Sln8~

,
Abo n _ "er8,UI
J;6"'b"
ifin
11 ICDl:lik ••.••••--l~tI , 11711.11: . __ ._ 600 1J --------- ••• --- S2S 1 ", ~-.- ..- 125 NURMm.nigel. K. 25. ,,_ •••_ nllN • ........_. __ • '00 .. _

Sa'll 12 ,uOOf 119S5
Hmilf fri"

II

Otuz YBllnd,.
DlI, 0101

~

yalln.da lomiile'lderdeR 11bIZ I MfJrNlY Blltlel'

6r,.../ Sakal'. TEL~FONI 2I}S1I!I

(~_'S

....ba_h........ C_·I_'k_.r S.... ~ .... llar.... .... ' 1..... ........ i'_a_s.... G a_z....... '_ 1.... . 8 't.... ....

___.J

Bulgar tehiikesi
BIIIII'.r razeteJeri bilel en b 'l'ermel'lle utll'6ljiat:akla.rJIlIi krndW i'i i~'lerin,1I ~~k!lllilllllr daba. jyii edrrler. GII!:,<e1l -ih~ (Zon) g-al:etuinde g b'ir pllirrv.!!, lIIi1b razdemize 'oj'mg," tull. Bu pl'lrrl!r~dil a~lk birle), ,lay... Jr[llt:u.'mekh! b~l'lIilu'r, bUfiillildi B'I!~" ,irilll:' bii'kQmetiDide dClj!iliiHdi'Me:r 1'1'lpllaC:.~1 b."kk;.II:III:1a. ~I'II' rt.lum do-, ilIUDllilib liozlH yard • D~!le ,alld' ,II Sofy.l!ld.1JD BeleD hbcrlell' 01., 811.1]1:.11" [bukumetinin yiD.1!i d'i!ti!l!u~iiI~riil 90 IIIU did d- bj meyiz hllDgi miuJ.II." Yltl IZbd:cfJ i .rll~aj~ I!derek y-errwoe retml:k l1zere builioduiu iii IJildiirme: t.• idi. $1& muhtel;f rat.! 'Vil hllib~r ere 'lore burOnki Bul!1'all bUikitmdiniDi IiII e',," ii ,Ii~ hi ~ Ill! iJ,llm, 0 llY1a.dlitl '!iI'~' S-(lf,a,d~ i{in i~a ilir,eyfer killy.milllm,3,ktA bul\lluiu.tlli II[lJaJlllyu. BI1:, {'GoliiYl!!fJI h~r el ~ilbu1I:[lltli iPllr~(,etiyl\! hUkilmeti r:lime ald.'Iudao bed Buil"a.ridanda bdkllmet iltikr"Fi lIIuIIJDm.i!.d~tllllll dikt torIi I el:ml!!K istiyen 11!1']rn bi'Ybilrinln IIt,kaallRl l'etif~iDeditini l.1ep !JQyle. m~;, !iI",e Hurgar 'miHetju,illJ ~k ~"iIiIll, ve hlF-:11;I Ibir milld olcha!tI,lIiiU, i&oyJe: ilnr~]1:11 bill' miUe'l:i lUli!:uQ u~i!ldrfill kubll~la. !SQP.yl [diare:d-e giilj1lijlk IllillunduguDu dill n.in etm~~tik. Bu ii:ztl!::l'lmi:r.in dnpu~l:!tlJ biTer birt!f meyCl.na ';:Ilc:IF'Gr. AJ-aAI ¥Uksrl biz: l!Iuradll j.LlliiiJblllulO blr 110I .indl!, Bulgsl!" iii- ifhiti~d BiligarJI!iI'UI kelldilerl lk.d'lJJr iij'i Jro;rji.vor • 1:: ul!,v IJrll_z. ,( Gl3rgi",ef J i~ba,. ~11ItI6 ge[diji nkiit Bcil~ If I'a:zdl!!~ led bir aill:d!lD, Byl,g-l!Ili'iil,laIliID tn.lI'kllll!lir jill MllllTe ~dUemiyecetlilll1, pilirl m,fllIl-~ u.;sllilimulil iBul",o!1lri bllrn t""!I, d(hlrdlug,ullu. jlHIUI'! .i~n dj~l:iiI'liirllij!k: iJan edihllij'in,i n b1.lllldall lomrll. Bul~!lI'j talllQ ilij n d, liya. .etleriade iltikru ObEB~iI1DI YUJI:!, dl!lrQ!]qJ~Ia.rdl. Hall1llki Bl;!lluiatandili &I I dii!;toi!.torUlriia 10 'm;!i!itl i Ih.idin!ell" ~ok: ,"'"Ik lW.i'i!ltte 2"a.te'ri. ror~ (;ilnkil ,]mdi i, b.,.lIda olal"! ( lla,td t hUllkumd] de 1.lIb.hal ak,1Imfll du~uelt: glu ....iI fhd8'I'!f~ ... tllnd~ I~klz lIyd ulj hiiku!pl:!I\ detllm~, o!aClikt." HaJ!:iuki !,PilII''' limelJtoJ"le dr:vleti iclillrrt!J'e ~1!!1t!l.n ll\.iuIAtlOf) I hatlrllDtzc:lia kalUdltmA g-orej iki lege kadar it, b ,tDds Iililtuoabilm', ti. OIlILIl I" b."LDdlll k.almail~ i:r~ kotriJ BIlI2'nilmlCl i~ Til !GIll, s.iy,all~tlel'igr:l~ !ilil' i!lUkru temilli ediY'l!Ilrdu. (Girr:iyeijio bill" bilmu bGkCimet il~el"iDfi burl'llQnu .o!dll~llIlJjd g ~ri, I!nl ~11.kli'.llJrrd I!I e:se bil~ ikl!llm mlpr,Bu dill "Bulgar ~,Iel!'i tPllr11ilD!'llItO) ile deA'JI iinuk (oto~ite~r' blll' idillre ile ~yi gormiiliyor iddliallqJ blduDilgl;'tnB I!ii~ bdl~; yallll, dYIIUrlllill1deriJUI ~ok (!!Iii!: fl. karl~1 bir dlflildir. ,.

Lond a eserinin muvaf-l fak 01 nasineye bag-II? Sofyadan bir Bulgarm gazetemize
m~~~ .............

Almanlar _f·~ph.eleniyO~,

8ulgar dostlugundan ornekl
gonderdigi bir resim ve bir mektub
Bu mek,tu'bu yazan. fakat imzasun koymag,a cesar,e,t edemiyeD BulKar

Ingilterede muhalifler ht,aa¥y:.· :=_'ral.klnp.~_,k. b=g:zen~ , r~. .... miyor - Fra1lSa1m11'D. ., .wJl.... .~ m~,!....... Hersey F'ransfl ve I'ngil'terenin eUnde mi1
B'

'A

,imJi

,'grt{t:jT

AtI:lfolm~ ..1i i~~'"Jc'"1f1

Franslz ve IngIHz tayyareleri gQya az,m1i'
8er'iiln 111(A A..) ~ tllhb fat ItIl'Iro~lId:rlln Mm •• b.
III

'li:kahramaDll.,
I

a,i1z

dolusu

ku'r'ediy'or

~'lIet-eli, f'!:'.~ II mdbuabnlD Imp ]ill! ,h va Qr!GIUI-UIIIUIIJ kEfllyeni'ZUli
'll'CI 'FnUll'lit

'''Miinhnell'

N'GY~lti!i N.h,ilht.

bll.YB.
'Fin

ClridU;&IIIDIUl

filiill

.,.n~fe'tJi billk'ku;!da FIl:dJ'ldiirH'1 'Ii~_·
kid etmekt~
.. ~

d:l!we!li;,tf!ldit
't'li

kI :

FlTall.l:'

tl:lliUI kn-II

HaW'r.

millt:llfiin eU"il!J ~I:IYY'1r'" ,r~rel' 6ef I!l"iJr.~i In fldCIJ i Y!Illi t.ellJrd' ~d~tii ibir af.f1 CillJg
Dresd,=" n ~A.A,' ~ Pru.sYI!i Ba~\r~UIl Hay "G6r~[Ig.. siyleditm bir rnlltukla. A man aDID nlh, i.1Irl!!d'it~lI1:ii li:I:krarrlllll(llI~ ... demill,l r Iki: e n~ lJi~, Ulu.l"r lIurDmuf:ufpn 6ize haJru:' mUII'GU,!IIItll'U ,~Gr.uma~ elrl,dcn i~in ~difdi'. Jo'lilkiidi &i~i!!

II.

orGiulsrm!1IJ filiD 'VCI k~f.J'e"'i. y• z:iyeUe 001 made Jd d i.. ll'lm tilrul~ h mek ti~D bu ordul.".. 'bill' Ibllikl, Jeiill!ir. Son iltll.tistilden :ron, frllnll,:r. bay. o:rIilI.:!!iIJ!!I'!illJ206'0 ttl.,. j'uelii 'II!1'IiIIr. Bu adedde. IbUI.' tl!i':rijiJo vo 'ta.tim till:rJ'oIil'.r:~fll'i dillbj,~ 011 iftii,dj r, Fr Ill•• ; '~Hl'h~rl~1I h!!lliud" .:5400 Ii yyflreye nbiibdlr. BUIIII~ baYC-JI' bioi: II loayi~llilJ mlllJ.lI2am lilll,. II.,. biliyetini. de i be ebolllft: lilllmcbr. S01',d KYI,y_ miilltf)lg!l!!, billiblr AUirilll;P. dnilela bu ..akhmlli "atl •
~.. mt:L

ihUllm!' 1ne; Ht..i.JeJe
l!!i~(iIIIIHI'UI][!I!UI~iillllllllll:uJII1 I

It 1111111i1.IIJlIII[I~IUllllllll1rl.IJJllrllll.lllllllllillll.lu .ill'Ili.!'11 1~1.I11 II.II.nmllllllllill!llllmIlIIUli:llllllilli i.! ...

"Mara,., hlar dun kurtuJu,larlRln on be,inci Jll donfimiinii Halkevinde merasimle kutluladdar
T!!!bJablll liildl!rhH!ea
11111.,1",

"Mara~" In kurtulusu --------------~--1:1111,111

1';11,-

10m·. kl1lJ::lt;o H"Ddi.-

'1IUI.IIII.IIIIJ~.!j.i~t:!UUli!lIIIIIIIIIIIIJrIIIIIlIIJIiIlllf.III.UIl1.illilllllllll1111j

TliIIr"lid~ ~arkt. "1". r.arpt~ be.lQi!lDI bu IDUleUa well rlU,luk, geiliced. diA'e:r milletler elil,Iii YO Till'k: y .... d•• SIJ:Il ,If£lutl!il'e< Iej

iI_. lraDd.,
t n ,dJ a

lerHIII ~armn,t:Jk. (:Iq,-

.Ba~bakan ve bak,anJar Anarada
Bakanlar sayJa Y' v,e ba .. kanhklar Ueri geJ,enlerince k~u'§dandl
1

I

,.

bUJ Illmdaidari 8J1I1"f1hyOI'.

'Ii

Bull'U i.ut.)11 ril, "BIl, ii'li Trt'k .. mlluln ,Ilplm... hilldunia Drt-"II IIttJ,IIIIU.I f~kIrdell 'illIk si.

,mi'r[lIIdJlderi

l'ibl dotrud.a dofru.,
flD

Bul8lM'l

da

bu

daD

~ok, i,l'llll.

Dg bgyhn~m8~11D barr.,

n!:!~! • •

ka,pllf!!!!1Ii

Me lEi Ie k"tJ1 hil,l1k bil'

gne.~ Hc.lI'ln: •• rtlk.
T~l'kun l.

m

"or.
Dgq

m~ktedlir'

10.... J:aollledi ..

F.kat

dIg,

Pllrli'DlIen'to ~dlireili bll~lI-i BY~. 1"&lI'llllrUl ~,I,ui[g'i illrlUl, rn;4et~ mll~~~,eidi. fa,kl!Jt ,grlllli dill, mllbll klllliktl,. ki Sulill r~1iII1'1n. d..bUde O~~lJItu iJb~ lkui~e lal't~ d.B.I: 'MO~ h flJll!io ill' IIIIY•• lltieri '1ardll. ~imdi ile O<l'tadip; hir LiiktJllJd yok ki, batt~ biZ' ~iy itt cdlun. DUD Ill· tflf~ (GfI.rgiyef) i. i111 ,,1I,ll eUi. V.no da b11' bll~Ik.1l1IiI1III { :z at,d • Ii .I!I:11i edeutindul aQl bllhloluRlIyor. Be!jl 0111 gUll lonFra lIyllll bicilillellElin !:iill" do!!ba tekuru" ebiniy,ece:liligj lie kimu 'bumin ed,e· EIIeZ. itte BGllfllrJlIl'Ul bUi halidjl' k£ r4hli~1 ike.lodl I:!; i,lel:'i i(iq, £II" 1,ll!lr '~io de hir 'te:LJike ~e; .. 'lUt eilQetedir. 'C(iokn B'u g Ii'''' I~II'ID boyle ~iilulmi!!t de i,tire de.. i,til' dllhildoE! ~llJ.r8ealdIILrJ Ii,.""
Iiladlk~lr
}'ii:I:(jl'ld'~D

H~llC'rJinJ •• i t,opl:a.nhya ,i,Ilr..k .41." ,..Mar'a,.. I~ tardon &ir ,Irab
I(

ya-ID dedli i 0111". ,o:r;, TrDrldlli dediA,1i oLurol'.

"Mali'liI, .. Illi !clLlr' III u ~UI~I!I!!! o",lI,c.o~irl,"ii y!hllijgliiimiil mel'lli

H ~]IIIIlY]1Illl r; i 1mIII tu.

illiiIII iii!.

l.t ..Dlbul

ku~IIJIII'D-

Du bulb dlalDl Ill'll .. U LII11'1I?' ,Dnn.. , •.d. Tlrk JiI<ImU elll'ul1 blr ".arhk var. Bli •• ,1Ik her tQ,IO! :Ill1elU!kle;.
1'&

,Arail, "'IB, ~iiiklil KarySij CUIl),huri,y<:;(. HIlII'k f:ll'kail ruem kitibi R ~.b< , P!!Ike:r ohlilJliy hi!lld~ b'u •• ' alb .... ta,lJibu'l!dIlD l',I~hrlimie diillmu,ler "e d'Urakta lPak'iI'IIlu. ,I . ha'FIIIlF Til, ~a .. klllliJ klu iJeri ielen Ierl l-al'ilflad411l kll!l';'lllIllimla I.. r. rdl . Selj:i lEI i'~iII:ri dl!lt._y~.iile j'ltan buhl gi'tmi~ ~11i~ le~.e'l .II, ti'pllk. blb"il!~U dill .tdUlmllill d(Hlml,~al'.

i,

timet

Anknll

i.l~ b"liflDllillri .. ~

100<",0, be:rEilbll~rJeriGde

n ~A.. A.)

-

8'E!I,bl!luiUI
dl~
Y'lli

T,..fik

ROllld'lli

M~~hul
,&~n

B'~,~'ilO!F':'.~ ~JlrqmA"1 ,it 1', . 't;mdcl'dc I J7(!lIIh!.lIp,rGilI
6,il" AQf 1'!;d'll,.
[l1I11111'Ili ·1,llil liii III Ilijiliii! 111.,Jlllllil.f1f1f_

I

klill'I,ini koyd!llIIUIIDUZ. ul'i .. 11au ~kli ediyoi". B'd "li.!i'h" J"I.. gAyilt s:ali'lldll ill 'el'i, hvi 1111.1" ml'!(~ lup]. hrr .. I!.I!:r rii~. gun e'-'I'1et Bill!,.. I'll riltll odm illil !illlk. MekhLbulI! ba iI t.r&f'lrndlllillli birll:n~ la-brIll kIi,eliDj de d~rc ediyeTJllz. BUllgilirWarlbi;u dDltluktllg b:ahu ..

,ukarut.

Lut/BTI sani/e!}'i ~efl',irinil:
lilili '.'1 1111"&'11"1101" I iii.! 1 •••• .!ii[iiI.lIUli IJil.iILllljifllj[4 iI.I][IIIII~UIIIU 1111)[llli

IT!UIUllllllllllllU

O~yuz,d~Q fill.l. uMlral" IJDIDJ 'h1ll1uDdutIJ diinku mer". IIgd., blr
qok kiml.eler' 0:1 a.oylemi"tir Su mllyllllda Is'lsJlbill PD,Bi!lrriif mudul' muaviHleriln,dtn Bllv $onke't SiI,. rryyA Oil hil.abede IlllUlY[lmU!Qhl~. .. - MGcade'le Turk i!jin sol!: tll.bii bir;'lI~dillT. Bi.1: y>er yiilzra,nde "lIIr I)hlq~um'Uz i0l],dilii!b~r~ ,~rrp'I'I)f(arUiz. Her;:I!l!"den e"~ tabi!i!!t bl'l1 gil~ Imtuh111:111!l1r.11I lkall',tlad~. (,:oldll!l1J bayo!!t " It rm.'t-. 1mkiDl._,. yaratlmaA'a ~ biblE. r.kal .olttleede tabilit ~rlldi ". TrDrll: ya. "ad.
.iilllUlIlllltllllillilJlllltlllilrlilll

rll,lIm.eD Irlil;~b lf~tmektlldJr.

¥.l'llk ba,.blli

tetiDUlderJ"Lii'

pI,. ~lirpl':lI!1 _ rlll'rUl i~u4 [,IeDe It'~ea.o Ii! tn.. !til' miLL.1 mer" ,ell n IIfitirmiltir.

,.1'-

Bu

Abdulha,k Hti-, mid ,84 ga,lnda ..

<;o·cuk hastanelerine ihtiya~ var ...

Bir ~ok yerlerde ~ocuk dis,panserleri a~dml§5a da bunlar 'ih iyaea k,ifi, Jfe~Dliyor
Nurul:umUZIII '~A 1ltmlllik iltii,orlIlZ. 1!iIJIIJ!IID il1ill duiumhirilli IlIirth'l'llmlli'l~ l:i'lr ga.yedill'" i!:oellkI8l1l'111l, k,~ 1'iD1l1JI.U.1 m<ljlln e t~l~kkllme:r,ilD[1 d ¥III'. Ve her'llI!ild~ bU'BYr! t;llUcu'ldl!l!f. dilD!dhuilleti dahl. fa,Il!l k~YiD1II!!I' ",Ii

MUU lIl'Iilc.adelli ve
M.rlll mli,c.,dl!~l!I.i. i,bt!
kllUUnm!l!llll1

QlIlID

iI~1lDdll! bg kudre",

!tIn. 'bir
dGr.,~

Elf. lI:~ub'~h'llJ-

Bll,Dd liD .QIlIITIII At;llitilrlle; me. iiI!, iba.,kMl1 Geu.er!l!1 Kium OZlllpa

&.,.b",k!lu G.aulil hmet' lil61:1Jul'le luilll ttl" film tlkilm1, '1'4111 d,&"CI I"lill IIiI' •• m'imiJfllt i~l!lid.

I

merlll]m!ll
I]fiuUliltflli1iili

miluEly~t 110m.

Dlharet nrlml,tLr.

11:i1 ~i'v1e de bir k4illll!khk C:1karm... ~1I'i'l I Ii ti ma Ii 'Urdu', .h llitta ya.h n 11 t~\imIB del-i,I, iil~tlyukon bu' leh .. hlluylCl kat':! llIuuiyle' bill! ~l3.klllbiJij,r~~,_H~Ha. .Bull,~r;at.[Id~IiJ bu d=,. welllmh ik.Elrl!llkll'kl II' krllli Bor.iiu mill.., kllm I'll da ZIIFIIfi.iiltabiUr. SUI balinde dl!rak,lb lbeY,lIIetmilelJ hldhldep illllacederet' fl:l1I'h!llkk4ktn. 1,h!, bu •• ktmlardagd1r, k1 'bir. Bulge ri.t ... DLD lbulllokQ vB];i.ytiUn~ II !InDira .. fill[] Ilellle I bli ~II~ 'l"1I! flihrj h j ;;]0 do tr.!hlikel~ lIlorl:iYQl'uz. B!!IlkilEl MkOm«:t:lel'~ 1,,'11 IhiDI .. baYll b6,J? tehlike kllr"IIIDda 1k1.1Inat. n:n ,olamltZl.F. $1:1 hide Balklln mi skullIl dllbU 01 11:1 deyE.llen Dl!Illl!,lafln bit de II: i.1~1!! .. II'lni dib:eltmek vilzifeli diU ~c,e.~ I~bi rarUnilyor. BIiII'~1T1_ r emlo oilluni r kJ iburllgk[l karl~Jk llil,&.. lIeUiIi:rlnc:i!, denm ed~rJene hir Iriln bOj'le hi;; hel:clel:l!ll!dik]C'r~ UZiYiIlt"j J.rJe kllr;dll;!lCIII'ldardLr.

Dun Flod,klld·,·_ ..a·

ill.ilin

IltI1l11ILlIIII1l1111111~ilnilJ[11IJmllnulll:unIUIlIJllllllln IIUlllml nUllllilfllliElifl

~I ,a,D yanglD
~Qiriazam 84 ),a,I'td'a l3i,-ilk Talk .Ilri Abc:liilh.1Ic

k

,.b~mmi,el "eI'H~yor. BUill rajmtll ko kun J.tAIi" .11111111 fill~ II Lip ,; D~lJ- h .. l.JIIlle.1 MelElieke'l~mizil!l di,A'er lilileie,., rilldel de tek Uik '!:OCY !UliIllluet'! vIr iii'? P6k ~dlm':F0li'lI% .mllla hi; h 11Ii1l'llehn'lyolI'IIJ:. • BLI hUiUII~", lfikril!!L ,ilIlwilk dl2lml., dolt: tor ,GeDe-r ...t Kadri :I••

..1'.

i,.

~II"

..... mtd. bu:,g'ill, 84 U erD,71E dOD IImiloi idrak ~di,or. :84 Y.' D,d• bl:Z:fIi I'HII'kllm" l!lilllU mannUD Illr plyl!:.!1 iL1da. edeo a~t .. di!] l'ddhilmltj bug1l1r1 .&IIt 11 Iii.!! A.ro ~,d kl,.QIi!'. d .. Bo9'a:z:ic:i _ ~lnllkl Peyzilltl) lI.eli!}. d. !."rid <rdil~~~ktill'. . Bu 'l'ClI'ilCi ilJiIi 'fllrll!l1:11m AriD:dtll· be It Hi midil til!: brilk" lij .tlld. II h~ IIl111t .... e ",fiyet dile!':b:.

,ilil, bllo mUIIII~ullilllri.g~ "b1ab!l'lullJ,I' m.mlek.,ihnilde }laIDI~ '~i!liil1iIk b .' I: IIl!leri Iill'ii delil. hfJ,nldwi!i1 mab • BUI h Ita, .. 1" iD d. .. ekllik VIi iillti.. 'Y '\It!lll!! ill. ~~duti(JDUI .aJlf!III~.t;IT.

Dokfor Gam:n-all Kadrl Ra,idi,'n be'yanatl
Mliuf doktmrumul, diYDrkl :, Kdr~ RtIII~l,d '" - Elld,e ;;OGuit:, h ... t.aI'ul,leri hllkika,tiell p~k ~I.. ZalD'DIlUllierim bDtCoo IiiDludellzlitE dollll1'l 11'1 bu kabll oilimiyor. MII,nm!llhb duydU,IRUDlIl ,rlln Gunb. but 1D~IIiI[lde . ~o ~1I'1r: pu i,!lID u yap~1 ~alumll'. 8", • iii l'~l'dlDd IJtrlli'I:FOr~I!Jr. frill!; t l!i'lilrll'!1 dJ nruh kkDk I·d bi\l!de fllllnn. ;' ~o.uk~!lra dle'tH. bOlld!khl:1!1!!I IimIl!!!b:Jul l:uilbln,8'~iI!r aI. ~u:lZDlIkQ Ihtl, <C:!]

Piyang'o
F!ndllld~dd t_,tlillibul IIUfrlllDdE!ill:'lhtl htllirga.lu hl'l~1I! hiBIlII;l:Idlil ,mOnlcrri'l: bir ,hl!j~d~ IIIU!tlIIIQIII blab bin 1]1U ,g~t lUlih ilium y!!li'fI'm~llI,hr. Rnlmim~I:, btll ytll!i~[ld~r1 1I01l1I'1I billl.n1ft 11ld~t~ lJekli u!lbl~ odiy,u:r. Tyy _re piy nlriUUbll!li 011 lIekizlmti tntlb dordOtl"llcQ ke,ld!llll dGJIlI )lOpl mll'hr. K<e, d.Y'1I bll.,gDindo dt'v, lID l:!~i~~c,kUr.

Dun
mBlnl r

ZAMAN

6

ukramlyl!J 'ktll.DiIIllAD mel 'Ilaihifn~luBlllnr

kill mil l!Jzdlr. [hll:'i'U!i ~'tirido !jloCIJIic [I,!lo llll~ n.~eI!JniD fl!.l.l,I:~.~bll'l'lmfillil ikiMi pl~1:'I1ikal,dl., ~!l.IUI1II11ii!IaJ!,wm. FlllkiI,t bUlla mukabil hiikam~t 11 !!It ,bi Illl t~tk'l tl(liiD iCE1JboUirlilijj buyak lIIaJlI.raflBl'lO h Idllnd II II lrm~dit,i :ifla !foeuklEn'l!i b ko U\rHi miU,id (lhnll~. fiElII~lI. Bi.r ro'k }lClr:lercilll '~llIlf;:uk dilp IDIe.ri !lth • Coellk~lIflllJ ,bem mUPly~rne ; VCI bem
timllllDJelD kall"~lIliml'lIItllk de
i!irm,l!Il!!!1IrIIl

0,. C.JiI;tDi'dl

lC.th~,Rcr"id

11I!.1i.

••

f'illllihl!llUl!!r

'1'ITIek~

De It,amll: ,'1' n.:i !SQhiJede

2'

-'ZAMAN,

.......

,subll

1'2

[1=50
Avrupa
A,Il,fIlPii
lilullHldll

sulhu ve
ItDfll'lk t,'bIU~~yi!!,Ii'lig . I"". _'11'1 !hir .nll,

SOD,

andlafma
dill

Fransada 1'0 , ~ hadis esiz ge. ti bat
Muhafazakir g'8Z te]er hiikumeti ilb m" 01 een h gaze-Ie-len de harareUe tebrik ediyor
PII is 11 CA. A.)I ~ 10 .sll~ !bat 19341 .bi.disclel'iuill),d dfi.. It U 10- mile dki.u ge mittil .M tbuabn ,ehemlDly.e,tli iJllL 1111 b ~dnn Idolayw mClIUlunillet gllJlteri,or.
SOIll)'il.J~stve kommnilt aufai!ji.izRm kall',,1 bir {'UI... addeUikJcrti bu UIllIl'DI nYUli:d'jt ni tleibilrul dtirmektediir~e'!'. Sa,g c::en,gh flBileteleri is 1m ID gGluDy,o.rhu. Meal'fII, KnJld, lanft •.n "Ak iyon'II'IIIIDHZ: •• tleIi, bu tcz.a.bur bD b I· el~c iJu e:djJdi;ia lInI! _enk ;dj,ot ki; 6 Snlllt, I.W u..UJI J.:u.rbaalll

Eski Posta ve Telgraf erkiol

EvvleJ,i su1h mefhU'mu iize'rinde v ulhu .ailaDltaltn'an ,erait uzerinde g,ola,mao .'ge)',ekt~ baJbuki
!!ImHlerdlillQ bhri .Yil'l uillh

ki.il'lin

!Iiii'

de 'If II!! h!

llrir lllbm

•t

muhti". - uel' b..i.~t! i,i II J'PQiD'. 1~!II lh. r,.~• ~ nih, It. eoR rib i"la ulh,. AJDUJI)7u i"ig ulb ap.JIII'I ma alar lI.d. • kt~ ft hi... bil''ill'ldf::n tliwl!miyle :Ii)'lrI ,eraUin Ibi!" Dr fll 111:1'11) iI hb.klkgk cduek I 'r ,Uk ... 1m JIJ Ii: la.du. UD4:1r. ,1II&.deJerillld!t&l aua ' ialcrd!l: In .•.• ~U "UlI'~b711'f ••~ mui!Jt!tIi:f t'''IIi'f!1iII1'1I gore sulhun DC ID!IIlIli}'. leldl,tml lUi •• lulde tilnf

.f.if.

iI:.I.1k-

iWt""

,I

wi

60.00 0 dep fa,pjlll, DIm a, i,.. -;i:nin ge(id r~ mi )'apma~mul ,aimeD bRltl1n giln c:n ufal! hir hldite uni II ydcdilm"," mi,tir. .tP5ti J rgal.". gite, kaI....
blllJk

'Mahkemenin bugiin kara vermesimuhteme]
Ba
... Ankara 111(TeJdonl.a)·-V ... :rife Ie rial .'I.!liisti mill "u~1J1ldaa

Fahrinin avukab, a-f-anuDlUldan, is,' ade etmek i.sliYf.Jr. Dun miidaf.alar dinleni'ldi
de ine girt muh.kemeye
kllll'Al'Ulm vel'illD_ ..

80~OOO ki,iyi

bu.lmuttul'.

CdI.Plll'F:

Fu1i.P ,~i'D 1\,I!b~E11mU1U1, mlU.hiUlklel'J t.rllf~!ld.n hflll'b IllI!iHct'11pde Ik.... nlt.n IIIUfi'Ji kol'tlr.n tel ~U:lr'. hal)'. i~jlo loull}"'!11 'n I'ebi tirolii .. It&lyula ~lIlBun Ie 'II!d,m ... n.btul'. R,om-I1',. tin Iulh, Tr"_I:IJIIII~lilull kcot'l,dl f'lIilif.ii kaLmuldlir. Ldill'hD i~D .ulb Fu.ridvful1 e'ldilti IIItr.ge"i!fir •. Almany. 'Il&ctri.tlijl", A"-I- _ r:r_ Ipn IUU. bili • _AiiaJuda ... .atH al .rd. La.' nth ruek-iD 1h t lakki . iIli lIirud boa I' iUHIDi .,nl'lfl bhlU otru ollDJl.r.h·llr. F.nt nUl dDtm ,"[Ii' we 111 t fi.klliiiilili. d.,_d.,. 1 , aJYIIiJntbr. Slllb lc-"kki.lI..:ri .,,1"1IdJ 1111. ,ir •• -vllu tduUIiI ... - • .J lull kll.kkl "" D:wb...Il!!_ili ct.!ll~~. ~1Ht bi:rlbirindea ilJJIlIlac.llJ.:tu>. Y. l bi'!' tUl!fm Iditi'kr: a1.nk ~l!cltlDa'iI _111.. Iblr blnf 'k.eadi kill [11 •• 11 l:ehLi.ifI • riiltJ.bitir lI'e bill !l;clikkl.tDdil bkbd.a o.bUill', Bu hQ,... oldutu- :IIa.re tWI W"illte wlhll il'dl.li IpD~. Ik kuY'il-c k I"fI ta"..rll lie 11:1' filii ...p laB otL IIIAiDlli 'flIlet we IIILI.bireti __ I.h_a~ '0 Be pIir. V. Dl.k.dl.T F dUll edeo ~ 10". Biu~ tid! "lItI_._pI.lu~ r.J h", !hld U 11'lpn, .ndi Ib mu:fb..lib. Dl:U dit: lie .ullia : tta:.daJbnlll . fl'ait rlode laIat-

le~er.

RSII::IIiklll, So yliJJli!lt .
ga1dr::!I"

..,

O"r '..

d1c.am

hill'

,oy'lI! ,dlY0i':

dala,.

$Gr.,.. Devtet\1itl

m!.uma

I

"'FiiJi:une 'k 1'$1 " plllan dolm.kgl quO] )Ii, a 15il. djju"n~~ ye asametli o]mu,tur. Clllimhuriyd itrka In1Dl. CUlmhuriyet m yda." eusa 31kulII. Id'urglUlIJ fakat lmd... relLi Ibir deoiliu d.lA'lar~1!)1 glll'lia .idi.n :5QsYllist !'Pcpuh:rq Iluteli bDtuo- 'hir )'uzodi It: !pI ,aID ·feI tplllll"~ duruR. ba,11lgl .ibn·

muhalkemeWeri.oi!l

kllllar

'1'e:r~~1

.rB1U

da· i,h!Di geWlI!!n bi1' Mytliutllrru lidi. HiiJllbuki, dun emme bur:kel dllli,l:ir."
l

.fuhr ,tlr. DiiDt I"'am •• , idi)'ciiniD

ctimbu:ri)lcti

POIla We Te1ru e.Lri u umi mild 0. Fllhri. teJgr.f i,.. lui ulei _dWii Bay til!" Cc III 'If - UJDIlEDJ m dnr m"," .Yi Di Bay SuphiniD IDU likem,e.Ie.lI'ioe !wgnD bir.Dei .. 1~,e Gez: d. de ... m edi!dJi.

B. Fah...rinla 'kiline "Dad ,tdH,eto o:UUhleaia luiiltimal .u,lm.a meV.l1iIIt_ __ il

mltc£ "rg\a h, mliek ..

edemiyecc,ii . " seD DU -~ If Iran un un ID,er] 11111:"
It\ytiJcrek

hie

,lace

maZlllun1i1na

malb ..,

I,.

--fuakir ··E101 dB PDi'l I IelitJ ri hak.uInIi i!;atm.k:1 VIC
,W'

d.ki r.ZWII9

•• 1;1" Iiif'. o]up of IDadlIJ hakkmu bt.llb.::_ ve AnIL:Omiyet

IU'i'iduiu ~Ima.da eery - ettitini mQelddli.n.in m'tllil'~ u&illkemesi. YZUII geh:!ligiui.li,YJ.edi. Bun dim ilmr. 0.., F ab'rli

0..,. iblll C &I 'Ve 8a}' Sup.. hi miiddalldll Iindull:lddlil"'. B~y

:

m.k

bij,.b: rumadljlrll, At mana baID. ftll' ..lI, lIDIJHIB.I.Ji '1'1 bb [.klm i:t.h.t irtHD lli" In,.lH - barld,. IMftmlllll RHU ••• 16ib blr tl.kLm iiu:u:l!fllc:rl ~J'dlD.l.t Ilk ihlii,AClDJ ibh .pt.pk rartn'l,W'. Ac..:ha lII~riU_ .1I1i'iu ... jlaal& ....... i_ ~.r..cllk ? HeaD: fltphe.Li oS.. Bolita clau.
BIlIl!.r1l!

II!I"~ktl.

kym ti '~liIb ..tf, II eyularde ulccliji milu deluu· b11 .. mGttflrr:.k £.epe Din 50,000 DOmaJil~g lI:a.r.' I"' Ie . 0.1 ilb. c:tm!l!:k!!D.lJI'.
.J.!_

.k.~.

""Puis f._ 'z=- ).'00 vel" II!! mtk b - k1rolda Lei umini bir lEer d-h i p.t ehD' tiru diyor. l'Ophl.DI!!D .kaJabah;1 UUl biD hhmili'll eden be, gazcle~ u[lma"

"Ute.
,J'

dli'IIir

II.UUg

tlif!llliUlt

I'I:l'1Ilek ..

L.ra milddeiumumillkle,iade I' leD tez:cre er okuadu. 8und.n 0'0 .... muddeillmumj i!D d 'edl~tg llii1i1lt.UD ,abtt bll." fuo diuguulIII af k8in.uDur::uiaa Ion!!! r ":'1"),31] ItUigin"1 !l6yJedi .... e
I

Ihsa.llli Cernal de ikiQ.· duecede ~ ~ t, buhmduiv_d D b<ib tti]~T.
1

Fam

IiII~U

olm.adJgmdan..

Bay

O.

R.

"Pili

_r

k 'm.tbu .. b te~ ·1 den P.riIy~gQ I k.uI,lk is

Ru yada bit ma.h-uD1iyet
MOAkova U. (A.A.) -' kelti!'!, dUm:le velihb rt. Ilea1d.tiDr: '<Celyu'lkin., kqif be,.,. b uyu.i mill ye.re.a YII bB,... I"",· ber gud1ii y~rde ICDdi.. 'kala,..dl.D 1fe b.ii - et d 'eJelerind~ par. dolandlran do.

r
dare miidfirleri. llllieR6r hrlu. .. DID 14 .0 15 fllbatt. Bellind aplauk m.n Aim atgmobil HIyi alo gllda b.lm bohmm.ak Iller.
dant

&r~ 11 (A.A.) - H.. yom -.J • t fun. lideriJe i-

,. eril· .layt.nD u~ m.el~e 'J ... edilmit olm la· Y' __ lIulIllmyel 10-

b.biyct trerccek

01.

1

'lellk

ledir. Ayat lind!!. ,.Iman Jid~ iiMibat tr.dbirleri

c:eza:

lit:

n'llDU1lI1!IfII

208

inti

ma,d-

UZUg silreDI m,udafaaJBl1' ge..;,tili iplil )larm, ~bugLiIll)1 -rl!e dClil'aJD edecek Vfii aib:bi. ibti.. , ma.l kanlf '¥eI'H~~ktil ..

fcwk.s.IIII)ICIW·

ua

lm,6r.

d.,..

de 11 lklD bu liJ.ametii 'Vc be'll!!.. ,ohteu.hul',abDI 1'hLlI edec·!k bi'irbj" badge: ~~kGlllidl·lml d, kllo)-detmektedir.
Komuni!d "OmaDi~l:" g8zdc .. , Ii de lllliimayi;~ileil"i ~ 00 bin talunia elmckte'le i.t !;.de,...

Balkan and'la$maSl Ylldoniimii
Bay
14

Titulesko

It

iJe

Bfty Tevfik Ru,tu Atas
telgrafhn
01"-111, .eidldi

a.rasmnd21 c;ekiien
A.llIk.ra. 11 ~A. A.~ ~ BaWbn ilbdl",m ... lil:un im:ZiHI1 Yl1 a'olllwmu s .ilUllllebd~J~!I RQiIi&IIIYIo dlt bBIJ.anl itiilr 110 lie dl~ b.alUllnlmll T .,dill Rii t. AlB. BJ'UIOO • iiI' dllki tdilr.flllo, tuti I!:d]mi~tir. £AlaIQ Tnll. R6,Ui AriD imJl8 ..... J~!dga rimQ IIIIlGlK!!! 1M! t-j,le. In{i", lI:er~k 81H, i'le 011111 k.t"1i !llft,jj dlJ,,,ulllr'l ~ 1I1! nf.L ii, doltru~lIIaU tdwilr tmt.1DI! i.a.. d lUi ri" ca cd ri
IIIl0

Bugud~DiD fikriOCt!, hllkilmld Cumburjyet meydUHD. ~eleDk: Inr.ikmak h unu. mUDf rid qhl.l ile ehemmi, t..

.azl.dliallikh.n..
pil
tf!I:UI.IlA

d6rt yd

-

fU'lr.

br. f.lulab

iz h y t ere bur.tm

oL

k-

~br

- tIll'.

ediJmLtl rd:ir~

I

~ok u.Uu

leri.a.in tebditl-eri.ne. ~o kuv'I'et· Ii biT k"'r,~llk t leil eden bu a:Z:&lDEUi a"m,yi· in iblilUDJ

takdir etmekte.dir.

dJUh~1'. Fllht hir taJ:'.,n I] "Iuk. Yill" Itom"~t~ii, IHImile bir lumit. t.tt'ki.1 I!'ttiri I; OIl!,!!!!.Q tal 'll'Ut'" ta .... hc~ !.n,illn "TnIlrll'~ i,~ :I J edu.tfi'&,. I;I!'.~ 11M dU .. eli.. Ii

Bulgaristan,da,

ifSizlik yaman!

d_d c Ibu _8 I.n.e

1

1D~ip'iJ

"'TlllUriar. ... !b -

'I -

---II II

d.
1lI~

Zf'ul'io"-em'LU'lan ~~kanb yerlerine i~siz munevverleri alma'k istiyorl'ar .. ~imdilik i yerine iUi bir inamlu vernmeie ~ah~~hyor
Sol,.. 9 (H
&.Il'uDhlDfI

Turk kadlDlnlh ).... saYlav Igi
~LoJurnal"biiyiik
tikb _I)'olunda bir i:s~

.

B 11.;.1] ... dl.,1ILUUl11I

AniLCU'A

k!.lnllAiIl ft: timdiye k!llcar .II.[I!;nte!l'elle'ri Y!!',(,H 8.lkllo IIntl.,m •• 1n1DJ i~!I!!!!IIIHhdl,l.tml1lJk I bu UIWlll.r iar.rIU Y1 ,ikulIll !iii.. tan i)llp dmi, 01 nlln m u t:'1h.a.tl!!! b~hrndllllllin did k. e bagltt.L; d.uYlu~lIimu 4j:ok ,uze-l ift.d~ eo,.I di.oiL GiIi.dl!nfiIJ:lniz: J n~ teliagud t~1 ibriln,~ h.. rt.. fttllli it'll' ktiT l'unlle

.i..

b.. t'l~h'k 'l'e till HII'JlIl'1lI!:I a.im..lidJm blllllnmu,l'u lI:emintiyi!l: muQtJ,j!i.l. lI!'l:I!:!I~lIrdl!b.b tiy,u Ilk hi~.. "Ie t! ir O~U!ll. Yilke'k bill" H!l:hi,iI!!'l:Le . ~rgb'~e uthlluiru!:
c

!:kr

"'II!

mllilllkn:k

Iliiz.el

l1geN=

"=DI

,.pir ,Brmed".

(Sol, ••• ,.uk •• rut. lurl:tlni b.rb~·ul!Ill.Oil Fe .. it.. tekttlh li.b.ln "Ip~hl ,.tu!lIir, bans biiy'!!! IJ,"",m 1111'1 m f:lIi: ~'t'pll'ril'll"
hl"llh-n

Ditu

J-

BUI'Iln,
kaYUlI"Bll

ipidiLl:.

)lahUl

kll.b i'~lmf

]'lIl"IIbErnak ,ellDeli ro:riilll}lor. Zllibat mildllrmglilnliin gayeli

old(liuml1zu

!'oyliiYOf

D.t,«J"I J,l.ri
1.111 flndl"
lnCl ••...

£J... _

IinA

TilululiG

.. ih:erin-

ljIimdiliL; budur.

Bduuu in

1M!

Bgl-

de ..~.rl.i', !tofU bUlIu III=- Olt~lJa Ii d m&nllF; .dddm~h:r. Sonr .. IHanbald. blr TOr'le I'zdrli ~Edirnel... aiD etnfmda !bile !If!!!l! lbtmdlil di,c M'uted I liu.nla tlir :ki mak.I. ,.Zlnn Jllyprllf1 KiJk !1z.i1n. (~IUnllH'1 dlllll(Y".D tlrn.1nkJ..8IDl yc ,irntllit IIi Jilpill'l .... Bul.lillan
IMY,OTn, "'ZAMAN" IlUi elinl .. .CO l~hllf;.rd6 orhlfli IIthi~ "Bi:iyuk

de

tab.rib.lrt JlilPl::DlIkil kGlmIi.lII.aktlidlll'. IpllJik mlbifJvtier ta-

bakHi I~zcrjlldll de

biT lhaJ.dc lkaoad germi,

,uk gc:~

hal

buJu-

Ruyar. Bugiim l'iI! libl ia,tatiltik.. [ere I,ore y [nl.l ,SOI111dill 650

yl:JkHlk tI!Ju(~ri
'It

tb~Be\,'nl

i,sir.:

lI.;br.

Tr.JIIi"~11 Mui :hu:ic:ind, liiugua tlltllnbl!ll~a. D'III ..... hLrl .... tI,,·!" i~i Juku~daki Ih:ha belll~rr bir lek , '111 J ,deblJRI 'l'e 111r:hlj I I.b.t edebilirler mi '1 Bu!z tr 111.-teleri, Ibuhiingi Imir Tiihktel1 re,~ anD' kOJdup UlI: 't'r! mil-deriu(IDI D.. ldcttil;lDiz.m~lahlb ribi II filrnlUllt:lltll" .bJC!l'l.r ItII 1 Bi1 bayl. prhiil'c! 1t!lIu:r.ill rroir'u1' mLl,ul1' Amm. ''8il,iik Tukya Hiiu., In," Jlipm.k iltrdi,Q:imi'l~ :r1ll.~Jgl''' I .BLLD.U tabii I.Pc.IIl'll we BilIll•• rt r ~mia olnnhr, IIi bu flki" fOil. lin Uidif Tee Ibill' JUI Tib'I ria ~II lIbillll (miD, IlIflDiI.q biri, olaukbr. Bu.DU l:!ul.-dLIII .Dln p1'ui,oktuJ'. BuJl'ul.ml t Ti'lklAtel'ii: • iddUthm.na bUi filliP .deo .r:mnt bLr ilhamdu. Si,le .3iiDldil'D 'l'C rillncldem 111.I. millet iilb.mlul .. iH, 0 \i cle hii;hir 1Il.lii.llla: du,.. IY.e'. I bir

,i1.

zunlnl HiLikuD'let, i,Ji!lijin onulIl:ii alm.k I.;in dddi ban tedb:ir~;tl!"r:: ba.1ji vurmu,tu1'. l!;timi'ili I!~ lab.t m du..Ulgil bugilo pn).. pagandlll kudretillli. a 111 eh: ta...
bakala.r.mil. te .... e:ih etmi~ bu1uu. makt.dIT. ~y~e!ild~, ber ~ey~
cle[]

Bu he b. ri.se medsbil degildir.

nrilllli, Qlm .. u.1l m~"1J bahletc:1] JlIlra.II' ncb!~1i cil,gr ki = B. "POpzI8t~f,. nutlnm : "Yl!!ni T rki,,, 1:, .'md.ar1.arl III Bu hitallUID bir Bul arln ~~k pI,J." bir ".r ,.r.h.uklarbi, Bldg.ra hiln ,. hir B Ig r dlr. Mr l.kr:1I: bu: ·m, mlLl.i.ilDe ,or Bul ai' yurekJ rine ~lplk Irir iItikbai temia I:tmdi: i... ve hialerine Of.llD mimi ge tliyoll' Iiii•• Hel' _,deg e'f''I1'ltl u[Il•• 1 duliqllDcsidir '! llri:rferiy!e 1,3,. diu :i'Ull'll~ Ih,ui"'~ j iuI. J.dll.l'. Jamq ve Bulgs.lf' "alanmm ,B.C~.. Bu. i:lte .11.1.,1 Dbiio" ill, f.l lUI In,1 kllJ11:i!lI'uda BIIl!;ar iUi!~IL~ 'rUd:u "'II! 1M cn.~ yu .Lml, 1ImI: diD deriti birfnagal Ide..uDDJ_lu ••,

Ge~clllel"de burr. cia )I.plLan bD,D'k laplalDtuLa icltiim. ~tfi\L
IDstiU1tiil

'ilM n 11\. Tlll'ki,~ S~vnk Min~1I: Medi ..i.1I1!! In·d~lDlllrU:l "Lo

A.., -

•• lIIimi 't't: biil"lDetkil l~blti~b:I'~1Ilio ba .w. be tie arlietmek i.t@J:'im. !:Ill ,ukl Ii: ,u1.a ... bi d::ioil:e h~p~m~1:t.u:imd. buJul1mak~a babll:iY.III:Z. T.Il/~" Rgf~1i An::! ...

tiniz; BAl Mti dO!.liYJmJ'lt:

III

.Qjlll~Io.1 'riJ'EI'"

WDum

mudlilrD

. Bakanlar Heyetinin ic;timal
Ank n 11 (TcldoD.) - B kaMar Heyett bugUu saat IS de Ba ba.ka1] Jsmd !nillo.dlliin ba,kan11g1 aJtmda toplan311'ak I'e~
".kte leads, de-vam eden YZUD bili i~ti1Da Y"'P'~hr. 8u i;timllida -baki!lohldau aidl birik.mi, itt ~le meb'u,luga IOC'twtODI yuks.ek llEu:mulI"lat'lI]l'eriDe yapl]uak tayinler VI!! Yiloi lDIIediu lIuIiulauk: ye.oj Illyilla.lsr iI1:z.,erillde mfua.kereler cer}lIiD ettiii Imla~dlmfikffldlr.

i'-i

digini

i~ylelllliftif.

.,.'i,.

cY'Y'e:11D1uhteliF

iDiuUerde _~[]i lck
toplamllga

bullllJJlan Burngu i4~jbir Eikir etraflod,a,
~,i.lJ.~I'Oi'.

1]),8.11

ka.

l~tim.i wih.1 Dliid rlOgi} bir blllraftan boyle ~Bll [rken ~.. j IDUfeUitliii dl! biiUln hu ... IU J ticard we unayi mjj :stl~leriDde VB.ikiti b.Ueri m'.... [I id btduoCIIIl memulilanu i den 'tlk.nlall"ak ye'lI'luine i'piz mi.irlc,"I'erZell"iu l.yiniDi tf:klif e't..
,m!'~tl!,di'r.

Fransada

kadlnlara intihab hakkl veri1ecek mi 1

FUll} II p~rlimtn.l(J und. iiS,,::Jj" pini., "Irnilllde bir m,eblLl, JUS Ie1lJ!:1I iii d."k i b"~i!!d i, e iIIItiha pil'I 0 ci!1I.
IoIlId]l!IllI,nn ulfllmui u !IIcr;,mel~

Aokara 11 (Telefonl ..J

Vergi t,ahsilitl
H :zii'Silldiu

. lYI
~

KdllllililDUyni

OPl,Hla

Bi.UI!J1l1~n

,11.,1,

".1',1

lIIu ... et tCIIrile.deJ'. Elu IIlUY'I'el ... r",&llId hi.. ,fUn, Bul, b., itcerkri.. V. biz bu lilui 8 1. kAfirl ,.6riitHl!:k dl!tillz. ttidalle, y ...... , Y8"'." fa. Ik.t de .mll I1II!.ri,.tlml~la Int'. hir 'Iman 1110lIl111111: kOy.a~BQUI:. lB'La "1111"", blGbil" !i=i!lT\1I! J'olltlll". S~f'lid.!lh m'l:ldtl~1Il ganderlln Bulll'flrin. ,..Zdlklu~gdll.lII !!IiTIe.\'!

1'....

Sofyada h&yuk lopL.ab.1I' yap Imum .,.e bllrll.... mel~ni:n hftl'ell'i! JII.pdlk.~ Til bllyiik: 1.Dlliyi ,ehiril'rjn de telDlU olul:Im.a.khd~,... ~~tirmfl.i ~afllbat mU .. drIJrJ8gli bir larah.tiI da ma •• bijrolu j~e Ilita btr lema,lRWIl'. ~i mdilik ;IEr.Ii'lle e q r,eriEi e. miUi hir in nl. ¥eriLmek islenmyvl", 80ylelikle ·in!l.Di1IR bir it~i !SHufl m ~ydiilDiIII gelirildiktell. SQnrg mem~;tlketin yap...
IiIHIkta. blJ~IJDdug!iJI lIa~lIIr va-

iithi§ bir lill ,go Ie yuvarlandl
I

i"in bir ~lInulII U.y.b4l~ h:lIrlam,f, 'bu 'fi'kir Fll'l!lnl.allilll lIIi.. bIiY:; .'~Ikfl IiIJillDdnrnu,tu. Me • .eI~EliEl Frarl!llil: K'Bl.l!!tC!luinin l~biHd,= ml, .tl!yhlg,.. d mi h.Ul:di1utgi .hl olm ... OIll1kla hCTllib~II" bu hl..ll 1111'4" mD-

kadllr III kiz aylLl.r: vergi bbsilit ,e-kunu Maliy.:.:e te!!b.it edilmiftir. 1933 mAli YJholD 8 aytna ni:!ibeUe 1934 delS blil!;nk milyon liraMc bir f.u:llilllik v,ardlt. BUEluli 14 mtl)'oD ~irilllSln:u yeDii \fergile-ria bBI!I~IBIb h!Ikil dmeiftl!.dll".

Arttlrma,
Ankal'
tDtbik

---------------rn.~--~~------_

eksiltme talimatnamesi

h.fan ohiO - rIllD.£1'11n d. k.dm~ bi,.1i l!Ie'WU!!!!:" n e~llmek h.ldlJ
yeri1m~.in~ dlllAfI.II him blr 1,ldlll:dur. ritmdl'i mil-

"!akap.o,c" dell bildiri1tii.gine ,sorel
miUhi, ibir

Kr.kovi

11 (A 'A.) -

ulDuha.lldldlr.

1.llmaktadlr.

leldi:ui gosteren

II f TeJe forn Ill)' ~ Ar.tt1rm 'ge ek~iJlmeanullullug talimaln me MIIJiye BaLiilnl jlnc b3lTI'8t1 t~limatgJ,mel:liD bit ikm gine kal,dar bitiriJecegi

~.ir

"Mo:rlL!;iilOl

Ozerin.e

yuyarl!om11i

-e g6lU

lIarllb metre imd.k:i Ibu" tahak LUI !p,U~ laml,hr. Bullar Iilatuade k. mlikt. Oolao p.tibihrh~l IUllrtuJ.. . BlU IIIli'rur.

lc:aplJ)'an

12 Ada, Yun •• 11:81111:.11. nistaD ve ilaJya
gill!
Atia.U ~Hllllun)- OiD iki .. dill!1 IIr~ IiIm.fr! Ielilllle hili,.. al.n. kri y.pIla2lo ffillllLbJdU'~ pr4ltl:llta .tlll_

Eski,erur TBpU MiidurJugii
Aokua 11 ~TeJefooJ.) .....A~lk dC_rlilgUne Ve'kII~1 emrio.de bulllD B.y Miluur I.yin erlJhniJtir.
bU!II!IIDaiD D

----------~B----~----Tnbzon

Eski!lchir T.IlIpu mU. es". Tap miidittil

Maca.rhtr

arBSIDda

def.j~, m,a'Dev'i biT fikirle lu.muD dClgbill'UlIgt y(lli:uk bir' t,c-,re:kklil
liyet
.biinuu lEI 'la"" u if!clne!llIIloi7, , .. rgh,nnnl:, R UmB hJi!lDI.!f<IlI&Z. .,.JIIUiL Oulla, II keri .izi terlb:ire edf:li'm JI Me:ktubl.m .Ut ~lInfl ~iiIk flliliz; ,oldutu u\!i III.• lor I0 i Orl.ll. Va'IDIl! .erek bu lIIeldubu. luck Ilvb. ]I'll lell'.k zarf! IIII!11.llh!ll!!rl'llIltl~dli .gk~I'. Jl'QI!b1;l elhet bu l.li'II mukllibl!~!! i1iillnl",:ril1111 e Iir.

kar,1 IIIdill. maddl

Volcu tr,enleri karla, ~tlnda L~II "'~r ... da b.lr l1:blll' 7.pm .. t. tcl bbil~ lfJt:ali,ler .in d Zlllb~t. 011"111]11 (A. A.I ~ YQkiek 'bu,III.1l dl!l:lltb.lI .Ibl mttilliri 1,,1'Y" r1lian pi!k (ok II!: r d I1fD,1Il,,,
~ki ~olcu IrenHr. be~ 010!ltar karlar arallDd& mil Slur
tor. tib i!iilul~l'i d. t.d if e<h:aittfr.

i

.nn

bUJI"III,1I

lDaLd.d.iy<mu; ~

"Ef pilil'll'I:.II.r, :rude ZAMAN~
lar.
D
I

IlnJm

hr.

bi,az:.

,.yd

,..IIh.Dd
ftlll'l

be.. kl,i,

y-oh,hr.

,i aUik Du, olD

B IllUildll

hl!dud l.t.,1I1]11.

,Ab!!!

II'ngiitereds kl§ hafjflemi~ lOlldra 11 (A.A.) - Kif, hlfiftir, Antrallit 1c6Q1iirll B II~ ,I, 8 IlIhllJ, tIT_ ,A,,"aDld ¥adi t1ade i~in i,ln
10 kamDr r:nl!ldeD~lI.de bjr

IISar., dB. kuriulul bayraml
S.rrbl'll 11 (A. A.)-Vnrlhurl. IODuodli kUl"luJu, bl(J .. rlllPlU _ kutlu~ nmItt ..,. Bir~oL: lii,levil!: r I'e uJuul it rlalllr 101lenmi,tffir.

rinde bil' tevakkuf bald dmittir. BUllunla beraber i,tii' fin ,uitl nllllD beamz tC'!b" ,dU-

Budl!Jpe,te 11 (AA) ......Bay Gombo, 1Ie Bay Betblen 111'11.· I od.ld IDdl:z.gker.elcr biitiiD gszd.,Jeriu mitB~!!a ve tef:s~rLe:-

ihtilif dii.zeliyor

Marsilya suikasti
me.selesi
M8r!ili~ya U ,rA.A~ - YugQS~a"ya t "le-dbllCilerj'llLI!Il
JiiJiklli!dl

'lo'Ukatlul

icrllfEl 18k bakjRlind~n
slIldlli

Mal"siJ:ya bkikah

hJlkkmd
rnemllr

ki

i:!!ltin...

kr~hn
n

,..abOll~
nUll -

b.... _n!iliir, h~ hodyl". iB'epluil luf.i', .11 I..... od'e,r "oil IILI llhi. p

tatiJ t'dUmi'~~·ir.

ba.ta

mem~ o!dogu zalilDo!ulllllltIQ.k '.chr. Kant l3e~blenin mmi vahdet hrll:uunD ida li"e l1IIi eliDe ,1I1a.!Ii CI.SI IltiY]CD meldedir.

bulu'nmu.~ olan
1"

merminin

mutahadl9~

tar.fmd
Vel

Y'fIae edwlmel~mL

suik sti fl.

lilDiQ~n .!lvuk3ltla,lI'i8I giSoiterihmeSiDi taleb etmi~]erdilli".

-

--

-

..

-- -

--

-- -- ----

----_

"

'"

'"'"

--

-

3

Yen; midehas ...
Sis/aT

-

--

-

-

~~

-

--

-

--

g'eldi

Ahuan,yadaD gel~n e m hur l1Iiiteha 81S;oo;

,
Talebe birligi
I

Seslikitab

lar Iktisad Vekiletinde ~ah,ma ga bal[addar
"Anl!:arl!ln
IlJDI' ;

IlllIrikl,laJa,rm I!D i t'c: I!!D hII"rh IEeliflui:n d'eo b' r~ kl5r'ler i,,1n ylpil. .. 5uli kiblb'll 111'. Am,erilndak:i 120,000' 'kS, by I!rll kihrptan ii"tij de ',=d'eeek, kH.b
ol!c.um. t,l,odll me,I'IO!ikii;U ill.

,t

dill.

t(l~!Ii!r!

"Ulu .."

}II"

program yaplyor'
.Birlik 2"azetesinin tekru

riadfil Dr. VOl] d~.. pgdu blriu~ ma,nlr oflltllk enc'lce J:etidilmilt'l. Bi.rroll: b4i.yUIk i.,II'J'i haprinll "1.'

-Almany.r:ul]J b rllfr iadulliriel

... ".

A.,"UP~i:JlD

eo Dr.&nizatlrle ..

-

Tramvay ve tel- ilkmektepler diin Papas mektepleri kapanacak a~lldl,,' fakat ler t.U,tu,uy,or
:41

'IIe.kini

Q-n'Lllril.

edec.dc:tilf.

E,velki gece halk he~ ~I yecan ge';lr d"
.
eIektrik )'ii.Uu .. olmUf '1'6 bir ~Mm b.lk h.klJ bi-r .&eyeull. dD.tmD 1 rdU. V.kIJII_'rd. biri . Kalil tilt. O'lmll4 tur. EyveJki gee dt! n iki h.dite

'T.lebenin

ne,ri i~iD telebbuller
Birliili idare boyeli .. nin yerg "Lsi Bay RllkDCddu. dUq Birl~iig weuisi b.k.I.u'lld.
.g.z!I!!telerl!! demi.tfir:lri:
111_

hemen ylizde eUisi nname:¥cud.,.

KIyafet kanUDuna '111''' miy'anlar gidecekler
K.,aiet: 1m unu hlitelJile ,ehI'imi:zdelri

V uil!! III m,al til mat III IMIII ".e-11 lkit.1J: .. POll'l,i,tii ,'.mvfoD~ilr. be.ll"
:lilY.ji'l bill' lP.kiD~dil'.

riDd~ y.um....
pli.kll'lil" lfi\l~mYOI"
V~

TaJe~

aeu

!I!HIJI'i

i.ejj[ilid~

b-

yak &ir aa hU~lDliI
,;ode.1I d'illA biLlln

'ow 8.y B!ll.bDh.~ 1iii IbU.

hDlaJ e!h~lDmiye!t «iI'di.,i .'tud .... :rfluJDD! 'l'P n.VGI:ga]u..lIygn .lJbpi I,Jeriyh!: I.lItr .,m'illk i:izere Pr~ It. D !arIZ.' OB ~,.ijIl'O:!lY mii:dilrleriB* dell 'l'e A~m~gya , .. fllr:n lIir~k m.dd,lll!.rig ItandilU'~g.rClnuQ,1Ii ~ p-

. if ol.n

Bay BlI¥i:ln ftI 9vld'or Bay Wllbrand'm d. JW'd.u.ibuld!a f 1~lm.alI.P~ h:mtD dUD.oMor
mil'l:ir. S'lilkuMc

BirligiDYliui Ol,elai ,fiol.. hBlu·JAmakt: ..yu~:. bu proira mBi:rtijiD blltlllI ih Ii,.. ya'tJan giizonuude buluoduTU'" Larall:: yaplJmllktada,. BuoUi ,a" kUld nqredecegiz. PrL"j"rallll!Dada ,illldi,." Ita d... BirliiiD
ram.D.~

Grip mUnanbctil bu, .f~ b,d.nberi lelpall bulyo,n II .. e'kteplel' dilllden itiblr,'11 ye,'Did-g l~dm]rtLr. Fakt: 1Il1t",", tllp!ell'o lcaydll tlie'IM1'rG,g he men ylb:dli elliliuiD lelme di,ji

B.UI UII!· de'l.m eden, Milyilill plik-

SOrla.rin jdul!I eUi,gJ -melcite:plc riP be.. rIlen cil.ndesi ,ge'lecek tedris 58" Deli bqmdaD itibat!l!:n ,a.~lrnw"
P ,pOI" 'Ie

IImlil
I

OB

ediYGlr.

bil' kU ...1b te,lkil 1811 pl.ikla" ko!"~ele ~,.yet
tlliOe.!!i

illlJ

III elllb. url- I] .r1l,~hiJ ua DII.,8W d«, Alm.I..DlY'ilJDlD

.].il,..

k~ ... 11111:1 ••

_. iyi itle:rde BirJikgBl!I'litesiDin hlkral' lie .... II"~ iij:in te~elbbUilerdri buhmdgk. BUDu, Yllkwda IlDllsbet 'Ie!k:llde

mqiuJ olm.wi' bir ,ok ,eai

we.ro. 'Ii!

-

itaim. h::1IIi1U eHiii :h.li'l'li lelia K.ba .. 141 kummd. birdeabiJllI b. ,Idam. olm1lflur. . Bb- oat.k Ileticui alm bll
UIlIUD

TrAEDV'DI,lum

gfirD]mektfldir.
ElcuUJ~e dOn 800 meveu,tlLII

YICllktlT. Bu gJbi ~rnektcpteriD miidur.~er.t ralllr.nCiI!PI !Je!)itiklerl bir murabha:!l 'beyetiili 15t.obul Pdall'lf Mildllri1 Bay lH.,dal'daa iiI.. aEd kbn !loura Pari.a gtindermiJlerdir. Bu mo:rabha:sJar Pllmte lcab edl!!!lI!Iler~erletemas e~m[,[erd'ir. Terqfil:lib e,delll hlil.bi!r~ere gar,a. F'rii!ir ve Slrl,erin diui Ii·yd.-

a.!ellJu m:.' !tdl'Ql~Itt-e .. e' bll IBye,. de kij;rlu, lIted~ld.ri k.d.1' roP!lan, ,iI-" pi·"f,I o'kum.l8:. ,.oi d:i n I~mek- imlii !lUll b.J ~!ItiI'-:~lIdlr~&:r. DlII'h lfim d id-en 1m ml!ikine i Ie ,dlpll!oJ~eek bir ~Q;k ki'tll!plu .... .hu]l'laDIiDI, ""Il bu mIlMni!d~D 7500 t.ue ,,8Iplb k~Ii'I'er. 1t1!\I%ii k rarJ",...

e

leln

b,JJe d!!:!!:eiiwizi Olliid

dliyorlillD.

uhl.r.,.

firD-etinden (flkiJd~tjj t.r'&~ b d.,. u1u . Dr deTllleti m~.aI lriD,rlU:n.d. iL m 'IIIeaiUitl . y.pan, '9eAlmllfty '!.Ilus..- ' ta. Ji'AetuDdeD IItekUd'kmn IODn Amui1uu::I .. h:tkikal!: yapmd: t';1o •• m~rllJl Able-twill,. doll,nll: dilml,i 01&121 ProF-ui.r BIIIJ' V.yf"llJ"d dill :i, n iHilofJlI' IIi:rO.U1I a mlUI!]u.- Jill 01• ,etirt~lmil bill Ull lDa.kh,dD'.

Fransiz Tsb taJebesinin dilekleri
lijjiuin kau_rile gt9,Dtterde bh ta~ebesiDi.o memleke.tte umulDl

Milli FraDll! Td. laleh. b' ..

i,tial bt'r mDddet de..,.m idmi •• llOJ.in ge~liii In.lm yoJ 1U'l!"ri~1" deD kimll!!! ge!j;l!imemi,tir. C;il'llmBn, dull,1 eelkh'il:l: irked babl!lrdBlI" di~J birll.l.olI. .. rab gib' h VIII bat taliDirabQI :JapaD bmyolII geJeTek herlillilll.g;i bir ImZIIQIIi onO!nll .IIIIJtt[r.

32'{), bin mey· cutlu dipr bir it kt~ple 462 klehc p.mevc d, 'bwlUJlio QI,'kta idl. Bu ¥9 fiye' Ita, SID d. tedrist. de.lim etmek l'Or" JII, nllI'ktadn" lki gbn !!I.Ii. mektep!er .,Lk

b~ ilhmekt:ept.

b:nlml,.tlr.
• ~ • !I II

iI

ill

Bill
liu!ILer

1h.[l,lb'U~

we ~UlJiD

aloe u·rlleD
oIlJID

aklJ milia

Ii

i

l~tl,)I' Itti.

b lund ruIacak
ta leba m~ktBln

ikiaci
'Gece

98

'aYiIl g.li.m,cc:
23~5 t. f'eae ...,

1IIJg;g,bafaz.. fJ de-ee ekiepleT )'emden bir Lafta mlldd.lIe e.tH edilec:ektir. tedri,.t. ba,~.)'aCllkbr ..

,.:m.

VII

~L.d)'eD

feli!1li ge.zmelerwe

lIlusadtll

em.

Bu. "Seati Kitab", , __u:I kor:l.c· b r.o ,ftja. go,g .1;111: 'l)IIIlllJ ~g cia
i~il!ll'e i0'k yllTill'.Bdtil.a. lun ilile 1I1l:1!i!! mt=!pIUII oldukblg WEtr. @fllllt!' ,.orplll ..... J1I!D ,dinl!:D her .dlll , bu ",.U IIit.pl.f'chm ~IJ ",.dlll. ~ltif de e-der 1 .. Maldgfl,i. ikarub kiltUj'!D .. i:al d 1I1eme-k "' IIIEd!llll.k. ltiel'J1J.lde lEi.. llibL
l!~lb

bv Disbeti olu:r. ilk

lemiJ~i cihetle btmiardan medenl Joy.'et giymek isteJII~ yenler muayyeD. mildcletin hita-

mInds memleketimbd: teTCkede.
~ek,1tlrdir. Bill ilib_rla Ibu mek ..

bir grev yapttklarlu1 ,II.:uJu,lbk. Buularllll baTielietleri y1Jik.lellk:
D.lU!an d:i.Kkatini ceibetngi i~m ··Pariilnli hili. ' gr·ern b~tirmq lerdir( Dlillka.marlD

1i8!11t

.,.11;

Grrf!1c kelllw
relt gitt!kleri fllflJmaJ!IJ'iyle

ilke]'e, Iud

Ie..,

YALana

y,erludeki

d'aim.lll ~lmll 01).. WUf 01.1110bll .. iikkll-U'lll .. r. baku .. hIE Itu.z~f .edildik!C:Fi tlOlbelerd:tI
ftl'm:;, .. e ~1I1!,m.. I&rilllU

i~

gden guetird. obdUililmuza rore nllkDrnetle'mll" zllk:n~ .tmek lize'f'e rib birliii l'\elJ.i Bay I'LoHilet.y.i MBiarif
SOD O&l:l:In

.KBlanup.iDm::Ic:,kte ot.n btl D AJlinin id.relilld. ki ba'llDV'IIIY <lr .11.1;1. .11 klllDladan kODIak yapmIf Yei tekerleklerd a ale1'~U' bql IIIIlfbr.

bahp den

Orla mekteple-l']1i :tinler 'bu gundeD, itib.ren teln-ar a~lRl"8k

'teplel'de kaplID!3.cak ve ibiu,l\IlIIrJ

b.UkQmt~-tJ

![!Jlbu 1I1l1:u:d:tu'.

ollumlik'.n
dahl!.
.IU1!1II1i

dahl.

'ijol:.ci:

.-¢au,.
I

Miiddeiumumi
~brimize kimin tayin edilecegi belli degil
Sayla:'[ljll ,le~lIln mllddlidumumiaL Bay'
~!lb.llbu~

3 Pa,rmak kesil,di
Fak81 annesi Dj~in ,imdi dllly.,el oldu
,. polD lIiIaLi,.eti bi.r glrW,n bh- y,lral 0m'lIi v,lIk.1II -tabild'Ah--na hoy. mo,u. Y.apilln ti:llhkikabo i.till ad:ettiii se belli ViI tlla ,udwr: MII,dam Auh,efiii i8minde iiiI' Iqdm Eab by. miir.a.' ed~ rek demittir Id : Adli,1
Ill: ;-ilpbeli

kQla, ,~
&I!I!I!.UI

~k Tllhiit olacaktllr. kit.pl.r, dill en

.lLde:u. i...

uMIIUulHlel1

kabul

et-

H,~ri '!I'uiyeilt'l:! blr.km&l:Iu,b:,+ !B1Ji b.lklmdillJII miihl1it~.I!III.JJLrdlilti u....

nd'istifade:" CIIItm ••
·Imm

h:miaI. edilmit Ibqk
I

mll'llliito

a" ,tiro ~kAyelleri mu.hte'li hlr nib! 11'8 lD.iaLib listell DIlIUIl la Viii edWnitlir. sonr& hakU dih:kleriDi fermi getireceiini vBdellimiltir. Na..8r. melalib wey&nwod buhrDaD ye i!nhh.at D:er:ar,eUqja nlabiy;eti da.biline gil"en mUildeler ba.k .. kmd.da llilebblbah J4ziIDcde bu]ul!lacag-ml 'l'i'IIde tm.iJ tiro
NlIllf 1.eiL:ikabl1ll )l'aptlkhD

BUJlil... dlilll P III

A~Dl" , I b

dllEr.m~ ci. D1iidlirluk .lmi, IQlligj Epiofbyo ilia hliJJ:rAt p&b.hl_tt, Turki:rltd~ y,e,kabJullktur It'lrim (iliihlaU maiiye't
IiU mul 1"11

e A.n.fiin .elm vi;

Irjdip, ululII:

V,II'kilia geo 01..... 1, .e tr,II"" vayda d. pel!: E.d. mliJtm buJunm lima..... 'biIy&k bir' biC'l1l!i .. canm. 3D iio:ll aflDlli YB.tmAlli AU de a •• ba'DlD ]l'e:r ve b."'a b.ttmdaD alcbi'- c.eflY.!I!U kC:.i:1Jbk !lUJefifo p,grlllmaJ'l b.ed.rmf ,at.. ~tir. Her 'iki bid".ye d. polil v,lz',yed 'etrm, we ins.nclI. bir
zarar'
O]lIIl1dlgUU tcsbill::

rYzl!!l 113'l'liJ'~D1n ,tliufladlD anla.·' 1t1ldita i~a LuaWiw dillllllldu~k·te .J. -ICii bi' ..e"k te,lI-il d.Jor.
OIll'lllO.

raydl!u
~ N

,.ermo Izmir' milHeiumulllili

Keg,~m..D

B.

e.

ic~

~l:ig ikOl'h:1II iIOl"I ,de'~ce alllQ !bu ibtir. il'lti'k1~1u.. de mum kola ~h1d." ~it'"'
O'F-

fi,d:l&l'J,

eyte'"'

keno. bu byin kal'i,et Itt::!,,, h8tmem~ar .. B. MDI!ltd. Alum,dID. balko BUf,'. vey,a Aokau. lIDilddeh.l·mllllmUer.iodell birinin ,de ge.1ti.. lI'iilmul mc:vzuu bab.i8tir,. Bay Ken:a!D bill ,ay ODU.Da kwut vfiI.life iDlde kalacakbr'.

AIlIJlID getirilecliii slylenmekle me de iirendiig:imize gare,

m'lu ed!l·cl!!~~ DDt-TID okwnill kiD. . kj,•.f etdren'km. Kil:l!llp~l"l'lml~

iflJD.de 1I1l

it..II}&'

-

Ot!um, 11 y.,md. Ef~

lit 'U (iri:i..D~l!:I"ili mlilo~iYi!l't:1li1!ri lllltie:kl111!!J'i pbi teklD.il:.:: miUJ iyii

• .D.llda.J'.elliE tibur

kooJuldur

11'1..,. .en:iajrae plil'illmi Hr."
dr:ef!kJI

Sehir Meclisi
Dun iki ilf: bakb ye da.idd~
~@bir Meclisi dl1 1.,14,30 da toplilodt. YIIJov,ldm yeill!~
011 Bill' OrDer' Cam, rei.!, Ws.t1ndab AIl)!'. tlkdi'm edildi. B~led;ye tuafmda.o b.a .. IlrlllllDlillll ve 934\lCiDua:uevvelioda latbik edilmeil· kilTarl ... bTda.n fgk t hiJib.rll tathiki t Lit Cdill!n ti,yatr~--t~1imIllma.: me • bldvnd. illkiJe .lIlcD ..
~elll
Wi!!lDl t:!lf,EI, flEl,dllllD

0----

llDi~tir~
~---'O ........ ---

-

Yeni Saylav'la'r
MazbataIarlD ahnca i lefinden a yrilac&klar'
YeDi S.,y~av]arull:DazbatallrJ. iaElzim edilmekt!l!ldir. ,sehlr Q]l!ditind. V8 daimr IIDclllDeo. de iu OlaD ,eni lLR!yla¥~.. r yo-

Acabil bitee,ek m~?
),.r.n
TiCSl'et Odu idllre t'Dplu'ilaakblr.

Oni.yersited,e ders formalarl
OlDivl!ll&.ite tar.fmdlliD
v.riJeD

Og lop-

mediai

tLED &sma aB.tl'lluia a]tgQJ geyik ,eker 'FlibrilulIullld. ~lr, hndaDi hlr baIt. cY'i'el fab.., rikad!aki ,eker lnalrilDCliljndle ~a,IlJlljl btl' Ilrada 3 parmaiJlII m3ki.Dc),J8 upbrmq "lie k~ilmitl'ir.

118.1'1". bulll~. Dl!fredccerj aaIl kitaptarlD lDuhakkak o'ku.IQ&ca!tm .•, Mn cmm ai-lU'di: viedud IIlr lIu duraea!1 :(ibi le.li lcitlibUi mull •• • 'k.1 pre:e,ltl"i lI"a,Q'lhetten de If Ii Ibii.. yClk madill i.tif.d;r:yi temia ede~ 1:':H:t.it.

"'&e:.i i{i,t!ll'b", nil lin hll1de kl~p-r'hk. alem.illlde bli,iilil: bi .. inki., I-b yl!!" ~lli'lllnil. ,iiplle yokhu.
SesLi film. :seui.& mm~ Jl OrnB t-dlll!l bl4trd~ yfl lim~m,lIf·.' Ik.Q~ InTilna ."),11110.1 Ii'thrdJ i,.e, lelJU kitab

billbll'll8 bir .eaedeD bui bir tli:da telkika,t IBI'fhlt~
pkllimJIylin II'!tik .. den re'k:abeti mt!leJeli .trl!l,fmd81 I" IrDiillfeeek va bir Delle,ye bagJaDQ.cskl]r.
Illldlll

1-.omada

EIIimi

o:zamSiD

c.U.bpSfIi

iki biD Jif;

tll!b.sillat ire dUll

kitap,lan formala:rml tabetmek (izera Hukuk laJebfl ,cemiJ,cti t_af1Dd'IQ yeali Idr 'm.kiD .bu- hr. Bg uyeda tiJDdiye,

d.... b..'r.~te.~ milltb.alud.
pllb.bY,1 balbrdma:kta

ol 'IDtl.m-t.larm:1 elJerina fchk. larl pode iHball"eu 1l~-ODCa rtmu bDr.d.ki . leriud.e g .y .. nlml' lD~aeddarcbr..
MHb .taiar,IDl no gUilD YIDi

lim... dii fabrUo[afli dava, ediyofll1D. Zal:o:t. kadmat ,imdiye b..hll!lltlllblllDeliae ylJit~..dlk

\8b~
I!IIUilllI

lIIyiIIJ

'K' !!er;m: ki!I~kilde _I:e .. ece'k. ¥II '~lI'inii hitilluktar. Am~rib"
ihU,IIICI!U

,da

mUibakka.k

A ifiDLII
kod~r' d'~n .recelder

lu.l iIlIi'~n karl, ...
t

dar lIi.cin mDr.ca.'i,etmJ!dij'inin teb.ebini: lor,mul. 0 da m4hbet

tlrmin i~1D yap-

ml, •.", .-oderl B~r~ghirin,

Marmara

.lIptak'

hoir cevab
ill

mlilv neuz. mOl bq kW'lqIlaD talebele.r itblac.akb.r .

ol.n forrb~~Dd"D II!IODI'. c:emiye.rl,t mal i!II!1a~k \I'@l heherfo ....
.

ibl!llHl.DIm

a...

Dayan Nakiye ve tayy re eemiyeti

ku,.hii
Imcb

,IJI
riI"

Y.,yyare CflmLyeti .,ilirel idlre beyeti reili buJ'ulliao 'b... Nakiyey. ,apbjl. , rultk

mllzbata lIlw:a'luJre ediJllc.kti. Bill li,uIU!lta, dab. 1:\I"e] malI.mla mllb lu.s~BOOm.1I: 1l"1!" me m.ubiholD mlll.kertl-lle .., leak celleJ" bll'iII'lWdt. Umu:r yerinde i m deni yai'" tat tMfiye fabrikut iile Beled~)feu-allod!a'ki ihtn.fm 'Iet'k.iki karllliirla,brlldJ y. Per,eobe gDoill topLii!J'I!Idwilk () tere id~ma" omhayet '''En:jWdi!.

layla.lI'mara 'l'erillce.1i bem de ':",il u.u:-. .l!_ - -:I
I

ih1!ullIi

51nda tuton
TntOlllerimiz SeinedelllllDeY" ioki, f Btmket'e ve, k&J!ml!lti b;r' .1 dab. adlDa"tlllcbr. Malla-ra. tlitilnlfIFi piy. lei. .~1bD1I t:e I tIJ bqlllmqb". fl,atllf., tii-

B.
D

~o-

rniriicBat bq~'_mlJbr.. Ce-rr.bp qa b.ut.banmndell ,1'rBI~:m1il1 .am,f,eti IOlrlidmulhlT.

'fel"emelDiftir. POJil, iIlzerlll. tahkikata

'.1:1'. 1m ihtir ..

rat" ylkde ¥llll"dOr.

,a tee.l..

Bilim Ildta,p~~~.rlml~ da bu i"lleJB 1.'~l't k._1mu1u.l1I1 11:011: ederl,er" Ly~

Mehmed AU

··k ru _er

yo."

AhaRe.k n,ora

glr'e iClb

II!:-

ideI'll IDI!JIBlmele Yllp,raukbr.

Nobet~i eezaneler
Bu. Sa/" liniJ
GALATA.

imi

eDc[Jlllta

IIZ8SliDclI:lD

olub .hireD Samsundgg .arlay IC-filea Bay .Meh.mll!ldJ Ali (Yarukef') lay, dim a'hfillbr.

tD!lBD nevin girl! kiiosil SO.. 60 lkurulhtr. MaJrmara mIntak. lnd. tiUin rek'o1t61~ be,
milyO!lU!

~.rk "iliyeUeri Umu.Dli mlufetti,Ugi
Ankar daD gelen mllihulta 16re~ !.1ark wil.iye.tle:ri umw::oi milietti,'lijinll' DII" .Abidiu Cb:~ meni.. verabud l),abmye Yo1i:&leti mn5te~ r,m Bay Ve'&biaia tayia ,edi~c cekl eiri r~vlyeti Vat;o .tlf'. MiIliUg,afi,h bu riva ~llt:l:i te yid eden bi~bir ilDal,lilDal dl,ev!Clld deiiidir"

ol,Jl.Ear

leces;

4".
_.

Hid ,et

CIt'UlIII

[G.l.ala~J"
El.. "

:i~ U. Ne..c,cielt Ekrol~ [Kulfh;! 11 ..",_). TA.J(SIMI, K ra.k:il'l
~C~EUIUi

eeza,.

leODlektl:dir.
IIiIUHI[1 I

hUIIIIUIJiillIIIUflJIIII1U_IlII.lllJhll!llul"'II]~l ntlgl •• wi 1IU1111~lllWillllllnLilll.!llwll!Ill.11I1.lo.iflnll[I'IIUnl'lililUIJJJJIIj[]"~IIIIU.lJJ

olarak umi1et m&.. bir .Jtm ma,dlilylo .... Dun I!lbaLi tanare

Misafir ('emi kumanda ..

1[=====

$erhler
ya,lnd,a,

,"1:11

mna. zi"a'fet

cemiyetw.de mer.llhm yapdmt ·Wfl yelli 'b_yan Saylltvlmm:r: k t.. luJllIlmlf tlr.
--0

de bu.lu.nan HoUindlI mekteb cmW kWlll.ftdaD' 'il:ref~I!lUD d ito HoliAnda, D,llI"i uf rll thaD ed.e b[r iiytde.t vermlt 'Villi bu mUD

Birb~ gugdnberi

Icb.rimi.z ..

Otuz yallnda oUib-ltrnl, ,Ienlerden OlmaYIDlZ I
~ef!1r. lUe izali:

gomu-

Murray Bull.,.

VurUaki. hidi,se tah.ttikah
Kllldvglldakj talebe ,maUD ..

;aebet1o biT' re.. mi kalium
Bu
merllilimdl'l

ter ..

IQTk!,~z.

5Ggi

Ifl6il il'.

C;ocuk~a:r da balladll
Cocukrna,r
ar8l!&i(HIIf!!ki

me.li ITUl'lIelde ]. HASKOV. Yl!!Di T'ilrkiye etUI~!:i!jj [H lin:'IIii!lluliiJd .. m. KAS!MPA$A. Venl Tura'D PC::z!!I! OJ",.i Ir 'Cadde:ike'hirde ]. !EM NONO~ !311,ir KemQll ee!!:.anll: i I51 btid~ J. BEYAZn, A.IAdor rll!zIJJn~.i ['GlI!dikp~:I.lidli ],
I. nul

I

AIOP'l!l. m. SEYO~:U. K 'Dilllk UI&Di!:..t GlI!h.t".Ulliydll I"~ Gune-" e~m-

ISill r"

1(bk.UI."

,

ti b .t.ml!lltir.

t bkikII.tI

d gil!~en haft. 9hn
dl)¥bl

bl,die

~tmektedir.

d· ,Aabr.,. d8:omUt .. III'. _ KII]uiili r"pOfuno ,orada lam:im edib C'Imi,'lt IrIJAs.tina _. •

irmbecietIJ.. lell"l.e, tema, e~mtlll: n II ult • uretlll tltlilikl! y,.pmli!k: 8Zfi!l TOrk Maarlf Cemiyel~ ulmumr kllibj ,ehrimin I.mdtli. Ce. miyet tar _ftndaa. a:allideril Ii ltitib t hkikatu:I1 b1tir

Baa mlHJ

haklouQ

bu1unmu,m rdl~r. Ziyafette floU_oda seiir:i ve gemi , gm!lndaOl birt'r gg-tul!: 1-6yl".. 1[11 ,le:rdir. ,,(,k
01 da

bG imet ile diger

b,a~~ erkiru

ofareih ne

I

Ele'k.trik buifesi tasdik,

------edildi

IUD'

Yem Q!; ayhk e~ektrilk hlriFe II~ yiue 1 S kuru, 01 all" k ibk. we tsuzim. edil_i! 1Ice.J'fiy _t N Ji. Va~f ~etili1e bihiirilmi tL

Otuz 9Qsmda olme·kt.n rn.ks:ad" AQ.,JaHa ktuaRllabilec.lIi, gapdabileuk h l' ,eyi# Ire,. iIi tekmil.legi6 tl.pacalt. 6;.,. ,i, 1~lmf1dall galama"., mlilnu.ru,.- alkii:siiz bi,. h"yal: g.er;irmektir. Boy/esi ",turana ,f.e~tik.. ten ,anrg omz sene dQ/ztJ yDIr.gabiU,.. FaluJ.t bu lIQ,iJIII$m "i~bi,.klymeU Noklar. Sa ,kind otn:z e'n" ilumden lark.l.z hi.,. ga,a"
male i"inde ~fI~r.

II", IUn, U.·,ig ,doira.d .. 1..;1 ~nR'ar •• Run As,,. ,on p!kle,tirmfl'.
llim i.d"
liflr liin

HfI!Jtdlll gg,Gnal,llnl unClill hir

c.f!tb

- alUI

.,f1'(~/de/ti,.diei 'vega g~"'"

,,,,/1""1

d"'1
half

OIP'lUIZ

kaz811,~!I'J"

rPiillilda olmu _F Y,e 12 )'a,~ntla bir ;aeuk, 10 l"a,lod ki b:r rkad ,tDl bt~akl. DLdu~1I. teL....
~ik li ,suII.lre

lid Irh dUll de bay·le \l'8ika Gal tgdla Ar.abc...

f1B!JtI

kOZQRmaia
-

J,I,ll," mUVQllalt.iyetler
stier"

is-.

V-·

'l'1III1lI SalllhatHndiir:.

nraa

~HU.,

.

,., •• a:Dll:Ihr.
11-

A

f,.vcallll1il(l

L__

-~

10 U- I
I

t

rid K-I=.n,u· [CU,.,JJd'e I· KAD.IKOY~ Slia,diilt ~lloeM ['_ unkltilhanedll!l I. 0.1 II flu.. ~ild I[ Y,o.fu.r't 'IId.)~ ~EHlREMrlN~ND!E" b..m, 'litrt dDe.i.
'I,

ALE-WAR. SlJlrin R•• hn .~ ttiDhu~ita ..ta J. KO<;1lKP'A'ZA.R, NeclII.ti Ah-

r

SAMA. TV ADAI &Q;Uloa ec:..
Ke!p.l hDllil

V!ilrgJ~IDI dill

lI'eli.

Yo.bt! hareke'si'z, jjmit. .. liz" iii kWQ: l''Sfen lIaga' ilDmJe IlH'k~I'zJr,..
B'u ,.ekiltle /;o!Jat. !then-

ayDl

lI!Iabarrede
01

HilmilJliDm. ba-

KA~GOMllt}'lrKnw,
e6.nUI.

d£:d~lI".

HiJmito.ia

111811'AI:ill1'l ko1ve

_kilarmdadJr.

fldlk~ e-cz!!!nU;.

~E.fIlADEBA$IND'AJ
KSA.KA \fDA.

$lI!:ref e!e_'"
HDRUL

.,.,ecektLr ..

Veki.let bu kar,ft,rl tald,k etmil v~ Ikeyfiyeti dun pihll"iwizilJ Illkadll'r l1li11"l1li m Il.r1 bi1dif ..
itlill'.

Ve blJ
,

,Ie,., hmli/i!.,.inlJ

"'"omit"

ffJkUdo s&,.iUBn lIofl!l(JI, ,idr' flUizaf"da ,gep3'n s8l1elfl~d6n

memif fJliiler", dig,ebiUrlu

ZAMAN

-'

I

Techvi .~

a'bJIDI,hr. P ...

Jill 81 blttin.i Ylikafllmq [k,enVI!! ve Iii!lli h k~unda labkjk.t.a bqlamllbr,.

FiNERDEo Arit OsKODARDA.
l.nlJl!d.

erku:

POLISJ'E'

ZAMAN--

~ubal 1'2'

I

K,omiir'den bi'ri daha zehirlendi
I:

1

MCII,SLm dolaYlsHe k8miJrdon h·l'l.aame v8kD~aulla &111; Ik Dih~ de biyJe bir 'Ilk a

te adiif edilmektedrro
OkUJ'iIHHIHilll Y.Zljlilr I .. Jol:m KC-li!Iblliii' ~hndlr l' Hlllk., klu d I Fr,.iD,lIzeD "IJIIJlmll e ~rler 'filII ku it I ~jli~de'rln1m 'lI'IIlI.IOllea, .,er· c;Ome1eli'i 'II'.JU'mnhr? Lu~f n AI!I&ilk~ lop oj .ntUDlJiiUZdilll .:II!ldlrmellil:i r CI!I eder·m. '0 kUYIlIC;Ulllllf I n l1!:dli1li

Birr

~~Hil,d nDlld&1'l

ctmeden

Vl!'filil:

tttlR'~

~s~n
YIIIU-

M. K. C:eVablmlZ
ral ~"IIIii!'!. Con Klh Uollm Ke&hl 17g,S ,Ill ra1.0 rill rwncil t~ ,rin
~onlllrlll'ld& lllllDdrn: dill dlJl'dlol. billf JAIlliidli Iik!i!!D IIInll&III]I, olut "1,,llr!l'ldili ik!llllll tl!l.I1"I~n~ hybetti. C;ok erkeD blr flo,dl1 II IIi1Yllh:q II t 'm.la 1D1!t:'hur k.!"1JI CIJ!] bir u.I k bil' eurlib,. pr!lolddc ,.'pml" d.b. ,Ioor. 1816 ,II'I edl!b.lyat Ut: her. ''''J'e, a..tiin tllJmUJltur. Jobo K!i!!.t.lg IlirJerE lIn cirelli llillbue:n InU,nl bl~iild]! ~,'nB dll ruul:i blr ,iir U~!l1I E'IId,mlllPcali '~I'klh ,liB 1'1, .. 1 hlr takllD lebelb~l!!f,deJ:l dD~liJ1l ,1i1d'~1d; hilnlDl..... u r.'I. $.'iriln ,Iae bu lfinl,ud'il Ifllkouda
".)l~

ijldG'. Yliliildlk~lln, Oll'l'lllll da .. hi! ,Ilk bilyDk e erlil!1' ,',Ii'l'iihc&t.... 'Dl n.dediyardlll. OIl'lUI1 m,BlIl de 'lizd~t~ l!!!rr,ll!Tle Oi~eDD .Onl'. 1'1i:r:l;ht~el!:rl.~1r IIr 'Ind11ilki lek,imm farlu ibB,1c::w iii jrt r.nicilDe mi.beUe colt: buvOli:\iir, $, irbi dimatl mUJ't~mlldif~n, (lrrLtolnll'f!ilIr" I'il'ulill IT<utem diyell, rt:l1i,IIF~:rrilh,J., Kuts e'l!!lfl~rJl1de 1u1li1;1 ,iiF ifill", hu ),a,,!!I'. "el'ldlll de muhll'ld~lIh hi IHIU, blr • ,[ul't!k<ir~h., ODBO IOU! 'lli~lI', flll~lf:h I1I.tmak. ~~lIbuti,'ltimil.iYllt . III:1!liri),I!'leril!lliU dil: I!llmlr!k i'f1n vaI~la Vl ~ Il!t ",:11' ,. bdlr. ~l'r Y.'Ul:l liinJlik~c .~lik d1-r OlmlliD Ili~ VI!! I •• lJrde i"ilu:mk hj.i b.,k.llf her ibi. II b-i~im bllhlDmol. :v.. hut baa1:ia. Ibn hilil~ Iii:II~rr'I!!<iI!f ,~lmi~jmlJr. ,Ke!!!tli '~!DI ,iiIl'Jnd,,, bl1 d;jj,Grn~t:flil!iir lI'iI!i'~1l: Id~,! r. lCie!!i I "ok (en ~ Glm t II

~umlliiilTi[ffdIC!Durnulan

rr,lermer:tI

BeycjIDutiida olmu,tur. BliJlfliida Day AU
parbmalliulda

Bar kazasmda hayat
Alman miihendh~i ,ehrin planJDI Y8,pJyor .. Borun IQyu 'kok nelil,tir", Imar i len

U~\I,~
,u:llelll

E,ski,ehirde yeni Halkevi binasi
rimi~d~ Sinema, a@cek bir yer yokll:ul'. En fOUibiml Dok!!l!3In bi~ha.Il.!la UZ,UD ,kIt gecelerind.e gi.dib kitab okuya .. cak zeugiu bit kitup,bane buJUDmama!!luiwll'!
Z:BlI',~

Yu of,

kapu:dlk

Illif,Be~~ OdiB'!l1nda

lI'ellDa komiir JDt bellel mi • da, f rk nda olmadaD a,glr in Zebi,Wen'utJl!ge b '~Plml,br. Btl'
III'

m~ul" 'k:oya.rak yaDto.~ fakll.t bu Ir d.

Elld,~eb.ir (Hus1Jst)~eh~, geee bayab .Dni.ik~~i". ti.YlltIl'O'!il k.b",eha .. DeJerd.eD ba~ka geceleri ei[e ..

Ilk t

rtUUlifin

mle!kte

el n

kem.dindeu le~'V1lI.!!iuf ktimlirie 1:."

ell,

birleflldii:ini hisseder etwCl:" kti'l1I iflini ,(Ida-dan d.!,gr~YII dar IItm~ 'Ie t ,llgli dlqiiJb kalml~t~r.
YIUBIIiI

dikkillt·~ alau a~aill:,ada.r lIlJaka.:llldar ,ebrimizd~ ye'lll~ bir H,dkevli yalPdmalJlla k:lll'sr "e r~
mi,le.rdir. io,aslg,a

81.1

Dok!H1D~

mifal-

f

un

ugrall1gl
de ..hal

... L

v8liyeti

glreDl!!"

ut,.,m.,)

ypm 1(1. !berber hab r,dlll" ebl!l~~ell" '!ill.! gel!Ow p ...

ilk ted,viyi J!a.b t8Yld

Onlimih:,d!eki Nisnn aYloda ba~1 nacak alan yeoii b lke .... biua!!.1 geo,;Jwgi brf i
1It'B.YIl! topl.ayacak

olu.caktu.

J.ili!lI!ill'de~ kcuuini 'bi, DtollDobUe It:o}''Il!rrak halt.haBey., naidet ..

kla

1m1!J"1i~

mii.,h:rd.i:r.
YUIII'I!I'hID

Ifly.ht
~ _lUi

d~rllea !;lind I:~ feDI. mu~ .. ele ile hrt. ollg lurrdie,l lilo.
hi !.:miik lidilAril, ClDUD lila

bu 11111'11'1:• h·1 r~odclIi Tf!nll}O I, • ROlicUI ",e MC!!rril OZi!!l"lod!liki. tuirii ,hihuie,D 1I'I,IIIIz edl!b yat tulibli:l .. de .-linmez. 'biF il 1,.,.. kmL,hr.

hay 1lI £ilt;'lllkle lEur.

t.rda'bil'mi,tir.

JGe-lb In bill'

Fllanlllelli),1i

ai&h.JJD~ .... lb'Ded.'I' rctml" ellm '1:111' .,k Clue.rall il'll lkell~i.i!!!1 b!ldrll'HD itl'de ~emLltl. 18201del IlIfrmll '''H,puj,ulI ye' ._ir f it/leir", .lianl t.~")'ID Ill<eri iD.. ti.. , dU. '.kAt keQdiilio'o "erelne Jlk.land'l'l d. bu .Ir.dl ~ 11,tdl. II iCilll la,m,!!:udeD ~!br••, ha.I" J-'1. ljiitJtl .. 1621 de Rom.dI. old,ll. K.t:D,diiIII meur hllu ttY! .... ' Igg Y!llU~llIil1~D. ",.. i,d elmi,ti: I! Utllt·lld. ad. IU Ib.:ell',imde ,1111 h 0],.1:1 bilri ,..bro,. '"

edillmll' "Ir' ,oktllr. de Iiliull'rmiJGlIIIJDI.b.8i11
DIIli

(UII neJ en :rOlk!le~ li!lml,ltrlel."II1m!II.!!J"If..

p.Jr~.IIIF. '1111: I. ri Irlri tloi ,ed. bl ,... h~

liercilmr f."J'ltii':i 1C'ln"

1erinde

.Evden ~Ikarm:ak i~in.~ B r u. Suk:ri} pli~.akard~
!!iitUIf IJ BII.)'IIiDI

-0.11,11 Anadol,ud. Nigdel9li'D OlD dir~ ~jlQm tre CCIHlbu garbillifliid ~ok: ,ir~n bir' It :lab d~iI'. ~Illbirin h rita.

80r

y.,il Bop
(HU!!l1 i'), -

kqiJik
:li:i!lJ; All I 11111

Ib~r

Bu

ve '~Dk fliyda!1 bimt.da b 11 YUI saJoliIi vo !laboe;

iIImgml

so:rr:.I'IU,Q

otUl'mlll.

'I:

Dor

klllzu~

lil,e hir d~ mr:yd'aJ'll~d( yapdma~ t.dlr. BlJilDlIlDI 1(hl bilyuk: bir yer b.n.I~.Iall!LmBl\Jr.

u~o[[lhm bLilLl!lulllllcak Iil'fI:I if!ylilll ne:triyat flll,be9i larlfmdalll ,,11c.ude: relirilecek 01 D bUYlu[k Ht8philoe herke i~io ~o!k(3-

VI@:mfiU.l..,a

odalar~

'i'e

,stlfika

·olan Almlill dC'EDltt11' ki.:
II .......

y, Ipm kta. m'lihtndili Ya'Du:n
llilll

P 01i5!! mUrlca.lIlra

dedillllill'Jr:'I. i:Ilinb~1' ~1B'.)lII"om~1 f$!lilI"J~ :Jlbi ~I'm"n dCI beY,llf!lmilcl
lihred olmlll'l In.d 01.0 uten p6k -crPt de "ef,.t .HijilDdfilfi U!IInDdilli F.. f1uJ.'Iuy. tercDDIII'ieI iIi"UIl!!lIf Jiilktul"t ILtt. b.ldund. Frilulul

'bir iddiad til bululllllllu~t!llr. K,adIIDID IddlLDI!lma gill'e" ayow

HoI'

~enm!!l:t olmak j<;in
iDI-n

Ma,ra, C;if~isinin yuzii giildii
MlIII'a
(HU8Ibl!li) -

--~~--o-----------

tifade~i otac.aktJr.

HOIIk:eviDin bugunkiii ~IiIJt!lI!ca. taTl d kaydc deier mahiy!.t· te dir. Hall!!:flvi bUlllUle soj,uk,..
l,arlO f'n!a O~dlliuDU
Billzarrl

dik·,

'orll)'11

IbJl!'l1
'VI€!

eoerji!ljgin
9UYU",

Bu lume

kale ai'arrak
\Ie k01l!!l1ir

fakir balka
dagLtnn,br.

odull
Fakir

akAretierde
'OblifaD lh!j,g

dj:r~r bir odad ilmindre bin. ~~_

girmf:li Iklfidir."

Me,huT'

gdi:J "'Bar

oturduju ,erd~D ~Ik.. ma.IIDI i' ~e:mektlldiil'., "ir .I~I' CI~1JI11GDm.'alitJID'1 bilor; 1lIi2lot1. bu if. gO.r,emi,yec<ejmmi r411:1"lImed~k~ ElI,I. blr .I~j' '1lImlli,ii'I'l~ anhyan Ih.arn lolitil bJ~ai8 Veil'''
liilE 1.~!!!dl)i'III:1'ull'. M.Dl1Ilofib ..... blDek: illelllLt rek BIIY.DI
'1'. bLG;lIgllU ilj:ek~ $iI!fikl!l~HD lh:elriol
D

fikDIID,

w~ilmekle doyu'lmz: bif u,duf .. Btl U bly'~k daml.~anlar i,inde Ad! DB Vel ileniae d.11bi

be:1D milibiulull bere:ketli olmlli!l.l ve Ibemdle lIunu ahr.l bulm.aSl Mara, ~if~iJeritiiiD )",b-i:in::1 gilldiJlI'"mii~Ut. MaTII!l!~n ihr c t

ihi~Y'erilmekle ve ,do'ktor temin edilQlck l!Iuretil'll yalrdllnlarda bul,u .. ulmakta.du:.

b ·ta_Lara

,Muhendis

mahsulleri

1ki.1J:.1i: ,.pl"lIIIrY.L fr .. u.,dl ~ir I~II' Clkhyu ikIUl!pblin.i!!liQi, f..... , rl1dl. ltnl bg .otua1.rd. gudlbtrtm oku'Keah yirmi .lb yllll!a~ hUe ,UClJmUl.!l Lilldirirb.. ILI"III 111111 IIIJllflll.blJlUIIl hfll!JW!IIIIIJII"UIUUIII'.'.UI fl'IIIIf1IIIr1UIU:IUlIIIIUliIJUlllllluilIIIIIfUOllllllflll.llllhlill.It!I.UlltllUUI

OID,ulii'bll nliJ'cli

)",erillill

1.1i-

bO(u.
"'1'0-_ 0

Selik. O'n_I".·]I:l'k~""· ~h.""nID ..11·nd ,,", ..,'"'. fiU"
Ig!ll,.;
~,;jJJ!!Ii!I ~

tmi,till". Bay

Herr uiTg,d'im lebil'd!e. ~lIydle l'.elbBlln her yer .. de buylk bir'rllllghet Ikszan .. mllikta~b.BOT I:umriid gibi yem ye,Udir. Ci UIDUI uyfiyeJidi:r.
giDdelHm,eli:tedir. Kaz,iiI, 2500 kilo metre mUltl1>b.~lI]dBldlr. Nilfulu 38{)OO elir.

ba~hca piriB~, b~ber VI! paIDuktulf. BunlllirdliD pek Deilir; QJ, n Ma.ral pill"il:l(indcD

fum 10 - .se b rjl'Diz.de mi,safir bUlllJ.nmllfkta ,olan l'3.hul,SOll

talebesi Izmir de

sene f ev kalide IOIIll'!'ak mUlIon kilo m!lIIihlllul airnmqiu,

bu

5

bul VUK:.liek Mijh!.t:nd.is mektebi I!IIDJf ta.le:hesjmden 01:1 'ii~

,si.m.diy,
Ikadar

~!III

her IICDa mah.. !.II alliluk bu milkdann y r.!J
kadaf
- Itruyordu.

giderek

ki:~dPer""emb~

g,u[lg

Tepekoye

Qg[ey'el

kad8ir'

orada

:~~8h~:r..5~'.~~\1\:\~ii~.li. \.-~~\. :H~~~.'., .1~~·i~·' ..' 1~II"11J\".f}J LGiind~c':'t;i;;'--~'i(ilap-,'
fJ!Y' ~ ~ ",.
-

yakaym

1.1'Irml~, soluiY!
aJwl,br.

polis

Aym :raman ..

k.r.kolundla

1a.lntB~ blill iddi~ Ih:erinrt lb.
yak.alaRllt,br. HillkkllDda
),lIpdmaiktlllldl.r.

,1~.

lam

tabkikl!.t

-

--- --

-

Frans,," Cumhuriyeti
O!;I!illocii

Cumhuriydiin tarihi ..... 60 S lDellk f'raD5lz politika!U ve hrribi

'\r"UD: Rub-ert DII,..I~ Fr.D.. dtilncll! cl.lml!iul'iymnin he-DlUII> boyle blr ~It!' 7uktur. Enfni ~ugUDMi C:l.lmhllllll'iye~ImI~1:I t&i'iill:l! bill t.rlh, hnhllrl;ii !!IiI' f"rlliUl.I., Ib~J mUl,IIU' 1lI~,.,.I~U!l:r j·iillldt. en ,lJLlIlti1.bl.llJd"DI tercime ediT.t: de 1: a 'k~ y.dr m~uld!ll akull.CoIk bir tlrlh .. ler i~[DJ n.iJifid (tlmn. B5yle bi:r mr. lDuilrbil!r. 111 lIiIuk.uku ulJliff~ l'uih, did •• do 'rulL! FranilTl Cilm ..
)'~. liyali"dll, IltrlDi tic-kclDmiil l,;timllil"lIt.. IlIttirmek

ku'k. d'li, m.I'Um..tl.. rl[]l~

hu~ 're fikir"" l'lll,e"

huriydiili
mill ~ir
yllll:

iyide-D I,.lye letkik etlI.hib kal,rm tar.ftndll!l

Imahdtr.

leI mlln.1.: hufUlikii Fun •• f:UIIILillflyctli tlirihinli okllLl:Ullllhdlril.r. Demokra.laiD A,'Icl'UPillld8i 101"1 ,flJlm •• Ir IlIrfl'rldl; ge'!tird~i)i, i't;h~lelifir ",e' lI.ibliyd bir m~mlifl'k!ttt. 1fi1o.11
eUl~~ .UFtl:t'l:l!: .rede,lebUr:cl'i

!!I1.nd.

¢Il!:lh

mill.L1er

b.krirl1lek

iltiyelli~' JCIIQ de kQi& b!:!'I',iinku F... pitll. C'ilmhllr[y~tlD.la tlll"iLi " •• diu klymetll tiir membll. yokhrr.
G!ll,!;cnlc-rde h', uku,YU.CI:IIIIIIUIi TOrk~e de Fr.tJnl1'1! O!;OI'H:U Clillmbu.-

r-I,dilmlilll bir briM o,iub. olmdl'. 1:11 ,I.g:r",&rlilu. Mn~i!.<!!:f riirk~1!i de

F ""Illill U Ci!j:unciii 'eU mbud'iI!UJ:I t"r,i~~D~ GI.im" bLilylGlk "D~iik pek: C'o:i!; iIlnrl~T"llI'lhr. OUI rI'lmeD bUi!lh:r. ,ukllr1dllllki illa,nll, .Ujll:llila 'IIi (Kober D.lI'~d) prlih ..dllli ohiIJuk~. m~ fllltl.1 bir kit ..b IDIlilb Dt,ndllmii,tJilr. lB:uutile 11I:r:1ei:d'LrdiJr"Fr.anzca ili,bntlerimi:z:e .""Iiye e-d).riz. li'"riUIIJiI CQmh'Url:r!lltillili Ian IIUIbLI, !lnll!i~' botl n:nellk hal/.hlll, bUtl1l Il:lI!Db nok'N1 •• IQ. tebl!!rul 6Uil'mek 1.1I:r1:tU •• !fok_ lilih:eL YI:IJ:l!lI,"Ir,Bi'llbl •• a.18Hde c:umb~U'i7etin 1l1•• 1I bir rf:'Jlik ele,. lIifIrLY'I'~ltII t,.klllrrOIl" I!itt'111 de k<!f.U

t&iI'.ilihyl., fi'iiltl!!:rilmi~lir. Oi;:iln. 'It-il. N.p.,ljODI.IIII 1810 lie: lS~daD' da Alm.alar. e•• r.tiild~D 11(1)11',. ParhJte derhal cuwhtlriljlet BAlli II!dilmitli. FilIk,..t: bu liill!:lii~ele ~Iinl I!di .. leu c:ymLlLlriye:t: 1815 1IIt:1II,!!':lIiID!t kad.r )I.oi Ii!!, iliI!giil iQk :l!lIylf bir hid. k.hil, birk .• ~ d~f'.. kl'~lt.a~ nhar[ ·rl h;,rlif~llIIdlUl YI~t1larlllk )ItrrjrlJO III!. dlab.ll yiiilill hilllumdarllk k.. im OIICl!ktJ, Nihllyr:t 18H de; cumburiyet!;lhr l!in~lm I!I' II I ~liln:i,m iI!'tm,rk b h.'Qul:rJe ",e adela, lumrilklC'1n mal Ik cml' i1'11i cum. hu:rl,yeH !Ill!!" IJ !f!l.!rdh yerJl!ltirebil,IJl,jI~I'.
~,t\ll
ItilJ

Ahali i !p']I;Jkllltl ve c.om.erUir. Bor IErumrde die I'Il!'ri :k8Jl.l~ lIIIill'~~II',. 1000 kill.,h lifllDgilJ bir !ktUDpbailiifili vlrrur. Bu kiitllpbailleyi Yiizba,J B. 5aJjb Nuri Ikaz.. yii bediy. etml,Hr.
Bor haUu ekseriyd ilibariJe ,ift,idir ve i,arla ile Uii"D'I'i'~llIr. OzGmculnk ye OLl'un dogurdugu 9I1.rllp!t!hkil,er. geJec IiIDIa Ua rda,ncihr, Dakum aCLlIk ta .BoOrda m~er. l .1m i~,tir. lptid.1 tczgilibJ&! r18 o'rliilelili h!lhlall'l da bir hllyb de ...
gf:'r] idilil" •

eDDieI'd. 11 kUFIqtan miqlte:ri buJama)'1p, bmeu • mbarJ.rilb, i11lllilJpiriD~ bu
II!DI!i

da ge~eD

16

kuru,lan

tufeta k.alP~.

,lImlttir.

golilndeki kurutms am,e· Liycl"ni gormli:Jler \'e projderi tet-1Ok eyJem.i.jlerdir. B,uyuk. mllf'" kjoeJerJe yapdmak ta ola.n kal!I.a! bafll"iyalJ tecriibelflrinde de bllh:lD!m~la rdJ:r. AbdlWinabm.,ul. Na.c'! mue!!se" lesi:nin batakld:l: kurulm milCeU:&d

8u nne palD~ lIIahsu1l1de 600 bin . iloyu bulmu~rur-. Her

larahndiiul

ibararedm fbir piya_a He; !kar~di'i'IlH'n ge"eD leae" lerde 36 JUJlruJ ,ull1.D ki10subu
HlD,1:;

ptl!mukta

bdebel.Fe bir ogle ziyaf.:ti veriilnf ve on.dan SODlI'"BI
Sel,uka

Leabhidi

muheodis

B. Osman

41

kuruJB

iSBhJmllbr

'Ie

la bl

ma IItadJr.

gimn.,tir. 'sf!I(~ktii. Efez b rabelerilli 'le bilh.aSSll Aydm og.ll!I Isa. Bey (awiin] .liy,aret dmi~~e:r ve
mLmar Necme:ddio tarahlllidalili

tale be

hU:!i'dsl

bir motQk:ai'la

Bilber maib!ulil dl:!! bir milyon kilodur. Her lelll!l!l ltilo.!lu 29
i;ul!rlu,a

pbbrkeD
~Ikillw,br.

bo

,[;e!De

32

Bor ilkn!U:ktepll.u~Dde1000 taJcbe: varm... Ha~k oill:uml!
yazmllfya
filliZ]1l

kuru,.
yagDlIUlr!u

verileDi iza.bl1b djllleml~[e:r~ ak~a.m u:!:eri yine motokarla ftmire domiqlerdir. Cuma giiniin refakatlerin,de dl1.go

Ha.vidrlll!

miilaid

veo bo~

milheDdis kiremit

B.1)'

ebclJlIIIi,yet:ve:r'"'
';OCUgUD!LI

ifubllr~.C!hr. ki bUiCi!::llll.i Finn .. dml'lull'il1'f!~i h,Ii~lka.teEl, ~GIiI lu"metll b\1I" G;,ulml:lIJri,e:UI!' "if! ODgO larihi'qi I;l<kurkl!l!I. U:iftlJlbell), 'Jul F.d)1 (KLepj.,DH) 'rEi "01 IDUn t V.ldek: RU~Q t ri~i lI'"calin ur' dtikl 1'1 Diu.1 lii.aDela hilyuk lair hll1<F1rh 1.I),.II](l.rlr. Kit.libU!1 fi at:l 40 frnktLr. B~ .. JOlluml1f I( Ha,f!t J Idltu,pltal!ellll~ lamllr,IIIDllI'lJiI ~irll:. li".J'1!f k.dar bd~

me:ktedir.

Hemea

i~g

gitmeJ<i yeui ma.hlul ~jft~eri ~ok iJ!!DiIf!,Dair ..

halde

QJDer .Liltfi 01..
HaJkapJDardaki

w=kte·be
yoOk gibidir.

gilmdermeytllll

balb.

lake:mderin o,illllUarlDdalll k ... Tirana bUoRbeli iIIar:lmn I k1iJometrc me:!. M!iindedir.
~:allli

~!lIta.yo!l y
tlr.

kn.

llJ'alunda

IIDUkemm~1 bir lose Kiln !i,Rl!IDlikamwDtn

,ap~hDlI.
,billlllm'l!:.

Id d.bl

'I'I':'IIIZ

t<U!illrik ed~~ebmll".

ml:lkledir. YaJDIJ: pc'll: nefis .,e mafof o~!ln M,n.'piritl~criojlD pirjQ!; relitmeyen anI' melllleketlerd. lOra m. hlwll gibi gaderth:reL: ut.Jmakt. ye bu Dam]a eykiyat' ya,d., kla o!Ciugq Il5y. le:nIQleldedir. Ma.ra , tLurel "dIlSJ bill bU:!Iu!ilbl ledb:irlell' a18l'"
ta'kbr.
bdlna ba,I ..,aMlirim?
B,ji'rleblr

gezlDilleT' Vii! dUD de dev~et de:mlrl' o]Jar~ y,ecirunci i,letm@ mil'!2ttti5i~ Bay YakubkelldiJ!e-, rii'lili bat ib:eril1d1e: gezdirmi~, ye bir ogle ziy!lfeti 'iermj~ti .... Ak,lIma kadar gerek fen ve ,gerek servis kwmh.r.uda let .. Kika t yap D ta I,ebeler ya~iyi I~yaret etl!Qq'lerdlir. Miufir taleler bug-un Mene-

ve tug-Ill. fabrikasUll

gordikteo

m!:ode

Kl!lIbiliiy
:!{lhrll

mlilliku

ta,11J1

Gediz [k0P:i"u.
gidil!!~ek]erdir •.

IUIiliU ge:z:me,ge

Karpuz' Kabugu
YaZlill.i:

"~r I,,: dJlml IQ'derl lI.yrehr dO.il~ remc-zdl. Bu kllll,dJ[D mm<l!hl~!!l.l. k ..Chllil ... 1 10 k.dar i,.,1 tanir, III,ul&I"IIO_
kendi,in. Ihllillli"i 'l'illuyeUII 10,liynekler n! 01 If.dar liuhet.le ta.hmig ederdl 'ki IUIIf"l~lI.rwnd", dlll.ml itid<lliini mllllIl!ffan di!!r. belle! ilu nyede IOfli!ir(i, hemelll bil:l' " ..kit koillyhida hikim QlurdlU. HIl d!t1S. I'lnls: Mt!hI! kII UII i,i~tiA i ilo~lel' ~.e ,I mdlfe I!J Ii iiiI' h.1!; 1I,1t me dilj .6zl,r jdi, baUa blr ~e.D~ kma Idr ,irOn kcn.itl-Ine bu kllld.r rju~'b t.ek~1fI~:rde bulunll.bH'I!el!iil ~ele bu lett ..

b.

I. V!!cihi

- Milli' Ro,man

'be.~i ber "'I!!kit I!]d. IIlIJ;iA'~ c.l:iilli k.II'lnil.rIB cuilllelinfl h'le de bell" zemleme'klte: illl'!. Bllludil bilyAk liIi!' I:lIiliiik. bilr b.,k. t6lthhk 'Vlrdl. D~ter t!l!!rdtllD k'!I!nll.iae: :l.Imne-a. ~rlHir ~dU'1D pan t:l'l derllud rr;ddl!dllecek ;Illbl deitll~l. Rellflam , ..Ji'6ylll mubt.~ blr ..dflm Qlmallulil\dl I~.kt[llinl leie~ .. k til.: bin hr!lo iIil~k I'-rife yanyabiWir,' bll pll'. nil! IiIll'colil:~
",vulrl.II'IIU Ilh met.i'lIU!1 ku "" .e", ,df'1'l flIe ~,~~lIrmll olurdu. SOlllJn Iil ..d.tDJiiire a-lI!tirQ1<1!kt'l 'liddlutu GilPrll'llik haYII.hnL dO"Ollida. Bu hlly.t halt: kllten i\ok IUl'meml, mllc!ii, ?

,eJ beDim I~ID mymkil.DI mil? SuaIiIgi daba, kuv I'e till' .oJ'uyll!rdu, MAD" mlff~b bu dQfiincel~. dilll'll~ lilkll.
"f!m!):"; t!UuI.Jd IUIlU1UIII

SaHel StolllD'llin

diUJ,OItl'~I!~~IT'Ie: li:l!lfUlnl

",orm!!Jk M'f ~e 1,]oCl ,gi!!lmezdi. melli'lul!! I" dl!!r Ribi

"N~...

t..

~.n:UJizllir:Lnl

I!!lIkti. l'eliaulfiD

,Lc:aLldlll U~OIl.!HiII~rt .... ~Da dllJ~1'1.!I yilrOidlO',

Mlllm.f,ilil A'dI!Dd.t~ lind I lID" l:!etmi,'I),rum, ,imdl lid ,,1lUI bln'!iG:lyofLlm. f;l1nktl blJl !let:e
huranll'l
Pfi!fDIe'li If

01.l1li IllIJyaD

Mell.

1

"al dillf.nli PC! m .bulla I:'flInuumi biT' m.,IIII'ln lIfu·,fl!ld'q toplad." ofllll.r. It bll'li~ ~ 0YIIIAtIYilIlr. ~u blJde llirbel'l: 1k1!l1n.ithr. Srglal" kOllutmam~n ,ok u,nd~. I'm. f.rk elmi, OlftH~, k,i ~all dill •• iI Da:lBdlr~a bal-:lYQr. I'll ._ •• flh o. tab'ao i) kldu mOI'Jim o k.dn billmdir" kl ~ilD OJ. fn'l dQ~mlllJ j!)lmll~. 011,011 IJiI"': k·udii.lad'eD Ei:orliil'D.mi 'ak... bllyln.lde In, 1],1i,l]llIullJJl d. rlHmloll!. Bl!a ~dJb dlOktGrJII lkonu,IIe&,l'irD. Doko;

b .. t 10 band

tori! ftI'!IIlilm ,Ii. !by ,Me~ihdll f,~nlli hide .,lkdIDr. Fllkillt Melib.t Ie trllldRIJf ,~ok mGttllf:firdlll". 0 ci .. ibd:!l,e Ilidil!l Ml!!liihlllti dok.tOiUD f:~IDd.D k.urtar!ll},lm, Hen e,.u:n dlliktofYQ lilhht i,Q:Utl riol dto]e" meUel'l de ~o~ hQlI1lnnrlDl'. ih'!IJdllill .1I,h. Ilm"rlilid~k B..:Slf~r!i: Sl'llml

. Oil l~r.ll!d6
.,,, Il.ll,et

mi!lllAildn lIlle],ide bir takJm 50ill~J lliipWe-ditrlll~ l:iil1kw~debWrle:rdi'ak t S~ff~t Selimi. iklldJO hi!l!iiy~ bal tablild~ bi4 Il~mll'all] u:vki tabii i Utl Mll:liha.t:i,o buyilk blr b·... el:!ijr i~j_Dde D]d!l!tuDIiI, bu teeullrYD ,eali ka,dma ~1(filIU LlJyul de.l'f'iIlf!d:l! yti,,1 bir cnibe n IHIQfhhk ve:rd:ili'Eli ~:l'fIld. keUlldl ke:'DdiJU ddiki: "BI!II]

hllkU,

kill

limdiye
'Ok,I:Y1I1!I

If d.. r
bll,kli
IS

MI!!II'bI!Jt

t'e uloll\nl

bu. kllidar

z:i!li'!i'klml

Hlleri Il'Uk.dilll" udo n
rette )'11pu.IJ Id'n", Jlllmemi4tl. Kel!lidi .h:IIDdiD.1!
lutl ~ Ye

tabi! l1li.-' b.y.1i lite
k~ ;

urtlllnd'l, dO!fI"IYQr. dll'uf'f1 ,ldlyoF'd'u.
I.,tl

bJr m'il&fir:de:n Idr kadlDll II'.I~~Imedim'. 'MeJib,.t R .lalQ~ ,111:11:- fid'd!f!1l em.llh·. bill" k.d'lli.
GlIil.II j'lIk ..
'9!1!

dljl'(I'rciw

MebHk."

mainr

n ufh!ll'liylc

II'c m. IItif.U,lnDti ... blr Ilellm nrdild'!lllll .DDIfl liIiI:.lda,h. O~DI'!t 11:1110 bu IO~llk .lmad1ali 11IybilllHlii .D.lle:r nih.yet S.fFt Slli~'m~:vm • h.. klk8,~en ~a,:yuUer i.g;intl IUi'ak .. IBlifh, Reullfu i.I~1111:11:.1 hffll" baillilj

k~~, A~!&lb oldul'll IlIlIdllll'd. if.rtiba=1I kat I!reDI[mle n~e:nm.k 1e:1r11U bP,bQUilll I.dill •• BlIIDim glbl Id •• dam ,n. II .... 1.,.

liNe

UIII,b

'II

Baillie mUitemll,diyoDl h,k lllrl'ollJf bJi'~IIJf'i.,.l ..... klt p,~rm'fi1c mlllib,lilLlrlu .,;er h,Ui!! tc-bllkeli d~ lieI'LL lDi),"' dE ? [I.b. 0 IIIk,am $adlUIIl I'erdii,A'l nll!lHhdl~r Ibil~bjJ,tDn bu" mu I!ili? I.ten bayle k.a'11IIIII'I'clhl1 HII!fhel'
ell
10

rIiQ~. hlbi~ bir lurdte

Ihelli!'U.,
Idc.ta
dc!!ll,

fa kilt

11,1:11 'I&nJlllllii'.

tiJrl~'~D bir

SDD1'ii. '0 ,d' la!l~1 nleli,de m.lJlk!!lb~li!dll bu.lulluyormu, iibi bleiul!m, !Ild~rek:: ~ Sil-l l'I~ii!r!lkh .• fk,I5JI!IUI 'UIi7' bell,d!:r~m !CeTl' .. bu:u 'll'rrdl.

bjr teo1111, ..

•• dlt iile:

,On,,![II,

Id;
I

.... 5111 nile kUlIfm ..lII. :i.til'llIrlJJ[IJ]. •• ,e,bilrCiIIli ,!f(lR j!lpl:;ltlllllZ tllbLmlJu

hllk!ld,.,. d~lime

dd,meikR>

lOrn ..

bU,.:I. 2f1DI, we t .. e blr SUllO keDld.ltJ:l~ diJIIiDidurD'l,I,1i b.,.I.dl" Bu <iiI'" 1I'fII' 1!;1111~.n Meh. ... "1c.~11I1 h.kik .. t.:a. Ib.~r ,1[8rt-n lIIII£;f,. tUD lI,deer.k mlllhl,eU. D~.n cu~ ..

1 ..• M.mln

.,k.

• I"e .. lIIull!:iiin. nr.1i' etmek iihtl'liU JokDi'uydl 1 MUlmllflb keo iI Inil t IUlirildo,
y,lile

i~1 ,o,QI.,deD !i'lllUlU kileuk .~liflwl1,11II o~d Itu yen plflll:egim •
rirmek Ond
1:1

Iki
Id:OR'i'U

gO!} "';111'111",1

Mdil:lId

k!j

m.

k,ii.,lke 'lI.ya.

vll!lrak

II'IllIe't

bndi

'ederh:.
Mol ~UI~ bill IDlilerl tcbnli)D edenl'. IIIl1V~lImi,'b:i" Kf;odfJlltnl 1LI'1l1k .. tl~ Iltlll'if DIoIf, IIiD'~ I.!;ld~g~D bir

..... Iyi .'m!~.11 biLl l1li1.11 1II"I.netI!IIll'lm ? liellr u •• ll kil!1'IdlmJl: ll' ~ek b

olt,omobile binrelc: Sa.ffe,' S~l mioin tao[oluo.l! 'ri I~,htllta~I h Iiii oMllIt"u yere gUII:i. Oto mo b~ldfm, ~nib UII,lIm., ,!!tMB,t]. Sliff~t ,S I'rol 10 gilnki melal,iOlL d. bWrmelt: ~,!;el"~ i,di. Gen,IIO!II dUi .Of(ilfiit

Der.um" val'

--

-

-

--

-

--

-

-

-

.

.

'-

$llb t

12

-lAMAN

-

Bal k san,ayiio,de ink,lib

ahklar taze vie canh o arak sa lanabilecekl
Bo y eni usu Hi ta tbik i~j n .ngil tered e biiyiik bir ,irk,et tel loti] ,ediJ d i

Kadln
I-h:lDiI:a k-It, 'mt'",iillm .,d:1Il lI.uhlu ... mllm1:i1!l 1'&lme'D LUI~~k m,I!IIl'lo Yi!i

E-:~ ~'==oda~
e==·, ,

=:==:a::i-a:::====t:=:i:=::====:;::::",-

-~,*~=====~~=:::::;::;:==:::O'= ==::::IIJ)

GiizeUik bahisleri

T ecruhe tam mUiJaflakigetle billi
millT'e:kk~p b~r filo tqkil dmeyi, tasarhyo:ruz. 80 y,apurllllJr 7(1 metrodao 'uzuu ,olacak y,B,ni ,i'wdiLye kadat mulat alan bu
j

e~bi'.elell'l;mit lib:! I.ltr ,relmete bDI~a,dl~ ~';mdiidi!lI, Ukbllh,.'rlll Ihk h."aIllDjj l41be Wetle'rimb:i. t._uI
I!ID
!I!)I

m a s aj i

kU!I,da tuolar soy~emi,tir: "On BaLmk vapuruodao

Ieme !l'ii dii.,jjnil'GI'u.~.
lIenlli en

h."..

.~r
I

Btl

Ily.de

loyla,p,

Tulula'JI 6&yak bqM,I~,

JlIgUte-

J.d., l'~mild'tI!'l'i rJifl~:/c :J"1l.ir.nU:1I fdu,!'r~/u'li!i,"

Lendradan Parise:r Tageb~atl I'I!ldelme hildirmyol': T.~bakL.mlkll pek yal~nD 0180 hIi!YII!!i:uh ~iir pro'i'ei )'8 lu n :Ell'"'
baltkSl2lDiLyDOll1 '~i!bmk ;,ierini esa:!l "Ie tem el.indetll d eo ii~t:il'ece'ktir. 8u teknik yeailik. bahklar iii LiilJk gu:JIasl alank j:stihl.jki VI! kmymetilenmcl:i bakllDJIJ,daQ dB ooyUk Mr ehe~.
mandia

miYil~ kazailllac.akbr. t;~lilldi a.. lanlp Ihtu:laa " l~kllant! 'hili te:kIlLU:I:, yenwk
yeiOj[lde lons-UiI:

ha.
sa ..

bir zaliDan, i~iD

If]lbileyii daha :zadf goil!l!Imek l!;in belli!! k,oliiiuW,n II'OraD11b r~l:IJl'illD" de kadif~ 'Fey. n:aftadaCl ,!lpdmLI hr; h:.dlbllliki alelide bir bahk Iboi,,~1'irenk b-a~~ ,ak Illy I!i ~kolfiu~ulI' va.puru 16.0(10 Jirad~r. AJe1id!!!l ii.,e IIlbiaey:i IIiI' !kilt cWllhl!! iliiJ:e'l Iblillik vapurlaruu:la bahklar "Iarij.te:r~!l'. Mliiite-.llddlt leI!! i II.de ,111p'llt'liln ambarllOd II 'buz; p'.r''f'!I~i!I ft 'p~lriiI~1 kot 'liTe y.ik.tarbl, .)'111 Illilbi .. a.riillSmd aJ yerlre~tj,~lmilt:ir. lIeyi bUill' IBmllJlI de~ilik '!rill' IiI!lk~l~ dl!! !t:uU.. limllllc: k.bi'ldill'. VapWifulli hareke't l!'el l8Il'.!IID111:11!i!k!llu' 'I~in terdhag pay.!!t b5.1 y'dzilndell buz:lar harehde lI:ull.!!iI~IQllI.kt diP. gelerf!k bllibklar zedelclilir _va C;.y .,lbil>e~e[l'illle lfelin~l!I!; E~ en i'iLIItta ibuluuan bahkLar iLtCII lIiy.d!e', IUllilllfe .. e ~ilri!i'k!i tafblllll' biijt: kullalDillmaz bit hate gelir. b,dt. Iii 1II".lilDh ~a ,~o'k mlDdadtr. Bj:z; ktli!D,di Ibaltk yap!!!r~anllDrzda Glllli:ifi il!!lbiinl'l!lrll Ih.lllklm'ld'a,h,e .. bambat'kl, 'btl' ,doDdurwa m eteurdlilbara dli!llI"llI giyHeeek ,111..· IDU:!': 'k.ti, lIIleclcUtlr ~e .. bit ediJmele~ btl' IkadOw, e Elej reak bir j,l.l· diu b,kib edeclI!:giz. AVI Vi! ba,~ mil ile dl!l hu lUI, gecelli!r.gdl!l IIC"\~., .e rob. '(b:ll!riDde :korll V!!pill'l' dy" ltkllrm tll,[ulm3!!1IIQII DliO!eakib relk !l:ilynHitimi:r: DllodeJll!!rde, fada iilaliil l'ii!okte lAde ve ,-ih:el bi:r bemen derbal b.hklar bifl~r milnto. I ILiro detiiiilldik yoklJUI'. V.I'vm. eh~" .... I .I:Ulillllltri.ij)iIUIIIi.llii_lli !llullllIlllJlllIlllnllll(IIII.II~IIII'UlllljJ.I' Iud!:! :KEPi, 0'1"1'1'1..,. ulrdilr. Olbirer fa ullllh oldlu~Jan halde !ZUlli v;ii£udilu .!rin Lu vamalill1n hm .. makiioe tarllifUlIdan Ibir lallum fif ib;ir Oi!!iki I d'lI Y.llIPI~IIHI!~I,dllr. ,mut!l:barrik k_Z!lobU'l!l i~ille D'io '~l'tlik'lerlni muih.f. i,=,a lfil] iri Oil' 2'rD~ kadmlDl, i:r1ilz:eU~ltinl[l 'lUi tuv.letleli'l~ g~ynflbUI:£~k ' i:dam.eli Ib011 U 5Ullldll!!. ~ f...da dikk .. t e : ~!!!J1edir. oaldedilir. [dCBFlPiIIller' alb:ilemia II u IrUilll11 d.'I1 1 IDiUlf:1l1.r h h,lil'>ek..,~ 611 b.n. .. ~ '~y~ lyti!:UI i ley her' IbIlJ~Je 'I' Illll:'iidii r. olub, Ul,ot:r'liIl1'1'~ ,h h 1fj!j~Q~b=, tQ· dart, ikllizlmda !:nfu' albn~ Ik~t a8'z;!rII eti'd1iim:lll'ki Ikl'rl.~kI.rl COiuki, y(h., 'FiJI!>udC! ~ -'bil ha"l!IliII ikll," 'eok kfl:rll'lt, dO]lIIprnll,dll 1i:II1Ilunaq pyklul. IDlllo ve Lilli n aboa I~dlll". dal'ki bll'falrlli: dere« ~i[l,d8 10ir",il'llwr. 11,,]' ikffi rliQi ~hn ",fh:Ulduniln- ~htl1i1Jl'hlll. 1I.l.limi.- I iZil~e dmek , elbiu 'I'~ .. a.ml!i'H'I~1I"r~,rubflto fiI~" ,1'1 hili de!! p!lll'l'm~klliir1nl bil' kUlDti I mini en ""vel :(oltena IIII' nuota .. rn k.lm..k:hnlulu, BUDai merdltD ~'~~Irmilb .. ~ oDdeD lI'erir~ dctru 'kUI,':br. 9"I:'r,memek ieia alk I~k d'ol ..,pi.'r~ hankel! ettirml!ti. So, h"li',e,ket iii,\.. SOD nmaDilard.. iJ'i~. iLn11111havalsod rma[!ge blr ta'bailill i~i,De lbute. mili:ta!l'lb, [lQomemi,lld .. A'II'rupada.ohl gllnlerde blui!; re~ k,oyub dol bm i;;ime bu 'klm,a.nUl!dul hukiDm .iirmektrdir. DO! II. Sommemi, kil'!ei II'U~UJbfiU ,lIihl'. ,m'lJd{!jd!!!g~ h~1r kru:lllQ id .. re e:ihe,. Elu Ikh'l!!ci. .Bra "!r.l!! deg"iltirme'k Hii.d!en !l.ziiimi iiltatfilcl!e ed~bilillr. liozD.mi!flf.

gibi '~apur]ardiiull 20 m,etro ,diill~ h a U:ll'l f.i j),),a.CIIIi kin.. Va,pllirLsn. mil yag Ylilkat1 makiDehl:l"le i~Ieyecek vII!! suratleri 1,] mil olacakbr. Ell v~p'urlarliD bi!F

t:1l,'Yl!m kl!!lI!I!lIJgIllr '.lb!:! t!!d·lr. V.ln bu !kuma,b,inz .porum.1.! 'olu,V,or ilfldel h~de vl1cumli It.m.mir1e l!lir!U1f lIa n,IB 1h·l!otfif bi'l' aoe. ib;n!!lD, ,.'m .. hllrdllD Hill: dii.iJtlme 'ile f'IIIiUlrllll iQp.la'rll a.yu Iku ma ~ III'fi b ~Dzeye-D nl'lk:ll:rd~'D iI.de bir kOll'lIl!!j ·'!i!'ebe .. Icr ,!III iIl:., 1,I,8"I.I=!d liD yaplhD1, iJ"IF ki!!mi'il'
C~kIBP illllml.B'ruu

,'Ii"'.

k~mlllillil'.

bill 5,6,000 Maya maloLtak ..

n.I....

hk

IROtu beUi D'ols plar

Bluzlara da,i,.....

----------01--------

Otuden

s,araran

(;.ama,urlar'
t;okk':tgm olvb ,dill ~l!Im!ll .. ,11'1 .ararbFla 111\,1 J!U'lataltb~h:. eclli~ U nil.: Sir bi!lIrdll!!k IlIyUlIlI itlj:ine' az mlkdll'rda IiIll1rll.U ikDymall ve !lia'.' I'8l'mll allllllJ klsml bu sill ile yiko-, mall. SonTa bol .[1 i'lei ~alkalam' •• I.,

Otu

Ipek co'rapllar,~ muha ...
I'faz,a ve ymkama
Meu"imin.:l'e Ii.i'yl. ,bol 501
c.fIl'li
'IU'UI,1I11I

BUI:r:hlllr bilbu'l I y~liI:lliill' c~!n, kl!ldlilfl!!!dem y.IIJpmiml!l'k1tagilf. KQYiII 1I"~n'kte ohm heir bDl'Illli bir rdekle giiyli,le'!:t'k k.difo ~IY~hmD re .. lde:ri g~uk. mav,i, peabe. lo:lu pel:l~~ "eya !!Il~~k .lIr~ alma.. Ih~g!l:hr. till kacilitielrlr,iD II~I' v8i!jf.. liI.h. !i!,8JT!~hrki ,Iklll.Dd1lii Ellim.n kat'ill'eD I blJl'lU~mO!lz. Si,mllfll li'e :"h lIIeil' k.~ chID,~i y dliI'~ :r:a.fii 111111 ,KQZ'" Ih IJf 1'0, i!111m'Dii! !.d:iIl! iii iT.

USUrUI

6didr.lar

01(1'''. m,d""'IIZ!II edi/~6il"c.t'd.J' guk d~l'l kuanc!la da daba tl'gllk tuz~u ~u, vard~r. I!i.LJdar lai!l' Icui'zi!!l'" dao ,digeri'llc ge~w:rili_rI II: D. ~OD'"' ' ra Ida d'llDI!DU, oLarak mey.:!!a lila ~tkru Ji'i,r. Onda. j] ~(Jgr bill dOll~ mu:t; bllhklal" 300 100 isUBib haddiQde olaD v<lpur amlbarJa .. rLDa kODurlar. Tabifdit ki bQ Imbariar da", bi !lflf ,a,[tlnda buluD,ag 'bir ibOi'"
rareUe

GIrt,'

bill' ""'e

fa,Z'1!i ~~

lu)p:ser\'e edllmtlti ,mumkulD 0" lac.akbr. Ve blil !i:t;1IIi bilyuk bir mikyast8i t~tbiki bYtua. aCUilllllllD UlU9Bl oko[]omisio'lll dlegi!'ime ..
:!lin'll inta~ ediecektir. iBitiIJo

bava ve

Ia'iiteakib

I

~p II: ,~0 ra pl.'lIfl I"lli l!'u n iUl IIalk ,umlli biiklmedll:n. ya!o~z: lkJ~brlJrak 1'1'klmllih. t~il:li!: bir mikdai" if'ln .Mmll u 'k .tlda tllilkam b VI! kutrU! bill' buill Ii1z~riin~ IkoYllIlb at.e,ten lIl"k bir m~hllilde iiyl<e'!:'e bl'rakllb klll'u'~mab. 'pel!; tijDlfapl II'J ort.IlIt,1iI!! V!IJl di;!lakliillrrda ;6y~eee blll'lIkmllnJa'ln. Blm!1I!i1!"1 liI'iyd il'!lllClI: 1b~1' kaildlnitiDf: .lU'lb bir G'l1J.Imuklili ~ya it u Iu yfi ~,QYIllIill]j.

OhrJllu'oII biru Ifll Y~:i1 blikk1lll,. ,di!lki moda.dau 'babllotmek j tnhn: V'IIn, i,luillifit ,e:!lkilli kll,dn itiiI!!:u go:deriilmemektelliil'. M~YllilliJ 1I01l!lill dDlilllyllO,ylli!' yiilldea }/'IIIFulmIJ billr lVe-t~iF If:,yah t flf:f .1'01' e,R'1,~D~~!erilll~1!! klJUII,D'mllktll
11II1'1Ifi1l~

srrll'C In,..
ell:Dii.i1i ,

lIiilli

,;:ok p.i'llltik bir

o!oIIibll'i!F.
D01'...kl! n

IS

rr'IIJm al!lloJIIJ'lIk

11,,(1..

l

muhim
faze

yenilikler

gibi babkLarl

ve canLt o~aTi'i!k mum-alala

Ahlminyomu
pa,rlatm afl
Bill' Ii r.
luda;

nasil
50 gram
'1:01

iii de ~ok basit \Ie k,o~ lay 'life bUIIlUIJ.lla beraber ~:imdi,ye kadlIT b~'*i talhik ediJmemi, Ollill Ibir 'prei1si6~ i!l~~Dad e.diyor. Oledenberi n:nalruu", dur kj ba.llklar ;i,ddetH klllarda canl. olarak donDrla" y'e dmek
!lonralbudar erimege
bOll~laymca

t~hneli. li'i~t; br:Jrne r'tii'!!n Yllpllm1"l L]F tamponla.~ bll m,.,.ii, ~ .,[umi'!JyomuDi l11:erin!:! .ilruL Ib r b.yU 'Oi~l!rl. ,SOD"'" bol .u ile,.k'YJb bir Lez U. h:urllJli1!ma I.

gUl!ld~ enm 'ball bahk dlolldurulo rul3i bmr. DOfilduruh:t!uI' ba II Jr.. 1"'flll9.0nS\IIIZ bir 2ta1mag i~.tII
lID.uhafaz8i

t:Qtu~ur.

Bu

aUrii!!'tle

kl' uykulilll'lDdan uyaDuWar. B.u ba'kikaUel1 i~ham :ilI.Darak lee ..
dibe[are giil'i~ilme~ mlimk'un

bir halide Illgiltel',cye getirmek imkaol[iI ~(:!l'e,cekti'r. tngilt,er;e s.abilieriD,de depD bin3ilal'l yapJlacak ve b .lDlarltll bUim~,'ir. II i~ioe dJ,cmn:Jul IUlllkllH,dj!!lb yuk mikd rda depo ed1~ehirne8uz bLoklar,nm erime!lini mi. cekbr. Bijti&u Yil deV8Jll!llca. lieakib bill' )I'll mtiddetle blo:kbu depoJa:r 'baM'!: iP,ua.rWiemoa 1 i' i~inde; donrnu:!l k.JmJ, olan taze ve cBluh bahk verebilebahklar he.m,eo eanlaillarak do!!!). c~k.tili'. madal!li eV\I'eJki haUeriai a11b1'~ t(;tioku d'Dulan ~ij!lllmjj~ ba.

Q~dug'IJ kadilir bel' CillSi baM" Jar tll'tarilk sUD'i bit tarzda dOl'ldurll~mu~ 'Ie buz Moklart bit' y.Lkadali' rDlllhafna ed]~illi, aoalr'] ibtiyat Vii! i'tinayla iilir~d~l.

Neufundland gJbi uz!}k mesaf,!!" le:rdil buhlllao ibaltic: !lab.a~anlld~'i yabud Afrilir:,3lDLI:I ,§imal !laMUe .. riDde Bv.aRm I.e: ve ,a v li;m iii I iyi

babk

" vapurWarma Gronlsnd

ediilebilmesi

y'elllli

ve

I

11]1,111' ~I, hututllD! hO~lIllma"l , .. 1tiME cilldin ilia'tiya"lllmllllndan 'Delet ', .. II!iDlltrl'b .del~lerllD dlJh~ we ;ltmelind,; ilDrti :ie~ml:ktedir. MUI~t&zll III ib1!1' lIuri! tte hlm.I'II, ,hlilf IIIketlill rl ra~lIt'1~ar, In: ~1Q1lc: Ib'lill ,ibi hoUlllri'D, ,illJi:II'~ I'lln;mt!!!,'ktediirlell". YlIl'IllIld taro ,m' c:ai'!, ini UiMtittln teyrini IJilll'Z iedkltl.rllllll:kt~dir'Wi!!I'. Viit'udlUMIl lilm"D IUIIT~~etlC!ri ,I'le din~ICI,Urnmtl.i ~\du"CII ko~.. ydlr. Simdi Bllyllt! k. rcile,lflrJm tallir 110. ul£akl 'r... Pekila I Siiyled1tiIJiz dolrlid:ur diJ'~lim I... Va :ru::.ilime Ine gibi idmllllll bllLro.ekelltrii yAph. I ~,Ieat~:z:7•." S'll k.t!ibi~~mi 1.... , Evet k,~r'~e,IDlji'ID. 11,1.1, Ii:lIJlb]~ 01Iii 11 bir"Cly,dill". HeElIlI1 be!!!; 'iyi, dim]er eDizj Bola,tanalJD h!lrl!'kdl(!.l'~ o due de .k:olaye.. li:.tbi'l1: edell'.i· 'YibDp en, fA~1 klln,.n nokt ... 'V adelelerJ .tlZ ke!1ula .d.'p. 510:01'11 :li!i,z'ltI!l'iq k~n&ifI6rt ,burullmlll:111 b ,II.,. IG&I k:~,~,ld~" k,I!oUlllllur. I.lm4JCik ,",~milde:ti kell,IIlIlIDdifi ka'b!lI,j'I'khllr blLll!I!ll'!~ gi!'[il'. 'Glh.elll,j}%']

i B'II m l.BIj h!!ill'i!'kl!ltil:'l'i hrH:~flI hyll giillhiJ1i!m, .. n. ~ok r..[. de.i 'olur. 43 I\UJ!IIiu.. l~ hare-krl) : ~!lk!!rk ....
Ike't :

1.'11 .e!ibelt~e YIi'pllmll." Ajl:!: et., r.hndaki b8r4l!L:etl~rdrl] lonr yaD .k~ 'I'll] .IIi It t r,.fLDd... byJ II 1\' I) \lfi baflD lillt !kum'IIIII'D ~eklinl. mlll'hfau rden .chlle'leri ~-u¥'vetJ~md'irmd:: W5.:I.llI!!dllF. BlJnu~ Ic:ln ,~,el'l,e kemiklcr~giiD Iilfli~rwi"ld!Jil, tin d:rn "rlra yg dil;}ifiJ milt .... ] ya.pmllb. 2 n m!!ill'l!ih illI.r.e.,

y.,....

,Iar tile ellDl!.clk lumikl rinfl lI.aUir. Jh, ifi!l!:limde li:ill'iil~cek h!llflll'lfit. .~ri y _ pm.,klli iIil,ij l'rn,1!I .. Ltlana-

lIIIo11lki bllrYIUk lI'i IiII'..

'va

IUI'J,lklar

IldlCi"

IlJ,tlZltJlI'jiii eltr&flll.da y.p~I'ac'!!k bu mllillliJiII 'io'lI: dikkllt etmeJi. (h .. ye~ J' !all'S!, ",,'C h. fIf bi r .• ureUe 'I p. -III. 131] mnll,j_ :I~in daW kr ... ,mi bole. b:ullanmalw.

hm

4 Numarllh h.nket ~ Relimde rrirlDldDkiii .,.e~!M II li'IIl b!U't'k I fll.l .. fUI H,IOlllI ,.p1Imoll)Wp bill' m!Ul!lj~l
y,aplirmPih. ElIiIIi,If:,Qi ihem,lrel. rim,a ,Ill'illi .i:lyl~yi!'JimIii: 1'aTif e~lti:i'Dlh: hI! reke tiel' De' kadu ~ti .a'h n Llrr lI,ureUe yH.plilnlll, , .. ,d 111.. lnllJ .
,Inl'l~

f'~}la'hLl.t: liIIIiIIllijllll

'i!jUfi:l'i h",b

11]1£ ..

~all'chr,.
Bu

bUirlidlkleliJl BGDra tall!vir edilen bututd ve ameUyeni'D S8payide latbiki i't,in bir ,irki@t tqki~ cdilmUJtir. Bil
'~ecTiibQ]Gr

~irketilil miidili'Je:riode!l olan kUID2IndIIO A. Johll'!:lODI St1lloe. ~ll1'ket~1ID'e!lebblbh::ri hak·
yeni

hldar yelJi tu~ulmlil~ 'b,:dddar g~bi tu e v,e lea nh(hr' 'ire hiii'f biT' 8urdlt,l on!ardillllJ h:frik edt. lemez. 8u ilu~etl,e p:roje;mizip ta~biki bahk filtfarlDl 'laQllllilillD mll.llhkar ktla.calkbr. Zin (1'1'"-

bu .ellhlUceli

m'llI,hk.!l~i:!'rln'l

dSjll1l11

bnal.! ve f'cml

iba,Y,1I1uLn pgllYol!l~ b,ahk ~1L:a'rmlya tel~ri o,llIIIIlyacali:tlr"",

811'111£ hi~

. I,
'5C1'I'dlll.: Sly,.'" Satd. I Knb n I!:iey :z: rtl!!hk'liIlrde yiinliiJ P8tHuIlIII dlillll ,ruzel liIir Mlllrtlllken.de'!J Yi!lP1Lmllll pli11i I'tlLJot !Ilk IMI' iI"ob.

I

, go:: ,inl':!ndo hul,ulIl,d'lllrLllb onlilra ~'" yit:~ b,a'kar k 01l1li11 lib,ya!ll.,r, lI(la" lerlnimw IZ'~ 'fli1lt;I tl:rillll, IJIiYU t,emdid edebilil'ler ... 8'i1n erL,me'k ~,~jH biricik: ~a'r(ll

mun'hlum bllr .~r!ll!tl~ yllzl!i mInD ".'pmak tlr. ~1I1 :re.i m~erde Bore iCII~
AiDI. btlirekeUel' yil:l3llig .dalehl,ri ..

He~mf:lde daM koillyfill ,,11.,ullllm~:I. Bu Ib~re"etlrli',i !bb' biloQe 1.tI~tJt'rmekbrlndde r.aldelid'ir. ft a.. .. j ,ll!.y .. ,tll!:i!e, .Id. " cIlJC!D a.tlae .. I,er hillakllll.lll~D rllllC'd nil doll,. ,~" L'IIISi:, 1Ii!!:Iillr.
,I!IIIIOI1

Ihllrekeotler

,"'rdu' M ~,aYfllIIIPIIDkll,t-

6

12

Tayya e - piyaogosu
Dunki.i keidede
pirar08gDUD 0

r \..
Hlllm'blJrg
VI!!

IKTtSAD

I~LEIRI

kaZanBn nasa
7010

numllralor
8060

getlrdliR'tI

Ta),18!1"e
I

136'1
15319

kiz.inci terti'b dordiincU ke~ideli
hr. Dio.kll ke,lde.'" de' be§yib; lDu.~ril ~ekiEmillir. K vidllY. b UIOio I II aD~k,i de dUn Yllptl

2269' 18&82 104U1'
2 410 14124

19'460 '21397

]gr152 UiUII 1499 969S 'J80'41 'JJS293
2tl,f)38 ::!OJ 12118' 2'l091 19906
20M 151']9

rn

20799 329•. ~rn8 175 112tl
9ID.tfI

Ha_ .burg Borsasln da muhteUf maddelerin fiBtl:8!l"1 - Yunanis,tan da k]avu~

Ta,k,Qs'- ,gu~liikleri .--~
,~,.a~lIillll!idaUK];..
g&rIUma.k-

Qrtlgor
-

Me,hur' "Abdii.laziz Cavi,.,i MI," stra nasli got;;ri' ieslim etti'k?
BeDim Ramea bildigi
Dlur~Rum kamarota

edjl~'l:eldil!'. .Diln k'U __ ILD numa ratu I UII1.It'dLl' :
dOVo!!ilm

'l2237
19509

19514 2099'0

10 bin lira kazanan

29U 13!11'2' 1~948 10134

16'19
lllifiLll9

'M64:1l,

51~'

rmns:

ttllkll~

:5,161 '22988 159'910
M 77':1

"anshtarl ver'me,I.,diyordu ..,
m.l_
1iIa.II.muitl.

de. haberi ol'mlyan mer

154,3'2 5009

20916 21'211
1811 21691
lUlU

7291
112211;1 18520 llQl,s
991

....... 53
BII 1I.d".~kUflllnu '''~!'fdUPI k .. ld,m. 'I~t m~iDH'-IHi. htuu I Ilk, 1m _ HI hI] .. dAr f~D. hk f.pae ... ala. ihlim.~ urc!lIIem~tim. VllipU~ Fila .UI .,III d.mek, or.DID • bilki"' ml dem!lldv. 00. url1 n :pp ... ,.am hJlddl U>!nl kaliillil"IiJ'~ lOli'mokl ilnU'l:mUt'tum. KIlJi;ctmu.D aD!lbll:llri. Termek ii1~,ue beDi .!'Alaual I ltnHIIIII, da,mii,· tIm. VIlPUFUDI Midillide 'bb kadillr 1.'1la k.lmUI, 0 I r&da 1t.lranlarlD h.1i b..,ph: blll!ll!!ldu~YIDu:r.dlllliort Ib,t bl!fi IIkKo~onlJl'I Yillt~IJI

4 bi n lira kazanan
3 b~n'lira kazanan 2 bin lira kazanan 23'9,33 1000 lira kazanan lar

898

1168S 201312 149,;'0 130S6 23'212

201496
UD:t2

,sn ne,ss,

183U
41n

2'1516
I

16111:12 26692 ]4,79'5 6704
12622

bUJrdi r Ya tli!nr~. IIIflU'JloJ

Ion].

'21'!iMI '392 oflU2 ~192'1
IS565

,II

BO,Ie. o.hn."_II1! nlm.n an!mlJ". ~1I1c ~lIllrhlm_ KJlp'l:.n i'ltt1kte,lll 101:11'''. [El.IADt.Ill-.u bllb.ehrj IIIlllIJ ''1", ze:l'lll ~.d.1' .-1.mdIlDd&o nl ibl illmij'IiD Illy m.'bli1\;~ kn, l 1f6de:rJ IB,:ledim ~ - 1101.11 !OI 1d bu .. lcd.tD J:l1I I Ii

pi. dolu DI.. D IEalir l,im!!IIUD' Iflllllil," dnl i"6~ii,le ~rm~k m~ricladlllJJdlllD
Helil I'elditilli
.'UDrtdilllll

i~rilillodlm,

24'909 - 3604
1

11 13 1l1J1'J. 4.830 207'2 2Hl8 23UO'
26118

69S' 128S
511341 B:lQl5
'ro4fiil5 926]
IU.!)]

Y;I!!J..unda 128,1 23110 I 1z Je edHe:ceii umlwm~klad~F. 678S OZlDU· Her ci11l1 LeU be" ir Cot we k~l59Jl U82!5 I hn k:e:,p!k lhc::rine bill" mildar ,'.s2A 17645 mYlm~'~e raphm. Kll'p klere, '1302 1'212 gayrm Iilllifl 1!11~dd, ufi gaylla17712 '26411 100 kilo 6100 7492 I 11',311£, ei] HRmhurg. 6899' 809'0 bOI,ma 1.' 0 f.r ok fid !leII'll., m~kledir Halbuki In-il·b:le !in, 21539 !!p" cirf Lundlt V Liverpool 1016 1927 16 C'·'
p~h;

3l1t1i

~2' nrss lewr.bir KLiring Iilll!lame-leleri yaJ~ fIIlli k, wt memleket al'aSI1~da 6303 koloil'Y.lklla yilr,umeklledill'. F, k t
I

l.u~Bcak Jerde, dill .rtlnli1t:1I: Qtduiu

Brn Guide ilnilmlh:deki Ma,. gn~m[dfr.itlillli1JllJdlll:!lljj;]!k ...eaktrr. MemleikeH. . biliki, g:it Ki. m'i2:de b.u III-erillil pJase edilme·
ile a'l' a.d;u~ar. mUm!.

mik

~e'l'ilmek utendigiodeD a Lika .. d.al!'lar;u A tin _ Heard 1I'e Sa..
lI'ilyi OdlilSibQ.

15~O

mlir

Cg,a,tI Ifl is-

bu blih!!lLZlikl,uin

feD'mekm:edi:r.

Turk .. Yunan bloke matlubat1
"firi't YUDOI!.D

t!llka"l

lDasma

Tut'kiyede hloke

bilgh nota
bloke

aul,a,mudbinc€:

YllIJl1IOIn

tic.ari

tD:ltl.:.1b1lh

TiTlrk tire ri

ile

Yon ni t oda laC.IIIldar ..

8lr
11111'11

miidJdI.,'I. ,... purrun dr!Dlir .. lm4be!ldlldlm. Angh'arli !ltmrflrm

.'p,on.

Hi~olmn...

.D.h.t.r~ y.~
.oAf.

Uiritligia
eWtini

bu i,

I de!Di elk
Bu

t

18828 .. '12853. 2905 - 1475'0 14950 .. 16383 .. 138-14.. 72U; 20072 • 19992 - 9910.. 1473,

50 0 ~ira kazanan lar

16102

323] 'LI19'\)
154,9],

If8.o '20126 9130 :l13Jl 1~19' 1.7"1
'93111 HB91

I

kila'},11

'901 mDg "c!lIH~kledJr.
~

Bu m_UardllllD kllllbelerm

oliU""k t.k mu .. BlIIIlI!~e5inl! YBlkmda ba,lap-caimdl n Vun Dislanda b]ok:. kalmr, tic.aril ala.~.akl3ifil Oillilll"
nm kaf~Lhkb

de

'Ill!

bid

r protein

vf!i yai

~ann. bu m2l,ti:Ciba.uull!lDi men ..
fe, larih ve miktarlamu h men Jilrkofis v:eya :,ubeJerine boil..

&O24~ 11869
15835, '24495

619'1 132'8
1181

1008
J.U600 21276

pbtUn I't'r

h reLetindl!!J:I,

du,ilDu)!ordlll

i1dal1:J

blDII
r;u-

dr bll atJIl'lmlara bu

Uim _ I,um.

01 mUm.
BtQ

H.I.1'l1

'Ii

k.dar

,nvllm

'l'udli :
korkYlJ'O*

bill

adlllllld!!'D
klilfi.roU

ADahll:.n

'Vulrim.
Qur' Ie'

V.puFII,n hlilfl!'kd~[I!I-eg

1.1
mD~

Faklit VPIl:r bun.d. iRD IIID,& .~rmtlDi!,lgi Itubih edec.lilm. Va !bv .. d.m 1il:81IId.inJ deiDillll
rerua.

d~m irilD i 11.1 h..r.eket mIl

"I

Suliillio d~oi.. D'!1t"'UI'III n Utih.t!t' QihluRlJirli.~1 a.ue-den ilir~I!!Dmilt,i? Au b. IIi101m m~mul' ,..,krdll bir bo,blJi',uhll 101 I!It!QiltL. S .. ~ bllh, ah.IIl~& nk I,~m 11]11111 ,lIrlbilu:l ...
IIUre'lll'!IIb Idmek o~lnlkb. VIIPLliI"

150 Li',ra kazanan lar
9SD02 169650 21044 221Ui5, '133 l21,SS n I iii lJ39' ~'61B 'ISHI
445 112 31 6108 23%9, ~ln 19807 20~'4 16941 13466 3(57 13.022 '209'45 'l15U 1502& 19591
221i3

ft18]

2:47]8 IOJ'6 li2iJ1 95.81

22' 2350),9

1'0417 24'2'11 I D9411 '22'15 5 18961 1014' 15832 15~O' 16],9 112.0

ibti". dtigiruu 'hemini Ifi.Zllnd!l.
AYIIlII .ureU., panear IiurmtlL8l i~in beldif y&p.lmlUl utenmek:· tedlir. Tek~.f YSipall"ken panca"
fm ,e'u~riniDa]lIllb

cUrmtileri

Alman - Romen ticaret miizakerah kesiliyor'
Buda.pe,tc

Lizundwll'.

8114
UEiI'! 11.]S

I

Z2IU'
UBSI

8031 lU1iO

US,3S 1814 '21:500 11059
III U j.llllIIIII

21801
UI\131 4;1'9'J

8315
11911 4651

et,ml,

liu.ra-

100 Lira Ik,azanan lar
1163 IOU

"'.1'-

liUliluJordu. Bllll ~I!I! 1(0;oJu

Si. bfl,hude

biJ; ... ttil'. I I~ok iig .... IiIJ.. '1 lOll. .. dtnit:" litmu n bQ'"~ .iII aii, hI iL. Ku't!ll,u ~IU~IIIP ." • b kaltlDlI'II: lillpb!.illiidmd. d. bu· a.Llarl ..hhm ". ~kl hiii:uoyi lIn!i'z IUUD.L f'.n::lilllllbl~ ol."an.; lleadlt.,dlml. Ciddf'D eok 111"IDtl !jlelrli'k .. llAi dnl.t.e .tnnl el • .!!. De cdlllYlk ? e,iDi lI~fJI!!-diJu. Olzlm .rk.-d ... , 8.. .d'l.m lUeee;1E de,-iiB m1., I-tv. Gjll'itliye Sudi b!ll!dkllld& IiJrl' 11I~' 101 hli1.uUll&tiQ!n IIFilIdJII d. bu .o,ler,ib lOylfm;ediiuil.i IIOrdum. Qil miilir? dedim. YUI t~bdid th:le ku,dlLlini rUf b.1 A.lI'k!ll.d.a.,lm Sudi b.. 'lund. hi!., lle lk.ndmfJm. Anmwi KGi:G .i.· mi7enk bhillt 1fI!rdiA"illli lIi71~dil JDiDd. lOil' Rum kamuob 1I't:1'di. um.lI'. UPI.lIIlIIIJ ",.:p.nml!lluldlllll Bu har.k~ti Ha. ..el, 1'~I.i. ..6 l:i;ilm~lI1ml!l~JDd'fln Abdlll ..32i1l1 !i'~. DrjlfD"411:11 r, ~rm "ok ,mii,te-e.. Jr almtl,hI. K.mn,l,..tlfioo.b!l'e!D

0

rue Ie ItTkU If 0""

m.tb.,t.,duD. '.kat mOp kilt cibetikam.'Dtulli d. IditerleriJ 'illt g'JUlm.U, vlmllllD ldi. Ko~olll!,m

.,ia

911 14U 1101,5 8174

11135 '71f!l66 6561 1449- _
Iill-IIIII 11111 11111 II 1'lli,I'.llllli

",

~91 245019
2U62 69'5 68411 1815{1
.. III, Ulllilil lUll Illtn.IIIHI

!lliJlll cia bildirmeiwgi1:,. Kepek y rin c:t ve baJJk d.i . nUileri d larOitimaktadlill'. Bil d5li:ilDt111crrn yllz.de n.e ka~ dar pro~eiD, Yllg tor: Vel ikilst rOllf.t ihtilla ettiklerinio bil.. dinlmen de Llnmm. Ha,rvaalarA
v

abumllmli-

11

(A.

A.

:5 _3
US 3889
23~".

1362
91'

,.lttItl yer~

bilmedltlm

'.DdLlhlll

I~lll rahliU~1 ~ttlkli!!:n

!biro

909.5. 5

U0D3
4476

2"84 2913

18051 141131 111l381_6-12
1531812:n,8 17067 19~'

ZamaDID

t kvimi
~
I

),emiik

aluak

rilen mal

A'lman - R.omen tieal'et muab .. dui miiz;akerlltlud!!l IH~ bi:r te .. ra_ldd klil.ydedilme.rm~II" A~mam.yD.Yo gijil1 derilecek Ro mea toprak: mabsulJeriDlu kon .. telljllul mik:b.rii.e ted~ye' b.aJr:.. kmda IH~ bir netiee.re MIl.l

r ~ok""I'IIIDmllld

hr

64(16 22J.8~
:n35

I
I i..1
-

$1I BAT
, I.nl,

dJl'. Me-eli

yular, der. "bil-

Milizak~~er,

Ihlfb:i7itiJif eI.

Hh.. K.n:n!!l t fhmd.n

50 lira k,azana.nllar
'U32D. 19245
53~ 16364, 5Ul 810
23:539
29,]1

193:5

1829&
17342 ,672:6

U41Mi

.~,.rl

,,,1m

"i,
11111

1,1266, 1405 U~ll 109m on 90n 61S0 727 14488 1500 234111 ll'll U920 13&8S 2310 16041 6324 UI8.31 '20~9 1431&~

2.Ul 11149 1018 U]34 I 608
11897

-kldl n:i

R.U:l;iJ

97
!::.a.bllb

12
SAU

noS] ~

l' 'lid !ClaW!

]]nOl .........

I
I
I I

30

bill a all!l1" t.lbmia.i IQymeti de cdlfmedeD bir iJUu,tll doin 60 ~.yllSmark. % 3 III 64/65 gitnR:kt:edir. kilo b.rtao .r,aWar i;UI 49 IF===========~ I frail: 'l'f:rHmeklt:dir. B0 RSA 'Oii!!!! moJdeler i~in d., 'u 11 «:. b 935
fiat "erilmektedir,:
K'IiIJ'
1U1

. , yU NUKUT

a.t

.

J6

90'0

n496

]4816
!,lIn

I

s,
1.

IJ.

Zilk~de

iftoLSAKl

Be,1I11II! RUrDUi

blidltimd.n,

ha·

....

lkil.pl!lilO!

.. ~htLiD

Umllg

hUI'IIII]'

21611 '211:)1

38115

ber; Dhal,u.
a

riridlli

IIU.IIDUJ'. ItYIU:ll

Tu.rk~. ol'.r.k KiJiI~o... bem ku, d~ e'C w: pll' Mi.iHi.d.~HI demir .Ink.. aoabitan W'i!f·"_a,. d !iii. Rumc. DI.r.1t d. ..... plU' Mid.iIUd~a uinkla,m.dJ'kp ag..btlin nr1II!!!,ioiz dedif ,.atm.II.tli gitt!.. Sjmcl£i. be.Dl d~p.ITd.& li:aI IDl.ltua. Cere-! ibllTol IDel [_el. Soab.ihn

o

k':lld.g bill' 1I:oku pli'pb, Yn~ l~rilD 1:sI!!!Jk ,gld!.!a!!DUI dill, B'irdOm" 1'~!Z4!I !I'~ktikleri .:I :.JDblUD daJr,e .. ~uini ,UhIlM.1e 'sin 'ba •• 111111, iitmrrk It;jfi, lidi.

IIJ06 10911

2t2jg

IS,S?

9'21

"a-

14409 )2.285 18461 1 655 1 8 1260 2'4811 2U51
17"3 1423'
IG'!IIJ

1:llH1J 212..50 I 101 ]9'3S1

2011,91 19091 ::!9U 19691 151M U6S0 16S8i 3903

U7211 16964

""'6 "5,
S. D, ,So IIii S(JI ,.
I

20

8

~4Q
SI

~~~~ I~I~~! .k$UI

e_ S.

ratsl

~o f;!~

D. S.

-JiMxd .flim!
.miicadelemlil ... MI.. .'" lII"IrIYf!l!llln 1:1.. :I~dm(ln:liO IIIl:1m~ kGa ~LdlJitu k .. dlli r AbdJlloil. "l~ile .'I!lllJtlnllj}. Ccal!lbm.. F.klt b.i,le dfivilom ede-mnd'i. Daba yO;. 1'limUtzuJ;uadu. CID~kk.le Um~lull' Ak,lIImki

1580

222.18

~,u

18361

pului bi rlli.llui II< gillJordu. C.· re-il !!J.~(iI~dI bir IluAI!pe! ilz:~flil de

,11-

12552
34{J4

H~4 21n2 1.1892 ll31'l.(JI
UI145

16285-

uuamal. k."iU' 1I'Q'dim. S IODda, !.:ulIlUdalriluin Qd,..tlcriDi dn iiDQ,oll'd II Bu haJ d.na, d. iilrllhzn:m.it birle,clL B'r Ilk,.. e.v.e- be. de 0 IIllnOon,.
~eltJtiED pkenkleri
U

ipa

i1d

1!.....

dum. Ni temm dill!71.

IIi.UlbJI

U.o~a I~e diitiIDICI,or-.
(l1.1i",

II.. Ike. helli dn.tl. Abdiil kiUD k.!tmamullll ten bib ed~D ~r' te,d .. 'flit,. b.tltlm" aeldl. D _rb&ll Ii dUb, lI.f1adilliQi l'ol!'dD.m. ~1I .UuttCl tiJu ... Il!Itte b\lh.!adm:Q; IDIUII

14&'25, 8U5 16856 18434 noS8 11)24" 11061 :ZS'l34 Ut 5,3 4822 S26i9 20~U 5.122

14640

rfi31.'! 46"'4

63,116 14802 Lava 24165 16g.2 41.6_ I 18296 V~,ilka.y Ra!la.d rmerkuin .. 1!.JM,1jl 13,92'1 dieD aJd'''g,anl m IU!iIlota gli'l"e 2Q2'2 179n I dUn,bavllli t!lzy~lu 762 milimd .. 224..90 4'1J4l! 18349 3084 reI ,BZ Eli Blii barBrel. 4: slllr! 1

Ion 163t2

l';t .8 ~:5 19

if~1j;"1 iD

}1'32

rJ
19
,~

:... u. I

bath.,. 1#0 tuh tDU 5. ItlU\lb~l!p bo,.nv1'lli1 7.0

».,
.

,Jlbril.
tQ

l

KI! nu II

mo

'JOlfU '1l

b.

"-'

u.s

RIQ
Yr FI~ I... m_ ~

r Sahf)
ZiJ'.r. ..
ivl!' ,111 ~

I.l"

""(l~~

2'0' F. FII"&fiIU] il.fi9 I Dow 125, 1 Kur. ll;i:k. ;011
ZO rI...lrl!t 20 i.oV'.

KIUUII

, YunBnistBnda resmi bir Ida vuz hazulanlyor
Atiua Ticaret 'n Sdllyi

!t.:..!Y.

~1i
:tH

, ,P~t.GI 1 III J Zlmol:il
2Jj

]1
41,

:t...e,

10 1Ji)1rllir I (:e.rnOy'~

'1. :Z.. 15

Bugiinku

OdUl, 'bulb YUD D T,ear~t Tic.ret od laflll1 e,tiJ'akilu YuD!lD.ist D i~ 700 aa.IliJ&.J.ik rea" mi tic.ret bilyiik biJo kll!na
hUJflamakla ueri .bone
IIKrt.

H Dr ..bm 1 FI!!1'I1i

zo. Bt:1p. us

Altln
<e:cicilJ't 1!i_im.!J'I:

o1dllgu Tirkorft&e

biidiT'.rek, meml,ekc:timizden

bu
ibU!II;f"

fr.ft.II.I: LiJoliIWrll. I Millno
N vy.;rfk
CICJ:I1:1rN

r. ... 2.0]
IfIll.',315!1
D,'" 1181

fEK FIYATLARI
Pn
IkliTId,

HI,007J !5,OU:

M~.Q¥
B~.UI:!! drlc!
B!IlcilapClte

f09o,15
II'lgl~lJ ':U ...S
',1:5"

I

t56S!J' 3S90 5161 1391
?B31

derec.e idi. Ribgif' k.ar.ydden
ViiIlU,

by.

kaydedUmeiii ve
'l'ii1rilmw

2.,ul.

niDi

AHII

h.,U.UI

1'915 15123

20 kii,oml'· fa

!lunda
K ,ore

allratle

ts905 15083
]1(1504.

e!lmi,tir.
8UIIl,l'J

Ie.nmeldir.

Krikofi~iD t,avElo gto diIII uC!I'eti yerioe

4854,

931Wi

bd bell U,ordu1Zt. Uru,~ II:: 01. u .. beOri .. ba.h 1I.,.••• m.m lIo!';o ka.t'r1e .. baha .-d~1I' Ib.eldedlm. Sa&alldl I'IiId'g:r hAl.ili", S.bIIb

"alb l.r ICI Ke,et; ba,U .. 'Juab miller. Bea m.~ bu nd u •.n. u~ kael_11m., btl n .... 1 bulWlda'k .. Ian mUIII'ldlll ..... iy.lt"t:fi[l kUI't:.lI'mllk ifm lI,ku_ g-ldip hIld. 10k ....

0 cell:... ,

E'n'eUd ~CI

lkl.l:iilirll

'k.pl"

3332' 13836

lS2to

22362 3214

J21S4I 20Q4S

5'lS

14,:21

rDIgu'

!5 iIlIIIIJ dileD

hi,.

325 .. '2500 drab mi, .ra"
" • Hami.,

n~

BrDli.l.d J. 91D Ii< 'le.rd.atg 1,11'"

V U"fa.... Pilkrq
ViYiiID.

Sofy-

1St,0Ufj

f.,2OJ'4 19,2110 .165

£.SHAM·
BIIoIIIII. N.. mI 10
i

kabah olacak. eHceldir.

tan

kiUtl~llmi I .,ldl;ll'ul:iY i&rWIItr tall. F.lut bUIlUID ... den Ue:rl lief .. dilial I!UI~i:J.II:li .. cbtlml~,dlli!lll, to .Utl h.,h ...klllIlb rtekmi,tik. DID liIl~. M,idDll LlmAn nit'. ikeg GilidU H •• D umll.B ut .. dwk ki Ii r eece e..-... 1 dt! y iu. kC!lI dJ,1 .,.ftJad ..a, id"
•• 0 klfipliyt ikilim,l!tl!eltiiDt Jldi.

1871 0392

30 lira kazananlar
10834
1202 39Dfi 21598

Davet
Kuru.mg p. fIB r:ll: Gh~tll olop iill lr'ti,litindfllD : Tilrlk G I!IU~ ctlo·l'~ klll'll QlIIU bu ay~1IJlI:oplubllEiI 13121935 '~l1l".lim... ba rilinG. Inl]; UJ,llll d. Cata1otluo, ... d. I,ub". 01ll •• 1, ilonf·. rilill .. 10.BUDd.

9lDdq.dJr. Verilccek illn Ocreti.ni.D. yaTJ 'lUI pe!l.l.n I:ediye e.deruerc 10~!BIyu1:yilLIlJiII

10.50 ~vi~i1!I f'lIIo..

.. "M_ IIa 95 Tw'i:d)'"C dlmhog,· ri)·~t 91..1111. ,.

R. kllcponlu1 TtJc.fof.lllJ lU'kDI
~U!IIIcEllQ

112:24 1%5:50
IS191

klID yak

'IerUec.ektir.
~Ik

TIIIm......,.
An dolu.

~u,~

Utleamt,.

10995 4129 111 10632 16192 11542 1265S 10569 tl341S 1063310812 14191. 10733 13161 llWl
'2139
4191 930

YUDaDistanda

ilk dd. ola ..

$1 • IbYl'[ye
lSTIKRAZLAR
"tlaut dL 191] Er)'JiDl K!;1JIOllliili 3O,72!l,

h~ibl.~ c!l1C".f. .sui! doy, Ihba ~k m. Celli

11194 ~nJ 122206 21961 4460 4612 24164 3353
8)'8 n:S14 U.(IIJ8 38 7 12:4

biy~e resmi! hir (Guide) YUl!iani.1jbll1 ile q gor'en y,eya girmek . tieyllDi
olBIIl

ca.k

'iI'

Rdllllm

"~ur

dftaill'

.1·

12521
,rOll'lIm.

13194 S~g

umJl
6492

"

J
I

1:1I,d Ull"

aZ:.. llId.1iI J.p.,Yll1l11daDI hUMID k.fhD baklmlel i:r1e a'U;u ,.del!! m.11ekt.,lu d&'I'41tUdi.li'.
D

I

tic.rel: e.l l'imivn, mJU mile-I-' IliseJerl .. b... l.i::aLaruI:IlZlD gereLd~ ,'Ilk: gli!lhrmeLc:ri tabiidir.
tBllr~ 1lf:mli) fi, hi!:'m II!!!, 1&1: Hr~i . . tim Win bl!:1"keIlD ,6:rll1ll1l1,l ~IlIGDdp' k!!itlltt!lllmi bUiDi,YGr miJ!ilull"1 BIli" DU •• 1I1!! bah.llII 1Dg.IKI~tlnedlilllii ? ..... Ent, l!m 1IlI dQ2Til~ Fa'k~t .... le:ad beD~lI:&jjU'h",e k Ie.. d •• p.rl "F ml ? ~ilDk-il blil ~,i;in ~k plirD IIIl1lTfebmeL; lillm. I - :SoJ'~lI!d~Al~!]" .ki bitlll;'m IltiD b 11111,1 klld II' pRl'lUU IIUl .11:U~lmml,.eti olull' mill ,? _ lyi ",mm. Irllrek baplliDcln "!1:1am I .ljulma!i: h.kik.'te:D fok ,.bah,. mill oiUJr.
OrI.ILI'Ii&

[]

~,!W :w.,!O

rn

IIA i

An.

II ,u.-I.C tlllb. L U 41,95

t'Kagliostro" nun intikaml
"Arsell Lupen., in yeni mace'raia'rl
--41ba ,kI ... , dlklutl. !II •• 1Il, "_111l~ .. It-y.nk dedlld: ...... B'U iCJIII 11\1 ,11:'_ hk1ill:11I.dl r. f;lnkl 1m I UJ'eU. bea" lbog ",.1J:'oiiIlBI ".IF.D~n~ mD,. .. TC!_

1f61d.~ d!oll!Jp_D ".-'1111 k ... ds:1I aldula.mu btr lien Uinf .ttlkt.1i IOu". ( Ffilli. re.. I
'0 IC!i!:e

de U.

-

Lk-l :Jlit

Llll iTlDik

III

p.r.

h..l!lkI~d.1d •• b.dIlU.,.la Ibl~m "'1m... ';.lIlIla , ..,.IUI b.h9fid.
I

aram_1e IliIlCIF. CI~eD •• :ala or.lII .. ,dlQI.,c1~tllll" mfl_lIIrotJill ~nllllJal. llllfiebgrdur. ODd.a "'!Irl! ~fel! ....

,e:D ~; •• hUI'III.lItllll tlln k.lmli~

b.,III. s·nl"

MuAD,.,.i,i; Mar" La61iin

Miile,dm;: A. Vtu/;'
Lap .. m.bklm ClIliI1'IUlo. SDDio iVilll ea H!'iIMm ohliQ gold:. k."dl:,illll t, 5tmJilll ~ lI. UttOIll Hilimu ~ bQ.. CI!.1m. i:l!UUII klilchk1l1r~ la.IlIude II:~D~g Pl;rtlto lu;!h.lmdl..liui'iiU 111u.~

(l'o ... , bioI' !iliad dllll: mIJ.hr!llddJt: Ibid., .Ib..,e' dedI, III I ~ PekAla ddillQ QIa'IJ1D1
11111. ••

,-t.

~ BII p.r.. bUDd.D IIODO lim,.. III Ilg .Giaun. ".dft ImuII,1.!. ,.... ,.mla ICIIii kif_I'd ed'er. H.apW.n ~,kllld"EI IGIiI". ,II bu,.d. pllrbtte ,.bu~t. h.a,.iele b"II. blr memte.. !'«tUa bir Inl•• p dCillkllu ... 1iI1IIi .lIlI' Illl 'f. 6mrQIIOa In!IUIDII Ikl.dl.'ra~ h,l,b a..mudc:lr&DiII YllpUla. :SoMa 11I1I'IId. lIUm..k lllllllll"". Id Antol! LOip.oID n:tdltl Ib I' .lit FnJLIlE .... nk.nilD Stlkl lr.d.1I' Dldtbfll'di:r.

yerill ,eWhli~ 1II'1tl:U "e binI. ,10111'& oi~dal'l ku~ fl!!nl'~lIJdtl blr to:rb. _ kll.ldl. tRalllt ",urdu, iii : .....Sa filltliY? (TOID:lUl) W1'bay& b.",l!Id. " ..It.. h, "~k.leyefll:k; - Kill re.l!,1i hll:b •• DI!.di. . r.rL ~ ip &irilltirdii8i nlloaatlu dll-li'uyor. I,li:e bu.lIllr _h.U,a!' (Hutel ... mi) pin k(i;kte MAruI:! bghluiul pUIII~rd'il. EHmd.. bllk.dlll' bot k.rll eldiUktDQ .olllr. leD' In ill!!e,.l.n\ riJrmelt Jil; o!mu dfltil m;'I (tom ) bu, I:EI~DII!lj. It.'IlJUild ..

fun kut m. I t1lii!li!l

~ ,Sak, ben

t~rNll!llD

.It hr ..

IIIme!l« G

.oil... btl",

'l'er? ......SUI IIJa , .. p~IDl g •• ,IIf:fill_ ... pllr.,1i II B~ I.d.t. Cun Id] lieD IlIflDdJ. lJIi .'fil:lllll h.bl'llII ~ fin dum b dy.ur'" ken ~ Mill.,. atm., QlUi'Qrlll!ll~
Dei

- y.t ..11.

Se.lI!illmGDe Um.dam 'l'l.rwt. Y.lall; b'IIm elibelft!:l •• 1I:.ll.'" .ubl.liii"edllbiU.. - N•• bLr ...... Mel.11 Dalila:!! ~ .. lnI. Li,ilII b.II'I!!I}'1~r ~eol d,erl!k Hlld 'II: DrelP milbk(l II:! e!illl!ll'ltlrLI!.... ,_ 0 UJg.DI fill! ".plillelll '11&-

dii4U()!DfI.
I

r.

kr6~ oldluJ"lrm .. bDkm.d:~rl.1'o Blr •• dB,Gia. Or.Dlm 1I'I14kQnden b..hu-tlPl!liIr: UI liIl'li!1Ipnd.n. IlIlde, d II .. helllll di:r1rlllt.L II ~lDm 111.1 ,,1 Ii b IIItDJi dr bilditimi itirDf 'CIt.1 Ie (I Ii' Lit. ~lln rnidi:r?

elme'ktir.
hlQUl1J liu tlyle:r~ Itlll1d'l l,tD. I"e~ditl IlI ..iI l-erldh T. tern 'lIIdi],Dr.ulI. E!IIkat Len bu de~ djl:ill.6dui ID,liyecek olunll.mi .Ili -,lIli lid 1t0.1 hl.p.. l:iill!b..
..... [nt,
,Iillo,

-

11111

:L:a.bkl •• dlte

'- N" II:.,II: ?

de tllbU ,.pd ..1II fed ... l.b p••• "reer:l'lm.

Binlere Lelk~ de yilt biDI~rcal hilll:lk 1l!llDdnr. lI.u u,dettl.l~D, ild,(iz: b~1:I fraD 1& Ibh"dll 111;1 pal'lJIr Uhl1 dUIIIl!hl!!'k 11l]I1'IIIrN Ii! 1111 '10,1£ ,Ollu!ir: olm III 1(11 l' SilO _

yeo-

p,rJJibt'ly

1 titrccU

I

-

We'li.

.

Ilrbm.ll.
~

Dil!i..y ~ Ibg 'k..d.1' p.r.,. ..
il:ill!I

",.Im.k-

..... AwlU:lill. I.. r~b if... Bill niL lliil'lll'? Bill parala:1' naia C!~iD. na!lL[

,eD~ illi

!Uilterllme-Ia-

mykalbll

;j[ll

b_D wl'uk, kendin d.

_, Eut ap.1DII ,toil lullLe de ui, .1, c I, r, bJUilJ 1i.i"bi'1' k ... n~lIlIilIRI~1 I~I[I liiblJ d _Ih III'

,t,e

kIm

oluTilIEI. Do. mlJk.II~lld. IlllrCl!! ~ t dl!lrh.l .1!I1~"i!'Jt 1,le r.

n,

-

1.1"~tt

~,Ii.

t Fe-

~ain.td.

bu.I!IU

11t:l:..

h.lPllh!DI Ilkbm ~ kit: Idll :pDa IJiQ 'blllllki ki ikiyb, lIiD Ir.llk "'!lona-im !iJ.!IImekHr. 1'Qllrla.!1lJ lilllllri bu·,11 pHI dl'l d.lIIl, kh

,imirillu __ Naill imklD. ro Jb'lId.h. .dalEl, b'l!iJ&a (B1:r'1!I~.mi),~ B.,woe",
BUDUU

:r"'k.

cb. b'mnml..llD '"I

liII~el:'1••

lIil .. t lull.damllil Ik. ~... ldJ.t.. m:l,lel'dE. Ben ikClldlllgl, hiilpl .. tn 'k.~ili'allllillQ. .Byll!lm.i Itlm. Nih.yet 11!l!J;lIma t,gtlulflmu .'1'.

I

dlb

,u

tR.ul) d~d. kli~ ...... Sea dC!mln dOl'." lildlfln do1&1I~0 .It eU I rokt
lUll)

,ey) ~k ..... (rom •• ,. (lh'jJ1~

.,Je.,adD.
iI.i~

iiii'll ""

In.ddutilill!!

b.,lflid •• (Rlli1ll1J :fdI~Fek = - Colli: nd. bJr' I1lII'.ttl eld., emm. - r,eld DIIII 1-

Dl,., .flylcllmet.

~uJf .U1,J

Dft,Qm r

I'll"

-

-

--

.
.

.

."
-

-

-

-

,

-

z'A_

!III!!!!I!!

1

lllik.iO
Mullal.
Ht:l.ll'rg

Yiiz,ball eel.,1
Iilokill Ilbed1'~D

Rusyad,a bir tren kazasl daha
.;l~llIl!r.~.I. hi....

'It'81,ya - Habe, yi,ne ~arpl,I;"lar
Hihel •• keJi yenideD Ibdy nl.r., hiir:um eclib 6 81R. ,aralll.nul

I Almanl.ar
IUIII
Ii

,iip- t RAOJO . PROGRArAll tL he'Ieniy,or 12 ~ubllt Sail
.all'l'/fultm
dtll1.lt.lD1lJ

Af.~l l!IIr"a bit .beDkle =

•A '!I!'FL'I., C"'I'I:!iL1~r c-«,na:GG ,WUrl.leT.
ilurrr' :lin.
,GIIIQv-ar
Ii:IfJt'l4rn

.1-

.-,.ardlJ II

m_" i"tcd ••

A..i_ ral'tu

,r"I.erltlfu

!!'Iii'' ' roi.. mali,tfiiz'.
VQ'J'l:illIi

IjYId

.rn

~.'.fl.C.
at=itteriiz.

a/mali:

da

IbIlmDnlub. .at.1I 'C.W he ~i'lttilde.n lei n '..t.r -I.'1t b ,r~iIl~deg 1k.1blh d e 18.. IlDyL. !lmll .. il~11II1 dlOlymu I hi.

iIlJIIIDr=tJ,

InlDu dJ e.'

r.,.blIrr-

lIZ

18 alii. 9 YBFsII var, k • zada dev~ rile. vago,nJar .tel' ald.
LOlLdr •. 11

bBtillil~l.J. - 1Ia.... nbIID

lilil liarb

yg..

US K.h:l~ MOSK.OVA
J8~](1

171<11 1":1.

k...

blll,ellD~. dab I

,_ki trly,;lfe[eri
I.

leai,
11-

f •• IfJel JeDil-etlj) " .. it-

$!IIll'k11. k.onlt:r. lO,lO I'''nlil I'IlIiill'luirn kuitelerinde-n bl!"" let: lIeg eli!:l'l~r,d~n kOn!ler. 21 A:lII.uc.

'" " F~11.1I11:~ir'billi'in' t.kiibeCl,r
I

,!!lIfo;

lli~d~ l,I,a' ..... JI'. brzrle

6&)".. J.fni

1-1' lIa~ ru 1 Cdll lludl. rdibuiJItD Il!!imao C~lDn@yi Ibulnlad!. JIn.lIIl: IlIfyuil:le.riDiD bir bllklD~ 1!IlIIIillJlb d~ be mb IiIba,d. caD lHt'.a.ler'ln 1I'8tlnd'l C'fm~!e d 'Urdl.
ZI.Yalh

'1111'11£ Tirr •• in J.h,~ll., d..II',fdl. adg;y.

f~ &ir dizml"

R'O:ll]a 11 (F. I'ltabbui, ko¥'s. dan R'o,tol.r AjanlLa. Re:lmi 'bi-I" 'lebliio glre, Habet h'ildir.iHyoll' : I!i~kerler.ii hlJYBn SomlUli bu., R.lUD Ura l ba:Uuulla, SI,a. dud'!.n~da .J AfdubJ",de tblfla le" y.klDIDld. lilt JOlc.u b,eail ~nJ""etleriD'!i blicu etm"lir. bi, mar,aDd]:! treni '~u· Ye:rmii alf III a.1I8rf.riDden .&It h "'Mo.. '
I

fA.AJ -

Tif;."in

d.laJdit!,lJd,.rl.
-

Q'dql

ElII lIullhrawuli illbl' ,.IDy. i'lll lliyliirl!R b:ir WiUik I li5ziindeD, ,aeqlij, kanl'Ddan c'I .. .a.'II..osbr hf!l-Irdfl <ill!-:f~rll hh~~ BIIIII- , ;I.IIDIi Q·Il!IILI~'lll. AlI'tilk hm.!rde dUIm.ti."nl!'. T,lkBik:', Hi~l1ul'iil~t ,ol'!! IIII!lIIk ill~em,~dii. lei,,·.., .1'1!I'ti:lll1bgJ. ill! PQ1illfolla gidiY01'1l'IU. ,eldi. Du ~ei.Ic' ,IIPIII. .. •• 11111balll,h. An.dllifl Ity~.r ji!elj:tiktelll I!Igl:lJl'. erd! yurrLd.li Mcbmdc' 1er Rllt "'ill' Iltl;:l! lleferhwkGltul"'OIi ~rmi, ,.dlml.arJa ilerlerk.eu l!is,naf'.dii'kkiB~ Tepeb.tl bahiume sridiYOid'U. O,aMil.no 11 CA A.) ......... MIlaDo!!! Jail" DID 'onliDI! IF.luJ"Qr. ~vJeTi.n pelld:li bir~z :h",";a .10lil:.. 11. biro mBa ... d. BeJ_ellDi~e. bB bay •• e:rgi I cederiDJde Iball.r UPlnlJort 1I:.lpiii diDliV'e~~kU. 4f,II'jsik brIO rrd.e<m iUf!lEltla h@l'IIbelF fJ,Lunm Val,d.} yilrurkeD herminia ;~ndlf! hi ;,.'b yiil]iI!!T!:!le OIiIIHIlIW'ordu, Dl '"OIl t.~ 'bir .:r lP~m. Ifericl:i ribi Bij,lr!lk ku.mli~dlil!]l Cdill .. de Ifl!;iyor. pbjt d.tH .:flll •.limllll3doll cok :liiA:!lk~lik b&yab~ h:mirdl!!ki mn .. aIll bil' IIllkdrli. kiii. k.hl'.n:Jl!lDl billiltll. IUlrm C~:Onu kmi.·,da .... ,bi 'Umumi,den ll!Ii~re. H.lI'b ..• EUltuD bllllll~r' e.. l:d.... ' l.oudra ]1 'CA.A.) - A",am end ga,mi,ell. hie olmaua im'IIIIlyOl, .:rrn.ki go I rl l'or1Dyerm'lll, Kamal' ILndal 'hil" meb~u!l dq IIi :ilitmiyeD bill" &'lI!iir'~ leu: fDktu I".bil ftll'i biF ftlmi ,e:~id }I\lrlliY~!l" qleri blkl'!undan, Alm3iDyaftlR dlenihbi]ir. du. Hali. ne cd:lclktt 'I B Ildan IIMl!mel'l de iUygun 'bir bQko.01111:11i1 dokQI ll:eD~JI ge~CIIJ l.ilo:ara kendi.illli!l kim bll~ul.TdJ? met yapdmll!u bakkmdaki iiddi•• a .... ti.ti ..Rl!Idolf V .. lanl:!ino II !(n",u'lll ,.Jlm III.' oldll!ilQ hal!db al QDI1h11:mllg:up. ,iU:bllll d lIu dkil(illeelerd~.. kllrhdlln!lt.Iaruu Ingillerenill lIl'usa[d bi:r ..«dIal.! cI~ blllYZ bahrlIlI'.1I 11m1lb.. BirdilD t&alchll bir kadm lekild~ tetk~k edtb etmediJiDi

.niu

'

~artlnlllU

aiD 'warmr. Ilki hl~Qmotif lIir ,"ok 'WagQn18:r b, r.. olmllltUl'. lID •• goll dell'rj~dikte- lOllI', ate., alm .. tu-. 1.188)10111 ,eli ,dik.. li:,tli.zliiiudien do~ayll .cUi,e,I' 1'erilmi lli.

PltlDlllilr.

Doku.z,

yarab ',,"e

'18

I

_,II P h"".,I. E.'k~leli'i'lli dill iMiyat. blr.km.k-, t.d.,. rUIII!!, •• Hlbub ""oIill',eillll,,1 ,o1.nk. "EcEi(l de 'Poi.,!..., fe'r,AtlanD h.k ... dll'.. i,.e derl:ee· de iiiililll:emm.1 bf,"'eIn. maJilltll'

Ulilen

a ..t

Be'l~yat. J61
lUll

,.t.

1II,~,I'iYl!!Jt.

23,06 F r~n5U:Ca.
DII:IjII"-

24l!llS

f.lf!imellk~e

831 Kh~

MOSKOVA, (S~alilD'

+

,.rall

vaTdt.r,. Hiicum

he.,'iler de mlih'im ••
1'1 Dllf111IrdJ,.

yi." "il.hliimllbillD

~D H.·

A~nlan~all' lehdid mana I bi, g6r'byor'ar Ie II.. 11 (A.A. t - 1'Ko1't!,pOIIJ"

Il.~y... ~'Adil Ab.ba.,daki
lefjr~lDi ,iddetli pr:oteltodti !bu," lUll.maga iJI!Ilrmur emiltil. Du
mUllilll,eb.tlB
DrI,UldiJID

Hava sergisi at;Jb,or

ella h' ,diD "Ual - .ltd.
Habe., t,e-alra IlHedi'liyor.

kuvetleri tapla.ml. •• Ib;erlO!l! bunull y.ptJil I!IIIIDC'f:i
_,!II

d.D. di,p!om.tik;.. i.SetHi. '.,1.0. ,.plt.a "SII"GII" fbIUI.II" - Iait".'iui hllldlln:Hb 'rQ", •• jf.uleaio ala bill, ~ehlln.II.l'd!l! hulu.DJduillJli'UI ,011_11'1111:' .t1),oF ki ~ "Elu Fr ..... J:IQfi~~li,n& lore 0., S~moJ1, A'lIUllry.:nlD plf - 1•• 1oaa i,ti... ehaetili IlIirtiyle Frolio ~ SOY7etlH'le .lIkerii hir milak "lIrdiodil'o "'.J.le~r,mci~ ellh mak-

BizehJ,ilm "CoemUe", ope<r,lllltra.dYilII ijtiDl ,lidlipUil)"o.nu. 19',1(, 3DtOgik. kQJIIIlef ndli. 24, IJ.pu Ui etriyll.t'. Ki'iz. VAR$OVA, 1345 m. 16.45 Q ..k.rlltra - Sii'iad~r. II!! M.ndolia orke.t:rnl. Si:izl..r.

n

iII.

m

18,3S LauD kGonri, - ~ij:l:J.~r. . 19.1'S ~'kdilDr I!:.DJililell'i.1.9.,45< Eliillfo biYllIIt 20 P,lillLt. -Murbteli,f. 22 S··
Jt!I.J.Ii 1IIu..ikiti.

n Relcli.m,1

r, 23,

,...,1

1~ D.IlL Z.... 5 S'aelDli orlru. 0
Ii86 I(b1. BiiLGRAD, 4.37 m.

18 "YBBO kDnnr[. )9,25 SozIer, 20 Plair. relr am. '20,15 H.-

Memel meselesi Y uoan h'··k.-u. umetl ".D kODUlulu'yor "kabul e:dece'kmi?
Atina
(Hulu-i) NiiflUlda

milli]er buholDY geRktir.

H.,.bj UDII!iI.1Dii UlD _dildil'i. la· III L:m~ul.tI ,tll-li!t l!:e1l'ebi biirUlDi gaD,11 muhitinde lfiinYDIII r DieT• lUlU dA ,.iHllil-l~ Ce~ Ii I lielkii~ edi~
. Dl'du :
DOlO Ikll rbH.ecet;11 I Sert kumlludiiJn'l 3j11e 'hOIU' '... gi.diYDlI'd'll ki J ..... 'VII] Ilb!!:! rilz:~iDdekir ,..... "iyetil (iirece.k...nIllJ;. 0 TfiI'kiyirDin Nilpo~" Jl'GIiU olac.khr. VI: .4IDf!& cfl!lil~ ,. till Hille h·

.. " ...

se.:i dUopdu :

..... BCHumr:u

Billy

Celil..
bi r • litl !:II.i lo.derillin

lormllltll.r.

Bel!li~iti.Dde ,i.ddet1i mel yrYMll.1dlJ. Giirmiyen I.:g'll'll~t:i d~ klJJl krlrnn,da Il'ibivdi. En., bu .ui f.I-_l lc:~rii,d·1
..... Hoa.UTaF

Sir 1',simoDII
lngilte.re

om

olaralc',

h.pIIDml,
t.IiIIJol'dli~

hiikfmu:tinio. bill hu.. -UJI,ta F'rao,. VI h.. lya. hiikirl:mlltfr:ri He pu~bl.berede o!ldu,..
iUDU

]I'.pdleak loami ,,,,aD ~atibal:n i._io i,~i e lI~i w 'Irks:!iIl I'el!li • P,apalil alta..,u I ,Byle 'bir tel( ... Jifte l)u1uamu,lrur = Hi1'kflmet: 'b'1l iDtibabat. Ii,ya.. i b~r ma.biyet 1I'lrel'eli: glrm!!!i., kaunam.Drd[SI takd.rde is.. tifa. etmeli 'Vii! yertne le]ece'k bir iJ kaiJillJtsi tarlf. diD, UmlJ:.o
mi i.rl'tibab yaptlmabmll"o

I

'tad". beder. 20,30 Uiu,!. I IltWflYOlit 2ll ,~imdi,c ""ad!!'!' bl.l, iilzete 'iJr~ii)lI Orluntra ile popi.iJll!r ~'e flldul.u. oiIIrI.f.I.r di .o!!r d~vleHer;r!. JiD,iiuiIJllJlLI 11,10 ~ubelel1e ::!lid r.a:zi~r 'Fe ml.l "raClnl 1:e.m&yuWU'i liy.ntler l!Iilki. '2'2.45 H,l'bell'ler, D'a~li, .tfCltmiilU r. lUi ~nul .I~~ illdlll' de'Ii]{ b II. f'RAG, 4.7(1 !D, let:lllriDi .fkjilfJ ILIO::i!JimiY't.~fiIde ~o·. 1'.5S. Bra.tiillli'V' .,. ~~ 0 orkcos" II,y :lhklr,1.'I :vfj ill.lil.~hlilumter brllli. _ MlJht.,lif. 18,05 p'.ik.'UJluld~I!"~ Ii!'.! Si;izlell'. ~ Plak. 18,50 lP'iyalll,o kon· FakirI' bunu.!I!11iIOl'iJil ye FrIO.·, sel'i. 1'i1 .•10 S6:lier. 19,20 A'lrna.ru: \ "lIb,lm diter devietJil!l' henib: mwsi"ili lIel:riyrat. - SOz,'er. 20,HI' 'l'azlyeUeriDi bl!!rillt eltOlede:n ye'oi $i1ir~II!iiiI'.20.45 Oman rad}'o or· liDill .. IiI~lI'e~e r:ir:i ~ mil o'id lI'k:hl'l'lna r(l kC!lItUIU. Sil:dcr. 2VUl j~ ... ~mi.. i',arel! edi~melk ilterri1iyoll'.lla Lu, IODI" Oil orkeatrl!lI, '22.3tl H..fiF I"IH,raWarUi [I~rdll!i!ri bak'kamd.. .,Uipbe1er 24,20 H:j!l:!erler. 'u.,.'llIdlll'"bUlr. AI maa;.va IDUl'1 bll' Kin:. lEipZiG 381 m. .'i),alld hi k.ln: d'tcl!I~ini dJl.bll. tur~h lI.iI.,S.O Hciirlk ,a.l'k~~iJl'l, iliii:zlel'.

I.,..
mill

.,tmre:mittir.

H'1iII]~u'k~b]F ~,ok memo

Jek'rtlenille. ollfu.ki"ilI Ucrii gideo bir bk~m,du,llnrce1er 'IItrdleflilmiJtJ b.G-

19110 Etfil:b.i memh:krt
plI'kJlllinlidallil.

lilamll'br.
Ida«,a •• iD'ininr mUfja"tIllr. o',a~

,_ Arbk
-

efuuiim.

-

Bea]

t,.:aIiI'IIDJI

d,etil mi11en

'Iyevti~n ayan azau oldu
Yugol.la v,ada .,Iu, iDtilhlbart. si.fk Lil! i~'illlde;,f,cryan etllDi~, 'Ie bukumeti. lialeli tam biT mU"lIlUlk~ye.t ku;anmlltil'. Dahiliy~ :na2U'1 "P,opovi"n
muavend nazm ·'Maroni1i~n bu initihabatta .ka:Ian dLkJarl gibi T !I.!I'D!B ilztrind .• uBaDDDv .. .. den Ellllm%ed DiaD k Ba.velc:i~ !IYI!'",ti~JI £Iii!. ),izde 'Ie i~timai

'bildirm i,tir.

Almanya.lspanya 8lrasUld.. zeplin sefe"leri
Berli JIll !1 (A •.A,) ....... lllipa'Ii'I,,. i~e Alm81:1ya ara.lnd. jm~ IIlaOln btr mukarvllle),'e .are. Fridahden, Ba'i':!lt'!lon \l'e Se"iI .r.IUlu lIir Zl£plin bava bani

,'ilm"i i'FrPl PlI.ri~ n LGnrl,.,aJ"n &a,la Bt'r,I,nt RO'mC!~ Pra.g" VOIi'·
fAIla, MilJli;p" .. I.Ur'!lim;til'l.rinil'l

Alm_nlllr, 1.9,50 SOlll!r.:U HQ.bf!!II"ll!r. 21,.10 Ne,eli DfI,r~y,a,t 23 HBbcrLrll'. IIpqr. 23.10 Or'kedr ... 545 KM. 8UDAPE$TE 5SIJ m.

18.301 S.!on
Di!I'I. li;iI!!litrll.l. '

orkeltTllI.l.

19,-115
~ri. 21
~r ..

·'Jag,,!:,. i1lIiI. A.1b! E e\t. dli!!lQin lDeYDimilQ i\,inde Fe.mig,1l1 d ,.p."hll' !I:I,II~
.II:1dilr

rd•.

20,15

Kem.ilro

1.<0<11

.ubr ar:
-

$imdl "Janet .. Be ,..pa.cak? Mutl"ka belli' ah, dire Gmitle'DJiJl ol'du ! ~ 0 eta ",ok h.]I'.~pi!!iI'"er bioi' 'n: r Bill' i:kl Irlief,a c1J~lt: toplo!lrDlI.lJnd., lbu[liIl1iP daDl!!l ettiler Y..OIrt.k
her

Ht:yLii.t1 ke.Dd~li ._- i IWI' IdJf~ da, Acab. ,il jaDel 11Ide,lDla .al'• m'editlni biUyur muydu? Muht.elif hi"ler bi!DUt~DdeJ p.g~l. Irliyor'd1!l. Iltir.b. .I!VIII~.. - H~r; tilil:llma:lii oru ... D1U1,Um l' JhJb :i,5zfl liI..imll l'rGr. F.lI!id .il
J

'1I'lIiurna. re lIIini ,olJtiutlil. d

t"jlri'ii m:e..ai:d lti~r~,.'Jili ,rd-JI anrinJet.uh.lIITII:l/,I dJ,. Ve hu 'kadar myhte1il~ lIIIeD'e:al. lut tel if ~dl!bflmell: i~D HiIIQad.I'C' hulfg h ... ". y.r.tm .. l1 li:umdu" ...

, Si:izlln .. :U,3(1 .BIJ,d'lI'Pe,h~ !.c on Il!Ilf

12; 4.5 Hab~r!!l!r. 231 '05 Blrchm ...... lIlLi'llteoki. 2'3,50 K!J'nfl!!. i'.n&. tluK'ilil'H). 24.10 ~ialu e or.·

ke.t ..... ,

hili. i!d.rle.~e" we bo h ielh eden tlbiMh iki
~Clke~vlreu:ktir.

t

i~tn
mem-

in,giHZ rTI'uhalifler;

blr§e,y

I~'o'lmu.~i bitlDl' iUI.I'I;~yOI". ~ Hi" 'u ecn:ebii bir 111ld&i!.I~air mi"1 ..'.••.• 11 in biricik 110'11, llCemi Ie... yi. ..taclIIlk- Dil tt. 101 k 'l i, bile. - Am.. I!JiIlIUl·t .. ~(I'It: !rul-f)I•. - Ctmile ,lie 6y~e, imi". H.i!'m de Cook ilrt:n:lil:; II m~I:' V~ I:iJollll," Ibilll:lul dcdik'llduII!F'".

buad.J i!lo1l'ft blind. ,lIIe nu.z l' V'or. ikili ,d! birb'rlerin
batl.tr!!l g:Jt:Jal:llu
'IiUlI.t~l!Jl.

II'I1'G]'.1ll-

doknn :redi ni.bethule lI.u ..
dJ.gll r.yler!e
mittir.

Amerik,a mem'Dun o~mu~
Ne:vyo:r.k III (A. A.) ~ ·'Nev.
york Timutt g.l:etel~ gile, General Smuts tarafmdan, eum,arteBI gUIirY :yaplWal, BalhriD:lu.
I

h.,big

.yln

12:.11

.~uI

Ii.ita

IiOAI.1n

bo.m_g 1m... klrEpterinLIiI jtiD~
<II

Ik IIIlr anl.ttl 1.11'. II

T.yyareci
Ba)l"ln

Ka,d~nhekliyor
Tay..
"Marir:

tiimd~ "JiliD"t" Ba,aD ·~Sel.IDII •• o!mu,llL GUlli Cr~IIJD lid h'i'i rrml:l,or. Fld:at Srlma aJllID

IfizG

Mu!!ilya 11 (.A.A" 'yartc:i

I

'" .. Yuzbi1,1 C d.11D bilnlri ~~ph)'e rlt'bt; mc;.hu!clg. &iliaCi,. ,ey OI:lI(JI1 ,aute bir du,uuJe ~il~)'i. !lId il. oubre ;Kilo ,IOrll"olI da Izmitd~il 111I'

iili f 'Ye bg, Ulyd~ hi~ liir' .lu:ikUIf cluJ". rnuY€lf. Cok If\iz"J iki dll'~lwru1c:brrl var. Pe'k il'It:I'iJd ,.,.Ylb I'ldiyo,~ .....
III III II,!I!!

"I 8'hl"ri

melllllkli,lJd'e

HUb", ,duD burjedell ge!erek IioMlrill'" YIIIDII,da :rer. i 'tir. Blilrada. bUgOn ge[ece: Dla. "S.ngl!tary,~
Fr,IDIIJl 111

io,ilil - Amer.k" alDl!lit" DUU1 teld:iH, hll~umil!ti meQ!oWl IIbmi.J'l~r. .
lIDiU,e:

anllyam,aml,rar J' iLculI(r. It fA At lOlldr. ill I:llalllJ.I hi.rlD.1 tdkl'il iii i,m it" fur'katUUIli ,"ptlll toopl~Dt,d. 1161.hl.~ p .. r •• III~DtDd.ki DIIllb&liIhni iii re,i.~ "ulIlbIU;i .. demitt.ir kif ~ M_ :Si.i~ t.iliyy.'1:it!llik u.LUI!lIIliI liT II lIIur,lk.beye obi t\l,luI[ml.ll,!.hr. Haw,1Ii miuktplD bi.- •• !Inl f'Jj,ki~le .DhYamJJOJ'om. f .. .t k I,LUlU Ikd'.,etie lliiyl,emeliFim ki In~ 2,ilb: i,"ti5i ban hlJrbio.i[JJ tamaimi,)I'J Ii kill Ida nfm IIrlllIIilI ~.TII ftauilr'n

ea,

ola.nlara ek.. mek, franeala, '16 ni,as~ 'alii maddelerille ,eker Ie ,eker mamu'lih zehirdir.
VB ~i5manI.klan kurl,ulmak i e in mutlaka: ZBflflamak

'ekerli

HASA:N
,11

1'111ll_ idi. d El'uDd 1:1 II:n 'tok:IIDUitJ~el i~ ;DIan Jiln 1'.. dt. C:;finl!,.; 11;bl!l Ie 1:1. IIr.lli& nndaki mihlii!Jl!li!'bel! !Ijlok tillmi! MU .. II,irttrll'de birh!j dehl dilllli re-tmek :rib] bir ma.-(lgliyetl ... '111 ge;medlll'i bllld: • Cflli'~ h.nikuilda UT!I!t, i. BiUiiin _,._1 i UD di. Wplallll!'QJ du. ..J nel" i.,inr blly.t d.t:mflk~ Crl.il.l dtm'tkti. Ah, f!tel' harbi umumi '!tlkmaml, olnydl mulfllkt!l ..Jrilllltl,. partlyi kn~ .~ak, Cd.ali tuliiir edec.dl .... IIm'lHIUnll 0] ukb. c H.lb'U~d brb.. .. ,jIb! bilt-un rlilDitle· riai JlI'lmulb.

B;;;";;;gii~;'i';~:" AlmaD" Yugoslav Ii eli
zil. edilecek
Belgr." 11l (AA
manya

bat li,Clee k iiII'•

bek..

, 01

) ......A'l~
II !Iliad.

Ibl.berle'lIl gire, Mal.i,ye Ve:'klleU 'yeTgU,r te-tki.k bilrolu te:tk~k-b.Da d'e... yam _etmekledir. tlk Y!lp.tian tctlUk,e.t oetitfi-.!Ihmde buhraD,
A:okiilll'adaa almao

~Ie ikbs;a,di

rikt

1!J].e.llai

yapma I.e

tl!'~ OO'tiu bir

homite te,ekkQt dmi,~ir"
odIllS).

Bill

m'iy,a,z>CEle !boo we ar zi vvgilermde tewal yapm.k im .. kinl rJ mevcud old'ugu aam.. ,dj

.komiteuiD te§!ekkriiLUne BmiE o~mll.Jtur.

licaret

edel!l! bir lain-it .ermeie. haz:trJ;aJ(lIl.llkl~r!nl iffl etn.. ,tir. Mahlil!lif~er. k.bi -enin :i~eri-

lanslburill, meills" irj]er~gl' gele:c:elk ban., A-,a.m, Komars!Unda MitLli hUl!:uDlet a... ,I<Ii! yh~DdC!· Vi!: 'O:tlUD q..izJ:ik me .. se"niodt:ki beterif.c:.s].~ii:iDi Vel BvnJklugUIIIU biLhlllSa. Iflnkid

ED!!otodaki B. "'Cor,

"'M-kd ona-·'Id• 1 Coe'uk h,astao,ele .. Gluten Ekmegi I._a.' ve mamulitlol rine ihtiy'a~ var tenkide haZII'llk Lon.. 11 (A.A.) ......Pula1 inc; 5Glriledrln seuam yemelidir. aUrlcrin ba,ka"114m ifi:oc;ukl ,dll tao
I
II'LD

'li11._IU:lM~UII~I~II~IU IUJtIIIJU.W'.!.Illli

It!lltll.lllllllti.llri~II"!.IIIII'

Ihhiltinli

kib etmoek i'C ig rdl!!ip..g~.. doldCi'f IlIn .... tlllim .• t nrdi'. Bu pLliJ de~ 'I'lIm cllyn "It' bilkilm It blJi .ltr!!lt!e
lIJohlilflllllilri kllllmtin o).un fi:lip.mrlli'Eli.

,Hasan Glluten ekm~klerinl
Hililo

"'e
"le

Gluten

b.i!kfiiterini

'01'•• ,.,011'.
I

Hasiilil Gluten m&[,caI'IHi, Hasan Gluletm !l.il1I'II ve' ~ehriyoelerini 'I'll H <l93D Diyabet ~e·, k.eri ile Haslllil D:yabetik ~ikalal.Slnl korkmadan IbOlI bol
yiyinir. 8iltun d'UDYEI.
aD'at

8u d"',P.lUe.llu .birs:ok: l!IIe>r&folJude ,nplldljl libi iliIlD'ill:Ild .. dli mu.htelif emtler,de' 1ti~1'i1ll' ,edilmi;tir
ye ih.li'a~lIl',dll bl3lo.naD

Harb dl:hldlr: d!rylim!:dl,urdu. It a.!lI.l'ler Ic~mil\i, eelilli t Ie: h "'li kl~ li'mubitigde uDut:ulm 'libiJ" Olllmi. Ja]-Ijj ~liir k-dm 111.1 b ,.gl,d il. : II JAJlet" n eli!! _ i.lf!. IIJ.D~t. Q lE.a.. Je "pll III In CIliA,,, lie aJil... .lllH lb. .II: ,i~in e "UIO kil~J -tind~JIi bil'inl :lir~
DHI!J~ bUc dLl~lilu!:Il! .. olli u]dll. Iaten rud .. -min.. lere «le i bJ ~ "JI'd. DiJ!.1II Hil.ilill'hmue 1 nat d. ItL t.'l.a1l'b I b.aa.tule'lni de "rime

.~.a.
S9l1r~

.

•~

.

LO.mir,o 11 (A •. .) - BiIi!"A -~ bildili'ldii~li1,e gore, Al~ "V eOlzeIos"a su .... i~sizlerSn sayuu~ Hdn'.' · ci KimlilDaymda 369..000 kili ikasd davasl ."tm'I, Vel 2. 913JJOa' o~mu IlIIr.
~~ndeml
IIIlIliDyl,dll

tml,hr.

Alm'B:nya,da ne kadar ilSiz v,ar 11

sillde,

tHlparat'OrJuL:

,komitesiDe

yecekl ell'dir,

SEll~aUCIDItI,1 pliDI IJllu'lamlllkll mllkeUef hirl' kgl b!fkilini ~ati~

be-n,zer 'Ie bir uhm-

kcruimaJ

~'MusoHni".

'Ie e's:'k~

nRcmautarihi
nO

.

b..g!!llib.l.k.unLjm

ba.......

d.h illl~

Atina n (Husu.li) - "Venizelos" q yapll~n lSuiksstteo dolaYI me"kuf lnl.lIluunlarm da ... ... allln bu del kendileriDiD Ii!behiyot vermcdiji D1l!!nWeden dollll.JII laliis: edi~irlll, I!!Ib~lg.. IUln Hl'IU!!IIt bualn]auilDI Adli,.e bakaDi bildirmi,Uy.

Bir maden ocaglndfeliket
Aiz ..1a-Clap£U 11 (A. A.) -Evwelki' ge~eJl Kohll9chh~d 1111I

8. IIMulol'ie,ill II es.ki MRoma •• tet,kikarl ellllstitusunu[) mudilrli.. ,

hb 1m '11:1 I toll IIll:lUrilrJl!l, m.t:~ II ve rakabretiode mu raUak 0'lii1r disPlIl') ~rll'lI'ili llilrer birimdot umu , ohlll~ Hasan Glub!:1mi m.a~ I nellie 1110, IDD i~i bin ~onk t'I:ClIi1I'~ muUih Avrup3l, bi I hass ~i I VII: ~ilIkH!irtdihg'r!:kt(! 'I:mlullu~ol'. fJl~ R'oDD3I!I!I,a pj}l'OliU5Itld!t, mu~i~ mtl,.ieU:.lilll ~e 'b.. bl.il"l.lIl,ta ¥.r~ !i'DI oytlamaktadlr. dl1DII dullU1li1uyor. 0 dill. "yli'l~. mi'l!ili'~ k"1!icde !;onkI81i',1!i liil ditlliltmak ve o:nlllrl!'ln . IhhafiD~ ll.li'kib eclm~k u;t!Jr,e c: 1.,I,por. .kll
)lnl

um

tall~b~l~iillf!1]

an

kabul ederek eg,tiUhllln 1934 )'Lh hakkllb(Jkki faaliyetiDi dWllJ~emi~tj:r. emiliUi 16 ItBt~ Bu

bfltUn

!bill
J

r... lljll!I'lilli

)'~-

Hasan deposu: Istan bu ~ B,eyoglu, ve

Cln'IJtnu elill IIltn
1I111'IIIillmadlfTDl

bUlI'ilill'kG ibli VII: ,!Ilk :JII\!lfi Tfida.llrdbOl" i!!1..il:r:lir.

buyOk baktkaliye ve

eczanelerde bU~lUn ur
jstaobul Asli,e Mabkemcl,eri
ikili'lci YeDileme BUrO!l~DdlaJn:

Imund!i!l,kiiu

LlIlIweg'

maden

yan V'e 119,eceqbl [I'I'i&e9sese'Din i~till'akiyrl!J g..nil te:"rjki rnesai"

'ltjh :lCi!iMitllni K'0r4hrll:r..
nllllillr

~Qk
uU:l~

ill,

)Iilihlldu

ol:a,glDdBJ mi,tir.

lu.arm

bq-mlll!ll

,Ii.,

Skide yeni bir rekor
. o.~Oy. ][1 '(A. A.)-Uu.k

z:uuden biT.'eJlkd
Ametenin

vu ku III, gel.
t~mameD

.b.IlI~ alva!.: rand'n
.. i

1:1".

lef ollmru:I ol'IDII!!llQda.u korkuf •
makbldrr.

I.-

I

w

~..ddakii hum.. KiZJlordulllug
ulri kuilllaJQ,dara1.n, h.iuklt Ue 'IlMo..koy fey.
n

"I'IEill'b I '(ALlt f.;agIJl.k.tt d1i!1di• tifO,ard!l. 0 Ik.dllr kllbr !IlI.nilk .a.JllriJClr,d .. Ir.i ~·.~IlUlk binbl!l4l!

"'Nerk-aralW ...

of
2:
I!!

,tIL
F.'II

.l bhg D bi]' Ilirapru:l yll.. abet e'l.P_ lIiHlln Gthrni
,II". II

,.aD'
f~

J

J.fb.

Onu.

B'lUL-

illl!' i ind

nbuld..

3, 41 IIV'-dnl"hl
D"

~h1ik _. hi}" It:dni

di~tI iI:a[lra lrmir'fI falllll~:rdifr-r. 5Jf Imudele de OlindE!. .fo.ld. bada ...i rdlilif!ukti. Fllkllill: umllil f~ktlJl. ~~i

lObdr. 11 (A.A) - I'Sarn ... we uatte eV1l1 ti 93,], 1l~'Qmetr~ Jey,t civarlndlliki hi!' matten kartetme--= IU reti~e bir t.ih .. k,lmllill' ocagmda. dtIJn ogfedeD if ko.rur teli.tm·,f.rd'r. Ski .. Ollrra vllkubllllllt1 infilak netid]cJr b y:k I llUuGD Dze-o ceDinde ,dloh...l i,~iaj'lr luret .. 'IiDdea ge~ Ju ., I~fn:n te y,aralellfPli\lhr. 8uD1.arl hellLiI ,a.~tu!.d. 40 dClf'lte'le IOgUgll rna'" IiIII_ ny. llilka.rmak mllmkUa II"UI kll~n:u~1a rd.r.. oillitluli IDllbr.
bLl9Uk
I

cia"; 6910 .hm~on:letril!llik me... -

74

Bir' me-den oCDi~nda infUik

PIll,

d.e buhm mu itur" B. IIMIrI9Io liD~1I bu El!llaljyeuc:n ~ok me: DIrJII'II oJmUl ve e,ki "Renna", tetkik,f!!tmlD _ g·eliflk h,al.yada, ,gerek cI"arda k"lii i~·1ft hlimat ver-

Lik~'II lD!rde lb-er
mar~ Ibu 'nok linl tmd&
l-eylel'j

~e,eeide;a ,.pl~_ ,
u

1mluDClu

i£]n. Mtu,o
elin-

hl1kk~ndiln

B,re:z:iJya, Amerik,adan bDr~ al,amadl
ban k 1 rile Brezil"a ~ ya kre.cJii 8tllma.5i bUI'III!lllulid' ki mill Ice...
I

~wr.

t:eai rUmid D1unur. EI&SCII bg, .ibi Li,dernbirre 'tlimllmillmllk ~Ii

DavaiC::1 MiOJI1iye Muh ~.'em,lt MiiduTiyeti i~e davs olulllla III Kd!lI1ka.Pldil ~dua tucc~lfInrlan Ali R"r:a.., lB'rUldlll witehaddis

bizim ribi biill:'fuil du "".0 Ib i' I ml!!'mld.t!t l't~n. holy lDii' ri, ,dlr:t.ilml'ir.,.
IU I-olllfl·n"IIIIII.I.IIIII.11~1 UI ~ !l1~IJI!.I'II.III1III.1 irl!IIIII~liUlilii ,11111 HI

at c:ak

d.a;VasUlIEI un 1191da.: n

yenile'llII:Ie

'IDU!'"

lit J':-.lrfi.udar

L~m.dl'a11 ~A.A.) ~ "Fina.nc.i!l!l~ Times II ga:z.etnine gij,n:, B.rezHya mati hieyti, AIIM!:r~ka.

_tlt1l1bul B!ltdi~rll
I

repeba~. ~ehjr
Bu ark am 20 de

allll

eles.

Mildldei!!! Ie y-

$RldalllYDtJ "SUI Tiya1ros,unda
ZEHIRL,li
I

ik.i1metg-libnull mel!;huli!l'e. binaen jl~[J~n tebligOll[ ICI' lIla klir8f vell"iI'mi, Qldu,.: und D yevm'ij tl!tkik olan :n I\Jart
hiD tine

elrnlitlir. Merkez:

kereleltilllid,e uyu~allDa.'DlI", \Ii! Ne'lly,arkllan Londrar'ya h rekd
blUklUI,

KUC,A,K
I

935 Pan" guoil
k
ill!iete

:1111'

1() d.

bu i~me me,.ut oI.DiC::8k~lf.

i.mdi

0 III I 'Y

fsi t~ 'tilil~b~11 btl d. Ui De

BiiFodQ banr bull1DlmaSI ~1Ei:!:uDIU t eblij Ilo.llk,EUIUna k a it'll oi·
,[D'

iII'D

OlUDUj'.

ZAMAN

-

Sub t

12

181r Irl,

HA,S,A'N
TIRA,~
iIl:lI.!!,t

olduluna anded'enllr ~oktlllr

IOlgl

i 18 ,OZ dela 1ra~

BICAG,I
Olev..,

-Simdiye kad'ilir ieat ,olugan bitiig tlPa, b~1Ji1d8i1"il rasnulllll e'll I't!ullc:emmel 'VICel'1fevkal.a9

de oMugu '~ahilikkuk ehni'it.ir. Piyasald3i
~lIral' bl"t~k.iIIirlDl bu;aglIDn

"

,U
"

~~~!!!:!!!!~!:~~~~~~~~~
Deniz yolJarJ,
,Ae~bll:~~l!!iri~K I'nk:(:Iy - K,aprillbll,1

tallrtmlltlr. H~i!J~Ui tlrSi~ 1..2..·3..4 gumatalI layd lielkin fie haS!1Q tlll'aflan vliITdu' ki ber bir hrafile la.akBW 'On defa 1]l'a, olma~ kabildir. Bu he!\!iJ.pla hl!-fkurlqluk bir odd Hasan ~Irar;. bl;itag-~ ile: IDr,k defa ve u..Iak bardlJJk ~le bileniTM.te :fIll?; d, fa! bra~ ya,p]imak mihmkundurki I Idunyuut bi~bir' Ib]~O!Igmd:l 'btl mniyet yok~l!I.!Ir. Hili an bl,~agl i9tedijiniz hiiilide. bfi~~ ka marka \I' rlrlerse a.Jdall:illlil31ymlZ: Takl·it .. lerinden •Sak_lnllll~ F~3I.tj 1 acledi :5 kuru!jlU". 1.0 adedl 45 kurI!lJh~r. Hasan Ecza depasu :
~.ta.n.b.Ul .. -.B.·e.y.,ogi']jU
1 ..

I

Kirahk Kagir Hane ve Diikkan
Befilda,l~a Akolill'etlCl'd~

I~LETMEst
HII~

Tel. 4236.2~Slrkil"ci Mihiird!!rz,lIde
__ I

T!I!IJ :2210

II.

--,l
'

Trabzon
II· '"

Yolu
\"apulI'lim

CUl\r1Hl1R.IYET
12 ~iUb.d SALE

2'0 de Rizeye

--_ .._-._ ..
(696)

giln1i1!11l11at lkndlr.

I ... Istanbul I
llil:ere

kwraya 'Iell"ili£ce,gjnd~D isteklilerin $ul::iatm 13 i!i'lllCU C;Elr~al'D.biil. gunUI !Hiiii I tnl ii~e k. _aar mez~ur yerdJt 54 m:IIDaral~ miHnelli K.aymakamhgma ve 0 <inDln llaat on u~ullden OD b sine Imdar ~ tao'blUl Evkaf MildurluguQde id~tll Encilm, D"ne milJracaat etmeleri,
5urd,il,e

rah di.ikkan pazarhk

18,47,59 mumarllilm e".I'er~e:23

nuraa-

Evkaf MOdurlOgu Ilanlani

*I

Oper tOll',. Oroiog Dr,. Mchmed A~.

I

----------.
AsiiyoQ
Y~flilEmel

I

¥aiiJf orlIJanLal'Llulianl kesi~up yap iIDsk ga.YlI"i m.ilimuL karaaia.ij:; ditbudak \l,e Cyz'j 11:31vall: It Ir at, ~i iiIle Ikesil ~ek: alija~~arlEi kerei'litelige ytlliralOJllyan yerWet,ile dalJ rmdllD y,ap ..lmiilik yzere 8000. kentaJ Qdllmlll ve~rpiu vaklf Olllm8.n -rlndan 8,JO'M-3 gayrw m,amuJ .klzl~aga!r kef te i a.~11{ II'thrma,a ~Lkil!rl~,m',~r. I tekmerin DrUmrma ,.artlll"lDt ag.., ~amak \1'8 per ve!t'mek u:z:ete iha~e g,iimli) olso 25-2-935 paz: r~ te i gl}nil ual 00 be e kadar t.sbn~bul. Evk f Mududyetillda OrmaJn \I,e Arui kalemine ge:lmeluL "70S"
j'g!!!lellldo\~da l~m.gu

800

M'.1

Da¥llci

maJbkclDlfi:[eri Ilk,~DCi BilrOll!lodaD; OCllh:ltii Kolo:rdu i~el

BaW.lkpzanlDd.. KIDI!I.DIt hal1:unda 12 D,umllra,d.
O~UII'1l

d"D

Nlhil.f.llIlHIIII

milt.IIJl!lddJis lila ..
yeD~eDmil

cak

diaVaJIIlElIil

mua-

E

M(i,ddl!!i,Il~· leyhiiml ikllDeigMuDl1II ml!~'U'I;yeti ba'leb.ylli illgen le'liliXIJI.1 i~Jfa'!JII!. ikarar V'e'li"iJ mit old 1..1iundan tdkik gill'll& alan 11-4 ..935 pcr, embe giinii gild
lmeJe.lj, ~!I!IIai!!lada.:

z

ANE
pumoilr-a

I

.

lar ay Allmlanyadtlln ye'nli rnodeller geti riyor ~Ik ve UCUz el bise ya plyor
Be~Hdi!i!' Dere Caddt i III

1~1 nbu,1 IIIsliye iki ne I hukuli: mta.bkeme$iodtm: Rijsu!lIDd miidUriydi iJupumi .. ]I' JIIi t r, fllDJd D SirkJecide k6prUli banda 32-33 numarada lililiul:dm Mebmet fehmil \fl! !Ie.. ril!c:i ileJ mezkur hilindl! E'I!lIi.g lade rbr hilt! H Iii uley'Merme
1!9aJehm li'e kefa~etelll
mall j;.<!-

lstBobUil

Asliye

tkillllci Hd-

kQIk Mahkem e!llll.dieD ;
Riisumat milaul1'iyeti umulDl .. .ye~E • ta!lra~Ddan - IJbnbul,da IklDc'1 V,aktf h2lDJ.mda Uh:c:ardID t .a.k.M,enahemnl'e 'GII-tad HaY')l1r banlD,da 91 D U marad a. tilt(AlI"dag

HnekY3i

l?,Qrazliulb

lu:z;umu leb ig 1JD00JealfiJ!I'HI! kill1m OIWia.k 16~ef1e ilin olullilu,. istanbul .a,li_ye. r:mabkemeJe:ri ~I!!:itll::i 'ebi!eme bi.irosurrd.m ~ y

15 de

Biro-dill

ho.Zlf

Ibu]lIIomasE

Day.c.
mUdiriyetiJ

:M'a.Ji)ie Mllbak't·m~f
ile' dava OIUIiIIlIl oitagulJd' 2,8
ze\lce1i Hilltice

Panfak!da ~rd
num nda Fazd

Harkes kullarlll!'
1II C'IJ lid

I

C.kmaz. Ibul!a~maz. iy~ 'Ie
u". lH,jlda, jer,a dair~ligden

~Onka :

ai~1IJi Hilm; ve Cehl~ aralarlllilJda, IIIJ,IUi"lb8i.ddi~ alaeak ,dSlIl'<'IIAIQ!'b I yeDilC:l'Dri II!! ua III slle Ii alrillllllida W~ ideyMeriD ikBlme~g,ilhlhl!i-' II'IlWD m~l;bul .buJlIIlIlduglJliDiba ..
I

~I!fLn

"•

...ell'el~1

JI' .. •

me, rill;w",I~ "",0

IL

Il.&-_

,IiD-

I

Mab£uz ,olup par ya ~eri[;o m•• t kararla brdab bir.i 8 di~ gen 10yaflDd!IJ kOiumlar~ ilf1 beraber iki b'ygwio teIlAI:'Yei 'i'li ibaJe put resim!e:rii Il!u~teriline ali oJ 9l!ak UZf:le 20/2/9351 'Iaribine IitIUsaldif ~'iU',a.ll!l!lba gillag f,alihie At pazulDdil aat 10 d n 12 yo k.adi11' nt ~eu.
I

1

-------~---------------------gUld8l1l bazlr bUJll.IID eak olan
JQh..ml..lr.
tcra
l1li

h'JJlmaiMa UAaeo b:b1igat :icra:karar veriLml bull!llodlllgUJub.1III te:tkikahn iua kLIma. cagl 15.4~93S P,aniFt,ei !i4l!i1 HI, de b iiroda Ib Zwt hu lunma18'1'11 Jih:umu teblig makawllJa kaJim ohlldt ilzer.e HaD OIIlDllJlr.
:!1mB

tibial!: gumrUik r,esml elan ye~ diyih elli iIi.-;bin ikiyuz kuru~ullill hksi,li lal"bi,y~e ikame olulIlIa.n davad.i1~ dalal'l ikaJmetg.alhlar.,.. Dill lIDe~huliyeti hasebile i~ineD tell igat lcraslIlli ragmen gel1U~d.ikleri!1d1eD hakJumda gJI' yapkarall'l t@lbHglDa ve tahki1m11!i!H!I!LD 12..3-935 sab g-UIlilU kat dyr~l'ma'I",~g 12-3-9.35 Sa .. saat· 13,501 a b~lI"l!ikLlm8i!lll!la tab~I gunli' saat 13,30 a blrakdma .. kikat bakimJig;Dl::e k.rar veril'108 kanr erilmi_' Vi!! Qlba.lptaki 'm' Y'Co[iJ:;apta:ki g y. p kararl ,grnyapl ka.r8r~ da mahkeme dida mahkeme divamtbaDesioe a .. vlliDbalDe-iDIlII smlm[1 o~duiuD" S!!~ml!J1 o]duiuudan y vmi :~e2id.!ln yevmi mnkilr VI! slliaH k,ur ve 8i3!ati [p'Qayyem.de tab,., II U 1 H,eoede tl!Jbkikat bakimligi kikal balkimi buzurundla biuat buzuruDd. b.UIIf' Ikn.lillllJRQJallllft ~a,.z.iI' bul.UlllDalalrl 'Veyabut: ta,.. 1 veyabyd t3rflf~B1r~nda,D bil" '~e· r <Ii niii 1'"HI dan Ibir 'Y I! k[l giindif:lI"me~ell"i ve IIksi ta'kdi_l'de bilk .. k 1gon( II meh::ri VI! Ilk!l~~akdirde glyaplarlDld.a. to'libkikaltJu de. lar~nda g.lfabelm hhk'kabEi dey m olglnl!~gl malihnlarl 01woam ohm aca g-I t.eblig [Q<lka .. !Dma ka~m olma.k u:r.ere keym k izer~ ke)'fiyet gazete ile ilin olul1iur. nyet gazete. l' ili1'1l I)lul'lYlr.

Jeylerllini! maa istiblilc giilmrilk re:!m~ oJal!ll 15200 ikUI'D~Ujj tab!J'1i tah~'biJe fl!'!;.lbn davadan dolaYI ikametg-abhUUlID me~buli .. e:ti bu-ebile iJinen ~cro, klbUl!ID te:b~igata rap,eDI gelRledilde:rinden b.aldSiruH:!iII glyap kat.:!lrl tebligrufil!! ve tab'kika.t dlllrl!J]~-

Gey
DO.!l)!11

II!!

Al!ln.ye M,ahkemell Hukl.lk ciail'ellJioden: ,AdJ~ SaiD'll Cioili
tizu n dellll Mustafa ko. Ichi dmadl Mali tbrlllhiim. Melekle k6, Ahmed oilo Ml!Ig~ t!IJf!l.
Ka hr

NQ.

.Bor~

e.muruq I m iiraJca;tJa

1:1

HiD

.. 711
701'

Kuru,

mikda.,~

5273

220

732
121

1960

124 704 114,

:$iikre kiS. M,ellmed ogfg ,S~id Sl'u:1uUlh O. A~i. K.imi1 iii Mebme,dI. Il' It YU9,uf. MelellQe ko. M~lbmed Aziz:.
Bogal. kl.
0911.11111~aYlJl'

oglu

53000
5,3000

Ss.balilcl),d8J Ibrahim. Nez:diu,de eertc z: Ha.ydar.
dOlfllllllulBllriillhllrl,

R.ifilt.

1300

GeyveMalliYl!lld.~ir.e!itlei:mfl.tel!llv·ekm5~~eYliDlu]tarafnlld.ag

YIl'karmd.
de ie.abet
ka~1Q

ikametgabillirnun

milkta;rli!lri~iI'Ji iljm~e:ri yazdI olub mC!,~bul~yetjDc! 'V'e ilanen d.i1vet edHdikl,eri hal.
bor't Idavdname
III

dmed,ikh~lI'lDd'en

VI!

g'Iyab

karal't'!

ye:rilDl!l

yevu;t me~kurdRl, ruSlbkeme!dllld_ bulunma.Dl:Z: ak.ti t!11,dirde bir H~ U. M'. K. 405 .madde!!i muc~lbilIlce bit daba I1'i hkelbElye k,abg~ ediJmi),c;catigiz
iJam.1!'1) tebllg
O~Ul!Iiuj".,

olmak. Uzere, tebligi \f,e oS 10 talik edlilmiJ oldu.gllllod.an

~kePlil~

24.:l3S

P zar gi.il!ltiae GeY'Ie! S. H.
11.1J'I.il~ Ili.lli mii tll.III~II~I.I~II~ 111~llhlltlll~ll~III1UJ!III'1 nl.lnIl:UI!I.IIlIlIIlI1.I~l1rll!U'II"
IFIIIII" UIIt.llilij.IIII.UlliIIIIUIIIII UIU4IUnl'-lll

lIwl.llwi

IDtlyaz

sl'Ilb:ibi: AU,
y:z:~

III J:'lyi

V I!!Jh 'idlllrc::

edr.m

Matb>:li~i

I,to:!'i Eb[l2il,1,..

miidihd.~

C.

Hi md

-

-

-

-

-

.'

--.

...

-'

.

- ... :.

-

-

-

_.

-

--

-

.

,

-

-

-

-

~

""

Sana'" II
Tlir~iy. i'liii'll
'I

Numar
Abon. $eraiti

236

r
I

S bat
f

1135

Harir ifirlli
~-.--.---,,-.
II ---" ii' ••••••••••••••••

i
,

_.Jiil! .. "".-"-Q!) n .]lh1l: .••••----~ 600
" .."••..'~..... !'lJl

25011 'JOO -

1:1.

... ,•••• ~!OaI1

11

" ••__ . _-_

lti

", ---

••_.....

Heu,delenin zlddln olmak iize're siya.a,da iki Bokta ara ... siudaki eD kisa Jot. miinhaDil battn',~ MoutlJl.mkrl
(S.rbj ,] G.n~!I I.bi_dll!ii)

Nnno• ."an.gCl.

~~nf ,fili'bfj. 'l'EI.EFON:

:os,.,

Giiniin yazrs"


1\9dOfTulU

Zava.lb .Halbefistan ~
E.-,ei, za'Vllilh Hilibe,iJlhllll
Illp

y se

er

.'bll!!,m.'IDI!!,

,di'ilh

konU41m &IgI kllrb .. D ride" .ek gi:bi .r0rihdlyor. Mu m!lfih Innban gldecelk r;lxO de bella fad.du. 'Clinkii H..be.p.lo'!llll ber IbDrn bir Al'rlJp. drl'letioiQj ".. bilJltaas. h.~,.lUIJll!II ko!t.,. kolay y-lItau,Q:'1 hllli" lokmill d!lf8ihll.lr. BU[IlYnJ"" Hrll'&!!oIl:F k.e:llidi, b.lt.d. , .... tl,.HI I!I'iadeEl J1=jdit'i k.du keltd.ilni y'ii ehmeifl .. I: A.i'up" IDe .. d!!lJJiydiDi mewekl:!tille 501lmll.a ~ii!lJlitD bu miUct1n ,iwlili dUJ'1&b durmrkeD b..,lalll b.ir O"'iIlI be~-II ~lk'ID"IIi. lIe.lmlllDnk eld.n jplmi1'<1'1'. rCiinkii ,1ImdllD emi[] OLlibUlI'lz:, ki kat YII'ki,U,jr HaN I lUurlli'l',lad!l '~lk'l:ltUld D blilnedilLep .,.1)".,lal'111 h i.~ bi:ld~H!e Ha be"me:1' ~ID, k .. bi!ihliderl JQkt-ur. By mWd dIJJFU\i, duilllrll.1:II hal,anlan lIi1~yll! utaGIl.D ? HilLe, .. liJui[] blll1jllel.rmdla. iluLu(tD iii .i,an. damL IDID I)k~yub rum .. de" .. Cif,ll B_ olc1uglll!Ui bilmiJorDz nllma bl:ll IhB]d~ bUJad.llmcl11II1,larJIIl b..I., ya He IJ!Ivaiil ,;'lklP ta .!it jJ'eli,i (mellll[i) Ro lD8.y~ I.IIptetmek Ii bi ha,),IIUe r pe,iDde d.g].pc!I'k !ka.dlllr 1:111111:1 knfall klD1lde:r oLdujt1J1I1I £IlL iMint.1 'll'erjJe mn. K!!z& b IIlQ I.. n[l halYII.D)& ..,ul lEritre) 'I,~ ~Somlin} d-=.k:i hlprak 1a,ii'~Dd dill :Iil3J:ler~ 01.. dlll.j'ul!l& luod.mal-(li:nkil bll(i:lIn ikemdi elJuiadeki to;prakl.,.. II lyiilllD dirt miillitl!l ,.kj'lIlml'. l8,u t~pJ'.k~.,n bile gii9 iur>e ",deE! bil' llIi,Uetia dlillfub ,i:huurkog kcu:IJIIIJlII. n01D ilkeliDie iiiz lliiknelll bill ill , .Ida g~lr.bilir ''/' $u bdlll! IbJl,lUIi U,ilIlkllirlD,IiIla ,ikide bLIi!ih:!, H ...iiil!!l,m~j'iDi II~ Imlarda .... klll IlUra.lklllrJO!!l dI.ur IJIfUrulliDi h.b~rlerjB hi, bitini! hill.adamait. Bu "Ilkll., h .. kik ..tte IlIldJorlul. Ibll.lllll.n dotru.d 0, dotfUl),. yiDe ha.IJ.'llLli!!.I:'~1IJ "rlkard.SrI .. .rUUI Iill!lll'ta k.lld4r' !£'u,ku eii.'lihDemeJlid'i r. Zatl!!!11 ~t .dili,..or" mu,'jI' Ha· bt:,i.t.tilD III:nrl&r~ hidill! er giillilerd, bj!ll"ql!gbol:'e .. ,.1ma,br. au ilrtmarlU1' FrDDllZ llIIL~ III.I.kllla) (Lavill) ilD Roma. l!!eyabati.[]dI!!D &00,.:1ki gun,lll:l't: ~&a.dilf ~bDt:.il:l~ ,111,1m 'Z ml ? Hele Ibm.. rij:rulmele~ rjDdle Fralll.!UUQ Hiilb~tid:.am larll'LiinndB h.iyaYI il'editi. Eibi i gDrm~kte< lIe"be.t ~U'akbtJ .iiiz.ler. de gilo:z OmaO!!! 1,t!6rmrH H.bf:1 II· 11'11,1111'1 bi Clileleri HDiI~eD 1lIifU'IIiIIlIl'UI i,~r.:I.ij b!llll"til~ m~)1'd.gil! ~Ikll'll olur. $imdi'ki hatd~ .1i11i,llaD aurum tudur ~ h.lyillD lu! B ., (MUIQliD] berne olin. '01 Uo A"l'lJpal'nlD iri![]df!J e,. dL1~!:Id. bill' il ~Ibrmak iltiyelll bjr IId&a:u:i:l'r. Ydl ",r,d,Bln. ht:l'i 8. (MiY!loli oi) hiyl bir i, pe,ilD de dolllflDllktadu. 0 Lldan dol",ldll', ~i dl.li'ul!! diu.rill"k;"'T1 kimilllilill~ lIMu],dI!IIII ge~lDi,1ec)l!J.r, ~AYfi!ill!iil ~l'mlr.'Cllk ~Dyle'r]e:r .a.~. 1 ~!n·.!.It•• lIbillllrl _«111m itllle1'C'l" nl~ IiJIII~! od.llt_ JiiI'kDII.I' durur. Ztd~D ba.zl Clei,ahu- d.a a~lkca" halyllllPIn IliUfUl1..l IIrtbke s!'h"ol'. be DUeU" :iC.i1l Ibl, fer buhlCl.. ta bii,r~lu)'IiIZ:I. srib.i .od~r de loyler" $imdi iitte' (MIJ~oli'lli) Frlll[[llug,llITl. 1iI1!' h,~j, yol... l'l:~irib '!)O,lBrdflm (aij:~k bOlllo) giilUl birllty ko, ... ma,tll r lJIuniffllllk gldllJll
(R!J1DII)

~imdil·k ~agrllanlar 35bin kili-Italya, Habesistana saldiracak ml?
~~----~~~~~. ~~----~~c.a ...bulDdi. bidl •• '~I~m
flglI:!

BIr bs,IDl Ital"Rn askeriniD Afrik.ya ge.;iriJdiii aola,dlyor ......Habevis- . tan tarDY. ve tazmmat vermezle harb lDuhakkak gibi _, Bir klslm Avrupa gazeteleri,ltaJ,amD me;;hul bir maceraJ. h]m,lya,cai'tumidhule..,
Rom. 11.1 ~A.A~ U.[IIII"lw, III "Afd~." Id. relliliea. hili' 1.9
•• 1

ye

,I,ferbllr
lQ[ttil!'.

elllilwltlilli.

29'

Ul';erlll. 1911.
U DCUI

fl,L; .1&I'IIU!Il lurl!lll' urll-

1IIuu,..

"Toltar_ fa Jp'Nnlar,Jan

e.p'"
I

,,_.rli

Nlm re&mli m.hllllfJ1. bu .ef ......
bllr~lk
ka'II'f'II!IUI

l'l~lld'i!l b~I' iMiiy.t
IIUI !1I1,IU1111IUIIIUnll.lIUI

DiI!'li!amll:
'Y!t-lllJl:tllll-lilllll!l!

'1 n:ci sa.lli.fetle

General FahretIn" d __ .'e tin "B'.er IBfllliu

!1!IIIIIIIIIUnlllJ~l~ntl.L

"Tokal" ia Atatii.,k heg,keiinin actlmasma 'air talsilat
GC!~ello cumil ,IUDU BartDY 8efi.. Jbilidf:1i sallni ""l'oll::l!Itll Alatir~ Idin beykeli bUJ'iJli!: mer.llllIml~ dlitun te'l2'raf halberi Olpflllk ylii;l:" Dl1I!rak. fl1ub,l!Ib~ru.!Di'l'iiD yt:f'di;ll<i td-

cai. 3 iJantli

~fi'«n AfG~gll'lr tt.ylHdi [A.yJr;din linUn'4. CI.Jl.uai Abdallah. 2 itiIJ.Uj~gfi Bay RiP J. yen; 511,g. lI:iI'iI,.laCl'Millid~ B'm)'iDI Sa6iAao'tr'JI
aLiII1a

d.

12

A.. ......

t.

.~J~.

Alm.a

lItib blJr ,. 'biroI!IQadAD =

G81Ji!!l"ill Fall .. rettia AU.,~ Ihrlin Ifl~mi ... tir. Slhll.1i dill . . zehaciyo l:'uul8l'

1

ililit .. :i,Ore. beykeU J"t'ol "say., .. , I!Ia.Y~IiI",IU!llldlll DIII.)'IIID' :S.bl'ha !l!1Ifmill, meralillllD ~IDa.nD~. ., .. I~ Ba,. Ni!:em,i iI~e m~kh.l~C:u '¥1l1 t..rill:. l'IIIUl!ll~.mi Ba, fil!V11i'; uk mek..
I

tl:b mUIiWlilH~f:riDlea II'IIJ f',.hrl, ... ba:ll t.leb bnnDd&1:iI bll rare tJi s;3ylevl.1' "'y:,enmi,'tir. Bund .... lIlo'!]'I'a biitU.a. mrkt:eplilerilli •• kerr .. le,riD.r UD!)t !k:unllol.ruu ipinkiiI.e gC'N~it nlmi y.p!Llltn~b:r. MektepBiLer ".,. karClml.iI" D.. 1JUoo 11& "ok eme'lr:r~rI(I hHrr~.olln, oUa ,~eleDkler' ahid .• y~ ikOIloUI,d1ufu tiEri 1:lIdklD tez:.MITllb pile d. de ... m t1:mi,Ur.
~

1~IIIII!III1UIIUI.iHlillll1fIIUlnIIIUllJnIIIUliiiili.nn.LiDitUiii11[1lllllilljlnjITll1i-llil1ll1linUflmiiIiI1Ul.i.III'Jt_)irn'LlJUl!I1J~llil

A~mllJg7". k:al.e.lI.blr.

...... :Zaman ......
M.[Gm ~ddb,~g

I.:!lillbmli 'rllJ'.

iii.

Af:rtiill iCiINI'6'lrlftll

,8apdili

uMIiI'_linJ .. H,&',a rlvmrr'''I' g~",bi:l &1I .. ,b· ma,,'i{lkhl HiliH,.'I'l'Gn ~.f.rI..m.i ml' fday.rl'l .di7lWrI .... 1

'DhIl'III

GiI!iDJI!or""

,

flMettiq Alt~j. Corn .... ' F.Ju..ttil) lrllili - El,Ul bu.do:nI itilliflDJIIo b.:m ida tliyju ohm.a ~likem I!:omi... 'ODUDa riJlLld tm;,ti". ell kcmlli.yoa i,ial bitirmll YO ,I'.poruau 'I'.rmi, uldutuodl" 1181&. F .. brettin mem eketimil:e

··k la"rZR/ Jili. •• H ugu_ .~. .. 8""4' uncu ,Y' I aonumu dun harareile Icu,tiuiandl
ii. .ii' ••

Hamidin Yll doniimii

c.

."d.t

If:'tmtlktedir.

'fuhrad.kil t.I-

~~~~i-:::~=~!:

paftil.D,

llurg liIi Ii II iq

hi~~~U.~+~~=';
,... ~"'"
I' -' •

_ "'"4" U

~.

- _c....

...~

Buyik Trakya

It

Vas) biitun Turk

geno1iginin
Mahurin:
Qugun
. 8_" ';:;. • J iIln~'1

davaSldlr
M. Self:;uk
·l.··t •~ SP'Bil 1Ilma'Q!(t

Biiy.t. ,air A6d5,IlI:liI. H{J,mid .'fin Jan y.,Ip,n In;rlai"lanla1!'a &i" nu:f ....

I'Hna ..imli•

e.,b&

I.

• e DID t;a11lmaiarl

Ayb'k y'. cid,den ~o:k faydab bir program haZlrlandl
T m~bl! b.r_
yeD~ biD"l;al~D(hllDI Jlm~;blk. DiiD bip, muhll!'il'Irlmi,l, Til L.llIe hil'l'il,1 niii ElIIY R~lkDet~
I Dlil.

H;iipi;;~"'";;~l~·~;k
Miiddeiumumi, "LinJberg" in (;ocugunu ·'Hau,ptman" In ka~lrlb iildiirdiigunu s.Oyliyer'ek cezaslna ~arpdmasJ.nli5t8d;

ba,~afDmli'"meld.hill tal,helrillBiJDI!c Tnr:k IEim AbdLi1hal.t deD 1.e;itwiJ bir' koro b.1:)'l!IlI H'imidin 840Dea yd d30i1mu. diD B02'aJ:i~i Li~ninrfe bi:iJY'iik piyanoda I~attgam 1a[tikli~ mlr.. ,IIDI soylemif;, bull' bu'lgoaol..r m TuimJ.e kudOtLIiD'mJf,t~t. , ..t''': '1.:1' ••• .IE..U Jen sll.fH/ey" ~iL'lrl,nIZ Mel',alime !sliklil !lD8!f§'1 ill!

till''''

Avam Kamarasl, 133 reye kar§l. 404rey ile yeni Hindistan esasi te,kUi·t kanununu kabul etti
' oDdrs
K!imB:rIiiI~1

alum

L.

-

12

~

F~emigi't-OD 112: BII 1.[1." b.abld m!llbll ke me

tAo A.l[ -

birnd l"ril1ll

1.,Dln]:!!:

idulmlldIllD"

il.dli!im (I]du.tu dJnlelimelit:D 'Vfl

:uk~rcdelil t.,killitl

dirt

sqra

,A. :riilD

A ~ ..... A"IJI:P
bllll'8Ilmm

t:li1i,iilliitill'D

mD ..,
.Illil

Ue IkOllililla~ '.lIIk. Bh·]ili~~ ..
lliD

CJli!hilil.ii

flIIl'UU1Ddll!Jl'

mOcld'!i,ill'mu.m'

bakL:ll!ld .. ~i
i'ki IlI,C~

(aliib .... O~UIlU d dCtiLomedr;u. Oil'" be~mere yukle.nmek :i.tiya:r. Bu, yUkl<eDmek. bD:ruk bir NY..,. ka.dar Jhlebilii .. Dli it HUDU 1!IIHlfll: p~k ,anm~YO!'Ull:. Malyi (,Mu.. loli •• ~ biUiD .el!:Ie-c:iLilillifi, 'buHID ~Elrylnl<err,iD<e l'a,.IQltll l!n:ilb-u'NIa ih,Uyatil.JI bJr .dllll:IC!la del.i I d'ir. S>Iii g.. Hlllbe.Q~ltaDm.. b-n,l!k blr ... "'.ll1!. blr be-. 11 o1aCollR11lI1 _ bD.llwu .. orta,d. '1896 __
1'&

,.ihlilil'IUlIi

et\IDek t1eredil'.

kllllou JI1. kllll;.'U~~ ill: III~I El!illb.f..-

1I a1QIII ium.,p

PIi'(lIlI"UIIi'l

Ill! k,ulia,~ mill.Jq,.lfl'll':

~lIlkli1i11 iltig. t .d.rek,"H.IIL1ip~1IlI I:l!n

'01

U,ibe,..
rlri

B cry ,R.a.II:~Il;,lir:l
rap ..calJ

10

bem ilJJDdbllrrin'
eOCalQD "!II

m~.hl alaD

.._ Talribe b.ili'litl

i,.

i
t,BD

klll[ldl~

Irldar

fllJbeli. i9,,1i frl'kllllllllD t.ll .. l hi.tag hi}' venc~&j,d bildwll'Il

~illtirl". Bu. teldifl tanip ett:iiin" d'tilili d~f1til, bouD ]iJ'i .... HII! Dluh.I i'f ol,d,u;Q1.1 n.dl.llI Ii leri 2f!I:W(lkN.dlr. AO:1I!1I1. il:llkl'i..ril:lldeo, Hh:lld~.tiHii domlDyen

lllTl dOTt b6Ulme • .Jlfl;lu,br. 'b(liBmLer IY!amurdmr I I~~'F~ di,lI!fli ik.I'I.lId, IlIIHI! M~llml.ej'~. Di!lilllli!llmlE

,.,.m ,,~

Bill

ablur II, IUl'di del fi.d,l!Y; dim
III oldulunUi llll'" !bat. ~ h,ml, 'Fe ofI'k.p.'rler~D ,Ieih.· detl.l'~ Oler La,de 'II,1I'1Ir.l. d'IJrllr.1k j,y,~ b""ell:lllil, mum&i, ~e, hi mjobkim.tme,. d... .t: ctmit-' tir. M~' 'IiIr 1I'1'!II'k.1 "Re'Uru mOdam .... liiliJIi. b.a,l&nultir.

.d.

7 nci

sahilede

11i"':jllulllnllllllllnll[lillllllnlllU_llllilU:llllilllliI1Et~ilitlilll-4ilil~11

I~IFII. ~'Cia oeln.d .... bIlyiik

,.k~.
.

b&kklllU
~Ql!I

ili~k,p
ve

HI",di.ttilt1J fI~t:~"E bln,z L._ t L I'"~ L "SiliDlIIIIII ,H.or" ""aDA (l1P'rlll!; npll':aI<IJ"", m..,blit:ba., I du ileri d •. geltl&ilir. Ba,l.fj de IOl... ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~,~~=~~~~~ lkidll bird I bm'atJ~tophl, t!lfeld. chI!!!" heir " .. kit declitimiz gibj Dynam .• IE del'D bJr t, dtlUdir. . .er.llH~lIli~k kabil, oll1il~loll.Fun!illlo. ((I.11k(i, bu ,:IIDel.. IliILIIe ,(lylerdill'.IU'ID U .. be! IEI,erle aUIII' ~ ye1:iyi i.eli. Dli - hi CIlu.rurw ke,EldJ ,k.JKI'Leria!lli ttIJl,1I ,ue &lIll1tlb AlmaQiarll k r41 de.. ..lab,Wrfer. tI ftaD elleri lIerbr.t k Imale iI'fio bu memCl 1M lI.al) Di:g U.1b~ habne Lekdi a,d!t'tlll I~ IYllnl.r,1Ii teJllim edi.dellek II II _ hpJagp ..ID.IU. Avrllvlll"diler. GaJibs garb miLIotler~ p d. ElI!I Wr un,JiIII .bmmllk hoy]" L~!el!"~ (y'ukllek Ifllid ~ br! ,lIplldli~
_.!I

fuia.- __ . bul_UDdul;lJIDiIi ,ore .. ~Iln.t d diliuDlilr '1'0 bea." rder. B:lD&eJl.. levh bQriiD ba,lMLtmlbm b_b.-edl.. In uker t<cpLIlIJUII iii. H.'boetWcri Ir:oll'il:uhlob, Fn'D~1III'iIi 1Il,.ltllt-

tlui1''''iii'Ak Higtljlerill rild mlll •• ilf:ritl~ t 'f'mili

ribE.,

lJ

be~iJ:I

I

, m6illlU'.enin

- III ~•• n .,eilte'~I!1~ V'e k6,IC'riioli! - .0J •• 1 n okonomiik klllll'tu-Iu I.u imlliuu.a y,erlbi.yr;n hl" h"r kall'IJnun memnll.llDiyd h.lttCilm.,llca,ll Sir" ,Illdll'ilmil!kil:edhr.

Hi d' I

~hPlyeD ve

t",-

Yunan

kabinesind,e degi,iklik

A tiJlIl!ll12 ( HUIlI 14 0 d. J.pl~lIeak dtll!1 Igj;;U'!!I l,bhl~d.
badd[ilil Ollli,~ijl:i1

ill,

) - Ni ... ID II .,pmIH-

IlII!I:.QlDt

DevQnn

'1 nci salli ..eel".. I' ...
.I.

DJr

lp:a '1)Idutlll N hdJn I'ldebil.n!k ,Ozlu[ 'Iil'e rm'ld .. k albl III"".a.. iIltima1J1~:rlrGdll'. 1B1IID.1lIifll.lt.IY,lIIlDln, ,/let .. O"'-''''''-n, I.i'" ~"i'"'" j",JAIl I'n I' ~";:". L dIR J ...... g., .. D. IU II!.I "L' iii.. _OiDllII <I!!'Il' ciui!!:ri dGtDmlllll:ler gcre'k.I'l!ltiemw'lI'orllllr'. S~tl' nUle In.mu., 01~. J Ne de oJ . I.! AVl"upa ~i'ValdiJ].. I!nlll:lmll, Y~f. ili]milJzm.1I; LU,DlllrI

diYGltlar.

Fi,,[buloli ogler

11111 dog'D

'I!!! ild

a,ol .. dlk. Fakllt Dibgyet bu k!ldAr dB, ilion kllik 'Yo!: pi!lrl:~diibu.h~1I dll! IIjyll.!I~ dllini,~ir m,i ?' Vri bill kll,d Irl arb mt:dt:niyt:U ~i"o hir ,Ulm kllra" deiil ImieUr ? Eter AV'lIp" 11111 oBI: Flndn yullflek iYB,'l:!t bUi i:1~. (I hald~ at C.II'nbl!,zhlilm:luiD~ idare edl!neler~ b ...~v-=kil Yd[llJlIIlItU.

,..-------~
liy...
te:rid .rd~lm~ldedjr.

bi, t.., .hfild.,

·'Hauplrnan ..1In idamt ilte-nihjl

FI eml D iii' ~Cla 1'2 ( A. A) ~ "Lied.

r

PiJango

TlAyyaFIl
I

,iy.ugGltlDlUIIi

Cia

I IlIkizhn~' Ic:rtib d6:rdiincO kep .. dfilli diim tiliUJIiDlllllOllJilibr. Eli bilyiik likramiye o,l&a 2S Mil lI"a
9819
f.iUgHIi'IIY'iIi

1",IJ.d IJU;!d1i1 hll!i' hlitl~ ~,imdiki Billy lUI III rlllJlIr II II 'Z1)"llldt! iii laj' b1lvell: t'e lIlaheret • .ilII]il~idlil'· I ~r I". ZAMAN '
,u!.lnlap

D

~

~1I,i:D'uthli'.
1'e

Dllri

ilkl'lI.miye

m ii kit

t

k .. :!!!llltll!ll (I'1l1~D'I'III .. 1' 6 llIel II.Elbife miz:OIedi.r. __________ ---,J

,.I!:tlll,mllk ... tuh.. B~ ilBBU.cL:" :lttib a.me ode. j 11'1 ,MY tin. alillD ~t:zl!i.iyle ne~icl!'ll'. DI:€ ~ Ir: III D'bet bill el'lt ... h ver,J:DI&~tI dD·n'l: ii'tmelldf.'di 1'.
DU..

bel' I',~

da".'I,

il!O,

MD.r/(rJJI 1~'Lt J6.erl'.,
I'ohiriiy.or 'ofliflla.call
gmf

melltlit&e b,iz%at in dr;,j' foculu'luJr.I JfI. Aalr/nll J~ "iii' Ii~A di" pi iII/Ut] II' al,r/[· b <rr!L!rfclit ya..mrfhi'. Cii.zi !(ok ,Io,kmull [l,IiI!

IOIL'ifll£

~oculgnLii

f~~,

".rflk hi:znHI.r-p".I'!I:

de it;m~d'i
V"

IiI,,""i'lllOQIIlf
fl;)i':U ~ IiItrlll

kli

:!IUVW,"I

rna JOn:! Ul.i l'ul61!11'g "

kr m.cy.

oldea"
hrt ...b,

D'~tlli!ilml ., in ei

.RI'ftiyet

ed'em ..m ..lrt ..

"t:JiIcli~'i

.Iindelll
If ~

salai/ed'e

m...... I.bc

1'(1; (,ul'.rtli.i'ed'i

-

Z_,

:MAN,_

.Juhat13

Sovyet Birligi Kanunu esasisinin

tadili neyi istihdaf ediyo

'1

F aDSlZlar, Lebistana verdik'I,eri kiyme'ti tekraredib duruyorlar!
1.2 (A~ A.) ...... Leh tel. - i~n bi!r bif leb(!b ya,khl'l'. Frg,. , r-f .j1liD91 bildiriyor: _ biU}'QI' kii iQ'ki I edl!o 10 1011L hi tiuun londr bGyuk el. Il!iIr kend"Leril'li yeni larUIIi a ,iii lB. "Ran in nllll ulu IIIII' uydUi'mlikta b 'klllhri r. 'Ulua1

I Esk'i pasta ue telgra/ erlcdnmm
muhakemesi
.... P'II1J,;tJl An'I
IIrlI

"50
tt=lgl'lIIf

Il.u lar, De -0 _si DsuIiinii bir gerUem ,detil• Bir Lab .-i"audDin kademi,e k bulu miinasebetile iki F nuuuz cemHekarane beya,natta bulunduhu' "Uyorl.r bir i~erleme
P.f

• 1'11 1

diploma 11_ .k d e:mi i.
miDiII.ebetiyl~i
~OplalDhll.mda

lu

ufukl

nDI
Dr

'

f'r II ~y tllg~D \41'1 h.ri...:iye ,lsiomi!!),lIil'iiJ llill,k.n.M B. "B'lI!t'lliIfn Ilea

deminiq

k.bu'

bu ak~"

OZ: [

IbUllll1iIJdar biJr

Ue

eti"leru rn~~alilL

Ie d'emll'lir llei ~

,_

FIlAn • Lt'bi:ltll

',.

• dll 'bi, sel ,olan nJll9 bal'lllu . Ur.k: tmit olm_ak mitttehi Cliw.1921 bribl Fr J -Lcb • '.1iI: ¥ do nair u. dell " - nU t m.mbyu ~I eleh" mer'i;yeUedir. V,e ,lIllrl'lk k,ude,~ijpn ¥ie I!1I11(dw~emi-

etmel!lll}U "Ie da.hl! liyacit: 1DulD-' ,d,~ te:ul!I!DclOn genit bi,i' ~;jm;~ .. VII i,ind1c klJvv.,tJeolDewni gor-. I,idiir. Ls,histana bhr cemmhakirh k

r_111',1, teli"l1 f i~11!!! r~ e_Ii:i mila ,!iiihill 13 , L 11111 C"'"'II'I 'I'll! um\lDl1 .. lffi~dQ'r 1.111 ''U'j III 81)y SII ph.inll1 ub .. kemf."I";II'~Ine: buy;iill. (liOn) .,lir!!! 11",iDK:i en.d dev.lI'll edl'ldi. M. ke ed' f:\lvcl doale !!!!ilk' dill' CYlrllik !);!\:l.IIllJdill. Rllil ev1I'.tI~U~ Ukl.lnmlllll'lll mitf!e.kib lihy f 11,,1, I'i 111:' !milr diJec"!: Q! i 01 u II C!lm dJo Itl iii III .. du. Sa:r F II h I'~, b]1' ilIl :r,!'cllti "'!'QI-II dml,IIDW II"i il.fldll.ll~H.I~ 1:1ILDIlln I:!et iii viIIlmw, ,oldulull ledi •

n Eh,.

n !T~1efc,Il~.)
"ikl
'U~tlinti'

mHdllrtli

I.flam

tietld~d

1""lm lIi(llml",onurIJ

Hered. 1:.,kkQJ etHtlni ilm~lhl. BII.1 SlIpM bUi S;UIIJII!! Ik:Qmll)'QDQIIII III~.H' uuld. tllq,l,kul .nitl CeV&1b1D1
"'" rdi.
Btil

BumUiD .'iliriilk

ill

I'~bc:

Mii d'd ul'Dumi
baklmlld.

Uzer[Dit

dell
du.

.ti
nr

.i,'-

daih Pam 12 ( .A.) ......Ayaa -ec' . bmc·yo £ il i II k .'H· . p_.I,
,IIiW

Bil d..

j

blk:\=- BilY Suphj

U. Ba, hURn CII!- Ie bali' .1UIU'II1 1lI!J'd'l,b Du' I'da Ba, .&Ipbt f!,
bll~fo-

BIIo,' F.,bl-I den 1011FiI!flli'i t.,ife kQI'IIJlIJ'o'g'g.. olll!il IIIhl ay,dll. bIr' topl'.n.iiliJ1i'iI, I &IIII&I,ili bl!) ... el :l~iD ,ill ,h_1 MIliU.Je Vddl.n il. lD'u'b.h reY'1i! h '.d:JI~.IIII. ,,"ujj· I yaphl~DI Ilii,ledi~ N tittld IIHlhkellle L.Jeti dl4~ , .. IllID ,ulb 'lie hWki e we Ulub...,
Bill'

I.n ml.l.me]e7.

,.ra

liT J d:il me.ri lil'k,~It't:l!g I' 'UlI'd1alh ItlllDe.. IDgill~
DI!<lflJ.!II

.,..p',-

irll-

l.IallleJ. "'. llieub.o .

k,ID.DiIn 28
'II

rd ••

I\lhat .. t lllik

Iii

k!lrai'

aMI

_ "1'!I1C".

DJD

lendr.

bLlyD

yd

2.lmaDlDlIl

reiilizi

I!!lika' ".' !hi; bir(ey y&l:llItlr...

0:1

bu
tl!mn

'iR.Pru'k~",i
lomall dlld_

UlUiJ••

'li:w

wonJ.-

l.:oal1

'1,11

di"_

un'SIUDI-

Awup d

200 koy kar al.
tmda kal
0YI kat'

bUyraM dnLcl ,ad.I, '1.1k • ri,etiD;1II miye.t~D~v,e derim bil'" b y.U b, '" f ile mDcebhu 33 mityoDu l' ua bil' ...b I r_ e bllaUli Ik01l0llDik lallid. .Ide Hi- i t raW r~k.,de :mi"tir.

S.

I~HfiI!n Un

t

Le·

. iadfl ".bul lMI~rkl!in Ilylem·i Dot IiII IC' n:dc d ., ti:r ki: ........ po

Yiiksek Slhh.a.1 ,,,iras) toplamyor
t pbll e

~~=-~~-a--~~----

rici
dmit
cmtk

plill.tI.!hill'
OJ.1Ii

DY.',. acund
bir
Ii)! )'I

e:vkii lei in
bcil:nOEm Po-,

12 (fe~afofilli'l - Au hr. BurtinJud~ rllUJl!llm BlIopllla ,arnek 'IP hat t 11\11"'011 IIm~ I leler 'I' t babd db 'rd .~lcflme!ude IoniA Aule.n

iI.

.hEl.t ~urlUl' '2S tub ttl. A'Il.hall'.lidAi Din hlll:lll~IrJum.llnll til 111J1]ac.kbr. ,.. RJD Ik.all:l:ld DI.nb t.lan ... DflI-::I. I .. 0. Iii iil<l'''Qnd.II' tn Hit bln:1 mUII~lH 1h l de !fey ~rii!ltll edi ..

I.e IIt'li

I

B. "SIISII
II' h

oj

if' D- .

ttikt

anzWDif:pnd

Le· -laDm 'IIi, raUtd .,-

!10M.

J,u,ya diri]m esirnie se ~Ii! II be .. ynll emeklerind .DI d·ola)'~Franlay. k:ill1t bir mll Aht II!! .ta,. daki 'tff D ,II III 101 r.il
iUI ...

iy!CI

dU'rYD"

)2 t 'il'el(:foo~. ~ IfMii' laylnJJjrllIII wDtih.b ~dllm Ba.y ,eri .. laliiil.n1.r umum mllfU~"lQlilQ~ tiUi(J1"! IliII~el'i mGdGrll. II.J' ,Mlilbd t.. in ~dlmi "'. I!oQ tli}l~D 'Ii t.ll~.ik. ik.fir~ eltm["t~lI'. Ank.".
HUaDQ~'IJ!I

B

ithat, inhisarlar U., miidiirii .
Ba~kanlnlD izmirde tetkikat
I

- adJ-

I

i~

h.a,

aDllIiJ

frrklid'1I1l !lODra Ruzel yillillya kadllr bir otol!l!!obil g-ez:inl:isi yalPan s<lyill m,isa:fll"lerimiz dij .. 'Diqte Giiztep d, VaH kona .. go D uinyarak a flearine' veril 'D ,aJ ziYlfetiDde bmun·

mI,Q &rd.r.

Bu -. bah ~ehrimi2: e!lll!laf ve q~u bitHkleri tar2lfUldan prdJ'Cr1Ji11C! bir z-iylifet veri.hnif'"

~W!._ Sayim mi~lIif;dm~

Paray. F. Sultan~ nn veri,ormu,? ...Bir Fr~ll~ Meh'uu bu re:z.letl,en do]a.YI mahkemeye venldl
.I.. .t i Ba, F.ruIr
lIN

k by-Jaw ~rkrihl~1an~e b.... hk.. ~e "UID nlba.b A)'d.lDii blre ...

!l'an~D,~a.

k t elkl!fi.Lt:tit.

.lItem.

:sa. I

. _

&a".ml:l,Hlmi .......... &u.. hww.iyetkfiD. "'-, .... -.. dell bab'!eylol!mil bu dU'" da da .arID:
lronfenlll1llUHIl

1l!&I.I~~-IU,ektedir.811 ._.. :reteYfi :gftr-eleak; F'l'iII'll111. aly.. .. mbtqJlII&naMIII ft hamb

,..m

So'

gabir ren

lecek. hem de en kiTh zaocID olu '-olu.UJl
IlllI ..• Haltt
'IDiL~,

bill iii

Ili

18 hakku~u

i,in
'1iI11:U~

lliIuteobbitierle
iDirf edruLwi,tir.

kOllbllral1

e'but
r gt.tte

01'1'10 B. uFE!lh::o:z:" b4II

kliHiyetti :mikdArd

Himi
cD

G~[I ,no 83 tbU:.D keDdidle a-

F.ra
FUIB

bat rolll OyD.au~'h1'.
z.
iI.j_

AnY.!:' 12 (Ttldonl.) - Gijmriild~D mat ~karm ..k isti.ye" komi :Y0Dcu]al" i~D bi .. t.IiIliUl.tll,a:DlO na:z.,rlauwi'l ve Ibumhml'l hi~ Dim !l5010 lira I~.inat verlDeleri biddrLlIldaki haberJer uuriDfil

III

II:e..

-

. fO' ..

klll~lJ'ID;I_m" Si,l I~niJJ l~luiu't daki)dDiiJ b.r Anda SUJik Olan. ($. ), dim hti; Hotill luuheJar, leat lin'! •• li:r.~ qlk .. Oslad gDJdi we dldi ki: :z•."til bll yapmd. b!tDi bu liIoyan oolar dejiI' mi? a.
Bay Faruk
.... [,.. '.....-.._:11

.ak iJ;i'Ddc .111 b' uri liaL_ ea.k vi bi, lID alle t . ..tmd U:HJ'f!1I btl a~h: g8IJllIIria b..

1 kelcrindft_ ,ehriad.,

ai, _,_InM - und. 1m de te in e-dl!:eeglni "sad e,Bl!:yen B.. ~F,aJcoz" a Iber c~bi pqia 30 00 frallk ¥. rilmiltill' .. S6ylenilditin!!l gorli!i bu DIll nUli'I "Me'l'a eh pbri hUll" bm. F.. lAw:tllln1 veriyoli'mQ1 ve iI mh )!ctleDillce 55000000 flflluk dah .... erllcemu, •. F kat me!llde ~.buk duyul.. m 'Ie F tan Z 8i,d.)j,y!i i e •• tiyed dmqtir. ~'uuli Bay ·"F ICOln mlbkemeaa bin der ... dell, III Retirere!k iii Il i~lEl .. I.!ka.. •• olmllidliUu i,b •.t. "~L,mlk:.-' Ildill'.

Bilb..

ilk dar bir
,_

:Ia t

ban. dedi ki:

,Iill'l:lr~ bakillilk

Q~un., kendilc:ri ad ale.t~a. peD - "ae d[ll-

ClImrilk.tl!:D mill pkarmak it ,yeg kDIOUj'oOl1cullill', tiiccal' ve rnutebe memulr~.rJ lhaldufJda bir kZIJlilug la. )I.h8l' I IProjesi ha~Ir'llufij)k ilz re),il!:. HenUI Imil.llb~t b'r k r,ar riJ . d~i~ldir. sonu lir. temiDa.t "'fireD komi:l),oocula.rm ",0111. 1.1'1 ithaJ @debHe.e~Jde.rill~ da' biro kayd halmJanan proje dll me¥li:ud o,lmluhgl g-jb] boyle b.r It=y de du,uDwmelllli~ti.r.
IIDD t.bdflmte:ri

Mu,lerdir. IIMer"k.,,,,d.

Miisle,arlar komisYO'D'UnUnmesaisi Avu,stu y,ada yeni hidisele mi?
20ki,i tevkif ediJdi-300
bin ent;
d
D~

01. D bB mab.Uc. gil". cemretin dU..... ya inrinde - biT nllmune&i o~l...

ku:rul.u

II Tl!!lefQnla t l'I O!l!t.l.rl.!ii~ Q.1(I;ilYQll'lq haiiJ'l'ti hIlItJ!;IIl;;;, 1'1 be.:z~ ~n.JI'IDlitta bulun.F.1.: ,unl.,. di"lil!!lDi,tirE 'GO; ,ODUD ml!!'.IIIiJli h~l'IIihl bittml'miltir. 1\ umdih nlormurluilil tekaitltilderimll!!, iDe de balih_l:1r 'ulli et r.t"illd.~ 1..rarlul I it.~lI;t:ire~ j\q·kilrlll.

D ,bilk.olilk m·iht-ell
bir cy _ o·L;!I;or.l•

n

Ba, Burb
llT
Ii!

Nafi:z:dl!lIi

Malrbu. .

bU,···

-I'fIWYD

biF parp. lb., de qer bir , ~I olq...
o

"~mliklimm.J telliu.tJ baWl C:'Ii1'li£lr al edile:t:l!k 'Ie bu k Ii Mli!!Eere,. ga,el s:lUe~ 'kl.dtn~ar do~dlklClIkm!f lIul

.T.m.men

ell:

Vergilerin
lIII..

tenzdi mese esi
B~:I ...

dllk\1,

.1_,-...-.~--

n:dlCakl bu lIlIQrrdl

bll!l:Il

e:i:fcni·

Naz.ilerle berabermil ...
V.Y.D. 12 (A.. A.) ......1934 h diselerinin, ydd~numll mliiDII~ aebetile, 'eihi, y II .~ n plku~ maia me \11; edit D So,yalKomum.isl '.:;rll 11:0 ~te9i e.~ ... ti, g~D b.ha tekif edil..
rnff~[r.

0., Hlfo T,e I"
t!

daa

milia

.utb

Bulgar

uiifusu artlyo,r mu?

kuarlqtmlaa h 11 I iI am -H •••• ., eli, .,

- • taleMft_a.

SOP

11.111'

nit hutda..nm.a..m

. ~Jue,iiw

diill.,~e lem,1 -. ft

15senede birmilyon __ azla ~ogalml,lar!.
,..pdm ..kt
- I.fooi.i olllfWi otd'lliqnu ha.bar yumiftik. Bu .• bLt . _ w:e 10 Dilticdu de •. 'tiro B_x ..r pMlderini:a " rdikl..,i iuhiU. nn...... BulRa r III fUIlU tu ... " JIldi gibtermeldl.dir. 8gI~itI,illand
bB!lnlli nnar,illi

r iI win nMai mil ·~~e:sJ .lduDl::hl b b-lr z; ~ IU Olill" !i-i:iyh:GilI~t:lr;' '" - V'.IIU!!!! de tl!!lfill11t' '.!p.!lalr: bah i but~~nlill hnlrh~iHi'illn UII .Iikad., bin~~l' d'lI! Ih.,n'l.ll kaH eklld" 'l:e b!t edilit!f'li, d.t~ldiir. Bl • D.I,II ""r- .ilartl. tenx:H&t )' b.lu.i 1IIlIHI"IIIrn,II".r:dir_ '1.1'" iI l'd illlb.t liP' mUI MlI.liJI!! alufljl'lJ~o'Di b.,l~ pragr.ml:!'Ii'HI IQdu,. F kat III au nr,Ji1 rde 'lIi;ilit fapll"lI:df' I'!!'''iltd f.j" . me" do II' deIiDd~l'. -I tiD 1118 "rlu1 !ill deuce ,. Illldl'l' ki t.h5ilit r..,lilil J-p.l.. ·1 :1 I ,I bu illtN F editm I~d~r...

li, .!I'r

AlI](arlii

12' ~Td~Jo"[ill Ii..l daD .. la iy-eU&T

pm."

Himidi:a

·iriDi olmmUftur.

IDekte'b.in :In.gili:rct; Ii Nunddia ~l1iQ B- 'Iaiu hir 'I'lD,;. yc "E,-bu. bldeuble.lif par~ ,almmu:, 'n .id_tle
,aI~br.

_~U-.....

-Dunn ten "

lIbet ...

11!II b.:yefiilll )lllJiideln tqe'k .. kW emgi m ,dan. p'L:HIi:!I!I.I
dOn hi:r '20 ki.J;i daba
tnkiJ oIIlDmUftur.

rEDlrill
~Iilil l"Iilllllillll IU,lUllIiIlIlllilrl

k'a .fdi 59 dur. 1'92,6 ria 53~ 1920 de i 4'7 idi. "P~o¥div¥J vB "So,f)" 1 c~ ¥ rmd.ki IbUl k,oylerlD .. lllu teme.v uc.. b !btlv ,h ltidi, t l!!1!UJ,III_ 1935 Ie
o

lelIele olmufhu.

12

IA. 4J - 'Gete
Ha ..... t
Inltl;,UIIIIUllllfUll"-'! illl

armariste
)pOlltllf.
h".i.'I' ill'UtlLli

zelezle
.~i!liat Og~ 0[1

ka~!I 'baf.F bir

I II lilt"

11.II.Jli~'II'IIIIIUI.liill'llUI 111111 Willi LdJllhUl-llllllilillil I

Vetcn
GoIOIII!1Qo,KGDlllfe

Dn £r.uim ,_ ........... S.ylavJul.

b::ri~

B. Yah-

yO! kemal. B. Erciim:uHid EItreml h""ok muhauirler cde. biya\ lito- lan, muallimler 'Ie lelJ~n itti__ .1.. II

, hu.

riCLade builln leki

1920 de 4.846,911 kea 192,6 U 5~478.741 OLmIl.l'o 1'9'» de IIWn ~1149y bulmU,jtur. Bu adetieriiill i,inde lahriri nuFo :!!IQ"!Sll'Id" mem!eket .h.....
0

Sa.La.pitaa, Lll'bimetl

Pero-ucb~t8q

·45,26 4723
4523

S414 StlS

601' 6219
5369

maga kalk, 01.1 lardu'. "V~,.nQ!I' VII eYII]etl r ili!ln.. ti'llli He: jllndllrml k'Uv¥et~eri, lb~r ibfill::!<!It., kort1 'b EI!1 rl'"IlliQ:lIl
buJUQlWaktt.,dIT"

~e!br~D bazl yerlerigde, IlDllf .. ritter, OOljub0.f_.:IpUmayi,y p-

cttilde:riD· ve Ibu nOv iii. 18 yq,adllu .,JAgl 301 hiD i "run d hiID h undlitgunui itieri Ftig1'. b Ii fir rd. oJdiujun'll meydana "lka.nDl~hr. HikQmet t bkik .. t· liP)! armn!: -etm~tiro A'iluslurya na.z~ dar! "Londra" da bekieniyor

)'em j'inde M f,ki. e Mar -iz .'lObdo..Dlil~rr)'.. nim mi.l Fir~ olai:llklal'dI~r. Sah : 'ullIil ogle ¥euw- ioi bl'ilric:iye 'ba ·iIillllhi'IDda. ),iyeuMtr ,ft Sir '·Cohm. Sion" un ttlJ!liltfir~ 01 c.llk Il!irdu'.

Jgajevo

BUOQ rg

8uag rhn' yolk..

_

ecncbile.r edilmitlerd~r.
NBfuluo

'bO me.mleket h lab.. Ith.1
anHlh-

Nadjda M.m cbClvtli Orl odovbi S1atJiroo

5556 10..104
]793 1410 ,3621

3936

5392

5403

" ,.
",.

5415

3'00 bi n gelrl9 N· zilerlo Vj,e. 12 I(A.A.) ....... TeItstli!f glllle:te!ll Jilipl1iJ bil'.lI'l!II~
brm'
nelite!limdie.

Avustutya da t~~ Hit~ lercilevkif edildi
tilT

bsraber

LIJDd.,

12 (A. A.) -

Avu!-

Sli . _ ill& MaSUiil'bl

lkiilQu;udre

'229 4~39

4.164

674"1

0.56 3-33& 5676

Nazj]erin
!l-l!Ir{i'l.lIi

"uuJi Ie wer :lie: l:I.~ik

~.,indl,~ mabim hir

ut YO 'Hi.

" lEe!eri be lenmektedil".

turya Ba~vekili ".$lUluigu_ ve hUI iye bakam Baron "Ber .. n' - W [deneR'... in 24 ~ubllt P r go. ._ "LQoEh'a ya ge1-

12 (A. A.) _ Avusi i~~nde t k ..i etmi_J 01 0 Hiercilr bil.VI¥,]JOI.1

g,eJIl!;~ik birlr
Iopihm

re ilu!e

iI'

i' ~tlr

a

A:k~l;Im

uehcf:Jinde ij!; ki:!j! tc:y!.dF edil'. mil!. bi!JliDlsrdu.1l l;.il'~ wy ..liiwdk

ZAMAN
---

:- -

~---

-

-

_-_

-

-

-- -

-

Fr&nsJz
Dail M,a
O!lotAd~1'II 1Miln.al1l

kadim
eski

rey

,,1

vermeil isti,o I
Fr.nU!!llDI

cioail.mOIi. I.AdM ..difurdurdil.l. 11 I'll edt bl,..t t.rlliJllln" iII• Daedlifllt: dB • kllltil.

M.a.rtf Ba-

...alt

.. ndlll.

III la

ili~lIIJJ'ea blr TGrll; yokhll'.

.I:"'~

Till

liifl'l

II.

Yak.1r. dOI6~m~J'i, d.1I hi... Hlm",.I, '!i,i"inll!!/" c!,n,lm:I yll I:lmlll. J..,. ,a.... llll.IJ bll,OIi: Ci.~lIlItt.1ii
IIQtll.. o... i1Icr, bi, ,Upbe ,old. d,DD, !IIdebi,RtiiDluiiI LIJ I IIIDh " •. JUeII abide.1 uld. 1,1. mID aD bltYrJe.ah 'ilkr 0I.dl! CMpll IIII~ MueUli,l'. 5j"."II:O

Bele~iyeyebat"I"ip .kfil~.,.~rtisti Grib sal,glDI de- <;,arll ve ~ehremini yanglola'rl yam e.diyor idareler B. Ferdi
~ehir Tiyatro,5U bii.t~esine 10 bin lira zam
istanbul aetediy. ine bilk (l1ub miilhak bUt~e ig. idarflll .d~b:n'l: kle O!IID mUeueelenlll 935 senosi var1icl.t ve 1Ib.'lUi .. f,at but~deri tllllllzim adilmi, idj,D!llm~ cmrciUme:n tarslfiodan te tit: ik: we It: 8J bul edilen bu bUt.. ~.,Jel!'tab, "" ~ehir Medi3i. Iza .. ]arml. daiJblm'§ibr·. Be'lediy V.
I

kllDI

uDe Monzie". FraillB'da kadm me8flt~.i baklund "Ma .. ·l.lII. gazeletinlD muharrirh:u, IUDlnl II,1emi,tit I
f

or,1

Dun Beyoglunda. eroin kullaDlrken yakalBnda
.Eumi,yel Mi1dOr18il1 klil;lIJk. filM, bllro u, dun ipeldUm ar· ti.tlerindeD b~rilli )l8k.lam,., we I!rom kliUllnmak u~undllln lor.. guy. ~ekmi,t:ir. II.. Brtilt B..,·
ferdb:ilir. B. FlIlrdilllia
nliD

Sl.hhiye Miidiirl.ii.iiitet .... 'Car,l yanglDloul Da.II ~Ikbi'l anlaldsl1l1Jor kikat Ylapmakladaf
SthlUyft Midl1r~ili,KIDDden ,L .. d'ljlmlz ,maill. t lore~ Ie-bTl .. mizde. :rrib lalllm~ devam etmt:ktedir.
I

ba. bir flrk. mll!l!Ictoilii dc.iill, lDil .. Ir bir me.seledir. Poitn::ati,FermalJid BORson.. ViVIYY.m, Briyan. HerriOl .• hlj~lerLe uir.~_ tllar ve ektilde.ri toh,um mllyve Y'ermlegc billhyor. Muhalilf.let iillCliba aeden !korkuyorll ....? laif IIII~. 11 bdndll r.ln papular DQJ

.1- T.bif

r.e, "cI'IKckle[',

Evyelki geee ,ebf~mild. ikl
mllhim yilogm dab a olmu~tuT'.

(lad

UD::!lI'IlII

IIII' bllliDUDI hi.. niplle:1i h'll. IF.dtd b teubdrlerde y. h:1I1 01]1111"& lI"till'III_k .dlaler]1I dI!l!I~~. omilln ht;ril.k. IId~mir"n1.rlll de IIi ler~ 9li!!' nri. I fetl ~Olufordu. ~ilnldl fllt.d, bfi~ dll, ululu-a ben.imllui,i 'fe I,teo ,.pd i& edehi bill" tahli,ettir. Cfiokii Himi.d :riiIliij, l.allliD TUrk mIll.tiiQiu gnn.lldOr. Turk m~U_tl, iO iLllll fie,..' dijniimOI:Ii!I~, (log. k.,.. b rmatilrh!!l, ,nk-nIlJaTIIII lis;.. ter Ii!Iklllll yaPf~I]Il~ Y8.l!Imlt ol~'l7Ir.
• II .. II •

,_,11111

te:z.lilir-

Bu'n~lIrdan biri geee ,ar~1il\iin" d.e oimll,1 '110 iki dllkkAu yilu ..
ml~,hr.

tlikibiDd,c
L:m1lHI

bulu ...

H8is.lahg,11II 8eyri we ,O!rhb artDIIfI..fhgI b3lk~'I:lDdl S1.bbiYI! Mildiriyet; ~etl!l:ikat)'ap·.makta .. l!'ltihbllrabllJll.lII lII~ktepL!'rdle halta mikbr. gllnden gliDe lalta1 dar. C;O'Cuklardan ma.dll. hoc.larda

Hlllmld.lu ~debJ 11Iil'£I II 011 tabJli .fltWiliJliiDt 'DII1I1I I:dI.b~f"bm.1l: tari·
Edadleil'j me"kiilDlii iiilrtt!!i'mllllnin bl.l Iumg deAlldir.

,III

~

II

"Ulyet bOb.elerid t.b edilmege bal llrulml hr. Bnl~lal' ,eMr Mec:liliailJl ltu ",,,,bat i,timllil devruiade mfi.. ubro 'VEl k.bWi edj~eC:f!ktir.
Mediale mll.zakere

,er.
t~

Biz bllr.d. IIm."len cicce,iz.
t.rafll~daD bil'

latadau

be... 1fI:0, Ibab

b~r tepbel.i·l!u:ll.n

ornek

III1i,tlma I ~i-

Medi.i dai'~da.'l1 miilhak !h' t~elereJ po re ".:dyet tudor: Kllr8&t.'~ milesse esiDlD va~ ridat '170ma!Slriflb 1.621001 U..
ih::ere "ehir
rA,dlf hill yekoaan

o!uomak 1I:lIIlarllJ&

memDr .. 1.1'1 bir rllhk BcY~i~liJillda 8" Ferdinia DZ'I!r:iDdo .,-albrm yapl:Dqt r \Ie bu hra,d. yer. bir EroLn pak:etiwu dflttiigOoQ gi5-fmllt'lerdir. Memur~.r Bay ferdiyl.tB" ra I.l; :E.IIIIDLYIfII M:lldu r~nith~" Ie. ti:rm~lerdir. Bay F £Irdirnin, lor ..

iklli~ak'lhk

dL1°.

01- ' tel!lil'i a[tllldllll kl'll'I.i!!ic,B!lc:larlDdll,o IDIII, Vii!! ~(.c:i ev lallillam.eo yan0111' Naz8riyat Uibari!e lbu ftidlktan loor ~IHdiil"liJebUmiiJ~ kif de ),lulh,tJl'·. gor~, biilUu I tiro Mu yalJglD bakkmdl ,apLC;iinlkii hUlkul:!;u bel,er be)'o1lilI

Dlier~dt!! ~ebremiDmllldEl:

,w_

h Ita buluDmaktacLr. Bll bal . birka~ IUn
bByle. dt'l'.1l'i etle-c.eil
d

dabra oLursa

mektep!lu'

,enid

Ibir baft.

Jan tahkik.ft ". aJdlgunl~ tal .. lilit ,iiyledir. Evvlliki reee Blat iki Ibu~ukta .,ehrem;Dinde K!lr.Ib., 'mil." baU.ui D de Y l1li Y~B. .::adlde~illllll:h=: 0.1 sn 60 'yaJlarmda BaySi'D IlIr
Sa br iyenlni,n e,.inde.
ya03iD

name",

kimlema fikideiDdl!lI dol.y. bukukund n mllhrum edi]e.mi),!f:(t!giut lilyler .•,

Biz Immel Mecns~miZiIC kadmlarma girmesiDL tel."l::lin eUilktelD
",OllilaI F raD!to1. da bu t8rlil
D:IIIk:alllll.lalilu eereYIlliDll:diJi.ni

H'naida, daim& IIi:Elil;tI:r. thkfi Hii midi !D1 ka fut d Il'i mil ~lihl]l' yeo Rima ' ..... b'l'. C9IL~[lJ1Il n ~lIr.t.u

yet IEl'lIdUr~U,itiDe geleTek Fer ... diyi li,Var,et Itmj,tir. mczbl.hldalD~ 13,000 Ur8.IJ 10gu" hQJ"l,dlli ll'l l1.I.OaO 1ir.1. bUI: Bay FGrdilJm, Eroinii eft .. lIatq:lc.dllllt 20 biD 1itlill ba.i~ , ill D teduik etRiekte uJdllgu

kadar de .. yam etn:li,tir. Bay Ferdillig kaytnpederi Opl'!:l'\ct betekAn Mohlll Sababaddin dllrn Emm..
gU!iiU

dDa ak~amB

kadal' lalU .di.lec-e:ktir.

mao-

gald!a.D

!u'I-!l'ay,an k!VIIIClIDIBI,la

mi1m..

Seyyah
DiD Alma'D
linlikle

geldi
bllTldml,b Ko..
Tran.lptNl!vyork-

ya.lIIJJgtD C:lklml:l,hr.

fif bir tebessumle

l<!yredi,ofuZ.

1hli),sr k,dlO,

eY-l'~i' kendi

l~SOOOO HrUl

oiqt.y ilimlt bilyilk

11.'.1.....
d. Itll

ebedf. h1r po.~Bk mn..
bUlIIlIIDi

O.tld tUmid be

!u."hanedenJ

glib.-

ruiUl!!l I~klu!!g ciijl'ililuiii ., ..

'am ,tlnn hi'!' ml •• UdJ:r.. D.!&. atu.lla'll reEd adlit J,I... nllli tiuum!l ialeri g.i.lerdikleri

lS bin lira •• 13 bin irUl mubtelif lDeaballrdall tlea:UD edihm 'f,rid.tb:r.
~8bag,f.:de!li
"ell

,III-

bulun,duktan, loar. taDzUa olunaa evrllk 'tb.1iI.b mllllkemeliD. "eril, ..
gektir ..

!'alb rdmaktllWr. ImeDu.

:!tin

'!'l:brimizlI! tag 180 Am.eriklh leyyah gel·. ll!Ii~tif.BII buyGk 'J"B!Ds.~rui_n .. ,imdjy:. ka.dar lill! a"lIImU:1l

mil

t.r.d Tark

Olh!" tlllriJrllllin k,iliY llillkl.-

L11~lim.14JIi'A!.t, de .. ~Jd 'HI ph n.emh:e yefii lIir enr
nIIl'I:!iIlDi

.Hiit~lDa :l[tilr(lyoruz.
hiikmeti. b't.chD

Ii: itIbd!1lI

Buo1l1Ji .. a~llri

dJlIDiltnl!d.1d bill.. I:lnrJtll'i illl!Jltmfyi bilmu!liide n tAbiQtim kendiafl nl'di:tl r~.,yu 'lIarlbl.f_ iltilUiAr dOlt! iulled F. BU! itilb.rl~ Mimi!!) Iltn~I ,.Iah _rk_.. DI'U'kt..,~hl Il'lll¢.l.k -,6 i5riIJlfik

h,ud. b - olarill" alb, bin lira tah'lut kOJ'!IIIlk me nUIli b"h .. IOlmul iRI de daimf tlEJ.eiimel!ll bga,g :reddelmittir. CinkO! Mezbahlldalri klllDIlrtdan. iltifadl!l edi1erek bunUD bil" YU!ridat eabaa haliDe goiirlhDelit &lediyece mubner ~- de henlib. fiiliyata gefiime' mit olm:a!IIDdll'D 'I!ne:Umelll buao

KarBailll9

mUel !.lea5111l kllD

HI!.lmemit ytlni bir gemidU-. St·YY!libl.r fehrimizde 36 .Blat k.aIBclkl~r 9\C g1~rtUeCfjk yer .. Jeri "8 m'll.ze!eri gllecek·lerdir.

Ii.

1

.kendiDc ,atelfL llindirmege ,aLitml, ,. Dn1'1'.ffak ollllDIIUUI bulundutLII i~ig ill ·z.amallula . .te, bOy 1lm,Il,tilr·. BlI Ilr.d. kUVY'DHibit k:lll.laye! es.hii~ i-dn atet sliratJe ge·

Itf.aiye ge~ haberdar ed·ldigi. l!f:ja, ge; geLmi"tir,B'II
niflemi~.

Ve ne yalan loyliycyimfmeaeil ibeD Ice-nellini ,imdi bir a r 'I;vyve'lki laili,ddiJdD :zevutJI. hanmli Tiirkiyeye balkan bi!' FraD!lLZa beazc:-tiyonnD.. Ufak nilibeUIi de Disa. k,. dlDlunt .dam yel'.ine, ge'rmedigi FralllA b!e:rde in tu_ha-· h~a gidecell ..•
IIJIIiUlII-IIIIIUjJIJMI,.IJlIlllllUllllllllllh

I.rad .. ev tlm.men Y.II'1lmlf WI ate" biti~ikleki Bar Albmedi.n
CViDiI

I'nklli.b dersleri
8ay Hikmet
laln1.1i1
k!!ll!£ere,rI
yJIlI

hE,.iye, Bay Abmedin

I!I'c~mi~tir,

Universitede

••

c..n

,1111"1'''' iii.lflU'II.:i,nIllU

lllViD'"

dun h.arb esnaslndalu dahili hadi~ seleri ve memleketin nasI! payJa,JJldlg-IDI anlalh
dltlilleril1f:
1I1!111i1'~UJDdil

WIULIMIk eg IU1""'''!I!'lJi: .i.D:lln:lilr.

Bill 0 tlllllll dlLh. nice .. Ice Belediyeolo Ar. ,ok ka.t'·L....",.,,~ ,.JJu, .Diu DiI:IlI .ICl'ltiJL 1lh.rt41 &a!-"';:"~I..hPIII"1. fC) b]ltu Ill'.ibammeg wall't . • 8 !i'I:Irz ,iiJU'eH~; yrlll Y~DI lB· iii Bb M'&!Ulliil korln IUDllbr.

............
~6!V

e..li.I'mE,tinf.

DU_9.r:lhkl:i9.- ·u;lju8J4_~:::--.~~.~"ifii1ii~~. ~d!:·. 1.""")1
Illy HlkmEit. nr-

6nivenlt>e dlJn III.. de-

!loorlll

derdi

~uif ~

10filidere

'U

b",lberi .10m-

,.11.
hI'

miat~l'.

da D d!llrrb:.

leJenkleriJJI!I

.riUJeme.'IJol

caD"'
If

MULhall:: iit~e ileldare b
IIUL a

editeD
.Y!lH

811Y Hikme"

e:zdLmle

deml,-

IiIlUlII.I1UI'lni'11111I111l11III,IJllfldhIIIIJI.illfllllltI111I1il1111111'11

iht~yat e/rad
la1r indell : 331 DoglUlJllulann i1 llm.llna bqllil'lll~]),br.

Askerlik _.......,,_.flf
EmiaBnii B.korlik fUbe.iiiRe

m·~·en!leselerdeD D8ir'~'la··c."'''''''·'':;'' U varidllt ve m ea.rifatl 113795
Uramr.
BUJIIQii!!

ytDz

aD

bi.a

Jir

rldro ve
Hrllll.l

iliiiiemaLard:iliD Do1r-nilicize billelill den

Ii. allD.a 20 biD.
!II

3311ileri davet
yok·

Aka.ff H.li~. $irketha.y .. riye mieuueleli'Lmio ""ell"diii biluLerdeQ 27.595 liral. Bdcdiye ibiil(';eliDden yapl'laclik mu .. aiVeDeUen temilll oluuDI.ktadJl'.

tir lii ~ u .~ Hidiloll!ll" ilj:ig.de ilF n d1' hidi .Ied ICfkil .denler YIIr" tI.1' bUl:ulgky du!!imin!e iii bidiselerln hidiJuJ~'4Ii t.r;lil'~ oliinllllifillidill! b.hledllllt!"tiL, 0 ..11:1 I Dh 1u:I,"1I'II tOI' 1~lu OUfLiIIiJRUlli flllr'lmdlllll!l 'l1li.:1:111111, Ar.p'!u .. 1i~[lI" Jilit-li1D11! f.tbinden 1ti!l blll'iI.,A SQ. un J.:.Dl!!hnllll .illmlllll!idll,llbr;ri l[li'iltC!l'e Anp[IIII'I!1!! ,fuLl alllud.F

milk ,iifti~ HiciilZ i9<Jllullerillii IPb !!III.., edln, Bill ~urd ~e lII'h i de "~lI'kill ler,l~ ber&i:I;:.r ,glm 1'11111 ur ... h old.u~unl:l ilIiIllIi In we halk b~D'1
lI;ul'I'.IO.d'
.B'!!lllillll IIzerin~

iii' '1'.

Blb~,iaI b&il1n ,ere geJ'itll!le .. lillU.li 'i~i'l1 "Ie uihayet bu iki evi bUfl.i!lfIleo ytktlktBJlI SQDr'lI! yaDim s'oDdfjrilebilm~tir dikkahi'Z~ik~e y,angma lIehebiyd vermi, 01010, BayaD 8d\.. rif'e zabltaca sOl'gu_ya~.kii
din

Een ebi di I der sl e ri
,devQ,m edecek
fakiiJh!I,er lOon. Sll1lf I.lebeler-mil!! hiriaci -""mest, ~ihil)'eli'~1' enebi D den.r;;roe ve ikiod omestriD .,l.~gl';:lDd&D Ilib yeti 'ka~
BiUUll

Uan.,IIIlI,

r"

---=---+~·I~Ti;;;;l,.

i,

olmu,il:III'.

Her
rBl'Pihrken

BeD

Her m8i· balloaill .3·:n lUerfe ihtiY,Bt flf .. ... dlnlD De glic.11 ~ubcye geleakleri aahiye mlldnrlaklerille Irilmrilmi,tir. 0 gl1nlerde bell''' 'kes olifu bOviy«!' ciizdlD~ile

,01.:.&£1]1'.' ~

ilk ,okhlllDa1 11'1 iih.tiYIt: teEI'DdID dEli
yap.lIT..

935 y ,ldat ye mal.ri'at b8t~ui 7434D Ii:, • . olub balunl 11779 ~~r8'1e1c'" b
KODIeultU'II'lIirm

diyfl bOt~u,~di!D ·y.pdllle.1I: Y.III'I'dtm~a tellllJiEl edilmekle IDeale

2500 lir. b8iri'jih!D "'!iridat eLd. ediLmek te·dtr. ~ehir Tiy.b,loUD. gelince.
IOu mil9SI::seoin
It.uedl!!l11

ihtiYi1t efra.d'l liyrltil .1~erl kliit'l.rj~" ,ub~y. lelme]liD.

153886 lira olub bunuD 52886
edilwektedir. B.~.d.iye 934 bill'
Lira!!1 baledi, e bil'~'ieiljJ cleo I yapda,eak mU3.ve-neUe·o temin
~!ljtg,

on.

bin

bilit~eli !C'geo ~ira fllzla'lilc

M,ekke ,erifj Hfil~yii'ii,g 0*11!.I Albdul~ ...b Lei. ,Imdi .Mnerll I ,eriM !!I! 1110I' Ldl,. K.hJnye ,e!dl, bgrad.. II1Killi1 kQmier~ bulwDIlIIQ Lord Ki,flu'," 'II t:ell:llfte kndl.ll!l,d u = Io_ BIJ!llm b.bam 'muhttlriyeli I!Me etmek i.broll ~ O.nlll ,,, ..Giro ~d.r IIIt.JllIil?!I 8'0 Ina-iI"derilQ I:fi.t6n iiiitedlilc:lt1fi ,eJ IDlduUl .~illl LoZ'1i 1Gi,lllir A~ duUll!liltlD g:8alOnil Il'l.. r, k yedll:i,~h'iilliJjif\dl. lIu IIUJl'et:ltI IDilliz1errLa Mekk'i ,um uyu,tt.l1:ar. BUild.1II
1I1I11~11I1'1:llllnlllllll~I'~lllulllllllllllllll

1914 iIIdrab."Dd.

•.blil. k,B b.i!lltyorln. B'U'Ilr.ilRIl O.!m.nll Impratorh.lgu 'pek: ,BtM .!.:IuUe hila betelr Cllu~ol: lilfil! d.~r.D~JO~. Iki n.en iluidliIJI""t E.;'l:iIe~ i '!l'II k!l h!l'" ru~r'. Ihrdll dU'WIIDI~II'-ln Q"'m!!!D1. lm,u.e,.tO!TliU~ .. nIUi :la~I,f du~lirlllllek L~I~ bill YlLIldiukl,81FI Vlllre1'l!rd~I'[roo •. meDlL "'Irl Ara.b 'li'a,l:iye~lerind. ,1:111" yOk' flllrk 'V<il'dn. Sl!rif HUlle:pilli n ba,k A... b bft,kllltl II'! para -.hb O11l1l!ll!:!!11 IWP-IIIF!II.lI:o·rlu,tu 1•.,bID~ k~lkmallli'l derlll lIl.okt.1 IDniUUI." dlllD IIlI'lh Ih!llinil!lW~ r.l<:lII!t: U\UI&~ clD,I'IIllleclt'k olm.. l1li IIId'lle:dle IDI1U CIi!! lI' 11111,11" i'!b.

lllrilizln

T a hlC-iit ll"'t'ilU'i. tWoc::kledi,t" KlIJyumcu~ar yan,glm ~ilt letll Ku) umcula.r i~iDde.. ki yalJgllll geJ,iu~... Bill Y Elgm bir,ElZ rlikkate ,181. ylliD goriUmekte ve ,esbabl d.rinel!

hlliri ne d:evBI'IlI La,rl lkarl!liTJa ,ml.ftIA
I

-mkiJab \Ie a,k:erlik der:~·

lBu selle bu proi'l'liI:rmmtakibi. im~.An dllbml!lde gOI'ii1mflmekted r.C;ul1ku !;j.@uu a,lang'lC:mda b
,dU der,l,eri progJa.mE bir sene u'leri,oc tI,k.im ve tatbik edilmi~tiF. B'It haU lIlIaz:arl dikkalt:e .Ian
eCElebi

ra~t., Imaktadl'f.

"iI'

Sa.d seki1:dc i~faiyeui'lll telef(lou -r 1m]" 'rar,l i-riode yaa.'" g'I'D 0'1£1 !Jiu ba 'ber ¥clI;i 1m~ tir. Cil'i'~Dya. gireo afsiye Blt'a~ z:5z!eri kuyulncular i~i!llle hoI''' tu m~aru.. \I'll' motopompll'DIilli
lokmul 'we !!6nd"rMr: i,"ao

Gil de rilierinmn

eca.ebi &iime.ltr Dih3.yeti~e 'klldiar devam, etme .. 5i'De ksrar' veTmqtir.
Onwvenite bu &enelik:
Hdnci.

gi.

;ri,mit·tir.
YanglD!! :k,uyumc.g Al'tio S ., ,.uihaR Efendin;n dDkklnmdilll'1l

MoskoV8

atelemiz
(febri. valifeli

mil,dl!l buJ:unalD MO!lko\',& Tin ... ret ah:,,~m~z Bill)' MuMar din
Mosko'fl,adllkii

Bir' muddeH:enbclI'i

~iklD~ bul'lJlbmailctadlr.
kiD tlUDiunen

BIJi duk ..

ba,ID!II

y,!'ulI!lJill:da ~ 800-

litmi,tir.

IT

111(11'·.
ErmDDUe:n

adedilfin,

Ij!II,rht~1Ji

1!·1ille V'l!r~lmeleIrIJ,dl. nUD! ieln ~I,.a Iflylel" ,.pbl.,.

'ElI'mellil~"IDIII-

Ermeilll miUetil,

euiler., b.11' 'C-Gl.: Ndiee iItlb.r~J~e nef~ 2el,en E:y.III!I"

ra. a~e, Ib~ti,.i:tindekl B. Cema .. liD k.uyUII!:I!:14 ma.gnuuulI dOli ge~Uili Su dukl:5:_ D~D da. kIsm • iEIUD~ ynmJ!J!h'r.

Nobet~i eczaneler
S'D: C~"fQm6d' gunu gees •• tl,.h~:: olanlar
(i,ALA.TA, HQuJin Hlhn{i i [K'oprii b~\1I.ndlel· ~lSLI, I'\h;;;'ka e,n.lleli I.,M.,.. kadllill, . _ TAKS'IM, EdlilA:ru.l eUllle.1 11
II!JUD nOI

Il~ll!:re, '1ulrlb&D o.1I11u",'ur.

ftfaiye, ate-,io d.ha ba,k.a. yer'lefc . Jrayet dmemtsi,mi te...
bu

D,evornl '1 inc; 5aA:Uetle ....
It

WiD Itmi-"
~IJ

un~.I'le hit' Ibll"

.11.11 i.i.Lill.ilLillnIII1JIIIUnl!llii'11Uillllllnlll~L!Ii!~"ll'nilltlil!:'!IIUllh!:'li~(IiIIUlnliln!I!~IIIII"'lIld!"

2' milyon lira
Teleskop'U i~in nekadB!" para lizlm
LJadb8Deliae let. k,op ahallcaiun ,I!mIfbk. &.:q"bi, Jjr:k-etler~e )'1 pdan 18r~m~'el'ldo bUI .Letia iki mil., roD lira!!,. mll.otAui_ ani. 11. .
H!!I!bu~ fUlldhanelllia . hliuh tlu •• dar par r~
l,lIr.

Oniversite

omveurlUe

Urllhk Billen. on bin lir. I: .111 'edj~ .. .. ',!ilf". Sulsr idare ll1ln blit'!ri:si benib h.a:2;lfhl'llldl~ a k ta dE,.

'bu, m lieslllleleYll1 4241mJi y.•rdl milia bulunllllUfhu.

$erhle, =~===il
Hendesenin zlddtna, olmak uzere ,siy,asada iki nokta RraSlndaki ell kUla yol. munh pi
ha·thr.
~e,h ve izaA·" Bu iiz M1'Qz, ""Td
lomdsrnin

k drlkkSn "lInd1!' hllde tilSa-

I

mamelll sl5ndn!'I!!:!!(I,Ulir. PaJig" y,sn,iUlIm -sebebiDj ilh. rtl'bam 19tiie;evOl!b il]hQ!l alml~hr. Tahkika~ der.i!]J~lJtifillDek-

IPlnt"tad .. I·
)In I!!ll%!'i
~l!!lIi

BEYOtLD~ DlIn.lud .. en...
Bllrlllla'k" eCUilnut

kill:: elmq kUYlllmeu Artill

10,1] I[GgllltUlllf!ll!Hbl.

[Veni,@hinlt"].
U.lk
j

HASKOY,.
[HlIIski:ijd ..).

t.edir.

Sar:k hattl
Tamirat bitti. ve' ak ...
tarma kaldl,flldl
TII'.kYllda 00 IIU b -,mUt yDllludlD bOZIIlI.u, demiryoLu kdmL tamir edilmclde idi. T a .. .mr,lIJt dilo bitmi, \1_ '~EIldiy, k.dlllr ,_Ikt•. rma. UIII gidub. I~tellll b~ElI'r bu. lurelJe, lft~tI!,..
QlIUII

----~~

.."...-~-o---Amonyak
I gon.dt'r·e c,ek eb:..
10-

KA5IMPA$A
IIlIl!!Jj

Qui ~S..keder].

Ie .lIId!!ikebil'deJI. EMLNONO. AU! Ehl&
BEYAZmT.
C..:mU

MI!!Ir'ke:z ccn~

.~.I&-

1I!l9I1D~.i

o

&0

$im dilik han vfak tefek • 11t!er .alID .Iulacakhr.

.1.

un illD bu telelkOPUII aha-

iIlI"

D

ye.fml!mekt~dir.

.'bill' ' dilmi,tir.

eller. 1815 VigQna ko.n,,· lerintien SOonrs 'flni,l'iyfill tie idr me.dek holint al ..
ffl,Qia 6a:l!ll,yan dip/offllni.nill e,al,h :z.ihniy,,',i, gtJka ..

Jmp~ ~'ab.i9B.si"i i/ad.

oMmiUiil'l le,i" alllnda lid" la dolam6a(;11 i~ler' gDl'ul .. df!l' lIo/ddi,..

d6,"

IBe~ediy,e MaYlsta A'vln""

[ BE'II~u rll~'11!rda ].

AL'EMDAI;

paysta
yak
gnk
,h.¥'a

nDl!ai [AIT11iili'"a ZlInrlii

KOCOKPAZAR
[lrYfoktl:

E;iI'~r Net,et ecuddull:lcl.l·
]1, ,

Ye~gL ee..·

Hemlt;setle iki lIoleta ,prq,mtl'n.ki ell I",sa go I.. haUl llIuslukimai,.. Si'yllsel iii em in de ,ise "QUI m iift til'"

Karl!iaia~ Plilf!s!lt!aeaiDdeki
makinelerinde
Miit'lIh~I!!I1 I

amou"'
I

kim fII,eT/c.ud
S'n 'un.
I

olmad~i' ilin
almole

Konservabn ard.
kutuphane
Konl rv.luy.rd. hu ea. bi.r .kiitQphaDo tuudilme iLal' ,I .. ,bl'r[ml,hr. Bu kOWp.. • , m vead lrit!lb W. l'ff. !erd'fla b. b )'t'lli 'I. 1i.'1d biL IIIl11lUiQ I 'rb 1'"1 'Ink mUlikili:. 1111 atd el~rle:r IllUn IJ~l!Iillc.lkhr.

l.anG'.cQiI:

.re/d/de

a;u:dan

yol

l-e~m.eio

b ,i IDlflardJll'.
l

..iii.: kaipiEr,m.am.a1d'.l:I",
:

o,i",."k

Bay Fuad KOPl'u1ii
Pui", 1ir Bay FII.I.d ~iipl'
PIIl!'I. hlynlJ rc~e.aiDi

IDQOq BJa~'t'e:rlte IDdie "Tirk ellie,b .. kkmdll t i ko .. f6r.aD ge-

bUlan 'I0'k deii,mi, lie (JI'b.k sigQud i~le"ill IIi,. jki malllJgll , ... z.ibniyel len. i/arlfJle,le t;e'fl,Umesi imkall'l .IIaricine ,i,mi" 0"-

o

mlii:nhonigi
%e; Jdpdmll5l

ZQrurl

"at'~'

olmn,tuli". Bp ,0% biro 'lied~
IIJtlmgelell

ol"'f.alk ~1I,ma.IE: O:l'ere bcLcdiyilll iIIl'¥I'Uplly. taJebe izamn:!- kar8l'1'erll!!li,tir. Gogld.e ri leICe'k,tllle: beJer ~~i.DM .. rilla bill' ~Lh!lI'blJlk.a il1!ltibll n l a~la~1 k ¥,~ ib'll mli!u!! ba!k,aYJ kan~ filar Hiliii'. D Cia avru'liya gOD dcrilut klerdli~. ~_.,._

.eulD!

KADIKOV. 81l1ynk ~~nlrnl [~k1 llk,t'111!J cad~ile.l,od~1 JI, O~lu
i [Y~ldetlrmelnnde ]1,

$EHREMINLNDEJ
Itlcltl!lIl.el:l •
ZIJ]ll!!Ili.

A. Hamdl

SAMAl'\:' ADA) Teofllllil KARAGOt"!1JtOKt~

.itfu.d,

e C1!!allle III.

$EHI ADEBA~[NDA~ Auf
I. I[ Y!!Il:dk., da

.

ec:r,III'lIe.l. m I

bi,. lIuihfl,t ti,lmakttfll zigg· dfJ hi,., 1r.ali go,ste,.mekl ...

rilla bu c. II:t.....

~:r

fl!lUfUltik.

Ihy

FY!D~ KOp-

dir.

IDtbyttilllllll

PIIlI'iu 1'1.-.

~a511l1

ill

",,'men.

rr.tki

lar.

ZAMAN

S~ltrlmbclekl .M'ilbCllill1i1:1 r bi'r·· hti 'diin H..lkui'ndl:l bil' i,~t'im II! fj.l!;dect:ktl. Elwtll.iyi\lJt: Ohl!lld'IQ".mdIlD 'i'c.Umifllll'i 9' Ma,t·a b·q'J.rllmulnili. bra.,. ",erUmlw;Mr.

Miihendisler

Birli'gi

AKSARA 'fDA.

FENEltDE.
eid.

'f,HI Imettln

J.

Sall'lDJi

10:1-

.c-KeD D

"IIDul.
elt:11IID

OSK.OPARDA;

Oilier

.-

-

--

~

-. -.

.

-'

- ---- --..

'.-

ZAMAN

'" Ih.tlyar
Evveliri

.POLISTE

bir kad In .·Ir ca
Diyarbekirde ..

daha 'ya'ndl
Ikurban

K.u - K]uks - Klan
B~r lI:",I~tlibl ,.:r;I,'Uf
'Gi!lICID
I

nedir?

Ieee bill' yonmPl VB ~a91 daba olmlll we 801 ya.. !lmcilli.bir kadltncaiu ihtiYolltlLz...

I'DI'dco1'4[1.. ~f: 1.~ri.D &1rl K.u...,

Klu'kl - Kt.1i n:1 Arnulk ..d y.,'fl.il ibSr t. klJm flillm .y~,II!IlJ'dl;n hlediforl.reil YQl.lllrl, mll.'kt,~e'1'"l ... IlIJtimlei'~ "ok hlb.' 0.1Ii 11111 adamllli merak

"0

C'!:'lIub tll'k:e1e:rd'en 'hl!'r'bil'u. 11,1'1 birr .IIUlll1!l'It !laYlhyoli' ... 1 O[lUI'l bl" 1 tn'r.ldtt .. bilFuk e] derLul 'r' 'Dnnnl'n.1. tlltlf.'" IiiIII' memur builncilirUlluJ' D ,duo KUI!;ilk. ibuyril'lr; '1IllJhi IaUlin herlilr~llig b~. nld _ ,tb b8yLiIl tubd .imlll~ bl I' me RUllii' Luhmd~1I' mtll.k
lI,df!UJiI •

IIg-ma

gidlerek

,61lim

derQ(e.!ilDde' yanmn, Vii! hillt·~ Ihnneye k'i:lld~rllml,hr. Vakili ,Syle o]muJ ~

Go~menlere yardnn
dagwtnn til'. Hil1liahme:r kurumunun gOlfmenlel'lc )'aptlgl 'bu yardlm ~ok ytrindc VI! tam, 1:81 rna II In d.ad I r.

blr olriim' ~

Grib goz,de ilti... hab '''ap,tl!
DiylU'b~"il (Husus!i)·SebrJ

Ortalkayde Egki TUrk lokalinda 16 DlllmaT'o.h evde 80

• ttlm. Ih.lDlI.rr g.dir" I!il~ r,l.. II! Iyorum. d

III:.b

IDle.·

Cevab
lu um~yc:tilD .d! YUill 111:-1 !iii K,klo ... 'ui!lh~!luiillde<m .bnl!l1l1i:lil'. Bu jiililli umi:Fi!I!t AlD!I!'lI'iki il" tlkllt bilirlhlgde:u lonn cCll:IlJb oL..
It.lel

(lolllrim 'bu, tllnm t. kUltl,n huludutUIlIUi gor .. dQllle.~ Ie-in. h... ~~ml,~t~ tc.~.dle liUum rjrmrii,ler. Mnklr 'ilimllf~1 Uk BDce lSfiS ell! ~ir' kl.Jliib ol.ralk .,.acud!e I"l!ll., rnClI. .Dab. IOgr" .dd. bir rJdi ~;I,"It. k'U ntl bllliD' ~ldl, 'Cl!miretia nill:aDlIII.melli 10D dence lid. IIMul,
'11'0
1

,.11.1'.

o

d. teula.
IJIO\.

etH
ku,1

Hiiuh 'iilkelt:rde'kl

be.

Il!llcit~f'! tlitllb'd.rl

hUllum'at:

CEmi)lIJ!l'tll~ rl!'lllell'lllIIB ~8yh~ kQr§ l)tlJI[)j~i.imler takm klllilll ma,kliliI. 'I'llf.lI~ilui 8,tklulmtik ,,~ ~D1i~iira 'l!!1I:'~ 11ldR' i~ "Ill d!l!~ If' l 'ill! ri,ei k~... Viii tl~:r k.,I',1 1111 i. I buhJIHluk~.rl hi!!llmi 'fil!rOD~~l!. Bu milk adll 1i:~~iliiJ l~illJ -tt:miyctfl mf:DI'L{boG~lIIl1L.'r, Dam~YI' ,.phk~. k'Dl'kulii 'InLlklilllll' hr, ~ yih:I~!'in.1:! en !Mlr~in lin .k, I~rl liIIkuto •• ve "lIcudllJnru kBJI:dumlll~a kara:r "'''':rdilkl,u~ her IIIhi yeti. IdmaoJrI lez:dlrmedeD iwhfl. ~i!lIl!!I'''

I

I

lerGii.

A_muik. ,iii. 18n~18J2 den m~ b~rrrl] bu cl:mwydlifir~ chll1~mak i'fin kl!JDunl,II" ,apll~h. fakl"iot 1915 ,dfl 'biJ tiHI!i)' ..t y.el:Ii,dieg tiil"!lIcii "Ill tekll'lll' bllltdn Amt!fikaYI k.plildi.
ymi

Ti!kirdag 11 (HIIII. Mo.))la,1 rlndl ... Sayan Z~lhll;i't olDr. E"velc vii yetimiz mUlillkalmImale:·.uil~r. Cecil!! ,IBllt 23~5 ta da ki g6~lIILeDler, HilllJia h!:1Joer dl~au ;~lkllllllk there yatai',I'II- I .:eDJiyeti nllllrafllJdllllD lolli'll e~y!!l dan kalkai'll Zibnlye, bil.'srailk II d a,g Itil !lrft Ii: Jill rclllll'Dd g, 'b1il~gll1lllll... ,lambli.J1 ~li'il!:mElIk '~~1iJ ki'brit mlllltur. Memnu'l1I~yeUI!II oireD~",km., f'akat bll Ilifada eutliR cII~giJIIDi.z:1I!i gore by yardun ku .. risLl'Iide, hll~Ulh~f'mllll,'l Uf. rum,l!l ik~nd defa oLlIII'l',ak rll~e,eyan Zibuiye" kegdi ken·' mIHII,u;mizin biiyilklcriDc 800 d·'qi 'DDdulrmege JUi"UI~mll adla g;i5mlek, 370 yelek. 7S0 ~ifl mUlV' Uak, ohnDDlID~'i ~lIin ya~orilb. 35'0 d01l11 15 I,if~ po\ig gg kel!lldi,l):j okagQ abaah!: ,Iu.'1;'0 kl1~r.kl.eril1l:'; d 30 kahn reti~e de 'bUiilibiiti,JD ibtiyat!Iz:1.t1!!: falbil.9. 75 f.nwIi, -1IO() Ut ~ora.b, ~ gil t"u'lmi,~ir.
.,I.ad, )"eoiq lerin]

mil
RtZIIi

Lie Alan

b

mURvioi

B. AJi
"I:'"

Bulg FisteD

ve

Romany.
bu'u ..

I'ch;liIIeol'er~lIliD eUeriBdc

kaland i- grib ba~t!!!bimI'llD .Ii11'r gozunde busu. le getirdi:gi i!.. , tiha b D dice ...
!lil'lde, ameLiyail:

DaD BUWgB'I" ve RO'I'P-en paral, .. rmm TIDrk par.31 ile dleg.qti .. i~ig viliYlit t rafuullag v ki Dian te~ebbil~ Ui:urjne. Iiraal B ,li'IIkasl, Ilmum .UdllrligUfJdEIjI \J'ili,yelimiz 'liraal BaDka!l!JI!I. tebliga.~ yapdml,ttr.
rilmeti

Y p'llma!lD&
raglmeD kQrtlll"

L allnYlirak

tt,'ilmler~ Bayo'D lihllj. ~Ji!'!:iV amev rYBnan e'lbtlle. lor ondurmO,le:r, poliJi
dmqh~lI'f1tl'. i~jllde kadmc
glZl

r

F~lI"yad

VI!! i!ll~~m ..

_uce hIl5hllb.aD'csindt,t'cflllt
c:bni~tir.

nY:..

,Japfl,,'

turi6irl

IlIdi~l.r"d.. H'"
f:a~ .. IBIll Df,Yarr:6dir Li.. fogf m II'l2ll'tn r 8. AU RuQ.

I'Q'''Oi'l iltil!lQ,i/I

6'00 dotl. 1300 metr
;;ift potln ve 70 ~i,ft

1!II~ril, 30

i karpiu

d tJ~ ilda. ~lh~I1l1d. l:iDe,ler~D n.ufu .. l\Iou klfmaiLf, l!]uclltoJi'l~Hy •• lulu In'Ir~'ID.lllnn. 11:.11'4111 elmckti.
C~ml,~UDJ ~.IiI!limDd& bUllunan C~lI~r.l G~:lril';cod'" bijyi:i~ IlblrhAI ... Qo.".011l1 tAllf(ij' n eilJ'Du.b Olklllle... ra hildimdlllFl "l'lllll'ordu. Ct ii u b Qlk~lri'~fi !II d~ d Iii ,1[0' :II'GlDmiyen Imp!!<rlltorllJllt .. fly.

din teln r art.,..

~Ik~

b b rdar kryr
nlU

m"pD~D a~bc:b.I, umllllfU hll.b I1r .. • I~Dd!ll Zinetledill bi,w\ju'k 1,I.en -1m" mll'ar~ iliLi. ,Hele Z!;l]Jcil,uin bl!llm llIiLu~:rl hrm ub'it olllrilk "'.zli~ 1[6rrn.f!ie1'i, b:e, .. JIIIIl'I yenlden lbidE ehdl~J:ldi.'mi, 'Ie ClD'liUI i"t'ulCI bUi c:e· lID~yet t·e'"ra.r faanyi!!t~ I ~!tmllll'tl r. nu I 1'.1 rd. bu cemiyilll ~I"dli: k .. de.r f...J del1idir.

Zlblta" feci Izt·raplar ne:)'et k~ld'lFml,hli',. HIII)'III

ba'9tab·
tceb,..

Yen; imalathane elektrig,i i~ill SIT/QS su/aT'1 musaid ,goriildii
Si\r3.S (Hu"lu i) ....,_ JI~a~Y'OD c:ivarlrl,da l'I.IJIII1'UIIDI!IIJ. lkararillithrl" I 1:80 de.am,ir' aliil)'"!:: i VI! de: liD ill" k'6pril jma.latLian.e!llil iGln diirt :Y~Z I beygnr ~llvlletillde ,eLektrik 1!Jtirual edliJelb,ltcelk 5U afli!iD!D11 \le yilipllag ldkikat netic:esinde S,VIli5 akar Jliu'loarU'IID, bill ilia. mli aid oldlggu ,IIOJo ~tim

RI2:a Ala IIID p.e k D c: }la", 'Ie! bi~ iimid ,edUmedig-i hirr llurada ij!i;im& berkes· mJUteta",

rll!

ta

!IiI'

'c.tmi~tir. Cennui, biUilD mekteplertaJebe mu:aUimJeri
hiilJl'ij~dl!ril1itD

~ehrlD

i,liilillkHe
ile k:dch ..

mu::iJedir.
~!!!!!!!!!!'~i!!!!!!!!!!!!!!!!!~i!!!!!l!!!=-""!!!"''!!!!''''''!!''''!~~~
1110

buyilk

b~r kaLa.bal1k

w;olit lbi.. r PUiillhtr MelP~i

,III II r~!lJ'a.

.r.

rlEo1l.!ll,! Ma!l"d~nIkapu baricillll,de..

'Wardlr.

hlnD11:

,tt"

ki

Sivasta betoR gol gapllacak
vilaydi~i!:i ~~vreliyeiD ,'oUall'LIli ,~imento He )'.BII!:U~J[[]a!HIili. karar vermi tiro Bu karar ,lIDdiiJik Mrika~ )'olda. lecriiblli lIDabeyetiude tatbik o~lJIInac3ik VI! myi lI!ieti~eler verdiigi Il!!kdirdc pt:.yderpey baton yollar. te~wiJ edile ..

Siviill!' (H!II. usi) -

VHiyd

Medill,

,d.efntdilmi~. me .. urn.a 'mDte:addit ~eJeDkJel komruimluftur. Ru:a A~a.DJD. mp.ZUI b3iJjoda lin mU;lV'igi VI! lI"iy,u'ye fillJlaJ~i m B. H,ug,rdi Vfl S0l11 ~Il;n' m talebeiiaQeD AJ.iI ,"O.g aoy1emi1' 'oi"C ora.da. b!ill!um,<lInlar RbZa. jcin ag la,1iD 13 rdiu'.
lIiIi1eitar~Ii'3.

cektir.
Trakya
kByltlt'iode

Beledi ye Medisi in-

I,

fisah etmi,
ELhiz: 11 ~ Vil<iydimi% be· lediye meclii!!inin asd ve: ye:,dek p~mll, ve bir kJlmln1D da k2l.,; Duni :!Ieb~plerd~D doliillfll a:z.ahk bl!lldan kwlQl3:dJgmdllll mecig in ..
etmiJtir. i~lJanDJD ~ogu 8i2.<!ihktan, lil'liIIl-,

Kultiir derlemeleri

iff.a.n

Be:led~ye Ba,kaohg

oa .,iliyet
IJ'.

Zon,guldakta

Vi/agel

5e~lml

••

JmektulPl::'IlUI1J bakm!illk tad

Elazizde Vilayet meclis
S'e'C;lml EJiziz 11 "

.

z.
VII

lIDi me€:lisi se~.imi Mtm~1 C. H. F. illllllmZidfer~ mlittdwlkslill .katI mll_,lard~iI'.

Vil- yet Umlil:~

OvacIk,
4,

ilzere

Merker:

«;,emiz:kezek, ka,(hn

k

~8maT1mdalD lJil"laik: iiye seci1mi,tir.
IUdllll.m 1111111111.

Mad@:D

IIllhlllnnrlltflillfllllllllllUlIJlIIIIIJlIIIU'IIJIIIUIIi

Tun c;ta n V(jcut~ar EDDIE CANTIDR un
lP'e'k etl~DellU ... I!.zib biJr .ii'm.ili ~

To.mumen ,erlkli
ZoalUldl.kt. Sa,I ••• ei: mlnd!!I:!!l lUlU. ulQum' 1P~I'J!I!t IItIK)lIE u'Iim'·. de yaplllllllhr. Vlli,et; mcdil~oe ,,\tad.D lu n,iIlDil ...tibu !!~r'.tl.e rne~Ii..h!i lcobirliler kld'u kl!lyJOill!li'lojfe tem.l~ ,itdil mi:!I I lij:z iaillllldfl tu. tUllmYlhlr. Rfl.mimil ZOlll[lddllk, !mY!:!:1 lI.. dmn~ulIlIllII re,!erinL 101111111II'UII IlGh~1811'1'D ~ KOlter I),·or. rff,,~ Se1{uai d'rif,h.IIBldlii ,l\1eh· Itkii)/'!!1 iol:.lk.1 edutitin~ ald.i:!Ill ,.Iklll teuhlll .derek d~di, ~i: ~ Ne cI"dIIIlQdullil. me~'bolllliuJ. fliJn kl'!l kim? e.rgll!:! menlen~n oe o!du= QUlI,U pll!k illi. biliY0riUiUJJI'. KD1:flm btJlIIlII .i";'1:;1 !!.u kl~~iik k~Z:1 ddilltll. telhl r etmi, 01 d'u,t~DLlauJ 18y~tldi. - Mel~ilh.t Hal)l,m 1i1'lo!! n.e !;I LdlUI" b IIlIl lqe ~,~i IIItIl di,f! bi,t. b "hnt .. 0 .VGnunlLl!l1 Bur.1I IIrmaD ilIj1iJade: blll IOiibsbll' IIk,.mllliida yap.yam· PI:lI,z" rean:d hih!lpl,. kUlllu,m3t!!J ne IGz:um nr? - Bnimlfl ell lime S fEet SIli"
IS

Giil'el lurlal'
Jlbe'len: ~.)1'I!DI Ib.yrel

BABA NOEl. ve unkli Ibir

.de

SiLLY SENFONi

Karpuz Kabugu
Mill; Roman
42,mlll',lldll'D'lh. bkat 19111 lii'ylr:diti .!!! hlllllmi ,ord"". Saff.t. S Ilmi lin ~rn't ka,lIn. .~II;I~tlg 1~IQdt'1i le,elll d ... b~F j'DIu. tnkibe b.,ladll&lI'. Bill dUJol lIeaUl'm~ bip .IlF ..ttekfl,~lellll. bRJOk bab!r!!l!ljlD~D d~"',lIl!rlllllrlDa ~k clIBI' glll:.. meld:~ idi. YGhJII1 b~"!t. duur,d. bllll.~., Ii Ii !'BlJlik i~h:! Iltr kilGiik 11..,1 'I1' .. rd ..~ Hel' IUtili de b[<; •• 1 ~]bI'Dt •• dan i I D~ d!iklka Ic:lI.d l' JII'D,II;a. .!!<,fi,rlldllier. Bu Sonb.h.r sok 11m ~dl, JiIl'Vllda ,ok hil' 11~l!Ikhll bIQkllmfer.m.. cduyoli', SUUt]1Ii II110 t-. [QIUII'IIIJ daba Mil' b.liI'lI lQ~m.l~d~ b.·
l!l!l'

Ya.itOfi.· J.Ver~·;

-Behold! Ef,elldiJ, Rnnm
~.IiJIOIIJDU

Be,in

kutul.JrIDI Oitll~ mobil. kay. Ki,kle buyQk .. I&D II Ilhr.p hill' ka,eve d",.uIJIJ Talb,. l'UllIoln bOJ' .. ~nl ,11,11'11", dlkkat et bl:iJoIiIIJ nliil!. Di'i Sl!Iffd S!lIliml. Ih; ,. m Ie blrilil. d]ololllilJl!jU1'1 !I' lonn ,.11,.111 avdl!'t eduh;. - BII,UI\Un. ,Efelli,dl m. ~Gf81i' Hl!!lbz.aJ tliMoJu otoltlltlbi.

we boy.

li'o!!iber, utillo! ZiyJlli!ll~DdA"'i Yn mli"'· .im~Dd""kll p I'llIkhk: .... yR IIlukhk dl!lrulmuyol', Il!dlilkil blU Il,y ad a ,imdi h,.m bil' 31i'lhillliik. h.fif ~Ir ualuMt: ... det. ml:,ub.iz.lik: h,lle· di'tyolI'd1Ll. A~ ~llIrdllkii y.prllllciall' ~l'iUIi JlIl,it Id~'er'. f.kot bLlI JI'!:III~l.likli!i!1re de blr Iflrlhk .11'1:1,Otfn~,. I b_ItI.dIll iflr(lUlyolldLl, A'!'D III irA biT , ...nk dlllLIII!I!IIIIJID kopuyol'. Jlliliki , dlll,meli: l.bulllyOl'mll, :(ibi mll~e· rlddldane dane dulailli ),ere tillriyolI'du, Or tAl 11c:te dl:ri[! bir' .akln.et Mikilfcrm.1I oh.l,UI', 1Ik:,.m hh.nu ort '!iA"a !:8kmeR'fI Il:lDalllyor,du. Fakat Sa. Sill. ani. Byle- .klll~m •• ktj,uia bOnn ~I.I! mllilguW 'OIa.~8k , ....

~ Y&Eull,OnUD ~1O]ih.t. Bu I.lte IIIUl!llIItHgilll rlbl e~lege., ,011111.11', IIdeclD I.atllt mle me'lrulilm. - Ent. dot.rl!lllQ CQI!: IDnl
1II0
t

IlIJt,~d~liDk,.dllll.lI'~ eolde edlj(!l'IUD, ~ BUQIlI ~I!IIDII Idr k,.lnlh.'t ola1I"1Il!: m1 buluYGIt&ulIJ l' - S IlDoIi dej'i I lc~Ddtm II ~ II btl· hl!.t iblllh.!yol'blm. ,~E1nkiiJ beoo dti biiiylo III 'hi.. JFe.~m b!llb.lJ:lul,le IIIkut

.t.

Bu

I lI'lit!

b.hlilill

lid.reL:

Il'ttl.rmlJl id:L S.Uell: Sellnnl de Ik.dln~.r~ b:u b.ldifi I'flrmelktfiD ~ilIk :Ink .hl'dm. Onhir, lh'ddetlendlrm~J(. heyeclilill dlurlJ:rIl1~k: en balillna)!] iley'lerdn birL ldl, Ekl!t!:riYI!!Ue dfl bir kll'ilhCi·

eUim .....
'blrdfillbir. .L~ltU. :Viln 16111", Ib Lu. YIi!F n ,gpu her .. kitki:Ddc·D 2'iiu[ buluyordUi. MelniluI.t au.i .. mU.. ~ehll'yyi~iken hl.kikiDt:tiD ~\i.lllltiin Cl8ziheH lIbir hll1 .ll1IIl'l~tl. Hl!r u,.. 1ID<!1llkl lot,ka,i.d T,e; ~1iJ1.i: irI ,iii mill ~imdl 'Mnz u'lmulII ';I~ 13de:!'1 dill! Mn!l!t'ill IlnlytirllJIIII, !Jib:i lPar~lImlkta lill.lll11nmu,tu.E,kiderl biral i!i!""d: "'0 "lI!!huet:li dUr!ll1ll V"i~udQ die 2criilm· I bu lur~1;.11i!i egd ml, d:oru.. III 'tok t:IID,h. ,Qk lhtirlllh b'lI' mlllll'larolJ alm11b.·
RUlam, kendi.il!le

Geo; k.dlD

ret.

~'m; 1
it~m.e.Il.

B6ylr h!rl~Y bat

"Imdllol;i

bil-=

,.,de

h· b.lbl"'lI:l~ hl"Jgll!!li'dAo de;t~ldl. MeIthll t ilEi •• 11 b'i lIIIr.telh"fY~1!r ,(lrd ..
ollyo rita, Cllla'I kld'ID b~1' mildd.t dllb.1II nkit .yilll'ldOkten ID'DI'IIL biul'flDll!llre .8:115' 11111 !III. lIellilDdekJ III .heyer'.1I1'! Ut'bl.t.rtii!a liII'I;iJiIJl} I'B,~n !)I'du.

~uk
BIII1I

AJ,"'-

'Iii'~ I:IlIlllllli!l, bill~fi ".oF. hyh.llDdutum mflllli'UD i'ih'tllllf~lla

Bende

bl!l

11111:1111:111 b~lal:!:illl

1IIl'11D.

ktllllJ

'e II k II II ,11II'n It

lib.

Je ,erlelt!rdi

'!I'll

MI,kiillll

,OLUIlIl

tLitilU. Ruimleli rApllaD ,Di«m,e kll~.nd. upeUflrlrJil I,b lbOyD'k .DDII!leriain y;in!!! yelllel.: pl,Lrm.elde

IduQ:1II ••• LIII:II~a p'.DID.,eladtl.,. eli., thtl,.r Indll~. Mellb.t. Ii.llb
'W'CI

.k,.m. t.,~.

I

Mfill!!Jhtln IJlDbiyelm idi, b!!lYUIiDII heyec.olh do., ml_;

.rtmllldli.

llii:dIOd~ (:logl:DflI

d,dl, ki:

.... V. 'bill lid
'kIll

tan.
RllIliim.

dud.ldolrillJD

nUl

a.d'1I1II blr'le.,.

M!Cyhlioaciliin 1I~1i. llkillmdi. orh t.I~ldlJ blr diadUnull,lI" cI~ln,I1'1)1 ill u. Derrllde'DI iii leb l'

d

lie

ol!llyor'i"

b.hraaeaiyle

IID'I .. 4IrIYIDF.I.lJElI 'il:lil::,1l ml

,rn.

ya.pmPJiik

?

,Bnuill calen ..

Bu EIQJh \if! tMh'nll durul' iu~·. M,LlblitiD e.'Il~btiIIDi ciddC'llI fnU1·

I

bB)'li!I I:t!r muldd u~m~tii i.l'tul· m .Ir etmloaj, ilul:dlrlD< be-recan dO.. ,armoll i.t~ di. Hidld'et ve ... bi.. J'f;~JI1 ~ile. ke:odillniol k.dllDllI!l' QJ;~" rlllldeki llak:lmi:rI!iUni .:zaltm.'k deIlil, bilikia 'tolalttll,ID. d. !bitt.1t>rJJ1ibJl;billyordu. I,te I'millii bu lI:~erilb )'l hi. d .... fill d. Melibllt. jJ~.,.'ncll yap.yo. "II bu,1 01.. 11 Deti,ce ,d. kililli!lilDi tid.. d~:g memptig .liiycr!lllu. I\~.mafii MeJi hat i;iyle IU:II'l1i1ll1!.D I b.hr lu dl!ll ~di.bijyJe !;PiltUlIll' G~dlltLIJ 'I'IIIkii: n:dbe-I[ Q' ku'l8!1r .rhni!lkta ldli,~I: ReiUPI, tec:rib(Jyl dab.. ilerl 1'0tQrmck idemlldi ye il!lret muL.,lw Mr lad. ile d.edi,1U - SCll beD~ borl,a aJlD].IIIPilill Ifilb~bierd'~D1 l1li.11111(,' .Iar~.m k J~IIII .. mi b~ ..""lib bur.,. pldln 1

dliD

.rhk

u"l]d'I~1

.Uilrnll[l'

QQ~

,D,erItQm

I

var

5

Turk ~oeuklarnnn

emeli

uyiik Trakya avas. T ""rk ____ en~ iirnin davas ~----~--~~~~8·~~----~~~--~---dB".II, TOrk: reni;Htfi ~!!Itllir1llIildJ!jD ~ok Fe:riludill "e ~~k I!illmimi PMI' hE.F~t=lIrul ka". ,~~ncllJ. Bu 'Mlyil~ idrlliJiIl bllUiD TiltL: Koniillui'lli bir I'IlH}!!. DI! II atre,Ll Ibir 1lin,lde k.flp'lad~llm ,!inIA~ milk j~-JI:II !fen~lik 'Ir:rUme.l~liD~m I!r.~ Dod. bl.lhllii,mlk Viiiollln!!1 Q~killQ n heyecBuh hll,bul'lerilDe ,.hl,t o~ma gcn:ktir, Bb:d. alloJpdl.a krY!:IIetli, ,rlaDI:ad'lil'll

II

u~ i1h:: il1'

l"r.ki'lIi)

Jan ~~iD d~R'nJ idgre fjWti toprllk Jar i~it! Lj~e Ii r:11i bB,I~ blr (luliimEII!Il
5

I

YQkwr.
51!!fJ
,(lilt: ene~er :!la.rihlI.dll. lS'ulgal'

Ibl!i~hyea
"'D.t!liIlllP-~Ii'''

1l1iII1I'gIl1s.1I,

Tei!'li§,inin D&!!J~ mi:itbi, ma mabkum edi'lllni, Dgg b!l!'iz dielilii!lir.,

t,.,

'bili" llilb,tlti" bUi!und'IJ11Ij!_,.

'Fe

terniz: !bur rt:B!i'lik

"!,iIllr.

k.r~~1i nda ktliC6ne birb!riDe ioann Tl1rk ~()e:u'kiBrH:lUl dll~eD 'i'ok mB!J,im vnifeler 'lfardlr. OF~adl!!! bizdeD bakEl:ll y'i!:f~

8u 1I'uiyet

I

VUl"di IUl'ilillii bii'!:YIl lugUlrdu e.UIIii trutilD;k!li!Q)tilil:lJt'l'e ,dn"ilJ~[]a. iQl!D'n bir lel'l~HL!·". RiFle oh:1u.tu ii'iiiD dreKil'midl,I"" lId bl1yiik Tu'rk de ..rimi bCltGD l'tii!ilerde 'ea pa.r~.k m~

kli:;'P;Ji'fllaOi bi:z:~m2'Ii'Uet 'II'~ IIbl,!etim izd-rD 'Il\fI ida rem,i:ziiEl b o!lukl,u," tUlldao il'Hiade edilereh: ,lfubcdi .. Je III b.iil' y,k!.t&1l ~&ri:&I1~ vlLrd~r. BlUr"!] QrhldB d'llllc:Jlllrl ~,~ill Ibir EdiIrDe nrdill'; bu duiuim ikt!!!ad!en
IUtUD

mlldemki 'biiwD TOtr Jtiill mukadde. bit 111.1., d~dil' .. e miid!eUlrk~ 1Q11UtlJ bl!!' V1n.. !!leo kurtu'IIl~1;i ve;uLd,ufil eumbu .. lrlyet tOU ldll nD:Ii fbiiii' ~lDr:l te Ikl1 I!tmektrd~I', gll!i'I~!ik bill' elDen ;de" IIlize ,edel'll Til' kyl!i millak u 'hi.. tUD bir 2,o[l,Glle li'llllimml~ de'meIkU... Turk ge:nci ise ~nagla.*1 d.rv a d .rgelJ: mliiva.fbk oh.,eillkhr. B'l.InliD i,~in 2am n ye, mill d de nU! v'Zuuba hIQl!!llmall. MillUe:rilli hi y. t:1~rUld ' IiltltiJb~m rolieri, ohu. i.d~l]lIeriD re[lili1i9'i Vit kiOe.llWL~1 yoktlUr. 'OI!JI.lIir b'hikb zaman ge"t~lf~e 'I.IIUr1111§lr ':E(lfir'le,

Ifocuklllri

II
I

SDvyet

------~~~---------~I~~~--------~---- olhaZR'ri ordu mevcu,du hudud muhaf~::dan ha'ri~ olarak 940,000
''taSlhl~arlndan_ tayy,areler Juzde 330, lanklat 160, a~r

irdusu!
435

clu--Harb

,toplar '210" mitrR.lyozlar

800 ve 'lahlelbahirler
•• gore,

Juzde

ar brddl

kOrduga" eSlye

.. ti suratt vertildi at
kerf A!Il(lvakbiID Ibil c!legildit.
tay},a",.

te~k'U'bda dill"'
RU5Y,lIl1!1m

__

QlgUlIlliliiij

r.

.affaklyetler
.lml,hr.

.0

pad.k In.etioernu

em,el

Tijlrk Ii!).. 'UjllD bir

meml,,,kelllcrde kurtul!iI:Ij!Ui mn'" hi~lI:e biyle '1i111itilhlli!' Ve muela •• Z~ l'iIahi~til!'. Oau kurtarmillk i~iD kQm~1l 1B1l1gililTi!ib!_gdllltmlliill binblr bu ~meJj i~ea,nfe 'edeDl tBiiJik: tiill"liI, Inc1'Dbl If gr~ill'n biik(lm,et ~' Tllr'.akya), daVOIrlrDI ~d.' gr.riG:llik da.. Il'h~lII~il y~rd 1111leldni ollU'Uzil unJi 'lP'illillhal:ine ~o~'ml!!!k Ijz~m!lh,. M. S,,·/~.p:k ,fUkliy~f!i!k kudrl:i'llti hir :relill~Jite iiilfolllllJII.lilrllllll!l1 lin I InllllliHlllllllllll,U'111,iiiliill ~i i.Jiii 1!!lnIlJIIIIIII[lllllliildl.II.III]mlllll1nIEIIIIIIl[!.i!~lIm~u.1]~lllnllll[llllIlIlll]~UIII m Ilk deii'ldJrlr.l'_ 1D",lgl!il' Mlarl .. fjgde litedeb Ibcr!'~ t!llki'b, edil'!'1lII .y'11m hi i' Ii Flud, b Ul'iin Bill ril'l" I'~n~li iDii binI' lilll! ~1!!1lI1D\I O!i'lr.k '~Ul UCla Idi,yme:rden ;.ebirler~. h1iiIdi.md krapllall'~D,d8J i, ,l.l'amBi81 I NUKUT (Sgtlf) uS Kh"r. MOS.KOVA I1l4 m', dokmiilHiir. Ah.~iIliDiD yuz:de' d!ok- • KUHI.J 11,,3(1, Shler. lS,30 'KIZ1~Ol'dH ,IIiID do,klilZIlI ~i.ft,cii QIiil!1:I bir h::!Uletin m F. F'r.:a'~1 169 20 I. l.v~~i!l "16 iCiu I!HlI;'fiyni:. 19,30 :l;Il!r:kLh kOIll!le:r. ~tI!lInJ~dan bill ...n~yl!!h! dliill~r~erle 'iIII I ] Dill.r n~ I 1P~11It1l 11 '2'2 Ce-kt;e ne~l'iya.t. '2~O:5 1Dg:ilizcrl h1i~let v,e m~Qllit'ketili !eiddl bi1r feU, 1 Kur. C;~k. um I 1 MaN oCllriYIIl'. 24,105 Ahl.1a.DCa. nevri"at. JikeUi!! elim 'bir bii~undl!l!1Ji h,ka 1 ~11iD A:'i'. :Z~,'1. l!otl ~4 832 K.hz. MOSKOVA ~Stll]~!:!,1) 1 r I'f'fl[g ,6l7. .'If) Lei)' 17 bir .. ey 'brklijyemeL SiY~li !nLr!;!mlr11l'~D 361 m. 20 DJ" !!ill ihtill'a' k .. ugIJa.n O'll"UI' II giliml~l'iD' 20 Lua 74 I (:e:rno .... I\\ ~I 18,201 MosLo'VlI 0PUSljlllidiiD IDa .. del UIiSe-Qi !;Qk m!l!tety~~i!lt bir Ie".. 20:1'. Bel~Lh .• 'n8 AltllJI kil. bJ.ye ' Jam 0, grl!:ot;lik, millie imdr k 20 Dr.[llhmi 24, Me Id;Ya 223 Kh, VAR$OVA, 1'15,Slm. lih.llJl!:liinii. dUfllfi, 1!ll'iilllla.r dillidirmek l§:im ,BOil.. I t f1or:lo IS I 16 SOllllaUIII!i'" m.8j,25 ((SI,dll1. U:, ~!nlD I't labU~[lIQ k!!llr,lsU'll!i lur- I , 341 !hrk~~ilr. -.. Sii:l!leli". 19,1S PUik. rEI{ FJYA'l'I.ARI ml~1 fellIlldi i~:mJek)erdeD, .Ja,yla::rD9145 Karliera,lDs '20 S:all'lIillair. .....' f'.arn!l~ .F. ,'2,(1:1 PI',III:i' lM?lO' ~,lil'lldie diktl mi, ve y u rdIJO'IHII muSiizLer. 'l0a35 K1iriime-1I: n;.u!ili~i,iJ La-miJl! 6t 8.Bellrr~d :iIt.!:I825 kldd~rab 'IllJgllQ.!!. thliU,l:Iit I'e[eu, her 11iDll.," ~ 1I,Sl.5S MO-ikovil lOS! 1.15 So!d,ter. 21 C:hDpinio e-llell'ler~Ddll:f.i leyi imq.!!. etmek'tfl! boil" 1:1I~il s·tir~ N J:!YyJ;J~k O.79U eecral~ 1.~?1S k'GlDilJer. 22130 Fral'iS:ll,n kookraDI memi,'li •• Co:.no:.,,-,-c 1, 5'8 ~.drld .'J..aw.rfi7 22';400 $ar~II'Br. 23 Rekl&lmhl'r. 2:3 BUgiln binbil' !l:ur!i mill' filil'Atllll!ii. 84055 Bud IIpl! to t,4~SS 15 Dan. Brl;llhd 3,401111 Vn,nva 4.20 Ikdlu .ri!JjJlul. !Hulgar rin\i.[li Amllterdl_m ',l1W Bllkre, '11,1"tr 6'86 Kh:r~ H£tGRAD 431 m', ma'lrif I' yan:tigde- fm billl" tt!:M1d5ofy.. ~.0'217 VIYIliiDa. 41.l'6J'!J' 11, KooferBllill, 5tizlf!!I". 20 Plii'k. dQ] yapmlli~1l ltalLlli' IIiI:' ,,"ui1~tt:e 20,15 Hahr,lel'. 2-0,30 Uluilal l:Ie$.-' ,a: or iiYQr!J1. Hi r Il:IIU den b~ri blr~ok ESHAM Iri,y.!!. 2'1 j'u1bMYAIII.ilIda.n o,er. Elllilidi. ~~I!l~lelr ulPall'!hYQl' YC yerl<!'r!:le

V ziyet'

b.,k.

lu:z:em Turk

her.

J

E3iituli dlQoyallllllll vi! !bale 81lllrAr ikomluJarllmlZJ.D uydurm. :hiSirch I!le"~ den 'hir t rih y pm&lra (etll.,,'hl.ocl. ~ 1I'11U 1M onillDdl!buJUluiurliD Turk I l'ilr.UrUA"~ ,dllDl ta.~1]!',I!iD bii,yiik !.I'm Ita. hkikirat:aguIJL gOI!l1ier.DtI~I:i I'll IOll?8ill ~ 0.. 1"all'L: tllJiI.yllk: ~TlI'akya Id g!!Il,ltilllin davllii!i~Ib Iine !iokm~II.1I'!~.

'Tuha,eYoki Sovyet

BORSA

12 ~ubat 935

'L RADYO

r

_

'ie,IIJlitIQdan babe-o derkeD IO'D dod lege i~ilDd., Rus ba:va k!Jvwetleriai'u yLizda 330 ni.sbeoode arthjlul a1ll11alIIDlfJ la.kilb ve bombal'rd'lmli'lI ta:YYIINI!e:l!'iDin iM mL!.Hnl!, IImIIJ III . :Siell,l!rler yapaD ba.rb tay-ya:re~ leri ni D, dirt mi!lline 'GIkartldt ..
ilDI

siyJemi~tir.
ba,ka
ayDI Xillt

Sundan

13 ~ubat C;ar,amba

~W'Id'

.Ru!llar,daJri Ibafiif T.anlldang ayln milddJet i~~Dde ynzdle 160 D~beti1lllde. orta TiJDklftrl1lli yUz,-

de 70.2 lIiIi:!llbd~lildie artbglm,
bUDliIIl'~1D

I

Rruygnrn
.UHlln

562 Iroden 940 ,6i... fll,jJII'Trl.f •• RD~ O"du,. piyade,iru/'rI "·ir IlT!U'P .uo.Ju:I(,1Q1d'a 6i,. ,.... ;IlyU, cililliUlndi:l
11.I1lI:a:r' InrLl"dr

I

,Sovyet birngi .. niu bazer! 'ordu.
SU,

..

56.2,000

meV'"

Sov;yet Q:rdUS'IIliIIlilln !ba.va 1I1itralyozieri yuzde 800 ni'soo. tinde, aju top;ulugu yuzde 210 nisbetinde artmlJ.t bU]UDU"
Jor'.

mi,n

silir'at

illibarile

alt.

ilerJedigini a'rve Il!!'tmi,tjr.

G:llltludur.

hll

Faka.t
aI'UI'!"d-

iPlil!!ivcudiulII

git,f:ik!re

,mg.

da

,o.tede0

Ta'b@-;,eveski ain lop~u]lIk b~n,'bah~edeTII:.eDl bUDlIiIQ gerok :Iibib g@T!idf: muhimlltiat bak].
DllDdDlD :!lOll! derE:ce

"mail:

ID!l!k ...plni!ll~Ii!l..cr.

O'rlta

,prollli'BmrDrtDrill I';irut ~ "M[JI!:!I:Ih: Cim<tilto n.s;!; I Tlilrklyo dml".!. dl!l:'lii~el\"j kOn!!!h.llYOF. ~!tt'im.i il!ib.ll II'lyu Blink.. Lmllat dey. mo iir[utCi IDlm eketir. ,DU tarf~JI]i" Tr mv..1' I SArli Ihy. ch, ;\Jbel.:r 'f1!t'In"j, I!:n Ik.I,nlretli hAn Q!lh;! Baly.ll tirpt., Dutuklal'l. hoof. IIllidarla Sir. HayriyC! 5;ulil; m. ~i::IU; yeni bJf' BullflU' 'lljI Y(lr" mI ~" '~!i!!h'l or~l.r. P~r~ill.1Iaml~ kuv· YflUellrdem biiylik 1iJ,i', "milll k~dret" y ,mak idiyel]Jler" 'fuk i:;i h:myllJiI'llr', ki 'bl!pIBilDritt,e! "i'1l11l;-hklll'lr. kynetJerJID dr.~il. OIil],11'J tu~ibl! .. dicolD f,rrUellrill'l IbUe k 'faillrindil. B,ra ayn dn:i;ilhii~~.r "{lil!'dlr. ZamanlQ Birbirrlerlmrll' ilDalDlil.i'w u)mlYliin bu uiiU;urlaTIi biIJ:.b codellie-rde fBpilcalt: tuill"lerr,arn flm.in ,olm,IYllifcl!k !.tadl!r ruhl!llTI z,lIifl• utI' mil' in.lJll"' lOllli'dlr \Ii!! Ibunlrar "Ill I !! I!!! I bllrlik, di" ye IOIIIL'i:I.'Irn iiJrelil hl!l'lIIIrdli baV" ~nmlam .. rll OIi1k&ba iloE'l!rlllarll'lldill IlI'd IIJI'IIIIIii i IlII!lut'lrriiii ~E,hrellelrillde barl:t birn ilt:iJIIDm'lJD br~irdi,tinr: ~,hid ,oliiJyolj!ar.. Bir miile*: i~'iI] ':;AR~AMBA bUlg,dn d.b. brUf6k. Ib~r f'll 'ket I \l B,Tm1 duo ?,

mektepJeri'm

"

r~Blink.

Ham

• HI!JIJIII.

,

R. l!:uOI[;r~r;!hlil: Teich.!! TeF.!tI;l..

beri ~o'yle!Dm'!1lkte idi. Birka~ gilD ODrCe Sovy,et mildlaiEa.a komiser Y,ekm B. Tuhll!~ev.!!;J,d Sovyet kongil'Qirildre K~zll(lr~
d'l!lll'llulI!I sa y. itiba ...
I

mlkemmel

anl.multI,.
,IBI~)inuilD,de

o~duiuDU

i~eri 'Va 8yru~.

Bi1.huu 80D )'11 i",indc g,euk ,ark, :prell: garb hudut:·,
l

belondillu yapdau

talhki:mat: tilimallDl,linm]~ buh.l.
Duyor. Sovyet :RUY.UIIDI .sark:~i! IGaTb bu.dudu al'allDdak~ 'me-

Khz.PRA'G
17 Ski

"01m.

rl!plJlrtBj'I.

IS Co~uk

ti-

yaltro5u. 18.10 P·iilr. UI,4li1 SIii~1er. 'l1a'tdll'Jldlg~m dOl HJ.50 'p·'k. - Soder. ~'.I)S Pli'k. , aliJath ve Sov .. 19,JB Alll'lele Ilrar~)'atl. 19,'20' AI~
mal'Dear

rile

(9-40~(lOO)e

'DI,'

2~.25 Juk~r ml;ukallo :n, , fm,3l.i!Ta.f1armm Os. .\iarln!lu. P'iYBnQ bil"'litiJe)21.4S
ve' IIl1iri!!.

lDetriYAt.

]9,5<5

H .. bell"le'f

yet

19'35,dekia'skell"i
ge-

RUSY:UHD

Rltd), I) pi ye ...i. 23,1:5 Fnollu haberler'.

fila 11'.

23,30

~en

S!'lleye

mis ..

lafen'ln UZU.IiLLllgll harb zamaIIlmda ask,eri fJrkdarlD hir tar,afdaD bi.r talala li1,aklini. fev~ kal&de mu~kjj]fe,t:irmegi yi.izin. deB !b.azer!! ImvveU ,~ok buyij~

Khll. lFlpzic:,
)8
ILl

19'2 m.

takvimi

Del' kJallliJe Sllp!p.:r~o'i .. adpell'dEiik ~ocl.lk QII~r!!lI. UB. 50 H.berlpr. 19' P ilk. 19,40 KOI'IF _ 1I'iI1U. 2{1 P ul Linchuin id~U',el!ljn.. de MID rmcmik Iconjef., 21 Hnberler. 21115 Ulu1.1i.l !I!Ie~riyllllt. 21,45 Spor 5Dhbetl,eli. 22,1,0 Arlton Bruckuerdeo nmanvik 5 - Our ISelllfol'lli... !I[. 23.10 H he'lI'l!!r. 23'12~ Plfik i]e ~iil'lel'. N Gl1'ee koniiiu;.
II iki

bdle ytill d'e 30 fazl a. o]a,c agUIl izah eHi. 193,~· seneslnin a!lker1 isterlindi. B. Tu"-a"evski verdigi b.:ablarm b.n !l.oylemi,ti:
.AJeybj'liIlI,izde

yon

ma9ari'fiJ 500 mil..

Sooyet
'SoJl)llIllIda

o.i'dg~unJa tlden mGt

,a,,.,u

'iIJ',.ya:i'el~re

11'4!l1','

l'Clilrf cr tlTdan

,biT;

Allu,".'

hudud tilllbki'ma.b i,'lrio I;ok maim fedlaki'rhklara katiaolDilalk. iCiilib edL:J!or. Tlilha~evskw oin t!l!lmag il!:ttmgi diger bir Dokt8!. !bali hallFda
tWitmllk :ve

en buyilk
lagan

!jun-

m!llJhall'e:beler Bllrlu

S45r Khz. BUDAPESTlE 55'0 I!D. IS Orktl,sblil. iLlQnlileri I'!! Aml!l'le
j

ba:z.trJan~yor.
"12 OIfiUn i!;ill 1'i'iIlilIY'Druz,..

,an~l.yo:r

'Inda n uod "lllIO:Ul li1utu1clu' A~m,Ellnyaya v,e japlll~ya'ya kali'''~1 b~E'er ~btn mabiydJnde ~tilikki ohmabitir.
~Ldlel!"~eri tara

\Ie bafarl'lmlisw har,eket me!le~e9id~l'.

ehtmmiyetle

Ikar~l'" is,tel1li!:U

Bundaa

BuUin

buo[

1"'"

1'111'

men,

Ihllr.aE

I

..I.tllod. kendi lu,liy8'uu. te!!!ilerek
Ikendi IJtlrlai:darlDI CIIil\ljll!m~ik on 'II!! keDdl ,lIIrlllll'm:u kc~~:liIi 10 rmak metburlJeUIl,~.ii bullln..111 ~~ ,nllll".. dllD 1!~yrade' hiri dlejrnl~re oimull bir le:nIFlik i'~D ,libilll'l¢1 iii fulda rl 10 te:rerl:k ~mel di:; e i.lL·ct !IHIeD ~ we Ud.... ya,j'.:hr. iBIiLDI.r. i~.iDdf! Luiundiuldllll'l 'elikfl't- n u tf~HikeYe.tilk:iy Rasad lDerke:dQden. tIn dl!l:riuli,llllJi I!n~me!r!r:teQdidz 00110 I ahlJg_mlz ma..~lilIrna'ta gore, dUD bi~. re[er dea: iI. mi IU idco.1I er 111'~o1¥a, tUlP]U 7'59 Immnu~'re, f:'n k •• lndl kl!!lulli boru~linru rlJttiJ,rm.ek faxl .. IIIC3Ildlk: dereecsi :3 vie eD Ilt4!l,i'tm .t-FiII'f'I'Uli!lll"dli,. lilmlln,- rl!i~ az' s~flr jd i.

Sia tao h,30 Cinrene mu.tildili. 20, 10 konfero!!. 7J Plik. 22 Ir) ~ Ii.. VI!! '11. 22,'20 Piynno Mlliti~.rne ~n.. ~uhn, 22,55 Hil bel' 1::1". 2'3,]0 Piya,· !lQ, konu~ri 24 1",05 H ber:er •

btzde ~etik c'lavDiiI,mah i'9terse
bu

Milk ad, RllsY'iiliya lkaT'~'
!l1lII1I'

tillSiI.Y"

gdSlD. Bi2 Voro,ilofuQ da idareSE alhnda hazlrlz! ((
lOlu::lra,da Rllsyadiaki ~~l:c:a9

ohm2ln htlr hangi ~I!uvib:Ik.irane pJanla'l'8 kar,l rel'Ill

maksad K~zllordgyu ,ElZtlmi sir· Idle ha.rek,e~ eUirme,kti,. TL1~ bAlf,eVlSki'ye gore dab,a, ,imdL;' d,eIlKlzdordUJ, bir,k:a,'Csene: eyvebifie nis'betle YlldlrllD ~u .... :alwyJe harekd jlQkamuu eJdel

ek tee ir .11'

en

~lSiymis)' ,in mubabirleril1ldleu biImevz'I1I babll

Tuh'l!i(evskinin ]'lIllk.ar~ya nald ,eUigimb siizl,i!lI"i bumlil Rlny.adill
:jitlalluml,

etwi".tir.
Bu beyllloa.t
lkayde dej'er

i~itld:c butiiljlQ.~g n'okltlillarall"8:!1tndBJ

C;ikclabu~~I,ann muam,elie vergisi
~ik,o]a.~acilaml,

rid,e bu ~es.,leyj
,ederken
~I!II SOZ~II!II'W

Ilumdilerill~

".......Son

i8to.)lli'y'ordu: giinJel'de Sovye't

deri!J biT ibeyeclII'IlI jle kar .. burn IlIiI9UyO r"

Bugiin,kii ha va

den ,imdiye ka,diilll' ahul'Iluy,a,n ie~en ve evvelki ,sebe~lere ~id'

"'~rgilefili1in iatenmesl' Anki'lir,o,Y81 hir heyet gin de.rd ikle:ri ya:Zlll1n~ tr.
nJlla,mela

ib:e.riDC!I

G,elu;ler Mahfil'inin ydI'lk kuru~taYI VI!' paraslz Tiyatro
CLlmlill.lriy~'t.
dl!lllil :

F'Bk8i~ Tuhlce:vilIkiniD m,evzllbahs eUigi (94101 00) Qlke:re •0 . hudmll muhdl:dsl"l da,hU oJma"' d,gt g-i'bi Il:Isl Ih~zmetmer ve ihurf Dllayla!r, ya.luJld ya.1i'1 611-

:Jill IIIla Ii' da ".,lu·dI.: I~ R'lUI,YIli'l'mil.tlibte~bllhrur k 111''1'" . ''lctieri 1'931 fliI!lDJuine IiJbbef~' ylizde 435 arUl. BumdaD Iba,k- :RlQlyaoul 'b•• E:i'f torpit,ahl'l'l yilz:de 375, n;sbeliode artmI1llr.
j•

G~nll;I,II'ii" 'MDbf,e~ill

maD ,",lUI:! IILnu~n~n~

IIl1liloll"lIk l!;Ui~

neden r;!kh ~unu 1 bllli'ilrb~t 1mrOoil Unl .. I .. 1-' IIl.utile!'. ilIi!< :!!,III!.lJtilJlik I"ieEnelki gin f!lo\a'l'llbu] kun::n'Uh. ilfkleri. B~I~a.r l'ih~Ii."HIII itin SIJ~,dianllg,karargahl ba~-;e lEla. Iti' I!nmetiul!] I'lUblllllt.. 1d Y'~nhe ..I'", IIl1Ll'Iia lIDiinferid 'bir laiilild~ bumilrllcaah rederli:i!J[I ODI! ,ih'ID en Junan ab,ap birnl.'mln yscdllgJDI ,I:u,r'in" e'n,i_U:r~k he:r.eIJb[lIrlyle ba'bu vcrmi,tik. EdirnedeDJ LlHeLuf'!II'II~d.~, K~lFk .. I Bill :yangmde bBcaglndan y,l.llf Iillden 'I'D Cat.h::llciI ... Ibrihndi~ ra,iault,ak 8 yaglu hast biliIiC" .orllll" •• B'III Ihlilflekd .. blllnlliDi ;81-0- I .,IDe kaldlrd' n itfaiY!i!:dePI $i.ikmun plIlliljie,iue yerm', hlr IIdblilh. 1'8 ~a\l'!J', dOn h Btlllbanedeg til of IIDD- okumald. CID termate I 'tJli:ml) ve illirallat i,~iD ervin!! ffl~ll1Uii' taa r.rlHl:idllr. QD~kU., b'Q gitmi,tir. t;av till Ilbhati dO.. ~UQi BUlI,au ilillHI.Uii,d. ,1'1•• 1,1Trlk .. I zc!itllJi,tll'.
I

hlkllflmltli kllliJlr ",lfIIraD giz!! IU., IiiI' de Su~iill' rrl!l\,llitine; Mllz fl:fo; ~ celt: b!;r mdllnrUen 1iYlld irin ~'rln tlillt'ullln klll"g bir gllriilUIHUn korlullulDlI qZiV0I'UL. -

Bl!IJgUID ha va ka p'ah ve )'Q!'" iw~h olali:ak:, ri.izg,ir ,SimaldeDi
muted-i. kuv!lette esecektir.

~iikru 'c;avu;; hast,aha-

A~lnan Dlalillmate gti'r,e, bu Illieyet M~liye BakOlinl'g~ ile ~e-, ma.s ,etrnektedmr" C;i'koJatacdardan InDIlDleJe: ""H'gL,i. almm{lll'118. kanunell JDzI]fn goriUm'ii:gtiir.
BUlflIlUq

'1 ~

M!llI1fel~1!I :f11h'II: ~l..IrlUlb!JYI ifiIgll BGtOn •.ut

liS I $u'11HI.t: I 9'.1:5 C\llfia )0 da HeyrOtlUbClnk~ knilJ]d~ lOflal1aclII~hr. 8'etmeterl.

MI!I'hm MorM.1t"
't'C=-

i~iD keFniilt!ri,ndco

blQ

Mil il'elf!:rinio
:2 rI'In;,!'!li
IOZ

vergi

lI~ma,cakb ... Ancak ge~ III ~eJJeDiD birikmi, vcrgHe:ri i~jllll

Her Qobell' RQnde bl~ birll,Qi e.dilen oyunllllll'lllIn

par ....

BlllulDhl!c:'~a hir
kamhubr.
~il--

farmlill

all"IU'J-'

1111 TiYIllh'o

1.5 I §.UJbat Isn ClIma 15 de MakfllilJ BfiyCII~lu
lbir;uul]lIdilll'ld
IIId~DII1m1d

.una

ib!::,lDdd

na.t C. H. f.
ilti.-

Dar'ende de zelzeJe oldu
D reDdc 11 ,_ DUll ft.l aekb.de Darendeyi -~d,dlll~fI IIlrlDn b'i, lel!ele o1du. Civul'ill d& WI. di1eD I:~b:ele h,"ill" r~1 ,lIpmIQn,br.

ye;rUifi'i:!fi,k.tlr. Ilndea
Ii

3. Iii
'61ii

DII If)Uyelel' bu hll!rgDQ Milllhf;~
Ii!ill I b

UIlt:

14 d

211' yei
.. at It:aplI-

!aadll
t,jnlliem

I~

i 1,r:rJ~e\liJrgel[lli.Kapl]lIII'
_I.

I

J.llifU!IZ .. ~.n'lr.

14 d~

II LOOl dlol UJfi t

1I11C1,kbr.

t<o¢u'k

IIhl:JlP

~==~~========================~~~~==-=-=~======================~====~==~------~~~~~~
[
Neier
.. um, gor'd""

6

-

Z A MAN

.......

~ubat

13

IKTISAD

Neler~
gecirdfm?

MIS)
1!l29

da

turon
P

l~lERI

vaziyeti
J apon
Yil.llkarld Lalka,
bUI dIillIT'Um~l!tll,

Tayyare piyangosu -.. --_
-

Dun kazanan

numaralan

ne,rediyoruz
5611

ISI.rda T irk

luliinl rinin yerini tiitiinleri rdmaga ba,l,aml,Ihr"lldakJ
gij9ter~leD
ram~'l-ID

J.,y.r. p·,augOl'lLnU:DI a v Ir.il.inei tllrtib dordllodl klll,lid I dan I .l' IIII'D Urldc .Aad .inlmad.

250 8081 1141 '2D3<li4

, pdmlt lard!r
=

1'0

bUil'i~mil'Ur.
IlIl1lmar.-I.,

Me,lIur • Ab,dultiziz 'Cavi,,,; Mrstra nasli gotiiriih ieslim ettik?
'1Izmir,. e varml,hk. ,orada da polisler geldi, ve vapurumuzun etr,aflnda do]a,m~ga ba,Jadl ...
-54' .....
Kendl'lll1. bplJil kmd~nm"meilia I" Abd'(! [11.11:, ~1II"~i~ m'!.lbl!i,· &1:111 na bil:lm m~mgr g!dllj'lliiUI", bL~d!el'i b.,ke. d'eah:de ".IIIJ'b!run bel' ild t.r.fJlJd~ M daU bjlf'ltr m !DUFUo mb Ill.. kllol' Ibe'kI~yeceallll lI&vledim. Bag til "11lIaalr: I'i!:ti ..!p~ di. Bunun DI:r:rDC nnrl'l d,1!! k~'m~rDmll!i kliP,mrldt. By me ,~Ir:'fl ,Abdiilir:i1:. (n;,11!1 III] IliIItw.elii I Su .. dld!!!=! rin eUim. 0 !lOo, 6tl~d1~n rvap!.llrUlmll1 l!.m~r I;milmoa gli'di, Vllpur Ileuib. dJ!:mi,,-ini atm.' 1I'i'lIml h Itt rln~ "purul"I dr flll .. bii''i0k: pillil .. ndlli~1 I (eld!. BED bUJ ",nJyeti dl:' i'fllr[lnll!~ ~I,mrr 1I..

fllul.da MII~I' ,g8wrqk t !l'i,f,ell~Dde ylpliBID 'h dUAl ile bllU:i1l m~tin'Ii!..de glimrDk 1I'lr:l!lmi

D,U If!! 18 nln, n

II !Jig ..

81'4 1r1J8,12 17 I S'2 19169 139~ 1631
1556 1I582~ 239'12 1.100]

20ns 11142
9206
7184

23212

6995

1-4195 19591 1392'

g"bllb]e;rde:m

!lildet

e!la'IJlHL

iblJi,gtOll'D'ml.Ji, ''118
E

okkad,1I 1400 igil"" veren Cin ve J~pon tDtun~!l!iriJ o k'k.ad a af'iCcllk 1000' ligllll'8:
v-elieD TIiT,k tliUlnlcrine r Dd.man, j'tibarwte lell" Ih olunmllga blllljilam'lu, 111".

noo

yilkaerlkliii,

de

,limn

25 Bin Lira

'59 167n 1.61'27
14878
11168

ohlllilftur.

Vuk,ard.nki rakikamlarlP letki' linde, MI'!Iwra ihra~ ett'ioimilz
tlUDnlerin
mil dllrlll!Jdlill

9879

71.$0

2

de:i'l!!l'imlle:

IbUyulk

b"r

zi.y~lCic zalma

D1

22012

B,"

Lira

9153 ']6ii3-C 21617 lSI''''
23551

:l9B~D '1:4116, 1195,. JWI U5!1tS 10[07 :;rUI5-,'§ HS,51 5410, 24847 22~9S 1'1(811

lG12 23;.' 24044

2'0793 19710

usn

~S06 5753

15371

'lO7{l,

R Dd,~mIln
0.

baklmmd!llll
VI!:

bll~.
I

o~dlUJ~'" g3rilJec:ektir.

G rek

1"111\i1~ik81

gec'ui

[1

ka,

• ,.,.!t~

Ja'pOD pa rasl P I I'll d.Q i IlI~dii8: i}qde n 6tllrll bil b Ii!! a Jap on tin ~n~eri MI II' piyPl' a!llmdll ~Qi-lm:i81
UliiloipulalljOn

fiatlardllilki umum~ d,(i~ijkluk y~ gl'!r kse M1.11' :pi)' .1i!'HI!t1til n d ah a
IIlIC.U;Z:

100 ILira kazanantar

6942

500 4037

12141 ~5!MS 16609 115.50' 538-~
451·1 33311

150'2
14351 172'U 2175d

13711 1194
4~81 339

nos

!USA 7.iS1

141)22
'234'2'0

835

211786 4958 21541 1064\1' lUi) 159611,
l07Q'l

56025
5023

6·1-15
7676

ba,1 mq
sa Tilrk

VI!'

buna

klUIJ

biJba -

n~\!'i llUun almilk lema- lilll bUlla l!ic'b.eb gis er~[ebilir •
Sur'fe

ke,odi.

life ,If btl CildUlI!!l h Idl!!'
b.r..ber

IDloe" I

DIi' IiflliiilllirtUlil1!

... 1Jab. lI.d.r
ife adlrlJl

Ilib!lit
Uf!fiili

UJ~ llal,~ be!idem!limh:i dlirl 1.. '1: lii,.fj",

q'bab!!!. Iud&!" .8bl!t IJelldrrmCite lUI oldullUillJ .,I.d m. It!llJllli da mlilJ. f.k.t tI!!:· .
Ui!;l.I!Iiii,fIID'.

edlecetwni .o,led,ttim Dil. bLr tUllft4l1l A.bcllUiI II: iIi ~... b.ld"" buna b D111'11l!1fl'kat "'lm~iil. '11'1.1 k&£1flDilk ~fI!ln .. nil1~. kou'lll,. K~ndillllhl' ruykllll.U: 1k._I .. m'IYAC&" mUl~rYk. H.llbukl hiikillmet bu IIJdan bllbuul. E-U!I'![g AlbdO 1"1 .d.ml. 0 linda fa,I•• llk_dlu 01111;0 c."ltlnr M]ol' Ihll'kilmeUIIII. Ie liimi· yOI' ki, del1~ bi~! 't''''pUIiID pmnl bil meml.lr oldutum.uJ glbi I bil. i.t:emll, 01... r.n~ ka~]lrlimHd .eu,dil1ai IIII'. NUDilaD tali. et· "dim. me"<lltl l1:li11b kdbd. blli bilk'ilrlllloti Sl.td,~-El'd fu:~ t.Ii:."ud .. miu k",,1 m,rlul o~.c.n I urd'illlII I DcdJI HI Rd. lid. !;c'k Iz;mhi'll
I

bet I.. b.t

gittim.

l1!Ia'Oln

lr.lnDllk

ibere
SIII,di

jlkelre IIh:l

b ...

tlJitilutcrigig bur piy",9 d~ki yeri I"ittik~, uvvd~i:zlenl1ruegc lIa,,] mqbr. ~3ild k:i l!lllItillitik e" bu,1'II1IJI a!;m"~ gH!,tOll"lDeldeliir:

kef
liB

v~ Til" blu5l!l HaSOIiD tutfinluinin yeti lirilm_e i-

21856 7366 500 I;ra kazananlar
10621 I "11 165!,9
"1

n'215

22821
4813

n2J5

BOO

!Ilsn

.5-O'lS 144;1

12909 iCS6

50 lira kazananlar
524'0 3031 lUS,

j'3S 2~ 26 2619

'balllarmuhj1ndlan

ve ~t J"aum

~lndilL L..kLLym

Y.IIII11I1 •

MlIlr

1930

Vd

1932'
193:1,

193'1

1.32B.324 '2D2.167
1.1'93.849 120.130
MJllu' piy

Kilo,

U[I'I.IJ

birne rbg~Ul'ldugqmi!ilaD Ha!'lankeF Tji:U~il'llerjnillli itbnJlhru:ll1 da bir ,q11!!l~1Il!Ia. ga ..
ihrillcaUa

1J2SS 27 7 !237 185 Jilin ]3733.

73 Ift90 4111141 5720 12266 3197

Tlilll"l\!:

150 l!lira kazananlar
IBS2 lOWI 2U11 ...111 1 ·515,9 l~1'1 17662 2 0],'1 &9.51) 1461'
1'<lI~5

7"10 9179 1l5~n 199'l!'l 7752 160311 21 ss 2U29 139M 145014 !l691 105S 14131 429S 5801 24231
1~~lIn H115 T.lJ(H; 8713 '4154

1.300,925 160.903
'19.,617
13"
I

1.644.662 246.731

rWmekb:dir.
MalJ'1l

m6'l20 2:U.~'l

:n4.S9

U81

·.,L

Lma

I

I

Til. k
1lII1"_

SIbS 11757

O~UDn

19'34 (to .,., 779.698,
TOt.6IDJ;imizil!l!

diger ilk. HOJj uk f tOtii.. nO miktar 'Ie de "eri :tId

B,

2iU::n
11

11315 '20136, 2)3 4819

1

19~,

,614510230 '2JOl6 838,2 204D~ ] 052 1800 14S33 ]5140 8826 U212 17084 nOli,2 14 17 '82 1 IJ.l 2'27550 161 lilt 62

3784 U'9S

4691

7858 16316

I

giB:!Ituiloittir: DiKel'iUike HUlliuke:f ti llllj'~ri

100 Lira kazananlar
10274 7.154. liJIB7

:nus, 3,,0 lira kazananlar
112576
3271

'I'll".

VII

Tnrk HlI!unk~f tOtllmleri Ki!lo, It L"

9156 14'75
tHISfi, U,Ss.fI, 114.56

1523
1\I'44Ci1

bea

!:Ikt!,.

,Kiro

M. t.

un

]1,4.0' 18518 1HI lJOIJ4

1.%12

16171 22BD3 ~0295

ISBll 9457'

1!l07

3138

lif1,n 101.51 llS u UI:5li2

811 fl.' 'altlli1),Yu el!
,s.,nd.Ul!l'dUi ",pur. blr m' __ ~ bi:d bu1dlLi. MI'lr.

dl.. III' m~lIIurulI d.i.r bl, fiUI!:aU. bg dUl!!ce itimlduEilk tar It we bem!C.ia.tll1e: II' rl~ buk.du 11'1"' li5flD mUIHflli:mnl'tr

!ko.I'l)..
o~u .. ,,,,

1931 1932 1930/34

lR4L3'72

202.162

22'.t 15
22_900 11,-"j49

26,.997

41.013 26.558
IS.089 26.835

4.472 3'()92
1.819 2.480

1930 f~llhdlllinbui
illUd .

1'.:.,.
?

II!Drlilen
IUIIU

Ime't'kufunr

"lIpurd.

olmliihlt=1 zullll!.!. IplIl' r IIdly.

~ord_. K.!!!dIlle.

Ir.d. ,oldg..
bmir koml-

.o,lcdik. 0 dli _rSlmek

Dilia .k,.m

"'.pU'I'UD

IIU"Uiil~iii

leoti!'e!"li!Ik lr!.pl,,. c!!I'breg IriUtieUl DOl!! ,rce ".pUli'lUII Mid:ilU -11n:J,lilmm" all lilllretr~till!e, kttdlLr ruy,k,u rgJ1ll~ •• dllft. V.Pll'rtllI hue'kfltindeDr Lir .~!lit lI011r. 'kilUljJlI'CllIrtulim eHit .... bt.n .tdull. Kamar." lIo;'ht'l umli burraumu bkam.L: mee!burh ,etlaod kaldilmr. Bill &11.1 dliEl)1'lLDla ~of:rniadle r6rl:iLDllu,tU,?

!~lI'iDi ,If. k __ .. llli,a ifl; till'Op. m

".11: II!II tue IIllI' II: II r5litlf'rir AbdOlllLlt C;nL,i lIeadi.iol: Ih~rlillik. Komi rr 1k.'Z!.,adlu O' kiil'ba iol.t.abuhl.1I teliuf .Ilftk.

li~I"

!fu.-

ibra~ niii tlltUm]er mmdu 've dei:er e~aJ',lIk ",',gld , li-"tttlrilmi.ttir: Bu Jilten.io Id. kikiodeo 16 ..01<!ceii gibi" Ja'ptiiD Mitllm~e:riDin Mwr p,i,ll!!IIliriiJDcfalri Jeri gitlik~1i:I huyvet!l~imilt.r.
'1~11i!irllldi. JapooyauUJI
M'I.illjf.

1'933 2'08.912 19J (10 ,Ills:) 112.048

tutm.iI' _I

dab_ b.

MUll' plyau ... sajlaQ!! bir yer

~allD!§I~o1l'dtr.

1.930
r

ydmda aueak
Hin ihrlll'~

9,490

MI!iI

degerind!e 39.]50 kiJo
itdeg
kilo
RUtjl'BI,

tn·

Ii-

1482 12:156 17274 22567 SliM 100'W.Ilii851 lun l 11tH lli81 201M 5630 8 t3 645S 2316'l 42 B 6018 1.0523 315-0 21M21 1!3~:S [179" :U20 U693 2-2:8&8 6494 2:ti25 nUl 5382 1091) 4604 27392 .15308 1221 210n
21063
4)632 13&{II3 01 4296

193.2

Ylhudlar

31.788 iLf31. de.,ierinde
illll'a~

Ytl
1930

K.uo

M.

L.

2'11,35"1

Kim

'uhnLI'I

~J.~It" ..
:ut:l

MtollnllJrl.r" bu

MI,IJr ,bOLil,'"

"pllrd. HI ilc\ld Qlub o[m.dt!2lDl L~ldireceliK. V"P'IIii'UD h.Fe'keti ,de iIIyrlE bHd!irilecekUJ'. V.pulga hlll'eketill. k.. d.rc Ill•• be mu .... ea.t: olm." !:iu ... ~lI:i piDU.. uadu lIolku. beL1:U,eeli~. lIiz de dill:bt eder&laJ:m., d.dJ.

1II.,.lmfull

1931 1912 193' 193
tiD

701.0g,., 919.217

929.99'7
1.010.846
(10 lIyhk)

94.488 147.094

Bu memleketin
ra degerinde
I

1934

etmi;;tir. !':Lhmnll ~tk:

10 aymd_ki lhr c:,ah 141110 li"

229-44 19524 527.S 2nou 13428 156'il6 1.lfiS1 1613.8 19081 1'2981 23390 3445
5122 46,14,

1'IBI la064 13889
122:16

U8S6 11333, BS77 3119 1"93 nS,21
16333, Sfr;2'J

6!i15 2386,5 UU:f 1'22.6 2251 1184ni
707 83'20 987~

125.99'

1281937 kilodur •

S,11.SiS Y.I
193D 1931 1932

9,3,.982 72.238

lIIIeti:u e tl!.lha elilmell m el'lli I~filltitli df!ru:bte, edcn memurl.lJ'!I, itim ...cI eb:ae,.-ip de KG;;o. i.mid. hlr IIlID !klllDllroll:li ililiiilHUI b!li iuetl I!IfJflO . iz. "II melllW'.iy;etimi_ II; r,1 ,lipllmlt hir b.. ksJ.ttir. HBka~ ,t

Demek Id biz. ,llItuliliuldlll
ket ber
.ttilr[~D alIlUIi npllfWl

b .... rU:Q'rll'"

,au.ftr

IiQl,. !lil.r. lel;(1'.'

~eklllrli"

1Ir.,nriadillki

mQII hedel n.

• via

liif

olJrll.lik .~ bii!j;bi.r h{ll,Ometill! , .. ,a_ maFllul'lI ,fI'lldldirr l~y.. 1 hit IlIDrtrind -jl .. MIIU' lbiiklllDl!ltilla' t•• lillEl, .tme'k; anu~ 12'3:ud!i!iFtl!::! llir. lhDkQIllllltia Dlit:tIIi .... raa. itimali r etm."i'b .. hir Rllla hlDlil'ota ltimd ilt_~"" dOQ'rgillll1li dO,.riOJa milerlmi _tim edea baldlwet. Ib.kar.. tieD hl,k b,I",01 d.jlld]l'. DiLlDa bJI' memurllrli'QJ! Ilrrlinlldl.Q ku~lml, Q].D :lDiellllrlf.nllif. I't! lIa,.I., rllt! m,!'I:DmrIJellml. E1el' U., t..llfi n bit.EII edileeekti.r l'

tiinfh. tak., Old. Ion deRCe 1I'1",8t <lldiUyor.dl!. 11m r UmalDloth, ,ulil ullid.lL.n Ii',U belderllf:iI Mad. febLii I'c.lmr:k u&:er. d,pnJ" ~lkbk. Ikl .... 1 lid.,. gHdJlmt.D IOalll! .",dal ettrll:£. Ak,.m finl'l

tUUlnluioil!l gelil'llCe', btl tlUlln len". gumrllk tarifcll!l'i D deIki de.gi,roel. ri t lkibedl!D ilk )liliaI'd. bir artma :rei term;,
hIe de 1932 ydlllidan ADDra bu artmll durmu t ye hi]" gr~le .. me ba,!8!ml,br. tillllio M'uuro

ilri I.pgEda glsterilmil'tir!

Kilo

MIISIr li [",ill'n

AmeriLc:ay,a, gefnce, 1930 YIJmd- 20,871 l'11!1lr lira I d " gerimde 184~06B k:ilodJan. 9:n d. 27.521 lira degerinde 24,9.041 kJjOYB {:.kIn J. i 93:3 te

2035>1:nJBI Utl9 8l 15.88 24084 414 12894 22651 27848 ~2.212 !io351 2"61 139'0 13446 6469 U12S 1951 1055 2914. lS1111 HrI!3 4971 ][05 )163 ~] 11 931 76 9:531 17M3 ~6\J34i 244n 89'01 624 2:&62

un

".p

824.645 117.862 1.235.603 113JJll 1.101.831 1417.754 1933 1.094.976 116.,569 1934(103.1') 1.0:37. 1) 103.4],33
gimruk deg-i~iklild~ril1d1elD !!II!)I!IJII'BI blli IDcm~
Ylld'l:Ql'uia ahmilln 1Ib!lillillannill ,Ieket MI!"rra ithllililDi'>'

2$1,744 lira de~erilllde ~n7.18S kilo¥' d.iiJen~k, 1934 y.bmn
iint on aymda ,da. 25.951 MlgllI"

20.&411

195'9

11127'2

mOB i7656i

kur~u degerinde
loya bali·

215',921 Iki..

olmu~tu!l'.

'\l&pIlI"UmUI:

Pirl',.

mClrti!l.euiLIII,

Dr eettiji tilitDoler bl!!klund!lki tabJo biz. bUDrU 8!!ii.klirll, go,sler maktldir.

Bulgar

liHunlerme

gcliuct:J

Kabve biraz IilcuzJ]y,ac~k Rio de l;I[IIeiro 12 (A. AI ~
Bll'uHya ban JiSLndia. y,u:rde 301.35< phbetirn,de mevkllf bulu.
Dan

1804'2 208901 12H.1 665,1 8998 :2625 2639 '12],10 I 36 20134 17561 11140 11491 23633 5655 9914 5MlS !i4ol6 8299 3146 ][4085 5(50 '12511 5371' 2364.0 !In 9554. 4ll9S 1.:i6J.4 2S19
15404

1,'951

4iJ8J

1104O'B14

Ittu~kd if!tll:l, Enrrin demiderdo

m6710 21M3 18192 14546

iD1duiumll!r :ribl GiJ'ltlU 'mem!ll' ',·m.de arb.k AEJdilliilll f;1I'1i,lu ,lI:iI~ Ik kgl'ku~
IIU

Yd --,
19,30

Kilo

M.L.

1931
11932

kabllad.tt-ad"g.
ICI'II'~fdfIDIU

ajUI'1

ll'ilililllDd. 111....

~ .. ,

"!Inri uetlcen
L.

p.DmlldJ~
UIVYIii!ak..

uk Id O,tll lkl.mu.,aplIilill b... Bil, d~ II t br. ..,.ku

717.188 '11.7'69 749.697 78.118 1933 594.886 55.160 ]934 (10 iii".) 469.575 43.297

S8~UJ61l 73.364

dil!i bill" artmil. olIIIUJ i !Ii d 1932 deD !!Ionr. bu rh 1 d'l,lfmu,. ]934 yilimn Uk 00 ~YIQd,g, i,e, p_mukb laklll I!dul me lDe:tiCeilillde ithalif yeuidfllli arilDai{l b t],fUri11t1 r. Su mem.leJ.cetin MoL". ihra~ ~Uiii tlUlIQ rmilrtUE 'Ie d,lIgtirri ala jlda.ki gibidir: 'it KiJo M. L 1930 429.363 57.D14

un

134'13 SSt'll
18118

1i5i3;n 1rIU§S 3828 2:JJ&ti 10992'

HID] 11870 196816296
10000

k

~93'2

biYODli,I1Il

crbe!lt

'bIn," bir

kllma!!u hakklOdald
ve 11)1 h teneuilil

proje. k h~

MOkAfat kazananlar
D

Illeifiode balU mtD.~ ede.cefdi.r.

milk.ilf.ta Ilu li_ 410 !Durna, .. 'lIQlliilrl;hr. H~I' au." mr.-rll be,yll~ lir .. ahu::lildu. Yi~lDi LiD Ur.
11

C=O'
Bu.
,t.

Pi.,."J.
Edul
Ilb:g.iD1111

..litli'rilii l...J
ilOnO vapUrllmu:I Pi:."

mlttun'l'"im

t' d.linleJ'l'
MlIill'll

MII~rdafilllDr lit tlld iUibgd,lJlIJr ~ODr. i;ru.llcllJit~ artl];l, mem~!!~.t;'" leI' arsllDda 'lIfunJalllimftaDi dB

Meksikodan

Mts.r

]2BS'

';;JkmmYAcak
Meluik,o 12 (A.A.),- UJu- al c:kODomi bakBJI!!'~gl. Mllllr ihr, Clilbg~ ., uk etmiiJtir. 811" kaohk. Ibir~e,ik Amerik.daki mUg idl liat1ardlan istif de ~!i;iDl yapt1ml' olan ibll"8r(::.aiJQ mevc.ud ,toLd.1'1l 1m etme inde g , ellldllJ~ rhpekte dir.

rikl:"e!ld'ID[

fatp elidE Id ~

i'lrm!,!iiI. Ilat .. Dbui. - I'i,d u~ek

[dl.Dd~rl,.edelli olan Hjdh1,.

..... B.D'" _ buBludaa btO'J'ea, berl- Joktu:r. ElDin ulll • lid 'p" mGtn-.aru Qld'UID.:$i 41", mem r. lubedeD .nmeloJi
11m .,.. haadq 10Dl'& Pla~. kI paIllIDI"a'tJIIkIll'.
rUllllU1l

".'lIeI.k...

kbmpagyuullm Olm'IIDI,ii' Y-,pu:ru .. dill ~imailld Idi. l,kende:rl:re U. b bt;l UUIII,d. a yl'O- lu ,KeD

".rdlr" Atat.dlliki Uitliti'tik~er .. den de Dhnlaca:iJ l!lure Yu,
D oi. l8iDIll aOD una iim-seatl

1931

",.. purl.1I"

'.hnl!

klirttJ.'(JDIIJllil'mll-

'ir.

1930 ,dnuL nazillr~g [930 • 34 ,nlo1ll'l!ltda
rl!l~

bremen iki,
MU!lra
"III

UiDIliladlll.
UlI'J"

mi,1i artmqltiU''' Do mcmli!ket.n

ib-

D'''loIamlll

ettigi litili'm) llIlIikdlllr

de.

1'93'2' [933 1934 (to
RUI.

707.60'1 84.. 23 8 521.998 16.866
50.3,34 58.933
U&tll:mJe:r;' dfj,

lSlSOI 99!J6 1~17 1448S '2:Ul 221'2d 20$'''1 lI1'lS13 1.040' 15816J 2(1"'0 91.31 184.28 1.2641, 13340 2845 181J64 9286
16'772 161Jl MU;,

8101 10079

6990 7nt55 20,.51.2 '2263'
14216 IH'18 2Ul:54 1241 l'2nS 116111 7.39 21.Ei·'s
Mi20

:5.s:za

1444

470.23,], .ay.' 585.463

Amortiler
SODI.n ~.U tile Wlen bQlil ... blleU"r Ikifet I.It. iIIm,ol'kI .. Jaellk;o I&lebll'.

Am erika

~K~·" ~~~~1~.~~!!!!!!!!!~!:!!!!!1!!!!!!~~=1111 1F.p;~;~~~r~(,i· lOSt ro,,·. ag··.··· •...
R

nun Intl . amI 14A L
... r'sen
.,

..k
n

boyl'" dO,OlDml!a-1! ball.all v0 l:amillm~ llIadar Il!kll"lciJlJ ItQlt!!lbcl liIl"'l blrftllaralk l:etbl,eU. hir I:y" f'tltte dedl.kl II AlI" lilt b.kik ...t.n hepilllb:la

upen",

u·~n!:·~:!:!
iii,,,,, eUij'j

-

I~yri

,1ft

iii

n:H!III blli!<klerrlDi

lR~w~t e uz.t

ilJti,..rl

u-

II'k

,yenl
-I_iii Well... ) , ••• Ub d. ,-U,kuab tafdll.til. BJ're...... fSh:ll Olii
LorI •• to)'I1 ..,.., b.fu~t.d. bul III 1I1eaJilru .... I~C;I!'!d. 11011lo.baJll k.lld.1.tllde:a .1l1li"1., 1I:.11111'bW.fll~d OJ tie ,..I.I.dl\l:l ••• 1II tlluaJa • W-. derb.l tSIIIJ.OA) .. '.I' ..Iad1k..
(10

maceral.arl

BUeh:'I!!!I'II!]~ bflliJ,1 !!!yUI'I ill ul'tl..
Y.IIJiIHldra

Z!!lb~ltl'!'nllll ob'm~bil~

lIulid,,.iri: Mg,,.g Lo61". Mitercimi: A. V,u/i -42-~"

"-=~~

IIr. De nil

ntll'i!id'e in ,fe\o iI;r.fi,1. lerbe.t:

alII hlobrtll!li .elm mil. tor,'" da iliad. Dld'utu, IIlId dYluyordu.
fforu.) ~ '(Lul~un bill 1I_,dlir b.-I ~ iiiyretle 1II1:II1.U]11 .11I'~~. Mr-, .LIIDId. 1!J .. ,nitttl kdd:ill lI:,.dilLl'btl .. ,.all: brnr t.kdl r ill' hileimei. ba,blalt,b, kude,lnla .e b.lhlilJllI'lD u k.iidarF 1U .... ,tI'kllrl hliide lI.hlb a'laliUidlJ.J .. we 0 yBdeD rurllillb

"11'1

fir" [kulwm. TahminJllId
7vJ'IJIUIUJIL,

,,. ..

I!d

rnat torba 81m-raDII be,cum •dlldlti ... ,klt a... otJ ... ,UOI.ll. n lit. St~ Q flil'iIlii laadtkt"D 110 • ,. IIlru rllrQ:yDb II'tlil'llI_ ]rieli'll Jl;o kiWi... I'll- wlul u.lII.k kl

ru

Ii'.

,1!!

~ldDrlderl tor

me.ti,lz UI Jalali ufur bill' drll,linct! 1111 .Idll !IIItmlltl. IIB,le IJd.Qi. kfl rll UI,.,m Ilk till kUli litelll bl.tlinJaW. D'uJ'dg. (T!ilImill.) Idll'ilDbl!.,

b.,.

(Raul)

LIi, ub.

.1..

Ilrmllcler. b-elld Mr ltilden ,1lP" bl!: edell'ler. ~:g llirluk 1b:U1ld..IiI, .o,gr. lIJil.l!I m.,'butlllm ..~ fin il'tei!lHtillriz:i yl!!'pmata hJlrI:lmg. ll!iteDi lIir b • 1111111111:1 ri,t;tla[ (I~I!lI d- ri,tme I!I 1IIt!~blfl'dulT'. F.L:.t bl:z d. .iz.int. uin,ml'lI b I~I' hll mlldll.D liIol.. ,~ hllildk.leD rok 1111;[11,,111 iOllinmar Iwi,ill. _" E"e,t., btl 1111 lfIillk dolI'll bit il de lid. EI.na !leDh:! b.bag fCD. Ib r .,dam !filii ,rllllllDl' mlJ'ol'du wo hD~ dA t",k: lI.dlk I,d;. So~n. Bedell LlIy!!!!, o1du bltmip'u .. II'~-. ~lIibl1 101' v bt. ..... l1k LIDoI .. l1!I~yrl!i fio"lIiiu.lli 1IJ1maill "0 I!,l:'h~

,a~. .

,

- EI'elj IUlilliri a,ylfi ;,11. Fllkllloll: II i"",rda'llbj1 lI[arGDM dilyllnlllmll. <an CFtlU'JIflIi) [,1 br:rged Ie QIl'UI lilim. .LmaI1- 'k.UUDI, .. e, 'k!!:1 bajIlm.a_ ,diL,aIl'QlI:a,te,. MIlIJlIlfJ buncil'lID U b.t,l.,llIea ~lIyrl ibtir.rI I\lrette ¥ 12,r,mil!ik iltiyotrd'u. F,.kal ~;St· voiIJ botmo.,lour. (It_ol) d. Iii, hI.:' on' keadt.illlt, rabid blrakm.dli = E.,.~t:H beD d. h fikir,deylm. tFlII.frln) i.ljl~filbr~'b ctmet,e il~ldk ettl., dUI,d,'L th,l!:t. keD d i.inl (Or.o- I 811 mradll!. bIT otC:iloobiil te.i ;Ii~ dlldl. (Rllu!t 1.00 hiilh'iilotl d,1I ur' jeri~ ktl,kU ilin, tellM'ilC delJl de 0 ml!!lk i18tiven1l: -'li:tlll!J drdi k'u = idi. ..... Sa'Jlm blll.bllll!UD hal!; i'~~ li!!!lDii8:aI!J. m b~p .,!!!ild~ IkntilLli l!Ie iJU nl, ,!!I"lemfJ. t:;rIlll'llka !:Ill IIli1n~[e b.. , IO:llID.dj' lIi'ul!:.b.le eil:mel!:te 'dE I ",,,,k'let d&lrninde ... kt,1,hl! ~el'&1',P.r. ~.hD.11II: b.1I1 cd' ... li d.... 7!!!O etml, .1110 ",ak. if A m.,d'ull $IlDIti!i , ..p ... par. l!:oparmn1ldtlli ~]k.r 'U I.blt.rnn nunl ,diklC.U o k.d~u· ~Iilrlnlllilc k bL.. - II, deiiL ;lod. y·ne lLII,prnt In Ibt) ..l~ft ~,.Ha.tt. bu Llr,.1I" lIu eA:lenl!elld'r. FIl" rllmi, IlIlur. B Ii d. hug~ hi\,! 111_'_.t: bll:' t: 1,lcomel'lI .. I. ml:vo;um. l.tcn IUll![illl.kQ v.klll d. o~.IIIAm ... - O,J !lQlm!ll, ,]!;n~h r dn ... b_lIlm 1'8l.i,etim Qldu'k~A [uu.lk~ til'. 0.11111111 11;:11'11Ibt'i, .. lI.h o~m.lik r.i.. vet i,flllai, :8.,..11, (EU....bet CAn[t1l'lIl. Sell blnrlPJ lleJ'dl.tilll tlJlim.t .. tel) ~ budu.

Iblll" IOlilm, dah. nch.rilllil f'U\f.r~'I1'Il:ra" illdflJ'mli, QlduA"U.D Igl'ij~ildelll dodil fall _ mll!!r.k Iltmr. --Ni!'d~D.u.t~ I
s.n.
11l!!l '9U

IIS~IJ)

1.,..1
dum

-

N!!drrn

,o]ill.ellk.
Uil

(lIl!Dll] 6ldOr~

lUll:Il!leUitjD

!1'Io.,Uh: btmim l

cram .. l)
kald'"

~Ritul).

1liif'1IIdrbt bir .!b li!I,ylcnn~re,

,Iu,yr ettle-I] II ~ 1.1 a!r~r.: k!!!r,,1 tAlldll:' n .hOI'. ,dltibill U'hnl,tJ~ '.kilt

.... dt 11:H11.m.lldrj

,.1I:

polls lJI~m'urlal'il OQlld.iD it;eFI 1'11',meklolifidllu, Kum~l1!r (GUIO)., y, IIIIUd.ld ,.damJ .. rJ. de-.Ih.IITomu'I".k ... IBilh. Fa'kat to .. ldf d I 1:118< ral-' meD! ,(Tom •• , la balind' II], t IIII' ,~kliQ, bnj.'-.lll d M •• mn'il olQJ~ jlibi 2'l!irOmil'Jerdu. KilJ~ r,elll. 1",1 t01"U,l!Jft hall'kc. .lNImlJ hlrldh" ( L{I,"n~ h~ ';II,IY, lOb dia!l' llii,d;I&,hk~. eldrl rfihnL, ili!lm!li1l1 Ilubo, IDllh rro!liDr!l, a'kadar l1i!atl!llllme~ "i.irett • o'YD!IYlIl'iIlk ikllDWlllDI lOll dklkli". kd.. iildalm, b:ulumm..... b.l.

dill.,.

,.1:1.

.,1

,.,bl1

IILH

~!I<yUferhg wl ? 80101 1110.1 IIIII aIr. btihll w' bg cilll.,.nl k t:'1 il!1!lJ ~.l.mJ. yer.IE lI,lll!mi,tir. Halt. beo.lm :liD" h!ldll~m ,lIaUIII bIt d II vet i,llIf!iI.k hllbrOid. h~re s:e~ .miltir. 0, anelllE !lute ,dD,eD '.0; lIIlllllI,l!rllli Il'oamu I,
kl1i1 kUIr

-

Vltll, bY!

tn.lllilirt

kl

UII.iml

~.b·

td, .,rdm!l.

~Ophill1i

blr

1II1l1111

lor..dllll'

Itt.

k~Ii'J'lk 1,lfilr. gtdllllcmelo

da kI.

h'f'mllik
UlrlD~l~

tall..

rill' .. er.moI1b"

F .. ktlt,

!!iQD!i'1r

blJi)'lIoLliOida.hu:;1

Il 'D'f'd~ c d 11'., Bendlm ,if. HI' amiyJfI, elo. IIt.,blllr,io. Hel' 'lll'1!!j:hi .. J. dn ,.I'chm ,edl!!~I!:Lm III .. Ic1II1h kaktllr. Ondan "Oorl! (RIlUI' It.erdt.. e ~'l!kWQlh, ded~ ki =

li!rulI!ldidi k.hu4P ,..okllt et. SilkOt lDlaDa h r !AQlllp Ifln !iHI IoJm t-

d. ~e"'1I1b

nil'"!!]~k~1!I mil ..

IklDd~ :iD
telll pell.

II

k.tirop

k.tlE o1m .. dla ....
) ID ' Ld '...
mucl.l!i

In 8A:reglll.'~ ,( 1'om".

LGrnk

m.urreUnJ

g'mlllhi.

.,
,O~.rin~a sail
le~h· .. liml

~
.'

_..
~-

---

-

ink. lap dersleri

~$!u~h~.~t:!13~.======~~==========~====~~~~~~~==-:~~~~~~~~~~==~::-===========~~==~==~==~=:~~~~========~==~ __.
iJfmden devQn:JI

-lAM

N'-

$hDd~ di I ilJl'iI fii dli .~~ClJ'i i~:iIdel] Frall.1i! h.rb Util1J 01111' Qlmu: i.tim',1 utruru" tl!hUke.l .. Ul df.l mil,~u'. ~nlrm'l!:l'!fJ ~~ID bSyrl! 'ltiJ'o,ikll yo'klu.. Di,irr t.... nll .. Fnnllll. !lUl.JUI
DI

!ii~distana ·bir Talebebirliginin 'Im·tly·a·.'. z n ve .. -l-Idlr_ft,IIG:.·.malar] , 'jCUy
1 iner. sail iJ~d.n del1lJ'"
bmrul,

italy· seferberlik ilin etti
dftNlm
.tId IDlI'hi"Ii'fhulll! o1duluDiU bllyaD ,.hUlk

'1 nei _ Ai/~"'en
lk....

Landr& :t2 CA. A.~- ,A.,.I t·H dultam t.I~IU.b ..
... ml
III

t-

.f8 IILlh1lib1l1 aid,

K"fkall

u:pliuiRI!

•• klll'

gOD50.1'1"

dcrm,t"iadeD

klJ!tklil~I!IIII}l'tll'lI'd!.!.

n yIII:H~ Fralll.. OliJIDI!I!Ih impa.rl!itl)r'llil jJU1'I1I 1IIIJ.II"!iI~ ~jdlilli 1M .!lIct-rE r

'.!plhtlUIDI i.t~IDIJordu. 'Cli!:lkd ollllll fik..-i e,.-nl. Aim 11:'h.rllkfj~ O.wllnt... lmpan'hilf'bltakma'lltl. r.. ,.t k I.D,ilh'_Etle Rull.!J1' bu fiklr,d~ de" itludi. Onllor ilela Oi5l:11uhi 1m,. par .. lorJlIl:g:n. C1YVCII llih1:!cli, Inn:vet i AJmllll~yiilfill )'iifjjm~kt~n d h. 1t;lIIrlY d.. b~ C!!IZifl ti. 811! l'ial'b~ ,11 dildll!D .. l,g'!li'li ,.,,.:tly'et' d'~Iti ~ ti. E'I'Iv.er Pa ,., bl .. .lm Sl!ilrlt: ,,-UiyetJell'imll.d Id I ~ ,alli,etimi.e 'hkguy.IJ ..",k $I.. r~k.mlltt. tu,rlrllJ:& :rei'li YJI Ii!C~de &'" ceh"iet ril:r.uoden ordo I1JAh,.ohiliu. Dilil!!cl' hrl!!ft!l!!D Ru IDII" I fiJil" iFr,anlll):1!i!lfA habn cndrre:reli: ,.·rkhl K,Ifk:aIYIli i1zcri de t.~:Fik h:r.. etmf;lt!l'il11 .e bill .'U~ rcr:tJ1a Turklerlo keRdil~rirl~ fol .. 'l~kl,1h rm .'Mall n,l, bUd.ir,d I "'II bu fl im 'M..<rri!:le (;1110.1-1 k&~'!!! hill!Dbolllll',ch.rII&ru I
i'~ ~Q~dIlU 1001.fll.

Mllzakerat
Lond",

teld(f cdl a 11:. uD p1'Oo,'" • i.nd'1I Ibal!! t&d~lit ,lipllm"J:Dl, btl,. ,ell! 1;1'1;1 flrk •• ]I1~ 'liIIkrhiuJ IS) nJe kU'~ ~U14r., U. ,edd,hltif' tiro KilID'I.I!O, ~'il.l"ihl'l"l InI 011'.11. Ud.n· Iili~ oku!I!IIIul!:Id. 'II.blll .lin.I,Hr. had 12 'A.I'l' _

wa..

halklklnda ta'U6t

Ian

.:IDle-1e

\ ..,." lte,~il'''1 If:Ujliye.51 blk'kundald lbilk,C1ml!!t pnjrl!liDii kabul, k.D.. met 1~11t hiiyiJk JIll· uvaU.ldyl,t; olmuti!:Ul'. 8111 mo,n,.U.ki,til. beme. b~flre~!Se bddclD'Jaeld hu .•'bl::r~' ICluk h'Dk!:l!metiD, .-nell: nit';' I I' 1'1IiI' He'fl UII fn'k .. ll:r~Dm h~r II...

Hilll,didO-D

,fa&lJ,.., IDd -.. 1 bUa b1M,a a!dl belli Dlm.d IbJlrllll. r.ui.l:Ib' ko-r.II' •• Ian ?erdlr'ii!!qk'~ iLU IflDltk" r - .a~crJn,de Ill:n§1ilh!Jil'tir.khd bI!_ "d: c:eli:.dJJ hll,'l'lIo:l1 aib• LCiroh .lldU~QII' aII:glt'r~Dii JILdi;ll]Q .. ~. La.ih kutJtJh"IIIIl:I!Jk. Udl!!llCi ldly., dHlk ~urIlJWt.~ID1 ,D~anhn 1k6,'ciBlol!: fikrlYQbDlD dab. ilerWt .iQe '~lh'II.~ Ik.

lfell

1,lul

Lm

ad.,.,.e

dat!lIlni
l

, ina; saAi/ede.n
heiMri
-Ir. Gimd.iye lkd_,

4. "~lIeJlt Z8nmlJdlldrrlu

oldllilli ".bI,l, •• dJ~

'I~rnliti m.l"ZU1I- L.:r
• klll'll!lbllJHUII II I'c..-,i.reftji Lmekt.ml' H.
iii!

1tt.IJ"d'.. WI fir -a ... , k.t. ":Hr. Ii-hlr • ...c't Ilc:rQ1I
H ROlllll

dJ'Id L..~d. IIk~l'i
d~l,il

iiJIWlmllmllllict ......
"

Ll!Imdira 11 ~A.A.) -

JorIl.li' kI J "H.t." bn.,". klildud hadi e .. l.,.t I .1' 11: .. yet Wihml!DI nI bu .dllmlD .:tihIlD" WI' tut.d. berke.ia dibidlt. IlJ,CUr...

de.:rek, wallb ... AD1u 'Ie btI& _ dL - '- r e,.-

Taymis. mOteessi'

....m.

d.ui ~Qrhr

IIIj .nll 'bfL:bril"lli'l' ~ .

V, rli maUar g-r.idi
mlilQleketiD
_ .. I'..mil Ibu ... lIlil"eclde

, bklll',le

ItpurlQfIJ,.lIk

BLr ,uti

. IU'

111'11,111,,,,11 malJmo , 'mliau Iltlrlllc:hli tulii edcllllllktir.

.e~ Ii • .,. BYIla~ dg, ..

WI' '1: .. 111111 .. blt~ ..l daMol'l'!lu ". uku'lul .._" ..,1.11 IbIr Ullin dig - C.:n.1I bI ftlil".'11 'm,lt. 'fe db.lll RDlD dan bl,.iIc:. 'Ii'tmittill. Btl ... bl) fti •• k.r1,eria EdlR hi Ih.1J'111D i III _. .~dHekl_ri
t!lliJ'lQin Glom.fdld]r.

II Pili. ptrllle.a'lt bu.IUlIU1'UT ~

11.1 ID!¥laila«h!

eli.'
lie"

flHnokc.

hi

takdJll" cdC'F IU

I~, ..-,

r&DU~ enf T.fI IIUhlt'l1'!ll lull' Jli'd ... Ibll cell: bJr m.W.Je't ,.Jlln num.ane Itt "itlrerd!UI biu." alIa B. Mu 0" HaJ, ad e eru' j k bir harekdl~i I",]y.g~ In'b h.kdJl'huh. haklllll'l ..
'11.1

Lbti,,.U .... tedbirli1JlT Illal", bU]IIDIP.. ulli uUror. Bu I""R~f'I ~I ltu tedl:riJolt! liii" ~!J2.8 tIlll'm1i It-a if 1.Habeti.bllIl liD dJII.fIII&5IIUII, or _ d!!i p.k.abile\:'II'k biitUn ihti.liflanu b.m ii,p_ taMJ. effili .. hl.!I'I., IIdaii 1.1.~ il kiln Q. lliaQl!Jlikb ~ber. bun u baku, addedirlh, de {.!c·b edit L

"Timel .. bal,.fllIl

elcrbWli

Italya ne kadar _aaker haztrlad1 "'f
LD'.mdr..
llIi r

tuUm .tthmt'k Ib.ere bJr lurbe

Mem'.keUe,
IoIlJ •.'lJllJ'~D

ssyahathn
b.,uFbJ'I!U,11

n ~A.A ••

IbllflnU. d&~fla c:Uilcl~fl bir ratil •• ku 1001'11 etdl: edilcbilm'llI:lr.
lIIoIIlI'kil}d!!lln

'I~y.d.

ml!..
li:DII

HGldimetin .,ir te
liQIlII'~

lui

e~ell b.fU, IP rial. 1\11'11.. .b dGD ditt;

.'" rib

hmlhnd.n edlJdi.ti

r.l - Illrkiy. du' •• mUl hlirlrby •• nk pla!:!r~Il'" ,em l'ilrki,Jc:g'iu i'k.. tll.,di mile-lit., Vie f.brikalarlDt 1I&i.
tcrmrl.

Trail,.. To-ro.. prd "I'~e"e.e:ri'Di t.D.Ihtak"JI,r". J."

BOrClIc: fiii bllitindle

lli'ioElldll

ta:r 'li :
u_

lOIl',1UY.

,. Sirr ~DI'U __ a.",.'bell dl:ll:iiil"'
H.lleilitam

Il11ytlDl&I'JD

nlell!! ~lrk311i11:J~D

nrdiai

t.krirdc-

k.i ~a!lh"'l!! dl!'liJJ!!!I'i luildetlnk va.. li~~!lrni unrll'le .11,1'11 ~Iir "10m." 1n·~kjp .. ·ll!I'.IIIfmdi§11 milldd.. <ellm· wi,tir.

ba I dl'.
ilk barnb.ardllDall 111 ~ublt 1915 de. bSII.m'l ...1: 1111n l ..nUIl dcvllm ttmilltir. DIIDd.'1I .onra RIiI5jHI Ikine:i bir t.1J~r 1"6ndcr:'~rllk 'IIt"obullll illtemi"t1r'. tn.ailli~ vc Frll!Q!iill~IT ,r.".nbuIUDI Ru.y.(!y.. It ,m nin I ~Itemcdelrdll. VlI.mlll: A.lmlllmYIiY1 m.:tl'llb etmek &\':h~R!.II.J"lIy,a ihll,i'&~hllrl .oldrulun .. iIi.,1l RUllalrLD bill diloe.,tiui, h~i11ldH"" JIII!a lel'De.t liwil,o oJm •• j "1I.U~e J.:.hu1 ,jt'im i"lt!rd]F. Neticed.e 'U ilul'l!Ue It.Klimat }'Bpllml,tDr: Aq_.Glolud. f~l.!JiltJ .1'. dlJlar~ RYI!IJUlllij Ad.llJlI. Menin~ Sins, M!!Il.at.rl!!t l)iY8rrJb.e ..

Hindli!er i~in kaz,an~ml' I
5i.r "in.Kip., b~li •• 1iI1"1r,1i'lr ... d ml,tiT ki = , - Bu prQj~niD' lE.bulil, Hln.. di,t'IiR hl!l~1u itin kUllftlft.a Hi' I" blllllh biD" i1Iey d!!till'dir," B1JfU'IA~ 1G11:Ha, hatib, ,hD,klmetaD'LD, Hi.ud'i:!iallll "]1

baYIi...m iIilh::ui. i'TOrl:!: 'tllebe ,Ililituiln iIIdilylif! 1I!Ii:llrtl,dlt) i.eJC:llde JIIJrdiun I!r.Illbt.:l~f k,ijle~erioo D'II! tlltb m.Ulild v", i!)'J'ullill_'~DI .f'" iii_II,"'. h.kjim .duell-tlr.

n

11 Mart Ricesjnete
mart

C"hljliLClilkbr.

J"pbkta...-,1 hUII'lIk ild " 35..000 kI-I~a'D ililferbe1 .dll mit __" lllUJihr .. Rom.~ 1m t.edb~lI'iD 1- dece "1Itt. oldlltv-IIJ.I It'tmittill'. II'

"111".'.' ~

i:clD

I

1'1:r1,.. :blln:etilDl Il&tnmtk lltemi ... til'. IUIlIlIlIIl be!r.be1'~ 1II..,d.kJ 1~1i"" Illl'lnl~n mtl81 ib I!~~ bill' bal ..unU!lIe dotr III aevkedllfj ce.li fll!I'D! om1d .d,b,jLir ...

'"1i1lllJ1I!", Iii.L.le bitiriJ'Dr = ".....be,i.b.lllD lI.bili waz:i,t-tl ~.tlldk e:d.i'Li!l~. b'IlI if key II: r-..

'0. ¥J,'1!l

~d

I

ltal:,
IfII

,nlar bu maceraya .'tIJacak m'l?
kIlUiD"clI"~lIr~

m mill~ ImiJ.mi.!:Un d~tLd r. BU_DUD~. ben~nl hBI,iI."ll1Ih IlQ~ hiclll~ler doli3iJI,.j,11I!! .Lnul O~clllttJl;l 'te.clbil'l_ rifii jr.tiiYOIIi ~ mualllllfn m;IIJibi,diDi .,"Inn loyJiJeh'llmek i~iD h.gul: .b p-l!!k erkendir ••

..

biil'

H:'Ii'rii

tiy,'1

U,.III ..

.,.11

Sir IliiDrljjmmQ\~dtl ., .. llntul., '111: ..... IlIIJr 1I!l;:n'uw,g till ....,i:reL'el'iia. l.t!Inllldm

nl""

.. JO\lrJ:L1I1," dB 111111'0 ,uIJlOr; laly8.nlam] Ah-ik.dll hit' m.4!o'"

;11'10,

a, ..tlhn.ktaa
I:

D~

m.IOm d.ti),dlr. HUh...
d.
'tal
- 1111

,011 ••. be..'I: :kill

_

Hari~IB lemas

.D •• " i leri bammlnlil!e call f •• liyet ludur E Be, _t:lmilel tfiWehe IbJ,UIUUIb.1

,.p."

liIiLI.kmcel~r !I¢aIl.lIJ. '!mId~III' k,. .tad,ll!!' .. RIM. 12 4 F. 1.t.l!JblIIl) ..... stilh I-Irrdllo .fr.d " MD

""'I'

dlllmin[o[l !tel,"

11iII1~blll blrUklllrile kaltllr lI:em•• I_lIlla d... ¥1m IIduell. YUl'd .. ~Ielilek , ... L.Dc. n'lem~.1I:1IIi'1tiIJl.lHl~rU. lihlllm .• ,,1I1IinlJl!!n a1iiJllfill1'Ii'l' ol!1Ja~r..'. B~I:I~n.

". ,.b

ne:1 m,eml~ketJ.1'iIa,

Ma.m.fill., ,qr'ilIJlIg. !Id.ldir. B1ItlliD 1'911 .IDlflnla •• ber .dJJe~~1i blber' doll'll datildIr .lmekillulknl' 81.1 nDt' 111- ne'll I.ferber edJ.. Adillne hallediimell Ii.... 260 bla, k~. .dlr. i;~tnl.D "E'k'tll,I"j)l'pj 1'ii1~'I:eI!J de, Itlll'l1 1911. Iit!:1' ,1111111. tkl IIII'll.,.. _II1II .. HliliflDdllD Iln,r j:illli: iiUi!,!~JU!!I yapJ 1an IIllb Oliltll~!!U'du'.. DJ.... b11l11. fn

.',hlDl

'a-

I,&nd[r' 'Itt 1i1inUli bg ~dldlitli tldblJl.r'Ja, ila.u liy.d. g~tiee,i

blll'l11i.du1d nlli:r

"u'llid

mI...

" ... ]'tJ'_"
III::rilh.
iI.

,.0 ~db~l'h:rin,.g p~k Ill!! ciddi ljlCli Ilkki iIJlIdilnu.'l'!ulii IllIm elcli
lII'
fIllIliJ'OI'.

AraJannda ha ledecekfer mi? DN;W' , Chrol1:c,e", la~'~ei!!lil It.~
tc--

81.1-

OnUQ

'tad.,

tU..

I..

Ue .... betilh.lIJ
klHldi .nl"in~d. d~JCfJklerdir.

,i:.iil:lilil~Ui,tine g'5rll!j,

kn'l.luUiI
"'of:

!mltu"

oldu,lm

lIuule:d.ilir. k&p11mllllDlli .~ ~ ...

dolt~. lb.He-

tbl.l,lII ,.ine,

~D'eyU Mey·'.. Itai'yan taraftafl
"Djijily M.a!l .. 0 inl'~lterenin SuaDd. iy~ bir HOlUfII;!;II, o~'ub, gu.. flil.llJ.DlIR IlU,i!lllellllleli, ona klU'll Itlli'~i, dUF'r'lilllllr~ b~lerelii iO,RiHz,. Wl1lrJll'e' ba,'ji ,r6riiil4:!,~k !illalll h:i!ilytiya ll'li'IJl'imiy:11i!! lJIib,rid brll' luUD ku.llaIOu g.t!J'tc: lei' ill a '1'1:h~: , elj )I' IU k i : n "Habei,isbld, iI'i!:rd~di1ecek meta.ill,. k hi etm~lde -eot ga~uu. II lifAl'l"11'""1101.1" 'idllc.l!lkhr. VfI m~IYllil!llD ,~ :Ii!lf 'Fe lIu:iuwL'll.aJ t~fllhllk ede.n bu k "\lg~J'aJ Uh.l!l'I~ Kuru mil kri'IIr'l;IIlIr Ign mill hd.u'. .,
IliYQr.

kllalh ndettllll"Ln~ on yava, J'1i'f,II4i ~b telk~lit .. ulMb affib'ilme-]"J'Ii~n Hin,dlilto.n:IJ ,."lIiIlm e.dillme-ll;oj1'1 n
iubeplditini 11Iyle:miIHr.

"tr!J'!Ilkeliml.; bll! ,lI1'lc anUIkU1GI.", l'.tk detjJ~ OI:lI"'eJaih.d1 :rillIL.e mektepleri, LlI.bo:rIll.Ib.li~1H'1 kitilpbll. ..

Im'-iycu r611,.,.i.'
1:1. "MOII',flD JvnuliI' l"'lllttl'e.aiD Hil]dh~itfiUl h,aldm~dll. blrlmtili:vloz iii~8'i!li[]d~D f .. l. lUI".' li..bleW.. liD~, Pluhlllm: amele pl'l'tI.1alIII
kllllli bl,!hmmad~~nu beYlln. .tmlltlr.

mar.
IIIII'

JdJ.'" tamilUl.
lIIud.r mill

!lUI' Te

e1i.ln

k.tUlirit da .lih ...ElIl 'PItt'Llau,b !hI". Bugb. holl o'ldl1k~u. I.rdedir.

,.r..
IDlI-

lilt. , rail

:l.:1I.1'IJ bl.,iia
Cal~DI

tllktifiill'liill:l Necil,r,~illl IdU~ifI "!Ii lllll!hlb, ill'!!!!i!iI~lm~¥.'"

o,vn,

8

lerill

,duydn,tllmo

callpw'br.

",nj

'TOr.

~Iddetle pro'testo ~tm~§~e ..
R01D." 12 ,tAo A., ...... u .. H
"l;ll'inciea : HI bell.tAD. Edl" IImm IItlnlllnrllm'", oJdll!l~, diotru del\1ld~l'. AJi..

Balkan
8"

FlilJnJl1:I.nll~

umum1YII!Jde FII'Iln."

cuubufl,da lIal.n IEt.lm1.. 1' dB Inliliidl!fil:l •• 1111 pIIvlalJrm. htlYll h.lirrbe rirrnedotil, ol.lIIb 'bi'l;mi~tL [:YiilR!D bUI jell ill' i,i 26 llii I'Q 19 1.5 de b:l.llld,. ..ad imza. edilen ,ri::z:1i Ibir muahedfi ile olmu~tul". Du mlJllih,tld~lIia l5e.. kizinti m .. dde.li onikl i!ld.. nLni It, ~ yay. terkdlildi~iDdel1l OIllUIllf:U mild .. dui fli'~bh.l. 8'~rbdleki padii;11h b~ ..
.11. pl!l'UI~1'II

It

bilkCl_eUa HIliI' di.tl'DI &iya.IIUni la''I'ib .,hair.1I Hed .11rr 'rukallllll~1B bu b'IJIllmtak~
'I

,B. "';'uF!til~

dG,ilQeil:1~dIlE t~rib

atml,tir. HiDllI(m,

B ...

13,,111,,1111 baki!l,meHIJ~ It

,~mdJdillg ,fiLlkad'1lIi dillvlel mlik.m· 1.li,~e, ,"PI!l:&itlJ teml!I'1!1irl. liiF ,II~" kall bleb. b 1m pi asm.tll; ~lll,a.CI!k bu rlultieUe Bi!ilkillnh tal.ib.:!i'l IIHlD. h'uldll mUIII~cl !lllIrlttu i,iode bUi hlpl. Itop!.,ra .. k tltt,,.,pktlr. mu",.ff.lii; cdduty t.'kdird. 14rkif.lDiI;~ komJ:UI ,mtm,l.k.t ,lelil~lerEDo tlllDtta billlilllhrlahw Ik.,nllmtl elliE.1I tit.

b6111111 bilya.k ,u

t,aleba ka,mpi
t.tilillde.

•• rdllilufan y., 01'1. A vna'ka-, d ... 1 ,,"u!,.rHa b6:r1o •• eerlLl .... ~eluel nreGe:k bi:r hl1dlll bul!llDm.chtJDI kll,dettUd:-ea .0011'. die ,0,1' 1d I:

-_ Cep.",.iI.

baa

'1l1ihlm

me"

Cil.k Adlnb.b .... daM ~.tal'Il".l11l.], ]8/11134, MII',ihbuh! II KOll.da:I' " ,. 51l~1l4 kribigd:. IIUII~wdiil w.. dJlelcrLnl mGtea_klb oLdUl9'1J ribl '291.,1 It,HlbU bid Nfl (1- .Iddetl~ pl'Gte_tllli ~tmell ;l~iD emlr .llIu,br.
j ..

Kimlerl

Dako~ul'lclil mlldd!!!1! ,i'@I'!:l de AllIdoJu p .. yl"IIDJUlDdJlJ, it.J},.nm d" bil pll)'1 ol.;n~ilkt.. 8Yfldllin :!I«II1.. rallDL gi!:Li!cll!k deri!!l 1IIi1IIt.aCiII(11b '"
I ni 111111",1111111 101I1I11L1111l11lilUIlilH .1I'li IUI'lInn!

kU!!lUDJll,1)

lIi.i'l'JluillllD

bOlblll!l!.

d~to!lI'.a'U.1

dldaB pjfll.ltILD. .1Ietmc~ I.IIil'h:tt~li. Il!!yreUed te,.,~b .deN&!: mllllik ~r;f,i elfiu elml, n,u '.. ,..i n:le".i~dl II}lubtilUI m.. r.... ~m"'II:IIIJ'I,d)FI bin kl ll: Hhu!1 iun h.11l1 bl:dm .r..m&.mlll!J "U II ..'VII'll... , Dem[tt'lir.
IIi.lfliU. II.IIHIJ1.~411IUIIIIIUlIU~1111111'i:i1 ii!~H 1111111111 !'In 1II1111111JI'1i

i!ro§Oll'ier va gaza1J.
,lIpl!!IeJlII 'lIlrn,.t tudul'I: 1111111. iUm h.rek,e't!,,,[fli., •• a'~" UII: 1b,a k.lJl!ln'lli. I~DQllk hp,lf.t:... laFiui, ,1Iro bElaialidell: ~ ib'l1,llk Yllf,iLmlan ,dokun:mllil fe:_ L.a,1 ....
rrl I
v!J)'1tii11 'til!

1.9'11. doJuml.lllann

si1lh aflttna a~mlil'ar
le- - II,

tlr., LODd•• tP'uil .... R!u.mll .. 1r•• lIl cI. !lien III b~J' 11,;i'ette, tnahn.r edcn d'IiIUII]C.1I INrU. t,III'D~ bg Ui'Hllfii lelil'kin eileeek IdilID.1I blr t,u'il@ I.ti! bu1mllk ;,dll IfilwDbh& .,.,. :gil'meli ted .Qlli!Ill.Di,.e ,IiJaJD,

DleJ... .:I~Q.ile

MiUe'tler Cemiyeti mCniahale etmeU
OMIIl" J!!IiiHl.., "[l1J:i~1 HNI!I~d;o:ra'lcetBlr de bu d. n,11I UJuiu kurumUi tal'a.fI'~HIIB'g lerdJi, e idilBme hi, lIurctte lJlllli liZ:lm we li;I(lmkin

'illb

1i~lng b,ata.a.an

..ltlll.. pjmhbkllJ'1-aJD .,b "oktur. Ylih~ul blil. dio.l'!JJmhdl!l d'l1!J M I!I~[I!II.
"'. FIIor8ii11..

Iitalya cesaret edemf. yeeak mi?
"'''lat.!:!" ID IIRi!)DiI.1I mUifulbin diD dJy,cl' IIh ''"•• borf 1I:!!1IIItab..MI'" tua I:il!l:i:dQ..... ill'll I.DIII j,~rJuQ,d. ,er'pkhia ... keFt ba:I'JI'k&ta lirqj~!I m~.ine p~k: te, I,mkin 'Jokll:ll'.. A.k~rl l'ilI!;~r.k'Mde:n .;yad~, b.1~ :h,II.1Ir'dlllki mJlli CDl'el~II!" dIll.. .IIp::oludu. 1'.1,-. hiJ].umeti. lb!dY.lit WII!! ittdllmb bitnet 'rtmll:l'i!I v~ hu tl\Jl"lii milr.~I"tllf\d'IlIl' "'It mf:9 ..imilli~ f.c.JU].t!II'W k ..~mmB,g. "'I.ml!hni~, IMiia.llror"..

lJ'...

oldllp mmaJ~u!lu~!!!dlr •

F,aciaya do.!ru mu?
"IDaiiJy t:r:~l'!graf" i.e d~yolr ki: .._ SllI I"=lI'ru,l'Ilik d&he. d.. ar~ bl,ril!lI~.b:ir facia,. t~be,g IlI.bilili'. M,ftmafli UilDid keunek: dllltli'u dl!.~ ;ildir. He-nUl: "ir IIIIII-bib oonne ie!;mek milm'Ki1l]diir. lEIutll.lnL:i h!!. raber :reCifI.D. Uku,ria .yuid nbuu ,tt.,lyan ,kar-AkoUilII'1I1n. bi~i1r ~deg k.bilrnue kill','" B. n1u50iini'n,in, ,idddli tt:dbii'le-ir almalSL JIbllao zi", 'Ide ~ciktil'mi,.rH:~i ku,l4:u goHirmez"JI

h,k.Llnnl.

IlIIInnb

ollIlilarla bu Ivbl.,. f!Ulllb lIiDU,.IIIJ ham ~~ti,.t.fr..dl !:LL!!lIIe,n
ImdJl'lil'llr;)

tlwlm'l.mllk

lila IIIIl1iMb

IIIIUllUl,IIfI!lJlJ

B,ar-:ak sataca:glz
Ml!eillr~!'lia.1!! .. Mylll'k mlS!~lIt d b!lI'"5Ji1k. ticra'l'i!!!tn~, .,til.1 edu ~ir k, i yn memleb:ebmb:aifJll bQYlijk p;'lI't11~r~1I! b~l'I.k illm!i!ok ,.r~ulunu lJ!o"lerRli, we: til.l i.te8'lllJi "Lh.--Munr tie ret odl!!i1 v.n'lui)'l, Turk gflJoe bildirm·,tir. MlI!clIJlI'i tatun bizden IIlmak iilh:dil i bar.1I i::buleri ,ual II'dlr. m .~ Okh bUUII .. -

Bogaz 'yoll,arl
--~
kl.du UII!ll~.n - N~i~ ~Gyand.kl yoJ 'J'e rlibbm ,IIIphf'llllI. k,tlldwr. $i .ndell bot .. u inllllli 'oW .. fl~. '.P'ilmll' iii. ,imdL ltUnye .. BB,Olld!!!n iii...
mlyiikdendf:1lI
ml dll bUtUcll!Ul IOall',1Ii BcllDn RumeU .. IbIii I]/dekli bll,iHllII "olla, V~Dldt!D yap IDII, II .nktlF.

,.tlk.e,ri, .., ba,aba. .hII"lI
I

brG !1I'11I:rme

t.n~ltgUlit.
I

phi.

.. Ibn •• hllQ1111I1:rchr.
LObd1'1!
IiIlllt

fdID,e,,,

,.rar ,,!dildo iobed~e 11: f."d'.b kdlttl
h ... d •••
in

pb,bll. JeliJi dJaipLUI bl1l

r'ze~

lencGllD d'efllblfl linlrl!lam •• ~ I~:JD
II'

'~I!I'

It ~ya Qrt~m _Io'mmu
12' ~ A. It j -

verdi?

'11101'.11111,

Ital,.~"'-

.detlikljr.

lI.pi,.-

H.bll,[ltll'D I 'bI, lUi IthliilltGIIil !fij iferdl;JII.Ili dli~li' 0111D! hll belle.do

Eeya:zu:' mahfBIi
f ...
c,RIk

AI ~

Se,..rve

'1.e)'1

i,Lramltmi,

C ~ t(1Il1Ir U okuz E!Ii:au,dll'uch er. L II - KOi'1.I11J vi! b~1 hlr~.ldDII'I bra,1! hli'f An'laraan -oJmllk ,~lIrtip'lli!l A - KliramRIIl, klv;lrel~ lTe he .. ~I b8rUlkl.r~.
'8 -

ba.r.II If ~I!r. B - 11111111 !DU!! rkJar" ..

YlIld .. 1d atletr ~.ulaJbl. ktllf. RumtU • bUiDin "gllarl ILkbab"l'a )Palu b;,tlf~~i!!cck ullr .. AuoifCo11II ... bmn,d'.1Ii1 :roUilr lI.!IIp.lm~fll b.lllllillldllr.

A,m

Z,II m !:! d"

bu

fOhm'll It. bdl talelile bLrnk ko ope ... null' !bu yd fli,.g!1 10111" 1011:I"'''IlI, lI,u d ~tln-eluld!l bt .. ,.Ieb mil ~.h ie,billll ',atll!l.lu.k.
br.

It,.t U IfUdur" T'.teb~ ibti,Y.!j:

IIkt!lId

~llIlDilbDD
.ralll

,IPICoIil

In h!t,,-1hdI dmell!:tl. pm., rellDl !IIi:jljb..Ald. t. hill.
J.
.1

.,14

dol...

uu:lI~
DII'IIfi

III.U,.,.,f., •• R'c",:"" II drl
,A.dil'lIIIi!Jar,.a 10

Ingilliz g,az&tBl8ri na diyor?
Lua.dra

Ik.:r h,.-

" •.,am

m••eNI.ri

.a..,e.!

do

ohElnl, hlOlllilida

i~r'GeQ' Olfillli flidi,.. lil'argcm. l.-nm

d. IIGII;llIi •• 'd,lq" 'a~i! hir 'gdlid Ir""..
mi.bMIt'4liIe-tin

di,n

GiI_fluldi

I.ntlel'ed

n.ly.
IU·[flIIUllllliIlltilil

12 ~A.A.~ Loodll'"ll b ,m.kllle~c:ril1dfl 'bu,ijj,~ Ue H be\'llst'.IllrI ual1lF1d!kl
illiiUil.I1.lii il,lllfI.iIJIUUIIIIIlIIIIIUIlIlIIIJIIi

I
j

Rcma da ~uksel~ I'llICllja~aa mecHsi, topian dl
:R,om.n (/II.. ,"'.) Yi:Uc;~ek
'mudd •• komlllyolI'u by ,un i):J<r-dJ~n DUIk:~1I1111 l"~ill'li'iud~ to,:pl nm'l~hr. .. _. ..

SiIlDll"II

1111I111I1111I1I1111IIU.IIIJIIIUIJlIUII1I11111tI11I1IJUI'I,hlrlllll111111,.-

In..

.:In ..,!!II

lu

,l!pl!I!caI1m,lJ;

~,Ier~

Ge!lIIc:ek .e:mli!l, <iillbl. bir vok il~!!' girecelilllile b[~ ,Up'hemi1:,l'oktur.
.'4Iilil.luIIUIIIl14UIIIUllllll-ni IIUIJJtlli i.nllllllll!! IIlnlU

P"ot'I'IJlI1Uiiii'ilA

d bUdlr.

bjligJ

""''''ulna s;a"''''' iIi.f.d~,. .. ~tall'yarlln H a be'lte n il,6tedllllsr~
,1)lal]

Almanya, ceva .... S'ov'yet Rusyada ko,ngre 'biOI hazlrJlyor
Bermin 12 ,(A. A,,) - Berlil'l dllW Ingili z: 'Ie Fr anill~Z: :5ClF:ir~
Ie:rio.e Grmh::cek ALman ce"B • Ilmnn, p-ek yakluoa levdi edi. 'Ieee,gi h_:Jeri leeyylid eder

Moskov.il 12' (A. A.) -

SOy.

Bir Eroin fabri- Hauptman as. JaR cak ml'? kaSl daha

IIIJrI.llllnl,i

R'II.... 12 (A.A.) .... Ra,te'r,

blldJri fax ,

',;;r'!1u, Hab.,i",l'lIr1dgn 6ir la.liPJi!!l'm i III. lfa''YGJI 64i1ylr4J•• lazlm Tl!lImi yGpma., ra-r.· bind. hlmlmlJf'Ar. Hi~biT iUtim""tolD IOlliduilku'i!~ mi~ IQh!JgIIH!I, atm~n "'A,diil!i'bllbl" r hlLkiiimcti .and~Dde aidd:eHI proilie.· toEiL'rd. buiulllm'U4 oJdulu mlilbIk·
mrnlll

K!!!C'

'II'4!i

tOfu
9fj

lBXl'6 il~ 21)(23

,glh

kUbl.l YllIhlllllrl

--600 kilo sui"

rlna

IlIAI!Il&i'd~li:I Hao!l!l ".YB. 4-:!i p.~ .. fl.Jan 2,(1 domd b~lililllh'.

aryon, 5 ki~o er'oin bu]undo

1 "ei

gil..

sa/r.ijf!tilJn d«:liIanU'

m-

Muz,ilk

IIlcll~I'Jlld~

'k",II~ ..

01 hID

le lIc-r[rJi
Iblr i'i!dllrl

1m 1111 I~~D

u.)

111:11

[,kuru

r.c'D,y un, olmA' ,Dr-

oldQtu blulil"de DJ!:"tur £trmll lito!lI' I,me ,111111: lb. 'i,.cllu memlt:ke.timi:ld'ell l.m~n
mil.aid Itde~f:ktir. AI~hdlil' ihl',.cat9111111~I:Z oimotrudll'fi d~trttyo. Budi!ifll:lted,~ TOrle .. !'Yhcl!r tie~l'd CldlfiIUH!1 tlleldn r:.pmahdIl'Ju.

Fi.tl,.,

SHih ara"brmaian
lif iJlb ali's brm.as na. dey III dmit, netice de ~ ElI'enkoy de Kozyat .jlo d a
fillDtokaLatda. Klrmizi
VI

0----

Be.,'i'ld , me:rkor; mODii'lJTU B. Sam. He mubaf,aza te,Ir:U't rmcmurlart, IhDB'¥udkoyde bu. yiik bir ki~ldcb', . roiD f.brikill~ dab. meyd.da ~ 'karml,'" lar,dll'. Mtrmur[all'l 'lit 2'3 de Arns.\lUldko)"de b$ril!ld caddede 2'14 i:1!.'!marah ka"ke. gitmr,lor
VII

Mum ..Ueyh "HIUJlt-m 0 .. In bu 'Ii: io !!IJetin 'fail i I(dd'l.lIl'u~'UlIIulnlil IJIiI 411!1d~d!ll! Ilbi dlh:litiiQl .oy~tlDr... Ur.

gliriiull,or. Djp'omplik meh.fil, DU ,ceo v.lua .AlditiluY,8i, jill y ,dan 'teb~;te mukabill Lollil.*a.-ve faliiezdl~ll1,do hill'

RusYlIil ikLlJlci ~olko:1 IkonkRmlin 981raYlludl!l a~ilmIlibr. Biitiln hukQmet etkinm,da buluDdugu bu 10 ,g-".~ dli !irllii'it k08!l,is;eri bay 'l';.:=mof
)"t,t

grnl

stifledliii

kiipd DutkuDda

z.i-

Avu k,at lin m Qd a. faa'! srI
Ba,h,t

kIIkt~r.

mrUkcmmel
Yapllan

Iltit3ln!!!i

bur ,eroiDi ima,.. iJe kar,I1 'ED]~lilllrdrr.

Z blta,

evv,elki gece

muhte ..

Ibirer k,u;.1Jk ~a.~maJ[, Ayvaularayde Rize~i Hi?l!~eyi'1lde iiY:II" l.ab, Emillooiiinde lUille~ klroilltbane.lrnde Ca'takah ka! b M~h meUe pl~ak $C!hremioiDde kuo ..
dUr,fH!W

de:

kahvede.

kUndur,a'I:!

ber-bel' SabriHU.!Ie),inde

1I11'.,hrm'i!L Dctieelinda iblr'Woil orcin, mb \fad m~ydaQ ~I ilrUm II,. Bu fabrilkaYI id.re eden ,8. A!i H 11.)1 dar yakllJalliml1 TO hlillKkloda lahklkata bllll!lIIamlJl"'
tlr. Aldlglmlz IIIIIIUlmala gi!:hl'e. Bay Ali Haydar, liya Hilm[ "0 maden tiicca:rlilnmdaQ KopJ1 ..

.l1li.

bir adam tar filiidel~, h!r ~flhi II:ltl'iIlfuul n dll. ,QDOld~Il'ilAI \f~ bl,liI,b. lUi e'l"iul'DI d.llIll deB t'J'hb edihlitlDI .8]l'J~lIIi, Llgdbel',i •. ~ar~bbiyeye mutlilk .'IiII!.!IIUe lti .d fld.hlJlr,., F.k.i IbtiDiDi htjye em.. n!,,,Um yoktur. .. Dom i,tlr. 'B. ''Rtll Fu blll:l,cllln ilOJ:llrll m(lcldel LimIln:dlllilli irllllillt tij)j dllllUlre ye 4Abltltoriit.:! b~,.alibnll!J ,]ddl tl'e blleum .tmi, 'l'e ,dllil.layl d'm1'iIllt 'hIIir.ket ebnemekle Ithl'm ettikteD ,lIoor,. "Via,le' S!har"'1 In. i,ilnl L:a,..
dll .

·'lhUlr" dunOn

mBlllilfaa.

VI.lIIcUoflb,.

B.

"l:~Btn~a:.. r

Rom.

IHa.bo!jistanm ordusu nek,adar l'
12 lAo A, -

t1!Iebblh icrQll1 IlIJIreti'l!;, degU, 18e,1ig~deki logitiz "',Ii FraD9'lz n.firleri 'n.] tuih~ teblig ediil,;.
I

rilbllld}metlior~

1930 da anc..,q,kki.iyJiinuD 24u KoJko:dBra dlb~1 huJumduiu we '
J

raal sabumd:ll elde edilen bi. ylik mu,\I,a:Ha,kiyeHeri amh,tml,br.

I

'La forle

_'I'. ,.

om.t ,lidlt III " :11 III c: lUll. '-1:" ceDlerde Hab .... Gl'dUllOIlDa clair ,.lIt lJuh lib "~r;mi lUll! -H ib~, DolI'du.u. ,do.,ud I] dortllJ'. Nee.l'jli·y~ t.Ib~, 'Il'h.udlllt:l Q!Juh. lI:eUf ycrl. rh •• EllIlIi lIuIIDatid.u ,I!bn.dll hll hllulII ltllmnrnl!l:rilelll ~'n· 'Ie\!:

,eDgiai, illlllnetmekledir. B r.lin 12 (A" A.)..... Ya,rJ r'Ci.i "'Kol',r,espoDda.nl D:pl,o lDatik e: Potitif.c:t~ gazehlli tUIl·
III,rl )III zm aktlli,drr : fl'lgili I (h" i, t!;ri . bakllluwlP

Kuli:ozJar t,lIIrafmdIU] ekill! aruii mikdarl dl aoc;Qlk e;,kjlQ I u.titllJlIl!IJm yi:zdc 31 inl le§ki' I

p.n ,.k.J.lIlIIIllkt. liIi~dutu~·1I .IIS,dfituod.o aldli,tgnQ II,temlltill'. f~eml"'lI'tClm U (F. tJlt'anllY!l) fIHa!ilptmBn'it I I vekl:l~ g)~d 'I!UIC" dill iilri h.y. tiin delli, ~'Undbl:tl'u :mnYilllJlII1n ,Am,erik.dlll ve IbilUlia d!llnyad.. I'll-I .Ui:Di1 birhol mil''" ld Il t..liri e klil!nlmIlllJD' Iiteml, YI)

b.lm.hi korku.llllI deti~, fak.t

="'"

,1',.

AIt,glinin

-.,'11,.

red! ce,val!u verl:Dt':.!Iine iDtizar dtiiini t;el:G::zib e~me!liD,df:o do·
IIlYI k _[I di ,kendlmiz~ te br~k d·
ce ..

Loudra

tlil:bl~giDfi AJmiIJDyamul

haM!'.! J.ug'un b1lll saha. yll:zde 85, i KQ]'ko:zl:1ilfl"u, ei~nde bu!ulI!Iima,:il!lll VIC ynll'l~~
"",Hij'
nlD

)'lI'Zdier

3(1%1

o'u.u

ad-!I'r~

.a:ril6mr.
Silllhi

.lul!:l'i,IIJir. B'g .gr.fl. 1l•• i.'liIiI J'DIf!itt .mllJ'ana .il.slili afmrilr iz:er. riAii milvon ,a.I\.,. "'"'
ii'U!1

Hcr-

maliyiz",

Bu B',3zeteJ

._
Almauyaillno

Vlib1'lldil

miie._ if ,o~an fikiiflell'i

bildlill'i Imil

k tediro

'II,.,

MehmeUe :l!ustah ~ll:u bulumnu mU!IIilJdien edilmj~tir.
I

nof ilITl'ind.e hir R.umla !birlD,ere· bill' miiddeU,eD Ib rm fa..~ IifeUe bU]Ullul!yormu,.

Po i lID! ilbibarl3.1'ln31

I'

gm,en

1I8J ale; lIilAb taJlyanfal'

1!1!Hlhko-

meYfi \l"ej'immi~lerdir.

_Dchktn liOn,. 11'01. 600 kilo. I\dufyoa 5 kilo , rO~D .;le recir.iJlJliltir.
imalAthllJue ar

mQd.af ... tm1Itil'. Awukat demlttl, kl! IILllIidbng eyigd.ktl ,I_D b~J'II." neUDe U,ArllJlIlIl,hr. }luD,un iblJll d....~KiI;ilk ~ot'uk kClDIiII.!I:II~ k.,JnQluJ t n1flil1 11'10 IiJDR'II"I'i!J'lIl."

birO

hlr Illr.h ..tle

IOHlI.lIlP'tmlllD"

I

,.,.

dluA plkibUM.mU IiII'm.kll, berl!lhl~ Modenl tlJifClk u mlll:rIl.I"Q~1I PI ,d. ..rlil r'. iopeg t,~.!lkl!!b JII'I) i"'pt ID Ib.re<UII'. D'lJIlI.dJ!!1!I b ,kg 2'50 mltral,Ia. I. lane b~nk, 10 IUlidar ,d la,~

eel~ika,,'

mevcudchll

llil maSIDJ t
bildirmi,tir.

~ikDl!3 $ubaUa londr,!j'dll ya.· plla'lll anh,mlllaria bOlla ant·
i!I¥i~

malarlna gmyor LO[Jdrl 12 (A. A." -

Lond!'~.. an'a~·
Be!..

iUir. BiDiilioen:deyb 6n u8lzi,yet hUD dan be, I.tDO. enel kurulllD kof 01 :niumn&lme:sinin ,deg-i .. frilrnuiui iI::u.beUirecek mablyeUedwr. K.oh,gffi! 33 kitiiHI.!: bUi'O!lJllnU intiihllbdmi,lil'. Bu'claHD St lin ibQ Lc:ulneh "= r[.c,il,rildo buiu m:o!IJk ..
'iddwll'.
III Il'lillll.IIIUllllllllllllllilllllil !11I!11ili.I~~lllllllnl.IIIUlllillilllllillniIJI

18.1'

IS

i rmUnferLd

~11'.1I"nl'

F'II

,!I-

-

,.dar
'flill'b

Italyanl,arln maksadl sadee.e tehdid ml ? p rioil 12 'IA. A.) • C; 1II1letele'r, It
II'

Almanyada

••

..

e:U~:fni re.mUI,

ga:r:efesi. ,AI;r m n miJl.I mud.faa lba,'luuillIJI D

D:epademeotat,

ml'lIIhr"J'

ntil~lf fldUme.iDI,EII

a k(!.ilJl

I~

Int.1I

bill' hib

Pari. 12 fA. A.) .......~'Mati~ , ~e~!I!:ilOIUlldu,illLnu Y~lmtllktdll'.,

eri te~kilit

yeni

as-

14 piyade, 8 iiv!IIri, layl ihd ..smlli kOll'ar
\Ie ibijtllln bu yellli

~oP"u
\I r'diiic.i Omitle in

"VeruY'1 llDuahedC-!i<ine r"g"",~1'!J

8
11:1 liD Taell.~dGdlt1.ol'11
11:10 ---

....... ZAMAN-

. ~ublit

13

m.mUicdU. DJ.11:rhl!!l .. , 131 IRADY'OLIN eo ibtl,lIc~ ""hilulUJliU g..

rORK A)l,OMlM $btKETI J'ltanbu.l Ace';till bj1
l

Vapurlculuk,

Elir Ira,. blGagl ilo yuz, ata Ira,
Qllduguna andBdsll'I1fer ~Dktur

Limlln ham:, T.l.foDl:

239125

,•. TIN
Bartln
II'lb,bmmdllll

HAS,A
-:01
.,11

....

~~:11'
1111

Pia laSl
19

TIRAS

BI<;AGI

C,ar",aml ba
hl'l~t ...

II,

Slrrkeri

.,im.dlye kadar leat OIUJUIIIl butua bra.) bJ"i~klan .r,a ullda ,eD miiikeHimel ve enfevkali ..

~nl'!.;Illfllk,
\I ,rllk

. k .. III!;U!lk Ereilli, B.l'tlll, Am. r., K... vi1l!l!lredllll!fl!!k
-

de 'olduglill ~aha.lkkl!.d,e~DJiJtir. PiyafJlda m.e~
!Cut brq bl~k~IJi'n:m '!I.!i~rtm"tlr. Hal!llan tJra~ bJ~ag.Jnln 1l..2-3a4 IIlIlIiIimal',ab gayd kelij,dn 'Poe hiililsilJS Ulr "an, vardl.r k. her bir braflle liakal 00 def,Q hra, elrnak kabUdir. BII,IIIbelap! hqluinqluk bit IId.:t Hasan bU$ bl" ~agl ile kirk deb ve I:!Ila'k b2lr.dak. lle bi~eD~ dlkte yib. defRi hra~ yapdmalc: milrlllkihulurk.ii dijnyalln~ lb~'ibir bl-r3igmd:l bu. mez~yet yoktur. Hal!lan bl~agl istediiginiz bs1de b'21~I!c:.a marka verirlerae aldaDmlayuuz Taldi~. leriDlden SakJllllIII·UZ. Fiab 1 OIdedi :5 kur~h.r., III adedi ,415 kuru!ltlll.Olr.Hasan Ben depo.su ~

r'l.llcI,ile, Cid. iii e'liduill., uiraj,r'.

si:n siiratyolu

DiP
S"lya
yemellJ
kurtarmaik

r

nl~1n

. ..

..
VI!:

.. ?
ae
RADYOLiN

ersern bifisnl
yo

Dum·.!Iup.,nar '" pili,.. J4 $lIIblllt
IFlbhmmd!!1II kll~ln-

n

dill: Silrktlll

de:,diiimiz. sin lIuddeJeduiiD I:J.sare!i y.a~nLz. ri hallDiII IbsZlrht-mlakla :k alID1 az, 8),01 zatmllDda ~,ero~k Qa.tleri sra~nDda di~l!eri temizlemei'e yarar. Faka.t bu temWik ki.fi. deg-ildir. D~'el!'inizu 'riiriilm~ldeD
~l!IItiyor
1112

I'~k b:mir A!1tllly., A_l.liiYill!~ ADImur,fi.'r!@1nlo IPe P.Y"'1'!i .. zlfl'll!t V~ II ",d Ue ",.11111 ldr,.le,ler~!II T.· ",uu. <;ank'~.ltli "'!II Gllibolli' lItu. ~'I!lC kt r.

58ibab

Ilik~lIm

",ulla~8ITak b.biate yardlm ctmdi ~miz. RADVOLlN di:sleri t£mizlem,eldll beraber .g~:I! gudd .leriniD dl.hU! iym ~!dL~mala.r.ilill da twin eder, RAD'YOltN, bilkiw,fa I!I f If:alll.}'h Ulb.!erdt:dir.

Trabzonpostasi
"Q!;)!I!ru Guneysu 141~'I,Ibat Perse m·be 201 nil ..GiI~ Iii. .'"J" IIJ dfi
!!Jilt
c..

~~ ..~__ .....a~"""

tlstan'buh - Be)'o~Ju "'i~""" ~ """". __ __

..-q

k Ikn!lk, ,![idllt@: Zona:u1d.k, ,1!1.ebolu. Sarna UR, On,~,F.b"'. Ordu, Girla un, Tralbun. Rin, Hopa. 'oODU,t. fa, If "e P lath.OI! i.kil!!ll!l~rine ~B'ta rlh'bmladiill
u~")' rak lIi'll'drl C!dlP;l" ktl ..

.

DevletMatbaaSI mii.diirlii,gii.nden:
d!~UCliz, IlnramaD biD t De muc::e.llilt mriJUH ifin yapllm at1k euiltmede ieklif edileq fjg:tlar liYlk hadde gorlHmelfligindi!:D ih!!le 16.2.1'935 CUiD!I!rteli :rbi !I at "14... e bLral.l:mlautbr. l~t,ekWe~jD % 7,S pty !!!lk~el~rilil~ Mltibaa v zoe .. line yabrarak I) !!IaaUe! e.loiJtmt)ICl girmeleri liz.IID,dur. Me~imler U.alcdlt-D 1'001"1 ODIII' gila. Bra ile ,ikii defad" Mafb·la,Y. teslmm I!IdUecektir. ""102H Siy h, b Hal,

AyvaJ.k,
SeYylar

C;ar,amba
m nil
Dil' iii

kllllk.r

II Ie, Bon: .. d

".p,lIlru U oubd R'i1DU nat l' d, Sifli:eri Ir'lhtlIii: G~)ibol!.l, 'CaKIiJ~QI.; kill ..1 \

btallbul

filci'Dcii ier

Mer:mull'-

AUlngluk, Edl:'Emid. iHli.rhlloiFf: A)''t'IIIItk: i.1I 1t!1ill:l'h;l!ljl uf'll'·.J'~nk Ilml!t "·11 .. d'.t .dle-e>!!kt]r. I

KADIN

TERZiHANES

Dr. Hahz Cernal
Dahiliye Cum gblDl,erde
V

[stanbul Mini Emlik

Mudurlugunden:

miitl!:b~:UJII pllzarMu balks
MlOF.- salt

lay Almanyadan yeni modeUer getj riyor $Ik va ucuz elbise ya,plYOf
Be ikta., Dere Caddie i 131 lliuma.r

~uguDdllin ~ Haczen parllyil! l\ievrilme.sine. klrar v,e'rileD yem~DU eblivu .. kuf tardmllllda.n mmam!lI!IaJ Beki,z yiiz l!IeiJ:!:senlira faymet takdir olun:1n TQpk,ap],!!h, Arpa i!miili. mah Ui!I~lI1de Icay"· meydlllli lokaimda eski 21 yeoi .34
No. lu bil' evin tamam~ U," h.i!e itiba.riJe bir bi.ue!.iltttk slI'Umlimllya klo!!J.m~ club 12/31

BOogaz i~indfl Rumelik&vaiJndlL iakeme lkar~lILDda'k~ tab". ile Anadolu kanimo Macr 'lil'C Rtilime]il£i!.lI7ail ite Yerumaha.UCI lU'iiL9JiDIdaki T!:Uii tabYIiJar clvlLrllllidllld ~r(iZ kgruhlllii tadalar~ parss. birden 'Ie pe."ill vl!riLmeit: 'IIr~.~,.]e b~r mev:sim i,in a~nJ.c:· lrttlnl!l!J B u.!Iuliyle ,ayrJ ayrw kir-aya. verilec:e:kliir. bt~klih:rjD ve ~l!lrAitiai ogrenmek I!lteyeolelll'ill 201'U93,S <;ar.iambe. giloii IUit OlDdij:rltte pey akc;eleriyle mi1nu:aatlnl. I·M. "577,. " A5Liye mablt:emesi Birinc:i Hukuk d!!lire,im,dell ;
I.tanbul

o,;IIUIi!D

(2,5 d n 6)1 ya IkBldar f,tilllibmi ..
cb; Di"DDyO~Ull!ilda (US)
1l11lDa-

935 Sa.rl
16 ya kadar

gi.i..DJii

5113it

14 dl:n
,a~do£:

dainmizde

r,a.m.
ue

ibUisusi

ilb'!I!Iesind~

ha tli"

WanD]
\Ie

kabul

eder,

MuaytlolIleba-

btatlhu~da

S.irke:clde Hots

pa~a lblli Kema~ ca:ddl!lJilllde 11 N,B. lu nlibtde MI!I!lbJfa:

ne

EvveJce Samatyada 5anclLk~ar HaJrettin IiDI bane~lIidl!l 1.4 No,_ JiIJ! bostaodll lDukimiken elyev!D il!;amelll'_ m bmn~lIDe,en ADdroliLikiye ~ btallbul
fugilllgdan =

!!tv t,elefoDu : 22398. KI.$. 11It telefoolilJ 21044.

: eillt.. Z,Qhrevl' hastallklar
I

I

mutsna.S,5ISI

l.kinci ~cra Memull'''
Ohllll bOrtUlOu~diilln

Dr" Feyzi Ahmet
Bllh. Ii, Ank.lllrolli udd_i

Hoa pat.. cadde!lmd. 39 ve ,43 No. ,Iu gayri meDkule mnZ1I hllCziD fckki ta.feL.e mute-

No. tl ~
lIa..

I f

Epiltimiye
otilrfi

Cum d

Q

ba"kll berg-yo.
Iq ma

d.w

01.0, da.'nO~D KlyabeD ce~
edeD muhllikemeli mub:3iluHI!l'edellll nefti. .I"W1kalll

reylD

eell~l!Iidie

biillcndiJmil! olao Topka.pub A_rpa. Emini mahaUelindlc ';BlJD' meydam okatrnd~ eski 21 Y~D~ 43 IIliQEt!2U'1ii ~Io Il[u~ak ..
ka.m Villi Il~ hiue itibarile bir bMi1e!!Jjoe III1 IOJdUjUDUZ @yin paraya ~evril'me.sil1lfl kll'"
l'aI'

b btan

rtbrma !lu.retile sBfLluaJld:.lr. Arltlrlma bedelL takdii' O.lllIil.ii1 'k~ymeUen m.nkur hi!5!eye muaip lIuymellti.n ymde )"etm~ be. ioi II:mld1l.!!gu suratre mezkwgayri menkul alJ~]!!I~ uhtesine ihale olumacakttr. Aksi hald.e flOD a:rlbramlDl IIIDh bak~ kal .. maLE: [lzfi:re 3rtbrma OD bq gaD! m8ddelle uubllll'ilk 27/3/935 Ca ... ,amba gill:lil saa.t J.4 €'Iota. 16 ya kada.r rine dairlCmi:zde y,apIJaea.k o]an a~'lk artb.r[Qa" !lLnda dam atlhrQUI bedeli hi,.. 'eyl me:zlkureye mUisipbymctin
)' ib:de )' etmi, ta. kdiill"de n h}

934.662

saydl il.amJD ik:ametlIIDe~hul buluD3.0

i!!hfgbl Tapu Mr.durlililiDd'lHI:
g"IIDII'tyadl! KocH Mustafa

be~in~ bul. a.d lil 22801N'i!), III Ita-,
te\lf.kao ger~ -

glJu
IUlD

abkimma bmrallilacOI!kibr.
DUD

nazlrl

atlunaifeyh

Hal3na H. U. M. K. mueibine tebli-

¥erilere.k

12·.3-935

Sah

141 ina maddesi

OD gUlli DIIiJdd~tlIe i~ineD g-ia,ek_iat

veriIDmq, ",I j]AuulII

bir nlbbaill divanbaoeYIIl _,~lmlf DlchJlii.JfIl:lIlD mum.iJ,eyh
mez.]w:r itibartn

gGllil saat 14 teD 16 y,iI kaoa, dairemizde a~lk l!!rlbrma IU. rdilfl ~H,b~al::agl we ,ortltJrma btdeLi tillkd.1I' oh.!II!II3J'EI Luy,m.em. yuzde )'1etmlt be:~iD~ bLilwadlil SUll'ette. '21' .3-935 Cartawba p. .

Ka.l,a,B,t 10 k:'li gmda eski 35 yc yenli 31 No" III baDeni. P.pO!l I:u~, Na.z:hdiliD ilze:rhlirj:ce iotii~ill ogJu Iskender tal'afLDdan mllracaath. buluDuhmu~.
tUr.
TIlSllIflUf ... I[

pa:JI

Qlahallui[]de

berber'

A!rtnrmaya girme'k i5te'y~D" ler klymeti IDuhammiilJenin ~rLz" de y,edi buc;uk D,sbe'linde pey

karn.

Operator - Or,olog D',r.. Mehimei:IJ Alii K5pri:ibfll,' Ermioonu ~l!ill.

I

Fal:ih Sulb. Ik1nd H·uku·( Hikimli8'iod~D: MjjcJ.de~ aleyb Bay Ha SaID Sa.Ta~halDie bat'Dda Ibrabim PalfJ! ,HQlDHII'DlU arm
kas.lod6i 4{1 l'I,umarah hallllie:de

muddetiu
Oil b~

hi t8.lD1pdallrl
glin

i!li!,OIiedi mevcud

turuku

.nrf'IDda k8.IDIiIDiyeye lleyeuil el-

nm yioe Ialat 14 len 16 y,1 kadar dairlHDb:de ikioci 1.$& a,rtbrmilli!1 yail:ulacllgl ma~ilDl!IDII~ olmak 1Ie aa~, iliu VSlI'3.-

olDladan bu yer vergideu devver riripd.,

mli-

medigil hkdirde

defterddd k.I1YJtllJ tah24-Hu:iran ..2'81 tari'h~i

T'BpebaSII Sehjr $lhil'uYlI'tl'DSU TiJalrDs~nda
lsnllfiul iBJlltdiint
I

mell.kW- ili.un keabi klttiyet cd!:ceg-; iIimm te.blii mak3muuIi k,ahDi o]mak
n!ere ilLil:! oluo'lllr. (8(122)

yetiDe ge.!;me k: u.zel'e k.e yfiYII t itA.. lIIieu teblig olgnur. Za.yi ve itibard,an dO~m Q§-

ka~tDm tara,fl!m:1I 'teb!igi

Dlluayenede vllk f sC:[led~ NIl'zli DBII!DIIlI,B oldugu Ilml!llde ti'narrlJllf kiillydli bulunmadwgnula.m 51'l1!iU:;:t., liz: hllll:'ruf 1ll000aJmde.'li ya.IPJ]" IIIIl1k liIze:l'e mabl'l!,lliilRe mIlHJ:lUiIi' gonderiterek t3J~arruf tei!lbi~ edilec,eg~Ddeu bu yere ba lea..
ca
I

Bg ak~3im 20 de

Unutulan

ikeQ ikametg-ihllllLDI liDe-rbuliyetlne biru\'tg yevmi IDI!.I!baKe, mede llU]Ig!:!liaimadl,gLDtzdan bu Ikerre 15 gun mnddletle iJaDen tebU,g -t ic:rll!loa kafar ..'erildi,·
I

Adam
I

gi
lie

ciheUe

'.3 ..935 taribiDe

mu-

sadif

gill:! :!ia~d

11.2 ,de i:'ltiktab

VaUI:l

NlLlnm

Go',z Mntehas51SII

Pasaport
Kon .. loLo.!llui'uudan i~a k~hrutlllJl ve M'ebmed Sadlk ogfu Ali [HIlmi," lililll lid ol!ln 2265 um~rni ve Istanbul .11'
II GeDera]

Hikmd

. 5OKRO.

tasarruf

iddi.iI~mda
'011

bulu-

·E5k~ FranSll
Hy'atrosunda

tlltbikg,t J'apdllicatIDdi!l~ i!ltiktalb gURU gem01ediginiz takdirld,e i tikta'bdan ka,\;mm1, addo]un caglDlfdllD v,e ,ke!:a!ik m hkeme: ,inti 11.3.935> alat

ilk,e!iii veya ulu~l.al bir ballll!ulIn lem,ioat mektubuDU vermder~ hlrlmd~r. Hlliklsl'1 tapuYI ka.Yltl~ olmlyao ipolte:ldi alaclik: .. lalula dig-ell" alak.ada;rlaJrm bll ib.8ikliiltlll' ve b.lIIsl!I!lile fair "" !MHlsarife d!!lir oJaD iddm!1~lIirHII iJan ginuodeD itib:nen yirm'l gun i~ill!de evrakw miisbitelerile da,lf\emi:ze bilditilmeliditler. Ak .. si surette haklarl tap!IIJya yaz]mli ohmHI.)liiJolsl!' 8.atJ~ bedaliuin pay~aL~lnas'IJ!'I. iremu!er. g Birilulli.J bill'lll Y!! valuE !clllrelli bnri6y~
'¥'ei

teDY'.iriye ver~iJe ..i 'bor"llI.!Iy,;t

I'mtiYaJl: ~a.llitibj~Ali
Umumi nepiY3.b

Y_

ZJ

qleri ,rnUdiirii: Mathaai

,idare eden C. Hikmet

mUmI.1iI"a.h we 10 ~e~riyel' 13{14 'Ie 1, Ey~LH1925 ~,3rib'li pa.l!lllIIport b!l~i!!:a bll' kim .. seni[J elinde gibUleeek ol\ll'I'!.!IJiII

UJ6S bUluli

gi.io Z81r~ fmdlli velfllik~ tD.larruf~,elerile birli'lde liIOta,lIi]lbllIi Tap'll iidnaSUDe veya tahk~kat i~in ·taywn
be",
OhlDBIlI

Ilallilar

viln

12'

ye

t.... edifdi.gi1!lldelll l~k

VI:I

aittil'. Dsha t;Qk malumal i!ll~ malE: i!lteyenler 14.2.935 Per~ ~embe gUnul1lJ,en sonra da;re-. mizde a~~k VI! ,asltw bulul'lldllJru.
calc I!rUlrma !li'IIl'tlilillimesile 934 ... 13:51 No. lu dosYUllm,dlil bullJll'OilliDi

lllIezki!l"

gUllde

oiz veya

glllm,edigimU'SIlIiddiak vekil g6m ..

de:

28.2·93:5

gijnij

m hal ..

Eb'iiui'ya

k8.liiiElloi takibat ca~b.r.

i,cra

oluna-

line g'Ldecek melDura allarl 'Mil otu'nur.

mlbac ..

derm~diijm:! I~skdjll"d'e .i1Il1Z8iy~ ve bon:u ka.'bui etmit; addolu .. 11a!lcagullzdan b!lkkllll'!:dilli mu. 8Dltlei gly biy,e ir.rs k.hDBea-

we mul!:iir
lSaf,

gayr.

meakllliiu

evbavi

Hlcsa.ba

ve 5airesin~

vaziyd ve bkdiri k.ymd .raporunu gorilb IlHby8bi~eceklel'i
w]in o'IUDur.

gt

lIall1oluouf.

grip, nezle, ba, ve di, agr1iarlnln kat1i iliclldlr. Dep(Jsu: BaA,t;ekaplda

eczanesl

~

I
Abon.
Trir'~7;1 ipn
'~ lu.UlliI-._·lA

,.ran.
".,.
Kr_
7........ !!!I _

'237
i,",
~ •

19
5111tmazJ •• "IIIA1'-i
1l·a.:::IA~~mw y IZ. if!

....

,
.III

.;,hk ....._.,., •• ---1'1

~
~1l.!i

Kr.
..

.

101
....

Carla

'Il

..o.. -Ip.

ge~1 SIIO_", ftL£P'DN: a.,

125

.. '--_

Gillan 9ftr... ,

B"lkBolann nazik blr Iii dahal
IIJ.Jh.l.rli'i bllifiill!' 'de Duik bir " i d. '.fII ,. .. r, k.i A""UpaID111l diIeI' g-llri1~tuL~rlt bi:'1~ itill~y"lnD dlQrub dUl'l1i1"keo""ksl'dJ:1 H.be"ilil;lia, dl!diindullll'l arllSll'ldii l'o~Dm - :z:dlea bi,::m1, bulllDuyor. EI'!). IUIIZ:iki', t.CI ~lJgolaiJ'ya.) IUIIJ dl.J!'(lml.ll,d~r. Slin .. diJ.;i Yuglluilin']'8i 1B.IVI!!~iU .B•• ~ IYf:die) ~g ( Sikop,~[u~) mechllD~ dill!21tn.tl lIlaLUim!ilul'. Yelli tIltcLl.!I om m'ib:'i:lekil5< M~YI~ts. ll.e~il~!Cak ... bir 111 IOIU' 3 HrnrlDdlli d. 'I:,opIBJI. uk Dr. (U:I-ou¥i~) k.bine ..iaJiIii ,tlim., ~~, !Jolla 'Y~,.Id~t Ie; biD.a) he,· ~f!JdJe e."81 (YuI'MI.. .. y.) efklu· III r~hftmillik, 'illy" bili'l~a: t.e... I min ttm'l!'k 'VI!!I limdii.ye k.aJdlir de .. v,!!Im del:! (dilktll.wrt ida.re.mul ai .. hayet ¥el"mcf'k :1;.1& it ba~IDI I"e,"

Bulgarlarm dostluktan udutta italyanlD 34bin, Habe§lerin anladikla I bu mu? tekrarh200 bin askeri var ..Son vaziyet ne? Bulgarlar "Turk dosluyuz" tezahiir.~erden ,mgnca
nakarabnl
Y8caklol"ilftB., yveli -

Habes ·talyan harbi mi ?

Ya

,dOlman, olsalar !

'Yazge~eler

kendi hes p]ulna baYlrh ola.cakbr

I

Habe~ler.ltalyan]l.ra, t88rfU:Z ehnedilderini. keodileriDmtaarrU'ZQ, 'up dl kl a.zonn iiy Iiiyorlllr~imdilik ikila.r'sf bir bir rile muzakerede -&if FraulQz I'azetesi. M MUlet1er Cemiyeli u,k- ab uyanslD! II diyOf'
IiIlr·.mlll.rdI.rl. H.lIm1d 1IptJ,d'1IId l.lp.iiQd.D d •• alllf11ai!!aA'l iLIlw. Hlih,leJ' bUild. kr:ru:tili!lillibill!..... I'IlZ. 'U".ddll1l1l1111 bJhUrDlllill.ld-.. .. lIIa.~.~.Jh Ql!ml!' 't:el'elZlirll:oc.kt.iIi Jeri[ll d., Ii II ...., f!orltl!meflt.dlrter. Zd!l!l!ll Hllbc,lu1a dumb, ,liUJ'Dn> lien Itdl ,.lJfll.ra t..li'fLlI Ilh:l:lel.rhi p~k h!l ~lhtil- III nrJJllmcL - Duug di'lIIk nil.bm ..... d..;b D .. y81.1~!Bd!l • II. t.ihmlia fti it_ ..

I&rpJtm_ aId... Itl ..alIA .kill.ad.J1m-I H.lbe,lilll'iD tu.numa

IIDl,tir.

frlllli % g 'Zet.lcriae e QOlal'LIIJ ara.'l[ld bi:rim anh, Ii!!l~b tT,IIIII) srazde:s.ioo ;'[]&uma.k li:tIID g_.irD, 1929 YllllldaDberi fl(ui:u lay,.) d... b.tlb~1I; e dilen ,(diktM.tij.rt lulu n", tu, iilea ki"l lA1eka.adr) da !lUQ

,re-

I:

etml.ljtlk.

tMarsi Iya'i IlIgkii billrbar c& iHim " Irlil I 11:111111)'1. inl'i" Krahn Bl!:lgl'~da dDDij~unde iI\k yap!l.'t:~tl i,lerden biri. .. de Ib~ elae ml,. K>!tz:a. yin! ITaD. 10 y zdl l.rJIIl iDRDl!lllilk liI'illllD gelirse K.r I 'VetA'l:lDod&n ,eneli Ji1QDnr:iesilD. y.tif-' mi, 01..1111 611(¥ lYel'tid II bOoyJe bir 'fa iyette de; ~uJuDmu,. Biziw g klllmb f,IICliI. b&klolillllii bild~~lmize IUDii yeili.ldl!'lD birllil ilQIJII'.ilI bie a.R·· EilU lIl~ma.da.1iI T'!!fat e'tmitti. lBiDa.enllleylb ,iilyle a,c!kh Mr a.md.. M. IIY~"I:i~)II!: ~Yugollnya~ 11111 .idillf. !lrk1i Ih.llkkutdil VDollJe'tte bulundu:tu h.kkmdaki 'iz~eri bir hllyli , ~ara.k Qkll}l'Illt'UL "b,.IiMI me'lII.eic ,k:ud~n bij]JI:!J bir niyd y .. pm.ilIga 'l\l'akit b~lllb bulaw.(hi'~Dd dej"ildill'. Alii m.elel. :FtD.. ha ;,'01' ~ki,l M. t V nti, ) ill tu tu.,2: I rohhuiu. !Bu uhlJ i51:: !rok (libulIIlJ .e dQgru du;iioll!~JI bjr ad.a:! 01dU81Ul:I8i ku,ku j'li!kh.llr'". Kl!ndiilir:l'O den C!'II'velki IiEllbjlDeciD reiri "UZIlIJlQ Ie ,iddet taraft,ul. diikt.tOt' 11'1Iblu, "Ylillosl.llfBlI yl idat Iktfbllel. id U: elDu:k kllDaatiDld. bir • dam im'" Ye't'ti~,,]e bg cihe lea bir tllrlll uyll§fI.madlkJarJ" i. "(u,lollavyaya.lh..illllm 018.0 tNiy,.bel hiikume'ti)' d~ (tiber.l) dij~illllcern.rIlI,l .. d.l.lj UJ i'~1l Di h .yet ~oekj[eil'~k ,et~1I:d M. l"iuti'i) e b!1'tl.kmll.jta mecbuJ' edildi_ M. i'Ye"ti'~, ill bUI'u.m YUlIQ Javya d. V.'Pm Ik i.terut,i teclI'iib ,ok D!IIubiim bil' Ilellll'ibedlir. 7~ilil:e1l "r,._,~ glliZietei de bg tecrui!JeDillJ ebll!mlD;yeblll~ .,a kJa III dill ,l,&'i ha~ till bUi ~-UJSlUt& 1bi.rii.;I'''l:IId~~ed,1Ii~ij..s-.
~l!lI'm~keD kCl!ldilii' If,~ lII~am•. F·ll!r. :

jdluye HI] Ua

~atd.a.

Cir!!adaD k<l!i]d~lfllli'~ .. b~i1 di!tnWl!k. k~ygg IImd Lml,.
I

J

DeJJam~ ., Rci sahi/ede
j, 111'11"1 ill·[nlr1nnjllJ~IIIIUII.::U'Il[lIUlilJrNl!llljlm.IlIII1[1luunl~

SlIlI'bnk 13 I[ It. A...·I - Afmn I· hl'.re mo~tifilt AJlm.n b.'''eki i .,Hitler .. ~D blrk.I :fIlD kllliillAIit H~rc' m.rU. "SIi,Lruk,. a
Rpht:li Ie ecctiiai h b~1' n!'dlardediJ'.
.1

...Hitler "martta . Sar" a ,gidiyor
Hit1u
tl

r:el edc~rktJr.

S.,

b.wd.JR.

.Ilyl!i-

lio!!'!!! ial'~]h

kriiL

A.leuudlr

kul'-

IhdYGfI .... dl

it" BA,I.IIII,i/i "'Mp..,l~ni ••
mcmegralGr'ln
E

taJti'
mek

p~'

Herkesin merakla
ordllltfrlnull 'b.k.flt ..

I'Il&lendilr'",i cod.rAen
II

bekledigi dava
dayaSl

Butln db". ,efka.n, uulIlDiyui.. "'11'11:0 ubllt! .. !l!dilmeile iil:ere G~dutu ."1IfIl~tdI!<D .,.eni. ~ir' "fu! .. dnRiIIiJ .bnllili L.llllh-rlerle ml::.suid,u'l'. I(.. ",i'. llllll ~ !llDl..:!:lIII .. ulJr : It.ly. -

K.b.tilbn

IhaltbahlDd.1D

Nafia - T ramva tirketi

ItI,Qruz. Gefll t ' .... llIIiIIl.Dldil!!D hll" Ii .. , ,iB!!:1 dd. ,uI.n'k1< tID!l!c"...... tt.~,.lI1 bgdudulIId'. 'iflDI bir dlidJ .. , bll'

sal. gunG

balhyor

·'nrA dwtuyu.z."

J[,~

8.'8."r.,,11
knul.
!~~lji!,11ill ~~11I.u.i .Illilll, ~ill

Anka.ra 12 I( UUlIU I), - N.n. Iblkiiillr..jl iife I taf!,lby~ tn ".Y' ,ir.. ~£iti i!lilru~Ddl!lk' miibi"m d&II1'., 19 I fII hI.i!it !I!lib guau ."!!Iit 10. d. SUII'&~ raJI DiIIII "IJlltt:!Il iba,hyaeakb!". E..... ... rnn de yaz.11 ,Alii bit NIiIflIi~.IIIIla •

BuZIl·rJ.r bir tlilraftalll lJiZfll do.t ,oldukl.nod .•11 Labl!l~d~li'k~!Ilt d]ter taraftag d& loDe.1I: dii'lllillllllir' b.kII~ IIIUJIIl [I.!IUIJI1J!III]1111 ~IIIIUIlIUln~ UIIUhHI

I

iJf'lf "II"; I,jl" f!HJ'i!
£evn:

vuilebileeek

teUibil-

r&I:~~.hili"lIfllir .. UII. blJltlID.iiiJ~l(:iIID

Luf/en

stl./nfeyl.
i'lLl.llil~III;lII~

,e1tlrHIiU

Havada yeni bir facia

!rlJP»1.llilllji.

ilil

II IAri 11111I!IIIIILU~!lI!II'i 1111111 I ililliii

,..rb:ld'fli ~I'llill " Iblr 1I:1I1'firil kllr 411
UI'IIIII"1." Ii rkte HOI m:'iD ibd.l d•• II!!II IIl!1imMtdlr ki. mil" l«iri Sura),. D~¥ .. let.1 gitUrlDut.jaf'''JlI
oc:.-:_ ' ....,.

Diinganl1l. en biigiik /z,Qvagem is i' par,alanarak denizle dii,tii.
Dall, pi flD t igr4f)n, dillmJlillll1D ell! biyOr8; billlrlllllU ,!!"tIa kmn", bat" 1.1Iflnifl il!!illl lJIQU'ikll!!lII piU'~!!!!'aud]1I111t dema immek m.eGlbourirelti .. die, IrddlPI1ll "iIIIIld.• DilIe t.m.1I edlll' r:tm.~d. ild,. bi]ilIad ilkW:lil bUllr;mc ktr:dir. i
i8el'flket
T'tr,I!ILI!I

l:)ft,Dm,

1 nri sahi/e:de'

Ib'U kiUII

.IElla-

.

D."laJhI NlifliJ VdalHi'GrarliiD'iQU

d1ii m....... miid'ilfa!lll .JeRl Jt '0'0 JUkul. 11.1 m.d~, if. 1.1Iti. aAmli'J E.ail

N&fi lima

'1'.7<0

Din

a,

.11.,,.

Cd'llJUibj~t,.

iI]j lua I~DI 'eci, !:I,1{lr:ort:icdell 101:1111 ;.-iiyle dutiin dil,Q UI "1EI11I'11~)'or. I<YI!,JQ:i~!II."':rIll., d.. bu' dil&t&liblij\'t idillr~.iD' kll'!d (AJek,. IIIHlldr) ib.i lI'h.!u Ie. iJf.'1lI bir bo .. ilmdu ~d.me edebnir. F IU1~ OD'U.!' :rib" ilmjlD~1!l dr&nn.da. mill,!!. tilll ,h.i~olm8'Z&III mubim IiNI' kllm ...~ opbv.b'~uek: kl.lvyelJi bir ,.hJI~ yet ortaGllll1i !k;lI!lk. rillSJherhi!llJBi bi, . l'n="etim VI!)l'fI 11.l:rJun,gi. hi.r a!!!~9"C'ki;o n!!l1lY1lI1 ,"ldd~Ui idu!I!lyii ,IlruiribilmtI~ hlf:lD milll'l,k.UJIlI d~t~~l,mde tl'lil lin: keliiffiil'. 0 cih!l!lU!I!I lYug(ilIlI .... y.~1'1111, rtlltli idl::'ifcJl IIIlnu bjrJ:ite daY.fln.a1l1 bir idue CI]m.bdJIf. Y~Di, B!!!,nk:iLia blll dliti1j]cr:~uimdr:ki dotll'Ulu'k ubi.ll ioki:r dejUdi:r. YalDlz ~TIiO~ liD 11'. dediii g1lb:i M. t Yew i~ ~ liD bg ]i'e.Dt yutdll mu;w,afflllk olma .. liill, (YiUg~nl"'JII) callen ~,!t ~lI'kllll.l'iln bllghkij ".IIiu. ,'elig tbe: Ell m~yctigi bilwele:rl 'VIi!I' e.Ld il'll'gIl16rd!i'iD "'AZ J~~QlI!'I~d ~h~md,l'. L"'1!!i 'II'md!.'D dO~I:,wdlr kii • Yl.Igulnya t da o,l:IOm zclrki 5 IDI,Ult!l y.pJIIIClLIk GlaD yeo; lolbi.. blb.ita ~'L! lbelDlck.tim gec_r>tcel~ ~I,.uk Iblr I_"blig 1D1lZ1li'iy:~ I ,b..k.,. byor. IilD1iuIDUil. VU2:oll,." mit. l.tlJJiillll b~ imtlh. ..gda l.Iuffllk- of AI 1:11 I... herll.mll uJ'adl' .'''111 delllelfjQ Ti~jllde b~;l.::a. ~ ibuluDdud

I'I1',] " Yeylti

1'I -

1926 m..k • .-1IJ11lIhdDl ' •• 'bi. 19U mull..... ted!lhli l.diU..

Di!v-Dml 2 IIci 5tMi/qe
l,"fII'J'Gn"~fn
11111_1 lilli imlll1llll1rJilllll!lIllii II

Hah,i.t;m '-dad ria Iwu.,.'.dllllani .'!PI;' ad.l.,all W.r era;'
liln:n:iiIiIIlIIIIlYIII1I1BIIIIIIYI1IiiliiIilIIIillIQOllilllfUllll!llfIJUli.tll'lllilill

B,. "KarahanID",
yenimemuriyeti
J!'m'lfill'furb deDi_ ,d'!!l,!IInl
Illi'llllll!IllIinl~r1111111IillllllllllllllillilnUlinlllill!jl..l!JiI!

Iii l'III~'!nnllJ)UIIUII[lllillmi

Mektepler ile sine'ma ve tiyat,rol,arlD kapatllmaSl m uhtem.eldi.r
Bir doktorunun yepyeDi hir tavaiyesl ~hrlmizde grip 88.]g]n,1 ne m.erkezde?
FransLZ,

Gri.be ----------~~~---------- ilit; kar~1 bir

aUI':lj'4l'un

.1'1

bi5,.IS! lUI"'. ,,,Nn •.IIi: Ame-

r rlg:lrtgrj'"

lI*,a';j!Jii',~ b!lllorl,gJ

nliillJ~!iljll~lillllitlilj_I.I.lililjlnlilJflilillnllillhIIiIIUUIiIJI1li1lUIUllllrlll1ll1PUlllUlll1ij

~,~t

,I, ~@,k.n

hlp.lli ;liiI"ar K.l'ilhllg So .. yd ~a'il kami,il!lIi •• B~ K.1I... hilQayilrl bil.ruk, e]~jJjlinl

MOI'kQ1i'1

-- A~ 13 ~A..

AlDlanya red mi ediyor?
So't'y@t

cektir'_

bUrOI" el~i.t B. _;ttiha,dl, m~rkel'i It In Ie;eilmi,tir. •• 'm ... da. ADllI!:olrli !nuhlll'''!. fJdec-

R'olmanya,d,a

d .'.a,r

· ,_:lsarl In h·
hg-

bug~

Londra an a§malarlna ·dair verecegi cevabne?
III

~orD~iall!e:~ift~llIi: )8~I~ik!r::: --~-~~:;--;----~-,..,
~BIV~lJg, fIiI&k ~ilIIItHlIImgniYCI'1 ILlY. dHml,.

yuk . I'
br" hr

kli!liiQll'ti tali' fllildam

Biti.

mahsulu satin

almakic;in

.. Berna .. del'l Fle~ telgrafl&l'. _.Db.e ilniJ 19io h~kbiOi!o[! AI-,

i'\lDlllt.UI

dll

.. mt:t~

bUl)lt;

YoOkliwr.

YUlolinJI ,.1 nu B..1k.ala-,~ It: 111D11lI1i J.fJD det;iJ, Orta AytQp;lil:lllD bUI.u.r ile nb..l1. fui blltllD A'nU;PIIJD. uk ,dder.h idll d~ ,O'k lll.lm .. (hr, Cllnldi, mlltilm gilrlmg • .,"'., blr ki _Ie .,111" kII ofbd •• ~ lin. rqtlraa.k l~1I. ~YugNI .....,) [Ita k.,dl·iml bek.liror~u. I. (Y~arJlmll'lj'y.8J' btm keilld.i ,lfe b.ayl'r: koHl o:'illuc.clliell'. 111"_1 lI1'.rmJllfQl'l;: ilj!ir'J! IUiI?vet~1 ~J.. -.0111 ". ill:u'V1'l:th j aIR Mali.!ll m_e-

Zat _D ku.netfli

Iblr

,

.~m

..,.guu
. rdo!!'.

Crfpt.a p'~ Fnnilldl!!ll.

II Y. D

I~i ..

r..-

,.tag

1IilI'lJsi&riib

.te ,lflr;,

d_

bhr ya'rfllc&k
du_ ".ttl
ki,iliik

.,..11••
k

'~gll',lpu 4 dddle

ZAMAN

h01.:CII:g 1(]lIrIl7o-r. Hutahk .jlh.o •• 1II. lu,l.loIIIroli lIir.,.et elmi, ... IdlF ~I!.ye U akerin ilnJl:'!IDI!I uru.ebiyd 'l'er~ mi~tilr+ Bum:1 III i!lo,III.YI I'rjig,u ef .. ka .. .rmmiYI!I IlDd. heye.: 1'1 yar-

1iIii,~(':Hill IlDJlltmulI!I l:I~' blr hl!:I'l!ti t~!'lo.::!ki.re tol!!,klli ~Ilrill. gfilldeimo!!ite fIJi' V~, mi;t1il'. :0.111miln 1IIr;1:1I:1I~ '·Temtln., b ,.bh nel' lb., mtlulWdi 'tabibl

m.t~ bllj'dMlr t;iulI"etlill4bibill: r llil~ billa ,.1 k ta..v'I'lurundll,dlr. •. ··Arpl" an 1Bfuhk!arlo& g;ijll'~ ikU.Ii1IL Ibi.r klll.rUDI. 'bIU~fi by, d07 mlllulIliini T~I'DD bAil!], ltIuayyr:o, 3'0,000 ley bedelle hl'l, IlIr.ak ere·k d.ll.bild~ki ~.tibl·k i,in. veo genk lbif. ~ ~Jul!Illl&k .bert; tekrar. IlI.tgCrllik:tll' • lBu~ili!i)!' iuhll!lBJrl! de Idf'J IIIU1

usi te,kilityapdacak 81l!kre ~ u ~ A. A, t ~ HoLd).-

!ID.lC en~b~ ballklDiu buli 01 ... rale malQm ~ yc::rm"ekle ber!l~e:rLli il'l ,bllb.r I.n m.hft.ller, m .. IClma .. , 1:1 tllhir.!JJimtl~~ ehn,.,lc;hll:l~rler'. I

BUi
~liz.

EDjJib«lnle

lire,

Fr!!iIl&.liI

Ig,.

ih:i k~.,I·

Mm
1:111,

blr

Ifl!!llir Itl!llilloin,l!I~nl!lktir_

Bu-

DeI/ami

1 inci so.hiJeJe

ImlllliVe IDIlZln ".SI-p,:ve ko H '~Drilhllldi!iD tDIQr~gDm!, ohm prr,ojecil.D 'Il 1:

kliifillll,. l:.il11;llm~t p~t.rol. ~f'k I'e kahY6 illihil 1'1 h J..;lunda. elk,

I

bli~ lrunml.lI'ln1lD Iln!ll!lII. ImuEllker.i ihDki'IJ dlloiJinde Qlm k:ia berabilil', !bILl 'i!l!:klifierin, heJcl. III!!1Umliveli blr kiltl", 'le"kil e-tmeidellilr. 8u 'tib rl bliJ:d rliliD kablliti Lie diter bndllnlllLD udal 0:1 I! "'I UIU b I! h'gl!llim II Z. fiU'l J 3 ~ F, lltu'ID;!II1~ ..... A!m[lll),dlllill L'IIIlc.l'n DO 1.1I0m.!I'IO KIr'mn~ b!!Iik,lm:lda,~i tckhfe pell",!l:mbe g' il n iI (b u.ril 01. ce ",.lilI 'II',1I:r1l ec,·2' i Ulmlllu,or • t'DklUlmillJ

re;;ec;i!!k'l'lr.

Devamr 7 nci ,sahlle"di

..

r

--

--

-

-

--

--

-

--

--

- '-~.'

.~;~~

.;

."",-

_

.~-'~'

.~ '.

_._

..

--

-

--

.

--

.....

_."

'-

"'.

r

..........

-

..
...

-ZAMAN

-

italyan

iii

Habes davasrne olaea'k?

"Hauptman
,uddiumumi, "'H uptmao,.. aleyhinde pek apr SOZ~tersoyledi, dava esnaslnda hir hadise de oldu
F~emipg~!Omr 13 (A. A., - ---:-dan lilIeridilr, fLU \Ie barreke.tleri DUn" wrij,ddei u'lIIumi "Vllem.b" teu~gi.h edildltgi Ihaldc. ~i1phe idldia!1ouJI o'klliyarllik, Hauyaodmtli,cak. hj~ bir ey loru]eelddrilw I.D~bly.-m~diiioi alive: tm·,tir. yalt! ktoi i;t mi"ti,. B. "V,iUcmtz", iddiQna'meliBUill D, AllUm b tIla d.B om BE bihlDll ...~rirkfl!l d fidyei hu! i!lB .lnL Y8paakt j8ri helleti n,t!teab tl:,kmll Jed D IPsrlld.n de lnmun uz:erioc liiiUZ kere toek bir delarm d bi, "lindcdtceh.liT. berli ..in !IIi tiamlal'i1e tem!i!l.,ta bu,.. t "d Jal!llliO hl~bir 'ferdill elinde 00,13Ulil ulilmmum "h'U'l IV'. ltD e., ~,_ I!O M" ...iLl • diahiJDn!Il!~lIde demi,tir I!~: 1I'1il1.me:mi~ OM!IIgUDIJ l!eyLemu,tir.
SOD

G~li.b~ ~ta~,.anlar,Som~h. ile .E~~~~yi ~irbirin,e bJtli·tnln,clye katdar hadlBe!er ' urub gldecek! halya~Hilb.1:1 ttokr .•r aibi~L~iI'i 1D!l:"lv[ II!lhg~iol!i b,.,L.1lL l~ JI'a'!ii" •• httUli tidd:i!ltt-BlIOil iI.o:re H.be,UIe.r' Iu.IIkh1u. tt.~'''1"11Ill.il~IiUl. tlll'llrrloll eUlltl!r
d."II'oIIIl

Bu i, iein toplanan

komisyonun fi?ilmd1ye kadar buldugUi kalr"lhldar 11500 i.i geeti

H i:lI:IJill!ritl ~ddiDII!l1IIl~lbe tt",iYIIDIIIII' kellm
H3Ptg~

Ii:II!!,ro'hll!.. klpt etl1:ijIJli,

h_UII

l~plI'akl:nrnl"

t,UIIi'UIi ttl.run

.... U

,ndli1n1

11ml

l!Iunif!l'.
ani

..

mak ~Qk mii,l:ciJldllr.. '" I.teD i,ig CD mUbi tlltffil'h d. 0 del:illd1:r. ItiD .''11 - bll' t 11mhldiillt:lterin tot!!kl!!nGriii .... bUi letk~rurde.ki mlllllllhr. ' Bu ',di~l!!ii:ri.ll te'kerriitil, 1t.I,a U. H.brll.ta tiirl.l~ad. ib.tllj'IIP ihiic_ delc~ifIJ de'lam eUiAiPJi. de¥" m edeulinl rllletic IIIr. . .B if ditelerm tek~l:'~1l1ii bal,. - Hlbl!~ mu.1.. iulll .llohllD"!fI 11II de;:in bUi ~lIIJi:re'til:! bu 'l!!k~ld'l IIlI_rQklllD~b lidu~ti~1 ..ade etm"llh~dlrr. f Menlnill 1I1.1~1 bl!lllollDn,IIlC iml buflilnd~n '.e,tll'ilifltt'lI: ,!til; moil~,k.a~ dclildirll'. fl!:k!l.t ~lI'l~L Mum:' IBull;·!!lerrirllrH 1I\ie'1T.d1~1ml16mlita i"o.fitJ Ik~ bird uoI.lII!Dd. "lPm~ Iboir mubar.b!!!! kopm!lllJ!:lI Iboeklildli 1:1 mln.nll.C!U'. C;;ul!.ld.l IItli ~lefi ,ui ,ni ilk~1l1n., •• l!Inll:lr .. lull' h"l~ ikl,l,rot., ll 11!.r1f: lletme!k b d.b. ko'.ydlr. ~'iiDku Ih:y .mD. bUTu.t. ,Ikl, t .'FUldA lid w.l1:- !:!oil'; _ !litem ... dlJI:D ilcrLiJQI'. IDtAllu.d.ll1J IUteidl',llil'.mck JO~llnd .dl IIth,OF. Bu nerilellll~lfr"lID•• u .dlm , rilmeni.a m~ Ii d' Ii b.J,.n .SGmllt~~.1 He £rlb'ey~ ib.irbirillll!: _1I.'t'U,tul'!JIakhr. , •. Bu k ... ~,ma b'lutlidUl1l: _11le:iJ luP' ka ..,lldd. (1IIItiJc.llu irll'b ri'lll takUu:dcrcrk 'l"e ol:ida.a .0Dr. biro. :ri .... Id hUI' ol.ttktu. IloU II'ne:hlllfrlDla bid ~r.fLDd.D ,.illflltiUe bu laic.'." k.bul edi.lmi Jot!!;@k m ... bi ,.eU:e cle,Q:lId lr. I !B~ILii bi11.~ ollfiil:l d. I;d, t.nf IIlrallilndl. bir U'bll.fcbe.de ohlr. F.kd MumI'pllt:telelill.i~ I.O(Id.'l"ptltl: d ,Ii~.na .b~u; iJI: Ib~rmli" .. Iii,.a ttl! dtJi db'.

leD

Uplmll_"1D

AokElroD 1], rfeldoHilili) ..... Dil Kurlllfllunun ~9bJab kD~1IJ mskteb Is~uLarb1ll1rllnlllI{ar,lhkl r1 eh'a.flru:1i'ki fal'ili,y,etierine d~n.m d.m.ekte-dir. 16 btilUj'tI!!I .ynlmw, 0] D l5h1alr. kolu ri)lu1)'e ishlah• r odIn 70.0" zirRiat Islllahlanndau 388, laribt~:n 199, lpordaq 410{l keUyi bitirmi, we kol merkel"nil! verP'lti!Jtir. -

l

----~--~~-ml~~~~~---Musi ki miitehassislarmm raporlarr

r'"

I.,

t

Y'URAnislanda cumhu ..

riyetiD yd doniim_ii

\ e mecU

HiDdist - ad

At~Di. 13 tf HllIU!!Il) - Dun Yuo. n CumburiyetiW!III y"ddonil:. mUDe teH.diif ,eUigi iPu "Kropol Pa.lal", oteHnde bir Zlfl'!:t veriJmi,tir. liyaFcUe Qift~pa'!'tisi lI',eili ~·PapaDt.... h!!iyu.. bi.. Dutuk loylenLil, Ayao n::ili '·GOIJI!\.aI .. 0, bWlll mukalIn~f~ le~tir. 8u z:ivllfet cu:m.llturi d njimine JO'Ie-rile.D ~uhl.bbel yo 'mefluoiJe~tD bir tezahllF8 b.Li Di .lm~br.

t.p .'.

BOBb., 13 ,_ fA.A.' - HiDdialaa ile in,gilter .,.a.adii tie-relt mualbeduiaE mull.lif Q~IIiD kHan hi(. uycbi1l1dan.da ..
0

bukiim,el r ~S1Joda ihtilif

Yd.nl 11'111 en zeohirJ~ i hil l'Lindberg.i i1'.l totugun ilitmezdi. ED Iralllh b_ydud bUe, tOD11 kawpr a d.. 86Jle bir td.. D yeti ~Iemek ~iD. dlm.r~a~ nuda d Q'Dmq bi r ha.n :Ill I.! BID bu b rl'lm~DiD, raemlekeDn ~!fll'efiDi kirletmli 01. PI bwr ii.efiJin C1da.. "_
)II
~It~m
I

Lldaha.le t FtemiDghm 131 (A A.I ...... MilddcdulDwoi iddi II m .iui ,okudlliktan lonr , diD.leyiclierin ,lrrallDda (ltu:rSII!I bir papas )ltIII..
1m

ail!" Papasl n

ARk r., 13 ('TtI!lcfoilihd ....... aanf B k8[1h~!'JdB.!I shOll!! haM bel"I~1"1: giir~~ mU!'ljkm_ miJJ~ah iIIIl!Iillla.1I'1m1l1&ild 8J11ketlell'L haklundaki rapru VekAle.te V'f!TIDillerdlir. 1. Lim , terbiye bey ,ti lIapor·un ietLilt:ine b lamrfbr.

D"·zee civarmda 92 demuz oldiiriildil
Ankara 13 ~TelefoDla) ....... Zil'aa.t Bak3tnhi~lIidan aht.,<Ii,t:!ba1I1tr~e:re, Itlrc, CUll(." kO:lll_llDIn GOllyil.Lc:. Dabiyuinin Eftt:oi goJil hilt-alec..

i.

kalkl

ra 'bl.illflnqt
o.lDiUYIliD

II'.

,_

Hlllii1ptmallllll

bemeyeEl.
tn, IlIUd.

IJk

'Vir:

ormlrnhi!.l'.!.gd,

510

;lva

,,11:1

150 ." ikiSlJt.,g,j.njg

yarwlDllil!l.

fllk ..t (I

b~r.d

LUJIIDgeimititir.

IOIU!li Rllma

)ladu

1932 bc-

Jm.IlJUk v,e moltim bu- Illrek a¥l J'IIJn~m~ YIi:: neticed.e ~mha edil~rek bQ agri ortadn ka.LdJrdm..,br.

'2 domuz

Zabili. lIu mUIJ!r bill''' Ill, bg bir DumBr _ I. dUny. dii mIll" Ilih yilt Ie ge~,.m· tiro ~"te I!B,uno HlEluptman" k_flllllrd. Ib-IUDUY(IlI'. Herk'el. d.fli. mevkiil!l.dit!!!

nim kil.i2u!me . elib, nll.-Un.Id •.nnJi iilna, eltigi Ilradll. Lindberl'in IrQcugunu ~.ld'i'DI ifu f elti. !Burnl" lid Uldo!!lki bu plipli'!, derhnJ ubJt oC iIhILnyMi ~'~I.rdml" Ilkin .orga" cki.ldik~e:n ,Oora, lerbed brr.k~llml tlr. SIl lab det' De idmaklimJ, De de mild. B 1.~IU.U I'll Dill u ibb r •• lOllY."Venin

J&)'I

IiJ i r~i .ininku.n IiID 'Ieil edit. mittir, H[JkIlme~ d.isin muD lif Ie....... ; UiIIhedeniu usl!d ..

1l:i..oinmi1l:wreai,

bnklim.ti tdJblh kerfi]!e-

~lin.ron..
buluDular

mr::rk:rel DlU,"

'bil

IODUD

lu~lu

O!dugUDIi

lk.,

Berlia 13 tA. A.) - Berlin Oni\!"er ilesi t lebl:lj bOyllk bill' nrl.i.m )lit tutjib eduek Ml:me de Litvaliliya ibnldlrmetin.io b31J ha,reketlerini prt!ll'bnlo etmi, \Ie MOllleldeWd klllrde,le.dnilI lIuJb yo] .. hiril kurta,JlmB.llnm i.temi,le:rdir.

Berlinde Meme i~in bir niimayi~

,."111 'b.kum.Dd II b.il.mllm~
.. idcliumudtr .•

ni icab .Ui! . e;ecti I ,u.n.kDl lou mu. he-denio b - eli teDllll

Didir.. B II il IIrb., miUe lObe. iiLindherr'i in, R~d COnlODlliJD • doklor KcmdoDu bUt" e L r~ hoUml1n. -;QCuk ~almBb. ..

,II! ..

"'i.

General Kazlm I()za~p ntaltyaya. da gldecek tOE
AymD 13 Ip. bur;ld

'IA. A.)......
.,ir ge.
It

KnruJtay
kaldlkt

B3iJklillDl
ionr-,a

GeD'!!ra,1

BurduT

)'olu

Ki~UD ije An~

Hcmeu he_ell M~bir pili !11th larBllr lte.ilmiYiIl!D, bil l"QrkOo lS~de,.. ri:.hlu.i. "TukJa .. komite.iDiu m.yi,lrrl. ·'T,.kyll" lsmhlifflki
CI'I!II'&am galf._lul, DDa

lij,,* ~ekiDmil'Grl.l".

tVugoslav -y"ada muhale-I '.' -

_-

I UIthudl1'.

tai, Y lide:c,dltir.

p•

mlub

mltPI1Z

fel yeniden canlaolyor
U
11k-ml.)'11

,!,~yd.y.~.~utmak u 1,~ln du~unc:eler!
AmerikanlD ve ngiH~renin bir ha ..eketi
De

Pamuk ve ipek bccek~:mgi Islahatlna aid proj'eler kurult.aya sunulacak
Ankara 13 (Telefonhd ..._ lirao1ll Blkllifihy-uuia'D fll'lao ba.ben'Jere orf! pamllik J lahatJaa aid lJIIuhim bir k nUD pr,oje.sj hUII·1I11maLtadLr. Bu proje )'0;: IIi Kundtay • ._ Ill' c.dmn k liilDJ,aDmak inn.
Ilf"IulIiD

"elilel~,ll

"nlrlr .le:rb'I'rh

Rlklifrer. ibil:if.lIl:l" yet' I ani Ifill' tnidl jerti ..mi,ormlq fl- I bi, '"LlJldJ hllr. de teem. ill r.t'lhIl1ert.
BlJl.8'HiIIeD..
I:Ot

a.!ka.. dnri...

nelice

vell'Ci!:cek?

c.ktlf.
~arah!lliDi

To,..iII.
IIIlIfiUIlUi.

dQlliUlahl1

tlTlk ed~tib Ytioi bir

ch.!rrm._kt .. dlf. BUDQGI "S4f'.It,daD
ID11It •

~~IHII· bil'

BuIKIi.f "1I..hlllll.

Mle Ii
b
1111 it

d.er~iR i vii!~nel k i llilDb.lre.imilir. ba,Un b-iilrii1terek

~e:asib etmLtJ rdir., Mlt.c:"efh "Ihu:lii-rllin tI!:!ki H~f".t 118,& hrkalilll, uki mil lit... kiJ Dellly_rat fults I, ~iftcj '[lk lI.u iUml!lda dBibiJ DIm

1
Dii

,mr.

A'f[l~ rtelmin

'IiI:'IJ ,d'Utt~mlU bUIIIJllIII b .hll'l%. 0r.dll 0..111&' ncferilliDl ilulllii!i]u.,
!be, - Ilh 1iirku i ... ~irllli,Clldur~
10\1

l'ore~cI!lk.iID~:£_

Bg

t....

trd.ld mCl'o-l'rlDID .u-

'lild ad D &IJilide
het, IBgl;f.iI'

raze

C'.~pIDl

cl~

bl.lDbiilll'hJml1l

deJlea ..

lidlr. BlIyL. lFu1lIDLu. be~l.a:i ".U Ii rbd., b,;dllllill miUetleli' !b.. kk.Dd. , ... pll~bllir. Fak.n bLr 'Itilr.klll! '1 lib Tark~rl'illilc"y,~, de.keD I lilpr
granall d. oAI.r.l!J bi,. II.IIfl111 "Am .. ,." b.m,.uD~ip. !filer ,ild kol.yu IIiI' rl!!j_jj.1D ~Ii'lc Bu,I,lr ali a.-bual re C'iri.... erm 1.11... Bu 11..h.t.,1

yeti dir. BUD~Uln CI. yili Ii)'" bir blah t.,L"~ edec:ekleri vey. I'D '" deni]eD w.Ublll.fet gr bloliD. ittihak edec:clderi li}'I... Di,or. Ka !Ill uali m.ha.l.lil Vi: .f.. iUel'i k bul dme di,iiu.. de ' fuka1ann bu dcrd
1991 i:mtibabt.hndaki ¥,I i~.ti Ilataldall'l gOi'Li1'1111e~dl!djr.

r I! ki 'If\t.alai'11J lid .. benlll! btllll!i d~gil ..

f'.ri~ 12 I{ A.A, ) - lliD Ilielruil B bril'tluhiti Io!~bill"df: [oliJt:er'1: iI~~ Birle,ik; Ame,ik. hl1lc:llmetJerci aril Jtlda Ilin bir il hirliii teli~.hllt I dia.gea.er ~ Smu t.r.flDdan Oft y. IIbJ.1:I fikri me wub bndll!rek diyrur- 1£;: "Genual Smut!. A.y.d. bir b!o-Lc: te.llI!:lkkruuDtI .... ni 01magllli \Ie b.brimubiti kl!!ibirde lI'aimetrtiiiDJD .yw 11..D.lillilia A.. merikaJlt AVfupad.1d Iurl!fm lDu.bafau i~in ke.p;ki meni dmei~ ibin.rure .llrilk.)Dy ~t· iini Ilrrib Dm.r.k lef' elmiyar. f;£inki laginer. hil:kQmdi A\I'rupllidaki barJ D1!tu'll!terin~ dC1J J!!II.kljlDI knemu. HaJbu-

Direr
k.lllhgn:n:a

Iptk boctkJi:tiail'l

IsLam bak'kuuila
lOll

.lind

hilll:lW"~.mDlIJ kolllliUIII p:rojeWerima

ffdk.ikle.ri

babiti~

riJmi,HII'.

Bu proie

unhal
AD r

Ankara, GD.lilllYlIDtab, Mall[sa, Yall.d. Oldu U!j-k. Odem" lhapiBbaru~ PludurJllkleri. a~lk 01 .. dUiuDdllQ' bUII".tlirA AdJiy. BaklliDbimca taJiale:r )!ilpllac.Lt{J!'.
j

13

bulunan hapishane mudurlClkleri

~~------~~~----~---

Mad. k.d.r KurultaYIl

"ulDu~lIlCa.khr.

t TeJefnJ.)1

lDuh.fn.· dmeire m.blf 01.11 lngil.i:z-Amerikan it beII, r1lj

Kefalet sandlgl
Anltllrua

nizamnames'i

Clklyor
o

13 (TdtefoJ!i~ar) - ~Ilray, DClI'let!;e. g-ori.iler-ek Jer'1! Ve lUeri be)'e&1nu kabul dil,n bll.!!lI!li idare ve belediyeler ke. f.Jd _lIll1dlil gilllIUn.meai Hi .plut cumarle i gtln'wm g let,ed, De re.dilecc tir.

..

Herkesin mer'ak_1IY'ugoslav-Bulgar la bekledigi dava giimriik ittihadl?
, irt.d IlJlti/tnJ,n ,In/um
!I QI,lrl!!!k
d'!:!. I! ""Olylltr, d ~

f.ri 8irJclik
leri,

All!.

,.,.mllk

Bu1r._riIttuLD ber tarl-fl'Oli ,"C'IMze iluli!I._r gBndermcrk
bil' II I'~kol!t-tir.

~I

k an j'Mi IF"

8·-

0'.

Avrup

it. b', e& birliii.
ctmeie liDO ..

rik.

hllkfimcl-

uncli

Sam!!lulIr Beh:diye. medisince fei.~ liie; lelt i.hlD Bay Hi.iJ Dil ,t.maiJ, Van 8r:Jc: d.iye III"! u.iilluc:e r,ei!dige e!j;Hea Bo)'a oil.u S.. bJlDWD illrlib.plar. &lediye kanUfJllInllD 89
mlddelj mucjblDCC tasdik edlldi.

Ank.ra

Salm

SU n VB

13 fTeJefoo1a) ~

Va n Be~ediye reisHkieti

lot." dotm.mea d~n IDlilEiiye

!.t1lobul bllbad n fill. .bllllllD 2,000,"" lilf.lllllO

zetu'
aliD
11-

yazlyor:

'lie 'TllrldJII d~fdilnn.

be'~l!Ii birIII hII

I!:lk!"'l!:!ifn:l~fi

r..

yol .tm~!1:, ~0E ... 1I'!i1l bil' ilQ,l:hu.e G]m.~t..n l_iI,ad~ Bulllll' I'l.IbUl!Ili Id

bUDha"II~lt
J,lrmi-ei

nhl~ti
aIli'

~rlldt

r.deJ'ld

'frllm'lfliy ,irk'elUn!l!I.dol. Nlllfil ",e~ih~~i l'U ttlllklll'eLt" 1I1rliiim:ta.rull.rikM, Trllll"tII,)' ,Irk'lti d!! 1923 m".kn·e~1iI liIl_ iDlI1:lI.flltD bot.. rikec.-ek 'lula p.lral.lI'I. Iltll.llIhull.1r1 mUiMelif nmt~l!Tlnd .., yi!:uidlen:ftl!lIlI"oil_"

il8u~lafilt ..gdaki lic,ar,et. ..,e )Ii odlliin tar.·fud.IltD "alii

,ulan d.vel
ticar~t

lh:crine, YruIO!!~(,!I"·
ve
t

gorunmi)"o. Alyad. birr YY4UIIFIHI, t,ehdidio'o. Amerika)'111 )'alun bir istlkbalde. bu by,ulta karaT verdirmege kAfi gel~ceii llIubbe.sizdir •••

si)'8!utioe lemayiJ

i~tirak

ahiliye MaYlsta yeni binaya ta,lnacak
I' 1~111"lj"II~~IIII.II'I'II'I.N.I'1

Ankara 3 (Tddcl"Dla) - D ,hiliye Bl.k,lInllgJ MaYl!lI i~inde Dtn..l t mahaHesjnde yenil y ptlrcilgl bioas.llil3 ta.:!IlDacllktIT. '."1111.' "n
II 111411'IU"i 11'1I111_IOItI~.11I1 ~ III.HIII' 1~1"llllllil'IIII~1 !~I'IIU.!lllil'lll"i.llll U III nllllll"I,nI.I~1

;, dian, bir grob

.aDay~

c:r"lb~n..

InJDd.[]J dU~.Yl gtanm~k
Hi"E. dldt oblDln ,.pIlllI'IT.,.

Dil'dt'D~J i; n.mllltii ~.llml!!lIr. biil~lofl~yll!r ,
iii dOlhly,",~,!

.Ii...U.n

,_pm

!tIl

.ClikijA .. lIiaJ
k .. d.1i'
Z. III!I

ge~iI!In JIIE Bglgarilfa'nJ z:iyal'l!t I:der~k tlltkikatta bll~u:mflllu,lu.

dml,tl.

AudillD

bu

0 ziyaftltio
tfnnin
Ilin!.)'I,

'emeliD
llOa

.erm

Patrikhanenin; Amerika donan ... nakli meselesi Bulg r raz.ete erinde okuii\maSllDI arttlrlyor dUgUDI. gore. ROmaiDya Plllr'-- ........ ~o~--II

"'Sar ve Alman mamuliil
t,

Berl.in
11111

13, (A. A)
ID

-

HaVil.l rU£boil

s·-

Uulg.~I.1' I'T(ll'kl~l';
1II1<1ic..... IiIDI

,I[te"titl, liIalde Tr.m .... ' lirkdi heir kula bUd,il"i I~bi', ta.hbihlinCi ,oil" ,rLt!Je II'llilirmemi,tir. BU.PIlIll ifiadlrr ki NJllfi.ll, yu'lIiai'l,d. teibi.1 eU!~lm

pi
Yit

i'~ln

gDmlerdttical'

S!~nl'fnya,

"08 tHllliana

t

Japonyayk 'r~) H v,ay iiS:Si1 bahrisi-

I

b a]IJilinde [] :

nail

te'll, •• cdill. ,ddl'lt.oIkle. cneli Lu da,m.gt.l l:Jarekct-

k.".IiI~li'lvclm'.Q
tl!!bl~:Il"c.\miJttip.
rlll']nr 'atb.1Ii

.. .,

,lrLHill:e
!!1I.1

dl!
kll..

Ie-rde" ".~IlI!Pt!~1!I1' kentdl heuplilnn d.1II11 b.I'lr~l glur.

H len ,dll dilmektedw.

r.k.l

od:;JIa)1'] faaliyeli ge~m1,le:rdl.r. Sb t'icar~t '"" It. oayi od liu~ bi.r kali'IIT1a Yu·

de t a k v i y
kilmel.

edilecek

Bullgar

vah§etinden bir nf'lmune daha

"i.l'ket lltftllibuUllhudl.!Ii Dlllillllk Yif,. re !ll.hlltt 2'1000,000 "r80'1 TumelDek Iltilt,etir:liiledll'. HUDun f~llldir IIi Sgr&fi devl.te- mfi,.e ... t: dmi, 'ir.

Ge~~IlI~iI!]'Idi!! "FIIWlbl!.. ell Bulin I. r iarolltfllilflilli iUdur iile-lli A iii Iu Kl!m.IID klittlJnde ~eill"l:Ie flkMerin h.lllim bl.lhn~dulu IIIID11Io1 11m Bkt .. dl r. Bulalllri.hl'l)d.lq 1II:1I'1I1l! yt:Di m.16~ m t. I'fire, "M~ edileD Il lU:io d ~ )'1 I 'iok nDJlindlr IIrt Dulrar .~ h allrlrrilJdr ~uymil!tUi hj .gh~rI 'Ie djj&..1c nlarrt "'lIIIrc!hr. l!;u~llrrl.t i till .. ilu tIJlBUlllr. lunllnk. kllJDIU t~lhillli .~In da I BI.O dlYI,1 korkutub 11.{lrm.k mllkudiledirrki u'II'lIlh K'I:.. U ".hbe" i'Udtilrmtii Irrd[ ••

oa

$imdi $ur.11 D.. lll N.afiahlo 'II'!trdill 'ker&n dotru bull(lrdl tiro kdJr!J H~d.al dUIJI1EII red 'edeullt ,tlll'killlt' 2.000,000 lin)'1i b!'l'n~:me~.. 1 I.l!Ide dl!!e'l!~liriVe N .. nan~[I n~d:1,.. '~i Lt:,IIIII'.rl r Dluleb-!!!I' l&r.la.ukUr. .. Aldl~lml'l h.belliere fare bu d.l'l'iI ~Clk milbiln .ddeodilmektl!ldir, t;liok:O bu .. ~ ile Ue tramlll'ay bib bir ba.¥U!UiD iu,all i{~D 10 ket1nrn ~lIprtll'l· bir ,uk mele]e~ lim Warlbaui{e bj]di.r·~mi tiro mil.)foD iI'PaDalll!1l. "Dgb hav .. iet'd~ ort.,u at~rm., 19:1.r.Ikt'lf. lIilllllli i itflrlltOlllril,.ml illl'I'II"lll1~IIIIII~lifil"I.II''''~iln 101'1 ZllJI~Dda yapdacllk t.e!lismt .icfn Mo.h((.t:milioill i 2unOI 'I'~ b.lkilde Y'I\18.I"I 27 nihlFe il.ulWt!iiktlJdu. Ef,. hlll'b i miJ.el'if!i1l oliidliDJ ulllu'k. .el .. tdlt'. hl.li edlII....~ IJIII'IHQ1rl! by lII'Iilllilim DlU,IIYI I :I mUrOD t.Clcbint~ leia 6,110,000 dot r li!iil II,duhJID i!i!1i:'ilIHIlIIJlI He i.lI:tlfl I N.h. Ve IHet1nlnl lIallon ,. II.... IlllIlil .dim.cell,tir • iII!.du~k~'I'.Naflll!lJ:!, IC!I eo.llb 11... .util'ld.dl ••

"i,..

V.,igtOD 13, (A.A.) - Hmdemi! programlDJD Ie.., go.1."y. ii, Bulg d.t narD .. ba.kk!ilkuDIi lfitrf edileu:k 38 .. mdl Illmll'Dk iHib:ldl yapdmilt)'on '98 Ida dohlll'hk tah.i.ab mall temell.lI,ilinde tn.dUomlllkabul tdmi,tir. HUIlUD 15 mit,.; lardn. ,aBu '''HllvaYII a.claJ.rlllJd. ~'Pe .. .Bu b.ullll.taki temenni. ItrLbDtbu.r .. daki U III b.briaju ~liiD 'I! Bu1.llri!t8[n ziY,aI'e\ tak",j),.el,ille h rumaCalktlf. Bu tQhl~IIIi~. 1936 bl,Ulj.uind. b... ede.n Yugo IR". beyetiniD bB.. )llndlrhk blJ~,,*"0.i icio kOlHDUI ,md-IJ 'hUludillll1. uk.i lai;r.b ti.. Dian 30'1 lIJil}'llHldlJl1 IIIIJfu:a1t:~ cru.t, 'Ie JIlIDllyi odtn~ rel9i I'e lu·. timd~lIc:i L:.. biaode ·iepret \l'e noayi DUtrl oi tit Doktor ~~~_ PUl'lh ..rbu,ld. celOm 'n •• i

kid rstaubuJd, ki Rum Pab'i b .De ".oin f4 A narDZ.... n I kHne laraftardilr. Yine: ayni parlrike allrel Ortodokl It:ili!nio~1Ii en bll)'llk lI'eili 0],10 Rum Pabiki. Ododok. Idliulcrioilli murab-· b alarl tllr [JUdao 1~~llmelj Vel ilA)lDaroz .. b:ir Ol'todoh:1 me ..L'Cli o~dl2ktlllil loa,.. ora.d&. dig~r Ortodo' kili!tdcri'Din de m BB.tlrl.rl bU~UIilID.hdll'. Dulg r gaute]eI'J, YIIlDIII.D hUkOmetinln bl,;ml rll. muba.refat' I!Itmiyel!es~ lhnidindedilr.

"05.1'"

AW.... IDyaj'a

"'sar •• ida eDdi~~ ",~reD bi~ la .. wm o.ko'O(imi.k me'BelaLer uyan .. d.rml,tt:r., Atl1ll81!l (iKlIuomik mfllbdmDe bnahedell bit' beyaD'IIlmLede~ AJmllllJi ~k:o!iu;lIn. odia1!!IJblll,ka.DI

B.
DIIO

jj£valt

Hek~rt. S I" lDta.ab .. ba,lu:a PJllib... t1cflDi kliY~

kll,dehTI,ekt" va "Sar" mU:!i~9.b.!elitlDtB g L:~lII'n b.imilye . tmeleriini va hai!la,tl!lD 'yerli -SUIHlate rek.bel e:dcbileceLc: AlmlliD em~Ocurd!llD. tmuull
1IIIIIIItllllll.lbllEnl

bede~eii..i

Yuna'nish. nda intiha..: bal mucudelesi
Alic 13 (Hus\lsil - Hi .. kAroet paTti 'pde o~dugu lea.. diU mubaldeUe de yQ ,.lIlaeak 'yaB IlIItih bL i'fin buy..:k fa Ii· YG,tler blJi~'I8jmL~tll;. ,Ml.lb Hf miU. ~ehid plIl'·tiierin tei: ..leri dlin

.. SEll'" b."'l!"dmll

)llIg ..

dn'lEI 1:110'1 !!.~8I'"Jn1

dri Iem!! k: ted~r .

..'I •••I<iHtI,.UlllIilI1l1... I.LlllilI1 ..... tl.i"lllilllliLI

~,oDlll111Jrak bilk(\lme~e kl!lr~ muU-=bid otarak gost d!r.ce-k
oawzedh:r

He her p rtiye i [)-

b~t ,deftlk mtkd., \l'1ll n fIIlJJ:ld. lilt: m!lhaUell'~ ~~~D gOril~mil~~

I

Ic:rdlr.

-

-

-

-

-

-

-

---

--

--

----

-

-

- --- --

-

.

,,~

........

'

-

-1"" ..

~
-

-

_

---

---

...... ZAMAN-

J

Eroinciler nasil r

yakalandllar?
'O:ir maden ,irketi miidu-

AfD8vutkoyiinde .. ki evi nasil kiralatml$?

ru

-

Mekte'b pi,yesle ... ri ayr~ldl
Miisa mere i~iIl tal ebe, den para tnplanmiyacak
it.e:rbiye beyet.i re,.mi. bu .... mmum mekt~blerdc tl!:rDlJil le bile cek pi yu)eri sfd'DlII

Yeni sene Viliy'et
EJindeki
aJdlrmft

,LIe odasulda

bu~unaD e,yaYI

biit~,esi hazrrlandr
-llrlP' __

Oilllkli ruet.I.,... bir be-roinl f.brilul!lIUIID D11l!1yd'QIIlI "lk.ar~'dtIIDI wo dokuz, kl,iDiD huoincillk IU;o ~lIDd.iII tnkif ~dlWditjDi YU1:yQlI'du~ HluoiDi Iil:lJtllll\;'I'lhjIDI[II "DJm.lt d'U",ma.llilrnlr~l", ,oldllltlllD'lLI hir kere dill. hili rUml1 VI!: bu ~I!~h~ kJlj~dl:li:lIl!.tlJJ en
!!Itli'

de~ik de~ik Bd'Brlten yakaland!
Tavuk lPa~(IITIlDa EmiupB,_ lumina dllD "1~lIkll bw deJilillc vak·au elmUI .e k bramanl PQWi!l tarAflllulan tutulub Tlbbl adli)' g6nderilmit tiT:
Va'k;f,
16,lc olllilYltul!';

KOQserya~uvar' hasdib
bu sene azal'hld.
I!!:dilwek IbeJle $elilir medisi IZ8Jhu'ID!III, daglblmlfhr. Y'lmi btit~ ge~en ,e-, llIede:n Jedi b~g lira, Ii],okunile 3,468.493 lir. olar.1:!: telbU edllmit: ollub b1JIlI'l,uli 6,42123 Hrilll'SI fevklliide b'mt~eDi:n ye'kO .. DIll!lUl te,kil dmek:le,dir. DimPlklm Dlhbm~;ui3i beledi,e~ ye bath ye miilba,k bDt~e Ue :idaf. edHen mii:esseseierm 935

':;e!JIberJita~ta

KYitir Bakalllflgi

talim ve

r bj,.
".

Mebmed AU. - ozle.ri ~Iaa~', • rllldan i\da;rDl I Iliumll ill
lolli, $I.fd nDakla ra tgels biltilq elyayt b],aklam.kt:adIT~ P'"Lisler, berayS ihti,Vat ta .. b3iq,caliu·tliJJ~ (~k a. rmL~ll1irla I'~,ere sin e silll!! ka Ii,uya ge1mif1e:r v. lo!:i:maiil ~evirmi,lerdirJ Fakatt: to'luuagJlQ !j':liniJmeline nglDeiD ,k~pi are.dl1ma'lIDiIi ktachr. .aia

Ib:~b:I,eidiltiDi ulilllmllbk. iSu yeni ""ilk. bll.i tr.:krl" hill rneli:Ul. dOfilffiiGI. m~cbur ed1,.or.
BLIIDdiiD !!:VYiI!!~ki

en.,.

91!111i'pl 1mI'i II

l'iI

1- "kaJide

Vi(iy.tin

~dii.

-it ve tetkik

haJ,t~el~ tBiDzim ed.il.

9.3S &ene" alii v'.

"Ak

,0 1£
1

Ypill(:ll t..::lflG!!lI KaponQ.

II!lI"Drn ~~ ler

Ibuolarl"n birer li,tui nl ya,uak IbUtln 'lDekleple:re 'tamim. et-

Ziya

Arnav
IIl'om

d-

miJtir

Bjilgmulm

mektcbl.r bu

I:oyd Jeni bir
fabrikul
meJdan.~-

me:'¥cud ohDI)'alll eserleri ka.tiyetl ftemlil edemiJ" redden gihi piycsierdeid Ik:t&
ILiltede

nldtpu d nkD.1 III ih h a IIi 1:1:.;1.81 y.zmqbk.
AI8kadarLall'

lI'o'Uerim erke.k YII ukek TOn .. rillii 1m. ta1ebey. lremiJc.:tk .. J.tti,. Bgll,da.n balk. mekte-,Ierde piru j,ia liIlebedelJl k.t.'iyeD para lopJBlllldnuyat:.ak 'Ie mlln .. merderdeki miiziJder orjiaal o~8ica.lkhr. Bu tebligata. riayel eiml!yeg mekteb idlil.releri ilk.. klnda kaDulDii mllla:mele t.tbik olun!u:akli!".

EmiOPill& h.IIiIUiillll 1.4 ImmB.~ r L odllmda 27 )'~ annda RodOily Mebmed Ali ~Iminde bir delikanh otllrmaktadll', DilD~bir uallk odaullD lollndeD gefllllelld~

I

1

c.danndan

bilr05U tar daD yap~J,alli

hak~u.d. Emmyot mUdirln;. til ka;;ak~ Ik IIt..::L£!.JOWm

nn.

Fd,i5JDylllird"

iabld.katm ~n~k. layd HaY(l'or Une Dazararl bb.rik:ruJ,~!!I! kurll"

lUi hrZi tafsilAb

FabrwkanID
D

,6ymedir: iiI~ Ita hl'SmaOl1
YIlJIlliSi'D

TaJebe Jur1du geni,leliJe~ek
K.,du-gadaki Taleb. rurdPi
b[na'l"J ihliJ'lIea

baYRID Amine. [Ida .. mn 'lin~erujndell i(iIl!tid, mild, bi:, bir sl!I.hnllli lormU~m~, Bu !HI b.nedo ~udul': Me:bmed Ali, elinde hliyiik blr I ldl[rma. odaum is.i:nde ea .. i- !lId ~BiI'pm8ikta _!I!I laldlT" m.ayJ dUVa.flD mUleaddid Jsr· lertnlll okub ~]kBlI'ma,ktadll". BillyliD Amiil'lii!i~ Mehmed Alinia,
go.ziilmo gidkl!lllckl~D Icorktnlll

Dian blln

odla..

DOl "hilde, deUrea Kenan k.ptYI arkuDdaa Drgii1ediii anla"t111lc&" 0.011 yak.lama iii bllsbutun mi.h,kiUle,m;,tir. Nihllfd b"veHi bi,. ynk ..
leni.th!,~ kapl med Ami de u& kar,.smda aliii~1 Il m bu ani

b~n~e:lell"i!lli J(IIzDluJhk. 934
Bum!ardlaln

m,uba.ha varidall

leDei!l~Be 1'1 Bzara Ili

gnrnt...

Melli. ..

hir

an f8i~~ri'

oldugu ye.,do dlllDa kalo:u,br. Poli. mem'U rJan b bM,

lira flli:dBll!i]ili Dllrii.!fi.Cflze bl1t~e.. Ii le~eD leDc:den 10'433 W~r8 Doklanile Ite.sbit etliliWi,t:ir. Sehir t~yatatro:!luluUl piyes ba

25901

lusa bil' zlIma .. UI,Bo il ~flirpl[m~,1 i',d'I. Drm~k Iki 1i!;1Ii~.lk"LI'UIl. II!II ml.li~ Z.lr~ I'e em t:~ h,li~"lili llij'11m lill_ I'rdil 01.8J1] nlociler, e hcampoiiilhlli'11JJ11!I! \IIir'lIdilklu~ alotili<etb:n, .Ill, t. ibrflt Il!Pa,m!!III",~ iti r.IllJii,et;crlmdJe de'W.m etm~k i::r:~Rti:ni li,~h!!flfi~I'ler we luUukhul'l YBld.. llIoDmemil" Itlr',elir. Au.b.. II,dl![g "f ErDluilc:riD h,rp~jd. y.k.,1 ele "r.:rdikWf:II'J bkdirde an,. Inllliulda.l'liJll biUrlu. SOAr. ziIJlbiit~~igeLmd!:'n kurrul .. mal ..... ul! imkin IndllJDltllll:illuu II. (imd~yli!i 'kadll' .linl.m11 alnud.r!

~""JIi~

!!'1m

f.meri

p.r,.

itiibeder.
811 bO¥~e IDldujll lulde Ihlalabu tebLikeli i,l. ~qgul aim ... II.nDllIIi Ii~bebi oifl olahilir 1, AkliIJ I'CJ!t1ll ilk Hb 111,. CflJlLd bu kli~.aIliil:II.t'lH fad .. "... geti,ditidir_
1'1[11

" ·rdllr. Birhermllydar:
. lind

'teb-

E.mJ Kopono!,. ikind i e'foin yaplCllt Zira. ii"Uoeil tide, f"brikada. Hkcilik Q:ifeai gllreeek olaD AJi Haydar .•• Emil KoPODO!!l, Eskiphirde IIW!gDarzit ~irke~i direkt:irildtLr. liya, Icom'iilllut nam.iJe mud o'ub mullteli.f ~irketlerm, hukulc: mii1111'rir igini ,apm .. , 'Polil~ de komfioiaUi Ie !laD Ibada
buhlDlIII111tur• Ziya Emma

mektedil'.

kin gelmeBu ,old.a tai@he

I

iIldnoh ~e'iJor. Bun.u Dllz.a.rl dilrkale. alan, Oalve-raile ye.nidlelll ufak. hir biDa kiu) amag. karlr 'l'e:rm.i,tir. "ayol mll3a~cI Ibir bin I, blllluDlWyacak O~liIrs3. bu lenelik bu furtila ikH:f. edUecek geleeek sene itiD ledbil' alma-ktLr.

~ok

----DI).._---

bemCD iiI,ai~ inmLl" haD slhi .. bilD~ halberd,a.r etwi~tilf. Han sabibi berhangi hIr facianlDi birao evvel on.DnD al.. mQk i;;in p(ilise kOimU.1 v'. yaamI. iki po1lil aJaralic a¥del etmi tir. GeJen foliQie:r. t t, D Ij\!. '1IlIllr.h odan~n tioiol1!l gelmi,h!r!l pli!lDcerede:m ),aD giizl,e bliktwlk· JUt zamaD. iE.mioeniD gordll.giji .lU11l.z;araYJ onlilu'da gi.rm.il, .. ludir.

n.m:iyeHk ¥B,kmhklab i!tlfadll ederek Mehme.d AlirniD ko!la., 1'1 nil ia hi mljlar ve her bOIlDgi, Mr fega :neUceye IRliba.! I!:n:rak-.
madlllD

a.,

iken93S

,tlab 93t, bit~esinde 61 bill Lira
bl.i.l~elin.e

bu mikd,u .34

bin lir" fazluile 9; 018l'l'8.k kODulmU1b1r.
KOniltt"Vatu'Yall'lD

bm

lira '

IU.!llluvrlllk

bail amillu

!line 4, b~D lira iba'illat kGB-u] dujo bald e I.u lJ'Iiiilkd aran 'bemin rida't kODlIhDU!iilur,.

93.4 b!u,oc.

~ir.. k6pJl.nll:
dlliiD a.ebj,r~iI!Ij'~
bdillllllli

Bu

i1C<

.bil.u

.d. m1Ir,
di,matl.fW
..e

f.J;)1Ii
,UO,IliQ

g:jabn;o;

kll~r"lI''II.r

k.faa:ID'i

\Ie eLindelki laldlr,may~ DUflar,dll' ..

as

811.

aWlremedigi anhlilaJmll vc 935 bUII:~e.me aoc.a.1k 2560 l'ir. V'a·

ib.1t1l1il1R1l
I

~o,I.Jj'.
d.ba
'JIl1D

~eru·t

irnll..,.11 tep.bbih k.n ... lllafl lilll .... ~

01]111,111:131
OOIUiii]

DeUrCD

geD~

bll feld.datu ..

,tu IilDU, IiIE~jrU, poUs merLe'DDl! gotilrDlRlI1, .e iClbi:idelll evl'.1c: tliJOizim ediMiklen soma ~ai1" 1'1~lIIn, Tibb~2I.dU kamyorletilll!,

Deniz mu,essesel'erinin hesaplan,
h.w~o" rboli!th demi'Z mijet:I,e-!li,=1~l'i",dll' rie'l'l'Im dml"ldoe 0111'[11 liIullb t~t~l· leab bitm u,1'ir. Bu t:e~k~klltl a li,ir!!!'P'III b.. bir .k! gUl1Ie kadll~r muf .. iAiid blr birr rapor Ih :rlr~ly:arallr ,Detiie.yi ... kan , a M d ,tc-kHr.
----=iD'~---

,eD. 1M.. kllZOlle
i\iiiu,

blind. a dab.
Joktur_
mad,lIIm

..RI,

kiil he mpil I,.",..
l!u buola"lI! aJdll.m!.r

'u.Rrad.lid

,,&

Cf:'Z"

ShT .yd"II:II"t:r~

a[ll;QIlIIOUli

ballaD~

bindwrUmi', "Ie lDy~ahe III ;!Ii Itlilllli e abomaik u.zere Tlbblada .netse8elioc aevkedi,lmi,.fr,

,e~

10 lliklnada kill! !'!'IHII butQn ,~ddetiJliI!i teJblk ~ht1f:k iell b l!Jt:ti:ti 1II':U1b1, til_ yee bIJll:iJl] kQ hli kQml~l' mG.l::! ad de,.
~ililti

tI:ir

dieJ'!!I 'fefJ'!]iyor"

ahbabmdU', Be·

r.beue

ernin

fam

i

miL,. karIiT!qbrmll'llt:' I bOgUD i~Dde yin'e tlliDuhWarm!lan 0110 Tllrk • Avu5tur-ya, tiltila "irkelind,_ ka tib AJi Hayd a.rda~ is. tifade,.i kllrmu,maro.ar. 'O~aydlt hOft OI'D Haydu, eS3IReU Ink !ilk Kopono!ll'a miiracaaUa. keudi.sloe bir it bulmasilld rica et· mektedir. Nib.yd h1llDdaD ongiD ada'l e",el~H.ydll' Ga~IIAd" Ceq,.. bjrabBn.eslnde KOPOII,CI !'I,I.

m-

Liselerde
Olta. m,ekteplerl~ Loele.ri~ Ion IllfJanndaki tILleile'er yabilQcl di' derslerindeu birinci Ilomeillb- nihayetindc l1limumi 'Ye diploma imtibanmB
tabiluhida£!l.iI" mlyft!!lll1lr mU'!i'affak 0'1",--

Bankalar'

.... I... Daru·aceze
Bu sene .• lah v'etevsi s 'edi~eceli'
Dardli~eze b.utabanJt.!linir. tevsi l'e 1!}lah.ll Darilliceze"e
liJeriu ~.btiya~'n<1
k:!u§J

~ark hattl
Aklarm.aslz s8t'e'r]'er ve

:tiS8n dersleri imtihan ... Verilefi haberler ge~en seneye ait iir r Jan nasd yapdacak?
BiJumum em'i'ile s.ermayesi, iki l!IIilyolD liraya bl!lii oJml" yan I!~oebi bank~l.atln faali. yetlerini ta:til etmek me,c:buri. yeHnde bullJQdl~gu malumrdUir. DUlillkD labah gazete.lerin.:iJIeg i I!dsw.i!lerlD aye!!li ik:~ mi IYOII,JIj HukOmetin

YunanhbtrJn 'bir ce'labl
~;a.rk 'lmendife'l'~eTirgde
tem~1II

L
I

liiu IMikumlel. .,uIAa.brmii!ik l~i'D iI::libede!:! ~'4!lbbii Lerde bul11l1.. n.lIl. da. icrekletir. H .. brumzda IkaJ"ht1aa gr2h'. Ml"!fda bu '~t'lil: .dI.mlg. "~rmlea 'cl!!zfi. Ilu~t.s:eoe h.plA .illl biD MillE' lir.!IJlw Iu!.kd t eeu du. EllI cn!!i, k'lIIngDIlI1 pe1l~lln. ..Iill~D 0 myuJ I!!!d.llml.ull1 lJ,ir dahll Jl.y. II: l"rlmiilhIIl'lD&imltijl:l bJlI' .. km.,O:I Gill ib<iII b:i:!,;de,ki li.I=r(!ll!lc:'i.r~de IlI'Duk bUDD. b1!!IJJ:!.r.yell a.,If' !bill'
eeZ:iI UILilndJIfBNIJ!.dlJl·.

geJebi.

diroeyi au basma.!n ndiceswude bo~ul8g sefeT~erig iotlzamlllilD 'vari,rant bat \i1!util9i11,!:Iyapllmak~ oIao laferler II !Ii.. klund. I:z;a-, ~at Bllmalk 'i~iD keod;,i!.'!i ~iyB" ·~t edel'll bir' rouh,arririm:U::iI! '11iifeUiti
(ll,till"
~Idilmi,

,1...
H IJIUlUIU''''' IIP'IIJlIIII!Jli.ltllii'I!]fi 'I!ti !'!I!I! illllllltlllllUlll11

lecek ,ekle ifnil kararlastl[llmlll bunuD i~in Dariljiuzf:
1'II~1iiJ

edildijini ya.J.m!!lb'k" Y,eni l'plll1'1l1 muvakkat

Bugday tahkika,b
aJlm VI!! sa tim ~IErii elraflDda. ki te~kiki1tlll bi~tiii[li "Ie 'faIPQrhllT'IDbl!ldalDl!Ilaktl o]duiu~
,1l11

Zi.raat

Bi1IliLa'lDID

Illugda,

Yl!oi

b6t;li!!line

tlb'lislII'

'rllllhlom~

edblce: KopODQstan fill Gel!' b] almqhr: - BeD Ziya fie ~ralber

miir.aClatuu

'leb.1:"

I

m deB gdirdim.. BunnI], tahlili, i~iD bile _bir ev Ihlill, ArIJavu1lk6y tar franuda bit' IV bltI .. Ii!dka. hod. biJ' flllbr,ika klilrarak b ..
blLraYili

E!kitehir'deo

----5.0 ustll mU8\r"i:ni
_mfaegkllm:L:r.
Slhnor
KliIIYRI'l

sene ollund,a dig-eli' berabe r 'te,kr,lr bu denteD imHb.I'1J v,erebUeceic. lerdir. a'riDei :!10m tirdekii im.. 'tibalDlar,dll. m'llwaffak olaDlar biT daha imtibHI t,,,bi lullllldllfllIDerlil

kOl!liu~mWJ!t,uf.

doldurmlY8.1D
HaLuki

iki b!:l!l1kllnm

tBi!h.

five mbamelesioe ),s,llyordu.

ba,JadlglDll

bu bankalarda!ll A. T.'erik:alD Ekspre, Lnnka!!1 hUk&metiD mezldlil' emr,i do~aYlli.
Ie dahl! le~en IIegt kapanllill\1i'" tJ~ .Dijlllf Hir'i!lie even bank-all d.1! ~oktaDberi :i<lia~liyeliDli tam

Afyan
Af)'OD

a'hml de¥am e:diyor
IliIhis'r

:ark DemiryoUililf'I!hQkimet bal
........ Varyaot

fa ZIiIII ~tLk. Rap orJa,. birk:illr(;: gfll!lie kadu
kOmli9,ODgg

Bay SaU b.sdd..iu de;. hal ikrnal

ta.hkikal

'lJiilUlad

l,dar'e!lioiD pi.

ki ;

reiu bulumlD Ziraat

,ahoacal<
flplLa1il

YlllBldan afyolil al.,caillDl YD.Z· ItII~bk. Mare ('umaTte!li gtinill'l-

muvakL:'<lit tllirif'fi' mlJci!!

BakilDbil MmsleJiln BillY Alif. veri.mit ola.c.atc:bt. T.hlcjk beyeti gti ....

it1~ yap'aLUD,
nil

Gad_a
!hem@i:lll

u~be, ku-

Baolt:
lIIr1nluClilt

NIDi

~t1U1.'rU'lz d'l!lmi.ttir.
Arn.¥ltt:ktiye

:fabrikalmde

J!Jtm~tir.
blillklll'!l.lDi:ill

Am

ib.arlret etmLJi birHU:i caddede 214 pumarall kllki aybg, (31)
lira,dan lubDUJ, ltekra:r
IIO.lg

Haydu,

~ah,tu:mak Iller. ye'lliden ulta mllavlni iii Imalga kiillifar

SO
'Vel"

er~llc:aD Ek[!!Ip:re:!'!, Cordon(D V!i!lqf

clIeuheri Qlijb.ayaat.a ba'~lm~,tlr, Mabi:l.)"DiaUn bir m~d,det dlliha d~V3i m ede.ct! gi'oylem1llil!lil! tedir, k Jblijl!li'~ ni~beliD.d1!! afyoD te' miD "dildilkleo illiIlD.ra, mubal ala D!ha.yet verilecekltir.
ill ItIUUfillIUHlllfillllf1 IJnlUlITIJll1t Ill!fl!UJ",IIUIU1IfllllilllJilII'l£ll!i11

bioce A VI 8,tRfull~ert 81k~arm3ii'l!ll: oJare:k gidip g~lm~ie:
ba'~lIimL,b,. HaHII1
ya~uhDIJI.!!1

dngQ

bug-dillY

fi:zerine 'flI¥ve1c. buiuDID .,c rni!llen ha.iiilk8'D1D It:redi ~efii ohm Bar S~<lild!ili tlt!:!1 -re'kt'ill'mi,tir.

JOzwn

~Ier·ndc

hanUlu.Jaki

daireH!liD!i bir 5.eoe-

Kopo-

buluak 30 lira"

a1au,.

we k~k hltulwuttD.r. K6~klD l k~bll.t Erain ~mll~p,e Dln.hl!!lilU!, ifill't YCI IIdmvlt !Verh!, tlrHmi" 11'8 iptidll m Id~

Iftiltir. IBn yeoi a.hnnak elli ~i lab-riko d, 1b1l~IiIDi!lD ve Rus. yad. tgil:iJil g~renl uat.l.r ya.IJilndll, litajy,er o~ rak ~a.IJ,:a..

deDlberi Adapaz:I!I"l Tlrk Tica .. ret bankailll i~gal ctme!lded:ir.
..,.Ilii-III ~l!.tJI! '[bill I 1 llliIIIJUI1J.1I ... f.i.IJl.il!.llnnl'!.lj"iI~i.ll.
1;::==:1

====
11

~erhle,.

uz~ril!i' 1'(:i1e::ddlll' Piuvaltk~t ta.. tHeden, 'Ilvvel mertiyeUe ulan e!lal tll'rif'6 mlleibin,ce, ek'pre-, y,e kOD" nsiyonel trenleriDi, de~am eUir,erek bu \1'ary_ ahoda'll ge't-irmek i,il'l 'Yulian demir'"
YQna11'l.

Nobet~i eczaneler
Bu Per,em_ giin,ij ,erl!si
D~lk

caklardtr.

;daril!l:!ili'e yapbgllmu: li:Q" l~maJa,da mU!lblit Dclice IIJIY U'mmhlar"

lIIe.l

GAJ ..ATA.

a Ie-, de
IrlItir.
ruvall

bOo tard:.

depo edU..

Misafir Zlrhb
&ir ImJt.danbui ,ehrimizde buluDIID HoILQd. deDi! fila!llll a& lIDt:n.!!ub Herta,g Hendrik
iaimli ZH'hllll~1 duode haJabal.dc bir bil~k kitleai gel.miJ,tir ..

· t" IrmeYIZ"

tHa,k-, - - a·d_aiel sa t l11az. v'e

[ Ku.r.tu~IlI'
1l1'l~li

§J.;.ll.

[OkiJijll Mua clldd"_I~~dll 1. K,'lJl'lulu, eu.a .. ]
ICIi,dduillde].
Limorl1lu,an

O/A.rrI'"", A.I'I lU~bi!itll rC:lB-

~I kA~ml!l':Z iIIi&I'u" -~

OIep·.k I 15'" ~
I

lIIam ml!lltlf.

T A.KSiM.

Fak t b'll Itrada brr zebir d8lba kurulduiun.dan ~abllrdaF ola'l1 mllbaf3iza, tq..
1cillt~ ".
111'1

Magna Carta

ber' ba lelle. fe81iJ L bir l-ebepteJl.lli dol By;t bu hattaD

ekap:res kO'(1vall!liyollel h·elll- I, l~:rillliin ge~mesil'le .UslliBde et ... 'uon'

ve

i, p,O&t.

B!EYOGL'U. Gnih U.l.lie:l~ 1IIJ1b!:1!~ uidl )1, H...ASK'Oy. V;foi, Turkiye ec,..1

I Mh!

loh~llIdlli

II,

t! CI,I.-

ka~k;'lh~ b'ilro.lu V!I!I BfJlliLbl, ponl lIIilC:rkl!l~ P', Z:i1irte!l~ alkla~
gat

Emlliyel Ml1dilr~lgii

MaIno CeJT'la,

$erb tie iztl./r.:

1215 de
1

blilk

let

QrtJylln iOl'ln
k,ClltZl'j'nJal.a,.IR':

"'unQ ,0"
tJf!nl,in
IIIIJ11
,I. 9'U

Gem~Din daha
tehrimlz,d
kllllmQll

birk,s,o gllo
muhte'IJll!!ll!!

yirmide cnl'.mCimeilhud ,apmak i;illl l.i:nmgelen te..u.. b.. b. lil~' rdl.r.

!!Iir.

KGtk. gi~bni" It.yd r , . Efganislan. Doktor ulallmll, "lit! ed!!YII.,t buisti.yor "musk landlg_ Y'i!..r1ellirilmif. I.f,.n[,ha bOkBIIJ ,til. Slhhll ~ygi z:amantla, a. KOPOD 1'e Bllk.ohIID .. IDDranrlot ed.rek, if.. Zi)'lonlD i!) leu, b1.l1undgldqrm --Ihll il.bit ~dil~nlt; b'raz !Ion.. I IILDlat,lI!l!idli ~lIih,m.k 1111"'1'. mllt~ .. btu • d oldo:r I.temll,tlr, 11:1 miil'i!!~ 11'. volar d J!I!klll&oIll4lhlrcbr., ,Ietirilmitl yeo lorgllllr- _p1kil.u Irl m t4U:irI Ali Hayder.
Heptl, Eml!liy,et mlii:diirlilihe
IODIlD. S.lku,htl tlfol'F.illld"ll b'll Ulln oriJly6tlc.rt lUll 11medll mE,tlr. I.tlh b.l'atulll Z. "Oi'i!! hm ir ,m.mlc'ket b.tnell alKJI • .a •• i11 b 1U&t SI,hbJIIJIi:
1

,,-,t

d~,.. ... B'rJ ma01 -1lIe:yJi!' go,re

Ingiliztft,e milli "ii,.i!JleUfl~ ,.in; ie-min' eae,", ,Ili,. lIeratt!,. 6" IHI,Qt.l1. k, nell m'ad., d#l5l na/d'eUiiimit me'ald"",
.rl " H(L·

mfJdtle'Si~ rnili:Stll~i Q,dale't i Ir.e"k-esp. IQlnU olQR nd'fJlet'• ,ib'aIU adq,l.ti tOll'siyi!' e'·

etmek g,e"ekt;r. I'M' C· . _alna .' a"tall,

lIIemektedirler. Bu vaziyet kar .. ~l!lI]da asll anll! bath. tamir-i bHin,ceye kadar A. "Ie II, treDI,teri devam

KASJMPA$A.
eruIDe.i

II H,a[I~lo'llil'ncB. J.

Ye:1'II1Tunfi

[Cl;dd~illct!hbrde

edeeektif

•••

l !

E,s,ki musiki
tetkikatl
IOD "A - r~ 1.1 fl till~ikll! bey. et; ml:lailiD'iu i,i,lemil!lIelerl'erme'lde
"',lrID

]1, BEVAZWT, B~tll, ~t'ui:l:e.1 IKlillm'klll'pi d. ]'. - ALE.MDAR, Etlldl iiUIiID,eli
eeZ:flnf!:!I~ [fhib~r.:kllpub

EMiNOND.

Mrrhmed Kbll!ll

I,

Jiyor.
I

kldis yI. b!lflDdlu

--- IUk r etm-~tir. u.d Efl.J1l1ldaad blr " ... Ife .r~a!! Su~luJ.nn diiger e,ba lie t! k.&DlI '1IlI1,Ur. ~I!r mhi,de- blJ., .1Ik d r ,olliJ'b olmadllclar n~1iI mIJIRb!li:U~1 arlll bu tlIhib krbu~ 'Ilttahldldae d'1'1m .dUm.ktedi1r. m,t'li mvbltem eJdtr.

k.~

t.hkllf mnte-h •• I.lli lOr. Bal Nn..

I

[i ,~======================~~~==============~,

NMQ.IJt:t ADi crt!' adalsl;,' gef!;ldirmtlmek A,ak VB ada ..

!faN: ~8 fldfllet /lir; IIi,. Idm,ed,," al,,{eonuima'z: Hok ue G,dal el kapul her ktJ", if in aglkh!"'. H",.itJs "" kaplya' 5l.glnU'" hall. ~. tltlfJ'~Uen btilo.Js .de,.,.
SO,I'I'M

ve aaillid elU'UBla 5al,.bn(lmak ger,e/dir. Hi"bi,. kim6f!!J1J serriel gritunilen 6,Q,lca.f.f/UI aid oia.n flak 11'. qdaifJ,l IJfl'ri'lmBz.

laUa,..,
V'e

tliii budur.

Hak ve aria lelinde is"· Cinkti 611 &...
ht1;Z olmayQR

KOCOKPAlAR" If''IIJ'II Au. tild et.i~!J r-.ii Ileiynkt_!.

IDl

.. .IIo )l~I~!1IJ d.li

J.

Klonsel'Yatuvar

da tail edi-

I

IMod .d.].
IiiI"

KADIKOv. SIIh'b.lill· ClaDe .... Rtf..t ~cu .al (PII:"
Jolund. ,. :NUUD Ie.
I'

HQkild aaald', RUIn/alll, g,tlrez~ ,ltJGZ illS ,6unl'Ql'a b:en'"

olmaz.

,t!dolat,

/.lu

"ak isms' ,iQ!P'k,

ol!dugu gtitll]lDtqUir. .8u beyet i(:ia li:oDaerVl!tu,-

$EHRE1!.'JfNJND:E11
1:111111«'11.

SA.iMIA. V Al)A., T

R.IIi!...

~I!'

935 Ilrllt.;e:!j1IDede

tBlhlllmsat

i: ~J!!ll.

ugen. Ae,.leyden miJ.ce"ed

olano 9(1I,n~~ /la/lit,. Ben itii'l' ila1t.kl ihfcalc tld.en

da" ...
tida ..

kOl1uhnu,tur. Falkd be1yet: me .. 1II[liui !i:oia1tac:adllr"BiLbillg all,
"lurk L iikioin ba,lllililiu:1iIid - D mu!ikl igkil Inn.. k dill :re~OIl 14m na aid ail'l!lmum (: erler'" vl!lihallir h: pilinacak VIlI blr IiU1~i',Bt: m ydlll'EUl gct:.irillecektl.r.

KARAGOMROK. T,E, cc:.z:liaclll. ~EHZADmA$lNDA. ¥tr.it. en.lJelil.
:a.IIBII.

Sud
On!;.

temiz.

'"feriA,

,e,i

AUARA YDA, P.rle"
fMEaDE
j

,u..

'etli,.~

VUi&li

,.ellli •• f.

ZAMAN

a~ll.

Q'SKODARD ., htibad .ell."

--

-

-

-

--

-

-

,

.'

.

.

.
r.

..
"'-"

-

. - ------. ~ ~"
-J. _ __-

-

---

-

--

~

-.;

..

,..

ZAMAN
POLJSTE

, Sabat

14

II'

Alaeak yiiziinden aglr bir cerh
C

I

dijn Tb vak',,,,, olmu,tllr.
trau
tOlbaa.fUDdlllD

Asmaaltllldia

_glr

bir

~UV'3iJel
]11' agh

Magna Carta
BIJri!D!k1li $!1'r~l!l!f .~H:IJn.!HI,dllk. .-e4:ixelDld i'MIIK1l11. CliIIl!t.U 112UJe fl:llUtelr1ll kJr,.h IIJOr.l!.. lllil'lI'flnd.n, hl'lllluD bCII'J,.etJerJ~~ ftm'a ellmek Qure EI'DJ:i,r.iii"i1ll lIilyuk ,ber .. tbr. Kfa~ .. JOD flo 121 de hallnndlR d~rebll"I-:rlllig,dl!!, ki1lnc:ile'lnh!l d t bUD~'G. cuiemlyect!tiJ blr I!a.~ .1D!I,tl. !ltii!'IHID.l.1.li'rl~:I~n.lmlk ":,e,a dlfltl,th .. mill!:! 1.1 ~lbliYtltllill, hili.: 1Ili~1D ~cht ID!!.I' IilI'iIDYHJI~iI'llI-IInclik g!!Drum.' mllll'&~!i'i" I k .. 1l: He tebdJU edUeblitllCet'ID; .lIIllI.l1!yor 't'II! bu IkIIni.m'llifll I ~61dll Cl.t'" Dlem,~1.'c lIIIy~ rllli:r. .. ~IGgDiIl Clllrta I h~r ham... b r ilJlllll"UD lIIulJakl!m. olunmIJd31l u.. .. 11t6rg,~.], I:Pllbakem,· Delice.lnde
'i'lllI'iilil!il:uell celanll1
_lJ~

HU.9f1yh'l"

Mebmed Ali ign'lind,~ birini'tB'"

'6 1II,.m dill

rjne

· k·· Ierrmd e oy
ullk'k~u·"un'lk.oyfindeki roekteb~n 'DoksaDla[n~Ya .., p~laeak i ler - KOJbab~esi 'Ie dn iii

Me!bmed AU DII al cllli~ Hu. ,lcyiD,dcm iitemi'll HnseylDde 01[ ..,118 etm liIuini . 1IiI': z mag 01• B b~ paraYIL verec:ei;Q~ loyl ...

h,tlrmaktadu'. Mehmed AUgLO Hllnyi del b~r mikd,ar Ila,tBgl Yard]r.

.Srvasta da,g spor'j!! lart rag-bette
I

-,_ ....... Bclediy'e i~,leri we yeni bir kopru

SIW.!I '(HU8U.8~) _... ~ehrimi:z:~

La.,

kU1UI1il

1.!l!lmllik lltemiJ',urdu. meml ~ket b.,.IIf!1'I, 121S le:o,.I.::llo, Uk 1I,11l,1lI11 knhn ka ~1.11I11!1e. DlI" r~ rllOllt]l!],IJ dll~r j'lfilrii blr be ..&1I: 1.-1.... dUll'. Kr.~ .. JOg"" 'bf!ylI!Te' kU41 lelm~l, 'b.• H. cml,.r. 'II.. Ii tho kullllDm.k i.tot~l. flikD'l ibu-. bD,' kla bulilJu.d~1Ji I~i!ll l.Duk 1215 !!I tn, linill IS H.xirilD ~1Ii1l1lIlt~·, aen litl'.b imnlll.l:l'r. lIu lEIer.t, W~IDI kc:tia Illd kliIII.1lGllilr dlJl'fJlia.de hJ.... , 11111uDmllili Iblm I'e]ditlll~ ,t,.kri.r edi)'cr!"~ IIn1 lie Be:y:leTirli l!Q klllDuDillirl tillD~mll'll mQk~ll,f Dldlllll&nn~ il.1I IHlkten 101)1i'. ..-c:rek Klflhn, ifJRk b.,k. 'hl:r b.lIIgl ikimlulin Ib'~

_!illml,Or, Olnm ~~ID

t

r,.

nnip Gh'f!lIIlIil C':1IIi1]EI~ II d I tdllll .hkorlllllllimfill n I,~ I~ ciktL-, rnm~Il'!~"II~ i, "Ilb~m .mall. D,l k,iIJ'b'lil~ ekmi!j,ur. HM :iml. Gartlll! Il)rdl_111'I "1l~1 di!r!lbf.yLl'k b.krl .. mlil laulllDll 'I'e buololllfllll kf!lld Nb.llrl liIurlo.d De R'~1iI1. lb. ',flm 11.11 oldrulda.rlDI tUliilil clmi,. iDrtIDlIIl' tar.filldinD dinkll ~"illlll met lib, i1~l'i .l],l'jiUQr.~ bUilihllfl1JJ arlee,1I; devle~ kWTIiII,t,i!j'I'II~.a tudik rl!ldillBiUeD .ODn aiu'i o~.bill!il:~tlfii IklllauW lI!,tm~,tili. DUI ml.dde,tiI IIUnd] edllerll!lk, ,ull. mll!lItCl' k..~ul .tllildik~e '1U'.lm blr .-eref t&r:itecilememl'. fdJul "IIU!: bu'lmullur.
'lilli' IUllUIliJillilllJlllIlillillllllll1lUlIl1l1l1llUlllIll

IIIQttL:oymut n

Ue

mi',~ill'. Mehmed A1i. dCTba~ idemek. tlo inar 'Cit.m,L,.HII'l!iyil'l,die verlI!Iemeldc la.aEmUd e)'[fimi~til'. M,ebmed, Alii gUzemlde Hid..Ie:)"igde 11 pSi fa aWn muy,aJC:1i g~1:U rI!IlIt.yIUIC:II •. i,i ,!orbaLLg!ll bi",dirmi", ve rPJ~ 8ml ~e'kJtiji g~bi H'ij eynio Ib,eri De ~BlIdUl'llIr .,e ontl iiClil.diJliUD Mr lL:B~ yew r~lIld'Ec t,ehliia:c,(j iIIuret~e yarliIIII,tLr.

de te,ekllrlU edelili !·YlldLZ daill~
.pOl' kuliibliuUn her Cuma tell''' lib IIttiji kayak eglelilteleri ~ok I"aibet gormeldedir. Eft~ lem.ci!ller buylUc bir ka,fHe ba.. nuda l'e yOz1e:n:u ley;r'C~Di'n huz:urunda t!Olplhnaktl \l'e ~ok

Moehml!!d Alliyi

Polia

memurllilill'

I,

Yll'lihY!:l1

'De,'eli :re~mekt,ed~r. $ebrimiz. de kayak Ipo,rL rlD8 kaff1 gOlterilieD stika, 'l'e i!itek git .. fl~~ 'fitIDSIktad~r" Su §ehilri ndeki mekteb
SII ,ithd
dJ"'J'JI,i'I,J'!'iI '" Il'hlJl'l'llln.! Klh;QLt
.... rim!i c

hltlDl!.II~llIr"

~u'6,)'ur:IIJ'c:
iU,mre't .. b 6inG'l~

kaz B9mda inllil,ab

8.vh::1 HU eyimi de hastabageyf kald'i I'm "I ardlr.

ookala

ka1an mektebin ikmaJ

III IJIltflll,I'111I

id.I.uUlilllfi

r!llIll.IIU~I"lom'I"~ II rlil.lilIil .. iJli, •• li1l1 1IIIIIIIUInJliUllll'

D'ir kadlD daba yandl
Evvelki geel: bir' ,1!llma ".,'11:'111

Odemit (HU!Uli) Meudere.s
topr,agm!l
"I~luJl'fiUi;!"
'l;U I urUDUD

Imrulmul

dahB

olmuJlur.

koy!l.

k6yle,.dc:n
Tirel

Qdi!iizell"i,n.
kilsUT

I

'lepeb.,llIJeia kn~uk ,Hel'uJek 1I0lkllillDda prlal~i apartUl1l1llUnm bit" od!'ilu\da otbfal!'!! Bllyal1 Kalot sobalnllUli dBJb:a fatla Yllnm!IUI l!;iu karltbrm aktBrdl'r.

mi,~ Ba)'u~d~r IJDlrlan
ded~r.
O~fu5U

niD ilk klJrflll'Diyl,e burllidll p,at~ l!ldlil all1~ -1111'. Her !lime Ms)'lS lBIYlad. burada Od&miJ. 'lire, Bayandlr,dian zdeu bjn]erce balk It'opJa~rak: m@ralim "a'
plhr. BUDIIID i~ilJl bu te:p!nin

e-tHrilml!.Iine. viJiyet enc.Umeni tar'ahndliD ka.rat v@rilmi,tir. S\lJ~IClbirmeT y.lund me:kte .. be kllvu~.lcgkWI!Ird:ar.
Kl.lll IfDHik

koprOSi[J

63

banr.!li

35(1

Polik1inik - Ayhk hb mecmURl1

.. I v'e "V't amiD", mese_eSl · ],
DDk~Gr AhDitit
rr:yy .. tn.llad,aa
~Im
'fill

I

~k.!fl]'1:1 bu,

deli t,dJabet

1n~,jnDIl"IJHIIi

• .rlll 'no lil:1m'UDlI:J.iiiIlJ ID Iitb .. 1 '~l]U:a"tu.

19 al.li9lS lui hi i

'.i-

SIi- - Id~

~ fcmi.1 ~I,-J'D, Tit.mlDlI sollMlr, bu I!!!!ble bo~ ¥~t.IIii.liintil').
rdlJ'. dlye

,UI

h~p~mizll' bl't' (..titll m~[I • me ..... ub,. "IudUer. r$hDdl ~ljj'li:'!JIdI!"

Hi!:r

D,u.bllJll:ldilm

'h~rDml,e~Le
5

ibableHiQimJI but m~cmu .. - dlt IF bll "ahil bb mecmllllll,!oll'l rib! bUbAlD ill)k'orll!"t .llk.d.1F edllfl ,a2;lllfi, ibU'ii!lJII'. EluDulll. lIer.her lIIeUlea her Il'ihh ....md.. hepimjziDi iltihui,iIi nil! oku,y.utw bir Ud ma.. .!!I]e de buh;u;uJJcn'. MneLi ia;u :aihblllilll!!da. mOn'h ... !llfliiD d;ck IQrlllr~D anhy.catl (ScbI.Ue-r-Olg,Doci ha.hll.~1 b.kliun,dI.) t (rie lak.yyuhtJlIJ,d. ce :rab.1 t~cI'nU ~ (~debiy.1b bbbiyede ilmi IIt~eDI aeD~romh .. l') up....nll mak,.lelerdn Gij.n~[I!t) Ln ~,Vit",. 01]0 t il!Jl' uli nm I~ bi:r mil k .. lui Lie doklor RIlIII~Ii.I~11II Hakrkll:lIII:I I Heki,mb.", [miF~e[eld I' ullJ'¥l!!nl. mEl" k Idui', be" OluJl'lIU 1i,,'ID f ,yd_1I y •.U'.ia:ir.
l,Nedti

Il.. Lblmla)! bol DIIwl d:iye bildillme ,eml, ,1,'0'1'1., 'foe lie:tielide (.'it.mln) ,..utabm, dukeD midelc-r"Dii bozu1Qrl,lu.
rlmL1 bile

.t

den bBrl:fI hukell blillllehmnille n r;otukhtr blllll I!I.d... 1111 Ilfl!:!D'mI, ol'mulllii.li I'lilDf:lJI III~ ol,du,tu pek m.l Oim, bil',ey II.Dl1!Ied II...

( Vitamin

t

dc,gLl 1111I HlI.lhuld l, 'tlm..m~,le lIIenklltil', lV~li:llmioll' I'DI De 'DldutDDU hlll'DOl:.: klm'~, bllhllJlil diiikll:or~II.F~1I k;mr.rrr:rl~f bi~m,rditi ifib 'bY atl-; DlI'I,i me .. ell m.,i ,eltii,liIde; n.r
tOll b.and,e bir kutud .. !forlD.1t:
oh:lIRmlll::U.

de

va,nhr. HB'11u K.afka~ g,oi;e'1lI1'l!:r~'l1!c:'Iendil". Kay baUu ;el,'oD <;erk'~!lce Bu Ilrada IlfraYIiD ibllyl.kk goriqmektedrider Iii bu uzeriu. li:Iir knrtlam, Milldiam Ka10lllun d.e durlilac k !bir goktadlr. eteginin tnllD girmi1. Mlidam, l93,2 simesiode Y pllan mek da 'bUDU]] farklDdl. olmJY lira kt tltb'il!! mtudlim 011.'[1 B. Tevf&k. aiel, gittik~e lel1ii~~elIlj't billa! koyel gc~ir gelmcz ma: i,i kill. lonrada all!l¥ ,.klini 1m tir. Uir l1z:er'indc: IO~IJiOCOI gayc'rt~le Madaml Ka~o. lBIl!'Ig,I~'lg ,!lib~1 ~El.h~mal:l olm'!.[~tyr. F akat. (i'II.i,iod,c k""lmea 'ii']fDl1~. mltim .. hlm.nm Tti"trdiigi,14Hller€i ancak dada b ,~am~,trr. V,eti~'IDWe:r ka)' ~ocukI!I!rJ tin:r~adl!: garDI'VOclllldUI!IIIID mlillitel;f maludle., 'melktedir. y"hJarm z!rok Turk· rLodeD yaoaD m8da.ln~ gii~m.kl,e ~e 6irtndiklell'"ii VI!! biM.lklef'i 'oDdllrebillm~lerdir. baMe ar8!lall'"~Dd, <;erk Cj.e giMlidli'm KaloDllu YBiulkl,ar. rii~mdcrilJ. ip,[i bill" Uilll'lIl alma b .. ~uriDd~ t~hJike:1i gOIIUEmlmt;~illI". Mrekteb yapllml'!I-a. ella digll l!f-In SePJorJ blluhh.llle.. !lU~!iI gdirilmemi,Jtir,. C;,g~IIJ.klall' 1]01: 1It:,.~dJlrwLm~,tl'l". mekteb ci'YlIil'mdan Il!ilii~D Ah~a" Yang]" ba~,~anglcl "BI'y~IfIIJIiII pi~ I'l.dal'uu ipyolI"~aJr. ParmI_I tuBa ilebU muh tllr BU I'idi, !jolC:ldc:larlD lailli'ml i:lddninde URifat pilla!l" II" OO:zmaktachr. Meklebio eirafl p'IIIlmarnmillii kalO!l"ifer Ib CIIW,fJ ' IB!p ~~kbl'" parlmakhgl yapllm" tubJ'~ II'-k yaDg~Q flkm '"~ derI m,l,'lf. Mektebio beh\sld ,okb ] y'di~e:D itfaiye I lI"afmdao tur. Bu mQhim iMiy8l~.nlill bit !liOndll r ul,mu;!Jtilr • IBI[] ell'veJ kllil'~.huUIlII belc:lenr

aga'!h;lB1l:1dn"~lma!l~ !fok ger,ektir.
;IbBl~a :Z:lDdl'leri ve, lBunun temifi~de Odoemi~in uy3.nllk gen~ligil.1dell bek~ellllmll! ti!dil!', KB)"lin leo",. Odlill bugune: k.d I' y,apJiml!lll'Dl,tu·. Meklebiu lIiltlQ.dakii ~o1 YO]UD1!I.!I Gouoe dli~e.1Il Ir,u. diOzdur. park haHue l,eti'l'Hmeic e~yer[,Li ..' dir. Pe'k: y 1(U~dllki dei~rm!:gdeDi re~e'iJ IU slIiyutDdc bur"IJ bir ,I emekle !jo'k, iyi bir 11:8,)" ba'b~e.i yapu8bilir. OIDu.muzde i b.. Lar by, mDbim itlelrin ba:far.Wma 1IlIi~ lk5ylildlD we koyUiye reblRr olaotllrdlD bekWe .. me" hak:lklllllldlJ. ~u:db bg bu ,IU'[lI,IlDialil her b.a~de liil.iltldJr. O~ kua hlJduduDLI.[] birlqtiki ,erde buluDii,[] bu k3yde bfr de J. nd.rma lkarakolll ibOI.!U illcllmeklemr. Abidleoin
duv a n

Viliy,et Endlm~Bi KI~I"rm<!ik neb~ri iizerinde ibuLun.fl,u krop .. rCinfilil yelnidell yol[pllmQli!!1 kalI"ar'l a!ltm~BiI~br.

yoktur.

IMuallimlerin konfell'8nslalfl ~ebrimjz hkme1deh mualllimr

leri birlik

,ok

Ia.iO.n unda hell' bafta mUDtazamelll mn~ekj konforaDshlil' ¥ermekttedirler. 13\1. k(loferanILardi".n, diier mu[]eV\l'er~ Ie.. de ~i!ltifade etmektedir.

K6pBkier oldurDloyor
flbOi dolh"IiiUI
I

~.t'.

r

sokakJardili ba .. kopekl!!r gittik .. ,. cogalmaKt,a, idi~ Bunlli nlnn dikkafe alae belediye bIIIDO, k~pekle:r~ taqp]a~br)la~ ,Ilk aldurll~me:le:riDe kilr.ar 'V~y.. Mi., WI! B'Cl£dm)'~ m~mU'~!1I'] !I:Ia· haU€: Pll1haJJe dQlalat'lk kop@k:. leri oLdijrPlf!ge hB.~lam ,la'l'dLf.

,seihrwmizde

Anl,aJys da
1.3 ~

I..

a.r,af
:1)'1

Num'el'otaj
~ehirdeki ~vJeriD lJ,umlraL3iu" mal~ ~i falliruiyel~e d,I!Y3i'llll d.. mektediT. Bu defaltii .ulmar-ala miil

bll,k"

b_1' lUll. IIII.ib

(vi~ii llIi1:1) el'.1) hilI" iIII,. mllbi.fl!l!,tj te!lbit ,edi'ml, bll'lli!IJ' de-

CQ!Il!Ik!l! ~e£Tiii w;r i

tUdiJ.

Doklor R!""C:lJkhJI Oay H.kkIDU'i t I'jlM alll.luiLd'e IbirlymetU b~ kimb.IIDIIlI 1i~I!!)I'li.il'lllrliitIDlID t~"i~ rat!, Ie ur-11Ii .lyOD YIlKUirlU~ar. k l:Iull fui .Ui'f!U~ iilm1!!~(1 m!!!bkim ,d Itdi ii YlIII,lll.:l:lrtM t.ribi miiJz;illr aClkh- 'IukU;.blllld.1I!I gllln Ii;I.!I bldili!i' cicldlen ibrei. U~ okulD.,. defer. (Vibmilll) m.a.I.i:'11lclinl:l l"e~iriC:e, IlI!lgUIII n~i:IIli: oku:r, Jal.lIlI"l aLhbltiile m~I.fU1 ,olur kim 'n!l'dill', ~I ,,",'lit.PliD~ i bilmel'illlll herb!l!DlI~ bir 'e'yi JerkeD bUlJJd.. ,I ~lt.lDlg) III! kl!ldar ""udJr" dJye Illiikit U. ktadi "'1'1'1dilll!! ililili'mIlAIi. Ma~rClm:!J d!Oktolrlal"illlh!'1 loa dijr~ be, I:f'l:Iedi.r Wjtilllmh:l~ du, b.hl~dll:

Yah~11. bllllln:i m-evcUJdiretii ibiH:uriibl:l b'illnmemektedir. f,mille ,elimu bur, litiDice t"lg~,Bfii &.... ,At ,demtk: ol.ol ki!il'm!l!'den, .~lD ..

I

ml,hr.
la.kiCl' bUll. b ,at nf;"~iiil,,~,. b..bbut !lib] bir him "f'ilfiliE'bUir. ~ ltaml!ll)' de~1 ,imdilll!l h:.dllr hllil...
~lQ!

i!¥1 kif If fJdU. hoi 1m i,tir. dab. dolnuu ,d,art Iln,,1 buluudutu
ID

,d'u.rt

t ..hmim

GIIIJ:nID.kt.dlP. BUl!lloIf'oIi (I.
Ilr""Ue

.. .b U

mhi.leri dll:niWm,~ktediir. 'Y.k.gd. •• FI E" "it.mllDl ... 1d. bglunlfilik b0'1;ilD IIU.bll huflerinio dotdulTulm.n mell:l'!I.Ildl:lr. I,h!l [poliklirDik) hli bu ailabllmd. bu ..namiulerdea ibe. 2'iilll ye:dil'hlll~1 ,rllf.lar~o hu ~II' ode 1D.e

"A, Hil

r~

D,t "'~t.· .

m;ld~1I' bu'undlu,ILI 2ih:t:1 b.jlll cdu~dll :Ii:,ij.aterulml,tir. BUI ~Il~v~hi nlun-D (weit.mini) ilnII ~Q'k uldl!~u., !1I11 I.,h'lll lI'I;t:pimiiEin iitrelidili.tJiitJ ,m~,bull' (dom.ll:lt 'kadu' 'limon Y,1e' por'l!!!k.llD d. (".it.min " ~iI!! dflril:rtr:d:e zelt,fin I;tI,dg~UJnu 6t"I!P,dilic'. ..lIm.MII ( ;ltamlln, i ell!l iok 01110 peb.1t (lue lihu.) imi,~ 81.1, b.tlr. grlir Inl:yd~. lBunLlIliI.bil:rlli!u:!r Qk~y!.!cyln,lmlu II.mnu'l1 ~lht ... ~di!:lim! k,i bi'Zim bu :rnllh~llii'1lU bllkl,p'hl YIIII'ICd.D n"j.. b"nn ~~]l' libilla Y'i!iD1I!lle k.~kl'~ iIIaBlgl.,. Sunrll ui .... :z;mll II,Il"r.r" tun me IIUyeit ki&Ib'IJ~ oI!tPl~yil. I"te [Pl!llikLinik J illl bu olhh .... ..lDdliD rbUJlI.f,1 iitreIlQlik. V.lolx It'.min] c:d ...~Ji i'CiD bile' lib m~cmu.lllIlg b~ Og.Il"lil:ll ok.u)'o... CI.I~..1'II111I til "Iiiye lid I1rlL N ihbul r

merdcdir. Mekl-ebin

L

lediye

ADt.~)1

MecHai Nil'liD

Ant.1)' - BilDrub ...

.,m

bylunduglll lilian. koyc lli!tkiz: Oil d,Blkilull yaLc:I1i1II11i" daki' ilk kur,~uD lepuL !I~rb!hdadl'. Bu tepede buLuDIliO Uk kUi~ll[l abirdcli,. lsdklAI luubi-

ye~rnne kadar

!lure 'liar,11to. kaldlldllDlII!ll'llJ we ~ulblll~ 1I0l:lUDa kadar kafeJel'iEl, kllildlrdrna tlltl karara bililamlf'"
~~r.
... ,••Otill

long

aluuDa"

zaI,mll )'apllmllik~a(hr. Yak'1nda bu i,te Lkg:HI.~ ediJcl:ekt:ir'.

'billi ••

a

d~k.k.. t'i'l:

hllti--

i III If illlUllim Ililnlll'tl~11111!II.I~! 111"lai~ll.h'1.IUhllllunllllUllllHII

Ilillna;111I InJlIII"!l1 II IIUI 111.II.id111.llll1rTlllln'I"II.IIUU,I

BU
Vi!Jt.. 'rarlr

AK,$AM
JOHANN

TORK

SinemQsrnJa
hQ)'a'll1dan 611" lfa'l1a_

$£~&W Sin:ftmasmda EDDIE CANTORTun
EQ lu:z.el ...~ !l!n nUlkt~li
Z't'lIIlJlD d,ekem'l~r ,. filmi

Ba ok-lam

....

Emsallsiz bilr 'IahB99f va musilki flilmi

PETERSBURG GECELERI
Arlistler:
TRAUSS"uli

STRAUSS'ulII

TunG;tan VUlcut~ar
Nr~e - K,llIkm.b.. - thJ~u~ - ~llI'k][:I!r • d!!nlll![,

PAUL HORBI'IGER ... ELISA ~LLIARD

". Goa

k.Ula.~hll'la 'm1zaOIlC'1I .. 8roadwlI.y·m t:l'I giil:el kllz'lIrl

13"," .. ~TRA USSVf'I iVpl..I""i .. ,grRAUSS'un rtlllI'llliilr.

,IJI [ ...

D,ikka~ : Filmdeki II li'ikllr1ll'Ui ye mUdiioin fe'l1uUideligiuli higBeD, bu.kljl<J.mk~ UVII,r. elcallada, Istanbul :radyoilll,
dojndalll

Ili!i'!t~rD: SABA NO~L T.lPamep leakli SLLL Y SENFOM II!!!D!lin iDi ikillcl!li.

,a,.3

doj'rUly8

,9illeml!l

wonun

dllilJ ,

bioi! fillmi butUn

tDPU

[mo)

It;Y!I'YltYr.

Dle,red e c.ek tiro Ye,.l,t!',,.ini:i rlHJ'fIelilen ~iIltunuZ. Tel. 40fi9'f}

c==~
dUD-

FOX JURNAL'dfJ
" MOKA

lait
al!ii:Jri n~

l
..

'b'ftm

matalualBir araSliuda W K '" npUrl.lDUDI
lill

CDn mat:ik

~ :..J,I

K··_· ... ~" __ arpuz Kabugu
Milli
YaZiIIli: I.

Rroman......

Yecihi
- 4,3(kgll~lt:I.iYO:II) iIiImu t.mlml.m.kIllID Ibillet alail: k .•. Slffeli; Sl:Ilimi bu, I)IQnekllroD) .8z.UoDI 1,ltln,t~ budl keudi'Dti dedi. ki "4Y I!enem $_dllIDUI Laa •• fIi,,, led~t~ _YD1 kil!l~mll'~ klJnIlIl11~r.
)',o,k • .Ii J:j un
III

Malihllt. h!!!plU anGlO'll iimill II.. b! alJl bi a:ta'lbtID dill' ,ralu Dd. JGruJordu. 5.ltd S~I' iI'll bAk.. Dllllut~1Ci d ed,it IU~

-

Ne

U6't..~

Ne

•• ,.,...

5-0.11

z.manllnl. lIIenln v@z:lyc~lndI'D bill" fey l!illllllll. mlll,R. h,I,lId.m. Ikl .,.!Elr b~DdC::D LInk tl!,lluDUJOrilUI"I., 1:II1It!~QI 11:118' IIIiJlIiI Ilk ~ bugol 1I1,lIrJ,1 ) • ~ICII k Labnl.iyle 'pllirl"l ilt:UI~ll!i • ayl.dIAr. P.rllt~ IIDI ~diD, balkB ,erl I de ED :rUtin l' Ora.l.rdl lD.eI.r ,_pbD?

IOrldll!! D

lID.

tIIlrecdU" ..

HDI ••

DID

1]..I"r ".ptll'l , hU.
I~".rlila~

mel. t. l0lr delil 111111'1.1:. 'liPbtlDI I, JolunuD (ll;lill'i[ld. Jut lel-

,I.

Mellh.,t hI! :,ID.fI iheYlflc.lDh 11.1" dll..Ui!I l!ij~Oil1dl!! de ".m~iII1 - $i.mdi anl.Jlt 11'tlll)bllll. ay .. dd liuik. F.k..t belllimlll! hll,!; IIDII,. K'I.I~ oIPily,g.rlUD. - F.k.t M.llhat til l!I:IlZhk .eli.
ygUIlIi.

Bur.tt!. Leu

IJ~D

kli~lklla.d.

d~'lD ber lI.duII b.,t

III

QlIi •• fll' b..huH~)lo.rl,llm~ k1l!C1I1II11D. kl .. ,111 "lIlrdc Di III n IbHbl.l. 01:lwlI. e'l',d ~~~bul" olhm Flrl~lIgu!l Ib1i!"

hu~dul'U bi'r ,erd. bizElIIIi: lI.g kellfI illll. Ben lIeDt dlln, !!lid. heir ki!!lR.liI, - ,dllJy~m? 80y I. bil' ltil' eneh:e .lduD. bJle I'illtirmn, k~lIkllnlfhkiii i!J bilndellii Yr!I'iI dlJlfID@k ill.mi~nl.r'lIyd~g f.. I•• ev,iyomlD. Oh .... tlln beh •• demlerilL :a~ ,d~dikleriilil ~'Qr mllci1ll1Ji1'.... Du .3yliyecctim bi'r .ome ii~:iD ,ok amlilimnd m. Hllillbul.;i lIt'oi Indik.I~.kc. bir 116,1111,1'. Hille, beDim :(t.. - KouQilili kIiYlo ... Me'lDi.n ileteD loor.. kllk.nmlio II I!!e, d1l1!1m,~k al. lII.z..,~mrd 1'.1'1'I1fi 'k-.dsll' ebembi Ihlr IOOD ii;;:ulI .J"lIkhillll en .,11oJd!LI~!lIli!.!l ,ok IIlCI "lIk'f,.k: IIDI•• IIml,etler .fokhlr. Onlul .. d.m t. der .. eesjd 11'. F.kal iii JlIDI ~. ball.~I,IlIJ. III bu Mr hkilnU·r. rillll bile IkoY.IIIi~Yllu'IJIQ1... O,Q:hU:IHIl :S'lli. oln iiiidumd.ll bilb.n. Ill'lli~C:fl •••, f;ek 'Ii lii,U:ronu.1I1 III..,., E,,,,,et b~D "eg~g iCiq. ~IIilCUilJ'" u)"blllliD ~.Jlulnd •. b.u 16D1 util. EVllt blWlycul' 'lll'CI li:,i'r{JJN:ll~m. my d.. fed_f. 111111111II1:II. SUltldll18 Si!:Diim benlm IDIlIEIlIl'l'mda ~e IiIOyiik Sll:Idel 'b rail 01118 cIi!IJl.unduDi ,1I.1b1I IOIU. IClllli b~~ ,IIJl'meme'ktIlD :1.. 11 b'r loyml!ltilJ oldlutl.llilu lao I~IU~'I''fOtli bll,.k.. iI~l'· II lIIi r my" fli 'S'IJ'I.':iU~UIDY bi, lirm.emti,Q'i terc] b .. bbet: th,h. TIIr ... ede'rim. Hlmlllul'd ben ."Dig iI,~il!l 'tikg., dab .. Iy! IIl1C1h,iPfd'tlm. A"d:etiDi h..vir .dllt:lIle1 bir ... b ,,11Il!lri,ei hir ,.,,, '1IIdulum'IJd. biHy'u- 1-III,lF, laJlliditiD ,d~CJ,tr'!.I de .. bkl. blkidilll. Hlil' al!'Iea .0.111 til I ,sI!D bu .BII~rll inlln,"!lk 18,... • "!Jim. Serlin BILz.rlnd. ,hlnluce '111liIi:aluou Iltlrabum al'ttlr~yclIl'dr!lJ. lemiJoriUD I~ SBIl bl!lllll prk II, t.... le~crJli1:'I'lll!d~~ L:r! Q mllktiinr b.,II!!! Ilmlla ol,diu III ajrhk: ]l'1i,."I.OII1I, EUJ'0I'IOUDI .e, bUhall1ll beDim au:- bir,ey rdleli~im. <;l1nklli .en be~~d. rlllI'fu lIl.mn oldum. Her me;f'cul lI')mde lie klidlir Ihliyilk bit h.!!Iildml.., I mdi,. kadar e'lde etUlil.1 '01". !j!.!Ii,..Idllk~. bn'. bm;a:.,~~md'.nlIi1l!!fmi ... yc'U~ 01Ii u~ lID 1,11 ,jJ'lj pl!lk; WyWblll,~n''bull U'ilTk 'eUIAln blll',oLt k,ndlnllll'YOII", t Ika,l'uli:i lurn. el!!t~1!JI1 IIlID I1l!id~I!!III, ctlllll' 1iIu, hllkillll.iFoth:l ,d,le'l\'u". ilI.'II Md .dd,ediF'OI"'Ufii" 8ululiol. rordl!!m. b~larulllr' otuki Ibdl'DI 1'1 ku'k.IlIYo, '~Eli hld'k"hilll blliy,ul'l;!!rII Q .h.I,doli Mel4hllJI: birdeiiibir!ll!r :r~De IUlhl. r'llUll, ,nilit belli Jell\C.n'!; blr 'kadili SliD tll1tmwD 'iltU:i,tlm iklll.dllliT ~lIf!.!11J B!IIlumd'-li'1IJ haldeD kUGI,i rde. d~b .. mlc!um 'I'~ IU!'gj bi!I:Tl.~lten kukl'll'u" a&lIr IIIhl1'bl det~lliJl, kalihn 1k.I,bIflll'l du,m'ii, fibi glll!iim!ill'ordu • porum. Iltrlnl, 'lI:ldIO Ilk~i[H b.kkl'le t DI" bir Bill I,n"Ic@D,~blk Ibeni bi~il'i,,~1i', H:..ki~lIt ~'iillld'l!I h~m bllyOk aU'Orlilll!i .... karin. hem, d. 'bOyUk birl.,1I1!Ii 1b f.'kllt 1II.'''i layledilh:lerl:D dot'" I' ~..h'¥'edIJQr. N. k .. d&1I"l.tl .... fek .. bl.11 .... r,d•• E.l'nlce .,k .. big lug, .. tLQ'hiiE I~D" t!l.rLf ed~m'em. lEIoc'lIi rll delitdlr., Sfilil~ pll,k Ij:ok ludilciw!Jd'll, dab.. doirulUi d"Uc4I 'VI _rhil: kll'llllilii kUrimi tllnltl)U I!IldYID. ml pt! Ie .~I. b'iJi]l'orollllll1h 011 bl:ln IIlrt: 1111 Ulell'!.'! Mr 1I'~1,I1i ,m!l,nl.ldi,~ ,81D, Mellbat. b.lklllll~IPI illuit:Q,,. Ildr "I'k~t b.1' b. [iii, L~I C!,rk.t' Iby tiD i lin 11111111'0.iijt"ihnm,llh~l tJli~~ li"'~mJl l!:lidl ahirrn. lI!ilb,m~1!I dame .." _ ' k&llhli" Ililiveutlm~

,!i-

,.'p

d~, ,imdi 'kril!ndilhlllim b5rJICi brll' 11,Iu OJ 1b1J lr:adu onlka emefi.!lliz IIIi" r ttlfi uiri !:IhDIl Dldllill dlidaYI klu" dli klllliilillle iIY.DI ,,!!lifor. dBlha JiI~ d,ijrt.)I" ell'lI'CUDiI!' l'eJiotl!'Y. innl., III derl!lI~1fI bl.i:lU1' -'(1, Tahllt i~~Dd= mCI'ud 'l'e bahUYlu 1f~'!;i8n, b~ya~II~111 Iblil' i!le",d .II!, 1:1 b 11;;Cn hl.l!kll de r II er~,.1lI yO

tll!.rum'" rti1!mfol'

kIJii',ljWDIiII.a

~1dd
artlk Dl"e

eD iii h,e-t11!11r11dGlii YOII'ol:lu.

~ ben neyfl t ..bllle lillUlD
kllln~nJ'DI'

IKUkIi!lDI,Forum? 1 l06rmiyo!l'~ 1'111VI bu

:$:i mdiJ

'lui

kl.k,ii!D~lark
lOl, iD~

Ue .lIlbiiy.,t 1'0 h ye •• I.,d tiini,r n,1!! Ind." .!ltlytt:rdu,

OI4I1,tll _ B. ,II: II, kll,~hD1.rla
GhI!JIDJ~

bil mi, t:e~k lIa.'bllt'iJn kirdd.,\U h.ld. l!Iij~alQ. dl!l"a.m eui ~
Plili'iU1 1'11:.

,..p.e..t~D~

1'01'''

il'teu:liyorlLlm.

B!.:I~II

detilim. ~ill'lI'flllti k~:d"'IDln taMon 'bIni. delJU 1Ib1,? Arbk !Or.,., oll~a..
Fin 711n.lnll

iltmiyUDkillio. oD1.rl CifUiktil!iD

ZliteD Ikoum
CI'kolrml!li!lllJm

fUttik IElbrulD e .... relU. Dj,ler tllr.fiaR rill. tllCCltloo, linD 11.11 l. d~ lUet(l'lJ~ o~ml ,I uk •• o. I
,D.ltIl1ml 'liar

,.,11,1

111-'11.1.

-

-

--

.

-

---

-- "'

-

-

-

~

-'ZAM'AN',-

5

Eglence
Ipten kurtulmak oyunu

Cocuk ara

'a,dall bilgiler

Oyun
:Ki,i'-d bardak oJunu

Size yin!!! glll;e.! bir' egleDce
6petett,Kirn lIIi:!!: Ibu oyunda diger a'j'unumuz gibi kat gnD~ leri 61'Ierdo oYII,lInahj~ir, eu oyun i(:ilill iki arlil:Bdai Ile iki PlI.r'til da lIicim veya

lif(!r'i··

H

0 rI

01~

M~'JiJip~
,-01}

e.,

Sh:hlf!,tf.

S

;I ~.. ~

A .,.. oJ or,. ~. ~iJ..I~IIII!t-"=~
i K ~.

C ,!r)ld" loR;' "I~,., CJ1 u·,.1!C fYI iJl e» e«

giivJe

lerfrlf

"bi,"~.

..;J5 f

,..e,tre
I

'" j

1.-

.j:';li.
'17,11 " ...
1,..,1"·

rwJ,·t(.J'b,

I"~K uz.;;~tJ"01 ..;I~.I,,.,;} ... '

,1<"'-

cI.;II~,.,.if

5.~'i..JIII.~S)... t

ttI'Jv
I r".

{s U" "lel",
iI!'~':;

~.ol(

!J'~ IdI,QfJ,:"'P' .J e
r /!:'
II>

8u hafta
Ij'LII'IUCtl g{llgteri

aizl!I

yfoe qlb:-el btl' eo

lnee ilP Uiz~mdl1. tnceip
lUflJ!lnL!

b'll-

g

t

.,)'}f'#' Ii. .>' fl1"..". -

6gretetegim.
bayafl_g1Z &oln.li:tIllD

~ok

KI"

lIi~irnd,en dabs iyidir. IpJel'i ber ik:i ul1;liIlDdan arka-

b ..~m t '" 'C ..,ow 6 .')1 Ie m ~;.fifJf/. uell ,"'_YJX/':J~,

-·r;f/U" -

e\l dII gel!;.er. Stk Ilk arka dllIl" I d" t I" til

I!Iir~I[IiI!:"11 OP,S,l!Iilll11r'yapi'iirI11iiIZ.

dll lmzm bi~egi[]e baiJaYID'%~ Diger ipi de ber iki ucundaa diie:r arkadaJlDlzllilJ hileg~ne

~L

....... ••. ~

".'I-:l-'rr'l'l'{ J~r". I J~,.. S ;;yh; ~.
''''''/~

bag'iaYIDI%' Sir

UCUDU

ilk

1!("lOfflttrej, " d r~ 2 i

(2 iO 00

o· tv _~
"''"11
•I ,

t
~
fJ •

VtOIi! boyle tOlPiallliL y,apdcLjp bir gillDde .a.rWc:ada,J.arlnlza: j COfuklar blr lahife kl..J Ib. 'r_' J L·

.....

j

galllD

n@::rI'Ii:~

I![CU

a tiD a

Qtrer

IF"~~~~~

kaJdBlflDlZLD fpinden gepriDiz: ~Yuk:iliI'dllJki reSme liJa!k'mJ.z) ,imdli ~rk:ada~lIuz3i ~pln ba~lInd!:l&i dugL&mleri ~6lmedeD ip,in ~a.. kln~Jraruu birbjr'LDdcll a)'Jrma .. Jarta. soyJeyiniz. lki arka,d~lD1.Z bil'birindrn lIyrdmak IPD, ipi bi.rbirlermin bafludan gefiriFleF, kendileri. ~piD iciDldcf.l ge~rJe:r. HuM.gil hit eek komik '\I' aziyeti aLaTal{ uyirciieri ka.hkalil3ldan ~ura.r,1811'. Neticf:I de muvaffak. olamailar,. Madem ki kW'tuLam.adUliiz ,Lmdj sizi bell kurtara)'lw diyerek yukan u..aimde gordn.. ijiiDUZ ipin (C) had~~ lrumllli llini:ze ala.l"ak.nekta Dokh~ gos.terilrq ck i,pretH yerden yani bUeiin alnndan dlliilmun all'l!I~ .lmdan ge~irel'e.k diD uJiltLio" den ,almnu: boylelHde her iki arkadi!l'IDI:Z~ birbirmd,en. Bylr'"
mil oIUr:!!'UIUIL
JllilJilll

t
If

"J' 01'

Gi.J"c:f:J'_~" :,,""-==<,===-.;5
t"Hui
m1

~:.J
lol"....,jl

"..

I

su barda.i'l
orhL'!;mada
,

ko,ydiUkhllll

10gr.

" ,.t.,;1l1'. d~

:.. .'..... •• ,j ~,,,."" C!"" U Z D. • ,t/,f/.r"'.J ,; i,r:'" e K (p~
Qf

i~ I

Ji.A ;:i'JX

Q

b ,1)1":; "-f il'l
C,"

-,..

y"'::!

re!'l
J{

t

m.' t<: ~~.
Q

J

bit hudak dlulI'durBlbilir m]slniz:?

koy.ara.k
HI
L' IOU

'D' surunuz. T ami Ilf '_'''d· ~yf:
_]

m..

_,

'" «s, , "I<;

~t;"

.6 ilt/}, ohf'.

er~ .'.n.j<J

~".. 'l"

iiJ.tr_ ri1 0

/g1 r ,
rf!' 0'lI

()J_~. ,..~.

1I~2 '_ • ""'_'
1!Df'UiI'

f• ., 19',

til .~;

/(!F' J"ni

Su

V e' r

I

. ' " "' 'kigldm

f!ld~

~oIe,:~el'

e, e~

t,

i,e hj,~ kimil!,e. (.c!illret e:ultmiye .. C:l'ktir. (:linki herl!c:,,& Slgu' bar .. daN:" k" JI •• L • k ., ,-agll:.!Iln UZelrllll.i! ":onu !tIll
T

~ike~eiiDli

;zan

edecek.-

I

B Im
• 1

4

kurtardl?
- f t~ ¥iI''I'UI.IIII il)1'iilk Jizl~rl. KQ,;Uk Yillill ~ 'tblll) C-IV3JII'III!" Dlye hay1ul'u.ak killl'~a1' u:ll!!lI'i:nda l'u,8;1 ve Je:nr;n bir 'fi;ifUitio de ~ok iyil gcb.iiJkeD Ya.'l'UZlID i .. le nhibillm klz~ idli. C;ft,likb!j binlerrln~ ta!..:ib eclulPk .,tm~ .iirmle'le ee ilillek \'"'11 k~Y!HI bul'uiiluyordu. bli,ladl. Ba,biii!i~ Il'ill'aa,nllll ziYI,de l!\it'!;iiHi~c ik~iI'!!i dln.llikll. olmlmllllh kl. 'eh~ !mlmi,yet velll'di ti ndt! n b Ijyi e bi[~ - Imellel. ~n'idli,ddi)l'~ hllykl!"l!IlJI JI iik lulll'u'I •. " be"l~rd i. 4:;iftHI ..te ,)1'[1plllllliI peyo!.r '\I'll: "lit tozllill' I ill. 'U':Il.ilJk Y'ai!.l'!JZllln leI! i'n'i i"i,lI:U. - EY'!I'lih ~'Bnl~ !bil' f~~iikll,t. memlirkdlel'e Ik.. dar I.hh .. dl. u.!Rr,a tlIllI' oi.C!I~. 1"11du:u:I ClICI biiyllk m>el'lIkl .tll; D,i')"I!!I'"!Il!k IIItll1l mlilhmn.J:l;~,~dl. bin.erek ~e!1i~ ~ay.rl.<I'tla bll¥VII!DI~ Hir kur;'IID gibi YavUZtlD b'lIil~rll:rud. ko"tulI'mlll<t-I. ,Bu k~,ndi.8L I lundutb y~i'. y,f!'ti,ti. G6r40~y ii,~~[1 hem iJ~ bir .pOf w:e 'hem dem HZ n 'Fe,Ie ko:rkllnc:tu. YlllilUT. g-ih:e;1 !bil!' etleDee. ol,lIlyordiu. doomll~, VI!!' bllJ; tlllhml\l' b~r derl!min YlldJ'ZUJ nm~11 eo "ok lilkllfi or~A yer~l!Ide! }l1If!, 'bel'infl kad.:r ley bIll' .!I!rk!lldll,l, ~'Im.llllnl ~dl. lII,ul!l!r.. bBitml1l ~ill' ~"lde blllhlDIII~ flili:a.t k.liIi1~~rgull'l 'V~ldlll ariildUrdij, yordu. ~.tlinblJlldlln h!illI~Ii~mlil ~Q¢li.Itu Yjjj .. lill b.lLllltft. Ibi'ln:lar u:r.ell',ina:en !;'II." ~KaJf"li) lli:ihlite IlI!Inlllfir Be]. ,Il.~!:I!!'rk,e!!) bgl-!l'iiWI klrlMI l!I'lJy", dij,,, mi!:itl. tUi'li II II I l:tll'l',o:rdiu. E'tIr'afll'lI"~ buz.$imdi ilki ..rkad ..~ ~Gk talh I III!" klll,yiillill!ldl.O kl1llldii lundllilDi Iklllrtumllil imkil'llll'uh. j YlLdl& bi g DI i~ill d!1;.il Il!dU. Ar!k iii i!llIlI!m~ k IIIJr~

tiro Fakat sil iddianlz, yaparak. ark:lida~~Dlz' hayreUCi b~ra!kabil,jnil'liz, Yil~mz. nBld o,laca.k. Bir !'IahUe kigld ala.rak yu .. karl re!ljllllde gi:h'dijgijJ~z ,~kU. de bUkerek pal.tah bir bale

getil'ini:z. Hiy1e ol.ukiu hir aurette bmkiilmtiJ kigullLD mukll" vemeti a!rla:r. ~imdj kign!. lIri bal'd,8ik Uzerilil,e k,o)"d,uk:tao Ion ..
fa bardagl tam ort8iIJllia k,oylr-

kag!l.d biikijhue den banJa r.: 'duiI'unu'.. .NIiIi!lI~ ho~ Ibir fillil'
9In~:z.

degiW mi1
~1111"IJlUl1lllll[lllllnlll]lllllllllll]flIIIIt1IIIUIII-IIUllil!llIllIIIIIIIIUIIIIJ

Bu mahaUeli deg,i1mil
mIL' kQUQIIIUYQrla,rch. UZ'1II111

Na d 'hOI- dei~t wi ?
rmJII'II~"1 nUl.III!ill Jrl11U11l11Il1Ulm1ll1l11 til HI.IIII !IIIIIIII, I

~kl .uho-110lti.,tlD ballWid. d~u·.. . bOyJUlll
I

[-,~

E IN SO Z L E R
Da.rllma
Al!Il'Ieli: ollunB

YI~dh.hh"1I liui,kull!iik
HUll []

__ J
Kii~jJbr Demir I,'e ar,kaci,a, .., ~arl bu CUID3, gUllliul 'bir ~u, ,e:giefU;esi[]it gide(:ekle~di. Demir lurda y;yecekleri ye:rnekJeri aepete yell"ie;Jtirirkenl ... k3.da,la~ r
(lD3.: '11.111 -

yuk.1Ii
"'iiI'

I

b.. k. Am mill,'"

darddl

dar j,dSlremi.ze g,el.wi, olw,.hdnl'. 28 ~Llb8it P'erwembe gUon bu
iBiituJni~aj'rda bed"iye ikazal n anla rm isimWe:dni ya:z Gagl!'_,

cllll ~U:k 11l!]!!!,1
Kua
I

b.,IUI

:V' hU'. ylll'ka.~ lc:,dilIPliril'k:
IiCilnr!ll:

I

- Yt[]~ 90cuklaf iI. kn'J& edib lijr;tuou 'b.afIDJ YI:rtmrnt.lll1l. ¥imdi una 'l!fllid~G mi ~~bi,~ .Imllil '?

1

loke

b.'klbklilllli

I

ha1ini

Dartlwit

i'i1!UJII.!:itimll bir

ke

t,imizden u~kJi- oak ..

H .3diyelermmiz
Bil.meceleri d'QglU ha1 Ie dell!leFara!ll~Dda.n e1lL kili:l;uLc. Dku. y!/.!lcumuz:a dell"ecelerinl!l gore ~u bedi,eli!r~ \l1.U'flcegh;; ~ B~l'llilc.i ve ~kjnc:i,Yi! b~lI"er mil .. l'ekkelPU lir:aLem, uG:i!i11lciiilcien ye .. dlinciye Ikadall" 'b'irer kutu ,eker, .eki~i,ntiden 11 iudye k dai' birerzarif atbiiim, onikiDc::idell 10111 dOl"duD,cuye kadar kaJeOl yontmacl, 0l1libe:ljlinciden 24 uncuye .kadlal' Ylmm,ar' d"ziJne kur~!/.!ItII ,kalefllil, yirmi be.;incjden otuzuDlCuY'a kad8!f 'hirer kita'b
In" 11mI IItIlIUIn-tllll,

.._ G,c:Elerin 'keh!' Imi:l 01d u ,. hu:. O;nI,1or' Ifiiim.- deti~ ",y.

~
e~.

H fdi

CAD'lm

.y calllr mu &n..

ft,

,re de' ,kavra

dtit~~

,;oliluklarlln

hell'h2llde

liirllleydin

lPI"mrIt IlIi!.

Od-

h~nllIDliit'l,rl!.i yOJ:ni ~Ibi ~ almak. L. d. kulmIYIH:!!IkJlLr. Ket.ldH-=l'il1~ rtiDi Ibit!!!' ~oclLI,k !llwiJJk l!ltipecl!llr-

ya.pmak lar, dedi.

biz:m He lJakBl m~iD .8iklaDmJ~ o~ac~k-,

Itllrmll,lt:

1~11'iI

Yllin1u

ridlemeld.

litr I,

Buyiik ilim
Diter ilmi
.. eo

'Ii Amper
'01

"
1111

.Hardi kiiJi,;ik okuyocula'l' De: miri l},zm!.yi'l1iz. Sa'kJanllfi iJ~ ~ocugu siz bulu[luz. Y'lJka.lJ":kj

"i'QDk~ bllZIllilF kHl]l~ kendillillin d~ .. y ilL 8Iti'illb, teo ulrA tnlUI 1Il1lha k k.,lch. Aklwl] ,r{lz.el bill" lillre IlI:ld'i ..
HelmeD I)
YV.IIIIiIO IItllllBilR

-

Sana a.y difll!rum'. [ini'ilfl~til' i,t~.

-

Aydu il~e.

you

BUI)I',ar!!k. ,(I,IAO

,r:I'ti"ifiei'

hath

'P

~ 'i:omlll'lln

resml!l

!j:e:virerek

bakarsalLLZ
I

¥uzu.

lII.~d'l. <;,ij,;ulrek iII'ljh 'lV1I V.· ,dugrl..l kQJy,,~tle ,Blh. B~ u·

(Andre ~ Marie)

Amper duoy ,UI talllllllmD]-'I bir fi:z.ik r~yll:z.i!l'1!! I!Ilimid11!. Elektrildi tel~ (lnhll'l 1II,lill:l11, mlkn1l.tll kilidll!!linilll 1I!!.lIIIIIiII!IIU, i~iDd'~1I!I fl1~1 il!l1il!:llmll!Ue Jcund ,:r':,1!<1J ik~ elektr,Lk ~elinin lbirbirini G.l!:kLikl~l'"joj, Ilkai bllld,l1l bJrbirillidellJ uulilla"MII"I!'I'D1 b ill 1;0

IIU.bltur.

(l71~1

nOlllllinllile ifrs!)

ad

saklanan ,!;oculdBlrJ bulursuf.luz, Bunlarl iIJlllrd ederek ke5ioi! ve- ,imdiye k~dar ~~kal!li iii!; bi~.. Jg!U::CIi: Hte: bc:rabcr dtirdillnu bill' zat' i~i D de gaz :te;mi:z bHme(,e ml~lPl!!!l'tygulla. g~liIde.riniz. Bilmece zarflar; 27' ~llIIbat "e otuz birjuc:Wden elLinciy'fIk.,<;ar,amb,a gUnu akViilnuna ka.- , dar birer kurt. ".
"'lllli.IIIIIIUtlllllll!'IIH !1I11,'I,.".III'111"IIUII, 11111 ,r'I,II,lr,IITflllln 111111 11111 1.,"1 IJIII IIUIUII£lIIII IUIII;rllllllJl

:lr,,,,lt;li valu\li!lr ge,,~rmete bill,," lli,dJlu. Artlk 'kit welmEI hili!' 'til-fl l-!iIIr I!t;lIpaw:Ltl'h. VllrlilliiD .tll:
MIDm.eaellIe Indlllll' 1II!Ie-i'.rI'kll Tllr hl!!J \

.1:

Ell! .ellnada ilO'lnl:g11il kl'i,t'!illlli, btl' i~ilnc.y ~arbl,;ll "ehH. :1.ld I!!rk ..• ilia, yepi K~I~1l ~u .d! mil ,wlil"iliite KendlllerilD'e bh· hiiIJlu.m bl.!hlukhm I'~;n iluindlil~r. S~,[HI,.,ii)!e lIeDldeU. fe yenl I'ele-III l!lrhQ4!,1D yan1na .Qkuldulu. U~UII!I IboylUJ;u; ""'"" !liyle b~ .l!ill'klldlli~ 1,1iI roll:.. t=,klll.,. AY nn yoklll'l Ililllle, ml?

y fni,

iIIII~~OI!

,lfitml.!li ~ J.c:,J:lidar Ie... b!ll!h, .elf ke I:Id" It 'til r.~, ~iml .1,lIih YIII~IIII. iih:el 'rfI i,.i, B"' .. I.'!r buim.ak i!;ln o:rmii!ini'l dQtrUJ
n'll

"ioiii U:!dill

~~r iii i. Bi

F .Ia

- NiB l!Iileyllm b-Il ~1Irka dlll~. IBiii!!! bill mllhalleli d,,~mlm ~.I ~I

A,agl y'uk,arl
Alit!' ode. lD~f>ll,If!' ko,uyordll. bi.. !:ift~i¥l .Iourek dUfdlu .e .urdu] - lBur.dan legen b.11' g~rll,lllli m.iII l'
lfac.t!.i.l:. IIQJ'i:durl!'
IICUifi'L.I il4i'iIi~

UYOD ,hl'illde dllljmlY:f (6Uya,Iud. Iku, 111101 (1836) .ene.jade

... 1

IHmu,Ulr.

Saat hediyemiz
BUlldlit!

Ne yaptl ?

}'Onanlml~b.

Alb
Binblla11 hll"ptelO menl Ie n.lYlJlrdll; .Ollllrill .. kt!', ..

elll'-

'Ik.rrl
-

OIilIIlJ,m

liallllD

ikllV fiillDlllltm

61d1(irJUn.
Dilrl ltn~.

- y. loe!q Mebwed. -- Slki .. lilln~.
tim.

velki "tort ,dort bitme..:ernizi btl .. Led~n ler arill- ~ !lIIl,da birin'!: i dl:receyi alan 011 lbir~nd ilk-

Muallim "lDdta: 0ihlim Ozean ge~en dluimi:uJe lizi ARI~rik,liIiYI ke'~lIdeg Kfill~of Kolowbuilli AB!lerika". IIDsd bulduiuD'U, l!t:ar3iYa. DIIli ~]'k.t.fin. va ora,dll n'D rapbtun
'PlD~atml,bm.

1II11n.t!.lino yar'lihm ~de1i y~hh:l d. blr lint In~.ryil~ rld6Jkt~n .olllJra .,tln .. blueli',ek blllY"'.n1 Qrmt!!11111 du,;or!J k01t1.:uw~~ii bI!!;IIDlml,tl. K.!IlRd~ lielu:WllIIJa:
~ fic:r

Ey iifllirinde

hid"

Qlimam:llli

Ya1'!IIi- ,

I

t.,,.,.g
I!'-

iOii"fl~,lJm

di6

G6rdOrm.
$,i'lPdi ,ire: ~tI

:r~ld~:I J.Ji..
EII"j'riD~ IQ,II dOil'l'l'I:I!ulI '1IId!!~!Jl]d!l11 IUif'ii:lIIll! ~i!i'knu'16 t:I_·' klltl k.lmillm~,h. Illinu. l,orclII YIMz;
tuUu.

liIel II

ml,

......HII!!'
~1dlJ I

lIIoifll~ YUIlIlIlI

i' dirt

- 0 iillil
lib ..dam
IIcemi

.thl

mekteb ttafelbe. siDden Sa brl
Yl:lkliern kazan(ht- .ail!I bedi ye mizi dUn ida .. l'Iemi:z:den IIIllDqltlf. Relm~llii ko,dugumu! ikU'!;ijk
IDlmyui!UIDUZU

:jim,di IDle bakaltm. Krwltof Ko!omp ayainn L.oraya ballar
baam8lit PI

~Il:O

Y,

"il;C 1i!l11II,L

belino

~nltln

y pb?
~lIirllyli,

E,ek kaIa,cakoll,!

-

0 bir BY8i,glimda
bBiIIEln

til"", a]UiJc:rd'lII.

Ele,b.r

illI

aYIlis:ullll1

Yi1'IUnll Ie ..
:Yautl.ll ip; •• hllU,um filk YI'dn: ... Diy. 6-a,.,di
Plye IIflIj'lel!li~YolI' d'u. Oil Oil b.., d.Mka, bd'lIr JUrQ,. IilIbktti'l!I I!Ollir. blr,d~Dliolrlll

olduilil,aClID mr.tI!:lQUII!UJI!III .",.Ih a,dlllml[] ,0:z:001O k.I~JQr •• b.r "utili rue de ko!on:r. le.r[Lb p.mo"_ r~lipl,br!lr~ku'terIDIII'~il. m

lIIIuvaffilllklyeUDden tebrik ede'riz. bu
mobUl.r

tirdi I

do~a)'1

Z.rar
,Sir halile tBY, I'fI' "iY&DgOII" llIun bOyUk Ikr.miye&1 'I~lumi~tl. .... y~ e ...nr .Ulm dad]. Sim.. dE plF61illo ilIUillUl'lyet~o. :rIdJb p&ray. 11mlllk i~11lI ba."'''r pll'l"fIIl ""I'me'k Ibllm L

_liI.jtll,llj,jlllill.il!"IJIII!j111lIljljinolllllll.llulllllllt!'14111,111111'1111'

"1

II. ~GI!k Ullin)
Iliria

SUi Jl.1 ... YDH,m~yorlDll' rlbll1[v dlllr..
'illr.uJOIi'U~

raid

'Chilli kOliU"tIIII&ktl;g!:l1l IIIrI k.ll.raJ'dl.l, Sir .r.tlk Iii.ertlou ...... Oto·

hi, ben-Ir k.liHdJiIIC-.lE. 'iuk callil )I.DIUI m'D , Ii dliYAm n.m.,'.rilll I
kllm~Ylle •.k

~0l'... yoll". Su ¥idl ..h~l dan. h

,~lflnl6 I'btilrilll'llim.

mu, •• ahmlD IIclIl'k.. lae

bllttly.!'ak:

..... B!I!Il',glll' 1111.11tru1UDllld',

"lIII'Imli

de-dl.

UIIJ h;flDlm h.'y.llibll~ kUlI't.fdlfl. Vaptl,m ~u hlrmol. 'I'~n bir UlI:iLlDUI b.II.n1li Cloh,a:rak til iil~l'r u'mlll [I UD~t n.uYlic,II~Im. ~atillllll!ldi. 1'110, dolin, III,ZIIIlIIIIIIIi 1,llnifec iUbiarel1 t:h"yatilm I lII .. a r.,~ma, dill ell6rJyhi ilil1lif!IIIJ~.liI('. - j'pl! .. Ik. 'lUl'Ulim ~ek Y~~.lIlIIi. IborehlJ 111m. , Ply. h.yllurdl, :8I.11I'1'IID liz.rlJi ... YII~ e ..... B'1U1i IU,. ,dU,.e1 Ldlm •• dll' Iplm di,tl'lr IILIHII[]U bef,llr~n _III.. do Ib Jg, .In'l bl Eml!~il , .. pardo !ll rl!l,e bllthl' uk ",e, ,tanll Y.,u'IIi,l blllhlll y.p,t~ll· ~Ir,ftl· .. hliy,.~nl c:eklDll!lt ha.I,I,.th. YiI"UIL dlllili yrcblllld.ftI !ba,k Ib 'I" d , bu'Z Unrblldeli lliilYlllrlllk kllllltr. gellindii'f. BliDUi !'.pm.1t 10 bd'~ ml .. ti. (!:udu.. d'lilliL "(~tdll1l .rk d.,llil_ IllalO'ml, ve loJuld .. :n ntr.me,kti a1duiuDU ,01:1.

.eDi ~.klim. 0.1)". I4Illendl.

n"eit alUIIl .. 1m iuk.illDa lbiodlr41 "lie h.,YUIlI biiUlq In11fl,e IOrer,," {B'ltliQ'illli J'olu.III'1il tuUu. Yold ..

y
t.n

.-n
-

VI~dtlll.

V

11'1111:

hi G!

II d II di

'fI'l,med.lI,

Ydd.1.

t.-

mil

yu.,

h., ••

p",.",.

rQAtal,§!

-ZAMA.N

14

Yeni Soyadi
NeIer
go:rdlim.. Nelet!

'r (
od ... rCoo

I K Tis

o

I!;iLERI

-)

eclrdlftl7

Okll.gucularlmlzr.n aldtklar« yeni sogadlarllll nelredigoruz
yomi
O'*)I'UCUlarlml.DD
oy d1arIDI

ersm ve Adao,ada
Haftal,k pigasa fI'azigeti
SDn ,gtinh!ir de AlmlliDryan~D mem[e ketim i!.le Il mal.JmllimSlII' Uz;crioe MII1'"8in Vie Ad!1n.a Bar ..
I.l!lu~lIda,hiltOn

Me,hu:r • Abdiiltiziz Cavi~"i MIsir a nas; l, ·!It'·· .ilb t _!m e tt -k? ~gOUT,'!. -B'Bl.u ..'
-Abd:iili:pz C;avi, .. , -iingulLi YUhanblan goruR ...
ee kamaraslna donmeji tercih etti ..
-J5 'llIlPUllJ1DIJII:

l!;ii.a ita,nderilecek mllirtuiblang Y'_ bilbu9111 soy ,lIIdl 018r~'11: H .. c:il:en mtelimelerjm okUllllakh bir 5'1l1reU" ,ndrmll!!llllii tiler.T" ric edenz. G.li 110., kak 2'4 diumar.dI NOidid~, Iiya, N'ill1:nd"/t" OIl'~lIIn, Melek 'lei silu. efro,dJ.
ago I1lQhJlqi Oru~ OZKen - MIU:ek.id.bilan. dan Bay SOrcyrnlJ!'o j'e1 oggl~an
I!ltan

ediyoJ'u'Z. Ara lill'8 g"orUihm Y,!II" b,1 ffda rlJl meydllliD ka.lmam I

De,re

aldlklln
dlcYlliQ1

I

AkJOJ" """'" Tlear.t iii M. FeVE;. Erli:an -- Tabrir

....
aiHir.

I

ItoJtibi TaMiaOgu~1 ...... T llib.rir k'CImil,.ODu k.Uihi Iiy,... Gilo~r - lira t a.Ok.11
memurJanndilli A

kODlilYODU

med.

C nl r ~

Aksar

y

lam il

Ol'bun

-

Terz.i H

H&e,..m.

A.ydt=mir

~

Tap.-

S D.

memlJlFU

II'Ihtilm.

him.,

O.mliliu1ye II~I:D 'np ,. iki.i!] tt:&~"IIIH" IbJrhi Ar.b 01rail II I1Hre I!I~ me-_ ur d.h. rl'rdJ. BLm'I., Girltl.i memunl huJdul.l'~ 01]1,1'11'11, kgn!!:! ,.,. l.d}I.,. Bu .If.dlll. bif. de I~".r~do ohlJ'mlJl e"rllFli 11!J'H'iU,o-rdllLi:.

11 1.1' bsg" ... Il'aptlUlRd 11111'1, 1111.

b.,~.

,ltnl.l:n" dedim~ J n,~h,rm..l.. In '1"l!1dl~1 kill'!n..l~.d~l'e-k 'IilIiPIIl'l.il1ll hi k'ill" ,lui mu,d~.~DIbfl'llm• .ilfbi~l!r.r.~I.llr m mYIfI.. 1IiI o1dulkl ... ~ yrt'dl!l Ikt,. dll,ruyoJI.iI'dl.

GOrsel - Mu.mm, -1ievki 'Ve rafi'k:II:JJ SUkriYiL

II,

01:'11, ~
",iye
Vif!1

M

re fi'k 18 I

,Ad-

8- reV',ekJ~1kbilb_la pamukta goriUmeklcdir. Bondan uynl bell'gan Ibir mikhlT' dab.a ytik•elen fi tla.r _on goullerde aha buhlom IiDIUJndiao dolayJ. Dlf¥i. Ie rin e gtire 2' klliml}t~1D "kurUlfll lIadar dil~(llDI\l~tili"_ Pamuk lin

~ir

gU'Iek!j!r:

ha&l]

mlJiUall' nz~rindo 01l1li f tur. U

6.JJiim'ib:deki hafta i~iode mu.me-Ielar canlalllldlj1 ta'lI:dirdl!! leMf:j edile;tegi aijylemmektedir. Adana bona ..sJllda bugd y mu .. amelesi DIm-amI br .

hllftaya. mn:llirUi fj'B~~ hudla kwiodll '25 .lIU'Itimm<l: bir dUlii, ¥"illrdu-BLI dU~'Iri.iDiuiiilD
Ge!;tl[]J

CulturQ,,..

Ii:ld

buR-day,.

Hafta. sO!llunda bugda, .Iok .. Jar. ~a'Y]1! ielj.
Meraiu
TUIIJ:I

Zeh.r,l'I.
~ iii -

I',i,r.,. II. AlinaJd
A Irdllll2i
•• IkflDdilJ)'11i
lI.

1, Y"'OIIlJlld .. Idi. Bird, - lid ,.It.u. HI lid .Ilai,il· 10 YIlEliIlili j...d.IJrmii , l"eMt 8111im ".IfI~lml:ld. durdlil. IB~III 1111I.tld]k ..
Abdalbil
;0;....

~,ayl ,I n bJrUkitc

iiI!rj,

iI.II!lI'l~ klimat y.

illdik., Klimu., •••• hICII ,.t.t-lia y ,III ttl. Bimde v.pu!' P;r. Umlil:nJld.

dD B y Alii Hiza ve di, dolt. torlanDd ytizbl.1~ Ib.y 0... mllln 'K mil 'I'D ileleri e&.dL

lDu:zei!l~1 kDUiphlline

o

bu. mll fUiJUgu m i1me)' yil.i

A.~UIiI

'Y

EmiD

VIC

Topkap,

iUaYIi meDlurlllruR-

Sayd'
HWIDu"

B Yin, Du.liiy.e.
-

UJu!D)'

Tucc.:I'r Seyid. Mu Uim Dralqlum

26.1.935 h:i1JflllSl i,inde IMerBOl !lInd 491 lturUJtiltl 6000 Iki1'D dliBIgRlah kamuRu
mu mi· gDrmii~hjr' Ay01 mbddel ·~Dde AdillQII BOII'_.llisJDda

Adanl ICeyhan

,8.648 72-276

54.000

6,.11)£11

3.530

too
iii

II

Akco - Mll_~r IJ 1m. Gobe) ~ MIlIIJlimfilneL
Gilcen ea,llIua.Uim
SIi-

50.52.5 kuruftan 502.565 kilo Lane birinci. 47~S-5(J lrunqtllin
120.416 hiJoparlak,

LllIgda)' atagwda. gostcrilmiltir.
1~"3iyolipllaD
CitUil 11!lt1ll'll
Iilell;

HiiI fb i~:lI'Ide muMeJif tim nihracab
Mlkw
( GbJI

Mutlu, -

Siirue

dort

Il ...

'l .

'k1li111l:1i,Q:1

'';:In, P~M' ~
me'll1l1i'

tl!ldnt IOI:'UfiCII~.maaillda llIubdau,n i~ill re1d.1'kllroJ ~uaIbJII:I~ 'l'crd.UI'. ·V .. pUDft hlfltk.e:tlu k.,dllr .. purdJi b-eldemu I~a emir Id " cilil~r. A.6datdtiiz

A.tlJg"JI

Irme.k: Ei n

dlll~m "'. dahl! Ibb4uI.S T,OTIr Johm iIe dl ... ny,. pitt! k. PIiM ~.I luI..

_li,,-

Y!m.a
al.

hO~IL elioin lP.y~hlbb

er,

mDf

,Ii,

Abdl11bia ~vi'J bo ~ Jdi ,!'!IrGnu lIuli lUi rildlllN .. ,leA - LDtfl!!I11 bt:.ii.l lkililldilflilJ. ,Ill<til ritlnill. B!J hl.l be.Ed VU: illite I!- ..,.. edij"lIf. HI!! ~BI delilim. !Bill •• du e IDIU bll .dalDJD mll.lu."~ ,m,. kin :rjlj'mlfO.i' mil III blr de

,.",1Iu1li oldutuod.. .Idltrlkli ,m I!gti iF'l'1II blllJ U'.1r Atma,. rltl!jk.· Atln8nll'il 1Ilf,~uL ,. ... Ierilllil W'I! "j,lbJ!I~1I &t.. dJUIDIJi_ iiJ ... ethul' .Akr<opaUJ IiilIlTGibe luinil li'f'ldik, 1II",d'eHe Plf.:rli ria b'lIwt.,

Atigli dllpe

de d,d.iI b.1rt,aa
dill keDdcrl,.eJI!
ImaDlodaa

.~!!IlI.

Z;rftllit bliak.!I memurl ....mdan B. 81lkL vne.J - Siirle dllt,a ve'k.iU B. M mud vII M,lIiy. 'l'e etlan B. Cemil Arall - Siirtte fahrikaUir 8. VuiD oilu. 10II: via ......SiJr tlte tDcculilllD B. Hila '113 k,ardclleri.

IDllm!l!ly,j'digindel!ll B~kir N in ve

m mte ka.i dI . B.

muhUrJM

I

leYallo. Pojodod
DogaHci

49.5-49.815
kapUD9i

1'. L.

&III'

-MulI'lWim Ne:¥/b.er_
""'" TIDc.:.ar
lell"a m

kW'u,t

n 6,600 [J IkjJo
I ,i~i.Ddif'l

II

G'iDIIII ..... MuaUim M'u"lltafa..

liDuSmele gOf"D::n=~ttir.
Y81.11 332.943 mi,lir.

an. ALlay ~
mf.

Suley-

filuriliil Hik.

klymeliride 672.668 kilo pamule avl!l~ coil.
lira

24-311baftl!ll

A~[D

0-

,FiJiBtLDI It-vi~ll

Ahlll.D~.

24.360 ll.BIlI'

5.420

500_000 5f1{).OOI) 14~O.O(lO

49.08D

1.140.000

"0

110

r.

1I.,pU

r.a

dulru

p

npUl'lUn:IIID

-lb-

,Erb 11-. SUrd belediytl alB., linda B. ROltb ". iniIU _ I'

ilt. .e-ccihrm

P~II'I lI.

IDCID!IIr~ilnnd.D

d- - I. _ 1'8 .. rillf.ri Eta II..~ dip korkuJ .. I., .. IMm ka,- .8111. b~1i ,01,.
.QllliGJiQ .,UDaD

J-

bll...e-k~t ttl. £Utn.nlli., 6jr Ita,

M

mntek id
ed. cemiyeti

B. T.,,6k ...
Bay

mem'lU'ilardBlu

Glmr - Ti1cc.JI'r' Omu. (:e:ti'll ..... Hu~nul mub tlIililii'1iI ~1'U'btlr'. Ahl ...... Ticeo,. Sill ey IDl!Ul ''W'e karull S~bure va kU'de~i tile .. elr Im.il. Curlli - Bank mudD Ito..

BuA-day·

,,,be

haft i;'lllide MerlJiu E.orIU1S.1f1d1. 2.55 - 2.625 1N1i'1.4h.D H13.000 kilo bugdiJIy IIDDam~J,ni olmu~lu'. Bu rmllilmeieier
:SOD
"1!1'1111'11"1I!1IJI.1~1"11'I]JI1(!_11111JltllrUlnl.lnl.4.1.I11l"'1111~1I

bill kilo Aoado1u we 3.35 ku..
I'lI.Jta.D

B-onall.nda 2.S25 kUrll taD 30
afp.ut

Arlpa .A:yw mmddd it;ind:e Ml!r\lin

tlli)'lI, 1D1iI.z,o,l'.an mU8me'~e [lrhDlt!iiJi
I!

1.1,

tiiccar T e v flk.

VI! ik8rl!U

Leman

¥Ii!!

b'l'de,i

rim

T'~Q.oi- JOiD~eJ"

'lD_d I'll ¥e IUirodimllil.D ellll.n buJlI.m-, d'ul!!m i'~D HI'U' dU.etlAl IJrIJkl'
• tgl!lID.

blll,l. iII:ruld -.d'fmedlk ,.,1erLI k.lI',ll",II!',. !Bga"
HII,.UIIi
iitPD

dati L.1Ii
-

Gte d.

tr

iI!I~ID.lm._k. m mlrila,

!klp.a..
Sialll

bill IllC~ t. dGli'u deliI.

man,. ZarHi

MIIiII' melllll.rl.nl nl,dllaf r~ ~lDhr Ibt-r.lllfl nhk kllmarll kIiPiID'iD kJ,. 1111:1. lyorrlllli',dJ. a III: do ... b .. ~ ,.tllI"~lIJt:. ,Pi.lid.a hnlk.f!t etlitLm,il. lilli::e bir· miiihll.t IJJu~umlltI~ Yatilk~ Uu.Dmllhm. e~imili Pslr-

,.h..

Rlilib.

htaabRl lerme mlllb nh~W Bill'
Deft, ~ muhuebe mOm ..
l.lal!liblll~

O.o·t.k fB1I1: -

V'e

Ik.,w Ane.

f.cHa A'bduUah. Mlllliye memuru Fill:. Maliye memulfLli 8. i akkofat Maliy.
M liye Zin;811

rlil.

......

'~r:h.ij'l .Ii~ flU B. R.qui.

,ok" Ubll'ediaiL

11'.,.
LD

lI.ma Qle!l'L ..... I: 'flniti~id b~Id.12ImIIIiIlI II1l1d.1Ii rLc. lidi,Qrul!II: beDi~ W kbUII .. Cil1.a. iII.lm.d ... BM.iJ ~ iadlrian 11'. 'bullil.rl.ll •• bG,.uk memu!'!l lb-aa.i.alI .. oa8. lutfea IIOrleJdljld de ibcDim k•• 1. rami kilitttn alu. V.pIINm 1It"1!k.lilnd.u aGDI'.1 .~mtU',. ~a-

.11'11:'1&1'.,.

iIIi,lim Lll' IIdtalu OkUrOldllil'i. 011" IInkk rowme .,1" ill an •• 11WttI~ AlCllb. h b!l!ciJr dire dlli.I.ndOIl'l. 0.. daldklli .DD"I! ene.lll 1I'~l'diiii" tl1m bal Idr d fla k_1I d.D 11'1"llIi'ir.1r i'jirrIJ-e lI"kb. HemlllD ,ahtJimd"'!I:I fJrL.~:hm'. Korldoll'. i:ikm·
elil

~'n ~ istanbul made.nc:.i Bar Hu., m _tliB.

murnAd.iII.
Toylan

M Illitafa., Oz:gur ~

Cine, -

Gikg81 Bele,diy. teisi IlI'Ihmed VI:! ansI Remz.iye. B 'y,dan - $ube nisi AJ. VI:li k £mille. T u r gut

&,,1

_r"~

--

we

me...

k 'm,u Nif:~ide.

J

.lIldarlDlI

Kum.

dilmi,tir. Bu dntklnk lion blli f.. ball! Kend duru!II d D hlilid 0110 . tor. Buida" Rib· .rp IDIlJIJII Jelerb!J.n de iDQmill:deJd . baft. i..-.iode tavluub fldeccji IJlDlilm,aldl.dU'. Ada.D!!& 801'13."
!J'lilillda.

mildan da fiatla.rda 15, - 20 ntimLik bir dutilklilk kayde ..

niblllul br.

15.000 kilo C;uikuro". GCPEI baf-

btl !!IlIaddD

u1eriucL

mu~

:Ukii ve k.lI"~s, Mihriye.

ErluDlI:lm ...... Ziraat

memuru

am..I. I

olmam~Ur.

t;Bglar - Itanblll H Ik ,i .. lemm ,u'beli'odcD Ba, Sin i 'I. 0';111 Biiile-nd.

SoybaD Sabib-,

lIiemu.ru

lm.emUru b OkB.!lJ

NI'cL.

Sitl ioglu - Inhisarr melDuru Bedrl ve k 1'L1l. Zeki.re. Kural M arif memuru

tan 42.743 ton idi. Bu. 111011I'

Haft.. -onu!:uJidlki arp. dolt ..
U 1W'e.tie twim edibnil tirl MeE'llin 1.194 10Adana 30.IOa R

OalDlIII'l'I~ye .... :pufl,!ludlia,bi·1!1D
MI11F mem,II.t'L&If~lDdlHl

..... ptl-l!'111,ellio

Mete-HaJk vi tWILIiIJ ,ube.i. S.ddlia. O~~u -- Hly.m It!bir mem .. dub '1'1:1 DR; aU.n N.ub. $ eli,
n T&ip.

Ka .-u.k£u ......

emw,

Behpt. K:u:rlmt -, Elnper

Nedi • Cuaeri -

Salih.,
faluimIta iJdarJ.

Oz:a,d1H11 dl\Tl

blrJliJ,I!i'! .O.dlllD.

kl!lrlll,.,tJm:

Nil vu dire

.upt.n

Jukbilt;; b.rdan dll'ba.... QI ..uktu.

nrdl.ti

B... I .,IIPIr" billerl!:r liriedi. A'IIu,m.dl lID] ,tlj'OIJJClII' .... f'e.tllil AptQlh.iziD II.hlllad. olyb oln:lll1ilJ1 I;! I b!!nl.lId eUl.tw auLltotti.

B- "tl.l' miralyllltlD.daD
hl!lII.

SeybulJ ..... r.tanbnl

lekaid M z..

Mebmad Yqar_

R.fat. Ata\' ..... Modi, Ydm -

M.Uye

Said. Ar.~ -- M.I.lImiidiiru .$e,,,ket 'YC k~rlll S.adet. Hocapapy Maliye !;iuba:si
B fmuallim

Tanu!! Ceyhan

4.200 7.348

II II

421.643
Ha'a

[~igdeki
LilniUl

~rpg iIiI,ai1.daJ

tahsi.

MaUfB t
POlla

baUd.n
Ze:L:i
i

aldlkLan soy adlart Rnt mergur FUlIld - SIDaI.bl1l dall Ve:z'OedOlir Serd - Etabek Kilib H3Jyr. - OUC.lll
... Hultii ., Recltb......
01

k Ism. memu r~a.fmm , ~ittigi

gosteri]mqfu:

Diger (Fob) M~kd!l.r T_ L. KilD

ZQ1Jall. aria ...
Abdlijbi'l.

So na~I~' IIftltmurt'uJ. 1 Tel 11'11' ~IQI.I!' • .f. ,giill'dlm. F•• kit memHrnlU',ID LIU !!I.reludll .e-limi mllel b o1du. Millir m emu,r. bu 1b.'I'I!Iile't:1erl Id. ell"~ ttO~ En.l, m.ll~rr ,lid .I!mll:rl. 1I1III1II1I",d. ,abJo:r. HllircU lIu
1IJ"iIII'ID

Hob)! r 8'

Us • gil

Cel'f'.Lp.~1I DUmllll'a.d_ Ailed.
AkBllJr.W"

£1'10];,

mlldUrU

emllr bmJiil Eng-ig k memu u Da.vud. ......Gim-

Almanya

44..711

l.¥~e

18.400

1.2'10.000 5'00.000

C..it bg

..a:duilli!~

"11.1, Ifill. Ynullu:d. DtUMa .. e hlell latlIDill!iiuUa old-up h.ld. uaa AcllleUe IIHri IImnI.a DrUh H. untl 'II].1<U C• Il.alQI1lO bir PI: d b DU. _Ilteetdr .lduifu:Da iliaD, In..rmlbnac_l-JIbl. a b.,llIdl! hlll'm.led iila tca .... 11:11. lI'.u.t etb bead., YIIlDQ Jaad.rw mil Illr~DJIIDtl'''le''lda IIOJ... b alb I .hlLr blkb!liltiae t!l!.I~1:DI ebll,k ~tl, I.t.DIb ... dtI:i ,e'l:bii,~r!lEo ~ Bit: I.t.abu1 h~.kllmetl pall k ..

It.,.
10hlir
DIe-

din,

Tuo.
~ii~Til.

1'lIIh!Jil

Mufetti

efenw

Allmu -Uzhan

lok,ak

2Z

Y·ekt.

63.111 Yu,Jcd
SOIJ

1.710.000
VQ

iI!Iu1Ul'adIi.

S~ydem """" 'Tllhrir
JODI

511III oju lla til E~Bd.

..u

-.I.....

- u..

bul tde.llll.. K..IIIIUaQlit:m ... ,1110,daD pll!:illUJ, iki mebo bJr 1111).1'1 .. ,dDrd.D Plrillirek :r.,IDI,k llilGaulII .. Gill ,ell!: ,libel 1,o:rIlDD bl r. koJ'l ..
dora p1nb,7Dl'du .. i ,emllk "hun:I!~. d. Q'h.ur~D b1 r mf:IDY'~ ll.mn&fDlZ"
1

mu.

IUm.tllin

o]m.dIA'lllii

11....

yoou mlildOrD Ba.,. KeD. ,.ilell.

,_ tanbull Uicc!lr.. ,Bar Vebbi V8 ileli. Gulglla .- De.lel DemirJOUlrt Ad.ao. $ikirpqa· t
llr~gd.g

Ali.
lUi

rcitj Seriri Viii!: klJlUi! Behi,ye, , ODilY ...... I bi IIr mEimUTU

kom11.

KI.ni.tn GijjogJ'II

Yusui
Orbam

-

Ceyhao
8illlil;

hafta !i!yvC!!lkidQr'Um!gDII _obl.filza dmi!ktcmr.

4daDa. 8Qrs.al'El.rmda .yu~ilif mlll.-, l'Del£!ll olm I:Dlltlr. F! tlllr bir

bafta i~!Dde .Mer,ilJ

"Ii

Y'eni,ebirde ,so,adJ ,alan ... la.rdan bir Insml
llli.hmer' Il.hf •• t memllnJ
KarQbu:ak Yenit:!:hir HiPay~rctkllOillU """'"'Hililillb., mer ,!nhbat lIi,emUra. M.ab,il.

Giray....... Dr'. Salih

Aks.ny - Beie ii • dok t 0Dr. HUm. Cebe - Ebe Nuime.
'VI!

II

ee,haq:z:ey

Telbl"t

Me iba memul"tl

Ak:allD
HUl.DiI

Huldlm6t b bibi k3.T'UI~ ~'ukl!iddel.

Teblig

"R,dik

•• Mehmel -

~ Kallen

Jo.n ,O'fta .Em: fer"ia

Haft. iPndelri

",daf

tok ..
tOB

Kg ..

J.uas

.AdI.D3.

.u"l'i,LK. Bi.,ilIeDi Ibqk.1I!!"Ita. bu FlrdfttGlllu t.bQlilfd.. Mwr II.. killle tiil ,.'wII :poU.Waridl.r. B'sha '" onium .iriL 01.. tag •• b .bd.ar m.iltu ... lr etml.Jor. F.kat 11 lillbh oldiuJODUI ~sJa, 10k brlllair oJu,or. Kabll I.. ".puruu lakel",.!1 Dd., bl!:!i.; ~I!!me:gt.[ I'k.. edt-

FIliT'du - MUa!1li. Hayriy~. Ala Lay -. ZirllBt B.llk, llIe .. murd if ehmi.
Eni5,'! ..... BurhliDdtiin ve kaI'lIl

Daktilo ZlIfer ,_ Alp

Ceyhu,

15.000

250

140

1.....,

d.!fi, ~kn.1k '1II'11'kemm,.,I~D
I

berhanrIJ

blr ,.hlll

allreb'mrdi.

BU,le

AU.

.a.

".'Pma,~fD, d'l ber QD dllll_lI.d. d.f. Laf11D1 bm.!!!r!I 1c.pllJlilu:llia l.Iuta.. k. hir alf:iJi'ul'l.

,m,.
_.

~d

•.t~hU.
DMr4m1

,..tu,.fItII'

1I:n,

VeliJfl toer r.

lie..

Ce!ll!al.
dMi,k:

Guoec ......Hil.iliDmu Lhb t emura l'lmail~ Ua likun l.a)'if.kdar

ODd IDb~1 _" lIlemUftl Kemlil ..e 1£.1'111, Ie Jr'1Ii~ I;ii!l..... K za K.ymlik Mahir •• kanu Seher.
M'inel -

Geefl liel~~i!~ Hi1'Jeyin- Kac. Hadem . ehmed ..... Bayu_k Ce~e'D - .• tim Ifl MillI Si guilt·.. prllcH muilQru $;a.kir
RaAiID~

1.400 16.790

B'1l mUdd!eit i(inde IbtlyaYl' 4. '956 Eira degerinde 152.000 kilo YlllELf ibrafi ~dilmi,l:ir. BUI!'I!rak i9i!ll,do M!!IniD bonaILlida 4.50 kUII'u,tAl!I 611.000 kilo bl!lrsa.k mUllimell garm~ lilr. Genel dl1rgulDluSl!!!. raimea Hafta H.tta ,ge~eD baftaY8 IDt.betlo filltlardu kilocb 10 .. 'IS !laD" tim'lik bir ,akleJmll! olmllfiar,. Slokrnu gliDden gilDe .zaJ!DiI.IIl'1!1d
iii

karl

$e.-lIddiJ.,

o~u

F ka remi 0am!ID
II (R.D.lI.o J

SUhey.l. ku·defi Hikmet. kiln!] Hali..:e, km Siib.e,Ji ~e.n so, dim elwlll!ardfli'.
mrAn:' Uni Uhlir etmudL U:dbu.1d ~T.. muJ II llaap,il! ii.odt'rmek!D.1I biiyllk hll' I.af.:r idi. Buma n~lIu!:D tR.ul) _ED d 1:IiftlL 8'ifr,[lnuyol'dtl. S,Uug ~ilh[li olmd.! bill' IIJIf{lllt: hlpJ. huen iAde J'atmllkt.. 'Dl111:1 Cfellllr!lo, i~"mfl;~gu.ldtl. 811 deli1.;1111111 b..I.;Jk.t~ilI kl!lIdl iIlflu ~11 LiiL'i' K'IIII m&iai h.pi.teD kur t linD ligll 1DI'IlI'" ",lIfhk oL.b;iJeu'l.c: mi idi 1 !.glllr .. ,[11 1. bII,l. (Blutdtuni).. &1. mOD.I.,l. lJtldllr: ueilE (V .. il1l1' d:1!.1id ".ab .1Ik"-iA nll!luli .... 1111 idA h'fuM •. Iltil bl'
IUp'lIr.r&il::

II

but(:ak

piyasallll

.!ll1IIi:i~l!imchr.

('Kagliosiro" nun intikaml
"Arsen Liipenn in geni ma,ceraiar,1
IIUD

tR-Wj

(Itn.dllUl.

bill .'Uft~h!

I

Ogy kelf4ldib y.Ikda.&II:. INDim h.i~bil' ,lDahu.tim yo'klur. Bu budllJII ... ljb bud) lku.dmi ,. k.r.tb. - Had it: 'I'!idi kfllil dJn II r!!!ldj ., -Br.:lldll!! paM ikQarm k Itla bul'.'~ k&dar. 1~lml~

Bar rua.t.m.tII teldQ:g eltim. 109 jljl ......di. >Dalto tlDyl" bild Ii••...... L i.,~iltinab ecllQi.,
illI:eN

u.retl. ,.by~

.'

ribi. oyn&y~1b

'or., KIDDidm!fi!
811" komi.el".
-~ m.m.k

Ih_r b...~d iiiI'

Oirllllntcet1oi..
!:liP

pMet

,Ie riD .hEe bii,.ii!l~

kqqdlfU;

..

".Lb.r ..
Z.lbit.. bUi &11'.11. To .. 1D'Cladu d:ip.n i\lk.rmgkt-. idl. ml-J iII_PIU1n onilRllilo duru,b hltp.a] tII...:rdi ...... bt,. 'bir Mdd il'l 1Ih..

dolilym fiatJal' illUDI alme k tl ih.t_ 24-31. hllif!iIIIlll i~iDde AhmaDI'py. 7~906 ira de·iermdo

-

,s11d"'1a.m(luRbeU,=

PI.I.,

~rQ~

MiU,.dmi: A. ViU/i
lLOpeEII~ tJb] Lir h.i.mld ohhlktl. -oar •• 1.'bk I!I tk.lkvru. lllrdi?BuIIr.QDQ]I'Or!;h.l~ (
[-III

kOPMaca..luHrt ~ ""'" tF li.IYili 1-1'11 h..hll",e t· i tL K~-d redddiac. C FII'lU;r )1 I
Sj !mua baldu
JQ .

160~ 620 kilo bur~l.k ilir." ... ,dibnqtir.
SI.JS8lm
,StiiD
i!lM

I

re

d..d.l.

iii;

mba,.. ....
de

rar.
,..

U..Up!lil) 1111 alt4bt"" IUllidl k..t
blrl! IIIIUHft-Id.,.t:

'a,kD......

rII

IPa •• Im i l '~lmdJ i....U d. lu!epl;. o1dlll hillih :-,cl.l~ :rolllla, fD:.t: 1m ,.,alll,lnd, IbllliJioo

.tl

·lilItI. ...

IuHJIJ.d:

IE,.

G ••

_lIIIIIi....
,_. • rio

dah. kI.,me1lli .,11 tit hlr uhl .ill Ii

til.....

1Iu,..

"ph.'1I: ol.1Il hhf.JuJ
tuB
!g

- 5&d "brill: ~d _R_J mDilyft tDa,"""Ii). tat1 (""dine) n.lJJ.U1D;o d mQbim, ICI~ oJll.m1t

pkti ....n.ll:.

tolol,etla deLiU.d ... ml & ~ P:"lili,ea 't bl:: i llil,kl!imde hit1m I!II'LdlItilili • ~In "nun !Hni olull'"

a. h

11: ilia 01IU Id 111! Ba ,.II:.I ... l,~lI!il.ll: ad.lllUD Mad

ILi. Irh .....1jlk ., bl .01 H, ,apo lIjmw ti.d tiri III. Ihllll d., 11&n".bJ ¥el'1ib - Ffila: IiII dQltYm bren, d. ..,lUi

-10 -

kilo

ucla 12150 Iml'Jlft
.Usllm mgllllD [

bafla i~nd, M.r: ·11 bar.
D

Benr Konl.s
(drill;

ai (Ko.gliodro)

i.teditiimil

r.'z:llill

....tid

.....[nl: " ..lUIS, ,.01 G:PIl,.IID!1 bill' ..d.m d~U. Sill! d'U;truililll detr ..... J. ~SlmQa Log , ... ) ID k.rd.,i.a.l
IIIwyor u III••

to I!i!,!
I)

iIIn..

Nil II, 1!!U1n (Simon Loryl.n)

lkard.I"~mt? F.kat

un'

lIir

.lI.kll~ t:dl),'ord -.

IW

fGuoJ ....

r,.I1,,"dl~gdlg

,.n'l dillkt' ll"ei

MII' ....
ft'I'I!D1-

bullui r.pluu.J: d. OnUDI e""eli bbr bid o.ld'lll II ''''lIidiabt IGIliITiI dill IIIIU L6,1t! ,lIklildu:ilI7

d t F.U.',f1D) hkkuldaki dliUI!.. I'lil'il I:.'blta,. :iO~te!'mll~mi-. A".l -Itd.l'd bUi II IiU...1I derbal iE.bJ., tay. nn.. d~l1liillllhYI IUlti \1e 11111" • bk.o.m IIttiril'mir:il~ Itte IluIQ'" IlIt& i!fl"Liflflrek du pill. ubld!..
8f1D

1"'ILlrlu~ b. ... d. fliru "'flubiUl"ml~ ~ er IPIllI'iI! "'!tID-.lim

.0

8d.rhu.
tRayl}

emrediIlOrUf't. 11,1•••

Bill dbJ. la.lml) IUn De d ~ millIE 1i.bt:i:iIitl, mlllil'u.m hli. M.am.IRh pol~,lep tabii Ibundald lliilli III iI:Ilii" y. aahylLmodll,u. R IlII po",. II'lg IE: f I'lni blr milddet liIaledi.. Oallill" olD.IIIoh]D~b ba"i!lk ..t eUiktell .IODn (Ralll) d. kU~Di WI' lI.oJl-ul· IIttl.

l~ hd kariYlluade
'kniyre

1II~1k hi..

,HAl'

~In ,8yi@dir: MIi!raiD

tar. Mmta k. ioind lid lUIam stoll.. Tarnl Adana Ce,h._

1l5rmllt-

17'.'100

1iW1.

III'II'oI!Iik

-uF

a,

,u.

F.III·lIt bl.l Cleb. L

d,

IIladtdo"

ClIVI

b

o~m.k

f.ldyot

lIte mu".' .. k"IID.!ha-' 1111 maD''', ,ap'"
I'

ba.ll .. dll, ~dJil. (R.~11) ua ddl'ch1i1!J • blkt. Ud 1E.'tiIt bJl' uld iii'" boh"", Duyord I kl hu ewiu Ildr J m .~ k.,.. d Iv ,OJ!II . Ilirkad"D 16· d !tall, ~,SDII) nehr~kllnnrlllidul, 11101'II iii nfllU' Id'.

!Bitt. Bu

(Vniilllil!!)

I:d'l::l ra'llJ


1.86S

Cu.ufova ml taka. i;m bu mikd ,~.ok.. .ddedilm .teBiDIIICDale, bu ,to~ a,dar .. h1.ab ... Ie c.e,ti II Ilih!lllLm.kt I Ibr.

m.

, . .e,li.

..
.

.

-

- - --

- ---

-

-=-

_ ............

---

lub.t

14

italyan bar imi? m,ekt. buhJg!110 mill.llk.:r.Lcr:d!l eh~mmi.JeUI hI~Wr iBId.." ,arillmelPiltir. It.Jyan lIle_ltlili'b·' jig p .. rina
6" fla&-t:li.'tm n. nar'l n. de hn.JiI~p.r
ZiNlt

I

.Alm,anya .red mi ediyor?
'I nd said/eden lI..pm
Aha

Havada yeni hlr f ~ 'aC18
I>

Biliki. [tilly -OIBJUD Habel .,.~iline kat',1 'Dellediklerl 1b1'.' tom h mllhlm liddutuDIii giir~1 .m.Jledne "'nil clmak i;lu. 'biz_n' [bJ... diulflr ,Ikermlt olm .. l.i.r~ ibtimill~i .. kl. d ..ha J:iII kllCl dill'. tb iy lllli~.r tlillnuUl utr1Ell(hll:~IITID~ iddl ... e ""':llIII!ilIJB,t t!!!hlb 'I!ttlklepine, H ..lbe"h!1I' lie tUlftUJlIJO hlll~ y nlua.n ,eMIj'lni 'III IdllliUlulle ,II b'r d tal.mln,.' "er Ir-

Ir..y/r,,~t.in'in. !'·l~d~"'ui.,iit ~~d6ir-J~.i1 i6'lIIrd f)ldgtu 'ir aaiul t... l'ill .dilm.'fedir'.

rib mllblyetl e dill, pk.D. h .. llle1'", tel' All1llzdJr. Illi Irr,l.'Clliln •• 1... ,5..,. .drlm •• i

11.,""." t_.a/-.. '4,... 4.,ildl,. hip;' ,.., I'll". 6ulIlJtmgd",JI .'lIi, _,Ai ... I.rin IIpltulrald".,u JI,r'.l'. 'nip h.Ji tiD'fui,i JilAilin4.Jit.
Ibliq bDplrll.lllFD, olu.lIrr 1111rYI:II1iIrl1III ba k~ mii I"ia.i 1"111:1'101) etmCi" I", ~..:tlr ~M":IliIl I~b:i, lu[h. tJl~a.f: lar o~mi!ill!l. bel',.bt:7 m!!lrJI1c-kehal i.tlk ii~ "e lJ:a'mamijl'eti ~fi1k il"eDDi
de

lel.mp

Iitiyeukmit·

,a =1V~.ugd. baD aok-t r81' .. ddmMlIl 'r.lalar hill.kll~dl! a... k,.,ere p' _ e'k

b...

I inri saAi/t:dt!n ,dftfGm
.lQgI.

Gribe ka'r~1 hir ili-;
1 n~i Iglr,i/eden
,daktop .. Lemll!:l,ilnllil " .awte.ill-e tU rDilklubu mffi,Ii".
Matt:1'll

datl,am
,!

k.llbLklullll
lIIIa I<UI'.

Iba

un

I bile ,t.rJlm.it '11111.1' .iki:lit u,IliQlm "Iibi ••Ihlll.l bo,w-

'IJ~f.n

iirettebill!\1

loluk eim-f.

Milt.~1} II gOudl:'r.

11'111 ...... ' d.,&illDd. IUI,I.,tIl1,. liiilk.. JQk.tu r. ~UDIt-Q yapu.1Ii tell;.. Uf Idr 11'01 '.1-101 .d.r. 'IS~lId L1I'
l/uamlBI sJJIfl:lllllik k.lbiil d6t11ClJr. Allllal1:Y.!IUIII IIlr 111.,muu lIr~h'. bV klllm1DI Icddetme.i, II 1.lm.,. .... mIll t.ldUli[g~ lrllblll .hac' de-

- ~fal,anlann
Loadn
~ Iii~

.stedlikled v,a istemedikleri

ceklerilu liil'ledilduh~1I

uy

e

G

ae

Ac.b.

blr

yak~D

findll!'? VI!! ba b.J'biD

It.ly. - H!IIibl!f h

117

13r. "'.Olll

rbi

De G).bUb?
._j ,.

81.1 UeJ"la cc".bu:l~ bi:u ~. de' !hid 'Iat IQI~t~d.ktlr,

.1.1.

Taarruz aden, 1ta1,~an~ardlr
Adi .. b.. b. 13 (A. At - "Reuter ", jillil. mub..birinilillllo: H... ut h ~di.lt!III!"tce d IIir getro" d IUDaa ,;. - j lilt teb~il:de ,.. Ger[~
,ob' l::I.brt g.rDil:o, unu bllbir ' .... ,irud. bulUiDmauu, oldl!l~1I bitdiriUj'or. Btl. l""iD·I~OD" 2 $ub&"~ IIi'UDillI: l,rpblilu!I,filJde alia bYlhlll,~ m.-m14tl1'. U I t-llll'ilriDIi:t. H(j.erlo;iubln C,LrElruI;r:i .Id ,hlll:l:i:l<efili!,,~itEi .f.I:I~ dB Haln', teblit; ,u malumll b nrtyGI
bYilli nU:

HlibetiiJlllDii talrplliame nrihli;, oldupoa. I.i, IJ-lIhClJ'lel'i hilly. biyilk eJ{liti ktitiyell helbib ,elme tedly. BU! ,-yim', ili!;~D UkL;~!guliu u lIJl!l!'.III,~ ow bldJillfleril3i m iiUIltIll,(i b .~'rdedne[l 111411'" ~.Ubi III m Iib1llJ_tAf1 aki!deri iid:~D IUI,,~,a bir;ey d'etlMJr.
hlrafullli~.

n

~A. A.l

-

B. r-.1u:JQ'"

maddellik

~.ubir

,.h.

MUleUef Cem,iyeli b~r,e,. yapam y,acak ml?

I..,dll'm.t

um~t-

l,tiT.

..Jurll.,ll" dl.. ,diyoJ' ki: "Du ibtllif UIUlllar kgrumu I~~D ge\Jg llIir ;imtllb.n,cf!l'. Oll'l.d. fill: ..-... = . EI;-er UIYII... lu!rYrHlJD,uC tl'lf. Yt ... 'DIl9liili!l!!l, hu k!llfymuII] ~nllln~ .IID!l1 ili'Jk dll:H1l!!!liItir. Ve q~1l' 'Iia'" •• !IILlIbJ arilllll'l4" Iii ram.1lI dl., UI'ul-

~.i

libek-tt,.

Fransanm
lIerUD ti:1hbullli:

m,

beienmlyor~ar
JJ tA..A., 1 bli,OIIlDd.Di

mucads'lelertni
AI ••• , IP

Efeaclim. Gill hi yu:r:uoden, Vll,kU:I g~lrD Bil 'ed lhlei ile, dahl! til .. ," Iki jj;~jj,m IiIAdiiuJeri m,U!{IuebebyJc (re11.1,011, it i!i1:lIimll1rUn habll.t lID.lIt.. .e 1111110) b.lIollh_ilUi (Va hi el ilI~J'ltiilif.iJdl!: IIl1lradBlI!!. bdi~' ilioltilill' bl,,"I, ,i!jlley' b .. klJ~II!iIlm ld.ill(lld'l.lgi[lm .. g'l-yet blllldc iI!nlllllllla .. I.l'a h.iII'k ur.cktewr. iyli netieelee ~ldl~11rl IJluUit Il:.ildir'Bulld.ln en~d. tlllliU:deriD m'mge Iiiz u mlar dum. .. L 100 b.loi'liu fed hIli' 1!U~lt. llk ar?l_llill z!lhu.ru .[izeriol!! Till Il:Ikutetm:l" 0 Um .. D Itn,KUiller lim bir buta k"dllll1![J bize mih leilllb· ll.rI L.I., lilt .Ieyhiillidekl Gere,.I1InD akibiDd~ d mar dilJhiliolt la,. lka_pllu I"bi almuiIIlar" lb u• (inj.liltiP'l ii'lfro - L1i,t\it!u.sejl iki J.:••• nd 'R_. 100 .. b.JoaUOliD •• Donmdj',f: mlk'abl (Sjlflrhat .ou(n;) IIIln"'I" eUirJlyolUm. Bill ,1110· 111111''''1111]tmlll: ilhomi,lerdiJ. •• 1.,1 miit.e .. kib iilki ,undie de die.. lid le-.nlde yiP. Ameriblll

II'

~r'~.I"'1iI

"e

b-!JJ~yi&DUJ,

a~k

ill'

leJlllDllilum.llnl
iIlIl!ILD ..

biiti:in Halie, I,_h'eri ~ ba, .~IK ''fel,er,

,i.r.

kend.i

biii}l'li'JtllilD

i.h:di~ilne
lle~lD.cr,
'i'iIl

In,
dabill-

I.]'

wtUd,lIb,deid,I:I;i1ll '.:rd ... .jl~"IQ~ klij'lIlI d.h •• ".lerwll olDbir
ikOI'UlD1LI

CI.a:.iilID

ikabile

.. Ahlub ....da

b.tyan

~uhl hllli

ku-

Z'~JY"D D~fuib h.rdlll ... 1P.IGlJ.q .on hR· ,dinlerde-n iiUlrQ Iiflph.u I: t..uDi .. llIi11t l!ite;o~l~ce:tiDe dair Obllt:! lll.be,rinf :dha.t! te~ idl I!ldiil'mek tediill'. HOlm U (F. illlllJbul) "Rg~ m.... dkli'l IImulDiyo .ilkii.aetil mub,aJ ...za edi,or. Guel-eLu ~ki IlmlDrduII]uQ .efrrberjiitiine d!lil' mu. taJu .ilrlemilrDrJilf. YalDn~ e-c:niI'Jhi :i nteJuillia - iiU!~eallarlli J.....

iIIelliUY'Dr. Il!Ihu~1 y4!i'tllel'd@1iI 5

"Aoma,.da sOkCmet warmlt

uktll', .. hEllo 1i16 Pui" d" lEeuUk "Ce~ ""'II'rem, nill 2cO i~iDden '!ilkJl1DIU 'bJ" mrll,lo U.. karf1I.,lIc,l!tm muta· 1•• And.d.,. I POfilllllli'JI ,,18. MI.IIOliniDi .. r'be k.dar vllfm.lIl1:un, 'mOil bet net;!;!!!!• Jlt'r' il!1II etmet~ ~ .ImBl~llIf hi:r lliy.,et ~.k~lbeltme kte hu]iu n dlJlb fl. !!I_hjptb
;'8g Iig&C~.. rliyo:r ~i: If,. I•• 1:fP-I!r,I.-hll1 ItZ..mIlI!It !limd:

:MI~b"lII oldll.l'lu lIIob.1iI: luk ..IRa I'll "Iuihu. tllltkil iI{1111 m.lllm PIlla.11 'o:rmlln. IIlirlnls.aI I h:p,'D IIi. :IIu'Ql~d". .. D6rc. IIIlJeMaaJe !;,. ,l'llll,. n ,.nten. iduLD . InD,,",
IIDUDU

IUlbri,eli:n. iIIlIubut "AkrCII~I' bol. iIIU New - Vellill, •• 1dllllriIlH ,._.. ..
,,--Iaamlli 240 -tiro 185000 ,lIIeb'Oobtiklln
Almll:EI 1

lbu b,,!oEllLJa '11' lli,lciCiD illt.Rl~ ala Dl ml1tette'b.bnd ull dil'dii lrir
it'lmi'"

balD:'1~Dde u~.a

1ilI:lu!D~IJJAuDda

'II.m ettjri,'GruDil. V.him ",.k illI.illtr,hi "eoy!!, !l'1:; lDa,.h~d~ il!'lIIihni, nlndariila !lila ~InDla mikd.,~g] beber di::fulildia

dort IRQtimclnI

m'lIIktld'I_j·.

,.pm.;"

Y.,!II tAlal., di.1!! hlheafJ .... II ViJl.llon ,I UD bu 1I:1IIfUlIJIQ hi,I!!! !I V!lir.I.ll'-~' mUll e4e.mlill·. beL:~ill!i miyeUDd'-= 01m.d1lj If.iII

ml,lb. filh.l fad.

loflDd.n
hUDII'D11li

kurtlird ..

,a.·

.],.

'i,iili.
".r
old

mlliro/y'~lu/f!
'nla,lIJhiiiJn
iii

.~I'

t:ii.t.1I.1. mi.l"il6h.25 HaN, d~.,rip. lIalu.
mucehhe:t It{J/~fln
"Jr~nll~

;0';'....d. (;wUlu..lw hulvA:.n 6it" hitRa .... lui. i.riyor.
UJ/iltnIJUI"r

;,MtUICi-'

M.kllilci meacl'e!triu I
'leren

d'DDj'1I au lhull

~ bRrt!ln

Qdlllildl!!
UD

"Viil.om"

II ... muhhraillinlu lr.
!ldduliU'Dlll

'ull'um ....

,.d n

nUll iUY'gdcm

D~m:r.'It~dir.

IIIi:rmJI'."

Ilfi4Fl'ilZIIJID

fir. impiD'olGuln

alb!i'ltHItJ IHiI 1',1, i 6ill' Ql1til'e ,~ol(.li'llHilI'arnli.zllln .arar• &JundGfI 3 .~.I&m dr. it·lI!,... m... i Jl'Q"IiI'~ "dUmi,~;r_

,.mid.,..

.fJ.U./R NlI'ml, lamgmlyl,. ,ia-

yorl ..r.

It." ,.

halyan

,it..

TehUke

Ad III u'h.bll'~Dd~D : BUJlGrJ"lti rGl.uninlu~ ir."Ulu. "J,. m,nfdG!lU'ul'a Ha&~, s.".all IIIIduJu aTa.rrula. 6t:1/UiIlGIJ md.aid.:u iii. JlillJorJij {l,~a/ltD mIn b

ml ntakasl ner'Qs'i? 13 tA. A.) Reuter jan-

lie .. riI~l'iEi Edlme budl.ldI,.lDd'.ki l.ahl~D8i llI:.rf1~hr. H.be!1jllileri!ll hlh"i dall ti!bLlklli
biJ' II!'II aJ~rlil!., '" zam.DI

S~f-er ber editea

kumandam

Ud 'LI'k.,

kim?

fa,..
iii...

I".

RJ,•• :vele lore 1talyalll kll",etiD~ Genna. "Rodolf Gtl!lI'l~y&~dnkumBn.d •• c!... eektiJ'. &iu-. ve So ..Jiye l'lytlaldl!.11
ka yijla ('Ikar I.C:llkbr. tedjr.

bll ikl

m..

Rom. n tA.A.) ~ B. MIUQliaJ bl&gum Hllbrel !:ll1II.leha tzUU1'1 n. II.", bl1l, edli!'~k lie IIII1'i!I~"'";a.lg(jnll' lI,ea,· !!Ii iII'!!!HI bel ll'u'kGmeiHcllllj h:~IYAQi" HAbelltK[eliDdlikii "uiyetl ball., klllid. ~ ba.t ".I'i!~~ktill'. •• Italy. _ Ibdil;. Dllsc it. mAlIlbtl'Cn.ar uifllllll1daki gOrO,memo

!I'.y Musofini Habel' mal .. lahatguzan Ue gorO,U)

·'Vel •• Yn muahednblllD l' Unity mAdiiui lie 11 iiie- madldui .raIIOdl11ri lu ,,,lint.,11 k.ydet. me,khdlr. M.II.I .. bill ml!ddelerde III lfc;udi l!iullllltll!lnn )I.cldClD t.tk] .. 1I'i imU.a ',e jhumllillel'lllle ...e._l.. Ilbfll'L IIill'iIIIlul!III I' ,1I~rU te,rilti i meJa.~ 'Ie l'Ulb,.olUi lie hu.dilllld.1'lI1I J.en ida!IJ tetkiki!!!l,deD iblrd ill" ldeli ... ,r:i~fi, lulhul!! ta.[lzi mi U. il:LiH. t]er III tmll'i,etinJ lte,lIil etmell hltd'iillliilj,gfl lur;l~ :Frn.lbllil mllker,rcr milndifl~elerhll kilydetmelkt.dir.

lI'id,eD "BtII'gll1i~l!ik" ,ei. "'.'Ilid. mureUeba'tJDI t-e.,kil 'eden .. mb ici,i, lie liu.ber dOleJl'.k p.:rCI1I1all]'l,b. lIaUil'l bUDllllr. :tInadam hllliF iI~.a b .. Jo h.TID tebUkeli 'binr ". Lt. ClhllutuQQ ''I',e,'eonid biUlii~ 8u'hm
IIIl1urb!l"mata

"A_luolln

lkalm.-

~IJ-3",

1II110;o\.! a d

Bu luretle lh.... hll k .II.. 'tIDliiI t;aliiull. i6!rme.!li'Di temin eui 1m ribi ,,'imdlye ka.dar hi~ biir ihtilat ( Co.pli~.Rli(l_n) !rlktl!tlm dB. gOr. m'ulim. I" Gr..i1J,, ill I
Zlmlil!'iJ-i!IoFlfldlll

',o,um"

lIIill'ablDa

~I'karl-

bi]haSia

Ilobu 31.k
ve

nek.i!!gll[!lll'lrllhim '

hliclmllle
meldedlr.

u1!1llbrnm .. dltn~

gilter

En bOyOk ba~onlJn filk~beU , kat n~
Yeui huil. bBkkmd.liitlen hal:! ~1!l!!Ir II.m'lilrdw I' Salll rralitilli:,g 13 (A.. A)-An'DoUDI eoEl ytEle, ba,\"1II . fiJ!!'mi.ii (lilll'lIl ... 11
Aml:riklllJ ihlll'b bl!ohlfifi!'llinic 1!IUlih li!llde

kOll'li:ulu I!ildu&i;1l di"YI'l~le"k allllna !tiu tedaiviDin eh,lI!mmiyeti nilbet~ tc lID La,llm'll a'lyl'. lBu t'edui goru}'o!' \llIlIIl. ki ~t!lk bl!Jlitti" M8.IImanb bu, mlUtfld mla'lI1 nil' hi-dllbir-i .lbhlyeyi de liyrlii zamllll](liS iU:iba~[g m"gi de::tildi". FiI-

°

klida.r

~'lihuk

kILl I

_[J~hua.

o kilidn lIIiIllf!!lII.irva miifitd olmlik:t .... d~~.
&qa.a!:lllil mU'I'dlidl
J'ri;on ltul.IJ~ui

-Zaman (l'I'J,ah:n)
~I~ilg

H. l-mel

n,d

du-

Dlt

blr

lI.tMIi,8

"" ncal ..

_ i,..

ben huh

.11.e:g!;!el

Rlilldrl'ilgl'l'~k-

~G!l:!a, ~

Mi,/u,d. ~oladu·.

L-'an ~l'lIinll!

mln-

,Bin, civilr dlirln~ad.l Ildai maddell!'r '"e menb ~l_fI,a ,.J~liLDdlln d o'1.Y1 el'ltrede b ... b te Mikel
"Imlldli_ itAnoedHiyo-r.

.llIlI'llizRfi,i Sir
ID'II'! cMll!!lil"rk IIIII-blli mudclet Palt.
bill
I'llI!di..

H"r~dJl'e Pl_lltq

M!. j,SuYi,; ,~ II., Habt!t1111a lulllduad. d6rll''Itd1ttib.
"DI'Olllltllld.,'U1
-'I

i ngiliz- FranslZ mOzakeruieri
t.'bdJdlc.· r hir 1lhihJ. .fet .neh]]!' - tedi,. A'DClik iazet... ll!lr~ mUllihliDD bill' gul,.. InD lb.yU

Huduttaki
,.

ta'r,afeyn askerlerl nekadar?
Kore,

lbtilif., efk:jrl lUlluml,e

13 (A.

A.I ,-

ttal,. ~H..

I.u-

Y,alni1 It.ly. 1i934 II:IIIUIllIl,IIVuJinde iI~ii'i .Qr:mlil, oLd'U'~1lI tt.liI;ri, h:kr.u l!illlllllllkt.!\!dlir T.. ml= • 'I -Ii. lIIat lbl. "If! .~IiliD lIIevi;.J ae n' I~ pk",,! ibtiramlt' :r.,1I1D a. IIIg'UtlJliil bill. ilkl .ele~ hUlLic h. mile kll'ilar I§,!lller. 1I~bn.," de.hululli!lD mntilerl Iit.ke-d 1111,. bmdf!1I t.k.vi"e eil;memek tekHfin .. de buluum'U,lI:ur.

madedjr.

HOFl9yd,en evvel hlukuk: mQsBvatl
M,.Ie:.~.d.t
blJllild.lI, 11(IIl:ir. ",Ui

i1il~de, IILolIJd'rlill

tn.'.

,alummll O~.lII ,1."ilma;I-tt.du'. "'l.oDd'ran te'b.1ithu!! Sfin'. IluLb. miltltc'l:iDk m'ii:z&k!D"~e:rlil'l nrb.ltie tilUilhll .I:tU.ci!!ktl,. 0 __ da., hHkba-

teldlgin. 11:... " bi 1I',lIk agdlllllml!llIr

bwullI'Il '''M.ko:n •• Ib.IODI:I. 'maDC!;"", raIn eanll.lIlllIda KDI~~ilIi'lI!l1ya IIftlk .. l.nlll.d. ,d!!lIli:if:iIi dil;mQ!Jblr. 'M.Ilc:O'DlIllIII SO ki,mk miiretleba", t!1 b.rb le.mil~rE tilt'aflnd01D. kurt!llI:'llI:ID~1aQI'i.,diliyvr. ~ K.azlIIDIiii .e'bc-bi Ii mdiiJi It belli dt!,tUdJr. ILk "m'ClIIlI II'Dllumilla Siil., O!J.i::~ ~IMttko~•• 11. pyillil bir iltimodite]., ,.ili Iihnmll'lu. "BalaD d'. •..kat ~I k
.-I:P.,

r&:re~el!!ioiIi Uk !iil'!'.:jfl!'Ibl'l mekltubu, iIlI.cktor-

Lii!l'lm zu

umidiyle
bll

diM m'Udbi irtifade olur aynen nillkldtik. M~ktll~
fraliililnlD

dokli:orU' oillicak,ki gaz.ete onu ~Ik Jllilhifi'i!!!ioe I·!l!~irwii§tir. ten dc.t or dI IiIII I!tIUD li:r.:dllll".den e:milll Glml!l~ lIaJ:rd!i bi),le Idr gllnte ile il3i1:l e~
llIektclII

,YU.II,g

marur

hi:,

~eki oi ..d Ir.

dOtDYOTllil.,~ .

SOF-ll!!lndiQiJ1e

bufi1~

h.l-

Avam Kamara8lnda
U ~

3000 l.111ly. "uh... Ka,.,lk'lk
MIIUIlCIJ,I.r.

SDm.hli.l:ldta

4000 n I:IIhte~~~ke
olduQ'u

E.r&tlred .. keri

bgJm.j .. ~.J.I.rId'p~om&.~r:i.diin

d.hll iyl QJduilYl!I!dAD metr-o,ul .. lui'I"rl eUl"lJebiJiir. Kb \I t''1'etinL, bit'll ,m h filde 200"OQI} kill. al.rak t..bmil1 edilmektedir. RQlOa 13 ~P. htaD'bul), - A~lnail hilbl!lTl!!!!,1I!: g(ill'e H.hl1itl!lr "Erihif'., hududu[liJili "Ula~!tIIIII~. da SO kd~iUk.r lopl.!ilml,]ard~II', JUI~ talllki Hliirlllll!~rl! Eritll'l: .~ Scm.Udfl" ki uk!!rJeri Y"I!kUJl1u bll!!, biaden
I

nrl'l'Il'

'U

"~Ii'

Somdll

lerl

a.., Er,juC'n ill b!u'a·

tllkbrde iU.J1 ,naklediJ~bi~

.l!t!IAID l'a.rEe.I". Ir:jlJbi umJlmi.]'~1!!! b m~ler~ ,t:.ak.. ~ulld. 1,i'J,rQlmill, oldutullu b .... ,
ih.ta-ilJ:.TIDlD

f,ellDe gO Vl!lIIi,vor.l. . r "Pitl Pnb:lellln• iglL!iz mull...

.ii,..

L(!ijilllt~
Klm8JI.llIllldll

5.., .la, bilhana dClIJmtt~r kJz Itll"IIiID H.rl eljI'e IIJlllkll Dt.t.Qii!I'-ID lIt'DUeo m.llilm .. tII cc,... b oimilllk
JobDi

JO:rglaD blr IlI.le

A. Au. ) -

A •• m

,si,'

ibar~'ttir.

'tal~an~ar ietBdjklef~ndl isRomA n (A. Hab!',i .... tAIli mOJ. abilll,iullrl B... Afvol' .. Ruler ,jliDII IDUbliblri.orl dt'ldl~;oo til' IItII I" ~ lu~y.lo ~ll!':HIII,b~1}isllla.lI'a~ 111:IId!1I bir bltilrb '~lkllli:!i!otl'DfI, ,DIlieltl ib'tluuJ 'I'erml1oflJlm, iBUi mneleni.1'I ID\lIilLhu,= bill" tl:l rzdt: hl!lni !Dumhun (l1'm I~du. " M maFiliL, B... Ahorll " hiikuml!!ti-nin bilciiimle .,:!rim mlet!llfbi reddetmek azm.iode b!JlundullllIlllJ d!ll oyJt=diUl!:n lonr.:,u vr'eU~ aiiziine de..em etmi~tlr: "'Va~iyet ,Uidul = [tel' hal,lln1.11' .. Ulililu;d" ii'lilkilir.lllldi!llll ~H(ifiJ bi1;i!lelll ta.:lmida.'i: ijbmeku i.l'lIIir Iflie'ce'k 'imlurJiil rill ,II ,kl, tlllrlllif.lml!'d'.al'l ,

rar ederllerS'B ...

A. ,_

Y.rdikt~g ""nr. di,or kl: '''h.ly... Dla h~nIlJabm"l m 'lr:uldQr, 'C\iaklJ Somah In.!dudl.l bOYQIIB oDb ,ole:rc.e dl!JI!D yerle,til'ildili muliakkakbr. B. MUI!oli:ni il::abd~rli!, kuud}. milk.beLe etmok IIrzlJll1gd .. d.r. ", "Firuo" gudelil illt: u.i~iIi] ibidlleJllrlgi mOt ... ltJb dflr,pil' cdi~ In mli.zak'erllllnh:l h..ctb: 1!!!I!ll"D~ mllldll~!!u!II e ..~f edel',el!:: diyor kii 1 "lld firkliJI leferber mmle:kle 8,1 Mui50lillli b~lki ladede .i~ " tilde 'hi oll!lii'lk mD!.III.erefe I'lrii,mek .mll~ CIIU flltmuiJlur• i<Ml1fll'J~fill1l "RomD .. mali"bi..
11I11i I 1IIIIJllmUlilllflli.llIIlllllIIlll1Il,jIIIU.IJtIlIUIIIl[llrJlhlJfllTfIIljljj[hlli

_firlDie IOIllIlIl Uil U'.'iic,i..taa !ll1I' ... jDd~k. budud o.ur,iilllde !1M Ilm.lIIl.rd. plr:m"1 OIAQ bidlleler dlGf., .J,I"I .. '111:.1,. bOil IiIWoil!,l-i~iDted~fUi bi,r ~h,tiy.1t tedLiri afm.k "Z~:r'fl ~!Id flrk ,ukeli I!deber iliD ehlli, 'CilJdulu blldld mlflir. JIg Ud ftl" II]IIJI me,,cud\'! t.~rib III 30 ibiD Jd,iye bali~ Dlm .. kt!ll-d..•• Diter!!lit lu.tIJte cellab ~I'ln 51" Jllhn Sa,),meD demi',tir kl. •
!lEer. RlIlIlDlllldl!!!iki

lajziln.

r.1I; ad.lIl.na h!!pl~ hil.cil:u1yetle blll'illI.t .,.d.,,.. ilihD.U ,.Iliii 'I'aIl,.tll>r. 191" lDuabedeletSllia Ia... deee ,enicl.u tl-I:lllamllll&n :1.1111 .l~ b
k. !!it, m.lkI.da
lilIiPli

itirn.d iJ. II: .",1].1l0l!8:st D'ft millaado Id~g.'k'ir. M.k.le tOrle bJtmektedUi : by lIo.I.,.II&ra iJ'riliD

.,k.lllad&D lIir -t.ebi~ d.h •• 'III Iltll': '''Ciddi lIir ka.lal''' ulr.dlk. d!l:oiz.., kon .. r 1w:a1ll31 b",,l-nllll lterkedec ..tlz'iI
BUDUD

"'- EA.,

H.,b

lemlleri lI!I!elleele.

• ...

IUDUD de-nl:le ,d'Bttfito 'nokta' .. ko .... m\L,ln \Ie flU .111111'1111 iadirllb mu.. rdteb.at! ~urtllll'mllllli'd*r, SlID,fll'lIionlko 13 t A.. A. ) ...... A!III!lrlk.o, daDI .. IIUJvTc:tlerii l!utku .. mllld.liihl1. H Milleolll III luitilll!l1'k b.. lonIJDILIlII, tal.illt. rillilli !1Ie~bul !bulualiDi blr kau 1111t1Cflliqill!! b .. t.ml, oldoiuDu haheryermekledir. Mlb.H~b.tbD :I kil-l kIliYlbdl,. 811 kJp b.,b l-elii~.cri t...-.fllld.n topliltuDI,tI,. i~l,rigdenJ hi~blrl cilcm· mi,flltli SUr'i!!U. J.lu'I!I]a:nml, cleRil-

Ve sinemaJar' kt1Jpat~Jacakml
plb ~1.iz:uadeD k"pllu'm.:k~eoplel'jll 'D~. Il-lln ~.,.'l'\tl 1I,"I]d~tl. flit.t: tII!lI:!M:oilJl milhim brr I.u...m~ lllliekt~plifrilll: gl!llD~ dlikJeri m.~llmdur. Bil .&I,yt!t.n d~A'IIH-e-ji Ye ,IUD gef:tik~ Ital@~ beni:p ~t.hIC8itW I&all~dilmj' ~.t! d!!! ~akikAt bq t",bmilD eria, ,hllllif~na ZIIJIwl' (-tlPi" liin-deuiune IiIQlt mn,tuUariJ a.uJm.,. b :II .m1Iltr. ij"ndan bll"kl!l her mrktr;ph: mu_~It.m· Jeli'wode hemelll Y flSJIldalli fa:El.;llll deul-eriliae g~lemem~k't~djrJeli'. Bu I'i1Z~yl:t kal'.fI.tll1da, mllial.ifin teblr·, fatl, iJz:el':i~e. biilun mdc:teb mu,,, dgr~e:r.i geieD 'lie ~dml.'!yen mua.limier ib.. kklmdll bi,,!!r JistI.'! yllJ!liliI~
E'CIvl!.~1!

.. Mektepltrletiyatro
klfQruz:.
laD bHumuD'l

I[lIggll IJ!lrI0I. baJjad" ku:Jllnmllk ~ai:z mid'ill', dejil rgl!iir. ODU mule .. haUlIl ci!oktor,l.rlglllUa reyine bu-a.

'"SYllItboi aoufrlt'" I maliim ll'l~rC& A .. li ..-!:p~k) birr

*

'll'lduJ!ild
i i!;tlr.

Mbrettebat1an

Ikiisi ka~lIb

b,.blUr.

Iillflldnde

1II'1itu'f oJ-urlal A.,:fen'l iiiI' duip bill •

Sh:iim In! mUlefr:dl!!:kl ""I!III,veti~ mil: ludlUt Her Ikl mumlek.tle de

DY_OID '1I1b .r!l.~ lUcQlmul, lIIezldh 1:11 ul.bie de~lIi'lI"iIyeald liD ~DI,Z .llllOn k i:gluillmal:nkfa Cil,;]euk ohlrilli.! 1m !'!lol],cI.ra,.) 10111 .errb>ell~ ,ma_lJilllk:.~;!l!i J1re'D1I1 ilIl i t n IIIII' oll!!r. b

.e

Fllklit

AI ••

b,ad!l&lniQ

TOr"

dir.

,AIDU,D:F.,
tiy'ldltt

i,.-.

oidu,'ulDlu:r;d.m

mllillJ.Rbetler,d'1iI

1!1!I]YDIrII.kt.

lilli,

B.lbak.Dlu
illilbUtb

ID ilidr.,1II d.um'll Iml'

IBIIJon "'11511 batt.?
VlLlllIghlO

me-i!lli!l~aj'ml:IIulil,_be bIT lurette 1I!i!1"IJ~I~ h;ill en. IItd n s.le-1 ,lIpm.k iaUriz.
illllllill I IIflllllllll[llnllll~nuuiiuri'IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII"1

lure"1ii taD:llmi iliade t~lrjlld me-.. r itimek, 'Illitat' !!lUI milD ••• aJII!I"1 tllm bil' h'lll!kull: uinail lt1ilde

13,

(A..A)

-

19'33

,.pm.IE I.tiyor ...,

Gozie'ri Ae,p HtJ,be,isianda/
la~II'l:e!e'i m. iUemadlren tie melZu.l D~ml!lda..
m,j!.Yluli:1a, i'R~m.;.

UI.nIIlIUlllilJiIIIJlIJLIlIiIII1111l1111I1JIJlIJIIEIJI

Deri sab,larJ

mlnrlilllllhlllill'~I'1 lill

~'Roma~,II b,ir g"azeiet H'abelis:taf.nn, deli,linden. kahvesinden kema1i i,tiha ile bah.sediyorll,'r
ha~Y8
HftlltellliAll

rlJ'retJi ~~lLl'lar olm ..., biibll:Pll!a

DUn t.tliabul

bOI"I:aI!lIDda

bill-

I

de:ri Ib:er1nde.n iyi m'lJ!'ul1eft~er YI,tlm'l,br. DDa_ku ,llIIb~IQjrd!li1ll! 110 _Qbimi ,de!!"i Ilzeriode 11'1 ...
mUI
VI!

dt,Jar,
~~kl!lJlIl

Bu

d.

'jOe!loa plut.

wte relf!m "Cv.,"

T'i~ri!! Del~. Sell.. IlIlehli, .0111 "Romll!t m(i:z..kerl!lhili'~lDdifl lIellki ,de

.rl:H:-biyet 'll'i!:I'iln:lj"~!I by '" k. ~. balllllda. im.ili'!;uk Habel Itl!l~ f o!mu •
101 a

hli~yaghmD el. r.~irm!ik ilJle,.~L de FrllllllllZlllll'd-llH li:op.run"d.!lI!tr!! ~e .n~i!!k eba,flgd. hll' Iluilln 1!'l!lI!Izii
l.bildHderi IU eklte,:ral

.. R'i8l'th.trDIi<y '!II ;gh, yu: rJtrmi h..rb g,rmil.l CJbllu limlll[ugd". t..rID.. bllmj_~i~r. C'''utinul -1111 ehlmm]y@iUAd~ dis Aba....... 'Ciblllti.. d~miryol'U He Dl'Ulkllly,ele II)~II.Inil b.11H-'. Melli e~1 II: 1894, toe '''Clblirt:l - EIJJ~ll!t,l'iI'!I ,baltwBID ill1,!lIlU 'Ie 1i,[1r.J14!l't1:o", e lIe,r,DII U
Nlii bl!'~i!!,trrmck
~:EDlil:oil:to"
iUI!1

,pa'r~a

muhteL'if Cilll aeJ:'j latJIID~bll'.

4276

Cik,olafa we biskii vi pahalallcak,
C;ikolata y., bilk livi fl.lniL:ahafuHIl dl5r I Ilne-lik birill:m~1 we:rgl!lLadeD 'muaf tutullm.llr~ i~iD ADIUIr,a. da 'Ielebbi.il!latta
D10;ttir.
ibuIU!DSJ] h@)'tJ'l Ie brjllllj ze dillVeril~n maUirnat giJ,re, mtlterll~im mum,ele ver,gJ.ioilJl Ii!m.. .!!Imlil •• e .me,le buadllD I,O&raLd manl'OlatJn vergLYCi' labi. tlillhdmat:ill klhul edilmiltir ki,

liur ~ Ve

"U.W

arrnin.ln Ikendi illiiab bulundiutulBIU iddia d r. hillm 1m!!! 11Ir Qafl.od III.ZlD~.mllll'mlia .mkin o,ln:ny.utdlr \l4!I D umlill l~k'iu Dlu]1r K rill
GIIiD

,elt:'i' k.du

Italy.,

liiik(lm,eti

"'Cwiboti" yi
nI:l UDluiiEnD~'lie

kiUIlI-r",

d,mlr..
Iyerlfl

IIA~~red

II,~t!!lklifbt lfI

I"ie"

II'I'J~l\IIlI
I

yu'lwJ'u
DelJ&IUiI"
I.

tal kl dJ • -K
d iy'or hi ~ CibuJiye hi,

mel'kezj

blilunmu,tu. 0 :llIItmlln H-.be,llIt ... Id.rut idl. :Bu j~ti ..

, ... , bit' J!Il~

Tabid

)'d 1~11i YlIlIrllml,lojr. Bu ,11'11.,1 Rlle.k 1897 dll!!lln-t • .,

mu~o mllraellBlt ~III:I'l!eetli:r:. ~ "

~U1ha blllbbIJlSml,tu. FraDIIILlin CibllltiijlJ L;g.1 .Mik·,

a.t., 111111101:111,11;]1'.
III

MClza.kere~er
Landril 13

:yDrOm'yOr

!A. A.~ ,_ "Rllu~1C'1'

AJl!lnl(Jn~nli ·'Londrll., dlll~d I'tlily. a.f.r~tlrlllil~1li Ii.beli' Idl,t.lTa Il,ite H:!~I"iltana hie h[1I onim tom

I~r~ 'r g'k.

ZiIIll!I8ifll

m Unbll ~~r k It.

,I. Dill"

ted .

'Vrnllml!ml,,~h' Dl:Ill'lul-o dOIi'IIY. Ohld mlblllkl!rdl!:re de,,~m edlilmel _
RORl.

aJaul uhabi:rh'ull"l1 I halya DlI il!ltl!ri b,!jk..nht~1'n1n IriI!)lDn. bu, lOre" tll:li~y hiikOme-li 29/M~S ~ldI8r:!lhllCiEg d!:lls](L H beljl tlGk Om tl lIIudlndo pro~lItodl bll.. IUOIInu., .CI btillu yap rk.fJ', 'hmnl,nat il!h:mek hakk11111 mlJlh§fllz ~tw ,i~tlr. 'Ioteltu'. vlDuml m.hiyettJ we I~E IrUllI'tlllz oillrak ylli!nlm -hr. Rom 13 .~_AJ - R~u~u Dj.n~ muh bi'I'~f.i,dl1:lIJ; RI!Jf.iii~a bllyan o~~!lduiLlIll!ll .6.r~ ..AiIlIilllib.b,.. dill dl!!'III medII-

13 t

It.. A.) -

"R ...

l'4!lIr'N

, .. lOud II:Ii 1:1111 II'QleUlldflr billll.I!lI.kJarl'!u duolin.rllr: Cibutlj'e rit.. memi,le.,dirr. AVfUlplllUln ~n bOyllL :2 mal~ tem1eked ,d!nldii !lrB.IDd.~ ,ark:, ve lIl:.1I bI1 Dk, bl, rek ... bet me'l'cuddu. lid bUI_)' k de1'I.t, "u'U. ilt Dllld jj,Okt!l~ili'l EM!!! e~l:IIek 1~liIIl~ Iu:. blll t~1.!I"dll liekllbet "Il milubllk.ya i:~I'J,ml, ~ I.!hllD~.roar larlilh. lDii Ib.ler Au bI.,t.o I'lil b-lIIt1rJ:U'1!i Uk ",v'II!'l!Il gelmi,lndlr. F!I" lDi!ilal!ilt If. ~ Bab cl Mende b tI 1:10111 illlld. .1'I,firz.r~rJ tlll~dbd'yaI'Jlrd • Fr !Dilli

JiJattull a4';m'li dill ile

AMii' dI

111'" 'Fe lIitrkeU, bu FrAIIIIIZ, nn~t~kB 1.11' J n dll:n i~in,. Ildr' FI'.II!~lz molle'll"
te'f~k~
I

[Ie vermi~l~rdir • 1.1tulm~, liIU~UD.q 1·,(\~il.ODIr .U".rhi ' ti Li.teler bUrOn •• hhat rgiid,yl' Irtu.hod.a.1l t!td.k~k ol",ollClllk "Vii",,, r3pOrUll'lg bllhriiye nenr,!Bilihl"lllm mekl:eb:erin CIJj~, ,tjn .,.-ermi,tir. tl!:Aiilen ilib;rul!'J'lj y~oiaen t<ltH ed.!· me]eri lhtimall !rOk]ltllvvet jail', Dl,or IIi :"'MlikoDl, IC!J~ tUllfH'· Slhhly~ ,mQt:lilrlil:tii D~zdil'l,dc 1li!1!I. ",gkobuliiD liiE" ln1nild miltu,.1I'pt1rlol_l:z:ta~kikQ,ttl !!I'or~ grip. Idb ,-!!lIDy.l'l:tl. 'Ie lliir.a~11l: yilki!le!., :s.~ktjl; gl) iUq, '~iljl",eH!:inll! nell r'-lJI'l Ilnll!:te rba§ladl. Lil!:in" s~finetrlill ,DI~" ttI.lIla 1l1!J~fl'I.m lJir h31 ~1,1ft m'l~ lie kUlJ p'-r~I!'IIElm'l,h. BILIllUD lb~rigl!l de. t.Jk-1 t!li'klilli d!! InU ,.. hi dmek· lefillil!lyi liPillliil'l~, 1I~lkJarIllUI'I!i, kru ... tedlr. 'P1iI!DrJcrin " Hindi. de-nille jlldlrme' Has~ah!k li!n ~iJt:!Ide ulI1L1mi J'~I'. Ie ~ah,b-mla dill de.nidlll yii"Cau, ~~I'~t'il Ii' y,et eU.itl v ora iil'da Huk pek Y.~Ig_ ~Ii!lilu r<fre'bH ... haiku'! koru'Dm~ tedb$rledn~ til $ ,dl,m. SUYIi tCIIIU ,edc;r IIilmeJ'. 1If!,'uruhDadti':l (! helle. WribiDJdah n!· fjlt:loe ~Itiye 'b6Iuiulii~ gill !hili h.1II1 Imao:!!l]nll mani !:11m be FelAket 'esnlas~nda intizarn i"io ll:um8ftlf:sil1den mbLU~1l ti)' • Miiret~eba.~, 'kitQ:!iIllk. Ia.nds U!!IFl!! r'll) Vii! !li.lJoemal, U'l ,kiP hhlDl.ll.H lIIi'DdU~r 'I1'er.il:r"yet' "MllIkO!l .. b·lltUI. m.,vz,uulkiahll 011'1'1'khnilr. . !ll.I.II"IIiItIIIoIU.~UI IILJII~lti.l.JiLlkl.I"i.llll •• B., OIl Ube'teo mllr;~tte- 1I1..IIIII.lIM'lI"lt! b.t]ll] Joti::UUj;Jl iPtk I-ii:l!:d Imubd,.,:I. eHilk.l,ri"iul taEin5i,)I'1IlI kc,lI!Ier.. •• :rlal ~akmata vakJt buldl.dd .In lilyJO)"oJ'lu. Y.jll'lYfll '''Amen deat. lal:i:i,ndl v", bill !iQ"L; !!IIlmtB'Zllm il:~:rIl'.1lI tJdf!!I; liuriumi,ioi ko .. 1'.,}I'I.!l,blTml~.hI'. K,JI,ybolllD 'ikil !lah) ~ tl!!Q "Ir~ tI:lli:!~i. aicki dill, me'tre~
IOlQlI ,f.ewBlllI,dlJli

nll.mlndll,

I·Akr.iUln

kI hn~ ile Ie:La.{Clk b. In. kull'-

rak

dun

ak;lI.m

M.ilBriF miidiL

!u~,:,:,.

VII.,..

a

IlIIn,.111II1

"iii

Zamanlo takvimi

d'u te-Idlr.

,.,11,.,

olml.l' Y>e frAil .. hiLkClIDletilD, g ,.rdlm i'J1 tiilNm'i,ti-r. NUl ,,,,II! 1908 dll &u ,1J'II'1t d...
I.r. due

k:.. mm11j1'ltr.

Bu 1',k~1i: mB]~

meul.re

lIulCE:!LliI 11~lInb ..

YOipLhu:akbr.

bu t,ahdil'd.e fL,o~ fa "'. bi, .. Iril 'fi fial~gT~Da yUl.de alJ I am

Zsrar 4,5 mUyon d,olar
IBn1 Idmul,f!Ir" IiiIIl1!:-II QIIl IIlelilc il r !IiIhi1I~1I ~i r jill d'r:di r~l!Itr. Aok C_-I~ ,apllacak t.hkikd illl me ~~ ,Ienlll hill'kill.1I:! 1IIlI,1.'II.~liktlli'. Filfo b , ikllmAl'ld.Jlom bill' 'i~l,r F ,;reke. r;!Jk ,MUDDUD elili ikul'''f ,d~l!!ilTI'I dlb~lI'Id,e oldu,l.Il1lU Tt!i kl.lrt~nTm II "Ig te"ebbDlilil!l !bulunWllk JlII.lII\liIol!iobUifjj PllllItli.II\.-r,~t' otfli !lidrA'~m illIi,llf liD !'Ii

IM~AK

I,irk

Il'IlIu,

t

'1";: bUDlIlD Jerhlt lib fll"Il1I11 aID l,tl:r,

1915 t_ "Cib~ti" dt.lrJolu"A,.. !;!ililb.b ... 1111 ik_ kll4HDcttreLilt: bJr mi!!I! ~t:dliillbul U D,U YOlid~. G. 111 ••• Til!' HI b tll.tal1 klll:'iIU~nd8i I~ I ..
dol.Jnlyle !bill i_,._t diU' ~t..Ir. 1911 ene.i,nd'e 'OICibotili dcn ilJjAd~I"lhblllll ,IIA 11:11" dsr,Dpd.o h.t "A,IUI balbll .. 'folll olrnu,rul. 1930,d'g diM dil lIy.n IIIIIa, liI.blll

Ii.b.;. hathllllhm z;i adiellvle litil " de elm!: ·tedlir. "Cilbuti~A.(lIl.b.b." !hI tbnda 'eu.. -u. VI!I yo'ell mOlu _a'IAb

S~
II

36,

HiI!lie".1t
k.b",lIdillIl
1

mD

1'.'

Ibn
'"

djil'mitUIr'.

buti ..

l,jll!i!iI!IDI

,111111rllll!lll &:in

Somllli._udn b.,hea

,I

,ehri Cibutidir. emll. d hli "CiblJl -OJ i"" Clbutii r.y.'t lea, blr Iim.DD IIblb I.~.r(i.u.~llmlJltJr. '"du, "ali.I •• b IJnu~1'I Hllb ,h.t",Il.!ll Ilullk, i-emil ". rQzl&r m~wjlmlnde I!ICib~tlti I bri 0 kadl.r • tile., blll Limalid.. UYi:lJ Q 'bll' et buml:llak .. I q", dejildJr. "C~buti.de tUI: ~.tilb~ ItiDdel'llir.
~T __

'iii

'1I.lllllilrl .. dnn ,W-I Um."1 .... II'tui~ c. IchlilierUelJl ',.mUlle, ~Imeto

BBluDI.ID Zi)'DI Jlu,zi!Dd~[I h'~11 o~lIn zerillr, dllrt bUj;:IIk- rni!Y'III'1l doJU.l! !Uli J kLuJlr.

mu

, ""

Iki ~ngiUz tayyaresi dB
~arpl~11
LOpi3ra 13 (A.A) - Ha a II. kaonlitl'l ilki trliriliz "Ikui t.Ylf,a.re· l.ilnin Hl\ alt.. a!ilklllrlnd~ mUI~ .. demt! ettikleriDil hlib'l!!lr 'PlI:rmelit't· cUll'" 1"iliJl',IiI!',~ntg i.Glhlidi!! blJlUUl!Il1 ~kl

'"..

ald,g.m,z malum hi gore dUn hav tazyiki: 161 milimetre. 'II r. ce id,i~
,fazt &Ir.akJ.k

Ye!jiUl"oy

Bugiinkii hava
rasD.,d Ime.riocuzlnd-cp

1.

en

11.:1.

0 d'eg

t.Jdllrhlll'.

Ru. - j'..pOD .eifefJuiil'. Amlral

,U 11014lID'. Hlbe, ,.bIU.i

!i\C.EJUll~Adll""

."b'liuti I" t k'e.1J-I!,hll~I'~r."

BlIIllU!;!

1~I~b!l h t bo"ll!,;

1:iJ.

I:l!Ibit

l;IIIlIIG,II:j]r.

Buglllo, hBl". ka,aJl ~fil ya g~.b ge~e-Cl!!ikrw.gir ~lm o.rn '1.3,., tilkawe tnllll~e~ euc eJitill'.

I

'N-

Kostiimlii balD:
Mlblm .I,filml rlnda, SUh.t, 21. d. CDalk F..lr,iC!t!lIilil K'u:ru..
mill '1Qi!lDfal!tiDe

Vali

VD

Dele..

Z.,d ,eyler bi,r araya gelemezler, GRipiNile ba~ agrlsl gib,i.,.•
Bir 18k IUila

di,1!! rew eay Muhiddin O.tlol'" daBI him.yulo,de verilec..k

Ko tiim1ll balo i~iD bUet[u C;ocu1dafl. Elirgemer KgI'umu merkuiude v,e M I!i::.imdl!l uhhtlllklarur.

GRipiN
Bazan
B.~i' dlfo t1nhr

we"

• dill., .~nl ..Ji'~(u
di!lUliiTe'l'1~k gli1oul"lrDzOi

DahiLiye CUllla ve

mut.

ba

kYrtllrlr
SUB

p zardrau

ba ka

B.zan d
Ne:d.
d!llgllr brol'll,it"

gUlllerde d

ijjledelll· onra saat
(m 18) llium.;]-

gripl

(2tS dan 6) y~ kadar ~ tanlh~I~ ..
D~vanyolundlll

r!l~lr~r If:
Cft.!tl

bUlolarl1ll

b;jf~k

r;!lll hU'lIl!!li k'abinesil1de i1J1II~tamarlDI kabul eider,. MU'lllye'llllebaDe ve i!Y telefll.fUlIl ;

hll.~'Illul:i:[lIIr~ rUnllll:i';'1:1

h II,!II tin,

ZI

2239B. K~

I~t~. ...•. I ~O===;"'II
mutehassrsi
iii

Ilk lelefonu

21044.

..
1

,8, D.~:F'eyzi Ah'~'rIiet 8 :8 II Ib~ An~ r a ~1lI.Eld eo.~ No. 4Il 's oli 8 Cumlldalil ba;tka her-gum i!ia. B ..

i bir
10 ..

tecrllbe

'eilli>mi:z: 1

~~lOD_I

,I••

il----.m---r.
Oper tor - Orolog Or. Mehmed Ali
6 T..b~o
YUrin: Nl!JiltDI

"LiD GR.'IPIN'· .... kimy.J.gerleri . '. .
Rad,

BiUUn OrCzanelerde bLdlllnUf. Fiatl 7,,5
Di'i

kuru,lur'.

tar hndan

bc:unu

Iabnkasirun muteh S19 imnl edilmektedie

O.lk~dar Hulullk H.ikimllgwn., den ~ I tlll1buld SablDpal. oteliul'" de Vid~n~i Ahmed; Melekta.r hndlllll. 'IIJ.::yLinil, ik:!ime .:dulli III mall::cUlz I!U,Bya, i tihkillk da,..,IIi!lodall dO~Il)'1it ... mell '," kii olan teb,ligat (berio,I mUIlYY,l:rIi gU'rIde rDahkemeya
gehlledlg'in;~dem
dO]~l'1
Oalorfl.CI

Hikmd

'ViI!Ikiliuin la[e'biLe gLyaben carl lIlDybakemede middei I'ckili t,g· rafludao mahkemeye lI,etiriJe

,.bitler

husuru

mahkemede
buluD-

diilllleD!lmi ' ve ,abadette
mUll o]m'RlI"rl

ih:t:r~ne: muhake-

Oskudl'lliF
dllln:

~cr'" MemuJ'JuguliL-

Sidnine
~IBa oh.lllur. 11669)0

aran,lYOlr

me 'alt

2-3·'35 CUOI;!uteli glloll 110 DB hdLk iuhOQU, 0]-'

T,ama.rnliHDiiI, 3011 ~iira klymel;

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliiiuRden :'
lOi/A, 106t8, 139/A, 394, 401. 653iC 311!C. D. E.. if, 3'18/C. D. E. F. 319/C.D. D. E. F. 3HO/A~ 564/D bl.rife pozisyoel.rtnd"l1 bvi~rc mem;eli ~-ya i~iD birer lmIiktu koolClorjlll1l
t.bliuh leu edi)dJigi Giimriil:£Je:r' 'letkik MiidUr.liiguDdeor bU..

m~k]1l ta.rwlllii iillindOlJD itibareD bl!~ giirg urflnda itiraz: dme" dig"lDLZ 'Ie yevm VI! Iilllah mez· Kurd=- mabkemeJD geJnu:,diginiz: l!lreUe bit' daha m bkellllejli! kabut O,hjofillimakJa beraller ,fa bc.t1uilJ ,aha dt'itI e:r~iiIoi lea bu] Vel ~lkrar etmi, .ddolullacl!Irjl,012 iI,Anen telblLQ v,e ibbli' elu. Dur. (8061'

ta~dir

edti[~11

0

Dariihu::e.z:e MiildlliirlGgllodeo: 3S, Lira 6cretle iiI-;: SlUn'neyo ibtiYIlIQ va.rdlr. T,aJipl!trin D3iriUace::z:e Miidu.-r,lyetie!:J wi:racaatlil:rll

kriidar dOl S I..

man agll mahaUe jpde K raeaatiLt 20 cemurakk m iradh aesasmd - 120 sehim itiba:-i:yle 97 bu~uk eh.iminin tek .. !r'ar 6 bb!!lf!! itiibariyle kadlimeili le'V:SI1~ iD~~kal~ bir bi seai He ),iulill 9'151120 hissCSIU1D 6 his.!!!! itibariyle 6~ lb.iueJeri ibil'io id ,all"bl'mad~... Sab, pe indir. A,... brw'_ ya iltirak edellilerin klY~ .h'llled caddesiode

did

118 No. I rl

Istan bul IBelediyesi ilin~arl
[mitloal Ka)1'OlaluPlllgulI,dao: Bql bo., olarak i:u:u[Jub 1!ab_ ahlUlli!iD birr TII)lIDi sahib~ her kim is,1!! bif bahill urflDda geLib almadti" 1::akdirde satllBICBgl, ri~il8 OIU£lUI'. 1'750"
h lDuhai z:ay

Zayi VB itilbardan mO''i pasaport.

dO~-

mll'1JmiJt1r. Su t8Tife p0zill),'omlauDdan

bi,incm oOsblllan

5l11bipleri'Dllll ya-

mad. bWODIID be'.IDDllme~.ri b!!l,gin ,'lI!l!Ij 1411/935 ak!tamrna ik.,d"r ,aid oLdu;ju 'GlilDrUgl1!:1! kDDt.enjaDi qrLeri lent iDe Il1Iti~ meLe-li akll liakdirde kon.~eDjD t.iIuilabodarn i8lifade ~d miye.-

bt'lnbul ~raQ CIl!iDl!r,lI~ Kon .. 6O:losluguri,da.n it. k,hnullll VI BeDilimin Budah o,glu11118m)MlJII i~t elan 36:ooB, Umllmii VII 415 Hruu!(!Ii lliumarah 'Ie 27 Mo:rd ad ve 16 ,Agullt.oa 1932 'I... lfih1i ,pIUPO:rt batka bir kim,,,, .. nin eliBde gornlecek olu". kg... Dll&Ini tarkihat ic:r. Olggll,e;ak.tlr.,

meti

muha'IDmiaedel!ll

hi!l.!l!)1'e

mU'Illib .k..iylBetio % ye,di bu-;uk ni!.betinde pey ,aJt:~,!lor~ 'Ier ...

D
Be;~ikta,

TE Z"HANESi
Dere Cadidii'iisi IiI
II!!UllDa!l"1Ji

I

lIiIlIeltri ieab edler.
Dilmen

Artlr.ma

IDlrt ...

isn

,],,3·915

t!!ill'rjMDI!l mlln-

Her ay A 1ma nyadan yeni mod eiler g'etiriyor' ~Ik ve ucuz elbise yaplyor

dif P'er~e~lbe gUnu divlillbiiliDe-ye tldile~ektir. Birinci IIrtlr"

tam,

mall 21-3-'935 T. ne miislIIidif Perlembe gunti .a,at 14 den 16,. kadar Oakildarl:" .era, dai.ruiude yBJu~:Q!cakbr" 'cra ve :ifJAI K. UD 1l1l9.oeu mndde"ili1!iJ 'bMlfik:an ,haklarl ti!!lPU !OeiU iill!i I I.bit o!unyan ipotelldi ilIaCI k. IdarJa di~r alAkadsll" OlD Viii

b~IIiDbuL lul:!lDdIlD:

8~bliJi(;.

icn m~llIur-

l s t a h eksiri

.. ... U' _UT ugun aem inhisarlar U. M""d"· I·· d
or·

MabcUI:YIII p.ra.ya "revri~IitII" lome karar "flrlil:e:n 32 nUIlla.lI"oh

ReLiilli.

motlru 2112/935, t,uibinde Pertembe ,lieu iii t 10 daD 11 e kadllr KlirakoyEie M!Jm.8n~ cadd_.
..iade 1. lIIumara.h 'kllilab dllk .. k l.auuLIIi lit !~lIe!!llcttr'.

rDarrkalm

d

800 .Metrl 'fi'lili ka)'LI 400 .1' Yll!Ili'arlak kltYll 165D u Valin kay.,

Nfiau.llptlSii 'l'1Iil ,all'tllafPre:!i NYIillUllUl ve ,iIIfhllamui

mLlcibill!.c.~ lInu(:ibioc.e

Niimuoe

i

Vel

Irutnam'l!!:Ii

mucibincl!i

6 Mart 935 Cllr;JalDba ,'Bat 1'14,.
N'ibfiulllesi 'll'e ,artname i mucibince Niirnulile i \fer lutname i !1Jiucib:ince Niim'uDe:li Ve 111'rlDameli mudblm:.~ Ntim"l!I.t9i 'if! f811'tDamni Niimum:80i VrIi §artolim,ell 23 ~ub9it 935 Cumal'te!!i mu(:w'billce lIIIucibillC "at "'14"

irtif,d:

baikla labip~er~n'lI bru II kllBifl Viii! ausuAil, faiz: ve

l'at~b 01iii D'I!I I'm
baztl"

mBliba ml!l~e
me.m1UUIII.

lbuluoRu.k
el.a'lI!ll1"l

mliu.rife dah- O~lI!g iddiaillirnn laribililden i~wbaren 20 gUg iii=lD,die birndirmeleri l zmHhr. Ak!!l,i ·h:l!illde hilL lllin tlpu ,slcimi

nail

120 Adet Ha",I.D bt~argl 140 •• TOlE pompaSli 108 ., Muka,yve!l, :umpU8I
tlJlIIl

30 28,

n

1"r.U1o blllllll/hut .. M Idll Ci H!!iaML

mDr

il&.I:I, olu.llur.

Ue lIabit oll1il~y,a'll]Qr

i!latl, be-

Goz

MQtBhasS15~

(Sibullli) Auk.I'1I Cad. No. 60 T.refolll 22566

deUl'lli payJIl:3!m.llhmnGa.iIii hrU"i~ kahrlll.f. A IAIit,adarlllRlD i,bu m~ddei k.liluDiye bk nunEl. gore tevfik'i barek., etmeh:H:,:i Vii da" :bill flt:zLa mBlfimat ,alrmak isteyenLerwlIiJ 93]1119.5 No, lu dOlyay,a IPllril,caSl~ eyJemell!rl ilin 01'111'l1li\111'.

YUkll.TidEli nevi v,e mikdarlarl yal~l. Ina Izeme biza~arlDda ifa .. !ret edlleo gun Vi!! :!laaUe ;PEI/lIUh'ldll _ 'tiD ahnacai'llula!lll rtal~pll!" rill. % 7,5 mu'V,p,kkllt guvellme perrAlsi)"le bi.rlikte Cibalide LeV'1II'EID1 ve milbsrya.d llube!lillle miiraea:llitlSin. .,1686 ~
iUj'!-!"i.ii~lllillllllnllullilltllllllllt!I.IiIIIII'I'IIFI'IJllli.tlllili illlliUlllI'I' UI'llrlll1Llll'lltl~I.lilIJI'llIltl.lnlliliinili 1111I11LIJl1Illilllllllltll"I!li

lmtiyaz !laibibi! Ali.
UDlllmi 1it-~l'iyl[tJ idDIi'f: eden )Ill:.! I iI~1il!ri miiduril: MflI~b.'1(11I£b'ilu.iya C. H.ilkwd

.---

-

-

- --

--

.
.

~

,

I
1. II !

Ill: :;'8r.111
HIIrl,
1[.., _.,.. • __ .,
~11

2S8
KA •

"~Ni,..
,•.. _
.-.-

A bOil'
if[1I ,
52S lU

!Il1I1 ~ lI2111

I,.

r
J ,Mat - i EhGzzJJL Ilia b l
I

~ ..,xlk
I

'"

.....

I_
!I!i!'

Coe.ukl nDlZIR yiiruye1ce,ti' yo1111 duzleyini I. Fa ka t 0 y01. , lar. hir de ·h8.1~1 lermeie lca1k'm ,YIOIZ I
- Si,. Ingiiiz ala' Stu:u (,~_rbl Ill:nlli lI.bi'ed. J

Narill(l!lman/•••

Jerel

Sokajl.

FEt.EFON:

B.s.

J

Ius\laya
11"'"III1""'LIIIIILI"'I"'I"IIII"t"""I~'I""IIJLlIIILI"'L il

nrIUjl1lllll~IIIIIfI·'lI1llrl1ll1l]1!iln~I.JIIIUII~In:1I111111If"1"ll11111]1.!I1]11iI_~I! 111I1111U:llIUII11li!IHI'UI~rY.l"II][IIII.WlU 1.IIUllllnlllll lui

bi Ehlisalib harb·?
J.I!!I~Uliilnllllll~II"~nIJljU~III]llillljlli'!'lllJlulll1liUIIIIUUU.lil1'lL""IIlI~

Yine aynl kuvvetr
GUllliig ~n mQbi~ i,Ie:l'iildom hi. r. de A,lm.nll!;rJl1 durlUmUJdn'. llllp. liz "8 IFF.OIII :in'l:lte~!!I:rilliiiD Uthe. d(i,i1nci!!~el'imi A1gJilIIJhmlll LQDdr. 10[11 ID:loIJil n nl'~.r.i!ik1' klLr,lhk ~r; Cefnb~ te"kil edifor. AI "DI.ra fililioe. oo].r bu ilt~ lblil blrlll DIlli111 hin: 81lu' CII~Yi'Am'Jor[H. Alm III hiiklllmeli, 'f':rIllDlSlzl.r 11 ID It dl!,l' ih:lllenk bekled kl.ri bll en.bl dOD "'!I!!n~ektil al-Dilll!! tel.. gra(l&r. gore ,cf:vabtn bug-lin .• bl" rakl~dlt~ IInlllllI.IJ,or.Mallmlllfiih bu· IJCiD d.e 'nllil =cei i kUIGlk.u I'lli!:hll". G=!F=g]erdi!! de .o.f]..,dli~jmil. ,Ji..

Almanlar

ceva,b verdiler

~ribiD hiikumetel

ond a miilakatmm ISOnu harb mi olacak ?
A1manlar I·ngilizvi!' Fraolu:darq y·erdikleri cevapt .. n· diyorlar?' Bu, ,imdilik me~.. . hul ...-.Rusyay. k.r.1 umumi bit Ehlilglib halbi?'

bbarrmecburl

2-12 ya,lndll.ki _90&ull-' I.ariD h.epsl dif't, karl. ft,.lanaea.1I

ri,.

InffZSQ

Ymo,'11 l'a&all.a: kadar kfll' ,,01'" mekt.'P ler Ie.pantle.1:

A_leAr. tTelefoll11J) - "'.1111 I., I Aokl1'. "'tI! kmirdel Ion. mlllll'lalloo
II. dtft'll'~ ,¥,Dk",lllan !fori I , ) 'M' bUh .. 11I1! 1l!Ji nli:' ,..[.ru. LIUlra'buld. blrl:ll utmal1 0.:':.,& dlkk.tt C.nu~tmil;til'.S.lh'k lb ..kulJA'lo I ,ltlmd.1I 12' ,. ••• 1:111 IUlda, blltlb! fQctlldnlD ,ill f!tiflrl,. 1'1',] .,,1]." • mOl IQ:r;l.IIJ:IIlIDUI .lak.GI.I'Ln. elD"
ntlli~.tll'.

~'HflU'lmilnli

hlulf.in.

iddmJa:n'iHldaram!yalt
il., 'VRl:lfll!l"A:.n

dClO"al~

IIR..t'J" ..

bi ~S r')

illllDd,dd

Alml!uIIIIIIHII

11:.-

ZUIII,tarJ, gt!lIem l!iJ'II!I!III!l'Ii'IiU uwu~ml'

,ar k k.dar 'ku'H"el[=Ddii"di~ (Sut r~fiiml rilip~lm!!ldaUi e'nel MIl bir mem]Ekdl:e bu "iio Lukllida'l' Ib'll,nk iiltltlu v,~ret-e.ti kimlc.IIJp hllJbr~D. ,cimirol'dy. Hlllbl1ki DlI'e,.:lmul rude ,il.,k.JllllcllLri ~.. dl! A~m.lI'I}'A le h iDd III z;ubYIi dmel! Almllit~l.r I ~ir.:l~Dlbi"'l!! ideta Avrupa. liy!'!l!lulni!i hikim bir yucelije yuknlttJ. 0 derecede ki F'r~Bllzl:llr1 be, AIm:JDlllinm !IIlzlga. b ..kly,iU· '1'111 mO ..,iJ, (HiUe;r) 1,1 bil" cn.1I:!nr'. dire -C8ludaD bekl.lyQ.I'larr. HI!iUB p,ellludl!! f'rallillzciI lEok,lIlIiI iJI!iJII' 1'& .. idltli :yullllit! hip .f!llitld.i1 Alm&Q~ II r\11it b>er l,l~dltini iii ylip~fOrillJ:j IiI. dll ;Dilaf. reUm de bir DIUI' fd, Hub 't'erjn) di'i!! idetlJ rB1'I'lIInyordu. i.JM A.1m1.1DllIlI' biirtiilil. Ii\.! ~\i. fUlzu, hu yLiksrk: d~nuyil ep is j) h i,i l&yelliDde k~2::aDtJ,.l.r. ToplLI biD 1k11omebo 'uk ku,;:l1k hir top:ra'k L1dac ve IIIIIh1l11 d. b!r miIY(lIil't1 'hIli· mlylll'l (Sar) llll I::iI!,yilzbiHl rer. AImllnyilya. a.n b~I' llIlm'ltdir ibJC bir ;o~id y.pbtl l!l·uy.lI!!lil m.Dl'Jlvroler. den ~gk -zii'lide k.ll:nln~ tf!miD etmi,gldu. Bu da. ev'Ve'lcl! .iy eliAimiz gibi, millet reylt:riliili~ bUl"uk ku,1'vet:i. Oh:lI:!i'UD" b kikat~g ~ok Ko:r~ !:tU'P"D Ibir D'fi~kt'jjr. 0 ,,,,dar, lEi ,SAr I 10 Almany"" ai,,, 'bt,· me!Jmek karar., birriin A'i"l"lIpa liVII. Ii tnlhinin en. de,,=:.ml.iImihiml VII" ' .k"!lIrlDdllm hili !lU'.i!I!l11!iJ1I leiM'l:c='ktiro Bu nj'i~ elJ 1:IIJyii k ";sir II!rio' den bir~ de ALm IIIl!lirJa. ntliuld'll'l diller' m!m'leketl e:r uzerri n.d1i!1(lhIlu;tur. SOl, relil!i (WII!!iltll, , A"liIlot'llir V Ii d Eli A~m,an, taraft.8!l!'l~r~ tSar~ i,imdenberi bii.biilul! KY~lemmi.ler 11'15 Bplv,ellil 'I~UIDi8') i ~ok. IIlkmtdw 'blr "'lIZ' ,rt:,!o du;urmiialerd'f.Fi.lhl!ikika A 11.1' turysOID Almaoy& ·illl!i birl~ll!IJl!!li iMimfll~ b!.!"lim hu vailinen :idYllde all'tal'lI,hr. Vakili blil birli!'llllm.lu:lWg ,YlllktD bi!l' z,lIm.Ddlll ol.,~.t. tJ~br ,el~ml.'Z. Ita Iy lin l1li bUI ~~t~ ~tdlj ~ .kal'~ tA~iyd, Fl:oIm.. DIIIJ, A .. ulhlr!'3i Alm.ora. il@l hil'lr,ll'lo Jtni bi,.

r • ..
0111

riY •• g,d1111,

D. t.lebe mek)~

kadllll'

Hauptman oldiiriilecekl
,Juri
11 saat miizakereden SOD,ra bu mahkiimiye,t karanm verdi
'(A.A.J-"H.{Ip't .. bl. ik"IT.II!I' 'nrlllok

, hp!l!rIn.d8t ml!k~
'ttPM ohl!,plll~ill.rdli I:lib 11lit J' u.rlt~..
fIlii. m!l!ll!CloLl!!ln

Ill!f!!ln.cllkludlr. At. hell'lantUg "E1elej'l:lI
mIiDJ.IIJ1'D1

Lindber,rin
Fleminl'toQlI.4
m.lI" hlkkllDd.

bu

-;-oc,ugunu 'ka~lramHauptma.n,. yirmi marta dojru elektrikli sandaly.,a oturtulacak.

blll.hlll. tubl'.tmelt:
t.mwg Ndirlcr.

~a'f.

Grlbin ihbar,l
mecbYri

Dr.

BL!I)' O.mcm

I. talimat
Fl'ilnllil':lI: li'a,lialillni' "Fla"a..II,. Ii., l,u:ni,cIP n:u2.za'iI!lI'f!!/~ri ~I'nallndd lil~ili~ Ii.ariciy.

~FfM"Jdin Aa'k,u8I 14~' TelefClorllW" ), - GrLtiI IDa :llIlIIlIIioJard. l!IlIemlek.tta bi, ,ok t..r.fhLTIoDd. 'V(Il,,~lld.,t~ ~~E1, bill h.at.,b\tllll ihbllu mubu r1 tutu," mUItur. SI§bk baklllllhilih hlLl.u.st. .. tilt! re "!I.e ,a1,k_d,ar,I .. ra t~lg,afa
'V~I'n:ll,ti'l'. -

U.zII:l',' mfl:akerll ilid@Q jiiri hereti 7 nat Qiul1l!lk.a.III .t:t1kteQ lOin,. b.ir Detiqr. "aJrFllmam!'~!ii_I'~hr. ,!, .1!I.t mizILkc rcd.eq ~Di'~ ]l1rl htJ'~tlgi I.,klli edu 3 i!!:rkc!c, ... 4i ,kllillia Femele: getirwi.de-rdir.,

Hakjmin jOriy,e soyl'edikled
Nm mgb\elif lI.f&.t •• hill.... edea hJrkim ;·Yrlla... ~a[dln jilriJ. ,bihbelJl liemi,tiJr Id ~ , - K,o:ndom .. 11 'I.IIb!ldetin.g bBw, M.bkemf'oio
y;[lk

l)euam:1I
'alUlnlf '"Lioalu Lo.qdl'l:'I ncslClutirndC!n S:i"arli:.n

2 Rei

sahi/eJ.

Duo I~II!Q, tel,ufl.llr, Almlloll"'L:uu::ir •• nl., 11111"0. 'nnel!!ti ee~aptrJn b h.edel'kl!:l!I. gllrib b~r. habl!r' de verdiLer. RUl!ya:ra kluQI umuldl bir I!!hli IIltlib barbin'll s-ilJ'i,ilmellil A~mllDl'i!lf. ijteden bui be,I,,,11111:1
lLlllli,..IIII ••II!IU'U!IIIIIIJIIIUlIIU IlliIIIIOJfIIIJU.lll:lllJtllitll.UIIIIIi

I

rmlildui, 1:1\1

z.heret

-=me'le .dec.eliDi

la.zi1'1:erJlni'D

u.mid ern,.Qr-

d.

I

lllirmJt. t.rihi'll kaJ'd .ttill ·"Ebruilalib_ !lef~d~ri, dll'imlll ,HuistiYIIIII olm~'lIq lliknm ilnriu 1'1lInlblllmu,tur,. D'eV(Jml 7 nd $i1Ai/de
I~ III.d 111111.U(IIII~LI~i

Yunan hudutlar'l tahkim ediliyor
dJon
I

14 C .A. A ~ flu•• !!II j!!! nil DlUI bill jj!.lll lII'uill!b. r~ b.tldiII

Ati

......

bir k.um lilA kendilf:r'~lDdea ~ii,h 'Iu::lilmi:rl(l~k,.Il.wUor hr.... f.ndul t'l!I,n ..dndit~ .!;i!iQktllllllcda dik'kdill,lli ,C>!'k""riim. "'HaUpi_ .. .IIIID.1 ID .'fi.. de bullll1~it:I ftd)''i': plrUII!!& d.it .Llldm d.mi,t-ill" kt:

Dt!flifnu

7 Dei HAl/aile

"Havp'maJ't,~ AdplJrrm.llin ami, p.llJ'M~I~"GT' aT'a: .,nJ. .

Illu 'Iillll'

111I1~[jlldillnl'!li

III[J!lijjljliJI-"'1

1.!Ulfll!

.• I'·ta Iya, h b·· k- I.ar· ·e ImeSlDI kullanmak istemiyor!
I

Habe,

itdlya

ihtilifi

Habe~, italyaDID verdigi litdh teminabn8 il1andl ve "Roma,.. fa karll .YOI mu ..abelede bulundul

SiiJuk, eril.illrl hlirbiye Rili G.~ h rbiy. b.k.'II1 Ultu,g loru'tmecileQ. ..",:a.ra O.ft't:tCil.ero 'll'erd~l'i be"ll!lllltt& YlJll1l1ni.~NlD[D hlJll'u:l'l1t'I!iIi'IDI llililb_k~me k!lrar'wenllijilJJi .iy[eml., ". II ~Yul:ulil"lillolr(] IIIlJlbb"leJ',j~i ilmltIeII"~erle beelemekb=dir. F-bt IkClm1Ull'!lr~DIIZdll[i b.'II,1 rlOla fikl"ll!lTh, IlliGlte'b .. il olmldlldl!l.rl li,ilrUWuyor. BUiDUIJ .liD YuoaDidll1ll Ib.arlilm lI;f!fil nAlmln emDiJ.t: tedb·dlllJ'i .. ~m!l!h mlf.tburiy6tlill.d~dir. IJ dlllmi,tir.
lI~r.~Klton:fllldiil

n"

bir

iii' •

Flransa ile ticar'etimiz nasI)?
Tiirkofisin yen'~ 'Ie miihim bir t,reb~igi
Aokl\r,l. 14 fA. A.) - Tt&rko~ listen =
I

----------------------

ilia. ..
'I'D

,.

k.du

..blm.k

kariILI11

A-

tury.hll!.lf'JIll dill, Arnm 'III.FID dl

bugdD ·I~h~ ~MipIlUIUC

bit ~ "IIP-

Im.la-Iun ~nlei o!uyQI'. Fa.&Jlit bu r-iin,k ii '0 QUi II ellg1~II~rti nt_el! J A~olhJr'yad. A.11D11U'I)"aI lie II:liirWe, .. m~k Ilr!UIUI filkr~ i~e:rlrm!ll£tJedlir. 'Cil!lntel~Fd~ htlilll!t1lJ lIt'r :irs~ bUill, d'allif' YInJ yut duyuml!!!,.. (habel'lere)1 teJl dOf II:diy,(I:ru~. HulAn (Sar)i,! [Mil' ~Gk ,ci,heUem Alml!lill:dilrl,g 'WQk rltine yanmllnr. DeIP]et reili lVIIQlyn (HiltlerJ bug£110 bllr z.lD&odara !rOok :fly-ade kUlIYi!tlidirr. ODlJI!!I ku.,,,,elLi olmUI.Il. i.e
!a Viii" A.-up", hulnd. , l!IiliU:h~ ild:~dilderl .. i Y!!ipllrmll~al'~p'lltoll' lEaAlm'II'r'lill'nn

·'HlCIlIplman., ~Q iaaf1Jflltlgq !rlll'nra Ili"" ... ~~ 1:rGla,ealr, 010111 .zoieDC~li II. fOCiUlu
l'rllldilllllllll.illIIUf..lnFIIIUlihir

Idin '«lndi' haAlrndlli
"'~i"iI

'.'IIauplmrm... Usri lu,lePfe1i. adatJ.rtl!clI,i AD-

b•• '~r,hn

11I1I1'l1nIIIlIII1f1nIIIIIIUIJ[IIIIIlIIiIUIIIIII~i'~U!uIIUI1"I.i1i

1.!III,III'II'llnrllIII1lIIIII1Ulllllllfl'UlltiIIIL-.J

emil M(I;difiJ!I Ilihlu1mwlllill tceyf.Lc:sti, kOD:lO!id~ edi~mi" olaD gUlDriik poztll)o',onla'tmdQD U16 a, 1l11l6b, 1(17 107 h, 378 c, 378 ,d, 380 b~ 381 ve 390 a ve 3901, Ib po:ziayenfa'rl 12..2... ]935 tart..

'iF:r,lIiIlIla

He

arailDwzdlill

mev~

,Son 'balon
"Ruz_vel,t. son kazaya ragmeh, haya.dan. haSf balonlardan vazge~Hmiyecc}gini. soyliiyor
Va~:ingtob uRlLsveJt" •
~Ii

a.

..iyut

LI.IIII'Ddlll

rava.o f ..

Hrub.

!'01iiIi1i

"'mala flZill',tr,ll 6ildir,il.:n

"~1fG m'&fQ~iJ""l'l
--- H.IIIriciye.

Hab_, impaol"sh;;f!!lniln 61' cH'a'JD
1:nI!l!lllllb&triJ1:!l1'1

lIJI!I,,-

h~Dde'll ~ljlb8relill 15, g~'II i~iDde deko'D!!otid!e edUec:ekti I'.~ I D6flQml 111c; sa'iletl~

14 (A. A.' ~. L. "MakoD,,, kabili

RIiJ:m. 13 (A. A,)

ra,e,idlltl ve,
1110

111,111 'tlll-

m.yl..,bulC:l.k\J". FnlllilillZ]U d.h. liulirJdalJi ikL o~ ay enele klidll~ IVe'ruy) mlJlllbe:diellglm bir •• tunIt !b'le d(l~illDdgf~a'k iillt:m~iDe Ie. te jidrilel'. $imdi '!II mlUihe.d4!~ID AI ..
maIllJJ.n~D .~.ylilind."

'I'dli m ddelerlIdD PD,e I ilb'tlm. lIeTI. k!IIiT,llJl'lir;ia Ii!II'ki.i

0]81) ~D 11111"'. !bil'l! ;d I'i.,\tiril.

ib~ill_fllllr~ dod.age b.lletmek ,aUDL. LI dI 101.1 I UD d !.Iiun. dair na'bel11IUD .• tamllll 'I.RGmll" d.kil m~!lI.b .. tr[lZIIIFIIlIi kati tun rid Vl!.rmi,Ur. H.·
IIJIIIII[lllIlllIllrIl1n~UlnIiIJrilll.III'I.l.ii

m.iillte;IJiIl'~ OIlF .. Su¥ie" Its'IYIII'I hiiilkflmctillin H I:reailttula kar,1I h:I: -;0011 kit bir 'ikll'l olm.dJIID \i'ti

milllllil 'l'ell'mlk'le

hll.l:r.n billd,lgeUn]nl:rll
lbe
IiU.tlodllLD

muk"b.le
1ba.11l:1"'lr I""!II.

'etmi, dodo-,
etm~lk

BuJg,ari,standa yeni tevkifal
Sof',. 14 (A. A.) gUll

~~~-~--------------

iJrzClre II A,d'illlb.'b. 'i~'kmi,tlr.

ulgrr'Ii'

DeV4mr

l' nld sfJhi/etie
11,lIlrlli1i ill~i II Iii I,JiIIiIiI

i.lli'.llinl.i.II'I'"IJ.IIIJIII~nIIIIUIII'lfllldlll

~llllili 11111 lli1i1111'IIJllllnllUf

edil mi,ti!l'o

da

S6 Ik,OlDODilt ti.,kif

",sum-,

cu,dd,ur.

9tvk ba!oDu y,erinft yel!i'i!ig~jgi~jlll I-!: 0 m,glfa.d Ii11. t3Jhli!Ja:t jiltc ,'c'ccghll Ibi~dirlllli,~ir,Ih.lJllIIIlDIllII, bell'aber baloD~iJlr.lg as,keri flllYdll.~al'l oldugunu ve lamarmeD t:ell'kediJmiY'lu;e kl eril!!!L bUdBmi,,~ tiro B bl'.iy. bUt~e,jgdeld jld buylHc halQD i,ig tahsisd meV' 1..JIi,-~••• ..

-

~

.!:Iull.,

ir:lll

d rtb'ttrrml,orhr. Fn'll"

IU:'. r~rJ Ylllhlmz CVerllliy~ml!ll!iht"t'''l mue]fl.lDde burlnd'lIIr YUDi1il,_mll_ Ian b.,!.bl,IDili em ml1hlm Il,adln•• rdeDI L·ddir. l,t. biitOIll bUQlr. A!mli I r EJIliP ( S.r) uyllm~D Il1ngludgrl.r• On-jet If>i!iili (Hit~~r) Jo bl.l ,yold dilmB ".c-k i~e:rLiJ~ceQ'1

<;'ocuk mahkemeleri ve hapishaneleri a~dacak
Adliye Ba.kanlnln ,g;,zetemize \l'erdig~ malumat
l.IIpiil e.,Ie'l'i kurulm81n da lilly pro~ rr r'nlll'll i,~il!ld~ buliUl!lmaktllJdu" .6ylt1m~,,~I'I"
Adllirll! bak.lIIl'1l' BEly ~u~fli, S..~ n~(ir~~ Ibu InlJou It.. bo n ~ "U n II! I" I
I

.Eski H'ic8'Z
-----CI!-

Emir Ali oJda

,Krall

BaidllJtJ. 14 (A. A.) ~ HiuI:~D uki Krra I Emir Ali i5]mili;tldf.

...8 (SAr, Ilnl.Delli1, Almiilln:rIlD~n IIlJmd E:I !lOa rjl ie R! dl9 ,1, .. e line 111'I1,al'l LLr deUek J..pa~~11 ilill 'biIhUdJr. ZAMAN

A.cklln 14 rrelefon~lII. Ad" Wl,~ Blikallllt~ biUlln yurttlliki bopil e'!l'J1Hi,[Ihll e.nll .urcUe i.Jlih Illdllmlui ",tuflndlll Mllfl!ik 'b:l!:' anm hiil:ili'lrlilim..t1ll b.,,[lIIIml,tlr. C;:ocuk mil bkc mel eri ,..~ ~o"uk

~"G--

---- Zaman MaWQm oLdlugH hzere EmirAI i. If! V ve~k i l!Iege Q.lc:J1! lr!l!k Krall f',IIoYIIIoJ Ue elyevm Erdum, JSlhm karllt=I]i!lir.

duiunu all,1emi,t ill". 0 zam,ttll, rlizglr "'Makon ~ Ufi InJ~hq'l Y.lrtmi,J, YO "Malm". daldk:adar 1001 metre !Oil' bn:11Ii bB,a.~atl dien,Lze
du,mii,UiT. lOok tOll' ~"Ek nerf~ muinden

INedan dOrmO~? SaEl FraDlilko 14 (,A.A.) KJUmandan I~ 'VEI,ey· I., ma.denl ln~IIDda. 011111:'1, klf.gUil. Idi.~llk bir balollun kH'~~ma5IDiI .ebi!:b 01.-

fSIII ·'MaJ.(I.1!' •• 6,D/ollftillulI'

Haru~tlQ,

"al',~rC!!,u6
6ir

J•.n.r411

di·

i's:ind'tlli"I

1l0I'Uflii"

bu yaz, Ada!! iiJI,Wfl bir 'hu:rube batt. y,a,p,male: istiyen doklor ,oEknell',. ~ telebbilslbu:lleQ v.a!fa-'W'iret~k de.
kon'HUD p8~l'lllinma!nl

Deuaml

"I '/'Ie·; $aAile'de

hjlk il!!l i buhllDll n $Ilr~f A.bdJlrII~c-

donmOyor V,fI"illlgtoD 14,(A~A.j ..... Ma .. U

gildl[r·.
D~v'flml

11m;; sabi'j'eiJ,e

2

-ZAMAN-

$uL., 15

Diin,yantD en. miihim tehlike mmtakasn Uzak ,arkta neler olacak?
Ame·rikA Ue Ingilterenin beraberce ~ah§ma~arll ihUma 1i, Japony,aYI durdur,amar.
DUD,
DUll

Bul,garistaolD k'o'm~ularlndan a.yrllamamasi lizlm ml" IU halde ?
1"Sofya~, dla
soylemek
';1 kan

Bakanlar hegetinin ictimai
Ankara 14 (Telefon'l)
II

_

(ienu,BI

i!!!met lm60un

Veki1 eri heydi bu~in (dun' B,llkll'llmg.. aMnda aIIl~ 6 dill. lop!a.IHL"
~C!l"1I

"loran! .ra zetesi. biir leyler
Ira.yll 1l~lb.b~1I ,.lid. deRildllF ",e !.n! eb@pt4!!1~ ,dul.-y, ibGyuk hl,r .AhU m d.f- a
Bula;.lJtl.IJ:.D
reil'UllIIbD~

r!llik ;olllll,lb:akerede blllunmlJllur.

-

1stiyor ama maksa,d~ pek an]aldm~yor
rIm

eli muhlim m.t!n ...lIt uaub'
i1

Afrlk.gll~

...

81

","km

C~nl!lll'a n Smut.

UD bll'

ill!I~lu.!lile, IHtl4lsruJl!llD

.lkt.d'w.

Ihit.DJlin.,Q de.lllllll'l ~ ;011; .']I':i! K• .rrnlltl'~ .1'.. l1ld. Indlinlig Curial II Sm'utli II un ItI'~l!d:ikJtll'i lIo,lece hglil olua.lbn," ..J pOg~tI!lI.g IDlifiltrr n Am~1I'1 Ii 1(11b.i dbn, nln D buynk !!Ioiill dl'ileUe.l'J .t.D ild ,ilt'l'~!!!it"fI dI.m~:r: mO ...... t! i.ten:II::tI_ bO,Yk O:kJIiIlU' dQ:nyflDIII! '!!Ii bllyilk: te~I'lke mlnlt.k.ft h .. 1I1I1I :I.lirlc kbr. Eh! tebll~tI ILeilii!nl fell: !Ii,,".d., (li1.~I.r. J !pon, •• , RU",iIi, Ch:l~Amerlk .." k.lDlldlll . A"ulhlli.l, •• NI,u'nel8ioi:l 'I'i!I Hl[]d~!!!,t.t'ldlr.~.
CU6t' .. le

_.SQf.ll'. 'I' d.. ~I kit n "ZOI'~ Ii I;Z&" 'Iei"eli "J:I!lI'.II1'idftlIlD! mnkli" ba~.. ~It~ lIe,reHili Idr mll-rlIlf'de d' .. ite' yiQrld; !" Bu ,.1'il'l DI Bnlk.q y.rlm
$imlll II [lII'IIDI h:,kll eden TUD. liI-rbl'~11'11li rri.hlilDl Or~1Ii ,A"i'iltp.rll
IAdUlIII&n orrtAI.nd. lndl.ll'lmllktodlr.

'ibtiJ.l'lcl YllIkt"" •
I

rore

MrQk Ok

.nlll

"~liJlila;l!I mimi."".

dill:.iii. liil&b~.r. ·,.'!,1 • K'trmi!!k iltl!ml!!di, (; D dl HaJa IIlmlni·iYftti· .QQlmilltte4lebball _ eli, Diull ,Irk.. 1111_" .IUb't lilt. mete !Jirl!! miuldlF. Oouo, liCln fmll! ef!n~r&f .arc In:riltCTII5 IIDmlC:rlk. II", 'lth.llk67_' I..lr,1 :relme m.kudlyle e~ I. "'crmr;li we bu tebllike iii kll', I'elm!lid1". Bund.. L",k. Ahr,jllu. Ai up. p.rUlial muh.filiu "riD de pl •.,.. m .. luhll'. '",lIk,s IIQl!ll'l mf!hni '111'1 LI~kGi!'Idf!fII nFllhl'. AUUpl, !Dl!!di!!!)iJ JI"II!t;lo n.li1ll&nedj ~ol'lI'Il!I!k ;~LI"I kl)'belUtli liCilulit t4lkrlU' t~1 .I'IGirmeQ:e I'll 1m II,] 111111'. P!!!ri"'~.pkall -""011 Iflltlh~lj C.at:r.t "Smu,t ... liD bu flkhrhll'h:ll~ t..tdU td~lIlnn, Uu.k IIUP~.ki 'I'uJ,din \Ve orad .. hI,liIlY_1i I'l!Ihb_~I~dlJ AfrlkaYI Anupa Ue .ev,)~,~deUiti_i .~}!leJ"eRIi. I;:coubt Af\r,lk.h ceDlO,"I. hllk "1'1.,,~ktedir. 8i1e k.luilJII. ICel'l1ll1b1Afrik.h eraif:JaLI. la:zbrJDde, UI.lI: .,.. ,tl A,,,J'Llpllnm bllikjmiy,etl!!)~ t~'hJike iI~de I'Brmll!ktell!l d(il~n bil' endl,,, "'''1'd ... J.pt'J:ny&, dnle'd 'bu:iilllJ, trIll KirlD ~mpli:rJallt de.I,t'lthniQ j'lphkl .. f,I :I,i lendi (!l!iI!I'io,e almak 'iltidllid~ln :i0.tell'mi, on bll ,oWd milhim !IIImll:Q.. hi'l" cI. IIllDl,' bl.lJlgnu,.!Jr. SUI'!. ~!I!r'l Uul( , ..,lrolld Ilf.d "I ~~blldl llIurul~lan[n 'teMi,ke i"indi; i1i'!j!1JJ d!lvleItI ... ~ 4111,ony",nul lid., deilliill milu'I'&'1!1I l,h:muill,dn int,lculil.lIml!lictll "'II bug", mlllll] olm.k I"la, bLII .Iom p\ (lIar dD:j!ur'!~lddlTlelf. I jill iUiiI\) bu.cI.- ibarettir. F',.. ik-t hu ~e.IJidl tebdiltl.riia j.pool .. n durdilUIiJDI,ilClillld. I phI;,. II. J.pODYilIHD

,.pl,.

Imll

df',

b!lJth, 111' i D' tel' t.rli~tflJ)i u1:a.Iri.... tal'll Viy.n .. l"d ..p~,1I:!fI - De1rl'adSoh'II" i.t.nbul. ruJ'tII yutlll li l!Ir(u.dii!dir. Ih'l.d.II'" Etodlop d.tl ... nom -'~kl r~D~1I ir z. ortIlIIDd"dll'. b
Tunn, Bylll'ul.hru ROQJIiIDY., bll·l.maikll!l" S\t II lPiI , [\~~.. l", .. e Mei'i,c 1D,~bIFluiIIyOI Ulb. " EID l I'll Turk. topr klllFlndlin d•. '111" m.ktl !Mor.'III'~.adill I•• 81,111." rl-l6nlll Nil ... Ikl~r\lid all und 0 ill uJ'I'IIII,.I. b.tt~I'IU h!11ItI1 IiIjlhi 1131'k-

e

,.,11
IU

BIJI:ilirilt~IiD b~r kllml AulU, .... d•. ,di~er tilr k~lma AI,.d. buhl" DIlIli RlilJ.Y. d. boIOI"dU,,mIlZi aLIbe, l'IlI,i1r'lI'I ni:ifuduk A.lm'IIIII1"

~I'

ill!

11111 tl m e~ ~.Il~I'. m
ya "lilr ,II

Ank ra 1 (T'~lefoDla) - 0 ODOmj BakaDh.imda on, out-e, ki,lik bir LadrroJu tal'YIIIDI b", konjiklol' biirolu l.!§kU ed'im~J" tiro BUrol1un Ile~km illin Almln ikonii)kl~t IZI!JllId III do·kt'or mu' tch. Iii Epi"t ym bir rllipor hazlrl.y.r.k Ikllud VelJrjliDe vermlftir. Y~k:wada fa!l!lli'yde 1b1!'~LYillieak olan bu 'bDlO m:cm~eket~n ~kb .. II dl fI!llIlHye.Ue:rjne lIii,drakkil!ilUrlrl~ li!tfllr,et ve iIIa,llioyi ve i,~i.ll~

'Ikti,sad'j faaliyetleri tetkik i-;in hir biiro te,:kil, edildi

BI.!II~rilt.ll[ll,
iIIUI

kG!;iHII .11111,1", n,llfll>'

Imil:vol]

)!'Qk blr

,eflerinden

IIttlllt[.tiJdu~m

By ,sefik

'te~ilfiik IIdecek.tir.

Bol'O

¥fLiiine,

Merkel

Bllinka.u

t yin IdilmlJtir.

I

lUa-

t.dir.

.- l..ktltUr. BayUk dnle'll!:!lhli lnk.lotlfil ylipllifilliU, b ·I'eri;al!'.f", ll!O kQm"uhmnd.n d .JlI"dmlmli.n llilim 1'C!lm!Ckt.dl'r. Bu h!lhlo _iIIlm .e:iQ, yapilliu!k JIIIB~ L, ylu.. PI I on! .O"H~ bill' leu_Dade d.,iIIIII1D IkUi...ntli Ib'~f .dl •. 1 ...OCUd'1l Ie" 1 tl r III" II~f ...

Yeni Saylavlar Ankaray',a gidiyor Ankara 14 fTelefoola) ..... S"r .rU, .~dauk yen" MectLa~c .,ath b... Jhkl.r. b.,larnmll •• JeDi SlIIyl!lvl.rdan bar~l.n Ank r.,.
geimlllga b.."'ID<L~IBrdJr. _ Y,eni SayL.l'larul .,dedillle! g8"1:1 KI!I1'wla, n'lollumdiliki I~rll'aril :iJ1:-ele:r '&PJ~I ",0 gardllopl.r!l1i rmklu,IJ uttrll'Jlmlfbr.

I pan,.

gazeteleri

,.,V'eni selo
dS¥B51lilda

'ttS lui

k.sd

'

paha da§lyor
Mildrid 1.4 'IA-A.) - MecU. bUg1l.Di 10 lltimc •• M D gLia"
delik gnet<t.lliftn fiy.darulID 15 ..[[dim prDjc:m; II w:ib, elJllitHr. BUI kllDUD 1 h.zi'l'ftIIJII!1 n ~tilb .. I D t tbik edileceid.ir.

400 ,ahid

Ist, -Ankara telefonunda t,ek,amul

.Im.

fHIIIIUI") Bu • ,la ,i:rmi bin.de lorDle~ek al.a UYJ!l!lize1o .. B IUikild dll.

Ali!].

1

"'!I" i~iD

dllnl!

L:ad.r

dlUyDz:

mi1dd,11. 'lh.l~lriDe

lI:elplI.me"

let g6DderiJdij'iDi

yallte1n )'<IIr.-

Ank.]!. 14 (Tele'onla) ...... Allbglm bli""ler. gore, Po ht TClI.r.' U _ulDi OdiUrltigll Illaa.bul ~ Ankara te~efQn h.Uuu 6 dene;ve ~lk .. raCJ k w-c bu Buretlo kODll1mil!Lan dahl z:iyade Iko... I.yl.. brml, oluakbr. H.tl II' f~d.lq'bktln sonI• .saleteciJ!eriDi te.lefoD mukileme Ucret!eri tuife UCirf:LferiDiI IDIIIIZilU"ll1 y!jzd., em nUibelinde indi. Il'IErtl[clldir.

""I

IngiJiz kuvvet1eri
yrlbyor
L.oncil'l'.1·4 (A.A) ...... Sa.r'da buhllJula lngml: .lktr~el'~ ora .. dan Ibu. !I.)'11:1 19 gil. 2B i Ir ... •m.d. .y ruBuld.rd.r.

m.kladuJu.

Yiiksek Slh.ha.t ,uras. iiyelikleri
Ank ..ral4 (T,el!!ioDi. ) - Yillc:sek I-Ihha~ GCDer.~ daklo, Beaim OID.r, General doktor K'ihli Rubt ,.yin il!dJilm' lerd·r.
urlll.!

ai1b !IiliJ'.
J!I'pUD~"l'lIl

Kti~i.ik

di!'lili

iJltll ....

b a,,"pde

lI.ru

edlHckhirl,

....

bliiDdillll

"I'IZ

konseyi

itilif

ikbsadi

uyelikltHio Ma.duRI, doktar

.!j:ml,.r:rrkleri wuh.llil.klllkhr. OIl'Ua i~illl Ce:Der.~ "SIll~b ..U!D !ilt ... l.rl,
tt!li.r ebl!IJ'lIIuktir.

llIrlM muk.dil.r.rt III.r£-·d'.

P,ag 14 (A. A.) itiJlf 1 11:010 om1

ij~R.

yin 18'iDdc.

,I

Ku,,'Ilk tOIP]ilDbu, 1:111 pLhu::akuT" •

Avrupa talebe miife·tti,ligi
14 (T~ldonla,) - Avrrupa '~lllebe IJmum'i: miifeu~i Bra, Cnll ['i1n Mllnif Vr:kA]eti teh:iJ beyeti reisl,ii'ine. btlf'tit beyeti
,ei:li la~

An".r.

Gr·binhiikumete ihbarl mecburi
hft.illall Aa,lla 'GI"l h iJI ilmdil ,hr.-a:ll' "e'4Ii t.rdli ...
VI,~i.y'eUcrd!l!! h~iii' bl'lfh 'I.fIII!11ili'.fl .. V"lk ..llI!"~e munllili:amaD rIIpGl'll!lf l'iindi!rHtk i',,!:llr' •.

, in t'i salti/f!4en dfnJam Bu "m"'. iI&"Cj JokDi'j4FI ",i6.

Amerikanln i~i. deki Japon kuvvetleri!
Her yerdeki Ja,poll
korkusundan bir niimune = Anu!rikada .i1ahla.nabilece·k 25 bin.J apon ile 150 g,emid'en miirekkeb Japonfil~slil ~arml' I
V.aJingtol!l 14 f A. ~)
I

Rum patrikha ... nesi 'ta~'lnlyor
Sensinot azasln.danberi Aynaroza ta,dma haber.l@rini tekzib, eUi
YUElllill

tl!y1nleri

,Aksarayda bir koyii su bastl
IA. A.I l'1~mur

A"ni'oiilii de Avrupa htebe Ii II!! dika iktirailili 'et.~tir.

umulII~ mUi,fdti;:1ig-ine

clillll Ieee

Alu..ray 14 ,-lUll

O~

If,i:hulilr

,idddli

lodOlUDI
ol'tllJiIDilhll1i

eraU:iti

nlbl:bil.

Ie Ilb.nlll

llear ... 11111'1 Ifq:~n Ulu' 111'mll.Ic

I'JID1D11

Framnz do~torunun buldu.. gugr~b lilaClnln klymeti?
F o .. dolitg.rlan din "LelDe~ land I~, :rrib ,GdlndltD ,",llnll Ie· h n 0 im bdilt:leri muo •• b.t~il,. •• ]1111 lD~tiule:r ''I'udiJi;ini iddl. iy ey1edii* b r iii.; h.llklul!ld iliMa ..
teD.. lI:uetelli!u:

bi.r mektub JIIZdil~a.1 dOlo taflilitil. lrillditm.tuk• Bu Ii I; h.aklliad. QI.lilUf dGllk ..
BII,-

jui i;Jn t~tkiklllit. lIIemur .fIo. koer'ii ,lfami.youd. bi:r :l1I,t, K ....

Aluka d. b .k. JiI!rl~rdal ha VI! 11 illb.lI"ekeleri 1i:!!ILaL pro-

'l'e,.

....... .rrlZ.IDC
tOrlll bey ai ,I, m

add.ediLebile·cek
D

hll

leyhiode

Rum tllilili buldBIIiJ! '

guebderinilll iba.lJi11!,. patrikh!JD'!:linilli Is-·'A),DI1I1'OZ,j nakli

,

Iliclfr.,aU

lDuhmdukp big.inin

t.tmll~u. l(ieee pt';k ,ok ifo~a,[l :111:11 1']11 1UIII!I'I hiiHl1l ,iii!lldd~,.lif A,do1 \(lyO!ilil! ~1I~ii,n ~tmi,ilC' de koyil.ll 'ke.l'llrlIIUf.!II ,efu, u ~tm. mUcl!.de .. lu·ndl! .rt1rlllll biirCik .klln..I .Iul.1I'1 ~GplnnI4, ~i jj biiiyuk hir fdl .. Dr;!tten Imrh'1I'1fI1Ihr. Sul ..~ ,h:tr"lD~n bl!cdJuioi ,.kht' liibi •• Ir!'11 b3:;L1 I., .lilt.. d • .Il!!bep 'oM~lu 1I:J1JD.l'lle,diii:yCll'. Z.,.1l1 _ eD6i1 te~bit edi[m~mi,tiJ'. Eh:ktrilc I;an.hrlill btfidtdill y,l!;lld'lllnd III lfIiebir bi.lflc..'i giln 1t:a!"IIi~!.1rt.

\orl.rlmlZ!c:iuli

IkU Ilm.ml(hr.
I"!rdu,tlhll

tin.D filuinj sordyL:. uwaUe,b tu biro m.ilt.ind. buluodu.: ...... lUI h,u.trd. !lDeml k.til .. i.d,~lI0riilcD I~ib ....him bit '''''

0

!Daa

$erdet..

1iforo),.d. ki 100 biD Ja,on!'lIl.Jd.D 20 biDiDia 'linD lIilihI.DlbilecciiDi GylemiJ'I" Ali... kada Lir Ilulllb.r e t !bini J-poDy.y.lk ..r,1 kiista_b.hk 01•. r.1&: Ia'l'tif eyleditini alvlIJ et.

,mdiJe

bchlr

mittit.

BUfiD.'r.l

lizeriD.

'komU)lOD

Jur.llntiD , Ilk.~lmf:.i~ ,id dililll 6k~ .0.11'0"", ~:ditilD! l'i1eudfl Inti.f Idu _trdar. b. mey.nd. 1.1, .t .e Iblriettir.
krril'ij

'l'lIiIIi.. l...

ibir.1

dfl'llcei

reili mlld.ute ede ,.'11 mute ..

bllIllD

'.

IIwllUo,

kAIIIlJII&I

Dd.n
I

j"iiD Eilffllld. h Ihhk yap.lyor n ,if. U lIJ·dice~ Il!lniyClI'. Y.IEUI "ijc!,:!lb! ,i.dd~~li Ib~r "~'Ikhk buakl)1'liIr. 811.1 ,~ki d~ ley l'edtDl Gribl ih'tmrell Uim~mi)'eHD iyl oLur.Haltll,. ekmt:k lieilllden blip ,.pID yuttUlru'lila bile ,ille iyi. Rllr Ider. .AIII GI':ilbin ~iddem ihti[it&~ bu.lule reidi!' uki.t: n:lll.UiI!I: k .blt .. tiai 1[_&.I'iilLh:·. Hl.mdlihUIn bh:de ,imdl b,lurfte 1'1:: Kalil!; 't.Amplr:m li1bi srrib ib.tilitah 2orOlmiiv,ol'. F.f.t bu;rbi, IhUllt.1: IDfOh:!il .. tOO pmaa bil bIll _,1tlrlll bunI_no billllllll!e m.Dt Q! It. ~lb"L" 'n:r:. r1'. D.1l1. _dO'k,tOFU j"t..e ihl!'llm d'l ~n kullllnd'I:I"Sfl:ilboIIOUirir.l" rnull1dd. t.. Han bi .. maddedlr. 81.1, 1i.C.ldirt,. til! lI.rlta".k. bioi lillie glli,. z.t4!g klkard, lfom...tiJ:m.d .. 'I'D iDhlD1 h ... tahk"rd .. muaifhktyetle k'llU.lulu. Bu i'lclD Iribr mlh.u hUIUI bit' It .ili yo'khD. V.lou. d~lJdil talir .. 'ripe edenk pig IbtU'blia __ 'I II olm... muhtemeldlr. Bg meleI~I.rde hukOm I'e:rebU .. mell l~iD b,· :ubQ d.til, aJlIbt.IU memlill!lI:'Illi:l~rd6 ,apl-ea'klin te\k~kl!'I; "'I ttuDlHilnfJ IJilIn.d olua.billr. Bill lI'aD d. hb cl!-ml" JetluhulC! fllI [j:t:ilIc,elT; "''' m!lDlk~ .. I nd g -jJnr. IkJ)'mt tellbitdi, bilir."

O~ dirt

Arnavutlukta af kararlarl
JODYA

------~~-.------~--Aliu
men ..

Uan idiaah edilm_ .. IU'.lU buhmdug unu i5jtemi, ilede ilxy.Datta de.. ¥IUI!I eden by:r;at los AnjeLol l~DlllllDda UZUlD leferrlt:!I'e killbiliyeUi 150bal~kil:~ gemililim.de mill' kkp bir JapoD fi]ol _.'I'cud! oldugwul _l)ylcyiDce reil al.elli celseyi tatim elmi., "e •.... de tleri!D hafi eel" de 1'.!I PI(.. ml II it b ,de.c:e:iLOj bUdirimil"' tiro

~.I"I, ba.tta

Romany

de hu fi'kri t... ",ib etrtiii ~dml~b. BI.IIihu!!!IU til IS! loyll!:mc:ie "lIilib~ydtar tlltllli'Dbul pab'ikbl!iDeli

,.8-

Rusyada Ilk· tren 11
14 'A. A.}' - Oil' yale. tnni Nel'.illlollll1is.kala yakiyold<!iD ~lkm~ ola!1l bir mar.~8ndil heni ile 'fBlI'p.r,m11ij1hr. Te~efal \lUkUIiIDo1 da.ir bit' haher verilmem1itir. Mo ko\'a
:gill~e

Titan 14 (A. A.)-KnJ, Av!luik:lIi~d te,kUAhga

Y'unan intihabatl ve Tiirkler
'yan

sub ohi'b 1932 de bJuhtelif c€:uhlir a n:Hlbkum edil~1II 'l1 hili.~ afkhoi,
'V8

) - HI}.. kftmel t II' fhm "Tipo!l'i gazet'!:I~ )"lilnnd!a: y8;:nl'aclllk fe hi TiirlderilDm ayr. ~1I!It:1h.ar b dai rll:l:lll tetkii~ ,elmtdep~ YUl1lin eecri .. ye't hrkallnill kah1arak ibtiba .. hah. girmeJerini biikumetin. dll.. kt oldugnQU YUly,or. FaKat yine hilkOwcl tllr ,. t..l i'ProiYII., gDizetesi, ibu b.· r bfiri'll utlillzllgtlliil yaz:ara.k: bllkCf... metba Traltya Tlir1doCl"j i~in. ayl'iII intibllib dllllun1Di kaldlI.JIul.gl dii.,ilinmediii-ni "'Se~ IliIiI' "BhuiliJerioe ItlimU', bun]S1rJl:' far •• ,z YuaBn tal.al~ 0 di!lkla .. rU]11 h, 1houk.ll'okya 1'iblL:le:ri. •
az,il.1I liiIe~millde

14 (Huusi

T ra!k.~a

mOebbed blip.

SflDiI!lina~ EliISillDdaD biri S~tma komisyoou!J MarUa topJanaca k demit tij ki : Ankara 14 ( l'eldiCDI .. ) ~ SaiJiik Baka-nhgmd D 8lhn.3ill "Boyle b~r ley dli,U,liliiiilblib~lrler gore, bu Ie.n .. otd~gu gibi !Jtma kOI'il~yal'lllill 9 ~h.rt mediil haMe p trlkhaol!nm 1~. labibuldlao Ayrnuoz n ..kH etd. Saghk bakanhg,m:lld loplanilulclil' Bu kClmisyon. buwu re lI'eig.leri IIIImtakl s1bhh 1~~ti:lI'ak edecek. ge~iI!:Dl lelle '~UJtde _Iman ra,flnd. gazetelerde hov.adis (Jkmlltl!u, patrikhBDe mrelbafmn~ tedbirJede netic,eleri ve bundan !lonl'iII allllllB.~ak tedbirler balkde hB,yrel~iI!I kar11~liiInm1,tIF~ SUI lunda gor&q.IUec:eldir. it~or~aya alanlar ilv'Jil'e~i. BulAnkara k.aYBk~.~arl Bursada S" matbuabl:hr. Su y,u.daT Burn 14 lA~ A.) - Ankara Vr.k ek lirallit E'DstitUi!lil 1I:.IZ lonrlld. Yun.11 matbuabg& e t-rkek oL".lrb.rJl1dan 30 ki,mk biT ka)'ak~1 gll'ubu b..lannda. .'k.dti 't'C! Old d. patrikbllDf: bede-II lel'hiyui muam Ii!tilrld D B. R.idil ,,(ddju bOlide bUgUn Dliklediliy Of" D Ldedjlecek diye K ..akay ro'ugd.1Ii BurnYIiI g Miler. Kendi1eriui "iJi d C.H. F. bir hlivadL. ,doDmeje bqll!!dl' D g klilbii. Beldiye [lIIWD. .kar~~1IldI13r-. AlIlkilra ka)'lik~I,lalrl Te~Tar ederim k~ p!ltrikh8ne.de Viliydi, 8eledi)'e,i .Ii, relteD IIOllr';] Deg IdiJbiige greldilel'. Va boyfe bir hlllliVlldl' VIIIAynBtro~ 1111 n,llkli i~illii bir ta'i'l!Iiye ~okIitD UWud.ga {1ka.c:aklar we. 20 gil,n kalacaklardu. 2 MarUs. ]0 'Iar." ki"i~ik bil" grulP dabll 1~letektir.

s!!! mahkiim edillDi" O!lao d=ier 10 DDun C!ZU1D1d. 10 aet!!ieyl!
il1dirDl~t'r.

F elemenkte yaba nClJar
kampl:!

Koy buth;eleri

hususi addedilecek
bilt~elef ..

Anle.ra
den .ddi

Kiibada yine bombalar
Santiago

,nDm

"!Det. Hal nd.'da ICDc .....

L. HOi),. 14· (A.A.) ._ Hi1-

14 (TeJC!fool ) ~ Kay Di:ill;;elell'irllD IlU5usi ~f~n .lilc.II,IIIIi' teMiga.t yapJhTU"hr.

(COba' 14 fA. ,A..) Buyuk ba.nln t.rdElD biri U.

pathyor

A ilin t,ehlikeLi ollb'reel!! ,.~ y-. nc~h,rl!l Dlllh'Ju! bir te\Fkif klW,Pl Yl.pmak Dllydindedir.

24 saatlik hava vaziyeti
nt 100 24· nai urfll'lda yurdliliD Trally Bursa, MImi .. , Izwir levrelell'il1d@:D madDi yerleri tllrma:miylre ),8Iil.l11 R:e~i~til' . Yag.ljlar AkdliUll.l _k,y.LanB~a yaimu'r, d~i.er ),elrLerde karla k,M'l,LI: yatmur uya k r .I:lk-

Sovy~Uil!r

kOD!'I1!I11llHl1uiu billl!a.. I!IlD.l.D anD.de ~ok It:Il~yet1i hir bomha paU.lDlfhr, Hasan,1",
ehtmmiycllidir •
iJiflrmi,lerdlir=
liB
'U.I"III.i41J~iIlUH.ly."'U'UIIi

A'man'lar mal11 nun Barlin 14 (A.A.) - H,o~aDda
hilk'mdim.~D Amltifl'l'dallllda

dd.

.iI IllilIIUir.nll,IIiIILllliI1I1IIIII1Uillll.l

.

doklorlar.
.... It

bir iCl::im. likd~tmi,l.rr
yil rln

Di

b'r ekaJUyet

!!Ill

k"l'IIl'l

fl.r.

rEi2t!r
v.;mauili

bll\1a k.du

krill'

bululldgkJartlH

t.~lkiI tmeltt.f!I yli'llyor ..

biHCln PI~kt,p:liII!J' U !liog

mLid'dlll! h.piiOIiii14khl".

Almanyadah

YunaDis.

di k,r.lllkbklliJ' ;.~I!£.rm~)'a te.. lebblls ed~n kOQJIlloi,t IDuba,. cirrlell' VI!! bilhBl5!:;J, A.mag I!c:omiinistleri i~in L£ mplarr kurmaya kfl.lI'ar ve:rdijiDi mellll:lllniyetiu
I

An'ka.r 14 '(A. ZirEHit \I c:k& 1efa me l.eOl!"oolo ji I:O,t itulandiel'D Ihhg-un~1. mi!!i6mata go.

A.'......

de,ki kabrnhj'1 bh· [Qetred~r. Djger ,y~rlerde ka!l'lD kalmhgl 2 illl 25 ~QTllt:imetril 311'11II] d ruhr . !!Iilhunetii l'nl!ry • O,ta A_llIlldoht iIi! KBiradeniz kl}'1" JUIIJda dUiB~ D Z ran 5 ilii 10
iii

Ha

babel'

vell"!!:'111

A~D1alQ

HllkCune'l: Itllblplerl lIu ".rlilrhllFlDI Ilbbilfe IlIIQdlhl'lal~D'" CI. bUlIlij.m~,lt:I'diJo.

5erJin, 14 ~A~A.J......"'Atins,.
daD biidiriWdigiuEI gale, luki PI'u.sY,Bdili RQ:!II.~UeD klllt ilill,.. YOlllum,a melUQh oldllilgu 8),"gtndlilki halk~dDlIl helli elan bit
m rh
kU_IU, KUfcal

lana. ge~en kUI~ar'

Grib Ingilten'iye de ge~tl
bl,libi 11irilloCiYQlI', By halt hll leUr-enler, A:¥rll1p. klill Inil.1I Belel] yoJ·eulsrdu. DUll, Duvr :i'lirr iUDUllda 981, "'Ii! bl1r mJt'k~iIlph!l 60 v.klli kll.Yddilmi,Ur. Hallahk f.e .. k lid:e Iii ..

bUi ku.mplBrID Ibl!ll:l.dar i~.D B J.-oikad. Y!.Iipd-. mlf 0[8'0 ;, kaliDplllil'lqrnn lylU otac.a.iI m ),1I.lm!l.ktill di..••

gal,eb!lleri ishn:llwlmi),e.1l y!l-

liD dedir. 2'
iii

Mek tepler
H

tekrar ka1panlyor

b..(lr 141 tA A, - Crib o tRill), l0lriltcrey. d bulll,l!Ill

Mehl'Ur maa§]arlndan

Ya.:iJ'~Qr [gel mmt.akasmda 3 milimdl'e. diie:r nIno.. til ka) ard 10 il i 418 IIllHi ilU:~b e
_ &8LDdadlr • r

der'l!te d. ba dutmil,mr. BUDg klll,lhk dogu AOildolY9U;nda b .. va suhuneti 1.(1 derl'cll: dab9i yuk'f!Jmi~til".

BUi gcc.!: eo ,(lLI~ilk IlJhunet ..
ler 81flfIi.D a.lt nda Ed.itnede 12, AfyOD 'll'r' Y IJzglI.ddlli 6, K fItave Otta AnadD~"lfIun bi.. ~ok )'er~erinde 15 dere.cedir .. EIIIl yuk ..ek !lijhllnet Ri!ede

al.fln f~IlB g'itmui yih:uod~n ,~b~mizde Irr~'b glin!'lil!lII' g1inl.'! ._ II It.du. M~k.II:1t:p~!!Fd", t.Leblder D • ill l!ClIC-llnll] [knon ·U.D;U b If tIL hu.. 'unm.1 b!dir. Dan hlJ milll.Hlilct~. bGlt:ilimd

k6rfezi[]de

birley kesmiyeceklel'
Va~il1gtoll14

I, :ra'kllimllnmllbr.
YUIDIlDidllilD-dll
I

(A., A.J -

By

hu ist.9IIJ}Iom]

nUIil! '.JlIml, ••

'III

dlll~ •.IILt.IIiI'~1Iii ~-

cllliub

bil

~oll: lI!.ullor dil.ha

~l.fth:l ....

,Wlanbl.,

"Rul'tlveIt" devld memur!an ma,s ~la'll'~'IJ du yaFnran hiltOn levldfatu] ."stehr.llma nIl 1,l1.ldik Itm~,til\'. (

]la y dogu ArmadolCl!j,1ILII ,rIa An doluDIliD U,aJk. L.p. rt a. f,ovreJuiode'll mOl dBiyerleT tamlli'llllyLe kllrJa ;ii:rtllliildulI', Klritlll kl-rHl tillpfolh izcri.aTr vc

1.3. T~"jlbJ.onda. 22,
'21 derect:

Glresl!JIlLda klliydedilmi!ttill'.

-

--

-

---

-

~

I

Sub t

15

-z

MAN-

i'ran - Af,gaD
General Fahreddin geldi ve Ankaf'aya. giUi
BtD balli i~iD TiIlrkiye Cumhuriyoti n •• una hlik~mLik ." Ii·

Sir ~ocu'k katiUnin idMml

It_ - Ef'Ii.D

-~

hudud

ihtilfw-

I

fe!illili garma, ol.n Ordu rgO.. fettqlerindem Genenl F.hred. din ,ebrimb:e gelI'D!il' "e bud d b.l"~m!da~:i klll'arml bi.ldirmek kef',,. dOu AllieulI,a gitm" ~ir.

Ba,bakan ve '" .. " F]mIZID pI'ani
.......

Ba,bakan meveud planhlrl tetkik etti
BqQlk.ul.met

_--

,eh-l
8,1"
,eh-

---........"..._-Mahmud Es,ad. d'U'D Medeni kanUDun nasQ haz,lrlandlj'lnl ve itira-zlafl anlatb

Siirpagob.dava- I smda yeol safha
Ermeni Patrikbanesi 10
bin lir,a dahl, yabra.cak
Beledi-iyelarillf,odan -.8IZ·liyed editen. Siirp A.gop mezal"hgll ll4iba&[ ikt kL5lmdlr_ 8M. mepr ..

Halkevinde konferin: Jar
tarlifmda.n Ha.lL::eviode verilen konf'erall ,18., de-wam ediJmelc ... tedir.
Onllml1zd,lrl cumlllirte!J~ giiiiiDIu ... t 1815 ta T~b f,aikiUte'L Ordinarytu PlI'o~es6riJ Ba,y Ob.eIfDr dorf taf.~md"D "babn nJ;l:JJvla~
nnmlJilal'lIIff'irii \Ie DDlarwn va

T.b

fak,Ut si

Profe:!6rl ri

lnullo

lif'evii. e.hemmiyeti., me zulu bir konfe:raD. ve konferao'ltan
_ IODra bir
kOHl!:!:'!'"

l"imirr:deD. ha.reket etmedeD ." ... vel beled~ytJc 2'c1 . , Vall Uti be~ediye i"eri .rlldOI"DnD ,d.. wet -=de'rek 't!lbnlbu~ pIAD~ hl.rk'lua .. da giiriilmiqti1r. Genpl"al bme1l IDllinll .riD. z mand. U" mute· hauUII tdi .... fmdaD boll.l!:U'ill'ub, be Iiidiye)'fI goaderilmqr o~

OntYe1Tllt!l! kQ:gfenD.l H~CUllI.liDl:liI IOI,ldojlri diJfliCl!lim. - ii aka olaD I kilith bliulell!'iDe ~ Bi~i,.i;:t ki M~ntr.k~7D< .. erial dilo de '~iI'd ..dll,e Balunl ,I-a, ,.I:(brl z,Unll'll ')'II'mhll:l _.!hI'dll fa. M.biDUd [.ad t.r.had.n de,am Ilyor,dg, Onl.loifji(l! lOnll b.k ",F" fllciUDii,.tlr, B.., Mlbm~1III E.l!!d d~1I'Iilt:lll' !itt =
!BU.11l1l THi'l:i. h!f.lku.l.nl. I ede.. oi f .1I.iiI[]~n mi1hl le~I.I1" >tin.1II. tld..ngi!. l'~hk bUlkukl,l mf!ci.eUlifllllli illc:i f •• h ib"i ... ediyor. lIuillU. birillci h1111 i~iigdo -.llIItafIL Bu full buI£ul.:;q ..,r:drsllli,..mi.ui lcr. bDIIIIUDUDua aevllllll! t.kaddG,m edeD ... Ali •• ar. trs,il:il .. tlllekted.ir.
jj~

1"111,

mek

Ui'l'lllIihrr.

hk
mUf

kum'ldu·

viI!Iri1ecektir.

Ikrokilerfe pI B I!I projeteri Ie tkik lC'tmit Ibual .. :r . akk~adli IreJediy.reiai Muhiddin O.tilnd.i
i.~eri

Bay
U. fen

ikiaci

Ikl lIIl

Yeni vapur sefere -;.kb
Vapureu1uk $irketinia yeni Ntn!! .[dmg;., iki, v8i'purdau "Gijaeysu IlBpUrU d liD alit 20 d€:
ll

mudibll

Ba~' liyadallil

Kar d nlze

nk

leh:r~lIIi

y-,-

IDI,br.

~ifll.h~ hr;lIihat: almlfbr. Juri heyeti bu ayaihly.ti..ae dllgrll t:oplauacak va plAul ya.. plle.1E miUebauu s,l!(::eIk:Hr.

aa. LlIu.,f!ag. br.rfi.lild~eokt-1il". Ou 26.111by, Iolllmdll b..hl~t.n~:veI:C'~L Ge:;oe.a dell' " )'Iti!!lit Tiirll: 1b.'iI~UJ}· Iku med'IIIY!fIli mUlIlIiu:I ... IIlID Ilklr~

doiliul. do'rI1Y,1I

Tu!'k UI til IiIi I modern pl'oCnsl~~ ~eri ki'!lli!iilliDe ,mll\ ~tb~kt~n lion ... Ibu b.lI! 1lI~1I d e:i" ti.u.rllbi!ll"milielD b Ikm.k lizlIDdul'. Bit'im me u:"UiDUi. ,iAD ,u,:.. dur" M!l:d.eDm tIl'l'i,eJe1 d.bii medl'I I lbti'II~lar bUi'itlll .JIII gill-I bir ,ey,dill'. 001111 i~iD miUetllel' IE~il!, IliJr:t h'l'iu .. lllr l'oO'ktur.

bb IdLr. In!l~ldl~r 10 ,5 biD arfllld.u:-. Bi. riDei klIma aidl d!1Y,aYL be~i!:,diYIll
k:llllfimqi
Inlra)'lJi

kif 56 biD metre. D~geri muukklilf

Allle:ril!i.nln t.fJ.n·d k..bra"UDdibell'~lg otLUIliUi k.jjllfd.IIt:ll1ll .ODJ'II mll"tlmyu'rlPfl;l 61diiirm.!kle .1!I~ig 1)1.11 .bllydud '"hilIUlPtm.all!l.. UIii\.lD !hi f' muba ke me d -= II mil"•. dama mlihkbm eli&ldi. Tel:rraJlar lIIuhllkeJDel"ljD 'tahi,lihw bel' :u:ijll llIijgJ'alO~1Il ber ko1f!liae yl!YInml l'EI inl lI:.hl~it her Mnfia meli'.illkJ. !IlIk!LllDmlllllhn • II.! Im.!b.k,une-DID Iby lI.dar l;!~em!DI:yet "'e m~rakli'iJ takirlbiiiidH- i!lai!lllill se'bt!bi~ bir b8ij'duclWll 1iI.ilI rll odQla.lJjd~rlflllllk muk.,billnd'lI m •• dID bir Y.UIII],U olllUirduk.1611i lonra. Seo4llfl,riD 2't:~elipe fa m' 01 Ja .. ka),1 k DUolID peD!rl!IJlJfI lPoermC'li diet,illdir, Bu ~e,id badj'i!l~terjll ~ri Ib·"i'o>k deE.lllr IDr,ulmii1 ;u bu bi .. pm hayau\ll!!!" .g~m... , ..kilo,. ele
~l!gJj

e,

'I~

rill il'c:~m..lJ~er,dl&'.

bUi

b:iidj"e[J~
led!!');!

.lihi~i:\clar
,,!!udl:ll'
=

ifll'.~z

e!t..

.,11

MlIlilrl:lLllli'1Ii lfi'D ald1au.t111 I!ICllktil. :plll'm-lgrl 111111' 'l;iih.ni,eU deli! 11 hu:i _r :I1ibllliYClti ,utcne!l:rl h~i. Oill1il1ll. i~ilil I'll ddedUdi.

.-aktile 'bill ki.smlD. dllvalma bqlaudd',t- 'Illicit, belediye derh'" IDU tldr.til~ j,t.f.d!, ed.&medigi 'cihelie' d!ll'l&JI k.ybettiLdeTi
tlo~tirde beledi,enjn
%&rl'lO.

-=ie bqllmlftll',

", lillldbul' gfioiiJl bi.,IIDde bill" ta"ucye .. Am«r.k.,d .. 1Ii k81"b~ O:kyaJ:lwu ttltE b. IQa II,,, ..
,rak A,1iI'r!!l:!Dyili ",.. ,.111. Oou ..

I. t:t.,.,.k _

bGitiin dilnlfillfl cibet d~b.. lil1:J.

tekabill lir

'itmek Dzel'G

·Erm.f!'Di

Iflr~DiJikii Doktllld!!l tOp!lIIl11at. I:a-' h,m.llb!M. Mu,arl%llIInilr~ ,~!':ii Turk hq!c:II.II:!i!. Tilrk mtuetin. -tat-

4i:. h- "'11.. ... • '5"e~l..l'I'ecllSI

bill: ,~dU.mel.
illell hdl!;glll .a"~Jellildllla
iOl'lId!f!lDilli ali nil
rlil~D

dun

k.d&r

II.II~.!I

(lldulu"

Ni!Jayet bllgi\" I1mt b.kuuiilf 'D~i:.ilIL~ edildlUI!iIl, ID'D.rIi 1'lS.rk: miW.. letet.i ir,iD.~.lyll dunlutl.ll'ldall bah e'l'lmek, .Fbl&: tilrk mUleti,ol hDla.D' to III,mlllle demekti Blueulileyb bL!.liklr kabul ilidJ1rsme:ldi .e no f

,Itrikhlllnfllli

lU~Dk,aY,I, 20 blD

YII,t.rm.lb. Betled.yo .VtJj1 day. netiee!!i ,imdi bu ,paraY,1I "'il.I'llYed otmek

Qzeradir
Bun

aid

_'II

10'11Ilflll.

biUiin dim,. dl!• HiiUio dailY. bill gfi'[]C.iO 6f:l8retJn.de', bgmn ialll!llIl!I,,11I umddlB .e oLiedill ilcdr:ll!ieil!r~ Ibirlill kQi.,l.,~ni!illl n l'iiI'Cflk!!fIltilllfll& lIIil' klitJ .. ramll! arll\i!; 1i6rdlil. "Iu grD', A..rllplli~1II Am~fJk.y. dU,[Jul!Il:e, Aml!r~a_lj!:!! biUQQ i D~ ;kuta,1 OD\,I Ikoca D<'Ii~akIbe .. nliDlemek !I"te,.iler. U Liadberg II buplllFlD 1~.!gdeD .idoli .e~tI .0 II" lellldJ. 1;011: II1!~med.1I bB e.lllu" 111 iill 1~ID.tJ'ealQi e verdt.. UDd. laretlm

_Ikl".

ilL!

ee-

I

Batt tu,gJa(Lla! ,.Ulyet'e lmlti· "Icaat ederek .Joehrirmildeki

ir..

La.rmlluJl.nuda-

~ir k....

~ehir Pliflc,1i1i dOli lI:oplau.u.. Tl!iIbiim emlik ,ilfketi 'tillf'",nn .. d.n ".. blau af'sziJ'fI aid ifrlllz,

detllb!i! de iigyloimii:ttim-

edildl.
MlIdl!>I'EI, miJUetl •• ia t...lo!lllltl elll< .iyeler~tlo b.kIRII:·. Girl!l!;l!llnin.il ki SiiHig 11081 b..d~fI da hl!p!li "lill'a!ir, V!!IIlI!lllbt:a:n, Alanany., In2'ilhl'r", FriDa .. L.ep B"I[J~d~F." t.'t':D.i,p~!fIp 'lI,di P Yjne hiiHl.IIi h.u'kCimet iii lemlli!~ rll!!~ baIuD~L Blr ,Ski iJI!ikt. tarh'lk!r:l!!!,[] . 11.,11:- bpi.! p.1'11I11e.lltfJrdlr. UF-ak: titife'k ~11'k:I.. r ",jJI!lI'I!ld •• a!i!!

I!.Ln,da,dlr.

Bu der,.tde IU,!!J,d!lli!l 'balb'IBdew,thn.
Hukgku D1edlll'lllYI!i b.klll!IUa.lil'D lei"lyel. du 0118 TClrk mUllllltill!e. COmJnirlyet d. f.lllll".I'Hlr1bll~ldi~ litilli bun,rid., tapka,lIc:.dlDl ... 1o b8. kiI 11k. 5.,1.... .1, ba,..d~ bOfdm If",z~ 1

MUIIL:kl'1I111 .. d. "1~'I,.edetmek iizere beh~,diye Urrafil1'" me!llrhk kmsllIu gibl bu.., raIl i~ig ide .haezi JhtiyaU bdelb elmi~~ helediyede ma.hkemeniin
bbkl
i!lODUDdia

IDI

.erk

iy harmaDI te14ldd em .. yergiye tabii ltutulmalDii.

Larl yiiz:iadQD kendileriDin I: rar. ugradddaruu in,lln etmitJudi vUiye;t dO:g SIO.ayi IDUdUr~uiU ..

baritaLariyle Ka.cb~oJnDdlli taL. ta. kOPI,Q 11 e"kid" .rok bD,Uk air bast.a ik,eD rar. halinB iklll1b edi1B mahaLliD ifraz

dad

Erme'Di. miite¥'cW

bey,eti

harilun:na

t..

diki bakkLDd.

:loriilebil1rdi. Bu lei' bil' e:ii.mle lile lfnda.

IIl-

IdLp hir blkereda talil!lE1. bu.1dlalri tuglll mrllllltd.md n hangileriain kG, hlrmaal Dlduae.,

Be~ediye feu it1eri midirluiO .. ,aiia b!J,ziL:.e:rui uUd,fli I!IDeiim.em 'Di.ne h.avllile e.dilldi.. Bi~edCl
balil ~i1D&kllelel" kabul o.lllE1111n" Panrtui ,gioii tekrar t.oP"' lalillDak iizelll ie;tim.a nihayol:

tanuD derb~J IC5bitiiyle Deti~.niu bilclirHmcsini tebi'ii etm~til.

ver"leli.

VergiJer
AzaUdacaj1 hakk,.n .. daki haberJer asds]z
SOllgO.ale!fde bft,11 XillZCitelel'de bir kll m vergi1eria tellzit e!dilecegi ve La bum.sta, Maliye bilkarlilhg,DCB. telkikat yapddJgl razlllD:lllb,Bu b'Yliu!lta MaLiye MO!lte~<m Bay ,Faik demilt:ir ki:
11_

Elektrikle tesir
Bay Ali Rlza neden
I

lI'~dll b~p!ll liiili'~i'i'. i~h!l,. In!.r ,"ii'!I:i.. Wililr. P!I'!iii]i!liip,ler Ih,.p r,tir. en: kll!l,Dul!Il.IJr~m' Ii~ill, hi; IbJr n!Mle .tmlr!lEI. Y.bD1~ bU'DI.tli" lark tart .. bln~l!llj'. mullah rgrmeE. TlllamMDII 'bihD~,.orl!!lr dIYfl"~liFim. I maUl ,lIpilil.D klilU CflI. I bel' Jel' Bi r mill eli D I.e"l yf:lllii i'Ii:IlIb.. II;I~ de i,dl!lmdlf. hi.. mUll!'tim ~hUya''il8Jf1 &ar.I!JydBip i,uiI kan,lllD!l.i'1 yiot! bil'i'iIir" "([. Mllr IUIIlOI 1liiY"" ih! dlti'il. 0 Imil~ me I.lO!'!IIe,!:k!~illli'l' i'i bir ,yel',dfl bi .. b ltltiD! hlr,eyia~D lI'f1 m~mLl!lktitin kll!,ld!lUi f,n!!1", iEall'l allm k ,do,'ktul'
h!'i' tilinf1!tlllll

Diflk 11rr:lml'eal'le; Tarle iDld~lih~D. liI,a hu I ellDt,IDlik ~hlmil+lllI'dl. D.rhll I\Illudi. klirdecl,a~'l:tI:Ilki, Tuli' k medut hlliku.ku bahlllAdlii bu .d.llIl.rID mGrt~ci. o~d!ill:ugUi kabul

'h

Ullrd.

bir dill. Ti tlliut.

~'_mlll]llI-

JewiI!igi kllbul etmiJ la-Iud bu.. I'B9W i~iD de 'bir h!'~milil ,.a. at tlrt]mllilUiiI iltel1llittil'.
M.lillkeme btl talelbi lI:abu~atmit, omrbin Lir.. YIII,llr.~lIIarslna. karrar ¥Cll'mi,tir. Muukkaf III!"

'buray.

var.zttyedl e,Y'

mil aid dav-,
g~bienele'rce

mel.tbk

kl

Itlft He tn'! bllht~yill1' ~ihiD Y&'FrijJ!I\! .~. IIIIk8l11 zerFel' kl,d II' az.I'Ia.'mlt" 11 G.I~ttl,ieJl' bfl'IUI:I, bUDhIIfUI, tilrlil rUlwterUe .GlIJralyorl bWlllUI.D .n. h!l!y tiD. hlkilill o'I.D u.Iitik IiLk oi_ak ,6derUi,DlI'du. GUIlUD bi..r~ade ill" b.a"dlldi In:l iilH!I:!IiIIl1. bea~ Lo JM ""llilD lI1iUelll~lDi, 'Gl:ll!1l .fuJ."i.I tru D,U 1t;a~Ir" ;;:II. 011'11 Irdr rebi!1IJ obti'ilk kaUilDaroills 1I~leJ'l 1II0yiilflik lItedl. P"meri,.. HUll. bll. ila.te IlrlilD.!bellO' bidl .. Hlllr "!IIkllilbUi IIIUlb f.ldt 1o~1'~ de ei~ kil~ 'ulQ~.IIDive1ir bu kadl., larmlmil,. LiriGlil: hl2loJllu.iihlll 2'fiI11!-.D II r ilyab Uo bUi dir:reel ,erhu!!en oJ'"

oerl'leda !DIU b1pa ,Iib~ blr , ...... ·d~ n !diUDlI'a,. ,eld!l. .. Bilila Am.rl U!lllIi bd bbtl,yar

"'ri.

he"-

UJiI

:)atID.1IU~h.

Inrmiy,c~ektir.

Amer,ka
rl!

hQltllmeti

blrdrlll'lti-

bU;l]mi!i~,I.1.:.tii.ldiir. HlitmMli tariM bill' ... k. I,r:ldi a
.l

Taze haber I
Acaba hangi tasiiyeden bahsediliyor
~kii rilllldcDbari gaz,der]erde sel'ma:re:si .ki miWyoD lira),,, ba.lig olmayan eCl'IlCbi bankahlnllil tufiyeye ba,l.adlklarl yil.Z~~m,ak-

f,a.aUy'~te kOJUI.i'.1c: ~cnruk ,.. ad.1I!! 1ia~IIfID.k ..kUUD. 11;111'11 liot .. lII.!k .i,in. biitiill kUYJ'dleriBi lIt:f1ll:~. lIu eUi., N,lb&yet nL'lI!dbI!:FII' •• ":I
"Il0CIJI'UDII ,!I'!i'~D_",1t!

amlat4111ll

sayla ¥ ola'm,am1Jf!
Eyhpte otl1r. ve eDdbllia~ Ikimyagei', kliye m&tehai!i9Il" days yekm v·e muarUim snarthll"

TBrib.imi:z:de D~li Ibrahim d~ Dillil!ln b~1I" plld.lflll! n.rd1. flu. gihJlill
hlrl d· (:11 It 111'11'111 b do~r'lil Ib...km , ve •• y, demif. imp.r.tio,,, IlIl!l!IlD !l!liPfD dil. bu!yil~m\ll Ih ... Bu :z.anEHIDJID filllDll Catalea
OIll'UII'U

Shmdi mHldlcr blUlib I:nllnm~.r~ bill' tell. blllHJi balin, gt!kirmejte ~h~irl)rJ ,1'. G~Eetel~uie bl cereYl!Ig,IIIJTI :2'61'0,o:r II;~!.IZ. Hukuko medeJlij'1!I i,tin.t~ \labdet k bill edille ~ei i 1liil"Qle(: Ii! k I i,r'.
T~hi!'rlJid Il!!li(l(if!! 1m etnl ekl! I·· In kSl}unlArJ nr"'~r1Id Iufak t@h:k h rld8l' 'DJ lijUr. M,.-filii II'Vil Vl'r:d '1' y.'tIM llialdurll!Q dillio, iillbhl!,' hi bardlQr. lBi~de rl:l,id ohll~!:i !iAIlUm'F. !Gorilii"FClr ld Ibu gibl .f... r~L 'r m!lD~ If!l,dfi ~'tmfJorr.

d!udt di!ileli:Im

1934

8Ht~el[ tllJbmiD~e-

riDe na.ZBlra.n tahsilihn 'Ida-, bill d.oLayuile: LUI vergUerde
teDzilityapdacag. Iitrlliflllclaki

Bay AJI RLZa evelid g!uo Ag'Ll'ceza mllbkemre.li rJYIIIsetinit bq tane' bHda yermi,liir. Bay Ali. Rlzli bu islid.marla,dB! kerntili IliIIy~a,.hta, DIimz.etiiiiD~
'rlnl

vereo

a:ilrmelf:le,

OollllJllIlDh

impa..

. , Gg.ruiilyQJ' Id 1.1.1 hAlli.eniD biho kiD dilo1u!!I liierak. W!!fI .tika. Hili takibilJ~IlOmUII"lD I,ebeb:i o,oa "UDdbiu£1I iu "'CHilliI'd 'We 118111'&' rnalllh:~II:UDl bu .. elltm!1: '1',111 ~ahr~1181111,1' d.. lIu:rQk ",e II Itl I bll'
8uV'!ill: bir kilhr.ml!i(tl~k .el'[!I'lJ" .el!U i(1I blllIIIV.IIJI:i, J:ln~h ". ttmi.l hi., i!i,1I£itfl irkJD~i lI~rdel!lDi J'iI~-iI-

,1!I.berbre ~Iydl.

eltlu dtl,tii ". Ion IIIUfl!l iid_E!I kLiikmiillu

B_!cOrID. hy.

nt!fJ:rlu~~[lIm ",i.i~'!II~I[I!ikiivrilmul li!J'e I~e, ~n!l.fI[l§iIl i;!ijmUDe I1II,an

tadl"'.,
Mc,yduab koruff!a mUl;;iboim::I. IIf11rmayc:ti
lkaQUDU

.,11:

mll ctJr&IHiH!tl 'II.r1,m

...

tllt.

T!urll: mille lira 1.111, nvi:r!lllil:J!!i diUli Qll~ d'u~ 1I['Ill k.bum elmek de bu II illr
iklldflr

d~tft1!d!tan ~a~kll bir§~y da~dir. $u dalciikaya II: d31r l' _ .. n
did :1'61 BnLine _getiriLmek !lU.. rrdl,Le. nrgjltrde '~@D:z.il,U, ya~dmlil9!. 0., d(hDniU,mll, YI be

a.qli,lIit efkarl

umumiyeyi a.l-

koym1q o~duiIllDIiJ. f'.kat Hllilk F trL:UIl ,~fi!lk' i I. 9' It ile ikinci se~te:.. iiztrilllde IlDlir yap,"bitn dUll iIIa,Lv olama.LglDI JIIII-

dQI

III O!\,III'g,IiI.

Db modt:rn karauDU ,u
fa diillD dla laI'bik

BurGI! dar
•••
hil

Turk U)eif!Jg;Yi!JH 0 len,.. Ileb Itl II.DUOU mrr:deul bU.

m.kill "01 bUlllldli1ll d.,]rayt '.rlta Viii .mlka,dI1TJarll hll.kkuull ta ..
lkibl.t yapI1.r.k Clla ".rilm ... • inL iltem!l!lkt.dir Ba, Ali R.i. lua utihlar~ uSUilen abn:mqr 11'" icabl lQaIE DEeru MliddeiulD~ngiliic

d

mle'IU.1l

bllihaol.mu~tUi'."

Misafir ZIrhh gitti
butull!lan HOUa!Dda deni! fil.su • IIBeD .. b Herla.g H!tDdrjik il!kteb gemili din ,gitmifM" G'I!lDi. Log.,da bli,. c6'1ellll J"'p'hktao lloma IIil.bri e.llm::da ..
aUf ".

Bir" bafl.dlauberi ,.ehrimizde

,.,i!-

elemtlltir. Simdi IU dakilradll '11IJih.lt !oLdlu:I'Ulmul, Iduli.Lerr bll!ll !her I~,..l :If iii IIIClIi'I r. Viii k.tly Ie ile",,~J'~ d~ro b!IJltlr.11I'~II'.D IU!;iIlhlrl riJ'LIlu 11 !kllll DII,1tl r. m:IIIIIoIIZ]l!InD bl,. 'lkFir d!lh. ",II"'" ell. ,ihadE mOtal eli ttttJA:~ml.l. l:.mIJI.

h. fnuL !II. uka:t ..,
II'

Ide,.. I.lmlttir. Tlb imtihan tslim tnam'e.51
1"

Akderuze djJru

,oh.llIHl

'Sc¥kewlmiVtir. Fak t burada. Bar AJi RiEBIIUI lnmdaa iBVyolde PiliI', bUlb k i~i.b mils .... de i,lteme.i izerlael T.bbi AdIi,." gilllil!e:rililliil 8a11l11JII11f .e "eb.r or.,. &tlderiLlDiI' ..
teD!diji aI,ada layl
I'

ihlH.fi!i~ '" k.liu'U!of Ill .. "1Jiii'lyrileriDdeD bllll'llediyorI1arJJ. II !b kilt. I'l.. 'ell d6.ilQadlLreQ 'bu tell

ntt ..

ild iii

'''lUI

1'-

Preujib,

1011: lIa,rfbr.

lIeli bum. MOlDfellrd..

riydiu.deyir;. I'Lozl.n u- h d!e. I~le m,ode:m adiil.'cyi kU:rmlk,. k.3D'UD~;(nize Dlkledeceiimil!; b mo aerD b'Ukil.ll~( reD!Jiplerind Dmt p ml.Uille:m o1ara_k biz YSl!lak dDg·. ru o~l:Daz m1,? lh2;lrl k3iValllitllll kom~!!!yog~iI1i'~~O~12 ,senre !I;lIih. ,. ;11111,. bile bi, ve r.!Dedi ODU D .fiB b I r.1t D )aL: hizim i~iD p I 11& dOirudur .• ED moduD rklluUil k_Ddim;,e .In.billi-dik" Deamr i nld' 'Ialliled.

el m ek -me:cllm-

DO~"

YOon TGl'k lira!.

D~mlYlin

bir mil-, biD"
etme~

vaa•

ailen.m! bilbti,lIrht. rll'vCl'y.

kallllTiUll mellduat kllbul I~'d menredilmi,~i. B'IIIDon &zerIiDfI. heninl

yeyer bra'~lIldlil ,ya.lll.1I Amel'iLI:.n EI!c:prll:l 8.011... d.b. Ie ..
!pea ~n.1I ka,lIlDml;fltr.

till.' ~

vndlj'll Pi.tII.. ;'ijae lIUJ~. n tily.fir o..,pI:Ftl",1 bit lit'l.ye! k ..... -'\'1.,0, tlHlIi ad t.t peD" ~•• I till dO,1D1l it. nib.,.t bulaD. bu heil.) ewkii ml.lbll.,e ",• .tIllQIUI ae iladar "ad)lF"l, 01' "'. Ii klida~

"til .....

h!lbrl.b:rur ••• bUi kadar iID'!"lIktl. ellJet JCG1!i I'ilillnld'
DUQJitllrlDi bUidnihiDL .. ill 'fllk'fl IlIldb !~tm.d

,Ie.

,0,

I

bOr'Dklll d. IEirmll,ye!ilDi me\rc!bab,li;,ofuma L:a~

Hlriso'Ve!:ooi

L•

D,\lDI UyguD

madJiglod

btl" ,ekf" kOlaD dOD de ya.ZdljllDlZ;

Nobettri
Bo:
DIII1

IfflltHltr!J f~.I.1 J

frlaliyenn: tatil etmi, bulu~makt. V'tI a'llca'lI: OIDIIIJ.i PliBei!li!lenler libi, digor bltlk. itleri )llIpmutlil'
gibi. Ibu bu u!ltllki

CURIa
iII~lk

olgn.I.,

,"nii
cC,Z

neler
.I6ti1.i.

GALATA Sapra .. ,ild.LII !fen.. I. M.hmlldl,ed. ].

dUo
'Mevdlllll,b kotul!DtI kl1:l.\uIU
1

Sl$L'~! fhlk
Elllom

llIetaDpl

'JAKs~M. 'TiIi'kllm tpnu!
lllrhTi!JJillI111i
~~III·

dol! ]~

r Ii...

.

DAm.eli

AdDyedeo

blllikia .mll,flr.

O.u¥craite '(lLb 'likillte.i lDtihl.o Wimlltu.me:li bun "'jae

dUrn T Lb F .kl11t· i
tebLij edilmittir.

t.-•

'D

Ne kadar Pap. s m-k ... tebi var?
~eb.lI'iim.'zdll , pall, r,1 aM !bel
:Jj'!lt!'.

C;ocuklarlDlzlD yiiriiyecegi YO)q ,duzle'yiniz .. Fakat 0 yollara bir de hath serme'"'e ka]k,...
maJIDI:iI: I
$'e,AI '". l.a/a, t

hiikum1erille uymlyan b,!!!ukaI 8lT' e!lagen faaliyeHer.lilli t.liE dmii¥]erdir. Runlar Ilira9.11Dda Fr,.Hko_ !liy, tik ve' Mem Ii1d ,lIrki. ye FrID!l1Z lba,nka.E.'i'I y, rd.:r'. Biu,_ elDaley'bbli,giiinl~rd@: ta fj... yfiyl b.,l•• ", blimkar, yilllidur. •

,[ T.kIl1mdfll). IIEYOfilU,

n~!lil IK I ""lieda I!· MASK'll O. Halk [ H."koydJ: ,.

e~nl}fI.1

![Ie.i

KASIMPA.GA Merkea Ic'l"[C dJ:ltllk,.bll'de,l"

- .rpa, 813112 ton mub cin. bllmgdllY·, 20300 kilo 1111'1 -.lIf!., muht:t:Iif 635
r .... derili .. b

Buid.ay_ab,,1 Dila lata 'Ow...

lIDa lOS
lIfbr

fI

yedi ~nt. DB, Ukmr:L:heb ".,d1.l"_ 'lJg mekteplell'hJl t.J.e~

-JJii,.,;;,..
!

~lCn!ge..1 I[ B4b;;:tlt:,&plda I:IEYA1.IT, Sltkli

IEMtNONO.

Alloh, Mig ..

.1.

YIID

pl.e,mel.,.i

".1

rrukt.n 300D ki,idir. Bu, p.P-lmell.."lepl.ti klJllfet ie.nuDund •• dol.YI ,.klnd. II: ply c'Blkbr.

,"0 iCulda"ml:lln

Hii 11-/11 tlilzlftmr;1c tnI'lL
!Jok lei IJflzi/emizdir. ~ilnkii ifo~u/daril'ml% 6a 6i.im
I

milk, en 6iiy'ul. f1llZi~di.r@ mel: 6aflca~ "

"."'''1'..

i~I'R bll" lIa.zilrS'a,m ilUHllIl etmtl .. golq dli..-

Yeni, bir Itrl"lt fabrikl:l51
~di~ it v
~'I!hrimiz d yeai bit Itrl)".t
II

[ l'~e.Udlll' I.

ee:r:lo!qelt

Al.EM.D \,Ii, [ CI!I,t"~QA'lUrid"
t!u~Iii!illl

U:'IiI;t4I
].

e:on".i
1fU.~')liDl

'alccr 6u go'" dlid.~

Tan " ilminde f.brik:QI te i

HllIgQ

K"OC0K.PAZJ\R,

FranSlz

Midi"

L'iman tarifeleri
Lim.a .$irk.rti Uirif..L.rigi tu·

miitehll151 I
EJ rewm Rom InY!li~ Ibulmum Fraeu:; maU"e_ mOb:ha.muuJ" dan B. ~.IrJ RBI' all[ ,vall dlrd de hriDdllie bekllU1ek~ tHir. B. $Drl Ri.1 a"oi gilq - kar J. R'ldeccldiir. Kendil·. u III 111 'lDDoelSei!li l II tqki., fit lJg,kkllilda tetkikat Yllub! bllklmetl _po nrr:cektir.

rbi.t ed,c.ak.

komDYOD. ri)'lil!illt

edJec:ek ohuJ DeDiz TLearet Madilli'll e. MGf!id Need t De'l!jl bu bu'!Iu, III BaklUl!hk. gs. riI,mek Dzre bUllom ADkarll!~a

gurum_is
golds,.
m,adO'n

J,iizl-etliii'mrz gal'aNl'a dim Qt.,..g" /r.tJgu' go' "Ja
Gdlr,rr; 6a diiz ,a,.rmadll'lI; 'flp""
iiftl'leme!J1 lJil'tlnl.'

'edilt,,,.

«anrC! ,una .611'd. IUJ.ldQ.,. UNU. cocukiaP'1II

dUD

de ,.brikaanl,

1}O'

iizeri.nd.' deiil, ,fakal "air. iJ,.,in,d. gur;;trt,I"k

~ idiklurl

~;n

Iru,,.la .. ,

r·decektir.

B. MG'id Necdet

bit' iLlIi:~

wUll

ADkar.d.

ICbri.mi,. pl. !I)llclktlr.

laea. y beml!rI dtillDb! bu ill!!! me....
lk

oluaa !duzle,meil' onlGt'm iterid hayal y,ol"",drl """51 gBla ..

,urla,.. CocUk'a,.ml.,rI

6a,'4d", us la" ~oC'pk/ll'" rfR ~"&ige,in i 1M I eige .. s.inl buzmq/d,tlR 6a~ka &il'
eg !}tI'ltma:z.

e.Jllt. d. B.nk'er 10k: luu11a VUiltfy.a, ibaDlilulraki .e,kema.i'lll r~I!i111 kUflli'fl~kolBbat.k b~r da.. Y:'t'i!dJ kntiel' huz:ufl!la,d, "pJl ..
1II'I;lhr.

I AltlJold. 1·
czage.l.
IDIllt!II.

[ M'Ddacl~J.

KADlK!O!V, Mad.
~I.r·ke'l

(KiIr~ilikpl'larcb'l.
~tlliDell

~f.HREM1NINDE..
SAMA.T¥A'DA,

_

eeUIn'ltD

A. H.mdi
EilOfih,.
laC'"

I:C:ARAOOMR'OKTE,I Ar~f
I.

Cit-

:l1Ii1:l1'11.

c.'kl,~,im'il~k[jll~I'I!e.

Bunda" "ekti',..

....klnmak

,e"

Mi!l1II1ekt.... f ..brik.rlirtg f"" tabm I~DI har z:amu tem.nni
Dtt~gimb;deD I!lIIuayi hll, IImll.. d yeoi bir m liel e!le dab. glr:.
mek'i , mlflm:UUDU:I.. MDeRilj.lan .. iie lIlIu,.'fflldy,U!I!!Il' diJlrJII,

,$EJGADEB$lNDA,
C~.De !Desi.

lH.mdi

pe."I-

ZAMAN

N",rI Clfa".r'll d 'I· F ~ ERD£.:Em Uy.uU ClCllIiD'!:ld OSl(ODARD! All .dle

AKS,tdlAYDA.

IKlllfa'kohDD

.a:IIIIMI.

-

--_-

--_--

."

~
. .

..

--

-

----

.'

ZAMAN---

1S

k ufur'rr B- '~Ocu.' dii ..
c-.

PlJlIST'E

I

me ve

.,,_ P atriA we PatrikJik
Diir
U:kUl"UCUimlllz bUI )l'c8:i!'I,Glr:

Adliy w,e polit, .rib bir ,oc!!lik dll llrme idld·'IIi,. Illeri. lUll ~qbkiklt 1:JiI la~ru,b!"'.V.Ia:'I."
1110

Ir iddi b· I 'I,aI ~-c- __

I

"U'IIgiIlnloll'de

Ilillbrll'l,.,

dG~'

1.,111 rile Iii ,a iI!fittller,cio!l' pall:!! ilk R p, tri.klilloc:keLh:n,!!!II!!I'I~B tu.dOl edl,O,U!!. !B'LI ke Linn:Ler'!u m.nUlitI ..... h .ll. .11'11111 ma.dl,R lin j,;i II .Otu ... lIunndlI bllrnllllrlD i•• hrm I,iea edj .. ,orUm, ..

Cevablmnz:
P .. hik
li:elilliil'I!!IIiY Vlln IIIn ".~Ie'l 411.1J1"P!!!Jtri!l!", it. hOk-

reI' p_hlle: " .....duro PIlIiI'IIII'I1II (In.-a.Ijnlrl,d,,[! bir. dili .. £lIrbilll pakrtti", dtir. 'E·br ... tlY.lIIl.t~n 11,11'11 iII}'11 m:i!!:II'iIi!IIi',IIil:i'tlcllI ~lim"I'n 1I".,g:,dllllt '.IP,dlk mllk.m'l t..itlillibul, KlIJduiI n Antt!!.kfeYI: de piitrik~u g<f~D edu. J.but bu h,,,.I'de IDrl'odokl kmleliine men.ub pAtrikllll!r Im)uirIdutu '~in Paplln. p tr'kleri; t~.. yin ol\l[ldlllllilarl _ 1!lI'Ierde d~iil, f."

'tafsilltJ

,Iyledir:

K oy I ii

g e ce s

• i

Erzinean yavrularmin y'ardlml
ZeJzeJe f'elak'etzedele~
rine pa.ra. topland~
En:ioi:1i1lJ I HlUu.i )1 - ~llIrm,lIrili vuk'IJbu'lap :reb:a]" ~..,• ke;lzed.1ej'illJ~ vard1m h;'io, mllllrlf mildilrD L
.dlll.lii'i'Ddl!i.

<.-'

Ka1"ti.l'umrlJkt,e

k(!t~ dede
10k \81111-

m:lhl!!llht!l1uda jlPDI!III1II1i!;

dill 26, !IIIum.rlllI bir eT "lIrd'u-. Bu 8\1dc Ibem. Ity .alibi. bem de b,jr !r kir8cl oiulnn .Ida" dU'~ r, Bu ~r ,cllardaD Dayal) Nil.
ime, duml polis karDll!.o]liIna I'e adiliyeyo lii'I'iiraICI3lI1i1 -=der~~ dI_. mi,tir ki:
u~ B'Ui!lId~u!!I Iii

Zongu.ldak Halk,BfJi ~ok paria,k bir miisamere Iertib elti

Dedll

Akhbail
b.ir 2an.iClell'.

ikal Rum .. dn ikllmet edlt-I'ler. mUI!lll1idll Pil.uiklik t blriri~ 12'flliol:l!'j bun.ml:!tm~k ti'i1!lilii,lIIIill~d. OLIID, "'Arehein", an ml!il~ndl ill h!li 1I1.11-cllk 'il'II[t;i~ .,f! lkelim~lI!ilQdn mutll:lilel.!'dldl.,f'. 6u iti.. Fd~.fi. 'illlhdidatl !til'llbll Iti:I!ii'ofU'id!!.[1 lb.r,l. ""lPd,Ut" k'fLimlf'linll'l m_nllI 'til,il!l 'DlllillUlJn i~tilmlOili l:r,tklldlldil,. .Ue k.. lJile n!.ldlr. Y!llnlz i~~ill'l iYi!lt~ ~lIr bll l,.ekldil~ MUluUell' _"linda, Mu.nlitl."lp _e're pllbiklik dc:m.rmryi te'r~ih I!diy(tw,lllf. Ciilnkll1 iii r lPa'l;r~tin en bRUt bli~h IIl'l.la.n •• ,dl&n Ill\Jhu'IId t:u miicll!llleye die 'lIib1ktUlia UII ,.!brik ,.hoi.IIIT. Bu kelllilt deDifme t~dir. Onulli ~~iDl b!!!, • iiIIlb I(lOn, II'l1ri.ny.nlJ:la . 1411;-' te,l!!L;krQ1 1l.k:kl,IUb, "Piil!df<r,lIhi" ti '.e Ii y!lk dl!!l~ m~I'lk!@:lIUflbl-t.blriJui blroz:i,ell blr ~lIblr lkuU.killl olaD Ullbll'l~ r,~ilLer. p.trik IlnlmIlk t'.du". iBd telttkkl)lell'de Mr' d'.,am... Did,... t.lnH!.teli'~'t, 1 (U%I.I, t!rliluk n)' bDkJlmmifl'l1ll b.b. hll'lLAntolikfi!, ~.tall'IJLn Kudl:l ..t" Illr.htnll ~iUk,

mi!:kti!:pli!:ril

tamha
R:li,'ull'.

olllblfJf giln

elf ..

".,11

BllygOi EI:ma iJe 1« a vg etti • B,u ki!I'Vla y k i r .. crl rrd D BaY.1Il Fatma d3i krl~b.,,, K "g,a diDdildel], lO'Df ,adam 'it L.ildilm vel ev hibi B'III l~tSi d'i1l killiYi;a
,a,dRoll ar oiJ,qmin

Mllu~1 mil,dllroO Iii. t mimd~

'Ioflb.Je
diikleril
ht!l

fel~lk~t~
a~kl mu.

~l!ide'II!i'I'II:a d'iili ....zl,etli anl.'
IOD~.

eUiii

IlIJI

k8p~i!!nql!

gel,ongwldllik tHllllusi) - Z'OBguM k HBi~lini 812/935 g,ljnrem einde bu lenen'n ilk HarJO gc:ces.ini Yl1pmaga. lIeb: kel;omi,tir. G6nle.rdenberi Ilren holull klar gore bu I:e C C nin, eaI!c:j tOIP~iIIDhru8il'a gOtl d ha PiJIl!'~!!Ik, doha \!,erimli 01 eRg-. .aoI 'Iltyon::iy. Bir :JUn eV'O"i!1 'lfillee i~in daYd edilen kOyll.Ilel" B~lIn .hllD ,ge~mi" bululluyorlardl. Gece bUltin k'oyrn[ll~rle hil'lillktf! ,ebi,~~ler Hal eyw lalon~n8i bill" aroda kll tllUJ ralkili ~t .esifl die toplu/emltlar \Ie 1c6ym ;'Ie .,ebi'l' " Ii. b6yle~ik'le C!IlID CiiIIU. IkaYl[lllIIf""
mlilllllfdrl'.

itl!'ek l!;eriyCi k,cirll'aIUlr,la.IIiI dBk-

iiIIIIlere

b.i't:.ibC:.D,
Alf'S!;. d'lIlbUI

t.!]f

PI,,.!!Ih:plCir~ jlUI:~1 tII.rum iIIlollde'.i!'"
En;tnCJIID Mlal'lI'J

IT Ji Illlr.11HI

u·III1LIIIIIIIlIUJPIIUlllUln111Inl

11:.11111 JlIUIIUIIIIULlMIIJlIIIU

mllll~1 !11II1i IlillllUUllllUltllH

III II IIlill Itilid

IlIilli.llIlf

itlillflll41

U

dUll:!r.
Bende
buudall'll kOil'ktlilm

l!'uijlDle d',.!:Irki'; ,erdigi yii!t ek p yeyi anlahRI,. Cumhuriyet devrwnin k,i:i'ycnmk ilIkii ulOili ~ollc eaah bit diUe
aydJ!DWllltml,br.
U_

mUi1Ili'1Ji

we

Bal' Be'dr;
AJ.r!:lisli

b mile
,ocuj'umu

[b1ll~UlIJJdll!lgYID

U-; .)'l1k

llir. ifllictiz:r"'"rUII'!D
)'1!I1'r1:l1 Iir!!l b!!kik!i!lt.i

Hnl

bIDIZ.

dliJD.rdUm. $imdi mil yeD~mi "'II bemi hu h le geoRoul riD DllIllb kem~y' \'1;1:rilgu!~eriD. iJ.h rim t.

Su mOrllca,1I t li.le:r~ne.

lab~~!iII

beyec8lnlar~ . kli1T'~dllm]1tll. eundaD IODr Halll£e'llJ t!l!Ruil 111:0-

Sam.

Bar.mln

::DyJevi ta km

Veni ne,'riya t
Fillir bllreketl~ri
bl.l
mUmlUilolu

• iktuadl ,,_ ticant'
DI,kal"dir fl.

m,eCJDU •• I

melDurlarl bIY.D Nlim~¥il I'!IU" yeoe. ICdilmek Ollere poJi, mO .. dUrDyeti ,elbesilllie IOndelf'mi"le,r-

iUl

(Mete)

BIi' Hi c,ill! C~hh!lla ~.ltlldJll
'9
olU_.rab

on mOte •• db Y.lI:![.rd.

bu, d'!!! ia.ti,.1I'

ctmitlir.B!lIhe. mahleleri lual .. n:bl'; (Allar,lIm), tADdr~ G~dt) ile i~r. hlf-t' f.~
R~e.l, (lI11DIflDI ~t.rIP1:Iil:D
liI!l\rllli

II'!D

'1Il~lhim nk"I), Ilfolllll'kmda

ilII~lIndtw

mllkaoilmotlr:J) t BI!I',IQnOn .. ll'ip1eIi'J~ tHelluy &II'EI.tli'la). ~Fr.n," lI.d. lliy.llE t hlni,c~!lTi~. Bu mAk .. ~.l.1' m!!i7t1.DIQd. IRic:.

11mll

iI.,..

bUi 1Qu..k gnn d IUllfi lid'ttl!! mll{l_mIt: y" mGt.!i.' luJiualukb'r. BII, HQ!e.,-IDI C,hldl l1ii~cmU.Il[1111 IlIl nllibul Dd. lI.yel!: mflhim blr tcEirlk!llY. Ib.IIJ'lut~al dli illlo .. iiliJiIII!,. Bg t"frilUlJm liJ.m& ""Mfl,· rullyd hatll~.L.:rJ" dmll'. liID. IIIIU,,raa m!,llh&l'iI'ir~ ,.lIil' 19'0 ,den lUI

air.

Ba,
III

0 NlllimcDln

gd.

fUI.I:i ,1:11 ve iub
~imdi
BaYBln,
lorl'uyA

.1I1iJi ua.dliye daktorLu ~ rad , mUlycDleJll!i 'J p~lm",
tdeD :Irapor

h,uim

edjJm~!ir.

: ...rd ll.eroDukllli.IIUD .
te D
10011'.

IUmlumli
I'd ',"_ '.)

bupiLII-

".'IIh ,... u I IarUh Iir.. J1I11II 'DU ... . t-uouQ a:ilul till' hrib91!iloidhr. Sa. .bib] mlllkale,e g_~.r • .lI', h.,.biu'mll"
miidn 10M. em bllJIlk. :r1 HI ~i rliillUlI! lRlIitU.tll d\lJ'. V • rill. m.]ili:ll'l~b.lillllD bUD!!!" iaHDLIII, muhurirc
ru4j

e:n mnbi

1I~liloOr. lD,I"iliil IIT••

bizJieli.a de ~o.: II'diQll2U IDlJI(:ib o~ml4ltu. H.tt. bil. ke:Ddj iJl!ubllDlHI (Ilih.yet ,III ~D" :I!~l IirlllLIDJUIi d. liIiB-JtO,tIlllil liirdtl1.t dirl! Ininmlltlk bHe:. M ..... m.fdb IDpliz 11.'.,111:1013 b(I,~e. lIIulIDoIlt.' dOg)!,. PL,!UHI U!loer~Dd. loOk m.ulb&m tnirfu IJrr,~ok memlek,etlerde, iflillllllF. I~be'bl'yet ul'mi. .. bir~ok mem[ek.tl~ri.D la.. ... ,i itleriDi bOifDiIlI, Jig!! bir bllJli memleketlt'rdll i,lmal'm .rIm I LD. b.iJl ohllUJ. dllh. 1I,.~ll!1' ,.pmeml'l Delerl Hell' halde ,.ok iltif.dl1 ile okl! i'!l.cli It bl, ii:l1I1i:1!!L V.lful: IIIl11bJe IDDllnd. lb'ir hnkam ",eriyor. Bilk.... ~r~lh1elio bUD,diID, 10lU'IiIDe,Alp.niuo, ~,I" hur IBfiliil liulnilu lI.he UilllO mudde't (millem'fnJ,e,)bir h,ld. II... lib klilm ,.ull b.. klnadll, 11111'mG.1Ii'lli yD:rmQ)'or, bilh ..ln bUi ukUNO lJlI,liIi,n i9ia fogllilbleria l'fbind. mil, (ll'eybinde mi old'u21!1l11u bb.1!' .. lld.,tlIllYOF.lhtilD:a1 ~i bll.biriDt!J

Ultu bld&Je"e

'I.~,J.til,., a,..A'l a..,~
,okuyeo

b.k

IDJDI IU-

taribige: kldar me,rlLl1iyetia 1.0 .e-luliIE YIlku.bnl birl!l' Ibi"'" ,iizdeD pqilC'Cek demektir. !Bill t.fl'.ikIllY,1 Ibilyillit hlr -ef.1I 'VfI .Ilk. ill: b!tk.. temtmid !!Ii5,.,~e mel'i!i b. tel:roktut. Me ... u ti,.et h.lockllDd. h .. blI'ab !l!:D Itll,fiDi ,e H, ..... h 011.0 lI;ell: till!,\: mw..lI'rirlerdrq blrl. dl! OilY HOu~,.in C.hiltiJ'. CilnkQ lliay Hn .. yiIli CIiMel IIltll"ilitl,etiD iilia, ...lkibhllill rr.lDin) i ~i.lllr'd'ifl I'ibi me'brUtI d~ oiwu,. we Bncian 10DII'oIJ riHilhiid we ta,lil.:kilniln .iikutlU ;iI..,
ailul!i ••

,nb~ta BaY,ID E'5I!!I1'I1e " F lIDO}'1 _ ¥81f'B~rIJ r k ~iI!kmi, bulllnmiktaDl£tiO!!l'I!I,de, tal:!zim lu!'rak m bkemeye

litr.
T.bkikat
oJumac,alk

'l'e:r~e:c::e~ Hr.

Hir ikom,w- 'i-atpmaSI

dmha

d.]', cemiJ'r~in

lin nil~'I"

hJl

,.pmt"

bir Glduiu ~bi. Je~ifif! IDIi.tiri Ilfki~1 d. bglummll' 0;1dlJl u n,din. iUi b.d .... hlll'tlikLdp~1l OD! 111:111:1 ,•• ~FI,ndli!ll II~m~e:'keUD Ifinl de Ye dJ,ulld. baluD ,lpobkIITIR. beml!l1l berke.teo :liy.der ,.. k.fhll". £trlf CT.Digt •• hib! &Q IlIItlrAI.~ IUld. kifi liIerecede 'hltaraFlmk 101.. 'lenlbiUr ge uk.dll!ll.nQtg li:y&..tlIerLnI - gilU Dokt lUIDI irllll~k .. lida - te,db •• batt. te,bIJ edebihll'u t.r be hil.lDct. dml, tdur. iIE~bdla btl h.tmr.lit!1lI JDlti"iI.i'~1II Mfllk ..~lklli Ule bdll'l~mekil:IIJ,il.. IIU1I1111d.1I

K6mOr ,~a.tpmil ¥akalal!'~ yiJoe slkla tI.. DOn de boyle bill''' B~ylik dad. oldlJ. Biiyuk Adada KlI.wvuan cad,
diel]Dde billib~wa.D PehoDun

I.

T opla D hda blliunalilllir bigIdeo Falla idi. T,op'l.anbya Vali, \Ie Viliyd kl!!lrumile Flrkarn.LIlif', HatkeyULer ~,e b lklan yllzlerce kili kllblm ,br'. Topl'DDU gecni bU]r~.nln mil mtilirl; proSr.mlBd.. bir IlyJc¥1I bir led!l!! i.1 "It ilc.olili!le:r' vllrdJ. MI[lIlB .. mere:yc Halkevi mtlliz-ii£ t.llf:Jmt ... DIn Ifi:!liM.gl i.ltiklll mar,'c bll~' (IimL. HiI!Ilkev'inio renili w-c: atelli
soz-ilnD SoIIilDi Ba,nm Co.,lIIaD

Tcmsilde ile ilk okuD r okutanJau yuklIek: hi!!' mUYliffltkiyet go:!t,ermillerdir. Hele Ofla okuJ Tirk, ~t: okula.'Iu r'ID~ rOlan RiZl'll, 02. (Mete) yi c nhh I. Y.ill.!latml~tlr. (Me~e)yi I!IIYI'I')llIifil.a.t~1IlI e IIi 1a.mllll TLh,:kleriDi'n kJh~laru'U sodusn geyi'Qlleri d!tr~n .Laka uyandnmqbr. ,(Mete) VIC Md .. aiog u!us.al ijlkiilerimi ya~:d 0 .oz'leri butil'IDI yure1",ri :s.lODO t~biat 'n ilrekli aJk...lll:rJa 'kar,~laDm.. hr. Siy1e ..~te.m!ilil ara I!i1.rlllda H.rulkew milzik taluml.n~1II veT'diti ko llIire rJeT' d t: Ha LkeV'i r.nn.
:ifile kolunuD u]uUil mti.ik
~a-

piynil]i (ly,nam~hr. 'ro~ 1liiIan ortlJ Okul

or(ldlllid iken cUIer g;ibi kiiw-6ikl~r!l!l YIIJrdllOlarll'l1 i.l1eyinu .. 811 ),DTdJm. '-Dk ]f!l!rinde otmllkl. Ilenbn k.yme<tl tt'rbi1e'11'iy~ 'll!e ,. unljlt.i. lliblill'iyl!ll d,e C'lIIk yGkISl!id:ir ... Bu tllfili fII iGln'1I' I n f mif'kh!p ll!!i!'.tl!! ~or-Lll"dall'd.n murekkoep kGmiliel ... te~ekkm I!!bni, 'lVe kii"uM: yaYrllIn,11l !lniD~I'i!J ..erdik,~1!' i I).rilillar topl&l)all'.k mlil'laHig,e i'iiind.elTilmiltir. On
arlJli

ruk: i.bracat
mwhaiaza

mildiiriit Bay ,sertft
~abur
kURl811l1d;lllli

Binball
tm1l:ltaka m~Dt

Bay

HU8nt

merkez:

mt:ml!ry Bay 5Irr~, Ika lIiIIemuru Bay HiJmi, mubaflzlardlan Bay Hilmi, Bay bmai] Hakk:l, Bay ~erafeddin t:fin(1!: VAp'Yft!DK gidl!r~k ba .. dem limd.klanJIII DlU yene eto. mi,!erdlf.

bir

loOyltvlll' gC'Felll vakltlarda TUrk ko'y~iibilDin yircldcr dailay'iCil vaziydiJe Cumburiyet dcyrim,de

Ib~m alarmed B ~ok Ueri gittigini gosteTmelded~r., Son kO,yl!l reee i toplBlflltil, 1I'i!p.n topl aolall'dlllD

dill. yilil lem kilo ka-;.ak afy,olli buJlUodwgu ilLorulmu.,hjr. MaHar derba.t y,ll!pulI'llhm ,dqan ~anLIfiIl, giiimriik mu mele.Jini
j,

Sa,DdI~k~.ararllmda

3 kua,.

dab.

tDtnn

olmllq, 0-

"lip brag

."mrilk

omi!!iyo'Di::'1UU

tikba] ;..~o iliahili !.elllgim, imi t..
uy B.lIldmll'lI:tI I"tir.

lambi buhulldmgu bil" 'cvde oda ..
lardall'll blrlindc ,kirsCJ o~lIIrak

Kony.h
o,tUIll'

Me'bmed

il'lillinde bir~

rnl,k t.dll',

izmirde bir ka.;;ak~lhk
AlmaDlaya gonJ@rilmek uzere apura yuk ... ]eli1en Badem sandJklan iflinde 150 kilo ka~ak afyon yakalandl
t:i!m~r 11. -. Diln li!ll!I.D~IllIm:da ~ok DlllbhD hill' AfYOD 1:I'ndJldll'l" Aimallll D,rincl!I '",apufuDa ymkletILmi.,tir. B demleriD &rillilldil. _fyOD

Bay OamllLl] NUJ'i yaka.lao;1rak I.lbkikata. b3,JammJJtJr. r,hkikabO ilk aa.fbalulIlda. Jo,zet Palrdo jJc Davi AbaJ,d:FIiDm

da ilad~lefillie:

mUl"ili(:illl~t

zarureti
DlilAret Ikatm

ba5L1 olmu, ve: her iici!L

Mcbm~de d,e Hamra i~l!!Dinde bir. .l'lmdl1~1gdmi,tir. H mz. •
aelad.. bir manlal "Imar ,.kiP" kemdi.ide. ,iyle bi:r iltinbllte: '\i't'kiJmj~tir'. Hllmn. ylli¥a~ yavlil, :zehir .. ~epdii:jDiD f'lIrk:m8. v8lI!'m;JJmlf. buugg b~rdeDbirc telirlni bU bi.r .,.l1k

ge;'IlID

H.ber alcbglmlza gore adlar~ bu fi~ ~ah.5JD BrL:Ullu:la cia. ta.DllIIDlf mUbilD bir lic.art·
blllDeuiDi mu

aLhil'lia IIJlDarak. labkit mikma ba~Janml,tmll'.

o

Afyonlll' :H!aD:l!byrg til biT Al... .
:HrmallH n ml.n.
Vie

ad.!. gt.~mttk~re,diT.

tkbilld

90

Titlrc::t

mitcmUlln

01:1 k:I,mdll mtcm.uIIIIJ:Hn ,di!i 10 UlIliClI:J i1ll111'" .l:miltir. l,iodt!J Jolillall: tiure,l Tie! ,Allarl I!ltb.btDI d_.lil, hllpimL:d .,. bi.lb.II.. 'Ii:!IU .. iilll9t'iIiI' '1'6 Ir!tlteFekkill" l'ellfl.riQ ,11iI m!!,lilm!!ibuIDWmi,el 01 'I:t!ni Ddl~ .. uk B:r.liI, J''''I~a r .. 'rd... Kui1e.,i .. mille 11:.11,""',,8 der~z.

"J"~

k8 ... k~lhg~ YllllklllllilDlII!IlI' Ik'R~8ik'l lebelJu!:liruq Il!!eyd, D8 ~lllEarllmall i~iDehtmmiyetli labkikala
blil,lsDmqtn·.

m -If;te

IItmi;tir. H mZili, kcndiilli odad II] eL,.rl dar atmIJ~ glinD" ler tllrahDd.an poliltJ haher 'Ie.. rilmil_ teda.vi edilm~k Ilzere
haltaballey,c
diilio,

L;;:_SII.rl bU'UDdugu d. Illmrllk id rCliDlI!I o~unmu,tvr.
mLUey kim: buluDaa gimriUc: id, rt-l!!Ii bidayeUe Ika!iIIJarLD yO~leIllBu; lI,e lei ~I kIT. m,Bl1D!,~. III hmim mu,teaKib I'llm-

iii:. AfyQD III1lltadere: t:diJ~tir.

gil [I derilhad""mbr

Eo!!

!!U!lD

Pam uk d'uluyor
AIlIIIIl8. l~P.nn!lk fiJ'tlJlTi diitmiilt61'. Kilolilll !U kUJ'UIIIi In.d,u ~Lkul plllD\I~dli!lli!"lglil ilci au'l'lilir4hfl 40 kU1'1lI1i 1I1!I1:,~mlllibr. III ~ S.flt:'!: SiIlllimi. bflll I~;oi ~f;ViYOFlll1IIil "'!II bifbir k..dlo hj"bir w.k't .li!ilJ'i tiepin) k.d&r n1"PlelDi .. till' ye .e'll,!!IIIil!!if. Re.uaii:li, rcll~ kalilDI lilt! beHiD lu~n.c!lia.1!idilll-;TU ~ek ti 9'C' bB~lnl, i.t LIli d'udlli:ldlU~!]1I!derill, yakle) 'IIi y~kl!ill• [hir pYJII!i kondurd,u. Bu plilie, M'idi3ili:Jall: ib:.e:rinde drerbat te.iriDi IO!lI" te'Fd~. lnll1U. HlIattilb "iii plil'ii:ll!i'R, S.tlfd S~lamiDin Ila~.alle II "hmdi,
14DI:d IlIInliiii DOUg

Ognndii;mc

gil'tCl

klllidl:rdml,tu.
li:mlillld'lIg, (101... blJ.LiIli eyle idli.

If,lIrilind,e b.dem b.eyalll!Damelerimd,e

on kUIi bu.llulllldup
go ~er;Hen

Karpuz Kabugu
Mel:dik.:t.olD jll!Dl1) IIIl1zlIrmd.. Ill! ~h!lmml,,,\i IlII~bilir? Qn,lI" nere.llii patl? FlLln,~ ltig, oluml. d. 61'Itnmell ~lti:rornID. ,aakB OD Hk~1: d.chl, ilwnldl t""e ... turf.lDd.d)l"~ Lirtlll d'• :go"ll:Ili1c •• ~b:rl.DI1ll u: D,r! Dd!!! blr kelr .. bat "'1.tU:.r. ,I,tfl

III Unci! ..,
1iI

'11~r. 0 &k"...

Milli R'omanmi.? Fell., l'eD~ k"dtnll'l .Ofl,~dikC'fi .Iablyet ". teuillril IIlrlmgKt.llii" .YD. ,ii:ldllUe dnllD ede:rfllb - "ayu~ b.f11' Mflhllk. iile
CI ...

Me<hIU~.cl lIakin IIllk~1l 'kOI:nltlJ:rOI'.. du IImliilil. i:vlediji lib:lerln. !roL: mnflim Dldu~IIID" IDph!l yokw. Se.n de btCItOn los:uk 1I:.lIIIld. IDI r.a,tmeD but l!I~b:If!lfi !;Il'k: cllIlldalllIlltluliyclIl'd,un. ~;t. ~ellJ i~,im lie iIIi,dutulUI Ucinizln !!Iu JlIIIliDillli!flQ oIrglAdim. Send:e poeII' .1.1 biliyurluD,ld tllll1.. minim ,dllltrudur. Sellin, bi~ ,ilpbe;o

dab. 'b'tirwedim

~Ik Ld'lud n lI'e;eg bu. 11m da kcoDdlDe mell:re. y,.pmIlLt olm.uth.1r.
III

,.,1 II
lui

llDElmcl.lllo n:n

bunl ••

ul;btdly,u:r.
iU

l.te-II

11:I11:d

b-r

!&,ok cu1be,de r. l ,f1C1~ oOl.g kitell 1.,1, irllldD d. ab.; rnlld dB 01~ lIeltMllII .'~]D bit' likir,dlr. ,F.k., lbea .rb'll liUlDlr •• l. uir.,m 1111. d. III! lII.d delDl:m. S.Ud Sellml tldddig bu fc_ .. f'IIol IIIlIdJII
I1lIIt.: eLde flditmlt,

fldflw,aDl. Entt III.. h,.oO:l'Um 81,1 .Baleri n:I i llaynU:'iI! Innk'rorl bu b.ber~ lie .. r. d ~Il Btr.e[lJdi ~hg. '.11,01.11.11, degU m~'1 H!IllbllkL Ilia .. lI!imle ilJirfllf ,.i,lemedi. ,BCD, bUDlI; QI iik'lImki ik~DiI,ifi 1I,0Du,11'1I hrzlDlzd iii 1111.

J"ea

ma

d.~ilim,;
de

nn.

ikri-

,.fI,,,

"rLDa bl"ette
A'II'hll:

.. llD'lib, dt:d~ Id.
mi. M,'.b~

WI!lbm. Sea c:idlcU bir de U'IlIi'UDU r.kllit bYI 1 ",.,dinl:l
II5.i'lene.ll .ib:!er.

"".y,d

181

dllnlerken

II i'.. kmulll],
r1alllU

Jifltmll

lh.tilDml,.,

,~ra~
'l'U"

Y nl III il:l'e.ll!r[odeq mI!!YIIUDILIDt. bunl.ll de .okm.k il<te-mi,limdil'. Fillkill Mhlilb oIk~1I1 "'Ci Itll)~ bj~eD bEr 11101:11 SeDl1Ii bll I~!lticil ha eli .. ... ,0,fI Imul"i'li'£met eUi~IDe "'III i,lllIlGUlI~ !ud)Q ,.11l1)! 1.I11u. Bill 1&11:1 lawhllhll'mlllk i~i!IJ UIIlI8. znElla 0<1 .. ~(jtri iloylerken ii!liI .. tOtiCI heye~.III'Q ml!ltL hk H~ eUi.ti'llIt: I [j,!b,~ YQk. id:etll. k!!il!:uH iD~ mer Idz blFllklflllill= BLliflidalli k&'k!yl!!!11 ~Hnl[li.m, M.hl]~ b. ill IIlrlUill _jJiII.,;l.k I~'ill,d,dd IIIlir kIlo bl:lyle teklifJerlill. b'U1IJtl8.Cilk k.eI r .ljrbelt 'bUi!' kl'l'filtr. SaID ,cII~e I yolun Llr iuulm yerllli. :ll'eh:lli,liI!r!E ,dl! MeUth t ... lIild dinlenme1c: i.ti", bLlI tt:kllU 1k,1nd I!tm!i!iklbe tereddGt 'G:rm!ll~ a-ilh d~iI'd:u. ediyurdiun, b!l!nQz: !kabu.l etmBdl,l'i,~ ,sa.H~t Se~lmi.fe' gel.[lee 0. elll, oL d. Ji&llIlDldiYIliJ'Um. F.k.1: hllD .. kdl1llD blll bl:ly C Db ..5l'liflfloi Yfl dlllb. De tudu d.,Yllln.nkililD? Mil lell (Ik.rma.dlllli ~i1QII(I kilin tiJl~'II:aJ. lI'ara.beli lie'" IlltltlO lI!l'lgl dtolallDi-lti. Kendi kr(!l:iI\UlllllJ ,d~.fD.i'. II I ".:I'illtir~ ,.:!I., ,myliilLtkaldu. oS Irll-

"'rit

.a bu hI:!: "iiii'll dUl!'l:.eda die 'l'ellr'" II~Dd 111'. lrrn !riD lit in I I1ralCill1iIda Ih: I erkekln uOIell'Jnlii!! ,Imdi ,"ok llu:i1F'1 Qldlll;RUDlU biUYGll'Um. Boyle b~m ten bem ~gk radb hrm de tDk lIefligin hi .. I!UI. .eniD :rJkDlin' ~i!;I~ bLlir. r.kl!lt beD bunu lit m·yorum. S'-'1l11J k~tl:fen 'rUl dejtilhu. St!Di itl'tlk LenimliD.Benl blJ' glll'i bli"le 'terkE!ldifl~o£ok I d I~"D !kelli d'ilD metre:!! II pmllmllil" Ib&lt.n ~lk:flrmlliig.11 id1n. Ben r!i''relt't! IkIl:DdimL hilllllI .. "OF, It!mml}lO'FdUlm. Fa'killt .eoillr. dUcltlD .001'01 !kl!ndim' til.Dlm&," b.,lad.m. Selll belli~ lIaDa lIitfelUin. B.n !!I:nin ~~Ina iViDi lIiDl !!fI''Ilmek l,il!l j'l!rr.ddDIIIJ bil" It.dlDIIII ..,e bygd"l] .101:111'. len .Ia ,a.,lIlyamllim.

,dd ~I; "'Mel&b.. t
Ub'Qr
I!I

,I

:ii!iruIllOyor. F ht IDe kdu d. urnl 1i:1II!li1'D. eyClaa.. daltilti H "11:[(11: MsbD,tli.. uz;ibl!lli abJClIL'. $lmdlrl! :kadil1' beD hif bUi k ~.r 1'~IJ:iI!I. Ibir hdln. 1I'8rQlt:dlim ..., 01:110111:1 nUllrLDd. ltIill' IIlIId~D~n 2'ilz:~nilR'i her 4eria hiykllDdr oldu .., gUi "e delma I ~11Ide IJIllduiu 'I'lldyeti dG,tIlaer.k, till1' 110IllI.,. 8ihil mubtemel "1II'I~yetieTiII :Iura kadar ellemmiyet 'l'l!rrmotiill I~il!i !'I~ll.b .. te yaklatu ye IEOU.flOI ICDf k~dnuD bel~ne url!lI'lk, l:I:.dlll'l1D1' D.zarinde C.ok mae III' ,O]iiiiil hl.abil'kb geur~ I..m Il't!i tal!1 III,cla.I,le ddi~ 111 =

'b.,lW-. Ibdi

i,w

bu k~i!illIl' Ue,i 1f0olu ..k Iflbi

"liI

k ..1bjn~ II Urea i!itm.el£.,

_

MeFihllt,

ikalbilli lIellldlDe b· II lIlek 'dil'ordu. F kat ~k·l1d_ birdeD'bbe birbir .. lerindclIi .. ,II'I ddlJ,f, Ark.d.OJ bi. ElIY."lui i tJlmi,lti .. AYDL :l&l:II.lindl., bil" Illil to dlj' Qrd!ll, kh

bfllil,

lent

.fI'I'i,-

YllIIni1m. Genilii kl!~lliI. rl!ll!IlIim!li 0 klld.r

b!!lllllDlm'Ih, Ikil n lkellildll~lII; kCl!~ 111Ft I!T'I!IIIID .lmlllS1 ODU 0 k_ d.r IIDel,tedi,yordlJ, ki kplnmlltll 11(1 I:~m 1r6r.m~dil toe i;lttri 111" dol1I1I!!ia bll,hYIlID 0 k07u 1D1I.1"1 Jf~:i1~ lr.-jni II'UliUiJ dO;:I'LII kald'lrlll!ak ~Q!k II,CI va !;lok niYllzklraD,1B .bir 1!lIIrdh!i d,di. ki ~

- Nil ...L .il: il!:loll elr(! b .. II:a FafIIiIi dlllll!ljJl~gMIL? Bu &i)zJerL l!ii,yUyen ,s,Uillill ild~. K'lllldl.1 dofi.yaL !l!:lImnd , .kiI!lIlJU;a,
"II
Lie jjTIlDhtt
. a.rolllllUid

I,in die D.ta"L_rLDI g5rilliDdD. ~I.dllii 'MIfU !!Isha , ..h;la~b. lout va heyer aUI ~lr ,neil! it dedilJ ,lid~...,. ...... Nibayel!: 'kiol:r.1 d buldllllh

Deuaml ......

----

--"
'

---

.....

~

I.

A!!IJI!!!j"
~ ~

. -~~
~
-

-

--

-~

-

_.

~-

.

~~

-~.:;_

-

-

-

~

-

-

-

-

~-

~

-lA
SBn'at lDulah.a:besi

Bir "Paris"
"Paris,. te Turk musikisinaslsrt konser verirken en buyiik ustadla:r ne d~lDii,lerdi1...
........Zevlde dioJediii'imb: ,uflg.. ta.zi ..~erAvrupa lliu!~ki!ii~n.iII ta,Plri "in blHIh! ca.ddeleri, Tliirk tllmil'id ljlOlll bdL :j'arik. lIla-g'I&Dlltkii r J8 rlIlllliyerl:cej'i bUyUk me~eri!le me:z:.c.e diLlilll.l~ bit :t,e k... hir kO'l!l9~riu afi,le:rjy'le donan. Ijdir. 0 lk:adBII' bo~a gidiy'or kH. ell. Paris'j n bil Ui.1l gueteler.i, lBi1lyilk inkllB.Ib~DIZ m:usikiniz ogih] bu v,~sile, ile TLlrk: IIdUiizerind~ de t:e9~rilti,i gisterir:!!llC l·ki5,'lDideo. Turk mus·lki,itii8!,.. Turkiyenin bize en giite-l lJIililihUJl'liilll Paris'e ge:~eDieriode-D i s:ikii ,.ahes", erl verece.ginden b betfl 1'. I ~i.iphe edemeyi~ 1 ... Tlirk musiklsi uzerinde hllz), ara~hrmallilf Y!lP1UI b~r pr'ofeSQr ayni fikri, kon'N~'" ge-c,e8i !ugall"3 salonunda. ba.IIlIB s.oyle .. I~H:'., ld [It:l2il~l'in eski ~arkalall"8. \'e gaze! ere g ~e'be ,~al.dlg.i giiu Turk musikli"iowli1 kurtulaca.rml ibde etrl'lli,ti. MI:§bur Comd,eciia gazete.Md. boil" ii'd .f'UO soma ,lUi la~~rlarl

I
Bir ItBIYRn aVlIka'bnll1 yazdl,it eser
Chllrl'em
Je).lun kJt.ph,aoell

I

1931 YdiiD1Pi bjr kl,

gUnO,

:relDi lie,~kk~1 edeD i:hr,,1etJ.r hlk!11.111.1'1 bil' leri. ,kU'gj!J ~ll!.t!i.tmelEtill" !I'ir. ICliko.]o .... kyli;l!l:bltMo~ A"Il.tu rya \'Ie l.pII,Ili:y8 dlflill b.blllCi.lieD 'bu

Petresburg
bir

geceleri
..luutlll

koUek';;:r0rl blf: 1i.i'iC~kitabl
(P'illlz:min
Ii!:UlIl!11l1t ,1I~.i

ClLlr.k~. ~l'iti'lir .. Reale

M,aruf bi-r m'Usiki"insst'D haYI:bl1dan

"C;ocugumu c;aldllar
··Ipek n .'Illemilll' I' CQeulll.~g ~.Icllllll'" i,lmU n Fra.n.;zc •• oda
IIIi'

I

'!rlk"'l1 m~,lu·. haly OJ lh"Llkli!tilrll)ilIlIlII tardlDc!lan, yazlllLD bu elll!r

,B,k maceraSI

ttl!!~Y.

I

lIi)'IIIi111 lid~milllhll ni!U~ i,ledieiui , k~la. n failliliittim bir ~!!.t~nll: lin~ latml~hr. Biz Q kit-!lihl,(I bil' Iluil" muiU. 'b!!'l'eillme ei:l~rek Q~uyu(,!lIll!1'U1'n1Z3 III

film I'ollli.:rme'ktedl,r.

OYOI,III1J.1I ~ Deb. I i;i

RIJ.,

A.lil

"8oJ,.!¥'Ht b"Mikeli. tt.li1Ilyllda bat lo'terdligi Zaman, onlf:l:'iDde bir z .....

Ikh=d~yol'u:z:;

Brdi, DClri)~j Vikdir. M1!I1!iI.!! I M",do~Df,tm U me,bllr liiir lIi'lll!lmll .I!!"lbHd~r. Gell'ek IIi!lU"
buill.ld miilhall"di
e ki:lif"l
YI!I i'IlIli'tk !lilli'll,

!tQeuiu.

I

,( Mi"BL )

<;tI,ln!,!:11I mill"

1"Q1!i1!l1.!' tltred.lti
)Ian
I

i.'t~1"l !ie~ ~l.lullullm'l-

)' aZIY°lI'diu

:

"De:,gI!:II"HTihk lIDu'5Iikilill!lasl"I'J dinledik. Kooser mu,vaffak .g]dl!ll. Prog-ramda biee T e "yoe F..,izlth, 1'19 Ineliliid!!l b~1'ka, mus.ikisi dinlebn,e,dilert Turk Line IOAy.lid 'PC .~lDJdik.!i,t.iD mU!lIikisioin en f!ll'Dtazi e.serle .. MU51l11~Qillin dra.flDB. to,llmm~li~e I riDi verdi]er. Hunlal' h Ikiki bill' M!lJklatlllili'lli h!llfbiD IllY" maharetle !I.O)'ICDdI~ .. e kend.i!... , ~1I'~Dcih. metioi teblill'ilz: ettirmek 'II"fI liolya·, I lerini sevdir'di~ ,$a.rk IlEIQsikil!!liDli.1: bir ibtilil Y8ipmllill1!;b, i"!~I.IIDliliii de I~r'f nai:meler var. Ollun 1111.:1 1925 t-e tefeh,lliii!! dmil' "a .. i,e muhta(: o:ldui;q belk,i bir ]oki .. kat, mlLlva.H.,i.t 1III:lilIT!EIi!l1llI~h. NUl!!lyet liil:p,hr. MiUete., 1I11101litlli. lkadll!la 23 matt 1919 ill. f'OliJo[o D'halli!i b.ak:km~ venm MIIlI!ltaf.a Kern a.. ,ril2ltl~~I!DiiD dill ""eUe:ri ul!:~r ille MIiII

Id amele cEmiye'l:Jeriiil! .0'1, fukalara kart. ,B'IQ~n(l!Z: hi" mac .. d'de lI~ml tJ. Bu 8!31lItU~1lI1 t'ekintu ,~em;yetlelr FfI,i.:z:me ,iiz "er,dll~t:r" miilabllUllarJ bam ba,k" idi. Kendilerjl!'lU die vide kar,1 miii,daraa edelC~k bir 'Iekl~ i!l1.tlmhlaf "e 100.. r&d. iifteud bitti~.te~ .&00111''' f II ,iI: md:~[J kUl'ilulaclliclaruu iimidl d:tUer.
de

blibbti.tI '0111.11 llll~:rk.n. Ie ,ditl'm i,till'. ~.hTdi Knlll,de!] ,:Dae Il;Qyum.kte" ,dill'.• J\J'1I;1.Un Ee"k.LU. :le'Dlin old'llltlilllU

hil.D

L.yd'gtl!lr
M.,d61,en
PQ,)il]tr

lOc:uQIJIDU

k.,IWIrtIi)l'fli'r.
]lei. ifillide:dir.,

biiyillt:

bir

ha,.dud!J bir

lI.FllllmakJiII mCl'IlI.II... Ili~r hlliyh u:lr,IIj., hId IIIlII I:O,gra

ibHYlr

kaclllllillilQ

y.r,dlmi,l.

M'lldolen ,ID>'

It!l!l.ylll

~·IiI.2'U k.,..-u ~'Y)'or, n II

ilI!'---"'Tun~tan viicut'lar,.,
"SaJill)'I, simemaslDda
I

"Tlifm~-

dOl c:akur. "
hunu

erge!;

eilleue yap a...

!i"lll:imiye •• ,d'ik
Oy~eDIIlII

IkIIII!!In

bet

GD,

ki,1

r.t.re.6DI'1'
dan

.,III: .. I..

",i

fUm,i,.4ell'

,'i, .allne
t.ek.

viiculiar" i!imli ve lIIIe",bur Amerikl1l1 ilTti .. ~i Edi Kantor l;a· l'afmdan ~e:vli"ihni"eiilenlCell, g(j,.., .zeJ lIB1bo'eJerj .btJiv. eden bl1illk bir film g6sterilmekte:dir.
talill

Mll-likiwiziu dQuUm gllDiinde , ilk habrladlglm,ey" Turk san .. atkirl.a!rltllDi "Parisi liyaretlerinde FrliD !l3I. laDa,~ ,.~dlzlar~lIug Ibu !.ilyl,ediklerrw oldll.

'tlr,.hnd.

topJ-Iodllar

I

'!le Mili11l'1I ile bll.lJ'lad~l:ar. N'i •• 1Ji .YlIld. OCDede TUlilD,die 'frh1"ted'e !IIfllk. IJAk Ilrl.lpl.r!dill tGpl"Jlllill,la hllJ01.dl. 28 IlliJlitOltiIJ
,komit~ MliIl.gl~nw tlllr .. fUIl.. d'1'I1 ikaleom III .. ~~l1l1g prOS'tlfl m~ tililll 1!!:!:lyordll.J •.
merk~:z.i

Turk illoem Imela dyn .k,lImitiharell "Pe'tl'.r,burllf 1'~~II:!~l!lri.,. I ~I·mlli R me"bur mllllild,i.Dl. yu~
liIay .. 'hDdllifli bil'la.f .. hf~ ih,U" de!:! bir f~lmlti.telFlI.. mekti!ldi.r .sH~ artiill~h~li'; Pel Htili• b.]gllili", ~Iii!llli ilia! lie Teo :LiD,l:'enci"ir. f~,II'IUIIJ me''II'z'lJu ,UdUF =YeJ"l,1iIJ8 hall
S!J:If.liIl1i!lrI.llD

ler

Vedad Ol"/i.

(

L RAIDYO

PIROGRAM~

1
J

me.: lilill;c dailbllma.sllu t81~hediyClrl~Tdl. I,~- iizueiiill". Tam ~\,"! !il1rIli'latdl!i RUIIIY'IIIdan gjlj[~.i1J r.rji'liirle:r, Ru.syadll. hOD timai i.l'ih.lB.t b&k'k~lldj}j" IlII!:~i, f~- I IU ",~rmil!:&i i;ilD mUI,lkllin,!lIII, k..n~ ikirtni Yardl, B"lE~ &lIlDllyiio lIuf dmu:ill i!!Otil:Jl'o.J.J'. Saraya tayini .mflle~elui'll ~lltilulil}i ve medllte I emr.i1D11t ,il.i Ittkmam.m b ,ihur.lde.D amelI! mlilll!leui.l~e:riDinde hl.llummi!i." 'flvlnlide wijteelir (iliaD Sh.au"
1I1'nl iIti1"1'~lI.rdn.

1...... i iyan EYvel

Sl:ra.UlI" Al"UI.tUIiYII ilarAYW kra~i!!illio (irk~lliil:la ~~nil t.yin edilm~k ilne

bile a'ln k(lnmeclbgr~yel:i!llde bUllu· IUlililiniin olllliiDde kem.n 9.lmllt. bilibr. Tiy8i'troyo airemly,rn h'III'llk, kODIf:il'i i:h~ardlllFl (Ul'lleme1kftedi,. 1l~1!1( ~rllo!!ll'Id~ b~~ hl!liII.1lI OIQ"jJllliD fU:l ik<!rde~j ''il.ar 1111 tlrl~Je.trEI ,eli 1'II~1'i Ji Ilmd~l,aT'1 du. DI 1'..... Sir 'IrnU;!lH 1.l!t!i'lIli!e ~cleli'ek

Bil'

ma,t~,J'i

.erme'k lI'Jan Straul

Brigit Helm'in yeni bir

filmi
BI!lJ
taD~Dllln~

Almalill

Ylldtn

Ufa ,!ijlrkd'i hesabmA OIAII":lIik. y,eIJi b~m' :f~~m~,e"ir,m,e,ge bliZ1r~
1,I!LDIIJD,aktadu·.

ml.JIiki

tlllralfmdin !l!lrnl!!n bil'et:ler~ bulu.r v-e Ib'lllnian h!l.lka. d 1~t1r. TiYltr,1} doi.'r. Stifi!l'l!lili lcoDlleri Ue jpll.rlak :b'ill' zafer ka.Ke'llIlerjD .oll'l'undil!l nnl!itkir gliz Icri ile lIe'll'l'ili liinii Ilill'a,t1rm .!itt. li.e ,d'= gnU! blilllllmlllZ, Sttb:e.b~hllllit·

cemi!j'I1"tiJ

aular.

811

fUm vak ..

til@.
g

'i;1!'Vrillbi" olall I(N:iIlll.!!lPc:trO'V[JiIiDIID y, lam) fa..
It-oi!:

oluek

Zl'lhlf.

inin at!sJilidir.
Bir l:JI'kiddd -oura

li'i!:li.b €iiriiD1YOIf.

Mal], illii~ .. ii mey.ulDid8J ~~r.miil'" ye ye I"niye·t: dmi:!k 'i!'~ lIumlye)o

~IJI'I.nn h:klifiDL kAbul V01i P'i!itj'oI!'$" IbuIIJa, IIIJfe~~~ I:-d!er. l.uI,adoli f1iUl·
dl.lld oC';Urll1!1!i1l ibir kOf lokillllJltilll]!D-' dill bulu.i:lUiilkItlDl OJla 1U1i1l:II:1a biii' ka..
lI:iII.D[~'1' Vel CHI'U, deliice A;rn1!!!i'e8l§"! !lIP.d. vereuti e-rde bUltlDg! II ifin k.dll'llllblr ntiY'i!i v!I!fir.

tb.

OIJ81 .bi!ill'bi:rC! :DIIII1I1 ,ROil ni, .. nh.J

V,,>,

b.iils'lil1J. My·or.. B!ut)! er~"e i.t~r ... tJat1l!
iile:kIl,iyor.
01"0

,ronnf in In'i,IIIDI'lliuhr. CuDihI,birhll.·

'Oradia, klZII:U lk.jlbeh:gi,
~i!!1!:!1"1~1Q1'. Duun

d~ ;Inn'
leviillmlktll!

cII.l'lI:Q: u"

y 1 kllma.1 n,~

i nt!l ~iI!itme.

dU)~1I

i:1iI "I e:r•

'Ie paplt:l!lliU'll M hili.eye '11'. 1iio, u:ptedlil!Duig~ "'It ~e.Limiloi 'iBtlyor,l.rd"J.

..id II!m'"
deYlet~
I

11'11:11ill ...

filubi Umumid!eD Ullu.l:ci f1iklr· tell'l" meliU 'lddd~1.I1 ~fD tiIIu )lent Clmlye~ s-rnJerilli Ji!:hin,dek~ fi~i'rII: r. ill] i .i:zliar d~ III ~ekill]m~y011,Ii:u'.

kiyetilD:i lti!kemi .. yen b~r ~ok k:lm.el~·r oOililUlet. dil,m"'D ke.IIIFt.l. Ehl!~llIri'll blll,III"
mUl"lIi ffl

Sirllu" tld~1 II

"et,~,burl'lII

V'''~iP.

SIIIiI

d~

bl.:l!Il:t:miiyet bel tem1'919 d. mem!ekeU C'hl8i mlllbkCi.m ,r:dllmltrf!J ~lIrtl i.VoIIa ed-en mUlldhl .I'U iilllIJtiu!z bir .'Jr,i!!iI:I!:'ti IMrie "
fI!I\lZ

Nih.,et

iffii'~D orke.trllli ,eU bliltulllm!llk •. ,t.lI.du'. MUim .~~I!!J' .1111 h D",II'tkin, ,iii!'.!! il:U retJe zliiirU' .. ere Cll!it~~t ~.I~II!FI'i!i ..

bti,ni
u'lnllD,
jZQI,

iUi,fI

~(n,0i\'

ye osiln mli"-

y.tma

ne' (ij1l'.iYDru.

edliI me.-i t'e,el!!;bQIii~ BUi'l'U1IIIJ 1iIl!:lI'abfllr' ",8I~
iiilllllDlj'lI.rdUi.

h'llJuHer
I

8111unan ~.'r6 ,uillul': MY.~lki ,crmiyeti nalan koiilll"~J' ak, .. mt I~il:l ll'l'Iuodliki biitulJ!I 1~r~liri Iki.ralll.rllli.r. HIi,.i~tea • kQnarri CllDleme'k iiltiYr:lD,le.. hil' reI' bll1 au2:!lIr. f'aICllt· di,te:r tara' .. •• t.llI d. rell'lell'i ht8ll!l1a:~dll ti,litrllimaida me'li!,ul... bU-ltuv. ~ilF tek OI,lIId!lTt.
Y. 1I'C!llmez'le·r. KQu
,.I1.10.ll!

~titu'l'jjr :ililfl CIt:ond. OJ!13 onu !ka"If,ma.1'1I mllVllffak. olur. E:rt_eli "uil'lY ViYll.l!la,1l dQomek. bere h 'I"ek:e:t ~dell1 81111.IIt'll:I'I' Olg Ie' 'l'rd.lB,.r. Hwdlild ib(lYUDliBilI yiine .,ui mllk.lde li:OU!llklIlF. Di ter til "i!iftli!]l i,e Pn DiI" gil~ "III] hll]'n~ "akli,'le 'germiljl.o Id ylll II! Imllh I;: Dey i lIiI n iii t kinD ~li.!l.unilg b U I!ilif If. 101111111111'. Strl!l'U.u.~ ~u!.rlli· 'keUg,d 111m 'GlOri, 11i;g!!J~k'!r ~ ul-.eIIIJ lediti V.MIIl IDOh!lIHIlI! bu itoe< il,r 'Ilmelliyerek 'lIiilllll1b.1IU verir. A,yl!l' eID.!Id!l hgdu t.kli glield. UD tUra b'r I'OL IU'lJke'lii '!1eFlljr. BUD.um IDze:rine _¥l!Ilnn (el'nd81 ),ji,.zii Yfl ..
OIll!J

r!JlI.lkirl

ol.duli::lulln iIIIDlillr. Sa.bjy~.ite zalntillDJ kll~iilb6;-

He Stnul

~o

bir ZQiIl:IJI

i..,·
klQ

mii IHik ,jfi Mo.r,akhr.
IIUIT,!

Dak

~i.r p~dell' I:twri1i,

fii!!ll:iliYQr.

Parille i!ylifetind., IU:t1 ,fillet bill' eYe yei'l~ t li'iyDl'. Mal'i ,ut:l'k hil)'ilt. .blm~,h!i'. B~r\j:i!lI'k ediplerle 18.111,1:-

YO!'. B:ilb... llI. Tum
vl1Iftb
~&IiI:li1!l1

Got.

OIliIH!i

o!gJur. ~Mil";) IThk ..dlIU

MIII"I"Ql!it GllItye

II.II,oOr·, T.ibir
K~D~

J..bod ,avuk.t

••

kr::n,di.'im.

n limllll.da.
11l1villmele

rem,

Arll!lll.III'9 DG,.nl

'9'e 'lI,1(1k2"ii zel

till kd,im, e,i!I~f01'lat' Iba;.hyorlar.

J Ii j,

I\'lnziirit
keudlimi

ber ileJ~ 'UD.utu'For
Inl~,li.ine
ilyOI

WOI!i

Halk~1l
k.zlmam

I!I:Iil.d;l8IbheUg~ bir 'tlJrl~
mll,h.

kill

,,"r.

.0 ill..

bQg)

lki~ilUk bill' IOUhUtll! am:1l'l1r: 4S00 t'!I!:J .. ~m.I,t1. Are .. b,lIobmd. 350 bin
1[(11111 IU~
l

o

Il!'llIen

i~

~etl'~.ll ii!!vvel

in tilba"

.tne

ya

ge,ti

:va g'fI!:medl

,__ ......... ~....,,::..S_U~IB_A_·. ~T"""· =-.."...".._
KiI!!'m1
lIi1!!jH,

~

"iui'

I
r

US]

iK.IICOIi

19n
k'!l.'1I)

IfII,e ba,IIIi'1i\ m!lhBl'eti 18ye.ilDdll! iktid!!!" me"ldi cle ge~;!i'ildi. MUli(j~in. Il:iu prop', mill k:m.e". m t m DUll e d'emlemilUi 6 kdll1 i d.lI'hillI deti,til',di. SOJ!yali ..tl'l:li'ig ali". biDe ~nn [bill' ba.n:k:d IJYlll'1ldlFmISts kll.l'ktl, (iilmi!:I!I! ""'II tlldill:'me~~ hun' rellJ9hlll'i arulna 1I0'ktU. f'1TkaYili iIJ.keri 'M.. dl!liplin lIoydll. Hl!lrb ,1'1'111&", k.bra.m 'nl~k Qlenlnhlul IiIllmllhlmatll. ,b ,llInd,. ODif.H'iliiii lu' reu; lpii!i,~a.ilele ~e."kle:rhd .,,",n'd. dllllfdlUi ft FiII,ilm dr' Ii:llla zamll'lullll IIiI' ~It ,fibl bU,ylldCI•. , "

"LAd I·a'~am
MarufEdi,b
"Si! 10'''..
lUjiBi

o Kamelya"
DumaOln .bir film
eserinden

~ulJd~r. trnza ml!lh.lHnde hi.. (0 I ludl b!.Wl!l!l'Iimi!ikb~dlr... Flim Imu.il!:ii "e hi"~ .!!ihlle~eJ'i :itilillllri)"lr:l ri:b'ulmc,te del'~1:' m~lrIi .. y.et:tfl dll F.

viilkfeduyor'. TII'f!!WhHe ~uk ...

Dc]i,k.lDh a~hi

brice! 'I!ld~yor • .Arm i!i:n 'UII dUfl.llb din~en'medi!:QI 'Iii,!'n IlIi!IIrE,rhlllk~1il "UldutU1I'I1IJ

n,@iel'

bl!.bill~Ulliio ba.ller

'I'ui,Yi)I'.

Ad .. 1iI k,o,~nk P,liri e s:eli,v,er. ArnU.nUI

biir leu k.II,r'" ~Ii yUdir.

Aleksandr
ahnmll'

smE IIhtDiI·'hr. ,ilB l!-yLollJlnck
I\'al'slilfit .mll Ill.

ZeD!:,iQ b~r tiI.,rah
Ciuredj,r. Armon'llI dl.l,Ya.'ii'

Ue 01 10 Dlilumu

k~:uu ni,jilli!flnlllJ
II:I!I

~Uelj, hll.l i!din,.. ' M(liJlI'gorih!: I"i~
1!DIIIDi

1111

U.e-

ohn ilk

t-.d.,]iIIl',
I!::I

in

clUn

aileG~m.-

,dlin i/lti.tum:m • L ..~ ,r! lim 0 Ka.rn ely ... i 'imli ve pe Ie: Im!!!f"' l8lUr Fra.OBII ,edibi A~~".iuld,r Duma FiliJo liJ'~ml.lit enri'Dd~1!Ii UI1,tlr. 1111,10n;U

AII'DUI!DI'n:r

b.h

diyor

ve kl'ill[uQ

IIIlIaidtthli:

o1duguu'l!I oIl'lllalll:gra'k e'l'lIrltlme lIIi.. baret nli'lII!I~.!lini tBlebilciliyor. MlI.rw

gorit

elI'Peh:lI!Ii"d'.

I.e bum eyl.emiy01l'

fHm i

:I!I~dill niih.fe\ TdmlJl~UJllr Til! A~mllDl. 1'6.r,il,m~me~i InbUl~ diyo:r
\1'111

rOlh::rmfille

1iI1I!I,1&-

elk, :Iulyab!;! •• "dl!lt

edi,olr'.

D~ ..

.RU"Z.II

1100

Hafbuun
Sinema
TORI(
SARAY
I'
1

lie

Ugtl.{-I'O

pl'ol,Mm.i
.: Tu

aI"

Pe~e1'll"~17 ,.ec/·erl
~IIJW ~""II~

OYiD,IIlYlliul,1l1!' ~ Miflblu FrlllllD,lLZ .rli.,u ''V'i''OIliPremlttlo, Pi,rer Fr""ne. LUD"e, Poe V8 Jlln fill !!!ilf:k~g_dif.

IIk.nll eye ,.dllt
bUllllmI'l1lH,~

ed'lp~e le'iiP¥Wllw

,.,Irlyor.

Sir

m~khlb, bU!Luyor,. "lie PaTi-

SOllER
MEllK IPll'(
VlLDiZ

19r 0 Kgtn.dYlJl " KiJiIj' c;'<I .. : IPI!IoO::.liIIl'l'lu!l'dflfj'f' f
l.dd~m

ir-

ma

Alek.lilnd'r A.in ~u

Dll ..
pl!:k

Ie ... del ,tiro!'. Mllrlo:rit himl!l ... ml,ll!I J1pt!!!ipml, blr h.ldedir. Y:I.. De • A:rmIiD J. dent. .ell YO'. RiP'
IU'Vllrcd'O

dlll1l1.II]:1I
0 ell III

n. k.r,.I.'~Jol'.
1111.

iElI..HAMRA
A.U.MDA,R

: ~OP~>i 1111 .:I,iIIldl"' 1 lIiB'g!!~ I"dl'ilrfl •• DJ!r.,

mClbt!r' I!!l"fu;iini he.. men beme.l'l 4!l!lic:llm ....

EUlliulillI1J.ri 1••

SEIHIR 11~.I\TROSU ,rJi'i.u'lIh!i!l .. daM. S HilR ,OPIUlETI: D'D1.a

Illi

IIforrOio!r!Un. : Pl'II". A "'1'P.I~.d-J.dulli dill I

,11.1'1. bll mel' ~a )10k.....
tur. Bun U iii ;;i II bu.. rollida eller~1Ihi r .h i!..
1I'1.1I1I1I1Il1

dj,i"lIic!lii
,'01'

lkadl,n;cli''aJ!i'l

v.II]' Qi~m.'" t;llfbl:c-J. I!ldl~

'ftl

,[.ii., GF. ~.blimlllll1, .diii'mb :bIl!lll!il1l.1I1 yor. Hut ... SLlr.Ui!iI U.I'UYOl'. b.b.!I1 .,IUDU iliI k·
editor.

8111 ilade.eye
,'to 'M.r-,IQi'il ,Iltl
bapl. blr ~ f!ln. .. villrl.lDjidlr.
IIIJ

""Ii

J.llizm 1d.1

KADUCOY .sORBYYA
HAl.E

: AU. k:4U'lh Krat,ilf"" ji~iid 1If1... f~ : lJ-.d..
I I

OsrdlIl'.~R
WALE.

ikufill, ede~eji~. MITl Daplll!Mi 18 ,. l!lid.. JlBzcl. Ib"! 1lLi:i:r11l klj!d~r. Ter. zll~k i'ltrel:!Jmek i~11JI
I
dig

II ArmllD)
'-dr/am

I

IiVtiiilif,

P'!!JI'~le ,lclmIIlHr. Ar~~dll~III"lmblililWamna d.Uileti"I'1IiI KilT..

I

~ 0
i{cl1il'll)'IIUailli

Lllb.l'd.. .'flo'2'lIIlIIullll

Y.H.,tili LtG k

,",.kit

ij)~mill

r-

tiv.e

l.!JJten

Ib~1 ~.litlIUUUi

'Ii'~

birlllbfli'Qlilrul'lnl; Mil" K.t. di Pllir~yi

,1.I"'ILF'OIl' "., liliI'ei.n ill'lIi1\,

CIIIlu.a

f.e d.lki:rhIL~i

-IAMANSPOR

Suba!

15

Bugun y,apliacak
Nelerl

ma~lar ve tenis
VoJeyUol.
Heyetinde

Uludag'3 hava 1( hatn imtiyazi
Bursa belediye meclisi bir karar verdi
lulr.ll 14...... BI n holcdiye. OI.cliliui!1J dUll Y.p' ,.a IlID top- I hI_JudD tllJlg~ilu'I,," deti,lk i!lier ... lIIIl11Jda Ulu "Ii' bit ban b ,ttl! er. !;U~li i:lllmll']Nl!lu ,lIp1lmlllll .imlti"I'l:11IJ11IlnuDum. ". b'lI! LI~n . rllp,.llPliuna ,okllUikL k., 'I' I'CI'~I,Im1ltir. SOD

I_K_T_IS_.. .. I~_·._L_E_R_._t _ . _A_D___

J

ge Irdlllll

D
:

&ketal!lll •• T,enIA

Pire
Pirede muhbdif m,addelerin fiatlarl
D.zerine -IElClik OhllDl&r ,\:iD bir
lIi..

1-

1~2-9]5 CumB

Me,h,ar a A bdiiliziz Cav'i,g,i MI',··t .. btl· tt ... stra nasI I go'· a,r"· -es I,m e- I-k? '_.
Iioi

lllmg,un) GlIil ta.!lIU".Y lok.Bod_ ,.pd call iIriDC~ dCl,nCl 't'oJeybol
mil!i!rl~

ulskenderiye .. ye gelmi',tik, fakal bur,.d. ,dll um· madlj1-mlz milkilit kQrf,ISIJD,da 'kaldlk ...
-56H." .,
IlI.nm

.'ml,:1
bll!'tind
lIonr.

D5rclQIJcO,
1i.IUIfI YII

deF. 11t.,I!) ,.a'ta tl m IIIIiI'i

y~m~k UIOIl'U1UI. olurm.kt. IO~IIII ml!llJl'-lrl.fln ,11"11'1 ,Ut.lm en kat"i ,II:Jl 01 dL M bii. Iii bu '''!''II!lhk, Giridli HDIIUI,d ...
Ii!! IliJ 011'. 811Dll111r~1'iI Jlllllihtr

k.lkhm

II

".n

dlilliD.

H.....al .. -r~ml~!l1!I IU ,gil! ~ til ~

ehlll'Dlu'ha-

,h.t4lz o~u,b kalll.ray. blkm.~hii'll kLll'hJ~ur'l!!J[!Y'Z. On <diI'lJdk.. n'lei k.lm.radll y"U:I~IQI glll"di:iliinlh, bIt' IId.m ku~ '!.Idur ki 1.I"j:.n1kl $u b_.ld~ ulIiu, kI!Ddlll!II~i! bile ;111m diin Z; I'U.. Si'! m bu ,ap'htlgl!U '~n iptid.1i bir memi'llk.t polil[ Ib IIf! y .. pm!lz;. Btr,'4I"

Fe'neri:.lbrp .. IJ't!!lobui:lpor at 18, do hRkem Ekrcm. 2' Basketbo'l birincilik. Il!!IriUIIYlIkJi d. ba 1 (I ulkbr t .. tir,.k cdl!cek kLlllbiell' 18-2-935 P z rt i DnB kJ IDU I 117 dli! l!I,yebmil~ blrer mgr hbalJ glludmrmel"ri teblig OhWUf.
Ma~tar
f!lt

I.

gilD e..de i.tanbu~rdalll Kafadaniz ¥apll,ri!e 330. koI'ol ile BOO ,e halY8!'n ,alPul'i~1i

IUIl,ab.k.
GIi!I~f.ID

nn~tu.

108

IIIllc:umru

"If

I

olmalk
fl~1

lib:rere

1238 ft"
t

Elulda,
zahirc komn Ion KIIilUD aymdlli p'iy~a,w eenubl Ailler,i· yeni ma.bslilli:i do'ayisilc
ibel"aber

Ikn ISO
Setirilmi, GIl'leg

gehni till'. BUDdatll batdill ~akell'da l:nIJ~il tir_
aJilin F,lU:lahgllDdl¥l!D i'llek,il
Vi!

Ankarada bisiklet ya,r.,1
AnkDI",,~4

z:ywh

sdliLiblt olm3kl~

PIYu
tEl)'

mn d
Dldll.ran

blrlll!ltlllDal'"

IImdam (sUlrlli

nbul

mJm~a'(UL

futbo~ liloll,

!bflyeti

bD.,ka"l~g'l!Id'ID;
Cuma bi ..
11101

1 S-!jrub l.~35

AGJllicJlmQfhi'

..... HlIl!!IIIni

bUJI'und:ui!J.m!!l1: ~tr

II kadr IilInJ'lo ..'!! I.riDi, lid bL"bir bi r.ft.Di !kllra. IIIl1illllilil. bill' J't!' a-&. I'ilnmi 01'. UulHal' btl' vnpllr Grt-midcD de un yok. Bulundu,umUIE
yerdenl

EIu ,,61:1elri I iI,~dell,b ,-ill'ril ~~m. Adl'k lllJi'lel,lml ~.m.-mH!!!I llllll'lrmllllh181r IIDlliddd glJ... rte,e iIII1lltbm. 'lite ili!!J'",=Ulm" HIS bl.. tlliUtft.110 "'1iI1. gill'!UlImll:YCUI'I ilLig b1r deDI ..
rdl

~bggun) yaplla,c k m~ntak riDeiJi' m!l!ilar~; 1 - Tak!lim .nlagmd .... go.rc[igU Nuri BOlllt.

.... I'I'hntllkl bt,ik'iet 1J1!1I1!l'lince ~erlib d,i~i!fi bCllrillk rdJL .. lIikl,,1 Kif'll" Ikontri mUllliboll IiiII rl" 111m l~dnf;lIi yilr~D (bu~un'll c.J.lk~lr. Mh!lb,,'k )lR I at Qmda Mu .. hi flit rCil"u rQk ~indreD b ~1 OIlar.k T I h~fI· T), UII'I! e-emlyeti ~ T~ .. ren l,ijpri.:uIO. Cebecli "",olu - C'eblll" ,el flda.nht. ~rkllllli .. YllIoi' ,hir ""~ ,aII l'Qlu lie Qhfi~'aj' il,dHenk We:'

iotlar gete:o 1,,1f.. du,mu,t11r. Sir

,.IP,ln-

enel 'IJ'!IkUIDrt,l][3Irm he.. heri '2 dllI'i&hmidem i!lahllml~ iki!n bu hi) hill uskumru ba,lna &D.ftn
C

h

fi t'larda bissedlilec-ek del'e.ce.de dei[~jk~ik olmu,hll'. UIBik $ rk ~I'e Iqgiltere t r flnd'an gill-' terilen istek blind.. mi.ie!liF
olmul,tur. f'iatllililfi !i illllmhg. Avu~ tur,,,I)'1II ¥I! ArjaDtin wahsullerl ... 'Ilin dab" az olma<Slf.lda d ileri le[me'k~edit. Cet -rek A VI.I tu-

k 1.60 d alhlTl~ verHmi,tir. Lilk~rdi\ya glllillce, b'll1D11.m okkqsl 23 dr bm~di:o! IOU mele g8l"miqt{l,r.

At klmlarl K.rl A!
D

rSaat 1.3d~ Albm.onlu
b.lkemi

- Hiill

IJIl'iIId.ll[l IMu1]EI'lItI !'lC'~.J!a,r ~ Mud (llill. - Vt'QI,lI!l-iilr Id!pol'i}illI. 1'llJlf i'iIe'

Nur~BoIUt.

".y -

S ilit IS de fa A t lIhmlarl 2-

FeDerblllh~il'l"

V,-

t't:ml!r'e~i uulacllk
flit

dda ~.ar,.f filiIl.

,Mebt'ap' ta

_thy,nll! hir ailam,
.... hill'

d D;.r IIIDfI,Y.DltI ,e.,

1",.".

b'hlkewi S di .I!mlnd •.

't'r'lleukl'ir. 10. bak: , ... b t r aim 'k (lnre Amkar.·

ooCl ta,klbEo hund.

"II!

,.rYI_

Hllllkfllll'b'l'll: Djha-

Kasaphk hayvanlar Som 'ZOiIDDlDlaraa Romall!yG lbayvUlohu·. Yrw.I!IoIll['li:stan piyal!!lIII,' 'Z8nm Ii b l.ml4luCihr. B'IlIna mill Ibi~ Tliirlliye va Hul,8iri8lau :r"ltik!re piy~' dl.ki yer,igi kliJbetm ktedirler. Piy. IIda CD cok (U81lJ;~11li 'ri hlli)"1'IID~ I.a"dll'. SOll m!j';in,de ROI1lle.nya dOD.hm kilillih~I!'illle gibe,6 S·18, l l'iir~iyll! lji'lrllllli'1 19, RomaDY koyunlarl17- t 81 k4!!;ileti 14 15.)
lund ebem,wiyetll b~r yer k'B~

faly 1933 de 2.500.000 ton bu,g'day !j;lklirdlgt h [de III~tlD yah'll1': 1.7001.(100 Arjll'D,tic, dam

22.500.00 qbillT'ti!r reriDD yaLIlUl 17. 50(;U)00 quarl r ibn~
dmi,lerdlr.
Arjantiu
IIfIID

bugd yl rlOm yu~
f'1

tit!

,hOc iii bila !!II", yf , kur1\Il.m._" IlKitllllo.lr,;id!!ol'. Iii eI, ,111ft KiM lIil'il polil Imliml,II'l.iI'I1LZ, Me-murl.,.. hi!: 11111',1 "'tI ,PPDuk· LUI b!!!'r blur Ib"Lr J~i IIDlllnbkl. riil~err:k 01],(111 Inp\.TID. gllirlil h It"lEet eder. t II!; b, tn, .. udi dill bll),' Itdirr. Etel' 'Mml'da III.Dbl,1 ,,~r :r,okg 'ill' b.,IiIL Oml (b"rr fey di.

"II,

eht",bl I "f!n~I!Fde ,IMr ik.I kiti KY'I'el-tcai:e oliuru Dr~lIrdl. llcl, HlIHn, fall.. i'Dnrted. k.ldlDllj ".li:m .. k ih:fI II kAnt.tl,a, 111•• !lieu

Be.ikt

K., ..GUVI!!IDv&por klilblrcrLofl, me1l-

deli"

~iln

I"mau1ulDda.

b on glin-

I,Ol:clld .supbl.

Salt 10 dll Gal_tal r y ...
SllleymlJTliyllll I~El!; lakllID
kelD

16r~lmm lei klll'hflollDn ;~rl'l iu.d., bi'.lm ".mar.,.. h..,U iII'1.1r ib.lll' yuill. l!Iii!:mU',UI 11111',' i bir •• od.l. f~ yo ohlifm,uI. kliQJill' !tarU lid ~dl.¥ol'.

Ha...

,1

S~ tIl, 15 G,I,\II!

Til t

bll(.

Yo'lcyTlJ'dllD iitrcndi hDiIf! 2,11' Pire ill!!! i&kellderiyti _I'I~ .. ad~ 1,liJ'ca .-.purl." bllh..... h •• puII'II" li'l, btr Je.oe ujl'l.mll'iil'.n
fCWlIlgi.

IuIfClliIlDtlrli'im ft~ lLIillQlIDlf alu:llkl'.r let IIttJ. ~im ,ekiJ.d!l ... lIdIlJ,. ,al rlBile 0111..

Sizlerlm tNir )I.lbut! ~otok,.

_It rml,

iF.,

b".I,.

Ydl:l~1I , ..no &I1~~ ,.. dotn. 1,1I,lIt: Uz:.1ir!:.D GllH d..1 IchiinuOI:kmi,. $u bdd:e ,II' IIlad_ 'lIlIei ~ iiki memur bu'lynar Idl' m«"rkuruo htlb.l!:ldllA'u k.mu& ,. OD, CIII be, ,i.ki kAd& b il' dl,te bLr mllI!lDlurua ba,IDI uuto.1iE &.11:. lID-lilt. lirkia bi, han a]m.kJai b~r.Ler~ m.murlu~ 1I.1W1l" "t' bodi beuliilalll bIOI 1I.ldeo bel' rutl D~'GI [1m. MI.. len f m~mlJlrl&rull'Z IIlI lc:a.. lin 'BDZlk "'uJfe~edDJ .ar~1:!1 Ifol!ll_J[!. d.a ul.d I" re n. IUl'eUe .. l~ ed'~ect't'I'l' h'liIl~,ol'iH, ibn I~~,or~lfml"

,l'lIl'ldI,

r~J~jJ'!:I~. Yi!it.t~ I'lrd~Lt:,t"D Omt'a II.t' ,k.d!l.1' b kt~m~ ikllplli!nl II:E&D[I,a J"oldu, SIJUdl1Di aClIli'.

b.,

Snlilym niy H.lit Ibra bimi 5.at )'3 Topk!l.p .. Kim. ,aa A hkll!llli hgkiem Supbi. 50 t IS dl!!ll G.~at.llII,a,y .. Sii~e}lm.Di)'e A tllikllmJ bekem H" lit G lib Ezgll.
VElD

Y• B tak.ml blilc.
SDT

inlk:emled,
Elaem
EI'IIGY.

Uiyudum.

Tel.tl~lk Alan

(ii..-id 11'. IwA.Dd.,,;y.J.
:iiio roLculu,tumlUl gail~1 r iii D'B!:I,IZ. rill: I d, •• pUf tJlI ,a,'Dtiilidlil! hll1l 01111:1 r!ibl I"D'IJib.,lu

3 ......F _Derban,_

.hn:!IDd.

ill'

"u.

E,-tellJ

bl",." JI~.

,ok.

0 .JUDI h.,'b Ih~rte' ..
Illi:elr.

gibeD .$a.zi Tezc n. 5 .. - t 1(111301. Be,ikt _ -Be,. d 1£010 .B lak1m1 1'1 haktlDi Allqullah R.il •

~~ .,..,1.. IIlIJDlimlli: liigrebiyl.

un.

Otl~¥11 dlJ,l'ru Illikhilll G'irid , dUi 10r-DtDdlJ_ 1,1 1I:I"•• d. bOyDk IDir .a'FHI~'HI Joh:uluQu reiddelll du,V'1J1.11mlj'iIlc::aJ, lE.dar' .-ilnJ olufor.

S ..
[DI

A

I 1,2',15 de EylIb-AnlnI .. llknnla.rl bl.ke:mi Adalln.

S1l,1Ii~1 S ,de ,B.: ikta.,.-Beylcoil! ,A, l~klmliill"1& balkemi b:ut MilhidldjD

I.tloboll l'eulIl'el'. ,tllj .,11 Glur. &,hude J rp! k~DdhlJ:e n',d fldiyg'.IIIIDIlI'" BI. b".nl' .ill k~ pea uykulll'1JI1El hd'" lid m~ytul1i1i;I~ .. Miidiilli III Um.· II'UI d I .5yUllY01I" idjg iii. milddd

~rMler

Ert~1Ii 1fll1ll II ,aad rirli,.fi I'll .. dik. V.pur I m!lin giriD!!:. 8~.k.
lArd. ,durdu. Bu Irrll,lifll k"ln'iol!: .t~mpDtu rfl1dl. yorcl.llan IluII~1l ,el;il'dr. OIDU IDln~.kib d.ha bon.. Vllk~c Ed. , .. big l'Iil'hn. VUIUlTi "lID o'ldru'kL. fl mt 11111.,11 mld.luD bill' tlllknill III!!V!!!!t ".khl. ".PIJFUIIi mar"
I

Apalc.
D

y.

hDikem~l!rl:

AbduJ~ bRill.

Tallt

K~m I.

lulb 25 ~1111fAill1i ,arl'i~ iltir k edcc ktir. Ha I.... u i:lollJk" ,.g.t h otIWUIIlI, ~;DiI"1li hblr edilmll!'lItek 1l'~.D rl§ln, Ilften ,,",1111'1,.. II 'ZUllO Ioilll:lIILJ: If!!! IIIbbd.o de dlelz JIlII .. hudl ,",llw.,u it:.blrl"lll blriDC:~ ,an,li glirt!! d hll i)l'i, blr !l1l'!:lc!: ,.1'IRmll..1 b;elk~Il'rlmektedll'" Miinbl!ik!lHUn Idl'l ~ Ii I hI kla,dlle bntDn lahmllllllll' ,t r."elll JUIIUI bl,lflllli ubil g, qlO E,ilh ih:erilllde toplOilUyoru III•• E".Db II!:" ~lIIili, '_"It. NjYII'ltniD Glu bLhD.dl~nd.r:D ;Itrmell '1'1:" GILUbhl cifll lhti;a-illio pan.mllill yll. 'I,iludeg bll'lIk:ml!t. uaecDlIiI' lilldlll:Ilk"m.d.n ~~rluk dl -.;eklll:unle;o 1",.I.yl1lc:l. k.Zilinmlltl. De 'WImr. IUrelie .,Ilb UII:; ill 1111111iii" F P 1:11 Vt!l Ilk Ilk )I'!l!Jn., aha Inda dol. liD Il.UDbul '91t t,midoJ Ibu tllllllli~ mIl Ikl lUlU] • 1I'H'e~i!!n 11'1,1. bte bir [1111 "lII'~,IIlld,ot lEi ten mi.. ,e g) '[ Lhl'lc: ~,.c IUII'"t 1I'e Diili'k. ¥flmet bLrlDlIlil! 1'.IIt.g dll i,I'l:lrAk ede'Ii:'" t~ bUi Jlml bel' hllide g~iclIi Iii.· 1"1140Il zar!lm d bill 11:n:yec I'll, - "I:' 1111' ~Uik t!illll E,y II P', Nlj'lIiJ:ij GIIUb we T lit iiI' Imndll ,Qk IIlk. blr ,tr.· :J.:qmfl oll1ii£al!lbr. UQ • b.pl. J.nILD ba,ik bir ~.kI II t;-Idlbcdil.,c:~i'i ~ Ii llipb. YO"~U:I'.

han.

lerde birz dli.oJ ~tUI". BUllug sebebi D8Illlunla,rlll ~ub I: t b. m"li -rtile lB.3dell 13.6),111 M!lQlmelidir.

FransanlR

mi,z,.
12

mlSlr

memleketilll kOlltenjaol

'''IDI~, ,.el'.

Ln.!,.r.,.

v.,

SonklnuD 1935 iBrihU gii[]liik n,wi ·miz.dle Ile"redi-, Piyaudla 'yer~i h=vodiyn. pa .. leD Frln mil 19]5 Bill'inci U.., Ihulda.rmm o'kkaliil 55. gitiom:ki aft i!j;LI'II emJekotimize m l lIIib.!l iii 57 drabmiye ~lk'llH~br. eH:igi keD ne D i 'D biili!lell!ir~ me .. yalund" bulull!!l.lID 1n11!!lIfjn lIlu... Zeytin!iag~ Y8kl!c:at klihuJ ,a~t:lg bagll o,laZeyUI!I}'agl lP'iy.n!u i.!ll!!k1idir rBk vc:rillmi, Q,ldugUi ,illlret edit. B~lhilli ,lifinc maUar uu:r,gde mi fr. H,er~1k it; gfJrek dl lPiY8..wa, .. FraD biliikometi eeldiud d. hUllreUi IDua.IiDt:)eler Q.llllu", I yapda.n, ~,ebbiislell' DZeri.n81 lur., Ygnanilhoda, Vlllili ,Iahclya eyvell 25.0UDkent ~ iL:en a;d olma I 4118~1 ~In In f ob ma'!l~ DlllrllldaD 50.000 k!lltllll ib]ag UI£I ila ,g.,-j verilmek i1I:ore cir I:dril-elli m[!lr b:i'!l!!lemiz mu,vakkat okk .. MatJD. 36, :50-31 drabmi.k buJ flirt-nil hlllbi l.u tu/m~yliralk ith:d ed iJeceKlir. den I tlll!J:Uftir. :5 ll!lidLi 'yagJar U~ 34 drGhmiden DJ,1I3mel go:rmli:J,tiir.

dralhmi

l[Ilerind

n I tdm~1i't~~. muk

Memleketimizden
Hmburgtcla

kuru.

Tuy si let duny,. lam-

Ayak to'Pu. oyunlrl
An'kiu',q, 141 - Birklll; bllft;adu,· her I, ~l!Ibi,r ildll~D mm1i:.kli lIy8J1..;, hipu hLr~Dl!:liijklerjDiD ildDCL dl.'e!
'Q)!lJlI]l.rmlll
YArlD

PiYODU m4gluib
Pari. I 12 FrmilE tIly liLdet 'IlImpiYD'DI1 "M'I,Ufii:~ Holh:eru tlly .·klet. ,dOilY OlmPiYODU

ZeytinYl!Iglar clf F ranM ~ E.rtOl.mz fr ngl lDe~e glirmUftur. yilz~!lIrLDa gllrr!

dLI piyaul 'l'da italy.ll 325.33'0 uurilld.e !DUalSuo geleo lei bu fi.Ulllfda S
[J~Il, "lIlku

nteyve iSh:niyor
(Jobll M. H.

H. L~rru:ke HaUDb.. g 8) fir.
II!lI!U

lbi~ijU!ea Hi!!JmbUirg'aJa mill..

:TI:lJ'alq,cI

k6'.

alma.

M '.lrdaa. l.l.1II m.~mu fillf emil' i'dltililer., Sunua ic,ili! dart m~mqr ltLt:ellderiytlly. lI.d.r libet IN! IdiJII!uli::lil'l[1. - Sina tlili'.Ii-,gdl m1:meaill: Idr .. , dbfeme1b'U 1Iki!l! li._kkl!Umdlr. A_'lnnk tUIlI ..... d bill teldJde o!!Dl!Is. Bill! 1,b1I1U1d'lml J'iCllr, b:LII!l1: da IIh' .... dl, _1Ii"1IL. , lyle

JI~~a1 b'IU1.
;:111".:111.

lid .ub

Ukei'~

N. algyol'."

Ib: d.

III

Qh~rol

iU,., blllil]l!o,,'"'

F.'bt brg olmUll, lIIablll Inkledil~ai:1 HillilUiii IUD 11.1 d.kik.d. bl' ",tllllZ:. U:iEII.tu.k Iprl,.. billa.
ca:lJDlZa ge he:adlnJ:d

d~uk. Bu IIln~lI, did c1 5.111 hili, II. ItileD k.Ii'U ~ed~:le .._ t, At bd.:lltb:1l t:;... i41I, .I!I~dl~l.r 1'eJ me rdil"lID,delD, , ... tin,. Ii a'mlfll.e ilia, l8idllhlrr. 1B1ialaIna IIl1'kl.l,ad ..a Mllllrh tmulIl.r rdl I!mnIH:1' .n!lll r.

Am.rikab U Freddy ill rlti 'llCcc dakibhk 10 r 'l'uaU. la" bel bile d6tll1m ..
tillr. OD'I'IJIDI mllule..~ ibi. dejil,dir.
IDiIIgy"uliJlb -

I,talyanl

baydtbJa.r

gcldi,ii aDJa~]tmalktadlr. AD.k.nKiI~1Ii IllInlll~ ~ b ,11.01:,Piriul8 )'0 hmg, karfl ohm ICAkt.r_ 110 dfrl'l'lIa~D nk 0lunlul, Mu .. hllir.retli I te'l!. de am eimek. .a.fUl~[lem - Dc ll' pOI' ... AlhnQr .. tedlr. fi tlar 210 Frank a.rstiu IIle (i,jj,uD~.Ip.o:r .rUl- d 11IId du. Ii!liuktll'. .IlUlI'jntl ml';ID h.kp!ml KurlJ Uznm ADl'llIfllrlildlu.dllD Hikm.' .klnci lIu C!l'~ mev!9,i_i ba'~.81Dgull 0VlliHIlIl d. M!.il1!11'Ll:gillC!lhu:l 'D S,=", II olaD 1 EyluldcDI ge'~~D 20 SOD d!littlr.

81' _d

II

"U.IU.

fralilk kadu

illf

Dltyili hul!JOID1YDD ihrlleEl.t~l" LarnDl'z:la kwu Oziim, iadr. ha,c!em" fII1Hhk ve kllrll kaY~l i .. :z.erine it ppm If rEU811Udll"

iiiII'.

00, ...

Bir tashih
Mitirkaid Ulliitl

il!lIbitliDd,1II111BI,

sam,iif ..

r

IIfYU'UIIl ve GD'IJI~ll!IrL lllt8inb~l

Bizi 6n...lltlu,)'odG'I'JI' E, blt.illll
linD
(Dl!lmil

kill dD.OlTete~Dh:e .m lIarid~ D plum :rolUJI.. b'r I.Dd.~,e un It: Qfl!Q oblr _Ii:! aloo bet beL: hUII.ir, 1!:1I=,hll~ II!' 1'1"

I'Dliio,I mew:. bWm lIu!!m.r.",

I.

end r.f

Iii,ukfim ..

tufimf!

mCIDUIT Dldu,tulDuz,

1II!!II,kyl

,er.,

,6tClril]O,or, lliidm d. littaba !I.tn mi "1

Dnanu

,til

Loud.ra 12 S~gek .ildet dllllYili talllpiYODg "C.ld BrOOD" M Dljelterdie faptlj1 hir bDk. m.~md., ItaIYII"Orm.ndo GJill:i .. )Ii diir,dilllcil l' unUI baYll~m!l;k mretiyill
dflj'mlJ,tD:r'.
la ,d.tJDd&1l 1I0ilira d. iU.lndl· .JIDt .hIrDJilmYlhird",. '.k .. h ,~ .. 1D'l:Iia bJ • ., ,dllr Dlub hl,tab.lo. cll.r I,llll fllZ~.od. O'IID.,d.,1 eiheto. I. '.111 k.dlill dlllUl!dll bUI kD~ulE ad.,. klrli~iilm~.tl. Her ak,nm leJib 01'.11. Yllt.ll,r" panr il1n~.,:r1 dIll k~n lu.l Dd&r. IUIII.IIlDlb Idlf hraf. f!~1JI iililldr, ,!lot

AUIinOrdu nlun kDlI1gra's~
AlhllCllI'dll ldmn f'I.UDIJ iheyoti IUMUDllife.li.Ilim eYYe1ce lI.plDJ 01duiu kOlDll'e. bl:n III'bep,ler ,.ol :. yul,le v h!lJ'e:tt~ fnhed'lIM , 01 !l' lund 011 kon,g,l"e 22' ,,,bat. '!is eLl~ mill IIiDiB "enldl!1:!! toptID.ukbr.

'K

PUll..

kad r

121.96 .990

Topls.,1 dl,

mi!imeYJ'~IL Sa, £mig "'. IUlrill.J~ mQlluJ !kOUlpl!illiiUi

litreWik kuru KOTeDt ijzum.1i ~~IIc:,arILm~,br·
OLoDom m~~ y.Dmcy uro Uzim oTgllini~1IJMUJ kurlll

Vuedik

1)IaP

.. ...

korent Ulllm,ll,nlhl Brllil" d. pl3i1l'"' mllI!!IUI. adetl inhiYr bi!liimin,dCl

Urhll:'ladlll!l 1Il-,r Ali Ittn "iii! dokll:~rlal'.Dda n.bllll Bar iQ mill! Kimil .... .ile~eri ebad. OI.!P" .OJ .dull I1I,rf.klarl b.ld. diJDlliJ nll.abIlDu:td. ,lIIall,LII::1111 "Q~", !!If!!]" o!lJ'l.k ,u~.ml,bl'. 1'lIib.b edll!lI'b!.

l'K·' I···aglostro"
.,A,rs,en Li;pen" in ge'ni maceralar.
I. .... kID
IHhdan~
kil.[

nun inti, ami
,Mii~,d",i:' A. Vallt

"San.-li:i[] l.ur:y illn kl'rde,iDia te.lufl-Uk i.lin Ililt-'I:fU Uri iklL""'" d~, .I!I~l!Iba ihltiJ' B.rt l~millJin rliuukl&1' au ImJ, ? OudilD 1I0ma I[ FOllin» • hlkb. G~Dii leadlll kalke ilk Illllibd . tRIIIul u. ~IIVR' • .,Ulkl 11II11Il!1iIiIIDe k,a ..

IIma1re !kllr I.andll! .!I:OIll del1!!l!:~hid .. ~tlU _I'cll ib.. tlrHllLk .dedl Vfl~ ..... Balbi blr.kl belli blrRld Oi,.relit 'Ildd~tle ~ltplDmllll

[ R - ...1) Inc: kil'!:!

I

all ti~ller 'II: , ..... , bi!l' I d ev iti .ttij I

dotr u iii:!. I. aili:! 0,11

Oill d6,rtill Idub .Iglg peAClnl r. Mil ol.D iii mlud. bill' ,d, hi' lI.r,DI.aI .. a. bill tt,,,bI , b ld:i.. .. III do1l.bd.a.. blli' ran. ntl lId B:ilDullIi ,.h btlada d:Ii 17111' ~.bml"'. bll'I" ,gidu. kab.,. "U'd~ Id bu In!'b,,~,I, hJn, K.II",oliil allll ilI•• rltld. (PO.tlD" ... 11:1. CI~LlIb, !!Iwlll kill' U,:I"I,III dll .. 11lI~plnhtulU .dl!!JIi kllill mt. Itb. 1II.. 1Ite m.uU k..pldllD I~d Genr; k.dlD (V ... D.) d. .y.. ,rrdl" rUl k ••• nh br. korildu,.JIlUUi birr ,IJ JlDrlJdlktn .UBI. S ,.dmllE L.tem'. I;U'. ll!Jtl'k. 1IIId~a. is Q_ti aelt GDUn Oilmon. Lor7 ... ~.n IldUiil ,f;ldf!ll! u•• kl',aU!lIID. rnllll'l 01'11" rdnr. /II. oliiilr k.p11IU, III:e'IIII'.' kli. R.u~ 1I.,p Jill Y-wrub bll' mDdliflit yord .... AI111JoI, tlul .. 1 h;: fI Ilrmlf

oJ,..

'.11.1,.11.

ren.

t"'..,.

l

"I'll.

,II'"

fMdT'Y) tl'" mld'lJ U 1I1l~lllb"orc!lu. CGnktn k~U.1I'1 ,. umulI:lln Ilpllli; oldoiu iU;~, Clillul) d'. dll'l.rllliin ul:l!limdlB dlliflUy.olli'~ y;, pum.t~Dd. d. ,Dkslk 1'1111Ilk~h buluDuyor,d:u. PIiIlUil'tutlo dl,.1I'1 1II.101,(1J,1I1 iII&m,.a d. bD,tlD n a ... biT 'fG!1I: lift!a1 Iblr IIII' DlIUllriil11 lIII'illtm,Dk"': idt, Y 11'1., d e, "Alina 1l1.!IIlI'iI:ldeLII'
iI.!'kIlJ1Dd!li~d

6u,g:£1n

d .. r gll:nl i.eo. ,!m III de ., Inl!! 0 k - ..' du 2'iiz1!IJdl. H.~ limd. ibD,IC!
kin •• kim ...,urhll c.II'tlhe!d lbil ..

ml, ederk~1J

Ur,U3'1Ii k":III1'

I

bUitilii "lI"tm~, ribi glrBll:lilyord", tRaIIl) I,B!lg k.dlr[l~ l!bl., .. ,red, ....

!ken

.Ii!5lpelllllil!!l1 1'6rdliQI heykelj t.babo lUI' eUI.

,.,1'1
IIln

~'h,tl¥.r'

be.,kelv,

liD

.Bill
lI,lueUI. d1l'I1D

riD IIniUmdaD

Illr

.rl'lmll

iJl,iilklilDilDUI II.Uil.tll'

•• ,.h

hli. Ihu!1I1l 1!llLt; kl,ilI'!.. DIEI 11I1,etl .'Id td.I'llb "e •• bl.. '"aln hbklk.h •• fb.t>ml lit! k ..di&t
IlIl hlDllkt. IIl'Ik]. lliklb Cihllt'llb oEdu&:UIIIII l1ibt .. rmeku (Rlul, ,al.t.!IU bit ,1&11.hn. c. Ib kljl Ilk, )".Ii,ill' ylUllmll." "II-

tFodlDt bJIDJ'lile

III C luri(!I~a iii rdill... i I'QIIl~lIia 11, •• 1 1~lrl BlII &1,)'1 ya.u,1l1I lene k .. , ,uiilu,e ")lTtall" b,iilhuh lfillifiliu hl,&r .. trl"dllli 11:.mUI.~IJ,ib '0,1 !!'I'k rB.. lk.. ,llk-

'!Ii -

,

lanllli B,tU lIan'

k.ldmll. klir,lS1b-

un.

"11:11:1111. St. ~i.m."I'De. Itlr Itt
• tal I d,DEI I~ I I~rdl. ...

ilI~iIlJl"!'! 1I:I11I:I1:1'LUIi

bilittaDHe~

bllwliUadeD

ohl!lklul

Ih ,L. ..

tL(IIlI"~

"l1'li1." lJ~bID. Ul.,U ~

da IR,BJul), G i,lrun=tI ,erl d,,_ .... Ilmak i_todl.1 f"ht R. !II dli IJ I .... b'ul!i: d., '1I1:I&llIk 1M .LUli C F"lttn t iu olDullall'm. , •• IADd. ". hi'lllidj,. .WEd fi!it k~!I III t alto i.lm iii_ lI)ubu.!l' ~nl. CIII:II, Ilc.d'jD bll mWl"

~Rau~t s:eal I,!.dipt:. lldmle lei, e. n diy. hi.. .11,111 flmullilol til.. hnl'k!!lD d1t r ellyldf! I.g~ .. "dunn .1~ID1 kill!pa~• .,~ dedlll"u I ...... BI!I~lI'mo. ba.jtluDel. ' bnet :)'011. BIen burill:ril dD1mllln ollu'llk tlu" 1!JI,1I.. iIl,o I~ClI h biD bltll!!!,e ItlGleJdJm. Bu. u:.. t edlc-tk a!lir· ral' 'I,~rdllDwJ Oau. mutllll: :rap.u .. on IlIIln liW'lr1. "'o"'hull !hlr ,,., t I ala bmr.lg. O"l;Ia IV'III. -yaU ... roldllr. - F.kllt 'IFo.Um, 'ltl:nUIE.'ra .. rim. mutl.'k lbir teW' b ¥I!rllc;.kliu. IIIl, II r k.lplan gilti rcolludeD fa .... ~ R.ul Dn 'bUi ,ait.l."t .1:1,1 rell I milk" Ig,dlal kurt.rIDIII: ht,iy'lu'yUIiGgd. 6,1. "Slim, ,8.,l. pdd., d!!. ,(1ila\lU, UD ;~I~k IUd l!:aU.rIDlrl, .llm,lItl,Ii'.1 b,u~1 O~I:D\lltUlJ k~ "II ' ku,iliIIlom •• Iu Illn tllItlllllJl!!1i ...,. klidu:l. li'UldI.1Ii ..ktl. C R .. u~~I bll' ,mla l!;glfl'lItlfl ~I<PJI.gmlikhl Illil. 'i.U~ I'tll lIoUll'l"l, il:l,dnllDl OmlJZM. m .fIlli pl'h e'tt hi".. kll'l'ntlel!l ~nnin killlf':rill!~.DIIII lb.rLtild. Mr •• dill til I'll !fup.llm.l. d:u rdQ, ~IR'IIIJL)I d.b .. '11 •• ,,,,, ed.uk dl,ord", k'l bund. n iltU.,i!le 11:11 tckr&1' de!dj lid I ,- Null IIUIUf!rllll. b"l' rl· ..... M.ellk etm". korlnlll •. Dl!lll!l cek ali.llI. yam 7. d:n,mi&g or.,.k •• IId.dim. ~ ;litlul J (I L.lu 'I.,,,, bOIL to 151:1111. h~.'I'Q~dt edetek dt .Ii, In rblimetltil ... ,edldl olmult-. BIllDI IIHdiAim'l leiynJlI~J.:Jui i IFoitii , bill 1'11111. baklkd.1Ii kg,,,,, ly~ '!lUIII'I.meu " I:IlIm. ce.-.b n:rtu, d .tt! til m!lll Glr. E~1I11' bUDU yapQlUiII!l1n 0 ",.,11 It h,lIIlllu l.lJil 0[01' •

IhII,'....

- 'Ibu I ,simua ~ 'U.D Il.,ul]etl (Tom .. ) ile i.D'I~bm !' kemdiMJ'I. un ... IlIl!lIidlIJ., H'OrD,tihll. 0 ba.... ,t FIiIU..lyeCl' II 1(j(1I~.!1!! bUill l I'iY~ Il1'll!i hi!!p.ill.i 18yt~dl. tlrilfilDoL • dIa 11.11:1 &oyUYIlIlt!lu]lII. t FNtlJg t bani h,.rli&~d:. iJ'i t.m lII.n l,IaulI.. ,

0.,

1.[.-

t

I,

-=."..

1i1l'.,"

-

-

--

--

.

-

-

--

-

-

-

-

-

~

-

$ubat

1S

-lA_

AN-

"1

.inkllib dersleri
3 i:m:i sahi/e·d,en dellllm Moedenl milie' ol,duiumuz l~n biz de boyle yapbk. HIJ.oo lndm mede:uiyeyi led¥ia, ,dib
¥iireude getirmek hence lIarb p~aDmt hlluTlilIDftldaD bir

Son balon facias! , Q£,I

i8ulli/eJflnl

JUrJflm

.hili :tOr lir

,arlo.

den; ka.n!UII~IiH' me",,cltldc:eDl ne .. Fe biJ: ball !iayalrm. Ne mPu !DOD blljl'~lIIfacakbk.1' TpBlVVIll' lidinlz t yy.Qire lu:,fcdilmi.t i.ki kiP bir oda)'. kapanm'lI .ylarc:a, ymUarca til' ,.I:re.)li ke,fdmek i~iD f b t-

,"y

da-

dejild.il'.

M.,.

ile, i'LlikehurAt,.to hir u. kumJmak ibefl!l Japal .DIIa,m..· daD va:lgei1J'mesiBI!.'! bir !leba b ulndruiull 6yJemittir. Rei.icu:mhur" h "lidl1:lJ hafif lefineleriD l.i,~emeaiDilll bu Lap
yD.l:llndea olt.aiJu1

It ~ 'RDI;V'i!in~1 Dr.

·~Elm.ef!'n

sonu harb mi olacak?

Londra miilikatlDID

Fransai-I" Iicare, e retimiz: nasll?
I Rei ,.,hi/eden deVGm AldJ.... 11 .. a16m..ta glrct Fra...war bir miidd.Henben
IIlelDleketimbdsa .m" aIm.ma.ia b .m.lfIa.r-d'tT. Bonoa llle.riall, Fn.llud&o m",m1e:kelimize

BORSA 14 ;Subat 935
NUi{U1' (Sat, 1)
KurlllJ Ku''''!10 10 FIfIULIU: 16'1 1O L Ini~r. '16 1 Dol,-" 'I PHIILI 11'30, HI I Kur. il;c.k. 1100 JlU"k I SIIID Av. 24,i1 llol' 74 I lstUUII ~~S .. ;m lLey 17 2fI lIf'tt :n2 1Q ID1J"lU' 31 W Lc.",110 .~ 'CUhD"]'; 20 F. B~lfi.k ... :lllI Ah.ltl '}.u. 20 .11),'..11:11' 24 "'4~cld~JI! til! I florin Bllnklll]\ iii I 7<1n

r.

,

..

rkalkmlya ..

cajun, zepliw.oriD ticati ·b.dar beri.nde Ililcakian odiuleri talkib, letmen;o diLk-ate ,deier

le~ece.k ,1ln1ill
ball_al

bma~[lnD ittdilmlmgi
mu-·

DlQgJllde

... &11 g5J"tilm0Jtiir. E,,·...!G::e F,r a.. ile .
011111

' 'I

y• .,allIUj

I

·Yin.

dutBg!l1nUz Modern

.i-

oldugmllJ illve etmiflir. Alman ga~etelerlnd mutaflialar Berlin 14 (A.A.}· "Bertiner
T age bl aU" I'BlI:'e:te,iode. doktor

a,lIIa.lllla baiL liateda In b.Z1 mad defer ,gtk.I" n1m1l Y ., Gtte.deki m:llddelerin ticu'et
AD)

ce«
FrJm..l1ill

FIYATLARI
PUr
I80elfrad

F.

I.AbIar ,.pdmlf &i aka]' .moIII"D .ntb imali rio-Ju. miUema..

"Ek.t.~:r ,. ve·IVo~kij'!lT' babiill..bbil'r u
il. "ir milYDll kiJome:tre It:J1Iilbat ctmiJ elan ImmllndllD ·'_'illcl'jj uMa.koD"UD dB,me iD~1II s€lbC!p.. lui haklnnda birle), s,oylel1ellI!I.iyecegim yaJ:m.a.kt3l.dtrlar. Doktor uEkl1er n uMak>ODu 'II1!Ii deDi!:;. Ildlmulla rlb:gA:rl .• aMkli!!nm~ o]maIJ, ilddilllllDllII
c"

II: ,fediJlPlf.
leri.Or

di,en

~lI]Jorlar

fipngi .ullaa.

~ ha~blflk.ib ~k ch,li" ali lIJay..

gilllzde!J~Dde IIKonat 'Zeplin

k.nuD med_ Q bu miNle miipbihdir. Bizim i~iD mlUa!lr medtni),etiD Ylpbj1 mod.,en pyferi .IJb

It.tl!l

tlae biJdiriLmqbr. 27 .suaUI!!i UibanD Fr.nll!Z ylloJ.i1 kWllqlanlll.lD lIiIIomleketi-in girmeliDe mlhud. Dluu,.. ,any.calll hr. AlmanYlsya gonderaca ..

leah .dildiji. FrlUW.'l hflKdme-

lODd... MHl110 N~YJ.'orli: ld:o_u A ttlla J;riHIlu-l

U,03 '16,.15 9,Jl2S 1(:I,lUi) UI

111,'025
IS,H.' l~.1.!i

80!1,.~7100

1,1'1011
1,1 il'trGi

M·o.,",!l"'~ BlClI"llll
1("drld

J.. olo n

':J77 j

.J,3!l'1i

8 •.uIl;,pl!,t .. ".'~8

Alm1ICtdlti.JII

Sofy-

u., 'U l6

VUJO"lI'liII U!040 III"lat., 79.f~1 \I;"";J! f.,jiJ'5fj

ESHAM

Aakar. 14 (A. A.)-- TltkoIls Herlia 'bbctiadeu aha"
bJr !tel y,IIElIlD.da.AlmaoJ&1l.m meade keti mbe ,fuhrlll .,1 iplD 1000 keotlllikyu]IIIW"I"I. Ito ..· lflEljllD biBaIm ayudJj1 biJdiril ..
1

iimiz yumurta

It
D

B.!!l.1t.. N .. OUI
..

R. kyoJll'c"~L1I.
Td".foll
.erill;l!<l

H.OIL

,.pmak

eD

dQiriU~luf'.

.. MiC'.l:iI Jikki1C eiimh ... · rI,ct 1il1lll..\. M. T-nm",.,.
.An .. dQ!t .. ~. H.),ld.1Ci

tiJi'l!l!n to

htuuJ
$uk

U.6G!

d~y"
de}. CU

m~kte de9am . dece,iirni bildi.§imdi ~ercume den bahs,edemcktltd'ir. "11m. uarJdllKB bill' bukok i'Loka~ A.Dili.yger" gazet.epre ip1eri tel'c,ime edil e.tnfll,inwlD .1II!k.eri l1!luharriri, kaUI!Un 'mi t alil ruh "Ieri.lemezm~ Hal ... I bir wIliDe,,",i'II I!lnal~Dda oM.uiu buill bizjrll gayd iyi ban, bi-D,oktaSlDlI dikkati ~ek.i"0.r. knlerimiz. "41"£11.11". Soora diil!l' MaDeYrI, ClSDatIlDdQ! L:lllmaD•• "rleri DBSd ter(ilme yap!yorlo ·dID, bays Ifziyetini l.yiki lu. .e~hile tet - _ ederner" 8mcak. 'l"a:ttfelioi ,apmlllid. milktUef .. Iu lDua:ru1ardaD biriside bi:r til' kibg Bolita IIKant ZepliDu Yabgdi vllaruia!Jb. Bir KI.DUDU baloDu i~n 'varid de;gilclir. Medeni yudl '11'11 baIlIII getird.i.

.gl de.g-iJdir. yiiklektir ..

t,te J.poEllu€la hWlu kabul .t~ii f;in iJeJ'ledi. On sene de Tilrk hJllimiuiu g-olteJ'dij't mu-· "affakiyet. fAYi~Teli hlkJuulea

dogm
, • .hr,

olalDlyacl!lj:1DI

YU'IIlBk-

.sa
J7

B,dj'1Ii
1m.. '"

B. "Siller" i,e hpJiu
agna iitimad

halo-

m.ktedlir.

J5TlKJtAlL4Fl IWIoAlil rd....
IJIJJ.. Uj..w ICUPOlilYoi;

He kUDJllDda at-

Matbuat emektarlann ...
dan. hiri a.ldii
Mi!it.b1;!atlg IlIU em-eklll"'(.'I'dil~ bid d.blll dIll, j5~lDiJltUlI'. 5,5 SlIIudal]Jh!III:ri. Blilblilide, lIlIakill.... I !IIrrdB DI.kjDii.tll'k ,~d61l1 Yor~! .rbk"lS YlllJlua 1!I!l'Iditii ~e< tDllkiDle .. letde !;aII14m .• ilbtJ itilli iii Port •• Ita I, Limon, uh:I~k ~lJl len"T ,IIa.fLt. ,d.lkm6", dillil "Ii~11 ilI', Kadu .M.lb .... I. d!lt.iUadeki ilIi:I&IID. diJq~l'bD Dlerdilftl!ll hiLtloli. ·~eDJ." ~.lIb d:Q,~1)11,g1'. D'IIII'to:rB.,y M:u;hlllf" DI •• um,

n

3O.US

Ii

LU

29,0'10

II

I

Ito I.!!m AD.!!pU -"" An. tab. L

u

SJ,l-S

41,35

I

Habe, .. italya ihtilifl
1Il1lii ~aA.ileJen.
deI/tim ,Pari. 141 lA.AI - "'Rom .. da.1di I.......... mald.. b.•. tgiiufll, '''POti. F ... ri.i!eli" mu.biibi,rine demi,IliJl' ki : Ir.ltdYilDiID .~li:lI!.r bal.Jrbkl-U1 bi .. "e b&y.r~\ v!l'rmeli:tellill". Flalkll.t" dl!l~ im!ll dll.t: Cll11i1:a;tlIl:llzlI, hllIYII1I11!I hI,btlt nkit .H&~ .. iftl n I!I hlic'IIlDu. du,liI!me'diliD.e 'tI'e 1928 de do"Ullk IDII.hebliude hi ..bir de,i,ildi.k ClLIDIYlleafl.u. d.l,· Kr..~ ~~~ B. l\JusoligJi.'giig v~diJderi liize illanmak'hl de'um edlY'lu'IiI:r'N

III zat kita1:mulil ev 1I1:1i Kill"
Me.deoinillll Ibir tDaddesini yazwyor. Altma. §uh ediyO'r~ Bu ferhin 8!lbna d~ lie-odin
D'Illillj]

I

Kaybolan tay;areCI- ar.nlyal
M'il~k(l'la 14 ~A.A.,) - TUDdll'lII mlDI.akIIJad. k.yboohnul OI.D t.AJJ'ued GlIl.l.Ibtd:i Uil!wak tl%Ufl I~ t!lll"y.!)t"tf! ihlllr!l!:k'l!lt etmilltil','

~1!1.n8_, Tnfik.

m!!lU:ulI.Iil1".

lIlJi'

gore ID.addeyi ya.Dyor.

di likr"Dee pek dogrudur .. Bi. -01 Kaugou Medtmimiz mUtah lslar branlldall yudrugl. ib.lde bunu ya.M, bll]IlYO:r_ Mfl"~i bill: abm labm diye terciimc etm~;z.. YaLudil vatan ... da~ ~8eyu ira) diye ynlJor. ~te buva.iaadiapD kitalmu okumak "ba lei fiIlfibunu bilmek we (I devJrde yBlip ak .liI.tadar. Ba.na mcril'lili lordo. Beu de Gok: i.Ufa.de ettijimiz VIE: ibizim mutehaUlsleriD yapbg. Itaouou mC!de'lllimiuQ dalha dogrQ oldupnll 'birkere dab& anl.cilium lOy le.:Hm. Bizim kllDuau ,ml!dellimb: i~in Piri~ .. Bu kadllf

Bu ke.n-

Cocuk mabke'meleri a'c;.llacak
1 nci .aII. i/eden dnJ'Mn
II ..... J3hiitall bpiulIl!!I i,lc,rlr~1: .. dLiye. mri ruJ oJmaktad.I.r .. ~lImi1dJ ... 411 itlim ~ he.yete fulllf!riD da"ha. bydall Q1n .k bu nlel'dt!D f1'k .... bit-lnd I'IIJ"emi.dir. Bir; bu i,Itli Ii;:in b~Diir. mn..htt bil'll!J' ·h..uflllm" d!l!Iiliz. F.klilt I.IIRY!lbI iblr c,rrpfIVlJ i-;iada blUlIg hll.pil nJ~rlai .aJa& IIItmek bliro-.

1dt&llnri tl!lhihlerini leU ..d1I'~' ..n .... d., bir _daml!!! yil!!ll'd. ,.th~a~ JIb III 96 b.ll~' "tIli'IDitfu'. BunuD uuriae YOI;;,i ad•• ln. lliildlnlml, 'l'e ted""i alhgll! lIlllil!lIlil!lilU~1i dan ioCce 'Aat i' ,5 tll. ~nmil.ltQr.
1~III!lfllllln.lir:l[flllflllll]IIi1['If.IIIJfl.lnl.m][III][IIIIUI'l,trill.Ullln

Habe~ Imparatoru
~.q
OJIJIi

~ah'IYOI'
lIIu.h.llil'jQe

K~b.il"!l!14 (A. A.) ~ Habel.i!!'"

~.Ieml, " bUll.!., dill~ ·'HiiUplmi'iD', Id,'laa rdUlI!:ftdt k.UL illlIwll ne
lu·sJudur. II, Climlo.ILD.i trek..... ,III i.Jercii]"., Jllrf, am:... t-eliirill:.i eref. reyler top- .tld).t •• mllil. ittif.1I1 temin ~d.b_I- ttlr.. JiLi'l:re dllill .kI dla. d mil ,810.111 c.~Da. 1!11I.IoQl" buluq .. dtt'kflllri d:rlllaIYOT.

mfl.!Dl(!uili, Ehnler
imp.n.~muuul]j,

.,Ie-

H.bill,

mumkun

i..m

II", nutil Ue It.I,..rn - Hlobel itlUfrigll 11;1' hal ~"'ui b"lm.k ieio
~.blhA:11!1 1I.a'11~llIIi",lr. Miime!l.'1 h!l.lyallilu iJe O~IIIDliJlD ~rplfllD8Jd .. 41 H.LqlD 61dilrOldfi.tuqg, hkllt impa.l'.tO'UII buJiu Ik.bilelere 011lan, hycuaJi etmete Ite,wi II:: dmi, olmllktliln , ..k~ltIidil.1 i~iD liIildlrm~ l:Ii III Ube etmi,tir.

II'Ji."...

frlOkmO Istjlillaf vdec·elder HaluBi !lbQ~I!!.. !db, lbilllc:lllI
.illu.,lti

mm?
Jjll'~

ha.lyalnlar

sulhs;.u I
R~[Ikll" !:!rnJ~

muva.ffakiydlii "aJouo lercumui gormedimn diyor. Tercl:ime ha-

da. Tiirk kSDUIlU 'IDe.. de.ai&i ~o!k. dogrllldqr. Melhurn
Illiadan 'Ie bilkum1erde
IIMc:tan
'1I0n1l'8

kellimelel'dt

iiJikLik Qlmq
dir. Bir
atldaT"c1l1l!11

dehi~ bu.,!!y degil~

yalDlLfh___k ulma: ..

daba: Mubbisi encime.Dde bagmyordll ve .qini-; yt'izUde u idi. Abk41D.1 ,eriyei miiDi~
lIIo~diillrCJk:

i~iAde tetkik fim.ili llciiyaf'ulqj, lei, ~o.k,.L.n llir g"f'leerkte 1m it te bIJ,arllflcllkur." lllk klldla bil.kimli!!I'imi:td~1!I B.Y8.e MlIammreJF bu IDflYIlJ]ilr ilherindr: AWllp .. d .. iilltklkiIJtu b ...lun." rillk B'e,ellll~rde bUIIo,II, dllllmQ,Ulr. B!r 'ii1l'k IU.lu~!III"I~n (Cle .. ltltl,:riD) COr£uk fillth'kr::JH.1!I if. ,'Oculi: 11.1'1 •• , ... I~I'in i,ok~lld ilD rezl!irelc 1'1J1I'~!Ii .B1i"
yall! MIII8Jl:lune-r. LUD'III:nh!!l!kkmda eal:!;.!IIn.IJ~1!i 'Ve:rmek Oz.re hlll.u" DIll" rapOr baillr·lfI,·m"br.

CCt;u'k lD&blltllme[eri ~¥"Ie.d ~millk. !by,...

hllpJl:II pr02'l'lIlfDi'D edlile-..ekl:lr. - OyJe
WI

ber U~lIIrJ(jt~mllii ' ... ilk · ..rumi"tir. A....'k.t ·'RI!.. IJYII hllkmil l.tilDa' illo. ber tiirLILI ... blbe;t1e: L:.tI.UIICl&lull 'We hatbl lbtmteru .. lie, temytlll '''.dllr miir"C8l1t DIu..
nec&tln. loyJcmi tJiir. Flemim810a I,. C A.. A.. ~ UI''l:m. II", 10

babinggfeu :; R• .mi! JtlJ1:1a_IlJ moAafili. "H4fI'6•• It.lfmum·i iu/'lfj'ljImakd" fJlJuldr:.r1 w.lb. J'olliQrile hal{ ..Jilmui ihtirQ,..Il.,i h"illrmJct: QiUin
.ini,n

Hamill 14 (A.AII -

'4tl."I~. Jfa/;,a.. Halef mu.lc~

pll.t~JCII

~dii,i!J","ggi:l

fg/r,tFudl:"

!iH'...

' ··Id···· k uru Hauptman 0 •..• ece>
I in,;: i son i/fU.lslI
,~Bu par.aul Fi, Ui,dtndllDi
btrilluhhQUH umU1Humll,IUIIJZ" Du pafADUI Haup~mll.glJJ bir IIYI!i1r:lu'in k'lJbUlIod& verildig-ime, .".,e bir dQ" I. pt. 4 111 d\lrd!,:!Q'uillli l!JillDlI,cr
mulUllU:Z; .,,,

tao""r, temJl% i~iD.3 ....."dJr... l-=myiJ: d"".III'liD1'IIJ bl.. ,GI:t:: Ullil VII IIDU!I ~le y i1.'ihull!elll m
~.r~.i

IU'J:oa 1'10,.",,,,. Italyan askell'i dalha. l.I'apur,a.

'i,.

.bilnd1~nlmemi,
tRQrn.a

liD.lly.llilhll!l ... 1 .v(jl!!: Ii bi Ii~r·.

,..vdlmbllUl

IMimlJ

14 (A.A) -

u..V.8l.

mu."

Ka tomdilden nUk{uuler
dityolI'du.

femizi

hir

mrafa blrakarak
am.Y0I'UZ

DUDD mede:nisi
elliflerince ki, Almau

ile; AlmOIn mii-

de [ka.bul edihni,ti:r

ilUDdan mnlhemdir.

-L.l1i~r'kam.uDu medeb.lsi Ka~ol~~dik tea deill Roma bukuBu dill dine

kalluo1!l anlll,dm.1I11 ,~k :z;or 'Ie feJ:!iI!ilOdir. IBUIliIUIII tath'ik!ifJde Alman hik,im[eri de ~ok :f.u~lilk .;ekmektedirl~l'.

I

~te bu ge bebludeQ
kaD'II.Ifilu

iBlilllsd elDin. L.vi.~"e AlIma[]~ yadliD DlD~i!J.ElIldir. Almanys

Inedelii.ai bbu& ettik.. Nihayet biJtiiJm bu mlillllllk ... lkuruMu

bw~t'e

Merdi".111 mi,tlrld:
"Ilil

h.kklad.,

lhllil.lm

dl-

CelmenlerdeD dejil RomenLe.rdendjr. I,te ltg miliaI'll bl[D'Ut bamiyor. Tarihi lb~kilk8t orllIda ~.ullrkcD KaloLiLdikteD di,e bagLrmaltn pek giUj;jQ~tlL Si:z.e. btr Doktll daha il'uet ·edtyim ki: Ne i~LD ,1!Vi~-redel1l abndl da AlmBnySidlJl'n~ F'IDI3dan aLuubad.? Bem balh st... IJ-eMelr !}liInI rdlf: Jg,vj~lI"e ,eD
demokratilk bil'

~al!l.r o·lurkelD b:jr tilraflauyeoi
Ikomisyoll

med~Di ibazl1ZlIInma.ga bq~lauch.

"Ie kaBun

kullagd'_D
M1I'ii.D

lHirpllm.nl. llfln blblalnn hi~ otm II. 'kllllnmlP H..UJplm .. mDI ifl.Ladel'd
Mudi,vellldlD
IIIUlIl1Ie Itl II

FJremiJDg~.o 1 ,(A..A) - J'lr~ heyeti" ikllll'lIm:u 2. -I k-=n~ dea 1iil11!!1:F1It nat 22. - d ... i !!Ilth-. _ .JibJ be,.etl, "Hliup hDII!:!,,' 'b1"ill cl d,ralC.d!~ C~D"'I!!H~1l IUt'JU ta.D]'" on' hi YO QOUl 0·101l1licnIJ.lDII mllhId1m .lrm~iI.btdil'. H•.u.ptmllc" I 18,

de-lidm bine oll'lluk te&tr ktedil'llII'. UHaup,tman. old rOilec'ek

DIOm ,erine dogru
F emiDltoD U ~ A. A.~ .....H-· IIp'l:w II id hQlkm'DoDg iicr.1lII elUlecelfl "'T.rU.t'DDn hllpuane.ine 48 •• tho tIIi"',,~1 11"''11 edilmifn~ka UF. . lilt. de~ ICIlara~ ,,"lIill1m tII:r",illfii. ,·ul"" m«Jh'um 1j'fl!iLnaa, ,iJaml mcrlt'umlQl'uUll rat6ilil redil8111 ,"11'_ lair riA:iit liaiJe.rini "f.~mifi~iir. " Hal!l.prlltltllf:! ,I ,llloyan/Rr;'. ArG;nD,a6ileclI'i,r-ir.

h biri.adelll~ t. Adjialba ba~id Ii .i)fU; mllZlIt: e.. n:Jen d'lYMID codilmeldedlir. BitarBf blr nnnlakA }'1IJij:lllma.t halc:liuno b·, anl.lm. yaplld, 'UII! d.ir ,!lrlIIlar te4li"ii~ etm,=.mek~ "!II dot11'11. iEi!D.otl!dilwEm.klledir. He~l'b 111i-r bJr hll LYiIm ~ulI"l'e'ti ifapur. b:in It ifilmii~ dll!lihllir.

I'talya. milli mucilrilfa,a kD·
mit·sSI tCllp~al'1dl
Iilu·mrol' (A. A.) - YIi,•• Jr rnilli mluJataa A:om,u •• l dLlII' t'..... ral" Bay ,I Mn.olin.i "l1Iin ba,AiiIlIiR ;II'ruul. roplanmt,tll'.

mut
"ltCktrik
I

il.

Lll!,hy iii
IADlda.lye

--Eta

h;i~d~

bIro

yaol_D bill~'L:allll.hiJ:oda 26 .liZah komis),oD .kurutdu v-e k....

U-~92·4 de B. ~ijk,~ K.-

da..emall:a.htlilfln.d.a

,.pllcbt
nl'Ueo

DUD

11-,,9,,'925de kabul e.clUdlL

dl!~r,a.bUIe<1I t&II",lflfi.dJln i~·eI.t... l!!Ii'l.'I hi.r k.lIl.at r
,a-yie
Di!tlce ..

1111,1,01 WIl "In

,I
I

ve Atllitlir:k k·endm l(lcuItl.dau k4!mdi enriniu meclillhn 1~kJ:,.
luI... baZll' hu.lundu.

H"iIa;imt IB:dnL!l!ID lelldjrmi,lIrr I

'1- Cin.1ati.a

mUDU!Il

gOTijldu. blli'i~re demo il"aliaLD be . gi oLlIIUJWI'. -Bizd~ tam rnal!!.llaile c!lemokr,a.tik bir ikaobn yapmak. ilti.. mUt:ehbez,di. Sanra Is"i~re kaDull1I mede:8IDnd.0Ii~

millet oJank

Mua.r.Ldarm

liylegrgeai

YOrk
n

miUetiniD
.lliImaaulBi

lebeb 'I:dm.u,lur.

ii~erJefBe!liDa ve wz

Dun I'ec~'ki balohn
DUD 1"l!C;~ tok!llitlLru •• 10.0Ilmlldm "~rilIiD GII~"II;.IU.r.j'1 t.I.IIUIi ba..1 Q.lIJ fli!!k p8111a.IC (If(nulftu r. TAY-f.re cem yotinin P'ei'il!palllb hi 'll'erditl bill" dill i,tlrik dienlleJ'fI ne!il~Jj bjill" .lrec:e lle~irmi,li •• I::mir li&eleri'ordle 1Q!!IYlIlsr ,eemi,tlti de dill) g:ue Mlillim 8.~ODI _ ruul .. blr Ele ·reee •• toertllbatmi,1e;r_ dir·.lBu II!'kkn ti!lIlJl!! Iq:lY:bt.1Lf r.kll a r lIel bUbu.. Ze,bek G,'IJ1111111'1 of" n.lll"in, ... Ie,; sl m II.Dmll'1II bdl!r ii"1b:ell blr "'1i1dlll ~il'nmi ,1:1'11'.

IlIIII hl1'I'I[I~.. tr: .. ebbOIl ,.pdd~t.n bDlkml!di. Of.JnDI~1 dn.Je'l: !i.leemi,.reillbiile yapllm', 01 II btl lilril!l(1 dented. blr tip.Jelltr. dDl:!,etia hll1'llEh. Ie .. •• bblh .,IIIUllldlll. Jliipdd.I~1 "tII.klnA" da I(lphe e"ll'ec:ek mil kill.1 dtll,IlEl" ctl~l'iDb .... ,11111~ mll"numU bcolad

l.rpftgr:lila.lnd.

1,.,.1dI

premlJplelrlrE:

yordu ..k·,

blli~l.c8i n yenj e

oi • Ci!:li'menJetfl ara

d htbik

YllIbl ItalYBlD,. olunmuljIlur. Bi.l-

ettinaek

e de 'ba:u rabao(1 kimseJer vardl'. F Ia.nal.l kanunu medenisi r:ndio oJ.rait: yoktlQr. layaQ kazllif mukal'ruathr.

V,..
BlI

nUDon blriD~.Ii .1IIf!re~tidti Ib!r 1:" a.,·t·tea .uClY oIdQ~un. bOlE we di.,or .. I tEo mllDIi ib :iarQ ..... nl., !kcl1di .. e dll!nfl mQe,bbellil lIapla ill -III11I:lIn verll IDllIiIll 01 de hv. -:re ede'bULr ..

111: dtl'. Vo •• ,ed m

DIU ..

1.111 11:. 'I'

dB ~htiYl!1lrlllrllll'tJr'_

Ahma.n

!ka- II

"U •.llp. .a".1lI .lIlillll bmlli I

:Brr~o

11II1le!edl'eli. bu bl1lll11!'.

I...

MabilG.muD IIVu.iraitllllfJ h'~lltm'd ~&t-lJd relmete hB!-'iI'll!I"!TIllikt!od"rl~lr. "Paris It gaze·biiilerinin G6zunD klrpmadan drn~edii BUElI&r' nil "TnilD.~Ir".& "HlII.uptICimitleri FLI!'mi1iJg-IJi!lii 14 (A.A) DUn IgIIlIlI., It! b.k"~II'!(I ....... ih blr ]eyhPt8ir.1II 141 CA. A)......", Gllnh='lc::iI" l1li lit: ]1,45 d;e lB'Iiluk.rlye. ~1!I1'ot:1!I!ID. 11;.1'1111:U.. ~1t.tih.!IIm etme'ktedir]ar, .,.pllm!!!iklli:ii ~~lIIfII ~I'h: kl:"flderil'l jOr.i [bel/dino yap~l~ Ital.r .. HII[IIII~" illhtllihnlli nllb Ji'QIIoI JCJI'~ b~ldi. k.r.mn mll'hkclIIOl'e Krtuull!lhdo 32' i!tlriU. nolHul UI!! blr ~tlc.& blllll.III,lIImillll~" mO'liiJdtl!j !lDuk le'e~ 22~'4 tel' ,.101 11 [II.art I t.L1:liflrllrtfJ air I bI ~. edece§il:ll k.U IiInUe 1.!!lIIIid etmek" mYi d",kik. mUIIII.kllrlldl"lJI .onn lIil- , umu'J·grdlr. ted'r1I!!T. dirmi,tJlir. ,fJlUm )mlcusu bill' arada Fralnslz S~mal~slnda ihtiyat ··H.Uptm.IlIJI k.II'.,1 Jup.,dllm~" j:'1;rmini'~,olil 14 IA. Jq ""'""HI,.. [ leCilbmlrJierIahndl d diD~elDi.Hf. Y.h~1 hakim, 'lIIptmillo" Yeni Je'rle, hapbha. eP~Til 14 (A.A.) Frlllnll1: hu~ oJiirg hOkmilnlli teblit ediDC!e. h!'!'" lii'il:i~~i olQm, 11.'1 I!! bkD..m[;l I'J ko 1Ikilif!ll'!ltil, ltaLyaD lia.be, bidiaclerififiC-e I.tndelemi,U" 0 lIl .... dlll bll' ~gnll. D.Dkl"lld!lDilI ,t.tr. Bylt!!!,da. hlllm nu!:! Frarll;!.E Sillimllhll?d~ me~Ym ..eJ'~Iil:J' IlliIyJI!:;me'k ~.temi;] n liD Ufill L.I9.I. I'. L • Dkl.~tl:r hl!,:!Il~e'tmemeill !!;h~ ~cbb l:Iu~ilm ei'~I[IJ 'lIIekhyen, d.h. {j~ ::Ii. "Ilk.'" ~ db· n I .~Im[JJ IiI" 1Q~1Il~.,el'e .~ .. Iyl'h .~ 'Iruer _ lill~:lthl' IMI' rtBuds iIItll' alnr hapi_ • m.IbIll!Clm ~.[lrdllr, ITI1]i etT!lr.ehni~Ur. bll8eyC! dll~.rUl yUrilmh't{bI', ·'Haw plman a.'hu .... r E~lIsen SIlim.lin 1'1U'l!Ili.'u \III~ili B ... llo f "}h.uptml!ln" 1111111 hill,.!!II __ . Eo #,0# B!D' oe!:',IIII!'f U"I ·•·.I~ (l Il'ler~ ". '1• ~U"'• __ _ ., Q um 11:11.1111 ilejz .OrmO,lUr. uKorhml1uIl"lem,ngtll[l 141 (A.A) - HIC;klveill!!J"in tflli!t;viydj hUlLlJaU.Iltlll ['II!! rum, dII!lDii,l!U<~ d bDm"d1mi k~lII' ... 11: QI mllktll 01111.11 Inrl5ln~ k(Hln Dci~ bir zarl.lll"et Oltfllilln\l leulli IId.id bir ,~yled:i'lden lI,ij",lII!I'm.iljdi. 1\1 ,lmloFlh Hie., bll"dim. " 1I0nll' "U '!Jlltm II,. b.II,.1 h ue.iDde-. ir;'Ihneti, Franl % bu1ltiiml!'linin t amtKadln jQriler muanzmlyd .. ' OJum bOikmGDiin t;efbiminl lI:a- ki od"~lIlig 8'~r;il!lce IbUlulI1 .1011'\11£ rrll~ tlll~MIII Imus it 'b!.r IlIre:t It krll.n~llttll:n ke,ibelmi,tir.. klllll'/jIllaml41 .,11 bi!" IFrDD,:IIl1:" H ib~~ 1dlh, ed-=o ~ii~ll[r .nkQtu J'hlil,. dt!D "HIliUP'tml!lllllu y,ftll:luu(1IJ blllol'iD:o komilllo}'~nullildl:IJ •• ,il ve 1iI~i:i'l1m] 1.11111: II Remy ,J olmu,hur. MlIiIi!l.ikl J!uU.]n I.J!llIIY1..~gr,g-. d"yiiDtlr.llik h~Plini 'fl-or~ludni: Hri'1'~IrlrrI ]arl[l~ nr:yr.r~, Jill'l 1:ZlllUildlla bell' 'DII'J!rIilrl liiet atjl1 tlllml'~U.· .'r;i!1i.I ~yh:dj;ii~'1 .uh 'dm;~liF • • ". ,BIll liioyllil t . kr.r ~tllluin l

ime o'hlrIl:UlI.cak-

tn.

Ir.'.

O~

I

1

Ir." .~~

-Z_MAN-

., hat

15

Siim.er_ Ban~

Ko,slumliibalo::
M.bJm I&IIO'D~1"~Dda $tI.hal ' 21 d. 1~lUk Elirs:eme Kllrg~ DIU meDia.tine 'VaU IIiI!I Be~t" diye feisi 81, Mubiddin O.tln .. eI tm himllyeligdo ..eriLoc.k
ICOltti 11110 bllo
'C;ocQldan 'tl~IIIIlAld.dl.r.
rUIDU m ~rk(i1:LDde

••

Fab,rikalarl .

,

K,ADIN
Be~kt~
J!!!tall.bul 1IIIl!!l!iye

T'ERZIHANES·
Den:. Caddesi 131
I!.llmaf:ill

.SiD
ge

b ·Leller·

&!lirgeme

KIIiI--'

M.lk.imd ..

a,y Almany'sdan ,y'eni modeller riyor ~Ik ve ucuz elbiseyaply,or
ikimc~ hu 'uk
Q'rtllUmi.,

Deniz yollan
J~,LETMES,1

ma hkemel~Dden: RUlulDat mihUiriyeti
yell~ .tar.

1._-Ayv,allk
H.JJi lei

Au;[lI~ I!l'i: Kllnklly - Kop-rOb.11 Tel., 412l6:i!'-Sirkc-ei MilbDl'dlillrzlllde

; 2-'214'0

1

'V olu

Hereke
dayam kh
VB

,a,

esane

MERS~N va,puru 16
:lIl.IiiDl

Ibat CU MA KTESI f~IIIU a~ ..
19 dill
lZlDil'1!I

su·,

TiiUm gijmriigulle 2' N.tll tuccardap 11" Tom lKa~odi Ile lItahalii mezkUrdo. 21 N .. Aleko AngeI 1011:0,10' eflClJdilu aleybiBI: asll~e ..

find

D IstanbmJ

cr.

ten

".

k.eflJild~:m rna

istibJdk

Ikadar.

Kuma,lart ren liyi Avrupa kuma,larmdan, desenl'erinin guz'olUgi VI dDk u... nu,larl ilibari 6 farksll~ Dnllardan d,aha
daha
UCllIzdul!"

(16B~

MERSIN
bat PAZA.R
da MerJime

voi,u
I

KONYA Vapuru 17 .}u.
gunil
!IIa.

II iiicd aT'.

t. lU'

11'76,9"

R,umrllik rJl!lmi 011111] 5325' ku .. !!,U~Ug tabsili taloebiJe ikatoe 0~umag dl3IV DID tabkikldt biJ!k~ m I millbk"meye tevdii Ilzer~r!f; ~'-2.9JS tarihli a~~k duru~ma-. da muddealeyblr:rio iklllmdgg_b .. larmrn t~hkikat mfl~b"'~iyet] hasebile Sll'UDDda ilillleo Ilebligiil't i:raglDB L(ilrillr verildii;i 31!1Jla:'lld.guuJao MUddeilleyb~em"e muhaike!lle cels!!lIi i!;ill iltioen dave i)'1:: 'telbli.g dtirihneJine ve It· D it;in 20 gun mid.
det. tayiDin@
Vii:

Kadlkiy tcra DaireBinden; Kadlk6yin.de Hae~ ,$ilkru .sokjulda 'l1 No. d mukim Hay .. rjml~D musaddak !kir mukavde .. Dlimet1 mllJll::ibioc'Ci 934 sC!:ne:!!i Eylul. Te" ..iniev .... 'Ie Tqrini .. e] no; Idrs bedel~eri aycia 20 li.r.a~ da,lJi C@'llIU!I'1l 160 ~i1:'1 ~Iart:agIO I D ie ... rmai!lr,:dLi!lny~e tam~iilliQ ~emiDi L,iq 934 .., 1959 Nl!Jma r.1JI.
,d'oi'loYllida mel/cud komtul'<i'to

m'llcibinc'e

Bu halls yluln kurnaslar, lp.. Ii klerin iln sagialm!llk derecesi en son sistem atetlerle oh;lllulr de oyle yaplhr ..

\papgru 17 Subat PAZAR gunii sa t '20 de Ri2eyt: k ri~1'. (7167~

Trabz:on yohJ

VATAN

umaslarrn

sahs y r rl:

Birim:i Sull:. Hukuk H.ikimligindtn =
Bcyoglu

duru.!j!maOim

Maddle ] mlfJ ba
tllJrl
I] I mm.ln'UII

Hibniye
m u ta iude

¥c:

A:IE~Id IJ k ..

SBII' uFo

9-1.935 Cuma_de,i gu,llu c!laat 13'j3,O a ~:nral.c1·11UISIOi;t mabke.
ka'NIi' vC'ril_i, ve bu by!l!b'ltak~ daveti)'e~l:rde mabkr:~
Ul,=re
PIle div,U1Iibanesiue' a.:'!II~niH, ol-

bor~lu H ydarpa a eaddasi 8 NumaraJ. ddkkio kiIrB'CI!U Kadmkt'ly MJ Jrhog-Iu bayriillllD ye:ri Meltem sekag mda 2$, N00, da muk1m Ha mdi h~ldm][I::iIf3lphi. 1~.k~lPte bor~.. IUDUR ta~r,aYili g.iUigi \l'e malbl!i!li ikamdiy!e .z.aman. avden me!;" hul oldugu muba~ir ta.Ir,aFlnd!liiD tabki'k ediJlip idetme emriulf: V'er digt m~Vllllh8!ttalD anLtdmq 01... m sICa binaea ilioen tebligd icraswn .. karl'ar yerilmi, ,o]dugu dbeHe tarihi ~li1ildarall itib ...en r Ibir Sy j.;iJilde bO.Jl'cUIl 'bill' kll1ltllna ,,"cra tamamma. ,a~wkc:a itiiii'3Il e:d.ihnedlig-i ve i'cra mer .. ciindeo ve molhkeme.deQ iceaIlIIDi tebbi lbakluDda bir ka.rar a IUJiIlDadlg-w VI! icrarun li:!urmnll ifjiio, bOrtlJD iid,eo,diiiDe dair de,;, l~lIer gij!lte;rilmedigi~akdll'dlll ceb ..i ;cra.ya dev"m edileceii ijd'l'!me i!mri mialkam~1D1l "aim oimak u:!:l!re i1a.l!llen teb]~i 0111 ..
IlI,Ut'.

K,agnrnpa,a da
maballe:
ROY:

Y.old~iir-

nnoi

Ankara
Sult8illabmet 5U1l!] u~uDdl I-:lloIkuk Hillkim~~giIldclJ:

Is'lanbul ..

Beyoitlu -

Izmir

I!!!!II'

SamslJn

ark

gmnd

bl!! t hane yen! (14, 12)

8'U1!III8rall ah,ab
ltD

Da".c~ S..bulu.lil!liA.YalorYI:II'" c1!1i lOok ~CJDl8 I:okail!!l,d_ 10 No. lu baa.ede. plcin Ad~III,,biDe .fiilbgt 212 lit,. a~(11k d • Y!UIDLD mer,. IIdileD d u_nll anI.·
&llld. Dd~ddellleJhill ikamdgi" JunlD me~Luliyetine hi 0 aeo illDen tebliiat iUUlDlII HUlir ve ..

Tiic,carlarlD nazari
Istanbul Giim,rii.kleri B'a,mii.diiriii.,gii.nden :
GOmr,illic:Jere ibl'az edliili!lO f.turaWar 15/1/93SguDIladea .ourli ., g.dIlki kayttl.,. ihti,. etmldiji laklird. ~"bul edJmlj.c.kt'r .. 'I - KaiPJar~D .deli mlirk., IDUDJIH.11 .i'rhl:l: 1'. Iu,m"l ., ..
,.run ge~di:ii memleket
.

~21U) lira maa b h~e 1(15) edah balle

ve tam .. mllliUl k~ymet bbmin c:di..

maida

dikkatine

,u)'uun

izal,ui. zlmnmda 8ICik IU'~bIl'Pl3.,a vaz:ed~ld]gindem 23-3. 935 t.rihin" mlliB,dif Carll/mba giimu .!!Ia' US den 16)1y k ... dar Beyoilu Sulb mabkeme~ Ilade biimuzy de I t,1 cllkbr~

muddealeybler: TomB, KI!!I~odi ile Ale (I Alllglepu~os Ille~kur ,DDlle IHI.ne: mabkemede bull' b1lllJIIlIDmalar~ alui takdirde m~amelei kanuDiYl'l!ii g~yap,lall'~lldakn. Oh,l'IlilCaili 1Imi1· hlrntan ,ohnk Ulere k@yfiyd H. U.M.K. 141 lnei mcddesine teYfikalll ii'll! oluDur. 1(8133)

(8121)

Madde

2-

Artbrma

bedc;..

ritlDi! dll''I'aCI tarlifllDdag 120 liraLk b... Il!n.ede bird. 22 Ii..
:r:dd:t .IGet ibra edu-Ck illikI.P ta t hika t yemm tekJi f et-

Ij luymeti lJDuha.mmeOe'I!IiLD veya yIldl!l! 75 ini lbuhu"ll. 0 guo iba-

I.

ilm~, ki"mclia

fop .. e

.1 I' o'lduiu :Jill-

-it

e 70 Ii,.

hlLkland. da

:llih b-uluom,s.k.

edilmekhu:lir. Yllzde ,e'hl!lit bqib 1 'bulw.ad I,ll tahti rdle ell .DIlI BrtbraBda laahhfidl1 baki

deri.lawli'oi tille, etmit 01 .kI. bermudbi lalep JD!.!JllyyelJl olao 1113/935 nat 14 de yalIIIZ 70 ]ira iCiD yemiu dmek IlEue 11ll!lbke:me,e gtlmenmz; aks; ~akdirde remindeD Dakii addile vakll_.,:t jltrlll'Ja .kabUl et ..

• yrlCI yemiDi d.v!I!!rl:!iyelii gBn-

'2 ...... Bu izab tta'l1 ba,k. l;aha!ll. p muldu. ylinlli, i,pek~i mCllIut-&t i";_ll 11Dz-u_mreu oJaa ety,llDwD mikd.r ye .a..-¥·',La:a .id 0) ~ii'len palUeaWUk III lumat bulU1llDak. 3 - Faturgy~vereD l:iicBre·1 evil "ley. fabrikaolD uJlhiyetU mOimc:uiJimDl el He YSlZ]llImJ-I imZ!l11 bu.lul'ilDllk 4 Hllkiki VII JlI!:llo., DD.b. oluak y,eli'ildiiiino dair tica,,' ret !!v1 vey. ;fabrikllll'iHi t4lsdikini Ibavi hi .. ,e-r'h blU~ullim.dr. '''1,81"
-==0

k,do:n1'k IureUyle ikiru~i arltu'.H\ lS,ina gUoe tes-dlf edcD

31)..J..'3S Cum_flqi saal 15 de'D 16 ya k dar ic:rt, olun" .. cak 71! ell~ok ILrtbrl!l,oda ust.ua .. do Il:uOIIklhllcalld]f'. Bu de·fadillD Iba~k~ n:ElD,B't. Yllplhnuu:::akbr. 3Taribj ,billeye kadJllr
bel!eldiya

le'blii ma.ka IDlfia irlliim olmalk u:r:ere iIIi0,
mi, ,addojulllllllcaglDlZ olgugr.

I,tah

'"

eksiri

vtrgi Yllmf icare!li rU.UlDU v. dellary aiUir.

l:Di,leriye

Id.A.liye Be~i'lld!iukuk Mab .. kemttilldeo ; GabluDUg S!.l~tln bamalDlDdili Mc-sadd hillllu:ufli

41·-

ArlbrlDlly,a

i,tirik

ede.--

oeldflr ~[lymdi mu'ham'noineniB ynil:d.~ yedi bu~u,i'u nhlbdiDde telluinat aJc:\;esi V'i::y milli bir bBDk.a.1ln1D t~rgig~t mektubullu
gctirllll,ML
!:!lJrtbr.

20 num.iIIl'lidll

mukim.

81111uI

Dejirml!m.ei.yllill .al"hil1e ikame .,Iediji d ,yadaq Dali mUIIIsileyh ButuzulD ikametgahl me'j-

buJ olmumdag dol yl bermu' cibi ta~ep illnf:o tebL'g-at icr .... IIDII llI:arar verilmiJl elblir' mu. hakeme 2,6.3-'35 b.ITibiDIt mllIidif ilsliJ gllo D IIU!.t 14 de t... rill kLlmlllll' o hluium. dil1l Y'I!l,m 0, 'l'E!I 1'Ikti lI1"ikiirde ma b.kemredc ha:Jar bu1u.a:masl veyabud tarafm. da.D bir yekiJ gond.rih.eli Jij:f"UIDU beya.a !i'e Dlui halde b, k~ bod. Klya,bm muamde ifra olullac:ag. lebllik oluDur.

5 ~. Arthrma
.baledl!o
lEIab'kem lecektil".

Ibede~m tariM
Urflnda.1iII
tediye

' k· T··r_lyel Z· aa t

'be,

g,ii,~

klll!lEl.!I.na

em.

BankaSlndan:

tllk.dlirdle fal'km fiat ZIT,!lr J:~ya'l!l \1'0 fail. m,a.., Iilllr,ifi !!tire ilil! hnkthD k@odilin die'll tah!lw; ,e:d~iir,. 6 - Mnlnlr gayn mliIDilud vak~f pllral;rr mudluriyetine ipo .. lek edil!DiJ~ir. B ~ til. ;po,tek ISibibi !:!!hU:Blk~dlit' i1e haklan lapu :si.ei1ile 'ElM~ olmayalll iipo .., lekli .1iIi~8Jc:a!kli14r YO b'CThiii Dl'i bir b.ak i.ddia ed'liloler tll.rihi

Aksi

Gu.o.dilz matibe
1IIIIIflgftl

14,30 ella

Tapaba,I"eill!'
Tiyatrosunda
Bu .kpm 20 de

B'ergam,a Cumhuriget

Ti1rki)'Ci Zira,at Bao\.t.3."lD.c; Bl!!Ill'sad!ll eluJiltm~ iJe bir ~llIbe biDa ..] yaphnlacaktlli'. Eksillmei Irapab 'Z8t,f 'usutiyJe YllipILali::a~~]I" Eksiitme ,artllaImui Aokarad,EI. lBalmka Le'VaZlm 'Mudilrlil@;i1ndelll "We ls~aDhu]d. Zira t. BankaSl ~ube:ldDdeDi ahlllabilir. TekUr Dll!:iktlUplan ve teminat. eksiltme ,oftoameJ,indeki iI.bat daircsiode 2'8 $ubat 935 gk,<liollua. k3ida,- Ankaradla Ziraat Baok 1 umum mudl:irlUgune ¥eriJmiJ olmahdll'. Te:klilJerdellll bel' banlL biriD] terc.ib etmektCl BAQkada t,il-"
l::D!lm'ell

Miiddeium,umiliginden:
26221 lit. 6'9 kuru., bifdle6 ke,rufLi cus ev.io;q iotas. 10-.,1..93,5 tll.rihiDd, k:ap.b lad IUluli.le mUD.kllnya ~DnrghU'l~k "IUlleDI nAn !!diLm~ we :l"liIbur eden taUplerio, tekufJeri 10-2..935 tariruodD komiayonca telkik edilerek liI.deL layLkt Iliriilmefttgind:eQ UJ..3.93Si tujhillde P •• , I:IIr gilnli, Hlilt 15 te: JlIIi'Zali'bk .ureine iblli)e yapdmak Ib:ere bir '1 mOd.detle mlblakasl1o)'1II koolillil!.l!J olduiundab tlllliplerin %" bu~uk.
0110

1Il!'I'butti1".

4'754 ..

B!I!:fgama"da ye'llii,dt:u lf1rp.alBClk

nl []dan itibare:a

(20) gilm zar-

1_ inhisarlar u.
200 Adct

MiidiirJiigunden:
Mat1l8lrh

Unutu1lan

Adam
Hikml!'

V•.I:.1t = N.~m

IfIDda. evr k~ mu!bitelEl'riJe bill'. likte satl, memUlfUD!!I: mUrB(EllIl cftme1idirWer. A'k,j takd~rde IIlIk~an tapu siculdft •• bit olmiii YBiD.

25 Milimdr Uk Ala Yiddn:h bobig
22
It

uF~lm Gold ..

~I!tr Siatq
IIIIU:I80

bademinLg

plllyllilmllli"
til'"

Eski Franslz !\fJnhI18111\t'lll1i nyatrosunda '$rhirTUjiITrolu
Bu

hlllr~~ kahrlar.

aJq m ...
20 de

t

Op I' ::5 rpude \"&£.ilJJ : EIuIlID

DeUdolu
Re,hll

Ma~laJlldl .. il!!l1ll Yllihr.dlk~aTIIH' da.iii' Dilg'kbllliZ YI yabut 1t:lDillatJl giu'vakk!de m.ektubu. ilo '2490 No In a·dbr.mll. "Ie I ek.Ulma kllDU1!IUIg'!lg 2 LOci maddelinde yaz,h velllikaWorLa ib,de glial Bcrgamll C. M. U.lilk daire"inde rttll'"mDJ VfI eksiltm koml'yODuma mnraclI,al~~n ve bu huu!!li.ald Ike~]f YO ,arin .• me lIureUerini bel lira mukabiliode olabilecelc:leri j~llllO]UDur. (100)
II!k~fll!liQe
I illUIIIIIIIIUllilllUlllillli,lllllulIl nllliJllfllllnlllll~~"IU"iUllliilll~IJII'lilrlfll.llllllllnl.i.4Ilillliill~lli ili.I~II.iJI il!illili lihiUllLii:ilUrillJllIllllUIIUIItI

teminat

1 ...... $artulj1De 12.2.935

Bu'.II,.!u

al Rtld

ell"

Imoyaz.
VIIIIJml

.

IiIIS,&b

'id:lITICJ

M...~b ~ Ebdzd,a ..

ed.6D y

!IIIImbi: AU~.
~I

~Iler~

miDIi:il:ill'iII:

_ Co H~klgflt

rwl.inde mabkeme dh'liubane. l!Iinde: berke.in ,gorebi.1 cegi bi'l" yerd.e ft!dm~~tl'. DO.8yayl gore'fek faz~a mlJUimat almak wste.. ye'l'ilariD 9l,2~31) nUmar,q it. Bey-oglu .sulh birincj hWikuL. m b.ke lIIoe!lmba, lk:ita betiDE 01.11 ..
t,lI.il::iIIi.~[lIlr]

20 Kilo 4]0 X 60 Eb'aduJlda diil1 allminyob kaglt Jdaremi. i~ig b.1lI Il~ k.a~tH'JII ma~z:em. nhD almlll:aktU'. istek .., lilerlo orll'llek ~e r;lEl.ll'tllameyi gorduldeg SO'IU.. pU!lirhgiill, t§1tir~k eb[]!;l'k il;ill 113'91.'~,5, Per"embCl g'UDU ,Blat 14 Ide: 0..:; '71.5 gliivtll." mli!:~!!r~iylebirLiklte C;baHde AhDl, Sflhm komil),oDIUD!I! gelmeled
,8500 tabq,k SOl 50 ell" _dIDOS. ya'ldlzll k5Jglt lDfilmuD'l~:-ve: ,artDaliDui w\lcihilGce p3LZafllk~a .tln aIm ill C-a kt. r. Verm,e'k i!ltiyem.leriu 19l2/93S Sah gipll S-lIIat 14 d,c °1 7,5 g,Qvenmr:: p'QrliiLiilri]e CLbIliJ.ild., Lev ZUD v,e MuhB,-a.at l~be:Sli[lfl mil ra.ea.l!lllarl. "11l8'01

200

".

Bobin

.-. .'

"653

Mil

illD

o.hlllur. (8129)1

-

-

-

~
.

-

-

-

-

--

_.,

.

'-.

16 ,
Abon.
Trl:r'y.. ifin
:Ji IlI!nclillE." •.•••,

ieralU
Hari, 'filii
K.~
flO -.-.;:""~

11m
1125

...~_
••

tlllt 1ICr,
l
~I III ..

fa,biat Ie,adar guzel kadar ~elilldir'.,
Qku,yL,lcvlllThmlllll_

" ,

I.,rhll ~•... 910 ,••" ..",.,,,",,,!fl!i
'1 ... •

Ii ~~, _,,,....

I

" __ m.',--....

....,

NectlPlI Ozer
$.,:Id J tladl .. hif.d.)

NIlI'Jla~lft."i6., Sare/ ,5'oJi:a", r£I.Ef"ON:

lD.f:'

Gunan

!JQUSI.

Hapishane degit Yurd Jazlm,!
Anlura

M'uharebe

ba~llyo',r mu?

Adlliye' b-~kIl.DJI .811 Y

bu yd lid~iye ba.l:IlItiyur,thUI bllr k!iii,ea d~ki bgpilh D'!'l'I'~ri duultme!k ii~ig bir program y.pm1' q~ bu prO!g-r 'mdll, ~ol:uk mllhkeme ve b,lIpis .. ba.c,e'h~'Jri kurl1ila~ ICihetl"lr'i ,iiI!! du~OiDrume kte imilYLIIl'dun her tardlD.all'kl bapilbruderi diilz:e[tml:!li:, II.dLi¥e 1,1I11ri,.. mi:iIl[l, bi't kl.lllku!!uz, en fa)1'dah iII~4IlJL"II'JID..i Id!i"idir. Matts bu II' n ~j,nl!i !;ok bUe gC!r klllou,br.Y,llardlG!beri 'blll 4 haJpillbllll)elt!l'~ illl&b ~ IOl:iiD~ i~lll:;1' I dl:llruf'QI.~ fak.t J];mihm yuk ko~elerilHl"ki hapi bll.Deh~ IDyl", dUI'-'d.1ii fkl t t obuluD lil<lplliLane'],Qde I!!H!I!bil' ~urlu bir [dulen,Hk] yl!,pmll!k cliimitdeb 2',eL. me-I., [Mehterbaoel d~lDJi.leg ve .':i:ElilJllo de[] l!I'e.;:erkelil bep'imh:in ,.klln. 1',.'U,rnll bu bl.l:Ul.I:ILIlI ilJiinde"lIer nllJl J'!!iIlar?] liorrglllliUl mutjllk geleD ilu kalu biDlHIlD; cll~ i!forQllI,[i~unil, bile II u1!c:.ltm ~ e liz I!!JIm~yor\l:Z. Mam.ft h!Jpi!lbane-ler~ dliZl!iltmemek hu de ... , · rllS aid iii, cl'!Jdkli.k ,detildir. 110 :rutiJ'~t bll,lJ\dt~mdiliiiberi I[b.a"i.h.~ neler' diizI!! Jtmek) or.1el"1 diU.rde doll!ll r, !Ill klld.Bl",!lii rbk bu lli:s,. i'li!! i'l(imi:r:dl!! ehelDmiyet nrep 'k.tmam'IIttr. Caeuk'~i!r ic:in IIYiiiU iDi!lh'k.:ml .,~ bapillhl!l!;ll!! y~mlllk i.!lIUD~ gelimce tJu fikir de ;ok iyilllil'. Adliye Balt: qlnlDj dli ddi~i Ii.bi diin.y ... fjlO' bUfYk millldle:riDiu hep ilIIde ~ol:uk moLkeme- ve bllpi.,haaelerille !;ok ehemmiyd !l'uiill)11 VI! H46q It,DtJlJdlerinil1 gil'di,i. bildirilen "S'i//i.ID'.t'l'dan bir gOi'ur:n.l, btl )'oldll bil' haylii e!Ser!er yapllml~hl'. Adlfye 8aki!lI'lhl'1, bu i i .Rom a IS - Ad" Ab da tiro Habe~istan tar~iy8 Vii laztemeUi ya.pr:mo.k iitin BlIl1u [Mo'VQrmeie ikatiyylflu y~. ammer] ,i A,vrup .. ya gonde'!'m~, \l'e , Italyan sefirile Habe, 1h00kililmet _Lad t:rkln~ a~alll[ldlll Yllpllan Ilial:llUJ:;iI:nalma,r:naikt:!uliu·., Bu _ !!Ili1lbeblii!i teUc.i.k:at YIi-ptm:D]II olm~kl,iIi d!n, ~ok QlIl:ilak:erll, netii;:,8Iiz: kiillJmJ~br. i~i etmlljotir. 'Fllka.'I: bjz~m IIDB)n!5lUI biD- I ma~OIr iyi biT s'UII'Ii!:U,tl b:a."ladlgl dj~imiz.e gore biz de YlIlll.ll ,acukl I" halde dum bir '\rl'lunaz. girmiiDevdm~ 7 lid' ,saM/de ,-1I1.nllllpl'.'1IIIIJI,IIIIiIIlIlIlIl!.llIIillJlllliJl "U1[11!1I1IJ!li If!llilJLll1o:tl-Ui 1I!'I.fI'II'I"!lIlhl~IUIIUL Ilj 11:11' jll .. nlllJl~.!!i UILi!lil, nlil!tllill~IIIIIIJlllqll ! lIuiblu·mi: 'lie ba.~i.hal:ie' y.pmak i!;in dab .. usun JI.Uar bc;kL~nH:k liiluJiIdlr. Henaz bi1yiiklerin k pi bBlnl!'~ letifj'. 1c:I~r.indl! en gijit~ !;iirpill'o t: Dlml IlIl'Me:rhal!ll!si de olmak 'b.e. .re, duzehrml!te i!rlll:in bu ~amad I~ :i:mnl.a gOI'e- ~r~lk 'fronk-Iar i'~ill ilyn bapillbaoe yapll1~mf1 Ine kaoi!1r 2'ii" 1:11' .eat!!u IlZ'IJ!I:! I,n:21d\y& dihjiGnitI.e:Q'i!I 'VI!!I [J6yl~ml!'te haeet ya'l4:,tur. Size k .. ilrl& f,GIIi:f.lk h;;,p:llhal:ll!!~ AimanJarUl halindeki III dlJl,unect'tim:til! 'i-euk j'llttJ.rl yill~ma~1 well. (Vii or Huyarak her mesele hak lD a',YlI ayrl go J DUIli pel!:: me~huj" bir !lad), •• h aolallhy ... dlf~ II 811' mi!'ktelil, fu.h .. yilll'P1D. b~1' hapi hi De ekain:milJ olur.unJl ...) dfmi,Hr. Biz de timdi ~.bap'~lbIDe yerilDCI milmkun Q .:Iutu ~lIIihlr fn~ 1. ijuc:uk yurtlall'l )".RIiJ.!i.hm, ,of'uk hapl hBll!uime !b'~iyl!lt: lkili.!mAi: .., dJyecejtL&. ~ 1I0Y i'l;i'fEli etm!!~i" yiz, !Ii mem'lek,=timi~d~ b<1,1i, Aa,fl,,· r.dalnudeDi blll'lkil, lid m .IoU; bir !;tlcuk y'urdu yoil:tu.r" Himlyei Etfilll cermiyeti b!!!lyli 1j:1IlllJilUl blr cemlyet1ir. Fllk t bu c:emiJ'fltin glli!iba; a~ ~oclUk doyurmakt.D. ,fA.. kir ~ocUlk giydirwflktem bin. III~IP ta aym: ,oeuk .furdl.n 'it~ mat ".kti Ye G'{IiI~jjol.amll'GI'. Me" .eli kO!l lkol:i1I t!ltilmbUiLdia el"all A1Il'1"1J1P,;Ikill'i hip ,!:oClllk y~rd'U ,,,kb~lr

[IIullbirimiz IGiyllr:cJli~j liIih:l~re- g6r~,

$illc:lfii niln, Ga.y IIEn .. eli'l e

Habes askeri ansizm bir sehri i~gal etti

Hllbe, - Italyan muzakereleri kt'sildi, Italranl'sr I asker sevktmege balladdar - Habel "Rom,a., nez,dinde yen; bir protestoda. bulundu

ulgarlarm muahede ahkamim ihlil ettikleri· a lasildr
Bulgarlar her sene 30 bin ,a.sker y,eti"tirdik~eri,hudutt8. da ,~iipheli faal~... yeHerde bu]unduklal'l i~int! Y unanistan ll1'udafaa, 'Iedbirteri ittibazlDI mUYliflk buldu ...... BulgarJar Noyi muahedesini taolmlyorlar ml?
Ati •• Hi (HU'lui!J Bu1r.rJ.t n .. u lledeill
YUiIJADlllta:a

I

bullillmetiD D 1M N~,I " a'Lkimllm ihlll'l eUill

lIi1'ktimfJH ne:zdElIld" ... !bill: Qld!liUlIll.
dIm. Y!.!i:!"n ,. ,B1J~lar IuLlld;Lllt'llIInruo taibkimlllifj, 'll'e rIIu buduU.lI"d. aidd. mliil.fall, ted,blrl.r' .ILDmlllllu k... I'llI' 'Ve:rllm~ltiir_ Hl! klli'.FlID t.t:bik~ 'fe IC'lIlIUaI miizakfil'!8 .tmek Gzere daD h!'!il'hl ... y. bakalEU 'toe:[I11' I iI KOllllllnil H lei.
Yalum

~rk - 01 bar'blye
!!j&II"lU

bll,k

1:11 be.

I.bet
,!:I'D

8!.11i1dlloD

,hi !'I!hir. ."ora 1I'8z.etedh~inl
'l:lIIUI'rd

aUI!

bu h1GiI n
de mi(jitir

b.. brbiY!Ii

bA~~[l1l1I

I!:'i:

·Df!fIIlml'

enera K azrm Oz~lpln beyanah
_<

'G"H".I!II'J<"'I.. III""II1II'[JIIII')"'IIII1

2 n'ci saAiled~

·OI,'"111':IIIIIIII ,I!!.j, ....

~

.. -. d! •Meels relsl, -",IA y dlo,,'.a gord iikl erin-

denpek ziyade

meIDilUD

t.

Alma cevabi .
bir kiil

ahirane

A.f dlD lS'IA. A) B...... kaliil uen:leral K&-Kllrulhllf
zlm O:E!II'lp bugliD
I: 14 cI., ,el)rimiz:deu ),11'11m1llardLr_ Gel!.ll~ raJ lUI'z:~m ClI:I:illp' iltililyudl. ,,\III i IbDkumet iIIr.. Ul'lIi,.11I betedily.
1&

Ingilizlerle Franstzlarm arasma nifak nn sokmak isti.yo'rlar?

tekliHeri par.;ah-

'li

IfillllBpr K,.,all "Bo~':'11'1

i .. on

,z'4i!nuinlgrda "SO'YfJn if• .ItA ,ni yap.lan
qJ'Ul~I.nJ!J'
ITIUJlIlUllllllolfl I 11'1 1JJ:t.I"llll-i~1 J I dlhiUUIJjIUI'l]fl[lll]jltlln~rll.llJlIl

miizakerele't'e' yol acmakistedikleri

dinl p_yrnicrdt.JI bid
IUUJlIJ IJIJlIIIUI IJ~ l·hJli"'Jll.. l.IIIJlIIII~UlI.ill.blIUllijllllll

ve

C~ H. F.
boa
.

'!I'll!

H.1lknm !:ok G .. n."Q( ICd.zrm h.lk

k\llD

Biiyuk Trakya d.va,sl

.,e Dycle-rii",e bh
~al'a ..

hl"idaa uAUirhln.
mu,I!lJrdlr.

Ozalp
Gelilell"l1~

r4lete,j'uia
b.YlLllIlII.tta

O:l..lp UI.. '1 flz:e~ i!Il~ffUDJ.CUIUnlI , ... Ii:Illlu~fiiu,tur =
I.

Ki:nm

D~lHlm

1 m:i SfJl2 i/erle

Ediro'e'

'Ie Klrli:~arelini j'sUyorlar I:
bi Jrol'~elil fumi Bullg Ifi de, oylflJ <illDllI!llll,yor
Ii'

,U

Goklerim'izin b,ek4iisi lO yallnd,a

bDI~uml,. lurlii h'III!!'kkulilinu!I! de 11111'1'1, iiyrl k~bllbillt1. hat'ta rOllabl \,flJlI'd.,. IJtllDbul ~el!ij'i y~U rdlaobe .. ri iiltuflydi b'irIGl-.cu,k yurdu a~ ... mn Ib~ydl'1 lieF BfiMI.iI yll'l ,milfORd ,1ri!J"iien 'if'O Lll!r 'I~fei rag .. m,e!] pin!! Az: ",[Ill z~nlilli. 'l'fl Uc:are'!: j'll~eI"J olao t!blDbl.ll bjr f ~ocllk ,JUll'dll1) aem Itt III IIci~ ile, Ibg OID'I;HI I i~i0 P II: It !buy iik Y11P't1i', !Bill oJ[e uao!l!!i!iroUiz kw y!lllmi D1f!I'fHi lall'hk bQkslilht,1 :..eY,ilImo!il'ar E Ba'kn,jli'l el f!1!!J 't'ejd, t,~ "h~r !Vi .. liye~ merkezillJde mut! k bil' ~o~ ~1Jlf yurdu "~tlr8el!~lz .. ,delel.rll' '91: !:ill fll)ld& h.lr. !ilderbeJli~e hi ,1l1li11 _ l I' ilki ,II Olllrl!! TurkiYf:llilD her kii .iade bi'l' 'jQ ~G~ok yur'U&rI1liI1Ii. m ,dana reldituDl1 l',ii:rilrO"" (t:;oclilk Vurl:l.ll', vlltanm i.liHyaj;:!a .. !tIDJ 'en bLl)dlkler~l[!d<en Ifiridil' v;e 'fin a ,hi bl.lliulillllllullwl', F"!likllt l:'II'velel!lell!' bir ka!: dd .. bll dltuDlar,dll il8yledutimill ilZofre bizdl! hemQI henel hir ~1IJll:Llki1iJi!ll!l'ti]1 ,uldu!!. ~ "'->Po ,¥G~ul1d&rl'lIi 'Mil' iDlill!w11!'l!i:eUIJ IItjkbali b~k'itilndllli'l 1:Ii!:' hayaH IIIolr i',oldLiliLli ll, ktyle aglaflll!'!Dilml,lrlr. tekrfl.r ed'''QrlJlZ:~ bh:d'" ,*olf',-,k ,dll', ber du [ z mdlr. ~~gll yurthul JiipllIll! I l'ancil~1lIlli'biITfll1 tlilt:UJk m IbkeJJltih,rine de, hIIIpilhan.~erJne de ilcaUyyen !btiy~'i kallDlI'l. Bu, Lid kerf' lid, do;r~ dfll" ~b~ g.61':~ ~lu''P.g

BUIllIlii!Jn:I dlohiyl b'lrI!i!l!buL b~D dill, b,,'lediyeliiniol d;~,

v~Ii.}I'et:i-

--

1

"Buru Tr· kY4"" dan IJ lIibay,dBIJ~rar;I.l'a .. tu:lal"liIld srel'e'We)'~b, durdulkhnl bllkhl;Yl or'tafs ~I~ kallilud IF) 19101 blr 'v~J:il~ I)l.du. TniLl1a 8'.i!izetel~[Ihj ~.DJIi'I,'lnUili. bit&!il' f I'i'
UllllilillUElJlllllunllll1i UIII.llllllllfllllll'IIIJIIII;lllllliull,11 tnllirilll

Ii b~i,ot:lew
IlirtJk .hI-

'.

kjkl faat tllsl!'n'l!IrdEi _lIloUII'- IDah .. bablehillektf! bll' beiil gormeme,i'_

Lui/en 5tJhi/eg; ~t'i,.iniz
•••illl,lt.lill'IFlli!llllilllliilillJlI!il' iii .. illlllillf Illllunl~I.I'I~JI'-~'lill.!'I.11

i~in 5.0

rnilyon lira top,l.yan 'iaYJRre cemiyelinin Illd"',~'~, .. k·.. ' 1u ]al~- r y__ ._onumu ut . n_yo_
B.

Gen~leriR kongresi
Cumhuriyet
Cumhlllrlyet

"Hie/t«" .ill: Fr4l1.'lI'un "Bi!rlinH ,efi,i
tllJllml1l

Bf:rJlo, 15 fA. A.~ - B Y 'a,g "Ni;irll~" A 1m.. n van In 3-1 til rUdi :Fralllluz -1nllj!,:iI: hiliidig:,in<e c.e'll"llIbllll IBIIIY'''Fr,II!iIJ'!iiIil'll'.B P,o.nlll!ly~ .. vi!rQ!i,'l:hr. lid uyfadlllll! mllr"k~eb, ollao ICe·
1111t1 i.I~lirl"ii'lillnnl.ll~I'I.llililIOUIUI"'IIIII~rllll04U.IJIIUn

"'Db oldy'k~!!iI
lI'n:etme
,11II:]e]l!i'

s. "'l'on'I)I .., lEenllfur'afken

Gen,t;ler mahfiJi dUn ydhk kO'D - re ... sini ,akdetti, yeni heye'ti idare de se.;ildi
O~IITllk

D.efrQJfn ., nci Ifll'iJade
!1'.lllloI!JI!UII,II!,lmllntIIIUIII!lIIII!l1

u.mlUm1 bill' mllblyct ,til!! 'Ve F ra'll.11: - llllglli:t DO" or'tIlY. kQyiu,~1.II bi1Ui:1II mlllhak.u~d.!!l dlp~om.tik 18II!III 1111111111'11 11!lllll

rello1e.r mahf.1i d'i1~ gal 10 da ml!lllllm merku'ilnle. lilh. dt1f,:J r&rulelll bill' Ikali!ib!lillk!lliU! i!!~uel'ive-

)1'1.11111ikolJlllUJiai

Hakkt

olnnk do. H y:Kililmr<BJD Bay,!;ia,,@ blio !le,~ildikbtDi ,iiiOm!' Ba,i' l~m..il
kOllllfl!yl

B:I

:tarnail

Ha'kllb.

kiHib

Urle
yeli

YlI.pml,br.'.

Bill' YI~hk ,!;ah,ma

a!iml~br.

"Hauptman" aghyor!..

irhIl1fl.lni.I-i"i.IIII.I~1

Gil:IIfler ~nh. illiillll: '9 dill tlki!ell~ t".'h1L 'etmi,lerdL Tam •• oIIt ollldll. Ba, Mi~'eb,Q, Sj!!Jlihddio. komgr!!!' IiIli "annn n, l!U:!filmei!! gi ta.le.1bo rbni~tir. KOlIIgr di'n!!un~ re' .'
1I111!"1~llfI'W "'~I "~.I ,.,.i'll.ill

. ilk Qlllrilk .rill-II, id.~A b.l!lydii !Jmumii lc..iHM Boll' MQ~teba r~III" lid.rc raporun'u oklJmuljI ,mahf"Ug 'bir 1i:!J1l1!! ~Birfllilillll I!!d'i~i It tii,yo.tJr,g; l')eV,tlffn 2 n,c,E sa'ile.d~
m511111 i.iujl nUH_

"Lindberg" in ~ocutunu ka~lran.ln avuk.tIB.n, iane topla)'lb karan temyize rrall-G,~yo,),ar
.

Fener bir,e ka'r§'14 ile VefaYI yeo,d'i

••i.UI i.liUj; ,.llljllilll'" IIII! liillUlllI1 UI'IUIJI'lnl'''IIIII!1:II.i.nfUlliUllill'''III'''"IIII~!1I1

Sii]ey'maniye 0 ~1 G,aJata,safBya, Beyko:dul,ar da 1- S Be,lktasa mai~ub,;;

b

ytn~

BIJIJI'Qf.I~tlllyyarlll c'Bmlyeti 1il1 yi!!l,Iql! ,irmekllfidir. HII.'t'I!Im~z.lq b.k~.lI~rl olag t~1m ya.re.leri mlll~t:iliJ I In~ldl!1!I OrdUI!:PDil:A
temi.t~ e:lfeEi

p'l~h.DeIID!!Iell

nul

~otuk

YILI".

bu

vaten'l

k~iJldiilil!o IIm&~ b ,lUi! dnletln [ml!lelA flllkBllldA layJ~d:il.imIE Ozere S ' _ 11k Te Maarif b.kaghkhmoln dl'] y. d'mlyle I. zftm:llD.dil (ij't yA lOok 1, ~,kh9'11!1 glrcce,l'lmi.z mlJhal-tka.k .. lu. Bu foil: hliV U. ,uk de~~mJli iIi, ,IIIrCuU:il1l1!' OI"D~ IIItiD Ii"p~iII ifj dil !elk t ,aillllU'JI!lIl Idli' dab .. koyuyorln'..

miJ',e~i ,.plp

bir hkikllIHIr.

t.

~u

111enleyl

Him!!;Y!!!!1 Etfli1l ci!l-

p,roplIg!lndil!V. re.1U1 devairlDiDJ

ZAMAN

1'l.i,.rJb~,rff'·~' in A"~filr~'an (,Ie iJI.JUI'{Jf;J1I f'lIC''''<II Hfi!!l"tmUJ1 _ FJJtUIIln,JtQI'lI ~S [,A AI-:-. "HBllp!: ~ AnNlllk .11b IdL I. ',U,! Lin. d h'lL'lI,inDO.. • e'V'IiI'orJlk~ 1,f~I!'i:lln bOy'uk II:Ir. . bll' k.IiD~!!!~ iiI~llim.kl. II!IC!irmi,tir. D'e'&!ann 2: ad aMled.

1

., Id(lol[lmll~ II KiD t n'~lIJhl > AlDie .Fad., ..-de, l1yl hili me m~tJlc&o tin hil!!I" ,p'rtdllD d - kok uh:lu, gill'''' bDtilg, IIjIl1bel'llrinde .. mimi ~.:uh!l. .. 11'11H Ji lJi,lIl!IllIJl'I fi ~Illt: hir. :81.11 yLi dOJlilmli mLh:Ul.lebetile t!liYYl!!re cemi}le~i diJor kl: II _ Oil )'.1 dIII' bu&lkG b~~ nberli9'i eil'&6Ind. topl napak. elnilmtyefll, fazd lI'iyle f~miyelle Iblr ge.l.r lotplallmul,nil: '~ 1IJ31:1 de,erli 11I.tl:lUahmlzm bill UIlI,gtulm z 'll'udlma uyeliln!!" topr klolililm,IilI11:I .. dUll f!l,\yao 111'1111 1J~lik mO~b I"lmlZ k'ul'uJn:ilJi, Vill II:mr[lne k dar

I~m'

t

te,e,kkilJGo

~O, OQO",1}01l ~1'11:11'

De

~Q~Ui

3 iinc:ii .'Sa/;ileae

y n'hJ

,0 Q

IJII Ji! U

~

DUII'Ili;;

l D'I1~kij

FI!i1lI.'i".tlill"'fCl -

~idCl maFr.H/a.l11 i':IaJ"e'f'll'nl, ,f~1" Ci1¥wntarlll'

por

'fBia.hyetio,1!I awe! t'liUIt

70ci BDI:hifemiz.dedir]

2

...... IAMAN-

16

==E·-§C····· .. -~~
..
-~

=:'I
.....-.-

A ______......

ER[
Avam kamaras rda pe go iilt··lii ve ,iddet'li 'bir celse oldu
Amele

R#tI

m

ug'day satl,larlnda ve ihracabndel da hir tiirh.i uyu§ulamlyor.
:Isti.,ari bug-day' ko,mita51 loplanannycr
ne A,vustura.lyad.a
londr 15 (A. A.} ~ Ist~OI8Jri bu . d J ko :tcli heye li u.i,
)I" r;

,-·10 se-

bug-day

p Ie azdn

lukaSl menSuphUI; Basvekilin li'thS1I1lJ8 hiicum @ttiler~, fakat tak ..jr~eri red edildi
AV,BQI

Erzurum a yag- _ .,Trabzonda kar yaglyor
~.r,~urumda bu mevsimde yagmur goriilmedigi .~In herkes hayret it;iDde kaldl .....'TllDa Jon,du
I

,alnll 1bU! hI ml!l!ilk.Uer~D milm MiUcriDi .,. lm da,,~t e't'mege k!Jir_r vc:rdigini IIlittir. B'iIDlal .,. uada
• ~gL

am
- ef
t

Londrll 15 (A.A.) 'f II!.

i e'Vv,el~e ka:rarhlJlDli
to,plan

5.3 tsrihiode
Komihe
tL!ralya,

,alan 18.'

rel!11i,Arjllntitl,A,u-.

'Ka.ni:lda.

''Ie

ItmI.II'iJuL
Su-

gibi ih'rKd rnemlt:lt:etleri

zablm - allbDda v-oue:co:ek liar ria heyeli umumi:fil!! i~timBi t:aribJ ikid 1JJ.~lDrekenl!!re. .Yflca bUdiri e-

bild",blligda.

-bib

if ~(lfka_&lDnl~ ii'kU. i _i .Jere kat' iya till1 i d_1II lllklr~ri.ni 68 r ye
l

7 r yle r-edde (mi H~. londrBl 1.5 ,(At. A.) - Ame .. JGI f lIl'k II I, i8ll'8.flDdi D hilkum,ot kluDdl. _bh: t~vhih takll'iri kabul IIdjlm-i!i!iin.: d ir yap.dln teklif IIl&dir
Orerine
1I1l

k

In.lri,.nin h:nkL~leTi, Ibir~ok de .. fslll!r hi. talnm ala'rdan. kelRihnitlir.IBo boyJurmal r am~ I~ flrl{MI slra~llirmllildafi geliyvr n: ilkumeti he)! ti ill em ... Imdatl Drgd B ,veo '-lih-,

'_·u

dai edifllllrdu.
K.El.l!IlarQ reiei,

En;uru 15 tAo A.) ...... DijD ~idd to - bird ubir!! buaIq mda IiIberi ..d,(leW bu' i'hrdJimd.o hu illlki"Yr:ni Yol,. mUf ~Iimadill Vii! kl!lvv~Hi ~olazetesi aJ It:.adar te,ki!i-lal'll do f!lI't!JIDaS& esmekt,edir. If" yokl ulhiilJl yar pi~l'- by'.

aUkilfill

dapt,te ,gijr-;:i~me:[iUiodelll U)Dhi yuiye erini ubafilp ....
Iti 1eri

'cckfu.

. _wstllllral

ada bu· day mah

m

k!lmBll"IJI"

ipn iki dda mi1d.b ..Jtd IUllm k mcebu.nJetiDde
RUlhr.

'Ia-d,e blJ;-

zm'~md
I

bu. aevI-j;mde

Y.OI'IJUJ'

,b,

kat-

mlln b: me :JI0riLmediiL i~jD hayret.le kaqdanmakt.dw.

i~n, 11m memlelket: .. , r:tIeri .ydlm.lUlltamlk
b
'l'1!

cia

bmrun

hfda i~n .-

-"I

sulDI aZ s,cm II 16 A.. cA.) -- GII~ ~ acntki 22 mi1Ja keutalt

ad icr. If.dilen miz ereJeT'1 Ia _illz II ~em~D'toBundri. pek
(bril!_cD
I~dl.

Ibit

he)'e.~.D

=ribt~

b_ . nerD "UPS)! mahlDJD 18 . yom enta.lilir. nimbi!.

Bay It _ - ,dOD .Idm I el~e'", t I Hderi Bay

_·dd~t

"eyar:!! elm· Ur.
I·LIID ..

1'.
il.

Loodt.
I

5 I~A.A.) ......Lord ..
II'

Yaian kann kahn~lit Ln,. 15 (A. A.] ....... Iki
g6nd~ -ri _lnr v- dv go. iddetJi U' II ald:adJ--,-~ Hi,l ci _ WJldllD tim-diyc Ilu_ brm II lLnltjl biS metreJi II!;miltir. Bu yib-, deB gidip ,g:ebu ha, r[j~e ml,tir.

guo.

Sofya IS CA. A.) ...... .so~·dddi 8rtn:n tl1. Bal.z'l
.Iflnn IIltlnda

Tuna nehri dondu

DUD'laklllllrdB

I r K.m
bDUIlIIIIDU

Were yar& diiD lea.nll etmilfir'

der-ece a:yde(libnqHr. nem dODDlYjlur.

3'0 Tuna

KII.Dun

k:r

t

r..fmdau

Ja'

imH. cdiJe~ldir.

,.t

I AlpuUuvec·vannda
I~"

k1'

Gen~ler ko gres
Buinci mAilt!a£JI
JerJlJm

III

Hauptman aghyor
up
I'

Ibm:~~ 0 1iIlimlll r ISF faili .. ,I. lI,n -yulQl" .d~~e,.1I: 11Itif.'kI. klllli:IIJ~OlllllDHtt ... biJi eiI uiulllUI dlhnilllr.
II!':iII

... ,eel

, inci soiled lliel'am
B.,.n. HnJlt he..-alli IT. bq ko a
II

Tr- bzonda yoksuUara ,ardlm T rlb%o 15 <fA. A.) ....... n,bT la i~ kan dUD gOTd& S b bll k." b 11,1,01 ill de••

1I.lit

.-iru

~k Our

Ven~ lida.ro hay e1i

ID'lI,hir.

tot iJtir. Fllbnadil1l lelefoa teL leri IiJ.cl'zy_hn~tul'.

A1puliulfillD ,.t~rimil:~ bildirildi· 1'611'l!. br~, luI< liin~en bu. ,.Q'BIl 4iddeW y_a:m.H).ar,dlli.1"iI F.Ir. piH! nhfl I!:apw.I". Gl1'aJ' ~ .UJIIIT :i ) ;!!.tmi,tir. 81:1judea hili;,) ,~'!~.fiiI~i'~it .. In ibPIiDOU, "Ill! koyh'llu Ie: r,ldillb "11,. ndall .. I'c!;Dll!ie 'mcdJUf Gl utbr. V 'Dye!!: d~w: m djyol'. Kar liJjiilid.e ·dtktle de.BID letme-Irtm!l". Yirmi ntilJli 1<111:1 klr y(i:l!:llIlden AWU!pt! ek re.ni'II Jllk UdAll I Ib~ml:l, .!dllrmad lEI 'kUI"tlllrtmami ,~al'dJlI'.

'"Hauptman..
ffElDl~ilQ

masumum

Or
b

talal.

_. ,,«II la,- Sr:d.n.n . Drllib
h.,,,,t hurlllmu,tw. Refllll~ 1.11",In netlC!!!I]n de bi-

,a I i:a

11. I'll
.)'1

iI

.pmiD r eJ

t

E,.

I!'

Uti B.,

Bulgar standan

dtm.,tlr Lli = ill lillldllll,.JIID. 'n .'11 lIeah e ern bunu lifir trllirk lfibi y.piICa" 'I "H"lIp\mAo,., ,.p.e .. I btr f olillb oliD.iIdlA •• ojr U.IUI d if~mif" HII' kl= ...,....- .E~e-I! ,a pI Lac. II: bir· tir.nm OLJ8iydl, buft!l tinl:llld n yapar, ,.yiilff

uptm&n

"'_ E er

.k,..

diyor
IS

I .""-1 -

H.~

Trabzlonda
Trabaen IS (A. A.) -

Tayyare te,kilitl
'Iii!:

m

e

fOlIar etini
"

r.y are Cf! iydi Ld wa.r de_rnegi gt'ni!1fefm· • hrkll, te kiJati gibi mahlll e, at: lk e fU'"

'm,

hal ISMlJhll'. K.d'u,(anl'lllrz bu h'!,;,rci h leve ml!iDd pek \ok liu kaydedUmi,th·,
h~fkili'liil

girmeklt:diIlu. A1

z-a..

--------------~8~----------~"TrabzOD" da yeni bir mekt,eb
r_
'lQn

t!Il'd IIllNri

kalflm n

(ill

[Jl1'!Iun

gazelesine ve resim ma u Ion en ismi me hul Bulgara
y
II ~ ..

duy,dllkhm

t.der,ill

onun;!!

i'e~mi
lum

15 'A.
billl;I!§'1

A.l -

!.U

j

alurdum",
·,tiallp'l:MI!!li" bl!a .. mlllUIil

hif

ilklDr~leb
I

sahl]

0111 IIlr.

idare be~ bm lir,ayOl lbi.iyij'k Yakmd.t. eni mdd:bin

oldu

a<:,lma

~l!!khlbund_1I1I bir iki: .lbl'!. oekudu BUlj'uk Tr&kyl!ilHfi hi.. e,lidl! Jmllkhluri dla,l. LII:¥LIi Aall c:.e. .b "li!rtYQrliUD :

hd&F I'bel " • hdu' ~etiJldir. Kendimid _"Ldp iz:den lie i m~lel!lldele -=d.i _ fUI -.. e Thk alai'\llll: iii - ~deldt:rimhd
t

Turk, t&liIi

d.im.uuffer ~k'Jor!lL DiiDY." cL.kI diter mryttujDoQ!'Ul!: OIL tiu !£lId lUI. "' .~II'i1il milletia. d_~ IIrkin lie Imenl 'll"e D.~ 'kahr"IiI!ID Iit(,. cI I,! Q! 1IJ1U! t.. ti!k edc:r. ntlai at.lIl. Turkua kl.ld., mi t:.tia lie' Llbl ntl" d~ OSlHlllIll1JlJ IFma imeriD i 1m JWPQtmD' ... IA, 9f ._ --Ie lOt ldi;iiJtmek l.tjJII l'lI1IIul't

CumAmiy.t

G.nt=lrr mMililinifl

IllIIIiIt10 .pw~ proplP- _ •
okunm."

b.tall:i., tik, 'kQ:of~'UI'D1i :Qibll.hl!IJ:I ... d!. m." min mlUid oldUj'1m1l m,1emift:il.
Rli!!fOrUDI
.liil

Ah~lD,umu'J

~,I"
l!!d' -'

-- iPbb
tlr.

,llfll k';luln!

B

J

I

,d~I'Ii"6 iQnr ..
lI'h~d ulldlj'e

·niJ.r1ili

&ir l'OJ'UII"1U, mblil].1.

iddi. dmill,t;ir. RemillltClII IS '''A..A.,- BIII~D birr iii ~dl!lbuhln R Hauptmlilll), yeo. meek }1"e:m!'H:lekte. .I:am &i u j~fiuktediP. Ii li'kUld Itll!ril.:n kILrllr dl!JlI lEii)nr. hlluuin eldiQ'i PrP.ilR I:illymlmj_!J ve !lorn ir si'nir buhra· , I (ftl.;:irmtt oldu y ,8 teni,ur-. KendiIiJu!, Ur1~I!'" inciii .Ind dlll~itti:r. Krodhioii 8111'u,lI'me-1o dlYIi Ilk. if'lI" au.ret .~tld. til2

-------=---B~~------Adanadamektepler ta,til edildi
dal1 a, 1S (A. A.) -

yap. aea

hr.

VI!

oku1tar

biF baf

II

tatil
HI.'

Grip salgml edilmi til'.
III llil II •• 1!1I 111111111 ...

tcbr.imizde de
IIIIII .... UILl •• UIlUU.IIIJlI

cu~Jcmi.j
... II .. U1if

.. IIM ... II.i.IIlIfI.II

Uz ta hir ~inli korsanla In pe§iolde! had~se da _a.
Dot I Sovyet memuru, rDuazz m bir kopruyu Ylkmak istemJ,ler ingiliz He KantOR hiikum eli beedeceldel
Reu .. gOf\e.

11l11lY1I:lrad

r.

mlMiUn
01"

bahriyelileri

"............... ft ",pur

ttif.ka..

F kir
BwuYn
lZ1'!1f!l!l1)

p:!Cu'klar
nAn

yardlm
'lduDH

I ,11121'0 hI. BII, ,M.a ;-t:eb S· Ilhaeld'nln" mlJibucbeli!1I BII, Mllift" ~I]d LIDtfinhi" iIi,eli'klJiikli!:Ui de IBIL" LJu IH I Dir 1i ile B., ~I Zilbtu, B y NuruUah Bay 'sl!d@lM!di e m ill S.id CIUU 'ttif.lIl
pll.r!

fl'DdieD doM

Bay AU M.:zIII.rm,

idam
Nn-J'ok
IOH.liIpt'mIllD.,

karall' I tern yiz 6dilecek
U ii I~

A., -

Ba an '11'-1'0,11..
mil fir'

raber hareke'l
Syancy
tu

e fOCU,QU

B.,

• le~mi,liiU ... .hb.plllfina
G

Hel'

:rb'd[ .ioi:z-

er\l yiye. ... _ml!~ tin bil.in Id !rllLlpt!tmI1 ,..u 1n1 ~ Wd.ITa -it __ tiro Bi &a.It'k· lJ.b~ Te tA ~ eb l!mu fBiiyO'k Tl'lIkr.t im"l:uyl' hu. ... pJarl '1 n hir .liid't! -~ .. dtD iOfAUli'LBI!IOY TiUkuD u~i 1. 0
'1"<11

hktaa bqk.. ~ir 're •• caJr 'b _.

,ell'dl!l 'Iii"

FW ,r;t .ula,u

,..p.

I!-rb!ll!r,an

r;po-'-

!lliec~'di

Ilerl

r:J1ell Im1lhr.
IIOlnil!

Lm~hlFilll' • Itlauptm.- ,
ll!'QJ.piz
IC~

.. ~ 't kdU

fted.1Il

rill
P

.,.Ii ilti II

..atam~ 1I!Jm.1'a.ii' (I t-

~_A: fi

Ell um Ihu ,.pll.. 'i ,~iIlli Hie m f..ln t: IfiIIIMU bg '\r",d. bu.k_, f.kir ~o!)¢utll 1ilI. f.l'~ .hm e:tmeli idin dem1il(tir. B.rUl!l Gzul:n .. riae Bay Mu~!!!b .-ill: ,. rak. ee'l'.b, ",Pl'm ni,tir! ""_ Bq u ~zden di.h. b ywkllL y0ptlGJ'. Biz: lu(:umiltDil )'~Hil'l It.,dar rilHI" fakirie ioe. li'4rdup
I!!dil'~:rl.l'ill piin Yl!!rduDun JII:P~ fll 1lIII1'!.1i: 'Vllziye.Umiz mllIIllU: de·Q ....

'blti~

'f,azirn tlBlG'faflarl
Se .im,den m • Mill hlmy _ Ine !llml~ iUL.nc!.nIIDurJ,-d blLllc

1.,1 1~llJm kJ!!r.r, ,

el£

al,e\ind"
'tl!dir.
u It!il.lln1

u1d .... l.TIDI k V6Ii:iiJl~ra'le'a bir i.1I1!'
a!;-ID.

I:iildirmeklc!!Iir liuaml

ItLr:l:... llIelatLu. . k~ulJ lI'iy.utine m.hlfilin 'ti~l,eL:k~rlerlDilll ~flUI He b:ildir-ihuuiq, koD.lI'i'C 1m n.&r ti~e bil' del. dab At ~iJrke tlllim t t.l&un.n C'lI!!liiiJ!t!u'g~ IUII'.r u·lmi"till'.

II
e

u:rdi J'II!! illi!: ~II'IJ.r-

h;myiz
Jorla.r.
dUD

m•• nfl!lnlLl

Dill' In

I

d

f. _irfere

DOnlcQ musamere
temsU

••

, "1m,, bir k.l!'lun. ilitia.tlen Jeni jer co,. Mi'k' met:nil '•..lfafl I, id el1lryr ic b ... rt ill 13k
~.rdrl'illi I!Jr.,brm ,.dlrl .. ,.

i;iu

H Thin lS fA. A) - Cin 'm·rndif~rl·~rinifi C nub &nsmlOd. Taola -c'b..o evkii ci...II to a S r ri Uzer~d i bulu .. "_rnu Ualm kiipvi1 dina,. iU! b rb ill etm ge l~ebbus I!:Hik~eFiudeD du!::l~!l ~in -Sark ~;mendiferl~ri So ... d memu,Jarmd do t lUii evl,uf edilmi ir. Bu h~~el1bD~ .. kim bJlr~kd It r. T 1 -r0 lur.

15 '(A. A.) -

.ajalnslDlI1 istihbann3

"Bias" kirfe.zi d birndeki KOII'. Sl!Inlarm bareJuihnll1 maoi 01lIJjak maluadi)'le, Ingiliz babI"iye lBemurl:triy!e KaolOu bu-, kul'll~ ti arrasmd,] !tIki hi1' el birligi h:mjnm bu JlI'i&r'lJd"mulill;o tJaka t ha.!ll] olmuJtulr.

Man~uko.
o yo ,,"ukol

Mogo !starn
Miln-

munasebatt

Il<Igi.li~ mlLlh.aripl'crile Kanton biikumeti harb ge:mil riJ sahULi!:ir-i n<l!%OIn:t altillda III undu .. r <caklardlr. Konanl nD barek~hDa aid rualjjma~ rad 0 i[o

5 ( A.A. ) -

takibedileeekti:r.

VEt

O
Til
De

lIJl1 I!UL

n~ a!!lU
.

Ji..
"'Ilr

ILIt ~In

riIPh tri. !liUY,", <0' II anllJllcllkmnr, ttle 'II! ngl •• &indetd',iD,JlnTrlr<eliwir] Dilld.rm .ldululiU IIIEli. ye lDi"~UI'I 1'·I'DC'HetiL

Mub.k'k.k ~[ biolu~e flki!' ·,ddr~ 1'A~II'IId"!II .pta llHl:l fllW ,.ardnn.llll'l. m.U ,.rd.mll!lrdllollll d •

h

flil,-dahiill'.-

C~m DlI'i,e't: rensler •• IlIfili dO 01 _lit 10 da m-.hfil ~Ii'k!l!z;ia'· de .,lDum. tee.DC'D 'olmllk er
II I' GUIDer il'i!:rmi" Ba,- A. IiILin Ti k;-e,e ;cm-d1tii ~IDIIIIIII huniad liII wid iii oJooilliml,bl".

!BIni brsl~8
tuki

a...

Kr,al Ali giimii'ld Ii

hiikumeti, ihtihifh budud h_al,dullda Mog,01i~tarutll bir bat LII ev el Icrmj,~ oldlUgu not'a)'iIl
mUI!3.kef'e]~re girme

Y 1JJ nanistanlD tngilizlel!"e borc;larl
Dllacakhlarl ~re mu~ 'lakual;ta bu[uDIDak liizl'i;' LOD1f113D1i!;tantP

Atina. IS

(HUiusi)

-

'V'll.

lli:.ellabell.

oldug-unu, f kat bir "~jjm:u tar rIO bu Dluukere· lerd~D b ri~ tut1.lilmllSl a.Tt
Zb"

ge it

draYil gidl::n beyetin

O!cLugUDu

bi]di"mi~tir.

Kl:Ddi.n.il!i

YUIlI!J

hl&l'l.

al,Ql!rII!l

1111.1II.'I.Y.1"ft bihba· .UrI ku~UIQyGi'.uJlfm· ~t;- Y.
ollini. dr,:QiI btiitun

blllcih.Uen

Yunanhazlrllgl

ItV@ni'zlo]os", a

suika:sd

c. NHI~~. h.ep '!r.I d l' ;ytl Tihk
Ttl Telu

blr' dUJlI.. I

Uc

kime karll?

davasl

I

I
D~
I I ol't:a·, lIIt!ktediir.

I

Atioa 1 S (I ~~!lUSI) - IBEI~. _'ekil dUD mfiddeilLlmum~yi da" nt ederek. '" Venizo!o .. 5ui.
kadi nd
da,"'3~IDUl giirii!e~e.gi esi.ntinmm mnh lnasl i~'n por V~ jlllDdarrna. larr di!n all an tedbirl ri i:igreOLD· lir.

mazoilu tlUil Sa,b k n.I:. c'~r.. iI.tn r:,deDl kOJ]u~maJan bildili"JmH~tir. He),d r,eisj, son deb olarak. bir d.aha alacakhlar ill: gorLllup yUu!.e nhJI be teklif edec:egiui \Ie bunu. 'kabul etIDcdwMen h kdill"de- b u hafts
i~inde AtiDaya geri lI'Ii de irav,e: ehnL,tir. da,liIecegi-

re" .

p~s-

Bu d taDJD lIDukarreJ' olaD 21 !lab Ua 10 be:mebaE giiriHme.
bi1kiim,etc,;e kariIJrlaifln·llmqtlr.

h_mn bugiiDku lI'uiyetjue yi5Jzde: ot~z: belteof3lz'l.a

B:n: ga~eteler. LondtanUD ik eLi mebO!!mwd,e Yuna_llis·
gore
Y!!re ..

'bHl!:cegi. kBElaaU oidugullLl :U)I 0 r liLY,

)'a-

4 dakikada

idam karan

Yunan

Ma~rif NazlrJ
A.) ~

nko,p,.

h

".Ii IIa d,c" I

JlI&r

")tll!: 'II..

e",m

:z.i yetl •••

Londm 15 fA. A.)-londra ailr un In bkemui CiDElyeti itiilll'sf eden Y~n.llle! Gobert '''-mind bir atili d6rt dak:ikaJ.k lIir c fie m::tice ..inde idama , mab_utD gtmet u'I'etUe IU'I"art., liirat r&koruDu k~lml~br.

Ba.kaEII, !!Iibh,j; h
tall~DdalJi

Atin.!!. 15 (A.

bebh~'rd~1Il do-

'"'illHil'
Kalb
Ibu'u' ro-

laYl i:difa elm· li . A.tiDa 15 (Hkl~U
!II

U~

MiII..-if 8 p.li·~'"i~tiJfJJ ~!lel1il'i,tir. _'(r_~m~ Inmm g~tK'lI!gli lieU] dmg'ddn.
naD

mU2.t~lrIb It: m U

----

---

--

-

--

_

-------

.

'

",uba

Ui

-ZA

AN ......

~----------~--------~ ~er-f kaptanm ijlijmu
Sirk .. ti H yriyenin 0 kUdu ika,pt nlarlDdliB Boiui~i b llaD~D se I'Hi j ~eref ptlg~iI1 &ldijiDllu "azeb,l.,d biJylik bit' tee 11 r,le okndum. Boi-zltl_rlo Ihcpli bu deie/Ii adam. bon' '¥e i!le'il"erlerdli.Bir E.mlWllr u66". Dill]] geliD gi\l,i

~SUTUNLAR

Peynir ekmege

dair

Gii.mriik komis, yoneularma dair
Ver.leq maluOIata gOEe, GUmnn uk h'OmilyoDCnllU'lDID vlilcu. de gemma - e klrar 'l'erdildlri
lekaiit •• ndig.DI dMmi gelmi te,kll ctme ti~iD, ber L:omis,oncu filmru;e vudigi be,..aDolme,.e on . hUIuJlg~ bir tck.nd 1!l1Jd.j1

Y eni toprak ve iskan
kanunu liyihasl
-~~--ma~um.ta lamara
Kiy, kllsaba ve ,ehirJer i~in yeni ahkinl - T3pulu ve tapu_uz yerl-r ~ YarlDl bedelle 'toprak tevzii ....... Toprak lahvilleri ",~kardDcak.
,sehrimi&e gclcDi gire D!!Ibm,. Ba~JlDII.jl bit'iI,. kin YCi ~opl'al.:, L:.ou.nUl !1,lbllll hal.,J ml~,br.
mOria de' ed:iIDlli,eeek.lir. B.ka.olar beydi kaT.rilli ~!.~
UytlAIII yerlerdCl

Ayakk,ablcilann diinkii toplannst
.Yl!!kk.a.h~eL11!II'r cemt)'eo dlln l;ar,§lklpu!lakii merkez biuulI'Idll lopw!lulorak icaelik k.ogr 11111 II kde tmitJerdir~ KOD,ril)"1 rcem,),'etia id re bltycti 'rei i Bay Nuri. a~ml[~br. evvell Q'fad. lbeyetJ'Il rapOTU OBUnmlrl, 'Ie kii;iik mlh1Ililka,faUmLlDl

BugAn mev-ZUJIU. kaldull ve IJIcIId.t'IQ. Akhmdaa binbir til)' IOIH. fa.kal bi~ b· i hakklDd I ka,lem yUlil1tlUek iltemed~m.
I

OkU)'lUeuiilfUD, ii.aterJerse bcnim .. Ie ber.bler, kafauuQ i,.indeo,

, g;e~~D!(dQJl.hlllCielni

'akib

flt-

H,db ismimi IiJ!l.D 11174". liuma,raY31 "l!.Ima.ndl. ediyOl'dll. BOi,8iJ::~1III ~o c.uk1art ~ere:f kll p. 'taIl I entlrffi bil:' k~b.r!lim.an di,e
taDU' !i1'e

I'm

sllJa rl, ,..nlp p~en hiuiz fog-dC-liiae ruh verea beceri '; ,kap tiD, Ion um3.tllarda log'·UJ:lfeC!~iDdeg kurtllirddl-. i~iD

,mler.
Savlav oimak i~illl mllracad
edip Ie muvaUak' ol.amJ)'ilDIIIl' hlkk.loda mizahi bir,ey J!illz .. mal- .• lfl~r lode gue,er £ c. Ie oLu·

III' bmllD.lJyor~ zeblllDkiqllUk ad-

dedellli~£:r o hI 1', diYl!rek, bu
rmmd.el\ ·vazgeilftLm\, Bu
QI!!l'lpm

lik ..

!!Icyerledli.

OIlUD

1'8,..

polo yaplIb'raclI,ktJr. Bu lur.ede, i, girremiytlce'k

e:liDad.

kin II.b81.51

.ardaD
BumliOllD

InUrr1 0111'1'11.

kabul

ediJmt,Hr.

ijnrJudeki

'IHuma ..

utakraJl'dan gozUktigU lall!) g bilinmez haogi hiuiq te~'siriyl'l yaldardah penc:ereJer I~dlrt i elelere yolcular top" pu:ru

b.l. gelen komilyoncul&rll ay .. d cLli,u lira. Teri'lebiillec:ekUr.
Bu me!cll! komisYDllcul.r bil'lijlinin ,.lunda yapl.leald.1'I fevklllid topf,BOhcl. ~Da .....

ia.nlr, nibbmLardl '~ocukl 1'10 IIIdd- n gelDiyi lellmlDlI'm. 'T,cnezzilb yaplUk idi:re 11
cemi)'ttler, ho IDbhet 0 teo jz hir adam alan ~!If,ef ka,t!lDUIi V"pllrllnu. uhrJer I'll 11:0 ca gemiyi bir oyuoc.k gibi[. buda mabaltetle idu den

loprllk uzerinde b8k almak. Du Jiyilila,1! DILllu,an. mem... tapu ill! ve ~apuda )"a!z~I:1 "k.~ lekr:tte. toprakJa'l i,len.l!,c-ek bir I~r ii.zel'iodeu iddi ohm bilehale gotirmek, itlDDeD!liri daba cekt tl!pgdq yal..d,ID GGllilmlel:' verimli Yllpmllk. itleyi!D k01l.mutebcr ol.u.ktlr. r. kudJet"lIIIrmig !lUI. reogunuk:ul.. Tapulu VEl tapus'Uz top'nlklall'
I

ti, demokroll!lljyi hEiyetinJn r poru beyeti Llm,u~ louiist!imaJ ederek Fr lUI'! blimiyeye arzedihmi,Ur. adaD'l1arma savu,duBn ,,",ad. mevcud Dizama .. I klimet . gill kafikJeri ok,udum. menin b!lZI macideJeriuin t.adili BI.,IiQ!!to Etakkulda bir::;oy ya· d. 'Iorli iUmii,tilr. Allcak bu

dill,

murllk"btll

mte..

g'Rzeti:!:!liI Garzeieniu

gizUme

i~it-

';·ikolata ve biskiivi
pahah1a§ml]tBCak
MIII!llDeJc ¥ergi i lUI kllugd aJ Aokaray. gide.n heyetiu teteb'biil~eri mUsbet Detice verllllif.
til'.

lSlllmlya
I

buluomgk.
tbrmai!l.

¥1II,i:aU

b. ,eD, zeDli c·r ,eldel koymillk,bOkii.
mellin. "alife i .ddoluulDll,tur.

kolllLfl -atleprllkllllr.ulI dlldah!ll lne.deDi, €I ba.
me¥!I)fild

eive.rec~k

top'raJlda'r

Tapuslillz itopraLdar t'!lerill!d~ dlBvL!IIttep blll~,klll, kiaule hal!:!:: ye milJkiYllt id.dlulDda bu lunann ..
y,gCllkbll'.

cihet

billZI.

munlikq!lJar

.~b-

i~qdlr,q karar verileme'lD~ y,g Ikongrct bu Im!l'll"Ib. gBru,mek il:z.er,., gelecek baftaY4 bI1.lf:.l-·

ta, un derken, F rilim&zJa:r '"bil iliogilfilrU1; de,digii,Uruz dl!, !II.
De;

na

oluyor?"

Dell'ler,::;e

'bi.;;bi'l'

Ta'j)u!I,uz: olUib

ve·r,gide , 111,

1!D1llIr.

kum !l.aciul.lld teo :l'e'i"II: duyar~Br,df..
dllUUD

gitmek ..

B~iBJ:i~iD de oittlrl!llp Ita Seref kaptlllDl ~:llii!!u:!:!~yaEli Vii!! bilhals itYmiyell bir h1l: inJab yoktu. lyi \1'«: temiz: ad iii 1IIi1 Ivdi.ji BogazitiDia, 'CIO ~ekiJelDliDe

Heyet ,lI'Zsllndan birl ~ko~ala ve b'itkllri fia t~edge lam yap.1 uuyae_iul1 .6rJemiltir~

Bi~Itllvffiler ,lk'eUel' i;,inde .a'blae3lk VlfI hiugdlllY kOrrum. bDlll!l.D mati biDc:e plket)e re
pul Ironcakbr.

tab,alDlllw nhmet. (itti.

ede.medi ....

.Hoga.z

ga~mede·D hayabDI 9~ldl!ttigi IUhma uHrindeu kaycb gitti,

Borular yere kadar indirilecek
iLk
BB]"di'li~ t.b.nbuldalQ &olrak. lilll/!'dag 'en i,lek V<I en kala' ..IDlan

,L;. vu,tu. Babtiyar ijMi; rub. v'erdij'i Bogana ilnmrigy girmed!!1111

caddeler

ustilndeki

bim&llIn!lil I

su

bOlularlD1D

y,en

klllda.r iodirHmesjlle
m~lir ..

KIKai' ".r-

C.
li~j.JllJlllnIIIJU~i [Tlt"')11nllUniliJ lliflllJIII1JI.1

H.
I il U •• llh

Is .anb..I lisesi mezunIan tophlDamaddar
Liq3i mezuaLllrl cemiyeti dilll segelik kag,. 1lI'Illimj aktedecekti, eks~rj]fe:t gehlledijiaden b~ kcngre ge .. Jstolgbul

ilk rak halluD

aula I' yuklektl!D UltUU.O baps kir~etm;ye.c.ektir. Bu suretle

Transit hall Itacirlerinin hi!' di~ei;
Transjt b IIh

topTald a T vergiyi 'l'er4!1lI tara .. HeF!jey pllna tabl fJDdalll bizzat ifleumekt. i&e Yeni kiy. kl'!l.lllbn '1'8 ,ebir.. lapQ]!!I:u!EtDp-ralldar rib! mu.Il" Ie. B.luu:!!fU" heycti karolfiJe mala girecek tir· kuru.1abilecektir. Varl'm baden. toprak hliV'zii KlylerilJ yap., ls:a!lSlbl, iIle... V-aU.CI!', ,eull1lta4 b veo.,. 1!.." k k¥ . "!l hirmeria pliD budut[ura qliqd. b~a hai b ..b~et leyfJaUk, in.. egl'leti "leya telbcJlii oiuram cjrlik vi!; em. h me,vuk ,apml!J yori kurg]maYllcakh". iilere b:niueJC!1 ail ytr]erde tBHattl Iko,lerln yu__rt1uk K&:... pa artlklanDi ilk.. bududo lah. ve ,ebirleria de :plllll liD...... ;~mde )i.rtm 1:tedel i!e I'll yirmi 1_" dtfludl. blOrner,ede OIIIIrS. ,It muddetl!e Iborl~ Ue, dai~tll'U]l,u.!m d.girmelD,baa, ait'. kOlU. biLecek Vel mUllmeleyi tapu)'. be glbi "eyatemeLH yapL kuru!.. bEl.g1ay.acakbr. mall1l. 'Yaillerin mU!llIlIiduine Su a'ltmdski yer~er va hai'k illig-ii ,olaG:lllkhr. hIM altmdlll kahb 10' yd II Ca.dlrdaya§amak y,asa'k' i~indfl kUI1ltulm1Y8lD toprllklg,r C!Jmr BltlDda ya§lamak va.. devlete :re"ecektir li1er:o mDnadesl'!ile ba,gm. ola.. Valli, ... u albDld- IIi .r8z.i~·i

Kereste

suiistimali mes,~lesi

velJlem.iyec.eglm.. Dly~ dil~6I1dii!D, bUID,u da ge~tim. t'MUJ'oLioi., y,eClri emperya&ilt cev,ab

"II

KeNlle lakalli !tuiiltiwlilH tabkik,l1.h tamBm e El 'bit (Ii, ve fez,., leko b.zlfJaDmqbr. MBamaf:ih bY. moddet dahl fe21e~l:u'lII
mahkelDlI,yeverllmeli geri bE" rakllmlfhr' BgU.UD tebebi. 01£0" BOIDi Bakan1timm iii bir daba tetkike lib:um glrmuidir. Feilerll:,., ,.nulk bit yem at..

Hkirl~r pe,iude kO~Y'yormu, •.• Osiad! tktidar lDev~uinde otutabilm.ek ;"in italyalll 'miUetiDi bu kad!l.l' oyalQjmail De W6mm
vilr?

Bu b1r.

De? diyec.ektim.

Fa....

kat diinya yDzOnd!e gurDltiI ill! bir devletiD d.hm q.. leliue kar'fmak gtemediPl~ A,DI mnlihau ilre II Hitler II

,,_,1,"0

,o.lIra mil bike meye lI"i1e~ektir.
kik.UaD
1IlIIUJIIIIIIUlllllrhl.;lf,!lIi ••,lllliI!AlI.I.I!

¥Je-

ammadlm~ F~kat ka.flim da ,·,tfd,ti, lit'hk '1mo3i~ka me:v:z.1iI, Ibuh.'calk hllIlftn~ dll agZlma lim klllhmar.lDl,tJ_.

!.rJuI ... biIIJIIIIUIIIUII1111JIUI

se'lke debUecekJe rdir.

call: VI bu ,ekilde

Iliir'likJl f,8-

,kumtDlok

:i~i'llt ballu

bizmete:

Toprak, tahvUleri Iki bin donumden arbk ~iftlikieri 'Ie buy.k lo,rak~'altl VI sahibleri taraitudlD i;lellmiyeD
2 biD d6Qbmdea az topraklar~

Birden gi:zibllliln HOUDetaze 'Irancala i~e k ~ilrpeY'Dir~ gf!ldil. A~ :k3ri'owa bu
j'31ZJym

oku ...

raolanD
is t,ed]l!EI.

i,tiluluu k,aibartml:k

11lf1111'Hllltl~II~lllnhlll.Utl.ljlllllUi~llIlllllil!llIllllilU1IIIIIIIJHiill"ilUIUI.llIlllllllllll'Ulllnrlltllnlllllrm

IrI1IUIUln'II.I-rJllnnl"-I~llrIlllrJI ..

leee.k: cum
IIH~hlr.

III

riinilne

bU'lkd ..

Bir Turk.uid labkit
mahku"'--__.. .. u ~
okad tilcclll"lDda.n OSI:DIIl oi~u ALi TurklUill tabkir iddL~

.re!:line ge ~meli dol YI!liy~eIi IDIIl WDum miidiirUligiiDe milr.c~.a.f

t acirle:ri .ski .tlbhm antrepoSHn n I~mall icl!lI.-

rr-======

Serhler
--v
onUI1

II

,apdlBlJrile bLrJ:ilrle~ htUc:Gmet telbi a .d.ilacek klYIII:le t]eT Uze .. rindeo w'e mul.:llibiinde yiizde
<lIb faizJi toPTl1I: tah"m ere. tek i!lituml If ehneie llaHlILiyet-

A~ ikalfUIIDII... Mil!lk gibi 'Hltim fr3iDCilla iJe ,Bailkan

a~a

ka::lan DIi' giile~ ~eyd~r. degil1D~

edlerek antnpo DcreUierioia :iodirih:mesini iiat-em" lerdir. So mu.r3taalt tetkik edilmek~ed.ir.

Turk, labial kada.r guz,e
t;etindir.
SerA
lIB

kadar

I

1 ...

L..

Okup.!~lIlIaFil II!IlIdan

k.1 ,mtiddetWDUmuinill bildirmesj HZ/erme BIlY Ali .ehri iz:. de yak~~.Dmi, ve b,lpislt neye gloderilan,tir.

mabktmcye vliril~ 1'e blr lene hap!lt l'I',Iahkiiim 01.. mUI'tur. Bay Ali by kall'ardaa 10Drlll ,ebrimize ge]mi,ti,. To-

~le

•"" EO., Inez b a h a onune
iDe asrl

•k IS· e]e 6gll:..

Ka raaia:f mezbaha!!m.b

bir

i.f!kele ,.,dlllJ ••

lkincili Buyikdere Drmall mek~ tebi Y DIDdliki halle,deD. iifiin. tr...i& de Be:yo;iluDdg fmriliz .e. f,g,t'etbll{muinde zuhur ~lmij!le ,de beml!:D yeti~e:a ittli,1 tarafu:uJ!iI'Il airaye thuio8 meyd.D eden. 1.il1dilrilla:lllt tl:lr.

sinde Yqil lIIok kt. S Ilium... ralI Bayan Sacideye aid et[d.e:a

Diln ~elhr~mizde u~ ,a'[]glo bqla:mgll:JI ola:n:a,wll". Birillcilj Yqilkoyde Umrllniye mal1al1e-

'O~ yanglD

Necdet Qzer
SUI IIQlvn ,eTIli {<iii iff),"" ~di~Jr' imi ~ ~~cl~,.l!!lI',j'. iIt:i,l.ri. r Il'C g-UIlIi" .a.:dui .A .. rijl'i"."II., ct-,
I

ba,JaDgJlCI

~i o)acakhr. HDkftmet itltjmllk 'i~iD en ~ok 20 ydd. ~d~!:!mek iizer,e'
yib:d.el .It.

Bir tehdid iddi,asl
Topha'lled,e
lkadiTj~ell' yoklll.!lun.
[I Madam Virjio po~i!l!e ml'iiDl'alfaatla. bir iddi"d~ bulun ... nluftur" Vjrjioin ~diliaslDa 031Zara!:l, kflUdi met'rtlli Feyz.i tillrafigdlln tehdidl edilmtJtiir.

'""cia

iztli ~
I

yilll e

'ar:\n.~n:dA ,lIc:ini. ZG'fUII~ Gnl'all', '~QrJ ilflf!.Q lid., "I' i'Q'~lc .. :ri.,,!!, .. mllllluafa Ji J'Gt"'Qr~ Il'! i..tim da4 #ld~'r'l me rlfamd II.

'.r."

'.i:!!ili VII! yirmiJ;er' lira. kJlymetibde bir mUyoD ade ..

da otura

. Aan

,miitcf.hkirl.ri,.i'll'j

mil,,,,,

Bn k,alll

Iii,inm

.idnill.n
lir

lfi!eil'Ol'u~.

BII deld in

ollJyuc~m'llzulI

.aloin

J,~,.Jii.,.. t. plJiURu,
Tur"

dt: kada.r top.rlllk ulbi~ecektu:

t.b"m 'Plka"

b6ylf!tlir.

'f:gl'A
mGI'"UZ

jim

enin naltf:~-

karat!. _ Imlm~br.

H;~k;k"/~kii'it;;i~;;;""t;;i;';dii;;;
geni kii.tiiphane

"en••

bUlllinA'i n6d:amtzJd mUI,,'.riF m.J.:'uf,,,nda '~I"du,"mfJ.a J',g", lr,mrui'.iFd' d.z:iiI lI'ecrze' uiillit'4lik in.. ~~'hgbIUWi:. Bill! alu y~4i , ..lim I!iii" lIO.l'J 6izri::'oiIl,im'driyp! IIlIIilQI",.i!I''' .Uilim b: ollC"i'z:i!!llllFin ,r.n Il'Iym.tli.i, RII i~'i.Iid'6r.Filhdilr.a :r&,.Y 'ari' If!in imdiye Aulaf' 'UI I •• F.C~ft fJ.e.i,s JlJe 4lIyni ~Qmantfq mana I 6·ukd.Mr lumull'" It. can/l 6ir ~Q,AfI f,g.ui, ". lem:•il ;Ie II rIII!dlyaml)'o ruZ". Tal!!iat &'",.r ::ilm~ri!IaJ' n. "Uld'a,. ,ib ..,t/.'r. SII~ 6/,. liia .. rl1
&oln,in fiG'fila.lI, rtliid

ii"i,ne II. Iltllmllrdi,in..

iki ark,ad,a,larlnl
.

Mad.amV~r

jioi

OJ

bu iddiul

,,"'mad"1 ElGAilIli'Mp~ii~enlll".n 'In .,)'ull'ull Ibrrle,L •• inll nudrllfirr: C6mi!!rni,,"~ I'HIifl'"U~'ji'1 f,"at/idi,.~
mrlluf!I!O'nptllfl"lI ..dir.
I

vurdular •.
_ MablDlJltp ladlll Hurriyet oleIi 'II.b'~eliode lI'a~l l~me:kte OI.ID Abmed, QJ .rlkad.,m Reli!'elb~, Yalar, ZQhtlill bltdeobire bjt me'el,deD _g'l% klu'gallm. tulll,rnu.,IIIr', D~.hIFet!: b1,al:c:lar' knlJal'lOdaD ~]kanJlIn, e erilI!!IreUe y8rah}',lI.ra~

u:zerioe Feyzl yakk18Dlmli bak .. kmda tahkikatll ba,!'a'DIDI"t~li"_

1117.,lfa ,1p,1':1~
va "'J"curlt ..

Nobett;i e,czaneler
B'u CUfflQntisi giillu. leu~i aflk 10,1QIII tB
'GALATA, Kaputli,
~~I lIeli.

mulftul!:'

mC'I'"IHlm,d/,i
j

'drd'~F. m!;!" i.,ir laiulI",a'ul" IOiI! h'if' ,up1le-tlis ,al'llI Adel"r' yiilr .. •• lft:llrl·e MJllA: Irilil'.t U. 1n.Z'£.. ~etlilr~ t.,ft,izdir. FGAmt. Tvrlui luzdl;ma,d • ..tmezj 7iu ..,lrOn ~".fiq.~ PIli'" mu.u,qa. i4lmdine "'I! i"lffi". d'Phl1ulam:az. B'uful 1:Ili.. ·e~ eden I
htial.oM!:!1' uhlo m g Tar.' cU'.,. f!G'l'Iia.. lfibr: 'l1ll::i'iiJ"1 onu.... II .. o.zGlm.t rrti !"liIIJ"U1I!" i" "alU'II IUlld'i r~,. '-'arJr.. .~ ill I'llIiI'llIr II'\ilcu " Id-

c..fId ~_med He R~£:l)b, V.I.rl b.,md Dj: ZOb,t8,O de [kQlliglll,'" firall" etmiiJlene de biraz .Dura fakala om I~Jar~ihr~ Mecrubhtr hlll'tablliuElye klld. rl~mll~tar.

~Klrp~i~ilndll!:) $I~LI.NUJileti,.a
[Si,Ud!r)

ee:lIDeli.

d.n aiu

"ria

TAKSIM, Tar1i11b.,. eCUlII,elli • IT1l1i'141b1l!lllndill~ BEVOCLU him.d lellllUll. 1,8oi!llhm'jHilll'l!'idiil~ K~nylllll'!!1ecnI'
j

Hv"d Idl'r.,i oIumi!l' Kukuk FlIildl1t9iude Iklid emden
ali: iIld 1:II ..

l.dUmlltU'. 21 bHi d~dI'klhlll to ",I !l:I!I.O lIu kl:ltQpbll~e:,~ m·.I!D~r Bar ~r'.r.k en mod..fa tar~d. 11111111'. T..lehelilli 'It~filde,hte kOlin.1I: 01.0 profit. ' .... Kui Strupp un Cln Ira

:rn I h..

'tib~"'iI:I

'kltil ,plb !Iii~.

t.,.b,c,.

_IOJ'!!Ui IJi! .. 1.1rrriill r."lib,gtl fll'bIIll!Ji!!lki IIllIi :mel'lIIIi 1Ii,~.dn- Qkullla reti 01.1'111: IUlb1ll1
!lni lIIIIuh..

.. to-nUJ
l:idjllm!~.

i~.., "III i'mi,r;r. Turk 1'13(.YilIQ .H.ill~ (Jali.it l"eUer gibi ,,,IrGr, 6alma.ll:z , f,fIThtcrr.l Itarlurl", tarbe" I:cadol" 'if' rnlin ~c:r'iar: mu"Filr, far htlmlr:de lliJcl". QJo'nife ,I!rwillefin "..:%;11,. folt a'i~~ri1i1Jb, ~QIt m.,;r' zi)'o:n Bibidir, R,utH!!pil'l .,l!:i}'lQJI!I l,ul'md{idrrr. Srl'le,ril!'li, biitiin II•• , flp Jo'uJ/ulil,a ;,;£rte"~' ba'z·iCln l"l'iy"~'cj 6iiHriil':ll mD'l.illiliiata G'F'JfaAvr, fdat ~ilIk i...dr;r ffjl ml, h r, iot:llllli'~ Q'BuflrlnII liarlil,r,U'U'i lie h~)'4lit "t!rir. Ifte n:'rll~!Il I'1.)'CI'nill .df!r''y.dirir~ iFirir. i •• ~ 6oy'r:di~• .z"'~'4!n KUii.e, Bi6 i fur"", kP. man.cn II ,mldJ.tcn •• iilt., 'illn dolnulf',urIle IIlir:If:,in .iIrrin lin mal.li..ini,~ ... nI~ani .. Jlalllr gibi ,or""'i'il l'or6. raA,nr,.1,.; !lolaI'll riA,lIm ~J&r. u", la,.iA .ibi I' ynJe.F, fta,l. Falill ta:b"!II!f ir .Un ,'III~IV. 6 6arll'l!l! &il" tarih J'drpl.r IlJe i." liiiJd.tt.nirt 0 Zai1l1i1li ,~op1f"r~ rene tarilti !Pi"." fUUIIU r&/~rni
man/v

d£ni~in enwi'nU,i lun/tit' ,eQ&~. &. '1" m~liai6 biT man.lraTa' U4JI' nnd.r? In.un 1a:6iaHn 6Syl. ma"i. 11:11' ur1rmli olJ ..,u Z<iCII-

llI'rl[.

ITrepeb""ll:lIdll]1

n"Yi(ll dil1Y~ m~nllltl oIUPLli!! GonlU" Aar"rl"rnr1a JiJ.flYd matlo' lUll,

"AntakYA~,h gi!ln;lerin
i~tim,al
Abt~ky

HASKYO, Yeiill T6rll:l,. .. I!cnne i. [Hlh;;;loiI1mdo] KASIMPA~A,¥tnl Tur811
I!!I!Zl!I'Iu:tli.

If.n.

onlln

if"'.

8zd'DtC!tli ',elal.doyamiCIIZ". Oz;a-

leri cCRliyeh Jerdir.

!Ie h;nl'sii i geD~dUD Halkevlade

Er"dNONO,

rC lid'!!!i Ikeblrl'b) Mtn Sa.on en:atCiLllllle!li.

lop~8i'DlDqlar' "8 ccnDjyd~e:rillit aid i,1e r elra flD d III, !l"jjr{i'ID~-

,1I·,a,.

I[J'~.I.[Ye mi I Ie ~ BEYAZrT, Aldol' IIGl!'dikpa, IIJd I !I
l'Ie'5I~.

IIJ·kl • .,. G,0 '" erl,mIZI,D ,be1r;]Si onyallnda
, irrci ,ahije4rf!R dftidm
bit' ,. .... dilm te,lDlilri ediJl'miiJtlr. T.n re il;:fllDlret l:u':lyJilIitTBrt
lIIaUn .,,. ollum ilIJ1n

ALEMDAR, 5111'11'1 R:1I~im ec:{lI.
(~.t I'! 1H1TI,uel~tar]1

K(III;OKfAlA.R,
mild! f!cunelli.

Nee.

t

Ah·

[Clbll~d<!1
nlilillui.
I]

KADIK.OV, Snel'.1I:

TOrt
IDIhx·

[Mu..ak.'libllified~J. O. 11111 U'UtnC:'L Yoturt'fui.h)
ael.

HII"

$E'ttREM!NIND. Nilim c.eu· Ttom~1 ~cKemal
ibr ...

fd Ian

,aJ,-

Ur "" 2,00 'tid eib - mba lI".btiilli 10111]11.... , ..~Ihlllll.1 I~i. tl1'tJ b ID]Yl!IIIlrUt' lur.

,fI'

ililtHk it li_iCiII c:ok qkbr.

,111111'1

U Ei!ilICl- Ulv'lII da~ Ckll:ilUli:l' bll ar QIQ
I

dfiU I~f ,d l', 1u,lo bl~hir Illi1l'ey,e meydllPI ~ek 11U"U. tal' _ "tI B IIlpDU.rdJ".

ED huda gaUrl

18'..

,d_' k.. tII I:filbeIlrz.eriod~
"'iI!rmiJe~
fill

halinl

KIltlpbl'l. luf:lld II(IJIJ ad.

A,.Dli I.. , blr ikiltiiph.neyi Agk.l'. d. :lh'Iult egftl~lhugdil! yapil.lI 8 .. , Tude 'C:D:h; 'l.k4.l11' .dill
mJ"Ur.

u.rr.alarryle" ,iii ,;ya,Jml~,. Jl'almprldir,fl., cihliln E . HIi!ilnd._", 'Qrl'lIl1 'h~Ir'Qla:r"t. iI(J)lfunfgll"r,t., ."tI,I' r"rI~ ~,:I.j:lj .. I.,.U .. J'II'dmrll'n'ar!i. "a~ftah in .. Idirf Ilif,..,rir. )'I~..r II. )iakal". TII6idrin bg fnlU... "'. . a.lj. )'anuulll .ria ,I'IClZ'rni.: iiiI' ul'loi)'at iiQJ"dir.ii'. ,dlHi. bir p:z::rlim tift u..

n.vl..

III"•

rGi,zBflrl'arQ".,

wi.

r6Dl'aia-

ii!lnlne 'of.b JiU1!iI!I", E'~t. f.:l ..k,ji ~u;rif

lIII!ilitbulltuua

"II !'G"..if

i~in Jl'Q,,'n,:a; fabiat ameli: ol'!!'Ibi· l,irJi. 0 Jjrne"~ 6iz:e6ut..,b liyefJI oJllr.)'liI~'lI'mUZ Bay "Ne~ de. Dzi!'i'u" II... munl"rU1 6,Q~ yak hif(' !C'p'.,ur b".,.cu.Juf'" fUitIni bu !ljilunia:r ,i,mJiyc Itatlar

_"yo

~]ld:>erd I~i ~u ~tl~ mild! 'WI J.rrdl.m~ bl:fl'in ]lUi!" lI!e ""iii bllyillil: ~hl' k1".Q'!;I!Ir 1111111."
H.'"""IIII'r ml.~IJI. y.ln~ w:.UnllQ kCU'liIlllml!i'1 i~ill m,jJJ'!i!t;il1lb:~iI!IQ iIDJil~1bir meltl' k .nin I!!dl!D - !Ira
I

kendi lulk"nl d.

S,A,MA'fV ADA,

II:IDII.i,

KA RA.GOMR'OK,1'&
nU,nui.

$~HZADEBASINDA

dije II.II , '0 md,oD Wi,.. ,ibi LU~ tupl blm.illlll t....
I

lidlm Hall1
[blolillh=1

f:!lumel'.

AKSot\RA'y. $eret' nUDe.i.
FIEN[KOE.
Iln,~ ,

n~hIr.

V.!1:1 z:amatl

6e-,cri,)'d

',cn;lUII)' •• GJ'J'~frenir.l

lu

th6fefi

"r:rbtti!li lI~cisf!lftr~·n ,I!'n¥U;':illin; inl'l'un Hnr!!lilin. alotJilmdle rmtlbulu· iilduPf'.

ZAMAN

J

'i:'HeedCl

lillflll"

'iiiii!'

,.Ia,mlltfne

ufi'lifilil

hep!mi:l T J.

yare lu:ti:r~eH'

~

·iFlt"ti. teb,~

~,;l"'i:i'l'nlmu e ,11)111111

l,iiri11fJth

mbnll"'/

,ArLf eC'Zlanl.
LnIl'Q!lIDI' 1111:-

OSKODARDA

1========::::::;;:jji::i:::ll-=:llI!!!:::::lE:!l:'-

1-

Z A MAN

$u'hat

16

B,ir dag kaydl
A.) - Yatao I Y8lgmurJIIT Ib:eriD~ S8irb~rk YR· kUllndlll bir tepet L:lliyml, we ReD nebri ilz:erindeki ha.lIIl11la y,uz: bin mett,e mikAl!n t,oprk d'iqmi,tlJlI'. 5to.nn:bultg ile mil·, 11:1, k LII lie jlmi,t'ir. t
Ik tdmi,tilr. II llilll'ln]ulil~t~~~rk.

,Mec 1,$ (A.

I

ULindber,g'., kimdir?
Ilijndbl!lI'l~ k~mdJir1 di)'1l IIIl1l1'mlll. fa d. 1:1 ut 'noll' ma 1.'11 jI tliDl:lbrrl)
b~~ki 1l:llJlrUirl dlGIJiJildio jll.rn~ en .IHiU~ IrSIjOl)llld~olHetre

I",

!'I~IOlllnnlll.!lII'I.UlI.IU

'.Iiil!

jl-l.11I i.iii il'IIJl:I.I:IIllinI11111111111.'U_1

0 1'oktiu!:l"IIbcri

l'lli.l

iJllil

relm.lind<elli

IU:lfet ldtitUnw

~olk t.nlnllL'l~~1 bl'!" a.dillmdu'. Fllkl],'k bUJ li~in., ~uu.r. I"vimrnl diil!'lilellnll~ _ nlue~ ,IIi .Ulretle ,6hrd b\llmlll'tur. Birind YO RIIIII ,,'hrrtjl'l' t ,yutlli ill!! illk deE. 4 IEIllhT'imuhU:1 ~ Il~,m,el' ttl hill ed!!f. I Undln:r, ~ ,mllirilm !IiIla~u u:r.en: il9027 .elll~lii ~ "all'l] l'ki:.: J~U11! lC'I"vd) M 'VI In 2iDi Ifh::i ,i:ilnll lab 11 el!kellillrn N!!,,· y.orldon, Ibir trllyyll,lfe)i',r Yillhm; btl I. Elili blae re Ie: h ~ 'Il' !dll n 111'111 11'11 P.r UII )'oluou tutn:lIJ,hl.O umliD bii)'le ¥!lI. 1i~Z: b.,ln. iI~IJ' fn'ka.lide bir tt!~ ,ebbii. diye tel kki Il!di~PiiO. bUltOa dulO)·. mdbulltl '{IID~i •• i!lti,De '1111.1 t,JIJl.'r.cll~ nfob.,tiyle m!:UI.II 01.. ImultLir. (Lindberr I' tllY)"rui),le lIo1ul .. odlk til 0 lam 33 bucu'k .. t ,.onr. !Parilli I'I.'~ib ,Bourlet 'I ~'IIr'uc< D1t':yd.fiiiil:ll kOfimll.,lu,. Bu m,u.II!!U~kl»'lIit!il U!aIHI l!lin .iI}·l'alr~cilik 'I"'mllild~ ff:ylnlliJIIi!! idj. (,'illlku Btilj:iDir t&J}'lIrui Q' :UDum bOyl~1:I Oil. bir bahrilnuhi;t ihtuliide, J&lnll b.'IIiI~ bUi kll.di.r mrlafe UI,;.. til 1m I It!'r. ~Lindberl) in '20 Mil" YI.hl pb .. bl~yjll Nil! y01'1I1I'1I1I LII,. hlliltl tllll'~n!tl 1!1'h!.1 IikfliQjj •• &t ondlli Plrilh~ Ibitm'l, on 33 lil\.l~w1c:
151 ••"", Ir 11'1.i'I-l.I.i.I.II~I.III"1 i...llI
!In.11I

t~rI :il1liI'tlil~:, jlllJrbd!:D 1IjI1l1~k_ I'ttlllll Ill'Bil'lll' bir!;ok • YYIllm'eC'iler IiIlmll~.

Iri;iru:pol' 'Vri blli'!!Iit hWi' II,&~II(!, hi'" 1I:i!i)'1 Iyl IlId~yC!rf 'hildiy. '1101'8111:1-"01""
kll bir,rn. IbuU:tilf', Ibelki III ~~ OJ dB R't!~m,il' lbir uk dlr. F~k.,~ lite mub rri"MII!Imalll.rtU bu 'b I ~ IiJl .. kleoyi d'DklDIJi •• hlle lIutallilmek ¥.e 'Dku,- lJl~lIr'::. blkm!!!d!.n U,IIlDnm. d~1II IIdietA IlJ I' b Fd'g'k hlllWl imi, 1li.11:;~ 'htt In .. ona k ,iiI.r, Ie .. lle o~'IIlJtm.. k-b ... E'9i!'rd, 11II~'ere ii,kiuiDi m~ZIlrrill! blllkkmd.. bill" hll.v~~ ,fiD.UI Hl!r mldlJ,;ou :iibi ,d!IIIk'lQrlalrll1 IMrbir~J'li tiUtmlY,lln b~,bi.leri hal!:lI:mdA ,d. hayll tli\i.;fat " lII"dli', IIgtyglllr~mlz mijuid alm.dlel it'[1 bilh._ 0 ~'ll
I,IIMI

"Kasta:moni" miistakil mebusluguna ' Entarisiz kalan kac ki,i namzetligini koymu,tu? koyiii kadm
Kastamoni umumi mecli:,s,in1.n ,'cni
aZaSI

'kimler?

hi I' IIIlfiUiI Ili, bu mlll....ff.~'iy I;i y..I[lII~ 1!III',1n1l. pili n, bll~H;BI t,i'iIVyiliy. rui z;ubur etmerni,Ur, , LilDdhiiri) leY,lJbste hlll.,m k UlI:;r~ Illliy(t 'buln ririy,grum,

Erkek klyafetine
~DbaD

ghib

elmaktan
bulamadi
eeeee

bl-ll5ka .;;are
hu gUD

I'e.lin

girl!rken

but hl'kriir nta. nli gQlJliHuek" ~ drmi, Vel f.,IotBt tll/~Ii klldiIJr kelrldi mil h[Ju;'i ,lillY elI!i nde ll~y Y 1I'l!1iI1 I. IIILIt de I"i I.
bir B(!l'iliiiJIil~ ,an'IJ ,iel'd (!Imn!,t~n'.

DaklJllllm bl.l tll1!I;IIliUk mr, ),uku l-o,p"

To~y-.,10 (Hl1IsllIiliJ
h'l!m IIi'Clkh,
tubaf
cl;g,im. Dayal!l' f' ad~,

Sile,

hl!!m

de

bi ... ibad[sl! habell' v.rIC"
Caklrl,ar Kafaba~ak oglu
IU,fllldlr.

Ito.·
Ba.y

ILindiberr) ilCl~

Ii!)
UI~

fed &dfeltt:r at.. tl.'!I'kil eIIer. Dihl,fI'DID h.lllcll hi~'b11' memlekl!tlndc: hi,bir" m~,h'l.lr ",dsm~1I biflllll lIo III bir f~li'k.!t't lelml'Hli,~lr. Ehl. F~lilkrtll"l 100 IlIl'rdeli iIle bUI dc:f. A.merik ,dll O'I1iDnml~ 'ire ~oe~lIIu :kll'ili'm le'l.. mll![lUn 01 n "HnptmlllD. ~d m. mli~kum otmu,tu'l'. Yr:lI"lnd'e IDlu'1J,oran,dll'Ul!~ bilmeditillmil!ill Idllm k_Url,[JtD, IlLindberg'"! i!DI !jOI!:UtU!]IIJD 'C.'I'IDm.fli Lie, Amllll'lk. ImedI!iDi~yetin,e' IilrCi[mOt alaR kJlnh .e'ke,i t!:imidi'y~~3i]In .. r!lk

runun

bllndiillli

i'~;Dei ,olueti iit!IUi nul '1lI1l:~-

Y~lIIde ]brabilQiJi.n

duriilme,"

dUJilm~dlt MLI. IDUh~UliUz. Su fIIk -lilt ,Ve il A.,J
IUl.lI!rinlifr.Fall

olle

F.Bdift ib:r bimte bill" y,l evlll!iDud'ii tijl". Fakir bill"

iii

d

'Ihd_ lifllk

dildj,~in.i!I

R'0r~ '~ki 1!'!~il'itl&ljd' milinalll!&,diil. "T:IiA'!u •• billl!~d'rye d"i"".,;l:Irll'l ,f',rrilll'lIl m e"h.z i11 ..ulltenm i" IIIJI!' ill

11II.~hind'~ki "",, ,_11 'lllblldill. "iIlJ& ••
iill

H!lah,YI

ilIir InlimeJ'1!i iJli'llt!'~rtiL I,YW ~d'.n doktolT bl" d,bll

I&II!!I

Hoi. -

Ikoylii olao tbralbim, k rUII·na ~e ... yil oillirak diij:llb liual!!J.daJ VII!" 'I'ol:!liye a~dwil e:nt8ii'ih;'IiI hercunu odiyel!Demit "Ii' lIiha.yet hu ~D~ tall'iyi satmak i~ill fadi,in
elindenalmJifhr.

erl~ t..blld]lI'.
1111."l~i.r'!lII~11I1111.IIIIII~U.I.I~IIIiIU ,JIIIllIlllIIIUllililltll,.111'llllili Itjl'

1I111.11~1.lIllil,iIIl .iJi I.!~II.IIIII '

o~,ay
~Y
Bilmll':Ji'l Ih, M. Tub-I"
mlli'.l) ,okUlf~CUiIIJI'IIIIii ye,. _ZID

)'atakta
,at. lib} YD ..... lI'Jlre Dle,reUiti k~~ah.li Ml!iliDte" bu i i b ,fik hik-.iyeyi eam'ldir. Bll'inlo bilnii kibdnl gonn ulmuljlt-ul', .di:Q~I"~ (D,-tel. b~,III"lbJ b.gdl~ "lUi) un Iillbel)lI'. Her ~ki hlk'yUllIJ DlenulI[lda d. millalu:'he;1: 'i'lrdlr~ ,UJD"'m IlIcr iilf:i.h1ld1ll <!:I= ''I8Iklllllllll I!QI:II1!, J!!iL,n,m h,IDI !II.lm~1.. d.ril~.r!n atHI''ii IIIZ11111n liDi!l1 "II'1!!J'mui te,\.il "JI~or. M•• ,

,f,.mS i •.z:deluimj.&d'l'1I .b.erh~lI,fi .frJuiu oli!lJJ)'lJ(Clllrln. l.lkdim e~m~te .hI .. 'cet v.·r mi. ? SGn br:, .~b Ie D. :zef"lUid. eod.I!'b~"~lIiriht n nir .)1'.1:11 ...
Jl'iiV1e8&,
kall',ilillfiol!' dirmi~t~l".

a.••

RO .. lolll: M. TvblD

M, 1"1d1',hllg k!:IH.~i!li TUrl: .:ok la!D!iI;Wli in ~ok 'IeyNL,~'i:n 1 CUEIllii billi" ke:1'1!!

ICki iljlDl'.rn:le,ii ta,ni.YJII oI:~ril'lelll!J tlilir Jllbli Ikal .hrl!l!!ml.ldlyor, fRlIli billm "uk fllllll: (i~ml!'l:t. k"lwmelli l'eril!l~ (.hnfilL:) l1:el,llDli Ini kulll 'mllyur. Hau ti IDuh!lrlTir Lund., klilik. liti blll...kmll biull. zllImj_mrn m'o., 1iI1I111I1I LI,~'mu, ,,",I! k~Hdi lPillfiii.UI II.Blbuliil,.lj ,.. Im.kl IkIl!Jim~li~e '!!ida Ilftmi,tir.(A.lml!lk) kelimn! biz:det 111 1"l],r:k!j:1II Ii "e iIe Ylli~ DII.(i 1i.~'.]QI k),d1'1 mutt.tiI~ldlir. (';I!}1 .~II'lllllk, Ilk~l R~mlllkli. b.l!!le t Qtoll!ilobM .Imllk, trIA Im.le) flrlllllkltt:dC:b h:i'cQm1:. dil',vr: nele.dar i.tim.1 edliUr. di 11n, y.ilntl di~J! d'l', IkUlI.ln d lIykm Itllifor. HD, Ibil' d~ro :hilillliid. d. blli ~llIk R'1!'I'i IUlml1 I. 1.", ~D,D~dilll biU.i i hi.ki<yuinll! lII'el[Ell!i:e~ Iilul'lil. dill )fine ~Hl,1i yrl nil 'n f .. k.t lLinl ;i~r akuYlI1II lOrhlinl' [lfimililil~ biliFi" IN.I.lme) ilm'uDdl!' i~rI~ "e glh:~l bur k~J,! 1t .. I),or, ~IZ., bir dJ:! deherimdco bUi l'oldl. MF .,k lJutunl1ilD Ilu:n IUt Ol'b.D,. biru _)'u,1, wC!ri,y'or, blrn ~'LI i,lm Ink'HfIl Y&fmak ii.ti)\'IIlIr, lak t. bO)o'I~b~r •• 'k~ "anD ;'ulolil!l!lk Id.mCil'u.1 Ib.ill"b.J'1i Ildl,·

TD8)11:1. 10 (Hulu~i)' - Kua. nuzd'lIi aylav !le!(iml. ber larf'~. o'dugo g.ibi yIn t:l!c:i'zind!f<, viJ'y~'l umumi m!!chsi 'z. If:,;imi de dokuZUI'IClIlli p.Jdl. Se~im.iI!: gllleD kadm cr. k'ek I!I'!kill~rI beu ~lkinci se'fmen reylerini he'!' i,ki ~nlih~!pta da Clhnhutiyd Halk: Flrklnl nBm zd~ell"in,e: n"di1 r. 111Mustakil uam,zed Kaz mlZln 1:1 ill olduiu Kall.talmDmU v~l·yelti fi m:zed. li!!lte-

"3.,,

bO~li.Illu Ahmed Rd.k. l.a,li1lnblll vuk tlall'~l1Ida~ D~yamamdi, tz.. mirde !i\lul{a~ 'Omer fua,d, Kal. ttl.ut'lIIuda .;i,fr.~iMUzdE"'r, mu· allim HlJsnu, A'ma.,. Ort.1iIi meldeb III'IOdilri1 Dogan.), Vii!!!
KaltamoDU
Yli'itdll,

GeDl~I.i,ginig birid'k hidmtll 'Ie ,egin!!!: gel1nlik ~eyizi ,o_an eJbilt::!Iinin ,eHoden ,ahuRlla!undan

Use91 Mudirli NllI'ri

MlIi!t3kiW nillimlzed~erde:a lin mud,uru Bay Nuri mebu9! "e~·l.
d
mi : d'ger Il~ mUI'tak~] DlilItlZ.l!:di bir kl~ rey alm1!fbr.Yedi· "iDle hilt rey 'll'J!ren olma.mLJtlr.

ael €luran Flicw". ha.be.!"gizce koyundtD l!Iyrdml-l' ve bay-abD. kendi kem:line kaz3iDWa k: I!llnle"
liyle k8iga'baYIIJ ge-lerek bir Iii.. I'll sahiib~lle OD lira. )',lIdc:la davar ~abiJm OhDUf' ve Me'hmed adtlml takmmLltlr. Calurlar koyiimun b gIl 01duiu Kilkuyu jahdarma :kara~, o,gJIU f'adj~~n i:l:iIlli koLa), k,ola,Y
eldle cde:memi~ ~sede, fljha.yd

b.,'.dl. blladl.

ilIiode

f,ll'kaCI!(
mlb~.

. 'ilk

i;ulr'alkllao,

Vi l,aY'Bt Medisi aza~arl
VLla)'et
'!.HIIUI'DI

kiW meb'u luk 11;10 mlllllb.hlliF, yerrJel'de: buh,lDan o.n Ill .. ki!1D n,amzetiiiiIli b~ldirrll1li,ti, 's'unl.ar lua.sBlDda Etk' ·mbar· biyede!'ll Mutekaid H'ilmi, !!Iki Sa}llav Dr. SUBd, ,uiki DarlJifunUD Miiderril!e'rinden Mutt k. :1~ta'Dlbu[dli lliIubaseb ci Tacd,lig"I,,~ju)bul UccarlalflllD-dBm Ine"

bLr

Q!le'l:l~!li. luyeliik:eri'DlIlli kua.mlz.diBIl.1. 8ayaa Me~ilrl8 Gijf.lll,tl~yal~1I] He Bay

IlJrmi'l.i~

KOl;l!llik8J,

!l!:jkiaza,dlalll

ber,e,den enel dii~ihlu,~,r'i 0,,11i. . dial', ~1In.hdll'l II!jlam ve temizd;., ki bd ",ulrl ... hiir !Illllh.rlfij' ,i~iQ elll battOlJleJir. SQI'lr'1I liar M, 'll"urhan lil.lIDma bilIakk~n Itlhi1bdir, t,jjnku ,.Il.il,i ~1iJ"'''dndlr, i.rFaDI kl,llil'lll:et i.. dill', !!Iu, Ullllbu,llI buyii~ Ibir &lIIfi,et 'Ie ku lid nrmi,'l:iF. O¥l~.ki rll:u··, ril'~th: !:Iir ilbilirulnde bir ke'limeyi d'eti.ttirme~e imk,i1]J yoidlJllI'" I) ~udar .hll'iI' Fill cbS' III~ i ~. y 1I:I':1iJ' i',1f JlIII~1lI1 11, mlhe!D~l!!i O'flinl kelimelcri (Ii k..dar yerli j'erjocJekull.1D1r. M. 'f1.ll1f:b.D biU(hl muu!!lilr 4 klll;k. rdiblerimi'ldr:nd.ir "11:' krDdili. .aAI.m ye -~ml!n~lI IIohretin, ,.nelik b.klkl il"fall, hliklkw ali,Ll ikd.llll li'Ie elde cdilebilecetin~ Ih,11 1b.,lrlla blr
bih h.11l .:IIF.

~ ", ... hlnd~~ blr.khkhlll 101:lr. nih,d bl. llllR etl~flc:eii;Gcll!! a.. 'liD Nnlm'll blr blibllll!l"" i!'!1!1 Orh ,nlm
p.itOIlI.UIIU
'I'll'll

frakyadaki

-~~......"-=~=~----~=",,,....'muhs,ci'rlere' Jspartada

8ay Hilmi .Ab.C:1 ve Ddell: goa. Zd~!E mi!icluru Ba)' Rifat UF· kaya 1f:,~~lEgi:s'lell'dill'. vHiyel ou:disiniu bu giifi~erd!!J 8'tm~a. eag. omll~mak~adl!U"-

kill:za jal'DIdarmlil kuma ndi21 Ili Bay A.9lm Acar, bu iob3.D Mc:hmcd~1Ii hU· viyetini meydana koymo-" ve onn Ba)'a'll fadill olara'k; Imca... 5.U:I 1uHm He koyiin" gomderliD i" til".

tl'bk~lkab'

el koyan

umuml
Vir.lId
,1

•.mdih

"0, Illy r.~II'ld.l'lhikl

1!!!lgdl!'

tulli:llik:

i.HYilI"I',

th.

ya,dam
Tckird,ai. 14 (1\. A.' T etdJ'oai' ve 1i1aIKBr,aoa'ki ga,1_ .1 ,_ .1 1lI
m~lllel'l@. ,d3g,b~lI!I]alk

.i'Cki yilZIl,ndcn dii.~l!r 'Olllnll,(I ~iil' bBstlll'~'. 1'10 ilium .&falllltnn telrib 'rl' te,Jih~r,.'li'll boyle bir bnt.mlD dO'k"ol'~ Ilnl:! =limdllu ~ktiji'Di ,,!In Yldul. alnllitmalA, Idd. ....eliJe iittilhl
edilmi,
III e 'll'ZI.IIlI

illlI maeulIIII., ,d!!l,bl!l lil.de

Uurlll1ll!1(-S~:l benilm b,~hjhlIl Fuinduiniz:. huulIll:'t billr. itlurl

tiy

meclis af);lldl 6parta. 14 tA. A.) }I'd
.1.

,diyell'l!!\ lbil~8ri! ad Ib'I,lIrh'I,n~ - yib,Yr!1!! nruyQr
l:uOIdlil'rJI Orh.:nlDl

lim,n

umumii m,edisi
bir o'yh:yjle

Vo.1inio klibUgUD

U.ludaga li!lkan ka,yakclla,
14 (A.A,) - Anka .., r. Vliluek Ziraal EDstiti!l.Q kn: Vel erkl!k okurlall"uldan 30 'Burn k~,ilik bir' !kayak"1 gllrtliiP~1 ha .. ,!!IIIt'lnd. bed,en terlbiyes~ 1n!lll" allim,leri B. Rid.i~ oldugu haid,fj BWIil!ya gc:Jdller. Y,arllD Uludag flkcakla.r e 20 gUD k.Jataldardlr. 2 MarUa 30 kilUiIk bir grub daba geletekti:r.

e

iinre

)'@..

londil!!.lI'lIi,Qi

m&ilZ'lIm

mel!;..

adr:loluubllWl'.

KH'lllpt.aki
rtUidul'

!hiLI bii'in.c~
~

t.i'ki.y!::.Ilin

d,lI ;nrine {O.idoll. b.,ladl bitll) Ibllrll!Iini yA1l1flllik pal 'tOIUI"IIUI~ otreibiDd i.de ed·iyor. Ba,. M, Tur:iJ!llIn 8'oi!!l11'~ lUi.lum hrpl.r.
bllild.,

liIIi.de:n Santy, Corluy ,Hayl:'l.. bo,lulI'B \J~mc:kli" blli:d.v ,g. le m;,tir.
,3:.1

15, te

HavalDi'r

8e:dh1ca blgi:~

0

~Llml blr. ~llqdaD IOQra ge~en
i~le:ri'De !IIi'idnpDr
ediJmi,f,t.ir. yapllmlil

I 11D!

oJ

y'!l.plan

O'kIlD.

,dayWl.!ir'

S .. , M. TUlI'hlilIJ t.riM flllLlarl klidar!, lI'(Im~f.l!lrw. hi.l!;iyeler..i~ milL ... rll!m mew~uln hlkl,uDihll lj'11:Wtl J'IIZJliilule tlllgu'I,ml,_II" RomI!llIlllP.", n d. bep (Guidir, be:mll!n bepliohl mn.l'Lllarl, 2'eli,i. gii.zellefilmi, lit .. iii. dill{lnc~ lIof:i~i!g~l '1-: iDllrihb t edilmi, 'll'e ~iJ'III: de'f. mUllyye-Di 'I'll! DE;tib bii' lIafll!)'~ bizllle't irla ¥:h
II:I~m'Uftir. Dlly M. Tl.lrlli.iJJllD, hu d"l!F,. (1l~ af

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Nt: Karpuz
, - Milli

vlil!1 adl.mhlr[1i o.lDIII n\iii'I, mllEiHIIi· Ak,!l.mcdJk ~U"l!duufll, buh.!u.ID, • .., .. lu~~n~n t.tlit Ifek!lnlile bltirrml"l'. ),I!!,JI, b.ra-fl r:,,~i'le fo£ult •• biM lEIu In tiCI'I llti~,folrl'deo "~I !bu boil' z.. t bir gene 11;111 luiyor. FA. k.a,t len~ 11:12:tnafllld'IlD Hvilmi. IQb.lin~8rd.. hhl~l eUitimi1: BJ fcr. (R&if Nedt,lI:) iD [Sem .. ,,1 ~Ik] roDIll' ,,,,liw me.,blln.1I! dOlli!i,U en. mBIIlna'.'ld .,.klll h,mlliWI!II fukOi· ridlllll'R! h... tIlLIiIlI,orl b!llita 'It.n. Illi:hJ'r, M~m.fi , ~ "ddt te IOy~lf:di~:. b!.lh.m .iiI mjjJ,bUJr Glldiirt llIoktG,fu~ ml'l ill:ue 2~rII' kll.t.ro ~~ll1de l.-T .. ,ll HI mlil'lIulIIoil; 'lI!di:ro" br:IfIIJi IbJrbiiribll! e,lu:k'lltri Inen bir' hlll)'II,II]. telull tel~M. kill)l'lll'J;lr u ted • .,HIIII".d1fi IlilldOf e diUr. Bu lI,aklll!l'IDo i!iindtl de " ,old. U!iit~ll!n"'i oluYQt. r.bii nlH~mil .. d 'O'e "'IIT,nz derinlerl ,lfe ~L.I k.d.'I' IUTIlI. kuujllk telilavi nrr,d.,. ,..kllt bUluhu' p-lQdf! !iii L"lfjd III". lhllltilyl LD&blltGlII ~oD.. I.,tl"yor. B., :M. Turban Imlll,tnnil ,ekmt'rbaat" uywflJyor II! hiil' tOt-IIi) jyile~ delll Illad,e ialilii: !I!Ictilf!'l'ler~ terdb ,miiyor. Hu Iluda. Indit~ Innn bllllk.lari,I!I! dntOolcri her ... edileI!!dlyCf dfJllloekUr. Hem I!dI!M, hf:m fikri runl ~I "tinl b.llelt' .I'IIIICD hlllt,.hk 'loI'J!lb•.• md kelibli!lLiiyor'. Nil,.yd ,I!On bi,l" !tnr O'kIJl'iiDlik il~iven Ikuillerhnize ,d,okbH ,eliyor. IO"t.' ~lIIt,~kl;Ii:l1 y. .rhf:mlHi.yetJe Ha.tahjllll kllPaeitellldri ilti,ha.b tB'II'.iye: etltr~r£. bu blr",il4ra gellllllek 1",,hlTl'JDdilllll lI'e~miyG:r'dlu'. (,Ilk t dli!ldltllU I,ih IIIIkll! • "delll IfUUkten 'DDn. bu l.rllfla.lid oldui!jJUlnuz'u iiArenince liJ.inl~ bulu IHlII.k ililD
-Eve't,

daglhhu:.ok.llr. E ",'Ie Ice dBlglb Ilin b ug ell ay~ar .
.'"

IDIIlII ¥II ka.bul
cumellliler 117 I)< 'Ji£
.II . .:; •

M~~

tukwbeD wkiDd Jebdilk
le!l,ilDi
II.

ViC!: ,en·

e:kilmiltir. (io~me1]Jel" dewtetiD, ballun y8irdlm~ il'tnllin ",ok mem.. UUllll!iiulrllar.

da,i7dm.,br.
a

.Jj

"I:

I k top lliuma

ve'
ui;ere
r.._

Kony_ .a ,saylavi -~erefine Y ziyafet
'Bolo. 14 ..... Gece
IlIiloDUJllda

'-AydIn. d.a iki ida,m
kl'!!ra:r!
evvel.

Harnke"j

"b'

lid lene

K(lny- Itlylavl B~ yan Bediz Aydmlek lerefiuf.! Halke'li temsil 1.:,010.trafmdaD 120 ki iJik bir daosh ~a.y .z.i..
yafeti vII!.rHmli:!l,tir. BIl

kiyllnd'C! nk~UlDIIUbl mec'il llyelerindeD Karaca!!ulu D. Mu tdaYL par SID) almak Q_er,e iJ.ogub ildtlrmekten Welu. Ah
deF'e"

!lao 'I

10,..' ... .... ~D.. 1t

Ikl'l:IIlnlD 'IoD" em~rtE• .

,l!

A.ydllili " •

Tekidagloda yeni ham .. leler,e haztrhk
Tekh'dag 14 {A. A.) ~
'Ie Kg,ymaklimhu.

VaH

k3y but,;e.

F~r'ka tlll'f,aflflda.n Aydil~k ,Ietefille
vell"il,ece,ktir.

BIk,am d. yin,!! Bediz
';;8yll
dlillill

med ve Osman ba'klsTlnd. Ay

J

din iIlglI~ ICe!a mahkemeJi i'ki'IJci defl1 ol&1I' It idlitn .kau,r. "11111'lIIi·n~r. lien ,Girl ede ede)"I.!1J, de kll:l'.IDhk butbiitulli b~.m.dIlEi CToIIYlIJ)blJba· JIi k:a,dll' lidib 1~leyIH:I. $a:d.n, balk bir .ali: ili'¥fI dmedi, 1I'e fjllb" yoUa.r.d",n blzb hlilL ,ldd~1I:1i .dllHl rh. ~QrDy~,.elk 'IIuk~a,h.

,

June ";'graiflyorhu. Ooiimuzdel6 11:1]6 baYlIldlfh'k; oikOQomi, kDltut !ll!latunda yeni born c]~r losh r i1ece ktir.
.!datl!Jlila,tl[U k .... nrme:r. Bir ke •• dillin.lul!:,. $lIdlln i"ibi lereili, 0 ... mu,lll'. ha'lI~yd'Fe iu;~U Bo,fsllli d,..,kiio bir iIIdl.mllll ze'l"cCI.li OliO a[do.hll!l ,'. HiiylG bir Ity lbii~ DJ ...binr mi?' $lIiIiliu g~lbi.bir dIJm hi.f blln i'~timllli veubiUlT' 1iP[ 1 Mdoi.kat lim .81:1 lijyledikt-~g. lo~r.a bil' ~lIhki:lb IIlIhverdii. ~u Iclilbko"e.cl. bOyij'k M, .clhk, hlr il~lh.zlh II.clet. bir b",y" ~l!Il In~ 2'iil~ nA'l]kluk \tard. Til S Het S1!!11.m.ii Uk deb olaf .. k 2'e1ll9 k.dllDII11 htil;;i, 1"llUi, R'qLU~illlli1 bet.nmedi.O IIlI~e. 0 nll!ll.ih, 0 PllClek .. ler k.dlldli, co1'Iilbeli peT'I')!!!r rilili Dul~ 911 III rh, ,0 leli eo taU]· n rlIhD(l'llal DlP!li'kLdem dahlli tilth !kill d I'D I k~t!I!IlIlDJda.D lIu,budielT ken bJll"o deD'b:in D!III)~bu kl'itl!lIr kaha, nlld~, deta. nb:~i olllbiliiyordu l' MI!!I"'h .. ~il!l k'Oli:ai!l~1D1l karl1 gi:iJt•• diti, b!.li ~.tthf f!V1! l.Uhkll', Sof,. fp.\ Seli'millJiDl ~1iJ'k: ti!!biDide' Idl. fllblgl~1 kemdil,loi

[II IiI,m.

~i1eD Ib~im.J

Kabugu
ROM,an

So ffrl Seliitl. kudlnl ,lItli'mli" ml,t1. Rrl am, liDii'ierine OklidAI' bikim ,oyltl uilmkll' ViIl' Celliil' hil' .dam iocli. ki hell'lcnmiyeD "uIY!t't. lerde bile lotl.lk. klinhlll'llu mubahu edl!'b'iiml!kte idi. Mllam.fil!l

......Sl!~ bh:i tliltib m~ ediyord!.!JlIl
F::.ka.t" .slld.1Il '~nil~ edorer;1'1ii btrnemijl'o:rdJlfj Ikli lidlm klilineiva k.dali" ,.Jrla,tlkt.a ,IODr,1I drdi, lei: ,BenillD ikGI!;Ok ote m.obi I Ue lurl!llll"dil! yzun bir I,ninti ,!lpml,,. tim. K6"kolf1 ndl!:'t ettitim, ",.kit ~'un'~l:'jje ~n:d.t'n!l~D YIIDHlIC~" oldlil'O 1'l.Il!1l.1zl1 laml' .upledi. OrAY. luIlilir il! I~~IIID, b I!I'II.I,I!I 't. nab4il' gtil:eb li,m diy,~tektJIl!. Fall.t Cin:r>eDI! ku:l, IU IItll!;IIAIi dfill lIa'k bll yoll1 t..ldu.Uilioi&i lij]l'~edHer .• 0 y&ktfl knd.r lhi,~ Ie .... lnlT,muml, o~aQ "e olddJg JiIl:rdill' diPldi'k dl.ll'.a Me .. llll1.' de III i. II: I~ -.. Sen b,lina bu ,lIiklllQl bl.l t... Ir. Hll'I. :iI!lI!41A:i!lol .11" !-Ill. ml, ~n. u

(ill:lIliIilii!le'rio CI~d'l.ltu,cr. k .. d.f 1'1:I1d~m ",e [Ii bo yet ;,1Ifl iii Ii 'yakllI.• d~m. ... :';i,U'lI'!I In.! 18:der~ ta'hii r~IMI~Y" ~l1yordu. SlIffe't Sel4mi de ilrb'k mIlMl!Juk'l!'l'Id,tlllll hi'kimdut II!i d", I'll.'" Jet tllbli b.ilT IUIrJUe dedi 'kl : ..... Bil kil~t: !:'IQIJJIlYCI:rdllllk.'bir. Ukt.e ~Iddm, mi ? - Iha Ih:loffl ber,l!!burele ...

t.-

lIIabl dedi, ki: bli'i!.a.cIl'i!l'IItlnl dn,a .. fi~Cf:k bir b,a.[dr: drt.illm. Fllk ..t Ir~lk .,1D'layorumild 'f,.:lt. fiyi yure:'" Ii ulmillta rclmiyor. C:;ul"llkuinulrlJ unr be.butUl'! hualil. 'Ferine: kOJuYQITI .. r \1'e 'budlli. mll III n III C'lii II 'edi :for'lla r. 8!1!n biT ~~'k IIIY~lIre ,!I6z: yuwllUlml, ,~[!nklli flllll~hk ebll~k. fll!l L.'l:e'm~d'itim ,eycllr. "(,oII'ln'llI bu.d.l.d. deliUm/'lTolI.lIl) babllJII d • $Dd.t.a
lililil\.;

til:lir

:S.Het Sellml, He Meh~ha.t *e dar :rO!UI tlkib denk yin.", k,lS,li:c dQA: 1"1:1 iI~:rlem,et.1I!I b ~,11lIih11!1 1'"
Re .... m mutlldl 'Ve'ibi1e ~Ilt:.. y~d

bir

_ d..lilt IIi.

•• ,1Il111 ol.n :;'~d!l!DIlnclilill.e _kIll,", i miDi bll .Ia,u "lun,1J1I [!riflJde' gil., yoet bGyD'k lIIii' ,adllm Iilb~ I(!rliddll'. lIh1kik .. $.111111, UiZ:1I1II boyu, rem'i, GlPll&lan i.la ,ard: hilkim bir .... &i,e" lihrl1o,Oyor. l'~ill ..m .deta IFI 111... _ f IIlnnitt II:liluidao bill!' beykel ~'ml, al'b bir ZII!IIIIihuld. kalml, IJU!uDuYClrd!ll. 'saHel Sel.ml, hor't'Ibtim.le lIic ...... hll.lilr blr '1'&11,,.., lII.an,il, !lId ..

bir ild Id~m k.hf.lC1Y. kIIdu

,.J:l..

D'DDDb QwmobnEml .Imllt .. mrcL!ulTum., btll!l1 birRZ: ••• b~Jim, d~. C;;~fHilill OMr b.llnd.ki lII'tU:r· LIII',I llra.Wlld'lllIlI!I. ~ T'llaun ) llulbay. r.lI,eldlm ~o,kt"llIIb!Hl bll!'gl!ikin 'II'~rl!llliyo.. Klr.y~ ~.ted-jm 1'.. l'In·]ilr
tn'fm.,

114I'&,tlr,
"ira.

l.m~r • U.ii Imi.YOII'611 II'
!!IleliJ,~ltD mi,?

lIJU 11

.. eli'elJllem.~

Bill

mUilime!1!! CIk.lI.dllir cliDJmI Ilktl. ki 1,1' , edemem. AI. d.1u. kendl.loe b~r tu'k.t .t.e.k.hllL SBJ(et Seligl1 I'IJilorrek ,ilu)l, hi; - Senln, K"lb, hll!f'k~.e ilyi'liillr: .'tmeldel D1l1l!uf (!JIll' lidlilfil Uill'aJim· d"l:1 blr' lbtl,.,. toklill ,I.tm.k bu...

.dl hllhaol!1ull!l bornllu "I!rm.f.mClille arbk ratl de,lilim. GidU. Ikeluii,iD.den kin blidelbJl"lgj -I.ea11Ib, AJIli"llir bur.dan bir hllyli L1zlIkb", l, Er l!iill'k,lIJilg'g ~i'M!r til· llifln,cihuhr. Iltc.rnlDil HeIlIlI. .hii.. fie iu:nber :s:,iiUirl!!ylm. lilteD 011' .... •lln'd,1I ~ok :rlhel 11:. biJ m BUllln1."r. UlI'dl', lI'1iz:11£! bffe~ Seliml. 56!} or .. 1 ndill hi!; :JQrmediD. iu v~IHI! i,le lihrm,!;I'~rI flllJ1nlli:l. MnlHaFi ..1% im~~ l!eDim~e, ridlb I:lhl!' go.reclt. ,'nl1e bl,nb~1' lelf:I'II!I'k kalke IIJ'I'· del etm.~fi ierdb I d,ei!ih!l :z. ODI.:IO ~~iD li ..~ llume'!Jh:1!! 1m .... klliJ'I!Jlt. Akll!m .. !lorr.d. bululunl'l"

''r'uk I,ymk

Yllp"nm.

Fldtl~t

hiyle

IIndul k~: ""'"Aubs biEI lordii mG dI.rllin? Me'lihllit bll,Ok bir iltihf.f1a.
liui'dt6
'11111

omut'J
Balli

rall'melrli;llr. Bgreedll ~J.~ In i9i hi.. ha.yh k .1f,lIl:IlIIdl. chilD i~llde iill, _milia bi:zirn bllh.::n~h.itkllmu1E frlr. ..t.... \'II.r iiieyr'iI!Ik Clldl!,Q: Ui i,q~J], hili iliZ d .. ha
)'11',

~H

,nidi.

~ o..~

lI,dmllkt .. lI'eldi§1 n~U d~ ~ok g~frlll'lljj;·ordul Z,filien Il,~~el:l gOn de h.."... ml,n.h mllJ'iillih bJr talum, dE. IDyl,!t'DiU,U. Ben 1m Illk .. I"'PI bili gil1tiu takib"ltU IliDlihm. - ~.dIlD 1:1 bil,iiyAUnl Ilkl mlllk elhHl1i d6tUd.lr. He~e I"i:lli i,l~1' :v.pm,lIk hi~ bC,UlDIIiIo :fitmu. Za.t~1'.I
'Y.I!iTlHTloI:lll

IUllibl

'kat berl"lledelJiii-er.ollll!!m 1m ha.bI I\~ 11.,1 belenIDrldi" geOfF k&d~mlll !hi; tallllM_dlltl ye'lll bi. b.IiID,i ke '" fet wlt ,lriibi. ID ~Jret:'lti b.ldl.,
De(.'t:lm'1 liar

.

.

~--

~UDaI

16

ZAM

N-

5

Ankata mektubu

I

Gocuk mahkeme ve hapishane erine dair
Amerika. ve 8el~ika ,;oclIk Mahkemelerinasddrr 1....... C;ocuk hapis,hanelerimdeki ,erait Ie ba,k ..
AI1I1I1I1,.

Bulgaristanda mali slklntl
Paraslz]lk. harici ve da ... hili siy&-· sete tesir ediyormul
SofYl.da ~lkaD giskriillili gaze .. ~e.i, Eh:J~gBrittamn maU 9Ik~... tl]a:'rIDdal!l! babJede:rken diyol'k:i~

.Ag'rlll bal/ar
Kansc.r behemehal iildurmez"ancak biiyumeden 'ted. vi laz~mdl'r __Kobro ,Ii.anlnlD zehiri fay .. , dah ml? - Tahril s,ebeplerinde'ft uzak bulununuzl
B~.. o<ku)'yc::umu z b~zdleD k.an .. IeI' i~in derll toplu bilgi isli~ }IDC. H!IIkl!!;, yok dejil. GlBlzGle· le I"de kanser li:i.aikklnd I 11:1 kadiBIT:'
lerin

141

I(

HU!!!J!lii

mull.birr.

mizd!!! Ii) - rCa C'I11i: III'.UI hkc mel ~ri 1"1:1 hapl. I!'I"Je-J'i kurl.dQl'_IU te.kilrriir ettitigi l'il!ber nfmi~lim. 8 Ill, bu· .1.1 til ki IlDut.I•• l.l'lb' o{rre n r,pek I,tedi im AD,I("'r:ii. Hu'kuk f.ikiliitui bbl;lc .dn prDko'Qru luymetl.i doll .. tlllllrl&II'IIDlidioD Bay F,hrl han . ~Ull~ar~ 1a.,I!1mi,hir. ,,_ Cot:1l1i: ptlkoloj~.gil I!I.I~hl ~~c'ilkllll"lDJ IIHnu~i mahkl!lmttlrrdl!!
h!.ll!lul~ usuJiI 'mul:iIlli'kelDe]l!'!rle I,c r-

i.. tliki!lmeUe il;iocuk hld~f o!Ilrlil'~lrllrak. 1O:rJIUI'I ;"j!il:l,d.k~ I\J~ n8velin I!I 'h ill!il!!t· nrmedelll 'f,1l. d {)Iw~. Bu mllJliblkl!!me nelicelllndle (0euk~.ar ye eurum\ T II nit il!!JI!Ililir. GaniIJl,ki .. rc£uit,dB cUi'miilll 'b n~i
li'yillupli,

H'ikiJII.

Lu

bl!m

"8u mali
IlklDltdarl

:l!1'IUDt~ia'f'

rimeb'lid~e

Dok,torla konulurken
bir kat;. Q,asiha,t
-An.llidan emdli im ailt hurDUIn"' c1ILD H'i!liiyor. EtI4!!DI~eJ4!t. datil•• bit... 1',1 k.ld'lmJ. '\:'.11'111, 1I.1I".m bI1o:v. giaireeiim. 1:1.. , ,1!iA;iU I blll'akmlYoJP k~. Si.,;no; ~jll'.,mi!Bun .11I'm !Ii. d.e·rI ~'1[I1' - Url!;" uyu Ihy~m"Et~eflll'lll!!il!: lotl ge:DI!;~.FiD' ~'liJklUilhr, ,ilOi mill I bill i!:tIDelll'~'i!l"'t ,geOC:'D UykUIUJIUiD :z:ar.II"L·IUL Q,lmama,llihr 'fe bal Dlrllar • i~in u)'ko iils\ibr, iyidir. ,doktor, 'kaQ 'I'ODldllr' b.,IID ;;a.thyu!r, Jemen'i He a:lkIPU'_ rum" a,p'lIill IIhJlIll:rUIU. blllllllII1I.1'III bUe dl!!mi.yor! i,izleJimi .'Il!Iml.
Blly

mU[]ierid hadile'ler' degHdir i1f \Ie rdl, liyasaL ,. rlBID bir~ok meael~Leri bu II" kmhlarla anikadlal' blllllUDrnak ..
tadJr. BI!I!g.ar mlaliY~II~ bakkl.lldll, m,lIii kOlrmite Ulusbn' :kufumu
l

'l~·.
neirlyab

,d • .ljImIIliilnnl i.uhttirrir. '£;ocok .J'eni ,eti'llilekte~ yui filiz.lenib boy a'l:ma'Ua ohm. rubi wel'lI!k'ele. lIiyle, t~:r:adLar~a VI!! baYllit :Felli at1!.r.ll' bit' pt:fiCf:Ii'I!¥1: 1b~lnifeD ruh .. blll,"dak~ 11SlbiUyd IQm.ul'nk1l1r~ Ue ba.bQU3ilfi bUI!iilI!:i bir bU'D)"~ iJrll ~dlll!lI'. ~~~ I!.Mllii~i t~lkLndilr. Tee ... illVltI (lA vir: e.fh:di'&'l!! ~ er:R;~ lIulPlml!l!iTln I!;ee~~iiri t.ay llll .b~rlilrmu. o'nul'll uhf libireIltluinde h ne.l mllillIlI!:jik~1i kl)'mdJii !Ilk;... ;;; leer yap&l. Hi!ldil!leler !i!lerj[ld~ vt!rdigi lJiikuDlt~it, bayalitun '!ill b~}'nlun iltiln~metlDdedir. [Elk!lt:riy .. rnliteye UndO dr:~],dir. T.kli:d1i ~9k enr, filcu:of IT.fIlI''.!Il~ dt![li~L II] libi, oItou'kda hikiPJ oJ&1:I '!l:y. HQdbillldir, iI~tm~rl.r:eol. dri:illji.inilr vI!!! bit edrrr. Keru!illlio'i ,daima ha~ dil!lleleriDi mllbu~md.a fa.,.z~du. IB'lII itibarlla ~r,gin !l'IJ~lulara 'l:atbik edilen muh keme 'lII51l1!ii, "ocu~uln lI'ubi bli,nye. ini n ijll elmer!! ve '01D1iI.D ILI~ i,leme k hiliyll:tini rt·

'V'e Bu 110,1' isti kea :z:lElifl :b afl'liW~e.. ri de sib !loyJiyecek vaziydte. dir~er. Bulgar Ba~aD~arJDII!I rCe..
ne:Yreyi scm l.i~r.m~I'eril1ld'eD , sonn Bulgarida[iI[] v ziyetilQi

kaDaaf~ei"iDle ayklrm o! .... rak vaka.lar zikr'edi]~Jo.r~ bulave ti9ibarru;: eseri ol,duguliJiu iddlia. ,e.denleriD k:aI'DEuIIUeriuillIde
ill!l,3DmJY:lI!nlar

karmOli
• DILl

kl!l!r,I(llJk

VJ8

tulmazy.az!lat

"iilk~yo:r

bir birini ki.. YaL~

Be.D

bill

'vardtr. !labrLllirda

I

yalnrut

biz-de de,gil, Avrdpl ga~e;. telel'i:mde de k.an er bab,; a.d.!.ta b@t' !iioftada yer !IIlan ~eini

kat'i
mam

surette

tesbit etmek za ..

bulisa ctnn:ie: ~ah~.. bilm i-;in ilirmi biri' b:l'ci1me y,!II'P'" IDlyacagnD' ve Mr lek 10Z"

I

lelmi&tir. Yeni M2IHye B:iilk;Jjmmn, In,aU

.,wi

SiYI:\i!!!Dl'chli $imd~Y'I:' kOli,dlllT tu'tul .. o

us

'J l!Otoladu Jjrof.,iJ.rfI troy rfIhr~
Ill!bebl.:rl<l!! illtal'~'titi
tllJ!! 111

gOre

~III

rr:usllllid

...::''.,It:mhr ledlbirle:r .lL-

"'t:

mil~da bulumao haUl barekoli bundan 90nn dia taldb eimelli lizjm gelmez. .$Ufi'll Un·utn:ill.. msk icabedeT 'ki 'lend harlPden sonra B\dgairisbliOID yapbgl iltikr8i.z:l~T", ull1.1~larr kUlI"ulmunun
v!!!!ahtt

;me

)1apllmLJ

ve

arynl

r.

.z~maDda. liDeml~ketimll;~11! ue'F'illfJI
sOJlrf'edilmi"t;r.
:lldi

Cocuk hapishanelslri fie
g'Blince ,..
m.(llh~~mt.!!lilll,im )'1'1'01 bl!iz f1lllda ~CiC'll'k h pis nl!leri dr .... iU· d .. ,. Bu hiIJpi!5!!in~11!!I' ergifll '11;111lara aynla.n ce:z:a Il!IUe5<11!!.5·l!lelll'illl! bifntemez. ~:h'!!!I)~ar' birtr him!!.t: i'~ 1II11:lih evi, bilr~t mekteb klliplllHledilT!'ii'!'ti II!! pl'i:!'Orl,. iIIl'Ir. BUir~ d" 'Iii I!1II!! 1.1 k" i,Jediil~ IiY!\ tiniillld i!J ~Efllifii!:'tiilil IIIlal!1 tedlb·ird~· ki aClhl1 R:I!5lledelre'k IIIL!~Uh tl!lIo!:er-<;'I;IC'II'k
z

Bu ik~ bjrbirriuc

!i·t JoL bu!rr.:ak: hell'ihald.e o,la-;~kbr ...

tez ,arasl(lda bill' muhllVas" kabH
I

11111!i illjllllllillUIIIIIII11UIIIIIII1I11I1111L11llrlillfliljllililllJl411111fll'

tIT ma,a.

ihtira!lllSiIlr

Ifllt

ilirzl.! I a rl

I'll ~

kam!ifllamL.fa hi~me~ ed.er \'Ie 't1i'l~U~g eli'giD lui IIrnll!l i'. WI!I!Ihk!f'IJIU!ilJIl mu.nl'llm d1i'k;;.u Iilhlllm!!! .g<l!frimu.. 511id ~lr tl!!!tkilll albLl eli!! ~ IJh.llllliu rlJlr.

BORSA 14 ~wba ,. 935
Kog'm,
26 f.
1
F~:liUII'l.

Cocuk mahkemeled
Am~ri. kad. filipl dltl e ",Onra 8 I~ik!ild .. da t.tbii!k Edi1diti. g:i,1hi beb~1Ii. baD !j:~c\lk m.bkl!!lDelerr te:;iliRi 'It! ~lIl!lI.k hakim]ui }If'ti~t~l!muigi dli·, ,IiDmek li~lrndn·. SUI ml!hkeDU· I'erd.e ~ekol' yokhJIIf. MI:l' i'imil]l IrQgIJ bl!J'Z·fed.i~mii~ It-rd'ill'. 'C(lltuik. aaeta h.lr .. ile i!jti. malgda kel:ldin lIa~k~n'!lla gorihil. IlfD mrvzu1l1ra, .muhll!tBJb Ohb\l$ ',,".u.iV,rtindediir. Korku'l:ul m 11'1, tel~ kine ulrllmu. B'1l mabk;cm;e:~ll!rin ill'l;iullb III\dleri, Ijocuiul'i ruM billl f rl inc U)'i"1,m ,ekild'e iCITEI r:dilir. y'iII!lI,nlarln tl!!Ickl.!Glui!le lI':u'1pik iinl mUlebe
IIJUlni ohmur.

naslldlr? BJI:lIl,tHlilileyb ak defa

l"~riii'1deR

om.. men

KUr"o,
2() ~,

I!del".!I!"k

L~r

I

ttll".u kQrl.llYI.,lr::u ~.edbirlerle kar\'i' kOli'rillY'" b!.!iundurur, ~all~~r. Dede·pj YI!!l ",hi hjj~um.l!!li temtn edilirr. R.ull s 11:11 IIDI kaphy!l!1l '!f'1i: kllllll'etl at ,h, VI! ~tlQ'~LIIII.rla L)'i ka.b~~i. ydlt:r~ boit m"'ill ~al.l'llilli millrll~.i tem!!}'ij~nlll!lI'. ~r~li!!~~D' 15~"kL tllJ bIi I'er, kij t~ iwtLikIfI mli! H~ l!!kfih fukIM.ek lenUlirlli jhtill"liI.1e1lr ~u,l. ll'llr !ii'o!J i~li:liM~, ruM lIebrp~erlt i5'iJ~ .i1~i£lD·;. c~mivet hel8li1l1lil 'uurh .o!mal lD.mz~d ~acJ'lk. girdit~ muet:liiilenin ijti!' flapu.mdlir-o cemiY'i!!lle miiifid bi.r bfillli,r Ol~'rfii. ,iyi ki,meHrr. temil ka,bi.liyet~edt hO!ly.t lillnnll Inrl,lr, ~Qeuk mlllhkellltlle:ri ill! ~gcuk.
IAU

D~loIIr

~ leur. 1. ~ml'! Av. 11 l.:!ltt!rHn

t'''''!.,

us,
tDJ 615.

169

J.,,,i C:F.f;.

lUi
:I~

1 P'~r: hi

:24,-

7 M;ar-h; I Z.oU

18. ~4I

III linl
:10 l.~..a 10 f. BClI~Ik

I

20 DriiDmi'
Hl:!rin

~

~~2' ~o D'Pllf

20 L~y

l'
~II

a

2~ 1.1 II :l<l

J ~no .. j~ A [lilt

""iI.

M"~idJ)"c
BIlII](l;!!ol

n

fI.!i

~{(I

v,el'ic:~ yemekler gibi bir f,;(Ik. le fi,LcrillQ:i Boyliyecejim: DUD'" renk.ve "elk:iUcn: 9arrdariik "ada k~nser:" :sebehiDi hilkkly~e OkUiY'III['!illa'l"~1Q k,EiF'IISma ~wkln· ~a!!!!tyalD k.. '!l11~ YOhtUf. m ylOl'ul:II~ Tedav.i bahiliioe g,elhu:e! Ka III , hyor. - Ne He me:;g,,1Iumu.'l, Bar.u? K8in5er oedir? Sir ur, BUDD ier bebem.eblilll 6~dijrlitti bir - Hif blr ;7ey YI!I,mlllll!l bira-t . hastahk d,egHdir .. AlllIcak erkeD h.,'rkei biliyoO:f, Fakah lebeb.i ,air tflb:j.tli,irllildir IPcDcere Ualnedir? ti buraya. g,elince ,~atal. te,Ihi!l oJu'llImak ,arltiyle... Ben , lu.n'liIl butllllh.'f'I!l! eUmin teul lie . dab.i pek ,~o!k kaD!!Ie:rli hel·lta. lal'yor. yOlilmz elllJiin.e bO,YIUIBC!I lirll!ln'k eUD ,uzgbl.n k.pd.·n dl~i'i1,s,aitnat 5'ol!!.!I(HIJ Ij; kilm,da t<1![]lrIm ki bUiil!al" Ij:l.UIl ),11111.1'''' ..rum", Y'~'Prakli!!lI'ln La.adll! u,u~Y'lIIg .eyndle ~d~ n,ki~ 2~~i:ririlm... yo!' 'Ie ,o.ta13i klirmak,n'I~lk da.n b.e·ri hastllhldarrlodau ,lJiiki'Guo'Ci'l:1! g;d!!mdan !j:~kllllllhlim 'liu,k fil"irler ~Ik'iyor. Bil'isi ~,ka,l"'" vet!;:i d,eil~lefdir \Ie: ilk nmani"" o' m'LI"t III 1'• 'ihtiy2bl'lija kabaha.'t bufllr. ole ..\ da mu,d~,bale eiidill@rek '~eda\l'i ·-BI! V,II",m, alpri II .l!Im.t'''i'·I~~n ki y!liilli'g 11 o1ukl::lll'II, ·~ci.ikeHelr~! e:d"Ldigi i~i[ll kanurden IkurtulI blll,IOIi!a '_iirJcl ;fj:4t.caR"lInu .• herlun kedfrrller.i it'ham edcr, bir 'ba~. mu,Iardlr. I:,jrklii :s:uli: bol.YII almal!; i~jD 1~lk kasl irai o1du,gUDU soyler. dr .. Acaba, birgiin gdip t", ba:sbllil'lO'a.t!a dolO!!,I.D ... g'er bid de 'mikfob. hagblllg-i. tahgmn t.epme ], babra ge.lme:z:· !II• .. • VI! 'buiatlCl ,oMllIgunu isboa.bl tn.? I3drlUJt ayrt mt!9e.Le... _ AmaD d(j~.l!or, ne, i,.1 eUiD d~ ,gf:Jd D. Hi!QlJi!ln bll!!lilll bir ulreie k:a.l~I~lr. Ba,:Z:l IrkJar~1IIi ve ltI,eOflbe', yll i)nce fiUl,lm,uiDdek~ fa.:z:. {)ort lIlIl!Itta,ebell'j y.liZl, )'.2!~JO'!leJ:i ,lma~ Irkl13lTHl11l, (::enuplu,~ Kamseri allDeliyilklil 'tlkl!!rb:O~1 rUI][I, dill hili. doll! iJ~ l!lii.tUD Y.I,IDIlj'a alan hastR1.ul :gijrduk,~e lamill· '3 rdlmn da b a z iy,ade kamlllllH"e medjll.Jl,r'YlIIII. H!i!llt.uki lba~lm ~Ikl .. b IlIiUlda Ylllpllian lbir ameWiyat ile yiiIJka,laodll"da.rllnl~. et, ~Ieke:r gibi \Of: bl1t:iiii !kli!lim~I;tor ,Iii!! lIu IBlkaVkMo!: ya;JiI,ma. gijln~erriJni.lUI~ilitmiiiDUI V,e I 31rllllDd .. mll'b!nu kaldl. Killfllmdll'D ba:u g.da,'iano fa:da Ylil!lIlIiillwc i kau!lell' ,i:ulI'Jumllde imil ol.du. !uhbat kaZiitiDDlamll milimk'uD 'Ill.. oerUlliiiLe f,fji':iIl1~ ai'rl '11klf!yOI". ~ Az:izilU. Bay :f.·z.g II,,,, Inll.1I gUfil,'l. ttom,ati:zma dellll~l,eh lit... dlugllo.a hr..kmetmeme:k ka.bi1 alII ibildiAioe JII%I y~_nmillZ. Limoll OI'lilliliZ. [,tn,fa kol bu,d.sk sal· ,uIDlar~I' ezikLetl, ocak si.ipiiri. 1t;.lIb1lltu bilil!!l hir ballde kld'.r III kl· c.uJuk~ ]'Jit'!"!lfinc.ilik. tugi cLhk malli1lJ, benii!: ~e,ek:kiiil Daliode ,Ir we UlII8ro veri,f. k.f.nu.:l II ka. gilbi bal~ !l!aD'l!tl;trIDte!!hr~ermDr~ bll.lh.!n3r11[bir kanser ,BmeUyaUalD d.r f\l!zlll IJlkl~brl!1l1~~!]II~ ",;j't! 1.,lU'en l~rin I iHarJ, yanya III a b3i~kl!l .u'rel~ede tedavi. ,olunu· - Fllk.,t :va,~1 ~a:um'. "if yor. Melel i, rQl'llt;gflD !UY',e, get~r~line t:;lun·Y.1da. her akla - Hllklic:lnJ·~ '",.r. IImmill!~ ~m" j lireh 'I'Ilottllil b~lkl i)!' ee'it!,tin i~,f. ~.fiI· ge'llI!:l"I, ,e,iol katlSer Y81P1'CII,i·lliliili r,adyulU bu bah1i1t~ pek ~ok
I

.

•'"

,'iii

(:£1{
F.

FiYA TlARI
~p!.!il.lil;15

inai rmaik lizlm
t!'l!, ~1rJJ
11'

ftmni!.liE

'Londr..
M.II!lilli
CCJ:I.t!1o'r.s

11.03 616,25
9,331S

B..~grlld
"!)lIlIoViiI

l:i,li':1
1089,7:'

TiI;fIr
L

dell'ec~de
I!(::ID!ler

I {uba' akWa, hayale
as

,gel.scek. Vii "~arjb,

m~dbedilm,e~tedir.

Biz ront,glln

i'iUJ

a:Z:l~d!r: ti,t!iuihail:l!I
IIODr.

IkoyuJI]

tao

iI;e ledll.''It e:di~mq kIllD"eJ'liIeri de'
taOllrlZ.

)odan

~ok
'L

Nl!vy(}rk O,7nOtl Al:in31 rdkn:1

2,.5rl

e~rHn

~... tid d

~,~i7j
5,;8".30

sti!uep etim

I

ol,3Il'ak

d

smgml),atak gO!ltJinilen

.eD

'b' ...
-lriSlnl

8'1,17I1(}
J,n!!?

B.. d:;p""l~
\l'IF~J!>ya

",4oS!! 7!:l.~'J'J
'\t,;i!')1 JIl

m

~"h <iLlI!i

~ f:1.IIi

mliJ~,I!I'il!Ult!i':ililjrn

- Aml!!tcrdilm S~fyYl

l.r:no

6S,'].H6

BlI'Io.lrI!~ VIj',IHHI

04,20'040

ele: abb Plu[ldaJlIi ede11l~eri1l ara ~ll1d3i tanlDl!I]lLOjJlljillb9iyeUer~n
el:u~mm~yd~~ye'rh~ a~mll!!!!,ttilr Ii"
'II 'If

Bu haJde i,in haJji 'boyle, b•• 'jillk YIC ron~tle'l!! IUlIliIDii. kaJIlliCIll

lekrllJ' i'lh,!IL, o,me Ankara eaddesi.odl!l lbir fl bir j'"lIIlIoIIIndgm'III bak.,lm.
4'''
=

da SeQ
11,01 ..

.,

m

hadal-gill mabiyeti bun
flhyor tahkbr"

Bu. 1111,-trll1

alillla.-

g~ibi o~lI.Iyor:

KiII'D']!!f

Uk

olgb

Vel:

Enttlce )H!lp,iln:u! 0.181'!i iril:ima. 'll'e h'bbi Imlu,litler[1!! u'bm '!ililrouk b P.t:k1'O.d. hikim, h:!l<:!llfhHlml, deme\tir.
II III III lun iiihii ....i.llil' 'l'lrllllllllili IIllnlln'I'IIIIIJJlIIIIIUli~IILI.II"lln~lliilh

oiiI!'ie:rli '!!dli~'cmiJ: br~flnclll[lj I;'I!I~'lilillll';~rl di:i;llllJi:adid,iillt' yiC IilI!iiill ZII:.. I"i'IlInllll'da !:ill i,in ,die bi!l~lill'll!lcatuil. imal'lImar: 'Ii".rdlr. II .,'iI III!i IU!lI'",1 1,'.11'111Ifillil l'IUllnu., l!ilnilllllll,.III,
,j

£SHAM
I, BIIIIIL N.on.J.
,,' .. H' Q'll.

lilt.

k'IJ~po"IYI

T,~I"fOi'i i; Imenta

.. MDuITJ!ii:rkIYI!! c.ihillhu.

Av musi.ki ve ~adn

Adalli8J 14 ........ $ehrimiz a a!ika muz:csillde llmulDi mec·, li5i!.l lIa bnl eUi gt ta n!!j!!lal tia, olJiim'ih:cicki yLl i~i!]de bill' et..
Dlogr.afya
~15ml

f.

Asyan.Jl1 niifusu ,arhyor,

Avrupa'lunki
Roma, 141(A. A.)I -

ise ..
~"Rarli1oeD~

rJ"y'oI!~ Blink. Tnm:'i' V
AnlldDDIl $jr.. HI.I)'rlye

,61,
I

1:;;.'lIi'k!
Bal}":!!

IUlh

I. ,dol!Y.

d.;:y.

5ii11ydan btl ill.bs~y,etLeril11i hepsi de ayn <I,1'rl nki'rlc'rded iii'. SOD gefeg Fr,g:m91:l met.,ll_ill • anl"lda.n biriisinde: k.arn!er mik· fo,bunu' ke!jf ehti,gill~ bildiren ,
ellll

dOoys da

§lim

:zamanlllrlgda

!Eg,er lIIIikrQ',plu

Im,t'!:vzii bir bir

has· bas"
I

t.ahk alia. idi )l'a pdan liDe:yzii (eda:l'il:erilill •.i!siri o[mamak U;..
zl'wdl. Sura!unl

rilmu IMr h.! IIIlo.. A. p]a"ihpm iJli~ k.lmlI.GJ. Hie bi~iliikilr =tmiyClI'. Juhk Ib!l!lIim ~Iicn'llll, dliJ imlllleml k .. hoilllli. lBi.. 'halt liAr! lill bl~. lot!llili'emldikrtelD IO,[lt .... OIJQ .•f.
D6

~,an~c:ri

miU:iof bi!l'minfir

b~Ddli a.~I.r .. giboi de'

Kauu'm d"

k~d!n

lI,i"kiID

? Pe'k..

tI,l'

doktor

yaZ!91 Vie

var.

Bu

Y3iZ'I mUm

t I" ya "'tta~y,a.f1I11,,, mecmua9~. A .lII',rupat:la l:lii'IIIISIIIID OJUil'lllil!ll!lH'Ia da~r

bb eg'CiJbwma

""<tH~1k

YSUiliioe

l(I!lIIrak yal.llm~~tl'r 'Ie

mm]J"

iI,~.Iilca:kbr. Bu
kli!lund3D

yeni

~o§e IQIf

ibard

o~acalc:lt t. E!unL;l'II'dan birincisi gugey yurdda aJvclhk ve 8'V a etleri, Iktrlcisj guuey yurdda
mU:lIUc:i ve musi.ki

malk:a]e nelretllD,ektedrir. BUJ!lda den'iliyor ki ~ Etel bu az 1m. bugi.inku ,gibi Jevallll edllb gidersc" 10 URI! w~erisi,8de A yi'il Ikavimle--

blll'

aletleri. ii~u[lcusu go,~cbe tfirkrnel'll.er,in 'fa.. tllr ibaY3lbru g(ls~e,jr 3Jyr~ birr
1Ia.],ondllllyap~13i1!:8ik !lemlooldur. V ilik:~t ve tah.!!'isat o,:ur;5a bird,e

Jf:rin~n IiIluflllS!II 300.000.mJIJr

rinill niiusu. l.~OO.(lOO.OOO u ge,~ec'egi halde-_.. . Gar'!;., lkavim ..

........................ ----,,_,

d,an

R AllY 0
115 Kbl.

P litO GR,It Nil

..................-

~fa.zaya

__

I;lklTl!ya,eaklrr.

itlillUII111 !!lI~!l"III)I~i.i.i~II.1I1111JI111,1 IlIII!!1 1I111 I IJl4111i11l1ir IILl 111~Uli.

illJlkll,a,b k3,e!!Ji yapdac.skttr.

ZamanlD
I

takvinti
IHI.tri Kr!fi!fie

16 $uba t Cumart@si
'MOSKOV A. 11141 !rI. 17,10' Sijcz:~u. 18,31) k'IJ.liordu lle'l'iy~ltl. 19,30' S;;"der. 21 KOLurntlll .rod. n IIIAkil. 22 A,lmanc lloe~·iyat. 2J,05 FlI'iln!lIZi':B lIe.JfiJll!!l ... qpQr baberle,ri. 24,05 m!l\l'4!~ ne,d·
'{.alt..

K'Ibrl,stan izmir koy'le ...
rine
I'O!loIl

$UBAT
Reilm~ ililtliit

he-men ina.1iI8.c.ag,1geliyor. lFarka'~ ayni rme.cmuarnnll bir l.iI~h:1i1I .aaY.lls~ud bID )lax.yea mU'lh.i~ bi'l' !hucum ~1IIIZ111111fI1,.br. He~ men hell' mec:muada birbirine I ayk~1'L yazllar Ij;lkma.ktadlr. ,BunhuJ dJ~lI'~elll,ek, tasoif etml!lli:. \1',@ h~h:~'rikarmark im. k,tht!lJzchr B~n'lllm,I,,, be-raber dilo !fada. hi1!kihn sijr'~n fikider ,HyItie,1! huli~BI edilebHirr. Kal1ser'
';:jJJ'l"Iln
I

I

da klJy,de"deJirn ki men;i iolan kam!ller I • VIli"I11~ ya\l'i'II~, b_~t~fi vu,cud, ,YB),Lhr. \~e bi5yle vak'alard.a ibl'C.3gUi VI! rontg@:D ,ualOn] ·~e.. siri iba'tJ'ra g,tJemez.

HI!

,omce

I

ilk til!! iiy,1I bilf d~l'd ..• Gndelerirl'l jJifj lIahiffJolili'inlilrkl her ,d:erd den Uiyllll!n b, "I'm] i~ I&i'~ al:i'il!tafll'l fi h~tirllll It: IlIr~1}1 bliukde getill'. Herailn ,1I1d~t~n ili~'" ~ar ye:rin.i!! Mr:k,,'f hiDe elm ye.,. - (;) fie bill' lU9'u'lbl .. kl J.:utii'ik. " I rim ',ulldl,O!i b""lrnd lenem .. ik'ie kllrl;ik hiiii' agra 'liar. €;'ok n .. hatilulIml bay doklol'. Ila~, ili~ ... Blkhm arhk" hep,i filydllillilL

..•

.

Son Yiliuda

ka nser tedla

Vi9~Ddt

K,obrS! ytla,oJIIIID zehirindeD islilFade ediJmek: fikrw hayli, ge[]i~ bir mada hr8ilillili ar1w l,br. Her
l

ii'"

vap!lll' Hindj!tarocilllllill
's!III~(M[

,8ao,~:hk E<olbr:il

AVlupayar
,1!.bl[U

o.n

YI! ,ij'Dei!:! !:iir I!1l1tipirWD
6Q
I)

R"r.~I·1l:1

ble

.1,tdd~lU a.11i'11~1r1 ,d'iii~il"ll:bili-

ti!l~ly01".
I

'IIGnh:lm, ~bD III

d.

~ell'ir' t t'mty!l)l·.

IZlDrr n _
~Lbiml'Cl'

Viliyd kay bil.. tarafmdBlD kaz:aJara gon~
huwr]alilm~iJtJII",

lefel$:

getirilecek

1 - lrrsid:r.
2_ Bulallfldlr.

d~ri1ec~k d 1.1O'!!zJ,k II1!!Y·¥illnlara
a.id

MuhteUf :kijyh~:'I' i~in 'bu yd KlibrlsbloD i!itl'l!i3ihl~lI!!'c!tllr 118 le,ek aygu'ul Ln 11:,5), but~!!g~ndf:n ve:rj!~n [par.LaIl baqkada birilkmq,tir.

1-

.,,~9::'D 16
CUMARTESI

11"1

3-

TlJJhs!iriJ, uerMill'.

932 KhI, MOSK.OVA. ~Stlllin,13M m
:1,41.,11 5
.sOl' glJ~I!II'.Il ~ I!! VBliP'

1"J Odll mu j,i<I.L 18,21) HiI' 0!pt:wllilod~rn 1II,lIJk~,I.2.1.30 Dl!!filt m'Ullikl i.

Du U-;. irlok.1taYl Byt. Siyt~ mi.i. d,afaa edenlerjo S~yl!ll I;okb,u". FllI,lkat jll'Si ,C!'lduiulIIIU !i~;leye'll.
I 11I1II1[1illllllllli 1.1n.IiI!lIIUlllllIlllllI~M~I.IUlllil! ii I"'IIIIIIIIUI.IIIIIIIII~

gore Ko,bor,DI Yllan~1i1 zehiri k.Eimseri tedavi edtyormlll,. Bu t.edavi tanl ib!!Dlliz :veni 01dug-u j,!;ilH mihb t bfiticeleri hal:c:kmda etrafhvf: g'£!lli~ ralekam]ar gijst,elf"i1f!m@:mektedlir. Aftlcak il4!:.I'Je:miJ kanserl,erjD hUll @t.tUdllrii da,yall'lII!i!naz agj'~I[Hlill~§I.

Ei.u',iunki 1II1::1t'ipIFiml'ere!de ne aMy bilmem?'~. - Vai!lu:n:r: hit,.!' ilerlemi"e !beD. 'Z~JOi'" Damar nl'tlill'i olmnln. Bill' :I.f,1Ii k.DlgB~IQ t.aly.kil[li ~U't'tOflil" nil:@. ...
I' ..

..

_
'ht

.sin~I'Jii iD~dum ." hit: 1m b_,

2'23 V A'R $'0 V A 1345, m. 18,30 $1I,kll.f.
PlyDlilo
PiY,I!iDo.-

18 PopillJel'

'IIB.:nl Soz:lelf'. 19,15
1

arleelll'lI

kOIfl~.r~.

AdjJ yakl.o:da
1I'C

_ ViI )I,d B3iyla!i' Miildlil'D Ba.y

e,elder.

K'Ibn a gidec.ek
Il!bnah!l,c!!JIli:br.

Erzincannl
r:im:ao
parJak
ErzinclII

kurhdu~n

]:3. ........ Hugl1in
tezabilratla,

,kurtuIU:§IUIlU'D

YJldijnllmi

Er.

konfor.oJ!!, 20,3 1) kogllerl. 20,50 Spor. 21 ViYiI!!l'lIlIdiliD DlI.kil" ,ark]. dan,1I 11" pcpfiri. 2J,4j HADC!rll!r. 22 SellfGlliill: kCllilllr, nkrn.ml.F. 23,15 DElPU, ~~Il~ii!!'l daM.
kOfl .•'Ui,
yiyolilioOii1l!l

Jl.9,0:5 A I'mll nCIiI ru:"rlfll t: ..... E-bJlbuler. 2'0115 20,59 [IIo'k,!or 6jGtI~r~ 1:11,105 Bratill V,I!I l.d,.D Qrkoeltr~11~SQ:dtr. 22' Oprli'et Img", ."ki.i. 23 H&bfl'l,el. 2'3 plale. 23,30
'11 tI.,

k~ur'l K:obr:lli :zehrJ!tIi~1Il UYUI· turucY bir leiJill'i old~gu klbul
~ara
lI,f!

Sa.kI!lIPiZ~ dukler 1:110 Ilc nidi 'De b.eniz'. S!!IlI'l!!rduEI. kart_ k",diili' ul"~f dl(l,tillm. ,SilDil' ,!lll·
11.1'1111111.1'11111..

en.

..

:l"Oi'llII,I!'"kolic.lliu i'li'thl!l' "'I'!tr~:y"'r~ilir. Kl.lIl'vet 'l~iI'IRla.~ yapmlllk i.tiVOIIIIII'... lBi1mf,pii ki I'i~ yapl.flm ?

bafif lIIikiljlllm mni:ki!l!i. Kh:r. LEtpzh3, 382 m.
19.~,20; BIi'jj'1III1avdllln Hl!Jftlll~ln I1Illikil.

koruDDlPrj!l tin'c~: Bit by bllhiste ,de .kat~i bir ey yazlalllDly8icaiJz"~ ,seb!!bi

K.oaerden

_ BaYllmlm, III uri hlYl!lttlln lIulklll&l'ak: bJrii'Z Jayl iii 'l'U. .Imllk 1,10 dnrthk. blliYlfhlk Yflr.. I.er. ~.,.tl.IDh:!I!.. GdrQQihe lor.
klln"1'lllg1~..

6'86 KIn:. B:ElGR.AD 01
19"Jo. Oll'kulr

m.

kg,II'~I~IIi.h ..

birU:A;U!!I popillllr

mlltrr.

HaLkevJeri o~ mite idlire Ilyelik,~eri Be~imiu.e fill Obdoln!llunG::u giDlii ba,rl1:r!l'IIcak "",e 11, IDnella bLUrjlecekI

Adana Halk'l!vi se~iml
Ad nil 14 -

HAb!ilrler~ 2.0,30 U RlldY'Ili' orkedl' ... l. 2],3;0 p:lft.k. ~11140 SIrIb,ark.L.rl. 23,10 H'.,lbe:r·

"IlIrkdi!r. 20, Rel.dim,

plilir. '20.,15 Ulllll.ili~ D!e,rriYAt

ie!;llBirui. 20: Sb· III'. Ge,fi~1 ild., 21: HII· berl!!'r, '21,110: KI!!iIrn1'1 YII'I Dili a r-i.yat. '23; H.dlll~!I'Je:l'" 23,30: DaRI mlllilikli.i. h.llhr

191510~

)'!1!11.'.~.

bilioll1!liy n bit' hastll])kla'lill na!ld korunulur? E.ter kl!ln!!;£r ir!!1

d!. t
I

f:IIIUIIIII

/Jr,. O. $. Ulu;l{Ji'

!!!I$U)I 1.1

tLi V III.ulllD'Z.

trmhi:

tiro

Jer. 2'4 PlAir. Kh.z.. PR.AG 47"0 m. 16~55 Ad!l~r b.ilJndo~Ul - S~h:ll!lr nll,05 DUo, k~Uil8r., - Sti·:!!liII.i'. 18,5:5
PLI'k-Sfh:1er. U~5S

545, BUDAPEST£ SSO m. 1.8,30 Opera. arku"rluJ. 205ij,,,, ler. '20,31) fllik. n,]Q KiIi"I,lk Be,.' riyal:. 22,30 H~'buler. 2'1.50 trn" I!!IOCi mll,lk~I~. 2'3.9S S..lon. grko!!....
1

lB·" 4Ialhsi' k.,o:rulIIlmak Ibflk"e mll'lvZII.IIl ohu~!U. MikmpJ'U in mik. robuo,uD, ;ekli vaslf), rl b.ilinme9 yince yine bir' ~'I;ly 11IyJremeik mumkiig degi~dlir. Faka.l b.a8
lahrif mazillfiyesi ~o~ kuyydH geLiyoT. O'DUD i~~1iII tabri, le~ bep~er,illlde01 IiIIzak buLun ID'IIJI du".

I

Tekirdagda
kalmadl

.grib

Telkirdat IS (H'u usl) ._ 0, g" ndeD bell'i feyh:1i )I' ~ H:mur~.1
yaIJyor.

hli.~.
IflDB

A~I~' nelll'l1 ..

24J,;J:5 On.. Dllillli'ki .• i. 11<15, Son lI1.,b;lrhui". :241,

en Qrkl! ,ti'a.,.

D,.. O. $. U.

Sura.d. grib blllt.hil,' klL~
m1llllllbr ..

-I '. '. • ~ , •_ ~- .• _ _. __ .. I _ - ... ~ •• ,• _

---

-

...

". ..

,"

,I

.. - _:

..

.."

....

L_

~

-..~

~

'6

Neier.

MAN

--

16

Ilmi bahisler

,Neier
go,rdiiIR.

,

aecirdl '_7

Rusya zirai' j,hracatlnl azaltlyor, Sinai ihracahm ise ..;ogallyor
a
SOy;- t Iilnlu

8'1..1 Jor'l
UII, A'mllul. Ue

'Tiirk Dili ve Felsefe ishla farl
I
Felnf!!! Ilhllahl.l'~ llti IiIllklmdlln olu,D-llblllll"~ .. ) bUIlI.rall! 'li'l[Irk~ele~Hrllme;a:1 Inlba mdd,ir, Iko" QIIII'talil; lc.. rr"lhk~ilr "!ilkll Yun"~Il:. LIUIII ~, 11"1'b TGrk,r'~flfi.iiT~1Il Aif lop; 1'1; buallnllfl A~fb."f,(l'_, Fllan.Ii:ello, tnlilb:ce Ilhllil.,IJliI'. dern,k oliliidlir ml 1 .....b • bUID1Uin Tllr"1!D11'1ii~b ~f,I,le~tirUhl,!Il.i,ndt! InlCie "all

kOll,r

li'niq

.IIIDU

In.16m

~Ir. lBu ell.

A.berr(l

m

;d'IrHUfIB

Me,huT -Ab,jiilaziz Cavi,'"i MI.. Slrt! nas,i got,;;rub ieslim ,ettik?
Bilmedigimiz bir niemlekelte, paras1z kalmll'tlk ~lmdi l'lskenderiJett d,e He y,apacakbk?
-51 ........
BI:ld m.lI'dl .... nr8tll ilil'! mll!LII~heFII!I .l!Il'd:iun 1II.,~tlI loldilimil, .. l1limB" Ar.b IIlkule .. 10 II. II. ded'ler t II II~ d - tille' m~' ur l' d.dim dfl" " me',mu_r.. -1,-,~k.8 dIDdle ~ mer bll,llIdl. !Ben lII'i~rd~vend n ~IO" ml!'~tll Ilillin MIIIII' lIu:m .. ,I.. tlnnllllll G~raH Hili_III•• e.1"Ild.i~. BII k r!l' b..n 'balHil ~... j.uli. Ad.tl:!l WI' .bblLl bl,ll.lU'l,i!~~. hlli~ jfi'~i II1IErle IlIlm 'I: ~1;B"'lltl I 1I'e rd~ 'fti fa0 bali, ... ndl. Elh:rie .liIpllrd. J.l., .. 0111,..k bhr.'k Alid~lllili c;avl, d 1'1. ill hll,rk'Bt mdhn: \l'opuru· III dl I'lhb r.nafmllk Dure ar. ct ttl. l.fanhvlrl[liuiIIJ YiUJlml ilia,. blu'r 'II: ~Cum ml!!!hIIIU.!lI,nd:~ ~bll" hi filii 111 Cit II" d dl'III'. AlT!!!bael bi,.i bir hll)'I,1 dol ,'k y~rll'l'd!l!n 1C:'illflilikh~n .QllIn IDu.llimill ut.· I;n@ :lIII~ird~. Bll:de ".. I,!'IQ ",ya n.mlu iJ.i'it bir rJr oktu. leidy.: Ib!1fe y,~,t_k h 71rJ mUml ~B) 1~.:Uk on b'~n k.hYfl IIDlr d'I'k. K.b"CI,r1 k rkn dQ,U.IIUJQi'dum Iii,. bi •. d. ilimunn:, ill ml I.ta.n. hll!.I~d m blllrillY51 g:ondenlil'1I!1". MI,JI,rh III!DIIurl!l1'1Dl biu k_ 1"1 v ziyetleriJli a.purdll g8rd'lIk. Bu.'Ij. ~1I~n I'D b foil lhi 1'1'

31 SQllik
dlt

10

nd,J,d lopllinbs,lnda1
kOI1ii~!:e ..~

Amerl".

tic ral
n

·'Rullln.

I0JtI
tic r,

So""et
latmlflU::

RIlJ"IDID

chi
I teDI

t
I.

dUl'lIImUDU

hui

,V_pIli'll k J IteoUen 'pllmluk .n~lI,m ,min bir nel~tl .ermldi~1 blidira .. me Ide di i'•
,Blnluull.

IhEil ,.hr. tl!ilklld ol.r.k IIbcddn d~ll!!r. '~llrm.Lj rohmu knl"betmek
npmlllk. Ml!!ud a]ar.k b~III.klll ..... milk, .,k,IIIUlrdIlllDl "Umem.,,'k. ~) nlhQI bit ,I!"d III Ie dlnl lIaFIImk. ~uJlft.lilmak, Og~ Ild,.n 1~:l.1I tJ"nindlcl!I Ij:Wklirml'k, 1i.lm.1I IInla. mlllllll.dllo, 1111Ill" Ilk gOBBIO Ii·, ;timuidir. IC0 nidi iii 11m kiml., liIuliinr;erl1[l! l bU ilUkllllueUerinden II.IlPmli drm~kUr. All[nill1ll!l'f bunun kar,ll.tlU'ldl,Ablll"lI'!.In,1f l{ilylllr~.r, l\'1an8jl!ll ,a,lumJ kny,Li.t.n~~ oldm Almlnell .11 iiii- ... .il~ tlllllfll'ufuilUir. lngiILz:It!'f P, DIlld.UIli Jlllni irculllllnl)1'Cr 1Ie .. yo I mtlJl!, VI ",e,r!~ 0 r, Umlurnl h:"·lpi~. miU,a murif
RitZ

~lyl.1

iUih:ub, na .. yHe~mlQ progrBl!IIIlIl1D tatblikilg
~eW'~m dilmek:te bulullmllll
I

.1- Sovyetler
millI

FlI'ansanln mem'le'ket~mlza aVlrdll. kontenJan miktarl BIIII :lfdl" iJk iI; aYI i;in kog"oj
I]

mldlr,

b~¥zi ~mdl

QJem'eke.,

doJlIIIY~I~)'Je blrjpok
dL,nil:!n

hI/lard lmaliE Iiii'ccburi-

tilD~r;e h'iul!I

8)'rLlmll)'l!n

mad ..

yctind,"

kurlulmu,

ve

delereen

fllilu~ya, rDllrr:'mek.

kl!lm.CD

o

de binat liIana)'li eIY.11 ib.racL" n blll~'I!lm~ hr. Ge/l'l' IOlD OD
I

dar. 'Vii kUlYeml1 konteDjllllDIIlId 111d h]11 v,uilm.tIL i~illl

T _rkofWlcl!I Fr

III!I

bUkClmdii

aOrd

I

JllplLn h~febbu!!llCr ICine i~i!Ddc l' bUJI'I demL'J:' nc'tdindle '.br· g, ~ kllrm.k i.~i 1S4 il .. lh:crllDe bu def,a Uk Ii;. 'I YOIl 'bID ruble d!l!gerjndl iti~m m.eml eke tinril bfls.bul! IIIIslll: ,.pmaLi ,glrtlkU o!If:iU'~ 1000 kODtaJlili fa.iI{dy bLlllt9i
I

II

da

aYDI

d, "rei

Iftrf~

IlId.

i,llnmi,

,demir

ilibbslIU.bmll

temin 'e~Umittir.
Bund!J!D

I.lc.f:fitlt: r")I<III m mUIF oldll

mu mn

fn:h

.. 11111 lui lint:

z..t

1,!lId.r,

IDDlulI1 ,l'oleulutumuli:l Irul. klld~tn!'111 r .. hl&hlltl.ld rd!!j11 II'illmUI olall rlinlm, bl! hank.1 ilurin,II bihblitllc llilkilidi. Biz }II'· blae biT IDem!.on re1irol'o1:, • ~ car fll1l1!l" nil PIiZIl 'Iii I. h.liH. aeoteliui hlhpil!!diit~mil biJ' ,erda f _In b., .. kdm)'oruL Bu DIIIIII ifHt d~J"e • Jhialfo~dulll.

B.aun

Bo .,.lIk

YII.1U1lU1II

.1.

!j'~

.. le

..

"'t!'!!'IIJ~~lIuvillb k.rr.t Ih~lirr...ti
.iII

-1111 '0

kaJdunl

Com 11111.. I).df. Bttl

,..p.D

1~lIidf!l'l,e

..

d ".vet:,. bldlk, t.lI:.a liereJe I'i. dNetimi:l;i bj~meditlml. libl m~mlek.ti de tamau,orn.. de·

Ml.lrh mmurillin d. ~lIt. &.1- aid k1..,. Ibll de bhi lI.puld. rliED ... lillr.kb~u. BII U'f'_ lm ll'8purr,d.,1tI flkf!r~oefll .t..de III'IlI!!mUrlUDlll~ bu rl!1l1 nibil J1"1I!! Zl11On,ll Flla,n,. ~"II! gl!iiI!I!'C!ekl;liIh!: dll!me'LI'!IlI 161:1 dll!J"lImirdl? 0 hilide bldm Muir. kllld.., I'illm m'u o. 101,111 !I'.rl:b 1 V.purlill I-eod memur'ln 'uirdl. V.plnulI hrl Uitnd tl Jerteli'd'! mabAln nib ,. ..IIpurD h ,..k!l!tl.. ne Indlill t«k.yyndld!l! bu1un'1llJ'llFdu . Alild(l[bTl (nJ, I Ulnbllldil Ik,c[1 "lIIpUr\lD .,lcd Mul' memllrl .. rul4 tulim .dell'le!', D'ur bit rdl. i:.habuldlli[l ber.'k.timhd. bi,U! pAla ....rllm

4.6 mil ,Olil ~ondiall 6..6 llIiIiliyOD ton, ~L:.,d"hi:un ..e ithllli edi .. l~n ~ I'GDlDjf demirlll btr Ylltlhk ; tiblak p )'m~ % 3J,dQD % 3
iDdir~ldlgigi
Komi

Hk

mUir

Q:lilltl!ln~

j III hia emil: 2SJJOO keDtrd i1lvuJle 50.000 kllDtaL. b k-

bb,.., GarpteoMutu ribl. med e e LI IiDln11'll R'elirdilRI kebm Leii' II bun'l ra mUi....:I QIa,,,,,k. n:Clndan lI,al dUd'eo Dl.nmll .. eJa OlniLli'i k. II p I ill PI ,gbn: Ui)' diu rll,llmuI 1:&bllrli£1' kift dc:t;il rul di'l fllbud hili. 1.11' ~Ide GlllTplileril1l kul .. nd.l:w". hH riJn )"1'1'111il,tiYI'M;lul· bll,ka.. lU1U1 C,IUlI'lhtl ullhl.bl ..!i' vali'. lll.~ III bU~ 1.11' .i:h. ilra.lllId .. cII. I !. III 1Iloilyorul Aynrn ul.lk Vtl I:runlarl ilUh h.1I " bl! m(Jrnkl[ln ,liIe il.r e Ur r.E.,bll' t ... lm m et. II 'IN!! bSylecf!, rlE lie flub .rnuld .. blr 1~lhl.h lur~ltL kur .. k oimu 11E1I? Bunl.rd.o blr~ncl.i bit m'ukil.J'iIIlfl It1dJr. Y~I:1~ Iilm lorii,(IIlDIIJ ~Ikg .. .blde~ COl buyuk hrill 'Ilil,hli:llnler.i, t_ 'II.if,il]d~~ l... oifi~d('!. I,abll:rd. dii' Imll 0011111 rnukllif •• eyl!!. diil~u rOme hUt. D,.orn.. tecrilb~dli!!n 1j'1I,.rdu .lun .. taFim. ..U.a Dun'l.r II hmeli I. 'arazu}I!I'l!!rin f!ml..r un·

b IItmfJ.

'" QI d 1I'lI

~lJpm

dill'. 18111d.

rdjn~e

toplaD

n

•• hlll~at

,iI-

I. bi~~em~'I10.,72 kent
"esile
1

In.

i'ID~ kUlmill!dwl'.

ByUyebilill'il.u ,Ioyie ..

.,-j'ndc. 1'928. 1932 ylllJI rJudaki 4J miil)' r d!Yerill.d Id h - m.lddCl itbB~ _hi'll. k fl 1011 iii El.1II~.r,dl!ki b_ m madde il'h 1-t Dig fo." Llcic
'11.lmLi baBa oLmsiiDI

r "Rolefigell." Sovyllt RUI)faIllQ

21. 275 kent Ie, kabuki .. £levir hisulm; 45, ken~al i1li-

dil,m .IDI% g~'!D u!lh ulllnllimllll. M.ddit Yfl m I] ililDlerilldr II.::;tek blr hldi.t: yokllllr. Brlill hldlli!'Ir:,In birUktc bUJI.u,nulu. n.t'~ h~rlbi,,illl
ilII fflll

Zot>e.. leK hi .. b -

e,IUlOrnt!1Il1 k.r,lhll!:: IiIl.rillk IPd.llII., 1r:elhl1ulnl kO,f'ltlul:ltur. By da '.illl G 1II1'.1e II) yo. 1111:1'"011 I" :ro1.UllluiE. gJ1mn'hhk dil!mekll.lr. Hi,d.ye' m!.l.Inblilidl,! mlJuvYililiY«!Jt iI'llLrl!tjB~!I!I kit "II liD "e IUDI,lIb II)lml~ mall", mudIII', IIi ygl um.,1k rnl ..uJn.d-lliD l'Elml,tlll'. G Uet n lnil,l!IlIrlK miJ.t.m,rrIGlir. lK Ibua bm:iimul) l. Jillnde In ~Gg t~e lode lIIu ke .. limryil! hir Ikl m DB 1I'!IlrUiyor. A" lenni milD. t.lbi'i l_yeliRe adl1II'f milD! oillelik IlJrdte blr bllflUIJ ... zifflDiD ad~t bll" find. buillnllaU. "IIi:r. V~ IfiUII't;!iIlD olullI;d!ur.

veaiL :lSS Inmlru..
I

j~

lCevir

11I'!!ltlJrl,l, Dn:kAI'I

billcma lieotalo

1'25 kent ~ iJ ile 55:5
~lk.rLlm"hr.

Bir FranslZ ~ Alm,an anla~ma I
dele rlljiminin, Sarin
)' II

raim1lnl

)'a"

m.emlekdlel'lo IO~I iCllri mC a B.i!lI:1H:UerLDI ebeill!lllmi)'f! d~ JIlireUe dlinldiliiDi 'I'll bu dllz:efm,e1ll1D

Raril" 15 (A. A.) -

MUbll"

AJmlli'll,rll"

da n.1iIl ui'le

boa dil

01a!lll 'l'a I.i ..
FII'Alln.

dlij i

lib

al

de.

Sovyc ~ RUIYSOID
ayllDl

Im:di
01..

,etll uyd\lru1mlll eden mlll:lakerch::rd

,i~;D

Ii.. ~dr Z~I?IIt-i1ii' I~clll vall'mr. Sifl-lii!iil .. I'f'll'b f;e.1I!,ftl 1ll:IlAh~lIn do bllti. Dlduld &'1 dll VI'! bLIIIJun dl!iII~ o~dlJh ~.J!:mi)'d biGi eieii'i glbi, ~tek Ih&'lI!k, t ... 1f~lIe 10CI 'to. 0 ha hll de:, ,.!;Ii .elr~k ,lilfibi 11" ~lIaiyl!i!1 a-en-I '!!I~IU!I.Il[ 'iI!: UI'IIII.r in I hoi! ablll Ikllr~.IlklJ tiibii'llel~e'Fi 1 IIld mlilalh Q'uDsbUit. 'CCJnku f~lI'dl cemlyl.':ttu 1li'lr,llI1lIVRf:!41'1I,mlil: glbi,blJll~lIldl m,r:dcni,et i!I~u·tI. rJnUi . U:FlI!:ti ,ltl Ibi II' u.Lu.u ,~hl bit iI QI till, • !il'hlduil .yrl I!iJtllrllk d~ (Jnemey~~. Gittlk~e ~oQ:lIl.n. birt::1' lie ,fivel

Vi!!r',iI

111<01111'0

o bdd:c:
Llrndi

il~ikDmet"~,ndl!lll

Indent

vey .. rubE "-nif~,
_pm~,

die'"

mekHr.

., y"l

llhrk~l!!dl!i IlIpml!lk: UUllt.-, riurnll!l dll "V Iii I 8nhD'1I 1I'8rOyoll'uz:

de8htirllll~[k, IMI,Jm~kte In yo'o terk lie nit 'fiefll 1011. d~D ~k. bl,k. iltlkllm~t -aim k•

Q'
b

~.II'

di
Ct!mAt hil4J 'C'IIm. .hlll fl I:IIde ba, Clte~tilr f I!W. Ogll b:ir ikijldl!l ,Iuh__: '..llk.ldeQ S Inn~ bir .I'!IIbill'. blmulia.il! '1"11 blli aIeL. Hllt.r· ilillli .. dell. V.pur n'hblllili. ,.11:'1.,1lk';1 I'i!hbm Gillrjn.A klll.lball!k "If k,a,II .. ,m. ~otllb,ol'dlllo Ce .o .. WD,J "b .. IiI.Jab.111I d nedir? df'_dim. aaD. ce"1l'.lin nrdl: ..... RthbIJul. wplaa till' I Abdelli-·1. C; ... i"g 11\1 ""P1ll'11, met'ilrllfeD htaDbuld.a r.tiri'di lui dUi,m .., g[uu.l.1' k1 kcai!lbimi lorIIlmllllk i~11I g.t'liD·,1 rd.h". HiJ'IoIQr. I met (,lItibi!lll'!A 111110 .. )'11 ,lIpl.c.k. IllrlDI "fllaltU, 11:1 Alildillizili Y.J!ur IIllilllt. jll.. CI .. M, iit:iirclu~ell'. Biitua :lfO~Ill\l~1I.I' 'el It. tlk taD 'lUI! AbiilJilblll Cuipn "'pu,.dllJ aMo-

.i,lewtdii r. Bmldll kim bnir In~ athl! otr:ldCl klt.e.Qu:. V. abl~ 1!I/r,1I1Il 1 Y.'.oea melX1le~,et ill pilrnll!
lh'!

vaziyctiDll!!

U-imllld

Ue AlmIlD)'18i .rlllll]lil

' C'Crcyao

, io.1teren. ~u 1.lI'tl~rn Uf~UD 0

m~1k

am,i1D

dail'

,.ba"OI

mlce-

kumj

bir

1E.lm.k _e

Ikld'lIr
III

O:r:e,I'!Dildll
hkanbllll1

11:.[

gar"

rdlll j.p~lilDI proplIIgaadl.JarlD

Bnla,m.

bll 'IE olmu,tur.

Eu

mei1:b1lTi etlj bid hu \Qrl; IBril,~ l.rdl!P Ikoi'lIl. Hllkik.t, kemmi)'t:~ we kerfiytt bll!"~mlndan, I.ihilllier
1II.riIIIlndlli hlr

blrklll!i' 1M""
r-

blr .iad. ,elll!elld

Sov)'et hUkllmetinio g;irqtiii tllabOtlerm -akit.,iII zlima'DJllda,
fide aml.ile
laljl11mIJ.IUJidsIII

8nla,mll iJe, AlmDllyaam sahn alBuil fnn5Jit aiUull'" mukabi.l Fr,IIDlaya iidb U kab~1 ed~~eD

mutl!ib kilU"1II

~Jal'kl

.1,

,0.

mi'l.i y.dik. lBir ku'lLl d. Illra 11~h". Flfd bi.~e If, ,ITa t:llkeDdL Ij£fc"CI 'F"UlIk. [,~tul I.bah kllh-

rain oldQgu aD·

o

",e'
jlln

til

!l!idut'k:

"'LmI~

olrlllilld .... n·

iter" gelditini US,'" IernE, ve IfiziJnil ;-oylel bitirmi, ..
ill __ -

un.,i

lI!~ylillil

telb~t e.djlmiCitir.
o.

1'11.101 ,11111,..0
d~ld loOllr.... .

iud-bah.
purdl.D

dill dll
CJllicbk.

i-

Hi, bIlIlD.daj1.aru1 ,.IHIAea l!lr
l k .. Hit e1ddlll b..1 y.11D1Il
ltD

bU'lIllHlm

111211

bhftlind~ IIIF11!1.rilly t i~U1dI!!D nnra IDUhllifi I II: cL.~ itulJd buld'uk. BuJdui:& II_ • ,Imd.i Irime mGrlColl.t It'dn.I},i.? Da. lIIilnd(lm, ,!Jlil oldui"illbUl i,ln poli. amiriu.i Il,armr:k ... mu.leJi 1'III ..trnllk: II~II~ edii,ordlJ. Karld'illl'di blt'llloJg'iill'dDIr. Ii~_ H. miidnrlli lIIenddirl Od.u hanIYil? DIJI'fI dorduk. 8i_H ee.-.b btl. 'nII'IDllld Ili JOllildn rrittl. B 11',&1. cI.ha !"iill'ilIi il,Ir" mUDolif biJo .damll ltlllldl1f ol ut1z Ikl bLai bir IQblrdd.

otc:lirl!

til'.

Tic:allet

aktifdir nilamdmr. ISovyet
ticlil'd~Dilll yapllllll.

muv.Zl!ne miz: e p8fllmillD vaziydL
RUi!IIy' DI

Belc;ika par Sl du.. ,urrliilmiyc:'cE.k
OfukleUel 14 (A.A.~ ~ Ma-

liye B.kIUl.

mill

liY81.1

b.. "-

r:Lrai ibrlL-

ca t paYI [IL kU~.Ii~tmelt ve I!IIDai ih,.c:at ptlylDI bUytiltmek lut'e-

lunda m,edilte Itllr yoo eden btr miizllker. I rumdll i~tiuh..
til, 'bul:Il[lIll'D bazL ,m.ebu9~aflll
III

de IIdlr" h.lci!ll yapautnnlJ: i.lk ill' 01 Tllrk~e keliim~ll!tilJ. t~I.f!~e 1:10'1,,:. bml'l,dl!!f.Ii, IlNIl!lkll dllielTll'l!!~i klir,lII~cll ri ,[II! mllLt:fI f Clui dill'. Bu ii IiiI' 1i1i'11I .. and. Iro:mlly." mllillbhnhn mQLl!!uede lidil vt' lilllnWi ,itlb rlf· Ie IHf'ljrer'l1~ mla.mlllol!UI d~m.klik '""ya tll!ibi~yt:t Ilillb_tl~l'i. lnul.1~ub k!J1" 111. rna, ut1nl e!!rJl~brm ktll'. Oteki dliA-l1m r IIpd~D &Dur. 'i0z.G1ebll1r. Mull., ICI rlmizi Tilrle: Din I:et· !!iik umif~tiplh rql1tebulul&rlian bl"ey

o

lilnbirllf l!!yLI!!IDH. c) Vult "ir fikIfII "c,. uh ... . k.pllm~k. JIIDIIb m.k. ,,) flihglli IIkidi!:yi k.,be\w~'k ~K .. mUlIJ TCn-lei) BUlllardllig ;ki I!!y", "illkil\ Ibkiki ",e it'rk.iJ]er:l, m,IIel" zidj,,_ lIiJljlenllllle)1'h Fn~lln ke;l.. m~l}iD LitJnee, Arllp'~~ A mlllD't!!l, Ini'lIiu'!:" Tar~e ilJlIJID:tI 'I'mda it,ll .. f..d~ 'I'Drd.!r; II - All!Iuy&n IIIIIJl. b[lineD mrl':lu.dD, bat. :ile Ill:i\ltk Altlg. 'h ve "Imlllr. IlOrkiimlelle nlIn'luf olar alf zihlllIl iii:;: I"" f.leat geli II ge;ici kUJlhWi. - 8\1 ikinl !II.IJ .. lamdlll .Ipltmll. milk IIbin dab. ILJ~ fUn ieLir. Bill 1'ijT'k,~~ 1I.I!!Iimede ; dDtre ~ol~lI!n ipkumlk. Irtmllk~ inbira' I:!tt.irmek. I A,dnrn k. Hl!ik-

t

[loA'J'u

,aid..

~"makJ

s.

taD run

c:t,irnu;k.

~~

YQ~U , ..-

e al'll"lIill,im1ifrd~g IIGrdu~UJ ~IUII_[I1I.J

uu'rinoe '.P;'I1::&21'l. ril.k Ill'ni)'I~ Ylllrll:l:

(HI

,vk mDte- ... ·, etllll,ti.

o~.".
k.e
mull
III

tm.

del'Pit , ettiJ.:leri • plrayt ~ !Dellea dll. mHyon, tOD bubublllt ihr ..; et .. ,Urme - liya.efiD~11 ,idddle tigimJlhllld 1934 de ,1101600.000 too 'ibrltlt ylllipm mi. ale)' b.in,dl bulun mu~ tu r.

tilt! dei'ittmll'iyoruz.

1931 d 5

~ok a~lk b I'

IUff'tle

a.lar nt

Ornc'lI; 1l11ketlmll!Y~
J

klly'iul!l:Ine\t;. D~8:li~tirmek. ~ ) S5:r.il .t11It1'mlk~ ~e IliiyliVeu .. tiui Alln'b I5buk bUlk IOj~emek tK"lIlul!llu Turkj iii III lillII'I nr!;hr. F 1oIDIllCo!!l k~Limenin ikinei .nl •• lI.un. 'le1l'''il!lki TOrk,,!! i.imd~D dl'i1IA g,rg"ll!!G,Ulf. I;l:iJfikll pi ~1lI'U ~lIbiri.nde sclib 'lI:~iei ~I' YlIi.lllf .... 1'd[lf.

IUlPak

,...

BlJIlllllrda

D

liO~iI~-IIIt

m 11:

811. 1,lrir'a
gl5rcllik..

lirhl!:"

od"dll

iblr

IhDd •• 1~,Ii:.

mllM. me le, rill IIIIcului idi. Ozerillljldrki ua III,. .U1lll~m b:ml_rde Pi.rll " Atill!lIi d:a ..,-f~tllL ~imdl "ur.ct. III b. Ocr.ti. , II PU'." I [md] .. c: buolar ,ablnc, Idr .... ml ••• kola, de IIdL FII' It be lIS bill'l:Cia bllwn - lUI' b(ll.! 11. mlftHU'J."Da. ,~ hllbun _ II' t 'ifltp. •-I 'bJr Iloll La - 1'-

'I'C! ~!'l' IIIl1l1d .. bL1"fJ1 Dn·

'11I'••

DUI blr- I.... IHI!Il'h1l1dti lIu memlJllI'11i bO."n." ~a aJauk difll ,IU1D IUik, ae..

au
If

I~I erimdea

blrll~ tUI'Y,ordu.

,..t.

Bulalm"klad.r. H.".ic:i 'Ia'llIl'iyeden oilin IiUa Ihr.c.buul it:B.bd iII II! dillilJ t-Al SD9yet
RU!'IYID-LIlI lIoayi.

bua

Ingilterenin ihratCBt ve
idhala:h
L'ODdra 14 (A. A.) - Jkilld K,iD!IID L!;indl'ki tdbalit 1931e lIitbet~e '2.640.(100 In:, o! rlk 61.931.000 Ing-Hiz lira'l~ ihra .. cat 3.872.000 ~ok OiltAk

tik~e

aianUlida g'itiltnlldl l'yd In.:z.lltltDllkta
!Ve

nel[i~elt'r~, a furl llll.iluk, IIh~trll'lc. rine de ~e mil. ~,dll'!nA'il.. l'abllIt \·t ~I'mi:yet libi, gnl.FID ifldll!!.j_. 01 n Jllillve bUl'lll.llD l~ln.e Is'l:ll.. h kej'lIl~ulli if k IlIdUerine moh"LI IUlIuotilll.n Q~.' Mil.rk 1i.Klmdlr. Lilli IDID HiharHiJi, ,.rld, ruM, letJmllm hB~flhn •• rtIni,.: 1DU:1!,~rnil'd bui:lui:llldabi~,nl!! airlfor. Dl':ak mlllldi:li t'CI h.ll~ ilia· ~rilltt:1li '~IVI '\Ie mevcudat. milllbet!elhi. IIlIilld. fHh ..de mllbli'n oJmok b.lue,. Dk dllt!:ru u ",arh .ml lUll' dfllil bi, ~ok imko.nlill'. Dlilltilir. Her birimiziD mIiD~\l~ Ia.biyeti bUI im'k -'III n IbIJ~u uo It hkik&\: hllllinil': Il!!tirl~ilD kemndyet VI! keJ" fipet dcr cehuil. ,ijilllilillr.
I!I~ "

n.

llm wudik
buld.1I

1J,j 1__

olduguDI

Sowy.t

rd.,.

RUlli),.

II!!I!jUI

oldll ..

lumu~

"e Abdl biz cni,] "taD>;

b lIuma iltihllk
Almanya

k bilirelilllin
olduguna

."t
I

...

81.

I;~mlrti ••
bl, 1111'1...

Ic'tirliililDiid .lIyledilll we D!Ilzdllllldlllkl :itllrfa r8Jlerd IID'. "Bullu m'!c!hafllzA itc:ali.m, l!iclib ID1IkabLllnllle blr milkbur: .. llI.ellf!r .. d1edl,m.

gittik~. rlmBkla delAI t eder. "

I..kemdul"_YIII, I;.kL... u

De! lIi:unr

'MU

- A.merika palmuk anlaima51 olmadl Tfirkofis10 Ber~,q lubelim.deD
=

35.481.000 Vi! lekrar ibra~lIitt. 961.000 ,~ok ,o1l1rak 5.034.000
lmg,iiwi Jil'all~ itiltmuilltur.
$-

* ,"

Eliy IF'"aDII:r.C-l lllll:lllibm bi .. de mar{lzi rllblyllt: IfIllk1mlmdllinide,iL!I!1i v EmilI'. B'iJ dllIi ciui!l.t buII !!ILnln talli' l.. tikamdin!lel1 II "lib lo8prnlU. i .. varmnuh,. alt. Hunl dli Ulllllllk duiL Du d. &:Iom lda" .. ilimdlir. 8 II, f.ii lde: ,,)1 COlm..k:. Ie h e1f't'ur et~ mck. b) tal mil k. f;~Y.I.Il" :Ii: ~hnli!ik. co) dDi'1:'1lI :Fo1du ~l'kmllJl:. ~) II'!'I>; !Ii ~jddd etml]!k. d) lehYlllti :i: Ie.. etmek.!!!) l'enillIBi,nuk. f) Icllldurmak ~Kamulu Tilr~~) mefbgml ..rl " .. du'. fh:pliDdt: de hbil ,old ..J:!. I,':lkmah. upm.k OlDd I~ib .~m.k IIID~II.I1I' giruiul". o It.Ide, bu f'r Olin. 11'hllih. 1:1 Tilrk~e ~ e mlll.na deri;lldikllllr:l. I'0r. olDOcd. lty,!I;uL.u'k l}~ 118.dl.
k.r~II&llmll 'u(UIl'.

e.

M. (:anki
~!iI'!U iii. UI!

r-J!~

('K··' ag I- ro" " ,lOS
OU'D intikaml "Ar5en Lupen,. in • ge1l1 macerala,. ..

En~.
IhtlY1I.II'1D
'111111

~ dl!i Lt:im .. U:.
9''''1'-

-

mtli'd~?

-

E" I.
011111101

:liill b.Ylllb

klmul'.

iDe Idll,orduD?
-

Hi'Wblr,II!!,)I'IlHIlIll k!lill"~l ~hhlldu'l terti-

blh d.
-

bamiyol"
HI},III'.

lduyclLIIO?

-

B.mi

bUI,!u1ll11

OilillHol .. rl .. iI

a.lh"IIIr1IlDul'I
S'!II!UU LOlli

mt.I.u?

0...... 1:11

"_

'.'!III'II:

-

-- Her ... ,..

E,.et.

diDtHi.

...

,U,IIIIIII;

lJllIJ?

E""e

_, fluD ....

DII ~SimuD)

ij,lIJ~
D

• a,emhl

'hI 'II: _m

edJ,a.

- EI'6~, relllltu II:Idlyolf,U • UhulJ dub.1 ... nq 'II,.dUIl bl ..
1.lI:tl
¥,. P~1li9Fil!illltll yl'll111. l'ld~!it, IIrkUli1t "Binda. (FOllin) h'l.lndilQ

D k.n, It. bl~1lI1IJ ~lp!lIk ,tltOiI 'Ill k~UUHII !1t.1l1) iii! rUi klll,dll'l'fI IrMln,rdbAOilllii ,1Ii1lldlld4llD nor. h'k.nr ,"lIIlnl, ae!df, il:endll!!,IlI. Iml'~D!liifek bII'IlIlI.kt .. 1li a.F.i'Dl tAI!IIIH,lmlllurdi!.!. M... fII JDI~lI.ad bO,ak bl,. iddi .. Jet "'fdm~ illlol'dlJj kh .... \Tom.li,l, t'lIlI IJenHa I!ltglm alum uldutullu IlIId,l. ediynt. -- 8.n (Tom.1!) tlllllDllyorum. ......F.k.t (Simon LiU" ..I:I) Y.I~t.. lr~1Ii b.r lIllliain dll b~bll I 01..11 Ihll'llif t IinI1ll1.mi) Ji hg~"ludUiJ:l Ilhlll mil'

1.t1l.1I'1II

nil! h~1II

riydll 'tlltHI.

't'iIIi

- Hl!ibuki. omlar d .llIlig (FeU.~,en.)j,D beDl1II ~,gt.ulum o!du'l!i· InU oylr:m,i,l.rdir. ..... £",I!_t lijyl~dlllll'. - Peki !bulln .ivlliiirke h'!r III .. Lil lOI'l:ell'dil r mI '? - Hili fU, II! ol'llhlrdll,1J Ih'l'r de· il~lImedim Id ,lfiatifirlllClier. (F... U,l,I'UJ' .,i'Eim ot'I!.!'fI!u: ~mll iI!",1II dleli~mLI !:!lIllB ne. t.mlk,u colabUlr. Si:ltl h~WIGiku (I~m'r,.IM,II1'! f kat bIni lOll den-cede IIIllicl!!d I' ed~yor. BrlD Ihlll delUfllnhplD beDi.m ollum olu'b IlIihn'lIIdl~iII'IU b~h~1lJ hll 'b1l1B k mefburlyeH'lIld~ylm. Ac b. CB.mtel'I!>I1I'i~ eline' i~'~'~JII blli.~ millIlmfltt.a blUltiif.de Ib ...". 1c1L!',W blr kamedYlml (l,VD,iJord!J, FOlk ... III. dill ma~l1m&t ... IiIIII.tedo rudu,

m

"t:

.urrdle benden p&l'a m, ~ekmeL: I.UYlQll"dy, BeQi 'i,~e bUllu b.bemeh.~ blLmeliyi • t;;;ilnkw bo]"l. miU~rl!~dit I'e ,iilphe llth!l,d. ,..'m.mll bUll .. imk n ,'0 II:'I: 1,1 r. IRllul). bill Dill iY~llIrke'l1 l!iJndrr CI k"dar Izbl'." •• ,L var· (h kJ Ile[l~ k.dLn iblUldfln hem m(ltl!lUI!r hem de Dlilteihollly,i!l' ,oldlJ. Mlllo,mlflll ylne .1Ii1i'~ l.ylI' 1111 mllllli'llflJ~D .Ie dledl L: '= BtllJi hll' I 'Y bllmlilorum, ..... Bet1!d hit' fl bllmiy,orluD, II'kat hited~kleriml aluolDfik I~D bel' hide bUlln y01 IB lerebm,.ln. ~ Ne libl? - ITumlllt'" Ih,deJi'iI n.ur.D ,(B.rb:rh:mi' nl'l~ bir IlInl ""-fmll. 8u I!Elfhl!il dill blJ menle,. d.l" mOhlm nliik.lllr "Iilllrmti' lE'If'ett AmmlJ ... - Amm 1... ~ (SlIith=I!i!lmi) .a~11! bBPI le bi'r %lil'"f .... ron,H, faic'.1 bh' rUB 'IlrFI rerl nJdl1i 11~lnd'e'kl fe:.ik Ion bil' d;dlllJ ok,utiu Te Ibull" lara glh:ilmllrlli .til'lilll'lde ]!!!kh. Yaln~1I. lhiu:Q1111l'dol!n bir 1'.. 11•• Y!U!I vr birr .I!iiIrJ .. ko.pdlLl'. Ond'1I1 'OQU bill' urf1 Itdl"lIl.leJ.b bin '11111111.
0

d. un

,.,!..
,1i1-

Ayni umllcd .. Uoii'F b kklnt 11 at ta nrdl In11 m _ B... .due 'i bllllJl.II bll' til" ....ft .... kla. Bclklii Ibir i) 'i,imilf flU'ar
II

_

((lrMl.dil,

10,1[111.10.

M!Simaf.i
It

R!.ul t

h!reddih:i .tt~1 kltldill.

-Our£'
GilD!;

dedi.

b.l[]aJT~rl!l'bilif

millli!.'l'i1;?

.. dar

j

,..... :llufl

f

kId", biru tendldll't: Iilldu V!Il di!_lJihuH!. RE!j"'~ 1 illror ilf'= g'lbi

dud ,cit!; gL:lMllllalllh, k lin .,11 .dell! .miraDie L~r ed .. iile yalllmLI I hr tar vardl : ~IJCY:R II blr ti11'JI'Z .11:1 milmldlQ ol .. ,.a blr ~IIDi ..,mltl 9.h, mIlL
'n .!IImr.

d.

gnll

bah I!IHe Ulrat-

IHllltilil

b,an"

IIfl!!fm~khll'

I!Ilu

btI,-

(8I1rte'~eml ~ d.. t'loa nfitc:tml,ti,. $oil b hllfl .. rhh IlIIncie k.[m fuod bi:r flild~ - ok. GI!:D'C klJidlD kBlll.n C.. tt1mll ,of~LlIIJ hlMII UIUII 1lI!llIdll,. ClilliilodD. Ol'ldl IQI'lIf •. JI!'Fimdll!D kalltt.l, do1.linD btl' ISzlll'IO "fib tclndl!'lII IMr dUb~llii!l Clklll'l:h.Opuj1 i.;;-Ind,e ibll' itll· IlulP kit~tl..I" 'n'rdil. 1 U~ kii\~I ..rnl a.riuuidlla IILr' I, r-f biliub .. hh. 'ZlIrh bi'f'mQddllt nhdb ljie'lilh'diht~D ilOilo. rll mllbrnl1lil kopllrdl, "fI hindeo IId,r blkalmllil' bir k,\flt Wlk,lIrdL. BII ki~ldl ~Ralllll) a verllJCdiliD evel okudu, 8nt III Ii Iki§nlul mutt. it.... I
(Simon LorY.l'Ill

De .o.rall' 61IPa,tlir.

ollllbHir l'

:7uIFI llIir irQ.. liil,~ ~a'n~ml5mlllll lubiL Ilhtildi. Bill jln( 'l'e.\i,Ulc It: oditlln,in Ileebllill1il'm, ludu:lIl dcdj~i mutM, kldllrmll 11111 1.111 "II ...tul.rID .Jtrndl. d~ leI'

1I~'Ii'kf'tmeli" (Rail.la IIlrillL b-IJ

,Ii-

b ..... 16derllmni C1I1I:

01'1111 olm .. ~

dl§uu nlllm,lIik 1.~ifOI'(hl, Kltwdl ",lot: !l,r o'kumlll'. ,!!lEi C! 'Ie IIc!hn~1l:rId,,· d'ii h .Ylletll! ~U!llrl,~k: deb ad IIll!Iri bll'

.Iki 'i'h:gi nulJ, kli bu 'ti! riltl' bll. deb'l Ic;lh'i' bBr~ti IPMkolkUin~hJ. (RlI.u1. un II'I!PilfilIlI!P!1III'1 ohIJil,l-lu. 811 •• uh"'- l(Fo[!llUn) W billll kor~ kutty. (Raul~ UIJ gG:l'LioC1D il'ioOnifl 111&11,., I;d mutbl., bl r tl.lID In. .. hrall!ilfl'D a-II!!Lciitilll~ ~D:lpbe ),(Iim. OBllel'1 n.i!lc 8)1'e de" !liili' 1I1,J{m'l It •• l III oimYfbl, ki id:flt., GO Ii;a t11r II IBlI'IlI! kudl.hd bll¥UD Ii 11 feD" II ~d. kQl:'kuttU~UJB. bQkmedilehl1ill'di • C~go IIlId Ii 1~"'I'Il fI Itolic ulmki.l'0rdijAiIi adlmla Itmd~ ftll1n.il1. bli,l. be<11III~1 ,~'Uk ohl'lkb jD.k b[r ~ePllr It1nd huluuiCl'U;tvug ItiNlkp 0..... bl' 1 ldat_ Ibiri d· ....'b du,..lt. 111111.lIb.

Deuam. va,.

-

-

-

- - ----

--

-

-----

------

--

--

-

,

--

$ub.t 16

_ZA

AN ......

7

Diinkii futbol maela
F enerliler VefaYJ bire karl. 4, Galat8.SBrilylda:r Sfileymani'Y yi IfJra kar~lI 4, S,eli.kta,,,, hl r da Bey kozu bire karl. 9 BaY' ile yeDdiler
mlllts,\.l:ul fu,lbo1, pi), 0 11S~1ln. dUll d.e e't'va.m ed ildi. Eli HID ba tt.ll bi!-P"len lII.emall dAima Jl~tl,b lid!eill ha.ViII, bO.., b!!lL~r' .'D!lhl'''i!'i guull:ik I~ d 8011 a. geee dlt:lJ .~ Dllflb. r.'."lDliJfill mii.~l!Iblilkoili y.pl~U bel' Lie •• ha doll, kabil Qld\!jJlll lit; !kild,u '!i"1i R:ll..lrhydL 'Ihullbul

I

Almanlarm ceva- Muhar1ebe ba"IJhI pek mahirane yormu?
1 nd
!unmllktadl

sahi./eJ.e,.
i'~

deDani

:rIi.fm.-,e Ib..l.ama~illi.
Alman

miinid 11ra:zebelerii ec-

, irHil f(l_"ifed~n devatIr Bn valife! iil;erlne ytik..ek mildah.ai milliye komiByolI,u

Kurultay ba§kanlGe e· ral K~Zlmln beyanab
e ,. reu.i,'~Ayd~nndaordiiklerindem memnun. g ve etrafl'oda refah va", diyor
U

- te . 1[]J1U!1I JYlliad. WI! ~II: gapa .,ynuyor. BUlla Ie -="er.r:i: J4I Bocci d_ldkada: $..lIaJ1Q11 _ '1(11 .bill' IRJIn,I:Dl dynlur .. ...,.aa VefS!b 'LiilA, -r.ll(l'lu bi:r 1'urtlp tOPIIJ ilrll-d.i .... Je iDe 10 I 24 ilnd .iI.kilt. ~ $a.... HI.miikti!i1D .hbtJ 1[be.1 b' iyI kullananli: fe-ulD f.eft lulibUI Taksim s~tadli'1da Japb. GUnillll 'en miibillJ!lj mll~. T.k.. 37 iu.d d.llkib~ Yi ,.. Ii .. tllld~Ii,dli GJlu.a .. aFeuerbabcolt :iijl~lbir Lati.t. f'edHiD dIP . C, .. Vdoli ml!lij:liydl. Li mU!iloiIba'kolal'\lldUl:lcii ,golo.D Binz IIDI d Inll lJir' I]~~ d~"'1 !;Ide f cDerbaob~j' i re!i!~ DilII~ bH't5'. l ..O,I!,o1!1i V~f hlanD bu Iflirpriu 111ir ,1m!" Stad1nda . defll dabs t:e:'kr,~rIi:!JiIIi! IIIIj~n, m,iyG18. ~eref .tad!lIlIu ilk -.p Sn.., tnaifilDiD bll,1j1I1!1,dili, y,u'f liven FeDerleym,l<ilLire - G· l.IIIt... .,.,. bah;e takU!iu:n ,.enide mu,leill ... kUlilarl ,.pbl,J1.1L Kii;G'k O __ 1aaiyete 1Q1!:,.1idlirdi.. Dlilyi!ll bir lb&. H!I'Byllmf bu ma(l 4, - 0 Ikuaa..b-I •• ,If d .. oli!!D. "'aJ'ilidi 'Ve berIili.F.B. tak ml.-n 9b ~ 5 ku UD itin bll IDal!;1D attic-ni ... Gill.!i'tillarli ,bluUl lelbillde bitti.. IIi er khi bekLbol'@. S{llIL.iD.ClII m ~ Qilbta.a:n.,......5iiIJik kitl'ldlillPa.y~ yap.a~.kfemuJeYJDami,~ A. ..hl\liIiii~b1 ppblar., bab"tI Ye Vela B.b.klml.rl iSIIIhBgm 5Uileym~i'!Il:lljD m1iJt.d_b~ ,.nuuh.l oLmalU yii2iuuEt_1l (llyn],,,. m'!ilklilbil G.la.lI:u..,..! oLdukp demadllar. Aitl DOjf,1ifu .,e f,lil iJ boO; t~,ik bi~ tBliJlD1A .. :e III tdDlde .lIb~ya ~\lJl.r; Inadnnu IU"II'''IIEl;~rall:l ~ki!:!e.i kiiHg,l;Il'..... Osman" L6tn - Bekir" meJe .it mLi.l bBlk!!!, g~J]I~ ve ulDh Fabu. Sglldi-C.ifl!_. ~ • iiAlhnordolllUlD 2 --0 Z!lferile h~Ul.

1 inci. salti/eden
.._ 4y.cllllill ,im:J!jye k~d~r ROll'" 1ILem1ftim,. Aac II IIhun~ 'k,!.I'!'hi hi !II tlD'ihlmi..nbe lIiGy ,er~ (I~li!l' Iilu] Aydm~ mii deRmn ~LkgUnIJlldf:Il-' bui ,.kmdJIII til IJ ,e:diiy-orliliuPl. Ad i~inde yqam11 kl!idar GbUg 'pa,l flVOl'dum. s~ ilDf" 11;yordu .... '~hr~ gi.nBiilk.. - Ghldellb",i muhlllyy.lem~ ,:a.nmJt., b"'ll 'b, (I,IIDI.I, - ,_. m ..... gr I~.zel b:lr

,Jev(lIR

klUlllim by m]l!It .. k.,i!I. DlillI:licrrl~)'i l.iiwil:o~ alm1,hli'. UY!Jnlk Elldk ,d. Ir:flDdi 'I!!!'?!eri'lld'e
'Fill ,.h'lIl III lin. rlnde il_ld]~dllrl lI:~dMr].,de bl& muc.,d'ell!!,i kcd.yW. ,'hF.m.lda dill'. Vi~ liyet,e b .. t.khkluln Inuutulmlll" J"IDluocil. 'e.d"bjl'l~re ,ririlildi,inil 6trendim. YilJkAtlkD.eti,~l!IaiIDi fa.lada

,.pb.

"t!l

l0r.l~r;fltilmizil

u~.a'lIm

..

Ay-dia

-

U:hh.l"
m

Hurda lnclr ahrm
Dn~elijje !hurd..
~[lC'III"

'ill

H Ikln ~ah§ka n~l~g~1

pll,.

am

a:lml.

bu.

..
II

inli-tyar. ~~,bl'.
lilJ' ..

ppilml.' ~[]if tlldd:!IIlerle bm.!u Itiu )'ID[I~ bil:' A,-

I'e

IIILIlJ

!lilt:", - -Idlk

hlll'kamu:1D irdllu 1iI.-

In..i Iu.kk

Norat •
J

-fimIIm
&lci'iJDina

I .... "

d.:L

Vlefa .. lFenerb:dll~e ma"l b'aihyor
Sorill.1l!1cJIj maid

ne,""rr) FaDI DD'.t Hli!!kem !b, HllieL
OyllD d~Diltebi 'r~

leI k kBn bad. '"e 'Akmn ubife 9'10 kOlle,' . i MlumiblliP.ki hr.UII yI ill go _ ~Ek fJ1'ubm buldum, Hep_! ban .. QI .. b!l'UUf'rinia. d~H'riylll!!! ila.h!d.l11:'Jll.1, F~lmJerini:a i'lIi'll'e1 yd.." oldutua-u .U'iu ,lID !i!ijy~l!!d iJI!!,I'. HUkfhae:t~ .1WIlIIIID! ok,GllIom:ilc III~Jiide.ril!l Ill'uyiik de~e:riqd<l!n min,u _ b,.buniLe:r. A"dllnd. rem i,ak fi_ ' 1M-datum Pf hil_lkm ~Qpra. ftl malbsole. ~Il!n j'll1arda.kiu-

Aydmd.

d.e'ki :F~Uudllii d. bu. ,oLd .. ki ,,:vi tedbir!~l'E ,de;vllm edileeeti t.bii. dit.

1n1\1~Ua dflr!ll:r~radir:illl71nin~ IliiQk: y..-d'im !i!JH:itiD[ 6i'ulld'.m.Ol'llumh-

Cel'j,id gomnun kurutlJimas
Mrrudl!r'!sin I~·.i.bl \Ill: i'oliioiQ kurlJtu,~m'II., h.d~ .IIUi. idllll'el~lillJ hikaJi: dg,~nda ohlutlJlDda,1:li ,dn]el iiI~ bU""lI\ mU,gn. Lirllh1!c 'ulr talilthlitli!! bui,!!! gil'mi,. 'tiro Dnul'l1li:rd r:k i yll "CI!IU id" ,o!u l'I.. vnlDIIiI b111' ubk '1IIayl~ kay,. " lDI!tl 'oiacatull -timdidl'tI mldn~k"'~'k giJdle htlk.bilirim. BIllIliB. hg ¥Qlli:ull1ktaAIlt'a yaya kadar ref.kAl edece'k: .. 'liD izmil' v.lM'i Genera.L Kizlm Dil'ik bli I!I· Ilh \Iii!! kgry,lm.. iIi liuri Delle gI!:Di~, iuhatb! bulUlqdu.
"CI!II]&iill",

KO~(ik

_

dAb- I~

baUDQ

UbUfiZ:"

Ilkhm

.ITAli'illda 'tam lI.at

15,1& da

bllllaudJ. FeDrr.hllib~e kad.ro il.~ "kml~h.

1!I<lI:IOYIl

,U

bqtaD uilI.dar GalatuulIiJIDI balD .. miyeti .. lflDd. il!!ftl Oal..laanJ111l1li1', 7.0 d.lEifl: .. ifiades; ilk ~. ilk, D,iiD,r,aho, ~iri de iFUlh'lll .,IIIi'.,le
lU!lyete

... ru.n1U4 oJiJ:ru[dlr.

bi':r ku'V''t'et "I!!

i' ''"'

Afdui IHI'UUlII.[] yellumi, ,.....,......... , I'or Hlr: duydui'ulD .. ~p bVyLlldfil'.
OJ

azilli,.de dakuma. fabrikasl
IUlrlllBiCAik ol-bil!yQli; dtilmmA fAbr~kaJ!!ll'1ID ,-HAl' I.!.ua bo lIIuh!tt·e u!i'il'nJdlfdlfl ,......... _ iLrnq _ ~iJJyi:iktiir ve I:n.,t III .. ~ bnlk: ~azlrbk~lI.rt PalDuk ~n1iHin yiilklek 'lee i -] 1ri,00,e;:t:e o!mB Jill. _11IJ-ltIm otRrii J!1. 811 hiku, biiliill t~d!D~r.l,niiJ:II Ii,. kar,lhundli]DI
~'l:te

Gelneral

HillilBmeddu.11i Repod, A'ii RU:II,

F1I1D1Esad..... Nivlili! N 11r, MUJlllffe:r., iabll.D1 Filo.et, Vera ta'klm~ d. ~o:rl~' Inralan"
VBIlIi!I!r.

ml,lII: H.liik

_,

Sfilrym .. n.

5stnJ ~

Latif. Lw,tfi, V~hid - Sali'hllddi.Dj M'uhle.~m. Gni. Mu.t.~.. Adaaa
Vefa.b I II.' k~ym.e'tli -.01 i!;lifil lE!I!vell'd~1lI mabll'li!lII!dular. F"~l!lI'bah~, ,~eDiD 1150\ lIt-gl "'Ii k;lpta_lJo~ flikret de biilst~ aldUifl;l.I !b.~~de .akay. lkm1 tJ " 1• Ii kem, B.y Sadi Illi.
Oyu
IV .I.

QlmBk U:lel'~ ill(; ,01 ,apblU-_ liIo 2''(I~lef Sii'ley-malDiYlI!lilulO geyj" 'FAtln1 kU'm.d .. Camc!ii.a bit oJlUli. Ga]at: ...... ,. bGc 1D!.I'1UWIJI koydu~aJ .. dnre 0 ~ 3 GaJJliIll.l rafm l.ehiA~ bittiL ~kiDel 1J!4!! i'~dl!l SIUIIJman.iJI! fe.. dakiir O'runUQY .,flen lDul!IA'a ... edi)lDrdu. G.alllit.... rayuJi blkiJmi,.et. .

N ilItdli!

Kaz~m Ozlap Denizlide

.. Hils' icli. ..

Aimanyanm kmm§u Balm mana p:.:etni.~
'j

Fransa da hu u ler aJlyor Italy. - Habet ih . - fJ - chit -a ,ekiI Uz;' Fr , Ha... bep,atanla hudu oJ Fn: Scrm~mde te:rlhir alIilve
r

"vc ta~v'ild dey.m etmek:lebe..-.hl!l'.

SUiI ey JiJl.• l!li,eUI rill' 11:111,,; leldlllj mU'Nf .. ~oki)'eIIJtI itlQda,f .. etti1u'. 3ft LlI<ci d ki.k2i·ib CdrJr. ,,o-,uJ bit' iaiti gGUe t.n.mo m!a 111:1. 'G~lltta.!iill'ra.y bq, fIIuretle ,ubad,aD

" Gum.Ella :lrH.eti!: ~ A.! k:a.1I!~uiaill ,-.1nJIch.fln! n l!vr ~~e~ rncmlc:krliilli hi.. tAli idi:U..IJma. m.rlJLl: bJrr.'lnJmLI o1dtltua a. by... d!l!tm Ii! t~d'irleZ'.
jj

Pam 15 (F.

t

)

~n:i~li 15 (A. A.~ ,_ KIJr-ultalt' Ba~kaJlJt G~liIll!nlltiltim Onl, b~r.aberindr:l&i z,f)'I'al'la dUD s.ilal 20 de ,ehrimiz-i trf!Irif etmi,dir. K.!!Ddilini mebllldil.I'Im11lll, V.li, C. HI,F. Rl!i,-! ljlIli 1IU'1I1:1!:Og kumud.D,& SilrBykiiy" de fti ~ek kIlEII,bahl-t:: bir ha.lk kitfei!!~ die ~.tlll,,}',uqda kall'ldl!lDtWlII'ardll',

K~~m Gulp
'telekh:ilwlI:I

rU:EKill'B.kut)

QVDllmak

4-0

g-e.lilb ~Iklb.

dii~e:,n Fe:l!lubah~l!!ti,l.e:r bll~lDdllar. Su bUCl.llD, I:al celli.blao ba,hJII.r .. ~ Vd • .kale 'lIe k.. d r !lund!.. Haluk. h:hlikdl v.1uyde :rj..-m I! d ~Il bioI.", eiill,Q'1 tUPlI IlIYII bil' u.ru,la FeDer mlUllv,jJ:l ,bilttm.ll. "ada iod ~ ..di. Bir Vefa buel.lmu.1l1l Fel:lerli]er mud.fa d., ke,d:iler. ilk dakj~k" I r g deliemelell'indclIlI Qllr8i Fe" nrilbah~eiliD giUiik~e lCllvvetinen !:rir basIn illll! IJiY!imlil VI!Fa yarHIiI ubuma ~mdi:fdrtj, f8rlildil O~mu,. niDin de L,tir5k ,ettili Fenell" b,u~lI.imlan V!!Falllar illin Qel!;'I:!!blikI!:U oLu,yor. f,;lklllt. i1~ oil .. Dm ,mCil!:ui II

z1ydillr

Fenerbah~e

stadllllda.

1li~~jkt81- l!t'yku B I!lIIk~mli!lin m.Ji9, Br,i'kta_lil~ nu ii bay .. ~lk· m ma.lzm ,6zuoden, bUlkmeD BeyItozlulanfi (alibiydile bitti. ikilac.iI kYlDedeR A'Diildolu ve EyriJ.b ta.klmb_r~ 2"~2 bellri!ibel'lli k .. Wchlar.

B@§ikta'§~'Eleyk,oz.

m~1

ol.mIlYI,laJfl
dell
III 1'm3t:1l!i!',

VeE.

mudlllfaulDiLDi

lopu ikurtBrmll111D

veriyordll. uij! crt.dalD Nam.1k dllri{uD, Muzaffu eaerjiliz ve $lIb.1I ,;umuIIUO, i:~iDd~ faydlul'I 1M.. dh:U,me Ue topu c:iilll~m~k1i!i mefguMQ.
811

imkiillJ

,SQQ 'tul~Be1ko~ -B~,lkt ~ A, .. tl.J!klmiorwtu ka, Ila4ltlrllyordu. Be, .. kQZIJD, He iktaijlll kalr'~u bir g,lIliibiret elde etmeli IIlI:lal..; bir jhtim.1 oJmllkla hl',sIil1!:r', O}1'Qn bi'imlCUi bit bill:vAl i!;'ill]de QYIIIIDlilh. Be~~kbf ballaD aihj·et:e h.dillr fil ik bit' oYIIJIl!a lbir ill deYlflYi. 0=6 bi.ltirdi, !klilld del'l'edr: de ul ,<oJ JapllQ Be;i'k't:uII, hill' tell. i'ill yliyerelt: nll.dam 1 - , iiJldi.b

ci

~I!kh.

Atlutizm m{lsabaka'an
HiIII'ikeTi 1:n.fIlJldaD l\iII:I'li~dil.l!JQ tnlil tll!Jvik, k04l1J1nI Si,lid!llD bll~ ll<iitlii.k iiI!e'ro dun .illbob o:od'. yi\. plldl. Muaie ill Ikillill~h·,e ldi.

.. ",

Ehi g,fize~llI!n gBf~ AlmoDlya, AVfl!.llP:IJ kGm\'lulall'H1JU:! ve bilh".la SUV!!,.,t birlitioiig QI!ti!];l1!!IrQ ~iI~b· 131 III!I la rlDdaiD tii OJ ~me-.DJ Ib II blfrdarD du. B lIIiLihJ!!IIlIHil!8J]ar h!!Jkkmdill "elde: ~dHel1l ma.~fn]Jat, e"'Di.)!'!Il:~ me. lIe!e i munkcl'e: 'edllillkeli kl~mel .. Ii bir 9~lIIiklli ol.edk -,e hghH]mlJll~ ,~ldytlli ~1J5U11ii VD.ziyd i~Dde kelldli ~mD~yd dcreef'!ini h,!!bit i'Cili AImaDvaya bir miJitl'" o]al:aktu,. ·'B~rnoe .. f.pblaU: •• VI!: "Lokll" tD!IJ~llygi!l"" gBZdel~ri .QIJJ~II:J mun.kereluden lkllli91.Dilm :1:11] tB'I'dtaruil rlar. Bir dllgp'<J poliUkii kiJD~ ff'raol!l ~ikri k!lidllll'tehlih~~ b,ir y o]a ID12;. i'n,.!fil ~en t~rdmdaD ev .. e~~ e ~ il..el'i l,hi11~1ii \fil:'li:z:li ikl itl!.lI'af]1 mil[ut'k'ilul~rYi:dlll ile bir IinkLpf'1I wLtIa.ade edecllh: ve 1'I1hyll~ ~oy,le k.ooferonll'IIDiIl" )'01 .!!I,~a~i!ik bir z~Jd yanta~a'k olalD ~Ii!'i:!el' ,dllha t3J!U:n ter'!:iol]iir.

kuvvet~e:rini
'verm~Hr.

IIrhirlDaga

k,arar

Mut-asaulf

I'BUD.illrd,.1ID bazi

Habe§, L:ahile~eri efradl ta.ra~ 'fu]dan ,6Jdilr'ilIJmeliide bU1l1Ii 10:.
zum gll:;tel'eD aV.lJliiliild'eDd~r.

Ayd blil1nl:llm ;l.eyil:lliil 11,III,a)l'II' fll.h ... , t'ilrr'1ll~ bir ~Yml'tde t~ilJ'~lImaJ! inbedeT!lie diyr:bilirim kl .Jdm "e ,etr,..hnda !'l!!f41h v4I!'du'. Tiirk koo~ pel.tiflj:lIIri t:.ullflDldn '"-,dIDID Ihu~ ,uk erii wall'dll'. Hfilk bill yulda d.h. 'role fBly,dilll.1U' lI:orel1iek"~ri!IJ"
jillandltl1l'l1 bAD.

iltik:b!l!e· rel'ta h~r oDiillde dUr'fi!irllk iiltifaUa l:nalunnuJ:IIhlr. Ak,llm ,enfill'l~ HaJ1k,e~jlndle ibir I'IIiivu,e 't~~ib elllil,mitlir.

Sekerli 'Dla,n~afa , mek tranea'a V'B 1',a9.-

!ioyll!'diler.

Flrka,nllln
lItll,h11~'or.,

Habel', Fransaya

tar:ziy,e

F~r:lIi,iI. lie HlIll!!:n:l

!ra_h~'ma'an
krurmlllll'l

Iyl

tah lnaddel1erle ~ek8r ve ,eke.r manmli,h 2ehirdir.
~.khln kurtu~mak
,

l

ve taz'minat verryorlar Habellistan I'Bernllr,d'i m 6]diiroJme9inden mntevellid mo· u&iyeti kabul 'etmi" iI:,El.l'Ziyeve liIuminat v,ermeie ra.7.11 O]muf, budlllitta. elll!Diyd tedbirleri alQliIi'k uzere bir Fran!rz: - Ha:be,
ko:mis.yol1u tq.kilifii

VIi]utll'llll.1ikto!' ol!!IJ1I tll!!mlii ~Dltll[JLlnU gBrdi:lm. Aydmdlll ilIiiyiik 1II!!1'bQ,e ibti)'a~1 .. "lllitti cleme kltir. h~ Hallul1 t'fifl.~rr "I'e 'irllnll yaJlYl'lds, fialkt!willin d~ter biillriil1 kQlllrln~:'1

Zey~flamak v'e ~i~l1an·
I~In

m~IUaka :

~;dl~mal.arl

d

hikdEre

de~l!r.

Mekteplerda

ve, tabri,kalalrdi

de

teldif

e:tlDil tir·

if.·

Fenerin Uk golO
DlI'klk.Ju 2e,~l:illf:te Feg,lrUlerh. Vdlihhiri du.1Ii '1.Impk. b,ir dillirlflJe 'Qkl\d~llinll!ll ,lirCYOI'UL f.k.t Uk d.k.illl!llarlill hLfjy~e ~(lk calDh ".Y.D Vefil Odd.nl, i," pk u • Fellu.m!!ldmle i.. iD 't'!Ilrldikl(!lr~ f}r •• tl<!Jrl. buWu gol ibtim.liUlliriQ. mriiJIi I!I[Ulj01'lar. O,UD oa .II:IIIIJ1C~ dakiu,u]!II 11&Clu"'l.1 1!]if111::1~-'udl: ffl.L:n,1 e d"IOillIrJi etti~ Dill .ltJiI e;J dl!k~k,.d... V dill. ul~ciDig fuJ. ctq.n t1km _luliUl ... l,tifotdt ed II MDH(fu, yu!e hir ,,1.11111,1. Fell~riD Ilk golilBQ ,.ph.

Frans.z gazeteleri ne' 'dlflyo/! ra rii 15 (A.A.. -Ilngili%· f'ranB~z. t~k~ifJuin,e AlmaillYOII DID v,e-rllli, 'oldui'D cevllb hlk,·

Roma, ]:5 (A. A.) - Bay MU50lilai bi:·· F- ·-1 k,oim!!le .. yi.ndle ULuidal!' &1'. poUtik.ai!l~ biillkkm!!lillU'zlul Ibir IlIipor ,okuIIDU"~

~Ial.vam", yenf an(aimalari

7 - 1. r.ri.b.iD.it:
..

yapl]aq

F I'rIIi'i"iill11; hyin

ttal f:arl mLa
halya

-.]

1'UIJI,

rn".

0,..

Ndicede 12,4'2 dilkik,.daKurtull1ft"Q Ibrab:im birifiei~ riae Kureiler. T, 10m

kmda glzete~erjD
11:1

mUbdeiElhm

Lib Yiii, ve ,sudan
eden
MISIiI' anl8it!Wiulfll.

hllllllhul! KQ.tolD&lJE. iikiD!dl .Be)lOfty IIlpOrd4D Da,el Q~,yJ!lcD riel-

VefahlaFiIn
Vef.h u

golD
,~g-

itibnile Derail'll 1,01' iklilibu birigcl, ALm.1!I. mektebi ikill= ci" KI1HululjI tI{ilgc:iJI iliMu. Bt:t k.ilomdrdik bo,ill hG,l,uilll GUnelten M .. kl!lot l'ilt17 de Lirilll-t~j, Be,ikta,tlllog Remlli JkiniU, G~]jtllit-ea ku~ Bl!:lIIim GG.il:nCD I!tMihrr. TallUla i.tib.rile BI!,~ktlli' blr~nil:i. GiDie ~ cililci Beyulhll .plOr' Il~[lncu oldullllF.

1'1 k8i.ydedliliyor.
Velika,

~ok ihtiyathdu" CUnldl, cevalb~D mehU b.e!lUz nelredUma. mittit. BUqIdD~.belabe:r cevab 11'1 Almlloy Din Frllfl!!31 ile IlIIgiller'eDia ar,!I,!1U1!IJ1lI.(:maia ve aynl zamailldil kll!bulli \1'0 tiltbiki Eli-in FraDn~ matbullllliLIiJI Ill'Sr Ii ttiiJ Lcmd,lI,da di.i~un,ll .. len DOI!ta:ta1arl aywlI'maga t;&ill,h-,

bududlarlml .. tngllterlil
'Ie:

AyolQ orta m~kte'bi[J,de MHuu SlIlIflafc gl!ldlm. <:Q~lIklar.. scu .. duro. Ku 'lie ~rJi;l:!;k tlll~bt,: 511:rib.etl~ b::miz Yf: 1'1 iit~lIml' ClI~I' . 1i . birr arl.dill dcr'~II!!'riDI!I ~l!d1'1'1!!,1'~1I1'. Hrmlo lbepiill'1!de ij)J"lIirJ'I~, ~il' liIIlklii. yfiFek'ten lI'e'lep !:iiI' Yi.ltd se'l;fll'illi ve .101,'11'1 Bnn Ii:IImhui!'ildi~ b.ydah!l, I uz:er'md,r "erdikl~ri ~a!fVII~klillll" 's· mew _. -. umid 'IIi!!r]il'dii'. (;0(!Y. til iilhet mm,l~re dah, ..."e . I.. "10dil yalltll. hGpn kdll dll!!aii Sabri.kaJllr da ,a'!m~11i1l ilI (il11::JIII!! d~' hD5bihlill~ yapllm. Gti:nlal-l lc.~zallilil1a:nm, ,I!!.-III!!! ,tElil'tilll'l'IO' !llll'ch.lllil. L:di~laTllII~n i:,oi 'O!dlllfunli i!:5yl'jye:bilirim.

HASAN GI,uten Ekme,gi ve ma.mulatlDI
yemelidir.
Hasan Gluten ekmelderini ve Hi1I'!i8inGluten biJkuilenni ve HaSllD! Gluten makarpa. Hasan GLuten DB vc: ,ehrlYc'" leriui \Ill Hasan Diyalcet Ie" kJ!t',j He Hasan Djyabetik ~i.. k,olahlsLDJ korkmlli,dan boJ bol yiyLni:z:. Biitiln dugya salD"at we rakabeU de Rluvaffak oLIIDU~ obn Hasan Gigteo mamuID_il~ AVlupa, Romanya

"'''I'.

Somali
tayin

wle: K'eoya
OL

hududiafilill

A, dlII1UIl
)!ilk drrdi Vl!!'kil~ti
.~,

Sitma

Ue mOcade,le
kO}'mUlbu.

UiZU n

eden 1927 we 1.933 anlafRlIIIItasvib eUill'mi~t:ir.
en !.!lsa. yQldan yet en ba.-, sit ulu~lerlel hava :Pl'oje:siDin kill bil k)]d]gl b.ukuk mli!3!¥abru oesi,
e,ld,e I!!'~mekti'r. S onri'll.

UhUI

y.~hlldall!lberi !bu,llhna,. hiilkQmet
Slhhlit

kurirfllll'l£1 ,IiDi

~

li;iai'11Ifui,
11'11:

,ilUeiide bir

J;i'IlI~iyd;J1I

olacalrR!

bi ~bills

sa

mU.'I.III'·1I

piY31SaSiDdla mjjtb]~

d8 f 1",8.IIiI!lZ

A~ma'n cev'a'bl h a kkl,n,da
mahim,at
lLondn. '):5 "'A.A." - OilY !Fon "Nijr t•• t.uflnd.n IH:lili:z: Fe Frail" nz: .~fj-I"lerine h"vdi edilmi, 010.0 lIot.ru,o Iml.lhteriy«b ill!! m!erbutu 01.0 ifilld izabBt lia!lr.lt;uul.. don ak,&m pell az mal.u,mlt me'll'cuti idr. Bl!£I'LIul. "lIf 'bu ilk IU!lbeilllu; IJ.Qb;iOIP !l'il.ye't nli'likil)~ bir IiJ!l.oIFIJ Jp'lI;IlIlmli Gldulua,u. Allflll!lll halld,· IrDfltioiD hUlEiil DiYl;!tiQd,j!J,n ve lIul .. lfIiiln tfllh.kkuicu !.",ill t"'Iriki 1n'11Iild~ l~n"[lJIn,ml!llk .T'luJ.und 0, Ib.hi!ii oldg~ul1~ Iblldirme'ktedir. 3 gU6D tariltli ',",cllIJ'!'GlI'1erailll ~f l1illlh:ll5Ii11d'di'i billiana luu.lG 11:1OI'''-«IJUflg lIirn~ye mulrlllllle:· Jeni£lm~.i Aimmdi:l]rlCG el!'UI iti/m· ny/t: kallu' cedilmcktedir. Alm-'n l1olu~l'lId SaJ LhAI He Ba.y MlIl<i:i1'ini t:.nf JIldilDlfll'pJ1 JIQ TIln. miliikl II" ~l!Ilr'k ,ml... kIDIi Vefl!lI~Y m,IIB'I:u~:d:el·fI].in luke!'} .b~ 6ml 1'e'rioe AhntUiYliY ,huk.uk mOla:uh Vflrrt:~k u'ke;ri l:itr mu. k!!!"..leo'ilmfl ill ik"_m~liDi t,em'n ~ilii[] bn.berc. t.hjijklUlk HirUmeol.ri I.oflidra i.tilifl.!IJll'lIIIdli dnpilll edllgdlitJiif bl~bh:, t~lmiblD buhIm! .dllll 1.lun"Lu rn,m_1:.c.dlr. t

S'ON DAKIKA ,

r,ol

oyoilll1utkta,du'.

I'L.o JlU nil... ,luau yaz~yor~

bIllU.J1d'a;;, lonr.

,~m, bUJilk

bad

a.r. 22 i!loci

ulUk....

Mu'hte ..

biirtAm:ul;!:Jikle rolPOI\. ~Jlr,"'n [I,u;!Oe] ~ir firikik .. u-. 1I1l11J:rlllpli. 'M 'liIl1~i!1 d.k\~g,d!ll Mu" I ....fff:i'. '2(i ~1II'Cj dil!kUunil!l ~ilb.'DI ifc~ lid hT.lib, f,j! Dill. k.'f.t. "\I:rutl.ri,1e ."u'lil ..nil ..... n 11 ell dujh~ Yliae ruel'llL~rin .IItJhi qe hir tirilen, eez.l1. Vrb I MloIbtt.lem, .... '81U1 hlyret d'eII'~eede Kiizllt bir 'iuru,ll., "lIf_fa I wabul ill .. Jill IIII II: Jd~ Ui" fenerliler ~(ik ~b.llycrla.lr'. Fa. kd lIlIobiiri d" kat!:! fiou[lde blll'~Ik~1I1

Olimpiyathu illa "Ra .. ma",da o,l.un, diyorlar
~om~ 14, CA. Spor meba.fHiiii'c I[ij~~. 1t:.w1:J.1940 Oli' piY.I!Id o,yui?~all'iI i!jJI! i a,ky",'MU=- ,!rQlI!tell' iliIQ!I!tllli!l!, an nil" 1'94(1 QjJC.lt J!lJIIUID imlP.. ~atql:',llJt'!iU]UD UC] biD It.,~ :diiDc:Ei ylldoEliumu o]dlJi'ood.g dg.. I.Ji muy.r.ht ducklj;iJ. BUDde h'~iI 1bl.1 .. lIy .unU hlllll;c age-I!:; "O.lg.,.. OJil:Ppiyadi 1I1l'Dl'n~11 1'44 UDell ie:illl '''Ro 1II. 1L 1I.11i!'IiI'il!!ttigi . t.kdii-dc I,Url!Jlc e:lfecellttr.

A...-

bilb.alS.ll mupbemiyet ifi:inde dola.J3ih hi:r IDllbbraya benziyor gibidir. Tahminl'ere glire. AlmaDya Doa bll ,ekl~

9iY,liiSIiti I]illlg;lb~ refuillk;lIld!:D ayumB),a! t;al.;aclklhr.
Almgll1J1Q, iIi!I1[! 'an«,IIi mide-ml;(!1r.I.Tina -'lui 8t:r6i1l1f tUI'm.nldr, Ewu/ir,Je, Gorp lu.lJrnllarurfl

Hasan de,Posu; Is'l an bul ve Beyogl u,

bi.iyUk Iba.k .a~ye ve I e1czanelerde l nurl

yermekte
'U'lIziyd

bcolb:

'HI

!Ill malt:

ka,ij'i bir Lite-meriii,j oi

gostermektc. dlliba ,a.rib flIdrLeriDi lonr,lIdaQ )'Ilpdilcak diplomali gorii,mele:rige u.k.

IIiiJl'Hi ill il'tmi!:ye h"iI~1' "ldll'unu liilJiriyor. Mi&~lic:e-re]ere biyh!I' Iilir eu.s U:z:el"inft IHl,!IlIllQJQ!i t..I•
~~Yr'1

,gnelesi

dJiyoll'lib
kabll'l

dAlmiIHLyaDIn

ettig-i

-------o~~---Te,ekkir

lam ktadmr.' ilEkselaiyol' .. ,6yJe diyor: "Alman h kame Ii. FII'IIDIIZ;.
logiJwz
I ibine

es .fads. Londra beYlinatm~n arB) rludaki miD8Isebet pek llllipbemdir. Fr nan: - tngiliz

b£]II!I.IIBhnu

." ytli Ilmllud

bl!.dIlDa .. AhnallllJ plllD-

V~'.hlllnna.r&lu'ilIlI'_n m~k. h.llum d'et~..
DII!:Vi"tI I
;0

t'QPIl rrtl~~r-

.

1 b~r.lu!!rl'llo;ll1! blhj.

Fenerlilsrjn
,e

gayre'tleri

$lmpiy,gillJuk iblimaliui ,Uphb d,lililrl!iD FE:lI<ulilf!r .L;-nci dey. .dleeJ'i ual; blF oyun 0]10.dl~!!I!'. 'B flD~ dn·..!Il:d U~I: 0YII::I11111 D',ort. D1ulh cim d~ ,d.bil lIJi~ d: il.llre'" b[ltilD f c DeF lIal.t:ul'U

I

BByuk !hallam LZ tDu. ..da g Himmd ladu SlY lb.rllhim Et.. bemiD (l]limQ mOil lebetiJe yapdan ta'llyetl e re lIyl'l ayn lew ekkDre imkln g8:remediiimizden kp~bi minDel ,Diu lit .. I'LmIZliQ mubtClI'em g l/etcaiJ:Je ib 1a.g;tD1 rica cderiL

aldu'J, IltlDlyor gibi gil""
v.ereceli hi" A6ABrn
k,g.l'liH'

te1dif~.ri toptso k bu'l "Il'~ya rtddedlfo!i:ltlk bir hiildil. Halbu,~i l!:e'vllbm prelillibi, mele]eler~
'birhiriDcl:oD aylrmaktn-. BliIl'lunIEII~er:aber FranBlz1ariDi elD~rie etmelerioo mail.1 yohtul'.~,
·;lIfgt.~n f~Y'1'J

'QT'~

6
YOUI'!;

.blo
N-'Zull

Hi!.t;mel

E9 ~ Franslz

:rllu'lDekted~r. InRifte~,tnin Aal-Iltula pe,i"
III''' fli1~
U

(,11'1''"

- "I

Ti,watrosunda
SUI

'£1

m.lfli:z:in Fran'iian.1II
efmiYiln,fi
'I"

bll! {J1'.ndp-

ak" In 10 d~

Ul.lik

a."F.fl. ld'i.

dla wdild,ilir.,"

"Hal.,.

Saliulbaddin ,. ebmi Doktor Mllhb' Mitt b. 5a1lh.ddia

.ti,or: uAha ..

Eko dB Pari

IIi,.

11,le 1113 Un...
I

lil<Naraf.. 1~llili~!lI'41 yiJli: .'filuiiltd'CiJl.
DrilllJp'l Qmam iy.l'GI I!;'C A.'pa.fIn'J'D

".,i'dir·fI ••

ya.zJYOF: ~;r.1

Von
6g,.

Oelidolu
Opfiret:;
YUH ;

F,tliiij"t~

.3 perde

bll1i11l

'ff

J;iu'.'UJ'J,lad'a mlibaci:lal .,n.

Ekn!~

I.jA.II,IY.

lI

iii'.""

Rel1d BC!.t~~ili'eD:

Cc,gl,.1 R.I~d

-ZA

BADE
itamin lori
Ida

zo·,
rpa

Yula/
Irmilc

...

uvvet udret

Turlii
Pirinc

,aya

. l !l1!.' .. ezegeozu

thhat , es e efaset

Begazmls

Oksiirenle're :

-

C;oc.uk1anIiIl8, yed:iriniz., latediidenDi VI: R.,dild~ri.lii blkbrnuY"l'ak degittire deii ,tire ,ediriniz. Vit-amiru '\lie Ika~o'i!~ CD~ oJan I:.u miikemmel arlD l!Iumuilll. ,avrulanm'! De~C!n. sthbath tomblll lkanh canlt olmr.lar. Cabuk biiyWfer. ~abgk db (.IkuJJ'~ar, kcmilderi kuyyetienir bd abutu. HASAN OlLO UNLARlLE YAPIl.AN MAHAllEBI VI!! CORBAlARIN 'I1e I, taWilnII .e pur,,,,[er~gwe ye:melderin leu!:ooll payan om.iiII.z'.Ha!lal!ll !EClaJ d.epOllu. 1',aiklitlelrigde.n sii1llrnuDlZ. Hasan markas: na dilkk,at -

TRA

HA
i,tah
eksiri

Deniz yollarl
L~'LETMESl
A.nf.lt~]fj'ri: Kllrdk,iJ.y .. KS'pr1illlri"ll lei. 4'2362-Si.,keci Miibllrd.t.nlide __ Han lei :221400

A
riyor $Ik ve

EZ
UCUZ

l

1\J~E.RSiN v,apUfU 16 Suo hal CUMARTES.i gilotiJ sil .. ;alm iI' da tzm.ire: kllrl a.ii'. (768),

Ayvahk, 'Volu

SI
Dumara

er ay Almlanyadan yeni rncdener geti
Bt:Jikta.~ Dere u,ddesi 131.

erbise yap~,yor

MERSiN VOLU
KONY A Va,puru 17 $'11.
bat 'PAZAR gUnliu ~a,flt 10 da Menine ~adar,,"7'9Iu

I ..I lstanbul
un:
igmJeadada Longaz

IEvka,'
V:alnf

IOdOrlOgii

i~an~anII
Ilu..sjJjjp,

"*

I

ormapi..r'l.ild21m'l

T rbazon yol,u
Kill'piklet~u btij'It=', la, delle lA!hb,1!II1' birr g:iizellik 'VI enibre ~abfedlell'. Albl ya,y,lmu; 1!'e ifll:r.lere ~Br.r '\lermez. K~Ib.r 'flO t~~ flimilr.llrul

VA'rAN ""'puru 11 ~Ii!bat PAZA.R giiDu !lad 20 de R~'U:ye kadar, ~761'

feJloe :nrbct dtikle.i Vnul Rimendir. Umumii clepDIlII" B:ab,~e!kapil' Ham.idiJr'i!i TilJrb-ellnde NI;I. 28 ([",liy. Z.deJ NUl'"l1lddill £...,11, il:e%l, .1,·t u .bly.1: delPol\ldur.

c BOO M. 3 gayri m mu) K ra.aia~. Ditbudak klll '1ak "ere tesi i~e kesileeek aga.",larl'l!ll ikere!lieliie yall'amayallll yerleri1e daJtannc1aJll yapdmak PI,ere BOI]H kt.uh.l edna .... kere pi.ce vaklf orman 3rtlld8l1l ,800 M.,3 g'lIiyrt !Damnl Kll.dagal; ke, rest sl a~~k adbrraaya ~Ikardml,tlr. lstekliler~1IIJ artbrwa .tartlil" rlfIi~ 8nlamak: ve pey vermek Llz~re male gUlllu 0]80 2'5·..2-'935 P~urtM· gUlIlUJ saat 0'0 beJe k dar i!t nb!:d Evkaf 11\11ildiitiye .. tinde: 0 .!iQ '1.1111 'll'e Anzi lkalemlne1 g,elmeleri. (10S)

yap,d • .,.k ve c.iiz"i

L&.leli Me ilh Pa~ mahallesi. $air Hae;metok 'gmda 43, No. lu IkArgir t,i'iIIQ ko'nfotll halz be!l odl! VI!:gi.l:ul m.un:araLI ev satlllktiT.

Talip'ler~1!I! i~iildeldll:ii'e

milr.acI<Oithm.

KREMIDbl
g~~mu,tll1'.Her Jerde eI, ar":rlIl1u'e t.~,did~e:rilildelli kllllDI%.

MEVSIMfN

HER

l52'

lEI~ml1'''

t.bhllI~

O!l,tunde: inee bir ta &ilea tKrem P. rtev) ~i!I-i:lf3iQ bit ellde De soiuk Ve nede 3Iltak hi~bil' ~ey yapama.I,

VI
kull~JJl~8!lIlarll
Bor6rs8ml

,.

alZ'

blln u 1'!,liyJiye~lI!'ldir.

Da Wiye muleh.·

un

Go.z MQt9hass~s,

Cuma ve :p!l~ardau Iba;:ka filDlerde ovledeB Har,a ,'Bod (2.5 dan 6) y kadar btatlbu& .. da D~van)"Ci~ulDd_ (118) DUIDarail hUSUBi kabilLe8inde ha!lta .. Janm kabuJ edel'~ Mua.yeue .DC ve .,r teJefonu : 22398. Kap.

Olr. ,UKR.U _RTAN
~B.Ab~,Ii} Ankara Cad. No. 60 'felefQI) 22566

n,lill

iLIIIIIIII'IJliI'I.IIIIIiI.i~tilll!lLl'1I!I1111,JjlljLlIIJLJIIII

,.

•• IIIJL IllJlllllllll;U'IJbIIU~I'I'~lil"'I]IIII:t1

1.n111~1'ljLI'1 i~1111J1Jl,_111~II'LiI.lLIIiULnl~11IIl1l

bk HlefODQ 21Q4JL

Umum~

•r J:mtiyaz sabibi: Ii,. ''[It:;triyab hllSin edien y:ill i,lel'i OiIIl,ilru: Pd.llltibaa.:i E.bf1ni!\·.

C.

Hikllut

-

-

.'

. .

-_.

-

.

_..

,.~

-

-'

-~ '"

-

ana: r
Abon.
, !Ii ..cn.UII:
nQO

Paz, r 11 fubll 193&

Tlir'~,.i~i"Hmf1
Kr"

0.'
., .... _

I'tl
__ I~

" .:ilk ..•.....,.,..,., , po,

,,'_~.n_.SI5

,,_~u._ 1.
.. ,_:J

ira' Xor.
iI

r

all.ng .d,l'nabilil'. ,AI.I!nma.lllJydll! 6.1.., Mn tiingaJa 6ir 18i /caArolQ 6ui .. n~

''''flnlanll

II.,,. IUII'eke'#'
'GDe - .. hi

/('0,.1'01

..

mJlzill'

I

1'l!I

., _.",

-

,,_rill
Alman c.evab'IDI begenmediler

,Samuel Smile.

fe., ~

Gin tin Jl'O'ZISI

N~h.ay'et baklaYI

aglzJanDdan

~Ik _rddar ml?

Galiplerin itham edilmesi sayglslzl km.,1
'Alman!.r, Ing~HzJerle hususi miizakera.l i.tiyoriar, bd ·b· Al da bUDU talvi . e iyor gll'.. man -C. eVI,bnun b.rakbil umumi tllsir ,ga,ri miilai~li.r
I'

SofJ •• &zeteleri bi:IiJIII (IUiyltl I TrtlikJ. Mi•• k~• me.ele.lodea d!ll~ II • b I" b.,1i '1I"l'rnI~1 gibi rlhrilIIG.rllrlllr.SIJFy.ad II! olllllJI"I La heLerler., ore 111)1] biT i~i iliindilli'FlanS~zlar l',.u~llIIlrin
bapt.. Y&:iu:ltk~.I'IEindl! rr;:ok .h.lIlim... Dliy,etlil .uretl!l!!I UJ~ra~I'y,orhllrml'. Ii.ttl b Ib IL, b.Zl BulBltf Iy, .. damilirl da k 'rl,llrlllk gn bILl

Bir Bulgar • Yunan har<~~;r:t!!!t R!: bine ihtimal verilmiyor ~';;
ak,am Ilitti
k,alD,

Atatii,k dUll ]

Yunan

bli!:mtil:li Ibcp.~ bldm

bJjl

'-----------!." B· k ·ll·k
,,'k.t, .,tad,tlr.
.

etlerind.o do",lIirak Alii -.~ ray. di5nma 61tJr bu.'Iq.'1D (Dun IatlDbuld.p It.,.

YUDft.D

hiikumeti, harb ar;fesinde bulunulmadl... ··'''k .lPnlJ bOld· d'I~ A'~ - 'ef···.. 'I-Ir .bna InmIZIDU' bi mu.aa b . l\ulgarJar Tr,aicY,Rya do,iru ,imendifer ,QPIJor]arl

Q''1lVe .·1
Y

I:

me eie bale IlIldl k.i:l"glDb'klaruu Kiltermekll.e imdu. N'ite,klm d1tlillka u~fun z:c4 d - fazdl~uliJu~ ij:zon hel:l!Yz; nil hIm elimize I'e~memi ,oln ~ K mp.na} guelellhllill bir BI.!I ill' jiiyhl!it. fl,dlilIlDJI (Z mnn ] ill tiddetle eenb 'IjI~re.rel.!:•• bi! TQrk~ ,Infllt:n Eclirlflll Ye KI:rkhueli'DI i.H. ycmhak. ooll'lr dahe ic;YI',oIllZ 'tlktJ1&1r! bi'Zdell fmblllli '.~mlllto kaUUlb. I.r yolil:md& b.lf"eyJu .'I',B:l:1II1" Bu ¥ zete II!lilD~Zfl re'iiD~e .Ehdr"'f (dQII tlilml.l:dJ Ilg bu lI'ur.ei yi'lI.IIIIDL b!rcG·, me ile IDkuyuculanmU:A 1i!'11ll1aeatR. BulfaF rnl:!teleriDilli biz:im henih: bll' tohum bo.linae oli'iayll attl~ullll JlUi hkirdl:[]J ,dllll:V1 dabll. "imd:id'l: 11 bUi k Iid:l.l' h b,;Ji dOl D:I.rJer.iPII!, bel~ biddetle'lluek kOpt:lrmt: .. Ledne '\'It' "t:lI'fk g&zet.. mi:u!'t iuek Ijo:d~.l.mu ilium.] m~ktukdar]iI. klifu!l' .• rl.aJrmal,anD. blzde bu!!!& 'A4MiII," h,J.dlk. Dotl'UIUl rulr' ~k J.liZlm zL .... tUy)'ik Trilkya miukl) i.m"oil "'elF" G~t~mh: opu fI kenmeJi. biz tab fIe Bulgllrl""] bu k.du batt III ~Ik.rn&twmu: bill' .klumlZ I'Ii~mezdi. enel, .1Ir:1Imll.lill ge[ll!y,di. ,jmLc dI., belldt'IIIIit'Zt bill 1I~a'i'i,,:ra'l ,old&1!Ii b. ,l ... d.:.'k. ICuOikQ Ibh: (ZlilDJlllln). ~!'kiUdJE lilll'zd.o IhrL Illig :zjrda lodimua I;II! ia.rllilAm mc:allieJe.,dlllll bi,ri II:! e 8111 ulllnD Edirlilfl I~Dllr~IDIZ ci .. '" • tmda (T.rakyaJI odi.flt! !bir ,1I1..te Clk.rm,al.lh ",!II bUJ IfBz:de de her ria, "Trillky. ve Edlrllle! bilimdir, ,orala.rl Eh!li r kniyle .ul.mm11j-· br. Ira l'.llJyl n .I~ elsa 'filllk'ler· dea alil'eBltll: yglu.n.dll. JUllar yn· :rn1ll1.1I'1 1jI!] iilu , 13111 yndill" boyle be:.. guo J'I&1111;[1 Er:jj.rnIllYIt lleJ@r~k ten;.um" edildi8'i n Trilkvadaki .. t: ad 1-

I'd

radii

- Bg.. bIt ,lIlyi_y. gllul yea.1 MiII6t MIiCtil~ 911dlkt.UlU. te,kll ed1ile~eli Jeni ka.blnd. bit BIl,ve1dUU, mlllli'li'~glit~ U'idlill fld~ ..

ADI" fa l' "Te'lefo~ll,.

,.aD

mUa"Oln,~ .,
'"

'liIIgW'I· 7··

lei:ektir.

Bulgasriatnda Turk dii,ma'ollgl
BLlgunBulgarista,nda bir baydudun hizmet ..,

leri "I., Tesidedilecek
Sofya ],I'i U1uI>Ult mUJb.bIJrillll!~ ,_ 1'lil"k'lltri.1II umlD~ i,clne.la." de EhdgllrriAt.ud. ,apmldlll ,ekave~ k.lwIJ.D'" bi,r C'ok mnum Turklelli'm, Tllrk memUiIi'~lIrllllD ca,~ glglll 'k:aydJkuIII "ODU I.alr.h. deal AlmmwyaJ'll'"

a

I

,.i,

n.h.

Rtlablndan .Mra ",lr.lf:lI," I!azi".t Fl'"an!l:gnrn ,S.,., •• if ~. Haric.r.y. l"Ia.zlrJ

m.,..A:iQl b.Jtl.nJle,
Jll'IiIDj'i:llnil

hi I' Bulgar p,~. pinDiLIl ,rlh.deli Bullin hal ..

,.'Ii:

,11

Lalldra U tA.,A~ ;I ,Ulb.t lillribU Fl'llllfli!l1Z• Irai'm. te'blli'hlldl!! AlmanY.IlD1D Ife,rm.i, oldu u ~In resml tnciime.i ullur:
.'IUI.Il.I.ll~IIIJlllI.llIlill

UI".-

"Almu bDlkGmel1i. RlU~Ii~.I!'!U g:.rek AlmnY.II'ln ~mni,e'l:i ••
retell: dii,ler milidleriDi emnlyeti

Deflfllnl.

'1 nd s,a"'ijetle

ii.i .. ilil! 111111, '''''''-lIntllljfl.I:Ulllnllllll.llnll~111 Jill.

1IIIIIIIllll~lIlljlllllilll'(IIIII.IIUllllllllnlrJIIIlIIUII'1IIII!JUI

!tar.fllliillin (liB. oky dujfl!! lIJual,anlJ. In Butgorhlrll!l ,.rlllll'i *,=I'dAirI durub dinLl!!l:Im d!!!;) TUl&:'k
lilll'UblZ

Italyan 'arl harbciiluk e· ha ar
Habe", hukukunu ,iddetle muhafaza ed,C!cek Muzakerat neden kesildi? ..Iki taraf n haZlrtJklarl

Habe§istanlD beyannamesi

k~DIEIJAi'dlmiyle Sgf,1Iii iii' idam edil iIii I' Clilln !komlliuL Oil Vull Lt9!i1kil It ahi idlemJ leneii ,d!ellri.. ,eli _iii _,eheti;le ,farlg ~ bu,DID ) So~:r. d
n,um

UIU'IIlI"UllIIllI"""mm!lIllill ""I

Ai.",. Inulll,II4fJl'Ja ,f4JIMlimafa 16.. om' 1'!!i"11 'rlDDCUI - o"d •• uJlitlaJl iir p.ilr'fll Atl'DlIII J6 (A. Au) - BI1Jilk ."'II. akhuUldl,. .... I:lu ,.UI.t1. klll~ hlirbl,..dillD .iI.",U.1I II:!!IIt boo budlltt. ;tIy). bir. ,., olllll.d'Ji Hldllj Q"ur.,J II 1(.'&11,011. iii< tllbal~. Iii aId bJ~ b.: rb t~~II~e.' 1',fI~lI!!l!ld !beY.III.bllllD mllib.li1I1" Lill/~n: 'SQII I ~"iJl"lnb' i/'eg
I g'.ari.i!a'Jla

Tramvay §i .. eti davak ·k· . .. .- , Sl II g'un sonra ...
,ehrinin "2,.. buquk milyonuDu, kurtarmak i~iQ bugo . Ank,ar,BYlI. gldiJor I
Ylilll

stanbulun

"""'1""""""'1]1'

'tarihi

"L""m"'!tI'II'JII'l1fj'''''.!'~'''IIl'.m''''m'.II!lIIIIJ[lf.IIIIHI~11111]~lflll!llllll1.

draVaSldUJ

giinii yaklallyor

l!I)I'hh~1'

yJII-

p111'1'1i111e iiI:z 1lI:r ~ bllz:nl'hkl.r l'"pdm1oJt?IT.

Eski Adliy'C! v'eklli Bay· Mahmud Ela,d Istaobll.

[] Ii liarl:me:ld8 idiWer" rd. Mu.yu tM\I .. DOl') III tV leJLdi. Kendi.in,ifI .ti~ liljli (H,ir tllr Ita li1:i[]J drullult: iddia. dQdlutlillid

'

!\ole.eli

0 (lIrAI

,e..

RIIJ lliniler ta.r ..• HflY4Uf' .. Vi:I ..i LefJ,lr.i~ &'n,d'.D kin.elu,dID IiJlD~1I!r y~pda.cak. SO'fll'lIli1a, ~I!, aamhlell bllJ.ZuluptllJ k"lile)\'Ii!l ~ijvf"i~

DeiV(i,rn~

2 nei' slIAiJeJe

Dedlikodulu ,.yLlird.n'b!r" deeden T r,amyay lirke-liB. den ,(2) but;1l miyoo lir. I,.
~ak dill' II£IID giJnl1 p.ek yak" II~fm~~br" Bu· dl?I.JI malCuD

bi'r l~lIr~ urm.~ilI rte:nrzzLH IIIdee~k oink .1 ... calwmu, k.rlll~k ,Q,lie.iz III ol... cal'lll:, "Nili :rap. 11m, Bl/Ilgillri.'I:~dl p.l!'ll!me:nta 1'IiJ'dlr. Ma,lblJ:at t..
IIUI

,.t

[III rum:

'1'.01". dij'er

I1l1nfUI1I bd 1II~l!Ifj,"

aluY,Oor?, y",huu!1i

, ~ebrimizde ,glib ve d.f ),-terl
iI

oldUigu ih:c:re Tram va," lirk.tii
fl k!lll'fmLfbir"

rniyrne b'lirdlil,l'. Hfl'k~1I :imc:li§.illl
I.

ya ..

blUr. F.L:at bu ya.:ullU'lB hBk" met: .il' •• eti UIt:l':iD d II lel'iri o'llI'm.l;. Bill' komlte .. ' tUl.!lUli flkii~le:rid.ill'". S!IIlI'eket "~!I'III.!II ~ol1: g=~mf:d't;1:I (IOc.rgi)"dt ilmilClde :gc;~'Qkll bir d~ktllt.i:lr ~i11I1~"~1 ~lktl. Mi!OO (Mu.,ulOfl U ill I a ill" itl dti, bir I'ec.ld. fl!rinl!i ge~;b o-tul'd'lI.. Ondllg ~Dnra p.rlimIlD,II:0JU d.. t~lI:t.. fir 1I1.r. yo cU~ m rtbgata ,iddeUi bir ko,ydu, batt. me,hulr iM.1k do '11.) k(lmitui II bile laile blh ada.:!ln kll,Jd...dl, V.hUE ~Tr.1k1'l!I) olD~le-' .III~ W,medl 'li'i!! O,o!!n tTrI!,kYII}1 .dh gu;:tullniu. elkhi fi.bl (i.plrtlli kokliD 'trile ulum&~ IIID. ,liz. rulCD dill. Bru ~ .Ii rl. rUli iDl;!!:e ~1Il! del!'CI" eeyll!l klldu do~t old,u.kl.l'ullti ... ~ h kJmu:d. In,k,lIi!I!!r jyJi ~h fikirle~ belled~klell'ia.1II bUlldao ~ip'1 IirDe. bir dle1n, 111:1',al!lid olilbi. Lirr miiydri? hul,,8],[1IiI' "filiii'd a b Ilhi

Me:ktepler kap'ahlmlyor'l talebeye difteri a,lSl ta,tbikine b,a,la,nacak

.-:0 or

BlIl'iinil

HiJ&., imp

taloi'llllli

liutYfJ irallftln
Fulmliui

dod

oldg'f.rl &amlin

Jl'an)lana alli'Httl'

Ada Ababa 16 Habel b~!ku~cti~ ~iln,a e'~IlI:_ tlmu"" 1'1
m3ye.smel Iil1tab'ec
me De'j'e'tm~tir. BeYAD:na.I!I::n:ldo deDinyor lei:

blll' beYIlDD _'"

lin" bare-klle meyd~1:IJ ".rIDemak i~in IblitullI kU'fve'tilfi ;0DerJ'Bml,

11K betial II aDlh ilti,'o:r'_ S~mdif:e kadart ,!nJl~biJ b.oEDJcak 7 ind ,$Qliiletl'e

b -_Ide, ,rihll"iml:u!1,111 bll!!,tl!~l,tl(l, 'laJldl,t iiI 't't1 IIHlM gl!l~titi[1i mD, •• hede IItlm~' ..~ mekti!plt!)r~n trekrllr t..~i1bu: I,hum 1II,lmBd'lQ:m. k&r.l!H "iii rm i,t'irr. !:Ill blJlll1ldtIJ bill' mub.lrrj'rlmh:e "unIfili'I 1i,I~miiljlHr: '''- "~ltrimilEde ~rlb '.yi!it hlilfii e!;,m.kt:edir . .oiler t.r.'f'I:.ID 'lI!brlmi:r;de 'if' kal Difteri, ii'ak.il Rar[l'~mQ'ledlahamm'i,.et:Wl d~ lid r B"k.nb In, emrl DE rt-.;, mitt.:" ep~ ... dllllki lII~tJ ,",IDiii. n. '011 ,lIllln! uu:ll!Iir 01 'D, loclJlkl.n Dine ..' ,., ••• YlIpjll;;_~II.A."1 1,-;111, telrtibll: .1.
11111 ktll FII.

cUret eUijinden ,do.. J.y.1 !'Wok pitman oliill:alrbr:. cau,k istlhbarab:nlZll ma.:llrlrl, Nafiq, ¥l!kiJeti bu kadl.r blktl oht!llgl4. bir me'llelede, l!rlmYI, $ebl'j,nlizdil!:ku i'rih, UlfUll~ hk· ,irketigin (Jwem 5u.~111.II~ helD d. kllmd., tilltkik"t~1!!I -lbu1Ilnm.1I Ih:elll'e tl'lI'ilUlhba lko!JI~lyem!l dUin V.h gti~Hl) rnl!J''ri'k~~negEl~@filk birdie muy'ia'i Hay Riirkl'l~ddiDill 1I'I}I',I)~~Li deli~eti, dan etmeilliiu,e ~Qk ~1iI1· Itlll:U:L t.aiP lfi iiiI'll!,'1'1 r, !D1l 'O'1!i Vekl[etin do~yahmnl Eenclcc-. dOn ililb Iii!! k .. d.r k.r VIIJm .. d~t, l LEdin:!!!! m.lld:fiPlJevQm..: 1 nei !'i(JIJilede t.rJa :rrl.~ •• liHUD, kflr I lDiikrar
hlU~ cur 'om6.,on.

yafn. ,dan),.

hi "iirikel hoy!e btr

OyJ.

,zalllJlU:dJ..,

ui d'II,Q,niild'ulO

··"· .. ""i~·giii;~i;yy;;~;i"··9 ··· .. i;....
ki§i ile beraber yand.
In,giliz askerS ta,yyaresinim, s,i ten gij-remedigi bir d,aga ~arphgl zannediliYor' .. 4 ki.,iyi ta ~lyan bi!' Ru taYJaresi d - kaylb!

11~1.lillnIIU~IIIIUJJlIILI".I"llllilllri.! IliIllIJJII'illllilll.I~IIlI!lIIIIIIUJlIIIU!I!iiII.i"'''-I.!.fl.1 jfllll[lIIUIIIIIFI.I!I~lllllI.I'ItI.l.ri.iii!li~~!.I;j1 11

""I'

.!n~~ilz) divib dl!.llimll~t.la.i' ik'l'lli bi~ ,lie. ~Ikllrml. ror~, Clo~ \1'8 lIl:um,u bir bQLlIlmeti.o ..t III HI IbCiyle netriv.ta gijZ),LI du~ UBD ,i 1I,lb dll.lruyordull, Biz lUI'tuk~1 1B1.I~R'arlar ,tlmllu!dlil ,utu ... dll.r ViI D !:i.Yilt n'lI'llkfa. lete. .i~ID ,h lc:iail:~QI in [Ulmlll derecedl!l k .taba,~1J fatll.nD tlllh d ,uldyk. $imdi bi~cle 41ii'U,. bit' ~Du,.iJk 'I'rBiKy. Mi .. Lu t OlkardJlI. 1B1II11l.rJilir blr ~all'.fl:&a luzmillit. hi:r.bu dJt."t.raft.a dil bun!& b:lu'l ,,!!Ik zUlhllli:l,IY'IIII'Jar. Hay ..,. bu. iUnilii Lu i,ln 'lilka y~.ktur. Bji, bu fillrl ~Tr ~etelillle kl!l!!'taltk ill ... '11 d IQrll:..y. .tmadllc. Muelll:' :If yet b ... lit:tlr. (Ecll'.De) hg-ililiidi .~~I)'etLylll bU,nk: 'll'fl .cr'b~.t blr ,~blr Dlllr.i.: ' .... '.DU:£'. hi. ~g," etD:le n~ ,hll Imkin foletur. (:QI!IIII EdirqedlIDn 111111 b.,tll'dlo!l B1111 Ai" .1 n I rl!ld'.'D ,1.. 1,liIm,olr. 0 d Uil ~ l~iD Edbllle.aJID ~b'.h ElIluUa'k :iflllli " Ir: -elc 11~lwdu .. _ ii"ellil,U,.c:elr'.

li'umt rica I lIillitIJ De n KIr·kklliley~

Jlllarel.lllbrr. B'lII.lI:t II!leriyle

de

t,lie

"Il

eV9~1

O"r.ky ••

ilil'l!i!lfiriy e

;lmdl

de

,Edi,.

h.HIII

Ii Haupt
i

ii~iikLindbergin kat~an degil
ac"ldl bir

!.In jllllllllli.

Slhhir'~ mQdlihii

elY AI~ Rlii!ii,

mi?

"H'auptmaou, indberg" in -;ocugll1n.u ka~u·dlgrn. S'oyJedi - Idam
mahkuh'lunun Bonelli telgraf
FI~mhlgtl)lIJ 16 4 A.A. ) - H" .. IUpt'mlln, li!I'Uk:aUall'1ndi n birili " .... tlulY.1! balk", m\inn t fldrr~k, rniliil .. flU'l!lIlUI dr:nmedcbUmeik 1,11'1 I Dill l.t~lII!lIiitti". tiro IIl~el1 Bulgllrlnlli n i~h!·dl. ii;imi% yel'lell' liQk degildir. [dlrlcl'lii~ln, I'k~rl VI!: ~lktlll.Eldi Je1imeti ~~lu l.z,lm oldl&tu dan f :d. b-Ilr y~r lillltf:rnlyillrUi.o Oil }' r,de nihg,yel l illlbe) ya k.daJlP ahlbll'r. D h. faz~ 'lilnllll lhtiy- tlmll yok. EIii!llflrl bur yll:f"lu, TOrld.1' Rumeli,!!! IfI~ tl.A"ind~ bH Tllrkl~riodir. 011'1111. I'In h,,,r k,lr~1 ~oprj!.t~IIUI1ball I ,Ih. lel'c:e 'f'IIIr,kIlD k~nl, - ,.lkm1,~.r. lUI b" Je:rler~ ilJllIC!!it~:t. HlEim 811.11 1'" ifll ..r~D Yill,pU~1:iibl IdULlIIIII, gUII'DllHI

··F,; n in
'e;ekli

.ih:lerl~rlill III ,I.mllkts!illr I Undbrll'J .. 11'11 ,;nutunulil JfIIl,."hnIlSI d. ve oldrD,rDlml!Bh:lld~IFJ .lla U"JUI olmiidlQ.m!l ",mUD d rim. "

ye,.,

dir d"'tl,UlI'lilme:1.1

Sinm.

nlonllll.lI'lDln l't.'II'~11 I~IlG'iD d'iJ II:i!l!lJlidl· mQnclilit ettik'lJ

'Ucuz 'ra,d,yolar
Hal,kln ucuzca a Imall i~in ei.imriik iiz

lJevaRu

1 ru:i

saAijde

--'---

,----

11:,....

kl,.'

il. de,ll, liJkur'l~~:lel iUdDli ldiliml. iltlyu,r:,gJ.: '11"111~~~tll~~Z:, ITnhYIII Mlntu) Mni ~Dk bU.yllk. !t!jl!.c ItY'll''I1'etl~ blr fjlkirdil'. II .. Ejk",l.. i;m. hk Tllrkl'rt bl IlI.qd. r:i bOyOlk mill I[oyele.rdell ~drj, olar k yUlilD h :Fume.loe mftDi 01 CEL hlr l,ul'vet t .. Y'IHIF .demi. ,-oruz. Bil hI!I,lkL bill' On .Irf!e~ ha tll'l t'li: III lUI 1'1'1 iIt 1J1~ ~bu r ollllr'u'l, I Fllh: t klllfilimo i~IHdiiikl fiklr dUI," m!lJ1lbo Mlyj]lye~~k ...iIi re'r."
I'•• nll

rad.yols,f

getirtilecek

AlDkar.IIJ n ITe~.r.9,DI&~ - ,/Hall .. 11m hlilbl!irler 1'8n, III.Uu fok . \:I~ z. uCl'eil mulubm de ii:eml'm ~dll'Dlim~lIt malc,.lIdlyJ. A!I'II'lip dlDD bh,t;ok mClya IIlMut.:;1I'1 l'etirUi.clllk ..

"~II'

til'.

1Ier!!!litillli:UI'.

I:g.,'

dllr ,8od!!;l'mlI"Q..I'Brinl "I' h1kllJ '1"11 !tb. UID t. ~ilD !I! d "bll me II I ;;111 I hI.! r.d"ol!n ml:rn:I~ii~,ete"o'n'~'t!lIlIJ Do ,bit.. ril:lilllld. lukUJlcllk. .)'ml :lblmaElldll
iD'LII9I&li'dao II'Umi"Dk UI,ID,I d

YUlrdug en Ilkr..

fcrll!!lrllDII

kill'

ZAMAN

!J'n,.~.ktll'.

"~iili,.

hli. Arm!;!" tYJ"!lI!'''''fI.1~ li:gll~ tlc!I~~u"~i'iJ_)'DnQJ'hlln iIltll:lm~1 II"i!UI'Iri.

I Yg.z:I", 1 ind

£lIhilctlfl

I

2
-

=

ZAMAN_

11=& -R=I:=C=t~--·._.............·
AlmanyanlD
'mRnJan

§'--~~~~.

dl~lndaki Almanlar f
mumkun mud,uri'
111

II hidiseler oldu
''',Demir muhafu:lar ••la hLih:umet kuvve leri araIsutda kt'allD sar'aYI Ol1unde ~arp]imalar oldu _
Bu~ri
bjl'~mild~ld

Avru,pan~n bireok yerle:rine darllmll,

alan Al.
dL~ID'"
I

.. .. iyor ,. _ ~ ayt isrerr uer
Nazillide kurulacak U';:lUlnCU rnensucat fab.. rikas: m n yeri tesblt edildi ..Zongul, dakta dem ir sanayii i'~iln tetklkat yapl1lY'Of
"Aqkar~ 16 f Telefonla )..-.. 5umer Bank Umum Miliducll Bay' NurulJab ESlI.d iD~ml, ket d ~i1i~de 'Y ptlgJ tetkik s,eya.. h tmd D Anlc rlly. dODRI~ f' r, u gare. ii~iim::Ulme:rg,.lue t fabriklr JDJII yeri l'fAbit cdilw' tiro hkba.bMIII dog-ruin, Slioa b.tl gac.kbr.
lIIIit~6mtHit;1i

bir

ar,ay'B :If'e'tirmek

ile mannillb ikide birde Almau)t,daki A' 1ID31111a.rdanbl!l'hsetmehtedir~llr. all'lIl kol y ya~ak mailiyeHe elan hu id,d.ia bi_ru t.nihll dei-er.
• AJmllRyari!CaJi

14 (HUlUJ,i
-

~~1II!b ...

,1110a Ih11!D1~

Anu
fill

da'ki

AlmBiDlarm

)'1

eb~D mifyeD

...

,.r.

BUD-

AknallDiYluug ipnide ),Qlyor. Gell"ide ka:laD 15 mnYOD AimllD oteye 'b~ri e '-gL1Dllllardtt.Nuiieri:D kWuiooCD

6S Dlilyonu

BfikTe~ill! en bD'Kateil Vildary.~" cadell., ind k D ~ rpLtIDa.iJ r oldo. 'D _miT mu.hnz;lol'n i!lki OF-

,'' Ie,

dell E:iili'ibit bomb aurak kg.. m da,m l!I,g'lr surdte YBlui!lldl.

graDI hKurentol..
half'· rift

pre

lea'
i

blur..

Ilzl!:rine ja dsr,mil ha .. rekcte x-e.;tile yabD D\T uumllYdf,!;ileri dDt ,Ul, fakat lPelc ;ook kqiiler yr lnad,.
BUPUD

ba~la,llIm!lt.II'L Fabr~ka

yaz~n ~a-

Il~rP;)ga b~hyacald r. I'z.m.ilteki kig't Fab,ikaslJ]1II in _aab dOl yalnnda Mteceklir.
On f,ab:ri.kaya makim:u~\lerde!blll gilDlerde gelec,ektir. Bund ..n ba,.k~ Ere.gllii well .. aueat fabri.ka] makio,eleri dI. i.ba]e edilm,i,til'. (hi Fa'br~k.anm big) runn in~a. tl d . kill bi,

bir de bunl 'f] b;l'pl miILkbr. Bu AIg:uUilluu:l1 15010.00 il Li1tYII.!D)lID'ID ilgan ,I]llild blJl,Ull8D M i! IDI!:~de. 400,000 ilehu,laillnl!1 e~~II,deki Dan'hiH komcido'ngd8, ]0,000 m Dc!mimarkadl, bir mil,oD kadllf. l.1:hillnm ;,mde 901000 nih u bcdesiDin Be1~i.kay 'Verdiiti 'Ie MoJmedii d.~ bh milyOfi 11;- d.r Al.nl!l LOTf:.Dd'e tlm.)"1 • Frallidadlll, alb mUYDDu AvuI':' turf.d. 3 milYODU f;e.kosl'o'l'lky .. d_ I 2,5 mi1yo- rui:r d~ L iI' '1 tuum d81't:te biEi LukuDlibul'gt cLr. Bu.nludam b !l!k. Ahn.ny. Icrh.atllE'.ind'I!D u.k " Alman OIDlJyaD iOSDilmla.r[BI birJ@kle '1lI1flliD A.ma.nl'u ¥Hdi:r. B!lI:II-r

Ufll'i.t miHyelp@rY

,C

lerLn

II!lD

maruf

)! a.:UC-lll

'N

I ..

YUlllelko,r.

"'Ka,rot,

sale..
I

nuni.

pbk

vat nperv£rAoe Dutuk liIoytiyec,eldi. fa~nt. bir krga ..
o!,urorkuaiyle bUl!c:lilme"

Krc:.hn salraYI Din (I nde bir ~aFpl~m,a BWuI!:, teD gcleD biT babere, gire, Rom.ay. flll!lli tJl!:nnde.o
mub,elkkiJ
[llr.

'.

Aldlglm

N'8JiiEiUidea~daca.k

Italy,., Y Ilg0dA'VYIi.
AlmUI

RODlIIDY..

Mae rilt.n

iJe Vall_ D~.l'iiEldcka

tlll'ahadu LUI i~tima "I' s II ec&Hmi ti. Fl'k l d l'ulfOoUD t,BIe:l.e:!ii b'll YUB" ~ED_riD; diulem;ye-reL!:
DllJ.lIiIlaln IlIitODU

ol .. n demi.r

muba-

zaman,d:a
k
01

biltlriJccrktil'.

bilku.lDet kuvvetleri ., .... md. Kra sanJl lIn6nde -jddeltH bir ~ rpLfma olmuIlI:ur.
Ge'fCO y~m Roman,...

Diier

taraftlrn
-III &I1lJD

Kay erl f &..

L.l,g,pbuld-aki baka.nhiL dilJeri btafli'iula
Domi

~imento
baZi

fabri--

rik.
tirilmi,

Cumhu..-iyetLuiaded·r.

Vol, A.lma.olan200 ),1. IDee RUfll'dl! yetlettirHt AlmIDJadlr. t Iy .6Jma nlarl~ .1111 IDu.ned •• ire A _ tory. do Ilmllrlllr: h
ItalYilya ilh k oluRa _r1e de HilII'. VugOlI.vy. Macuistaa Aimaidan O.mll hbi d I'ro· cle[]o Dufu ~oialtm k iii hliH'aJardR JerI Iiri.l.JDiJl rdi. Biltun bu AIlPanLu~ topll Ilk "Ie birlqti:nDelc Dphe Y'll In bayuk ve ~k ~li!tiD bir qtir. (hldl ... ,.1.0 blU6a dtvlot1edo AlmI.DI.rm ,r,RaUIl 1I~lDai'. lelbeb alu:r. Faka AlmaD~lIrhl '''SIIiI'III • tirdad eUild iii 10Df. ,.dun .dnD bD ~ b.a.Jllrmajll azmettilderi uil,wyo:r M'e el 'D~yerl r itin II lyan proJI'.l.gmd H hIlDDI rU1e_rmeldcdir

.. b' jllrltmag

'Ii

r.lil

kwnaoi.m.m lliliiona g:in:,rfllic toplilo oJan .~knel e dailtmak istedi in
Ikl:rJ

$ . tria

doldurdu.lu baaladda r'.

km ~'Dlilkl,. DID

B"ve6IdllrUmm'!C!'Ia.

liL:adar 09 liZ ID1B mQebb hap lDllbBulD cdllm ·i _Ien ..
ne demir 1nuhahl.lar.

ya]n:l hn "'IIMllIllg m,aah kalmqbr. Bwd j'da ,ok: laaa hit Z:tIl!llIUlI'" d , ikm_1 I!dllm~ hu]u.n.acillktlr. Du f brik. i~D gd~D makind r d_ Jet~eri.De kurulmi81

iniB!lib da hi:lmbar ye depa,.

tetkik drnek iiz.ere aka,..

m··ben .. gaDderlIli~tir. Oir,~ndigm.e g,i:ire lillugul .. dllok hBValiiii'id.e dem" Hnayi~ miz i~· 5koDomi bakal'lLLgmu

tetk.ika.1 yap maLd'.du.

rub ontl! kilo 'Ie Diilmayite baJ;hu,hlr. BuaM uz: rine Ibh' bllilk jail" dlllll'ma. ,3DI,luiu,do kumaBdanla.r. mil ll, "'Kot;ea .. ,o1dy,ju balde .. - II" ~ Ji, ebrelll dag.tm.-

de, t me' I rd

D

k_~ bldd, bir nTh)" ,,- k pro-

6DODde 1.6ymk bir bldugmu,Iardtr. Del'ha.ll ruer ydi,mi,

rayul _OmyiJl ve-

i. t

bUill nil dBf1hDllbr. 'RQ)'lef I!j IWDUlI bir baberine gou bu lirada b:i:r _in'lay y n~IIiD" mLtrO'. Bill',ok kip!!' tevkif

Antep e yag-murlar yiiziinden iki e,v Ylklldl" 'be§ ki~i iiidii
Antep 16 (A, A.) """'"' Dun geu Al yheV te_iode yaimu:rIIlTlD , ·rile ik~ katb hi. ell flktlml, il t kat 1111m.llI. oJaa ih . yu hi:r ka.mn .. 1 bir ~ocui 0 alt kattakt a'll rd. bu un.D 2 devc Vlt 1 merke.

.mn

ebb

eUi

ilt!

de. Il.lebe

dilmitm.

ribi !I!I1~R!iinlelDilliI.fuer .. Dldu n'klillnlH rl'diti !li:i:rn~lImekt~dir. B~ uk ErkimhrrhiJ 'IWhllllI .. ileomul.l~1:I ohiuitllJl I:I:lIin.. tl dtdill'. IhillllJWIIII b~I:'.bt:I. 'Iil.zil'eIi lei! Clink til! bik:i MkCIiPete .Jd bul lillill hu ti:lrlii emniyet tll:rhibl.bDJ nUll miUale.,a "Imlikt,iid IF. 8. .. Calli. rill ., .fBI !lUI.d'. !be. ,.lIlaU. bu,IIIIDIDu,tD'l'. ""iirm'
tilliilt.

IIlmm.il,.il.

Bi,.~e~e"ka~ak-I Japonlar A~eri~Illgl daha.. kada yerle,lyor!
AlikadarlardBn
ml 50l'gU]l'
Gjjmr~k M...bdua rrahDdl.1I bUild bir --Ilddd n.,.", lIu lIiuylU._ ,fille.f k.,,,k'tiJl.J1 me.rd!lDl. ~llknih'lntb. Heber .hilL" -are" bu. 1I:i'O,6: k.~il.k''Iii]1!!1U' ebaflDlda ~Iuh IUnUe til e..glll ollllll lDuh.b.lI. tqltiJ b J~ojd.D

bi, kl!i- 8irle,ik Amerika hu~ekiJdi kumeti, J apon isoli... til' il"h t ..- dan hi'i memnu degil

I

Ingili~ hiisniiniyeti namlnat
Iriandallla.o milli mef .. kurelerinden donmelerini miisbyurlar?
bualt, IrLallda .1,L.dar webaJiu·JIiI atzulamlia terc.i.im 11 o[aI'_.k, Kra.ho yd dog um i.i m UDSi-

bin 61i1IDY n£ i!II'ebeb 101mu}' Ur Bir' k:i1dm po]ig taranndaD 'kurt&J'UmJ w. Btl eviny,lulmui ~e ~ike!1 arkadaki e'ilde e: bU.. )'liigi he yBillllda iii kn en" k I: altmda Ie.lar I. ijlm~, Inl!l va babalan lit - rllm~tlr.

Olc;ii
.

· er nlZamnameSI
)-

· c;lkIyor
rm.

v. iagtg
to

16(A.A~)·Japol}keDdi

"eald

aris .. th~ hayret etmii
&] -

I.,ID

_ AHD~ Ui ~HII ;U

Ba,b .. k.a.a

'lmu:a

"~lhl.lI'i.lI ~ Ind~itilerill .yku hu. lla be J U Itll:u:ill. 'YulilllJoi.!!alUlI!I Slll~" p1' bCldudl.1IlIdl!lk~ bhkim.hDd!!:l, balDdl!!u.k udb'l.lll Ihll.l dilell:qi • 1I1li,niDi !:IIuelh bi,bi .ey undl ]m.d I'lm",e biglli~gillle-J Ilmum kiDi .,biYfI B tk-IU GeDer•• I - triodi .. , ia HyaDaliil h.,.,.et re I!!kte Q.du !.UlIl &o1Inni,tir. C DUal "L~!liO~, de burtn HuW)'. BakaIU GI!!D r.l "I(Qod.itil,. ill!! ,iDe ber .. berifil!! ~.. b,hkt-~ _IIU luet«.il ere, d\lnlul M"~ _ab.1lIJI YI:IDlI.llut.alt] I)jr liarb .r.ifl !lI. d (o.tc:rrcelil d~Jeee de hod hir lelidl a1dJtlDJ .6, emi ,we bey ...... bJua t.ri &.Ltedilmemi, iddLJi'lrtik'Jet ~JliJuf:k ~·lUlI]l.IDdc~ Id t:mio olmitkl. b raber clar... tedbirlui .byor-u. Bu... ~ daD ..:. doj'l"lOI d~tild.ir ,. dr-

WlDJ )ler1 llltill'mek il:UII5UlUUd ,b.l.:lrIUDl, 01duMa.rt plin blik..

kol.. dill

le"a-

Dubliu Hi CA. A.) -

Mat-

Okonorni Bal:i:anli.gJ'IIc3i b.nu·JBnElIll OIi;1l1u Iliumlliillmelili .$i IIIYlde'll'le:b;e tetkik. ve kabuJ edilml~tir. Su nin I], OIl!!.ile e!llkidcQ ibrti1:1lifh _ aD biitii.o, meseJe: 'U b.alledihnil~ tiro Nila:mll~me hanrlamr:ke.1l bii,ti.in .likadar] .. lD'Ib.lia!!ll a~lnm,ttr. AnlulIl 11 (Te.l fonJ ) - iJtati t~k umgmi muduru 8ay C-e1il bu,gilnlerdt= ~tllinby.13 i!(der Ii: bal~ tetkikalta bu1uuacaldlr. Bay Ce~'alio l~taobuJ Bdediye i .e telD!lu edel"ek ebrr.n numg .. rol j i [erile de mqgul (Ii cagl aD.&II d.m~~.lJ'.

An'l£a.ra 16 ~Tell!fonl

/stanh,u/uR

numarotajl

ktnd.,
De

hn.kuQ:ll!I!:t mebllfi'lii
f

her

bfi,os.: n milh.iIIllI 'b~, k.~,d{'!illl'" "i~ In. I I ib !IIe'...r. ,lib ~rlDi.tir. Slin huultrin II kll~~~Jkf. I!!lik!!!du o!.duklli"" .nl.4I111Ilq! T~ hUg,lhl.r derh.t

kl.d

muh.!e:

YUlI"lUm

k..

ae b etile,
81ra.9loda

1'_ 11 ulaD!tI1

iJ.

t llliiltere

tea

log-uk

~. iui oriana
karJI'1

d.,

bunu

p

"t!kil

,lIk.lliDlirak

1i)l'ifU~

Bwl lilt:

III I

lerdi,.

Bu

-grill

un...

_d. Em.ni, t U,dfidllitii k.~kpllk b~ d..- bil' em· ct. ,b.~
I.Ir

A rikad banikf:tine' kl!'f~1 gisterd.ikl ri blUumet, BIUilYMUIL bu Ibar -

dllk~an gorri.lili.iyoro de fetlerio ,uDubi . Japon yerle. Ie

dodifUlUij] bil' uz[a,· may.. "arm.k ilzel'e h.kiJd g,a.),rel'.IIer ,arhDt gor-mek illte·
DominYO'Dlar

Ankara - Zonguldak ve 'zmir telef,onu
AaKra lzmir. ,A redir. Bu
p~:rla

mektediir.
nann B. liThodijnk~ oy!e¥ini, 10 Ayri T aymis,. g zde i I~l.nd." . Ingilterc- yalunbg nl. uull bir yarWm tdu!c:i dmekte, b.aJbuIIDIJ.!I .. tn

_

11 ITeldon ) - Alman berle.l'e .ol'e1, Ank.ar3lr. - :Z'ODluld k:defoD, b t'laL'11llD i 'IUt bit ek UZi!." eb.irhuLe kooulm bilz~r8Da do£rm a~llml' bulluD!lc.akbr.

t.ud.n

111& ka~.Ii:.~lhld:.

Itulu,II!IU"ltuli'.

i.th1li1i: hak'~I ....'ld&1lI lItill-dl dili Irlilllll]mlilid. If. bi..
lindllil 'uia mikt.r. , 'b~k(lbk ,Ill tabkllkll1ia ~

relell

lU'lJhnllJerio

d. :11;11,11';'~kell'

keti k

durduTmllJ

bU~li1sul1dlllki

(_3en eral
fl
n'bab Ant.I,. D lsp ... t 'Ll. I o'l'l!!n r

Kaz~ Ozal p Antalyaya eidiyolf" m
~HI.I.!i'l.l"il

,n

m~."ulI
~e_ E.u

dil..

'e:tJrll.hDd. illldl1lk

IIAlina
~tlDa

&.firimwzi n bir
mQllkatl

mitssil' ol.. m~tur. Halih.zu·da, hall'biye Del retil. b~r~o.k Japonlarllli p .. nama ci· rwd )erf m.it 01 m .~ rlod81D olurii, bu dev[ef~er c mevcud aodJ.,IIl.lIDm tadilioe ,mddelle mlJbalefet e '.,
rRn111lo'1 bnbllMII

Iii,
Of

De

VaJc: a

bilhllne: linin

Dun buray. ~teill Gllr~l!r~~ Kil.lm (:h Ip In.. nlU't!:kd ~tm.i.f\ir. G 'D~",iIJ' K":um, Quip !spartaliT' "'~ iih:~ n.l"ta .. b...uL u,ty-. l
-

.. d ··mrlandahl .....lD. I.Iln ide 1Iermden v zge~mlCk u... tile Ingtlir hUsnuru etin~ 6demcleri
OJ 011.D

"A

.P

iI.

Ankara it;in Sovyederden otobus alacak, heyel Rusyaya gidiyor
Ankara min etmek
ha.r~ket edece.

6 (T t=ldooJ J - AD I"a D otobdS a teo. _k adil~ Ru y y gidecek heyd bu ' f a i~i()de
Heyet otobrn~Ulell" edE!'t.~k:tir. Ilk p .rtide Ankaraya tir. mudilril Bay

16 "HlIllH'ti, .~ TUJ'kiJI: ~ Ba,. RIIJ~II 8.,ln.k.DI aJu.1 .ikrf!k UJ\lg boJ'll1koDlil IDlqtur. Hii~i1cgel tfluftAr _ i!:IlII,_, 'e.~Di. lbu kOD\lfDl.,ll Ill, rante. I in millb aliI hi bir ,e 'ldhle J'D WI .ldukl ... , B\,IJrari.1i'l:8nB klir, 01 D - kim. tile aUklldar aid'.) .nu 'lIiuyllJrt ....

£p.'

Bu I,ga'ris tanda 'eklem... •. ~ Turk diitiman Igi I Romanya I1haJaiJ Venizelosa suikasd davasl 1 nc.i stthi/edt!n J fjQm tahdid edi yo
I,!!!!)'l:!iiyuk k·li. nin, I!IlIl"'kl.... aHyLenecek, il.r i,'tirak ~dtce
~IJ"

i teniy0!l""

de:mektedlr.

Mebmed
...rllili[ln

Al~ reidlk

20 otlllbiJ!II ge1fl~e'ktir.

111i1 .. nlilltlllmff"'ll~I.I''''''II.j'LIII~.IUI

I~rl IUI.I:lIIIiIlII"'111M.1111~I.j~llIllillllrJ 1J~lIn 1lillhl1nl"l~111I ~I1FlUillllllnJIUU1Jllltll·Ulli4~1'1'

DlIlZi'k
01&111

1!:II,u]ll. Iilr.

t.leht;jiD.~

"'Sofya,.da1id YlIJJl'1an sefil"i. ne tali mat
"lLdwd t& kJm-''I meMlhi

Ath:r.. 116 "HUilIuillj" ~ ,",u'Il.n ikClimeti ··SOfFII!! .. d.ld i!Ill~'lne,

r :r bQkamdiue
emretlll'

But (l,la,. TrakgtJya dol,.. ,protla ~imen.diler yaplJjDdur
,sgf,!I 16 (Hu.u.i lDub.birimiliIIeal ~ Bu eM!ti ~r;i!li det'~rl l.;e.li 0 dill:. ,1rIp.I!m_~t.1I olupl& in, •• ti hi tirrilmemi, olaf] ttml!!l:Idifi!:1I' 11I.'1.11'I'0.5!1II:1

,tir.

iiZllhlit

i~jl'l' BlIl.. vl!rmuini

Bulglrl..ii!jll e"iill blilFIik illll.blac.a.k '11' _ 'Innul.D, UIUa. h.ydudyn i.dI.m edUclitl Jerde" d:il!;l1i 01110 h'l!ykel'ine rhme:r,g ~el~rII!'du k,OIl'iIU I.ulillu. Bulg&!f M ..rif IICZ.fUi bflmlD " iD~k cb id ... elfllil:lt! t Il'r.f ae .m1Jr.. r
JeT 'l'ef~lrrk

biijlD'k

mt::kle:b d.IDlIrI! .. hi.lmflthlr

1S .,e,r' nisaniden eri verilmi§ olan ithalit miisaadeleri geri ahndl
Bilk-re

T

Juri heyetinde. bir'iog muhakemeYl! gelmiyecekler mi imi,?

"Goriilmiyen ,Ad• am..,lin
Blld ,~lt:e H ~HUlU i)~Et)l'~n.~ B_r-b"' iaminde relllj: bi .. Mflr~ muddl II: dI et1!il1:i 11..l. ile '[I II oll!ll'I g:6'1delll ulkl ml!l~ mV'II'df&k GIl .. lTl'Uttllr. Bu ml.lcidln bir ~gil: ki .. !leler b.uIUrl.llJlda r!!phjl te.uubil!!dl: bi. hl'llktl~mlllkillJl! ill!: tl'th~'-II ~Illi uyniDde 1l{.hil[lDl.~:r; bir hEl1~ 'clr" B1 e In.! gorillmiy,;n d mi[l ,er~ Ii er-ndpj 'DldlialuDUi illbillt. li~in tecr~brde lla~I'r bub.llD~nlar& r yle l!iykeli llJtm~t~ .and etml,tir. f.ilh.k:ik. heybli UI, 0 el'<el' hl'yk!:1l ~uli y.rl'in.de l:iul. mUI1.rdu. Bu 1!!.lI:l.d. Ibefkela lr~ Imll. edul eHell'dl'l !lJtirlml!lJ'il:!~e blll~I ii ml~,tur. BiulI: .li!QIOT·1I !!o' i[Ie ~u iii .",.I!I.li:ade 'lIl~}'k~~ YAV!l1 )I.va, 0rlinrllll' biT' h le girm.i/llil:ir. tUDol." Riirmm~i; ~ir hi!:! pht!!!] bIJ M.. CllrID i,t..d~ lililca o and.rrmlllb,.

Yunan intihabab ve T.!IO k·Jerur·

1.6, -

Tic.ard

nlllD'"

drill bUiU~n Roma,Dya lum" rnkh:rin'l! bir t ... im goadu" m mi,ti r. _.mhnde ROI!P80YB iii m J
1'1

bu

Ii ~

au»

IOD

die"
la-

lutinde

mua.IIiR1'er t.nhndlll'l

le'be bu "burnk .d.m1g , to hiJ:mlltIl!:rii.;to Turld-:r lar.fl.ndilD nli1l1 "canl'llAII'CIIJ I" ida dUdlti bilk"
\uDlh, mahlm.t miltir.
,1111.1111.1. il

lS Tqrj.liiDlden be'n ·,..riJ:co biltfi.a. mu _d Itria geri, ahndlgl b-Mi,rilmektedir. YIliID~:Z m kine ve maikioo par·
airmnl IIpD

AHplt! 16 (Hu!u,udl ...... 181.1 aylD 21 inde giri.iJec'ek oLall I'VenJzdo! .. luiLl: III dilurumdlll Jiiri he.yetiudicl1II b~:lI~IUIDLD bir !took !t!Ibab doJaYllile haz r hu~ lUllml"acald '1 tihetle. dall'illDlD telail'l' geri kal- eg, I Ib k'lundlli ~mkaD ~8iYlala.r mn.ddeiumum,i· daD IOll'ulmqtur. Miiddeiulillumli. bu eibe~ dugrRiDJd_D dogruya b1.iJkimete aid olmElikJa ber!lllber mild d.reiu mlilmilLi n v,", poJ.is tarafJndliD day.am I biriD" mlly'" dan ¥ui1me.meli i~in heriu,rnti tedlbirler _llIJdli~m Y' dav ... Din IltiriJlecrii j -nd rmD Bleil,.. tebindu yapd~n yen,i t 'lia.hD ,lIirla 'Ie JDiblyet UbLl rgllD hi ..
t..m

enr-

AtiDR 16 tHu~u i) - Trak"lito Tiirkl,er'i[lio :ayrl bir illl'tib b da.i.r • tefkil et mem,eJeri ve Yunan ek e'l'i)ieti ile Ibe:rabrtr intihabata gim:lllileri fikri h!l.k~ kllBda gii!llZeLicilliliu! beoyan tt. ibulUlmHI ~~ Vel -rift i frka!!J ..-ei'si "Papa Allastas]'o" bunun m~disten boirka. u ~lbnad,k'C. kahi~ olam~yacag-IDI so.;-,lemi:!jtir.

MISlr

"'lI!!rHmuin.i

ilt:r:~

"lIIlar)

i~ilil

,,!Crime01

IOu!!!.

de

tahvilatlDdan kazananlar

f.~!:I!~1 Garld

,ay. doa"u Uluam.lct

kovilld • Mi.ha.iki'¥'o.... Cum.b.l ... Petrin b.tlUtoJ!J iii .UI! il/un.liI . ,ill kk.ilat kODulmLi tUI'. AJ'l!1;! Ob Ileiilli!ll!, HulK_" demir [olhlrl I!.Imum dlr~ktjjru mir.II, KiIIl~d i't= IIfif'elllijr 1!8oJl~ef. 'I' . .i:ihl!:ndi. ~Mi'l:of . du . miit.ltkkil n mul.ullildi. "Di'II'.~dllli'Ufu UI'II d.bi il~1.r.k dn:u::I.u~ QidlJ.~1:I blJo ";Fet Intub tl!!fti, \Ie ~1l1"'Un. .unU" ik lilli bir guo III: ",.tJ emiD ct.. mel« .. ' dlylll: ilt)',.h_ e ~I ~ 1,I.,dlr. 11k yu. k.d, bat i~. r dilcc-e.k 'Vc i Ie-mel 1 c:akhr.

Tr.". .. OI.lD "I.•.

b~rl!!lklhnwlbr.
n.I'1t1' ... lr '''Ultlllll·''I'
U,lllIJlltlUH '.1Itolllill

lthdid etmediQ'i bilk 'l d. erklmh.arhiylllnlo n bilkumeUa e:n.:l.r~ bitmin f:did tl!bLitilli ae J'IIbniflerdill'. Muhallf II'neh:ler, ef ir. g,,"UDli.J~ail1 beye.I:'.lld. oiub b tebl':A; He tahnln -diLPI~di ini 'I'e hiiku· metilD bUJ h:biiti ne,rJl!tml!'kle u:e]e e"i~ini ~I~i'~ ,,[,u"orur. "FIII.k.. ui.lerl \QplllI!!b !l:0ru,meliydlt II. yiiliulmulil.L k,IrU .,tllnlnu.hydl da ond.o amnr. tebli~ ~1!11I',o~uoltJ.1wydl.. diyor"",·. M 1Il fi ~ .. kikatt~ elkin YlIluml)' h)'~c'l.nd~ det·ldi:r.

iii".' UI..hlll nlllnl~I'I.lUI'I.lllllilll""llIllltltl" !!lulllit' I!Jrdu.unUiD YU'U• .lDilt&DI

1.lnlll!lIIll1l.II~I'IIl"I .. nn(llI.lltl.11I

keD plfo-tuio !l:!d~~eklt"~ID'I!!' dlair burAii. rlU~umlt: YllIklur.

YUlI'lan

muhalil gazetelerll"Ii n beyanatl
UU!iln

Balkan

BBlk • andlEl m II dnlelreriJllilll Vunan blldu.i!:l.Ulldlllki httkillllhlldol.,.. Bul,llI'lliaDll

misak mn proteslosu
w'lI,t'rre-,

A'inllJ 16 -

g,Dntel'lP

11:1.1111:1

• Soly. .l'~ t A. A •. ) ..... Bulrn bi~~hNyClf! BIII,II:I'II IIIl1la IIUih.I .. D .... l da til YU11i1Di1t1l1ll1 bUidud mLat.Ir:.II" ft •• uhlJLc_ey,,1 JOUIlJ' •• demiryol .. ~.'n il'l~,1lI dmekt.. ,g.ldu~lill. dlliir dun 'YUIlII!l m~llill.bilDdelli IOlIIil.rft 1I'tl!1· WI oln idldllilllllr~ "'yslii i:IJ him t n'fliildllft kllUydle tekrJb ~dll.. ll'I~ktdL,. DuIMal' bDkumetilloiD Mil!! il1bl trdMrl r iUihll1 IItmem' olduAu llIeYlli1D oluDmillll'!:8liI'lr, l8ul,.1' b I~ume'l:ill! 0 aullip Ifyerane bill', tl 't'it bDU:ln k.oflIftl1II1!11.r'y!e do.tlull n Iyi kGmlU~uk .,.blt IltlnL '111b fliE ~tmtl'k .rl:UlU 'hI", b:lr III po b!ye m.lllEli] bUllIkfllllll1l •
IIJln11

EhJI~garlaf tekzUl ed~YDrlBr

1

Yeni Italya'o

bQ1_ra k

muhakeme'den
aym

1:I1rll1o 1!'¥'\I',el i!u~lullllnlll Or4ya getirileceiiw 16yl-lDiJ_lit. Du davBda i,tin f mllddciumymili G.,uoz bi'lzat lddiill m k:emll6d bu.lun.BI -'tU'. '·V .. Biz' OI"Hn k.."ll. d.v.d ha111" bulunmlll.: O;E;flre dUll "HIIO" '_lIdDin gelmittir.

kruvazorii
ROOHI

13

(H.U!l

usi)

-

Bu

yirmi birinde (ji![lO<vacill ·"En.ljtoiYDJ. db reni b', h 1J8D kruy zirO IUY. iDd~rile.cek. tir. Yeni gcmi. ·jEmllinie~ Freli BertOn tipindedi!l'. III kru'Val.Qr

Kahite 1.6 (A.A.) - Yii:l,de 3 f.i!I!, Mlillr Kred.~ FO[l:!iiye t h ... erinin m 15·2 ..935 giinl,e· me~1i ~ekir 'fide a;;ag daki nU~ m Fohn kaz Dllfbr. 18&6 taribJHe:rden 162.06,5 Dumerolu tah¥H :5'0.001}, 1903 tarihlilerden422.1S0 '11 u lID eraJ II tab.vU 50.000, 1911 tah" iI[e,~ deeo 30.00,!) I1,eme:rolu hhvi] 511.000 frank k:UII.DlfDl lardtr.
11~llilll~111i liItIIUltllfl ... IIIIIIIIIII'llllnn 11I11111t' nl'IILI.IIIIII~illl·I"1

UD,OOO beYlil'

tIl

mdre

Il!UO'ugunda. ~uvvetj.lll" wI."

11k ve !'Ratte 36,5 miL sibntlidir. ]5,2 milimetrdik ii~. 102 mmm trelik 12 topu i e bir tayyare miidafaa tOfU "IC 6 tarpoU flld bt ,aietini b.a\'h:lir.

-

-

-

-,

-

"

--

$ubt

17

-IA

AN-

J

• Kazalara mam olmak l~ln Basamak tee.riibelen ,ayba,ln.a. bitecek
K zaloHn
[~m

---_....~
'iii I

Telflfoaillg
II .Clln,.a!U~

•• i

,lIudJllClJI

ki"

IOF1.IDUZI Iihl!l:.lIlnnli

anine
'~e:ldibi1t

I',c~me

tram'Vsy

ilIiii:..llmDlD

Im-,

pll rlud. ,yeni

yapll ••

tag-1m yarmlfbk. TrliiD'l,v:iIi)' ,ir.. keli bu hU!lQ,dJ!ki blliil:lrhldlll'l" nB de. m etmll:ktedir. -Simdilik t-ecrube l1:li hiyetinde iiki, ara.
ba.CIID

Ziraat Bankass, ""'d •• DID b ug ay 1,1
Son raporlar yarnt akr;a.m verilecek
bugday • J 1m 'l'C ubm ."Ieri e lrafmd. )' pun tetk:i ka t. rapol no h ... urJaDmakta oldui;u.DU yalml,"
BlliDka!ll1DID bit.,

..skiidarda bir faei a !
Sir tramvB.Y bit su arabas~n] par"tabldl"

1

araba ..

Cay,kahve, pasta, siit ve yogurt
OltJeri ks'pab olarak

III mub.bll!!tedir;

ce ... b bird,!:" - T.lefQII mUib.b.r.,iI ,aur' T.lldalltlllll ilk ;I,i, ,up:'ha yok
PI'lIhliheuyi

kliJ"'

eJIlID va biraz

SODJa

iileriinl!
fll

tadii edilecek YO tee-

iIIplhm

yent

&taro

iki talp.benin ayaklarnu

da ezdi ve kud,

soks.l;a .,d[ardacak
,e!k:erleme.cl, lOtIO. dnkkinlatdlLD 1i,,1i!i1'1! gondcrdeclk pa9ta. yoj'l!Iird" ,eku. Qd ve I!lnBallro]u he b,emll:h.l iiJt~ kilpab kapliilirla d!lli~hllmal~ "Ie kaibvehalEl eLe:'rden baric:e pDder.ilcc~k 1f1l1.... limn lim,on ve Jekerlerinin de ~, 'li'C kllh¥eh:r' gibi kap.l.Ji kaplllf'da ve.y."'i,tlard. n.PIIIIKl.
..II emillili Idl01IDUI

... ylalhr~ .ik. ~b~kl.1t. r m all br. F..kd lel!ilfo:01l'fl mllb"b!lrIl!l1li k 0-111)l'I. ,hrilluj'a. '~~lJlI,llI<lbll:ll~t. .:I1I"allllll:l i!llIIl!ih "'''Iiful" 101111 ZllIa..:!1
lard .. !.!1D!.!Ilm .. i!n&k ,d-erec~d~i!I bUJ',UdQ Vf) ,f!Qi,ledi. TefefDollD ,..phll i,leri •• ,1110 diikenek m.k .. dlmn: .01& tlr • lBeFlin .balililfllieD bel' IIlnri.l. i.t:dl~l te.1ef,gllu a ;iillr "'II te'lefo.lll til t.l'ka.i III dell. kl!lI'lIl1lll yd ,dSaHmun telilidO~ eden r iii ill Ii. 't'eJ~b!d InuD~ 'l'e,fg,l.li,llw ~ilIiye ede~el~ t~ribu hlltnl ...t~~!!m.I'lnQ~ I.t.r 1rIdan m~rlt:.r:d ilt~[II<tD ilur:teyi kllYde;G!er 'Ie vaktilldel b.l1rl.tu. IJDiiltere II!!!, t,.ltJfoIlUl .. pr. bal' II',lJPIJTUDU &lUI telefolli merluaiIl:Ii •• t.edit,lni,.; .p,I~rl in h.brl!ltmitlll!U i.t:,ert mua"CD blr I,utte 'Dr.III11.11: ilteFlifillh ~.l.r .. aU III:'II)',IIUII 1:1 II" tliiilli!fQm itilll',j!;I'j D. k.ctil gy~Dmlllll; uled i:l:~Dil.i bil"ljrh'.l. Dill, 1 elefOD l!li'lD ;.i;l!.d i:t,i~LI: l:amaJl:l UI)'alld~l'u'. Daba ileriai il In,iltl!ude tele-fGD ill.reJJne hir hl~(QD ,.plllr jI'.J!llmal el'e kad •• 04.r ufaL: .. elir 'I'll illediQ;iail bili" meti Ifa eder. Bu U lit. !kiprtili.l "I'criraia.i.. D lila aDU "~Ir. 1!I~difiD1~ k .. da.. l;Ezdir'ib dol.,hrchktllll .onr. :r~ri letirir 'l'1II! l[ulj!,uk bil' vcret .llr. A'iliIiIl&hU'J'ad. 'brLII!'£~lI'llu d.hll

Zir.aal

rllbeler tamllmludlktaD SOD<mi:is et nertice[cr Imina bu yeni .Jl!kiJ CII mB bir u,.. m.Dd. biitiig .rabat.r. liefmil edi.h:ce,~til!'. Teerilbelerin !!!yb\!i-llfl1l ka.daf bi1:ecegi aDlqI1makflldU". Eve:lcede: yaz.dtgll!rnz ve~b.ae y€l.. ni ,p:kiJde balk ve b~'h.t.!a ipoc:ukial' Iram"'Ayiar!l at~aya .. lDIy.ald rdar. f;nnkG Ju1nmd;ul ,qajtya tlojTu millkafte.s bDiJde ineD ysyh kiilpdBlr train-

Sebeb: Tram,vagda fren gok I
SOli gilnlerd. 0,11011... tr.mhilr[Qd.. .Ik .,11. Ik a~lII.liliil'jl'HrO'm~te 1b,ll.I&d~.BJlh!!MlII diG _kh illl'F ham'l'I5Jd!llld Lir irozl.lk'llI.Jk

,,"y
mill

Zirael Bakoubjl millie,." ve umuml tahkikat rew B. Allf
fieumibdeki .. CLliIDlJ gDgll Mka.rayl. gi.decek,tir ..

mit

RapoTJaruH b.f:Dilz "~{miyeglerdeD ihe'ab ve tekD]L ~Ied kO:m~!!IYODU ile brukuki ile~er komi~yom,J yl'lrllI alq mall: dar bo hU5Ultlliki meillilerioi bitir.oJacakiardlr.

yhihulll!!:!l

Q~

hililltllliJf:.~De

kifinilll ZeFllleb Kl· kllldU'l~m!'il i,l.
o\d!J. Lld_ICpID liilfli.-

I

'DetiiC'cleoQID bir nkll

Du • k.
tahkilr.,.

h.kk!q<'.. ,..phttmJ1

fililnau

IIIb ,QY!ll:dl'!'~
S.h.hll!yllJ •••

PSIIl hul talllibuindsD 17 yaf1Dd81 Sdilll"dd'i:ifj dc, ".I'Plilli "I! bi,.n re,gda .... 1' a,YoIItI'lIu I:!i'lli,t:ir. BIIJ etr.ftiIJll blltn~ml!illljr ... ikaz .f!I~I!!'I'1 !IIld'll;l:uD,dlil'JJ httlUriD QI<lul bOI' Iit.Jm!1- tr m',u!lYIID i"h::!ldflki,I~1T de nti.f~ u~l!ddda.lI'lln' ,II ludl'll I... r- I:Id.. a ki lilli-Iii k,eudllali tnm .....'dAD !l1-tl .. kimi. cl bljwr,lb ,,1110'1111),.b.,L.mL,hl'.

.&I·.cI.

tim,..,

belediyece

kafd'Lat ..

'1'.

K...ddldl!lI Odrild.
hali'~lI:lfIl IIltlll~ltilr.

F. Iii.

t .1!'IIt. d~rlJ
ham""'Y

Ya,

baillimaldaruu

tlilillllBl:Dilc

lIritm,ekt:ewr.

Slil trilla"'., ....tmli1Ji Hanillill id I!I,. I'llliudll!j ,ellml!ltWi hlllldd ec!Ulul

bu Illldldl:' nihl,.et ,Ili !:Iir '.lnILIlIi! ,Ie dllrlDl.llt'lIiI'. Bu llifllD'bi cd. 1,'1 bil' kl!l:ilBi
11

Tr!llm,,-.,

a ... b ••

hl,h i'i,ttikIIllD
t'"lFIIld ctmi,
h,llElilln

100'"

li'1I,m •• J'ID ilS:illdlll bu-

nrdlDiut" ,ke,fiyet bfitiin I'1Ibelere badir.hDi~ti,. Abi bal'l tetehbriill edenler Iidide:tLe CI.. ,iliaD cbn laclIldlmL r.

Muh.allebiler
Binleree kipDin 3'1ak
tozu k "Ilfor mUll
Ba.1l PI.Slfllilbilllue. muhaHtbici dnkkiul n utel eriD .It kadd ... Irmdlli

Oniversitede

13 Demar""
m.
III

h!IIIJm!!lidaillr,.

V.I

mi, 7GU' "ki
i

HIIRD1w .,.lba.IDI &1111 !oket .«if· iJ~D fukUi' 01m•• l dol.,.,lrlll! verg "I,ll

meld\e-d:ir.
Tl'a

,:s.p.

.,,,1;.

Hayd.rplllll.ll lilui h11~1b!C':!I~lldeD RlI:IfL d.. .yalla'l kIDi!!. p!'I~rilQ Ili.rallo. Ilkl, tlrmll "'I!I h.imnelio< ayat- tam_m II ktrllol11bl',
I

'.Ii'l

Bir damat
lCaYUlbabaSIDI ailr ,ya-

,.pJIan

pasta,

VEIl

mulha~-

lebiJerl aopbDak i~ia bunJlrul loluakta.k:iJ m.a:zgallal'm a~t tal'aEtna kom.lIldugu malA dur. HaJbulc:i bu mazgaUilnD ize.rIcrindeu biDJen:c kiti ge~mdd:c 'I'll bu yUzde.n taz. toprak. imur alailY. mubaUebivce pastalilll'm Iberler,i.ne dokilimektedir. BUDU naz.m dilkka'~CI a1S'DI be" hdJye badie[D1II bu gib'i ,erler'dl!: pasta 'Ole 'muhalJebi Vi!!! emuH ma.ddeJerin bul~1'I dwu1m ,UI om melll!lletm ~,ti:r.

•• , 'luI !MUlet: 'blllh~l'i!·I BllillDIII ph:ri~i bj_r ,,,,,.doll il!l!r.b .. kInil: ylip Rin I "e frell de tulll'lllll!UP 11111'_ '\fAtmlll1 Hall."1 wem tU,t'lDiI" yl:nCII~ kUIEII ... Ihllll." Y'I!! •• ire IUIi'fj~Ii!!l'jyl~ d •• nbliJI

'nki~

\111 •••

Tabkikat. guek pal'lt I'el'ek 'OlIdld! .... ad lif~li 'VOl',yed 6tlDii~'. 6UC:U Hdil! tiil~bllli Oil, Saliib.ddj(, 'R Bay RU:i!i ZeYDl!b Kim H Ib.liblIIell~De iii IIJch ru 111'11 INiblf. Ii'I AdliiYeJ "'. IlIbi.tllDIR rist:.Rdig I un II] uRl'iae "IilltmiilD HUIiD t~.~

raladl

¥e ,yakalandl

mlpA
BILl.

d. mUJ",affak
dl!

II IIbflr.i.. gJtme kte olan, l&'ilCIII H Ima de iJ'i 1.11 .ra'btiIlDIl bii!ldluC! bamI'Di' IIr.b•.Jl pIlF.m, ''''rP' etilDi", hay 1'.IIlilllar hili' tara iii her,eydlllD

traw".,

Dlallllllm1l,br. y.u,11l lbicor;inde

leU Cid;~miftir.

K.'!Jmp ~.. da Y.illyl! kib.y. rna billIlel indo pi:rilD~!j~10k a gUlDda otlJran ~obllin N q,e t j~e: dam.d~ TI.blilli Mehmet Ali ai1e'll'f hir
me.l!l,idedllD dO~.J!1 kllvga 'etmif;·

b".,ka

bill" ilj do

R'QII UJIU"

A,I'JUI

tra.m,,"y

arlli:III!Q ,ub!! ,idarui

d. polDildlhde 111,'1-

~II qb:d.I~I' m

atl:n•••

hqm1Ibl",

Vlliklld(lD
lii,n
'I!!f:,

.Umel

lerdir. Btl kavga,

IlfiYI':i~MIf edii1mil!;

k.'lrm1,llIr, tiro
II,. balr

flrl,bll,~1

d.

.1i!'1IIfiik~1Ii1
!titllllllimj~"

tekl!l;rrefil:It'!lI'iII k.plllflDJIo

2i lJ.i

BI:IGu il!i~eD)de-,

----Gener~ll~iikrii Nailinin
soyadl

",irib s-Itmekb ilk plp.,mad.D
ii:luiDda

OJ.III

lrllim"'ii1,

hu
I

unr., yillfl bill ib:rltmektrr alaD IillydBJ.

.~yrilDfll]!r m!lhelD.I'jlbI!l1Q Uk mllllY61lClliID ' ,..p'm.,hr. iUi~e I!,~DII'II,orl,.n.a t"'l]1imillidlell loi)'I"IlI'iIt facia lebebi cll!lb. nrib ul.llrllli "D'~~111fiCAk, O!5I«,1ld~u Ham •• , tirici!'tioilll 'I't: .1Ii.lt .... t.. ma.DLa derc.cei me.I'u,liyeUer~ tiL i!. edilcc!:k.liIr.

berdn d [iUri

Der. .emi" nelicede! Mehmed Ali" h_'ld~it ibl,'Gag 11111 9@!kU:ji ,gib , kaynJPe-dler~!ilii ka~MDillli .Jtmdlllilll le,Mike~i lurettg, Y!I!Tallml,b!l'o
IQMIl

biral:

KIliYUIIJUl!irll!T dllmad,gleoo !au iii' 6dbas clwi,ler" ~.blilb olub

IKneal Atalurk, i9~aDbum !!Ia,lavi Geoll!tal ~iikrll NaiUye I~Gijkberk,~ soya.dJm verllili'~leT'" dir. C1eD@lai "iikrnlr N~m, Bu,yuk Omder.io verd~gi b'LII l.oyDldml Ie ~il dtirm~tit.

Inkllib derlsJe'ri
Bay Mu.hmud Esad dun Turk hukukUl mede .. n "yesinin ana ha tEartOt ve evlenmeyi anlath

,arabOlD ya.ziyeti iligula~~lIca poUle habel' '¥,el"meie meebur olmlil~rlir " zablta meIQ'IIII"Jlllir:l dll yarab ~O!bDl[U Beyogl u ba~talllp Ilelh:.e !kiiliJdtll'mJf'"
lard".

I.

Carjb dllD"lad y3k.l,anDlI~ dnu adnyel'e 'Verilmi;,til'.

Asrimezarllk
Dl\l'ar ~ekildi ,imdi binalar yapdacak
Z~lleMikuyn Ilia uri mre:Z:aI'rhk ,.pm ak meee .!Ia l~lliabuila lif'" A 10 e~nfLgii WV'.l.r ~!.atie ~i

Devamslz talehe
KaYltlar siHn miyecek,

Polisle gefiriJee,ek .hie' ,e Ortamektt!lpLe1'de de.yam!]~hg. girU1e'll ~alebeDi:o k.'ltllU"~ mekleb mlJdi1r]er.i. tl~ rafladan .ilini,ordu, Du hU9U Ihllldund. Kulti1r Bl.bnbgm .. da.n biitiin mekteplere tamilll edillD.ek bere bLF emir ge! .. IIIif,tir,. Du emre gore, bUllldan I5Dcr,al,lil:ml:l!c:lepJerde 16 'ya~ll[].a

Onj"enite konfeF!lna u[ornurnd. illl'luLlib der.lerilDl! diilD d de",am eJilm,i,till".E ..ki Adliye Bllklll'1i1 8"'1 !il1l1ibmud E..ad il:1II!,sflndlllll 1'1!i1l'.ilam f'!iioku del'.i f11a.:i:JJ.!I YI!Ir:Il'O"I.JI:;
1.1 ~

I

BIYll:lt.rl bllyll!llll". burundI! Turk buka.' IJ ml:de,Diye!iLIJ~1I:I .11:111 bUI .al:j)""~i! DLbaYd 'f'uillli • 1l.t1...nlllll '1"11 pli'flDaiplittiiil~ mmlllij,1I Ve ~J1UIIi i'ljl,tim'II'i: !i'~ri.mi edect'l)ll1.. 1!IL!~etle t~c~lIi
~Ikm,lil

ki ~J.,ldarl I\c:hi!Jklm~lDd.n d. bBJ~1 bBk'ar' VIIII'd". B'UIIlUii beUl bllllhllll!ll kit,!It!niln bUI me.ailde Ii~hkl!l,ra 1k~.IJ du nu ,iU[fi~ell'iDi tal!bik ,eil:m~.i iidl. KBD,I1D11 IDl:drloli I!iln :iiiolerrd
Bili.yCliF,IUlililZ IflY"

Muska yazarken
F'alclhk ya.pan bir ,ley ,yakaland.
Po~ill! ldanbuluD,

--

auolb,tl,i D Ife bjll' ,11:11 'l'1l1'. DlliJl'eDu:r:dleD 'I'IIIJ. c,,.-illioz:dclli ~!kb .. ,II au. bu Jaml y'l!irinei meum.a I ii-neeetiDm Yill.U hili rI'ijllftl, &',DII:JOWl!:,. durelli:z,de bU!LulIlP,d1It .. nl l.m~1I1! ,I:.:. hi!' t.1e foa edea ,Iur.., kell;r;rliaa ae lI!!Ua." K•• :i an I:c",~i lD,il: fill: me ii, hll b er .....,]1 ill'. Amerr.lka.DU) "VIi"(i;,n ..IDf!' ~J." ~Hllld!fj t1I!jL~~.1IJ,ir.keti. ~ift~iJ.ria !lU,ilQI i,l!!!>!' ioi lor mek i~ia ~Ii]!Itl'. ;;:iit~i bi" ley .h:aalk veflli'a 11111'III', .1IliD!!.iI I_teur. eiJt4j~ bjr ,e" 1.:.. ,.]~tmi, .eya IIiI' ,fl,}, bulmu_p.! 'IJIm~ ~Ido:n merkel:ine b.ber 'ui,r. \I" UI!:I'IIID Ilia". i.lui hellleD in edHil' ve iQri\lOr. Biltull bu ilillylh dokfald~Tlmh:. . LefonllD lIekllid~n" milhillD l,lll!lll' ha';trd~tJgl. ilfiUliolarl1lI 11_)'&II:IDII ,D,e(ad... k~TII.,I1J'IIII. in.Dl.]lI b.eF' lold!!! mu~idl 01011.11: i~jD lI,fl~flr iell" JeUili:ni Ilijo:t~irmf:te yetilil'. A~lIbil a.edeo bil.lD!i telefolll d. ".:uuetLerimi .rll:tlr~ak. ilrr,Ie'l.Ill!k i'i'ic bil!;lijll' gflJi'lfit iOileJlIirOl ? ..

,-en

1'el_ Foil"

L.

IUUtllunUIIIIII[III.'illli!ll1llJ1III1L

Ifll,II1I1IIIII1IIUlrlIIIIIIILlrllllll

aeticelen mi fr. 934 blittesme Inevzu SO bin 6rahkta'lWs •.t
'bu mez;arhgm y,erioi lIabn .'l.. IlllBik "18 d,var ~!i!kmek i~iD e.arF

ilk ve-r;mi ,III 'D,ldu: A.z:b1du, t. Fali:J1- ZlImllDlulila'D 0111 amanla,oa Ik.dl.r muhdall..

lurk

Kt!Di.!DIi!

Medc:n,i.i

~du!1'

H
zume

fia,

Fir

em.

til

mub.leWif

1II.lle.
!bUll••

me-emUlD.Ilndll

bu1,umlcu dov!' id bll,'!, Ii:,ili-

iSlemt[erinde IlIrln~!I'I, kegd.ilerillllll gQs.terel!!. tIki fill~JIft.n birre.,

Nobet~; ccz8'Deler
81/.
P'azu'I'
1!I~l:k'

,uA'b'

,'ecesi
ISi,licle]",

edilmittir. 935 a~D~!liD~ kODHl.uk par. ilede mnarhk lub
YIlI

ve mild.iirliik, Blk~ilik vc lIlalr bi1J:.laR

tanzim edilecek

kadil!r'

lap o]uailcakttr.

Esna;f Bankasl
E ad 81nk" 51 beyeti
miyui
IIImu.

t,alelJeDi~ YalDtZ bu]ar ba.klunda polil.;,e takiba.t ],lipliacak 110 metcbe gcllDelcri 'temin diEe[eklil".
kaYltllan &i1~Dmliyecekfil!".
~~~~O~~~ _

iii., devaw ••zhk: edl'D

(lirtiil~:I rd

22'ya

,nUl

1I1l: ..

~H:'k.t!ril bakll!il'llIdlll'l YIU. :g'i!oC:liWe... Ve l~eDdilu~l"IiD de o:r: Tiiriildlil' I'~ba billing meilll"lli hliki.llllleri~i" iilell!l i.. tif.de I!lto:'ll!!le.ri.oi .Ilidl[YIl "'~ 'hjl~tind~1'II Fe.men !Firfl .Uilel"'. Netlce-de liu bleb ka,bl1~ ,edHdJ.
I:ilil UII I 1111I1I111J1l11 1II1nlmllllill-lli I(lii

P,ari.fe: bir bel .Allma d.1I'.. L el: :rey!l.1'I ~~i1or. Turk t biiiyetiallh 01&1] !hi.. Jllhulii karlllll~ bOlllllllal
Yill bUIIIl

iLitu.

y .. ptlr'Dil.k
IIImumf

11:111"9"1",111!I'~'flnl.ip'l,uim~ gtln rillt:~yOi'. Flkt mlClddif·ii~tI k.IfII'lor V,1f: di,ol' M:
mudei'rI T'ilrkiy,~dI,

biru 'futlllrilktadlr" DUb de, Ka!llmpa.IAda Bedrcttin IDdu~lIelil.1de e~ki Bed .. retitiin tekk'e,-inde uhrlraa ,.eyb M~hllllll!d ZiI!I'i.; ikGDdi!line m'll.,
ra(4at Id:ea btl' adams bit" i~
~~iEl fll]

oiaR,la,
en.ou'

ChVD.,,,,, 5 ntrd 5Qlli/fJtl~

~-Bupl]lH:u

GALATA. .Hi.il eC:Z.lle.i (Fllillchkllda I,. TAKSIM. Gahihuray uuae.i (O.i.t&,,,,,.y,d. JI· BEYO~LU. Vrill1lJIl; up u 101 e~
unell laDui~

~I$U,

$"tll

Ibaktdc:tan

l!!I'f!)II!IiFI, mU!!IIBlllll1110

[l'dlNON

IIIJLlnllJll][IIIJI;:II.. lllnUtJlrI1lilJI!I!"IIUIIOIIIIIII1[1llllllllf1I1111111111111IJnIIIlIU~IIIItJ:.llljl'll11"i

Irlll yaurkeu.

IVilkrekk O.

.. ldll''II'ad""
Slim.

N.c'. ti

.1·

'Ii!:""

ZlIb~ta:el!

Irr-=====

,$erhler

=====-==~

bal!Jka!l:l!~Dumum! vad ..

ha.kk~gd.& bir kara,' Vi!iI',ek: Illl!lre oblbmlizd;kii C...... II ba gOaili l-oplanal!lkbr..

,eti

Peynircilik
MutebassJs Bay Hand "lIpor h2lzmrhyor
8u.md'llll bir mUddet ,evv,el Tr kyli. :peynjrrllCrigio ,s1alu i~in

her h.a reketi konlrol albma a'h... nabilir" Ahnamasaydl batun diinyada bir lek
Insanlann kanan buJunrnardl. I

tel"tilballa cOrmilme,hud haHndB ,akalaaml, we hakkIndaki eVl\'ak j I) b:irGkte AdUyl!)'e t'&lLim Idihal,tir.

I' 8(,;,II:I;,"a J.
l:
'IU~I;

DIE\" AlI1') ALEMDAR.,
(ABila,..

CemiJ

cuaCi.I, Ne et ee.).

Ev.i

cadde-"Qde

KOC;OK.rAZAR. Yor,ri en ... '1IE,i (leyreldf! J. [ Hi1.kaydeani,

HASKOVi

Ci,ko1.ata
Muamele
I

K.~SIr,IPASA;

I.

NII11

"c.~''Delll
il!f"~

Bu dd. b.k.IUD
lilltll

Imr

'I'

,e riJecej:i .J Ii-dar.,

I•• fiye,..

l r tal"aflDdsD ,klil'l'vetle

&15),le..

$.,.'"

'lIe

izah:

-.
ZlJukr

Samuel

Smiles

vergi51i ahn-

IIib:aekte.dir.

ESfta'f cel'l'liyetleri iileri iyl gitmi,yor mu,?
EIDI' c"emiyeUliri kltibiulDu" . naf i leri -.ildiltli B~y- ;n, a o.:bti .'rl!rei .iinde topl.
milerl d'iln T' eaRl
0
MilD

yerinde te:tkikat YB!pm~kiizere OkOIlO:ID~ BakahSlgt!. T '!llikyaya

JRsllnl,"f'rR ireI' Illl1'l1keti, Ai9 ~iipAe !10k, ki konl,.o,t ~dhnQ alntBbili,., ,SfHUI. hlJl' insilln hisSt8tler. ~illlk,u hel'

ItJ"~1I hiikiJmiflll'ini lanmmalt fI'e !/Dll;rIl.uk. i~in: gfJpmf'I"

mamasl fe-

I

KA,DTKOV.

['C .. cldlJ!ilke~iIN!le J.

MCF'I,U

13'ilyuk

F...kj illI..:II!LC! ddllliliude u
ellillli,ui • Y~Id!etilmellliludc

ena_CI. ], O~ll1!1l'

J.

iebbu:sJrerl ne ,safhada?
CJkolt .. ve kn.it(l""iltrdllJ1 QlU" amele ft'ri illinl IIlnnn8.mllJll hak~ k:1 Did. ti!llt: b bil!llrlNtfe lbullli om II II: Ilr:~.. II"I! Aln'klllr..".. rii!l:filrlI beY6t ",~hiij_ mi •• d(lli:l ml[l,t tir. Hoe;Jd AI]!k!lI'I!d!i!, "'CII'I'~ni[lflihElimiliIDiIIll i,jlll 'uzUD

OSKUDARIlA.
:la'n~li

Seiimiiy •• e.

[SeliUliycuir].

mGte'blw
1DittlJ.

Day H -lid. 10 Elder--

d

'IlardII'. Bu tQpllUlbcl t:emi .. ,etleil'illl Odaya ge!;IDC:!I,inden HD'. b.. .tl olaa dlDilmli liD... I i_da elrntmU,lerdir. N'ttiadl lIu) meg! UrlnD ,_ J:~t.l~rim.t IIYlb"ill!l if. etmc:dikleri .DI... hr.. ,Bu m'll Lotio .', ..

H'aber 1'l1dljlm.n:'11 leb'•• Bay HaJi.d~1U bu bu~w,t, ki tetkibb lOD .afby. ,gelm.itl.r. B. HaJid y.klnG lte'fkikat~'D1 -cuh.t~vi blr ,.pOI' h zll'hyara k iliak..n,hili Y!i!!I!I'ecektili'" 'Diier ta.lraftan KJrklar,eli bol di,e!lli, fat 'IlkUiJiI Tf~'rd 0.. dQlQd.ag pi!iynirJerio mlLlllaf g dilmekte olldugu bu:zban. Co reUcrini l:'UDlu,tUJ'. 1'~c t -.... 040.. It!!till,diYl!nln DO lorgullg .. n. IcahBd n ou'ab. 'Velrmi,tirr.

1 '" . "d"l:n~n" ,lnl.11'4f ""I'/un es,II"" de,i'ldir. O,dQ,.,mn AflkimiI!

insaR.,
! 0

iti!Jdt:,IQrlUil.n.~
0J'....

.mnryet

laM"". Kemlile,.imle ,&.0: i'Qal hini bulunmas(Jgdr"
IIJB

FENERD~ Hu'liil~tt.in u:r: ...
ne.). [ YIf!Dik,II,ld.i ].

.d~mezd'i.

ada let t(!'6:tSu:.,

AKSI\RI\V"

SIIII'HII

iIlellDe'l!Ii

~,EHR:E,MJN1ND" t.hmdl
IUI'Ii.

IIna.

dr,.

B,mlu,.a 6o!Jp" igen inSBrda.1' bile olllflJ'tI. nlll· Imriem· t kgd,etini 1t.aiz 01,aU'dQ1'UII Ai.seQerlel' H

on,l«N/Gn,
kiJfi

,tler,ec'(Jlde kn,vr!;tll. miitel.he.r o,ldukl~",n,IJ so .. 'aria,.. BrJ. bayle olmll~tlgdr., 1t.i:dntl'FI" dedijim.i~. l1li her hiikmin itfl4t' eltiiimiz miesse ~ lliicrul brd',mazd'./lIlfJniar kl'lllunlan, i~a«tla b,uln-

"",fu.I",,,,,,

,i"rn

Bunl'lIT"n t.e'ssiisu~le/ai"" mhiut iluQn/ol'm lIilSlerin'e" Itrr,lflrl.lHI halei"" ,ol'malar,mn ,semere:tidi,.. Fenlsri,. IIisleri, lar,.sliP' "'I~ ne kad(J,. terbi'ge elli Ur, f,tim.ai ftv',i,gei",,.i II k4~ dar gu'ut,Ii"u ont'Q'I'R kG'"
I:r.lIJna

MlIIl1u b!!ihOiarnl,Q'I'_ e m

A,uJ'mBll,,.,.1 o nisbetie' ilerle,r. leunic,;
rita-atllfl,.i
,m:/SfJ

dlii

II

,8re'.

Ha,
I}'

bo:r.

B'eli

lIilki.mi'yf1l.1' m,e-denEE'e,./elen en ,bfigiik

'kQm.it.r-

Klldri v.z(,.

hllad'D ,.lriluelu.U.

I

'",,,,llamfl.k,

"rn/rl,tltl~,d~R. 6i"idll'~, ZAMAN

I:flm,II.llIrd!l buhlllliml!~tur. 0110nlimli bllkIlOh,Q'ld- cill;~ !!!!Y '11'. bl.kCi~ "~lIllleJ".1D bill 1d.ile'ld'llr~ ,ehlifind. mell"" ,1,11 ,ol akt.chll'. Iktill.d ba'k.D~IIR1 bilh, bu rnl.den h"'lfl~t.D Ie .. 1~i1 'fiholl;t: .... ,JID ,erll mamultb-,I. rebb:ct ,_pm,aIlIB. iter. rirer.'L: 'bll!ly.UID Dokt,.i Dn'li!UIII mUiIlllifiliili etmot"idt:riir.F.kat M'!II~ir. Bs~,iillrlhI'~ bllJ m:n~l:ellll!l,l Bllvik Mml!!'t MI!I,rl'.1ado mCilgk.l'hl.u.e ".lil 1111:11111,,. bk, "'''II'I'LIl1111 IJ III IIIII! 1l1li II, lIIa!'.r ml"Ur. J'LI _ bull iii. DelUCe .Dicak Mt:id~.llll tef.lri.a CIa n1ft. IJilIl.Il" II. bll~cD lir. Heret 1~1.!n D ee~ . •• [riP ,~kU1Ii11i11I1, f'Dbl'ika!J1 .. lillIl B., 511 I dID II.Jot-en!!. An'kal.d.

$'EHZADEI9,ASINDA.
H~k.kl eUIIDe.i. KARAGt)ii1ntOK"fE"
JL Ile. '.

~Ima~~ F ",at ec.. eCA

SAMATYADA.
l!I!!n~.i.

R1Idva,

kl ~1II1i11!1r b.ldnmCl. l~m'lllI:ll' I

"u.~I.'1.ii,..
'ft1\io

~,M!IIU,.,

B'.ItIii.D1htl,.Ie;,

"1'00

I"L!lit.. ,.ln~liIIlllmlliL i;;iD U'IIUD tc ~II.I" lard. bllllll.nd:t~k. F.k.t .tic-e Mecli.l.. teNl!'iDfi'I!Ii'd~. , 'BuRon 1 la .. ~lko[I'1ily. bt.!ldllri flaU,lun. tOll... de OD 1m Ut d J ..plhh. V I!ra'~ m.ild:dflll U klll:llOlII'IlNi I '!'35 die

blll,hro, .,

ANpOLlsrE'

~ub.t 11

.' 'Il,sun.. EI e:rl,,'ik ii't!,1 kt den yanglD
!I!!!

Profesor

UMilik,,~n _~Ht.'

Bi'rk ..~ ~1hI r!'nf:lki ndzemld ,Iii blh.llnD t.mam'ladlldtill ilO:Jl]n '1',o:f•• ~b MMmklig .. iOI hlr rlZllilDBerUIf) n IG~'tl.n"eL'l fillllb'I!t'.I.t-eI,&, .:I..... e~mil "r,e !I!l',.d. bl.l Amerr,lbrlnde 'i:lIJtiilliliml UlI!r~etlb t.m.ml.-, h nil:lCl dllmillilih bUl'ilnkQ Wilim 011' daha, .oDiIi''' OberUIl ko'I!.jLIlI. dil"1,lIJllb~g il!tD illlr~ goelC:l] III mllila.de hlrr m,Udclot dell. okllltmul:b 1,BS'S< rnl,d.DI biri !D~dUal,UlIlI .8,,!~mll'l:ik. I d. $I.lnaiil Gg ""J .. llIulo.dilfi 'fiIdk Okil.l Uc.ulaFUtU!ldlllD biri. ,r,ofeldr., lI:.dr'~li ri~e,mel:iul G1mu", .. bU! VA .. '"'MiIi!clig" iD IIli!l'eilml!cl ~&!In' an 1".i'e,ill J ,ml, b~, ,11 deY&m etJoped 1I~liIl"iuild.bH~lI!!m~&1 i te'ml,'tir. dl .~ 1~lrg bllde lIi![]IrG~ .1I.tul]um,IJ!1.IiI Mil~hll ~921 ~ $,11.10<1110 .,Ihl.dllIlI tucllillllei hill. lle t'l'lyin ed;~ r~l.n'k Norm..:!1 Bi:'idl~' f1&:k I boo ,JOWL rIIhllll'.r~mg bl!l,mll 1''I'lim.I~1 YC diln.IPIIDfutlil Mi~ikn, Ko:z:milc IU" y .. ,un e'!III hl:iyiJ~ iIIm .dilllm~.rUilig h!rl. ehdron t~tJkikltl';)I"I~ 'll'eJ bu trg,pl.-filmll ,~ri lay.I.,D Paudil!uII Joh:ld:i ke,lfleri,h t.a~ ml' N '-!II IDb'lu~,i!]ia r" ... Uoil d .... lIu ,bdl!g 'bfltGn Ulm dGol'.llrulDi rubllie ctJifii,t1:r. t.kdlrl.ri,lClI mllkif.tllil\iJl. k"',IDII~Y"Il!g 01'1 biiyl!lk ilim ,.0 .. I.Elml tlr. Ihl mtlklf.t:larm II!:DI ·I.t'l bel' Ug,1i!i bd mUI!I.II!Ii!d to~ m.,b I,U li!Jll" ill __adl I Nonl I tllun'k bldid!llri,felOrD,Yr 'I"iI III.DJdf.liild 1'" .nlll,!rh!r. Re'be~t M""IIII.Q 18'8 d. Am!!"
P"Clf'n~1I' MjjWikam

DDn B J'I) lund .Le b-i k ,11.. IUnden blr yaniMn ';';I'kmlt f.k.t Ijillbuk •• VUlbll'lI.J1mu,tulF. S~ter ... i 1Il0k.. tIlJd. Mc'hmed A • !!lip rbmlilllE1Jn lkiine] kllibD,d. BiI-

.,

Slml'iI oiul'm-l!k,tI!dmll'. 1iI... ,1J1li Sarllt.ll b.~r 'liMIl eleldrJk " IlUblBi ,.pm.klli. iken IIrt-B'rQ I:i]fll!rillp b.,'kll bll' ~,II! m."ru~ .o'llmul iii!.! el!la.J dB, IliUldillig .t"'l ifi;~kml'~ hr. CI,k.m .te,lc mu. 'uh"lfIIU,"
k'Dilli mAl. , .. nm,l,tlr. 1H,lal'llilemd"D b.b"rdar oilln 81 ,.11111 Silimul Gd.,.. ko· .. DIU,. bir' t.r.ftul IIIt•• 1. a6ndilrme'" ,'e 1.1:11111111811:111. bt:r.bell' dl21r brll!JfMl1II ,dill itlJlli'v.,yj, llu.'Llllrd.r' ~ltir,mllUli, f.kat: Ur&l¥e ,elindye Iklld'ar yllil"lll"ll!! IOllld(lrYlmy,lil:r.
11& Imlll1d.

,.a

· -k· zmmde )"1 cese d .
~----~~kanlan

Afyonda asri mezarhk
, •• hlll!i!i

'Dellizden

bere

ccsellerin biri'nde ypya 'Ie goriUdii, cinayet mi ?
0", be,
II:
Kelrol)lCD'

,se:bTimiz brll!i!llA!I!8Jd-o'ud. ht'i bilrHlq 1'1IrklY8de tlk ,dd. oilr.k rlip,WIIIII
A~yI!JD 141 -

Y,IIII,ID

It;mir 14 ~ Dan I b b AIIm::.kta Dalrliia" cibehm,deki
llih;h!i!:

,u_n,denbel'i ort ttkIOtlnm'yen "e" zifnin,e

bi ..

inlID

C~

ed~

bU~!lJD"1

B

y

AJi

R.lUIlJini
yBnLD3i

1i-

mUlhu. K~Jfi)l'd'hm
:llIblt!!!

l8i!lbuld ki .ilesi.

b. bcrdn
celredi

0 181111

ii

liui-

Z!HliBedi~me.lde

idi.

Sokakta fenala,anlar
T!Ar'l&ha~nd .. otvr:.111 komil,o:n. eu BII, A"flml Ij,hkU Qljddnln den rClcme'kl1!! Iken bi ..a:~ob1r. iDlUIr'D Irn.hk ,e~ml" ot!lul'u ,.re )l'J,ilhp lI.lm1lhl', ~UIIII!I,i I'B'lIo.l."" •• 1atllfl Ih.~ benllr dmhl'ler P-I:!lil! m.~lIrh!rl, Say A rUbl IBII,o,iu blllt a UIIQ,II kald Ifm~,hl".

1II.lih :m·d. btl ..

riihmlli IIIJD~OJlIllkel]l:IIln Mor,i&DII IdI.rl:nd!iIi d~ldu. Oblfll'II'D I,c."Uej"n.1 111'11I1~ln 1~1'I.nlilll.I.I.IIII.lli 111t;1 ..
1.

",.. If .. lie, me';I1U1 Glmllkt .. de .... m e,dlvor.Kl!ndf •• 67 '&lll1]d.d.r.
lililJIIIIIlIiIIil!!111

II 11111 !~I.I~IIII.I~I ..

It 1lIlIlillli'

llilll II III.,

111.I.illl'i.IOIIII.fl.l",j~I.I.! I'IIIIII~II' II ,11111

A,otun '(afaS.DI
,yarJllar

del'li:ll:d-ell ~~krlBll'ak tahkil;[aliil ba~llI,nIIDlltir. Adlli kl.lm rei.i Oay Hu lGli AkgUmU, All nc Ie kl.~ r.kolunda Q'ifeye klilid r bin t t hllc.ik.tla. Ibe,gu~ ohnlll luiii'. l~bJt'&DlD Yllpbi.t t ..bkiut m.ctictlliucl ee!!edill ret hli"'lp mll:mUlI'lS!I"UlidiBII1I baicl SiUerID8!Q oilu elli bt.l 'I ;!lnDda bay Ali Hil Y iI!Ii~ o]dllgu "e dort 2l&'ndel1b~r'i d!enizde bojuldugu
IlI!la,dmlJLIr.

d~r:'ha

B. Y' A]w

RI~!ilnllI

yi1rLi Iberdi b1i!llundutu ruenriz 'hir rein.Jete:

celedmin i~ill EllJu:rrbag

,,![[ii OIe-nifIJIA; "ll11diye It.dllli" 230001 lira •• rfed~lm~,~ iii',. 'reli, m. r&h SOOOO liF.J] IbU~lIdk.hF. Bill il! i~~1'1 bl!!llcdiye medllin __ i"~OJ 'lia i.Ukr,u1ii !k .. rar .crilmi, olduJ!.Ii fudde ,irndiYfJ klld.r .Ia.. 11110 "~db]lI'l~l', Ibilhllll, t.hliIiH~II, tllk,llMdiloll:g J'cC'Dl '!lid.! tld(l[i~ '1'11.11.• 1'- m.lllIlI~ blrllk:lmll!l'illhl". Bundan nnr,iIi,dll iJtikllr~i!1I m.l!1-d k.liII~mildall .. illDI bit~rnme:!i ib'l:im.1i hUII'ntOidil'.

,d

101m· ] ilbttim iii de d(l", .,unlllllll£kt ve blhkibt deri.l!I .. Ic,tiri~me:L:tedir. Cuede blilgOn mlo!mleket hut DeI~liJdlc otopi gitm',
),BlIJ,I;)lIi:.iI!!ktu.

Bursada kafes
B ]ediye kurQIt-y~ kaldud ma :5,1nR karar verdi
BiII1otdif1El i'l!l'!e~ ~urU.UllllII&]ti imu lie .... tri~ell1 bill tdt:lU Ihl:llrll! d(.lrt II, i.._g_!lI" Duru n~trilldekJ i N:A'elll!!l'i n_ 11I1II(d lifllw'lI.m I koll rill" ,,~

DI:DIOi.. lqEi.m i.lzeri A~";lIu:

k.. ,

ttl ,d,.uizd Kiglthan
Qliar

Lkili1~i bir ee ed ,d!aK",m
indoe
Fe

bs bll.ulilmlJ~tut'. Bu ee e:din de
cadde

de:

111 nu~

,,[m·p:ll'. Elektr"'kll

tramllay

I( Verier) i'n ~ektikll:ri
Y 11:4D; Gita, Til'l'k~ey ceV'lr"Jen ,I\. Klmi B.sa: Hilmi ki,t.pnue.i
Wuler) Lkim t.rllmd. A'I'fUp. mt! bl.ir ~dlipli!rlalg .. ,.01 dH' e d.

- meu

I'e 10,m."

!!1m bH'

hUiil:Gmilji!iliioi okl.lmail: CO!umUlI:a, lani~ olmadlf! hllldl!!' IIG6~!ltDl!:i ~Ver'ilir) W IIl1di!iliil!!'l~tmt:D llji'k~. (lduik) 1I.IIIIr J.dllr tQr:liq:~mlzd!~ de me.bur 11'1(1 I:ICIQ'I;eda olmu~l"'r. ... l i eVerte!:}, ib.hnlluz:d'll y,Ii,l]dmJ~ 'Orillillt, me4"uliy.efte·J!!! UWlel de t.rcyme dil'lni., liI.iltb bill' &".lIk teldime i bir rohllJbllkllya ,.,t.lle bll~ ttlkiL chui,li. BUI m1o.lb'h~:1iftel'C"llilDclel' meyIlD'IIO" _. . ·-l" . 'd- b"· D 1]- f It: lila ell:ll'~ trH:1 en _Irl iIIl'_IHe .. -"OJ • laiD dt-'lf!rli mihllli'Il.II'iu.~1iL J:rf.ll1mll.· daD SIV JA.K.i.m~ja~ t'll!rcbimu.hUI. B r KI~ "VI!Il'ler" .. t>tfc.ilmrJdeJi blr hi Ii oimul 'Fill c'U'cke IIli Tiirk(,e_ b ... 1m,llb. Do fI@f. tefCOJm~, yeDi hurllfl .... or ye:ai Tw.k,e'ye tt- ...ri.lmek lure okullllkl. we te", mil bir tnI'd .. t~kn_r. h •• llm" e odil. 11" miittllkt. arm O&'II'! lltif.d~liD.e 1I'·,,&~clilmilt'll". H.,II' lidr:ld.. ~_I:IIiII>ta I'VerbfoJr il derlilell bu mllCeral)UIi l[ramUI de~ mil!i'Orl.l._l" miii,:er.8Jd~,OfUII!] a.JW 'imil ''GeDl~ y~rl"~i~, "LI~r~rl..rm". yey'''' ~ Kaamnn ddJl'1 r.b~ .~kl!lde"" dir. uerin meW':iul!.UI'U dOi'rud .. D dolrun (Gote, nila •• ,1IDdul letl!!D maceral t~.t:dJ e ,mer. 'lG6t~1 IrI!!O, ii'~Dde ~ir k1n Inm.~. bu
A.Ul111g

,ii, il~~DN bilel,llm<tlt

.,U d...

'If CGot.) mala' ikea • keDld!.iDIIII bLr III! ddet: m~lIrup'.r ta !Ito.,lIm ~tmlltir. Bir mDd'd'et I~:an. da lililllcnll.n lei'CD Lu mll,c<ua)'1l hill' roman b.I~IIl. 101111:11)'1 dilltilomil.1 '1'. lIir LII.-mml IInl!'!h::1! ,.Idl-'l:' hlllIdlld me'kll:l.lpllill' 1:~,kjW dm~k ijur,e 'lVerlif:r~ I 'file-lid! rIl!Ull'm'~tirr., ItomallWD he;meDi biitulJr.ba_ll b,.ki,.. Id 'li'lk,IIL.nlam .llDm. anuib J'.hul ~V'~rte:rl tin ~IICilml Hilllhllly.ldlr. CVerter) m [Iilm otdlJl .U ilun .e,!!,~ g'iliaiDjlll .,Enn. d. ulim1y&!"ilk

dilfai

Bt'rfDm'l,

ba.

ulli

,.IIP.

Eli. be, YI!i~lar'hJd bulunan .;.,.,.kllpn:lli ,ullllimgbil t.kn ind' Bay Ali Rll<1J~!II''''I!lI.:e r talliblll~ b",1unln ilDfo.i' Sa.mi II~ A,od m'ii..po1il'l! lIt:lilidro ggda muk "yet tllr •• IIDAk me"1 liadn ".e~,dli,le ~ken bildhllil'e h::kliild.e !levke" r~rWe 1.;""1_ et'mi"I~t' SlIlml d.mir dihmi~ '\Ie blr aydla[lberi IZlIIill' ~I~eA"cduDI kll,r.&lnl , ... m'!Ibll' m ab.lba!~ d t,ukib Imemurlui--u A,OGlUi "a'lipeti t!!l:blilkl!!l~ 1!I,ld'LI~ V :r.if~lillili if a etmekte V~ Bllihtu .,~in Crrnlbp-a, h.al ..hul'uinfl fib"b. parkl yuuod ki Lelc .. 1I.1'lrllml,iu. diye bar _Ik IllId.. ,.Imlilld. M'o,tosiklet 3 ki,i"i

h dille:" nda teni Malli.!!ln.111 Hlh. J !niJ!iJ oi~u Mehmed N'u.riye aid olduiu Qn]-.J-Ilmlf~ r.
Mehmed Nurj
10111

giJDdllilD beri

gaib lbuh:liDm~kt:1i "' •. nereye giltig~bilinemil::imekte .di. Cel It. y r, 'Vii h~re U:in gijrUlemll!:rni~tir. Muddeiumunlll· lilt "'C' zbmh_£lIII tahkikalil blilillaDI1lI.f.bll'.

8~1Ildi)'lI:miil e~eLth'ikli tum liJ ',ipll ehJdli1e~lfI tellt:ik dmr:kl;t GIi.lp' liunuDI b1ran 11 ,,1:1 JlIJlul. ... mall j~ln :1l:l:]ml~lelJ k&~i lci-· bi rl i!!lfi .. ~ml' Jr, A ~dl ~ tlliil i. lu bllr. lere iilri!! hl!h!:dlyll' JoIIJllri III; rm ,

b.dundulucdll.llI

t:nmufHl

J.~nl~

mlllUtli ,"!ekt-rik ,',rketi.[l1! 'tek~il ~dtl:!eilc;tirr. Bo..-ul.f'! rdij,enlUelde 01.0 41!1rl kepllCIIllnll!l m.fli b.lt1nd. UifiUlD1
IIflllD_UlI

yaraladl
IS!!)' :lith! BiIIIl:d.a_n kemerlnde atllna bmllilln 'iGl.ii'e'llllldlk. n~pdII lDohu-lklet, IiIlY!ILziUa 49 ,gum."

idi.

~----------------~-----------------

z.!m,CleD

i.. k"plll;iI "irkdi in te.rt.ibeb &Iml,tlf. Yepl-C;ekhre c:.ddel!l'nll'l
pl!;lI'kll:,

IJ.·
till·,

,m.m;,.~e

nh Hel .... e~
bu
_I,.d.

diik'llIIi!;lll:!!.

",rpmll,

klllr&l' vcrihDi"

,d,ti,nmu~ ~!rllli ke.fe lall;ll!mmllbr.

If Illiilrllti al;!f.r~Di!l1! bgl~un MI.I!lIlli'rorm, DlIrmq 'R Nuriye de 'ilirrpank JIiFIII"lIWlbr.

Bir ben k.azasl
hmir u, - EneLlli (dll Til. rand. bir trieD kaull il!I:mu,~ur. TU:riInda pil k'Ump.lD:J 'tlnd 8[8bum. .~ Jilkletn fzmirli R.:tm..~ I.ra (itllli All &ro!lluiyle' ,ilJll~odiff!r _b_!ithllul! hul!l!!o 'flf! ".111: on~"lm 11.1:\.111111:111.0. u'lldfiJe IlIiierke.n y~un~ Jl U m .... oIiiJ lokGIIUI,lti fi'lli ~1 rti~ i ka,rtlll' birdt:nbirc .rabaYiII ~ rpml-ttIF. M(ll.d~me IlcliCf:.liodll!' Iir'.bl~) All lI.r .. ".d .. 1IIJ yerl!!! diilmil, ve bl!nlltien yaril.l.omllt r. YIITIII11 !IIt=J:Pleket hUlt.IbIll'l'le~ille k.ldlnlmllb:r. l\1akini.l 1\ ehm~d o.t!u 1,1111..)] b.kkllllJda tllhkikab de-

Illite r~mlllJlln y.li~fihl bi!l db!fti _ ~-I- - e. 'U ."'1 I.~ mu ",lin", d-,\II"'i r, ,"'l.Ii!I!lI.U lGah:)k~ni!lini ~UdiJrl!:DlI!I~ i I. dllP IIIID, bcrllbLlyuk: .. ill' rib! b~.. }!'mrCIddllit

nibaY4it

h III·kik"

.'.f!

1iII.~lIIhD.Ii liu)'i'iI

Id.(h~.

.

lotlniklll!U i_Fe ed.en I.mlln d'e iIIldll!'l!Iiflo[D 1I:~lillFiJe, 'I.lili,miit J 0 d. ,. ,,,l.I:IiMllhr. IUD.n z.~ntau ,111.:.1III I'll It. h ..L.;kmd. hkib.t. bllibillall,br,

IODJI'IIJ 1m

Qllcerl(ft

tlildki .gIl

Banka miidiirunii
sOY8cakh?
Bir ,.ok;e.icl, ... b.!D'knl BerQt~u II,J'bui In IIiii IiI Ylllil "IIrp~.utJ
bi'l' l]Fad.
I

1lIJ1u:l:-

mllelNr.
r1uji' inti .. zlmlnlluf .. d'-I lanr. d. ,ok ,Bbfd b!,llh~I\I' ...e Ib·r~ok c,bar rdipli!!ir hrrllflodlln tIIklid bile I!Idi~.. mi,'Cir. MI!!lI!! Ii I~.to HlI'iy.n~, 1iD .. ruf ,IReDe} rom'.nllll (VerIer') deD r.uiillhl1a1 QI&lI'alii; Y&lizn,tnr. 1,110 Ii:sI'ibi (\I'crt~lI') iD mlJll:illn'ei .kibell:i b,l;y,.b h.llr:ik~'l!d.e ~e rmuuUidler iIIulmul 'PIli lid, lIuhk ~ili" taklm • 10k Il~DI,lerin f\l'e-rt'II'J. ibelDlcm!l!:k Ii,in, rkudilerini 6hliil''' dQkl~r,j li::e,mllii ba'i'cUe ~"rillmiil" tYr. Bud.. kl!lem IIu\I'ntjgin Wi fikrl '!l!luledn in 1111111.11'Ill;erinde Dill bil)'QL: telirlll'f iii.lcrditilllfl,

me

,.[1"1

tGiih=) min llIu Ihl. "

y k.l&nml-ililii'.

lOul ,lIdlim

H3Y"U l!rm~lII!d" bil" delilcclinl.d~r.

I,
8..2.. 9'35 Cuma glini y,opdlLD iii! y .. lilY Uiiminden iti1rD 0 ginlll ak,81D1r f ..k r •• lonundli IOEli
~

blllnlnil Bt!~'OIlII!l Il!bell modur T.bill" gue Saltily .inel'lla ilui. s:Sderilea filmi l~hll!l'iI!k Iber. plOD8 11Irl;!d,tlr.

e.y

'ZoDgulda.h (Husuli)

bey caD~' r wyanduag

_'ylell

Siimer bank mud urli
NaziUiye

Kile lhoU ,.!II: k .. 'I&behk g'ldu .. IIIJ I"ill bir ar.hIE Bay Tahi" Cf!:,p" ~iI!rinig kall"l,li:Ir Im"kta uidiutunlllll] a1]llrlDkl. f."kIDIl lflUlllbilmil !i)u ,ttl lenci eihmil mr,hu,t ballad, f1kIlDliau,tlr.

,or.tII

"e

..e~m

DccieD lIonrlll kl~11l ~Jl.gh !!Ild:u~ ,Iu 1111 iirelllDi,hilr. F'.lI:at (061t~J ne'.iDe h..ill.im olmata -,1'11: !fol.:

Inz t.r.f'1ndllla

dll

Itrvlilwi't

~.k.l

~brut~ bLdi!! bll .,IUi I'.Jebe

;'Ii~

r.·

~.r.rum1" milt.ret aellmeti •• e.p!ilioin bUiluadillLl mwhiti tlerk'fltekl blJilmuthlrr. (H.kiiIiE.tn hi!" Inlrtulmlk _i .. ia !ll1I 1..1 '''lrrlcrd~1!i bl!"1i trdd ..~.. dilrRdi,.1l' etmektilT.~ Oad.1Ji 10DII',. In"dl2i kL111l, tili I !l.llIhll] iilllll 1!Il1'~ t_ -

aiDI t«!rcu.llluiJle, bLr ~.Ii_!I 1'01. lelc!b dUI'. t;o'k iUI,dle blr'Ulllrllb II~, i!!dd. terc:umlll oEdUl~ ,QUI billdihlliY'I:!;:e.k, 'b~r d.ikkllt n iUra. ll'll 'uliinka T,g_rk~e,.e iit1JliiJ .. m~, DhlllUDUI Ilrduk. BII, HUm de 1111 rW if' hillb,-m". illiDtl nDlilll .e rfluki-iz lbir coli _Iinol relimlrr ilhe .UirmitHr. BOIJIJi bi.r enr brr .lIhibi ~dc'b 'l'f: irf.luD IditilrpbaDt! indfl bU'~D" mill'. ,d!ttn. F~y.. tl 650k 111'11,tur.

,ok I"JoIin~ dlklnt bi!' dllUldir.
Ibf

t Kiml)

I.. milli bill'· oraelktakiPjlIUIIII, tuUm I!IhnuIliK.,.. Zllb~t.li H."..ti bakkand& tllhk'lu,1: y.,mllk ..
,.aD but lidllml i&J~men

SalY bbi.ri

HIYltI

nlu ,erefine 200 lkitilik bir :z:iyaF,et verihui,lrir. 1.~y.fe:t.. . te vaAyd vilAyd kuru miLe "hal'keyliler' ha.i!.lrbuflrkaMaF',
I~Dlmu~lardllll',

Bu gec,r:

1i:(I~'kIJD

tell', yitre:kbl!ilD kl!l),D!I,lDm ko· nll,maJl.r, ZonguJdaj'LD .en lath. eD ver~lI!I1i bir geC~iliiDi te:ski] I!tm·,ti. Top~ Db g.~ vakte k du Qrm~tut. Re im bu li),Ii'ctteD 'hir iB~ tib I t.,bit etmeldediJr.

gitti

t.chr.

Izmir m~ arif biit-resi

-------------------Im-------------------Berga.ma
15 IIDlir

eeza e-vi

tz.mil' IS - SiilPII!'riulIl1Jk umulU mildOirll Hill" End NunaJhih Slime'" 1:lIIi:l f.brill.IAn miidurii ellY Fuli, , mlldi, ·d..,a azb DdllJa Hilly Safl ;lI.hrimin rei elITe _ bundlllD N zIUiFe ie~IDi,~e,'ir. Bir mllTl:h NIIl.iilllde tt!''Dl!ll etl. II!It.k QI.'D DU!II]~U eat hi b., ka.:!Ilf.lnll JcrlEu>lotli ,bul tdkLk t ,jcn ea.e.. 'i!!kl~rdil'.

-,"biD

Ani bir
Ni,not.llnd.
'~ndf!20

Me.

olum
IIiItjyd eaddc.

iI,umill;!r,I!!!~ apllfhmlllilda

g\ur.n

DId Ba, o~.rl!k ... f,,~ etmilt.iir. e ebeb~ lira ,fl1'.1 mil kt.dlr.
,II,

141

11'8,..~' imi O_Ornlla

t~Q:lir IS -- Vila.ydin yemi biit~'IC5!i bjr mi~yoD 1.14 hiD lir iizeri!Jlldeb ba:zu'" laDml!Jtu. Su yllli maarj'f i-t,leriDe dlabs. (ok: ebemllllliyet veri.

,.1 IIPII.r~f
Ieee L: tir'.
dill'
1I~1l

Be"f:2"amlld. 7" biPI kOJ,lIf 111'8)'11 illl, • .-i 1t.lnlJ'lllI' edem M.enemeDJ U - Melrlt'mell Ikoyen ..... i.. ln h:l,nb iki Iyn e,,,,,.l meriDde ,Ilbd~yfli kadu mLlh.h:lUf Bi'!]'g'lImllJda, lib.l!!! I!dllii!:~ekti. KeJifdill .p~JardIIiI 100 Mill tidli9 di:~ nlifti,edt!' rOfllll!ill ba:n ,auh,tu da .. aib.! aptca iki 'bi-nCli!:fi II'IliylliyJe ibale Jirmi 100 UD1'I.ia ~ 'kihlitl bli:. delic'C Zeytini '1iILlDnlll1l,hr. bU'l!!Ikllm!,h'r.

I

Karpuz Kabugu
YI!fZQ.n..~ /.

Hidall d~mi,Di IDyll..,,,, .. :III. dl!!!!1 bir .d.m 2ibi lorliailyordu. H.lbllkl bu Adam klld~,tl, ...... bi~e liti um.1I Ihll'kiklltn lIu.'HetU III-kim bill' .dam ta'lfrllIll .h),Qrd",. lbatt. bir&z ,lfI" I ,iIIl') lklllr.Dhkl.,
l~iD,de
liD,g_!

l'ullCiutLnf,

df: I!II~D~ u'II'm'ekte
olill'll&o bi!JJl'im

dl!"'lIm

'

d;f!t',~~

a.anrlmda

Ib~'i bir "i!:'VIDl

.1C!nill'

!lJlpgzll!l:"

Milli Roman,lel'iI!~i!Jl!;

'Ie

Vecil!ii
ill"

dlk 11'11nrt ad,-D:.lil"j!l yirBl'k.ifllJ ~ili' ... Di,e ~~iD II"CUllma IIlIIet. ,_"-IIIILII I:iJr bbi'lIim.ln libJ iiSri:h:lm.O,tO.

Q!amll:r. ,ormemi;'tll', ben I:i'U'Dd'.uemi.o~m. FDIc.1 lit IQr .. dilYI:edlll' III balh.t k'I!'Dd'"11D,i!lr. 8il:1 tllk~:b, edip til! 'nl~.lnl. ~ I'kllma.' m.1I tdi. Zl!;tcm ,lirmlilll iO!. d. It'i!! Itlk.flllal!: illDt IlIIJlmel.

Kec

ebe'mmi,eU

IW

bir:j!cy

,III

bi ... e ..... 11$ILclul. aD1l111D k.r,l k rllf. ,e~iDee korkmlmtlb. Jh:.uml IHJUI'~ ciJr'etLir I'e QElI.ID I'it"titit ,uld ..... ullerilD ellm:rll'l ribi knlylJ IbJIi" .d.m idi, lOorli k diD uirDlod. bUle,i 11.:i:l!.hb:rm.,tll. d. :kInGlnt I!hlt1rmi .. b~ dab. 1i1l!1I:r1 da t.b~.IID I I.c.yid, du,linit~lil! dlf! ilil. :htn IlImel~rdlfio b~ril khnll!,O l:il, tek _II all IItiflU. bll!li bAllmllhg,l hI~ de (lgUID IIQ1.yclI. b .. ,tll:D ".karchtl kea.diliae ,imdl b~Dddti,ti 11m lI.dlD', u .... l.lod'lI ber lebliko Qih:1iii 1!1d'lFIlu .. k k.tilllIl'ma.tl!!ln. ""III kl,.etll bL:r k .. dlD idJ. II l:I.r II' Ill· mel. III,U D~II! EIIIUldADI, o,hdili ..
.KeIDd".iDifi i~liillu

hm,

D]te r It.. ,dt.,o lkl Ina 'I.."t'& h.er IkQUet,,, .k.tl,I!'Dm .. k !5-lId.om ultomoLiide L:emlililiDo I-ii,.. mnburifil!ltilide IoiU, Jlte, Sarflillt S~"' I!"dili ,1.1 .B:r.I~rdfi ,lmdlbll1'dllllllrG IAIDI bifl. dD,u d'iitii, Me-li'hlitle ,~ntl hahrlDiBg:eld_i~ bLrkerlii ltIuII,II,ln,a h,l .. dlktao ..... oS If 1', kefidlgtj dlklut It I ICDr" &erl.yi ,Ili:l:ttlaJdumL, buluD .. Coli lIeri lid'i,u:rIIiUI ... du.tu ri~itl hl;bir lepden Ic:Qrkml Milman lI'elJIIDl', dr;dfti,rQ11 ,Indu. MlI!lD,afl ,!Jura.l,m diM. keadi, I b6,h~ II"!!' ,dih(in!tllh=:rle k.'nIDI kf!!lldla.e ;'l:iraf 'lIdiyol'dulld n"l!i!IlIJlII~ I yorr.ul!: t&bilUe Eliii' !ldlllm deill .. killIFh~un. hlll~bUDU', umil:n,iJetlllli I di~ IInrmu,tld omuillInol .Itlkt~" Imdl,e kadar ilJl.Idlliill~I~IJ" liFllIil~ v ,Ilk ek i!! ~CI:= :S.daD b" .k,l.m, keD.dl.il!l IdnlJ!:!!I" - Ne o~ur • U!IUl1t 1lI11 J.p hOI?' • Iblre blltt!"1 1I,IItm II~ 'Ile •• b. IUlbl,Delli. III 1.1., bAtt. hlirmet "dillllIllt TIl Mel'but 'end!. no dada bIll' IL,.I: olunm!lll lih:lm'ICllclI; bir .dlm gnlll K6lT,OHmult\l. IIlklll bllkh ",~ dedi, kii : Du, D.drD illltllhedlyordu ., CUIlI" - m~ bif'4t=Y ,,!IIUQ:I yok, IInlliltim. B'IDim .cui 'lulliiim 1'111kG §dlio I mdl"e lud.r daim~

,::!.. da.o "llJk cnulrlu,dur. iI,utl pd~ lilurl ,ok du,kDDdQI'. KI!!~dilllliillJ ihrllL ~1Ii1l"i!!J had.a a~llIabl dl t~DI 1I1emi!i il.1!! eclereh: IliIliiUk Dlel'kl~ dll,mek il~em.z. En :drllde kQII'Ik... tutu! 'Ilud~" kepuellkten ~Qk ;';I!. k~liiir. Z.trn 'D•. nl'l' d. iOlJilJtI dJll. wDe!eelil
r lI.daF
Y!!! ylilil.OIlQ&

IPIJ~,

,ey'lerln el1l~IlHrdyeti ,okt1Jl!.

:1:1:'"

In-

"ed~n. ~eg kcu,dilinden
ilrlm. Del,hllli 'bol'1I1111rlm 'fl!! eDdln nlq y,anl:n.dll 'lUi .roh]

lI'!ln· lIIir ~.lIillill d'lr"lm &ij:~b
IglUrIII

de

heb

"!II.

I~iiii ,IIIill'lliiii.

SlIiq l.biS Ib~gl &f'¥CeHaa Iclibu1 O!tmeslitll. l:IIJluIIlD em,ilD,im. flkll.t Jell!ldell .Yl'tlmaytm fla Ollilin d reu yok. SIIDI mre'h',u ohm II dl 111'l1li11 klf'ilyd ,.dep. S Eli!. g lI.d&r Inb'(lFLI.!I!t kl II.Dde IJI ""11m .mll I.:

'!Ii..

iGin IDn i n:J klltlilmml JiU:.amllDi ~]e'brr ~ Halbu.1U ,:imd'i IliUt leU'!'. bu~ulrI ;e1duRI.II hfiJ,liflll feUllm hel'llill. mr".. ,,~ Y )'okt-ur. dllltllda ,Jo-kill, bo. teehhiir i•• M~I'lbllt blJ[Ij~ Ilorfi'!'I'ke.g fUllhhi.tlyle d.ntmt-tlm II_ u dlk ' mm '''~IQi:lCI f~B •• okll;llmUlIJ 01:11.111 ilrrldhlli e~lb.lmili. huh!!!!! AZ (uk .iluliDde 'dttl!l lb_F iUti.'::.i"iIb. en· Ii.Jut ri!lterPllf'te b.,llJ'ml,tI. por ribl,ydl. 0 1~I'Ad.lli Ikll,kQn b"b .. Bill}!' S~lnritlill kB,ktl bUi IIIk,am ~Ii dYVIII,fIDIII JI!I1clllJ~ml.]ud]. flll'kal'dde Igl'iliU~ :ziYDeh!, ~h'lil-lim. BUD. rat _m~1J n k6,k'leD 1(1I rkedLlml,tl. «,ii"li:ila i;'I dl,t ~ll!k.. ro.lmek kOl'klLlllllllUi d!l 'hlr;: eh.eraml .. II:rilll:s: dyui,le , 'p!llJ'hrGF, IlItt' tarar yet .e:rmek.liJl~[i lien, ilI:lld]1t du,1[01 !!I~me'l:ll!I!r!:rI. IIQl!llell:ltml1 d«klal'~Bl Safn.~ Si!'I'lPl,JiI!' I:ll!!ltlh bul'UII'UJ1oi!Jri!lo. lEI\!. iklldllr bryn I"u" ",e GUld. IIk"lIm~D .QI1 1111[[aJ'~ IIi] tedILI'JIr !!Itmek i'dlJ Oly Salb;d iCilDdt'l IIki. IlI~k deri:1II •• mr.d;ld bill" mlll-l'IIfa bkmly ... ak Beyo"luDUD lIIe pgll te!!til elltile:r. klld.r el'iek~JII varl!!! ".plin •• dululu pArI! '""mi,. BDruii!!IrU ~,. ... -",~ ulde'llI lipllrlifllilll bIllIUI!!DllIlltU., Rakl f.lnUutlbl1 S.Lrl ~1f!,nY:· B.. y Sabri. nnlll do .jj'~iI!!!d;!l:eli BII,.II Bednfll :dy.fet 11111:I:imill: i1nr~l (Kerf K•• I.t l.kl.IDllIi .~ml"ll'! IdJ. B\I lIliYllf.t 11]1.1,," imirU ohl1l! bUi 1!!!j'I,de coli: lIlell:l:illOl M!!'hllka;DID, .:IQ'11.1 11111100 II; ,lld8lDOIDQ O~IIJIlIU'i I.tlll gib1dt(ln b(l'm,eli ~fr;iI"lCl'l m.e,lD. 1I1:l'lnitlyl,e ndlmr::kte, Idi. Bll ICDri~ler~ I~T&I_lD. gC!~mi,'ti. By .'11,,1110 Melilikiibl.1Ii dill re"dle lIo,lc.~~'lIIm .jy.ll~et ,,~nllklrr~ kl:li'kLi iiI! d[tl a:z.rli'~ bilha~1!I SlI;ffd S~llmt.. ,'flDi .lIhn h:lln" ~IJ k6fkuHi tez.o lD'io :r:lydeU,e b .. unmilln d IIr:l.UI !IId.i] .. yi'Di ii~ln 'nk!llid. lIIallll£J r yap .. rnl!!kt I idi. a.llta I, ..fet ~II~ GDU,D Imll, y'~nii .z_cf'nr~DleFe ve IODnd.IJ1D ,HE'"melel'lI m hl'l.l. Itmlll'lkbk~a I~III; bUlrl nl(lll, bil., driDiJ[a'ld'lhl'dl. ~U.;kQiii hili' It.rahlll, ,l!Ild,,,!., ,tiE'V.Dltl enat .lkilld'it oturulu ~,h. ICilil'li ile ,de],durmuliu. da"et h,ikeri!l!e:rini!l'e Uf!!t llelUz

her""

"U,

."Ii.

kllltl Glillr.k

IUnlfldilmillJ:L

D.el!dJ'fUi

lIaJi'

-:

-

-

-

-

-

~

"

I

~Ilbat

17

.:.....ZAMAN

.....

5

Bulgar maarif siyaseti "
bit ve papas aynlJ yold&!D Juriimek ," "-, sure,t~l· y,eDl BuIgar uyaDlllnl yara t aca kt· Je
Bulgar kii]tiJr bakamnm llozleri: UMuaUim"
'19,·'
Jr;otl

ofya 14 (Hu.us~) ,_ ··ZIB~ , aUimi, ZII hili v,e papPI Bu'I,1II1' uyaDItJDI y!lr~.t,BD BU]g81r!·Uyan~ tef., k.hiruuiniu KIl1tUr Bak 11;,d]rU~II"1Jaft.Ddliln farkh girmediLtg.1fII1 yapan IGeHi'!!ral ·"Radef.~ imi, izab dtikteo i!!'onra 1I0Zge~eo gilD ~~ E!ki Zaira HI d. J.rini ~oylc b:itirmll!!lded~r: :ubit ve EDUi!!Urnlerd e I!II DlIur,,,k. U_ Muallim. Vii! ubilmiJ... keb bir topJuiuga buguDka tm!l~ Jdill (II lmIuk:addies IItrmayesiniJl arif l.y4~eti.ui 8nia.llnLlhr. KIUHIT Bakag~ IDzler-ine Bwg4lr m1i!lhilflZlari dogil mic;lmr-(.er? uyanqlDl yar.tan u]IIllI'IIIII"Ja '8n.. 1 Si1io rubunuzda. 0 yliksGk de .. ,Ilk Rus ~iUe:tig~D ya.rduDiyJ virlerin atql )"aonnyo:r mu? ba'lIrl~!lD RuJ,gar istiilkJil ilI8V,a" Fijtuhat emttUeri deiil. }'urdu,Iud. oJe DJeriu ij·auudt'ii minne k ImlllO, ,ayanl bayret gfiZf!l1ik.. Vi!! IUbanJ. i~dwg'ini loyliyelttlt'e malik bioi 'U[II'UI !kUij:ult: VII,.. re'k ba,lamlJ 'Ve, hggilo BuJ., t!l!DlllIHll lic(lrl1llmak ve ~oculdi1i" lar~stanm ROo.e!J!iillIs devrinde rlmlZ;I, !l:ev,dil'mek emeUeri1 . btdundugu umandan ~ok iliayarun kurlillrmak i~~n yUr'iiyer.e.ijllDi1 yoUarm Ibiric;k i aJ1C'ti b. I if ". 8u11P1' miUdinln dai~ln o1dllgu.nu izah etllDi"tir. olma[ldlf. 8u" kUl"l1lIak uzere b'lrllU'Ildugomlllz yenL dev]lI!ti,1 KLUtllr bakaDllD1l g6re bugi1n Bol,ar mille:tinde uy.m~ deyteme~ ti'i~U:iIi'. BUDd!ll [plUalLim r,e~erjlDde gOle t;arpao "UhuilJ ve .:l:ah~t bath ibatlm.a. birer birLlk" yoktull'. 0 ZallIOllfIJ Bul .. alll!i~ O~aI'caill: hr. gaTj Ian bfiti1u i,tilfill~' sab.· Kqlill 'ile lID e.kte bin yapllcag1 hurd. m,ormaJ bir '" zi,eUe iq1I1t.11t] kilil.e tamamhyacalc i 'Ie kqaf etme:ktl!i buJunduguDn II bu llg"Ull"da ca1qanla.rt tillkdis mekteb, kq:la ve kiiiseniD ayrl elhoek !iureti~1i! ollilara yellli hamlyll'l 1j:1~t.;ma].lnDda hill' beis leleri i!;io yeoi h,zlar v.erecek .. buIIlDama:zdl. Fa'kat bugun \',3tiro V!ilJTlq~mll: i't-lli, ba,k,awrz .ziyet oyl de,iildir. 0 :r:aman i..,:in bundan ba·,ka ~al!'e ve yo~ Bu~gllrilfan kOm1luEIIIl'l D.dan da),oktu.r. Dilediiim[~ ~!Dmi vabba. kuv'Wet1i bU~~llIiduililindaD den !iliDcak bu )~oIWardaD yuPI uhteHf U~kn bar1f keUerilJin riillmek sure:tile elde ed~hililr~Z:. inil:qafJarma, goz yumulabilirdi Bugilokii Ars.mh]ar. boralaT C;uaku Bulgaristau her mrlu kllf'IS~Dda vtyall'lnki gUllun bife IsrslobfardalD muy.aff,ak e arzeUiii me~b'l!l~iylell' i~lDd@. muzaffer 'Pkacak bir kudrette ibiq, dUiell vazife, uyaml 'di. HaJbuKi bugiio barpL~rdeD devil'Jeriwiz,de oldugumuz gibi ~DCe. Bulga:r miJIetJoill g5ste,.". ",yoi dilek, ayni. enud ve aYDi di.Si ~Ill,albi!l'Uk mevcud diHkirde bulunmak~~ilmn;d~r.
II

Bu!~ar-Yugo_s~avYugos avyada miinasebetleri-. Bul_garl,ar~ Yugt1l'slaviarla Yug,oslavgada baltica unsurlar lie bu unsurlarm anlalmaga pek I " susad···· n·'' ... -'leri ~.Ie' U .·u·· ·e·· 1 · n'e" dir ? ··lk../ '.. u,c:. 7 'I"•• .' ,QU, gorunuyor ar ' '- -y 'U' ~e- "e-rl v.' ~~----------ml--~------Dulgar gazete~e:r~, aOD yau ..
I

um

51

ivaziyet

--:

. "'~,

_

.

,

_

u

••

-..

-

(T,8ymil) gaJ:iCt,ulnig Yugoloo ,",e Klb:.likfir. I.kat DallDiI~}!',1 Yugo!!dav m;' ~:a\l'yadllki hUI!IUl!I1 mu.b.biri, bu daSh". Suptl!' ve Orb:ui.o'k.", n8sebeUerliu!f! temal !!tmckle me~1ek,Ue '1'21 z~yeli iub ,di,g tlJr'. Bunun1. berllbef I])'al~'POI'III Wi!!! iki lI1I.emJeketi birrb~riDdeD ili:i wakaliJ )'uml'" .... bunlarl I! dill'ii bl.kuDdl1.g dillha flli2:tlll lataylrlll me:8tdeleriilli hanH~~n ihi Z"ebe bag-helD'. YIIJI0.l]avyIDllil gSl'zet'Mine goudermiltir. Y'Ilmemleke't nlurabhO!lslau 8i"a.sIl'J~ bUllIIlBiI" go:davyadBi vaziyeti !!!}i"d1~gl.at- eb kuv\letU ml1ddileri dB. yakmda yapllac8ik olall uyJJiI,bilir. milk i~~111 bu ~ki ml,k.lenia milz ken.er; lelimlatnaktadlr. BOlnll 'ole H~r:!iek Yililloslav-, , .faydah fioktalartDI bUlal. edi" 510,,"0., gazete6i ,diyol' ki: faD'O bir mimYIIUkil gihifHr. 'f;QayorUI. I'SollyLar ii~igde Bulga.r ... yg~ kD burada Slrplada Hu-v8i~Ea'r Mubarr~1I' evveli bIU;UD VII .. ibirbirjne kll'r~'I!!D~tlr•. NUru!lUD g,oslav miiinil'seibdieri bit tegQSlil'lly2iDlP MlllrAil.ya.dafeci Iii~tt bin MU~]ijma odu·. :Sum.llr 'V'a.klmf devr,ui ,gei;tll'm~kte idi. 'b1r su~kai!lta, kurba Ij ohm K'fa~ ~~llvd'lrlall' lII'e S~rp .' 'Huv2I,d ,diJi ,A1e.k:l 3.l!Idil"iI1I ma hlm'il~~ltUUlLVakla. ad lI!Ile'!!I]J~ket afas~lida kOI!II'l~Yrlar. gUD,Y 'Ve bu I!IIlI.IIikasbn YllgOi!l." b~r 8011ll,1lII1II yaplhTiiil!llL £ikri her V ugo!lll3iYJ amn !lima Iindeld la,vya birligibi. ,9ailamla.tmai:a ikl u!u!!~a Ic:a.bu~ edilm~ buld, tslovenler klillvvetli bir YugoaYlllrdnD 'eltigiui armlalhktan !IIOI!~ liuyordu. Fakat bllll ah]a~mBlDlD ~a\lya 'tars.flartchrbr. 0,;: bud. ra Yugculavya b~rlii~ haklun .. mabsus bi,l' hale gdil'iJmui 'tan hatya, A'IIlUstiillrya ve Mill. dOl :fiU 'lPa1umBtJ ¥e!!"B1ektedir:; kabil Q.I~umlior.rIUi. Halbuki carlsbtQ ile ~evrelelDdlilder; i~in "YllllgO:l~ayya billigi be'DUZistik .. B·aJkaolard'EI bail'~, b a 'Y a !!I mrUD :SO'D derece hU!I!ai stll'.11I r, rar bulPlut ".lIziydte degildir. tam b'if !lure:Ue ya'PLiabiJmui HU·'\fa ni!l ra geh,Dce ".8 ziyet Yugoe.]avy,jiIJ aiynetiaiu tID d~.iWtiyol!",. S~II"IP]3I r lienuz. .HLri~lD bu ,an!a §lIIadan da.b. muhlm es:liig~ budur. Fllkiilit bu 'V,atJal'll ga.yn l'Iil!l!mllWl!IiQ ,edeD miihim bill' 31T1'I",ma tasilV'" llI,u,ci,e iktisadi ll!ab~yeUe, :U... }'tim,am.ahCilr. CllnklJ yugo .... ' seloe:pJeri 011,111 am a IIII~, huluD u'lILlI' olullil1lm.ru:. BIlDdan ,do~ayl"
Larwndll!l

Bu~g,~r"

miliy,eiciligiin.io teme~i 9I1Yl"'. 00. gare !''Yllgolia'l!'J.kl a.&I. .. til'. Olm~¥1I1i11 ,i'i' ,eydiir. Yub lo.a1.vyad.li. il'C millet "lIrdJr. ,!ilrp~.QIr,Hlfvatln "lei Snhrem11.1', OIl,UD. idOl dolctor, bir Ieder,IIl!!lyolI

Ylilgo,l.vyada g,acfI ~lirp.P iki qa,h tCCreY.IID bir.. tik laraftarhj1 ife federa-yoJll tara ftarllgld II'.

o b:aldu

1arliftartdJlI'.

I

I
I

BiI'Hk ~arafta_rhlil feder&liz:-· 'min ,1Ii.yrILLk: Ibith:riDi bt!sll. mei,e: rlllrduD e,dc:ceiini 'illl! ya.. b3i'l!lG:~ enlrikalarill, dRib. fazi. yol :I.C:AcajIm _id!di. ediyor.
Va

bit carti

onllllO,

U!1l1U

lDub'all"iYi(!,' "Ie tilltbik edifuse" HI, v"llsn mtlimDun ell:Yalllluz mmtaknl

bal •• ymlyor,l.r.
OIUDIl'r

i9in

federali:zml

iyi

kabul

mek: m~Qltkli&Q elur, feBh

Mira bet muEili e.'ki mecli:.i ederek MaYI.!)1Il hqi'Dd.

dul' .ki ba:jl]")1'.1icak li1:Jiilal!t!ire~er ..

twmdir.

lin

billyilk

l!Du'barebeyi

·tnn1aHal.uyetie bqarlill Bu~gar milleti bugulJi ~~inde bu]unduillllll 'V ziyette. dabs. ziy de )'11iriiiy,emel •.

Radd n bu.nlaon iza b eUildea !lDnra ;:oyZe de,
General ,.

m'llamlllil~.iz <;ar Bor,iB iJe ki.i.. ~ik. takd ~ok: gizel yurdumuzuo slhbat 'Ie taalisi ,ere .. fine "Ura,. diye baglTmag.1. da,v,d ediyorum.",
riUI!!I!.'J(lli1Itlll..lIII,I"llillllllIl,IIII!Jillllllllllllli.IIltlil'tlllI'lt1111111111!

Siz:i en biiyuk

vatandaiJ

ve

mekted~r: •. - BYgil'l atbk zadbibirn '\Ie ki~Lsenio tdln de giMi,.

mllma llimill,

[ HAUYD

PROGRAMII

1

de musbel ndic:ernere vardmll" SIOI bUtYl] klU!l"eHmi~dc lem,!!noi ederiz ••• "Mir" ,gaze.te&i de 'KraL A~ek. 'Hl.d1r·wn Sofya'ym z~yall'di Ci!Itlil'~Qdi\ iki memle:l!c.d d'i1 i,leTi bakanhulDlD ,a~liDl~ oldukLILIri karar!art h3ihr~lIItlyor va bu k ... rarlall"lo iki mp'mlekel hallfLnca De d-erece se .... ~n~c kilr~Llgl!!dj· gml tebaruz dtird~kten !lont. diy01" Lei: "V~g(lgb\l' e~~i~i ,gew;,en giln beyalla.i!Dda "tki ko:m:§llll lIIIem ... I,eket ilrasmda aIlllJla~ma. liyasa .. Sllflla. devaDll, oluDmaktadu. Ito!' demi'lti. BIlII lbeYIliDa.h biyiJk bir SleviD~le sdimJaru.. F akat di", ger taraft8in bu i}~i kom:Ju:uk mUDII~ebeHerinifi ~ilbulc(lI iyih Ie~ t· "I' Jrume!!U J.. U:!E.UI'I1Unll ,.!I Y.!!I,a. t n·latmak i!ii~e'riz,~~
"iIlrllf.:Vhik"
ullLllJllluyor ~

I

befalier iki mikcDlme' bill' iktil.<l,di II yoriar.BuDQolli taraf la, kllbabatJi sa.YJW"Jar. 6il'liktir. 8iltiio ik:tiJ;l1di imiller HlrvaUar ve anlarlD ftderbirJik lebindedit. V ugo!luY3:yt led '!ay~laD <;·ft!:i flrkai!ll liiterkib ~dell dokuz ali! ilkeyi dell'i o.oktol' Mot~ek Federal Ibirbirjyle kaYl'Iallilaktan alJko6ir I"f!j,m tarahand]rlar. falcat yaD :!'II!b~bler rubidirl taribicUIt, bu fe.deraLhi'~D bududl!ll be'fluz mj~~id~r, i;yuidir, dinidiil", VII! ~ j,zilTII,e mi"tlll". herii~yden fn;la II" lJ'h.di'r'.,
lavya

Do ,memleketio

bjr:le,t~gi ~U!<

guol'erde ayr.hk kayoiJIkla:r1 pek te nazan dikkde aI.Qm!!l'" m_, buJuudugu i~in buolar rji.. zmlflld@n bill" arabic me1mleketib i~i'l]de bit taklm dabili me.se.. ~e!er vilcud bull1lu~tur. BiT kef@. 'Vu,goslavyada alb bim be,~uz: Ortodoks Sub VIC

""'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'I~k';iij~·m''·"·d~;~'i~;i'' ' ' ' ' ' ' '
IOZ

Do,k~oll' Miilitgek~1lICll"i Hlrvlil

yeoi .~D~;ihab~t yap~RJUllJl.,em~ lI'etmlftir. IJa~''O'1!:1!!:11 Yevti~ die bir in,lmab blokll VUCqde getit mek i~i!J "BlII,,),or. ,SlrplJ _ baliflerde Dr. MatCl:k~i mOttcru. Sirp ve r f~r¥at muh!llefeti yap .. naai'a te.§Yik ediyorLar. Doktor Mat~ek in bu teklif~ kabu1 edjb etmiye~eg.i beW olm a,d.i1 i~iD iptibilbat netice;!ll h.lcliuod. Ibir

"g..

s,oyle'QJoege imk.l.n

yoktull'.

3 iU neil soAi/eden deuam
bO,lIlnmlll i,letilllnle bavra prenaibi kli'llIId edilmiyor. Oradi!! Turk kaIIl'QUIIi lI'JiRl'dlrl'. 8ulII!I .Iar~ mlJlilltlili'le yillpllma!ilm~ 1I:00!,~b I!!ml!li',illIfil." Ki:illUohlr. mecHt!l~ kabul edll~" ;,Iukten ~Q."r.!ll li'~rk ~~kimh.·lI"iDfI alb J.y mUi EUII,dever~l,mi,ti. 81.1 mildde't % IffilUi. mubilD aZI mrleleler'le k,gr.!jlllal~ldi. Bil~yo UQJYlZ ,ki, ke:l1dl ,11111]·.ili! ,iie FlUddlil me~,b!l'l:I!I'tlrr,de bIle )"i!!l)l bill" kI!lDUIlU, .hi'kimwl'l .n!amll... I

millJl!ltil'lio

...

leyi

Ikurmu,tur.

~lIiliniflJ

l1ygUg

Ibil' .'1..

3,50010()O Kat,olik

hlrVa!~

Y'l!!f-

d~r. Gerhle k.alan 1,0'001,,000 .K8itolik isloven ile 60() 000 IOU tOm.ao bOinak Slfpl.arla Hnval~.8)rm kararla§hncaklaT" bi .. tes.v:y'l!ye ka1ar dda u.Y.illbilirler,.
I

6

Kr,a1 A[e'ks:uuJr 1919 yd~I!IID ki",ullusaDI guni!l],de dikta"
ii.in

kol.-, i,lcrdeo ur.tUdir.
BUI'iu.n, ilji~m bjF ~ar;e

ie fU rniltaleada

ayrl
1:'1.

ayn

fa aU )'etJ.e r de bu1uDmaJa

m~m.

17 ~ub3.,t Pazar
2U Khz. VARSOVA m. 17.'20 Sal'kll"~1 !tocuk tiYQtro'hJ. l8 0 ... 1 mUlikiil!!l. 18',59 K~nfera.DI!. l' Sk.!!:!f 19.4:5 KOllferan,. 20 0,. .. ~.e"tr.. 20,45, Saller. 70,50 AktQa ali"I:~. 2J. $em ,rognrm, Hllllbuler" 11,01'" r~kli'm'lar. 2'2,30 Blilda.llI'tlllle ..
it'Iak'il. (Op1::l'd

en S3'g rejimlere llIalik lIIIem~ekde lere vUllICJya kadar he.ps.ini

En sol memleketle.Y"den

tet'k.ik ediniz: g.orelC!@k9iniz ki
btrke-s k:~ndli ImiUd'lnilil ~l!Itik-

iki lIIIemlel.c:et RI!'3i:smda mu .. alloSkt.a J:niruliJilJio mesele~er Mr birini miiteak~b, hal!~dilec:ekl:i'r'. Evye1.d ufak i,ler mugbd l'Ieti. c,elere b8igJan.1l'Cilk \'0 oodill'll sonra dahill kil!rI~'lk mese'lelel'io hall i0 Ii gi!.;:i Lec·e kti I'•

bO!Jl~gi ko:rumak ve kurmak yo~ugdla YUf'U:mekt,edir. Kii!;'u~ Bulga.ri!lbn bm:lidao ba,ka bir ),'01 lutabilir Pli? Elbdte It Ylr!. HUDun i-;in ideaUerin bi:rl'e,·
'Dlesi, ,miUetin

er. '14,0:5;

',ak.

mllll&ikil!li.)

24 Si~-

lid memleketin
ne de ,burmdkar alillB~niia yo:ulllda

Hoi Khz. 1\I10SKOVA, Ht4 m. n lozIer. 16,1.:) ,~ocuk: PI!"0irrlLmI.

menlsetlell'i .., Ii::,ulunmak \Ie sBmimiyetle

18.31l1

I(JlzllQrdg

nI!III'.iYBt..

19,31J

yaratli:.t ,kudrlllinden milJlj vahdetio dotmial'SI Ub:Lmdu' Vel aDcak bu bizim
yarllllllmLZI miii:emmell

ir:I;iilizce
n 1::;'1 ri

OpEI'.fi

nlfikl, t[c[le.bi dUde., 23,03 De;'!' if.!!! t. 241.05 AI ma lie a yii.t. m.
VI!

yriri1mek s'gretiyle lun, halde ilri memlekcl mc;inde ;yl olan mu!be't net'I!Ct!!Je:re 'V,ardacaktlr't1

kdilllbile-.

832 K.lli~.'MOSKOV/qSttl1in)31J1

BORSA

,artb,.
•d

cektir. Y~rwnki gilD ic.ia butUIl1 mill din birl e :;ml!!lj, Ibir olmasl Muallim.iD, arb'k ~ocug,a y,alDlz oklUyupyazma,gl VI! I!c:alemina.,
ltutmaslDl

17

SUf'lillDlkkoiJl.!'l"

(lEIer!io::.
OpCiI'lII

Vagner.) UI.'.i!0 bir l'1,akil. 22',JO dall'.

tem.1~i.[u

),6 ~ubat 935
NUKU,/,
KIiI.ru~

( S,IIl.,)
KUfil Zf}

oirebnesi

de:gildir. Mlllallim, tcvdw edHen ~,ocU1lktalll Rulgar

kifi ik'endisi'llle
koru-

I

illS Kln:. LEipZiG .. 382 ,1I'lJ. 1'9,35 "DIH V.JfC[U hmied., ;l!jdlll L!;)ltt:&in.ri.1lI opere i. 21,35 ~el8 Iltbnel..". 21,lfl 1J1I:h.l:!liiiirJu kO:rI~rJr,j. 21 h.llbrJl'btl' •• pur. '23,300 ulali lc:OD.~ell" ('.!I.rk~h)

1I!1(1~m Bu 19aT' miUetini ve'
)'uc:u .... e yara'l:jc~

54:5 Kh'Z. BtJDA'PE$TiE,

bir UiIll!l!UI:' )pa pma k is. 1I1'ukeJJe hir. Tetkill£ edibiz. Gorecelc:.5Iini'z~
k~ biltiin halya. Almaoya v,e RI.1,ya ayDl yolda yurilmekte:dir. O,alarda ~o~uklara ya,a- I'

1,8, Dliio gitAt' 5ii:iE1 1'9' 't;i ID R;e me mu"ikl II. 2a K.ollli·el"lIn.ll. 20,31) Pi ya.nlll! ko.lI!11~ri. 21115 Sti!illyo IIlk~~i. 22"10 Hllbulll:r. 21.30 AVII'lII,plI n kil hODJul'. (op~~ retlf'rden I!I-.,rk]~iir we hi!ii'll'aiar). 24 Salon orkutnlu.

"Ii.

5SQ.m. :iwI'IH!ui. 18,10

2IJ F. Fr,;,n•• 1: 16' 1:.16, ! DDI r 1[i.l .~ K!n'. Celt.. ], ~iIIll Av. 24.6H. I :1.1trU lJ Xi' lll:·.. , ~n '1Q t.nil 211 .2iJ F. 81!.!~111: 'lUI! lEO, UJrllinml ~4 ], FI~::rf~n ,!l~

:t 1""'1'01',. 1 Mul!, ] 2.li!>tl

r. ~." l;en'

M,""y 2Q Dillin
1 Cl:lnov;~1j;

AI~II'I

'9115,

M@c:ldrry"
1e'lIJIkn Gi'l

e

21*0

f:EK F/YATLARI
F",gjRilD f.
L.g;nd",.,

U.Q
61·

.75

hai
l\l!clg ..ad fi1olkollllj

1111,98
905,07B!

I

A1manya, yaillllilliD Italy-a. 'VII! yqlt!lUII lenin prelD8iplll!r~ bel. letUl'DiL:ted]r, Bo,yLelildll b.t~tl1ll1
1m

I

.It

686, Kk~. BElGRA[)' 437 m, 19,;30< lBul,R'.11' ,ar'klll!ifl. 20 Rek .. lim'! p.lak. 20',15 Sozler. 20,30 l1Ju;.
lit! Iri.y,lIIt.

Mill, CI 9.~56' N"\"YCi'flt: 1O,794\l'U Ctllc,l'r,oj :II,45:2J'
A'Unl!

:1'069,25

BI'llklel
Am.t~rii!l-m

U:,'iWl J.<:I:!l'
~',H"'1Z

J,8U Bud 1!l1i'''1~«! .',!lili, Varl0li' ",205'BOIo]'tl

Dl!rlln. 'i'hulrld

1,9;91

21

K'FIJI

IaIllaJl

D11I.

J'.GtS~
4,2467

mWlleUer, barplerde ~.riD; knl.lll1laga
ecglz?

k.aybetUk .. \i8l1111)'orJall'.

orkellral~. pi kl.ll1.

2'3,101 H ber.1er,

daD

:Soi':}"

(j8i:1~nlll

VI,an.tll

Bi~. lilu(Jlard!lQ ihlllDgilini .. e~§

'904 Kh:L HAMBURG 332 m.
Ham mUAikiill
'lUI'.

ESHAM
'. Bank. Nam I. JO H
.. II

19' t $iimi ..

R. hap Tth:fon
I uk'll.
(:~mhl~

O"";U11

General II RI'ld:d" bu Iualc dell'h:al ,cevab V'I!I't'enk u Hi~ bjfwn~1I dtdikten IODr-a BIJ~garSaril kepdi ruYIliDm, devhdell"illi ,tetld~e da vet et me:lictlll "c IU. aLin cev bltll orada bu~ eah.
• a.rl!1U

!!IQ'y!emktedir.

Bu c:e;"ab

YlOe yukrsrwdBlc:j

"UJu!~1 birliir ... te topJa'Dmakt8i,dlr.
KlUtDr B,Qkaru ibUgl1DkU my-

IDe) ulilhtlell'J. 20 Skli!~ ~ mLla:lk~ Ji. ~ 11 S,Ol', 21,2,0 Haberle-If. ·.i!1~30 K!iI'rlll k 'De"e ~~ n e IIi y. to 22, 'J.O ,~,,"~.erh~r kOIllI~ri. '9.5'~ Khz. BR:ESLAU, 3,mi m. 17 k1il(ilk: "ad,vo o'rk.enr!~!lnt 19 .pOIi' lDt.er[eri" 19j30 a.ld.IIIIUtfl, 20 Henri Mal"t.n,u'n,ulJI eaerluio ... d..g ,.rlnll kO:IIIBeF,,21 lu'lu Yli mUlik~ pl''CII,I.rl. 22,31) ~1Iii1e.. erler k'litl'lileri Il'e'ip:lil'cleDj. 21 H.bllr1e"r.

Til .k!y.e
i'nm~ali'

Am ..... 1 dllllhll,l.

II'Iye1 BIinlL #IInllid!QIIJ

U.

~] • HoiIfrlyc

hUh.t!t lI!!r. :;iIlJl'k .dey. Bal]lil ,Sarli: m. 'iI!(:1III

:U,30 Ol!1lI1.

L:ib~ 1P'!::k ~uhi!lf t.'ri t edc: rdli. ~imd~ R'1iim~m]zi 1J!!IlUclb 01111:1 Be mel' ada Virjil ilQlehn blll t.rif Q vak~t e'luik loyle'nirs.e .sl!:l'i li:enilllllle edj_ldli. .lDlfbtDl d~Dmek ~e.b!ikeli de ,"udl. III.mda!) 1l01lll'a Ceun.rellliu mil_Ih tall'ifip k"pah('!a. mllg.a] mlaikb. ~uf profl'ulGderiimden MarlelllD . e !JJdur: Ii ih& :lUI'ln. F,on. Aberv,~kig fl!l~rKral Aleksi1IDdi'11l ikatU ,!!ItNik.ibj ~ifUf"II'u! dll:mekti'l'. B.,,_ I~ril t-tr~ijme edihii. kB mannfl ya'klllr. ~cri8Jt bllJlulku I'''a~!unda dwkt:ati;j,rIUk rejimi da .. $imd~ bu. ib.flhn Illhay;t 'lVell'ill"o e'ii'I,j~i~i (!tinefIDItJ diy-e .I.yor. BY! os. idimid ve:riICi bir iDkj~af ge .. ~iflelJme:nin h!illi b~lb ,lIrlb iJllli nil miihim bit' IfIck:~.Dy" d IIIIII! illi~ ~irmek unre i.di. f'liIka~ Ill!!.!! f'C" hokt;!!id4 tilplll[)II"'ili~. mleik ii~t,~yorlUm. l)Jet'!!:n ik'i cle.nimde jl'lm Yugoslav Mrlii'illlin 'tit.lbti )' if'llIiI 11II1'k~lkiii IIlIil:iIi~rliye m,g !11HZ! '''illci br_fln mUI.I) 'IN! crke.til'll [arE- , bn,gilnkii p'1lr.li .ile- ~ir m~cidi"e lIIe~vijnilma,Sln. ~$agld!ag f:e~vjk [lUll "Bi2!~ lo.re kall!llo 'ui" diye tuttulI'dyld.rl bir karlU1f1 d"i".JlI.n.~ "lIira '!II'el'meJi··n ed'ecejine. bij'Jj,k ilkihilmu yoNHdl.h k!llll!!lba.. ,~hir VII, bir dag ia~ blltlHletmiil,tim. karldiliD tfi.blll1,iletmege ~ab-tl.yor ballinda d", ,!d.bil~r •... $abit: olmil~ "Bile lo:r,e kaDUI'I., d'ye tel we ODlUiIi i~in. bit' kale:m d~lbe.M,a da olur, mudafl'll8i I!! iIIe.n I ei:' M yaptll ..1 Ie vatandil~latlllli b'iitiin hak ve IbyanWar BlIlyl.rj, bUlk.darclLk M,erhum Bay Hllci A ,-,it A.dl~ye bi.rt~y~ 1I111di)flC! ,aller IIIrulndi. .Ilr~II"I:'j,Y'l!Herini kaldlrarak DDllil'haVl!!kil tilDe bir ik. liyihilli lI[~hllhii''' Y.,lyag ka"'iQ!le~ iiil'l kifi lel.klrfi I'f.ie:rj nmeyi i!lohjbdaf ediyordlu. Ji • .8l.1lolall',m Olt ¢Iii!le .!!IukedillmeiI!Idilebilirdi:. F.dcII't y~rmillC:i un, 'Ilni lii'e ~'!I!!I'IUIil h ..i!iiat lr~t'dl!pi!!.Iinii BUIlUDL" berabe:r ¥ug:QSolavyadlli m~d@:g!)'di I;!r~IIi.II'U:i. modern Tlirk: birlik il.kij~ubir hay~i i~er~edi•. 1 rica etH. Dlil~eti,illin ~IJI lEiH ge~l!'me:tdi. '"S.ize rin !moun ~tl:ifiUIIIJ' 'b. V ug cudI!i v (lTd lUlU bir ba.r b, QfTIDrk hukuko me-d!!lniY'l!'l!Ii Qi~ah {I,¥ihi'iJ!trda. IiID!nlltUi!-1Ii eUij}'ilni btbirini bir h'lfA~1I Iilltakb. (:ullIlkil dU!l.1l ohuiiiktan ~ 'karat( bit" '":E.e bir miil8t~lc 111,!lJtiliyww: o i~l!!!dCl,eUii'i m.. fl3 ile kllfUII,I' all'a" Yugo,~Jay ord.u9u oldu. Devlet Liy~1h 11:11111 e't'~eum ,ek:I~'lJdul": I~I]~ B'ir~me'Zd·. Buti1llim - I!'ril!ll!l memuri.y,dlfil'ilnlde de 3)11'11 maoII Evie~h'li:el!l k,lid il kOC4t1 HI n (Evlil'kl kelime.!i kablll edildi. bj, dilhA' ",1~e,nm:iY~!I!:rl;jjl e.d-e.r:z.ara goze ~ rpmakt.uhr. Gef~k modeT'!] bulltuk IPreuipI,: kl;l~ evlorlll!!ltI'i!2;, ;al't etmrlQ',le 8irlik liilk~.si1 geD.~leri !!Ie. I~r:i • ., prek mill~ ~o!i~llnd~D Jord kDd r .IBiDilir, .. II!ITlilik bi.. unk :kurma b.dilua:ii:r • ..iH~ilc:!,j de bQ~rlml ediyo:r • Bill ""[lil! ,gOIlIl L-\:IIJ!l'Itlll Ii IIIe8'~1 I. ~ E,er 1l"l~lHti ~l!iki hokuku[I IllaOnulD i~ln IbugiJJn YugOg~.iI \I' b~r.. i' :Siz.e gore,., dedikl~r~ ~lIy. ,1lI.1b. I'. l:iI I;1 t8Jl!zd& kllbu I du ydJi k bu z,IYlilIdti ,C:'fi. t bill!!: Iim~er~ idi'. Ugiillk iiillii harp !;Uik til iii iI~lig. rbj.d,m 1h>l'!:IIBbU:i'l1II flo 'h e'1' !bill krnr:n ttl .~. " Bile ,or", ~,d.iye ¥~h'ldll!!.rihm. f.il illl 'b.illl' Fa.ei lit 01 ul'diJ. Y Il"mU bu, .. de'D daha niifuzilgdur'. BeJgrad a bile lhir harp ,ehri oldwlgu Il:ud- , <ill'l~'UJII!lr m" ..1i:lle lile~k,el.iHllI1l1\!d.n kuk~:. eYli~tk I.. li, ti" f!:urmllk ar~ ilJd e e.dildi., flU!!IU ilki, tIIUfllll rri2ui.,rnc. .,e de gUi!] IClirtlkCe YugoJJllyJatBu tni U!!l'r~ .iinnl~1' klllvLJetie m,eeidiYfI He 01 In LirflfY d,e,tlld1r. mDlktad~li'. Bu merk zio, iiliD!li~ mlidl!lfsill {:diYD.rl.r 'l'ti liliimlliDfIo 01 f!i!rdii ,~lm,.kt!lg l.i)'lId" Il:llmJ"yJ "'e gai'l'ple se\'ilmemelinin Ie· rllk bllllli a C.urdct P!l~ uliuLlila Ildl!' dinhd me~tll@,iiidii', Ib!!bj~ Siy01~i unsurlaT'1.D mifrit y,,"zil r.k .e "'menlleil 'cemoe", d ... [vin, kllLrlJlm,lIll!iyl,e lboJ:ullIIilem eU!iI',i sok yilk.ell LuhIIJDI. hodpere tli,iid~r. Fakal buyUk m.lI.iF]. y.hlll:l bill. fl!'rUel' .llk.d ... larch. dfllildir.Ehj[iiljil~1i dn.leUe .I'b .. i,lerio" hl!J)'ilk It!a~iyecil.erinl f.'knt bu mUflUc UI'[)O kiihdr dllrmr. OlllllUi i~il'ldhki .... ytlk]~lr .. te!!oirjt dab a {8i,ds llllgr'eprle his molldlliled.,o ibard oli:lui'UJ b.Ur. '00 !!;It'll lbiii'll:iIlmtlle Ih,t'lab ",c:rm~k <tiT OhJDuyorr. BUraS] YUIO'.llavy~mUl.ddte!l1 ,iimeill'k t,fltldllc: dmy.a:r,diu. 'lIIIpl3!'~fI~ dfi ~eleflli,..y., Inibacnt :010 ba gk~.c.I])k 1I'e .ana)l'~ mer .. .lmt!!ll( II:nmdil'l'. ~imdi ilkl n d fttll,a l'ei:Jyol' U_IIL. ~e·zidil'. IEhltfUll L~"ule yelli Tlirk hllllkulull $eriillt ibykyb,l'lIdll. (ifti'ellD~ Kj,:!~ medel'lli.yulnJDI preg,lip!!!Iflu.i mGt... , hQ~ Dm'. di!ll .er'bif!,ttlr.lBu ~ll:.;i flu .. SlT:p~lhk (Belirad) In &;rk.. It fid cet~z:~ Bill m.ey"gd. .",UJI.. fmk. !lin de letilll bl.JlIl mlld.II.... !linda. ,.,Ir. Slf'b ,.ftfisj kll'l"" Iln"di(J" mira., IIyP@. hill 'i'CI 'lLLlI'ik de h.klu J,O:ktur. gael VG ".ok vstsopenel' ol,do ... h'k~mllnIDi Iialih~reti k .. hl!.~ilr[ml T'DiI'h kdlln IiIIl ,e'Id In,lkukt. iu halde !l0ven de-ildir. Fnkllil roUt Ie ,ltd eel'b: a~1II 0,1,11. hi.. hl~m't~l I'lbld r. fedlCralc_Uikten bOf'llimar: we :!}hildJ yelll l'irk hukuku m~ 8.,111 C 1111 1~l!:lbnill. aD 111'1 dellly,el1 IIHtlllllip!eriin!ll gOll'e e, I.UIlrker. Onlara glire hUrr.iyet Te lI~millnk ltlllY.III11R bob~ Inn k~ltu.\o tii [i:'~ld0111 Ie G;irebm dz:.. ml!lBl¥at H,,'O'aUII:r1 IDfimllililD (9n .1k~lhIii'HICIII ikllPI dii,1II1'1.'bJOF~ Til'b: k - lIl!.g,U medc·n i.iill ~~]n b.~ etmei'e hifidir. Dii.llrlll!lh'Dl: ,I K.pl .11.1'[1 atlllla ,,1 klmleln ,u rl~.lrddiJ'l,rlT~ Alit! r. Eski Slfbi lallllD cemlUlb VII!! hflJl' 'tHlld, ijyl. bil' b!!ljl.u:lItlll mi!!l,- 'bill }l'1i'1II Tilrk til lI]iflt~I:i~Il.DnLCrl B1II1811 .,,] iii,lIn IInna ...... t.n 1:__ ,eeDuibtu rarbiili oilbetli!iD dahl dan 'nll'lni 'lir Ildt ajllfl II I'.lib olub bil' !I(JIII!z; kit hll'iI'!. ,gt:ri gilt-OJ lie me~kODdulI". _ Vii! i~tmc'ktlldllr. _ _ Y~Jii TIde: hllkuUJ m d'eDtyel1 Hi!llbu ki & .:Il,e hlJJI'~e delill. I,; idlU'8 ile 'm ddii 'Ier kiyo hili .nuti l101gQu da pd. BuLiI.ki.ir. muhlaVbr. ing 1I.1'fla ve 'bll, Dmbu:rI Yelll Tark K.nuul,!] adeJ.1LII KIf d-gldar JID haleD Itr,.. bI,liimli hUlUrlHld. u:d,.Herlnii filki lariat bukulnunul .1.lc"In1erl'ne hdmrl- l' D!IIlm8i~y, •.• Ibin HU'v!IIt alhyet 111111 ,m~tbIll'dl.illlu. 'I'll! rm ~kJo b~llilb;er TUrk

eU~gi ZOIIllIIan maks2Ich Yugoslav bklig~g~ ko. n;!IDHlk y~ hir taklm gergiu .. likler yiilzilndeol dahill'i bir mlu.~ cadl£;~e'lilil!ll k:opmRl~!Oa HllIlQi 01torlilgiiniJ

'¥..~r·dl,.

D·er-

,BUllY ",jjj,"uliMlI! ill n lljllli bUm~ I: mi i~l[I nk!i me·depii h:El.kladli :!i'~I'Ii1 ~II!Id eD~ b,.klln II rllill nd.n mukaYIIII"'lI!Iil:t' Y",'!lcatiz. Ser i~~ I!mk II kuu ttI!I 1II~":Z!.l!Jba bIQlnJ fi'!l'lililk~ Dliitil!!rg lIijr evillik. deti[dir. Kan,il!ll!UI ml!de:nid,el'l 'e'i'Wle~ l.t.n.bu'l hukllllk fl!kULte.'illlde I)kudutU!" DlUZ; &lrIlIBIrI!i1JJ bize 'ti"lllik bamlliU oku h:gadll !I·r. Ili:r;e "K.iHbI nikah." .dlilldillki

h~1 ijlerhl.l!lI'! tncilml! l!!'tllD.e~ BUiI •• :I!erlell' hl1:'climl! t:d.ildi.

e~er~Di oklJiil[J

Sul.eVD'llu!I

HI)UI

~b-

,.~t

hu-

9"«1,.

1'",.,

1m,.,.

,.8'

.~==~~==~~~~==~~~============~~~==~~~==============. I( 6 ...... Z A. MAN ~ybat

·~e,ler

Neier,

gordum.

qecirdlm?

)Iyor mu ? But -..• hran aza ...
gore, 1934 de Diiny. okono'mik . 'Dziyeli iyidi
meClnuaS'Da

-I K TiS

AD

1 $ lEI

)

S

POl'

Diin Ankarada yapdan bisiklet mii abakalarim kimler kazandi?
Amkar , 15 tA. ~) Au.

Hir Alman

Me,II",., Abdiiliiziz Cavi{l",i MIslra nasd g,otiiriib teslim ettik?
1#

I&l:skenderiye., muhaflz mua vinin,e teessurle I;Ikt,... , ID~bunll iliten Dlluhatlz imdadlmuo;a y,eti,til o u.,_
-5'8 IIilM"'~lIfll
M

1934 6konomilt:, d~II'LlmUIGg jat.,,lil!ltildere 'I'll'! e:slIllijJm tct1t:ikle-RI dllIIYlI.n.rak gOlden getirmelc:ted:ir. Bu ill' eqin mlh·m rfJrfer~ni !laUl'a ol.rp!k 1I~lIlgl,g
aC:UD

•• ~rblilC.afl Ulld SIIII.lilti'k'" adlDdlllki Aim liD moeC'II!U !II. ye..

!iii pkardhjil bir ilindc

Kara bisild It: beyetiuiD tertib fltmi oldugu hiJ!lilidd klll'QIi! kOlleri musahakahn'JIl'i1D ikinciai bUIDn yapllml.~, rn~llbte!liif klllb lue mell!luL 15 bj,jikletdDin i-V~lirlll'k eUigi Ibu ko~u bir evvelkine 1[1 Z ran d'Blha ifi nelict:let ",el"mi tir.

fidanhilnlli gcJilldiji zamilD EyU'b, ile Galib ),,80,ao ,,'= otuz metre ilc de diger ko~ucu'lSI]" geliYllJ'illML Y o~ ~allluriu id·.

~iill''IIk.,. ZElIItI"UII dll

JUdt1rJ'D8

!;lk]lmg.

2:5 ,., 3D

!lADtill1il£h'a

\,l'Ir~ .. KOj'C'l.dar hepsl billLldetIer Illliu:;;1 arda gidl~)'Otdu. fidanJ.k mewkiine al1cak dokll!lz1!Inc::u geimi, ,Dian AbdlW1 I;anlle y. lepesinde dii'eFlllldlCD lair Ici!ome~re onde 'b!.du1'llyordiUl. Abduti tl'llkiben Nurie

Me-mJekelh: ilk defa tatbi-·, kine g,e~i len btl Iko!ilul r. ~ok buyak b~r alika celhetmekte
ve bUFlu lillikibede(~\!!: yarl~iar-

hUli'lju

JlIIk,

.. lilru',U1 Iiu.i'lili ''I'otorii:liIl
mubJlf!!l1!l

d'IJ.dill d;ryiu,CCi u'b.m I!!:fuh.hlilli mlllII'11'ill')"lm, mlllbl:riZ.u da ll~ eref!&1m", c:etabllll ,",utaH 1.1U'f" kem!li.iDle Ie im dmt!le m;rebl.lr 11'1.. dum. Oyli!! ilrtil mi ~'li1 Abdtil" :d. 'Ii.imle),CI tnUm e'tmrdim ki akbo;!;1J d. 'l't!lI'muelrJlI' nli III P billirdimt 0 ~.1 !bil" mllll(bllll flllZ.i:h, blrlolll !aI-Arb. Ve ·E,. uhlk iiatecd!l. . lill nmi:ib~b.... ""' ~lIk~u"y! lild. ~ p-' Dab. ~. be'ldi)'o:r IU.Il!.U:? Der Jib Til Wi'll I!! ball"~I. J,imiz bini mi'
gfilj ti. Ben - Bidm Lurad 1,lmil. bitIi mil? Mdli!l'tn - Evd b.,k. I iDi1 Iu. hD 1111. .M IIktmw .ameu ,oil? Bea lI.tea I'uek ),old. Ml!Ill'
lJ

-JU,.I".

dedi. D'eR 'I'~wl!'lIU~m. emr-e:..

ml.d'l.. d'.eoiimMiPII !!nl.mll,d\tlll:! I;in br;ld I \'10 rl.lm. 13u jOll r~mlllbuIi'~da ohlrllD ml'mllulua liiyle"!I!bI~, t~fII!rl.lll~, C(jn'~Li biHI!..' II!JUI'&dlll'l, f~· IUlIllt::a' 'II'VI~r~nE lidl'l'll1r. Bil: tile n~re-Yl:: gj_drce~iz? Uizt!- m Ii r' ot,rI R'01lt~,ildi. ne de lU!r~"e DMn· tUml11 IOl'u~ldlll. Muhdu urocl .. me !t!,!,dI d!::Q:il II Itfel'l biz.1I dah .. ,likile-k "'r ml!k m -lhl!l!!lI'illlz, II E .ti1 IB,j'~lim. d'f!lIlIim.

3J1~1!I,8Jbijece.ili \Ie oDumQzdc bu:unan her iki oLimp"y d i~in Turk gc:m::iDiu 1!113rsllrlifl.:lz bit .azhnle ,~alJi1a. ra .. 1 il;bir SpUr-dOl ","u lu'mlyan
IDdiceler

da

~omc

~:vi

&ourada ge .. ~c:n yarl~lo b'ill'~"u;ieiEyijjb g,Eli.
,Niylt:l!.i YOI'] onJBrda.fI

ve

muvaHak

ydll;;tiln

II!Ilde edile-

ujj

UmmAd'I,tml

I'

mli ria"

t.

b nUl!

khl

ilia

u1rl'~iil::

uamll:u

In

bh· mllll'mi k .. tt-ti RIm! geldl,l'lmi hnldl! hi.. I.a ehmmi,et ",eril ~ t' lode a .... ID.-I kiml!eailll.r Ib .{ilm_m.,ID .. dan miilu.mt Ie ra' II dol yl hini'l rrt~ .5yh:di 'ii "sled

v..'h. rll::i

bir n.zit.e lit

iimiditni vermektedir. Mil ab uya, ~at 10AS do Ankara gucil kllmlObU 6uiill'1i!1t:D ba.rek~Ue ba~lanmJ~tJl'. T qb.am talk ibe n Y ell1i.a:ell1i r

I"dt. f;giltelPl!!den Dikm't'D go~ yohms )lin ell'velA A.hd:W 'tl,ktl 'Io'e rnuntezam kQlU$iyJe ve Of ad. kayak SPOTU J pi n geD~ Icrin, Bllkllj11riyle final n:oktasJllla ik~ I at 30 dakika.da geler.!k:' birind o~d~. Eyib ikinci, MlI!iJ ili~{jncli. Ga~~b dirdiyacti '1". O<:e.b de !be" tnCL ge1diferr.
flrl.r.r!I!_

IIldl~1 IjUiIIll,!i11ll1iillll HI'I~I!1i1 ~!~II'I.IIII'IUiIlI~111I nUII'lllihi,.,

jU.I~II .• lllIlIJI_l1iHl.UfJlil~n.1II IIiJI 11'1'''11111'11 I... , !'IIIUIIIIIJfI

ithbnl,

II! nea~

.1,

gr .• ~;Ia

b r II."

('Tr'abzon"da fln-~I Adana" da ke" sileo hayvanlar dlk sanslart
Trab:lo1!l [5 IA. A.) - DUIlI bar d tombul fllld~k 24 kllll" rU" ... i'IIrzllidlJm~ ve 23 kUI'~a mYJte-r~ bulmlllthlll". FWI!lt1~rmii.staka, bir piya'!l8YIII hald~dil'. Sabcl~ar mil I "'1I':z:~hlliyor~3f'.
piyasanm yuksc:lmes·
.. II~nl

1i~I.nflll~ i,l::li Ii ~djl" .lit: gJif~L 811 utln 'Iilll:ri Illrmui u.eT~nll memu;I"1011", mIllH",i!!, .:I'~ ulIl.ul oldut,u llIIaldl!i
I'll )'III-!i

Adaua,
hllD,jJlllyeu

1'2' IA. A.) ~mlli'1

5&,..,

be.yJi

i~igdel '"'Salm kUULIldlSlD, ba~~a... 193'1

_lIrhlt'lDLDI

ifil'kLll

m,g"

e~1II1.

hGrilk

k&~kMal' Ibun d an lin dhdrli,1I biT ull: ahllnjlulI1l hOkmI:Uig:g. nl 'm ......ne ... I

rillul!lDl,

iUIII'll

!;Atl!!!IIIrIYI! "llgml:rIl"

•• Ile:..

o
IrJ'
,1111'"

I; IIh~miD~,1it nrilmlJ'~nli: ke-I'lm HllIDl_ baraklM ilmu:~ dan flr,," h.lde liuImlllll . Sir ~Ilrr,hml Ii !
'u.l1'lgic,

Iyl~dildt!g

bin: -

rrdi.

prli bl" eynora lekfu Qd.BUD g lher~De mu 'Ilia
bill bu ~I"el:. Sil' Dt'lFllde :v.lt·

yd~lII.da ke,iJe IJ b )l'V luWarlD. 11&. Jlgi 64947 dir. Buoull 39812.Ji Ad !laya aiddir •

E!

!Ito

ma~ DIlevcudu ~Dk a:t 01-

"""'"AJRdl!J'llQ,I'.

dlupodan
beldelli~yo1.
'IU!lIIllll~1I..U.I

Halkevi

temsilleri

bu l-.lh;i1 UI-lt!''L • ken .. dlm~ upted~miferek b.il'•• bhfctd· I. fU Ki:1It'l'iI wli'I"Gllal - fUj~dmdilim i~ Abdl! Ii:d:a'; " ~III III.!!! adui,.c mulYlfnh I nil telLi m~ i~iil'l I!!lito liuldll D 1M: r. br:1I'Iii· de bi:r k:omlRr mu,uioil ile bir po,i. memurlURII bIlTllJ& Ic:adar ,Oalller,iyot. Vapll!'U101u i II1~n,d~ rJJ'. limaDtlDIi liMa!! deai~dl'l duo ,rll,ln'. c;.t.lIla ile .... pun l:Iill" heret re:illyor. Du beJllk Abdil!I'Zil.

IeII'I blhDI,G.rduk. !IIltrll.l UJ: l' liiJrJ 1011' Ifu. - C.,.mill ImlJluJllell'indill min Qte'l hn'! el"~z:.

HII]k~.,ilildell:

ibllll.I'II.IIII.llIl~I."l'-tIIIII

nIILlIUIU~UIItII

Ibrobi-

Sill bill'AI; YllniUinjdlald '!JIlI.cillo b~\(I~)dgll:. SiQJId~ bir m.mur ee-l bl!:'dt! 1'1!'k ot~UIIi d det~~tllJ'teu" tim'l dl!!di. Trrf'i'lItr'f"~ ,oradun

el"e dllJir diyorllJll" ki ; - Bu husushl bug blr
[11,'10111)'11

varl'lmak

ii;:~n

haWs Mil'
I

193D
UmulD mikdllr MemJeketiere d~c. mikdar:

'192!J
32'.82t

h

1m

mOjkllUer

buLundugYDU 8Qktai nil"

18 ~llb.1it935 pal.a"te i. 'l-nU Jalit 21130 da Gilibanl!l ,arkl i~i'DIdeki A.ll.ykQ~kilndlel if'em,U ,$ubeLiliz tarafmd!l.D (K5yllg rUlilmusu J piyeal ler:uil ediJe",
cektil".

B~~oiI.e '0ltt:tdi,i

CUir.1: upW'd ..1U bi'l.imle bell'.b~.r btaabuid.l" reill:l:Ii Ntllf m!l!!n::IiLllI'l .... rnll I-tau,. IIIhroll'. HildCi -.u II~ tumm: irln ~lItIIHII. girlDek ilti,o.rl.H", f.kat LI'lte!il:,e blr.kl!~.g Uu D6bet~ •• Iker bi.z:e muo.de ehHi· ,ur. Evet i) •• kerler ,b·~M kim Dld.. . un bilmedikJcriadcn Ibir;i blr-alr.:m.makb b.Ii ~alab:a hurll,. t.Hlimilll.
mll':lbuf oldu.

bilirL.,. f.kAt fleD bu:. t,.nlY&D mcmu,r!.triIJ ealel!!ldlo; tilllb. bald. bin ehmm~,et !hiil...: ~UI!i'I'M. Btl tl' ,rml A.IIII:lilmlhiz ';1viti den Z;d!!lD ~la"_' lie .110 .. 1£,
WI'

pt.".,,_

,.&hlII.,_

rt

"I:

bQ~lim.tiIlID

tr i, o'dutua,dan. ._ b.k,llImi. JOIdu.
1.I:III!!bllluIi

bUD

Ln." .. 0 det'~ef!i Dy,a13itlll bUm ..... f'ak._t bu iW memur., ptJ.IliJew I :.' J"akak bir ihi J ultibiu l!r"'adlit ettillLIIIde . -"111_ .ldUlU. BI~ r.;;. m,hdl hI-

.ic: tUlIUdl1' JiWzideeel~-' mil: pridllll bthlliY-OiTdgll:. bb,nbul .. Mil! bill' -emur~:f-=ti "1,uni,11 1I~ illitdi!ii'U.ea lid ott! mllJJ1I ,.b ae~ blr memlckelte keDclil NfLU .• rk.et1lllle!lt miufirpernrl ill:

• .mall'.

,.Ai

A'lle.1I: b~ 1..11

keadige' br

.Id ,..

blUl''',t!!I ,e~fa III!!. LweI' b nnJ!eketil

bu.".

kaid

81111 Oth~ ,.ilmi bekledia:imi':I b.ldl kim.e hDi,1 _rl!!E mlld.i. C.llim yioe ful ..'Iu~nn.b. 8.lI"ftn b.h,uEI. II II' tJrpir.tcl leI. dt Od.liI. .rk.d.,li:PJ hiukIlJ"&1i d,i;tarl ,;~ktnn. S..lGlld. ]'Llrh:... ~~. IMI IIIJr u't. t--d!lf .ttim. "H,di~ via !lell' tell rlfllt'li I I ft~r~de bulunuri" .. d'ectim. 0 g,t _nibeD "'Rt:ettill" "I'.,!lndII hlndulUDl! oylltdl. "N8JIIIII,lir 'tebUi.im,1 .. if... dj~imde "bur.d. t.htf'(j:n untir I. "'&lrd]r. 51.i 1)11',"'),. l!tQU!y;iiII. TeII!~filnh!l le!ld~.liDden ... ridtiiltO .1:111'illlloll"" d~dl. liS IJI!I & coli meWOlYf' o~dum. OldlD de[IIt!'JI:II., ~~~f!folll unt~.~1 i:1U~IIIQIID cull.,. fiHtifm. .s.mbrill memGrull1i Anpc:- bir le:r~"" .ijyl,.dlhteD floor. tcllfiMfif:U. ... r.fII lliuldd •• milErofo 1.1 bau verdi PII'- te 1'1f'.t:~.. c:vk .a blr Ii_a). upul,d. au ~ '.-I:ml: '~I.k,lmr~!lII"I'... b' 'I lidi' Jut t." Illm.d'tRlmll.l. ~.rnd, wD~ h.; ii'll Cum .. m.blJl[uilll.'e b.11' attlJ. {DdiQ:ham .... b!.lfUA muh.fllhll: dl!l~I'.· lir!iil~ mUJ'll'f.IIII"~.I'.tlnbllilifliu ..Jm.. tlmu: uhrir&b I' rdJktelli l~nN elim[l[tI ralinE blr Um b.b.r ...ul;.. I'l'ell l,I~~hJ blttihil .KrhuUlderiDi, lb.lhu'ld bl:.I,OI' IJiNiDbuld ... lure,1 Ll!fCIc.ti:ml. keadllimcCl £II_" J(hii e1&C!!!1IuI .0 lliifll,1 ,a;,I~dl...

ad.] .. lirdik. d'luIbdalJi full!

48.162 21.88]' '.421
6.091

42.41l4

31.785

36.18

ogrreni_yClFUz.
E~~D kilkliime:tinln
2:11'1'1,

Tilrki,e
YU'I1Il1ni'!tan 8irlel~k Amerik. So ... et Ru ya y

19.355
1.1SS
ti444

11.589 16.531 ~8,.263 te:dir. F,a1u.t dahlll liu netic:e:yll!l 5.468 6.723 5.235 'VIIITl'hlrDlII'C:hgl gibi bau. m.uka6.9115 6.:UO tI.18f

e ki muk.vele !Jar Jarman iyile ,tirilw!l1DW i.atibdaf tetmek ..

Gelmek utilyellier daveti,II" 'eli herg-LiD 11 de.D O'DIl'a, Ala,. kOfkii (,e.irgenli.ginden Jabilirler.
I

I iI"11t111IiMlII'1111.unr;HlI'III'L'Illmrl~1

!"'"

i.I"III"IIJnllllll'III"U~

Z l!I ma'Oln takvi,mi

191

ISO

34·]

932

1.381

Ul.UIW

i'thaJ' btiln ebemmiyetli -urdte artbgiliu go termektedir. AlmBiDyaDID gt~l!n El'lll~ _YInd. doyiz: re:jimirn.dllI!I yapm~, o~duiu dr.g~jI!!:M{, Amerik. iJe Irancian )lBPIIIIIJ .tbai I'ID biUbiiUillIi ,8%811.. mll,m ebebiyd bUDa kart- Tllrkh't!: ite YunanUlallllJi AIDlIlDYI Ue .kt:elmif oldUildan k:leri[l,g an1qmalalJ bu iki mem .. lekdl:f:D l!ialpdB.D 'ithalib hili kit dllbill iDk~af 'clHirmi,tir. 19341 1~I!d'e.;rilill". SOl:rle,;lrin ayi.[]n i~indeki itl Ilib Clillf,l'@!. iti flU.fUII eynl diPi'l'retindeki Llb!1llt~•• ~lI.g,d!l 0'1 ,dugll,ll gi,bl k.r,111I brmca iyicll .nID::flllr. bkte.p'iD I SOllt~l"ig 1 34 1933 193!' 19J1 193D

Iran 2.3D2 7.450 6.623 3.'283 30. Yukllr~.d rllkkBmlar 'Turkiye - ,., YWlD'llistllD,dlU1 YllpLlalll kuru

veiellin el'ki ijeraitile te~didi yolull dill gidilememi liF. Bu-

mol' hhasJnUll m rdlflllrlfi tilyiniui evveldeDi ka'bul etm~k: i!!tcmeme inun

. bebi So yet

'YcrIB.,

dir.

bunrnlllTlrI

E~C:llII hukumeti ;iJllldidem t~y~9iDi iilt.e:mekte:dir. ,SoV'yet mur8h'haSl, ml~tekaJ. bIt itbaliit balklrmd81 teklif oiu,Halbuki
lIIan k'onteoja.iIlI

17
II o~le iti~~i

R",ml.aa.

HiD
~bat

4

I

I

mikdarlnl

III: -

C,e.llel ithal!.&.t

12.135

---

U.151

;tb.lll: TD rki }i'"

Memleke tl ere ,girl,

12.06,2
6.8BI. 1.992 1.2.'U

8.9Ui 4J153
'2.252

11.691

YUI!lIili'Di!tan

If a

Bjrle~.k Am!uik. So¥yet RUI".

B.541 3.371

481 106 90
1

6.497 3.U'2

6.S]'
3.038

bul dme:kte. fakat dig-er ta· raft", bir miJdal'!I le~likten 8011' EleD gernimefilJliu kutl amlwa!ll m<ecbul'iydiui II' ddeyb,atde ger· gindi!r. Ellen hiikilmeti ted.afiiT bir d,yete ~ekiLmil VIC Ru 'k6mur~ aW~'In~koe.miJtir. 'Bu"
DUIII yeriDe: Ylilil!lllliDiltao

~. IJ. s. D. S. D. :5. D. 16 loa ~ 19 11 J In 11 .:!:Ii 15 14 TI 4.5 j,9 t b

IU

m

'a~11
I

1

947 9.5

1.371 1.620

752

16

,82.0

2S

1.134
246

Icmekledir.. Valiyet ,~imdiki

Bugunkii
bava tal.yik1

hava

'Ye:!!lilk.oy l'IIIud merlk,uiodeu alrhgUDLZ mll!hlmda g6r.e, dUB
161 ,miHmd, •• Cia

100

Y IIInan" tan Sovyet - Ticaret
Almada ~ka.D muhtelif ga ..
Hleler I'D bUQI..r~n 1111"11.1 ada Ebcheroll V~mll ygDIDif!lt:lIl'lll~
mfldd'll!lt

muka,veJesi

Sovyet ...Rua". 811'DIlIlud bir iii.. c2Iret mlJkav~~C:li yapdma!.. lila!!.
lundlli cel'yRIIl ed~D' ami1ukereIro ban. bil!fblr ~er iiiiy1'11med:i. _ O,le illl!! kel'ld~n~ II III 'tagjldUI l' O,Il!IIJI. mfl mUlliii.abilltill Qldu 'I B.DIII 8111'1t. GUi: Ik.dllli bl, mQddlt dab.,

,imdiki
tiEf,cih.

haM'e -rilrkklmi1r,~er~Di
etmekte.d~r.
.eldl. bir

DCfllum.

WI'

f,a:dll !olcaklrlk 6 eo ._ 2' ,de.. rece idi. Bugilo ba.9'B 115Dlil!:D huTut .. III ge~e!i:ek ve riilz:glr ,·matdeD mlltedi~ 'L:1U'Ivetie esecektir •
_5

rr!!~!!~~~~~~~!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~~~=!!I'
I

t

'......_ I'OSt ro,·., Ka· g, I-

I

"A L .. -rsen ·upen" in
geni m aeer,aiarr.
-46
Or 1ft be,ec. nl D" • ,a pb..." •• d dJ Id I
(.t" ..

- loti ·k ',m' , I . '···a, nun
-

b.klb [11011

- __
",kuI'D!'

y'h:Q'l'Ie

mi1tt!!l'flddicillnllll

alii
ulBd.

"d

II;

ani.

6Ulrkell
n
It"

1ItII .Ol!ill'.

a'l-id~ld

~'ko.t !II!I'lI'k ill.l.d:~m·L ,~ilDkdiIkon-

dl!uli lid

I

del bel'!! )'
1:l1U.1l.igj

bl1lUl!ldum

itt!.I CDS K·II'~O.tr.g) illmu,t<ilLr.
I

Ne dO EIIU,'I

-

bW,Q, ....Il. I
~ildl'l'~

-

di,0if1U1I1 K~nlt~ 1:11. . llIiliyo.r.ulD? KODkil ijlm~.t{;i" ~g bgo
BUJlUI DI:FechlD

_ om,jjJlI'lLlW,
.....[nil,

tie 11:1.. Ufli deIDC!?

,SIIIID kI!lLDdl.in.iilrlllChlJ

lJuh.,.,.iI'i:

AJari;, L661iin

_iiiii__
'9~

Mill!,.drni: A. Valli
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __

Talnldl!~ml?'

11
"

UhlJl11hl1Jlk blr hap, 11 ,eo_
kadJlIllI,

lOCUIIHII'U

tirmak

hir ~aDi' 01.1'.11 ,dl'_ Ion". OIllY! beDim iJ:!l!1!'l-

,bune blllllht dedi lid~

Madi .

dO,mullk,

11
H.

-II, bllmu iIIti~ i!!!ngIe. ba.'11 •• b,. ...tdUJ Inlll (Fc ... IiDl , H.,JlI' aa.b' ..... EIUI... c;;aDkG ... bdllil ,1iEm11 I,.H_m .'ml!lik. pl'D~1dllilm .. lllhk r:tmdi 1e:1a y ...

IDe uJ':hrmlik iI~t'm ~.~ b hr. ;e .. I'eidlll' ellililiVuhkluilDi iIi dlr lBor:[! d OIlJ .. III.. hi ~bi rley.d~1Ii1 1.1;; L:~mJIedt!1II ikolkmll,lIIdllm lC!Ie,tllim.V.lmll. Ibu ".du:n lElii ,I'ID(lQI1I:1 m nkt~ II !Ie Nlyl.-r!.m Ilrperi!'. 'V.pllil iIi ii'lII' yOI' muua ? toe Ibu In bi ~

SI!iD ClD,g t!l.nldllD. By1.11 ml, ., F.. It bu milmkGD mlldn.? Bu lIek.d., -.rlb ,.y.Z.tt!H Mlflde.e.Ell Uk :girdil2ilm, 8!'hdlli§~ri !!:uP'" lIdeyhn '11'11 lumdi 1:t~lld~m,1I bu k!nhll

da
OOUD

(

K!!!lllhilltro

)

mua

... !hlm, del'JI~ f.k.1 _11",1. flt•• hkl.FlDl

1I0n,.n"II,
.'

rap ~.lt
e:IID. "Ar

.. ab D
•"

-Rhk

e~t.al

deh

ibJr

,Ok br
14

e ih,-

In! h

bU. ,..ptljl

.... e~!!!ILm IGrll'81'

m!.!IYID?

fea.blt Knell

I

liIeuj fine

....

1151' balk.

~:i'i'i,f:ltj

(!!'IIDMIIIII

"I"

b...liUDI!Ii oh:!1Jj1'1.I .r Inb
I!tmuin dif.

'i.

m{U'h'i,

bit •• ll)'ill:: lk.r-

Ikm ••

Jtillilill drrvlII!II

10, !lJ'QII"d:1l1ll • • II Un. mek.au IIBIIIIi,III. d dll," i.

ud. bIP.k',QP •• yin •• kL'b1i1:i lII:etbul thl.Uere .1Ifor.
tFOI'tIDt II.Ddllin.

r.ddCl

\III l.a1

r.k~lIi .ljl, lilll' .

-

liA,U,

1(1I1],t.l:.1

da

Kalno ...

beg bek'iedim. lLr: .. dllum DllldettlA'i 1111 II ,ey;lell' lRIIIII) (i adeL mitce .. ir IldUI IDlrdu. SciJ: diIJtilnili]', SOItl'. dilldi i: __ SeD bu. ludlnllll K,IlIJ1t:n diS - .0' kll{Uk bir !:oCUiktuIQ. (Ka,liolhlJ'J oldllj"u,od.n "milD miofl,bl!l, .llIln lUI. ,II' II" ,ulil!!l. TIIDlW.d.· .[IlI? l"I1iI~D~iUIIull! kim .:I!{iy~edil1 tim Idl' takllrl ,in .... 1 r lltor ik.) - 11l1li101 'koJ'lIe he:rke!!! h~1I1i1)l" .di!lll~[!dlli belli.... buhuuJlu,il"um iku.. d 0'. B~Ddi!lD b !Jill!!. ~". ,iiil: Idi,fl b!1I' ~dlD glltirdill!ll' wm .... B'Lllllld D b.llo:t1ulI •.• 7 ~,[I~iik blr~... lulu'b ,unu 'Ora,. _ ODUD kim o'h!llullLln'll ihHv,ar ,1Ir!el'tll'difer. Bu ikll.cho Jafl. ~ -,-..,. CDllr~lemiJ' lie tSimuR Loryalil)doa y deli! hili, f,II~lIt .lldo. h '11m. ~t,reodim. Su ~ki'!ll kODt'uL hlr~oll: mlJi:lll, bl, deli idi. flu bifID ite-gi Jude .r.flililul nihaylif bizi.m ~\lin.e ~ .11'Ir, ok,.". le1nud i f.It: .. 1: ka,do oldlJi 1.11:1111, lSQ'leDmitleE', 1£.~i~ '(i.QUlIIDIl..zd!I. lIir~oll lalli_OlD) dLDID li'e~.hod.D III~I'*J; 1I""el on .. it en di kndiall!! b.zin bli!llia .tl.~ ,., a:-e leWiler 'Vel ke.o.di.hl i bu kllI'lI r. Imlllda. ilfl!!;1rirdl. goz y.,llilfilii,I, dill t,t'co bi!!n tSimol'llt Ua bi:liim ko,de ,llmi!!'~di. 1N1'1:lq ~a~llrdi ? BUI:IIJ ~Drklhlhkloll!'. birlklll; Ihaftli li,l~dfl IeI!Jmfl,~!li bllmel~ ir.n'kio y,lIktu. "l:!\,lI: ve be i Pliri" a re'l:irdi. lIuIIl'IJi kCDdilllh~1lI bir~ll~ lIirlemeli: ,_ reid IBar:telemil Ufl (Simo,u}1 Eldf,lti detildi. Koye gl!tir.ildll~ .... ki' IUDI bu arB _I .urn klllD mak •• t~ de bl,., y,nf$1 olml~lu bnllb~r 1"1iIDtl Ilrl, ,De 'imi,? gU,dd \F'D titJ~ c ah ¥rrmedea e""rsl f:lik I: hill" butilllfil l:ut;u1du• blrn tell'e.dldad fIIU:i lOllJI'll clllldl llei t Hut.lil.; L.:~Ddblg' ~lI!buk erilub bl.. --Doe Ii-:!!e IIS,im.omt II. L.,b•• }.. 11110 1.11.11 Iblly",t~im hakkulI:ill h!r ,tirdi. BUild !II 111 !!!IlIDe kid rev .. (ieol

:(iBm linD

bil,ml!-lii:Q:imi ~C;lylemi.tim. Bill-' IIon'llyorllm, Ik~ 1Il:a1." !iii!' t&'fet'lJ.Il! yollard. yilru,orhll'l f.. IIJ.• il'e'!' Ifi:riifQr!arml,. V.kat bltila 'oDpllklillrll:ll~ beadea lakl .... m.kt. jd ..lrJlIf. BlIlownl bl!-rllolbn beD J u.~ lFe.li!ijl~l:I) illl :I I'P

fey

oz,e;tiiow Dtrel'lm~te mUl".H k ol.. dyOl, r kat: Mldligim 4~y\ej' ~.IQ!i.i'iII d~ihlir. -rii.l!kilI!!oD~Ii,r kendllllll,i d.
btll' (P,ulIhI)

'''\I'll)

ra:e,~ ibi~[DiyadlJ"'d.,
=

(B&u!)' ,.oulu III
(Dill''t!l!lof1lD.i) dQtl'lJ mu.dur? ~ Evet. ..... 'CO'l:UQ-III

dilll bir

;Di.. (Fcli:u)"CIIl ~ ~Ut:li'kte ibulduill

OUilJ~

Dun hU\lIkbtuulIl d'., lI.h.,

~Klillio.lliri)) i m jlbrl

-

8u

dhe~

'e

k.,diu

kad

del'i~d~r_ (SI,moll) toflli!!ilDi otomQ. hi ~d. b~ldulu mektull'loID lb. baiu t.linfulId.1l IIIfdW' u I Ull D~du.rijJl:I\ii u'IIl:ie cI.I:volI'du'. - 'F'lIkllt ullin ban. blraE e~ , .. 1 ,",l!lI'd . tID Te (KII,lIolb-o. br .... "Oeilll'll yJlLld'ttn~a ,liphlll' (; mtyaa , elitblb of:FedtD "kID, ~I!r. = BUOiUD lie-retieD are1diQlhiol ~Silmo:o' Ill.. hilmlyurdu.

Dl-uaml

Cl'a.p

I]

Iman cevabmi
1 inc; sahi/f!Qen Jet/am
1II.lml!l • lam ollin u ll[ . n ivoiD . I _ a'll[. alrIU.YU d im" de Ii.l'ili'l . f:. Fr!lli!!l!l:l IruMioleUeri ile IrdU. ibiiku.me,i ..1iltad' 0" iilmi!t1er .iI ral'llnd&ki Jolt- n I! itt .. mad 1ih:hi ye ~1I:1Ii if;! bis _UR l~:: It:&I'~ll;!rr. jnri!~1 \'4!!I f'1f,!HI.I1:1 hiikjj·, m ~Hmll i n h!!bligi 1m Iji~IiP'iyiltte trrtil.m&ll 1:11 aklIdu'. Aim n biibi'i'undi. l.!IUI.Bn ~~l!!li~ iuj'D hiriud Iln~~Qda bafllsof!l.lll II E-IIDJ'ii_ iD lti.r ht illten epeee'" ye b tcUdlci f. - irk • uLb J.ibuiyeti dal:dlhu:h: RI ALblllliI:ysnl:a, A'n"lIpnJJ!I lloM,Qind:oki 1!'ui Ii. itibubjtj emni,lItiai z man alba. ~. ru'[fllJlIIIiU lijl.

rinde ,d~ :HGkt..i 4.01 IiiI]JrQIII.. !lark ndlg,1P

bege
w
nillllll'

--

7

ediler
DC

t'flli liae

$a'rk andJaiM.a5I

AluJ]ia!'jim,a., 1,1lU'. I)'.ru n - teklll!nl YI!II'd'IIQ.a I!. • iliill!ri,J maeil.ii]' dQlul1i enba. ~ iat~[] ill!lD. ,I~ 'If" erli!e lidl~- dI !fU .. ti,re. yullllJ' YO tatbjbt IBm.

lUuJ .. r .iJyr~[Jiyor.

~ It Itkmi:la _

edih=b.Ju.

• 1;1 darii!l!r k:..

;!ouJlnd.

GaliFJ·rerin
Lorii!l.l'.,

sila.hr
ualblllDU!!
(gU

mesels'!;ii
.jji.hlu
hl!li!k:lnmii!Jki "Ven.aYn dBiD:iD

AJ II lLota.!loo t e :emi,lerdir. bi:r Ul.h'Im - d 4d deiillo" ihtiman b -lila Icd fememeL: .e: hetll1z: ba!JIJY.I1", bi!i- ~fip. h: • LRU'I!I 'We Ita zik o]wcaj1 a I1a bir mlizalil:;e.:reoiu birind .a1b,IIIB te,1rlJ etm.ektdir.
tundra 6.Yilnnam.linin 10,11'·'

Habef,istanlh beyannamesi
, Rei sdl/eUn
hplli,1lo: ewtillJl

Sir ,ingiliz, ayyaresi 9 ki~ ile beraber yandl
ISJya.rc.1 bur.,. Jallull hir J !!Ill Idlilde dili,mu, 'li'8 "a • 0, gibe fdJmilF Ilr.. llne :R'e1mi, Uiil bulllI!Dll!nl~tlll'. OIOmdll'n k\!.rlnl
Glag[!!!!r

de Lib£: iJ l.fltteD lizvind bir be ... lelllliYClr "'.' bWi mOslemleklri ,tclu:lid ,de etl!l]emj~t1r. !BIma mukBlbil Itllly,amn UIi
firk. a.fleri &eferb' etllllui. ibtilifnill dOlt~1l hallini temi'. eHk Jol d_ij~.c.·r. Habel:;'"

b,' .t.a a _

- Tllna:r>eoo ili.t~!I !bil' dD~1'D dorug'ullli pl'pmli olduju!Ut1 bJil[.~

._ .......... (A. 16

QlJlb oJl'DillldJ~rkI· Ii di.tilldir. LCiI:lllb. IlApi,l~H IIJ...
mel~lIlld

Bill' Rus layyare5i

'" .,

..

de 'kay'.b

'kl!llllh~JJjI'D, bir

ta, J'a1'8~ Napolilku

1.,,,
ldi..

ti!'fdil}inl!' D~UII' IUd!lkj Ka YI .. ulh.relilemil RidiJDI
j.
:I

lIIrt:lllnnrn. 'Garb dnle Jet' tali'&>h..da n latbilll ~ d.l ~ d.ir QmlJiade fuhlli::ktIr. rnI'l:iidaki HbalbL&tr:I . iddeth: -Ill A!m![l,f" hiJli:um.eti, Ibilh lUll. , IU:lld~tll.. Fr&lllQ-t lIi1lJ. teldilllirhui!e A.9_ma 1:l;Y"~1Il mull h.t:ti!~,i &irk.Lide ' Qleaib ol'n !kvlct .. bauk.eU r ndli!!l11 . .:\~.ria "VII"-1'LI lIuJWde '-- ~lIIm I III ei!lrl} Illlekt~!l! i,tiu.b ~ol!lnd UIUI ~ dupi., etmektoe. iIIJclugu .iiafdiUl ~n .. lahna,ktadlr. an, miileail k BIl!k.i!'lHW t 't.. 11a.7.,,", t!len -,. •• .,. iiT uqelm ~a;i .riizUD ell fn' arurz~lk !D/du, iI:l ~.:I' ~uiril", lid' liul~1 ohm ~uib ~I' mcRtl;di,. tehlikl!'.lD1ln illLk baldilrl 8or[i1ll e Ie i'" Ime -rarlllierilli hu - biT itiD iLe UjplcJl:lluj Y0ljar~y~e i1lJ~il~~ edt!:ceII:' tir. lIe Fr ...!:! II iiII' IIld. dmhztl irltipl';t:leJl'or 1r.J:~liII!;! nkm. Netiet!dl!' ~ biJldame1i lHtih:.t h. boil' ~[]i'i,i:~ di.plom trru~ "BHlilln II! bey e-jmJ~~ de.... mb Itl 1i.E!.. • uk -lIEiimr.lln~ It.kiuin,a R'ii.h:g~'1 Uizu r.U hilsil 011.11'111, Say hib dl::'idetJer IlrlLlllld .1111 ~ illig .. ".E;dl:!I:I" II. go[!d~rilml!ri Ili'U'h.t~IDt:}. erl!!k li::,rb~lIIhYilil 11] !I" f.k" !;iii., - UnIdir. ID'i.D OhrlJil!d til k:tn aa~d!l!dil. Bnl.l.fil:a . l!l'll1ber. ,'mmillilir: IiIB,le Alm,on Illilii,ttmfti. anti' .tlIurte biE' :ihti mil II 1IIlIUleU•• uek lbir. J y. pdfllC411 IiJ:z.UfI) t4iJn'!IU"'UtnG ,"kb. hr.. fIlmm~~i irnu", lwmtiind.e ingilter8~Fransa aras ndaki • Jtdilif!:~rlt. I!i,lon Pe Iim%alcrFU1~

Alma .. J!'abtiur 'mdi~ iiI' .. i iafl,zgfmJ Amla.:l fq..... r-oj•• iRii.lc: .alJnI, .lmrlll~ &i_tt. fdJlClllCl"Jr. v.'n

hukukQnll

'tan.·

.,le:,'

. . -eJ.:tir.l, M~za_kllra

w:c ' "«1 ,-, . ned

Ibu.b.

Iii•

Bunlul1I

T."uU:. 'oha

1m. bin de
-

-" .. ~

Y~CQ

n. Tunilradill k.i1iy!lohlQJ SGvje~ t:aVYAluiode lbil' pileI: Ibir m;aki. lii..t iIliliie tolcu LuhIlDllyodu •. 'TayyncalD, benh "iii buh.n:UI· tn. YoLeularJD bl!:l'a.b;ule-rili~ piI'k
1!1

N.e1;l.!i'l!>rkUi 'fA,A.) '"Pravda .. laEetn.inig. 'IIerdiii h' ~beil'e tii~

9 kil· yanarak oLdlQ
•• liS
(J\.A)

fJ

a:JJdlq
tiJi

Gel'

'Il'

hi'_

Tuna ye gefa $Irill a.rwm siik'iit1a ~1t" al. ih ti _ ki biri ....

k.:rlerinin
"Ii.'

Uril's,d. 'i' H.bet hllL.:um.~ lhly ......
HWiI1mllneIe
-it

linkl,fa. alan

FunP'

,d~lIJ:let.'~m l.r;nin tuhrilt ~lI.ftri
iOjfillCAAi m1'1d'l:iI

u,lrwm,

kuit£ld· otmJJlllfJl'll I. de..2~d ieltim.
"aUG

dolrudiifl I •

ihi Z IiIm edel:u

6vllm~ 6ir m ~ l4!JIam'C! ilii anmCl ,.. trifiru'

dO"'IlJ~a mIiJ,g},a'etllrini

mC'mrll'lmr,'dlt! IUD'fIuU'. . (mall hUKumrti, prclDl'ib itibili~ riylo kl::nliii h.ii'll'a ku,."'ItJ~' !II.Ilhu ibJaI ~~k, .lIIar& liar. lUIIIIy • ve biru:adice iiYUlulJmza devletJeri.liII Emlliiye~ler,i .. .. u n ..Jho,a ..... eaIe 0-10 tic. h: b'lI' mull YiI,Ii:e;nameoLD De I'ibi ,vUa" 'PI!' n~ ,ribi pr'e'l I~ bill' Iblllkikat .iulio,t! i,e~itm~YL .!i_tali' brii ~ii Oli f! t!~fLe b.lu titiif .!!III' !1i4ltJ.rmaya I tt'mayildir. K.it.i derued;t. war '1 CD oIaa m,ilukreZ',~ rl b" IDfi.J:uereJe-' ril y p.a ... Ietler a II'!II LDda bir I: In prpl~lU'B. meyd.n velvJduau tjhellc Iirbyi.!li:i inbad, IE. tamaQlqJ_ J'W bir b~ yeti alOin bOJ'~e bir JlllIIhftEel:i~ t:JIlilJ .. kdiltdc de ba. i~bi IUPI ~ Alman Ihiij,ill:n~ti. bUl k.bil mw~ .. .. In:n:I,=r1! pi,iIj,!IIeli'!Il'EI enol" llili~ UJ' h ii !tUDIf::tlu ,l;lII'UlII bir 't. kID'! iill:::'k.dde prenm.p DI.~~leJe.riJli • Jllyn ~orjj~m;t,IQ'Le Ii OTiI' e't,. ek JU.mlt!Jnqi PliitaleauD .d I Bin. I). eJ'h iOl'iliz. Er.JI5I,z; mii~Akerl:~J'tJj dien NLln 1.11 r'U:'Iol'e bu miiulilrJ'.II!)I'C iltiriil: ~hn.i I o. _k itJ l!Jiii,.ile "Co 11.1'1:111 UlQilod& "y,~ II'rlO"IiI,UO umi.l:!i blllunmilk h.,liyelile Almra.n M~WalIti lIe drl
dQgnHhilil d(la}uJ'::I miiza.kera.t. gjr.tec.~~ Glu ...... b'Zl b..al pek ~f,.de ml! UlHJete .. ,..aD olur. m.~llrm ,i!lDilo~ ~elibDeai I·:umdir.

I

111 t A. A.) ..... RellLu riT.ad mUibdm-i d.YCil'lkh ".i!lI'allrJ!!.2:· 1::I,ii III telt:UfI erJIlIt', lie'yrliti ui'I:lllllliyl!'ii ,iUI:llulylll!l DiD de" .tlt.ft.y~ k.lldar _f!mllllDiJ'l!~ 'l'cr,iu m. i::i!V'al:! iQ]gil ,olfillil,il hak:kmda llenar "erilwil it;:illj' A1malll Cfl'V.· bun d~dndeD deriae tet'k.ilil dlbeik mglukkak rli:nmdu. Ce"ab mUlibel LII, projeain e'Jeti .DlJlmwyeli uzell'illide mli:ukere.leJ' ¥ilIpl~aG8tI labmin. I!:d.ilifor. F!Ikat cn. b menn ila)' hOIl I load...
jUlllHDI

yeni

m l&naka~a'iar ?

babillrcde:iLrnmif olma.l. ,n3zar~ dikbtj li:.,elbewi,Ur. Ta c:~diiUtv gillle. Alman, • ilri ,.Idllllberidir bu 1m. nama karp takmWi1 .. a~yeti_ hir dlll&s. iz:aInoft liiizam ,go:rme.mit we keudis.ioim bu JlJ.ualJi!lta-' 1m len kllllraTmlD'j ~bUrmeltl. I"ib h.HiDiI high oluL ohuY!I" l:,aiJ ea.yl lUlU gCiriUm!lkt" bu·
IQPIDuftllr ..

~uu

memt,bu1u'DmumdSIII Ueri gil. n:le1f:ledir. UJuslsr ~UI'U!D1IID1LD da mev ..

iace" • oJm daD da dII~ heniD notatma eel" b Hr-

&rna'.

lind1.l.ll.d:ll'ld.rlm Di,ie larafla Hahqlikl'dcu all, ,ar-aIIlDaD bir(ok ~s.elu hulnndagmw Ueri !!Iure:ti!k bi, k1Qmit;yon til.. , raf"'ncillil ta.bkika.1: y.pda'I"Dlk Iuulig, un.fm lc.bahat6 oldutil a.lllifg:pmmacllk~1I lan;ye "ercmi~ceiilli bildil,mqtir. Bituaf m!llitaka.y. gelilllce, 'rtalya bu mm kanlD bugUnk~ HI'.. Ha~~.taD Ue It&t" m.. "atl.ri.n.iD biqQk IlDktalarda Habet topl'aldu... hldLII, IIdtlRkbitar,1L1 IIUD·.·11m Ihu dun& rfIh:aaD 11:111111 1'8'["
w:.ziyek giRl layioim istemq ..

H ....'PII - '1 ,. - ,- ,. ~-- II~L~_ ~ biye.t 'l'erm&&iWer· ., l flO hrQr;.umu Uze:rine. HliheJlile ..
mlidllfllada 16ylelHktedir-.

, ta gilFe luI.,.. .fall laJ"PI...u. EparSe lIak'i., ,lIJp WlDIllJm'dlao BIDIlum 'bep Ifrdn de 'te d oh:luldarl :r lbildirilmekb!di.. KUiIJ ... t de 'rIllrua geIJII'~u.. KaPlirD hi~

HI

.~

n~

~ I' uilflik

na

'b1r IlhIdl

Joktyr.

,:illdi!!!tLlY!!IA-

D1'UJ'I'lir 'I'I!I ku .. dOl.ymJ'le ,al'.. bk ,!111m~. ~ bu IIil.bahlli bllaktJml,hr. MeuDIi 16 ~A.A) §drl~dell!
Cll:l~,

'Ii'!I"iI__Rlidllll lJ6 IA. AJ b.IIl'DIUHUI biioFUiiidf:ki iDa.~ilm idi. T mr.-at )0'111'1'1at I, ie-io eQlllI "ecri~ •. u.F.ak.t .... l1li" iltit MtmedelD ,n'".1 IIIOIl 1.1(11" yapJlmlft.,,, Ii IIi:rlt:r, il'll19j1 bhk1ka m~" mul' lkollrlsYUDd~ til min t )flip· mala mrmor tediJiliI:I mu.lDim ..18£1 ....
Oil ..

MeIer Indon bQ2l1km~!
s.,:q

yi~1c ~ ...

vard'i •

ldIom.be
l

mt!lIl!1fed.fl

Pe:ltl!l:i·

I~te:r..

taraflDdaa

.a,lenmillll va
'iJ}"!u..lIllrm"~lr. •

tt.liU llI!!1tllll nna dlil,II!!D IDi'iliil '~fI'" :flllll'ul. Br~tllll"lI. ba.YIi k!!!nilth"j·

ktlUni'lYQIIIolIIIIhayret

a~1:I "206 lie.

'Balon klll!m3! ndanl 'te,rf,j etti
1,6, (A_, A, hlll~Qg'UDim

filQau'l=I1II ..

ImUIIJOIW ..8 !:Iiler

Sm"apulli ai.tlllit'k iUlt; ManiIJ.... dall Nl!poUye ...e1mit y:" M.lb,a h111I'!I!!kd !IIImilti Itazir mlLulti:ae " I llii~ ki __ b.-n-

Is

Jt:gjtlb
IaTJlIUe

Ita'!;!" ilr

F -} "

gil:
.q;mIlD

p.. T."aJlnIc
dill Yllnmqbr.

buJtmaII)

-

I'~a dokulu
I

kumajTlCh.[I~ _1Ili-:u .. "Hpriberi Vile,. yil'b~1 riith~&ioe 'III'WIdil 0.1.1 Ii h_ ndel n fite teni eMitril i.ttir. I{q.. III ndaa ""ViJt'yo Akron b' Ion fl... iiulQd.. kgrblb n lI!'2'itle ,a hI I idi.
n11l1T1l11l1ril' it!l.!'II!-J' (1II]IIrl'IlIIIIIlHIIIIIJIIII.I.lltlll.llIll~

VIILPI~Oa. • Mallon..

Ba.tillD

Qnnl.fUI.HlJliillrUi.!t~illi'iIM .. ll;h

LI,lillimDIJrRl •• llll

rwllll,lllnPllll1

Kii._iik

F'ran JZlalf me,ml1un olulrmu~ Loudf. ve BerUn zim'amdar-

digini li)'1

ektedir.

Al

ibilk,umeli" '" likirlledir:

min ettirdiiindelli de gll"ri Ibibaid. buhmaa Alman ~n' •• bllldlu IIlDJIlI: Q]muthh'. Iki In,giliz ga.zetes~nrn C.lizeteleii', bu cevabm hall mOtaieasr va 1ffI1I:t:6t dhr:tin.den licti;i hir laDdr,. 1I5i {A.A.J - S.baL.... , Y13iklll oj da:J'lH!Iu "e: P:II"I - Loa. l<f!'telUllI!ll pl'e. Ala a..aln cep e:nlli "rnmag_ a~kmllp!:",! lib·. Ihnic u.. t It.kHf·, IBD, .~Iga cehdettiiinf 1II ...ydet .. leI' ,okta:r. Bununr b_ abul AJ.... mekte iltitfte.bittirler.
qlh lehiJtfi _obI cdJl. ~ I!Itkl:~cQf' ~ok m.:nid'.:r o!dut ad. i,,1 fIl.li.Dat,llkbdu-. -Timu. I.nit'" ,u.laIJ nJaa:m
~III

mitllllell eld: .dil I.. Allnu eI!'I1I' _ hulb fildmtIe tetlrill:fl Wikit II I. tJudrr. Ptk tahiti Ill' i variloletiell'ini bn.. IijJ'll!l~dfil. mvy I ' ... in lIone.IdU" 'I'~ bu yw _Uz.U!U'i!! -_ .ttf-, l'i!:H'klir.

n ,.~beb iIII]lIe1I:Jrhr. Lvadr"uD huh

hll rdolll giltere arull:lda.
!te

'iNl1

bi..

"m,et

!lId.,.. mu.b.akkak

'.a. AlDIIII (II. linda tl'IdiJ oluudujll gibi, AU" !lUlli th!akerelef y,Blp,miak baL .. Ian

Milzl!lb:rsit: bUlldau dolaJi ioklt«a !lirlUml 'f,e Adi. ALI'" baJd Iri IDgi1m' .eRtinilll
I

Lindberg" in ka,tili " Hauptman, " de,giI mi ?
U

IUW., .... e

'pJ1fDlMlna

til".,..

rtIk'&C!lk fllAlC iIe III"' Y"II; lIIiJuk ... lll.. _ lbir irti:r. N:dIP

.illa geli Dce~ bu tilll'.I1 bllire.kel biitii- - HreJmia It.Dim kG'IIY" llllbrs,clk ,olduju. takdird!l!lj F ranll hi&kiiimeti buna .berhe ..-

8ula;ma

OIIlUIiDlJfIiIr'., aTdu&ti

Habe,

herak.te

fler:niggtoD 1 IA. i118&_ FI~mi.ngt,~ Ifi, (A ) - "HauptlDAAll .. - fddr ~ jti'bllriyle '!.Ipmlln,. LD awui tfill1 tarafl[J!1a IiIlkha, 1'1'1I'1!!III.e_ .... t.ir ilitida ve.. teml'~z lIIahlPr:a.nl mur .. h itio :nM mahbme-i~.~ lliidre lllliiD ian,f!IiI~n ilk liigiitlJde 10110ml en-lull! bil' -. -II NlI!vjl!lrle, a-r
brGkullmetii

A., ~

1 ilUci .alti/eden Jevam

.

im:e aeviu,cektil" ~"Paris gazete,lerr meyU& ParLs 16 ( A. A. ) - Pari lIilat:buaiit Hk hBlbetI~r,intahleD

W....

balradl Son ..ba'bcl'(ere gore HabCl-'

r.,iille 'l'uiIJlleliiai. 1't[a"pm..lilm,..

b

b

r~.
1&

-

a -'IIek]l· "I!uil,me'" i.tiillJlIohDIiI

Jar t;ophlllllWj.trrr.

ial edileo .... keDcfi I'oprakf ...n oldu,iuuu iddill eUilderi yerleri geri .Imak i!;m • ked huekel. hallamJllard.r.. .Paris me... Ialili t'aziycti '10k •deli p-

lwyuJu to _

it--

dill blkdiJ·.
devlim m:I:ttir.
-

lb.....

demly

• Oi••

ret-

AI ,adaki __ ~i alttll,,~.r. Am· II ~ Hfie:r fey iyi 01 CIlill .81ii11t~ -~ San. itiuu,d ... 'llelluu!", _
LL_~ u_ me.u~'!,nr. n..!ihll,

"Hau~

illi bdm .• luiy. t'iLiDdb'rl'gtiiD' fi'O~1IgUDgl ul· dull!D1Dl uFIfn ,ol,dlJtUDiIli liiylecUli
I'l!.... yet
I

IOH uptma:o..

va Ii "Hoffman'!, mitw!
'"'H.IlllptmllA
'M%1II1IlU

ill.

P

me~edir.

teJnld

IIr

'ft

.. ,...

I

'~'i!I.D

A m. UkiliD!I!6, ibaY,., iiftUk. eln.mm .h:dJinia Al!1I"up. milletiuiain Ie.. i:idgae dotm ill. mt=rh.]e ilIltt.ilj'l N h..tta I!:UIlQ' A'Vlllpa PIrt!.~]a~erilii rd hr;.. liLa de;l!~t1er .plIl .Du:1!:!!!J.:!mJd. !bit' IIllrr~'ti baJ11l le'l'lI.dt~celli m\ltali.:IIIlDl.D Fralin n ,iuriltue II. i'k u.mre tie rU~ hem fik.i,rdir. .k

"i.

"TebLitiD ,e['l~ re:Uplom.1i _ .UJ! ,. k~lrI!I~t!r~ne, lb Rket 130M... aliiI'd .. kaba~ edildili .. :rlhtir 'l'e bu liiar I ca 1iDif:lI'Iled"r... Gazete AIm.. t..y.buu bIr AI lI,a ~ .. kaelere ,-U' oL· fLm II bildlrm

II):in.:.

.'~i1~'"

IIiI' en.1I

hm.

am." '....11:10 •
"lIkhl~mll'
'1',111

(·D~yU. Te!p!lf .. !Ii IQZ",e. At.. m.ag.y& lh~~az Glrb 1111." tUlit:!J~ _ iCillirlbl!lJ:,IIII!!!kt .. g

o'tiii . yazm ktadulaJ. flV 1 .- :r BQbahtelu I mILlabl.' e ;~i lbfl • .,deD .ne! I alall_ p1'1l; AlmaDJIIDm
tam bir

til. Jih'ilhp Al_ etir:LiIl DrD:z:~kere uruianu& ~e . bir dQjl I HiJ

. AJma:n

i,1ibb ra t hiro.mndu..:
CCYilln

AJm n matbuatlrtl" mutllJAatarJ Julin 16 (A.. A. ) - AhuD .fWdonU glUb~r I bu IlOD

fU'kallDa men ull allk.rlel" IIDlilbtelif limanlr. gi5nderllmektecll.Fea iKtaab. ¥ p,.•__ .... hinmittir. Bani r .ceIe EObe' W:a So ·,c Ji-.:eld'ir.

,BSJker' gOl'lder'iyor h:aiy,I.Wm letm b. !er. gi, 'n!. I.e fe,b., edite- flo~.....
I,talv'ada

I~Hallptmaa fJ kap:nL. IIJUIi ~'IIfliibl tUlii: rd,. at.nk '1ii~u e .trflohQi ..tir. 'l!iHillupfm .. ~.,

IOU dbeJr:R'~.illl
IlfD-1

t;diliyol'.

.. la

l(lrtlU,tq[i1lll.

De

im

hillfjn~lmmm
f",mrtnau

,.JlDHi. hu .. tlr
U' kOCiI&1

~uptl! 'k.y'b~t"

I!lmltidlll "1'11, ..

illl 'C<ORiI:!l

!bll'

:m;, 'lO J'1I".,d.

diriil. ort.1;1 olm.alull1i1!1 ~k.!tl"IDIII!R ta&Ia.!! oJmadlttm d'a if:iVi!: dml,pil.

bill" k.!!Ilmlli othlIUID bYillbD1g, IIII!lrtIliP~LIDa..lln i.HrbalD !l!tmeliltmir ...

IIHaulptmanti
.uelq.,

yegane su,Ju'l

Amermkanv,ar.
,atlo
Flell1inglo.n

1II<e~.'rl!!l,tif.. Hlruptmllu, .. m .fegine a\uh •• 'liI~ Oll'tat!l olm.dittn

V, ,in,gten 16 (A. Al ~ Ad ,e

i.fu'.\O'IIu..

16

bir t- krif fA. A) - Bir

.. Hktipbiiililo

t.,id ...,'"Nrt"YIIIJ'1II. DeJ'li IDJ1I't'OI
F-~t!::miinltQI!I 16 "A.A.,t

Iki tarafm ne kadar askSFt var"
~"TlIIin.. guetHi "aZlYO : "halyallilll'fln Habqistaa irel ill alarn:u!la ki: 21tda,slDam'll:tbk 'aeticesiDd£ talbJidata bqlalbklan, yazml:,bk.ltaly· no 1911 le\1'elllJdmle:ri • dJk.. J nm ve du __ 3'00bin ~ ki.tiJi buh:luguDElrumi COIllDlU," a:igue h!, biJdtrmitti- BiElha:n Ilinl..~ldJj;tna la.l'e 1m II baler

d"W bhf .beri Rmb dmektH'ill'. IlHapJshanssl de'8i§'1'iriliygf
-

II

HA..

up'tmllDj, .. ,am•. lIillJba~, 'f.rtllio b.pilllh eliDe lII.kledi]e,eellc.llir,llio
IIljllll 111'11,,11 1.1 11111 11... hilli!

da ....... , .. ilroUi iiri Ie!i'eti iiyele.. Fine:" mlllbteUf memle~eUerde ii~ 117bk hir tu.rtlileJc 'iiiliLlDall: IIl.1retiyjr: 300 d(J]al" hdbliWmk: tekm~tmi~tir. J'ih'i .he"di. bu ~eklj,fi mUllillk_" r~ rltmr:k iUJ:r:II"~ t<op:IIID~I"lr" ,

Dillb

t~",alj

?'eI'o::IeID[perdu.
111111111,1' JrlJIIIJlIlII14It"·.

T. S~'rketi ,da'
-

iIUllflhllli!lllflilfilfll!ilIIEIIIUIIIlIIIiIUUIItIIIJIIIIIIU

IliI.IUJlI.llnllllJtIIiIIULI~llm

1 mc" $di/~dtm

aSI

fki gun sonra
Jt!WUII

- uk mba •• , -

m:.

t.t!t:ik eltireliek ,irkem.
)'8

.tim· .

drt:,ti~di't f.ll:ilt: lIlib_l'd lunl di ~.. dU'l .mttlll
Uf.i d'ttrllllil;d'll!'

lib ~Im1111 oldupnu
tlGu:et
.... n cell'

"L.ondr,a anfalmal,i,UiI
;Wql

Ihyor~

VUlon l(j '(A..At - HOldime. tiD fi:ki~lerim 8t~fldUi ~Ebpi!"!!1 Po .• r ~- i, dyu • ki iI&fllUlid liiyor ki ~ • A ImIlD, CiCYilbl. UU.II mak till rOllin Lol'ldra anl""mahlrl bi,llIIUill!l. .1Ii"ko§'eyil yikm Elk-t.d'lr'. Ih .. mDhildj diiiQ IIk'IIIQ~1 Po .. lony. to -mi m!l:hafJiJiill~n- !.lJrgul .... d II"ID hUdj:rmeje klfidir.

I

LoDdra 16 (A. AJ - B. IIEdr.lI!I" ROlli. ~t.lm.bnllld.1Ii "e &Jllei kigyndaLri Ulual.ar kuru -!II QDBe.rif.IJdeli lonn. LoriClrlr g{lrullIme!e,. r~D~g ATropa'lnn ,.raideD rcu:rufmIYOU VI:' iii_adllD ,e;rl 1,ent bir drvre .!rtl~nJ] !I~yl'l!D/,I~' tel demi~tjl' ki.:

"Edenlf~" beyanafl

,refill" tlr.

hl~da. Alm ...Ift)'lI.aill, bay""U eua thriain mlida. 'aul i~ lakin hir met Det.
AVfUp.

diS 1& KrUV,lIu ,AJ..

YA1lJ01'.

yaD.lq,

bet bUr Ill"
lIISJ.yQf:

"aade

k fikrm ilive editmi. oJdugnn Imyd.e'ltmektedir. "Ge: . g :lde.i ,uDlall
110

a~ et!l1fl uYIUD

01 __

Mes~te baddi iE.tillde b....p. torldili-. I'll lC'f'ttUlidJlWc c k iki uil:erJik lib .Itma .~t • 8I1nr .... db mn bi ki,i eu -e fill biz., meUe buluD - kb VI!: to, Ianan

~dmutbr.

gallllil .h1UB1Iimtl'tJ,.

kl.d ..ll' }fIJunll olduj'll klllfq:JJl!£, itl!.,..in bll'nim 'l'e!lai1mn lopIamq "Ie I·.yet "e'di... battl elm. letli addedeeeji mtl. bit ittihua ..
I

uvaffak ohlin Mabmut E~ad ·if'dle baD zvalWKLD aavlli& lalli'J'IlI1 dill, kah!il!l ederek OJ daya"" r._ lar,al d. mluzafrer ~llmJtltJr.
'- .
I

0

tibttle

6blltiUl gUD. Iwafl

DUi ,g;retie Ye bu vuUe fie' . k:.tm biHUn (kirli ~m.-IT.

delrlcl
_iU:et

Jarl) orbl)," fikuk

"Tlirk

lI~zdif.lde s~lJacaik 0.30 JO re ". 'bir eL e eli uilmil aemektir. Ona
dav ...
,irkeini,

U

-

L Q1:Iilrl!l -'

,de.llnu

"'I!dlr rO~u:lliktlr.~

., " ~I" rrDtrl!llllme~li:nnin b-U' "" dl.h. d. de"abll -.

"A'mr8Juy.a
lilabJ
•m
rJ :h11'_

bir~(!k
~ma

kerc1!!r,

Imtm ~ 15 -:w lJiDi II!:,me-'
mleldedir,

VII!!I "Ill

Londr .. 16 {A. A.J - Aim n.".lun 'ce"ab~ tamamelD ,1I,P,d miluld

Ingmzler memnun, degi~
hir ttllir Ce,.... blll.

SIn!! fstemi!lorrar LDlil IiI'D, 16 tAo Pi.) - H I'ieiye aaBl'd).. A!lmIiDY. nnID.dln Yallll her bug" biro QmWa. 'be,II
E

Teklitl8r~nin

pall'~alanma-

mU.be.ttekJifI,cr
... ~~ 1_-,_·

dello.IDd. ranSBIDlD feti He kal'fT1a,w
A

eleleriniD haUi L~i.!ili 'It:: va .. ~o I:ih lteldifJ _r yilpmll hI'. Hu
liIIubs[".
I

niyet

larah:rlD Hllbq 1m.... t'dleriDr-A de hub. hilZU'l.'Il. ~ie:r 'Ie A _ 1 Wile miicebb.ez lIiI' Habet arciwtWlUD. blcllma IHUll' bek~ediii "I zdmaktad~r •• ~

t1. Y3pIDak

.$imdJ
Ilf,lIst

IritiIik

~.ta

Qh:lugu we SO",:" SO ~

V)".JJ1mrmJthr.,

DJIDd'lIl1l

'il:!kiIlIYIlilIN

I 16,Iif'nmi!:~lItl!!dill'. [unkil ~11~ II b'l Ihbilll'i'!ril!le rare,) pbBltta III r!!!f .U:II'lEi a(fll.!!I lorii, .,irJiti ..
I'~~L

kib,,!,lttil~rine

FU.Q5IZ 'Fe InliJJz bll.. d~lI'hili] I1j'F iltjl&rll llin'l-

haflJdfrH iJllI.. olundullllnlll Kijre, Land,. HyaD .IIUilin.il1l bil' 'b1]Hil'l •• JII.n muh~lIIlif lIQldalllrll~~ Ib~rbi,inidt:lI. 'lflt!:ilJotDHIit[ ~dil:vut'k bir
U;UrllU:i

d••• [yual

m.....

Ingiltere .. Fransa aras na nita I sokm Iyacaklar
B~l'Jin Hi, (A. A.) ~iK'OI_
rellipond,lu]J!I Dip~omatik"g'lIlde

SON

DAKIKA

Iltnmllhr Y4I BullmD ~Ibiili 'l:e\I'iIlbl. IFr.lin. 'Ire l~fH. '~re '~II illlerltkcb mUll bile: jilliudr tt!sbi't iflC::IiJmd'ldir.· •
rifl~ln

n~n ~liJb

b..im~

l,i k "mDmIlJI ...

ID

wt:~.

.. mlLolld a anh1lflDamRa dair Al·,
ZUlli

~a'~laya. ll~
amlr
[l1t.1I

talluF

ask8't

gonderiyor
16 f'" Afrik.

NevillC'emberlayon ne diyor1' _ Loudnl 16 (A. A.) - Se~lhava - adl)aflD!ilJ!J]ila dobnao B. "Neville ChambeJ'~ ·n.. 1 de . tit- iii; o[dugu bir
c~lerioin kar:

"Do 8 1m- ce1l'!lJb" '!llzll!ll 'tel 't. • e(hl~ Ided1r. t~.iii~di A.11Mo1IJ 1]0 ,_ .. b. r r_ d.~EI!i dt:lihlir.F'ar .. t d

.a,le....

I

IlIda

lIi5Jyle:QIi,

bahsederi!k diyo:r ki ; "Aim n cevlllbl mu.bettir ge no a'· DI!I zr tall,tiJerinde mil .m birr tn.ralldr.i h:min etmekt£D

an, ~In t:i!fdiji cey.bl

Ci " ..

) - H 'I'D: • Llf _. la ta ..
_i;ne

bW"URUD gDDduil

miUat", oeludtlllberi imtiyazh ,irketJeriD final. lriul,duk~a: ya., ,d,klarl memlekete karll naB ~ ,0 lUI i e:r,aphkIan.DJ 111)'retleTle ,gtirecelitil'. BLzim Lumll.atJmu~lIibl!!i day!!! (Tr-amv yl -i'll'k'etioiu "'iI!JII. B. (Hallllelllls) in da'¥UI degiii_ biJtiD ia:d:1J zit lJii(lreti:erin (lava' .. D.DJ kly.m:l ve relle m1yetiDi Irtbran aida iH P'I'ilJl· - u e:t aDmIRal _elnel~ cede birk,a.;. de:fa I&ylemj'i:miz lizefll ,esbak .Adliye Villkm B. Mabmud E9iJdui deruhde, dmi'~ ,olmuu,'~u. Hem de De ,prlljl itigde" 1 ..a m¥llJ' $irketi Sa, M.bm.ud dID rktidJiUIi! Ilmkukj ve telak. til i blldigi ci.hetlle kend'sDi!e miiracaat ebni, v,e
hatn

IDlilkabil trlmr"'lI)"

lanhu1 ,ellrine,,' yani size ve biz,e; kUll'Jl miidafaaym galiba Da, AfJ.OO:rrahmso, ,m5nih der .. uh.de etmiOJlinr. BU' AhdlDJ"31bde k'll",'vetlii Vii:: dCl:jerJi bu- Ivnka ...lbir. t MD.mafi [k'MdisQ:rirD TraDIva)'
maD
'I ~

it.

Milnib

but halktodan fllJ! h ,olar. ~dJjli 2 b.\,-uk ~IYOD lirnyt h kh gister,lI!.ek i~1II De gibi dc.Jalai huk,uJdye ileri ,AOTec~iiD~ UHil'akta ~~nyQrur. Oil ';011 -- rillid.m, I ~k tarihi d.'Ya,YI bi1\Iln, tafAi:l.litije !kuileri mi~ blldireagil. Bay Mabmud E,a.dJID bu ~ok ~erem dawya bll ~am,alk, Ilzotre rEin Ankall"llJ3 hue.ct ~deagio" hilber - 'dl~ Kend' "DII tlubal ph"; D ID1 seLi d .. kr~ EHlivllffaltrJiI!.tler we-

fiirket:imiu lIIekiz leo,edj", ':staa-

I'ilml plt'.

Musol~ni gidecek
Rom

ta.bur..

b ,k

fBl.iIIldarl

A~mllnyaI:lIC,

lie

A'ii'lul\Q']1'!I
1lIIlIllo!I"

1I'i!!

diinm ~EI

h. kJl.lnd'llld otrl",eoilmflk ~.t~nD,(!II".

k~rlllmlJ[1 n]yetlefil de

luk

Bu mQn.~bt:l'le
ul:lI'Url&rHllgl tek','r te,.id

J..2-3S plb Ian hll'liIill'illf: til!rl QIUfll

!IIdi:~mi,ttr.

_ T~fllr".;rin
It~"af

"eel'.

fulim tli

r .IBJuli,.J, bir fie
.,.Ian

Jr'""

A~.lm'ClJ"
AGlUIli

b"'1'CI'ImryacIlLAi

,andIGlfmclt'I'liirdg a_yru: ,eyin talll;" cd; 1ft:,e, i i Iii LItI ~dilm,dI.Jfr. r

AYDI zamanda, nlliva~ihi:~mi!1 leliri,i yap3lbilecek kara 'Ie ,deniz kuyvetlerimir de
Ii ~

.........., rDptel'C~ gil'i e~ tea bhlltlerio b kllmh, ilLimema1:l ludkabjJmek j~io. bu t.llrlll :ih.. tiya"llar,a Dygan !.tjrr b va 1£0'1'\'etiae .abib, olm.lE. gere!ktir ••,. B. IiCIUlll1be:rJaiI:l1i:

f rid ~n :i!u.:m3ir etmek fikrinliYUlltiui, . le'!laMlilTI fiu,riode Fran!B ~Ie IngiltereoilD IIDliil~mJ olmalanlld. n roemnuoijei
dll)' IJUll!rtllldrr., ~

radjr. AlmliD lliyal!;eU. f'r-DJ:OI1Jl: 've IDgiliz g&~leri arrll5UIdllki

i~io de, left-PIYl a~lk i:llrakmllk

b ,1.y,aC'l1!k

gl!rla~m,eler

.. r

r kli~u

de

dejUdkr,

Billki3

Avrupl

D II 11 Ail!Iid~~ek ii~ millis tolllllu;nlll:lb!i iki.i i:l'ugUn iill~IiII!!" iii'u~" r& R'lIJma.1f1l B. ~'DI!\!oHDli I.!IJUlflD~ dan 'Vii!! iIiIlj:rUol:'illfi de apoli die
1\.) oi' Pil!!Mont !tlimfmdall t,dtl,

I'arm Ishii
l6 ~A.

et1i

dllll' "uk e 1M tier_cUe vekll.el t ·f etmjlfu. Falla! b f1CJ" de'D ev"e! bu w..bil!llD £ lath oldu,iullllo c bY. Turk mebu,tu

V'e r a

Ie gehDiyccek

lEa..

prJ

~dilmi,tir.

~11'IUzlC!1I'

~;!In ~iI!

.ut.

I,iade

IIdduilu

lrilbi dJ"er

~"r~r~z:e-

YI

oimahd'u·.,t tlil'mi,tir.

Di,l,ek

OriD

hi..

FrCl1nslzJa.r n dJyor 1 Parm 16 ItA. A.) - Sallbit..

iltibb.,.,

11aLy,a Be.lcikaya tebliga 'Ie Berlin 116 (A. A. ) - Aim,!:!!!). Handye

buro Wldso : lDallY'll V,on 'No:rat,

efiJlini ka .. keodii r~II'eAJrmHlQ)'lIi.om londl!'!11 t8k ifl-erline e:rdig i ~e"'i!Ib haLLI~Dda tebJig a ltA bIlIIJjDDI~f1Jr.
bul etmw~

ludYIl ve &]~k.

EI;Ild bu tekJ]ifi il:iiidde1::10 re IiV DUG,ON detmtli~, baUi. b~LdjgiVIize ~ijre ' II! 'BID lr:abe~ :D-kr'D an He ciI!yab vermeie kinenu eltmiR d)'um ,'cmreth Be" I h"bi Jecek ika,d r i.!tihk rfa ar¥~ Jan Emin:r: ain oi u B8 Ar laml.hr. Ba _._·.ahmud Egad dogru buldugu ,da.v' 0] maud Enrirze om .In. ""Jm her b;)j§'I~ ur.lan bilil" mi let ekili. iki taraf!!li akr,a;ba I \l'C ~ehri"
.11'.IIIIIIIII1i 1.1.11~1~IILlIiI'IILI.I.ln.lIlI~IUIII·lli 1IIIIUlillllllll111IiiIUIIL[.

o1dugUDU dUIeReu B. Mahlln,ui

deHerr telDHlm ederil.

d~li'.

B'IIIndanl

evvel

(Lolo9j

da"

lk:az:anan ¥II! b:!ll .!lUl'c'tJ:e' Ti.'irrii,enin ls:m~l!J.i ~cl!Iiel:d men\1"Il:Jlnl

re'keUerde

hurm<l!tle y,adeUjr~e:il'

rubin. bi[~ok milm~ sim. rl buzllrile Cuwa gii~il Pnapala!l oleljlode kr(ll t:,dillll!i~tir.

-

ZAMAN-

17

Zid feyler bir'

GRipiN
,BaZQR
(jailr ""'.

ar,aya gelemezler,

DeDiz yollarl
J'ILE,TME.s1
AiIlilillblifj'l~

I

il.e bat airisl rib'i•.• ,

G,RipiN
B."111.di'l ..
akrd,u1m

r.L 423 2..SI'rb:el. _ aJ]{lrdIiQ.ch, ,. __ Ulb 1",1 ;m40 GllIaibll ,apum 19 %iubat Sah gQntiJ.1Iild H,d. G.I t nhhmlD dian 1L:·a.~Wc:.rllk: dGJiru
Izmire

K.r.u,. ~,KlprRllbll

J:iir' tra,loagl ilo ,01 ',afa 'Ira, IdduiBna andedenler eoktur

Izmir sOr,a,t y,ollu

HASA

TIRA.s
olSimdiye k«d.r

BIC;ACI

-.~

.i~dlre_.k I'IDunildli
klirt.flr

N,ot:

gMib

d~!IIeclJ,ktil".

01

VillDIZ bl.l

B zan da
U]'"

'-!II

h.llift,ly. lID.hlll. k - lara I8kclldcriy po. yap.llmy caklilt. (801)

brolii(itll1'lpl
bUDI.rul

Trbazon yolu
VATAN
b .~ PAlAR
,

I~elral'ell

¥aplJIiru:

17

~u ..

dOjl.lrl,e.tJ liOytilk II Ihdddul illl"r 't';j!j 1It.,&ibQI'Zi L:u:«UIl'.

giiqu

51!J·,t 201d
(767)

Rizcye' k"dlJr.

i te~rObe edill'i:z;!

Opuato.l' .. Orolog Dr. Mebmed Ali EmiQollilu han, •

K6praba.,1

~-'U!:B

~~

..
iizere

iCI,t OIUD3i1l br.t~n tuq b~takl!ln .rilllindii. 'ta mike:mme! VII!! en fevkaJl .., de oldu.gu tahaklkuk etmittir. P'iya!Sada me",., cut 'ur,_ b[~aklar.D~ :!ia~LrtDilllhr, Has.m br3i hI~~:i'UlIn 1.. ,.,] ..4 Dumarah ga:yet k.e.skin ve 2 b.as5as raf,larl vBrchr ki ber bir tar.file E_kal OD d fa lua, ,oJm3k kabildir. Bu be.. IU!l.pllill bq,kg llJ1uk blr adet HaEan tLra~ 111(agJ ile kmrk defa, ve lml!l: bardak He hitemdi,1-; it! Yilz def,s tl taf y,a.pl~ma,k miilmkund iirki dnDYIUUD M~bir bl~.agmd:JI bu mer.iyd yoktur. H sall!llb~'t-agL isledigioi.z bald!!: balka mark v,eri'l'lenc aLdanmaYl[lLz Tak'l~t, .. ler'ndlen salumnlz. Fiab 1 adedi 5 kur~tur. 10 aded. 41:5,kllllr~tur. Hasan El;za depo,'b ;

~~

f tallhu~-

~~~~

Befogl

...

GRipiN
, -

BUIOn ICZ3JlUderde
iii I!I!

bulunur. Fia'il 7,5
M,[I.(:unll

kuru~:1ur.
Ank01lr d

.I
B<lInka.mrr. Fen ervisinde ilc blr dale lilo hnacak u',
rnemurunun men

~dyoHn D~~ bmy gul rt

fabn,k SI8U1 ~lUll:'lia:!=!;'~!l ta.r Imdnn 1 m, I ed 11IDckLe(jJ.:r

~31.~, mlmak

• •

I

EZ
Her ay Allmanyadanyenl
B ..~jkta.!t
Dere

I~ ah e k s i rj

fe
I

mt:mUflUi

-

Fen

bbsili

y'pml.,

t, rn !!cine vl!:ya ba,~lcaJ bir fllllli ...~ h::(;r'iilibe gOl'm'w _ ohnlllBI ve iyi A~n1aOlG: LII~

modeiler get rtyol!" !;ilk ve ucuz elbise yap,lyor
C,addoe.'l] 131
Dum,ar,a

Inn~i!IIi :IIHutb..-.

D3ktilon!lln orta tah iii Y' pl'hl', IJlma I Vii iyi A·m~ nca biJmesi IrUUllIdlf. Il!ivelt=11lII F r Dlilea bi Imler Ye' lise JmuunlilJrI ter,db o!ul1ur. 'steldil~rin 21 !)ubat 193:5 Pe sembe Iik~amlD kadar Ank .. ud. BankamJz M~muri'D Mtidiirliig,ufto v~ llit nbuld ~ubemiz'l: miirlllC tJlrI. "793 "

2' -

L.ileli Mi!~jb Pai$a DI;jh.alle!li,

'?iII1r

Ii ,ifiU:t .Iolc3iglDda

'~stanbu~ Belediy'esi r'IAnlarJ
y, Dik6yde
nah.ye gUl'ileri p. zaT kuru mell'll.:u"ode Silil1l~t,d lo'k'a - nld c i~illn ollllnlJr.

kargir tam kDI'if'(lr~ b~ iz bet ada ye guz:e.l jD:JDUJralh hr. ]"~Ijpl~ri[] i~iDd~kHerl!!i mllra(;aatl.II'"~.,

43 ND. lu lilY !lIa~d~k-

Devlet MatbaaS,l Mudiirliigiinden

·Ki;ii"ii;·~k;i;5k···"·"WT~~ ,
Biiyik hi!" hastaligln bLllanglcl olabiHI'
Oksurm ege ball,ar baj.lamaz, hemen :
<4

Ikinci clala aO;111: ekiiJta:!!e!!j .vIlFIolI;ilJ~lIk alan !I~ btl JIIhDiu::ak mu. ceUit mifllinh:ri i~in yalt:llz bilF - ,ip vakti myaYYIH:lillde llli.iJraJu.t drni !!Jlflu(undap 19 !}ulbat 1935 Sah gunO ia:at 14 de pazarltk s~Jretiyme miiba.y,aada bulunulae gJ iliiiii IQ~I!IIQIIIU, "802.

I

~

Kullana1rak

onlDnOJ atrnahsrn IZ.

Me.l
.' b.,l.ylu

ae

olUl'a1I olaU.l!!,

aezlel

bOUin 6k ilriIkleri ke CI" "'1' ok'iUrijkle Broll,fit gib~ baltaltl1darlD ItlyriDi durduI' 1J1'. KumllJllI 3Si kUrlll~Ui:'.

BE'~R IEMIl..

AHMIUT CEVAT EClANESl
arbnn:LII

f

Sirkecj .

....
fpotek

i
_

inhisarlar
23 aded

U!! Miidiirliigiind,en:
~

!

, VeT.m.ek giiven311 ~h!lbe.!oi'IJe relmeleri.

O.kudar t::r,. memurlupDI-' da.: Ta.maDlliDIl .hli ¥ldu.llf tA~ J"lIfmdiBiD sao lir. Joymet '1IIk.. Air edileD O.kodarcl. Sultan
til pe Haci

tl!l.• 'hhndiQ
arliurmll

bald kat1.S g'iliiin

'mak

Ilzen

alUao II!UrIDe m'b, : S.rtll!llme:sil IDueihinC'l p zarblda ,Iahu ahn3caktlli'. iateoYl!liIllerin 3/3/9],5 P.!UIU' gunu i!laa.l 114 te % 1',5
p'~lI"l'IIlaj'ile CI.&.~Jide l.ev!!izulli
VI!!

dlaha temdid ettiri~i!~.k 6..4..35 tarihilll!: mUsa(lH Cllntlrteli gU_
DU aym 1i'!!I!Ue ie.r. edril'a'l'ltk (!I'Qj ~ok arbl'lIill:lDl ibale eddeliliif!'ldir.

Mlllbay8ut

..

"'130 ..
,4-3-935 P,u8J'fNJi

III

ben,iI

,liahA mil-

h.Uuiade

Clim~itcr,if loka k ea~. 13 yeni 23 nll.llllU'Ah balleaia lamamL

2004
IDCI

ll!iumBlf"lIh

If.

K. un 1'26
uliyC! 1 IIliCU bu,kuk: mabkC!lme.liu.deo : Mela'hatin kQCIIi!ll Izmirde Kar.!ilyaka.da Bay H,dit olobmsleri[],dl;') ,afOI .Ho1H~ RI~at i11leyhine a'irttill bo~.flI Dm,a doa Vq.SJnll9i LUll. k.lI~Q5i1lmu'bakelllle!ll n,etie:,eainde larafJarl.n bil~.~DD1~!;uma dair
Istanbul
, ~lk8!D

105'1)00 kilo Jobill T ri pleks kart,om Bobillll Krome Etnb kall'too 55000

maddcli ,dlIlUWlI'I'la
IIIi~D JI

m'lllc~biDce

][7 S(lOO
f8iti.b IlIJo U~ilgc::i blllkuk bl. iltltigirulen:

'f!

BeyQz SeunloO.l kig.,dl..
ince mukBvva

S - tq, pe.-odir.,

Mu,terilllril!l

dig!!:'!" a'llk,.dua .. ve irtif.k ha k1 .abip[er~
YII

luymett mubn.mmi.DQDi'IJ % ye.

ingayri
aM rif

m

bu~uk lIIIubc:tinde per ak~l!iab e.dlf, He.. mu,t'lliriye .iUi.

baLdQin
JIll

m 1:'l!Iikul tlz:eriDde'ki hU!l!1IIW1 i~. fJilJ'~ ve
O]a,D

I.ri vlrmeleri lumteU.Liy.
taribiDe

Arttl'W11 fl.rtllllmu:11

12-3.35

iddilli1.mu e vndu mr.ihi hdedle bir,1ik.1te DE .., hi'iyct 20 g-Ug :larhnda fer'lII dllirel,jne bildirmelerj VIC aklli 'lak .. d.rda h.khm tapu skill] iJ. IIIbit o!mlyalll hu::aklLlar ub, IHde:nnii pa,.I.,Iill. ~liiJrlDd g ba:rl~ k.Jllrla.r. Aiikadaral!llD itr .. we IfJ.s K. nun, meYld. ma~lusiI!J .. IIUliill te·"fi!llalIlJ hilfDk:d etme1e .. rj "e dab. b:da malumal 811.. maik ittiyenleriu 9'3412250 IDU.. m':U·.1Ii11 dOlyaya lIDiiracaat dme-~eri irn6 n, a Iu n,u'I".

d:abil

I

Gunba hastllhane.!inde Kil[lullu~'vvcl 929 taribiude vdat ll!i:dell A~i Ibrahim b.i,m Emio ih!l
Sara'l;baul! bai!JmdB Ko,ragilz

miilB,dif Sab (DaD di-

genh.ney taliik ediJec-ddirr. Biriuci ,.rtum ..111 21..3-935 1&ribine, mlilllidif P-'l,.mb. gOD lut 14 ten 16 ya k.d., - 01kadlr. icra. dlaU-e'Lgd~ yapda .. .. kbr.. Artlrml. ib.ddi lillymr:ti mukammJnenin % y(ltmilbe j .. Di buJd ta~rd. D tiind

,elye'Vm !!mah Ih

1001 Dum ra'~1 kar~lI"~ bavi ilimin mi.iddei, I'eyh Halil Rlfahn

30.1-935 tarib ve 9341

ma'haUesinde:

Ksftanoka:iJlm,

..

nrw zamkJ, bobi'B 9,.3,.,935 C'Umarte:" 20000 kilo 1 iU!l:i hamuli' beYll1 'kii,d !iaal: (14) 25000 ~, K bye; rengi ambalSj kag~dJ. ~I YU~illrlda du Vel mikdar~ yail'lL. mabewe b~zl!li~ali'mdll g09~ le:dlen gii" Vi! i!u'iatlerde paz9lr~ILda ubn almacOIIi'lDdl1ill vel'mek uteyeolerin% 1'.5, guvenme p,B,tl[!jlQ1l"iJe Cibalide Le'V'!I.I~m va MU.. bayaat ' ube:!liol! mii'l'"!EioClI..atl rl. 02'5),
1000 Ade'

'900.00 ..•K~o Na,.. 70 duz, beyu

I

Sast:

(14}

me:du~ru terrl!c:
olduglJlh-

d :8 No LUi evde yef,~t NLlIriyeniQ mabkellJeruizce
luterine ¥az.'.yed

tideD

tere.

Erdek Mal Miidiirliigiinden
10 $UD.attlll ilbal~i mukilirrer GemS Inkaz~afJDa
haddi liiYlk goriiionildiil[ld,eo 20/2/935 C;ar~aDlba de iba.lleli Yllipllllllilk uzell"iI!!a"k ItUl.fDlBSI.DID OD gUg IUlabld.jl iU'ilo olu'Dur. p196.~
iI~!li ililii ililil 111111111 II iiliiL1ii.llllllnllllnllii.i"'~iIlIILlIlIIA[lII1II.lIllllnl.!i!'IIUIIUIIIUIIIlfll11lllL 1I-IIlli 1111111111.1111 .. lllllllm

r:derek bU]II,mdllllgu yerin Dle:~liulli OIIiDI'!lH'ia btlillliil:n ilAnenl le'b ..

daD i.ljlbu, ihimlll tarihi iM~tu:IJiliD mbolfiTen onbe~ gin i!;inde mq .. ma~leyb H Jii Rlfatm temyiz
r:debil,ecegi 'kaim otmak telbHg makaliil::iIn .. uze!'C' iljn olul!Iiuir.

ligwliI,e k~rl!r' "IJ:riWmil

blrakrnr .. AIIW takdird'e

II SOD

gUfldau 6~r ialy idd.i.ay.veraslilJt ede'Dle ... rin u-; ay zarflm.da malbkem.emize ge~meleri 8ik~~ to,:kdirde tCfekeD!~Q hniu)'8 d,ellredil~ eeii ilaQ oll!J1'1ur,

edHmi, o!du~ ahu;:ak ve' bor~lularuuD

v rilel] bede~ g~llu '!1D1t 15

1111111I~llllllIlIllif

Umumi

~lDtiy8iZ sabib,i: AU.
neljlriiya.lh wdlllre

ed

III

IIi "I tb

,al.I lilleri i~ Ebuuii Y"

mildirili:

C.

H~k:md

• grIp, nez eli ba~ ve dii agrl arl,nID k a, '· I aCld Jr. Den(;su : Bah,ekapl:da t I fll!l'"

.. eczan.e,sl

-

-

.

,
._

,

S nl: r
A b o,ne ~ era i'ti ILII-.\,. TI,.".. lip" "1..-"'1'

. aro
~ I'fT""

18 II • Isani Cuma 11135

..

Durust saiklerle
eden saglam biiyii nirnettir,

, ,.,1Ik

:!II

~1'I,,'lkio.

1 700

II::r.

"

..
'"

hareket bi.r irade, en
_hlf",.,

GUlli" glUt."

lnanmla

kuvvetil

$imdIlUr: .0 ii Ii! liD IIIDI bl t i, • rib IllhliDell:I t S.,) il~[]de bitu.f '11 Ie d III biri dl!! bill GCf 01 d dll!! Iti,.ledi imi1 {U:el:'l:, ,Sill. --......._...._ ,.lIi 12 ily.1" tim o!li!nilrUnl bh:im iCtlll ZOlJl[1Ilda:Jt1D blr 'iunl komI&her .zamankinden daha Iaxla ekser\l I' bUe drifer~ yoll.tul'. ISjlJr) Im.uLard .. lulmllll 'fe, Fr"I'lJLl~ I'.r. l'e~1EI1. bin !lire ... m..mi le nl "Jdir. anl.a~n1lya mueibinee g,iI!yr I,ia II" ,&Ii ,.il:i.ii 1:0)'1" olglak'lll tarihinde Almanyaya be r. ber bi.. de mlln~Yi :rhQ 'I'll r, 151.1 'I&:u=lelefl! bir dfi bUi }"IladBD b k~ I'Sarn OD n4 I IlDea (Sar~ d Alm.n~.rlD k z:alldlJ"l Dllly.Fiaki elti betuIDemt!k Ib U. .e¥mecm~k elidl!!D lre~miJ'OJ.. TGr lerilrll ri bii,uk I:!h b:u~::z;iye'tlell'i ""udU'" iii 0 l1li11 :l.IIYII 01;1D tu f.. dr.dm u'Iml.ktrll'. Bunun t:.ribte bi!D hir m\nl •• Ell'dlr. 'Eu mllllll(l Ill. Le-ADadul'9Q ve Aukflk 6i"Uji hillllft il;lIk!lim edildikte!:l lonr. bill mesf!lleie"indf!'} AIbk.1m] blalD Avrupll de'l'letleri Qngaaaft f!1l do;~. edit igor lud~k I't 'igi hllllde ~a111il11. TQr:ki,e~ 10 tlD1 11m. ..~ " .. bul ~tm~l!'k Londra 11 (A. A., Ha ..... II b.dllJ'1I_AIR. "e efendilithd ,-Her. Ihim. kilbi~IIII!1!1 AIQJJ;IIhy.aU.D "'Ceo. '1U" ye diillltlr,j b.k L 'lJd.k~ it Dim Id.r. ~~a bu d'.f. (Sail") karullu ~rlllI IZ.~i.ll',ilili 16ra,med.kil Alm.c wb".ffa.kiyeli, II b ImlD hli.lnd • .n. .lOor ],t .. p.L.~k ... ' lumdul ih:Gmin:e ;,i gOI'Yonll!!1r· /qfcil.'fJb".trn &o,lqJr r 6.lrfi H dGIlUI'/4 ii/lin ..dilr.rbn riI melen tl!!lik tmi,tiJr·. ~cli:r. rr.nlJl'zl.r blJ i,h! Ifok 1I.... i RUi Ii h IIIAt .eki:zden i·,II.. . rl!!Jml d.. hl'l!!ler b"yr.ld.rla limnMb.k~rI!Jeri[l diter meEIII.ketl:itlDi,h:rdj, (5 rl .b.liliniD fgl,d· l 1'111 de'lJ'IIIDI, bir ailalu.zJllmmoli rea fkiad mUllIte:ili,'i!LriDll!;iIliihDui.. h~ml,br. Bu Ulbl!l~ d. b\itillil mil· YUI Alm.1I olmuull. ra met! lIul''IEIlJlu.nleilil .keU Irig,· AlmaaJ.·i;u. !:lit ~.11~1D11.c.kll:U' .8.. miiiu.ue'bll!t.. . Hlln.t. 1"11: :i~r[ 11:.11:11 lb'UiHI.d bi.. ,.,... II •• p~'b pLb AI In ,aIl.!IuI1u dl!onu~:linl!! dli!"'mll!:'~ bll'.11 le I!:Joiia, .k,am 1~b."1:i ~r bulla. h o&l .. r. bllyr.ikl ... 1U11&eJI'lr, bll nDD .,Iura,," Fn~":r. mal etmela: Ji.' klod. fnllilill 'I'll hlgllIJ: bnkGdllJlfllLU.r illk 'nhru:J; b..11I: )'el1i z.l)'et plllltlir ,I!kl.m.a. lI:.dar d.. metll!rl rnut.llliink k.lcl.l dllllll oI!IIOora i iYOll!iil'dJ. Buluo bu g.Y"l!!t !IIII' ~e mebu.a infbab.h i9in Dlllnt~bibi, valD ,~dt'c~lII;iIi BUlld.DI b.I,'If. .." IS IrJ.rI milyarluLa loa mld.a k&o Oll'l!k!a O]BC.!t1 bi1didhlll'ktedir. a.lli eqmell( o:ze:re re" nrme II ,dill yt:l'ler.i fublld~ I kilde .u.. mLhriiolli I!!ld~[I KlltI1mam.ak [ILD~ lJ'f!flQmr 2- IIc,i ah'i/eJe iii I 11I1II1ItllPUMlIlllf11lU1I11111111if111llU1114L1111 :ltl':llJlft11'.tm p ri!mrn,tlll". BUI I.eJIDtlerdr, rey ~i!DI!it'f'k (j dmhk d'l'lrlll!rlu. Ihud.n . ell'l ~1!'1iJ'ordll. BUD'IlD Ip.. TfllmlyeoleriD 'Coeny.. vupdaClllkFrUin bu'liu.mdj Il:QdeIl'J. gl"'~J.I,.d.. b k~i.II:'''' hlll'llflndllDi iliD .lIli n .ii,Hi kiir.lil1el' ka.a.u.I.. uldll'. dIll ribi Ion IUDlt:J'de bud!Jthl'" oiun,lDl:I,t'lll' !irb.ritl mGbt.cl.if ,1!J'lerin.e 11.1111 Ike)' goadelTll!lek. m.EI.'I'r1~er I;;;.ehir dorudlldl iotib.dla le~..ik .did _'i,l.r Oil,...ptli' tiLlb :we 1 itok mil:ulard. y ml!!~~!lI!II'I·. Int:ill.ab. r..I,i!ln ha~IIIi'Hlml., Climollll~ npb.nll!l t1JgJllI'm.k (ibl tebdid yo~~ hUI!ttlv1e dun btiUhl1 oIlli!ll.n'llI!:QIl'r 'Ir~, DDaml 7 nd Mhi/ •.de 1.·rll1l ci. n:1l1r.u ... t ~tmi,di. fa.k I •• I.nl"~III!'J"'11''''!.H~nll'11''UI.! Iflll,y.IIIl.I.I~11II.1.11111IUllllln~lajJIUU1JI'1 tUJllnrUIUilUlfllll1U 1III11111nlli "j~n:lllnfl'I".r=llli:n_""llnU~IU"I"!_. U bllliiB 'blJ c.t1,mI.I&r, didllllllllell:', korkutm.lar hut. I!llml!.dL, Ig~ .,et Yelli knAn,~ AI alum illedi~i oldu. ,liEdl!' el'gi.i'oio 2'1 "8 ---1 I'ib' ezil::i bit' .lueriyctl '2l iig eli madde .. ts rJ. II zanil.LaT. hasarat zelzele, mb~ibh]i::~, AhmaD lIJiUI!!\iDiD hu i,de 1'05" ~ar'lSI lieYftll~ h",]dCl' ,,; .,diji lmlln kl.lT"l'eti cidd 11 ~ok ,IJ,.O htr 1b~'Vi nanUDa diJcLnte .. flllad r:. Gt'~1I!n gilD d~ •• hatkiidar, I~m" I:! .~h.IIJJJu~. .oyjedijiml. Linn .... lll .., lell U.r l!lJrllln:ki:i AlmDc!.rm bi'r ~oA'u du· .. Sar'" d" ustillldl f 2al.,. I!i.z-ffln. A rJ'ulllhllr,)'1:I ~. lillhi" Inrli'i kill,bml'l'lI.Uu let ei.j M. Hit!e1')ia icillll'uln .t~[I lI11ull.I'l!'lerinde' Ie-rt daD.ran.~tQ.HJ«n '" ..klil fan M. "Hifler' .. kllAU I\IUII u 0 ., ml!!opn.yn detildir. 'Cilok\i M. HUle~ muh.Elbir'i'lideD~ AIPI_ D Cl!nl!vrll!l l' ~A. A, ~ Frulla h "'lIuida ,...~.1I'11l ha:l.Imlu .. eVil lu,:z.uml ... :z. ~Qk fdd. I Ie Almao)'. arallmdflkR, b"':,hcoll 'Dok", ... Sou" .. Oi'Veria. "mLl..hlfdeliDim MtUIi!iD bir IIdi!m Dldliitu-3tlllft •. r. , II v- tele'blJu. lai El8..Z.lf ib.t:il.:ifl ".s r .. U:i ,Al!lkl!i~l'kerlik~~[i.. tflel'ld mll.llnele ilQin iklrf:q tl!!aideclilme.· melelui Liz:e;. 1iI.lc:i multb_j uk'. illl! •• bit olmu I:: ·rb .. blnlD ". d~ t.t:bikl I~in preD,~L itibu ,]e hi;;-bir ,.illiClt! 'h::mll!:l'kuz: etmek·edil'. o ,nihl!lle gru!IIkii AlmaDY" iCi ~ li~dD 300 tool. itirn y.pmamakhldII'. '"'Ver!.III)'1I Dlllilhedeoal::ili!!.ililiin 4l 1I'".inlilea ka,tri.k j.lLiyeo bir hAyLI itod.u .,&1:101&0 Duo .k(l m vel'ilen Ibu h.bet 4~ uneM mllddel~rhte n 'ZI"", RI!~ "'1m.a "Hd'lF. Oy~e olduju bId.: Sa, g'lI!lQi ... motlr Ml:wn.uDlyetle kallfd.l:llmI4hr.. ru:hrioio .U'I nhilinci1ebulul:i!:llD. bij .. itt (Sv~ Ln aek..z fal bin lIiiluI~rde ~bt!llDi~lI'IfI ~.~D;: 'trr2i!eA 1m Qr:lJ'1iI a.lm-/,.'t.fI ~ftl'itl tun AI,rn:-1I .uu.i.i a&kellikdtlIII ,t.ote.I ·n.d:u. ,.ed~ JiD: bial D:J'JlIu: :t>e ' -Iriaim tubiti i'5jia 'hir ikODl'IJ'OII tq... r iii eh:ne-'k "'~ oMd. II ,Iocer ~k.'me .rd'irmi, mQ,ftl:drA:(!II aid mad'd.nill'l km ~hlmlil!'llDekt>f!dll'. _ lIar1J.lZ Alma.1Ii idllrel i[]l .I[e ~ml!:klc f ,itdihnemek ic.a'b tltmektedir. "SliIr.. ai te,mU cdilm"lIi'n i llI.a. ,De"."", I :2 Rei .ab.,1-edfl I:er.dd(j't rOI~~rl!!liyllI!Jar, B!iI d. bi!l' il,j&".ri)',~ "1iI&u. dmiftrr. A.llllclilk Almanyamn kabu I ve mi~'e " Iim.iII Ilnl\.u::ti[]~D! lie IJlrilk ;':cdl'l:!lcc)',i demmiy ..u. arldolu.. - lI'edleri f~d.k-"lIkllau jotirdiitiin biilJiik Velumu 2 nei s(J/zi/ed'e C'Enl!!!vl'e 11 I ,A. A.) Ir rot'ktj 1'. lli!;;eg Alm.n,.,.. 01'11 rlr'SIIIWlJ'lltr nnllllJliillllhl!fmi HJ.-i.jll!lllili1Ili1nr 1.IIIJIIIIIRIiIDIIIIIIUIIIIIIlIIIIIIIIJIIJ IIIIIJI ....I.ljhLl'IIIII"!'II~n'I.ln,]IIJgr"ullI'l i "IIIJllI lent!dir c:eklij~ bir~ok eel.Lar. '.'Ao ...... nillul ' .....IaD 11;111 te. mil del I!;P bu I mAil! Lm'l''Il'didir. (HItler) bUDd.a :em 0111 Ui!O!l!l e'l''Iel Pl'g.. pagillnd 1.,11:11. Jui b.,LadJ,fJ !u1ti.t a "miiio beDJiJz. iiiI' 01.a (Klll!:mliiDl'" Mul' 'r._,UI t".I1'111jiJI.. ii0""_C tlU' trI!' 'udla-r1ar ".'r,.IiJj ;~.-Jrru/." J. tn!l. I 10)". bi.r Fraa.lz R'uc.tccili mO/.t.1t ",~,rC!l'il'!'. h'~1"'l"l! ••. ,lImfll 1O_I~aillUIl HI/81 ...II", r.1!I ,,,.,d ... >IIe l IItm], 'l'1:l d UfU!l1C1! ill:d lOr .. !lulllM JJ' UN' 3'1 '1'1'1''',_ mO'I:6""'1II In ytt u, lk~r:iDJ .]1110). L.. I.u:etfti "Mr .r." .dum 't'e !:.ay.UIi h!,bern ediltm :s ~ir.. 40 kuru •• yinl!! Hitll!r bAD& mi1bim hir :I111(~.I. 'eliketzedelllll'ine iDlllbrll... l'I'rlllrpr,m IlIIOlilil ClI1 .II'I t.r hnbu[unan muhabirimiz ada ribi. lOruDilf(ll'. Ou .dI!lJDIID . mek II.fil'e 1.llabul y(iIlr,i'linelm.1' Vf! dalD lo,ll!JlDoI[l 3 ,I rA 65 kuru, kl AlIIBJ.YI .yaklll!!! dl,m .. lncl.n hWI.~I.1'lbirJiitiinamlDI! Mnlr,arfl c~m.n ,.kiln 51 Ur. 37 kl1lll'U,un kQJ' ·!.dU7ClF, d~Elln' lib:eriD!I ,.ftII K~p. J0i'ruJcll.n tAra. ldl lI'l'blln~mh!:1!i t,&'I'i!li ~lURduQlul!lU Hteci "Bil" bllJ'"c:ui.n (I " ..dar l1:uP' f",od .. n top~aJlI!i!'g 42 Hr. 32 kurY.fJ 1"'Z~I~bk. • • kulm.kta mao. olur mu 1'.. 61i -1M(ILr4t.~'1 i .kt r fliiiillf~ tua."milllJl!I Lut/en sa/u/e!J1 ~etJi,.iniz "IUUIIIIIIIUIIIII'tJlflll Ii j'lil~II[I'''IIII~I'I.I.llli.i:llll!jllll'IUfIIliJjIHI.liIJII.,11111111 lillIlll IIJIJJUllIULUILllil1II II IJ"llll! l'III'I"'II1! 1111!1""Jtlrl~ !:I!i .ormu,. ih.luJ'llr YIII il:ec.rgb,jj KillBDJlQ lill ··Hlt]~rio biiyLik: h~r imaa •• tubi o,lduty .ula;j11L), or. Im.1II Ir.u"'''l:lindl!.a in d ...ima kQrkm !a., ILl',. ~illlku o.auJ:ll.. hi;bi~ kun t Ingiliz dun ve ,.rp ~ DIU" cn'l~u:1II "'....mJ,ti. d,anlnl ziyarei etti ~jzi.PI N.mlk KII:mal'D de "Edwr dill MiifeUi .. i. I duiri lillim biF Mefdl'lin GtDlirai Sa'~dAkb y Doj.o a.zmi.. JO~1.iI m~.bllrdl;n'·. H... Atlilurk, ~~brimi:r:f! eneJ~i iflhl Idbten im.aD kU •• I!!;i ile 0" 'ceb" rell!il!l u!l'dg III ii fet1:~ ,Jill'!' iII d!ra Ci elDel.Ubd.,t, De t.op, D. lrii1eJG:.De d nl A~i Saide A~b.J' 1Ji1lJ1&DO,.MIll!. bll,.. 'G:1kaml:rQf. SiMi h iI. n I ?'Ilrm i,~ r:.dir. m.dd1 kll,l· t:Ue'tI klll!~ It:uif"~i. ... "TlI!mit ',,",eIIlIil ~olmu, lillian" miln -1111110. till !lI]y,~n b u IIfH. Al 'lurk i .0 kU'll'nti eTir:1f IlAlebe '!i.bYQr. dll"tl'rr~ k!!~!!lI.gI n.mlilll yeEl~ bill' l.mrdll Ufe ....nl bflr ,eydeDi eneJ Iitil Ua bulmllmu,1f11rd1ll'. e her '~)ld1!;n ziyade LIIl.o kuv101111111.U III ii.i~I'IlIJIIIII'I'IIII.1 ".III:.IF UliJiJ illhhl.U llil UI,liJ IIfiIlUI!!I I·S"rl.a~r' J(J, miir,ltull' $tmrGJI m~yd~1 "ellJ b.,llrm., ol.n blI Turklern

Al , IB Sar 1Mar a nnanyamm . u
uKo sey yap an ·k · I. '. etti dun
askeri

dui

e

lam

~'

J

Q~

".Ii

Uluslar Kur anlasmayi
da:

- asa b-h-t an itibaren erkes rey verecek
riyeti.D iOltiraki i~iD ber~ey yapddt

(ntihabat ba,ladl

Intihabata

Bu

gor,e, biitiin Sar,I Ver,say muabed'll!si kalmak ilzer,e 1 Mart

verll~cektir.

be, Nis

kadar rejim degi,m'il

olacakbr:

r.

--.-~~-~-

lmangadan korkulugor/

,.I

"!!I-

1.

Kii~iik esnahn ·· k.azanc; V'erglSJ

Komisyon dun IS murahhasr di n~,edi

,0

Yeniden yoktur - Sihhiye b.akaol yerine gid,ecek - Mu;]r esnafJ,yorgan edar - Hani!l~lar birligi yap. Ian teberrii

Sarsmtilar hafifledi -_

:r.,,..

o

'IR . -eYlam

'IS gunu ·.·ar" da BeIer gord··m?"

"II"".

General Said Aleha· Doga'ft

re,

USar~.

ilstikbali anla§~)dJga gii;-"Sarbruk" da.j intibaiarlnl anIabyor

1

I!;.',

Birlngiliz
Amirali

kruvaz,oru geldi

'0""'"

o

vahyi ,Istanbul kumanHalk gemiyi geziyor

.,.
• t'el!D~

Ih:lIel'lD yina

bb

h: .. ",.t

I,elleri

k.z JJjdll~ [1.1', mlllnff.takdij' IItlDt.kttJD l.bi D

DI.bili.?

ZAMAN
iIiI"'.rJN 1.IAIIIUIIII!I.llrjlll.IIIII4tI.I-IH.I' ...... 1.I'IIIIIIIIIIIIIlI-Ulu.I 1 ••41

"SlrubUlr;K I!'ki ml.lh.llhiri mab.. _l"It DIU., nJ'iam lul1ui<S.r'ruck.. d. bu(uam .. IDI lbJ,dirmi,tik. G~ c:ikmil Q!lIIr.k .Icl't mil If'i'!:ktubu
kl!iufiCiilDj~e
IUnuYQJI,I.! =

Suika~tin siyasi mes'uliyeti? CcDr:'Ue 17 (A. A.~ - ., '.r. •n,. , Dlk .. dek .IJ' ,- - u"
eli

Subl'l .. ::;k 13 u

~HU1.ud In!Jh.biili-

...

mIlK elT.lerla, Q ,ID er ell!l c.l ...alhl.lI 11IIt kill .. 2· :uJ1Dedilmf!u.:h:dir. r;a!;!Jdl Miln.t.1iI111 rr.pooru 'e"k.l.ld. lLIyn .. ~

, til

ilu.kklDddd

ol..lu u .~jD b.llfi;!& Q .. da etme::' i.~em.di. Vulft: lie eld1iji i, rey lie 1JJz;.k.. t.a f.lund III Mit bir .,AkalD I;tlIZllli

m~'rd!!lI:I) ~ "'Z.mlln" cI n ahll'~lm lrlg .... f ilZlHIDe dl:'rh,,1 "S.rbru~k".a j!l!lrek:r.t ,.,turn, Fr nail IQprollf!m& lerkoedi'b .lk "S.IIIf., lopi"a,Q:1 011110 - H.nlW'!il~"F "e g~lrlilim .... kil '''Silr ..bukumtti pol 1.1, vp ••• port·undn

Alm.1n

ibd iI~ dt!rd~ml
pu:rhl'w

mlc .. t~nl

dyledikh!lli

1111.1'1,.

..,.o].. I:IIIID.e ,Ui!I.;

1I:e-llIdllllJr~l:Ide

k.~m..1oc

'.1'-

:1il'lIt

_.Salfbru k It gOzeldlr .. S.IIrbruck:.. 81E: ... imlu ,..ill gUnl hlr ,ebjrdir; E!.i:iI},IJk d\:'~~~, ,bIJDunl bUllbl!1' kUd a.i liu·i!lIj.el'!! '-'0 lUI" tlt'nr:liU!I:!1 blr lifill VlIr. E~'IIpr.:!ll(' ,Ild'llin l~iDde;n bl!!, dllk:ik. ,riUIc't~n ilion",. ! fil Ti"I;Il"~.r.:. "501'" In 11:1 r" •• ni ellnme ~u. iIIln ,l!comUe, 1J~'f tLirlG bllJ'r.,,1D III Ilrn""IDI m,t'm=ttlt~ i;in AIII101m lArd rl n .. "I.fin Ii p ·11&:er.. ",io !l'1!',il y pl',II\;II.. ~IB 1l{!IItli!'mi~lll!!r, b" I m jJBl I.rda Alman rt'nklr:r,ul1i tc-mlll edelll D~ I'l!nktl!!D !tU01 ,I VI ,onplIlDa 1I(i1b1il1r,.~ k.ndIllU~ I8rllh tJii:ld III k.~m k iJ!<b·m~,.'.. rdi.

rank

ti,le

auk ehin

bir XUnlQ gil'r:bili!liJII.

U![g

kopn ..

r

Istanbull intihalbl meDusan

it

. teftl,
~

heyetinden:

Sayl.""

.f!~iminl!l ait i

jll'l-

ell miMn,t~h~pll!!rir:l 1I~~illPl!lliIlltJ'II~hi,. htlltl'udilJl dfllhil~ndll!!ki. kllut r..,

l!I

UUlI93S

tllrihhlllill!

uk '10J [/9'36
'1 -

I!k~8rl'l1a.

ba.;lluIID" k.ador

dl:.w ''D ~d~cel:!~ir.
Rt::)' IIl!Jluhkl r.ftl!!!! De!!,I!' kondlll'Y hal. ve ~ I! hi y I:' m;f't'kf.lI:loeTlle poli5 koll r 11i' 1I'e m h .. II~lrrin IDQbtehf )'ede,I(I~ IIIllon defterll'rd' :rll:llh' IIIlduill ,Fllbl mnhllllle:lerdto riI~VLII~ lar ill! din l!!!:iill'IIlI.ljllir. lUll

·'LonJon ••• ,.utlili2'lr;lin:&n IcnJi

'IIJlJ',flre.U ..

1

I'D6-1I1"

DfN4m. 1"ci saAiff!s'",

'-

:.J f"in"l'linm .•

8irkll'" gun ""til Ill.nbulill~ 1k K d i .- .. L I~CHr .lIr ii!1I l'Ci ~Itt.liil' (llll·!jon", 'l'e ~, Dt.,IHllblrf: II ii~mlfld~kl "iI.1 t,nlliliili herb i'fimillnden i' Lon. "ahll~ ~~I'l ·, .. b ,Il.IIt: .. lI~ki:ld~ Ib-

Otter'

Jan aldl.,Jlluru. .m krU'rHOIi' .. Villi'll. 1>, d•

I'CWmiltir.

lcll~ml,"'iI. . "l,olii!crn" limllrl!l:!!!laa ll'ili~rkillg tQP lic:li"liI!I ,rbl:'~ llie:iml~mi ~ bu,' n.. Sliil~mi.f~d'!iili top ,.te,l),hi mu.Ikllb=,le edllml,tili' •
Dt1.lQm~'

l' inci

~'flhil;erlf!

ZAMAN

-

IICW

Yeni AI,man - Frans)1 ihli~ifnnfi ko,layhk~a ,siira He haUedi.lecegi tahmih o1unma,ktadlr

aar ; hafJ zasmm teeruu ------------,~-----------

._J'.

iran Ir,ak h"dud ihtilti/i
VI

Rus Hariciye Kemiseri UCeneV1C" deki beyanatlnda. meselenia a,diUimehallladen bahsetli
Moak,ovlI 11 V\. A.) -

Aydin demir yollartDI sann almak ic;in miizakereler
Ankar. 17 (Teldonla.) AydJD demlr )foly lII]urahhaslal"l bugiin (ya rm) ,e~E"imize gelerelu<I,Blt 16 dla BaYlllldlrhk Bakan~ Bay Alii C;e.tin Kilya tarafmdag Ic:abu e:dih:!l11cr ve Aydm demir yoll flmn hOkCi.metiimj:tc~ .ahn aLIDI'D.UJ e.Ul lin,inde bir miid-

.. Sal"" bliw:l!lill'I'UDi III 1i.(Id~ratllu .i.ei IImiln dlkfl1dj ,elete, ,oRe.dlu diJ~UDfiliib b~r hal frel'il'lle bajJ IIIDit.I'll ¥ti III kada'f t, larn.rd. Lu _ILl 'IlF~.iUI! batlallilll I .'c .11k,lId , l~,afll!lj!!,d~ bll hal tall'el.rilll kabul tUikleri i!;i;g arhk lid 'mt 16 yldlllli-rn YCllIi hJr ihti11f ',Ik Ilm .. 1 !bakIllIllir,or,dy, HiIIll~nllki d.ali'l RiI'!li!'D 1r:,I,ir.n.". f'-,1I1l .lIun .. S.r n ih!lTiillliaiDln ,I 'ker~iktrD t-=:C"fi.dillli 'Y«II Inkel'~i d9Dir y"nl!lI'iI!Iua 'hihribioi id-']~i bi.ld.irii,Iudo. f'II'IiDHRIJIJ D!cbljjlbl ,ui. bl" ... ird ibdu etmlt u "II AI'mlin~!l.r bu m~tl!l~ibi frriHJd!~ blill'mtlrl'll~lliJ1rd~r. ..!i..... mUfjL~.i IUkrm 'ndnD I1d b.rd iIou,I:i.DiI. lUll ft!ui (lllcln mU!l!" , It'de!.'! .. _,k:li lDut'l~ bulunmlldt'. teml!l! vl!:rn"Jor nil'l.l I • Juin bcllii '~i de "'CeDene" mllh lfilliHid. ClDU4mduJD [b,a,llidlifi 'b.i~d1I'm,iI'.r. f.rllo'. t..nhRdlliD U~,i, ..n lilen blJl ta!!!ipj ., V~r"J"1 IDUM'Idu.i.J:l.il!l 42 'I'll! f..t 'jjD.~il m.ddafer:ine Jore I' ,Reo" N~hr~DllII .a~ bili'adlll b.gloau biUi!,[1 AllIIlil.D nuili .uhrlikltea tecrid _dilllliil!lk d" •• ke:i' IJQ1t1lldllil'lIi.Ilm .. m!!J~ ie.lbede:l'. Flr.g • .Ii, Ibu Iiilliddtlle in U SaT., bt".,zUI Geri'a,dle liI,t!llkEIIi~ ia'l:cd~ti 1I.lde Alm~n1illl", ":M .... 11:1 .. ,_pll.a rreyiiim na, II:n ..till.D pIIJ'l.1I: :I!!I!hr.., di!iD t.OilIr. Ii Verla,., rnU!lbdle-liDi .... HI' " Oleriade ttJ~bi'll ediLmclllae Jrll" bU'Unm&d'I,1l1i ,"1I1.,tD'l.kt;lI(hli'l.lI. Bugggbil bUJllbu 1.11Jell l II!I!II!fr.., Mlli o:rUJI" ,Iklll.n ib:eri!ll!l iblA~'IlJIliler 'f'I!I millikaU.r .I.t]..illl l~i[i GDUD koll!yhk1. bam II:! Ic:hl'.uj'Qr ..~ Lu lid~D lDiihim IJLr bld.i.e C'IIcm. ".e.a' I I:oplenij'or.

'" Ir n i'btilafml

mil:zak.e're mekte. 01.ID il.duslar kUl'ul!DU kOilseyi!lio celse!Jinde Bay !iL"t_
¥'ifi'of,~ ,1l1li mUltllf;
u_

frak ct.

z:am nki ",ardtr.

i;arhk

Rusya

huku.imzaSI

meti lJIom,e:!lsi.lleriDiq de

Bu

'l'lI!iyel,

!!!1M Ru

hn..

det girw,tiiler.
i~n

beyalllll.tta

outun,..
'IIirz;!diilmi~
talitlill

kimeti
9111

edil .. lPi, 'D~a'l1l te d b'irler be r De ohit ..

taraf!Ddan iUibu

Oir,endigiP!liz"B ,giirf:, ~oik )' luuda kaf'~

Aydl'n
1m iiza

demit ker.eJe:r!l!:

Tetkildnize
meseleuiiu

0.1I iii lIlt Sovyet
h:,aya
~~ ¥c

b'ilikulDt=tinifl

ulan

eSliII!llIlIrI

bu b!l!.rftkatl
olaill! weill

, ik ohmu,.
He

fitmedeg ewe]:!JIlI cibtti 10Y- . tellDek il'luli'im ki ;ki lar.,afea ulu.d I" kurwnu kOlll!lleyine' le'V-

-'iy.,et

lU~

B. Tevfik Rii,tiinuD ziyafeti
Ce:mevre l'1 fA. A.) - lB. Tev-fik Rii4Itii Ar. bug-un kOD!ley rkill'!d,l fllitll Ibir ogle zi1<1ifeti v rm~lir_ Ziyafeue B., lill.d ,de
m1il~UDm1qt:gr"

EJ--~----

yoUaunl'lll :satrn. aboQJ,Jlu Ib~laga,c.a kb:r·.

bil[' allktl!9,1 ,Dim dllill1J~ beyDa b~lDi mecbuT' dl'Dekledir. ~1iI

.i,IiI'-

1.,h.k1ll b.. m.

'Ufrrde:a b.ynm eden .~ "l,Iau ,.rulI: HIl ifil.lnD lIir teubiil:O deti'J, fak.,t ~·H~Ui!.I'.~ ~iliti!CI Aim. ,11 i~[D!de ...c AIIIIUli" dl,md. klllihm AtmaJ' IIr!l.l'u:idaCli!!!' kaul'ldl!tl liiu]!!I!,r bir lUiflill' Iliya.D .Nnili!:ri:m, 'bi; "i'lphl!l yak; lid ~nln.lI1.i:i blll 'b'tidelllnmi,~g !.l~,IIIll'!';i rhyndl::'il bintz:. J:le""i!:kri IUSJIIJI"" ElhID'IH!.la benlbtIF beu melc~ellilll!!kQ<o

"S"o, d. kU.1Ddljl

we-

eli 'i!d'~mi, oJII.!::!'IesikaIal'l. iki tard mlimeujUeri lar famda burldg, "lipll.g beYilllILlIIill:ard 'bir 'tok defaJar RllJfllluDda •• ki Os.manh, [llIlpllrat,or.IYju ile IrlDlD I~ ~aIfJDd3iki hudut Ilrllli 'Iahdidine .tell oJar.k k. detlllliJ oLdukll.rl itil" flara ittinile .lmiI oldujunG III! babsedU.m" ti~"

hal de bekulIIltltimtn Ir.1e: ii1e ,Irlln !Ii\"aS1mdak~ ihtila.hg 'I"U vebu il!kil,de baUi!d~rmeli i'l1! bi~ 'bir lIIOlilkinl yoktu.r. UI'u:!hu' klJ1lfUmU kon!le:Y&IlI~1I!

"iii

Ankara

yapi 'koopera.tifi

~ige:J'

nkir,de olc!llul!!:laYlDl fimid ,etm,ek .. te olduium hlilildiI!IJ erim ki ; d
Huklilimetiim, bu iblil'iflD i1d

,U"~III:UI dl

benimlc

.YIiIJI

Fit"aki gerek 1647 t rihli iIIErzurumn iti'lifa~li!.mcle ¥e II ge.~ek ]913 tariMi L.tanhu]
pl0tokol unCle 'T'iil'r kiyc11
gUmenill

Iilm!l.L~I,[IT.

ir>l:c, IIIG

,ekilde 'Ie Dl5fd dai'fui de: h.Uedillf.ie.ilel '1I!IIk.d.rdt.r~ H~,i!jki.tlll,af~, r.Ja":-lDd!, me, .. cud 'OJ.1lI dOltall.e mQailUbet-

tar.1I d.

D1emQ'UD

.decek b~

,Atlik.1I'_ 1"1 (T el·donla) - A'1Ikall'lI d.aki memu'I"larLa mu'btleBf. hl'D'k yeo miieU~H m~lDurl n kegdjlerine e'¥ Yllp,tIrmak ii:z:ere: IrliJarlndia II', Ydp. kOGp¢riltifi tesiS!in~ karar rrermitler,,!! bu ID b.tl ,.dedi YUIU bulaD llliii:ei!Uill~1i' SlimeI' Bal1.kda, a~llillii hu bl u:riye pal!'illarJ[lIl fahrea k fld 'VI! llluam~lesm. II;... pabru 1armr'. Keza No~erliktecle __15 l'Iiz.aomame qijp iller tara .. flgda.D ;mrililitlm~trr. ." 1!!;1Il.. O~Cam arlui gDnii U ,arm t. ·Lroop·uatifiD t'e!J!~ •. 1100" aomi BaklillhiJDII mur,lIaiit edili!cck 'Ie: 1S ~Ua.UIiIi kaoper.lif
II

len vi!!i~yi
••

ikOll!tlUlu.gg id!lilElc

b.,.a.:.1I.."

im'Z!!I!1."Ji Ylitnnd.

muhafan

eb~Dler.

M'r:bl'il:l m~z1Hi1' "Hill, idi.,eh.o4!mklft .. MuQl ...... 1:ehf!!~e!lia;d:eg !!!)Ui~ t~. ir o·IIDl!lr. II rf.eeilmr'k 'ib:erre Kililil.bDirr Ce;aliyetiae b!lnm l!lldil.. mi,tier" MI.lr!tar~u" .ilti.f~ yorll.ll~l~ iLi!! i.r 'II'e bani'i'lar t.tl.J:'lIhl1dal1l" ilij,ll~ ri lell bill IjIetka t: V'I': ka.lFde~hk enrin dt!ll do 111 f~ klikd,ze:deier Da m&lila t~kr 11" ht-l'lIcliili!!l'illle' ttlekku'l' eil'uk't'D, nDlrin.lerin'ii'Zia dl:: b~ f~1,dllki himmd:I!!l:rj'Di tekidelll klli)"dl!)I* .14Uiz.

Sar Almanyanln !
,Birintt;i sui/tufeR defJarD
nal"! ba2:r IfHifidiko'il' (/a..~'olfITmji",

'~J.ri~in~ Jo,i"