Bir büyük deha'mn iç dünyasimn derinliklerine yolculuk.

Sonucu ölüme çikacak düello öncesi itiraflar... Modern Rus edebiyatinin tarti§masiz kurucusu, Rus dilinin babasi Pu§kin'in ölümünden kisa süre önce kaleme aldigi bu "Gizli Günce", bize dönemin Rusyasi'mn soylu sinifinin yaçantisini, insanlarin birbirleriyle iliçkilerini, kadinin toplum içindeki yerini kesin biçimde anlama olanagi veriyor. Puçkin, "Gizli Günce"nin en az yüz yil yayinlanmamasini istemiçti. Bunun nedeni, güncede adi geçenlerin ve çocuklarinin, torunlarinin magduriyetine neden olmama isteQiydi. Çünkü günce Pu§kin'in kendisiyle ve yakin çevresiyle kesin bir hesapla§masi anlamina geliyor... Karisiyla, sevgileleriyle, kaçamaklariyla ilgili tüm ayrintilari müthi§ bir ustalikla gözler önüne seren Pu§kin, böylelikle iki yüzyil öncesinin duygulari ve cinsel kültürüyle bugünün kar§ila§tirilmasini da saghyor.

ISBN 97 5-80 86-8 7-9

9789758086870

|Ц * 'J V И ?j U’Λ % к-» V iN *1 • » è -* 4k ¡»*1 * к и
t *M rЦI -

■ . Hííltr H im '

*.l. « Л t ·

«

Kadinlar hakkinda ögrenilenler arttikça, onlarin gerçekte kar§ila§tirilmalarinm anlamsiz oldugunu anlarsin. Birinin diQerinden daha iyi ya da daha kötü olmadiöi yönündeki dü§ünceler ikna edlci hale gelir. Tamdigin her kadin yerl degi§tirilemez bir kadindir ve hlçblr açk yok olmaz ve sonsuza dek Içlnde seninle kalir. Yani böylece her kadin unutulmazdir.

a

A

lek sa n d r

S

e r g e y e v íç

P

u ç k ín

6 Haziran 1799'da Moskova'da dogdu. Babasi, köklü bir Boyar ailesinden geliyordu. Annesi ise, istanbul'da köle pazarinda satilan ve Büyük Petro tarafindan evlat edinilen Etopyali prens Abram Hannibal'in torunuydu. 22 Ocak 1837'de, bir düelloda, Georges d'Anthès tarafindan a§ir çekilde yaralandi ve çok geçmeden öldü. Tarih onu, Modern Rus edebiyatinm kurucusu olarak selamliyor. Rusçanin yazili bir edebiyat dili haline gelmesi, sokak dilinin üst düzeyde sanat eserlerinin dili haline gelmesi, Puçkinle baçlamiç, klasik Rus edebiyatçilarinin atasi olmuçtur.

a

Bir büyük deha'mn iç dünyasinin derinliklerine yolculuk.
Sonucu ölüme çikacak düello öncesi itiraflar... Modern Rus edebiyatinin tarti§masiz kurucusu, Rus dilinin babasi Puçkin'in ölümünden kisa süre önce kaleme aldini bu "Gizli Günce", bize dönemin Rusyasi'mn soylu sinifimn yaçantisini, insanlarin birbirleriyle ili§kilerini, kadinin toplum içindeki yerini kesin biçimde anlama olanagi veriyor. Pu§kin, "Gizli Günce"nin en az yüz yil yayinlanmamasmi istemiçti. Bunun nedeni, güncede adi geçenlerin ve çocuklarinin, torunlarinin magduriyetine neden olmama istegiydi. Çünkü günce Puçkin'in kendisiyle ve yakin çevresiyle kesin bir hesapla§masi anlamina geliyor... Karisiyla, sevgileleriyle, kaçamaklariyla ilgili tüm ayrmtilari müthi§ bir ustalikla gözler önüne seren Pu§kin, böylelikle iki yüzyil öncesinin duygulari ve cinsel kültürüyle bugünün kar§ila§tirilmasmi da saghyor.

ISBN 97 5-80 8 6 -8 7 -9

9789758086870

& &‘34 Φ i,· імму
tu U - i i Ή . ./

t · n t| 4Ц f*

Ь « -lfÄ - ùv
-V * a · , . ■ t’tiÜ Ч . ‘A . І<

ЇЇ * *Л «'Ф Іч » і% -

ж
л< к«». 4ям ж s s »

ÇiviyAZihiH

Gizli Günce
Aleksandr Sergeyeviç Puçkin

Çeviri

Cansei Rozzenna/Munire Yilmaer

щ
Λ***»* Л Ш к* ОА

SS&
(й й ц ш Ь н

Kitabin Özgün Adi:
Secret Journal, 183 6-1 8 3 7 2nd edition, 1 9 9 0 baskisindan çevrilmiçtir.

Yazar:
Aleksandr Sergeyeviç Pupkin

ingilizceden Çevirenler:
Cansei Rozzenna / Munire Yilmaer

Yayima Hazirlayan:
Hüseyin Demirel

Teknik Düzenleme:
Paxajans

Seri / Sira No:
Çiviyazilari: 8 7 / Littera: 28 / Aykiri Edebiyat 3

ISBN:
9 7 5 -8 0 8 6 -8 7 -9

Adres:
Sakiz Sk. N o: 6 / 9 Bahariye / Kadiköy - Istanbul Tel: (0216) 3 3 0 83 1 6 - 3 3 0 83 9 9 Faks: (0 2 1 6 )4 1 8 2 6 01 E-mail: civiyazilari@civiyazilari.com www: civiyazilari.com

Copyright:
Çevirinin Türkçe yayin haklari Ç iviyazilari 2 0 0 0

Kapak:
Illa? Güzeldogu

Baski/Tarih:
Birinci Basim: 2001

ïç in d e k ile r

Editörden Önsöz ithaf Gizli Günce

9 15 25 27

α
Α ΛΑ

ÇiUilj&lll&H Littera dizisinde sanat ve sanat eleçtirisi ürünleri yayimlamr. Littera, yanmn bilgisini bugünden kurmak, yaçamda karçiliklanni üretmek yolunda çaba harcayan yazar ve okurlann buluçtugu bir yayin pratigi olmayi amaçliyor. Aykrn kitaplar bölümiimiizde ise, çeçitli nedenlerle lanetlenmi§, yasaklanmi§, ama sonuçta edebiyat dünyasinm temei taçlan arasmda yer almi§ eserleri tam metin olarak bulacaksimz.
Puçkin’in G izli Günce’si, ilk kez 1990 yilinda ABD ’de yaymlandigindan bu yana, edebiyat dünyasinin en çok ses getiren eserlerinden bin olma özelligini koruyor. Pu§kin, ölümünden kisa bir sûre once kaleme aldigi ve en az yüz yil sonra yaymlanmasmi §art ko§tugu bir güncesinin varligi Rusya’da ôteden beri bilinmek9

teydi ve yan efsanevi bu güncenin güm§igina çikabilmesi, edebiyat dünyasmin en spekülatif sorunlanndan biri haline gelmi§ti. Mikhail Armalinsky’nin A BD ’de yayima hazirladigi güncenin Puçkin’e ait olup olmadigi yolundaki tarti§malar artik son bulmu§ durumda. Artik tartiçilan, metnin Pu§kin’in edebi ki§iligine katkilan ve yaçaminin son günlerine hakim olan ruh hali. Adim adim ölüme gittiginin bilincinde olan bir dahinin, a§ka, kadinlara, cinsel tutkulara, insanlik durumuna iligkin dü§ünceleri ve itiraflan ve bunlan ifade edi§ gücü, gerçekten çarpici boyutlardadir. Ustamn anlatimi, yajadigi döneme ait iligkileri, ya§ama biçimini olanca çiplakligiyla gözler önüne sermekte, bir büyük edebiyatçinm, dünyamn bir büyük kültürünün en önde gelen temsilcisinin trajik ölümünün ardindaki gizleri de gözler önüne sermektedir. 200 yil öncesinin insamna yön veren ve çogu kez birbirleriyle iç içe geçmi§ sevgi, tutku, nefret, kiskançlik, iktidar, kölelik gibi kavramlann ve kadinhk durumunu gözler önüne seriyor ve bugünün duygulanyla kar§ila§tirma olanagi veriyor Pu§kin. Bu özellikleri günceye insanlik durumunu kavrama yolunda anahtar metinlerden biri olma özelligi de veriyor. Aleksandr Sergeyeviç Pu§kin 6 Haziran 1799 yilinda Moskova’da dogdu. Babasi, köklü bir Boyar ailesinden geliyordu. Annesi ise, Istanbul’da köle pazarinda satilan ve Büyük Petro tarafindan evlat edinilen Etopyali prens Abram Hannibal’in torunuydu. Ailesinin olanaklan dogrultusunda, iyi bir egitim al0

an Pu§kin, annesi ve özellikle amcasi Vasiliy Lvoviç’in sayesinde Fransiz edebiyatim genç ya§ta tamma olanagi bulmuçtu. Sanatçi, 1811 ’de, giri§ sinavlanndan onur derecesi alarak, seçkin ögrencilerin egitim gördügü St. Peterburg yakinlarinda bulunan Tsarskoye Syelo’daki lise ögrenimine baçladi ve mezun olduktan sonra, 1817’de St. Petesburg Di§ Ìli§kiler Okulu’nda memur olarak çali§maya ba§ladi. ilk §iir kitabi Bir §aìr Dosta, 1814’de yayimlandi. 1817-1819 arasinda da link çiirler yazmayi siirdiirdü. Bu çiirlerinde (Ôzgürlük, Çadayev’e, Köy) temei izlekler, daha çok yurtseverlik, dostluk ve a§ktir. 1820 Mart’inda ilk uzun ve aynntili çaliçmasi olan Ruslan ve Lyudmila’yi tamamladi. §airin ilk döneminin son yapiti olan bu romantik siirde Pu§kin, yerle§ik kural ve türlerden aynldigi için agir saldmlara ugradiysa da, yetenekli bir §air olarak kendisini iyice kabul ettirdi. Puçkin’in bu ilk §iirlerinde, liberal fikirleri dile getiriliyordu. Çarlik baskisi, dönemin birçok aydini gibi, aristokrat kökenli olmasma ragmen. Puçkin’i de etkilemiçti. Gavriliada adii manzumesinde, geleneksel kurumlan ve görü§leri sert biçimde ele§tiriyordu. Çok geçmeden Ki§inev (Besarabya / Moldovya)’e sürüldü. Sürgünde geçen yillarda, Yekaterinoslav’da, Kafkasya’da, Kiçinev’de, Odessa’da ya§adi. Uzak yerlere gönderilmesi onun yaraticihgim daha da derinle§tirdi. Edebiyata büyük bir tutkuyla baghydi çünkü. Hançer, il

I

§eytan, Bilge Oleg’in §arkisi, Kafkas Mahkûmu, Çingeneler, Haydut Kardeçler, Bahçeçehir gibi lirikler bu dönemin ürünüdür. Özellikle uzun jiirlerinde kendi çagirnn kahraman tipini anlama istegini dile getirdi. Yine bu dönem, Pujkin’in devrimci düçüncelerden yana kesin tercihte bulundugu dönemdir. Burada Güney Birligi adii örgütün üyeleri ile iliçki kurdu. Bu örgütün üyeleri daha sonra Dekabristler olarak bili­ nen devrimci grubu oluçturacaklardi. 1825 yili 14 Aralik günü St. Petesburg’da Dekabrist­ ler ayaklandilar. Bu hareketin Çar’a bagli birliklerce kanli biçimde bastinlmasinm ardindan, aralarinda Puçkin’in çok eski dostlannin da bulundugu yüzlerce devrimci aydm, agir içlerde çaliçtinlmak üzere Sibirya’ya sürüldüler. Dönemin yeni tahta geçmiç çan 1. Nikola’mn, onu denetim altina almak için sikça yaptigi sahte yardim tekliflerine ve art niyetli yajcinla§ma çabalanna çok ilgi göstermedi. Ancak yine de ölümüne kadar göz hapsine kaldi. Kisa bir dönem Çar’in liberal vaatlerinden ümitlenmi§ olsa da, ilerici görüjlerinden hiç vazgeçmedi. Dekabristlerin amaçlanna nasil bagli ol­ dugunu, Arion ve Sibirya Madenlerinin Derinlerinde bajlikh §iirlerinde açikça belimi. Aralik ayaklanmasinin idamlar ve sürgünlerle bastinlmasindan sonraki bogucu gericilik yillannda Pu§kin yalmzligi ya§ar. §air’e adii çiirinde, bu yalmzhk ortaminda §iirine ve düjüncelerine dayanarak ayakta kalmayi dile getirdi. Baçyapiti sayilan ve manzum bir roman olan Yevge­ niy Onyegin (1823-1830)’i, 1825’te ünlü tarihî dra12

mi Boris Godunov izledi. 1826’da Moskova’ya, 1827’de ise Petersburg^ dönmesine izin verildi. Bü­ yük bir hayranlik ve saygiyla kar§ilanan Pu§kin, li­ beral fikirlerinden vazgeçmedigi halde iktidara kar§i açikça cephe almaktan da kaçimyordu. 1831’de, Na­ talya Gonçarova ile evlendi. Artik ya§ami, Çarlik sosyetesi ile Mihaylovskoye’deki sakin malikânesi arasmda geçiyordu. 1833’te Rus akademisi üyeligine seçildi. 1833’te yazdigi Tunç Süvari adii §iiri di§mda yeni eserlerinin hepsi nesir türündendi. Biyelkin’in Öyküleri be§ öyküyu kapsiyordu; Dubrovskiy (1832) ve Maça Kizi da (1836) aym türdendi. 1836 yilinda, Sovremennik (Çagda§) adii bir edebi­ yat dergisi yayimlamaya ba§ladi. Kisa süren ömrüne ragmen, Sovremennik о dönemde Rusya’da çikan en iyi edebiyat dergisi olarak kabul ediliyordu. 22 Ocak 1837’de, bir düelloda, Rusya hizmetinde çali§an ve dönemin Hollanda Büyükelçisi’nin evlatligi olan Fransiz asilli Georges d’Anthés tarafmdan agir §ekilde yaralandi ve çok geçmeden öldü. Bu düellonun nedeni, d’Anthés’in sanatçinm kansi hak­ kinda ileri geri konugmasiydi. Pu§kin, ilk önce ate§ eden d’Anthés tarafmdan kamindan ölümcül bir §ekilde yaralanmi§ti. Pu§kin, son kuvvetini toplayarak d’Anthés’ye ate§ edecek, ama kur§un d’Anthés’nin hayatim kurtaran üniformasimn metal dügmesinden sekecekti. Rivayete göre, Çar düelloyu durdurmak için adamla13

nni göndermi§ fakat adamlar kästen yanli§ yere gönderilmi§lerdir. Pu§kin’in ölümünden sonra d’Ant­ hés’nin rütbesi erlige indirilmi§ ve Rusya’dan sürülmü§tür. Kansiyla hayatlannm sonuna kadar ya§adiklan Fransa’ya gitmi§lerdir.

Eserleri: Bir §air Dosta (1814) §iir; Ruslan ve Lyudmila (1820) §iir; Çingeneler (1824) manzum öykü; Boris Godunov (1825) oyun; Büyük Petro’nun Arabi (1828) tarihsel roman; Poltava (1828) destan; Goryuhino Köyü (1830) tarih Kolomna’daki Εν (1830) manzum öykü; Boldino Sonbahan (1831) oyunlar; Yevgeniy Onegin (1833) manzum roman Dubrovsky (1833) roman; Maça Kizi (1834) öykü Pugaçev Ayaklanmasi (1834) tarih §övalyelik Zamanindan Sahneler (1835) §iir; Yüzba§inm Kizi (1836) tarihsel roman Erzurum’a Yolculuk (1836) gezi Misir Geceleri (1837) §iir; Bati Slavlar’m Çarkilan (1837) §iir.
Pu§kin’in “Gizli Günce”sini özverili bir çali§mayla kisa sürede çevirisini yapan çevirmen dostlarimiz Cansei Rozzenna ve Munire Yilmaer ile metnin orijinaliyla kar§ila§tirarak dii bütünlügü saglayan dostumuz Ebru Gültekin’e teçekkür ediyoruz.

14

Önsöz

1976 yilinda Amerika’ya gitmeye karar verdigimde, vize alabilmek için istenen parayi saglayabilmek amaciyla, kiitiiphanemdeki kitaplan satmaya karar vermi§tim. Kitaplanm, genellikle Sovyetler B irlig i’nde bulunmasi çok zor olan, yeni baskilan olmayan, kitapseverlerin sürekli aradiklari kitaplardi. Bu nedenle, tanidik tanimadik çe§itli insanlar beni ziyaret ediyor, kitaplarima bakiyorlardi. Bunlardan biri, ya§li, iyi giyimli bir yabanciydi. Kendisini bir tanidigimin arkadaji olarak tanitti. Ancak, verdigi ismi çikaramadim. Çünkü о günlerde kitap satin almak için gelenlere рек dikkat ettigim söylenemezdi Bu son ziyaretçinin adì Nickolai Pavlovich’di. Gözlerinde, eskilere özgü, yillar geçse de asla solmayan aksine da­ ha da parlaklajan о i§ik vardi. Benden, Rus tarihi ile ilgili birkaç kitap almak istedi.
15

Ama, yamnda fazla parasi olmadigindan begendigi kitaplarin yalmzca birini alabildi. Ertesi gece digerlerini de almasi için yeniden bulu§mak iizere sözlegtik. Söz verdigi gibi geldi ve sohbet etmeye bagladik. Çay isteyip istemedigini sordum, memnuniyetle kabul etti. Digleri çay kabina çarpiyordu ve sikmtiyla di§lerinin takma oldugunu ve fazla bir zaman geçmediginden heniiz aligamadigim açikladi. Açikça iilkeyi terkedip terketraeyecegimi sordu. “ Eger birakirlarsa” dedim. Bu konudaki ciddiyetimin farkina vardiktan sonra gözle görülür biçimde canlandi ve ardindan çayini yeni diçleriyle sessizce içmeyi bagardi. Sohbetimiz sirasmda, oturdugum mahalleye yakin kolektif bir apartmanda kaldigini ögrendim. Tarihçiydi ve ara§tirdigi dönem on dokuzuncu yiizyilin ilk yarisiydi. Ona kendimden, §iirlerimden söz edince, §iirlerimi görmek istedi. Birkaç kopya verdim. §iirleri yanimda okumadi; evde okuyacagini söyleyerek kagitlari rulo halinde ceketinin iç cebine yerlegtirdi. Bu ho§uma gitti. ítiraf etmek gerekir ki ondan ho§lanmi§tim. Daramglan öyle incelikli ve oturakli, iistii ba§i öyle bakimliydi ki orta ya§in üzerinde biri oldugu ancak, yüzü, boynu ve ellerine dikkat edilince anlagiliyordu. Nickolai Pavlovich birkaç giin sonra yeniden ziyaretime geldi ve gece yarisina kadar §iir hakkinda konu§tuk. Bana el yazmalarimi almayi planlayip planlamadigimi sordu. Onlari Hollanda Büyükelçiligi aracigiliyla göndermeye çali§acagimi söyledim. Benden kendi el yazmalarmi da götürmemi istedi. Bunlarin nitelikleriyle ilgili sorularima, samimi biçimde, anti-sovyetik metinler olmadigi ve 19. yiizyilin otuzlu yillarinda yazilmi§ bir giinliik oldugu cevabini verdi.
16

Ніг sorun çikmayacagim garanti ediyordu. Notlar çifreli ya/.ilmiçti ve Nickolai Pavlovich bunlari deçifre etmek için yillarca çali§mi§ti. Asil zorluk, günlügün bazi Rusça kelimeler ve deyimler di§inda tümiiyle Fransizca yazilmiç olmasiydi. Bununla birlikte, Nickolai Pavlovich’in Fransizca konusundaki ustaligi onun günlügü de§ifre etmesine ve Rusçaya çevirmesine olanak vermini. Günliigii kimin yazdigini sorunca, bunun siirpriz oldugunu sôyledi. Günliigii onun için taçimaya karar verdim. Nickolai Pavlovich günlügü Moskova’ya gidecegim gece getirdi. O ara gôç iznini almi§tim ve gôç vizesi için gerekli belgeleri toplamak için ko§u§turuyordum. Ona masumca: “Günlügü neden burda bastirmiyorsunuz? Eger tarihi bir degeri varsa basabilirler. Nasil olsa üzerinden yüz elli yil geçtikten sonra, herhangi bir olaym açiklanmasi zararsiz olmaz mi” dedim. “ Hatahsm genç adam, sôz konusu olan bir idolse, üze­ rinden onu umursamadan kaç yüzyil geçerse geçsin о idol bozulmadan kalir” dedi. Gidecegim gün gelip çatmiçti. Taksi beni Moskova Tren Gari’na gôtürmek için bekliyordu. Trenin kalkmasma bir saatten az bir vakit kalmiçti ve Nickolai Pavlovich gelmemi§ti. Telefonu yoktu, adresini bilmiyordum ve tam çikmak üzereyken yetiçebildi. Elinde dosyayi tutuyor ve güçlükle nefes ahyordu. Asansör çahçmadigmdan beçinci kata kadar tirmanmak zorunda kalmiçti. Dosyayi çantama koydum. О da taksiye kadar beni geçirdi. Dosyayi takside telarla açtim: îlk sayfada büyük el yazisi harflerle “AS. Puçkin Gizli Günliik 1836-1837” yaziliydi.
17

Sayfalari çevirmeye ba§ladim. Yazilar çok ktiçtiktü. Araba­ nin içinde lo§ ak§am i§iginda okumak olanaksizdi. Daha sonra, trende okumaya karar verdim. Kompartimanda, alttaki yataklarm birindeydim. Kar§imda aparatçikleri andiran yiiz ifadesiyle §i§man bir kadin vardi. Yukandaki yataklarda da bir dolu insan bedeni. Tren vaktinde kalkti. Çantami aldim ve kalabahgin içinden kendime yol açarak orada okuma umuduyla tuvalete dogru gittim. Tuvaletin ônündeki uzun kuyruk, duydugum §iddetli istege ragmen kitabi okuma konusunda cesaretimi kirdi. Kompartimana geri döndiim, i§ik kapaliydi ve herkes uyuyordu. Gece lambam da çali§miyordu. Okumayi ertesi giine ertelemek zorundaydim, zaten vakit gece yarisini geçmi§ti. Tren tarifesine göre, van§ sabahm erken saatlerinde olacakti ve zor bir gün beni bekliyordu. Hollanda Büyükelçiligi açilmadan günlügü okumak için vaktimin olacagini dü§ünmü§tüm. Büyükelçilige yakla§irken, uzun bir sira gördüm. Askerler sira boyunca yürüyorlardi. Siraya girdim ve eger elçiyi о gün görmeyi umuyorsam bir saniye bile oradan uzakla§mamam gerekecegini anladim. Sirada beklerken de okuma §ansimi degerlendirmek istemedim. En sonunda elçilik açilip, elçinin ofisine girme sirasi geldiginde aklima §u fikir geldi: Günlügü I. Nicholas’in ada§indan almi§tim ve eskiden adì Heeckern olan bir Hol­ landa Elçisi araciligiyla gönderecektim. Günlük Puçkin’in umutsuzca bir gün ziyaret etmeyi hayal ettigi Bati’ya gönderilecekti. Elçinin el yazmalarimi Sovyetler Birligi di§ina göndermesi dilegimi îngilizce olarak ezberlemi§tim; ama gev§ek
18

Iiir §ekilde reddedildim. Çantami, el yazmalarim ve giinliikle beraber dalginlikla imutmu§um gibi orada birakmaya karar verdim. Oturdugum kultugun yanma yere biraktim ve elçinin dikkatini çantadan h;i!jka bir yere çekmek için ona bir soru sordum. Sonra niyclimi anladigim düçünerek “ Hoççakalin” diyerek odasindan i.iktim. Birinin beni çagirip çantami geri vermesinden korkuyordum. Bereket versin ki çantami kimse geri getirmedi. Leningrad’a rahatlami§, kendimin ve baçkalarinin yükiinden kurtulmu§ olarak geri döndüm. Nickolai Pavlovich’i görmeyi ve gíinlügün bir коруasini alip, hiçbir engeile kar$ila§madan okumak istiyordum. Ama ne aradi, ne de ziyaret etti. Benim de onu aramak için ne zamanim ne de firsatim oldu. Zaten soyadmi ya da adresini de bilmiyordum. Ote yandan, aynli§ tarihime birkaç giiniim kalmi§ti ve halletmem gereken çok i§ vardi. A BD ’ne vardiktan bir yil sonra içinde el yazmalarimin ve gíinlügün bulundugu bir paket aldim. Hemen günlügü okumaya ba§ladim. Dolayli anlatimlardaki, ayrinti zenginligindeki ve anlatim biçimindeki çiplakligin ba§imin döndürdügünü itiraf etmeliyim. Pu§kin’in basilmi§ günlügü 1835’te sona eriyordu. Ama istegine uygun olarak en az yüz yildan önce basilamayacak olan, hayatinm son aylarinda yazilmi§ efsanevi bir gizli günlügün varligini birçoklan gibi ben de duymu§tum. “ Günlük avcilari” nm uzun zamandir bu metnin pe§inde ko§tuklari söylenirdi. Elimdeki metnin dii ve biçem açisindan Puçkin’e ait oldugunu anlamak için konunun uzmam olmak gerekmiyordu. Yalmzca Nickolai Pavlovich’in farkli edebi biçem yaratma
19

yeteneginden yoksun oldugunu bilmek bile durumu yeterince açiklayabilir. Ku§kusuz günlügün en yalin hali, Fransiz­ ca özgün halidir. Ancak çeviriler, metnin içeriginin bozulmadan çagda§ anlatim olanaklarma ve diline ulaçmasina katkida bulundular. Bu durumu, Sheakspeare’in yeni ku§ak íngilizler kar§isindaki durumuna benzetebiliriz. Her yeni ku§ak, Sheakspeare lirizmini anlamakta biraz daha zorlaniyor. Ama aym zamanda §air* Rusya’da giincelligini koruyor, çiinkii dili siirekli olarak yeni çevirilerle tazeleniyor. Bununla birlikte bir yazann dili ne kadar giizel olursa olsun eskir ve tazeligini yitirir. Sadece ifade edilen fikirler insanlikla birlikte ya§amayi ve güçlenmeyi sürdürür, çevirilerin ve yorumlarm yeni ruhuyla tekrar dogmu§ olur. Bir yazarin dili degil, fikirleri gelecek yillarda çevirileri yapilacak olan çali§malarinin ate§leyicisi olacaktir. íleride Sheakspeare’i orijinalinden okuyabilecek olanlarin birkaç dilbilimci ve gerçek hayranlarinm onun çagda§ çevirilerini okuyabilen bu yabanci okurlarinin olacak olmasi bir paradokstur. Anadiline ve ona olan ilgiyi korumak için, Sheakspeare’in çaliçmalarinm bugiiniin Ingilizcesine çevrilmesi gerekebilir.

“Slovo o Polku Igoreve” “tgor’un Ordusu Üzerine Bir Kelime” Rusça bir ômek olarak sunulabilir. Bugiinlerde sa­ dece eski Rusça’dan yapilan çevirilerden okunabiliyor. Kisacasi, günlügün Fransizca olmasi onun sadece bugün için degil gelecek olan ku§aklar içinde güncel kalmasim saglayacaktir. Dogal olarak, günlügü okuduktan sonra, Nickolai Pavlo(*) Sheakspeare

20

vich’e sormam gereken birçok soru aklima geldi: Orijinal giinliik neredeydi ve onu nasil elde etmi§ti? Nasil bir §ifreleme kullamlmi§ti? Bu giinliik gerçek olabilir mi? Nickolai Pavlovich di§inda giinliikten haberdar olan var mi? Ve en sonunda kendime §u soruyu sordum: Giinliik basilabilecek miydi? Bu arada birisine göstermem gerekirse diye günlügün sayfalarim daktiloda kopyaladim. Uzun bir i§ gezisine çikmi§tim ve döndügümde Nickolai Pavlovich’in el yazmalari ortadan kaybolmu§tu. Daha fazla bir §ey söyleyemeyecegim. Bereket versin ■ bu kopyayi gözden uzak bir yerde ki saklami§tim. Bu olay bu giinlügíin basimim daha ciddi bir çekilde düçünmemi sagladi. “ Patlayici dogasi” nedeniyle bi­ risine göstermeye korkuyordum ve eger bir alçagin eline geçerse, iznim di§inda basilabilirdi. Eger ba§kasi tarafmdan basilirsa, Pu§kin’in kutsal ismini korumak bahanesiyle, içeriginde sansüre gidilebilecegini düçündüm, çünkü onun ismi sadece Sovyetler Birlig i’nce de­ gii, tüm Rus Edebiyati a§iklarinca kutsal sayilir. Bununla birlikte, uzunca bir süre dü§ündükten sonra Nickolai Pavlovich’den aldigim el yazmalarim basmaya karar verdim. Pu§kin’in edebi §öhreti öyle güçlüdür ki kiçisel §öhreti onu sarsamaz ve tarn tersine bu yapit, bizi her dönem etkilemi§ olan ve hiç kuçkusuz gelecekte de etkileyecek olan özelliklerimiz, iç güdülerimiz ve kisacasi insan dogasi hakkinda ciddi bir katkidir.
Mikhail Armalinsky

21

Λ*

__

JU * . *

+

.

«

.1

23

24

Karima

Kehanet gerçekle§iyor. d’Anthés’yi* düelloya davet ettim. Alman kadmm kehaneti san§in bir adam tarafindan vahçice öldürülmekti?** Yazginm agirligini hissediyorum, nasil gerçekleçtigini gôrüyorum, ama onursuzluk ölümden daha be­ ter oldugu için uzerine yürüyorum. Onursuzluk benim besledigim bir tohum gibi ve §imdi bu tohumun sürgünleri bogaziim sikiyor. d’Anthés karakterimin düçkün yanlan için hayatm bana bir cezasi haline
(*) d ’Anthés (Dante) Georges.S. (1812-1895), Pu§kin’i 27 Ocak 1837’de bir duello sirasinda ölümciil çekilde yaralayan düçmani. d ’Anthés 1833’te Fransa’yi terketti ve Rusya’ya geldi, Rus Ordusunun prestijli bir bölümiinde subay oldu. Puçkin’in baldizi Catherine ile 10 Ocak 1837’de evlendi. (**) A.F. Kirhgoff. Puçkin için dort kehanette bulunmuç Alman bir falcidir. Biitün kehanetleri gerçekle§mi§tir. Son kehaneti, Pupkin’in, yaçammin 37. yilmda sariçin, uzun boylu bir adam çekline gelm ezse, uzun bir yaçam sürecegidir.

27

geldi. d’Anthés’ye meydan okuyarak Tanri’yla sava§an Ya­ kub gibi oldum. Galip gelirsem, Tann’nm yasalarmi yalanlayacagim ve kadin cinselligi engelsiz bir §ekilde Cennet’te kraliçe olacak. Anlatacaklanmi çagda§lanm hiç bilmemeli. Gelecek ku§aklar ise izin verecegim zaman okuyabilmeliler. N .’nin onuruna ve çocuklarimin onuruna ya§adiklari süre boyunca özen göstermek zorundayim. Ruhumu kagida dökmekten kendimi alikoyamam; bu onulmaz bir yazar hastaligidir. Bu hastalik genellikle öldürücüdür. Çagdaçlarim bu gerçek açiklamayi ke§federlerse, ruhumun bu itiraflari yüzünden beni bir kez daha öldüreceklerdir. Gelecek ku§aklar bana ya da torunlarima hiçbir §ey yapamayacaklar, çünkü zamanin ögiitücülügü ayiplanmayi en çok hak eden eylemleri bile yalin tarihsel gerçeklere dönü§türecektir. §u andan farkli olarak, tarih tehlikeli ya da saldirgan degildir ama gülünç ve didaktiktir. Giinahlarimi, hatalarimi ve acilarimi kendimle birlikte mezara götürmek istemiyorum; onlar ' eserimin bir parçasi olmak için fazlasiyla ciddiler. Ік і yiizyil ya da ona yakm bir zamanda, Sansiir ídaresi kesinlikle tasfiye edilmi§ olacak. Her ne kadar Rusya’yi Sansür Ídaresi olmadan hayal edemesem de, ilk olarak Barkov* daha sonra da bu notlar basilmi§ olacak. Bu demektir ki bu notlar Avrupa’da ama daha yiiksek ihtimalle Amerika’da basilmi§ olacak. О zaman ya§amiyor olacagim ve hatta kemiklerimin bile çürümü§ olacagim kesin olarak bilmek çok korkunç.
(*) Barkov, Ivan Semyonovich (1732-1768) §air. Rusya’da hiç basilmami? erotik çiirler yazmi§tir.

28

Bu satirlari yazarken elime bakiyor ve onu ölü iskeletimin bir parçasi ve topragin altmda gömiilmii§ olarak gözümiin önüne getirmeye çali§iyorum. Her ne kadar bu yazgi reddedilemeyecek olsa bile, ben bunu hayal edemeyecek haldeyim. Ölümiin kaçmilmazligi tek su götürmez gerçek. Ama bu yalin gerçege ragmen ne gariptir ki kolayca ve düçüncesizce birçok degiçik yalam kabul edebilip onlara inanabiliyoruz.

29

Delvig’in* ölümü Alman falcinin kehanetinin son bölümünün gerçekle§meye ba§ladiginm ürkiitücii bir ijaretiydi. О zaman ayirdedemedim ama §imdi çok anlamli görünüyor. Diigiin törenimiz boyunca dü§en zil ve titreyip duran mum, evliligimde belki de iyi ve giizel hiçbir §ey olmayacagma bir §ekilde beni inandirmi§ti. Bizler zaman zaman kendi geleceklerimize ili§kin kehanetlerde bulunmadan edemiyoruz. Cesaretimi tiimiiyle yitirmemek için, kendimi díigün gecemizin sonunda N .’ye** sahip olacagim gerçegiyle teselli ederken, Tanri’ya bu zevkin evlilik ya§amim boyunca de­ vam etmesi için dua ettim. Evlenmemin gerçek nedeni gerçek bir mutluluga duydu(*) Delvig, Anton Antonovich (1798-1831) §air ve Pujkin’in arkadaji. (**) Puçkina, Nataliya Nickolayevna (1812-1863) Puçkin’in karisi. Pujkin’in ölümünden sonra iki sene yas tutmu§ ve 1844’te tekrar evlenmijtir.

30

pum özlemdi. Evet evlilik baña ahlaksizliklarim ve içimi ilokluran bo§luk duygusu için sihirli bir tedavi gibi görünüyordu. Kendimden, degi§mezligimden ve farklila§abilmek IVin yeterince cesur davranmamaktan bir çe§it kaçma giri­ ci mdiydi. N. benim öldürücü § ansimeli. N .’yi annesinden uzakla§tilabilmek için, her türlü çeyizi feda ettim ve diigiin §enliktrrini ödemek için biiyiik bir borea girdim. Ni§andan sonra, diigiin giiniinii beklerken, nasil degiçecegimi, biiyiik bir sailakat yeminini ettikten sonra hayatimin nasil degi§ecegini ililÿiindüm. ' О zamana kadar, bir giinde genellikle en fazla be§ kadina sahip olurdum. Onlarm bacaklarinm arasindaki tapinaklarla, sevi§me ali§kanliklariyla ve bir kadmi digerinden larkli kilan §eylerle ugra§irdim. Böyle bir çeçitlilik tutkulainmn körelmesine izin vermedi ve bu çegitliligi siirekli kilma çabasi, ya§antimm öziinti olu§turdu. N.’yi ilk gördiigiimde, hiçbir zaman degi§meyecek bir duygunun içimi doldurdugunu fark ettim. Bu ona sahip ol­ ma arzusuydu ve öyle giiçlüydü ki kisa siirede onunla ev­ ienine arzusuna döntigtü. Bu daha önce de ba§ima gelmi§ti. Ama bu kez çok daha giiçlüydü. Daha öncesinde istedigim kadm için böyle hayranlik duymami§tim. Teklifim en sonunda kabul edildiginde, ni§anh konumumun avantajini kullanarak, onunla yalmz kalmayi becerdim. Onu kucakladim ve elimi gögsünün üzerinde gezdirirken, timagimla gögüs iiçlannin olmasi gereken yeri ok§adim. Sonra timagim üzeI inde gezinmeye ba§ladi. N. kizardi fakat elimi itmedi ve sadece fisildadi: “ Yapma, annem görebilir.” Annesi gerçek bir orospudur. Kimseyi sevmez çünkü
31

Polotnyani Zavod’daki* seyisler di§mda hiç kimse onu becennek istemiyor. Sanirim altima yatmaya рек itiraz etmezdi ama ben tabii ki bunu umursamadim. Kizlarmi çe§itli yollarla bir manastirdalarmi§ gibi baski altinda tutuyordu. N .’nin kizkarde§lerini seyrettim ve bu manastin kendi haremime dönü§türmeyi istedim. Damatlari olarak, onlarla ister istemez sik sik kar§ila§acaktim. Yine de böylesine günahkâr isteklere sahip oldugum için kendimi azarladim. Rahibeme tapiyor ve onu adim adim becerikli bir sevgiliye dönü§türmek için gizli planlar yapiyordum. Ama giiya planlarim farkedilmiyordu ve belki de bu, onun tarzini sevmemin nedeniydi. Balayimiz tatli bir egitim içinde geçip gitti. Bedeninin dilini ögreniyordum ve N. sadece dudaklarima degil bedenimin diger bölgelerine de dokunmayi ögrendi. Benim israrim ve onun gayretke§ligi, giderek müzik gibi gelen, kendinden geçi§ çigliklarmi bagi§ladi. Böyle el degmemi§ miikemmel bir giizellige sahip olmak bir erkegin eide edebilecegi en büyük mutluluktur. Yogunlugu uzun süremeyecek olsa da güçlü bir duygudur bu. Yeni buldugum bu güzelligin, içine girerken, onu derin derin sarmalarken, bedenini çalkalama istegini utandigi için bastirmaya çali§masim algilarken, kulagimda sicak nefesini duyarken, sadece Tanri’nin yarati§ aninda hissedebilecegi bir co§kuyla doluydum.

!

j

j j

(*) Puçkin’in kaynana ve kayinbabasinm çiftlikleri.

N.’yi zevkler bahçesinin rüzgârli yollari boyunca yönlendirinek ne kadar zevkliydi. Onu ilk kez elleri ve dizleri iizerinde emekleme pozisyonuna getirdigimde, dizleri ve parlak kiçi önümde açildiginda, bacaklarxnin benim için çok uzun oldugu ortaya çikinca, vajinasina yeti§mek için dizlerimin (Izerinde kalkmak zorunda kaldim. Ona sirtini çukurlaçtirmasini söyledim. N. önce tereddüt etti ve ardindan sirtini kedi gibi kamburlagtirdi. Saf bir azize gibi istegimin tarn lersini yapmasi beni kahkahaya bogdu. Arkasma yana§ilan bir inek gibi ba§ini çevirerek §a§kin §a§kin bakti. Madonnamm belkemigine elimi koydum, ne bekledigimi göstererck belini agagiya dogru bastirdim. N. itaatkär bir §ekilde istedigime uydu. Kahkahalarimdan vajinasim §iddetle kastißinin farkina vararak, kahkaha atmasinin gerekli oldugunu liissetti. Sonra ona aletirai kahkaha atarak degil de talimatlanraa uyarak kavramasmi ögretmeye çaliçtim. Ne var ki
33

bir sevgili olarak yeteneksizdi ve organinin canlanmasi için onu gidiklamak ya da öksürmesini istemek zorunda kaliyordum. Gecede bir kez geliyor ve geldikten sonra daha ba§ka hiçbir §ey istemiyor. Bu bir e§ için çok degerli bir niteliktir, sizi uyumak istediginizde §ehvetiyle rahatsiz etmeyecektir. Аша ilk zamanlar organini çok ok§adim. Her zaman dogayi aldatiyormu§um gibi duygular doldurmu§tur içimi. Ben, maymun suratli bir dwarf*tim ve bir tannçaya sahip oluyordum. Üstelik о benim ne kadar iyi sevigtigimi takdir edecek durumda degildi. Bunu yapmak için bir kar§ila§tirma noktasina ihtiyaci vardi çünkü. Tanri onu bundan korusun. Ilk günlerimizde, derinlerde sakli dü§üncelerimizi birbirimizden saklamamaya karar verdik. Anla§maya uyamayacagimin çok iyi farkindaydim ama N .’nin içinde dü§üncelerini ve arzularmi benimle payla§ma ihtiyaci hissini yaratmak istedim. Ana kural, bana ne anlatirsa anlatsm sinirlenmemek. Bu kurali uygulayarak, beni iligkilendirdigi öykülerde duydugum ta§kinliklanmi ve kiskançligimi göstermemek için elimden gelenin en iyisini yaptim. N. anla§mamizi ciddiye aldi. Ba§mdan hiç a§k macerasi geçip geçmedigini sordum, о da itiraf etti. Yakla§ik on dort ya§indayken, annesi ve kizkarde§leriyle Çar’in** sarayinda bir baloya davet edilmi§ler. B ir ara misafirlerin arasinda kaybolmu§. Güzel bir nedime yamna yakla§ip, majestelerinin kendisiyle tani§mak istedigini söylemi§. Kizim korku içinde titreyerek alçakgônüllü bir §ekilde nedimeyi
(*) Pagan inamçinda kisa boylu, çirkin, uzun silre ya§ayan bir yaratik. (**) Nickolai I Pavlovich, Rus Çari (1796-1855)

34

izlemi§. N .’yi Çar’in bir koltukta oturdugu çali§ma odasma getirrni§. Nedime N .’yi tanitip onu lo§ çali§ma odasinin ortasinda ayakta birakip gitmi§. Çar kalkip, divana yönelini§ ve onu yanma oturtmu§; çeçitli sorular sorarak etegini yukariya çekmeye ba§lami§. N. kimildamaya cesaret edememi§ ve sorulan detayli bir §ekilde cevaplamaya çali§iyormu§. Ahlaksiz hiikiimdar N .’nin bacaklarmi ayirdiginda N “sicakligm dalgalar halinde viicudunda nasil yayildigini” iarketmi§. Duygularmi bana böyle anlatmigti. Aniden biri kapiyi çalmi§. Çar ayaga kalkmi§, onun elbisesini düzeltmi§ ve çali§ma odasini terketmi§. B ir dakika içinde nedime geri döniip N .’yi diger davetlilerin dansettigi hole geri götiirmü§. N.’nin annesi N .’nin ortadan kaybolugu yüzlinden meraklanmaya ba§lami§; ama nedime kizinin Çar’a tani§tirildigini söyleyince sakinle§mi§ ve N .’ye sadece ku§kuyla bakmi§. N. olan bitenden çok heyecanlanmiç, ailece eve vardiklarinda annesi yanina çagirip Çar’la yalniz kalip kalmadiklarmi sormu§. N. çaligma odasindayken yanlarmda kimsenin olmadigim ama Çar di§aridan çagirildigi için fazia konu§amadiklarini söylemi§. Di§lerimin gicirtisini duyurmamaya çali§arak, mümkün olan en sakin §ekilde “ Seni yalanci” dedim. Karim, yalan sôylemekten ho§lanmadigmi ve annesine anlattiklarmm dogru oldugunu ve zaten onun da ba§ka bir soru sormadigini sôyledi. Koko* nedime oldugunda onun saraya taçmmasini yasakladim ve bu Çar’m bana olan öfkesini daha da arttirdi.
(*) Goncharova, Catherine Nickolayevna (1809-1843). Puçkin’in baldizi. Giinlükte Katka, Koko, Katrin ve К. olarak adlandmlnuçtir.

35

N., Çar’m kendisine evlilik hediyesi olarak verdigi paradan rahatsizhk duyuyordu. Bunu akhma not ettim. Tsarskoye Selo’ya* ta§indigimizda, yürüyüçlerimiz için tenha yerler seçerek ne yapip edip Çar’a rastlamamizi ônlemeye çali§iyordu. Ama bir gün gölün etrafinda agir agir dolaçirken Çarlik çifti ile kar§ila§tik ve Çariçe N .’yi saraya davet etti. N. evde, sosyete içerisinde görünmek istemediginden dem vurdu. Bundan çüphelendim ve yukarida onun tarafmdan betimlenen itirafi aldim. Daha önceden, sinir nöbeti tuttukça bana kendini düzdüren bir nedimeden, Çar’in tutkulanm giderme biçimini ôgrenmiçtim. N .’nin itirafi yalmzca bildiklerimin onaylanmasi anlamina geliyordu. Ama karimin onun “canli resimlerinden” biri olmadigina ikna olmak istiyordum. Çar, Çariçe’ye büyük bir sadakat yemini etmi§ti ve bu yüzden onun di§inda kimseyi düzemiyordu. Tatmin olabilmek için ba§ka bir yol bulmuçtu kendisine. Çevredeki genç kizlardan yakaladiklarma, önünde soyunmalarini ve bacaklarini ayirmalarini emrediyor, gôrdükleriyle kendine ziyàfet veriyor, mastürbasyon yapip gögüslerine bogaliyor, ama içlerine girip düzemeden oradan ayrihyordu. Çariçe bunu bilmesine ragmen, Çar’in böyle davranarak yeminini bozmadigma inaniyordu. Birçok nedime Çar’la bu tür zararsiz iliçkiler yagadigi için aci çekiyordu. N. ise onlarin masum olmalarindan ho§nuttu. Ama Çar’in kendisine tekrar yakla§acagmdan da en­ dige duyuyordu. N .’yi, eger Çar kendisine yaklaçacak olursa, kasiklarira bakmaya kalkani bile öldürmeye yemin edecek kadar kiskanç oldugumu söylemesini ögütleyerek, tesel(*) Lyceum’un ve Çar’m yazlik sarayinin bulundugu St. Petersburg’a yakin bir kasaba.

36

li ettim. Daha sonra N.. Çar kendisi ile yalniz kalmak için giri§imde bulundugunda, о an bunu anlatmak için firsati olduguna dair bana garanti verdi. Ondan beri N .’ye hiç yaklaçmadi. Benden korktugunu biliyorum. §ayet ölürsem ne kadar da mutlu olacaktir orospu çocugu! Kisa siirede N .’yi samimiyetime hile ile de olsa inandirdigima pi§man oldum. Onu bir ihanet durumunda bana yapacagi itiraflann aci sonuçlarina hazirlamaya çaliçtim. Zordu bu. B ir kadmin e§inin düçüncelerini önemsememeye ba§lamasi, aym zamanda kocasini boynuzlama tehdidini içerir. Ve bir boynuzlu olmak mide bulandirici ve katlamlmazdir. §imdiye kadar hiç kimse benim kadar kocalarin salakliklarinin avantajmi kullanamami§tir ve benden ba§ka kimsenin bilmedigi boynuzlarin biiyiimesini seyretmekten о kadar çok zevk aliyorum ki. B ir defasmda, kadinimm viicudu iizerinde, erkekligimi tekrar dogrulamak istedigimde, “ Seninle en gizli düçüncemi payla§mak istiyorum” dedi. Kulak kabarttim. “Nedir?” Yorgun bir gekilde: “ Yapmak istemiyorum, uyumak istiyorum” dedi. îçim rahatlayarak giildiim. “ Sen uyu ve ben seni uyurken becerecegim.” Anlaçtik. Uyandirmamaya çaliçarak, horlarken düzeyim. Burada öpücüklerden uyanmayan, bir uyuyan giizel vardi. ̧te bu hayatti, masal degii.

37

Onunla, hiç havasinda olmadiginda bile kendisini zirveye çikarabilecegim konusunda bahse tutuçtuk. B ir erkegin ne yaptigini bildikten sonra, kadmin ilgisizligini rahatlikla tutkuya dônüçtürebilecegini iyi biliyorum. N. için ilgisizligi , о kadar açikti ki, iz bile birakmadan bu kadar kolay orta- j dan kaybolabilmesini hayal edemiyordu. Birkaç kadeh §ampanya verdim ve okçamaya baçladim. Canlanan §ehveti nedeniyle inlemeye baçlamasina yetecek bir yarim saat boyunca kendimi tutarak uyarmayi sürdürdüm. Onu zaptedilemez co§kunluk anlarmdan dolayi о ka­ dar çok seviyorum ki... Tuvalete gittiginde ben de peçinden gittim. Her ne ka­ dar, ilk olarak ben oradayken kendini serbest birakmayi kesinlikle reddettiyse de onu yalniz birakmadim ve onun umutsuz durumundan yararlanarak ôpüciiklerimle teslim olmasim sagladim. Onun vücudundan çikan ses ve kokular içimi arzu ile
38

ilolduruyordu. B ir tanriçanm yatakta degilde bir tuvalette öliimlü bir kadma dönü§mesi beni her zaman hayrete dü$ürmü§tür. Çogu kadm belli bir süre için yatakta bir tanriça olarak kalmayi becerir ama tuvalette büyü yok olur ve ben de bir kadmi yönlendirirken sik sik beni engelleyen a$iri tutkumdan kurtulurum. Giizellerin yüksek sosyetedeki güçleri, verdikleri kutsal havadan kaynaklamr. Bu bir yamlsamadir, bunu hoyratça dagitmak öyle tatlidir ki... Ah! Büylik ve çok ho§ bir bilμί. Bacaklan arasinda ne oldugunu, holü neden terkettigini, ncreye gittigini kesinlikle bildigin о en ulaçilmaz giizele bakmak. Alti yaçimdaydim, bir kitapta bir tanriçanm resimlerini gördüm. Biti§ik dizlerine ve gerçekten tanriçasal olan kalçalarmin kivnmlarina bakarken terledim. Bagim hayranlikla ilönüyordu. Ama aym zamanda son derece önemli bir §eyin benden gizlendigini açikça hissettim. Sevimli Olya’mn* eger isteseydim gösterecegi organi, yeti§kin kadinin gizemine uymuyordu. Kadinlarda am denen bir yerin oldugunu hiliyordum, ama görülmesi için kadinin bacaklarmi açmasi μϋΓε^ϊ^ΐηϊ bilemezdim. Ilk kez bir kadimn bacaklan önümilc açildiginda bir §amdan aldim ve orgamn etrafindaki karanligi dagittim. Gerçegin ytiziinii gördüm ve yazgimin farkina vardim; bir kadinin bacaklari arasma yerle§tirilmi§ kutsal güzellige hizmet etmek ve onun meydana getirdigi cluygularin §arkisim söylemek. B ir kadin kendisine bir tannça gibi görünebilir, ama sadece bir nedenle gerçek bir lanriça her kadinda ya§ar: Bacaklarimn arasindaki о organ.
(*) Fuçkina, Olga Sergeyevna (1797-1868). Puçkin’in kizkardeji.

Bekârken, hiçbir §ey beni mutlulugu yakalama çabam ka- 1 dar sikmadi. Bu çabalama beni mutsuzlagtirdi. Nazik, ho§ bir genç kizla evlilik, huzur ve özgürlügü de getirecekmi§ gibi gôrünüyordu. Ama hayat ya huzuru ya da özgürlügü verir, ikisi yan yana olamaz. Huzur alçakgônüllü bir §ekilde teslim olmayi gerektirir ve bu huzurun özgürlükle iliçkisi yoktur. Ôzgürlük tutkum, beni içinde huzurun bulunmadigi sonu olmayan iliçkilere sürüklüyor. Sagduyuma ragmen, evlilik ônsezisi beni atelier içinde yakti; genç ve güzel herhangi bir kadina rastlayiçimda bu : arzu içimde parladi. Herhangi biriyle, gecikmeksizin evlenmeye hazirdim. Böylelikle, sikmti duymadan sosyetedeki; yerim garantilenecekti. Olenina* ve Sof** çilgin bir коса
(*) Olenina, Anna Alexeyevna (1808-1888). Pu§kin ona 1828’de çilgincasma açikti. (**) Puçkina, Sofia Fyodorovna (1806-1862) Puçkin’in 1826’da a§ik oldu|u uzak bir akrabasi.

40

istemediler. N .’nin seçim §ansi yoktu. Tanri bana bir dene­ me §ansmi böyle gönderdi. Kendimi sakin bir evlilik konusunda ikna ettim ve deneylerim beni yarasiz umutlardan ve saf hayallerden korudu. Ama benim evlilik anlayi§im kuru teorik varsayimlarla smirliydi. Duygulan ya§amada içsellegtirmek olanaksizdii; sadece duygularin kalbe dokunabilir ve kalp akli zenginle§tirebilecegi için yaçananlar içselle§ir, ögrenilir. Benim tiim deneylerim agikliga dayamyordu, kocaliga degil. Ікі ay geçmeden N.’ye kar§i duydugum tutkulu istek çôzüldii. istekleriniin uçup gittiginin farkindaydim, ama bu basmakalipliktan dolayi cesaretim kinlmi§ti. Çünkii ilk kez söz konusu olan kendi karimdi. ilk aydan sonra, N. önümde soyunurken tutkulu bir bekleyi§ içinde titremiyordum. Ік і ay içinde, bir sevgili olarak onu kalben ögrenmigtim ve hiçbir özelligi beni §a$irtamazdi: Hangi hareketleri yapacagini, hangi inlemeleri duyacagimi, nasü tutunacagini ve memnuniyet içerisinde nasil iç çekecegini ezberlemi§tim. Viicudundan yayilan kokular beni daha önceden yaptigi gibi titretmiyordu. sanki kendi kokulanm gibiydiler. Yarattiklari heyecan, Alman peynirinin kokusundan daha fazla degildi. Alman peyniri bana diger kadinlari hatirlatiyordu.

41

Hangi biçimi istersem, N .’nin о biçimi alabilecegini dü§ünmekte hatahydim. Hayir, yetenegi ögretemezsiniz, onunla dogmalisiniz. A§k için dogmalisiniz. N. cilve için dogmu§tu. Benim için mükemmel olan onun için ayipti. A§k sarsintilarim hissedebilmek, hiçbir § ekilde bir a§k yetenegi anlamina gelmez. A§k yetenegi öyle giiçlü ve öyle kolay uyanan bir tutku dogurur ki titizlik ve utanç tamamen yok olur. A§kta yetenekli olan kadmlar ona köle olurlar. Muhte§em a§iktirlar; fakat korkunç birer e§tirler. Yine mükemmel bir a§ik ve mükemmel bir e§ arasmda seçim yapma zorunlulugunuz ortaya çikiyor. Benim durumum iyi evlilige dogru gidiyor, çünkü eger a§kta yetenekli bir karim olsaydi -diger bir deyi§le kötü bir e§- onun bir e§ olarak yetenek eksikligini dengelemek olanaksiz olacakti. Diger taraftan yetenekli bir sevgili bulmak hiç de zor degil.
42

N.’nin dogasinin evlilik için sahip olunabilecek en uygun kiçilik oldugunun farkina vardim. Eger Z .’nin ya da R.’nin sahip oldugu omnivor* bir açliga sahip olsaydi beni öldüriirdii. Beni giicendiren onun soguklugu degil, benim onun bedenine kar§i kayitsizligim. Kalbim, N. ile çiplak yatabilecegim ve onu elde etme arzusu duymadan uyuyabilecegim gerçegine boyun egemiyor. Benim için diger bir kadin dii§ünülemeyecek kadar olanaksiz ve N. beni igdi§ etti. Ona ifadesiz §ekilde bakiyorum. Eger §u anda acayip, hatta çekici olmayan bir kadin onun yerinde olmak için gelseydi, N .’nin beni hiçbir zaman tahrik edemeyecegi bir çekilde §ehvetle üzerine çullamrdim. N.’ye duydugum öfke içimde derinden yamyor ve diger kadmlar beni daha çok çekiyor. Bedenin yeniligi a§ktan, güzellikten daha giiçlüydü. Ama karima sadakatimden daha güçlü hale gelmesini istemiyorum.

(*) Her §eyi yiyebilen yaratik.

43

Çocuk sahibi olmaya karar verdim. Evliligim izin ilk ayla- : rinda, daha sosyete N.’ye a§ik olmazdàn once, N. bo§ va- ; kitlerinde çok sikiliyordu. Ona satranç oynaraasini ôgrettim, Karamzine’nin* “ Tarih” ini okumasi için verdim, ama bu ¡ onu daha da çok sikti. Çocukça bir co§kuyla yavan Fransiz romanlanni iist üste okuyabiliyor. B ir defasmda ona §i-, irlerimden birkaçini okudum. Dinlerken, yüziinde о kadar j kayitsiz bir ifade vardi ki §iirlerimle onu bir daha rahatsizj etmedim. Zaten o da bunu istemedi. . Ona en çok zevk veren §ey yeni kiyafetler ve giizelligi hakkinda yapilan iltifatlar. Bu beni rahatsiz etmekle birlikte hiç üzmedi. Çocuklar geldiginde gerçek bir §eyle me§gul· olacagim biliyordum. Bu arada naki§ini yapiyor ve ben de bana erotizmden çok estetik hazlar veren tatli giizelligini j
(*) Karamzine, Nickolai Mikhailovic-h (1766-1826). Yazar ve tarihçi.

44

scyrediyorum. Hayatimin iyi yanini, §airligimi anlayacak durumda degildi. Diger yansinda ise inceligin yerini alan keskin tutkular vardi, a§k vardi. Co§kuyu artik yalnizca duygularimi iyice uyararak yakalayabiliyordum.

45

Bir a§ik olarak sahip oldugum ün, bana, bir §air olarak sa­ hip oldugum iiniim kadar gurur veriyor. Ama aile hayatim bu i§ler için yeterince vakit ayirmami engellemeye ba§liyor. N.. güzelligi, nezaketi ve masumiyeti ile benim benligimi besledi. Ama sonuçta masumiyet cilveye, incelik duygusalliga dönü§tü ve ben hissedilemez olan güzelligine ali§- : tim. Sadece, herkes N .’nin güzelligine hayran kaldigmda ¡ gurur duydum, ama bu duygu maalesef, giderek artan biçimde kiskançliga dönü§üyor. Maceralarla dolu hayatimda, ilk kez her gün aym kadinla uykuya dahyor ve uyamyordum. Yeniligin tatliligi, ( sihrini benim için hizla kaybediyordu ve ben sevgilililerimi degiçtiriyor ya da digerine ekliyordum. Böyle davranmanin evli bir erkek için kabul edilemez oldugunun üzüntüyle farkina vanyorum. j E§ ve sevgili arasindaki farklilik; §ehvet olmadan yataga
46

(.'jlmenizdir.

Evlilik bu yíizden kutsaldir, çünkii §ehvet gitgide ondan dimanda tutulur ve ili§ki sadece arkada§ça, hatta kayitsiz ya da genellikle dü§manca bir hai alir. Sonra çiplak beden bir Hllnah olarak dü§ünülmez, çünkii artik çekici degildir. Her zaman begendigim hançerime baktim. Duvarda asili iluruyor ve artik “ a§k sava§lannda” yer almayacagim, sicak kanin kokusunu tadamayacagim dü§ündüm. Madonnama masumca bakarken huzurlu bir haz içimi ilolduruyor. (B ir Madonnaya bakabilmenin tek yolu bu deftil m i?) §ehvet hayatimin küçük bir parçasi haline geliyor. liüyük parçasi, tutkuyu cezalandiran küçük §eylerin kaygisiydi. Affedilemez fakat kaçmilmaz bir §ekilde, N .’nin rahmini baña bagi§lanmi§ olarak algilamaya ba§ladim.

47

§eytan y ine bana dadaniyor, fantezilerin tutsagi haline getiriyordu. Hayatimin degi§ik dönemlerinde sahip olmu§ oldu­ gum kadmlar aklimdan geçiyor. Özellikle Z. ile yaptigimiz sevi§melerin anilari bana i§kence ediyor. Onun sevgilisi oldugumda, ilk gece onu yedi kez düzmü§tüm. Yirm i defa geldigini ve hiç yorulmadigmi söyledi. Z. §u tutkuyu asla tatmin edilemeyen ama kendini sevgilisinin yetenegine adapte eden kadinlardan biriydi. Yardimcilari reddetmeyecegimi §aka yollu itiraf ettim. Ciddi bir § ekilde bunu kendisinin de istedigini ve ne kadar çok olursa о kadar iyi olacagim söyledi. Sevgililiginden, uzun siiredir yapmayi istedigim pezevenkligine terfi ettim.*
(*) Bu yorum bizi Z .’nin Pujkin’in sevgilisi Zakrevskaya, Agrafena Fyodo­ rovna (1799-1879) oldugunu düjündürüyor. Pu§kin’in Vyazemsky P.A .’ya yazdigi 1 Eylül 1828 tarihli mektupta “Her zaman arzuladigim pezevenkligini elde ettim” demi§tir.

48

Röntgencilige kar§i gençligimden beri içimde biiyiik bir istek oldugunu keçfettim ve randevuevlerinde çiftleri gözetleme firsatmi her seferinde degerlendirdim ve ko§ullar uygun oldugunda geçici kiz arkada§imla onlara katildim. Z. ayni zamanda birçok erkekle birlikte olmayi hayal cttigini dalginlikla söyleyiverdi. Ôviindiigü §eyleri harekete ^eçirmek ve ba§langiç olarak iki sevgili tarafmdan aym an­ cia eide edilmek istiyordu. B ir sonraki baloda göziine keslirdigi ama kendisine tam§tirilmayan mizrakli siivari askeri tlzerinde anlaçtik. Ona Komenniy Ostrov’da* beraber olmayi önerecektim. Kim ligi, tabii ki, bir sir olarak tutulmaliyili. Bizi çiplak olarak ve siivari tarafmdan tanmmamak için yiiziinde bir maskeyle kargilayacakti. Siivarinin sesini taminamasi için bir tek kelime bile telaffuz etmeyecekti. Gerek olursa, kulagima fisildayacakti. Siivariye adì bende sakli bir güzelin ikimizle birlikte vakit geçirmek istedigini sôyledigimde, sabirsizhgmi ayarladigimiz zamana kadar yatigtirmak hiç de kolay degildi. lier §eyin sir olarak kalacagi ve kendisinden ilk isteniçte evi terkedeeegi sôzünii aldim. Hizmetçiler gonderilmi§lerdi ve biz Z .’nin benim için çizdigi plana göre yatak odasma gireeektik. Kapiyi sôzlegtigimiz §ekilde çaldim ve ardrna kadar açtim. Z., arkasma yaslanmi§ durumda bizi bekliyordu. Tam arkasinda yanan mum aydinlatiyordu onu. Bizimle açilmi§ bacaklariyla yiizlegti. Zeki bir maske yüziinii taninmaz yapmiçti ve gerekli olan agiz, burun delikleri ve gözleri açiktaydi. Yardimcim -onu A. diye adlandiracagim- ne§eli bir ki§iiemeyi andiran bir ses çikardi. Çabucak kiyafetlerimizi çi(ф) St. Petersbug’un çok gôzde bir mahallesi
49

kardik ve açligimizi tatmin etmek için saldirdik. Bir saat sonra ayrilma vaktimizin geldigini belirten bir і igaret verdi. Geri dôniiçte A. bagarimizi takdir etti ve bayanm kim oldugunu tahmin etmeye çaligti. Omuzlarimi silktim ve sevgilimizin kimligini ortaya çxkarma giri§imindej bulunmayacagma iliçkin verdigi sôzü hatirlattim. і Ertesi sabah erkenden, Z .’nin evine maceramizm detaylanni konuçmaya gittim. Ama mutlu sevinç nidalari yerine, tiim duydugum A .’nm kendini dü§tindügü, benim onu gôz-'i lemedigim ve sonuç oiarak, onun arzuladigi gibi uyumlu hareket etmedigimiz ve baglantisizca davrandigiml'z yakin-; malanydi. Onun için ônemli olan uyumlu olmasi gereken hareketlerimizin ritmiydi; birçok penisi olan, çiftleçen do­ muzlar gibi sadece miimkiin olan en hizli çekilde gelmeyi dü§ünmeyen yetenekli bir erkek tarafmdan becerildigini hissetmesiydi. Bu sôzlerden rahatsiz oldum, ama “ çiftlegen domuzlar” diyerek beni degil diger erkekleri kastettigini, öncelikle sevigme tekniklerime ve sonra da §iirime saygi duydugunu sôyleyerek beni bu konuda rahatlatti. j Duydugu istekle yiizü kizardi. Belli belirsiz bir utançla,. §imdi bir erkek daha istedigini söyledi. Yalmz bu sefer so-i rumlu olacak ve herkesin ritmini ayarlayacaktim ve onlar da itaat edeceklerdi. Bundan ba§ka, sir tutmak, direktiflerime uymak, ayine katilma koçullarindan biri olacak. Z. tiim ayrintilan planiamoti. Tiim ônemli ayrintilari dü§ünürken ne kadar sicak salgi harcadigmi tutkuyla içinde hayal ettim. Tiim katilanlan yerleçtirmek istedigi konumlarin talimatlarim verdi. Birincisi altma yatacakti ve Z. onun iizerine oturacakti; ikincisi kiçinda yer alacak ve onu dol-j
50

duracak, ben de agzinin öniinde duracaktim. Ben, yönetici olarak digerlerinin ritmini kendi hareketlerimle ömekleyerek yönlendirecektim. Z. daha hizli hareket etmemizi isterse, organimi digleriyle bir kez sikacakti. §ayet bizi yava§latmaya karar verdiyse, iki kez sikacakti. Bu igaretleri uygulayarak denedik. Erkeklerin onu konuçmaya çaliçtirma giriçimlerini önlemek için bizi herkes geldikten sonra terkedecek ve sonra biz de ayrilacaktik. Bu sefer randevumuz, ailesi ile miilkünii görmeye gitmi§ olan bir akrabanm konaginda oldu. Oturma odalarimn birinde olmali ve içeriye açilan bliffin kapilari kilitlemeliydik. Plan, eger hizmetçilerden biri evde görünecek olursa, Z.’nin yine bir parti diizenledigini düçünmesiydi. Hizmetçiler Z .’nin misafir davet etmesine ve о evin bir sakiniymi§ gibi davranmasma ahgkmdilar. Üçüncii kigiyi seçmi§tik. Bu, A .’nin bir arkada§i idi. Onu K. diye adlandiracagim. Balolara her zaman beraber katihrlar ve aynlmaz arkadaçlar olduklan dügiinülür. Z. onu A .’nin K .’ya macerasinm dedikodusunu yapmasi olasiligimn öniine geçmek ve ikisini aym siria baglamak için seçti. Bir sonraki giin Nevsky’de* geziniyordum ve о kadar adam içinde A .’ya rastladim. îlk olarak ortak tamdigimizm ne yaptigini ve tekrar iyi zaman geçirmek isteyip istemedigini sordu. Ona K .’mn da bize katilmasmi istedigini söyledim. “ Bize katilmaktan elbette mutlu olacaktir, ama herkese yetecek yer var mi?” diyen A. kaygihydi. “Fantezileriniz, onun yetenekleriyle boy ôlçügemez” diyerek onu sakinle§tirdim.
(*) Nevsky Prospekt - St. Petersburg’da ana bulvar.

51

Sonra üçiimüz ‘Venüs’ümíize tapinma yöntemimiz konusunda anla§mak için hep beraber bir pastanede bulugtuk. Ana ko§ul olan öliim sessizligini açikladim ve bu sefer bir arabayla gözleri bagli olarak gidecekleri uyarismi yaptim. Z. konagin kirne ait oldugunu anlayip kendi izini siirmelerinden korkuyordu. Sonra A .’yi hep kendini diiçiinmesi nedeniyle azarladira ve nasil hareket etmeleri gerektigini söyledim. Emirlerime uymalarmi saglamak ve ritmimi takip etmek. K. kikir kikir güldii ama A. onu azarladi. Bunun sa- j dece bir a§k macerasi olmadigmi, bir kadina hadsiz hesap- j siz zevk vermek için ele geçen ender bir firsat oldugunu vurguladi. “ En önemlisi, kendileri almaya cesaret edemedikleri zevkler yiiziinden onu affetmeyecek olan sosyetenin kiskançligi nedeniyle, onun kim oldugunu bulmaya çaligma- ; maniz” diye tekrarladim. Z.’yi oturma odasi giriçinde pelu§ bir halida yatarken gördük. Doyumsuz vücudunun iizerinde en ince ipekten uzun parlak bir elbise vardi. Yari açik maskesi, açgôzlü dudaklarmi ortaya çikarmi§ti. Kalkti, arkamizdan kapiyi kilitledi ve herkesi arzulu bir §ekilde dudaklarmdan öptüktent sonra her erkegin önünde sirayla diz çôkiip penisini yalayarak selamladi. Harika bir kar§ilamaydi ama hiçbirimizdei uzun boylu takilip kalmadi ve zevkten kendimizi kaybederek bo§almamiza izin vermedi. Sadece dikkatle organlarimizin kalkik durmalarmi sagliyordu. Kiyafetlerimizi çabucak' çikardik ve Z. elbisesini omuzlarmdan dü§ürdii, son engelin iizerinde durur gibi ayakta duruyordu. Galeyana gelen K .’ya görevlerini hatirlatmak zorunda kaldim ve о itaatkâr bir §ekilde haliya yatti. Z. bacaklarmi
52

kaldirdi ve htinerli bir §ekilde K .’nm üzerine çikti. A .’ya içaret etti. A., organi gerilmi§ ip gibi gergin ve titreyerek yakla§ti. Z .’nin elinde bir kavanoz merhem bitiverdi ve A’nin orgamnin üzerine kalm bir tabaka yaydi. Sonra kavanozu bana verdi ve K .’nm üzerine egildi. Yanaklari küçüktü ve onlari ayirmam gerekmiyordu. Küçük §i§kin delik içini dolduracak erkeklik organini istiyordu. Dar sicak tünelin içine merhemi iterek, onu cômertçe yagladim. Z. parmagimi minnettarlikla siki§tirdi. A. sabirsizca iç geçiriyorilu, yerirni almasma izin vererek, gönülsüzce planimizi uyguiadim ve agzimn içine hareket ettim. A. içine düzgünce kaydi ve davetkâr bir §ekilde heyecanin zevkiyle agzrni açli. Z. dudaklariyla bastonumu kapti ve a§k bestesini andan­ te* çalmami emretti. “ Coçup gitmeyin arkada§lar, beni izleyin ve a§k kadmiimz gelene kadar da gelmeye yeltenmeyin” diye seslendim. Ortaklarim, sevgilimizi yari yolda birakmayacaklarma ilair yemin ettiler. Z. mutluluktan bugulanmi§ gözlerle bana bakti ve dolu agziyla gülümsedi. Yolda gelirken kendimizi §ampanyayla doldurmu§tuk ve bu bizi dayanikli yapmigti. Son yaklagmaya ba§ladi. Z. inlemeye ba§ladi ve tatli iliçlerini hissetmeme izin verdi, daha hizli hareket etmeye ba§ladi ve ben ayrica emretmek zorunda kalmadim. Izin verdigi hizla geçiriyorlar, onu memnun ediyorlardi. Z. görilÿünü tekrar kazanmi§ gibi yüksek sesler çikardi ve inledi nina inlemesi benim bitiçim ve dölümün yutulma gerekliligi ile kesildi. A. ile K. aym anda içine bo§aldilar.
(*) Yavaçça

53

Aynldigimizda K., Z .’nin altindan sürünerek çiktiginda organlarimizin o hale soktugu Z .’піп viicudu iskeletini kaybetmi§çesine haliya dü§tü. Ortak eserimize baktim. Zaman zaman kasilmalari viicudu boyunca devam ediyordu. і Birkaç dakika içinde Z .’піп bilinci tamamen yerine gel- j di ve nezaketle halidan kalkti ve gitmemiz gerektigini bana bildirdi. istemeyerek itaat ettik. Yeniden gözlerini bagladim ve bizi bekleyen arabaya binmelerine yardimci oldum. Arabaci bana korkuyla bakti. K. ben ona izin vermeden gözbagmi çikarmaya çali§ti ama eger sözünü tutmazsa bunun onursuz bir davrani§ olacagmi söyleyerek tehdit ettim, çünkii tutacagim söyleyerek söz vermi§ti. Onu düelloya davet edecektim ve hemen dövü§ecektik. K. ciddi oldugumu gördü ve ben gözbagmi çikarmasina izin verene kadar bekledi. Hatta bir erkegin bir kadm için yapabilecegi en soylu eylemin ona en büyük zevki vermek oldugunun felsefesini yapmaya ba§ladi. Beraber gerçekleçtirdigimiz i§ten daha soylu bir i§ hayal edemedigini de söyledi. Arkada§lanma sevgilimizin aldigi zevki daha da §iddetli hale getirmek için ne yapilabilecegini sordum. A. bir ran-i devuevinde gördügü gibi duvarlara ve tavana aynalar yerle§tirmeyi önerdi. K. bitigik odada §arki söylemeleri için çingeneleri çagirmamizi önerdi. Ben de iki tane daha arkada§ için yer oldugunu söyledim. Bizler ayni pozisyonu alacagiz ve onlar sag ve sol tarafina Z .’піп ayaklarina bakar §ekilde yatacaklar. Z. onlara mastürbasyon yaptmrken, on-j lar da Z .’nin gögüslerini emip, topuklarmi okçayacaklar.j Üzerinde oturdugu adam onu omuzlarmdan tutarak destek- j leyecek, çünkü Z .’nin elleri me§gul olacak. ■
54

Κ. ve A. heyecanlandilar. Yardimcilarimizm kimler olaliilecegini düçünmeye ba§ladik. Bu tlir masum bir rolle tatmin olacak, fazladan bir §ey istemeyen gençler olmaliydilur. Dogal olarak, §övalyeligimize ragmen, onun sicak ge(,'illerinden kendimizi mahrum birakmak istemiyorduk. A .’nin aklina biri on be§, digeri on dort ya§inda olan yegenleri geldi. Bakir olduklarmdan ve bir kadinla cinsel ilijjki sözü verilirse her §eyi kabul edeceklerinden emindi. Uunu kalplerimizi çalmi§ olan kadina önermemiz kesinies­ imati. Z .’ye planimizi 'anlattigimda, gülümsedi ve beni pezevengi olarak seçtigi için pi§man olmadigini, çünkii önerdiflim planin kendisinin en büyük fantezisi oldugunu söyledi. Kafasindan bu be§ organli rüyayi bir türlü atamiyormu§ ve о gün bana bu konuda açilmayi dü§ünüyormu§. “ Seni ne kadar erkekle paylaçirsam paylaçayim, hiç eksilmeyeceksin” dedim ve vajinasim öptüm. Sn-alamayi hallettik. Ilk önce, her çocuga bir gögüs velilecek ve ona yapi§malan saglanacak. Onlara Z .’nin topuklarim ok§amalan için bir i§aret vermem gerekecek. Bu sa­ dece bizler onun enfes derinliklerindeyken olacak. Degi§iklik olsun diye K. ve A.’nin yerlerini degi§tirmelerine karar verdik. Ben yönetici yerimde kalmak zorundaydim. Z. benden, eger bilincini kaybederse maskesinin yüzünilen kaymamasi için özen göstermemi istedi. Ve bu olasilik oldukça yakindi. Her ne kadar ben bir kadimn istedikten sonra bayginligmi geçirebilecegimi her zaman iddia ettiyN em de, §imdi bunun gerçekten onun dayanikliliginm ötesinde olabilecegini gördüm. Bu sefer onu gizli randevusu için kiraladigi dairesinde
55

görünmesini beklemek zorundaydik. Bana anahtari verdi. Herkese benim gizli randevularim için kiraladigim dairen: oldugunu söyledim. Beni kiskandüar ve bu yalan çok tatliydi, Daire, iki katli bir evin kanadmdaydi ve oturma odasi, yemek odasi ve yatak odasmdan ibaretti. Birisinin soguk mahzeninden getirdigi be§ bardak ve be§ bugulu §ampanya §isesi giizellik içinde masamn iizerinde duruyordu. Oturma odasmda beklememiz istenmi§ti. Bu dairede daha önce hiç bulunmamigtim. Aniden bir kiskançlik atagi hissettim. Z .’nin adini intikam almak için herkese açiklamak istedigim bir an oldu ama kontroliimii tekrar elime aldim. Koltuk ve divanlarda oturup birbirimize durmadan §am panya dolduruyorduk, çiinkü buz bulamami§tik ve ìsinmasini istemiyorduk. Sonra kendimizi daha fazla zaptedemedik ve yatak odasina bakmaya gittik. Uyumaktan daha farkh §eyler için tasarlanmi§ biiyiik yuvarlak bir yatak odayi doldurmu§tu. Güne§ pencereyi orten perdeyi parlatiyordu. Oturma odasmin gerisinde duran bir klavi§kord vardi. A .’nin yegenlerinden biri tatli bir melodi çalmaya baçladi ama parmaklari §ampanyadan dolayi takildi. Digeri, daha biiyük olan ereksiyonunu kiyafetleriyle gizlemeye çali§ti ama organi odada sabirsizca gezinirken alenen ortaya çikti. Hepimizin böylesine tutkuyla bekledigimiz kadina kadeh kaldirmayi önerdim. Daha biiyiik olan yegen §a§irmi§ bir §ekilde: “ Sadece bir tane olacagini mi kastediyorsunuz?” diye sordu. Onu bilgece, “ Bu öyle bir kadin ki hepimize yetecektir” 1 diye cevapladim. Oglanlara detaylan anlatmadik, sadece basii bir §ekilde
56

niilara bir a§k ili§kisi ayarlayacagimiza söz verdik. A. annclerine onlari yürüyü§e çikaracagmi söylemigti. Küçiik oglan bardagini bitirdi ve tekrar doldurmak iste­ di, ama K. ona izin vermedi. “ Randevumuz boyunca uyumak mi istiyorsun?” diye
V'ikiçti.

Tarti§ma i§e yaradi ve oglan klavi§kordu tekrar çalmaya haçladi. Bir anda melodiyi aniden kesti ve yakla§an bir arabamn sesini duyduk. Hepimiz pencereye hücum ettik. Z. urabadan a§agiya indi. Parlak mavi bir elbise onun kutsal viicudunu sarmi§ti. Yiizünii görünmez hale getirecek kadar kalin bir peçe takmiçti. Birkaç dakika içinde карі açildi ve ben onu antrede karçilamaya çiktim. Peçesini açtі ve maskeyle bile saklanamayan yiizíinün giizelligi bize göründü. Z. tanmmaktan korkmuyor olsaydi bile yine de maske takacagini sôylemiçti, çiinkü maskenin altmda kendisini bütiin edep ve terbiye kurallarindan bagimsiz hissediyordu. Ona: “ Sabirsizlikla seni bekliyoruz” dedim. Ba§im salladi ve yatak odasina dogru ilerledi. Soyunmasma yardim etmeye ba§ladim, ama bana oturma odasma gitmemi ve bize katilabilecegi zaman duvara iki kez vuracagmi fisildadi. Oturma odasindaki herkes gergin bir bekleyi§ içinde ayaktaydi. K . gömlegini açarken “ Gidelim m i?” diye sordu. “ Biraz daha sabredelim arkada§larim. Kendimizi Cennette bulacagiz.” Herkes buna uydu. Çagrildigimizda zaman kaybetmemek için tamamen soyunduk. Ік і oglan, dikilmi§ organlara bii57

yülenmi§ bir halde bakarken iç çama§irlarinin içinde kizarmi§lardi. Sonra bizi çagiran duvardaki tiklamayi duyduk ve yatak odasina geçtik. Perdeli pencereden sizan güni§igi gözlerimizi muhteçem bir vajinayla kar§ila§tirdi. Açgôzlíi öpücüklerle vücudunu sarmak için saldirdik. Ama Z. bizi bir kenara it­ ti ve kapinin önünde utangaç bir §ekilde titreyen oglanlan i§aret etti. Onlari kiyafetlerinin kalanmdan azat etti. Korku onlari niyetlerinden daha az sert bir hale getirmi§ti. Z. penislerini sirayla emdi ve canlandirdi. Oglanlar püflemeye ba§ladilar. Z. onlara yataga yatmalan talimatim verdi ve oglanlarin penislerini simsiki tutarken dirseklerine dayanarak aralanna uzandi. A. onun altina süründü ve Z .’yi omuzlarmdan tutarak üzerine aldi. Oglanlarin agizlarina birer gögüsucu verdim ve “ hiç ara vermeden emin” diye emrettim. Bu arada K ., kendisine dogru domalmi§ kiça çevrilmi§ organina merhem sürüyordu. Z .’nin talimatlanm hatirlayarak onu “ iy i yagla” diye uyardim. “Ne olur ne olmaz diye yagliyorum. Burasi zaten kaygan, kendisine özen göstermi§. Neyse Tanri bizimle olsun.” dedi ve о güzelim kiça orgamni soktu. Yegenlerin ellerini alip Z .’nin topuklarma koydum ve “ Ok§ayin ve emin” diyerek onlara son talimati verdim. Z. dudaklanm ìslatti ve organimi kavradi. Zaman zaman Z.’nin organimi ìsirigini hissederken ve hareketlerimi yava§latirken “Birlikte, agir agir, giizel bir §ekilde düzün” diye emrettim. Oglanlar kendi duygulariyla co§up gidince, ok§amayi unuttular ve ben omuzlarina §aplak atarak onlara bunu ha- ■
58

tii'lattim. Z. çok hizli gelmelerini istemediginden, çok iyi bir mastürbatör oldugu halde ustaligini konu§turmuyor, yal­ III/ca sertçe sikmakla yetiniyordu genç penisleri. Ama bu da fazla bir i§e yaramadi ve oglanlardan biri inlemeye ba§ladi ve Z .’nin bilerek yapmadigi harekete içgiidiisel biçimile yönelerek kalçasim kaldirdi, penisini ona dogru ittirdi. (,'ocugun gelmek üzere oldugunu anlayan Z., benim organi­ li) і çabucak birakti ve oglamnkini kapti, bir tek damlayi bile heba etmeden onu emdi. Hemen onun ardindan erkek karde§i debelenmeye ba§ladi. Z., bu kez çabucak ona don­ ili! ve havaya olan siçrami§ ilk damlayi agziyla yakaladi ve kaynagi agzina alarak diger damlalann tamamini emdi. Oglanlar hemen ilgilerini yitirdiler ve Z .’nin gögiislerini biraktilar. Sesimi yiikseltmek ve görevlerini hatirlatmak zorunda kaldim. Yorgunluk içinde emmeye ve ok§amaya de­ vam ettiler. Z. bana geri dönerek organimi tutkuyla emmeyi siirdiirdii. Oglanlarin §imdi sarkik olan organlarim hâlâ lutuyordu. Sonra onun zamam geldi ve bedeni kisa araliklarla iiçümüziin döllerini yuttu. Sanki üçümüziin organlari Z.’nin içinde bir yerlerde bulu§mu§tu ve bir digerini ittiriyormuç gibi geliyordu. Z .’nin etrafinda oturuyor ve göbeginin tizerinde, bir baeagi kivrilmi§ biçimde bilinçsiz yati§ina dikkatle bakiyortluk. A .’nin dölii, kizil vajinasindan yava§ça siziyor ve uyluklarindan çar§afa akiyordu. Göriintiinün tamamiyla zevkine varmak için yanaklanni kenara çektim. Kiç deliginin yumu§ak, §ehvetli yutu§uyla çevrelenmi§ son kasilmalarim gördük. Oglanlar sevgilimize ne oldugunu tasavvur edemediler. Bize korkmu§ §ekilde baktilar. Kendimizi yati§nn§ ve gu59

rurlu hissediyorduk. Küçük olan elini koymuç onun topugunu okçuyordu. Z. bacagmi uzatti ve gözlerini açti. Bize aynlma zamanimizin geldigi i§aretini vererek, elini salladi. Aym ak§am Z. ve ben yakin zamana ait duygularimizi agir agir yeniden canlandirdik. Boynuzlu kocasi her zamanki gibi kulüpteydi. Anilaria kendimizden geçtik, ne§elendik. Z. gidiklandi, ama üç organi kabul ettiginde, topuklarinin okçanmasi daha güçlü duygular tarafmdan ezilmi§ ve düzü§memiz spectrumunda yeni bir renk olmuçtu. Kiçina akan döl bir tenkiye çmngasi gibi hareket etmi§ ve onu kabizliktan kurtaran a§kin sagliga yararli etkisiyle heyecandan titremiçti. Her organi ayri ayn hissettigine beni inandirdi. Birinin orgazminin yaklaçtigmi digeri içeride bo§alirken hissetmek ve üçüncünün son damlayi atiçmda yumuçamasi gibi. Ve onlar bir digerinin sonunu ayirmiç olsa bile о anlar son-; ' suzluga sürüklendi. Bizim ritmik bir §ekilde hareket etmemiz bu yüzden bu kadar onemliydi,. aksi takdirde duygular bütünlügünü kaybediyordu. Bu deneyden sonra, aym özeni kendime de göstermeye karar verdim. Onun aym anda be§ erkekle yaçadigi haz düzeyini ben de ya§ayabilmeliydim. Bunu yaçamami saglayacak olanaklara, paraya sahiptim. B ir randevuevinden be§ fahiçe aldim, onlara cômertçe para verip eksiksiz itaatlerini kazandim. Birincisini sirtüstü yatirdim, ayaklarina kar§i ve vajinasma bakarak ellerim ve dizlerimin üzerinde çômeldim. Organimi yuttu ve ikincisi vajinasini bakiçlanma açarak, kürkle çevrelenmi§ dudaklanni ayirdi. Diger ikisi yanlara yattilar ve gögüs uçlarimi emiyorlardi. Ben de parmaklarimi yagli vajinalarma sok60

(um. Dördüncüsü birincisi ile kafa kafaya arkamda yatip lagaklanmi yahyordu. Beçincisi dizlerinin iizerinde arkamda kiç deligimi yahyordu. Sonuncusuna daha fazla dokunmam μcrekiyordu. Aniden onun yerinde Tsarskoye Selo’daki* sarayinin önünde çiplak kiçimi gösterdigim eski Çariçe’yi ha­ yal ettim. Gülmeye ba§ladim. Organim ve tagaklarimda patlayan bir tatmin boçlugu meydana geldi. Böylece Z .’nini hissettigini bir erkek için miimkiin olan ilcrecede hissettim. Beni bir §ey sinirlendirdi. Onun için lier §eyi zevk için yaptik ve kendimizin §ansli oldugunu ilüçündük. Yanimizda böyle tatli bir fahi§eyi düzmek için hevesli olan epeyce fazla köpek olacakti ama ben fahi§eletin her §eyi isteklerinin aksine yapmalarini görmek ve para /kJcmek zorundaydim. Bir manastira ya da kadinlar hapishanesine -aç kadinlarm arasma- girebilecek ama zamanmda kaçabilecektim ya da beni öliimiine düzeceklerdi! Hayir, firkin yüzümle asla yeteri kadar tatli kadinlarim olmayacak. Randevuevinin sahibi, egri parmagiyla beni i§aret edeick kizlann ahlakini bozmamdan yakindi ve beni tekrar içcri almamakla tehdit etti. Ama kizlar bana sempati duymujlardi sonra her §eyi tekrar yapmayi ve Madamdan saklamayi önererek benden para istediler. N.’ye sanldigimda gözlerimin önünde bu tür bir görüntü vardi. Onu genellikle Z .’nin yerinde hayal ediyordum ve sert kiskançlikla kari§mi§ keskin bir zevk dölümü getiriyor(*) Markevich, N. A. (1804-1860) aralannda Puskin’in Rus aristokrasisinin Vocuklarmra okulu olan Lyceura’da ögrenci iken arkadaçlariyla bir sabah nirayin önünde ellerinin ve dizlerinin iizerinde durarak çiplak kiçini gösteicccgine dair iddiaya girdigini ve Eski Çariçe’nin onu görerek içeri çagirip yi'k kötii azarladijhni ama bundan kimseye sözetniedigini yazmiçtir.

61

du ve fantezilerden kisa bir siire uzaklaçtiriyordu. Z. ile il gili ve N. için saldirgan olan fantezilerimi uzakla§tirdim ve onlari masum bir hale döndürmeye çahsürri. Kendimi yalmz, bir kadmi diizerken hayal ediyorum. Bazen, çaliçma odamda oturuyor ve yazmaya çahsiyo rum ama düçüncelerirn acayip bir §ekilde kadinlara uçup gidiyor, gözlerimin önünde vajinalar beliriyor ve tutku beni çarpiyor. Ve bu fantezilerde, öyle yakin, öyle debdebeli vi benim di§imda herkes tarafmdan arzulanan N .’nin vajinasm; asla ve asla yer almadi. ; N. çaligma odasina böylesine sicak hülyali anlarda girdiginde tutkum hiçbir iz birakmadan yok oldu. Bu kasve veren fantezileri durdurmak için N .’yi yanima içeri çagir^ yordum. Ona bakmak her zaman bir zevk ve mutluluk; ama bu beni heyecanlandirmiyor ya da zorlamiyor. Ona bir sanai eserine ve gerçek bir Madonna’ya bakar gibi (tek kusuru olan ayak parmaklarinin iizerindeki §i§leriyle) bakij yorum. Böylece karim benim için fantastik hiçbir özelligi olma; yan düzü§melerin araci haline geldi. Yani onu zevk için degii de bana sadik kalmasi için diizüyordum. Ancak fantezilerden kaçabilmek de mümkiin degildi! Yagmurdan sonraki otlar gibi ayaklaniyorlardi fantezilerimí Kaybolmu§ çe§itlilik önümde oturan kadinlarin görüntüleriy-| le dengelenmi§ti. Vajinalari kiçlarina yakm olanlar vajinalarini açmak için domalarak kiçlarinin yanaklarim yana çekerler ve vajinalari kiçlarmdan uzakta olanlar vajinalanni ' açmak için ön taraflarini göstererek, vajinalarmm dudaklanni yana çekerek açarlar. í§te bu nokta kadinm bireyselliginin kendisini ortaya koydugu yerdir.
62

'liman zaman düzü§ürken bedenleri saran kivram§larm kut.iil oldugunu dü§ünürüm. Bu kivrani§lar düzü§menin de ludica amaci haline gelir neredeyse. Sonra yeniden farklilii'jir dü§üncelerim. Tek amaç kivranarak düzü§mek olsaydi, Milakat canil kalir ve bir e§ tutkulanmi gidermeye yetebiImli. Amaç herkesin mastürbasyonla ba§arabilecegi bo§alma Juygusu olamaz. Kadin cinselliginin, bacaklan arasindaki nit'aiun gizini ortaya çikarmaktir ônemli olan. B ir kadmla lici gece kurulan ili§ki zamanla çekiciligini yitirebilir. Ama π kadinin aminin gizi yok olmaz. Bir am, asía kendini tümllyle de§ifre etmez. Ancak giz sürse de ba§ka bir kadma iiit.^ka bir kadinin kokusuna geçilebilir. Iler kadinin ìslak di§iliginin kendi gizi vardir. Onu düznifiiiz sizin tüm gizi çôzdügünüz anlamina gelmez. Yani |i«\¡rmek için çildirdigmiz vajinayi eide ediyorsunuz ve si63

ze gizi kuyrugundan yakalamiçsmiz gibi geliyor! Ama hayir, ilginiz zamanla tadma doyamadigimz vajinadan kayiyor ve baçkasma bakiyorsunuz. Giz zaman zaman kendini hatirlatir, e§ yeniden arzulamr, diizülür. Ama bir gece içindir ve sonra tutku yeniden me§ru olmayan hedeflere yönelir.

64

Ипііа fazla dayanamadira ve aralik aymda Moskova’ya Kendimi, bunun N .’yi yeniden arzulayabilmem için ynekli olduguna ikna etmeye çali§iyordum. Naschokin’in* іluvet ettigi çingenelerle bunu ne kadar ba§arabildigim ise ni inda!. Evet uzaklik N .’ye olan arzulanmi yeniliyordu, ниш sadakat yeminlerim de gerilerde kalmigti. Olenka** ушита yakla§tiginda karim için tekrar dogan tüm tutku, en уitкin kadina geçti. Duygularim о kadar tazeydi ki bana Imynlimdaki ilk kadm gibi geldi. Vajina kutsal görüntiisiiylr karçimdaydi. Olenka’ya doyarken, susami§ bir halde evde bekleyen N 'yi hayal etmeye bagladim. Eger yanimda olsaydi, canluiiiniÿ arzumlanmla iizerine atilirdim. Ama çok uzaktaydi
• ’ ) Nuscliokin, Pavel Voinovich (1800-1854). Puçkin’in M oskova’da ya§ayan • и iyi arkada§i. ^ *) Olga Andreyevna, Naschokin’in birlikte yaçadigi sevgilisi.

65

ve bu arzularimi daha da güçlendirdi. Benim için bir ke§if degildi; diger kadinlara kar§i da ayni §eyi hissediyordum; ama bazi nedenlerle genel geçer kurallarm kanmi etkilemeyecegine inandirdim. Bu yiizden, her §ey onunla tekrarlandiginda, §ehvetimin ortaya çikiveren herhangi bir kadrnaj bo§aldigini anladim. Sonuçta yine fahiçelere saldirdim. Karimm e§siz giizelligini duyanlar onlari ziyaret editimi ve arkamda biiyük bir güzelligi birakigimi kimyorlardi. Giizelligin beni doyurmaya yetmedigini, benim besleyici yatagimm çeçitlilik oldugunu bilemezlerdi ki... N .’ye a§ik olanlar öfke ya da §a§kinlikla bakiyorlardi. Giizel karim di§inda bir kadini arzulamaya nasil cüret ediyordum? Hayranlari ona hayatlarinin tamammi garanti eden notlar yazdilar. Onlan N. ile birlikte okur ve giilerdik. A§ikj olanlar, hayranligm ne kadar hizh yitip gittigini ve о kaybolmu§ heyecani ne kadar özlediginizi bilseler... Çünkii, bir kez idrak edildiginde onun yok olu§una ali§mak olanaksizdir. Bir giizellige sahip olmak için, sadece bu nedenle hayatinizi feda etmenizde derin bir anlam vardir. Bu aym zamanda, tutkunun kayitsizliga dönü§mesini de engeller. Sevgilinize sadik kalmamzm en giivenilir yolu ölümdiir. Ro­ meo ve Juliet’in intiharmin nedenini anhyorum. Anlamadan| ama ayni amaçla, biitiin genç, giizel ve canli viicutlar için 1 olanaksiz olan sevgililerinize öliimden sonra bile sadik kalmak için sezgisel bir §ekilde hareket ettiler. |

66

lìvliligim i izleyen haftalar sinirsiz §ehvet ile doluydu. N.’nin her hareketi beni heyecanlandiriyordu. Koltukaltlarmclan yayilan ter kokusunu, kammdan çikan pis diye tanimlanan ama benim içimi titreten gaz kokularmi, vajinasmm aromasi ile kan§mi§ sidik çe§nisini kokladigimda, kiçinm ctrafindaki killara yapi§mi§ bir parça boku, uzun sevi§melerden sonra kasiklarma yayilan regi kämm gördügiimde цепеїіікіе tutkudan aklimi yitiriyordum. Onda içimde igrenme uyandiracak hiçbir §ey yoktu. Içindeki her §ey benim içimdeki tutkuyu uyandiriyorsa о viicudun içindeki her §ey güzeldir. Tutku §iddetlendikçe mide bulantisi daha az ya§amr. Ama bir ay içinde yatakta osurdugu halde ali§kanlik diolarak onu düzmek için atilma istegi duymayinca, siinμϋιηϋη dü§tügünü anladim; sessizce diger yöne döndiim.
67

Sevi§meden uyudugumuz ilk geceyi hatirliyorum. О geceye kadar bir gece bile sektirmemigtik. Ondan sonra giderek daha da sik oldu. !

Kvlendikten sonra kaynanam bizi ziyarete çok sik geldi. Huna alçak bir gehvetle uzun uzun bakiyordu. N. annesinin 'per onun istedigini yapmazsam bana izin vermemesini ögirltigini itiraf etti. N. ікі yiizlü davranmamak ve içten ol­ ii шк için bana verdigi sözü tutuyor, ruhunun benimkine nglacagi ve yakin olacagi umudunu veriyordu. Kaynanami ziyaretlerinden birinde kuytu bir kö§ede yakaladim ve duvara yapi§tirdim. Döndü, ne yapacagimi bekllyordu. B ir an için tutkudan degil yüzsiizlükten elbisesinin nllina giraiek istedim. Gerçi, tutku yüzsüzliikle kolayca yer ilegigtirebilirdi ama bunun olmasina izin vermedim. Kendimi kontrol ettim ve niyetimi açikladim. “ Madam, sizi üzmek zorundayim. Hayalini kurdugunuz цеу asla gerçekle§meyecek” dedim. Hislerimi saklamayip nçikça göstererek: “N .’yi Petersburg’a götürecek ve bizi ziyaret etmemeniz
69

için davet etmeyecegim” dedim. Tsarskoye Selo’ya ta§mmamiz N. ve benim için büyiikä bir rahatlama anlamina geliyordu. Sikici akrabalar ve siniif bozucu tanidiklarin varliklanyla ciddi biçimde ihtiyaç duyarj1 hale geldigimiz istirahat firsatim ele geçirmiçtik. Lyceum’u ziyaretimiz, içimde eger onlari ögrenmi§ olsa kiskançliga neden olacak amlarin tetigini çekti. Sonra birl gün N .’ye hâlâ sadik olarak zihni zinamn gerçek zina olup| olmadigini uzun uzadiya dü§ündüm, Ya§adiklarimin zin4 olmadigi sonucuna ula§tim. Çünkii benim a§k deneyimin| gerçek deneyimlerimle kar§ila§tmldiginda hayallerimi deger: siz kiliyor. N. için durum tam tersi; eger ba§kasimn hayalini kurarsa sadakatsiz olacak çünkü sadece bana sahip oldu. Diger bir deyi§le benim hayallerime üzerimde güç kul: lanamadigim amlarim neden oluyor ama onun hayallerine dü§ünerek özgürle§tirdigi bu anm açik saçik dü§ünceleri neden oluyor. Sonra, Rubicon’a geçtigimde ve etrafta gezinirken bu soru yiiziinden aci çekmekten vazgeçtim ve Tann’dan onun bana hayat boyu sadakatsizlik etmemesini isteyerek onun biitiin fantezilerini affettim. Ama en korkutucu §ey, karilâ; nmizin bize sadik olup olmadiklarmi bilmemize izin veril; meyiçidir. Ben N .’yi göremezken ne yaptigim asla bilemeyecegim sadece sadakatsizlige inancimiz olabilir, inancirn zayifladigmda, bir kiskançlik §eytani belirir ve hiçbir sada· kat delili yardim edemez çünkü aklim her delilde bir kusui bulur. Ve sadece kendi kalbimdeki inanem geri dônü§ü kiskançligi kovar. Kahretsin ki uzun süreli degil.

70

Rendimi Othello’ya benzetiyorum: Zenci ve aym zamanda kiskanç olmayan ve güvenen.

71

Kisa siireli sadakatimi samimiyet ve zevkle hatirhyorum. Sabah tuvalete gittikten sonra organimda bir yanma olsa da iyiydi bu. Kaygilarimdan siynliyordum.

72

г

llo§ kadmlarm hepsini kiskanmm çünkü her ho§ kadmi se­ verim. Ve her kadm eger onu arzularsan ho§tur. Eger biz bir kadinin içinde akittiktan sonra bize hâlâ ho§ görünüyorsa bu, o gerçekten ho§ demektir. N. gerçekten ho§ çünkü onu arzulamayi çok önce biraktim ama ona hayranlik duymayi asla birakmam. Sadakat sadakatsizlik çagrilarma kar§i giri§ilen bir savaçtir. Ben bu uzun savaçta güçsüz kaldim. Bunu hissetligimde zayifligima müsamaha göstermem ba§imi belâya soktu ve N. ile köye ta§inmayi konu§maya çali§tim. Hu davete kar§i koyamayacagmi biliyordum ve bu inziva beni çali§ma masamda tutacakti. §ehvet içimde yandigmda sadece N. yammda olacakti. Malikänedeki serf kizlan saymiyorum. Ama о onunla ugraçirken her zaman zor vakitler geçircligim berrak dogasiyla, bana garanti ettigi gibi tamamen
73

giivenli olan hafifmeçreplikte en büyük mutlulugu buldu Ayaklanna Çar da dahil Petersburg’daki en niifuzlu adam lari getiren giizelliginin gücüyle sarho§ olmu§tu. TerbiyesF ve nezaketi nedeniyle giizelliginin avantajmi hirsli güdülerle kullanmadi ama bir çocugun yapacagi gibi basitçe oynadi. 'j Bu tapinilmadan yoksun kalsaydi, hayat onun için anla-i mini yitirirdi herhalde. Hiçbir §ey hatta çocuklar bile onun; için bu kadar önemli degildi. Hayir ama haksizlik etmemeliyirn, çocuklar listesinde hâlâ birinci sirada. Mashka’nin* dogumundan sonra о kadar güzelleçti ki her yeni bebekteii sonra giizelliginin ve sonuç olarak cazibesinin artmasini bekliyordu. Karima kar§i yaralayici olmak istemiyorumj Onu seviyorum; sadece kendi zayifligim yiiziinden ona yeti§meye çaliçiyorum. Ilk ihanetimle birlikte, tekrar kurulmasi olanaksiz olan baglan kopardigimi biliyordum. B ir fahi§eyi diiziince, kari; mi aldatmi§ olmayacagima kendi kendimi ikna etmeye çah§iyordum. Ama aym anda, evlilik yeminlerini bozdugumuj ve N. ile olan hayatimm degi§tirilemez bir §ekilde degi§ti-j gini, о bunu farkedememi§ olsa bile anlami§tim. Kendimdj tekrar tekrar bir §airin hareket etmeden yaçayamayacaginíj ve evlilik dünyasi için tasarlanmadigim söyledim. Hareket zenginligimin ölümüne dayanmak zorundaydim çünkii yasaj böyleydi. Tann, yasalarmi ögrenmekten bizi alikoymuyor, ama onlari degiftirme giri§imlerini cezalandmyor. ìnanmal| zorundaydim ama denemeye cüret ettim ve bu sadece Tanri’nin yasasini çigneyerek mümkün. Yasayi zaten bir kez kar§i çiktiktan sonra, duramadim.
f*) Pujkina, Maria Alexandrovna (1832-1919). Pujkin’in kizi.
74

N. ilk önce bunu hissetti, sonra digerleri kadar iyi bir ÿckilde benden ögrendi. Fuhu§a aç gözlü bir biçimde yiivarlandim ve bu pis olarak adlandmlabilseydi, о zaman ytikaridan a§agiya her tarafa sivanan bal da pis olarak 11cilandinlabilirdi. Bununla birlikte daha az tatli bir haie

μοίπ^εοε^ίτ. Bir fahi§eyi kendime a§ik etmek benim büyiik zevklelïmden biridir. Deneyimsiz bir kizi kendime a§ik etmek çok pahaliya patlamaz, harfi harfine ve tammlayici bir §ekilde konu§mak yeterli. Ama meslegi tepkisiz olmak olan liir fahi§eye kendimi sevdirmek artik bir erkegin hiinerine meydan okumasidir. Fahi§eler mü§terilerinden zevk almamayi ôgrenirler. Ategli bir dogasi olanlar nadiren kar§i koyamazlar ve bu onlari çok çabuk yipratir. ikincilerle olmak cglenceli degil. Ben daha deneyimli ve aym zamanda soguk olan fahi§eleri seçerim. Onunla yataga girer, acele etmeden, ne kadar tatli oldugunu ve ona ne kadar hayran oldugumu tekrarlayarak dogruca ok§anm. Bana yüziinde giivensiz bir güliimsemeyle ya da ifadesiz bir §ekilde bakar, ama ben onun benim kelimelerimi duymaktan ho§nut oldugunu bilirim. Ara sira bana ne kadar yaki§ikli oldugu­ mu ve beni ne kadar sevdigini sôyleyecektir. Ama o iicretini almiçtir ve ben bunu kar§ilik beklemeden, kutsal bir havayla sôylerim bu nedenle onun beni duymasi, benim onu duymamdan daha hoçtur. Bacaklarmm arasina uzamr ve a§k noktasmi temizce yalarim. Co§masina izin vermeyerek gôzleri açik bir §ekilde yatar. Üzücii deneyimleri ona mü§terinin bütiin bu aptalca fikirleri birakacagmi, organmi herhangi bir yere sokacagini ve gelecegini ögretmi§tir. Ya da gôzleri kapali bir §ekilde
75

yatar ve yapmacik bir §ekilde inlemeye ba§lar ve kalçalari·· ni oynatir. Gerçi ben bunun çok erken oldugunu bilirim. Í Ì§aret parmagimi vajinasina sokar ve bizirim uzun timagimla nazikçe ok§anm. Orta parmagimi vajinasinda islatir ve düzgünce anüsüne kaydiririm. Bo§ta kalan elimle gögiis ucunu ok§arim. ínatçiyimdir, siki bir §ekilde ve degi§ik yöntemlerle, fa­ vori hareketini arayarak yalar ve bulurum. Umutlanir -ya onu gerçekten zirveye çikarirsam?- Fahiçe rahatlar ve içindeki kadin ortaya çikar. Göbegi kasilmaya ba§lar. Gözlerini aralar ve niyetim ciddi mi diye a§agiya bakar ve gözlerimiz bulu§ur. Gözlerini kapatir, hâlâ ihanetim için hazirdir ama aym zamanda artan umuduyla bunu kabullenmi§tir., Sonunda kasilmalarm yakla§tigmi hisseder. Kafami elleriylej kavrar. Hayir, §imdi durma der gibidir. Zevk tiim bedenine’ yayilmaktadir. Yanmaya ba§lami§tn· artik. Viicudunu bir duygu seli kaplar ama doruga ula§amaz. Bo§almanin he­ men öncesindeki bir penis gibi titrer ve parmaklarim sulu bir vajina ve sikica kavrayan bir kiç tarafindan sikigtirilir.’ Kadin içine gelmem için beni yukariya çeker. Uzun uzun diizerim onu. Hazzin doruklarinda dola§tiririm. Giilümser ve beni tekrar misafiri olmam için davet eder ve gelecek sefere benden iicret almayacagina dair söz] verir. ' Bu a§kin ifadesi degii midir?

76

Kaçmilmaz bulu§ma bir randevuevinde gerçekle§ti. Röntgencilik yapmak, ba§kalarinin zevk anlarmi izleme uiv.usunu tatmin etmek için bir randevuevinden daha iyi bir ycr olamaz. Herhangi birinin zevki e§it bir zevkte canlandiginda bu birisinin insanliga kar§i besledigi sevginin en K tee çarpan ömeklerinden birine dônüçür. < Bir yabancmm hüznünü gôrdügünüzde ona kar§i hissettiftiniz merhametin giicü, aci çekenin hissettikleriyle kar§ila§lirilamaz. Aynisi içinizde duydugunuzda da geçerlidir; i§i haçaran ki§i bu ba§anyi duyan taraftarmdan daha fazla mutluluk hissedecektii. Aym §ekilde a§k zamanlarmi, iki bcdenin birbirine girdigi zamanlari izlemek kadar, bu zamanlari izletmek de zevk verir insana. Özellikle birleçme amni izlemek, erkegin kadina giridine taniklik yapmak bag­ li ba§ma bir haz kaynagidir benim için. Evet dünyada bir penisin bir vajinanin içine dali§i ve çi77

ί

kiçinin görüntüsünden daha güzel bir resim olmadigina iknaf; olmu§ durumdayim. Insan belli bir mesafeden onu tamamiy-j Ia görebilir. Düzerken ve mucizeyi görmek için uzakla§tigi- j mzda manzarayi her zaman tepeden görürsünüz. Ta§aklanm-| zin onun api§arasina nasil sürttügünü göremezsiniz. Killarif kesin bir §ekilde aynalarla ayirabilirsiniz ama bu hiç de]) eglenceli degildir. Bunun yanmda düzerken, penisinizinj duyum lariyla ilg ili oldugunuzdan, kendinizi görüntüye tamamiyle birakamazsimz. ͧte bu yüzden, manzarayi seyrettigim yerden, vajinadan çikan ba§ka birisinin penisi beni kendiminkinden daha çok heyecanlandinyor. Eski Romalilarm ekmek ve zevk degii de ekmek ve gösteri istemeleri рек tabiidir. j Röntgencilige kar§i duydugum arzum beni daha sonra ! belki de ölümümle sonuçlanacak bir tanikliga yönlendirdi. Sofya Astafievna’nin* evinde, duvarma gizli bir gözetle· me deligi yapilmi§ özel bir oda var. Özel bir ücretle içeri bakabiliyorsunuz. Eve sürekli takilmayan mü§teriler oray;i gönderilir ve iyi §öhretli misafirler bitigik odayi kullanabilir ve gösteriyi seyredebilirler. Bu defaya özgü olarak i§inin ehli Nina’yi beraberimde götürdüm. Dizleri üzerine çôkerek organimi çikardi ve kivamina getirerek yalamaya, emmeye bafladi. Bu i§i gerçek ten çok çok iyi biliyordu. Nina meçgulken, gözetleme deli ¡ gine egildim ve Lisa’yi “ aygir” a binerken gördüm. Kizlaru gözetlenen odada iken gözetleme deligine kar§i durma vc §amdani delige yakm tutmak zorunda olduklari emri veril | mi§ti. Lisa’nm sol yanaginda nazik pembe bir sivilce olan
(*) St. Petersburg’da dönerain iinlii randevuevlerinin marnasi.

78

ilolgun kiçim gördüm. M isafirinin üzerine egilmi§ti ve и:ine kayan penis parhyordu. Tam benim istedigim biçimde iK'iiis daha derine dalmak için di§ari çikiyor, parlayan nar Viçegi dokumanin saçaklarini di§an çekiyordu. Aygir, pcnisini Lisa’mn benim de yakmdan tanidigim sunagina iicimasizca daldinyor ve onu geriye dogru çekilmeye Mirluyordu. Mir Çarlik özel muhafizinin üniformasi yere atilmi§ti. Bo§alirken Lisa’ya dogru belini öyle kamburla§tirdi ki !. i/.in vajinasi gözden kayboldu. І§ bitince Lisa üzerinden 4tliu.lt ve di§an ko§tu.-Sonra yüziinii gördüm. Muhafizhga r ui kabul edilen ve bütün kadinlari çildirtan d’Anthés’ydi. · Miihirimize tam§tirilmami§tik ama bir defasinda birisi l'''ic.rsburg’daki en güzel kadmlarm toplandigi bir evde 1< onu göstermi§ti. Ben N. ile ayakta duruyordum, о da ■ tia - ilk defa görüyordu. “ Gerçekten dikkate deger bir tin •kilde yaki§ikli” sözünü agzmdan kaçirmi§ti. Kan beynime "її um etmi§ti. Bunu hatirladigim anda geldim ve Nina "iliikça yuttu. Aniden, alçakça bir §ekilde; birkaç kez, penisimi agzina Mijiinda her zaman bogulur gibi girtlagmi temizleyen ve ! 'Illmü igrenerek di§ariya tüküren N .’yi dü§ündüm. §eytanî " dü§ünce aklima geldi. Onun dölünü tükürür müydü? ■'lece kiskanç bir cevap belirdi ve beni bir nefret uçuru■ itti; kesinlikle bogulmadan yutardi; dahasi dudaklarmi iiw 'liiitli. li vi terkederken holden geçtim ve sarho§ d’Anthés’yi ■ ік Muhafizlan’ndan diger bir subayla gördüm. Lisa ve П •nutrii ile içiyorlardi. d’Anthés Fransizca konujtu ve arkaі Rusçaya çevirdi. Lisa beni farketti ve bana bir
79

öpücük gönderdi. d’Anthés bana dogru döndü ve büyük bir gülümsemeyle: “ Bahse girerim ki sen Puçkin’sin” dedi. Yanimdan geçerken soguk bir §ekilde: “Üzgünüm sizi tanimiyorum” dedim. “iy i kendimi tamtayim” Çevik bir hareketle divandan zipladi ve beni izledi. · Bir iki adim öteye ko§tu, egildi ve admi söyledi. Ba§irai la selam verdim ve giri§teki odaya yöneldim. Ayaklarim l I iizerinde yalpalayarak, hemen arkamda hareket ediyordu. “ Petersburg’da yeniyim ve sizi daha yakindan tanimai istiyorum” dedi. 1 Ayni §ekilde cevap vermek zorundaydim. 1 “ Burasi taniçmak için çok uygun bir yer degii.” I “Neden? Tam tersine! Bu ev insani siki fiki eder. j Durdum ve ona merakla baktim. Gelecekte bu kelimj oyunlarmin kaç tanesini daha duymak zorunda kalacagimi bilmiyordum. Bu arada devam etti: “ Ünlii bir §airsiniz, ama hiç en §iirsel dogal olguyu dü§ündünüz m ii?” Söyleyebilecekleri ilgimi çekti ve digan çiki§imi erteledim. “ Kadinlara baktigimda, kesinlikle biliyorum ki hepsinin bir ami var. Evet, evet basit bir gerçek. Ancak bu sarsilmaz giiven nasil da §iirseldir. Sadece bu giiven bizim bir kadrna yönelmemize bir amaç verir. Eger böyle bir giivent sahip olmasaydik, müthi§ bir aciyla saldmya ugrami§ olacaktik, çünkü sosyetedeki kadinlar sanki amlari yokmu§ gi* bi davramyorlar.”
80

Dü§ünü§ümiizdeki benzerlige gülümsemekten kendimi ulikoyamadim ve ona Rusça ögrendiginde hakkmda konu§ingu güvenin ku§kuya boyun egdigi masalxmi okutacagimi ■Wtyledim. I5 ho§ olmayan bu diyalogu daha fazia devam ettirmeek mek için ho§çakal demekte gecikmedim. Diger ko§ullar al­ linda ve baçkasi ile bu eglendirici konuçmayi ho§ karçilartlim ama ilk görü§ümde d’Anthés’yi sevmedim. Bununla lurlikte evlendikten sonra; her ne kadar benim her zaman cu çok sevdigim diyalog konusu olsa da en yakin arkada§lnnmla bile düzü§me. ve vajina konularmda konu§mayi sevinez oldum. Evli bir adam seks hakkinda konuçtugunda, buiiiiii karisiyla iliçkilendirildigini farketmi§tim. Yorumlannin hcrhangi biri kaçmilmaz bir §ekilde karisma atfediliyordu. N.’ye sadakatsiz olmaya ba§ladigimda, kendimi kelimeIcrde de dizginlemeyi biraktim. En çok sevdigim konulariIIIи diger kadmlardan bahsederek geri döndüm. Ama mulinltaplarim her zamanki gibi anlattiklarimi N .’ye atfettiler. fluidi bu benim için çok net bir hale geldi. Maalesef, arUk çok geç. Randevuevindeki olaydan beri, d’Anthés’yi sosyetede her uíirdügümde alçak baki§ini yakaladim. B ir defasinda bana μΟ кіф тауа cliret etti ama yüzümde panldayan öfkeyi ζ y(irdügünde bir daha asla böyle bir teklifsizlige giriçmedi. N. ile her dans edi§inde onu düzdügünden §iipheleniyoIIIm. Onun vajinasinin huzurunda çok emin, herhangi bir lomantik bir §üpheden uzak. Bu dü§iince bir an bile beni ii’rk etmiyor, beni kudurtuyor, bu halde holii terkediyor ve кiskançligimi kagit oyunlannin ate§inde bastiriyor ya da μΙΙ/.ellerin pe§inden ko§uyorum.

8 1

d’Anthés N .’ye kur yaptikça, kendi bekârligim ve boynuzlu kocalar yaratma arzum geliyor aklxma. Kendime “ î§te siran geliyor” diyorum. Çember darahyor; her ne kadar коса ro-i lii oynasam ve karimin vajinasi tutkulu kaldrnm miihendisleri tarafmdan peçinden koçulsa da geçmi§ tekrar gerçekle§iyor. Ona ne sôyliiyorlar; onu nasil bagtan çikanyorlar? , Bana gelince, nadir bulunan zeki bir kadina, çegitlilikteij daha iyi bir §eyin olmadigmi ve hisleri tarafimdan tekrai tazelenerek bana teslim oldugunda kocasim daha bile çok sevecegini anlattim. Aptal kadmlara bôylesine tutkulu bir a§ki kocalarmdan bekleyemeyeceklerini açikça sôyledim. N .’ye giiveniyorum ve bazilarmin ona giivenmedigi gerçegi beni onun yorulmak bilmez cilvesinden daha çok kudurtuyor. Rendimi söylentilerin, onurun ve sosyetenin görü-' çüniin benim için §eylerin gerçek konumundan daha fazla anlam ifade ettigine ikna etmeye zorluyorum. Birisinin onu
82

μίζΐίοβ düzmesi -sadece bir kez- ve hiç kimsenin bunu or­ taya çikarmamasi, o tamamen masuraken hakkindaki sadakatsizlik dedikodu ve sôylentilerinin bolea bulunmasindan ilaha iyidir. í§te bu nedenle Vyazemsky* N .’nin pe§inden koçarsa sadece sintinm. Sosyete onun böyle çirkin ve kaba birini çekici bulacagina inanmayacaktir. Ama d’Anthés gii/.clligi ve yüzsüzlügü ile tehlikeli. Söylentiler onlara hiç ka/,anilmami§ ama sosyetenin fikirlerine göre, hak ettikleri /.«ferler atfediyor. Söylentilerin haddini bilmezliginin arkamdan benimle iilay etmesinden nefret ediyorum. Kafamda olmamasi gereken boynuzlarin btiyüdügünii hissediyorum. N. bütün erkekIcr ayaklarmdayken zina için ne kadar da simrsiz firsati var. Onu bu avantaji degerlendirmekten ne alikoyuyor?

Ιφ) Vyazemsky, Peter Andreyevich (1792-1878). Çair, edebiyat ele§tirmeni vo l’uçkin’in yakm arkada§i.

83

d’Anthés’nin frengi oldugunu ve onunla sevi§en her kadina bunu bula§tiracagini sôyledim ve N. buna inandi. Frengili lia bir adamin her ne kadar hastahgi siirse de zamanla, daha az bulaçici haie gelebilecegini, belirtilerinden geçici olar¡ kurtuldugu dönemlerde, hasta adamda bu döneme özg güçlü bir arzu olu§tugunu ôgrettim. Amacim, N .’yi d’Anthés’den korumakti ve Katka d’Ant· hés’yle düzüçmeye ba§laymcaya kadar etkili oldu bu yala· mm. Onunla yaptigi uzun danslarm ardindan balodan eve dô'_ nü§te onun “ hastaligi” ndan aciyarak sôz ediyordu. Gôzleri i§ildiyor ve sarilmalarima hayat dolu bir arzuyla cevap ve-| riyordu. Bu anlarda d’Anthés’ye kar§i çok avan tajliyd iiJ Üstelik, N .’nin arzularmi tahrik ettigi için minnettar olmamT gerektigini dü§ünüyordum. І§ öyle bir noktaya geldi ki kendimi, N. ok§amalarima kayitsiz kaldigmda onu bir balo84

1

ya götürmemin daha iyi olacagim, d’Anthés’nin onu dansta кncaklayabilecegini ve onu bana bir gece için canlandirabiIpcegini dü§ünürken yakaladim. Bu dii§iincelerden igrenmi§lim ama onlarla hiçbir §ey yapamazdim ve sonunda sadece luibis bir zevk hissetmeye ba§ladim. Flört ettigi her adama bakarak adice dü§ünüyordum 1 lepiniz benim için çali§iyorsunuz!” Ama kiskançliktan iliimanlar çikartiyordum. B ir defasinda N .’nin baio boyunca К ont H. ile dans ettigini ve elini üç kez öpmesine izin vcrdigini farkettim. Eve vardigimizda kilicim i duvardan ko(iiirircasina aldim, N .’yi .dizleri üzerine çôkerttim ve kilici μirli agina dayadim. “ H. ile düzüçüyor musun?” diye bagirdim. “ Ìtiraf et!” Dchjet içinde kalmi§ti. Vücudu çirpmiyormu§ gibi gerildi. l)i/.lerime sarildi. “ Çocuklarimin üzerine yemin ederim ki sana sadigim.” '»csinde müthi§ bir kirginlik vardi ve gözlerimin içine dog­ li idan bakarak konu§mu§tu. Cevabinda bir an tereddüt hissetseydim ya da gözlerini kuçirmi§ olsaydi onu kihçtan geçirmeye hazirdim ve o da Ih i i i u anlami§ti. Ona böyle bir yeminden sonra nasil inanniiiyabilirdim? Dizlerimden a§agiya ittirdim ve о da yere vißildi. Her kiskançlik saldirisi vah§i bir tutkuyla sonlamvordu. N. yerde yatmi§ inliyordu. Tahrik olmu§tum. “ Onu §imdi düzecegimi biliyor” diye illl^iindüm ve elbisesini yukari çektim. Uyluklan kanla 1iiphydi ve ben vajina kaninm kokusunu alamadigima ..i^irdim. Karim çocugunu dü§ürmü§tü. Ilk dogumumuzdan sonra, onun korkunç çigliklarm i
85

duymamak için, ona bir daha asla yakin olmamaya karai vermi§tim. Öyle delice çigliklar atiyordu ki merhamet gözya§larinda ve ona yardim edememe acizliginde boguluyordum. Kendimi ve ona böyle îzdiraplar çektiren bebegi lanetledirn. ikinci doguma kasten geç kaldim ama Tanri ben: yine de çocuk dü§ürmeye tanik ediyordu. Balik yiizlii embriyonun pihtisi kan içinde y atiyordu. : Bereket versin, kanama daha sonra durdu, acisi geçti ve bir gün içinde N. tekrar hamile kalmak için hazir hale geldi.

Regi каш, dogum kam, çocuk düçürme kam. Kanli kadinlur! B ir erkek köpriinün altmda ne kadar çok su var diyehilir. B ir kadinsa ne kadar kan akti diyebilir. B ir kiz bekäletini bekäret zari yirtildiginda degil, vajinasi ilk kez kanailiginda kaybeder.

87

Sadece N. hamile iken huzur duyuyorum, çünkü dogun hazirliklari, orospulugunu tamamen ortadan kaldurmasa da en azmdan bastirabiliyor. ͧte bu yüzden beni her ne kada mahvetse de, onu hamile tutmak için elimden gelenin er iyisini yapmaya çaliçiyorum. Çocuk yaparak korkularimi e r· teliyorum. N .’nin hamileligi ayrica yararh da çünkü benim diger kadinlara olan açligimm bahanesi oluyor. Hamileliginin son aylarmda bebek için tehlikeli oldugunu söylediklerinden, beni kendine yakla§tirmadi. Hiçbir ikna çabama kar§ilik vermedi. Çildiriyordum ve gidip bir fahi§eyi düzecegimi söyledim. N. bunu sakin bir §ekilde kar§iladi ve onun gerçekten bir fähige olmasim bir sevgili olmamasim istedi. ¡ itiraflara böyle ba§ladim ve fahiçeler için izin aldimj Çok mutluydum, N .’yi fahi§elerin sadece arzularimi canlan* dirdigmi ve ona duydugum sevgiye hiçbir zarar vermedigi*

ni söyleyerek verdigi iznin ne kadar isabetli bir karar oltluguna iknaya çali§tim. Bu, N. Mashka’ya hamileyken oldu. Ancak izin dogumtlan sonra da sürdü. Elde ettigim ayricaligi birakacak degililim. Çok azdigim bir gece N. soguk davraninca yataktan S'iktim ve giyinmeye baçladim. Zehrini saçti: “ Ucuz fahi§elere gitme! B ir §ey kapabilir ve onu bana Hcçirebilirsin!” Önceleri, karima sadik olmadigim sôylentilerinin sosyeіічіс yayilmasmi istemedigim için fahi§elere takiliyordum. N. fahiçelere katlamyordu ama diger kadinlara kar§i kisknnçligx inanilmaz çekilde §iddetlenmi§ti. B ir baloda gôzüm bir kadma takilsa, kuduruyor ve herifin biriyle azgm bir Hörte giriçerek intikamini aliyordu. Bir defasmda, Prenses T ’nin elini ôperken, bagparmagiy!» i§aret parmagim ayirdim ve vajinamn bu sembolünü yaliulim. N. yammizdan geçiyordu ve bunu farketti. Öfkeye knpildi. Çünkü ni§anlandigmuzda onun elini bu §ekilde ôpmllçtüm. Balodan sonraki ak§am, yüzüme bir tokat atti ve иДІауагак bagirdi: “ Neden evlendin benimle? Ba§ka kadinlarin peçinden ковпак için mi? Beni hiç sevmedin, sadece güzelligime iihip olmak istedin о kadar! Artik senin için yeteri kadar tídzel degil miyim? Aç gözlü bir domuzsun” dedi. Onünde diz çôktüm ve dinlemesi için yalvardim, a§kim tl/,crine yeminler ettim. Yine de herhangi bir yeni kadinin kolayca ba§ardigi §eyi, onun artik beni heyecanlandirmadigi Hcrçegini tüm çiplakligiyla açiklayamadim. Böyle bir itiraf N.’nin kalbinde onulmaz bir yara açardi. Çimdiye kadar her §eyi kendisi anladi. Artik umut veren

bir sevgili olarak yapabilecegim tek §ey umutsuzlugun önünde esneyecegi giinü geciktirmekti. Sonra ona evli bir erkegin diger kadinlara asilirken ka­ risina duydugu sevgiyi korudugunu ve evliligin ate§ini besledigini söyledim. Ona bir kadin hakkmdaki olumlu duygularimin düzü§meden sonra nasil bittigini ve N .’ye duydu­ gum arzunun nasil §iddetlendigini anlattim. Kalbime ula§- ; mayan bir co§kunluktan sonra ona arzu dolu olarak ko§tu-. guma inandirdim. Ve о gece abartili bir §iddet ve arzuyla ' uzun uzun diizdiim onu. Artik sadece fahi§eler için degil ayni zamanda daha ba§ka kadinlar, yeni yeni vajinalar için de özgürlügiimiin smirlari iyice geni§lemi§ti. N. zaman zaman safça soruyordu: “ B ir §ey kaparsan ben ne yapacagim?” Otoritemi ve safligim kullanarak onu ikna ediyordum:. “Benim baçima bir §ey gelmez.” Dikkatliydim. Sadece bir annenin yapabilecegi gibi kizlarina özen gösteren mamalarin randevuevlerine gidiyordum. Aynca, düzmeden önce kizlan mutlaka inceliyordum. Vü-, cutlannda kizil lekeler ve y ara arayarak, koltukaltlarini ve kasiklarmi herhangi bir §i§lige kar§i yoklayarak, agizlanmi açtirip dillerini di§ari çikarttirarak özenle muayene ediyor-j dum. Kokudan ve vajinanin renginden herhangi bir iltihap-j lanma olup olmadigim belirleyebilirim. Hatta bir randevu-' evinde “ Doktor” diye çagiriliyordum. ' Koku alma duyum о kadar güçlüdür ki bir kadm regiken onu teghis edebilirim. Annette’den* tanidik bir koku geldigini ve bunu ona sordugumu hatirliyorum:
(*) W olf, Anna Nickolayevna (1799-1857)

90

“ Hangisini daha çok seviyorsun; gliliin kokusunu mu, i inga baligmm kokusunu mu?” dedi. Ringa baligi kokusuyla nefes verirken, giil gibi kizardi. Naschokin ile çingenesi reglken anlayacagim konusunda liirçok kez bahse tutu§tuk. Istisnasiz her zaman kazandim. Halolarda, regi olan kadinlari te§his etmeyi severim. Gençligimin ilk yillarinda dans ettigim kadinlari eger regllerse, bunu anladigimi belli ederek utandirirdim. Egleniyordum ve i'll nazik olanlari bile, koku alma duygusu bu kadar gelig­ li ii§ birinin diger yeteneklerini tahmin ederek kendilerini Itana veriyorlardi.Evet N. fahi§elerime katlamyordu. B ir defasmda diiziiÿllrken, onun yapmadigi neyi yaptiklarini sordu. Heyecanlandim ve aslinda yapmamam gerektigi §ekilde, i§tahla anlalmaya ba§ladim. Bu ttir ayrintilan karmizi igrendirmeden niilatmak olanaksizdir. Ona, tizerime oturan ve ta§aklarimi kizgin sidigi ile yikayan birini anlattim. N. igrenmeyle “ Bu ne pislik böyle” dedi ve benden ii/,akla§ti. Yine de canlanmi§ti. Onu arkadan tutarak pozisyon aldim. Aslinda agzina vermeyi ve о §ekilde bo§almayi istiyordum. Ancak döllimü emmeyi sevmiyordu ve bunu /.orla yapmak her zaman zevk vermiyordu. Kalçasim yukari kuldirdim ve beline bastirdim. Girmek zor degildi. Ama hoÿalmam daha tatli olsun diye istegimi gözlerimin önünde canlandirmadan edemedim... Saçindan fiçkiran bir nehir... N. benimle aym anda geldi, ama belli etmemeye çali§iyordu. Anlattiklanmdan sonra doyuma ula§mak zoruna gi­ lliyordu. Bana sarilmadan, bir te§ekkürler öpiiciigii vermeilen arkasini bana döniip yatti. Bana, arkada§lanmin karilaiinin ve fahi§elerin davrandiklan §ekilde davraniyordu. Ge91

lirler ve uyurlar. Hayir, N. beni sevmiyor ve bana kar§i kayitsizligmi geçirmek için yaptigim her §eyin durumu da­ ha da kôtüleçtirdig inі göriiyorum. îçindeki §ehvet uyandiginda, onu doyurmama izin veriyor; geri kalan diger tüm zamanlarda bana sadece katlamyor. N., beni ve Katrini kiskanarak onu Khlustin’le* evlen-. dirmeye karar verdi. Onu düelloyla tehdit ettim ve ödlekj ortadan kayboldu. Kizkardeçlerini evimize belli bir amaçla getirdigini sonra itiraf etti, ben zaten farkindaydim. Onlan annelerinin tokatlarmdan ve deli babalanndan kurtarmanin di§mda, bénira ba§ka kadinlan düzmekten asla vazgeçmeyecegimi artik anlamiçti ve büyük bir yilgmlikla, bu i§i tanimadigi kadmlarlaj degil kizkarde§leriyle yapmami tecih ediyordu. Zavalli kiz, orman yangininm bir agacm yanmasiyla sona eremeyecegini,1 anlayamiyordu. Oysa yangin ne kadar agaç tüketirse о ka­ dar güçlenir. Ama bunu ona açiklamak istemedim ve sade­ ce ellerimi ovu§turdum. Ellerim i her zaman düzme umuduyla doluyken ovuçtururum. Bu ali§kanligi, çocuklugumun ilk yillannda mastürbasyon yapmaya baçladigimda geliçtirdimi Neden bilmiyorum ama, tek elimle degil de iki elimle; sanki penisimi ellerimin arasmda sikigtinp ovu§turuyormu§çasina yapiyordum. Kendisini tamamen a§ka vermiç, a§ki iki eliyle kavrayan dogam buna yansiyordu. Her ereksiyon ya§ayi§imda, penisim cermete ve Tanri’ya dönü§mü§ demektir.' Ve penisim ne zaman kalksa Tann’nin benimle oldugunu biliyorum. B ir kadma hayir diyemem. Onu en azmdan bir kez ka(*) Khlustin, Semyon Semyonovich (1810-1844)

92

haca da olsa diizerim. Gerçekten de kalbim en kolay kadiiiu aittir. Aza* çoktandir bana ve §iirlerime açikti. Ve flört etmeyc bile vakit kalmadan bana teslim oldu. Katrin de merak tliçinda bir nedenle denemek istedi. Kizkardeçi onun için bir ômek olugturuyordu ve hayatinin sonuna kadar bakire kulmaktan о kadar korkuyordu ki, tereddiit etmeksizin ken­ dini bana ônerdi. Bunu yapmak için beceriksizce bir yol Kcçti, ayagina kasten bir çanta dolusu bozuk para düçürdü. Hôylece N. ve Aza ile birlikte baloya gidemeyecek, evde kalacakti. * Zavalli Koko hiç kimsenin hilesini çakamayacagmi dii{füniiyordu; ama N. ve Aza hmzirca bakigtilar. Koko biraz abartmiçti ve ayagi gerçekten incinmigti. Bir hizmetçi, içi soguk suyla dolu bir legen getirdi ve ayagim içine daldirdim. B ir doktor kadar ciddiydim ve K. utanmadun bana itaat etti. Agri hafiflediginde, yataga yatmasmi ve nyagina buz koymasim sôyledim. Gecelikle yatiyor ve bana alçakgônüllü bir çekilde bakiyordu. Elim i yorganin altina soktum ve dudaklarmi ôptürn. Elim i hiç paniklemeden kasiklarina uzattim. Vajinasinda sakli zevkleri ôgreten bu eli kcndisininmiç gibi kabul etti. î§te penisin zamam gelmi§ti ve Katrin fazlasiyla hazirdi. Agriyan ayagi zihnini ba§ka Iarañara çeker gibi olmu§tu; ama kadinlik hazlarini unutturucak diizeyde degildi. Kizlik zan öyle esnekti ki hiç kan akmadi. Kokom, bu an için çaligkan bir biçimde hazirlanmi§ti. I’enisime kendi kendine uzandi. Sonra bana N .’nin ona se(♦) Goncharova, Alexandra Nickolayevna (1811-1891). Pufkin’in baldizi.

93

vi§menin teorisini anlattiginda neler dü§ündügünü ve geceleri bir eliyle kendini parmaklarken, diger elinin ba§parmagini emerek kendini bir penisi emiyormu§ gibi nasil hayal ettigini anlatti. Bu i§, Aza’yla da aslinda ciddi bir §ey olmasina rag­ men komik bir hale dönüftü. Beni ve N .’yi kiskamyordu ve ona ve evdeki herkese sevgilim oldugunu açiklamaya karar verdi. N.’nin hiçbir §eyden §üphelenmedigine inaniyordu. Aza sadece kendisinin beni hak ettigim gibi sevebilecegini hissediyordu ve N .’ye bu açiklamayla saldirmalsj istiyordu. Boynuna taktigi haçi yatagima sakladi ve hizmetçiler sakladigi yerde haçi bulana kadar biitün evi aratti. Tabii ki N .’nin bundan haberi vardi: “ Ко саті kizkard©* §imden kizkarde§imi kocamdan esirgemem!” Aza N .’den böyle bir “ cömertlik” beklemiyordu ve § a§ mi§ bir §ekilde geri çekildi. Koko daha degi§ik davramyordu. Kendisi ile Aza arasinda bir seçim yapmami istiyordu. N .’yi kaçinilmaz bir kötülük olarak kabul ediyordu. Bense ikisini birden tüm kararlilik ve dayaniklihgimla istiyordum. Çevremde ne kadar çok vajina varsa, о kadar mutlu ] olurum. Belki bir gün bu özel vajinalardan birini tercih ] edecegim.

94

Daha sonradan bu tabloya d’Anthés katildi ve K. onun be­ ni nasil sinirlendirdigini görerek benden intikam almak için она a§ik oldu. Ama karçiligmda bir §ey elde edememi§ti vc pezevenklige ba§lami§ti. d’Anthés’ye N .’nin nerede ve не zaman olacagmi gizlice söylüyor, d’Anthés ayni yer ve /.»manda orada bulunuyordu. d’Anthés’nin ailemizde bir casusu oldugunu ima ettigini N.’nin kendisinden ögrendim. K .’ya bunu açikça sordugumila bir sonuca varmak çok zor bir §ey degildi. Zihni kari§li, kizardi ve kaçmak istedi ama elinden yakalayip kendi­ me çektim ve kulagma: “ d’Anthés’den bir kadin gibi yanirlamldigim biliyor musun?” dedim. K. bana igrenmeyle Itakti ve avazi çiktigi kadar bagirdi: “ Bu bir yalan” . Sonra tmu ustalikla hazirlami§ oldugum cümleyle kamçiladim: "Uzun süre önce farkettigini dü§ünüyordum, çünkü onun • iih oldugu malum yeri her beceri§lerinden sonra sana ar■ ip
95

kasim dönüyor.” Koko benden nefret ettigini haykirdi, elini çekti ve aglayarak odasrna ko§tu. Öciimü aldigimi hissettim ama aym zamanda evimde talihsiz bir dügman edindigimi anladim. Neyse ki ategli bir dü§mam uyu§uk bir dü§mana tercih ederim. d’Anthés’nin oglanci oldugunu ke§fetmi§tim ve haberleri sosyetede memnunlukla yayiyordum. Bunu düzenli bir § ekilde takildigi randevuevindeki kizlardan ögrendim. Gerçek dostlari olarak bana emin bir gekilde, d’Anthés’nin, acimasizca façlarmdan düzülenlerin yirtilmi§ ve kanayan kiç deliklerinden farkh olmayan kiç deligini yalatmak için yüksek meblaglar ödedigini anlattüar. Heeckern* onu evlat edindiginde, artik hiç kimseni^ kuçkulanmak için bir nedeni kalmami§ti. Katka en sonunda buna ikna olmu§tu, ama umut ettigim gibi igrenecegine ona aciyordu. d’Anthés ona Heeckemlerin iflah olmaz tutkularmm bir kurbam gibi görünüyordu. d’Anthés’yle ilgili her §eyi mazur görebilirdi.

(*) Heeckern, L.B. (1791-1884). Hollanda’nin Rusya Elçisi; d ’Anthés’nin babaligi.

Aza’ya a§ik olmu§tum. Tüm direnci onu ilk kez öptügümde diliyle beni ittirme giri§iminde bulunmasindan ibaretti. Ilcni anliyor, isteklerime razi oluyor. Ona “ Hayir, deger luçmiyorum” §iirimi okuyordum. “ Zavalli, zavalli erkegim” tliyerek feryat etti ve bana sarildi. Ben de derinden etkilenmi§tim ve gözlerinden damla damla ya§lar akiyordu. К endimi ne§elenmemi ve N. gönülsüz ve tutkusuz iken, onun gelmesini saglayabildigim için övünü§ümü anliyordu. N.’nin d’Anthés’ye baki§larinda sevinç îçiltilari oldugunu lurketmeye ba§ladim. Bana hiç böyle bakmamigti. Hayatiiiiin geri kalan kisminda, bir ak§am daha iyi görünüp göidnmedigimi sordugunu hatirlayacagim. Bu oyun dolu soruila gizlenmi§ büyük bir aci ve güzellige kar§i duyulan tatшіп edilmemi§ büyük bir ihtiyaç görüyorum. N. bile gôzleri açik bir §ekilde gelirken, hayalinde her /aman geçmi§teki bana bakiyor. Ama Aza beni tüm halim97

le seviyor ve benimle birlegmek istiyor. Böyle anlarda, onun N .’ye bu kadar az benzeyi§ine öyle oburca bir hay-j ranlik duyuyorum ki. j Her zaman güzel kadinlari elde etmek için ugra§tim vej asía güzel olmayan bir kizla evlenemezdim. Güzellik için ï çabalamak insanlar için çok dogaldir ve hiçbir §ey güzelligin yerine geçemez. A§k kasilmalari bu ôzlemi sadece geçici olarak zayiflatir ama §u anda yeni bir enerjiyle tekrar canlaniyor. Yanliç yerde oldugumu itiraf etmek zorundayim; §ayet N. d’Anthés’nin kansi olsaydi daha mutlu olurdu. î§te bu yüzden bu “tatli oglana” kar§i nefretim her gün daha da güçleniyor. Eger d’Anthés N .’nin gôzlerinde bir yara olmasaydi, benim ve onun arasmdaki farkhligi, onu her görü§ünde N .’ye hatirlatmayacakti. Eger N .’yi ko* ye gôtürmü§ olsaydim, kendimi bu uygunsuz kiyaslamadap kurtarirdim ve N. benim çirkinligimi bu kadar çok farketmezdi. Hayir, kendimi kandmyorum. Güzelligi unutmamak için onu bir kez görmek yeter. Evlilik bana göre degildi. Herkes gibi ya§amak istemif ama bunu ba§aramami§tim. Ben ba§kalarinin yaptigi gibi, karimm bir a§igi olmasma izin veremem; bunu farketmiyormu§um gibi yapamam; ba§ka kadmlarla ili§kim varken onlari karimdan saklayamam. N .’ye Aza’yi yatagimiza davet etmesini ônerdim ami aym anda bundan pi§man oldum. Çünkü ili§kimizde bif çatlak daha olu§mu§tu. N. bana a§agilayan bir ifadeyl* bakti ve “ Düçündügümden daha da pissin” dedi. Karimi fuhu§a itmeye çah§mamahydim. Ama о zaman iki kizkai· de§in birlikte sevdikleri bir adami ôpmelerinden daha dop.il bir §ey olamaz gibi geliyordu.
98

Bir giin önce ayni §eyi Aza’y a ônermiçtim. Çaçirdi: "Ikimizle birlikte ne yapacaksin?” Güzel bir §ekilde açiklailiiii ve co§mu§ bir çekilde: “ístedigin her §eyi istiyorum” ilcili. Bu seven bir kadmin ideal cevabiydi. Ve aniden eger N, dogum yaparken ölürse onunla evlenip evlenmeyecegimi nirdu. B ir an için N .’nin ölümünü dü§ündüm ve kendi oltlmümü dü§ündügümde bile hissetmedigim bir korku yerieÿli üzerime. Koko’nun d’Anthés’yle takildigi ve Aza’nin ArkshI u’ya* a§ik oldugu yaz, geri dönü§ümüzde kizkarde§lerin пуп ya§amasma izki verdim. Ama onlari sonbaharda elime

i’rV ’irdim.
d’Anthés ve Koko’nun sevgili olduklarmi anlami§tim. litt liirine anlamli dokunuglar, sevi§ir gibi baki§malarla eie * lyorlar kendilerini. Eger a§iklar iligkilerini cidden sakla4 tiiik istiyorlarsa, erkek ve kadmin arasmdaki iligkiyi yaka■iyucak birisi sosyetede peydah olabilecegi için sosyetede ii Дії özel bir yerde buluçmalilar. Ve birisi bunu farkederse ' /.aman bu tüm sosyeteye açik bir hale gelir. N.’den bu kadar emin olmamm nedeni de bu. Onu l'Anthés’yle sürekli olarak izliyorum. Açgôzlü baki§larmda, iliip olamn baki§lan degil, N .’ye bakan tüm erkeklerde ■»iilügüm, ona sahip olma susuzlugunu görüyorum. Benzer 1 к $ey N. ile de oluyor. Düzü§meyi umut ettiginde §eker '■nliiklarinda beliren gülümsemeyi biliyorum; ama d’Ant“ *иin önünde bu gülümseme yüzünde belirmiyor ve ben üilyiitli bir §ekilde gözlemime devam ediyorum. Bu güипнеуі§ en azindan bir kez kaçimlmaz olarak görülecektir.
iKiftset, Arkadi Osipovich (1821-1881)

99

N. kendisinin bu §ehvetli gülümseyi§inin varligmin farkmda degil. G izli kozumu elimde tutarak, ona bunu kästen anlatmadim. Tanri’ya buna ihtiyacim olmamasi için dual ediyorum.

100

koko beni yatak odasina almamaya çaligiyor. Geceleri odaчііііп kapismi kilitli buluyorum. Bana ait bir §eyim çalindi Niinki. d’Anthés’den gerçekten nefret etmeye ba§layi§imm in'dcnlerinden biri de bu. Kapisini kilitlenmemi§ buldugum bir gece odasina dalilim. Bir çiglik atti ve kendisini saklamak için örtüyii iizeI m çekti. Bu kendisine duydugum istegi daha da arttirdi. e S.iiiki onu daha önce hiç düzmemi§im gibi davrandigi için К mi kinle dolmugtu. Benim olan bir kadin aniden eriçileiiicv. olmaya cesaret ettiginde buna katlanamiyorum. Benim tlilsfilniig tarzima göre sadece bir kez bile düzdiigüm bir Itiulin sonsuza dek benim kalir. ͧte bu yiizden bir erkek Itiliisinin bakire olmasini ister, çünkü bir kadina sahip olan ln'ihangi bir erkek kadmin ya§ammin geri kalanmda kadin Uiniin farkina varsa da varmasa da kadinin üzerinde bir iilk'c, etkiye sahiptir. Katka daha yüksek sesie çiglik atmak için agzim açti
10 1

ama ona çok hizli bir §ekilde yeti§tim ve yiiziine tokadi patlattim. Bastmlmi§ çigligi hiçkiriklara dönü§tü. “ Senden nefret ediyorum, midemi bulandiriyorsun pis maymun! d’Anthés’den hamileyim anladin mi?” diye gözya§lan içinde tisladi. Timaklarimi uzun boynuna geçirmemek için zor tuttum kendimi. O anda sosyetedeki skandali ve ailemin onurunu lekeleyecek söylentileri hayal ettim. Dügmanlarimm, bebe· gin benden oldugu dedikodusunu yayacaklarini biliyordum, Sorunu çôzmenin ve skandali önlemenin tek yolu d’Ant­ hés’yi onunla evlendirmekti ve eger kabul etmezse onunla dövü§ecektim. Aynca Koko’yla evli olmasi onu N .’ye karg] daha az tehlikeli kilacakti. En azrndan o anda öyle görtl· nüyordu. Ama sosyeteye gerçek nedeni açiklamadan d’Ant­ hés’ye meydan okumak için bir bahaneye ihtiyacim vardii bununla birlikte d’Anthés’ye K. ile evlenmesi halinde mey­ dan okumami geri alacagimi bildirmem gerekiyordu. Katka’ya “ d’Anthés’nin gerçekten seninle evlenmesini mi bekliyorsun, ya§h çeyizsiz kiz?” dedim. I K. hiçkirarak ve bana korkuyla bakarak: ( “ Benimle evlenmese bile her zaman ona ait olacagimj’ dedi I Mumun alevi gözbebeklerine yansiyordu, yani “ gôzleri yamyordu” ifadesi burada daha uygun. “ Seni köye gönderecegim. Çünkü onun, senin diginda, yanmda yeteri kadar kadini var. Adimi lekelemene izin vermeyecegim. Yarin gideceksin” Ve o anda, bana en az bir hafta daha kalmak için yalvarmaya baçladi. Daha fazia yalvarmasi için ona zaman tanidim ve ses tonumu birdenbire yumu§attim.
102

“ Onunla evlenir misin?” Tutkulu bir §ekilde: “ Onun için hayatimi veririm!” dedi ve gözlerinden ya§lar bo§andi. Nazik bir sesie: “Onu seninle evlendirebilirim” dedim. Gôzleri kocaman oldu ve agzi açik kaldi: “ Gerçekten? Yapabilir misin?” Neçelendi. “Tüm hayatim boyunca senin için dua edecegim.” “ O zaman bana karp koyma” dedim ve örtünün kenariiii çektim. Kendisini bir topa dônü§türdü ve terledi. Bir an onun için üzüldüm ama tutkum azalmadi ve evliligini ayarlayacagima ve köye geri göndermeyecegime temin etmeyi sürdürdüm. Dügünün aralik sonu ya da ocak ba§inda olabilecegi konusunda söz verdigimde kar§i koymayi birakti. Kami о zamanlarda farkedilir olacakti ve Skandal engellenemez olacakti. Bunu kafamdan çabucak hesapladim ve teminatlanmin kesinligi onu ikna etti. Bana inandi ve rahatladi. Tahrik olmadi ve altimda “Geç gelmeni istiyorum” diye dü§ünerek ölü gibi yatmadi. Ve ben onu düzerken herhangi bir tedirginlik duymadan içine bo§alacagim. Daha önceden hamile kalacagi ku§kusu beni yer bitirirdi. Ama yalniz gelmek istémedim. d’Ant­ hés’yi ona duydugu sevgiyi onun gelmesini saglayarak, gözden dü§ürmek istedim. Onu her §ey daha çok heyecanlandiran hareketi biliyordum. îçeri, di§ari degil, bir yandan diger yana. Rahmine dogru vurmadim ama durmadan sürttüm. B ilg ili bir kadinin bana anlattigi gibi, duvariara sürt ve dibe ittir.
103

Katka kurnazlik yapti ve benden uzaklaçmaya çaligti. Böylece penisim rahmine ula§amayacakti ve ayni anda, о azmadan önce gelmem için ona ögrettigim gibi penisimi siki§tirdi. Neyse ki uzun siire kendimi tutabiliyorum. Parmagimi tükürügiimle íslattim ve kiçimn deligine kaydirdim bu ba§langiçta ho§lanmadigi ama gelirken ho§landigi bir §eydi. B ir kadina yeni bir §ey yaparken, gelecegi zamani tercih ederim. Böylece onu istemeye ballar. Sonra Koko’nun §ehvete teslim oldugunu hissettim ve о da yiiksek ihtimalle d’Anthés’yi hayal ederek kendisini birakti. i§te, maalesef, güçsüzdüm. Yine de bir §ey beni mutlu etti. Onu düzmek hayallerinde olmaktan daha iyiydi. Ve kendisine dogru açilan ve onu sarsan bir §eyi tammi§ gibi inledi. Parmagim sekiz kasilma hissetti. Kasilmalari saymaktan her zaman zevk aldim. Daha önce be§ten fazla olmami§ti ve ¡¿iddetleri hep daha zayifti. Belki hamilelik ve yeni duygulan zevkini daha keskin yapmi§ti, bunun yaninda, vücudu beni memnunlukla tamdi. Son kasilmanin ardindan, tekrar hiçkirmaya baçladi. Koko viicudunun sevgisine sadik kalamama yeteneksizligi nedeniyle асі çekiyordu.

j i ,

j

104

• l'Anthés’ye raeydan okuyabilmek için, kiskançligimi gösii'imeye ba§ladim ya da daha dogrusu prensipte kiskanç ol• Inni, N .’nin etrafinda her görünügünde roliimii kolayca oyiimlim ve her firsat bulugumda ona bulagtim. Kendisini o().irba§lilikla korudugunu ve beni akil ile piiskiirttiigiinii itinif etmeliyim. Hatta bu beni daha da sinirlendirdi ve ona I iii'ÿi kabalagtira. Yeni bir isirasiz raektup aldim. Birkaç ay önce aldigiraa lifiiziyor. Ama bu sefer mektubun kopyalari tanidiklarima ihi gönderildi ve herkes bunu ögrendi. Derhal, d’Anthés’yi iiiinu yazdigi için suçlamak ve bu mektubu meydan okumaVII bir bahane olarak kullanmak için bir plan yaptim. Aym '¡(In düelloya davet ettim ve “ babacigi” “ ogulcuguna” merIniinet dilemek için geldiginde ona ko§ullanmi anlattim. Yiiÿli adam vesayeti altindaki çocugunu К .’ya iki hafta lámele evlenme teklifi etmesi için ikna edecegine yemin etti.
105

Delvig’in daha sonra söyleyecegi gibi, çocuklanm çok ko mik. Aile hayatimm koruyucusular ve annelerini günali» davetten uzak tutuyorlar. Ne kadar çok çocuk olursa о кa dar iyi. Benim için, onun her hamileligi zinalarimi affeilen bir giinahtan arinma gibi. Hamilelik dönemlerinde, N .’nin, göbek deligi gözdrn kayboluyor ve siyah bir noktanin kaldigi bir yuvarlaklign donüçüyor. Göbeginin altmda hamileligin özel, yeni коки suyla vajinasi saklaniyor. Mashka’yi narin pembe vajinasiyla ilk kez gördügünulc zevkin hayata, mucizevi bir §ekilde doniiçmesi nedeniylr heyecandan tutu§mu§tum. N. sadece geldiginde hamile kalabilecegine inamyor. Kii himinin dölümü içeri çeki§ini hissedebilmesi için güçlü lu çimde orgazm olmasi gerekiyor. Ama çocuklar konusundul· arzumu bildigi için bunu kästen sôylüyor olabilir, bu yll/
106

ilcn onun hep gelmesini saglayacagim ama bu her zaman kiiluy degil. Evlilik siiremiz uzadikça, daha da ilgisizlegtifiim için daha fazla güç kullanmam gerekiyor. Kendimi ‘orluyorum; karimi tatmin edilmemi§ birakmamami yoksa onu bir a§igin kollarma itecegimi dü§ünerek motive olmaya Vitliçiyorum. Ilk önce onun miskinliginin arkasindan yetiçmek ve a§ißmun sanatmda tatmin bulmakla ilgileniyordum. Ama bunu Itir kez kendime kamtladigimda, sanatimi diger kadinlara uygulamak istedim. Gecenin ortasmda uyamp N .’yi mastiirluisyon yaparken ve iniltilerini beni uyandirmamak için tulurken duydugumda ferahladim. Ama d’Anthés’yle, kendini parmaklamak zorunda kalinuz, gece giindiiz düzülürdü. Bazen deliriyormugum gibi Kcliyor. Düçiindügüm herhangi bir §ey d’Anthés’yi dügüniiiekle son buluyor. Eger onu öldürürsem, yeni bir hayata, N.’ye sadik kalabilecegim sakin ve sofu bir hayata ba§lavnbilecegim. Bu diigiinden sonra ya§adigim duygularm, ya­ rn mutlulugu gerçekten elde edebilecegim inancinm aymsiIII, d’Anthés’nin ölümünii istemem nedeniyle hissediyorum. ( illnahlarimdan, kusurlarimdan, tutkularimdan ve hatta borçliinmdan kurtulacagim. Kifiligim kaçimlmaz diielloyu beklerken sinirli ve ateçli Inr hai almaya ba§ladi. Рек tabii herkes arkamdan fisildivor ve dedikodumu yapiyorlar. Benim fevri davram§lanm çocuklanma da yansiyor ve herhangi olumsuzluklannda, bu davram§ ne kadar küçük nlursa olsun, hu§ agacindan sopami kavnyorum. Kalbim merhametle ta§iyor ama elim §eytan tarafindan yönetiliyor. Mashka’nm eteklerini kaldinp ilk kez hu§ agacindan sopay107

la vurdugumda “ B ir daha yapmayacagim” diye ciyakladi, N. odaya segirtti, sopayi elimden kapti ve kizini odadau uzakla§tirdi. Koltuga çôktüra ve geceyi müthi§ bir yorgunluk duygusuyla orada geçirdim. Artik çocuklari cezalandi-i rirken kapiyi kilitliyorum. N. feryat figan benim delirmiç ) bir hayvan oldugumu ve onlara bir baba degil bir dü§man . oldugumu haykmyor. Kim bilir, belki de hakhdir. Çocuklara ayiracak vaktim yok. Yazi yazmaktan ve kadinlardan, Mashka ve Sashka’yla* oyun oynamak için na­ dir olarak vakit kaliyor. Grishka** ve Natashka*** hâlâ bilinçsiz çocukluk evresindeler ve onlarla yapabilecegim hiçbir §ey yok. Bebeklerden en biiyük zevki onlari misafirlerime gösterdigimde aliyorum. íy i bir §iir yazdigimda duydugum gibi onlarla gurur duyuyorum. Çocuk odasina gidip, yataklarindan çikarir, birini digerinin ardmdan misafirleriu görmesi için sessizce durduklari oturma odasma getiririmj Yiizleri kedi yavrulanni hatirlatiyor ve misafirler siradakì çocukla bilyiileniyorlar. Ama çocuklar genellikle beni kizdinyorlar ve ben de onlardan uzak durmaya çalifiyorum, Aglamalari ve gereksiz gíiriiltiileri, hastaliklari herhangi bir §eye konsantre olmama engel oluyor ve zamanimi aliyor,! Sadece yarim saatlik sabrim var, daha sonra kaçmam gere· kiyor. Çocuklann aci çekmesi benim için katlanilamaz bir §ey, hatta bu aci çekmeleri keskin diçler kadar kaçmilmaV. ve gayri tehditkâr olsa da. Kendi acizligime feryat etmck istiyorum, kalbim merhametten parçalara bölüniiyor ve on
(*) Puçkin, Alexandr Alexandrovich (1833-1914). Pujkin’in oglu. (**) Pu§kin, Grigori Alexandrovich (1835-1905) Pu§kin’in oglu. (**) Pupkina, Natalia Alexandrova (1836-1913) Puçkin’in kizi.

108

Ian yaratmakla suç i§lemi§ gibi hissediyorum. Çocuklarimi acilarmi gözönüne almadan yaptim. Kendimi N.’yi kiskanmaktan, zevkin kesilmesinden ve onun di§mda Helmekten kaynaklanan acidan kurtarmak için çabaladim. (ìenellikle, onlarin küçiik ellerine, bacaklarma, yüzlerine hakiyorum ve onlarin benim kemigimin kemigi oldugu biltfisi içimi §iirsel bir hayranlikla dolduruyor. Ama sonra kandirildigim, bir kafese yönlendirildigim ve içine kilitleniligim duygusu ile yer degi§tirdi. Çocuklara kar§i sonsuz sorumluluk, içinden asla kaçamayacagim bir kafes. Her ne kadar- gönüllii seçtiysem de sorumluluk bana /.ulmediyor. Insanlarm örf ve adetlerine kapildim ve akliШ111 uyarilanna ragmen onlara uydum. Artik aile hayatimda hiçbir iyiligin olamayacagma ikna oldum. Bu tür itiraflar babalik duygularimi güçlendirmiyor. Ba§langiçta sadece kendi onurumu koruyordum, sonra kanmin onuru buna eklendi. Artik çocuklanmin ve baldizlaninin onurlarma da özen göstermek zorundayim. Koruinam gereken onur giderek biiyiiyor ve zedelenmesi inanilmaz derecede kolaylaçti. Her an tetikte olmaliyim. d’Antliés’nin varligi bile onuruma tecaviiz ediyor. Bu nedenden ilolayi onunla vakit geçirmeden dövü§meliyim. Çar, sanki önceden tespit edilmi§ gibi, ölümiim halinde N.’ye ve çocuklara bakacagim söyledi. Bu da onuruma bir xttldiriydi, çünkü bu tür bir özeni ancak metresine gösterirtin. Bunu ona açikça söyledim. Koltugundan kalkti, görü§nicmizin bitmi§ oldugunu söyledi. Bezobrazov* davasmi U'krarlamaktan korkuyordu ve benden olabildigince çabuk
\*) Hezobrazov, Sergey Dmitriyevich (1801-1879) Rivayetlere göre, I. Nickuliii’yi, karisi ile ilk geceyi geçirme hakkim kullandigi için tokatlaiiu§tir.

109

kurtulmaya çali§iyordu. , Sût anneleri sik sik diizíiyorum. Bu özel bir zevk veri« yor bana. Onlari, çocuklari emzirirlerken düzmeyi seviyorum. Ba§langiçta, içlerinden biri çocuklarin yaninda utandi ama sonra ali§ti. Onu elleri ve dizleri iizerine yerle§tirdinf çocuklari da altina koydum. Büyük, süt dolu memeleri, bei beklerin arayi§ içindeki agizlarinin üzerinde asili bir §ekildc sallaniyordu. Kalçalarim kamburlaçtirdi ve gögüslerini çocuklarim emebilsin diye onlara yaklajtirdi. Sonra penisiml içeri soktum ve nerdeyse hemen ve bir postada birkaç defaj geldi. Emenler olmayinca gelmesi daha uzun sürdü.

H O

Asik oldugum zamanlar, içim mutlulukla doludur ve ne HV P ’miç ne de gelecek beni endiçelendirmez. Eger kalbim |nt(jalirsa, ölümle son bulan düçüncelerim geçmiçe ya da ISpIccege dönerler ve hiiziin sarar beni. Bu nedenle a§k, HUI zamanlardan tek kurtulu§ yolu; bizi geçmi§ ve geleu-'klen korur; zaman o anda, bu mutlu anda durur. I iger a§k birisi için zamam durdurmuyorsa, bu zamani ilimlurmak için tek yol daima a§ik olmak demektir. Ve siiu'kli olarak bir kadma a§ik olmak olanaksiz oldugu için Ιηίι stirekli olarak farkli kadinlara a§ik oluyorum.

111

ï

Çiplak gögüs öpülmek ister ve gögüs ucunu çevreleyen ha­ le kutsal bir i§arettir.

112

Vajinanin ahlaksizligi gerçekte savunmasiz olmasindan kaynaklamr. B ir penis kalkmayabilir. Ama bir vajina reddedeinez. Sadece baçlangiçta isteksizlikten dolayi agzi kuru ola­ bilir, kendi tükürügünüzle onu lslatmamz mümkiindür ve isteksizlik yok olur.

113

Kadinlar sahtekârca, sosyete hanimefendileri istemiyormuj gibi, fahi§eler düzer gibi verirler.

114

Mutlulugun iki biçimi vardir. Вігі bir kadrna sabirsiz bir halde umutla giderken ve digeri bir kadindan ve tutkudan kurtulmu§ olarak geri dönerkendir.

Kont M. Paris’den yeni geldi ve ben de kadinlarla ilgill sorularimla kontu sikiçtirdim. Kadinlarm inamlmaz biçimde güzel oldugunu, hatta sokaktaki fahi§elerin bile kraliçelct I andirdigmi söyledi. “Kaç tane denedin?” diye sordum merakla. “ Hiç” dedi. Kendimi bir an onun yerine koydum. Olacak §ey degildi. “ Bôyle bir firsati nasil kaçirabilirsin?” Paris’de zamanim bo§a harcamiçti. Bu büyük bir tem bellikten ba§ka bir §ey degildi. M. bu sözlerime kar§ililt hiçbir §ey söylemedi ve sadece hüzünlü bir tavirla bakli, Duramadim ve: “ Neden, neden en azindan birini düzmedin?” diye soi dum. Kont: “ Çünkü karimi seviyorum neden bu” diye cevap verdi. Ve ben bôyle basit bir açiklama kar§isinda utandim.
116

/»mania, mumlari yakmak bile zor gelir ve karinin vajina«inu bakmadan onu karanlikta düzmeye ba§larsin. Diger bir ilcyi§le, vajinasmi, kasilmalan unutarak, sadece ellerinle voklayarak hissedersin. Ona bakmanm ve onu koklama liazzi yoktur artik. Bununla beraber tembelligimi yenmek K'in giiç harcarsam, karanligi dagitmak ve vajinanm etrafmilii yogunlaçmak için hevesli olan yeteri kadar mum yakarM ve karimin bacaklarini açip penisimi vajinasina daldrrim Miadan, temiz bir görü§le ona uzun uzun bakarsam, hayranlik yeniden uyanir. Eski güciinde olmasa da benzer bir haz viikalanabilir. Hayranliga dönü§mü§ bir a§ka duydugum açlik beni hâ1 bilinmeyen, görülmemi§ vajinalara yönlendiriyor ve hatta ( 1 N ’nin a§kim kurtarmak ugruna bile bu zevkin §iddetinden n/,geçemiyorum.

117

Bütün kadinlarin degil, sadece bir bölümünün beni arzul digim bilmek ne kadar kötü.

118

Kadmin kasik killari bir mucize gibidir. En mükemmeli, urasindan derinin görünmedigi, koyu renkli ve kalin killardan olu§an dtizgün üçgendir. Eger killar inceyse benim için giizelligi azalir. Bazen killar kalmdir ama üçgen olu§mami§tir. Sadece dudaklari kapatan ince bir §erit §ekli vardir, böylece killarin arasinda kel bölgeler görünür. Bunu da begenmiyorum, ama §imdi N .’nin mükemmel yuvarlakliklarinda kusurlar bulmaya çali§iyorum.

Bana en çok haz veren §eylerden biri de sirtüstii yatmak ve gözlerimin öniinde yanaklarin kalbini görmektir. Ba$i kasiklarimda, ba§im bacaklarimn arasinda. Dilim bizirma kolayca ula§ir ve eger ba§imi geriye yatirirsam ambrossanin* sizdigi vajinasinin giri§ine ula§ir. Artik dinleniyoruz, böyle uykuya dalmak isterim. Ama gerçek bana izin vermez. Vajinanin tüm detaylarini görmek, kokusunu içime çekmek ve kasiklarimda sicak sicak nefes alip veri§ini his-, setmek ne kadar tatlidir. Biraz uzaklaçirim. Kar§imda kiri§ikliklarin bir noktada birle§tigi mükemmel bir kiç deligi vardir. Yanaklan ayiririm ve koku biraz daha güçlenir. 0 cevap olarak penisimi yalamaya ba§lar ve dilimi çagirmak için, biziriyla dudaklanma vurur.

(*) Yunan mitolojisinde tanrilarin içkisi.

120

Kan kadinm büyülerinden biridir. Her ay doga kadini ora­ sindan yaralar. Kadin her ay kanayan iyileçmek bilmeyen bir yara gibidir. Daha da güçlenen kokuyla titrerim ve bu zamanlarda bir kadin benim için özellikle arzulamr bir hale gelir. Onu o günlerde düzersem, penisim bana etine soktußum bir hançer gibi görünür. Onu ne kadar uzun ve derin sokarsam uyluklan o kadar çok kanla kaplanir ve zevkle kan§ik acidan dolayi inler. Bu onun son nefesi mi yoksa ÿehvetinin sonu mu? Kanli düzü§ü, penisimle küçük daireler olu^turarak derinliklere dalmayi çok seviyorum. Aynldigimizda sevgilim ve ben belimize kadar kanla kaplanmi§ oluruz. Sonra temizleniliz ve ayrilirken parmagimi vajinasina kaydirir ve kam üzerinde kuruturum. Eve dönerken zaman zaman burnuma götürür ve o harika kokuyu içime çekerim. Parmagim ertesi gün bile içine daldirdigim cennetin tatli andarmi sizdirir.
121

Bizir, parmagimin altmda çirpimyor. Basit dokunsam gele· miyor, biraz daha güçlü bastirinca cani yarayor ve benden uzakla§iyor. Onu sonra el yordamiyla yönlendiren kör gibi* yim. Ama yolu iyi biliyorum ve bir kadm beni hazlarin aterine tutkuyla çeker.

Seviçtigim her yeni kadin, Tann’nm beni içine yerlegtirdigi bir evren gibidir. B ir defada birden çok sevgilim oldugunda bir diinyadan digerine seyahat eden bir seyyaha dönerim. Bu beni bir yalanci yapiyor çünkü her kadin benim için tek olmak istiyor. En azindan herkes hangisini sevdigimden ve digerlerini sadece düzdügümden emin olmak is­ tiyor. Bu inanç kadinin sadece vücudunu degii ruhunu da benim yapiyor. Her birine sadece onu sevdigimi sôylüyorum ve bu kutsal bir gerçek. Çünkü coçkunluk anlarmi paylaçtigim kadina kesinlikle agigimdir.

123

Siirekli aym vajinayla olmaktan yoruldugumda, о vajina benim için vajina olmaktan çikar. Fuhu§un giinahi ve tatliligi, bize dogaya kar§i koymayi ögretmesidir. Onun yasalarina göre §ehvet evlilik içinde ölmelidir ve diger duygulara, tatliliga, çocuklara özen göstermeye, arkada§liga dönü§melidir. Fuhu§ yeni bir vajinanin §ehveti tekrar canlandirdiginm kamtidir. Ahlaki ya§am kadini ve erkegi, коса ve kari statüsüne çekmek ve böylece çocuk yapmalari için gerekli olan çehvete çok kisa bir zaman stiresince izin verir, kari ve коса zaman zaman birbirinin içinde tatli çnpinmalar yaçarlar. Evlilikteki §ehvet her ne kadar ihtiyaçlanni giderse de hizla yok olur. Ônlerindeki yol bir kez titreyerek geligtikleri aliçkanlik çôliinden geçer. Evlilikten ônceki sefil hayatim bana vajinaya degil vajinalarin çeçitliligine hayran olmayi ögretti. Tutkunun azalmasina kar§i bu tedaviyi bir kez tattigimda buna evli bir adam kadar ihtiyacim oldu.

Bekârken degiçik ili§kiler yagamayan erkek için evlilikteki §ehvet yava§ça azalir. Bununla beraber bunu farketmezler ve farkettiklerinde artik çok geçtir, çünkü ya§lanmiçlardir. Karima kar§i tutkum evlendikten bir ay sonra geçti hatta N. daha evli kadm bile konumuna ali§mami§ti. Sadece karima sadik kalirsam hayatimin geri kalan kismmda diger bir vajinayi deneyemeyecegim dü§üncesi beni engellenemez olan ölüm dü§üncesinden daha çok korkuttu.

125

Adern ve Havva, yasak meyveyi tattiktan sonra utanci ögrendiler ve çiplakliklarmdan utandilar. Utanç §eytan tarafmdan yaratilmiçti ve böylece Tanri utanci farkettikleri için giinah içlediklerine karar verdi. Tanri onlari cennetten kovdu ve teselli olarak onlara zevki verdi. Adem ve Havva utanç hissetmediler ve utancin yoklugu onlara Cennet’de yaçadiklari süreyi hatirlatti. Sevgililer de aym §ekilde utançsizliklannda birbirlerinden ônce cermeti bulurlar. Ama Çeytan bo§ durmadi ve utanç panigi ile ku§atilmi§ insan toplulugunu yaratti. Tanri titreme giinahmin geçip gidecegini bilerek erkegin kansinm olmasina izin verdi ama yeni kadinlarla zina etmesine izin vermedi. Giinah yeniden canlanir ve devam eder, toplum tarafindan saglanan kadinlarm çeçitliligine teçekkiirler... ínsan Tanri’nin eseridir ve insan toplulugu §eytan’in eseridir.
126

Tanri Adem ve Havva’yi sadece cennetten kovmakla kalmadi, yasaklari da on katina çikardi. B ir tanesini bile çignersen cennete gidemezsin. B ir tanesini zina yapmakla çignedim ve ikincisini d’Anthés’den kurtulurken Vigneyecegim.

127

ínsanlarin yalan söylemelerinin kaynagi, utanç duygusudui, Utanmak bazi özelliklerin gizlenmesindan ba§ka anlam ta$i· maz. Utançtan kurtularak yalandan kurtulacagiz ve §eytanî insan toplulugundan geriye hiçbir §ey kalmayacak. Dünyd iizerinde sadece mutlu açiklar olacak. 1

128

Iç karartici bir gerçek, ama tutku hiçbir zaman sevgi gibi uzun ômiirlü olmaz. Bu yiizden insanlar ebedi tutkuya de­ gil ebedi sevgiye yemin ederler. Baçlangiçta tutku о kadar Htiçlüdür ki onu yati§tirmak için bir digerinin ardmdan bir kez daha gelmek gerekir. En sonunda zayiflar, gev§ek bir ÿckilde kafasim kaldirir ve kadmdan uzun bir siire kurtulmak için bir defa yeterlidir. Arta kalan ise yorgun tutkusu, sadakatsizlikle tamamen bitiren sevgidir. Zifaf yatagi, kendi mezanna dônü§en tutku beçigidir.

129

Ayri oldugum zamanlar, karimi çok ôzlüyorum. Seyahatle· rimde karim aklima geldiginde, öyle arzulu haie gelirim kl etrafimda beliren herhangi bir kadini düzmem gerekir. Benirnle siirekli seyahat eden Alman aktrisleri, yollann iize· rindeki lokantalardaki sokak kadinlarini... Onlara §ehvet ytl · zünden ihtiyaç duyuyor degilim; her biriyle beraber olurkcu kanmi hayal ettigimi Tann biliyor. Sibirya’dan* geri dönerken belsoguklugu kaptim. N.’ye yazdigim mektuplarda elim bo§ dönmeyecegimi garanti ederek, tedaviyi bitirmek için Boldino’ya** gittim. Zifnl yatagimiza dönmeden önce bir doktorun beni muayene edip iyile§tigimi dogruladigi Moskova’ya ugradim. En sonundu
(*) 1833’te Puçkin, tarih araçtmnalan için bilgi toplamak amaciyla Sibil ya’ya gitniiÿtir. (**) Puçkin ailesine ait kôy. Puçkin edebi eserlerini orada ortaya çikarmayi se venni?.
130

•vime ulaçtigimda N. evde degildi, bir baloda dans ediyortlu ve dogrudan oraya gittim. Bir u§aktan N.’ye acil bir Ijimin oldugunu söyleyerek onu gidip getirmesini sôyledim. Onu arabada kalkmi§ bir penisle bekliyordum. Yakla§tigmi HÖrdügiimde penisimi di§an çikardim; güzelim kapiyi açti ve onu bumunun tarn öntinde gördü. Sogumuçtu ama onu uygun bir yerde isittim . Ah ayn lik! Sonsuza kadar Mlrmeyecekse o kadar iyi ki! N. daha ônce hiç olmadigi kadar açti ve gecemiz uykusuzdu. Ama ertesi giin aliçkanlik geri döndii ve mutluluk hüzünle yer degi§tirdi.

Kütüphanemde yüzlerce kitap var. Büyük bir çogunlugimii okuduktan sonra ya da onlara §öyle bir göz gezdirdiklni sonra dokunmadigimin farkina vardim. Ama onlardan km tulmayi dü§ünmüyorum. Ya giiniin birinde §unu ya da dl gerini açmak istersem? Son parami fahiçelere harcadipim gibi yeni kitaplara sahip olmak için harciyorum. Yeni kl tapian satin almak onlan okuma zevkinden çok farkli b it zevk. Dikkatle muayene etmek, koklamak, sayfalarini rm maralamak mutlulugun ta kendisi. Kitaplarim bendeki sahip olma duygusunu güçlendiriyni îstedigimde kullanabilecegim elde edilebilirlikleri ile güvn veriyorlar. Kadinlar da aym. Birçoguna ihtiyacim var ônümde kitaplarin yaptigi gibi açilmak zorundalar. H ;m göre kitaplar ve kadinlar birçok yönden benzerdirler. Il' kitabin sayfalarini açmak, bir kadinin bacaklarim ayirin> gibidir. Bilgi gôrüçiinüze açilir. Her kitabin kendine has
132

kokusu vardir: Bir kitabi açip derin bir nefes aldiginizda, mtirekkebi koklarsiniz ve bu her kitap için farklidir. Bakire bir kitabin sayfalarim kesmek anlatilamaz bir zevktir. Aptal bir kitap bile onu ilk kez açtigmida zevk verir. Kitap zekileçtikçe, beni kendisine daha çok çeker ve kabinin giizelligi benim için önemli degildir. Bu kadinla söz konusu oldugunda ister istemez dogru degildir. Yetenekli bir adam nasil seviçtigi kadini doyuma ula§tirubilirse, dokunmayi ve bakmayi bilen biri de kitabin ger(,'ck sahibi olur. Bilgisinin ho§lugunu onu kavrayabilecek olan herkese verecektir. Bununla birlikte, kitaplarimi kiskaiiirim ve okumasi için herhangi birine vermekten ho§lanmam. Kiitüphanem benim haremimdir.

133

A§kin bir boyutu da sevgiliyi kaybetme korkusudur ve Im insani körle§tirir. Bu korku davrani§larimiza yansir ve hli kadin buna karçi oldukça hassastir. B ir kadma kar§i kayi· sizlik bize huzur ve özgürlük verir, çünkü deger vermehr gimiz bir §eyi kaybetmekten korkmayiz. B ir kadm özgüi Ift gümüze saygi duyar ve güç kar§isinda oldugu gibi boyun eger. B ir kadinla iliçkideki gücü erkegin onu kaybettiginj» verdigi degeri saklamasindaki cesaretine baglidir. Bu hli Stoaci’nin ölüme kar§i takindigi tavra benzer. Ölmeye ha/ii olmak bir erkegi özgür ve dayanikli yapar. Böylece eike gin aynliga hazirlikli oldugunu gören kadm güçten dtlÿci. güçsüzleçir. Bu zayiflik onun erkege kar§i sevgisi halnir gelir. Bununla birlikte her zaman birkaç sevgiliye sahip n i mak kayitsiz kalmanm yoludur ve bu size sevgililerini/ln bir tanesini kaybettirebilir.

134

Aza’yla seviçirken, altimdakinin N. oldugunu düçünüyorum ve N. ile sevigtigim zaman Aza’yi... Bu hiçbir kadinin beni tatmin edemeyecegi anlamina mi geliyor? Arzularim ttylesine talepkâr ki gerçek onlari ayarlarken zor anlar yagiyor.

135

Neden bir erkegin “ bir kadini düzdügünü” ve “ bir kadinm bir erkege verdigini” söylerler. Oysa her §ey kötü bir §iir*i dir: B ir kadrn vajinasina penisi alir; penis erkegin kadrna verdigidir.

“ Dügkiin” kadinla, bir fahi§enin arasmdaki fark, fahigenin kendisi için kesin fiyati biçmesidir. Halbuki “düçkiin” bir I kadin kendisini kesin bir rakama mahkûm kilmaz ve miimkiin olanin en fazlasmi almaya çaliçir.

137

Baleyi sevmemek miimkiin mii? Bu a§agilik toplumda (,'ψ · lak bacaklan görmenin ve adiniza hiçbir tehdit gelmulon onlara açikça hayranlik duymanin tek yolu budur. Dans **· nati kadinlarin bacaklarim seyretmeyi uygun kilar. Belkl bir giin sanatm tüm affedici giicii öyle zarif hale gelaceli ki bir dansçinin açilmiç bacaklarina dikkatle uzun uzun b e kan seyircilere ahlakliklari nedeniyle isyan edilmeyecrk Neyse, о zamanlar çok uzak...

138

lïger sadakat diye bir §ey varsa, bunun nedeni tutkulann cunli kalmasi degil, iradenin tutkulara boyun egdirmesidir. Diger kadinlara duyulan susuzluk yok olmaz, zamanla arlur. Bununla birlikte saygi, sevgi ve degerli bir iligkide risk alma korkusu sizi zinadan uzak tutar. Birçok erkek difler kadinlara kar§i §ehvetlerini kendi derinliklerinde saklarlur ve i§iltilarim hâlâ görürlerse deh§ete kapilirlar. Digerleri ona kafesteki bir hayvana bakar gibi bakarlar. Ama kaIcse ne kadar güvenilebilir?

139

Sadece evlilik baglarini, sadakati canlandirarak karmizla yeniden §ehveti yakalayabilirsiniz. Sevgilileri kastediyorum, i§te §ehvet bu yüzden günahtir. Çünkü onun yazgisi ölüme dogru çizilmiçtir ve eger ate§ alirsa evlilik digindaki kadin· lar yüzünden gerçekleçir. Asil günah kavramina, §ehvet a $ km dü§mam oldugunda i§te böyle varinz. Коса ve kan arasindaki cinsel birle§me günahsizdir; çünkü §ehvet olma dan yapilir. Bütün evlilik di§i iligkiler §ehvet doludur ve bti nedenle günahkärdirlar. Bununla birlikte evlilikte §ehvcli yeniden canlandirmak için yapilan tüm giri§imler, aynlmak dahil, kötüdür. Aynlik halinde коса ya da kanya zina arzu suna boyun egdirdigi için, §ehveti kisa bir süre için tekrai canlandirmak evliligi tehdit eder. Evlilik her ne kadar bas langiçta tutkunun çekimi ile olsa da tutkuyu yok etmek için yaratilmiçtir. Tutkuyu tutkuyla çignemek. Evlilik megrulugu ve §ehvetin elde edilebilirligi ile се/
140

beder. Baghlik yemini ederken §ehvetten el çekmeye yemin ettigimizden de ku§ku duymayiz. Evlilik insanlan çehvetten §ehvetle uzaklagtirmak için yaratilmiçtir. Bunun yanmda saglam bir evlilik ugruna evliligi §ehvetin yoklugunda yapmak zorundasmiz. Nefsini tutma!

141

Bedenin gururu §ehvettir; ruhun gururu a§ktir, bu gurur ruhun §ehvetinden ba§ka bir §ey degildir.

142

Kadinlar hakkinda ögrenilenler arttikça, onlarin gerçekte kar§ila§tirilmalarinin anlamsiz oldugunu anlarsin. Birinin digerinden daha iyi ya da daha kötü olmadigi yönündeki düçünceler ikna edici hale gelir. Tanidigm her kadin yeri degi§tirilemez bir kadmdir ve hiçbir a§k yok olmaz ve sonsuza kadar içinde seninle kalir. Böylece her kadin unutulmazla§ir. Fahi§elerimi, aklima getirdigim sosyete güzelleri kadar net hatirliyorum. Her kadin kendine has bir §ekilde gelir, hepsinin taklit edilemez bir vajina masali vardir ve penis en sonunda bu farkliliklari hissetmeye ve takdir etmeye ba§lar. Kendisinden yoruldugum bir güzelle sevi§irken, güzel olmayan bir kizin vajinasini aklima getirebilir ve onu hayal etmeye ba§layabilirim. Bunun ardindan da tatli bir kizin güzel olmayan birinden daha iyi oldugunu söyleyebilirim.
143

Bir giizel benimle estetigin ve halkin kanaatinin görü§ nok· tasmdan itibaren övünür. Ona sahip olmak herkesin beni kiskanmasina neden olur ve bu beni gururlandirir. Bu duw gularm §ehvetle alip veremedikleri hiçbir §ey yoktur. ™ Genç bir delikanhyken, vaktinden önce kutsadigim illt vajinamn ortaya serilmi§ harikaligiyla kahrolmugtum ve 0111Ц sadik kalacagima söz vermiçtim. Ama bu putperestlik Vfi çirkti. Birçok ikona vardir ama Tanri tektir. \ Vajinaya tapiyorum ama §u ya da bu kadina degil. Du· amn ate§i zayifladiginda bu ate§i kurtarmak ugruna yeni bir vajinaya yönelirim. Hiçbir kadrn kadinlar dünyasinm yerine geçemez. Bir gezgini yolu üzerindeki degi§ik tapi * naklarda dua etmek için durdu diye kirn azarlayabilir? Çünkü, aym Tanri’ya dua etmektedir.

144

Vujina hakkinda konugmak zor. Çünkii о mükemmel. Kut!» I bir uyum varsa onun sahibi vajinadir. Kusursuz olmayun bir §eyi kolayca görebilir, kusursuzluktan neden ve па­ щ uzak oldugunu, kusursuz hale gelebilecegi yollan gösteі ichilirsiniz ve burada sabirsiz duygulara teslim olmamak Için gayret sarfetmek, bu konuda diigünmek ve tapmmak ¿orundasiniz.

145

Oyunculuk sanati, canlandirilan karaktere digardan bakabil meyi ve bu çerçevede hayat verebilmeye dayanir. A§ki b · e timlerken, onu denemezler ama öylesine ikna edici davran mak zorundadirlar ki seyirciler onlara inansin. Aktrisler a $ kin kutsal duygularini taklit ederler ve daha inandirici ya lan söylerler, daha fazla ün sahibi olurlar ve daha çok pa­ ra kazanirlar. B ir aktrisin sanati, bir fahi§eninkini andinniyor mu? Belki de bu yüzden toplum onlara fahi§elere yaptigi gibi iyi gözle bakmiyor. Aktrislerin bu kadar kolay o lmalarinin nedeni bu degii mi?

146

Bir kadmin gtinahlari hakkinda konu§uldugunda, konu asla vajinasma getirilmemeli. Çünkü bunun için yiiceltilmelidir. Vajinaya sahip olsa da iliçki siiresince kayitsiz kalabilir. Bu, vajinanin kutsalligina kar§i içlenmi§ en biiyiik dinsel suçtur. Kadinlann giivenilmez olarak ele§tirilmesi, erkek tutkuyla yanarken, kendisinin soguk kalabilme yetenegi yiizündendir. B ir kadin, ba§kasiyla degil sevgilisiyleyken, onu güçlü bir tutku gösteriyormu§ gibi yaparak kolayca aldatabilir. Bo§alma, bir erkegin sevgilisine olan içtenliginin reddedilemez delilidir. B ir kadmin önerecegi herhangi bir delil uldatici olabilir, çünkü kisa bir çaliçma vajinasmda ve kiç deliginde kasilmalara neden olabilir. Erkek düzmekten her zaman ho§lanir ama kadm genellikle kayitsiz ve hatta bazen mide bulandincidir. Bu kadmin dogasmm habisligidir; bu onun acinacak kusurlulugudur.
147

Vajinaya üzerine о kadar düçünmeme ragmen, hâlâ ona baktigimda neden bôylesine güçlü duygulara neden oldugunu tam olarak anlayabilmiç degilim. Benim için ona bak· mayi sürdürmek her zaman zor oluyor ve vajinanin çig etmi gören bir hayvan gibi saldirmamak ve onu sivri uzun diçlerimle delmemek için kendimi zor tutuyorum. Sevgili vajina iliçki süresince görülmez ve eger ona bakmak için penisimi tamamen diçari çikarmadan geri çekilirsem vajina yi killa süslenmi§ ama kahretsin ki penisle tikanmiç görürüm. Bunun yanmda tattigim zevk beni çildirtir ve sonu götürerek susuzlugumu vajinaya zihinsel soku§ ugruna g i· dermek zorundayim. Oysa düzerken, vajinayi degil sevgilinin yüzünü görilrüm. Yalarken bile vajina gôzlerime о kadar yakindir ki yeterince dikkat edemem. Çünkü gôrüçüm bulamktir ν· ι onu agzimla kapatmm. Ona hayranlik duymak için uzakla
148

§irsam, sahibi ateçli bir baki§ degil ate§li bir dokunu§ istemeye ba§lar. Önünüzde utanmadan ali§ilmi§ olarak bacaklanm ayirm iç ve dizlerini kirmi§ vaziyette yatmi§ kadin. Harikaya bakiyorsunuz ve üzerinizdeki gücü muhakkak. Akil zeki olma­ ya ve vajinanm sadece derinin kivrim lari oldugunu mirilda.narak ateçinizi sogutma giriçiminde bülunur ama kalbiniz farkli çekilde inanmaktadir. Vajina hayatin ve ölümün sirr*. dir. Bu pembe, kivircik killarla gölgeli, nemli et vajinanin bu hipnotize edici görünü§ü Tanri’nm suretidir. B ir vajinaya iman etmek tek Tanriya imandir. Ahlaksi^. lik, birçok vajinaya tapmak paganlarm çoktanriciligina ben­ zer. Altin Çag’m paganizm zamanlarinda özlenmesinin nedeni bu mudur?

149

Herhangi bir kadin bile beni §u sondarla kendine çeker: Ne tiir bir vajinasi var, biziri biiyiik mii, küçük mii, nasil bir kokusu var, dudaklan ne biçimde, küçük dudaklari bil· yük olanlarin içinden mi çikiyor yoksa içlerinde mi sakla· myor, bacak arasmda kil var mi? Tüm bunlar ve daha faz· lasi bilmenin zevki, titreme ve sevginin ilhamidir. Bir kadin yürür ve ben dudaklannin birbirine nasil sürt· tügünü görür gibi olurum; ama bizrn yüksekte oldugu için yüriime düzmenin yerine geçmez. Isa eger gerçekten “ Kim ki bir kadmin ardmdan §ehvel· le baktiysa o zaten kalbinde onunla zina etmigtir” demigse, onun §ehvet konusunda cahil oldugu kesindir. Eger bir er­ kek bir kadma bakarsa bu zaten §ehvet olur. Yani “ Kim ki bir kadma bakti onunla zaten zina etmi§tir” diyebilirim ve eger zina etmediyse bu onu düzmeyi amaçlamasindan ama kadinin onu heyecenlandirmamasindandir.

Giizellik nedir? Eski zamanlardan beri bilge insanlar güzellig tarn olarak tammlayamadilar. Karim bir baloda göründiigiinde, bütiin kafalar ona döner. Giizellik tamnabilir ama tammlanamaz.

15 1

Vajinadan tarn anlamiyla zevk almak için, onu hem dtizmc« li ve hem de ayni anda onu görmelisin. Bunun için iki k · u dm alirim. Birini altima ve digerini önüme. B ir vajinadan girerek zevk alirken, digeriyle gözlerime ziyafet çekerim, Bedenim ve ruhum hayranlikla co§up gider. I§te vajinaiim canli giinegi buradadir. Giine§ öyle parlaktir ki bedenim bn na dayanamaz ve çirpmmalar içinde kendini kurtarmak için sallanir. Tam bir körliik tutkuyu yener. Vajinanin bir an önce sahip oldugu mutlak kudretten birdenbire ôzgürleçirim Farkli bir diinyaya atilinm. Hâlâ önürnde olan vajinaya ha karim ve digilik salgisiyla карії etinin gev§ek parçalari artik beni cezbetmez. íçimdeki bu ani degiçimden dehçete карі 1 1 rim; hayranhgimin bu geçiciligine kirihrim. Az ônceki ido lüme bakarken, kabaligima kederlenirim. Sadece bir anui, biiyiik bir hayranligi, büyiik bir kayitsizhktan ayirmasi kav· ramlamaz bir §ey.
152

I
Aklima hemen geliyor: Vajinanin gticti, böylesine iz birakmadan yok olursa ne kadar da degersizdir. Ama deneyim ba§ka bir fikri doguruyor. Tam ve mutlak kudret sahibi vajina, için için yanan harabelerin di§indaysa, birkaç dakika içinde nasil da sik bir arzu ormani haline geliyor? Ve vajinanin imaji tekrar kutsal makama yerle§ir.

153

Vajinanin benim iizerimdeki büyüleyici etkisi, kasilmalarla gelen hayal kinci ferahlamanin ardmdan sona erer ve ben sakin ve riiya göriir bir halde ona, firindaki bir ate§e ya da denizdeki dalgalara bakan biri gibi bakarim. Sonra onun kutsal di§ hatlari su yiiziine çikmaya baçlar, bir duygu seline kapilmm ve bedenim tutugur. Belki ateçin bana bu kadar çekici gelmesinin nedeni budur. Onun oburlugu ve dikkatsiz her §eyi tüketme yetenegi. Ategten gtivenli bir mesafede ho§lanirim. Her ne kadar be­ ni yaksalar ve ruhumu sonuna kadar ttiketse de, vajinalardan uzak durabilmek için gerekli karaktere sahip degilim.

154

Vajinanin ayirdedici özelliklerinden biri de degerinin ve güzelliginin ait oldugu bedenle sinirli olmamasidir. Mide bulandirici bir yüz ve viicut bile onun çekim gücüne zarar veremez. Birisi gíizel yíizlíi digeri ise çirkin yüzlü iki kadini yanyana yatirir ve yüzlerini kalin örtülerle Örter ve çirkin kadini düzerken, güzel kadini düzerken aldigin zevkin daha azini almi§ olmazsin. Hatta çirkin olanm hangisi oldugunu bilemezsin, güzel olana tercih edebilecegini bile söyleyecegim. Ruh vajinada saklidir kalpte degil·

155

Alacakaranlikta izledigim bir fahiçe bana en biiyiik fantezi· lerimden birini ya§ama olanagi verdi. Kaldmmda yürüyordii ' ve beni görmemi§ti. Takintimi gerçekle§tirmeye karar ver- 1 dim ve Tann’ya kadmin arkasma bakmamasi için dua edi ■ ' yordum. Yüziinü görmemeliydim. Tenha ve dar bir yola sapti. Otuzunu geçmemi§ti; beli ince, uyluklari geni§ti, yil ■ rüyüçii onun soyu iyi bir fähige oldugunu gösteriyordu. Her §ey iyi gidiyordu, bir evin kapismdan girdi, ona \ birkaç hamlede ula§tim. Avlu da lssizdi. Avlunun ortasinila bir odunluk vardi ve kapilari ardina kadar açikti, arkasindan sinsice yakla§tim ve kafasini iki elimle kavradim, böylelikle dönemeyecekti ve tehditkâr bir sesie: “ Dönme, seni diizmek istiyorum, paran ödenecek ama yüzünü görmek is· temiyorum. Odunluga git” dedim. Sert biçimde viicudunu odunluga ittirdim, o da “ Bana sert davranma” dedi. Odun luga girdik, ho§ bir çürümü§ odun kokusu vardi. Y atiçtirici
156

bir çekilde, “ Dedigimi yap, pi§man olmayacaksin” dedim ve bir elimi karmna koydum ve digeriyle beline bastirdim. Yardimci olarak belini kavislendirdi, etegini yukari çektim ve viicudu altinda çiplakti. Kalbim penisimde atmaya ba§ladi. Belini tekrar açagiya bastirdim. О da itaatkär bir §ekilde elleri ve dizleri üzerinde egilerek emekleme pozisyonunu aldi. Kiçmm yanaklarini ayirdim ve yukari kaldirdim. Vajinasi açilmi§ dudaklanyla ortaya çikti. Gerçek bir güzellikti! Dudaklarmin içinde, krem beyazi salgisi görüliiyordu, yanaklanm tutarak, dizlerimin üzerine dü§tüm ve bizirmi yaladim. Kadm kedi gibi mirildandi, onu hâlâ yalarken bumumu vajinasina soktum, onu bumumla düzüyordum ve vajinasmin nasil lslandigmi hissedebiliyordum. Yikanmi§ vajinanin ak§ama kadar artan kokusu saglikli ve muhteçemdi. Bu kokuya hayramm ve sevgililerime benimle randevularindan önce kendilerini yikamalarim yasaklarim. Onu tatli bir mutluluk içinde rahatlami§ görünce dizlerimin üzerinden kalktim. Ona etrafina bakmamasini hatirlattim ve §ehvetten pembele§en vajinasina penisimi daldirdim. Batan güne§ tahta duvarin çatlaklarmdan parliyor ve gözlerimi kör ediyordu. Kadin epey gayret gösterdi ve geldigimde bana dogru yöneldi ve ferah bir §ekilde iç geçirdi. Arkasina bakmamasi için onu tekrar uyardim, son anda her §eyi berbat edeceginden korkuyordum. Kiyafetlerimi sirayla giydim, domalmi§ kiçina be§ gümü§ ruble koydum ve çabucak odunluktan çiktim. Avlu hâlâ issizdi. Fantezim ger­ çek olmu§tu, yüzünü görmeden yabanci bir kadini düzmü§tüm, eger onu korkuttuysam bu üzücüydü. Yüzünü görmem için beni zorlayabilirdi ve bunu arzulamadigim öyle zamanlar olur ki.
157

Vajina iki narin komgunun -kiç ve sidik deligi- eçlik ettigi paha biçilmez bir elmas gibidir. Vajina iyiligiyle bok kokusunu, idran ve üç kokunun oluçturdugu buketi kutsar. Kadmin viicudunun her yerinde vajinayi görürüz. Lazimlikta kalmiç bok ya da idrar kokusu bana bok ya da idrar kokusunu degil vajinasmi hatirlatir. Vajina bir kadimn vücudundaki her oyukta görüniir. Koltukaltmdaki killan, kasik fallarmi hatirlatir ve kasik killari vajinanin bayragidir.

158

Birkaç yil önce Naschokin olasilikla Vah§i Olga’smdan korktugu için ya da bir arayi§ duygusu içinde hayat sigortasi yaptirdi. Bunu §imdi hatirladim ve ben de hayat sigortasi yaptirsa miydim diye merak etmeye baçladim. Bôyle bir sigorta çok cômert bir anlagma ama kadmi kaçimlmaz bir giinaha daldirir. B ir firsat varsa ve öntinde hiçbir engel yoksa dü§ünceler günahkâr bir yönde geliçmeyi tercih eder. insan dogasi böyledir. Eger bir kadin kocasinin ölümiinden sonra çok para alacagini biliyorsa ve kocasi hastalamrsa alacagi para ile ilgili teselli edici düçiincelere sahip olmaktan kendini alikoyamaz. Bôyle düçiinceler bir kadmin mutlulugunu arttiracak mi? Bunlar onu kocasinin yazgisina daha mi bagli yapacak? Hayir, bôyle dü§iinceler kocasinin iyileçmesini beklerken kaygilarmi dindirecektir ve eger genç bir kadin kocasindan kurtulmayi hayal ediyorsa o zaman hasta bakiciligi buna yardimci olacak çekilde bilinçsiz bir savsaklamayla yapacak159

tir. Eger açagilik birisi ise onu mezara kästen gönderecektir. Hayatimzi borç içindeyken ve коса yagarken alindiginda kadim zengin edecek yiiksek bir meblaga sigortalamat ahlaka aykindir. Bu olayda, kocamn öliimü karisinin statti·' sünü dramatik bir biçimde daha iyiye dogru degigtirir vc böyle bir sigorta onu daha da büyük tutkulara yönlendirir. Kadin belli bir yeriyle kocasmin ölümünü iradesinin dilui­ da olarak arzulayacaktir. Böylece insan hayatimn para için degi§ tokuçunun iradenize göre degil de imzanizla oldugu ortaya çikacaktir. Diger bir deyi§le sevgili ya da tek saygi duydugu adaminm ölümü onu parayla destekleyecektir. B ir коса ölümiinde teselli olmasi için para hazirlar. 'lu­ tarli olmak gerekirse kendi vekilini bulmali ve hayati yolu· na koymalidir. Böylece karisi para yoklugunda çektigi k · u dar tatmin edilmemi§ arzulan nedeniyle aci çekmeyecektir. Hayir, bende bunun için gerekli asalet yok. Kocasinm görevi karisina özen göstermektir, ama karisi· mn onuru böyle bir “ özeni” reddetmektir. Hindistan коса öliince, karisini da onunla birlikte yakar­ lar. B ir kadmin hasta kocasina nasil baktigini ve aziz tul· tugunu hayal etmek kolaydir. Kendi ölümünün korkusu sevgiye ve sadakate mükemmel bir te§viktir. Kocanm ölümü kadma tahmin edilmeyen çikarlar saglu· mamalidir. Hayatini sigortalamak, ölümün aklina geldigiiul# karmi huzur duymaya zorlamaktir. Böyle düçüncelerle kor· ku içinde terlemelidir; eger ölümün kann ve çocuklarm için sadece finansal bir yikim anlamina geliyorsa hayaiim sigortalattirmamalisin. Ama endi§e etmemeliyim, Çar talli ve uzun süre beklenmig bir dula özen gösterecek ve они sefalet içinde birakmayacaktir.
160

I I
lAtalanm in aile hayati biiyíik bir kiskançlik ve zalimlikle ® kararmiçtir. Bu zulüm kugaktan ku§aga azalmiç. Büyükbüyllkbabam kansini öldürmü§, büyükbabam ise karisini sadetc eve hapsetmi§tir. Babam sadece kendisi ile ilgiliydi ve iinneme fazla özen göstermezdi. Son adimi ben atiyorum, ilcdikodulara ragmen kanma derinden giiveniyorum. Sarmali hllyükbiiyükbabamla tamamen zit bir halde kapatxyorum ve Vnrim degil, ben vah§i bir ölüm ya§ayacagim.

11 6

Kem’in* miikemmel bir vücudu vardi ve salak bir kadin olmasma ragmen sadece bu özelligi onunla llgilenmemc yetiyordu. Kadmlarm buyük bir çogunlugunun beni vücullu riyla cezbetmeleri bemin hatam degii. Hâlâ arada sirada d n olsa zarif duygularla ve akilla bezenmi§ kadinlara rastliyo rum. Böyle bir kadinla özellikle vah§i bir düzü§meden som ra sohbet etmek biiyiik bir zevk. Böylesine nadir bulunnn kadinlar bir kadmin sadece vücuduyla ilgileri çektiginl söyleyerek asla §ikayette bulunmazlar. Çünkü bunun ger< ,rk olmadigmi görürler. Ікіпсі olarak böyle bir genellemcniii onlari gülen bir çogunluk yapacagini anlayacak kadin zekiler. Aptal kadinlar kendilerine, vajinanin onlarda ayn bir v.i ratik oldugunu ve erkekler vajinalarm sahibi olduklan i(,m
(*) Kern, Anna Petrovna (18 00-1879). Puçkin'm eil ünlii jürlerinden bin·" nhaf ertici güzel.

I
I onlarla iligki içinde olmaya zorlandiklarini itiraf etmek istemezler. Tam anlamiyla erkeklerin üzerine tüm varliklariyla yamanmak isterler. B ir erkegin arzulari güçlendikçe “kadrn” kelimesini “ va­ jina” kelimesinden ayirmasi zorla§ir. Erkege vajinanm yailinda kadrnin varhgmdaki herhangi bir §eye gözlerini açtiran tek §ey tatmin edilmi§ arzudur. tçte bu yüzden zeki kadrn ilk olarak erkegin hayalini vajinasmdan kurtarmak için kendisini verir. Böylece vajinaya doymu§ bir halde kadinin sahip oldugu akil, yetenek, nezaket ve tüm güzelligiiii takdir edebilecek hale gelir. Kern ve diger aptallar herkesi benim, bütün kadmlarin yaratilmiglarm en a§agiligi oldugunu dü§ündügüme ikna cdiyorlar. Bu altimda olduklari sürece dogrudur. B ir öpücük zinaya baçlangiç niteligindedir. Evlilik ya§ainmda, коса ve kan birbirlerini sevgililerin yaptigi gibi öpinezler ve dogrudan sevi§meye ba§larlar.

I Í

163

d’Anthés’nin N .’nin peçinden koçmasi, bana Olenin’in yerinde Kem’in peçinden kojmami hatirlatiyor. Bu intikam mi yoksa tesadüf mii? Gerçegi asla ortaya çikaramayabilirim. Kem’in kasilmalan о kadar güçlüydü ki hatirlamak hâlâ çok ho§. Boçaldiktan sonra bile di§ari çikarken zor anlar ya§ardim. Kuzeni Annette’de de kasilmalar güçlüydü anu daha yukarida yüzünde oluçurdu bu kasilmalar. Geldiginde, yüz hatlari kasilmalarla öyle geriliyor ki, yüzüne bakmak deh§et verici haie geliyor. §u düçünce her seferinde aklim· dan geçiyor -ya yüzü sonsuza dek böyle kalirsa? Ama her §ey iyiye dônüyordu. Bana a§k mektubu yazarlarken nelcr konu§tuklarma kulak misafiri olmak istiyorum. “Yava§ anm güzel.” Bu Kern ve benim iyi bir düzüçmeyi nitelemeklc kullandigimiz ifade. Kem’e bu nezih egitimi veren Rod/ yanko’yu* takdir etmek zorundayim.
(*) Rodzyanko, Arkadi Gavrilovich (1793-1846). Çair.

164

Uzun bir ayriliktan sonra, Kern onu bekledigim yere, Delvig’in yerine ko§tu. Kürkünün altma sadece kombinezon giymi§ti. Di§arida biraz soguk vardi. Babasma, kizkarde§ime dügün için yardima gittigini söylemi§ti: Yalniz kaldik, kürkünii yere serdik ve onu sivilarimizla islattik. Sonra babasi onu misafirlerin huzurunda, kizkarde§imle arkada§ligi ugruna soguktaki çiplaklik macerasim anlatarak övdü. Suratma dogru kahkaha patlatmamak için, Kem’e dogru bir hamle yaptim ve karde§çe bir görüntü takinmaya çali§arak, gülü§ümii bir öpiicükle gizledim. Delvig zekice davranarak onunla anlagti ve ikinci karisi yapti. Ilk karisi Kern’in en iyi arkada§i olmugtu. Bu onun için çok fazlaydi ve iki kadin onu sonunda ölüme dogru yordu. Bu evlendigim yil oldu ve kötü bir iç çeki§ti. Beklemeli ve gelecek yil evlenmeliydim. Belki yurtdi§ina* çikmayi becerirdim ve evliligim asla gerçekle§mezdi.

(*) Pu§kin bir çok sefer yurtdijina çikmak için hiikümetin iznini almaya te§ebbüs etmi§tir. Reddedilmekten üzgün bir halde, izinsiz, kanun diçi yollardan gitmek istemiç ama plantari tutmami$tir.

165

Evlilik, hayatima parayla ilgili bitmez tiikenmez endigeler getirdi ve bu sorunlar, her yeni çocukla her yil daha da artiyor. Bu, nefret ettigim insanlarin güciinün daha da fazla altmdayim demek. Ilk olarak Çar, tefeciler N .’nin mücevherlerinin degerinde para ôdünç veriyorlar ve Çar N .’nin kendi degerinde ôdünç para veriyor. N .’nin önünde dans etmesini istiyor, aksi taktirde karisina cimrilik edemez. Eger bana bunun için para verirse, bunun kanmi satmak oldugunu dü§ünüyor, böylece bana vicdanimi temiz tutacak §ekilde ôdünç veriyor. Hiç §ansin yok. d’Anthés’yi öldürdükten sonra seni de halledecegim. Sonra durumum degi§ecek “ Sovremennik” * her ne kadar onunla ilgilenmeye gönülsüz olsam da, daha sonra bana para saglayacak.
(*) .Puçkin tarafindan çikarilan “Çagdaç” adh edebi gazete.

166

Paranm giiciinden kendimi kurtarma istegim bana begenmedigim bir i§i yaptiriyor ve bana yabanci olan bir faaliyetin ba§arisina bagimli kiliyor. Katherina’nin* lanet heykelini sinsi Myatlev’e** satmak, Vyazemsky ile mobilya için fazladan yiizliik yüzünden pazarlik etmek için tacir kesilшек zorundayim. Babam tarafmdan umutsuzca hesaplari yapilan emlakin idaresini ele almaliyim ve degerli zamanimi, isimlerini baskida görmek isteyen yeteneksiz kalem düçmanlariyla harcamaliyim. Tiim bunlarm ba§arisiz oldugunu kabul etmeliyim çünkü nefret ettigin bir i§te ba§ari olamaz. Yaptigrmiz bir i§i bir kadmi sever gibi sevmek zorundasimz, çünkü degersiz bir §ey bile önemli görünür ve onun için duydugunuz §evk ve gayret, mutluluk ve ba§ari getirir. Sevgi ugruna yaptigimz her §eye bir anlam verir ve onun di§mdaki her §eyden özgür kilarak sizi ödüllendirir. Vajinalar önümde salinirlar ve ben bir sonraki vajinayi bekleyerek, çaliçma odamda yazi yazabilirken mutlu oldugumu söyleyebilirim. Paramn yoklugu beni kagindmyor ama mutsuz edemiyor. Önceleri bir insamn ôgrenemeyecegi hiçbir §ey olmadigmi dü§ünmü§tüm ve para kazanma yollarini dikkatli ve devamli bir çekilde dü§ünmeye ba§ladim. Sonra bunun §iir gibi oldugunun farkina vardim, ögretilemez ve §iir için yetenege ve ilhama gerek vardir. Artik edebiyatimla yeteri kadar para kazanamayacagimi ve diger yollarda da beni ba§arisizligin bekledigini biliyorum çünkü para kazanmada
(*)II. Catherine (1762-1796) Rus Çariçesi (**) Myatlev, Ivan Petrovich (1762-1796). §air.

167

yetenekli degilim. Bana miras birakacak zengin akrabalarnn yok, bu yüzden gelecekte beni teselli edecek hiçbir $17 görmüyorum. Sonunda Çar borçlarimi silecek ve ben ilo bunu kabul etmek zorunda kalacagim, çünkü borç 0 kadar büyüyecek ki arttirmak ahlaksizlik olacak.

168

Kaynanam, Sashka’nm dogumu nedeniyle bin ruble gönderdi. Eger N. çocuklari kediler kadar çabuk teslim edebilse, güzel bir gelirimiz olacak, ama nasil olsa kaynanamin cömertligi uzun sürmez. Dmitry’den* Golitsin’den** yardimimla aldigi ôdünç paranin bir bölümünü bana ôdünç vermesini istemekten daha küçük dü§ürücü bir §ey var mi? Tefecilikten nefret ediyorum ama para kazanilan her yerde bu yaygin bir §ey. Yapamam, madrabaz olmak konusunda yeteneksizim. Kafam yazi yazmam için özgür olmah, ama evli bir adamin görevi onu bokla dolu tutmak. Aksi taktirde ilham perisi ve Venüs insanlarin gözü önünde erdemli bir kocayi mahrum edecekler.

(*) Goncharov, Dmitri Nickolayevich (1808-1859). Pu§kin’in karisinin erkek kardeji. (**) Golitsin, V.S. (1794-1861). Varlikli bir Rus aristokrati.

169

Zavalli Polinka’nin* yedi hafta istirap çektikten sonra ates­ ten ölmesinin iizerinden bir seneden fazla zaman geçti, Tanri biliyor ki onun içine gelmek istemedim ama içinde 1 kalmam için yalvardi yoksa gelemezmi§. Bebegi dogurmasini önerdim ve ikisine birden bakacagima söz verdim. Böyle olunca evimizi terketmek zorunda oldugunu biliyordu ama neye mal olursa olsun kalmak istedi. îsmi lazim degil bir kadin Polinka’nin içini metal bir sopayla kari§tirdi vc kanama durmadi. Sonra, kanama ate§e dönü§tii. Yani ne yapabilirdim? Ona yardim edemezdim. Yattigi hastahaneye doktorumu getirdim ama artik hiç umudun kalmadigini söyledi. Vajinasinm içine ilk kez kaydigimda, utangaç sessiz bir
(*) Pu§kin’in evinde bir hizmetçi. (**) Bakiis Rahibesi.

170

kizdan, doymak bilmez bir Maenad’a* dönü§mesini hatirlamak о kadar tatli ki. Çok yava§ yerle§tirmi§tim ve Polinka bacaklarim omuzlarima atmak zorunda kalmi§ti. “ Böyle geni§ omuzlara sahip olmaniz çok güzel Lordum” diyen oydu. Ve ben kadinlarin neden dar omuzlu erkeklerden ho§lanmadiklarmi ôgrenince çarpilmi§tim. Polinka aklini yitirmi§ti ve sürekli “ Daha, daha, daha...” diye gözleri alnmin altina yuvarlanana kadar fisildadi. Zavalli tatli Polinka.

171

Çok önce Kurakin’in* dükkanmda silahlara bakmiçtim ve §imdi zaman zaman ölümüme bakmak için ugruyorum, Yazgimm gizlendigi ve “ Ne zaman?” diye sordugu namlunun siyahligina bakiyorum. Muhafazalarmda yatan silahlar iki altinm çarpimim hatirlatiyor. Numara benim 1836’daki 36 yilim i taklit ediyor ve 24 ya§mda olan N.’den 6 (2+4) geliyor. Bu Çeytanin rakami** ve ben bundan korkuyorum. Iki silah bana ayrica birbirlerinin harika utançlarim yalayan a§iklari hatirlatiyor. A§kin ve ölümün genel yakinligi, ölü­ mün a§k kadar tatli oldugunu ve ondan korkmamam gerek· tigini söylüyor. N .’nin sosyetedeki baçarisi arttikça, sosyetedeki daha çok kadm beni taciz ediyor. Bana teslim olmak onlan ol(*) Kurakin, Alexey. Tacir. (**) Inanima göre Çeytanin rakanu 666’dir.

172

duklarindan daha güzel gösteriyor, çünkü benim onlari ka­ um gibi bir güzellige tercih ettigimi görmek onlari kendini begenmi§ bir hale sokuyor. Kendilerinin olduklarmdan daha kar§i konulmaz ve tatli olduklarini dü§ünmeye ba§liyorlar.

173

idalia* bana uzun süredir a§ik ve N. ve ben ona içimizden giiliiyoruz. N. artik benim tazelerimi kiskanmiyor ve onlari tedavi edilemez öldürücü bir hastahga tutulmuç kabul ediyor. B ir defasmda Idalia’nm bana firlattigi ate§li baki§lari farketmi§ti ve ben N .’ye §akayla kariçik Idalia’nm elbisesinin altma elimi sokmasmi istedigini söyledim. N. bunun için bana izin verilmi§ olmasma kar§i §üphesini gösterdi. Ona hiçbir §eyin bundan daha kolay olamayacagina temin ettim ve onun bunu gözlemlemesini önerdim. N. bunu zor kullanmamam ve Idalia’nm kendisinin her §eyi gördiigünü bilmemesi ko§uluyla kabul etti. N .’den Idalia’yla baloda sohbet etmesini, çok arkadaçça ve eglendirici davranmasmi istedim. Diger konuklar ayrildiginda Idalia’yla sohbeti de(*) Poletika, ìdalia Grigoryevna (7-1890)
174

vam ettirmek için bizim arabamiza binmesini önerecekti. N. görevini dikkate deger bir biçimde çok iyi yerine getirdi, co§mu§ ve heyecanlanmi§ti. Üçümüzde arabaya bindik. Ben Idalia’yla oturdum. N .’de öteki tarafa oturdu. Idalia kanmla oturmadigim için §a§kinligini ifade etme ciiretini gösterdi. §öyle cevapladmi: “ Bunu bir konukseverlik i§areti olarak aim. Karim ara­ bamiza ali§kmdir ve içerideki karanhktan korkmaz. Siz konuksunuz ve korkabilirsiniz. Öyle karanlikti ki, N .’yi ancak sezebiliyordum; о da parlak bir elbise giydigi için. Hepimizin tanidigi bir ki§inin ili§kileri hakkinda dedikodu yaparak sohbeti canli bir §ekilde devam ettirdik. Bu arada elimi Idalia’nin dizine koydum. Konuçmaya ba§ladi ve sanki hiçbir §ey olmami§ gibi devam etti. N .’nin onu görüp görmedigini bilmiyordu ve her §ey olmasi gerektigi gibi oluyormugçasina davrandi. Ben de kisa görüglü karimin cesaretimi gözlemleyip gözlemlemedigini bilmiyordum ama onun bunu farketmesini istiyordum. idalia elimi dizinden kaldirdi ve dizini uzakla§tirmaya çaligti. Bunu farkedilmemeye çaliçarak yapti. Bu avantaji kullandim ve elbisesini bir tarafindan çekmeye bagladim. Ayni anda özellikle bu durum için aklima getirdigim ne§eli ve gürültücii bir öyküyü anlatiyordum. Bir elimle jestler yapip digeriyle siki bir §ekilde çali§iyordum.. Herkes samimi bir §ekilde gülüyordu. Özellikle gürültücii bir, §ekilde gülüyordum ve uyluklarina ula§ma firsati veren bir §ekilde tüm bedenimle döndüm. Yapabildigi tek §ey dizlerini birbirine bastirmakti. Ben zaten gizlenmi§ killarina giden yolu almi§tim ve parmagimla bacaklannm arasina girmi§tim.
175

Ve i§te vajina için miicadele oyununda özellikle sevdigim an gelinoti. Bu anda о kadar çok ilerlemi§ olurum ki kadm daha fazla kar§i koymanm çok agir ve sikici olduguna karar verir ve dizlerini çaresizce birbirine kenetlemek yerine, rahatlar ve bacaklarmi ayirir. Kilitlenmi§ uyluklarla miicadele eden elim, birdenbire ter ve arzuyla nemli kasiklarma çarpti. Ama tahmin edilemeyen bir §ey oldu, uzun tirnagimla vajinasmi çizdim. Idalia çiglik atti ve elimi di­ gan çikardim. N. tepki vermek zorundaydi ve endigeyle kari§ik merakla ne oldugunu sordu. Idalia onu kasten çizdigimi dü§ünmü§ olabilirdi ve N .’ye laubalile§tigim §ikayetinde bulundu. Arkada§ça sohbet sirasinda co§up elimi dizine koydugumu söyleyerek N .’ye kendimi mazur göstermek zorundaydim. Idalia pufladi ve tatmin olamami§ligm gerçek nedenini açiklamaya cesaret edemedi. Bu arada Idalia’nm evine varmi§tik ve ben N .’nin kahkahalara boguldugunu sandigim veda ve öztir sözlerini çok dokunakli ifadelerle birle§tirmi§tim. N. kiistahligimi telafi etmek ve Idalia’ya hogçakal demek için diçanya firladi ve Idalia’ya böyle küçük bir §eyi ônemsemeyecegini, onu bu yüzden kiskanmadigmi söyledi. Bu itiraf onu daha da kudurtmu§tu ve evine öfke içinde girdi. N. zaferimi görmemigti ve §üphesini bana gösterdi. Parmagimi bumuna götürdüm. N. zaferimi alçakça kabul ederek “ Kendini belki bir haftadir yikamamig” dedi. О günden beri Idalia’nin bana olan nefreti günbegün artti. Her nasilsa, idalia N .’nin hiçbir §ey farketmedigine karar vermi§ti ve onunla ili§kisine devam etti. Hayatini “çirkin ahlaksizla” mahvetme kadersizligini ya§ayan “ zavalli N.’nin” arkasinda ona olan taziyelerini bildirmek için her
176

firsati kullandi. Evini N. ile olan bulu§masinda kullanmasi için d’Anthés’ye öneren oydu.* Idalia beni bulu§madan kendisi adsiz bir mektupla bilgilendirdi. Parfümiiniin kagida sinmi§ kokusunu hemen tanidim. Bu kokuyu ta§iyan mektuplardan daha önce de almi§tim. Ihmal edilmi§ bir kadinda ne kadar çok nefret ve kin çikiyor! Olaydan sonra, ona giilmek yerine onu diizseydim hâlâ bana a§ik kalirdi. О aralar birçok kadmla me§guldüm ve Idalia için zamanim yoktu. Eger bana nazikçe sormu§ olsaydi, reddetmezdim tabii ki ama arzulan konusunda öyle beceriksizdi ki. Kendisini teklif eden bir kadini kabaca reddedemeyecegimi biliyorum. Onu bir ya da iki kez düzersin sonra onu iraden di§inda ve kesinlikle ba§ka bir kadin için degil de esrarengiz ve kaçimlmaz ko§ullar nedeniyle biraktigina ikna etmelisin. Böylece seninle ilgili güzel amlari olacaktir. Hatta daha da önemlisi, önünde diz çôkmek ve bir kez daha ona görünmek için yazginla sava§tigma yemin ederek yatak odasinda belirdiginde, kendini sana tekrar vermek için hazir olacaktir. En zeki kadm bile bunu yer. Eger bir kadm ona yalan söyleyene kadar sana inanmayacaksa ben ne yapabilirim? Ama bende böyle bir basiretle davranacak kadar karakter yok. B ir iligkiyi özensizce ve çabucak yok etmek iste­ rilii, böylece yeni birine ba§layabilirim. Bu sefer, ant içmi§ bir dü§man yarattim ve bunu hakediyorum.

(*) Añilara göre d’Anthés israr etmi§ ve Idalia Natalia’yi evine ça|im u§ ve çikmiç. Evde Idalia yerine d ’Anthés bekliyormuç.

177

Birdenbire öldürmem gereken d’Anthés’ye iizüldüm. О sa­ dece pis ve igrenç bir yafli adam tarafmdan kendisinc emir verilen, §imarik bir kaldmrn miihendisi. N .’ye duydugu arzu için d’Anthés’yi suçlayamam. Kaybettigim bu tutku nedeniyle onu kiskaniyorum.

178

Annemin hastaligi, hayatin ikimizi birbirimizden aymgindan sonra beni onunla bir araya getirdi. Yakla§an ölüm bizi tekrar birle§tirdi. Annem ya§lanmayi çok zor kabul etti ve gençligindeki güzelligini kaybettigi için асі çekmekten kendini alikoyamadi. Ölüm dôçeginde onunla beraber oturdum ve kendimi anilara kaptirdim. Annemden bekledigim sicakligin, sürekli і susuzlugunu hatirladim. Yanma sokulmak istiyordum bôylece öpülecek ve kucaklanabilecektim ama bana engel oluyordu. Beni sevmiyordu, o, Lyovushka’yi* seviyordu. Üç yaçlarmdayken yatak odasina ko§up yatakta yatan annemi gôrdügümü hatirhyorum. Çiplakti ve elleri ba§min arkasinda sirtüstü yatiyordu. Pencereden digan bakiyordu. Kafasmi yava§ça bana çevirdi sonra tekrar pencereye dön(*) Puçkin, Lev Sergeyevich (1805-1852) Puçkin’in erkek kardeçi.

179

dü. Gözlerim iradem diçinda beyaz viicudunun merkezinde- I ki siyah fallara takildi. Bu görüntü içimde yandi ve odadan firladim. §imdi bile bu görüntüyii gözlerimin öntinde görüyorum. Annem kendine geldi ve gözyaglan içinde gülümseyerek §öyle dedi: “Ya§liliga en nihayet aliçtigim zaman ölmek zamanidir.", Ölüyordu ve ona daha sonra bulu§acagimizi fisildamak için vaktim vardi. Ölüm onu çok korkutmu§tu ve ben onu sahip oldugum bu inançla teselli etmek istedim. Gözleri,' sanki ona iyile§ecegine söz vermi§im gibi parildadi. Öldü ve bir parçamin da onunla birlikte öldügünü his* ' settim. Size hayat veren anne ölürken onu kendisiyle beraber götürüyor. Hayatin geride kalan küçük bir parçasi sona eri§me firsati bekler böylece ruh Anne’nin ruhuyla tekrar ; birle§ebilecektir. Anne beni ölümden koruyordu ve о öldü- 1 günde beni ölümle yüz yüze birakti. і B ir defasmda Anne yatagmdan çikamaz haldeyken, babami yatagimn yanmda hiçkirirken buldum. Bu hüzün dolu , görüntü ruhumu alt üst etti. Baba’ya dogru atildim, omuzlarini sarip ba§mdan öptüm. Ona kar§i duydugum tüm rahatsizlik çaresizliginin ve zayifligmin yüzüne yansiyi§mda yok oldu. Güçlü birine ya da güçlü imi§ gibi yapan birine ' kar§i kolayca sinirlenebilirim ama aglayan bir adam gördü· gümde, merhamet diger tüm hislerimi yok eder. Buna ek olarak о benim babamdi. Babama kar§i duydugum nasirla§mi§ kin yüzünden gözya§i döküyordum. Onun cim riligini, becilligini ve inatçiligini affettim ve unuttum. Anne elini uzatti, Baba onun elini kendininkinin içine aldi ve ben de her ikisinin ellerini ken180

di ellerimle sardim. Böylece, ho§görüsüzlügümüz, özellikle benim ho§görüsüzlügüm nedeniyle yok olan birligimiz tek­ rar kuruldu. Üçümüz de kaçmilmaz olanin korkusuna, yalmzliga ve ölümün yakla§masina agladik. Алпеті ve babami tekrar kazandim ama maalesef bu uzun sürmedi. Ancak о zaman “ Ebeveynlerini sev!” emri kendini bana açti. Onlar benim varolu§ kaynagim; ve eger onlari sevmezsem о zaman kendimi sevmem de olanaksizdir. Bununla beraber, kendinle bari§mi§ olmak için, kendini sevmelisin. Ama sonucu sevip kaynaktan nefret edemezsin. Ebeveynlerinden nefret etmek, seni getirdikleri hayattan nefret etmen demektir. Ebeveynlerinin üzüntülerini gidermek konusunda çaresizken onlari ya§li ve aglar bir vaziyette görmek dayanilmaz bir §ey. §u andan itibaren, her zaman babamin omuzlarmin hiçkiriklarla sarsihçini görecegim, ne kadar dayanilmaz olsa da. Annemin tabutunu Svyatogorsky Abbey’e* götürdügümde, gömülmek için kendimi götürdügümü biliyordum. Bu his beni bir dakika bile birakmadi. Tabutun üzerine dü§en toprak parçalari, асі dolu kalp vuru§lari gibi ses çikariyordu. Mavi göge baktim ve annemin ruhunun beni seyrettigini hissettim. Ona gülümsedim ve “ Yakinda görügecegiz” diye fisildadim. Ben çocuklarin ve ebeveynlerinin ruhlarmin diger bir ya§amda beraberce süzüldüklerinden oldukça eminim. Benim ruhum annemin ruhuna, onun ruhu annesinin ruhuna süzülecek ve bu böylece Adem ve Havva’ya gelene kadar devam edecek. Adem ve Havva’nin içinde tüm gelecek ne(*) 1836’da Pu§kin’in annesinin, 1837’de Puskin’in gömtildiigü mezarlik.

181

silleri taçiyan ruhlari Tanri’nin güzelligine dönü§ecek. Tanri’yi bir kurbagaya benzetiyorum, uzun dili tüm insanlik tarihi oluyor. D il bir an (sinek yakalamak için?) di§ari çikiyor ve orada tereddüt ediyor. Dünyaya neden gönderildik? Belki ispanyol Sinegi’dir?* ilham perisi veya Venüs beni ziyaret ettiginde hayatimm amacindan ku§ku duymuyorum. Ama ziyaretleri kisa sürüyor ve beni bir kez terkettiler mi duygusal istiraplarim beni ku§atiyor ve hatta “ Nasil ya§anir?” gibi basit bir soruya yamt bile bulamiyorum. Hayatim karma§ikla§iyor ve i§lerimin ipleri dügüm oluyor ve ben onlari çôzemiyorum. Ama onlarla beraber ya§ayamam; bu yüzden onlari kesmeliyim.

(*) Ispanyol Sinegi bir tür afrodizyaktir’ (ç.n.)

182

Kiskanç bir adam bile güzel bir sevgiliden zevk almaktan vazgeçmez. Bununla beraber güzel bir e§ kocasina bitmez tükenmez kaygilar bagolar. Daha sonra zevk yapayla§ir ve güzel bir e§e sahip olmak sadece benligini ok§ar. Etrafim saran erkekler karinm vajinasinin tadrna bakmak için salya ve döllerini saçarlar ve köpeklerin bir fahi§eye yaptiklari gibi onu takip ederler. Коса kendi payina can sikici görevi olan karisini tecavüzlerden koruma görevini alir. Onuruna ve ününe özen göstererek onu günaha te§vikten korur. Eger kadm kocasina sadik kalmazsa, kadm ne kadar çok güzelse adam da о kadar çok maskara olur. Kadmi seyreden insanlarin sayilari arttikça, daha çok erkek siranin kendilerine gelecegi amn ôzlemini çekerler. Sizi artik heyecanlandirmayan bir güzellige sahip olmanm bedeli için çok fazla degil mi? Hafifme§rep bir kadinrn zinayla ilgili dü§üncelerini güç183

lendirmenin yolu ona inaila kur yapmaktir. Bu iradesini test etmenin degi§mez yoludur. Deneyimli bir zampara bir 1 kadmm iradesinin smiri oldugunu ve bir kadindan sinsice ; elde edecegi tek §eyin, kur yapmaya devam etmesine verecegi izin oldugunu bilir. Hafifme§rep ya da aptal kadinlar kalelerinin ku§atilmasma razi olduklarini anlamayarak ya da anlamak istemeyerek, böyle pohpohlayici hak iddialarina razi olurlar. Kalenin niifusu açliktan ve susuzluktan dolayi azalir ve kapilar arzulanan dü§mana uçarcasina açilir. Deneyimli bir коса olaya ilgisiz kalmamalidir; inatçi zamparayi kenara itmelidir ve ben bunu yapiyorum. Ama toplum özgürce flört etmenin ideal kogullarmi yaratiyor, öldtiriicii adimi basitle§tirerek ve onun i§e yaramaz ve kendi " dü§üncelerine kar§i koymanm olanaksiz oldugunu iddia ederek, günah i§leme dü§üncesini günahin kendisine habisçe eçitliyor. Söylentiler ve dedikodular gerçege yakm bir giice і sahipler ve ben kendimi dogrudan yapilan saldirilardan koruyormu§ gibi aym sertlikte dedikodulara kar§i korumaliyim. : Bekärken toplumu bu ayirt etme eksikligi nedeniyle seviyordum ama evlendikten sonra bundan nefret etmeye ba§ - 1 ladim. §imdi kan§ik duygular içindeyim: Ba§kalarmin kari- l larini kullamyorum ama hiç kimsenin benimkini kullanma- 1 srni istemiyorum. I Bana göre, günah i§lemeyi dü§ünmek, günahin kendisine I e§it. Belki dü§üncelerimin güçlü oluçundan, (çiirsel dogam i yüzünden?) ya da karakter zayifligim yüzünden. Bir kadini I dü§ünmeye ba§liyorum ve onu elde etmek için yapabilece- 1 gim her §eyi yaparken aklim beni terkediyor. ( 1 Kanma öncelikle, sahip oldugumu itiraf ettigi dü§üncelere kar§i koyma gücü dolayisiyla saygi duyuyorum. Bilhas184

sa, bana itiraf etmeye cesaret edemedigi ya da bana itiraf etmeyecek kadar zeki oldugu, dü§üncelere kar§i koydugu için saygi duyuyorum. Ama N. ile iliçkili olan dü§ünceler bile dayanilmaz. Kendimle ilgili §üphelerimin yol açtigi, N. ile ilgili §üphelerim iriancimdan siziyor. “Gerçekten benimle aym degil, degil mi?” Bu soruyu kendime sorup duruyorum. “ Evet, farkli” diye yanitladigimda, içim i bir huzur kapliyor ve onu ilham takip ediyor. Ama son zamanlarda ugursuz cevap daha da sik geliyor ve çildiriyorum. Hayir! N .’m bana benzeme! Farkli ol, güçlü ve sadik ol! Bana merhamet et! Tutku beni öldürüyor ve fazia zamanim kalmadi. N. bana rüyalarinda gördüklerini itiraf etti. Kendimize gerçek hayatta itiraf etmeye katlanamadigimiz dü§ünceler rüyalarda belirir. Bu kiskançlik için hiç nedenim olmadigi mi demek? Eger rüyasini hatirlarsa, bu, gerçeklige ta§mmi§ demektir; daha da tehlikeli bir dü§ünce haline gelir; çünkü arzu sadece gerçeklikte degil rüyalarda da yerle§mi§tir. Ve rüyasini gördügün §eyi arzularsin.

185

Çar’m arabayla penceremizin altmdan bo§ yere geçmedigi ortaya çikti. N. sarho§ken, ben Petersburg’dan uzaktayken, onu ôzel olarak gördiigünü itiraf etti. Gittigimde soldaki abajuru açarak i§aret verecekti. Degi§iklik olsun diye onu düzmek yerine beni bo§altmasim istedigimde agzindan kaçirdi. “ Ah! Nicholas’un” diye güldü ve hemen kendini birden bu yanli§ligin içinde buldu. “ Ne Nicholas’1” diye haykirdim. Hemen ayildi ve boynuna ve yiiziine kan hiicum etti. Bana sadik kaldigma yemin etmeye ba§ladi ve onu bo§alttigini ve onun daha fazlasmi istemeyecegine söz verdigini itiraf etti. Ona göre karisma sadakatsizlik yapmxyordu ve N .’yi sadece mastiirbasyon yaptirarak onun da sada­ katsizlik yapmi§ olmayacagma ikna etmi§ti. Saraya gitmek istedim ama N. iizerime atildi ve akli bagina gelmi§ bir halde yalvararak gitmeme izin vermedi. Borçlarimin hepsini geciktirmeden hazineye ödemeye karar
186

verdim. Ama Çar beni borç içinde tutmayi tercih edecek ve eger ôyle karar verirse borcumu affederek bana saldirma seçenegini koruyarak beni tekrar küçük dü§ürecek. Ertesi gün Çar’in önünde belirdim ve her §eyi bildigimi, d’Anthés’yle düello etmeye karar verdigimi ve beni öldürmek için bu firsati kullanmasmi söyledim, aksi taktirde ben... Dik dik gözlerinin içine baktim. Sonra düelloyu durdurmak için giri§imde bulunmayacaginm farkrna vardim. Eger d’Anthés’yi öldiirürsem, bir sonraki o olacak. Saraydan aptalca bir §ey yapma korkusuyla firladim. Tanrim beni hükümdar katili olmaktan koru. Beni öldür.

187

Bana tamamen yabanci bir kadinm vajinasi oldugu için ba­ na bu kadar yakin olmasi bir mucize degil mi? Yolculugum sirasinda tani§tigim bir Ba§kirt kizx bozuk bir Rusçayla ancak basit kelimeleri telaffuz edebiliyordu ama beni tek bir baki§la anliyordu ve ben de onu anliyordum. Ona bir yiiziik verdim ve steplerin üzerinde geceleyin geldi. Ah! Birbirim izi ne kadar da iyi anladik! A§k, ölüm gibi köleyi ve efendiyi e§it kiliyor ve insan­ lar arasindaki tüm farkliliklan siliyor. Evet, vajinasi bir Rus kadinminkinin oldugu yerdeydi ve özel bir §ekilde kokuyordu. Penis ve vajina, altin gibi her ülkeye girmenize, dii ya da yöresel adetleri bilmeden zengince ya§amamiza olanak verir. Yabanci bir ülkede, erkeklerin arasinda bir yabanci gibi hissedersiniz, çünkü ileti§im kurmak için onlarin dillerini bilmelisiniz. Herhangi bir ulusta Amazonlarin ülkesini bulmak istiyorum.
188

Ba§kirt kizmin babasi onu çagirmaya ba§ladi; altimdan kalkti ve karanliga ko§tu. Tarn zamaninda, çünkü ben de onu göndermeyi düçünüyordum. Hâlâ admi ezberleyemedim.

189

B ir insanm kendisiyle mezara götürecegi ruhunun sirlari vardir. Ama aile hayati iki ruhun sirlarindan ibarettir, bu sir saklamanin daha zor olmasi demektir. Sirlar olmadan, aile hayati olmaz ama hayat sona erdikten sonra sir da sona erecektir.

190

Her zamanki gibi çaliçma odamda yazi yazarken tattigim vajinalarm görüntüleri akhma geldi. Görüntüler öyle berrak ki her birinin çe§nisinden tadar gibi oluyor. Bedenim bir tutku ate§i ve N. içeri giriyor. Arzum her zaman oldugu gibi yok oluyor. N. bir §ey soruyor, cevap veriyorum ve gidiyor. Onu almak için kendimi zorlamiyorum. Fantezilerim tekrar ate§leniyor, verdikleri zevkin beni tutu§turdugunu hissediyorum ve gözlerim kapali bogaliyorum.

191

Söylemek gerekire, §ehvet bir erkege içinden gelir. Çocuklukta §ehvetin belirmesi için vajinaya gerek yoktur. Penisi­ min oldugunu ilk ke§fedi§imde ve ona dokundugumda kar§ila§tirilamaz bir zevk duydum ve eger ona yeterince uzun bir siire dokunsaydim tatli kasilmalar ya§ayacaktim. Sonra vajinanin davetkär güzelligi bana açilmigti, penisimden aldi­ ni ìslak zevk ve iki ba§in bir tanesinden iyi oldugu ama bunun vücuda da etki ettigi deyi§ine göre gerçekle§en birle§me mucizesi. Eger ilk vajinanla evlenirsen, gtivenli bir korunak olabi­ lir ve íiç viicudun ikiden daha iyi oldugunu ke§fetmene izin vermez. Diger ailelerden ve farkli kadinlardan ayn ya§arsan, eger ya§am biçimin ilk vajinani sonuncu vajinan yaparsa, о zaman §ehvetin aliçkanlikla zayiflamasi seni § a§irtmayacak ya da yillar geçerken bu seni iizmeyecek. Hayatin bu nirengi noktalari farkedilmeden geçecek çünkü ha192

yatm bir vajinayla doymu§ ve vajinalari degi§tirerek §ehveti en yiiksek noktada devam ettirmenin yolunu bulmami§ olacaksin. Hislerinin ya§lanmasina izin vermeyerek zamam kandirmanin yolunu ôgrendigini dü§ünürsün. Çünkü herhangi yeni bir vajina seni genç bir adama dönügtürür. Ama bu büyü bedava verilmez. Aile hayati, böyle bir adamdan, bekârken korumayi becerdigi, arzularmin gençligini çabucak alir gôtürür. Güzel yemeklerin çeçitliligi ile §imarmi§ bir erkek, enfes ama her gece sunulan yemekten memnun olmak zorundadir. Bereket versin ki, seviçmek yemek yemek degildir ve epey bir gün yemeden yaçayabilir ve açliktan ölmezsiniz. Evlendikten birkaç hafta sonra, §ehvetimi farkli vajinalarla degil basit bir §ekilde ayni vajinadan uzak durarak tekrar canlandirdim. Diger bir deyiçle, solan §ehvetim, yeni bir va­ jinayla bir gecede, N.’nin vajinasiyla üç gecede dirilebilirdi. Me§ru vajinaya kar§i hissedilen §ehvetin artmasi sadece çiddetini degil, bir daha asla tamamen parlamayacak olan renklerini de soldurur. Bekârken ne kadar çok kadindan hoglandiysan, evlendik­ ten sonra, senden о kadar daha büyük bir kurban istenir. Bu karmi çok fazla sevmelisin demektir böylece bu kurban bir yük olmayacaktir. Bu kurban illegal düzü§meye verilen cezadir. B ir de çok sevgilimin olmasmin cezayi engelleyecegini dü§ünüyordum. Ama sonra, коса ve karinin kargilikh saygisi üzerine kurulmu§ olan aile hayati kaçmilmaz bir biçimde parçalara ayriliyor. N .’yi Mikhaylovskoye’ye* gôtürmek yerine, randevuevle(*) Puçkin ailesine ait bir kôy.

193

re ve sosyeteye yakm olmak için Petersburg’dan aynli§imi erteledim. N.’nin uyu§uk bir biçimde kar§i koyu§unu öziir olarak memnuniyetle kullandim. Sonuç olarak, bana kar§i duydugu tüm saygiyi, ilgisini kaybettigi gibi kaybetti ve agirbagliligi nedeniyle bana sadik kahyor.

194

Vajinayi ilk gôrüçümde ona tapacak kadar a§in bir içine girme susuzlugu yaçamadim. Ona penisimle girmeden once, onu öpmem için bilinmeyen bir güç tarafindan çekildim ve bunun ôdülü tadim ve aromasmi tanimam oldu. О zamandan beri bir ayin geli§tirdim. Her yeni vajinayi önce ôpiiyorum. Genellikle bu ôpü§ о gelene kadar devam ediyor. Vajina hakkinda, asla kötü konu§mak ya da ondan igrenmeyle bahsetme arzum olmadi ve Lyceum’dayken §a§irmi§tim ve onun hakkinda saygisiz ve hör görücii kelimeler duyuyordum. Birçok hafif süvari askeri vajinanm kokusuna duyduklan nefreti dile getiriyorlardi. Buna vajina için tutkuyla karçi koydum ve herkes §iirsel olanina ek olarak, benim için büyük bir gelecek oldugu kehanetinde bulundular. Benim için bir hanimefendiye ya da ucuz bir fahiçeye de ait olsa, her vajina kutsaldi ve kutsaldir. Beni §ehvete ve tapmmaya yöneltmesi yamnda, bir vaji195

na beni bir bebege, kedi yavrusuna, ya da kopek yavrusuna her baki§imda hissettiklerime yöneltiyor. Samrim bizim çocuklar tarafmdan yönlendirilmemiz onlarin vajinada yakin zamanda geçici olarak bulunmalan yüzünden. Içinde olan , her §eye sihrini bula§tiriyor. Penisimi vajinanm kalbine gir- ; me §ansina sahip oldugu için o kadar kiskamyorum ki. Ah! Onun derinliklerine, dilim, bumum ve gözlerimle girebilseydim. ;

Karima sadik kalamam ama sadakatsizliklerimin çogunu diger adamlarm karilanyla degerlendiriyorum ve bunu egilmez bir §ekilde kendiminkinden istiyorum. Hatta ona Tatyana’da* ömek olarak bir resim çizdim. Ve N. yapabileceginin en iyisini yapiyor. Onun benim §iirimi begenmedigini kim söylüyor? Bende olmayan ama ba§kalannda gördügümde hayran oldugum, güçlü bir karaktere ayni §ekilde saygi duyuyorum. Karakterimin zayifligi beni bekârken endi§elendirmiyordu; bunu kendime itiraf etmi§tim. Zamammi, parami ve tutkularimi yönetiyorum. Bütün gün yatakta yatabilir, geceleri kumar oynayarak yillik gelirimi kaybedebilir ve hastaligi oldugu §üphesine ragmen seher vakti tatli bir kizi düzebilirdim. Eger bir kadm gerçekten tatli ve arzum gerçekten
(*) Puçkin’in “Evgeniy Onegin” adii çiirindeki karakteri.

197

güçlüyse, birkaç haftalik tedavi beni bundan caydiramazdi, Eger Kleopatra’yla bir gece için hayatlarini verdiyseler, o halde zamanimizda güzel bir kadma sahip olmak ugrunu bazi rahatliklardan feragat etmeliyiz. ¡ §imdi ailemin yükü altindayken buna zamanim yok. çünkü aileme bakmali (genellikle ôdünç para alarak) ve ar· zularimm önüne geçmeli ve onlan saklamaliyim. Arzularima kar§i koymayi tamamen biraktim ve §imdi bu yüzden ! hayatim yalanlar ve umutsuzluklarla dolu- arzularimi toplumdan saklamaliyim, çünkü bekârken bagiglandigim §eyler· den evli bir adamken bagi§lanamam ve aile onurum zede· lenir. Son zamanlarda, aile onuruma ailemin kendisinden daha fazia özen gösteriyorum. Onurumu koruyarak, ailemi і külli bir parçalanmadan koruyormu§um gibi geliyor. Bununla birlikte dizginlenmemi§ arzularimin bizi mahvedecegl· ni itiraf etmeliyim. Azarlanacak §eyler sôylemeye cesarci] eden kirn olursa olsun onlarm agizlanm kapatarak onlari herkesten saklamaya çaligiyorum. Kendimi bu §ekilde dahu ne kadar tutabilirim? I

198

Sabirsizlik baçimda bir musibet. Eger arzu içimde tutu§ur ve belli bir kadina yönelirse, onu aym anda almak istiyorum. Kendimi alçakça davranmaya zorlayamiyorum ve Tann’ya §ükür bu kadmlarm çogunun ho§una gidiyor. Sadece bana kayitsiz kalan kadinlara çok uzun siire kur yapabiliyorum. Eger bir kadin beni reddederse ona kiziyorum. Kederli bir havaya bürünüyorum ve sadece diger bir kadin beni oradan çikarabiliyor, bereket versin ki çok fazia çaba harcamadan...

199

Tattigim en deh§etli zevkleri aklima getiririm ve hafizanj benimkileri degil kadinlarirain tattiklan zevkleri açiga çika-1 rir, böylece zevkleri benim olur. і Hatirladiklanmm arasinda özellikle biri sik bir §ekilde ¡ gözlerimin önünde beliriyor. Vajina dilimin ucunda oturuyordu. Biziri bir vershok* uzunlugundaydi. Ona ilk kez dokunup agzima aldigimda, aklini §ehvetten tamamiyle kaybetmi§ti. Önümde, dizlerinin iistiinde duruyordu ve bizirin) agzimm içinde emiyor ve dilimle takiliyordum. Aym zamanda gögüs uçlarmi tatli bir §ekilde ok§uyor ve ellerimle onu gerì ittiriyordura, çünkii gelmek için çabalarken, vajinasinin ve viicudunun tüm agirligiyla agzima abaniyordu böylece tist dudagim amiyla list çenemdeki diglerimin arasma sikigiyor ve eziliyordu. Ama ben durmayi bir an bile dü§iinmedim. Çünkii bu kadinm onurunu kirardi. Yiiziindeki
(*)E ski bir Rus ôlçii birimi. Yaklaçik 1.75 inchtir.

200

degi§imlerden ho§lamyordum. Zevk dalgalari her biri sonuncudan daha da güçlü bir §ekilde viicudunu kapliyordu. Boynundaki damarlar, eski günlerde yasaklanmi§ meyveye ula§mak için harcadigi çaba nedeniyle geriliyordu. Ba§ini yana egdi, agzi istirapla açildi ve aniden agzimn kenarmdan bir damla salya sizdi ve uzun bir ip gibi, esneyerek alnima damladi. Am. gözlerini açti ve bir an için Cennetin ardina kadar açik kapilarini gördü ve bir hayranlik iniltisi çikardi. O andan itibaren açik agzindan salyalar akiyordu ve bunu farketmedigi gerçegi benim en heyecan verici anilanmdan biri oldu. Eger N. benim tutku dalgalanmin viicudundan degii de bu anidan tahrik oldugumu bilseydi bana kar§i daha bile hizli yatigirdi. Karimz yerine ba§ka kadinlan, onun gelmesini saglamak ve kendim gelmek için, hayal etmek çok yazik. Yeni bir sevgili beni olumlu yönde etkiler: Yeni, kaymak gibi bir vajina beni öyle heyecanlandirir ki ona dü§üncelerimde bile sadigimdir. Bu sadakatin uzun siirmemesi önemli degil. Yeni bir vajinaya, yeni bir sadakat yaratirim. N. geldikten sonra geçmi§imden bir vajina hayal etmek benim için bir ali§kanlik haline geldi ve bunun ardindan çabucak geliyorum. Bu olmadan, karimin onu çitirdatarak çigneyen bir batakliga dönü§tliren sert kayitsizligi, arzumu hiçbir §ekilde arttirmiyor. N .’nin daha hizli gelmek için d’Anthés’yi dü§ündügiinden eminim bununla birlikte bunu bana açikça asla söylemedi. B ir defasinda ona fantezilerimden birini anlatmi§tim ve bana hiilyah bir sesie “ Senin dü§üncelerini okuyamamam ve senin de benimkileri okuyamaman о kadar giizel ki Pu§kin” diye cevap verdi. Kamm
201

zihinsel zinadan koruyamama konusunda yeteneksizligimi hissettim. Eger onun beni sevmesini saglayamazsam, onu , en azmdan hipnotizmanin yardimiyla kontrol etme giicünii elde etmek ve onun sahip olmasini istedigim duygulara yönlendirmek istiyorum. Bu konuda da asla sahip olmadi-, gim konsantrasyona ve içsel bir güce ihtiyacim var. j

202

Sonra tekrar ayni yerde d’Anthés’yle bulu§tum. Çok para kazandigim о gece çakirkeyif ve oldukça ne§eliydim. Konuk odasinda kizlarla oturuyor ve hangisini alacagima karar veriyordum. d’Anthés içeri girdi. Beni farketti ve yüzüne benim için biiyiik bir gülümseme takmdi. Di§lerimin onunkilerden beyaz oldugunu zaferle hatirliyorum. Kar§ilik olarak ben de ona gülümsedim ve bana uzattigi elini siktim. О giinlerde N .’ye kur yapmaya yeni ba§lami§ti ve bunda ayiplanmaya layik olmaktan daha çok, normal bir §ey gördiim. “ Bütiin yollar vajinaya çikar” dedi. “ Son zamanlarda konuçma §ansimiz olmadi ve о kadar mutluyum ki, Tanri, ya da tercihen §eytan bize tekrar bir firsat verdi.” Kucagimda oturan Tanya’nin uyluklarini göstererek: “ B ir §ey degil” dedim. “ îy i fikir” diyerek ne§elendi ve bizimle birlikte kanepe203

ye oturdu. “ O zevk baña ait! Erkekler için ауш kadinla birlikte ol- ; maktan daha fazla zevk veren bir tam§iklik yoktur.” O anda evli olduguma lanet ettim, çünkü bu §akada ka­ rima açikça bir hakaret duydum. Ama sakin bir havadaydim ve Tanya dizlerimdeydi, böylece lañ es geçtim. Fransizca anlamiyordu ama a§kin dilini mükemmel bir §ekilde anhyordu. Kipra§ip duruyordu, penisimin sertligini hissediyordu ve ayni zamanda d’Anthés’ye kirpiklerini kirpi§tiri- \ yordu. Elini uyluguna koydu ve kiskançlikla yandim. Özel-, likle onun ücretini o ödeyecekse bir fahi§eyi kiskandigim için kendimden utandim. Ama kiskaçligin cimri gücünü begendim ve ona ücreti ödetmemeye karar verdim. Kendim ' ödersem, ona dokunmaya cesarei edemeyecekti, çünkü o benim malim olacakti. d’Anthés’nin elini onun uylugundan kaldirdim ve: “Gönlümü almak için yapxlan hiçbir §eyi kabul etmem, ' fahi§e biçiminde olsalar bile!” ' Gülümseyerek: 1 “ Siz daha iyi bilirsiniz” diye cevap verdi ve salonun , diger tarafma gitti. Eger Tanya o anda penisimi kavramasaydi, onu bu iki anlamli “daha iyi bilirsiniz” lañ için tokatlayacaktim ama onun yetenekli parmaklan dü§üncelerimi ba§ka bir kanala yöneltti. Ertesi gün, N. içinde -adi lazim degil- bir eve yaptigim ziyaretler hakkinda bilgi veren, imzasiz bir not aldi. Notu baña gülümseyerek gösterdi ama öfkeden kudurdugunda baktigi gibi gözle görülür §ekilde §a§i bakiyordu. О günden beri, fahi§elere yaptigim ziyaretler konusunda anla§tik. Notu yazanin kim oldugu konusundaki kugkumu onun-

J

204

la payla§madim. Sonra d’Anthés N .’nin pe§ine dü§tügünde, d’Anthés’nin randevuevlerini ziyaret ettigini bilmesinin onu benden uzakla§tirdigi gibi d’Anthés’den de uzakla§tirmasim umarak notu yazanm kim oldugunu sôyledim. Ama hiçbir §ey onu d’Anthés’den uzakla§tiramaz. d’Anthés’yi gördügiinde titreyiçini izliyorum ve onun görevi seçi§ine ve tutkuyu reddedi§indeki dayanikliligma hayranlik duyuyorum. Ama onun bu co§kunluguyla, N. kendini sonsuza dek dizginleyemeyecek, bu yüzden ona yardim etmeliyim. Bunu yazmak benim için ne kadar aci. Kendimi tekrarlayacak miyim merak ediyorum, bunu zaten yazdigimi hatirliyorum ama bu günlügü tekrar okumak ve düzeltmeler yapmak için zaman bulamiyorum.

205

Eger Tanri bize çocuklarimizi bah§etmemi§ olsaydi N. için benden daha btiyiik bir ytik olan aligkanlik di§mda hiçbir §ey bizi birarada tutamazdi. Seviyor ve seviliyor ve böyle bir durumda bir aligkanligm haddini a§masi çok kolay. Yalmzken, borçlarimiz ve çocuklarimiz hakkinda копи§acak hiçbir çeyimiz yok. Ortak ilgilerimiz yok; bana kar§x saygisini yitirdi ve ba­ ña hiç önem vermiyor, onun için sadece siradan bir aygi rim ve birbirimize duydugumuz gehvet neredeyse tamamen yok oldu. Onun güzelligine sahip olmaktan kaynaklanan biraz benlik duygusu kaldi ama üzerime yigilan belâlarm hiçbirinc degmez. Çirkinligime kar§i besledigi rahatsizlik artiyor, Eger çocuklanmiz olmasaydi, bunu onu terketmek için bir bahane olarak kullamrdim.

206

Yeni bir kadini diizerken, tutku yüziinden gelirsin. E§ini düzerken sürtünme yüzünden gelirsin. Tutku titremeyle putlagtmlan §ehvettir. Evlilikte titreme kiile dönügür ve geriye kalan insan bedenine kaçmilmaz bir yardim niteligindeki ciliz §ehvettir. Sadece evlendikten sonra, tutkunun ne dereceye kadar ruhsal oldugunun farkma vardim. Ruh sadece yenilikle elde edilebilen titremeyi ister. Tanri’nm bizi uyardigi gibi, yenilik için çabalamak, bilgi için çabalamakla aynidir. Eger bilgi günahkâr ise о zaman yeni olan her §ey günahkârdir. Aile baglarmm dayanikliliginm, gelenekler ve eski adetler iizerine in§a edilmesinin nedeni budur. Evlilikte bunu sade­ ce, yenilik ve yeni bilgi tecavüzü yok eder. Her zina bilgi giinahimn yenilenmesidir. Evlilikte, bir adamm kansina kar§i hissettigi titremenin ruhaniyeti yok olmaz ama çocugun ruhuna dönü§erek çocuk
207

haline gelir. Belki de, bu titremenin evliligi terkettigininj farkinda olan Katolik Kilisesi’nin, eger hamilelikle sonuçlanmiyorsa cinsel birle§menin günah oldugunu dü§ünmesinin nedenidir. Böyle bir yasak, tutkunun ömrünü uzatir çünkü nefsine hakira olma süresi о kadar uzundur ki e§ler bir sonraki bebegin tohumlarini atmak için birbirlerinm üzerme açgôzlüce atildjklarinda, cansikintilari unutulur ve titreme tekrar canlanir. B ir ya da iki ay içinde, titreme tekrar yok olur ve ali§kanlikla yer degi§tirir ama o anda kadin tekrar hamiledir ve emre göre cinsel birle§me durmalidir.

Son adsiz mektuplarin birinde, N .’nin sadakatsizligine dair bir delil vardi. Ilk baçta reddedilemez gibi görünüyordu. Sag uylugundaki dogum izinden bahsediliyordu. Onu görmek sadece bacaklari ayrildigmda mümkündür. N .’ye yumruklarimla atildim. Çiglik atti ve baña sadik kaldigma yemin etti. Aza odaya daldi ve vurmak iizere oían koluma asildi. “ í§te, bak!” diye höykiirdüm ve mektubu ona firlattim. N. yerde yatiyor ve hiçkiriyordu. Aza, agkim ve akilli kizim, mektuba §öyle bir göz gezdirdi ve birdenbire: “Dogum izinden ona Koko bahsetti” dedi. N. ba§mi kaldirdi ve aglayarak: “ Dogru, oydu! Küçükken lazimliga oturmaya baçladigimda, Koko parmagiyla dogum izini i§aret eder ve onun baña yapi§mi§ bir bok parçasi oldugunu söylerdi.” Hepimiz kahkahaya bogulduk ve ben N .’ye beni affetmesi için yalvardim.
209

Genç bir коса yabanci bir kadina karçi arzu duyar ve: “ Dehçet! Karimi sevmeyi biraktim” diye panikler ve en aptalcasi, bunu karisina sôylemesidir. Soylu bir çekilde zifaf yatagini terkeder ve baçka bir yerde gece giindüz yeni bir vajina diizer. Sonra, sevgilisinden kansindan bezdigùl· den daha fazla bezdigini ve aslinda onu sevmeyi birakmadiginrn farkina varir. Karisma geri döner, karisi bir stire inatçilik ettikten sonra onu tekrar yumu§ak kollarma kabul eder. Yeni bir vajina onu tahrik ettiginde, diger kadmlara kar§i hissettigi tutkunun, karisina hissettigi sevgiyi azaltmadigi hatirina gelir. Tersine, günaha davet onun sevgisini arttirir ve karisma bundan bahsetmesine hiç gerek yoktur. Deneyimsizlik sevgiyi tutkuyla ôzde§le§tirir. Bununla birlikte olgun bir erkek sevginin devam ettigini ve tutkunun ôldügünü bilir. Sevginin ôzii, onun sadece yiizeyinde kalan
210

tutku için tasarlanmamigtir. A§km zaferi, onun arzulanan bir kadina duyulan tutkuyla kargi koymasindadir. A§kin §erefi tutkunun sadakat ugruna onun öliimiine teslim olmayi§mdadir. Sevgi kendi yapisinda, iffetlidir, çünkü tutkuyu kendisinden aforoz eder. Bunu dü§ünmek için yeterli zekaya sahibim ama yeni bir hayatm günaha davet etmesine kar§i koyacak yeterli karaktere sahip degilim. Hakikaten, yeni bir kadin, yeni bir Havvadir, yeni bir hayatttir. Her zaman önümde ke§fedilmemi§ bir vajina açilir, gözlerimin önünde macera ve heyecan verici duygularla dolu yeni bir hayat belirir. Bu ye­ ni hayatm süresi be§ dakika ya da bir ay olabilir ama hepsi hayatin önemli olaylanni içinde barindirir: Dogum, gençlik, olgunluk, ya§lilik ve ölüm. Dogum vajinanm divi­ na dogru degii içine dogru gerçekleçir ve dogumumdan on­ ce ya§adigim rahimde hayati tekrar i'retirim. Bizim seksüel çirpmmalarimiz, yorucu kasilmalar gibidir ama tutku için bu ölümün dogumudur. Nitekim, birisini vajinaya daldirmak dogum ve vajinadan çikarmak ise ölümdür. Bu tutkunun hayatidir. Ama dahasi var. Baki§lar kucakla§irken kalbin rahminde gerçekle§en tutkunun gebe kalmasi ve ölümden hayata tekrar döndürülmesi vardir. Ve bunlarm hepsi büyük birer sirdir.

211

Kariniza sadik kalmaya karar verirseniz, en zor §ey yeni bir vajinanin önünde bir daha asía (bu kelime yiizünden korku beni mahvediyor) ve asla titreme hissedemeyeceginizi kabul etmektir. Onlara kar§i hiçbir §ey yapamayacagimiz ve katlanmak zorunda oldugumuz “ aslalar” vardir: Gençligin “ aslasi” , güzelligin “ aslasi” . Ama bir sadakat yemini irademizle edilir. Masum bir genç adam için sadik kalmak kolaydir, çünkü onun için daha önce seviçme varolmamiçtir ve bu sadakatin ödülüdür. Ben vajinanin sadece sadakat sayesinde degii para ve §ehvetle de elde edilebilecegini biliyordum. Hayat tarzim о kadar hizli degigti ki kiyiya atilan, bir an için ho§ bir §ey hisseden, sonra bogulmaya balayan bir balik gibiydim. Evlilik beni vajinanin elde edilebilirligi ve me§rulugu ile ba§tan çikaran ve sonra titrememi aliçkanlikla öldüren ve onu tekrar canlandirmama sadakat yeminimi kullanarak
212

izin vermeyen bir canavara dönü§tü, Canavarm bir kafasmi kesip kopardim. Iki tane daha kaldi: Karimm sadakati ve çocuklanm.

213

Baña kehanetinde bulunduklari yazgiya dogru gitmeye her zaman cesarei etmedim. Çimdi de gitmezdira ama onur be­ ni zorluyor. Baloda bana sima§ik bir §ekilde bakan sarigm bir subaydan kaçtigimi hatirhyorum. Sari§m Muravyov’dan* nasil sakmdigimi hatirhyorum. Eger bekâr olsaydira gimdi kaçar giderdim.

(*) Muravyov, Andrey Nickolayevich (1806-1874). Yazar.

214

Heeckem baloda yamma geldi ve çok önemli oldugunu söyledigi notu elime tutugturdu. Sorunu çôzmek için ne dereceye kadar kiiçiik dü§ürülmeye hazir oldugunu görmeye karar verdim. Bu benim için kolaydi, her kogulda en sonuna kadar gitmeye hazirlikliydim. Sanki hata ile olmu§ gibi, aldigimda notu yere dü§ürdüm. Yerden almak için bir harekette bulunmadigimi görünce, inleyerek egildi, notu aldi ve tekrar bana uzatti. “ Bo§una zähmet ediyorsunuz, Baron” dedim ve notu ye­ re attim. “ Sizi daha da fazla küçük dü§iirecegim.” Bana patlamamak ve saldirmamak için kendini zor tuttugunu gördiim. Yiizüne güldüm, döndüm ve gittim. §imdi çildinyorum. Notta ne vardi?

215

Hipnotizmanin gücii sadece gözlerde degil, vajinada da saklidir. Öncelikle, gözlerimi ondan alamam. Sonra onu , düzmek için gerekli ko§ullari yerine getiririm ve ardmdan ; bu beni uyutur. Cidden hipnotizmaya duydugum arzu bir i§e yaramadi. N. deneylerime boyun egmedi. Turchanino- > va* bana bazi hipnotizma yöntemleri ögretti ve onlarm i yardimiyla N.’nin gizli arzularim aydmlatmak ve dü§üncelerini açiga çikarmak istedim. Ama konsantre olmak iste-;; medi; kikir kikir giildü ve sonunda sabrim ta§ti. Penisim benim yaptigimdan daha iyi hipnotize eder. S
li

j

(*) Turchaninova, Anna Alexandrovna (1774-1848) Yazar ve hipnotizraaci.

'

і
216 Ί

N .’ye de, Mikhaylovskoye’ye götürdiigüm Lizanka’ya oldugu gibi olacakti. N. kendi kendine ne yapacagmi bilmezdi, çaligir durur ve sikilirdi ve ben de onu eglendirmek için yazi yazardim. N .’yi bu yiizden tagraya götürmeye korkuyorum. Benim için kendimi sosyeteden soyutlamak güzelleri topladigim kaynaktan uzak olmaktir. Vajinaya sahip olmanm yaninda, bu güzeller, basit kadmlar olmayip, debdebeli bir auraya sahiptiler.

217

Durova’yi* ilk gôriiçiimde onun hermafrodit olduguna hemen ikna oldum. Eger o kadar yaçli olmasa onu ba§tan çikarirdim, bacaklarmin arasinda ne oldugunu görmeye çok hevesliyim. Durova kendinden erkek olarak bahsediyor. De­ mut Oteli’nin fakir bir odasinda kaliyordu ve ona kendi dairemde kalmasim önerdim. Çünkii o siraiar taçradaki evde kaliyorduk. Birdenbire ortaya çikip onunla çiplakken konu§mayi ya da hamama birlikte gitmeyi ônermeyi planladim. Bana hayranligi öyle netti ki onu kandirma konusunda hiçbir problemim olmayacakti. Ama daireye taginmadi ve en iyisi de buydu. Ziyaretimin sonunda, onun elini öpmeye karar verdim.
(*) Durova, Nadezhda Andreyevna (1783-1866) Bir erkek gibi giyinen ve davranan bir kadin. 1807’deki ve 1811-1812 arasidaki savaçlarda Rus ordusunda sava$mi§tir. Bir ani kitabi yaznu§ bir böliimü Pujkin’in dergisi “Sovremennik”de yayimlannuçtir.

218

Kulaklanna kadar kizardi. Kendimi, kendisini bir erkek olarak dügünen ve Alexander Andreyevich olarak tanitan bir kadinin elini öpen d’Anthés’ymigim gibi hissettim.

Hepimizin içinde bir parça iyi ve kötii vardir. Aile içindeki mutluluk, saygi ve e§in sevgisi nazik duygulari açiga çikarir ve agagilik duygularini dizginler. Eger sevgi azalir, saygi yok olursa о zaman deliklerden bok sizmaya ba§lar.

220

Ateçlilik, sabirsizlik, terleme. Beni hâlâ canli olduguma ік­ ра eden §eyler.

221

Bazen akhma §u dü§ünce geliyor: N. ya dogumdan kaynaklanan ategten ölürse? Bu dü§üncenin dehgetiyle, sakince bütün yükten tamamen kurtuldugumu hayal ediyorum. Çocuklan bakmasi için Aza’ya verebilirdim, Çar borçlarimx bagi§layabilir ve N .’nin çocuklan için yeterli parayi saglayabilir. Hayir, bu sxcak bir riiya degil, soguk bir dügünce ve bu nedenden dolayi ondan kolayca kurtulabilirim. Ren­ dimi azarlamiyorum bile. Kafamda patlayan dini kavramlara saygisizhk eden kavramlardan korkmaktan çok önce vazgeçtim. Çok basii bir §ekilde, diielloda ölümüm halinde N .’nin durumunu hayal ediyorum. Böyle bir §ekilde bir iki hafta agladiktan sonra, en nihayet eski haline dönecek ve hâlâ devam eden hayata giiliimsemeye ba§layacak. Ve sonunda ölümümii izleyen (B ir ay? Üç ay?) içinde kendi biziriyla oynar hale gelecek. Yas tutarken bunun giinah olmadigim
222

dü§ünerek kendini teselli edecek. Çünkü ben yaçarken yaptigi gibi d’Anthés’yi degii beni düçünerek yapiyor olacak. Ік і yil ya da ona yakm bir zaman içinde birisiyle evlenecek ve zamanm bir kenara ittigi ben yeni kocasinin ona bah§ettigi arzulu saatlerde dü§üncelerine giremeyecegim. Ama penisini ilk kez hissettiginde istemeyerek de olsa benimkiyle kar§ila§tiracak. Tannm bana yardim et, kar§ila§tirma benim lehime sonuçlansm. Çünkü vajinanin hañzasi benim için kalbin hafizasindan daha az önemli degildir.

223

ilk gecemizde N. ile bir tarti§maya girdik ve bu da kötii bir i§aretti. Bununla birlikte önlemlerimi aldim. N. acidan çigliklar atiyordu ve капі göriince korkmu§ ve kilitlenmi§ti. Beni yanina yaklaçtirmamak için bana yalandan rol yapiyormu§ gibi geldi. tlk seferi sadece baçlangiçti ve tekrar içine girmekten kendimi alikoyamadim. N. dizlerini birbirine bastiriyor ve canim yaniyor diye sizlamyordu. Artik da­ ha fazla acimayacagim söyleyerek yatigtirdim ama çok inatçiydi ve kendini benden uzak tutuyordu. Göbeginin iizerine yatirdim ve bu pozisyonda vajinasma girmemin olanaksiz oldugunu dii§iinerek rahatladi. Yanaklarini yanlara tesadiifen olmu§ gibi çekerek, ok§amaya ba§ladim. Bacaklarmin arasmda kan vardi, onu da açgôzlüliikle yaladim. Hissetmek anlamasi için yetmiyormu§ gibi, ne yaptigimi sordu. Benden cevap alamayarak yiiziinti yastiga gömdii. Bu arada penisimi tükürügümle ìslattim, ni§an aldim ve bir vuru§ta
224

vajinasina tiimiiyle kaydim. N. “Aciyor!” diye bagirdi ve sirtiistíi dönmek istedi. Ama §ehvetimi kendim dindiremezsem о dindirecek kadar güçlii degildi. “Biraz katlan, giizelim” diye sertçe hareket etmemeye çahgarak yanan kulagina fisildadim. Gözlerinden ya§lar akti ve ben geldim. Benim sempatik e§im kasilmalarimi hissederek: “ Senin de mi canin yamyor?” diye sordu. Ona aci veren §eyin bana zevk verdigine ikna etmek benim için çok zor oldu. Ama onu tekrar arzuladigimda, onu almama izin vermedi. Üzerine oturmak istedim o da dizlerini kirarak kendini korudu ve bunu yaparken ta§aklarimi tekmeledi. Deliye döndiim ve ona ögretmeye karar verdim. Sabah erkenden evden çiktim ve gelecek sefer kocasini reddetmeden once iki kez dü|ünmesi için N .’yi yalniz birakarak tiim giinii diçarida geçirdim. Ak§am onu korkmu§ ve itaatkâr bir §ekilde gôzyaçlari içinde buldum. Onu sonsuza dek terkettigimden emindi ve beni tekrar gördügü için o kadar mutluydu ki, artik sevi§menin acisiz oldugu konusunda giiven vererek, kendini mizmizlanmadan bana teslim etti.

225

Tiim hayatim boyunca bir adami öldürmek için yeterli giicii kendimde bulamadim. Tiim diiellolarimda rakiplerimin ilk önce ate§ etmelerine izin verdim sonra ate§ etmeyi red dettim ya da havaya ate§ ettim. Tanri’nin beni koruduguna inaniyordum ve hayatimi onun ellerine birakiyordum. Kui §unlar bana degmiyordu. Eger meydan okumadan hemen sonra bir diiello duzen lemek mümkün olsaydi, о zaman her §ey farkli olurdu Aksi taktirde diiello zamamndan önce, öfkem uçup gidiyoi ve kar§ila§ma bana yapilan saldmya kar§i bir savunma ιΚ · gil sadece riskli bir §aka gibi geliyor. Bununla berahoi, dügmamm öldürmen gerektigini yoksa onun seni öldürm· gini anladim, kalbim adam ôldürmeye giriçimde bulummi ma izin vermiyor. Sava§taki çarpi§malarda her zaman a · l· ) lilik vardir. Hizli hareketlerle co§ar ve anin sicakligmda ol diirürsün. B ir düello duygulari degil akli rahatsiz eden kti
226

rallar ve koçullarla yapilan soguk, suni bir giriçimdir. B ir düelloda adam öldürmek tahammül edilmez çekilde merhametsizliktir. Benim alicenapligim ve affediciligim, kurallara uyarak adam öldürmekten daha güzel. Diiçmammm silahmdan dumanin çiktigmi gôrdügümde ve kurçunun pas geçtigini anladigimda, hayatin nemesi beni sevince bogar ve ben bu ne§eyi ate§ etmekten feragat ederek eski düçmammla paylaurini. Eger kur§un beni gerçekten bulsaydi, о zaman nefretimin tekrar alevleneceginden · ve tiim gücümü kullanarak ni§an alip dii§mammi vuracagimdan eminim. Diiello aninda beni olaya ki§kirtan nedenler bana degersiz görünüyor ve beni sadece onursuzluk korkusu, olayi sonlandirmaya zorluyor. Ama bir diiello sonunda gelen hayat co§kunlugu öyle güçlüdür ki bunalim anlarimda diielloyu almayi güzel bir ilaç olarak düçünüyorum. Bu en üzgiin durumumda, hayata küsmü§ken oluyordu ve diiello ba­ na kan dökmeden yapilan bir katliam olarak sunuluyordu. Düçmanlarimi bana ate§ etme güçlerinden dolayi kiskamyorum. B ir diielloya çiktigimda tek arzum bunu mümkün oldugu kadar çabuk bitirmek. §imdi bu eksiklikten korkuyorum. Hiç kimse hayatima d’Anthés kadar kan§madi. Artik uzlaçma dü§iinmek olanaksiz. Birim iz ölmeli. Bu sefer düellodaki sakinligime boyun egmeyecegim ve öfkemi dindirmeyecegim. Bereket versin d’Anthés bunun olmamasma özen gösteriyor ve bunu benim için kolayla§tiriyor. Eger daha önce birisini vurmu§ olsaydim, kendimi daha l'azla güvende hissedecektim. Ayni zamanda, eger bir ada­ mi öldürürsem hayatimin ayni olmayacagini biliyorum. Sol'ukkanhlikla adam öldürme yetisini kazanmi§ olacagim.
227

Sazonov’un* yedi adami öldürdügünü lisede ögrendigimde bunun farkina vardim. О zamandan beri, adam öldiiren bi­ onde meydana gelen degigmeleri merak ediyorum. §imdi Sazonov’la ciddi bir sohbete girmedigime pi§mamm. Adam öldiirme olanagiyla yüzle§me yoluyla kendimi test etmek için diiellolar aramaya ba§ladim. “ Onegin’de” Lensky’yi** öldürmeye cesarei ettim ve hayatim boyunca ba§aramayacagim §eyi §iirde cisimle§tirdim. d’Anthés’yle dövii§memin ko§ullan acimasiz olmali ve bu beni öldürücü ati§i yapmak için zorlamali.

(*) Pu§kin’in “Evgeni Onegin” adii çiirinde bir düelloda öldüriilen karaktcii (**) Sazonov, Konstantin. Lyceum’da bir yer gösterici.

228

Bénira için bacaklarmi açmaya hazir bir kadindan mahrum kalrnca panige kapiliyorum. Bu his bana suyun altinda bir siire kalabilen ve bir balik gibi hissedebilen deneyimli bir dalgicm duygularim hatirlatiyor. Sakindir çünkü havaya ihtiyaci oldugunda suyun yüzeyine çikacak ve derin bir nefes alacaktir. Ama eger yoluna bir engel çikarsa ve suyun üstüne çikmasma izin vermezse, bogulmaya baglayacak ve ölüracül bir korku onu delecektir. Bu benim için de geçerli, endiçelerin sonsuz okyanusuna dahyorura. Ve derin bir nefesi sadece vajina ônüïnde uçarken alirim. Eger orada degilse bogulmaya ba§liyorum. Bu, bir yolculuga N .’siz çiktigimda ya da benden aynldigmda gerçekleçiyor. Yalmzlik beni bir satir haline getiriyor. Fahiçeler bôyle zamanlarda benim kurtaricilanmdir ve bununla birlikte parasiz kalmaya cesarei edemem.
229

Uzunca bir süredir N. balolara tek ba§ma gittiginde bana kar§i çikmiyor ve ben bundan memnunum. Gittigi anda taze bir vajinaya ko§uyorum ve onu düzerken, N .’yi evde nasil bekleyecegimi ve danstan terli ve yorgun bir halde döndügünde onu nasil soyacagimi hayal ediyorum. Sonra penisimi emmesi için agzrna vermeden önce ona yerlegtirecegim, böylece öbür vajinanin kokusu kendininkisi gibi olacak. Ama bir defasinda aceleci davrandim ve bu kandirmacayi yapmadim; penisimi dogrudan agzma soktum. Agzrna aldi ve isyan içinde hemen geri çikardi. Gözleri ate§ içinde “ Ba§ka bir kadin gibi kokuyorsun!” dedi. Öfkesinin artmasma izin vermedim ve onu sirtüstü yatirdmi. “ O, Aza. i§te kizkardeginle buluçtum” diye yalan söylc· dim.
230

N. biraz sakinle§ti. Aza için isteyerek izin vermiçti. Ama tamamen sakinle§emedi ve d’Anthés’nin dans boyunca ilk sevigmelerinin nasil olacagimn fantezilerini kulagina fisildayarak nasil anlattigini söyleyerek benden intikam aldi. Kudurdum ve onunla dövii§ecegimi haykirdim. N. budalaca gíilümsedi. Zehir saçarak “ly i, kimin için aglayacaksm?” diye sordum. Ciddi bir §ekilde “ Öldürülen için” diye cevap verdi. Acimasizca “ Bu bir fahiçenin cevabidir, e§in degil” dedim. istifini bozmadan “ Sen damizlik bir bogasin ve aptal ben sana hâlâ sadigim” dedi. “ Bu daha iyi” diye ona tekrar giivenerek sakinle§tim.

231

Arzu, vajina dügünmeksizin, dölün çok fazia olup ta§masi yüzünden de ortaya çikabilir. Arzu vajinayla ilg ili dü§üncelerle ya da vajinamn kendi gerçek görüntüsü ile de tahrik edilebilir. Ben her taraftan tutkuyla sarilmiçim ve bunun bir siniri yok.

232

d’Anthés beni kiskamyor. К . ile evlendi ve benim yaptigim gibi diger kizkardeglerin hakimiyetini ele geçirmek istiyor. Resepsiyonda alenen N .’nin saghgina içiyordu. K .’nin yamna gittim ve yüksek sesie “ §imdi benim sagligima içeceksin!” dedim. K. kulaklarma kadar kizardi ve salondan kaçti. d’Anthés arkasmdan gitti ve ben intikamimi aldigimi hissettim.

233

Paraya sahip olmak için onu sevmelisiniz ama ben onun sadece güciine saygi duyuyorum. Bunu hissediyorum ve ellerime gelmiyor. Ben kadmlari severim ve kar§ilik olarak kadmlar da beni severler. §iiri severim ve ilham perisi be­ nim için çildirir. Kagit oyunlarini severim ve kaybetmeme ragmen bana zevk verir. Kaybetmede bile zevk vardir; çiinkii oyunun bir parçasidir. Böylece benim kaybetmemde bir adaletsizlik yok: Para hâlâ bana gelmek istemiyor ama en çok sevdigim bu oyun bana zevk veriyor. Kutsal bir dü§ünce.

234

Merhum Smiraova’ya* baktigimi aklima getiriyorum: Elleri ve dizleri üzerine koyup ve kolaylik olsun diye kamburunun üzerine yatip onu nasil düzecegimi düçündügümü hatirhyorum. Bunu onunla konu§raak benim için hiç sorun olmazdi, ama hiç firsatim olmami§ti. B ir erkekle ve benimle kamburuyla tam§masi ne kadar güzel olurdu.

(*) Smirnova, Sofia Mikhailovna (1809-1835)

235

Çar’m N .’ye §ehvet dolu baki§lar attigim görünce, onun bunu farketmesine çali§arak ben de Çariçe’ye ayni §ekilde bakiyorum. Onun ba§ka bir adamm karisma olan arzusunun, benim arzumu onun karisma yansittigim anlamasim saglayacak bir baglantiyi aklinda kurmak istiyorum. Bahse girerim ki bunu farketti ve düzenledigi balolara davetlerini reddetmeme kizmaktan vazgeçti. Bütün nedimelerine Çariçe’yi hiç çiplak görüp görmediklerini ve vticudunda herhangi bir detayi farkedip farketmediklerini sordum. Çar beni ona Çariçe’nin sag gögsündeki lekeyi söyleyecegim noktaya getirecek. §imdi hayat benden bunun intikammi da aliyor. d’Anthés N.’nin vücudu hakkinda K .’yi sorguluyor.

236

Eger N. ile beraber sari§m bir adam görürsem, ona kilitleniyorum. Kehanetin yakla§masim saglamak ya da güvenli geçmi§e geri çekilmesini saglamak için, dogrulugunu kontrol etme arzusu tarafindan yönlendiriliyorum. Bu her §ey de ayni. Her §eyi kendim sonuçlandirmak isterim, onun kendini iyile§tirmesini beklemem. Eger elbisemin dügmesi biraz bollaçirsa onun öyle asili durmasina izin vermem, kopana kadar çeviririm. Eger sivilce çikarsa, patlatirim, olgunlaçana kadar beklemem. Eger birisiyle tarti§irsam onu düelloyla sonuçlandirmm.

237

De Sade’i okurken, sapikligmin kaynagim anladim. Baglangicmda, kiiçük bir asiana yapacaginiz gibi, onu iyileçtirirsiniz. Аша Tanri sizi onun büyümesini beklemekten ve son­ ra da sadece onu küçükken gördügüniiz için zararsiz oldu­ gunu diigünmekten korusun. N. gelirken sik bir gekilde zor anlar yagiyor. Herhangi bir anda arzulanan kasilmalar vücudunda patlayabilir ama viicudu beklemenin gerilimine dayanamiyor ve onu tekrar Cermete itmem gereken büyük raagaraya giriyor. Ani ve giddetli acilan daha uzun sürdükçe, en son kasilmalari zevkten çok aciyi daha da fazla andiriyor. Rahatlama getiren aci, bu zevkin tanimlarmdan biri degil mi? Bununla birlikte N. böyle bir aciyi, onu getirmek için harcadigim çabalan durdurmaya tercih ediyor. Eger bir kadin zevk ve асі konusunda smirsizsa, aci için zevk duyabilir sonra zevk için aci çekebilir.
238

Bir defasinda N. kasilmalarm ula§ilmazliginm rahatsizligiyla aci çekerken gögsünü isirdim ve geldi. Di§lerimin izi sosyetenin erkeklerini mutsuz eden kapali giysileri bir ay boyunca giymeye zorladi. Bundan zevk ahyorum, onu ìsiriyor ve çimdikliyorum. Yakin bir zamanda tekrar yaptim. N. çildirdi ve ta§aklarimi diziyle tekmeledi. tki büklüm oldum ve ilk gecemizin anisi aciyla hiicum etti. Sadece о zaman kasithydi. Korktu ve gereksizce telag etmeye ve yüksek sesie bana yardim etmek için ne yapacagim bilmeden aglamaya ba§ladi. Burada zeki bir karar verdi, kafasim göbegime çekilmiç olan dizlerimdn arasma soktu ve ona daha önce hiç vermedigi kadar zevk verdi. Baçlangiçta tagaklarimdaki agri agir basiyordu ve onu ittirmemekten için kendimi zor tutuyordum. Sonra асі zevkle azalmaya bagladi ama aci hâlâ vardi ve bu ona yeni bir renk veriyordu. Hülyah bir §ekilde , “ígte senin De Sade’in” dedim. N. penisimi yanaginm altma koyarak “ Ne?” diye sordu.

239

Kadinlar arzunun, paranm ve kudretin giiciine itaat ederler. Birçok kadm arzulari konusunda çok yava§ ve cansizdir, bu yüzden Tanri erkege yardimci olmasi için kudret ve pa­ ra verdi. Yeteneklice kullanildigmda, kudret ve para bir kadin saglar. Onu canlandirmak sana kalmiftir ve arzu ora­ da bir kez ateflendiginde kudrete ve paraya gerek kalmayacaktir. Hizmetçi kizlarimi ve özellikle Olenka’mi aklima getiririm. Odama çagirdigimda, korkudan bir kö§eye sindi ve “Ben gideyim” diye fisildadi ama efendisine itaatsizlik etmeye cesarei etmezdi. Ona biraz §arap içirdim ve ba§i çabucak döndii. Ona bir kolye verdim. Olenka çok sevindi ve tegekkür etmenin bir yolu olarak beni öpmek için atildi. Ama ben minnettarlik öpiiciigü degil bir arzu öpücügü istiyordum. Dillerimizin bulu§masmi ayarladim ve ellerimde titriyordu. Bununla birlikte elimi bacaklarmm arasina sok-

та к istedigimde iki eliyle elimi yakaladi ve içeri girmeme izin verraedi. “Bana kar§i koymaya cesaret etme” diye emir verdim ve açikça bir rahatlama hissettim çíinkii yapabilecegi her §eyi yapti ve artik itaat etmeye hevesli. Bu olaydan sonra, geceleri odama gelir, bana selam vermek yerine elim i tutup bacaklarmin arasma sokardi. Sonra hamile kaldi. Onu Mikhaylovskoye’de birakmak ve bebegini orada dogurmasini istedim ama benim zeki Vya­ zemsky beni onu göndermem ve sonra onunla evlenmem konusunda ikna etti. §ansh Olenka.

241

Kafkasya’da genellikle dagin kenarindaki uçuruma gidiyorduin ve agagiya atlamak istedigimi farkettim. Ölmek istemiyordum, mutluydum ama bir §ey beni öliimciil bir §ekilde atlamam için ittiriyordu. Benim bu aduni atmamami isteyen parçama ne kadar giivenebilirdim? Kendi ölümiimü nedensiz bir çekilde isteyen içimdeki parça nereden geliyor? Belki uçurumun göriintüsii çok harikadir ve dü§me hissi öylesine nefes kesicidir ki benim bu parçam ölümiin kaçinilmazhgim unutuyor ve doganin saf güzelligi ile co§uyordur. Ölme arzusu ile degil, bunu tamamen unutmam nedeniyle uçuruma atlamaya itiliyorum. Herhangi bir geri döniigü оітг^ап, insanlar arasinda da­ ha az geleneksel olan, daha güçlii bir adim korkuyu tahrik eder. Benim evlilik korkum, belli bir ya§ta evlenme konusunda genel kabul görmü§ adet sayesinde geçmiçti. Eger insan toplumunda uçurumdan atlamak kabul edilebilir bir
242

§ey olsaydi, evlilik korkusunda yaptigim gibi, о korkuyu da yenerdim. Çok sik bir §ekilde uçurumun kenarina gelip korkusuzca içine atladigimi rüyamda görüyorum. Uçma bis­ si öyle güçlü ki onu tamamen ya§amadan uyamyorum. Uçurumun çekiciligi çok sik bir §ekilde öyle güçlü hale geliyordu ki kendimi uzaga bir yere yürütüyordum. Kenarinda ayakta dururken çekim, her anla birlikte daha da büyüyor. Uzun bir sûre kenarinda durun, sizi de içine çekecektir. Benzer bir §eyi vajinaya bakarken de hissediyorum. Ona hayran olabilirim ama sonunda içine atilacagim ve arzum içinde kendi ölümünü bulacak. Ölümden önce, uçu§un büyük ferahligim ya§ar. Vajinadaki “uçu§un” farki §iddetli bir dü§ü§ degii, ileri ve geri bir hareket olmasidir. Bu, arzuya, ölmeme, hiç dönmeme ve ölme ve tekrar canlanma firsati verir. B ir vücut uçuruma dü§tügünde parçalanir ama ruh tek­ rar canlanir. Canlanir mi? Bu §üpheden dolayi, ölümden korkuyorum, yoksa sürekli atlardim. Sevi§menin ardmdan arzunun tekrar canlanmasina duydugum §üphe beni vajinaya atilmaktan alikoyar mi? Lise yillanm boyunca M .S. beni baskilarima kar§i koymàk için kendini zorlayacagmi söyleyerek korkutmaya çaliçiyordu. Bunu önerdikten sonra hiç de ilgi çekici olmayacakti. Vaji­ naya kar§i hissettigim çekim gücü öyle güçlü ki §u anda bir kez için ilerideki tüm seferleri degil hayatm kendisini kurban ederim. Böyle bir kayitsizliga yakalanmak dünyadaki hayati de­ vam ettirir. Atlama arzusunun kayitsizligi ölüm kelimesinde sakli olan kendi “yakalani§ina” sahip olmalidir. íçimizdeki
243

hayat sevi§meden sonra arzunun tekrar canlanmasi gibi öliimden sonra canlanmahdir. Uçuruma atladigmda, Tanri’ya oían boyun egiçini hiçbir §eyin etkileyemeyecegi sayih anlaryaçarsin. Tamamen O’nun kudretinin içinde, insanlardan ve yasalarmdan özgür olarak uçarsin. Bu anlar Tann’yla yiiz yiize oldugun anlardir. Sagsindir ve hiçbir §ey yaklagan gerçegi durduramaz. Bu düzmede de aymdir. Türn insani kurallar, gelenekler ve ahlaki degerler, ayni noktaya yakla§an, §iddetle sarsan gerçegin öniinde yok olursa biiyük bir özgürlük kazanirsin. Duygular arasmdaki fark, bir vajinanm giiçlü cazibesinde ve uçurumun zorlayan ve hâlâ igrenç oían korkutmasindadir. Asia raastürbasyon yapmayan düzü§menin bir günah oldugu ögretilen erkekleri ve kizlan ku§atan, ilk düzüçmenin korkusunu birisi aklma getirirse, farklilik о kadar da sert degildir. Bu yasaklara ve emirlere ragmen benim yaptigim gibi, kendilerine her gün gelmeyi ögreterek bir vajinayla kar§ila§maya hazirlananlar, vajinayla ilgili olan herhangi bir kelimeyi Tanri’nm sesi olarak algilayanlar ilk cinsel birleçmenin dürüstlük duygusu ile doldurulmasi gerektigini hissedeceklerdir. Bu ilk korkunun iistü örtülür ve uzaga itilir. Stoacilar ayni §eyi ölüme hazirlam§larinda, felsefe yapmanm ölmeyi ögrenmek oldugunu iddia ederek yaptilar. Siradan insanlarin dügünmemeye çaligtiklan ölümü sürekli tefekkür etmek, onlari birer günahlarmm bedelini ödemif ki§iler olarak, ölüme a§ik olduklari bir hale getirdi. Herhangi bir anda ölmeye hazirdirlar, ölümü, siradan bir ölümlünün kavrayamayacagi bir §ekilde, sakinlikle çagmyor ve kabul ediyorlardi. Bununla birlikte duygularin eksikligi ölüm kor·
244

kusuyla ili§kiliydi ve sevgili ölüme kar§i, umut beslemek yasak oldugu halde bunu önleyemediklerinden §üpheleniyorum. Bu §ekilde duygularm kiskacma tekrar yakalaniyorlardi. Hiçbir dagm uçurumu, önümde vajina uçurumu açilirken beni içine çekemez. A§k ya§amdaki ölümdür. Eide edilebilir vajinanin yoklugu, “ yaçayan” ölümün yoklugudur ve in­ sani “ öliimcül” öliimü araraaya iter. Ve eger “ ya§ayan” yöntemle bagarih olamazsa, Tann onun bunu “ ölümcül” oíanla yapmasim saglar. Çünkü bir adam sadece ya§amaz, ayni zamanda ölür de ve agaçtaki yaprak gibi tekrar canla­ nir. Hayat bize birçok yolla ölümün bizi korkutmamasmi tam tersine onun ho§ oldugunu üstü kapali bir biçimde anlatir. Uyku bize ölümün bir prototipi olarak verilmi§tir ve bize hayattaki eklenmiç en büyük unutmayi saglayan uyku için her gece çabalanz. Unutmakla, korkmayiz; onu arzulanz çünkü bize huzur verir. Düzü§me, bize ölümün ne kadar ho§ olmasi gerektigini ama bizim buna önem vermememizi üstü kapah olarak anlatir. Eger bize iki kez ölme hakki verilseydi о zaman belki de ikinci seferden korkmayacaktik. B ir bakire, penisin ilk kez girmesinden kaynaklanan acidan korkar ama ikinci sefer zevki hissedecek ve düzülmeye hevesli olacaktir ve aldigi zevkle kar§ila§tirildigmda çektigi acimn önemsizligi nedeniyle ona dikkat bile etmeyecek ve düzü§meyi arayacaktir. Bununla birlikte ölüm bize sadece bir defaligma bah§edilmigtir, böylece cazibesini bir kez gerçekleyince, ona hayata duydugumuz çekim gücünden daha fazlasmi duymaya245

cagiz. Tanri bizi canil tutamaz, tipki bizi masumiyet içinde tutamadigi gibi ve biz sürekli bir §ekilde intihar etraek için çabalayacagiz. Düzü§me bize birçok defa gerçekleçen ölüm olarak bah§edilmi§tir. B ir kez bu tatli ölümde dinlendigimizde, onu tekrar denemek için hevesli oluruz. Ölüm fikrine kapilmi§ insanlar var. Onun güzel olduguna ve ne kadar geç olursa о kadar iyi olduguna ikna olmuçlardir. Kendilerini tehlikeye maruz birakarak, kendilerini öldürmeye çaligirlar. Ölmek için net bir arzum yok ama tüm cesaretimle Ölümü çagiriyormu§um gibi davramyorum. Bunu dogrudan yapan insanlar var. Buna ilmikle ya da tabancayla giri§imde bulunurlar ve bununla birlikte onlara özen gösteren insanlar tarafindan engellenebilirler, sonunda ba§arirlar ve kendilerini elleriyle öteki dünyaya gönderirler. Bunun için, benim sahip olmadigim güçlü bir karakter gerekir. Bunu yapmak için d’Anthés’den daha iyi bir güce sahibim. Belki daha önce birini öldürmü§ olsaydim, sadece onunla degil kendimle de ugra§mam daha kolay olacakti.

246

Tanri’ya §ükür, hayatlanmizin son giiniinü bilmemiz bizlere bah§edilmemi§. Bunun bilgisi hayatlarimizi idama çevirirdi. Katlamlmaz ruhsal istiraplar her giin, her dakika kötüle§erek bizi kandmrdi. Bizler sadece son günümüz bize bildirilmedigi için mutlu ve huzurlu olabiliriz. Eger son günümii bilseydim, giivenle, bugün hayatimda son kez shtoss* oynuyordum; i§te son fiirim ; yarin arkadaglarimla son par­ tim diyebilecektim. Bir kez daha için olanak olmayacakti. Evlendigimde, karima sadakat yemini ettim. Bu N .’nin benim “ son kadimm” olacagma söz verdim demektir. Diger kadmlar için ölüymü§üm gibi. Ellerim e, bacaklarima, penisime bakarak önceden belirlenmi§ bir günden sonra, bedenim nefessiz, çürümeye ba§lami§ olacagim ve en azmdan ellerimin ve ayaklarimin kemiklerinin geri kaldigim, penisimin, hayattaki destegimin iz
(*) Bir käjit oyunu.

247

birakmadan yok olacagini dü§ünmek korkunç. Kitaplara ve agaçlara bakarken, onlari tekrar göremeyecegimi bilerek, bedbaht bir §ekilde ölecegimi göriiyorum. Bunu evliligimden bir ay sonra, etrafimdaki kadinlara ba­ karken hissettim. Ama kurtuldum. B .’nin yazdigi gibi: “ Yemin ettim ama elimde degildi.” * Gelenekler daha önce hiç ya§amadigimiz ve bilincinde olmadigimiz bir §ey için bize yemin ettiriyor. Iy i, ben bir haftahgina bile sadik kalmanin ne demek oldugunun bilincinde degilsem, sonsuza dek sa­ dik kalacagima nasil yemin edebilirim? Gelenekler cahilligimizi bir avantaj olarak kullaniyor ve sonradan sadece piçman olabilecegimiz yeminler aliyor. Sonsuz sevgi yeminleri güniimiizdeki sevginin gücünün kanitidir ama gelecekte olabileceklerin kefili degildir. Artik, çok geçken, aldirmadigim gerçegi kabul ediyorum: Eger kann isteyerek seçtigin son kadimnsa, sadece bu yüzden özellikle tatli oldugu dii§ünülmeli. Sayisi belli olmayan diger kadinlari aramak yerine о sonuncu, dahasi olmayacak!

(*) §iir Baratinsky, Evgeniy Abramovich (1800-1844) tarafmdan yazilmi§tir. Çair ve Puçkin’in bir arkadaçidir.

248

Hatalarimin farkina variyorum ama onlari düzeltmiyorum. Bu sadece yazgimizi görebilip, onu degiftiremeyecek oldugumuzu dogrular. Hatalann farkina varmak, yazgiyi tanimak ve onlari düzeltme konusundaki yeteneksizligimiz yazgimn güciidür. Hatalarm farkina varmak agir bir cezadir. Kendini dogru görmek ve diger herkesi suçlamak, yazgiya kar§i zafer kazamldigi yanilsamasmda teselli bulmak daha kolay olacaktir. Ama böyle bir mutluluk bile bana bah§edilmemi§. Belirsiz nedenlerle içimde yükselen öfkeyi severim. Beni cinayet için hazirlayan özgürlügü verir. Özgürlük korkutucudur. Bereket versin ki çabuk uzaklaçiyor. Eger onur yasalariyla bagli olmasam, belimde bir silah ta§ir ve suç içleyenleri vururdum. Bugiinlerde N. beni çildirtiyor. Onda çekilmez hayatimin nedenini görüyorum. Benimle, beni sevmeden, §ehvetsizce, sadece annesinin onu tokatlayan ellerinden kurtulmak için
249

evlendi. Ve §imdi beni sosyetenin önünde rezil ediyor. Yaptigi içlerle degil aptalligiyla. Bu beni her zaman deli etmi§tir ve artik daha fazla katlanamiyorum. Onun tatli, aptal yiizii bazi zamanlarda bana öyle igrenç görüniiyor ki kimi daha önce öldürmem gerektigini raerak ediyorum: onu mu yoksa d’Anthés’yi mi?

250

Tacizin kirli bir görüntiisii vardir. Masum bir kiz cazibeye kar§i koyamaz çiinkü bu yollar konusunda cahildir ve bunlarm onu nereye yönlendirecegini hayal edemez. Sadece §ehvetin gücünü bilen, deneyimli bir kadrn, eger kendisine dokunmasma izin verirse, bir erkegi durdurmanm ne kadar zor oldugunun bilincinde olarak, erkegi rahat birakmadan hareket edecektir.

251

Madonnama bakarken, içimde iki his olu§uyor: onun sadakatine dua etmek ve ayni zamanda bunun için onu lanetlemek istiyorum. Sadakati benim ahlaksizligima bir azarlama. Bu sert bir tembih. Bu tekrar ciddi olarak açtigi bir yara. Eger ona sadik kalsaydim birini hemen diizeceginden eminim.

252

d’Anthés’yle dalga geçtim ve sevgilisini düzdüm. Ona belsoguklugu geçirmi§ti. Ben de N .’ye geçirdim. d’Anthés’nin onu düzmedigi ortaya çikiyor ama hâlâ onun vajinasina be­ nim içimden dokunuyordu. Bereket versin o aralar kötvi soguk almigti ve ona aldigim, soguk algmligim tedavi ettigini iddia ettigim ilaçla banyo yapmasini söyledim. Geceleyin, penisimin daha iyi kaymasmi saglamaya çali§iyormu§ gibi vajinasmin içine merhem sürdüm. N .’yi bunu bilmeden te­ davi edebilirdim ama Aza merhemi gördü ve yanli§likla N .’ye suri açikladi. Tamir edilemez bir çatlak.

253

Bu günlügü bugiin yagayan hiçbir kimseye, Naschokin’e bile göstermeye cesarei edemiyorum. ínsanin en iyi arkada§1 bile tamamen çiplak bir ruhu kabul edemez. Benim kendimin bile ne yazdigimi tekrar okuyacak cesaretim yok: Kendi uçurumlanmdan korkum çok güçlü. Çeytan diyor ki her §eyi ate§e at. Ama zaten bir kez ruh­ suzluk ömegi gösterdim ve bir defasinda notlarimi yaktim. О zaman kürek cezasina* çarptinlmaktan korkuyordum, §imdi Tanri’dan korkuyorum. Beni cezalandirmak için melegi (gerçekten bir melek kadar güzel) d’Anthés’yi gönderdi. Kendimi tekrarlamaya ba§liyorum. Ne hakkinda konu§ursam konugayim laf dönüp dolagip ona geliyor.

(*)Pu§kin, 1825’te Monarci’ye baj kaldiran bir çok “Arahkçi”nin arkadaçiydi. Bajaramanuçlar ve çiddetle cezalandirilnuçlardir. Pufkin bu suikaste katxldigi zannedilerek suçiu bulunmaktan korkuyordu.

254

Yaçhlik çocukluga dönü§tür. Ölüm vajinanm içinde do|Uma gerì dönü§tür. Bir mezarm vajinasmm içinde.

255

Eger bacaklarini benim için açsa, altimda inleyip acidan kivransa bile L .’nin dü§üncelerinde ya da ruhunda ne oldugu sikimde degil-

256

Zinanin ilk giinahkâr adimini attigimda, kendi içinde diirüst olsa bile birbirini takip eden her adimda namussuz bir adima döniigen bir yola girdim. Bu yol beni uçuruma siirükliiyor. Yaratili§imdan dolayi duramam. Her §eyi uç bir noktaya getiriyorum ve bu yoldaki uç beni kendi yok olu§uma siirükliiyor.

257

Sosyetede yeni bir hamilelik hakkinda konu§mazlar çünkii düzü§me zamanina çok yakindir. Biiyiiyen kann sosyetede §ehvet için tek bahane olan içindekine dikkati çeker.

258

Kadinlar içinde §ehvetin kalp gibi atngi vajina gibi koku y orlai.

Ya§li Heeckem’in, d’Anthés’yi, K .’yi, N .’yi ve çocuklari yurt di§ina kaçirmak için hazrrlandigini sôyleyen isimsiz bir mektup aldim. Orada denildigi üzere Çar uyanlmi§ti ve N.’yi “çilgin kocadan” kurtarmak için hiçbir engel çikarmayacagina söz vermigti. Mektubu N .’ye gösterdim. Dizleri üzerine dü§tü, bana onu affetmem için yalvariyor ve hâlâ nzasini bildirmedigine yemin ediyordu. Heeckem’e “ ogulcugunu” babasi için düello etmeyi kabul etmeye zorlayacak bir mektup gönderdim. Düello yarm. Mektubun kopyalanпш diger insanlara da gönderildigi рек muhtemel. §imdi, diplomadan* sonra, benim için üzgünler ve bana hiçbir §ey sôylemiyorlar. Ama bakiglarini boynumla gôrüyorum; fisiltilarmi arkamdan duyuyorum.
(*) Puçkin’in Boynuzlular Cemiyeti tarafindan vakanüvis olarak seçildigini ilan eden isimsiz bir diploma. 4 Kasim 1836’da Puçkin ve bazi arkadâçlari bu belgeyi almiçlardir.

260

Mektubu Aza’ya okudum. Bana §imdi sadece о yakm. Bana sürekli ati§ yapip yapmadigimi sordu ve hemen gidip pratik yapmam için yalvardi. Eger onunla evlenseydim, her §ey farkli olurdu. d’Anthés’yi öldürmeyi, cenazesine katilmayi ve ya§h adamm yüzüne giilmeyi çok istiyorum.

261

Bugiin Zizi* ile dinleniyordum. N .’yi artik görmek istemiyorum. Ona kar§i kayitsizligim dövü§me kararligimi zayiflatir. Tüm hayatimi adadigim bedava tutkular ugruna degil, endi§elerle dolu ve heyecandan yoksun aile hayatimi de­ vam ettirmek ugruna hayatimi bahse koyuyor olabilirim. Zizi önce teslim olmak istemedi ve ona düellodan bahsetmek zorunda kaldim. Vajinasindan bir tutam kil kestim. Onu yanimda götürecegim ve yolda giderken aromasini koklayacagim ve Trigorskoye’yi** aklima getirecegim. Son kez geldigimde, döliimün her damlasi bana bir ati§ gibi görünüyordu.***
(*) Pu§kin’in Boynuzlular Cemiyeti tarafindan vakanüvis olarak seçildigini ilan eden isimsiz bir diploma. 4 Kasim 1836’da Pujkin, bazi arkadaçlari ve tanidiklari bu belgeyi ahm§lardir. (**) W olf, Evpraksiniya Nickolayevna ( 1809-1883 ). (***) W olf ailesinin ya§adigi köy. Trigorskoye, Puçkin’in mülküne yakindi ve sikhkla orda misafir olurdu.

262

Justine / Sodom
MAEQÜES Ж SAM

Yarattigi hayaletler, onu edebiyat ve felsefe tarihinin en tartiçmah isimlerinden biri yapti. Eserlerinde suç ve cinsel §iddetin kurbani kadinlardir. Ama Sade’in kadin dü§m oldugu рек diisünülmez. am Hatta bu açidan, filozof ve yazar Sade ile §ehvet dü§künii Sade Markisi kahn çizgilerle aynlir birbirinden: í§ledigi suçlardan(!) dolayi uzun yillar cezaevine konuldu ve 40 yillik bir tarihi özetledi; “Beni bedensel, giinaha iliçkin dayamlmaz bir perhize mahküm ederek miikemmel bir i§ yaptigmizi dü§iindünüz, ama yanildiniz, beynimi co§turdunuz, bana can vermek zorunda kalacagim hayaletler yarattirdiniz.” “§eytanm ta kendisi”, “bir canavar” gibi nitelemelerle tamdigimiz Sade’in, diinya edebiyatina mal olm bu önemli yapitim “Justine” u§ ile birlikte Türkçeye kazandirarak, “§eytanla” yüzle§menizi saglayacak bir карі araladik.

Сіоіушки

A YK IR I EDEBIYAT