T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA-2004

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Hazırlayan

ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Düzenleme&Tasarım Ali Rıza BAYKAN

© TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, 2004 Bu kitabın çoğaltılması ve dağıtılması hakkı Çevre ve Orman Bakanlığına aittir. Kaynak gösterilmesi şartıyla kısmen alıntı yapılabilir.

ANKARA-2004

ÖNSÖZ Çevre genel anlamıyla; insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile meydana getirdiği tarih ve kültürün birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünü olarak ifade edilebilir. Çevrenin kirlenmesi sonucu yaşanan sorunlar ise sanayileşen Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelerin gündemine 1960’lı yıllarda girmiş ve 1970’li yılların başında ivme kazanarak uluslararası platformlarda tartışılır hale gelmiştir. Çevre ve çevre sorunları tüm dünyanın gündemindeki önemli yerini korurken 1992’de yapılan RİO konferansından on yıl sonra, 2002 yılında Johannesburg zirvesinde toplanan dünya liderleri; sürdürülebilir kalkınma için çevre konularında alınması gereken bir dizi önlemleri tartıştılar. Çevre kirliliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan boyutlarıyla hava, su ve toprak kirlenmesi olarak önemini korumaktadır. Belli bölgelerdeki aşırı nüfus yoğunlaşması, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme ile aynı zamanda kaynakların gereksiz ve aşırı kullanımı sonucu oluşan atık ve artık maddelerin miktarı çeşit ve özellikleri son yıllarda öylesine artmıştır ki hiç bir önlem alınmadan ve kontrolsüz bir şekilde alıcı ortamlara atılan bu atıkları, doğanın kendi kendine özümlemesi çoğu kez mümkün olmamakta ve çevre kirliliği günümüzde artarak sürmektedir. Günümüz toplumları; gelecek nesillere bırakılmasında hassasiyet gösterdikleri tarihi ve kültürel varlıkların korunması ile birlikte aynı zamanda çevre ve doğal varlıkların korunmasını da asli bir görev olarak kabul etmektedir. Bakanlığımız bu amaçlar doğrultusunda çevre konularında faaliyet gösteren bir çok gönüllü kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve okullar ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızla beraber düzenlenen paneller ve seminerler ile halkımız ve öğrencilerimiz çevre konusunda eğitilmekte, çevre bilinci geliştirilmekte, çevre korunmasına yönelik alanlarda rol almaları sağlanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle, ülkemizin önemli çevre değerleri ve doğal kaynakları ile başta hava kirliliği olmak üzere, su, toprak ve diğer kirliliklerin nedenleri ve oluşan çevre sorunlarına yönelik ana konular ele alınarak, 1992 yılında Bakanlığımızda bir çalışma i

başlatılmış ve daha sonraki yıllarda bu çalışmanın kapsamı genişletilerek özenle hazırlanan “Türkiye Çevre Atlası-96” adlı kitap 1997 yılında basımı yaptırılarak dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte daha kaliteli kamu hizmeti yapmak ve yoğun talepleri de karşılamak amacıyla, e-kitap olarak 2003 baskısı hazırlanmıştır ve sürekli güncelleştirilmesi gerekmiştir. Ülkemizin çevre değerleri ve çevreyi öncelikli etkileyen bazı sanayiler ve diğer temel sektörlerle ilgili bir çok veri ve bilgiyi bir sistem bütünü içinde sunan bu kaynak eser, alanındaki ilk örnek olarak önemli bir boşluğu doldurmakta, gerek Bakanlığımız teknik birimlerinin çalışmalarında gerekse çevre alanında yapılan araştırmalarda önemli bir başvuru kitabı özelliği taşımakta, aynı zamanda, hazırlıkları başlatılan Çevre Veri Tabanı çalışmalarına da temel oluşturmaktadır. Sanayileşmeye paralel olarak hızla gelişen ve kalkınan ülkemizde, her geçen gün kirlenen çevre ve artan çevre sorunlarını, yakından izlemek ve çözüm yolları bulmak için, güncelleştirilerek yeniden yayınlanması planlanmış olan bu eserle başta Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli olmak üzere emeği geçen Bakanlığımız personelini kutluyor, “Türkiye Çevre Atlası” 2004 baskısının toplumun bilgi ihtiyacının karşılanması yanında çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye olan duyarlılığın artırılması ve yaşanabilir bir çevrenin sürdürülebilmesi çabalarına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Osman PEPE Çevre ve Orman Bakanı

ii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Haritalar Listesi Kısaltmalar Listesi I.Coğrafi Kapsam I.1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu I.2. Türkiye’de Çevre Durumu II. Doğal Kaynaklar II.1. Türkiye’de Ormanların Dağılımı II.2. Türkiye’de Çayır, Mera ve Otlaklar II.3. Türkiye’de Akarsu, Göl ve Göletler II.4. Madenler ve Mineral Kaynaklar III. Hava Atmosfer ve İklim III.1. İklim ve Yağışlar III.2. Hava Kirliliği IV. Su IV.1.Akarsu Havzaları IV.2.Su Kirliliği V. Toprak ve Arazi Kullanımı V.1. Toprak Kuşakları Arazi Kullanımı V.2. Toprak Erozyonu VI. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler VI.1. Ormanlarımız VI.2. Milli Parklar, Tabiat Anıtları, Tabiat Parklar, Tabiatı Koruma Alanları VI.3. Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4. Türkiye’nin Sulak Alanları VII. Turizm VII.1. Türkiye’de Turizm ve Çevre VIII. Tarım VIII.1. Tarım Alanları ve Çevre IX. Madencilik IX.1. Madencilik ve Çevre X. Enerji X.1. Enerji ve Çevre X.2. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (HES) ve Çevre Sayfa i iii v x xi xiii 1 1 9 26 26 30 36 40 44 44 48 63 63 66 95 95 106 113 113 116 125 128 143 143 157 157 172 172 181 181 187

iii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

X.3. Termik Santrallar ve Çevre X.4. Nükleer Santrallar ve Çevre XI. Sanayi ve Çevre XI.1. Küçük Sanayi Siteleri (KSS) XI.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) XI.3. Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler ve Çevre XI.4. Petrol Rafineleri ve Çevre XI.5. Petrokimya Tesisleri ve Çevre XI.6. Demir-Çelik Sanayi ve Çevre XI.7. Türkiye’de Kağıt Sanayi ve Çevre XI.8. Türkiye’de Gübre Fabrikaları ve Çevre XI.9. Türkiye’de Şeker Fabrikaları ve Çevre XI.10. Mezbahalar- Et Entegre Tesisleri ve Çevre XI.11. Türkiye’de Deri Sanayi ve Çevre XI.12. Türkiye’de Çimento Sanayi ve Çevre XI.13. Türkiye’de Taş Toprak Sanayi ve Çevre XI.14. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirme XI.15. Türkiye’de Tekstil Sanayi ve Çevre XI.16. Motorlu Araçlar Sanayi ve Çevre XI.17. Lastik Sanayi ve Çevre XII. Altyapı Ulaşım ve Çevre XII.1. Karayolları XII.2. Demiryolları XII.3. Havayolları XII.4. Deniz Ulaştırması XII.5. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları XIII.Yerleşim Alanları ve Nüfus XIII.1.Yerleşim Alanları ve Çevre XIII.2. Türkiye’de Nüfus ve Çevre XIV. Atıklar XIV.1.Atıklar ve Çevre XV. Gürültü ve Titreşim XV.1.Gürültü ve Çevre XVI. Afetler XVI.1. Afetler ve Türleri XVI.2. Depremler ve Deprem Kuşakları XVII. Sağlık ve Çevre XVII.1. Temel Sağlık Hizmetleri ve Çevre XVIII. Çevre Eğitimi XVIII.1 Çevre Eğitimi ve Halkın Katılımı

196 220 227 227 228 233 239 243 266 282 290 296 304 319 330 340 349 357 372 376 381 381 384 385 387 392 400 400 410 418 418 438 438 442 442 443 449 449 452 452

iv

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablolar ve Şemalar Listesi Sayfa No
3 6 24 28 28 30 32 33 33 41 42 49 57 57 58 59 60 61 62 64 64 69 80 81 83 84 88 92

Tablolar Listesi
I.1.1.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri I.1.2 Türkiye’de Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı I.2.1. Çevre Kanununa Dayanılarak Çıkarılan Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri II.1.1.Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibarıyla Ormanlık Sahaların Dağılımı II.1.2.Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden olan Başlıca Faaliyetler II.2.1. Türkiye’de Çayır ve Mer’a Alanlarının Kullanımdaki Yeri II.2.2. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyük Baş Hayvana Düşen Mera Miktarı II.2.3. Türkiye’de Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı II.2.4. Bölgelere Göre Çayır-Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi II.4.1. Madenler, Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri Türleri, Yatak Sayıları ve Cinsleri II.4.2. Türkiye’de Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) III.2.1.Hava Kalitesi Sınır Değerleri III.2.2.Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri III.2.3.Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller III.2.4.1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri. III.2.5.1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.6.1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.7.1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.8.1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri IV.1.1.Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli IV.1.2.Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi IV.2.1.Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri IV.2.2.Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri IV.2.3.Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları, Kirletici Kaynakları ve Göllerin Trofik Seviyeleri IV.2.4.Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerleri IV.2.5.Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri IV.2.6.Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri IV.2.7.Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri

v

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

V.1.1. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları V.1.2. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinde (Tekstür) Bölgesel Dağılımı V.1.3. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda Ph Bölgesel Dağılımı(Cam Elektrod ile) V.1.4. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 İtibariyle Bölgesel Dağılımı V.1.5. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının (Walkley-Black) Yüzde Bölgesel Dağılımı V.1.6. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.P2O5/Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılımı V.1.7. Türkiye Topraklarının Potasyum Kg.K2O/Dekar (Amonyum Asetat) Bölgesel Dağılımı V.1.8. Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) V.1.9. Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılımı (ha) V.1.10. Türkiye’de Aşınım (Erozyon) Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri V.1.11. Türkiye’de Arazilerin Eğim Yüzdelerine Göre Dağılımı V.1.12. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı V.2.1. Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Önlenmesi İçin Gereken Tedbirler V.2.2. Türkiye Topraklarının Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları V.2.3. Türkiye’de Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu V.2.4. Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı VI.1.1.Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları VI.2.1.Milli Parklar VI.2.2.Tabiatı Koruma Alanları VI.2.3.Tabiat Parkları VI.2.4.Tabiat Anıtları VI.3.1.Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4.1. Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar VI:4.2.Sulak Alanların Sınıflandırılmasında Dikkate Alınan Ramsar Kriterleri VII.1.1.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) VII.1.2.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıfları VII.1.3.Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) VII.1.4.Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları VII.1.5.Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları VII.1.6.Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcamalar VII.1.7.Turizm Sektöründeki Gelişmeler VII.1.8.Kamu Arazi Tahsisleri VII.1.9.Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar VIII.1.1. Cinslerine Göre Gübre Tüketimi VIII.1.2.Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri VIII.1.3.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları

96 96 96 97 97 97 97 98 100 102 103 103 107 108 108 109 114 117 118 120 121 127 130 134 144 145 146 146 147 148 148 148 155 161 167 169

vi

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

VIII.1.4.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İthalat Miktarları VIII.1.5.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının Tüketim Miktarları X.1.1. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları X.1.2. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı X.2.1. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.2. İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.3. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.4. Projesi Hazırlanmakta olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.5. Büyük Barajlar ve Çevre İlişkileri X.3.1. Türkiye’deki Termik Santralların Adları ve Bulunduğu Yerler X.3.1. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler X.3.3. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı X.4.1. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri X.4.2. Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları X.4.3. Birincil Enerji ve Elektrik Üretiminde ve Tüketiminde Gelişmeler X.4.4. Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları XI.1. Küçük Sanayi Sitelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.2. Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.3. OSB’lerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI.4. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Atıksu Miktarı XI.5. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri XI.3.2. Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayilerin İllere Göre Dağılımı XI.4.1. 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı XI.4.2.Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler XI.5.1. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri XI.6.1. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri XI.6.2. Türkiye’deki Demir-Çelik ve Döküm Sanayi Tesisleri (2000) XI.7.1. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı XI.7.2. Türkiye’de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 yılı) XI.7.3. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri XI.7.4. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları ve Yerleri XI.8.1. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikaları ve Yerleri XI.9.1. Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarının Yerleri Bölge ve Kapasiteleri XI.10.1. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine ait Ana ve Yardımcı Prosesler XI.10.2. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler

170 170 186 186 188 190 191 192 195 197 198 219 220 221 223 223 228 231 232 233 236 237 239 240 264 266 271 282 282 285 285 288 289 295 297 305 311

vii

2.1. Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller XI. Baca Gazı İçindeki Toz Miktarı XI. Satıh Cinsine Göre Karayolları Ağı (km) XII.2.1. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri XI.4.2.12.15.1.12.1. Türkiye’deki Havalimanları ve Meydanlarının Konumu XII.5.4. Türkiye Tekstil Sanayi Dalları.2. Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları XI. Türkiye’de Demiryolları Ulaşım İstatistikleri XII.1.12. TCDD Limanlarının Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII. Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler XI. Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları XI.Türkiye’de 2688 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Tesisler XI. Üniteler ve Sistemlerin Adları. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri XI. Makine Halı Sektörü.C.5.15.4.1.15. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı XI.3. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri XI.2.Türkiye’de Deri Üretimleri (1990-1998) XI. Karayollarının Çevre Üzerinde Oluşturduğu Çok Yönlü Baskılar XII.10. TDİ Tarafından İşletilen Liman ve İskeleler XII.3. Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı XII. Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu Yer. Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı XI. Üretim Hammadde Kullanım Yerleri XI.Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler XI. Emisyon Türü ve Bir Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) XI.15. Çimento Sanayinde Çeşitli Ünitelerin Adları.1.3.11.11. Üretim Çeşitleri.2. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri XI. Türkiye Araç Parkı XI.4.1.2.6.1. Yıllar İtibariyle Karayolları Ağı Uzunluğu (km) XII.11.3.Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri XI. Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri ve Kapasiteleri XI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.T.1. Yıllar İtibariyle Doğal ve LNG Alım Durum Miktarları 314 316 317 319 327 328 328 330 335 336 339 340 345 346 346 355 356 357 359 360 363 363 369 374 375 376 382 382 383 385 386 387 388 389 393 395 viii .4.14. Türkiye’de Liman-İskele Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII.13.3. Halı Çeşidi Kapasite.1.5.16.1. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri XI.13.3.Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri XI.15.4.4.13.10. Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasiteler XI. Doğal Gaz Yatırım Durumu XII.3. Entegre Tekstil Firmaları Adı. Firma Sayıları ve Kapasiteleri XI.1.2. Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi XI.1.15. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri XI.10.1.14.13.2.17.2.5.3.12.11.4.16.

1. Belediyelerin İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısı XIII. Türkiye’de Kentsel Nüfus Gelişmeleri XIII.5.1.4. Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri XVI.1.3. Yıllık Nüfus Artış Hızı.3.Türkiye’nin Ham Petrol Üretimi XII. Katı Atıkların Oluşumuna Neden Olan Faaliyetlerin ve Atıkların Oluştuğu Yerlerin Kaynaklarına ve Katı Atık Türlerine Göre Sınıflandırılması XIV.1. 2001 Yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri Temel Göstergeleri XIV.3.2.Türkiye’de Sağlık Göstergelerindeki Gelişmeler 395 397 398 399 402 405 413 414 415 415 420 421 422 424 425 426 435 438 438 439 446 447 501 ix .5.2.1. Taşıtların Üst Gürültü Seviyeleri XV.2.2. Çeşitli Endüstriyel İşyerlerinde Gürültü Ölçümleri XV.Türkiye’de Deprem Kuşaklarına Göre İllerin Dağılımı XVI.Türkiye’de Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri XII.5. Ayrı Toplanan Tıbbi Atıkların Bertaraf Yöntemine Göre Miktarı XV.3.Türkiye’de Son Yüz Yılda Yaşanan Önemli Depremler XVII. Katı Atık Hizmeti Kuruluşlara Göre Belediyeler XIV.2.Türkiye’nin Ham Petrol Arzı XIII. Yıllar İtibariyle Doğalgaz Satış ve Kullanım Durumu XII.2.1. Türkiye’de İllere Göre Şehir ve Köy Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XII. Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu XIV.2.5.1.2. Kullanılan Çöp Dökme Sahasının En Fazla Bin Metre Uzağında Bulunan Alanlara Göre Saha Sayısı XIV. Nüfus Grubu ve Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Miktarı XIV.2.2.2.4.T.3.7. Nüfus Grubu ve Mevsimlere Göre Toplanan Katı Atık Miktarı XIV. Genel Nüfus Sayımlarına Göre Nüfus.1.3.C.6.1.2.5.3.1.3. Bölgelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII. İl Merkezlerinin Nüfus Büyüklüğüne Göre Sıralanışı ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII.

C.2.1. Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Üretim Akım Şeması XI.1.2.1.17. Şeker Üretim Akım Şeması XI.3.2.5.12. Etilen Propilen Parçalanma Prosesi Akım Şeması XI. Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.2. Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması-Hammadde Proses İlişkileri XI.5. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması.10. Türkiye Nüfus Pramidi (1935) XIII.1. Türkiye Nüfus Pramidi (1997) XIII. 2003 Yılı Doğalgaz Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı XIII.5. DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması XI. Yıllar İtibarıyla Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı Sayfa No 68 91 114 199 200 232 233 246 249 250 252 254 255 259 284 299 306 309 310 310 321 323 338 352 353 361 365 367 371 377 396 416 416 417 417 423 423 428 x .3. Asit Testi Akım Şeması XI.15.6.1.5.15. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekiller Listesi IV.1.2.10.3.1.11.1. Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Akım Şeması XI.2. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması XI. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması XI. Türkiye Nüfus Pramidi (2000) XIV. Nüfus Gruplarına Göre Toplanan Belediye Katı Atık Durumu XIV. Aromatik Fabrikası Basitleştirilmiş Akım Şeması XI.7. Asbest Üretimi Akım Şeması XI.1.3. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Genel Proses Akım Şeması XI. Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşletmelerin Akım Şeması XI.9.1. Türkiye Nüfus Pramidi (1990) XIII. IV:2.1.4.15. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması XI.Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu Şeması. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.1.1.10.2. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması XI. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI.10. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI.5.15. Akrilonitril Üretim Şeması XI. Lastik Üretimi Akım Şeması XII. Yakma Üçgeni Şeması XI.1.2.1.2. Termik Santralların Genel Çalışma Şeması X.3.2.2.10.1.4.2.12.4.Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türlerinin Yüzde Dağılımı X. Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması Şeması XI.5.2.5.1. Şeması XI. XI.Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu Şeması VI.3.3.2.7. Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Yüzdesi XIV.5.11.T.2.1.4.

1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III. Seyhan Havzası (A.3.15.18. Seyhan Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.4.1.2.10. Yeşilırmak Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası Sayfa No 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 484 485 486 487 488 xi .17. Sakarya Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV. Türkiye Jeoloji Haritası I.2. Porsuk Çayı (A.B.3. Köprüçay Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.2.3. Aksu Çayı (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.3.C Grupları) Su Kalite Haritası IV. Gediz Havzası (A.3.3.2. Manavgat Nehri Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.3.3. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart)Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.2.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Haritalar Listesi I.5. Sakarya Havzası (A.11.B.4.9.1 . Antalya Traverten Platosu (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.3. Köprüçay Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.3.2.7. Türkiye’de Akarsu Havzaları Haritası IV. Gediz Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV. Aksu Çayı (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.2.B.2.3.3.2.8.1.C.C Grupları)Su Kalite Haritası IV. Yeşilırmak Havzası (A.2.1.2.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.2.2.1. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.16. Antalya Traverten Platosu (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV. Porsuk Çayı (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.B.1.B.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.3.3.2. Türkiye Maden Yatakları Haritası III.4. Türkiye’de Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası III.3. Türkiye’de Yağış Dağılışı Haritası III. Türkiye Siyasi Haritası I.2.5.1.2.2.T.2. Türkiye Eğim Haritası II. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası IV.3.3.12. Türkiye Orman Varlığı Haritası II.2.2.2.3.3.2.6. Türkiye Fiziki Haritası I. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.2.14.13.2. Manavgat Nehri Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.1.2.3.2.

Türkiye Enerji Sektörü Haritası X.5.3.4. Kuş Göç Yolları Haritası X. Türkiye’de Toprak Kuşakları Haritası V.4.2. Termik Santraller Haritası XI. Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Haritası X. Türkiye Nüfus Dağılımı Haritası XVI.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV.3. Türkiye Karayolları Haritası XII. Demir Çelik Sanayi Haritası XI. Türkiye Diri Fay Haritası 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 xii . Demiryolları Haritası XII.2.1. Kağıt Sanayi Haritası XI.6 Şeker Sanayi Haritası XI.C. Türkiye’de Havaalanları Haritası XII.3.7.1.1.5. Türkiye’de Toprak Erozyonu Haritası VI. Milli Parklar Haritası VI.1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri Haritası VI. Gübre Sanayi Haritası XI. Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri Haritası XI.Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler Haritası XI.4.3. Türkiye Deprem Kuşakları Haritası XVI. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları Haritası XIII.3. Büyükmenderes Havzası Su Kalite Haritası V.2.2.2.2. Sulak Alanlar Haritası VI.1. Çimento Sanayi Haritası XII.19.1.T.1.2. Otoyolları Haritası XII.

C. : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü : Güneydoğu Anadolu Projesi : Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması : Global Çevre Kolaylığı : Global Çevre İzleme Sistemi : Genel Nüfus Sayımı : Global Kaynak Enformasyon Veri Tabanı : Gayri Safi Milli Hasıla : Türk Alman Teknik İşbirliği Programı : Uluslararası Atomik Enerji Ajansı : Uluslararası Kalkınma Örgütü : Uluslararası İş Örgütü : Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli : Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : Mahalli Çevre Kurulu : Maden Tetkik Arama : Hükümet-Dışı Örgüt : Resmi Kalkınma Yardımı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı : Ön Bildirim Onayı : Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi : Sağlık Bakanlığı : Selüloz ve Kağıt Sanayi : Ton Eşdeğer Petrol : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : Türk Standartlar Enstitüsü : Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu : Uzaktan Algılama : Ulusal Çevre Eylem Planı : Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı : Birleşmiş Milletler Çevre Programı : Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü : Yüksek Çevre Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu : Dünya Sağlık Örgütü : Dünya Meteoroloji Örgütü xiii .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KISALTMALAR ABS AR-GE BİB BM BYKP CAM CBS CFC ÇB ÇŞ ÇED DİE DMİ DPT DSİ EİEİ ETKB FAO GAP GATT GEF GEMS GNS GRID GSMH GTZ IAEA IDA ILO IPCC IPCS İSKİ KHGM MÇK MTA NGO ODA ODTÜ OECD PIC RSHM SB SEKA TEP TKİB TSE TÜBİTAK UA UÇEP UNCED UNCTAD UNDP UNEP UNIDO YÇK YPK WHO WMO : Arazi Bilgi Sistemleri : Araştırma ve Geliştirme : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı : Birleşmiş Milletler : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Bilgisayar Destekli Haritalandırma : Coğrafi Bilgi Sistemi : Kloroflorokarbon : Çevre Bakanlığı : Çevre Şurası : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Planlama Teşkilatı : Devlet Su İşleri : Elektrik İşleri Etüd İdaresi.T.

batıda ise Ege Denizi ve Meriç Nehir sınırı ile Yunanistan’a komşudur. Türkiye kuzey yarımkürede 35o 51’– 42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o . doğuda dağlık bir yayla Batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve içerde. Afrika kıtalarının kavşak noktasında bulunmakta. Doğusu ile batısı arasında 19 meridyenlik uzaklık vardır ve bu durum.1. Asya’da 1050 metre iken Türkiye de 1131 metre olması. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Avrupa'dan Asya'yı ayırmakta ve Akdeniz. Karadeniz Havzaları arasında doğal bir bağlantı oluşturmaktadır. bir yandan Avrupa.42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o.C. 1 . Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. kuzey Yarım Küre'de orta kuşağın Ekvator'a yakın olan kesimindedir ve 35o 51’. ülke için Akdeniz iklimi. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzamış bir kara parçası olup. TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU I. topografya. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. Türkiye. Romanya. Nahcivan ve Ermenistan. Akdeniz kıyı bölgeleridir üçü ise dağlık ve zorlu kurak ve soğuk iklim koşullarına sahip olan İç Anadolu. Karadeniz kıyısını Bulgaristan. Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise. 76 dakikalık zaman farkını doğurur. Ukrayna. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit. Asya. Kuzey ve Güneyde dağların genel olarak denizlere paralel olarak uzanması. Karadeniz. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi.971 km2’dir ve bu alanın % 97'si Asya'da. farklı coğrafi konumundan dolayı jeolojik yapı. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını çizmektedir. yaban hayatı ve bitki örtüsü açısından büyük çeşitlilik sergilemektedir. Doğuda engebeler çok fazladır. Genel Fiziksel Özellikler Türkiye.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Rusya ve Gürcistan ile paylaşmaktadır. ekonomik ve askeri yönden çok önemli ve stratejik bir bölgede bulunmaktadır. doğuda İran. Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ve iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır.45o doğu meridyenleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. iklim. Ege ve Akdeniz batı ve güneyde yer alırken. doğu tarafından kara ile birleşmiş. Türkiye. coğrafi konum olarak dünya üzerinde siyasi. Marmara. COĞRAFİ KAPSAM I. Ortalama yükseklik Avrupa’ da 330 metre. Balkan. Ayrıca ülke dört deniz tarafından çevrilmiş olup. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir. Bununla birlikte.45o doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. Batı Anadolu’da ise. Onun için Türkiye. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir.T. geri kalanı ise Avrupa’da bulunan ve Asya-Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir geçiş noktasında yer almaktadır. Doğu Anadolu. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır.1.1. ve Kafkas Ülkelerine güneyde Suriye ve Irak. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadırlar. Ancak yine de yedi coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir ve bu sebeple Türkiye iklimi yedi bölge içerisinde tanımlanabilir. Türkiye. Ege. Türkiye’nin toplam yüzölçümü 777. diğer yandan da Orta Doğu.

Türkiye’nin Yüzey Şekilleri ve Eğimi I.1. işlemeli tarıma uygundur. toprağın erozyona karşı gösterdiği dirence ve tarım alet ve makinalarının kullanılmasına büyük ölçüde etki eder.1. Bunun sonucu olarak Doğu Anadolu Bölgesi. yurdumuzun ancak % 10’unu kaplarken 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin % 55. dağın ve ovanın ayrılmaz bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Bu kadar farklı yüzey şekillerine sahip olan topografyadaki arazi eğimi.2. I. İçbatı Anadolu eşiği adı verilen kesimde adı geçen dağlar birbirine nispeten yaklaşır.1.I. Yüksek dağlar İç ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. toprağın. Harita I. genellikle yağışlardan sonra yüzey akışına geçen sel sularının miktarına. Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok çeşitlilik gösteren bir ülke olup başlıca dağ sıraları olan kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneydeki Toroslar geniş yaylar çizerseler de genel olarak batı-doğu doğrultusunda uzanırlar.75’i yani 27.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita. ülkemizin yüzey şekillerine çeşitlilik katarlar. Fakat burada Doğu Anadolu’daki yüksekliklere erişilmez. Bu eğim grupları içinde bulunan ve eğimi % 12’ye kadar olan düz.’de Türkiye Topraklarının Eğim Gurupları ve Eğim Yüzdeleri verilmektedir. genel olarak yüzde olarak adlandırılır. çeşitli yükseltideki platolar.5’ini kaplar 2000 m’den yüksek alanlar ise.T. Tablo:I. ülkenin doğusuna doğru birbirine yaklaşır. 2 . Bu eşiğin ötesindeki kıyıya paralel dağ sıraları ile buraları birbirinden ayıran aynı doğrultudaki tektonik çukurlar Ege kıyılarına dik olarak sıralanır.2. eğim yüzdeleri ve kapladığı alanlar aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.814. Kuzey ve Güneydeki dağlar doğuda olduğu gibi batıda da birbirine yaklaşır. Türkiye’de belli sıralar halinde uzanan dağlar dışındaki tek başına yükselen.’de Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası.437 ha toplam arazimiz. çoğu akarsu ağızlarında ve vadilerin genişleme alanlarında görülen ovalar. ya da düz bir çizgi boyunca sıralanan volkanik dağlar.3. Harita I. Yüzde ya da derece olarak gösterilir ve arazi çalışmalarında eğim.1.1 Topoğrafya Türkiye’nin deniz seviyesinden oldukça yüksek bir bölgede yer alması ve Doğu Avrupa ülkelerinin tersine deniz seviyesi ile 250 m arasındaki alçak alanlar.2.’de Türkiye Jeoloji Haritası verilmektedir.C. Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 10’u kadardır.1. daha yüksek ve daha dağlıktır. arazideki iki nokta arasındaki yükseklik farkını ifade eder. Arazinin belli bir eğime sahip olması. Çok farklı eğimlere sahip bulunan Türkiye topraklarının eğim grupları. Eğim. Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar. hafif ve orta eğimli alanların % 35.’de Türkiye Fiziki Haritası. Bu iki dağ sırasında İç Anadolu’nun geniş ve yüksek düzlükleri yer alır.

yüzde oranları ve kullanım uygunluklarını gösteren Türkiye Eğim Haritası yer almaktadır.394. Marmara sahillerinde 22-24 0C arasında değişmektedir. çayır. önemli boyutlarda toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır.Hafif eğimli topraklar 3. Yağmur Akdeniz.Sarp eğimli topraklar Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.Orta eğimli topraklar 4.463. Anadolu'nun iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da ilkbaharda yağmur yağarken.2. Ülke arazilerinin.292 13. yanlış sulanması önlenmeli.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğimi % 12’den fazla olan araziler işlemeli tarıma uygun olmadığı gibi. -% 36. Tablo:I.1.404 11. Türkiye'de hem tüm mevsimlerde yağış alan bir iklim. Ege ve Marmara bölgelerinde sonbaharda başlarken.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri Eğim Grubu 1.2.Dik eğimli topraklar 5.Düz eğimli topraklar 2.178.452 10. gerekli şekilleme ve teraslama yapılmalı. Türkiye için çok önemli bir toprak ve çevre sorunu olan erozyonun önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çok ciddi tedbirlere ihtiyaç vardır. eğimin dikliği ve uzunluğu arttıkça. I. bitki besin maddeleri kaybedilerek topraklar fakirleşmektedir.039.80 8. Erozyon riski yüksek olan iklim şartları uygun olmayan topraklarda. batı sahillerinde 14-15 0 C arasında ve iç bölgelerde yüksekliğe bağlı olarak 4-18 0C arasında değişmektedir.087 81.48 63.4’ü şiddetli. Doğu Anadolu'da hem 3 .1. toprak erozyonu çoğalmakta. -Bu bölgeler.Çok dik eğimli topraklar 6.3’ü çok şiddetli olmak üzere erozyona maruzdur. İklim Türkiye'de oldukça çeşitli bir iklim söz konusudur ve dört mevsim yaşanabilmektedir.75 13. 1987.22 10. % Eğim 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30 Kapladığı Alan (ha) (%) 9.581 13. -% 20’si orta.4. meralar ve bitki örtüsü korunmalı.964 17.C.62 11. -İşlemeli tarım yapılmamalı.T. Ortalama yıllık sıcaklık güney sahilinde 18-20 0C arasında.171. -Özellikle erozyon bölgelerinde.478. Ortalama sıcaklık Ege ve Akdeniz sahillerinde yılın en sıcak ayları olan Temmuz ve Ağustos'ta 27 0C'yi aşmakta ve Karadeniz. -Rüzgar erozyonuna karşı setler oluşturularak bölgeler ağaçlandırılmalı ve orman tahribatı önlenmelidir.20 Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemiz de.394 14. Yağış içerilere doğru azalırken sahiller boyunca ve denize bakan dağ eğimlerinde ülke ortalamasını geçmektedir. toprağın yanlış işlenmesi ve ekimi. yer ve iklim şartlarına uygun olarak ağaçlandırılmalı. hem de yazların sıcak olduğu subtropikal bir iklim vardır. -% 22. Harita I.33 10. Karadeniz Bölgesinde düşer.’de ülke genelinde eğim grupları.1.596.

Türkiye 1994 başında oldukça ciddi bir parasal kriz yaşamıştır. Bazı minerallerin bolluğu önemli miktarlarda linyit.1. Dört denizle çevrili olan Türkiye'nin 8333 km kıyı uzunluğu vardır. Ekonomik Durum Türkiye'nin ekonomisi. Kısım:II. dış ticareti serbestleştirmek. Tarıma dayalı istihdam yapısının değiştirilmesi ve ara ve yatırım mallarının üretiminin sanayiye yönlendirilmesi öncelikli hedeflerdi.7'lik ortalama yıllık büyüme özellikle endüstriyel üretimin genişletilmesiyle elde edilmişti. İlk üç planın kapsadığı dönemde. demir. fiyatları idari kararlar yerine pazar ekonomisi yoluyla belirlemek. Ortalama nem Şanlıurfa ve Rize arasında % 49 değişmektedir. kapasite kullanım düzeyi artırılmış ve sanayi mallarının ihracattaki payı ihracatın GSMH'daki payı ile birlikte artmıştır. bakır. Büyük ve gittikçe artan mali açıkların yaşandığı birkaç yıldan sonra. 1963-1980 arasındaki dönemde.6'ya yükselmiştir. Bu yaklaşım 1980'de hazırlanan ve "ithal ikamesi" ne dayalı bir sanayileşme sürecini kapsayan beş yıllık dört kalkınma planına yansıtılmıştır. Yatırım ve personel harcamalarında büyük kesintiler.8' dir.1. Türkiye Çevre Atlası. Türkiye Çevre Atlası. Tarım için devletin verdiği sübvansiyonlar azaltılmış ve tarımın GSMH'daki payı 1994 yılı itibariyle % 14 seviyesine düşmüştür. Buna karşılık hükümet mali ayarlamaya odaklanan büyük bir stabilizasyon ve reform programını uygulamaya koymuştur. egemen olan yaklaşım bu yapıyı bir sanayi toplumuna dönüştürmekti. 1960 planlı kalkınma dönemi öncesinde tarıma dayalı gelişmemiş bir ülke profili vermekteydi.C. tarım sektöründe % 57. manganez. sulama.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilkbahar hem de yaz mevsimlerinde yağmur görülür.III. ülke topraklarının % 27’si mera. Bu şartlar Türkiye’ye çeşitli bir flora ve fauna zenginliği sağlamaktadır. kömür. iç mali piyasaları yeniden yapılandırmak ve uluslararası sermayenin hareketini kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde.2. Ülkedeki ortalama yıllık yağış 735 mm'dir.6'dan 1980'de % 21. Ancak yüzölçümünün sadece % 24'ü tarıma elverişlidir. Bu dönemin ilk safhasında. Daha geniş bilgiler (Bkz.Ülkemizde İçme suyu kaynağı. krom. Doğal Kaynaklar Türkiye zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır ancak belli alanlarda sıkıntıları vardır. Ülke genelinde eşit olmayan bir şekilde dağılmış olmasına rağmen.300 mm'ye kadar çıkabilmekte ve Kırşehir'de 326 mm'ye kadar düşebilmektedir. Ancak bu yağış Rize'de 2. çeşitli özel vergiler ve devlet kuruluşlarının 4 . Ülkenin dağlık yapısı verimli tarım alanları açısından sıkıntı yaratmaktadır.1. Kısım. Daha geniş bilgiler (Bkz. endüstriyel gelişme ve hidroelektrik enerjisi üretimi açısından bir çok imkan bulunmaktadır. su sıkıntısı yoktur. 1980 ve 1994 arasındaki ekonomiyi rekabete açmak.4. Planlı kalkınmanın gelişmesiyle birlikte. bor ve tuz ve daha sınırlı miktarda petrol ve doğal gaz çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Geniş orman alanları ve farklı iklim kuşakları yanında. Sanayinin GSMH 'daki payı (1968 faktör fiyatlarıyla) 1963'de % 15. Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık % 26.9.6'sı ormanlarla kaplıdır ancak bu alanın yarıya yakın bölümü bozulmuş ve verimsizdir. I. Doğal Kaynaklar) verilmiştir.T. endüstriyel hedeflere büyük oranda ulaşılmış.Hava-Atmosfer ve İklim) verilmiştir. % 6. endüstriyel kalkınma için altyapı oluşturmaya yönelik yatırımlar üzerinde durulmuştur. I.3. çayır ve otlaklardan oluşmaktadır. sanayi sektörü tarafından oluşturulan katma değerdeki artış % 23.

1999 yılının ilk üç aylık döneminde de devam etmiştir. Nitekim. Özet olarak.1. bunlar da doğal kaynakların kullanımını hacim ve verimlilik olarak (üretime dönüşme oranı) etkilemektedir. artan kamu açıkları. Bu etkileşim sosyal ve ekonomik nitelikli ara değişkenler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.5. yalnızca sınırlı olan doğal 5 . Mali açık 1996 yılında GSYİH'nın % 8. Yurtiçi talepteki daralmanın devam etmesi genel seçimlere rağmen genişlemeci para ve maliye politikalarına yönelinmemesi. Program 1994-1995 yıllarındaki mali ve cari hesap açıklarının düzeltilmesi ve 1995'de ekonomik faaliyete keskin bir dönüş yapılması ile birlikte ilk başlarda önemli başarılar sergilemiştir.2 sine çıkmış ve bu % 7'lik reel GSYİH büyümesi ve % 80'lik yıllık enflasyonla birlikte sürdürülemeyecek kadar hızlı bir ekonomik genişlemeye neden olmuştur. Bu Program Uluslararası Para Fonu tarafından 3 yıllık bir süreyi kapsayacak olan Stand-By Anlaşması ile de desteklenmiştir. Nüfus ve çevre arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Hükümet 1997 yılında vergi gelirlerinde ve özelleştirme gelirlerindeki büyük artışla bütçeyi dengelemeyi amaçlayan bir mali program belirlemiştir. toprak ve gelir dağılımı üzerinde etkili olmakta.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yatırım yapmaması. Nüfus Türkiye’nin devamlı artan nüfusu ile bu nüfusun artan gereksinimlerinin sınırlı doğal kaynaklar ile nasıl dengede tutulacağı temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. dağılım ve artış hızı. I. Artan reel faiz oranları.C. Enflasyon ve reel faiz oranları yüksek kalmıştır. Ancak. Türkiye ekonomisinin makro dengelerinde ortaya çıkan bu sürdürülemez yapı. Öte yandan devlet harcamaları hızla büyüyen sosyal güvenlik kuruluşları açıkları ve kamu sektöründe ödenen maaşların artması yönündeki baskılar ve tarım sübvansiyonlarından dolayı planlananları aşmıştır. bu gelişmede belirleyici olmuştur. Artan kamu açıklarının yurtiçi mali piyasalar üzerindeki baskısının yanı sıra bu dönemde yaşanan dış şokların da etkisiyle reel faizler hızla yükselmiştir. Nüfus ve tüketim talebi. 1995 ortalarında başlayan uzun siyasi belirsizlik dönemi politika çerçevesinde belirgin bir bozulmaya yol açmıştır. Özet olarak. sosyo-ekonomik faktörler.9'a yükselmiştir. uluslararası ham petrol fiyatlarındaki yükselme ve kamu kesimi imalat sanayiinde gerçekleşen fiyat ayarlamaları sonucunda fiyat artışları nisan ayında yeniden hızlanmış ve 1999 yılında TEFE 12 aylık artış hızı % 62. 1998 yılında enflasyonda kaydedilen düşme eğilimi. kamu kesimi toplam (net) borç stokunun GSMH'ya oranı 1999 yılında bir önceki yıla göre 13. Bu çerçevede 2000-2002 dönemini kapsayan bir makro ekonomik program 2000 yılı başında uygulamaya konulmuştur. Nüfus artışı = Talep artışı = Kaynak tüketimi artmaktadır. Nüfus sayısındaki ve yapısındaki değişmelerin kişilerin tüketim kalıplarındaki değişmelerle birleşmesi. kamu açıklarını daha da artırmış ve borç-faiz kısır döngüsü sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Ancak. 1996-1999 döneminde. Hükümet. programındaki yapısal reformları sürdürememiştir.5 puan artarak yüzde 58'e yükselmiştir. Türkiye ekonomisi. orta vadeli ve kapsamlı bir programın uygulamaya konulmasını zorunlu hale getirmiştir. Nüfusun büyüklüğü. doğal kaynakların yenilenebilir olma düzeyinin çok ötesinde tüketilmesine yol açmaktadır.2. yüksek enflasyon seviyesi ve dalgalı büyüme yapısı ile istikrarsız bir görünüm arz etmiştir.

C. İl ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 44.2 Yerleşim Alanları ve Nüfus) verilmiştir.227'ye ulaşmıştır. Nüfus artış hızının en düşük olduğu bölge ise binde -10.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kaynakların aşırı kullanımına yol açmakla kalmayıp. Köy nüfusunun toplamı ise 23. 2000 Genel Nüfus sayımı günündeki idari bölünüşe göre yeniden düzenlenmiştir.26 23.03 22. Kısım:X.T.274 olup. 2000 Genel Nüfus Tespiti sonuçlarına göre 1990-2000 döneminde Karadeniz Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde nüfus artmıştır.82 olarak gerçekleşmiştir (DİE.75 24.57 Köy 4.28 26. Tablo:I.006. Daha geniş bilgiler (Bkz. Aynı dönemde belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranının % 74.927 kişi olarak tespit edilmiştir.94 -6.21 21.10 7. ticari istismarlara yol açmaktadır. 1990 yılında nüfusun % 54'ü kentlerde yaşamaktaydı ve bu kent nüfusunun yarıdan fazlası dört. 1990-2000 yılları arasındaki yılık nüfus artış hızı ortalama binde 18.802'den 3.59 21.96 -10. Nüfus aynı zamanda hızla kentleşmektedir. Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı Bölgeler 1990 Genel Nüfus sayımı (1 ) Toplam 56473035 Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu 13295878 7594977 7026489 9913306 8136713 5348512 5157160 2000 Genel Nüfus Sayımı Toplam 67803927 17365027 8938781 8706005 11608868 8439213 6137414 6608619 Yıllık Nüfus Artış Hızı (%0) Köy Toplam 18.78 3. belediye sayısı da 2.48 35. ilçe sayısı 847'den 850' ye. X. ara değişken olan çevreye zararlı teknoloji atıklarına. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.2. 2000 Genel Nüfus Tespiti).65 13.50 25.29 21. Ankara.III.III.9'dan biraz daha azalmıştır. Türkiye nüfusu.1.Türkiye Çevre Atlası.4'den % 79.67 23797653 3634065 3443206 3501802 3569832 4301747 2881518 2465483 (1) 1990 Genel Nüfus Sayımı’nın kesin sonuçları. kirletici çevre kullanımına. 6 . Genel Nüfus Tespiti sırasında bulunan yere (de facto) göre yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu bölge binde 28.79 Şehir 33656275 10350307 4344471 4051596 6412910 3337392 2285798 2873801 Köy 22816760 2945571 3250506 2974893 3500396 4799321 3062714 2283359 Şehir 44006274 13730962 5495575 5204203 8039036 4137466 3255896 4143136 Şehir 26. ikincisi 1935 yılında ve daha sonra sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda beş yılda bir yapılmıştır.94 ile Karadeniz Bölgesi’dir. Ülkemizde nüfus sayımlarının ilki 1927 (13 648 270 kişi).1.43 15.033. 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Tespitine göre 67.26 ile Marmara Bölgesi’dir.81 28. Sanayi bölgesi olması nedeniyle yoğun göç alan bu bölgenin nüfus artışları daha fazladır.00 5.30 1.688'dir. İzmir ve Adana).76 16. ilde yoğunlaşmıştı (İstanbul.69 16.37 36. Nüfus artış hızı 1990-95 dönemi için tahmin edilen % 1.803. 2002.5'e ulaştığı görülmüştür. 1996-2000 yılları arasında il sayısı 79'den 81' e.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.C. % 9'u orta dereceli bir okulu bitirmiş.531 kamu ve özel çıraklık ve yaygın eğitim kurumunda yaklaşık 3 milyon kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. toprak erozyonunu ve çölleşmenin hızlanması tehlikesine karşı. % 10'u lise veya dengi bir okulu bitirmiş ve % 4'ü yüksek okul veya üniversiteden mezun olmuştur. 1999-2000 öğretim yılında okul öncesi eğitimde % 9. % 20'sinin resmi bir eğitimi olmamış.6.1.6'ya. Okullaşma oranları. Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 1997 yılında yürürlüğe konulan 4306 Sayılı Kanun ile zorunlu temel eğitimin süresi 8 yıla çıkarılmıştır. 1995/96 öğretim yılına ait bilgilere göre. Başta büyük kentlerde olmak üzere ikili öğretim uygulaması ve kalabalık sınıflar. yükseköğretimde ise % 18.089 öğretmen bulunmaktadır.4'e.2 milyon lise ve dengi okullarda. Eğitim Eğitimle ilgili olarak Türkiye nüfusunun % 80'i 1990 nüfus sayımına göre okuryazardır. 12 ve üstü yaş grubunda. ilköğretimde % 97. Bu sayının dağılımı şöyledir: 6.6'sı genel lise eğitiminde olmak üzere orta öğretimde % 59.4 olmak üzere % 85.2 ve kadınlarda % 77. bu oran 1995'te kadın ortalama ömrünün 70.374 kamu ve özel okul öncesi. 1.9 milyon ilkokulda 2.9 milyon öğrenci bulunmaktadır. toplum bilincinin yaygın olarak gelişmesini sınırlamaktadır. Ayrıca.2 milyon öğrenci üniversite ve yüksek okullarda eğitim görmektedir. çevrenin kirlenmesini. kırsal alanlarda ise birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitiminin kalitesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Sağlık Toplumsal gelişmenin temel unsuru olan bireylerin bedensel. Aynı yasa ile ihtiyaç duyulan ilave kaynakların sağlanmasına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. erkek ortalama ömrünün 64 olduğu tüm alt orta gelirli ülkelerin oranlarından biraz daha iyidir.7 milyon öğrenci ve 484. 1999-2000 öğretim yılında 59.2.7'si örgün olmak üzere toplam % 27. 7 .7'ye ulaşmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf eden Türkiye’de kadınların ortalama ömrü 1980'de 64 yaştan 1995'te 70'e. Okur-yazar nüfus içinde. 6. I. erkeklerde ise aynı süre zarfında 59' dan 66'ya yükselmiştir. ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında toplam 12.7.8'e ulaşmıştır. okuma yazma oranı erkeklerde % 94. resmi eğitim sisteminde 12. Milli Eğitim Politikasının ana hedefleri arasında çevre eğitiminin yeteri kadar yer almaması. Bütün eğitim kurumlarının payının artırılması gereği önemini korumaktadır. ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması. doğal varlıkların yok olmasını.1.7 milyon orta okul ve dengi okullarda.514'ü özel örgün eğitim kurumlarına devam etmektedir. 1999 yılı itibariyle. 2. Öğretim gören bu öğrencilerin 246. % 57'si ilkokul bitirmiş. % 22.T. yaşam kalitesinin ve süresinin yükseltilerek sağlıklı bir topluma ulaşılması temel esastır.8'e.2.8'i mesleki teknik eğitim ve % 36.

7 milyon kişi. 189 mazoleum ve anıt.220' ye. 31. sağlık ocağı sayısının 5.I. 5. I. dünya ortalamasının %10 üzerindedir (Dünya Bankası.Türkiye Çevre Atlası. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 59 doğal anıt. 182 şehitlik. 118 kentsel alan. tarihi ve doğal varlıklar yasalarla koruma kapsamına alınmıştır.1. 8 . 4'ü tarihi önemlerinden dolayı bu statüyü kazanmış 33 milli park. 807 kişiye bir hekim. 1991 yılı itibariyle hasta yataklarının % 38'i.3'e düşmüş. 512 kültürel. 3. 755 idari ve 397 endüstriyel/ticari yapı. Tütün tüketimi yetişkin başına yılda 2. 1996) ile alt orta-gelirli ülkelerin %0 56 oranından daha iyidir. 396 doğal alan. 3029 arkeolojik alan. Kısım:VI. Ülke genelinde yatak kullanım oranı % 59'dur. sahili ve kıyı şeridi bulunmaktadır. Ankara.700' e.1 yıla yükselmiştir. aynı dönemde doğuşta hayatta kalma ümidi 68 yıldan 69. Nüfus. hekimlerin ise % 40'ı nüfusun % 25.1 olan bebek ölümü hızı 2000 yılında %0 35. 2001.6'sının yaşadığı üç büyük ilde bulunmaktadır. 1981. 35 doğal koruma alanı. sağlık evi sayısının 13.047 sivil mimari miras örneği. 384 kişiye bir hasta yatağı düşeceği tahmin edilmektedir. Ankara 2002. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı. 907 doğal oluşum. kg'a çıkmıştır.C.1997. Çevre Bakanlığı. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması. 115 tarihi alan ve 199 farklı özellikli alanlar.2. Bu gibi yerlerin veya sit alanlarının nicel farklılıkları hakkında sağlıklı bir envanter olmadığı için korunması gereken doğal ve tarihi varlıklar sadece mevcut koruma statülerine göre sınıflandırılabilmektedir. Ankara. Bu oran.8.2 Milli Parklar ve Koruma Alanları) bölümlerinde verilmiştir Kaynaklar 1. 2001. 5265 dini. Mevcut sınıflandırma sistemine göre Türkiye'de.T. Yeşil Kart verilmek suretiyle 8. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı). 1596 mezarlık. Sağlık risk faktörleri arasında çocuklarda kötü beslenme ciddi bir sorundur ve ülkedeki çocukların beşte biri az gelişmiştir. 1999 yılı sonu itibarıyla sağlık sigortası kapsamındaki nüfusun oranı % 86.1 ve V. Türkiye Çevre Atlası-96.0 kg'dan (1984-86 dönemi için ortalama) 1995'te 2.4'e ulaşmıştır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çocuklarda 5 yaşın altındakilerde ölüm oranı Türkiye'de 1995'te %0 52 (Sağlık Bakanlığı. 702 tarihi kalıntı. Özellikle ilçe hastanelerinde yatak kullanım oranı % 25'in altında kalırken büyük illere hasta akını devam etmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle hastane sayısının 1. 13 özel koruma alanı. Beş Yıllık Kalkınma Planı. yataklı tedavi hizmetinden yararlanma güvencesine kavuşturulmuştur (DPT VIII. 1997). Daha geniş bilgiler (Bkz. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Kültürel ve Doğal Miras Türkiye'de bir çok kültürel. 16 doğal park. 1995 yılında binde 43.500'e ulaşması beklenmekte.2. 97 yaban hayatı koruma alanı. DPT.Ormancılık (ÖİKR). 4. Ankara. 2.

Eskişehir ve Ankara gibi büyük ve önemli kentlerde. doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve öncelikli coğrafi alanları kapsayan durum ve eğilimler. yanlış yer seçimi. gaz ve tozların atmosfere bırakılması. kent trafik yoğunluğu. yanlış. Bursa. Edirne. Diyarbakır ve Sivas illerinde önemli boyutlardadır. bu alanda hava kirliliği oluşturan önemli sebeplerdir. Yakıt kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken.2 Türkiye’de Hava Kirliliği) verilmiştir. Yozgat. motorlu araçlardan ve atmosferik şartlardan kaynaklanmaktadır. 1987 yılında Rusya’dan alınan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye bağlanan doğalgaz projesi ile İstanbul. sanayileşme ve hızlı ekonomik gelişme süreci. bunun yanında yakma tekniklerine uygun olmayan yöntemlerle sanayide ve konutlarda yakılması. su ve toprak kirlenmeleri ile gürültü.C. doğal kaynaklar. Muğla (Yatağan). Hava Kalitesi Türkiye’de bazı sanayi bölgeleri yanında hava kirliliği büyük şehirlerde son yıllarda ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Erzurum. Ülkemizde de genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen sağlıksız kentleşme. Türkiye'de hava kirliliği genel olarak. yeni projelerden RusyaKaradeniz-Samsun ve İran-Doğubeyazıt-Erzurum doğalgaz boru hatları da tamamlanmak üzeredir.2. yapı biçimi ve ölçülerindeki değişmeler.2. konular ve nedenler ile her bir sorunlu alan için seçenekler sıralanacak olursa çevre profili şu şekilde özetlenebilir. TÜRKİYE’DE ÇEVRE DURUMU Hızla değişen dünyanın gündeminde 1970’li yılların başından itibaren giderek artan ve insanlığın en büyük ortak sorunu ve ortak endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevrenin bozulması yer almaktadır. Kısım:III.1. Ancak. Daha geniş bilgiler (Bkz. Uşak. yeterli teknik tedbirler alınmadan katı atık. linyit ve odundur ve en çok bunlar hava kirliliğinden sorumludur. Balıkesir. kentsel hava kalitesi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Çevre Profili Türkiye’de. Çanakkale (Çan). Kütahya. Son yıllarda bu nedenlerden kaynaklanan hava kirliliği başta. Denizli. gerek evsel ısınmada. gerekse sanayide kullanım yaygınlaştırılmış olup. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde. 9 .T. kentsel çevre. Çünkü şehirlerimizin çoğunda sadece partikül madde (PM) ve SO2 ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. ancak giderek boyutları büyüyen hava. Kentlerde yoğun nüfus artışı sonucu oluşan plansız çarpık kentleşme. hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır.2. istenmeyen. erozyon gibi diğer çevre sorunları meydana getirerek doğal dengelerin bozulmasına yol açmaktadır. I. Ülkemizde linyit rezervlerinin zengin olmasına rağmen. eski veya eksik teknolojilerin seçiminden kaynaklanmaktadır. deniz ve kıyı kaynakları. ısıtmada kullanılan yakıtın niteliği. kalitesiz yakıtların ısıtmada kullanıldığı konutlardan. Türkiye'nin evsel kullanım için tüketilen ana enerji kaynakları petrol. Kayseri.2. I. çeşitli endüstriyel tesislerden.Türkiye Çevre Atlası. Kocaeli. düşük vasıflı olması ve hiçbir iyileştirme işlemi yapılmadan ısıtıcılarda kullanılması.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.

deniz kirliliği çeşitli alanlarda önem kazanmaktadır. şehirlerin nüfus artışına göre geliştirilmemiş olması da ayrı bir çevre sorunu olup. turizm amacıyla kullanımı. Su kaynaklarının kirliliği. Diğer Çevre Sorunları Türkiye’de son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde katı atık ve artıklar bir çevre kirliliği olarak gündeme gelmektedir.2. Marmara Denizi. arıtılmaksızın su ortamlarına boşaltılmaları ve tarımda verimi arttırmak için kullanılan gübreler ile zirai mücadele amacıyla kullanılan ilaçların. İstanbul Boğazı. Meriç-Ergene Nehri. Kısım:IV Türkiye’de Su Kirliliği) verilmiştir. Susurluk Çayı. Kimyasallar diğer bir çevre sorunudur. Su kirliliği görülen akarsu ve göllerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Ancak kirlilik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerimiz de vardır. taşımacılık. Ulubat Gölü.3. Eber Gölü. inorganik. 10 . Akşehir ve Tuz Gölü başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kirlenmiş bir çok yer üstü sularımız mevcuttur. Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan payı.2. Sakarya Nehri. atık maddelerin arıtılmadan veya kısmen arıtılarak alıcı ortama verilmesi. Burdur Gölü. su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verme derecesinde kalitesini düşürecek biçimde suyun içerisinde organik. Manyas Gölü.C.T. akarsulardan denizlere ulaşan evsel. radyoaktif veya biyolojik herhangi bir maddenin bulunmasıdır. Sapanca Gölü. endüstriyel ve tarımsal atıklar denizlerin kirlenmesine sebep olmaktadır. dünya standartlarının çok gerisindedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Gediz-Nif Çayı gibi akarsularımız. Akdeniz Taşucuİskenderun arasında kalan kıyı şeridi kirlilik yükü fazla olan bölgelerdir. Nilüfer Çayı. Marmaris Körfezleri. Gemlik. Su ve Atıksu Su kirliliği. Mudanya. Daha geniş bilgiler (Bkz. Çeşitli yollarla tabiata verilen kimyasal maddeler tüm canlılar üzerinde ciddi boyutlara varan olumsuz etkiler meydana getirmektedir. su ortamlarına taşınmaları gibi sebeplerle meydana gelmektedir. Denizlerin alıcı ortam olarak kullanılmaları. kıyılarda kentleşme. İzmit. evsel ve endüstriyel sıvı atıkların. İzmir. turizm ve sanayileşme sonucunda bir ölçüde kirlenme mevcuttur. Karamuk Gölü. İznik Gölü. I. Karadeniz’deki kirliliğin yaklaşık % 12’si Türkiye’den % 88’i ise Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkeler ve Tuna Nehrinin taşıdığı kirlilikten kaynaklanmaktadır. Ayvalık. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilmiş olduğundan.Türkiye Çevre Atlası. Bandırma. Kıyılarımızdaki kirlilik düzeyi Avrupa ülkelerine göre daha azdır. Yeşil alanların.4. Karadeniz ise. deniz kazalarından meydana gelen özellikle petrol akıntıları.

Bu oran işlenen arazinin % 73'ü için geçerlidir. Toprak ve Tarım Arazisi Kullanımı Türkiye’nin yüzölçümü 777.9 milyon hektardır. plastik. Bu miktar arazinin yaklaşık 4 milyon hektarı sulanabilmektedir. Ekilebilir toprak kalınlığının 20-50 cm arası humus tabakasıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki en önemli ve en acil çevre sorunlarından biri erozyondur.1. -Aşırı gürültünün yarattığı risklerle ilgili olarak toplumun fazla bilinçli olmaması.2.2.T. Ülke topraklarının ekilebilen kullanılan arazisi ise 27. Daha geniş bilgiler (Bkz.1 milyon hektarlık alanı etkilerken. Bu durum ise toprağın ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir.. Türkiye Çevre Atlası. Bunu inşaat işlerinden. malzemeler yeteri kadar ayrılmamakta. I. Bunun nedeni kısmen Türkiye'deki toprağın derinliğinin çok fazla olmamasıdır. Böyle bir ekilebilir tabakanın oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekmektedir. -Gürültü çıkarılmasının kontrol edilmemesi. Türkiye'de trafik aşırı gürültünün kaynaklarındadır. teneke vb. sınai gürültüden. Gürültü Kirliliği Gürültü kirliliği yapısı gereği kentsel olan ayrı bir sorun alanı oluşturmaktadır. Şehirlerimizde çöp toplama ve depolama sahalarının seçimi plansız ve gelişigüzel yapılmakta. Ayrıca 11 . I. içme suyu temini. Topraklar insan biyosferinin en önemli öğesidir. Öncelikli tarım arazilerinin yaklaşık % 68'i erozyona eğilimlidir.3 milyon hektar) tarıma uygun olduğunu göstermektedir. cam. Türkiye'de toplam arazi yüzeyinin yaklaşık % 79'u çeşitli şiddette toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır. rüzgar erozyonu 466. hava trafiğinden ve demiryolu trafiğinden kaynaklanan gürültü izlemektedir. geri kazanılacak bir çok kağıt. -Daha yüksek düzeyde yol gürültüsüne maruziyete neden olan kötü planlanmış trafik akışı. Kısım XV. Toprağın % 64'ü işlenememektedir.1 Gürültü ve Çevre) verilmiştir.C.6.5. depolama alanlarında büyük sorunlar yaşanmaktadır.000 hektarlık bir alanı da bozmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca şehirlerde kırsal kesimden göç ile gelen hızlı nüfus artışından doğan konut ihtiyacı ise. Akarsu yatağı erozyonu 57. en önemli doğal kaynaklarından birisi de toprağıdır. altyapısız ve plansız yapılaşmayı doğurmakta ve bu durum çarpık kentleşme beraberinde kanalizasyon.2. Topraklarda meydana gelebilecek tüm olumsuz değişmeler. Türkiye'deki tarım arazisi kullanımı tüm arazi varlığının yalnızca % 24'ünün (19. çöp ve yeni çevre sorunları meydana getirmektedir. Aşırı gürültü ile ilgili kilit noktalar: -Mevcut gürültü yönetmeliğinin uygulanmaması.6. Doğal Kaynaklar I. -Öncelikli gürültü kirliliği sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli yerel kapasitenin olmaması.971 km2 olup. Sonuç olarak yılda yaklaşık 500 milyon ton toprak erozyonla taşınmaktadır.

7 milyon hektarla yaklaşık % 26. hatalı toprak işleme.C. sosyal.5 milyon ton fuel-oil 'e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır. toprağı ve suyu yok edeceğinden açlık tehlikesini hızlandırması söz konusudur. a. Ancak.7'si verimli değildir ve bozuk baltalık ormanlardan oluşmaktadır. Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörün ileri bağlantısı ortalama 0. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. Bu gelişmelerin ve karşı önlemlerin alınmaması sonucunda. Amaç dışı arazi kullanımının önlenememesi tarım arazilerinin miras yoluyla aşırı bölünmesi. b. Ürün artışını amaçlayan tarım politikaları bir yanda tarımsal üretimin kompozisyonunu değiştirmiş ve öte yanda tarımsal girdi kullanımının genişlemesi ve yoğunlaşmasına neden olmuştur.2. yaylak ve kışlakların sürdürülebilirliği açısından sınıflandırılmıştır ve "kritik" ve "tehlike" altında şeklinde değerlendirenler ayrıca "orman" olarak düşünülen arazinin büyüklüğü açısından olumlu göstergelere sahip olanlardır. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan.786'dır. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında. tarım makinalarında da yapısal köklü değişiklik yaşanmıştır.34 ha olup. mevcut orman örtüsünün % 51. GAP Bölgesi’nde meydana gelen tarımsal gelişme eğilimlerinden dolayı bu bölgenin çevre açısından özellikle dikkate alınması gerekmektedir.T. bu girdilerin etkin ve kontrollü kullanılması için gösterilen çabalar tam anlamıyla başarılı olmamıştır. kendi içinde bir takım dengeleri olan canlı. yanlış arazi kullanımı. Ancak. I. Ormanlar ülke yüzölçümünün 20. Mera. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Tarım arazisi kullanım potansiyelini azaltırken tarım topraklarının sorunlarını her geçen gün arttırmaktadır. Endüstriyel kirliliğin artması vb. Türkiye'deki tüm ekili arazinin % 83'ü çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıyadır.6.2. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının artışı doğrultusunda. yaylak ve kışlakların kalitesi ve miktarı Türkiye'de bölgelere göre büyük oranda değişmektedir.387 iken. Ormanlar Ekonomik.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI işlenebilir arazinin bölgesel dağılımı açısından bir dengesizlik vardır. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3. Bu önemli değişikliklerin her ikisi de çevre sorunlarına yol açmıştır. 12 . dinamik ve karmaşık yapıda. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. ormancılık sektöründe bu rakam 0. Yaklaşık % 25'i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı. Tarımsal girdilerin bu etkilerine ek olarak.6'sını kaplamaktadır ve ulusal istatistikler net orman kaybı rapor etmemektedir. İller mera. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. 0.

hem mesafe hem de yükseklik olarak türlerin kompozisyonu ve özellikleri açısından bitki örtüsünde zengin çeşitlilik sağlamaktadır. 8 kaplumbağa. dört hassas habitata dikkat edilmesi gerekmektedir. Dağlık yapısı sayesinde Türkiye bir çok dağ ekosistemlerine sahiptir. Komşu ülkelerin florasının iki katı çeşitli olan Türk florası sadece Türkiye'de bulunmaktadır. Tüm Avrupa'da bulunan bitki türlerinin % 75'i Türkiye'de görülebilmektedir.6. Türkiye'nin kıyıları da farklı yönetim yaklaşımları gerektiren değişik özelliklere sahip önemli ekosistemlerdir. 36 yılan. I.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye'de ormancılık. su kirliliği ve çölleşmeyi hızlandırdığı bilinmektedir. kıyılar ve stepler. Ormanlar ayrıca oksijen üretimini devam ettirmesi ve hava kirliliğini azaltması yanında bünyesinde barındırdığı canlı türleri ile ekosistem açısından.C. 49 kertenkele.8’i).II. Türkiye'de bitki örtüsü açısından temel olarak üç bölge bulunmaktadır. 58'i çok önemli kuş alanları olmak üzere. Ormanların amaç dışı kullanımının önlenememesi. Ancak bu alanda sağlıklı bir envanter çalışması bulunmamaktadır. Memeli türlerin dördü ve 13 kuş türü 1994'ten bu yana soyu tükenmekte olan türler olarak sınıflandırılmaktadır.T. "Avrupa”. Kısım. 13 kurbağa türünün 5’i (% 38’i) ülkemizde yaşamaktadır. Avrupa’da nesli tehlikeye girmiş 36 memeli hayvan türünün 15’i (% 42. Bitki örtüsünün çeşitliliği ayrıca yükseklik ve konuma göre değişmektedir. "İran Bölgesi"nde step bitkileri egemendir. aşırı kullanımına devam edilmesi ve ormanı yok eden diğer etkenlerin sürmesi toprak erozyonu. Türkiye'de yaklaşık 120. 426 kuş. 13 . 72 kuş türünün 46’sı (% 63. Bu bölgeler içinde. toplam bir milyon üçyüzbin hektarlık yaklaşık 300 sulak alan vardır. yaklaşık 20 kurbağa ve 120 memeli türü bulunmaktadır. jeoloji ve toprak yapısındaki farklılıklar. Türkiye’de Ormanların Dağılımı) verilmiştir. Sadece Çevre ve Orman Bakanlığı yıllık ortalama 15 milyon adam-gün işlendirme olanağı sağlamaktadır. kendi kendini yenileyebilen son derece önemli bir doğal kaynaktır. Avrupa ve Orta Doğudaki en büyük sulak alanlara sahip bulunmaktadır. Daha geniş bilgiler (Bkz: Türkiye Çevre Atlası. “Sibirya” Bölgelerinde nem gerektiren ağaçlar ormanlarla birlikte bitkilerin bir karışımından oluşmaktadır. dağlık alanlar. Stepler de sürdürülebilir kullanım sorunu olan hassas ekosistemler olarak görülmektedir. Türkiye.8’i). Kıta ülkeleri arasında Türkiye biyoçeşitlilik zenginliği açısından dokuzuncu sıradadır ve florasının % 33'ten fazlasını endemik türler oluşturmaktadır.000 omurgasız. Biyoçeşitlilik Türkiye’nin İklimi. Sulak alanlar. Orman köylerine ve diğer sektörlere yaptığı kaynak aktarımı da oldukça yüksek düzeydedir. 472 balık (192'si iç sularda). 47 sürüngen türünün 18’i (% 38’i).3.1. genel kabulün aksine emek-yoğun bir sektördür.2.

6. Karadeniz'in kirlilik yükü. 722. Deniz ve Kıyı Kaynakları Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizler genellikle birbirinden farklıdır. Türkiye'nin kıyı bölgeleri önemli ekosistemler oluşturmaktadır. bu kısıtlamalardan dolayı. Türkiye'nin ekonomik yapısının önemli bir kısmını oluşturan turizm Türkiye sahillerinde önemli rol oynamaktadır.T. Ülkenin. I. biri iç olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili olup.C. Ege'ye atıksu boşaltımı kıyı boyunca belli başlı 50 noktada ve bazı evsel kanalizasyon atıklarının boşalttığı yerlerde olmaktadır. Karadeniz'de tahmini 247. Bu yapı su alışverişini kısıtladığından kirlenmiş nehirlerle denizlere boşaltılan atıksuları seyreltmek veya doğal dönüşümle temizlenmesi oldukça zor olmaktadır.4. Ege'de 300 ve Akdeniz'de 500-550 balık türü yaşamaktadır. farklı yönetim yaklaşımları gerektiren farklı özelliklere sahiptir. bir bölümü ise dolaylı olarak çevreye düzenlemeler getirmektedir.2. Akdeniz'in beş havzasından biridir ve değişken su hareketleri ile üç farklı oşinografik özelliğe sahiptir. Kıyı yerleşimleri ve yoğun deniz trafiğinden dolayı Akdeniz kıyısı kirlenmeye oldukça duyarlıdır. Ayrıca. Özellikle Akdeniz ve Ege sahillerinde bir çok otel ve tatil köyü bulunmaktadır ve bunların faaliyetlerinin deniz ve kıyı kaynakları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Marmara Deniz'inde 200. su kütlelerinin dikey karışımı belli derinliğin altında kalmakta ve bu durum kirleticilerin katman içinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Karadeniz bitki ve bu biyolojik kütle üzerinde yaşayan balıklar açısından da zengindir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Halen yaşadığı düşünülen 300-400 Akdeniz fokundan yaklaşık 50'si Türkiye'nin Akdeniz Kıyısının ıssız kısımlarında yaşamaktadır. hem doğal nedenlerden hem de Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen nehirlerin taşıdığı atıklardan dolayı nispeten yüksektir. Çevre İle İlgili Hukuki Altyapı Ülkemizde 1930’lu yıllardan bu yana uygulanmakta olan mevzuatın bir bölümü doğrudan doğruya çevre ile ilgili. Türkiye'nin balık mahsulü yıllık yaklaşık 600. sınırlı buharlaşma ve kıtasal su akışlarının bolluğundan dolayı yerüstü suları fazlalığı vardır.19 arasındadır.7. sıradadır.2. Akdeniz aynı zamanda dünyada tehlike altında bulunan 12 türden biri olan Akdeniz Fokuna ev sahipliği yapmaktadır. Ege Denizi.000 tonla dünyada 50. Deniz kaynaklarına ek olarak. Yüzeyin 25-30 metre altındaki suların oksijen doymuşluğu % 20 ile % 30 arasında değişmektedir ve bu da Karadeniz'den gelen kıyı deşarjları ve organik maddelerin çözülmesinde sorun yaratmaktadır. 14 . Tarım atıkları da önemli bir kirlilik kaynağıdır.18 ile 0.189 km2'lik yatağı ile Karadeniz bir iç denizdir ve ortalama tuzluluk oranı % 0. Her bir kıyı. Karadeniz'de fazla yağış. Marmara Denizi de diğer denizlerle bağlantısını sağlayan boğazların yapısal özelliğinden dolayı özel bir takım hidrodinamik özellikler sergiler. yaklaşık 8333 km kıyısı bulunmaktadır.

1982 Anayasasının 56. çevreyle ilgili konularda ekonomik ve sosyal kararlar henüz yeterince önemsenmemiştir. son yirmi yılda. Ancak. Bunlar çevrenin korunması.7.2. çevre sorunlarına eğilmek üzere çeşitli mekanizmaların oluşturulmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. çevre korunması ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin tespit ve uygulamasından bunların kalkınma çalışmalarına olan etkileri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğidir.C. yurttaşlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımaktadır. çevreye yönelik eğitim programları uygulamak ve çevre bilincini yaymak şeklinde özetlenebilir. Halkın temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki talepleri giderek artmaktadır ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sahneye çıkmaktadır.1. katma bütçeli bir kuruluş olarak “Çevre Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 29.T. 8 Haziran 1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı kaldırılarak Başbakanlığa bağlı. 1983 yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış. çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü getirmektedir. çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. gönüllü kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek. çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak.1989 tarihinde ise Çevre Genel Müdürlüğü tekrar Çevre Müsteşarlığı’na dönüştürülmüştür. çevrenin korunması konusunda devlet yanında vatandaşın da sorumluluk taşıdığı. I. ülke çevre master planını hazırlamak. 1978 yılında ise çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi. çevre konusunda yetkili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilk olarak bir “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 15 . bütün bu olumlu gelişmelere karşın. Çevre Kanunu’nda yer alan temel ilkeler. Çevre Kanunu’nun 9. tüzel kişiliği haiz. çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip. Bu dönemde. politika ve program belirlemek.’de verilmiştir. çevre ile ilgili diğer bir kurum olarak 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı. 1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Çevre İle İlgili Kurumsal Yapı Ülkemizde çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çabaları 1970’li yıllarda başlamıştır. Bu yasanın çağdaş bir çevre koruma ilkesi olan “kirleten öder” ölçüsünü benimsemiş olması en büyük kirletici olan devlete düşen sorumlulukları da arttırmıştır. Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bulunan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Tablo: I. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” denilmekte ve çevreyi geliştirmek. 1982 Anayasası. tüzel kişiliği haiz Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye.10. konuyla ilgili plan ve projelerin hazırlanması. 11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanmış olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu. Çevre Müsteşarlığı’nın diğer kurum ve kuruluşları bu konuda koordine edebilecek yapıda bir üst birim konumunda bulunduğu bu dönemde.2.1. bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla “Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı” kurulmuştur. çevre standartlarını belirlemek. çevreyle doğrudan ilgili olarak hazırlanmış olan bir dizi yasal düzenlemenin başında gelmektedir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre Müsteşarlığı oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır.

bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere oluşturulmuştur. Çevre Bakanının Başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşarları. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Belediye Başkanı. Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir. imar planlarını yapmak. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanacak ilkeleri tespit etmek ve çevre konuları ile ilgili diğer ilkeleri belirlemektedir. ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımı sağlamak üzere çevre düzeni planlarını hazırlamak. Diyanet İşleri. arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda. kurumun kuruluş amaçları arasında yer almıştır. bu alanların koruma ve kullanım esaslarını belirlemek. Bunlardan Yüksek Çevre Kurulu. uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini sağlayıcı hedefleri belirlemek. Bakanlığın ana hizmet birimleri olarak teşkil edilmiştir. ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip ve politikalar belirlemek.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak. Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı. her ilde Valinin Başkanlığında. Bu görevleri yerine getirmek üzere. Ancak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığından ayrılarak yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları. 4. gereken tedbirleri araştırmak.C. Bakanlıkların İl Temsilcileri. 21 Ağustos 1991 tarihli ve 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak isteğiyle Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Çevre Bakanlığının başlıca görevleri arasında sayılmıştır. Çevre Şurası. çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını yürütmek. Meslek Odaları Başkanları 16 . 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çevrenin korunması. 5. 6. 2. Bakanlığın sürekli kurulları olarak düzenlemiştir. çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için sürekli bir eğitim programı uygulamak. Mahalli Çevre Kurulları. 1. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi ve çevre standartlarını belirlemek. Çevre Şurası ve Mahalli Çevre Kurulları. çevre konusunda görev verilmiş özel ve kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.T. Yüksek Çevre Kurulu’nun görevleri. Büyükşehir Belediye Başkanı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı. koruma ve kullanım esaslarını saptamak. Üniversitelerin çevre ile ilgili çeşitli dallarından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi ve Meslek Odaları Başkanlarından oluşmuştur. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Çevre Kurulu. 3. mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak. çevre kirliliğinin önlenmesi. Finansman Dairesi Başkanlığı.

DPT-Çevre Bakanlığı işbirliği ile Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmıştır. Kurumsal Yapıya İlişkin Sorunlar: Görüldüğü üzere çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çalışmalarının başladığı yıllardan itibaren çevre örgütüne ilişkin bir karmaşa yaşanmıştır.T. Bu kanuna dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 16.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşmaktadır. yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak. Daha sonra ise 4856 sayılı kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Temiz bir çevreye yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik gayret sarf edilmektedir. Ayrıca 1970’li yıllarda yeni örgütlenme modelleri geliştirilirken 1920’lerde belli çevresel işlevlerle ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve örgütlenmeler olduğu gibi korunmuş ve yeni kurumsal yapı eski yapının üzerine oturtulmuştur. Bu da çevreyle ilgili olarak Bakanlık. Bakanlık ve Kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek. aynı zamanda merkez teşkilatının güçlendirilmesini sürdürürken. Bakanlığın kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için il düzeyinde kararlar almak ve uygulamak. sonra kaldırılarak Çevre Genel Müdürlüğü oluşturulmuş. Kurulun. çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik düzeyine getirilememiştir. 17 . Çevre Müsteşarlığı yeniden kurulduktan sonra çevre ile ilgili ayrı bir kurum olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.2004 tarih ve 25348 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.08.2.C. çevre konusunda eğitici faaliyetler düzenlemek. Yapılanmada gerçekleşen bu sık değişiklikler aradan geçen 20 yıla yakın zamana rağmen kurulan çevre örgütlerinin kurumlaşmasına imkan tanımamıştır.2.01.05. Hızlı kentleşme. kurum ve kuruluşlar arasında yetki. 4856 Sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Çevre ve Orman Bakanlığı birleştirilmiş ve birleşme ile ilgili bu kanun 08. 1. Bu olumlu gelişmelere rağmen.7. arkasından Çevre Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre Müsteşarlığının yeniden kurulmasına karar verilmiştir. 2001 yılı başlarında ise. 81 ilde İl Çevre Müdürlüklerinin kurulmasını tamamlamıştır. başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere doğal kaynaklar.2003 tarih ve 25102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. tarım alanları üzerindeki baskıları.1991 tarihinde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. En son olarak ise Müsteşarlık 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılarak 21. Önce Çevre Müsteşarlığı kurulmuş. Çevre Bakanlığı kuruluşunu müteakiben öncelikle 30 ilde İl Çevre Müdürlüğü’nü kurmuş. görev ve sorumluluk çatışmalarına neden olmuştur. Bakanlar Kurulunca Çevre Kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibarı ile gruplandırılan işletmelerin derecelerini belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır. Çevre sorunlarını çözmek amacıyla mevzuatta ve kurumsal yapının oluşturulmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiş. ildeki tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından denetlemelerine ait raporları incelemek ve gerekli önlemleri almak. Aynı konuyla ilgili olarak birden fazla kuruluşun yetkili olması ve koordinasyon ve işbirliği konusunda yaşanan sorunlar hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesini güçleştirmiştir. atıkların miktarını ve diğer çevre sorunlarını arttırmıştır.

T.2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de Yeterlik Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ÇED Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda Yeterlik Belgesi şartı getirilmiştir. Dünyanın bir çok yerinde Plan ve Program için SÇD uygulanmaya başlanmıştır. fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde arzulanan nitelikte yeterli bir gelişme kaydedilememesine rağmen çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarla entegrasyonun sağlanması ve bu konuda ekonomik araçlardan yeterince faydalanma çabaları sürdürülmektedir. doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde önemli engeller oluşturmaktadır. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD): Stratejik boyuttaki kararların (Plan ya da program) çevre üzerindeki olası önemli boyuttaki olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerin en aza indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önemlerin alınmasıdır. ÇED Yönetmeliği ile ilgili revizyon yapılmış ve 16.06. Nihai hedef. kararlara katılım süreçleri ve yerelleşme konularındaki eksiklikler. Eklerdeki (Ek I ve Ek II. Taslak SÇD Yönetmeliği 18 .2. AB normları ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları da süratle tamamlanmaktadır.02. ÇED sürecinin etkinliğinin artırılması. Ülkemizde SÇD’ne ilişkin AB Mevzuatına uyumlaştırılması çalışmaları MATRA programınca desteklenen proje kapsamında yürütülmekte olup. Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların. insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak ekonomik kalkınmaya imkan verecek. Çevresel etki değerlendirmesi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğitim. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) doğrultusunda hazırlanan ÇED Yönetmeliği genelde söz konusu direktifle uyumludur. Topluluk müktesebatına uyum sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulmasıdır. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda Çevre Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın “Çevre“ başlıklı bölümündeki hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri. I.12. çevre yönetimi için kullanılan araçlardan biri olan faaliyetler düzeyde uygulanan ÇED’in bir ileri aşamasıdır ve makro düzeyde uygulanır.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. çevre envanteri. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda. doğal kaynakların yönetimini sağlayacak.1001 gün 2001/42/EC sayılı direktifi ile SÇD Yönetmeliği’ni yayınlamış ve üye ülkelerin üç yıl içerisinde çıkartılan direktif doğrultusunda kendi yönetmeliklerini çıkarmasını istemiştir. Stratejik ÇED uygulamaları için ise Avrupa Birliği Direktifinin taslak olarak hazırlandığı bilinmekte ve çıkarılacak direktif doğrultusunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır. ÇED Uygulanacak Faaliyetler Listesi) değişik sektörlere ait küçük farklılıklar bulunmaktadır. istatistiği ve çevre standartları konularında yeterli altyapı oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu yönetmeliğe dayanılarak 24.8. Avrupa Birliği 27.C. SÇD. çevre izleme ve ölçüm altyapısı. gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğal.

Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma planları için karar vermede çevresel bilginin etkinliğini geliştirmek. Mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde mevcut kurumsal yapıda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır. Avrupa Birliği standartlarına uygun verinin toplanması ve işlenmesi için gerekli olan tüm verilerin ve bilgilerin temini kalkınma planları ve ulusal-uluslar arası stratejilerin geliştirilmesinde önemli katkıda bulunurken. Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi : Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye olmaya hazırlayan uyum sürecinin bir parçası olarak yürütülen ve Avrupa Komisyonunca finanse edilen “Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi”nin genel amacı Türkiye’nin ileri derecede çevre koruması sağlaması. Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili çalışmalar. AB’nin çevresel bilgilere erişimi ile raporlama yönetmeliklerine uyum sağlamasıdır. 1986 yılında çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğidir.03.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI hazırlanmıştır.2000 tarihinde imzalanmış. Bu çerçevede kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yapılmış olup.Ekim.C. Nihai hedef ilgili Direktiflerin Türk mevzuatına yansıtılmasıdır. Yönetmelik onyedi kirletici parametre için hava kalitesi sınır değerlerini. uluslar arası standartlarda güvenilir ve amaca uygun çevresel veri toplanmasını ve çevresel koşulların izlenmesini sağlayacaktır. çalışmalar devam etmektedir. atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi atık yönetiminin temel ilkeleridir. geri kazanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili teknik ve idari esasları belirlediği gibi. iki kirletici için hedef değerleri ve uyarı kademeleri ile uyarı kademelerine ulaşıldığında alınacak tedbirlerin yanı sıra ölçüm ve analizle ilgili diğer birçok hususu ele almaktadır. taşınması.05. Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılım Anlaşması 09. Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kuruluş Kanununda da revizyon gerekmektedir. Yönetmelik sanayi tesisleri ve prosesler için bir emisyon izin sistemi getirmektedir. Ancak mevzuatın etkin uygulaması için. Türkiye’de Çevresel bilginin güncellenmesi.T. güvenilir ve güncellenmiş çevresel bilgiye erişim için kurumsal. güvenilir. Atık Yönetimi: Düzensiz depolama yapılan evsel katı atıkların olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi amacıyla 14. Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların sorumluluklarının açık ve net biçimde tanımlanması ve Hıfzıssıhha Merkezinin kurumsal yapısında değişiklik gerekmektedir. teknik çerçevenin. Ocak 2003 tarihinde TBMM’nde onaylanmış. ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması ile ilgili yasal yaptırımları da içermektedir. taşınması ve bertarafı ile ilgili çalışmalar 20.Mart 2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01. Hava Kalitesi: Türkiye’de hava kirliliğini ve hava kalitesi yönetimini düzenleyen temel hukuki araç. Yönetmelik. 18. bu atıkların toplanması. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin hükümlerinde ve standartlarda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. evsel katı atıkların bütün ülke genelinde belirli bir sistem içinde toplanması. Proje Haziran 2004’te başlamıştır ve Ocak 2006’da sona erecektir. çevre alanında ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde gerekli doğru. 23. evsel katı atıkların dışında değerlendirilmekte olup. Avrupa Çevre Ajansı:Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı. Az atık üretilmesi.1993 tarihli 19 .1991 tarihinde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Mayıs 2003 tarihinde de Anlaşma yürürlüğe girmiştir. prosedürlerin ve kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır. Avrupa Çevre Ajansına üyelik ülke içinde.

Daha fazla koordinasyon gerektiğinden iç sular ve kıyı suları birbiriyle ilgili şekilde yönetilmelidir. CITES ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmelerine taraf olmuştur. Su Kirliliği Yönetiminde mevcut kanun. TAKY ile tehlikeli atıklara ilişkin özel kurallar belirlenmiş olup. Atık Yönetimi ile ilgili Türk mevzuatı ve AB mevzuatının uyumlaştırılması için plan ve programların belirlenerek. bazı yönleri ile AB Direktiflerinde verilen kurallardan daha sıkı tedbirler içermektedir. doğal ve sentetik bariyerlerin uygulanması ile ilgili Türk ve Avrupa Birliği mevzuatı arasında bazı ufak farklılıklar vardır. ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatında değişiklik gerektirmekte ve/veya yeni mevzuatın oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. özellikle gönüllü kuruluşların koruma projelerine ve faaliyetlerine katılması ve giderek karar süreçlerinde etkili olması. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı sularının üç. İlk etapta Türkiye’nin korunan alanlarının yüzde 1'lik kısmının NATURA 2000 ağına dahil edilmesi. yüzey sularının dört sınıfa ayrılmasına yönelik esasları ortaya koymaktadır. Doğa Koruma: Doğal kaynaklar üzerindeki baskıya rağmen. Su Kalitesi: 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (SKKY) 4 Eylül 1988 tarihinde 19919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşmelerin uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmaları AB Direktifleri hükümlerini de dikkate alarak devam etmektedir. hukuki ve kurumsal anlamda kırk yılı aşan doğa koruma geleneğinin bulunması. Ayrıca yüksek kalitede yeraltı suyunun sadece yüksek kalitede kullanımlara açık olması için yeraltı ve yüzey suyu kaynak kullanımlarının koordinasyonu sağlanarak yüzey ve yeraltı suları birlikte yönetilmelidir. “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)” 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. TAKY ile ülkemize olan her türlü atık ithalatı yasaklanmıştır. bu amaçla kurum ve organizasyonların uygulayacağı görevlerin tespit edilmesi ve uygulanmasıdır.C. Avrupa Birliği Mevzuatına uyumun sağlanması. uluslararası sözleşmelere taraf olunması ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Ayrıca su kalite planlamasını da sağlamaktadır.T. CITES Sözleşmesi yeterli gümrük tedbirleri geliştirilmedikçe amacına ulaşması oldukça zor olan bir sözleşmedir. kamuoyunda doğa koruma bilincinin gelişmesi. Nihai hedef. Nihai hedef. AB düzenlemelerine tam uyum sağlamak ve NATURA 2000 ağı uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde doğa koruma konusundaki avantajları olarak görülmektedir. 20 . RAMSAR. Türkiye BERN. Yönetmelikte tehlikeli atıkların özellikleri. bertaraf şekilleri. Türkiye'nin doğal alanlarının önemli bir kısmını koruyabilmiş olması. Mevzuat uyumunun tamamlanması ise mevcut sistemlerin revizyonunu gerektirecek ve yeni yatırımların yapılmasını zorunlu kılacaktır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Avrupa Birliği mevzuatı ile çoğu yönden uyumludur. Sözleşme hükümleri doğrultusunda CITES Sözleşmesi için Ulusal Uygulama Yönetmeliği AB uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. bertaraf kriterleri ve işlemleri verilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının merkezi ve taşra teşkilatları güçlendirilmelidir. Ancak. yönetmelik ve ilgili tebliğler ile ilgili Türk Standartlarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesidir.

Bu konudaki temel hukuki düzenleme olan 1986 yılında çıkarılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği. Ancak yürütmenin gerçekleştirilebilmesi. havada suda veya toprakta kalıcı özellik göstererek ekolojik dengeyi bozan kimyasalların üretimi. Nihai hedef. AB mevzuatına tam uyum için Yönetmeliğin revizyona alınması gerekmektedir. maddesine göre. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sanayi kimyasallarının yönetimini kapsayan "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği”. hava. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında habitatı korumaya yönelik ulusal mevzuatın hazırlanması için başlatılan idari ve teknik düzenlemelerin. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. taşınması.C. Araç ve Makinalardan Kaynaklanan Gürültü: Gürültünün yarattığı rahatsızlıklar 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ele alınan temel konulardan birini oluşturmaktadır. 1993 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliğinin ilgili Direktifleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup. yürürlükteki mevzuattaki AB Direktifi ile çelişki oluşturan maddeler çıkarılacak ve uyum sağlanacaktır.T. Doğal Yaşam Ortamları ve Flora ve Faunanın Korunmasına İlişkin (Habitat) Direktifte (92/43/EEC) belirtilen hususları da içerecek şekilde kısa sürede tamamlanması öngörülmektedir. ithalatı. altyapının tamamlanması için yapılacak yardıma bağlıdır. havaalanları. toprak ve atık numuneleri analiz edilmektedir. 21 . İLU prensiplerinin uygulanması ile ilgili Türk Mevzuatının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlaştırılması sağlanacaktır. Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar: Türkiye’de genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar. bu organizmaların çevreye tedbirli bırakılmaları ve pazarda yer almaları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. sanayi ve inşaat alanlarında izin verilebilecek azami değerleri ve motorlu taşıtlar gibi dışarıda kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü emisyon değerlerini belirlemekte ve gürültünün azaltımı için kentsel planlama prensiplerini ortaya koymaktadır. Nihai hedef. depolanması ve kullanımında çevrenin korunması esastır. yerleşim yerleri için gürültü düzeyleri. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Kimyasallar ve Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar Kimyasallar: 2872 sayılı Çevre Kanununun 13. Çevre Kanununa bağlı olarak. Bazı tehlikeli kimyasal maddeler ve pestisitlerin uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul sistemine ilişkin ‘’ Rotterdam Sözleşmesi‘’ ne Türkiye imza koymuştur. Doğanın Korunmasına ilişkin Çerçeve Yasa hazırlanarak. Ancak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretten olumsuz etkilenmemesi için gümrük kapılarında geçişler kontrollü yapılabilecektir. tren yolları. 67/548/EEC Direktifinde belirtilen kimyasal maddelerin potansiyel risklerinin belirlenmesine yönelik testleri İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) prensiplerine uygun olarak gerçekleştirebilecek laboratuar ve bununla ilgili Türk Mevzuatı bulunmamaktadır. Nihai hedef. İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Kimyasal Maddelerin Testleri İçin Kullanımın Doğrulanması ve İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Onaylanması: Çevre Referans Laboratuarı ve diğer Bakanlık laboratuarlarında kalite değerlendirmesine yönelik su. İLU prensipleri ve kimyasal maddelerin testler için kullanımının doğrulanması ile İLU denetlenmesi ve onaylanması ile ilgili yönetmeliğin tamamlanmasıdır. Türkiye ‘’Montreal Protokolü‘’ ne taraftır. Sözleşmeye taraf olunabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Nihai hedef.

Avrupa Birliği ülkelerinde de kabul edildiği gibi üst ölçekli Fiziksel Planlar yani Çevre Düzeni Planları'dır. TAEK mevzuatı ile söz konusu AB Müktesebatı arasındaki farklılıklar ve eksik hususlar tespit edilerek değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. farklılaştırılmış yükümlülükler ilkesi doğrultusunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) sürecine katılmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur. Nihai hedef TAEK’nun nükleer ve radyasyon güvenliği konularıyla ilgili mevcut mevzuatını AB mevzuatına uyumlu duruma getirmektir. 22 . Çevre Yönetiminin önemli araçlarından biri olan Çevre Düzeni Planlarını ile ilgili kısa bilgi ise aşağıda verilmektedir. ortak. Çevre Düzeni Planları : Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki ülkemizin.C. Bu kapsamda. Küresel iklim sisteminin korunması kapsamında Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde. bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almayı amaçlamaktadır. fakat. Türkiye. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun 20 Kasım 2003 tarihinde 2003/1 sayılı toplantısında alınan karara binaen. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 4990 Sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş olup.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı. İklim Değişikliği: Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak amacıyla 1992 yılında kabul edilen ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bugüne kadar 189 ülke ile Avrupa Birliği taraf olmuştur. c. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda. Türkiye’nin Sözleşmeye resmen taraf olmasının akabinde ilk “Ulusal Bildirimi” hazırlayarak Sekreteryaya sunması gerekmektedir. AB Müktesabatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında çevre yukarıdaki şekilde özetlenmektedir. 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur. a. güncel gelişmeler yakından takip edilerek gereken revizyonlar düzenli şekilde yapılmaktadır. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Ülkemiz. Nihai hedef. Son yıllarda küresel ısınmaya yol açan emisyonların artış hızında bir miktar azalma tespit edilmiştir. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun yeniden düzenlenerek Başbakanlık Genelgesi olarak 18 Şubat 2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın “Temel Güvenlik Standardları” esas alınarak hazırlanmış olup. sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda kullanılması ve kalkınmanın fıziksel mekana yansıtılmasını sağlayan en önemli araçlardan biri. artan nüfusun gereksinimleri temel alınarak. b. anılan Sözleşmeye taraf olmamıza ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise18 Aralık 2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.T.

T. 2001. Planlama Dairesi Başkanlığı. 5. VIII.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bugüne kadar yapılan Çevre Düzeni Planları. Ormancılık (ÖİKR). Ankara. Ayrıca Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına Dair Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 3. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. 1998. DPT. DPT. Ulusal Çevre ve Kalkınma Durum Raporu. Ankara. 2000.000 ölçekli Ergene Havzası. Körfez ve Kandıra Cevre Düzeni Planları. 1/50. Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı.C. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005.Trakya alt Bölgesi Cevre Düzeni Planı. Kaynaklar 1. Sapanca Gölü İçme suyu Havzasında l/25. Ankara. Ülke fiziki mekanında. 4.000 ölçekli Gebze.000 Ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı 3. l. 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile Bakanlığımıza verilen planlama yetkisi çerçevesinde ülke topraklarının bütününe yönelik planlama çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir Bakanlığımızca onaylanan Çevre Düzeni Planları. 1999. 2. 2004.000 Kayapınar-Hotamış Çevre Düzeni Planı 4. Merkez. Çevre Bakanlığı. 6. Ankara. 23 . Türkiye Ulusal Programı. 2. Başbakanlık talimatı ile Bakanlığımıza verilen görev doğrultusunda KonyaKarapınar ilçesi sınırları içerisinde rüzgar erozyonunun ve bölgenin nüfus göçünün önlenmesi amacıyla. Aralık 2004 tarihi itibariyle Başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderilmiştir. ülke topraklarımızın yaklaşık % 6'sında gerçekleştirilmiştir. 2001. DPT. doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda yatırımların doğru yönlendirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için öncelikle üst ölçekli Fiziki Plan olan Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca ülke genelinde hazırlanacak ve tamamlanacaktır. Kocaeli İli sınırları kapsamında 1/25. Birlik modeli ve katılımcı yaklaşıma örnek olacak biçimde belediyelerin katılımları ile Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanmış. AB Genel Sekreterliği. Havza düzeyinde plan çalışması olarak 1/100.

1985 02. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 11.2003 16. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.05.2002 16.12.06.1999 29.12.04.04.2001 25.08.06.11.1997 17. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 08.2001 23551 23742 23926 24185 20834 21150 22099 23464 23790 24034 24736 23031 23028 23785 24020 24185 24212 24777 25318 25672 25434 23382 23865 24379 24437 24575 22858 23020 23022 23827 24458 27.04. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 14.04.1987 29.07.2000 19653 24185 24220 04.12.1997 23.1993 21518 21586 21634 12.2002 26.06.04. Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı’nda Bulunan Çevre Kanunu’na dayanılarak Çıkarılmış Olan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı Yönetmeliğin Adı 1.09.1991 20814 7.08.1995 22387 13.07.2000 25.Gürültü Kontrol Yönetmeliği 4.2000 29.04.1997 25.07.T.06.2004 15.C.1998 18.1.2.1991 22.02.11. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği) 12.11.09.1993 20.09.2000 04.07.1986 11.1999 23766 24 . Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 10.1999 14.1993 11.1998 01.2004 24.06.12. Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik 5.1996 15.11.1999 04.12.10.2001 06.11.2000 26. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 3.1991 07.2000 29.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: I.09.05. Çevre Şurası Yönetmeliği 8.1998 03.1986 03.1993 20991 21489 9.09.2001 25.06.12.07.2000 06.02. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tarih 17.03.09.1997 13.1992 02.1987 Sayı 18757 19269 19308 19623 Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandığı Tarih Sayı 03.2000 03.1999 10.1999 20.1988 19919 6.1994 15.01. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği 2.Ozon Tabakasının İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik 25.09.11.08.03.

06.2004 23. Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 04. Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 20.2000 24220 Danıştay Kararı ile iptal edilmiş olup temziye gidilmiştir.12.2002 30. 25 .04.2004 16.Hafriyat Toprağı.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 14.2001 27.Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği 18.01. Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 27. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 28.Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 15. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 19.2004 25353 25377 25388 24.T.2002 30.07.01.12.02. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 22. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 16. Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 21. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 25. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 33.2002 07.2004 11.2004 24631 24656 25339 25348 24.01.C.2004 30. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 23.01.06.03.2004 15.2003 24825 25009 21. 2004.01.2001 24609 24623 05.07.2004 29. Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği 26.11. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 31.Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanması Dair Yönetmelik (CİTES) 17. 10. Çevre Denetimi Yönetmeliği 18.10.2004 25406 25434 25489 25538 25487 30.10. Akü Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 32.07.2004 09. Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 29.2004 07.02.2004 31.2004 25538 25569 25606 25622 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı.2004 18.01.08.

kendi bakış açıları ve ilgi alanlarına göre birbirinden farklı orman tanımları yapılabilmektedir. bitkiler. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan. Günümüzde genel olarak ormancılık. başta odun hammaddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır. tahrip edilmiş ve günümüzde bu çok önemli doğal kaynağın korunması. Ancak yüzyıllardır sürüp gelen aşırı ve yanlış kullanmalar sonucunda orman alanları gün geçtikçe daralmış. sosyal. teknik. yaban hayvanları. yan orman ürünleri ve bu ürünlerin doğurduğu istihdam imkanları yanı sıra. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. yurdumuzda da uzun yıllar boyu tahrip ve ihmal edilmiş. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında. sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. Bunu sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi. rekreasyon alanları. iklimlere. toprak. erozyonun önlenmesine. DOĞAL KAYNAKLAR II. kültürel. toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. Ormanlar insanların var oluşundan bu yana tüm canlıların hayatında çok önemli rol oynamışlardır. tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır şeklinde tanımlanmaktadır. 26 . meralar. Ülkemizde her geçen gün kirlenen çevrenin iyileştirilmesi ve gün geçtikçe çoğalan nüfusumuzun orman ve orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması için ormanlarımızın iyi korunması bilinçli ve verimli bir şekilde işletilmesi gereklidir. yaban hayatının korunmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına sağladığı faydalar bu kaynağın önemini büyük ölçüde artırmaktadır. ekolojik ve ekonomik bakımdan orman varlığı sınır değerlere varmıştır. Orman ekosistemleri.1. Ormanların ülke ekonomisine sağladığı faydalar odun hammaddesi. Bu sürecin temel öğesi orman olup. büyük katma değerler oluşturmaktadır. ekonomi.C. dinamik ve karmaşık yapıda.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. kendi içinde birtakım dengeleri olan. İşte sistemi bir bütün olarak planlarken sayılan bu öğelerin tümüne birden orman kaynakları kavramı ile ifade etmek uygun olacaktır. ve yönetsel çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. yeraltı ve yer üstü su rejimine. geliştirilmesi ve çoğaltılması için tedbirler alınması artık zorunlu hale gelmiştir. orman içi sular. İnsan ve yaban hayatı için böylesine önemli olan orman kaynağı. canlı.T. Sistemde. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. TÜRKİYE’DE ORMANLARIN DAĞILIMI Ormanın ekoloji. ekonomik. Ekonomik. bozuk. yeraltı madenleri vb. Bu farklı ve bilimsel ormancılık tanımları yanında yürürlükteki 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda orman. Ormanların ekonomik değerleri ötesindeki daha önemli yararları ise ekolojik dengede. botanik vb. politika. diğer öğeler de yer almaktadır. gibi farklı bilim dallarınca. sosyal.

step florası gibi daha değersiz formasyonlara terketmiş veya tamamen kıraçlaşarak çıplak bir hale gelmiştir. çevresel. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir. Bugünkü haliyle ormanlarımızda bulunan ağaç türleri doğal olarak bulundukları yerlerin ağaçları olmakla beraber yüzyıllar boyunca yapılan düzensiz faydalanmalar ve tahripler yüzünden ormanlarımızın sınırları bir hayli daralmış.5 milyon ton fuel-oil’e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır ve doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir işleve sahiptir. rekreasyon.T. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0. Bozuk ve verimsiz karakteri ağır basan ormanlarımızın biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da ülke yüzeyine dengeli dağılım göstermemektedir.248 hektar olarak belirlenmiştir.C.34 ha olup. 27 . belki de en önemlisidir.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51.6’sını teşkil etmekte olup. verimin yükseltilmesi için bu sahadaki her türlü çabalar ilgili kurum ve kuruluşlarca tam olarak desteklenmelidir. Bu anlayış devamlılık ilkesini doğurmuştur. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi orman alanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp. Ormancılıkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir. bozkır.027. iklimi düzenleme. birçok orman alanımız yerini kendisine komşu bulunan maki.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI koru ve baltalık alanların korunup iyileştirilerek.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. Ülkemizin genel alanı 77. iklim ve toprak ilişkilerinin yanı sıra ülkemizin jeomorfolojik yapısı aynı zamanda çeşitli formasyonlara sahip bitkilerin ve ağaç türlerinin birbirleri ile yaptıkları rekabetin etkileri de rol oynamıştır. Yaklaşık % 25’i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3. Keza ülkemizde önemli olan erozyonun önlenmesi. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir.735. sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır.2 milyon hektar olup son yıllardaki ağaçlandırma çalışmalarındaki gelişmeler sonucunda 1999 yılı sonu itibariyle 20. II.763.7 orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz bozuk ve makilik.3) ve geriye kalan 10.7 milyon ha % 51.1.3’ünü.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48. bir ülkenin hiç şüphesiz ki en önemli doğal kaynaklarından birisidir. kollektif faydaları nedeniyle önemli ve vazgeçilmez bir sektördür. ürün verebilen orman ve normal koru alanı yaklaşık 10 milyon ha (% 48. Bu durumda ormanlar yurt topraklarının %26. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini dengeleyecek şekilde uyumlaştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri içinde büyük paya sahip olduğundan.7’sini oluşturmaktadır.797. Bu nedenle ormancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması zorunludur. çalılıklardan oluşmaktadır.1’de verilmiştir. bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10. Türkiye’de Orman Varlığı Yurdumuz ormanlarının dağılımında. toplum sağlığı. Ormanlık alanların niteliklerine göre dağılımı Tablo: II. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları 10.100 hektardır. Çünkü ormanlar. turizm vb. Ormanlık alan ise 20. su rejiminin düzenlenmesi.1. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3.

0 Toplam 100.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:II.2’de verilmiştir. Alan kayıpları (Ha.0 Yangınlar 27.587 Koru Toplamı 14.456.789. hava kirliliği. Türkiye’de Ormanların Sorunları Türkiye’de orman alanlarının azalması dünyadaki gelişmelere paralellik göstermektedir.2 Hatalı – başarısız orman işletme teknikleri 8. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1950 .Ormanların Faydaları İnsan yeryüzünde varolduğu günden bu yana. ve hatalı orman işletme tekniklerinin uygulanmasıdır.000 26.000 707.815 Bozuk Baltalık 4.344. Ormanlardan faydalanma önceleri. 2001. Ormanların sağladığı önemli yararları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Ormanların ekonomik yararları yanında çok daha önemli olan ekolojik faydaları.Ö.1.093 Baltalık Toplamı 6.1997 yılları arasında Türkiye’de orman alanlarının azalmasına neden olan başlıca faaliyetler ve alan kayıpları Tablo: II.) 1. II.1 Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibariyle Ormanlık Sahaların Dağılımı Koru Ormanları Normal Koru Bozuk Koru 6.3.C.180.418.1.1.908 Genel Toplam 8. avlanma. 28 . çevresini kuşatan kaynaklardan ve özellikle doğal zenginliklerden yararlanmaya çalışmıştır. orman yangınları. Beş Yıllık Kalkınma Planı.237.248 Kaynak: DPT.2. Günümüzde insanlar ormanlardan gittikçe çeşitlenen ve yoğunlaşan biçimde faydalanmaktadır.753 20. Ormancılık ÖİKR. otlatma ve tarla açma. korunma yeri yapma.763.8 Tarlaya dönüştürme 7. 10000 yıllarında Anadolu yarımadasının % 72’si orman % 17’si bozkır (step) olmasına karşın bugün Anadolu’nun % 26.6’sı orman. Tablo: II. Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden Olan Başlıca Faaliyetler ve Alan Kayıpları Orman alanlarının azalmasının nedenleri % Orman aleyhine yasal düzenlemeler 56. Ormansızlaşma süreci halen de devam etmektedir.000 231. açık maden işletmeciliği.555.T.0 Kaynak: DPT.000 II. VIII. % 35’i step haline gelmiştir.340 Ormanlık Alan (Hektar) Baltalık Ormanlar Normal Baltalık 1.000 182.2. yerleşim alanlarının yasal olmayan bir şekilde orman alanları içerisine kayması. Türkiye’de orman azalmasının başlıca nedenleri orman aleyhine yapılan yasal düzenlemeler. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 2.0 Yerleşme 1. tartışılmaz öneme sahiptir.602.1.1. VIII. Ormancılık ÖİKR. ısınma için yakacak odun temin etme biçiminde olmuş ve daha sonraları ise insan ormanın diğer kollektif yararlarını da öğrenmeye başlamıştır. M. 2001.

Gürültü şiddetini azaltması. Kaynaklar 1. 2001. Ulusal savunma ve güvenlik bakımından önemi ve benzer yararları sayılabilir.’de Türkiye Orman Varlığı Haritası ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge merkezleri ve ülkemiz genelinde. 10. 3. Orman Genel Müdürlüğü. Yılında Ormancılığımız . 1989. 2. 4. Geçim kaynağı olarak iş alanı sağlaması.T. Su sağlama ve su varlığını koruma işlevleri. iyi baltalık. İklim üzerinde olumlu etki yapması. 7. VIII. 5. Harita II. Gen kaynağı olarak ekolojik dengeyi kurması. 8. Hava kirliliğini azaltıcı işlevleri.1. Oksijen üretimi ve karbondioksit tüketimi işlevleri. 2. 11. iyi koru. Flora ve faunanın devamını ve zenginliğini sağlaması. 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı.dinlenme ve diğer boş zamanları değerlendirme ) imkanı sağlaması.C. 29 . DPT. 6. ÖİKR. 12. Sağlık üzerinde çok olumlu etki yapması. Ormanların odun hammaddesi ve diğer orman ürünlerinin kaynağı olarak yararları yanında. iklimi etkileme özelliği. Rekreasyon (eğlenme. Ormancılık. Toprağı ve toprak verimliliğini koruması. 9.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1. Kuruluşunun 150. erozyonu önlemesi. bozuk koru ve baltalık alanlar ayrı ayrı gösterilmiştir.

Mera sözcüğü çoğu yöremizde halk arasında sahipsiz boş bir arazi anlamında da kullanılmaktadır. Meralarımızın yıllar itibarıyla durumu Tablo:II.4 13.4 13.009 28.695 4.5 25. düz arazilerde.6 13.998 23.241 Nadas 4.199 Ormanın Türkiye TopraklarınaOra nı (%) 13.158 14.705 8.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Hukuken mera. Tablo: II.379 8.1’de gösterilmiştir.Türkiye’de Çayır Mera Alanlarının Kullanımdaki Yeri Tarla Arazisi (1000 ha) Yıllar Ekilen 1938 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 8.6 23.273 20.232 26.418 10.2.2 33.567 21.589 16.5 27. Ancak.068 37. bir otlağın hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edildiğini veya eskiden beri aynı amaçla yararlanıldığını ifade eder. Türkiye’de üretilen kuru otun yaklaşık % 69’unu sağlamakta olup.841 24. çoğunlukla.542 20. Bazı araştırmacılara göre ‘’otlak ‘’ daha çok bir bitki coğrafyası ve bitki sosyolojisi terimi olup.7 39.C.386 10. öte yandan da biyolojik çeşitlilik yönünde yaşamsal önemde ortamlardır.674 6. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki çayır ve meralar. kısa boylu bitkilerin seyrek olarak bulunduğu ortamlardır ve tümüne yakın bir kısmı hazine arazisidir.4 13. çayır-mera kavramından farklıdır.584 10.9 26.205 15.745 Çayır-Mera Arazisi (1000 ha) Çayır-Meranın Türkiye Topraklarına Oranı (%) 52. Bu çok yönlü önemine karşın kamuoyu. Türkiye hayvancılığında mera hayvancılığının % 70’lik bir ağırlığa sahip olması doğal olarak çayır ve meraların bu işlevini öne çıkartmıştır. Meralar ise.1. bitki türü yönünden nispeten zengindir 30 .9 Orman Arazisi (1000 ha) 10.264 23.959 8.547 8.584 18.T. Çoğunluğu özel mülkiyet altında bulunan çayırlar. Türkiye’de çayırlar ile meraların farklı niteliklere sahip ortamlar olduğu da çoğunlukla bilinmemektedir.9 27.296 24.402 10.793 7. gerçekte çok sayıda işlevi aynı zamanda görebilen ekosistemlerdir.780 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü. İlke olarak taban suyu düzeyi yüksek.8 48. Bir yandan hayvanlara besin kaynağı sağlarken. Mera üzerinde hayvan otlatma hakkı tesis edilmiş bulunan ve hayvan otlatılmasına uygun bitki örtüsü ile kaplı arazi parçası olarak tanımlanabilir.2.188 24. çayırlar ve meralar Türkiye özelinde toprak ve su kaynaklarının korunması yönünden de önemlidir.2.305 15.0 16.418 41.906 31.463 9.1985.658 28.8 36.170 20. Mera çoğu zaman otlak ile eşdeğer anlamda kullanılmaktadır. Türkiye’deki çayır ve meraların nitelikleri ve verim güçleri de bölgelere göre değişmektedir. çayır ve meraların hayvancılık kesimi yönünden gördüğü işlevi üzerinde durmaktadır. yüksek eğimli arazilerde.8 36. görece olarak bakımlıdır. sık ve yüksek boylu bitkilerin bulunduğu ortamlar olan çayırlar. TÜRKİYE’DE ÇAYIR -MERA VE OTLAKLAR Çayırlar ve meralar.294 15.868 14. çayır+mera toplam alanı içinde % 3-4’lük bir paya sahiptir.177 Toplam 13.132 21.

7 milyon hektar mera alanının yalnızca 1.8 hektar bugün ise 0. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki çayır ve mera alanlarında bitkilerle kaplı alanların payı % 20-30.T. Ülkemizin sahip bulunduğu 21. İç ve Güneydoğu Anadolu’daki çayır ve meralar ülkemizin görece olarak en verimsiz alanlarıdır ve bitkilerle kaplı yerlerin oranı % 10-15 arasındadır.92 hektar mera sahası düşmektedir.C. Mera ıslahı çalışmaları oldukça eski yıllara kadar uzanmaktadır.3 milyon iken 1950 yılında 21 milyon olmuş ve bugün ise meralarımızda otlayan BBHB sayısı 28.2 hektar mera sahası düşerken. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü orman içi.564 hektardır.1991 yılı sonu itibarıyla Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen mera ıslahı toplam olarak 64. Rakamlardan anlaşılacağı gibi 1935 yılından bugüne meralarımızda birim sahada otlayan hayvan sayısı üç kat artmıştır. 1965 yılında 28 milyon hektar ve 1980 yılında 21. Islah çalışmaları 1956 yılında başlamıştır.92 hektar mera sahası düşmektedir. kuru otun ülke toplamındaki payı da % 12 dolayındadır.1. bu bölgelerdeki çayır ve meralardaki üretimde. Özellikle kurak ve yarı kurak iklimin egemen olduğu İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki meralarda bitki örtüsü % 70 oranında azalmıştır ve bu bölgedeki şiddetli toprak erozyonu var olan alanları giderek daha da verimsizleştirmektedir. Türkiye meraları ve çayırlarında şiddetli ve düzensiz otlatma sebebiyle bitki örtüsü ikincil ve üçüncül türlerden meydana gelmektedir. 1935 yılında meralarımızda otlayan büyükbaş hayvan birimi (BBHB ) sayısı 20.Türkiye’de Çayır Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye’de çayır ve meraların sorunlarını dört ana başlık altında toplayabiliriz.2. Son yıllarda bu rakamların daha da aşağı seviyelere düştüğü tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bugün BBHB’ne 0.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve bitkilerle kaplı alanların genişliği % 50-60 dolayındadır.544. Orman Genel Müdürlüğünce 1968 yılında yaptırılan etüt sonuçlarına göre ormanlarla ilgili meraların 279 bin hektarı orman içi.000 hektar alan kaplamaktadır. 1950 yılında 1. orman kenarı ve orman üstü meraları ıslah ederek otlatmayı düzenleme görevini üstlenmiştir. 1935 yılında 44.3 milyon hektar olan çayır-mera alanları 1950 yılında 38 milyon hektar. Yurdumuzda çayır-mera alanlarındaki değişimlere on beşer yıllık periyotlarla bakılacak olursa. Hayvanların beslenebilmesi için normal verimlilikteki bir merada BBHB için 4 hektar mera sahasına ihtiyaç vardır.55 milyon hektarı 6831 Sayılı Orman Kanunu ile. 718 bin hektarı orman üstü ve 557 bin hektarı da orman kenarı olmak üzere 1.6 milyona yükselmiştir.7 milyon hektar seviyesine düşmüş olduğu görülmektedir. II. Marmara. 31 . Diğer bir ifade ile 1935 yılında BBHB’ne 2.

C. Çayır ve Mera İyileştirme ve Yönetim Çalışmalarındaki Yetersizlikler Türkiye’de ormancılık düzeni dışındaki çayır ve meralarda bilimsel gereklere uygun yararlanma sistemi geliştirilmemiştir. Bu miktar bölgeler itibariyle Tablo:II.23 0. Aşırı Otlatma Belirlemelere göre Türkiye’de bir büyükbaş hayvana düşen mera alanı 1990’lı yıllarda 0. 1994 yılı sonuna kadar ancak 67 bin hektar olabilmiştir. karların kalkmasıyla birlikte meralara salınmaktadır.2’de verilmiştir.47 0. b. Ormanların içinde ve bitişiğinde 32 . Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları ise gerek yaygınlığı ve gerekse sürekliliği yönünden yeterli değildir. c. Bitkisel Üretim Amacıyla Kullanılması Türkiye’de devlet ormanı sayılan alanların yanı sıra hazinenin mülkiyetindeki çayır ve meralarda.2. d. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ise.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. meraların devamlılık şartlarını ortadan kaldırmaktadır. toprağın su ve besleme gücünü azaltmakta ve aşınıp taşınabilmesini kolaylaştırmaktadır. çoğalabilme gücüne ulaşmamış bitkiler hayvanlara yedirilmektedir.2. yaş toprak ezilerek sıkıştırılmakta. köylülerin bitkisel üretim amacıyla kullanılabilecekleri alanlar olmaktadır. Bu nedenle. Öte yandan.08 0. Topraksız köylülerin yanı sıra zengin çiftçiler de imkan bulduklarında meraları bitkisel üretim alanına dönüştürmekte ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. 1995.T. Bu durum. Türkiye’nin Çevre Sorunları. Erken ve Geç Otlatma Türkiye’de çayır ve mera alanlarında otlatma erken başlatılmakta ve kış başlarına kadar sürdürülmektedir. Böylece henüz yeterince besin depo etmemiş. gözenekli yapısını yitirmektedir. Meralardaki bitkiler henüz körpe ve toprak yaş iken otlatma yapılmaması gerekmesine rağmen. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyükbaş Hayvana Düşen Mera Miktarı Bölgesi İç Anadolu Güneydoğu Anadolu Marmara Ege Akdeniz Kaynak:TÇV. Tablo:II. Hektar 1. Bu durum.82 0. Türkiye’deki mera ve çayır sayılan alanlardaki aşırı otlatmanın boyutlarını açıklıkla ortaya koymaktadır. 1950’li yıllarda tarımda yaşanan makinalaşmanın bu doğrultudaki girişimleri büyük ölçüde kolaylaştırması sonucu yaklaşık 15-20 milyon hektar çayır ve mera tarlaya dönüştürülmüştür.92hektara düşmüştür. kış boyunca ahırda yetersiz beslenen hayvanlar.46 Hayvanların yeterli düzeyde beslenebilmeleri için yılda en az 150 gün otlayabilecekleri 4 hektar mera alanına ihtiyaç vardır.2.

80 2.2.690 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.’de verilmiştir.388 6.’de verilmiştir.41 41. Ülkemizde toprak erozyonunun hız kazanmasında.928.769 103.179.Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi BÖLGELER Karadeniz Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu G. 1985.427.804 644.820 513.649. 1985.695 241. Ülkemizin bölgelerine göre çayır-mera alanları .002.3.690 Toplam Mera Alanına Oranı (%) 7. Türkiye’deki Çayır ve Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıfları ile bilgiler Tablo:II.256.317 Toplam (ha) 177.263.908 4.’nin Mera ihtiyacı (ha) 12 20 20 20 40 12 40 164 Otlatılacak Toplam B.C. Çayır ve meralarda yeterince beslenemeyen hayvanlar ormanlarda otlatılmakta ve orman ekosisteminin yenilenme imkanını ortadan kaldırmaktadır.103.B.061 148.044 1.782 7.027.012 826.06 11.2. Mera ve Çayırların Önemi ve Özellikleri Gelişmiş ülkelerin tamamında tüm toplum tarafından tarihten de ders alarak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyileştirilmesi gereken 1.745.2.510 547. bu alanlardan otlanacak hayvan sayıları otlatma günleri Tablo:II.807 12.61 28.229 21.697. yapılan çalışmaların yetersizliği görülmektedir.199 Otlatma gün sayısı 200 190 190 210 180 150 210 1330 II.4.440.892 1.455 80.B (Adet) 1.73 4.2.641 1.Türkiye’deki Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı Kabiliyet Sınıfı I II III IV V VI VII Toplam Çayır (ha) 69. topoğrafik ve iklim koşullarının yanı sıra çayır-mera ve otlak arazilerinin yeteneklerine uygun kullanılmamasının çok büyük bir rol oynadığı görülmektedir.704 501.635 483.T.152 81.101.054.B.014 717.998 108.745.128 8. ülkemizde hala daha dar bir bilim ve teknik kadroların dışında esas kullanıcılar tarafından anlaşılamamıştır. Bu nedenle bu konunun özellikle teknik elamanlar tarafından çok 33 .HB.5 milyon hektar meranın bulunduğu göz önüne alındığında.206 2.730.341 22.544.373 Mera (ha) 108.00 B. Anadolu Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.414.4.149. Tablo:II. dolaylı olarak orman ekosistemine de zarar vermektedir.23 4.449 398.843 14.16 100.842 21.801 49. özellikle de çevre olgusu içerisinde daha iyi ve çabuk öğrenilen ve kabul edilen mera ve çayırların önemi. Çayır-Mera Alanı (ha) 1.2.2.194 1. Bölgelere Göre Çayır . Çayır ve meralarda yaşanan bu olumsuzluklar.072 106.167 606. D.776 21.709 4.H.3.468 1.771 14. Tablo:II.

ovalarda ve yüksek soğuk alanlarda vazgeçilmez özellikleri ile önemlidir. sera etkinliğinin azalmasındaki etkin rolleri ile. g.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. e. Biyolojik çeşitlilik. i. Mera ve çayırların önemini öncelikle ana başlıklar halinde vermek gerekirse.2. Vejetasyonda çok farklı bitki türlerini içermesi stabilitesinin ve dinamizminin temelini teşkil eder. öğretmeleri ülkemiz geleceği açısından çok geç olmadan büyük bir önem taşımaktadır. e. b. Yeryüzü ısınmasında.G. d.T. yayımlanan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde ve zaman yitirilmeden uygulanmalıdır. d. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28. Mera ve çayırların genel özelliklerini kısaca özetleyecek olursak. Uygun bir yönetim planı ile her türlü ve farklı ekolojik koşulda devamlı bir verim vekalite artışı gerçekleştirebilir. sigortasıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyi anlaşılarak çiftçilerimize. Hayvanlar için (yaban dahil) önce yaşam alanı ve yem kaynağıdır. Sürekli üretim potansiyeli olan alanlardır. katkıları yönüyle çok önemlidir. rekreasyonal özellikleri yönüyle. Giderek verimsizleşen. c. Ekonomik değerleri. c. Sürü hayvancılığından ahır hayvancılığına dönüş yapılmalıdır. arzulanmayan otların istilasına uğrayan ve çıplaklaşan meraların kontrol altına alınması. tesviye eğrili karıklar. Biyolojik yaşam çemberinde. a. Artan nüfus yoğunluğuna ve değişen tarımsal üretim modellerine bağlı olarak marjinal sınırlarına çekilmemiş mera ve çayır alanları insanoğlunun geleceğinin teminatı. b.C.02. köylülerimize tüm toplumumuza anlatmaları. belli ekolojik koşullarda özellikle başta bitkisel üretimin modelinin mümkün olmadığı taban suyu çok yüksek deltalarda. arzulanan ot türlerinin istenilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve her merada doğal koşullarda gelişen bitkilerin yetiştirilmesini ve uygun şartlarda otlatılmasını sağlayacak hayvan çeşitlerinin belirlenmesi gereklidir. gen merkezi olma özellikleri. Bitkisiz. f. f. Otlatma dönemleri. h. gelişimini ve kalitesini etkilemesi açısından önemlidir. II. su yayma sistemleri gözeler v.3. Toprakların verimliliğini artırma ve muhafazası yönüyle çok önemlidir. Mera – Çayır ve otlaklar ile yaylak ve kışlaklar arazi yeteneklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Tarım arazisi lehine azalan çayır-mera arazilerinin ortaya çıkaracağı yem açığı karşılanmalı ve dolayısıyla tarla tarımında yem bitkisi yetiştiriciliğine önem verilmelidir. d. çayır) temel öğedir. Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ve 31. Mera Alanlarının Islahı ve Korunması İçin Alınması Gereken Bazı Önlemler a. bitki (mera. gibi fiziksel ıslah yöntemleri 34 . ıslahı ve bilinçli biçimde kullanılması . insan ve hayvan düşünülemez. b. Marjinal ekolojik alanlarda yetişmeleri. c. 07. Kırsal kesimin yakacak ihtiyacına katkı sağlaması yönüyle. 1998 tarih ve 23419 Sayılı R.s. Su kaynaklarının oluşumunu. a.

1993.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yanında. Sayı:19. 35 .1998 tarihli R. Mera ıslah çalışmalarına etkin. 1999. gübreleme. Türkiye’de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Orman. Türkiye‘de Mera Islahı Çalışmaları.. Mera Otlak.. Yeniköy.T. münavebeli otlatma.1998 Tarih ve 23419 Sayılı R. T. dinlendirilerek otlatma. Ankara. köylünün ortak kullanımında bulunması. yeniden ekim v.Mera Amenajmanı ve Islahı. mera kompozisyonunu ekolojik şartlara göre araştıran.7. Çayır. j. araştırma yapan bir birim kurulmalıdır.02. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19. Meraların kamu malı olması. 3. Ankara.s. 2. Arazi kabiliyet sınıflamasına göre mera kullanım alanları yeniden belirlenmeli ve gerekli kullanım değişiklikleri yapılmalıdır. 6. 5.”Kültürel ve teknik önlemler” ile birlikte uygulanması mera ıslahında etkinliği sürekli kılar. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.8 milyon hektarında ise çeşitli derecelerde yoğun erozyon olayı görülmektedir. h. Orman Bakanlığı Dergisi. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. ‘’Mera Amenajman Kuralları‘’nın . Ankara. Islah Çalışmalar. 4. serbest hayvan otlatmacılığı. Bunun için toprak etütlerine ağırlık veren bir ünitenin oluşturulması gereklidir. ve Mera Yönetmeliği 31. ı. 1993. kireçleme. Orman. aşılama. Mera amenajmanına ağırlık veren.C. Çelikkol . gibi kültürel ekim yöntemleri ile mümkündür. O. Yaylak ve Kışlak İşleri Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. Küçükçakar. Mera alanlarının gerçek dağılımı belirlenmelidir. nüfus artışı sonucu ihtiyaç duyulan tarım arazisi. 1993.G.G.N. Ankara. Yaklaşık 21 milyon hektar alan kaplayan mera alanlarımızın 12. 1995. Ankara. bilinçli ve ekonomik biçimde girilmelidir. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28.. Orman. Türkiye’nin Çevre Sorunları. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Doğan. Yapılan ölçümlere göre ülkemizde yıllık toprak kaybı yaklaşık 500 milyon ton seviyesindedir. arazilerin yeteneklerine uygun kullanılmaması gibi nedenlerden dolayı mera alanlarımızda toprak erozyonu sorunları önemli boyutlara ulaşmıştır. Bunun için belki de çok fazla kuruluşa görev vermek yerine. Kaynaklar 1. tarımda mekanizasyon kullanımının yaygınlaşması. TÇV.O. g. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19.. i.

673 m3/sn.’ ye ulaştığı tespit edilmiştir. K. ülke sınırları içinde doğar ve sona erer.C.800 km ile Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 971 km’dir. Aras ve Kura Irmakları ise Türkiye’de doğar. Devrez ve Gökırmak’tır. Hirfanlı ve Kapulukaya barajları ile nehrin Bafra Ovası’na kurulmuş Altınkaya ve Derbent barajlarıdır. Sakarya Nehri: Kızılırmak ve Fırat Nehrimizden sonra yurdumuzun en uzun.1. Başta ülkenin en uzun akarsuyu Kızılırmak olmak üzere Yeşilırmak. Üzerlerinde Türkiye’nin en büyük barajlarının kurulu olduğu Fırat ve Dicle. Menderes. Fırat Nehri: Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır.T. B. Siverek ilçesi.Menderes. Karasu. Çankırı. Nehrin en önemli kolları Murat. Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Fırat Nehri’nin rejimi Türkiye’deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. 3. Basra Körfezi’ne dökülür.000 km2 su toplama havzasına sahiptir. Nehir üzerine 5 baraj yapılmıştır. Çoruh. Kızılırmak Nehri: Türkiye topraklarından doğarak yine. Peri. GÖL VE GÖLETLER II. Önce İç Anadolu’ya doğru akar sonra Kızılırmak’ın tersine bir kıvrımla. Nevşehir. Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e ulaşır. Nehir. Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Ayrıca Fırat'ın suyu inşa edilen 2 adet Şanlıurfa tüneli de Harran Ovası ve çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaştırmıştır. Gediz. İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar ve sırasıyla Sivas. Temmuz ve şubat arasında düşük su düzeyinde akan nehir. Mart ile haziran ayları arasında yavaş yavaş kabarır. Dağbaşı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında Şanlıurfa topraklarına giren Fırat nehri Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye topraklarına girer. Uzunluğu 824 km olup. 720. temmuz ile ocak ayları arasında çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışı olur. Tohma. Ortalama debisi 184 m3/sn olan nehrin 20 yıllık gözlem süresince en az 18. Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Bunlar Ankara yakınlarındaki Kesikköprü. Kırşehir. Afyon’un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar. Uzunluğu 1. Seyhan ve Ceyhan Irmakları Türkiye’de doğar ve denize dökülür. Türkiye’nin Önemli Akarsuları: Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü.355 km’dir. Sakarya. Ankara.800 km2 dir. Toplam uzunluğu 2. Karakaya Atatürk ve Birecik Barajları tamamlanmıştır. Kayseri. Bu barajlardan Keban. beslenme havzasının genişliği 53. Polatlı yakınlarında en büyük kollarından biri olan Porsuk Çayı’nı alır.4 m3/sn’ye ve en çok 1. kuzeye döner.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Başlıca kolları Deliceırmak. TÜRKİYE’DE AKARSU. Geyve Boğazı’ndan geçer ve 36 . komşu ülkelerde denize dökülür.3. Kırıkkale. mart ayında hızla kabarmaya başlar ve nisan ayında en yüksek su düzeyine ulaşır. Çaltı ve Munzur Çayları’dır.

içeride kalmıştır.C. Köse Dağı’ndan doğar. Akarsudan özellikle Turhal ve Amasya’da sulama işlerinde çok yararlanılır. Batum’un güneybatısında Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 584 km’dir. Havza alanı ise 20. Kelkit Irmağı. Seyhan Nehri üzerinde Yedigöze. Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşir. kendi ismi ile anılan bu ovayı sulayarak. Söğütlü ve Aksu Çaylarıdır. Orta Toroslar’ın uzanış doğrultusunda akan bu su. Ceyhan Nehri: Akdeniz Bölgesi’nin büyük akarsularındandır. Mayıs ayından itibaren azalmaya başlar. Uzunluğu 509 km’dir. Küçük Menderesin alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde. İki önemli kolu vardır. Uzunluğu 850 km’dir. Sır ve Berke Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Bu nedenle Kızılırmak nehrinin tersine suyu berrak ve yeşilimsidir. İlk çağların en önemli liman şehirlerinden biri olan Efes bu gün denizden 5-6 km. Yeşilırmak vadilerinin büyük bir bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Artvin yakınlarında Berta suyunu. Büyük Menderes Nehri: Batı Anadolu’nun en büyük akarsuyudur. Selçuk İlçesinin batısından denize dökülür. Seyhan Nehri: Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarının en önemlisidir. Büyük Menderes ovası bataklıkları kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi olmuştur. Göksun. Başlıca kolları Hurman.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Adapazarı Ovası’ndan akarak Karadeniz’e dökülür. En uzun olanı.T. Ocak ayında azaldıktan sonra şubat ayında tekrar yükselir. Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi’yle birleşen Çoruh Nehri kuzeybatı yönüne girer. Nehir üzerine Aslantaş. Bayburt’u geçtikten sonra Yusufeli ilçesinin Yokuşlu Köyü mevkiinde il sınırına girer. Ceyhan Nehri kasım ve aralık aylarında sonbahar yağmurlarının etkisiyle geçici olarak kabarır. Su kavuşumu denilen yerde Oltu suyu ile birleşir. Uzun Yayla’dan doğan Zamantı suyudur. Borçka’da Murgul suyunu . Bu açıdan diğer akarsularımız gibi pek aşındırma yapmaz. Sakarya Nehri’nin Aladağ ve Kirmir sularını aldığı yerde Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralı kurulmuştur. Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülür.600 km2dir. Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Küçük Menderes Nehri: Biga yöresinde Bozdağlardan doğar. 354 km’si sınırlarımız içerisindedir. Bu aylardaki debisi 50 m3/sn’den 380 m3/sn’ye yükselir. İlkbahar mevsiminde yağmur halindeki yağışlar ve karların erimesiyle tekrar kabarır.İçkale suyunu ve Deviskal suyunu alarak Maradit (Muratlı) bucağını geçerek. Canik Dağları’ndan geçip Çarşamba Ovası’na yayılır ve Karadeniz’e dökülür. Denize döküldüğü yerde. Elbistan yakınlarından doğar. 37 . Çekerek Irmağı ve asıl Yeşilırmak olmak üzere üç ana kolun birleşimi ile oluşur. su birikintileri ile geniş bataklıklar meydana getirir. Menzelet. Çoruh Nehri: Mescit Dağları’ndan kaynağını alarak. Asıl Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 km’dir. Yeşilırmak Nehri: Türkiye’nin Karadeniz’e dökülen büyük akarsularındandır. Çoruh Nehri’nin uzunluğu 376 km olup. Çukurova’da geniş bir delta oluşturarak İskenderun Körfezi’ne dökülür. Küfi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşur ve Ege denizine dökülür.

Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. Türkiye’nin en derin beş gölü ise Nemrut Gölü (150 m). Toplam uzunluğu 1900 km’dir. batıya doğru ilerlerken. Eğridir Gölü ( 468 km2) ve İznik Gölü (298 km2). göllerin toplam yüzölçümünün yaklaşık % 75’i kadardır. Nehrin toplam uzunluğu 401 km olup.500 km2 dir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Çıldır Gölü (130 m). şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Eylül ayı ortalarında 55 m3/sn ile en küçük. Türkiye’de kalan bölümünün uzunluğu 548 km’dir. Ilısu. Uluabat Gölü ve Manyas Gölü’dür. Salihli ilçesinin kuzeydoğusundan Gediz Ovası’na girer ve güneyden Kemalpaşa Ovası’ndan gelen Nif Çayını alarak Foça tepelerinin güneydoğusundan İzmir Körfezi’ne dökülür. Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz Nehri. (Toplam uzunluğu 1059 km’dir. Tuz Gölü. 3. Botan. Gediz Nehri: Anadolu’dan Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nden sonra ikinci büyük akarsudur.) Kaynağını Bingöl Dağlarından alır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. dışarıya akışı olan göllerin suyu ise tatlıdır.T.2. Dicle ve Cizre gibi önemli Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Zaman içerisinde İzmir Körfezi’ndeki bazı adalar da kara ile birleşmiş ve delta ovası içerisinde kalmıştır. Nehir. Basra Körfezi’ne dökülür. Burdur Gölü (110 m) ve Van Gölü’dür. Van Gölü (3. Bu beş büyük gölün yüzölçümü. Deliiniş ve Demrek Çaylarını. En önemli kolları Batman ile Garzan.000 ha’lık bir delta oluşturmuştur. 38 . güneyden ise Kulu volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar. Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Tuzluca Çayı civarında Arpaçay ile birleşir. Güney Marmara Gölleri ise dışarıya akışlıdır. Beyşehir Gölü (650 km2).713 km2). II. Ermenistan-İran sınırını oluşturduktan sonra Kura Nehri ile birleşerek bataklık bir deltada Hazar’a dökülür. Dicle nehri üzerinde Kralkızı. Türkiye’nin önemli akarsularındandır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Aras Nehri: Pasinlerden doğup. Türkiye’nin Önemli Gölleri: Türkiye’de büyüklü küçüklü toplam 200 kadar göl vardır. Tuz Gölü (1. Hazar Denizi’ne dökülür. Burdur Gölü ve Acı Göl dışarıya akışı olmayan kapalı havza gölleridir. Selendi. Habur.C. Kapalı havzalardaki göllerin suyu tuzlu ya da acı. Dicle Nehri: Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Batman. Doğu Anadolu dağlarından çıkar. Türkiye’nin en büyük beş gölü şunlardır. En sığ göller ise Tuz Gölü. su toplama havzası ise 17. Van Gölü. yaklaşık 40. Hazar Gölü (150 m). İç Batı Anadolu’daki Murat ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz Nehri.000 km2 yi geçer.620 km2). kuzeyden Kunduzlu. Iğdır Ovası’nın orta kısmından akarken Türk – Ermenistan sınırını oluşturur. Akşehir Gölü. Bu göllerin toplam yüzölçümü 9.

C. tatlısu göllerinden de sulama bakımından yararlanılır. denizle bağlantılı göller : Küçükçekmece. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.T. Kızılırmak ve Meriç nehir ağzı yakınlarındaki göllerden ise çeşitli tatlı su ürünleri ve havyar üretiminde yararlanılmaktadır. Ö. 3. Yayın No: DPT: 2555. 39 . Çıldır ve Kovada göllerinden enerji üretiminde.3. Büyükçekmece. Camiligöl d) Karstik Göller: Karagöl e) Lav Set Gölü: Van Gölü f) Heyelan Gölleri : Abant ve Yedi Göller g) Alüvyal Set Gölleri: Bafa ve Köyceğiz h) Lagün. Ülkemizde Göllerin Oluşumuna Göre Sınıflaması a) Tektonik Göller: Eğridir. 2001. 2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tuz Gölü’nden tuz.000 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiştir. DPT. 3. suları tatlı kimi göllerden balık üretiminde. Haritalı İstatistik Bülteni. Kaynaklar 1. Türkiye’de Sulama Amacıyla Yapılan Göletler Ülkemizde sulama amacıyla 1999 yılı sonu itibariyle.4. Hazar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak yeni göletler ile birlikte 20.K: 571. Tortum. Plan döneminde gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte 339 adet gölet tamamlanmış ve yaklaşık 60. VII. Plan döneminde ise.000 hektar alan sulama kapasitesine ulaşılmıştır. VIII. Manyas ve Tuz Gölü b) Krater Göller : Nemrut ve Acı Göl c) Buzul Göller: Deli Göl. denizlerle bağlantısı olan Köyceğiz Gölü ile Sakarya. II. Van Gölü’nden soda (kostik) elde edilirken. VIII. Akyatan ve Akyayan Gölleri’nden oluşmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı.İ. II. Ankara. 1999.

A. sırada yer almaktadır. Tablo:II. Kaolen. Değerlendirmeye. Taşkömürü. Madenleri aramak. Demir vb. metal paraların ilk kez Hititler ve daha sonra Lidyalılar tarafından basılarak kullanıldığı bilinmektedir. endüstriyel hammaddeler ve birincil enerji kaynaklarıdır. Türkiye çeşitli maden yatakları bakımından oldukça şanslı ülkelerden birisidir. Linyit. Petrol. Dünyada 152 ülkede üretilen 51 çeşit maden için yapılan bir değerlendirmede. sepiyolit ve nadir toprak elementleri gibi endüstriyel mineraller yönünden de zengin yataklara sahip bulunmaktadır.1000 yıllarında Hititler zamanında gelişmiş olduğu.Endüstriyel Hammaddeler (Alçıtaşı. Türkiye % 0. rezervlerini ve özelliklerini tespit etmek amacıyla Maden Tetkik Arama (MTA). zeolit. madenciliğin beşiği olarak nitelendirilmektedir. kil. aramalar için yeni hedef sahalar tespit etmiştir. dünyanın en büyük bor ve toryum rezervlerine sahiptir. Bakır. Mermer.C. maden üretici ülkelerin dünya pazarlarındaki payı açısından bakıldığında ise. Anadolu da ise madenciliğin MÖ. Ülkemiz. selestin. ABD % 15.4. Bu tedbirlerden birisi de maden yataklarının aranması ve işletilmesiyle ilgilidir. 7000 yıl kadar önce başladığı ve özellikle M. manyezit.Ö. sırada yer almakta ve aynı değerlendirmede Bağımsız Devletler Topluluğu % 19. Türkiye ürettiği 29 çeşit maden ile 10. Yeraltı kaynaklarının en önemlileri ise madenler. kuvartz. Ülkelerin en önemli maddi kaynağını ve ekonomik kalkınmanın temel desteğini yeraltı zenginlikleri oluştururlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Bu nedenle Anadolu. MTA kuruluşundan bu yana petrol dahil maden arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmüş ve bilinen maden yataklarının hemen tamamını etüd etmiştir.89’luk pazar payı ile birinci. Trona kaynakları bakımından da dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.Metalik Madenler (Altın. yapısal özellikleri ve cinslerine göre üç ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında bir çok yeni maden yatağı bulunduğu gibi bir çoğunda da yeni rezervler bulunarak yatakların geliştirilmeleri sağlanmış. Bor.1’de “Ülkemizde MTA Tarafından Tespit Edilen Bazı Madenler.4. bulunan madenlerin devlet eliyle işletilmelerini sağlamak maksadıyla da Etibank. 1935 yılında iki ayrı kanunla kurulmuştur.4. Uranyum vb. pomza.T. Türleri. tüm kaynakların ülke kalkınmasında en iyi şekilde kullanılmaları ve ekonomiye kazandırılmalarını sağlamak amacıyla bazı önemli tedbirler alınmıştır.Enerji Hammaddeleri (Asfaltit. 2000. Gümüş. Türkiye’nin çok çeşitli maden kaynakları ve potansiyelleri gözönüne alındığında.) Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren. Toryum. Yatak Sayıları ve Tablo:II. daha fazla maden üreterek sıralamada daha üst bir yere yükselme imkanının olduğu görülmektedir.) B. çeşitli jeolojik kazı buluntularından anlaşılmaktadır.2’de 40 . jips. MADENLER VE MİNERAL KAYNAKLAR Yeryüzünün bir çok bölgesinde binlerce yıldan beri bazı önemli madenlerin işlendiği. feldspat.16’lık pazar payı ile 52. Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri. Mermer vb.42’lik pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Maden ve mineraller ile bazı hammaddeler kullanılma amaçları.) C.

Tablo:II.T.4.Hammadde Cinsi 1-Asfaltit 2-Bitümlü Şist 3-Linyit 4-Petrol Yatak Sayısı (Adet) 3 6 91 28 E. Yatak Sayıları ve Cinslerini Gösteren Liste I-Metalik Madenler: Madenlerin Cinsi 1-Altın 2-Altın+Gümüş 3-Alüminyum(Boksit) 4-Alüminyum(Diyasporit) 5-Antimuan 6-Bakır+Pirit 7-Bakır+Kurşun+Çinko 8-Bakır+Çinko 9-Civa Yatak Sayısı (Adet) 8 7 6 8 12 17 17 2 16 Madenlerin Cinsi 10-Çinko 11-Demir 12-Krom 13-Kurşun 14-Kurşun+Çinko 15-Manganez 16-Nikel 17-Titan 18-Tungsten(Volfram) Yatak Sayısı (Adet) 3 79 16 3 22 38 2 4 7 Toplam 267 II.Hammadde Cinsi 5-Tabii Buhar 6-Taşkömürü 7-Toryum 8-Uranyum Yatak Sayısı (Adet) 37 4 1 6 E. 34-Vermikulit 35-Zımpara Yatak Sayısı (Adet) 8 10 9 27 39 2 17 1 12 2 1 6 1 66 1 14 Toplam 470 Toplam 176 Kaynak: MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) Ekonomik Bazı Maden Yatakları Haritası. Tablo: II.Endüstriyel Hammaddeler E.Hammadde Cinsi 19-Sanayi Kumu 20-Kuvarsit 21-Kükürt 22-Manyezit 23-Mermer 24-Mika 25-Perlit 26-Profillit 27-Pomzataşı 28-Sepidit(Lületaşı) 29-Sodyum Sülfat 30-Talk 31-Traverten 32-Trona(Doğal Soda) 33-Tuğla Kiremit Ham.Hammadde Yatak Sayısı Cinsi (Adet) 1-Alçıtaşı(Jips) 15 2-Alunit(Şap) 1 3-Asbest 16 4-Barit 17 5-Bentonit 17 6-Bor Mineralleri 4 7-Çimento Hammaddesi 64 8-Disten 2 9-Diatomit 5 10-Dolomit 15 11-Feldspat 6 12-Flüorit 8 13-Fosfat 6 14-Grafit 6 15-Kaolen 25 16-Kaya Tuzu 8 17-Kil 15 18-Kireçtaşı 24 III.2 Türkiye Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) 41 . 1981.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ise Türkiye’de Bazı Madenlerin Potansiyeli (Görünen+ Muhtemel Rezervleri)” liste olarak verilmiştir. Türleri. Enerji Hammaddeleri: E.1 Yurdumuzda MTA Tarafından Tespit Edilen Ekonomik Bazı Madenler. Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri.4.

4-35B2O3 içeriği Metal Hg Metal Zn %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir) İyi kalite % 21-52 Al2O3 % 15 MgO ve üzeri Albit ve Ortoklaz % 19 P2O5 % 40-80 CaF2 İçeriği % 2-17 Sabit karbon içerikli.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madenin Adı Altın Alünit Antimuan Asfaltit(*) Asbest Bakır Barit Bitümlü Şist(*) Bentonit Boksit Bor Civa Çinko Demir Diatomit Disten Dolomit Feldspat Fosfat Fluorit Grafit Gümüş Kaolen Kaya Tuzu Kil (Ser+Ref) Krom Kurşun Kuvars Kumu Kuvarsit Kükürt Linyit Lületaşı Manganez Mermer Manyezit Perlit Pomza Profillit Sepiolit Sodyum Sülfat Stronsiyum (Sölestin) Rezerv (Gör+Muh) (Ton) 600 4 000 000 106 306 79 969 000 29 646 379 2 279 210 35 001 304 1 641 381 000 250 543 000 87 375 000 1 805 709 953 3 820 2 294 479 149 925 000 44 224 029 3 840 000 15 887 160 000 239 305 500 70 500 000 2 538 000 90 000 6 062 89 063 770 5 733 708 017 354 362 650 25 931 373 860 387 1 307 414 250 2 270 287 821 626 000 7 949 384 000 1 483 000(sandık) 4 560 000 5 161 000 m3 111 368 020 5 690 027 600 1 472 964 776 m3 6 644 000 13 546 450 16 536 000 Açıklamalar Au İçeriği %7. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2001. Kaynak: Maden Tetkik Arama Enstitüsü Verileri.541-1390 Kcal/kg Sondaj+Döküm+Ağartma %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al) % 24.1 U3O8 Wolfram 36 719 Metal W Zeolit 17 931 375 Klinopitilolit+ Höylandit Zımpara 3 725 082 İyi kalite (*) DPT 8. MTA’nın sürdürdüğü Türkiye metalojeni haritası çalışmaları nedeniyle derlenen bilgilere göre Türkiye’de 4400 tane bilinen maden yatağı.5 üzeri NaCll ( 200 000 000 tonu göl rez.2896-5536 Kcal/kg Değişik lif boylarinda. Kömür ÖİK Raporu.868-5000 Kcal/kg (Gör + Muh + Mümkün Rez. orta kalite karışık % 34.05-0. 2001.) İyi.) Seramik+Refrakter % 20 üzeri Cr2O3 Pb İçeriği % 90 Üzerinde SiO2 % 90 Üzerinde SiO2 % 32 S içeriği AID. lif yüzdesi %4 'dün üzeri Metal Cu %71-99 BaSO4 içerikli OrAID.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) Toplam Potansiyel Rezerv % 41-48 MgO içeriği Değişik genleşme oranlarında İyi Kalite Seramik+refrakter+ çimento % 50 üzeri Sepiolit % 81 NaSO4 (13040000 ton gol suyu rezervi) 665 072 % 72 Üzeri SrSO4 içerikli Talk 482 736 İyi kalite Taşkömürü (*) 1 123 877 000 İyi kalite Trona 233 317 680 % 56 ve üzeri Trona Toryum 380 000 % 0.24 ThO2 Uranyum 9 137 % 0.54 K2O Sb içeriği AİD. zenginleşebilir Metal Ag % 15-37 Al2O3 % 88.T.C. maden zuhuru veya zuhurlar 42 .

1-Madencilik ve Çevre) verilmiştir. krom.MTA.MTA. manyezit. Yayın No:194-1986. bakır. maden ocaklarından çıkarılması veya zenginleştirilmesi sırasında meydana gelen çevre sorunları ve bu konularda alınması gereken tedbirlerle ilgili geniş bilgiler (Bkz. demir. Türk Madenciliğinde MTA ve Son Yıllardaki Gelişmeler. Gelişen ve ihtiyacı her geçen gün artan endüstrinin. 43 . asbest. uranyum. talk. civa. grafit. barit. 3. Türkiye Maden Yatakları Haritası. molibden. 2. Türkiye’de Maden Yatakları ve MTA’nın Maden Arama Yeri. florit. 4. Ankara.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI topluluğu bulunmaktadır. Kaynaklar 1.T. nikel. Bu rakamı meydana getiren önemli madenler. Ankara. temel girdisi olan çeşitli maden cevheri ve hammaddelerin. MTA. bor ve perlittir. Harita No:II.C.’de ise Türkiye Maden Yataklarının bulunduğu yerler görülmektedir. Kısım: IX. altın. kurşun. alüminyum. volfram.2. kaolen. kükürt. manganez. antimon. 2001.: Türkiye Çevre Atlası. gümüş. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. çinko. 1995. 2001. fosfat. toryum.

Ülkenin bir kısmının deniz seviyesinden çok yüksek (ortalama yükseklik Avrupa’da 330 metre Asya’da 1050 metre iken Türkiye’de 1131 metre) olması kuzey ve güneyde dağların genel olarak denizlere paralel uzanması. yurdumuz için Akdeniz iklimi. Doğuda engebeler çok fazladır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. tüm ülkede sıcak geçer. Yazın buralarda sıcaklığın 48’ °C ye ulaştığı görülmüştür. TÜRKİYE’DE İKLİM VE YAĞIŞLAR Türkiye kuzey yarımkürede 350 51’ ve 420 06’ kuzey enlemleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. Batı Anadolu da ise. Bununla birlikte daha özelde. Türkiye’de güneyden kuzeye ve batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. en düşük 1. Türkiye genel olarak ılıman iklim kuşağındadır.2000 tarihinde Şırnak ilinin Cizre ilçesinde kayıt edilmiştir. doğuda dağlık bir yayla. HAVA-ATMOSFER VE İKLİM III. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mevsimlik ve günlük sıcaklık farklarının yüksekliği ile dikkati çeker. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını oluşturur.C. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir. İklim bölgelerinin sınırlarının bir devlet veya il sınırları gibi kesin olmadığıdır.1. Ancak her bölgede aynı değildir. 44 . Ancak yine de 7 coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir.8 °C ile Sarıkamış’tadır. en sıcak yerler Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. doğu tarafından kara ile birleşmiş. Türkiye’de kayıt edilen en düşük hava sıcaklığı değeri –45. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzanmış bir kara parçası olup. Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13. Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri en yüksek 21.4 °C’dir.7.01.1972 tarihinde Ağrı İlinde ölçülmüştür.2 °C ile İskenderun. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit. batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve nihayet içeride.T. İnanılması güç sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmektedir. III. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü. Ilıman orta iklim bölgesinde bulunan yurdumuzda yaz mevsimi.1 Türkiye’nin Genel İklim Bölgeleri Yurdumuzda yağışlar ve sıcaklıklar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ile iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır. Bu sebeple Türkiye iklimi 7 bölge içerisinde tanımlanabilir. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır.1. Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 48. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi.6 °C ile 20. En soğuk yerler ise Doğu Anadolu Bölgesindedir.50C ile 30. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadır.

Akdeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : İklim gereği en fazla kış aylarında olmaktadır. % 10’nun ise yaz aylarında olduğu görülmektedir. yıllık yağışın % 55’i kış aylarında.1. Ege bölgesinin yıllık yağış ortalaması 660 mm olup.Bunun nedeni kuzey rüzgarlarına karşı Akdeniz’e göre açık olmasıdır. Sıcaklık ortalaması batıdan doğuya doğru hissedilir derecede azdır. ilkbahar ve yaz aylarında ise artmaktadır.4. % 25’nin ilkbahar. Sıcaklık: Esas itibari ile Akdeniz Bölgesi iklim tipine dahil olmasına rağmen. Ege Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Ege Bölgesinde meydana gelen yağışlar cephesel. III. Sıcaklık: Marmara Bölgesi sıcaklık bakımından Ege ve Akdeniz bölgelerinden daha düşük. Bölgede genellikle yazları sıcak. ilkbahar ve yaz aylarında ise daha azdır. Bunun nedeni bol nem taşıyan hava kütlelerinin nemini kıyıya dağların yamaçlarına bırakıp iç kesimlere daha kuru bir şekilde ulaşmasıdır.1. III. Karadeniz’den ise daha yüksektir. konvektif ve orografik olmak üzere üç türlüdür.C. Yıllık toplam yağış ortalama 650 mm olup. Yağışlar her mevsimde görülmekle birlikte sonbahar ve kış aylarında daha fazla. sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. Bölgenin sahil kısımlarından içerilere doğru gidildikçe belirli bir mesafeden sonra yağış karakterinin değiştiği ve miktarının da azaldığı görülmektedir. Zaman zaman konvektif yağışlar da görülür. kıyılar ile sahil arasında 500 mm ile 1100 mm arasında değişmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III.1. % 20’si ilkbahar. Karadeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Karadeniz Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel ve orografik yağışlardır. Sıcaklık: Karadeniz Bölgesi sıcaklık bakımından en mutedil bölgedir. Yıllık yağışın % 65’i kışın. % 20’si sonbaharda ve % 5’i de yaz aylarında meydana gelir.3. bunun % 40’nın kışın.T. III. Sıcaklık : Tamamen Akdeniz iklim tipine sahip olan bu bölgenin kuzey kesimlerindeki dağlar nedeniyle sahillerdeki sıcaklıklar daha yüksektir.1. Bölgenin yıllık toplam yağışı ortalama 735 mm olup. Bölgenin yıllık ortalama yağış toplamı 800 mm civarında olup iç kesimlerde 400-700 mm kıyılarda ise 700-2200 mm arasında değişmektedir. % 18’i sonbahar. Sıcaklık ortalamaları sonbahar ve kış aylarında sahillerden iç bölgelere gidildikçe azalmakta.2. Marmara Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Marmara Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel (frontal) yağışlardır. kışları ise soğuktur.5. Karadeniz bölgesinde yağış miktarı batıdan doğuya doğru artmakla birlikte Orta Karadeniz’ de biraz azalmaktadır. Cephesel yağışlar en fazla görülmektedir. % 25’nin sonbahar.Yaz mevsiminde 45 . % 15’i İlkbahar ve % 2’si de yaz aylarında olmaktadır. Türkiye’de en fazla yağış alan ilimiz yıllık 2198 mm ile Rize bu bölgemizdedir.

Sıcaklık : Bölgenin sıcaklığı kuzeyden güneye inildikçe artar. orografik ve cephesel yağışların her üçü de görülür.9. Polar hava kütleleri kuzeye çekilerek yurdumuz üzerinde etkili olamazlar. Sıcaklık : Bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak sıcaklık dağılışı da çok farklılık gösterir. Sıcaklık : Karasal bir iklimin hakim olduğu bölgede kışın sıcaklıklar oldukça düşük olur.1. III. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI meydana gelen kuzeyli rüzgarlardan dolayı fön etkisiyle. En yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları arasındaki fark bu bölgede daha fazladır. Genellikle ilkbahar aylarında konvektif yağışlar da görülür. Mevsimler arası sıcaklık farkları oldukça fazladır.1.1. Bölgenin ortalama yıllık yağışı 600 mm.’lik yağış ortalamasıyla Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. Yaz mevsiminde Türkiye güneydoğusu üzerinden Basra alçak basıncının. III. Yazlar sıcak ve kurak. Batısında en fazla yağış kış aylarında meydana gelirken. batısında ise Azor yüksek basıncının etkisinde kalır. Bölgenin güneyinde yağışlar 1000 mm. Güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın belirgin şekilde düştüğü görülür. % 20’si sonbahar. Türkiye’nin en soğuk yerleri bu bölgenin sınırları içerisindedir.7. III. 46 . bölgedir.8. sahilde havalar aşırı derecede ısınmakta çok sıcak ve kurak bir hava yaşanmaktadır. doğusunda en fazla yağış ilkbahar aylarında meydana gelir. Bu rüzgarların esme sebebi Türkiye’yi etkileyen basınç sistemleri nedeniyledir. kışlar soğuk ve sert geçer. Bölgenin almış olduğu yağışlar batı kesimleri ile doğu kesimlerinde farklıdır. Bölge bir yıl içerisinde ortalama olarak 575 mm yağış alır.’ye kadar ulaşırken kuzeyinde ve doğusunda 250-500 mm. konvektif ve cephesel yağışların her üçüne de rastlanır. % 25’i kadarı da ilkbaharda görülür. Yıllık yağışların % 35’i kış ve % 35’i ilkbahar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Cephesel yağışlar oldukça etkilidir.T. Doğusunda ise yıllık yağışın % 45’i kışın.1. Ortalama sıcaklıklara göre de Türkiye’nin en sıcak bölgesidir. Doğu Anadolu’dan sonra en soğuk 2. Bunlar yıldız ve poyraz olarak isimlendirilir. % 10’u kadarı da yaz aylarında meydana gelir. En fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında görülür. Türkiye’nin Rüzgar Durumu Yaz mevsiminde Türkiye’de en çok kuzey ve doğu rüzgarları eser. Batı bölgesinde Akdeniz ikliminin hakimiyeti nedeniyle yıllık yağışın % 55’i kışın. yağışlar azdır. Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar bu bölgede görülür.6. Doğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgenin coğrafik yapısının çok farklı ve engebeli olması dolayısıyla meydana gelen yağışlarda farklı miktar ve özelliktedir. civarındadır.C. Aynı zamanda en düşük sıcaklık ortalamalarına sahip bölgedir. Yıllık 390 mm. % 35’i de ilkbaharda görülür. civarındadır. İç Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgede orografik. Bölgede konvektif. III.

Kaynak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.2.1. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 634 mm.1’de Türkiye’nin Yıllık Ortalama Yağış Dağılımı ve Harita III. Bu rakam 1960-2000 Yılları arası ölçüm yapılan 273 Meteoroloji İstasyonunun ortalama değerlerine göre. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kuzeyli rüzgarlar nedeniyle Karadeniz kıyı dağları orografi etkisiyle yaz mevsiminde de yağış alırlar.T. 2001.’de ise Türkiye’de Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık Dağılımı görülmektedir. Türkiye’de kışın genellikle batı rüzgarları eser bunun sebebi Basra alçak basıncının ve Azor yükseğinin çekilmesiyle Polar Cephe sistemlerinin güney enlemlere inerek yurdumuzu etkisi altına alması sebebiyledir. İç kesimlerde ve güney sahillerinde fön etkisiyle kuru ve sıcak bir havaya sebep olur.C. Bu cephe sistemlerinin yurdumuzu etkileme yollarına göre yağış alan yerler ve miktarlarda önemli değişiklikler meydana gelir.1. tespit edilmiştir. dir. Harita III. Bu yağışlar alçak basınç merkezleri öncesi meydana gelen güneybatılı rüzgarlar halk dilinde Lodos olarak adlandırılır ve arkasından meydana gelecek olan yağışların habercisi olarak bilinir. 47 .

Hava kirleticileri kısaca.C. dayanıklılık gibi kişisel faktörlere bağlıdır. III. Hava Kirliliğinin Genel Yapısı ve Hava Kalitesi Kavramı Hava kirlenmesi havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesi olarak tanımlanabilir. sıvı veya katı maddeler bulundukları yerdeki koşullara bağlı olarak hava kirlenmesine neden olurlar. azot oksitleri. sıvı veya katı haldeki kimyasal maddelerdir. hidrokarbon buharları ve süspanse katı veya sıvı damlacıkları da yer alır. havada katı.1’de Hava Kalitesi Sınır Değerleri verilmiştir.2. Havada yalnızca milyonda bir kısım mertebesinde bulunan bu gazlar. sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına. ozon. karbon monoksit.2. Bu ifade zarar kavramının hava kirlenmesinde yeterli açıklıkta ve kesin olarak belirlenememesinin bir sonucudur. Kirletici maddelerin havaya karışması ile ortaya çıkan bu olayda. Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Kısa sürede hava kirleticilerin yüksek derişimlerinin solunmasıyla ortaya çıkan kısa süreli akut etkiler için belirtilen sınır değerlerdir. Tablo:III. kimyasal ve biyolojik reaksiyonlardan kaynaklanan nem ve karbondioksitin yanı sıra daha çok insan etkinlikleri ile ilişkili olan kükürt dioksitler. * Partiküller. Genellikle hava kalitesi sınır değerleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. Bazı kirleticiler düşük derişimlerde çok uzun sürede olumsuz etki yaparken diğer bazı kirleticilerin düşük derişimleri uzun sürede insanlarda ölümcül sonuç doğurmaktadır. Hava kirliliğinin etki şekli ve derecesi yaş. uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerler olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır. Kriterlerin yasal hale gelmiş şekli ise standartları oluşturur. Tanımda kullanılan diğer önemli terim ise süredir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Hava kirliliği. Uzun Vadeli Sınır Değer (UVS): Hava kirleticilerin düşük miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için verilen üst sınır değerleri gösterir. Bu tanımda dikkati çeken önemli nokta "zararlı olabilecek" ifadesidir.2.2. Alıcı için hava kalitesinin ne olması gerektiği "hava kalitesi" kriterleri denilen listeler yardımıyla ortaya konur. Hava Kirleticileri Yer kabuğuna yakın atmosfer katında (traposfer) doğal ve yapay fiziksel.2. 48 . * Kükürtlü maddeler. canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır. Hava kirlenmesinde kirleticilere maruz kalma süresi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu maddelerin havadaki miktarları azot ve oksijen gibi sabit olmayıp zaman ve mekan içinde değişkendir.1. a) Bir kaynak b) Bir taşıyıcı ortam (burada alt atmosfer) c) Bir alıcı ortam bulunur.T. havanın dogal bileşimini değiştiren gaz. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ III. Atmosferde gazların dışında sıvı veya katı taneciklerin gaz ortamında askıda (suspanded) durmasıyla oluşan partiküller bulunmaktadır.

C.Florlu Hidrojen(HF) ve Gaz halde anorganik klorürler 8. 49 .Hidrojen Sülfür(HS) 11. karbonik asit gibi doğaya zarar veren ürünleri oluşturarak asit yağmurlarına neden olurlar. * Karbon monoksit.Havada asılı partikül maddeler(PM) 10 µ dan daha küçük partiküller a. Birincil kirlenmeyi oluşturan bu kirleticiler " Birincil Kirleticiler” olarak adlandırılır.2.Azot Monoksit(NO) 5.04 350 450 500 7.PM içinde Kadmiyum (Cd) ve bileşikleri 14.Genel b.Azot Dioksit (NO2) 4. Bu gazlar atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve fotokimyasal tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenebilirler.Karbon monoksit(CO) 3.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete. Çöken tozlarda Talyum ve bileşikleri Birim µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün UVS(*) 150 250 10000 100 200 100 100 KVS(**) 400 (900) 400(900) 30000 300 600 300 300 10 (30) (240) 140 (280) 40(100) 300 400 650 800 - 150 200 2 0. nitrik asit.Kükürt dioksit(SO2) Kükürt trioksit(SO3) Dahil a. III.Endüstri Bölgeleri 2. Bu oluşuma " İkincil Kirlenme" denir.11. Genel b.Ozon(O3) Fotokimyasal Oksitleyiciler 9.Klor(CL) 6. Azotlu maddeleri * * Karbon dioksit. Tablo:III. Endüstri Bölgeleri 12.Klorlu Hidrojen(HCL) ve Gaz halde anorganik klorürler 7.Hidrokarbonlar(HC) 10.2. (**) KVS Kısa Vadeli Sınır Değerleri Kaynak: Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği.Çöken tozlarda Kurşun ve bileşikleri 16.T. 2. Hava Kirliliği Kaynakları Hava Kirliliği kaynaklarını doğal ve yapay kaynaklar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.1 Hava Kalitesi Sınır Değerleri Hava Kirleticileri 1.Endüstri Bölgeleri 15.5 10 (*) UVS Uzun Vadeli Sınır Değerleri.PM içinde Kurşun (Pb) ve bileşikleri 13.3. Böylece oluşan ara maddeler atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit.Çöken tozlar (10 µ dan büyük partiküller dahil) a-Genel b. * Halojenler * Radyoaktif maddeler Yukarıda sıralanan kirletici maddelerin bazıları doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava içinde bulunurlar. Çöken tozlarda Kadmiyum ve bileşikleri 17. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI * Organik TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler.

gaz yakıtların yakılması ile veya herhangi bir üretim prosesi esnasında oluşan kirleticilerin bir baca yoluyla atmosfere emisyonun yayıldığı kaynakları içermektedir. deniz. halojenler.4.3. duman. sudkostik fabrikaları. f) Sunta ve ağaç ürünleri tesisleri. 2. dökümhaneler. Yapay Kaynaklar Hammaddeleri. sıvı. ulaşım araçlarından kaynaklanan egzoz gazlarının atmosfere verilmesi. asfalt yapım üniteleri. suni gübre fabrikaları. e) Kağıt ve Kağıt hamuru üretim tesisleri. Hava Kirliliği Hava kirlenmesi genel anlamda.hurda demir işlenmesi. Önemli derecede hava kirliliğine neden olan endüstriyel kaynaklar şunlardır: a) Minerallerin İşlenmesi: Kömür üretimi. III. demir dışı metal üretimi. kireç.2. Sabit Kaynaklar: Katı. d) Organik Kimyasal İşlemler: Petrol rafinerileri. Kara.3. benzin veya jet yakıtı gibi yakıtlar tüketilmekte ve taşıtların egzozlarından atmosfere verilen hava kirleticiler. g) Atıkların bertaraf edildiği tesisleri. çimento fabrikaları.1.2.2.2. Konut ısıtma. kükürt. tarım ilaçları üretimi. cam ve seramik fabrikaları. Doğal Kaynaklar Volkan faaliyetleri. Yapay kaynaklar ‘’Sabit Kaynaklar’’ ve ‘’Hareketli Kaynaklar’’olmak üzere ikiye ayrılır. 50 . deniz ve hava taşıtlarında mazot.4.C.T. is. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ile çevre arasında çok yönlü ve birbirini etkileyen çok sıkı bir ilişki olup. b) Metalurjik İşlemler: Demir-Çelik üretimi. c) İnorganik Kimyasal İşlemler: Asit üretim tesisleri. III. h) Nükleer işlemler vb olarak sayılabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. asbest üretimi. III. katı. sıvı ve gaz yakıtların yakılmasıyla oluşan yanma ürünlerinin benzerleridir. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların yeteri kadar önlem alınmadan atmosfere bırakılması. insanların kullanımına sunabilmek için gereken süreçler sonucunda oluşurlar. soda. orman yangınları açık arazide hayvan ve bitki ölümlerinin bozunmasını kapsar. endüstride sıcak su veya buhar üretimi ve elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıtların yanma ürünlerinin atmosfere verildiği bacalar en önemli hava kirliliği kaynaklarını oluşturmaktadır. Hareketli Kaynaklar: Kara. petrokimya tesisleri. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında.1. çeşitli tesislerde ve konutlarda kullanılan özellikle fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül. hava taşıtlarının egzozlarıdır.

T. Bu Yönetmeliğin amacı. şartlı ve kısmi izin başvuruları. Kimya Sanayi ve Tarımsal Mücadele İlaçları. Petrokimya Entegre Tesisleri. depolanması ve taşınmasına ilişkin esasları kapsamak olarak belirlenmiştir. izin. gaz. Sanayi tesisleri kurulurken yer seçiminde sadece ekonomik kolaylıklar açısından özendirici faktörlere ağırlık verilmesi de hava kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. Tekstil Sanayi. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. tesislerin. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is. Deri Sanayi. çevrenin hızla kirlenmesine ve sanayi sektöründen beklenen yararların giderek azalmasına neden olmaktadır. Taş-Toprak Sanayi. Bu Yönetmeliğin amacına ulaşmak için. Çimento Sanayi. esas itibariyle 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiştir. ekonomik ömrünü dolduran tesislerin çalıştırılmaya devam edilmesi de hava kirliliğine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Selüloz ve Kağıt Sanayi. 51 . kullanılması. Şeker Sanayi. Lastik Sanayi vb. giderek kaynakların tahribine. Enerji Üretimi (Termik Santrallar). ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi. tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi tetkik ve tespiti ile. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Demir-Çelik Sanayi. Endüstriyel kirliliğin önlenmesini 2 bölümde inceleyebiliriz. toz. yakıtların. Gübre Sanayi. duman.C. sanayiden kaynaklanan atık gazların yeterli teknik tedbirler alınmadan atmosfere salınması. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak. tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI çevre koruma açısından önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı takdirde çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir kirlilik sorunu ortaya çıkmakta. Hava Kirliliğine neden olan bazı önemli sanayi sektörlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Petrol Rafinerileri. çevre açısından uygun teknolojilerin kullanılmaması. Bunun yanında sanayi tesislerinin yer seçiminin yanlış yapılması. Türkiye'de endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler.

Sübvansiyonlar.T.İzin ve ruhsatlar. Bu nedenle hava kirlenmesi sorunu bölge ölçeğinde ele alınması gereken bir sorundur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III.4.2.Kirletici harcı.4.4.4. Havadaki kirleticilerin bazılarının veya çoğunun standart değerlerine getirilmesi bir anlam taşımaz. Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Kamunun Alması Gereken Etkin Önlemleri III. 52 . III.İzleme ve denetleme. Önlemlerin planlanmasında önemli olan husus hava kalitesinin bir bütün olarak ele alınmasıdır. f) Hava kirlenmesinin önlenmesinde hiçbir zaman plansız.2.2. b) İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş emisyon standartlarına uyulması. radikal girişimler ile sonuç alınamaz. Sorunun çözümü yönetmelikteki genel prensipler çerçevesinde bölge üzerinde yapılacak değerlendirme ve yaptırımları gerektirir.3. hava kalitesinin sınır değerlerin altında kalacağı anlamına gelmez.2.2. Örneğin bir Ankara ile Antalya'nın hava kalitesi hedefleri farklı olacak buna bağlı olarak kirlenme kontrolü planları saptanacaktır.Arazi kullanım planlaması . Önemli olan bütün parametrelerin kontrolüdür.2.4.2.2.2. -Araştırma.2. Değerlendirmelerde bölge dışından gelebilecek kirleticiler de göz önüne alınır. Örneğin belirli kaynaklara sahip bir bölgede oluşacak kirlenme bu bölgenin meteorolojik koşullarına bağlı olacaktır. Dolaylı Önleme Stratejisi . . . eğitim ve ikna çalışmaları. Bu hiçbir zaman yönetmelikte belirtilen önlemlerin alınması ile bir bölgede hava kirlenmesi sorununun çözüleceği.1.2. d) Hava kalitesi standartlarından yola çıkılarak ve hava kalitesi hedefleri dikkate alınarak belirlenir.4. Koruyucu Önleme Stratejileri .C. Doğrudan Önleme Stratejileri a) Hava ve su için standartlar geliştirilmesi. III. c) Hava Kalitesinin Korunması ile ilgili genel anlamdaki düzenlemeleri örneğin Türkiye'deki Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği sadece havada izin verilebilen kirletici konsantrasyonlarını (standartlar) ve kirletici kaynaklarda alınacak önlemlerin esaslarını tanımlar. e) Hava kirlenmesini oluşturan çok sayıda faktör ve bu faktörlerle ilgili düzenlemeler ancak belirli bir bölge için tanımlanabilir. Destekleyici Önleme Stratejileri . Hava kalitesi hedeflerinin dolayısıyla bir bölgede uygulanacak kirlenme kontrolü stratejisinin yine bölge özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekir. III.

4.Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Tesis Yetkililerinin Alması gerekli Tedbirler Koruyucu. karbon monoksit (CO).Sağlıklı yer seçimi.4.4.Ortak arıtma tesisleri kurmak. . .Yeterli yükseklikte bacaların inşası. .Atıkların değerlendirilmesi.Çalışmadan alıkoyma cezaları. .Cezalandırıcı Önleme Stratejileri . dizel araçların egzoz gazlarından çıkan. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının % 70-90' nından azot oksit (NO) emisyonlarının % 40-70'inden hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50'sinden ve şehirlerde. atıkların arıtılması (Baca gazı arıtma sistemlerinin uygulanması) Genel. . İkincisi ise. atmosfere atık gaz emisyonu yayan diğer kirletici kaynaklara göre çok daha büyük zararlara yol açmaktadırlar.Atıkların düzenli ve sağlıklı boşaltımı.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .2. . . . Düzeltici. .Az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçilmesi.Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması.C. Bu emisyonlar canlıların solunum yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir.Endüstri sigortası.2.4. kurşun emisyonlarının % 100' ünden özellikle motorlu taşıt egzoz gazları sorumludur. Motorlu kara taşıt araçlarında egzoz gazı çıkışları yer seviyesine çok yakın olduğundan. 53 .2. III. Egzoz kaynaklı kirleticiler iki grupta toplanabilir. . Bunlardan birincisi. . Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği ve Önlenmesine Yönelik Tedbirler Kentlerde ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar nüfus ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan motorlu taşıtların neden olduğu zararlı egzoz gazları da önlem alınması gereken önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.3. azot oksitleri (NOx) ve kurşundur. III.Hapis cezaları. Benzinli ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin. III.Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması. benzinli araçların egzoz gazlarından çıkan yanmamış hidrokarbonlar (HC).2.5.Para cezaları.Kamuya dava açma hakkı tanınması. . özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent merkezlerinde çevreye verdiği zararlar çok daha fazla olmaktadır.Temiz yakıt ve hammadde.

.Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park.Kış sezonunda konutların ısıtılması sebebiyle artan hava kirliliğine egzoz kirliliğinin katkısını azaltıcı önlemlerin alınması (tek. fotosentez ve yanma süreçleri üzerinden kendi kendilerini sürekli yenilemekte ve böylelikle dünyanın doğal dengesi korunmaktadır.5.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI partiküller madde. . biyolojik yanma ise canlıların varlıklarını sürdürmelerinde temel süreçler olup. çift plaka uygulaması gibi). dizel araçlar da SO2 ve NOx emisyonlarını daha fazla atmosfere vermektedir Herhangi bir önlem alınmamış dizel motoru.3. Hava Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri Dünyamız belli bir oksijen ve karbon rezervine sahiptir.C.Motorlu taşıtlarda üretim aşamasında alınacak tedbirlerin yanısıra halen trafikte seyreden eski teknoloji ile üretilmiş araçların düzenli bakıma ve denetime tabi tutulması gibi önlemler alınmalıdır. ."Çok kirletenden çok. . 54 . gerekli koruma ve kirliliği azaltıcı tedbirlerin bir an önce alınmasının sağlanması. bahçe vb) mümkün olduğu kadar trafiğin yoğun olduğu caddelerden uzak yerlerde planlanması ve yapılması. . az kirletenden az vergi alınması" prensibinden hareketle gerekli düzenlemelerinin yapılması. Dizel motorlar.Gelişmiş ülkelerin uygulamakta olduğu insan ve çevre sağlığını koruyan standartların düzenli izlenmesi ve ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılarak kendi iç mevzuatımıza uyumun sağlanması. azot oksitler (NOx) ve kükürt dioksittir. benzin motoruna kıyasla daha az çevre kirliliği yaratmaktadır. Ancak gerekli önlemler alındığında çevre kirliliği.2. . III.Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirliliğin tespiti ve izlenmesi ile insan ve çevre sağlığına getirdiği zararların tespit edilerek. yanmamış hidrokarbonlar (HC). karbon monoksit (CO). . benzin motorlarında daha etkili bir şekilde azaltılabilmektedir. benzinli araçlara göre daha az CO ve HC emisyonları vermektedir. Fotosentez bitkilerin. III.Motorlu taşıtlarda egzoz kirliliğini en aza indirecek katalitik konvertör gibi teknik ekipmanların ülkemizde de uygulamaya konulmasının temini ve teşviki ve bu uygulamaya paralel olarak katalitik konvertör ile teçhiz edilmiş araçların kullanması zorunlu olan kurşunsuz benzinin yurt sathında dağıtımının yaygınlaştırılması. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğini Önleyici Tedbirler .Egzoz kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde.T. trafik sinyalizasyonlarının sürekli trafik akışını engelleyecek şekilde yanlış planlanması sebebiyle motorlu taşıtların trafikte çok beklemesi sonucu oluşan egzoz kirliliğinin azaltılması için trafik ışıklarının senkronize olarak yeniden düzenlenmesi. Ancak. Bu rezervler. Bu nedenle taşıt araçlarındaki çevre kirliliği önleme çalışmaları daha çok benzin motorlu araçlarda yoğunlaştırılmalıdır. doğanın yenilenmesi bu iki sürecin karşılıklı etkileşimi ile mümkün olmaktadır.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

a. Küresel Etkileri: Hava kirliliğinin başlıca küresel etkileri; atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun artması ile dünyanın ısınması ve koruyucu ozon tabakasının tahribatı ile dünyamızın aşırı biçimde zararlı mor ötesi ışınların (UV-B) etkisi altına girmesi olarak özetlenebilir. Sera etkisi olarak tanımlanan bu ısınma olgusundaki en büyük pay CO2'e aittir. Bir yandan aşırı yakıt kullanımı sonucu CO2 oluşumunun hızlı bir biçimde artması diğer yandan ormanların ve bitki örtüsünün tahribatı ile (yangınlar, tarıma açılma, asit yağmurları vb.) oluşan bu CO2'in fotosentez süreci ile işlenmemesi, atmosferde CO2 konsantrasyonunun giderek artmasına yol açmaktadır. Bu sıcaklık artışı, dünya ikliminin değişmesine, kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz düzeylerinin yükselmesine geniş tarım alanlarının sular altında kalmasına ve diğer birçok çevre sorununun oluşmasına neden olacaktır. Sera etkisinin azalması, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını, enerji tasarrufuna gidilmesini, enerji alt yapısında yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji kullanımının artırılmasını gerektirmektedir. Ozon tabakasının delinmesinde etken olan kloroflorokarbon bileşikleri emisyonlarının azaltılması yönünde uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. b. İnsanlar Üzerine Etkisi: Yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin kronik bronşit, nefes darlığı, amfizem ve akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabildiğini göstermiştir. Hava kirliliğinin zararlı etkileri özellikle çocukların gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Bunların dışında hava kirliliği insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturmakta, enfeksiyona karşı vücut direncini azaltmakta ve çeşitli hastalıkların iyileşmesi gecikmektedir. c. Bitkiler Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesi bitkiler üzerine genel olarak üç şekilde olumsuz etki yapmaktadır. 1 ) Yaprak dokularının tahrip olması, 2) Yaprakların sararması veya başka renklere değişerek yeşilliğini kaybetmesi, 3) Büyümenin yavaşlaması. Hava kirlenmesinden yem bitkileri, süs bitkileri ve yenebilen sebzeler büyük ölçüde etkilenmektedir. Büyüme yavaşlar, meyveler küçülür ve besin değeri düşer, çiçekler tahrip olur. Bitkiler üzerinde en tehlikeli etki civardaki fabrikalardan atmosfere verilen kükürt dioksit tarafından meydana getirilir. Kükürt dioksit yonca, pamuk, buğday ve elma türlerine çok etki eder. 0.3 ppm konsantrasyonuna 8 saat maruz kalan bitkiler büyük hasar görürler. Çayır ve çam kozalarına, florürler önemli etki yapmaktadır. Ozon 0.15 ppm konsantrasyonunda domates, patates, tütün, benekli fasulye ve ıspanak gibi bitkilere zarar vermektedir. d. Hayvanlar Üzerine Etkileri: Bilindiği gibi hava kirlenmesi insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Geçmişte kaza ile meydana gelen büyük hava kirlenmesi vakaları kirleticilerin hayvanları öldürebileceğini doğrulamaktadır. Kronik zehirlenmeler genel olarak yem bitkilerinde absorbe edilen kirleticilerden ileri gelmektedir. Çiftlik hayvanlarına en çok etki eden ve öteden beri bilinen kirletici florürlerdir. Çiftlik hayvanlarından özellikle sığır ve koyunlar florürden çok etkilenmektedir. Bilhassa florüre maruz kalan hayvanlarda diş hastalıkları görülmektedir.

55

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

e. Eşyalar Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesinin eşyalar üzerindeki en çok bilinen etkisi bina cephelerinde, kumaşlar ve diğer eşyalar üzerinde lekeler oluşturmasıdır. Yüzeyler üzerine 0.3 mikron büyüklüğündeki smogların birikmesi neticesinde söz konusu bozulma ve lekeler meydana gelmekte ve zamanla bu birikme yüzeyini tahrip ederek, rengini değiştirmesine neden olmaktadır. Hava kirlenmesinin malzemelere olan bir diğer etkisi korozyonu hızlandırmasıdır. Ozon kauçuk ve lastik malzeme üzerine son derece zararlı etki yapmaktadır. Nemli havalarda kurşunla reaksiyona girerek kurşun sülfür oluşturmaktadır. Hava kirleticilerinin diğer bir etkisi de görüş mesafesini azaltmasıdır. Çapları 0.3-0.6 mikron arasında değişen partiküller görüşü son derece güçleştirmektedir . f. Sinerjistik Etkileri: Hava kirlenmesinin etkileri incelenirken kompleks faktörler ile birlikte tesir etmelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Bunun en yaygın örneği" sinerji" olarak bilinen olaydır. Sinerjistik etki, ortamdaki diğer kimyasal maddelerin varlığından etkilenir. İki kirleticinin beraberce meydana getirdikleri tesir, kirleticilerin ayrı ayrı sebep olacakları etkiden çok farklıdır. Mesela yalnız başına bronşlara tesir eden S02 ortamda aerosolerın bulunması halinde yüzeyinde absorbe edilerek akciğerlerin pulmonari zarlarına kadar gider ve orada yerleşip hava torbacıklarının tahribine sebep olur. III.4.Türkiye’de Yürütülmekte Olan Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme Faaliyetleri Yurdumuzda hava kirliliğini belirleme çalışmaları ilk kez 1962 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara’da başlatılmıştır. Ölçümler Ankara’da 1987 yılına kadar yarı otomatik cihazlarla sürdürülmüş ancak 1987 yılından sonra tam otomatik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda Ankara ve Balıkesir’de tam otomatik cihazlar kullanılmaktadır. Ankara’nın hava kirliliğini izleme faaliyetlerine paralel olarak 1983 yılından itibaren ölçümler ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ölçüm cihazları ile bugün yurt çapında 72 il merkezinde toplam 199 adet ölçüm cihazı ile bir yıl boyu hava kirliliği seviyesi (SO2 ve partikül madde olarak) ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçümleri yıl boyu devam etmekle birlikte harita ve tablolarımız kış (Ekim-Mart) 6 aylık döneme ait olup, bunların tespiti yapılırken önce saatlik ortalama değerleri kaydedilmekte, bu değerlerin aritmetik ortalaması alınarak günlük ortalama değerler tespit edilmekte ve bunlardan da aylık ortalama değerler bulunmaktadır. Hava kirliliği ölçümleri ile ilgili olarak bugün 26 kimyasal ve fiziksel parametre ölçülmektedir. SO2 ve PM kadar önemli kurşun sülfür, azot oksitler, karbon monoksit vs gibi diğer parametrelerin ölçümü henüz söz konusu değildir. Yalnız 1994 yılında Ankara’da NOX parametresinin ölçümüne başlanmıştır. Sağlık Bakanlığının Hava Kirliliği Ölçüm faaliyetleri Tablo:III.2.2.’de Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdüren İllerin listesi ise Tablo:III.2.3’de verilmektedir. Türkiye’de İller itibariyle hava kirliliğinin 1995-1996 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.4 ve Harita:III.2.1’de, 1996-1997 kış dönemi ortalama değerleri Tablo: III.2.5 ve Harita:III.2.2’de 1997-1998 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.6 ve Harita:III.2.3’da, 1998-1999 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.7 ve
56

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Harita:III.2.4’de, 1999-2000 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.8 ve Harita:III.2.5’de verilmektedir. Hava Kirliliği Haritalarına ulaşmak için linki tıklayınız.
Tablo:III.2.2. Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri
Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazları Adedi Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazlarının Bulunduğu İl Sayısı Hava Kirliliği Ölçüm ve Kontrolünde Hizmet Veren Teknik Personel Adedi Ankara’da bulunan Tam ve Yarı Otomatik SO2 ve PM Ölçüm Cihazı Adedi Ankara’da bulunan Tam Otomatik SO2, PM ve Meteorolojik Parametreler Ölçüm Cihazı Adedi :199 :72 : 165* : 16 : 42

Ankara’da bulunan NOx Parametresi Ölçüm Cihazı Adedi :3 SO2, Hidrojensülfür, Toplam Kükürt, Toz, Total Hidrokarbonlar, Ozon Azotoksitler, Karbonmonoksit Kirleticilerini, Rüzgar Hızı, Yönü, Sıcaklık , Nispi Nem gibi Meteorolojik parametreleri Otomatik Olarak Ölçebilen Gezici Ölçüm Taşıtı Adedi Yanma Kaynaklı Hava Kirleticilerini Ölçebilen Baca Gazı Analiz Adedi *Ankara Hariç Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2001. Tablo:III.2.3 Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 İl veya İlçe Merkezi Sıra No Adana 28 Adıyaman 29 Afyon 30 Ağrı 31 Amasya 32 Ankara 33 Antalya 34 Artvin 35 Aydın 36 Balıkesir 37 Bilecik 38 Bingöl 39 Bitlis 40 Bolu 41 Burdur 42 Bursa 43 Çanakkale ve Çan 44 Çankırı 45 Çorum 46 Denizli 47 Diyarbakır 48 Edirne 49 Elazığ 50 Erzincan 51 Erzurum 52 Eskişehir 53 Gaziantep 54 (*) Ölçüm Cihazı Bulunmayan İller Kaynak: Sağlık Bakanlığı,2001. İl veya İlçe Merkezi Giresun Gümüşhane Hakkari * Hatay Isparta İçel İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Sıra No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 İl veya İlçe Merkezi Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Şırnak* Batman* Bartın* Ardahan* Iğdır* Yalova* Karabük Kilis* Osmaniye* Düzce :--: ---

57

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.4. 1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri
Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 44 172 128 .. 97 78 54 50 171 63 179 73 79 91 37 135 44 65 147 115 68 132 106 151 289 34 83 141 95 139 80 67 173 .. 135 102 .. PM (µg/m3) 35 100 122 .. 49 84 74 54 71 35 51 51 75 60 .. 61 48 32 33 34 36 76 103 151 46 36 90 99 78 85 72 59 62 .. 97 102 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 81 140 44 155 119 38 79 71 189 226 95 93 125 110 .. .. 107 71 49 42 81 116 93 36 31 130 .. 159 70 48 123 170 86 84 .. 184 58 41 155 73 .. 47 PM (µg/m3) .. 57 88 42 66 81 36 42 44 71 81 67 66 116 84 .. .. 84 29 26 59 125 90 33 48 17 86 .. 121 78

Kaynak: DİE, Çevre İstatistikleri, 1996.

58

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.5. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 48 171 143 .. .. 69 57 37 240 73 174 70 76 81 37 171 94 83 261 112 68 105 95 110 154 43 75 142 96 133 69 65 151 .. 110 83 .. PM (µg/m3) 31 97 138 .. .. 87 74 46 70 42 61 62 63 60 62 63 27 28 36 37 81 82 89 111 38 35 78 75 71 78 62 61 64 .. 84 73 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 107 145 42 177 74 31 33 27 157 .. 76 78 138 .. 238 .. 87 81 88 43 54 211 70 .. 23 148 53 124 54 .. 124 123 101 72 160 145 PM (µg/m3 ) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1997.

59

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.6. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

PM (µg/m3) 33 102 133 139 76 80 81 37 86 39 52 49 .. 48 56 66 58 39 24 .. 78 89 115 122 35 36 .. 100 67 .. 65 74 58 .. 77 29 ..

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 55 48 160 36 .. 80 20 41 38 116 252 58 68 126 .. 191 .. 71 107 78 43 43 157 62 35 26 147 .. 104 .. .. .. 364 108 48 .. 58

PM (µg/m3) 64 79 111 35 .. 88 35 42 52 91 85 38 66 107 .. .. .. 36 25 27 48 98 44 27 47 23 124 .. 75 .. .. 117 166 32 .. 40

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1998.

60

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.7. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 187 149 155 112 37 68 62 163 54 79 63 74 68 38 118 81 .. 144 301 67 59 130 111 210 48 .. 149 63 .. 74 56 .. 118 64 67 63

PM (µg/m3) .. 119 146 112 68 62 101 38 42 30 33 46 71 50 31 77 44 .. 24 .. 99 77 101 112 31 32 .. 61 60 .. 62 57 88 110 68 .. 18

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 57 47 157 36 116 54 19 41 31 237 277 79 90 129 31 131 190 71 70 56 .. 34 118 53 20 23 86 72 89 .. .. 165 181 90 71 .. 96

PM (µg/m3) .. 55 107 34 63 61 19 32 35 76 72 38 78 103 26 44 37 27 23 22 .. 66 74 25 28 15 102 25 69 .. 63 35 132 66 .. 26

Kaynak DİE Çevre İstatistikleri, 1999.

61

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.8. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) .. 168 119 120 .. 66 68 70 137 52 122 90 77 35 .. 105 76 71 127 .. 46 .. 148 110 120 84 .. .. 57 117 68 71 93 .. 57 .. .. PM (µg/m3) .. 101 113 77 .. 84 100 39 41 32 39 64 65 34 .. 76 58 24 26 .. 73 .. 98 111 25 57 .. .. 63 72 56 70 98 .. 63 .. .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 40 132 41 145 .. .. .. .. 112 347 89 88 119 .. .. .. 52 115 139 46 53 .. 41 34 35 103 80 .. .. .. 155 145 81 62 .. 106 PM (µg/m3) .. 58 129 40 61 .. .. .. .. 102 118 37 93 88 .. .. .. 18 36 41 53 82 .. 27 43 25 130 21 .. .. 65 31 126 62 .. 38

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 2000.

Kaynaklar 1. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 2.11.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete. 2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü, Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü, 1993. 3. T.C.Çevre Bakanlığı, ÇKÖK Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 2001. 4. DİE, Çevre İstatistikleri, 2000.

62

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV. SU
IV.1. AKARSU HAVZALARI Akarsu kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan bu alandaki çalışmalar, havza temeline göre yapılmaktadır. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır. 6200 Sayılı Kanun ile 1953 yılında kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülke düzeyine yayılmış bulunan 26 Bölge Müdürlüğü, bunlara bağlı 80 adet Şube Müdürlüğü ve 19 adet Sondaj Şube Müdürlüğü ile su kaynaklarımızı geliştirmekle görevli en büyük kamu kuruluşlarımızdan birisidir. Son yıllarda bazı yörelerimizdeki su kaynaklarında görülen kirlenmeler nedeniyle su ile ilgili tüm projelerde yalnızca suyun sağlanmasının yeterli olmadığı, suyun belirli bir kalitede olması ve bu kalitenin sürekli izlenmesi gerektiğinden DSİ Genel Müdürlüğü ülke çapında su kalitesi ve kaynakları ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla örgütlenmesini de bu yönde geliştirmiştir. Su kalitesi izleme çalışmaları 1979 yılında 6 Bölge Müdürlüğü’nde, 1982 yılında 14 Bölge Müdürlüğü’nde ve 1986 yılında 17 Bölge Müdürlüğü’nde yapılması planlanarak ülke genelinde kalite ağının kurulması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili 1979-1982 ve 1983-1984 yıllarına ait su kalitesi gözlem yıllıkları yayımlanmıştır. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için çalışmaları tamamlanan nehir ve ırmaklarla ilgili bir kısım kirlilik haritaları hazırlanmıştır. Ancak bu konuda yoğun çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, gerekli kalite gözlem bilgileri elde edildiğinde diğer akarsu havzaları bazında kirlilik haritaları hazırlanabilecektir. IV.1.1. Türkiye’nin Akarsu Potansiyeli ve Su Kirliliği Yurdumuz akarsuyu bol olan ülkeler arasında sayılmaktadır. Ancak hızla kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkemizde, akarsularımız, göl ve denizlerimizle diğer tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin önemi; büyüyen şehirlerin içme suyu ve gelişen endüstrinin su talebini karşılamak durumunda kalacağı düşünüldüğünde, bir kat daha artmaktadır. Kişi başına düşen kullanabilir suyumuz 1735 m3;, su potansiyeli ise 3690 m3civarındadır. Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir (Tablo: IV.1.1). Devlet İstatistik Enstitüsü 2025 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 80 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2025 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.300 m3’e düşeceği söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca tüm bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir.

63

sanayi (% 24) şeklinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı.443 3. 1.1. Toplam Su Kullanımı (milyon m3) Endüstri Tüketilen (milyon m3) 3.000 Afrika Ortalaması 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı. içme-kullanma (% 39). Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir.1. 6 milyar m3 ’ ü ise yeraltı suyundan karşılanmaktadır. yeraltı suyunda.9 milyar m3 suyun 32. Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli Kişi başına düşen su miktarı (yıl / m3 ) Irak 2. sanayi (% 8) şeklinde olan sıralama. Nüfus artışı. 2.200 75 5.900 29.kullanma (% 10).1.735 Suriye 1. Bazı Ülkeler ve Kıtalar Ortalaması Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 643 mm’dir.195 16 38.100 Yıl 1990 1992 1998 2000 % 11 11 10 10 Ülkemizde 1998 yılı itibariyle tüketilen 38. Tablo IV.000 4.200 Asya Ortalaması 3.600 22.600 Kaynak: DPT. Sanayileşme. içme. Bu da yılda ortalama 501 milyar m3 suya karşılık gelmektedir.C.9 milyar m3’ ü yerüstü suyundan. Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi Su Kullanımı Sulama İçme-Kullanma % Tüketilen % Tüketilen (milyon m3) (milyon m3) 30.500 75 6.300 Türkiye 1.’de verilmiştir. VIII.000 Dünya Ortalaması 7. 3.700 15 42.016 72 5. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine bağlı. Türkiye’de 1990-2000 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde çeşitli amaçlar için fiili su kullanımlarının gelişimi Tablo:IV1.939 73 5.1. Yerüstü suyundan tüketim miktarına göre sulama (% 82).000 Batı Avrupa Ortalaması 5. 4. ÖİK:571. 64 .T. VIII. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Sebepler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar.000 31.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV.141 17 31.2. Yayın No: DPT: 2555.2. toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve hızlı bir şekilde çevrenin tahribine yol açtığı bilinmektedir.000 Güney Amerika Ortalaması 23.400 15 Kaynak: DPT. IV. Yayın No: DPT: 2555. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır.466 4. Şehirleşme .600 22. sulama (% 37).020 Lübnan 1. ÖİK:571.

VIII. 1999.Sınıf III. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşıma üzerinde sonuç açısından önemli bir etken. DSİ Haritalı İstatistik Bülteni. DSİ. endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. ÖİK: 571. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Evsel.2004. IV. 2. 65 . Yayın No: DPT:2555. DPT. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası. Yani bir akarsuyun debisi suyun kalitesi ve kirlilik toleransı açısından oldukça önemlidir.3.C. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine göre akarsular. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası incelendiğinde. : Az kirlenmiş su.Sınıf : Yüksek kaliteli su.1.T. Buna göre. Harita IV.Sınıf II. Kaynaklar 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz kentleşmeye sebep olmuştur.1. I. Akarsu Kirlilik Sınıfları Sağlıklı temiz bir akarsuda bitki ve hayvan gelişimiyle ilgili olarak ekolojik bir denge bulunduğu bilinen bir gerçektir. : Çok kirlenmiş su olarak tanımlanmaktadır. Sınıf IV. akarsuyun debisidir. ülkemizin 26 Akarsu Havzasına ayrılmış olduğu görülecektir. : Kirli su. 4 ana sınıfa ayrılmıştır. 3.

nüfus artışı. sulama % 72 sanayi ve soğutma suyu olarak % 11 seviyesindedir. Ayrıca.1’de verilmektedir. bu kaynakların geliştirilmesi sonucunda toplam su kaynaklarının yıllık ortalamasının % 47’si olan 110 milyar m3 kullanılabilir su elde edilmektedir. Yeraltı suları toplam kaynakların küçük bir kısmını (% 8) oluştururken. 41 milyar m3’ünün yüzeyden sızmalar suretiyle yeraltı suyu rezervlerini beslediği. 1990 yılında 30. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Bu nedenlerle ülkemizin su kaynaklarının geliştirilip çok iyi korunması büyük önem taşımaktadır. toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir. Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Kaynakların Korunması Yurdumuzda yıllık ortalama 501 milyar m3 yağmur suyunun 274 milyar m3’ünün toprak ve su yüzeylerinden ve bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri döndüğü. 66 . Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak da yine su kirliliğine bağlı. SU KİRLİLİĞİ IV.2. zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. 2.2. IV.C. toplam yenilenebilir tatlı su potansiyelimiz brüt 243 milyar m3 olmaktadır.T. kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman içinde toprağı çoraklaştırmakta ve yine doğal çevrim ile gerek su kirlenmesi ve gerekse diğer etkileri ile olumsuzluklar yaratmaktadır. Diğer yandan. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır.2. sanayileşme. 186 milyar m3’ünün ise çeşitli büyüklükteki akarsular aracılığıyla denizlere. Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız pestisidlerle kirlenmektedir. yurdumuzda da suya olan ihtiyacın artacağı hatta bazı bölgelerde aşırı su sıkıntısı çekileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Nedenler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar. 2000’li yıllarda dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi. genel kullanma suyu % 17. 1990’da kişi başına kullanım 420 m3 olmuştur ve başlıca kullanım. komşu ülkelerden doğan akarsular ile yılda 7 milyar m3 suyun ülkemiz su potansiyeline dahil olduğu göz önünde bulundurulduğunda. toplam su kullanımının % 17’sini oluşturmaktadır.1. Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu ile ilgili bilgiler Şekil: IV. Ülkemizin su kaynağı potansiyelinin zamana ve yere göre dağılımı bütün alanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için büyük yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. VIII. Resmi tahminlere göre.6 milyar m3 ve 2000 yılında ise yaklaşık 45 milyar m3 su tüketilmiştir. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır. kapalı havzalardaki göllere boşalmak suretiyle akışa geçtiği kabul edilmektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre.2. kentleşme. Alıcı ortamlara göre su kirliliği dörde ayrılır.

c. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. : Kirli su. aşağıdaki su ihtiyaçları için uygun olduğu kabul edilir.C. Akarsu Kirliliği Sağlıklı bir akarsuda ekolojik denge bulunmaktadır. Buna göre. Alabalık üretimi. : Az kirlenmiş su. tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılır. Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek kaliteli su. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşınımı üzerinde sonuç açısından oldukça önemlidir.2. Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil). Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı.T. e. Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar. Sınıf III: Kirlenmiş Su Gıda. Sınıf II: Az Kirlenmiş Su a. 67 .3. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. b. d. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine giren akarsular 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Alabalık dışında balık üretimi. Evsel ve endüstriyel kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. : Çok kirlenmiş su. d. Sınıf I: Yüksek Kaliteli Su a. c. II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. f. İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini. e. b. Sınıf IV: Çok Kirlenmiş Su Yukarıda I. Teknik Usuller Tebliği’nde verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak şartıyla sulama suyu olarak. Diğer amaçlar. Rekreasyonel amaçlar.

C.6 Milyar m3) Kullanılamaz (29. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Komşu Ülkelerden Gelen (7km3 ) Tüketilebilir 3km3 Yıllık Ortalama Yağış (501km3) Buharlaşma (274 km3) Yağıştan gelen akış (158km3) Yeraltı Suyu (41. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri.2. Türkiye Çevre Politikaları. 2001. 1992. Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanılabilir Durumu Kaynak: OECD.1.5 Milyar m3) Kullanılabilir (3.1 Milyar m3) Kullanılabilir (95 Milyar m3) Kullanılabilir (11. Paris.T. 68 .7 Milyar m3) Toplam Kullanılabilir Su Kaynakları (110 Milyar m3) Şekil IV.3 Milyar m3) Kullanılamaz (3.4 Milyar m3) Kullanılamaz (91.

Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Serbest Klor (µg Cl2/l) 10 10 50 >50 14.01 0.5 9.02 0. Radyoaktivite (pCi/l) >10 10 10 1 Alfa aktivitesi >100 100 100 10 Beta aktivitesi D) Bakteriyolojik Parametreler 1. Bakır (µg Cu/l) 20 50 200 >200 6.1 8. Ph I 25 6.5 7.1 0.9.1 C) İnorganik Kirlenme Parametreleri 1.5-8. Emulsifiye yağ ve greş (mg/l) 0. Nitrat azotu (mg NO3/l) 5 10 20 10. Sülfat iyonu (mg SO4/l) 200 200 400 7.1 >0.02 0. 69 .2.0 dışında >3 40 >400 >400 >2 >0. Bor (µg B/1) 1000e 1000 1000e >1000 18.02 0.5 Su Kalite Sınıfları II III 25 6. Kobalt (mg Co/l) 10 20 200 >200 9.5 2 >2 2.01 0.5 >0. b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.1 >0.05 9. KOI (mg/l) 25 50 70 >70 2.2/l) 8 6 3 4.02 0.5-8.65 11.3 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV.05 0. Oksijen doygunluğu ( % ) 90 70 40 5. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) 0. Arsenik (µg As/l) 20 50 100 >100 5.65 >5000 >300 >250 3.2 1 >1. Toplam Kjeldahl azotu (mg/l) 0. Toplam koliform( EMS/100 ml) 100 20000 100000 >100000 a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. Sodyum (mg Na+1) 125 125 250 B) Organik Parametreler 1.16 0. Baryum (µg Ba/l) 1000 2000 2000 >2000 20. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Su Kalite Parametreleri A) Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler 1.05 >20 >0. Toplam fosfor (mg PO43/l) 0. Amonyum azotu (mg NH4/1) 0.02 mg NH3-N/l değerini geçmemelidir. e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 3000 µg/l’ye kadar düşürmek gerekebilir.C.01 0.T.1 0. Renk ( Pt-Co birimi) 5 50 300 13.5 1. 4. Çözülmüş oksijen (mg 0.5 >0. Fekol koliform ( EMS/100 ml) 10 200 2000 >2000 2.Kadmiyum (µg Cd/l) 3 5 10 >10 3.5 30 6. Florür (mg F-/l) 1000 1500 2000 >2000 13. Metilen mavisi aktif maddeleri MBAS (mg/l) 0.5 5 >5 5. Civa (µg Hg/l) 0.002 0.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete . Sıcaklık 0C) 2. Nikel (µg Ni/l) 20 50 200 >200 10. Klorür iyonu ( mg Cl/l) 25 200 400b 6. Krom (toplam) (µg /Cr/l) 20 50 200 >200 7. Organik karbon (mg/l) 5 8 12 >12 4. Siyanür (toplam) (µg CN-/l) 10 50 100 >100 12. Müneral yağlar ve türevleri ((mg/l) 0. Alüminyum (µg Ag/l) 0. Mangan (µg Mn/l) 100 500 3000 >3000 17.3 1 >1 21. Toplam çözünmüş madde (mg/l) 500 1500 5000 12.1. Selenyum (µg Se/l) 10 10 20 >20 19.2c 1c 2c 8.Krom (µg Cr+6/l) 20 50 >50 Ölçülemeyecek kadar az 8.3 0. d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.5 6.001 0. Toplam pestisit (mg/l) 0. Demir (µg Fe/l) 300 1000 5000 >5000 16.0-9. Nitrit azotu /mg NO2/l) 0.0-9. Çinko (mg Zn/l) 200 500 2000 >2000 11.9 IV >30 6. Kurşun (µg Pb/l) 10 20 50 >50 4. Sülfür (µg S=/l) 2 2 10 >10 15. BOI (mg/l) 4 8 20 >20 3. c) pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsatrasyonu 0.

2.1.2. sağ sahilinde grup B. 70 . Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen A. C parametreleri gösterilmelidir.Çevre Bakanlığı) 1992. 2. Su Kalitesi Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek Kaliteli Su : Az Kirlenmiş Su : Kirlenmiş Su : Çok Kirlenmiş Su Renk Mavi Yeşil Sarı Kırmızı Su kalite haritaları aşağıda verilen iki yöntemden birisi kullanılarak çizilir: a. C: İnorganik Kirlenme Parametreleri.1’de verilmektedir. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için bu konuda Çevre Bakanlığı tarafından bazı üniversite .2. çalışmalar havza temeline göre yapılmaktadır. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Tablo:IV. Nehrin mansabına bakılarak sol sahilinde grup A parametreleri. Yüzeysel Sulardan Numune Alma Esasları ve Kalite Sınıflaması: Akarsuyun sınıfının belirlenmesi. 3. kurum veya kuruluşlara yaptırılan ve 1994 yılı sonuna kadar çalışmaları tamamlanmış olan akarsu havzalarının kirlenme durumlarını inceleyen projeler hakkında aşağıda bazı bilgiler verilmektedir IV. Yukarıda belirtilen işlemler her kalite parametresi için ayrı bir harita çizilerek yapılır.Çevre Bakanlığı) 1992. b. Su kalite sınıflarının renk kodlarıyla gösterimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( A. D: Bakteriyolojik Parametreler. D parametre gruplarıyla birlikte karakteristik değerler ve/veya romen rakamlarıyla kalite sınıfları gösterilmelidir. Parametre gruplarına dayanan sınıflama sonuçları harita üzerinde gösterilmelidir. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi (Hacettepe Üniversitesi. Sakarya – Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü .3. B. Su kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan. A: Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler.Ü.3.2. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır. B: Organik Parametreler. periyodik kontrol ya da herhangi bir kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilmesi açısından alınan numunelerin analizi gereklidir. Fen Fakültesi-Çevre Bakanlığı ) 1992. Tamamlanmış olan Akarsu Havza Projeleri 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV.C.T. D grubu ise ayrı bir harita üzerinde gösterilir. C.

Antalya Traverten Platosu. krom gibi ağır metallerce zengin birimlerden oluşmaktadır. IV. Su bölümü haritalarına Su Haritaları dosyasından ulaşabilirsiniz. Memba kesiminde hakim olan ofiyolitli birimlerden oluşan demir.3. Köprüçay Havzasının Su Kalite Haritaları. Köprüçay havzasında kirlenme.4’de verilmektedir.2. su kalitesi çalışmalarından elde edilen sonuçlar aşağıda her havza için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi Türkiye’nin en önemli tarım.2. Meriç ve Marmara Havzaları ) (Boğaziçi Üniversitesi . bu durumun gelecekte de korunabilmesi için ivedilikle alınması gereken önlemlerin başında. 5.2. Aksu Çayı havzası diğer havzalardan farklı bir özelliğe sahiptir. kirliliğin çok düşük düzeyde kalmasını sağlamıştır. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV. endüstri ve turizm merkezlerini kapsayan Antalya Havzası. Ancak.Çevre Bakanlığı) 1992. Aksu Çayı. Proje alanında bulunan havzalardaki özel koşullar dikkate alınarak. nikel.3 ve Harita:IV.2. Manavgat Nehri Havzasının Su Kalite Haritaları. Manavgat ve Köprüçay havzaları komşu havzalarla hidrolojik açıdan doğrudan ilişkili değildirler. Su Havzalarının Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( Susurluk. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (DSİ Genel.2. Gediz –Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü – Çevre Bakanlığı ) 1993.C. Aksu Çayı ise kuzeyden Kovada Çayı kanalıyla Kovada Gölü.Çevre Bakanlığı)1994.1 ve Harita: IV.3. Kuzey Ege. atıkların depolandığı alanların seçiminde mutlaka hidrojeolojik faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4.2. Köprüçay ve Manavgat nehri havzalarından oluşmaktadır. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV. Akarsu kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı akarsu havza projelerine ait bilgiler şöyle özetlenebilir. mansaptaki düzlükler dışında organik-inorganik kökenli değildir.3. Müdürlüğü. Genel olarak proje alanındaki su kaynakları bugün için kirli durumda değildirler.1. Taşkın yağışları ve uzun süre duran kar örtüsünün erimesiyle birlikte akarsuya taşınan partiküller akarsu kalitesinin membadan itibaren bozulmasına neden olmaktadır. Havzanın memba kesimlerinde topografyanın yoğun olduğu yerleşime imkan vermeyecek derecede sarp olması. Manavgat nehri havzasında gerek yüzey gerekse yeraltı sularında genelde kirlenme mevcut değildir.3. buradan da Eğirdir Gölü ile 71 .2’de verilmektedir. 6. yüzey ve yeraltı sularının beslenme alanında yüzeylenen litolojik birimlerin gerek fiziksel gerekse kimyasal kirliliğe neden olacak mineralojik ve kimyasal yapıya sahip olmayan karbonat kayaçlarından oluşması.3.

özellikle Zara’dan sonra su yatağının jipsli ve tuzlu araziye girmesi. Sakarya Havzası: Türkiye’nin önemli akarsu havzalarından biri olan Sakarya Havzası. Antalya Traverten Platosu Su Kalite Haritaları. Harita:IV. Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (A. Harita: 2. Akarçay ve Konya kapalı havzaları ile çevrilidir.2. Karadeniz.2.2. B.2.3.2. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (A.2. Kızılırmak.3. Endüstrinin bulunmadığı havzada kirlenme bugün düşük düzeyde olup bir tehlike oluşturmamaktadır.2.3.13’de Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu).C Grupları) Harita: IV. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV.10’da verilmektedir. Traverten ileri derecede karstlaşmıştır.3. tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin olumsuz etkileri görülmektedir. Gediz. Harita:IV. Harita incelendiğinde Seyhan Havzası’nda yerleşim yerlerinin. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (D Grubu). “Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu) Harita: IV.3. IV. Hafik’ten sonra sulama suyu olarak bile kullanılamamaktadır.3.2.2.3.2. ve Harita: IV.2.B. Karadeniz’e dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak.’de verilmektedir.7 ve Harita: IV. Kullanıldığında ise belirgin zararlar görülmektedir. Kahramanmaraş ve Niğde illerinin çok küçük bir bölümü de havza içine girmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilişkilidir. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV.3. kaynağında yumuşak ve içilebilir özelliklere sahip olmasına karşın.C Grupları) Harita: IV.8. Bunun sonucunda atmosferik su veya yüzey suyu kalitesinde değişime neden olabilecek kirleticiler çok hızlı bir şekilde yer altı suyuna iletilebilmektedir.3.5.B.2.11’de. maden yataklarının.T.2. Travertenin hidrojeolojik yapısı nedeniyle kalitede hızla düşüş meydana gelmektedir. Karstik ortamda yeraltı suyu akımının gözenekler yerine geniş boşluklar.3.12’de verilmektedir.3. niteliği uygun olamayan güney kollarının da karışmasıyla bileşimi büyük ölçüde değişmekte.3.9’da.3. IV.’da verilmektedir. Sakarya–Seyhan Havzalarında Kirlenme İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV. Aynı zamanda yurdumuz topraklarında doğup. Aksu Çayı Su Kalite Haritaları. Havzada yer alan yan derelerin katışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de olmaktadır. Harita incelendiğinde yan kollardan akarsuya büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir.3.2. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Sulanabilir nitelikte topraklarımızın % 45’inin bulunduğu İç Anadolu Bölgesi’nin önemli akarsuyu Kızılırmak’tır.6. erime kanalları ve mağaralarda meydana gelmesi nedeniyle kirli suyun doğal ortamda filtrelenmesi de söz konusu olamamaktadır.2.3.2.C. Seyhan Havzası Seyhan Havzası Adana ve Kayseri illeri sınırlarını içine almaktadır.2. 72 Durumlarının . Marmara.14’de verilmektedir. Sivas. Susurluk.1.3. Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (A.3. IV. Antalya Traverten Platosu’nda su kaynakları daha çok yeraltı suyundan oluşmaktadır.B.2.C Grupları). Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanı sıra endüstriyel atıklardan da kaynaklanmaktadır.2.

3.4. 73 .T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Meriç Nehri Ergene Nehri’nin kavuşma noktasının kuzeyinde Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile Edirne’nin evsel atıksularını içine alan Meriç Nehri.4. Hayrabolu ve Çorlu dereleridir.2. Diğer taraftan Uzunköprü istasyonundaki göreceli düşük değerler Çerkezköy-Uzunköprü arasında Ergene Nehri’nin özümleme kapasitesinin hala varolduğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Endüstrilerden Kaynaklanan Kirlenme ve Kirlenme Yükleri Meriç Havzasını Ergene Nehrine deşarj esasına göre 2 bölümde incelemek mümkündür. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde. Meriç Havzası Bulgaristan’dan doğan Meriç Nehri’nin 211 km’lik bölümü ülkemiz topraklarından akmaktadır. Marmara ve Kuzey Ege gibi dört büyük havzayı kapsayacak şekilde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsüne vermiştir.1.4. IV. Ancak. Meriç Nehri. Çevre Bakanlığı bu projeyi Meriç. nüfus ve tarım olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Bu durum. fosfat ve çözünmüş oksijen değerlerinin Çorlu deresindekilere kıyasla daha düşük. Çorlu Deresinin olağanüstü kirli olduğu görülür (Sınıf IV). Yukarıda adı geçen havzalardaki kirletici kaynaklar endüstri. Bundan dolayı. amonyak azotu.3. Lüleburgaz. b. Susurluk. Meriç ve kolları vasıtasıyla Ege Denizi’ne boşalan alanı kapsar. Meriç-Ergene sisteminin yan kolları Süloğlu. yani kirlenmenin çok daha az olduğunu göstermektedir. Çerkezköy sanayinin Havza’daki kirlenme profilini tek başına yönlendirdiğini göstermektedir.2. Şeytan. Ergene Nehri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren endüstrilerin büyük çoğunluğunun atıksuları Ergene Nehri’nin bir kolu olan Çorlu Deresine deşarj edilmektedir. Ergene Havzasında yer alan Trakya Bölgesi’nin bu önemli nehri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre Sınıf IV kategorisine girmektedir. Çerkezköy çıkışındaki Çorlu Deresinde yapılan örneklemeler sonucu. IV.2. Marmara ve Kuzey Ege Havzaları) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunabilmesi ve faydalı kullanımların tespiti açısından problemlerin havza bazında ele alınması gereklidir.C. daha sonra bölgede faaliyet gösteren birçok endüstrinin de deşarjlarını toplayarak endişe verici bir kirlenme karakteri göstermektedir. Meriç Havzası. Yine Ergene Nehri üzerindeki Uzunköprü istasyon verileri ise BOİ5. Edirne çıkışı istasyonunda yapılan ölçümlere göre.2.3.1. a. Ergene Nehrini de kendisine katar.2. Susurluk. nehrin bir kesimi SKKY standartlarına göre Sınıf IV kategorisinde yer almaktadır.1. İnece.2. Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (Meriç.

Erozyon. çinko ve nitrit azotu konsantrasyonları bu çayın IV. Toprağa düşen ilaç toprak tipi.C. hem organik hem de ağır metal açısından aşırı derecede kirlenmektedir. 3. bu akarsuların drenaj alanlarını ve Manyas ve Apolyont (Uluabat) Gölleri’ni içermektedir.Kimyasal ve tabii gübre kullanımı. Sınıf arasında değişmektedir.3. bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenmektedir. BalıkesirSEKA Paşaköy Kağıt Fabrikası atıksularını ve Şeker Fabrikası atıksularını almaktadır. Meriç havzasında yaşayan faal nüfusun önemli bir kesimi tarım sektöründe çalıştığından. arsenik. Türkiye’de pestisid kalıntı analiz yöntemleri maalesef henüz standartlaştırılmamış olduğundan ve yetkili kurumlardan Meriç Havzası topraklarında uygulanan pestisid türleri ve tüketim miktarları ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilmediğinden havzadaki su kaynaklarına taşınan pestisid kalıntıları ve yükleri hesaplanamamıştır. Susurluk Havzası Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin üç önemli akarsuyunu. Sınıf olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa Çayı. Nilüfer Çayı’nın diğer bir kolu olan Soğanlıdere ve Ayvalı Dereleri’nin su kalitesi SKKY’ne göre IV. çözünebilirlik. bor ve askıda katı madde açısından IV. Sınıf’tır. 2. krom.2. IV.2.1. Tarımsal mücadele ilaçlarının başında yer alan pestisitler ya doğrudan doğruya toprak yüzeyine ve içine ya da bitki veya tohum üzerine uygulanırlar. Sınıf kalitede gözükmektedir.2.2. Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlenme Su kaynaklarında tarımsal faaliyetler sonucu oluşan kirlenme. Orhaneli Çayı organik açıdan II.2. Bitki yüzeyine püskürtülen veya dökülen ilacın önemli bir bölümü toprağa düşer. Bu çayın kalitesi III.4. Susurluk Havzası’nda yer alan çaylar ve kirlilik durumları aşağıdaki gibidir: Susurluk Havzası’nda yer alan Nilüfer Çayı. Su kirliliği yönünden toprak erozyonunun önemi. kurşun. havzadaki su kaynaklarının gübre kullanımından kaynaklanan ötrofikasyon kirlenmesine maruz kalmaları doğaldır.T.2. tarım arazilerindeki fosforun sedimentler vasıtasıyla yüzey sularına taşınarak ötrofikasyona neden olmasıdır.3. 1.4. Bigadiç Boraks Maden İşletmelerinin bor yüklü atıksularını. Bor. Pestisit tüketimi olmak üzere üç ana kaynak çerçevesinde incelenebilir. sınıf olmasına rağmen. kalıcılık ve iklim faktörlerine bağlı olarak zaman içinde hareket ederek yüzey ve yeraltı sularına sürüklenir. ve IV. Simav Çayı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Tarım sektöründe toprağın verimini artırmak amacıyla uygulanan tabii ve sentetik gübreler de yüzey sularında ötrofikasyona neden olmaktadır. 74 .

1987 yılında Büyükçekmece Gölü yağ fabrikası önü istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre su kalitesinin o yıl sıcaklık.2.3.2. Sınıf olarak kalmıştır. nitrit azotu ve klorüre göre 2. BOİ5 . Havran ve Akçin Çayları ile Burhaniye ve Güzelhisar Dereleri bu havzada bulunmaktadır. pH ve toplam çözünmüş madde değerleri 1.C. pH ve nitrata göre 1. Sınıf olduğu göze çarpar. Sınıf. toplam çözünmüş maddeye göre 1. Gediz Havzası Gediz Havza’sı Batı Anadolu’da Ege Denizi ile Küçükmenderes ve Bakırçay havzalarının arasındadır.4. çözünmüş oksijen.2. Kuzey Ege Havzası’nda yer alan Soma Linyit İşletmeleri ve Soma Termik Santrali havzanın kirletici kaynaklarını oluşturmaktadır. bor ve arsenik konsantrasyonu açısından tarımsal sulama ve içme suyu temini yönünden oldukça sakıncalı olduğunu göstermekte ve suyun kalitesinin IV. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde. Susurluk ve Sakarya Havzası’na giren kısımlarının dışında kalan büyük bir kesiminden oluşmuştur. sülfat. Gediz Nehrinin uzunluğu 276 km olup.5. Bayramoğlu. 1988 ve 1989 yılındaki ölçümlerde sıcaklık. Sınıf. sülfat. IV. ana kolları Deliniş Çayı. Sınıf. pH. 1987 yılında Yağcılar Deresi Sevişler Barajı istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre nehrin su kalitesinin o yıl sıcaklık. IV. çözünmüş oksijen. 1989 yılında ise sıcaklık.T. DSİ gözlem Raporları incelendiğinde. endüstriyel ve tarımsal atıksularını toplayıp uzaklaştıran bir su ağıdır. Buna karşılık Nitrit azotu ve pH değerleri ise 3. Marmara Havzası Marmara Havzası Marmara Bölgesi’nin Meriç.3. Madra. Gediz ve Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV.2. amonyak azotu. toplam çözünmüş maddeye ve toplam koliye göre 2.3.2. Sınıf kriterlerini sağlamıştır. sülfat. nitrat azotu.3.2. sülfat.Sınıf olarak tespit edilmiştir. sınıf olarak ve klor değerler 2.4. Kocaçay. çözünmüş oksijen. çözünmüş oksijen. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Emet Çayı kalitesi genelde II. nitrit azotu ve klorüre göre 3. Kuzey Ege Havzası Bakırçay. 1988 yılındaki ölçümlerde sıcaklık. Havzadaki akarsular DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait ölçüm istasyonlarındaki ölçüm ve örnekleme çalışmaları ile periyodik olarak izlenmektedir. Nitrit azotu değerleri ise üç yıl için 3. Türker İzabe ve Rafineri Sanayi tesislerinin kurşun ve çinko içeren atıksularını almaktadır. Sınıfa düşmesine neden olmaktadır.4. sülfat. klor değerleri her iki yılda da II. klor.3. pH.2. Sınıf olduğu göze çarpar.Sınıf olmasına rağmen. çözünmüş oksijen. toplam çözünmüş madde ve amonyak azotu 1.Sınıf kriterlerini sağlamıştır. IV.2. Kurşun ve Antimon Tesislerinin atıksularını. Sınıf olarak değişmemiştir. 75 . nitrit azotu değerinin değişmemiş.1. Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin tüm evsel. amonyak azotu.5. Karamenderes.

Harita:IV. Sınıf olan ana kolun kalitesini. A. güney kısmı Orta Anadolu yaylalarının bir devamıdır.5.2.2. B. olumlu yönde etkileyememektedir.15’da. Alaşehir Çayı ve Kumçay’dır. C Grupları). B. toplam veriler değerlendirilerek kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ. Alaşehir Çayı (2. Bu da havzadaki yerleşim birimlerinin atıklarının nehre doğrudan verilmesinden kaynaklanmaktadır.16 ’de verilmiştir. Bakteriyolojik parametreleri kapsayan harita (D Grubu) incelendiğinde. Tabak çayı gibi kaliteli kolların eklenmesi bile zaten bütün parametre grupları açısından 4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Selendi Çayı. Demirköprü baraj gölünü besleyen Demirci. Demirci Çayı.3. toplanan veriler değerlendirildikten sonra kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ Ekim 1993). Tersakan Çayı’na akmaktadır.3. bazı yörelerinde 4. Bu çayın Gediz Nehri’ne karışmasıyla suyun kirliliği daha da artmaktadır. Grubu parametreleri içeren harita incelendiğinde. Bundan başka Yeşilırmak deltasındaki bataklıklarda Kocagöl. Yeşilırmak Nehri ile kollarını oluşturan Çekerek.2. Harita:IV.3. Orta Anadolu’nun kuzeydoğusunu kapsar ve Karadeniz sahil sıra dağlarının (Canik Dağlarının) hemen arkasındaki bölge olup. Deliniş. Grubu). 4 adedi de yer altı suyunda olmak üzere toplam 41 tane kalite gözlem istasyonunda. nehrin ana kolundaki suyun genelde IV.2. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (A.C. Sınıf). 76 . Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (A. ve 3. Pb ve bor değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.2. Sınıf kaliteye sahip olduğu görülmektedir.3. Tersakan ve Kelkit Çayı. Yeşilırmak havzasında. Harita:IV. Havza alanı 36. Nif Çayı özellikle Kemalpaşa ilçesindeki yoğun ve çeşitli endüstriyel faaliyetler ve ilçenin evsel atıkları nedeniyle oldukça kirli durumdadır (4.3. Sınıf su) dışında havzanın genelinin 2.Ekim 1993). Selendi ve Gediz Çaylarındaki suyun evsel ve tarımsal atıklar nedeniyle 3. Harita:IV.Sınıf. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış olup. C. C. Sınıf olduğu görülmektedir Ayrıca bölgede bulunan jeotermal sularında pH’ı etkileyen faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu). Yöredeki maden yatakları nedeniyle Hg. Kargılı Gölü ve Samanlık Gölü yer almaktadır.2. 37 adedi akarsuda. Bu havzada yer alan Ladik Gölü’nün fazla suları. Nif Çayı. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu). Manisa yakınlarında Gediz nehrinin önemli yan kollarından biri olan Nif Çayı katılır.T.18’de verilmiştir. Sınıf.2. Yeşilırmak Havzası Yeşilırmak havzası. Gediz Havzasında sayıları 47’yi bulan kalite gözlem istasyonlarında. IV. Foça yakınlarında denize ulaşan Gediz Nehri’nin drenaj alanı 16775 km2’dir. doğubatı yönünde uzanan dağlar arasından akarak dar bir boğaz ile Çarşamba Ovasına açılır ve geniş bir delta çizerek Çaltı Burnu’ndan Karadeniz’e dökülür. Gediz Havzası’ndaki en önemli göller Marmara Gölü ile Demirköprü baraj gölüdür.114 km2’dir. B.17’de. Dumanlı Gölü.

Sınıf) gözlenmektedir. Sınıf su niteliği taşıdığı görülmektedir.Sınıf. B ve C grubu açısından ise III. A grubu parametreler yönünden IV. Akar Dere.2. Büyük Menderes Havzası Su Kalite Haritası Harita:IV. Banaz Çayı (üçüncü kol) ile birleştiği kısmında Adıgüzel Baraj Gölü yer almaktadır. C grubu yönünden ise III. Yeşilırmağın ikinci önemli kolu olan Tersakan Çayında ise A. akarsuya yan kollardan büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir. A grubu parametreleri açısından IV. Yan kolları Kırkkavak Deresi.19’da verilmektedir.2. III. şeker fabrikası. ve IV. Sınıf. Menteşe yöresinden Akçay ve Çine Çayı’nı alarak batıya doğru akar. Yeşilırmağın önemli kollarından biri olan Çekerek Irmağı. Sınıf.3. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Büyük Menderes Nehir Havzası. Honaz Dağı eteklerinden Aksu Çayı’nı. süt fabrikası ve evsel atıklar bu kirliliğin kaynağını oluşturmaktadır. Meriç Havzası ve Bulgaristan ile çevrilidir.2. Bir başka önemli kolu olan Çorum Çayı’nda da benzer özellikler (III. havza bütününde kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ. Sınıf su niteliğinde görülmektedir (yöredeki yoğun sulama ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle). Şeytan Dere. İki büyük koldan oluşan nehir.3. Toplanan su kalitesi verileri değerlendirildikten sonra.Sınıf.3. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmıştır. Süloğlu Deresi. 24. bölgedeki pek çok yerleşim birimlerinin atıklarının doğrudan nehire verilmesi nedeniyle. IV. 77 . D grubu açısından incelendiğinde.C. endüstriyel atıklardan ve tarımsal kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Havzada yer alan yan derelerin akarsuya karışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de görülmektedir. ve IV. Büyük Menderes Nehri 584 km uzunluğunda olup. A grubu parametreleri açısından IV. yörede yapılan yoğun tarım nedeniyle. Batı Anadolu’da yer almaktadır.Büyük Menderes nehri kolları. Aralık-1994).2. Bafa Gölü ve bazı yeraltı suyu kuyularından iki yıl süresince. Yörede bulunan linyit işletmeleri. Koca Dere. Sınıftır. Daha sonraki örnekleme noktalarının çoğunda su. Sulucak Dere ve Çorlu Suyu’dur. İçbatı Anadolu’dadır. et kombinası. Bafa Gölü’nün batısından denize dökülür. B grubu yönünden II. Türkiye’nin güneybatısında. B ve C grubu parametreleri açısından suyun IV. Sınıf su niteliği taşımaktadır. Ergene Nehri Kirlilik Araştırması Projesi Ergene Havzası Trakya’nın ortasında. Lüleburgaz Deresi. IV. Sınıf su özelliği taşımasına neden olmaktadır.6. Özellikle plansız yapılaşma gösteren ve altyapıdan yoksun sanayi kuruluşları pek çok yörede suyun IV. Sınıf su niteliği göstermektedir. B ve C grubu parametreleri açısından da III.873 km2’lik bir alanın sularını toplayarak Ege Denizine boşaltır. Kuzey Marmara Havzası. dir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita incelendiğinde. Bu önemli havzanın can damarı olan Ergene Nehrinin uzunluğu 194 km. ve IV. Yeşilırmağın membağından itibaren Almus Baraj girişi örnekleme noktasındaki değerlere bakıldığında. Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanında.T. Başlıca kaynak kolları.7. Hayrabolu Deresi.2. Harita incelendiğinde.

gerekse uluslararası su niteliğinde olan Meriç Nehri’nin önemli bir kolu olması nedeniyle söz konusu nehirdeki kirlenmenin boyutlarını verilere dayanarak ortaya koymak ve alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla “Ergene Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Projesi” hazırlanmıştır. Havzanın en yüksek yeri Yıldız Dağlarındaki 1 031 m yüksekliğe sahip Mahya Dağı’dır. Denetleme mekanizmasının yeterli olmayışı kirlenme boyutlarını da artırmaktadır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak kirlilik konsantrasyonları nehirde artmaktadır. çeltik tarlalarına verilen gübre ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte Ergene nehrine ulaştığı göz önüne 78 . Ergene Nehri Meriç havzasının en önemli ve en sorunlu akarsularından biri olup son yıllardaki yoğun kirlenme nedeniyle sürekli gündeme gelmektedir. diğer kısımlarda 200-250 m yüksekliğe sahip tepeliklerle çevrili olup. kuzey. Havza coğrafi yapısı bakımından denize kapalı bir iç havza şeklindedir. Diğer taraftan havzada çeltik ve ayçiçeği ekimi yapılmakta. Güneyden Işıklı ve Koru dağları. Ayrıca havzanın su ihtiyacı Kuzey Marmara havzasında yeralan Yıldız Dağlarındaki dereler üzerine yapılacak barajlardan pompaj ve tünellerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Toplanan veriler bilgisayarda istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde” öngörülen kalite sınıfları esas alınarak kirlilik haritaları çıkarılmıştır. 1981.C) açısından genelde “çok kirli su” niteliğinde olduğu saptanmıştır. Ergene Nehri 260 m yükseklikteki Yıldız Dağlarındaki Ergene kaynağından doğup 7 m kotlarında Meriç Nehri’ne dökülür. Havzada doğal göl bulunmamaktadır.C. Havzanın en önemli su kaynakları Ergene Nehri ile nehri besleyen yan kollar ve havzadaki yer altı suyu kaynaklarıdır. kuzey doğusunda 800 m civarında Yıldız Dağları.B. kayalıklar. Ergene havzasındaki çok yoğun endüstriyel faaliyetler ile yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin su kirlenmesine neden olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu üzerinde toplam 7 örnekleme noktasında 1981’den bu yana izlenmekte olan su kaynakları fiziksel ve kimyasal parametreler açısından incelenmiştir. batıda Meriç Nehrine açılmaktadır.T. fundalıklar. sanayi alanları ve göl yüzeyleri teşkil etmektedir. Ergene ovaları taşkına maruz kaldığından 120 km’lik yatak ıslahı yapılması planlanmış olup. Ergene havzası. Ergene havzasının doğu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Uzunköprü ilçesinin 40 km güneybatısında Meriç Nehrine ulaşan Ergene Nehrinin su toplama havzası drenaj alanı 10 730 km2 dir.güney genişliği 140 km dir. yerleşim yerleri. Gerek yöre halkından gelen şikayetler.1995 yıllarındaki endüstri ve nüfustaki artışa paralel olarak kirliliğin arttığı tespit edilmiştir. Yan derelerin hemen hemen tamamında yapılan projelerle taşkın ve drenaj sorunları ortadan kaldırılmıştır. Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu’nun su kalitesinin değişik parametre grupları (A. kuzeyden Yıldız Dağları ile çevrili olan havzanın yaklaşık % 73’ünü tarıma elverişli topraklar oluşturmakta ve geri kalan % 27’sini ormanlar. 45 km’lik kısmının ıslahı akış aşağısından başlanarak tamamlanmıştır.batı uzunluğu 160 km.

mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan akarsulara verilmesi önlenmeli ve arıtma tesislerinin verimli ve sürekli olarak işletilmesi sağlanmalıdır. konfeksiyon. Ayrıca mevcut yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekeleri tamamlanmalıdır. Bu sektörlerin hızla gelişmesi ile beraber. tarımsal endüstri. Bölgede ihtisas ve organize sanayi bölgeleri teşvik edilmelidir. verimli tarım arazilerinin elden çıkarılmaması. yörede hızla gelişen sektörlerdir. Havza genelinde plansız sanayileşme. Gediz Havzası bulunduğu konum gereği hızla sanayileşen bir bölgedir. Türkiye’nin önemli havzalarından biri olan Gediz Havzası. Bu nedenle Gediz Nehri’nde önemli miktarda kirlilik meydana gelmektedir. toprak ve sularda önemli kirlilik unsurları oluşturmaktadır. bilinçsiz tarımsal faaliyetler hava. Havzada bulunan sanayi bölgelerinin tamamının mutlak surette arıtma tesislerinin yapılıp sağlıklı bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Kimya. Susurluk ve Küçük Menderes havzaları arasındaki drenaj alanı 16775 km2 sahayı kapsamaktadır. Gediz Nehri Havzası Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi Gediz Havzası Türkiye’nin batısında Ege bölgesinde yer alan. tarım ve sanayi merkezi olmuştur. Havza’da meydana gelen su kirliliği sonuçta tarımsal üretimde verim kaybına neden olmakta bunun yanında son derece tehlikeli olan ağır metal kirlilikleri oluşmaktadır. deri. ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler hızla Havza’da yeni endüstri tesislerinin kurulmasına izin verilmemesi. Gediz Havzası’nda tarımsal faaliyetlerin genel olarak sulu tarıma dayanması ve özellikle sulu tarımın yoğun olarak yapıldığı Alaşehir. 79 . sularını Gediz ve kolları vasıtasıyla Ege denizine boşaltan Ege. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI alınmalı ve denetim mekanizması gerçekleştirilmelidir. IV. gerekli önlemlerin alınmaması sonucu bir çok bölgede yoğun kirlilikler yaşanmaktadır. Gediz Nehir havzası için yapılan bu proje çalışmasında kirliliğin boyutları irdelenerek yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.3. çünkü kullanılan sızdırmalı fosseptik uygulaması yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Yerleşim birimleri arıtma tesislerinin ayrı olarak planlanıp. işletilmesi gerekmektedir. hem su kullanımı hem de atık suların deşarjı noktasında artırmıştır. Havza genelinde tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle önemli miktarda diğer bölgelerimizden göç almış ve bu etmenlerden dolayı doğal kaynakları kirlenmiştir.2. Sanayi bölgesi dışındaki kuruluşların arıtma tesisleri yapılmalı ve işletilmesi sağlanmalıdır. metal sanayi vb.8.T.2. Ülkemizin önemli nehir havzalarından biri olan Gediz Havzası tarih ve kültürel zenginliklere bağlı olarak.C.Manisa.Menemen hattı boyunca hızlı sanayileşmenin getirdiği nüfus yoğunluğu Gediz Nehri’ne duyulan ihtiyacı. Sanayi bölgelerinde bulunan arıtma tesislerinin veriminin maksimum olması için sanayi bölgesi içerisinde bulunan tesislerin gerekirse atık sularını ön arıtıma tabi tutmalıdır. tarımsal ve endüstriyel faaliyetler açısından önem arz etmektedir.

Fakat bilerek yada bilmeyerek aşırı gübre ve pestisid kullanımı bölgesel olarak suların kirlenmesine neden olmaktadır. Göl Kirliliği Bir gölün anaerobik hale geçmesinde.5 5 1000 0. Yine SKKY’ne göre “ Göl Sularına Ait Alıcı Ortam Standartları” ile ilgili Tablo: IV. ilaçlama ve tarımsal mekanizasyon istenen verimi sunmaktadır. göllerde fosforca zengin olan evsel atıksular. gübreleme. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gediz havzası ülkemizde en yüksek tarımsal teknolojilerin uygulandığı ve buna bağlı olarak yüksek verimliliklere ulaşıldığı bir bölgedir. gölün asimilasyon kapasitesinin önemi çok büyüktür.2. 4. göl.1 0. tarımsal drenaj suları ve bazı endüstriyel atıksuların gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle aşırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına neden olmasından dolayı birtakım kimyasal değişiklikler meydana gelir. İkincil kirlenme adı da verilen ötrofikasyon ise.5-8. Göletler.T. ilaç ve sulama sistemlerine dair bilgiler aktarılmalıdır. bu iki sınır durum arasındaki göllere ise “mezotrofik” adı verilir. Çeşitli amaçlarla kullanılan göl. Göl kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı projelere ait örnekler aşağıda verilmektedir.2. Tablo: IV.2.2. Tarım faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile eğitim verilmeli ve havzaya uygun gübre.4. Tüm yer altı suları kullanım iznine tabi tutulmalı. 80 . sulama. IV. Göller.2’de.1 gereğince yapılır.5 8 5 15 1000 1 0. Azot ve fosfor konsantrasyonlarının belirli sınırların üzerine çıkması sonucunda hızlandığı göllere “ötrofik”.005 6-10.5 3 7.C. Sudaki azot ve fosfor konsantrasyonlarına göre göller 3 sınıfa ayrılır. Kullanılan iyi nitelikli tohum. acı ve sodalı göller dahil) 6. gölet ve baraj rezervuarlarının en önemli tehdit unsuru olan ötrofikasyon olayının kontrolü için azot ve fosfor sınıflandırılması getirilmektedir. gölet ve baraj rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması SKKY’nin “Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” konusunda açıklanan şekilde Tablo: IV.9. bölgedeki termal su kaynakları tarımsal amaçlı kullanılmamalı ve reenjeksiyon ile oluşan termal sular tekrar geri verilmelidir. fosfor ve azot konsantrasyonlarının ve üretimin düşük olduğu göllere “oligotrofik”.1 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri Kullanım Alanı İstenen Özellikler PH KOI (mg/l) CO (mg/l) AKM (mg/l) Toplam Koliform Sayısı (EMS)/100 ml Toplam Azot (mg/l) Toplam Fosfor (mg/l) Doğal Koruma Alanı ve Rekreasyon Çeşitli Kullanımlar için (doğal olarak tuzlu. Aşırı sulama ile erozyondan dolayı yüzeysel kaynaklarda kirlilik gözlenmektedir.2.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete.

yaban hayatı İçmesuyu. tarım alanları.T. göl olarak da en önemlileri. Bunlardan akarsu olarak en önemlileri. TSEK vb. Meke ve Acı gölleridir. Göller Bölgesi Projesi’nde Yer alan Göllerin kullanım Maksatları Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Tablo:IV. TSEK vb).2.1. Hotamış. su ürünleri. Şeker Fabrikası. rekreasyon. IV. küçük yerleşim merkezleri. kullanmaya ve tarımsal sulamaya uygun değildir. Eğirdir) çok temiz içme suyu niteliğinde olmasına mukabil diğer bir kısmı (Akşehir. (EBK. Bu göllerden bazıları (Beyşehir. doğal park. sulama. tarım alanları Burdur kanalizasyonu ve bağlı San.’ye 1992 yılında hazırlatılan Göller Bölgesi Projesi Beyşehir Gölü’nden Acıgöl’e kadar 9 gölü kapsamaktadır. rekreasyon. rekreasyon.C.3’de verilmektedir. (EBK. Burdur) içmeye. tarım alanları. Salda ve Kovada milli park özelliğini korumakta. Organize Sanayi Sitesi Küçük turistik tesisler Eğirdir Burdur Oligotrofik Mezotrofik Salda Oligotrofik Milli Park. balıkçılık. sulama. diğer yerleşim merkezleri. yaban hayatı Acıgöl - Sodyum sülfat üretimi Kaynak: Göller Bölgesi Projesi. yaban hayatı Rekreasyon. Tablo: IV. sulama. Tarım alanları. Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölü Havzası Projesi Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzalarında çok sayıda su kaynağı bulunmaktadır. Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları. yaban hayatı Karamık Ötrofik Saz ve kamış üretimi. rekreasyon.3. Melendiz Çayı ve Peçeneközü Deresi. Göller Bölgesi Projesi Çevre Bakanlığı’nca MİMKO Tic. hidroelektrik. Keçiborlu Kükürt Fabrikası. Morelle Golden AŞ. düzensiz kamış hasadı Afyon kanalizasyonu ve bağlı San.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. rekreasyon. düzensiz kamış hasadı Sanayi (sınırsız olarak Sodyum Sülfat üretimi) Eber Ötrofik Sulama. Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Göl Adı Beyşehir Trofik Seviye Oligotrofik Kullanım Maksatları İçmesuyu. turizm. yaban hayatı Su ürünleri. rekreasyon.4. yaban hayatı Kirletici Kaynaklar Yerleşim merkezleri. su ürünleri. Alkoloid Fab. Acıgöl ise madensel tuz üretimine imkan vermektedir.2. 1992. su ürünleri. A.Ş. balıkçılık. Karamık ve Eber göllerinde kamış üretimi bölge halkının önemli bir gelir kaynağıdır. saz ve kamış üretimi.2. yaban hayatı İçmesuyu. saz ve kamış üretimi. düzensiz kamış hasadı Afyon SEKA Tesisleri. küçük turistik tesisler Yerleşim merkezleri..4.).2. Tuz. Çarşamba Çayı. tarım alanları. su ürünleri. Bataklık 81 . Afyon Şeker Fab. su ürünleri. balıkçılık.yaban hayatı Kovada Oligotrofik Tarımsal alanlar Akşehir Mezotrofik Akşehir kanalizasyonu Arıtma Te. su ürünleri.

endüstriyel ve diğer kullanımlar.C. Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzasının kirletici yük parametrelerinin. nitrat. şehirleşme.T. yerüstü ve yeraltı sularının özellikleri. demir. III : Ticari. Deniz ve kıyı suları kullanım amaçlarına göre beklenen kaliteleri açısından aşağıdaki sınıflamaya tabi tutulur.2. Bu değerlendirmelere göre. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kurutma ve sulama amacına yönelik olarak yapılmış Apa. azot. İstasyonların belirlenmesinde yerleşim birimlerindeki nüfus ve sanayi yoğunluğu. Deniz Kirliliği Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. Sınıf D Sınıf D Sınıf D I : Su ürünleri üretimi. May ve Sille barajları diğer önemli su kaynaklarıdır. Ana tahliye kanalı. yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere 4 ana grupta toplanmıştır.Yoğun ticari balıkçılık. çinko.5. deterjan. turizm ve direkt atık boşaltılmasının yanı sıra. Tuz Gölü Tuzlaları. organik madde. serbest kükürt. kadmiyum. matematiksel modeller oluşturarak istatistiksel değerlendirilmeleri yapılmıştır. turizm açısından ülkemizin önemini artırıcı etkileri ile denizlerimiz kirlilikten korunmak zorundadır. Konya Kapalı Havzası. Oluşturulan istasyonlardan belirli zaman aralıklarında alınan örneklerin tayinleri gerçekleştirilirken “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Metotları Tebliği”ndeki analiz yöntemleri uygulanmıştır. Yukarıda verilen sınıflamaya göre deniz suyu kullanım alanları ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. deniz taşımacılığı. yağ ve gres. Sınıf D I: Su Ürünleri Üretimi a. önemli kazalarla her geçen gün denizlerimiz de hızla kirlenmeye başlamıştır. atık suların verildiği kanallar ve tarım alanları gibi unsurlar dikkate alınmıştır. deniz kirliliği ayrı bir önem taşımaktadır. florür. Ancak sanayi. fosfor ve civa gibi parametrelerin Tuz Gölü’nde kirlenmeye yol açtıkları sonucuna varılmıştır.Dalyancılık alanları Sınıf D II: Rekreasyon Bu sınıfta plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan deniz suları ve estetik mülahazalar için gerekli deniz suyu kalitesi 82 . IV. Tahlil sonuçlarına göre Ana Tahliye Kanalı. su ürünleri avcılığı yapılan açık denizler b. Altınapa. Tuz Gölü’nde ve Konya Kapalı Havzasında kirliliği tespit etmek amacıyla ilk önce numune alınacak istasyonlar seçilmiştir. arsenik ve bor gibi parametrelerin de gölün kirletilmesinde önemli bir rol oynadıkları belirlenmiştir. Böylece istasyonlar. Çarşamba Çayı ve bazı kuyu sularının koliform bakteri yönünden kirli oldukları tespit edilmiştir. II : Rekreasyon. Özellikle Karadeniz ve Marmara kaynaklı su ürünlerimiz kadar.Yoğun kıyı balıkçılığı ve kabuklu su ürünleri yetiştirme alanları c. Kurşun.

Fenol kokusu duyulmayacak kadar az olacak ancak 0. şüpheli durumlarda ise idarenin isteği üzerine: çoklu tüp fermentasyon veya membran filtre tekniği ile Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idarenin isteği üzerine fenol analizi yapılıp verilen değerin aşılmaması gerekir.3 mg/l lauril sülfat eşdeğerinin altında olmalıdır. balast suyu boşaltımları ve kaza tehdidi sonucu deniz suyu kalitesi yüksek kirlenme riski altında bulunmaktadır. 83 . Estetik açıdan deniz suyunun doğal yağ ve gres içeriğinden farklı olmamalıdır.005 mg/l’nin altında olması gerekir.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI belirlenmektedir. Sınıf D III: Ticari. Tablo:IV. 15 günlük bir periyodla. Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idare merceği üzerine yapılan analiz değerinden mg/l lauril sülfat eşdeğeri olarak Düşünceler Estetik açıdan deniz suyunun doğal renginden farklı olmalıdır.5. Doygunluğun % 80’den az olmayacaktır. Bu değer Secchi disk ölçümüyle 2 m’den az olamaz.T. Estetik açıdan deniz suyunun doğal bulanıklığından farklı olmamalıdır.2. 4. liman hizmetleri ve bunlarla ilgili atıksu. Bulunmayacaktır. Ayrıca 0.C. Bu sulardan genelde Tablo:IV.9. Doğal koku ve tadı dışında olmaz. endüstriyel ve diğer kullanımlar deniz trafiği. Çözünmüş oksijen Katran ve kalıntıları ve yüzen maddeler Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete. Bu amaçla Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlanması Gereken Standart Değerler Tablo:IV.4’de verilmektedir. Ayrıca soğutma suyu çekimi ve endüstriyel kullanımlarla.2. Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerler Parametre Renk Koku ve tat Işık geçirgenliği PH Yağ ve gres (mg/l) Toplam koliform (EMS/1000 ml) Fekal Koliform (EMS/100 ml) Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (mg/l) Fenoller (mg/l) Standart Doğal Doğal 2 m’den fazla 6-9 1000 200 Kalıcı köpük teşkil etmeyecek seviyede olacaktır.2.’deki Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri aranırsa da bu kalitenin altına düşülmesiyle bu sınıftaki kullanım imkanı aksamaz. deniz yatağında maden ve petrol arayıp çıkarma esnasında da önemli deniz kirlenmesi riski vardır.

01 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: IV. Su. katı maddeler bulunamaz.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete.001 0. ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.004 0. Yüzer halde yağ. 30 Doygunluğun % 90’ından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.003 - Üretkenlik Zehirlilik Fenoller (mg/l) Çeşitli ağır metaller Bakır (mg/l) Kadmiyum (mg/l) Krom (mg/l) Kurşun (mg/l) Nikel (mg/l) Çinko (mg/l) Civa (mg/l) Arsenik (mg/l) Amonyak(mg/ l) Bulunmayacak 0. 4.1 0.T. biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeleri ve tercihen hiç bulunmamalıdır.01 0.5. Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri Parametre Renk ve bulanıklık Kriter Doğal Düşünceler Doğal su içi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin. sıvılarla.9. Söz konusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. katran vb. Seyreltildikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.1 0. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.1 0. 84 . çöp vb. Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.2.02 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.1 0.1 0.C. Yüzer madde Askıda katı madde (mg/l) Çözünmüş oksijen (mg/l) Parçalanabilir organik kirleticiler Ham petrol ve petrol türevleri (mg/l) Radyoaktivite 0.

“ Birleşmiş Milletler” sistemi içinde çevreyle ilgili eylemleri sürdürmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuştur. deniz ortamın korumak ve iyileştirmek amacıyla Barselona Sözleşmesi ve protokolleri uygulamaya koymak amacını taşıyan faaliyetlerden oluşmaktadır. kirleticilerin kaynaklarını. Türkiye’nin de taraf olduğu AEP dört bölümden oluşmaktadır: AEP’in Yasal Boyutu. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Boyutu. bilimsel yöntemlerle inceleyerek. UNEP’in kurulmasından sonra 1974 yılında söz konusu örgüt tarafından “ Bölgesel Denizler Programı Faaliyetleri Merkezi ” kurulmuş ve “ Akdeniz Eylem Planı ” (AEP) tasarısı hazırlanmıştır. 1981-1990 Uzun Dönemli Kirlilik İzleme ve Araştırma Programı veya MED-POL II. Planın bütçesi taraf ülkelerce ödenen katkı paylarından oluşan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması İçin Bölgesel Vakıf Fonu’ndan karşılanmaktadır. Öncelikli Eylem Planı ve Özel Koruma Alanları olmak üzere üç ayrı alt başlıkta devam etmektedir. 85 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Deniz kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmalarına bazı örnekler aşağıda özetlenmektedir. derecesini. yoğunluklarını ve etkilerini izlemeye devam etmektedir. Aşamada bunlara dayanarak hazırlanmıştır. Akdeniz ülkeleri tarafından ortak bir program ve ortak kriterlere uygun olarak uzun süreli kirlilik izleme programı (MED-POL) adı altında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.1. AEP’nın dördüncü boyutu ise Mali ve Kurumsal Boyut’tur. AEP tasarısı.T. Bu çerçevede. Akdeniz’e kıyısı olan 16 ülke tarafından 1975 yılında kabul edilmiştir. Bugün MED-POL. Türkiye’de ulusal MED-POL programı ile Akdeniz’in kirlenmesi açısından önemli olan bazı konularda yapılan çeşitli araştırma faaliyetleri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili bilimsel kuruluşlarla imzalanan yıllık protokoller çerçevesinde sürdürülmektedir. Aşama temelinde. nerede ve ne zaman harekete geçileceğini ortaya koyan genel ilke ve kılavuzlar geliştirilmiş.5. IV. kirlilik düzeylerinin etkilerini anlam ve tespit etmek için nasıl. 1976 yılında kabul edilen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi ile bu sözleşmenin eki olan dört protokolden oluşmaktadır. AEP’nın Sosyo-Ekonomik boyutunda sürdürülen çalışmalar: Mavi Plan.2.C. I. Akdeniz’i etkileyen kirliliğin kaynaklarını. Akdeniz Eylem Planı 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stokholm Konferansı) kararları ve eğilimleri doğrultusunda.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.2. Denizlerimizde Artık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi (Marmara Denizi Örneği) Bu çalışma, Çevre Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü arasında yapılan bir protokol doğrultusunda gerçekleşmiştir. Çalışmanın amacı; Marmara Denizi su kalitesinde gittikçe artan kötüleşmenin durdurulması ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesidir. Marmara Denizi’nin başlıca kirletici kaynakları; evsel atıksular, sanayi atıksuları, ziraat alanlarından yağış sularıyla akarsulara ve oradan da denize ulaşan azot ve fosforca yüklü sular ve deniz taşıtlarından boşaltılan kirli sular olmak üzere dört farklı ana grupta toplamak mümkündür. Yapılan ölçümler sonucunda; İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde oksijen konsantrasyonunun oldukça yüksek olduğu ve tabakalaşma olmadığı görülmüştür. İstanbul’un Sarayburnu açıklarında ise çözünmüş oksijen değeri düşüktür. Ancak Bandırma ve Erdek körfezlerinde tabana doğru oksijen noksanlığı gözlenmektedir. Marmara Denizi’nin doğu kısmında ve güneydeki bazı körfezlerde oksijenin derinlerde dahi tükenmiş durumda olduğu görülmektedir. Marmara Denizi ölçüm istasyonlarında amonyak konsantrasyonu oldukça düşük seviyede ölçülmüştür. Marmara Denizi yüzeyi ve tüm su kütlesinde pH değeri uygun seviyede olup, 8 civarındadır. İzmit Körfezi’nde diğer bölgelere göre daha yüksektir. Su kütlesinin ışık geçirgenlik derinliği basit olarak Sechi diski ile ölçülmektedir. Marmara Denizi orta bölgelerinde Sechi diski derinliği yüksek, körfezlerde düşük olarak belirlenmiştir. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi açıklarında İzmit Körfezi ve Gemlik- Bandırma Körfezlerinde BOI değerleri yüksek olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin orta ve batı bölgelerinde ve Gelibolu Çanakkale Boğazı’nda BOI değeri düşük olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin doğu bölgesi ve İzmit Körfezi’nin KOI değeri, yüksektir. Batı Marmara’da ise düşük seviyede KOI konsantrasyonu bulunmaktadır. Ölçümler Büyükçekmece açıklarında yağ ve gres konsantrasyonunun yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun sebebinin sahildeki petrol dolum tesislerinden oldukça yüksek seviyede kaçak olduğu düşünülmektedir. Marmara’nın yüzey suyunda metallerden kurşun (Pb) ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçülen maksimum kurşun konsantrasyonu 0.042 mg/l olup SKKY’nde öngörülen 0.1 mg/l değerinden oldukça düşüktür. Proje kapsamında seçimi yapılan 21 istasyondan alınan su örneklerinde yapılan analiz sonucu koliform bakteriye rastlanmıştır.

86

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.3. Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi Türkiye tarafından da imzalanan “Akdeniz’in Karakökenli Kirleticilerden Korunması” Antlaşmasının ulusal ve teknik uygulamalarını yönlendirmek, Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki kirletici kaynaklarını, derişimlerini, kaynaktan denize taşınım yollarını gösteren bilgileri oluşturmak amacı ile ilk olarak 1987 yılında başlatılan çalışma, 1988 ve 1989 yıllarında da devam etmiş ve 1990 yılında “Kara kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi” adı altında üç yıllık bir proje olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede projenin hedefi Akdeniz ve Ege Denizlerini etkileyen kara kökenli kirleticileri tespit etmek, izlemek ve kirliliğin önlenmesi için öneriler geliştirmektir. Proje kapsamında 1990 yılı çalışmalarında veri tabanı oluşturma ve geliştirme çalışmalarına devam edilirken, 1991 yılında önemli endüstriyel kuruluşlar tespit edilerek bu kuruluşlara ilişkin mevcut tüm bilgilerin bu veri tabanına aktarılmasına devam edilmiştir. Bu tür bir veri tabanı ile, hem denizlere ulaşacak kara kökenli nokta kaynaklara ve kirletici yüklerine ilişkin bilgiler derlenmiş ve hem de Çevre Bakanlığı tarafından daha değişik amaçlarla da kullanılabilecek bir veri bankası oluşturulabilecektir. 1992 yılı çalışmaları ise, Akdeniz ve Ege Denizi’nde kirliliğe yol açan kaynakların (evsel, endüstriyel ve nehirler) büyük bir çoğunlukla, belirlenmiş ve belli aralıklarla da olsa izlenmekte olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, projenin asıl hedefi olan kara kökenli kirletici kaynakların olası etkilerini, yol açabilecekleri kirliliğin boyutlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu çalışmada; evsel ve nehirler yolu Akdeniz ve Ege Denizi’nde yol açabilecek kirleticilerin izlenmesi BOI, N, P ve AKM yönünden incelenmiş, sonuç olarak BOI bakımında şehirlerin Akdeniz ve Ege Denizi’ne katkısı % 72 ile nehirlerden (% 27) daha fazla olarak bulunmuştur. Bu durum N ve AKM bakımından tam ters eğilim göstermiş % 92 olarak bulunan nehirlerin katkısı şehirlerin katkısından daha fazla bulunmuştur. Açık denizlerde ve kirletici kaynaklarda ölçülen cıva ve kadmiyum değerleri SKKY’nde deniz suyu için verilen değerlerin altında bulunmuştur. Kirletici kaynaklarda ölçülen Petrol Hidrokarbonları değerlerine bakıldığında endüstriyel ve evsel kaynaklardan zaman zaman önemli seviyede petrol atıkları girdisinin olduğu anlaşılmaktadır. Ege denizindeki TASM (Toplam Asılı Katı Madde) miktarlarının yılda 171x10 ton ile nehirler tarafından, yılda 0.05x10 ton ile evsel atıklar tarafından, yılda 0.03x10 ton ile endüstriler tarafından taşındığı bulunmuştur. Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri Tablo:IV.2.6’da verilmektedir.

87

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: IV.2.6. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Sayısı Kirleticiler Yeri

Gıda, alkolsüz içecek ve tütün end.

250

BOI, AKM, yağ, çökelebilen katılar

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Tekstil, hazır giyim, deri end.

170

Fazla miktarda katı madde, sertlik, tuz sülfit, Cr, kireç, BOI

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Orman ürünleri ve mobilya end.

15

Adana, Antalya, Balıkesir, İçel, İzmir

Kağıt ve kağıt ürünleri ve taşımacılık end.

32

pH, yüksek oranda askıda katı, kollid mad., sellüloz

Adana, Aydın, Balıkesir, Edirne, İçel, İzmir, Muğla

Kimya, petrol, kömür kauçuk, plastik ürünleri end.

62

PH, organik ve inorganik madde, BOI, fenol, siyanit, SO4, SiO2, CaCO3, Al2O3, Cobalt, Cd ve Lityum

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Seramik ve toprak ürünleri end.

59

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Metal kaplama, makine ekipman, araç, bilimsel ve profesyonel ölçüm alet end.

195

Kaynak: Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992.

IV.2.5.4. Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi Ülkemizi çevreleyen denizlerdeki doğal koşulların kara kökenli kirleticilerce bozulduğu bilinmektedir. Söz konusu kirlenmenin boyutlarının bilinmesi amacıyla, Akdeniz’de geliştirilen bir izleme programının bir benzeri kısa bir süre için ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Karadeniz’de de yürütülmüştür. Proje kapsamında ilk aşamada Karadeniz’e dökülen nehirler, doğrudan deşarj yapan endüstriler ve yine doğrudan atılan kanalizasyonlar örnek toplama programında yer almıştır. Karadeniz’e atılan kirleticilere katkıda bulunan kaynakların tespiti ve her kaynağın yıllık deşarj ettiği kirletici miktarlarının bilinmesi, deniz kalitesi ve kalitede yıllar
88

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

içerisinde olan değişim ile kaynaklar arasında ilişki kurmaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Akarsularda ölçülen KOI değerleri genellikle düşük olmakla birlikte, kanalizasyon ve endüstrilere yakın değerler bulunmuştur. Zonguldak dolayındaki Neyren ve Çatalağzı dereleri ile Trabzon dolayındaki Tabakhane ve Zafir derelerinde her mevsim yüksek KOI değerleri görülmektedir. Bunların yanında Bartın Çayı, Mert ve Miliç Irmaklarında her mevsim değilse de belirli seferlerde yüksek KOI değerleri ölçülmüştür. Akarsularda ölçülen KOI düzeyleri “Kıta İçi Su” standartları ile karşılaştırıldığında, ölçüm yapılan suların birkaç dere dışındakilerin IV. Sınıf çok kirlenmiş su sınıfına girdiği görülmektedir. KOI yükleri açısından kanalizasyonlar da farklılıklılar göstermektedir. En yüksek KOI değerleri Zonguldak ve Samsun’daki kanalizasyonlarda ölçülmüştür. Akarsulardaki BOI değerleri de KOI’de olduğu gibi örneklenen akarsuların önemli bir bölümünün IV. Sınıf olduğunu göstermektedir. Filyos Çayı, Yeşilırmak, Melet Irmağı, Civil Deresi, Aksu Deresi ve Çiftekavak Dere ilkbahar ve yaz aylarında düşük BOI değerleri ile bu sınıfa girmemektedir ama bunların dışında kalan akarsular her mensimde kirli su sınıfında bulunmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen azot değerleri akarsulara nazaran yüksektir. Özellikle Zonguldak ve Samsun’da bulunan belirli kanalizasyonlarda ölçülen azot konsantrasyonlarının, diğer kanalizasyonlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Akarsularda ölçülen toplam azot değerleri “ Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kriterleri” ile karşılaştırıldığında Sakarya Nehri, Neyren, Kozlu, Kilimli Dereleri, Mert Irmağı Yeşilırmak Nehri, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağı’nın IV. Sınıf su kategorisine girdiği görülmektedir. Akarsularda ölçülen NO2 konsantrasyonları standartlar ile karşılaştırldığında Sakara Nehri, Kozlu Deresi, Neyren Deresi, Kilimli Deresi, Mert Irmağı, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağında ölçülen konsantrasyonların bu akarsuları IV. Sınıf çok kirli su sınıfına soktuğu görülmektedir. Endüstrilerde ise önemli boyutta NO2 konsantrasyonu ölçülememiştir. Akarsularda ölçülen NO3 konsantrasyonları sadece Söğütlüdere ve Tabakhane Deresinde sınır değere bazı mevsimlerde yaklaşmakta ve bu dereleri III. Sınıf kirli su sınıfına sokmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen NH3 konsantrasyonları her mevsimde akarsularda ölçülen değerlerden önemli miktarda daha yüksektir. Akarsularda ölçülen NH3 değerleri Kozlu, Kilimli, Tabakhane ve Zafir derelerini IV. Sınıf su grubuna sokmaktadır. Kanalizasyonlarda genellikle ortho-P, toplam P’un % 60-70 kadarını meydana getirmektedir. Sadece Giresun’daki kanalizasyonların birisinde bu oran her mevsimde düşük bulunmuştur. Akarsularda toplam ortho-P oranı genellikle daha yüksektir. Karadeniz Bölgesinde Tablo:IV.2.7’de verilmektedir. Yer Alan Başlıca Endüstriler ve Atık Türleri

89

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu verilmektedir.

ise Şekil: IV.2.2’de

IV.2.5.5. Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi (GEF) Azak Deniz’ini de kapsayan Karadeniz, ötrofikasyona neden olan kirlenmenin ve patojen mikroplarla toksik kimyasalların yol açtığı ekolojik zararlarla yıkıma uğramıştır. Kirlenmenin esas nedeni kara kökenli kaynaklar olmakla beraber, deniz kökenli kirlenme de ciddi düzeydedir. Karadeniz’de deniz çevresinin korunması amacıyla bu denize kıyısı olan 6 devlet (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna ) tarafından 21 Nisan 1992 tarihinde “Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ” ve eki protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller “ Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol”, Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol” ve “ Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılabilecek İşbirliğine Dair Protokol”dür. Karadeniz’e kıyı olan ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların birbirlerini tamamlayıcı bir niteliğe kavuşturulması amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması; Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin uluslararası uzman kuruluşların bugüne kadar yürütülen çalışmalarla elde ettikleri bilgi birikimi ve deneyimlerden istifade etmelerinin sağlanması için bölgesel bir çevre projesi başlatılması yolundaki Türk önerisi gerek kıyıdaş ülkelerden, gerek uluslararası kuruluşlardan büyük destek görmüştür. UNEP, UNDP ve Dünya Bankası tarafından yönetilen Global Environment Facility (GEF) tarafından desteklenmesi kararlaştırılan “Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi” adlı projenin ilk üç yıllık pilot dönemi sonunda Karadeniz için sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için Karadeniz Eylem Planı hazırlanacak, plan kısmen uygulamaya başlayacak ve bir yatırımlar paketi hazırlanacaktır. Bu programın amacı; çevresel değerlendirmeleri ülkelerin tüm politikalarına entegre etmek, su kalitesini iyileştirmek ve önemli ekolojik alanları korumaktır. Program çerçevesinde aşağıdaki hususlar ele alınacaktır: Entegre kıyı alanları yönetimi, tarımsal gelişme, balıkçılık, kentsel atık yönetimi, (açık deniz sanayileri de olmak üzere) sanayilerin yeniden yapılanması ve liman tesisleri. Eylem planı, Karadeniz’e dökülen belli başlı nehirlerin su toplama havzalarını da göz önünde bulundurarak Karadeniz’in kıyı alanları üzerinde odaklaşacaktır. Program Global Çevre imkanından fon sağlanan Tuna Nehri Havzası ve Tuna Deltası için yürütülen uluslararası programla sıkı sıkıya bağlantılandırılacaktır.

90

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Şekil:IV.2.2. Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu. Kaynak: Çevre Bakanlığı (Karadeniz’de Kirliliğin Tespiti Projesi), 1993.

91

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:IV.2.7. Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Meşrubat Deri Kağıt ve kağıt hamuru Kimyasal Şeker Sigara Süt ürünleri Çay Çimento, kireç, alçı Bakır Demir-Çelik Sayısı 8 2 2 Kirleticiler BOI, askıda ve çökebilen katılar, yağ Yüksek miktarda katı madde, tuz, sertlik, sülfit, Cr,BOI PH, askıda katı madde, seluloz, çözünmüş ve kolloid maddeler PH, organik ve inorganik maddeler, fenoller, CN, nitrat, sülfit, fosfat Yüksek miktarda çözünmüş ve askıda katı madde, organik madde, şeker protein Tütün işlemi sonucu ortaya çıkan atıklar Organik madde, protein ve yağlar Çay yapraklarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklar Askıda katı madde, Cr, Zn, sülfat, fosfat Yeri Giresun, Ordu Samsun, Trabzon Kocaeli, Zonguldak

3 2 3 4 38 10

Tarbzon, Samsun, Artvin Kastamonu, Sakarya Samsun, Sinop, Trabzon Kırklareli, Samsun Rize, Artvin, Trabzon, Giresun Trabzon, Sakarya, Ordu, Zonguldak Artvin Zonguldak

1 2

Metal iyonları, pH, asit, fenoller, Fe, Cu Askıda katı madde, kum ve kömür, pH, asit, fenoller, Fe, alkali maddeler, kireçtaşı, yağ Askıda katı madde, klor, fosfatlar BOI, KOI, askıda katı madde

Konserve Un

2 9

Samsun, Sinop Trabzon, Ordu, Samsun Rize, Artvin,

Yiyecek mad. Kömür Gübre Fındık

9

BOI, KOI, askıda katı madde SiO2, CaCO3, Al2O3, Cd, Li

Trabzon, Ordu, Rize, Samsun, Giresun, Sinop Zonguldak Samsun Trabzon, Ordu, Giresun

2 14

Azot, BOI, askıda katı madde, Cd Askıda katı madde

Kaynak: Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi, 1993.

92

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.6. Yeraltı Suyu Kirliliği Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli değişiklikler gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan atıklarının atılmasıdır. SKK’ye göre yeraltı sularının kalite sınıfları aşağıda verilmiştir. Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS I II III : Yüksek kaliteli yeraltı suları : Orta kaliteli yeraltı suları : Düşük kaliteli yeraltı suları

I: Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas I sular, içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur. Sınıf YAS II: Orta Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir. Sınıf YAS III : Düşük Kaliteli Yeraltı Suları Sınıf Yas III sular, yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.

93

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Kaynaklar 1. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Su Kirliliği ve Kontrolü, 1987. 2. Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Raporu, 1992. 3. DSİ Genel Müdürlüğü, Sakarya-Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1992. 4. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi, 1992. 5. MİMKO Mühendislik, İmalat, Müşavirlik, Koordinasyon ve Tic. A.Ş., Göller Bölgesi Projesi, 1992. 6. ODTÜ, Çevre Araştırma Merkezi, Karakökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992. 7. OECD, Türkiye’de Çevre Politikaları, Paris, 1992. 8. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1993. 9. ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi,1993. 10. Selçuk Üniversitesi, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Kapalı Havzasında ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projesi,1993. 11. Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizlerimizde Atık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi ( Marmara Denizi Örneği), 1993. 12. Gediz Havzası, Yeşilırmak, DSİ Genel Müdürlüğü, 1993. 13. Büyük Menderes Havzası, DSİ Genel Müdürlüğü, Aralık, 1994. 14. Çevre Bakanlığı, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su Toprak Daire Başkanlığı, 2001.

94

1. Bir de ot kuşağından orman kuşağına geçişte “geçit kuşağı” ayrılabilir.T. Bunun dışında iklim ve bitki örtüsü etkenlerinden çok ana madde.5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.7.1. Tablo:V. Akdeniz. V. Ege ve Marmara’nın güneyini kapsayan nemli orman kuşağı (3) olmak üzere üç ana toprak kuşağına ayrılır. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI V. engebelilik vb. Türkiye genelinde toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait tablolar aşağıda sırasıyla Türkiye Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları Tablo:V. TOPRAK KUŞAKLARI VE ARAZİ KULLANIMI Dünyada kabul görmüş değişik toprak sınıflama sistemleri vardır. Toprak kuşaklarının sınıflandırılmasında.1.1.C.1.4’de Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının Yüzde Bölgesel Dağılımı. Güneydoğu Anadolu ve Doğunun büyük bölümünü kapsayan yarı kurak ot-çayır kuşağı (2). Tablo:V. Tablo:V. daha sonra Amerikalı bilim adamlarınca geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 1880 yılında Rus Bilgini Dokuchaeve tarafından ortaya konulmuş olup. Orta Anadolu Kuşağı (1).’da ve Türkiye Topraklarında Potasyum KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V. Bu yüzden toprak araştırmaları Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü’nün belirlediği bölgelere göre yapılmıştır.8. iklim ve bitki örtüsü gibi doğal etkenler yönünden homojenlik gösteren ve aynı kökene sahip toprakların yaygın olduğu kesimler “kuşak” olarak tanımlanır. Tablo:V.1. Türkiye Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Türkiye topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü tarafından incelenmiştir.’de Türkiye Topraklarında Fosforun KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V.‘de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda pH (cam elektrodu ile) Oranları. Tablo:V.2. 95 .1.1.‘de ise Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt Miktarları gösterilmektedir.6.’ de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Tekstür) Bölgesel Dağılımı. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde yeni Amerikan Toprak Sınıflama Sistemi kullanılmasına rağmen yurdumuzda halen Dokuchaeve‘in sınıflama sistemi kullanılmaktadır.1.‘ de verilmiştir.’de Türkiye Topraklarının Kireç Yüzde CaCO3 İtibari ile Bölgesel Dağılımı. Türkiye.1.1.3. özelliklerine bağlı olarak biçimlenen ve her kuşakta görülebilen kuşak dışı diye ayırabileceğimiz topraklar vardır ki bunlarda önemli yayılım gösterir.1.

5 13. Bölgeler Tablo:V.4 0. Kırmızı Akdeniz Akdeniz Kuşağı Rendzina Vertisoller Bazaltik Vertisolle Regosoller Kuşak Dışı Litosoller Alüviyal ve Kollüvyaller Çıplak Kayalıklar Dağılımı (ha) 1.544 12.4 Türkiye ve Ortalaması 19385 3.7 5.9 Kuvvetli Alkali 1.3 7.6 0. 1987.4 6.6 Ege 7404 2.1 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.027 669.776.136.6 7. 96 .1 52.4 Karadeniz 101137 1.4 37. Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması.1.750 4.260 302.7 7.0 0.930.1.1.211.8 0.1 51.7 5.6 Akdeniz 3168 0.2 8.5 37.1.094 2.9 47.978.1 8.9 32.6 40.2 Akdeniz 3367 5.3 Göller 3759 6.4 0.2.0 84.661.8 38.9 0.5 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.0 2.9 56.1 37.8 10.6 0.9 11.0-4.9 4.5 85.2 4.528.061. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve % Oranları Kuşak Kurak Ot-Çayır Kuşağı Geçit Kuşağı Nemli Orman Kuşağı Büyük Toprak Grubu Kahverengi Kestanerengi Kireçsiz Kahverengi Kahverengi Orman Kireçsiz Kahverengi Orman Podzolik Yüksek Dağ Çayır.8 8.9 Orta-Asit 10.485.7 25. 1988.933 3.8 15.6 Güneydoğu 4061 1.2 13.9 8. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.2 89.8 1. Türkiye Topraklarının % Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Textür) Bölgesel Dağılımı Toprak < 30 30-50 50-70 70-110 >110 Sayısı Kumlu Tınlı Killi-Tınlı Killi Ağır-Killi Trakya ve Marmara 8577 7.2 6.9 Hafif Asit 30.7 10.9 Türkiye ve Ortalaması 8074 0.8 Toplam 74.239.3 38.7 66. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.008 Türkiye Yüz.9 Kuvvetli Asit 0.8 7.1 7.9 16.C.6 33.9 5.5 0.2 6.2 16.4 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.648 7.5 93.4 85.4 76.4 2. Oranı (%) 19.243 9.4 2.9 4.287. Tablo :V.8 55.031 96.9 25.7 4.1 0.091.0 44.172 589.6 55.0 14.9 47.7 Göller 3871 0.866 1.2 48.2 Orta Anadolu 25706 3.5 8.3 Doğu Anadolu 1342 0.3 Ege 7342 1.2 0.960 3.1 10.3 Türkiye Topraklarının % Saturasyon Çamurunda pH (Cam Elektrod ) İle Bölgesel Dağılımı Bölgeler Trakya ve Marmara Karadeniz Toprak Sayısı 8462 10095 4.7 22.4 Doğu Anadolu 1329 0.T.0-5.6 4.2 45. 1988.9 0.178 6.9 Hafif Alkali 57.629 602.7 Orta Anadolu 25778 0.0-6. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.1 1. Ölç.4 0.0-7.7 Güneydoğu 4272 4.9 10.719 7.4 7.0-8.

1 38.3 Türkiye ve Ortalaması 7914 19.4 7.8 25.3 23.0 25.9 2.9 17.5 Güneydoğu 4227 44.3 30. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V.1 6.T.9 20.6 3.2 18.8 29.0 31.2 60.7 2.2 Kaynak: Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.8 Orta Anadolu 25852 31.9 13.9 Karadeniz 10570 28.2 34.4 Doğu Anadolu 1319 13.3 17.3 32.2 Karadeniz 10142 13.C.4 15.9 8.6 Güneydoğu 4035 29. Türkiye Topraklarının Potasyumun Kg.7 28.1.4 53.3 27.5 6. >15 Çok Fazla 6.5 34.4 8.0 Tablo: V.0 24. >100 Çok Fazla 32.9 1.7 6.8 23.8 8.8 7.6 6.0 20.4 65.5 Ege 7225 17.7 4.8 Göller 3673 0.7 Türkiye ve Ortalaması 8189 22.0 56.3 1.6 Akdeniz 3270 10.3 9.9 Güneydoğu 4340 12.2 10.6 21.2 64.9 10.1.5 18.5 11. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 (Secheibler) İtibari İle Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-5 5-15 15-25 Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 50.9 25.8 5.7 Göller 3668 36.3 17.4 64.2 Doğu Anadolu 1447 16.7.9 3.9 47.7 25.6 23.3 27.8 26.6 Orta Anadolu 25930 9.6 32. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.1. >4 Yüksek 1.7 13.2 11.1 9.8 Karadeniz 10488 35.2 Ege 7625 32.8 25.9 20.3 83.0 Türkiye ve Ortalaması 8037 1.2 6.3 33.4 8. 1988.0 23.4 41. 1988.3 22.1.2 Akdeniz 3346 3.0 9.5 46.7 7.4 Ege 7571 8.2 Türkiye ve Ortalaması 7756 33.0 2.3 10.3 17. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.4.2 47.7 23.2 12.8 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.5 14.2 49.5 22.7 36.2 Tablo:V.6 32.7 28.1 2.3 11.6 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü. 1988.5 17.1 20.5 Akdeniz 3139 23.2 36.9 49.9 18.3 9.5 20.2 Göller 3632 19.9 27.9 Karadeniz 9724 1.6 19.5 32.2 7.5.8 22.3 3.7 Kaynak : Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.3 Doğu Anadolu 1338 0. >25 2.4 Doğu Anadolu 1339 21.4 26.9 7.3 18.5 8. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının % (Walkley-Black) Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-2 2-3 3-4 Bölgeler Sayısı Çok Az Az Orta İyi Trakya ve Marmara 8402 14.6 9.4 5.1 12.7 Ege 7826 31.8 Güneydoğu 4157 0.4 16.5 33.0 8.8 7. P2O5 /Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılışı <3 3-6 6-9 9-15 Toprak Çok Az Az Orta Fazla Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 38.6 12.5 22.2 2.8 Orta Anadolu 25853 1.9 11.74 97 .5 Göller 3768 14.2 18.8 15. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.3 Akdeniz 328 39.4 47.7 46. 1988. K2O/Dekar (Amonyum Asetat)Bölgesel Dağılımı Toprak <20 20-60 60-100 Bölgeler Sayısı Az Yeter Fazla Trakya ve Marmara 8639 4.1 4.4 55.9 Tablo:V.9 Orta Anadolu 25419 21.2 49.6 6.1 31. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.6.6 35.0 24.0 18.6 14.1 17.5 4.8 18.

1.29 1.94 18.80 2.2 47.T.92 4.0 211.71 29.5 378.0 502.00 16.09 0.39 88.03 3. Orman Kahverengi Orman Kireçsiz Kah.21 4.14 7.33 0.82 39.80 6.9 7.2 4. 98 . Ankara.85 41.54 55.80 15.00 89.0 640.15 2.0 7.5 528.24 90.36 36.03 27.15 Ortalama Kükürt Değeri (ppm) 94.43 1.57 0.0 1.20 63.0 1.85 0.88 9.0 9.39 40.3 7.00 15.61 8.38 15 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 12.00 40. Orman Vertisol Regosol Kahverengi Organik Kırmızımsı Kahverengi Kestane Rengi Kırmızımsı Kahverengi Kırmızı-Sarı Podzolik Kırmızı Akdeniz Bazaltik Gri-Kah.39 9.00 21.00 92.18 0.0 134.54 46.69 0.13 0.68 26. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.56 2.7 360.41 0.0 123.0 302.0 423. Türkiye Topraklarının Bitkilere Yarayışlı Kükürt Durumu.96 16.46 15.69 46.10 27.03 37.14 17.4 5.32 20.29 40.09 27.00 61.05 63.5 20. Akdeniz Rendzina Kireçsiz Kah.03 20 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 20.43 6.06 84.4 En Yüksek Kükürt Değeri (ppm) 697.1 2.1 13.3 4.03 2.43 4.49 2.8.33 53.0 294.87 54.0 6.00 26.0 453.0 3.0 642.33 60.79 0.00 11.00 12.00 54.84 157.37 28.5 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.0 233.5 1. Podzolik Örnek Sayısı 252 210 35 26 98 229 132 33 20 142 3 71 69 7 35 15 26 39 Toprak Örnekteki Oranı (%) 17.00 13.C.07 56.70 10 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 4.00 2.18 78.00 11.48 14.00 2.0 9.43 1.40 8.9 85.00 51.91 En Düşük Kükürt Değeri (ppm) 5.67 38.78 53.27 25.30 17.00 12.0 325.21 23.04 1.78 35.Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) Büyük Toprak Grubu Alüvial Kolüvyal Kırmızı Kah. 1989.0 213.

Ülkemiz topraklarının % 14.1.108. % 36. Türkiye’nin arazi varlığının % 36. 99 .T. geriye kalan % 5’i oluşturan 3.614 ha. V. iklimi.4’ünü oluşturan 28. bunların dip kazan (çizel) denilen toprağı derinlemesine yırtan aletlerle gevşetilmesi ve kökler için uygun ortam hazırlanması mümkündür. özellikle işlenebilen araziler.003 ha.1.3. Türkiye’de Arazi Problemleri V. Etkili toprak derinliğini arttırmak için kullanılabilecek imkanlar sınırlıdır.8’in % 11.’lık bölümü ise çok sığ (<20 cm) toprak sınıfına girmektedir.334.690 ha.592. drenaj yöntemiyle bu derinlik arttırılıp optimal duruma getirilebilir.9.750 ha. aşırı mera ve orman tahribatı ve toprakların çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de Mevcut Arazi Kullanımı Herhangi bir arazi parçasının en uygun kullanılma şeklinin belirlenebilmesi için öncelikle arazinin kullanım kabiliyet sınıflamasının yapılması gerekmektedir.699. uygulanan yanlış tarım yöntemleri.’lık bölümü orta derin (50 .781.114 ha.’da verilmiştir.205 ha.2. % 30.221. Böyle bir sınıflama arazi kullanma planlarının yapılması ve tarımsal gelişmenin programlanması için de zorunludur.2’sini oluşturan 11.1.463 ha.’lık bölümü işlenmekte % 28. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. Etkili toprak derinliğinin artırılmasına imkan bulunmayan arazilerde. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından.299.3.699.1’ini oluşturan 27. yüzlek toprak koşullarına uygun çayır ve mera bitkilerini yetiştirip hayvancılık yapmak en uygun yol olmalıdır.908. Çeşitli arazi türleri. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması yapılmış ve şu andaki mevcut arazi kullanımı tespit edilmiş bulunmaktadır. topoğrafik yapısı.5’ini oluşturan 23. Söz konusu bilgiler Tablo:V.C.’lık bölümü 90 cm’den derindir.90 cm) % 30.’ında ise çok şiddetli erozyon cereyan etmektedir. Erozyon Türkiye.468.1.’ında orta.455 ha.3’ünü oluşturan 21.’lık bölümü sığ (20 .973 ha. geriye kalan % 85.2’sini oluşturan 28.1.Yoğun alt katmanlar bulunuyorsa. Sığ toprak derinliği yüksek taban suyu nedeni ile.’ında şiddetli.575 ha. % 17’sini oluşturan 13.9’unu oluşturan 9.’lık bölümü ise diğer arazi grubu içinde yer almaktadır.’lık bölümü orman ve fundalık olmak üzere devamlı bitki örtüsü altında bulunmakta.745. Yapılan etüt ve gözlemlere göre ülkemiz arazilerinin % 20’sini oluşturan 15. Tarımsal üretimin cins ve miktarını büyük ölçüde kısıtlayan sığ toprakların büyük bir yekün tutması ülkemiz tarımı için gerçekten dezavantajdır.938 ha.’lık bölümü çayır ve mera.50 cm) ve % 37. sahip oldukları çeşitli toprak türleri nedeni ile çeşitli tür ve boyutlardaki sorunlara sahip bulunmaktadırlar.6’sını oluşturan 23.

Çayır Otlak Orman Çalı-Funda Yerleşim Sazlık-Bataklık Irmak Yatakları Kıyı Kumulları Çıplak Kayalıklar Su Yüzeyleri TOPLAM I 315546 1413256 176264 33333 69061 108449 5824 11429 39375 5012537 II 4876280 835791 187972 86823 148998 398014 92193 79872 52759 675870 VI 3377458 34290 201714 235037 49072 4054771 1240105 997410 48676 102385 VII 1683515 4260 115041 442398 106834 1414994 1289135 1 6803086 56402 35724 36288553 VIII 291859 192325 40396 2930933 (1102296) 4557909 Toplam 22607334 2990880 1058637 1042152 644373 21101317 15135087 8333376 569400 48521 192325 40396 2930933 1102296 77797127 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.T.C.1. Zeytin. 1987. Genel Toprak Amenajman Planlaması.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V. 100 .Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılışı (ha) Kullanmaya Uygunluk Sınıfları III IV V 5438715 4062580 13340 476222 204989 109507 108152 717892 321724 154848 42281 757433 223081 172414 135054 81455 1649341 574428 265086 37577 720101 3980 143 80801 22908 9462 21645 471 12797 165547 Arazi Kullanma Kuru Tarım Sulu Tarım Bağ-Bahçe Fıstık. Çay Kestane vb.

genel planlamaların yapılmasına yetecek ayrıntıda hazırlanmıştır. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen. yürütmekte olduğu erozyondan korunma önlemleri üzerindeki araştırmalara paralel olarak. ABD’de 1958 yılında geliştirilen Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi. 1950 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Akarsularımızın her mevsimde taşımakta oldukları materyal nedeniyle vermiş oldukları bulanık görünümler. topraklar geri alınmaktadır. Ancak erozyon ile mücadele çalışmaları dünyada ve ülkemizde oldukça yakın tarihte başlamıştır. ağır metallerle kirlenmesi ve toprak erozyonu ile kayıp edilen toprakların geri kazanımı çok zordur. Önlemlerin esasını suyun veya rüzgarın hızını. Bu nedenle. Ülkemizde ise erozyon. Ayrıca Konya-Karapınar örnek çalışmasında olduğu gibi rüzgar erozyonunu önleme çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu erozyon sonucunda her yıl denizlere milyonlarca ton toprak taşınmaktadır. Bu koşulların temini için kültürel ve mekanik toprak ve su koruma yöntemlerinden yararlanılmalıdır. toprağı aşındırmayacağı düzeye indirmek ve toprağı erozyona karşı dayanıklı duruma getirmek olmalıdır. bu taşınmanın gözle görünür delilleridir. Topraksu Genel Müdürlüğünce benimsenmiş ve bunun çözümünde kullanılan 101 . Toprak ve su korumanın esası arazileri kabiliyetlerine göre kullanmak ve mevcut sınırlayıcı etmenleri belli ölçülerde azaltmak üzere gereken önlemleri almaktır. Ülkemizin toprak ve arazi kullanma kabiliyeti haritası. Tarım arazilerindeki erozyonu önleme çalışmalarına ülkemizde 45 yıl kadar önce başlanmıştır. can ve mal kaybına neden olması toprakların nehir ve denizlere taşınması. Halbuki erozyonla. Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup. Bu zararın en zalim düşman orduları tarafından dahi yapılması ihtimali yoktur. konunun önemini bütün ciddiyetiyle ortaya koymaktadır. eski Topraksu Genel Müdürlüğü. Çünkü düşman ordusu ülkeden kovulduğunda. Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü havza bazında ıslah çalışmalarına girmişlerdir. 1953 yılında kurulan D. taşıdığı materyalin rengine uyularak verilmiştir.T. hele bir bölümü yabancı denize taşınan toprakların tekrar geri getirilmesine imkan yoktur. çiftçilerin çiftçi kamplarında eğitimlerinin sağlanması ve erozyonun şiddetli olduğu yerlerde teraslama gibi mekanik önlemlerin alınması uygulamalarına da girmiştir. Kızılırmak’a adı. Ülkemiz topraklarının maruz kaldığı yüksek düzeydeki toprak ve su kayıplarını izin verilebilir sınırın altına indirmek mümkündür. Ancak bunlar toprak korumalı işletme planlarının yapılmasına hizmet edecek ölçüde değildir.C.İ. Oysa toprakların su ve rüzgar etkisiyle aşınıp-taşınması ile oluşan sellerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi. toprakların tarım dışı amaçlı kullanılması.S. topraklarımızın yok olmasına sebep olan nedenlerin başında gelmektedir.

7 Rüzgar Aşındırması 506309 0. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.42 4 Çok Şiddetli 17366463 22. Çünkü aşınım ilerleme hızı bu hızdan yüksektir. Türkiye’de Aşınım Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri Aşınımın Derecesi Genişlik (ha) (%) 0 Yok 5166627 6.22 2 Orta 15592750 20. petrol gibi başka bir gelir kaynağı olmayan ülkenin sonuçta varlığını sürdürememesi sorunu ile karşı karşıya gelinebilecektir. 1987.’de verilmektedir. zaman zaman ziyarete gelen yabancı ülke bilim adamlarını şaşırtacak düzeyde ve miktarda araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.3’nü kapsamaktadır. öte yandan erozyonu özendiren eğim koşulları. toprak yetersizliği ve aşınım tehlikesi nedeniyle işlemeli tarıma uygun değildir. toprak işlemeli tarım için sakıncalı olan % 12’den fazla eğimli arazilerin ise % 64.65 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bütün bu çalışmalara karşılık tarım arazilerinde meydana gelen toprak kayıpları azaltılamamıştır.2.10. bu gün 30000 ha/yıllık çalışma hızına erişilmiştir. ticaret.1. endüstri. V.11. Bu durumda aşınım afeti toprak ve su kaynaklarımızı yok edip tarımsal üretimi çok düşük bir düzeye yaklaştırılacaktır.C.3. Ortalama yükseltisi 1131 m dolaylarında bulunan ülkemizde. eğimi % 12’den düşük araziler tüm arazinin % 35.T. Araştırma Enstitülerinde toprak ve su kaynaklarını geliştirme konularında. Gelişmiş ülkelerde.04 3 Şiddetli 28334933 36.32 ÇK Çıplak Kayalıklar 2930933 3.10. Tablo:V. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI parametrelerin değerleri çeşitli araştırmalarla tayin edilmeye başlamış ve oldukça önemli mesafe alınmıştır. Bu hız bazı desteklerle 2-3 katına çıkabilecektir.1. Ülkemizdeki Aşınım Dereceleri ve Yüzdeleri Tablo: V. ülkemiz arazileri için önemli sorun oluşturmaktadır. Orman kesiminde de benzer hızlandırmalar sürmektedir.64 1 Hafif 5611892 7. Türkiye’de dik-sarp eğimler yaygındır. Aşağıda Türkiye’de Arazilerin Eğimi (%) Göre Dağılımı Tablo:1.1. Topraksu şimdiki adı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ne var ki sorun bu hızla çözümlenemeyecek kadar büyüktür.7’sini.’de görüldüğü üzere eğim yönüyle yalnız 18 181 164 ha. Eğim Bir yandan tarımsal işlemleri güçleştiren. Bu eğimler işleme zorluğu. arazi hafif önemli veya önemsiz tarıma 102 . Türkiye’de arazi problemlerinin çözümüne ilişkin araştırmalara genel olarak bakılacak olursa. Çünkü ormanlar dışındaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467 ha halihazırdaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467/30000 ha/yıl yaklaşık 1000 yılda çözülebileceği yani hiçbir zaman çözülemeyeceği anlaşılır.

1987. Çok sığ topraklar ise işlemeli tarımda kullanılamaz.3. tarım arazisinde üretim yüzeyini azalttığı gibi işlemeyi zorlaştırır ve bazen imkansız hale getirir.484.5 37. Çünkü taşlar toprak yüzeyini kaplayarak yağmur damlası etkisini önler.12’den de anlaşılacağı üzere tarıma elverişli derin ve orta derin topraklar Türkiye’nin % 26.T. Bunların 2. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı Derinlik Derin 90cm+ Orta Derin 50-90cm Sığ 20-50cm Çok Sığ 20cmAlan (ha) 11308114 9299614 23696973 28908455 (%) 14.2 sini oluşturmaktadır. Toprak Derinliği Toprak derinliği eğimle birlikte işlemeli tarımı kısıtlayan en önemli etkendir. yayılım gösteren orta ve dik eğimli araziler yoğun önlemlerle tarıma elverişlidir. 25.3 11. 21 261 850 ha. aşınım sorunu açısından olumlu bir özelliktir.3.093 hektarı tarım arazilerinde. Tablo: V. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.1. 103 .5 milyon hektarlık bölümün temizlenmesi ve daha yüksek verimli tarımsal arazi haline getirilmesi mümkündür.2 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımını gösteren Tablo:V. Türkiye’de Arazilerin Eğim (%) Göre Dağılışı Eğim Düz % 0-2 Düz. O nedenle taşların elle ve gerektiğinde makine ile toplanarak tarladan uzaklaştırılması gerekir.495. Ülkemizde. Bu eğimlerdeki yetersiz topraklı alanlar ile çok dik ve sarp eğimler değişik derecelerde otlak ve orman kullanışına uygundur. 1987.9 30.11. hem aşınım kontrolü için sekileme gibi bir önlem alınmış olur.238 hektarı tarım dışı araziler olmak üzere toplam 28. Orta ve daha derin topraklar her türlü tarıma elverişlidir. yahut toprak yetersizliği nedeni ile tarıma hiç uygun değildir.3.4. Tablo:V.989.1.1. V.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI elverişlidir. Sığ (20-50 cm) topraklar ise bazı tür bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca altındaki toprak kitlesinin taşınmasını engeller.12. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.331 ha’lık alanda çeşitli düzeylerde taşlılık bulunmaktadır. Taşlılık Sorunu Taşlılık. Otlaklarda da gene yetişme yüzeyini azaltır. Fakat taşlar.C. 2.1. V. Eğimli alanlarda taşların kontrolü sekiler halinde dizilmesiyle hem yüzey kazanılır.Düze Yakın % 0-2 Hafif % 2-6 Orta % 6-12 Dik % 12-20 Çok Dik % 20-30 Sarp % 30+ Yayılım (ha) 535895 4346145 8476067 10514253 10747597 13368866 23015669 Notları Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Tuzluluk ve Sodiklik Bazı tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesine imkan veren hafif tuzlu toprakların kapladığı alan 614.771.’dır.5. 264.’ında olmak üzere 2. Bu suretle kuraklık ile fazla ıslaklık gibi ekstrem koşulları arazinin topoğrafik yapısı ve geçirimsiz alt toprak katmanları nedeni ile.956 ha ile % 0. Bunlar drenaj hendekleri açıldıktan sonra su ile yıkanarak ıslah edilebilirler. % 2 düzeyindedir. Sulanan bütün arazilerde (yağmurlama ve damla sulama hariç) kurutma sistemlerinin de kurulması gerekmektedir. Ülkemizin tümündeki tarım arazilerinin 1. Örneğin Samsun’un Çarşamba Ovası’nda tarla arazisi kaybına meydan vermeyen ve tarımsal işlemleri engellemeyen örtülü drenaj sistemi. Konya Ovası gibi kapalı havzaların kurutulmasında uygun boşaltma yeri bulmak önemli bir sorun yaratmaktadır. Verilecek suyun miktarı ve şekli arazi veya laboratuar testleri veya her ikisi ile birlikte kükürt ve jips gibi ıslah maddelerinin de kullanılması gerekmektedir.1. örneklerine daha önce de rastlandığı gibi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan projelere göre açık kanal veya kapalı büz sistemleri ile kurutulmaktadır. 123.01 hafif tuzlu-sodik topraklar.’lık arazi fazla ıslaklık sorunu arz etmekte ve kurutularak ıslah edilmeyi beklemektedir. Bunun için yıkama suyu ve yıkamadan dönen suyun akıtılacağı boşaltma alanı bulmak sorun yaratmaktadır. Sodik topraklar 8.8’ini üretime imkan vermeyen tuzlu topraklar. bitki gelişmesini en fazla engelleyen ve ıslahı en güç olan topraklardır.968. Bu gibi geniş alanların kurutulması DSİ Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. Konya Ovası drenaj suları Tuz Gölü’ne boşaltılmaktadır. Çiftçi işletmelerindeki ıslak araziler.641 ha ile % 0.000 ha. tuzlanmalarla tarım arazileri elden çıkmaktadır.968.603 ha ile % 0. Konya kentinin atıklarını da taşıması nedeni ile tuz üretilen gölün kirlenmesine neden olmaktadır.975 ha. 104 .T. toprak işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin ise 803.611 ha’lık nispeten küçük bir yayılma alanına sahip olmakla birlikte. Bunlar da tuzlu sodik toprakların ıslahında olduğu gibi ıslah maddelerinin ilavesi olmaksızın ıslah edilemezler. Boşaltma yeri sağlanamayan durumlarda İsrail’de başarı ile kullanılmakta olan tuzların kökler bölgesinin hemen altına indirmek yöntemi uygulanabilir.ında.C.6.2 tuzlu sodik topraklar. su fazlalığı nedeni ile tarımsal üretimde kullanılamamaktadır. Ülkemizde kurutma ile tarımsal üretime açılabilecek arazi toplamı 1. 8. İç Anadolu’da geniş alanlardan ıslaklık nedeni ile en çok çayır ve mera olarak yararlanılabilmektedir.’lık alan. Su Fazlalığı Türkiye’nin en kurak alanlarından olan Konya il sınırları içinde 454.863 ha ile % 0. yan yana görmek mümkündür. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. 504.022 ha. başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Bu suların.722 ha olup. V.518.6 sodik topraklar.119.3. Aksi takdirde.3 olmak üzere toplamı 1.1. Hafif tuzlu ve tuzlu toprakların kapladığı alan 1.260 ha.3.814 ha’. dolayındadır.657 ha ile tüm arazilerimizin % 0.161 ha.

her çeşit arazi üzerine inşa edilebilir. ve 2. Kaynaklar 1. Havza Islahı. Dizdar. BÖM: 9. 1987.S. 5. 1989. Yayın No: Genel: 245. bu kayıplar çok kısa sürede gerçekleşmiştir. Toprak Biliminin Esasları.C. gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü .. 1989. 8. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No:162. V.. sınıf arazileri ortadan bölecek şekilde seçilmekte. TÜBİTAK Yayın No:7. Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması.7. Ankara. Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu. böylece hem yola hem de bu yolun çevresine yığılan endüstri ve kent alanlarına büyük miktarda arazi kaptırılmaktadır. 4.. Atatürk Üniversitesi Basımevi. Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara. Tarımsal Yapı ve Üretim 1989. Ankara. Halbuki sürdürülebilir kalkınma kavramı. Halbuki Türkiye’de kentleşme ve endüstrileşme nispeten yeni kavramlar olup. kamuoyunun konunun önemini anlamasını zorlaştırmaktadır. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Teknik Yayın No:60. 1987. 105 .T. No: 635. M. bitki toplulukları. fakat üretken ve sürdürülebilir tarımın ise verimli topraktan başka şansı yoktur. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu.. Ankara.’de Türkiye Toprak Kuşakları verilmiştir. Erzurum. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitapları Serisi No: 47. Ankara. Mera Kanunu gibi kanunlar.1. 1987. su. toprak. Topraklarımız. hava gibi doğal kaynakların korunmasıyla başlar. Topraklarımızı ve arazilerimizi kabiliyetlerine uygun şekilde kullanmak. Ankara. İ. Ankara.360 ha kadardır. Cilt-I. No:289. Akalın. 2.1. 1991. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde ıslah edilip tarıma açılabilecek sodik topraklı arazi yükü 3. TMMOB. uzun süredir tartışılmakla birlikte uygulamaya konamamaktadır. 7. Arazilerin Yanlış Kullanımı Arazilerimiz her zaman kullanım kabiliyetlerine göre değerlendirilmediğinden tarıma en elverişli. Bina. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü . 1987. TOBB. en verimli ovalar haksız işgale uğramaktadır.3. Talaz. Karayolu güzergahı seçimi 1. Harita V. DİE. Türkiye Topraklarının Yarayışlı Kükürt Durumu. Atatürk Üniversitesi Yayınları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 1992. Toprak Muhafaza. 1995.Y. Toprak ve Çevre Sempozyumu. 6. Ergene. 3. 9. Bu yolla kaybedilen arazilerin tarım topraklarımız içindeki payının %5 gibi düşük düzeylerde olması. A.

T. yaşlı dünyamızda 2000 yıldan daha uzun bir süreden beri devam etmektedir. Yurdumuz topraklarının % 78. Erozyonla kaybedilen bölge ve alanların toprak bakımından kendini yenilemesinin ne kadar güç ve ne kadar uzun bir zaman olacağı artık bilinmektedir. su ve sellerle denizlere taşınmaktadır. Bu konuda bilimsel çalışmalarda oldukça mesafe alınmış olmasına rağmen. değerleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır.2. V. toprak üzerindeki çalışma hızının 30000 ha/yıl olduğu. Yurdumuz dünyada.7’si çeşitli derecelerde ve önemli boyutlarda aşınmaya maruz bulunmaktadır. Kapladığı Alan ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbir ve Tavsiyeler liste olarak verilmiştir. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen bu konuda 1950 yılı başlarına kadar her hangi bir çalışma yapılamamıştır. yangınlar. TOPRAK EROZYONU Canlı hayatının vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri olan toprakların erozyonla kaybı. Yurdumuzun birinci derecede öncelikli çevre problemi sayılan toprak erozyonu önleme çalışmalarına gereken önemin verilmesi.1’ de Toprak Erozyonunun Dereceleri. 106 . Yağışlar ve Toprak Erozyonu Toprak erozyonunda en önemli sebeplerden birisi kuşkusuz yağışlardır. Ülkemizde konu ile ilgili kuruluşların mevcut mali ve teknik imkanlarıyla.4’ü şiddetli. Toprak erozyonu ile mücadele dünyada ve ülkemizde. 1950’li yılların ortalarında ABD’de geliştirilen “Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi” Toprak Su Genel Müdürlüğü tarafından benimsenmiş ve çözümde kullanılan parametrelerin.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. tam çözüm için 1000 yıl gerekmektedir. sanayileşme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit yağmurları gibi sorunların yanında tarım topraklarının hatalı işlenmesi.2.467 ha toprağı bulunduğu göz önüne alınırsa. tarla açılması. % 36. tarım alanları ve genel toprak erozyonu önlenmesinde yetersiz kalınmıştır. oldukça yakın tarihlerde başlamıştır. mera ve çayırların bilinçsiz ve aşırı kullanılmaları ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve yağışlarla hızlanan toprak erozyonu bugün dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. rüzgar. Ülkemiz arazilerinin. gelişen teknolojilerin ışığı altında yeni bir ivme kazandırılması şarttır.2. Her yıl milyonlarca ton toprak. Ormanların aşırı ve yanlış kullanılarak tahrip edilmesi. % 20’si orta şiddetli. kaldı ki ülkemizin önlem alınacak 30. büyük ölçüde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. bu konudaki araştırma ve uygulamalara. Tablo:V.1.072.3’ü çok şiddetli erozyona maruz bulunmaktadır. % 22.

çok büyük miktarda toprak kayıpları olmaktadır. ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması. Bu nedenlerle. ürünlerin randımanı ve kalitesi düşmekte. erozyon sorunu yok İyi drenejlı sorunu olmayan taban arazi Eğimi aykırı tarım şeritsel ekim gereklidir. hafif. bitki besin maddeleri kaybedildiği gibi sular kirlenmekte. Tablo: V.58 3.65 1234Türkiye Yüzölçümüne Oranı % 3. Kum tepeleri ağaçlandırılmalı. gibi tedbirlerin ilgili kuruluşlarla alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. İşlemeli tarım yapılamaz. Her derecedeki rüzgar aşınım alanlarında: Anız örtüsü korunmalı. . Toprak ve bitki örtüsü yoktur.04 36.1 Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirler Aşınımın Derecesi OY 0 1 2 3 4 ÇK R1 R2 R3 R4 SK Toplam Türkiye Yüzölçümü Tanım Yaş ve Tuzlu Taban Taban Arazi Hafif Aşınım Orta Aşınım Şiddetli Aşınım Çok Şiddetli Aşınım Çıplak Kaya Yüzeyleri Hafif Rüzgar Aşınımı Orta Rüzgar Aşınımı Şiddetli Rüzgar Aşınımı Çok Şiddetli Rüzgar Aşınımı Kıyı Kumulları Renk Alan (ha) 2783781 2382846 5611892 15592750 28334933 17366463 2930933 165664 231041 64385 7304 37915 75509907 77797127 0. Yurdumuzda çayır ve mera alanları. Orman ve otlak kullanışı uygundur. Rüzgar yönüne dik ve yelkıran kurulmalı. 107 .Yanlış toprak işlenmesi. yetersiz toprak özelliklerine sahip. Sekileme ve bağ meyvelik kurulması zorunludur. Şeritsel ekim ve sekileme zorunludur. Harita V.42 22. ülke genelinde.32 3. tarla sınırları ağaçlandırılmalıdır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Erozyonun hızlanmasının temel unsurlarından biri ve en önemlisi.06 7.2. 1987. yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi. Erozyon sebebi ile toprakların verimi azalmakta.T.C. 1930-1980 yılları arasında geçen sürede yarıya inmiştir.’de Türkiye Toprak Erozyonu verilmiş olup.22 20. orta ve şiddetli toprak aşınma bölgeleri gösterilmiştir. bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması. Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.2. -Orman tahribatına son verilmesi ve ağaçlandırmanın hızlandırılması vs.Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi. Otlatma sınırlandırılmalı ve örtü kuvvetlendirilmelidir. hiç kuşkusuz ki bitki örtüsünün zayıflamasıdır. Toprak erozyonu ülkemiz için en büyük çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. . . Olduğu gibi korunmalıdır.77 Aşınımın Durdurulması İçin Önlemler Yaşlılık ve tuzluluk sorunu olan taban arazi.Erozyon riski yüksek olan. Bu durum ise erozyonu davet etmektedir.

1995.2.533 36.004.2.201.797.C.547 10.396 ha.1 kadar orana sahip iken. Tablo:V. Sınıf toplamının yaklaşık oranının % 60 olması ne kadar problemli bir durumun olduğunu göstermektedir.1 0.2.339 ha olduğu.471 Sürüme Uygun Olmayan Araziler (V.7 9.574. esas sorunu su ve rüzgar erozyonu olan arazilerin sürüme uygun alanlarda 11.K. Türkiye’de Erozyon Sorunu ve Yayıldığı Alanlar Arazi kullanım yetenek sınıfları bakımından ülkemizin durumu oldukça ilginç ve problemli bir görünüm arz eder (Tablo: V.776.6.004.016 26.2.471 ha.Türkiye Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu Sürüme uygun Araziler (I.T.).702 7.749. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.IV Sınıf) Alan ha 4. sürüme uygun olmayan alanlarda 1. Bu durum Türkiye topraklarının en önemli sorununun olduğunu erozyon gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tablo: V.692.288.Y. 1995. 100.399 11.2 46.749.909 Genel Alan İçindeki Oranı (%) 6.2 13.127 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.425.2.396 2.487 ha kadardır. bu durum erozyon tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.546.238. Bu durum mevcut toprak varlığımızın korunmasının önemini ortaya koymaktadır.553 46.537 6.0 5.3 34.959 3. Sınıfı I II III IV Toplam V VI VII Toplam Tarıma Uygun Olmayan Araziler VIII Alan (ha) 5.958 Sorunsuz Esas Sorunu Erozyon Olan Araziler İkinci Derecede Sorunu Erozyon Olan Araziler Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. Sınıf arazilerinin % 46. Türkiye’nin yalnızca VII.585 165.758. A.VII.2.II.6 60.2.633 4.2.K.399 16.563 ha alanı kapladığı görülmektedir.009.Türkiye Toprakları Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları.Y.7’lik bir orana ulaşır ki.3) problemsiz arazilerin 4. ve VII.778. Grubu A.9 Sürüme Uygun Araziler Sürüme Uygun Olmayan Araziler Genel Toplam 77.330 7. VI. 108 .416.3. Sınıf) Alan ha 5.778. Sürülebilir arazi toplamı % 34. sürüme uygun olmayan alanlarda ise 5.VI.7 9.0 Türkiye tarım alanlarında erozyon durumu incelendiğinde (Tablo:V.009. sürüme uygun olmayan araziler toplamı % 60 kadardır.4 8. Ana sorunu erozyon olmayan tarım arazileri sürüme uygun alanlarda 2. Buna neden olan en önemli etken topoğrafik yapıdır.557.012.563 1.III. şiddetli ve çok şiddetli su erozyonu ile rüzgar erozyonu alanı toplamı % 78. Ülkemiz tarım alanlarında hafif erozyon etkisi hariç orta.487 Problemin Tipi Toplam (ha) 4.416.753.

C.8 8.4 5. Keban 525 Tortum 2500 Fırat. Bu nedenle alınacak önlemlere dikkat edilmesi zorunludur.8 19.8 12.2.2.5 V. 1995. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri. yağışların yıl içindeki dağılışlarının da önemi vardır. Söke 519 Gediz. Çarşamba 1521 Kelkit.4. Dutluca 1167 Dicle. Diyarbakır 1085 Kızılırmak. Yağış yoğunluğunun ve süresinin artması. Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı Akarsu Havzası Yıllık Ortalama Taşınan Toprak ve (ton/km2) Ölçüm İstasyonu Karasu.5 8.E. Tablo:V. Botbaşı 651 Filyos. Rüzgar. rüzgar ve sıcaklık diye üçe ayırmak mümkündür.9 0.2 6.3. Şimşirli 219 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.Menderes. Bu şekilde yağmur damlaları toprağa daha hızlı çarpmakta ve rüzgar yönünde toprak taşınmasını büyük ölçüde arttırmaktadır.9 54. İnözü 923 Yeşilırmak. Faklı 1977 Ceyhan. Sosyo-Ekonomik Etkiler. toprak aşınımının artmasına neden olurken.1 0. Yılın bütün aylarına dağılmış yağışlar bir mevsimde toplanan yağışlardan daha az etkilidir. 1.9 10. Suçatı 260 İyidere. yağmur damlalarının hızına ve yönüne etkili olmaktadır.2. 3. Doğal Etkiler a) İklim: İklim faktörünün etkisini yağış.4’de verilmektedir. Yeniköprü 922 Seyhan. Yıllık Toplam Taşınan Toprak (milyon ton) 33.5 108.5 2.İ Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre her yıl akarsularla 440 milyon m3 toprak. kış ve erken ilkbahar yağışları çok fazla erozyon zararına yol açarlar. Akarsularımızla deniz ve göllere taşınan toprak miktarı Tablo V. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI E. Doğal Etkiler. 1.8 6.6 7. Türkiye’de geç sonbahar. askı materyali olarak taşınmaktadır. Devecikıran 610 Dalaman.İ.8 44.T. Bunun % 15’i olarak kabul edilen yatak yükü de hesaplara katıldığında ortalama 500 milyon m3 toprak denizlere taşınmaktadır. Erozyon Sorununun Nedenleri Erozyon sorununun nedenleri birbirine bağlı üç ana grupta toplanabilir. Bunlar. 109 . Kış ve erken ilkbahar aylarında toprak yüzeyi açık veya ekim yapılmış fakat bitkiler henüz küçük olduğundan erozyonla toprak kaybı fazladır. Manisa Köprüsü 582 Sakarya. Karahacık 648 B. 2. Uçtepe 563 Göksu.

Bunun yanında bitki ekim nöbeti 110 .358. 2. Diğer bir deyişle Türkiye’de yıllık yağış dağılımının çok düzensiz olması erozyonun etkisini arttırmaktadır. Toprakların erozyona duyarlılığını belirleyen en önemli özelliklerinden olan organik madde kapsamları ve derinlikleri bakımından incelendiğinde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. eğimin şekli de büyük önem kazanmaktadır. Güneye bakan yamaçlarda kuzeye bakan yamaçlara göre toprak kaybı daha fazla meydana gelmektedir. Bu bakımdan arazilerin herhangi bir kullanıma uygun olması gereklidir. eğimin uzunluğu. su tutma kapasiteleri. katyon değişim kapasitesi.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sonuç olarak.C. Topraklarımızın % 14’ünün organik madde kapsamı % 2’nin üzerinde olmasına karşın % 64’ünde bu düzey % 1’in altındadır. Topoğrafyanın etkisi tarladaki eğimin dikliği. arazilerimizin % 39. Toprak özelliklerine ait değerler saptandığı taktirde çiftçilere tarlası için tavsiye edebilecek önlemlerin daha etkili olmasına imkan sağlanmış olur. Dış bükey eğimler. Yağışın azlığı nedeni ile nadasa bırakılan veya zayıf bitki örtüsünün olduğu arazilerde özellikle arazinin açık ve bitki örtüsüz olduğu zamanda düşen yüksek yoğunluktaki yağışlar veya hızlı esen rüzgarlar toprak erozyonuna neden olmaktadır. Toprağın özelliklerinden iskelet yüzdesi. su ve rüzgar erozyonunun oluşmasında en büyük etmen olan iklim. % 12’den fazla eğime sahip olan araziler 46. Ülkemizin % 90’lık bölümü kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahiptir. agregat stabilitesi. değişebilir katyonlar. özellikle yağış miktarı ve yağışın yıl içindeki dağılımı ile rüzgar hızı ve hızlı rüzgarın esme zamanı bakımından önemlidir. Eğim dikliği arttıkça meydana gelen toprak kaybı artarken. topoğrafya ve uygulanan yanlış amenajman yöntemlerinin etkisiyle erozyona çok duyarlı bir hale gelmiştir. Toprak özelliklerinin bilinmesi için o yerin toprağının analizine gereksinim vardır. erozyonun seviyesini belirleyen en önemli faktördür. kireç. arazi üzerinde çukurluk ve tümseklerin durumu şeklinde açıklanabilir. Düz araziler 5. kil miktarları. serbest demir ve alüminyum oksitler gibi özellikleri erozyon üzerine etkili olmaktadır. Etkili toprak derinliklerine bakıldığında. b) Topoğrafik Yapı : Türkiye’nin topoğrafik yapısı oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. eğim şekli. Toprak özelliklerinin bilinmesiyle toprağın erozyona karşı dayanıklılığının saptanması da mümkün olmaktadır. değişik çaplı agregat ve primer taneler.48’nin işlemeli tarıma uygun olmayan 0-20 cm derinlikte olduğu görülür. kuzeye veya güneye bakış. yüzey akışların daha çok olmasını teşvik etmektedir. Şüphesiz toprak derinliğinin az olması. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri Arazilerinin kullanım çeşidi ve herhangi bir kullanımda uygulanan amenajman yöntemi. dispersiyon oranı. Aynı şekilde arazi üzerindeki küçük çukur ve tepeler fazla ise bunların şekline bağlı olarak toprak kayıpları değişmektedir. Bu durum ülkemizde özellikle su erozyonunun etkisini arttırmakta ve toprak koruma önlemlerinin önemini ortaya koymaktadır. hem erozyonun nispi zararını artırmakta hem de toprağın su depolama kapasitesini azaltarak. kum.132 ha kadardır.952 ha alanı kaplarken. erozyondan daha fazla etkilenir ve daha fazla toprak kaybı meydana gelir. Toprağın diğer bir çok özellikleri de toprak aşınımı üzerine etkilidir. c) Toprak Özellikleri: Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı iklim. mil. Bunlar ancak toprak analizi sonucu anlaşılabilir.832.

I-II ve III. Mera kullanımı yöresel koşullara bağlı olarak bir esasa bağlanmalıdır. ayçiçeği gibi bitkiler toprağı erozyona karşı yeterince koruyamazlar. b. sıklığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile ülkemiz toprak haritası yapılmış olmasına karşın. 111 . Erozyona karşı en iyi korunma çayır ve orman örtüsünde olmaktadır. Ülkemizde Erozyonun Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler Ülkemiz koşullarında erozyonun önlenebilmesi ve ülke topraklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasında en önemli görev devlete düşmektedir. nadas alanlarında baklagil ya da buğdaygil yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajman planlamasında toprak ve su koruma yöntemlerine dikkat edilmesi gereklidir. tütün. Bitki örtüsünün çeşidi. Avcılıkta olduğu gibi meraya çıkarılmalarının her yıl iklim koşulları göz önünde bulundurularak İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde olması sağlanmalıdır. nöbetleşmedeki yeri ve zamanı erozyona etkili olan faktörlerdir. Doğal bitki örtüsünün tarım alanları açmak amacıyla ortadan kaldırılması toprak kaybının artmasına hatta açlık problemi olan dünyamız için bir felaket halini almasına neden olmuştur. bu haritalar çağın gelişimine uygun olarak yenilenmeli ve detaylandırılmalıdır. çiftçimizin gelirini azalttığı gibi. gübreleme yapısı. Sosyo-Ekonomik Etkiler İnsanın devreye girmesi erozyon sorununu arttırmıştır.2.T. c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uygulanması. Ülkemizde toprak ve su koruma yöntemleri ne yazık ki düşünülmeyen bir konu durumundadır. patates. Sınıf arazilerin tarım dışı kullanımı önlenmeli ve toprak işlemede tarım yapılmasına uygun olmayan arazilerde işlemeli tarım yapılmasına engel olunmalı. orman ve mera alanları ile işlemeli tarım alanları ayrı ayrı haritalarda gösterilmeli ve aykırı kullananlar yasal olarak önlenmeli ve halihazırdaki yanlış kullanımlar uygun kullanıma çevrilmelidir. Özellikle eğimli alanlarda çapa bitkileri tarımı yapıldığında çok dikkatli davranmak gerekir. mısır. Bu nedenle uygun nöbetleşmenin seçilmesi. arazilerin kiracılık veya yarıcılık şeklinde işletilmesi ve toprak ve su koruma önlemlerinin gereken ölçülerde ele alınmaması erozyonun artmasında önemli sorunlardır. V. 3. Bu saydığımız çapa bitkileriyle eğimli alanlarda tarım yapıldığında toprak aşınımına karşı gerekli önlemler alınmazsa toprak kaybı çok fazlalaşır. Tarım alanlarında toprak kaybına karşı önlemlerin alınmaması. Çapa bitkileri dediğimiz pamuk.C. anızlı-malçlı tarımın uygulanması en son olarak güncel olan ikinci ürün tarımın uygulanması hem daha fazla verim alınmasını ve hem de toprak yüzeyinin yağışa uzun süre açık kalmaması sağlanmış olur. Çünkü aşağıda sayılan düzenlemeler devlet tarafından gerçekleştirilmediği sürece. a. toprak ve su koruma önlemlerinin alınması şansı çok azalacaktır. Üstteki verimli sürülen tabaka kısa sürede taşınabilir. En az korunma çapa bitkileri tarımındadır. miras yoluyla arazilerin çok küçük parçalara ayrılması ve dolayısıyla tarım işletmelerinin giderek küçülmesi arazi toplulaştırması yapılmaması. meralarda kontrollu otlatma yapılması. ulusal gelirimizi de bu yolla önemli kayıplara uğratmaktadır.4. Ormanların ve meraların tahribi.

l. özellikle minimum toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım teknikleri teşvik edilmelidir. k. araştırma sonuçları üreticiye iletilmeli ve ayrıca Tarım Bakanlığı Yayım ve Haberleşme Şubesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı teknik elamanları bu konuda eğitilmelidir. e. parçalanmış olanlar toplulaştırılmalı ve bu bakımdan Medeni Kanunu’nun miras ile ilgili maddelerinde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yöresel koşullara bağlı olarak optimum işletme büyüklükleri belirlenmeli ve miras yoluyla işletmelerin bundan daha küçük parçalara bölünmesi önlenmeli. işletmelerinin kurulabilmesinin kredi imkanları sağlanmalıdır. i. 1987. 1991. vakit geçirmeden uzman personel yetiştirilmesi sağlanmalıdır. En önemlisi erozyon konusunda bilinçlenmenin sağlanması için özellikle kırsal kesimde büyük bir çoğunluğu ilköğretim okulu eğitimi yaptığı düşünülerek. ı. Orman ve orman altı örtüsünün tahribinin önlenmesi için. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. TMMO Ziraat Mühendisleri Odası. Ziraat Fakültelerinin her bölümüne “Toprak ve Su Korunumu” dersi verilmelidir. örneğin el sanatları. ilköğretim okulundan itibaren erozyon ve önlenmesi konusunun konunun uzmanları tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Toprak muhafazasında örgüt ve eleman desteği sağlanmalıdır. Barajların su toplama havzalarında barajlar işletmeye açılmadan arazi kullanım planları bitirilmeli ve havza topraklarının bu planlamaya uygun kullanımı müeyyidelere bağlanmalıdır. Tüm kitle iletişim araçları ile konunun üzerine gidilmeli Ziraat Fakültelerinde “Erozyon Kontrol Mühendisliği” Bölüm veya Ana Bilim Dalları oluşturulmalı. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması. arıcılık vb.. f. tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek için yeterli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. h. eğime dik yönde tarım şartı aranmalıdır. Tarımda şeritsel tarım ve teraslama yaygınlaştırılmalı. bir takım kolaylıklar sağlanmalıdır. En azından hem üretici hem de kontrol edenler için çok kolay olması bakımından. Kaynaklar 1. j. 3. orman köylüsünün geçimi sağlanmalı ve orman tahribine neden olmayacak. 2. 112 .C. g. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. Bu konuda çalışan üniversite ve araştırma kuruluşları desteklenmeli.T. nüfusu hızla artan dünyada en önemli silahlardan biri olacak olan gıda üretiminin önemi dikkate alındığında. Üreticilere verilen tarımsal kredilerde işlemeli tarım yapan çiftçilerin toprak ve su koruma yöntemlerine uymaları halinde. 1995. Gelecekte. Arazilerin amenajman planlamasına uygun olarak kullanımı sağlanmalıdır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

hakiki ve fiziki sınırlarının bulunmamasıdır. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0. aynı zamanda yaşayan biyolojik varlıklar olmaları nedeniyle. Ülkemiz ormanlarının % 99.15’ini yapraklı türler (8.34 ha.C. geri kalan % 4. sırada yer alırlar. giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmektedir. 20. FLORA.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48. 1. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları.2 milyon ha (% 31).FAUNA VE HASSAS YÖRELER VI. kendi kendini yenileyen doğal kaynakların en önemlilerinden birisi olup. ürün verebilen orman alanı 8. Toplam orman alanlarının % 42.9’u devlet ormanıdır.7 milyon ha (% 13)’dür. dişbudak.’dır.735.9 milyon ha (% 44 )’dür. İyi koru 6. okaliptüs gibi ağaçlarımız 50.3’ünü. Ormanlarımızda 50’nin üzerinde yaygın ağaç türü bulunmaktadır.’dır.53’ünü ise iğne ve yayvan yapraklı ağaçların bir arada olduğu karışık ormanları meydana getirirler. Bunu önlemek ve orman kaynaklarından sürekli yararlanmak için devamlılığın sağlanması gerekmektedir.1.172 ha) .763. Dünyada ormanlar.515. hatta yok olan orman alanlarının toplam alana oranı yaklaşık dörtte bir. en önemli doğal kaynaklardır. Ormancılık sektörünün GSMH’ ya katkısı % 0. Bu miktar ülke alanımızın % 26. iyi baltalık 2. ormanların bugünkü tabii dağılışı üzerinde etkili olan en önemli etkendir.1. bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10. Ormanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp. ıhlamur. kavak. Özellikle Karadeniz Bölgesinde verimli ormanlar meydana getiren kayın ise % 33 oranı ile yayvan yapraklılar arasında 2. Orman kaynaklarımızın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisi orman arazileri ile özel araziler arasında kesin olarak belirtilmiş. Türkiye orman ekosistemleri için.8’ dir.78 (4. ORMANLARIMIZ Ormanlar. 113 . Ülkemizde çeşitli nedenlerle her geçen gün azalan.027. doğal dengenin sürekliliğinde büyük rol oynayan. tükenmeyen bir dinamizme sahip. Ülkemiz arazi yapısı. Türkiye orman alanları içinde iğne yapraklılardan sonra en fazla alanı % 22.000 hektardan küçük alanlarda varlıklarını sürdürmektedir.6’sını teşkil etmekte olup.7 sini oluşturmaktadır. Aşağıda belirtilen ağaç türlerinin yanı sıra diğer çam türlerimiz. yerli orman ağacı çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. sanayileşme ve hızlı nüfus artışı sonucu aşırı yararlanma eğilimi ve yangınlarla tahrip olan orman alanları.T. 10.247 ha.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51.600. Ülkemiz. elverişli olmayan bir iklim kuşağında yer almaktadır. Bu türlerden en yaygınları alanları ile birlikte Tablo:VI. iklim ve toprak özellikleri.993 ha) ile yayvan yapraklı ağaç türlerinden meşeler kaplar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI.de verilmiştir.

gerek odun üretimi amacıyla gerekse iklimsel. sosyal. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI. Bu türlerden 1700 kadarı nadir görülmekte. 426 kuş.666 109.697. taşkın ve çığ gibi tabii afetleri engellemesi. özellikle geyik.1. 200 kadarı ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.379 4.300 18. yaban hayatı bakımından tartışılmaz öneme sahiptir. zehirli böcek ve mantar hastalıkları.341 286. oksijen üretiminin devamı ve bünyesinde barındırdığı çok çeşitli canlı türleri ile biyolojik zenginlikler açısından son derece önemli olan ormanlarımız.504 99. Hava kirliliğinin azaltılması.167. elverişli yaşama ortamı oluşturduğundan.864 22% 18% 33% 7% 5% 5% 3% Meşe Ardıç Kızılçam Sarıçam Karaçam Göknar Kayın Diğer 7% Kaynak : OGM-APK Bülteni (Kasım 2001) Şekil:VI.162 1. Ayrıca 120000 omurgasız.786 336. yaban domuzu ve ayı gibi büyük memeli yaban hayvanları ile bir çok kuş türü ve bitkiler için. doğal hayatın devamı. bunların yaklaşık 3000 tanesi endemik yani sadece ormanlarımızda yaşayan türdür.C.644 1. Ağaç Türlerinin Dağılımı Ülkemizde.475 619. kaçak kesimi ve tarla açılması gibi büyük oranda tahribe sebep olan bu etkenlerden korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönündeki çalışmalara daha çok hız verilmesi hayati önem taşımaktadır. Ekolojik olarak çok hassas bir konumda bulunan ormanlarımız iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan bir biyolojik zenginliğe sahiptir. 20 kurbağa ve 120 memeli hayvan türü de ormanlarımızda yaşamaktadır. Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları Ağaç Türü Meşe Kızılçam Karaçam Kayın Ardıç Sarıçam Göknar Sedir Ladin Kızılağaç Kestan Gürgen Toplam Alanı(ha ) 6. 49 kertenkele. genetik bakımından ıslah edilmiş üstün kaliteli fidan ve tohumlar kullanılmasına gayret edilmektedir. karaca. Ormanlarımızda toplam 9000 bitki türü olup.524 3.000 ha alan ağaçlandırılmıştır. 8 kaplumbağa. 114 . ürettiği ekonomik mallardan dolayı çok önemli kaynak niteliği taşıyan ormanlarımızı yangın. Orman içi ve orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları 1963 yılında başlayan planlı dönemden sonra hızlanmış ve 1963-1983 yılları arasında toplam 617.234. canlıların yaşamı için gerekli olan oksijeni üretmesi.335. ekolojik dengenin sağlanması yanında.433 99. sel. Su rejimini düzenlemesi.1. kültürel ve estetik amaçlarla ağaçlandırma çalışmaları son yıllarda hızlanmıştır. asit yağmurları. erozyonu önlemesi. 36 yılan. iklimi yumuşatması. Ağaçlandırma alanlarında. rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması.I.018.302.088.650 1.1.T.

2. 3. odun hammaddesi olarak ürettiği değerin yaklaşık 2000 katı mertebesindedir. Mayıs 1992. Ankara.5 Yıllık Kalkınma Planı. 4. (Kasım-2001). Orman Genel Müdürlüğü.C. Sayı:5 . 115 . Orman Dergisi. Kaynaklar 1.. VIII. nesli tehlikeye düşmüş endemik bitki türleri ve yaban hayvan hayatının devamı için ve aynı zamanda insanlığa sayısız yararlar sağlayan ormanların korunup geliştirilmesi hayatı bir önem taşımaktadır. Ankara.T. DPT. 2001. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi ve orman tahribatı sonucu giderek azalmakta olan orman gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi. Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sayı: 14 Şubat 1993. Orman Genel Müdürlüğü APK Bülteni. Orman Dergisi. Unutulmamalıdır ki bir ağacın ömrü boyunca ürettiği fonksiyonel değer. Orman Genel Müdürlüğü. Ankara.

kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça. Maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. Bu kanunun amacı. 116 . ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca karar verilir. c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak. Milli Park. Tabiat Parkları. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli park olarak belirlenir. dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını. Tabiat Anıtı. Tabiat Parkı. MİLLİ PARKLAR. sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade eder. c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. b. geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. a. tabiat parkı. tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”.T. su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunlarına yol açacak iş ve işlemler yapılamaz. Bayındırlık. tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları belirlenmesine veya Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına. d) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığı’nca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında. yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip Milli Park. Bu kanunda yer alan. her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz . Tabiatı Koruma Alanları. Orman ve orman rejimine giren yerlerde. TABİAT PARKLARI. manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını. türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup.2. “Tabiat Anıtı” ve “Tabiatı Koruma Alanları” hassas yöreler olarak belirlenmektedir. TABİAT ANITI VE TABİATI KORUMA ALANLARI Yurdumuzda “Hassas Yöreler ve Parklarla” ilgili 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir. d. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının olumlu görüşü. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının seçilip belirlenmesine. gereği halinde diğer ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak.C. Milli Park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar Milli Savunma. “Tabiat Parkları”. Bu kanun kapsamına giren yerlerde. b) Yaban hayatı tahrip edilemez. özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına. a) Tabii ve Ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz. Bilimsel ve estetik bakımdan. milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma. Tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip.

flora ve fauna zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik yapı ve flora ve fauna zenginliği Kızıldağ Isparta Güllük Dağı Antalya Termesos Kovada Gölü Isparta Munzur Vadisi Beydağları Sahil Milli Parkı Gelibolu Yarımadası Köprülü Kanyon Ilgaz Dağı Başkomutan TMP Göreme TMP Altındere Vadisi Boğazköy-Alacahöyük Nemrut Dağı Beyşehir Gölü Kazdağı Kaçkar Dağları Hatilla Vadisi Tunceli Antalya Çanakkale Antalya Kastamonu Afyon Nevşehir Trabzon Çorum Adıyaman Konya Balıkesir Rize Artvin Karagöl-Sahara Artvin Altınbeşik Mağarası Antalya Marmaris Saklıkent Troya Tarihi Honaz Dağı Aladağlar Küre Dağı Muğla Muğla Çanakkale Denizli Niğde. Adana.07. kuş gözlem Jeolojik yapı ve tabii bitki toplukları.1968 Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları. 117 .1994 31. jeolojik yapı.06.1958 Arkeolojik kalıntılar. Milli Parklar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ADI Yozgat Çamlığı Karatepe-Aslan.1986 09. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler Tarihi eski yerleşmeler (Kiliseler.05.03. jeomorfolojik oluşumlar.dinlenme ve eğlenme.C. Harp tarihi.1994 08.2000 Tabii bitki toplulukları.dinlenme ve eğlenme. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler (Sümela Manastırı) .1972 22.12.03.04. tabii bitki toplulukları.1971 16.1996 06.11.1988 07.06.tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar.1994 31.1993 17. 37 000 Bartın Toplam: 686 631 ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.1996 21. Tabii bitki toplulukları.TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ 05.1994 Akdeniz’in en iyi korunan maki florası.02. dinlenme ve eğlenme Arkeolojik kalıntılar (Hititlerin merkezi) Tarihi açık hava müzesi Tarihi kalıntılar.1959 Zengin ve çeşitli kuş toplulukları. dinlenme ve eğlenme 27.1969 03.04. 54524 Kayseri Kastamonu.01.04.11.1987 21.09.1958 Tabii bitki ve hayvan toplulukları. dinlenme ve eğlenme 19.1996 (Sınır Da.1973 12.taş Soğuksu Kuşcenneti Uludağ Yedigöller Dilek YarımadasıB.1973 02. tabii bitki toplulukları .) 29.1970 03. dinlenme ve eğlenme 29.1976 08.1981 25. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.manzara. Tabii bitki ve hayvan toplulukları.02. manzara . Tabii bitki toplulukları. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. tabii bitki toplulukları ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler.1994 31.03.dinlenme ve eğlenme.2. flora ve fauna zenginliği Tarihi kalıntılar ve jeolojik yapı Jeoloji ve jeomorfoloji.1994 31.08.1965 Tabii bitki ve hayvan toplulukları.07. Arkeolojik kalıntılar tabii bitki toplulukları.1959 Tabii bitki toplukları. manzara.manzara.05.4. Jeolojik yapı tabii bitki ve hayvan toplulukları.09.Menderes Deltası Spildağı İL Yozgat Adana Ankara Balıkesir Bursa Bolu Aydın Manisa ALANI (ha) 264 7715 1195 64 12732 2019 27675 5505 59400 6702 6534 42000 34425 33000 36614 1088 35500 9572 4800 2634 13850 88750 21300 51550 16988 3766 1156 33350 12390 13350 9219 TES.1998 21. dinlenme ve eğlenme 09. jeolojik oluşumlar Tabii bitki toplulukları .1. tabii bitki toplulukları.1961 06. tabii bitki ve hayvan toplulukları.T. Arkeolojik kalıntılar.12. Bitki örtüsü.11.08. jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar Jeomorfolojik bir yapı.11. dinlenme ve eğlenme 31. flora ve fauna zenginliği Jeomorfolojik bir yapı. dağ ve kar sporları . biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı. dinlenme ve eğlenme 22.1988 11. 2003.04. jeolojik oluşumlar.1988 07. Arkeolojik kalıntılar.09.08.11. arkeoloji ve endemiklerce zengin bir flora Jeomorfolojik bir yapı. manzara.06. bitki ve yaban hayatı zenginliği Jeolojik.1996 07.11.08. şapeller ve peri bacaları gibi). dağ ve kar sporları 20.1970 21.12.dinlenme ve eğlenme.

ağaçcık ve çalının yer aldığı nadir bir ekosistem özelliği taşıması. olağanüstü boy ve çapta porsuk (Taxus baccata).04. Deniz. kaynak değerlerini teşkil etmektedir. zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Tektonik hareketler sonucunda çökmüş.12. Sülüklü Göl.1987 27. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan Ebe Çamı (Pinus nigra ssp.5 334 29.1987 27. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu.5 29. Çok çeşitli ağaç. Nadir ve tehlikeye maruz bir tür olan sığla ağacının en elit ve izole yayılışı bu sahada görülmektedir.1987 02. kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Nadir ve tehlikeye düşmüş Ebe Çamı (Pinus nigra ssp.1987 KAYNAK DEĞERİ Avrupa Çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir subasar (alüvyal) orman ekosistemidir.C. sulak saha ve orman ekosistemleri kaynak değerlerini oluşturmaktadır.07. Nesli tehlikeye düşmüş ve yalnız ülkemizde tabii yayılış gösteren Türk Fındığı (Coryllus colurna)’ nın çok büyük boy (25-30 metre) ve çapa (1 metre) sahip örneklerini ihtiva eden eşsiz bir ekosistem oluşu.1990 Balıkesir Bolu Muğla Bolu 240 174 760 460 15.06. ağaçların üst kesimleri su üzerinde kalarak ilginç peyzaj özelliği yaratmıştır.1987 18. ve çok çeşitli ağaç türlerinin mevcudiyeti kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1987 30.04.03. Nadir orman ağacı türlerini de içine alan 20’den fazla ağaç türü ile bir arboretum özelliğine sahip bulunması. kum .12. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.08. barınma ve kuluçka alanı oluşu.07.04. Beslenme imkanlarının çok elverişli olması nedeniyle pek çok hayvan türünün barınmasına imkan sağlamaktadır. şeneriana)’nın varlığı. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan subasar (alüvyal) ormanları.12. Fındık (Corylus colurna) ve Dişbudak (Fraxinus excelsior) bulunması.1987 9 10 Kökez Sülüklügöl Kasatura Körfezi Bolu Bolu Kırklareli 324 809. 167 su kuşu türünün mevcudiyeti.5 785 46. Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi (Quercus vulcanica)’nın gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı. Istranca meşesi (Quercus hartwvissiana)’nin dünyada eşine ender rastlanan boy ve çaptaki örneklerinin varlığı kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1987 23.04.1988 17.08.2.1990 26. akbalıkçıl. en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir. Nesli tehlikeye düşmüş türlerden toy (Otis tarda) ile. Avrupa çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile zengin bir yaban hayatını ihtiva etmesi. flamingo. İstanbul’da doğal olarak bulunan tek göknar meşceresinin yer aldığı nadir ve tehlike altında bulunan bir orman ekosistemidir . Kayın (Fagus orientalis)’dan meydana gelen bakir bir orman ekosistemi özelliğine sahip bulunmaktadır.5 88. Doğu kayını (Fagus orientalis)’nın kuzeydeki yayılışı dışında izole bir yayılış alanı ve Akdeniz Bölgesi orman mıntıkası için farklı özelllikte bir ekosistem oluşu kaynak değerini oluşturur. şeneriana)’nın Dünya üzerinde tek doğal yayılış alanlarını teşkil etmesi bu sahalara eşsiz bir tabiat parçası özelliği kazandırır. Ülkemizde az rastlanır bir tür olan Halep Çamı (Pinus halepensis)’nın nadir bir orman ekosistemi oluşu.1988 118 .05.1988 14 Vakıf Çamlığı Kütahya 685 08.T. Çok yaşlı ve boylu Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana).5 329 30. yarım milyonu aşkın su kuşuna sahip oluşu ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak nitelendirilmesi kaynak değerlerini oluşturmaktadır.2 Tabiatı Koruma Alanları NO 1 ADI Hacıosman Ormanı İLİ Samsun ALANI (ha) 86 İLAN TARİHİ 24. eşsiz bir tabiat parçasıdır.10. Tekkoz-Kengerli Düz 2 Kasnak Meşesi 3 4 5 6 7 Kavaklı Sütçüler Sığla Ormanı Sarıkum Beykoz Göknarlık Hatay Isparta Isparta Sinop İstanbul Zonguldak 172 1300. pallasiana var. Vakıf Çamlığı eşsiz ve nesli tehlikeye maruz bir karaçam varyetesi olan Ehrami Karaçamı (Pinus nigra ssp.1987 13 Sakagölü longosu Kırklareli 1345 29. nesli tehlikeye düşebilir olarak nitelendirilen flamingo (Phoenicopterus ruber)’nun en fazla sayıda bulunduğu başlıca üreme alanlarından birini teşkil etmesi. Trakya’nın tek karaçam meşceresine sahip oluşu ile nadir bir orman ekosistemi olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı eşsiz bir tabiat parçası özelliği göstermektedir.1988 05. kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1987 25.1988 16.1987 8 Çitdere Zonguldak 721.12.10. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu. sulak alan ve orman ekosistemlerinin bir arada bulunması .1988 Kazdağı Göknarı 15 16 17 Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı Sırtlandağı Halep Çamı Kale-Bolu Fındığı 18 19 20 Alacadağ Seyfe Gölü Antalya Kırşehir 427 10700 01. Avrupa’da turna. kıyı. vahşileşmiş yılkı atlarının sahada yaşaması sahanın kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Çok sınırlı yayılışa sahip. Çok çeşitli orman ağacı türlerinin bir arada bulunduğu eşsiz bir ekosistem özelliği.06.1987 11 12 Sultansazlığı Kayseri 17200 21.07.08. ihtiva ettiği sulak saha ve orman ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan bitki ve hayvan türü çeşitliliği ile. nesli ehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme. Angut (Tadorna ferruyinea) kuşlarının yaşadığı bir habitat oluşu. pallasiana var. pyramidata)’nın Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanını teşkil etmektedir.göl. pallasiana var. Endemik ve nesli tehlikeye düşmüş Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani) mevcudiyeti ile zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip eşsiz bir orman ekosistemi özelliği göstermesi kaynak değerlerini oluşturur.

Sandıras Dağı zirvelerinden biri olan Ulugöl Tepe (2261 m) mevkiinden itibaren kuzey doğuya doğru 1.1994 32 Akgöl (Ereğli Sazlığı) Konya 6787 21.023.kültürel değerlere bakımından oldukça zengindir. tarafından M. Bu özelliği ile Çamburnu sarıçam meşçereleri relikt karekter göstermektedir.1995 Örümcek Ormanı 33 34 Camili-Efeler Ormanı Gümüşhane Artvin 263 1453 07. pallasiana) türlerinin yer yer saf. Ayrıca.12.1998 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. Avrupa.1993 28 Demirciönü Bolu 430 12. Aktüel Akgöl. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Sarıçamın (Pinus silvestris ssp. 500-700 m eninde. 116 türe 10502200 rakımları arasında yer alan sub-alpin kuşakta ilk kez rastlanması oldukça zengin fauna türlerinin bulunması kaynak değerleridir. barındırdığı bitki ve hayvan türleri. “Kartal Gölü Buzul Vadisi” adıyla anılan bu vadi belirgin buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini bünyesinde bulundurmaktadır. Yurdumuzun genel olarak güney ve güney-batısında yayılış gösteren Toros sediri (Cedrus libani).03. 2003. Lübnan Sediri (Cedrus libani) ve Karaçam (Pinus nigra ssp. kayın.12. 490. Ormitolojik açıdan son derece zengin olan Ereğli Sazlıklarında şimdiye kadar 200’den fazla kuş türü gözlenmiştir. kestane ve meşe türlerinin yer yer saf.1994 30 31 Dandindere Kartal Gölü Afyon Denizli 260 1309 31. özellikle tepeli pelikan.1994 29 Yumurtalık Lagünü Adana 16430 08. nesli tehlikeye düşmüş 2 tür deniz kaplumbağasının Caretta caretta ve özellikle Cheloria mydas’ın Akdeniz’de varlığını sürdürebilmesi açısından bu alanlar oldukça önemlidir.12. göl lagünleri. Sahada. Aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla (yaş ortalaması 250-700 civarında) nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. çevresi bozkır ekosistemi ile kuşatılmış büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir tabiat parçası olması Sedir (Cedrus libani)’in optimum yayılış alanı oluşu anıt ağaç özelliğine sahip çok yaşlı ve boylu sedir ve ardıç türlerinin mevcudiyeti.04. 111 kuş türünün varlığı. Ayrıca Sen Piyer kilisenin içindeki Günahkarlar Hamamı. yüzyılda yaptırılmıştır.1993 25 Çamburnu 180 31. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. Yine bu alanda yer alan Karon (Charon) Anıtı. Örümcek ormanı. Seyhan-Ceyhan deltası. 119 .07.1998 24. kuzeyinde yer almakta ve mitolojide “Cehennem Kayıkçısı” olarak bilinen Karon’ un kayalara oyulmuş dev bir büstüdür. Camili-Gorgit ormanı.07.2 Tabiatı Koruma Alanları (Devamı) 21 22 Domaniç-Kaşalıç Çığlıkara Kütahya Antalya 134 15889 05. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.1991 05. Ayrıca koruma sahasının bulunduğu havza yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. gürgen. Toros Göknarı (Abies cilicica). Sahada. aralarında anıt ağaç özelliklerine sahip sedir meşcereleri bulunmaktadır. herbiri anıt özelliğine sahip ağaçlardan oluşmuş bir orman parçasıdır. Ayrıca kuzeyden karadeniz üzerinden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz sıradağlarına ulaştığı ilk noktada bulunması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Antiokus I. Ayrıca “Yaşlı Orman” niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.5 83. Sulak saha.Ö.07. boyunda. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’deki “A sınıfı “ niteliğindeki 19 sulak alandan 2’sini oluşturmaktadır.1994 23. Kartal Gölü çevresinde alpin bitki örtüsü hakimdir.1991 24 Körçoban Kahramanmaraş Artvin 580 31. yer yer karışık meşcereler oluşturması. bu özelliğe sahip ekosistemler içerisinde doğal özelliği bozulmamış bir örnek olmasının yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip olması kaynak değerleridir.08.12. Özellikle Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan (Chelonia mydas) türü kaplumbağa için son sığınma alanlarındandır.1993 26 Dibek Antalya 550 31. Ayrıca yöre doğal özellikleri bozulmamış bir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. sadece Türkiye’nin değil neredeyse bütün Avrupa’nın tek insan eli değmemiş orman ekosistemidir. Sen Piyer kilisesinin 200 m.02. tarihi ve kültürel değerleri ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. yer yer karışık meşcereler oluşturması. Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin mevcudiyeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem özelliği göstermektedir. Bunlardan Sen Piyer kilisesi kayalara oyularak yapılmış bir Hıristiyan kilisesidir. Saha. 3. kochiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır.1998 35 Camili-Gorgit Artvin TOPLAM. aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400’e yakın bitki türünün mevcudiyeti. Saha. nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri. Sahada.5 km.C.1993 27 Habibineccar Hatay 118 31.5 24.01.03.04.1991 İç Ege Bölgesinde. Camili-Efeler ormanı.2. 2200 m’den başlayarak inen bir buzul vadisi uzanmaktadır.T. İç Batı Anadolu’da bozkır geçiş zonunun en kuzey sınırına sokulabilmiş ve bu yörede izole halde yaşamını sürdürmüştür. 23 Gala Gölü Edirne 2369 16. göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi.12. kafkaslar ve ülkemizde bulunan en boylu ve çaplı göknar ve ladin fertleri ile olağanüstü düzgün gövdeli kayın fertlerinden oluşan meşçereleri bünyesinde barındırmaktadır. kıyı kumulları.

10. bitki örtüsü. peyzaj güzellikleri ve rekreasyonel imkanlara sahip olması.6 329.1994 10 11 12 Ayvalık Adaları Ballıkayalar Beşkayalar Balıkesir Kocaeli Kocaeli 17950 1847 1154 21.1998 07. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.09.3 Tabiat Parkları NO 1 ADI Ölüdeniz-Kıdrak İL Muğla ALANI (ha) 950.09. halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bulunması.2000 Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması Jeolojik ve jeomorfolojik kaynak değerleri ile flora ve fauna zenginliği.1995 27.peyzaj güzellikleri rekreasyon imkanlarına sahip olması Menderes Deltasının sahip olduğu eko-sistem özelliklerini bünyesinde barındırması. .05.1998 22.5 11. zengin flora ve faunaya sahip bulunması ve hakim dinlenme ve eğlenmesine uygun olması.2.1998 29.T. 13 14 15 16 Türkmenbaşı Kocakoru Ormanı Artebel Gölleri Akdağ İstanbul Konya Gümüşhane AfyonDenizli 5.1994 9 Polonezköy İstanbul 3004 15.1995 06. İlgi çekici kanyonu.Çatak Abant Gölü Çorum Bolu 387.5 5859 14916 07.12.1983 KARAKTERİSTİĞİ İlgi çekici jeolojik. 2 3 Çorum.05.1984 21.08. 2003.07.0 1625 394.5 1150 Değişim 07. Sahip olduğu orman dokusu.0 05.02. zengin maki florası ve ilginç şelalesinin meydana getirdiği eşsiz doğal peyzaj özelliğine sahip bulunuşu.1988 4 5 6 Yazılı Kanyon Uzungöl Kurşunlu Şelalesi Isparta Trabzon Antalya 600.10. manzara zenginlikleri ve özelliklerine sahip bulunması.C. peyzaj değerleri açısından önem içermesi Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması ve zengin yaban hayatı.1991 Yeni 1196. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.1991 7 Gölcük Isparta 6684 05. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI. nesli tehlike altında bulunan bir çok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlaması İstanbul Megapolunun rekreasyon ihtiyacını karşılamasındaki büyük önemi ile flora zenginliğine sahip olması İlginç jeomorfolojisi ve rekreasyonal açıdan uygun olması.1989 03. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.07. İlgi çekici jeomorfolojik yapıda olması. 120 .02.1991 8 Bafa Gölü Aydın 12281 08.04. jeomorfolojik yapıda olması.06. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.12. yaban hayatı ve rekreasyon potansiyeline sahip olması Bitki örtüsü ve rekreasyonel imkanlara sahip olması.07.1998 TOPLAM: 69 505 Ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. Doğal yapısı.0 TESİS TARİHİ 01.06.1989 21. Sahip olduğu bitki örtüsü ve yaban hayatı topluluğunun yanı sıra jeomorfolojik yapısı.

2. çevre genişliğine sahip olması yanı sıra insan figürüne benzemesi Kavak Ağacı’nın 200 yaşında .09. 2. 27 m.1994 09.20 m. 1.23 m. çevre genişliği Şelalenin .20 m.09. 25 m. boy. çap ve 0.1995 121 1500 m2 1500 m 2 1500 m2 1500 m 2 Ovacık Köyü Anadolu İzmir 2500 m2 .1994 29.62 m.11. boy. çevre genişliği Ardıç Ağacı 1000 yaşında . 2. 30 m. Anıt ağaç özelliği gösteren Karaçam’ın 700 yaşından daha yaşlı ve tarihi olaylara konu olması.1994 09. boy. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VI.1994 22.09. 154 m 52 ha.5 ha 2500 m2 07.02.02. çevre genişliği Ardıç 500 yaşında .1995 21. çevre genişliğine sahip olması Anadolu Kestanesi’nin 500 yaşında . 1.1994 27.78 m. 2500 m2 500 m 2 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ADI Samandere Şelalesi İLİ Düzce ALANI ( m2-ha.1994 29. çap ve 3 m. 2. .1994 29.02. çevre genişliğine sahip olması Kavak Ağacı 100 yaşında . 1 m. boy.11. 1.09. vadilerin boyuna profillerinde yapısal nedenlerden kaynaklanan eğim kırıklarına güzel bir örnek oluşturması . boy.85 m. 25 m.09. çevre genişliği Karaçam 300 yaşında . Servi Ağacı’nın 250 yaşında .07.45 m.02.50 m. 0. çevre genişliği Sedir Ağacı 250 yaşında . çap ve 7. bünyesinde üstün peyzaj değerlerini barındırması ve yöre halkının rekreasyon ihtiyacına katkı sağlaması Çınar Ağacı’nın 900-1000 yaşı arasında .09. çap ve 5. 1. 25 m. 2 m. boy.1994 29.80 m. çevre genişliği Sedir Ağacı’nın 650 yaşında . 2.1995 21.80 m. 1.4 Tabiat Anıtları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Mızıkçam Bığbığ Orman Sarmaşığı Asarlık Tepeler Anadolu Kestanesi Eskipazar Türbe Camii Araç Türbe Camii Fosil Ardıç Titrek Kavak Koca Katran Kütahya Adana Ankara İzmir Çankırı Kastamonu Konya Konya Mersin 0. çap ve 10 m.5 m. 24 m. boy.8 m. çevre genişli. 18 m.1994 KAYNAK DEĞERİ Çavlan.1994 09. 7. çap ve 5. Anadolu Kestanesi’nin 600 yaş.75 m.09. Meşe Ağacı’nın 25 m.40 m.09. çevre genişliği Meşe Ağacı 300-400 yaşında . 3.85 m. boy. çapa sahip olması Sedir Ağacı 320 yaşında .90 m.69 m.50 m. çap ve 7.1994 29. 25 m. boy. 20 m. boy.09. 2. 20 m.38 m. çap 2500 m2 500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m2 1500 m 2500 m2 1500 m2 2500 m2 2500 m 2 2 Taşdede Pırnal Meşesi İzmir Dokuzkardeşler Çamı Barla Sedir Ağacı Kunduracı Çınarı Kızılcaelmalı Meşesi Ana Ardıç Çatal Sedir Söğüt Yaylası Ulu Ardıç Meşe Ağacı Görkemli Meşe Teos Menengici Ulu Kavak Güney Şelalesi Subaşı-Havuzlar Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri Koca Katran Lübnan Sediri Şah Ardıç Koç Sedir Söğüt Köyü Çınarı Bayır Servi Ağacı Bayır Çınarı Ulu Meşe Çankırı Isparta İzmir Sinop Mersin Burdur Isparta Adapazarı Sinop İzmir Yozgat Denizli İstanbul Antalya Antalya Antalya Antalya Muğla Muğla Muğla Muğla 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 1500 m 2 1500 m2 0. çap ve 1. boy. çap ve 8 m. 30 m. 40 m. çap ve 6.34 m.25 m. çevre genişli. 21 m. boy .1994 27. çap ve 3. 20 m.09.1994 29. çap ve 7. 34 m. 35 m.1995 21. 1. 1. 1. 4 m. çap ve 4. çap ve 8 m. çap ve 7. 2.C. 25-30 m. 2. çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahip oluşu.70 m. boy.12. 15 m. boy.1995 21. çevre genişliği Ardıç Ağacı 840 yaşında .1994 27. çevre genişlik Meşe Ağacı 250 yaşında .1994 27.09.02. boy.02. çap ve 5.02.02.40 m. çevre genişliği Meşe Ağacı’nın 35 yaşında .09.85 m.50 m.06.70 m. çap ve 8. çap ve 15 m.42 m. çevre genişliğine sahip olması Lübnan Sediri’nin 2000 yaşında .1995 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m 2 21. 26 m.02. 2. çevre genişliğine sahip olması Ardıç Ağacı’nın 800 yaşında .55 m. 2. Yörenin en yaşlı sarmaşığı olması ve kayaya yapışık olarak 15 m..50 m.5 m. boy.1995 21. boy. 1. boy. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 250 yaşında .1994 29. Meşe Ağacı’nın 350 yaşında .1994 27. boy. 8 m. çevre geniş.70 m.02.1994 09.1995 21.T.35 m. boy.1994 09.11. boy.90 m.38 m. 4 m. boya sahip Farklı dirençteki kil tabakalarının aşınımıyla oluşmuş “Kuesta Morfolojisinin “ender örneklerini teşkil etmesi. boy.1994 29.65 m.11.55 m. 2. boy. 2.50 m. boy.) 10 ha İLAN TARİHİ 19.70 m.09.1995 21. çap ve 4. çevre genişliği sahip olması Lübnan Sediri’nin 1500 yaşında . çevre genişliği Karaçam 200 yaşında .40 m.1994 27. çapa sahip olması. 2.11.10 m.50 m. çevre genişliği Sedir Ağacı 620 yaşında . 35 m.1995 21. 3 m. çap ve 7. 15 m. boy. boy.1993 06. boy. çap ve 8. çap ve 17 m. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında .09. çevre genişliği Çınar Ağacı 980 yaşında .1988 12. 4 m.08. çevre genişliği Pırnal Meşesi 250 yaşında .5 ha.67 m. 30 m. 2 m. Karaçam 600 yaşında . çap ve 8. çap ve 4.

çevre genişliği Birbirine bitişik tek kökten oluşan 12 çatala sahip Kayın Ağacı’nın . boy. 49. boyunda. 1. çevre geniş. çap ve 7. 95-105 yaşında .10. 54 m.70 m. boy. çap ve 3.1995 25. çap ve 4.05 ha 10. 2.52 m. çap ve 8.80 metre çapında ve 9 metre çevre genişliğine sahip olması. çevre genişliği Fıstık Çamı’nın 105 yaşında .6 m.1995 26.10. boy. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 1. Sarıçam 8 pinus Sylvestris ) ağaçlarından oluşan doğal yaşlı orman olarak kalmış 200-400 yaşları arasında ve 38-45 metreye kadar boylanan düzgün ve dolgun bireylerden oluşan bir meşcereye sahiptir.1995 11.22 m. çevre geniş. Göknar Ağacı’nın 400 yaşında .04.2000 59 Mut Yerköprü Şelalesi Mersin 117.80 m.5 m.18 m.55 m.1 m. Görsel zenginliği ile yaklaşık 30 m’lik yükseklikte akan bir şelale ve şelaleyi oluşturan su tünelinin içerisinde doğallığı bozulmamış sarkıtlar zengin bitki çeşitliliğine sahiptir.54 m.10 m. 54.4 m.m çap ve 7.2001 60 61 Koruluk Kermes Meşesi 1 Koruluk Kermes Meşesi 2 Afyon Afyon 1000 m2 1000 m2 06. 5 m. 1.5 m. çevre gen. çap ve 4.48 m.1995 11. 11 m boy ve 243 cm çevre genişliği Kermes Meşesi türünün 16.1995 11. çap ve 6. 30 m. 57 58 Kabaardıç Geyik Alanı Ankara Eskişehir 0.60 m.07.10. çap ve 2. 318.20m.08.10.81 m.92 m.04. çap ve 5. Sedir Ağacı’nın 500 yaşında 25 m. 14 m.76 m. boy.85 m. çap ve 5.1995 26. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Kestanesi Çatal Çam Aslan Ardıcı Karamık Köyü Sediri Beldeğirmeni Köyü Çınarı Oniki Kardeşler Erenler Çamı Kirani Evliya Ardıcı Ali Ağanın Kavağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve 73 m. 61. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . çevre genişliği Ladin Ağacı’nın 400 yaşında .1995 21. Şelale 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faylanması sonucunda çok dar bir kanyonun oluşması ve bu faylanmaya bağlı olarak bol karbonatlı su taşıyan bir kaynak suyun varlığı ile ortaya çıkmıştır.06. 25 m. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında .09. 1. 57.1995 21. 2. 1.1995 21.04. boy. çap ve 12. çap ve 5. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 350 yaşında . çevre geniş. 20 m. boy.10.10. boy.1995 11.09. 0.85 m.30 m.40 m. Kermes Meşesi türünün 77 cm çap. boy. 2. çapa sahip olması Erenler Çamı’nın 300 yaşında .88 m.80 m.73 m.1995 11. 1.09. boy. boy. 52. çap ve 4.2002 06.11.65 m. çap ve 4. çevre genişliğine Kavak Ağacı’nın 30 m.82 m.83 m. boy. boy.10. boy. Daha sonra yeni bir volkanik aktivite ile ortaya çıkan volkan konisi maar içerisin de yükselmesiyle halka şeklinde bir göl ile karakterlenen Meke Gölü jeomorfolojik açıdan öneme sahiptir.1998 1500 m2 1500 m2 2500 m2 1500 m 2 Yarendere Fıstık Çamı İzmir İlk Kurşun Çınarı Yemişçi Çınarı Fıstık Çamı Örümcek Ormanı Ladini (1) Örümcek Ormanı Ladini (2) Örümcek Ormanı Ladini (3) Örümcek Ormanı Ladini (4) Örümcek Ormanı Göknarı (1) Örümcek Ormanı Göknarı (2) Örümcek Ormanı Göknarı (3) Örümcek Ormanı Göknarı (4) Kadınlar Kuyusu Koca Menengici Bitez Yalısı Zeytin Ağacı Meke Gölü İzmir İzmir İzmir Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane İzmir Muğla Konya 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 260 ha.06. 20 metre boyunda.04.5 ha 03.1995 25.15 m. çap ve 6. 97-101-75 çaplarında ve 306. boy. rakımda bulunan Ardıç Ağacı’nın 4. 1. 1. 1.32 m.1995 25. 3.1995 25.05.1995 21.5 ha 23.2002 122 . çap ve 9 m. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Menengiç Ağacı’nın 600 yaşında. Ardıç ağacı tahminen 750 yaşında.5 m.05 m.1995 31.1995 21.07.30 m.T. çap ve 3.80 m.1995 11. sahip olması yanı sıra 30-40 kalınlığında ve 12-15 m uzunluğundaki yatay dalların yere paralel olması 2123 m.1995 11.70 m.04.10. çevre genişliğine sahip Fıstık Çamı’nın 150 yaşında . Ardıç Ağacı’nın 1700 yaşında . 1. 1. 32 m. çap ve 3. boy. çevre gen. çevre genişliğine sahip olması 300 yaşında 3.1995 03. boy ve çatalının her birinin 40-45 cm. 35-40 m.1995 29. 3 m. 1. 1.90 m. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 2. Bu kaynaktan ortaya başlamış ve halen bu oluşum devam etmekte.5 m. boy.8 m boylarında .çevre genişliğine sahip olması Maar adı verilen bir volkanik patlama sonucu çukurun sularla dolarak oluşması.5 m. çevre geniş. boy. 58. 53.07. boy. 2 m.C. çevre genişliğine sahip olması Çatal Çamı’nın 650-700 yaşında . 236 cm çevre genişliği 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Isparta Antalya Antalya Kastamonu Kastamonu Kastamonu Gümüşhane Gümüşhane 2500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m 1 21. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında .2000 03. çap ve 3. çap ve 9 m. çap ve 4.34 m. Çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 800 yaşında .10.10. 22 m. boy. 50 m. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . 20 m.53 m.1995 11.80 m.90 m.21 m.07.65 m. çevre geniş. boy. 1.04.10 m.

12 m boy.90 m çevre gen.09. 2.09. 3.2003 06. 1030 yaşlarında.2003 06. 1. Ardıç ağacı türünün.84 m çap ve 6.09.09.1 m çap ve 4 m çevre gen. Ladin ağacı türünün.09. 1000 yaşlarında 12 m boy.2002 16. Çınar ağacı türünün. 2.03 m çevre gen.90 m çap ve 4.08 m çap ve 3. 2.2003 06. 12 m çap ve 3. 2. 500 yaşlarında 13 m boy.05. 320 yaşlarında. Ardıç ağacı türünün 500 yaşlarında. 24 m boy. 2. 1. 1.17 m çap ve 3.09. Ardıç ağacı türünün.40 m çevre gen. 1 m çap ve 3 m çevre geniş. 300 yaşlarında .1 m çap ve 3.2002 06.50 m çevre gen. 27 m boy.05. 12 m boy. 1. 49 m boy.2002 06. 1.09. Ardıç ağacı türünün 610 yaşlarında 20 m boy.5 m çap ve 4.73 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün.2003 123 Kermes Meşesi türünün 13 m boy. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Koruluk Kermes Meşesi 3 Alanın Ardıcı Kocapınar Toros Sediri Kamilet Doğu Kayını Sırıkyayla Göknarı Paşabükü Dışbudak Ağacı Kayadibi Porsuk Ağacı Ballık Köyü Sediri Kapıderesi Toros Sediri 1 Kapıderesi Toros Sediri 2 Kapıderesi Toros Sediri 3 Küçükkapı Sedir Ağacı Tota Dağı Anadolu Kestanesi Yaz Ihlamur Ağacı Evciler Köyü Sedir Ağacı Yalnız Ardıç Afyon Erzincan Burdur Artvin Düzce Düzce Düzce Burdur Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Burdur Isparta 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 06. 1. 110 yaşlarında.08 m çap ve 9. 0. 12 m boy.02 m çap ve 6.7 m çap ve 4. Sedir ağacı türünün. 1. 1.2002 06.2002 06. 46 m boy.7 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 11 m boy.09.50 m çevre gen. 27 m boy.90 m çevre gen. 1. 70 m boy. Sedir ağacı türünün. 300 yaşlarında 42 m boy. Göknar ağacı türünün.50 m çap ve 7. 665 yaşlarında. 645 yaşlarında. 12 m boy. Ardıç ağacı türünün 730 yaşlarında.1 m çap ve 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 Kırıntı Köyü Çınar Isparta Ağacı Kırıntı Köyü Doğu Isparta Çınarı Tota Dağı Ardıç Ağacı Isparta Melodere Doğu Ladini Artvin Koca Sedir Ağacı Dibek Sedir Ağacı Acıkise Ardıç Ağacı Acıkise Doğu Çınarı Kandildere Ardıç Ağacı Ağılı Ardıç Altıkardeşler Dede Ardıç Karageyikli Türk Fındığı Kokulu Ardıç 1 Kokulu Ardıç 2 Kokulu Ardıç 3 Kepez Saçlı Meşesi Pribaba meşesi Kayı Ardıcı Antalya Antalya Adana Adana Adana Konya Karaman Karaman Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 .09. 4 m çap ve 12 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 280 yaşlarında. Ardıç ağacı türünün.05. 2.09. Çınar ağacı türünün.80 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün.9 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün 318 yaşlarında.2002 06. Yaz ıhlamur ağacı türünün. 21 m boy.C.97 m çevre gen.2002 06. Sedir ağacı türünün 682 yaşlarında.T. 530 yaşlarında. 450 yaşlarında.5 m boy.30 m çevre gen Fındık ağacı türünün.2002 06. 16 m boy.2002 13.2002 06.10.80 m çevre gen. Sedir ağacı türünün 655 yaşlarında.2002 06.2002 06. Meşe ağacı türünün 350 yaşlarında 16. Meşe Ağacı türünün 475 yaşlarında.05.2002 06. 10 m boy.2002 06.09.76 m çap ve 11.76 m çap ve 2.2002 06. Ardıç ağacı türünün. 1.32 m çap ve 7. 1.09. 22 m boy.10 m çap ve 9.84 m çap ve 5. Anadolu kestanesi ağacının. 3.09.3 m çap ve 4. 1. 30 m boy.20 m çevre gen.14 m çevre gen. 1700 yaşlarında.69 m çevre gen.2002 06.05. 1070 yaşlarında 35 m boy. 22 m boy.09.95 m çevre gen.09.09.2003 06.2002 13.36 m çap ve 6 m çevre gen.05.50 m çap ve 4. 2. 630 yaşlarında 19 m boy.04 m çevre geniş.09.2002 06. 11. 190 yaşlarında.90 m çap ve 5.2002 16. 1. 250 yaşlarında.2002 06.80 m çevre gen. 150 yaşlarında.94 m çevre gen.30 m çevre gen.5 m boy.57 m çap ve 4.09.2002 06. 1 m çap ve 3. 340 yaşlarında 16 m boy. 15 m boy. Sedir ağacı türünün.09. 2. Sedir ağacı türünün 740 yaşlarında. 1.2002 16.88 m çap ve 5.39 m çevre gen.10. 9 m boy. 12 m boy.05.30 m çap ve 7.09.72 m çap ve 5.10.30 m çap ve 7. 1. Kayın ağacı türünün.8 m çevre gen. 1.16 m çap ve 6.09. Ardıç ağacı türünün. 23 m boy.7 m çevre gen.3 m çap ve 6. Ardıç ağacı türünün 520 yaşlarında. 20 m boy.6 m çap ve 5. Ardıç ağacı türünün. 775 yaşlarında 27. 20 m boy.2003 06. 1.80 m çevre gen.2002 13.40 m çevre gen.43 m çap ve 4.2002 06. 11 m boy.70 m çevre gen.2002 13. Sedir ağacı türünün 614 yaşlarında.10.71 m çevre gen. 200 yaşlarında.22 m çevre gen.2003 06.5 m boy.34 m çevre gen. Porsuk ağacı türünün. 1.2002 16.09. 1.16 m çap ve 6.2002 06.09. Dışbudak ağacı türünün.09.2002 06. 3.

Kuruluşunun 150.08. 60 m derinliğinde.10.2003 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.’de Tabiat Anıtlarının Adı. 12.1’de Milli Parklar Haritası yer almaktadır. 35-40 m boy. Milli Parklar Kanunu. Yurdumuzda. sahip olduğu boyutları.67 m çevre gen. 2873 Sayılı. İlan Tarihi ve Kaynak Değerleri ile ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. kraterden daha büyük çukurluk” olarak tanımlanan kalderalar. Yapısı.2003 06.2003 06. 2003. Tablo:VI. Neojen ve kuaterner volkanizması ile.05. peyzaj değeri ve sahip olduğu özellikleri ile ulusal düzeyde ender görülen doğal bir oluşumdur.26 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün 280 yaşlarında. 4.2003 05.Nemrut kalderası.C. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.2. oluşum özellikleri ve peyzaj değeri itibariyle ulusal düzeyde ender bir jeolojik /jeomorfolojik doğal bir mirastır. 10 m çapında göl üzerinde yüzen ve göl tabanı ile bağı olmayan ve üzerinde barındırdığı yapraklı ve otsu bitki türleri ile yelken işlevi yaparak ilginç bir yapı oluşturmaktadır. Kaynaklar 1. Bu özelliği ile ekosistem bütünlüğü içerisinde ilginç bir görünüm sergileyerek alanın peyzaj değerini artırırlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 2003 yılı sonu itibariyle. Bunlar içinde en ilginç olanı kalderalardır. 1989. 33 adet Milli Park.4. 4 m çap. 28 m boy. Çevre ve Orman Bakanlığı. 7 m boy. 9.2. Ankara. Çevre Bakanlığı. 2 m çap ve 8.T. 3.5 m çevre gen. Tabiatı Koruma Alanlarının.2003 06. 1995. “Volkanik konilerin üst kısımlarında. Tesis Tarihi ve Karakteristiği ile ilgili bilgiler verilmektedir.54 m çap ve 14. Bulunduğu Alan.56 m çevre genişliği Yüzen adalar. birçok ülkede jeolojik ve jeımorfolojik mirasın ilginç mirası olarak değerlendirilmektedir.1’ de Milli Parkların. 2003. Menengiç ağacı türünün 800 yaşlarında. Tablo:VI.2. ülkemizde birçok volkanik birim oluşmuştur. Tablo:VI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3. 124 . Orman Genel Müdürlüğü. Çınar ağacı türünün. Dut ağacı türünün.5 m boy. Bulunduğu İl. 4. 2. volkanik patlama sonucunda veya çökme ile meydana gelen.05. 1. 102 adet Tabiat Anıtı ve 16 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır.2003 102 Nemrut Kalderası Bitlis 4782 ha 31.2. Yılında Ormancılığımız. Aynı zamanda rüzgarda adaların göl üzerinde hareket etmesini sağlarlar.17 m çevre gen.05. Harita VI.2’de. Tablo:VI. Alanı.3’de ise Tabiat Parklarının Adı. 35 adet Tabiatı Koruma Alanları.1 m çap ve 4.05. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. 38 ha olup. 97 98 99 100 101 Gedelma Çınarı Onat Çınarı Keramet Dutu Dede Menengici Yüzen Adalar Antalya Hatay Eskişehir İzmir Bingöl 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 38 ha 2 06. 700 yaşlarında.

zengin değerlere sahip yöreler “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilmektedir. Tarihi. madencilik ve sanayi gibi dış tesirlerin baskısından uzak kalmış ve uzun vade de bu tesirlerin etkili olamayacağı. kuş ve balık gibi canlılar bakımından tabi biyolojik zenginliğe sahip olan. toprağı bozulmamış. tabiatı bozulduktan sonra düzeltmek yerine. arkeolojik ve kültür zenginliği bulunan. kültürel ve tarihi değerlerin bir arada olduğu yerler elbette ki 13 bölge değil benzer değerlere sahip pek çok köşe vardır. eğitim ve yayın faaliyetleri yapılmaktadır. Çevre korumada dünyada uygulamaları görülen ve yurdumuzda da Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen 14 Özel Çevre Koruma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetler. güzel yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakabilme bilinci gelişmektedir. Özel Çevre Koruma Bölgesi İçin Aranılan Esas ve Şartlar 1. 125 . maden kaynakları işletilmesi gibi değişik baskılarla ekosistemi fazla değişikliğe uğramamış veya biyolojik zenginlikleri kaybolmamış bulunan. bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi gittikçe artan ve kamu oyunun gün geçtikçe daha çok dikkat ve ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınmakta koruma-kullanma esasları belirlenmekte. küresel ısınma ve sera etkisi. 7. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ Plansız ve dengesiz sanayileşme. ayrıca mahalli yönetimlerle yapılan işbirliği sonucu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. gelecek nesillere havası ve suyu kirlenmemiş. Yangın gibi. bu bölgelerin doğal dokusunun bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayacaktır. sürdürülebilir kalkınma modelini ön plana çıkarması beklenmektedir. Nesillerin refahı ve mutluluğu için sanayileşme ve modernleşmenin yanında önemli bir yer tutan çevre. hemen her sektörü ve gelişmeyi yönlendirmesi. VI. 21. doğal kaynakların azalması dikkatleri gün geçtikçe daha fazla çevre ve değerlerinin üzerine toplamaktadır.3. dünyanın akciğerleri olan ormanların tahrip edilmesi sonucu giderek azalması. ekolojik ve jeomorfolojik özellikleri olan. koruyarak geliştirerek kalkınma ilkesi doğrultusunda. günümüz insanını tatmin etmemekte olup. Bu anlayışla. bozulmasına engel olma. imar planları yapılmakta ve gerektiğinde mevcut planlarda revizyonlar gerçekleştirilmekte. 4. gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak temiz. enerji kaynaklarının sınırlı olması. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevre değerleri korunmakta. korunması kolay olan. Kendine has biyolojik. 5. Kara ve su ekosistemi bir bütünlük ve devamlılık gösteren.1. Bitki.T. toprak su ve havanın kirlenmesi. 3. hayvan. Yüzyılda ise çevrenin. çarpık ve hızlı kentleşme. Ülkemizde doğal.3. 6. 2. Dünya nimetlerinden sadece bugün faydalanma düşüncesi. Tarım.C. altyapı projelerine destek olunmakta. Gelişmiş yerleşim bölgeleri dışında kalan ve uzun vadede oturuma uygun olmayan.

126 .3. doğal ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla seçilmişlerdir. b. Çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı korumak.3.2. doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 10. c.C. bakanlığın bağlı kurumu olarak yerini almıştır.3. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Fakat yörenin özelliğine göre 1000 ha ve hatta ada gibi özel durumlarda daha küçük alanlar düşünülebilir. VI. rekreasyon. ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları.’de “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” ilan edilen alanların adları. bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir. Bu alanların doğal özelliklerini ve tarihi kalıntıların gelecek nesillere intikalini teminat altına almak. tabii güzelliklerin gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Alanları olarak tespit edilen ve ilan edilmeye. Nesli tehlikedeki bitki ve hayvanların korunmasında önem taşıyan. Bakanlar Kurulu. 4856 sayılı kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak görevini sürdürmektedir. avcılık bakımından korunması ve geliştirilmesi uygun olan alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamına alınmaktadır. VI. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Amacı a. çevre kirlenmesine ve bozulmasına karşı korunması. hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi. her türlü çöp ve artıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması. bölgeleri ve diğer bilgiler kısa olarak verilmiştir. sahip oldukları doğal. çevresindeki diğer tarım ve endüstriyel faaliyetlerin kirletici tesirlerinden fazla etkilenmeyecek büyüklükte (ideal saha büyüklüğü en az 3000 ha. kültürel ve tarihi değerlerin.3. kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.1. Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım. Özel Çevre Koruma Kurumu 13 Kasım 1989 tarihinde 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Ekolojik öneme sahip olan yöreler vb. Özel Çevre Koruma Alanları Hakkında Mevzuat 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen koruma alanları ve bu alanlarda arazi kullanım esasları yönetmeliklerle belirlenir. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2004 yılı sonuna kadar 14 Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bu bölgeler.’dır. maddesi uyarınca ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Hassas Yöreler olarak belirlenmektedir.4. Turizm. Bu madde uyarınca.3. VI. İhtiva ettiği biyolojik ve ekolojik özelliklerin bozulmadan kalmasını ve devamlılığını sağlayacak. Tablo:VI. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulmasını müteakiben.) 9.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 8.T.

1990 22. Önemli koyu bitki örtüsü ve bol oksijenli havası doğal zenginlikleridir.tarihi eserleri ile önemli bölge flora fauna bakımından zengin.11. tarihi eserleri ve el değmemiş doğal güzellikleri ile ünlüdür. Deniz kaplumbağa yumurtlama alanları ile nadir bitki ve hayvan türünün bulunduğu bölge Dünyanın sayılı kapalı havzalarından biri oluşu. Deniz Kaplumbağası vb.1988 06.1990 12 Antalya Ankara Konya Aksaray Trabzon 135 6274 7414 22. 2 3 4 5 6 7 8 9 Fethiye (Göcek) Gökova Göksu Deltası Kekova Patara Gölbaşı Foça Pamukkale Antalya Muğla Mersin Antalya Antalya Ankara İzmir Denizli 613 521 236 260 190 1245 28 44 05.1988 18.2000 08.03.07. İsmini Haldizen Deresinin heyelan nedeniyle önünü kapamasıyla oluşan gölden almaktadır. Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleri ile önemli bir merkezdir. Eşsiz güzellikte kültür ve tarihi hazinelerine sahip çok zengin bitki örtüsü vardır. Bölge tarihi ve kültürel eserlerle .1990 02.4. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.2’de belirtilmiştir.ülkemiz tuz ihtiyacının % 73 ünün buradan karşılanması.1990 10 11 Ihlara (Kapadokya) Datça (Bozburun) Belek Aksaray Muğla 48 1474 22. Eşsiz doğal değerleri koyları.yöresel bitki örtüsü .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülke genelinde 2004 yılı itibari ile ilan edilen 14 adet Özel Çevre Koruma Alanları Harita VI.gölü ve zengin flora fauna varlığına sahiptir.1990 22.3.01. Kıyıda ve adalarda kendine özgü kıyı oluşumu .2002 13 Tuzgölü Ormanlarla kaplı. Batık kentleri.07.11. 2004.11.08. dik yamaçların arasında bir akarsuyun açtığı vadi üzerinde kurulmuştur.1990 02.eşsiz doğal güzelliklere ve zenginliğe sahiptir. Bambus arıları en önemli biyolojik zenginlikleridir.kanalları .2.2004 Kaynaklar 1.Çevre Bakanlığı. Göl ekosistemleri ile zengin bir ekolojik yapıya sahip. Sayı:1. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.eşsiz doğal güzellikleri kanalları.. Eşsiz doğal güzellikleri. Tablo:VI. 1992. beslenme ve konaklama yeridir. 2004.11. Sayısız kuş türü için habitat özelliği taşıması.nesli tükenmeye yüz tutmuş Akdeniz Fok‘u.07. 14 Uzungöl 149 07.1 Özel Çevre Koruma Bölgeleri SIRA 1 ALAN ADI Köyceğiz (Dalyan) BÖLGE Muğla ALAN (km2) 385 TESİS TARİHİ 05. 127 .1990 02.konaklama ve kuluçka yerlerinin bulunması.03.1990 21. üreme.T. 2. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.01.11. Özel Çevre Koruma Dergisi.3.1990 21.Çevre ve Orman Bakanlığı. Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş çeşitli kuş türlerinin yaşama.1988 ALAN KARAKTERİSTİĞİ Farklı nitelikteki yeryüzü şekilleri .11. gölü ve doğal güzellikleri zengin flora ve fauna varlığına sahiptir.11.C.

T. yuvalanmasına ve barınmasına uygun olan sulak alanlar ornitolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Daha küçük havzalar olarak Kayseri Tuzla Gölü. Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası ve Batı Toroslar’da Burdur. sazlıklar olarak tanımlanmıştır. Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunan Türkiye. kuş bilimi bakımından çok önemlidir. Kışın. gerek bitki örtüsü. geniş bir tanımlama taşıyan sulak alanlar ise nispeten küçük alanlarda kuşların gerek tür zenginliği. Yay Gölü ve Kırşehir Seyfe Gölü Havzaları sayılabilir.C. geniş toprakları.4.1 Sulak Alanlar Türkiye coğrafi konumu. tatlı. kamış gibi yüksek. güneye göç ettikleri. Kuşların Türkiye’de dağılımı. RAMSAR (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi’nde sulak alanlar. ancak bazı yıllarda. bataklıklar. olağanüstü bir ortam zenginliği söz konusudur. denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular. Sulak alanların ekolojik yapıları. çok yeri saz. devamlı veya geçici. Kapalı havzalarda yer alan göller genellikle tuzlu ve sodalıdır. Bunların en büyükleri Orta Anadolu’da Konya ve Tuz Gölü Havzaları. gerekse hayvan toplulukları açısından ülkenin yüzölçümü dikkate alındığında. statüsü kesinleşmemiş 13 tür vardır. Sultan Sazlığı. 400’ü aşkın türden yaklaşık 300’ü Türkiye’yi düzenli olarak kuluçka alanı için kullanmakta. su altı ve su üstü bitkilerin. çoğunlukla da olumsuz hava şartlarının etkisi ile bu türlere çok az sayıda rastlanmaktadır. Türkiye aynı zamanda. 70 kadarı ise bölgede yalnızca kışlamakta ya da göç sırasında görülmektedir. ornitolojik (1) açıdan özel bir önem taşımaktadır. Türkiye’de soyu 1960’larda tükenmiş olan Yılanboyun Kuşu dahil olmak üzere 426 kuş türü belirlenmiştir. Bunların içinde. Geriye kalan 40-45 tür ise. TÜRKİYE’NİN SULAK ALANLARI VI. Acıgöl Havzası’dır. kuşların saklanmasına. suları durgun veya akıntılı. topoğrafik yapısı ve farklı iklim bölgeleri sebebiyle. Bu çeşitlilik sonucunda. normalde Türkiye’de bulunmamakta. acı veya tuzlu. Genellikle derinliği 6 metreyi geçmeyen. gerek sayı olarak yüksek değerlere ulaşmalarını sağlayan özellikleriyle. doğal veya yapay. güneş ışığının dibine kadar ulaşarak fito ve zooplanktonların.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. 1 Kuş Bilimi ve Yaşama Alanları 128 . Batı Palearktik yöreyi güneydeki kışlama alanlarına bağlayan tabii bir köprü meydana getirmektedir.4. özellikle kıyı bölgelerinde yoğunlaşan kuş toplulukları sayıca en yüksek değere. Asya. aquatik hayvanların gelişmesine imkan veren. Deniz kıyılarındaki haliçlerden ve tuzlu bataklıklardan sazlıklara ve dağ göllerine kadar. Türkiye’de başlıca büyük göllerin bulunduğu bölgeler denize akışı olmayan kapalı havzalar (Enderoik Bölgeler) dır. sonbahar ( Eylül-Kasım) aylarında ulaşır. özellikle su kuşları yönünden çok önemlidir. topografyası ve dolayısıyla iklim şartlarının getirdiği çeşitlilik ve değişik yaşama ortamlarının varlığı yönünden de benzersizdir. mevsimlere ve yıllara göre önemli farklılıklar göstermektedir.

doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler. bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulak alanlar. Gerek Boğazlar ve Çoruh Vadisi’nden yapılan göçler gerekse belirli sulak alanlardaki olağanüstü konsantrasyonlar. bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Yeraltı suyu reşarjı ve deşarjı. üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar.3. Bölge ve Yerleri. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan. Türkiye’de kuluçkaya yatmakta veya konaklamaktadır. IUCN Red Data Book muhtevasına girmiş bir çok soyu tehlikede olan tür.T. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar. saz kesimi ve rekreasyonel faaliyetlere sağladığı imkanlar nedeniyle yüksek bir ekonomik değere sahip olup.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Buna benzer bir kuş akını.4.2 Sulak Alanların Önemi Sulak Alanlar.4. Pelikan olarak bilinen 2 kuş türünden. 1. Bu alanların isimleri ve ait oldukları illerin bulunduğu liste Tablo VI.1’de verilmiştir. yalnız bulundukları ülkenin değil. Harita VI. 4.4. bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde uluslararası kriterlere (Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Belirlenmesi Kriterleri) uyan. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir.onocrotalus) populasyonunun % 60’ı Türkiye’deki sulak alanlarda kuluçkaya yatmaktadır. kalabalık ve düzenli sürüler halinde ve oldukça kısa sürelidir. İlkbahar ( Şubat-Nisan) aylarında. taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile bulundukları bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlarlar. Tepeli Kutan (Pelecanus crispus) populasyonunun % 30’u ve Ak Kutan (P. İlkbahar göçü daha uzun bir zaman diliminde. 200 adet sulak alan tespit edilmiştir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme.C. 3. geniş bir arazi üzerinden ve az sayıda kuşla gerçekleşirken. Sulak alanların önemini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. ancak daha düşük bir düzeyde gözlenebilir. taşkın kontrolü. hayvancılık. VI. Sulak alanlar yüzbinlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma kolleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardır. atık sulardaki organik ve inorganik maddelerin arıtılmasında önemli rol oynarlar. Özellikle suların yoğun olduğu sulak alanlar. Sulak alanlar başta balıkçılık olmak üzere. 5. tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. 6.’de ise Kuş Göç Yolları gösterilmektedir. 129 . 2. Harita VI. Türkiye’nin ornitolojik önemini vurgulamaktadır. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. Avrupa ve Ortadoğu’nun sulak alanlar bakımından en zengin ülkelerinden biri olan ülkemizde.’de “Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları” Adları. sonbaharda güneye doğru yapılan göçler.

T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.4.1. Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar RAMSAR ALANLARI Uluabat Gölü Bursa Kuş Gölü Balıkesir Göksu Deltası Mersin Akyatan Gölü Adana Gediz Deltası İzmir Burdur Gölü Burdur Sultansazlığı Kayseri Seyfe Gölü Kırşehir Kızılırmak Deltası Samsun ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR (Potansiyel Ramsar Alanları) Ağyatan Gölü Adana Karagöl ve Çinili göl Adana Tuzla Gölü Adana Yumurtalık Lagünü Adana Gölbaşı Gölleri Adıyaman Karakuyu Sazlıkları Afyon-Burdur Karamık Sazlıkları Afyon Eber Gölü Afyon Acıgöl Afyon-Denizli Balık Gölü Ağrı Çiçekli Gölü Ağrı Doğubayazıt Sazlıkları Ağrı Eşmekaya Sazlıkları Aksaray Tuz Gölü Aksaray-Ankara-Konya Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Ankara Mogan Gölü Ankara Aksu Deltası Antalya Avlan Gölü Antalya Demirtaş ve Gazipaşa Burnu Antalya Kale Kıyı Ekosistemi Antalya Kekova Kıyı Ekosistemi Antalya Kızılot Antalya Olukköprü Kaynakları Antalya Kumluca Kıyı Ekosistemi Antalya Patara Kıyı Ekosistemi Antalya Batı Antalya Adaları Antalya-Muğla Aktaş Gölü Ardahan Putka Gölü Ardahan Çıldır Gölü Ardahan Büyükmenderes Deltası Aydın Bafa Gölü Aydın-Muğla Ayvalık kıyı ekosistemi Balıkesir Bakırçay deltası Balıkesir-İzmir Gölhisar Gölü Burdur Marmara Adaları Balıkesir Amasra Kıyı Ekosistemi Bartın Batmış Gölü Bitlis Nemrut Gölü Bitlis Sodalı Göl Bitlis Yeniçağa Gölü Bolu 130 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 .C.

Kadırga Burnu Bozcaada Batı Burnu Gelibolu Kemikli Burnu Gökçeada Dalyanı Saroz Körfezi Işıklı Gölü Pamukkale Gökgöl Köy Gölü Meriç Deltası Hazar Gölü Keban Barajı Ekşisu Sazlıkları Gölova Gölü Tortum Gölü Balıkdamı Gölü Giresun Adası Yüksekova Sazlıkları Samandağ Kumulları Gölcük Gölü Kovada Gölü Eğirdir Gölü Beyşehir Gölü Karasu Ovası Sulak Alanları Ağaçlı Kumulları Büyükçekmece Gölü Kilyos Kumulları Küçükçekmece Gölü Prens Adaları Şile Adaları (Kıyıları) Terkos Gölü Alaçatı Kıyı Ekosistemi (haliç) Çandarlı Adaları Çeşme Batı Burnu Çiçek Adaları Doğanbey Burnu Foça Kıyı Ekosistemi Gölcük Gölü Karaburun ve Ildır adaları Küçükmenderes Deltası Gavur Gölü Gökdere Aygır Gölü Çalı Gölü Kuyucuk Gölü Hörmetçi Sazlığı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Burdur Burdur Burdur Burdur Bursa Bursa Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Denizli Denizli Denizli Edirne Edirne Elazığ Elazığ Erzincan Erzincan Erzurum Eskişehir Giresun Hakkari Hatay Isparta Isparta Isparta Isparta-Konya Erzurum İstanbul istanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul-Kırklareli İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Kahraman Maraş Karaman Kars Kars Kars Kayseri 131 .T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 Çorak Gölü Karataş Gölü Salda gölü Yarışlı Gölü İznik Gölü Kocaçay Deltası Babakale .C.

Kapalı Burnu Bodrum Adaları Bodrum Kıyı Ekosistemi Dalaman Sulak Alanları Datça Kıyı Ekosistemi Fethiye Kıyı Ekosistemi Girdev Gölü Güllük Deltası Metruk Tuzlası Köyceğiz Gölü Akdoğan Gölü Bulanık Ovası Sulak Alanları Haçlı Gölü İron Sazlığı Nazik Gölü Akkuş Adaları Akgöl Sapanca Gölü Yeşilırmak Deltası Sarıkum Gölü Hafik-Zara Gölleri Ulas Gölleri KarkamışTaşkın Ovası ve baraj gölü Küpeli Dağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kayseri Kayseri Kayseri Kırklareli Kırklareli Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya-Karaman-Niğde Manisa Manisa Mersin Mersin Mersin Mersin Mersin Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muş Muş Muş Muş Bitlis Ordu Sakarya Sakarya-Kocaeli Samsun Sinop Sivas Sivas Şanlı Urfa Şırnak 132 .T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Palas Gölü Engir Gölü Zamantı Kaynakları Hamam Gölü İğneada Longozu Akşehir Gölü Bolluk Gölü Çavuşçu Gölü Hotamış Sazlıkları İnsuyu Vadisi Kızören Obruğu Kozanlı Gökgöl Kulu Gölü Meke Maarı Samsam Gölü Suğla Gölü Tersakan Gölü Uyuz Gölü Timraş Obruğu Meyil Obruğu Ereğli Sazlıkları Demirköprü Barajı Marmara Gölü Alata kumulları Anamur Kumulları Aydıncık Adaları Kazanlı Kıyı Ekosistemi Ovacık Körfezi Akbük .

T. Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü.C. 2004.2’de verilmektedir. Burdur Isparta Bismil Taşkın Ovası Diyarbakır Devegeçidi Baraj Gölü Diyarbakır Dicle Baraj Gölü Diyarbakır Kralkızı Baraj Gölü Diyarbakır Çaldıran Ovası Sulak Alanları Van Çatak Vadisi Van Şemdinli Vadisi Hakkari Zap Suyu Vadisi Hakkari Iğdır Ovası Sulak Alanları Iğdır Abant Gölü Bolu Kapulukaya Baraj Gölü Kırıkkale Akyay Ovası Sulak Alanları Konya Karapınar Ovası Sulak Alanları Konya Karakaya Barajı Malatya Göksu Vadisi Mersin Malazgirt ovası Sulak Alanları Muş Yukarı Murat Vadisi Muş Akkaya Barajı Niğde Kastabala Vadisi Osmaniye Fırtına Deresi Rize Karadere Rize Hitit Barajı Çorum Erfelek Taşlıca Şelaleleri Sinop Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Cizre Taşkın ovası Şırnak Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. 133 . Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan “Ramsar Kriterleri” Tablo VI.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sera Gölü Trabzon Uzun Göl Trabzon Çimenova gölleri Van Erçek Gölü Van Kaz Gölü Van Sikke Gölü Van Şükümbet Gölü Van Turna Gölü Van Van Gölü Van-Bitlis Kozlu Kıyı Ekosistemi Zonguldak Ağrı Ovası Sulak Alanları Ağrı Sarısu Ovası Sulak Alanları Ağrı Yedikır Barajı Amasya Hirfanlı Barajı Ankara Kesikköprü Barajı Ankara Sarıyar Barajı Ankara Manavgat Baraj Gölü Antalya Oymapınar Baraj Gölü Antalya Çoruh Vadisi Artvin Batman Baraj Gölü Batman Özlüce Baraj Gölü Bingöl Karacaören 1 Baraj G.

yumurtlama ortamı ise veya yavru balıkların beslenme ve barınma ortamı ve/veya balıkların göç yolu üzerinde bulunuyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olrak nitelendirilebilir.T. Bu nedenle kuşların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını güven içerisinde yapabilmeleri için. Batı Palearktik Bölgedeki kuş göç yollarında en önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir. 200-700’lük gruplar halinde 250. Ülkemizdeki sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni. yaşamevrelerini. tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri veya alt türlerini destekliyorsa veya bu türlerin bir veya daha fazla bireylerini (kayda değer sayıda) içeriyorsa. veya 3 Bir sulak alan. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile kalitesinde dolayı bir bölgenin ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere sahipse. balıklar için önemli bir besin kaynağına sahipse.000’in üzerinde leyleğin gösterişli geçişlerine sahne olmaktadır.000 su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. 134 . dolayısıyla küresel biyolojik çeşitliliğine işaret eden türler arası ilişkileri ve/veya popülasyonları barındırıyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. Sulak alanınn içinde veya buna bağlı başka bir yerde.4. Türkiye üzerindeki bu göç. Önemli bir oranda doğal balık alt türlerini. Batı Palearktik Bölgedeki en büyük yırtıcı göçüdür. veya ailelerini. verimliliğini veya çeşitliliğini gösterecek özellikteki su kuşu gruplarından önemli sayıda su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan Ramsar Kriterleri Ramsar Kriterleri 1 2 Bir sulak alan eşine azrastlanır veya sıra dışı bir biyo-coğrafi bölgedeki sulak alanlara dair özgül bir örnek oluşturuyorsa.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo VI. endemik bitki veya hayvan türleri veya toplulukları açısından özel bir değere sahipse veya Bir sulak alanın değerlerini. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren Çoruh Vadisi göç rotası ile 200. 2004. Bir sulak alan. su kuşlarının bir tür ya da alt türlerinin popülasyonundaki bireylerin %1'ini düzenli olarak destekliyorsa uluslararası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. 20.2. Türkiye’deki sulak alanların varlığı herhangi bir ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. 4 5 6 7 8 Ülkemizdeki sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı halen yürürlükte olan 2003-2008 Ulusal Sulak Alan Stratejisi kapsamında devam etmektedir. sulak alanın yararları ve/veya değeri. popülasyonlar hakkında veri edinemenin mümkün olduğu yerde bir sulak alan. (Nadirlik. tipiklik) Bir sulak alan kayda değer miktarda nadir.C. Karadeniz’in batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek boğaz üzerinden Anadolu’ya geçen Boğaziçi göç rotası.000’den fazla yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesindeki sulak alanlara yayılırlar. bitki veya hayvanların biyolojik döngülerinin kritik safhalarında bu bitki ve hayvan türlerine habitat olması açısından özel bir öneme sahipse uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.

VI. Akyatan Gölü ve Uluabat Gölü olmak üzere 4 yeni alan daha dahil edilerek Listedeki alan sayımız 9 ‘ a çıkarılmıştır.3. Alan.000 ha. Kızılırmak Deltası.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI.05. Kuş (Manyas) Gölü ve Burdur Gölüdür. Sultan Sazlığı Kayseri İli sınırları içerisinde yer alan sultan sazlığı toplam alanı 39. Ramsar 8. 1998 yılında ise. Dünya Bankası desteğiyle başlatılan “Korunan Alanlar ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” (GEF-2) kapsamında incelenmekte olup.3. akılcı kullanım ve geniş katılımlı uygun bir yönetim planı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.Akit Taraflar Toplantısında İngilizceye çevrilerek dağıtılmış ve Sulak alanlar konusunda Ulusal mevzuatını hazırlayan ender ülkelerden birisi olan ülkemiz Ramsar Sekretaryası ve üye ülkelerce ilgi ve takdirle karşılanmıştır.T. Gediz Deltası. geliştirmeyi ve akılcı kullanmayı taahhüt etmiştir. sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumayı. Yapılan çalışmalarda 301 kuş türü tesbit edilmiştir. Ülkemizin listeye dahil edilen 9 adet Ramsar Alanları ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmektedir. Seyfe Gölü.4. Sultan Sazlığı. dik kuyruk ve yaz ördeği'nin ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Bu alanlar. alanı kapsar. Sulak Alanlar (RAMSAR) Sözleşmesi ve Yasal Düzenlemeler Ülkemiz. Sözleşme çerçevesinde düzenlenen Pan-Avrupa Bölgesel Toplantıları ve Akit Taraflar Toplantılarına katılım sağlanarak ulusal raporlar sunulmaktadır. 135 . Söz konusu Yönetmelik. sulak alanlardaki genel koruma ve kullanma esasları.200 ha.1. Yönetmelik.1994 tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alanın 17. başta listeye dahil ettirdiği 9 sulak alan olmak üzere. proje çerçevesinde alanda.lık kısmı 1994’de Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir. Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 17.4. Alan tatlı. Sözleşme kapsamında 1995 yılında Kapadokya’da “sulak alanların korunması” konusunda uluslararası bir toplantı düzenlenmiştir.C. tuzlu ve hafif tuzlu göl ile geniş bataklık gibi farklı ekosistemlerinden oluşmaktadır. Türkiye. sulak alanların korunması yönünden son derece önemli olan bu sözleşmeye 30 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuş. geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Yönetmelik 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ramsar Sözleşmesi ile. koruma bölgelerinin tespit edilmesi ve bu bölgelerde yapılacak uygulamalar. Sultan Sazlığı. Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (Ramsar Sözleşmesi) uygulanmasına yönelik olarak ülkemizdeki sulak alanların korunması. Türkiye 1994 yılında 5 sulak alanını Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil ettirerek Sözleşmeye taraf olmuştur. Göksu Deltası. yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması ile Ramsar Ulusal Komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarını belirten 4 temel konu hakkında hükümler getirmektedir. nesli tehlikede olan küçük karabatak.

700 ha.600 hektarlık bölümü.4. ekolojik olarak bol gıdalı olup.000 ha. alanı kapsar. suları tuzlu ve arsenikli. 1994 yılında gölün 10. Türkiye'nin en derin göllerinden biri olup. ekolojik olarak bol gıdalı. Alan tatlı.4 Seyfe Gölü Kırşehir İli sınırları içerisinde yer alan göl 14. Ayrıca.3.4. Burdur Gölü öncelikle.lık bir alanı kaplamaktadır. Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır.4. sayıları giderek azalan saz horozunun en önemli üreme alanıdır. Alan 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (kıyı suları dahil 23. limnolojik bakımdan killi olup.3. Gölün 10.600 ha) ilan edilmiştir. Tuz gölünden sonra flamingo’nun ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Nesli tehlikede olan küçük karabatak.3 Kuş (Manyas) Gölü Balıkesir İli sınırları içerisinde yer alan göl 16.C.200 ha kısmı ve 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Göksu Deltası İçel sınırları içerisinde yer alan Delta 14. Alanın kuş göç yolu üzerinde bulunması ve Manyas Gölüne yakın olması kuşlar açısından önemini artırmaktadır.5. 1970'den beri Türkiye'de bir gölde kaydedilen en yüksek su kuşu 136 .3.6.4. tuzlu ve hafif tuzlu göl alanları.3.423 su kuşu. Alanın 8650 ha. VI. Suları tuzlu olup. 1994 yılında 12.500 ha büyüklüğündedir. Uluabat Gölü Bursa İli sınırları içerisinde yer alan Uluabat Gölü 13. yaz ördeği.T. gölde üreyen kuşlar için yaşamsal önem taşıyan yaklaşık 1500 ha’lık hafif tuzlu-tatlı su bataklıklarından meydana gelmiştir.200 ha. VI. VI. Yaklaşık 2000 çift flamingo kuluçkaya yatmaktadır. 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir.3.000 ha. kışın çok sayıda su kuşu açısından önem taşır. Suları tatlı. çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük karabatak'ın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 187 kuş türü tespit edilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. Nesli dünya çapında tehlike altına olan dik kuyruk ördeğin dünyadaki en önemli kışlama alanı olup.lık bir alanı kaplamaktadır. Alanın.4. Dünya kış populasyonunun % 70 Burdur Gölü’nde bulunmaktadır. Suları tatlı.lık kısmı 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir.lık bir alanı kapsamaktadır. açık su yüzeyleri ile çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir. pasbaş patka. VI. Alanda yapılan çalışmalarda 255 kuş türü tespit edilmiştir. 1996 Ocak ayında sayılan 429.2. Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan Milli Parklara verilen "A" sınıf diploma ile ödüllendirilmiştir. besin maddeleri yönünden fakirdir.lık kısmı Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Alanda yapılan çalışmalarda 332 kuş türü tespit edilmiş olup.Burdur Gölü Burdur ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Burdur Gölü 23.480 ha. büyük orman kartalı ve şah kartal'ın en önemli üreme alanıdır. geniş bataklık ekosistemleri ile kıyı ve kumul alanlarından meydana gelmiştir. Kış aylarında nesli tehlikede şah kartal bulunmaktadır. Nesli dünya çapın tehlikede olan toy’un beslenme ve üreme alanıdır. tepeli pelikan.

VI. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük kerkenez'in en önemli üreme alanıdır.400 ha.4. Gediz Deltası İzmir İli sınırları içerisinde yer alan Delta 20. Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından birisi bu deltada bulunmaktadır.C. Alan 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Avrupa Komisyonu LIFE Third Countries Programının mali desteği ile Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde.7.T. alanı kaplamaktadır. çayır.4. sazlık. Türkiye'nin en büyük lagün gölü olup. yüzölçümüne sahiptir. 14. tuzlalar.3. Bu güne kadar hiç bir koruma statüsüne kavuşturulmayan alan. Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI sayısıdır. Nesli tehlikede olan yaz ördeği. alanı kaplamaktadır. Yönetim Planları Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planı Projesi Ülkemizin Ramsar Sözleşmesi Listesinde yer alan Kuş (Manyas) Gölü'nün sürdürülebilir ve akılcı kullanımı için bir planlama geliştirmek amacıyla. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan. saz horozu ve turaç'ın en öenmli üreme alanlarından biri olup. kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterdeki habitatların birarada bulunduğu bir sulak alan ekosistemidir. mera. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 205 kuş türü tespit edilmiştir. Delta ince kordonlarla denizden ayrılan ve suları tuzlu olan dalyanlar. göl suyundaki tuzluluk mevsimlere göre değişmektedir. şah kartal. Yönetim planının hazırlanmasına tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile NGO’lar katılmıştır.Akyatan Lagünü Adana İli sınırları içerisinde olup.4. VI. Bakanlığımız tarafından 15 Nisan 1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Büyük deniz düdükçünü ve kuzey incir kuşu bu bölgede tesbit edilmiştir. Kızılırmak Deltası Samsun İli sınırları içerisinde yer alan Delta 16.4. VI. Alan deniz kuşları özellikle de sumru ve martılar için tüm Akdeniz genelinde önemli bir üreme bölgesidir. Bu türlerden tepeli pelikan deltada kuluçkaya yatmaktadır.000 ha. dik kuyruk. Deniz. al boyunlu kaz. "Manyas (Kuş) Gölü’nde bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilerek kuş varlığının artırılması ve alanın akılcı kullanımın sağlanması için mekanizmaların geliştirilmesi" 137 . Lagün ile deniz arasında yüksekliği 20 m'yi bulan ve genişliği bir kaç km olan Türkiye'nin en büyük kumulları yer almaktadır. küçük kerkenez ve toy 'un en önemli barınma alanlarıdır. ırmak.8.110 ha. dikkuyruk ördeğin de kalabalık gruplar oluşturduğu bir alandır. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir.9. cüce karabatak.3. göl. orman. VI. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planının hedefi.3. bataklık. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 250 kuş türü tesbit edilmiştir. tatlı su bataklıkları ile çayırlık ve sazlık alanlardan meydana gelmiştir.4. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 308 kuş türü tesbit edilmiştir.

’si 12-15 Haziran 2003 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Sözleşmenin amacı. ihracaatının ve reeksportunun kontrollü şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli tedbirleri alır.C.5. Dünya Sulak Alanlar Günü 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü her yıl ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. MedWet Toplantısı Ramsar Sözleşmesi’nin Akdeniz havzasında yürütülmesinden sorumlu bulunan Akdeniz Sulak Alanlar Girişimi’nin (MedWet) her yıl düzenlenmekte olan koordinasyon toplantılarının 5. Ulusal Sulak Alan Stratejisi Ramsar Sözleşmesi 8. 2. Sözleşme ülkemizde 22. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği 27.2001 tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslar arası ticaretini düzenler. Bu toplantı uluslararası platformda Türkiye’de gerçekleştirilen doğa koruma çalışmalarının vitrine çıkartılması. Taraflar Konferansında kabul edilen strateji planı çerçevesinde.T. Uluslararası platformda ülkemiz ulusal sulak alan stratejisini hazırlayan nadir ülkelerden biridir. Kuşların Korunmasına Dair Milletlerarası Sözleşme Türkiye Sözleşmeyi 1966 yılında onaylamıştır. bütün kuşların üreme devrelerinde ve nesli tehlikede olan kuşların bütün yıl boyunca korunmasını amaçlamaktadır. Her taraf ülke sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalinin. DOĞAYI KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 1. 2003-2008 dönemini kapsayan Strateji ile sulak alanların koruması ve akılcı kullanımı hedeflenmiştir.12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olarak kabul edilmiştir. Uluabat Gölü Yönetim Planı Projesi faaliyet takvimi çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Hollanda Tarım Balıkçılık ve Doğa Koruma Bakanlığının teknik desteği başlatılan proje bu yılın başında tamamlanarak uygulanmaya başlamıştır. Yönetim Planının uygulanması devam etmektedir. VI. Ulusal Sulak Alan Stratejisi hazırlanmıştır. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme (CITES Sözleşmesi) Sözleşme 1973 yılında imzaya açılmıştır.12.1996 yılında yürürlüğe girmiştir. ülkemizin tanıtımı ve sulak alan koruma çalışmalarına kamuoyu ilgisinin çekilmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Sözleşmenin amacı. 138 .

sosyal. 6. Bu kapsamda özel koruma düzenlemeleri gerektiren nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri. Türkiye sözleşmeyi 1976 yılında onaylamıştır. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Sözleşme 1979 yılında imzalanmış ve 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. 4. Akdeniz’in kapladığı alan içinde. Bern Sözleşmesi kapsamında nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerinin korunmanın ancak bunların yaşama ortamlarını korumakla mümkün olabileceğinden hareketle özel korumaya değer alanlar ağı “Zümrüt Ağı” adı altında ekolojik bir ağ kurulmaktadır. sözleşmeyi 17. deniz çevresinin iktisadi. endemizm açısından önemli olan alanlar Zümrüt Ağı kapsamına dahil edilmekte olup. Avrupa Birliği ülkeleri için önemli bir kararnamedir. Sözleşmenin amacı. Yaban Kuşlarının Korunmasına Dair Avrupa Ekonomik Topluluğu Kararnamesi Kararname 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ( Barselona Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3. sözleşmeye taraf olan ülkelerin kendi topraklarında bulunan uluslararası önemdeki sulak alanları belirlemek ve sulak alanların korunmasını teşvik amacıyla planlamaya geçerek sulak alanların akılcı şekilde kullanılmasını sağlamaktır.05. bu alanların ve barındırdığı türlerin korunması hedeflenmektedir. 5. hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır. Sözleşmenin amacı. Sözleşmenin amacı. doğal olarak mevcut yaban kuş varlıklarının korunmasının ve bakımının. 139 . habitat tipleri. göçmen türler.Türkiye.T. sıhhi ve kültürel değerinden oluşan ortak mirasın ve denizin ekolojik dengesinin korunması amacıyla. Türkiye sözleşmeyi 20 Şubat 1984 tarihinde onaylamıştır. Avrupa Konseyine üye devletler ve bu sözleşmeyi imzalayan diğer devletlerde yabani flora ve faunanın muhafazasının. Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Önemde Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) Sözleşme 1971 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı. devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların işbirliğini sağlamaktır.C. yeterli çeşitlilikte yaşama alanlarının sağlanmasıdır.1994 tarihinde onaylamıştır.

Taraf olma süreci devam etmektedir. Sözleşme ülkemizde 14. etkileri ve incelmeye neden olan maddeler konusunda araştırma yapılmasının teşvik edilmesi. Protokolün amacı. Türkiye bu sözleşmeyi 11 Şubat 1998 tarih ve 4340 sayılı kanunla TBMM’ de kabul etmiştir. 10. bir azaltma takviminin kapsamına alınmasıdır. ciddi kuraklık ve çölleşmeye maruz ülkelerde. çölleşme ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.12. Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Sözleşme Ekim 1994 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı. Protokolün amacı genetik yapısı değiştirilmiş canlıların biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği riskleri önlemektir. ozon tabakasının incelmesi. Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. göç yolları açısından gerekli yerlerde uygun yaşama alanları ağının bakımını sağlamaktır.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yaban Hayvanlarından Göçmen (Bonn Sözleşmesi) Türlerin Korunmasına Dair Sözleşme Sözleşme 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi . sürdürülebilir kullanımın temini ve genetik kaynaklardan sağlanan faydanın eşit ve adil paylaşımının sağlanmasıdır. Türkiye 19 Aralık 1991’de protokol orijinal metnine resmen taraf olmuştur.Sözleşmenin amacı. Sözleşmenin amacı. . 11.T. . biyolojik ve genetik kaynakların korunması.Türkiye Aralık 1991’de resmen taraf olmuştur. Sözleşmenin amacı.05.Sözleşme Mart 1985’de imzaya açılmış. Açıldığı tarihte Türkiye paraf etmiştir. 9. Sözleşmeye ek olarak ”Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” imzaya açıldığı Mayıs 2000’de paraf edilmiştir. 1 Ocak 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. özellikle Afrika başta olmak üzere. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Protokol 16 Eylül 1987’de imzaya açılmış.C. 8. 27. araştırma sonuçlarından elde edilecek bilgilerin değişiminin sağlanmasıdır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı) Sözleşme 1992 yılında imzaya açılmıştır.1996 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak taraf olunmuştur. ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve tüketimlerini kontrol altına alarak. göçmen türleri yok olma tehlikesinden kurtarmak açısından önemli olan yaşama alanlarını mümkün ve uygun yerlerde korumak ve restore etmek. 140 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 7.

21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Çözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile taraf olmuştur. ülkemizde 24.1979 tarihinde imzaya açılmış ve 16. başta karbondioksit olmak üzere.07. Sözleşmenin amacı. Haziran 1992 Rio Çevre ve Kalkınma imzaya açılmış.1983 tarihinde bu sözleşmeye taraf olmuştur.T. Feza’da Men’i Hakkında Antlaşma ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Sözleşme ülkemizde 13. 1979 Uzun Menzilli Silahlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi Protokolü ( Cenevre Protokolü) Ülkemizde 23.C. 14. Sözleşmenin amacı : Gemilerden kasıtlı olarak. Atmosferde. Türkiye. uzun menzilli taşınması dahil. Avrupa ’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarımlarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.1985’ de yürürlüğe girmiştir. dünyadaki gaz emisyonlarının meydana getirdiği sera etkisi sonunda ortaya çıkan ve istenmeyen küresel ısınma dolayısıyla meydana gelen iklim değişikliğinin durdurulmasıdır. Sözleşmenin amacı: Silahlanma yarışına son verilmesi ve nükleer silahlar dahil her nevi silahlara teşviklerin kaldırılması yolunda Birleşmiş Milletler gayelerine uygun olarak top yekün silahlanmaya karşı bir antlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasının amaç olduğu konusunda mutabık kalınmasıdır 15.05. Denizlerin Gemiler Tarafından Uluslararası Sözleşme (Marpol-73 Sözleşmesi) Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme. Ülkemiz.04.06.1965 yılında yürürlüğe girmiştir. hava kirleticilerinin.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.11. Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Sözleşme 13. 13. hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Konferansı’nda Sözleşmenin amacı. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sözleşme. 141 . ihmal veya bir kaza neticesinde denize bırakılan petrol ve diğer zararlı maddelerin deniz kirlenmesinde önemli bir sebep olduğu kabul edilerek bu zararlı maddelerin kirliliğinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu maddelerin kaza neticesinde denize boşaltımının en aza indirilmesi ve sadece petrol kirlenmesi ile sınırlı olmayan dünya çapında kurallar konulmasının kabul edilmesidir. Sözleşmenin amacı : Avrupa’ da hava kirleticilerinin uzun menzilli aktarımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için işbirliği programının uzun vadeli finansmanının sağlanmasıdır. 18. 16.03. hava kirliliği ve bunun etkilerini denetim altına almak için yapılan işbirliği çağrısına ve kükürt dioksitten başlayarak ve diğer kirleticileri de kapsayacak şekilde.

Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Sözleşme ülkemizde 06. 1994. bazı olağanüstü doğa ve insan yapısı nesnelerin sadece bir devletin mirası olmadığı anlayışıyla. 2004. sınır ötesi radyolojik sonuçların en aza indirilmesi için devletlerin nükleer kazalara ilişkin bilgileri mümkün olan en kısa zaman içinde vermesidir. insan sağlığı ve çevreyi tehlikeli atıkların ve diğer atıkların oluşumu ve yönetiminden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin sıkı kontrol yolu ile denetlenmesidir.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 18. 15. insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şartlar altında ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştiği takdirde izin verilmesi. ülkelerin kendi topraklarındaki doğal mirası belirlemek. 19. A. Sözleşmenin amacı: Karadeniz’ in deniz çevresinin korunması ve canlı kaynaklarının muhafazasında gelişme sağlamak. teknik ve teknolojik alanlarda işbirliği yapılmasıdır. Karadeniz’in biyo üretken potansiyelinin korunması. Kaynaklar 1. Haziran 1992. korumak. ziyarete sunmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. İstanbul. Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi Ülkemizde.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı: Tehlikeli ve diğer atıkların çevre etkin yönetim ilkeleri ile uyum içinde olduğu sürece üretilmiş oldukları devlette bertarafı. Kılıç.10. Kasparek. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ( Dünya Mirası Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Ankara. Ertan A. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.Osman. 20. Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Şözleşmesi Sözleşme ülkemizde. Sulak Alanların Önemi ve Türkiye’nin “A” Sınıfı Sulak Alanları. saklamak. M.C. bilimsel. Türkiye de taraf olan ülkelerden biridir. 3. DHKB.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 17. Çevre ve Orman Bakanlığı.05. Sözleşmenin amacı.T. Karadeniz çevresinin deniz kirliliğinin nehirler yolu ile Avrupa’da bulunan diğer ülkelerdeki kara kökenli kirleticilere karşı korunması.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karadeniz’in doğal kaynaklarının ve imkanlarının öncelikle Karadeniz ülkelerinin ortak çabaları ile korunabileceği. 1998. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. Sulak Alanlar Şubesi. Sözleşmenin amacı: Nükleer enerjinin güvenli gelişimi ve kullanımda uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi. 03. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler. 2. ERDEM. dünya mirasının ve bunlardan tehlikeye maruz olanların listesini çıkararak Dünya Mirası Fonu oluşturmaktadır. kullanılması ve geliştirilmesi.03. Çevre Bakanlığı. 4. Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. 142 . başka devlete taşınımına ancak.

1995-1998 yıllarını kapsayan dönemde Türk turizminin uluslararası turizm geliri içerisindeki payı yüzde 1. konaklama. 143 . dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12’nci.7 milyon kişiden. dinlenme. 2000 yılında ise 1824 olarak gerçekleşmiştir. Turizm işletmesi belgeli tesis sayısı ise 1990 yılında 1260.7 milyon kişi. Dünya turizminin başarısı ve geleceği önümüzdeki yıllarda çevre değerlerine verilecek önem ve planlamalar ile belirlenecektir. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 1970 yılında 301 olan turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1990 yılında 1921’e 2000 yılında ise 1300’e yükselmiştir. diğer toplumları tanıma ve benzeri amaçlarla yurtiçi ve yurtdışı bölgelere gitmelerinden doğan ekonomik. Bunun yanında teknolojilerin ve ülkeler arasında bilgi alışverişi bu amaç içinde büyük önem arz etmektedir. avlanma. uygulama ve kontrol gerektirir.1’de verilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. gelirlerde ise 8’inci sıraya yükselmiştir. meydana getirdiği kaynak kullanım talepleri ile de çevreyi etkileyen önemli bir faaliyettir. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye. TURİZM VII. Günümüzde pek çok ülke "çevre ile uyumlu sürekli ve dengeli turizm gelişimi" için araştırmaya. yabancı ülkelerle alış-veriş ve Gayri Safi Milli Hasıla için önemli bir getiridir. Dünyadaki pek çok ülke için turizm. 9. insanların dinlenme ihtiyacını karşılayan ve farklı kültürleri bir araya getiren özelliği ile sosyo-kültürel. Turizm.1. turizm geliri ise 7.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1995 yılında 1793. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve konjonktürel nedenlerle ülkemize 7. kültürel iletişimlerin doğal ve yapay çevre ortamında paylaşılmasıdır diye tanımlanabilir. spor. Sürekli ve dengeli turizm kendiliğinden gerçekleşen bir olay değildir. kültür. sosyal.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. asli kazanç elde etme faaliyeti için yerleşmeye dönüşmemek şartıyla konaklamaları. 1998 yılında ülkemize gelen turist sayısı 9. Ülkemiz 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak. insanların geçici veya devamlı. yeme-içme ve reklam gibi pek çok farklı aktiviteleri içerir.5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 27.1. Turizm. Çok dikkatli planlama. uygulamaya ve 1990'lardan sonra alternatif turizm türleri şekillendirmeye başlamıştır. 1990 yılında 173 227 olan yatak sayısı 1995’de 280 463’e 2000 yılında da 325 168’e yükselmiştir. yabancı turist sayısı 7. hızlı bir hamle ile dünyaca tanınan ve bilinen bir tatil ve gezi ülkesi durumuna gelmiştir.6’ya. turizm gelirlerinin ise yüzde 45 arttığı görülmektedir. Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri’ne ait bilgiler 1970-2000 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve Tablo:VII.T.2.7 milyon kişiye yükselmiştir.8 oranında bir azalma ile 5. döviz ve istihdam oluşturan özelliği ile ekonomik. TURİZM VE ÇEVRE Turizm. tatil.4’ten yüzde 1. ulaşım. Turizm sektörü. sağlık. 1995-1998 döneminde ülkemizde turist sayısının yüzde 26.C. sayılan bu özellikleriyle gelişmekte olan ülkeler için daha da büyük bir önem taşımaktadır. Turizm işletmesi belgeli yatak sayısı yıllar itibariyle incelendiğinde ise.

10 -2.80 4.49 3.79 31.07 16.52 7.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen.84 18. Tablo:VII.54 -10.71 18 578 6.31 .15 14.46 -1. oda sayısı 156 367.09 5.14 9.1.55 -13.23 1.78 4.57 -2.0.53 0.C.95 .18 12.81 42.34 12. yatak sayısı ise 325 168 olarak gerçekleşmiştir.91 9.39.82 11.86 3.37 7.97 .90 -6.57 21.35 20 517 21 699 23 860 24 983 26 496 27 233 28 013 28 992 30 050 32 011 33 694 34 666 41 351 44 342 51 040 58 914 70 603 83 953 97 260 105 476 113 995 128 065 135 436 145 493 151 055 151 397 153 749 156 367 Değişim Oranı (%) 13.34 5.59 6.70 20.20 -16.88 3.16 -8.1 Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) Turizm Yatırımı Belgeli Yıllar Tesis Sayısı 301 259 157 180 185 202 227 261 261 265 267 278 339 376 412 501 638 892 1 268 1 662 1 921 1 987 1 938 1 788 1 578 1 334 1 309 1 402 1 365 1 311 1 300 Değişim Oranı (%) -13.91 15.87 7.64 6.74 -11.07 7.22 -1.77 9.51 1.28 7.89 -1.75 15.21 Yatak Sayısı 25 872 25 619 19 874 24 605 25 739 25 956 26 068 28 230 26 190 25 727 26 288 30 291 36 332 43 425 53 615 71 521 101 383 153 786 218 445 288 896 325 515 331 711 309 139 276 037 240 932 202 483 202 631 236 632 249 125 245 543 243 794 Değişim Oranı (%) .44 18.46 1.70 5.70 4.11 21.68 42.52 5.93 12.58 15.07 15.04 32.47 33. 144 .05 4.2.47 -7.49 3.43 8.96 -0.64 -3.87 17.37 14.7 -6.86 3.43 3.49 23.52 23.55 1.07 3.0.98 2.43 19. yatak sayısı ise 243 794’dür.26 43.88 19.48 7.81 23.96 -0.29 -7.13 15.44 -2.72 -15.09 14.09 1.74 -15. Yine aynı tarih itibariyle turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 1 824.64 2.18 15.60 0.40 41.78 7.75 51.25 12.09 5.01 0.26 7.81 .1.76 7.43 19.32 6.44 -0.44 3.85 9.75 4. 2000.28 15.23 15.1.49 10.96 12.43 6.24 -1. oda sayısı 113 452.54 25.25 2.35 39.51 3.71 3.10 14.76 2.34 11.25 4.27 1.10 15.08 14.54 9.95 4.71 Tesis Sayısı 292 337 363 388 400 421 439 446 473 494 511 529 569 611 642 689 731 834 957 1 102 1 260 1 404 1 498 1 581 1 729 1 793 1 866 1 933 1 954 1 907 1 824 Turizm İşletmesi Belgeli Değişim Oda Oranı Sayısı (%) 15 243 15.15 19.76 -4.22 19.70 Yatak Sayısı 28 354 32 114 34 628 38 528 40 895 44 957 47 307 50 379 52 385 53 956 56 044 58 242 62 372 65 934 68 266 85 995 92 129 106 214 122 306 146 086 173 227 200 678 219 940 235 238 265 136 280 463 301 524 313 298 314 215 319 313 325 168 Değişim Oranı (%) 13.68 16.80 5.06 12.83 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kaynak: Turizm Bakanlığı.71 5.33 1. tanıtım ve pazarlama konusunda bir reform ihtiyacı mevcuttur.2’de verilmektedir.15 31.99 3.76 9.84 0.71 -12.58 3.18 29.6 27.84 Oda Sayısı 13 372 13 116 10 400 12 564 13 232 12 846 12 802 14 359 13 127 12 803 13 019 15 159 18 172 21 410 26 372 34 251 48 615 73 537 105 736 139 497 156 702 158 379 148 017 132 395 114 913 96 517 96 592 110 866 116 286 114 840 113 452 Değişim Oranı (%) .88 41.85 9.82 0.56 7.93 5.92 7.70 6.29 2. Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere 2000 yılı sonu itibariyle turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1 300.38 14.60 6. Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin tür ve sınıflarına göre dağılımı ise Tablo:VII.78 2.26 6.97 0.00 1.97 7.78 5.43 3.41 17 282 7.90 0.91 -20.68 1.94 51.43 5.94 19.05 2.80 -10.59 1.35 3.28 -1.22.22 6.38 5.94 10.T.

39 667’si tren yolu. 1998’de 9 431 280.Sınıf 2.Sınıf 2. 1999’da 7 487 365 ve 2000 yılında ise 10 428 153 olduğu görülmektedir.3’de gösterilmektedir. Otokaravan Turizm Kompleksi Hostel TOPLAM Kaynak: Turizm Bakanlığı. 1997’de 9 712 510. 2000.1.1. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden her 100 turistten yaklaşık 76’sının Avrupa + OECD ülkelerinden geldiği görülmektedir. 1996’da 8 536 778.2 Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı Türü Sınıfı Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı 73 144 317 427 78 6 15 49 20 122 10 3 24 3 1 4 4 1 300 Oda Sayısı 20 376 23 797 24 913 17 988 1 863 316 316 13 809 3 390 2 106 1 006 99 467 489 27 324 2 310 113 452 Yatak Sayısı 44 708 50 254 51 644 36 618 3 744 338 609 30 234 7 121 4 109 2 852 220 999 2 068 54 705 7 517 243 794 Turizm İşletmeli Belgeli Tesis Sayısı 118 193 446 547 145 6 20 69 12 133 10 7 38 72 2 3 3 1 824 Oda Sayısı 33 590 25 695 36 311 23 536 4 738 437 460 21 421 1 821 2 267 926 478 1 253 2 082 443 225 684 156 367 Yatak Sayısı 71 136 52 894 73 871 46 566 9 081 862 917 46 603 4 042 4 460 2 834 1 153 3 219 4 670 910 499 1 451 325 168 5* 4* Oteller 3* 2* Tek * Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Oberjler Kaplıcalar Apart Oteller Özel Belgeliler Golf Mola Tesisleri Eğitim Ve Uygulama Tes.Sınıf Yıllar itibariyle ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı incelendiğinde 1995 yılında 7 726 886.Sınıf 1. 145 .T. 1144 845’inin de deniz yolunu tercih ettikleri görülmektedir. 1 969 579’u karayolu. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden 10 428 153 kişinin 7 274 062’ si havayolu. 2000 yılında ülkemize gelen yabancıların milliyetlere ve taşıt araçlarına göre dağılımı Tablo:VII.C. 1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.

9 -18.0 216. 2000.01 0.0 Nisan 416. 1999 yılında yüzde 16.4 19.0 1 041.9 1.1 34.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.4 -3.0 225.9 51. 1997 yılında 1.636 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. 2001 yılında ise 10 milyar dolar turizm geliri beklenmektedir.2 15.7 41. 1999 yılında 5.2 1.9 -27.4 3.0 357.0 Kasım 358.7 -5.6 33.0 196.1 -15.203 milyar dolar.0 261.0 33.203.0 422.4 2000/97 2. 146 .0 239.0 728.26 0.4 ve Tablo:VII.2 70. 2000.5 2000/99 10.3 46.0 302.9 47.6 -39.0 186.0 718.2 1.4 23.7 16.2 37.0 826.0 255.8 6.1 Ocak 212.8 -12.0 Temmuz 854.0 0.0 1 054.C.0 224.0 Ekim 715.1 29.4 -6.6 39.177 milyar dolar.6 -0.0 696.9 -5.0 229.1 21.1 1. Ülkemiz sırasıyla 1997 yılında 7 milyar dolar.1.0 Mart 312.8 44.0 Şubat 175. 1997-2000 yılları arasında ülkemizin turizm gelir-giderleri ile bunlara ait değişim oranları Tablo:VII. 1998 yılında 7.0 869.753 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.0 -1.0 TOPLAM Kaynak: T.7 artarak 1.0 1998/97 23.2 -41.T.0 1 169. 2000 yılında da 7.0 509.4 52.471 milyar dolar olan turizm gideri 2000 yılında yüzde 12.14 100.0 984.0 291.6 9.0 662.177.1.6 696.0 749.C.8 -13. Tablo:VII.0 420.0 Eylül 1 054.2 -26.86 1.0 1 207.1.3 0.8 2000/98 -16.5 1999/98 -24.88 7.8 -29.4 -14.3 Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) Milliyet Avrupa+OECD Toplam Doğu Avrupa Toplam Afrika Toplam Asya Toplam Amerika Okyanusya Milliyetsiz TOPLAM Havayolu 5 495 763 1 080 948 137 003 528 247 21 066 767 10 268 7 274 062 Karayolu 257 375 1 219 565 9 194 482 106 783 25 531 1 969 579 Demiryolu 12 989 25 007 70 1 447 151 2 1 39 667 Denizyolu 915 257 97 442 21 562 90 409 20 043 48 84 1 144 845 Toplam 6 681 384 2 422 962 167 829 1 102 209 42 043 842 10 884 10 428 153 Milliyet Payı (%) 75.0 5.55 14.00 Kaynak: Turizm Bakanlığı.7 0.6 3.0 7 636.0 1 056.0 Haziran 794.0 GENEL 7 002.3 -41. Merkez Bankası.0 318.0 422.3 2.3 9.711 milyar dolara yükselmiştir.29 0.2 -33.9 1.0 23.0 476.5’de düzenlenmiştir.716 milyar dolar olan turizm giderimiz ise 1998 yılında 1.8 618.1 863.4 Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gelir (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 217.7 23.0 Mayıs 707.8 65.1 30.4 -15.1 azalarak 1.4 -5.1.4 -5.0 1.0 Aralık 236.5 -7.0 7.0 Ağustos 1 169.5 313.5 56.

8 -15.1 68. * Merkez Bankası Ülkemizde turizm sektöründeki gelişmelerin özeti Tablo:VII.7 9.0 86.T.1 Denge (1.1.7 166.4 -7.7 110.6 4.3 -16.0 118.3 14. Merkez Bankası.C.0 206.0 Aralık 102.C.9 -41.0 1 753.0 1997 8 088 549 9 689 004 876.6 207.4 2000/97 17.0 Mart 122.4 -0.5 1999 5 203 000* 7 487 285 736.2 3.8 -22.9 -11.1 -22.8 -4. 2005 yılında ülkemizi ziyaret edecek kişi sayısının 13.6 Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcama Yabancı Gelir Başına Yıllar (1.3 78. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere 1995-1998 döneminde yabancı başına ortalama harcama ve vatandaş başına ortalama harcama miktarı her geçen yıl artmakta iken 1999 yılında bu eğilim tersine dönmüştür.0 101.2 -9.0 Ekim 103.0 134.6’da verilmektedir.2 -2.2 1999/98 -40.8 -11.4 381.6 19.0 108.0 -2. 147 . 1984 yılından itibaren anket yöntemi ile tespit edilmektedir ve hesaplamalarda çıkış yapan yabancı sayısı esas alınmaktadır.6 -16.9 -18.000$) Gider (1.3 2000/98 -14.0 Nisan 162.5 167.C.7 16.3 4.0 168.5 28.0 1998 7 808 940 9 752 697 879.9 36.0 107.0 1996 5 962 100 8 614 085 748.9 1 471.3 92. Plan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında % 8.2 2.1’lik bir artış öngörülmektedir.0 80.7 71.7 12.7 136.8 73.5 Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gideri (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 111.0 Kaynak: T.2 -18. Tablo:VII.3 -28.9 -16.1 223.0 -0.0 Eylül 78.1.7 -15.0 1 711.0 Ağustos 133.0 TOPLAM Kaynak: T.1.6 186.7 -15.5 21.9 370.0 90. 2000.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.7 172.0 242.3 38.1 -19.5 27.0 Kasım 106. Gelen Yabancı Sayısı Çıkan Vatandaş Sayısı Vatandaş Başına Ortalama Harcama ($) 229.0 Haziran 231.627 milyar dolar olacağı öngörülmektedir.1. Merkez Bankası.0 213.7 -20. VIII.1 210.6 90.3 Ocak 94.0 GENEL 1 716.2 98. 2000.0 Temmuz 269.3 10.1 0.8 16.0 206.4 2.3 28.3 88.0 Şubat 121.2 309.0 Mayıs 190.0 159.6 96.7’de verilmektedir.8 248.6 milyon elde edilecek turizm gelirinin de 11.9 -15.000$) 912 000 1 265 000 1 716 000 1 753 900 1 471 000 3 981 391 4 260 701 4 632 876 4 601 349 4 758 211 4 045 000 4 697 100 6 372 549 6 055 040 3 732 000 NOT: 1978 yılına kadar Maliye Bakanlığı 1978-1983 yılları arasında da Merkez Bankası kayıtlarından alınmakta olan turizm geliri. Anket 1991-1995 yıllarında Merkez Bankası’nca yapılmıştır. 1996-1998 yılı turizm geliri Turizm Bakanlığı ve DİE’nün birlikte yürüttüğü anket sonucunda hesaplanmıştır.8 -16.4 -4.9 71.000$) Ortalama Harcama ( $) 1995 4 957 000 7 726 886 684.1 -22.0 1998/97 37.1 296.0 89.4 23. 1995 – 1999 yılları arasında turizm gelir-gider dengesi ve ortalama harcamalara ilişkin bilgiler Tablo:VII.4 14.3 -8.9 -12.3 -13.1 2000/99 42.0 7.4 17.7 93.2 -18.6 130.7 41.6 -21.4 105.1 -58.6’lık turizm gelirinde ise % 10.

3249 yat kapasiteli yat limanı.8 Yurda Gelen Yabancı Sayısı 7. . Bu tahsislerin.7 adet golf tesisi.471 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Tahmin Kaynak: DPT.C.690 3.1 4.200 1.000 7.5957 kişi kapasitesi günübirlik tesis. 1983-2000 yılları arasında.1. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası’nın 8. yat çekek ve yanaşma yeri.500 11.2 10. ile değişik turizm türleri (kür+termal merkezleri. Beş Yıllık Kalkınma Planı.7 Turizm Sektöründeki Gelişmeler TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yıllık Ortalama Artış (%) 1995 1999 (1) 2000 (2) 9. Tablo:VII.1 14.203 Turizm Gideri (Milyon $) 911 1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VII.1.2 8. Kaynak: Turizm Bakanlığı.T. sportif amaçlı turistik tesisler. VIII. .850 2005 (2) 13. .18624 yatak kapasiteli bölümü ön izinli (% 16). maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılarak 1983 yılında yürürlüğe giren “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tahsis edilmektedir.600 8. Ekim 2000 tarihi itibariyle Tablo:VII.756 Sayısı (Bin Kişi) Turizm Geliri (Milyon $) 4. .8’de verilmektedir.26459 yatak kapasiteli bölümü kesin izinli (% 23).000 5. turizm kompleksleri vb.) gerçekleştirilmek üzere müteşebbislere arazi tahsisi işlemi yapılmıştır.8 15.727 7.484 (Bin Kişi) Yurt Dışına Çıkan Vatandaş 3.116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi.70935 yatak kapasiteli bölümü işletmededir ( % 61). .1. 2000. 2000.6 11.7 7.8 Kamu Arazisi Tahsisleri Turizm Alan Merkez İçi Toplam (I) Ön İzin (1) Yatak Yat Günübirlik (*) Golf Müteşebbis 15 978 300 220 56 Kesin Tahsis (2) 25 425 800 2 715 6 93 İşletme (3) 69 460 1 876 1 485 2 139 Toplam ( 4) 110 863 2 976 4 420 8 288 Turizm Alan ve Merkez Dışı Toplam (II) (1) (2) (3) (4) Turizm Alan ve Merkez İçi/Dışı Toplamı (I+II) (1) 18 624 300 220 63 (2) 26 459 852 3 815 6 101 (3) 70 935 2 097 1 922 2 154 (4) 116 018 3 249 5 957 8 318 Kamu Arazisi tahsisleri ile ilgili bilgiler 2 646 1 034 1 475 5 155 7 52 1 100 8 221 437 15 273 1 537 30 *Günübirlik Kişi Sayısıdır. 116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi tahsislerinin. . .627 3.947 5. 148 .981 4.

Turizm ülkemiz için dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden biridir. kriz dönemlerinde ayakta kalabilen. potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış bölgelere yayılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 8. Öncelikle turizm sektörünün direncini artırıcı önlemler alınarak. 2. hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirmesine verilecektir. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörünün amaçları. Kullanan Öder . 4. verimlilik ve iş kalitesinin geliştirilmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir.Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kamu arazileri üzerindeki tahsislerin 110 863 yatak kapasiteli bölümü turizm alan ve merkezleri içerisinde. Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi kapsamına girebilecek projelerin yürütülmesinde. koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir.2 Turizm Sektörünün Amaçları. 149 . 515 yatak kapasiteli bölümü ise turizm alan merkezleri dışında yer almaktadır. 3. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve turizm ile ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. VII.T.I. İlkeleri ve Politikaları DPT tarafından hazırlanan ve 2001-2005 yıllarını kapsayan VIII.Kirleten Öder ilkesi uyarınca kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına kullanıcıların katılımı sağlanacaktır. kendi kaynağını yaratabilen ve özdenetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.C. tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı. Mevcut kapasiteler kullanılıncaya kadar turizm teşviklerinde ağırlık öncelikle. 7. Değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirilecek yeni alanlarla turizm mevsiminin yılın tamamına ve turizmin. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsisli araziler üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. 5. 9. halkın 6. idari ve mali sorunların çözümlenmesi ve Hazine garantisine gerek duyulmayacak bir model çerçevesinde proje uygulamasının hızlandırılması sağlanacaktır. pazarlama alanına. Talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine öncelik verilecek ve bunların KOBİ statüsünde değerlendirilmeleri sağlanacaktır. Ülke genelinde özel ve kamu mülkiyetinde gerçekleştirilen turizm yatırım/işletme belgeli yatak kapasitesinin yaklaşık % 21’inin. 1. ilkeleri ve politikaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.

yetkileri belirleyen ve etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılacaktır. sinemalar. moteller. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik dinamik ve stratejik Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) uygulamaya geçirilecektir. yat. Konaklama Hizmetleri Oteller. hava ulaşımı. Başlıca turizm türleri dış turizm (aktif dış turizm. kamp alanları ve diğerleri Boş Vakit ve Eğlence Hizmetleri Tiyatrolar. tur operatörleri. 12. dağ. konuk evleri. Ekolojik yönden aşırı duyarlı Milli Park alanlarında sürdürülebilir turizm gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktadır. hoteller. turist rehberlik hizmetleri. kış. 150 . AB’nin tek pazar uygulamasının beraberinde getireceği muhtemel talep azalması ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karşı sektörün gücünü artırmak üzere. yöresel özelliği olan çarşılar.3. pansiyonlar. bahçeler.I. pasif dış turizm) ve iç turizmdir. sağlık. restoranlar ve benzerleri. 13. 14. konuya özel parklar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 10. vapur şirketleri. müzeler. reklam şirketleri ve benzerleri. Ulaşım Seyahat acentaları. milli parklar. VII. otobüs ve tren şirketleri. sanat galerileri. Turizmin Alt Sektörleri Turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesinde destekleyici olarak bazı alt sektörler önem arz eder. Turizm Türleri İnsanların farklı amaçlarla diğer bölgelere gitmeleri turizmi çeşitlendirmekte ve birbirinden farklı turizm türleri gündeme gelmektedir.Turizme yönelik arazi kullanım planlarını yapma. spor merkezleri. dış pazarlarda optimum talep dağılımı yaratılacaktır. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf. onama sürecini yeniden tanımlayan. yaptırma. termal.T.C. 11. ulaşım ile ilgili diğer tüm birimler. hayvanat bahçeleri. Diğer Organizasyonlar Ulusal ve yöresel turist ofisleri. kongre turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektedir.

kültürel turizm. Rekreasyon Turizmi: Dini turizm. Muğla ve Antalya ise tarımsal üretimin ağırlık taşıdığı illerdir. gelişmekte ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu dengeyi kolaylıkla bozmaktadır. trafikten kaynaklanan hava kirliliği. Bu nedenle deniz suyunun ve plajların temizliği.I. spor amacına yönelik turizm (dağ turizmi. çevre kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir. çarpık kentleşme. kendisini doğrudan bu değerlerin yok olmasına. Bu taleplerin karşılanabilmesi ise tümüyle genel bütçe ödeneklerine bağlı olmaktadır. Çevre turizmin temel kaynağıdır. Muğla ve İzmir illeri yoğun göç alan iller sırlamasında ön sıralara geçmişlerdir. termalizm. tarımsal ve sanayi üretiminin birlikte ağırlık taşıdığı. Sağlık Turizmi: Klimatizm. dolayısıyla sürecin ortadan kalkmasına yol açabilir. av turizmi) Sosyal Turizm: Gençlik turizmi. büyük ölçüde deniz kıyılarında yoğunlaşmıştır.T. toprak. 151 . Su. Antalya. Turizmin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri Bir ülkedeki sosyal. turizm yatırımlarının bu bölgede yarattığı gelir ve istihdam imkanıdır. Bu iller Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus artış hızı göstermişlerdir. Turizm gelişme bölgesinin bu üç önemli büyük kentinden İzmir. kanoculuk. Gürültü. dolayısıyla turizm potansiyelini oluşturan değerler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Örneğin. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi. doğal ve kültürel değerler o ülkenin turizm potansiyelini oluşturan değerlerdir.4. hava ve flora-faunadır. Türkiye'de turizm sektörü. tarihi ve doğal çevre değerlerini dikkate almayacak bir turizm gelişmesi. VII. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinin yatak yoğunluğu açısından ilk sırada yer alan bu turizm bölgelerine yönelik göç. yaş turizmi. gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. etnik turizm. golf turizmi. sosyal ve kültürel faktörler turizm hareketlerinin başlangıç ve sınır koşullarını oluştururlar. tahrip edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir.C. Akdeniz ülkelerinin hemen tümünde ve Türkiye'de turizm hareketleri deniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır. kıyı bölgelerinin verimli tarım topraklarının ve hassas alanların ikinci konut alanlarıyla betonlaşması. orman yangınlarında altyapı yetersizliği gibi faktörler ekosistemlerdeki dengeleri bozmakta. Bu etki başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. Bunlar. tarihi. durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken. mağara turizmi vb.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Turizm çeşitleri ise aşağıda yer almaktadır. İş Turizmi: Kongre turizmi vs. Turizm hareketi genellikle doğal dengenin çok duyarlı olduğu yerlerde başlamakta. Antalya ve Muğla'nın yoğun dış göçe uğramasının en önemli nedeni. üvalizm. Doğal ve tarihi çevre değerleri ile ekonomik. kentsel yerleşim alanlarında ek altyapı talepleri yaratmaktadır. Dolayısıyla turizm aktivitesinin sürekliliği için bu değerlerin korunması.

kıyıları talan edilmiş. biyolojik çeşitliliğinden eser kalmamış.I. başlangıçta mevcut imkanların sağlandığı arz esnekliği ile karşılanabilmiştir.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu yapılaşmalar özellikle 1. Doğa ile entegre olmuş Akdeniz mimarisi yerini giderek çok katlı bloklara bırakmıştır.C. çevre kirliliği. peyzaj bozulması.I. park yerleri için 4 000 km2 alan kullanılmaktadır. Turizmin bölgeye yönelmesi ile. kamp yerleri.5. tüm su kaynakları kirlenmiş. kıyı talanı.I. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte ve tuz giderme işlemleri giderek daha ekonomik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. deniz suyunun tuzluluğunun giderilerek. Bu kullanımın 2000 yılında. bugünkü potansiyelini bile tutturması kesinlikle mümkün olmayacaktır. Özetle hızlı nüfus artışı. özellikle yaz sezonunda artmaya başlayan su talebi. biyolojik kaynaklar üzerine baskı gibi etkileri beraberinde getirmektedir. deniz suyu girmesi nedeniyle pek çok kıyı bölgesindeki akiferler tuzlanmıştır. turizmin sosyal ve teknik altyapısının geleceğini her geçen gün tehdit etmektedir. altyapı yetersizliği. Türkiye'de Turizmin Çevreye Etkileri VII. doğal ve kültürel kaynakların tükenmesi. kontrol altına alınamamış hava emisyonlarından dolayı yaşanamayacak bir atmosferde olan bir ülkede. yer altı su kaynaklarından aşırı çekime gidilmesi zorunlu olmuştur. ve 11. Arazi Akdeniz'in doğu ve güney kıyılarında turizm ve ikinci konut alanlarının çevresel etkileri yoğun bir şekilde görülmektedir. Bireysel konutlar ve kooperatifler şeklinde gelişen bu yapılaşma özellikle fiziksel mekan kullanımı. 152 . Turizm aktivitelerinin yoğun olduğu kıyı bölgelerinde. 8 000 km2 mertebesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa topraklarının büyük bölümü çöle dönmüş. bu alanlardaki flora ve fauna yok olmaktadır. turizm sektörünün gelişmesini beklemekten çok. sınıf tarım toprakları üzerinde yer almaktadır. Fakat zaman içinde hızla artan talebin karşılanabilmesi için. Su Kaynakları Geçmişte kendi içinde dengeli bir su ekonomisine sahip olan Akdeniz bölgesindeki su potansiyeli. atık yüklerinin artması.5.1. Alan olarak yayılımın ötesinde yapılaşma yoğunluğu da hızla artmaktadır. yanlış yerleşme kararları. su temini için gelecekte önem kazanabilecek başka bir seçenek ise. VII. ikinci konutlar tatil köyleri.2. Turizmin getirdiği ekonomik yapı değişikliği ve tarımsal alanların turizm lehine küçülmesi de tarımsal sulama suyunun bir miktarının içme ve kullanma amacıyla kullanıma aktarılmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca kıyı alanları betonlaştığında doğal güzellikler ortadan kalkmakta. tüm doğal güzelliklerini elden çıkarmış. Bunun sonucunda. tarihsel sit alanlarının yok olması veya yapılaşma adı altında özgün çevreleri ile olan uyumlarının bozulmasıdır. Bugün tüm Akdeniz kıyılarında oteller.5. Yapılaşma için arazi kullanımının bir diğer etkisi. tarımsal etkinliklerin ve yerleşimlerin yoğunluğu açısından temel belirleyici olmuştur. denizleri ölmüş. VII. moteller. içme ve kullanma suyuna dönüştürülmesidir.

arıtma ve deşarj ünitelerinin işletimi açısından büyük sorunlar yaratmaktadır.5. Bugüne kadar arıtılmış atıksular için nihai alıcı ortam olarak genellikle deniz ortamı düşünülmüştür. Oysa hiçbir arıtma sistemi yüzde yüz verimle çalışmaz ve deniz ortamlarına arıtma sonrasında bile atıksulardan kaynaklanan yükler gelir. Bu miktarın 2025 yılında 1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Mevcut su potansiyelinin kullanımının yanısıra bunun tüketiciye ulaştırılması için gerekli altyapı da önem taşımaktadır. bu geleneksel ve basit sistemlerinin taşıma kapasitelerini aşmalarına ve zamanla yetersiz kalmalarına neden olmuştur. VII. Turizmin getirdiği yapılaşma nedeniyle özellikle yaz dönemlerinde olağanüstü boyutlarda artan atıksu miktarları. çözüm olarak bazı beldelerde son 15-20 yılda kanalizasyon şebekelerinin inşaatına başlanılmış ve kapasiteleri yetersiz kalan foseptiklerde bertaraf edilemeyen atıksuların toplanarak yerleşim alanlarının dışına çıkarılması yoluna gidilmiştir. Atıksuların deniz ortamı açısından zararsız hale getirilebilmeleri ve rekreasyon amaçlı kullanımları engellemeleri için arıtıldıktan sonra denize verilmeleri veya “derin deniz deşarjı” sistemleri ile kıyıdan uzak bir noktada açık denize verilerek yeterince seyrelmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bir yandan foseptik uygulamaları devam ederken. Turistik yerleşimlerde kanalizasyon. kanalizasyonlarla toplanan atıksuların ulaştırdığı ve başlangıçta beldeden yeterince uzakta kalacağı kabul edilen uç noktalarının yeni gelişen yerleşimlerin içinde kalmasına neden olmuştur. tekil foseptiklerle çevre ve sağlık açısından sakıncasız bir şekilde çözülebilmiştir. Bu önlemler alınmadan inşa edilen kanalizasyonlar.5 milyar m3 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. Atıksu Altyapısı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan atıksu miktarı. konut birimlerinin geleneksel olarak geniş bahçeli.I. Yerleşimlerin hızla büyümesi. Bu durum şebekelerin. pompaj. Seyreltme kapasitesi çok düşük olan kıyı suları bu noktasal yükü özümleyemediği için hızla kirlenmektedir. Ülkemizde Akdeniz kıyı turizminin hedef aldığı yöreler. avluların içine serpiştirdiği seyrek yerleşime ve 3 000. bugüne kadar yarardan çok zarar getirmişlerdir. Geçmişte bu beldelerde atıksu bertarafı sorunu. 153 . arıtma ve deniz deşarjı sistemleri mevsimsel olarak çok değişken atıksu debileri ve kirlilik yükleri altında çalışmak zorundadırlar.T.C. Su ile ilgili altyapı söz konusu olunca turizm tesislerinin yanısıra tek tek konutlar münferit kuyular açarak yer altı suyundan çekim yapmaya yönelmekte ve yer altı suyu potansiyelinin kontrol edilemeyecek bir şekilde tüketilmesi sonucu doğurmaktadır. yılda 400 milyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Ancak bu tip yerleşimlerde kanalizasyon sistemleri. çözdükleri sorunların yanısıra pekçok yeni sorun da oluşturmaktadır.3.10 000 arasında başlangıç nüfusuna sahip olan beldelerdir. Başlangıçta yaygın olan ve foseptikler aracılığı ile zeminin asimilasyon kapasitesi kullanılarak zararsız hale getirilebilen atıksular kanalizasyonla toplandıkları noktada deniz alıcı ortamı için çok yoğun bir noktasal yük oluşturmaktadır.

Bu kampanya ülkemizde 1992 yılında mart ayından itibaren. 1993 yılında kapsama Çanakkale ve Hatay illerimiz de dahil edilmiştir. Türkiye’de ulaşımda ana seçenek karayolu olarak belirlenmiştir. Albatros Marina. trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır. sızıntı suyu ve koku üreterek yol kenarlarını işgal ederler. Çalışma. Setur 154 .T. plaj hizmetlerinin düzeyinin yüksekliğini sağlamaya yönelik bir kampanyadır. Bu miktarın 2025 yılında 812 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Yat demirleme kapasitesinin yanısıra. Çöp yığınları iklimsel faktörlerin etkisiyle. böcek ve haşerenin üremesi için uygun ortamları oluştururlar.5. Bu araçlarla toplanan çöpler. yatların atıksu ve sintine suları ile katı atıkların alınması için gerekli altyapı yeterli değildir. katı atıkların daha toplanması aşamasında büyük aksaklıklar gözlenmektedir. Setur Kuşadası Marina.C. Setur Antalya Marina. Yat turizmi için inşa edilmiş olan marinaların sayısında ve kapasitelerinde son yıllarda artışlar kaydedilmiş olmasına karşın.I. Turistik kıyı bölgelerimizde yöre içi ulaşım altyapısı yetersizdir. Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir.8 milyon ton civarındadır. Bu kampanya AB ülkelerinde 1987 yılından beri yürütülmekte olup. Yaz sezonlarında turistik yörelere karayolu ile ulaşımda önemli darboğazlar. yüzme amaçlı kullanılan deniz ve göl sularının temizliğini. Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki turistik yörelerimizde özellikle yaz aylarında. akışlarda yüzeysel suların. Çöp depolama alanlarının çevresel açıdan bir kere gözden çıkarılmış alanlar oldukları için bu alanlara belde fosseptiklerinden vidanjörle toplanan atıksuların da dökülmesi çok yaygın olan bir uygulamadır. Kemer Antalya Marina. Bu yörelerde büyük kentlerimizi aratmayacak trafik sıkışıklıkları olağan görüntüler oluşturmaktadır.5. Setur Çeşme Marina. VII. çağdaş katı atık bertaraf tekniğinin tüm kuralları ihlal edilerek. Karada Marina Bodrum. söz konusu bayrak Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nca (AÇEV) verilmektedir. Setur Ayvalık Marina. Marmaris Martı Marina. Balıkesir'den Hatay'a kadar olan 7 ilimizde tespit edilen 300 noktada istenilen mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal parametreler için AB standartlarına uygun analizler yapılmaktadır.I. bunlar yeterli olmamaktadır.I. Katı Atık Bertarafı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan yıllık katı atık miktarı 2.5.4. beldeye en yakın bir döküm alanına düzensiz bir şekilde dökülürler. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısı Turistik yörelerimizde demiryolu ile ulaşım her yöre için söz konusu değildir. 2000 yılı itibariyle mavi bayrak ödüllü marinalar Ataköy Marina. sızıntı sularıyla da çok değerli bir kaynak olan yeraltı sularının kirlenmesine neden olurlar. Bu alanlar her türlü fare.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. Çevre Bakanlığı. Bu beldelerde çöpler genellikle uzun süreler sinek. kıyıların düzenini.6 Mavi Bayrak Uygulaması Bu kampanya her şeyden önce bir bilgilendirme ve eğitim kampanyasıdır. VII. Belediyelerin elindeki çöp araçları çok ilkel ve kapasite olarak yetersizdir. Özendirme yoluyla.

9’da verilmektedir. Bu kriterler içinde yüzme sularının kalitesi yanında.1.C. Ayrıca Mavi Bayrak her yıl yenilenmektedir. 2000.1.9 Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar Bulunduğu Yer Adı Alanya “ “ “ “ “ “ “ “ Manavgat “ “ “ “ “ “ “ “ Serik “ “ “ Muratpaşa “ “ “ Konyaaltı “ “ Beldibi “ Göynük “ “ Kemer “ “ “ “ Kaynak: Turizm Bakanlığı. Dolayısıyla bir yıl bu şartları sağlayan bir marina veya plaj diğer yıl sağlayamaz ise bayrak geri alınmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Finike Marina. Bu kampanya ülkelerin turizm tanıtımında çok önemli bir rol oynamaktadır.PL (Blues C.) Gökliman Küçükçakıl Plajı Aquapark Twins Hotel Club Patara Patara Doğu Plajı İçmeler Turunç Pamucak Aktur Hastanealtı Kumbahçe Gümbet Aktur Yahşi Torba-Grand Yazıcı İber Otel Belceğiz Akyaka halk Plajı Ortunç Basel Ayvalık Belediye Plajı Narlıaltı Antandros Akçam Otel Ören Akkum Kuyucak Dilek Yarımadası Çamlimanı (Pine-By) Kumsal DSİ Turpol Turistik Tesisleri Elazığ Halk Plajı İssos Otel Altınkum Halk Plajı 155 . Bu kriterlerin tamamı sağlanmadıkça bu hak kazanılamamaktadır. Tablo: VII.T. Plaj Adı Grand Kaptan Keykubat Damlataş Fuğla 1 Fuğla 2 Titan Otel Kleopatra Batı Köşdere Botanik Titreyengöl-1 Titreyengöl-2 Sorgun-1 Sorgun-2 Side-1 Side-2 Side Halk Plajı Club Ali Bey Sol Kamelya İskele Mevkii Taşlıburun Üçkumtepesi-1 Üçkumtepesi-2 Topkapı Otel Adalya Club Sera Karpuzkaldıran Konyaaltı Halk Plajı Konyaaltı-II Büyük Çaltıcak Beldibi Plajı Beldibi II Göynük-1 Göynük-2 Göynük-3 Palmiye Tatil Köyü Akdeniz Tatil Köyü Kemer-1 Kiriş Çamyuva Bulunduğu Yer Adı Tekirova “ “ Finike Kaş “ “ “ Marmaris “ “ Datça “ Bodrum “ “ “ “ “ Fethiye Ula Ayvalık “ “ Altınoluk “ “ Burhaniye Seferihisar Karaburun Kuşadası “ Sinop “ Sivrice (Elazığ) “ İskenderun Eğirdir Plaj Adı Tekirova-1 Tekirova-2 Tekirova H. Mavi Bayrak için belirlenen kriterleri sürekli sağlamak gerekmektedir. Setur Amiral Fahri Korutürk Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları ve Port Göcek Marinası olmak üzere 12 tanedir. Mavi bayrağa sahip bir marina veya plajın ismi uluslararası platforma da duyurulduğundan. Yine 2000 yılı itibariyle Mavi Bayrak ödüllü plajlar ise Tablo:VII. karada verilen hizmetler ve çevre korumaya yönelik faktörler de yer almaktadır. o işletme ve yörenin de yurt dışında doğal olarak tanıtılması gündeme gelmektedir.

meslek odaları. Çevre Bakanlığı. Vatandaşlarımızın ülke değerleri ve tanıtma öğeleri konusunda yaygın eğitim sistemi içerisinde eğitilmeleri sağlanarak yurt içinde ve yurt dışında fahri tanıtma elçileri haline gelmeleri. dernek ve vakıflardan oluşan bir Kurulun yapılanmasına gidilmesi gerekmektedir.C. 2000. Turizm ve Çevre Etkileşimi.I. dünya kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz imajları ortadan kaldıran ve bütün bunları bir koordinasyon içinde geliştirerek ülkemizin tanıtımıyla birlikte bu faaliyetten ekonomik faydayı da sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulması amaçtır. Kamu Arazisi Tahsisleri. Merkez Bankası İstatistikleri. ilgili kamu kurumları ile özel kuruluş. 1995. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Turizm Bakanlığı. 2000. 2. Merkez Bankası. ekonomik ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına tüm kamu ve özel kesim kuruluşları ile meslek ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması gerekmektedir. DPT. Yatırımlar Genel Müdürlüğü. yurt içinde vatandaşları milli ilke ve hedefler doğrultusunda bütünleştiren. Kasım 2000. 156 . 2000. Turizm Bakanlığı. kültürel birikimini. 5.T.7 Tanıtım Tanıtma faaliyetlerinin süreklilik içerisinde. doğru ve çift yönlü bilgi dolaşımını sağlayan. 4. tarihi zenginliklerini. yurt dışında ise Türkiye’nin. Tanıtma etkinliklerinin belirli bir amaç doğrultusunda yapılabilmesi ve etkin bir koordinasyon ve verimlilik içerisinde uygulanabilmesini sağlamak için. Kaynaklar 1. Türkiye hakkında olumlu bilinçlenme ve bilgilendirmenin temini için uluslararası siyasi. serbest. yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye’nin tanıtılması açısından yararlı olmaları sağlanmalıdır. Turizm İstatistikleri. kültürel. 3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII.

ayrışması. Ayrıca toprak içindeki. Bu durum şimdiden büyük sorunlar yaratmıştır ve gelecekte de daha büyük sorunlar yaratacak niteliktedir. Hızlı bir endüstrileşme sürecine giren Türkiye’de endüstrinin kurulduğu alanların yerlerinin çoğunlukla. enerji ve yerleşim yerlerine yakın olmasını isterler. Tabiat kuvvetlerinin etkisi ile ana materyalin aşınıp. çeşitli kirlenme ve amaç dışı kullanımlar en önemli çevre sorunlarıdır. Altyapı tesisleri ve özellikle yollar. Yolların maliyet hesapları gereği düz ovalardan geçirilmesi eğilimi. doğal kuvvetlerden su ve rüzgar etkisi ile yerlerinden aşındırılarak başka yerlere taşınması olayına erozyon adı verilmektedir. sadece karlılık düşüncesiyle seçildiği görülmektedir.C. çoğu bitki besin maddesi olan elementlerin yağışı bol yerlerde sızan sularla profilin alt katlarına. iklim ve organizmalar gibi beş faktörün etkisi altında karakteristikler kazanan toprakların. zaman. muhtelif maksatlarla kullanmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlar görülür. son zamanlarda çoğunlukla tarımsal değeri yüksek topraklardan sağlanması başka bir ciddi sorun olarak görülmektedir. hızlandırılmış erozyon gösterilebilir. TARIM ALANLARI VE ÇEVRE Çevre sorunlarının büyük bir bölümü. Taşlılık ise farklı bir sorun olarak görülmektedir. arkasından endüstri kuruluşları da yolların iki yanına yerleşmeye ve büyük yatırımlarla gerçekleştirilen sulama şebekelerinin içinde ve en verimli tarım toprakları üzerinde endüstriyel kuruluşlar hızla yayılmaya başlamıştır. ana yolları tarım alanlarına sokmuş. Tabiatın veya toprak yapısının sonucu olarak görülen sorunlar yanında. tabiatın yanlış ve kötü kullanılması sonucu doğal dengenin bozulması ile ilgili olduğundan. bir de insanların mekanı.T. Ancak taşlılık insanların sebep olduğu bir sorun olmayıp. Karlılık ilkeleri gereği olarak. mesela fazla veya yanlış gübrelemeden. tarım teknolojisindeki gelişmelerin sonucu. oradan da yer altı suyuna karışmak üzere taşınmasına ise kimyasal erozyon denilmektedir. Genel Toprak Sorunları Toprak sorunlarının başında yanlış tarım tekniği yüzünden ortaya çıkmış.1. tabiatın temel unsurlarından biri olan toprakta görülen erozyon.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. TARIM VIII. arazinin tabii özelliklerinden kaynaklanmaktadır. topografya. Bu grupta görülen sorunların.1. su. ayrışan materyalin bir bölümünün ikincil bileşikler halinde tekrar birleşmesi sonucu oluşan ve ana materyal. girişimciler kuracakları endüstriyel tesislerin ulaşım.1. endüstrinin yerleşmesi bakımından gerekli unsurlardır. Tuğla ve kiremit gibi yapı malzemelerinin yapımında kullanılan materyalin. yerleşim veya endüstri maksadıyla kaliteli arazilerin kullanılmasından kaynaklandığı bilinmektedir. VIII. 157 . endüstri atıklarının toprağa sızmasından.

en önemli doğal üretim kaynaklarımızdan biridir. Toprak. 158 . Gübre ve Gübrelemenin Etkileri Toprağın verimini artırmak için yapılan gübreleme.2.1. CO2 . VIII.2. Doğal kaynakların korunması konusunda toprakların ekolojik ve insan faaliyetlerine bağlı önemli özellikleri vardır. diğer taraftan toprak kitlesini gevşetmeleri yüzünden önemlidir. bazı hallerde büyük sorunlar yaratabilmektedir. Öncelikle toprak. Bu sorunlar.2.1. gerekse bataklık ve benzeri şekillerde çevreye zararlı etkileri görülmektedir. dünya ve ülkemiz ölçeğinde önemli boyutlara varan sorunlar yaşanmaktadır. insan ve tüm canlı yaşamını destekleyen en önemli sistemdir. VIII. Yeryüzünde tarımsal üretimin kapasitesini belirler.3. transformatördür.2. bunların toprak kullanma üzerindeki etkileri. toprak ve su gibi doğal kaynakların bilinçli ve ekonomik biçimde kullanılması. doğal bir kaynaktır ve canlılar için besin kaynağı ortamıdır. Toprak.C. Taşınan bu toprak materyalinin büyük bir bölümü denizlere kadar ulaşmaktadır.2.4. yapılan hesaplamalara göre 1m2’lik bir delta arazisinin oluşmasında yukarı havzadaki 800-1300 m2 ‘lik bir alanın tahribi gerekmektedir. bazı dönemlerinde de çoraklık sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Bununla beraber. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri VIII.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. onları verimsizleştiren erozyon olayı yeterince kontrol altına alınamamakta. Erozyonun Etkileri Yerküre ekosisteminin bir parçası olan ve ana kaya ile arazi yüzeyi arasındaki kısımda yer alan toprak. Tüm bunlara rağmen topraklarımızı tehdit eden. Toprak bir çok formda ve çeşitli derecelerde kirlilik yaratan maddeler için en büyük filtredir. Bu nedenle artan nüfusun tüm ihtiyaçlarının karşılanması. iki ayrı başlık altında incelenebilir.T.1. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri Belli bir arazi parçası. Yaşlığın da. Taşlılık ve Kayalılığın Etkileri Çapları 25 cm’den büyük kaya parçaları ile topraktaki çıplak yerli kayalar toprak kitlesinden sayılmaz. yılın bazı dönemlerinde yaşlık. Taşınan bu materyalin bir bölümü ile verimli delta arazileri oluşmakta ise de.1. Türkiye’de yıllık toprak kayıplarının 500 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. gerek toprağı kullanılamaz duruma getirmesi. Çoraklık. bir taraftan ziraat makinalarının kullanımı zorlaştırmaları veya engellemeleri. toprağın verimini düşüren ve bitkilerin gelişmesini engelleyen bir sorun olarak çevreye zarar vermektedir.1. VIII.2. metan ve N2O içeren biyokimyasal dönüşümde en önemli kaynaktır. değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.1.

b.120 hektarında (%28. 5. Gereğinden az gübre kullanılarak ürünün gübreden yeterince yararlanılamamasına ve gübreye ödenen paranın dahi karşılanılamamasına.583 ha (% 36. aynı zamanda üretilen ürünlerin kalitesinin de bozulmasına neden olmaktadır.000 ton bitki besin maddesi kayba uğramaktadır. çok şiddetli erozyon alanları 7. 159 . mikroorganizma yaşamının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olunarak. Her yıl taşınan toprak materyali ile birlikte (bu toprak ortalama % 0. Toprakların çoğunda.31). gereksiz parasal kayıplara ve çevre kirlenmesine. toprak yapısının bozulmasına. Erozyonla taşınan çakıl ve kum gibi uygunsuz materyaller verimli toprakların üzerine yığılarak üretkenliği azaltabilir ve bu sırada yetişmekte olan ürünleri tahrip edebilir. kurumalara ve sonuç olarak ürün azalmasına.481. sel oyuntulu alanlardaki erozyon ise 113. f.911 ha (% 0.55) olarak belirlenmiştir. d.200 hektar arazinin.844.2. Gereğinden fazla gübre kullanılarak randıman düşmesine.1. Yanlış cins ve aşırı miktarda kullanılarak pH’nın normalden uzaklaşmasına. ürün randımanının düşmesine yol açmaktadır.C.1. % 1. VIII. Gereğinden Fazla Gübreleme Gereğinden fazla kullanılan gübrelerin sebep olduğu olumsuz etkiler çevre yönünden üç grupta toplanılabilmektedir.2. a. Topraktaki bitki besin maddesi dengesinin bozulmasına sebep olarak. bunun için de daha fazla çekim gücüne ihtiyaç duyulur. Toprağı Tanımadan Yapılan Gübreleme Toprağı tanımadan ve analiz yaptırmadan yapılan gübrelemeler.460.1 N.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII.4. 0. Uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine verilerek ürün randımanında azalışa. Türkiye’nin çeşitli su toplama havzalarında. Topraklardan bitki besin elementlerinin taşınmaları. e. Üst toprak erozyona uğrarsa çoğunlukla zayıf yapı koşullarına sahip alt toprağın işlenme ve ekilme zorlukları ortaya çıkar. c. alt toprak yüzeye yaklaşmakta ve bu sebeple toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Yanlış gübre cinsi kullanılarak.1.565 ha (% 31.2.444. Erozyonla üst toprak taşınınca arzu edilmeyen sıkı bir kıvama sahip alt toprağın işlenmesi gerekir. bitkilerde yanmalara. etüdü yapılan 20. tohumların çimlenmesi ve ürün randımanı ters yönde etkilenebilir.750. bu durum da beher dekar arazide üretilen ürünün maliyetinin yükselmesine neden olur.52) erozyon görülmemiş veya hafif erozyon görülmüştür.T.15 P205.5 K20 ihtiva ediyorsa) 8. Orta ve şiddetli erozyon alanları 6. Bunun sonucunda yüzey akışların hacmi artmakta ve bitkilere yarayan su miktarı azalmaktadır. toprak koşullarının bozulmasına.4. yalnız ürün randımanını düşürmekle kalmamakta. Bu durumda tohum yatağının hazırlanması zorlaşır. Su tutma kapasitesi yüksek olan üst toprak taşınırken.5). alt toprak üst toprağa oranla daha az organik madde ihtiva eder ve üst toprak kadar geçirimli değildir.

Bu hususları göz önünde bulundurarak hazırlanacak bir gübreleme programı.3. gübre tasarrufunu ve çevreye olumsuz etkinin önlenmesini sağlayacaktır. yumurtalarını ve diğer besin kaynaklarını örtmek suretiyle zararlı olmaktadır. Ülkemizde 1981 yılından itibaren. 2000 yılına kadar. bakır. Su içinde asılı duran sedimentler çözülmüş oksijen dengesini bozmakta ve su bitkilerinin ihtiyacı olan ışığı azaltmaktadır. gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. Akarsulara. balıkların yaşamı ve yaban hayatı için uygun koşulları bozmaktadır. Üstün nitelikli ve bol ürün alınabilmesi için çinko. bölgelerin özellikleri de dikkate alınarak. Toprak analiz laboratuarları. Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanılması sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve akarsularda nitrat miktarı artabilmektedir. demir. Daha ağır sedimentler balık yuvalarını. Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarla taşınması sonucu içme sularında ve diğer akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselebilmektedir. VIII. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Topraklar erozyon ile kayboldukça yaban hayatın yaşam koşulları güçleşmektedir. vb. nitrozamin gibi kanserojen maddeler oluşmakta. özellikle yaprakları yenen marul ve ıspanak gibi bitkilerde zararlı NO3 ve NO2 birikmeleri olmaktadır.1. mangan. satılan gübrelerin teknik özelliklerinin standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla.1. b.C. cins ve miktarları Tablo: VIII. c. miktar ve zamanda verilmemesinden dolayı ortaya çıkacak kayıpların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. bor.1. Kökeni ne olursa olsun. Çiftçilerimizin de bu hizmetten etkin bir şekilde yararlanmaları ve gübre uygulamalarını toprak analiz sonuçlarına göre yapmaları sağlanmalıdır. Toprak analiz laboratuarlarının yaygınlaştırılmasında özel sektör teşvik edilmeli ve hatta gübre üretici kuruluşlarının belli bölgelerde analiz laboratuarları kurmaları zorunlu hale getirilmelidir.4. Çünkü.’de verilmiştir. a.T. bitki besin maddelerini içeren mikro element gübrelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve mikroelement gübrelerinin Türkiye genelinde dağıtım ve pazarlaması etkin bir şekilde yapılmalıdır. son 19 yılda tüketilen bazı gübrelerin. Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir 160 . Her iki durumda balık yaşamı çok tehlikelidir. yurt düzeyinde yaygınlaştırılmalıdır.2. Yüksek düzeyde nitrojenli gübre kullanılan topraklardaki bitkilerde. göllere ve rezervuarlara boşalan erozyon materyali. Gübre Tüketimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Tarımsal üretimde gübrelerin uygun yöntem. gübre kalite kontrolü geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır.

502.252 66.881.102 2000 328.036 266.682 47.323 10.870 17.053.847 177.973 381 2.643 2.006.197.983 88.386.500 468.329 797 989 62.273 4.182 239.257 888.831 543.368 14.487 1.957 73.791 8.857 3.798.409 495.827 50.913.402 618.480 4.980 28.564 630.279 3.929 19.982 241.722 627.664 1992 350. 44.696 614.568 305 169.135 709.950 18.825.196 1.923 3.985.735 4.481 8.440.559 580.168 47.631.1.487 570.615 14.792.768 1.332.591 134.556 1.456 48.420 1.226.114 842.673 94.034 7.830 1999 322.862.927 3.575 3.346 797.493.613.597 628.429.329 584.198 1.977.772 1.076 5.974 6.395.539.686.944 1.588 1.718.581.017.052 126.179 144.999 3.127.629.786 1.816 875 17.017 1.915 548.848 7.678 49.465 6.551 725.509 1.711 1985 427.690 9.350.737 58.887 12.445 40.460 83. 161 .000 24.858 367.074 16.281 5.468 1.296 437.015.479 16.199 1.245 409.445 3.750 5.020.114.938 479.900 28.010 118 1989 434.005.981 1.515.599 17.936.933 728.000.C.428.497.266 4.312 37.764 5.791 85.217.286 307.442 917.596.437 1.320 19.822 3.676 346.950 50.095 37.103.239 4.883 67.290 8.927.666 8.789 10.335.833 427.199 152.655 343 476 138.776 82.236.622 684 195.856 4.828 776.742.815 14.251 90.908 6.815 373.945.066 271.980 5.380.072.809 4.818 63.962 1982 432.464.090 3.692 36.435.034.181 4.095 2.223 27.307 5.011 25.459 11.252.043.410 1.687 1986 419.671 230.526 4.507.394.934 112.141 62.520.347 1.610.777.995.415 560.996 723. Cinslere Göre Gübre Tüketimi (Ton) GÜBRE CİNSİ AMONYUM SÜLFAT AMONYUM NİTRAT (%21 N) AMONYUM NİTRAT (%26 N) AMONYUM NİTRAT (%33 N) ÜRE AMONYUM NİTRAT (%30 N) NORMAL SUPER FOSFAT TRIPLE SÜPER FOSFAT DIAMONYUM FOSFAT KOMPOZE 20-20-0 20-20-0+Zn 26-13-0 15-15-15 15-15-15+Zn 20-10-10 12-30-12 11-52-0 25-5-0 10-25-20 13-0-46 16-0-0 8-24-8 25-5-10 POTASYUM SÜLFAT FİZİKİ TOPLAM AZOTLU (%21 N) FOSFORLU (%17P205) POTASLI (%50K20) EŞDEĞER TOPLAMI AZOT FOSFOR POTAS TOPLAM B.509.647 618.848 599.868 17.420 1.068 84.226 194.967 444.800.586 82.911 56 4.116 1.076 3.716 1.634 1.648 86.024 447.920 3.001 1.681 1.707 5.165.566 974.203 934 1.505 147.606 5.873 725.290.529 426.692 124 208.860 8.141.997.445 159.081.227 945.656 5.368.169 1.272.198.798.952 4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VIII.640.835 132.981.723 841 1.187 688.758 1.936 14.072 3.069 7.697 166.054 882.960 497.642.122 1.290 1.149 3.962 3. 2001.574 90.512 218.278 1998 354.066 1.168 69.966 786.924 80.091.442 4.356 3.734 5.392 4.090 577.718 1996 244.104 613 7.242 569.605 1.538.731 3.207.979 953.066 4.712 423.060 51.000.806 617.967 108.1.282 Kaynak: Tarım Bakanlığı.254.190 783 2.214 217.448 1.887.775 84.217 480.116 1.293 396.426.626 45.523.010 306.367 10.974 15.202 6.017 22.566 1.223 1.M.253 1.749 566.239 41.493 338.485.965 987 270.804 95.117 83 71.451.315 1.140.407 4.398 1.395 1990 450.769.509 2.020 9.287 911.663 1.640.347 56.906 701.260 1991 417.626 847.393 11.972 897.533 35.477.114.927 126.053.000 1.621 975.881 316.235 1.296 579.057 75.711.703 7.356 249.951 1.630 3.427.065.166.494 1.385 574.435 1.979 84.275 535.658 101.011 425.029 126.104 10.156.776 3.587 5.701 854.069 169.193 1.464 247.697.378.898 1.449 28.391.020 12.122 498.231 9.153 1.389 607.B.560 2.206.675 2.434 276.882 200.560 1.317 965.927 27.071 65 234.932 21.808 1.958 94.997 1.328 1.445 29 169.555.438 1.136 272 7.480.099 471.829 66.511 8.030 20.016.884 134.205 41.751.804 191.812 3.509.894 1.702 39.571 998.737 1.635.883 1.372 9.401 14.781 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1988 424.096 1.624 637.417 66.539 8.241 3.446 1.604.183 1994 239.605 5.359 164.473 280 92.244 2.405 358.185.198 1984 412.981 24.773 52.730 490.804 4.450.912 124.089.008 7.309.882.294.358 1.125 2.812 1.824 1.682.039 631.210 573.659.418 591.356.871 39.017 33.746 4.905 20.754.639 3.314 4.678 4.816 10.498 16.680 2.915 581.121 4.695 116.335 8.230 519.789 617.312 1995 292.335 60.T.700.869 41.556.633.563.015 624.903 899.350 4.751 22.671.180 146.121 502.794 367.222 47.697.424.269 625.296 9.698 306.297 1997 303.848 977 295.324 298.151 161.405.182 1.482.147.205 6.069.752 505.754 2.440 1.462.085 63.795 7.622 1983 451.211 4.402.775 16.056.510 3.629 33.866.149.735.388.699 5.958 5.733 31.288 1981 441.623.150.231 1.196 4.968 108 1.325 990.173 9.997.721.692 1. Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü.690.455 6.562 1987 496.009 732.204.411 8.649 49.719 1.526 658.712 7.081 323 6.111 594.633 734.187.798.207 68 282.340 333.613 67.069 1993 306.199.423 476.294.

toprağın iyon dengesini bozmakta.T.4.3. yeterli potasyumlu gübre uygulamasının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. VIII.7.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir.3. bu ürünlerin dış satımını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde bulunan farklı endüstriyel kuruluşlar tarafından atmosfere verilen SO2 ve F emisyonlarının gerek tarım arazilerinde ve gerekse orman alanlarında asit yağışları oluşturarak büyük çapta zararlara sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir. kirlenen bu suların tarımsal amaçlı kullanım sırasında toprakları etkilemesi yoluyla olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 2. özellikle nehir ve göl sularını kirletip daha sonra da. VIII. gerekse örtü altı yetiştiriciliğinde kullanımı hızlı artan hibrit çeşitlerin geleneksel çeşide oranla çok yüksek olan verim potansiyellerine ulaşmada yeterli gübre kullanımı zorunludur. 8. atık suların sulamada yaygın şekilde kullanılması sonucu. gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. Özellikle Türkiye’nin bazı yörelerinde belirlenen bor kirliliği. özellikle 1. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta. sınıf nitelikteki değerli toprakların şehirleşme turizm yatırımları endüstrileşme amaçlı kullanım sonucu işgal edilerek ortadan kaldırılması.C. 162 . tarım arazilerinin.1. Şehir ve endüstri atıkları. önem kazanan endüstriyel bir kirlenme örneğidir. tarım topraklarında verim düşüklükleri veya bazı toksik maddelerin tarım ürünlerinde birikmesi ile gıda zincirindeki kirlenme ve sağlık üzerine etkileri önemli toprak sorunlarındandır. Ayrıca gübre üretimi. Ayrıca.1. Çünkü.4. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisi Bozulmalarının Etkileri Endüstri faaliyetlerinin sebep olduğu hava ve su kirliliğinin dolaylı olarak tarım arazilerinde meydana getirdiği kirlenme ve bozulmaların toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik niteliklerini etkilemesi sonucu. sınıf araziler ise diğer amaçlar için kullanılabilir. standardizasyonu ve kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir.2. sınıf araziler ise tarımsal üretim yönünden kullanıma elverişli değildir.ve 4. Kirli suların içinde bulunan ve derişimi artmış bulunan mikro elementler. Azot ve fosforun yanında. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Ülkemizde araziler. ve 3. 1. Çünkü potasyum noksanlığının neden olduğu kalite bozuklukları. zamanla toksik hale gelerek. Türkiye’de görülen en büyük çevre sorunlarından biri olarak önemini korumaktadır.2. Ülkemizde son on yıl içerisinde gerek tarla tarımında. toprakta birikip. 5. kullanım kabiliyetlerine göre sekiz sınıfa ayrılmaktadırlar. böylelikle yetiştirilen tarımsal ürünlerde kalite ve verim düşüklüğüne sebep olmaktadır.6. sınıf araziler işlemeli tarıma uygun. Sıvı gübre ve yaprak gübreleri kavramları açık olarak ortaya konulmalıdır.

turizm. 163 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hızlı sanayileşme ve şehirleşme başta olmak üzere. Yurdumuzda kentleşme ve sanayileşme nedeniyle tarım dışı kalmış arazilere Çukurova.4. Trakya ve Kemalpaşa gibi bölgelerimiz en çarpıcı örneklerdir. Tekirdağ ve Çorum illerimizde. bu amaçla “Ulusal Toprak Enstitüsü” yeterli yetkilerle donatılarak kurulmalıdır. karayolları. en önemli sorun arazilerin yeteneklerine uygun Ülkemizde toprak kaynaklarımıza ilişkin bilgiler 1966-1971 yılları arasında gerçekleştirilen yoklama düzeyindeki temel toprak etütlerine dayanmaktadır. durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Temel Toprak Kanunu çıkarılmalıdır. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde açılmış büyük çukurlar şeklinde rastlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimine gereken özen gösterilmemekte ve bu bölgeler için tahsis edilen 17990 ha arazinin % 62’si tarıma elverişli topraklar üzerinde bulunmaktadır. Her türlü tarıma elverişli olan 1. uygun biçimde kullanılmalarını sağlayıcı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmelik ile amaç dışı kullanım önlenmeye çalışılmaktadır.1. Porsuk. özellikle verimli tarım arazilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaşması. Tuğla ve kiremit hammaddesi olarak kullanılan verimli toprakların yitirilmesine Antalya’nın Aksu ve Düden Ovalarında. çeşitli atıklarıyla çevredeki tarım alanlarını kirleterek de zararlı olmaktadırlar. Mersin ve Tarsus yöresi. demiryolları. ulaşım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle düz ve verimli tarım arazileri üzerinde kurulmakta. VIII.C. Sanayi tesisleri. Meriç ve Konya Ovalarında. altyapı kolaylıkları. enerji ve boru hatları. Bu nedenle toprakların ayrıntılı kullanım yetenek haritaları çıkarılarak. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde konuyla ilgili yasaklamalar yer almaktadır.T. kapladığı alan itibariyle verdikleri zararın yanında. a. Bursa Ovası. şehirleşme ve turizm amaçlı olarak tarım dışı kullanılmasını kesinlikle engelleyici yasal ve ekonomik önlemler alınmalıdır. toprak ve arazi kaynaklarının nitelik ve nicelikleri hakkında yaklaşık bilgi edinmek için yapılan etüt ve sınıflandırmalar olduğundan plan ve projeler için kaynak olarak değerlendirilebilecek eterlilikte değildir. Bu şekilde yapılan toprak etüt ve arazi sınıflamaları. sınıf arazilerin sanayi.2. Bornova. b. Küçük Menderes Ovası’nda. hava alanları ve barajlar gibi yatırımlar. Toprak etütlerine bağlı olarak kullanım ve yanlış planlamadan kaynaklanan toprak sorunlarının sürekli izlenmesini sağlamak.ve 3. tuğla ve kiremit ocakları tarım alanlarının amaç dışı kullanımında önemli rol oynamaktadırlar. Çözüm Önerileri Arazi kullanmada kullanılmamasıdır. Sakarya Ovası.

Bunu sağlayacak etkin bir kuruluşa gereksinim vardır. Bu yüzden milli ekonomiye katkılarının gittikçe azalması yanında. büyük şehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi. Ülkemiz topraklarının en büyük sorunlarından biri erozyondur. ekonomik analizleri yanında Çevre Etki Değerlendirilmeleri de mutlaka yapılmalıdır. Çayır ve meraların. g.111. Tarımsal ve endüstriyel yatırım projelerinin. sınıf alanlardan toprak sanayine hammadde temini kesinlikle önlenmeli ve uygun hammadde içeren alternatif alanların kullanımının özendirilmesi sağlanmalıdır. ve 2. toprak ve su muhafazası. sadece hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Üniversitelerin eş güdümlü çalışmalarıyla. çeşitli sebeplerle yıldan yıla fakirleşmekte. Ülkemizde 1. i. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Toprak muhafazalı tarımın tüm ülke düzeyinde uygulanabilirliği sağlanmalı ve ülke çapında ulusal planlamalara gidilmelidir. halkımıza önemli bir rekreasyon alanı sağlaması ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayati derecede önemli başka fonksiyonları da vardır. erozyonu oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizde birim alanda oluşan toprak kaybı dünya ortalamasından çok fazladır.5.C. Çayır ve meralarımız belirtilen bu fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilecek durumda olmayıp. Erozyona karşı topraklarımızın kontrol altına alınmasında ilk önlem. tabii fauna ve av hayvanlarına barınak olması. h. d.176 ha arazide gerekli kullanım dönüşümleri hızla sağlanmalı ve bu şiddetli erozyon alanlarındaki kayıplar önlenmelidir. ı. topraklarda üretimi düşürecek ve ürünler üzerindeki kimyasal kalıntılar nedeniyle halk sağlığına zarar verecek uygulamalar önlenmelidir. e.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c. Bu amaçla toprak ve su kaynaklarımızla ilgili konuların çözümü için ayrıntılı toprak etütlerinin ve haritalama çalışmalarının yapılması zorunludur. gereği çeşitli yöntemlerle 164 .1. pınar ve memba sularına kaynak olması. Tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanımını sınırlayan yönetmelik güçlendirilmeli ve toprakların yetenek sınıflarına göre değerlendirilmesini sağlayıcı gerekli tüm önlemler alınmalıdır. f. toplum bilinci oluşturulmalıdır. Devamlı bitki örtüsü altında bulundurulması gerekli olan ve işlemeli tarıma kesinlikle müsaade edilmemesi gereken 6. su toplama havzası. VIII. hayvanlara kaba yem sağlama yanında. bozulmakta ve kendilerinden beklenilen faydaları sağlayamaz bir duruma gelmektedir.T. ileriki nesillere çok daha büyük çayır ve mera ıslahı sorunları devretme durumu ortaya çıkmaktadır. Çayır ve Meralar Tarım ve Orman alanları içinde ve bitişiğinde yer alan ve oldukça geniş bir alanı kaplayan çayır ve meralarımız. Tarım alanlarının korunmasının önemi ve kamuoyuna duyurularak.

Düzenli bir şekilde otlatılan ve üzerinde yeterli miktarda bitki örtüsü bulunan meraları. tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını.6. kullanımının sürekli olarak denetlenmesini. VIII. Çayır ve meralar daha öncede belirtildiği gibi önemli bir su toplama havzası olarak görev yapar. İyi bir bitki örtüsüne sahip olan meralar. mera. derelerin kuruduğu görülmez. çeşitli av hayvanlarının üreyip çoğalmasına teşvik eder. Pestisidlerin İnsan ve Çevreye Olumsuz Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. Daha da önemli olarak çayır ve meralardaki bitkiler. Bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde ise kontrol edilmeyen seller ve su baskınları ekili arazi ve yerleşim yerlerinde her yıl bir çok can ve milyonlarca liralık mal kaybına sebep olur. Böylece.C.1. sık sık yerleşim yerlerindeki insanların can ve mallarını tehdit eden bir afet haline gelebilir. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı 165 . canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. barajların bile ömrünü kısaltır. çayır ve meralar da kirli havayı filtre gibi süzer ve onun taşıdığı zehirli madde ve partikülleri tutarak temizlenmesini sağlar. yaylak ve kışlak olanlar ile umuma ait çayır ve otlak alanların tespiti. fotosentez sonucu bol miktarda oksijen üretir ve atmosfere verir. Söz konusu 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde uygulanmalıdır.1998 tarihinde kabul edilerek 28. İyi bir bitki örtüsü ile kaplı çayır ve meraların bulunduğu bölgelerde tehlikeli seller pek ender olduğu gibi. VIII. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. bitki örtüsü yok edilmiş veya seyrekleştirilmiş meralardan gelen seller. bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini. Yağışların önemli bir kısmı da bitki örtüsü altındaki toprağa verilerek elverişli yerlerde su kaynaklarının ve pınarların oluşması sağlanır.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşte bu amaçlarla. belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzere bilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. yağışlarla gelen suyun bir kısmını yavaş yavaş ve temiz bir şekilde havzadaki dere ve ırmaklara vererek onları besler. Her mevsim bulanık akan sular. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir.1. Çayır ve meralar av hayvanlarının da barındığı beslendiği yerlerdir. Düzensiz otlatılarak. yerli floranın yanında yerli faunanın da iyi bir şekilde korunması ve geliştirilmesi mümkün olur. korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamak için.02.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çayır ve meralar büyük şehirlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havanın temizlenmesinde önemli rol oynar. Pestisidler. 4342 Sayılı Mera Kanunu 25.6. kaynak ve pınarlar yılın her mevsiminde akar.02. Orman kadar olmamakla beraber.1.T.

çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir.2.1. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya.1. İnsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. Örneğin tarla. Akut zehirlenmeler. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması.6. VIII. insan vücuduna ilacın solunum. olarak ifade edilmektedir. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. Bazı pestisidlerin zehirlilik yönünden birbiriyle karşılaştırılması Tablo:VIII. Beher kg. absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir.’de verilmiştir. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir.1. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır.1. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Akut zehirlenme. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veya içilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. Teneffüs edilen havanın her m3 ‘de mg.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI organizmalar dikkate alınırsa. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. ile ifade edilir.T.C. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. 166 . ağırlık için mg. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir.

15 98 780 900 2510 359 220 1. Ankara. Sekonder . Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir.6. 1995.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi.2. giderek bünyede konsantre olurlar.500 2.500 3. 7.C./kg. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VIII.4. Türkiye'nin Çevre Sorunları.900 1.500 3.1. 167 . Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden.300 75 455 4.545 1000 10000 5200 7900 3200 Tavşanlarda Deri Yoluyla LD50 mg. VIII.400 1500 10000 5000 10000 - Kaynak: Çevre Sorunları Vakfı.5 39 80 88 113 30-110 5-20 800 56 76 1000 1.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemek suretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır./kg. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır.300 375 1780 5. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adı verilmektedir.1.1.2. Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri Pestisid Grubu Klorlanmış Hidrokarbonlu İnsektisidler Endrin Aldrin Toxaphane Lindane DDT Endosulfan Organik Fosforlu İnsektisidler Azinphos-methyl Fenitrothion DDVP Diazinon Malathion Herbisitler Benthiocarb 2. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içeren besinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3.D Atrazine Chlorsulfuron Fungisitler Dodine Benomyl Zineb Maneb Thiabendazole Farelerde Ağız Yoluyla LD50 mg.

Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır.2. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu.6.T. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların.1. pestisidler ile insanların teması. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas oldukları belirlenmiştir. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız.C. VIII. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu saptanmıştır. sudaki pestisid seviyesine. ilaç üretimi. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. deri veya solunum yoluyla girmektedir. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. 168 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII.1. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. taşıma. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. Pestisidlerin İnsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı.3. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. organizmanın fizyolojisine. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. depolama. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. acrolein (herbisit).6.

515.030 5.849 512.722. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir.C. formülasyon şekline. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır.6.595 6. İnsektisitler II.182.379 5.109.730 6. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir.000. Topraktaki zararlı böceklere.754.505.012 5.291 59.694 8.Rodentisit ve Mollusitler VI.360 24.204 51. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir.993 1998 11.933 557.096 19. ilacın absorbe edilme durumuna. Akarisitler III.157.343. toprak tekstürüne.. Tablo: VIII. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.994 3. kullanılan ilacın grubuna.088 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.Herbisitler VIII.1. Tablo:VIII.264 7.764. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir.664 178. Türkiye'de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları (Kg/Lt) Yıllar Gruplar I. Tablo:VIII.3.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V.942 55.311 303.649.1.877 26.465 2000 10. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır.3.734.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık.797. Yapılan çeşitli araştırmalar. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır.517 174.927. ithalat ve tüketim miktarları.021 10.380 50.991 32.660 24. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı.458. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir.953.221 427. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin.273 2.222.601. zirai mücadele ilaçlarının imalat. ilacın yağmur.782 341.230.917 497.782 254. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması.047 6.101 453.107.T.925.646 1997 9.537 28. tüketilen ürünler aracılığı ile insan.088. Yağlar VI.1. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür.Fungusitler VII.725 80.749 1999 9..300 33.'de verilmiştir. Bu kalıntılar.242.1.307 1. toprak nemi ve sıcaklığına.663.349. Türkiye'de 1996 yılından itibaren.1.505 158. Tablo: VIII.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. Diğer Maddeler Genel Toplam 1996 14.5.416 106. 2001. 169 .4.969 2. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler.4. Örneğin dekara 1. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur.785 5.552 4.Zirai Mücadelede Kul.268 2.

159.1. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.300 7. 2001. İnsektisitler II. Akarisitler III.371.318.Herbisitler 1.361 5.382.360 1.600 542.C.185 645.793.548.797 7.852.917 1. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir.291 70.874 29.571.747 55.Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık 2.688 2.642.143 8.834 Yağlar VI.Kış Mücadele İlaçları Yazlık Yağlar VI.632 33.985.463 19.056.487 Fumigantları V.001. bayilik ruhsatı.957. 2001.913 7. İlaç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır.052 1.589.242.905.693 III.989 1.108.872 1.124.720 1999 1.017 746.886.285.709.313 VIII. İnsektisitler 11.5568.657 89.933 1.810.173 233. b.174.172.443 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.534 871.681 93.999.035 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.802 1998 1. Diğer 607. c.504.058.000 14.5.372 2. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının Tüketim Miktarları (kg/lt) Gruplar 1996 8.1.7.220 5.880.076.864 1.355. Tablo:VIII. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek.390 297.Fungusitler 5.321 VII.039 7.987 49.631 1997 12.200 1.550 1. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. Akarisitler 309.260 1.Zirai Mücadelede Kul.874 33.745 3.426.432.234 58.373 1999 I.210.290 1.Rodentisit ve Mollusitler 88.760 83.806 995.563.300 1.780 811.064.460 VIII.Rodentisit ve Mollusitler VI.021.905.177 1.055 884.923 392.Herbisitler 7.730 7. 2000 11. İlaç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri İlaç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.213 132.829 2000 1.163 3.342.101.878.Nemotisitler-Toprak 728.098 VIII.376 953.Fungusitler 1996 2.637.289.350 14.261 6.400 30. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının İthalat Miktarları (kg/lt) Yıllar Gruplar I.259.551 14. 170 .726 II.921 50.962 Maddeler Genel Toplam 27.368. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.389 Yıllar 1998 11.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VIII. a. Böylece üreticiler.634 1.1.810 1.025 702.798.453 145.679 6. Diğer 194.617.776.101 7.963 ve VII.070 856.927.000 1.976 1997 2.778.Zirai Mücadelede Kul.020 762.4.847.174.630 VI.334 6.688 1.630. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir.619 Maddeler Genel Toplam 5.489 31.T.

Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Orman Bakanlığı Dergisi. Ankara. . Sayı:19. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. g. Orman Bakanlığı Dergisi. Ankara.. ÇELİKKOL. 2001. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1992. Ankara. O. i. 3. 1995. 4. 1993. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. kritik akarsu. 2. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.2001. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.. Ankara. göl. gölet ve baraj havzalarında. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri.. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. T. sağlığa zararlı olup. e. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. 1993. 171 .C. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri denetlenmelidir. Milli Park Alanlarında. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.T. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. 1993. Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu.. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. 6. Orman Bakanlığı Dergisi. f. Ankara. Islah Çalışmaları. ı. YENİKÖY. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. 7. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. N.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. seralarda. Sayı:19. 5. O. KÜÇÜKÇAKAR. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. Kaynaklar 1. h. modern bölge laboratuarları kurulmalı. Sayı:19. DOĞAN.

Ancak kullanılmakta olan maden çıkarma metotlarına bakılmaksızın. Yığınlarda toplanan kayaçlar bozulmaya fazlasıyla direnç gösterirler ve bitki örtüsüne zehirli bileşikler verebilirler. Maden işletmelerinde çok çeşitli metotlar kullanılmasına rağmen. Madencilik faaliyetleri sonucu iki tür çevre bozulması söz konusudur. toprak ve bitki örtüsünü önemli ölçüde bozarlar. hidrolojik özelliklere. örtü ve atık yığınları. Dış kısımdaki yüksek yığınlar. mevcut toprak. Aynı zamanda tarım ve orman alanları da engellenmiş olur. 172 . Açık işletmelerin zararlı etkilerinin boyutu.C.T. derinlikleri. toprak ve bitki örtüsü. Madenler. Madencilikte İşletme Metotları Toprak ve çevre bozulmasının karakteri. ülkelerin doğal kaynaklarından biri olup. giderek artan talepleri karşılamak yüzünden de işletilmeleri kaçınılmazdır. Açık Maden İşletmeleri Jeolojik yapı.1. röliyef ve su rejimindeki doğrudan değişiklikler açık maden işletmelerinde çok daha belirgindir. madencilik yapılan bölgenin tabiatına ve uygulanılan madencilik metotlarına bağlıdır. ocak alanı ve derinliğine. iklim ve peyzaj tamamen değişmekte ve bitki örtüsünün de tahrip olmasına neden olmaktadır. Doğrudan Bozulma: Maden ocakları çalışma sahalarındaki örtü ve atık yığınları ile madencilik binalarının inşa edildiği diğer alanlardaki toprak ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelir. MADENCİLİK VE ÇEVRE Ekonominin önemli sektörlerinden biri olan madencilik. bu metotlar genel olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. MADENCİLİK IX.1. İşletme sonrası hafriyat yerleri.1. IX. diğer taraftan ekolojik çevreye verilen büyük tahribat ve zararları çoğu zaman gözardı edilmektedir. jeolojik yapıya.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX. yerel iklim.1. çalışmalar bittikten sonra topografya. röliyef. IX. Madencilik işletmeleriyle doğal kaynaklar olan madenler ve mineraller insan refahı için bir taraftan ekonomiye kazandırılırken. Hafriyat yerlerini çoğu zaman su basar ve dışarıya yığılan topraklar çok geniş alanları kaplar. 2. bitki örtüsü ve iklim şartlarına bağlıdır. her türlü maden işletmeleri yoğun olarak arazi bozulmalarına ve doğal çevrenin tahribine sebep olmaktadır. kimyasal özellikler. Bu tür işletmelerde çok miktarda toprak çıkarılarak dış kısma yığılır. su ilişkileri. jeolojik yapı. ulusların sosyo ekonomik kalkınmaları için gerekli olan enerji ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır.1. su rejimi.Dolaylı Bozulma: Eski maden hafriyat yerleri. maden binaları ile mineral zenginleştirme tesislerinin bulunduğu yerlerde toprak yapısı. insan ve hayvan sağlığının değişime uğraması gibi olaylar görülebilir. Faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ve özellikle açık işletme yöntemi ile çalışılan sahalarda.1. 1.

çökmüş ocaklarda görülmektedir. Cevherin yapısına göre önce sulu sistem zenginleştirme ile mineral atıkları temizlenir. Örneğin. mineral atıklarıyla beraber çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma. sulu pasa çamurunun iyileştirilmesi işleri oldukça sorunlu bir durum meydana getirilebilir. Her değişik tür cevheri zenginleştirmek için farklı metotlar uygulanır. Aşırı dolu sedimentasyon havuzları oldukça zararlı ve tehlikelidir. Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazinin Sınıflandırılması Madencilikle ilgili arazi ve çevre bozulmalarını kapsayan sınıflandırmalar.2.3. 173 . Sıvı atıkların depolanması çoğu zaman su ilişkileri ve tuzlanmada etkili olurlar ve tarımsal zehirli metallerin veya maden cevherini işlemede kullanılan kimyasal atıkları bulundurabilirler.1. madenin cinsine ve bulunduğu derinliğe bağlı olarak uygulanan bir metot olup. IX. atık barajındaki drenajla ilgili güçlükler nedeniyle. yer altı ve yerüstündeki tesislerin tamamı için tehlike kaynağı oluştururlar. kimyasal ve minerolojik işlemlere tabi tutularak cevherin pasadan ayrılmasıdır. Sonuç olarak zenginleştirme. IX. bu alanların yeniden kullanılmaları çok güçtür. Bu tür maden işletmelerinde kayaçların birkaç metreye varan yatay veya dikey hareketleri meydana gelebilir. Röliyef su rejimi. Cevher Hazırlama (Zenginleştirme) Yeraltından çeşitli metotlarla çıkarılan madenler. su erozyonu ve su basması gibi sebeplerden dolayı. sel basması veya toprağın dağılmasına neden olur. ekolojik ve ekonomik şartlardaki en büyük bozulmalar. Yeraltı (Kapalı) Maden İşletmeleri Açık işletmelere göre yeraltı maden işletmeciliği çok daha pahalı ve zor olmasına rağmen. Buraya kadar tüm madenlerde aynı işlemler uygulanır. Sulu sistem zenginleştirme sonucu ortaya çıkan sıvı atıklar ise sedimentasyon havuzlarına ihtiyaç gösterirler ve bu nedenle pasa barajlarında toplanırlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI eğimlerin dikliği ve kayalık olması. uygulanan madencilik metotlarına bağlı olarak meydana gelen toprak ve çevre bozulması esas alınarak yapılmaktadır. demir cevherinin zenginleştirilmesi yüksek ısıda olur. IX.1.1. bu tür metotla yapılan maden işletmeciliği büyük miktarlarda arazi bozulmalarına sebep olabilmektedir.T. Bundan sonra zenginleştirme işlemine geçilir.1. yeraltından çıkarılan maden cevherinin fiziksel. Yeraltı madenciliğinin doğrudan değişiklikleri atık yığınları ve pasalarla olduğu gibi üretim ve işletme tesisleri tarafından da meydana gelmektedir. öğütme ve eleme işlemine tabi tutulurlar. Genellikle yüksek düzeyde tuzun ve bitki örtüsü için zararlı diğer metallerin bulunması. Bunların etkileri ile hidrostatik basınç artar ve atık baraj duvarlarının çökmesi veya sızıntı olması durumunda çevrede doğrudan büyük tehlike oluşturabilirler.2. Etkilenen maden alanları tümüyle iyileştirilemez hale gelerek kullanım değeri düşer. Bu durum ise. Toprak çöküntüleri ve kaymalar ayrıca hizmet binaları.C. Eleklerden geçirildikten sonra silolarda depolanır.

IX. Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar. Bir başka kritere göre. b. Derin ocak alanları ise. d. Sıyırma madenciliği sonucu oluşan arazi bozulması. Ormancılık daha çok toprak besin maddesi zayıf ve fazla geçirgen topraklarda planlamalıdır. gerekli röliyef. toprak ve su ilişkilerinin geliştirilmesi için. Madencilikle ilgili arazi bozulma biçimleri. 174 . Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Alanların İyileştirilmesinden Beklenen Yararlar İyileştirmedeki başlıca amaç. Çok derin hafriyat yerleri dik eğimleri nedeni ile yalnızca su tutma yapıları olarak kullanılabilir. arazinin uygun biçimde düzenlenmesine. e. Arazi ve toprağın iyileştirilmesi ve eski haline getirilme yöntemleri. bu alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler.gübreli toprak malzemenin örtülmesi ile ot ve tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanabilir.1. b.C. toprak ve çevrenin bozulup kirlenmesi. Zehirli ve termal yönden faal topraklarda iyileştirilmeden sonra tarım tercih edilmelidir. Cevher hazırlama (zenginleştirme) sonucu. madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. e. c. toprağın verimliliğinin eski haline getirilmesine eğimin azaltılmasına ve yol inşası gibi benzer faaliyetlere ihtiyaç gösterir. pasa barajları aynı zamanda kuru hafriyat yerleri ve çökmüş ocaklar. dinlenme yerleri olarak da düzenlenebilir. su tutma yerleri olarak kullanılacağı gibi eğlence. Taş yığınları. Bu maksatla sığ hafriyat yerleri suyla doldurulup balık yetiştirmeye uygun hale getirilebilir. Su rejimi olarak sıralanmaktadır. Uygun amaçlar için iyileştirilmiş arazide tarımsal gelişme. hafriyat yer ve atık yığınlarının şekilleri. Açık maden işletmeciliği sonucu meydana gelen toprak ve arazi bozulmaları. Maden ocaklarının işletme süreleri. ıslahı gereken madencilik alanlarının sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır: a. Madencilik sonrası. Yüzey madenciliği sonucu meydana gelen arazi bozulmaları. d.T. Çünkü bu tür topraklar üzerine 100-150 cm humuslu. Yer altı (kapalı) maden işletmeciliğine bağlı olarak ocak çökmeleri ve ocak ağızlarında biriken atıkların sebep olduğu arazi ve çevre bozulması olarak sayılabilir.4. tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilebilir. c.

1.5. IX. spor alanları.Su kullanımı (balıkçılık.s. kirliliği önleme ve ekolojik değerleri geri kazanmada en etkili ve maliyeti en ucuz olan yol. Sonuç olarak. . halka açık alanlar). bahçe.Yaban hayatı (doğal koruma alanları olarak ayrılabilir) gibi faaliyetler için sahalar yeniden kazanılabilir. klimatolojik. Ayrıca teknolojik gelişmelerin arazi üzerindeki olumsuz etkileri çok daha belirgin olan açık maden işletmeciliğinde daha fazladır. Madencilik yapılan alanlarda çoğu zaman peyzajda önemli olumsuzluklar meydana geldiği görülür. parklar. toplumsal ihtiyaçlar için).T.) . bozulan araziler ile ekolojik ve ekonomik iyileştirmeler için geri kazanma çalışmaları yapılır. meteorolojik.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik yapılmış bazı alanlar konut yerleri. . Bu şekilde geri kazanma çalışmaları daha ekonomik olabilmekte ve minimum zaman kaybı ile iyileştirme gerçekleştirilebilmektedir. Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında sebep olunan çevresel olumsuzlukların giderilmesi veya yeniden kazanımına yönelik iyileştirme ve kullanım için planlar yapılmalı ve ocağın işletmeye açılmasıyla beraber bu plan programlı olarak uygulanmalıdır. kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılabilir.Orman (ticari ve ticari olmayan) .C. madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik alanlarının genişlemesini ve düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır. mera v.İnşaat (hafif endüstriyel binalar. çayır. Bunlar cevher.Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri. endüstride kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından sağlanmaktadır ve giderek artan talepler. Geri kazanma çalışmalarıyla. Unutulmaması gereken gerçek şudur ki. çevreyi koruma. İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde planlanmalıdır.Ziraat (tarım. arazi ve çevre bozulmalarını önlemeye erken başlamaktır. toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. Madenciliğin çevre üzerindeki doğrudan etkisi. Aynı zamanda madenciliğin bitişik alanlar üzerinde dolaylı etkileri de vardır. bitki örtüsü ve atık yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir. 175 . Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarını daha da yaygınlaşmaktadır. Bozulan Araziyi Geri Kazanma Çalışmaları Madencilik faaliyetlerinin yol açtığı olumsuz sonuçları gidermek. arazi kullanım gibi ön araştırmalara gerek vardır. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce jeolojik. . . hidrojeolojik. konut ve hizmet binaları).

Bu araştırmalar sırasında. bazı özel haritaların hazırlanması da gerekebilir. Jeodezik haritalama. d. Jeolojik Araştırmalar a. Haritanın ölçeği. Kontur aralıklarının topoğrafik röliyef göstermesi ve bunların da 1-5 m.1. Genel prospeksiyon için 1: 5000’den 1:25000’e kadar ölçekli haritalar kullanılabilir. planlama ve aynı zamanda envanter toplamada kullanılan bir yöntemdir. c. bu genel haritalardan başka. jeolojik özelliklerin daha iyi belirlenebilmesi için çevresel jeoloji haritaları da yapılmalıdır. maddelerin Jeolojik araştırmalardan elde edilen bilgiler. Açık maden işletmeciliğinde. Atık yatağı ile birlikte asıl maden yatağı. e. Bitkiler için gerekli besleyici maddelerin belirlenmesi. c. Ayrıca.C. değişik litolojiler için sondaj deliklerinden sağlanır. b. doğrudan ve dolaylı olarak çevre bozulmasına uğrayacak alanları belirlemek için kullanılır. formasyonların jeomekanik özellikleri de tespit edilmelidir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX.1. b. yerüstü.T. Bu haritaların ana amacı planlamaya yardımcı 176 . Toprağın tekrar tarıma açılabilmesi için kullanılabilecek araştırılması. IX. yer altı tabii ve suni özelliklerin tümünü kapsamalıdır. Jeolojik araştırmalar içinde. iyileştirmeye uygun ve uygun olmayan fiziki yapı ve formasyonları belirleyebilmeli. Örnekler. yardımcı ölçümler ve profil çalışmaları için 0. aynı zamanda yığın ve pasalardaki havalandırmanın muhtemel sonuçlarının tahmini ile birlikte atık miktar ve kalitesinin tespiti için esas teşkil etmelidir. Uzaktan Algılama çalışmaları. söz konusu arazinin alanı ve madencilik faaliyetinin tipine bağlı olarak seçilmelidir.6. Maden Ocakları Ön Araştırma ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarında Aşağıdaki Bilgiler Yer Almalıdır IX. Haritalama Haritalama.2. d. röliyef.5-0. Arazinin iyileştirilmesi için kullanılabilir maddelerin araştırılması. Doğrudan bozulma zonunda örtü ve atık yığınları altında önceden bilinen yüzeyi ile toprak formasyonlar. Toprak çalışmalarının yapılması düşünülen yerlerde.1. a. yüzeydeki tabakaların 1-15 m. aralıkta uzanımları incelenmelidir. Genişletilmiş açık üretim alanı ile toprak dahil örtü tabakaları.25 m. arasında olması düşünülmelidir. kontur aralıklarının kullanılması gerekli olabilir. Cevher yatağı içinde gang tabakaları ve mercekler. aynı zamanda yığınların kararlılığının hesaplanmasında ve iyileştirilen arazinin bina yapımı için de kullanılması durumunda yararlanılmak üzere.1.6.6. Formasyonun muhtemel toksik etkisini belirlemek. Toprakla ilgili arazi ve laboratuvar deneyleri aşağıdaki özellikleri için yapılmalıdır.

IX.C. yer altı su düzeyi ile yağmur suyunun yeraltına sızma oranları ve kimyasal özelliklerini içermelidir. havadaki nem. örtü ve atık yığınlarının belirlenen şartları için.Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.4. İşletme ürünleri.1. IX. a. bulutluluk. mevcut yerel iklim üzerinde 177 . d. a.3. güneşlik. Yer altı ve yerüstü suların kirlenmesi. Doğrudan ve dolaylı bozulmalara maruz olanlar için. buharlaşma. b. akarsular. Aktif ve muhtemel aktif faylar ve kırık sistemleri. dünya meteorolojik teşkilatınca düzenlenen güvenilebilir standart verilere başvurulmalıdır. Hidrojeolojik araştırmalar aynı zamanda aşağıdaki konuları da kapsamalıdır. Meteorolojik ve Klimatolojik Araştırmalar İyileştirmeyi planlamak için meteorolojik istasyon kayıtlarından. yapı malzemesi potansiyeli. Hidrolojik değişikliklerin tarım ve ormancılık. Su tablasının derinliği ve yer altı suyu özelikleri.1. Isı. İyi bir çevresel jeoloji haritasında bölgenin jeolojik ve hidrolojik bilgileri ile ayrıca mühendislik özellikleri de bulunur. Madencilik faaliyetlerinin. d. Eğim kararlılığı. e. bu araştırmaların önemli bir hedefidir. Böylece toprak malzeme hakkındaki jeolojik bilgiler daha kolay yorumlanabilecektir. arazinin sismik kararlığı.6. yer altı ve yerüstü sularının denge koşulları incelenmelidir. filtrasyon parametreleri.6. uzun zaman periyotları için toplanmalıdır. atık tanziminin yapılabilmesi için gerekli bilgiler. yerüstü ve yer altı sularında meydana gelebilecek kantitatif ve kalitatif değişikliklerin tahmini yapılmalıdır. Yığınlar ve pasaların sebep olduğu su birikmeleri. yer altı suyunun akış yönleri ve oranları.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olmasıdır. aynı zamanda diğer arazi kullanım biçimleri üzerine etkilerinin irdelenmesi. c. Bunlar genel olarak şunlar olabilir. göller gibi su birikintilerinin toplam yüzey alanları. Sahadan sahaya değişmesine rağmen geri kazanılan arazinin değerlendirilmesinde bazı özel bilgiler de çevre jeolojisinden sağlanabilir. rüzgar dağılımı ve şiddeti gibi standart verileri. Taşkın durumunun incelenmesi. Akiferlerin drenajı sonucu kuyulardaki su seviyesinin düşmesi. iklim verilerinin toplanması gereklidir.T. Hidrojeolojik Araştırmalar Hidrojeolojik bilgiler. c. Eğer alan için gerekli veriler mevcut değilse. b. Böyle bir çevresel jeoloji haritası planlama için gerekli bilgileri kapsamalı ve gereksiz bilgiler haritadan çıkarılmalıdır.

6. muhtemel faaliyet zaman tablosu verilmelidir. yollar. toprak profillerinin tanımlamalarını ve laboratuar analizlerinin detaylı açıklanmasını sağlar. göller. erozyona yatkınlık. Yerüstü ve yeraltına ait etkiler değerlendirilmeli. sürülüp ekilebilir topraklar. Dolaylı bozunma zonlarında toprak-su ve bütün fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Topluluklar meydana getiren bitkilerin yoğun olduğu yerlere özel dikkat gösterilmelidir. üretim metotları. ormanlar ve ekili alanlar gibi yerler üzerinde etkisinin belirlenmesi gerekir. işletilmesi. ana kayaç derinliği. çayırlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI değişiklikler yaratıp yaratmayacağının. 178 . Doğrudan ve dolaylı bozulmadan etkilenen alanlar için özelliği olan toprakların değeri belirlenmelidir. toprak üstü ve alt tabakaların iyileştirme için uygunluğunu belirler. Toprak özellikleri (eğim.6.1. planlanan diğer alanlar için. Bu araştırmalar sırasında arazi sınıflama haritaları da yapılabilir. IX. yığınlar ve pasaların konulacağı alanların detayları ile birlikte.6.1. şişme ve büzülme potansiyelleri.1. permeabilite. Toprak Araştırması Toprak araştırması. Bu haritalar arazi kullanım şeklinin uyumunu ve düzenini sağlar. Arazi kullanımının planlanması için bu haritalar çok yararlıdır. IX. Yeni tesis edilen madenler ve zenginleştirme tesisleri. su içeriği. zararlı atık alanları. Arazi Kullanımı ve Altyapı Araştırması Arazi kullanım araştırması. ekosistem ve arazi kullanımları gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Toprak kapasitesi verilerini.1. Toprakların kalite ve özelliklerin daha iyi görülebilmesi için toprak haritaları hazırlanabilir. Aynı zamanda zararlı faunanın veya zararlı maddeler içeren türlerin aşırı nüfus artışının sebep olabileceği dolaylı etkilerin de incelenmesi gerekir. bölgedeki değişik tip ve karakterdeki toprağın detay özelliklerini.6. İyileştirme çalışmalarının planlanmasında arazi kullanım araştırması ve geri kazanılan alanın hangi amaçla kullanılacağı çok önemlidir.7. cevher ürünü. böylece madenciliğin sebep olabileceği muhtemel kayıpları tahmin edilmelidir. dağılacak parçaların etkileri ile gürültü ve titreşim etkileri hakkında tahminler yapılmalıdır. IX. taşıma kuvveti ve korozyon potansiyeli) arazi kullanım kabiliyetlerin belirlenmesinde yardımcı olurlar. rekreasyon. ormanlar.8.5. yardımcı makinalar. Topraklar arazi kullanım tipine göre sınıflandırılır (hafif endüstri. Araştırmanın sonuçları haritalarda gösterilmelidir. Madencilik Faaliyetlerinin Tanımlanması Madencilik faaliyetleri.6. Biyolojik Veri Toplanması Bitki örtüsünün tanımlanmasında. endüstriyel alanlar. tarım ve ormancılık gibi). kıraç arazilerin belirlenmesi için gerçekleştirilmelidir. IX.C. örtü ve atığın taşınması için kullanılan makinaların ve aletlerin tipleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır.T. Aynı zamanda açılacak ocak ve kuyular. konut yerleri. planlanan türlerin nitelikleri. Böyle bir araştırma için uygun uzmanlığa sahip pek çok personele ihtiyaç vardır. meralar.

büyüklüğü ve şekilleri ile birlikte bunların. Alternatif iyileştirme tekniklerinin tanımı. seçilen alanda kullanılacak iyileştirme tekniklerinin tanımlanmasına. mülkiyet konularını. IX. -Yatağın işletilmesi. İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması IX. aynı zamanda detay planlama için ihtiyaç duyulan ilave araştırmaları da kapsamalıdır. madencilik ve endüstriyel amaçlar için kullanımın programlanması ile birlikte madencilik faaliyetine başlanılmadan önce arazi kullanım metodu. faaliyetin bitiminden sonra kullanılma durumları. yığılması ve işlenmesi için metotlar.Detay Planlamada.10. madencilik yatırımına konu olan bölgede nüfus büyüklüğünü. Çalışmanın amacı. Ön Planlama İyileştirme.1. bütün madencilik faaliyetleriyle aynı zamanda planlanmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik projeleri için aşağıdaki hususlar incelenmelidir -Arazinin değerlendirilmesi.6. dini. a. konsantrasyonu veya ayrılan yerlere yığılma metotları. İyileştirme. Ön planlama. sosyal. ön araştırmalar bölümünde bahsedilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılmalıdır.6. -Radyoaktif ve zararlı maddelerin nötrolizasyonu. -Çöküntü alanlarında yüzeyde ve binalarda meydana gelebilecek zararlar ile bunlar için alınacak önlemler hakkında veriler. nihai şev açısı ve bunun arazi rejimi. planlanan çevre değişikliğinin ölçeğine uygun olmalıdır. doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlar ile özellikle söz konusu alanın kullanıcıları tarafından kabul edilmelidir. su basması ve çöküntü üzerindeki etkileri. örtü ve atıkların taşınması.1.T. ön planlamada tanımlanan hususlara işaret eder. mahalli yetkilileri. -Drenaj metotları ve mevcut imkanlar hakkında veriler. Sosyolojik Çalışmalar Sosyolojik çalışmalar. Detay Planlama Detay planlama.1. eski alışkanlıkları ve gelenekleri getirilen yeni tedbirler ile değişikliğe uğrayacak alanlardaki planlamalarla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha önceden gerçekleştirmektir.1. Bu faaliyetler.10. -Arazi değişikliklerinin çeşidi ve ölçeği. politik ve ekonomik hususları.6. Ön iyileştirme planları tartışılmalı.2. aynı zamanda madencilikten etkilenecek değişiklikler ve sonucundaki iyileştirme ile ilgili tahmini de kapsamalıdır. Ön araştırma bölümüne göre belirlenen konular da detay bilgileri içerir.C. mahalli nüfus ve yetkilileri çevrede meydana gelebilecek değişikliklere alıştırmaktır. -Binaların ve diğer tesislerin çeşidi. probleme yaklaşım metodunun belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin finansmanının düzenlenmesidir.1.9. Çalışmanın kapsamı.10.6. IX. IX. 179 . Başlıca amaç.

o. Depolama alanlarında üst toprağın kullanılmasından sonra. Korunması gereken toprak hakkında kantitatif ve kalitatif çalışmalar ve tabakaların çıkarma tekniklerinin irdelenmesi. malzemenin taşınması. g. 2001. f. Madencilik Faaliyetlerinden Sonra Çevrenin Düzenlenmesi. İyileştirilen alanlarda toprağın eski haline getirilmesi yöntemleri. e. iyileştirme usulleri. Verimli toprağın iyileştirilmesi ve kaybının en aza indirilecek bir biçimde depolanması için gereken özelliklerin tespiti. Yığınların. dağıtılması usullerinin araştırılması. 2001. Örtü ve atık yığınlarını iyileştirme yöntemleri. nihai ve geçici yığınlara yerleştirilmesi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. TMMOB.C.T. Yığınlar. İyileştirilmiş arazinin kullanımının programlanması. suyun özelliklerinin belirlenmesi ve kirlenmesini önleme usulleri. Yolların yapımı. satışı. İyileştirilmiş arazinin kullanıcıları için öneriler gibi konular bulunmalıdır. 2. İşletme maliyetinin hesaplanması ve iyileştirmenin etkilerinin tahmini. Yayın No:21. İyileştirme maliyetinin finansmanı. Kaynaklar 1. i. ı. h. Öncü bitkilerin tanımı ve türlerin seçimi metotları ve bunların etkilerinin incelenmesi. 3. pasa eğimlerinin aynı zamanda madencilik yapılmış alanların eğimlerinin biçimlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesi metotları. İyileştirilmiş arazinin gelecekteki kullanımları için. c. l. j. 180 . yenileştirilmesi veya yeniden inşasının belirlenmesi. k. Hafriyat yerinin suyla doldurulması için. MTA Genel Müdürlüğü. n. m. hafriyat yerleri ve dolaylı bozunma zonları arasında su ilişkilerinin düzenlenmesi metotları.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları. d.

kömürün ise 3000 yıl kadar yetebileceği dikkate alınırsa. X.1. Nüfus artışına.1. X.1.1.1. Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması. çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları X.1. sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır. yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim. bitki artıkları.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Yenilenebilen Enerji Kaynakları: Odun. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra azalan üretim ve artan fiyat nedeniyle düşüş göstereceği. petrol üretiminin 21.1. güneş ışınlarını yeryüzüne yakın bir yerde tutması ve bu suretle yerküreyi ısıtıp iklimi değiştirmekte olduğu artık kabul edilmektedir.1.1.1. X. Yine bu nedenle çevre sorunlarını gidermek için. Bugünün Enerji Kaynakları Yenilenemeyen Enerji Kaynakları: Kömür.1. kömür en kirletici enerji kaynağı olmasına rağmen yine de en çok ve en uzun kullanılacak bir kaynak olduğu görülecektir. rüzgar. taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine de yol açmaktadır. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır.1. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre olacağını göstermektedir. Her üç kaynağın tüketimi ile atmosferde ortaya çıkacak kirlilik etkileri ise şu şekilde olmaktadır. hidrolik ve gel-git dalga enerji kaynaklarıdır.TÜRKİYE’DE ENERJİ VE ÇEVRE İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır. ENERJİ X. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır.1. gerekli tedbirlerin alınmasında. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslararası nitelikler de taşımaktadır. tezek. doğalgaz ve nükleer enerji. Ancak enerji. doğal gazın 200 yıl kadar.1. çevrim. Fosil Yakıtlar Bu yakıtlar içerisinde petrolün sınırlı rezerve sahip olması. İklim Değişikliği ve Global Isınma Fosil yakıtların yanması ve özellikle ormanların giderek azalmasıyla havadaki CO2’in diğer bazı gazlarla birlikte sera etkisi yaparak. jeotermal enerji. petrol.C.1. güneş. 181 .

amonyum tuzlarıdır. yüzyılda en önemli enerji kaynagı olacağı kabul edilmektedir.4 Nükleer Santrallar ve Çevre) verilmiştir. yakıt konusunda dışa bağımlılık. Nükleer uzmanlığa sahip ülkeler bu konuda bir anlaşma imzaladıktan sonraki kırk yıllık süre içinde. dünya genelinde 1000’i aşkın ticari.1. topraklara. binaları.1. dünya fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmaktadır. yüksek bacalar veya tedbir alınmamış kirleticilerin ayrıca sınır ötesinde etkiler yaratmasına sebep olmuştur. trafik. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir enerji kaynakları bilindiği gibi. Bunların yanında 250’yi aşkın gemi ve denizaltı nükleer enerji ile hareket edebilmekte. Hava Kirliliğinin Sınırlar Ötesi Taşınımından Gelen Zararları ve Asit Yağmurları 1970’li yıllarda birçok sanayileşmiş ülkede kentsel sinai hava kirleticilerin kontrolüne ilişkin tedbirlerin alınmasıyla.C. Bölüm X. ısınma.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. X. Diğer taraftan çevresel etkileri.2. nükleer atık imhası gibi pek çok önemli sorunları da devam etmektedir. hava kirlenmesi azaltılmış olmakla birlikte. Fosil yakıt emisyonları arasında SOx.1. kurum ve partikül maddeler sayılabilir.1.1. sınai faaliyetler ve buna bağlı elektrik üretimi için artan bir yakıt tüketimini de beraberinde getirmiştir.1. kentleşme ve sanayileşme. bitki ve hayvan topluluklarına zarar vermektedir. 182 . nükleer enerji artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 32 ülke nükleer jenaratörlerden. Ancak bu gücün radyasyon riskleri. Neticede oluşan kirleticiler sülfürik ve nitrik asitler. askeri ve araştırma amaçlı nükleer reaktör işletilmektedir.1. yenilenemeyen enerji kaynaklarına oranla çok azdır.3. yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzlukların yanında. X. Kentsel Hava Kirliliği 1960’lı yılların başından itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı. tıpta ve endüstride de kullanılmaya başlanmıştır. önceleri atom bombası yapımında. NOx.1. mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21.2. taşıt araçlarını da etkilemektedir.1. Bu konuda daha geniş bilgiler (Bkz. Nükleer Enerji Nükleer enerji. Böylelikle kirlilik sınır ötesi bir hal almaktadır.1. Bu maddeler ayrıca metalik yüzeyleri. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise barışçı amaçlarla enerji üretiminde. Bu kirlilikler çok uzun mesafelere atmosferik şartlara bağlı olarak taşınmakta göllere. Topraktaki asitleşme ile birlikte havadan gelen asitleşme etkisi bitki örtüsünü olumsuz olarak etkilemekte ve bazı bitki türlerinin tamamen yok olmasına sebep olmaktadır.1.2. Fosil yakıtları esas alan enerji kullanımı. global elektriğin % 17’sini üretmektedir. sürekliliği itibariyle sürdürülebilir olduktan başka dünyanın her ülkesinde var olabilen bir özelliği ile büyük önem taşımaktadır.1. X. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı.T. CO2 ve çeşitli organik bileşikler.1.

2 Barajlar-Hidroelektrik Santrallar ve Çevre) verilmiştir.7 milyon kilowat-saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.1. Odun tüketimi.1.2. Ulusal kaynaklarımızdan ve işletme masrafları çok düşük olan ancak hala % 35’i kadarını değerlendirebildiğimiz hidroelektrik enerji santralları yatırımları desteklenmeli. Güneş enerjisinden elektrik üretimi doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntemle gerçekleştirilir.1. yüzyılda elektrik üretim sistemleri ile rekabet edebileceği öngörülmektedir. ancak geleceğin en fazla kullanılabilecek enerji kaynağı olmaktadır.1. ekolojik yapıda bitki ve hayvan türlerini değiştirmede de dolaylı etkisi gibi.T. bu konuda gerekli araştırma ve yatırımlar yapılmalıdır.1. en verimsiz şekilde yakıt olarak yaygın kullanılmaktadır X. Son yıllarda özellikle Kaliforniya ve İskandinavya’da yerel elektriğin rüzgar türbinleri ile üretilmesi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Yapılan uzay çalışmaları ile saptanan meteorolojik çalışmalar neticesinde ülkemizin rüzgar enerjisi bakımından zengin olduğu belirlenmiştir. Bu enerjinin de 21.2. Ülkemizdeki hidrolik güç ile ilgili bazı bilgiler (Bkz. önemli potansiyele sahip olmakla birlikte. Güneş enerjisi teknolojisindeki ilerlemeler ümit vermektedir. Bugün hidrolik güçten oldukça yararlanılmasına rağmen. pek fazla zararlı olmayan etkileri de bulunmaktadır.3.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Güneş Enerjisi Dünyanın global olarak halen pek fazla kullanmadığı.1. ancak özellikle büyük hidroelektrik santralların ekolojik ve sosyo ekonomik dengede oluşturduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED’i) yapılarak belirlenecek olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Ege ve Marmara olmak üzere çeşitli bölgelerde yer alan 7 ölçüm istasyonu tamamlanmış ve halen 14 ölçüm istasyonda ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir.2. Çevresel etkileri yok denecek kadar az olan ve ülkemizde 200 kWp civarında kurulu olduğu tahmin edilen güneş pili güç kapasitesinin artırılması azami yararlanma politikalarını geliştirmeli. büyük toprak alanlarını sular altında bırakması. Ancak yeterli değildir.2.4. Hidrolik Güç Yenilenebilir enerji kaynakları arasında odundan sonra ikinci sırayı almaktadır ve dünyada her yıl üretimi % 4 artmaktadır. Hidrolik barajların ayrıca. Bölüm: X. tüketimi o derece hızlıdır ki yenilenebilme kapasitesi oldukça düşmüştür. ayrıca sanayi hammaddesi olarak kullanılması halindeki yararı çok yüksek olmasına rağmen.C.2. Bu enerji üretiminde en çok gürültüden şikayet edilmektedir. Rüzgar Gücü Çok eskiden beri bilinmesine rağmen halen çok az kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde kullanımı her geçen yıl artmaktadır.1.1. 183 . 1999 yılında toplam 23. kullanılamayan potansiyel yine de çok bulunmaktadır. Odun Yenilenebilir enerji kaynağı olarak. X. X.

uzun bir kıyı şeridi olan Karadeniz’in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır.2. konutlarda güvenle kullanılabilir durumdadır.7. dağıtım.1. Hidrojen motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi.6. med-cezir ve deniz sıcaklık gradyenti gibi çeşitlidir. Hidrojen Enerjisi Aslında tam olarak yenilenebilir bir enerji kaynağı olamayan hidrojen. sanayide. X.5. Türkiye’de bunlardan sadece deniz dalga ve boğaz akıntıları olanakları vardır. taşıma.(DenizliKızıldere Jeotermal Elektrik Santrali) Ülkemizdeki jeotermal sahalardan 5 tanesi elektrik üretimine elverişlidir. tükenen hidrokarbon kaynakları hidrojen gibi sentetik yakıtları cazip duruma getirmektedir. Hidrojen çağına ekonomik koşullara göre 10-15 yılda girilmesi beklenmektedir Türkiye’nin hidrojen üretimi açısından bir şansı. 1000 m derinlikte 8 184 .1. boğaz akıntıları.1.8’i odun ve tezek ile karşılanmıştır.4 MW’e’dir. elektrik üretiminde. Türkiye’nin biyogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/yıl düzeyinde olduğu belirtilmektedir. MTA bu konuda desteklenmelidir. 2010 yılı hedefi 500 MW ve 2020 yılı hedefi 1000 MW olarak öngörülmektedir. X.1.T. Uygulamaya aktarılabilecek üretim. uluslararası standartlar çıkarılmıştır. Sıcaklığın uygun olduğu şartlarda jeotermal enerjiden elektrik üretilmektedir. teknik ve ekonomik incelemeler yapılmalıdır. yüzyılın enerjisi olarak varsayılmaktadır. Ülkemizde uygun bir jeotermal kanunu çıkarılmalı jeotermal alanlar devlet tarafından araştırılmalı. Biyokütle Enerjisi İlk çağlardan günümüze değin odun ve bitki artıkları enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.5’i odun ve tezekten sağlanmış. kullanım teknolojileri geliştirilmiş.1. Çalışmalar günümüzde yeniden başlamış ve çöp termik santralların kurulması girişimleri hız kazanmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de deniz dalga konvektörleri ile bu enerjiden faydalanılması düşünülmelidir. toplam birincil enerji tüketiminin ise % 9. Giderek ağırlaşan çevre sorunu ve küresel ısınma.2. Rezervuar parametrelerinin korunması ve çevreye jeotermal akışkanın atılmaması için reenjeksiyon mutlaka yapılmalıdır. Ülkemizde biyogaz ile ilgili çalışmalar 1957 yılında başlanılmış ancak 1987 yılında kesilmiştir. 2005 yılı hedefi 185 MW.C.1. Mevcut şartlara göre ülkemizde. 1997 yılı verilerine göre yerli enerji üretiminin % 25.2. Jeotermal Enerji Doğal yer altı ısı kaynaklarından gelen enerjinin kullanımı hızla artmaktadır.2. ülkemizde ise 20. 21.1. bir başka enerji tüketilerek elde edilen sentetik yakıt durumundaki enerji taşıyıcısıdır.7 Deniz Enerjisi Deniz enerjileri deniz dalga. Bu kaynağın değerlendirilmesi için dalga rasatlarına başlanılarak. Bugün için dünyada toplam elektrik kurulu gücü 8274 MW’e.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Karadeniz’in suyunun % 90’ı anaerobiktir ve hidrojen sülfür (H2S) içermektedir. X.

konutlar e. a.1. Özellikle 1970’lerdeki petrol krizi sonrası gelişmiş ülkelerde. dağıtımı ve rasyonel kullanımı çevre değerleri korunarak yapılmalıdır. Sanayi Sektörü. araç-gereçlerin üzerinde enerji etiketleri vb. Elektrik Enerjisi.2’de verilmiştir.1. enerjinin üretimi. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji tasarruf tedbirlerinin uygulanabileceği bazı önemli sektör ve alanlar aşağıda verilmiştir.Tarım Sektörü. VIII.2. Enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması. 2.7 ortalama düzeyinde enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür. mala ve çevreye olan zararlarını da kapsayacak şekilde. 1999 Enerji Raporu. gerçek enerji maliyetini tüketiciye yansıtmalıdır. güvenilir enerji temini sağlamak olmalıdır. Ankara. 3. 2000. 2000. enerji fiyatlandırması olmalıdır. f. Ülkemizin Temel Enerji Politikası. Ancak bu amacı gerçekleştirmek için ulusal enerji yönetimi açısından yurtiçi kaynaklarının düzenlenmesi. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Binalar. 1999 Enerji İstatistikler Konseyi Türk Milli Komitesi. 2001. Ancak bu suretle hem çevre kirliliğini önlemede hem de tasarruf sağlamada doğru çözümler sağlanmış olacaktır. 1973-1983 yılları arasında yılda % 1. c. bedava teknik bilgi ve denetim hizmetinin verilmesi. 185 . Kaçak Kullanımın Engellenmesi vs Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları Tablo:X. Enerji Tasarrufu Sürdürülebilir kalkınma açısından. Enerji fiyatının. Kaynaklar 1. b. Enerji tasarrufu sağlamada bir diğer önemli araç. Elektroliz reaktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullanılarak.1. enerjinin üretim veya ithal maliyeti ile birlikte sağlığa.1. X.1.’de Türkiye’de Enerji Sektörü Haritası yer almaktadır. Ekonomik gelişmeyi engellemeden.’de. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara. Ayrıca Harita X. sosyal kalkınmayı destekleyecek ve yönlendirecek yeterli.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ml/l olan H2S konsantrasyonu. teknikler konusunda eğitim verilmesi bu alandaki faaliyetler olmaktadır. yine Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar İtibariyle Sektörel Dağılımı ise Tablo:X. enerji tasarrufunun ulusal politikalarda temel faktör olarak yer alması kaçınılmaz bir olgudur. Elektrik İletim hatları. H2S’den hidrojen üretimi konusunda çalışmalar sürdürülmelidir. tabanda 13.T. d.5 ml/l düzeyine ulaşmaktadır.C. Ulaştırma Sektörü.

00 6.50 10.50 Odun (mt) 18.47 0.ve Bit.1 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları 1996 Gerçekleşme (mt)* 13.59 * Tahmini ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır.73 0.2 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı 1997 Nihai Tük.64 6.02 10.156 14.88 17.11 0.50 0.1 18. (TWh) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş ve Diğ.02 44.02 24.58 .09 0.40 0.09 0.312 11.1.02 44.10 0.275 4.09 44.94 5. 11.01 10.159 16.64 12.02 41.691 0.64 6.37 6.48 0.91 0.837 160.(Net) San.74 34. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir.58 42.758 13.01 5.03 24. TWh: 1012 KWh.23 17. Ulaş.01 3. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri.06 59. (TWh) Jeotermal El.66 1999 San.03 29.79 85.456 0.48 6. ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır. 186 .938 5. 12.37 6.05 0.08 Hay.66 18.6 0.24 00.749 63.46 18.T.78 2. (mtoe) Odun (mt) Hay.70 6. Ulaş.02 0.37 6.1 64.981 48.02 29. 2000.57 6.09 0.06 Nihai Tük. (mt) * Tahmini.37 6. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri.819 5.035 40. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.250 3.1 44. Ulaş.08 18.98 13.06 0.90 2000* Tahmini 13.15 0. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.266 64.24 5.35 33.696 Taşkömürü Linyit Asfaltit Petrol Doğalgaz (milyar m3) 8.82 0.64 6.11 Nükleer ** (GWh) Hidrolik En.73 0.08 0.127 65.15 0.62 0.49 0.92 Nihai Tük.11 89.04 10. 10.37 6.364 82.53 30.09 0.23 0.1.37 6.53 0.01 6.231 15.91 37.60 1997 Gerçekleşme 15.58 0.Art (mt) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş Elektrik (mtoe) (TWh) 79.22 0.37 10.08 0.03 5.18 10.01 5.79 0.90 2.398 0.1 0.03 29.18 0.44 64. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.40 0.463 2005 Tahmini 29. GWh:109 KWh.65 1998 San.756 10.00 2.65 64.07 1998 1999 Gerçekleşme Gerçekleşme 14.03 6.17 (mt) (mt) (mt) 53.08 40.89 Diğer 1. 2000.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:X.74 0.18 0. 10.09 0.52 0. Tablo: X.555 0.11 0.656 55.89 0.035 184.08 18.62 0.01 13.15 0.98 2.159 97.06 Taşkömürü (mt) Linyit Asfaltit Petrol (mt) (mt) (mt) Doğalgaz (milyar m3) 5.Art.C.542 0.11 Diğer 0.11 17.ve Bit. Mt: Milyon ton.1 38.68 0.28 1.493 2020 Tahmini 147.63 4.1 0.35 12.67 39.11 0.387 0.026 100.382 2010 Tahmini 51.62 2.560 46.898 0.1303 0.94 12. 9.09 0.03 31.85 5. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir.35 0.984 0.51 2. Diğer 0.06 0.58 0.03 26.16 18.15 0.08 0.01 5.37 6.

20 adet olup adları.’de Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları.4. sulama ve içme suyu temin için projeleri hazırlanmaktadır. adları.T. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk baraj Ankara’nın içme suyu ihtiyacını sağlamak için 1936 yılında yapılmış olan “Çubuk I” barajıdır. projesi hazır olan ve projesi hazırlanmakta olan “Baraj ve Hidroelektrik Santralları”nın bölge yerleri ve isimleri verilmiştir Tablo: X. toplam 34.728 MW kurulu gücündeki santrallarla yılda 123. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etütlere göre.2. rejimlerini kontrol altına almak. sulama yararları sağlamak ve enerji elde etmek amacıyla bugüne kadar bir çok baraj ve hidroelektrik santralları yapılmıştır. 32 adet olup. Bu yıllık ortalama 501 milyar m3 yağış miktarına tekabül eder ve yılda ülkemiz yüzeyine düşen bu miktar suyun takriben 186 milyar m3’lük kısmı akış haline geçer. kuruluş amaçları tespit edilen bu barajlardan 7 tanesi hidroelektrik santralli baraj olup.2. kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 13 adedi hidroelektrik santralli barajlar olup. inşası devam eden. dolayısıyla taşkın zararlarını önlemek ve depolanan sulardan içme suyu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Bu baraj ve hidroelektrik santrallar bittiği takdirde.C.2. su rejimini düzeltmek için 1999 yılı başı itibarıyla 730 baraj inşaası düşünülmektedir. yeri ve diğer teknik özellikleri ile kuruluş amaçları belirtilen bu barajlardan 75 adedi hidroelektrik santralli barajlardır. adları inşaatın başladığı ve bittiği yılları. 14 adet olup adları. HİDROELEKTRİK SANTRALLAR (HES) VE ÇEVRE Yurdumuzda yıllık yağışlar 200-2500 mm arasında değişmekte olup.040 TWh elektrik enerjisinin üretilmesi imkan dahiline girecek. çevre koruma. yerleri ve diğer teknik özellikleri. Baraj faaliyetlerine paralel olarak DSİ tarafından barajsız nehir ve kanal santralları da yapılmaktadır Tablo:X. İşletmede ve inşa halinde olanlar dahil takriben 730 baraj ve 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla akarsularımız düzenlenebilecek ve azami fayda sağlanacaktır. yerleri ve diğer özellikleri.1. ortalama yağış (aritmetik) 642.2.3.2. taşkın önleme ve içme suyu temin için projelendirilmiştir.’de “İşletmeye Açılan Baraj ve Hidroelektrik Santrallar” 193 adet olup. yeri ve diğer özellikleri ile kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 16 adedi hidroelektrik santralli baraj olup. BARAJLAR. taşkın kontrolü. Tablo:X. diğer barajlar sulama. ayrıca sulama. kullanma ve sanayi suyu faydaları sağlanacaktır.’de Barajlar ve HES Santları yer almaktada ve Türkiye’de işletmeye açılan. inşaatın başlama yılı. Harita X.6 mm’dir. 26 havzada bulunan akarsularımızda.’de Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları. sulama ve içme suyu temin etmek için planlanmıştır. 187 . diğer barajlar taşkın önleme.2. diğerleri taşkın zararlarını önleme. Tablo:X. içme. Akarsularımızın.2’de İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santralları.

S:Sulama.2.30 Tekirdağ Karaidemir 1980 Karaidemir 500 E 22.Maraş Aksu 1972 Kartalkaya 41.02 163 Adana Kilgen 1972 Kozan 31.Çekmece 1987 B.263 S+T+E 14.849 S+T+E 49 1150 Adana Ceyhan 1984 Aslantaş 540 E 4.28 106.66 1320 Manisa Gediz 1960 Demirköprü 24.C.25 195 K.350 S+E+T 31.020 S+T+İ 23.00 Eskişehir Sakarya 1972 Gökçekaya 11.32 Diyarbakır Furtakşa 1972 Devegeçidi 278 E 20. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Enerji Adı Bitiş Akarsuyu İli Göl Hacmi Göl Alanı Amacı Sulama Alanı Güç Yılı hm3 km2 ha MW 160 E 83.220 S+T+E 47.40 431 Eskişehir Porsuk 1972 Porsuk İ 23.75 544 Aydın Akçay 1958 Kemer 128 E+T 263 5980 Kırşehir Kızılırmak 1959 Hirfanlı 69 99.716 S+T 10. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü. .600 S 32.20 149.840 S+T 15.50 Ankara Kurtboğazı 1967 Kurtboğazı 17.80 525 Kars Arpaçay 1983 Arpaçay 138 149.32 1200 Adana Seyhan 1956 Seyhan 48 27.89 Kırklareli Teke 1986 Kayalıköy İ 43.70 182 Samsun Yeşilırmak 1981 Suatuğurlu 40. Yıllık GWh 400 350 143 400 193 99 Yıllık İçme Suyu hm3 67 1 45 206 180 562 6000 12127 126 173 569 1620 150 102 7354 126 E: Enerji. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.10 386.00 910.50 İstanbul Riva 1972 Ömerli 10. 188 . 1999.30 950 Tokat Yeşilırmak 1966 Almus 3.575 S 23.61 İstanbul B.00 Balıkesir Simav 1971 Çaygören 10.420 S 41.75 Samsun Yeşilırmak 1981 H.60 169 Konya Çarşamba 1962 Apa 27 21.83 1900 Ankara Sakarya 1956 Sarıyar 59 174 000 S+T+E 67. T: Taşkın Kontrolü.1.25 130.00 161.40 200 Hatay Karasu 1975 Tahtaköprü 1330 E 675 31 000 Elazığ Fırat 1975 Keban 11.70 300 Antalya Manavgat 1984 Oymapınar İ 32.50 120.05 127 Manisa Yağcılı 1981 Sevişler İ 5.80 Aksaray Uluırmak 1962 Mamasın 97.15 S 12.480 S+İ 11.00 1226 Ankara Bayındır 1985 Çalıdere 14.80 158 İzmir Güzehisar 1981 Güzelhisar 46 83.14 202.208 S+T+İ 7.Çekmece 1800 E 298 9580 Diyarbakır Fırat 1987 Karakaya İ 6.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12345678910111213141516171819202122232425262728293031- Tablo: X.312 S+E 9.50 Samsun Abdal 1988 Çakmak .780 S+İ 5.20 165. Uğurlu 7000 S 6 .66 1073.220 S 8.T.50 101.859 S 16.

25 1175.80 1075.744 90 110 170 198 146 298 413 483 15 54 32 124 124 62 . Sulama Alanı Güç ha MW 24000 10.00 595.56 107 8.1.Batman E: Enerji.50 112.Maraş Ceyhan 1991 46.Karacaören Sivas Kelkit 1989 40.Kırklareli İzmir Tahtalı 1996 52.25 14 164.959 94.(Devam) Yeri Akarsuyu Faydası Enerji .94 113 23.553 22.Eğrekkaya Yozgat Konak 1993 49.736 4 11.75 158 7.74 139.2.Gödet Gaziantep Nizip 1988 33.Bakacak BATMAN Batman 1998 60.Özlüce Çanakkale Kocaçay 1998 59.725 9.00 81.60 164.Tercan Ankara Kızılırmak 1988 38.Gelingülü Erzurum Serçeme 1995 50.100 37.Sarımehmet K. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.Darlık Erzincan Tuzla 1988 37.Adıgüzel Balıkesir Kocadere 1989 43.İkizcetepeler Burdur Horzum 1990 44. S:Sulama.Urfa Fırat 1991 47.50 1234 64.00 Amacı S S S+E E İ S+E E+İ S+T+E E S+E S+E+T S+İ S S E S+ E İ S S+E S+T+İ İ S+T+E E+T S E S+E E S+T S+E 72 284 2400 23 11 169 725 8900 90 36 4 205 47 596 189 .00 57.537 177. T: Taşkın Kontrolü.700 19.00 7.Kapulukaya Burdur Aksu 1989 39.30 34. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.Sır Ş.00 47.Altınkaya İstanbul Darlık 1988 36.20 312.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.Çatalan Malatya Abdülharap 1997 55.50 1120 817 48700 3.Menderes 1989 42.20 270 11.42 1400.Gönen Adana Seyhan 1996 54.31 5763 5.70 872.Kılıçkaya K.16 104 118.Çat Batman Dicle 1997 56.Hancağız Van Hoşap 1988 34.C. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) .95 10.474 22.50 1919.Zernek Samsun Kızılırmak 1988 35.00 25.091 126.90 1188 9.050 17.00 6.52 306.Tahtalı Balıkesir Gönen 1996 53.825 1.39 42 1950 25.00 24.Menzelet Denizli B. 1999.385 20.50 100 5.300 700 29.Kuzgun Kırklareli Şeytantepe 1985 51.70 282 45.Dicle Bingöl Peri 1998 58. Yıllık GWh 13 1632 108 51 190 142 332 515 280 45 Yıllık İçme Suyu hm3 Bitiş İli Yılı Konya Gödet 1988 32.30 240.576 17.33 14.25 112.00 49.86 2126.Kralkızı Diyarbakır Dicle 1997 57. Adı Göl Hacmi Göl Alanı hm3 km2 6.Atatürk Ankara Sey 1992 48.56 6.Maraş Ceyhan 1989 41.216 9.30 23.Yapraklı Van Karasu 1990 45.T.85 178 20.080 9.

20 2993.00 384.61 32.700 44.Manyas 6.46 207.045 6600 10660 19260 34.884 20 74 672 160 1672 66 34 317 2518 488 18 115 36 203 120 7 180 60 38 343 118 473 548 35 652 199 127 Enerji Güç MW 85 . Yıllık GWh 198 Yıllık İçme Suyu hm3 .00 500.00 12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.969 194.Menderes Munzur Fırat Murat Göksun Altıçayır Bozkuş Büyüköz Dalaman Çine Kızılırmak Orhaneli Zamantı Yoncalı Fırat Melet Dim Kocadere Gördes Off-Stream İbrala Peri Deliçay Çekerek Çoruh İkizdere İli Gümüşhane Gaziantep K.80 6.21 10.76 427.80 6. 97 11 14 140 14 670 450 40 21 18 34 E: Enerji.Maraş Burdur Balıkesir Erzurum İzmir Tunceli Şanlıurfa Muş K.52 28.Alpaslan 11.97 36.Palandöken 7-Beydağ 8-Uzunçayır 9.55 102.00 8.49 349.60 7.Kayacık 3.70 10.40 5.Birecik 10.43 56. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.00 132.00 393. T: Taşkın Kontrolü.83 18.94 216.282 12.34 50.2.50 131.00 157.574 66.Adatepe 12.44 248.Akköprü 16-Çine 17-Obruk 18-Çınarcık 19-Bahçelik 20-Yoncalı 21-Karkamış 22-Topçam 23-Dim 24-Çokal 25-Gördes 26-Hamzadere 27-İbrala 28-Kığı 29-Morgedik 30-Süreyyabey 31-Deriner 32-ikizdere Akarsuyu Harşit Aynifar Ceyhan Bozçay Kocaçay Lezgi K.27 308.05 13.80 22.00 13.25 114.00 507.C.70 8. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü. 1999.60 250.09 4.28 41.165 6.Berke 4.00 106.079 5237 12367 14200 20000 5538 65.40 220.20 116.Kürtün 2.00 13.00 50.64 2.47 Amacı E S E S S+E+T S+İ S E S+E E S S S+İ S S+E+T S+E+T S+E S+E S+E+İ S E+T E S+İ+E S+İ S+İ S S E S S+E+T E S+İ Sulama Alanı ha 13680 510 15006 48800 11678 13055 92.Maraş Ağrı Kars Çorum Muğla Aydın Çorum Bursa Kayseri Malatya K.Yazıcı 13-Bayburt 14-Koçhisar 15.63 204.T.14 122. İnşa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Adı 1.00 1220.00 1.2.08 16.35 4.03 25.40 3.Maraş Ordu Antalya Tekirdağ Manisa Edirne Konya Bingöl Van Amasya Artvin Aydın Göl Hacmi Hm3 108.37 132. 190 .55 661.14 12.84 161.10 14.Karaçal 5.13 4.356 13000 17.96 Göl Alanı km2 3.00 196. S:Sulama.00 448.34 26.50 9.11 372.91 7.

Boyabat 2.2.C.00 661.55 1103.00 10410.12 249.45 29.50 15.00 312.15 220.Konaktepe 10-Hatunköy 11-Kıbrıs 12.82 21.00 1283. S:Sulama. Yıllık GWh 1468 250 88 3830 969 276 1280 991 730 25 1705 1039 1026 3 5 6 Yıllık İçme Suyu hm3 53 120000 3554 2881 18.00 2105 2622 1010. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.Ilısu 5.Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.80 650 1.27 33.68 6.Yedigöze 6.86 4.Gürsöğüt 7-Cizre 8-Kayraktepe 9.10 2. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yer Adı 1.80 105.40 268.20 299. .Susurluk 4.80 0.00 10.00 360.Gökbel 13-Reşitköy 14-Ardıçtepe 15-Yusufeli 16-Borçka 17-Artvin 18-Bostanlı 19-Alionbaşı 20-Değirmendere Akarsuyu Kızılırmak Aras Susurluk Dicle Seyhan Sakarya Dicle Göksun Munzur Hatunköy Kıbrıs Çine Karınca Madra Çoruh Çoruh Çoruh Bostanlı Alionbaşı Değirmendere İli Sinop Erzurum Balıkesir Mardin Adana Ankara Mardin İçel Tunceli Elazığ Antalya Aydın Balıkesir Balıkesir Artvin Artvin Artvin İzmir İzmir İzmir Göl Hacmi Hm3 3557.1 0. 191 .60 118.Söylemez 3.00 450.00 Amacı E S+E+İ S+E+T E E+T E S+E E+T E S S S+E S S E E E İ+T İ İ Sulama Alanı ha 23530 24645 Faydası Enerji Güç MW 513 46 30 1200 300 242 240 421 210 6 540 300 332 .40 Göl Alanı km2 65.3.00 14.60 710 187.00 500.34 14.40 45.00 4800.927 4910 3606 E: Enerji.00 133.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X. 1999.T. T: Taşkın Kontrolü.00 1101.23 0.

78 188.30 11.00 460.C.25 Amacı S+İ E S S S S+İ S+E S S+E S+E S+T S+E S+E+T E Faydası Enerji Sulama Alanı Güç ha MW 71500 60 15586 18178 51211 7242 3 7117 511 10 6185 30 209580 60000 200 7272 200 78210 70 .85 10.2.42 25. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.Ayşehatun 3.00 3.90 253.90 373.11 250.30 54. Yıllık GWh 278 Yıllık İçme Suyu hm3 330 11 10 44 100 443 590 212 E: Enerji.40 45.47 85. 192 .4.00 9. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.Çataltepe 2.00 530.00 2430.T.00 3476. Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yeri Adı 1. S:Sulama.60 163.79 4.00 Göl Alanı km2 27 18.60 8.69 1.00 166.54 181.33 6.Kızlaryolu 4-Sancaktar 5. .46 3. 1999. T: Taşkın Kontrolü.Murat 6-Afrin 7-Çivril 8-Paşalı 9-Taşköprü 10-Bağbaşı 11-Reyhanlı 12-Yamula 13-AlpaslanIı 14.37 112.Köprübaşı Akarsuyu Göksu Keyburan Derves Solan Murat Afrin Küfi Kuruçay Gökırmak Göksu Off-Stream Kızılırmak Murat Devrek İli Adıyaman Bitlis Çankırı Erzurum Ağrı Gaziantep Denizli Adana Kastamonu Konya Antakya Kayseri Muş Kastamonu Göl Hacmi Hm3 1082.

yörenin biyolojik zenginliklerinin ve mevcut kültür formlarının tespiti için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının hazırlanması ve barajların planlama.3 hm3 suyun içme suyu olarak şehir ve kasabalara iletilmesi. tuzlulaşma ve çoraklaşma sorunları ile kimyasal gübrelerden ve pestisitlerden kaynaklanan yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi. enerji üretim. baraj göl ve göletlerin oluşması sırasında flora ve faunanın ya da yerleşim yerlerinin su altında kalması ve sulama faaliyetlerinin ekosistemde oluşturacağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı istihdam imkanları. yanlış toprak işlenmesine bağlı olarak su ve rüzgar erozyonunun hızlandırılması gibi değişik tür sorunlar ortaya çıkabilmektedir.040 GWh enerji üretilmesi. Bu değişmelere karşılık. sosyokültürel etkiler olarak önem arz etmektedir.254. 7. X. 9 856. 34. Bu değişiklikler sonucu ya bazı bitki ve hayvan türleri ortadan kalkabilmekte ya da tür popülasyonlarında bir takım değişmeler olabilmektedir.T.7 MW toplam güçte yapılacak 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla 123.454 ha arazinin sulanması. kapladıkları alanların ve yapılan hafriyatın büyüklüğü. 193 . bölgenin flora ve faunası üzerinde meydana getireceği etkilerin belirlenmesi. Baraj gölleri ve çevresinde oluşabilecek değişikliklerin. baraj gölü ve göletler bölgesinde çok büyük bir su varlığı meydana gelmekte bu yeni şartlar yöre iklimini değiştirebilmektedir. Yeni oluşan baraj gölleri ya da sulama faliyetleri sonucunda. Sulu tarıma geçilmesi ile tarımsal uygulamalarda drenaj sistemi.1. Barajların yapımı ile bölgedeki bazı yerleşik halkın yeniden iskan sorunları.728. işletilme aşamasında çevreyle ilgili her türlü tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Barajların yapımı ile birlikte. depoladıkları suların. yaz-kış ve gece-gündüz arasında sıcaklık değerlerindeki farklılıklar azalmaktadır. oluşan veya oluşacak yeni baraj göl alanlarındaki tatlısu fauna ve florası da büyük bir potansiyele sahip olabilmektedir. ekosistem ve iklim gibi çevre faktörleri ve buna bağlı olarak yaşayan bitki ve hayvanlarda bir kısım değişiklikler beklenmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Söz konusu bu barajlar vasıtasıyla akarsularımız düzenlendiğinde. yerleşik alanlardaki tarihi ve kültürel varlıkların sular altında kalma durumu.Baraj Gölleri ve Çevresinde Olması Muhtemel Çevre Sorunları Barajlar. Gerek su rezervleri ve sulama uygulamalarından kaynaklanan buharlaşma. 704868 ha arazinin taşkından korunması.2. endemik ve nesli tehlikeye düşmüş canlı türlerinin tespiti ve bunlar hakkında koruma tedbirlerinin alınması. gerekse büyük alanlar kaplayan bitki varlığından terleme yoluyla ortamda su buharı yayılımı sonucunda havanın nem oranında belli düzeyde artış meydana gelmekte.C. yapılan etütlere göre mümkün görülmektedir.326 ha arazinin kurutulması. nakil ve dağıtım hatları ile çok yönlü çevresel etkilere sahip olmaktadır. 130.

Türkiye’de Çevre Politikaları. Paris. Dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde bulunan 30 büyük baraj. DSİ Genel Müdürlüğü.2. mera. Volume One:Overview. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar. Wadebridge Ecological Centre. projenin yatırım aşamasında bir plan dahilinde mutlaka başlanması gereklidir. 1992. Bordaux 33000 France) Kaynaklar 1. göl havzalarının ve yörenin ağaçlandırılmasına.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Barajların ekonomik kullanma ömürlerini uzatacak olan erozyon kontrolü için.Goldsmith ve N. elde edilen araştırma sonuçları “The Social and Environmental Effects of large Dams” adı altında ve 1984 yılında yayımlanmıştır. 107Rue de la Cours. (*) (E. dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için çevrenin ekolojik açıdan duyarlı yönetiminin sağlanmasıdır. çevre ile uyumlu bir kalkınma modeli olmaksızın sürdürülemeyeceğinin kabul edildiği günümüzde gerçek sorun. 194 . 2.’de “Büyük Barajlar-Çevre ilişkileri” (*) olarak verilmiştir. 3. 1999. otlak ve çayırların ıslah çalışmalarına. çevre korunması ile ekonomik kalkınma arasında bir tercih sorunu değil.C. 1999 Enerji Raporu. OECD.Hilyard.5. 1999. 4. DSİ Genel Müdürlüğü. Haritalı İstatistik Bülteni. Ekonomik büyümenin. Ankara. 2000. Büyük barajların çevresel etkilerini değerlendirmeye yarayan bu genel kriterler. The Social and Enviromental Effects of Large Dams.T. çevresel etkileri bakımından incelenmiş olup. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Tablo:X.

05 Cash-Crops ve gıda madde fiyat.Bu Problemler Önlenemez mi ? 18-Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları: 19-Baraj Yapımı Politikaları: 19. Büyük Ölçekli Su Projelerinin Balıkçılığa Etkileri 8.04 Niçin drenaj tesisleri yapılamıyor.06 Sanayide ve evlerde su kullanımından doğan kayıplar: ABD tecrübesi 14.02 Kısa sürelerde alçalıp yükselen fiyatlar Büyük ölçüde su kaynakları geliştirme projelerinin beklendiği belirtilen yararları.02 Transpivasyon kayıpları 5.04.03 Filariasis 7.Sedimentasyon: Bütün Barajlarda Oluşumlar: 16.07 Geleneksel sulama sisteminin avantajları 13-Arazi Kaybı ve Besin Maddesi Eksilmesi ve Büyük İhracata Dönük Plantasyonlar.07 Mısır’da sanayi ve tarımsal ürün için su kullanımı 15-Barajlar. Vadebridge Ecologial Centre.Baraj Doldurulduktan Sonra 4-Barajın Kapaklarının Kapanması: Memba Tarafında Arazi ve Yaban Hayatı Kaybı.00 Politikalar mı.04 Yapısal kontrollerin başarılı olmamasının diğer nedenleri 10.00 Masraf-fayda araştırmaları: Yanlışlarda rekor kırma 20.01 Bir stratejinin çökmesi 10.02 İngiltere’de şehirleşme için arazi kaybı 14. 8.Barajlar ve Hastalıklar: 7.01 Asuvan tecrübesi 19.03.02 Güç kurma.01 Yönetim ve Bakım: Önceliği düşük ilgi 12.04 Verimliliğin azalması ve nehir kenarı erozyonu 5-Su Kayıpları: ( Fayda Götüren) 5. II-Barajın Doldurulmasından Önce 2-Baraj ve Toplum-Yeniden İskan Problemleri 2.02 Pestisit kirlenmesi ve balıkçılığın zararları 8.Yönetim ve Bakım-Uzun Süreli Problemler 12.02 Yeniden ormanlaştırma 10.03 Devlet içinde devlet 20-Kitaba Uydurmak: 20. Masrafları düşük hesaplama 20.04 Arazi kayıplarının hesaba katılmasındaki hatalar 14.0.06 Gıda-Cash-Crops arasındaki karışıklık 12.00 Açıklama 14. Büyük Barajlar-Çevre İlişkileri 1.01 Barajlar ve balıkçılığın tahrip edilmesi 8.05 Feyezan kontrolü yaklaşımı-Ekolojik yaklaşım 11-Tarım Alanlarının Tuzlanması-Tuzluluk Problemi 11.02 Değerlendirme Kaynak: E. 14-Sanayi ve Şehirleşme İçin Kaybedilen Arazi ve Su 14.00 Cash-Crops ekonomisi 13.01 Hatalar listesi 2. gizli ilişkiler 11.02 Barajlar ve zelzeleler. Hatalar ve Zelzeleler 9.00 Açıklama 12.03 Cash-Crops ve tarımsal alanların tahribi 13. 1.C.02 Problemin yaygınlığı 11.00 Başka yere yerleştirmeye direnme 3.00 Feyezan: Artan tehlike 10.00 Açıklama 5.03 Sızma ve fazla su kullanma kayıpları 6.Sulamanın Bitki Zararlıları Popülasyonlarına Etkileri.02 Schistosomiaasis-Kan İşeme Hastalığı 7.04 Omchocerciasis-Nehir Körlüğü 7.01 Malaria-Sıtma 7.00 Açıklama 7.02 Elverişli olmayan yeni yerleşim binaları 3. The Social and Enviromental Effecsts of Large Dams.02 Tropik alanlarda sedimetasyon 17.00 Tarımsal arazi kaybı 4.01 Faydaları yüksek tahmin etme. 7.05 Tuzluluk-Tarihi deneyimler 11. 11.01 Evatranspivasyon kayıpları 5.03 Tuzluluk ve suya doygunluk önlenebilirmi 11.00 Açıklama 15. France 195 .05 Asuvan Barajı ve Mısır’da arazi kayıpları 14.02 Çiftçilerin marjinal arazilere itilmesi 13. İnşaaatta zamanlama 1.05 Gecekondulaşmaya giden yol 3.01 Gözardı edilen farklılıklar 3. Yoksa yükselmesi yanlışlar mı? 19.06 Tarih ve arkeolojik III.Feyezan Kontrolü Tedbirlerinin Etkililiği 10.Büyük Barajların.03 Düşük kaliteli arazilerde değerlendirme eksikliği 3-Sosyal ve Kültürel Tahribat 3.0. 107 Rue de la Copurse. bölgeye özel tahsisat ve suistimal 19.02 Hükümet girişimleri 2. 4.01 Sulama ve tuzluluk.02 Bürokratik ihmal 12.5.00 Açıklama 16.03 Evlere geleneksel kültürün bağdaştırılması (Enteğrasyonu) 3.06 Tuzluluk ve aşağı yörelerde tarım 12.03 Barajlar.2.01 Cash-Crops ve sulama projeleri 13. Sulama kapanı 1.00 Baraj hataları 9.03 Japonya’da şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14.Goldsimith ve N. 7.01 Zararlı sanayinin ihracı 15.01 Ormanların kaybı 4. Mansap’ta Silt ve Verimlilik Kaybı. Yük.04 Kimin için ne gıda maddesi 13.05 Su kaynaklarının geliştirilmesi projelerinden dolaylı olarak gelen hastalılar.01 Sulanan alanlarda sedimetasyon 16. balıkçılık ve net protein kayıplar 9-Barajlar.01 Zelzeler ve bararjlar 9.T. Bodaux 33000.03 Feyezan alanında yapılaşma 10.00 Tuzluluğun nedenleri 11. Volume One: Owerviev.02 Yaban hayatı kaybı 4. 13.03 Hesaplanabilirlik eksikliği 12. yapılan son araştırmalar 10.03 Su tutulması nedeniyle mansap’ta verimlilik kaybı 4.05 İşbirliği ve bakım 12.01 ABD’de şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14. Su ile oynama ateş ile oynama.00 Kısa vadeli başarılar-Uzun vadeli başarılar 8.04 Bakım sorunu 12.03 Kirlenmenin balık üretiminde etkileri 16.02 Bitki gelişmesinde kirlenmenin etkileri 15.Hilyard.01 Geleceğin Planlanması ve Barajlar 1.06 Hastalıklarla mücadele için sarfedilen gayretler.04 Daha iyi planlamalar yapılabilirmi 3. Kirlenme ve Gıda Üretiminde Azalma 15.Barajların Yapımındaki Nedenler 1. Yeniden yerleştirme proğramının ölçeği 2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.

atıkları ve emisyon kontrolü metotlarına ait bazı bilgilerin incelenmesinde fayda vardır. kömürdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. büyük miktardaki kömürün kazan adı verilen yanma odalarında yakılması ile elde edilen ısıyla bir dizi arıtma işlemleri ile saflaştırılan suyun buharlaştırılması ve bu buharın türbin-jenaratör ikilisinde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasıyla sağlanmaktadır. linyit kullanan termik santralların bacalarından atmosfere atılan başta SOx. Kurulu Güçleri. Kömür yakıtlı termik santralların Türkiye’de ağırlıklı bir elektrik enerjisi üretim biçimi olarak seçilmesinin başlıca nedeni. kömürün yanma prosesleri. Kömüre dayalı bir termik santraldeki ana işlem. 196 . doğal gaz ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. çevreyi yoğun olarak kirlettiği bilinmektedir.3 düzeyinde artmaktadır. Kullandıkları Yakıt Cinsleri ve Diğer Bilgiler Tablo: X. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre ülkemizde elektrik enerjisine olan talep her yıl yaklaşık olarak % 5.C. Toplam elektrik üretiminde linyitin payı % 45. TERMİK SANTRALLAR VE ÇEVRE Termik santrallar kömür. Bir başka deyişle linyitlerimizin büyük bir kısmı termik santrallarda tüketilmektedir. fuel-oil veya doğalgaz ile çalışan termik santrallar ön sıralarda yer almaktadır. Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknolojiyle beraber enerji gereksimi de artmaktadır. NOx ve CO2 gazları farklı tozlar ve ayrıca üretmiş oldukları çok büyük miktarlara ulaşan küllerle. nükleer enerji santralları ile jeotermal. Türkiye’deki Termik Santralların Adları.3. Genelde enerji talebinin karşılanmasında kullanılabilecek yöntemler arasında. motorin. Bu teknolojilere alternatif olarak. bir enerji cinsinin “Fizibilite Raporu” hazırlanırken. yakıt olarak linyit kullanılmaktadır. hidroelektrik enerji santralları ile kömür. Önceki yıllarda. Ancak. Mevcut santrallarımızda ortalama 2000 Kcal/kg düşük ısı değerli kömürler kullanılmaktadır. rüzgar veya güneş enerjisiyle çalışan enerji santralları da vardır. Ülkemizde kurulu termik santralların büyük bir çoğunluğunda. son yıllarda sınır ötesi taşınım ve asit yağmurları nedeniyle. kaynakta kirletici gazların tutulması yolu ile önlenilmeye çalışılmaktadır. kömürün fuel-oil veya doğalgaz gibi ülkemizde pahalı ya da kıt olan yakıtlara göre daha ucuz olarak kabul edilmesidir. çevreye verebilecek zararların ve bu zararların en aza indirilebilmesi için gerekli önlemlerin maliyetleri de dikkate alınmalıdır. yerel meteorolojik koşullar ve santralin tasarım parametreleri göz önüne alınarak yöredeki hava kalitesi değerlerinin belirlenen standart değerlerin altında kalmasını sağlayacak yükseklikte baca inşa edilerek önlenmeye çalışılan çevresel etkiler. Çünkü. linyit kullanımında termik santralların payı % 60’dır. Fosil yakıta dayalı bir termik santralin çevreye vereceği zararın en aza indirilebilmesi için öncelikle yer seçimi aşamasında ekolojik faktörler dikkate alınmalı ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması yapılmalıdır.1’de verilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.3. Bu nedenle ve özellikle düşük kaliteli linyit kullanan termik santrallarda. Bu dönüşüm. fuel-oil.T.

76 Var 16 Kemerköy 1.. ünitede bulunmaktadır. 27 Van Fuel-Oil Van 24.5 35.36 .3 Linyit Muğla 630. . 13 Hamitabat KÇ Doğal Gaz Kırklareli 1200.00 .0 48.0 2970.0 6435.0 30.0 3900. 9 Esenyurt I.82 Var *Santral fuel oil ile de çalışacak şekilde dizayn ve tesis edilmiştir..67 Var 29 Yeniköy Linyit Muğla 420.0 10024..81 .1. ** Bacagazı tesisi 1..40 .2 Linyit Ankara 320.57 . .03 ...4 85. ve 2..0 3780.8 45. 19 Park Termik Linyit Ankara 300.0 200..0 34.7 3740.0 32..1 83. 21 PS3A-idil Fuel-Oil Mardin 11. 6 Çatalağzı B Taşkömürü Zonguldak 300.0 4100..57 ...3 35. Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok .0 1072.. 14 Hopa Fuel-Oil Artvin 50.97 Var 23 Soma A Linyit Manisa 44. 22 Seyitömer Linyit Kütahya 600. Yok ...0 1365.0 11.III.45 Var 25 Tunçbilek A+B Linyit Kütahya 429. 4 Ambarlı KÇ * Doğal Gaz İstanbul 1350. ünitelerde yoktur. Yok İnşaa aşaması İnşaa aşaması Son Durum İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede 197 .. Yok Yok Yok Yok .33 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X. 11 Engil GT Motorin Van 15. 5 Bursa Doğal Gaz Bursa 1432.19 . 2001..0 33.0 4095.0 54.9 8780.II. 28 Yatağan Linyit Muğla 630.78 .0 540.25 .00 .0 26..0 37.0 8840...31 Var 24 Soma B Linyit Manisa 990..0 36.0 90.00 .... Urfa 44.0 45. 10 Enron(Trakya Elek.Maraş 1360.0 7800.5 105.C.71 Var 20 PS3-Silopi Fuel-Oil Ş.0 33. Türkiye’deki Termik Santralların Adları.2.0 39.3 ** Linyit Sivas 457.45 Var 26 Unimar Doğal Gaz Tekirdağ 504. 12 Hakkari Fuel-Oil Hakkari 11. BGD Tes... 15 Kangal 1.0 290..0 2790.0 180..00 .0 2080..0 4100.8 37.3.) Doğal Gaz Tekirdağ 498..IV Doğal Gaz İstanbul 188. 3 Ambarlı Fuel-Oil İstanbul 630..27 . Var . Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri.57 Var 7 Çayırhan 1..4 1938..54 Var 8 Denizli Tabii Buhar Denizli 17...1 330.5 1413. yalnızca 3.3 47.0 33.27 .0 34.T.0 37.0 44...0 30. Bulunduğu Yer ve Diğer Bilgiler Ortalama Proje Toplam Elektro Termik Üretimi Kurulu Güç Sıra Santralin Adı Yakıt Cinsi Bulunduğu Verim(%) (GWh) (MW) Filtre No İl 1 Afşin-Elbistan A Linyit K..0 31..0 32.. Yok Yok Var İnşaa aşaması Var .9 34.21 Var 17 Orhaneli Linyit Bursa 210.0 2730..0 1950...2.0 21.06 Var 2 Aliağa GT+KÇ Motorin İzmir 180..0 32.18 Var 18 Ova elektrik Doğal Gaz Kocaeli 258..5 29..

tüm kullanım kolaylığı ölçütlerine göre. arsenik.3. Tablo: X. Kömürde Nem: Kömürün bir özelliği olan nem. (2) Yaygın. (4) Pek Az. yanma sonrasında da “kül” olarak adlandırılır. Yüzey nemi. Parça kömürler için çok az olan yüzey nemi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.2. yatak nemidir. beslemeden debi ölçmeye.C. yüzey nemi olarak adlandırılır. oksitler.H2O Demir Sülfat (*) Yaygınlık Düzeyi: (1) En Yaygın.3. karbonatlar. sülfatlar bulunmaktadır.1.3. sorunlu bir yakıttır. kil ya da kiltaşında zengin karbonlu parçacıklardan oluşabilir. sulfitler.’de verilmiştir. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Mineraller Kil Mineralleri İllit Smektit Kaolinit Karbonatlar Kalsit Dolamit Siderit Sülfitler Pirit Markasit Galena Siferalit Oksitler Kuvartz Hematit Rutil Klorürler Silvinit Halit Kimyasal Bileşimi KAl2 (AlSiO10) (OH)2 Al2Si4010 (H)2. kömür külünün kükürt içeriği SO2 eşdeğeri olarak gösterilir. sarsak elek. civa. ısıl kurutmayla değil. kadmiyum vb. 198 . yanma öncesinde “mineral madde”. donanımla mekanik olarak kömürden ayrılır. mineral madde. nem. klorürler. berilyum. Kömürün yatak neminin üstünde olan nem. (3) Az. Kirletici özellikleri nedeniyle kömürde klor ve genellikle eser element düzeyinde olsalar da. özellikle yıkama işleminden geçmiş toz kömürlerde yüksek düzeydedir. taşımadan depolanmaya. organik kükürt parametrelerine göre belirlenir. Kömürde mineral madde olarak. Mineral maddede özgün olarak sülfat bileşiklerinin bulunması. ya da üretim sırasında damarın tabanından ve tavanından kömüre karışan. Kömürün içerisindeki mineral madde kömür damarı içerisinde dağılmış olabilir. kil mineralleri. santrifüj vb.2. rastlanmaktadır.T. Kömür yakıtların içerdiği safsızlıklar. inorganik kükürt. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Tablo:X. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Fosil yakıtlar içerisinde kömür.X H2O AlSi4010 (OH)2 CaCO3 CaCO3 MgCO3 FeCO3 FeS2 (İzometrik) FeS2 (ortorombit) PbS ZnS SiO2 Fe2O3 TiO3 KCl NaCl Yaygınlık Düzeyi (*) 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 3 3 3 3 Sülfatlar FeSO4. Mineral Madde: Kömürün inorganik madde içeriği. ayrıca yanma sonucu oluşan kükürtdioksitin bir bölümünün külde sülfatlar oluşturması nedeniyle.

Kazandan gelen yüksek basınçlı buharın bir kısmı sabit. fiziki yapısı.3. muhtelif sıcaklık ve nem şartları çok önemlidir. Bu görevi yapan kazan besleme pompası. Üretimde Yer Verilen Proses ve İşlemler X.3. kömürün yakılarak kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.3. Buhardan türbin rotoruna aktarılan enerji.C. Kazanda ısıtılıp buharlaştırılan suyun tamamı kondanser de yoğuşturularak kazana geri pompalanır. Mineral madde içerisinde kükürt çoğunlukla pirit biçiminde ve az miktarlarda da sülfat kükürdü olarak vardır. organik olarak saf kömürün yapısının bir parçası olabildiği gibi kömürün mineral maddesinde de bulunur. Şekil:X. Bu kanatlar buharın sırasıyla birbirini takip eden muhtelif saflardan geçmesini sağlar. elektrik enerjisi elde etmek için. jeneratör rotorunu çevirerek elektrik enerjisi elde edilir. Temel Çalışma Prensibi Kömürle çalışan termik santrallarda temel prensip. Kazan buhar tankındaki su miktarına göre su debisini kontrol eden besleme suyu regülatörleri bulunmaktadır. Bilindiği gibi yanan kömürün 1 kğ’ı için 17 kğ havaya ihtiyaç vardır.1’de Termik Santralların Genel Çalışma Şeması verilmiştir Şekil:X. Kazan içindeki su yakıtlarla ısıtılarak buharlaştırılır. aksi takdirde metal yüzeyler kızıl sıcaklığa erişip yumuşar ve tahrip olur.1 Termik Santralların Genel Çalışma Şeması 199 . Yanma işleminde kömürün kompozisyonu. bir kısmı dönebilen yüzlerce kanadı olan türbine gelir. X. Buhar kazandan dışarıya gittiği için buharlaşan suyun yerine ilave su verilmesi gerekir.1. Sistemde buhar jeneratörü olarak kazan kullanılmaktadır.3. Kazan çalışırken içerisinde yeterli suyun bulunması gerekir. yüksek basınçta buhara ihtiyaç vardır.T.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kükürt: Kömürde kükürt. Yanma işlemi ısıyla uyarılan bir işlem olup yakıt alev alma sıcaklığına gelinceye kadar yanma olmaz. Türbini döndürüp.2. kazanın içindeki basıncı yenebilecek kadar yüksek basınçta çalışır.

X. gaz türbinleri vb. Şekil:X. taşkömürü.C.3.2. uçucular.T. yakıt bileşimine (sabit karbon. Yakıtlar katı. Yakıtların yanma özelliği yakıt türüne (katı. Kömürler uygulamada alt ısıl değerine göre genelde linyit ve taşkömürü diye adlandırılmaktadır. Yakıtlar ve Yanma Mekanizması Yakıtlarda depolu bulunan kimyasal enerji.3.1. yanma süreci ile yakma sistemlerinde (kazan. öğütme). biçiminde sınıflandırılmakta.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Katı yakıtlarda odun.2. linyit. kül ve yakıt dokusunun yanma odasında davranışına ve diğer birçok faktöre bağlıdır. 200 .) yakıt besleme biçimine. gaz) yakıt ısıl değerine. alt ısıl değeri 1500 kcal/kg’ın altında olan linyitler ise düşük kalite linyitler olarak tanımlanır. sıvı yakıtların yakıt parçalama (kırma. antrasit vb. Emisyon Yakıt Yakıcı (Soba) İşletmen (Operatör) Şekil:X. yakıt/yakma sistemi/işletmen (operatör) üçlüsü arasındaki gerekli uyumun sağlanabilmesine bağlıdır. turba.2. bunların her biri ayrıca alt sınıflara ayrılabilmektedir. içten yanmalı motorlar. ön ısıtma parçalama vb. nem. altında olanlar ise linyit diye tanımlanmaktadır.3. kül. öğütme.2 Yakma Üçgeni Yakma üçgeni olarak tanımlanan bu sistemin elemanları arasındaki her uyumsuzluk ısı üretimini azaltmakta.2. sistemden çevreye yayılan kirletici emisyonlar ise kazanın çevresel etki boyutunu tanımlamaktadır.3. Alt ısıl değeri 3000’ den 6000 kcal/kg’a kadar olan linyitler iyi kalite linyitler. Isıl verim ve ısıl kapasite ile ifade edilen ısıl performans bir yakma sisteminin ekonomik boyutunu. soba. kırma. Uygun bir yanmanın gerçekleştirilebilmesi için.2’de Yakma Üçgeni verilmiştir. Alt ısıl değeri 6000 kcal/kg ve üzerinde olan kömürler taşkömürü. alt ısıl değeri 1500 ile 3000 kcal/kg arasında olan linyitler ise orta kalite linyitler. vb. kurutma. Yakma sistemlerinde yanmanın ekonomisi ve çevresel etki yönünden uygun bir biçimde (verimli ve temiz) oluşturulabilmesi. Gaz fazında olması nedeni ile en kolay yanma gaz yakıtlarla en zor yanma ise katı yakıtlarla sağlanmaktadır. sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. sıvı. çevreye olan kirletici emisyonları artırmaktadır. Yanmanın Temel Kuralları Yanma gaz fazında olmaktadır.) ön hazırlama ile yakıt fiziksel özelliklerinin yanma için uygun hale getirilmesine (yıkama.) ısıya dönüştürülmektedir.

kurutma. Belli yatak kalınlığı üzerinde. depolanabilir özellikte standart yakıtlara gereksinim vardır. sabit karbon ve uçucuların tamamen ayrı yanma özelliklerine sahip olmasıdır.2. uçucular gazlaşmakta.2.3. oluşan yanıcı gazlar yatak üzerinde uygun ikincil hava verilmesi ile oluşturulan bir oksijen perdesinden ve alev perdesinden geçirilerek tam yanma sağlanmaya çalışılmaktadır. Kömürün yanma davranışı. uçucu yanıcı madde oranları düşük yakıtlar için (kok. Kömürün içerdiği nem 105 ºC dolayında sıcaklıklarda kurutma işlemi ile açığa çıkmaktadır. sabit karbon oranı yüksek. a. akışkanlaştırılmış ortamda (akışkan yatakta) yakma ve hacimde yakma (brülör) olmak üzere üç gruba ayrılabilir.2. hareketsiz olarak ızgara üzerinde durmaktadır.T.C. Yüzeyde Yakma (Izgara Üzerinde Yakma) Izgara üzerinde yakma. kok gazlaştırma süreçleri ile gaz fazına geçirilmesi gerekmektedir.2. kül ve kükürt oranı yüksek yakıtların kullanılması (linyit) yakıt üçgeninde uyumsuzluğa.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uçucuların gazlaştırılması (proliz). kaba analiz yardımıyla belirlenmektedir. taşınabilir. Bu tür yakıtlar yerine uçucu madde. Bu tür yakma sistemlerinde verimli ve temiz bir yanmanın sağlanabilmesi için uygun tane büyüklüğüne sahip. birincil havanın azalmasına ve yanmanın bozulmasına neden olmaktadır. X. geriye sabit karbon ve külden oluşacak kok kalmaktadır.1. Uçucu yanıcı maddeler hidrokarbonlardan (CmHn) oluşmakta ve kömürün 400-800 ºC sıcaklıklarda ısıtılması ile gaz ve buhar biçiminde kömür kütlesini terketmekte. Bitki kökenli bir dönüşüm ürünü olan kömür. proliz sonucu oluşan gaz ve buhar biçimindeki yanıcı uçucuların. Linyitlerin ızgara üzerinde yakılmasının istenmesi durumunda. yakma sistemine yapısal olarak uygun olmayan bir uçucu madde bulutu gelmekte. hacimde yakılması zorunluluğu bulunmaktadır. yanma veriminin düşmesine. Üstten yakma durumda ızgaradan başlayarak yakıt kurumakta. Sabit karbonun ızgara üzerinde yakılması gerekirken. 201 . Bunun başlıca nedeni. uçucuların gazlaştırılması ve kokun gazlaştırılması süreçleri için gerekli ısının yanma odasında sağlanmasını gerektirir. Kömürün gaz fazına geçirilmesi.3.2. nem. kimyasal ve kristal yapı yönünden çok karmaşık bir özellik göstermektedir. Yatak sıcaklık dağılımı. yanma ızgaranın üzerinde başlamakta oluşan ısı. en başta yatak kalınlığına bağlıdır. ızgara üzerinde sıcaklık belli bir ergime sıcaklığı üzerine çıkarak külün ergimesine. sabit karbon ve yanıcı uçucu maddelerden oluşmaktadır.2 Yakma Sistemleri ve Sınıflandırılması Yakma sistemleri yakıt tane büyüklüğüne ve yanma sırasında yakıt davranışına bağlı olarak yüzeyde (ızgarada) yakma. taşkömürü) uygundur. Alttan yakma durumunda. X. hava kirletici emisyonların aşırı biçimde artmasına sebep olmaktadır. Sabit Izgarada Yakma Sabit ızgarada yakıt. buna uygun olarak sistem yapısı ve işletme biçimindeki gerekli bazı değişikliklerin yapılması sorunu doğmaktadır. iletim ile yanma odasına taşınmaktadır. Kömürün yanan bölümü.

X. uçucu gazlaştırma bölgesinde yanan uçucu maddeler ayrışmakta. Yakıt taneciği havada askıda yanmakta. En başta taneciklerin askıda bulunması yanma reaksiyonunu olumlu yönde etkiler. bu havanın yatak sıcaklığında genleşmesi ve gaz hızının yukarıda bahsedilen minimum maksimum akışkanlaşma hızının arasında kalması gereği unutulmamalıdır.2. Linyitlerin verimli ve kararlı bir şekilde yakılabilmesi için kömür öğütme değirmeni çıkışındaki kömür tozundan kalan bünyesel nemin. Ortalama 1 kg kömüre 10 kg civarında hava gereksinmesi düşünülürse.3. Kurutma bölgesinde nem. diğer sistemlerden çok farklıdır. Uçucu maddeler döş tuğlaları ve kor yatağından özellikle ışınma yoluyla sağlanan ısı ile yanma odasında yakılmaya ve yanma odası ile doldurulmaya çalışılmaktadır. CO2 +H2O.2. Hacimde Yakma Gaz.C. Üst sıcaklık limiti kül ergimesini önleyerek kekleşmeye ve yatağın tamamıyla bağlanmasına meydan verilmesi. Gerekli oksijen ise ikincil hava ile sağlanmaktadır. AYY’daki yanma reaksiyonlarını kavrarken temel.2. uçucu gazlaştırma ve kok gazlaştırma ve yanma işlemleri kolayca sağlanabilmektedir. X. yine tek kömür taneciğinin yanması olacaktır. sıvı yakıtlar ve toz kömür brülörler yardımıyla yanma odasına püskürtülerek yakılmaktadır. Herhangi bir anda yataktaki kömür miktarı ısıl değerine bağlı olarak % 1-5 arasında değişir. AYY’ın en önemli fark kömür yüzeyinde oksijen transferinin doğru öngörülebilmesidir. kararlı yanma koşullarının oluşturulmasına çalışılmaktadır. Hareketli Izgarada Yakma Burada yakıt ızgara üzerinde bir karışıma uğramadan etken bir kül yıkama işlemi sağlanamamaktadır.2. yanma odasında oluşturulan türbülansla kurutma.2.2. Akışkan Yatakta Yanma Akışkan Yatakta Yanma (AYY).3. Uygun brülör düzeni ve işletme koşulları ile alevin duvarlarla teması olmadan olabildiğince yanma odasını doldurması sağlanmakta. alt limitde tutuşma sıcaklığının üzerinde kalınması gereğinden ortaya çıkmaktadır. PAH CO+OH → CO2 +H(CO+OH→ CO2+1/2 H2 ) Kömür N Kok N NH3 Kok N+1/2 O2 → NO NH3 + O2 →NO 202 . AYY’da cereyan eden başlıca reaksiyonları aşağıda verilmiştir.2.3. AYY sıcaklığı 750-950 ºC arasında kalmalıdır.2. Öte taraftan sadece kömür ve gerekli hava debisinden hareket ederek yatağa istenilen miktarda kömür beslenebilir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Kömür C Uçucu Madde: C+O2 → CO. yaklaşık % 12-16 dolayında tutulması gerekir.T. kok yakma bölgesinde ise kok gazlaştırmakta ve yanmaktadır. CO2 (C+1/2 O2→ CO2) Uçucu Madde Kireçtaşı CxHy+ (Diğer Hidro Karbonlar) CxHy+ O2→ CO.

-Kabarcıklı AYY tipi. Operasyonel Hız: Minimum akışkanlaşma hızına yakın seçildiğinde AYY için karışım kötüleşir. Tanecik Büyüklüğü: Büyük tanecik yanma süresini arttırır. a. bunun sonucunda yatak izotermal karakterini kaybeder.T. Atmosferik basınçlı AYY’lerde yatak malzemesinin sirkülasyonuna bağlı olarak. Yakıt ve Külün Özellikleri: Kül. ancak küçük taneciklerin taşınması yanma verimini azaltır. Yanmayı etkileyen belli başlı faktörler aşağıda özetlenmiştir. nem. Akışkan Yataklı Kazanlar AYY sistemlerinin alışılmış yakma sistemlerinden farklı elemanlarının bir kısmına yukarıda değinilmişti. kül yumuşama sıcaklığı gibi özellikler yanmayı direk etkiler. yanma yatak içinde farklılaşma gösterir. Yukarıdaki reaksiyonlardan görüldüğü gibi kömür bünyesindeki azottan kaynaklanan azotoksitin bir kısmı AYY içinde moleküler azota indirgenebilmektedir.C. Sistemin çalışma basıncına göre atmosferik basınçlı ve basınçlı AYY olmak üzere ikiye ayrılır. üstten veya yandan beslemesi. AY’ı bu sıcaklığa ulaştırmak için aktif yatak üzerinde ve sıvılaşma havasını besleyen hatta brülörler yerleştirilir. Eğer kireçtaşı ile SO2 tutulması öngörülüyorsa günlük kömür bunkeri gibi günlük kireçtaşı silosu da bulunmalıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI NH3 + NO → N2 NO + C → N2 + CO2 AYY’da kireçtaşı yatak malzemesi olarak kullanıldığında. yakıtın içeriğine bağlı olarak yanma verimini değiştirir. Yatağa kömür beslenebilmesi için yatak sıcaklığının tutuşma sıcaklığı üzerinde olması gerekir. kömürdeki kükürt yanmasıyla kaynaklanan SO2 ‘yi aşağıdaki reaksiyonlarla tutmak mümkün olur. Yatak Sıcaklığı: Eğer kül ergime sıcaklığı yeteri kadar yüksekse. Akışkan yataklı sistemleri çeşitli yönlerden sınıflandırmak mümkündür. Yakıt Besleme Yöntemi: Yakıtın yatağı alttan. bunun sonucunda yanma iyileşir. küçük tanecikle bu azalır. Yatak Yüksekliği: Yatak yüksekliği artıkça küçük taneciklerin yatak içinde yaşam süresi. Yalnız dağıtıcı eleğin ve karışım unsurlarının maruz kalacağı termal etki göz önüne alınmalıdır. -Dolaşımlı AYY tipi olarak sınıflandırılır. dolayısıyla yanma verimi artar. 203 . uçucu madde içeriği. yatak sıcaklığını arttırabilir. CaCO3 → CaO + CO2 CaO+ ½ O2 + SO2 → Ca SO4 Kükürtdioksiti tutmak için en uygun sıcaklık 850 ºC olduğu için yatak sıcaklığı bu değere yakın seçilmelidir.

örneğin kireçtaşı kullanıldığında. . Ancak kullanılan kireçtaşının boyutu çok önemlidir.Korozyon problem olabilmektedir.Yanma sıcaklığı düşük olduğu için kül yapışması. CaCO3→CaO+CO2 Böylece oluşan gözenekli CaO.Üretilen enerjinin % 3-5’i kadar iç tüketime gitmektedir.T. . . Bu da sistemin fiziksel büyüklüğünün azalması anlamını taşır. .AYY içindeki yatay geçişli borulara olan ısı transferi katsayısı. düşey.Çöpler çeşitli biyolojik ve endüstriyel atıklar gibi düşük kaliteli yakıtlar da AYY’de başarı ile yakılabilmektedir. b. . . korozyon ve yüksek sıcaklık sonucu oluşan problemler çok azalır. önce kalsinasyon olur.C. AYY Belli Başlı Avantaj ve Dezavantajları Avantajları . Bu proseste genel olarak kabul edilen mekanizmaya göre. alışılmış sistemlere nazaran çok yüksektir. Düşük sıcaklık nedeniyle AYY’da NOx oluşumu da azalır.Sayılan avantajlardan mümkün olduğunca yararlanmak. Diğer taraftan ise büyük taneciklerden ise tam yararlanma mümkün olmaz. Zira SO2’nin CaO ile tutulması sonucu 204 .Yanma verimi çok yüksektir. Akışkan Yataklı Kazanlarda Emisyon Kontrolü SO2 Kontrolü AY kazanların bütün tiplerinin en önemli avantajlarından birisi.AYY’a kireçtaşı ilavesiyle yatak içinde SO2 tutulması mümkündür. .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstriyel boyutlarda yaygın olarak kullanılan kabarcıklı AYY’ler yatay. oksijenli ortamda SO3 ile reaksiyona girerek kalsiyum sülfata dönüşür.Yük kontrolü kısıtlıdır. yanma sonucu çıkan SO2 gazının yanma esnasında yatağa kireçtaşı (CaCO3) veya dolamit (CaCO3.AYY’da karışma işleminin mükemmelliği nedeniyle sıcaklık dağılımı yatak içinde üniforma yakındır. CaO+SO2+1/2 O2 → CaSO4 900 ○C’den yüksek sıcaklıklarda SO2’nin kireçtaşı ile tutulması azaldığından bu sıcaklık sınırlamasından dolayı PK’larda SO2 tutma verimi molar Ca/S oranının 2-3 olduğu hallerde ancak % 40-50 arasındadır. kompozit tip olmak üzere üç ana guruba ayrılırlar. . Dezavantajları . MgCO3) ekleyerek önemli ölçüde tutulmasının sağlanabilmesidir. Çok küçük tanecikler kolayca akışkan yataktan taşınıp kaçabilir. KAYK’larda ise Ca/S oranının 3 olduğu % 90 SO2 tutulması sağlanabilir. c. dezavantajları da elimine etmek için yoğun bilgi birikimine ihtiyaç vardır.

NOx emisyonunu azaltmak için kullanılan en basit yollardan birisi kademeli yanmadır. kül ergime noktası ve beslenen kömürün tane 205 en önemlisi . Özel bir önlem alınmadığında dahi akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu püskürtmeli kazanlardan olan NOx emisyonundan daha azdır. kül.C. düşük kaliteli ve yavaş yanan yakıt kullanılan düşük sıcaklıklarda. Akışkan Yatakta Yakıtın Özellikleri AYYT uygulanırken dikkat edilmesi gereken kömür özellikleri. Bu tip kazanlardan NOx emisyonunun azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem ise soğutulmuş baca gazının bir kısmının kazana tekrar geri döndürülmesidir. Akışkan yataklı kazanlardan NOx emisyonunu azaltmanın etkili yolu da SNCR adıyla bilinen katalitik olmayan seçimli indirgeme metodudur.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI CaSO4’ın molar hacmi CaO molar hacminden 2.T.72 misli daha büyük olduğundan. C+1/2 O2 → CO olur. ısıl değer. Zira SO2 tutulması için kullanılan CaO aynı zamanda NOx oluşumu için katalit görevi de görebilir. kükürt. stokiometrik hava miktarının % 50-60 kadarı birincil hava olarak kazanın alt kısmında dağıtıcı eleğin altından verilir. Böylece normal işletme şartlarında baca gazında CO miktarı genellikle azdır. nem ve uçucu madde içeriği. gazın içinde var olabilecek yanmamış karbon tanecikleri gazdan ayrıldığında. SO2 emisyonunun azaltılması için çaba harcarken bunun NOx emisyonunu da etkilediği dikkate alınmalıdır. Bu da AYK’larda sıcaklığın daha düşük olmasından dolayıdır. CO emisyonu karbonun kısmi oksidasyonu. gözeneklerin tıkanması sonucu bu reaksiyon tanecik yüzeyine yakın yerlerde sınırlanır. AYK sistemlerinin çıkışına konulan silikonlarda. Bu metoda göre. Ancak nemli. yanma işlemleri CO emisyonunun kademeli artmasına neden olabilir. Düşük sıcaklıklarda da termal NOx oluşumu az olduğundan. Ayrıca O2’nin fazlalığı her ne kadar CaSO4’e dönüşümü arttıracaksa da bu NOx oluşumunda yardımcı olur. Bundan dolayı düşük NOx emisyonu seviyesi ile birlikte 100 mm SO2 / MJ’den düşük SO2 emisyonu elde etmek kolay değildir. d. NOx Emisyonu Yanma sonucu olan NOx emisyonu genel olarak iki kaynaktan olmaktadır. İkincil hava ise kazanın daha yukarısında bir konumda verilir. yukarıda belirtilen reaksiyonlarla CO oluşumu ihtimali ortadan kalkar ve merkezi girdap içinde CO genellikle hava fazlasından olan O2 ile yanıp CO2 ‘e dönüşme şansına sahip olur. Bunlardan birincisi yüksek sıcaklıklarda yanma havasının içindeki N2 oksitlenmesi ile oluşan “Termal NOx’dir”. Yanmamış Gazların Emisyonu Baca gazında görülebilecek tam yanmamış gazlardan karbonmonoksittir. Böylece kazanın alt kısmında indirgeme ortamı ve üst kısmında ise yükseltgeme ortamı oluşur. akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu esas olarak kömürdeki nitrojenli bileşimlerden kaynaklanmaktadır.

3.3. uçucu madde ile beraberce ısı çekişinin dağılımını da etkilemektedir. Kullanılan kömürün özelliklerinde meydana gelecek değişiklikler (işletme sorunu) X. AYY’nin nominal kapasitesine göre kömür besleme hızını belirler. SO2 temiz kuru havada kolay bir şekilde yükseltgenemez.1.C. kömür ve petroldeki kükürt oranına bağlıdır.1.3. tek başlarına ya da diğer kirleticilerle birlikte yerel bölgesel etkileri arttırıcı özelliktedirler. Gaz Atıklar Kömür yakıtlı termik santral bacalarından atmosfere atılan başlıca kirleticiler.3. doğal gaza oranla ise % 50 daha fazla CO2 çıkmasına neden olmaktadır.3. X. -Ağırmetaller ve partiküller. Yakma tesisi olan tüm endüstrilerde. CO2 kontrolü ya da önlenmesine yönelik teknolojiler ise pahalıdır. Bunlardan ısıl değer. atmosfere sürekli olarak verilen azotun yüksek sıcaklıklarda N2 ve O2 birleşerek.1. başlıca iki grupta toplanmaktadır. Isıl değer. -Kükürt oksitler (SOx). yakıtın sıcaklığını belirlemektedir. Kömürün yanması esnasında kömür kükürtü yanma sırasında oksitlenerek SO2 açığa çıkar. aktif yataktan çekilebilecek ısı büyük ölçüde azalabilir. Kullanılacak kömürün özelliklerine en uygun sistem tasarımı ve/veya seçimi (tasarım sorunu) 2. -Azot oksitler (NOx) ve Hidrokarbon bileşikleri. AYYT ülkemizde uygulanırken kömür özelliklerinden kaynaklanması beklenen sorunlar.1. Toz halinde metaloksit taneciklerinin varlığında SO2 ‘nin O2 ile SO3’e yüseltgenmesi çok hızlıdır. -Fosil yakıt içinde bulunan radon ve uranyum gibi radyoaktif maddeler de az miktarda bulunur.3.3.3. Kül ergime noktası ve kükürt içeriği ise. -Karbonmonoksit (CO). Genelde yatak sıcaklığının optimum SO2 giderimi sağlayacak ve kül ergimesine engel olacak bir düzeyde kontrol edilmesi istenir. 1. Termik Santrallardan Kaynaklanan Atıklar X. kömür kükürtünün yanma sırasında oksitlenmesi neticesinde açığa çıkar. X. Tahripkar olan SO2 ‘den ziyade bunun oksitlenmesinden ortaya çıkan SO3’tür.3. Kükürt Oksitler Baca gazındaki SOx bileşikleri. 206 .T. uçucu maddelerin yakılacağı sistemlerde uçucuların önemli bir bölümünün serbest bölgede yanması durumunda.3. Karbondioksit Tüm fosil yakıtların yanması ile CO2 oluşur. Fosil yakıtların yakımından ortaya çıkan SO2’nin miktarı. Isıl değeri düşük. Karbondioksit (CO2). Kömürdeki kül miktarı ve özellikleri kullanılacak kül boşaltma sisteminin tasarımını doğrudan etkilemektedir. kömürün yanması fuel-oil’e göre % 25. Buna karşın serbest bölge sıcaklığının yükselerek baca gazı kayıpları artabilir. fakat enerji içeriği bazında.1. Nitrojen Oksitler Nitrojen oksit emisyonları. X.2.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI büyüklüğüdür.

Elektrostatik çöktürücüler ve torbalı filtreler % 99’dan fazla kontrol randımanı sağlamaktadır.2.Uçucu Küller Kömürün bileşimindeki elementler uçucu kül içeriğinin ana kaynağıdır. Cr. Cu.1. X. U.3. diğer kirleticilerde olduğu gibi yakıtın cinsine ve kaynağına göre değişmektedir.T. evsel nitelikli çöpler. 207 . Zn.2. X. termik santralden atmosfere verilen ağır metal emisyon miktarlarını belirler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI N2(g) +O2 (g) → NO(g) reaksiyonunu gerçekleştirir. tesis içerisindeki su ve atık su tesislerinden çıkan çamurlar ise eğer mevcut ise kireçtaşı-alçıtaşı baca gazı desülfirizasyonu (BGD) sisteminden çıkan atıklar sayılabilir. X. Bu elementler yüksek sıcaklıkta kısmen buharlaşır ve soğutma sırasında kül tanecikleri üzerinde yoğunlaşır. Termal (Isıl) Kirlenme Termik santrallarda üretilen enerjinin sadece % 30-40 oranındaki bir bölümü elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte kalan kısmı ise “kaçak enerji” olarak adlandırılmakta ve ısı kazanından radyasyon ile çıkmakta ya da baca gazıyla birlikte bacadan atılmaktadır. vb. Yakıttaki elementin konsantrasyonu. Be. Ag.1. kazan tipi baca gazı emisyonu kontrol aygıtının yapısı.3. Kullanım ya da stabilizasyon amacı ile yapılan kimyasal işlemlerde uçucu kül de sızabilecek elementleri etkilemektedir.3.3. Ağır Metaller Fosil yakıtların ağır metal içerikleri de. Hg. Se. Pb. Ni. Kömür külüne ilaveten bertaraf edilmesi gereken diğer katı atıklar arasında.5. Cd. Bu elementlerin değişik ortamlarda çözünürlükleri de farklıdır. Genel olarak pH’ı düştükçe çözünme oranı artar.3. Sb.6.1.4. Bacadan kaçan malzemeyi korumak için kazan çıkışında gaz ve buhar sürekli soğutulmakta ve bu nedenle santralin büyük miktarlarda soğutma suyu kullanması gerekmektedir. Partiküller Bu tür emisyonlar çoğunlukla kömür yakıtlı santrallardan kaynaklanmaktadır ve kontrol edilmedikleri takdirde sıvı ya da gaz yakıtlı santrallara oranla çok fazladırlar. As.2.3. X.2. Katı Atıklar X.1. Th.C.3.3. ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından öncelikli kirletici olarak kabul edilen bazı elementler şunlardır.

3.3. Sıvı Atıklar X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.3.3. sayılabilir.1. 208 .3. sitrik asit. sirkülasyon halinde bulunan kazan suları içine korozyonu ve biyolojik gelişimi önleyici toksik kimyasal maddeler eklendiği için. Isınmış suyun deşarjı alıcı ortam sıcaklığını etkilediğinden sudaki yaşam zincirini de olumsuz yönde etkiler. Bu suların denize verilmesi ya da sızıntı ile yer altı sularına karışması söz konusudur. mekanik ekipman tamir ve bakım işlemleri. kimyasal maddeler ve siyanür içermektedir.3. ısı değiştiricilerinden. EDTA. Gerek soğutma suyunun ortamdan çekilmesi ve gerekse kullanılan suyun alıcı ortama geri verilmesi önemli çevre sorunları yaratabilmektedir.3. Genellikle termik santralların soğutma suyu ihtiyacı çok büyüktür.3.3. vb.3. Bu yüzden termik santrallar çoğunlukla nehir. Örneğin 7 ºC lik bir sıcaklık farkı ile çalışan 1000 MW gücündeki tipik bir santralin günde yaklaşık 4 000 000 m3 soğutma suyuna ihtiyacı vardır. Soğutma Suyu Termik santralların en önemli çevresel etkilerinden biri de soğutma suyu kullanımı ile ilgilidir. Nötralizasyon tesisinin kurulması durumunda da bu işlem için gerekli olan rejenerant ve diğer kimyasal madde atıklarını içeren yeni bir atıksu sorunu ortaya çıkmaktadır. alkali ya da asidik özelliktedir. kireçtaşı.3.T. soğutma suyu pompalarından.2. diğer kalsiyum tuzları vb. BGD ( Baca Gazı Desülfürizasyon) Sistemlerin Deşarjları Uçucu kül arıtımı için kullanılan BGD sistemlerinden kaynaklanan atıklarda termik santralin neden olduğu bir su kirliliği kaynağıdır. sülfürik asit. X.3.4. Yıkama Atık Suları Santrallarda yakılacak kömürü yıkamak için kullanılacak sular ile kil atılacak sahanın çevresindeki yağmur suları çeşitli ağır metaller. asit ve bazik karakterde olması nedeni ile nötralize edilmesi zorunludur.3.3. Petrol ve Yağ Atıkları İçeren Atıksular Termik santrallarda özellikle.C.6. Kazan Suyu Deşarjı Termik santralların buhar kazanlarında. formaldehit ve ürotrofin sayılabilir. Bu kimyasal maddeler arasında hidroklorik asit.5.3. X.3. işlemlerden kaynaklanan petrol ve yağ atıkları içeren atıksular yer altı ve yerüstü su kaynakları için çok önemli bir kirlenme kaynağıdır. X. Rejenerasyon ve Deminerilizasyon Atık Suları Tesise. Yoğunlaştırıcılarda kullanılan soğutma suyu genelde 7 ºC ila 10 ºC ısınmış olarak alındığı ortama geri verilir. X.3. X. Bu atıklar arasında kireç. özel nitelikte proses suyu hazırlama birimi olan deminerilizasyon sisteminden çıkacak atıkların.3.3.3.3. 3. göl veya deniz gibi soğutma suyu kullanabilecek kaynaklara yakın yerlere kurulur.

drenaj vb.4.1.1.T.4. alıcı ortama (deniz. liman bölgesi sürekli bir sintine ve kömürle kirlenme riski altında bulunmaktadır.3.Beam ile Baca Gazının İrradyasyonu SOx ve NOx ‘nin Toz Haline Getirilmesi SOx---------→ Amonyum Sülfat NOx--------→ Amonyum Nitrat Elektrostatik Çöktürücü İle Tozun Yapılması Temiz Gaz Baca Çok yeni bir yöntem olup. Termik santral baca gazında bulunan SO2’nin arıtım yöntemleri genelde arıtım amacıyla hazırlanmış bir arıtıcı akışkanın baca gazları ile temasa geçirilerek SO2’nin arıtıcı akışkana aktarılması ilkesine dayanmaktadır.3.3.3. Bu aktarma işlemi SO2’nin çözülmesi (absorbe edilmesi) ya da bir yüzeyde tutulması esasına dayanmaktadır. atık gazdaki SO2 ve NOx’in birlikte arıtılması ve bunun sonucunda gübre olarak kullanılabilen katı halde amonyum sülfat ve amonyum nitrat elde edilmesi özelliklerine sahiptir.C. santralde yakılacak kömür gemilerle taşınacağından. Limana Yanaşacak Gemilerin Yaratacağı Sorunlar Termik santralların deniz kıyısında kurulmuş olması halinde.4. X. X.1. Termik Santrallardan Kaynaklanan Kirleticilerin Arıtımı X.3. Hava Kirleticilerin Arıtımı Termik santralların yarattığı SOx ve NOx kirliliklerin asit yağmurları vb.3. SO2 arıtma yöntemleri. Elektron-Beam baca gazı arıtma yöntemi ile SO2’nin çözülmesi esasına dayanan “yaş yıkama” yöntemleri ve SO2’nin çözülmeden kuru olarak bir yüzeyde tutulması “yüzeysel tutunma” yöntemleri olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır.1.7. Elektron-Beam Baca Gazı Arıtma Yöntemler Baca Gazına Az Miktarda Amonyak Eklenmesi Elektron.8.1.1. Bu nedenle ya bir arıtma tesisi ya da difüzör sistemi kurulması gereklidir. Bu yöntem üzerindeki araştırmalara 1970 yılında Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (JAERI) ve Tokyo Üniversitesinde başlanmış ve teknik 209 .3.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.) verilmeden önce arıtılması zorunludur. şeklinde ortaya çıkan etkilerinin giderilmesi için kullanılan.3.3. Evsel Atıksular Santral bölgesinde oluşacak organik kökenli evsel atık sularında. SO2 Arıtma Yöntemleri X. X.3. çeşitli baca gazı arıtma işlemleri bulunmaktadır.

-Reaktörde baca gazı.C. fan düzeninde ve reaksiyon kinetiğinde yapılacak değişiklik ve iyileştirmeler ile mümkün olmaktadır. büyük boyutta atık sorunu ortaya çıkmaktadır. hızlandırılmış elektronlarla iradyasyon işlemlerinden geçirilir. İradyasyon sonucunda oluşan serbest radikallerin SOx ve NOx oksitlenmesi ile H2SO4 ve NH3 asitleri oluşur.1. Temel Absorblayıcı Madde Olarak Kireç Taşı Kullanılan Yaş Arıtma Yöntemleri a. baca gazı arıtım -En uygun desülfürizasyon ve denitrifikasyon için baca gazı sıcaklığı 70 ºC ile 90 ºC arasında olmalıdır. Yenilenemeyen Arıtıcı Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yaş SO2 arıtma yöntemlerinde baca gazı SO2 absorblayıcı çözelti ile yıkandığından baca gazı sıcaklığı 50 ºC kadar düşmektedir. X. Desülfürizasyon ve Denitrifikasyonun Temel İlkeleri -Reaktör girişinde baca gazına.T. Üretilen sülfit/sülfat-alçı karışımı biçimindeki yan ürün için yeterince kullanım alanı bulunmadığından. Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri X.4. Bu yöntemde SO2 arıtma verimi veya arıtma sonucu baca gazındaki SO2 emisyonu değerleri en başta kömürün kükürt oranına bağlıdır. Böyle bir durumda doğabilecek işletme sorunlarını. -Elektron-Beam İşleminin yatırım ve işletme maliyeti düşüktür.75 olan kömürlerde emisyon değerleri 400 mg/Nm3 altına düşürülebilmektedir. Bu asitlerin amonyak ile reaksiyona girmesi sonucunda amonyum sülfat ve amonyum nitrat-sülfat kristalleri elde edilir.50 ºC gaz sıcaklığında çalıştırıldığından. stokiyometrik miktarda NH3 katılır. baca çekimini sağlamak için baca giriş öncesi baca gazlarının yeniden ısıtılması gerekmektedir.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI gelişmeleri EBERA tarafından gerçekleştirilmiştir. Filtreden geçirilen baca gazının sıcaklığı bir püskürtmeli soğutucu aracılığı ile 70 ºC düşürülür.3.1. Elektron-Beam işlerinin evreleri şöyle sıralanmaktadır. yani SO2’nin baca gazında arıtıcı akışkanı 210 . yatırım ve işletme giderlerindeki artışları göze almak gerekmektedir. Yaş SO2 arıtma sistemleri genelde 150. Dengelenmiş Kireç Taşı (SHL ve İşlemi) Yöntemi Bu yöntemde de kireç taşı temel arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır. b.3.1. Oluşturulan kireç çözeltisi ile yıkanan SO2CaCO3 karışımına ilave bir oksidasyon sistemi ile alçıya dönüştürmektedir.4.1.2. Kireç yönteminde SO2 emisyon değerlerinin daha da düşürülebilmesi için.2. Reaksiyon kinetiğinin iyileştirilmesi. Kireç Taşı Yöntemleri Bu yöntem SO2 emici maddesi olarak kireç taşı ( CaCO3) kullanılmaktadır. Kükürt oranı % 1-0.

211 . Baca gazındaki SO2 arıtıcı akışkan olarak verilen amonyak ile amonyum tuzlarına dönüştürülmekte.3. .2. atık yok etme sorununun bulunmamasıdır. kireç taşı ve diğer tutucular eklenmesi) yöntemleri. Birleşik Fe-EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit) Yöntemi Bu yöntemi Saarberg-Hoelter-Lugi grubu tarafından geliştirmiş olup. fakat toz tutucu öncesi baca gazının nemlendirildiği yöntemler. Arıtıcı akışkanın baca gazı ile temasta olduğu sürece SO2’yi emmekte (SO2 yükleme.1. absorbsiyon fazı). Birleşik Amonyak Yöntemi (Walther Yöntemi) Yenilenemeyen arıtıcı akışkanın diğer SO2 yaş yıkama yöntemi amonyak çözeltisini arıtıcı akışkan olarak kullanıldığı yöntemdir.3. benzeri diğer işlemlerde SO2 absorbsiyonunda nitrat ve fosfat tuzları kullanılmaktadır. Kuru SO2 Tutma Yöntemleri Kuru SO2 arıtma yöntemleri aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır.1.4. Dezavantajı ise yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. SO2 ön yıkamaya tabi tutulur. Bu işlemin başlıca avantajı yan ürün olarak tarımsal üretim için gerekli gübre üretilmesi. nemlendirme uygulamadan. Bu yöntemde SO2 ve NOx’ler birlikte arıtılmakta. Yenilenebilen Arıtma Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yenilenebilen arıtma akışkanlığı yaş yıkama yöntemlerinde. rejenerasyon sürecinde ayrışan ara SO2 gazından. Wellman-Lord yönteminde SO2 emisyonu 200 mg/Nm3 düzeyine. yan ürün olarak “amonyaklı gübre” üretilmektedir. X. Rejenerasyon bölümünde SO2 buharlaştırıcı katalizörler içerisinde ısıl ayrışmaya uğramakta ve taşıyıcı çözeltide ayrılmaktadır.Yakma sistemlerinde hava ön ısıtıcıyla toz tutucu arasında. Yenilenebilir arıtıcı akışkanlığı yaş yıkama prosesleri arasında sanayide uygulama aşamasına gelmiş yöntemlerin başında Wellman-Lord yöntemi gelmektedir. ek bir absorbsiyon birimi ile ise 100 mg/Nm3 düzeyine düşürülmektedir. yenileme fazında ise absorbe ettiği SO2’yi vermektedir. yan ürün olarak kullanılabilir kalitede alçı taşı oluşmaktadır. d. çoğunlukla formik asit ilave edilmelidir.3.C.1. kirli gaza SO2 tutucu (kireç. İşlemin absorbsiyon bölümünde. kireçle yıkama yöntemine dayanmaktadır. sıvı SO2 ve sülfürik asit oluşturmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI aktarımının hızlandırılması amacıyla organik asit. Bu yöntemde SO2 ile birlikte NOx arıtılmaktadır. Bu yöntemde arıtıcı akışkan olarak NaOH kullanılmakta.T. Bu yöntemde NO sülfit iyonları yardımıyla elementer azota dönüştürülmekte ve sülfatlar oluşturulmaktadır. Böylelikle arıtıcı akışkan belli bir pH değeri bölgesinde dengelenmeye çalışılmaktadır. c. X.4.1. amorf kükürt. Arıtkan akışkana demir bazlı EDTA-Chelate’leri yerleştirmek suretiyle kirli gazdaki SOx ve NOx’lerin etken ve verimli bir biçimde arıtılması amaçlanmaktadır.2. . arıtıcı akışkan kapalı devre dolaştırılmaktadır. SO2 işleme bölümleri diğer bölümlerden tamamen ayrı ve bağımsız olarak düzenlenebilmektedir. Soğutma-ısıtma bölümünde bir ısı değiştirgeçi ile baca gazı sıcaklığı arıtıcı akışkan yıkama sıcaklığına (150-50 ºC) düşürülmektedir.Yukarıda belirtilen SO2 tutucularının eklendiği.

Sodyum karbonat yöntemi. NO2 ise SO2’den daha az çözülmektedir.SO2’in aktif karbonlar yüzeysel tutma yöntemi X.2. Yaş NOx Arıtma Yöntemi Baca gazlarında çoğunlukta olan azotmonoksit (NO).3.4. Termik santrallardan atılan soğutma sularının neden olduğu. Bacagazı NOx arıtma yöntemleri üç ana grupta toplanmaktadır.1. X. Baca Gazı Kuru NOx Arıtma Yöntemleri Azot oksitlerin genelde çözülme özelliğinin zayıf olması nedeni ile. X. . Termal (Isıl) Kirlenme Kontrolü Soğutma suyu kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin en az düzeyde tutulabilmesi için deşarj noktasındaki lokal ısı artışının kış ayları için 2 ºC‘yi. katalizörlü yöntemler ve katalizörsüz yöntemler olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . yaz ayları için ise 1 ºC‘yi aşmaması gerekmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan sıkı emisyon sınırlandırmalarında. .Diğer yöntemler olmak üzere bir çok yöntem bulunmaktadır. Birleşik NOx/ SO2 Arıtma Yöntemleri Başlıca birleşik kuru yöntemler şunlardır: .Karbon yüzeysel tutma yöntemi.4.3. öngörülen sınırlara düşürülmesi genelde mümkün olmamaktadır. NOx Arıtma Yöntemleri Uygun yakma sistemi tasarım ve yakma kontrolü ile azot oksitlerin (NOx) yanma odasında oluşumu azaltılabilir.3. NO’in arıtma çözeltisinde çözülebilme sorunudur.C.2.1. .2.Katalizör birleşik tutma yöntemi.Kuru NOx arıtma yöntemleri.2. 212 . azotdiokside (NO2) kıyasla daha az çözülebilme özelliğine sahiptir. olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi için aşağıdaki önlemlerden söz edilebilir.4. .3.3.2. X.3.Bakır oksit yöntemi. Bu durumda baca gazı NOx arıtma yöntemleri uygulanmaktadır. .Birleşik SO2/NOx arıtma yöntemleri. X.2.4.4. Bu gereksinimlere ilave olarak deşarj noktasına doğal su kaynaklarının birim termal yükü 12-17 kj/m’ü kesinlikle geçmemesidir. . günümüzde baca gazlarından NOx arıtımı için en çok kuru yüzeysel tutma yöntemleri kullanılmaktadır.1.T. Sıvı Atıkların Arıtımı X. Bu yöntemler.Yaş NOx arıtma yöntemleri.1.NOx/ SO2 absorbsiyon yöntemi.1. .2.1. . Yaş NO2 arıtma yönteminde esas sorun.4.3.

. Daha ileri arıtım tesislerinde. metallerin hidroksit şeklinde çökmesini sağlamaktır.Soğutma suyu depolama kuleleri kullanarak deşarj noktasında seyrelmeyi ve dispersiyonu arttırarak fazladan bir havalandırma ve soğutma sağlamak.4. Kimyasal Madde İçeren Atık Suların Arıtımı Yıkama suyu.2.5-8. elektro diyaliz ve aktif karbon absorbsiyonu da kimyasal madde içeren atık suları arıtmak için kullanılan diğer yöntemlerdir. ters ozmos.2.3. solüsyon arıtım tesislerine ulaşmadan dengeleme tankında toplandığı görülmektedir. .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . Yıkama suları arıtımında izlenen en kolay metod alkali maddelerle. Daha ileri arıtım sistemleri olarak çözünmüş petrol ve yağ parçacıkları atık sudan.3. . katı yakıt kullanan açık kül atma sistemiyle çalışan termik santrallarda yıkama atık sularının arıtımı farklıdır. rejenerasyon ve deminerilizasyon atık sularının arıtılması. Toz Emisyonlarının Arıtılma Sistemleri Toz toplayıcılar genellikle altı grup halinde toplanabilirler. iyon değiştirici. Petrol ve Yağ İçeren Atık Suların Arıtımı Bu tür atık suların arıtımı için.elektrokoagülasyon.Yerçekimi ile çökeltme odaları.4.Sprey soğutma soğutma kuleleri kullanmak. Bu tankta belirli bir süre kalan atık suyun içerdiği katı maddelerde çöken ve oluşan çamur tanktan uzaklaştırılır. 213 . .T. (sodyum hidroksit.2.3. .3.Buharsız türbinler ya da hava ile soğutulan alternatif teknolojiler kullanmak. Bu tip atık suların arıtımı kullanılan yakıtın türüne ve kül uzaklaştırma metoduna göre değişir. Atık su alıcı ortama deşarj edilmeden önce pH.Atık ısıyı çeşitli ısıtma amaçları ve suyun demineralizasyonu için kullanarak değerlendirmek. multisiklonlar. tüm bu atıkları arıtım öncesi bir dengeleme tankında toplamak gerekir.Termik santrallarda buharlaştırıcı kapalı devre soğutma sistemleri kullanmak. soda ya da kireç) atık suyun nötralize hale getirilip.3.4. filtrasyon. Bu işlemler sonucu oluşan atıl su. Bu tür atıkları içeren atık sular termik santralların çeşitli ünitelerinden kaynaklandığı için.5 düşürülür. Çökebilen maddeler üzerine tutunmuş olan bu tür atıklar. Bu yöntemle önemli bir miktarda bir arıtım sağlanabilmektedir. ilk olarak yüzeyde toplanmış petrol ve yağ artıklarının atık sudan ayrılması gerekir. Kimyasal çöktürmenin yanı sıra. asit eklenerek 7. basit çöktürme işlemi ile atık sudan ayrılabilir. koagülasyon. X.C. X.Siklonlar. Yani. filtrasyon. Bu tanktan ayrılan sular nötralizasyon tankına verilmektedir. . X. kimyasal metotlarla yapılır. ya da aktif karbon gibi yöntemlerden biri ile ayrılabilir. metal kompleksleri ve organik maddeler içerir.

Ultrasonik ayırıcılar.Yaş toplayıcılar. .) ile birlikte kullanılırlar. . X. herhangi bir tanecik boyutu için yüksek toplama verimleri elde edilebilir.3. X.4. X.Yüksek sıcaklıktaki atık gaz akımlarıyla kullanılabilirler. 214 .4.Elektro filtreler. Yaş Toplayıcılar Yaş toplayıcılarda filtreleme etkisi. . Büyük tanecikler basit bir siklonda ayrıldıktan sonra 10 µm ‘den daha küçük partiküllerin tutulmasında yaş toplayıcılar uygulanır. malzeme biriktikçe basınç kaybında bir artma gösterdiklerinden. Filtreler. Örneğin. Yerçekimiyle Çökeltme Odaları Yer çekimi ile çökeltme odaları 50 µm’den küçük tanecikleri toplamak için kullanılırlar.3. . . .2. Torbalı Filtreler Toz filtreleri çok değişik malzemelerden ve çok çeşitli geometrilerde yapılırlar. büyük çaplı tek bir kuvvet biçiminde veya küçük çaplı bir çok tüpten oluşan çoklu siklonlar biçiminde tasarımlanabilirler.4. genellikle aynı kapasitedeki konvansiyonel siklondan daha pahalı ve basınç kayıpları daha az olmamakla birlikte daha düşük toplama verimine sahiptir. Katı veya sıvı 5 µm ‘den ufak tanecikleri toplamaktaki etkinsizlikleri nedeniyle.3.3.Toz ve gazları birlikte uzaklaştırmada kullanılabilirler.T.1.Torbalı filtreler.Yapışkan maddeler tıkanma olmadan toplanabilir. X. Yaş filtreler kullanılmasının avantajları şunlardır: . Temas mekanizması atalet çarpması veya yerçekimiyle çökeltme biçiminde olabilir.3. Siklonlar-Multisiklonlar Siklonlar bir gaz akımı içerisindeki tozları santrifüj kuvvetin etkisiyle toplarlar.3. .Hemen hemen % 100 toplama verimi (% 99.80) sağlar.3.İlk yatırım masrafları nispeten azdır. toz veya gazın sıvı damlalar içerisinde direk temas yoluyla absorblanması prensibine dayanır.C.4. . genellikle seri şeklinde ikinci bir toz toplama sistemi (elektro statik filtre. . Siklonlar.3.Atık gazın nem içermesi ve/veya çiğ noktası yaş toplayıcının çalışmasında kritik durum yaratmazlar.4. Çökeltme odaları.Tutuşabilen tozlar ve gazlar tehlikesiz bir biçimde işleme tabi tutulabilir. torbalı filtreler çok sayıda filtre torbalarından meydana gelirler. yaş toplayıcı vb. Torbalı filtreler toplanan maddenin sürekli olarak uzaklaştırılmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenirler. .Belirli bir enerji tüketimi ile. Torbalı filtrelerin bazı avantajları şunlardır: .Diğer bazı proseslerin uygulanması da mümkündür. katı tanecikleri peridyodik olarak uzaklaştıracak boşaltma düzeneklerine ihtiyaç gösterirler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .3.

. . X.Çok küçük tanecikler toplama özelliği. Stomalar vasıtasıyla bünyeye giren SO2 ve HF gibi asit etkili kirleticiler.3. . Elektro filtreler. .Kömür nakil yolları. Ayrıca yanık etkisi. Yüklenen tanecikler.4. .6. tozların ultrasonik titreşimler yoluyla birleştirilmesi mekanizmasına göre çalışırlar.3. .3.Kömür stok sahasındaki kömürler.Düşük basınç kaybı.5. SO2 ve NOx’lere en hassas olan ve etkilenen bitki organı yapraklardır. X. X.Hidrolik kül atma sistemi. Ultrasonik Ayırıcılar Ultrasonik ayırıcılar.4.3. . ters yükle yüklenmiş bir plakadan meydana gelmiş toplama elektroduna sürüklenirler.Yüksek gaz çıkış debilerinde çalışabilme olanağı. .Katı ve sıvılarda kullanma imkanı. .3. .5. .Yüksek toplama verimi. Elektro Filtreler Büyük hacimsel debilerdeki tozlu atık gazların temizlenmesinde elektro filtreler kullanılır. . serbest asit 215 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . Elektro filtre kullanmanın bazı avantajları şunlardır: .Kül stok sahasındaki küller.Kirletici malzemenin kuru halde toplanması. .5. Elektro filtreler düşük basınç kayıplarında küçük tanecik boyutları için yüksek verime sahiptirler. yöntemin iyi sonuç vermesine neden olur.1.Nispeten küçük basınç kaybı.Yüksek gaz akışı debilerinde çalışma imkanı verirler. kükürtdioksit ve azot oksitlerdir.Düşük enerji tüketimi ve işletme masrafları. Gaz. elektriksel bir yükle yükleyerek toplarlar.C. X. .Kirli atık sular.3.1. kömür nakil bant hattı. bir gaz akımı içerisinde toz taneciklerini. toz yükünün yüksek olması ve toz taneciklerinin değişik büyüklükte olması.Küçük tanecik toplama kapasitesi.Santral sahası ve dekapaj sahaları.5. .T.Termal etki. Termik Santralların Çevresinde Oluşan Çevre Sorunları X. yaprak dokusunun zarar görmesine neden olmaktadır. Termik Santralların Çevreye Olumsuz Etkileri .1.Kül nakil bant hattı. .Kül barajları ve kül siloları.Kömür nakil havai hattı. Bu yöntemin kullanılabilmesi için tozların birleşmeye uygun olması gerekir. Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerinde Etkileri Termik santralların bacasından çıkan ve bitki örtüsünü en çok etkileyen gazlar.3.Baca gazları ve baca külleri. . .

Ayrıca toprağı tutacak bitki örtüsü büyük oranda tahrip olduğu için erozyon ile toprak kaybı olmuş. kronik ve gizli zararlanmadır. Ayrıca polen tozları ve dişicik tepesi gazdan zarar gördüğünden döllenme olmaz ve meyve tutmaz. bazlarda fakirleştirici ve mikrobiyolojik aktiviteyi yok edici bir etkide bulunarak. dolaylı olarak bitkilerin direncinin azalmasına neden olur. öncelikle termik santral ve kömür işleme sahalarında çalışanlar üzerinde görülmektedir.5.3. Bu direnç zayıflığı zararlı böcek ve mantarlar bitki örtüsünü ve kalitesini giderek yok eder. SO2’nin yapraklardan sonra en etkili olduğu yer. SO2’ye 1 yıl kaldıktan sonra belirginleşir. Eğer ortamda NaCl varsa Na2 SO4 ve hidroklorik asit (HCl) oluşur. X. Yıllık ortalama konsantrasyonunun 100 µg/m3 ‘ü aşması halinde. Öncelikle SO2 atmosferde oksidasyonla SO3’e dönüşür.C. Bunlar akut.2. ikinci ünitesinin 1984’de devreye girmesinden iki ay sonra çevre ormanlarında sararmalar başlamıştır. solunum yolu hastalıklarda artış görülür. Bu konuda ülkemiz için en çarpıcı örnek Muğla-Yatağan termik santrali çevresinde yaşanmıştır. yaprak kurumaları. SO2’in havada gerçekleştirdiği bir takım reaksiyonlar sonucu olur. Bu borular vasıtasıyla SO2’in etkisi bitkinin diğer kısımlarına yayılır. SO2 ‘nin bitkilere olan bu doğrudan etkisinden başka. yani orman altı bitki ve hayvan türlerinin çoğu yok olmuştur. Üçüncü ünitenin 1984’de devreye girmesinden sonra da 1986 yılı ortalarına kadar 4181 ha orman sahası kuruduğu için kesim yapılmıştır. Termik santralin olumsuz etkileriyle 4181 ha gibi çok geniş bir alanda ekosistem bozulmuş. eski kaynaklar kurumuştur. bölgedeki tür çeşitliliğinin azalmasına.1. Bu oksidasyon süreci katalitik ve fotokimyasal süreçle devam eder ve SO3 derhal su (H2O) ile reaksiyona giderek sülfürik asit (H2SO4) meydana gelir. Bitki terleme olayını kontrol edemez ve su dengesi bozulur. Bitki örtüsünü etkileyen asit yağmurları. hazır bitki besinlerinin taşındığı borulardır. büyümedeki gerileme. Bu kadar geniş bir alandaki ekosistemin bozulması ile endemik bitki ve hayvan türlerinin yok olması. Akut zararlanmaya uğrayan bitkiler derhal ölmekte. Bitkideki SO2 ve NO2 zararları yaprak lekeleri. solgunluk ve ölümle sonuçlanır. yöredeki yağışların ve bağıl nemin fazlalığı da topraktaki asitleşmeyi arttırıcı. 20 Kasım 1982’de ilk ünitesi devreye giren bu santralin. yaprak ve meyve dökülmeleri. Meyvedeki belirtiler. Bitkiler üzerinde kirletici etkisiyle ortaya çıkan zararlanma üç ayrı boyutta görülebilir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI halinde yüzeysel olarak da ortaya çıkabilmektedir. Termik santralden uzaklaştıkça insanlar üzerindeki etki giderek azalmaktadır. erozyon vb.T. Bitkide solgunluk ve kurumalar görülür. Yanıkların derecesine bağlı olarak fotosentez ve tranpirasyon gerilemektedir. günlük SO2 konsantrasyonu 216 . sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Görülmeyen (gizli) zarar ise zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum bitkideki fotosentez olayını bozar. İnsanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralin insan üzerindeki etkileri. kronik zararlanma öldürücü olmamakla birlikte bitki kalitesini büyük oranda bozmaktadır.

Günlük konsantrasyonun 500 µg/m3’e ulaşması durumunda solunum yolu hastalıklarının sayısının artışı ve ölüm olayları görülür. bu arada oksijenin yerini almakta ve karbosihemoglobin (COHb) oluşturmaktadır. Bazen bu oksidasyon havadaki su buharı ile olur ve zehirli sis dumanları teşekkül eder. baca külleri ile radyoaktif maddelerin toprağa karışması.3 Topraklar Üzerindeki Etkileri Termik santrallar çevresindeki topraklar aşağıdaki şekilde kirlenmektedir. SO2 gazı solunum yollarına girerek orada su ile birleşir ve sülfüroz asidini (H2SO3) meydana getirir. NO2 çıkan fabrikanın çevresinde yaşayan çocuklarda solunum fonksiyon testlerinde normale kıyasla zayıflama. X. Baca küllerinin kül yağmuru olarak toprağa yağması ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının zamanla değişmesi.1. d.C. güneş ışığını engelleme gibi etkilerinin yanında. Bu da dumanı soluyan kimselerin boğaz ve hava yollarında ilerleyici bir tahriş öksürüğüne sebebiyet vermektedir. Hayvanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralların bacasından çıkan SO2 gazının havadaki 1 ppm’lik dozu hayvanların solunum sistemlerinde akut etkilere neden olur.T. Bu zararlı maddeler de akciğerleri etkileyerek nefes darlığına neden olurlar.3. solunum yollarının savunma mekanizmalarını zayıflatır ve zararlı maddeleri akciğere taşırlar. görüş mesafesinde azalma. Düşük SO2 dozlarına sürekli 217 .3.5. a. akut solunum yolları enfeksiyonlarında artma. NOx ve SO2 bir arada bulunurlarsa birbirlerinin zararlı etkilerinin artırmaktadır. Partiküller. Termik santralların oluşturduğu asit yağmurları sonucu ormanları kurutması ve bu alanlardaki topraklarda su erozyonunun hızlanması ve benzer olumsuz etkiler sayılabilir. Duman zehirlenmesi devam ettikçe hava yollarının tıkayıcı iltihabı denilen kronik bronşit ve bunun sonunda da karaciğer şişkinliği (Anfizem) oluşmaktadır. c. b. kötü kokular. Baca gazındaki kükürt dioksitin asit yağmuru şeklinde toprağa geçmesi ve toprağın kimyasal yapısının zamanla değişmesi.4. kanda methemoglibin artma belirlenmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 250.1.5.Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların tarım topraklarının sulanmasında kullanılması ile bu kirliliğin topraklara geçmesi ve tarım topraklarını kirletmesi. X. Radyoaktif maddeler içeren kömür kullanan termik santrallarda. CO alveollerimize girdikten sonra kana geçmekte ve oksijen olarak bilinen hemoglobinle birleşmekte.500 µg/m3 olduğu zaman akciğer hastalıklarında artış görülür. e.

1990. istenen limitlerde tutabilen arıtma tesisleri ve teknolojileri mevcuttur. Doğu. akciğer ödemleri ve ölüm izler. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü. NO2 gazı ise burun ve gözlerde tahrişe neden olur. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Uslu T.Z. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.5.Uysal. 7. Çevre Bakanlığı. Her türlü atığın arıtılması yoluyla termik santralların çevreyi kirletmeden temiz çalışması sağlanabilir. Bunu solunum güçlüğü. 1992. 5. Durmaz A. Harita X. Hava Dairesi Başkanlığı. 218 . 1991.5.C.3. 1993.’de ise Termik Santralların Bulundukları Yerler gösterilmiştir.Ulusal Sempozyum. Enerji İstatistikleri. sıvı atıklarla ve hava kirliliği sonucunda SO2’nin asit yağışına dönüşmesiyle (doğrudan veya yer altı ve yer üstü sularının denize ulaşmasıyla) veya denizde asitleşmenin meydana gelmesiyle olmaktadır.3. Ankara.. Ankara. olumsuz etkilere neden olmakta ve bu akarsulardan yararlanıldığında başka çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. B. Tablo:X. Bu kirlenmeler deniz ekosisteminde meydana gelebilecek bozulma sonucunda. Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü. su ürünlerinin balıkçılık ve süngerciliğin olumsuz etkilenmesine ve üretimde düşüşe neden olacaktır. Çevre Mühendisleri Derneği. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü.1. 2. 4. 6.. Yeraltı ve Yerüstü Suları Üzerindeki Etkileri Termik santralin deniz ortamına etkisi. 3. Uluslararası Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Sempozyumu.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maruz kalan hayvanlarda solunum yolları enfeksiyonları artar ve kasların elastikiyetleri azalır. Enerji Raporu. Termik santralların çevreye olan etkilerinin ve zararlarının büyüklüğü tartışılmaz. Arcan Y. 1.. 1999. 1987. X. Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların çeşitli alanlarda kullanımı. Türkiye’deki Kömüre Dayalı Termik Santrallar Çevreyi Olumsuz Etkileyen Faktörleri ve Yarattığı Çevre Sorunları. Ankara. Kaynaklar 1. 1999.T.3. Ankara. Ancak termik santralların kirletici atıklarını.3’ de Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı verilmiştir. Aliağa Özelinde Ülkemizde Termik Santrallar ve Çevre.

Barajlar Üzerindeki Etki 18.2.Sayısı ( Adet) 13.1 Santralde Kullanılan Toplam Su Miktarı (ton/gün) 14.3.4.7.3 Toplam Nem Miktarı(%) 12. Turizm Alanları Üzerindeki Etkiler 19.2 Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14. Sabit Karbon (mg) 12.4.4.1 Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerindeki Etki 18. Yıllık Üretim Kapasitesi (KWh) 8. (ton/gün) Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri. Santraldaki Baca Sayısı ve Yükseklikleri(m) 15. 14. Tek Girişli) Miktarı (ton/gün) 14. Sosyal ve İdari Tesisler Alan (m2 ) 5.3. Baca Gazı Sıcaklığı (ºC) 15. Ana Yakıt Yıllık Tüketim Miktarı (Ton) 12. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 16.6. Santral Saha Kullanım Alanı (m2 ) 4. (%) 12.10.7.5. Kullanılan Yardımcı Yakıt 11.9. 17. Kazan Verimi (%) 13. Santralde Uygulanan Yakma Tekniği.9. Soğutma Suyu (Kapalı Çevrim. Ana Yakıtın Nereden Temin Edildiği 11.1. Santralin Yeri 3. Yeraltı suları.Termik Santralların Genel Değerlendirmesi. Kül Yumuşatma Sıcaklığı (ºC) 12. Azot ve Oksijen (mg/m3) 13.2. BGD Atıksuyu Miktarı (ton/gün) 14. Kazan Suyunu Miktarı (ton/gün) 14. Su Kullanım ve Atıksu Durumu.5.3.2 Uçucu Madde Miktarı (%) 12.8. 2.1 Santralden Atılan Külün Toplandığı Alan(m2) 16.Santralde Atıksu Arıtma Tesisi Varmı? Varsa 14.Yöredeki Çevre Kirliliğinin Tespiti. Tesisin Yakma Kazanları 13. Santralin Katı Atık Durumu 16. 219 . Arıtılan Atıksu Miktarı (ton/gün) 14.4.(m/sn) 15. Tarım Ürünleri Üzerindeki Etki 18.4.1.1. Kükürt Miktarı. Denizler Üzerindeki Etkiler 18. Kükürtdioksit Emisyonu(mg/m3) 15.3 Tüketilen Suyun Kaynağı 14. 18.6 Emisyon Kütlesel Debisi (mg/sn) 15. Toplam Alan (m2) 4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo :X. Yanma Tekniği İle İlgili Bilgiler 13. Ünite Sayısı ve Güçleri (MW) 7.C.13.8. Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkiler 18.4.4. 20.11. Yanmamış Maddeler. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 13.4. Santralin Statüsü ( Kamu/Özel) 4.4.9.4.6 Topraklar Üzerindeki Etki 18. 17. Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14. 15.2 Külün Miktarı (Ton/Gün.1 Rüzgar Yönü.1. Atıksuların Deşarj Edildiği Alıcı Ortamlar. İnsanlar Üzerindeki Etki 18.6.1 Yakıtın Alt Isıl Değeri (Kcal/kğ) 12.2 Yer Rüzgar Hızı. Kullanım Çeşidi ve Bertaraf Durumu (ton/gün) 15.6.12.Evsel Atıksu Miktarı (ton/gün)14.2. 14. Kullanılan Ana Yakıt Türü(Linyit.5. Kuru Kül Miktarı (%) 12.2.2. Hava Üzerindeki Etkiler 18.8. Yabani ve Evcil Hayvanlar Üzerindeki Etki 18.T.3 Atıkların Nasıl Değerlendirildiği.7 Tesisin Toplam Yakıt Isıl Gücü (MW/Ton) 14.4.3.Arıtma Ünitelerinde Toplanan Çamur Miktarı.5 Yakıt Besleme Kapasitesi (t/h. Santral Genel Verimi (%) 9. Santralin Kurulu Gücü (MW) 6. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı 1. Santralin Toplam Sahası (m2) 4. 14.3. Santralin Adı.2 Egzotik Bitkiler Üzerindeki Etki 18.6. Akarsular Üzerindeki Etki 18.4 Su Kullanımı ve Atıksu Durumu 14.6.14.4. Termik Santralların Çevresel Etkileri.4. Ton/Yıl) 16. m3/h) 13. Kül ve Curuflu Atık Su Miktarı (ton/gün) 14. Ortalama Çalışma Saati (h/Yıl) 10. Kullanılan Ana Yakıta Ait Bazı Analizler 12.5. Özellikleri 13. BGD Tesisinden Kaynaklanan Jips’in Miktarı ve Değerlendirmesi. 3.6.8.3. Baca Gazı Çıkış Hızı.1 Arıtma Tesisinin Aktif Çalıştığı Gün Sayısı 14. Santral Sahası Yeşil Alanı (m2 ) 4.7.Santralin Gaz Emisyon Durumu 15. Kimyasal Temizleme Atık Suları Miktarı. Doğal Gaz) 11. Meteorolojik Veriler: 17. Bacaların çapı ve yüksekliği (m) 15.5.1. (mg) 12. Peyzaj Alanı Üzerindeki Etkiler 18. 2001. Yağlı Atıksu Miktarı (ton/gün) 14. Tarihi Ören Yerleri Üzerindeki Etkiler 18. Baca Gazı Hacimsel Hacimsel Debisi(m3/sn) 15.3. 17. Göller.3.7.2.4.4. Anemometre Yüksekliği (m/sn) 18.6. 16.

4.’de Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi gösterilmektedir. Bugün dünyanın ticari enerji talebinin % 90 kadarı fosil yakıtlardan. geri kalanı ise hidrolik ve nükleer enerji tarafından karşılanmaktadır.4. Halen hidrolik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından yakın bir gelecekte daha önemli bir katkı beklenmektedir.1. Her ne kadar tam bir kriter olmasa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri. Beşyıllık Kalkınma Planı. nükleer reaktörler tarafından sağlanmaktadır.619 GWe 62 kadar da planlanmış proje mevcuttur. VII. NÜKLEER SANTRALLAR VE ÇEVRE X. 220 . Dünyada elektrik üretimi içinde önemli bir pay. bu payın yaklaşık olarak değerini muhafaza edeceği. 1980’de % 2 kadar olan nükleer enerji payının da 2020’de % 11 olmak suretiyle hidrolik enerjiden daha fazla kullanılır hale gelmesi beklenmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.T.4. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri 1980 Enerji Kaynakları Kömür Petrol Doğalgaz Hidrolik Nükleer 10 TEP 1830 3100 1301 383 156 6 2000 10 TEP 2930 3415 1885 650 845 6 2010 10 TEP 2820 4589 2724 287 690 279 6 2020 106 TEP 3350 5494 3551 336 617 361 Yeni Enerji Kaynak : DPT. Tablo:X.2. Dünyada Enerji Durumu Çağımızda tüketimi hızla artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlardan biri hiç şüphesiz enerjidir.1. Tablo incelendiğinde de görüleceği gibi 1960’da kömür en önemli yakıt iken 1980’de petrol en çok kullanılan kaynak durumuna gelmiştir. 1995. 2020 yılına doğru petrolün rolü yavaş yavaş düşerken kömürünkinin artacağı.1. Dünyada 32 ülkede yayılmış durumda toplam gücü 351 718 MW olan 436 nükleer santral çalışmakta ve toplam gücü 26 252 MW olan 38 nükleer santral da inşa halinde bulunmaktadır. üretip tükettikleri enerji ile ölçülmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Ayrıca 6. Nükleer enerji arzı 1998 yılında 2 404 TWh. 2020 yılında % 30 pay ile kömürün yine en önemli kaynak durumuna geçeceği tahmin edilmektedir. Fosil yakıtlar ve hidroelektrik rezervlerinin sınırlı olması ve elektrik enerjisine olan talebin her geçen süre artması. Tablo:X. Görüleceği gibi fosil yakıtları kısıtlı olan Fransa elektriğinin % 75’ini nükleer enerji ile karşılamaktadır. alternatif enerji üretimine ihtiyaç göstermektedir. 1980’de % 5 dolaylarında olan hidrolik enerjinin payının çok yavaş artarak 2020’de % 7’ye çıkacağı. 1999 yılında ise 2 496 TWh olarak gerçekleşmiştir. Tablo:X.4.C. Doğal gazın payı 1980’de % 17’ye çıkmıştır.’de Dünyanın geçmişteki enerji tüketiminde kaynakların rolü ile gelecekteki kaynaklara göre enerji arzı tahminleri gösterilmiştir.4.

.. ....99 46.. 7 2 . 2 ....12 12.718 Kaynak: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu... 4 .00 31...... 1988 yılında dünya elektrik üretiminin % 16 veya genel enerji talebinin % 5 kadarını temin etmekte olan nükleer santrallarda yılda 1 500 TWh elektrik üretilmektedir.15 20.69 14... .. .25 47.03 28. 3800 ..02 0..4.11 5..80 19.21 4.. Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları (2000 yılı) Mevcut Ülke Adı Arjantin Ermenistan Belçika Brezilya Bulgaristan Kanada Çin Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Almanya Macaristan Hindistan İran Japonya Kore Litvanya Meksika Hollanda Pakistan Romanya Rusya Güney Afrika Slovakya Slovenya İspanya İsveç İsviçre İngiltere Ukrayna Amerika Toplam Ünite Sayısı 2 1 7 1 6 14 3 4 4 59 20 4 11 ..ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1974-1987 aralığında.... Bu miktar elektriği fosil yakıtlarla üretmek için yılda 550 milyon ton kömür veya 350 milyon ton ham petrol gerekmektedir.. . ..... 1985 yılına kadar toplam olarak nükleer üretim 4 400 milyon ton kömür ve 28 000 milyon ton ham petrol kadar 221 .T.. 5420 1824 ....65 42..2.41 7. dünyada elektrik talebindeki artış % 3.C.84 73.18 30. .08 47. . .718 9... . . 3 2 4 4 . ..... .30 2. 300 650 3375 .8 ile % 4. 606 2111 4515 3820 . Mayıs.80 436 351. nükleer enerji üretimindeki artış % 15. 31.4 olmuştur.6 kadar artmak suretiyle normal gelişimini sürdürülebilecektir.....8 iken.04 36.. .05 75.. 1987-2005 aralığında elektrik talebindeki artış % 3-4 olacak ve nükleer enerji üretimindeki artış ise buna paralel olarak % 3.... 38 692 .. ... ... 2000....12 10.77 33.. 776 ... . 53 16 2 2 1 1 1 29 2 6 1 9 11 5 35 16 104 Reaktörler Kapasite (MWe) 935 376 5712 626 3538 9998 2167 1648 2656 63103 22282 1729 1897 ... .. 43691 12990 2370 1308 449 125 650 19843 1842 2408 632 7470 9432 3079 12968 13765 97145 İnşaa Halindeki Reaktörler Ünite Kapasite (MWe) Nükleer Elektrik (%) Sayısı 1 .44 1. ..02 37. .80 36. 1 ...65 34.. Tablo: X. .... ...21 38. .87 43.36 57.. 1 1 4 .74 1. 1229 .

C.040 GWh/yıl’dır. onun petrol gibi ekonomik silah olarak kullanılmasını imkansız kılar ve nükleer santrallar genel olarak ilk yatırım maliyeti yüksek.116 MW’a.2. Bu suretle 30 yıl zarfında 10 milyar ton CO2 ve 200 milyon asitli gazların atmosfere yayılması önlenmiştir. Nükleer hammaddenin stoklanabilir olması.’de verilmiş olan birincil enerji ve elektrik enerjisi üretim ve tüketimdeki gelişmeler incelendiğinde 1999 sonu itibari ile elektrik santrallarının kurulu gücü 26. Hiçbir endüstriyel kullanım alanı olmayan uranyum doğada. 222 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI daha az fosil yakıt yakılmasına katkı sağlamıştır.4. sisteme en azından 5000 MW nükleer santrallar ile 19935 MW termik santral eklenmesi gerekecektir. 1994 yılı sonu itibari ile toplam birincil enerji tüketimi 64. Tıp alanındaki uygulamalar ve besin maddelerinin daha iyi korunması tekniklerinde radyasyon ve radyoaktif maddelerin kullanılmasının insan sağlığı bakımından büyük yararlar sağladığı bugün açıkça herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu gibi araştırmalar ve endüstriyel işlemlerle yepyeni imkanlar getirdiğine de şüphe yoktur.3.T. üretim kapasitesi ise 111. endüstri ve araştırma alanlarında geniş uygulama imkanları bulunmuş ve yeni uygulamalar da geliştirilmektedir. Günümüzde ticari üretimde bulunan nükleer santrallarda yakıt olarak uranyum kullanılmaktadır.4.7 MW güce karşı olarak 123. Nükleer enerjinin başta tıp olmak üzere tarım.484 GWh’e ulaşan talep komşu ülkelerden yapılan ithalat ile kesintisiz olarak karşılanabilmiştir. bol miktarda bulunmaktadır.’de verilmektedir. 1999 yılında 118. Son maden aramaları sonucu Avustralya ve Kanada’da büyük uranyum yatakları olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye yerli enerji kaynakları ile talebini karşılayamamaktadır.6 milyon ton petrol eşdeğerine (MTEP) yükseltmiştir. 1994 yılında birincil enerji üretimini 32. İthal edilen enerji içinde en büyük payı % 80’ lik payla petrol ve petrol ürünleri almaktadır. yakıt ve işletme giderleri düşük santrallardır. Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları Tablo:X. Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ve enerji talebindeki yoğunluk nedeniyle Türkiye için nükleer enerji alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünülmelidir. Tablo: X.4. 2010 yılına kadar bu potansiyelin % 70 oranında kullanılır hale gelmiş olacağı varsayılmaktadır. İkinci bir nükleer hammadde ise toryumdur ve Türkiye dünyanın en zengin toryum yataklarına sahiptir. X. Uranyumun fiyatı bu nedenler dolayısıyla zaman içinde sürekli azalmıştır. Enerji talebinin % 49 kadarı ithal enerji ile karşılanmaktadır. Türkiye’nin Enerji Durumu Enerji açısından kendi kendine yeterli olmayan ülkemiz. Bu hızlı elektrik enerjisi talebinin önümüzdeki yıllarda kesintisiz ve emniyetli bir şekilde karşılanabilmesi için yatırımlarda sürekliliğin sağlanması zorunlu görülmektedir.4.439 GWh’e ulaşılmıştır. Türkiye’nin hidrolik potansiyeli 34 728. O halde 2010 yılındaki yaklaşık % 10 yedekli bir üretim sistemi oluşturmak için.0 MTEP ulaşmıştır.

..7 103295.... 626 626 ..9 68702.T. .7 326.9 2330.1 3796.3 285.9 15. 29 1086 ..8 13021. . .. . ..0 136271..5 30930.0 Rüzgar 5..9 21889.8 10102.0 34677.0 5300. ...8 . 45 555 .5 Termik 11297..1 2492.Birincil Enerji ve Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimindeki Gelişmeler 1996 Gerçekleşme 1997 Gerçekleşme 1998 Gerçekleşme 1999 Gerçekleşme 26116... .5 80..5 80..0 131355..4 (*) Hazır rezerv dahil (**) 300 milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynakla 8375milyon ton olmaktadır...... 110 110 .0 384... 82 1641 .8 .. Eskişehir-Sivrihisarda ise dünya çapında önemli toryum rezervleri (380000 ton) bulunmaktadır.9 Hidrolik 40475...4 23351.8 63396.4 44.0 15. ..8 26.0 125160. Ülkemizin radyoaktif mineraller bakımından zengin olduğu bilinmektedir. 4300 28850 ...7 105517. 223 ..8 111022..4. .7 29392.0 Elektrik Enerjisi GWh Üretim 94861.5 17307.6 10306..9 1840 *2000 Gerçekleşme 27257..1 271..8 15555.5 İhracat 343.0 15.2 353..7 Jeotermal 15.5 412....1 11175.9 2058 Elektrik Enerjisi MW Kurulu Güç 21246...9 10537. 125000 34729 43. . . .5 Rüzgar 8. . .Toplam tabii metal uranyum rezervi halen 9129 ton olarak belirlenmiştir.7 Kişi Başına Tük. 4500 31100 .. . ..C.. 200 2250 . 8 . KWh 1512 1678 1797 Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri.2 16048....2 39816.. İleriki yıllarda toryum kullanan santrallerin ticari hale gelmesi koşulu ile ülkemizin bu zengin toryum kaynaklarını değerlendirmesi mümkün görülmektedir.8 85.. Toplam 1126 3357 4718 8075** . Mümkün 245 . .. .9 15.. ..7 1968 2001 Tahmini 29511.2 Toplam Tüketim GWh 94788..2 8... .5 Jeotermal 83.2 18.1 8.1 8..3 3298. ...ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X. ...9 101636.......3 118484.4 Termik 54302.7 82. 9129 380000 ..1 42229. Tablo:X. 9129 380000 .5 20.4.0 116439. . 125000 34729 43...9 94101.1 114022..4 11850.0 298.. Halen ticari nükleer santrallerin yakıtı durumunda olan uranyum ülkemizde daha çok Salihli Köprübaşı Havzası’nda ve Yozgat-Sorgun’da bulunmaktadır.0 İthalat 270.3 Hidrolik 9934. 2001...7 15. 2001.1 11771.. 8. .4... . Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri. Muhtemel 456 .9 81661...9 84. .3..... Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları Kaynaklar Taşkömürü (MT) Linyit (Elbistan) (MT) Diğer (MT) Toplam (MT) Asfaltit (MT) Bitümler (MT) Hidrolik GWh/yıl MW/yıl Hampetrol (MT) Doğal gaz (Milyar M ) Nükleer Kaynak (Ton) Tabii Uranyum (Ton) Toryum (Ton) Jeotermal (MW /Yıl) Elektrik Jeotermal (MW /Yıl) Güneş (Milyon TPB) Elektrik Isı 3 Görünür 428* 3357 3982 7339 ...7 128544.

Diğer bir deyişle. 224 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kömürlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile yakın gelecekte doğalgaz ve nükleer enerjinin önem kazanmasının kaçınılmaz olduğuna. ülkemizin enerji ithal etmeye muhtaç olduğu görülmektedir. örneğin. Avrupa Komisyonu 1999 Yıllık Enerji Raporu’nda açıklandığı gibi. Nükleer enerji seçeneğinin kullanılması. uzun vadeli politikalar tespit edilirken konuya tek yönlü bakılmaması.1 düzeyinde kalmıştır. yakıt taşıma sırasında olabilecek kazalar sonucu çevre kirliliği de önemli boyutlardadır. dünya genelinde CO2 emisyonu 80’li yıllarda. ekonomik yönlerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Yıldan yıla artmakta olan enerji açığımız karşısında etkin tedbirler alınması gerekmektedir. yeni ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak üzere Ar-Ge faaliyetlerine rağmen.3 oranında artmış. İthal edilecek enerji çeşitlerinin çok iyi seçilmesi. konunun politik.2 altına çekmek CO2 emisyonu sorununa tüm insanlığın yararı için acilen bir çözüm getirecek mahiyettedir. Ayrıca enerji hammaddesi açısından dışa bağımlı olan ülkemizin karşılaştığı. 1990 yılından sonra bu artış hızı yılda % 1. küresel ısınmanın en önemli nedeni olan C02 emisyonunun gelişimine bakılacak olursa. CO2 emisyonu dünyanın karşılaşabileceği en büyük çevre felaketine neden olacaktır. bunların cins ve ithal edilen ülke bakımından çeşitlendirilmesi. 1990-1997 yılları arasındaki CO2 emisyon artışı % 8 olmuştur. Yerli kaynak rezervlerinin ve üretim metotlarının geliştirilmesi suretiyle üretimlerin arttırılması. 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü 2008-2012 yılları arasında 1990 yılı emisyonunu % 5. 1000 MWe gücünde bir kömür santralının çevreye bıraktığı yılda 6. Önemli bu atığın bağımsız bir denetleme otoritesinin de gözetimi altında güvenilir bir şekilde depolanabilmesidir ve günümüz teknolojisi bunu başarabilecek düzeydedir.5 milyon ton CO2. Ülkemizde kurulacak olan bir nükleer santralın yüksek radyoaktivite içeren yıllık kullanılmış yakıt miktarı yaklaşık 30 ton civarında olacaktır. 300. ancak petrol fiyatlarının artması ile doğalgaz fiyatlarını da etkileyeceğine işaret edilmektedir.C.4.3 Nükleer Enerji ve Çevre Çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde nükleer enerji santralleri hakkında en çok sözü edilen konular radyoaktif atıklar ve radyasyon sızıntısıdır. Önlem alınmazsa. Kalkınmakta olan ülkeler arasında yer alan ve enerji bakımından kendi kendine yeterli olamayan ülkemizde de enerji sorunu başta gelen bir konudur. Ayrıca nükleer atık depolama teknolojisi günümüzde mevcuttur ve önümüzdeki on yıl içinde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde nihai atık depolama teknolojisi uygulamalarına geçilebilecektir.000 ton kül. X. CO2 emisyonunu azaltmasının yanısıra SO2 ve NOX emisyonlarını önlemede de etkin bir yol oynayacaktır. Nükleer enerjiden kaynaklanan radyoaktif atıklar kontrollü olarak depolandıkları için çevreye herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. 4000 ton NOX ve 400 ton ağır metal neredeyse tamamen kontrol ve denetim dışıdır. Buna karşın. Diğer bir deyişle. bir nükleer santralın ömür boyunca (40-50 yıl) üreteceği atık yaklaşık olarak 200 m3 civarındadır. yılda % 1. kararlı bir biçimde.T. Fosil yakıtlı santrallarda kullanılacak olan desülfürizasyon ve denoksing gibi SO2 ve NOX emisyonunu önleyebilecek ekipmanların kullanılması bu santralların maliyetini artırmaktadır ve sadece kirliliğin şeklini değiştirmektedir.

Nükleer güç reaktörlerinde meydana gelen artıklar çekirdek fisyonu ve nötron aktivasyonu sonucu oluşurlar. Dünyanın herhangi bir yerinde işletilmekte olan ticari nükleer tesislerin rutin işletimlerinden kaynaklanan sağlık etkileri ile ilgili güvenilir bir doküman mevcut değildir. İnsanların radyasyon dozlarına maruz kalmaları akut ışınlama (kısa zaman süresi içinde ışınlama sonucu alınan dozlar) olmak üzere iki grupta incelenebilir. Akut dış radyasyon etkileri. radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerinden kaynaklanan korku yatmaktadır. Hava kirliliği bronşit. Dünyaca kabul görmüş yayınlar. Geriye kalan % 11’lik pay ise insan tarafından üretilen ve genellikle tıbbi uygulamalardan kaynaklanan radyasyona aittir. günlük radyasyondan etkilenme içerisinde % 0. emfizema. çalışanların ve halkın sağlığı üzerine etkileri. Bunun sonucunda 8 ton uçucu kül. reaktör tipine. reaktör yerinin özel koşullarına bağlıdır.T.C. akciğer kanseri gibi hastalıklara ve farkına varılmadan ölümlere neden olabilmektedir. bakım personelinin aldığı yıllık doz Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi’nin kabul sınırının yaklaşık 1/100 katı ile 1/1000 katı arasında olabilmektedir. kozmik radyasyondan. 225 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Enerji üretiminin çevresel etkileri değişik biçimlerde değerlendirilebilir.4. Nükleer teknolojiye dayalı faaliyetlerden kaynaklanan radyasyon % 0.006’lık bir eşdeğere karşılık gelmektedir. insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Keban Barajı gücünde 700 MW’lık bir nükleer santralin yıllık yanmış yakıt çıktısı 100 ton’dur. Yıllık kişisel radyasyondan etkilenme içerisindeki dünyadan saçılan radon gazının payı % 49. Radyasyon. günlük hayatımızın bir gerçeğidir. bacalardan atmosfere yayılır ve yıllık toplam atık miktarı 500 000 tonu bulur. Fosil yakıt yakan tesislerin bacasından çevreye yayılan gaz ve partiküller. uzun dönemde çevre ekolojik sistemler göz önüne alındığında karşımıza sera etkisi. Reaktörde meydana gelecek artığın miktarı. ABD'de “Medical Associaton” ile “National Energy Studies Project” tarafından yapılan çalışmalara göre kömür veya fuel-oil yakan santrallar GW-yıl başına en azından 10 ölüm ve 2000 hastalık vakasına neden olmaktadırlar. X. atığın miktar ve zehirliliği. asit yağmurları ve hava kirliliği olarak çıkar. topraktaki ve vücudumuzdaki radyoaktif elementlerden kaynaklanan doğal radyasyon etkisi ise % 40 oranında olmaktadır. her bir kaynak için birim enerji üretimine karşılık gelen kirletici madde tip ve miktarları. Doğal radyasyon miktarı bölgeden bölgeye değişir ve radon gazı miktarının yoğun olduğu bazı bölgelerde global ortalamanın 10 ila 20 kat üzerine çıkar. normal işletim şartlarında. inşa şekli ve işletme usullerine. Radyasyon Etkileri Nükleer teknoloji ile ilgili olarak kamuoyunun endişelerinin temelinde. Aynı güçte linyit kullanan bir termik santral bunun ondört katını (1400) bir günde kül ve curuf olarak dışarı atar.4. bunların çevre ve atmosfer içerisindeki dağılımları.006 oranında olup. Bunun yanı sıra yılda 4 milyar 200 bin ton sera etkisine neden olan CO2 atmosfere verilmiş olur. genel akut etkiler ve lokal akut etkileri olarak gruplandırılabilir. Bu değerlendirmeler. Gerçekten de. nükleer tesislerin kanserden kaynaklanan ölümlerle hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır.

ve Sökmen. 2001. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 3. Nükleer Santralların Elektrik Enerjisi Üretiminde Dünü. VIII..T. Bozkurt. Bugünü ve Yarını. Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı:26.O.N. 226 . 2. G.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kaynaklar 1. 21 YY. Bütün Yönleri ile Enerji Sempozyumu. K. Ankara.. 2000. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 1999.C. Kadiroğlu. Sayı:319. TÜBİTAK. Mayıs. Ankara. Nükleer Santrallar ile Elektrik Üretimi. 1994.Sürdürülebilir Kalkınma ve Nükleer Enerji. 4. Enerji Raporu. Kasım. Devlet Planlama Teşkilatı. 1994. İstanbul. TAEK. 5.

benzer ve farklı iş kollarında çalışan küçük işyerlerini yeni bir merkezde toplamakta. sanayi siteleri. Sanayi siteleri uygulaması ile.1. bu toplu sitelere yeni teknolojilerin transferi ve uygulanması daha kolay ve maliyeti düşük olmaktadır. her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış dükkan ve atölyelerde üretim yapmaya çalışmaktadırlar. çevre halkı için kirli ve dağınık görünüşlü iş yerleri yanında. Küçük sanayi siteleri. temel politikalar sayılabilir. Küçük Sanayi Sitelerinin Yapımındaki Ana Politikalar a.T. sağlıksız çalışma ortamı ve dağınıklıktan kurtarılarak her türlü altyapısı hazırlanan çağdaş ve toplu iş yerlerine kavuşturulması amaçlanmaktadır. Böylece plansız. mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında. XI. küçük esnaf ve sanatkarlar yönünden olumlu bir planlama aracı olan Küçük Sanayi Siteleri. Planlı İş Yerleri ve Çevrenin Korunması Özellikle 1950’li yıllarda başlayan ve 1960’lı yıllardaki sanayileşme çabalarına paralel olarak son yıllarda hızla çoğalan küçük esnaf ve sanatkarlar.1. d. İl ve ilçelerin planlı gelişmesine yardımcı olunması ve çevrenin korunması. Ancak uygulanan teknolojinin değişmesi. bölgesel istihdam imkanlarının artırılıp işsizlik ve çarpık kentleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında önemli rol oynamaktadır.C. çıkardıkları gürültü. Küçük sanayinin az gelişmiş bölge ve yörelere yaygınlaştırılması. c. düzensiz ve sağlıksız iş yerleriyle yerleşme alanlarında dağınık bir şekilde faaliyet gösteren küçük esnaf ve sanatkarlar kesimi.1. XI.2. SANAYİ VE ÇEVRE XI. Düzenli. Tarım alanlarının küçük sanayide kullanılmasının önlenmesi ve sanayi sitelerinin tarım dışı topraklarda kurulmasına imkan sağlanması. Altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi. emisyon ve görsel olarak da olumsuz bir durum meydana getirmektedir.1. Çünkü. ihtiyaçlar hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (KSS) Sanayileşen ve gelişen ülkemizde başta küçük işletmeler olmak üzere esnaf ve sanatkarlar kesimi halen oldukça dağınık bir yapıda. Bu amaçla. bu kesimi yerleşim alanları dışına ve daha düzenli toplu iş yerlerine taşınmaya mecbur etmektedir. hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi sonucu küçük esnaf ve sanatkarın çevresine yaptığı olumsuz yan etkilerin ulaştığı boyutlar. Küçük esnaf ve sanatkarların yetersiz altyapı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Altyapı ve diğer sosyal tesisleri hazırlanmış arsa arzı suretiyle sanayiyi teşvik etmek vb. e. Bu kesimin sorununa en etkili çözüm yolunun “Sanayi Siteleri” ve “Toplu İş Yerleri” olduğu artık kabul edilmektedir. öncelikle en uygun yer olarak yerleşim alanları ve şehir merkezlerinde gelişi güzel yerleşerek faaliyet göstermektedirler. yerleşim alanları ve şehir açısından da benzer olumluluklar 227 . b.

C.79 8.92 100 Türkiye Toplami (81 İl) 372 84. gerekse deneyim yoksunluğu nedeniyle özel kesim bu görevi beklenen şekilde yerine getirememiştir. XI.306 11. 228 . ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. Küçük Sanayi Sitelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı Biten Projeler 2003 Sonu Bölge Adı Adet Marmara ( 11 İl ) Ege ( 8 İl ) Akdeniz ( 8 İl ) İç Anadolu ( 13 İl Karadeniz ( 18 İl ) Doğu Anadolu (14 İl) G.97 13.569 7.313 100 87 ( X ) Toplam Bölge İşyeri Sayısının Türkiye Toplamı İşyeri Sayısına Oranıdır. Belirlenen hedefler doğrultusunda. Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar faaliyete geçmiştir.92 16.424 14.198 % (X) 15. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu girişimciliği ön planda tutulmuş Sümerbank. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI taşımakta ve yerleşim alanlarında. belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına. Sanayileşme cumhuriyetin ilk yıllarında özel kesimin girişimlerine bırakılmış ancak gerek mali gücünün yetersizliği.925 1. 1962 yılından başlayarak bugün gelinen noktada. Beş Yıllık Sanayi Planı” çerçevesinde sanayi alt yapısının oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi. çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve belirli bir düzeyde tutulmasını mümkün kılacak en uygun çözüm yolu olarak görülmektedir.51 14.14 8.40 7.145 2. 18.70 24. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) Türkiye’de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür.1).T. Etibank. 372 adet tamamlanmış Küçük Sanayi Siteleri 87 adet de 2004 yılı yatırım programına alınanlar olmak üzere toplam 459 adet Küçük Sanayi Siteleri görülmektedir.2. 2003 yılı sonu itibariyle.005 1. (Ayrıca Bkz.77 20. Tablo: XI.805 % (X) 8.825 6.137 hektar büyüklüğünde.61 16. Bu ilk sanayileşme çabalarına müteakiben devlet 1931 yılında uygulamaya konan “I.57 19. 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin “lokomotif” sektör olduğu açıklıkla belirtilmiş. 76 adet Organize Sanayi Bölgesi hizmete sunulmuştur.610 17. ekonomik dengenin kurulması. I. 17 adedinin atıksu arıtma tesisi de inşa edilmiş olarak.698 1. Tablo:XI.1.54 Adet 6 10 15 11 19 15 11 2004 Yılı Yatırım Programında Olan İşyeri Adedi 961 1.720 2.351 11.381 13.78 14.38 9.Doğu Anadolu ( 9 İl ) 60 62 37 81 74 35 23 İşyeri Adedi 13.

XI. sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmış olup. Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulmasında Ana Politikalar a. g. Sağlıklı. bir plan ve program bütünü içinde. 229 . coğrafi. Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması ile benzer ve entegre iş kollarında çalışan işletmeler aynı işyeri içinde toplanmakta. bu işyerlerine yeni teknolojinin transfer edilmesi ve uygulanması daha kolay ve ekonomik olmaktadır. Birbirine Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla. Organize Sanayi Bölgeleri.T.2. 15. mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında. kendi organlarınca yönetiminin sağlanması vb. ihtiyaçları hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte. ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yapılmaktadır. ekonomik. d. XI. ucuz. istihdam imkanlarının artırılması. Gerek kalkınma düzeyi ve gerekse sosyal. ekonomik ve çevresel değerler açısından. Sanayinin disipline edilmesi.2. imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Organize Sanayi Bölgeleri. kuruluş ve işleyiş sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir statüye kavuşturulmaları için 4562 Sayılı OSB Kanunu. c. çevre sorunlarını önlemek.C.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. kültürel ve politik yapıları birbirinden büyük farklılık gösteren bir çok ülkenin ortak yönlerinden bir tanesi. “Sanayiin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak. hem de üretim ve istihdam kriterleri açısından bünyelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerindeki önemli paya sahip olmalarıdır. üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması. tartışılmaz öneme sahip bulunmaktadır. bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak. Sosyal tesisleri ve altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi.04. Küçük ve orta boyutlu işletmelerde Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerinde ve sanayileşmedeki yeri. Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması. Bölgelerin devlet gözetiminde. f.1. hem girişim sayısı. temel politikalar olarak sayılabilir. OSB Yer Seçimi Usul ve Esasları Ülkemizde giderek yaygınlaşan Organize Sanayi Bölgeleri yatırımlarının sosyal. güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması. Tarım alanlarının ve verimli toprakların sanayide kullanılmasının önlenmesi tarım dışı alanlarda kurulmasına yönlendirilmesi. e. b. en uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yer seçimleri konusundaki tespitler.2. kentleşmeyi yönlendirmek. işsizlik ve plansız şehirleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynamaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve ortalama 22 ilgili kuruluş temsilcisinin katıldığı yer seçimi komisyonunca incelenmekte ve söz konusu alternatif alanlardan birinin oy birliğiyle OSB yeri olarak uygun görülmesi gerekmektedir.1. OSB'nin içinde bulunacağı İl. Büyükşehirlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesinin.01. il ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasının. Uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak 08.2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.T. Yer seçimi etüt çalışması sonucu belirlenen OSB alternatif alanları. çevrenin. Ayrıca. Sanayici dernek veya kooperatiflerinin.000 Eşik Analizi. diğer kurumların projeleriyle birlikte imar ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu çalışmaların yürütülmesi prensibine dayanmaktadır. -1/100. XI. Müteşebbis Heyetin Kuruluşu 230 .2. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ikinci bölümü 4 üncü maddesi gereğince. 2. Söz konusu raporun Bakanlıkça değerlendirilmesini takiben uygun görülmesi halinde OSB yer seçimi etüt çalışmalarına başlanılmaktadır. "OSB Yatırımını Değerlendirme Raporu" nun Valiliğin uygun görüşü ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. İlçe veya Belde Belediyesinin.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliğiyle de OSB’lerin. OSB yer seçimi etütleri. biri veya daha fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmakta ve her OSB'ye bir sicil numarası verilerek OSB müteşebbis heyetlerine tüzel kişilik kazandırılmaktadır. Kuruluşu. Etüd Safhası -İlin/İlçenin Genel Değerlendirilmesi.000 Eşik Analizi. yer seçimi aşaması tamamlanan bir OSB'nin kuruluş işlemlerine başlanarak. 3. İşletilmesi. OSB’nin Kurulma Aşamaları 1. -Alternatif Alanların İncelenmesi. Yer Seçimi Safhası -Komisyon Oluşturulması.2. Bu Yönetmelik.04. -Alternatif Alanların Özelliklerini İçeren Rapor. OSB kurulması düşünülen yerin Valiliğince hazırlanacak olan. -OSB Yerinin Kesinleşmesi.C. "Yer Seçimi Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır. Yapımı. İl Özel İdaresinin. Görev ve yetkileri OSB Kanunu çerçevesinde tanımlanan OSB'lerin kurulabilmesi için. ihtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil edilmektedirler. Gözlemsel Jeolojik Etüd 4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 01. -Alternatif Alanların Belirlenmesi. -1/25. doğal ve kültürel kaynakların korunması.

231 . Yatırım Programında Yer Alması 6.77 8. giyim eşyası ve deri sanayi işyerleri birinci sırayı alırken.T. İmar Plan ve Altyapı İhaleleri 8.C. Türkiye genelinde 2003 Yılı Sonu İtibariyle Biten ve 2004 Yılı Yatırım Programında Olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili bilgiler Tablo XI. ( Ocak 2004 tariihi itibariyledir) (**) Etüd ve Kamulaştırma karakteristiği ile yer alan projeler adet olarak toplamlara dahil edilmiştir. b.57 25.28 6.77 100 Adet(**) 11 11 3 7 15 5 5 57 (*) Toplam bölge alanının Türkiye toplam alanına oranıdır. Kamulaştırma 7.2.348 1.453 4. organize sanayi bölgelerinin İstanbul.32 8.137 % Hektar(*) 21.15 7.027 2. İnşaat İhaleleri Bu çerçevede. Gaziantep'te yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil XI.1).96 19.30 19.30 5.18 4.126 18. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin il bazında dağılımı incelendiğinde.72 100 2004 Yılı Yatırım Programında Olanlar Alan (Ha) 2.68 16.88 11.Doğu Anadolu (9 İl) Türkiye Toplamı (81 İl) 12 11 10 16 13 7 7 76 Alan (Ha) 3. kimya sanayi ve gıda içki ve tütün sanayi işyerlerinin takip ettiği dikkati çekmektedir (Tablo XI.703 700 823 10. Burada da görüleceği üzere. Tablo : XI. Kayseri.050 510 1. 2004 yılı Yatırım Programı’nda olan 57 adet olmak üzere toplam 133 adet Organize Sanayi Bölgesi öngörülmektedir.70 100 % Adet(***) 19.3).28 26.77 17. İzmir. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında.55 7.26 12.43 6.691 % Hektar(*) 18. (***) Toplam adedin Türkiye toplam adedine oranıdır.932 3. bu sektörü sırası ile metal eşya sanayi.012 2.018 1. a.878 2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 5.52 22.2.61 13.Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 2003 Sonu İtibariyle Bitenler Bölge Adı Adet Marmara (11 İl) Ege (8 İl) Akdeniz (8 İl) İç Anadolu (13 İl) Karadeniz (18 İl) Doğu Anadolu (14 İl) G.248 2.de verilmiştir. dokuma. 2003 yılı sonu itibariyle 76 adet biten.

5 4.9 2.0 Kaynak: DİE.8 5.2 100.4 100.T.’de verilmektedir.0 2.4 23. 2001 yılında ise % 24'ü ve 2002 yılında ise % 27.3 2.4 12.2.0 Toplam işyeri sayısı 638 1 715 425 144 719 266 373 1 355 146 5 781 Üretimde olan işyeri sayısı 507 1 521 339 116 612 233 311 1 141 108 4 888 (%) 10.0 30. içki ve tütün sanayi Dokuma. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı Tablo X1.1 14.C.4 31.1 7.4 8.7 18.8 6.).4.59'unun arıtma tesisi kullandığı belirlenmiştir (Tablo XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil X. Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı ile ilgili bilgiler Şekil XI. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan araştırma sonuçlarına göre organize sanayi bölgelerinde atıksular yoğunluklu olarak biyolojik arıtma ile arıtılmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksular (evsel+endüstriyel) ortak arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 2000 yılında anket kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin % 21'i.3.4 4.5 5. kağıt ürünleri basım sanayi Kimya sanayi Taş ve toprağa dayalı sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Diğer imalat sanayi Toplam sayısı 490 1 331 276 95 661 256 390 792 220 4 511 olan işyeri sayısı 411 1 251 240 85 605 221 355 754 180 4 102 (%) 10. giyim eşyası ve deri sanayi Orman ürünleri ve mobilya sanayi Kağıt.1. Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı 2000 2001 Üretimde Toplam işyeri Sektör Gıda. 232 .

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak.07.4.5'inin atıksu deşarj izninin olduğu.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup. bürokrasinin azaltılması ve uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla Endüstri Bölgeleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve 5195 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikler 01. 233 .2.T. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı Sayı 14 12 10 8 6 4 2 0 Fiziksel Kimyasal 2000 2001 2002 Biyolojik Şekil: XI. üretim ve istihdamı artırmak. yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla hazırlanan 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 19. 2002 yılında anket kapsamında değerlendirilen 58 organize sanayi bölgesinin % 15. yatırımları teşvik etmek. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo XI. bu oranın 2000 ve 2001 yılları için sırasıyla %17 ve %15 olduğu tespit edilmiştir.01.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Arıtılan Atıksu Miktarı Yılı 2000 2001 2002 Arıtma tesisi kullanan OSB sayısı 9 13 16 Fiziksel arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 2 182 500 766 500 182 500 693 500 Kimyasal arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 1 1 864 000 864 000 864 000 864 000 730 000 730 000 Biyolojik arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 8 11 13 79 198 000 47 175 370 102 412 000 60 327 635 110 369 000 68 716 500 Kaynak: DİE.C. Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu.

d. Sanayileşme sürecine giren ve sanayileşmesini tamamlayan 234 . modern ve çağdaş hayat standartlarının maddi tabanını oluşturmaktadır. faaliyet konularıyla ilgili ÇED olumlu kararını en fazla 2.3. bunun için gerekli ödeneğin geri dönüşü olmayacaktır.08. c. Endüstri bölgelerinin kuruluşundaki ana hedef. onay ve ruhsatlarını 15 gün içinde alabileceklerdir. EB’lerinde doğrudan yatırım yapabileceklerdir. arazi Hazine adına kamulaştırılmaktadır. ÇEVREYİ ÖNCELİKLE ETKİLEYEN BAZI SANAYİLER ve ÇEVRE Gelişen ve değişen dünyada. OSB’lerde yatırımcıya OSB yönetim kurulu tarafından parsel satışı yapılırken. yerli firmalarla ortaklık kurmalarına gerek kalmadan.C. f.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği ile bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. XI. insanların temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmı sanayinin ürettiği mal ve hizmetlerle sağlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri Arasındaki Farklar a. Çünkü sanayi. yatırıma başlamadan önce yürütülmesi gereken tüm yasal işlemlerin üç ay içinde tamamlanması ön görülmektedir.5 ay. EB’lerinde sabit yatırım tutarının % 0. e. Böylece. Ayrıca sanayi ürünleri. Sanayi bir yandan. EB’lerinde ilgili kurum tarafından onaylanacaktır. OSB’lerde imar planları ve altyapı projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanırken. Endüstri bölgelerinde (EB).5’i karşılığında yatırımcıya irtifak hakkı tesis edilecektir. doğal kaynakları kullanarak ürün verirken. EB’lerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. yerli ve yabancı yatırımcı için bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi. Böylece yabancı yatırımcılar. diğer yandan da çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen yerlerde. Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) farklı olarak. Bu sebeplerle bütün toplumlar gelişen çağa göre değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sanayileşmeyi mutlaka ulaşılması gereken hedef olarak kabul etmişlerdir. Endüstri Bölgeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 02. bu yolla ülke ekonomisine yararlı olmalarının sağlanmasıdır. Bakanlar Kurulunca kurulabilmektedir. ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın gerekli izin. b. planı onaylı ve altyapısı hazır bölgelerde gerekli izin ve onaylarını en kısa sürede alarak faaliyete geçmelerinin. OSB’lerden farklı olarak. Kanun uyarınca.T. modern ve kalkınmış toplumlarda ekonominin temelini oluşturmaktadır. Kamulaştırma ve altyapı inşaatı giderleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstri Bölgeleri. yatırımcı öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına baş vuracaktır.

Çevre kirlenmesi ve korunmasıyla ilgili olarak başta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI toplumlar.Atık kontrolü ve . . kendisine atılan her türlü atık ve artığı kabul eden serbest bir mal olduğu kabul edilirken. Ancak doğal kaynakların azaldığını. bu konudaki en kapsamlı araştırma “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından 1987 yılında rapor haline getirilmiş ve “Ortak Geleceğimiz” adıyla Türkiye’de de yayımlanmıştır. Toprak kirlenmesi. “Çevre ve kalkınmanın birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu ve sürdürülebilir kalkınma sınırlarının çevre kaynakları ile belirlenebileceği. ayrıca sürekli ve dengeli kalkınma kavramları” işlenmiştir.T. . tarım koruma ilaç kalıntıları ile sanayi ve evsel katı atık ve artıkların doğrudan araziye dökülmesi. yüzeysel veya yeraltı su kaynaklarına ulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Sanayileşmenin oluşturduğu çevre sorunlarının öncelik ve anlamı son zamanlarda büyük ölçüde değişmiştir.3. arazinin yanlış kullanılması.Toprak kirlenmesi. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların hiçbir önlem alınmadan atmosfere bırakılması. hava. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. XI. Gürültü kirliliğine sebep olan kaynaklar ise. su ve toprak kirlenmesi olarak değerlendirilirken ve çevrenin. Genel Çevre Kirlenmesi ve Alıcı Ortamlar Çevre kirlenmesi genel olarak ele alındığında. zamanla kirlenerek tükenebileceği ve bu kaynak kullanımının da bir maliyetinin olabileceği anlaşılmıştır.C. fazla gübre kullanımı. plansız kentleşmeye bağlı yerleşim alanları. ulaşım araçlarından kaynaklanan egsoz gazlarının atmosfere verilmesi.1.Hava kirlenmesi. bu gelişmeler sırasında çevre ve doğal kaynakları bitmez tükenmez bir kaynak olarak kullanmışlardır. ayrıca hava kirlenmesine sebep olan kirleticilerin yağışlarla toprağa ulaşması sonucu meydana gelmektedir. ulaşım araçları. aynı şekilde sanayi atıklarının ve evsel sıvı atıkların herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan doğrudan su kaynaklarına boşaltılması ile toprakta biriken pestisid ve aşırı kullanılan kimyasal gübre kalıntılarının zamanla taşınarak. hem de çevreyi koruyabilmek için köklü tedbirler aramaya başlamışlardır. . 235 . hava taşımacılığı ve endüstriyel kuruluşlardır. Su kirlenmesi. Hava kirlenmesi genel anlamda.Su kirlenmesi. doğanın kendini yenileme gücünün sınırlı olduğunu ve ekolojik dengelerin bozulmaya başladığını fark ettikleri zaman.Gürültü olarak sınıflandırılabilir. çevrenin de bir kaynak olduğu. çeşitli tesislerde ve evlerde yakılan fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül. bugün bu değer yargıları değişmiş. kükürt. Bu raporda ana tema olarak. . hem sanayileşmeyi sürdürmek. 1970’li yılların başında çevre kirlenmesi.

f. çeşitli sektörlerin alıcı ortamlara verdikleri çok çeşitli atık. XI. sıvı veya gaz halindeki atık ve artıklarla çevreyi yoğun bir şekilde kirletmektedir. Tablo: XI. sanayi çok önemli bir paya sahip olmakla birlikte. Çünkü coğrafi sınır tanımayan meteorolojik olaylar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi yöre. Çünkü ekolojik dengenin bir parçasındaki bozulma. Turizm Sektörü olarak sayılabilir. XI. Yerleşim Alanları. 236 . Çevreyi Öncelikle Kirleten Bazı Sanayiler Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi de tartışılmaz olarak endüstriyel kuruluşlardır. d. Çevre Kurulu tarafından 1993 yılında hazırlanmış olan bir raporda Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri. Bunun için çevre kirlenmesini sadece hava. g.3.3. Enerji Sektörü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). c. tek etken değildir.’de Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Endüstriyel Sektörlerin Dağılımı genel çevre durumunu belirtmektedir. su ve toprak kirlenmesinden ibaret saymak hatalı bir yaklaşım olur. amacı doğrultusunda ve özellikle üretim faaliyetleri esnasında yeterli önlemleri almadan hava.’de verilmiştir. su ve toprak kirlenmesi olarak sınıflandırılabilirse de bunlar çok çabuk birbirine dönüşebilir.1. uluslararası akarsu ve denizlerde de ortak sorunlar meydana getirmektedir. Çevre kirliliğine yol açan ve potansiyel kirlilik kaynakları esas alınarak Harita XI. çevre politikalarının oluşturulması başta sanayi olmak üzere diğer temel sektör faaliyetlerini kapsayacak bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.C. Çevreyi Kirleten Temel Sektörler Çevre kirlenmesi. Sanayileşme ve gelişmenin sonucu olarak birçok sınai kuruluş.3.T. Bu sebeple. Ancak değişik mal ve mamul üreten tüm endüstriyel kuruluşları kirletici ana kaynak olarak saymak söz konusu olmakla birlikte. Hava ve suya atılan farklı nitelikte kirletici parametreler dikkate alınarak. Madencilik Sektörü. bölge veya ülke genelinde olabileceği gibi uluslararası boyutlarda da olmaktadır.2. ve toprağa verdikleri katı. bütün sistemin yapısını olumsuz yönde etkiler. b. Çevredeki fiziksel kirlenme ve bozulma hava. Tarım Sektörü. e. artık ve emisyon yükü ağırlıklarına göre bir sıralama yapılması mümkün olmaktadır.1. Altyapı ve Ulaşım Sektörü. Çevre kirlenmesine sebep olan ve aynı zamanda bir ülke ekonomisinin temelini oluşturan sektörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: a. bozulması ve doğal kaynakların tüketilmesinde.3. Sanayi Sektörü. su.

6. Kaynaklar 1. KSS ve OSB Sanayi Bölgeleri İstatistikleri. 1993. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 8. kirletici özelliği yüksek birçok parametre Tablo:XI. TOBB. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Çevre Kurulu Raporu. 2000. Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği.’de özetlenmiştir. Çevreyi en fazla ve öncelikle kirlettiği bilinen bazı sanayi faaliyetler grubunun. 3. artık ve emisyonların çevreye etkileri dikkate alınarak. 16 Aralık 2003 Tarih ve 23028 Sayılı Resmi Gazete.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. 26 Eylül 1995 Tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevresel etkileri açısından incelenen bu endüstriyel faaliyetler grubu aynı zamanda.T. Yıllık Sanayi ve Çevre İstatistikleri. 26 Eylül 1995 tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”nde Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler arasında yer aldığı gibi. 2004. 16 Aralık 2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” listelerinde de yer almaktadır. 5. 4. DİE. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 7. DİE. kontrolsüz ve yeteri kadar önlem almadan.3. Sanayi İstatistikleri Mayıs. Bölüm XI. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü. alıcı ortamlara doğrudan bıraktıkları atık.4’den itibaren XI.17’ye kadar) konu başlıkları altında verilmiştir. 2001. 237 . Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeler ve Siteleri Genel Müdürlüğü. Sanayi faaliyet gruplarıyla ilgili olarak özet bilgiler (Bkz.

Gaz ve Sıv. Ağır Met. Kim. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. COCOx NH3 NOx SOx H2S Flo rür Hidro Karbon Koku Duman Diğ.T. Çevre Kurulu Raporu. V.İl.Tesisler Termik Santraller Entegre Kimya Tes. (Pet. 238 . Org.BOİ rür KOİ Florür Bileş.Kim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Siyanid Sülfat Nitrat Çevreye Atılan Su Kirleticileri NH3 Fosfat Klo. SS Diğer Org. 1993. Kim. Fenoller Askıda Katı Md. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri Çevreye Atılan Hava Kirleticileri Faaliyet Türü TAP Ağır Met.+Tar. Rafineriler.) Kağıt Sanayi Demir-Çelik Sanayi Çimento Sanayi Gübre Sanayi Şeker Sanayi Et Entegre Tesisi -Deri Sanayi Maden Çıkarılması -Alüminyum -Bakır -Kurşun-Çinko -Taş-Toprak Sanayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kaynak: TOBB. s:46:48.C.

1 10.0 24.2 ‘de verilmiştir.4. PO gibi) şirketlerin harmanlama (paçallama) tesisleri bulunmaktadır.0 67.4 77.C. Ayrıca petrol ürünlerinin dağıtımını yapan (Shell.2 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM). Elektrik enerjisi eksiklerini TEDAŞ’ dan karşılamaktadırlar.3 milyon tonu TÜPRAŞ rafinerilerinde. Tablo.1.benzin çeşitleri. TÜPRAŞ Rafinerilerinde kapasite kullanımı % 77. Rafinerilerde kendi ihtiyaçları olan buhar ve elektrik enerjisi üretilmekte.9 Genel Toplam 32.6 21.0 67. 2000.0 75.4 Kapasite (%) 70.6 Tüpraş Toplamı 27.1 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı Rafineri Adı Kullanımı Batman İzmir-Aliağa İzmit-Yarımca Kırıkkale-Orta Anadolu Kurulu Kapasite (Milyon Ton/Yıl) 1.7 6.9 milyon tonu da ATAŞ Rafinerisinde olmak üzere toplam 24. İlk rafinerimiz ise 1955 yılında Batman’da kurulmuştur.1. madeni yağlar da elde edilmektedir.4 3.5 106.4. otoprodüktör sistemde çalışmaktadırlar.1’in incelenmesinden de görüldüğü üzere TÜPRAŞ Rafinerilerinin (İzmit. PETROL RAFİNERİLERİ VE ÇEVRE XI.0 İşlenen Ham Petrol (Milyon Ton Yıl) 0. Kırıkkale.5 5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.3 Ataş-Mersin 4.XI. 2000 yılında ülkemizdeki rafinerilerin kurulu kapasiteleri bu rafinerilerde işlenen ham petrol ve rafinerilerin kapasite kullanım oranları Tablo.T.4. 2000 yılında 21. XI.9 milyon tondur.2 milyon ton ham petrol işlenmiştir.4.’de ve ülkemizdeki rafineriler ile ilgili genel bilgiler ise Tablo. ATAŞ Rafinerisinde 2000 yılı için kapasite kullanımı oranı % 67’dir. İzmir.XI.4 milyon ton olup.4. Tablo:XI. BP.6 milyon ton olup.0 11.3 milyon tondur.8 10. 239 . Bu şirketler yağlama maddesi üreten tesislerden yağlama maddesi aldıktan sonra kendi tesislerinde harmanlama prosesleri uygulayarak piyasaya değişik numaralı madeni yağlar sunmaktadır. Batman) kurulu kapasiteleri toplamı 27. dizel yakıtı (mazot) ve sanayi yakıtları olarak da bilinen fuel oiller yanında.7 56. 2. Özel rafineri olan ATAŞ’ın kurulu kapasitesi ise 4.4.0 olarak gerçekleşmiştir.4 2.Ham Petrol Rafinerileri Türkiye’de dördü kamuya ve biri özel sektöre ait olmak üzere 2000 yılı sonu itibariyle beş adet ham petrol rafinerisi bulunmaktadır. Faaliyet Raporu. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 21. Petrol rafinerilerinde üretilen beyaz ürünler. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 2. yağlama maddesi olarak kullanılan.

C. Rafineri çıkış sularındaki esas kirleticiler. tuz giderme. fenolik bileşikler.P. fraksiyonlama. Bu kirleticilerin özellikleri sadece rafineri prosesine ve kullanılan teçhizata bağlı değil. aynı zamanda ham petrolün kalitesine de bağlıdır. 2000. yağ. klorürler. Bu atıklar büyük hacimde askıda ve çözünmüş katı madde. Atıklar.Ünitesi TCC.Petrol Rafinerilerinde Oluşan Atıkların Özellikleri Rafinerilerden gelen atıklar ham petrolün kalitesine prosese ve kullanılan teçhizata bağlı olarak değişik özellikler taşır. alkilleme ve polimerizasyon işlemlerinden gelir.2 Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler Sıra 1 Rafineri Adı Batman Yeri Batman Kuruluş Tarihi 1955 Statü Kamu Mevcut Üniteler H.1. distilasyon. 240 .P. pompalama.Ünitesi Reformer Vakum H.Anadolu Kırıkkale Hacılar Beldesi 1986 Kamu 5 Ataş Mersin 1962 Özel H. petrol ve onun bileşenleridir. Tablo: XI. (kum. merkaptanlar. Askıda mineral katılar. mum.1.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker H. Ünitesi 1 Nafta Desülfirizasyon 1 Katalitik Reformer 1 Gaz Yağı Katalitik Des.P Ünitesi Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker Ünite Sayısı 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kapasite (m3/gün) 3 500 750 200 340 36 000 3 600 3 300 4 400 14 000 3 650 800 36 000 2 400 1 560 2 160 12 500 2 600 18 000 3 200 2 400 4 800 2 300 15 900 3 340 2 544 1 900 636 2 İzmit Kocaeli Körfez İlçesi 1961 Kamu 3 İzmir İzmir Aliağa İlçesi 1972 Kamu 4 O. Faaliyet Raporu.P. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. krezilatlar ve bazen büyük miktarda çözünmüş demir ihtiva ederler. kil gibi) anorganik asitler başlıca kirleticilerdir. 1 LPG Ünitesi 1 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM).P.4.T.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker İzomerizasyon H. sülfitler.4.

Toluen (C6H5CH3). Kimyasal Metodlar : Pıhtılaştırma. karıştırma. santrifüjleme ve yakıp kül etme metotları kullanılır. biyolojik oksidasyon. XI. katalizör. filtre killeri kimyasal madde üretiminde yan ürünlerden çıkan özel kimyasal maddeler ve soğutma sularıdır. Amonyum azotu (NH4-N). havalandırma. kül ve askıda katı madde giderme açısından çok verimlidir.4. XI. yağ. yumaklaştırma. petrolün ön arıtma ile giderilmesi ve pH kontrolü.4. pH.4 Petrol Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Metodlar Petrol rafinerisi atıklarının arıtılmasında kullanılan metodları beş grupta toplamak mümkündür. uygulanır. sızmalar.3. Fenol (C6H5-OH). hava flotasyonu ve a. XI. Buharlaştırma havuzları vasıtası ile kirletici giderme verimi çok yüksektir. atık.1. gelen kömür atıkları. BOİ5. damlatmalı filtreler. evaporasyon. flotasyon. Gravite ayırıcılar America Petroleum Industry (API) ayırıcıları ve dinlendirme havuzlarıdır. Kimyasal madde ilavesi ile flotasyon işlemi yapmak. Krom (Cr+6). Toplam Organik Buharlar (karbon cinsinden ). Genelde seçilecek bu biyolojik arıtma süreçleri. Hidro (S-2). kimyasal işlemlerden çıkan çamurlar. Biyolojik Arıtma Metodları:Aktif çamur sistemleri. Kurşun vb. Yüzen yağların ve çökebilen katıların uzaklaştırılması için kullanılır. Tetra Metil. yağ giderme toksik maddelerin giderilmesi. tank tabanı çamurları. kirleticilerdir.1. Sızma ve spillerden gelen yağlar arıtılan ham petrolün % 3 kadarıdır. Fakat bu metod iklim ve arazi kullanılabilirliği ile kısıtlıdır. gravite ayrımı. Sülfür Yağ ve gres. Flotasyon kimyasal madde ilavesiyle veya kimyasal madde ilave etmeden doğrudan uygulanabilir. Tetra Etil. Bunlar hemen hemen tüm rafinerilerde inşa edilmiştir. Kumol [İ-Propil benzen (C6H5-C3H7)]. çökeltme şeklinde b. nutrient 241 . Benzen (C6H6). tankta kalan pislikler.1. Rafinerilerden Kaynaklanan Su Kirleticileri karbonlar. Her iki metodun uygulanmasında farklı arıtma verimleri elde edilmektedir. kulelerden vs.T. Etil Benzen. Askıda katı madde. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yağ atıklarının tasfiyesinde baca gazları ile yıkama. alkali sular.4. Fiziksel Metodlar: Bu metodları buharlaştırma olarak sıralayabiliriz. c. Çökelebilir katı madde. havalandırmalı lagünler ve oksidasyon havuzları biyolojik arıtma kademesi olarak uygulanabilmektedir. Petrol rafinerisi atıkları sızma ve çatlaklardan çıkan serbest ve emülsifiye edilmiş yağ. koagülasyon. NOX . Yağlardan asitli bileşikleri çekmek için alkali reaktiflerle muamelesi sırasında ve merkaptanları çekmek veya dönüştürmek için yapılan işlemler sonucunda oluşan bir seri alkali atıklar fena koku neşrederler.2 Rafinerilerden Kaynaklanan Hava Kirleticileri SOX . toplam siyanür (CN-). Ksilen.C. % 50-99 oranında yüzebilen yağ ve % 10-85 askıda katı madde ve belli miktarlarda BOI ve KOI giderme sağlarlar. asitli gazlar. Suspanse katılar olarak sayılabilir. Kimyasal arıtmada alüm ve polielektrolit kullanılır. Olifenler.

5 Petrol Rafinerileri ve Çevre Petrol yaklaşık olarak % 85 karbon ve % 12 hidrojen ihtiva eder. asit artık ve kostik artık içeren atıkların nötralizasyonu olarak sıralanabilir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. S ‘dür. XI.T. kostik soda. Açığa çıkan su daima anorganik tuzları içerir ve bunlar genellikle çok tuzludurlar. kerosene. 3. 2. Üçüncül Arıtma İşlemleri: Aktif karbon ve ozonlama ile kısıtlıdır. N. Geliştirilmiş yeni teknolojilerin uygulandığı arıtma tesisleri sayesinde. 242 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kontrolü. Türkiye Petrol Rafinerileri A. Aktif çamur süreci organik maddelerin uzaklaştırılması için çok etkili bir metotdur. Ham petrol kara ve deniz taşımacılığı ile veya boru hatları ile petrol rafinerilerine taşınırlar. fuel oil. Petrol rafinerileri. No:44. kirlilikler en az seviyeye indirilebilmektedir. aşı ilavesi gibi bazı koşulların sağlanmasını gerektirmektedir.1. Bu arıtma metodu ile % 75-95 BOI giderme. Petrol rafinerisinin ürünleri ve yan ürünleri gasolin. Petrol. % 30-70 KOI giderme % 60-90 fenol ve siyanür giderme verimleri elde edilir.Ş.4. 2000. dökülen yağların geri kazanılması. Ham petrol çeşitli hidrokarbonlara ayrılmak üzere katalizör kullanarak veya kullanmadan genellikle fraksiyonel distilasyon ile rafine edilir.C. çok farklı nitelikteki katı. Faaliyet Raporu. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergisi. plumbite ve su ile yıkanırlar. kerosen. Ham petrol kule içindeki bir borudan geçirilerek gasolin. Faaliyet Raporu. e. Geri kalan % 3’lük kısım O. gaz yağı. su ve doğal gazla birlikte yeryüzüne çıkar. asfalt üretimi için kullanılırlar. Yabancı maddeleri arıtmak için gasolin ve kerosene bir tanktan geçirilir ve orada sülfürik asit. Petrol ürünlerini ve çeşitli fraksiyonlarını yabancı maddelerden ayırmak için kimyasal ve mekanik arıtma uygulanır. d. Gaz yağı fuel-oil olarak satılmak için arıtılır ve depo edilir. Tat ve koku oluşturan organik maddeler bu metodlarla giderilir. asfalt. sıvı ve gaz halindeki atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten önemli sektörlerden birisidir. Kaynaklar 1. 2000. Diğer Önemli Arıtma İşlemleri : Balast suyu arıtılması. gazyağı gibi hafif ürünler alınır ve kondanse edilir. Bazı distilasyon ürünlerinin molekülsel yapılarını değiştirmek için sıcaklık ve basınç uygulanır. Yağlamada kullanılan madeni yağı elde etmek için kalanların distilasyonuna devam edilir ve bütün ürünlerin distilasyonu yapılıp alındıktan sonra vakum odasında kalanlar. petrol koku ve diğer bilinmeyen petrol atıkları ve insektisidler gibi maddelerdir.

Dodesil Benzen . bir zincirleme üretim süreci ile elde edildiğinden.Saf Teretalik Asit .Akrilonitril . Termoplastikler .5.Ksilen (Orto-ParaKsilen) . Ham petrol. gazyağı gibi rafineri ürünleri veya doğalgaz olan organik ilk.Aromatikler .Butadien .5. Temel ve Ara Petrokimyasal Ürünler . Termosetting Reçineler ve Plastikler 5.Toluen . Petrokimya ürünlerinin tüketiciye ulaşım şekilleri oldukça farklı ve çeşitlidir. Petrokimya Sanayi beş gruba ayrılır.Yüksek Yoğunluk Polietilen . Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı . Plastik Yardımcı Maddeler XI.Karbon Siyahı 3. Temel ve Ara Petrokimyasal Maddeler . petrokimya tesisleri çoğu kez birbirine bağlı fabrikalar topluluğu olarak kompleksler halinde kurulmaktadır.Metanol . ara ve son maddelerin üretiminin yapıldığı sanayi dalıdır.Vinil Klorür Monomer .Benzen .Polistiren . Bunlar. PETROKİMYA TESİSLERİ VE ÇEVRE Temel hammaddeleri nafta.Etilen Glikol .Etilen-Propilen .Ftalik Anhidrit 243 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. C4 ve benzen bir başka prosesler zinciri için başlangıç maddeleri olup.Kaprolaktam .1.Akrilonitril Bütadien Stiren 4.Etilen Oksit .C.Stiren 2.Alçak Yoğunluk Polietilen . propilen. petrokimya sanayinde üretilen maddeler. diğer tarafta da çeşitli tüketim mallarının başlangıç maddeleri ile sınırlanan geniş kapsamlı bir organik ara maddeler sanayi olarak görmek mümkündür.Polivinil Klorür . 1.Sentetik Kauçuklar . nafta ve gaz yağından başlayan bu proseslerin son ürünleri olan etilen.T. Petrokimya sanayini bir tarafta temel petrol ürünleri ve doğalgaz.Lineer Alkil Benzen .

.. propilen.Yakıt Gazı (Metan..T.5...Fuel-Oil Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Etilen ve propilen üretiminde kullanılan en yaygın üretim hidrokarbonların (doğalgaz ve sıvı petrol fraksiyonları) su buharı eşliğinde yüksek sıcaklıkta ısısal parçalanması (thermal cracking) prosesidir.Fuel-oil 244 . Etilen Propilen İki karbonlu en basit olefinik hidrokarbon olan etilen ile üç karbonlu olefinik hidrokarbon olan propilen petrokimya sanayinin temel başlangıç maddeleridir. Isısal parçalanma işlemi için hammadde kaynağı olarak. Bütilen ) .Nafta . metan dışında (tek karbonlu olduğu için) gaz halindeki hidrokarbonlardan gaz yağına kadar olan bütün sıvı petrol fraksiyonları kullanılabilmektedir.. Hafif hidrokarbonlar bu üstünlüklerine karşın petrokimya sanayi parçalama prosesi için hammadde seçiminde fazla olanaklara sahip değildir. uzun vadede temin güvencesi.1.Propan .. Bütadien...LPG . ..Kızdırma Benzini .. fiyatı ve parçalama işlemi için teknolojik uygunluğu gibi faktörler hammadde seçimine sınırlamalar getirmektedir. Çünkü temin edilebilecek hidrokarbon kaynağının cinsi.. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Üretimde Kullanılan Hammaddeler Hidrokarbonlar ..Etan ..Etilen . Hidrokarbonlar. Etilen ve propilen üretimi için parçalama tesislerinde hammadde olarak kullanılabilen hidrokarbonların tümü göz önüne alınırsa parçalama işlemi şöyle özetlenebilir..Kızdırma benzini . Bütadien.Gaz Yağı Meydana Gelen Ana ve Yan Ürünler ... Isısal parçalanma yönteminin temel amacı..C4 Karışımı (Bütan...C.LPG .. Hidrojen) .Etan .Nafta .. bütadien ve bunun gibi reaksiyon kabiliyeti yüksek olefinlere dönüştürülmesidir.Propilen ..C4 Karışımı (Bütan.Propan .. Bütilen) .Propilen . doğada doymuş halde bulunan ve reaksiyona girme eğilimi son derece küçük olan parafinik hidrokarbonların petrokimya sanayinin temel girdileri olan etilen.Gaz Yağı Isı .1.

kademeleri arasında eşanjörleri bulunan 4 ve 5 kademeli kompresör sisteminde yaklaşık 40 kg/cm2 basınca kadar sıkıştırılır. Fırından çıkan parçalanmış gazlar içerideki olefinleri indirgeyerek etan. Propilen kolonunun tepesinden polimer saflıkta propilen alınırken dip ürün olan propan parçalanmak üzere yeniden devreye sokulur. daha sonra “Propilen Kolonu” na gönderilir.5. 245 . kullanılan hammaddelerin cinsine göre de farklılıklar göstermektedir. Soğutma sisteminden çıkan gaz karışımı fuel-oil’in dip ürün olarak ayrıldığı ilk ayırma kolonuna gönderilir. Bu soğutma sisteminde açığa çıkan ısı ile proses içinde kullanılan yüksek basınçlı buhar üretilmektedir. sıvı dip ürün “Etan Ayırma Kolonu” na gönderilir. Reaksiyon şartları ve parçalama ürünlerinin kompozisyonu. Faaliyetin Akım Şeması Parçalanma proseslerinin akım şeması Şekil:XI. destilasyon kolonlarından oluşan ayırma sistemine gönderilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Isısal parçalama işleminde proses şartları genellikle en yüksek verimle etilen elde etmek üzere düzenlenirse de belirli sınırlar içinde bu şartların değiştirilmesi ile parçalama işlemi esnasında etilenin yanı sıra oluşan bütadien ve propilen verimini artırmak da mümkün olmaktadır. İlk ayırma kolonunun tepesinden çıkan gaz karışımı. önce hidrojenlendirilerek giderilmiş C2 karışımı daha sonra tepesinden polimer saflıkta etilen parçalanmak üzere sirküle ettirilir.T.850 0C sıcaklıktaki fırınlar içinde bulunan boş tüpler içinde reaksiyon süresi bir saniyenin altında olacak şekilde süratle geçirilir. Kompresör sisteminden çıkan ve düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan gaz karışımı ise bir kurutucuda kurutulduktan sonra etilen–propilen soğutucu akımlarıyla soğutulan bir soğutma sistemine gönderilerek hidrojen ve metan dışındaki ürünler sıvılaştırılır. tepe ürünü olarak çıkan C2 karışımı (etan. Etilen kolonunun alınırken etandan oluşan dip ürün de yeniden “Etan Ayırma Kolonu” nun dip ürünü ise kompresyon sisteminden gelen kondensatlarla birleştirilerek “Propan Ayırma Kolonu” na gönderilir. propan gibi istenmeyen yan ürünlere dönüşmesini önlemek için buhar üretimine de elverişli olan bir soğutma sisteminde ani olarak soğutulur. etilen.1. Parçalanma işlemlerinde gaz veya buhar haline getirilmiş hidrokarbonlar su buharı ile seyreltilmiş olarak 800 . Metan ve hidrojenden oluşan gaz karışımı ise metan-hidrojen ayırma sisteminde hidrojenlendirme işlemlerinde kullanılan % 95 (mol olarak) saflıkta hidrojen ile yakıt gazı olarak kullanılan metana ayrılır.’de verilmektedir.C. Kompresör sisteminde asidik gazlar giderildikten sonra kademeler arasında soğutulan ve çoğunlukla yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan kondensatlar. “Etan Ayırma Kolonu” nun asetilen). Soğutucu sisteminden çıkan sıvı ürünler ise metandan tümüyle arıtılmak üzere “Metan Ayırma Kolonu” na gönderilir. içerdiği asetilen etilene dönüştürülür ve asetileni “Etilen Kolonu” na gönderilir. Bu kolonun tepe ürünü olan C3 karışımı önce metil asetilen ve propadieni propilene dönüştürmek için hidrojenlendirilir. Bu kolondan tepe ürünü olarak çıkan metan yakıt gazına indirgenirken.

5.T.Asidik Gazların Uzaklaştırılması Soğutma Hidrojen Metan Ayrılmas Fuel-Oil Etilen Propilen H 2 H 2 Metil-Asetilen C4 Karışımı C4 Karışımı Kızdırma Benzini Asetilen Hidrojelendi rme Hidrojenlendi Fuel-Oil Etan ve Propan (Parçalama Fırınına) Etan Ayırıcı Etilen Kolonu Propan Ayırıcı Propilen Ayırıcı Bütan Ayırcı Pentan Ayırıcı Benzin Kolonu Şekil. Etilen Propilen Parçalama Prosesi Akım Şeması 246 .C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Parçalama Kolonu Yüksek Basınçlı Buhar İlk Ayırma Kolonu Kurutucu Metan Ayırıcı Metan Start Alçak Basınçlı Buhar Kazan Besleme Suyu Parçalanmış Gazların Sıkıştırılması.1.X1.

Kolondan çıkan benzen.2.T.Etilen . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . XI.PDB Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Stiren fabrikası iki üniteden oluşur.3. Kolondan tepe ürünü olarak etil benzen. ikinci ünitesi ise etilbenzen dehidriojenasyon ve stiren arıtma kısmıdır. etilen ile karıştırılıp bir ön ısıtıcıdan geçirildikten sonra kizelgura emdirilmiş fosforik asit esaslı katalizör bulunan kondensasyon reaktörüne verilir.TBC (% 85) . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan ayırma kolonunun dip ürünü ise bütan ayırma kolonuna gönderilir ve bu kolonda tepe ürünü olarak C4 karışımı.3. İlk ünitesi katalitik kondensasyon kısmı.Sodyum Nitrit Meydana Gelen Yan Ürünler .3.1. Kolonun altından alınan etil benzen içeren karışım ise etil benzen kolonuna şarj edilir. Stiren) ve Polistiren’in hammaddesidir.Bütilen . Bütilen) .1. dip ürün olarak kızdırma benzini alınır. Bütadien Kauçuğu) ABS (Akrilonitril. Reaktörden çıkan etil benzen ve reaksiyona girmemiş benzen içeren karışım benzen geri kazanma kolonundan geçirilerek tekrar reaktöre gönderilir. Bütadien Molekül yapısında iki adet çifte bağ bulunan dört karbonlu diolefinik hidrokarbon olup iki tane izomeri vardır.C4 Karışımı (Bütan. Bütadien. Bütadien.Bütan . dip ürünü olarak da polietilbenzen alınır. XI.C.5.Asetilen (az miktarda) XI. 247 . Pentan ayırma ve benzin ayırma kolonuna gönderilen dip ürünün tepe ürün C5 karışımı alınırken son kolonu dip ürünü olarak çıkan ağır ürünlerde fuel-oil ‘e katılır.Benzen .5.5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Katalitik Kondensasyon Kısmı Depo tankından alınan benzen geri kazanma kolonuna verilerek içindeki nem giderilir.Kükürt . Stiren Doymamış aromatiklerin en önemlisi olan stiren SBR (Stiren.1.

Nafta hidrojenlendirme bölümünde katalizörlü ortamda hidrojenle doyurularak safsızlıklardan arındırılır.Aromatik Nafta .Benzin Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aromatikler ünitesinde hammadde olarak SR. Reaktör çıkışı yoğunlaştırılarak sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonların ayrıldığı depontamizöre gönderilir. . kullanılmaktadır.Ortoksilen . Ayırma kolonunun C8 ve daha ağır aromatikleri içeren dip ürünü ksilen ayırımı kolonuna. toluen ve ksilen (orta-para ksilen) dir. Ön ayırma kolonunda kızdırma benzin içindeki aromatikler ayrılır. Bu arada kızdırma benzini de bir ön ayırma kolonu ve hidrojenlendirme bölümünden geçirilerek zenginleştirilmektedir. Hidrokarbon karışımı daha sonra benzen-toluen kolonuna gönderilir.Hidrazin 248 .C. Prosesin ilk aşamasında ön ayırma kolonunda SR Nafta içinde hafif nafta ve ağır nafta ayrılarak etilen fabrikasına gönderilir.LPG .2.Ham Benzin .4. Reaktörden çıkan ürün karışımı ısı değiştiricilerinde soğutulduktan sonra ürün değiştiricisinde yoğunlaşan buhar hidrokarbonlardan ayrılır.’de verilmektedir.5.5.Ağır Nafta . Reaktör çıkışı yoğunlaştırılır ve sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonlara ayrıldığı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir. Kalan kısım (daha çok C7 -C9 aromatiklerini içermektedir).Toluen .1.Para Dietil Benzen . Prosesin akım şeması Şekil:XI.1. XI. 2 numaralı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir.Fuel Gaz . Nafta ve kızdırma benzini. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Daha sonra iki kademeli bir hidrojenlendirme bölümünde diolefinler ve stirenler katalizörlü ortamda doyurulur ve diğer safsızlıklar giderilir.Paraksilen .Trisodyum Fosfat . Aromatikler Aromatik ürünler benzen.3.4.Solfalone Solvent Meydana Gelen Yan Ürünler .Ağır Aromatik . benzen ve toluence zengin C7 ve daha hafif aromatikleri içeren tepe ürünü ise öçütleme (ekstraksiyon) bölümüne gönderilir.5. Dipten alınan stiren ise stiren kolonuna şarj edilir.Etilen Diklorür . Dipten alınan karışım ise C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden alınan etilbenzen dehidrojenasyon reaktörlerine gönderilir. Benzen –toluen kolonundan tepe ürünü olarak alınan benzen – toluen karışımı depo tankına gider.Atifoam . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .T.Stiren Arıtım Kısmı C-102 etilbenzen kolonundan tepe ürünü olarak alınan etilbenzen ile C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden gelen geri kazanılan etilbenzen karışımı ısıtılıp yüksek basınçlı buhar ile birlikte dehidrojenasyon reaktörlerinden geçirilir. Etilbenzen Dehidrojenasyon . ”Platforming” bölümü reaktörlerinde naftonik hidrokarbonların aromatik hidrokarbonlara dönüştürülmesi ile zenginleştirilir.

2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 249 Şekil :XI.T.5. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması .C.

T.5.3.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:X. Aromatik Fabrikasi Basitleştirilmiş Akım Şeması 250 .

Sodyum Sülfit Meydana Gelen Yan Ürün ..Meho .....Propilen (% 100) ..T............ Akrilonitril Akrilonitril berrak ve keskin kokulu bir sıvıdır.Katalist C=41 ....’de verilmektedir....5.Etilen .5...1.Hidrojen Klorür Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Prosesin esası etilenin klorlanması ile oluşan etilendiklorürün ısısal parçalanması..5... Prosesin akım şeması Şekil:XI..Harsow .Aktif Alümina . Basınç altında sıvı olarak depolanır..Asetik asit ..1.Dioktiftalat .. Prosesin akım şeması Şekil......5.....→ CH2CICH2CI+H2O Oksiklorlama XI.6......Trisodyum Fosfat 251 .. Bu üretim yöntemi ayrı ayrı bölümlerde oluşan üç ayrı kimyasal reaksiyon üzerine kurulmuştur...4........XI...C........ksilen ayırma ünitesinde sabit yataklı absorblayıcı kullanılarak para-ksilen C8 aromatik karışımından ayrılır ve ürün olarak elde edilir.Antifoam .... yan ürün olarak çıkan hidrojenklorür gazının etilen ve hava ( veya oksijen) ile işleme sokularak (oksiklorlama) yeniden EDC üretilmesi ve EDC’nin ısısal parçalanmasıdır..5.Klor ...Sülfürik Asit (% 98) ....→ CH2=CHCI+HCI Kraking Etilen Klorür Vinil Klorür C2H4+2CHI+1/2O2.. Para-ksilen ayırma ünitesi rafinatı izomerizasyon ünitesine beslenir.. Vinil Klorür Monomer (VCM ) Vinil Klorür Monomer (VCM) polivinil klorürün hammaddesidir..Refrigerent oil ... C2H4+C12... ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Para ..............Oksiklor ..... normal şartlar altında renksiz hoş kokulu bir gazdır. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler ....... Bünyesinde bulunan CH ve C-C aktif grupları ile değişik reaksiyonlara girebilir.Metanol .. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler ...’de verilmektedir.. XI..Adoption oil ..Amonyak (% 100) .Hidrokinon ...→ CH2CICH2CI Direkt Klorlama Etilen Klor Etilen diklorür CH2CI2CH2CI...3.

5. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 252 Şekil :XI.4.C.T.

Burada soğuk su ile temas sonucu bir kondansasyon olur.Potasyum Karbonat .Borik Asit . Geri kazanma kolonunun tepesinden akrilonitril biraz su.XI. biraz HCN ve ağır organikler alınır. . XI. P-ksilenin basınç.Nafta .Amonyak . Absorblayıcıdan dışarı verilen gazlar azot. çeşitli polyester ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür.C.Sülfürik Asit (% 98 ) .’de verilmektedir.496 0C sıcaklık aralıklarında olur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa kompleksinde bulunan akrilonitril fabrikasında da kullanılan akışkan yatak prensibini uygulayan SOHİO prosesidir. Gazlar absorblayıcı su ile absorbe olur.1 basınç ve 385 . asetonitrilden tamamen alınır. amonyak ve propilen stokiyometrik oranlarda akışkan yataklı reaktöre verilirler. PTA.Kükürt . Fabrika aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır.Mangan Asetat . Kaprolaktam Kaprolaktam poliamid adı verilen polimer grubundan naylon 6 sentetik iplik ve elyafın hammaddesidir.Asetilen Tetra Bromür .5. Reaksiyon 0.5. CO2.6.1.Benzen . propan ve hafif hidrokarbonlardır. Prosesin akım şeması Şekil. CO. su.7. Akrilonitril ve yan ürünlere ekzotermik bir reaksiyon sonucu oluştuğunda soğutma reaktöründen çıkan gazlar soğutma kolonunda soğutulurlar. Kolonun altında ise akrilonitril. Saf Tereftalik Asit (PTA) PTA. sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyon ile katı kristal toz halinde elde edilir. Burada akrilonitril.8. 253 .CX Oksidasyon kat.Gliserin XI. Reaksiyon ürünleri absorblayıcıdan geri kazanma kolonuna alınır.Gümüş Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Kaprolaktam üretiminde PETKİM tarafından INVENTA prosesi uygulanmaktadır. Hava. Beyaz kristal halinde bulunmaktadır.1. HCN’ nin çoğu ve diğer bazı saf olmayan maddeler çıkar. Elde edilen akrilonitril saflandırma işlemine tabi tutularak elyaf üretimine uygun saflıkta olması sağlanır.’da verilmektedir. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Propilen amonyak ve hava reaktör içerisinde basınç altında yukarıya doğru akarken çok ufak taneciklerden oluşan katalizör yatağını akışkan hale getirirler.85-1.5.5.5.T. Bu şekilde bir soğutma ile ağır organikler ve katalizör tozu karışımından alınan artık amonyak sülfürik asit nötralizasyonu ile alınır.Platin . Prosesin akım şeması Şekil:XI. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Paraksilen Hidrojen Asetik Asit Kobalt Asetat .

T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:XI.5 Akrilonitril Üretim Şeması Şekil : XI.5.5. Akrilonitril Üretim Şeması 254 .C.5.

CH4’den oluşan bir gaz karışımı elde edilir. Daha sonra buharla H2 ve CO2’ye dönüştürülür.5. Şekil:XI. H2/CO2 Ünitesi Bu ünitede nafta yakılarak H2 ve CO2 üretilmektedir. H2/CO2 Ünitesi. f. b. CO. Nafta önce kükürtten arıtılır. e. c. Elde edilen H2 siklohekzan ünitesine CO2 de bir ayırma işleminden sonra laktan ünitesine gönderilir. CO2. SO2/Oleum üniteleri ile atıkların değerlendirildiği amonyum sülfat saflaştırma ve artık çözelti yakma üniteleri. d.C. Siklohekzan Ünitesi. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi.T. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması 255 . daha sonra buharla reforming fırınına verilerek H2 . Laktam Ünitesi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a.6 . a. Anon Ünitesi.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. dallanmış karbon zincirleri ihtiva eder. laktam ünitesinin % 98’lik üretiminde kullanılır. SO2 gazı kükürtün eritilerek yakılmasıyla oluşur. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi Laktam ünitesi oksimasyon ve özütleme kısımlarından alınan amonyum sülfat çözeltisi bir buharlaştırma sisteminde konsantre hale getirilir.Alüminyum Klorür Meydana Gelen Yan Ürünler . bir kısmı ise laktam ünitesinde kullanılan oleum üretmede kullanılmak üzere SO3’e çevrilir. Doymuş olan sıvı kristalizasyon kabına pompalanır. Siklohekzanın oksidasyonu bölümünde siklohekzanın oksidasyonu ile anon üretilir. SO2 ‘nin bir kısmı laktam ünitesine gönderilir. Bu çözelti hava ile karıştırılmış amonyak gazının platin-radyum ağlar üzerinde yakılmasıyla azot gazlarını absorbe ederek amonyum nitrat elde edilir. Anon Ünitesi Bu ünitede siklohekzanın direkt olarak hava ile okside edilmesi ile anon elde edilir.Hidrat . Benzen basınç altında ısıtıldıktan sonra reaktöre verilir.1. Laktam Ünitesi Bu ünitede anon ve amonyaktan kaprolaktam elde edilir.Propilen .9. Diğer taraftan sirkülasyon gazı da H2 ile karıştırılarak ısıtılır. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . f.T. Kristaller bir santrifüjde ayrılır ve depoya gönderilir. e. propilen tetramerle benzenin alkilasyonu sonucu elde edilir. XI. Reaktörde benzen siklohekzana dönüşür. Dodesil Benzen (DDB) Dodesil benzen. reaktöre verilir. Yan ürün olarak oluşan asit ve esterler sabunlaştırma kısmında ayrılır ve reaksiyona girmeyen siklohekzan distilasyon bölümünde ayrılarak anon – anol karışımı elde edilir. Siklohekzan Ünitesi Bu ünitede benzenin nikel katalizörün etki altında H2/CO2 ünitesinden H2 ile hidrojenasyonu sonucunda siklohekzan elde edilir. c. oleum ve % 98’lik H2SO4 elde edilir.Benzen .5.Mono Sodyum F.Hafif Polimer (C3-C9 ) .Ağır Polimer (C15’ten daha ağır) 256 .Kostik (% 100) . SO2/Oleum ünitesi Bu ünitede kükürtden SO2 gazı. Hazırlanan amonyak çözeltisi içerisinden CO2 gazı geçirilerek amonyum karbonat çözeltisi elde edilir.H2SO4 (% 98) . M.C. d.

Reaksiyon ürünü DDB. Daha sonra da hafif ürünler uzaklaştırılır. Sıyırıcıdan alınan gazlar ya atılır ya da istenirse yeniden kazanılır. Tetramer Ünitesi Nafta parçalama ünitesi (etilen fabrikası) ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesi fabrikası ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesine basılır. Etilen oksitin bir kısmı istenirse su giderme kolonuna gönderilerek yüksek saflıkta ürün elde edilir.) teknolojisi ile.1. Glikollerin en basiti ve en önemlisidir. Reaksiyon sonrası destilasyon kolonlarından geçirilerek ayrılan tetramer DDB ünitesine gönderilmek üzere ara tankına alınır. Etilen Glikol Organik yapılı bir bileşiktir. Reaksiyon ekzotermik olup elde edilen ısı buhar üretiminde kullanılır.1.5. Reaktörden çıkan gazlar absorbe gönderilir ve etilen oksit suyla absorblanır. DDB verimini elde etmek için benzen/tetramer mol oranı 8:1 olmalıdır. Kostik ve su ile yıkandıktan sonra propan ile karıştırılarak reaktöre verilir. XI.9. DBI ve PDB ise depo tanklarına gönderilir. daha sonra kendi aralarında distillenerek di ve tri etilen glikoller ayrılır.10. XI. Alkilasyon kısmından benzen ve tetramerin reaksiyonu ile alkil benzen oluşur. Benzen geri dönüşüm olarak sisteme verilir.Potasyum Karbonat .Sudkostik . 257 .1.5. Proseste etilen. benzen. Monoetilenglikol ile birlikte di ve tri etilen glikol de oluşur. Glikoller karışımı ilk önce suyundan ayrılır. DDB ünitesi ise Continental Oil Company (CONOCO) teknolojisi ile kurulmuştur.’de verilmektedir. Absorbenin dip ürünü olan etilen oksit çözeltisi suyun tutulması için bir sıyırıcıya gönderilir.C.P. DDB. İlki tetramer ünitesi.5 Dodesil Benzen Ünitesi Bu ünite alkilasyon ve saflaştırma olmak üzere iki kısımdan ibarettir.Antifoam . Absorbenin üzerinden alınan geri dönüş gazının bir kısmı reaktöre geri gönderilirken az bir kısmı da fazla CO2‘ nin uzaklaştırılması için uygun bir çözücü ile yıkanır ve sıyırıcıya gönderilir. ikincisi ise dodesil benzen ünitesidir. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Sododecan Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa komplekslerindeki etilen glikol üretiminde Shell Prosesi kullanılmaktadır.7. Geri kalan etilenoksit ise etilen glikol reaktörüne gönderilir.Gaz Oksijen . Prosesin akım şeması Şekil:XI.Etilen .5. Saflaştırma kısmında ise destilasyon kolonlarında DDB. DBI ve PDB’den ayrılır. yan ürünler ise DBI ve PDB’dir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Yarımca Kompleksi dodesil benzen fabrikası iki ana bölümden oluşmuştur.U.9. XI.5. oksijen ve geri dönen gaz çok tüplü katalizörlü reaktörle beslenir. Tetramer ünitesi Universal Oil Products Company (O.4.T.

5 .Extander oil 258 .Sudkostik (%100 ) .5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğunu kapsar.Metanol .Stabilizör .5.11.T.% 24. naftalin veya ortoksilenin sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık ve katalizörün etkisi altında hava oksijeni ile yükseltgenmesi ile edilir.Bütadien 1. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .1.2.3 .3 monomerinin özel koşullarda polimerizasyonu ile elde edilen bir homopolimerdir.Ortoksilen . Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı XI.Büten 1 .Benzen . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. polyesterlerin. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Bütadien 1. emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen.2. boya ve ilaçların yapımında kullanılan Ftalitik Anhidrit (PA). Karbon Siyahı Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma veya termik parçalanma veya iki türlü elde edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen karbon taneciklerine karbon siyahı denir.Kobalt Katalizör XI.2. CBR (Cis Polibütadien Kauçuğu) Bütadien 1. . Ftalitik Anhidrit Plastifiyanların.3 Stiren Aromatik Yağ Tuz Sülfürik Asit Sudkostik Dresinate 214 Sodyum Fatty Asit Sabunu Naftanik Yağ Stabilizör Çeşitli Kimyasallar XI.3. % 22.1 SBR (Stiren Bütadien Kauçuğu) Stiren ve bütadienin soğuk tip reçete ile üretilen sürekli.5.C.2.5.5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: .5.Trisodyum Fosfat .Hidrazin XI.2.

T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan Polimer AlCl3 HCl H2SO4 NaOH Benzen DBI DDB Propilen Ağır Polimer PDB Reaktör Propan Ayırma Kolonu Hafif Ürün Ayırma Kolonu Tetramer Kolonu Rektörler Ham ürün Dinlendirme Bölümü Benzen Kolonu Ara Ürün Kolonu DDB Kolonu Atkilasyon Ünitesi DDB Kısmı Saflaştırma Ünitesi Şekil: XI.5.7 DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması 259 .C.

Saf Hidrojen .AT Katalizör .Polimerizasyon Katalisti .5.Etilen.Propilen .1. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1.Kloroform .Miristik Asit .Balmumu . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . .C.(NaPO3)6 . Poli Vinil Klorür (PVC) PVC Vinil Klorür Monomer (VCM)’nin basınç.Yardımcı Madde . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .3.Kalsiyum Stearat XI.Köpük Giderici Loril Peroksit 260 .Kostik .Melas XI.3.2. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Fuel-oil .Hekzan .5.H2O2 .5. Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Etilenin yüksek basınç altında ve organik peroksit esaslı katalizörlerin reaksiyon başlatıcı etkisi ile polimerleşmesi sonucu oluşan yaygın kullanım alanı olan bir termoplastik maddedir.Setarin .5.5.3.Potasyum Nitrat .3.Etilen .Fuel Gaz .Çeşitli Kimyasallar .3.T.Sodyum Hidroksit . Kataliz Çözücüler XI. Alçak yoğunluk polietilenden sonra en önemli etilendir. 80°C-90 °C derecede Ziegler –Natta veya Philips tipi katalizörlerin etkisi ile polimerizasyonu sonucu elde edilir.Polivinil Alkol .SWN (AB ) .Silikon .Setamin .Ksilen .VCM .3.UC Stabilizör .Propilen . Yüksek Yoğunluk Polietilen ( YYPE ) Yüksek Yoğunluk Polietilen(YYPE) etilenin alçak basınç altında.P2 Katalizör .PVA .Katalizler. Termoplastikler XI.2.Metanol . sıcaklık ve katalizörlerin etkisinde polimerizasyonu ile toz halinde elde edilen hopolimer ve kopolimerdir.AB Stabilizör .

TDH .Hidrojen .Heptan .Üre .4.Reçine .T.Yardımcı Maddeler . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.N-Bütanol .Dikumil Peroksit .Aminoplastlar .Formaldehit (% 37) 261 .Kataliz-C (TBP) .Trikalsiyum Fosfat .Toz Sabun-Sıvı Sabun . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.2.HCl .Fenol .Stiren . Termosetting Reçineler ve Plastikler XI.5. Polipropilen (PP) TICI3 ve DEAL (Dietil Aüminyum Klorür) katalizörlerinin varlığında propilen monomerin polimerizasyonundan oluşan bir termoplastik üründür. Fenoplastlar (Fenotik Reçineler ve Fenotik Esaslı Baskı Tozları) Formaldehit Reçineleri. Polistiren (PS) Stirenin polimerizasyonu ile elde edilen plastik hammaddelerinden biri olup.DEAL XI.Propilen .Tuz . diğer yandan ağaç sektöründe incelenmekte olan formika kontrplak.Metanol .Kauçuk (CBR 1202) .Selüloz XI. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Lesitin .Benzoil Peroksit .Kalsiyum Klorür .5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .NAOH (%20) . sun’i tahta vs.Kalsiyum Hidroksit .5.4.Stabilizör . termoplastik maddeler içerisinde çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.C.5. Üre Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .4.TICI3 .Üre .Formaldehit . fenotik esaslı baskı tozları ve fiber pertinaks levhaların ana maddesini oluşturmakta.1.5.Mineral Yağ XI.4.Çinko Stearat .3. üretiminde de önemli girdi teşkil etmektedir.3.

7.Yardımcı Maddeler . çok çeşitli endüstriyel üretime girmektedir.5.Melamin .Su . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Yardımcı Maddeler XI.4.4. Poliüretan Reçineler Diizosiyanatlarla makroglikollerin katılma reaksiyonuyla poliüretanlar elde edilir.Organik Katalizörler XI.6.Yüzey Aktif Maddeler . Üre Melamin Formaldehit Baskı Tozu Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .C.5.Etil Akrilik .Amin Katalizör .Silikon .T.Selüloz XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Formaldehit (% 100) . Alkid Reçineler Bu reçineler asitlerle.Formaldehit (% 37) .Toluen .5.Freon .Melamin .4.5.5.4.Üre . polihidrik alkollerden elde edilirler ve boya sanayinin temel hammaddesini oluştururlar. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .4.Bütanol .Fenol .Su .Ftalik Anhidrit 262 .Poliol .Yağ Asidi . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Melamin Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Pentaeritritol .Kalay Katalizör XI.3.Metilmet akrilik . Akrilik Reçineler Propilenin hava oksijeni ile oksidasyonu sonucu üretilen akrilatlar.İzobütanol .4.5.

İkinci kademe arıtma atıkların biyolojik olarak arıtıldığı kademe olup. İkinci Kademe Arıtma.T. Ülkemizdeki petrokimya tesislerinden Petkim Petrokimya A. Birinci Kademe Arıtma.5. PVA Reçineler Boya.8.V. Kullanılan Arıtma Yöntemleri Petrokimya sanayi atık suları özelliklerine göre değişik arıtım işlemlerine tabi tutulur. Ancak tüm arıtım sistemlerinin amacı kanunlarla belirtilen bazı atıkları uzaklaştırmak ve çevreye yapabileceği zararlı ve rahatsız edici etkileri ortadan kaldırmaktır.5.5.Asit .4. Sonuç olarak Türkiye’de mevcut petrokimya 263 . c.4.Glikoller .C. Arıtım sistemlerinin tümü yer almakta ve atık sular istenilen düzeyde arıtılmaktadır.M. ve bağlı Aliağa ve Yarımca Petrokimya komplekslerinde .Polivinil Alkol . (Vinil Asetat Monomer) . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .1’de verilmektedir. Çamur İşleme ve Değerlendirme gibi işlemler yapılmaktadır. müşterek kamu arıtım sistemlerinin mevcudiyeti gibi her üniteye göre değişebilen özelliklere bağlıdır. Ayrıca söz konusu kompleksde kirlilik yükü fazla olan sular için özel arıtım sistemleri de yer almakta ve böylece bu tür atık sular da başarıyla arıtılmaktadır. kağıt ve tekstil sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır.9. flotasyon. su miktarı suyun tekrar kullanılabilme özelliği.Demineralize Su Petrokimya tesislerinin faaliyetleri sonucu alıcı ortama verilen atık türleri ve kirletici parametreler Tablo:XI. değişik uygulamalar mevcuttur.Anhidrit Maleik XI. akış hızına ve deşarj limitleri.A. a. sedimantasyon gibi işlemleri içermektedir. Ön Arıtım. Ön arıtma ünite çıkışlarında uygulanan ve ağır metal uzaklaştırma. b. konsantrasyonuna. çöktürme ve benzeri işlemleri birinci kademe arıtma ise nötralizasyon. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. oksidasyon. Hangi arıtım işlemlerinin uygulanacağı atığın karakterine. mobilya. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Ş. Doymamış Polyester Reçineler Bu reçineler glikollerle çift fonksiyonlu asit veya anhidritlerin reaksiyonuyla elde edilir.

Organik asitler. Formaldehit. Adana. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI tesislerinin hemen hemen tümüne sahip olan PETKİM’ de çevre kirlenmesi açısından geçerli olan tekniklerin uygulandığı söylenebilir. Petrokimya ÖİK Raporu. yağlar. kostik Soda. Aldehitler Aldehitler.C. Ağır yağ ve Katran Demineralizasyon.Kazanma Katalitik Reformina Desülfirizasyon Ekstraksiyon ve Saflaştırma İzobütilen Bütilen Stiren Bütadien Hidrokarboksilasyon Nitrasyon Parafinler Aromatikler Oksidasyon Etilen oksit ve glikol üretimi Aromatik oksidasyonunda asitler ve anhidritler Aromatik Oksidasyonunda fenol ve aseton Karbon siyahı üretimi Polimerizasyon Polietilen Polimerizasyon Alkilasyon Olefinler Sulfolasyonu Aromatiklerin Sulfolasyonu Olefin üretimi için temel parçalama Asit ve Kostik atıkları Solvent ve Kostik yıkama Kostik yıkama Fırın atıkları ve Kostik muamele Kaynak:1. Kobalt. Eter. DPT. Fenolik bileşikler.5. Polimerize Hidrokarbonlar. Kostik Soda Aseton. Çevre 89. 2. Alkoller. Sülfirik Asit. Fuel-oil Karbaonmonoksit Karbondioksit Aromatik Hidrokarbonlar Solventler-Kükürtdioksit Dietilen glikol Kataliz (kısmen. Ma) Aromatik Hidrokarbonlar. C4 Hidro karbonları.T.Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi. Alkoller Formik Asit. Proses Prosesler Kalsiyum Klorür. Merkaptanlar. Rejenerasyon. Metanol. Pt. Aldehitler Solvent Çözünür hidrokarbonlar. Hidrojen Sülfit Amonyak. 264 . Molibden Asit katalizler (fosforlu asit) Aliminyum Klorür Alkoller. Ketonlar Asitler. Ni. Merkap Sülfirik Asit.1. 1992. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Polimerize Alkoller. Olefin Karbondioksit. Etilen Aseton. Hidrokarbon Soğutma Katalizler Katalizler Karbon siyahı. Polimerizasyon ürünleri. Ağır zift C4 Hidrokarbonlar. H2 SO4 Nitrik Asit. Harcanan Kostik Asitler. Asetaldehit. Proses Kondensatı fırın çık. VI. Extraçt suyu Solvent Saflaştırma Kondansat Aromatik G. Hidrojen Sülfit. V. XI.Aromatikler. C4 hidro karbonları Kostik Asit. Sodyum Sülfat. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Proses Alkilasyon Etil Benzen Amonyak Üretimi Kaynak Kirletici Parametreler Hidroklorik asit.1989. Çözünmemiş katılar Krom.

bazı tesislerden çıkan gazların insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olmakta ve bitkilerin rengi bile değişmektedir. Adana. Ankara. Ancak son teknolojilerin uygulandığı modern arıtma tesislerinin kurulması ve doğru işletilmesi halinde her türlü kirleticiler en alt seviyeye düşürülebilmektedir.R. 3. Stiren ünitesinden çıkan gazların ise kızarıklıklar oluşturması ve bayıltıcı etkisini olması. gözlerde çok şiddetli kaşıntı. Ankara.İ.’de Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri yer almaktadır. halsizlik ve baygınlık oluşturmasıdır. 5.. DPT. Harita XI.. derinin sıvı vinil klorür monomerle teması esnasında aşınma nedeniyle yaralar ve orta derecede kimyasal yanıklar oluşmaktadır. Petrokimyasal ürünlerden kaynaklanan hava kirliliği çevre sağlığını tehdit etmekte.İ. 2001. 2001. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi. deride kızarıklık. BYKP Ö. VIII. 1989. sıvı ve gaz halindeki kimyasal atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten en önemli endüstri kollarından birisidir.T. VCM Ünitesinden çıkan gazlar insan beyni ve karaciğeri üzerinde kanserojen etki yapmakta. petrol rafinerilerinde olduğu gibi petrokimya tesisleri de çok farklı nitelikteki katı. Çevre 89. Bunun sonucu olarak da yer yer doğal kaynaklardan faydalanma olanağı azalmış veya yok olmuştur. iştah azalması. VIII. kusma. Petrol Ürünleri. 2. Sonuç olarak. 265 . BYKP Ö. hava ve denizlerde kirlilik miktar ve çeşidini artırmıştır.C. bulantı.2.R. göz bozuklukları. Kaynaklar 1. Petrokimya Sanayi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Faaliyet Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Etkiler Petrokimya sanayindeki gelişmeler kara. DPT.

/ İskenderun Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İst. Şirketi / Samsun.6.Ş Kapasite (1000 ton/yıl) 3 000 2 200 1 100 6 300 Kapasite (1000 ton/yıl) 250 100 720 130 1 522 2 050 651 840 900 1 200 1 800 780 930 500 60 400 250 817 312 14 212 20 512 Üretim (1000 ton/yıl) 2 388 1 965 875 5 228 Üretim (1000 ton/yıl) 200 417 134 1 570 439 263 559 404 1 324 1 384 743 626 6 824 202 9 096 14 324 Toplam (A) Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisleri Tesis Asil Çelik Sanayii ve Tic.Sivas Demir-Çelik İşletmesi A.Ş.Ş / İzmir (*) MKEK Çeliksan Ç. Kaliteli Çelik Mamülleri. ve Tic.000 ton/yıl.Ş.A.1. / İzmir Ekinciler Demir Çelik A.T. Demir-çelik sanayi.Ş. A. Bu tesislerle ilgili bilgiler Tablo:XI.Ş.Ş Karabük Demir Çelik Sanayi ve A. A. / İzmir Kroman Demir Çelik San.Ş.1’de verilmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. A. A.Ş. A. 000 ton/yıl.Tuber Çelik Sanayi A.Ş / Kocaeli (*) Çebitaş Demir Çelik End. Demir-Çelik Sanayinin. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri (2000) Entegre Demir-Çelik Tesisleri Tesis 123Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.Ş. üretim çeşidi açısından.Ş. 2000.Ş. DEMİR-ÇELİK SANAYİ VE ÇEVRE Endüstrileşmenin ve ekonomilerin temel sektörlerinden ve en önemlilerinden biri olan. Türkiye Demir Çelik Sanayi Haritası verilmiştir.228. 15 adet de Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisi bulunmaktadır. Ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A. A.Ş İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A./ İzmir Diler Demir Çelik End. ve Ticaret Ltd. A. 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisi. / Bursa Çolakoğlu Metalurji A. / Kocaeli Metaş İzmir Metalurji Fab. Ülkemizde 2000 yılı sonu itibariyle. 3. Elektrik Ark Ocaklı Demir-çelik tesislerinde ise yıllık kapasite miktarı 14.Ş. A. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisinin toplam kapasitesi 6. A.Ş. çevreye yaptığı olumsuz etkileri ve arıtım tesislerini inceleyebilmek için. 2. 2000 yılı üretim miktarı ise 5.000 ton/ yıl’ dır.Ş /İstanbul (*) 18-Yazıcı Demir Çelik San. Toplam (B) Genel Toplam (A+B) 123456789101112131415- (*) Üretimi Durdurulmuştur. 1./ Bursa AypaşDemir-Çelik San. / İstanbul İzmir Demir Çelik San. Demir Çelik Üreticileri Derneği. üretim miktarı ise 9 096 000 ton/yıl’dır.ve Tic.212. 266 . bu sanayinin üretim prosesi ve mamul türleri hakkında bilgi sahibi olmak mutlaka yararlı olacaktır.Ş / Sivas (*) 17.300.6. / İzmir Çemtaş Çelik Makine San. A. Harita XI. Tablo: XI. / Kırıkkale 16.C. ve Tic. Uzun Hadde Mamülleri. A. / Kocaeli Çukurova Çelik End.Ş. ve Tic.6. A. Yassı Hadde (biçimlendirme) Mamülleri. A. Kaynak: DÇÜ.Ş.3.Ş. /Kocaeli Ege Metal Demir Çelik San. /İzmir İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulş. /İskenderun 19-Yeşilyurt Demir Çekme San.

Ayrıca. ağır. Ferroalaşımlar olmak üzere 7 başlık altında incelenmektedir.6. Uzun bir süreden beri yavaş yavaş terkedilmekte olan % 100 ham demirden % 100 hurdaya kadar girdi kullanım miktarlarına sahip Siemens Martin (OH) prosesi KORF banyo altı oksijen üfleme uygulaması ile daha verimli bir hale getirilmiştir. 6. oksijen fırını (EOF) prosesi ortaya çıkmıştır. oksijen yakıt enjeksiyon sistemleri tatbiki. hammadde girdilerinde iyileştirme. alaşım enjekte. kalsiyum-silisyum tel besleme. daha düşük kok sarfiyatına erişmek için yapılan uygulamalardır. orta ve hafif profil. Dövme Mamülleri. konverter sonrası çeliğin. bunu çeşitli yöntemlerle dökerek ingot.T. ham demirin fiziksel ve kimyasal ısısı ile sınırlı hurda eritme kapasitesine sahip LD prosesine % 40-50 değerlerinde hurda eritme imkanı vermektedir. Bu tatbikatın sonucunda. cevherden ham demir eldesi çalışmaları yapılmaktadır. fosfor değerlerine inilebilmekte. Borular. kaliteli refrakter kullanımı. alternatif prosesler geliştirilmektedir. daha gelişmiş soğutma sistemleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4. 5. Sıcak briketlenmiş demir (HBI). Konverterden cürufsuz döküm alınmasına ilave olarak alüminyum. kütük demiryolu malzemesi. argon azot karıştırma. 7. blum ve kütüğü haddelemek suretiyle blum. Son yıllarda artan hurda talebi ve kıt elektrik enerjisi imkanları sonucunda. hurdaya alternatif olarak sunulmaktadır. vakumlama. Konverterde dinamik proses kontrolü yalnız verimliliği değil. benzer sistem ile hurda eritimi sağlayarak. oksijen ve kireç sarfiyatı azalırken. daha iyi proses kontrol tekniklerinin uygulanması. daha kaliteli çelik yapımı sağlarken. cürufta daha düşük Fe kayıpları ile refrakter ömrü artmakta. pota metalurjisi ile çelik üreten KVA prosesi geliştirilmiştir. 267 . çelik kalitesini de olumlu etkilemektedir. XI. yüksek fırın teçhizatlarında geliştirme. potada metalurjik özelliklerini konverter dışına taşımaktadır. tel ve kangal (filmaşin) üretimi yapan haddahaneleri kapsamaktadır. daha düşük karbon. fosfordan arındırılması işlemleri. daha yüksek hava sıcaklıklarına erişme. Konverter prosesinde. silis. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Yüksek fırınlarda. demir cevheri veya hurdadan sıvı çelik üretip. Döküm Mamülleri. hurda kullanım oranı yükselmektedir. nervürlü veya düz betonarme çelik çubuklar. sıcaklık ayarlama gibi pota metalurjisi uygulamaları daha temiz ve kaliteli çelik yapımına yönelik gelişmeler olmaktadır. alttan ve üstten kombine üfleme ve karışım yapan sistemlerin uygulanması ile karbon enjetisi imkanı.1 Uzun Hadde Mamülleri Uzun hadde mamülleri türü. sünger demir (DRI). Konverterde alttan inert gaz karışıtırma uygulaması. Ham demirin konverter öncesi kükürt. Diğer taraftan konverterlerde. son zamanlarda yaygınlaşırken.C.

tel besleme.Taş Kömürü. pota fırını. 1. Sürekli döküm sonucu elde edilen yarı mamül. 268 . . yüksek makine zamanları olağan olmuştur. Ayrıca bağlama ve paketleme sistemlerinde de iyileştirmeler söz konusudur. Hurda. endüksiyonla ara tavlama sistemleri de uygulamaya girmektedir. Günlerce devam eden bindirme döküm. Kalın Kesitli Çubuklar. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektör girdileri entegre tesisler için şunlardan oluşmaktadır. yüzey kalitesinde iyileştirmeler sağlanmıştır. kontinü döküm teknolojisi de gelişmektedir. Blumlar. . döküm tozu. Silika Mn.Ferroalaşım. doğrudan haddelemeye geçiş yolunun açılması yakındır. c. . . Kireç 7. Pota-tandiş-kalıp çelik akışında perdeleme. a.T. . 2. Sıcak şarj ile tavlama enerjisi sarfiyatı düşürülürken. Ağır ve Orta Profiller. haddeleme teknolojisinde yüksek haddeleme verimi ve haddeleme hızlarına erişme.Yardımcı Hammadde. d. Ark ocağı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çeliğin kontinü döküm yolu ile dökülmesi oranı gittikçe artarken. 6. Refrakter.Elektrik. e. Tavlamada en az enerji sarfiyatına erişilirken. . Demiryolu Malzemeleri.Enerji (Fuel-oil. hız ve verim artışları suretiyle daha kaliteli çelik ve daha verimli üretim sağlamaktadır. kontini döküm tesisleri için girdiler ise şunlardır. 1. b. Elde Edilen Ürünler Sektörden elde edilen ürünler şunlardır. Hafif profiller. 3. daha iyi soğutma. Kütükler.Hurda. a. İngot (ülçe) ve blumdan işlenerek elde edilen uzun hadde ürünleri.C. Doğrudan haddeleme sürekli dökümden. . sıcağı sıcağına mamül üretim hattına verme sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. kalıplarda elektromagnetik karıştırma. Döküm Koku. Toz Grafit. Ferrosilis. Doğalgaz) . kalıp osilisyonunun optimizasyonu ve otomasyonu. Kütüğün işlenmesi ile elde edilen uzun hadde ürünleri. kontrollü soğutma yöntemi ile metalurjik özellik kazandırma. 5. 4.Refrakter. Elektrod 8.Demir Cevheri.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. c. 2. a. b. c. d. e.

İnce Kesitli Çubuklar, Filmaşinler, Soğuk haddelenmiş uzun ürünler; Soğuk haddelenmiş veya soğuk çekilmiş çubuklar, Soyulmuş çubuklar, Tavlı teller Sert teller Patentli teller

XI.6.2. Yassı Hadde Mamulleri Demir-çelik yassı mamulleri, 4 ana mamul grubu altında incelenmektedir ve bunlar; 1. Levha, 2. Sıcak Haddelenmiş Mamuller, 3. Soğuk Haddelenmiş Mamuller, 4. Teneke. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Demir - Çelik yassı mamulleri üretiminde kullanılan ilk yarı mamul, slab olarak adlandırılmaktadır. Çelikhanede elde edilen sıvı çelik, ya doğrudan sürekli dökümler vasıtasıyla slab haline dönüştürülmekte ya da ingot yoluyla tav çukurlarında, haddeleme sıcaklığına kadar ısıtılma ve kombine haddede, hadlenme proseslerini takip ederek slab haline gelmektedir. Yassı mamulleri üretimi için slapların kullanıldığı ilk tesisler, sıcak şerit haddeleri ve levha haddeleridir. Günümüzde, teknolojik seviye olarak müstakil sürekli levha haddehaneleri, levha genişlik ve kalınlıklarına göre 1.0–2.0 milyon ton/yıl kapasitelerde, müstakil sürekli geniş sıcak şerit haddehaneleri ise 2.2–4.0 milyon ton/yıl kapasitelerde olmaktadırlar. Sıcak rulo bandının başlangıç malzemesi olarak kullanıldığı soğuk haddelenmiş sac üretim haddehaneleri de başlıca iki gruba ayrılabilir; 1. 1.0-1.5 milyon ton/yıl kapasitelerde kurulan kontinü soğuk sac haddehaneleri, 2. 50.000-300.000 ton/yıl kapasitelerde kurulan tersinir soğuk sac haddehaneleri olmak üzere. Yassı mamul üretim modern entegre tesislerinde, literatür değerlerine göre aşağıdaki girdi-mamul ilişkisi bulunmaktadır. i. Levha haddeleme 1 ton levha için;..............................1.81 - 1.25 ton slab 2. Sıcak Şerit Haddeleme 1 ton sıcak şerit için; ......................1.03 - 1.05 ton slab 3. Asitleme Hatları 1 ton asitlenmiş rulo için;................1.03 - 1.06 ton rulo 4. Tandem ve Temper Hadde 1 ton soğuk çekilmiş rulo için;........1.01 – 1.02 ton rulo
269

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

5. Teneke Hattı 1 ton teneke için;.......................

1.04 – 1.06 ton rulo

Sürekli döküm yoluyla sıvı çelikten doğrudan slab üretimi için, 1.02 – 1.04 ton sıvı çelik, ingot döküm ve haddeleme yoluyla elde edilen slab için ise 1.14 – 1.6 ton sıvı çelik kullanılmaktadır. Oksijen konvertörlerde 1 ton çelik üretimi için 800 – 850 kğ sıvı maden, 250 – 300 kg hurda, 60 – 70 kg cüruflaştırıcı, 50 – 70 m3 oksijen ve 10 – 20 kg diğer ilaveler kullanılırken, elektrik ark ocaklarında 1 ton çelik üretimi için 1025 – 1100 kg hurda, 30 – 50 kg cüruflaştırıcı, 10 – 20 kg diğer ilaveler, ferroalaşımlar, alüminyum, vs kullanılmaktadır. Yüksek fırınlarda 1 ton sıcak maden elde etmek için 1500 – 1800 kg demir cevheri, 450 – 600 kg kok, 300 – 400 kg cüruflaştırıcı ve 1200 – 2200 m3 sıcak hava kullanılmaktadır. Yassı mamullerin haddelenmesi sırasında, gerçekleştirilen enerji tüketimi ise aşağıda verilmiştir. 1. Elektrik Enerjisi a. Sıcak şerit ve levha haddeleme, 50 –70 Kwh/ton b. Soğuk sac haddeleme (tandem), 100 – 125 Kwh/ton c. Sıcak daldırma teneke üretimi, 200 – 300 Kwh/ton 2. Elektrolit teneke üretimi, 350 – 450 Kwh/ton 3. Yakıt Tüketimi Slab tavlama fırınlarında ton slab başına ortalama 45 kg fuel-oil tüketilmektedir. Ayrıca, sıcak haddelerde 1.6 – 2.2 kg/ton mamul, soğuk haddelerde 0.8 – 1.3 kg/ton mamul değerlerinde merdane sarfiyatı bulunmaktadır. Teneke üretiminde ise ton mamul başına 4 – 5 kg civarında kalay tüketilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şunlardır. 123456Demir Cevheri, Maden Kömürü, Kireç Taşı, Kolomanit, Alüminyum, Ferroalaşımlar, 7- Kalay, 8- Satın Alınan Hurda, 9- Satın Alınan Y.Kireç, 10- Fuel-Oil, 11- Elektrik.

XI.6.3. Kaliteli Çelik Mamulleri XI.6.3.1. Mamul Türleri Kaliteli çelikleri alaşımsız, az alaşımlı ve yüksek alaşımlı olmak üzere 3 grupta toplamak mümkündür. Bu çelikler için mamul bazında aşağıdaki tasnif yapılabilir. - Haddelenmiş ürünler, - Ağır profiller, - Boru ve dikdörtgen kesitli içi boş malzemeler, - Çubuk ve filmaşinler, - Teller-Yassı ürünler- dövülmüş ürünler,
270

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

-

Çubuklar, serbest dövme ürünler, Bandaj ve monoblok.

Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Sektörde ark ocaklı tesisler kullanılmaktadır. Bu sistemler hurda, çeşitli alaşım ve katkı maddeleri ile birlikte elektrik yardımıyla ergitilerek potaya alınır ve ingot kalıplarına dökülür. Dünyada son yıllarda elektrik ark ocaklarıyla entegre sürekli dökümlü tesislere yönelinmiştir. Elektrik ark ocaklarında ingot dökümden daha avantajlı olan sürekli döküm tesisleri kaliteli çelik üreten bazı tesislerimizde kurulmuştur. Bunlardan başka, ikincil çelik yapım prosesleri olarak adlandırılan pota fırını, potada gaz alma, elektrikli cüruf altında ergitme gibi, hem kapasite hem de kalite artırıcı sistemlere tesislerimizde yer verilmeye başlanmıştır. Örneğin, Asil Çelik tesislerinde, pota fırını ve vakumda gaz alma sistemleri 1988 yılı başında işletmeye alınmıştır. MKE Çelik Fabrikasında da bir ESU/ESR tesisi bulunmaktadır. XI.6.4. Döküm Mamulleri XI.6.4.1. Tanım ve Mamul Türleri Demir-Çelik döküm sanayi alt sektörü, endüksiyon, ark veya kupol fırınlarında, çeşitli pik demir, çelik hurdaları ve ferroalaşımların ergitilerek kalıplama tesislerinde hazırlanmış kum veya metal kalıplar içerisinde şekillendirilmesi ve özel ısıl işlemleri ile değişik mekanik özellikler kazandırılmak suretiyle tüm sanayi sektörlerinin pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türünden ara malı ihtiyaçlarının, ham döküm veya işlenmiş döküm olarak yapılmasını kapsamaktadır. Genel olarak 4 gruba ayrılmaktadır; 1. 2. 3. 4. Pik Döküm, Sfero Döküm, Temper Döküm, Çelik Döküm.

Ülkemizdeki demir-çelik döküm sanayi tesislerine ait bilgiler Tablo. XI.6.2’ de verilmektedir. Pik ve Sfero Döküm, Çelik Döküm ve Temper Döküm alanlarında faaliyet gösteren özel sektöre ait 89 adet büyük sanayi, 235 adet KOBİ ve 1.369 adet de atölye bulunmaktadır. Kamu sektörü ve askeri tesislere ait 16 adet Pik ve Sfero Döküm, 4 adet Çelik Döküm olmak üzere toplam 20 adet tesis bulunmaktadır.
Tablo: XI.6.2. Türkiye’deki Demir Çelik Döküm Sanayi Tesisleri (1999)
Üretim Cinsi Büyük Sanayi Pik ve Sfero Döküm Çelik Döküm Temper Döküm Toplam 74 13 2 Özel Sektör KOBİ Atölye 197 38 1 327 42 4 Kamu Sektörü Askeri Tesisler 16 Toplam Kuruluş Sayısı 1 614 97 2 1 713

89 235 1 369 20 Kaynak: DPT, VIII. BYKP, Demir-Çelik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000. 271

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Döküm sektöründe kullanılan üretim yöntemlerini; a. Ergitme, b. Kalıplama, c. Maça imali, d. Isıl işlem ve temizleme işlemleri yönlerinden inceleyebiliriz. Ergitme yönünden yapılacak bir incelemede; - Çelik dökme ergitmenin % 100’e yakın bir kısmının elektrikle veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde ergitmenin % 35’i elektrikle, ( endüksiyon ocaklarında) ve % 65’i kok kömürü ile (kupol ocaklarında) - Sfero ve temper dökümde ergitmenin % 80 elektrikle yapılmakta olduğu görülmektedir. Üretim teknolojisi, kalıplama yönünden ele alındığında; Makinalı, dereceli yatay kalıplama sistemleri (vakum, hava şoku, sarsmasıkıştırma), Makinalı, derecesiz, dikey kalıplama sistemleri, Sıkıştırmasız kimyasal bağlayıcılı kalıplama sistemleri, Hassas döküm için seramik ile kalıplama sistemleri, El kalıplama sistemleri vs. sayılabilir.

-

Türk Döküm Sanayinin fabrika niteliğindeki kuruluşları, kalıplama sistemleri bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine yakın seviyede çalışmakta, yeni yatırımlarda ise en yeni ve modern teçhizatlarının alınması tercih edilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Pik, sfero ve temper dökümde kullanılan girdiler şunlardır; Girdiler a. Pikler - Hematit ve D.Piki, - Sfero Piki, b. c. d. e. f. g. Ferrosilis, Ferromangan, Fe, Si, Mg, Ferroboron, Bizmut, Döndü Hurdası. Yardımcı Girdiler a. Refrakter ve Astar Malzemesi b. Granüle Karbon (Grafit), c. Bentonit, d. Kömür Tozu, e. Reçine, f. Rekstrin.

Çelik Dökümde Girdiler Girdiler a. Ekstra Çelik Hurdası,
272

Yardımcı Girdiler a. Alüminyum,

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. Ferromangan, c. Ferrosilis, d. Döndü Hurdası, e. Sair Ferroalaşımlar,

b. Refrakter ve Astar Malzemesi, c. Yeni Kum, d. Bentonit, e. Reçine, f. Dekstrin, g. Fuel-oil, doğalgaz, h. Elektrik.

XI.6.5. Borular XI.6.5.1. Mamül Türleri Demir-Çelik borular kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Kullanım Alanlarına Göre a) Standart su ve gaz boruları, b) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular, c) Sondaj ve koruyucu borular, d) Mekanik borular, e) Özel hassas borular. Boyutlarına Göre a) Küçük borular- 168.3 mm’ye kadar, b) Orta büyüklükte borular- 168.3 mm- 406.4 mm, c) Büyük borular- 406.4 mm’den büyük olanlar. Üretim Yöntemlerine Göre a) Dikişli borular, b) Dikişsiz borular olmak üzere sınıflandırılır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Dikişli boru üretim teknolojisi son yıllarda, yüksek frekans kaynak tekniği kullanılmasıyla çok gelişmiştir. Büyük boyuttaki tesislerin tümü, AB (Avrupa Birliği) ülkelerindeki bu sektörde kullanılan imalat teknolojilerinin tamamına sahiptir. Ancak malzeme, nakil, stoklama, ambalaj, markalama kolonlarından bazı eksikliklerin olduğu kabul edilmelidir. Dikişli boru sahasında her kalitedeki borular, üretim yapan bütün müesseselerce imal edilmektedir. XI.6.6. Dövme Mamulleri XI.6.6.1. Mamul Türleri Dövme sanayi 3 ana grupta toplanmaktadır 1. Karbon çeliği ve alaşım çeliği dövmeciliği, 2. Pirinç dövmeciliği, 3. Alüminyum dövmeciliği olmak üzere sınıflandırılır.

273

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Çelik dövmeciliği batı ülkelerinde, sıcak dövmecilik olarak gelişmiştir. Sıcak dövmecilik 1. Serbest dövmecilik, 2. Kalıpta dövmecilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıcak dövmecilikte a. Az sayıda parçaların dövülmesi yanında, b. Otomotiv sanayi gibi çok sayıda dövme parça kullanan sanayilere parça üreten ve otomasyona giden dövmehanelerde vardır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Türkiye’deki dövmehanelerin teknolojileri birbirine çok yakındır. Üretim çeşitleri çok ve her çeşitten dövülen miktarı az olduğu için, emek yoğun bir teknolojileri vardır. Karbon çelikleri ekseriyette olarak alaşımlı çeliklerde kullanılır. Yakın zamana kadar ihracat yapılmadığı ve sanayimiz gümrük duvarları ile uluslar arası rekabetten korunduğu için, maliyet ve kalite üzerinde durulup teknoloji geliştirilmesine önem verilmemiştir. 1982 yılından sonra uluslararası rekabete açılıp ihracata yönelince, maliyet ve kalite önem kazanmıştır. Kara ve yuvarlak çelikler, giyotin makası ve testerelerde kesilir. Kesilen çelikler ön ısıtmaya tabi tutulmazlar. Tavlamalar motorin, fuel-oil veya doğalgaz kullanan tav fırınları ile indeksiyon fırınlarında yapılır. Büyük dövmehenelerde itmeli tav fırınları da vardır. Dövme işlemleri 40 MT varan havalı- tek veya karşı vuruşlu şahmerdanlar, 5 000 T kadar maksi presler, havalı çekiçler, vidalı sürtünmeli presler ve mekanik preslerde ve ön çalışmalar rekpreslerde yapılır. Büyük dövmehanelerde maniplatör, monoray gibi iç taşıma tesisleri ile basınçlı su veya havalı tufal alma tesisleri vardır. Dövülen parçalarda normalizasyon, tavlama ve menevişleme işlemlerinde kamara itmeli tünel fırınlarla, havada, suda ve yağda soğutmalı sistemler kullanılır. Isıl işleme tabi tutulan parçalar kumlanır, çapakları alınır ve çatlak kontrolünden geçirilir. Gerekenler doğrultma (ütüleme) işlemine tabi tutulur. Kalıpların üretimi, bakımı, ısıl işlemleri kalite ve maliyet bakımından çok önemlidir. Her dövmehanenin kendi kalıp atölyesi vardır. Atölyelerde testere, torna, freze gibi tezgahların yanında tesviyecilik önemli yer tutmaktadır.

274

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Büyük ve modern dövmehanelerde kalıpta dövmeler orta ve büyük sayılarda yapılanlarda kesim, tavlama, dövme-ısıl işlem-temizleme ve doğrultma işlemleri daha az insan gücüne gerek gösterecek tezgah ve teçhizat ile yapılmaktadır. XI.6.7. Ferroalaşımlar Ferroalaşımlar, haddeden geçirilmeye ve dökülmeye müsait olmayan demir sanayinde kullanılmaya elverişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle tek başına veya birlikte, % 8’den fazla silisyum, % 30’dan fazla mangan, % 30’dan fazla krom, % 40’tan fazla tungston ve toplam olarak % 10’dan fazla başka alaşım elementi (alüminyum, titan, vanadyum, molibden, niyobyum vb. sözkonusu metal bakır olursa rakam 10’u geçmemelidir.) içeren ham ürünlerdir. Ferroalaşımlar 4 ana grupta toplanmaktadır; 1. Ferrosilisyum, 2. Ferromangan (ferrokrom yüksek karbonlu), 3. Silikomangan, 4. Ferrokrom’dur. Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknolojisi Ülkemizde, ferroalaşımlar sektöründe, ferrosilisyum, düşük ve yüksek karbonlu ferrokrom ile silikoferrokrom üretimi yapılmaktadır. 1. Ferrosilisyum Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde, Etibank Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde 5.000 ton/yıl kapasiteli 6 MVA tarafo gücünde, % 75 ferrosilisyum üreten bir adet ark-direnç fırını mevcuttur. 5 500 mm çaplı, 3 535 mm derinliği olan, etrafı şamot tuğla, tabanı karbon blok kaplı fırının 3 adet 850 mm çaplı elektrodu vardır. Elektrodlar söderberg olup, 120 derece açı ile yerleştirilmiştir. Elektrodların düşük gerilimde (100 - 120 volt), yüksek akım çekilerek (33-36 KA) fırın tabanı ile ark sağlanır. Arktan ve elektrodların üzerinden geçen akımdan doğan direncin ısıya dönüşmesi ile 2.000°C sıcaklığa ulaşılır ve oluşan reaksiyonlar sonucu bu sıcaklıkta ferrosilisyum üretilir. 2.1 . Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ferrokrom üretimi elektrikli ark-direnç fırınlarda gerçekleştirilir. Genellikle 1530 MVA kapasiteli fırınlar kullanılır. Fırınların tavanında karbon blok veya magnezit astar, yan cidarları da yüksek Al2O3 ihtiva eden (% 70 Al2O3) şamot tuğla veya magnezit tuğla kullanılır. Elektrodlara 140-160 Volt geriliminde 45-60 KA akım tatbik edilir. Modern fırınlarda genellikle elektrik enerjisi sarfiyatını düşürebilmek için hammaddelere 800 °C’ye kadar ön ısıtma tatbik edilir.

275

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Düşük karbonlu ferrokrom üretimi 2 ayrı aşamada ve birbirini tamamlayan 2 ayrı fırında gerçekleştirilir. Ülkemizde Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde düşük karbonlu ferrokrom üretimi yapılmaktadır. 3. Silikoferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde silikoferrokrom üretimi Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde yapılmaktadır. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şu şekildedir; 1. Ferrosilisyum; - Metalurjik Kok, - Kuvarsit, - Hurda Demir, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 2. H.C. Ferrokrom; - Kuvarsit, - Metalurjik Kok, - Boksit, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 3. L.C. Ferrokrom; - Kons.Kromit, - Kireç, - Roş, Kiremit, - Kok, - Kuvarsit, - Boksit, -Söderberg Elektrod, -Elektrik Enerjisi.

XI.6.8. Demir-Çelik Sektöründe Çevre Sorunları Türkiye’de demir- çelik sanayindeki üretimin büyük bir bölümü, ham cevherden çelik üreten entegre demir-çelik fabrikaları ve ayrıca önemli bir bölümü de hurda malzemeden çelik üreten ark ocaklı tesislerde yapılmaktadır. Entegre demir-çelik tesislerinde sistem için gerekli olan buhar, basınçlı hava, elektrik gibi enerji üretimi yapılan kuvvet santralları da bulunmaktadır. Demir-Çelik tesislerinin hepsinde nihai ürün hadde mamülleridir. Ancak çelikhane ünitesi olmayan bazı haddehanelerde, kütük demir ithal edilerek üretim yapılmaktadır. Sektörde bu tesislerin yanısıra dökümhaneler, boru fabrikaları ve talaşlı imalat vb. birimleri de bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinin üretim proseslerine bağlı olarak, çevre ile ilgili problemleri farklılık göstermektedir. Esas olarak katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı ile gürültü kirliliği bu sektörlerden kaynaklanan çevre sorunlarıdır. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu gibi, bu sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki değerli maddelerin geri kazanılarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya değerlendirilme imkanı bulunmayan atıkların ise, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesisleri kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri bakımından önemli ve zorunludur.

276

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.6.8.1. Demir-Çelik Sanayinde Sıvı Atıklar ve Arıtımı Entegre demir-çelik sanayini oluşturan tesislerin, atıksularını üretim proses sırasına uygun olarak incelemek yararlı olacaktır. XI.6.8.1.1. Kok Fabrikası Atıksuları Kok gazının elde edildiği taş kömürü gazlaştırma prosesi olan kok bataryalarını oluşturan fırınlardan çıkan sıvı atıklar, üç grupta incelenebilir. Birinci grup sular, kok kömürü ve kok gazının elde edildiği fırınlardan çıkan katranlı su olup, bu sular dinlendirme havuzlarında katranından ayrılarak, bataryalara geri döndürülüp ön soğutma suyu olarak, katran ise yakıt olarak değerlendirilebilir. İkinci grup sular, kok gazının içerdiği safsızlıkların giderildiği, yan ürünleri geri kazanma ünitesinden çıkan sulardır. Kok gazının içindeki naftalin amonyak ve hafif yağlar tutma kolonlarında tutulur. Naftalin yıkama yağı ile tutulduktan sonra buhar distilasyonu ile yağdan ayrılır. Amonyak ise sülfirik asit ile tutularak santrifüj ve kurutma işlemlerinden sonra amonyum sülfat gübresi olarak elde edilir. Hafif yağlar, naftalinde olduğu gibi yıkama yağı ile tutularak buhar distilasyonu ile yıkama yağından ayrılır ve yıkama yağı sistemde tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır. Distilasyon işlemi sonucunda benzen, toluen, ksilen, solvent, nafta gibi ticari ürünler elde edilir, proses sırasında oluşan yağlı tortular yakıt olarak katran ile birlikte değerlendirilebilir. Üçüncü grup sular ise, kok fırınlarına şarj edilen kömürün nem oranına bağlı olarak oluşan; distilasyon sistemine bağlı yağ ayırma ünitesi, katran ayırma ünitesi gibi kok fabrikasının çeşitli ünitelerinden gelen amonyak, fenol, siyanür vb. maddeler içeren, içerisinde geri kazanılmaya değer ürün bulunmayan kok fabrikası atıksuları olup, bu sular biyolojik arıtıma tabi tutulup arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmelidir. XI.6.8.2. Yüksek Fırın Atıksuları ve Arıtımı Sıvı metalin elde edildiği yüksek fırınların baca gazının, demir-çelik fabrikalarında yakıt olarak değerlendirilebilmesi için, içerdiği katı maddelerden temizlenmesi gerekmektedir. Gaz temizleme sisteminde ilk aşamada yüksek fırın gazı, yıkama kolonlarında su püskürtülmek sureti ile yıkanır, bu aşamada oluşan ve içinde belli oranda katı madde içeren atıksu, iki aşamalı çöktürme sistemi uygulanarak içindeki askıdaki katı maddelerden tamamen arındırıldıktan sonra, gaz temizleme sistemine geri döndürülür. Çöktürme havuzları dip çamurları ise, kuru çamur haline getirildikten sonra sinter tesisinde hammadde olarak değerlendirilebilir ve çamur kurutma işlemleri sırasında çıkan sular da alıcı ortama deşarj edilebilir. Gaz yıkama kolonlarından çıkan yüksek fırın gazı ise, elektrostatik toz tutuculardan geçirildikten sonra sistemde yakıt olarak kullanılabilecek özelliğe kavuşur.

277

Arıtma ünitesi dip çamurları ise.T. buharla derişik asit çözeltisi haline getirilerek sisteme geri döndürülebilir. Bu partikül maddeler. çöktürme havuzlarında arıtıldıktan sonra gaz yıkama sistemine geri döndürülebilir. Soğuk haddehane asit rejenerasyonu yapan tesisler de. baca gazı davlumbazları yardımı ile toplanıp. çöktürme havuzu dip çamurları ise kuru çamur haline getirilip sinter tesisinde hammadde olarak kullanılabilir. yoğun şekilde partikül madde içerirler. Çelikhane Atıksuları ve Arıtımı Çelik üretimi (konvertör. Arıtım sonucu elde edilen katı madde sinter tesisinde. demirsülfat ticari ürün olarak elde edilebilir ve seyreltik asit çözeltisi ise. Ark Ocaklı Demir-Çelik Tesisleri ve Enerji Tesisleri Atıksuları ve Arıtımı Bu grupta yer alan enerji tesislerinde kullanılan sular genellikle endirek temasta olan sular olduğundan. 7H2O) ve seyreltik asit çözeltisi eldesini takiben. atıksudan demirsülfat (FeSO4. buradan çıkan atıksulardan katı madde gideriminin yapılarak sisteme geri döndürülmesi mümkündür.5.8.C. Arıtma ünitesinde kazanılan yağlar ise. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. torbalı filtreler veya elektrostatik toz tutucular ile tutulabildiği gibi. XI. ark veya Simens Martin ocaklarında) esnasında çıkan gazlar.8. yakıt olarak kullanılabilir. kristalizasyon ve santrifüj aşamalarından geçirilerek.6. katı madde gideriminde ıslak sistem kullanılır ise.4. Büyük dökümhanelerde ortamı tozsuzlaştırmak amacı ile kurulan davlumbazlar ile tutulan tozların gideriminde ıslak metot kullanılıyor ise. kuru çamur haline getirildikten sonra araziye yayılabilir veya dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. kirliliğin önlenmesinde ve tüketimin azaltılmasında yeterli olabilir.8. Bu atık sulardan önce çöktürme havuzlarında katı madde giderimi sağlanır.6. Dökümhaneler. Sıyırma ve filtrasyon uygulanarak yağdan da arındırılan su sisteme geri döndürülebilir. Haddehane Atıksuları ve Arıtımı Sürekli döküm ve sıcak haddeleme yapan tesislerden yüzey temizleme ve soğutma amaçlı kullanılan sular. Soğuk haddeleme yapan tesislerde oluşan kimyasal madde ve yağ içeren atıksular.6. XI. Gaz yıkama sistemi çıkışındaki katı madde içeren atıksu. 278 . kimyasal arıtım ünitesinden geçirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilebilir. iyi projelendirilmiş bir kapalı devre su sistemi. bu atıksuların içerdikleri askıda katı maddeler arıtıldıktan sonra sistemde tekrar kullanılabilir. yağ ise enerji tesislerinde yakıt olarak değerlendirilebilir. proses çıkışında katı madde ve yağ içerirler. Ark ocaklı demir-çelik tesisleri ve dökümhanelerin ark ocaklarında oluşan ve partikül madde içeriği yüksek gaz emisyonlarında. H2SO4 ve demirsülfat içeren atıksular vakum soğutucu.3. su ile yıkanarak partikül maddelerden arındırılır.

CO emisyonlarının oluşumu engellenebilir. toz ayırıcı.9. 5. 3. Kok bataryalarını oluşturan fırınların duvarlarındaki çatlamalar sonucunda.6. Koklaşma işleminin tamamlanmasından sonra. Kok Fabrikası Emisyonları ve Giderimi Entegre demir-çelik tesisleri kok fabrikalarında emisyon kaynakları. ocak içi gazları ortama yayılmaktadır.9. filtre sisteminden geçirilebilir. Sinter tesislerinden kaynaklanan SO2 emisyonları için ise. işletme koşullarına uygun olarak dizayn edilecek hareketli davlumbaz ile toplanarak torbalı filtrelerde tutulabilirler. kok kömürünün vagonlara boşaltıldığı fırınların itme bölümünde ortaya çıkan toz emisyonları. Taşkömürünün içerdiği kükürt oranına bağlı olmakla birlikte kok fabrikalarında genellikle SO2 emisyonları sorun teşkil etmektedir. söndürme işlemi sırasında ortaya çıkan partikül emisyonları.4.C. en ideal çözüm desülfirizasyon tesisi olmakla birlikte. Sinterlik cevher tüketiminde kükürt oranı düşük demir cevher kullanımı. XI. Sinter Tesisi Emisyonları ve Giderimi Sinter tesisinin çeşitli yerlerinden toplanan partikül madde içeriği fazla gazlar siklon grubu.T. Çelikhane Emisyonları Çelik üretimi esnasında çıkan ve yoğun FeO ve partikül madde içeren baca gazı emisyonları. Yüksek Fırın Döküm Holü Emisyonları Yüksek fırınların döküm holünde. 279 . 1. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. demir-çelik tesislerinin en önemli çevre problemlerindendir.6.6. Kok söndürme kulesinden.6. söndürme kulesinde uygulanacak perdeleme sisteminin tipine göre % 40-70 oranında azaltılabilmektedir.) XI.3.2.1.9. 4. sıvı metal yolluklarında ve potaya akış ağızlarında oluşabilecek emisyonlar bir davlumbazla toplanarak partikül giderimi için. Kok bataryalarını oluşturan fırınların kapaklarında sızdırmazlık sağlanamadığı takdirde. tesisin yatırım maliyetinin yüksekliği ve elde edilecek ürünün pazar payının düşük oluşu gibi nedenlerle henüz ülkemizdeki entegre demir-çelik tesislerinde bu ünite bulunmamaktadır. Fırın duvarlarında yapılacak bakım ve tamir işlemlerinin yanısıra. Fırınlarda işletme koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak.9. SO2 emisyonunun azalması açısından önemli bir faktördür. Bu sorunun çözümü bakım programlarının düzenli uygulanması ile mümkündür. 2. elektrostatik toz tutucu ile baca gazlarında toz emisyonu azaltılabilir. (Partikül maddelerin önemli bir bölümünü sıcak metalin havayla teması sonucu ortaya çıkan FeO’lar oluşturur. ESP veya torbalı filtrelerden geçirilip.6.9. baca gazlarında islilik ve partikül madde emisyonları standartların üzerine çıkabilir. Demir-Çelik Sektöründe Gaz ve Toz Emisyonları XI. tutulan tozlar sinter tesisine tekrar şarj edilebilir.

C. elektrostatik toz tutucular etkin bir çözümdür. Kireç ve Dolamit Fırınları Emisyonları Kireç ve dolamit fabrikaları. Toz emisyonları için torbalı filtre. Çelikhanelerde.6.6.7. XI. Tav fırınlarında tüketilen yakıt türü de çok önemlidir. özellikle toz emisyonu açısından önlem alınması gereken tesislerdir.9. ses 280 . Ancak SO2 emisyonları için baca gazı desülfirizasyon tesisi kurulması veya kükürt oranı düşük yakıtlar kullanılması gerekmektedir.8. sistem olarak aynıdır. bu tesisler için uygun çözüm olmaktadır. bu emisyonların toplama sistemleri kurularak tutulması ve filtre edilmesi gerekmektedir. Bina içinde kırma. Burada yanmanın kontrol altına alınması. Enerji Tesisleri Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikaları bünyesinde bulunan enerji tesislerinin. tesisin pek çok noktasında bulunan fanlar ve ekipmanların titreşime bağlı.T. tükettikleri yakıt türüne bağlı olarak baca gazı emisyonları oluşmaktadır. ihmal edilemez boyutta olup. ark ve kupol ocaklarıdır. XI. Fuel-oil yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaşması da sorunun çözümünde önem taşımaktadır. tav fırınlarının modernizasyonu ve bakımlarının düzenli olarak yapılması.6. Gürültü Kirliliği Entegre demir-çelik fabrikaları için temel çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir. noktasal olmayan kaynaklardan ortama yayılan emisyonlar ise. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sıvı çelik üreten bu tesislerin baca gazındaki toz emisyonlarının bertarafına yönelik olarak gaz soğutucu ve torbalı filtreler veya tozların su ile yıkanması esasına dayanan ıslak filtre sistemleri kullanılmaktadır. Gerek çalışma ortamlarında ortaya çıkan bina içi gürültü. XI. gerekse değişik büyüklükte. partikül madde gideriminde kullanılan yöntemler. siklon toz ayırıcı veya elektrostatik toz tutucular dizayn edilmektedir. ürünlerin işlenmeye hazır hale getirildikleri tav fırınlarıdır. eleme ve malzeme transferi sırasında ortaya çıkan tozlar ile baca gazı toz emisyonlarının kontrolünün kombine bir sistem olarak ele alınması. yanma koşullarının iyileştirilmesi.9.6.9.6. imalat grupları içinde yer alan döküm fabrikalarının başlıca emisyon kaynakları. emisyon miktarında önemli azalmalar sağlamaktadır.9.Baca gazında toz emisyonlarının giderimi için ise.9. XI. hurdadan çelik üreten demir-çelik tesislerinde kapasiteye bağlı olarak boyut farklılıkları olmakla birlikte. Döküm Fabrikaları Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikalarının.5.6. Bu sistem davlumbazlar ile toplanan gazların ıslak sistemle veya filtrelerden geçirilerek partikül maddelerden arındırılması esasına dayanmaktadır. XI. Haddehane Emisyonları Haddehanelerdeki emisyon kaynakları. Ark ve kupol ocaklarında partikül madde içeriği son derece yüksek olan gaz emisyonlarında.

gerekse çevre gürültüsü yaratması açısından bu ekipmanlarda işletme koşullarına uygun ses izolasyonu sağlanması gereklidir. Gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği. 2001. Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Envanter Çalışması. 1993. 1987. DPT. VIII.BYKP. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği. Demir Çelik Üreticileri Derneği. 281 . Çevre Kurulu Raporu. TOBB. 3.C.T. Ankara. 2000. Ankara. Aralık. Aralık. 4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yalıtımının yapılmamasından kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Kaynaklar 1. 2. Demir-Çelik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü.

’de verilmiştir. Türkiye ‘de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 Yılı) Hammadde . Tablo:XI.Sayısı Makine Sayısı Trakya-İstanbul 7 10 Marmara 6 16 B. Milattan 105 yıl sonra Çinliler tarafından bulunan kağıt. ladin.7.066 Dağılım (%) 15.7.5.000 ton/yıl kapasite ile İzmit’te atılmış ve son yıllarda kamu ve özel sektör yatırımlarının toplamı olan 1.4 27. TÜRKİYE’DE KAĞIT SANAYİ VE ÇEVRE Kağıt. titrek kavak. kamış. Atık Kağıt .4 6. Tablo: XI. Toplam Kapasite 295.907.000 124.6 6.9 6.C.4 18. yüzyılda Yalova ve Beykoz’da kurulan imalathanelerde üretilmeye başlanmıştır. kenevir. Bu hammaddelerden ağaç türü olarak en çok. Yukarıdaki ana hammaddeler selüloz üretim metoduna bağlı olarak değişen ilave kimyasal maddelerle işlenerek kağıt hamuru haline getirilir ve hazırlanan kağıt hamuru çeşitli işlemlerden geçirilerek kağıt üretimi tamamlanmış olur. 1934 yılında 12. saman.0 XI.Karadeniz 3 2 D. kayın.000 522.5 100. gürgen.000 130. Tesislerin bölgesel dağılımı Tablo:XI. özelleşme kapsamında olan 9 adet kamu tesisi ile birlikte 40 adet çeşitli kağıt ve karton üreten tesis bulunmaktadır.1. İzmit.7.T.500 356.Ülkemizde modern anlamda kağıt sanayinin kuruluşu ve gelişimi Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan planlı kalkınma döneminde görülmektedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1’de gösterilmektedir. Türkiye’de Osmanlılar döneminde 18-19. jüt. hemlok çamı. köknar. şeker kamışı.1. Tabloda da görüleceği gibi kapasitenin % 45’i Trakya-Marmara Bölgesinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. paçavra. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı Bölge Fab. kendir. Kamu Sektörü (%) 6 6 13 75 Özel Sektör 15 22 63 - 282 .086 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Bugün.000 1. Saman.2.2. 2001. kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Türkiye’de kağıt sektörünün temeli. keten ve pamuk ana hammaddeyi oluşturur.7. 2001.kendir.907.7. Hazır Selüloz . Kağıt Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Ağaç Türleri Kağıt üretiminde odun.200 82. kenevir .9 13.500 265. atık kağıt.886 131.Karadeniz 1 1 Ege 10 10 Orta Anadolu 6 7 Akdeniz 4 5 Güney Doğu 3 4 Toplam 40 55 Kaynak: Selüloz ve Kağıt Vakfı. Kağıt Sanayinin Hammadde Kaynakları ve Kullanım Oranları ile ilgili bilgiler Tablo: XI.9 4. kafur ağacı ve okaliptüs kullanılmaktadır. Orman Kaynak: SEKA Genel Müdürlüğü.

c. d. CaCO3. Filtrasyon.Klordioksit.7. Kimyasal Madde Takviyeli Mekanik Arıtma (yumaklaştırma.3. Mekanik Arıtma Yöntemleri a.1. İlave edilen kimyasal maddelerin miktarı kağıdın cinsine göre % 10’a kadar çıkmaktadır.1’de Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin akım şeması verilmiştir. XI.3.2. deşarj standartları ve alıcı ortam durumu göz önünde tutulmalıdır.2. mum (Wax) ve titanyumdioksit’tir. BaSO4. . XI.7. TPO2. Kağıt Üretiminde Oluşan Atıkların Arıtılması İçin Kullanılan Yöntemler ve Özellikleri Arıtma metodunun seçiminde atık su özellikleri. İyon Değiştirme.. e. b. XI. Aktif Karbon Absorbsiyonu. Fizikokimyasal Arıtma Yöntemleri a.7.Klor.7. Selüloz ve kağıt sanayi atık sularının arıtılma teknikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir. Kağıt Üretimi Sırasında İlave Edilen Kimyasal Maddeler Kil. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemiz kağıt sektörü hammadde tüketiminin % 69’u odun (hemen hemen tamamı iğne yapraklı ağaç türleri) % 10’u yıllık bitkiler ve % 21’i atık kağıtlar oluşturmaktadır. Çöktürme. Mikroelekler.1. CaSO4. kalsiyum karbonat.2.Peroksitler. 283 . alum. XI. d. c. Şekil:XI..T.3.7.7. Hamurun Ağartılması Sırasında Kullanılan Kimyasal Maddeler . gibi kimyasal maddeler kağıda gerekli fiziksel özellikler (parlaklık. f. mukavemet. Ters Ozmoz.2. Izgara-Kum Tutucu. Kağıt Yapımında Kullanılan Dolgu Maddeleri Kaolen.2. talk ve reçine vs. çöktürme). b. .Hipokloritler. Bu maddeler hamurun imalat metoduna ve özelliklerine bağlıdır. ZnO. XI.7.C. rutubete dayanıklılık) kazandırmaktadır. XI. Ultra Filtrasyon . nişasta. Yüzdürme.

T.7. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Taze ve geri devredilen su Tomruk veya yonga Kabuksuz tomruk mekanik Asit sülfit likörü veya alkali sülfat likörü veya nöral sülfit Odun Hazırlama Odun yongaları Selüloz Üretimi Boşaltma sistemi Emisyonu Selüloz Eveporasyon ısı Üretimi yan ürünler Çökme tankı emisyonu Kireç fırını emisyonu Geri kazanma fırını emisyonu Evaporasyon emisyonu Kimyasal madde Beyaz su veya geri kullanılan su Kaba Eleme ince selüloz Taze su Yıkama ve ince eleme TKS Temizlenmiş selüloz Beyaz su Teksif etme Kimyasal madde geri kazanımı Pişirme likörü Esmer selüloz Odun hazırlama Beyazlatma ve diğer gerekli kimyasal maddeler Taze su Beyazlatma Klor ve klordioksit Selüloz kurutucu Dolgu maddesi boya alım nişasta Beyaz su Taze su Kimyasal madde Kağıt hamuru hazırlama Kağıt makinası ısı Son işlemler Kağıt ürünleri Pazar selülozu Şekil:XI.I Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin Akım Şeması 284 .C.

Askıda Katı Madde (AKM) uzaklaştırmak için fiziksel çöktürme ve yüzdürme. AKM.Kınacı C. Kaynak Odun Hazırlama Yongalama Selüloz Tesisi 285 .N ve P gibi parametreler temel kontrol parametreleri olarak kullanılmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kağıt hamuru hazırlayan ve üreten tesislerin arıtılmasında. kağıt sanayi atık suları için çoğunluk en uygun arıtım teknolojisi olarak kabul edilmektedir.Şeneş. reçine vb. çökeltme. Dolayısıyla biyolojik arıtım. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar Katı Atık Cinsleri -Kabuk. KOİ. Mayıs-Haziran.7. Kaynak : Karpuzcu.3. kıymık. Kağıt Sanayinin Başlıca Hava Kirleticileri ve Katı ilgili bilgiler Tablo: XI. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri Tip İnce Partiküller Kaba Partiküller Kükürt Oksitler Azot Oksitler İndirgenmiş Kükürt Gazları (TRS) Uçucu Organik Bileşikler Kaynak . fiziksel yöntemlerle ayrıca rengin arıtılmasında fizikokimyasal arıtım etkin olarak kullanılmaktadır.7.ve Biy.C. 1990. 1984.4. biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) oluşturan maddeleri uzaklaştırmak için aktif çamur. İTÜ.4. Tablo: XI. kum -Toz. depolama. Ancak lignin.7.. Sayı 30.) Diğer Üniteler -Çeşitli katı atıklar (büro ve yemekhane atıkları) Kostikleşme -Yeşil likör tankı ve kostikleştirme tankı çamurları. iri odun parçaları -Rejektler (düğüm.T. Kağıt sanayi atıklarının üretim işlemlerinin bir sonucu olarak organik içerikli olmaları nedeniyle BOİ..Geri kazanma fırınından soda tozu -Katı yakıtlı kazanlarda uçucu kül -Özellikle sülfit tesisi işletmelerinden -Bütün yanma proseslerinden -Başlıca kraft selüloz üretimi ve geri kazanma işlemlerinden Atıkları ile -Pişirici blöfleri ve atık likörün buharlaştırılmasında çıkan yoğunlaştırılmamış gazlar Kaynak : SEKA Genel Müdürlüğü. rengi açmak için kimyasal çöktürme. SEKA Dergisi.vs.) yonga veya elyaf döküntüleri Kağıt Hamuru /Kağıt Tesisi -Temizleyici rejektleri Kazan Dairesi -Kül veya yağlı talaş Atık Su Tasfiyesi -Çökeltme havuzu çamurla (Kim. 7.Ş..’de ve Tablo: XI.3. Kağıt sanayi atıklarının arıtılmasında aktif çamur ve mekanik havalandırmalı havuzlar yaygın olarak kullanılmaktadır. budak. Özellikle kuvvetli atıksuların arıtılmasında havalı sistemlerin getirdiği yüksek işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla anaerobik sistemlerin de kullanılması cazip hale gelmektedir. çakıl. Kağıt Hamur ve Kağıt Endüstrisi Projesi.’de verilmektedir.M. taş. dengeleme ve organik maddenin biyolojik parçalanması için lagünleme gibi biyolojik. Tablo: XI. zor ayrışan maddelerin proseste ortaya çıkması biyolojik arıtmada sorunlar yaratmaktadır.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.7.3.4. Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Kimyasal Maddeler a. Kireç : Atık suların nötralizasyonunda kullanılır. b. Amonyak: Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmaların besin ihtiyaçlarını karşılamak için azot (N) besin kaynağı olarak verilir. 600 lt/gün c. Fosforik Asit : Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmalara besin maddesi vermek için fosfor kullanılır. 140 lt/gün. d. Köpük Kesici : Havalandırma havuzlarında oluşabilecek köpüğü engellemek için çöktürme çıkışında verilir. 40 lt/gün. e. Polielektrolit : Çamurun suyunu önce çamura verilir. 100 kg/gün. almak için belt filtrelerinde hemen

f. Sülfürik Asit (H2SO4): Nötralizasyon amacıyla kullanılmaktadır. g. Amonyum Hidroksit-Fosforik Asit : Biyolojik arıtma ve bakteri büyümesine yardımcı olması için verilir.(N ve P )ihtiyacı için kullanılır. h. Sudkostik : Pres eleklerin temizlenmesinde kullanılır. i. Şap : Çökmenin iyi olmadığı zamanlarda kullanılır. j. Kostik : pH ayarlamasında kullanılır (Atık su girişinde). k. Klor : edilir. Atık sular havalandırıcı lagünlere verilmeden önce klor ile dezenfekte

l. Anyonik Tip Polielektrolit : Durultma havuzlarında daha iyi bir çökelmeyi sağlamak üzere gerektiğinde kullanılır. m. Alüminyum Sülfat : Atık suyun içindeki çökelebilen katı yumaklaştırmak için kullanılır (Bu amaçla CaCO3 de kullanılır.). maddeleri

n. Anyonik Polielektrolit : Hızlı ve yavaş karıştırma havuzlarında yumaklaştırmanın daha etkili ve daha büyük olması için kullanılır. o. Triple Süper Fosfat : Havalandırma havuzlarında biyolojik çamurların faaliyetlerinin uygun şekilde devamını sağlayacak şekilde BOI:N:P oranını düzenlemek amacıyla kullanılır. p. Demir Sülfat: Havalandırma ve son çöktürme havuzunda biyolojik çamurun çökelme özelliğini iyileştirmek için kullanılır. XI.7.4. Kağıt Sanayi Atıklarının Çevre Üzerine Etkileri Kağıt hamurunun kağıt haline dönüştürüldüğü kağıt makinasından ortaya askıda katı maddesi yüksek, organik madde miktarı düşük beyaz renkli atık sular çıkmakta ve bu
286

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

atık sular bir miktar da fosfor içermektedir. Çevre üzerinde etkileri daha ziyade görsel ve içerdikleri organikler açısından alıcı ortamda sphaeratilus türü filamentöz atık su bakterilerinin üremelerini hızlandırmaları açısından önemlidir. Ağartma yapılan tesislerde selüloz üretiminden kaynaklanan atık sulara pişirmeden gelen kirlilik yükünün yanı sıra selüloz hamurunun klor ile ağartılması sırasında ortaya çıkan uçuk saman renkli, düşük pH’lı, yüksek miktarlarda organik madde içeren atık sular da katılmaktadır. Bu atık sular özellikle içerdikleri toksik, kanserojen ve mutajen klorlu organik bileşikler nedeniyle çevre açısından önemli bir problem teşkil etmektedir. XI.7.5. Kağıt Üretiminde Geri Kazanım Çalışmaları Bütün sanayi kollarında olduğu gibi kağıt sanayinde de kirlilik problemini sadece arıtma kademesinde ele almak hem ekonomik hem de teknolojik açıdan uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmemelidir. Sanayi tesisi, ilk kademede üretimde kullanılan teknoloji açısından ele alınmalı, mevcut teknolojinin ‘’az atıklı’’ veya ‘’atıksız teknoloji‘’ ile değiştirme imkanı araştırılmalıdır. İkinci kademe yaklaşım, mevcut proseslerin ıslah edilmesidir. Mümkün olan hallerde ‘’su geri devri’’ suretiyle atık su miktarı azaltılmalı, kimyasal madde kullanımına özen gösterilmelidir. Üçüncü kademede ise tesis içinde bir dizi geri kazanma üniteleri kurularak elyaf kaçaklarının tutulması, üretime geri döndürülmesi araştırılmalıdır. Bütün bu önlemlerin sonucunda hem arıtma maliyeti düşecek hem de üretim maliyetinde azalma meydana gelecektir. Ülkemiz atık kağıt geri kazanımında dünyanın önde gelen 30 ülkesi arasında % 36,98 oranla 24. sırada yer almaktadır. Bu oranın yükseltilmesi için yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. Bazı ülkelerin atık kağıt geri kazanma oranları Tablo:XI.7.5.’de gösterilmektedir. SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmit-SEKA ve Dalaman-SEKA işletmelerinde atık kağıt kullanılmakta, 1 ton atık kağıttan (% 75) yaklaşık 750 kg eski kağıt hamuru elde edilmektedir. XI.7.6. Selüloz Üretimi İle İlgili Çevre Dostu Kağıt Hamuru Ağartma Prosesleri, Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirlikleri ve Değerlendirilmesi Modern bir selüloz fabrikasının tasarımı çevresel etkilerinin, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, bunun yanı sıra ürünlerinin iyileştirilmesi göz önüne alınarak bir kompleks şeklinde gerçekleştirilmelidir Ürünün kendisi, hava emisyonları, atık sular ve prosesten gelen klorlu organik bileşikler dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü atık su rengi ve kokusu da yerel baskılar nedeniyle önemli bir konu haline gelmektedir. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan en yaygın yöntem sülfat pişirmesidir. Fakat sülfat pişirmesi sonucunda elde edilen kağıt hamurunun klorla beyazlatılması sırasında ortaya çıkan klorlanmış organik maddeler, fenoller, furanlar ve dioksinler çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle son yıllarda beyazlatma prosesinin çevreyle dost kimyasallar kullanılarak yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

287

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları
Sıra Ülke Adı Kağıt-Karton Tüketimi Atık Kağıt Geri Atık Kağıt Geri No (Bin Ton) Kazanımı (Bin Ton) Kazanım Oranı (%) 1 Avusturya 1712 1362 79,56 2 Hollanda 3412 2660 77,96 3 Almanya 17642 12942 73,36 4 Kore 6639 4687 70,60 5 Rusya 2655 1726 65,01 6 İsviçre 1718 1094 63,68 7 İsveç 2208 1384 62,68 8 Japonya 30303 16893 55,75 9 Tayvan 5097 2814 55,21 10 Avusturalya 3461 1762 50,91 11 Danimarka 1222 615 50,33 12 İspanya 6437 2963 46,03 13 ABD 94648 42915 45,34 14 Fransa 10939 4944 45,20 15 Belçika 3523 1588 45,08 16 Meksika 4824 2102 43,57 17 Kanada 7517 3168 42,14 18 Finlandiya 1668 697 41,79 19 İngiltere 12692 5156 40,62 20 Güney Afrika 1725 685 39,71 21 Endonezya 3105 1200 38,65 22 Brezilya 6363 2416 37,97 23 Arjantin 1776 666 37,50 24 Türkiye* 2123 785 36,98 25 İtalya 10305 3629 35,22 26 Malezya 2349 785 33,42 27 Polonya 2255 717 31,80 28 Çin 35859 11200 31,23 29 Tayland 1898 565 29,77 30 Hindistan 4020 750 18,66 *Türkiye, kağıt-karton tüketiminde dünyada ilk 30 içindeki ülkelerle karşılaştırıldığında, atık kağıt geri kazanım oranına göre 24. sırada yer almaktadır. Kaynak: PPI, Temmuz, 2001.

Üzerinde Çalışılan Yeni Teknolojiler Şu Şekilde Sıralanabilir a. İleri delignifikasyonu pişirmesi, b. Oksijen delignifikasyonu, c. Elemental klorun klordioksit ile yer değiştirmesi, d. Ozon, oksijen ve peroksitle beyazlatma. Bu sistemlerle ağartma yapıldığında atık sularda klorlu organik madde miktarı 1.5-2 Kg/ton selüloz olarak gerçekleşmektedir.Çoğu zaman beyazlatma ünitelerinin modernizasyonu tek başına yeterli olmamaktadır. Selüloz üretim proseslerinin de çevreyle dost hale getirilmesi gerekmektedir. XI.7.7. Sektördeki Kuruluşlar Yukarıda da bahsedildiği gibi kağıt sektöründe 31’i özel sektöre, 9’u kamuya ait olmak üzere kağıt-karton üreten 40 kuruluş bulunmaktadır. Ayrıca kamuya ait 1 tesiste de sadece selüloz üretilmektedir. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Biçimi, Kapasitesi, İşçi Sayısını gösteren bilgiler Tablo:XI.7.6’da verilmiştir. Ayrıca, Harita: XI.4’ de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre ait Kağıt-Karton Fabrikalarının adları, bulunduğu il ve bölgeler ise gösterilmiştir.

288

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Türü, Kapasitesi, İşçi Sayısını Gösteren Bilgiler
Sıra No Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer Statüsü Üretim Türü 1998 Yılı Kapasitesi (Ton/yıl) 702.700 39 000 İşçi Sayısı 4.750 ---790 302 636 ---396 673 1.676 277 2.633 61 139 204 306 165 50 49 70 86 153 134 243 227 70 376

A- Seka Toplam 1 Seka

Afyon/Çay

Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel

2 Seka Akdeniz/ Mersin 3 Seka Aksu/ Giresun 4 Seka Balıkesir 5 Seka Bolu 6 Seka Çaycuma/ Zonguldak 7 Seka Dalaman/ Muğla 8 Seka İzmit 9 Seka Kastamonu B-Özel Sektör Toplamı 1 Akasan Adana 2 Viking Aliağa/İzmir 3 Meteksan Ankara 4 Marmara Bilecik 5 Toprak Kağ. Bozöyük/ Bilecik 6 M.Karton Çorlu/ Tekirdağ 7 Çopikas Çorum 8 Dentaş Denizli 9 Olmuksa Edirne 10 Tire-Kutsan İzmir 11 Alkim İzmir 12 K.Maraş Kahramanmaraş 13 İpek Kağıt Karamürsel 14 Kartonsan Kullar/İzmit 15 Selkasan Manisa 16 Meteksan Muratlı/ Tekirdağ 17 Parteks Adana 18 Özaltın Adana 19 Trakya Çorlu/Tekirdağ 20 Gürsoylar Çorum 21 Korsel Eskişehir 22 Çılkız Gaziantep 23 Halkalı İstanbul 24 Uçal İstanbul 25 Mopak İzmir 26 Ve-Ge İzmir 27 Levent İzmir 28 Ürün İzmir 29 Simka Kayseri 30 Kombassan Konya 31 Kombassan Tekirdağ A+B (Genel Toplam) (*) Tahmini Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, 2001.

Kamış-Sam Selülozu Oluklu Mk.K. 155.000 Gazete K. 82.500 Gazete K. 100.000 Lif.Lev Lam. Üre. 46 000 Kraft Torba K. 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 120.000 Sigara Kağıdı 10.200 1.204.386 Oluklu Mk.K. 30.000 Çeşitli K. 25.000 Y.Tab’ı+Karton 29.000 Oluklu Mk.K. 50.000 Y.Tabı+Tmz. 62.886 Oluklu Mk.K. 90.000 Oluklu Mk.K. 14.500 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 90.000 Yazı Tab’ı K. 55.000 Oluklu Mk.K. 110.000 Temizlik K. 35.000 Karton 155.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 10.000 Oluklu Mk.K. 5.000 Karton+Tmz. 18.000 Oluklu Mk.K. 30.000 Karton 6.000 Karton 4.00 Oluklu+Karton 60.000 Sarg.+Tem.+Kart 13.000 Yazı Tab’ı K. 36.000 Yazı Tab’ı K. 20.000 Çşt.K.+Kart 7.000 Temizlik K. 5.000 Çşt.K.+Kart 6.000 Yazı Tab’ı K. 45.000 Karton 35.000 1.907.086

300(*)

7.383

Kaynaklar 1. Leblebici Z., Kağıt Sanayinde Atık Su Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, Çevre Bakanlığı, Kasım 1992. 2. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kağıt Sanayi ÖİKR., Ankara, 2000. 3. SEKA Genel Müdürlüğü, İzmit, 2001.

289

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8. GÜBRE FABRİKALARI VE ÇEVRE Gübre endüstrisi; kimya sanayinin tarımda bitkiler için gerekli fosfor, azot, potasyum ve diğer bitki besin maddelerini basit veya bileşik olarak üreten endüstri koludur. Gübre endüstrisinde ürünler; azotlu gübreler, fosfatlı gübreler, potaslı gübreler, karışık gübreler ve bileşik gübreler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu grupların içerdiği gübre türleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. A. Azotlu Gübreler : Amonyum nitrat, amonyum sülfat, üre ve diğer azotlu gübreler B. Fosfatlı Gübreler : Süper fosfsat ve diğer fosfatlı gübreler C. Potaslı Gübreler : Potasyum sülfat ve diğer potasyumlu gübreler D. Karışık Gübreler : Değişik gübre tiplerinin fiziksel yollarla karıştırılması ile meydana gelen gübreler. E. Bileşik Gübreler : Azot, fosfor, potasyum ve diğer bitki besin elementlerini kapsayan maddelerin kimyasal yollarla birleştirilmesi suretiyle elde edilen gübreler. Gübre endüstrisinde üretilecek gübre cinsine göre farklı hammaddeler kullanılarak çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bazı ürünler diğer bir ürünün hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Endüstride hammaddelerin bir bölümü dışardan alınmakta, bir bölümü ise tesis içinde ara ürün olarak üretilmektedir. Gübre endüstrisinde kullanılan ara ürünler sülfürik asit, asittir. XI.8.1. Gübre Sanayinde Ürün Cinsine Bağlı Olarak Kullanılan Hammaddeler XI.8.1.1. Azotlu Gübreler Amonyum nitrat : Kalsiyum karbonat, karbonat, nitrat asidi, amonyak, kireç taşı, dolamit, limonit, sülfat asidi. Amonyum sülfat : Amonyak, alçı taşı oleum, karbondioksit, piroliz gazı, siklohekzanon, sülfat asidi, karbondioksit, amonyak. XI.8.1.2. Fosforlu Gübreler Normal süperfosfat (NSP): Fosfat kayası, sülfat asidi. Triple süperfosfat ( TSP): Fosfat asidi, fosfat kayası. XI.8.1.3. Kompoze Gübreler Mono amonyum fosfat (MAP): Fosfat asidi, amonyak. NPK türleri (azot, fosfor, potasyum): Mono amonyum fosfat, üre, amonyum sülfat, kalsit, potasyum klorür, kaolen. fosforik asit ve nitrik

290

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2. Gübre Sanayinde Kullanılan Prosesler XI.8.2.1. Sülfürik Asit Üretimi Elemental sülfürün yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu, sülfürdioksit elde edilir. Reaksiyonlar sonucunda asit atılmamakta ancak çıkan önemli miktardaki ısı ve yıkama suları önemli problemler oluşturmaktadır. XI.8.2.2. Fosforik Asit Üretimi Üretimin büyük bir bölümü ıslak prosesle gerçekleştirilmektedir. Metod, fosfat kayasının bir bölümünü oluşturan fosfatın çözülmesi için kuvvetli bir asit kullanımını içerir. Bu proses için sülfürik asit ve nitrik asit kullanılmaktadır. Bu asitlerin kullanımı sonucunda önemli miktarda flor gazı açığa çıkmaktadır. Flor ’’Scrubbing’’ yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır. Sonuç olarak flor içeren atık sular oluşmaktadır. Fosfat gübresi üretiminde, fosfat kayasından fosforik asit eldesi atığında kadmiyum bulunan önemli bir ünitedir. XI.8.2.3. Nitrik Asit Üretimi Nitrik asit amonyağın hava ile oksidasyonu sonucunda üretilmektedir. Proses iki aşamadan oluşmaktadır. A. Nitrik oksitlerin oluşturulması için amonyağın oksidasyonu,. B. Nitrik asit üretimi için ,nitrojen peroksitlerin su ile reaksiyonu, Bu proses sonucunda ortaya atık olarak makine yağları çıkmaktadır. XI.8.2.4. Azotlu Gübreler Amonyak, azotlu gübre üretiminde baz olması ve atık karakteristiğine önemli etkisi olması açısından önem taşımaktadır. Amonyak üretimi için dört metod vardır. En yaygın metod doğal gazın buharla işlenmesi prosesine dayanan metodtur. Bu metodta doğal gaz ve buhar hidrojen, karbon monoksit ve karbondioksit oluşturulması için uygun olan bir katalizden geçirilir. Daha sonra gerekli nitrojeni sağlamak üzere hava eklenir. Prosesin en önemli atık su kaynağı baca yıkama suyudur ve gübre üretimi sonunda atılan en kirli atık su özelliğine sahiptir. XI.8.2.5. Amonyum Sülfat Sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu oluşan amonyum sülfat kristallerinin ‘’centrifugation‘’ yolu ile ayrıştırılması sonucu elde edilmektedir. Proses sonunda kirlilik potansiyeli olan atık su oluşturmamaktadır. XI.8.2.6. Normal Süperfosfat Üretimi fosfat kayası ve % 60-70 ‘lik sülfürik asidin karıştırılması esasına dayanmaktadır. Reaksiyonun ekzotermik olması nedeniyle oluşan kütle hızla katılaşır, bu sırada başta flor olmak üzere, gaz çıkışları olur, flor gazının scrubberlar yolu ile atılması , önemli atık su problemine yol açmaktadır.
291

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2.7. Triple Süper Fosfat Üretimi için en çok kullanılan metodta fosfat kayası % 64-75’lik sülfürik asit ile reaksiyona girmektedir. Bu reaksiyon ekzotermiktir. Flor gazının atılması ile ortaya önemli bir atık su problemi çıkar. XI.8.2.8. Monoamonyum Fosfat (MAP) Üretimi için en çok ‘’slurry’’ prosesi kullanılmaktadır. Proses amonyak ve fosfatın ekzotermik reaksiyonu esasına dayanmaktadır. Atık suyu yoktur. XI.8.2.9. Kompoze (NPK) Gübre Üretimi için genel olarak üç metod kullanılmaktadır. En pratik metod, kuru gübrelerin parçalanması ve istenen kompozisyona göre karıştırılmasıdır. Prosesin kuru olması nedeniyle atık su problemi yoktur. Fosforik asit kökenli kompoze gübre üretimi, potas parçacıklarının DAP ile karıştırılması sonucu gerçekleştirilmektedir. XI.8.3. Gübre Sanayi Atıkları ve Kontrolü XI.8.3.1. Sıvı Atıklar Gübre fabrikalarında başlıca atık su kaynakları: Kirlenmiş sular, kristal yıkama suları, proses kondensatı, kaçak ve sızmalar, yaygın kaynaklar ile su arıtma tesisi atık suları, kazan kondensat suları, temassız soğutma atık suları ve kompresör atık sularıdır. Kirli sular tesislerde gaz veya sıvı herhangi bir akımla teması olan sular ve satüratörkristalizatör ünitesine bağlı barometrik kondansatörden kaynaklanmaktadır. Kristal yıkama suları kristalleri saflaştırmak için yapılan yıkama işleminden kaynaklanır. XI.8.3.2. Çamurlar Gübre fabrikalarında; proses atığı olarak gaz yıkayıcılarda biriken çamurlar çoğunlukla geri kazanılabilir. Arıtım sistemlerinden kaynaklanan çamurlar daha önemli olup bunlardan başlıcaları; iki kademeli kireçle çöktürme sistemi çamurları biyolojik arıtma uygulanıyorsa, buradan kaynaklanan organik yapıdan çamurlar ve biriktirme bekletme havuzları dibinde biriken çamurlardır. Biriktirme havuzları dibinde biriken çamurlardan bir kısmı, zararlı atık özelliğindedir. Çamur uzaklaştırılması için, çamur cins ve miktarına bağlı olarak uygun teknolojilerin seçimi önem taşımaktadır. Gübre fabrikalarında fosfat alt kategorisinde jips havuzunda biriken çamurlar içerdiği fosfor, florür ve çeşitli ağırlıklı metaller yönünden zararlı atık olarak değerlendirilmektedir .Bu çamur içerisinde işlenen fosfat kayasından daha konsantre uranyum ve radyum da bulunabilir. Bunun dışında proselerde oluşan bazı destilasyon kalıntıları, katalizör atıkları, arıtma sistemlerinden özellikle konsantre rejenerasyon atıkları veya ayırıcıda sıyrılan yağlar zararlı atık olarak değerlendirilir. Gübre fabrikalarında işlenen fosfat kayasında çok düşük konsantrasyonda, radyum ve uranyum bulunabilir. Arıtma çamurlarında ve jips havuzunda biriken çamurda biraz

292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

daha konsantre hale gelen bu maddeler, genelde radyoaktivite açısından sorun oluşturacak düzeye erişmemekle birlikte dikkatle izlenmektedir. XI.8.3.3. Gaz ve Toz Atıklar Gübre fabrikalarında, çoğunluğu partiküler madde niteliğinde olmak üzere, çeşitli hava kirleticileri olmakta ancak , bunlar uygulanan geri kazanma uygulamaları ve hava kirliliği önleme sistem ve cihazları ile kontrol edilerek atmosfere verilmemektedir. Endüstride genel olarak hava kirlenmesinin, hava kirliliği önleme uygulamasıyla su kirlenmesine dönüştüğü söylenebilir. Fosfat kompleksinde, sülfürik asit tesisinde, fosfat kayası işleminde toz toplayıcı ve diğer tesislerdeki gaz yıkayıcılar, hava kirlenmesi açısından önemli noktalardır. Azot grubunda, amonyak üretiminde reforming ve gaz saflaştırma üniteleri, üre üretiminde pril kulesi çıkışı, amonyum nitrat üretiminde pril kulesi çıkışı ve nötralizasyon ünitesi, nitrik asit tesisinde yerleştirici aynı şekilde hava kirlenmesi açısından önem taşır. Amonyum sülfat üretiminde kristalizatör, birleşik gübre üretiminde gaz yıkayıcı ve kompoze gübre üretiminde toz filtresi de hava kirlenmesinde önemli noktalardır. XI.8.3.4. Katı Atıklar Fosfat kompleksinden kaynaklanan inorganik yapıdaki katı atıkların dışında, gübre endüstrisinden önemli miktarda katı atık kaynaklanmaktadır. Fosfat kayasından fosforik asit üretimi sonucunda katı atık olarak kadmiyum içeren jips (kalsiyum sülfat) atılmaktadır. Bu metod fosfat kayasının kuvvetli asitle çözülmesi esasına dayanır. Bu amaç için genellikle sülfirik, hidroklorik veya nitrik asit kullanılmaktadır Gübre sanayinden atılan kadmiyum miktarının önemli bir kısmı ürünün yani gübrenin içinde bulunmaktadır. Kadmiyum atıklarının % 56’sı gübre sanayi atıklarından, bu miktarın % 48’i ise fosfat üretiminden kaynaklanmaktadır. XI.8.3.5. Gürültü Gübre sanayinde öğütme işlemleri, gürültü açısından önemlidir. Arıtma işlemleri arasında havayla amonyak sıyırma işleminde önemli ölçüde gürültü kaynaklanmaktadır. Bu işlemde motorlar, fanların çalışması, su akışı gürültüye neden olmaktadır. Bir amonyak sıyırma kulesi dibinde, gürültü düzeyi 64 dBA olarak ölçülmüştür. Ancak önlem alındığı taktirde, havayla sıyırma kulesinden 200 metre ötedeki gürültü düzeyi 4-6 dBA’ya düşürülebilmektedir. XI.8.3.6. Gübre Sanayi Atıklarının Arıtılması Kadmiyum içeren fosfat gübresi atıkları ya da jipsin, tehlikeli atık oluşu göz önüne alınarak landfilling yapılması uygun görülmektedir. Bu uzaklaştırma yönteminin uygulanmasında çok özel önlemler alınmalıdır. Örneğin; oluşabilecek sızıntıların yer altı sularına karışması önlenmelidir. Fosforik asit atıklarının diğer özellikleri yüksek flor konsantrasyonu, düşük pH, yüksek fosfat ve askıda katı konsantrasyonudur. Genellikle kullanılan metod, katıların çökmesini sağlayacak yeterli süre tanındıktan sonra suyun prosese geri döndürülmesidir. Geri döndürülen florlu suyun taşması, atık su problemine yol açmaktadır. Taşmayı
293

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

önlemek için dinlendirme havuzlarının yapılması ve bu havuzlarda flor içeren suyun arıtılması gerekmektedir. İki aşamalı kireçleme metodunun ardına alum ile yumaklaştırma ve çöktürme proseslerinin eklenmesiyle başlangıçta 93-135 mg/l olan flor konsantrasyonu 1-2 mg /l ‘ye kadar düşürülebilmektedir. Kireç kullanarak elde edilebilecek maksimum presipitasyon, pH’nin 12 veya daha yüksek olması durumunda elde edilmektedir. Ancak alum kullanarak elde edilebilecek optimum yumaklaştırma pH 6-7 civarındadır. Ortaya çıkan atık su, baca gazı yıkama prosesinden gelen amonyak, sodyum hidroksit ve karbonattır. Türkiye’deki gübre üretim tesislerinin bir kısmında amonyak üretim ünitesi bulunmadığından bu maddenin üretiminden doğabilecek kirlilik de söz konusu değildir. Yukarıda açıklanan atıkların arıtılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Amonyum nitratın arıtılması iyon değiştirme yöntemiyle denenmiştir. Kuvvetli asit katyonundan oluşan resinden sürekli amonyum akışı sağlanmış ve daha sonra zayıf bazlı bir resinden geçirmek suretiyle anyonların yok edilmesi yoluna gidilmiştir. Amonyum içeriği yüksek olan atık suların arıtılması için fixed film biyolojik reaktörler denenmiş ve çok verimli olduğu görülmüştür. Amonyak arıtımı “air stripping” metodu ile gerçekleştirilmektedir. Denemeler sonunda amonyak arıtımının veriminin pH 11’den sonra düştüğü gözlenmiştir. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI.8.1.’de verilmektedir. Ayrıca Harita:XI.5.’de Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler gösterilmiştir.

Kaynaklar 1. DİE, Çevre İstatistikleri Şubesi, 1991. 2. ODTÜ Çevre Araştırma Merkezi, Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi,1992. 3. Çevre Bakanlığı, Gübre Üretimi ve Çevre, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi. Bşk.,1993. 4. Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. , APK Bşk. , Çevre Araştırma Şubesi, 1993.

294

Karma Ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasiteleri Kuruluş Tesis Yeri Bandırma BAGFAŞ Gübre Cinsi AS TSP DAP/(NPK) (DAP)/NPK (DAP)/NPK TSP NPK DAP/(NPK) TSP ÜRE NPK NPK (DAP)/NPK AN26 DAP AN26Granül AN26 AN26 NPK DAP NPK Kapasite (Ton/Yıl) 214500 160000 165000/(220000) (165000)/220000 759500 (160000)/330000 185000 200000 (160000)/300000 185000 870000 561000 118000 679000 330000 (198000)/330000 594000 148500 1402500 40000 338500 594000 300000 227200 200000 1699700 5740700 N (Ton/Yıl) 45045 29700 44000 118745 66000 40000 60000 100000 258060 23600 281660 66000 66000 154440 26730 313170 10400 88010 154440 60000 40896 40000 393746 1273321 942222 P2O5 (Ton/Yıl) 68800 75900 44000 188700 66000 79550 40000 60000 79550 259100 23600 23600 66000 66000 68310 200310 BBM Top. Ankara. 295 .8. 2215543 Kaynak : DPT.T. Beş Yıllık Kalkınma Planı.1 Türkiye’de Kamu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. (Ton/Yıl) 45045 68800 105600 88000 307445 132000 79550 80000 120000 79550 359100 258060 47200 305260 132000 132000 154440 95040 513480 10400 88010 154440 120000 145408 80000 598258 Pay % Toplam EGE GÜBRETAŞ İskenderun Toplam Yarımca İGSAŞ Toplam Ceyhan TOROS Mersin Toplam Kütahya TÜGSAŞ Gemlik Samsun Elazığ Toplam Fiziki Top.C. 2000. N P2O5 Aliağa Yarımca 14 6 16 14 23 60000 104512 40000 204512 27 57 43 BBM TOP. VIII. Gübre Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu.

aktif kizelgur ve makine fabrikaları ürünleri girmektedir. Difüzörün kıyım giren ucundan şerbet. Melaslı Kuru Küspe: Yaş küspe ile melasın karıştırılması ve kurutulmasından elde edilen ve büyükbaş hayvanlara yem olarak verilen besin maddesidir. Bulundukları Bölgeleri.T. Ayrıca Harita:XI.C. XI.1. TÜRKİYE’DE ŞEKER FABRİKALARI VE ÇEVRE Şeker üretim sanayinin esas faaliyet alanı. kristal yahut beyaz şeker üretilmesi veya ham şekerin rafine edilmesidir. Pancar kıyımları bir taşıma bandı ile nakledilirken otomatik olarak tartılır ve kantar pancar miktarını toplayarak kaydeder. Pancar kıyımı kendi yönüne ters yönde hareket eden 75 oC sıcak su ile temas ettirilerek içindeki şekerin suya geçmesi sağlanır. melas. b. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Üretim Yöntemi Bir şeker fabrikasına ait proses akım şeması şu şekildedir: a. pancar önce kesme makinalarında kıyılır. Yaş Küspe: Pancardan şeker üretiminde. şeker şerbeti. Difüzörden çıkan ve şekeri alınmış pancar kıyımlarına küspe denir. şeker kamışı veya şeker pancarından ham şeker. kuru maya. İşlenen pancara göre takriben % 4-5 oranında elde edilir. 296 . İspirto. Pancardan şekerin alınması için. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. d. alkol. Pancar kıyımları ise şekeri alınmış olarak difüzörü terk ederler.9.9. Pancar kıyımlarından şekerin alınması “Difüzör” denilen tam otomatik aparatlarda yapılır. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının Adları.9. pancar kıyımlarının difüzörlerde ters akım prensibine göre sıcak su ile ekstrakte edilmesi süretiyle şeker şerbete geçirilir. ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır. Şeker sanayi kapsamına ise şeker.6. yan ürün olarak da melas ve yaş pancar küspesi elde edilmektedir.1’de verilmiştir. diğer ucundan şekeri alınmış kıyımlar yani küspe alınır. Şeker fabrikalarında kristal ve küp şeker ile melaslı kuru küspe üretilirken. Melas: Şeker üretim teknolojisinde bu günün mevcut teknik imkanları ile kristal halde sakaroz elde edilemeyen en son şuruptur. c. melaslı kuru küspe.’de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının bulunduğu yerler ise. gösterilmiştir. Statüleri ve Kapasitelerini Gösteren Bilgiler Tablo:XI.

Anadolu Marmara O.1 Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarına Ait Yer Bölge ve Kapasiteleri Kapasitesi Toplam Şeker Küp Şeker üretim (ton/yıl) (ton/gün) 1742000 1342.5 137.5 275 275 545 300 137. (ton/gün) 4380.5 478 300 178 800 200 200 400 5 659 Marmara Ege Bölgesi O.Bağlı Ortaklıklara Ait Şeker Fabrikaları 1 2 C. Genel Müdürlüğü.5 450 245 275 275 275 137.T.Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D.9. B.Kamuya Ait Şeker Fabrikaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B.Karadeniz D.Özel Statülü Şeker Fabrikaları 1 2 3 Genel Toplam (A+B+C) Fabrika Adı Toplam Afyon Ağrı Alpullu Ankara Bor Burdur Çarşamba Çorum Elazığ Elbistan Erciş Ereğli Erzincan Erzurum Eskişehir Ilgın Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Susurluk Turhal Uşak Yozgat Toplam Adapazarı Kütahya Toplam Amasya Kayseri Konya Bulunduğu Bölge Ege Bölgesi D. Özel Özel Özel Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.O.Karadeniz İç Anadolu İç Anadolu Sakarya Kütahya Amasya Kayseri Konya B.Karadeniz Ege Bölgesi İç Anadolu Bulunduğu İl Afyon Ağrı Kırklareli Ankara Niğde Burdur Samsun Çorum Elazığ K. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: XI.Anadolu İç Anadolu D. 2001.5 328 137.C. 297 .5 450 137.Anadolu Marmara İç Anadolu İç Anadolu Akdeniz O.5 73000 98000 33000 125000 29000 50 66000 23000 100 154000 39000 50 45000 300 138000 100 139000 50 17000 60000 51000 53000 50 37000 100 72000 50 124000 80 35000 50 55000 108000 67000 41000 450000 112000 123000 215000 2 300 000 80 40 40 1 423 Sıra No A.Anadolu D.Karadeniz O.Maraş Van Konya Erzincan Erzurum Eskişehir Konya Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Balıkesir Tokat Uşak Yozgat Statüsü Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Pancar İşleme (ton/gün) 104500 7000 3000 4000 3500 3700 5200 3300 6300 1800 3800 1800 8000 2000 3300 7500 7500 1500 3500 3000 3500 3000 6500 7000 1800 3000 8000 6000 2000 20000 5500 5000 9500 132 500 Melaslı Kuru Küspe.5 135000 150 34000 100 44000 50 63000 62.Ş.Anadolu B.Anadolu D.Karadeniz İç Anadolu D.O.Anadolu Akdeniz D.

ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır.1. Çöken yabancı maddelerin şerbetten uzaklaştırılması dekantör. j. Lapadaki şeker kristallerinin. bir bölümü de küspe kurutma tesislerine sevk edilir. Difüzörden elde edilen şekerin içindeki yabancı maddeler. döner filtre ve otomatik filtre üniteleriyle sağlanır. CaO bilahare kireç dairesinde Ca(OH) 2 haline getirilir. Son şeker kademesinin şurubu melas adını alır ve ispirto. gerekse şerbet tasfiyesinin teknolojisinin istediği optimumlarda gerçekleşmesi için otomatik kontrol ve ayar cihazları kullanılır. Küspe preslerde sıkılarak şeker ihtiva eden suyu difüzöre geri verilir. k. i.5 misli koyulaştırmaktadır. Elde edilen lapanın refrijerantlarda dinlendirilmesi kristalizasyonun tamamlanmasını sağlar. ı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e. Kuruyan kristal şekerin toz ve iri olan şekerlerden ayrılması eleklerde tamamlanır. m.C. Koyulaştırılan şerbet. Temizlenmiş şerbetten şekerin az enerji sarfı ile kristalizasyonun ilk basamağı. şerbeti çok kademeli bir tebhir sisteminde 4-4. Elde edilen ıslak şeker nakil organları ile kurutucuya taşınır. f. muayyen reaksiyon şartlarında Ca(OH)2 ve CO2 ile kireçleme ve satürasyon kazanlarında çöktürülür. n. şuruptan ayrılıp temizlenmesi santrifüjlerde tamamlanır.9. melastaki şekerin mayalanması yoluyla elde edilen etil alkol-asetikasit-sitrikasit. şekerin karamelize olmaması için pişirim kazanlarında vakum altında buharlaştırılıp şekerin kristalleşerek şerbetten ayrılması sağlanır.’de gösterilmiştir. XI. l. Gerek difüzörden şerbet istihsalinin. Şeker Fabrikalarından Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler Ana ürünler: Kristal ve küp şeker Yan ürünler: Pancar küspesi. 298 . Şeker yarı otomatik kantarlarda tartılır. Lapadan ayrılan şurupta iki kademe daha kristallenme yapılarak elde edilen orta ve son şekerler tekrar eritilip ilk kademede kristal hale getirilir. o. Sıkılmış yaş küspenin bir bölümü hayvan yemi olarak kullanılmak üzere taşıma bandı ile fabrika dışına. Şeker Fabrikası Proses Akım Şeması Şekil: XI. g. Şerbetin içindeki boyar maddelerin ayrılması CO2 gazının verildiği satüratörlerde yapılır.2. torbalanır ve ağırlık kontrolünden sonra ağızları kapatılan torbalar ambara sevk edilir. Bu araçlarda kullanılan CaO ve CO2 Eberhart tipi kireç ocaklarında CaCO3’ın kok kömürü ile reaksiyona sokulmasından elde edilir.T.9. h. melas. kuru küspe.

Buharlaştırma b.1. Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi. Kristal Şeker Refijerant Orta Şeker Son Şeker Refijerant Santrifüj Refijerant Santrifüj Melas Santrifüj Standart Şurup Kristal Şeker d.T. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. Haşlama Taze Su Küspe Ham Şerbet Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: I. Kireçleme II. Vakum Aparatları c.I. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Pancar Kıyım Melas. Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şekil:X.C. Kurutma Ambalajlama Afine Şeker Afine Lapa XI.Kireçleme CO2 Karbonatlama Dekantör Süzülmüş Şerbet Katı Çamur II Karbonatlama CO2 Sulu Şerbet a.Şeker Üretimi Akım Şeması 299 . Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi.9. Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere Şerbet Koyu dönüştürülmesi.9.3. Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması.

b) Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere dönüştürülmesi.3. önce toprak ve tortu tanelerinden dinlendirilerek ayrıldıktan sonra doğal arıtım için su toplama havuzlarına. Şeker Fabrikası atıklarında özel madde olarak saponin ve trietilamin vardır. Şlempe. e. melastan gelen bütün tuzlarla maya üretimi sırasında katılmış olan mineral tuzların ve mayalanmayı yapmış olan maya kütlesini kapsar. pancarla birlikte gelmiş bulunan taş. Şeker fabrikalarındaki bir diğer atık da şlempedir.4. Saponin güç ve yavaş parçalanan bir maddedir. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır..1. Kondens ve kondense suları şerbetin buharlaştırılması ve vakum kazanlarında kristallendirilmesi sırasında atılan sular olup az kirli ve geri kazanılan sulardır.T.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Melas. ana çözeltiden alkol destile edildikten sonra geriye kalan çözeltiye denir. akarsu ve gölleri kirletmekte ve çevre sağlığı açısından önemli kirlilik yükü taşımaktadır.4. Her ikisi de balıkları zehirler. d) Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi.9. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır.C. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: a) Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar. toprak veya çim araziye 300 . ot ve yaprak gibi çeşitli kirlilikleri taşır ve bu su kirlerden arıtılarak tekrar kullanılabilir. Pancar taşıma suyu. Bu kirli sular organik maddeleri içerirler. Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şeker Fabrikaları. XI. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Arıtma Yöntemleri XI. Kireç çamuru artıkları. c. Doğal Arıtım Bu yöntemde atık sular. c) Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi. b Pancar yıkama suları pancarla gelen inorganik maddeleri içerir ve kirlerinden arındırılarak tekrar kullanılabilir. Sonuç olarak şeker fabrikası atıkları. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: a. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: Şeker Fabrikaları. Bu çözelti. XI. d. Saponinin diğer bir özelliği de atıkların karıştığı çay ve nehirde köpük yapmasıdır.7.Difuzyon ve prese suları şerbet arıtımı sırasında atılan sulardır ve kirlidirler. lavör suları (CO2 yıkama suyu) ve bez yıkama suları şerbet arıtım bölümünden atılan kirli sulardır.

Yer filtreleri ile kirli suyun temizlenmesi. Bu nedenle büyük arazi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Suda bulunan organik maddeleri doğal koşullarda fazla sayıda mikroorganizmalara parçalatabilmek için mikroorganizmaların çoğalma koşullarına uygun ortamı yaratmak gerekir. Küçük tesislerde yapılan arıtım işleminde iki yöntem uygulanmaktadır. kirli suda bulunan organik maddeleri mikroorganizmalar aracılığı ile parçalamaktır. betondan yapılmış ve genellikle silindir şeklinde olup.5mt) olmalıdır. Yüzeyde mekanik filtrasyon olur.9. XI. Biyolojik Arıtım Kirli suların biyolojik arıtımından amaç. Su toplama havuzlarında yapılan doğal arıtımda ise havuz güneş ışınlarının ve oksijenin yeterli miktarda nüfuz edeceği derinlikte (1. 3. Küçük Tesislerde Yapılan Biyolojik Arıtım Bu yöntemle çalışmada bakterilerin organik maddeleri parçalama özelliğinden faydalanır. Dolgu maddesi olarak kok. Şayet yeşil alan yerine tarım arazisi kullanılır ise gerekli arazi miktarı iki katına çıkar. Bunun için de. 2. alt tarafında ızgara bulunan birkaç metre yüksekliğinde. Bunlar. b. bu suyun temizlenmesi için 50 ha yeşil alana ihtiyaç vardır. Yer filtresinin üzerinde kirli suyun muntazam dağılabilmesi için toprak yüzeyinin düz olması şarttır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yağmurlama veya salma sulama şeklinde verilirler. Geniş Alanlarda Yapılan Biyolojik Arıtım Bu tip çalışmada genellikle yağmurlama ve yer filtreleri kullanılır. suda eksik bulunan gıda maddelerinin miktarını artırmak gereklidir. humus ve ince kumlu silt iyi bir yer filtresi için uygundur. içine yüzeyinde mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayacak dolgu maddesi konur. Humuslu kum.4. Kirli su toprak arasından sızarken aşağıdaki olaylar meydana gelir. kumca zengin ve humuslu toprak. Kirli suyun verilmediği durgun zamanlarında. Yapılan hesaplara göre günde 1000 ton pancar işleyen bir fabrikadan % 50 kirli su çıkar ise. Çözünmüş maddeler toprakta bulunan bakteriler tarafından alınır. Doğal arıtımda su kendi kendini doğal olarak. hatta tuğla ve kireç taşı gibi gözenekli 301 . Yüzey sistemi (damlatma cisimleri) 2. suyun içerdiği oksijen miktarı ve mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştıracak olan. Bu da havuz derinliğinin az ve yüzeyinin fazla olmasıyla sağlandığından büyük alanlara gereksinme duyulan bir yöntem teşkil eder. Yer filtresi olarak yeşil sahalar veya tarla arazisi kullanılabilir.C. filtre edilerek tutulmuş veya absorblanmış maddeler toprak bakterileri tarafından biyolojik olarak yükseltgenir. içerdiği bakteriler yardımıyla arıtacağından bu işlem çok uzun zaman almaktadır. Biyolojik arıtım iki şekilde yapılmaktadır. 1. a. Bu sistemle çalışırken kullanılan sahalar küçük olduğundan bakteri miktarının çok olmasına önem verilir. 1.2. cüruf. Temizlenmenin iyi olabilmesinde toprak cinsinin de önemi vardır.T. Aktif Yöntem Yüzey metodu ile çalışan sistemlerde damlatma cisimleri kullanılır. küçük kapasiteli fabrikalar için uygundur.

Bu floklar aktif çamur floklarıdır. Damlatma cisimleri ile % 70-90 arasında bir arıtma elde edilir. Suda bulunan organik maddeler önce floklar tarafından absorblanır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler kullanılır. 302 . Akarsudaki kirlilik. soğuk havalarda işlemin çok yavaş yürümesi ve tesis masraflarının yüksek olmasıdır. Böylece damlatma cismini boydan boya kat eden kirli su. Çözelti içinde farklı elektrik yükü olan kolloitler bu kılıflar tarafından çekilerek su içinde yumakların (flok) oluşmasına sebep olur. Aktif yöntemle çalışırken suyun havalandırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Su içine devamlı olarak verilen hava aktif çamur floklarını devamlı hareket halinde tutar.5. Bu yöntemlerin en önemlisi basınçlı havalandırma ile hava karıştırıcılı sistemlerdir.9.3. Aerobik ve anaerobik sistemlerin kombine çalışması araştırılmış.9. XI. Damlatma cisimlerinin işletme zamanı 4-6 haftadır.C. Saponinin öldürücü etkisini yok etmek için bu tip suların 1/10 oranında ırmak suyu ile karıştırılması gerekir. Elde edilen sonuçlara göre kirli suları % 96-97 oranında arıtmak mümkündür. Su içinde çoğalan mikroorganizma hücrelerinin etrafında elektrikle yüklü kılıf teşekkül eder. Bunun sebebi aerobik çalışma esnasında viskoz madde yapan bakterilerin çok fazla çoğalması ve aktif çamurun çökmesini engellemesidir. Kimyasal bileşikler haline getirilir veya mikroorganizmalar için gerekli maddelerin yapılmasında kullanılır. Sistemde. Damlatma cisminin altında bulunan ızgaraların arasından baca gibi yukarı çekilir. ilk iki aşamada anaerobik parçalanma son aşamada ise aerobik parçalanma olur. Aktif yöntemle biyolojik arıtım yapılmak istenen suya devamlı olarak hava verilir. Bakteriler suda bulunan kirli maddeleri de parçalar. Bu nedenle pratiğe uygulanması gecikmektedir.4. sonra floklarda bulunan mikroorganizmalar tarafından alınarak parçalanır. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar. Sistemin en büyük sakıncası.mg saponin bulunması balıkların ölmesine neden olur. pancar yüzdürme suyunda ise inorganik maddeler fazladır.1. aşağıdan çıktığı zaman temizlenmiş durumdadır. alınan sonuçlar olumlu olmuştur.T. Yalnız böyle çalışmada reaksiyon zamanı daha uzun olmaktadır. Şeker Fabrikası Atıklarının Alıcı Ortamda Oluşturduğu Olumsuz Etkiler Şeker Fabrikasının kirli suları organik ve inorganik maddeleri içerir. Organik maddeler. XI. böylece bakterilerin çoğalması daha hızlandırılmış olur. karbonhidratlar ve azotlu bileşiklerdir. Kirli su dolgu maddelerinin yüzeyini yalayarak aşağı doğru akarken bakterilerle temasa gelir. Suyun litresinde 2.5.9. Kombine Sistemleri Taze ve deriştirilmiş kirli suları yalnızca aerobik parçalama ile istenilen arıtımı elde etmek güç olmaktadır. suyun debisi ile ters orantılıdır. XI. Burada akarsuyun küçük veya büyük debili olması çok önemlidir. Direkt Zarar Difüzyon suyu ile prese suyundan bulunan saponin balıkları zehirler ve öldürür.Akarsuya verilen atık suların zararlı etkisi iki şekildedir.5. Böylece bakterilerin oksijen ihtiyacı karşılanmış olur. Saponinin bir diğer özelliği de nehirde köpük yapmasıdır. Havanın devamlı verilmesiyle suda bulunan oksijen miktarı artırılır. Difüzyon suyu ile prese suyunda organik maddeler.

2001. Bilindiği gibi kirlenmemiş sular oksijence zengindir.Ş. 1986. 2. Araştırma Koordinasyon Daire Başkanlığı. Günde 2000 ton pancar işleyen bir şeker fabrikasından çıkan kirli sular 200. DSİ Genel Müdürlüğü.. Şeker Fabrikası Artıkları. 1997.T. DSİ. Bu oksijen kirli suyun karıştırıldığı akarsularda bulunan çözünmüş haldeki oksijenle karşılanır. Gıda Sanayi Atıksularının Biyolojik Arıtımı ve Şeker Sanayiinde Uygulama.5. İndirekt Zarar Kirli sularda bulunan organik maddelerin bozularak zararsız hale gelebilmeleri için oksijene ihtiyaç vardır.000300.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. G. Genel Müdürlüğü.2.000 nüfuslu bir şehrin atık sularının yapacağı kirliliğe eşdeğerdir.9. Ankara. Kaynaklar 1. Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı.Türkiye Şeker Fabrikaları A. 303 . ÜLKÜ. 3.

F. Birinci Temel Ürünler A. B.1’de verilmiştir.10. kemik. hem mezbaha hem de et. C. Mezbahalar ise. I. deri yüzme. Ancak en genel halde aşağıdaki gibi bir sınıflandırma da yapılabilmektedir a. Sucuk-salam ve hazır et üreten işletmeler.1. Dondurulmuş et ürünleri. Az işlemli et kombinaları.10. Et kombinaları. Taze et ürünleri. deri ve sakatat işleme ve rendering proseslerini içerir. genellikle hayvanların kesildiği bir kesim yeri olarak hizmet görmekte. Kompleks mezbahalar.T. Rendering tesisleri.10.1’de. Et konserve işletmeleri.MEZBAHALAR-ET ENTEGRE TESİSLERİ VE ÇEVRE Et entegre tesisleri. Ayrıca deri ve bağırsak değerleri mezbahalarda üretilenlere göre daha yüksektir. Et ürünleri endüstrisi en genel halde kullanılan proseslere göre aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmaktadır: A. Kombinalar. guddeler gibi kimya endüstrilerinde kullanılan ürünler de üretilmektedir. Canlı hayvan kesimi yapmayan et ürünleri işleme ve paketleme atölyeleri bu sınıfa girmektedir. Et parçalayıcı işletmeler. sadece kesme.XI. H. rendering yağları gibi sabun endüstrisinde. kesimden ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilerek çeşitli yan ürünlerin elde edildiği tesisleri kapsar. Çok işlemli et kombinaları. b. sadece et işleme proseslerini içerir. c. XI.10. Mezbahalar ve et entegre tesislerine ait Proses Akım Şeması Şekil. Mezbahalar. a. kan unu gibi hayvan beslenmesinde. Basit mezbahalar. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler XI. parçalandığı.2. safra. Jambon işletmeleri. C.1.1. sakatat ayırma işlemlerini içerir. Küçük et işleme tesisleri. Et işleme tesisleri ise. İşlenmiş et ürünleri.C. 304 .10. G.XI. büyük ve küçükbaş hayvanların kesildiği. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. B. Parça halinde işlenmiş et ürünleri. D.1. C. E. Ana ve Yardımcı prosesler ise Tablo. derisinin yüzülüp iç organlarının ayıklandığı ve böylece elde edilen karkastan çeşitli et ve et ürünlerinin üretildiği. yan ürünler hemen hemen hiç değerlendirilmemektedir Et kombinalarında ise et üretimi yanında ayrıca et-kemik. C.

dalak.Deri yüzme .1. c.sucuk.1. Köfte c.Hayvan yemleri Rendering Tesisleri (J) .Karkas .G. tütsüleme.Diğer hazır etler -Sosis. dilimleme vb. Emülsiyon teknolojisi uygulanarak işlenen et ürünleri. d.I) (A)’nın aynısı kendi kesimi dışında ayrıca karkas satın alır . Sosis d.Kavurma et . beyin.2.Rendering 305 .Et tuzlama-salamura . Tablo:XI.Kan -Sakatat -Kıl -Deri .Jambon . Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Ana ve Yardımcı Prosesler Alt Kategoriler Basit Mezbahalar (A) Ana Prosesler . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. Yenebilen iç organlar.2.Et tütsüleme .F.Dilimlenmiş et ürünleri . b.2.Parça et . Baş etleri(kelle).Sakatat ayırma (A)’nın aynısı Yardımcı Prosesler Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas Parçalama işlemlerinden Bir veya en çok ikisi Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas parçalama Kan işleme Rendering İşlemlerinden en az üç tanesi kestiği eti . ayaklar.C. . işkembe. dil. böbrekler.Et işleme Tesisleri . Kuşbaşı ve kıyma büyüklüğünde işlenen et ürünleri. baş ve ayaklar (sakatat).Sakatat .10.Ecza hammaddeleri .Donmuş et çözme .10.1.H.Ham veya işlenmiş kan -Rendering ürünleri .Tuzlanmış-salamura et . b.Yan ürünler .İşlenmiş çeşitli etler -Az miktarda Salam Sucuk Kompleks Mezbahalar (B) Az İşlemli Kombinalar (C) (A)’nın aynısı Sadece kendi kullanır Çok İşlemli Kombinalar (D) (E. İkinci Temel Ürünler a.Hayvan barındırma .Et konserveleme .T. testisler.2.Diğer et işlemleri Salam Sucuk üretme (C)’nin aynısı Ürün . Yağlar: İnsan gıdası olarak kullanılan iç yağlar. pişirme. salam.1.Konserve et . koyun ve keçi düz barsak.Karkas .Yenilir yağ . karaciğer.2.Kesme (öldürme) . Sucuk b.Konserveleme işlemleri (C)’nin aynısı . Pastırma ve füme etler a. Kıyma halinde parçalanarak üretilen diğer et ürünleri. Kavurmalar c. Hamburger d. kalp.pastırma .1.Ham veya yarı mamul deri .1.Paketleme . Salam XI. Konserve ürünler b. kurutma dondurma.Don yağ .Tütsülü et .Haşlama.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Birinci Hayvanlar İkinci Ürünler Ahırlar (Barındırma) Kuru Kan K O M B İ N A L A R B A S İ T M E Z B A H A L A R Öldürme (Kesme) Kan İşlenmesi Deri(Tabaklama) Domuz Kılı -Deri Yüzülmesi -Haşlama-Kıl Sökme -Deri İşlenmesi -Kıl Kazanama Yenilebilir Kısım -Sakatatların Ayrılması .Temizleme -Sindirim Organları -Temizleme -İşleme İşkembe vs. Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Proses Akım Şeması 306 . Karkaslar Çeşitli Yan Ürünler Soğutma Ayırma-Parçalama ve -Kemikleri -Yenilmez Ürün İçin -Rendering Parça Et Yenilebilir Yağlar Don Yağı Proses Suyu -İşleme: -Kıyma-Öğütme -Terbiye -Salamura -Tütsüleme -Pişirme -Konserveleme -Yenilebilir Ürün İçin Rendering Çeşitli Et Ürünleri Proses Suyu Geri Kazanma Şekil:XI.1.10.

3. Bu endüstri atık sularının arıtılması için belirlenen en uygun arıtma teknolojisi alt kategoriler ele alınarak aşağıda açıklanmıştır.10. .3. .10.10. karkas parçalama. işlem ve proseslerden oluşmaktadır. Yan Ürünler A.4. Deri.3. D. sakatat ayırma ve karkas parçalama işlemleri atıksularının bir ızgaradan geçirilerek tutma havuzlarına verilmesi. A.Kesme. deri yüzme. Et-kemik unu.Sindirim organları temizleme. Tırnak.boynuz unu B. Rendering yağları.C. . .2.İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) bunun için. İkinci aşama havalı biyolojik arıtma olarak seçilmelidir. Basit Mezbahalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. Kemik unu. A.Kesme.Ağıllardan gelen atıksuların bir kapandan geçirilmesi. .T.3. .İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) XI. C. XI.3. . ayıklama atıksularının eleklerden geçirilmesi.Sindirim organları temizleme – ayıklama (varsa domuz haşlama ve kıl sökme) prosesi atık sularının elekten geçirilmesi ve sonra deri işleme ve evsel nitelikli kullanımlardan gelen atıksularla birleştirilmesi. A. XI.1. Barsak.Atıksu akımlarının birleştirilmesi ve dengelenmesi. Kombinalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. deri yüzme. .Kanın atıksu akımına karıştırılmadan ayrı bir çukurda toplanması. .Yukarıdaki tüm atıksuların birleştirilmesi ve dengelenmesi. . . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.doğrama ve tüm et işleme prosesleriyle deri işleme prosesi dışındaki tüm yan proseslerin atıksularının birlikte toplanarak ızgaradan geçirilmesi ve tutma havuzlarında çökeltilerek yağının sıyrılması ve çözünmüş hava yüzdürmesi uygulaması.Atıksu akımlarının ayrılması. . Kan. A. 307 .10.Ağıllardan gelen atıksularının bir kapandan geçirilmesi. . Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri İçin En Uygun Arıtma Teknolojisi Mezbahalar ve et entegre tesisleri kategorisi üç alt kategoriden oluşmaktadır. İlk aşama havasız biyolojik arıtma . çökeltilerek yağ ve yüzücü maddelerin sıyrılması. sakatat ayırma.Tesis içi kirlenme kontrolü. işlem ve proseslerden oluşmaktadır.Atıksu akımlarının ayrılması. .1. Çeşitli tıbbi ve biyoteknolojik preparatlar.1. .2.

10.4 Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Et endüstrisi atıksularındaki kirliliğin belirlenmesi ve kontrolünde kalite ölçütlerine baz oluşturacak esas parametrelerin özellikleri ve etkileri şu şekildedir. Her bir alt kategori için en uygun arıtma teknolojileri Şekil:XI.C. hayvan ve bitki veya petrol türevleri orijinli. Bu maddeler evsel.3. işlem ve proseslerden oluşmaktadır. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. ızgaradan geçirilerek bir tutma havuzunda çökeltilmesi. Evsel nitelikli sular dışında tüm proses atıksularının birlikte toplanması.olabilir. Et İşleme Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim.Yağ ve Gres: Parametresi yağ ve gres sınıfına girebilen serbest ve emülsiyon halinde bulunabilen çok çeşitli maddeleri içerir. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir.3 ve Şekil:XI.. b. BOİ’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan.10.10. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. .: . a. yağ ve yüzücü maddelerin ayrılması. Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler.Toplam Askı Maddesi: Suda çözünmüş halde bulunmayan maddeleri kapsar. Evsel atıksularla birlikte ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma).Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BİO5): Evsel ve endüstriyel atıksuların oksijen gereksinimini ölçmede yaygın olarak kullanılır. Şekil:XI.3.4’de gösterilmiştir.T. XI. Askı maddeler çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. Tüm alt kategorilerde kirletilmemiş soğutma suları ve tesis alanı drenaj suları hiçbir arıtmadan geçirilmeden ve diğer atıksularla karıştırılmadan doğrudan alıcı ortama verilmelidir.2. Atıklardaki BOİ su kaynaklarına verildiğinde.10.10. . 308 .

T.deri yüzme.2.karkas parçalama atıksuları Gübre Evsel Nitelikli Atıksular Ağıl Atıksuları Kapan Katı Atık /// /// ızgara Tutma Havuzu Sindirim organları temizleme Ayıklama atıkları Elek Dengeleme İki Aşamalı Biyolojik Arıtma Çamur Katı Atık Çamur Alıcı Ortama Şekil:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan Çukuru Satışa Satışa veya Çamur Uzaklaştırma Kesme.10. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 309 .sakatat ayırma.C.

10.T.10. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Çamur Tüm Proses /// Atıkları /// Izgaralar Tutma Havuzu Çamur Alıcı Ortama Biyolojik Arıtım Evsel Nitelikli Atıksular Şekil:XI.sakatat ayırma.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan ----------------- Kan İşleme Satışa /// /// /// Izgaralar Deri İşleme Atıksuları Çamur Uzaklaştırma Veya Redreringe Tutma Havuzları Çözünmüş Hava Yüzdürmesi Kesme.3.C. et işleme ve tüm diğer yan proseslerin atıksuları Katı Atık Sindirim organları temizleme Ayıklama Elek Gübre Ağıl Atıksuları Kapan Evsel Nitelikli Atıksular Çamur Aerobik Biyolojik Arıtım Dengeleme Çamur Anaerobik Biyolojik Arıtım Alıcı Ortam Şekil:XI.deri yüzme.karkas parçalama. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 310 .

Mezbahalar ve Et Entegere Tesislerine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Mezbahalarda.5. Yağ ve gresler de su yaşamına. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler Parametre Birim Kompozit Numune 2 saatlik BOI KOI Yağ ve Gres PH mg/l mg/l mg/l mg/l 250 30 6-9 Kompozit Numune 4 saatlik 40 160 20 6-9 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.2’de verilmektedir.9. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir.2. 311 .1998 Tarih ve 19919 Sayılı R.C. et. İşkembe ve bunun gibi atıklar kanalizasyon sistemine verildiklerinde.10.T. yağ. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur.10. Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler. Bu sular genellikle yüksek KOI. Hayvan kesimi ve işleme tesislerinde önemli bir kirlilik kaynağı da temizlik işlemleridir. ayrı toplanmadan doğrudan arıtmaya verilmesi halinde biyolojik arıtım teknolojileriyle arıtımı mümkün olamamaktadır. kesimhane ve et işleme prosesleri sırasında oluşan atıksular kan. Bu nedenle kirlilik yüklerini azaltmak üzere yaş temizleme yerine kuru temizleme yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. yağ ve sakatat parçacıkları içerir. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. Kanın. ışık ve oksijen transferine etki eder.10. Bu etki daha çok balıkların solunum yollarının yağla kaplanması sonucu oluşur. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir. Tablo XI. gres ve yüzer maddeler içermektedir. SKKY’nde geçen parametrelere ait sınır değerler. XI. 4. Toplam askı maddeleri çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. Mezbaha işlemleri esas olarak kesme bölümü etrafında toplanmıştır. ışık ve oksijen transferini engeller. yüksek BOI’li askıda katı madde konsantrasyonu yüksek atıklardır. BOI5 toplam askıda katı madde. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir. Burada oluşan atıklar kırmızı-kahve renkli. Tablo XI. BOI’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar ve solunum yollarının yağla kaplanmasına neden olur. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir. Bu atıklar su kaynaklarına verilmesi halinde ise. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma başgösterir ve metan. Et endüstrisi atıklarında en önemli kirliliklerden biri kandır. hatta tamamen engelleyebilir. Yaş işlemlerde kirlilik yükü fazladır. Yağ ve gres dibe çökerse dipsel yaşamı özellikle balık yumurtalarını tahrip eder. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Genelde yağ ve gresler su yaşamına. toplam katı madde konsantrasyonunu artırırlar. Eskiden kanalizasyon sistemine verilen bu atık bugün yan ürün olarak elde edilmektedir.G.

10. Yukarıda adı geçen arıtma düzeyleri şu şekilde detaylandırılabilir. Elektrodializ. 4 düzey ise ayrışmaya dayanıklı organik madde ve askı maddeleri kalıntılarının azaltılarak çok az kirletilmiş ve doğrudan sulamada kullanılabilecek çıkış suyu elde edilmesine imkan sağlayan ileri arıtma düzeylerine karşı gelmektedir. Düzey: Deşarjı tamamen kesme.1. Bunların arasındaki 3.6. 4.6. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Arıtma Düzeyleri Et ürünleri endüstrilerinin kirlenme denetimi ve arıtma teknolojisinde gittikçe artan kirlilik giderimine karşı gelen beş düzey tanımlanması mümkündür. Bunlardan 1. 3. 312 . Mikrostrainer. Son yıllarda döner disk ve havasız arıtma süreçleri de hızla yaygınlaşmaktadır. özellikle organik maddelerin yükseltgendiği biyolojik proseslerle giderilebilir.. 2.4. XI.10. düzey arıtmalarda atıksulardaki organik maddelerin çok azı giderilir.3.6. BOI ve TAM (Toplam Askı Maddesi)’ın büyük bir kısmı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI XI. düzeyden sonra bileşik atıksu akımının biyolojik arıtımında en çok kullanılan sistemler: Çeşitli tipte lagünler (havalı/havasız).2.10. XI. Düzey: Tesis içi kirlenme kontrolü. XI. Düzey: Biyolojik arıtma sonrası üçüncü kademe arıtma. ve 2.6.10.C.6. ve bazı durumlarda 3. Düzey: Bileşik atıksu akımının ikinci kademe (biyolojik) arıtımı.10. Düzey: Tesis İçi Kirlenme Kontrolü XI. 5. 1. Çözünmüş hava yüzdürmesi.T. Bu amaçla kullanılan bir çok farklı sistem bulunmaktadır. 2. düzeyler ön arıtmaya karşılık gelmektedir. 2. Aktif çamur sisteminin değişik tipleri. İyon değişimi. Düzey: Ayrılmış Atıksu Akımlarında Hazırlık Arıtımı (Tesis İçi Arıtma): Izgara ve eleklerden geçirme. Kum filtreler. Düzey: Ayrılmış atıksu akımlarında hazırlık arıtımı (tesis içi arıtma). Düzey: Üçüncü Kademe Arıtma Üçüncü kademe arıtmada kullanılabilecek diğer sistemler. Düzey: Bileşik Atıksu Akımının İkinci Kademe Arıtımı 1. Dengeleme. düzey ise en pratik teknolojilerle ekonomik olarak yapılabilecek arıtmayı göstermektedir. Yüksek hızlı damlatmalı filtreler şeklinde sıralanabilir. Tutma havuzları (sıyırma ve çökeltme).

10.C. Karbon absorbsiyonu. Düzey: Alıcı Ortama Deşarj Yapmama Bu durumda en ileri kademeye kadar arıtılmış suyun. 3. Mezbahalar ve Et Ürünleri Endüstrisi.10. XI. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi.3‘de. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Amonyak sıyırma. ÖİK:374.10. İTÜ. Yayın No: DPT:2251. 313 . APK Dairesi Başkanlığı. sığ havuzlardan toplanan ileri derecede arıtılmış atıksuyu buharlaştırmaktır. Kaynaklar 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.’de verilmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2678 Sayılı Yasaya Göre Kurulan veya Daha Önce Kurulmuş Olup da Adı Geçen Yasanın İlgili Maddesine Göre Modernize Edilen Özel Sektör Tesislerinin Listesi de Tablo:XI.4’de. 1984. Kimyasal çökeltme. 1993.T.1991. 2001. Ters ozmos olarak sıralanabilir. APK Dairesi Başkanlığı. Bir diğer yöntem de. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Et Kombinalarının Sayı ve Kapasiteleri Tablo:XI. 2. sanki bir su kaynağı gibi kullanımı gözönüne alınır.5. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Bu konuda özellikle tarım alanlarının sulanması en çok uygulama alanı bulmuştur. DPT.6. VI.5. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi. Et ve Balık Kurumu. Et Sanayi ÖİK Raporu. Kamuya ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Tablo:XI. 4.10.

3.10.Tablo:XI. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İli Adana Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir İçel Bulunduğu Bölge Akdeniz Ege Bölgesi Doğu Anadolu Orta Karadeniz İç Anadolu Akdeniz Doğu Karadeniz Ege Bölgesi Marmara Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Batı Karadeniz Akdeniz Marmara Orta Karadeniz Orta Karadeniz Ege Bölgesi Güney Doğu Anadolu Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Doğu Anadolu İç Anadolu Güney Doğu Anadolu Doğu Karadeniz Orta Karadeniz Akdeniz Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Akdeniz Kesimhane-Kombina Sayısı 17 14 6 8 28 13 8 32 23 6 6 7 16 6 13 7 9 11 12 8 10 8 6 9 6 10 5 13 12 29 30 9 Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 662 603 256 530 1358 119 148 349 712 287 295 288 167 331 755 80 318 310 227 191 326 400 1200 635 329 230 380 279 297 2007 1368 229 7545 2082 2260 2250 4889 399 264 1050 5530 479 2280 2487 412 2885 3190 190 1074 2545 2164 325 1765 1665 8750 4350 4464 475 600 1490 530 45560 7333 1141 314 .

3.Maraş Akdeniz 7 256 1156 35 Kastamonu Batı Karadeniz 14 621 2590 36 Kayseri İç Anadolu 15 296 1510 37 Kırklareli Marmara 17 293 942 38 Kırşehir İç Anadolu 4 110 550 39 Kocaeli Marmara 11 400 915 40 Konya İç Anadolu 17 1400 3480 41 Kütahya Ege Bölgesi 8 275 490 42 Malatya Doğu Anadolu 9 580 3040 43 Manisa Ege Bölgesi 30 563 3420 44 Mardin Güney Doğu Anadolu 13 272 2350 45 Muğla Ege Bölgesi 12 83 313 46 Muş Doğu Anadolu 4 45 126 47 Nevşehir İç Anadolu 9 179 400 48 Niğde İç Anadolu 6 118 343 49 Ordu Doğu Karadeniz 14 375 413 50 Rize Doğu Anadolu 8 130 60 51 Sakarya Marmara 17 1730 6640 52 Samsun Orta Karadeniz 22 560 1320 53 Siirt Güney Doğu Anadolu 8 50 310 54 Sivas İç Anadolu 16 514 2455 55 Ş. 1991.Tablo:XI. ÖİK :374.(Devam)Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Günlük Kesim Kapasitesi Sıra İli Bulunduğu Kesimhane-Kombina No Bölge Sayısı Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 33 Kars Doğu Anadolu 17 528 2832 34 K.Urfa Güney Doğu Anadolu 10 176 2290 56 Tekirdağ Marmara 12 320 1529 57 Tokat Orta Karadeniz 8 331 1183 58 Trabzon Doğu Karadeniz 12 295 205 59 Tunceli Güney Doğu Anadolu 8 79 210 60 Uşak Ege Bölgesi 6 118 435 61 Van Doğu Anadolu 7 625 2694 62 Yozgat İç Anadolu 9 230 1050 63 Zonguldak Batı Karadeniz 21 506 810 Toplam Kesimhane-Kombina Üretim Kapasitesi 769 27724 168514 Kaynak: DPT. 315 . Kırmızı Et Sanayi ÖİK Raporu. VI.10. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Yayın No: DPT: 2251.

Urfa 1968 Özel 25 Tatvan Doğu Anadolu Van 1976 Özel 26 Van(*) Doğu Anadolu Van 1980 Kamu 27 Yüksekova G.Antep G.10. diğer kombinalarda üç gözlü foseptik çukuru kullanılmaktadır. APK Daire Başkanlığı. 2001.4. Doğu Anadolu Ş. 316 . Doğu Anadolu Mardin 1987 Özel 18 Konya(*) İç Anadolu Konya 1956 Kamu 19 Malatya(*) Doğu Anadolu Malatya 1984 Özel 20 Manisa(*) Ege Bölgesi Manisa 1980 Kamu 21 Sakarya(*) Marmara Sakarya 1978 Kamu 22 Sivas İç Anadolu Sivas 1984 Özel 23 Suluova(*) Orta Karadeniz Amasya 1977 Özel 24 Ş. Kaynak: Et ve Balık Kurumu. (Ton/Yıl) 11000 11750 11000 11750 11750 11000 11000 11000 11000 12500 6250 11750 11000 11000 11750 11000 11750 12500 11750 11750 11750 11750 11000 11000 11000 11000 11750 303500 Teorik Kap. Doğu Anadolu Diyarbakır 1973 Kamu 9 Elazığ Doğu Anadolu Elazığ 1968 Özel 10 Erzurum(*) Doğu Anadolu Erzurum 1953 Kamu 11 Erzincan Doğu Anadolu Erzincan 1990 Özel 12 Eskişehir İç Anadolu Eskişehir 1984 Özel 13 G.Urfa G. (Ton/Yıl) 22000 23500 22000 23500 23500 22000 22000 22000 22000 25000 12500 23500 22000 22000 23500 22000 23500 25000 23500 23500 23500 22000 22000 22000 22000 22000 23500 607000 KESİM KAPASİTESİ Baş/Gün KB 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 54200 BB 320 360 320 360 360 320 320 320 320 320 200 360 320 320 360 320 360 320 360 360 360 360 320 320 320 320 360 8930 Bin Baş/Yıl KB 500 500 500 500 500 500 500 500 500 650 250 500 500 500 500 500 500 650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13550 BB 80 90 80 90 90 80 80 80 80 80 50 90 80 80 90 80 90 80 90 90 90 90 80 80 80 80 90 2240 1 Adana(*) Akdeniz Adana 1975 Kamu 2 Afyon Ege Bölgesi Afyon 1984 Özel 3 Ağrı Doğu Anadolu Ağrı 1976 Özel 4 Bayburt Orta Karadeniz Bayburt 1991 Özel 5 Bingöl(*) Doğu Anadolu Bingöl 1987 Kamu 6 Burdur Akdeniz Burdur 1977 Özel 7 Bursa Marmara Bursa 1970 Özel 8 Diyarbakır(*) G.Tablo:XI. Doğu Anadolu G. Doğu Anadolu Hakkari 1987 Özel Toplam 27 Et Kombinası Üretim Kapasitesi (*) Arıtım tesisleri mevcuttur.Antep 1978 Özel 14 Kars Doğu Anadolu Kars 1972 Özel 15 Kastamonu Batı Karadeniz Kastamonu 1985 Özel 16 Kayseri(*) İç Anadolu Kayseri 1971 Kamu 17 Kızıltepe G. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Sıra No Kombinalar Bulunduğu Bölge İli Açılış Tarihi Statüsü Pratik Kap.

Anadolu D. Ltd.Ş: Ahmet Kocaşaban ve Müstekileri İkbal Et Kombinası İm. İmal A. Harmancı Et Ent. Oral Et Entegre Tesis A. Ettas Et ve Et Mam. San. Yem ve Yağ San. Bulunduğu Bölge Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu Ege Bölgesi Marmara D. Ltd. Gel.San.Ş. Özser Et Kombinası A. Tic.Anadolu D.A.Anadolu D.A. T.Ş. Şti.Ş.Anadolu G. A. Kule Kardeşler Et Kombinası Ahmet Mumsurlar Mühsürler Kardeşlar Ali Şevki Topçu Portakaloğulları Et Gıda A. Coşkun Et ve Et Mam.Ş. A.Ş. Tic. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 İli Adana Adapazarı Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Aksaray Ankara Ankara Ankara Ankara Aydın Bursa Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum G.Anadolu D. Yavuzlar Entegre A. A.Ş. D.Ş. Tic. ve Et Tes. Mehmet Özdabak İmeks Hay.10. Paz. Nizip Belediyesi Hadi Doğan Beşler Et Gıda San.Ş. Başak Et ve San. Ettat Güncüoğlu Özetsan Nakliyat ve Et San.Tablo:XI.Ş.5. Anadolu Akdeniz Marmara Marmara Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 100 BB/a 80 BB/a 50 BB/a 150 BB/a 50 BB/a 60 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 75 BB/a 200 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 2500 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 1000 KB/a 1000 KB/a 500 KB/a 500 KB/a 2000 KB/a 1750 KB/a 150 KB/a 200 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 800 KB/a 200 KB/a - 317 . Ahmet Bilikçi Ege Et Mam.Şti. San.Antep İçel İstanbul İstanbul Ünvanı İsmet Turan Et Kombinası Demircioğlu Gıda ve Et San.

Sendana Et ve Et Ür. Ltd. Tic.Ş. Et ve Yem San. Etsan Gıda San. İsmer İstanbul Mez.10. Rend.Ş. Boğaziçi Et ve Gıda San.Ş. Tic. A. Tic. Seven Et Gıda San. Tic. 1993. A. Tic. Eğinoğlu Et Kombinası Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. İth. Tic. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.Tablo:XI. 318 . San. A. Kellecioğlu Et ev Et Mam. Ş.Ş. Koll.Ş. Çoban Et Entegre Tesisleri Tansaş Karet Kardeşler Gıda Mad. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler (Devam) Sıra No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 İli İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İzmir İzmir İzmir Karaman Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kırşehir Konya Konya Sivas Van Ünvanı Bulunduğu Bölge Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D. A.Ş. Tic. Şaban ve Şeref Ünlü Et Kombinası Altın Kardeşler Un ve Yem A. Özdanacı Et ve Et Mam. Maret Besicilik ve Et San. Tes. A. A. A.Anadolu Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 55 BB/a 50 BB/a 333 BB/a 350 BB/a 50 BB/a 55 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 142 BB/a 50 BB/a 700 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 200 BB/a 200 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 220 BB/a 2133 BB/a 7000 BB/a 200 BB/a 2000 BB/a 600 BB/a 7000 BB/a 500 BB/a 400 BB/a 1000 BB/a 800 BB/a 1000 BB/a - Apikoğlu Kardeşler Et San. Çekmece Et ve Et Ürünleri Tic. İth. Şarket Van Et Entegre A. Sahranı Mam.5.Ş. A. San. Başyazıcıoğlum Et ve Gıda San. Ender Ent.Ş: Maç Tarımsal San. Et ve Mam.Ş.Ş. Pınar Ent. İhr.

çevre kirliliği olgusu dericiliğin belli bölgelerde. işin özünde ileri teknolojinin yer alması.C. sınıflandırılarak işlenmesi sanatıdır. 1986 yılında başlatılan Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Projesi. keçi ve oğlak olmak üzere at. Türkiye’de büyük miktarlarda kullanılan küçükbaş ham deriler koyun. Yayın No: DPT: 2519. rekabet koşulları.11.1.1’de verilmiştir.1. Deri işleme endüstrisinde ana hammadde deridir. Koyun Kuzu Kıl keçi Kılkeçi Yavru Tiftik Keçi Dana 1 235 790 1 084 280 1 159 320 1 134 300 1 228 565 975 840 1 027 721 1 292 730 1 154 150 Manda 90 980 65 780 59 810 55 340 61 805 42 140 22 080 39 930 29 983 Deve 340 390 170 100 160 80 20 58 83 XI. Harçlı Kösele: Ağır manda ve sığır derilerinden bitkisel ve sentetik sepileme maddeleri kullanılarak hazırlanan harçlı kösele. Bugün ham deri.11.T. Kullanılan ham deriler küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri olarak iki ana grupta toplanır. zanaatın zamanla sanayiye dönüşmesi. 319 . TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİ VE ÇEVRE Deri işleme sanayi. et üretiminin yan ürünleri arasında değer bakımından et üretimi maliyetini düşüren birinci derecede önemi olan bir yan üründür. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Deri İşleme Tesislerinde Üretilen Ürünler Ham derilerin işlenme tarzlarına ve kullanım yollarına göre üretilen işlenmiş deri çeşitleri şunlardır: a. yağ ve diğer yabancı maddelerden temizlenip. ayakkabı ve terliklerin alt kısımlarının yapımında kullanılır. katır ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlarının derileri de işlenmektedir. Türkiye’de 1920.1990-1998 yıllarına ait deri üretimleri Tablo:XI. Tablo:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. mezbahalardan ve diğer et kesimi kaynaklarından elde edilen ham derilerin kullanma şekillerine ve mahalli koruma geleneklerine göre yüzülmesi. 1992 yılında hazır duruma gelmiş ve deri üretim birimleri yavaş yavaş bu sanayi bölgesine taşınmaya başlamıştır. Türk deri sektörünün 1980’li yıllarda geçirdiği yapısal değişiklik. bu tür sanayilerin çok daha güvenli üretim birimlerinde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Deri tabakçılığı ve üretimi arasında kullanılan bazı kimyasal maddelerin yarattığı olası çevre kirliliği riski. ÖİK: 537.11.11. kuzu. giderek deri organize bölgelerinde yer alması sonucunu yaratmıştır. 1930’lu yıllarda her kasabada bir tabakçılık işine rastlanırken. deri üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. VIII. Türkiye’de Deri Üretimleri ( 1990-1998) Yıllar Sığır Tiftik Keçi Oğlak 1990 5 595 360 4 715 790 1 036 450 400 120 135 660 6 860 1 805 560 1991 4 562 800 4 101 580 912 120 284 570 89 090 4 080 1 288 030 1992 4 463 340 3 707 130 816 950 238 370 66 450 8 180 1 107 620 1993 3 881 220 3 629 930 770 290 206 370 55 000 4 120 1 155 950 1994 4 363 780 3 993 360 713 120 226 310 28 610 5 390 1 236 500 1995 3 495 340 2 501 160 638 730 237 250 26 500 4 010 1 018 660 1996 2 831 790 3 223 540 554 309 209 411 27 250 2 860 963 299 1997 3 228 440 3 861 390 711 580 258 860 25 420 2 080 1 315 340 1998 4 343 032 4 241 486 1 131 901 260 063 35 488 5 620 1 241 175 Kaynak: DPT.

1. derideki ham kolojen elyafının ayrışma ve çürümesini engelleyerek kararlı bir ürüne dönüştürür. XI. XI.11. Ham deri teslim alma ve depolama. f. Muton-Dore. c. Kromlu Kösele: Krom tuzlarıyla sepilenen ağır sığır ve manda derilerinden elde edilen bu köseleler ayakkabı tabanında ve transmisyon kayışlarının yapımında kullanılır. Bunlardan başka büyükbaş hayvan derilerinden Vaketa. c. Süet: Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan derilerinden krom sepilemesi yöntemiyle elde edilen ve daha sonra derinin iç kısmı zımparalanıp kadife görünümü kazandırılarak elde edilir. aminoasit zincirlerini birbirine bağlayan peptit bağlarını hidrolize uğratarak kalojen protein elyafının ayrılmasını kolaylaştırırlar. sonra da krom sepileme uygulanarak elde edilir.1’de verilmiştir. Kireçlik Proses ve İşlemler a.2. Sama prosesi ile ayrıca kıl kökleri ve pigmentler gibi istenmeyen kalıntıların birçoğu giderilir. 320 . Deri İşleme Prosesleri Ham derilere mamul deri haline gelene kadar uygulanan işlemler dört ana gruba ayrılır.C. b. sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklığı gibi mekanik özellikleri de iyileşir.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Kaveleta ve kıl sökme. bitkisel tanenler ve sentetik sepileyicilerdir. Glase.11. Rugan. e. Tartma ve ayıklama. Deri işleme endüstrisine ait genel akım şeması Şekil: XI. Nubuk.11. Sama: Bu proseste tripsin gibi proteolitik enzimler kullanılır.11. Sepileme Kısmı a. Bu doğal katalizörler. asit bir ortam yaratarak deriyi sepiye hazırlar. Sepi: Sepileme maddeleri. büyükbaş hayvan derilerine genellikle krom sepileme uygulanarak elde edilir. Semikrom Kösele: İnek ve öküz derilerine önce bitkisel ve sentetik sepileme. Ayrıca malzemenin boyut stabilitesi. Yarma.T. Piklaj: Piklaj. Piklajda genellikle sülfirikasit ve sülfirikasitin deriyi aşırı şişirmesini önlemek içinde sodyumklorür kullanılır. XI.2. Sahtiyan olarak tanımlanan mamul deriler elde edilmektedir. Islatma ve yıkama. d. Kullanılan başlıca sepileme maddeleri krom tuzları. Genellikle dolapta yürütülen bu proses sırasında derinin hafif şişmesi kalojen elyafının ayrılmasını sağlayarak sepinin deriye daha iyi işlemesine zemin hazırlar. küçükbaş hayvan derilerinden Kürk-Süet. c. Kanatlara ayırma ve budama. Vidala: Çoğunlukla ayakkabı yüzlüğü olarak kullanılan vidala.2. e. b. d. Napa: Koyun ve keçi derilerinin krom sepilemesiyle elde edilmektedir.

YAĞLAMA HAZIRLAMA ASMA FIRIN KURUTMA GERGEF VAKUM TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT Şekil: XI. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması 321 .DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA TARTMA VE AYIKLAMA KAVALETA KİREÇLEME KISMI KIL SÖKME ERİTEREK GERİ KAZANARAK TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI SAMA PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ İKİNCİ SEPİ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE İKİNCİ SEPİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA İKİNCİ SEPİ BOYAMA. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAM DERİ TESLİM ALMA .C.T.11.1.

2. Traşlama ile deri istenen kalınlığa getirilir. budama.T. Kurutma açık havada veya fırında yapılır. XI. b. İkinci Sepi: İşlenmiş deri özelliklerine bağlı olarak derilere ikinci bir sepi uygulanır. Sıkma-Yarma-Traşlama İşlemleri: Krom sepisinden çıkan deri önce merdaneler arasından geçirilerek sıkılır ve fazla nemi alınır. Bu işlemden sonra asıl deride kalan etli kısımlar traşlama işlemiyle giderilir. Kimyasal maddelerin derilerle reaksiyona girmesini sağlayan bir ortam olarak. b. Traşlama artıkları krom talaşı olarak adlandırılır.1. Kullanılan boyalar genellikle asidik ve direkt boyalardır.11. Yağlama: Yağlama işlemi boya çözeltisini boşaltıp yerine sülfatlanmış veya oksitlenmiş bitkisel veya hayvansal yağ çözeltisi emülsiyonları ve diğer maddeler konarak aynı dolaplarda yapılabilir. dolaptaki ikinci sepi şerbetinin dökülüp yerine boya çözeltisi konulması ile yapılmaktadır. Dolaplarda bir kaç süre ile yürütülen bu proseste ilkinden farklı sepileme maddeleri uygulanır. Atıksu Kaynakları ve Özellikleri Deri işleme endüstrisinde büyük miktarlarda amaçları şöyle özetlenebilir. XI.C.2. Boyama ve yağlama adımlarında kullanılan kimyasal maddeler için taşıyıcı olarak.11. Boyama işlemi ise. a. esneklik ve yırtınmaya karşı dayanıklılık kazandırır. türde işlenmiş deri yapımında da kullanılır.3. İskefe de deriler gergeflerde dört tarafından gerilir. Deri daha sonra üniform bir kalınlığa getirmek üzere yarma makinesinde ayrılan ve yarma deri olarak adlandırılan iç kısmı süet vb. tavlama. Başlıca kullanım Ham derilerin ıslatılması ve yıkanması. Bazı işleme adımlarının sonunda istenmeyen ürün veya kalıntıların derinin üzerinden uzaklaştırılması vb.11. Finisajda bir kaç kat halinde su ve çözücü bazlı maddeler uygulanarak derinin aşınma direnci ve görünüş özellikleri iyileştirilir.11. normal olarak atıksu oluşumuna yol açmayan bir dizi işleme tabi tutularak mamul cinsine ve bitmiş üründe işlenen kalite özelliklerine göre değişmekle birlikte genellikle kurutma. Bu madde derinin kaybettiği doğal yağların yerine geçerek deriye yumuşaklık. su kullanılır. c.3. Boyama. 322 . Ağartma ve Boyama: Kösele yapımında tanen sepisinden çıkan deriler sodyumbikarbonat ve sülfirikasitle bir ağartma prosesine tabi tutulabilir. İkinci Sepi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. gergef. c. Yağlama a. iskefe. Deri İşleme Tesislerine Ait Atık Türleri XI.11.3. Tavlama. Son İşlemler Yağlama sonrasında deri. finisaj işlemlerine yer verilir. XI.2’de verilmiştir. deriye belli bir oranda nem vermek için yapılır. Genelleştirilmiş deri işleme akım şeması üzerinde hammadde ve tüm proses ilişkileri Şekil:XI.4.

SU PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ PİGMENTLER.TUZ.PROTEİNLER.YAĞ KIL SÖKÜCÜ KİMYASAL MADDELER SU ERİTEREK KIL SÖKME GERİ KAZANARAK KIL ( GERİ KAZANMA) KIL.DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA KİREÇLEME KISMI SU TARTMA VE AYIKLAMA BUDANMIŞ KIRPINTILAR ISLATMA VE YIKAMA KAVALETA TOPRAK. KİMYASAL MADDELER İKİNCİ SEPİ TRAŞ TOZU ( TALAŞ) SU SEPİLEME MADDESİ. SAMA TUZ ÇÖZELTİSİ VE ASİT SEPİLEME MADDESİ. BOYALAR VE PİGMENTLER KİMYASAL EMİLGATÖRLER. SU. AĞARTICILAR. Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması Üzerinde Hammadde Proses İlişkileri .2.T.SU İKİNCİ SEPİ TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA HAZIRLAMA BOYALAR VE PİGMENTLER YAĞLAR İKİNCİ SEPİ ASMA GERGEF KURUTMA FIRIN VAKUM YIKAMA SULARI VAKUM TOZU TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA FİNİSAJ MADDELERİ SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT ARITILACAK VE UZAKLAŞTIRILACAK SIVI VE KATI ATIKLAR ZIMPARA TOZU FİNİSAJ ATIKLARI 323 Şekil: XI. ÇÖZÜNMÜŞ KIL.KAN.11.C.DIŞKI.İDRAR. LİFSİZ PROTEİN. KAVALETA ATIKLARI. YAĞLAR . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKLENEN MADDELER PROSESLER TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KATI VE SIVI ATIKLAR HAM DERİ TESLİM ALMA .

KOI. Yağ ve Gres. Amonyak. Kavaleta atıklar. krom tuzları gibi inorganik maddeler. toplam miktarda tesisin hacmine bağlıdır.3. Zararlı Atıklar Deri işleme endüstrisi katı atıklar (ızgara ve eleklerde tutulan katılar ve arıtma çamurları dahil) zararlı atık niteliğindedir ve bu atıkların toplanması. Atıkların özellikleri ise uygulanan işlemin türüne. Kıl c. i. e. b. kurşun. nikel.C. pH. d.11. Katı atıklarda bulunan başlıca kirleticiler krom ve daha az miktarlarda olmak üzere bakır. Katı Atıklar Ön arıtma ya da arıtma sitemi olan deri işleme tesislerinde aşağıdaki katı atıkların bir kısmı veya tamamı meydana gelir. f. XI. toprak. En büyük miktarda kullanılan toksik kirletici kromdur. Ham deri kırpıntıları. fikse olmamış kimyasal maddeler. 324 . sepileme maddeleri. amonyak ve az miktarda diğer besleyiciler ve antraks bulunabilir. dolayında su kullanıldığı kabul edilmektedir.3. Bu bileşenler atıksulara protein yapısındaki maddeler. arıtılması. pigmentler. kıl doku. Genel tesis atıkları. Finisaj maddeleri kalıntıları. tuz. Herhangi bir tesiste meydana gelen spesifik atık tipleri o tesiste yürütülen üretim proseslerine. boyalar.11. krom gibi tabaklayıcıların kullanılması halinde daha fazla su sarf edilmektedir. yağ. kurşun ve çinkodur. Krom dışında atıksularda rastlanan inorganik toksik kirleticiler çinko. kum ve hayvan dışkı ve salgıları biçiminde katılırlar. 50-100 lt. TAM. bakır ve süyanürdür. sülfür. Mamül deri kırpıntıları. Genellikle bitkisel tabaklayıcı maddelerin kullanılması halinde daha az. Zımpara tozu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hemen hemen her deri işleme adımında atıksular meydana gelmektedir. Siyanür de hem boyalarda hem de doğal tanenlerde bulunabilir. ekstraktlar. uzaklaştırılması veya çeşitli biçimlerde değerlendirilmesi sırasında potansiyel zararlarına karşı özel önlemler alınmalıdır. g. Atıksularda çözünmüş ve askıda organik madde.2. Atıksulardaki en önemli kirleticiler ve kirletici parametreleri şunlardır. Deri sanayinde su tüketimi bir prosesten diğerine değişiklik göstermektedir. yine birçok toksik madde çözücü veya boya taşıyıcısı olarak kullanılır. Sepilenmiş deri kırpıntı ve talaşları. Metaller tipik olarak organometalik boyalardan kaynaklanmaktadırlar. işlem süresine ve işleme giren kimyasal maddelerin özelliklerine göre değişmektedir. Sülfür ve Toksik kirleticiler olarak sayılabilir. Arıtma çamurları. Geleneksel yöntemlerle derilerin işlenmesinde 1 kg deri için. Toplam Kjeldahl Azotu (TKA). Deri işleme adımlarında kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu toksik bileşenler içerirler. h.T. XI. BOI5. depolanması. a.3.

4. Örneğin.4. su kalitesi kötüleşir. Deri dış atıkları ise sanayi katı atık toplama sistemi içinde yerel belediye çöpleri ile atılmaktadır. üretimde ülke genelinde kısıtlayıcı tedbirler alınmalıdır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Deri sanayinin çevreye uyum çabaları sonucunda halihazırda deri konfeksiyon sektöründe (üretilen malların % 70’inde) çevreye duyarlı yöntemler uygulanır durumdadır. Deri işleme sanayinin çevreyi koruması gerekliliği göz önüne alındığında. Deri İşleme Atıksularının Çevreye Etkileri Arıtılmamış deri sanayi atıksularının alıcı sulara boşaltılması çamurun dipte birikmesine neden olur. Deri işleme tesislerinde. Hava Kirlenmesi Deri işleme tesislerinde başlıca iki hava kirlenmesi kaynağı vardır.3. Deri atıkları tekrar salpa imalatında girdi olarak kullanılmakta ve çevre sorunu yaratmamaktadır. atıklardaki toksik 325 . alıcı suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonunu azaltırlar. XI. Bu oluşum boşaltım noktasının hemen yakınında meydana gelir. tam yanmanın gerçekleşmediği kazanlar ise uçucu kil-is benzeri emisyonlarla bir diğer hava kirlenmesi kaynağı olmaktadır. Sözkonusu Çevre Protokolü ile deri sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin en geç 1998 yılı sonuna kadar ya arıtma sistemine sahip herhangi bir organize sanayi bölgesinde yer almaları ya da kendi arıtma sistemlerini kurmaları benimsenmiştir. Çevreye verilen gaz.11. çevresel konuların önemli olduğundan hareket eden Deri Sanayi. Bu koku kirlenme kaynağından çok uzakta bile duyulabilir. Bu protokolle deri sanayicileri. Bu çerçevede.11. sıvı ve katı atıkların zararları için detaylı incelemeler yapılmalı ve çevreyi daha az kirleten ve atık miktarları düşük teknolojilerin uygulanması için kanuni zorluklar veya sınırlamalar getirilmelidir.11. Organik maddeler ve sülfür bileşikleri çözeltide ve çamurda kimyasal ve biyokimyasal oksidasyon prosesleri sonucu büyük bir oksijen tüketimine neden olurlar. Deri eşya sektörü kimyasal veya biyolojik atığı olmayan bir iş koludur. Akarsuyun ikincil kirlenmesi çamur birikintilerinin ayrışması sonucu olur ve bu proses süresince kötü kokulu gazlar açığa çıkar. finisajda çözücü (solvent) kullanımının kısıtlanması gibi. Bunlardan biri sülfür diğeri de zımpara taşlarıdır. Hammadde kullanımının artığı olarak sadece katı atık üretmektedir.4. belli bir geçiş süreci elde ederek uyum sağlama çalışmalarına başlamışlardır. XI.C. Çevre Bakanlığı ile 1994 yılında bir “Çevre Protokolü” imzalanmasını sağlamıştır. Deri Sanayine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Türk deri konfeksiyon sektörü çevreye duyarlı üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda 1990’lı yılların başından itibaren çabalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Sudaki ve çamurdaki kirleticilerin ayrışması sonucu tad ve koku oluşur.T.1. krom deşarj sınırlarının düşürülmesi.

Deri. akarsu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI krom bileşikleri balıkların ve diğer akuatik canlıların yaşamına ters etkiler yaparlar. pH 8’in altında hidrojen sülfüre dönüşerek atmosfere zehirli H2S gazı çıkışına neden olur. Deri atıksuları alıcı ortamlar için patojenik bakteriler.1.1. XI. 326 . Izgaralarda tutulan kılların geri kazanılması mümkündür. hayvanlarda ve insanlarda bulaşıcı hastalıkların oluşmasına neden olur. Hidrojen sülfür. XI.Spesifik atık bileşenlerinin giderilmesi.11.1. Çökelen katılar taşınabilir bir pompa kullanılarak zaman zaman dışarıya pompalanabilir.1. XI.11. XI. Deri atıksuları ile gelen anthrax bakterilerinin varlığı alıcı suda enfeksiyona. yağ ve kıl parçalarının yaklaşık % 40-60’ı ızgaradan geçme ve eleme sırasında tutulur. . Atıksularda bulunan sülfür. .1. Ön Çökeltme: Küçük bir tesiste çökeltme işlemi bir çökeltim havuzunda yapılabilir.T.11.2.5. arıtmayla ilgili yatırım ve işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik önlemler şöyle sıralanabilir: . askıda katı madde ve toksik maddeler bakımında çok tehlikedir. sülfürik asite yükseltgenerek kanallarda ve arıtma sitemlerinde korozyona neden olur. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir.11. Mekanik Arıtma: Izgara ve elekler yardımı ile iri süspanse katı maddeler ayrılır. Çürük yumurta kokulu bu gaz boyaların rengini soldurarak eşyaya zarar verir. Büyük tabakhane tesisleri olması durumunda sürekli çalışan çökeltim havuzları tercih edilmelidir.5.5.3. . debinin düzenli bir şekilde arıtma tesisine verilmesi sağlanır.Proses değişiklikleri /su tasarrufu ve yeniden kullanımı.Atıksu akımlarının ayrılması. et. Atıkların Dengelenmesi: Eğer atıksu.11.1.Kaçaklara ve dökülmelere neden olan hatalı ve bozuk donanımın değiştirilmesi.Proseslerde kullanılan kimyasal maddelerin değiştirilmesi. Deri Sanayi ve Arıtma Sistemleri Deri işleme endüstrisi kapsamındaki kuruluşlarda bazı tesis içi düzenlemelerle atıksu miktarlarını ve atık sulardaki kirletici konsantrasyonlarının düşürülmesi. BOI5. Atık sulardaki BOI5. evsel atıksu arıtma tesisinde birlikte arıtılacak ise. dengeleme işlemi gereklidir.11. Bu gaz kanalizasyonda ve arıtma sisteminde çalışan personel için hayati tehlike kaynağıdır.1. deniz gibi yüzey sularında çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. dışarı atılabilir. Büyük tesislerde ızgara kanalının mekanik olarak temizlenmesi yapılır.C. . Böylece 24 saat süresince. Cr+6 bileşiklerinin yüksek konsantrasyonları canlılarda toksik etki yaparak onları öldürebilir. BOI5’dan ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik hayatın diğer tamamıyla tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan.1.5. Deri Sanayi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Teknolojiler XI. .1.5.Kullanılmış proses çözeltilerinin veya içlerindeki değerli maddelerin geri kazanılması veya geri devredilmesi.5. ya da tesis çok küçük ise büyük kepçelerle alınıp. Kromun Uzaklaştırılması XI. göl.1.

Antakya Merkez 40 30 8 Isparta Merkez 50 40 Isparta Yalvaç 40 30 10 İstanbul Tuzla 150 70 11 İzmir Menemen 100 40 İzmir Torbalı 4 3 12 Kayseri Develi 1 13 Manisa Merkez 40 20 Manisa Kula 40 10 14 Niğde Bor 60 40 15 Sakarya Merkez 6 16 Tekirdağ Çorlu 100 60 17 Uşak Merkez 300 50 18 Münferit Fabrikalar 10 10 Toplam 1372 618 Kaynak: 1. Bitkisel dibağlama işlemlerinin atıksularının arıtılmasında demir sülfat uygun sonuçlar vermediğinde. Bunları sanatkar üretim yapan ufak işletmeler ve endüstriyel üretim yapan kapasitesi yüksek işletmeler olarak ikiye ayırmak yerinde olur.C. kimyasal arıtma sırasında uzaklaştırılabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Demir sülfat ile yapılan arıtma işlemlerinde ayrıca kireç ilavesi de gerekli olmaktadır. Tablo: XI. 2. İlin Adı İlçe Adı Arıtma Tesisi Durumu Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var Yok - 327 .2’de verilmiştir.1.C. XI.11. Şüphesiz bunların girdileri. DPT.5. kürk ve kösele işleyen işletmeler arasında büyük farklar vardır.1.11.ÖİK:537. Deri Sanayindeki Mevcut Durum Deri işleme sektörü üretilen mamul gruplarına göre farklılıklar gösterir.6. Kimyasal arıtma sırasında sülfürler ve albüminli bileşikler atıktan uzaklaştırılır.4. Çeşitli bölgelerimize yayılmış bu işletmeler birkaç yüz (300-400 kg) deri işleyenlerden günde 60.11. Buna göre. Çevre Bakanlığı. ayakkabı yüzlük deri (vidala ve glase) işletmeleri ile elbiselik deri (zig). Beş Yıllık Kalkınma Planı. 9.000 kg deri işleyene kadar çeşitli büyüklüklerde olabilirler. bu tip atıklar için alüminyum sülfat kullanılması gerekmektedir. 2001.XI. prosesleri. Türkiye genelinde 76 merkezde deri üretimi yapılırken endüstriyel anlamda deri üretimi ve arıtma ünitelerine ilişkin bilgiler Tablo. T. Kimyasal Arıtma: Eğer ön arıtma ile sülfür uzaklaştırılmazsa. mamulleri ve problemleri farklı farklıdır.2 Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler Sıra No Fiili Çalışan Kurulu Tesis Sayısı Tesis ( 1998-1999) Sayısı 1 Bolu Gerede 120 60 2 Balıkesir Merkez 5 5 Balıkesir Gönen 60 30 3 Bursa Merkez 80 50 Bursa Mustafa Kemal Paşa 30 20 4 Çanakkale Biga 48 Çanakkale Ezine 8 5 5 Denizli Merkez 60 30 6 Gaziantep Merkez 20 15 7 Hatay.T. Al2SO4 veya Fe2SO4 en çok kullanılan kimyasal koagülantlardır. VIII. Çevre Kirliliğine Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Yayın No: DPT:2519.

00 0.50 1. VIII.Ezine 3.50 Bolu-Gerede 0.M.40 1.05 0.00 0.00 0. Paşa 2.00 Çanakkale. Özellikle Tuzla ve Menemen gibi organize deri sanayi bölgelerinin de devreye girmesiyle Türkiye deri işleme kapasitesi ikiye katlanmıştır.00 20. Beş Yıllık Kalkınma Planı.08 İstanbul-Tuzla 4.4. Tablo:XI.Ş.20 5. 0.T. Tablo XI. Yayın No: DPT: 2519. Yayın No: DPT: 2519. IZDER İzmir Deri Dış Ticaret A.90 İzmir-Torbalı 1.00 Kösele (E) 0. ÖİK:537. 328 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye genel anlamda çok yüksek deri işleme kapasitesine sahiptir. Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasite (kurulu kapasitenin yüzdesi) Üretilen Mamul Deri Cinsi 1995 1997 1999 50 25 30 50 60 Vidala 70 60 Giysilik(Zig) 60 55 Kürk-Deri 55 45 Astarlık/Glase 70 70 Kösele 60 60 Kaynak: DPT.11.4’de deri üretiminde kullanılan fiili kapasiteye ilişkin bilgiler verilmektedir.11.01 0. Beş Yıllık Kalkınma Planı.10 1.00 3.50 0. ÖİK: 537. Avrupa’da İtalya’dan sonra yer alırken.11.50 1.50 2.05 Münferit Fabrikalar 0.03 Manisa 0.70 1. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri (1999) ( Milyon adet Ham Deri/ Yıl olarak) İller ve İlçeler Vidala (A) Giysilik (B) Astar/ Glase (C) Kürk-Süet (D) 8.00 Balıkesir Balıkesir-Gönen 0.00 0.00 Denizli 0.50 1. Önemli merkezlere göre deri işleme kapasiteleri Tablo:XI. kapasiteyi tam anlamıyla değerlendirebildiği söylenemez.00 1.90 0.00 Manisa-Kula 4.00 Kaynak: DPT.10 0.K.11.50 İzmir-Menemen 0.C. Mevcut deri işleme kapasitesi yönünden Türkiye. Bunlar: Kuruluş Adı: Üye Firma Sayısı : (930) : (132) : (800) : (123) : (22) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği DDS Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.01 3.05 30.01 Isparta-Yalvaç 0.30 Tablo XI.10 Gaziantep 0.00 1. VIII. Deri Konfeksiyon sektörünü temsil eden 5 kuruluş bulunmaktadır.20 Uşak 15.05 1.3.30 Bursa.20 10.02 3.50 Bursa 0.20 Hatay-Antakya 0.30 Niğde-Bor 0.50 Isparta 0.00 0.00 0.00 2.50 Tekirdağ-Çorlu 1.3’de verilmiştir.20 15.

2001.Ş ise.C. 329 . Kaynaklar 1.Ş. 2. 2519. ÖİK: 537. 2001. Deri Sanayicileri Dış ticaret A. DPT. T. VIII.T. ve İzmir Deri Dış Ticaret A. sektörel dış ticaret prosedürüne göre kuruluşu tamamlanmış tüzel kişiliklerdir. Çevre Bakanlığı. Deri Konfeksiyoncuları Derneği ise gönüllü bir organizasyondur. Su Yönetimi Dairesi Başkanlığı. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Yayın No:DPT.C. Deri ve Deri Mamulleri Sanayi ÖİK Raporu. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu kuruluşlardan ilk ikisi yarı kamu/yarı özel statülü kuruluşlardır.

başlıca kalsiyum. klinker ve alçı taşı karışımına ilave olarak diğer bazı katkılar.Marn 3. aynı zamanda çimento tüketimi ülkelerin gelişme seviyelerinin önemli ölçülerinden birisi olmuştur. Çimento sanayi. yeni çimento fabrikaları kurularak büyük bir gelişme göstermiştir. Tablo: XI.Demir (*) Beyaz çimento klinker üretiminde kaolen kullanılmaktadır. termik santral uçucu külü vb. TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SANAYİ VE ÇEVRE Ülkemizde yaklaşık doksan yılık bir geçmişi olan çimento sanayi dalında ilk çimento üretimi.C. puzzolonik maddeler. kırılıp ince öğütüldükten sonra teknolojik metodlarla çimento döner fırınlarında sinterleşme derecesine (1350 oC -1450 oC) kadar pişirilmesiyle elde edilen yarı mamul olan klinkerin içine.Bunlar 5 grupta toplanabilir. 1950’li yılların ortalarında başlayarak ve 1960 'lı yılların başından itibaren planlı döneme geçildikten sonra çimento ihtiyacını karşılamak üzere.Alçı 2. yarı kuru veya kuru üretim prosesleri kullanılmaktadır. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri: Çimento klinkeri üretiminde yaklaşık 30 tür hammadde kullanılmaktadır.12. Çimento Endüstrisinde Kullanılan Üretim Prosesleri Çimento sanayinde klinker üretimi için yaş. XI. % 3-5 oranında yalnız alçıtaşı karıştırılarak çimento değirmeninde öğütülmesi ile imal edilen hidrolik bir bağlayıcı olup. sanayileşmenin getirdiği hızlı kentleşme eğilimi ve diğer altyapı ihtiyaçları çimento tüketimine olan talebi artırmış. 1930’da Kartal ve Zeytinburnu fabrikaları işletmeye alınmış. 1911 yılında İstanbul – Darıca’da kurulan ve toplam 20. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucu çimento en önemli temel tüketim maddeleri arasında yerini almış.Kil 4. yüksek fırın curufu.Puzzolonik Maddeler (Traslar) Yüksek Fırın Curufu Termik Santral Uçucu Külü Özel Katkılar 1. katılıp çimento değirmeninde öğütülmesiyle imal edilen tüm hidrolik bağlayıcıları kapsamına alan bir sektördür. Çimento üretiminde kullanılan başlıca katkı maddeleri ise şunlardır: 1. Çimento. uluslararası sanayi standartları tasnifinde.12. alüminyum ve demir oksitleri ihtiva eden hammaddelerin.T. katkılı üretim için. Ancak bu gelişmelere paralel olarak. çimento fabrikalarının oluşturdukları çevre sorunları da artmıştır.12. Çimento üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından çok önemli sayılan gaz ve toz emisyonları ile bunların türleri ve emisyon kaynaklarını açıklamak bakımından üretim prosesi ve teknolojisine kısa olarak değinmekte yarar vardır.Kalker(*) 2. sanayide kullanılan esas kimyasal maddeler grubunda yer almaktadır.1.Alümina 5.1. özellikle Cumhuriyet döneminde 1926’da Ankara. 330 .000 ton/yıl kapasiteli çimento fabrikası ile başlamış. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. silisyum.1.

çevre açısından sorun teşkil eden ve özel kontrole tabi olmayan birçok atıkların (ağaç. hammadde kırma işleminden sonra çamur değirmeninde öğütülür ve elde edilen bulamaç elekten geçirilir. çok kademeli. döner fırın boyu % 50-75 daha uzun (90 m-180 m ve iç çapları 2. kil ve ayarlayıcı olarak kullanılan demir cevheri karışımına uygulanır. çimento döner fırınları. Çimento döner fırınlarında klinkerin pişirilmesi yüksek sıcaklıklarda (1350° C–1450 °C) gerçekleştiğinden ve aynı zamanda kullanılan hammaddeler yüksek kireç içerdiğinden dolayı pişirme işleminde birçok zararlı maddeleri absorbe ederler. uzun ve çelik silindirden oluşan iç çapları 3-6 m. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Yaş Üretim Prosesi Yaş üretim prosesinde.5 eğimli döner fırınlar büyüklüklerine göre dakikada 0. plastik. yaş üretim prosesli fırınlardan boyları % 50-75 daha kısa olur ve yaklaşık % 50 daha az yakıt sarf ederler. XI.12. lastik. XI. yarı mamul klinker üretimi için döner fırına sevk edilir. Kuru Üretim Prosesi Kuru sistem daha çok tabiattan direkt olarak elde edilen kireç taşı (kalker). gerekse enerji ve yakıt kullanım ve sarfında son derece önemli bir husustur.C.3.5-2 devir yaparlar. Bu karışım % 30-40 nem oranı ile döner fırına verilir.) yakılarak bertaraf edilmesinde uygun teknolojiye sahiptir. yüksek kapasiteli döner fırınlar sistemine geçilmektedir.T. kağıt. tekstil. çözücü madde. 331 . daha sonra bulamaç homojen hale getirilerek kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı çamur silolarına alınır. Çimento üretiminde kullanılan hammaddenin ve yakıtların özellikleri ile proses seçimi. ön ısıtıcılı ve prekalsinasyonlu. yaklaşık olarak % 50 daha fazla kullanılmaktadır.12. Hammaddeler kabaca (0-30 mm) kırılır ve farin değirmenlerinde ince toz olarak (farin) öğütülür. Daha sonra homojen bir karışım sağlanarak kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı farin silolarına alınır. Çimento sanayinde gelişen teknolojiler uyarınca. Döner Fırınlar Çimento fabrikalarında çok önemli yeri olan ve yarı mamul klinkerin üretildiği ana ünitedir ve çevre açısından büyük bir gaz ve toz emisyon kaynağıdır. Döner fırınlar yüksek ısıya dayanıklı içi ateş tuğlası ile kaplanmış. gerek kirletici emisyonların atmosfere yayılmasında. Ön ısıtıcılı kuru sistem döner fırınlar. ve arıtma çamuru vb. Rutubeti maksimum % 1 seviyesinde olan bu toz farin.1. üretim ve karlılığı artırmak ve kirletici emisyonları kontrol altına alabilmek amacıyla. enerji ve yakıt tasarrufu sağlamak.5-6 m. Bu nedenle. atık yağ.1. arasında değişmekte) yakıt.4. son yıllarda yaş sistem ve yarı kuru sistem döner fırınlar terk edilerek. boyları (yaş sistemde 90-180 m.12. arasında değişen) yatay bir eksen etrafında dönen ve % 3-3.1. Yaş sistemde ön ısıtıcı bulunmadığı için kuru üretim prosese göre.2.

hem de son ürün olan çimento toz halindedir. NOx. farklı tür sanayi fabrikalarının bacalarından atmosfere yayılan ve miktarı her geçen gün artan başta CO2 gazı ve diğer C2H4.12.12. hammadde ocaklarından başlamak üzere hammaddenin taşınması. açığa çıkan CO2 (karbondioksit) gazı da vardır.C3A Tetrakalsiyum alüminaferritler (4CaO Al2O3 Fe2O3).2. hem ara maddeler. fırın içinde yaklaşık 1450 oC civarında ve fırın sinter bölgesinde meydana gelir. Çimento Fabrikalarında Çevreye Verilen Emisyonlar Çimento üretiminden kaynaklanan tozlar. HCF ve ozon gazlarıyla beraber yer yüzünde sera etkisine yol açtıkları artık bilinmektedir. NOx.7 ve 8 no’lu ünitelerde ise.1450 OC) yakıt olarak fuel-oil. Trikalsiyum silikat (3CaO SiO2 ) -C3S Dikalsiyum silikat (2CaOSiO2). a) Klinker + Kömür tozları (yakıt olarak kömür kullanılıyorsa) b) SOx. Çünkü çimento üretiminde.2. CFC.C4 AF Bu reaksiyonlar sonucu çimentonun dört temel bileşeni meydana gelmektedir. Endüstrileşmenin sonucu olarak. CO ve CO2 gazları ve bazı ağır metaller 332 . döner fırında ve yüksek sıcaklıklarda (1350 OC. kırılması. CaCO3'ün 900 oC------------> 1000 oC'de parçalanması sonucu.C2S Trikalsiyum alimünat (3CaO Al2O3). . XI. klinkerin üretilmesi yüksek sıcaklıklarda bir pişirme (yakma) olayını gerektirmektedir.12. stoklanması. Klinkerleşme olayı. Döner Fırında Pişirme (Yakma) ve CO2 Emisyonu Döner fırında pişirilmek üzere ince öğütülerek hazırlanan hammadde karışımı farin. öğütülmesi ve pişirilmesi ile alçı ve katkı maddeleri katılıp tekrar öğütülerek paketlenmesine kadar geçen her aşamada. 2. Yanma ürünlerinin içinde.3. Klinkerin pişirilmesi sırasında 900 oC sıcaklıktan itibaren kalsiyum karbonat dekompozisyona uğrayarak (900 oC-1000 oC arasında) CaO ile silikatlar arasında bir reaksiyon meydana gelmektedir.’de Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması’nın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere.3 ve 4 no’lu ünitelerde ham ve yardımcı madde tozları. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere.5 ve 6 no’lu ünitelerde farin tozları. doğal gaz veya öğütülmüş toz kömür kullanılarak pişirilir. Şekil:XI. .1.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. CaCO3(k) 900 oC-1000 oC -------->-CaO(k) + CO2(g) Çimento sanayinde 1600 kg kuru hammaddeden yaklaşık 1 ton klinker üretilmektedir ve çimento döner fırınlarında hammaddenin (farin) pişirilmesi sırasında % 45-65'i CO2 ve su buharı olarak açığa çıkarak fırın baca gazlarıyla beraber atmosfere atılmaktadır.T. 3. . atmosfere partikül madde emisyonu olarak yayılması kaçınılmaz bir sonuçtur. 1. 4.1.

1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1) Hammadde Ocakları (Kalker – Marn) Kırıcılar ( Çeneli veya Çekiçli) 2) 3) Kırılmış Hammadde Stokholu (Hammadde Ön Karıştırma) Ayarlayıcılar (Kil. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması. 1990 ) 333 .C. Fe2 O3) Kömür Bunkeri Filtre Ayırıcı Speratör 4) Kırılmış Hammadde Bunkeri Ayarlayıcı Metaryal Elektrofiltre 5 ) Hammadde Öğütme (Farin) Değirmeni (Bilyalı Hava Akımlı – Valsli Değirmen) Kömür Silosu Kömür Değirmeni 6 ) Homojenizasyon Siloları Farin Stok Sloları Filtre 7) Ön Isıtıcı Siklonlar Döner Fırın (Klınker Pişirme) Soğutma Kulesi Kömür Fuel Oil Doğal Gaz (Döner Fırın Çıkışı) 8) Klınker Soğutma Mültisiklonlar Çakıllı Filtre 9) Klınker Stokholu veya Siloları Alçı Katkı Ayırıcı (Speratör) 10 ) Çimento Değirmeni Filtre 11 ) Çimento Stok Siloları Filtre Filtre 12 ) Paketleme Makinaları 13)Paketli Çimento Satışa Arz Dökme Çimento Dökme Arz Filtre Şekil:XI.T. (DUMAN Yusuf. Balıkesir.12.

C. hammadde.1. farin tozu. çimento tozu ve döner fırında veya kurutma işlemlerinde kullanılan yakıtlardan. büyük hacimlerde hava ve gazın temizlenmesini gerektirir ve bu miktarlar döner fırın kapasitesiyle doğru orantılıdır.12 ve 13 no’lu ünitelerde ise çimento tozları oluşurlar.11. Çimento Fabrikalarında Emisyon Kaynakları ve Emisyon Türleri Çimento üretim üniteleri emisyon kaynağı ve emisyon türü bakımından aşağıda olduğu gibi tasnif edilebilmektedir.12. Ünitenin. multisiklon.kömür öğütme Çimento Öğütme Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Gaz. NOx'dir. NOx. Bir örnek verilmesi gerekirse. yakıt sistemi ve klinker soğutma olmak üzere üç kısma ayrılırlar. toz kaçakları önlenerek.3. SOx. torbalı veya elektrostatik filtrelerle toplanan tozları değerlendirmenin en iyi yolu. sistemin büyük bir bölümü özellikle kuru üretim proseste kapalı devre eksi basınçla çalıştığı için. Ancak modern bir çimento fabrikasında yer alan ve yüksek tozsuzlaştırma verimine sahip bulunan elektro filtre ve torbalı filtrelerin bakımlı olmaları ve sürekli olarak çalıştırılmaları halinde. Herhangi bir toz emisyon kontrol yöntemi olan toz odaları. taşıyıcı konveyörler. 1 milyon ton/yıl çimento üretim kapasiteli bir kuru üretim prosesli fabrikanın çeşitli ünitelerinde. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 2 Kasım 1986 tarihinde yayımlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirlenen toz emisyonu sınır değerlerinin alt seviyesine düşürülebilmektedir.4. hammadde tozu. XI. tozsuzlaştırma amacıyla 1 dakika sürecinde 334 .klinker soğutma. yükleme ve boşaltma işleri yapılan yer veya yollardır. klinkerin içerisine katmak amacıyla bu tozları döner fırın girişinden sisteme geri vermektir.10. kurutma. Zira çimento endüstrisinde üretim sürecinde oluşan her tür katı partikül tozların tutulması hem teknolojik hem de ekonomik bir zorunluluktur. Partikül Partikül Toz Çeşitleri (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (farin. klinker ve katkı maddeleri tozları . alçı. fuel-oil veya doğal gazdan çıkan normal yanma ürünleri olan SOx. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . klinker stok holü veya depoları. Par.karıştırma Döner fırın. kömür tozu. tozların çevreye yayılmasını önlemek. siklon. Çimento fabrikalarında en yoğun toz ve gaz emisyon kaynağı olan döner fırınlar hammadde besleme sistemi.klinker ve kömür tozu) (Alçı ve katkı tozu) (Çimento tozu) Çimento üretiminden kaynaklanan ve çevreye yayılan en önemli emisyonlar sırasıyla çeşitli partikül maddeleri. Çimento Sanayinde Toz Miktarı ve Arıtma Çimento fabrikaları üretim ünitelerinde. Diğer toz emisyon kaynakları.Emisyon Kaynağının Adı Ocaktan çıkarma ve kırma Hammadde kurutma Hammadde öğütme. öğütülmüş toz kömür. XI.9 no’lu ünitede.12. klinker tozu.T.

bakımı kolay ve enerji sarfı düşüktür.2.5. uygun toz tutma (arıtma) sistemlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi bakımından çok önemlidir.12. (m3/dk) 900 1500 3500 20000 7000 3000 35900 Partikül Partikül Toplam Kaynak: Çimento Teknolojisi. XI. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşılık.C.1. Ancak enerji sınırlaması ve voltaj sapmaları nedeniyle sık sık devreden çıkması ise önemli bir sorundur.5. Gaz (SOx. Çeşitli Ünitelerin Adları. Emisyon Türü ve 1 Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) Ünitenin.3’de kapsamlı bir liste olarak verilmiştir.80) çok yüksektir.Döner fırın. klinker soğutma.12. farin ve klinkerin bir karışımını ifade eder.12.Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Partikül.12. Toz Odaları: Basit bir toz toplama sistemi olup.2.Hammadde kurutma . Siklonlar. diğer ünitelerde yaygın bir şekilde kullanılmakta olup.4. 1976. XI.5.T.12. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI temizlenmesi gereken hava ve gazın miktarı (m3/dk) olarak Tablo. karıştırma . Eğer yakıt olarak kömür kullanılırsa.3.Hammadde kırma (kırıcı) .XI. kömür külünün yaklaşık olarak % 60-65'i klinkerin bünyesinde kalır ve diğer % 35-40 ise fırın baca gazı tozu içerisinde yer alır.Elektrostatik Filtreler: Son yıllardaki teknolojik değişmelere paralel olarak geliştirilmiş ve yüksek toz tutma verimi % 99. Multisiklonlar: Toz tutma verimleri (% 70-90) düşüktür. Çimento Endüstrisinde En Yaygın Olarak Kullanılan Toz Arıtma (toplama) Sistemleri XI. kömür öğütme . verimi (% 30-70) çok düşüktür.12. Ak Çimento Teknik Yayını.5. kurutma.12.Emisyonun Kaynağının Adı . Bu değerlerin bilinmesi.5.75 sağlayan tesislerdir. XI.12. Baha Basımevi. XI. N0x) Hava-Gaz Mik.Çimento öğütme (seperatörlü) . toz tutma verimi (% 99. çimento fabrikalarının ilgili ünitelerinde kullanılacak olan.2’de emisyon türü de belirtilerek verilmiştir.Hammadde öğütme. Tablo:XI. 335 . Bir çimento fabrikasının çeşitli ünitelerinden çıkan baca gazının 1 Nm3'ü içerisindeki toz miktarları gr (gram) cinsinden olmak üzere Tablo:XI.Torbalı Filtreler: Döner fırınlar hariç. verimi yüksek. Döner fırın baca gazı tozu. İstanbul.

Baha Basımevi. çimento üretim maliyetinin % 5'i seviyesindedir. Kömür değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Kurutma-öğütme sistemleri 11. hem ekonomik. hem teknolojik. Üniteler ve Sistemlerin Adları. kirletilen çevrenin temizlenmesi.Pnomatik taşıma pompaları (füller pompa. İstanbul. unutulmaması gereken gerçek şudur.T.Hammadde kurutucuları Trammel kurutucuları Pervaneli hızlı kurutucular 8. toplam yatırım maliyetinin yaklaşık %15'ini teşkil ederken. Sarsak elekler 4. toz tutma sistemleriyle donatılması.3.Havalı bant. Döner fırınlar Uzun yaş sistem fırınlar Uzun kuru sistem fırınlar Kısa kuru sistem fırınlar Ön ısıtıcılı döner fırınlar 12.15 max. Çimento değirmenleri 14. Bacagazı İçindeki Toz Miktarı Ünite ve Sistemlerin Adları 1.12. Çimento paketleme ünitesi Bacagazı İçerisindeki Toz Miktarı (gr/Nm3 ) 5-15 15-20/20-40 15-20 5-15 Max. Farin değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Hava akımlı kurutma–öğütme sistemli 9. Açık stoklama sahası 6. hem de 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre çıkarılan ve atmosfere atılan gaz ve toz miktarına sınırlayıcı standartlar getiren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği amir hükümleri gereği kanuni bir zorunluluktur. Valsli değirmenler 10. üfleme tankları) 19. Ak Çimento Teknik Yayını. Çimento üretim ünitelerinin. korunmasından çok daha güç ve pahalıdır. Bunker ve silolar 5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Yüksek hızlı çekiçli kırıcı 3.5 10-20 40-90 50-250 20-80 300-500 275 20-80 100-120 max. Döner Raylı taşıma damperi (taşınan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 7. 336 . Mekanik hava seperatörü Kovalı elevatör Farin için Klinker için Kuru malzeme taşıyan lastik bantların dökülüş Noktaları 17. Ancak. Kırıcı (kırılan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 2. 1976.60 50-75 10-15 20-80 80-120 20-30 max. Dökme çimento yükleme tesisatı 20.10 15-20 30-50 150-200 40-60 20-30 Kaynak: Çimento Teknolojisi.C. Klinker soğutma ünitesi (Fuller soğutucu) 13. farin siloları. Çimento fabrikalarında toz tutma (arıtma) tesisleri. farin ve çimentonun aktif hale getirilmesi için silonun havalandırılması 18. işletme ve bakım masrafları ise. 30 max.

su toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi. ancak kış döneminde açığa stok edilebilmesi ve nakil sırasında tozlaşmayı önlemek için.7. Çimento fabrikaları bu yönetmelik kapsamında ve kirletici vasfı yüksek-izne bağlı tesisler olup. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak. arazi ve doğal kaynakların en uygun bir şekilde kullanılması ve korunması. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. gaz ve toz emisyonlarını ölçen ve kayıt eden cihazlarla donatılmalı.T. modern teknolojili toz tutma tesisleriyle donatılmalı.Çimento döner fırınları. Bu Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" 2 Kasım 1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. toz.C. a.Klinker kapalı depolarda stoklanmalı. ancak emisyon sınır değerleri şartlarını sağlayanlara. işletme izin ruhsatları verilmelidir. iyileştirilmesi. Çimento Fabrikalarında Alınacak Önlemler Hava Kalitesinin Korunması ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliklerinde belirtilen gaz ve toz emisyonu sınır ve standartlarına uygun olarak. gaz.7. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is.12. b. Çimento üreten tesisler başlığı altında yer almaktadır. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak. toz toplama tesisleriyle donatılmalıdır.6. duman. 337 . Bu Yönetmeliğin amacı. Eski çimento fabrikalarında çalışan mevcut toz tutma tesisleri rehabilite edilmeli. Madde 43. toz toplama (arıtma) sistemleri yetersiz olanlar veya yazıcılı ölçüm cihazları bulunmayanlar için alınması gerekli önlemler olarak. ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek" amacıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu 8 Ağustos 1983 Tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. XI. Mevcut çalışan çimento fabrikalarında. C) Üçüncü grub tesisler arasında yer almaktadır. uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. . Yeni çimento fabrikaları ise. ülkenin bitki varlığı ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık.12. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. uygulanması Çimento Sanayinde Emisyon Kontrolü ve İlgili Mevzuatın Ülkemizde "Çevrenin korunması. Ve bu tesislere yönelik kriterler C. . raporlar en az beş yıl saklanmalıdır. yetersiz olan ünitelere ilave yeni toz tutma tesisleri yapılmalı.

ayrı takılmalıdır. toz miktarlarını ölçen ve kayıt eden yazıcılı cihazlar ünitelere ayrı.C.11.'de verilmiştir.Farin (hammadde öğütme) değirmenleri.10. 2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .Çimento sanayi üretim ünitelerinde. çalıştırılmadığı. Kaynaklar 1. gerek çimento stok siloları. XI. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete. klinker soğutma ve çimento değirmenlerinden atmosfere atılan gazların. Duman Yusuf. gerekse paketleme makinaları ve dolum tesislerindeki tozlaşmayı önlemek için. 1990.12.7. kaliteli ve düşük kükürtlü yakıtlar kullanılmalı. 4.86 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete.Klinker soğutucularda ve diğer üretim ünitelerindeki gaz ve toz sızdırmazlıkları tam olarak sağlanmalıdır.Yarı mamul klinkerin üretiminde ve kurutucularda yakıt olarak. mevcut sistemler ıslah edilmeli. .T. 338 . 2001. kömür değirmenleri. 07. "Çimento Sanayii ve Çevre Sorunları" Seminer Notları. 2. yetkili kurum veya kuruluşlarca ve sık aralıklarla denetime tabi tutulmalıdır. . -“Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen atık gazlardaki toz emisyonları gaz-toz sınırlama ve standartlarına göre. Klinker ve Çimento Üretim Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI. 3.Paketleme sistemlerinde ise. yeni kurulan fabrikalarda ise geliştirilmiş modern filtreler yer almalıdır. çimento fabrikalarının toz tutma sistemlerini kurmaları ve sürekli ölçüp kaydeden cihaz bulundurmaları.Türkiye'de Çimento Fabrikalarının Adları. hepsi yetişkin bir ekip tarafından sürekli ve periyodik olarak çok iyi bakım hizmetine ihtiyaç duyarlar. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. En modern filtrelerin bile bakımsız olarak çalıştırılamadığı bilinmektedir. . tam yanma temin edilmelidir.’de Türkiye Çimento Fabrikaları Haritasında ise çimento fabrikalarının adları. Balıkesir. bulunduğu il veya bölgeler gösterilmiştir. Harita. yönetmelik ve tebliğlere uygun çalıştırılıp. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri. Sayıları. hangi tür ve model toz tutma tesis ve sistemi kurulmuş olursa olsun.4. .

700 250 210 150 258 449 7.155 339 .643 3.500 Lafarge Marmara Kocaeli 1 1.517 Ara Toplam 63 36.465 2.4.700 450 2.017 640 1.794 3. Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri.750 2.500 Konya(1) Niğde(1) Oyak-Sabancı İç A nadolu Niğde 2 535 (1) Sivas Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Sivas 2 420 Yozgat(1) Yibitaş-Lafarge İç Anadolu Yozgat 1 750 Çim-Kayseri(*) Sabancı İç Anadolu Kayseri Hasanoğlan(*) Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Ankara İstaş(*) Özel İç Anadolu Ankara Nevşehir(*) Yibitaş-Lafarge İç Aanadolu Nevşehir 13 5.Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu. (*) Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.420 Denizli Özel Ege Denizli 2 1.432 Genel Toplam (1) Emisyon izni alan Entegre Çimento Fabrikaları.800 500 900 450 1.702 65.610 1.815 Çimentaş Ege İzmir Bakırçay(*) 8 5.620 2.785 Ara Toplam Aşkale(1) Erçimsan Doğu Anadolu Erzurum 1 450 Elazığ Oyak-Gama Doğu Anadolu Elazığ 2 340 Kars Çimentaş Doğu Anadolu Kars 1 310 Van Rumeli Doğu Anadolu Van 1 198 5 1.000 2. D.C. Anadolu Şanlıurfa 1 580 7 3. Anadolu Adıyaman 1 627 Ergani Rumeli G. D.250 Nuh(1) Trakya Set-İtalcementi Marmara Kırklareli 3 1.2 1. D.603 2.220 700 440 750 20.700 1.740 610 2.270 900 682 670 800 1.298 Ara Toplam Adıyaman Özel G.400 Batı Anadolu Ege Aydın 2 796 Batısöke(1) Çimentaş Çimentaş Ege İzmir 2 1.350 Çanakkale(1) Sabancı-CBR Marmara Çanakkale 1 1.074 917 615 800 666 500 300 500 10.020 630 4.310 Göltaş Özel Akdeniz Isparta .972 750 900 400 220 2.431 Ara Toplam (1) Adana Oyak Akdeniz Adana 4 2. D.365 (*) Adomad Özel Akdeniz Antalya İskenderun(*) Oyak-Sabancı Akdeniz Antakya ÖzgürBeton(*) Özel Akdeniz Antalya 9 5. Anadolu Mardin 1 640 Şanlıurfa Rumeli G.T.l2.700 Ara Toplam Batıçim Batı Anadolu Ege İzmir 2 1. 2001. Anadolu Gaziantep 2 500 Kurtalan Özel G.152 3.362 Balıkesir Set-İtalcementi Marmara Balıkesir 1 360 Bursa Özel Marmara Bursa 2 1. Anadolu Diyarbakır 1 590 Gaziantep Rumeli G.740 Ara Toplam Afyon Set-İtalcementi İç Anadolu Afyon 2 440 Ankara(1) Set-İtalcementi İç Anadolu Ankara 2 850 (1) Baştaş Vicat İç Anadolu Ankara 1 750 Eskişehir Özel İç Anadolu Eskişehir 1 540 Vicat İç A nadolu Konya 2 1.935 350 1.286 Çimsa(1) Sabancı Akdeniz Mersin 3 2.050 2.194 2.300 Çorum(1) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Çorum 2 535 Ladik Rumeli Karadeniz Samsun 1 525 Trabzon Rumeli Karadeniz Trabzon 1 350 Ünye Oyak Karadeniz Ordu 1 800 Aytek(*) Özel Karadeniz Zonguldak (*) Ereğli Lafarge Karadeniz Zonguldak Gümüşhane(*) Rumeli Karadeniz Gümüşhane Karçimsa(*) Sabancı Karadeniz Karabük Samsun(*) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Samsun 7 3.200 1.250 Darıca(1) Lalapaşa Rumeli Marmara Edirne 1 595 Özel Marmara Kocaeli 2 2.000 180 11.961 Ara Toplam Bartın Rumeli Karadeniz Bartın 1 230 Bolu Oyak Karadeniz Bolu 1 1. D. Fabrikanın Adı Bağlı Olduğu Grup Bulunduğu Bölge İli Döner Fırın Sayısı Çimento Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl 3.250 100 7.992 500 1.033 Anadolu(*) Set-İtalcementi Marmara İstanbul Özel Marmara Kocaeli İkon(*) Marmara(*) Özel Marmara İstanbul 14 10. D. Anadolu Siirt 1 580 Mardin Oyak G.Yer. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Klinker Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl (1) Akçimento Sabancı-CBR Marmara İstanbul 3 2.

000 Toprak Bilecik 15.500 -1.300 Uşak Uşak 1. çömlek.500 Ercan Bilecik 2.700 83.500 --5.200 1.000 11.000 1.000 -26.Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller Bulunduğu İl Üretilen Ürünler ve Kapasite (000 m2/yıl) Yer Duvar Granit Toplam Kapasite Kalebodur Çanakkale 31.13. teknoloji ve sanat anlaşılmaktadır.000 -9. fayans.000 Çanakkale Çanakkale -22.800 199.100 10. kurulu kapasiteleri ve bulundukları iller Tablo:XI.000 4.600 Kaynak: DPT. zımpara taşları. Geleneksel Seramikler: Kil.000 Yüksel Aydın 1. çimento.000 -22.500 Anatolia Bilecik 2. püroksitler ve nükleer materyaller.800 -4.000 Efes Eskişehir 2.1.000 5.000 -3. Fabrika Adı 340 . tuğla. cam.500 -9.000 Seranit Bilecik --1.000 Eczacıbaşı Karo Seramik Bilecik 6.000 3.500 4. VIII.T. sentetik kristaller.700 Kütahya Kütahya 6. b.000 Seramiksan Manisa 5. çimento. Özel İhtisas Komisyon Raporu.300 -3.400 Yurtbay Eskişehir 3.600 1. Ankara.800 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 -4. sentetik tek kristaller ve uzay roket seramikleri girmektedir. Osmanlılar döneminde çini karo üretimi ve sanatı İznik ve Kütahya’da gelişmiştir.500 -1.500 Bozüyük Bilecik 1.500 -5.C.400 -8.000 4. Tablo:XI. anorganik materyallerin (filtre preslerden çıkan çamur kütlesi) şekillendirilmesi. üretim bakımından yaklaşık 150 milyon m2/yıl seviyesine ulaşmıştır.600 Söğüt Bilecik 5.500 2.700 11.1 Seramik Sanayi Seramik karo üretimi “çini” ismiyle. ferroelektrikler. Yeni Seramikler: Tek kristaller.1’de verilmektedir. Bugün seramik denilince.000 35. sermetler.13.500 Pera Çanakkale -1.000 22.500 1. drenaj boruları.500 1.500 2. metal manyatikler. Bugün dünyada üretilen seramikleri iki genel kategoride sınıflandırmak mümkündür: a.200 --1.000 1.300 Termal Bilecik 3. Ülkemizde mevcut seramik fabrikaları. sırlanması ve pişirilmesi prosesleri yoluyla sert mamul imalatına yönelik bilim.200 Toplam 105.500 -3. TAŞ TOPRAK SANAYİ VE ÇEVRE XI.13.600 -11.000 Ege İzmir 11.500 -7.000 Hitit Uşak 4.000 9.000 4. 2000.000 2.13. Bugünkü anlamda seramik karo sanayi 1950 ‘li yılların başında Çanakkale Seramik Fabrikalarının kurulması ile başlamış ve elli yılda gelişerek büyüyen seramik malzeme kaplama sektörü. ferroelektrikler. Selçuklular tarafından Anadolu’ya Orta Asya’dan getirilmiştir. kiremit. cam gibi silikat sanayi.500 Granist Eskişehir --1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Seramik kapsamı içine porselen.000 Tamsa İzmir 4.000 -6.600 Altın Çini Kütahya -1.

. . .Sırlama. .Bisküvi Pişirme. taş ve toprak gibi anorganik maddelerin 1000 oC'nin üzerinde belirli sıcaklıklarda pişirilerek sofra ve süs eşyaları ihtiyacına cevap veren bir sanayi dalıdır.Masse kurutma fırını. . 341 .Glazürleme. .Taşlama. Üretim Akım Şeması . . . tabak ve çini panoları gibi mamuller ana ürünleri teşkil etmektedirler. . .1.Kollergang ve konkasörlerle öğütme.1. .Filter Pres. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. .Bisküvi pişirimi (tünel fırın). .Değirmenlerde homojen bir karıştırma.1. . 11. .2. . .Glazür pişirimi (tünel fırın).Hammadde.Silolar. .Öğütme.Şekillendirme.1. XI.Şekillendirilmiş fayansı fırınlarda kurutma. Yer ve Duvar Döşemeleri Karofayans Üretim Akım Şeması .T.Değirmenler.1.Kalite Kontrol.13. .Preslerde şekillendirme.Masse öğütme. .Masse depolama ve pres silolarına nakil. .Ambarlama.Vakum Pres. .Kurutma. Seramik Sanayinde Üretilen Mamul Madde Cinsine Göre Üretim Akım Şemaları XI.Dekorlama.Hammadde ocaklarından hammaddenin çıkarılması.C.Paketleme. .Kalite. Çeşitli formlarda yiyecek ve içecek kapları ile vazo.Mikserler.Elektromanyetik filtre ve elekler. .Masse havuzlarında karıştırma ve dinlendirme. .1.Hammadde nakil ve depolanması. .1.13. . Sofra ve Süs Eşyaları Seramik. . .Kalite Kontrol. .Sneke preslerde su gramının azaltılması. .Rötüş.

1. Seramik Sağlık Gereçleri Üretim Akım Şeması Bu teknolojide kil.3. .Bilyalı değirmenlerde yaş öğütme.Sevkiyat. .Ambalajlama. .Kullanılmaya hazır sırın hazırlanması.Değirmenlerde homojen karıştırma. .Çamur havuzlarında toplama. .13. .Filter presleme. sırlama safhasından sonra 1250 0C civarında pişirilerek camlaşmış bir sır örtüsü ile kaplı pekişmiş seramik ürün elde edilmektedir. . .Dekorlanacak yer karolarının dekorlanması. .Hammaddenin nakil ve depolanması. . XI. .Dekorlama. .Hammadde silolama. .4.1.Elektromanyetik filtre ve elekler.Şekillendirilen yer karolarının kurutulması.Depolama.Dekor pişirme.Kalite ayırımı.Ambalajlama.13. . .Hammadde.Kalite ayırma. .Sneke presten geçirme. Elektroporselen Üretim Akım Şeması .Seramik pişirme fırınında kek pişiriminin yapılması. .Hammadde kuru öğütme.Püskürterek kurutma.Çamur dinlendirme.Depolama ve sevkiyat. . . .Hammaddenin ocaklardan çıkarılması.Kollergang ve konkasörle öğütme.Çamur havuzları. feldspat ve kuvars karışımıyla meydana getirilen seramik çamuru şekillendirilip yarı ürün haline getirilmekte. .Reçete tartımı. Karoseramik Üretim Akım Şeması .Silolar.Şekillendirme preslerinde şekillendirme. . . . . XI.Kalite ayırma. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . . . 342 . kaolen.C.1. .Dekorsuz ve dekorlu yer karolarının sırlanması.1. .T.

1.1. kaolen.C. kaolen.6. talk.13.1. sulardaki keskin kokusu ve yakıcı tadı ile tanınır ve 0. Soda.Dinlendirme. Bakteriler için zehirlidir.Son şekillendirme (rötüş). Seramik Üretimi Sonucu Oluşan Atıkların Canlılar Üzerine Etkileri Proses sularında bulunan fenol. .Vakum presten geçirme. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .5. kaolen. firet. .Kurutma. cam suyu. Seramik Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Elde Edilen Ürünler Bir seramik fabrikasında üretilmekte olan elektroporselen. .1.Şamot esaslı maddeler. sofra malzemeleri için kullanılan hammaddeler şunlardır: eşyası. Porselen üretiminde kullanılan yardımcı hammaddeler ise . simav feldspat.Kaba şekillendirme. . manyezit vb. Bunlar. kaolen refrakter malzemeleri Ürün > Eloktroporselen > Sofra ve süs eşyası > Sıhhi tesisat > Fırın malzemeleri XI. esiri kili.13. Fırın Malzemeleri Fırın malzemeleri üretimi. kuartz Kil.Kordierit esaslı mamul maddeler. çine aplit. bağlama kili. fakat bir dizi bakteri zinciri tarafından parçalanmaya uğratılırlar. mermer. XI.1 mg/lt arasında tat ve koku hissedilir.1. Uygulanan yöntemler diğer seramik üretimindekilere benzemektedir. b. inhisar gri kili. plastikkiller.7. kuartz Kil. 343 . Burada üç tür madde üretilmektedir. a. kuartz manyezit. Fırın malzemeleri üretiminde kullanılan hammaddeler. XI.13. kullanılan ana hammaddenin cinsine göre isimlendirilmişlerdir. sağlık Plastik. plastik kaolen. c. Fenoller birçok organizma için zehirli etki gösterirler. Hammadde Kil.Glazürleme. Silisyum karbür. Kurutulma ve pişirilmeleri sırasında içerdikleri nem miktarının büyük önemi vardır. kaolen.1. Bu maddeler ısıya ve kırılmalara karşı dirençli malzemelerdir. diğer maddelere oranla ufak bazı farklılıklar göstermektedir.T.Silisyum karbür esaslı mamul maddeler. devasakari. Çok yüksek basınçlı hidrolik presler ile şekil verilmektedir.01-0. . kuartz Kil. şamot.

balıkların bünyelerine geçişi hızlanmaktadır.3. herhangi bir yöntemle şekillendirilen anorganik bir maddenin pişirme yolu ile son halini alması demektir. Tuğla -Kiremit Fabrikalarına Ait Hammadde Ürün İlişkisi Hammadde Kalsine edilmiş kil Kil. 344 . Üretim sürecinde partikül madde şeklinde hava kirliliği meydana gelebilir. Balıkların sinir sistemini etkileyerek paralize ve konvülsiyonlara neden olur. XI.C. Tuğla üretimi. bazı bölgeler içinde yoğunlaşmıştır.2.T. pişirme (fırınlama). Tuğla ve kiremit fabrikaları Türkiye geneline dağılmış olmakla birlikte.2. Tuğla-Kiremit Fabrikaları Geniş anlamı ile “seramik”. Bunlar solungaç nekrozu. Solunum sistemi üzerindeki etkisi asfeksi şeklinde ortaya çıkar. dalak ve deride histopatolojik değişikliklerdir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sularda yüksek konsantrasyonlarda bulunması yalnız balıkların ölümüne değil.2. şekil verme. Katı maddeler çoğunlukla inorganik tuzlardır. Tuğla -Kiremit Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Tuğla ve kiremit fabrikalarında atık sular. solungaç salgısında artışı eritrosit yıkımı ve kalp. kırma öğütme. ayrıca balıkçılık açısından da önem taşımaktadır. Bu tesislerden 70 tanesi kiremit (10 tanesi hem tuğla hem kiremit) geri kalan 418 adet tesis de muhtelif standartlarda tuğla üretmektedir. Tuğla-kiremit de seramik kapsamına giren ürünlerdir. sayıları ve kapasiteleri Tablo:XI. Tutulan balıklarda tüketici tarafından istenmeyen bir kokuya neden olmaktadır. Fenol insanlar için de zehirli etkisi olan bir maddedir. XI. çok miktarda çözünmüş . Öldürücü dozun altında balıklarda bazı patolojik değişikliklere yol açar.1. askıda ve çökebilir katı madde içeririler.2. XI. sulardaki tüm yaşamın tahrip olmasına neden olur. Tuğla -Kiremit Fabrikalarında İşlem Sırası Türkiye’deki tuğla ve kiremit fabrikalarının bölgesel olarak dağılımını. taşınma ve depolama işlemlerinden oluşur. Türkiye’de tuğla ve kiremit ana ürünleri bazında çalışan 498 adet tesis mevcuttur.13. karaciğer.2’de verilmiştir. Fenol kristalleri deri üzerinde de yakıcı ve tahrip edici bir özellik gösterir.13. Fenolün sularda öldürücü dozların altında bulunması. Fenolün sularda serbest amonyak ile beraber bulunması halinde.13. feldspat Ürün Ateş tuğlaları Kiremitler XI. Kan tablosunda bozukluklara ve solunum sistemi hastalıklarına sebep olmaktadır. kurutma.2.13. eleme.13.

000 451. Edirne’nin Meriç Ovası’nda. Buna mukabil. Gaz emisyonları arasında en önemlileri SO2 ve flor bileşikleridir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yanma prosesi toz ve gaz emisyonlarına yol açar. Sürekli çalışan tünel ve döner fırınlarda.T. derinlikleri 7-8 m’ye varan çukurların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.. Tablo:XI. siklon ve multisiklonlar.000.Doğu Anadolu Böl. baca gazında toz giderme ünitelerini gerektirir.Bu tahribatın durdurulmasına gayret gösterilmekte ise de. Söke Ovası’nda.000 Ege Bölgesi 129 2.000 Toplam 414 6. Antalya’nın Aksu ve Düden Ovaları’nda. kireçtaşı) veya cam kırıldığından izabe yolu ile üretilen her nevi cam ürünü ile bu ürünlerin çeşitli işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler sektörün kapsamına giren konulardır.568.kullanılan yakıtlardan kaynaklanır.000 Karadeniz Bölgesi 60 825. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde kurulmuş bulunan tuğla ve kiremit harmanları. Eskişehir-Porsuk Ovası’nda. genellikle asidik karakterli olup. Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ülkemiz cam sanayi gerek ülke imalat sanayi ölçeğinde.C.Beş Yıllık Kalkınma Planı. (toz odaları.000.100.600. torbalı filtreler vb).000 12. AfyonAkarçayı. İstanbul-Silivri.000 9.000. depoları ile geniş alanlar kaplarken öte yandan verimli ova toprakları hammadde olarak tüketilmektedir. Avrupa Birliği 345 . kalsiyum sülfat oluşumu ile SO2 emisyonlarının azaldığını göstermektedir. özellikle yakıt olarak fuel-oil kullanıldığında.000.000. SO2 pişirilen materyal tarafından da tutulabilir. halde Harmandan (kum. araziler eski haline gelmeyecek şekilde elden çıkmaktadırlar. Baca gazlarındaki SO2 .000 -İç Anadolu Bölgesi 73 1.000.3. büyük kümeler halinde atılarak çevreyi kirletirler. Konya Ovası’nda. Türk cam sanayi % 98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. Ayrıca toprak alınan bu alanlar büyüklükleri bakımından yaklaşık 8-10 dekara. Cam Fabrikaları Günümüzde ticari önemi olan camların çoğu “ kristalleşmeden katı soğumuş bir anorgafüzyon ürünü” olarak tanımlanabilir. 2000.2. Türk cam sanayi dünya üretiminde 4.500.500.427. Ankara. soda.000 Akdeniz Bölgesi 31 440.000 644 500 000 Kaynak: DPT. XI. Çorum’da.000 Doğu ve G. Küçük Menderes Ovası’nda. yanma sıcaklığına ve süresine bağlı olarak. sürtünmeyle ortaya çıkan tozlar.000.13.836. Tekirdağ’da. Baca gazlarında uçucu küller ve is. Yerleşim ve sanayinin işgali dışındaki bir kısım tarım alanları da tuğla ve kiremit hammaddesi temini amacı ile kullanılmaktadır. gerekse dünya cam sanayi esas alındığında gelişmiş bir sanayi dalıdır. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri Kapasite(Adet) Bölge Sayı Tuğla Kiremit Marmara Bölgesi 46 1. imalathane ve fabrikaları ve diğer yandan işletme binaları.030. 75 546. Milas’ta. VIII.000 167.000 5. yüksek miktarda kalsiyum içeren materyallerde. Tuğla endüstrisinde yapılan araştırmalar. Gediz Ovası’nda.13.000.

Ankara. Beş Yıllık Kalkınma Planı. A.T.San. 2000.4’de verilmiştir.000 ton/yıl 210.3’ de.Ş Denizli Cam San. VIII.398 Kaynak: DPT. Cam Yünü.Ş Anadolu Cam San. 2000. A.A. bulundukları il ile kapasite ve çalışan işçi sayıları Tablo:XI.Ltd.4. A. Sektörde kurulu toplam kapasite içinde düz cam 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ülkelerinin toplam üretiminde ise 2.000 ton/yıl 310. Tablo: XI.Tic. Beş Yıllık Kalkınma Planı.209 872 -4.Ş Çayırova Cam San.A. Kaya Yünü *Tahmini Kaynak: DPT.3.Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları (000 ton) Cam Çeşidi 1995 1996 1997 1998 1999 Düz Cam 457 595 570 605 549 Empirme/Telli cam 61 59 59 63 62 Cam Ambalaj 309 378 448 452 423 Cam Ev Eşyası 195 232 310 302 270 Cam Yünü 15 21 25 29 29 Cam Elyaf 16 15 21 25 25 Cam Mozaik 11 9 9 9 9 Emniyet Camları 38 39 40 40 42 Çift Cam 21 22 23 23 25 Cam Ayna 15 32 41 43 51 Diğerleri 25 25 28 28 28 Toplam 1.000 ton/yıl 15. sırada.470 1.13.13.000 ton /yıl 35. Tablo:XI.Ş Topkapı Şişe San.Ş Çayırova Cam San.A.800.A.400.Ş Marmara Cam San. XI.Ş Koncam Kristal Cam San .Şti* Paşabahçe Cam.000 m2/yıl 6.Ve.089 1. A.000 m2/yıl 285.000 m2/yıl 3.A. sıradadır. San.Tic. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri Cam Türü Düzcam Buzlu Cam Emniyet Camları Çift Cam Ayna Cam Ambalaj Kuruluş Trakya Cam San.000 m2/yıl 2.080 ton/yıl 30.020 ton/yıl Cam Ev Eşyası Cam Çubuk Cam Elyaf.C.A.000 ton/yıl 215.000. sırada.13.A.Ş Trakya Cam San. VIII.’dir.000. cam kaplar 2. Ülkemiz cam sanayi kuruluşlarının cam çeşitleri ve yıllara göre üretim miktarları Tablo:XI.Ve.Ş İl Kırklareli Mersin Kocaeli Kırklareli Kırklareli Kocaeli Kocaeli -Kırklareli İstanbul Mersin Kırklareli İstanbul Denizli Konya Kütahya Bilecik Denizli Konya --Kocaeli Eskişehir Kocaeli Çalışan İşçi Sayısı 667 329 225 23 191 235 17 -23 1.000. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.Ş Trakya Cam San.000 ton/yıl 4.000 ton/yıl 4.514 1.3.000 ton/yıl 64. Ankara. 346 .A.A.400 ton/yıl 1. cam ev eşyası ise 3.Ş Trakya Cam San.Ş (OTO) Çayırova Cam San.080 ton/yıl 600 ton /yıl 1.A. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Cam Üretiminde Kullanılan Teknolojiler Düzcamlar Fourcault Dikey Çekme Prosesi.Ş Diğer Isıcam Ür.000 ton/yıl 1.13.A.Ş Kaya Kardeşler Tekno Cam Cam Elyaf San.2.A.(64 Firma) Trakya Cam San.A.Ş Güral Cam* Toprak Cam* Denizli Cam San Ve Tic.Tic.000 m2 /yıl 200.Ve Tic.334 1.Ş Koncam Kristal Cam San .844 -540 ------428 86 338 Kapasite(1998) 400.000 m2/yıl 1.000 ton/yıl -4.13.080 ton/yıl 14.000 ton /yıl 10.Ş İzo Toprak İzocam Tic. cam sanayi üreticileri.

Finisaj İşlemleri. 347 .Hoger Prosesi. . XI.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Colburn Prosesi. Yardımcı İlkel Maddeler.Tel Prosesi. XI. Pittaburgh-PPg Dikey Çekme Prosesi. Cam Fabrikalarına Ait Üretim Akım Şeması Hammadde Hazırlama. . Cam Yünü Mekanik Çekme Prensipli Prosesler. Cam Boru ve Çubuk Schuller Prosesi (dikey yukarı çekme). b. Harman Hazırlama.4. .İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler.HERM Prosesi.Grosler Prosesi. . Ana İlkel Maddeler. 2. Üfleme ve Pres-Üfleme Yöntemi İle Üretim.Owens Prosesi Alev İle Çekme Prensipli Prosesler.Arıtmayı (rafinasyon) Hızlandıcı Maddeler. Çünkü bu kademede erimiş cama kullanım amacına göre şekil verilir. Cam Ev Eşyası Presleme Yöntemi İle Üretim. .3. Vello Prosesi (dikey aşağı çekme).13. Float Prosesi. Akışkan İle Çekme Prensipli Prosesler. Bu kademeler içinde şekillendirme özel bir yer alır.T. .3. Şekillendirme. . Eritme (Fırın).Meme Çekme Prosesi.13. Danner Prosesi. Mekanik Alev İle Çekme Prensipli Prosesler.OCF Prosesi.3. Cam Üretimi İçin Kullanılan Girdiler Cam İlkel Maddeleri 1. a.

C.. T.. NH4Cl ve (NH4)2 SO4 çabuk buharlaştıklarından camın bileşimine girmezler.Kalker CaCO3.. İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler NaCl. 1981.. sülfat ve florür miktarları kritik parametrelerdir Kaynaklar 1.Amonyum Nitrat (NH4NO3) ve Amonyum Klörür (NH4Cl). b. Ankara... 5.Alüminyum hidrat.Soda (sodyum karbonat Na2CO3) veya sodyum sülfat (Na2SO4). kil. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c. c..C Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği. Aralık-1982. VIII. ÇEKÖK Genel Müdürlüğü. İstanbul.... Teknolojik Esasların Saptanması.Sodyum Sülfat (Na2SO4)...C Çevre Bakanlığı. 2. gümüş. Bunlardan NaCl ve Na2SO4 cam bileşimine girerler.Bunlar Na2O verir.. Ankara.Enst...Mağnezyum Karbonat (MgCO3).Bil. ...13. 2000.. İstanbul.. TÜBİTAK Mar. 2.. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılmasının Önlenmesi Seminer Notları. . Arıtmayı Hızlandırıcı Maddeler. 1984.. Ayrıca nikel. 3.T. Cam Üretimi Sonucu Açığa Çıkan Atık Türleri Cam sanayinde atıksularda önemli parametreler KOI ve çökebilir katı maddelerdir. B2O3 ve florlu ve amonyumlu maddelerdir. 6.Kuartz kumu. pegmatit. XI.ve End.Sodyum Klorür (NaCl). Beş Yıllık Kalkınma Planı. . 7. DPT. kaolin. 1. 348 . B. Bölümü Çevre Grubu.1987. Renk Verici Maddeler Değişik metal oksitler cama renk verirler. ..5. Türkiye Çevre Vakfı.Ü Teknoloji ve Sistem Araştırmaları Enstitüsü. Su ve Toprak Yönetim Dairesi Başkanlığı.Alüminyum (alüminyum oksit).Amonyum Sülfat (NH4)2SO4. Cam Sanayi Sektör Araştırması.Kimya Müh.. .. Diğerleri NH4NO3. Ankara.CaO verir. Türkiye’nin Çevre Sorunları. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 1995.vb olarak girer. .MgO verir. 2000.SİO2 verir. 4. T. .3. Arşt. Arşt.. Marmara Bölgesi ve Çevre Kirliliği Envanter Çalışması. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi ve Giderilmesi Projesi. feldspat. Yardımcı İlkel Maddeler: a. Ana İlkel Maddeler: . .Renk Verici Maddeler.

Krikodalit Tipi. a. Bu özellikleri dolayısı ile asbestler değişik endüstri kollarında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. XI. Buhar. tiyatro perdeleri ve boya yapımında. Mekanik tekniklerle çeşitli uzunluk ve çapta liflere ayrılabilirler. Bu durum aşağıdaki üç a.14. teknolojik açıdan özelliğinden kaynaklanmaktadır.1 Asbest Hakkında Genel Bilgi Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynaklarımızdan en iyi biçimde faydalanma imkanları araştırılmaktadır. a. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. doğal kaynaklarımız arasında önemli bir yeri vardır. lifli ve ateşe dayanıklı minerallerdir. Asbestin Kullanım Alanları Günümüzde asbest esas olarak . Bunlar. c. Ülkemizde uygulanan sınır değerler (5 lif/cc) b. d. Çeşitli endüstri kollarında değişik amaçlar için kullanılan asbestin. Tremolit Tipi. Elektrik ve ısıyı yalıtması.14. Asbestler kimyasal bileşimlerine göre genel olarak iki ana gruba ayrılırlar. Suda yumuşarlar ve istenilen forma sokulabilirler. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından önerilen sınır değerler (2 lif/cc)’dir.T.ASBEST ÇIKARILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ XI. Ateşe dayanıklılık. c. Serpentine ve Amphibol grublarıdır. 349 . Elektrik endüstrisinde dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kısa devre yapabilecek bölümlerinde. Serpentine Grubu. Anthofilit Tipi. b. b. Ateşe dayanıklı elbiseler. Çimento ürünlerine katıldığında beton içinde çelik kafese benzer şekilde özel bir bağlayıcılık özelliği göstermesidir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan sınır değerler (1 lif/cc) c. Asbest konsantrasyonu için değerlendirmelerde üç sınır değer göz önüne alınmaktadır. su ve diğer sıvıların taşıma borularının sıkı bir şekilde irtibatlanmasında ve contalanmasında.2. Krozotil Tipi Amphibol Grubu. Asbestler.14. Aktinolit Tipi olmak üzere sınıflandırılırlar Asbest. Asbestlerin yüksek sıcaklıklara ve asitlere karşı mukavemetleri oldukça fazla olup ısı ve elektriği iletimleri çok düşüktür. İnşaatlarda ısı ve elektrik izole maddesi olarak. silikat bileşiminde.C. önemli bir mineraldir. gaz. Amozit Tipi.

h. duvar kaplamaları ve panellerdir.). f. kanalizasyon.5‘inde uygun çalışma koşullarının bulunmadığı görülmüştür.T. kullanma suyu. Sonuç olarak. valf ve contalarda. İzmir. Ateşe dayanıklı yalıtım panolarında. Yanmayı güçleştirici malzeme olarak tekstil ve kağıt ürünlerinde (eldiven. endüstriyel temizleyicilerde ve uzay teknolojisinde. tavan duvar kaplama düz levhası vb.Asbestin çıkarılması ve zenginleştirilmesi .14. İSGÜM. asbestli çimento.3. Türkiye’de asbestli mamul üreten işyerlerinde işyeri ortamı koşullarını değerlendiren kuruluş Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’dir.). l. şarap. Manisa. toprak ıslahında. ambalaj kağıdı vb. 350 . basınçlı boru ve aksesuarları. macun ve yapıştırıcılarda.) k. drenaj boruları. Aside karşı direnç sağlayıcı olarak pil kutularında. Isıya dayanıklı ve mukavemet artırıcı dolgu maddesi olarak salmastra. elbise. Fren balatalarının üretiminde. Mukavemet artırıcı ve takviye edici katkı olarak asbestli çimento üretiminde (içme. Filtre olarak gıda ilaç ve kimya sanayinde (bira. g. asbest bezi şeklinde asbest filtresi olarak şeker ve şarap fabrikalarında. conta packings keçe. j. Türkiye’de asbest ürünlerinden en yaygın olarak kullanılanlar. önlük. oluklu çatı kaplama levhası ve iç ve dış cephe. m. Asbest fabrikalarında arta kalan asbest döküntüleri şeker pancarı ekiminde gübre olarak değerlendirilmektedir. Yakın tarihlerde petrokimya endüstrisinde. filtre bezleri vb.C. Bolu. Birleştirici olarak asfalt yollarda. o. asit pompalarında. Türkiye’de Asbest Ürünlerinin Kullanım Alanları Geniş bir kullanım alanı bulunan asbestle ilgili faaliyetleri iki bölümde incelemek mümkündür.Asbest içeren ürünlerin işlendiği tesisler . Dünyada üretilen ve tüketilen asbestin % 90’dan fazlası asbestli çimento ürünlerinde kullanılır. asbestli çimentodan yapılan içme-kullanma suyu boruları. Mardin. Sentetik plastiğin aşınmaya karşı direncini artırıcı malzeme olarak yer karoları ve yer kaplama levhalarında. n. asbestin kontrollü kullanımını sağlamak amacı ile 1990-1992 yılları arasında İstanbul. çatı örtüsü kaplamaları ve iç-dış cephe. genelde uygun çalışma koşulları bulunmaktadır. Asbestli çimento ürünlerinin başlıcaları ise. XI. İzmit ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren mamul üretimi yapan tüm işyerlerinde “Asbest Tarama” çalışmaları başlatılmıştır. i. tekstil üreten işyerleri dışında asbestli maddelerin üretildiği işyerlerinde tespit edilen asbest konsantrasyonu değerleri ülkemizde uygulanan sınır değere göre mukayese edildiğinde. ı. . Adana. asbestli çimento levha ve aksesuarı ve balata ürünleridir. Asbest yünü. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e. Bunlar. muhafazalarda. . tavan. Ancak bu değerlerin gözönünde bulundurulan 1 lif/cc ve 2 lif/cc’lik referans değerlerle mukayesesi neticesinde tarama kapsamına alınan işyerlerinin % 23. Erzincan.

1’ de verilmektedir. bunlara ek olarak asbest tipleri üzerinde ayrıntılı araştırma ve incelemeleri ilerleterek daha zararsız asbest türlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. Bağımsız Devletler Topluluğu. vb. Sivas. Yukarıda anlatılan fiziksel zenginleştirme çalışmaları sonunda kazanılan konsantrelerdeki asbest lifleri atık minerallerinden tamamen ayrılmış durumda değillerdir. XI. talk.5. XI. Zenginleştirme işleminde kullanılan Asit Testi Akım Şeması Şekil:XI. lifleri esnek.C.2’ de verilmiştir. Ülkemizde endüstri için gerekli asbest krizotil ve krokidolit olmak üzere Kanada. Yeraltından bu yöntemlerden biri ile çıkarılan madenler atık mineralleri ile birlikte çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma ve öğütme işlemine devam edilir ve sonra eleklerden geçirilerek siloya depolanır.Ülkemiz dünyada asbest rezervi bakımından en zengin 10 ülke arasında yer almaktadır.4. Antakya bölgelerinde asbest yatakları bulunmaktadır.lerdir.000 ton civarındadır. Türkiye’de Asbest Üretimi ve Tüketimi Türkiye’ de başta Eskişehir-Mihalıçcık . demir cevheri vb.14.Tatarcık yöresinde.6. doğal bir mineraldir. muskovit. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Endüstride en çok kullanılan “Krizotil” tipi asbest olup.14. grafit. Kullanılabilir gerçek asbest lif konsantrelerinin % ağırlık vermelerini bulmak amacı ile asit testleri yapılır. Bazı uygulamalarda asbest yerine cam elyafı mineral yünü ve seramik liflerini içeren sentetik-inorganik ikame maddeleri kullanılır. Minerallerin yüzeye yakınlığına göre iki tür çıkarma işlemi uygulanır. atapulgit. ağız ve sindirim olmak üzere vücuda üç yoldan girer. Cam lifi ve mineral yünü asbestten daha pahalıdır. Oysa “Amphibol Grubu “ asbest tipleri sert iğnemsi yapıda ve kırılgandır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nden dış alım yolu ile sağlanmaktadır. Asbest. Bunlar açık ve kapalı maden işletmeciliğidir.T. Asbestin yerine kullanılabileceği düşünülen mineraller.14. Bugün dünyadaki eğilim asbest maddelerinde ve asbestli ürünlerin üretildikleri fabrika ve atölyelerde sağlık koruma önlemlerini almak. havalandırma. Bu yüzden tüm üretilen asbestin % 95’i krizotil’dir. solunum. biyotit. maske kullanımını sağlamak.14. 351 . Şekil:XI. Son yıllarda çevre ve sağlık kaygıları ile asbest yerine kullanılabilecek maddeler fikri ortaya atılmıştır. dayanıklı ve ipekimsidir. Bunların çoğu asbestten daha ucuz ve elde edilmeleri de kolaydır. Bu sebeple asbest lifleri ile kenetli olarak gelen atık mineralleri konsantrelerin % ağırlık vermeleri üzerinde görünür bir artışa yol açarak olumsuz etki yapmaktadırlar. Bugün yıllık asbest üretimimiz 100 ton olmasına karşın tüketimimiz yılda yaklaşık 50.14. Asbest Kullanımı Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Olumsuz Etkiler Asbest ve asbest içeren maddeler gerektiği gibi kullanılmadığında sağlık açısından tehlikelere neden olabileceğinden üreticilerin ve tüketicilerin solunabilir asbest tozlarına maruz kalmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Asbest Üretimi Akım Şeması. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirilmesi İşlemleri Üretim Yöntemi Asbest kömür. paligrosgit serpantin. Bursa.

1 Asbest Üretimi Akım Şeması 352 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham Cevher Balyozla Kırma Harmanlama Bölme Şoklu Kırıcı Saklanan Kısım Konik Kırıcı Harmanlama Saklanan Kısım Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Konik Kırıcı Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Merdaneli Kırıcı Emici Fan 32 Meşh Merdaneli Kırıcı Havalı Ayırıcı Artık Konsantre Şekil:XI.C.T.14.

T.C.14.2 Asit Testi Akım Şeması 353 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Konsantre Saklanan Kısım Quebeg Test Örneği Asit Test Örneği Karıştırma 30 dakika Dekantasyon Dekantasyon Artığı Karıştırma 10 dakika Dekantasyon Konsantre Artık Şekil:XI.

C. Kanserli olmayan iyi huylu plevra lezyonları. aşınma problemi. b. Sigara dumanı. Bu nedenle. Bu tereddütlere rağmen genel eğilim asbest yerine geçecek maddelerin kullanılması yönündedir. Sadece çıplak gözle görülmeyecek kadar ufak ve ince asbest lifleri akciğerin en derin kısımlarına kadar ulaşır. asbest tozlarının solunmasına bağlı olarak kişide aşağıda belirtilen hastalıklara neden olabileceği gösterilmektedir. a. İş Türü Yapılan iş türü de asbest liflerinin zararlı etkilerini etkileyen bir faktördür. İthalatın Belirli Koşullara Bağlanması Asbestin hastalık oluşturma riski ile kullanılan asbestin cinsi arasında önemli bir ilişki vardır. Asbestoz. 354 . İkame maddesi kullanılan ürünlerin sağlamlığı. bu ayıklama mekanizmasını tahrip ederek akciğerlerde toz birikimini kolaylaştırdığından sigara içen kişiyi her çeşit toza karşı. . Bununla beraber bunlarında büyük bir kısmı. . Solunum yolları sürekli olarak hareket halindeki bir dizi tüycüklerle kaplıdır ve “Mucus” adlı yapışkan bir madde ile örtülüdür. a.Asbest Miktarı : Risk yüksek miktarlarda daha fazladır. Sağlık için asbestin doğuracağı riskler birçok unsurun bir arada bulunmasına bağlıdır. Mezotelyoma.Kişinin duyarlılık derecesi.Liflerin Boyutları: Lifin boyu da önemli bir rol oynar ve daha uzun lifler daha tehlikeli olurlar. asbestli ortamlarda sigara içilmemelidir. Çok geniş çapta yapılan bilimsel araştırmalar sıkı kontrol altında kullanıldığında krizotil asbestin gerek madenden çıkarılma gerekse fabrikada üretimi aşamasında işçiler için bir tehlike oluşturmadığını göstermiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tüm ikame madde arayışlarına rağmen asbestte ikame madde tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. dolayısı ile asbest tozuna karşı da daha duyarlı hale getirir.T. Bunlar. Bu amaçla dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. uzun ömürlülüğü ve özellikle asbestsiz frenlerde performans problemi başlıca tereddütlerdendir. . Yapılan tıbbi araştırmalarda. Akciğer kanseri. organizmanın tabi ayıklama mekanizması tarafından yok edilirler. Asbestin sağlık için risk oluşturmasını engellemek için kontrollü kullanımı gerekmektedir. c. d. b.

Her türlü asbest artığının atılmasından sonra daha ileride havayı kirletmemesi için toprak. 2001. Etkilenme Sınırlarının Gözden Geçirilmesi Ülkemizde parlayıcı. Havada en yaygın olarak bulunan asbest türü krizotil cinsidir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c.14. akciğer hastalıkları veya herhangi bir kansere sebep olma gibi bir sağlık etkisi olduğuna dair bir delil yoktur. Zira pek çok tabii sular asbest elyafı içermektedirler.Kapasiteleri ve Toplam İşçi Sayıları Üretim Türü Kapasite(ton/yıl) Asbestli Boru İmalatı 49. Tüm artıklar gibi asbest artığının da toprağa gömülmesinde tedbir almak gereklidir. ile yeterince örtülmesi gerekmektedir. Haberleşme.2 lif/cc değerleri getirilmiştir. Asbest İçeren Ürünlerin İşlendiği Tesisler: Türkiye’de asbest işleyen tesislerin üretim türleri.14.7. Asbest atığı diğer tehlikeli kimyasal maddeler gibi yüksek derecede toksik değildir.14. Tablo:XI. d.’de Aspestle çalışan işyerlerinin isimleri bulundukları iller ve üretim tipleri tablo Tablo: XI. XI. İşyerlerinde kontrollerin sağlanması e. Asbest-çimento ürünü gibi sert malzemeler normal olarak torbalanmazlar .C. Asbestin Çevreye Etkileri Havada bulunan asbest miktarının. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki tüzükte asbest lifleri için cins ayrımı yapılmaksızın 5 lif/cc değeri getirilmiştir. Uzun bir süre sonra elyaflar su yollarına girebilseler bile (bunun yüksek oranda olduğuna dair hiçbir delil yoktur) çevreye olan düşük düzeydeki etki önemli sayılmamaktadır. Nakliyede ve toprağa gömülmede akılcı tedbirler uygulandığı sürece hiçbir sorun çıkmamaktadır.14. Ama bu tür faaliyet sırasında gereksiz toz oluşmasını en az düzeyde tutmak için dikkat edilmesi gerekir. kapasiteleri ve toplam işçi sayıları.eğitim XI.1.2’ de verilmiştir.212 Asbestli Tekstil İmalatı 500 Asbestli Conta İmalatı 957 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.5 krokidolit için 0.8. Sağlık kontrolü g. Tozla mücadele ile ilgili yönetmelikte bu tür işletmelerde krizotil için 2 lif/cc. Tablo XI.554 Asbestli Balata İmalatı 7. kum vs. Çalışan İşçi Sayısı 203 281 820 19 64 355 .1 Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri. İşyeri ölçüm ve takibi f.T. amozit için 0.14.033 Asbestli Levha İmalatı 55.

A. 4.C. VIII.Ş Kocaeli Mardin Boru San.Ş İzmir Temel Conta San. Ankara. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 7. İzmir Frentek Balatacılık Oto San. Toplum. A. ve Tic. 5. Asbest ve Asbestin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. ve Tic. 3.Ş Bolu Tamer Amyant San. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.Ş İzmir Balatacılar Balatacılık San. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Çevre Sağlığı Açısından Asbest ve Gerekçeler. 2001. ve Tic. Ltd .Ş İzmir Yüksel Balatacılık San. ve Tic. Şti. 2. ve Tic. 356 . A. ve Tic. ve Tic.T. 6. A.Ş Adana Superlit Boru ve Levha Sanayi A.Ş Mardin Miner Otomotiv San. ve Tic.Ş Erzincan Eren Blata San.Şti İstanbul Özgür Atermit San. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi).San.14.Ş İzmir Birlik Amyant İstanbul Doğusan Boru ve San.U. A.Ş Manisa Özemel San ve Tic.Ş Kocaeli Aysan Debriyaj End. ve Tic. ve Tic. 1989. A.1989. 1990.Ş İzmir Özgür Atermit San. Can. 2001.Ş İstanbul Atermit End.. ve Tic.Ş Konya Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. A. ve Tic..Ş İzmir Beşer Balatacılık San. Asbest Projesi Çalışmaları. 2000. ÇİMS-İŞ Sendikasının Semineri. A.Ş Gemlik Oysaş Otomotiv Yan San.Ltd.Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi Şirket Adı Bulunduğu İl Arge Oto Araç ve Gereçleri San. A.ve Tic. 1990. A. A. A. A. A. Üretim Tipi Balata ve Tekstil Levha Balata Balata Balata Levha Boru Balata Balata Levha Balata Boru Conta Balata Balata Levha Levha Boru ve Levha Levha Conta Balata Kaynaklar 1.Ş İzmir Kale Balata Oto San. ve Tic. DPT.Ş İstanbul HA-SE-Zİ İnşaat Turizm San.2.ve Tic. Sabır. Asbest ve Sağlık. ve Tic. ve Tic.A. ve Tic. Kontrollü Kullanım Yaklaşımı. 1989. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. E. A. İSGÜM.H. A.

000 2.000 18. örme. bazı ülkelerde ise tekstilin içinde mütalaa edilir. elyaftan iplik eldesi. hazır giyim sektörü ise 6. dokuma.706. elyaf hammaddesinden elyaf eldesi. sırada. toplam işgücünün % 10’ dan fazlasını sağlamaktadır.000 400. güvenlik malzemelerinden spor tesislerine. Türk tekstil sanayi konfeksiyonda Avrupa Birliğinin (AB) Çin’den sonra 2.830.T. % 25‘de tekstilden elde edilmektedir. tarımdan baraj ve tünel yapımına.000 792. büyük tedarikçisi konumundadır. birbiri ile ilişkili bir çok hammadde kullanarak.000 3. baskı. Tekstil ürünleri denilince.C.000 420. Tekstil endüstrisinin ürünleri çok çeşitlidir.15. apre (terbiye).694. tedarikçi durumundadır. otomobil sanayinden uçak sanayine. 1999 (ton/yıl) 3.550.15. Son yıllardaki gelişmelerle endüstriyel teknik tekstil ürünleri ve ev tekstili. Ancak tekstil ürünleri tıp alanından inşaat sektörüne.000 2000 (ton/yıl) 3.000 739.635. kumaşın konfeksiyona hazırlanması (kasar. iplik.000 1.000 3.000 726.000 712.128.000 357 . hazır giyim. elyaf.000 1. iplikten kumaş yapılması.000 18.15.Tekstil Sanayi Hakkında Genel Bilgi Tekstil endüstrisi.000 1.000 704. Ülkemizde tekstil.000 623. kilim de tekstil sektörü ilgi alanına girmektedir. Dünya pamuk üretimi ve Türkiye’nin yeri Tablo:XI. TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİ VE ÇEVRE XI. Türk tekstil sanayi bu gün dünyada 13.15.000 755. boya. Sektördeki ihracat gelirlerinin % 75‘i hazır giyim.000 900. apre) aşamasındaki tüm işlemleri kapsar. büyük sayıda üretim yapan farklı endüstrilerin oluşturduğu bir sanayi dalıdır.5 milyonun üzerinde çalışanı ile toplam istihdama % 21’ lik katkı ve yaklaşık 10 milyon kişiye geçim olanağı sağlamaktadır.1.700. Önceleri mensucat olarak isimlendirilen tekstil endüstrisi. elektrik sanayinden ambalaja ve denizciliğe kadar çok çeşitli sanayi kollarında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1. boya.412. Konfeksiyon (hazır giyim) Türkiye’de ve bazı ülkelerde tekstilin dışında.657. nakış ve non-woven (dokusuz yüzey eldesi) olarak sınıflandırmak mümkündür. Tekstil ve konfeksiyon ihracatının değer bazında yaklaşık % 85’i pamuklu sistem ürünleridir. 2000.788.000 2.000 861.700. kumaş. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri Ülkeler Çin ABD Hindistan Pakistan Özbekistan Afrika(Fransa Bölgesi) Türkiye Avustralya Brezilya Yunanistan Dünya Üretimi Kaynak: Giyim Sanayicileri Derneği.1’de verilmiştir. Hazır giyim sektörü 2. Tablo:XI. Günümüz dünyasında tekstil ürünlerinin kullanımları çok geniş bir alana yayılmıştır. Özet olarak tekstili. konfeksiyon sektörü son yıllarda Türkiye GSMH’nın % 12’sini. öncelikle aklımıza iplik. ev tekstilleri ve bazı teknik tekstiller gelmektedir. halı.

baskı. 3. kumaş katmanlarından yapılma kurşun yelek giyerler. jüt) b. inceliği. jüt. kendir. tam sentetik.15. Entegre bir tekstil fabrikasında üretim kolları olarak değişiklik gösterse de genel olarak. Kumaş Üretimi. giyim. Doğal. baskı.2 ‘de. Fabrika bacalarında is ve kül parçalarını süzen filtreler de tekstil sanayince üretilirler. ipek) 358 . Hayvansal Elyaflar (yün. bulundukları il ve çalışan personel sayısına göre bilgiler de Tablo:XI. Elyaflar çeşitli işlem kademelerinden geçirildikten sonra iplik haline getirilir. firmaların adı. Kumaşların Terbiye İşlemeleri. Doğal Elyaflar: a. c. örme. Elyaflar. tekstil ürünlerinin ilk kademesini oluşturan eğrilmeye ve bükülmeye uygun olan maddelerdir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tekstil sanayi ürünleri. 4. belli bir uzunluğu. e. Dokuma. Bunlara örnek olarak. kısımları bulunmaktadır. Elyaf Üretimi. keten. b. Pamuk iplikçiği. konfeksiyon vb. boya. genelde dört ana bölüme ayrılarak incelenebilir. sektörünün yanında çok değişik yerlerde de kullanılmaktadır. hazır giyim. halı. Bu dört ana bölüm şunlardır: 1.2. Polisler. terbiye.2. Elyaf Üretimi Elyaf.1. apre vb. Tıp alanında yapay kan damarları yapımında ve kalpteki deliklerin kapatılmasında kullanılan yapay parçaların üretiminde kullanılırlar.C. iplik. konfeksiyon.15. yün iplikçiği. d.T. 2. bütün tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir. Tekstilden yapılan yapay çimler spor komplekslerinde yaygın olarak kullanılırlar.15. keten. Ülkemizde faaliyet gösteren bazı entegre tekstil firmalarının üretim çeşitleri. Tekstil Endüstrisinin Ana Bölümleri Tekstil endüstrisi . Elyafın tekstilde kullanılabilmesi için. Kasar. XI. ev tekstilleri ve teknik tekstiller için çok çeşitli ürünler meydana getirmesine rağmen. elastikiyeti ve birbirine tutunma kabiliyeti olması gerekir. yarı sentetik. Tekstilde kullanılan elyaflar doğal ve insan yapısı (yapay) olmak üzere ikiye ayrılırlar.3’ de verilmiştir. sektördeki toplam firma sayısı ve yıllık toplam kapasitelerine ait bilgiler Tablo:XI. Bitkisel Elyaflar (pamuk. Elde edilen iplik başta dokuma ve örme işlem olmak üzere çeşitli yöntemlerle yüzey haline getirilir.15. dokuma. İplik Üretimi. a. mukavemeti. sentetik iplikçilik. Su sızıntısından oluşan çatlakların önlenmesi için otobanlarda yol tabanı ile yüzeyleri arasına tekstil yalıtım maddeleri yerleştirilir. XI. boya.

elyaf.222.çile. 926.boyama.516.ekstrafor. 263.131adet 251. 10.434 m 35.794 m2 68.187.apreleme.777 kg.473. 127.017.533. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yapay Elyaflar: a. 113.049.433.apreleme Suni ve sentetik kumaş baskı Pamuklu kumaş basma Empirme baskı Havlu ve benzeri kumaşlara yapılan boya ve terbiye Karışık kumaş boyama (branda.968 adet 22.yorgan çarşafı.200 kg 102.037 kg.674 adet 1. ---37.fermuar şeridi. Sektördeki Firma Sayısı ve Yıllık Toplam Kapasiteleri Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Üretim Türü Çiğit Pamuk (mahlic.117 kg.200 m 21.15.760 m2 2.563 kg 1.606 m 6.597 kg.600 m.251 kg. Asetat) b.504 kg.304.748 ton 954.874.835 kg 45. Üretim Çeşitleri.1’de verilmiştir.691.184 kg.000 adet Kaynak: TOBB-Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.yünlü kumaş. 2001.375.481.723. 19.apreleme Sentetik elyaf.çarşaflık dokuma.hasse.513.965.ütü kordonu El örgü iplikleri Nakış ipliği Dikiş ipliği Jüt ipliği Kendir-kenevir ipliği Kot kumaşı Tela ve vatkalar Cam ipliğinden yapılmış dokumalar Battaniye Hazır yatak.947. gupür Ayakkabı bağı.2 Türkiye Tekstil Sanayi Dalları.222.201.654. poliamid.670 m 13.pamuklu dokuma Pamuklu kumaş boyama Pamuk ipliği kasarlama.805.790.beyazlatma Kaba strayhgarn İnce strayhgarn Kamgarn İplik Yün( yapağı.boyama.nevresim. 1. 515.iplik ve kumaşların kasarlama.508.473.çadır kasarlama) Şerit .569.312 m2 14.478.128 m 11.707 m2 24. 349.807 kg.boyama.300 çift 7.210 ton 79. akrilik.815.231.916 adet 96.608.lif.246. Tablo:XI.presli) Karde pamuk ipliği Open-and pamuk ipliği Patiska.102 ton 10.600 m 355.809 kg.174 m 34. 6.291 m 432.710. 45.910. 359 .376.585 kg.914 kg.574 ton 1.374 adet 5.632 kg.498.590 kg. 6.339.637.920 m2 6.827. 17. Sentetik Elyaflar (poliester. 2.102. polipropilen) Tekstil sanayinde kullanılan doğal ve kimyasal elyafların sınıflamasına ait detay bilgiler Şekil:XI.bant Fisto ve tanteller.C.15.iplik ve kumaşların kasarlama.135 adet 15.016. 994.755.586 kg.920 m2 51.tow boyama) Tabii ipek ipliği Suni ve sentetik ipliklerden yapılan kumaşlar Suni elyaf.etiket.117 m2 4. Rejenere Elyaflar (viskoz.627 adet 69.hurç Masa örtüleri Hazır havlu ve bornozlar Dokuma çanta ve heybeler Örme kumaşlar Örme dantel kumaşlar Brode kumaşlar Bebek ve çocuk örme giyim eşyası Varis çorapları ve dizlikler Mayo El dokuma halı Makine dokuma halı Tuftıng halı Non-woven halı Kilim el+ makine dokusu Cam kumaştan kalıp filtresi Firma Sayısı 384 398 135 181 193 58 34 77 43 47 32 3 414 9 60 19 43 100 7 12 110 26 7 89 8 19 6 4 1 40 1 67 184 90 388 35 834 16 79 38 1 34 39 174 9 9 17 1 Toplam Kapasite (yıl) 12.593.835 kg.560.T.800.

ve Tic.Ş Gökhan Tekstil San.Empirme Konf.İşl.Tic.Ş Sönmez Pamuklu San.Ş Aksu İplik Dokuma ve Boya-Apre Fab. A. ve Tic.Kord Bezi A.Ş Erak Giyim San.Ş Polylen Sentetik İplik San.Ş Sümer Holding A.Değ.A. ve Tic.Ş Aydın Tekstil İplik Dok. Küçük Çalık Dokuma Teks.Ş Antbirlik –Antalya Pamuk Sat. A. A. Küçüker Tekstil San. İşl. Trakya İplik San.Ş Akteks Akrilik İplik San. San Tic. Isparta Mensucat San.Ş İsko Dokuma İşl.187 1.Ş Bossa Tic.Ş Can Tekstil Entegre Tesisleri San. İşlt.Ş Aydın Örme San ve Tic.A. Ve San.Ş Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San.387 1.C.Ş Sarar Giyim Tekstil San.Ş Çetinkaya Mensucat San.Ş Bakırköy Konf.Ş Can Tekstil Entegere Tesisleri San ve Tic. İşl. A.ve Tic.Ş Sümer Holding A.Ş. Ltd. ve Tic.San.İzmir Basma San İşl. A.589 1. A.Ş Tariş Pamuk Sat. San ve Tic.Ş Saray Halı A.Ş Merinos Halı San. ve Tic.Ş Bahariye Mensucat San.179 1. A. Koop.Ş Sasa Dupont Sabancı Polyester San A. San.ve Tic. A. A.Tic. A. Tic. Tic. ve Tic.390 1. A.San.Ş Karsu Tekstil San. A.Ş Çukobirlik Merkez İplik Dok. May Tekstil San.Ş Sifaş Sent.Ş Bisaş Entegre İplik ve Tekstil San. A.198 1.Ş Sümer Holding A.Ş Beyteks Konf. T.Ş Gümüşsuyu Halı ve Yer Kap.196 1.T. ve Tic.15.623 4. Ve San. İplik Fab. 2001.A.Ş Şahinler Mensucat San. ve Tic. Tic. ve Tic. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri. Entegre Tekstil Firmaları Adı.Ş Sanko Tekstil San.Ş Bulunduğu İl İstanbul Bursa Adana Bursa Adana Adana İstanbul Bursa İçel Bursa Aydın İzmir Kayseri Tekirdağ Bursa Yalova Adana Gaziantep Denizli Tekirdağ Denizli Eskişehir Antalya Bursa İstanbul Gaziantep Kırklareli İstanbul Tekirdağ Kayseri Adıyaman Adana Tekirdağ Niğde İstanbul Gaziantep Kocaeli Denizli İstanbul Tekirdağ Ankara Tekirdağ Tekirdağ Kayseri Kayseri Tekirdağ Bursa Edirne İzmir Isparta Bursa Manisa Tekirdağ Kayseri Kayseri İzmir Bursa Denizli Aydın Bursa Tarsus İstanbul İstanbul İstanbul Çalışan Personel Sayısı 5. Akbaşlar Tekstil San.İplik Fab.Bir.Ş Özcanlar Tekstil San. ve Tic.Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı (*) Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Firma Adı Altınyıldız Mensucat ve Konf.Ş Berdan Tekstil San.Ş Dörtel Tekstil Örme San. A. San Tic. A.Ş Kordsa Sabancı Dupont End. San.İşl.028 997 990 985 983 978 969 966 953 930 918 917 911 910 891 869 866 857 856 843 842 811 782 775 772 761 732 708 691 686 685 674 660 657 (*) Personel sayısı 650 üzerinde olan Entegre Tekstil fabrikaları dikkate alınmıştır. Sanko Teks.Tic.036 1. Koop.105 1. San .Ş Zorlu Linen Dok. A.3.361 1. A. Tic.000 2. A.132 1.100 1.İşl. Yeşim Tekstil San.510 1.226 1. A. Ltd Şti.T. A. San. A.967 2.Ş Tariş Pamuk Tarım Sat. A. San.Ş Yalova Elyaf ve İplik San ve Tic. A. A.482 1. A.İplik.Ş Söktaş Pamuk ve Tarım Ür. A.Ş Birkoyunlu Halı Tekstil San. A. A.300 1.507 1. ve Tic.320 3. ve Tic. A. ve Tic.ve San A. A. A. A.462 1.121 3.Ş Modavizyon Tekstil San. A. A.Ş Çukurova San.İhr.Ş Akın Tekstil A. A.Bir. ve Tic.Ş.Ş Orta Anadolu Tic.İplik Fab.Ş Dünya Halı A.454 1.A. İmalat. A.ve Tic.619 1. Fab.465 1.Ş Denizli Basma ve Boya San.Tic.İşl.058 1. 360 .Ş Güney San.Fab.Ş Bursa Merinos Yün.Ş Mensa Mensucat San. A.348 1. A.ve San.T.İşl. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Kaynak: TOBB. ve Tic.ve Tic.A.267 1.Ş Güneş Tekstil Paz.192 1.Ş KorteksMen.San. Ve Konf.T. A. Birlik Mensucat Tic. A. A. ve Tic. İşl.Şti Kom Tekstil ve Konf.Bir.A.ş Atlas Halıcılık İşl.ve Tic.ve Tic. A.Ş Erenko Tekstil İhr.A.Koop.

1. Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması 361 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI DOĞAL ELYAFLAR Bitkisel Elyaf Hayvansal Elyaf Mineral Elyaf Tek Hücreli Çok Hücreli Yün ve Kıllar İpek Asbest Pamuk Kapok Basit Elyaf Sert Elyaf Keten Kenevir Jüt Rami Manila Alfa Sisal Koko Angora Alpoga Yün Moher Deve Kaşmir Lama KİMYASAL ELYAFLAR Doğal Polimerlerden Yapay Polimerlerden Anorganik Hammadde Bitkisel Kökenli Hayvansal Kökenli Polidasyon Polikondensat Polimerizat Cam Elyaf Metal Elyaf Karbon Elyaf Seliloz Alginat Elastodien Rejenere Rejenere Protein Şekil:XI.15.C.T.

örme kadife. düz. Kumaşlar esas olarak. kord. XI.15.Dokuma Yüzeyler: Denim. a. paralelliğe ve inceliğe sahip ön ipliğin herhangi bir eğirme sistemi ile iplik haline getirilmesidir. krablama. satin. rayon. İplik eğirme. b. gabardin. süprem. balıksırtı. gerekli temizliğe. pike.3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. katlı. kadife. pazen. karışık makarna.Örme Yüzeyler: İnterlok. Yapılarına göre İplik Çeşitleri. flanel. bazik işlem. jakar frotte. Genel olarak terbiye işlemleri. dikiş.C. viskon. jakarlı ribana. Terbiye işlemleri kimya teknolojisi ile yakından ilgilidir. 362 . a. keten. XI. strayhgarn vb.Kesikli. krep. Kumaş Üretimi Teknik olarak kumaş. ağartma. empirme. Pamuk. kalınlığına oranla çok büyük yüzey alanı bulunan ve bir arada tutunmalarına yetecek miktarda mekanik gücü olan işlenmiş elyaf ve/veya iplik topluluğu olarak tanımlanır. Ancak kumaş terimi aynı zamanda dantel. keçeleştirme ve non –woven (dokusuz) gibi tekniklerle üretilmiş tekstil yüzeylerini de kapsarlar. üç iplik. jakar. Elyaf Yapısına göre İplik Çeşitleri. İplik Çeşitleri. kaşkorse. kalandırlama gibi. saten. hidrofilleştirme.2. elyaf hammaddesinin bir seri işlem kademesinden geçirilmesi ile elde edilen. haşıl sökme. Kumaşlar yüzeysel olarak şekillendirilmiş tekstillerdir.4. etamin. wafel pike.15. alpaka. lakost. filament b. Terbiye İşlemleri Genel anlamda.Fantezi. divitin. a. karışım iplikler. simli örümcek. İplik Üretimi İplikler sadece kesikli veya kesiksiz (filament) elyafların kullanılmasıyla ya da bir diğer şekilde her ikisinin birleştirilmesi ile elde edilirler.2. penye ribana. karbonize. dobule-blıster vb.2. örme. Ancak şardonlama. şambri. d. sentetik filament. Kumaşlar büyük çoğunlukları itibari ile dokunmuş veya örülmüş durumdadırlar. viskon. pürtüklü. c. mekanik etkilerle çeşitli efektlerin kazandırıldığı birçok terbiye işlemi de mevcuttur. dokuma veya örmeden gelen kumaşın ya da iplik halindeki tekstil materyalinin. yün. bürümcek. Kasar (ön terbiye): Ön yıkama.T. floş.2. geliştirmek için yapılan işlemlerin tümüne terbiye denir. c. olarak ayrılır. dantel iplikleri vb. sentetik kesikli. tafting. Kullanım Yerine göre İplik Çeşitleri. ribs. özel yapılı iplikler. Dokuma. kanvas.Non-woven Yüzeyler: Keçe. poplin. panama. ipek. görünüm ve kullanım özelliklerini değiştirmek. merserize.15. mat ve parlak gibi türlerde olabilirlerse de esas sınıflama şu şekildedir. Hammaddesine göre İplik Çeşitleri.

3. ev tekstili ve endüstriyel tekstil ürünlerinin fabrikasyon olarak üretimine genel olarak konfeksiyon denilmektedir. Türkiye tekstil terbiye sektörü imalathanelerinin bölgelere göre dağılımı Tablo:XI.1 72.sentetik karışımlarının terbiyesi gözlenmektedir. 2001. d.Antep.15. Ankara.VIII.5 64.2 Kaynak:DPT. işgücünün niteliği. Türkiye’de terbiye işletme sayısı yaklaşık 400 civarındadır. Bazı yıllar işletmelere göre tekstil terbiye sektörü kapasite kullanım oranları Tablo:XI. Pamuk sektöründe pamuk ve karışım terbiyesi yapan işletmelerin oranı yaklaşık % 80‘dir. terbiye işlemlerine ait proses akım şemaları Şekil:XI.15. Tablo:XI.15. Boyama: Elyaf çekme çözeltisinde boyama. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b.İçel.3 Türkiye Ortalama 81. Tekstil sektörü üretim aşamaları olan boya.15.T. 2001. apre. iç giysi.Maraş 53 14. VIII. Ülkemizde konfeksiyon sanayi teknoloji olarak üç gruba ayrılır. Türkiye tekstil terbiye sektörü pamuklu. Bunların % 47’si entegre işletmelerden. tops boyama.Malatya. Üretim yapısı bakımından konfeksiyon sanayi. Baskı: Direkt baskı.3 73. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı Bölge Adı Bulunduğu İl/İlçe Adedi (%) Trakya İstanbul.G. en çok yün. elyaf halinde boyama.2’ de detaylı olarak.C. Apre (bitim işlemi): Kimyasal ya da yaş terbiye. diğer sanayi dallarına göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir üretim dalı olduğu için. özel baskı.15. Ülkemiz tekstil terbiye sektörünün % 70‘i Marmara Bölgesindedir. hammadde kaynakları.5 Baskı İşletmeleri -62.3 59.Uşak 59 15.15. işletme yapısı ve üretim teknolojisi gibi faktörler etkiler. 1992 yılında 1 milyon ton üzeri olan Türkiye pamuklu terbiye sektörü kapasitesi 1999 yılında % 83 artış göstermiştir.Kayseri.7 67.8 Diğer Bölgeler Adana.15.Çorlu.K.2 56. Konfeksiyon Üretimi Dış giysi. Ankara.İzmir. Örme giysi. deri giysi ve kürk giysi gibi ürünlerin üretimi ise hazır giyim sanayi olarak isimlendirilir.5 62.4’de verilmiştir. kumaş boyama.9 Fason İşletmeler 82. hazır giysi boyama.7 Marmara İstanbul.8 70.5. ronjan baskı. yünlü ve sentetik olmakla beraber genelde pamuk ağırlıklıdır.4. c.7 Ege Denizli.Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları (%) İşletme Türü 1992 1997 1998 1999 Entegre İşletmeler 81. Tablo:XI. rezerve baskı.4 56.2 Kaynak: DPT. % 53’ ü fason terbiye işletmelerinden oluşmaktadır. iplik halinde boyama. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Yün sektöründe ise. ülkemiz üretim yapısına uygun bir özellik göstermektedir. BYKP.3’de kısaca gösterilmiştir. Konfeksiyonda üretim yapısını.Bursa 51 13.4 51.6 61.5 ‘de verilmiştir. Şekil:XI. mekanik yada kuru terbiye şeklinde çeşitlilik gösterir.Çerkezköy 107 28. 363 .

Modern makine parkı olan ve orta düzeyli işgücü maliyeti olan işletmeler.1. XI. Dokuma konfeksiyonunda değişik ürün türleri için değişik üretim hatları ve makine parkları gereklidir. iç giyim vb. XI. koltuk kılıfı vb. Örme giyim üretiminde kullanılan ana hammaddeler. uzay giysileri vb.) 2. ucuz işgücü olan işletmeler. spor giyim ürünleri için böyle bir durum söz konusu değildir. yelken ve paraşütler 5. Özel amaçla üretilmiş giysiler (dalgıç giysileri.) 6.T. tekstil endüstrisi kapsamında bulunan ve giyim eşyalarının standart ölçülerle seri şekilde üretildiği endüstri dalı için kullanılan deyimdir. çocuk giyimi. Hazır giyim endüstrisindeki firmalar ürettikleri ürün çeşidine göre.Ultra modern makine parkı olan işletmeler. Bu grupta düz örme (triko) ve yuvarlak örme olmak üzere başlıca iki sistemle üretilebilir. Genellikle üste giyilen ürünler üretilir.3.15.Klasik makine parkına sahip.). Hazır Giyim Sanayi Ürünleri Hazır giyim sanayi ürünleri. çarşaf. koltuk kılıfı vb. Tek kullanımlık tekstiller (ameliyat önlüğü. mont vb.1. sentetik ve bunların karışımıdır. kemer. XI. Ülkemizde konfeksiyon sektöründe gerçekleştirilen üretimin büyük bir kısmı. ağız maskesi vb. bavul vb. 1.) 4.1.3. Ancak dokuma ve örme giyim üretimi en geniş kullanım alanına sahiptir. 2. Örneğin. Çadır.1. bayan üst giyimi. Örme Giyim Üretimi.15. Hazır giyim eşyası üreten endüstrilerle ilişkili diğer endüstrilerde kullanılan ürünler (dikilmiş deri mamulleri.15. giysilerde üretilmektedir. 3. Çocuk Oyuncakları (oyuncak bebek ve oyuncak hayvan giysileri vb.3. pamuk. Örme giysi üretiminde iç giyim ve sportif giysilerin yanında son yıllarda gece elbiseleri.) 3. Hazır Giyim Dışı Konfeksiyon Ürünleri Hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri . geri kalanı ise modern ve ultra modern olarak adlandırılan otomatik makine ve sistemlerle çalışan işletmelerde yapılmaktadır. pardösü vb. 364 . manto. 2. ağır gramajlı giyim ürünleri ( palto. Konfeksiyon Üretim Grupları Konfeksiyon üretimi genel olarak.2.) 7. (erkek üst giyimi. 1. el işçiliği yüksek makinelerle çalışan işletmelerde. emniyet kemeri. Otomobilde kullanılan tekstil ürünleri (paspas.) için buharlı ütü ve pres makinaları gerekirken. kaban. üretim gruplarına ayrılırlar. Dokuma Giyim Üretimi. yün. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1. hazır giyim sanayi ürünleri. döşeme. hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri olmak üzere iki grupta incelenir. Ev tekstil ürünleri (perde. cüzdan.C.) olarak sınıflandırılır.

C.2 Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması 365 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham kumaş açımı Yağ sökümü Ham kumaşların makinaya alınması Kasar K Boya verme Yumuşatma Kumaşın kazandan çıkarılması Yaş işlem 1 2 3 Islak kesme Ram Şardon Açık en kurutma Zımpara Ram Zımpara Ram Sanfor Sanfor Inspectıon SEVK Şekil:XI.T.15.

15.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1 11 Islak kesme Açık en kurutma Ram Zımpara Ram Şardon Sanfor Şardon Ram Ram Zımpara Zımpara Ram Ram Sanfor Inspectıon SEVK Sanfor 2 Islak kesme Kurutma Balon sıkma 3 Ön fikse Kurutma Yaş işlem Ters çevirme Islak kesme Şardon Şardon Açık kurutma Zımpara Ram Sanfor Inspectıon Ters Çevirme Dekatör ütü Inspectıon SEVK SEVK Şekil: XI.T.C. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması ( Devam) 366 .

Bu sanatın ilk örneklerine Türkistan ve civarında rastlanmış olması bu görüşü kanıtlamaktadır. heybe. Orta Asya’ da doğduktan sonra zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. yüzyılda İran yolu ile Avrupa’ ya geçmiştir. yastık gibi çeşitli işlevlere sahip olan kilim ve halı yüzyıllardan beri insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. lacet nakışı gibi isimlerle adlandırılırlar.15. Halı Üretimi Pamuk. yaygı. Yer döşemesi. Nakışlar.2. üzerine atkı atılıp sıkıştırılarak aynı yükseklikte ya da yer yer farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş. Bu tarihlerde Fransa. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kumaş açma Owerlow terbiye ve Pamuklu boyama işlemi Ram kurutma ve egalize işlemi Polyester ve akrilik boyama Sıkma-Santrüfüj Şardon Sanfor Paketleme Zımpara Şekil:XI. boncuk gibi süsleme malzemeleri ile işlenmesidir. XI. Halıcılık.3 Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Proses Akım Şeması XI. floş ve ipek ipliğinden ilmek bağlanıp. değişik kumaşlarla aplike edilmesi. Halı yapımının ilk başladığı yer Orta Asya’ dır. zincir nakış. ajurlu nakış. VIII. yün ve ipek ipliklerinin boyuna yan yana dizilmesinden oluşan çözgü iskeletinin her çift teline. kıl. ürüne farklı. beşik. Nakış İşlemi Tekstil sanayinde nakış işlemi. yün.4. gelişmesini bu bölgede sağlamıştır. İspanya daha sonraları da İngiltere’ ye yayılmış ve bu ülkelerde de halı üretimi başlamıştır.3. çadır. Çok uzun bir tarihi dönemden geçerek günümüze kadar gelen el halıcılığı. Geleneksel el sanatlarımızdan olan el dokuması halı ve kilim ise Anadolu’ ya ilk kez Selçuklu Türkleri tarafından getirilip.15. delik işi nakış. havlı yüzü olan dokumalara halı denir.C.T. dolgu nakış. özel bir görünüm ve albeni kazandırmak amacı ile tekstil yüzeylerinin süslenmesi.15. bugün varlığını korumanın da ötesinde ülke 367 . pul. sarma nakış. dekorasyon malzemesi.

Bu rakamın % 3’ünü ipek. kullanılan boyanın niteliği gibi faktörler etki etmekte ise de esas olan kalite faktörü birim alandaki düğüm sayısıdır. Türkiye makina halı sektörüne ait üretim türü.C. hammadde alıp işlemek sureti ile makine halı üretimi gerçekleştirmektedirler. Sektör yaklaşık olarak 1. Bu firmaların üretiminde kullanılan makinelerde bilgisayar sistemi ve en son teknoloji kullanılmaktadır. Genelde ipek halıların ortalama düğüm adedi. El Halısı El halısı makina kullanılmadan el ile yapılan üretim şeklidir. % 40 Hindistan için. % 17 . a. XI. % 97 ‘sini ise yün halı oluşturmaktadır. 10. Türk el halılarının dünya ihracatındaki payı yaklaşık % 5 düzeyindedir. Bu emek yoğun bir sektördür.15. XI. Hereke ve Kayseri’de gerçekleşmektedir. Bu teknoloji dünyadaki tüm makine halı üreticileri ile yarışabilecek niteliktedir. Dokuma Halılar. yün halıların ise. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ekonomisi açısından. Halı sektörü esas olarak. Non-woven Halılar.5 milyona yakın kişiyi istihdam etmektedir. İpek halı üretimi ağırlıklı olarak.15.2.15. 368 .4.000 düğüm/m2 ‘dir.1. 1. El Halısı ve Kilimler olarak ayrılır.000 düğüm/m2.461 g/m2 Non-woven halıda : 580 g/m2 Tuftıng halıda : 2.4. kapasite. Türk el halısı.310 g/m2 civarıdır. b.6’da verilmiştir. Üretim şekillerine göre 3 türlüdür. örme şekli. üretim miktarları ve kullanılan yerler Tablo:XI.Bunlar. halının üretildiği bölge. Makina halıların ağırlıkları halı tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Bu oran İran için. 100. Tufting Halı ve Kilimler. Makina Halısı Makine halı sektöründe markalı olarak ifade edilen entegre tesisler üretiminde. % 16 ‘dır. El halılarının kalitesine etki eden faktörler. Dokuma halıda : 2. Türkiye’de el halı üretiminin 30 milyon m2/yıl olduğu tahmin edilmektedir. ayrıca sanat ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Makina Halısı 2. c. Anadolu tarihinin her dönemini yansıtan etnografik bir belge niteliğindedir. Satış açısından Türkiye el halı sektörünün yılda toplam iç satış ve ihracat dahil 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Pakistan için . halı türü.T.

000 16. Mordan boyar maddeler 11. Ankara.15.C. Azoik boyar maddeler 5. Bunların en çok kullanılanları ve boyadıkları elyaf türleri genel olarak şunlardır: 1.2. Dispers boyar maddeler: Asetat ve sentetik elyafın boyanmasında kullanılır. 4. XI. Kullanılan Hammadde.Üretimden gelen endüstriyel katı atıklardır. Tekstil Sektörü Sıvı Atıkları Üretimde kullanılan boyama maddeleri sonucunda atıksulara verilen boya maddeleridir. VIII.13. 6. Oksidasyon boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır. I.000 70. pamuklar. deneme amacı ile boyanmış bez parçaları.000 Yün.15. 12. Makina Halı Sektörü Halı Çeşidi.15.5.1.Tekstil Sektöründe Kullanılan Boyar Maddeler Tekstil sektöründe pek çok değişik türde boyar madde kullanılmaktadır. XI.5. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu.Tekstil Sektörü Üretiminde Açığa Çıkan Atık Türleri Tekstil sektörü üretiminde açığa çıkan atık türleri katı. sıvı. PES. PAC.000 PP. Üretim. BYKP. Ingraın boyar maddeler 7. 2. Kükürt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır.5. Ayrıca atık sularına verilen sıvı ve suların genel atık karakteristiklerinde. 369 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.5.000 24. Reaktif boyar maddeler: Pamuklu kumaş boyamada kullanılır. Kapasite.2.000 PP. gaz olmak üzere üç türlüdür. XI.1. sentetik ve diğer elyaf ve kumaşlar. 8.Üretimde çalışan personelin oluşturduğu evsel nitelikli katı atıklar. PA. Pamuk 90 Non-Woven 34. PAC.2.5. Jüt 75 Kaynak: DPT. Pigment boyar maddeler: Tüm tekstil materyallerinin boyanmasında kullanılır. Tekstil Sektörü Atıkları XI.15. 14.T. 13. geri dönüşümlü olmayanlar.6. kağıt ve diğer laboratuar malzemeleridir.15. Kullanım Yerleri Makine Halısı Kapasite (1000 m2/yıl) Üretim (1000 m2/yıl) Kullanım Yeri Kullanılan Hammadde İşyeri (%) 10 45 25 Konut (%) Dokuma 90. Küpe boyar maddeler 3. PP. Asit boyar maddeler 9. Jüt. Krom boyar maddeler: Yün ve poliamid elyaf boyamada kullanılır. Bu katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Bazik boyar maddeler:En çok akrilik elyafın boyamasında kullanılır.Tekstil Sektörü Katı Atıkları 1. Metal-Kompleks boyar maddeler: Yün ve polamid elyaf boyamada kullanılır. 2. PA. hurda ıskarta parça zımpara ve şardon elyaf. PES 55 Tuftıng 55. Direkt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır. 2001. 10.2.

nikel. sülfit. Hidroliz olmuş yağ asitleri. Filtre sistemi baca gazında bulunan SO2 gazının gaz fazından alınarak sıvı fazına geçirilmesi prensibine dayanır. Tekstil sanayinde baca gazlarına karşı mutlaka filtre sistemi bulunmalıdır.2.3. fosfat türevleri. haşıl maddeleri ve inorganik iyonlar (Na.15.Tekstil Sektöründe Atık Arıtma İşlemi Tekstil Fabrikalarında genelde 3 tür arıtma sistemi kullanılır. Hidroliz olmuş vinil sülfat türevleri .SO4). krom. Fiziksel arıtmada. Biyolojik Arıtma. Bunlar. SO2. Hidrolize olmuş sodyum asetat silikat larpartin sülfat türevleri.3. islik. atık su arıtmaya verilmeden önce bir ızgaradan geçerek elek sistemine gelmekte ve buradaki maddeleri tutma esasına dayanmaktadır.15. NH4-N. Ülkemizde tekstil endüstrisinde entegre olmayan tesislerin çoğunda baca sisteminde fiziksel ve kimyasal arıtma yapabilecek özellikte filtre sistemi bulunmamaktadır.5. 370 . Çamur Susuzlaştırma İşlemi. XI. b. çinko gibi maddeler bulunmaktadır. Biyolojik arıtmada. Çözünmüş oksijen. polimerler. BOİ. kadmiyum. d. bakır. 3. Burada yüksek islilik ortaya çıkar bunu önlemek için bu gazlar kurum tutucudan geçirilip atmosfere verilir. üre. Seyrelmiş halde .yoğunlaşan çamurun dibe çökmesi.15. Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Şekil:XI. cıva. türevleri ve etoksilatlar. aldehitler ve tozlar bulunmaktadır. Tekstil Fabrikalarında kullanılan arıtma sistemine ait örnek.5. NOX. Tekstil sanayi baca gazı emisyonunda. atık suya hava verilerek atık suda bulunan ve organik kirliliğe neden olan maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması esasına dayanır. Hidroliz olmuş antarkinon türevlerini içeren kimyasal karakterli maddelerdir.gres. e. şartlandırma ünitesinde dozajlanarak kimyasal maddelerle oluşan katı maddeler. Tekstil Sektörü Gaz Atıkları Tekstil sektöründe yakıt olarak çoğunlukla LPG ve fuel-oil kullanılmaktadır. 1. çamur yoğunlaştırma havuzunda çamur yoğunluğunun artırılarak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. g. üstteki suyun çevresel savaklarla toplanarak arıtma tesisi girişine verilerek kalan çamurun su içeriğinin azaltılması ve susuzlaştırılması ve çamurun preslenmesi esasına dayanır. AKM.4 ‘de gösterilmiştir. XI. Yağ. c. Arıtma çamurları maksimum su içeriği % 65 civarıdır. KOİ. NO3-N.T.C. Fiziksel Arıtma. Hidroliz olmuş organik ve inorganik bileşikler. hidroliz olmuş boyama prosesi atıkları. Biyolojik arıtmanın çökeltim havuzunda oluşacak olan katı madde ve çamur. Çamur susuzlaştırmada. f. 2. CO. Arıtma çamurunda değişik oranlarda kurşun. h.

Çukurova Üniversitesi. Tekstil Kongresi.. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Kaynaklar 1. Ankara. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.C. Adana http.4. Gen. Sanayi ve Tic. 6. DPT. 6-8 Ekim1999. 2001. Tekstil ve “Hazır Giyim Raporu http. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Md. ÇÜ. Sektör Raporları. 371 .T. San ve Arş. Gel. Asit Nötralizasyon Havuzu Deşarj Anaerobik Aeratör Deşarj Havuzu Polielektrolit Giriş Döner Elek Polielektrolit tankı Çamur Yoğunlaştırma Havuzu Filtre Pres Pompası Filtre Pres Deşarj Şekil:XI. VIII.15.. Pratik Tekstil Mühendislik Dizisi: No:1-2-3. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili hükümler çerçevesinde yapılmalıdır. TOBB. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu atıkların bertarafı. Bak. 2. 2001. 5. 2001. Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi. 4. BYKP . 3.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. B. yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen en önemli olay. hiç şüphesiz ki içten yanmalı motorun icadı ve motorlu araçların teknolojik olarak çok büyük bir gelişme göstermesidir.16. yalnız presleme. XI.1. 372 . Motorlu taşıt araçları sanayinde oluşturulacak olan politikalar ülkenin sanayi ve teknolojik gelişme stratejileri içinde vergi.C. Bu nedenle tüm politikaların bir Master Planı içinde ve birbiri ile ilişkili olarak düzenlenmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır. XI. bazı parçaların kaynakla birleştirilmesi. Türkiye’deki otomotiv sanayi tüm olumsuz koşullara rağmen. 1950’li yılların başından itibaren motorlu araç üretimi. Türkiye’deki tesisleri dünya pazarları için bir üretim merkezi olarak görmesi de bunun en önemli kanıtıdır. Otomotiv sanayi. 1. aksesuarlar kullanılmaktadır. Motorlu araçlar sanayinde ana üretim tesisleri. dünya pazarlarına üretim yapabilme seviyesine ulaşmıştır.16. 2. ana üretim tesislerinde ise. Motorlar Motorlar genel olarak . Bu sanayinin halen sahip olduğu güç. Motorlu Araçlar Sanayi Motorlu araçlar üretiminde bir çok ve farklı türde demir-çelik ürünü mekanik parçalar muhtelif madeni yağlar. boyama ve araç montajı yapılmaktadır. son yıllarda kişi başına bir otomobil isabet edecek düzeye yükselmektedir.Yabancı sermayenin. çeşitli plastikler ve lastik cinsi vb. Türkiye’deki otomotiv sanayi büyük emeklerle kurulmuş ve rekabetçi bir sanayi olma yolundaki kararlılığını kanıtlamıştır. Bu parçaların tamamına yakın bir kısmı.16. dış ticaret. devlet yardımları. yapısı gereği dünyada çok hızlı küreselleşmekte ve üretici şirketler birleşerek “Trans-National Company” yapısına kavuşmaktadır. sıvı ve gaz atıklar ile bunların türleri ve kaynaklarını açıklamak bakımından motorlar ve motorlu araçlar sanayi hakkında kısa bilgiler verilmesinde yarar vardır. gümrük mevzuatı ve bu mevzuatın sektöre özel hükümleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. boyalar. Motorlu taşıtlar üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından önemli sayılan katı. uluslararası kuruluşlarca da tanınmaktadır. İçten yanmalı motorlar. TÜRKİYE’DE MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE ÇEVRE 20. İçten yanmalı motorlar ise. motorlu araçlar yan sanayinde üretilmekte. genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. Dıştan yanmalı motorlar (Buharlı Lokomotifler) olmak üzere ikiye ayrılırlar.T. gelişen ülkelerdeki otomobil sayısı ise. Dizel motorlar olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. Benzinli (Otto ) motorlar.2. A. dünyanın en yaygın endüstri kollarından birini oluşturmakta.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a.16.3. su tasfiye cihazları ve kazan sistemleridir.2’ de verilmektedir.5 Bu atıksuların kirletici parametreleri. tuvaletler. özellikle 1970’li yılların başından itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. alüminyum. kurşun.2.5-7.1‘de gösterilmiş olup. En önemli su kirliliği kaynakları mekanik ve montaj üniteleri boyahane. duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atık sulardır. demir. nikel. XI.16. Boyama Ünitesi.16. Presleme Ünitesi.5 Evsel Nitelikli Atıksu 650 mg/l 335 mg/l 6. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ).3. Kimyasal Nitelikli Atıksu KOI 1300 AKM 470 pH 9.5-10. Atıksuların kirletici yükü çok fazla olan önemli bir kısmı .1. XI. .Yağ. Tablo:XI. krom. . çeşitli parçaların yoğun olarak üretildiği. Motorlu araçlar sanayinin yol açtığı en önemli kirlilik atık sular olup. motorlu araçlar yan sanayinde de çok farklı atık ve artıklar ortaya çıkmaktadır.16.Ağır metal içeren atıksular olmak üzere sınıflandırılmaktadır. çinko. KOİ. 373 . kirlilik parametreleri bakımından atık sular iki alt başlık altında toplanabilir.16. ayrıca Türkiye Araç Parkı ise. civa.T. Bu sanayinin ana üretim tesislerinin neden olduğu atıklar yanında. Gövde Kaynak Ünitesi. yağ ve gres. c. XI. boyahane ve araç montaj ünitelerinden kaynaklanan proses ve yıkama atıksular olup. gres. çinko ve nikel bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo:XI. Evsel Atıksular Sosyal yan tesis ve hizmetlerden (yemekhane. Ülkemizde faaliyet gösteren Otomotiv Sanayi Firmalarına Ait 2000 Yılı Üretim Kapasiteleri hakkında genel bilgiler. Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ). Motorlu Araçlar Sanayinde Atıklar Ülkemizde motorlu araçlar sanayi. BOİ. bakır. ara ünitelerinden olan presleme. gres ve diğer kirleticiler içeren atıksular . Fosfatlama birimi atıksularda fosfat olmadığı yalnızca yağ ve gres. AKM ve azot bileşikleri konsantrasyonları oldukça yüksektir.3. yağ. Endüstriyel Atıksular Ana üretim tesislerinin. Atıksuların parametreleri yaklaşık olarak şu değerlerdedir. d. flor ve azot bileşikleridir.boyama ünitelerinden deşarj edilen atıksulardaki. b. siyanür. Montaj Ünitesi.C. Ancak bugüne kadar yan sanayi atıkları hakkında ülkemizde herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır. kaynakhane. pH. bu kirli sular.

600 1. . kağıt. karton. Özellikle fırınlardan gelen solvent buharları ve diğer ünitelerden kaynaklanan toz ve gaz emisyonları en önemli kirlilik kaynaklarıdır. XI. .HONDA A.A.16.190 4.16.O.V. Miktar olarak en önemli atık miktarı.Kirli eldiven ve üstübü bezleri .3. XI.8 75 0 37.T. .5. Bununla birlikte araç başına tüketilen solvent miktarı da kirlilik parametreleri arasında önem taşımaktadır. Atmosferik Emisyonlar: En önemli kirlilik boyahane bacalarından kaynaklanmaktadır.) ya da belediye çöp sahasında bertaraf edilebilen evsel nitelikli atıklardır.M. 374 .S B. Atık türü ve miktarları proseslerin türüne ve kapasiteye bağlı olarak değişmekle birlikte başlıcaları şunlardır.853 10.Atık yağlar.Fosfat çamurları. .000 TL Yabancı Sermaye (%) Kapalı Alan (1000 m2) Toplam Alan (1. naylon.504 5. M.000 13.100 29. ağaç paletler.843 7.5-12 kg arasındadır.I.C.400 50 12. PEUGEOT M. pik-alüminyum-bakır malzemeler.713 4.1 Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler (Ocak-2000) Firmalar A.16.252 50 29. Avrupa standartlarında binek otomobiller için araç başına tüketilen solvent miktarı ortalama 6 kg iken bugün ülkemizdeki değerler 9. vb. Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği.250 2. Tehlikeli Atıklar Sektörün çeşitli birimlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar gerek içeriği ve gerekse miktarları açısından önem taşımaktadır.16. .000 200 273 511 545 87 86 346 443 500 928 826 31 273 100 10.3.018 300 300 194 109 186 1.652 2.3.A.243 40.N MERCEDES BENZ OPEL KHD/LAND ROVER IVECI/FIAT RENAULT MITSUBISHI FIAT TOYOTA UNIVERSAL NEW HOLLAND N. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.75 0 0 41 50 0 98 85 100 0 27 51 0 37.000.000 6.400 2. FORD HYUNDAI MOTOR COMP. piller .FERGUSON/PERKINS Sermaye 1. ortalama 165 kg/ binek otolara ait saç atığıdır.3.500 63. Torbalı/İzmir Otomobil Fabrikası 2000 yılında kapanmıştır.Boya çamurları. .000 64.5 0 36 82 91 35 87 62 200 100 63 63 108 60 20 27 88 186 53 353 134 5 85 80 2.Kimyasal ürünler. 2000.340 310. Tablo:XI. Tehlikesiz Atıklar Proseslerden kaynaklanan ve genellikle yeniden değerlendirilebilen (sac malzeme. ISUZU CHERYSLER INT.Aküler.TRAKTÖR UZEL Toplam Üretim Yeri Gebze/Kocaeli İstanbul İzmir Gebze/Kocaeli İstanbul Eskişehir Kocaeli Kocaeli Bursa Ankara İstanbul Aksaray TorbalıI/İzmir Sakarya Sakarya Bursa Adana Bursa Sakarya Gebze/Kocaeli Ankara İstanbul Üretime Başlama Tarihi 1997 1966 1966 1964 1959 1983 2001 2001 1966 1966 1968 1985 1990 1963 1966 1971 1987 1971 1994 1994 1954 1962 Lisans HONDAMOTOR CO.000.Kirli solventler.LTD.N MERCEDES BENZ TÜRK OPEL TURKIYE(*) OTOKAR OTOYOL RENAULT TEMSA TOFAŞ TOYOTA TRAKSAN T.Atık toner ve kartuşlar.C CHRYSLER FORD OTOSAN HYUNDAI ASSAN KARSAN M.000 m2) 15.038 (*) Opel Türkiye.244 22. Ancak bu değere ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama Türkiye’de bugün için belirlenmemiştir.4.200 1.000 4.

608.916 22.2 Türkiye Araç Parkı Yıllar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Otomobil 72.858.559 30.658 29.303 3.996. Kaynaklar 1.838.290 374.277 197.627.755 233.771 153.551 157.192 3.680.606.139 200.695 155.821 172.424 173.772 190.845 692.559 30.278 165.C.152 57.577 983. 3.788 529.480 240.525 135.388 27.874 96.721 205.369 458.516 556.652 Kamyon 49.314 112.081.257 1.344 2.332 13.762 186.726 11.263 807.380 25.496.040 18.476 11.317 47.399 133.861 134. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.482 259.345 137.283 755.365 378.567 235.777 436.188 5.026 125.457 1.449 91.433 78.884 51. 2001.672 Otobüs 11. VIII.690 2. 2001.655 52.373 726.900 166.596 64.718 248.166 241.948 15.743 442.005 349.465 856.545 90.798 53.879 1.636 672.096 28.270.546 488.239 16.181.864.726 156.011 62.350 919.478 43.514 69.008 18.095 164.753 Minibüs 7.995 1.870 394. Trafik Daire Başkanlığı. 2001.506 776.649. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.623 46.055 34.417.980 17.802 320.310.608 65. Otomotiv Sanayi Derneği.250 213.721 49.454 704.180 354.598 73.466 243.449 87.303 874.839 35.242 227.511 3.232.034 79.817.120.269 178.796 71.302 Traktör 50.920 86.473 397.274.140 1.540 20.025 98.774.106 212.107.982 84.731 637.646 2.272 240.269 353. 2.449.867 125.427 198. 2000.978 101.434.444 1.052.548 221.043 81.263.506 Toplam 222.505 224. Beş Yıllık Kalkınma Planı.156 3.119.478 70.836 61.196 10.592 84.694 197.763 25.570.739 28.325.030 1.067 1.586 371.065 508.634 32.927 43.356 46.896 108.554 56.693 12. Türkiye İstatistik Yıllığı.543 9.861.770 73.865 118.931 56.105 3.309 108.454 442.640 3.234 1.633 1.707 66.834 2.407 280.161.999 56.852 2.172 58.607.066 281.700 68.917 106.967 20.122 40.974 612.011 21.16.388 2.579 116.407 105.622 3.058. DPT.312 159.022 692.359 4.290.569 792.780 95.676 187.093 146. 375 .441 48.308 7.160 305.824 1. DİE.421 333.404 23.021 1.891 308.565 4.176 138.252 776.578 370.051 182.520 2.403 1.221 387.360 313.254 87.859 63.392 257.449 654.090 4.825 1.095 Kamyonet 30.489 2.152 118.213 144.066 51.697 87.496 217.338 1.714 491.504 20.409 287.933 746.186 5.804 31.424 624.771 321.872 234.511 313.438 688.160 403.631 4.001 513.520 15.638 47.326 4.041 13.777 604.469 11.414 112.486 917.381 122.388 745.108 74.958 1.057 211.980 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü.087.951 97.437 6.894 560.973 75.375 137.781 54.021 243.885 118.072.193.211 225.945 403.632 145.353 273.187 1.119 50.781 583.585 80.838 626.372 180.559.197 94.259 402.135.619.432 38.129.216 11.432 811.579 1.893 172.371.724.783 33.477 6.616 69.462 39.687 742.T.767.602 263.889 62.

Hazırlama. kesme makinaları kullanılır.000 Binek Radyal 6.445. Ankara. Hamur Yapma.T.402.015.on g.796. Konfeksiyon aşamasında ise doldurma.000 868. pudralama. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 387.000 İş Makinası 30. plastik veya metal üzerine kaplanabilir.295.000 601.200. Ham lastik oldukça plastik ve sağlam bir madde olduğundan işlenmesi büyük ve özel makinalar gerektirir .000 3. fırçalama ve birleştirme gibi işlemler uygulanır.1 Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı (Adet) Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ana Mallar 1995 1996 1997 Binek Konvansiyonel 301. Adı geçen karıştırıcılar hamur yapma işleminde de kullanılmaktadır.000 Kamyon-Otobüs Konvansiyonel 796.17. parçalanabilir.259.000 11.000 Kaynak: DPT.000 207. açma.000 Kamyon-Minibüs Radyal 579.000 730.000 3.1. Akım Şeması Şekil:XI.000 Kamyonet-Minibüs Konvansiyonel 1.000 4.1’de verilmektedir.Ülkemizde üretilen lastik çeşitleri ve yıllara göre miktarları Tablo:XI.17.000 Bisiklet-Motosiklet Dış Lastiği 2. a. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Hamur hazırlama aşamasında ham lastiğe belirli fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırmak amacı ile kimyasal ilave edilir. Oto lastiği olarak çapraz ve radyal karkaslı tipler yaygın olarak üretilmektedir.17.000 984.000 37.000 13.1’ de verilmiştir.000 Dış Lastik toplam 11. 2001.454. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.210.502. yapıştırılabilir. 1998 125.000 615.000 1.074. Yoğurma işlemi dahili veya açık karıştırıcılar ile yapılmaktadır.000 2. b. Vulkanizasy. Radyal lastiklerde ise kat iplikleri damak tellerine dik olur ve lastiği çepeçevre kaplayan bir kuşak bulunur.Yoğurma.120.000 4.000 43.910.000 1. giyotin ve şerit kesme makinaları kullanılmaktadır.000 1. Çapraz gövdeli lastiklerde iplikler eksene göre yaklaşık 45°’lik açı ile ve katlar birbirine dik olarak yerleştirilir.000 676. Bu iki tip lastikte taşıyıcı ünite.000 2.000 3.000 Bisiklet-Motosiklet İç Lastiği 3. sarma. karbon siyahının (hidrokarbonların) oluşturduğu her türlü araç tekerleği lastiği ve lastik eşyaların üretiminin yapıldığı bir kimya sanayi tesisidir. c.000 8. VIII.17. Tablo:XI.000 İç Lastik 2.481.569.500.850.231.000 55.000 Traktör ön 616.000 585.329.C. LASTİK SANAYİ VE ÇEVRE Ana hammaddelerini kauçuğun. yapıştırma. Faaliyetin Akım Şeması Çeşidi ne olursa olsun. sarılabilir.980. ham kauçuklardan (tabii ve sentetik kauçuklar) yapılan tüm lastik mamuller aşağıdaki üretim aşamalarından geçer.000 1.271.000 Kamyon –otobüs Radyal 826. Konfeksiyon.Şekillendirme.000 442.000 8.000 1.576. 376 .000 XI.324.000 247. Plastik madde olarak lastik. yapay elyaf ya da çelik tellerden oluşmaktadır. yumuşatılabilir.17.000 Traktör arka 413.000 1.406.000 434. d. f. kumaş. Şekillendirmede kalenderler.000 1.000 428. e.000 6.600. kaplanabilir.000 13. Hazırlama işlemleri için ısıtma odaları.Bitirme.826. kalıplanabilir.000 696.100.000 2.

T.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Doğal Kauçuk Yapay Kauçuk Karbon Siyahı Kimyasal Maddeler Hamur Karıştırma Atık Su Kord Bezi Çelik Tel Bez Kaplama Tabaklandırma Damak Yapımı Lastik Konfeksiyon Vulkanizasyon Atık Su Kauçuk Dış Lastik İç Lastik Kalan Şekil: XI.17.C. Lastik Üretimi Akım Şeması 377 .

3.17. katran Plastiserler: 2-naftalentiol . Esneklik.17. aşınma direnci vb. Kil. tetrametiltıuran disülfit Hızlandırıcı Aktivatörler: ZnO.9 % 0. Ham lastik Kükürt Çinko Oksit Stealik asit Hızlandırıcı Dolgu maddesi : : : : : : % 1. Pişirme işlemi otoklavlarda preslerde yapılmaktadır.3. polisülfit polimerler Vulkanizasyon Hızlandırıcılar: 2-Merkaptobenzotiazol. P-kınon dıoxim. Peptizerler Aromatik Merkaptanlar Volkanizasyon ham kauçuğa belirli bir mukavemet vermek için uygulanır. alkil. TiO2. sentetik kauçuk.2.9 % 31 XI. karbon siyahı. f. Kamyonet/Minibüs konvansiyonel lastikleri. ZnO. çelik tel Kimyasal Maddeler: Vulkanizatörler. Binek radyal lastikleri. difenilamin Pgimenteler: Karbon Siyahı . reçinler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Stearik Asit . 378 . çeşitli özellikler kazandırmak için çok değişik kısımlar hazırlanabilir. CaCO3. yumuşaklık. Kamyonet/Minibüs radyal lastikleri. cin kodietilditikarbomat.17. lastiğin mukavemet kazanmasını sağlar. benzotiazol. Binek konvansiyonel lastikleri. Aşağıda tipik bir lastik bileşimi verilmektedir.17.2.9 % 1. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: Hammaddeler: Kauçuk. Faaliyet Sonucu Elde Edilen Ürünler XI. c. Kamyonet-Otobüs konvansiyonel lastikleri. disülfit.1 % 1. b. kükürt monoklorit. ksilentiol. e. XI. selenyumdisülfitler. renk verici maddeler Yumuşatıcılar: Petrol Yağları.C. Araç Tekerleği Lastiği Endüstrisi: a.T. aminler Antioksidantlar: N-Fenil-2-naftilamin . kükürt. Kamyon -Otobüs radyal lastikleri. MgO. Ham lastik kullanışsızdır. kord bezi. ksilen tiollerin çinko tuzları. sertlik. Yaklaşık 140 °C’ de ham lastiğin kükürt ile pişirilmesi sonucu kükürt uzun zincirle lastik molekülleri arasında enine bağlar oluşturarak.1. d.2 % 3.1.

yağ ve gres.T. Traktör ön lastikleri.17. h. XI.4. taban. ökçe. e. uçucu Asılı katı ve benzeri maddeler. g. c.17. toplam PO34P. XI. b. tuvaletler. Tuz banyosu vulkanizasyonu ile profil ve hortum üretildiğinde. karbon siyahı. kısmen havaya ve kanala veya toprağa atılmaktadır. Faaliyet Sonucu Alıcı Ortamlara Verilen Atıklar Lastik üretiminde sadece soğutma amacı ile su kullanıldığı için. d. XI. bilahare de bu buhar ve su kısmen kazana geri dönmekte. BOİ. Lastik fabrikaları atık sularında bulunan parametreler genelde şu şekilde özetlenebilir. j. beyaz eşya için diğer ve diğer teknik maksatlı parçalar. l. Sırt kauçuğu tamir malzemeleri ve kaplanmış araç lastikleri.2.17. Lastik Eşya Endüstrisi a. Soğutma suyu atan veya kısmen atan işletmelerde bulunan makine yağlarından dolayı bir kirlilik söz konusu olmaktadır. k. NH4-N. duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atıksular.Konveyör bant.3.Diğer lastik eşya. Endüstriyel Atık Sular Kauçuk sanayinde genelde proses suyu kullanılmaktadır. Traktör arka lastikleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI g.1.Lateks mamulleri.17. İ ş makinası lastikleri. Bisiklet-motosiklet dış lastiği. f. proseslerden bol miktarda atık su çıkmaktadır.Profiller. ı. 379 . h. Su daha ziyade makinelerde soğutma ortamı olarak kullanılmakta. Askıda Katı Madde.(conta. Otoklav vulkanizasyonunda kauçuk karışımı ile buhar çoğunlukla doğrudan temas etmekte. keçe). rondele. terlik. KOİ.C.Hortumlar.Sızdırmazlık elemanları. Toplam Katı.4. Bisiklet-motosiklet iç lastiği. Evsel Atık Sular Sosyal tesis ve hizmetlerden (yemekhane. Metal-kauçuk birleşimi üreten fabrikalarda metal parçaların temizlenmesinde ve hazırlanmasında kullanılan solvent ve/veya asitlerin yine kauçuk esaslı yapıştırıcıların imalatında kullanılan asitlerin doğrudan kanalizasyona deşarjı su kirliliğine sebep olmaktadır. m.Ayakkabı .2. bu malzemeler bilahare yıkanmakta ve önemli ölçüde tuz yıkama suyu ile birlikte kanala karışmaktadır.Otomotiv. çoğunlukla da sürekli devrettirilerek atılmamaktadır. XI. İç lastik.4.

-Petlas Lastik Sanayii A. metal (varil ve tenekeleri) veya polietilen gibi termoplastik malzemelerden müteşekkil hammadde ambalajları (bilhassa karbon siyahı ve diğer kimyasalların torbaları).Ş / Kocaeli 2. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.C. Bunlarda ekseriyetle imalat ünitelerinin içinden ya pencereler vasıtası ile tabii havalandırma yolu ile ya da davlumbaz ve aspiratörler vasıtası ile doğrudan havaya verilmektedir.3. A. / Kocaeli Kaynaklar 1. kağıt. Bundan sonra üretim sırasında çıkan bozuk mallar ve kullanımlarını müteakip bizzat kendileri katı atık haline gelen mamuller çevremizi kirletmektedir. 2. her iki kirletici unsur atık su da karışınca karbon siyahı yağın içine geçerek yüzeyde toplanmaktadır.4. Good Year Lastikleri A.17.Ş. VIII. Yukarıda izah edilen çevre sorunlarının en aza indirilmesi için çevre politikası benimsenmeli ve izlenmelidir.Ş. Ankara. / Kırşehir 4.4. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Entegre Lastik Fabrikaları ve İlleri 1.6. / Kocaeli 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gaz Atıklar Kauçuk sanayine özel en önemli gaz atıklar. 380 .T. Bunun dışında kauçuk esaslı muhtelif ürünlerin üretiminde kullanılan sıvı hammaddelerin ve solvent türü sıvıların buharlaşma sonucu havaya karışmaları muhtemeldir. Benzer şekilde yağlar da yağ depoları civarının ve yerlerin yıkanması ile kanala taşınmakta.TÜBİTAK. 2001. Tabi bu maddelerin temizlik esnasında yıkama suyu ile beraber kanalizasyona karıştığını ve ortama deşarj edildiğini de göz ardı etmemek gerekir. Kanaldan alınan numunelerde görülen karbon siyahı özellikle bu maddenin depolama bölgesinde yerlerin yıkanması ile kanala taşınmaktadır. Katı Atıklar Katı atıkların birincisini ekseriyetle tahta.17. XI. gerekse çevreye zarar vermeden imha edilmesi gereklidir.17. Karbon siyahı tozları. ve tabii bu ambalajların içinde çok az bir miktarda da olsa kalan hammadde artıkları teşkil etmektedir.Türk Pirelli Lastikleri A.17. Sektörün Çevre Politikaları Atık ve artıkları en az seviyeye indirmek için geliştirilen yeni teknolojileri seçmeli ve üretim sırasında ilgili tüm çevre kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde doğal kaynak kullanımını. DPT. XI.5.Ş. hayvan ve bitki sağlığına da zararlıdır.4. Bu gaz ve buharlar nitrozamin gibi tehlikeli atıklar ihtiva etmektedirler. kirliliği azaltmayı ve geri kazanımı arttırmayı hedeflemek sektörün çevre politikasını oluşturmalıdır. Bu arada bilhassa karbon siyahının havaya karışarak hava kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. kirliliğinin yanı sıra insan. 1982. karışımın yapılması ve sonradan da vulkanizasyonu sırasında oluşan buhar ve gazlardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi Projesi.Marmara Bilimsel Araştırma Enstitüsü. Lassa Lastik Sanayii ve Tic. XI. Bunların gerek işyerinden uzaklaştırılması.4.

ilçe ve bucak merkezlerini. birbirine ve il merkezlerine. Ana İstikamet Yolları. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip bir organizasyon olup. iskele ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana yollardır. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte. Türkiye coğrafik konumunun bilincinde olarak. Turistik Yollar. ALTYAPI. Karayolu taşıması. bir il sınırı içindeki ikinci derecede önemli olan. demir. 381 . il yolları. Ekspres ve Otoyollar. 3 sınıf yoldan oluşmaktadır.1. Bunlar. Bunlar. Karayolları Genel Müdürlüğü. Uluslararası Yollar ve Turistik Yollardır. yapım. Orman Yolları. Asya ve Afrika kıtaları arasında ulaştırma bağlantıları oluşturmak amacıyla büyük çaba gösteren ülkelerden birisidir. özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır. Devlet yolları. Karayolu ulaştırmasının altyapısı. havaalanlarına ve kamu ihtiyaçlarının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XII.Köy Yolları. devlet ve il yolları ağlarına girmeyen diğer bütün yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan karayolu uzunluğu toplam 63 167 km. Devlet Yolları. olup. limanlara. deniz ve hava istasyon. Ana İstikamet Yolları: Devlet yolları içinde önemli bölge ve il merkezlerini birbirine bağlayan ve yurdu bir baştan diğerine kesen yollara denir. hızlı ve güvenli olması zorunludur. kasaba. İl Yoludur. yük ve yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunları çözmekte. Avrupa. aynı zamanda bulunduğu bölgede bütünlüğün ve genel anlamda gelişmenin sağlanabilmesi için bir gereklilik teşkil etmektedir. hizmet düzeyini yükseltmekte ve dış dünya ile tam bir entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. proje. Ülkemizin karayolları ağı sistemi. devlet ve il yollarının plan. bakım ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. diğer kuruluşların sorumluluğundaki yollar ise. KARAYOLLARI İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin. karayolu istemiyle gerçekleştirilen bölümü " Karayolu Ulaştırması" dır. devlet yolları ağlarına. önemli bölge ve il merkezlerini. şehir. İl Yolları. Köy Yolları. liman. kendi ulusal gelişmesi. Karayolu ulaştırmasının da diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. Otoyolu. yakın demiryolu istasyonlarına. Ancak genel taşıma İçindeki payı ülke ekonomisinin durumuna ve ülkenin coğrafi konum ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol ağı içinde olmayıp. Şehiriçi Yolları’dır.C.T. Devlet Yolu. elverişli. Karayolları genel yol politikasına göre ise 4 gruba ayrılmaktadır. Türkiye'de büyük ve önemli bir sektör olan karayolu. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır. Devlet yollarının bir bölümü tam veya kısmi erişme kontrollü olarak işletilmektedir. ULAŞIM VE ÇEVRE XII. 5539 sayılı kanunla otoyolların.. hiyerarşik durumlarına göre.

(E-5. (Erişme Kontrolü: Bir yoldan büyük hacimde trafiği yüksek hız ve güvenle geçirebilmek için. ekspres yol niteliğinde ancak “Tam Erişme Kontrollü” yoldur. yüksek hız ve güvenle taşımaya uygun yollardır.1. Ülkemizde Satıh Cinsine Göre Karayolları Ağı.T.2.2004 Tarihi İtibariyle Asfalt Betonu 1 892 6 092 Sathi Kaplama 24 698 Stabilize 270 Parke 39 93 132 Toprak 92 926 1 018 Geçit Vermez 167 585 752 Toplam 1 892 31 358 30 133 63 383 Otoyol Devlet Yolları İl Yolları Toplam 838 25 520 2 171 8 822 50 218 2 441 Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü. Köy yolları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün.’de ise Otoyolları Haritası verilmiştir.2’de verilmiştir. Şehiriçi yolları ise Belediyelerin sorumluluğundadır.) Turistik yolların yapım ve bakımı.’de Türkiye Karayolları Haritası. Tablo. hızlı giriş ve çıkışların önlenmesi.1. Yıllar İtibariyle Karayolları Ağı Uzunluğu (Km) (Sınıflara ve Yollara Göre) Yıllar 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Otoyollar --27 81 281 1 246 1 514 1 528 1 726 1 749 1 774 1 851 1 851 1 892 Devlet Yolları 35 230 34 918 32 208 30 982 31 048 31 389 31 422 31 412 31 320 31 345 31 388 31 397 31 376 31 358 İl Yolları 24 390 24 581 27 851 28 130 27 504 28 443 28 577 28 813 29 521 29 540 29 535 29 693 29 929 30 133 Toplam 59 620 59 499 60 086 59 193 58 833 61 078 61 513 61 753 62 567 62 634 62 697 62 941 63 156 63 383 Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü. 2004. E-24 vb. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ekspres ve Otoyollar: Büyük hacimdeki trafiği. 382 .1.1.1. Ekspres yol. Satıh Cinsine Göre Karayolları Ağı (Km) 01. giriş ve çıkışın belirli noktalardan yaptırılarak kontrol altına alınmasına denir. XII.’de Yılları itibariyle Karayolları Ağı uzunluğu Tablo XII. Otoyol. yandan gelecek etkilerin tesirsiz hale getirilmesi.1.01. E-23. Tablo : XII.C. Tablo: XII. Harita XII. yola kontrolsüz. Orman yolları Çevre ve Orman Bakanlığı’nın.) Uluslararası Yollar: Avrupa Ekonomik Komisyonu’nca kararlaştırılmış olan uluslararası ana trafik yollarının yurdumuzda bulunan kısmıdır. iki gidiş ve iki geliş olmak üzere en az dört şeritli bir orta refüjle birbirinden ayrılmış "“Kısmi Erişme Kontrollü" yoldur. 2004. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanan finansmanla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Harita XII.2.1.

uykusuzluk. soğuk hava birikimi azaltılması röliyefe uygun havadan dolayı trafik güzergah uygulaması akışının bozulması hava hareketi ve buzdan dolayı kayma tehlikesi. dayanıklı bitkilerin ıslahı Güzergah boyunca hayvanların Biyotop uzaklaşması. oto-teknik aksamının yer altı su düzeyinin düşmesi zehirlenen bitkilerden dolayı insan geliştirilmesi stabilizasyon sağlığının bozulması önlemlerinin uygulanması. yeşillendirme. tuz. toprak nem artışı. bataklık ve ormanlık vadilerde sisten dolayı görüş engellemesi Yarmalardan hortum oluşumu. rüzgar hızı artışı düşürülmesi tamamlayıcı ağaçlandırma yetersizliğinden kaza artışı Tuz kullanımının azaltılması. 383 . kireçle gübreleme bozulması birikimi. biyotop bozulması. eksoz gazlarının azaltılmasına alanlarda kaza artışı alanların bölünmesi sağıtım yeteneklerinin bozulması ilişkin teknik önlemler. mikroklimayı Görüşü önleme. yüksek hava. Bataklık ve turbiye için elverişli toprağın taşınması ve tahribi. biyotopların Yeniden kazanma olanaksız. stres. toprak sıkışması.buz.T. yabani hayvanların olanaksız.C. sıcaklık Bitkileme yoluyla ekstremlerin Sıcaklık ve zehirli yükselmesi. insan. ana kaya su düzeni ve bitki kaymaları örtüsünün sürekli değişmesiyle kısmen kalıcı toprak bozulması Değerli toprak üzerine inşaat. yağlar. çevre küçülmesi.3 Karayollarının Çevre Üzerinde Oluşturduğu Çok Yönlü Baskıları Peyzaj Faktörü Röliyef Potansiyel Baskı Yarmalar Köprüler Dolgular (Setler) Kendine Özgü Zarar ve Baskılar Doğal Yapıda Yarattığı Sonuçlar Gereken Düzenlemeler Trafik Güvenliği Sarp yamaçlar. ortamdan uzaklaşması.1. arazi bölünmesi geçirgen tabaka azalmasından dolayı yer altı su düzeyinin düşmesi (öncelikle turba ve bataklar) vejetasyon ve fauna üzerine etkileri İklim Yöresel değişmesi Güzergah boyunca arazi bölünmesi. yağlar ve tozlar. dolgu. kayma düzenleyici bitkileme tehlikesi Tuzun olumsuz etkisinin azaltılması. toprak sıkıştırma. toz . güzergah bozulması. kazı. su düzeyinin sağlanması Taş ve toprak kayması Yandan gelen rüzgar. gürültü perdeleri. bozulması toprak kayması. kazı. hava kirliliği. yığılma Mikrokilima değişimi. hava kirlenmesi alanlarının bozulması. yeşillendirme bölgeler ile ormankaybı. İnşaat alanı dışında üst toprağın toprak yol yapımı için kazı ve dolgular. yeşil alanların azalması stabilizasyon. yabancı madde birikimi madde birikimi (kuyu ve barajlardan alanlarından uzak tutmak içme suyu) Buz veya yol zerinde su birikiminden dolayı kayma tehlikesi. bitki koruma ilaçları. Gelişim Erozyon. yol Bitkileme ve far alanlarının boyunca arazi parçalanması. Fazla yüzeysel akıştan sel oluşumu. yoğun yerleşme yerleşme alanlarında duman artışı alanlarında radyasyon azalması Kazı ve dolgularla vejetasyonun Vejetasyon uzaklaşması. oransal Hava birikimi. kültür Yer altı su düzeyinin düşmesi. iklim vejetasyonun tahribi güzergaha bağlı olarak yöre ikliminin sürekli etkilenmesi Bitki örtüsü Fauna İnsan Özellikle yoğun Hava kirlenmesi. biyotop Genel olarak yeniden kazanma Hayvan hareketiyle bozulması parçalanması. araçların teknik aksamının düzeltilmesi yoluyla önlem. areal bozulması. güneş küçülmesi. hava kirlenmesi. toprak ve (vadilerin dolması). Islah olanaksız peyzajın yaşama mekanını iyileştirici işlevinin azaltılması Yeniden onarım olanaksız Su düzeninin Yol inşaatı. Güzergah uygulaması ve yapısal tuzu seven bitkilerin düzeninin bitki koruma ilaçları ve yabancı madde önlemlerle bireylerin tahribi. rekreasyonel uygunluğun boyu bitkilendirmeyle perdeleri bozulması yakması. parçalanması. yeşillendirme. don. ölümü oluşturabilecek çiftler Tarımsal Yol boyunca imisyon yoluyla Hayvan sütü ve etinde zehir birikimiyle Yeniden kazanma olanaksız hayvanların zarar zehirlenme insan sağlığının bozulması görmesi Merkezi ve vejetatif sinir sisteminin Genel olarak yeniden kazanma Sağlığın Gürültü. hendek oluşumu vejetasyon bozulması Rekreasyonel ve konutsal yerleşme Gürültü. Zararlı madde birikimiyle bitki ve yabancı madde depolaması hayvan tahribi Stabilizasyon. Gürültü perdeleri buzlu günlerde kayma tehlikes