S ns: I

Abon.
f'6,.'U,tI if'n
1 URu'lk
fi

280
HIIJ"I' if'"
Kr
II

Pazlrtasi I Nisan It 835
"'I_ilf. eimrilik De mu.riJi'i' dttnllen lId I•• IUCIllIll o ..,,,u~pta JI~ t

..1'N1l

;.,,-1111
I' ._

_.. _- 600
,I ••

,

"
,,..

1M

I!~

'ICr.
..
OJ

l

".:11%5 I' ~~~~--.',1':i1S ..

""-.1ft!
IHI~

II!·~··

...,_

JOG

""ml, 6i, 'tidal dbidtuddl,. Rail Nfu:Jel K"slelli
t .. ,'11.1 ,
I.d ii.ldl.d.,

NUfl.rCl,mQoIIig>C'.

~~N!18"Jus,..

J'BLI:F'ON: .ilOJ

Gunifn gQu.sr

Begendigimiz bit gazeteei
rl~

Ingi"lterenin verecegi karar bekleniyor

Bugnllkufr~IUum 1il'1iI~.d~cillnlllittn.. 'h.l'~ndit~mi:t dam'1LeJeu.r .. Giin" 'l.II.e~e inin nbibl !\'e biilG
(:11]

muhsrJ'Jlfi
dir, men
Dli!i ld

Oil

ntlh

MUliJu II LeQGI IhJlby,. n bilFilk mniyeti he§
mii.takilll'..Illlelrcc1

y~ aile

01..
liD

r~, Avrupamn .haritasnn egi~tirmek niyetinde? De e e
J.

V

r. V.kiliY"!.1 ·(EIltJ'anzij.CI"
...e nelrl,.U,le

bll~ muh"rril:'li o'_n
G

,ne~e,l'B.fI!I)~ bllyrel
II

dCiuude r.rka!lI~

yuhlllL mi, bl.JJhu"~fl M'~hyil II lEIaH.

by

bUilll'lllkili

Fr.i!iIi.II~Z

IUMoskoV8,i, muzakereleei bitti. Ingilizlerle RuslBr anla,b],ar - 'Frao_, nHitJer" in ,arkla:n degil, garpten IIrali almak istemesinden endi,edc ....... F'ransu: meclisi ber yl. ihtlyat ta.ti~ ,·Rpm,Rd.
Moskova muz_ k.erel~.. rinin neticesi ha'kkloda bir ,teblii nelr'edildi
-Hitle", ilk da,6.gi
sagD.

----------------w--~~--~------

II'Jlld.n Qildil'.
I:!ur

hi~biril!le· m~m.up de .. Oda miitenn. Hilli.cum ..

y., blll;nkU Mlb"a npl.I.v:a_ k Fe 'Iibi "BeD ber,,,ydlelll enol ;lfrall-IJ:1mI1 d:lyeD Ad.aml "dandlr. MiI'fa "Pu. v· o.IUJr.'I,:vee "liJkt,J'~c meelilt mrblDlollndll "HIII'm~A 'Irk .. nUl IIm III ine lIIug-ari, l~l.er IOllii .. )'0 ~sbn fJl iiliy!l!!l' ~Il,tI rm IIIlar. I) d.
mq.lI'ld~rlQ.Qj dijDell'el:!: ;'
fIl"I!!DIiJ:l!:UII ..

Yun.anislta.nda ilk mahkiimiyetler

Fran..

I~Jdlfn

Itv¥'el

Ben hllr mu'R .. b""

gQhllt (:.,illdovakyagu

". !lan"t ltd IJDJI menajllM!
indir"e'~lilli ili,.al t!ltlf1m.H~' gtll iii di!Jo,la,. ...

luiDde bulullU!.Il,.,tu. FrrllllllaJ Ifibi fll'k e Jill \iQl!; i.lerl g01:Qrmiit 1'1 (I< YUldeD de dllhilt 'l'e hariel
I{Yailll,'qde

12 zabit ve sivil miiebbet hapse mahkiim ...
n

Alin ,. dil'aOlbarbiniD

bi.,. hllJ'1i Urlll'l.r g~r. bulunmll' 01.1:1 bir mel:ll!'. kette bGton flrkllhl'~m f~W'kJilidl!l ohii.'lll.k, meml=kete biz:met i~in ell lill r'U yoUIi'l"dm birJdir. Nitl:lMm me1r:te
MI.tDID

iilum CeZ&Sl verilmereesiai
D~'I'lUi1tt.rp 011 kit Ji, rQltblll~lIIr~ ufdllen1l: OliQebht Iblp· • 0 ian 01:1 i.l:ili~~ ,il'lI1IIi .!I1I!,uI·e. lkJ ki,iJii ikl If!geye,. I:dr kl-I,I ,d.,
liiioa liaVID

ka,ar]ar. ,iddl!ti alkJ.,lanril - Yun n kaduJJan,

AtilD. 31 CA.

A., -

rica edi,or[ar

ILl9IaT ..m!Blllo

M. "PiJ'Vallik.re~1 die
lIlt'busluk

haJllibtu

~t}'a .,.nhk il. le;ir. ditl bald., hi~ bili' e.ir £It m~m"'l 6' ye."nl!e p'f!!k biiy"iik bir oiihaz •• lUbi aim!.!:; ve ptk hlyill hizlDetler if. 'Iltmi~tir.

,."kar:!.

blr n.!itiyif m.hl.:l11!11 tm', dan kl,i hkluod. dllo IItr.at In.,..tI 'I'IIIrmi,'l:ir. lUlu, ]1 [Hl,llu,l] _ AtiDi • DefJamr .2 In(,1 say/add
!lil~!IIII' ill !.I'tl'~ 1!l11'11.I~EIIi II !J'jl.n. H1.[111

~11I1I"11II11'II'l UlllllnllllilUlIllUIUlllllrllllU

III JlI,IIIII.'Jlllillilll

iillir ,Ii Ilfllllll

Almanya-Litvanya

miinasebati fena

,t'.,

III:IUIIIIIIIIIII_

hugilo OIL", Jour" 1r,lIet liD; [I I.,hi!!li wU!!.fu '8 Bill~,,, d bu m·uLekle bil' zaUir. OlJid.D d~ lIte
~ay~du7

ki

Frl1ni1l1!.D11!1 ;da,hm

'l'e

h ...

1~IIUi. .HGricb.

Na .n'.

.. CilIrI' SimClJl ..

,h~~ liYil.ldi bra,l.;'lgti da ~tIi dorru malglltl&t .1 ~.k ~a1ife'n~I!!I', ClD LUI yltZ l.a.rlCim okum.hd ..'. ~ill'ikil l t..mlllm',le mUI'aki} OiollD, frlllll1Z
mellf •• tilli h~r 't.\irlii fuk. ibUu. ..0 m'!'Df ... lI:lerlillin Fe1VIr:~lDde tut.1I'I - bu utia yu:duulda bu:rilik b~-

~OY"'''' II. • tundra ,.I~m ,...mll'll if"
iI.Il'II

loadr. .1l (A... A I- H.IIYU mub.birlDdtllilJ = Dip~om.tik m b.. ful'n tllbmia.le1'ifl1l! Klre, luI'" "Edell", in ... dethli 1116t•• .kip "St~~I..
Ilhl ba~lrlam.k
I

.""It.tiI
"-

III!

.'I. a.-d.

r !IIIll1allnda AlmilZltI

dll!:.l'~

i vanyahlar Alman topragma sokulmuyor
Litvan,s ajansi da AlmaoYBya -;.abyorl

IIDlid.

IngUtere nl
ilmel
B

t .. "Il

I[]

ertml, oliilc.k:br.

fldn~l..d, liT.,
laD

y pacak(?

b!t

hi., g:n.~ ... .. jg:i Ill. ma".l~.tDd., . U.,.lrli
milltacel U'ItJrl!!tlll!!li'llIi

kOlrlfe.r&a..

.SiY.II.1 mcb.H1. nu.z..r II, h'D. Q~ I Yili. tarD rllind. mlUh.vyn k.l.c.ldu. Ib,. "flm IJI~ - h:ladl kaUe'ktif emr.f. ,~tga Itn·..,ih(lne I,tirolle: elm_t. h .. 1:11I' Ibl:llum .. n d .. I.lltl11irl. blrl....

IIIl1'DlclIi "e

IiI:!I!iI'!I!"P.lI'i ....Kom.,_,

hu\Q.t VIII IIImlmiyd nrdlr. Mil .. ,1 iI!Bllillb". Dini.lll:ill:lil~ni temhl
edelt1
ml[lc:u

diler

bill lriltlIIDyeti d'~

m.n

m,uh&ID~i'1!l 1!Itm~It' I 'l~m l'el.'I::~kl:ilii'. :ra.m.II', I.!.lbilJl!nDQ .....IIY1l:llJ,.
DI'II!I.Jcdll

ir.llllcb-I

..

1111ll... i

IIUIIII'UI1IUDUII

bll!" 11.",& ~Dltlllam.II n ~fl' de ..... lib t.hdid.h IlntJolrm. m. Ih..!l.r!ul reab.tt!1in!g 9"0 TUDa •• :$.,k .1Ot1tI•• !IiII' I DlUIL !i[lhilf-Uil. d~D. IIII1.an: IbIIl' .ul.,d~ talik- lIyl.eyea ciul'!i""

1.,

ell!!""':!. h1i: bir .1 k ... bu etmemflai, bi~ lLir yerdltlJi pan" hhl'sat' ahDal_ tleDe:n.il~ tmemee lid·r. l~teJ bu I: t bugunlerde. A'm.lDyanLD IblhllllflfHt~ nEiyd

o

~ le~1!
il1UllllIl.I.lIli hlill

ban.

mu InbUi~e'l:D1ti'k, 1O'~IEIIl!JlillQ d.-,
De1J<lml

~I bll'Jk~em1l!k

on Is rmd&k

'9

1-

rn~k. mQaH.eenii/

6" nci sah

·I,d"

".

illllllll.II"'''.''''

~Inllnl.'IIII'I~II~llnl]l!lllIntIlUlnllhllllliLIlI i"IIIfJlllnlj~lnJj~ ''lI1I111111 IUIIIUIIJllllf]lIlIllirllEllUlllirlii

I.Hliipl~IIJILiul;nlnnllnlll!!t I'JI'JIIlliI~~lItI1' '''4~IUUtllUUlllllnlllJ'i1i

mIlEII&Ie:

w

hil' IlInkale fll!z.ml~hr.A~lr blllh bll~k:a bil' I'uetenilmit Imlnel. BTIIEI,~'D "umata Clna.ftll edemtyeutll bl.ll maka1ede Mr.lfiJ '~B.i! •. L,.; ibuFOkB ".l:i,~M! tDgi1t~II~D~1I h.1I.1m olduluDU .iiy]t:dild:eD lonrll, IDi'ml 'bOkOimiltii bilrfinldl .., "II 'TID batl IPDlitilllll.lla'u de". ets melkle ,'ID "ili' fillljlu:te lell.bi.Yl!!t Y~TIi:a·kt.iir~de-Wtlklt:tilr. H Itt. 1914

'betiyJc

B.e§· b·r. siing.····· ··ye!" i' kayesi yine ortaya ~lkb!Dinkii
I

.,

Su.lgar dO!Jt/a"uTtlz; ,nki n~ri.9attQ.

ie"aefjlJlft

Bakanlar het-: '. I.an dI ge·& top' ..
toplnllhdaMaAlmlll'l' ... lit'l'ul,a
hlUllldliJDIII

"ill

Ut .... Dlyili toh!ll-

'tEdinu!u nin u'kutu Ylldonumii miinas.ebetile Bulgar gazeteleri neler Y82:1YOI"?
Sofya 31 (Hululi] ._ "Etiirae'i m~li~ Ih~kan lil!'~ Indo Bu[r·lflaria .]~Iilfl dB~m .into yd di5olm'
u,sofy.l!I"

re .Ill F'ev'zi de bulundu
Ank.lf .. ~1 ( T.I.f,gal'. I B.killlll.r heJilU 'UI' n ldlllll .mDt-il 1I1,liilk.u Gueral 1(lm.'1

topl'lIklarlDdla 1t:l9Ir- ~mlllieri i1]1~1'1111!:1 'c~n~mmi,...t
lUll

m.bkOm m~ai

G1t'lI'g~Dliiti .!iuU:rn.1e: i~~al id!lmlll ~dil.rD .A.IDliIID~.r~ oIIHet'"
111 U

lit-me!!.

ol.m

L1t:jI!JII.J&

ke.Ulb.dr:n ..M.",.I. Ii .ilo.t . ,.i.F iar,ita
II'" _1".,ulnlolfIUIIl11l11l1l" 'If'fl'lllllillfIUIIII'UIHllllill

l"ei,licumhulUI

iu,d'g"'lua
Dlllktdil"ler.

etb.dllli

.If.

..A"~q:nil'.
"UIU

.SmdDnD.

bltlrern ...

a

(Y.a:r.u'l 2 rid Sllld/f!cI~J
111111IIUIIII 1I11111HIIlit 1IIltlllllllllJlllUIUliI I IIUIII_'IUli '1,,111' iiill.... ' iilollll.1I .

hlrbil

die mOnk •• ralD IDgilillerla ... lillyl. da'l'U'DmlJ1PUI yiJ,ldilldctl 'i11kbtllu~~I"IIetmekhl' 'Ie la,LLiI hakilmttlmiD
beli ibdu

doli 'ilildilJ.lu

rj!,1

8111,&1'1...
,..,.

bu~liil'l de

.,.DI

Ilki ..

taml] tI~ l!jIehir].er~;Jdl!l e t'II.'U dil!.. d dij"ini,30 Te n M&lrth "iI',en1 'ICI E.ki ZaJlr.y, n~ VambolUi .. :liillil:-

[nOmh~ 30 Mart t"!ribU _iZ.Ii''' I ... ate!!I d~yg.1I' 1111~
l'OdrlD (EdirRlt) ~ SJi~I!iiID.. e I:iIptl:d~l~mi.Y.nka.~@t

Edlrn'l,

Edirne. 'r

laIDIOIIJIl!nIBi!!,klDhl~ .It:lad. top" Jlllilrak llI!lht,,=lif li&l-IIIDm~ldul!!!
IIH m,.,."I"let

Hidise,lerin

tuhafhklarlndan;

r.:lel"l:!.
nll'mi~tiJli'.

IItr.fll .... [QiJllI.lI: .. iJ. lillh.llomllil, 'nl ,killl'lIIr!u Blll!ild.n,

edeeell: bil' yold. ylld1il. d(ltlind~n ,·klyet Ifltll'le>ktedb. 1914 hilli'billliQ ODDlllhllRJ mllllDld., 101';" Eiale,iq buyilk .k.b ..b.tLrtrl oldu_!.Ii a 11..1 nUD Itoldan k&nm Idik. r.kIlJt bu bkik.tt l4<olllede11;(. eiddl l1!ir FUlmz iaz-elt~IJIld!e

'ki,
De nUD

~,tir'k

I:c:IIi ..

;'5 ...... ,,,

fiUe.

olLlI'.lIlie&lnu biMirmi~tim. B1II 1'1111:.. Dill f,lbell:le Bulg.u flftutelerl, B l..

.,io

ba.l"~lDdIlJ 18alkag edu "TuDta"
,9rtlJlIl.lnUD

HArM.

oll'dil

111/0

IIrlml2'tIi"
Ie ''it

Hi!I"kel
mUD

boyle

dil,QII Oy.ord ....

tay. 1'811!1~e:rile
mlrlg,

;v:.e

lID

rill imle:

Edill'De 1I.1.liln. )'lil!l!J Hg'i'!!!r rUlb,yi••nul: ~nitjlllf IIn,i1en~e:rj .rlirihllIJ. hI'ij: .[dmrml),orJardl."

dill ,oll.plll t..... I'mllktlCiltr. M.r.fIi,lil Feni"n d bglul]· I
~i!iIplantl

f!k

"1I,lc:.,
ball

Bugon 1 Nisan
Ac' b. galeheJelll'j'mb: hll!:l" Ilene rapt_liar.
yapl" DkuyucUilanu&

Klllml!.!"

'o~uLr:ll!lkJllifl Ibu gllo de

~'¥Ifu,.

~1II_.rll cl!lklla I

cd'r?

liIuiUJ bu

II C ".Ide

k ..• I

kll'lIi harbin
Il~II·II·I"ltIlU

I,tol'ik

e-deD ·'T'.Jll'lc...

D~rJQltu 2 inci

sla.hi!eJ'e

d r 1I0fllllhlilr.

k dl!'f •• ilyleDlIlllII o~uY>Gr. ~al'llkO F.r"ElIIZ~.1i' "lill'P IQeuJ ire~lllIi 1111: b~mltb.1 AlmUllnlll yilklllltml'k bf vella Ill!! o!duld r. iii:'ill.id Iii i.J.,un
jJ

,,6dlt.~C4!!k b lI;ko.li:lui .DJIe>l:Iiet .... d.imlll k.;'lglr1~1I'. MO,ya j·B.ii~h,yn il. IltUdiU .'kinnln mllktlDl.." oJ&U~ Dwb"y.t Llilday~ .•:Qllod.n
~lk. J"1D1"bf'.

·· __ k· .'.1 .• Muza k'ereISl, ·Id'·mI.?Italyanlar',
inklial
bll! RQm.
it?I v 011 Hi!! IiIrllllo.mu!lliikl ~'bUir8in.rI ,dotll'u,lill!! diotm,. lhalletmetl tekIii' elm]" ir.

[taiga - Habe~. i,leri g·ergin.l

1IIIilnluml·~llll'Iil.II.IIIIII.11I111111111111I11111111111IIJii !ill.JIJIJ.I"I.IUlU.lnIIIIIUnIUIJllin~I:III!if!lrI'''!'111114UUIUIJfnlln:IUI~JI ,I,

Bulgaristan'd.a isyan yok ..
Turk" BalrJe/dl.ile
diri~d,gi,

el~Ue"iniR Bulgar
tlbt~nd
d.

Yunan

lie Yugos.lav
i yaD ",.icttil
111

BUin. cL..
A:lmau

1'lI,Ulli hit.

klll.mcUoiin
ifJIJlIIJliII,

mUfI:leli

Iiug,Do ·tllldihettiai t ., ratll .1, •• lIIttea Imuat.rl;p " bh&1' 10MuJund'.1!! di)1.YI til 'HlibulI',i,e-t
Iprmill,tD.r.

"'='

or-

Ita~,,.g

1n

bugu[]krii vBziy,et'ie: miizak!!rabn Bl'aslnda. dag ka,da'r fark var", diyor'1 ar
I,

6i,. muidlcatr

Kr ~ iiiJBol'!.Jn in
I

Blllglil.lI"lllllud. bQl

~Hu~Uln lII!3nr~,.

H

Al!lilllb ...
b!l!l,ilt&Q.II1

n.bll!,;.tu bOk(hDeU bung

l"tld-

dan lebrimiz,dl!! dSfl'lIl'lID ed.a b.ir :III!!IIyi.!lDHII nLI VII ,ell.ll oi.. m dlli liib.~llml'l t Ir.

1Ir.'biDeIlia de yu.v,arJ •• ul'tgl hllikkntd..II
I rl

m..

p, j • I,dirmi lerdir. Ni - I'D zair gi~nil B kukoyiWde ~opl.gm k uzltre i"tmlma.. Dibard 'llltrilmqtir.
.... ~;:;{iI!I

Rell:

hoi"'__'

H k.lien bllll'Dn A'I'flJ'PBI -1]1'118etjae bikim O~II.D fDiilltLer .. dlr '(Iin UI dlk'k te ,aY"'1n eUurH d. JllliU,
l:eu:niDl
"'11

detmi."tilr.

Devamt 2. nCE

Stilt

ijede

Ilt.alyanlara g6r,a vaziyet
Roml 31
iL Habfll,.taa

liIu

h.killl;l!i,etini
81:,11i.

rmll klll'm,

etmelll d~lI'.

10lhI

llti

E.te r

Iii dUll idue

11911.

filA. On hllJly. aruuld' 'II' mBoade-milllJtir ~i ;:

\

,

=-

bu

III lflti>ll:lIlel1t=

g'ili.llJik{l bUtlllt cell: U~IIIf'I1IialiI!!

"holt b.kkulillil.1d "lIblfICI iOatllih.. IItr.t dornll,lli,Je, •• lib~,.eUu Ibit
!!II emuf'.

d'!lQ

IlJ!Igi~h!"ife '~lDib ~dll~e!lk,li:iirt ft>k tt'l' 102i1tere bir hup pkm.l~mdll

.. -

.~,.m H..
lI'hIlZl'l'd.,k1

.

-

.
•I

lIul ~

I.rmndtl

-.. Nr

a

Z""f.I1An b~&I:II? M.ylla ~
eel"?

.'"

flt'

,iI.IIIIl!'I'!!

ZA'moJ'll bl!Tilla - efif" tl'iIIl.!llm, kurt dil.,tii a'a:c:/~,,'~d~ljl. 1I·i!tIl'i'lI!i 'tjliiiii' d .l'~ I

/Jw
tit"

.e-!il~ ,J.. (J !lImUf'~a ~:"plya

i1141J1lFil)

ri'ldih.i'_r Dramalo

p/dilt. .. Itallldiril-,

ih_lgfitt ~{.. lii,rloe" h,dbJr ."glJT I
~jl'!!

Etn. Ulr.
hdal'

-llllr

m.g"Vgl.li1l'~flHI'UII,

"'!'!lIl ... " biol~".' r.irim m• .,

!~""

-ZAMANL _ L -_ _ L

-;:::---= _~

_

-

--

-

-

-

_......
-

-

._

_ __

_ __

-

~ro.....k...._

---:

-

--

-....-.,......"

~_

~_

_

~-

" Eden

n

in seyahati etrafmdal

Marsily,a" 5uikas,dlDln mes'ulleri
Istintil.k hikimil bu.tun 'UUsta,i,.. lerin cinayette methaldar f)ldulciarlo, kat'iyetl,e 50ylyyor
Mlr~~ya 31 fA. A.) .....lstia .. 11I'1e hakimim!ia. lIa:'¥u rDllhabl .. rJoa, beyau eyJ.diiiElI!:! Kllire_ "Manilyal!l luikllld!illide j'Va. li;ko,. DI'ED dijflr i'Ke!emea .. tigicl aoyHyeJ''ek diier iki ferlki.DdeD
'U :il;a~la~ rrllli

Ingil,tere. Almanyas~z ,ark lokarnosuRIl nu gire .. cek, Fran5R ve RUIY ,. ,yah'alz ml blfakacak?
cI•• r ReleD telgraflarg6rl1nllii itibnllc ~ok pilrlaldu. Bu telgll'.flll1l'8 lore EIY.Tet ·'~Cik iy. Yfl mOlplt::geticel.,r ...erm!tJ BAY Ed.cn .iyareti.I!!LII bB)'llk mU1'lIiffllktyelJer r-6derlDBie b.,ll.chji:IDl anI.lllllf. Bay [denio IIcdc: 1(II:I01l1ii .... tallil '.,'111'1.11'1 MOlko'nI m.blfilinde ~olk iyi, telir bllr'.kI'lH,.. tIro F.kat ylo. bu to[gr.' .. I."a g6r. "B_,. Eden prlllme:ierinib DlC't'ZUU bl Imld. Ihi;blr relml malibD.'1 vl:t"lfIemlllir. lorD,atalrr haklnad. IiLIDIlkm bit'
I

II

Zegnep' hantm konagl" bUlIuk bir tehlike ailaiti
Oniversitesil1in

'MQ,ko''r!1lt daD In,g]LiI n- l:]r,1 Bay '·Ed~Dn ia li,y.,..tine

liIAb.lIrl.dJr ki 'NV"II~IIIOQ,., K'fill II VIII M~ g-B ." 11. .. .r.. lu", yu ,!SldllrDlliti'Itdr.
kadrDdll1:l

arudJ._

¥e ODU iii

Istanbul

Q

F .. n,Kimya yat, F',akiilteh~~:"inin
,.rla muhak'kak

ve Edebi.

bulunduju
DUIJi
gl!!!t'ie

konakta dun ge'ce y.lngln ~lkh
bir f,t!J,;ikeltI:D

keflllD~"fJ I nliuh Iifa I. cdilmektt •. blhte gnell!: muhabirlerinjD, .hMdl.rl bDtuu m.hll!11lU bir 1.k;II::n tlihminlerdletii ~bareUill'. B!!II t.hmilll~e.rl 1,61. Isgntlrel, AlmIQ_:.rsLllD ban~ k~lm"SH'ia faimen, ,ark .'Delila. mamna firme. yi dlqlilnmekledir. SOllJirlli uZlllli; .,s'Ik meselelerl de IOfi,iihnU~ ile de bill m.~'Ii!1i d c:o~ gizli tllltll.lm ktld f. H ~ bi, ey i,~dl!!! '!!I,tmeyeu bu ~e1iit 'lDalCimlita d.A.ynDarak ¥Idyd bAldllndil fiki" ve ruut,lea yuri,Umek dQgru olatDlili. F.klilt eldd:i '1tIIlldm[lIor. iltiuat edurek me~uUeri k:e,fetme'k;

in rkadl,lan, OII!l.D hUtllbl ilIIS," ta~il~riD dabli muhakka.ktlll'. Zir. buc,lart i,lenen dlilyett.e.ul
ollt1u,hl.1r 'I'll il' ,tenn'lflll.illDe. de yarduD dmi,leronce haberdll1'

IlItan,b!!ll~ Oniver·

B;al~ika frankmm
kiymeti
Br,lIiful

l;teliQir.r fen • .L!imya ve edebiya.l f kQllelerini!l buhmdugu
'''Zcynep bamm konai'lli 'nami. h, m.ruf bina buyuk b~r yangIlD

klU'ttllrdau,br.
ClkhtJI Jr..... tiydlil!i tubU !t,diJ'tmtilllii!7' i E, d. bl'111alILLD ~ditlan g,h~~,lendii~El g5te lob III bClrularJDUl kl:tglB-hgHII:I.D lavall ,t.MalarlDlD tu'tultui:U. I!d:l.r~eDmekhulir. M.a, mllfih bu hUBultaki t.a.hkikatf YluglDlll neden
ebemmiyeUe.
dU.aIlD

o

d:ir.
1

Bunlllrt kararg'Wa~JEn terk eUik1e!i'i,zaralln "'bDl/l'Iik ilLr it 18rm,ege, g~Ui.hrrigi b'Uyor .. lardL KeDdi~eri. Franlay. iki .yr. BTUP Ibaliode gelllli~le1' VIC

mum kil ndur. Bl1 D:U~I u.n~:rig b~riD,dl,i. Almabya;lIiwlIII ,ark:

"F oDtf!cblol'l Ue t ikte.tl 111111)11 ra,
ItKrll,y,emio"
DIID dijlCr
II

"ParoLIII!!I
.1

git.

loklrIlOIU

bah,in de

hudurl

Dlub.lif •• u:ifet ill IdIjlichr. fDgi~tere bUQIIi ragmelll ,.rk lokilll:'DMllnl. girecek mi. )'o,kta. Fran .. ile 5.o1l'yet RUIY 10 Kendi bJ111af'lna bq it. ba!jlirJD.t1II... Ilna Ill), lebep· ol-lcakbr '1 MelfbuJ obm. pulak gllriiDleD telrrBf~ flO baUedemcdiii de

ve,

V a IL~ko "'"t "'Kva~erDik"
iptida
II

Ya.ngm bimt~I'1III ii!II:rka tara. ~I!I (u 1'1 I. k~vml!trnilfl 'Ildlrilme •• al,l1di.gj y{b:dlll 2"8, ol.rilk tublt ftnd_ H !'3i,.Ii'I,p~, k.1isl;D\Q II et~lltll'. BliIl"u]"ltf.:r~- 1~llu.k. InjI'lliLD. dll,e:n b"yva'Dat ~ bo ... hr. l'Ui.dtl 28 IlUbeti II! .,. OaerJiDlii FatUy - nudau t;lkmqbr. Saat k.mlblyol&FlD iIIolltr,ltllUlia ba,ll.nlyirmife dog.ru binll!DIn bu Ilns1!lC'Dkbr. DlllllD ~ b n:.dan duman ~kt':il HukGm!!lt C'cn~bl emleketl.rg6rnJmDi 'It hemeu Itfaiyeye dn Be~'tLlu I'ondll.rl ilt'Qllmi, ollllu,I'Yln'u, 'Hcll r m 'i,till'" mil Ul.at vc:rilmiltir.

~.h

t!::lfp1l1omll

l£ ·'A..A'I - .8'u "ll01 n IUlllig~" lihil~!.

tc.bLikeli

.U.lb.:

r:dilmekte.

zablta. tar,afmd D ~illa d.hiJiu .. de bulUlllln :Ieee b k~leri_Din ifldell)ri allam kt.adu. YsnglmD ,,~lktltJ blY" .. n"l.t Jabareh,llYilr1cll:lj blllundugllJ Odl!!nll'lI bir iuSIJU yanml, 'rei bu .k]I~Q!dak~ e yaJar Zlr.r gor mliltiil' •

KlI'lIm~r "~t i8li'ka..

IYflla.nik " A villlvon A, .oDrad. ... .I -tl • iX'" e gitmi§terdir. '''Sar_,.o

d..,larln-diaD

I, Ban . kasi
Ankara

Ekl

~a;"

kum bar. plyangosu
31 tTelefoD~a) --

Decrl:i.IlJ ~elL~tn
gllynti ile

bfaiyeniD

fJ. R.

9 ilk Te,ridde. MKvilter.nik,•
learunlll bulrtllya gil ..

b"nka!ll lkumb r Ilrl piy.ngolu YilrLD (8ugUo) merkel umulIll b~nlBi!llDdia- "ekiJeeekt~r.

!,

OniverJ!lite:'Din mllIf _ bir kilDUIU ~atw IJttDdli lopb)'.o bin. ku.~iiki bif loiII-

Ataturk Irak krahna
ADkara
I

valdesinia olumii mu.nasebetile tB:idyet telgtafl gonde di
31 CA. A,) ..... It,a.k
Ill! en

BUlgaristanda is. yan yok.~
rill ei saAi/.delJ tlevtlm 8u hUIUlta cillo a1dll,mlJ; .16,m,.t he:r¥e~ athDr :

, illd sa/ii.t!/f4Jn d'evam.
BuulinD U9r. 230geD Ila,larllll,
,U "lIIhlll!'LllrlQIID

bir SUDguye "

...

italy a - Habe, Almanya -Litvanya miinaseball i,leri gergin
SCI,", It.~y 'D tl!klifini.D .. bir uul tekhfil oldl.l II "''' It1l..I1liH11 H.bt'l , .. tfllP It rdlDldaD 1I"1!l!hli!l.illl, do.rud.1I u5u,I dlij"I!.I~ml!t@ ma.l'Li 0]. all )I"':"~ I k.,ydt:!IiI i IlIlek tl! di •. Bu m,li:lllktr ..t~[[] dU·oI!imm. im~iD olm 0 I'ilg I takdirdle l.I:dall1!uy. mune.at rdilll!!!crLetili' ki. Ii... lilli, miil.a.l .... ell'.1Ig ~lQlntalnl t.u,lImm,I.U'i etmektell ~ok lIzaktu', H.l,.~"i,ltll~;I. ulI'mi, olclul''11 .on Dol.d. h.IYI!I. Ild UID Lllui. mu· ff.ca.UeD i:lltlokif dmeditini i,6 ... iIIkrmi.,tir Co hl~b.:lUNI.... IOiD -all" b-r c.otlll!l:l" ,¥grre~"',Q:i ~1I",dl'l tel .. 1:1:111. dme!lhc!lir.

derin lfieuDrZerillli

I.r.ze,...

Krillh GilziyiUevvei IU.:&fl!ller.i. Diu v.]de.lerinin yefa.b doJayi.

derim.
AUu.

lime Reil'lii~umhur gulalcitelgraFiar
KlIol hl!lrelleri

Ataturk

He

1 illd sa.hi/eden

del/am

SolJa 31 (HU!lo.f)"""
.8 Bul gAriltaD~o

lam hi, 11lk1ln 'l'lU'dn. 1a,.D ,pktljl b.ldm:nl,k. !b.. be:rlcrin I 111& 1'. e.g.1 yoktur.

lbe Ii'

BU!'lIda

yeriadcl

Sefy. 31fA. A.)-

Bulz r' ..

•j.nll bitdirlYGr: Bulg.rilt"oda kan,lkbk1 a" '1'. b .ttl ilYID pkbjlD'1 ,dair ,.bllnC,l memJ.k.tI.rde Jlk.'Il

,1I."8h8 !k.rl! fuUflite leg:lI!uk. "Ed il"ll!Ir,j d¥.r~!tId.. Muhik. Ma.Uep~ ,.,fi AylC!:"YCll.. ilti hk. IDh!lr~a. Iii p~ctll:iti~~ bildulrdiktn loara 5/8, ;nt'i lup;g tiib!Jru klilmlln.dl.Oi "G!iIIP'~O DimlhGf .. He 10'P91.11 L£!l'jiOk ublti U Hri-to Nrn,o'" Ulil linthUimilllDlil:1IJ !1mdallduiui b,e! d'yo:r • Nlhl!lret·IZ.ry ... Y"ILI'D~ ,u ,rldl .. d!l! bUil'mektdir I liH.lil"p bitti'. S.I'Li.m 'Ie iI.ptedUm [dll'lIfJ killelit aula HI ....
nlCl eli me

12 marlg

Ifllil:lIle. Ii, 10 1'!I!I 4 "Ie 6 b~~ tap-"

dotru,.
y~~i

(Dllz .. luiULII!1 dil;;;UJi~

,b.•!'

i.~:n

Alm.a].,jD Id~m. fhilllhkam ord.j~m~li. Anup •• nln dab. r(iriiltllill. il!.rl. m;elruJ olmnll'!l!t rfl"m'lfllJ, AIO'IADyad" d!!.. rln .ki!!lll!'r )'spml, VII haU~ bir i1;fI'~ illn ~\I'\i'it'l 1I'~lell telgr3nor, Alm.nY"'I!nn Lit1Val~Y~VII illt,ma. l·om 'urmeli ihltil1'lllJ]lm:lll'n ~i]1I bllbleyl~m,ilti. OLIn Belen ~el,rafllllr ,Ill!!!, Alm.oyllDIII li'I'W8I:1Y"1f1 Irl!l.rll
"LihIRJ:lY ... d .. bilil.

ara.uJ,d. I't~a.t ati edUmi~tj'r;

H... O)",lIu bhrlncl aa,l H ... .rc.t]crl ~rak KrAI.. Bddat

VBJid~mia 5)umu. dol.yilit. telgrafla Yllhi tBziYl.lerillll! telek'kDr eder \I'll zat.de,lfth:riu!il!I
yQrektellll!lZOn

fatl

Vahdei halmet3lDderinin 'We.. dola:yili[1I!') zab ~ahl:l:<ieLI!!,i..

Oml1r1er dile:rim.
(;Q.l

Yugoslr:\v)'ada.
Ankara

emlik,j

olanlara d~g,blacak

para

bir n,nl
b:rlyQ'I'.

.blu,\cD

'ilia t:Uitirii ,01-

p:rialn
lI·m~klt:in

tim. men

• &li.1Im.

~'uI;-=re mLI'ld I...

bel" tuafmdJIL lim WI' 1Qk6n •• rdu. Balka n m leak. sefhrlerin ~n

lIIIEdirne., i1elebet

ullutml-

Bu Igar ba, vekillyle
mQI~kab
SDt,. 31 (HUlu:d) Tllrkiye. I~firi AU Scyld BerLter

ite YUI.,.l.'''J1II

!!eSri IlIMa,ka'
lIt:firl IIK.a-

.i.;" 'l'e YU.DllrulltSIlI
lefl, i lira bir miiddd

II ••• Bil.l Hilil GeoCir.1

gOZII-'

ile Drllt

ede':t!k

girlliIDtI,lerdir.

Rulgaristarnn yeni but,~.si Radapl alGI' '·c.n.... .7D"rul m-ItU Sofy. 31 (A. A.) - B.Lr:uteli' ..J.rl.r#tm" ... Jirn." 'iIIIl. £ . 1.11'beyeli d[\okilloplpbliudia ,i.n. iI" .lu,P.1 afgJl,t...,_n.n 60),"
1935 biii~celini kabll~ etmi;,tir. Bill",e, 5j mil)' .. !!' 695 'lD~tYOD J~..
ra.,ulI

.e~iQd. IriLlhl. LDlu,ma:l" bir d.'. rgu1hllP ~i'!lilmjl d.. aHdi,. l\1~u.eti,.. mil ,r.Y'1 DI'U .... 1 liir I ufll!lUe Ie.h .. 1IJ'&m..D.ca cilia: il,libekgcU~. ,151.1b. r,· J-er4e RodopLIiL.r, '.JU.tle.riDilll &.-JUlilii CIIj'UUUJ aiduldulllu a:(i.tf!~r.dih!l'. Rodcplul.llll'lli kelldll~!'iD; Leurhag 'l"erdl"lll!!l' I II I Ire k.LI"!!III!Jllhk1... 111.1 ·Odrin. Edirue.. IU!;;,I.bl!t temlU ed.ceko,.

yacakm,IiBi 'l9 bi rib~i ·'K.III billa.. i ..et.e~ iii diy-OJ! iii ! ·'Milletlll:ilil kUl'l:ululullld.a bu .... rUDe b,d'F. mil II :itlib.cli I~I.II

Palil )1 (A. A,~ _, 8... L .... ~ .. HIN, leflrlDi dfl k.blJ~ ebnl, I'll ..efir. bl!r iJ.ci melDl~ketl a;liik.dllr IId"a elk, hi' t.'Illm ildul 1[1- aillillden lbabu)'li)'l!iI'I!lk, Italya ~ Hallie,llItaln il!:.t'iI:lfilllilll wiltulUk ~u~rhiln. I~ bi. lII.okt.. ,1I tif'DI&. d.hl elme .. ml,ti •.

Habe § 5ei~ri ~laval.. konu~tu

11'8

....r:II'.

fiJb ..k,j'k& Alman,.. I Lh,..ny .. te1b..I~lQm ~l:Id i t upr 8 Ie !I.~ !ndll n II! ~ muiroi m,~lletllli,lI:il'. [t,er bll me-m. m.dyet l.it:'I'l!fI'I"II:!1'1I Ridecco!k "!II: In.. dB'~ ~I k.cII II: br.., II: ye toe.. I'IIlI~~ I!dlh:¢eitJ; Ii;Ibl.lII'!lII. J :hlal'l},8J1lI11] !tvII'Wpll Ill!:! tl!lDilJ.! J",LrUIl d~llo.iI tlllrikiy:l!!l '11'8 ;"MI!DlI!I~" ... llu.iyll!: IPUm. a kilo o~lIbileeektirlld bu da ~ir 'lie· 'VI .blli.k!!! mllltd)'eUIHI~ed'r. Hdhalde Litnl'l,yad.li bll'ka~ N;adn~11 I.dlimllQ,1 karlll' "orrilme.l,
,AlmilIlY ... ,,!(Ill; U'~,¥al:lya
mi:hllillleilHldhlll
I

31 (TelefDnla) - y."'go.!Javya.d3Jki Tilrk I!m1i1t;iofl olll1e.k u.zere Y I1goila vya d.evleti tilinflD~a.D verHtD 17 .;1)'00 dID rtn daglblmall hakkJDdllkl muracalli mi1,d,deti bu ak,am "dOD akfBO'IIt bitmi,tir. Te.abili 1al'IlI' komilYODIII !b•• dID lOlita }'apnlaca~ mutaClilliUarl aalDr~ itiba.lI'tD. ill.lm~,ilc.ald.ll".

k.lf§ll.k

Bd ttle.dc i~,g ¥ugO'll&vya devlc.tille ,YaplLlcak miiracaattlf_ ba.(jka ~~mdi)"e k3idar bUlI'lIid. 13000 mllrl(aat oimll!lltur. !:IUCil. muh .. hil (darali:: 481 bin Wire me .. c.~ltu.r. Komilyon bu paraluP De ~ddh.i.!IiliVI; kindere dlaKltl~Iil:.gl ba.k:luoda kiJrar ,cn:cek Ilz;e.
re
,mtIIIILI.

Ilk

!uk topIIliO:lca.khr.
hRilUUlll1rlllUIILlJ1l1lllrl1i

Aden VB ~nGinz So:ma'lisinde i:zin kakhrllldill
SQ'milBllindeilti mellIIU,u'" I.r'lfilnil .e ... k:e-r~eifiDi!l!mUlilniyet .. I".i luld.'Jimllhr. 911 t.dlbli't. Hili .. boe,l,taa • h.I)'. lerginiijinio a,tma,11 lebep i'o!l!ihsll'ili.f'oOr.

Rom •

.n -

Adi!!iIi ". 1"8'_1.11, ili"il

tll'lilhll

=

'ii!!l'rinl!&ltirmlltir. M.m.n In! Nnillit'r h,er"iJ'Q;I:!dam dllm'L" deaildir "e:Lilnll'l,a Rl!!111e(lmtn!.FIJ t!!!rllhnd.1I .ffedl1ece1dell'lalllelli dill bablOhJlnmalchdlr.

Yunanistanda ilk .f Klat Farer" mahkumiy .. tler '"Barin" Dun yerime e .. ,Q lu'.'lIeden devam . F ranSIZ aka- _ 1 ", d ....1
di,.lIIfllnl,bi
I ncl

UIIIIIIIIIII'.IIIUllllllllljtlll.ll.hll!lliIIHIIIII11.,11III11.1I1IUII11111111 iUJllntLlI1 1111 l.llt.liIUllllUIL1UILlIJ~'PI

lu,lceme

ikidl!, mu~\lIIcldl!i bU;~lIIdliju ii'k gecCi laat

emlSIDt! aza sec;J Fr.n.l:I. tkI4t1,mhuJl.d'l 1:.1. .mlo.l
I

1Ii!.....

ILlrllJp 28 .1.111;\1.1111 ait l[.rilr~i:n .. erm~~hr. ~ 111m biikJd6 ),oktulr'. Bill

dBl
UI

e"''Y.i

lt~!I!In

"PU",.IQk.r.,.

AI.manlarl",

m ukabellei-

k~ura

ore- ML"d..,

Habe~i6tanln

Uluslar

:KuHa,be-

bilmisli
DIm b~ IuUI!lUu. rlll'r l'e~.DI b ..be,l@'l' a,.t.d.elu : Kowal!;!:n (A. A. ~,- AIIIDIIIDI hikilfl~U ... M~lDfil '" IWI:I~i Nuil~1I' .leybilD!IJI .. erll~D alQm ...e Iill'pi. k:.,ularHu,a bit mlJJlnbl!'l,l>~bilmi ..il
ol.m.!!;\ O~f!I'~. Lih~n~'iI til biii),'etin-

rumuna
CCRI!Ilr!!I

v.d.r.
E

diiml!lAi Irrulfu:lGI nail 01JL!''''~Iji!JQn da,""'ji rna.lrlilli' olmGi" hJ~rtGr ...

:n

bir muracaat

IA.

A) -

"i.t..1lI1D

diJvr ki= "8 iuci TUDclIllpiy.,de O,clUll.iIDg~ tDI'UID1.UI. bu o.rdlumlD Ua]kan blii.rbillJde klll.lldl .. ve ,u~f • Idlltmnl .... l!.,.,y;ramID~ te.lt dlnek ledirler. Nib. ret, bl!r in'!! tt! lll'lIUlo itiSa ordYID'un mlDbliripl~lI'ii nki lIa.~1:I1IIi ,at men li:nmrem bel" Bun 1:A:II'11'1II o\l'ulyle GUl:ll!llaiii,I1!ltJdUuill!l!iii!! li!&iilUr Siplu Ihilotl!lDllJlll klD.f. ,lIIIh, biT babe!IT 1!!!I!?r.etltll'tk kirl" DUI! d;a L (j ~ udiller. lerlai 1I.',LrthllDl1I. R'ore, UDtlLin Yi.l'lii: hu 0.... 1IIrd. 1Sn iltikJiW ")lrht .. bir rYl'liinlilJl!!, hu .Il!lyrl ~h't~barb-iode. $ipk.a 14!~ldlinilll mQdam Janh~llkll!l'flli. bir de' Ira.dl I mub.IBr" V'(I elir ~dihnilti. A1'n~ y.ln iii",. .. -.,kten bu" UDII'Dd:l., $ip~1I BiIIIlkoll.DUUD . b~r DedeD~e .. riM t~p~le,iDdl!!p lie-dBI'll 8ulgar a ",i.,oll'l.r. .htlDUi burri ,e'bi ciOA 19{)S de Bllllarilt,8D. mOd.(,a .... bane:1 Y. bl:!lzU'1.n!lllD l'i.I:IIl Tuneahlatdl. .. """1 ...... 1913 B.-lluig. bl!ll'lbljl'lld.!<iI "11"I\lah'l b~rle,ml!l~iyle I-lililil'll.!ku'ku I~ill "'grlllelliui cep.... rdlr. f FlI'an.'.1I: 2.zci:elell'i de hi,bir uretlfl bu .d&te liltun~ 1.,.10d. ,·er vtrerek ,ukuyucullllrnu

.'-.to

Vine HBeii bilr sOngu,. ye1 y~,,~ rl!ilm~"NG'II'iduin III lit illl!!lIii
de

'P.rill II-=~iri. T'l:Clke .. baYIIfiat, IlIhnlllr kUI'!.ImllJ ,Ioenrl k.Uip~ 1i'~ill'l!'J bll' IIIQhill ,(oJ:lderen:'k hlll,"n Hfibll!ll dolt.luk Dl,Ullbe!Chml.meidnio delfpi, etmekte Qhclu.~u lukl!'mhk komilYODul1l~1:I Lemel!l te.ldlin,1 tal~p etmi,tlr.

1 ,.111

.,

Italyan ordu'!!!unda'kt Almanlar A,vUlEihJryaya ml ka~l!lor? V'YllllrI& 31 [,A. A.I - b.lvoo
Guiluuna. IDeDlu,p. A.lm~r:Ii 11'l.:lIulal!l i!llu, baill. efndllll wr~II'!i)lln d,e FOnu' .U,I"I.lell',iae v. bUbl.rllil A"lI.dYlr),1I mflmllr,lflrI t.nfUHI.n ,.u.:·",lnolp Ludulf .. lIevk .~ itlllYII!D mremulrlaIIU.S lii.lim edildiklerine datI' fl. lklii,p ,I]rlll. ,umen t~kz·p eailipor, Bli' 'kald, mall:llul i e mUtemta·, dlyell, A'I'!.IIh!r)l'IIVil tl!:!1i:!ih ~dilelDl bLl -:t!lilt lhaberl~r~Q )'IIJIlDt:i ,roplI" 1la.1JI,!:I. m flti 1I.'k lmld II a.z,.I',1 dildc.II.lJ: lbll!lulfI'dj,lIlr'. n

d~ Dlllluallllpl,lI.iI"II tran ..it ",ill!.l, "~I'~ mck'l:l!!lI lmtiDIll f1tmelttrdi.!'. Litl'lBIDy.nllllPQlohlya He clipig.o. IDII.I~ minliAelbdlui olm"d,~t!~d.lllq bab j\vrupcilllDllII litm~k i5tiyeD UItVO'llly .. lLIH ~iIf!n Ibilr'i,t'ik yoll, '"Mem1~I" cln du,iz hlr~kile< ~Il!yab!l!t etro~'''''' tiro

mfilk m Cil.ndu; miit k.~i Ikafm k.m Spai" blnb.,1 T,ri"I.l:uI.~filidi. Ciaa.n,d,I!.I, y(b:b.,1 DHI.viol .s'kulidi. VI!1\1o!.:i8ll'i. ill!! .i.m~J:den iki ,lrJ,i mill!;bbet k.i1i'lit~n bir ylhba.,1 mUII.in! Uil: illid I!i~ rloG;:1mQl;h.lm bir bal:i!lj:IH''IJ:1! IIII!' 1111'\1'11Il!rdl:l'i clfirt Idlll ylro:Ji1.,~1l' lonkkin te, bir ~1I!i'1I1' 01] 111m!:: _klr hldtm tal blr birim:1 milii.J:lm. hi:rmiHizlluiki .i!!ne ha.ps. ve bir ~;l.Tu,d. b:ir nUl h p,e ml1hklllD uimlll ....r" liTH~ud~n dart ~i:aolnil!l de ber.atm .. hn· Icilm verilm11,'tir. Silmlin hu k,.UIrI pl!k f ..:;dll

kayStr:fi!l.o \\tell \I'll;
S.rllfi!!,

B"tboll It 'l'e NAb b.' l3nmoadll va y.r ill. I'ep'"

.,e

II
latihap
II

&enl

AlP-lMoPr.mOJl!l. !Ji1J ,erige 15 rer
Lenll't",

,.,d.dll.
Ie ~il

ilp

ib lII~dirifl·ih:t.
tiro
jI

a:J~r
II

IO

PUI't'alll\.,.

OIID y~l'illiO

Dam-

..J

nt

I'Qltll!:ri ) III g
CQUf21

Bain:-

T;'il" dill' 2.0 r.yle
lin

IIIU~I~lIlI[)JI~tlr.

../(tot Fan" • olmu :,tllll' • "Mu!ily." dlil fl!d biT ..urd'l:~ iliildilrGl.I!'1lI j,jBlllrhl" 'oon IIIn.d.!YCll0t
IUllyll!ln'

,..,1

Litvanya.!llar
.jnu).

de

AI man la-

1t:"~'D.'"

ell!

hlU,"U.

.,Id,

'ca.-

'flirkledll!l ,"litIIlibi), I!! liy'le net lcelel'imi It'i. AVnI II.kal!m, "Yiirii~1I kHyiii" !I.e j'YIIlltibklllnlil'~ bl:lim f:lit'illlEI:! .~ti. CIII'rp'~ml!ol&r,iiI. 15 WIiIl!I la .. ..,.ncl.n~ K.pibU'l "Andre. " ••dlU' Ill!h:te ri yo·
Il~n

larp

IIll1mlndEl

,B,~"

d.

KflllDIU 31 I A. A] ~ E.lh Kla.lpe,da .. MiI!!metde CI!!!I'l!! .. y .. n edotD nllll.'II'11rlo muh..kl:"m~bui lafD'h.luu 'lamaml"le Y~IIJIII bir ta.l"J.da 'tauir edlllLl VIII blLlnd.D bili.tif.dle, Llh'u)'lIyn k!l!r,~ b~r klliD n 11'.1'1111. 1i:II!IIII'U.lil:1J ,.,IIID AII'ItIl!n liIl.. tbullhllllDJ nelri)i'iltillD luH.l!'lltb: tek:illp t-tmek\ed~li'. Aj&.I, ColcDlIPlr. Alm.n lilHI~el,erillll1j £11(huuk dertc:ed., l]I\laml!!leJ'. mall'bl. 1I:&lddltun idllli~Jle"j,klcd blilde, mlihhelUoIlI hUilUr'illU .a,~ 'I'C 1If1lim ~~kIlD "'II hhb.lr 'IIYl!tte bulunm~.f!'l1JJ 1P&!JIU10

ra ~c:.tlyor~lar

Se bill :n Dii~ ubllih i,e ba,lly.~n Yeni'·t'hjrdc=k~ di'l'iin1har, I!'ICiI -M bu II11'1' da IiII "P!!l'lfIklJ~)I'QIJ blr li.vili a.lleriikteD kUl'tallb.k: .IJ~U ile blr uoe dokul. ay ~apll:I llei 5000 dr.tull! 'P FII I!'~IUIDB ~alrp, hrll1l?~lr. Buml n balka Ill'!' ,kaf .~vil bakkloda d. be~ u:n.e II., U'II II r II ,II n da 'In.pill C u: I! !.!!ill' I 'i' I(!r1~'fiIi,'llr.

Bir es.k~ mebL.s ta mahkurn

oamz.etl'itiipll

1O'K,I€lt

F.nr"

'rp.

"'Se Ian ik" divan Iharbi ba~~adl

jieJ

Atillill 31 [Hllllul'l ...... Seljnilk dhranl h iiII' bl me I.!afilo algi .bitin mlUh.kclDtII1l:Iie "a,lamlltir. (lllgGnkQ plld'e , ... ill.,r ili.alem· b

ilk ,d~"l'lId~ 13 !'IlIY .!II1m'l. 11m Iefilmek i~in I.dHl i' lmedlitillcll!lo lekur }ntiba'b .. t ,ZIIpllink ik}gd d""rl:dlll 1~ .reyie au olml.!tltul'. Me~bl,lJ' f'un!llll! rdip~el'iode!!1 01,.11 "Kh!!l folli',~r ; miltn·~ff,. 'Pi .. fe' Loti •• den m~" g 'b.lr !d'hoi. ,1I\11!i TilrkiJ!C:d .. hiU. mn.U.rd .. rorulen bir ,.ark .rll.ma ..IO. 'ra!tlPeD. ~.h!l!ltlli illl! bi:r:IIliI". hhmet etmu,blr T,ull'k do.tudur. OkUli"u.I:LlJ.rurn~11D pl!k iyi tarnd,lkl.I"J bill JJ1 •• hur lim .. UI97 dr :i!ll&etreilill: i1. lIfIelll'"· jle lirmil, j,O ld:uFeIll,.dam" I "Hllrp,; ilh.. illtlliadil!i b,i,r!;ok el!l!rlrl' ~ell'mi,tir.
~,~~~~~~!!!!!!!I

ml,Ur.

m,~r ilI' II tl nd~ D

B Ih:

d IIlilhtiT.

'.

"'';;111.11' mel!; ..

Bahr~ye~llerin muhakems.... I -:.Iyor
1 ~ DI!D~:I:

tunan kadm'an 6~IOm eelaS,~ i5h~'mIyor
At1't]~ 41 [Hlmu.1fl] bOU~1l k.dull
YUDIII1IIII .. t~1I111

teltlkkyllerl

.IlV8 ... 1- .. _ .. I

-z

ya - Tiir iye

• l.

I

• '"' -;. ---:: ~

I_!-

- '- .. i

.

I'~"

_-:_ ..

klering vaziyeti
Italya bizden 64 miJyoo IiraJlk mal ve zeytinvagl al ca ~
Memielce<limiz:le Ita])' IIf,lIIluilalld ticari ;iJler 'lire r UlIIiU" mi:yede caDlL8iomali!: i:ltid.dLillil g6'1~ermtkt:l!:ldill' .C;;il:liT!lilri1 kleri!bg vaziydi dolayitile Turkiye Ie-biDe M ~yo.DJi~tlik bir f.tk \1'ard~r. Bu biytik lark do yilile

Ie Sogl • .nm Ron i,.l r.an I
_. II.I.Illm

90""

d-I' f

I

8ir mektep t

EkaUiyet mekte-l
hi hoca,larl
edileceklerin yerleri,ne kimler altna,cak
Ta.~fiye
mektep. Icri'udeki hoamlinD bil" liatni yaliub!r.k KUlliir 8 .nhim!l. ginderildiiini -- :tm WI. MllilWindur, 'hi Ibu me.khtpLerdeki bocal.rlD l£'kRr' i Ouivf!r .. sitey!!!:: miida'.n1U talebedir. BUD~l'IrTD bill ~oi.udli lin .eo!! On'venitede .. me:zun OII!l~B~,l.rd'lr, 001Yt:uite Dl'I!lUm1an bocallk yap3mIyac l:JIlTI i'i=i bunJ.r bu sene Dihiiyetinde- te fiyeye U.bi tut!ll]ac"k~II'i"dlll·. B'IID~ard an milnbl!ll kalalCak bM:3ihldl!ll' ~C;;\D ~mdideD bir.;ok kim~t'orrr MII~rif MndurHiI:i~'De mijr.a~l!Iiat etmege ba,l:nBl1!U·
I

Ve

axa rna ve §,e r · ye k
emsali
~e'~riye.biskrnl' ...iv,e emhakk,1nb.mali,e

C;okyerinde

bir

maddeler bugiinden itiba.ren kapah paketlerde sabl,8I.cak
dli1relerjll1l. I '"e'l'ip '!IlllI

te,ebbiis
H'a1kevi f..yda h bir' koa-

Vi,..tud IT uj lit. id.1II I1.HrRri lI'eJlI,ol'lil.l. ](jh N zllf.r 11: Jiu,-r, b u til d jrm '!.ItUi IJHIi' ~I! fa,i.dler onl n yrniy<or;, U.b ' .. ,ilt r or'lllbtill deh t.~ !ilL .k l~ilJ! "urliltnlll!ir kopllrI}'l!!rl.
SClI!
gill

cl.rd!l

.p by.OI, ~eakiJ

Ma'UUDiI,

fera:nsserisi tertlbetti
l.tatllnd Ni.. dan

EC.Dtib~ ve Ekaliyel

ltaiya. itbaliuru mlHlifekctimiI:If

,o[a_a ihracab m.beliac !5iJk.umaya ~allfmal:i::t.rur_ Billi _ Lu H,De h.aly. .ley ti DI)'&i I re .. l!:oltetiQin adljl do.la,uil~' J t.L

ya bukilmdin~D.

TiirlOyede hakkmda.kj,
edeceii

itbal tcd.rm. Jif:y'tinyait ith ..U telD~nllliy3tml, ka ... t.1mi:n iCdilmeklt:&

liIali l'biliddeler bugilnden itibllreu hirer- bcyaflllUi.DJIIil1 :pallp':ketler i-;indi! 3. t~l.. m8!1:UidHl al fi'll" e~lenndc uLbr. Bu k'lid~ye wi.ye, et.. Bflk o]arllik hu. un.a bu giM meyenleifin maU.n mGudere maddeleri bil;oceye k - dar 13.", e.dUeceldir. ta Mlt:cdd~rdi'r. k.ma, ilJehriy. \1'8 billklhi.. Bu wml!!.rt.ye.t ehue-aUt, 0lcrdell eUerinde a-pk 01 uk ianWar ,1t~Je'rindlD .'e~k oJ.r.k lDle,.~ut u!~p d,illl Iliklill!DB kama.~~8n mfl'Vcut olu bil!e _bunu dlir bUl'llar~ zata,..,- YI.'Illann, &a.~a.lQruyacak1 rd.r. Aklll balde ....ziyetlerine g~'iuc!'" bunl.r. bILl glliner bakkLni Dauoi d.u IlQk mnl.JJanl!!lD U1iik anl!hkikal yap,lacakbr.

H.Jk:ewi merl.:Clzi ilibarea balk i-;i,
mQcadele

a

ziih.1"'I!'.IYi b.a.l.hklu]a

,ekiUerini gO'lU!n!l:!e:ik tar"da eri koaferan I.r tcrti\u~tm~tir. He:r kODfefansta mUlajlar11 hlrlikte her bah!iJl fuim,i rd lIym nmalllld. gij,,~erilaukt;r. Konfer lIilulan doktQr13itlllllZ.da:o

m ,h,iJdiIilef in III e mI:u rduk. 'llIg ii'lllibr:re< iore VI'.ftI'I!I"~" '"Inn koc&' .nllllldlJ Bluru:i h.i .. illl ''''I,lItm ..k~ iCh. yeni hi' meL.tep . plml.l 11''' hd lJI~ldek den blllII~n.cm~~r kuruJ .I.r.k f ... liJe~e ,i'rr'imi,. M~kl'lIhjilhir 'kl!1m~D.t. ..... kelll ~re, cUter is. 1m I ild..d., In. dlllllara d~r.. '!I'uiliyol'lD\If' Vil.ad.1lI lei ilIll" b.ll,:g~r
Ji[!IIi~i!lice SSJlI

b.-mba,,,,.

H,mlin[illlrd

.. A'I'r!LI,.IJ

Qli!I!P-

Nurm
rim

O!!lman,

Satm,

Ce:vot

Ke-

el Kllmal 'I1i'el!'\liee'lderdill'l

dir.

Y 01 vergisi i~in ahnacak memurlar

Yukard.ki I!lH'Eldan .IlJ-flll. dIg-Lalli: gO roe Jta.~ya,n1:1JinD ,lI':e,.. .
tinyajUlI!II
11'0

KooferauJan au.lu,. haL, hw Gl!ni; It.dInL, dinloefecelr., ,lew Ie_len .,,"::'11 her b.M'i- bro$Drell'iih:y,n edi!ecr:ktir,

~~kdl~lAhli b~mll:D 'h~p.illdl. t.~ I'kle:rtl[l ~~JillmuJn b.!.IIJ~r . , bij,. . III bir. IDI!!Uebili &911.. 1, bd'iUdB IliQtdli, flr,.l",gerueria h.1",JDJ Vj, ... D.. dllll'!ltl~mdulae W'Ci oraa krl _bll' nman d~., .1'a1'1Iih; e",lUlk n J Ilnurtarmal.nD. Dill olacakhr.

b.,.tJa-

I,i affliCt!
eft! Dt'",

onr

.iJ'1l bil' i. ia do • bl.. ~it e"t~,.. -r IEllUhiti l1.li1'11' i!il e.Lt:, Iq

~yteoal

ibtiya~Blrr~

oldugu

Kooperatif
Ortaklara 6'00 lira. kir
dagltall!Qk
B:eJediye koop era tifii tencUk umumi beveti dilD topl.alll" m~llr. Orh.k1arID 800 den

d,gjunct.. b.lafiiro

I:.u ih61.a~.ntl1da J'l!I.lnodiJI memlek:efimizdeo ~darik-e hal' 1)'3 klan 'l'e billbllnJ k1eriug niyetiuin bolla muni't " bitt mueslir o[acagJ anlqtb. lIIaktldrr'.

thr,
K(iltilt BakIQI'g,odltl!i
emfe Daz rom

leria p;iIlkk eli ID:I da gill
o]mlQ.

j'

ge!eD

hoeahkLBra

muuh .... ka.~lIcilk ) yallnz mu lIim
tayh~

meklebi mnoDll'!lnlul'I ~dilml!!~'!Yi bi~diri'mifi ti r.

iniaC'." (j.t:e;tH IlirTl ber u]en' me)'iI ... iD, illl .rfllu.~ dutiilll" leri b..ynm ... ,..r1 r. B 1'Ilr'l'iuo;lJJ JII"&ID I.n yo h "ill !Pi lu t.. k.ip eknenni. hi;;:bi.r kin&!M! .~"'u,
"II

Mimar' Sinan
31 M.rt guoo yap.wcak olan ima..t SiaaD ihtifaJiniu KilItlir Bakao~Dm emri mud .. billi:e 9 Nil.na buaiuldlj:IDL ,lzm1Ibk .. Bu bUSUIt'!. dila galetemb!;de m<l!ktu'bu iDt~u

Perikh,nin katili
Dun cesetten kur~uD C;lkarddl, katil kim?
Silivrika.pl ~ansl.Dd

12.0II ~Ikhi~ 25 biD lir.ah'k mal
k6.mnr aatLldli~ 6aD ].;,ir elcle edi1dii~ IIlD1a~IJJmJI~bu D ua orb Man. te v'Il ed!ilmuiae, kllrar 1rerilmqli.r, 14 bbll lirahk

bi,bir ktmu .ltt'ml!l~
Avrup';' "1'1

Kariimiz ve B. KelDal ne diyorlat l'

nr

A, uik .. r.... teleriioin be In h'l!lf I'ii bi dn ~ holillu In yd~t:m~LerJ.,
irJdgilill'ilD ;yii 1'f!~ilUIIII uluaill idc:t .. IlInDU .. kh.rlnt gi) t TditiJ:lc;l,u bu t.lOul:ka.lli- It:l" h !.;in ~u Ina!.. .'k il:.'P dlQi.,lr.

S ill III ZlIlI!IUlllllIl'd. ie,

yol
bgh~IYaD

iize_ inde

o.)durule:o

PeriliJinio e:!r!Ll'h oJiimn etrnf~gdill l.i!.bk~~at devilm dmekte"

Mualltmler bit tayyare ,alacak1ar
• Dun B.lediyeJ. ~ru'r I!:ruie!i"i 1Ia:1,IiIa'uiI,\ul:a Jl'lIni Iiiiiiftni3cail iff," J'liIpl!rillI i.mtiJi:ancian 6.ir ~.ir.:ill]i,
nbca.ktlJ'.
tep

W!.
Vaik,'a jaod rmill mmlakasUlida o:makla ber be". faili be~ nt:iz. 'J k la.r:liam ml" oLmaS1

mem(l.r~.:i

Haber
IUD II:

aMlj1muili gl)re kaTaJI'

,eb¥t::r-

KWtiir B ... L::aqhj11'111 go,gderrugim mektubUD YDidir_ Ve bu mektup ;J' 6 gum evve! gO.nderUmi,tir. Bu .I mtJdup 1.h:el'iOIl!l H:lllkauhk halrika II Japttrmll 'Ie ,sinam.11iIi ~,Jiim ta" "bini 9 Ni!.BlQ olan, lelpit etmiJtir. Bild.iginiz: uzer!! ihti~ faibugiiD de. yapt[aukl11'."
-tup Auka.raya

~d!n bay MlilhiUiD Bttik,i ile 1'6r~tik. MU'lillilIl~IC!yb. biz., dedi k~: .._ BeDim lIie gOaRrdigun

dl)llI!iy8i~t poli b~IfiCi Uk miild.iirJiigu birinc.i klS!m cin:ayt=t mil1~nl me'lID II'J ,. d eJ 'koymu11.<u·, kaliliu lelbibqe pJ ~;g:Uibl'r(hl'. Kalil maktulio diger bir lsmail ve Ja.rlDdiak~
zan altmill hid~M9i dolaYI.wyle aDas~1 akrabagJllaan

',II!'

vergt!lioi muhakkllk tl.bakkuk eltill'm.ek ve bUllu 11.,.8olDd~ t bgU ey~emll:k liz:er'l! bt'e .. d~yf:llill em~er .iira Qcrd1e. 35 meraur alma),. karar verdii'lDi I yazuu~hk. Bu jJ ts1n beiediyeye 225 ki,i mur.8Jcaat eylemi~ ise: de
I

y 1lI~

LiD vo

Jiibek .ek ..
tell'1cih

m,gaLliDlleri bir tll)'yal'e .lIIj.

l,'I'aJanaGa

meEUIiU 0

alar

edi..

miil-erdir.

V~Y"Da If!'bi'l bUDe. Il!.ilel!l!rI .e,rlll1adl .. bll .jhtiyul hi. tm~'k W'!II bUi ~btiy,.c. klll't] gele~ek llliie!l.e-le,-i 'lII'iiiudfli r,e~irmeldll', ;;t:.~ht yak ki bir re'kQI' It~nnl' o~uyQ!I'. Vi,.n. Vfl1l'J, 'r'lli ijJi lU!u.liiau ijgll'eteet!k bi,.lld;ep elide
I!!~

'~c~~lerdil'l

Kaptanlarl,n

,t rfii

IIDt1ba ....
HJ

calk 'ISO kiWi glri1~Jlllu

t tho. Bu.oJar.daOi
r'

Ba-

had,ln.

rii, ~ iii re IikirleriDi ,Iormu,t!.lr. t Say KemaJ demiJtir 10:
,Ii

.'1 Bay KelD.~ ite de
... Betlc'l:! SilllOlU

.. harririmi:z;

miU;eler

-'-

K.o£o, Arna vut n.1aJik ltd:hili nD z b ta.U!
afllJdl lirlill )'a:l!!l:U~z

I piro,

Y_DI
tmlib

ie

kil edi erdll

T .lip~4!:ri.n, ~oklllj:U

h .. c:bile

hk. 11pill"o, lfiaktu~riilD kardqidir. Ve aftlll,lar,LDdBl, bir Ilrlllli 'WI:IIIV.-; ~a'!ll vlllrdwil'. Yeni ),'tIil£a.Jaban.

IU

gUll

. . 'dilgu mellellfi:li yoktur.8eflce rsipa.n oimemi,l:ir, ['laSeD bu ,"ibtifa'ii y.pm-irtan mlllln:ad Ie .. ed, bjrj-uo koe. Jurk dAhl.

bit lClm~e it medili .W".. Dunda. bil" kUDJ d. Beledi,e ikoopentifioe ai' lukllDta 10nunda hntiban ediimi,,1erdir. 811 miinbaka imtib!l,n'lnlD
I!lIdill:t:li

Qa tDb~ hltuJsl:...a.ldlird.o

T Ibbiyeliler 'Ie inkilap
OnGmar.dek~
nil
I

Kaptan, ,~arbp I/e motoTcL" hU'WD her seDe: y p~laD tem _lihQllliillr'Jinm Deniz Tic..rd mtk.tebinde li.El~:)llmll..u i~L!D e:mir' verHMiJtir. hl!ill~aIl'lJ;;rr 1 Nisao ile 1 Nli!!l.ll'UII I!r md yapillili" c'81i:G: lI'r.

Aim eRik tayyall'fi iljiiu para " IDilulI:aruuil.n her., ,Ilzde hir mikt.rl kuihllek IUreti,1e top 'Dllcalrbr.

..ii,.

Yarall lalebe
Bunun birll:.~ giiD, IiYI' el OD~'I'er ~t1eoia Hukuk f.krut.e:. s11lide mli~s if bir kau QeticCl~
.inde . YlIIglDdi!lln YiluJaUD mulkircli Bay Cmbit hULhant.den ifi:lkm'~ItJ.ll'. Cahidin ya:ra!!l~DdBD bi~ir uer k.Jmad!gl gi~i Ayaiu:ui bir anla d. kabB~~r, • Diter h!lT ft,an bu,lrlllu,fa ICbeb])'~t "crap Hu'kuk ;'!.:inci !IPlitan B }' Slnl hakw.indlllki tabltik U bihDek uU!reiUr. B. Slrn ha' In d... 'Oni'Yl!iI'l'te ~D,ribat heydinC'e Y'l'!rilec:ck k.1.. r.;)rda KlilUill' B.il'kanhgmciiII till.dik dill:cckt:ir.

I'etirditi ~'bI. ala datlM'. dotuflDHeD bil'birilli.. 1uaID eciikmdelll htlti t.tiJ. ;a.... fJP t.t'~jIllM:DjD ,0.11•• ,) chl .. e-et.: bill' ark-le:p phi h:1.i~ eder .. uh, ba,... tnn IlulI-t.fldlt' rjb,i .iut Iu,.kn~d .. k'llrt.tllfm1, ohu.

da

otr
t,

IIJJI"!IIlII

Per emhe Iii-

i; . ba.kaol

111111Ui 1.11- .. .,.".

I IrULll1

1111I1UIIIl!.!41110hHilIU

1I1'!111.11I11.

Edir-

oj[e:den

i'ki

tilf gUne

kadar' :belli

kOllferllDiI! mul E!iat tllluhndaD "r!bbiye .. 1!!li!l!r VI! Tilrk in,klliibl,j me,,zulu bLr ko,mferaD. yerHeuktir.

Qoiver ite .o'lllunda Blllv Man!lOIli'i'

neye gitti
Dahilive BakllDLmlZ
rU

l.maWl ~]e l\']aJikte de
b,aDc V@i mubtelif bu~ omrg, hiII'.

bir t.,

tCldari cttil"mif 'i'e din R'ende Trll.'k,. muEettq:i, omumili 811lY lbnbim Tali iI!:'I birlilde Edirn~

Kay. dij- diJitrini

s., Silk-

meti. anmakbr.

hatirla.a:m,k vt: anu
lit

111lr;.

kUFJIIiIDlal'

,e

harekd etmi,litlill'l

PoUate

dayak emi,ler '/

DU

PerikliDilll lcalbt ib:erirgdbki kur;unua ~~kndmM! j~ CC!llet
mor.ga kaJdlrdmliJb. Dl1D morkta bUI £!I!:ut uz:c,.,

ikbsat. cimriHk 'Ie musriflik denilen
ucun ortaSI'Rii dikiJmil'
,ser'
N'

iki zit

I

Maa, bugiin
Bugum m'tmurlall'OI Ni~a pt~iD mllql ~ev~jodUe:ce'ldir.

\ Tabtlbhu:te b:ir ,.~bllnedl ~1Iq!ln I,. HBWdi B. l~ul.la.iJ
" A d He .. bdta[~hu·d 111 'FeIe . Mu tilta i6lIn~i!rifi.l!u: 1Jilj; kiJi ayr' i\Jn p,oLiltll dlyak '1 dikleri ididiaillilida b'u1ul!lmu, .. .M&ddeiuIBumili:k ep fi III .ytD!D ettirmiltir, ie.bed'll mUI mel y.pdm aktll!lldll'.

Rail Ner:dtd: KedtdU
iZllll.·

bit itida' ibidesidir.
iin
ran

rinde otOPII; "J pI

I ve k~f' pk
II

Mekteplerde m ahru'kat
b-

uo ~.nlm1lbr.
Eb1;"uimE lu f'lnd.
ku"l[ln[
I'

Cim,.iUk

"rm,

I bAD~ CalK)' .rutnda ita p ed~EI tll't .. bikl.t rapdlllca:kl il!:vyel emil'lk
II!

de

meYcot

/c4ptlmtllc. 6ir,Jeg barc-e,rrnemeg8

elini irlkl "DizlUnl'fl.ndan
4;11'1-

",m

mQ/lmmi.gdiftll'en;

sarfiyab
Y.apdn..D tetkikal
~n~ltir:eliD"

TQrk Bey~n w.
H~kiiml~ri top~lntuJ

ra/Ill Aiil"QlUndrlll

kurla""

GaJata noteri Jeti~ti
TI.),1.z: m:llihl:t:.QU~!!Ii
teZII!I D']DDIlIli

ri ..

byiD • UIDC" NailU'i
,&llItiElI

Gamata

bu Gib.!!!t teElibUedildikhn 1'1. k.,ti\in lbakil:!:l bi1oriy,eti !!I!.YJ~g ~hDil ola.c.akbll',

'"smale.- isra! ise elini bisbiUuiP1 a~,rp k,QZGlIICUH 51:11'''1'
sflu,urmak olduguntJ'

~Q'MII..

til"

- ,Sldlu til)'ia edUmqtir.

"raGi~a .m. 1riD,e, mezkO, li'Oiel'liie tqibgl YiLl.yelt: mill. haLcem t IidDrii ba, IsmaIl Ut!lJ'b. dilg vRzifeQae IIr.
Muma .. bllJl :alll!ji-

b., F al:lIi'eUia

Kar,aaga~ qya deposu
Kllinaj:ai .. 'e!l .aioia e~ fa tralD it deposu ~l!Ildiye ka. dall' 'bir lIIiUeabbit t, lI'aflgd n idare !Bdilm.ektl wdi. Blnlem. burll'~ belediyc bln.t itfete ..

bunlQ,. bi,.bi,.ine Zit IIftU,.. Fakat bi"bi,.ins
lie'

,are,

iki. .:11

.taAlisige slmdidir. Bag Rllil Nee.ile4 bu tahllsige 5i.m,iti~ b !'Uidtd dbide. .Ji kU'f',mlJlda ~ok ie/nll etn1i~Url Muktesit, gani fl'lmm/l'J

I,.

de ilk lPekteple:tde ~ok ,fazJ mElhrukat sartediJdiil iliiil,L-,dm~ tlr.

ODjjm"~deki
uUU

ulan ilci ucu 6irlefti",ell biT'

aridm !J;JfUl' ve ytl.faglllfttJ dozen: f/PJf'erek 'tagDtlfl' ni-

Ikikat ya,pI1ac:aik VI!: ~azn:1iI ge]en tetb\rJt:T iii hft:a G:1!Ii lim.

,k), brt~gd bu. 61D11ne ,g 1:" iI m t k iizlI!T'e t,e t.
onQ

Be~g 'I'll !liuir beitim1en I.~ kllf 6y AkWly ",~ At M,e ba~ t,annnelinde ,I,hk. toplayhlllu , prnqhr. Dr~ B y Ethe Valt!iaf lk,tid3rI!!l11:hk b!lkk~ada tilt,. lii8,U~ lbulu.IHDiU1J mu,ahedclerim aa~atm~b:r~ Bu menu et...

ice Vlfrd.,.. 0 do ikis-i flrll je,noll.gldl". (:ul1k,r; fJi,i insanr m4h"~miyet. obiini d
Itii rlln ifimle Inl'tJkrt'.

metlel'lnden p'aglnl. alu". Oleic; ie'l"se go:sam'azlar,. ha~ !lsI. buinin slrtnuJa b,i, yuk., bi.rinin btJpmdiJ bi"
6el,ddu',

AYQi zamaatla
"fllllill

_Ilzlileild

kok kOdlurii

Me'kt:~!ph::rde a,ne,a.k, 9Brfed'wlecekti.

Iran k.onsoloslugund.a
D~IJ Ir,an kOrll!loh)9~,ItIIi'lUU:hl. Kor diplom 'tiie hi, ~8iy liyl.i!!l't.i ""Iuihtliltir.

caktiT.

Iktu(d'•

inSI1'_nil'r.imrili-

ZAMAN

rahDdI~ Pro". N.2.lm ~akirl [h!llan $iikr,l; M.zb.1" OlmaDt Fqhrred-dill Ke:r.im G6k.y. Fall. ri Cdo1l, Ru,n. Rc:eep. Mutall. ahJiTuu bil~dinni$l~rdir. Nls.D.ln ,.on Paz.I'Ir g~rnD BakukiyiiDde rolPt nmlllk luzere' i~timl. niibayet: ..,~rihnlltir.

I.ruu!c

-

Ne coZ~mian ba6a.':I'
rt~

Mfl)'IIQ

CJ,a~

I.'a,r.?

.!PIm" 'rli#r

.lam!:!" bd"

'g(,

~

&DIl~

hog,",. .r,;.. d di1,~Ji
~r'lIIIl:1

,d~lil. 6 ...,j,1II "

,gffii

r

Bu • ~n J. (J'·amurta
'.n .IIonl"lII) mi'lIJl"Clf

IUJI;PI'J'.aJ

Ql',lI'mg

a

llt:lJiIrlralA:I.b,..fI,

,E'1III,.",b,·;II mll'~lJllI.rIl"'lmn:lil. 111.". .....1' F:.r.r~ .. ~If Jar ;q.,llHl., f .. m"m"~1 ,,!,I'I ;lhJ'ld~d~nt• .d.' ir IIItIY""IiI.!II!!
IC'I,II'

",,"1.,.

4

lA'MAN

PDl/srE

, Bir kadm sokakta dii§iip o'idii
Hikaycc~Hgin menlei ve inki$afl
Okuyu:o'!.III:rlmn:dl'DI
~UnUm'll1i1i

III'k",hlrlllDiil~

bit'i bLII IU" Ii]; '0,1.0

~U!l!i 101llUI

liIir

"bllm In r l1li t!

gl-

Kula d~bindeD ge~mekte 01.0 b.r kldJD~ Mrdenbire feDala~lIrllk oldugu y re YlkllJp cUmU,tlir. Vakadan tll'ber-diaT o1.an n· bIb I k ,d Il liil,uiudie ibt1viY'i!: ~ un ti D i ilPA t ed c,bilecdf b ir ;e:y
bulamllDIIL tlr. BIIII k..d1D SO

\VIUILLA W~f
AV~llar kuliibli
S~mI!UD (HlII1u.,I)...... Memlll:'ketimilde .'bmkn .v(.IMc: f•• I'iyeti '{ok ilerle-

_iii

'"

btr 'mt!uyu IIfJoW,IIlI:r '1',l1li bUl'lio eok r.a-bell: roOnD "Ku~lIk HikiYlD1! II~III'I 00161111'''; 1"e IDki,dla.1 .nht:m.m~:l1

tuam deiiJdir. bl'Ici,.lniD IUIJ e';kE ,rkl~. I.dlr. Em 'llllli nm"l'Il.n ~h, Celle'~, aj~e,indien" bill"iDLIiI 'IIlk. Huuunl .. bilill,.lu~r POI! da hi. i.tt top'alllla mll •• U... J'u:dr • .ei!i l'lIt ' DlloIUI vera bir fe,hil edeu bu· \!.yl!hh= t.llirU hill" .ID,.tkl.\lrr:!I, (I... I'lhnek:t!fJdir. IUllllim,1ll11 ibt~m muh .. fllz. Amerikah ili:Hlh.rll'llll'ln ,o;:r'l:li:tilldeEllikl MIIIJllI'l.lillllI'lg !JI!hr:BI!llIll!n y .. p.. at Iiii na ,qh fI ml,br • .rimi FI'i!!IIUL:iI. mUlb!,;inirWlrl 1;:~I!lii~bgk t.kllrl Ilul.rd. blJllIiIu.UaFI Ioi .... rllidrnlli1 t,e Gulill!r, II' FIJ!I'IIbert dll 'ba"I.dlldlr~ a~~Kll"}ior. Btl Yangl,Q 't'e [)Ii!,;ld~~ 2'i'bi iJIIM'tllF klJ!;ilIk '6Iit bilbc I V elelF perili atlM1r'1i 01F'erildI6,'de bavy,ar b,uu 811. hiklyll!~i edebiy.t.n hedil bl .. tf!klJ duldlill illllhil!l!' ,lIIlIh. .1111:111'. MI" h.line 1I't:i~Ji'dller. Dllb~ Ion!"!!. 1'1III' implil'.t.al'll.Ii'llDUD .mil~f!d.l .. linda bay ValB.otiye: ail ,Gapin MlIl.lpUIUI;: i.e kii,iU, 'hi'ki)'eye Qi IIlr..I.rd. ,-hit mac:ell'.IUWD iii. RII rna,ill. nSlDdaDI )"angID i~k .. l!jlmdel..:i.;r; lil:lllo1'nitinde:lci k.ydolllndu.tIlDu llilI'U),OI'lCII. m~'r Ilulme:m )'andlg~ h"ld, 11:\0d!IJml. dllml. h.blll' verdi t!J hiHiEldillallld. dill iBudd.lllltI. de~ ell iirlillJ!lj~ltI~r. .,.ir~e!'illdil!l .Yrll,kU .t!l!t&ri h.;~ 'Ide" kiJl!fi 'bill' rl!llmlll mln:rdirD JoI!Iph. bt hi"',eler ibdl. dlllllekte! Idl. F'rIU_!!nt m.'I:IHlllh kll''I'dk k~ki.. 'IIi,dr:1li kIHD' BOj,Jdd.1l1Di kll'D,dlli. !t.lk m ... h.. :vey!!! ~ok ~bilmmi)'et nrir, 011<1.111:1 N~"'y'DIlIil bor."llJdll ~,llrunn hiUe! 1~lIIetllll,riJ:lJlfi I'lrn:!ID, ~""'I"'D ~-l'kI'l!;lerilDdIl!D m~itl Mllp n01 hllclp II!'dl!iI1dl!l!Qll!lrli yllk&JI!]mltlklie olm".IIIi~ "rete"lz .. i.tif.de !!!dcrek hlliuD go:ullliu .';. :rulelllll' ,~,g.jillll€ll. BIII[I~lr Itun fa.i!t~ :rODII 11,111 d" ~I!tbn!: .lihlllllil re~i~m.t. "A II,neh. D.lh-ll IOiIH. hu lDakt!! hUDU rodermekle be-I'abrl' tliD~ IMII' d~IU .,llrak kabulL etmihli,UD blkIYI!Ie-II'.. I¥UD":ihl •• 1 a.taHlilii dlf:Firlliil'i IOlttnmedHllr. llolliorUlI. Amel'ik.h1.,ln blllu:. i,llIEzlJp m... Il.,IDI. nb.metti. D..h- nllr!t yeti,eD en IbuJilk ri bOfiRld.. CI'J'!I!lIwak ,Dldil§'O KII,uk hilkiJIll Ygg.gllm".a '1iI1.ll~lI!'dllllll tlir! AO!lt.ole FlriliDce·dlr. oel'ede bi. Ikoku. .11,1.1'1. QDIIJD !eUllide. aillelle,U e ilDc.hl:,ti. ''Vu· f'raoliu,I.'ID bu ':rold."i muuilerine 1It.ldlkl.n m.IUmdlr.lr. D.D Romlll!] 'killHlriDIilIl :rllulmuJ I"!lU.lki]l'etler,i iDl'ille:rl!de tUlrll!t ibuiBe kii~Uik hlki,re, AlI'lI'upad. I'~.t\l!'rdi I'll urad. d. Kipling y~~ 1'29 3l'dl!lI:i !bon .. huhr.II" blr 110M 01.... 11: ,_,!IIdL. tii~~UIic: Lcill~luk hiic,y.",. 'kndint: [Iilr~ Oil! 1. t'~n .In III.I~ I ilia II D. Ie,. D $arkt. lie k(j'~ilh: r1i'i'ki,..Dill mll:bul hll[ hln 'nr!ili, t:~l"mf!ml"tr. 1311 b&y~e o'lmlllid. l1e• lib e-Ierit hi; tiJpbe ,.col.: lkil blnbir [!:II nih,IIJ,Je't ,Rill muhl"Ii'ill'i C~u:. "1I,ber Amtu~k.dl ·!~e.le,.iz"IIIIi11,~UI] Ieee mll.U .. rl illi. lI,lIlIIllIJi" A"rll!.cor huka!i'ui~~t. em in!:'e trllnifli bthik ~lihl . na :re\1ti'l'l . ...e "~ete .. pll'. ie,~tUa-i .. maD deri .. bjr ~f!~ yt!:lI'ilIL H kiyecilik, MGplI'4I!!IID, elimm "i~l'0"" 'IrtlerioilD binlli,lbe UleDI. .ir Jllpll n .,ilhnu, elki BI!', rOlunhk hiiJl)'lIlardaQ [lfl\!J:l, ... l&hhhQ'1 dis I!DtJlhakkllikbr. Du j,ta klilUlrG "Iobir :Il~el! m •• IiIlIll'i,.l~ rip IJir millelr! w-upulan 1M.. llr~ y .. h:lI~ Frilinl~I:I.1I' geri k_.~mlltIJl' .e Ii IIfI,'hr.r.Lc bUIJUD'k,ii ku!:,uk b,!I:;b. anl.rfilii Oe,lI'i),llhll. L.I.:III'[I:II 'It!!!_ ~ikiyeailtl meJ:l.e~ '1!I1i'iD lIIa.&~I.rl ICJpllngin elinde I:II~JIi)'et guru· 1~",il.fOQ,. uo tekemmuliln!t dah,. ],lI.mlf~!:i1l lI.nat hal,Jli'l ge'lrerl.lll'l!ll !;1!1.,mll 'hn;'rarml 1!I1'l!!l"Hyltlt bir' i III!! 0 l! lI'ar,d 1,1'. 'foOk 1B-I:II:UC!:i1lli III!!~ "lJI!I:'I~rinl j'1!lblr tnmper.ti. Cbekof, 01111.1[11 .. H ... hl.t:i IJt81,C'v~Z;!i'0ICl.. tatl:dklt:J. l r.l-m"lIllD. A o:Ili I ,j)!mUlit ,,~ bu liur] lia ~,.Ir.. t eo!!IIi1i'hil' YIIJI if.l!ld!li:!i'1I' A..,up.d. tl'lll'ilh:i'l!!f!!i v., A~m..u,r'illlIlIlll.r." it:l!Jlvan'lIr,1I n 11i1Iilh;. 1I1.~~,h. '1)'. d. i"Uj: IUIf. wi Bililllilllill'lll'li;yb JI'IUIUIWIiI'lnllll[l.llllllltUll!i'trll!~! ",Ii lii'I4lI" i~I'111 ,1.,1 U!III ••i'll""rliHrlli Ifill II 1IIIllllllllllilltlltillUllll11111'IIIIIIUIIIIU 11111111 iii I Ill'll iii.! Ihti'&IIl, liii~liJ'el!: 1.'36 ,dll A.,· rupllidlll tim O!lIrak lm'IIIIOB muih.kluk D8IliI'ile b.kabili ..ir. Ka'eQk
'1D ...

ilIU,or. Okll,UCliImQJ;1U:Ii ,.rIDtl retiriJ'oJ'UlJ: =

oIiUUIun,lJ,

lIIu,tUJr. Modern b.III:IYiIl Edl.r AHn rcr:~1JII1i1 eu:ri lu,d',([Irdiu'. f-Jr. tl ~y !l!!Iuh.rriir. 1iI,IlI,uit hilllye,!!! fll'.lJro.. 111111 fIluI!IIIH'!UIIIi PI I!Ikbebin., IiIIIBU"YIj!i Batul:, H'UiO_ Dl.I'mlil "8 ... ilr 01t.tlano "'till'diili lIeJ11l'inlig.i "enID!!!'

t rlDd.d,r.

O.m

blll,1 pek

,I"..

etmem,!'sindeo ~ok ,iki,yeb;i

'1uru]an domuz~arln

para

1320 Metre yiiksek olan Y oz,gat
B'uyiik ova
ufak bir
himmeUe servet kaynagl olabilir
YQzgal, '27 (Hu!lUIi) ~ AD.1dojuda yiikileklik itibBriyJe durdGncii del't.ceye: :Ideo YOl .. gat l'~LiIi)"etioi'l'i me.rkui ulan Yozgoilt ,ehr~ c:'I.eci! suiye&ioden U 320) metre !l'llkaeik 01·

mUD-

halk

t~,lc:n

Ie.,-

me

mekteclill".

kumbll 931 ae.. 'Dninde 'i@,eklkrU e dip iki leDit!: 11:." dllr ku, ....lanle
mc,gul olduktGIiI
lIonf'Si lDe,iID!! 1D~Z;B.mIlSi"

A¥!<:~

du,itli Jibi Amny,!!,
SamllllfndiJI Ail'.e~'11r .... /jUG a~dU LIe liii".k .II',,,J,III o/rlii,.dllA,I.ri oomuzl."

BIlt'SB lllf-

,.,.,.I"J

,all'I,

~,,'g

ailclhlc Vel biniciliir klIlOllar. d. ii&ve ,edi1erek her 1III'fbada f!lRUyde gc"m~'1 gt(.'IUI Rene iIi;;ylizU miUe£.yb~ diililg~Z'1 ~!llJkaJ, Lllrt \i'lIJr~]nll"'j bu MDe de: ,imdiyc k!I!IJdil!lJr y<iphil .urf:kWerde yi1'2.e~liden fa.zlli domul imha edihDi ,Hr.
Avel

bir lDeblaid.a ib!ll1'eUi1'. Coif temeofii olunur Iki bu len,1! mubaJ:ltbe~hUIU!liyll \l'e beh::diyeden birer miJdar Yllrl!hllll gor~BD. AVlI:whk kulilbill\l~n ellL ld~t

ranbolu keoll,erinillJ yulu.el!a:J:itiD~ m11801vl, her tiirJiIt zirllata. elveri,U geoi, oval.ra da VI!I!dlr. BU) o'nlar.D en miibimi; AnkaraYB gidib geleolerin d .. ima lIlo:zune tlllll'pan '!I'll orbl!llndalDi KI:lliJl"lDak
dRill

l!Ii]t'l.lIduln ...

kumbu, iy,i

ahr.1

'lit

,.8

her 'tiirlli y,el!l.iti naldiyeYli kul~ •• nmilllk.b Im.hir binicUeil' yt:~ titlirmektedir. Ez:clhllie olomom,otQ!lilG:ie.t B\I'~Jla.r i"erisinde gibi,dir'.

b~l,

kuIltlDltllyau heme!:! l'ok:

.,,11.,

,sr. al ,ok hillkumetten
lit: b ei

KuJ u'b,

Ualllimli

llii eli t iIi!: Y.muba.

arSllu~daki (lrmalllilol'da ya"' pillul -urek aVlndlll 32' do.mu% oldlirulmi tilr'. Memlekt..timizde diililI:DUZ!I!Ii'l' p.r,1iIJ di1ae;d~giod~n .,e ve,aHin yokiugui1d:iUil hepli ,ehr'c ge~irj~ememj, ve lI[JcBk yo~ ki!iu,arWamu:!a o~d{lrule:nler "limy'cm!;u·ICI merl..:el. n.. klediJe6ilm~ tiro Aycl~ar kulfibii hell' baha yaayhul[ld. vurulso Domuzlarln p8!rll dl'll'leme[pllan aiirek

yu

UII!:S~m!iUfldB'1!I 28 kiJorndlre jneS3J~dt: Mu,tayJe: E't'Ig1z kB.

"'11-

Ie.

b 'lII!lI!.!I,iye b ub;.,esind,tg YilT· dUll! go:rme k.~e ~lIe de bi'IIOI iCaJ!'1 elcklrik~ lniLtahdelllltn mUII1 mabrukah ~lfbl'!liye~veniti nak. liye YO ,ilreklerde nrfeJltikleri fi,ekll!rin UCr et i gi'bi In narif bilh\fe9i I.;: hiD liray. yakmdtr. Ge~eD uuc: muha5ebei h\mll~ lired.!!!:D ga,r.diilderi yardlm ik. yOz 'yetmil ibe-l' Joira kadar cud

,.y..

lite B.y "y"lm.all" b1l miib~rd iblll:ir .. k'~.II"da .~Ik, IIcliia 'blr H.· btl., lie ,ok iy~ hllI1CHullt 'I'~r'mil' ~f1 L!ro'kilerll!! lil!l '1eJl'dil~ iZ:lIIJhah bllF kat iii. b. 'lellllTil' II:lmi!ll~it.

Yeo'i Turk mecrQu .•sl
flTelcvil:)'OQ,.

ibti".,1

1'350 del t•• mmillm edecek raj 1
uJ.d .... ,k.d.r "drcek;, etlfiodinuk n 'h.t:t. mlilitem eyll,>I!!tI!'L. .,.111 ... 11ft. "I!IIuk"
11II11I,DI"'1 e<D

do,aeOD, b!.!gT('lg AmI:"' rikiIJlJ:IlEII billllJeyill rile.lIIgl ,e'briod!fJ. o'lli:uYIIJU~ir kllihllillilll ,a.rlu .. millir. Mi!!cm(lili )0'1111111 ~i.IJi1'!iIJII1I Iflrin P i'· detj,tirmemi" milll.doeric .. hndl ellJ.- 1101, o!!I,!I'UI >Iili 'kiJmlilii :r1,1Ii!I1 l:flll i ..... Jed!fJ' a~llI:nzd.. otUIl'!!P g.ig,~lYQfUlJ:. libi dikkl!t Fleniliklflr ,.plDltl Fl!lk!!!t Y.I'!q, fiD~ Flidyo, 11111b..,I.ml,tlr. ki'nrl~ Ilibi kii~Qk bit 1~lIki_Ol!J'i MeB'~li !Il,t!em.lJlldi. i~~tm~r, iIkUlrdukl>l!n IonIa meu:l. d.m".rdamil; tarlhi DJ.. k.I.~U~telldai rib. lEi beY.1: peTdieJe (l m.ldbiltl,!!:Il, bllpli ~'er "~r,ibn~kle benbu, sra. d'iinyllllnm i1Jitan ¥uLnllitlDllll .. ki •. nOIll munim melaili b.kLuodlil nuh Ir:ri IIlDki CI yu'kaalilli mahl!lUi eerII:dkilr:lI t der~!!!dilm""t!I!J b ... lIlJ:l.. r.oIBIIJI, bi I u t ibyhJII'IIYY'I:lrl!ll UII nll,tu·. ,gibi .kftder de i1Jil. d,1I 'illJnu It:yu:MenU U.'- "'A. Vei.llI .. 1.1'1 ~I!bulil'uk o:u.,.n eidClltn bif' ha.. '"1'35 t,elll!'I'iiI.YOII Jlhd~r.. ",,nWIBah U mlllUile .. 11 bu, "!lFln aioem",] dl!ll~ .. n Lc I rllS'! n dill k.,lllll,t I mI'E I i111111].· mill 101)'11.1 tl!l.,zI. de. r.dyotl.Yu €la, hlltt .. t.y S.LiM m.,klil~ fla., >iYe-tlJl.n" , .. nyi dia lerliitf:' blnk .. cllk 1Ii,1,1l1'll 10, deditj_ l'illiI~ un]ri AlDeri'k-dl!l 'en mGbim ibtiF.' b.kkl'Ddlfi xibel SODU d. ~'l!IrJJltel'ed~ tatbik .. h:ailL1II.1I1m.'" lHrnl'id~li'. Dill ,tl!l!mrlD 11~mrDl I't,mi~ ddo,lu."lell!l,iz.),oD,. bir~III'r; IeDil :nl' .. null'. find" ,.... d,o,,, k.dllr hkr'mDliiJI~ eHiril p t .. mllm II V ler."i!! blok,ikll~U'l
m'~il:iii,IlI.&IDID

H.lkni taliraflOd&D ]'t:Bt .. e I'D" 'I,!!!I ibi .. kill.1! ile ~lk.'F'llm .. t. bat' laDdl~UII lo,lltditim'il ft;oi Turk

.n

Ml!rt: 935 t_~lhli

.1'1

tllf. 8ii' keFe

D'lJm.n"h

nUllba.!!!1 dii illiti~11I' et ..

C.liiaymtap (HlJlIu'Ii) -- Mim iktisBt lIlI tannuf ~e11!iiy~t~piQ leu,~liJk kongrf:li din Halll: FIr., 'k.llada to,pllandl' Kong:re flrIr:. uil v,ekm Dr. B. Abdildl'. k.dir Gijk!'Jt:1 tAl'afJf.llia'll a~lld~. MI!,cm'u.d. r~DGD IUUDIl U. Idare iheye:t~ !It:lltt'lik me:a.ai raIIIU.adlir eliler 1111' Jal~ d. ltllii'iliz Rapor IEI!!Ivib ru~II'.IiIll ni,,~iI!I dil,i1]1or '1) w.k.I •• i.. ,o,ru1iIu okudu. ediWdru. Daba lOIn,! i[J~ibab'l dlr. ge(;iLereLl: uyelilde:re I, hanka'l 'fl!lllihi m.k.,~<t;I~1' i,iDlde Oil' wDdilllr!i Cemil Atala.y, K.dmil Ahmd Elcremilll (lC.ric: .. DI':;I' liii"lurnh YetkillJ, bn'Ja~~ BilgiD@r, Ali Wlllk!iilni ."y IIInl 'Ilkirdill!'_ Ileu-al!! ..
bim P1Jf!uJ!I!ye d .. lr b~lir, bUm,eE, hlltt. "'01.0. ,"paD YIi~l.Jrdllli b.tk. bir,er tnti,.1l' ebaditi ~"ln bill ,nulla blr k., da;ba III:rmilt~ ...ar.. lilii"i .. Hititlu :rm'.lUlllliI ...ki lI.m,1 Ik.dim" 01l1li bu ,t'bir baklund nlil.h 'bir lelkik )'nm~, 'It; "Ka.r_ kiUD111,1 i,iD "Bill' Ti'IIki_tL~r mY. 1:" lam "'Ill ClOk Ilnln~!!li bill' imp:antor~i;ltiUH pl,taMi idi,• dl!!mil.~ir. I:l.y Sllib MUIll~rtlfi I'irl,iliizll!lr" le mlln.lll1blllhmll 'lie z.IIImlio lI'fI 1111111ib.~hlJllli"" mllk.le.] d!i ,;ok fliyd.hdilr. MeemQ.YI h\l ,~liI:liDd~, cidden b~tl!!'Di,.or ",e f,.ydali bg!UIYGJ'IIL Kui!lrrrilmj_:r;e blll/&nUIl II'IIiJe elllirrriz.
a;oQrmtll'tIi

Yifi..-nd

r&al!!lI:l!i_lll!r',di!J

~'IiI

mij ..

AYlntap'da tas3'rruf oeemiyeti kongresi

------------~--~-------

linden ~ok TDi(j,~ekidir. -Kulup azaSl, ge;en 9~nelcrden dab .. fada, parll e,den 'ku" 1I"lalJ"iyle meiguJ ike!l Iolr6' memleke,te ye ksy lUlle ya I'dlm gill)' e:'lJ I i~e ma b!u. hita zara,' "eren hayvanat QVIan tertip etmi~lerd.ir. Bunllll~ Fin d'lI para etRlemeli kuUi'biDJ miJ"ilJ vaJziyettc bJII'aikmll;:hr.

(OeJfce) IUyru ge~el'..:k la'hm;,nell bl:lht b~lI'~ 9U~I1Iall. DB bintel'c'!: donlimii hnl v4!I Y,erk6y i~latyonundl8ia ~erjkJi iltasyOrlun. kadar lUZ,iIIDiilD 0\1'3· d1r, Bu OVll!l!D (i:z:ei!'inde wei cwvarmd. buluDilliD koyler tar~l!lannt e~kidenl beri yaphklarl ve ~0ILa: :!I!lIlarlflg'i!lme,;]e SeiDe • de bir iki ,d,da Ylk,lanadi bentler i~~ luJ3ilar: r.. Bu kabil ber k3yiin a,lm, ay" belRtieri "ard,,-. Bunlarlll b!r]e~,tiril!lle!l'i[e HOI ydarh kop. rUlunUII '111111D1da bir "i'e AlJ'"iII" Ian h\r.lh bell.d~l[IilJ )'er~mdl!! 1b~1I' tki adet fe:fi'l1I,j ha~d VUl:.u.v geliriJ:irse kU\lv'!:~ i'mbat1yell.:' ~eV:kB,~ide v-t! hayvaDl beslemej'e: h-:ryerdieD
yUik ova

musait

ulan bu bulamameD _J)1~Dml' mab!uller
ile bllik~ml!l-

olur. Yetqtireeeg~
hayv;!JlDl,arm

Ba.lakbklarda kurutma

bo\lugu

faali yeti
Akiliray ]0 ~ S,hllia mucadell! cemiydi kurulma 1,lnr: 28,f]/35 tllrib;mle ba,I8I!1lJlljt.r, K,8yli1ler i,telde i,ler.iDe dlewum e,diyodill'. Her iki 'batddlltta. a~,lalC:ak kaTl,allO l.I:l.utilugu 3 'kilometl'edir. Ku:-u tUl8Uk v~ hll'la ha!inll gtLecC!k ytr 400
hektardlr.

dan birint:1 dereceyi kIliZ-aIllIlcafil m~bak"a~ DIan bu ova· "-10 etraflndakj tepelerr mub.cir yerle:,tirmrck IQfdiyle 1l11IDUDe
OlorllL

koyleri

tuis

edi.lecek

diger "ebirlell'e ni9'beoten fazla ze.hl ..e ihrae eden Y,ozgat pek yaklll'da bit nng'inJi.k kay ..
Dag~ o),l'l~iilildu.

U

.rfanln·

k

Samsund,a yeni kopruler

urtulu~u
Urfa

Be,~,

HaklkJ

TIII,eL QghJl le~i~.

mi,ie'l'rur. Urill

Urfa

buidaylarl
Turik'ofi" UrEa

27 _

bugdayJ,arlQ':iiI iJlbra~1 i._.in vH!)'i!'t VII! TiC-lind Odu~lc muhlil-

kurtulu~ bayrammLIili yll donumil jilin belediye ye balkevi 'tarafm.dan bUY'ii1k hn~lI'h~18'1' yapdmaktadlr.

UrFa 27 ~ 11 Nis.an

T ephirha ne
Ga.zia·Ylntaqp ,(Hus.us,j) ~ BeIcdiY'I:(.e yapJ~aclli*11Ii1 yazdlglln 'Illlliumi te:pMrhaneoin iD~aabDa ba,Janmak ib.crec:'lir. Binlllll1D .IS1zhan,e ciurwnd3k~ l1li IIlba IH. [lin tc.!viy~ine ba,bililm1,hl"
"e h~!,l~~ k01.rllk gODdelll', 'Iofor 'Ol'lk!ldllrnnildd~~ ~.n]]umili~ine mnU,CiIi"t: et io, ;\)'1:11'1 2:!8lmlll ada F~hi,m b~JD de hilber gQrlll,~..-. kCRdllUDU Itcr!1 fOrmtk i IIItll!iditimii hLLdir. 0 Saini beyle.rln kii.,kundl! lliIIJ~ufir-' dir. Blt!lIi dill, aeredl!! bl;[ll!e-IIIIII 'bi-

berey'c Uds

gir.i~m1~tir.
mezruatl

Vi.layet da .. hmodeki IiIta~ koprilertD be'lon ,~eri!me;silli tetkik ve )'e .. m~de n ya Julol!loC:Ellie k apr ij 1e.r~1D Yl!!rlerini at3,trrlp bulm:;.k ilzerill ,Baymdll'!' hakanhg[ Idipruler mlidurii 'B. Kenna I buray& 'gelmi~ we i~e b!ai,larn:~br •
S.a,m1llJll

SO -

bu gemf!l ilj;io

Antalyada

kOfular

tI,

~a:k feyizli
'DID,

gijrulmtkte:dir.

SR-

i,leri tanzim edilill"li! Urfaiktilllidiyati ~ok dOz'elccek-

tiro
kl!ligdlli1llii, b0l'ullik UnDttttl~. K~~ rUlDodiiT .~ ke.,ge al.,e.m •• ,dl,i!I IC+o 'ilIt 1.0 '.el1D~l1l11 ide bUilurllIiEl, lIell' ,eye; 'n licoelJllllllohlda1!t;Uoe :ka.r,. dill krDdillDi liki!!yill. [I&DlnedD Melihillt ,imdi l:iUimOi bu. kadllf y.lmH:1I1!1!i 10rUJfle.. mit'hI III 'bIii" ko!' uY. il:lJt(lldu' rl! I} a; I olQ bell, .. 1 goibl oldu, h"lIclilk ":iF fl!r roldlll
kQitu~ilD U:E!f'r'lItNjtl mwb~lImmll

Anta.~)'a 3{) - I~\babar ko. :!Iul,ar. le~eQ hofta b.a,lallJlif bu bafta b~hllittir" ~ki kGfu ,ok aIA/kal. OllDu:,tllr.
S.lOlidilll )ilhlll kl!llalll d,d kaelm, btl" Diuldidll!lt ilIliilhl!i llIuklilt II!!ltilrl'. NiLJiyt-t: $illlmiilnlDi :18 '1'111 1Iii, nl6dl'Ii ,jtr~k bir l!!Id .. ile dll!df, ki ! - Nfl o~llIyor"~ Si~ bu i~~lirt labll bi~i'y'Dr IOj,JDUl!, IOtfen bu e~ rc-,aDl edt!1II bl!lIuio De oldulullU bAIl& aolahrmllIPI;t 1 Za" .. lh $1. Clillln llIi; bir !!ley loy\em~d'i, roni miHenllilf r,tmek i.temediifj:i 1111.1.flhyG:rd.u. Bu ,de kt'ndillilli Ulmem~k ~qiEl b'if ~ot'y 1IC.1I'ml!dll:n. Flkat Ib.!IJ1l1ml'l 1l~lll'iiCI. bill' t~bUklll! eIIoLII,. b'IIU ... ~iUlD oIli~lemi._illn! $adlu!11 e benim WI:I tor~D!.imlJllJ n .. mu"liln· mli1tn h:kil! dill II' olac.Q-IIJoL hi .. .:di .. YOFOj,JIIIl. G~h:n bu pDlil. Dl'1! 111\1.1. 11' I . $.d.nd..D lI1e i&tiyolrludl, Gnu II!:)'e ib!l!r beil' lotgrdllil~r?
00&11. k:a.L.. bat hll\uyo'rl.r. ZlIh:D $ld1l1l111 p-olill;,n miiJd.b.liI!'linl h:&-

Karpuz Kabugri
86Mdih.'t karin ",.lde.iuilll boyle lIi1:ipepndiilz ~hl"m1lr i~mt!iIoiDli ell. linir~enq" bUPlJi d .. b1JrlJJk bl .. ,AbAy.lillk .llme\l ..ddedi:rgrdu. $adili,D, ,.lb. kal'llu P IIlr d~ .ia.II',_ Ilcll. Bb'" kibtlt illlr:h •• hm Ils&nlln1 ,.kateall ib~r b.ilmet"i I'e'ip Inll."I:I. blr ,." 1II,I.d~. luaUI IId!.IInID uten bo..uk 10111111 .~1]1ili bi rde Dlbire !dU III h.~ lIidu~ benDz y.omald .. GI.. o !librill tutm.ktl olduiLi eli tUndi"lI kibrll .lindeD hlhDIDI OI.,lo!l 'lJedl
9ilI

Milli Roman-ye.riDdn IIIWklp
~Ikh.

,."

...11 '!i'~.. , ••

,.urJ

deB o.ldukl .. rl

.\I.d.

,e,. lIa,II!IID!!I" kddll.r_ Melih.t d(l bi.. iDCIi k.dlD .i¥..... L ,llI:m1" aDIlI ti~I'(jrdlJ.
yer,de

I~Ikili"d'1D hil;bir

!olnd.n

KeIlCUriDDD 115fL.IlII_r" ~~llind!fJD k.flll'!l'ahllll.iDiQ ,00k linir!I'ndi,t~~~, blll!lJI Mdlbnt: rarl'kAlitbl ~LIlllrAdul J:lJefn llilllfeli 1ll:III'illll cekip
dUIl!lQjD~IOI

nrlDlt. Tllil'lln~ mem1.lru ,lidn.ID Ehw,d~ ~Itl Rifmli E.~.,od:ill!lr bGud. In:ldiYOlI"llIr, QII)~ ladill b~f"!Ini'r I'idf:cc~im. $adal'l GIDh. zij,y.. de .Q'y~iyC!m!!!.. di, 1Ii~lii bQl!clll'lliOd tn,luhd ik.ldl. KfI:'luililll bini to.pi_mall: i~iD c.. IbiaiilJl!oQ tlb.lul,lul ,11l.llp bir !Il1il,J8ir. [Gil kibriU 'Yllik!p C1gllr.YIIJ ,. 11.1£111, kn II' d I, flo k. 't hi,illl' nrllll bin C:1'1'1!IiiI'I)'1 d. kibriti d~ Jare ~tb .... ~n1'1 OI,IID r.o!!~II(1~lapklrliD'iu Qldu~ 11.lul .d.ta ,.l!!rLe:rili,delll f:irh, ... nk.ml" lihi bQ,.ilmil,tu. IUr' .lId. .det~ C:11I'hn,e.kmla' :ri'bi blddetl~Elm,i, ,old'llli'UJ 1'6rifnl .. ,o,r.clu, .'!i'~tl,'11(1 Jer,e IlltllraYI ,I,d d,etl. eulJ .,11 Colllllb.. rlll !bill' • !IIdl ile:, - Eli iii. tlllli!!lllHk, ib'!!! J;lr! .1.. "iii'k'Iii'. rmllllmiIJ,IIt.... B~Q1 .e'b.cp

• IIhtiyllil!:1

n..-.

:iflbi, k .. IIIIi~"b, f8k .... a\lm kOIl!t:ti~if~e< !!o!m.-I~,0 kdlii' fui, mOllteokreb blr m.tlllz.r. II!h(lI,t1til:i kenalilinill ber .... kJt lid mWlli. 11'05

h..".

gu~el

Ih:bIl .. UI

.'rb.,.

,hndt bUi blllill k.1.e kurkllorlaJrdl.
II:lnl~r

.Q,rPJ,e~el!b'lIilIIAII' I'DFI!lI!Il1I' mUlbHk ..

Sill d Ii'll , M~I'hlitlll

IUDrkUl Uill !nl

ii'i'illilI...

P'Ii'uJ'uyordu.

dOltta.

:S.d..

bOi!DJkblr .. de U.:
11:r~II,io'l I,imdl

..... KeodlleriBe,
~.I."lQrIH1I.

OIl' ikil dlakik. IJ:C'All'a SI,dla 'eokrat ... IODIIi lirdi, rl!Dli hQ.boa.. tiD ml!?itlll blr reoik Illm'lh" adl~ t. bg~lIludc: ribi 'bllr .nlll ddi,~h ~ Ollklh:l.r. sridiyorYlDt mild,.. ddYmlJm~ H.d, Bey'_ lHai Il;tIh"

BIIIJ,n~ 'f,nlrmilt Melllul'ili .. ta, ."cal!l m1l1z.r1nla bllil!:ml.ipil blll,I .._ 1D'lt~l. M~lilht hu def. h.kikaten [karktl.l. Koe •• JlDl l~mdiylC' Indor IItI~hl' ....kit 'bu 'k,!!Id.r Dlutt'll. '\1''\0'. Ib'p.b1d" lirm'lI:rni,U. Aift:lb l•• ciA d lDulillkkllk [lprllllill ,l!t;~IIIIC.k ,,1ft

I

bO!ili!.ddui:UDU Iii:lrulDlCe Fin, • erkeldlk bili.1, g./Up, :~e1d~, bill' .hl :iibi hm'IPl ilItn rbhld~h yime ,IWi),iH .iiril.Ue rll'!;U. pe'\c de. 1;1.- y"'pbfpll'lL hlilmiyrrt-k t.bl!ikall~111 trkra.1I' iiyil:lirdl, b~r .:fir!!!r. d h. IIldl, O"'U dli yaLtl!1 .. e dli.nUp ".1" doeiine dedi ki : ~ App,e, "n ••• t be,te .,.,de,t etlof:uelm &en lillillll ,.£Mr Hil uf.'LJ: i••tay" birn elQlllllr brli'k

,IJ..

loz;leri .(ivledikh:n r1dip ~k~:FIIDiIl!iilJ~ dlln 6pll:ll. Z....a.U~ ihtiyu ~,IICID, Itllili lIil. t.rbiJe,iD"~m nrdlll 'kU'i.c tiel IiiUitu,edni, IOI1-u It: 11itII1IIIll~1'1.' 1:II1.I'hliflill C'diyoltd,iI, blKIt: iI... .,dlllk:l.r. belDbf:J.1. o!rnlil,tli. ~ d,n'l, (UJd.'11 lIoora aomii,p Melih'llite blr deJa !!Iile b.k!DlII.illll!ID" hir telr 'I" kllrdl, I;B,lem.lklllzilll Pldin adlm[arl .. yQ'fo,:rerek ~JIIPlf. :iidip ,.'th n t:'elu'.r dii,olnp allne.iDe 31'lk"lIlI:
.O'IUI!

",!!Id.n

"1.1

&lIlfil!lil"li

o.

b!llltin~l!k

lule

I,

"a.DJ.
I

_

A.Hlih~~lIImlllr~lId'lk .ng~-

AII-

bdld &'lTdoc:t edl::rim. fa,lu~ ~"dd l"tm'u."1'fI 1D~lIlJk,~lm Dcdi woe lil,.fl !Wlllip kapllU lu· lI!lth. 'Bir I. .onu ikll labari"1i DIII!!!!_uru,luo ber her retilfdikJui poLi!!l IIIhlimflbililBh) kOlk.:i1l ,60llad.'D lb· rek .. t • .ilp I.IIB kl,."hl1 I:!hJ,u~dll.

,'Iii.

kalliler IniL ruhh.. '11'11 ~f1IIIl~"lJ:Im kli.~ ki'~lrllat"diebilil'? SbLIII yOtiGoiizdl!-li OIL opul'l h''' ..~ bd i,]er ,IlII!H),or"/ RUI!I!m 5aff~t I3I!!1Jin iiJOmih!odeD d",la1L kud,ilioi L:.b.h tIi l:m,luvQtlllrnl hl!nim QllulDlil'll bu feci "Jilml lUi! .1 kllil o!..biLi!l'.
mUI!!Lu~ 11011111

!Btu

nit koADah.tl
:i"dlllD

cdQ,biH .. ?
kl!ldllil"
'ail"

memLIl'kdM

INi
_------_ - ---= ---.:._ _- - -_
-

MOTEFERRiK_ HABERLER =;;;:;__' ----=--:::iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=iiiiiiii.:.1 '0 kll'·d,ar tram-' , 'SU~ T-erey,ag
iiii__

~

I

Yazmacll,ar kooperatifin de
Vekalet m.iifetti,leri tahkikat yaplyor
V..zlQaed.r
'n!

Lehisfana elma ihr.acab

tGpllladitO"kid." 0111- tl'l'U .z!IId.1n iik~ 'ki,h:!irg ibu i~tiEDI" Zi'r ... t' nk'LeH tere:JiiI:r.e pe,-kQdlllll'. Ka' rul!:oy 1Je~l!!l.r:elfi u:r:crhl!· I ;ell 11&11 itiTUliU'd. 'bllJi.tUJduitlJl1ItI, IIiI' i.tih .. l u mQIfaJ,.IiI'I Il!illdn~l'i Id!1!i ililyfiye mndml de .'1Il dUll ~I!Yillti IIIm'lImiy,euilli ~ncJn. ....jJnu:o Jl.Ir~H!llda birer t!liliml,bllme mQdd!,f,~e yegii blr It.rlft!! l.tblk bUI kll.r.rlu -Yll!lrdi:lil1li, fakat HlU· bII1'11J1lliIlk~.. du. Vek:llet I,UlinbeI!!d!ec~kti, hI) 'tllr~fl!l'l!l UI .... D I.etll!l' ide.riDi,ld:il!. ~ VI! 'klleWpiI:'Idi 0.. led;,e,. I"olllilerd,ii'i b~T~ilillil'dt~ fell.e!' ~QtaLhll~lik" b ~inll illtilTA"' ttl!! te.lJleb'biiI!IIU. blll,l.IIndllllll:l.lI'lc. beledi11!luill bu 'm6ltileler b .. kk.llIihti temill! edUeukJ ii.t..:JQDIIT,d. ynm11111i:. d'. tedbirf" aim",. 1~y,f:1.i11 'tIntlur 'I'I!! I:eh.dlmle mey,dlln ",eo; Menile ,ekiMe eUII!J".1Ji .t.. iQ~mili.iDl Ib·[dirm~.tir., rilmiYl:c~ktir. 8u b'U gll.kl prot .. miaHr: 19'33 leoe:silldl!! i:nliJ kQopent'lfi IfIIDJ Yllp.lnuya ha,la'm'.,tu. LlIIlI'Jll1llllllllllllillnlitillrl.111I11111111I11illUI.'UUI:IIIIJliIILI ... iIr'iUn ol.rak ,aZR,U!!, dGkumlii kllluperlltif Lehi,hllD bfiknllDlili tale. el.. ,irketi te~IIUIIi fl\mi, hdkillt me,"-U.i III . Ozerinde kj gllmiflitk re!!lmin ~ id.r!!uin faaliyeli i,L~ri lIIuDtiiuBI l -J lur,,=U,, fr.rijt~memittill'. IWI!I'eUe. III!D zil etiIDl,t~r, SQ'" z,.milllJJd~ koo1:elljlln blUlFakat bu telllz,ilir ,~mdi~~k mue] m~mlt'~u:t-I!i liir.1IilIU:l1I1II IDWl8.adj!o Vlkklit olar.k talbill:: ,edilecek I edil~D 40 bin IIUu tiUhntftn 'inl.. 1.15 Kb:r:. MOSKOVA 17U mo. 'ole myi netice abDd~i' takdirde leroifel!l f.z~.11 lirk!!!t mii:diillll'iilll{lo 21 Tiy.tro Y.1Ia:1,l. 22 A'malll" Itf:D1i] tuddeli temdil edite .. ill.fade ettifi iddi.. rdilmi" ... e!!! y8,.~m. 23,5 jl!llf~.izc:e )'.J'lm. £iektir. bl! 'Fuiyetin koopl'!r .. Uf ,Ilid ... '24,5 Mllc.rca ,A]'~m'. mindeD! ,lkJp iDhinF , .. kl'ilL~ ,11'th,ali:9.tet1l1rUrll~dillD bir kll.!, 832 Kh",. MOSKO VA ~St.liD.) 361m. dl:gi lijylellel'~k ikti'l!l.t Ve'k5Iebn teulUiiUall islifadie: ede:bHUI,JOMg.k.". opensllI'N:!a 'I'eril,~~ lEine .~I(iye~ ed i1lmil,l<l!r. IBL'I J:II ira. (ek Q.I,j!l'oIIi t:emlliH .. i lII.kit meji di,i&~UJektedifJer. ~n.!!in Ilu:t~c:nii Gll1i1"l'IIk Vr:1t:ild IJ]'u,· 2U K.lu:. VARSOVA 1345, lID. hlUlililll.l!lI'i b[jtiin mUl!lmelii,tlll -ill: n,4S Plik. 11 C(J(l1Jk ,rogr.LlIlTllimi uziyeti te.bit: itdert'k ,,~. nn. 18,15 Sii'I~l!'r. 19, UIl Slllrk~ll11r. I'ilf!ln bu 40 billli ~HD mUAfiY(!illn BerUn 30 (A. A.) - Y 8.rlm 19,25 Siizler. 21 MUlLilkili )l'II!iYlm. b~k.)"':llIuot reri !l!lm1ab.1I' 'l'e buLlte 21,45 Soz1er. 22' Snroniik ork'~I01"1.. iiillde:t e Awup'a, boks bir Il}lBUlID111zluk ,olup GhD.dlAun tara kon~if'ri. 23 lR~khhglalf. ~B,U ,ampiyoDu. AJmao Gusla ..- Etll!J'tkike 'kv,U!lmu,ll!,r,dl:F. R~pDrtAj, 23,30 Halir mil ,iki. '24. Bu h:tk,ik..t n'll!i.mdl 'l'clgl ,der" Ilmgili:l Arcbie SekS~OlD'U CIS Hafi~ m1uiki. mf'lIirimell!lfigdl!: dl!: lbiIJ:r;1I ,Glluzh;dlthIF II:nm".J(r "irk.ti,

Zira t bakanhgl talimatn.ame hazlrllyor

1

yay tarifesi

;

d(jkgm.c~lii'r ko-

Dpent'jijm;"

gill:lIj,I!iIi!I,II\'!lI.

I .··!il
I, b I" slik ~,a I,n

"A·· ..
A

, ro 1- ii istemem .." jilL ' ·a
q

en b uyu-'k.. yl ld IZ I.'rIO, d ,an saya '(An ~ M F~ljp Hersdot nne diyor?
a
I'

.ttl garson"l'· me ailnlgor
--a'

,u,

T enis ,ampiyon.u,
lor ni.h.... yet artist!

..~ tl e't denl'l.CI, 8'0 k

Franllz mub.rrirle.riuden Viktor M rgll'itin hllndn bi'l"kll~ un!! £v'I'el ya%1D1!I oldoi'UI e pek b,ftyiik dedikodul.r. ae.. Ibebi,yd 'Ye-ren, dilD,y,aOl1l bem ••
biltilin
liRi1I1~.I'Ulla

"famnmlf

'.'.!I.It!,

r

RADYO

P'ROGRAIM'~

1

te rclime
gllt,a'!],

!Idil-

'lDi, 'va kitalP allb, kn'AID meobut L.
.'.lIl

rlSkoFuDIl
r'O.

1 Nisan Pazartesi

F'r aUli I,f!iAOrII. j J_o, Dre'lil tar. liD d.n ru.e ••
gOD'

Itm8calibr.

Bu filmla ,ouil ••i ;~iD b.~ Ilrl.kl.ra Da,bm "e muk...
yelel!::!IIDe .. kdoluDmUfltur. (L. ,11&1;1001)romaDlad. fifo me 'Ci!kil6miyue1l: aere ICed, 11;111:

Alman

boksor yendi

ipginz.

"abaele:r
FI""dIIUrz; Ii 1m I!:Llm,Ulli'II)"GI!CnU1 IUlimen Frall.a,rla .,. ium.A Ccz.ayirJc f.."i;rdi,i Ha.".r,i

G.,.ql,."J.

IJ'd),,1i1i 6mr

TomarllD

bu1undiutuadlDj bu Hb.. e ,ekilemiye.c:eit b.bcri ,.k bGytlk bill' mer.1I

pIilVBl1

itibarj~e yenmi,tir.

I,~,un hi3yahni: 'alfli'ir ,.,d'cn ( GolrO,fa)' filmitu:l:1 I"'.)' 101 n.
I

uy. DmrllHi tlr. Bu hDllllts k~Ddili , mllui .. eden gazetecUe:re" rejisir

CI."
'blllll,

Koro provalan
btllJJlln,d HIIJke:vi:gdeo: Koto dersj umulDl provala.
rlna ba.1iJanmak i1zeredir. Ma:rr:trelJcri yuziinden [bUI der.s lere g,eleQle.vea kaYlth tale.b. r:l1D 3 Nisan 935 Caftamba gini !>:lat (17.30) cla yBlp~laca,k
O~BlIlileDe~

323Kbz. SOKRE$ 3M 1m .• 131,~5 'Gul:lilo:z: b.n .. rllym'lli. 11.8 Soz~er. 18115 Li!illll.~~nurrlerlilnde~
\ Q,IUe:r ..

~.it-I<fd~lmn, If. tahlkilnlbD ne lu'uQ1I IO;ll'uhnii,hlll'.

t.mlki.

d'il1lAal filiI" 11"'01 ".(H'atan ~ sefl!!,k 8i1J'III'i1I1l'JiiiA[ mRIi:£r!l'!t~i.• i/r ,011 reI' bulan .riL!!I:I~ "'·:ran.'i!; ,arti..U "Filip Htn •• nl ..
r,ell"eA:
0 1I~IiiIJ"nuil

Jag Dreyi1
u_,

,IIlDlII'JI

.ay~emittir~
hlikkl'Dd.
IOrlOIli)l1nlZ.

II.n,(!!",ub;&

Ga,.oDIll colic, I~yler

La

18,4S
Pij',!1D'1J'

1111diDI ,n".lar~Ddla.jj. IPlIJllliki/1.i.

19'
QI"~

Muallimler

Icevap

t;unkO mi1ddet 'figDl&Dbk. eUi. Ve nib yet yavq ),,11.'1''''' yak .. selme,i b!~ladl. Kendi!i i~in bu;giUiIlI il!!Ukblilin en parlal!r: yddlzlBrm.dao birjdir. ,de'lliyor. KCDII!Hsi tenia lam.piyoDudllllr. oS kll'im" biDldHk'. lbo.le'!!) fu ~bo~,
Utili

heDtb:

.·ile!l'e

clCvap

19,30 RBdyo

bekliyorlBr'
1k tedrisat makam IIHJi,atJarl.n~ln te ludem z.am19irnllll kald~nlma~J

'Veremem. Filmi lDIaYI,la, ~e'iir" Re3wini yukaflY "uydui'uBlUE FililP Her,lent,. 21 ya,~gdld.r, ,Fnb_$lzdwr. Aid i'lmi Ber ..
llIar

top11i'Il,bya

Rilm'(!'ye

I;a

~w,

herbaJd.e:

20 Konfrr'ilru. 20,20P ik. 21 Sij;dl!!!'r. 2'1,10 Odilll mUlliki~i.. 21. 40 KQnfl:l'"~D~" '2'2 !;iMkll.r. 13'2,30 S.JlJk'llflOll, musik<illli. 23 Duyumll!Jr. t~.25 Hl!.f~i n'lll"lki,
kellOh':a51.

m~ie halbyac:aglm. E,enn ~l'k ,a~lk ktllmllir\a~ tlimatUiIe blrakl,.orum. call1lallJlduml!ia Alri

lID aJ

(arm. d~]e iz. r

[{h'E. LEiPl[G,

382 m.

UlzeriBe g,t.;:ep hafta muallimler. Hailkevillde loplanarak KillWI' B:akanhgmlli ve
9I1.J]av~,ar.a.

Kovoob'diuT.

Sioll!ma

hili-

ku o~alll Moaik ill

bir geDt la bliye Hoi
ajwm,

T @lefon
Dna s.a.bah

heyeti,
!Sad

umuroiyesi
IIJ,30 da t,opl.llJilDlnJ ,iell bed'!DI ish obul Te~efc)D Tur Ie Anonim $iwketi
beydi Qmumiye,Sli ~isa.p ohoadlgmdaD tGpianamaIDl::l ve topJ.lllb.'lJnl b!l~~a bir giilJi!'iJ b!TlIk~ 1!EI1thr• Hcyeti u[Qul1ll~yeDin De gUm topl31nacai'1 .)lrlca. ilin edilecektir.

19',.55, Ahtu"Illte. 20,10 ~:J.rk.llr. 20,410 Kimya. b:Jh 'i. 21 Duyu,mlal'. 21.1Q KlIor'~lk raVlm. 23 Du)'um~ I F. 23,'lO ··Gekr.a.oll!k'te 'Ehr:(lI!Jfobl .. adl. II'fldya p'vui. 24.]0 D.u .. mb~ ik: i i. Kin. STOKHOLM"
I III llJi

m!!.ktupJa

milncs, t

yab:rull dabi~ oluf Oh~18Z.is.miDi (Filip Her~ent) e ~I!Ylrm1~tU".

ugrll,ac

dmi~!erdi.

Batc:anhktl3lD ve ~8Y~'ilYb,rdlan
heni.iz ~imdiye kadal' bir onap
IIIhDmllml~tlr.
I

II k "e'l"~r,diit film t Er~el!c.lu;, ya.fetinde ka.dm} ttlr. B'III fnm.,
,

Hreniiz arti!lti! !le~Dledilm~ g.ml

Pl!k

dCDizcj~ik
%ai'

d,@ki ro~i1i pek ehemmiyd!lli:z: oLd'!lIgu h:Jldele~~rciler I.h:erinde gay,et bijyllk bir te,ir
yapm1lllT.

iporll.r~1Ii1l kif,.
arzllillundll

'bi.i!'

buyuk. lIiI~kilatl. k ..r~.l."aca:·
DiJ.iyo,um~ f.kllt murvaf ..
allicaimlDi"1

E1 'l'ardJr. 'Tam hi" .Ueftir.
Oynlim.k

4'26,

lID.

1'3,55 P ik. 19,55 5oz;l~r. :HI',30
Plya[l,o - K."m]jp -

Muammle:r bu giinl~rd t: lID,a 5· ptlt bir'er tevOlp abcaklll'UDI
Hmit.

~er., n,30 Populu. trill'. 23 Ri'·PQ"\.~I' 23,15, 'P.&k_ 685 Kiln: BfTi~GRAD,

lJ IIi'. :u SO.l" R:uiIYG orkr:~437 m',

etmektedirl,er.

Fransa

ve kontenjan

f'ratlaaya .it madde.:!erl ithalikLlall'~ umumi: kO,glgrll:lli MaF'.i!liJ,ad.t) topiaD.ml, ve. ~o,k milbim k:llrarlllr vc;rrniQ tiro Ko,ogreDiI!l! umymm kat~bi KODteejan ul&tIIUiIDUn .vaya, yayaW ika1dlrdmulnl tcmeDoi ,etmil 'Ie bllDU tabakkuk dtire~·ek 'ba~1 ~lire!er t"'\I'tiYII ~t:lDiil!'

19.30 A'm III~ dull'. 10 Nit!:!:" ilmlllr 'I'!IIi p',ak. '10,15 Duyuml r. 201]1) MI'u~1I1 yllrUD.. 21 8elgndl ."pe'I"II.~n dill D tI,j8J kil.

Greta Gdrbonun yeni filmi
(Tal.toi) Diu' Anna. Kar,eDiu .dHJ(~aki pek me,hul" romiiliDlnlD fihne ~ekilmt:k 'iiz'ere 01dugUiDU re~cn~erde yazm1,hlc.
I

komi i!1tI rinilD. }!'lIlUna ki. twp, ,olllink girmilti. Spor • &e:r.. b~!.t bBya'llii ala.n !lI,km yiilz.i1n.. ,den bu ,¥,azilFede ~ok Gunma" dl. Sin,aml. baydma. -blmak il'lt~d;_
.t-111IJUII[IIUIIII!I "ilU;IUIJUJIIUIUnlllllllllll.II"

dmn. I:Ryede

'Hulhuk t,BbsiLin~ ~LI:lDaWellilC!:r FiUp Heuent, bill' 1iIi1'u-

sorBO

d'llgtl foLier bak:klnda bir guetedye soylltm.i!Flir ;: ," -

bulun. fikrmi
,uDI,BTI

fak
II

Marlen Ditrih" in yeai filmi

BeD FiJm1erdoe .,k rolj,e:ri 0YII.m,aktIiB hi~ bo~alil" mam. Ben "',izi .e:Wiiyoru .... Kib~ lozliii fUmmel' yenne: bareket filmlcri ;,lerim. H.y,at hll reke t II kl i.8iulm.

.,10"
.. nll

H

!.III'I]~IIII~Jluilii illlllll1lllllllllllllllln IlIi

UIJlIIIIIUUllflIIIUIIfIIUIIIIII

~

5045 Kin:. BliDAPE:$T.E
20 A Nino..
maMa

.sSO !III•
2] .. B~r

'nf." ..tjy~e flllit
..dh

dl!!ril. 1i(),3t' 'PIY.. II:IU;
Icolll"ed.

k!llrl"k

y .. ynrl. 22',5
Gr-

Haber !lhod~i~giJ gal"i!l bu fi~.. 'mLn ba, rol6 ~ijhJ'let. dUtlyaYI
Greta Ga.rbo tar oftodliD yap"lacakbr. kaphyan
I&v,c~ yddlZ.1

IJg.fU!!!!ltu. 21,25 ';.,o2"il:ne mu.ikilj~

1'3 H .....IIII' .. r poru. 23,S, Opel'll Ike.tn.,. 24,20 Pllik k'OQuri. Kh'!. PRAG, 410 m,.

Kt!bdiliyl«!!
f'O]

alan
!

birlikte filmde erkek arti!!iitler lun ..
Maf41

ti"~
Buodan
,e.aret

bli~ka

ulu:!!Ial b,ir

o.

18,2:,1) P,.:ik, ][8,2:5 50'11.1'. UI,3S IPlik. 18,40 S:.rkl'I,.lr,. 19,05 A;mao=
C~

I.,dlr

Fred.HiLt

YIIlY.Im.

1'9,50

Du,),uml!!oli,

IA~-

L;,ofilomiBa.k.ulhgtnm te!ts 'PC: ti.., i~illl aglr hir yjj~r Glan Wier..

gj VI: re!lilml,e:rin hilfiHehilmesj lemeDui edUmi,,'tir.

20.11]1 P Ik. 10, ~5 RIl'lIi;;' di!!u. 20,301 OrkutraJ re.h'kll,~iyl~ ",rlul"r. 11,4.5 Gibr::~ UII!!JtI.lI'. 22 Koro, kODJ~ri. 21,25 G~rl!.'ii1 DlIuikili.- Dyygm!rff'. '23,15
ma.U::'

I HI,5S

P .ik.

Re,jil1.Blld D,eDoi 'BBli~ .Ra~bog
I

1,.000,000 Fra.nka hir rol I....
Me:tbl,lr Ahulllli I!lDatki.rl, Konrad Vay~tl '1lIIgilleredo re. ,jisor AI,eksiiIID,d" Korda nIDi Be..
ziiII'reti IiIlhnd!1 iki

Nobet~i eczaneler
SrI

P lik. 2J,3C1

i\lmaoU!

djj:r~lmmu.

Pozarl.esi "lillii
~{Ik

geCflsi
'11:1.11-

o,lan.iQI'

KASlfliJPASAi
[n:.i.

MIl!r:ke~

ROMA .. NAPOIl.~ - ,BARI 18,30 Fii1b.lill'moni:k kODi •• r,S.o.l!~lil:r- P~'k SBzl"r. 21,~S Cllmp.ri 'p,ru.rnllll1. 22,4:5, V!!!rteY!I!te lTli C .. zinJlI.t. '24. Duyu,mlllr

,~e,.jr'eccktir.

H1ASK~Y. Halk e.l;lIine,i. GALA 1"A, M~rke:z lI!Jc:zan~.'V. ~EYOt;LU, MIiU"ovl" eeu.
lIell.

MJLANO, TORINO,-

fLORANSA,

TRIYESTE
mUiikj -Deu 20,10 K!!.rl!jlLk ,mu~iki'. 2~,1:) ('Ji- .... Sijd~r. 21,'1)15D~yuQlI",1I' PUilr. 'U,10 ({oafer.lIl. 21,45 SD1:leli. al IPI~'IIDO ~ Kcm.'11 kOllll.rlli'l .:59l KID,. VIY.ANA SOr7 m.

16,30 FHbarmonik

I

TAK.StM.
'ElIDe.i.

K.:m~1 R'lIb-,.1

fie..

I
,

pacak

blJyli'k; 'mID fjlimdle, 'V oJd!lllilll rol i~~D ][.000.0(10 Herr

r;--------------~
Haflllral'arlnllZI

rllink ,alaciillkhr.

yoklaYlmz ~

~.I.$Li~ $!lr'k Mr.,rl.;ez
K ARAOOMR
ZilJllf'j

OK, :Kem.i

'!!CZlbll!I.l1

ee-

I..

$EHR[MiNI., A~H.~tllineaa.
neli,

19,1.0. KIm m,ulkJ. 1'9',3,5 ID~II'L 11;1 DIIIJIUIQh!it. '2'G',lO Glln~ IIIIIDItI.",. 20',20' Sa.~'1_. 28,40 H.ft.'I!i~g r
dUJiI!DIm~I!l.li.:n ,!jea 22. SO "(ilk b&ylilll'~. 23 DUJa_lar.

Klrlle'I'"Smllll!l h~fl'!I.n blLll .. lIhmlu4. II~ "i.l1II1liIlIrUfOI' \Ie .er-tn'l ~Eln[l Cle nUl'l nlll rdolt' 111iI:ndlmi~ 'l'i!'rlYlJlru •• ,S\I iI ""1'0'11:1 karil.l!!I'1!1:1,I;!: •. b:;l!tililil, '\foe bl~. 11111I:1'"11'I1n kUloI'\ld d!l'i'Iti;lUhd 11l~l'ii,di fL, •• bm hulrnuI' 01 CI.!ilIud'lr., S .... (; in!ilC!i •• plat illl_ ? KI'lliln
11.0 III II

Ii.....

y. "r
" __ -

~, MIl:r'k!'I'.IrDitTlli OD c:~.. ir .. mi, oldup ~I.pu yal Ka,rili..
1'1
-

fiIlm10de.. Ba filmi_, ilmi dejipo tkU.I, "'05eyt.a bill' k.dln" lJl ,..pihqbr.
- -]rI~(IIHUflilll"lll1i

all

H.lbuki.

hqJia.

fiI.

te"irecektl.

10'11 IIhIllID

Sore.
EIYl!iWD Parilte Iluday,t I,eyalmtinci 'bulun.n en gibeJ AmI:" rilum "iDem yddn;1arlodan ( IIrgarte SuUav8111 ) ID II

bub.bet

ta

b.berl.r, ell .SJ1-

JII,-. •

ludU'.
I

do

,.'rtll.!'"

2~]O Ak,lm
IOD,..
gill,

!loadli.

24.40

~rn

:lS~40 Du&
GIlUid..
rilJ

s;llIIm UI

C-

UJ'174~er f HUnT'" t.yln IIhllldu ~ M1IIIiI:h.,.Inifi

c: SI'll etAl

fa",ay,.d,nJ/Pi Du.... lk.n ~ A~'da,lt~rn "w,JofIJt. ,ift!I"j'l'lie lS"d. K._gIJ= mu'hlllura'llJi~ klIl1ii1, d ... ~
~i

lir

~F au:st., filmi
mUd,detteilll'beti

~----------~~BI~~----------,evrilmelde IWlgUiz
0131'0

b II 'tall'a'bud.u

abnan'l

za1':if bir

,at."

Her iki ...tid imnl n t.h ..
bacl•• ir IIIlkt_p
'l'C

pGlll

.,r.amitla.
bihnr-

, Stan

? Ti"gak.' H~~.fIpilfi:!
yarllAQ l:I"rCH-

.U&dy€ll!~illrmda

L,orel ile Oliv,er Ha,rdy ayrdmtyorlar
Ye'w lenede~beri, bLrJikte bir

aynlftoSi alduW.r h.lIr:. Dd. dla.. habel'lerio tam...
1!I••

mit~nd.·
ArmIn k •• plu

moa

p~,

aldujuDIl

C-

,C."gpliCII"ln~

edihll!lil,tir.

Fau it FaIDte:zi"
Bu

fiJ~lIli iii: IDlIl -uliki,ilIUll

,Imi. IUGfl.,..
Dilllyda a._",!lh.!i.,it ifUl!iyJ. I'e:llh:umbur IdmdU '1 '2 ..... BlLIiluII ,KI... km. I r:.U":F_ dme.'Ill!!f b.I:IBUarlcJlI' 11 !I - Fl. mill(;a!'ildl li'bdiBl.kmrlm IlPill' •• fI~edn ml,t! j! 11'i!!;iIlIlIl

el.er lII.elJbiUf
(Fault)1

le'D~ bir 'tngilb Herber Hoplcin!l'i:D itlll r:ymemi, oldugl.1 IIl!ul d.i. , r'llsi nd!I;: , '"nidi a~lrlk .lIa-

bal ediJwi,lir.
IlliED1
Bu film,
011'1.0

GUVODUD

undan ikti ..
I

'-------------,

Ifl.~hl'.

lilioL:'e:g]elilce:li fi~mler cevirlllli, u!an bu ,ill; meflllor Amerikolll ,komigilliin ayrdmak tlzere 01. d'llklan beme'o bDU~D ga:zeteIl:r t~r, fu:u:!lanyazt!,nn,bli'. Siy. l!l!!liI:IIii'~ne ,gi!l.r,e.LOl:'el. lHoliv Ill .. I'lli !llidm ~d~i:~,,,a,t~Yi!iillljne ~~. kitipm:bJraellk .e Hafrdiy ,~.

Hi.mark, filmi:
IifldyoJln *' ,D_w u IHlDiye .dle ba - amdar Alman day]" Id .... 1DIII!IIb _p:bJu 61mll .had: Un:rel.:r. 8i1m.rlc: rum b'DlD;'"
1Dl~.rtlt.

....II'.,...

EmU VUloiD"
cUbl'·

t......

..
6

-

-

-

-


I nd $t1hi/edeo devam
,6u~Il'QI.k" lIiflUUtlll1 benl I~ m~k\ir. ii:li~1l1. olll!!llllclik ilill '\lut~ ... ,. 11;13 "u D'if liy ••• araund. m,UI~." "UJ~I bl, Il'kildJ!l IOt.alil tabmhl rtllj v:.t!kt~db.


a~""I'Dd mDhl ... me .llIler illli,llIde nold.J'l 1.IJ1IUu.luIlLl! miltlltb .. dI., edildi~i .B,lelDme'ktedir.

-1.

MAM

v•

r
br~lir Knoll. AJillllin tiCblikeli QuOade So¥yetJ!!Ir birJigini,Q mud.f ....iILI, A"l'Upli hilII''' liya!l.illlDlB 0 BlDhim m!!lole:li 0].. dUjUDu "Sovyet . .Ludutla,,DlDl

iii.,.."

A!DClllk:

.".1..;1
1.011

t

U Q'okhllrda

.riD birlc.~rek .zimk:lrlLDo b .. reketiailll .whlli hrt.r.CllilDl Y8111yorler.

like)'e m rDI batliu'l oldut,uau lIal d~ MO!llkulII gal:l!!lteli, bll d-. dOf~n1DeDlelktedirh~'T. SOY" Inl :ra D.!lldj,or ilL B. '"Hitlel'liiI l!llillilk 1l1111:ilill do,. ~Berlj'IJI!I' ImiUl k•• hD~i l;iYl!ret el[[li, ohna:l!l~ ARlil Ingl 11ell'ed8fndr~ell' rkiye LQrd ~£Jtm" Iii." Inglh.J'."in yilt lilifkir, 'l.UDumiyeli, IItIt'Slt=I ilta." ''PCti!'I'lIulil p r-olin mDII. (IUla J.ngil!:lrlld . oldgk~., N"., 'Qll'tIg~tur. CDnku mUID.,iilZ:yb, ayrl~dl ~g'k m,i.·J!JIiull~ Ain:UJII'J'llnJl'II "'Ill' leyi dalil. deri.n 'Y", dah. IIU" ' d.MI ol.a bir .sov,el - a1eyhblil~lIIa hlJII~ d.gl,lmlya ,,,. bir bu !Jayede Alman feMikci!Jine lonrl:r-'l 31 I A.A I - !II Obll!r' ricilrld. ,flu', aA-f,etl'D~' IIII,IUIUQU mulli b. lunU. orlaya 110'" a-'l .. rl'umu hOI garil_,llt ... "a.Ylle i~ lIiIIubakk.k oldugUDIl kar,l Ru. zimlmdarl'lrlJJll:II hill 'l'llr,,~ ItI~,,,t•• I, IlIiil~lten u. AI. lui.llti, et/~ derpi, .J!'l'I!m: •• '. }'&;I)"or. ,elir" biJdirlrl1l di,or IIi : m.",. .raliliulakl eUIII na'ktlli olJo'u ilaAJuI'IIlA hydt'lGfl'd 1111'tmelcte anau efklr. ullullDiyeoin te- J~UDI,tlr. olduldan t rikol'kuyuUUi.k OCJIiULIII.UartlJd.. badutlarm auAl' fAlMul1U k.,deder.k l'a. 19ndulg flPltmin .di'li"or. Diier Itan IiSu h.r.l, hilL••• _ u, Ilkk'lil!G gor,e, AVrgpa:lI[[l t.diU program ...aa la,tbildnill IId~ere .ia 1I1iL1b.. t .... fta" dn,I~tUzak ~ark; mese'I'Bsi ". , hIt _iku_ WluUeri,.l. B. , rktaf.ci gerJinlik bu Detice.. m~rkel:lDe ho.nullDBI \Ie he.r .rkt .. u 11)1--11 8 ai,e.tjDi ~ •• le:rl~ birlJk oL9J!'!!!k, kQHet:dif 611HI,iIo Diier hr hal'l, Uz 11', rlt: me", tiHitlerll!l i prol'!IltDlUd.DI va. ~eriq hU!lui bllhDalJOa a:u:dar lo.ml!ldL F,.kat bll!lllldliD bakiki hllllili b.ir JHltDllllnJ. \i'e berba,n. IIl.,lemiQi b!l'!fliyti l!!Iiiyar. :loBi! de me!f'ZlUubllbil dilml,t:ir. olm1u'Stur. gi!i;irmek VCI O!!l!g 01lm ~,ot .... gi b~r'iAtik.mette p,atl"abilecek mlbacf~ 01 duju manilJ~ ~ Du IIUUliI'hli bW:Ii'u!k bir koll;!lati,1't Ii '111:11, '! :S~I"UII:.!6r.. brnUI. b.rLl i~liblb aDDnd. Itlllllf' llll'ilil m~b UTuhll." lord!unLl.aJ 11111 SllIccI.]/' ~I TIiD!iU " d(l ~~ilIll1 btl' kn.maz. B. IIH~tJl;r" ID. ilk diUbombllllY. 'IIlu,1 hakikl \Ie RlU:" 1IJ"ylt.~fn II !I!,d il~~tI r, t, e!mell: ild bir !bale ,etir-mek Ill:lDldidir • 8irkl1dail~ilJrUlcilaa birw ~oY'e de.... a.u«', ~lJIlljJtIl~!nliD t<!llll'.huhk eto. cisir tedbir,ler ittibaz ifldiJmc' bey; F'r.dl!l.J-. vey. tflkoa'lo,", rna.~J1Qd~r. mi,~;r: 18 I~ne dev.'l11l1 edeu Dleolictem I<cUnp ~JJIIID~I, lIf.de IrI(lml: h~y~tlI Dlllnbb ...... D .. filB.rUn.. mil.kalmlA datic-elerL VIikJ'IJ,. n,_but h.1,l!1D me- J1dir. ~. Bulin '. mijlik8iblld3iD meyd.nd.dlF. birayrlhk~an lilli'l'a J'ngilter. ol'u In.llt-dur. vo B. ~IEdeDn llil iki l4!i1i' af Q.fUne jamrml!lk iltedi,tin; .yni d... beY.lJ1I dlhHQ'iae rll:'~. YStI. .. o'l'yetlell' bir~iiin! tanlyor. Du illl rlokt'liii Ii.U,r" bill.eel!! lmpia b.kaalanJ B. "Hit.. .~Ikhld. itir.f edemiyeceiiDi IIiIU!IDDuoj) efti InUici,p bir ta zd ,lin"" kelldileriJ UnriDde ,;ok ifl iD(lltelfc}"t i,kiJc b(lli!<1Illtlt fjkirlDri bi. Mollr lur'n'kmt t r. _ BUl'Iunla beraber tlOlgili! Dl' .. cereya:1IIi etm,ek~e ohm "Moj. l!.rn ig bar~1 tomia"8 billl' glz _"nlinda buWlUlld'ilrilllllk 1Agihtermt=!rtedlr. hafUi, elde ed;&m~, 01 D Deb'" IRusya, Inlill2... Fransl:I Alman,. __ Ua au-lilde ditu kO"I., girqWlelerju.den IODr. l:nDcL",. ~ngiliz '"RYe mOzakereJe,rinin ~elerm ebemmi,e.t '10 1I1D0111at mJeketlcliia e.mlliJC!tini t.kI b.....I l dO!!!lU.rI dab. :AOPra DD tabli!inj ka.bul EUi . Ya Rusla.n blr,ak.p bize netrcesi? oD to.hfif buaullund. W,1lr e:t.. .iF. le']11 d,,"'letle:rlll Ie .. to-odr. 31 - RQ_,_ter IliJaajHII. :vapmale JAltm gdeee;iiai 1110;0; hQcum eder'erse. diyorll=l,rl In,ellde ve< 810 Eden in M olko. Molllo'l"!l l~, (A..A I ..... riln mnaiyo amide DllJp liiFI!! LQlli EU'a'l:l,lie M~ Stll~la an .. LII Alman Ii ,allit .dllmla... ruyorlilr. Bu,[lUDI cel'abl ,irnd.i -ililit mullalil;" ig!Je:a1 VIIY", tUtti iz: kabine!!l~DiD mil, l"lId. e D edea mOl:i!I Llie,r.rlo!!ll' daba, kola:y vfi:riJf:bil~l!'. Ci&'IlkL& Dlm.,dlpi mrd~ I'lIiklt:. 1'1l1li111 SO" ,et all!yb.t.rl t Iu ikll Di.la ol',ledlllll. 11001'1 D. "Liti'i. ,gill: nltllDl!IlIloiret I ,lia lie Uc:eltlil' ukllrata wcmur bir hllkihl1l1t Ibu Dllllabt1ar vaziyeti gelllii, ... leJ'gllze,lan,aa e bfl)l'lIIlIatj'Hjtl,e'H kendUl!riD. kit'" Dof"I.IDI ,dl.il' hui~~ tyJ]O,d, B. urmi,tir. 3. tub.t t.... ihlm F...lililUl ad,amw lIufaliEe deii~ lQa1tmPi mik"lUta ayclinlilhlill.J bUI Inj'i1il, t,eb~.tindll ml:"~lJ.It bi. l'Dk IUln !!L 1"'''!J!'r ,", .. """IIH1l1_iIlJ_.UUII .. III1II1I1 ..'IHl1' 11111l1""n'rmlll!!I1,,,.mrn-.. "'£del!!n u. s. ".st.liD" I1'Ulllda a~maga. ve vc:rml!ge mcmur bil' m'ueJ,eiell'i bui,t]e;Jtirmi,Jerdir. eel.JRa ~dcn mY_kiH~m.lIIledlll oij norl~r SJf~tiy!'I: g~tlni, oldlujllDIl [J,gkt.(I!I!' Inrlinde bill biJ' .... 11... ~" Ilelllti. •• ,ellB lhIII klhlli d., SnJllt

!:If.k li:llifek tl!iidilit J'lI.plilDlIJIl Il'~" I rekw,ellliliedir' 11:1bll dll. mll'klh!IOIl" 1'~li'illlil me,blll oldu lur,I'IIIILI niPl.'t ~II . '''lI!Ila~mll. bnlll;Y~1I!i kol.illlyL.;I" mil kt.llJdlll'.

Irna "y,a te§riki me saT j stem iyormlu, Melltoy, 31 (A.. ,A.J-IiJur.

dB,r' hEJ.hcrh!lr1!i' irl4Dma~ I'E<o I',ek:tir. ADellk. Soyyeltler birJi. jiue kar,. bir Alman tAGrr. :10 imklllJDI. galteren ul'g ,dill".
1D1'~b\latLl;uD, IiBcr.lio.. IIIIUII:." kereainin bu eep'liieli b-kktDd. millJba.J.iah clliwr.l1mq o~duillIJ

nim 5tYII'bah

edwlmit

l'IetiC:~1IiDde

eldllII

glaD

JDUVQJF~k'yetlel"

A'lrup. ba.rit.'lDHl

ell

t'eb..

limitler-irmu fevkindedir. Yapd.an gorii,melerin bu luretle mea''Il' Ibir ne11reYl!i lid O[IDUiD- bu" tafli ftillB Bay Ed!eD'in MOlkova'dl!lD Iv'VeJ BeF

,g

t,.,.

j

,lit

*,.

.1iI

~"~11

"."iII

i!:ril!'.

r-"'::
-

e.

en bilJDk Ildr a11lllik BllJ.b,,'.g .,di[m~kt~dir. fhmua!a ber.b!tf~ b.kwUl, ulul filr:re pre, bUi iiiI'G~m~!er, mikbibillk'i. mull.lema edJlmlf:ktdlr. mahfilillllle

wI. bl!jl~

olmu,tur.

Fr nS'lzlar~ Ingi'liz dQ,OnQ§;. ~
lerjnden memnun
I

lQe:'Q;k:::.~~!F~i1:;~::. b!~U9tDli. k.bu!, etmi,UIl'.

-,I

~~::~

I
~
~

Moskova

muzaker'eleri bitti,·. ~_- Iki §ak Vai' _ hi,. feb/it ne,redildi ~ Avrupa ,imdi !Jll:dlir 'kllr ..
iii

IJIJ.....

,e

Inllilo
IUlida KOP]ilgilt

IIifhir

WI SOD,y.r

Fl'ilIiI'I ip __

, ••

ihr'lllrUifIJ

l ..ri

""II ..

ri 1mI'm f,lil'. r..eJel.r p~lIli~ filUe:r~, IUl'iU;er.JeJ

,a..b.

lllilldr.ll ROJtfiil nju'l MQlb" ..d.c lI-lIbll:i .... ed'"
.fOri:

"A.Au -

.-.111,.."11 "pl.dne
1III!,lu:u:lall,

JUllnr.,
d.lilb iii

P!ll'~" 31 fA.AJ
m.tlllil.hlllD

...... 'I'Bf!l'lill'"

1P1ittlire'k blj

tfi"fU'lIa

kurlllDli

A,y,rup.d. bell'
.i.fem.
Ea-

prell"

;; ~

fllHidia bu'ul'lu),or:;'

"

tal'rrLlZ mak!atl_a_uDI
I.U:~

Va

'''Hi tier,.

AImI.'l.Dy"tJDIIII
tll,ikibll! ce~

IiIll'Di,d

~
~

prg,a:I""g d'. 01111, lilt

Sov,et

lemiaat ......11· dijIDI!i dlLlr 1l1.1Il lb.. be. Ic.ri hbip etmektedir,. IhIIlUDI~1L ber.ber~ bu men:lelelliD lIIIiI!rtDIJj bl'blfldJJIDe-j~ tabU l'irIiIDu::kt.-diil'.

Ru51arm Ingmzlere
iMb ....

teminatl

t..kIlIIllIl'U,d.ki, t.1:li1'11IiI:SiI"".a ml .. ~ IIIiHMtler. b.lill.lingd. ,. M(I,akoI'.n hr.nadllll IarnIl1_. ,.lib,b. nel tlllllilll.t "'lIri1d,Ji •• DllolulLm.ktlidtr. BUDd'-D ""fila So.,et deThd d iJillj TIl I!JIl4 lJuHd'lld. .-o...,..lilt .. Dill; Itdlkld edmJur ... , !kom'D ... al.tlltia d. bU,llD II fO ~ tan:d.. h:.. [lidd .dIIl."11i h::.I!IIfU:hu:~tilai .5,. ..

HI adi,.. t.I!Qla bydu.t 111113'

mi1klle:llIJll~iI:'~fli mi,t:u.ldp IDgill'1 ma.ki!i11 olduJIl miinH ~llIItib'li]arID hak.iklib bill... h:bbuk eUil'i iIIDI.~]liInllk.t.d.T'. Sir ",COD Sim'lilll .. 'liD B. "£dleD., Mo.kol'lldla bulgn~Yk;a UlUlitafUIl eJlediti 18m lIr:.tllmiyeH ralmea IDI'1ltere, nflli Sir I' C:.al',~ .Klul.. 'J ill liuidy;t III!!lZlirL Bar ·'L.¥.. ln~ li,ll!rd !!imp ttl ..M,!Jlko .... ;.d.ki "1111~)"et ~akklll.-. d. mutormm·im IDIUllIlDlIt 'I',nlllif:'I~ de L U 11111 Ilodumii!i II: bl'diir'. .

~ In~lId!llr~e RUllall' .,.mul .1111 ~._,Bl'u,melel' bihm .. ermillih'. Ceo. r IllIfI IItlrohll:Jaa bi:r t"h~i.ttlfl bU· i hal" bu l,iiru,mDlIII"La bllii B•• L ~ ~ lirdllkJ bfl,oelm.ile1 'l'llj,.tia 5 b ,I. ea IIDlgrl.'F1 b.Il.. ,a d& IeI'. " ~ ellilmil. Qlclu.tg ... bu!IIJL.tla ,_1'."
.~ '3

lI{1cmde I'rJtiriiJaHI.jnia

dLllu
1111,111

·'Lavat.in ·'Maskovaya 5." yahat hazllr~lgl
.derek, k'e:lldi.h:lia Mo.k gy& mlJhllil.Y'Vi!!)' .""bllti b.kkul.d .. i'''_ rUlpj,g" 'lII'e Iblt bill ti tey-it r:al!: .. ¢:~k oli!i'Q proJelel' 'll'e nefim,lfi I.gtill,mJ!I.I, I:..llkkuull. p]'Elltel'e1E t,,\kik.hlil bouh.lll mu"tul.
So",i:rllil

'l;8.r11:1 f'r. EI'5." 1mI'm.. tebUtin n if., ~ mQacler:i, muehde..-Ia ••• ,CIIj"ili .... -; Fr.OI'1I 1lIJi] 0 neb"tuilD 1.1:i.b.al t.. nQ,k ~drlill mUl!iilili'll ~.hn 01• dulill 1:t1l,.1lI .dilm.k t-e ill lr.. 81..~ bl ~JI tJl.ID, "~r' .... ~ b..blll.: .. 0 dllii~IQLJllt II.",

.. D.

,.rk

mt••kI li. 3 lub.t

i

b.,~II'. ,.11 .bd, hd~
b
IIIt,tlli

~ Bupdila .uunl hDbliltd, SO".. ==: I ,f" dil!!",liDt • d.'1IIIlullD Ia, 'tekuf ~ adHml, U~1lII mlitek.lbll ,.r.ehm ~ llaill!,kla~1I herbeDlL1 Idl' d... ~!::,U ;; laUhd ..1f- ,.tm!!rmekttl oldylUII!U "'~ ~ genllE Leb.LlhDtg.<I IlI:l'ek Ai- ~ m.....,.1lI11), hy iIiDli1I'1'kamill_iiI". ~_ k.~Lel'l .. ill kabul edUeeeQ-inl 1lIe--

I'd,r.

bilJliluUJI

If..

z.iy.dJ-= IIIUD Cll.. ;; lII'Ub.bJk lII:... l. ~=

biJe ~demiyecegi bdi:ik1 biz c.D!Ioiyek leeis.i ,i~in ,arEI ga.yret etmek. yahut diin)'ay~ ;,imdiki ke~lIJeke, i~iDde bJrakmalt. barp le'bJik!!!!lni ve.zi}'eti om U.13.tm,a.k ve ~ididdll:dir· o mek 'ViC Hitlulzme bi~ biro Ill'D~. evc:qt ollDak:!lLzin BerRIi. m zeit hazJlI'hikhl.rlDI ikmal imkot· n~DI lI'trme1c.
z, ha~ yok ~gr.

Bu ikl ~~ktalll ba,k .. lair tal'· un

Diler

t..r Jl!'h;l:d

filiI]
i

Ba,

Potl!miliu

.. i IIubul

"1.-11.-.1,.,

ad.mlanad.D bjd, 'kG.alii.Urin IIrbk u.ki.ii Jib. mll'b..luiPiIl f!idUal~"

D.'~~
,

_,iii

',a

.'' 'Ii::

.... i,Ur.

Franslz Paris 3 -

n1ec1isi'., beray-1 Moakovadaki. go.. bedbialiti bir-

'''OldukclI semare ehndl L, ,M... llul'"'' 31 CA.A.J -la.'ltue
Mfar.tiD

ihliyat daglll'rrllyor rll,ID'e.Ierio iy i Lir lure U.. de.
buler
yam ettigine da.il' gelen h .....

.- ll,iirUI etar 'eID.!llaiila.B~ EIIIIID lS, L.bh~9fa !iIBa-lIb: nall"llll"iJ, .., ~ III Almllll! ba.,TekUli ulls.iBdl. cer· ~ 1'all ehai, 01 .. D. m 1I... k<l!!lFe '&11' :;: Ib&kkunl!. IlIC!m.' ,.ermlralt~'. I!hl l'ol'!ilme1erilll 1\.",1I".II,la ~ 'll'liliret.-Di I,d.nl.tmly. IDed.1I ~ 018.£811 I11U1Jn!Dd. mull bl'k Ie... ~ 111lI1II:II,tlr'o _ Eh, Ed.D. St.UIiI., rdolu~:o'~ 'i Litwinu' .ig1,d~kL he,rulhaUe1

i~de

l:eryllillll.

elmi,

01..

i

,.f1I

mektedj,.
IlrIEl.

.ulbl:l .. ,emDifllti il'tihd .. F ~ I ode ... ~1J'lIe]m~lll!'l m,tlillnim illli:i.. i-ci1l' bjriDciI lIeneedie I!I!bell:l'"~ miydi b.l.: Q1duilll k.,d~dli .. ~ I ;;;
gil!!

OI.llhtl we biaaetieo B. ~= Ed.iIi Uti 50"'1"t liilEl.md.rJ.n. ~Ul! ~Id m.em[eket nal1ndl! Y&IPI~ ;; I.era" do.hia. bi.r h:'l'U~1 melAl- ~
,elUt

llifitea]lik ber.b..a.gii IPir ml!- ;; , Led!1!! l!uruk SrilaD,. iWe So ...., ~ Je't RIb'Y. ilira..IDci. ~htUr ImU" ~

oldlildliu bilclirilmek .. ~ ~ Teb~Ljde. bll,nehllUel .i]'.... ~

Cenera' "LOdendorf'i bir makalesi

'0. Edl!!n'ia ehle e.tmi4 oldugu netiiUJJer:i k,,byl VQ h!lldik ~debHI:c:eii gib.i ret de edebi~ir we LODdra. tka... IIille! in if!! muva faJu, ti (iIm,a k. S~ZlD Mosko'ra,'da ya.pllaD Ie.y .. leri!!!! bil!j;biri ka~;i 'llD.biyd ik. ti!SP e.demu .. BUlldian ba;;kll, IngUiz. - Rill. rDukarelReti b'U.)'uk mliky,uta .. B. Edll!u'iD. arikada,'uIDlD ta.biri ve~bi7e ~ t~A]IIIa.b Ba,nlrili 8. HLtler"iu fet'k.!lde OLBIII dip 10l1li asi lIc.elDilii'irua I'! acID .. cClh:li,'. AIIftII!I.D Ba,veLl:~Hnja. bath tl.lreketi, UZ~2ilmIY m.· tuf 0111.0 bit' tllrJil I.rczulad ambit ,edcbilir.

hatlrl8itfbiil.k~lIdlrlu. Ingilix kabi,g_eli,

-

il10

n.Iu-IJUJIJall]IIjf]Il.IIB~II

.. n'iI1t].1HlI1

- . i!WRP11P'!!UIIII.,i"mlJlLhIlUliifl.tiJII'I

III i.utll'lillmlnrlllJlII

J

_;;

da. B. ·Ed~e ... m;ulb.!bi .. ia. ~ • I,~ 1011D1, aJdlllufillUU __ ill it IId'l!I!bmrb.. ,.. Demr,tllr.

11:1 rnmi

11..".1

k.bul

eilllana

la,rtH.I bl!:retl tau r. bh.ulla& ~~allu,p dJler lIir nt dill demlltlr
.._
fl.

duro:; "8
...er .... kdtj'1I

.hllptl .urabbal .... 11Ii\llNIl&fll.d.~1 huullret, Ill,.
lll,gilil:

m.~.ka
rey'

p.ar-;a u:altm1fb.r. Mallldi ber .. kel uyalDlk buiaDmak till_gel .. diji fjkrillldccljr~ Mellu.an medi.sl. uzu.m Imll]... lIalaluuao latiil yap.

dOnka

bir I'D fIr II kelimeml ut'ap 'Vr;rmittir. Daliu aad'a,m"lu[tirak""
!!!'Ufe:tt

felli, lk.rtili1d:' y.rdlm prcDlipi
ta,bikindelll
TUDII Il1IodJI••

we Ii mdikil ,•• k1i,l.
mnml. kabuldliD

ia,Ut'e.r."
dID.....

• ".lId ulduk,p ..

So",.t h .... nlll
blm' nd

ere

dIU' t.mi
M.yaa

lid. nxdilia 28 MaJl'. b ..
'I'liye

k..rar' ,ermitfr.. koamUfJ

"OD,.

I,·

t.rll.hlll,

blrblriT1l d.h. 1,.1h1L1,-J, d..hI! I,i tanlm.na. olmllttur. SoY1.t: R:U.'•.•• Ddaa. lmgi It.r.

'l'e.n.

harle1re ae...... Uae t1:l,ll'r ...f IIII....
hlb

III

,-b '''n
dlr ••

1.h.t.tIum bil'birhrrl,l:" tl!llltm.!UII leAl! b.. rn.

RUB •

InglUz noktai naza,r' larl 'mLitablk mil?
1.11 r.blJ't ta •• f.,,~
kebHniJClt Dlub.-

k.dlu tl61 rap-Jlm •• l Ibu dJ. 2~S re"I! k1F11, 300 fe,l. roddedilm~tir'. Nih.yet parlJlIlIIl!DtoDlUI lali) yqprn.m •• I, ret'ekODl!l:lq, 228 reJt! kar~ 242reyla bUQ& Ie.... rar I'f.rilmqtir. Silt cellah" '01 reye
kOIliIbU"

kar,II 362 reJ~. rc.ddedilmittir~ BUDd.a Dura 21

23S

ediJmi,tir.'. Almany. b.,kll, kllDoitiDi ·'Ce· De",.,. ,1 d... "et edeD d."let. !ere blrtok laleplorle ~e't'.p 't'umektedir. KcziI. ..uAbla.r. d. lahdlU.D imlia. eylcau:ktedir. A1ma,nY,B va kOmD nist

imtioa ba.nd.

tehlikasl B. ·'Hiller n ill, Ber liD II..-ir
meleri .,aaIIDdl. AlIDa. DillJonal IOl,aiizminia komiiDilt ~ebJj,kelinl 1111'11rP8Di. olmak bUBUS'Dtld.ki hrihl v,lliiea balk'klDdaa Dlzar.iyaeriDi DZlID uzldi y. bab Itmq \O'lcluftu_nl,
BUlIlla lllib:llPtllrllii II,C. bii b i:u..t jIRoltllld1" d. b1U)'or a'iIi:rd~ 'I M ... m..Ub bill.. blie bUDI,I.tlllr:~1 IOlll.lik Ineml,.ellii muhlllil:k.1i; IdL G II kl •• 8:dlade 1iII.,,,amL. t

veUi tHlibat Vel bu h~.Jihl.b takviye ii91U Ibuduhuz imklll-, 'lar. malil:!: OIIiD SD~el1e1:' biro I Hgi'l!l~g genii, 1!11i'lIZillni Ls,ti~'ya kalkqlDl.k gibi ilti'Daf telili .. fi'lllil ediYQ'II'um. ,keyi .ahyllD~ylJic.k k.d r De Biz. de hu'O'vetH olmak ~lit:i· .kill.rIElJl L:a.ybetmit~!:!:1". n,e d, t_ rioteD .ha.D derlle:ri u_n;gt- yOtOI:. Yllilmz: bize. dlJ,manhk eden etraHitki kOmlll.:.lllanm.l~ ImuII ,dlr.. B. "Hitler .. in Avkarll kabil' durmak JiilUlmUfi,;o rgpa h.rit .. lDI deii:ltiflDek t~ da,g degil, BYDI z;amafidll. mtif . ,ebbn!uoe -SarktaDi dcgilgup· sid filcirLerle l!IlI~lliyeli.mzi ve leo ba,hyaC8ii~ ytl Sovyet RUI .. v ab.,dctimizti ihllJ etmek .i:!ltiyem .. raGan ba,ka Iillanal bedefle. ll!re lkar~' mjjc.dele.tlDe~ r~lJi terc-ib edJeli:eiL kU'¥¥dle j~h~ •• muMeD! e~(nr.
ri

raiment·

'buaJ.r

kaV'",

ItAlman klllyvetiDin mukadde! menDS'.,. Lsmindeki lIDecrou.ada biT makaJe lu~~rdml!ilir 'L 0. den.dorf.l bu JBak~lei!ilDde ez· ICflmle diyor ki ; "16 Marua :k<!lildi kqv\reti .. mid!! askeri hllkilQiydimizi Ie· min eUil:c, ve Veraay muabedeL'Di b~11! dik~e: tu!eD~e:tle.., Die de leldlliz: bir Uc.ube olaf! MiUeUer cel'biydi ile p3Z'3r'bi.ll giri,medik. bugull ;ume miil~ 'leoit bill' ~t'madiID .0% IiPl1arrJIIi! z (juri D d elki b akitnl )'etillili diana. Lyi p.nlarnlJ oLdui'umu:iI;u

Me~hut' eeDera~ "Liidr:odorf •.

-

iii ..
I

A1manyada ordu i~in ara~ Beil'l~D 31 (A. A,) MJiI
MOd.faa BakaDJ, rc. hu..-u!'i bir bUro teS1! r;tmi", tiro BLII bUr(l~ uker' ihti)l'a~I' i~in ~(lDmEllm InlltJUp olan .ra· zuyi, ~ft~i!erdel1 i'!ltimllk dm~ ge Rlezundul'.
OI!l.D araziyi

or,duya Ibl!I!D
be ..

itel'Dla e,bQek

Amelrikamn harbe surDklenmesine mani o'lma~ ie;in Va,iql"totl 31 (A.A) - Ay.n§
ba~ka[l]JiLDda t~pla:mIH:I I~Lih liardi tn.bLik .. t It; (I lnitf::!I1J Am erika.g~1!l b111ra f. hg]D~. mli:mle'll:e.t~9 ,eni bir hall''' be lIirij_kl.nme~iDe •• [li oillcak ,urette ~inn bit proje tetkik: etmektcdir. Sillb.Larl. Ambargo '!faoz\ harp' mmtalka.sloa gitmek j tiyem Amerika ta'ba,Ul'lJa pa!'Ia.pDrt yerilmMlileSl gibi 'IclI!y~t. lardaDi ba,ka, bu projl b.r.p eden d.evlet1I!!:rf: Yeya bu de".. leUerd-en herb<lpgi hir telba~ :iii LlPli Am~ rika dlaEli (,uek um 11'mi 'VI!! gerek busu!!i lureUo ikrazElitta buiullllJ~OlUlnl meElDIltmekt.edir. !'Rutvelt ••in bu pr.,.. . ~eye tar.ftu oJm311 umu)lgyor,
claD Nye'l1in
1111, UI.IIII."lIL"ll.i!if1il~l1r(JI'I.IUUII"OI,IJHlfUIII1tltlll1.lHI"I.1I

Ruslarm d Qs:Qn'meler~
Faaliyetlerini Sovydler birfig-ioio nakiki kuv'leilerig, ,...
lind tltiren

Ba.y Edenin M,oskova seyahati ClmJdin

Blr lD,erteb_

h~. edllm~ilde

pa.h ve merkel t.til )'apd.. OI_ma .. lehiD,de rey "ermi,tir. Fr3lDSlZ' gazeteleri ,d!e¥idl~

dalllJlal'l~ hnu&.. dlin)'IIDlD SOy .. ,etler birlig-iDe YlllrdHD edecejill!i '.llIll!1etmektClD 'f0k Milk.
IIUia dtlt ;l!cl'umCl .t1tml~hli'. HiI' IJlIli,d-

So yet

S]YUB

a.

fe,vkinde rmu· vafia!< ye,tlar yermi~ Moskoya II (A. A.) - RU!1J

di~IDIIDIiUllrl!ldan

biri bugur. Hava a.jall!l,!1 lIIuhabider-iodtD rb.irjntl loyJe dem ~,tin B. Ede ..
~fe]i.iI¥!I!IjJ} •• ad.l .. billeuk bill'
Y(llI'dnm ~d'iyiQi'. V'.!!JIk.

Zamanln lakvimi
R C III"~ Hicri K.Icne'
"lUI'"

SIII!.II

I~celi

"Kagliostro"
If

1-3,-

• ~D
sUO,

ik~Q~t;d~ ~c: Ddt.ilD'
, .. kilt

boll.lll,tukllla

.,on ...
adll

p.~111It; I. '1JJ'Ull'or'''_ umAod.

.7131

~------~=-=-~-~----------~
, & oAlIr,.i,i.- Moris L061.1n

Ars'ell L,iipen" in yeni mac,era[ar,
MIil.uimi: A. Va/i

nun intikaml
I

a•• 1 ",ardJM. bfif o~dulll ~D dOIIl:0tll

Sonia ,arlllll dab ..
1111'1jSlml)1I LorY.IEI} yerdcDi YlliklillilUl!l.t&

_, Ktl !&,."de,l.la &3Jlell 113 Il,I,-tlo.Qn 8DQade 'Viii 1b.,lIn HDL tel'll b.ba ID lB.tl !Il:rli 1111.,.111: ildlllllJI ~'IIt!ltli .. I bll' m,i1dd.t .. ,urlillilill I!tbi!lpCilm'IJ'~llIr. H ..ttl. bidii,iilttl!

mu....HII:&.: OIUlYQI\'IJIJD, '.klt 8ib... )1'.1 _.:tilD.:!:' bk .. ,I'1I ke.nerek , .. Wldn 1k1la.'I"Uldili dil ..Qp b.,I,hfC!nlll1
I ~

t.l'iki,..le bililD kD~i:1!I iii:! Iwi.;!. 'J!! belli bl.dlir II: tl!!'lI~m, dmele ~1J111Ii" ml,b,. tf'f1Jili.yeg,~ bil:Il,~m ¥a.lllilmdlll ilki last, kadal k8l~ml,ltlr. T.m .vdel !eltitll~r",oda Y.l!llmn:dollki ko,k;o de r tu"...., kOIb~L11 keDdi,lllii 1'0;m.0i1 ",e t&lJllmt,tu-. 0 [urad. I,e lell de bub kii,kdeDi ,,!klp kel'ldi

,a!

1935

us

1
PAZAR

R~~~

11'i.1

L!nB I

Mut

l'

.I'h,11IJ ,olunu
nUll,

adttBllilJllk

~ r !kO!i'·kuu

Arkudllll

Lm.JiliUIIIII

hlttlldlJlt .. D b~~a mll,h .. kkakbr. Fa., lilt bBnt.lelllll,. ,ildllrdft'ktelD

,m

tUil

Sim

1111,

LoI'J.!IIJ ~

'11111

.anra

,'jRolalld" blUr.. !'. ,etd'ii ... ldl Ii .1 k ... ilmeRe bll,llllds. Hemtirll.jll]1I Idreti ",rllill ~hb tinlla.1!J IdID1, Gi .. ukt1. Id "I:G!.!: .Ilteeiltlr ;re he,ea.Dh g8ff1111I"ordu. Blr _Odd,!!,t au I!!!:U kudill,i to'~'l:!lltJli , pJ,.IIt.. ~I j'e:II'QI!;l!" jill IIll!kledU.o bil .. HIli! ibl.l IOllu '.r;,I'lid mi -,dJ.iai mUlbd.uJIII iUfOI', !!II d" hirer blrer bUd.lld Flali W.brk~1II 0 mGdr'h.-'YIlIl. t.be •• 111111 etmelilJll dl::'" m !l!!lliipor-du. oIFtlillju,. de bir kG ede, ,.~. .. dur ........ ·'JnQm,~!;It! biHll1Ii ,tI'l..

IF,IlII' TJ!! h.re'kItI~1 bOr .. bi.. dikk6thi ilOilm tlkt. idi.

·'R. III Dill"",rille., ,6 ,eU n.c:_ 0, blllkQur!" p'klliD'lJ!lf oidulu kilJedell PII'DCI,ud.. ml
IIlkIO!;!d_'iD

'!IIe.edt ,1I111udti. I.:G~ r'. RI p" todJIImI~D bg1t!IJlIDall, .enia, ,'i'lll .. 11111111 b."ul jJllti-tlni,. till'. Q pn 3tll!ldn HilI. k8"ldili' ~.'bCI ID'i dQtdllilrwa'll O!.D Ik.. ~.bll"
GaUD

I"ua llla.d., 1111,0--', BII lIreUI' If:~ lI,rOlI Iki dllt. k.tEli aJ~Jorll'l.llD ~Jelum t hil' IIk_,eli.ilill lila.. lbafaUi .dJycrd'IJt mG.t.b.l,11I1 de.di, lid ~
..... Del[I'!~1Iri:

Jr.,

pllrllk di!lrb~.~

leah:! "urd .... ,1h:D.nd,g blr..

'lkbjlllJl d~" oIa,j\.. kit, ka,lIila ,ulJlad .. goLe 21dea I.l,U,1i: .ok.kt.1I Lir .a,d.m .eldi~IDI 'I'e l-!ltll. 0 IitSu:m~ lhLi.eum 'ettl,ltl!:!!i .. iyUlronulI. lJu1l'ILD bl!l'Loll' ubi'. der'hiI~ 'fFeli.i. :rem) dea IGpbe .tmeae b!!"hyQr.

iBmL '.lItp teD ... t: k..

dlillli:•• n

,b.

d. tSimo.ll LJI!I'r,.m) Ild]yor. 0 1"8. J.;-lI,,,~

tililtmuill

Iimlll1lliuy0l'·

Bugiinkii
-- Y e,U'kB,y
dUEl
IliU!I va

hava

bg,

I. )mCl1 i Ibii f jj k bii! m rIl'lIloci. III yrediyolI", IQ}'lellll",a lii.jerill, bir kl!lii· m.II~Dh I.o:ltlriI'"DDIlmIJ1Ir: i!;ill

hilD Ilb-Illtha .I'.f!!~utd.. ..11:1 11:1 tor b II, I .ld., .tU,OIl' ftJ b1'r "III'.eJ
11.111.,0.1'.1111.

blLim .r111.Jetiu

Uri

Zaagedc7hD
1DD!.I!_& ••

btU'lll

,lIh,

~ok dlk-

.1.,l'1Idald oturm ....
IIIU,.LIJI.

"RPI.!II" 'RQh!Dd" 10 IHihBm~tll'l~ ~ok Jtl8r1tlkt buJmu, hli. VIII nil bir nokta I..:.. b dilmi!idlil:Di k ..tml~h. MOlllyD ·'Dilr .. j,I... ~", Ii] ~'"'Ellubet" ,erlot! ba,.. til .. mir&U!l1 "RoJlIllId .... ",i~iD lin. n iii lII .. k iIted_l:Q l IIIt_lllataa ID I'lti.

l,catle

dinliyordu,

olilllll.rd.a a t,urb!l,1 blll.up '_~dltID.'.I'Il.tlDi, yfi Ci gcfifIJ .. iDDl ilobkt. b.,lr:lelllLr th', SIlID .I C4Ii L:o,1okten plnp'M luDdi tI'II'io!l!l liderktl.ll '" Sil(DlOl:I Lo:r:ru II lellJl .. t_ip_ .~lEIll n

Y i!l1:nni: bllh'il:6,J. ·SlmiDlD LgrJ'.liiDli, HaWa

air mit

111...

.cld u liy leml i' Ian 1I:!!,r Q~QQdllll 'fII r:!llil o:t:l'!J,d.. 1i.,I •• - ["al blr a~GiIltIilQd. IF.r. rll kAt onllla 11111 iyerl b b.,b.WI'.
OlJiada
IIIID.

tlRI

10k.,.
"'0

ISBb

I! deyhD.
_Q

mUimkb tu.rt.b II dlilldul ,Ophl tht:lma'" Ii'g i 1.11:11'It: 1II. rlll.lett.. B 111111111 lcia .De b iIIk.. birlliDi:lf<1II,1lphll .dllmlltW i~zllllluhr. !Bill hl.l.l'i.lilrIl. tlndlfd •

'b.,he. d'm,llnciOitlD ,.y

Bill 'I'IIk l.r41'11

r

_ .ala

,b

OglUI I'ild. dO~III.51011 1I1I1t11LllId1:d IIil;Qk l 1i01111t1tl Iftlr.i5IIE1Q,tilr. Sea de OIl!UIJ IIYBI uk",kt.1Il .II'e]d~J~II~ 16ylcJ'inclIi .I'tlk; ... blit:. ·'f'eU.i1,(:o .. till katil o!dlut .... D.. bem~1l 1h~mI:D kilullt lletir,j,YQII'. Fflll.liYIlIO; .b:~ .. dOll 'teyelb ediHtlg bill .,iipbJl!lle,Chilli 'bIr Ik.Ume nil kull'tllllll ~mrkl!!'II. klflll Iiill I hl!tlf~1Il mlh:lIlJ'•• ya tho,m 11Ii1'1II'I'~ml.tLr.

t-GmldlJ leg,

RIl!lSoII

MerL:nla .
iJjme t. 7~ enal.

dlen all'lliillllJ~~ ~lli!Jmdl.
tIIi'zyiik i 749 rl!!l~ e1!ll fa d III, Jltcakhk

r6rc,

i-!le bDr de.iI'ece ~dli!.

,DlIlIlI'amu ...

Rizgir, ~maU i.till.mell]:. leu sa.tie 4 kilo'Pl tr~ 1(00'.1. 10 elmi,tir. BugDn bi!IVa a:z: bu\utlu ol.> !i:ak~ r-uzgil!" ~Lm.lli islikBme:till • Idea eH¢eUi r.

1 Nil

g

-ZAMAN-

1

let an bul Belediyesl Uanlar.

Nafra BakahglD
Mab'
mlDrlD

a

.Nel ~er
gOrd{hlL
Bebel! cd,de. Hebel!: hlb,e..
,alim.OIU

'bed~ll 984, Uta elan

,B ton 4 m/m. Ii g.lvaniz.U

SeaeUk
K'iralll

MU'IlIikL,a t
T,emiDI1L

Lira
G lata Fermenfciler CDid. 16/163 Y!em No. lu ,k'fir daLkAq. ie1B1111 S'e!kb8J1lII 011111Yak.up_Ia, ,m.bal.

Ur. K.
0

teLgr,d teli Uo mlllbammOD be-deli 80 k'Uru ol.n 10 !kilo l~S lDi,m. liil: bail.mllL teU a~lk elk:lillmD)'e kOlluLIDIII,tur •.

1200
,3'60

Ek.iltlOe 1,1)·4,..1935 Sah IUa •• I.t IS ,de - - arada Bakan. Ilk M.lIeme MUd6r18iBDd ,.pJlauktur. Itekmeria Tic.rel Oda.le ·ik, I "e 73,86 lir Llk mU\llIIkkat
temmnl,tllfl

Is,ta'nbuIJaki dig'Br Ermeni komiiecileri taklp edigorduk ...
"VI,idimir,. in
taol,nma.oU1SI
C;ok ..Ja iild ni.,

27
11

'Tr.m,'II'ay C. 2B~30 yem

No. I.. Ud k.alh

IIDllarl ~iz:undlr. l.teklUer bill b~I'lI'lJltal!d IlIrb:num.lIIleri
Mllldllrlll'allnd!efi Eo ,.,1.9bUill'ler.

lie blrlLkte

.YIIII gilD VI 1!lIIiUe

Ko

ilyonda

bU!IiD-

parlllUJ

o]arllk

M.h:cme

" 19l .0 o'gr,a,'f sa.1 lOin ' 'h"b"" gellr' d" ...., f t"
i~in ~ok ustaca ~,e .ilmisti, .. "
97 ......
r.II:IIII,Ip.
rihmeiiii d.ikkilltlllli

5 'od.h ,Dibfap ev. Topkapl .:r,paemtDi 'mab. Topka'pl C. 91... 7 yeni No. lu ah,ap S oJ.h 1 ~mllt.. n .

156 120
180

ulS 14 61

Mr It:.. ~ ,libI :intil.1I' ecleli'mt (Jmitdl .. ,arum kl Ii.li'a(iI~.m!1, .dlalDl!!I'!'~ bu ..
IIUlll.

dat..

'bl.l' M.,tmilll'l:ilIl Uil IBlilld ....

'.k 'Ie kUYUflill hsvi ey. Topkal" .rpaomjDi mah. Tram a, 'e. 95..115 )'Iui No. 10 Sod. bb· mutf.1I: ...
blb~dL
8

,

istan bul MUli Em~ak MOdur~ugunden :
C.jQ

'Ie

B.y

-Mildemk! iy!e d~'01'.lInlpllh
ITI. 8irk,lfi~ gDn dab .. ;de'l'~m ede~ lim~ F.k ..t !liv'ti'la,de ,ioc b!i.."ey
~JkmIJac:.k~

hl!lim 'ikrime 0 d. i,U!"1IIi1leUi. V.. '!lil.)" nUB .rachRl!!IUI mQhhil pilui:re't.. h:rden biri.ii alma I lbtl.m .. IIBdtl ku.ar k~hhL:.
BUIfI'UlI Glen

Rifl ,~hlll dli H~ilfjt'ti,i[n:ll!llrl.

DUll'.

Uukl!lpam
'Kad,koy ),eDi No. KBdlkoy
Jeni
JeDj

hi "pi

y lI"IJI'~l',iiDIliIl
ki.:rir duk:kin

e.,.

BeJorluD.d.
1

K&ti p

M.Ib. 120 M.
kumJu'k .. oka'lii: 53
meyd8Dj

2.

240
144

1.8

I'

I

.h.~iellin de P a 1'1D81 ld!lap,1eaddeai ile c.add'ei kebirio k61l!ijlh:ld.e altmd. illl

MUll','.

Mub.mmeg lira Ce'l.bi No. lu

Tediye

Irb

arl ..
O'ID,Blnaga ]u

dt.fkkAm

b,uJlitlUUIi

2" 4t 105

'10,80

e bUi fototl'

.. fI

.t.. -

-. likqg

Bir h.lta d.h .. dUII!l,m I'll. . ollJUi ,.Lae birler ,1kmUIIi

mat.

lIulT'lIiI'I'B"i]tlF~dillbUI!I In'kedu v., IiUIIUI d. IlIIib.,.llIt' 'Y~rilr.ilt d~drm. 8u IIlll'e't~e R~li!IIt Be:yi fik .. rJudea .8 r Fiona:.: eUi~dJiw. !Ben dilii "Vh;d~mir n!! "",eRer 'blliy. Ie 1:_'1'.. 11 beldlll' IIdllml~'I'l ,retire<celt. en bu i~e nihILY!::' ,,~recetb;. Bil'.~ dI. b\iyu~lerdeD .. dam b!.!!lo 'IBmAII

I[Dimit'rtJ Bu111!l1' tllb'all 1]Faiiyle birr !!i!l!!yll1bl!1.~1\'IrIiII.lU~ yu· thnp, V:ili,dm.in 'R:Fdik. P.b'of]
D.Uillln

r.'k Joleu

kllJ!l!!m~llIf! iid'ip

No.

O:smao8'ga rlhbm In k"g~f di1kk~D
ORmDDai'1i

1
4

120 132
60

,
t

b. kaUa OD od~ "'eMir mqtemil'tI bll'¥.iI karlr -=".111 ond.. bir b~le •. Celebi ogJu AI eHin .malb"lIcliniD BallL.pllzarl Ii:sdde!liQde DstilD,de ada ..
11

31lS

Kld~kay

No.. 1111k.lgir

:rlhitlm lIIeydllDI

9,90

dj}k~ill

[Il'tllul lun 'Vnid mLr g.1d r. .i:r.I'iI!Iri lI!JIyldl:, DIiD Milt.

lIIlillul
IUI1III!'H 11'.

heal buldU'. Sen,lhal ......... r

1Ii"•• _

,U

.ol:lr. d.ilr~,e reI!!! IfVI!:'ladimir" iD eliDd~ y,.la~1 hir
lj'tlil

01:

~.I,,,,. £..

dedlm. rjfJungi~ 'oto(!raf

bll .eya hOlt l!ci!!'111 klll,i,me ,a lCU1I'uII; ,.pdlmlU. Ihl\. 'fGrkl,. d.hlliad.
I

,..elfmllD r.itt'. tekrllr ..-d&i .. e

BI'r ••

1It IIDa.'"

V.lall:

Be:g.ildq Sinanpl; 111 h,lusflrUI S. 7 "oIiD( No. [u dilkkln ve oc!! ll a iletdk,h., S.inll.upa,1I. HalflrlD S. 6 ,. ... No. h kigLr diikklu. Ort.kiy M'uallim Necati C. 1 ,eoil No, II
.h1lI1p' k.hyeb~n,e.

4 50
4,:S0 450 1
40,150 28~8il

6O
60

Lmiunan e.ki 87 JII!W S No.lu k·;i.. gil" daidtADID em ,.~dibill .itt )lil:! blued .• IlID illd bin i~iyD:z bis.elL 21565 Yemitte AhJ~c~ebi m.hllle.iBia LimOD illkele.si .. okagmdll 32 No. lu kl(ir dUkilimn yediyib ,uIDL biuede
011

"
Def'.teq

iL:i bine.i.

150

ey.bt
bit d!.

e'tmell:"e TGrk1y~d'iiti lilllJlIIIII.Pill'I

Irlilk [i1'llllllr. Bi'lllDid .. n lia'~1i ,IJU!!.

I'

I;

dlr.

rU .Bi tan" k'i1r gq,e Galata Yeni, Cami .Fe:rm!l.eDeciJDII'

Eminooiil ,$eyb Mehmel: lellAai

M. "lip..
1111 17..

540
S81

Yukarldl yazlb yeller hiz I.r !udqki klJ eller Dunnde'IJJ 8'4/93~, PU,lIirfet,i giinD a.t on iki ba~ukl. a~I" arUirm UIUlila .yr •• ,rllll.tJlacalltir. Ilte]di~eJ'ill we ,!!raitini. anlamak ilte'" ,ealliM hor biriuiQ QJUbllmmeD k.ymelinin ,iizde yedi bU~lJ.t~ oi!!!!betiuda
plly ak~liI!rile
mijlracaa~I,a.r.i.

Fo1;oir.f. uut8l1l'",k Dell'am, lila,. I(,j,le rbuglla ,811m: bill' i.. de~li'lIif hllltlnlilii.i~(l,lltlllll'UIlII rtirdimu dedi. Foto'itm'd.ll bir ,R"0z, -~taDb'Ul a&liy~ ID91lncJl :hukulk: i,ez:dirdllm. fO~Q2ra.f raDd.o ¥e ma.bkemt.Rinden : I.I!nkt.m p~k m ..hitallei ~t'kildil~ Sabri,.e tarahDd 0 Betikt ..... h:ig tam.miyle te~hjj, edirllPmiy(u .. la KQ~,Ok~illik eadde.iDJi."~ dlr. F.kat ben~ hU ki l:Ju •• h.i"et filKalBrd. balobCU kllt'defi FehenelkUlel'e beDzemi.yord!ol. IjVIR_ d;mlll'~. le Gl'iIlm~l:dlll unrnJ!I"'ell'e lIli yamndla ot~[I'.D kOi:lll Se.
fol!lto,traf 'l'l!m:r..
~"JJ.IIJ.llllnll[l!tl1llnlnlll !.IIUI_lIIII.IIII

161 yeDI No., II Dstllnde odal~y[e, k!llr dekklo. Be,oglu K.merh.tuB l6tildil C. ko.,.. balill dB 1.94 ,e'Dl No. h kigir' dlilEk ....

ilR"

u

US9

n

,U

I'e~l;i.

.....Sll fota,tll'.lliho li.biiLii
d.ir .,

!Lim.-

iim ma
IQteD

.• ll!Iylhine • !Iib.i I bopDml dl,''iI'BllDIDI c.ereysn ,dieD
gelmeyen mlildde~.lcJ'1a

m.b.Ulr '36 a.Dni Ma,,1 loa • ..dllr kir.,.. eriJme I~a .yr. yn _",II: .rli:JnD.J& l&oDmm tar.. IsleldUer ler.iti .al.mlll Dlue 'ber,lu Le".anD acla:rIDIDu, IrrlbrmAJ. gil'mek btel'ea~er ,bEza'lruld. K'blel',ilea temlDlti,l!1!i ber bu iblle ,0 nO Qhnl 18,1'4/935 Pel',embu ,1100 ... 1 15 de
YukliliLd. -.!JIII D.iml Encilimende lu,IIUDmahdu'. lIoilM6 ..

SI!Delik kirill!u
li'l'i\

iiddeti

TopliBaede TDp~ul..

ud. 351 No.. ]u cleklcAn
!lof'1 ~ ~u dera, Ibtih:u:leki

Batl. lim.

Diad.

Ka,01c

~.

3750

~

170 96

2ytl

2 ,.

Bu fo't:ogr.a.ful k;me ait. old,lltunu ben de bilmiY0r'llm. GilDdiye Iud,.!!" lii.:z.e ~etil'di:Q:im loto~rafLElfi be:p utJip~l!!'ri Idi'a'iyolfd~l. 81..1~o..
tQgnfJ bi, M!ul'II)az!!l ,~ti.rdJ. FQ-

mubak,emeinde: It.blig.t. r.f ...
ba~klDdll H.U.M.K. DUD 401 d madde~ne tevfik.D £l,.b lI.r.r. .rtibllliz we UIDID tebUiim:1!

lopd
~iliDI

bh· .d~r.iJllilll!n~IZ~ •
S'o"lIIu!liilim~
a.lli

ben

kea..

HIl J\l.b:ouel dJ.r. k!l~ ,a'lgd"i:br~
fiJI.,
iluptUI'
If!!iDllD

-

1

bJr kll;" I".iyini, .itib.· tll-bak"y,!iI m~ me:lllo<
JIFm~ y",lll1'runl.n temiZi<

k.aidu

~b.tma:r;l;~

bi'l' klJz:d~ll'. Eloi n) ii.. ElI d.U.ZgUD peL.: lU!Ur!l:l d.. blu!r.1ii dli"iiZ'~mrr.

del"ilU!

Sir gozlli ,a§<llrnll 1
"V,I.. di.:D~tH !Ii lo:r!t:gml - MatmueJ fot(lol"ril'fl U!ICI. ae h;:i:1l B'etirdi,r ",e g~ ~alir~e.lll?
Bullai' kO.D.It:dol", hllli!1,i b·1P1~ II o1du4"IHD!I Ye <timdiye Iic:.. dl.r yriid~n'.'>!:II. umemiyi, ilg.l,a,utA1tB. 'k.'il"hg-lmJ huku I-]'bi bu Inll.tJlu~Zfl:l dl!! Is1tmll'. 11:1011 dRI In '"ka:rdelimde Bul.1' ri...
uu ka~]D1I1( ~.U'OIi'.

". mllddleininl ,.blileriniu dia .. 11m muine ye lht.r ila'VanlluDi lemere.il kaldlgJtlll Vii!!gerB' .. diii 'Veva itiru etmediii , .. tirde glI.hl d brill' 'IeI'll .... cegiP.e- IImll,kel!Q_m.o 27.4.935 oat 13.39 t.liIoD. 11:... ., 'l'erildiiindtn II ,tiyel hb1it yeo Time Pimek ben!1 ".,fi,e t ill.n o1umur,., (9953.) ~

Istanb,lll Giimriilcleri Ba, Miitliirliiiiinden:

I" Nlliln .. I'l5 de ~Ir'".t. lirllllek o!.a 2001 1.,,dI•• lI.meDia 11 fad •• dde!!!bld. 'I.,la edUea 15 :;DDl;D'k iIIIaddei II •• 111 _ eniD n.,riAdeD. el 468 H.,Jlb 6.9.934 tarlbli nlloemirl he,aD'I1.mellr D:.edade mOdd .. tII:r DI.r.1I: 'lnralrll .... InUl illa Vlid'mit buluDaa koult..nJanfl!lnl "I old. IIII.a b. N".ada.D itibu'ea 15 lila z.rLDd. mUlmeJHi bitaUJlo 1I0alell" j.alarm Ipt.U n. bey.aD.melerm 2004 I.ytb lI.r.rl.-ulD 1.1 inel addui mucibiau ,etllde ILf',.. iroggll,catl .11 .Clut .... Uln o!ulilur. (1654)

',1'.

lI!LetN .ur.lIb.! t.rJ.~ 8 3 11 Ramellhi -l'lDda Ayum. mevldind, KO",iikde .. redo 1688, M2 fiukW' lui.. 12 3 II AUbe, klyD:ade klY'DoDde 14428 metre mu. r.bbl!J nb:zo bahtreli. 125 J .. Y,gll.rula mevkiJeri g'8!terjltllli )"erlerin bi.za~IU".I1(i.ki ki,a 9if) mDddeda OZIi.1!'lEul.CD ,iI!!,yn kira,y., 'l/erilme!k i,fi on gilD 'Ilza.,&,.,l!'I, biDll,br. II'tekii.teriDI 10/4/935 c;.r,.rJI- gilnD Allt on dlrHe % 1,5 pe" iIIk~e~!I!'If"iyle mnra~a,a.tlafl., MM~ i!1 648f1
1

,I'

·· 'RIyazlye
m~n!ed"erilir

Ve-IZI_
be'

F· k
ml1rlilcaat.

(Yllklek, MDb'lllm m.ldl!bi 129 KemaJ} IIdrel!-

-

BeDim

a.,

M"lkli.dl. bu-

......22
Arl, bel'~ ~T, Kll.1 - l(iFr., E.n:mp~, .iii!'.. f.rll lJIeb I OrDl!k 'I KIJfri mifll!.~ld~g bllrldjlr ..... He .• l,iMy fel'l.hllt.1I ~ll'ld~r. ,Bu. ben.lhlaD D.. ~I l~klC:'" fir" lbak .. hm l' - Bu 'kultilktan a .. ~1 '1IIi[la,eat~:z:lhalndlllll ? BES - EI..-erill'. Jlt,l.fir
O,l'llek I

r&d.. alklllrUk y.apmiiiim.'kbr. Blip k. IIiI' I~Y ycldu'l'. A.J kude,ial'j:.. de k.a~I"lbiLii'lIIi!1iJ ng~ memll.l.~n

IBERIAH -

KJlil1k -

,(f:r.,

l.~hm.

,'Ill, ,-

(lil'errill!GUlk k.lt:hOu!!dl'lil lJ~n.."
8i.$U$ I

ill!l>liiHII

I~ r...

nrkot'll I:l!ieteJ.l'tII

e deoc'lDtim ••,
Ben de bu lIij:r. y:r;'lrlne "~en iok iDl ... IDL.r k.cu(!Jm !I!enin tkllll',detini de ,ka~~I'II'IID.Benim pq. 1i• .Le 'iok taruClhklU'1I11 't'!!!!rdu. On .. IIII' ...nllal.iy.le 1I:i. I~:fill],~ vndrzu .. . I.J t;1.lrhyor. BUlletl.[I] motoll'll!!!t b •.d]elinl de ... purlli' i",g,Fld,,=,dyo!Jrum. y ..lilll blilUI fohQtll"'lf~1I1 ill!!!. til'", dedhn. BI1;I (ototl"," ,Il!!tlrd~. - Bll ~ol:o.lll'lIIfnl .. bibi ile 10d.meRe Z~J',..et !!It. ~!liyet :lo.rilr;e.. !:t oll.iunn, keDdi]~rine hll1~ettll'. medea ,.biln dikbtli IbBik. 'Gti1y'!iJ\JQ< bi,;.i ,ltlm.dl1r 1 kul,l d'D brLrll1: la.tII'ClInJU!lU'? ~II:!II' d'editiPJ ilibi Ibull' soz.i ,lItl in V>!i kl.J~ut; da II~r w,i~i,l"Grllllit bru ,l!IliIllim bizI'm • rldl9'uDWI IId«lmdll'. 13... iii ,,,ok kl!I,onca id.rc Cit. il·~ bo:tma., IIIIIIU "11Ikl!ll~l'1 k ,iwdiY'iIi lI:lI.d.r ,a,pb. filii itlerilD en mGbimi h 'u,luak~ tJI'J dedim.
pi!k

'GCder),DIUl

.......I{F•• I Gli.
.,dllllthl' -

BEYI ..... S,.tmil,

"errUl2i blhlltrit@'

pf!!!l

Sabm -- {FI'.~V!&Dte

BER~VYnlZIMME
Ibm,) ~ AC~llilti Courri!!r BerilrDmi~1

I Ber!nt 'knan·
1lk:I'I.D'mll""-

JO'~I.!I!.I 1D1ui.Dl

'Fr. II

BERID iBER~N -

UI.II: "Y'Qkll!i'k

t FII'.}

BESAlET "B." 1J1I:, Yllri&.hk

I

$eC!... t) ...... 'ViIJt..

OI'Dek.

jllli1ll",111g .• ' r

MUI_ier

t,i'rnk! 1 ~ MQlul"ebr:d f1 hif'r lbI:r nlllf,~I" bilylJk bill' be •• let l'ij.. ~f1rdl~ ..... Sart. ,'ia. hI! r II ir ItJr 1111'11 bl r ,.r,.",hll: :!I'~II.!
lliitcr,dl.

Orcelil' I BII!l,e'l'J eli.., t lId- rdolliD ke III1:UIl' MlIlr t1• .r1lll11l pI kl Itlil ,ka Id DIf 111•• 1 dLllylulu.d!!!lD LlIIll,dlnl kUl'blilllll!k p.k E"I!,UII'.
KI!I.~ -

.d niahr. BE$ERI .... IDIt~ - 4Fr.) "!.I.Hlla

o.

tJe,uI

bill'

0,

_

BE'YI VE FO,RUHT ~ ~.,., - (FI'., Vealo BEY! VE $iRA -11m •• tIm .....
(Fr.)
Vi!DliII!

lit 1I.m1l1

BEYN -

AI'. ~ ~FI',,~ Entre

(Frr.) Deled D,ERK - ~illgli!i1!: - ~Fr.t E,d.~r iB~RK - Vapuk - (Fr.), FCIIIU.e BERKARAR Ol.MAK - .. de dur-

i.ERIYE ,- <;~I -

O"!i!li!!,k ~ Anmllid ...... 8eynlml'Id6 E'n •.Ii' fl !"iOUI BEYN[ • - A'n," - (F:r.lllllitter" l)r,milk: ~ Ar.ll.lhuill - Bi!!Y.DltlmileJ -

2' ..... 0 IDIlTillm
hili" nam

bli•• leU,l .. bOyll'k
ItctUlltD "llltl!", .bDllllir.

BE~F.R~YEl (Fr.)

tDI,eUlk, hl!UIDI.1I: iT.

J.. l.1lI thtlllll,l
Ar.lbnl'lUlJlDik --

.,[fII1't'l' ..... 0

m.k---

tFr .. )

Sf! mliinlenOl

I,iyl~ lbilfLlk Lil On B,IESTE ~ 8.111
OI'!!:Ie~:

OrQl!k: Da,ilncC'11iIHlIe durlllyor fi Ie r~irI die! b, fka.flil"du.

;.,mak
bi!i!I"re

Kala BERRAK - Duty (Fr. I' Lh~1'pi.de Ornell: ~ S.lI'rllok bl~ .em. Ilbllld. mil:,'nr~de ke,t:I1,gGz II' .. tmel!c: [)iuru bit' Iilok .~tll1dfl 41'1i¥lIkludlI !ieiiIJlp do... BERREN K,IIiI'....
Q --

mERNA - GeD~ BER ~ BERRI -

Dnlb GiDla II-Ill, HI,\lII', nrlj mGEUIi: dlll!:tllII ..... IF.rq Ai'r'l DI,lJil:ique." i::IIJIDPUitlOQ, OriP.i!1k :' 1 -, K8y lQll'kfll.erJDh~ Ibn .. lotllll!'ri II ~II: IJcv,umli dl r ..... K.oj" tlllr It: II ~d .. niilD hll"",llIrl prll. "1!I'I'~RlIndlr.

R,ESTE -

.t.-

Humanli1:1 O'Dell ~ :& B lileil'lSllilD ien'kki.i "',ldDIi e•• llial., 1lUiil'nlll'wD Ullrle- ' IPn' ui'I'!JIDIl1 Cal!I' t';;1 , .. He ,lip.hDl" Ih,l,ri]l'ek UIL ., 4•. 8, ..

IlIt,rbllllUniqe

BEYT ~

£'1'

,

Ie II.nlam!~.

BEY ABAN -, DEVAN AT I

CII. y .. II.IJ1l
Dlyey -

.Fr.'1 06cd.e-

Bu mQhim, bir ,ansiye1ti..,
boll'. tl- • 0 k.du lnU"l!IlI!zu ,ehUml,. ti Id IiO!&: Iri t"lfll dIj"lm bu ,.Jm 'Du folilla I'iiflcn.dll:li ti&Ghi. ,et!!o,.k ka. bil a'l.am m1,h. Faku hell' baLd,!, b~Q'IlD mO_bhirlblE' ,aliIllifd "ldl.ltUi
Fot~grSif~lul lilr kl!!l'e dohl, Muil1ule hlim. 'f"Dtol'rol'lift .hl'''~ elly R"ililldul II sri tt~1D ore m.ellI)C ~ i ke a.dj. I. !!Ie .• ~I .. ttlm. 51!;"~1''' Mi.1IIiltYBfu ~ok If I t"lIlIfla~ h..~de BII.,. Re.,aII: bUe ,,,rai(Qden te,hi. eduge~illW. ad..

(Fr.,

PiliI'

2 """'" Si:l:z:1i11r~1D1 blii' bell.,. urdu ..... 1I.1k dlJchllkllfin II'UL dll mlnld"g1,OI' SI.del'inl 'blr 81;1:1". IUJ~h.llar.. tc dgd'.'k ..
11'1'1 !llfll~adI1li

lanHom O'Dell.

D II 1,lerl Bah!:u
al'o·]llI"Idll_.

1\1'I'I!!tllllh:fI

dOD~1!I d~y~'Illltrl

BEY AN ETfI
IDl:k

EK ...... ii:r1emelt:, S

Ornek: OnVII •• 1I:el'lI lJahFII!l ,(6m.. de.!l'ID!!!kt"fi Iilli bi!jj'retl, loIllidell'mek d"lI. kolll,), Q~UIl' ...... lI.klll'. cl'enbdtn
gBa.l!irl'rm,ell:tea

3-

bl!!

Or.,.

ue .....
4J ~
b&lklid'lf
dU1I'1'lI11t:

Iyot. Su !!!IP1!l1l'1i'llIDiblli.te.1 peL: rI.t.dlJIll! Gpr:,BUi!:! 'Multi pelk ullbe •• Vllunl'lk hll;tIUiI bcllte 'Ulydu rQl IiII ..... "(a:u!:!,d. lJia,kllJ dill.lem 111"
IIdlrlMIID

Ou.ek ~ D~lI'im l.d Beyau d~rlDl ~i, 1'EBLI,G El'MEK Bltd+~m~k, '1n'I~l"lrmc'k
BilU Ornll:k: Gn.e-h!)'ifI lid.. nln ... rdlme (hlli:'teye h~lt biHt "erd~m, TE.BLh~ - Bilrlrit

ik!l!r,I"!l1]

l,i:i"ndll'mek
-

ciahlll. kol., ilhlr. 8f"RTARAF pllrt

1:..Ii,kac1..,.

JL.AN -

ElESTEUR IUr , ..Till bEl
,lib

-

Dlh,tm_n......

~FII'.)

(rl'.~ i
...... LhUe

,c,l!Iw'j:!O.'t.l!I"

- Om elk:
•• r tllor\!!J'f'

$ah

O,.rliek = J!ey.o.e1mUel bu,nk: belle. kir~.r - Arilmly '111hOylah ,dD:r:r:mnler ElE50ARE.T - MDJdll - (Fr.' IhDI'I.
DOIl'¥il:JJ",

ILAN ETMEK ..... Bili'm~lk
Ol'nek
I

Clmleye
-

mB,~UIg

de-dD, delln btlcih; eUi. ,I m dil,. i:llldif fi"1l~eD fot!ltl. t~'lInlr.ib4!'1:I1e'mi!!d1fh:nfl!!!!II". tlU,a 1'1If! II kell'I.1 t..,III1 4, II lett.. ..
Fohl~rllfl
8131:1111n',

'to..

BER,TARAF ETM:EK. Crt din k.ld~"1D k - 'lFI'., E.c... lu (') rD~1I~ Her to r~a me.. ,.rg It blllt hlll'lf ,ederek mlll'~lAd., ill (I~1'1iJ ,[r(ileUm -

It., .. UI.r~1[I riO.leUerli
v,lirif!iya d!otlll

ortlldlJD,

k.,I'tdllIl'.... "

:rl!rlliyeli1!lo BERTE'R - Dab. ·,.nkl'flir:

BE$ARET a~lel:',llJ:. lilIn,lh,. lllilllk - W,.) GI'I~tl: 1'lI5(n..~mllilll1' ~ Orri.ck = ,Bbi bll,OIlc blr bCiOlI!P"lo l •• , tLkha,~ linl - 01 I llinrillik liIi .. gBlrryillzIfl ,k.rt~' dh Be, lat lilll.,1I/11lt i", l!'iIIhAthrmd.o

n6.n ed'yul'!JiI'. 1~ln bLlitJlI' cruz.
!Pil:

,,,ImAL uae.. HlI:l'klliliu IlIUme.1

fartuDe

BEZM ...... Dt'rll'l~k

BEVANNAME BUdilrlA' ~f!'.~ Coo.mmllill LiI:1ii i ,O!'Dell ! lark OiJI Tettidlk 'C.!!II~J'C'·
tinlD Kdill"lu'Iu I!:tit: iii I'llr ken 'ti!:Jdiij}i brYAIIIDlmey.e Q:51'e AllllltLrm!l!l
KUlnllillUDlI.I1D

8f.ZlAZ lid - ~
-t!l,I

Bl'ul,

l,n,ze"~,f1:rf1' TUf,k DU;
gllicll"

~r S.a 11i1 I'.~
(i.1'

Bm,i~im (~,) - D UII' 1.1"
Fepg.l

dlrli!elnllll:r~'"

-

Klhll'"LlJz.u

t6l Tlbk~~fgQ:d.'O .~hk kuliuLlIID.~:r1lDi Ill,' IIi.z;ii 1Ii'lln iiI.t. (,1I1r1l m) chll".

+

I
- ~------::-~.
-

I

Z"\A

Nisan 8abgl sanmayimzl 1 lsanden itib,a eln Far Bug-day)
mahalle (,Far' j Has D fare zehiri:Pdeo bug-day neviJe:ri sel'pilerek hutiin fare!!!f iildib'GliJr. Bug-day ne'ViJerinin beher adem fbir ,adell fareyi llllliuhakkalk !9Iure:HeiUdtiiriLir Vc bu ti~e!l!! fareJ.cr klilllkmaz ve kaska~~ bi!' hame geJiil'. Ve iJlim3ili gayd ba~iUir.

IN ...
--

) .... 'II ~

-_-

---

-

-

SlUm r Bank
Far' lIbacillliIi!lllnuq iDee bir ek,ruek p8ir~o.!!I11 ulcrioae gijrnlerek ve uf k qtFak ke9ile'rek veYa! hamur. plIlstlrm,a. VIC b'er tlcvi y'yecek.

Fall"eJenn bumuoduiu

z

~ere bafif sureUe

.siiriiilel"ek larcleriDi

bulundu

gu ma:lI,alle l)]rakd!r. F'areler bUDILII kerma1i i,tahla .lIl!rler. Ved!ll:rha~ CiiUiT!et. Ve hi... dana kokma,:z.la,r

Far .Blculiliiyle far bu.e:day danderi bir arada isti'ID3Il e,d~lirse ~",reler;n ana b-aba. ve e£diillthu~ kUlliy'clI! makvu perqllD ollcak1arw m:u.hakkak~n". Bli.l:jday ncvileriyJe lIiIi8i,CunJafiID:1D behee kutusu 25, ve bu,yw.k~eri kll'L: kuru.Jtur. ikisi hi, ..a ..

da 40

kur!!l'~lI!f. Deposu

H s- D Ecu

D'epiuiludur.

Es'ki Franslz
"Im n

Tiyalrosunda. .

Operet: 3. pr:rda Y lilH: Ekrem R~lid B~."'eliyen: Cemill Relilil alk,llID]
I ~

Or; Saat

aJ 'k~~1IlD "III't 2>0 die

•. 1-" en 'Pa,z,arlar, yerli mallann en guzelDI, • .. • .. ""I IylSI.'DI, en sag ·am'IDI ve en ucuzunu t;ok miisait ,artlarla memurlara sataeaklardrr Her De ararsarnz bulursunuz,
[stanbul
--

.~

!..

Sab ginu IS Iud 21 de 3

1111 ati n

ill: i'l!la perdesi ,N'iil.,ittara fllnlillitl
t!:ii.;ilk bey tiya,tro
1111 OI.IIIIlIIII~II!4.ltitl

Elektrilc Tesisait
Hayvan
SflJimiyede
e!lklB'llytal"

• gapanla,ra:
.

B,eyoghl
.

-

Ga~ata
.. -

--

.

_

-". ~~ :_- . ",; ~•.ctt__.1
--

sevtyor.
Iii i'lilllll~llil~LlllnIIU

ill .... IIIII..IIIII[IIIIIIIIUU

Dr. Hafiz Ce.mal
Coma
Dabiliye

mektebi MlidurlOgunden :
mektebl

saghgl kOc:Ok Smhhlye rnemurlar
b~m8illDdli b,ulUDaD

,Den'iz yollarl
1~'LETMESl
AC~Dtil!!'If!!i: Kafaki)y
- Kopruba,~ I T eol. 42367~Sif'k.e(:j Mi:ihUrd. n:l dB
HIm T@] .---

:mektebi-

ve p~l8irdalD
oyledie:n

'mutelma'S51s~
SOl1Ta

11UI~kQ
sa I

mi:dD hil' kllmE .. d . mevcut elektrik t,esi'lb "mlanna ycmiden eleklri tesisatl ),8paLmUI

gQulcl'de

mil

lam:ir va diger ~[I.. .~Ik p.:zall'hk Ullb..

~21140

eksiltlDiI!!!yll'

IIUlDDilu~tur.

Iskenderiye
IZMiR
v,apUfU

yO[U

(215 dan 6) ya k3d,ar 'l5ltanbql,.
cia DiY,IIDYQ1ul1lda (US) Dumarall busus~ k;o;.b:Desiude hasl.atarim neve
______

A

bk telefonu 2104(.

kabul edier. MU3iyeoeba .. ev telefoull : 2239fl-. KIt'
_,iII _

935 Pillartui gRali l!Ial!l~15 de FUI" d'-dId. Yllklek mektepler IDQbllAebe:cilligiodeki artbrrnl. we e!:c.. _ulpu!I! Komi'yoauad.yl.p;II:Clikbr. Eksiltml'i 8 Nil.a

,B rillebilir. C-

Kelif 'bodeU (460) !ir.• (10) li£urultur. FeDD! "arlD.me Ye ,lllll"r SeUmiyede

meldepte

gl~

SALI gllDIl. g8at 11 de I~kender;yeye kaJd ...:r. 1116' 8,.

2 Ni,an

Zayi
MrtlB

Dr. ,UKRO ERTAN
(8ibnIiIO Ankara Cad. No.60 1"1Il!]1! f01l122'566 Operator - Orolog

Gijz

M'lJ'ltehaS5!SI

I
-I

Isianbu] giimriikleri ba, Miidiirliigun'den:
C,tikoslOVII~
a.'b~lI,m!llil!Ullll

lir. 51. kurUftall'. E - ~ti!ldiJ.eria e~iDde, Nafia BakDhimd.'1J tudi Ji '33 .. 934 It&ribli eb.nydname OoilD8 11 ve,. elektrik 1Il1lbeudiai bulqnmul 'l'iflI De"llt mQDlkplli •• 'r~D. x.reeekl'eria ibrn elmesi ll:Zl!~gelea ve •• ild b.mil el mill111'1 III'I'1:11r. (161'1,
34,
1

o ...... , Temioau

muvakklllil •• d,1i

29

UDCU

CumB glil!l[i

ak,aml dokuz-3. be, ,k:alar,B,1r Turbedcn Ibioditjm bir Ma~ka
a~lk rCllkte, et,.. ki bir pardnii u'!lIuthtm.. Kim buldlllYla' pardt:suyU gUi'e grue JmlJahllulili yahllz ct!b:m.dekj I'~, kim!':ellli~n lime Y8ir811DIya.c.ak o~ D hir ddte:r ilt: skem-i y,!!tramv!IIYI!:ld..

bagh 2 No. 11.1I;"ede

YUlh

k,ollten ..

Dr. MEHMED ALI
I Kopruba~!
I!J

Emi ...ollJu han,
~I

jaDlaf' 3 .. Ma.rt .. 935 den itib,ann yen~leDdiii biJdliri1dijindien bu lisledeki tlrufe poz.i yonlarmdao ,et~erilDdo beysnollime buiuDao t.adr ve komis¥'ODtlllar~1i1 ibe:yallllamelerinl u~ N,i:sa.n 0ileYi! ika.do'r 8il olclu'klan Gilmrilklell"e ibra,'z eyleDleleri a~i t.krurde y,Bki 0,· hu:ak iddiialarJ'lll dil'lle1D,frJiyeti!!i~ iJan olunur, (Ui3Sj _

IRiyaziye ...Lisan .. Fizlk va ikmal dersleri
TIir'
;e -

A
Rlftl

m!!in.e"

,

, FlI'alDJl.i&a

-

Ingili:lce

-

,illl~y.tin.

AI'I.u.

Yf:

~Gk IlIIh c1j'l'fltif,u'lolir. 1"14 t~D'bed lmu't'aJ(a'kiyetle t.'III~IID C.mbIlIl'Ut."llD k ... tl.1od",ki B.lIJ,..1'l ore Bay IiI-lin ii:emr]III'lIuioi IIdkik ~~fi[!: rlildlirll Zivilli C,!!tinl~ y • ..
;bti,!!u~:lDlu

miUeb

11 m!Jl!IlIimler

'gazetcsi idare<hU!uesille g3ndlefir&e baa. hu~ yuk hir ~yilik yapmii elur, K~1;llt(l.kJr8k TughllclblllJ ma ... bll LLel~ No. 11 :31 te¥e~fl.um S
an

likall!u lam

H'a yri T e vfik

Zayi
IS Hlu;i:r8!o
BtARO HAyA Ai'ul',

9:27 trlrlihinde

24 ...... ,

II,rllll:-

============~~======
temilf'erek -

,_ 21C),rtick = OmoD ~[illll~r bl!!1it IIdll!i'lJ:I p!tk [In liIul!.lIIu!r O[]lIl,lQ kll,d..: y;r:.!Iil adl!llm l!I~k liZ, bulutlur. B[l,A.HE.T ~ Apt.lI~k, !It,k'l.k-~f'II'••
IcUo'tir:

Goztepc
BE.RAiE.Tl ZIMME.T MAlBA.TAS~ ~51

5 iaci mektept,en .1.

IllFr.,

mnOllloll!t!l!iTl!!mtg,ti

(Fr.~ [boot,1!: 'Qrtllk i (!.II'!l.U 'Dpl!!hl'lI'!I~k 'i~iD D,e ".d.. !bia,.1 b&ya Qlm<lh = BUDD y,a ..
pilbilme1k: ili-illll I'll!!: kliLi-&1I" !II1~lrIk" III 1:.1:.... dar fifllZ olmah BIC;A,R.E - Ctlir'E!.b:, z.nlli'~b - ,(Fr.)
PlllUvt.

MO. !fit IIni!; i,ot:rDtton B~GONA.H _,gU'tnl-

(fr.j IDlll'locen.1

-

EIe:rwUk lke.dJ., IIIIII:LII m. Ika..,d~
ElE.I!{AE'f ~ M"&IHI,i)'tJt .nllllm.D.) - tFI".~ ~I:IiDD~eo.clI BERAKi.s Terjin.e 4 Fr.) A
-

dli~m ,ahadelnameyi k.IY" ibC!'Uim ,y~n,isilllii ~.Ik&rlcag--JmdSD, e:!l'liuinillll hillnnli! y",iktur.

B~HADDO
!;;QZ.,

P,A.yAN -

lJelll.il:r;

bU~;lk.u,

U~~'II1! bl.l'F~ ~jjkl!olP~:Z: tFIr.,

AlI'llile

F enell')'

o!Q

NO'. 10

En'ler

,Orllll!lk: 1 - BilU'II'lndli p,l; Ibh:II'rc b'd~m~. 8Ufal"'ifod. p"k; ".lrll.iz 111111..

Sao. 1:elmt: !IIi limito DlI'ltek: OniirDU;!;dt!kii der¥BDlg bi. bllJdd!lii ptl)' fi 0, IJzakldli 1'1 OoJim.ii:ulliiki d~Dil;in !.I~IUII, ~1I'I!Uig iUzillklJikilii.r,i.

BELDE IMedine .a~ .. m~D!lll «FII'.) Cite
BELD'[ ~ ,$chir nL.null ..

Si.tl!
il'bi,r

t-

l'enll"erll. lP!!Ir 1::'011 tirl!! (),rDeI": Mesli:'leyi beniLcb ~de"m SOl!;!mut,er.i lie ~e "iifellm

BIHAKKiN
t>emil'Del.

-

Hilk'!cHe 'lJlIIlkn~ir;

tFiI'.~ ,JUl.'

(F r.I' Viii.

dUD. 2: - BlillI!leye aru m Iim.1I Qltlmk i1!11 detil .~ :Z.'¥'I!!II~y. ulmllllllllill I'ld"D 2'~l. .iYQr. StDAR .""", UYiIII.lIJlk: -"", (h.) Evenl~ SIDrAT - Tun,~ (fr.t lii'iiil!'u.tiol:] O.roellt: Dillilu I!fll' yen.iliti lidcl!at ,iii. J. olt.lIi.iII 'k.mc:t"m.k illelft filk t t:~ r..lklciDla .IAmeli regt!! bld".'I.,d ... ....Dla'ier her yenU1a-i iUlr.;; dliye or'tdl'D 1I.ldLrm.~ilt.ert un'k Ue-rhuDIiLllig 1iI~1. .

BELiE.'fME.K: -

VUltm&1I ~

t Fr. t

~LH£NCA'1\1 IDtempe.~if.

1-

(fr. tfr.),

ED,rl!OUI~-ill'

BIHIN - EIi,lilIyl tIED eyi) ~ Le m-e-iI1eur B~HUDE1301.~ ,dlasll. IDlY!tilr. i!illlp.d~u

HOL'UM - Yglllik 8ENA.M ~ Oa!li:li
Q,rpek : Yi.t~Ui~l,r~.' llia1U -

~ee.;o

~F'r.,

atiyle bl!lU01 113,IEND ....... Blllt (Fr.)
[;ENIl ,(5'-1 bend! fF...i Baril'lllll'e

Lj'l'm Bila-d

BERAT - B@rtit C T. Ki:i. 1 - ~Fr.~ Bre ..et B!ERA Y ..... ~~,iD O,\IIClk = Ora.ra if I i~IIII'i.Ui - 01'&" Yll tl!l:ra,] m illlliab lit llU:bi BIBREKE.T - Ber~"et ,( 1". t<.i •• BERF - Kill' - tFr.~ Nh~e BlER(iUZAR, ...... AD~hi~ - ,ql",.t S~
"'~D·II'

iBIHUS - Sefiemlell[!I,~ bo.YI'D BhiU:ZUR - !Rallahtl. tT. 'KiJ.) ~.
di_l'ghl ~ ,(IFi'.'1 SUI! re:pln, 1~11i: StHON:ER ,flJ,ull<l!il1'.iz ~'f. Kii.)WII'.) SilInli hfiMI.rt,i!:, 1181l'j 't1l1'eDt SIIHlZAT ~ DQJ~ul~u _, ~Fr.I' Bien

IlI]]awIIIII' -

Id.END'E -

K,y1. kile ..... tFI'.lE.!.el.'I'e

.11

II!1!Q~

Ill!

t:Q1I'e-~I"'i'dlr.

01DAYET - B.fl"DII~ bii,hiDlIl ,(f'r.~COl'llmr:ncl!:meat; Ol'l'lIek: 1,hl dl!!bll, bld!iyeUllid. by l:1li0,·,
kUit. '56y~t:miftim - IltD iiI.h. bll.'~.Il" .. .eIDd. bu ~u4ilii,L:ler1 t.iylemi,tim. UtDAY[,TEN - Ih,l.albgu:t., b.,ts. UkiD - ~Fr.J Auo.mmencemenl BfEVVJHA.LIN.Hcrlb.tde -- (Fr •• 08111 tOil' 1.t'Cfil!, ,i'I.1i toute fill!fol:l OlaAH ~ Vlllkit'lI!l, Orll,e~: Gah!::lbilllth- V,II~JtIW 'lkl~lb: BIG1NE =, Yi!lbAOe], yi&d -Ifll'.~ Etr.nl~lf, Illdi.ffl:r6111t 011'0111.0; I. - Ni'Iji~1D bl:r:e bID ka.dil1' bi.. ID dI."""DIj1'1II11'U1Il1.1'l::1 Ni.;:tlll bizfl btl ~ k.d.r ,.b.uci d.V.fIIDIY0rlunuz? 2 - Bi.iDC! I er aU Htda ka hhm. ,_ Y.dl.r anJilmd. IkBhlllm. SlGAYRIHAKKIN ~ Hllk-II f",'!!I,

BIKARAR.
!r,lill.,btz ~

IIK'ERAN'Jllimil~,
IILOIi

tFr.,

-

K.a:r,JljIi'SI'll.

ka.lulJ.~:Z'.

(I.e

iJENDER - 1~1~k: I.kelt! (fr.) ViL .. m"ri~jmt", PGr~ ,d'e ~'il1'l'lf.ii.illlr1i':1111 BENt -02'111111"- ~,Fr.) Filii e<Df'fll'l,h O ..nek: 'BiIliiii In.1I - I!!!rillil iU~ullar.
SER 01.
I,

ek; :SU,.l '.UIDI~ mun.de IIdubellidle ber,riI:r:ilimiil. lI.. hlia ~ Std y,"IiID~I'., b:im ~tl'riru[l~z belt1de ilJod... ell] II I:U!!~I'I,(I.
lIIelllliz,

Or

I

eERGOzID.f. Seled
,OfDek,

-

See;ld.

-

(Fr.»

IIJllted!!,
SODIIIIZ,

hlllt ..bLe. III,BiII:1i IIlnlll'l~1:-

,1",.

,R'ib~

BE.RVE.~i'd ATL, BEIlVEi(:HIZIl\

~

n\~illil:"

~Qmc oi limita

HIKES

=

KiQ;ls,ulz -

(FIt'.) Seul "u,

Alii I! AI,d. (Ib,k = .Urea) - BER:. - Giiil'u. .. ~rE.R Ora.ek;

m(i:Q!iI!, Ii.fl. I, fAmilie B~KLR 'tBekil'el) - KI:d~1I - CFr.) Vjlr,rlllil~ alLA ~ - III, ... 1~1.[1 O.rn~k ; Du,illl!lm'lll1ni:Z'ilJ ~ llihUeemImm f"fl'!:nz iI;!!II~,hBidii.ih:i'd .~ ..II~b
~,ra!nl

I() DJL"k: St'IbI!'Dber - f\k gi~ililm A1a.o, ,IUiirell, relirea
Dilbl'il'
=

~

Gtj.~Q~ a~iIlIdi,e~i'l'e,u,

I AI.t'~ 'berIlD1!l·~dni.,L. lIlolJ,.. 01.0 - S~ekll!J ll.lerl,.1o ilD, al!!!! _ B~RHAVA ETt\'~EK- U~l:Irm.ktF'III'.) fill ire I!lubil' 1lI.rD~k: : Uf.l1k hlr dillllmit hoca hit l~ levi !I~u!:,dll ~B!!iI"It.uettl) Un dill dymamlt:,e Il.Ifnt Ii fllilr. lilll g_l~r

btlllPbw ii~ulilc-il !lI1IIlb IDllh ... keme~[nden : Abmedin l!i,hmbulda Meyva .. b,o, ba'l'icinde ~ar,da.k tadd!~ .jude 1 No. lLlJhall',ak!!IJd4 ka'b~ Inlila~ Om,er IFall"uik a lafLin 8 ilk.alDe ey[od~tj 1ElilliC lk d II "13111UU! icra k~hDan dUrU.!jIlDil!lJnd. '26/3/93S, tarib1i ceilei mubakemede davacl vekili. hir kontrlit ibra:z: edip i'glzaDln i!l'k!lI'~ha .. iiDde iltiktap tlit~ikat W'e bit oLmadL,i'1 tak,dir£l" yemiill ~;kliij b'll_nlardan bah ile muame:le:1i ilYiIIipi kar a.runn ilID~II~ iste-mit vc 11:5 I'ihl ml1dd~ lie

"il-

UiueD

glY.p

karlln

tebHginc

'P. f !j,mber -

Ha.b'H' I

,!!II

lIal!"llil' vcrilmekle yeymi mubaeme ohm 2114/930:5 de mlllhor" Ike-meye gelml!lDiJ.veya hir "ekiH kanuui ,gonderlDehi:z: YI t,bu gl)'ap k:l!il'.u~ n~DUldl!D
be, rt'D Z!I!rfmcilalDa ibru e1!:~,eniz akli
Y!lkHlllJI'fl
DfIUgJ:IIUZ, ~IP

U !I,r: IlI'llIIIldie

fg,de

I'I!I:&D.

B~lFAS.UL.A ~ rollk.

Arlllll1;, :arts."

:BERAIIER BERAE.T -

Bn,!!!b~1\' (1'. ~foli'j~ik'. ~lIl.k

K.;a'.I'
-

(Fr.1
iUnUI

B'ERHA V A. OLM A.K -~ li!l:mek -

U"m .. k lho ..
.......

hkemc)"c takdirde

O!"II'I,~k ~ O[lYI!!

I:II~raetlDe l>iiJulI

Orllllek : 'Gund'fl bilfai!lL!a 01'1 il!lIIIit ~h Llll.l:'lik - GOIll'lde , II' II~ 0111 lIi11.8t , .. 1,11111-

BEltl -

,t M,lIliI.ezl.eh!

(Fr.,

S,iHl!l:el" anhllmiDII)

kabul etmi~ 8,ddoluteblit ~~kam1Da ksUZ~I!'-e Ilao olu,our.

' '10

blll!!JrlJitli' ta,1 ittil' - Oil ...", lIi:Il!!!riliti1lt: bllom.l bil,r:nlt'T' tam.k,hr
L.:ERI\IET Berilenm.r:,

SiLAHARE tFII".) Ap,~,.

SODII' •

.OlanO""11

-

Ilkh.DII!'IB

IIIlle, lri'~Ylreglll!_ilt, ply.

U:ILAtsrisNA

bll'lr:IJ:U:'hkllll - 'IF!'.) Il]julitemeD~' B~OA 'Y R~KAS TIM trdill,h:ee'.

aiLA.K1s e·Iil!.I~tll',111

~
Tam

Al'liITlll.

tali'c!! ~B",'k; f8.lrk~

El'MEK - Bt\r~Le.ii'lDek, akil!otlmtik: .... tFr.1 Etre .acquit'!!.
,OITIiIB:k; Bc'l'o~'I: ~'l:hlrll[ldell'

L ERAET

tJ~... i ...... A,IjI, (Fr.)

,i.-

~Ii'''

.. ill'ld,im .;;;;;;;;;;Ak].rJrmlllliodao

Ifok lie· ~!l'k Iii"iedihu

(5J Tnl'llt;e temiz II.Dlaml'DII l"eleD (IIIr,l) so:z:u Ar.,p'li (Iri) D~a ki:iki ~ldul'UI gibi 1'1l1"k'eD (Be'ri) d~Od. All pfa (81!!,aet~ lien gdolii (Beri. Din k",!I'IILI~1 li'e; k.ijkJldQI'. E!I!Ikidl!l'q l!ia.lk fir' IIDIda "Am[l,1I!1 ~lIi dutll:en lrii!ll'i ol.yull dll!J tiel oLui'i!II OLII.:LI!!" ,tibi li!o:li ~r ,1II':r1 in,,!!.,

olmak

Imtiya:z. niEl'ibi VfI Umum~ nCJjl:riyatl id rill eden ,)'al.l .• ,Ieri IQndQr~: All

Matbaat ,EbD:ZZIY

5_R_:

I
Abone
UrI.!lml. l:!'O1l!

Nam
Kr. ,
n

,Sail 2 Nisan I 83
H'aJlG"1I liJll.rap I

1"6..A,',..- ipl'l
) I!! !II 11

,lit
", .• 1101 .
.,.,., •• ~".~" .... I

H' Ir,,,dlll,le,i. '11~Ic:IQ"IR'1I: deli~tirmi, Idr,tlr dtJ.lllg,I",l

fJ'~.~MkeU er i I
oAtII.6l1,.
•• IitU.ilI.t

.J!'III.""
"

600 31.5

Ullull. ,

lad

I

PoHt;k~
cilvelerl
Mihllu ".EduJ n in MozUi:g Ad Ii.. kt mill lin tlaulIIJ(lJ1lI lIonr... 11,111,r dilml, olu to(!hJlt olduk~. mil· I

"SUI/IU icabmda sildhla da muhafaza
.' . ..1 " ... . . . ..

ITurk ,_ Bulgar miinasehatr

1h'~1d .O:cll!!ri bui Ib1lluem.kt
DUI litillc.,nla h~ Ik.Uardllli
"ill

d ....
mllllI

t~bHI

1f~lmm

Alman ·.a ba.§. ka devletlerden .top- 1,-1... , .d- ••. - .. · di w·· k· . e dive - lyor ruzu u§unmuyoruz ." ra iste Igln te·· ZIP Bulgar Dahiliye Nazm, "ZAMAN .. dan lIikiyet ediyor 1 ...... uig,2Ilrisb.nda Turklere ya.pdan B
oo -

I
I

"Dost Tiirkiyeye taar.'!.' ......'

ekrll!!m'l:ret11!J1

161~l!Irden ria blk,ill

rlliI'll'ii m tad oln, bey Iik .".~ 1lI.III'111 b!ll,k.. bir ole, iihU". drlonUI Ir •• md-

m.yeDi teblitl~F
~\m

hit' IIU."

.lddJr.

8111el I III I riLl11 t!.. le RUlli Ula. n II UIUll.r.raIL mDhllt!lbat Ihuulullid.

'C";,ekoslova kya ~ ulhu s,nihl da EPuhafazaYB h~zlr! - A~Plan Ordusu, 9 'mil yon ! ...... f'r'Rns~zlBr wMOllkoV3" kOAulmai,anudan me'mnUD" ilmiiUefiklerimizle Ingiltlereden birini tereih etmek mecburiyetinde ka! Iyac:aglz,,, diyor(af ...... LlHeJ'Yo" herkese ,B~lk, ittifaklar' taraftan.~
I

t,eca.vuzler

Yle
O~.D,

Bulgar,a Turlderinin

nluhacereti

"SofYII"rd, Tibhg. IIIUIlI!ll'ktli

~H.~II:S.. IIII .a:re· le I. Hul,ar D.hl.-

bir ... ,.11 Iil!D~.ilml' oldukl.nllll Ibilkm fit e'll: [II.LIII»,,,I110f.•

~----.,..-------

Ii,.
kilt..

B...

&b1aamll

IY,o.

~amuifll

u'QIiL.rllrl..l li,.li,.t:IDID at •• l1lp ~i Ln~eri oldl!.l~I.! n_ rd. hit' I'lb.e~ nO .. IDUI(I!! ~e,k:il oI!IyJc!'Difikted r. JngilJl Dl!I.Zll1'l~ MOllk'Gi .da, Uk Ir.ddtiii pulukt.. Eiil1~~"'lk erkl· IIIDIn. yn.zillJlil! ka'al ,U I~dl!lrt 16:ytcmf~tl't II 1917 len •• illd. lberm Ibir IDrilb, ,DU!"IDIII r..'lNko1'aJ'l l'iJ~Feti I1Ik tid ..... ilci 101'IIJ'~Ii' .. lnrili:z
o';In[l!n,

AlmanYG, .PI! iyi a.I«""."i'ni ......r.fini ,6u: IIIIC"- yoluna , /lO}'12:ahi OJUl'n 'd'J:mr8~inii",.eeAII",,,
il

mll.,1 i,ilD LiI,tiii.D ilIOo,Ja,. ed1rol'um

hahp

Mi ... IIi, Kolef.t • H. y.ph):1 biT m iDIJUt

!ORrum

'28

Mllrt:

til·

ribll DUllb •• IIId. D~t"

hllllin 8. "Balle'_' .~:rl.. ldlrill.

Sulhu sila.hla mOda.faa I Prill" I 11'...A.I" PII i,1e i U .. ,
ell demi,tl rid.
1iI_

IIJ~~" .. rli,~
ica6clel'

..

Rd. M..:ar~k'hll
pu","
-(II

Devll"'l 6 IIIC' ltJg/ada
11f1I..,lfIJl IIlli! '.iJIIJilJllllrll'

Sufi",

.,:IGAIII

.., title" l.dlr. B!!LD.bUi,. D,.. :n'l1 ·(TlOrlll;.:BIOIIII' djll.tlut~ b..Il£.Iuad. !l!:iI!lII. Idll~D. I,orlliaq ... 1.. hi ,t:i!!Yl!p 1'lII'irke.11".. DedeDIII "'ZA-

rail'

!II 111111111111111I1J11111JI! it! II!"III'II1]1111

18

liiii!llitJdlD

1b~1'~In:llilb:~l!!lI'le Itu.limn ., .. UI1I1 • '!rlkl.j}"I'l!!l bUi IUretle III.rt! iIItlll.11 o!a.llk!rtt nlibi dllkkeUir. FUh..klk. ingiliz'ler nun. mllddltt l!ol,e .. yik . d I'e Vtl hliL:umeU[Ji taftlm ••
dlla,. biil'~Dk IreDel.r uhk bir mUnlllebette
IfIllk iltemrr:dilu.

Divamharp rarim protesto
Yunan
AttD.

k· ..8,.,

etml,tir.

MAN.,da ~ik'Je' He' a.
'D••

:B u]gllr D hnly~
11r 11111 01

Ik.d-I

RI.llY. ill: 101li bile hulun.. Ua 11'k1

ve Ba§vek,ilet moste,srl j lifa etti
,MIiJ~a"r.' •• I.,6.,.II,i". pltmll 'OIlU'tlIC'i1I.'~ ~I VGLI'fO K.r1.flJilJil!! I (A.A~ ...... fI" "G~

Mali,e Nazln

ylllnll mQDI!III!tb "1Jhll'llJ[l~,orW~rt h..U. 2.:yd
iile
I'e

,!Jl1[11 di

kunrtlli

belri!.:1

lIablediyorll1.r

u

m~.lIIIid!II:ID bUill li!lbl,~de if.dl
mn.ftilnl!D

I'...

Lord

,,,l:Il'i,...

II

EJen II in LlA rlCQ'iyi,. 6i,. 6,..lEI

A.I ..... Man,..
Bllkillil

t (A.

l'u.tl!!rni!1 me.ilIbillh:i::IJ!~1 i II b ~UI!: Ihl!; I. ne mel III de 'IEdirnrfnin mh,. ~dd6".lft1 ",!lna.klf' • I'ZAMAN,! daD ,]'I!!;i·"Nrnrrdrd", l'aHlJl.llil':l J. ., Bal,m" dc.arr.in. fet 1!,Ilimui de ~ok ~Ci'Qri'U'. llilraia ',~ IlIIelllnii. nll,:rIld'''.tII ..".1l'1li, hak.llJ,d.r. Cl)mkiIJ Blllilall"utl!.oa t... dablll I!Y'lJ!!I!1d. aelrt,lItlllDla.t1l dQual!: ~delll cion l'iiDI,~fdl!:ki Dtlr[rup dUiu,keD nku b'IJ~m.. m1'" Y.lJbml1 ~UlgiF ~n~te]eriilD.d~u ~'.- I biliki Bul2'illr g~'Ze!.~ell'inll1l ,11111,.1]1.0 te cOme),_ ~ah u!r etbtl !rlbl. Devr:mu 2 nt~ sQldjetie
1IIIlUiliI Uilli r1iIIIJIIIHIIIIIIIIIIIUliflIIIIIIIIJIU',III'lIll1f1l1rlflllrulullIllll11111 .. 111111 '" .1,IIIIIIIOILUIIIIIiiiI!!I ..

1IIIII1IUIJlIUl1f1UIUIIIIII!U,llni

edi.ldl~i iinre,. bill te~l'ikl
A.fllp. t.k"iye

bel ... demilt.1I' Id ~

Bund.a bi&im li'fillJdtILmll: .. rare, ' rLia,.il "H~tlell'~ In I('D yap'tnll iIJ~r. lnlfilb:tui dl Ibill' b• .,L1dQ~Qn. diOirIlnCl,tQr" HBlbuki bi~;Uit R'UI'I.r bileJ InlPlt~lrt!mjD 'bill mnelede ~k~ 'l!:ar.fh bir ro~ oynad1ln:u 'n AI.. WaDJ.J. yilb: urd]ltiaiJ MElli dip
dllruForll.r' lazeteleri iad ... ,0 ve Ipl'Hiz hQ!kumeU .. l~ytiddet1~ m.kJiIi:II~1" DII: :redi,orludl, RUBlar bit tllrflaa Ibiiym. albp tUU:UlkI.rl illrada is!!

11u.lhulWl kl.llib!il'llr:aluu WI' edu"fii:D~ im!!! IIl!di or,!lIr.

,.._ Klmll:,. "ellui.~ ehni'Jorllit. r,kI!t lII:imnnin die bi'li tebd~t: m ,'lIlfil mDI •• de etmeyir.. Bia. Ell '" kadder .. tllifili hikim 'hi, de't'~d CItduk_ Alm.a..,.. Ib.rbil dOl OItlDi!iiyor. B yudli Q lIi&haed InJriilr'. Ikillim ~no ..
z~ll!lldlT'.

d..

A.lmaIIJIQ. Pgf~I':Iy.1I ioriJorun.a &il' ' .. mulIl', A VlutflF)'D)'I "AI,er .. Lor.nil I ILl. d-iI!a 6arlel 'opTGAI... d.~il'di,..

c:'e1l:o.loillQIIy.a'r:un

1

,i"'."'1 C.zalarl
a.llr ...

Vek,II,,~ mtlll~e'tar I IISII,."", i... 'tif etmi.l!lerdh·.

B.,

B. "Petmu..ol'liln U. Bill

Beynelmilel

,til miisabakalar

Boyl. ,.1
dfi.ll ,Ib.llm
De_let

II

band[,I.r

buluyorlarr

haflf

,l'asel,a.ell

lulbu

'kIll!

Atiu!t 1 (Hu..
1111&1) -

Klymetli siivarileri miz busrii glidi ugun aiyor I ar
Zabitlerimizell diter musabakalarda o~dui"U gibi Ni m,iisabakalsnnda, da muvaffakiyetler dHf:ri~
purill8 ·'M.r,lilyl,'i ,. buck,ct edeceklir. Ekipimi11!11 biuicilik: meld.bi IkumBiudam _ MttallJ CC"ckl Bt" .. l tel edecektir. EkipimL2:. ~u ze~nUca

rellbr m Ikt&d~rlil'. hilj'mt~

YIIIDIILD1.·

adamlilf!Dlli blrb'rlllriD!IfI hl~ind'r elfer blr' lulb kur-

Prill: SClII ,~hidl!'dlnd. m.itinlle!!' ,IP11I!IF8J1li: '''PPlfta.z a " •• n,Atlal!u fe''II'ln1ft,d. dh·allnhllrbloLIl nil lIama, .11I~r IlIddl~ndlllJ ¥fI'I'di,tl hliklllmde l'oIh:rdili lII.1!rbl It proteJto edi, ¥II Ibllnd D d.b. lidldelill ~.u:1I111J' YilllrJWm 'I~il!l! b
_IUD

m.,

,kilmeht

mane.

,t oluDrnu

tur.

Divamharpl. hakilimetin
tBma I yok
l\bln.. ] (H.ILII.III' ~ - Fe"k, .. lld. dJ'I'lIlllbllirbilQ venlili k:,lIra, ~1!edlDt! HlJl"bi,ye iII.lJklll nl GI!I'n.etll,i !JKJOlIdUj I" ill, IIJl;lutri b5.kimleri t",bll'Jk eUtlat ...1 n.rdam. ,e'l'nl bq,bak.1I11!i mllddeiulDt:!gll Ue Itill'n,tD, blk. ku~dl bIll i"lete~ej'd ~dll.ll b... berler b(lk!lmrftt mebfliili-deD ,.~ "ibed i~lIJ~kt>rdir.

bHiki. o;nlu1a ..I ~CI!k .'I!I~.,mil,ta kar&r "Ium'i, ohllulotl.'L lIn.lrl.ll1Iy,g:r, l',KhllJt l"IU.Lidllll'll hu .lIIt.,m .. fikril MQ!!"iiI eGD" Si" mOb" Dl:i B~rnl1dek. mUlikabm. daD IGOII'I! I'clmi,tir. F.k.t, DI!Ii de lUlu, ,ani Inl·· lide,iDI, Icrek Ahniiii(ylfDID talklp ettili milfri.t l'iy.selig l.rllr~ltiyle 0111J0. !!fenk k~gdi rzularlJ'le o!..u 1:11, RUIII.,a "Ufl iJimIii Lo,le
ID'a:m11edlil

"Y,
£ef.lrsfar.l
:ZUI

Ir,IJY

·1., d<l
Na-

I

rniri,z' t:reFaU..

bllliunac.

glaD

111, Iliiy II

Hflrrciye

IfJlljli~

Mfiflru1!;tI.'

W,.,.in

m.,hur Ma"
JI'U:IlIIUIUUI

M. "BeA..

Lord &1£4.",,,
•• IIIJII"'IIIII'I;!I!n!111'UIUlllll[lIIIIl:.l"1

N,tdi "Pil.udi I'i ••
11111111' 11111f11111UII3II[II[IUIUIIIIIII!IIlilllili

lI:emly,li.! 'lIi"e !!p~l.1Y~II!l .. t 'Q,iltU~I!I~r~, lo,iiWiil si,ynelilll,illl !:Imlfill!!
:icoll1uliI. lIY male

1I1I11111.1"IIIIIJ.14~llin.lii!lIll11il'id rU_lUI4~IUI"II

Tahliiya edil(!In lar
Attn" 1I.IHu.LlI~1 -1.y,IIDld •• ~l"
Ik.dlll' o1dulkln.llOdaD lilp1uii ItdU,on1l: h: ... if CidiIe I'll lIiiiyi!lk II! bl"~lklrk

dil~'i inbi.t!lIya Avrup:

I·SI!lUpl~lIe.. lriIyOIit mi aldlr. 'By k.~.iliJdyc; illibi. dl ililib. godr!f~bileD

,1I,,,gl

t.u ~1l!!IJiI]I!hi!Iii Iitt r"'If!

hlllYII''lit b"iliy~lt

Irilll'
11,1

b ...

'Viyana~ da kral taraf. tarlarl niimayi§ yapb
Numayi~e 20 bin ki,i i,,ti~"ak e'Ui ,_ Avusturvada me~huri askerHk mese]e'si ~ Avus.tur.ra~ Alm&;oyan'ID 'bi-r' V'iliiye'ti mi?
. KI~l!hhllc
:SUII'll" OjeUI ~rlll!!;!d., devl~tr.lili
A.vulhlrYIIi
D.ilatokl'

tlin~dl"

"Ni"d

Det/amr 2 nti srllli/eJc

Na maid yoktll.lr. InwHiz &uliitiln., .. n11D miihim n!illl muhio bi.imii d,e, 11111:'111,,1: Bik!i!:!pl!:di,lin n kolu op b: ~I)~UI'" ~oy" 1lI'I<e1t:\~n!.n p5rhk o\du~u hQUm te,lcdl ellhn', IIItl!l tlll:fili'l!:'ll!Ir bl.l dd!l! d. Oyh~i yapl,orlaT. Kendi 1D.'ILrllllm]~n ~til'iJ.fl uGhi1e IngiltJ~n" 18 Jen.til RUlLilit'· k ~., !J:uUukt.m, bi" .'rBhk Bol'lI:vik ida", fClioii ),lklm.'k i~n dilnyl,l • YiIllidamdlfmlll' teprbbll. dlik .. len lIorl! oibillYlllt bugi1D1 RUil: f,B! He g ~et rlJlfill1J,.. VG" viii b.,t. ta tRUlI,y iii ~~IS mUeluek imlDI,g,il31iI AYrup. lulh,u,I:IIUkUlI"l!a'il.l!:iIlkhr) ill" bi 1lI8zlll:' hiJfI IIOyJ!!lmf!f. Blum Iiir ~f e]lf.

<;amuru a,ndlra,D klrmlZI yagmur'!
'UMa ra~u k IrQu:n, 'hRI,1f"f' _
1

'Ileak

.... kr.&' b~allJaJu • eJden dlil'ilIIrilori'midn F.E .. 1 "'r,q',,_' II.,. ~d., 11 Nilaadl, ·Nja_ ,de ~·I,I)t.'.

B~,-iin ·Ni.',,;1 ,itlud 'um.rli liD o_1i l.drni II: lIII'e-n BrJ7 Cllyuf BaJl !aim

O~.D

beyne:lmiJel

lUll I in 1!iIIIlIIIUnf!urllIIIlIlIIIiIIIUUlllill!nnUI"rJUIIII.llln.lIMil""~!.1

TOrk e: ibi, bUgUD " ... t 'be,te kalkacak oiam 'Patri),:IiI , va.. "

lIDulillbllk.yll

i;Itill'ik

a.th edlec:k

Yuzb ~~ Cevdet KulA, Teymen Celil'at Gurkan, Tf:Y.. LUll/en sahi/eyi ,~evi,.iniz
,fn~lli,
!ill iILlI11lilIUUUUJIIIIlJlllii,lllllll.iliIlIII1111tIU 1lIlllUllilllllllli'lll jll.

mllRkkep,ti'r : A~bay Cevdet~ Yarbi\y

0,0'

Af,itili:lk
KOQ,t

birtopra,k t'a,bakasiy~e o·rliildii
M Fa~ 1\ "HU.UllLi
kll'Ol'llt

Posta ve Telgraf eski
rkinlDID muhakemesi
da da 23.0uncu madde~erinin tatbikin~ ist'edi

Hopo I "It 11•• 101 Vb-Uli
IUP'

v,lIIlI1!i

'VOIIrI

liilUIllil!l gm,fI,n-

ijifibl'yt!ltl~1'1

e!lkii

or,dUldOJI!I hir

1I'e~.iiillru

i,~

bHlIe:r, J 1'1 nkilll:r'~ te,ekkOL •• 1' Ue _ ki mUblll'i[plell'cieD mllhrl .. lotl!lr 1:!1Ilumimu,blir. l"r:uhllJr.ilitt.... .ClDra Arlldlll ,OJien, h.IJI~UD .11:!1,liiI'I'~ liil'!liIIQda
~Gk: I" Ile't~t

"M, ral.;t,1 ak ,dlef. ,IOTGLea by! h.lt iIil'OrC:~lcyilil akil u~mlll', •• b.h· v ItI,in ber tn.Flllir baUf klFml:ll~ bil' ~prrllik l.IIib'l!i 'kaJll P~iIi ,orUIl mii I 1)1 (11.1.
~g

rilliDlllfhr •

ftlOd.1'11'",lIitllnbil' l

ll,

_,

BUI':I".

Mudd,eium,um,i, Bay Fahri 'Ie Bay _lhsan Cernal ha k'kln,da 'c,eza kanun,'Unun 240. B. Suphi hakkln ...

1(;l'iilmil,Ulr.

UJlmiy.p:llD!

O;il!ibt:i!ili~ tfltiilk..

'

bullll!:i IbukG~ aUfup IIDII ..,mlllnm (1% dab. Bplli,up k:okl.I!illIIDlD cUycce'ktfr) AI. mlll'Dy.ya klrtl bu u.le ietlr.cell llit;\ieeye gfi~in'n OgYD b.Jdund. beliflz. bl r,a:,. 16ylef.!i!l 11161. Ttl blJ~ig 'JI~k I!ul'o O~lII.ri baE~ bQkQmlI~IIJ'lnl!!l ¥'RjlmU A~ r.Q1II11!fBylileu.. ittlhl:l i!!id.i1e~c:ek .i~l!,lId ~flpb.fii. iJ'O!;IWmlt-, MOlko,.
6",
tl!l'all\D: 1I!JYI'.i.y~e"~ 10k

d. nku

kDllerl teftl,

etmif't r.

Y I!lDi t.efrilk 31m~z

Avustur,a, Prusyanln
V'iYlIInll IA. A.] mUB.wiol '''StlirhtfPherg',.
r.ebliil'i!i
1:1:1

'ylllyeU mi 1

, "Gel'iboJu" da Tijrk1er

BII,bllklllii

nasd ,g,alip geJdi?

H.,.nhId...

II,ll!ldl~i
I

bLr IJllllli:ulidllJ

,til' lid
II ....

'·Lim!lllll FoOl Sandor ,•• 0 1IIIII1J"t,. . til!l-ile bl!llunmldl obn.'! ~"nl!llr'lIl
u

.-

Mii!:uh

A1nuull1lira. dOli!
h1it ilhtndl. dill Millyll "HU:I,er"

• .IiIIIIlD

AlDCl!IlI, ~C Iff! ~hl llarll.a .1t!1ol • 1 1;11O. u'IIlI ,klii!lir.t
millid lIQelg!!!I'~

KANENCls:E.R ~~
Pfli~Qln m

halu"atl,
1ID!.I1l~lI'el!lalhQd. .

Ar,iJ11i

delil. hnkQmelilJin lIu Inr~i~-R;,II•. B.OJIa" mlBun kart II.. II Dlukabi!lhl Itde:(:~~ioi . l.treDmektc d ge-ri':Utmiye,.
bUI Damlyor cej'iz Z!llDnllld~flr:,
Heli' haldi!ll bl;!

.111

yfilpl

ViJlanad'a: .dt faJli 'r,allal'alta:rlatU'.l,rn

"d;_iII..

I'lItiiniliJ';-ii .aklt I.rilmize dijnecetiz.

II ~!!lIillkkle

II

Iter mulb'Ult

IIi" nfunflyi,1 .,nfl!llndg VlyaDrIIJ1 [A.A.) _ Imp.r.lllt.l'
"Slllr! .. ~D j'j,1UIIlllUpilu

1,41DllilQa F!!M5-

d~nyJlJ ~fJ.car,1 LlmYilDl· ruilillo Dlll!luki I)lsutu kiild.r eo!:!tur.

IIbllkll~iflleyl

dlltll H de br:ld!llml~8'hHI! !j!llphe ,.ok"

ZAMAN

milt!aJubflti,ll!l 20 'blnde<n muthd,dyet ltilll',!!Jftnl. ~'Sr'll'JllJIl'!l'leD'-'UI", iI!IIIr"y~ 8n(!llde, dOIlI. IIHlblib'U'fI"taJlTln trekru.r 'lIht!!! ~IIfl! r.mllllll'l Iehln d.e bl:lll!lhill!' till! bu., nnmll
'faitl .. IWII

•• II.rerljlm: bizmlDtir fJe ...iiI' 1" ptlll'!lU, ,UI .l1i'lker1 tre.ekkflll~l' ml!ll'JlCud 'Qhn ..ld!IIJ dln.m e!c'lernldlr. Gal.clk h.ftll ,,~~yll!!,r,11D bit. I 'Dleli!1i'111I'klollhg.1:I1 bl~mi:yrC'l1'u~. A'I'Ida.. h.u-Yoi!lnlH. A,""PlIIPlIIlIJlD bll! 'P~I.,reHn. d~~ b~,kD bill'top olmlll,iibt~ Fikrl,
h.n.G'Z _I!!:'g,dllli
Udlll.

!!I(iiiUIlIIi. ha;dr 'bulllIa.mo., ohiO bUI Aim Ij J!:tlDerBlillllu hiD. IBdlin

I

Jeni '~Iks.iii i hi' tl tarihJ luyw." h klldlli' 'hI.,.!fOm D ,ihi !lI,kqmll.ul!i t- uCla, :rQiri!i1 yiIJz:~lm1,tlr .• KAf:iC.
lerhniz.iu" YllIkl'IId!. 1;D<I,hfDcJk 011111£ h t6'fJrik1!l1ll111 bOyGk bllr' Ie 'Ilk Ie I.kip odl!l~f'k~~rJIIIlIIIlID,

bur.d'.

drOl.,mlik-

Mia d'dil!i.Ui'Hum,rn if" moP'" 'ainuun mll'l!!al.md." g'a, FIIII,.i

€lm i'jI.t'.l'fli ~ ~a'l!l,p !ltt~,,j o. ra "II P ,111'1 .1!!!iJ' li!i~nluh'ldu·'.uIg'."t'l!!iII'lI!!(UI,lalli di ·J.n, "'ro!zf{r!lJrJ Sajl Supli.

,i ..

r.t

mu,1 nrmll'.

IYazul J lid S{jlr.iJede J

-.......,..-_

-

~~
---

ZAMAN
_ __

......

2 Ni am

H=A==K==g=:I"""""""'H=A==JI=[=R=I3:}:=R
Almanya tek hasma yiiriiy,ebile- ,Italya" mensucat ihtiyacim kendi kendine temine C;a11llyor cek, istedigini yapacak im ?
Her I,ey eskisi gibi ~ He AlmanJ8 kararnu deii,tir,di, De de ateki de,yletler .."
tll]gr.flaI'Jn anhdlfltillii glre lion diplollD t Ilf,ub.rU .. ,ii, leferlb'l'likleg e'lvellti 'ut;iyeti. desitlinacmil glbhRr. Se}'.,It.t we rIIYlretl'erdeg Blllee FrIiD!lIIi.ltalyg. lu,mlll'lII. Rusy. mID" blE.....1 lDi .. klarlll ,101ln.l11 lemlDille til'roflard,fBI'. Alm,aDJIIi Iilu mIlD" tl,k.'fJj mea'ldo.rlu HarM .Av,rup8JY. aEl kllmJ,DIi rirmek I.tiyol'. flkat' ,ark mi.salnm!li ril'tl)o'lIIoyi lardh IIdiyordu. Son II!IYlllhat Vii I.l}fllre-tJerdcn lOlliI'll ¥lIli,etilD deii~mecHli l~rnJDyor. MbDibk.vJl muakhl1l'Ja 1'Illbu t'eminCl~all'lInEllr O~1II1l df:\I''eUu. yine flam di!vIGnell'mr~ Alma,ay. da 'l'lIiz~yeli'D; dtiittitm,~milJ 'l'e ~!lrk loklirnolu OJe., rinde .kilrAr~liI~ biJdirmi,tir. Demek ki ruge.r devleUer mlDbkli I PI,ila:ld!l.r ehelDlllliyet IhlerdikJe:ri h.M.:! Almany. L:~m.di ,kuy"etlerille it:imlil dlllllflyi I. rOb eder' Yllziydle 'hlllbyo.r'IC 00 It! gim'lf!i kU"'\I"~tJ, fjnl bllz~rhyor.
GettD
Buglln
FUI!lIBIIIIID

--

- ---

r

--

-

-

.

--

_

-

~ ....
---

--

_flABER[E~]
KamutaYln
'''ptlll,

diinkii i~tim,al

UMuso~i'ni'tt IlIi'n "';Y8.S, tinde yapda.n bir fj,~tjml\da
p,amuk yerine
.Rom. 1 (A.,
YlllbillDctlara

m,ek:tedir. B. Mu olhd. VelDedih IaraY'lDdll. mensuul Q!r.D!ltslilJerilli kabul elmi, 'Ie opla,rlabenber,
leri gArUfmih;lir.

mubtaf

A., ~

YUn kuU.andma~n da gorululdii
menIDca,' mallllu11h hUlu!luD,dao ikalillulllII,ak i~ill b'uyllk bir I,arret •• rf!!l't,;.
unayi5niln

A kill'. 1 (Telelofi~lIl) ~ K&muby bu,Ch] CO!!lker·hli S.,luuhQ;IOdll topliiJlilld'.. J!lJlld.rma IiIDliUM kumlilld.nhilDID I!),U md1 y~h .daCe.J'Dda ., I' tublha • t Gl.n I(urillmu k.bu! ettlkten IOrin IOlid 1IIlnde li!Jra,jU.Clek !ba,k. b~l',ter ~Lmllld~llnClilijjJ perl'l!III'b;e ae~ topl&lJIg.,g'k ilzere' dlilt~'niU ,truro KilIm'lJb,uli

PII'!.rl~mbe IUallU

ICctimIl1ndl.,

I·i&.:.. , ... Vn
~IUI_

giJ.li

gemi

hl!'!ll)!,.

I I,ll: tine ~d,IrIf:~lIrLIloIIII Gt:ullll'hl~iII b

ba,bca 8ihnatcak tedhh'.

SUOiI el'yaf illtibnlil!lli iinkill f eUil'lUeik, Ill!l,i ftllilElullt "'fly- kl!inev~r 'Ie blri,tcp~yallll"]' klh:D!l.lDlI ,ulan :i.pok :If.ibi ,mini m:uuElulit vel's 'IIimu~ yulee ,iilllJ kuUanm&ik giL. ~edb~r~er dlQ~IlIlIUmD~lUl', -

---------------m------------~ Demiryellarmnza 47 kilometre daha iliv'e ediliyor
Ank. 1 ~ A. A.]

mllnokl'!rofJ' i.. bill i!l

('aldl!!'.-

mlllrl(lfll'otil :k'!ll'Iht~ JOU.fl

lI'!!b,., odti.
YIl!~'lIIlm.IiI:.II:.

-- A1dltnDII i!;lI~II'~ Ill...
'llI.I!l.D

fillDi1 [re~1I

ElIIJLI.U~llill·nll·IUIIII~llIliJiI~i.i'j.I.I~.11111I'11 iii iilili !.I.t.!.I.lfllllllllillllllilllifl.I:I~!.II!I!.fI.lnllllllnl.1

Turk .. Bulgar miinaseball
Bi"/Rei
wki bro!!!'
l[I..

!,,!,' !~I"~lIlnIIIIU

demit'
,

[II 1.11II111.1111111111~

!lidtl Ill!i!rinde 25 1:i:1hJD'lcb.llk bJr knll1lll1 hi'. Iidilm[I bllilllllD.. c.r.:hr, Bill fut Ih:erlmde ,..1'1 kllLDO

A]milll'llYlinln
Will

I.n d.recetinde
ta),'".r.e inJ-a..b.u

baval Ii:!l,,,etlori IogiJtereD~D blv. kuy .. dl.i11i i~lIirjliDdedij'. Heddi all kuvl'd111!iri
dercr.ellnfl

bimildekiii miiti:ilDlldi n",ri),dJJIID '¥!II t~hl'tkl~ [i~ .f:ldl::c~ ~fr CUt~,p t>t'l!Ik'~ ~hlu,l'lr. M hUll ·'Trlllk,." ,f&ll!tCliiLni Bgll'!!Ir liI'EikilmetlD1D lill.. karl,'lJ1I: h ~ u kllllnl1mlu, uilm 'II,dddlii IIIc,l'ij'a'hlll 1I!I~.ItJlDbihll o mll!ldut p.~nll'8i Q]dll,i'lnnJ lrIir l'llourUir.f III)-Myetiude dJtgi~midir? Bylr.lI"l.t.nd. T6~k lIIileybltll'rhAl k'Druklell'lmed_ik'C~ Bul,-If i'bti1 lIIII"I bi:l. •• dotlrll, te'l'ci.bin,1I ~... II'J'lm.lihk~li. "ZAMANn dam lile.Jet, elmr!k~ 11& Im:hlc olur.
IlIl',l!IiIIQd~

saM/eden' d1JdD1 lIar-binde Ed~rDeRililiD mu".k,..
klt~1IiI Bulgarhn eJiHc, dll,meliioi jn t!l~ eyl:iYI!D b arc'ki,til if'"

47 kilcn:nflur: 111.'1.1[1h.tJIIDda ~" kllanm ~DI~l!!.hllU llD.-, :II"IiIY. koym,utluii". 80 II, i,~llDdlll :lb.lni :fllpllaeali!;: 01"0 bll lkl.~allllr 'Ill!il ... d~,,,: fi1yo. _ E"etliJ bath Iheriuli'e ill.!illcL I(ltllmlu ilQI._b.
illlr]lI:IIi!lfI

,

In,

48 kilomlfltl",~/ik kumlD y.pll&ui.:'hr. Bill mDn.luelbil!!t1e 'bUOQ d'il \~'''. edeUm ld Filyol" t:.t!.;rli h.n~Dn' C-tallllllllllldaD E'flY!~7.lud r olAn
lilt! II~.bnl.h:re
1P1I

kGmOJ'

bn&II'rid&a

reC!.c

&':11-

m1. fI".,rkek

..... r

nr~l,dltiJ I~bl

til

~tll!D.elJjdel

tb:.llJt~

kuvntl'l!lri

;d'ilillrma.fi

1''8

d.ilill'l

RUi~y"um
FrallJ1Banin

gOntLiyllrek: haRkel etme:kltir. Bundan ba!Jka A1m8iDy. 1u1iLltrcmn detil~ F.lfal

link etmiJi 01110 B_wgQII" HTUIl_ A.yd~1!1 b.UIDID i:ld IHl!ktullld.el.ktrlld!1ll I,U,eeeil:UII'. BlirduJr ... , . illparn II:jl!lnr.'lnID iJl"'oIIlIt'i1l1l "".~ ~." (lrd U'!lIlUUD "'Cl:uk" bl!liY- II!.! rdl.lf ..JIlI I ~p"rll;. hnJm!lln, "11 "" I'II!IJilllce. II~DI .. rlllllll Ay':hiii liI.ul rlimi lhitllllCbet.iyJe Ylipllau II'UDI.,dill.1:I F'ilrol ~ [ntH hath IlZi!i.hld:1II IhW.dl_z, II IJoI:I'lllldl!oll,l mll!ra.jD'lli '1'8 Buigar' gude1e ..
riD~1I bg bllSuld'2tki

lruvyeliat tDi'B"Yi bir d'elllz Ikllvvlti )l'lipmllk fill"i'l!ldl!dir. AimaD),amn 3nflllld. bOyD'll y,a genii blr 'fa.lifet lemini a~dm], h1.llunuJor. dellit

o haEde

bildirmi"UIIl.

'De,riYllt;nl

ib;~lrllDlfeC;.tlll.11I1 Zcoruld&1c

.rll..

Su hil)'ram eJ!lki "Zagre" de meral1m ve ayinLerle te,it (,]UIIII.

Arl"'. diger d.c::v1etleria .j,u1 f.aliyeti. Aim' gY,ID~Dbu yold. JQII' ilme.iDe kar,m releb~[e,tllk mi ? $Ilpbe )10k ki IIIStrela" ikODforaUIlUDI ea mllbim mflv%ull bill o~lu.kbr.

B'u1ca.r dahiliy,a naZlll'lnln bey,anaf~
Bu rmkt'IY~ klllj'd",UiMeD 101:111'11 Hllik Sui ,~ Uluharll'irj ilie Bullll' d.1b li:re mil[Uri ,IIrlUllDJd ill :r~~c IJJ m,Q,·,
I~

Ballkan ve A!lrUiplB

runda

mut._ ·'Edirnl'" niD i.,g..U ug~
,ijleDJerig iJ,imleri ,BndmlJ

.. md.. kl 10 kilomelfra~ill: ncilu~1 ~I~ m]D ila,"bl ta'l8;rjbeo :I IibI!JOII 400 biD Jin)"., mil obcakbr. 937 a-eDII.i m.,u IVnYlI:aill IIl!!dI.r Iktul .di]mi. IhlllJunIINldlJ'. 8uI:lIdag i'5C1a1 ib.le:IJ :r.p~l.o ..~ fn,oltlln blillliyl!i.!!'.'k C; .. bl.I~ln IIlIch,l' olan 16 Idle.. DI'f-tr,,1i1k 'kllllmm la,!Utl i. illl:iode ik:fQiit .dUmi,

IbA,h~.r!llk Burdurll. kad.r una Iiuk '01.10 '1'0 Afyoa .. AIDU.I,1l battUUD bl .. kllml:al tea'IEU e,i!I~1ii 24 kllomlltre1ik kU1II11II I iii, ,3.S bll'iacl te"jg i!lUDu:ncl. iklD!ll ediJmi, blil. ~"'lUIelikttr.

harMode

iJ.

R.

men, SlIilMl PolatkSJgt TeymeD Eyilp OD!;D. ekipimizle bera ..
ber

K.!-amet,

Yam~w, ,serke ••

Gildilk, CeyJaD. <;akIlJI, taplullI
SliklrYlli~ Will Akm ~JiwU atllr .. da gideceklfil'·d.r. II<Nil" mlln bal{allli'l'l '17 Ni~ lall dB bt,L.YII!I ciilk ,e 21 NilA;o 'Ill kadar devam edecekti:r. Bu on gun larfmda muldel6f .. ,tlarl bliJi 12 mDsabaka icrll edilecektir. IONi," mD9&uk.l.noll bu I ~

Herkese hir gaz maskesi verilecek
Italyads muhim bir kanun kabul @dildi
R,oml 1 (F. IstmDblll)
Mebu!!Ian M',eciili bUllfmda.n kabul edilen bit j_ yib. mucibinco, Italyada herkele hQkllimctt;G birer' gill mll.keli verileteklir.

Jikah IIJneo Q,.,llde:diyoli'ul. = - TUlle - 8\11gillr dD:lUufiU ,b k. k!Ddl DtI difll'!l~r:l'i,z: ?

(I'TUQ~II'" hlanD gO:!ltercligj leab" 1',IIIIIIli&lobkJ'BlI'vezaferler blllk~ ,klDda butuklar irat edi~miIHr.

1'936

mu~

ilahllt, wer .. anitlir.Biz 1(1rll: riuliliio dfllm Illli1lullI. ib~l:im ~bi dil1!ijntHJkl~ril"le bmiiz. Ihlbu'li:j bUI Tur.k !;DO!Jtby", .tlnlD, bt:le '"ZAMAN .. rupte:llmil1 y"[il.d~R~ II]dde,tIj :yuLlII!l' dill1l , 11,1'111 umnnd. J'dllnllluJ n Tr&iI),II,'d,1 ~lerbim 1%. i' III pi! n PI'O,P.llI8J1l d Ii~~rd.1lI baYl"eUe: knkilbt. Oil bgllL. lara .fltlil~P olmacllk_ 18.[1 Turklcr
liyat
bl:1]iY0i'1JJZ
'Vi!!

bakk.anG'a

-

B,.,v~ki~',m;~

uri de-recede

bu

deJ Hulk

C!illmi{jjm!J b3iyr,am~[lI~ t~:!IIit: edellleri@ karll Gar.lriza,n, ku. DlIalldiBiDL 4·Nedef,. lIloyled~*i h.a. raret[i 'Qutklllnu: il4liiY8r{erini

jinmaltik te,kilib kaDlr,uiulo He!!,ki ~ire'l de tophUHn811 muoai!lebetiyle IbUI!'81l'8 geJeo yib:~erce mUfabhu 'Ie az811~na iilY1!I1 z8.nJ,l!Indilll "Edirneu DiD

·VulI\Iiak"

r'Dlludcki

Bu[gar

buJI.I!I&c~.

Yima Aydlill hanJ 'tizerirIJd. Tn r.BI1iIl mnkiii!i.~~CI aylnlllnk Iilp~r. . lollY. bdar' ;(11.1:1 '1.3 ki1omoetreliiillic lube hl:lilb 'il11:1 Ilylt:ll .lIrdll! '93:5 bl.. IJU\ te,rln IODud.(oiflrHmi, alii"'

R'A. :gore m.,.).

Dahiliye Bakanl Edirnede
ii31lell"i akam bu i!larhab (dUn 1I1.~ B !bah) Saraydli'll 1'iI!kill"dai, Kl'rklllllf.'eli \!aliieriyJe yurddl~lar bra .. fuu:ian k:Elrlll"lldL. Bay SiiJull Kaya Villl!dell ge!j.erek Kirk. iare]ioe gUlJili~tir. Edicrali'! 1 (TlllefQola) ...... i,ier~ Bak .. DJ Bay ~ilkrl Kay • UlDlUmi MiifeUi, Tali Ong".renle birlikte I.lit 18 d.a ,ebrimizo geMJ1£r .
~HUIUIi) ~~

~~-------8----~~---

IB:D.llill!l

dolm

ukbf.

y~l

Tekirdai

1

..~ .scml.

Tpltca'i/arm
m~Ittl'/IiI.'l:O

idaruile:r.
biIIIYl!ltl ..

d~

h.kk~l:Id!ll i,il hi.fJlI2tQnG "iJ;m~1 eminiJ: lid '['Il,k, ;zaman 11011:;1:11" bulunm!l,fm.rnrz"., b,j,:u kllrft .fhl I oiiml.J.ril!l! 6rt.rmi,tr,.

il,iilli .deNh, dm«k ifi" fler

r~

Ilfilieljl'bl!!dll.r,

ae 11 miUet ittirak edee~kHf.
I--....... ~

B;: ..

k. dlli'l" 'd:: ..pom tlirib.
.t:. pdo;;;

Italya - Habe, i,i
yine·Cene,vre"de'
HabBfistan, hake:m tayinini resm'en istedi
Ceae",u' 1-, lta1ya.
Ue
H.be-,illtI!l1!ll arulDiI. y.plillirl dogi'udIlD, doirl!l),., kOIl,Qma1.1' .l!etiee ¥lermlllldiibu:lfJl!I HilI'"

ti~,mlnL....

•etiD

_ 19i1ll 11 mil. bir Itay. toplllDdl~ Uk

Tal'iI.'Jle'jlCI IrQTI' kla rrlillz dlffUoII OIUJI0,. :Z" Ollll:l'· U rrn Ja 6; .. 'iI!J'!i!",m~wCluihrrne , firwal ii'e:n:ni_"O'lU;:, HyUn bh:, d,fg'Hliu]: U Il!IIIU:ai 11111-' d.klL
d'lII<ltum,uil

BIz.

t8!!,ile h:dk t:ard~~dan her )"cr~ do d[Dlemni~ ti r. Mera !I~me pell:

Bu

nutuk

opu:orl,erli"!lsl"

Kayseri fabrikasl
___ U!!O!!!~="" .

i,e ba,lad ..
enlu(:ii.t bbrilmll'Q1D ba~aml~tlr.

dem glil'Wmeldedir. MG abo.kay. Ittir.k edeu memleL:dfer 'Tbkiye, FranA I' All1D!!IIIIY., ItalY8t t."j~re, Bel.

TOrkllere yapwlan tecavuz~er,e gel'inc!B•.•
- B ZIU "" .. Ierde lUirk:l~n ,~ .. plldlltl, ,Gyl.Deli lee& U!lrr b~k~n!lld8Jt"liI,bilr ler .llIulL lID'l l' - Bel!l~ mUihka mudllir'crimi:Ill! n:u:litim ~aDii~mdle~ Tilrkle.e Viii kimfl i!l!m',11!I 01111,,10 l'I!]I'II"ilt:,I1I11i'LInt .urette t.en(il edenler:iD "ldd~Ue t.. llibed.illiu',elo!; Ik~ElIWII!IUDp.D'te ..iOIl t:f!lli!n QhlOmlililnD1 clDif\d'l.m~C;'uD" i.lQ Bul,larilta,nd. Iilot,rlkel lunlln l;I.llrlllld. mUI.vi hull'!lklol billi:ldir. K.nunauz b,.rekeUltl l:e::r:.l.Dd'lrl.~
!lLl:aktlr.

,e Bode ittiraik. ebl!li~tir. 31 Tnil\li." Ubo" ga:zoftlli
'bu bUi!lusta di)'or ki: •
·'Ed'rlle taarraz:lofJ, mill.ri.. mi z:in .a,lrrlt 4anld,"la ~iI!i f HiIlI' &iiytih IrU,.6d'IJ/,IiIr' 11'. rJ if in. ,tiAaJd cdijlol'.

!i:ok baWk h iQd1k.'

,.

.JX.&:kf(lnIA) -

K.JiM_ri

bt.

IU!Ufm tCli.ub bugil.aduD (dliu) itmbaren i,Je:mego Fabrikarllo b~'lD1l1DII blr T.mmu:r:d. il~e.yecl!!ktir' .

,.i,...

.,It ....

Son Hahererimizin

fika, HoUaad II. isPIlUY., 1..1-11dl, Porlekil Vii!! Poln:Ylldlr. Eta ..

A&keri 'V',r; II:r.ibI Dluh"rrm .. mil: mil'a~a, P. D'rviD,gof~ E~

Posta

dllny.mu ~D IUlVy,ell'iI .th ekipleri de bit miU,tiI, den
HD

, ibareltir.

I Ell-

Odlrin .. k.leall::ri:D iI,iddetLe born .. dilrlli Say. Fabri .1dgra~ i,teri Ma(lliri 8ay Ihl8a CellDa~ ve bllr'dlul!illiDiDIl ba,land... Arb" Nw,um Miidilrmu3vioi Bay Sup· !IIillh pa tlrhl,.nDID luleri ayn J'O "== 15 :r_'"k !l!'Gfldl. BUi'llar ier C-CIDLretme f.'lfJA,a llirla ;,. Ii ,g.Ic.,.Jiler. b.ini Il ml.baLe mC~itriDe bUl'lln .,,, dUYlllmuyordru. Ed~rDIII!: kilrek b~r b.llem IlI!!lIi'lll;u llleJ rill den fu"tm a~.,l' ,gihi Birinc~ AIi1iye Cen ma.bkellle.. fa mll.llha.ceret bahsi ? luin bepal en apjl 15 ..20 !U~- kiHni ilt'emja,tir. -EluJ2'aril'l:lIIm IUlrM!!I!I"II]~n mil· !!lllde bllli~la'Ddl_ M.bkf:l!be: i<iIiuiu~tular )I m~ulli!nyo..d.u. uedir lid i,lerJe ugra,IIII, ye b!l.ct:1l rti. fiiru I ~iii~ Iiilkilu Dld.1t: i fiik--, lDno Qlduk~. k labahktr. Ayvlliz bilbo, Aru:1)lolu 6Z(l;o ll'iDil. "I yn_:ide!l'eemtinbakliya itt,rak et .. Celse ,a~MJktalDl ioora mHdrindeD (Kesle.aelik)e kadar olaD ~UIIHI dl:rI.YI!}'im kil mu'ha· mit bulullmaktadlr. deiumum' iddisoamcsini o,JUI· ll1rk: jgtib'ka!limlar. imba edil· cent. mneleli, bizmelii, )'illl~ hi1ikl,l.. m go. b, ,lao •• 8i:r;im sl.\varilerimiz. ile, au", meUcDI re1miv,g, ... Bu, Tor Ie hIIIlkl milti. Pa~Jiyan ,arapneller ytlTicaret mUl11essilJeriJddl!lD!!Imede mes~lelil,i!!IJ u;r;UIl UUlllId., , p~ IIIlI ,...balDli~lpropr cak dart aenecieQberi dev m dn: YBlimurug.ibi dii~JD8Imn mil. bugun gidiyorlaf I'l!!fidlll~ll,di.n ~Iel"i iIl'E"lml!!kte.dlir 11•• fliirE::D safbatl huM.s01! ediJdiktel1 Ibe:rine !lerpil.yordlll~ eden «Ib~mBlIa.rIIdic:eliacfe bu Tlirkl,e"ill, maljllln!:!!l ell! ,~~illr· liIomra b1Jltio Ibu nfhalm I albi· ilplIoDya il~e T~Yi! ara.~rilh1r:il Eh.'ilgall'~ar, Pi9wr]a1CIi evveJ m~k i~iD Spl!i~dllllillrGQ li'l!Ip8Illlli" milletledc: IIlllu:vaffa.kiydle IJ:Ilij. t,i~lnt I!mla'jimi,oll'llnl llIIlIiiliil!;tl d€l!ldukLDden B. FabrillllliEl' llluul oldu~, ",.. rrdlr. Silo bu lIEIu'bt~kulI"ll!rj .OdUIt. Kll'um Sjmeo., Kllloyan (Bizalllli tuodlan m~ktl9~11eI !:lliidd'IeU ~e:.ll:iot:~ ub .. ka edt! Cf: k bir dere c;eye gelgu we S.lblan C'I!:MjljJjn in i~bi'.: Eh.lnl.rm flo !~y&de f,.!III111let: :2(1 ..z:ami!l,Dllllildak~ Bu!gar ~l'IIrJal'w) dlihaJ,Ur. V.I:I'I Uc.r! ,IiIDtil ,m 1111' I imir~ 11ftajyle B. Fillbrinlll emlr· t.erdikll"d, yu, O~li OI'II!IIUnl~ SUm" III:ri,lerdir ki .;ok layllliU h~l.c:dirdir. li!am~uunda olduglJ gibi yiuQ IIIfI,:url.ma.K UlfllI:fI M!larittlfi Tlilric guo Rugnt hllvllli.idir. IBUIII'IiI.rIIIIil] lll!';rini bllynk Iblr itim,aU. tatFHbakika T'iirk Ar.'I'.aJrilcri "£dirot:",),1i! ,.,!IUD etmiillerdlL 'l'1!! ls,'&c),oO,1 l:l!Iiilnu.me.1I'1 :lin.lnd. muhteklirlerdeg temi:r:ledik "11 .. bik etm~, buiuoduguodao bun" Arbk piyade iIlJilay~an ga]eyaDIl muukr.r.eI!f!Jr hS!j'hyac.khr. ),alDlI bllrp meyd!llDllarmd!l de. BUllgarla.r ve Tl{'jrkler I.~dan ,me.~uW detiJ!lede Nafja gel lDit ti. Bu i~timllllllrd. T6r'kiye.y' It.rw", qiJ, boyle mlilabakil mey,dall~ ...... Bulgarilt,B,nd,q,ki TUrkh:r BaklmbgliDID cmrlDlu g~tikl'Qe_ lileD TUl'k,ofb kon'leiDjllJD IIl!'A i~ yebilik yapllac.ak mmdill'? A!lIkerim~1 Tnrk td iirgu- tiibf! leb p oJdllgulldal!lJ B. FilII_ JU'lDda, da lI"'.!kipleri!De kat" Bay Nt.;minio ..j,yalrtillidck~ ~~yd . - BiU8n Bgiguistalli halkl l~rini[l linllDde bu~u1!iiul'o.l!"du. uJerlet kazarotrut!ardJr. 193,2 bLlliio M.,dritt!! 1I11ftki!lt i!ld@eli!ktir~ r~n~n 'LJ~UQB iltira.k: e.twi:l bu· it!ji it! ylliPJ Ian ye.DiILillder~l iyiilik .. Salit 1 de ubit Veli~kof bu tundtlgu ye Bay Supbitljn de -~~~·D'---de' yiDe '·Nii!l" teo ffllpll-an mfi· lere tabii Ttir[l-d~r de dabildir. te:l oll"giHfl'l'iu;, imba)'& bli~la .. N ill til!!! Ba klilD hi' rm ..inio ,geIIbl!kllard .. Teymen Sl!ILm 'bi.. Biz: d.l1nyay,a ilp',d: eUik ki. IDI,tl. cildJrilmniDden ibmali go:rillrig(j 'VCI Ilecen ,une II'Viyaollli" elk ""Urn},,!;: UliIlr ;~~n en IIDIId 5sade .. dQtil biM'irmyordu. Sa:d l,5 ta. Mira'iay Hril~of, kit ('11.1) bir hl~ldlQ:!etiz. Bu~. dill )'~ pLla:n musab.kahilrdlill. ida ,Isker~y]e Ikorkull~ c.::n,map~iD Muddeiu:mumi oldukca. IlIUn gar balk~na ¥udigimi:d Tiirlk" YilEb ill Cent 6 lOCI olmu,", Hle:lI'ioe !liingili biicumu - rapt •• .Uren iddillnamu~lIIi bwtirirkeD 1 flei saM/eden d~am J~r'e:de verec,egiz. Biz 111mh tlINUtayd !!Iu,man, Bu gar 8klo tu. 8.. r.hri lie B. IlblilIl GrlDla~ Itiir ·'Fikx.. bluderler He .yillli'llhlfi mlzl Bulg,l.rlar i,;in deS-iii bUUin IJma !klllr,J 'tutumuluyar k ishakk1Dd ceza kaDunuDIlD 240 ami ... 1 "K~ky,liCilulo .erbrlt bll1.Sir DoklaYI ~aret edoUmki B'uJB'lIr' te~III~1 i~i~)'.plyorgZ~" Itbklnu tt~rk etti'it 1<tlm lil.,.dlr. DCI, Bay SUlpbi b.a!klnoda cia n IOU yapI.lltli mi letler kup' • fr Gazetec. ki!llrlullue yr;da 230 DCI maddeaini'lil ta.'tbiki SIII.. l1li D. Caldaris bir beyan .. eder'keo, Bul.gall' m.aZWI'I ayQji~ •• mUll!lblllUllIl mIlle. DB ollIBak reme ~eczi)'tlerj,D~ i:dcdi. TUlrk • Bu'l'gar mO na.sebatl nama nS!!jredliyor L:a]J~IiI,ak §j'IJOrniSll'l 86ylemi,th' ~ i1Z€!Il'~ d1ige l' III Ihilil.lJl ka Ia.rd a Dum,liIaD lIIanra munuDI.rm ve yani sBIUr A~ina 1. (A. A.) - BOI,.bakalli !'- TUrk abalisini tll!:51dn dere<ee mev~ull bah:il cJei~M~r. a'v'uklltl8l'rmJll m~dahillderiflli ~'LI!I Ihalglliti"lIIwn ba§maka .. ilkt milletin yah:IIlIt,i_ ugnlllda B. C;ab:!lari'!!, isyan ba.re'ketleyapa.bilmeleri iCio imubillikeme" MiilabB'Illliyl batallJ; bi'tir'eDleles!nde D: ~ah.mill11lZill oevam ediniz. <;uI;Ir~oin ~eke,rrilr dme'me!!li I~UJ DlD 9 NjlifUliI!I laLil:rine kal'af ,rin ibepsi aYlli derecededir. Iki Ilene evvel TUl'kiye:nin ku hi!', bill dlOSltugu [] en h.IhllD.g~JeD bililtilo tedbirler,in verUdi. Valnlx mllk:lifati8lrlD tevziiade merkuin.deD ayrll n "Pavlofu r retJ. laraftanYlz. Ve on 0nl~lIIdliIlDl l:.ildirl!Jll~lir. Bu ak .. lank tekrat di,orlllQ ki .Bul .. IIIma lit Uri wtibata .llOm.ktaI.of" Turkiyede bululldugg UZUIl yill1le serir ohu k Ankal'aYIl ~ ill B. C;ald~ris Te,kiJa.'ll [9f1jgariilt&DnI TUrk halklt hizim clJe.ler larfllldl81 bt!r i.ki ,de". dn. gitmi:jlilF. "P'avlof"uu bu "ni. Ilye kanunllna ail I!l(IIlirname.. en Illd~k tehallimll;i:hr'lf!l JetiD dolt o]aralc YIII,IIIbilmeleri Suvarilerimiz.e h.u musabaf,eye ge.lme II getek T(hl'lo[ Villi lell"~ fif:iredie.::ektir .• Bu emirfi ...... dostiugtlll e !lrtttll:l81 i~jD 'IIBI" kll.hud dEl. muuffakiydlr-r gerek Bulgn l!IiYIII!!5mebafilill .. melerle mellDurlarm ]aYi2:nill:il .. "Edirlnlenni n SUlku1u Yilldoli,yd flIrifl~mi", VEl 1929 d!l ve hfl)'Jrh leyah!ililler tem,e~DI IiIgi kBiI d IF! hu:a k ,., Iiy!!lll ,met:~ c de b~,y8k me.mnull.iyeti iIiIlta, nllJmO '1,1'61 Bulga.rlar dostlulc: mUBlw:IID ilIlZalQu.m,a. ,deriJ. etmi,tir. MaliJlmdul" k.~ ,u'PaY., So,fya 1 (HIlIiIlJl'i) - B,lkan lili f'I:!lb.oJuna.caklbr. IIIIlB lebep OIIlllUlhH'n

IINiI., mDubakll1annda

MiJJ~llIer Cc'mjy,otino .. trap.H. Italra . Ha be, b.... 110m muahedeliD. iltiD.deDi ihUllf. letkik i~D .. _1ctllller tao yioini blemeji k.r.rl.,brlDLf"
ibeliltau
bl".

diroeo'iu

10111

dllkik.edarm. birtalyjr gecelilPde

"1I'f !!I.brlll IU ItkiMe
Idlm ekte:dir :
il

eski erkiolDID muhakemesi
Ankua 1 (Seldon I.) -- POL t.. e Telg,.E elki Umum MIMuddeiumuminin tatbikirli istedrti ceza kanununun 2!Ov& 240 nOI maddeJerl
Bag FaAri lie Bay Jlut'J'I Cemfll A'Qldf~",d'fltatbild
i'stf!nilell

'. ve Telgraf

tleflQ.ml. UU'( salr.iJemizdeair 6

..

bitlerimil: L:uvy,eIU :rakiph::ril,e m,il(ade~e edecek1et<eiLr. MUla" blikaya i,tir,.k od,D b!J mmet-

H.be.JLslan

relmeD

Milletmllrata t edt:... komilyoDu te~..

B.,. Tlril.,.j lIN' )'1I"nnJan ta,:ur,m. ,C-fIR hifrpt. ma~y.'inde

dogma.il.

J 3 mart

beraber

"[dirne

.ym

~

madde
K!ll'IlIbd& , ••

ispanya - Tiir'kiye

M.dde '249 ~
i,J11 b!lUl!!lII'iI!!!I!r;J

--

b.,k~ her

It1tJ IU"

ollul'I 'II'.z;ifelin,l IUedillii m.mllr dereee.in. gore (if "ydllD iI~ .elDl!ye klidu l:n.pIQlunlir. C~U1i tablif ede~ uk n:b~plJii!riD .. il.cudu baliadlfl b!r iijd.JlJ lIZ olmam.k !hue bllpiill l'j! 30 lir&d.m yLiz Un)'. kllliJ'1IF -a'r €f!i!:a.yli ukLi ilc ce1:.1.ndilFwl!,. VI!! her b I,dl! mllebbed en "~:r DrIl1vakk.,hm W!I!P l1IuriyeUelJ m.hl'um rdUir. i.limld

ntle giliro

Bag SupAi

AakkulIJa, lat-

biki
ile
Q]IIJ ....

igfenU,e-D

modde
I

Mlld.ii~ 2JIJ -

Div'anlharp kara rin) pr,otesto

H~I' Die 'll'clile ol.un IrIl!'ml:lriyd 'IElzi.
~iI!iirll,b

f'eOli !l,t yapldll M ~ ,Ih ~ i' '" r
edli:o
fi!ll

1'1::1. II.mitiOJil:ll
em.ir[l!!l"~

kliiolln ..

go..
bir
lII!Iof~

vcrd'I~,i

makbul

nbl!b

0 m~lul1nlll ),npml}"IIJ'1l

I1l'L:1f O'hlil

dar

-t...oeUElJI

JiU,cI.1D

,IJ

lin)'. kllll-

D&li:dl Ue cen~

Jlllod.lll'lhr.

.BIII ;bmal
oIiDliirill

'11'4!i

tenbldeEli

"It

klPlIIyni: elJl~,I·erjIlDi

mam,,, Dlm~ktllill oevlet,e bir m41.lIrrll.'ti: hUI'Y11I:I,l[e'llmi .. in dlf!:re-e~iI<lne gore: bit 11),£1111\ O~ 11:'lIeyc: klldsll' b.pili c;eJ:all~eb,rJlkte mllebbtden l\eYI DUO .lIk ..teill IIIcmulI'lyeHu m hrumiyet
,r.r:lIi11 d

,.p~
I'!I!'J"II

liIi

bLikmohn'l1!l1'.

"

...

Her iki lureU:e lDl'mVr!-l1l t.erahlJ.indCiIl '¥'iI!!)'1!I yc-ri!clIJ ~IDd lIipIDIIWII •• lldllll dnt,w. blr Hhl'IiJJ Ui'11' h'l~l 010111,111 0 d blllkaca tldl!Jttiri,llr.

-ZAMAN
HUDun

onu De alae k?
Fakirlere bedava radyo ..

Dun bir Tramvay daha tutustu
VatmaolR itidali bir fa.. , Clanin online g"ec;:t··
Tnlll'''., ,lrketillin bo'Zuik IlU"

hduum:lini!iri dab. diril:n kt'l!'Idm,~ ,liitel'~i. Va Jinl!ll bllo11k L.~'I'C.l'Il I
dC.~~Q, Akul'lllrlllllD Oil'tl!lil:!;Qy'e ~U. mek unr. b!ikl~yeD I'Ihln bJlI' •• ate ,akul 1iI)'!likU ;,ll'1ciedl IUCOD~
d':l1

Be~ediye salar irlaresinin bir sene i~'inde yap .. Vapurlarda bileUer DB sil Ueuzhyan ve p~halda .. hgil butun i,le'ri gost'e:ren bir rapor hazlr!.and'i alnnp kunandaciI.k? ,an ei,y.dar hangileri ? 8 111l,d.IYil!'UI." l hh.l'e.inin, ~yr BI,I dllJledj a olank (II 'r. le.. ol k
Sirketlh yrlyti ". A'kay M.re .. I~rinin tetrl~17lJih nferlerl ihd ... 'fitm~tol! lear ... 1I'~rdi,~lll~ e .. eiclII fA'nUilIbk

Tenzilitll tenezziih seferleri

Sehrin su isleri ----------~--~---,o!fiadielid
l"iylll

· 'OdanlD efya endeksi ~Iktl

k.Jdl, H dr.~nig ~ilhll'h ,5,-

Itldi.r :

Ort. o,dlln Ak"'I"IIJ'1iI b.reket ,.d -0 IDS ftlJO'Iu.1I motelI'll TO 51 DUll1ar&ll If OM iiirliE: arab "I:t Oq b.,de 8I!y •• ~~bll:l A'kur.YI IlItrllea b\Ulllbl elt:ktlrik fl'l!Il'Ii :r.p" m.ta Duel:Ulr olIlllUlhl" bu IIlnd., b'ilmYlI.yu;a tiD tu.hlld.

klgumula.. 1934 teD 31 k !:lIDall" i!!ij'¥6l 1I.934 l'.lI'f)liue ilullil.r blr ItIc.lik IIlU.i.i.Dft !Ii. idilr. heyeU ltar.hluiaD bt,g..,ha .dUI:g I.pur

edtlml,

.0.

t~rU

elk.rJl:~

t.k ..
I

YIII

gunde 32 bla DInt..

1'iCDrt!t

od, 101"tatl .•tlk

blhDlIlJ,

re mll•• bb.,nd.kl
~llclllnLIbI'~ TIl ICllel:lIlk
£lIU

~"t.

bu.UJl!UIJ .. e .atmiln hll'lIIbndllOll tahrik edUem kulI'o, '11'0 ..... rel.r C'IkUIIfIlk: yap ••• 1».1" l~hr. Yolc'lll.r, bid. i!!dem b.betdu alllna erkeld ... kendUeriDL tram. •• ,.dan ,111111 iiltmll]a't k'lIli1Uill I'd. fr.lly.aa ib,.,laml,lardu. 8'1l .Ir.d. ,I'r"'l!It~1l butllD ka,. ,tb.1J.k IrmA nim" d.. lmll Ifi'Ull 1:1'1111 te T81if~IIID. billr yatmnll1.ldllID bid IJIlaQ DO trtllDUy •• t· mliBI d.. t'eI6,,,, d'fl,meml, u tr m· wa, .r.b,t,i:rle u.. teldu I' leo .t;d e~ik'~filk: cereYlilnLDI ir\ibll'tUl1 Ike.", mi,Ur. IBQ nr d. telLer IId!iimtliktih ate,

.ttl, .tm.,

AldJ,Qlm1z mddlll.t. :iir>e, Ak· lib' ldilllrft1l11i!1~ b::nenUh ill1:f~derlll. deo .Docak A,d.fA ,.. «.d~l.jliyilDIlil lid t-e~k ,Qli;: IJ Il\t j,\ifllidfl ~deee: 'klerd~l'. Yl!llol' h.ri "tir. Pe;r'l!!~bl!i gllnlli kap:rildellJ Ad lUll ",0 Kill'll.' •uIYIIJDe ftlJt!lie.k· ohio 19,10 ..... puruod.li lI:ene:n:ub I:!lIellel'i. ...bla~likttr. 811 biletl ... ~ Kldi "' Ifttllt '!!IhU'\ilk dii td.rik edlleh. llr. Blleli;l,g Kidi" I£llml IIiO~k: IIIdcr.iialile kuH.lCld"bUlr. Cum. ~ nil l.e li:illlU:i.lill:b blld _!Onl.!: ui:lAbfeyirIJ k.lilk&D S,lS npull'l1 i;il'll I 't'·fllIr r= I!! k tilT. ill! A,vdl!tt. ¥,eII IIIC!e ~ Cumlli rLltiO Ad.lard.n n K:.dlldiyl1oden. getit'"

,ehil' mr::eli.J n .. l.. rlnl, lUll "damlati.l'. Bu r.pDr BlIlIled[i,.fi' DliI!l~lbl,el.. t killi he.. , ~DetCIme!!lige ha",.I. IIdi~ ..
lUi., olduj:llcd'.n me eli. in NI•• n Ie.. til... ,dnrrec.iDd~ .. ltill" llilll'i!!!lhliin ifitlziyeli tetkill: .e mu:ull:ere i!!dlI.: Hktir .•

tabedilml,

,,8 dou

Lu
d.

hI: ill: 38 bin'. [.llb, .mlll1,~.1

d.",.m edLlm.1II

Ikarlullil bir~ Imlfbr.

914. ,~h i!:iI:u:i'fj

Kom Or' sarfiyat'J

8'21,873:0

tOD

it11. f1.. I:'~.rjlD1D endek 1101 nql'~llhl,tir. BUI u.diekn n..... "IiD 934 iIInrlhnl.!Il topt a e,., y. fi,.holEl '9l1 .en~liDtl annalll p h IlliII.bl'l, I'&u~mekledlr. M.. ,~ mafila i:lu nd rOik... li, ~iIlIli ci,h:.. IIiI.r.,
Un

lit!

_II.! topt.n

Alml1l1UII proFllud. nu[rI doktuo' ~Gi:lb II" fakirler. b.d ...... n.:lJI) l,.jyz.iinl ka,.~rl ,lu I ". DUnlaD 1,,111 blr ,.III,·m tlllame h • I.lrl.m.llt 11'. TIiUmatnamer I~f '.ktrJare Ibl!!dlU". rAd,o nf'ilirl(u Id:irhr, ItIiJ'p m8.IUUe.riJ i'Dl:ult:r.,1 ..ok 01!!I III lIIiiltller, retllll,ir!l~ .. rml, ril1 Uyli rbllr h ,Ic ill I il1'lIlIlJ Il "tun 10 lb~.~lIkI~rdl:r. BlllJida,o mud. boif udJl'IiI' rub .. ...tiy~.~ allllitlt .. gUcCl ,etmiyenler. It F illlidli 1" lIl.hlli hij!&O m[iJ'lIIc •• 1: ednek ttil'l.lllUfli 11:1miDden .UiIl'dilec:eld Tdlr.

e~.
~tl

0."1'
ltemL!I'I
I

pTOpiII,ali'id .. ~ti'ni!l.1
'UI

n·IlIIfII:lUI

b .. ey-

de bir ndJo ciblltllllni

bllhlDlDiUIiU

bl.lJ'1:I1i

lIad

n.n

'dlue hCJltJa.la hili rilipO'Ul lira. b.l.di,. lehrEa 1111 lbti'ilc .... bru bllDLa i8l!m~.ti URI 1, add-ede.!'lIIk !IIi .. llIllIIi bg:all ,Ir. ulnU e,... 1'limifU •

komilE i.t;.blll1: rr:djJmi:,"1I 11 71',nn met!fl!l' mik".bli ..11 b.,ilII)11'hr kl beber mell:rfi mik.'bl .u:rUQ terfil iim 01"106 I!dlo rim klhnBr kyll .. ID hln, dem~ktir. Sur:rU'll lL:budl o1Ank terM .~Ig kind:!r "kiD.

End &n 52 lIlrl n em ti.! eki1 I.Dlllre,e a,rll.r.1c y.pdm~,llr. laMr. lidl" 933 YI!JD. DUllna bu

711 ,Jilh.M

DUltl.l'.

Ihinli muklbJI

h.J",alllt dill madd le!l'iDiu flAltlkn d. I.Ii:lIzJ.ml tllll'.

.. Terbiye ve tedris~ L astik'. sanaYll ..
A

..Iml.
ma.ll:t.

Q~dulu i'llltD kllblolar

,_D-

de ... m elml~t h ..m"'AJ' d. i f~lIenm Idlllre.lfl!! AklBr'lil'l Ie... tLr l'etill'iJmLI, mak ... 1!1IDm~, ve bur.da kemd:i baliudo loamete terlic:edllmi,llil'. T.bii Alnu.yd. beldlreD ,01CIl'IIII', b tnw".ydan i.ttF.d.tI .de- ~miI~Il!t, l!iI1 call .y. rml be, dlilltl~. IOIl:l:ri!l BelieD lki!l!ci (Alu:lrlif .. O,t&kl, ) tramYl.ylliSi hiomel'e

l'llttea iilltihde iftll:me .bimdil'. A'!II'dd Ib1Jetierl cuma"teJl IUnU .. l 12 yl! k.dar mu.tebll!!rdlil'. $llfk.t'1:iha}'riyedo lUi. til!! CJIH.itlJ biLdlll!!r'" p~rlt!!mbil!! ~illlI{] ber h.UJD 0111 pOllt&lam:ldll. 'VII!! tum.. giluil yhlle ber lilidbm ilk PDl!IitlllllliTUuilill. Ib~f',j elir. Aydd IDH&tleri, CUdI!I. gaDa k,iIomn h.dar· ~f'r hkf:l~d"lH k6priye i'r:lf'e~k .t:ferl.rd tk IJiU"lllI 1 ..bildi i ~Ii'- Cum.rl Ii iiill1U! de "xll!!!ye k.der IOlilfilberdir. TeDzi1U nigbeti, goerek Akay lII"e r'flrek $irkd:l Havriy. ildu,.... luiod!l!, aiill ,fiIl'iih!:r hrif!!ifi i'iz."rlnden yiD:uile !lllimlf.

~ek heer varpurdl!l

bu

tl!!lllzilldtlJ

b]-

Kiilr·r

bakanhiJ y,eni bir sist,em olacak
b.k.lllhlJ vll,;:.rllllliia
'blr

_U

lIon.n detlltill'Umilt Delflam"

r.

5 ille;

8----~~---

."A i/f!1I1.

f'lIk.t ceUel! 01..,1111.iLda maddll!!'ler:illde D,mllm!: !bIrr 1J,lIt ,,,OlUd.,
DIlIIII~ me¥Gl'uthl,.

Bn sene listik ilyskkabl az olacak
l.A.til!; nllliyiiDdeD IiliDali h,. tiMile l"erriil]uip ,IIt~rh,tIDdl!!11 dGIIJ~ bu Ic!TI,~ l!h~ik 'lI.b:rik.lall'l _Ih II., tills: ketc:a .'lIIoklnl!u ,lIpl'I)..'1I; h:iD ,im ~i,ytl k.dl! r fIilSi~iJ,"te Ie ~'lnli trl'rdl.

Mn.dd. ibtldlllli,e flylitl!!Jrlllidl ,dli, IUmllJml Llr ,.Q,k:Ilif!~ItIO .. a.ltllllm lh.n9 emti.lIl1:ra,o b.llu=.u~, lWu'addl i.llItldai'YIII oldulunll 1'01:'. bu luii ~.y.1l1meIDD,UlDiYI!IUil'. M.deDielfl~ mil. 9U yahllld. di~t.l"[erd~ldlle maZlir.11I

,~~miyel:l!.Wl!ro ".li'dIrD ednf!liI:. OZlllll' 11'1 d. ndlyodlJ.D elde edHea btif ..de~erd!'n fl!1J"rl.lm totm,l!!meje ~.. ILf fill, .ulfui.ai cok ift bilditillo • Wyl feplitUl1J deJil .. t rd.,_ Dokt'Q1' -'GiSbel ! Ahll.oJ •• UQ P.ropllteondl. .N. IrJi ~f •.tiJI, A1~ [lIBa min"tln her badlle_rl AImila baLumlrld .. a Int., fldeo ". Ah:nID .fkln UllHJmoLyaioil b~, ll:nrh,1I1li lalluirt'ttil'. h'd1ey~ b Bill 'JazLleyi .llIa bill ut· blhllo mem]~ketlill kC'D,diliol dinl.IEI~lil:ili, !li.lle~-lIiq uuk, ,..StUI:I Lllr 'l'at"j]~ dll, ta.u~mIIiD ItitilmeilDi lIter.

".,ok

Ki!lUir
mr:~muill Iii I, I'!I

terbn,e
'IN!r"
'I'll'

~ok eDz"1 hi..

Jibe",

.oil-

lilli,

1,111'

Idklit

mu:bi1t' Ikl.lml,larmr. V 11:.. ilurlne ,trkeUn .. t.lead l' _emurlarl" derb 'I bhkik ..t YO ietilntakofUhlll!lllfl.r~ .r.,bllllID. 'If _z..
.yeti .. 'taka.IIID di!!:re~i!ii, mUll. i:re~ tl.ntllI teilbu !I:dDl'ek rapllIII'blf ItU

------Na.kil Vaslta.]arlnI8
m lIa.yeoeleri
Z.alBI'I ~oml'lln

$imdlLUk mlli IlIbrlka.. mmdluin tnbi,e "tlHilrl. 1111 .. lar IID'cak I"li!!iD l!il:l'ekl .mlit.liC" lerl tetk]1!; ediluek 1II,•• hrm,.I .. riDin ,.'IDIII r.II'~1T IIktadlfJlAr. }'Bplhl.l:a n netitede >e1Dm'U"flk L8~m~ hbl'ikalarl Llt.iblill "~f" :larLilenl.rde_ bill. pa,i l'~l'bi,. , ,'iliDia mi!m1rkeliwide :rd1b ..,.. 1lI.~IO 0'1'l1li'.. k.bgl IIllllilecek wee II,I.D Iutik: .an!!,i.J a~ uDLifi!'f;i!ik -;lluu~l call, iIlIt:'Ilmru,lodia 'DlI!!lr~diLl.~ bi. !-tadd", iodirilmH' tViEl le,eb .. nktlr. blbieJ'd. b-ulul:llluk lI:rdu. c.tlmifr:tle-r~Jlia _i~ uui Tj· caret od.... lu.. uptedadLkt.eu .Og .. r _ bltd c;emlyeU!IITII ibirle,i'k I!IQ.. rO.1I ~",lc ib:lr k.dro hlinrrnanmliltill. hili, 811,1 rtilli wl'kilib. "'.zl'~lelrJ ~u'uDml'J(lrillt~ i"in hiti'm:!!!!! mllh ... I~iltll:ii n YelEledal' dill d"bil ol.. ,
Elutll "aldie

,.pmllk ii.E.II!:lI'!I!Ibhr h,lf'At Ie,.:ilmi,rr. IEhllDUD le111'1. dah. mUer kid

,II'

lI..rIl.F '

t4!l'mitt'i.,

III ,m.lIJ~

teh'-

1Il~"

BlHlin klJlm."iar.11IIIo fiy.tliU& bu n'1!l" ytilll:le]mi I~ ~r. Endekllla ea 1.,.111 dikkat t.r.f~ t3.a ,,1JD.u 913. e lead..,. Hblllit m.ddeleriElin fi,.thm pe:k n,d'.. D iii, da,mil,o,lm.11 k""fi,etl dir. BUEI_ m!JkabU {hr", enjiml-, ,;io fi,.lIu) mu~iP1 -I~l.rdl

de\' !lIn.

b..,hr',o,

DGktuj' "Goh~I"'J fiS"'irmer. br. I'!ldyo lIi:~millietme'kle, 'I'Il.liife. .k1l!1.)rl.,hrw,II ".. h: .. bIDd. ".oHIIII, Alm.1I m iJJe Lile kllr,L ku .. 11)1. ieJerek ko:a'l.l,mllk lmunun "Ide e~milli,i!'. Bir de'i'lflt .d.mlnul rHllIdjkftl

..

bOt-Du millette
bOma militiN!
IiDIl

klJlau,mUl.
q.iUjTmea~

,Uk.

yuk lid,

d.rece
Ii

£iD.'

ESDaf ce,miyetl.eri
ve

Kasap dGkkanlarl
Kua.p d~klu!illJl.mllll
,."ilJI. k.dar
eJU.,.ig ~

'-IIlm i ,ttr. DlbU delrtlbl41 .. ~ ilItihLik .elllfin mll.ddelerio f;iy.UIIIIIDd. :f'u kllfl[~~e ~Gtk~. d, r •

illimlulilu.l'.

f.,..

I1 .... 111-

"a,b.

..Lal


:bUgtlD liri,titi
~ITII ..

Alml!!!!!'ln~n &iid&J 111::1" dllid k~.11

til! hltldci leo.' d _tL-

~i.mdi)'11 k:ad Uo d~ tdr g1i1!!~ y.p,h:o.lda 01.,11 Ibr. II __ nil'" U 1:.. larnlln feqnii maa.renel1erlnila b.-

111eJ'dIr.

".1'''

ierUl ~!I:!kOI'QIf ~'l:mi,t:i. Dill il. diln ... dell!l irI:ihutn blll.. llinllmlfhr.

d~m!l!

dEllimi .. ursUI!!

OS. tramvaYI
Kam,ko,yde yeni bir
.raj ya pbrd ..cak
OlllkU., H.lk bllilllnyl.,rI, ,Jrbtl ~ebdl~.laj tot1l'.~ ~r~edtQ:i cl.. bet!!! lIIIlIIrCli t 1a',IIII'"IIj IG.Ifj Il!d ftI eJ,._lF. lIiJillidera lUilkar_ KlJlrbdldlll 'Un., .. ,.tla !!!lmlJbr.,
MI1IIh.mruL ,aim

D'~"'""===-"''''''_

"iF k1..

m

mtmurlanu

Yeni tarif~
Kontenjan
A tl .rhk
t"ibikim~
bUll II iOlII,

"....flJhlrigl! lI~b.JBt "'1fI.llmi.,Ur'. i V~lIi Itel'killt ~)\IIUIllJlifd:., 'lI.1I tdb.Jk .... '11 SID. i'e~e~ .. k\b·.
nil lUlU'" ,1'Utlli IUIJ.I:lnjliUililllillllllllllUdllUllIillllllllll

i~I'Ddeublm •• ~ Iblmlelditii h Ide II Ika ... id.,. bi,,~ok k•• lipluID rl ..,et lIIIeml!!lkte o1d .. ldiU'~ belftdil,.l'lI1n DI!.:il.IIi!',1 d'i:kkati D~ lllllrb., lmllll t~r. Dilli ,u;ab:d:1IJ bll bum.t. b.11I' ~.lDim i!,i[idt'r:ilm~, Till "·(III"II'I.~Ir.i bflJ~d~'iIi ·l:IIIbL~IUl t.limlhlJl:I.m,ellllie ri!!!fd dnulerl liildlrUmlltir.
r]IIIJIIIIIIUIIIIIUIU 'lUll U~ !Ii illlllliliUlIIII1111111Uiuli il'

mekil[]l.r

!lii~~d

.~.rledgfD ~eli. olmlil~

Habi.be Molla
yeni bir tiyatro,
hey~tj teikil etti
5e h,1r t i}' II tro 1;111 IIID lIJfl'i!,dlld .. a nd l!lIOJlra. H_,1t RI'I!!I.nm 'M:,kiJ eU~ti tr.." I tia b~l~ 01...... k A.nl:r. r& • li, . lira iii t.ta.liide (Hil Jbe MIJII~R}I ~~k.1i malum hidliil-e dol.,uile

~~~~o--~~~

11:'~lili.l'. F.h;al
... ld .. h,l:ikillmllt.

oillum bll cidal

ilc: 'millet

.nllD.·

dll Id Bl1!!lllfnu,V1

n:aml

d~rf:crd.

1'..... , letm..k 1

fA!- Nihayet

.Duk

i~1I .Jdl'l l.dbir~u' takdiii' ne k.rlIIaDabliU ••

H..I ... Gobel!! H ia 8011 lEu." d. t&ti!:!Ur o.'LIa.duldaD". f.kIFler. de r ..d,o cihl.ll.n 'urddiktluuoar. bu AI~n, .bergila dnlet h,la. dalei .dlim!'lId., kllr,1 karll,. II''I!I..
EIIn=k",e "al .. mg Dn dlutClIll 'mkInJIIo& hulu!.L:br. Bu •• ,.de 1',.d70l:1llD Aim ... k.lkmmllnlld. 110 mu!dm bir imil DI.nll.lll &D ... p d.mdc Ik.ol.,lqu .. Hakik.ue ndyo.cla , herki.m bll lekHdm- i.ltifad. ed~lI'Ie mim kat .. klHlmll.lD~ kit kilt knludlru "'. tlllbulk ,~.buk 1[I~.I~lIf IIt,tlri •.
nlll Fla a.

tarifesi ba~ ..
K.o trlljn tl!!tifui. dOl'! ·h,l.mLrnl,hr.
kllcln

lad), yen· bir tamim
Bill ~imt:liYII!! ilti .IU:a:d r .!uU

,;=.=====:

~er hler

i.IIII,I, JI' ,1,llijli

Lji

========-="""""'====.1

.'1Il

a.y

do..,

, R.. it Rlu,lIn
b.iIli ...

HaYRbn Istlrapian, feliketl@ri ve kederl~ri, 'klhklarlnl degi,tirmi, hirer dosturlar!
$erh i.ZQh.~ lnt:ili~ miite.!ek.1d,.; Lort
1Jti!'1J

B.b. m~."fh~DI
bir
tifIiIDY",

80 biD
ian"

J.
,.

,..pJiu.kb.r. ,emld

B!.I!T!lI,da .. II

hrifeJu !ItI.. IWull i1111t II!Jul .. l .lIp t. gi'iliq,lIl.!.te-J:II m.lml ~" 'Yi!Dlerdeo t.dlldIllB~' ;-el'i ,.11..
IliJpordlJ.

II"

A:ue61l"§'

.iate lIell-. tratfh .I.ball dah. 15m ar lam"b 11'. :sa .1r.b __IIr btl _y nih.,~6nd. "ehirtimil:l ille~el!:tjll'.

DlA:er hr.HIID
iii ..all

,irket

Ayrup.~

8u hfJkmOn,

Ib6t>i!1II

kon I:ojllu

"1'.,.

b&n~:rillil 1t~,mU ediMitl,iil rmd~", 1''11 bir it&mim '1. ibi1d1Jrllmi,tlr. Cl!klllil!louk,. mllln,,~~enil!i A,likadlll' 'iI. y"'poflmll. bUHllndeo bll. tlIIh.iut.
hluilitl

"Ali'e,burg., nill' busiJzil /r,~Aer Jiltlt~ bSlko bi,.

MB~h~" '''Nelsm in 6i',. ,·ozij kOrdiJ. K~,..disi ,.iiH

"YlI"Llm., yce diter brnber I l.. abul , ilonmli~tQ. B!IIy"lI HI ide yew bir tlJ.hlil' t,I.IPU "aJlm.Y!I k,.,.ar yumil. ".. lllml,. IrUJIIIIII.mi, n nih.,., yet oliilull",& k"''11'''~tlm blr 1:111,.1: ...Clt;:yi!l e- Il~~i r ~i ltill'.

llIId.,11,1.

CQI

zQmtlR/q,.,nd"

rueal

OniverBj,te de imtihan

hazuhklan
OlJli.,ti'l.hedl~ imt.h.DI&II'IIII )l'l.k~ 1a dGl.l"fl~fll!J FaklHh d!'kll"bki.n fa.li,.to fetID'fier Ir. H.... ber ,ldll,II:lII" I'ire d~"nhkL.r t.1ebenln denm fi.11~r~nl tetldh '"orimltihll. ~irip riremiYI1lle.r:k'ler]1I ijfni,e~l,rinl blJ,dJr.,e~k rtdveU 11.-

blllr 1IIJ)I'lik talb,..i.at ullilmi,tir. ti!iei"J~r

".1

tl!in jJ;tlf.d. ~dell'l!'k ,tirteLi,I,,~iI~lIi!lI'djr.
-0-

,rni

mI.l

r"

I

Nakliyat i~lerinin levhidi
BIH{ln
Dlllkliyalk

reI' d·oslu."lar. Yall'lJu: gil-. leI" guziii, talll Jilii hire, Josl deii'~ 'i'utdl: plJ,..el'i. a'C~" :lozlii bi,..,. ,aosl!

o/un.mUJtur. H"!llIh'l izlil'tJplQrl~ It/ldIn:tie,",;, 1'l!' kede,.lef',i, ill''sana .1" ... . fok mullim ders I eJ"'lJel',dgl " i"in Jii-plte !Jdk Id bi-

sekilJe

ilaas

ifllJ.r~llll',inr gOl'nlt!mek. i,';'1 kol' go~ii.nii olrnm lara/ulCI.
~U'f,..qll:
II • ~1Jj

'i~

Filozo!Ir,.'J,gk,.at."

Rlohk·um ~dild;ii ZQman tilmiziel'illJen " Apolio" d,.tJsD JQIlQ !lakIIQ: - Ostat# nahai !leN muhkUm .dildin I demi,

6tu"""

Bu Imp.. .OD hadln do~~.- Ilyle R •• U Rn:arl.n Jliy"laut, oilln ut~ltler,1 .,Jkt.. hili ·1Ii1J..iI bl,. lal1m arti.tll!r d.lhil o!I:I.tUl,I ... dlllr. y.n ",Ilid~, III' upta pilr .. ,lbill'l_ rd~lt'i ilIOrm,1DI1 m\lht~ml!] her bllii,t[1 ,],. • 1'I111"1IP1l 011Iii:illlliJ ti !'dlDill II m<;iI ml!k h,itl illHIB •.l'k.d&,1 nCI bil"

IIU IILJIII~.II.II!I'IIJiIIIlI n.Uljlllllll ••JI i... I.IUllllllrlllll

....... IH hllllllu[l;

··t · 5U I, Ier ...
Belediye bir §irket leU" ruJmas~nl tetkik ediyor
8i81edlJe IktiBut mddlllrlDto

a..

ndlJll" Tlylitra.

'.lIrml'~III'~.m~
1.1..

ul'ulrlun

"H~Mbo
"'0

MOo!!.
,lm~iIIlc
temlillll'p

QIII,~,ak

J'II)1ri flul"FyeQl 'l'1lI11'1Ii!:l:k'lir.

:r.rJ~rd8

,nJam.tll

baltlllJmLIIII."llhll"

.•

EkaUiyet: mektebi hocalan
KU1Ulr mCidQifl'DQ-QEk:aUbet " II hi ho ta[ .. I'U:U bu lege .lIe I tllr lmtih. I t..bl tutDl.iit. Icarar 'lFe:rm'l,llr. 1'D:I'l:ib!li.!i!lar t.Uld~ ululG led.l'il 111!!peda;D<Jid!p!:1l J'.,'tml~c:ak. ,

il~l:rhdD

te·.. biit

t:.:!UI1l'6!::!i: bill' mO!lRllU'l1II

1111.11'.11 lot..

t!l~" .bniD.ellf!l ¥fI bunun, d~ Nan. Vtlkllt:t1ne r btedileretinl bir all:.. ,lim

TeR'Lclmi~ 'Iehl'rruil:in
hentllt:

YI!IZJlJlttlr.

Bo,
If'

~nl"

.uta
'iUo,d.,

r Inn.bet

dI

DI·O!J -

IDl.lumDt

m~nult

degild,il'.

rtJ Aareket.l!imst ,e,ekt;,.. Ta,.ihte /eldketlel'Jen til· dddsrI tlersle,E fok lyi dn/,yon tie·/eI8kel..lf!l'i "ok igi kullanmay( bit n ,"ok. lJiiyuk aJuigtl.tler "t:u'du':

Bdn Ia,.l.n drull ug,rnuJ"" isti/arle >I,m f)f!.rJ.ikler,i Je,.,i ,~ntamQk 1'. ona ga ..

Solcra.t ta.-

-- 0 "'aIde :fen benim $lIflg ola,.a" milI~luim .rlUmemi mi 6l!/derrlinl
Cel1a6.E1U
IIffre1't')k

idom

lliilc.mii ,;6i hi,. leldket /carJuu,dtl 6U. 6iigiilc bi,. de" PIJ".miJU. ZAMAN

mu ... f. f.kiYllit J(h, ttdjldiji tllllkdirde BII. )'ollQlfIJda "'II t.tllDhuJ ,.~mt·mdfl binftl.rd. tulf1' Iblllrtii lI'IiIua,}lVf!ft murn;iaum b:DU~UII' Tei'il~CII:It: ""II PoILI I'I'Uretl I!' ~tbl~ Ti,ab(lIlIlliIlUn Jl'o~.lulu.DdlJ ~rJ'hr]1] ti,.. tro ih'li¥~ .. tliU t[\tm,in IIldilmilJl 01'.CIIk:II:II'. $ijmtlilik r'up bep I'~""U we. J,.;omedi hiI1U~~ed~cektir. iJk II:toru.il~ I"in $ehir tiydro u iilJtiIUe.ilndelll B )' G llbin ~l .lJ.IfUm.1 !:I!i. 'Virdit~'Ie S~hlr liYlIlro!lQ r,ep~rhl-

B\! bgl~i lerde

m.k.t_dlr. Beledi,., ilu .ur·etl. u' tilt.ll n ••b, i!llll!!'riD bLr eJde. id .. r. eil:~irm"k Til bu i leril!i dll .. i'Hiitlirme'k 1.t.!!lm.k ... tedir.

mil.lIb iIIer~ &1'.iIolnd., bbk ..... rill., dli Dldlltu 2'ibi, !!JIll'lil'k.' t.lklil f:dJJme.~ et ... 'IDdl., tttlc~~.t

,_p-

',.ll'-

.lIt

-.'I'd•• w,
b.-

"(:.UD

!11th-Ii"

lilimli

l'ilI'd'o1'U~.:r

t.

.. iiIIl'md.m

.. VBlIlp~n

"Ol.':l.lil.l

>l

TO

H.lide trUplllIllU" r~jl or.. YBiJunlilcta " pFonhrt biu.1I: ~dairf! f1till~ktedl·r. 8«YII H lid. Turki,t'dr bu IIIr~Uoa lib: !k:&chn reji or ve trup re'liil .If,ail:!n~ IUUI'nmll alllJj1'IH• B.,.g

11:1 II' lu.nml!k

t IIIdu.

iutDDIl

j

"ZAMAN

SABA.

HE

Dlro,R,?

- MiJjJ. ".'.db_" f.r"'",unrl'll

fn.,tj "u~.. ",... i,. d. lII"rlc!llllLln. ,~re,.

maid"

ZQmJQ'JI

Sa6!!11. __

)'1111:111 lih

111_" 1ll1iI.,mlll'
YilpriaciJ.Ii~

,i,iflQ

,..g.l~ udl:l'hQl~

VI! IIIH6 P'oallllilr'lIl

etl'l'I'IIlfA

tip"

rna-

Atllmmil' hmr 4. 'aidAIII, IIIl1I"Li'liliCillhml,"

D.,mel! ;a,hk !IiII' f~.. eilln '_IiJu~z: .Git, 1Lrm •• III,Im"t ./aCiI .... !

B~!Jhrld~ ~mU'e:l'linl',l_ IIwdl "'.,fal" ohl.p "ill'li. luular, I!Jrflill: ..... i' l'Ji,.ttili • .I01t ~t lIl.,ml, Drar.ajlnd!!l'OI,'''lIttl If.jl irr,.k~J'I ,- uf." ;I. mhlo'l l;if'!ll1u.k t
.!lI -

Z mall .·11

,iJil,j

I"nYG,.

8~IJI!',

iii'.

4

I ;LlSTE
,ei k.rlliJUndll, Idmle~.I1'111'11'. FlI.klit. Hlill:D ~~~li!IIria dil'iIl:f lUi· .. rl.lp]ilrll 'Uf:'Illivermc. bllk~mmdllg bunl.ullllll calc ler.l kl'lmul.if. Hepli de filiiA' ~.,'llfllida 'I'CI 'II!:! alra:z:i liberinde mllb.re,bf! .tom.,i bill!' "e bu ~fI,lt mlUbultbc" ch'l3i YOFUllmu:I.Il'.

Z,AMA'N

2' Nisan

tane bos ~uval -;alarken
S..ki..

KallmplI!II;J'Bda kDmllrcl
OkUlucu.llnml:u:l&D bM, H.be, .~ln!lUnlll lil.ribi, 1.llJilGl'hud"a mD~

,."".1I1IIIZ

'11'.1""" Irii~ ollil uj u;tl.llil'll 'n: Hili b!l,IHc..iD 1I.~1), ..,I iii k'lillor il, lie I(.dllr n .dnr rlll:rlllI'dllduUil U1U,01'. Oku,. belfll.eU! ul!rrh".
JlleUIDllltia Ii!;! IIUI~B ilEuia. dllll' fAml'lll iIlil ".,Ini

rin ,4'0 bOI ''WUiv.h Olmllin it.. miudc bjrj tar.!lfmdan 1Ii~]fI~I,r.. . ken, bJrll1 d:ilrmQ 1m 1i!.lhu t b.1i~ linde Yilllk:.IIl1IDllIIIlIfbr •.

Erganide faaliyet
Madenci[erin uzer,indeki 60 Ihetr,oiuk toprak tabak.11 kaJdl,nbyor - Demir yolu Erganiye kavulullca ,ber,fey lUDlam elacak

Ilk

yumurta dun

ihrae edildi
lneboly ] - Bu aenenin iMk yumur~a mahsull& 55{1 !aDdl" olarak .Jpa.ny.y. whrlli~ .dji .. mi:tt.lr.

milraC!ut

.ttl" '" ,1.,1

I.',

Bir b~ca yandl
Pamg.ltuia b'a),' Ha,imiu
~tkmll""

1~&lIjll'l'iIotltop].dlk : Hlb~I!I~e:r dort ,rrupli II1f Ih .. ,o'~lr. CULlipt.kilen GIiUIII, merL:udrJ,dlere :lSO!lll11 "h:a.ldckUellli 'Ti:r.I, '1Idcltll,kiWli!ir-il D,.IOln~r lII.d,iilr. Hlb~,IUIt. ualluub. flla,11I' IIli11mUIIl'.1111'.0 Y.bllLd~ 1E.,Lilelell', Arap'III', Hillitlihi,r Sorm.lil.ra:e

oturan evillldflD
bae!!!!

doktor
yal!iglDI

Bir iurml: lDuhn~d~~mnl1.l yUlhjt iJ~r ,IiIE'l d.1! lililn111'1.IBflu,~1' ~
rihflrinde

)'Ihn!

yalild.11
I

Kiitah.y,a Vitiyet biit~esi
Kiltabya 1 be ... i!;timilarlblll. K~rk gliuden-' de'iam Icden
Mtclisi
~i&["'-

bl~dtlJ l,i:im,diirill!multHr,
--0--'

""rdu.
Hap.i 111'0 milyg.o,lI!I yd]l~du' mf'ml~k~tleii.D.illi ImeII III I II 3.5(1t,QG(I Illil.IIT" bob Ii lII~ldlr. Hlbe,mfrin ~0i'u ~ptidllt l"e Ii' (1Ib.t bb' b_plIIl ~illrer~l!:r. B!.:Ial.r~r:i eknrilW bl"iimn iaalllll.luilr, ,.Itul ..... lderl 110,111 "''II !l.qlk ellurdill". Slyd1t.mll. i'W,:lIl'lll en cellrlnrii IG.B.lardl,. BU'DII.f,11D IItI •• iln .aD ,deren ceilurd""I.r. Hi!itt. lIunl.1I' dfia,.IDIID ~1iI i:iirilici .i! !Iiriler.i IiJI'I~IDdl 1!1IJ'I'makt&dl,rlllT. ~Glllku bel' !:et~Dliie k_Ir'l!Ia lelif', hI"bir tl:!rdeo ,limn, ~i~ bir In·

1.11' "e

tedllr~k eblli, o'dukllll'l .DlIIII,!hYOf. Hlllbe,IiIIti"1I:: kllT::!1 :i1!lkerii hl!lreketleli'~iJ ~\.I~l,IrI. milk, I}r'k!!l, •• 01:1d~rt!ct' ri'!idd~ Imi~Il!ItElII!ll,i' ,111:111"111'1"

kin

"A~I"Ulp. dnl[l!Ithrrl~ H.be,iltftIIlII .Uih I'irm~ml!.~ "i'll'a. s:iPtJh ..lIibl.m:i m .. bd!Jt 01111:11111 i!fin biF ~Gk redb;rl~r .11II1,hnd.. BU!iluqIEl b!U'''lbi!f H. be,,1iIeliidl DfdlllAfI i'fin:

Vill,yet
I

Umumi

O:niyersite yang-JRI
Evv,.,lki reee OniY,e:I'.si'tcni,1D Fen FakUiltesi billollll1IDda !bay .. vanat l.ibor8it~lvaminli bulun" dligUi kl!lmdan hili' yaogm ~!kbilln \Ie ~avllinl[] bir IUlm~
)'!!ill

malllD. bitirmlJltir. But~e 56"1) bin l'ira ola:rak kabul edUmi,tir .

Marafta yapdacak i~ler
'Daimi m,ed'iIi bitirm~ til'. 'B~t~1i 302.268 I.radlr. Bu P,I!!" ra,dan Na.haya 40'174, Maa. rife 72.763,. Slbbat i,le,rine 12.952 ~ira .ayrllmL,hll'.
DI1,gnJ.U toplaDbJIlJl

dlcr,~£ed.

,nab

MUla, 1. ~

d I kh

D

1011l1l"!l

oIo.D

dillr Did 1]..

gilni1 yazm."ttlk.

H<lilbe,1Ue,~'. beli' 1I'ilhdli!!linJrr kilv,tik bir kUIQ'i!',t 'bu_ IUI!ll'hill'!lulalr. H Irp lafi'illinlilio!iia hell" "il'yd ~ir erdu IQ'PhlF n mudafaay. i,tirik der. DoUr IIllretle te~
SUIlII 'uml!iD,Lllfd.,

'.1iI1 klZdmll:HlilJ neth-:eliude
bi~ ,gaillilll,m.ktlldwr.
YaIJguHD -elkmalln. yet 'Vu'enJ.er' hakkUl!da

y"uIIIgmm loba

bGrUIUfllJ1l

t,,~lk ..
ErgilDjmadeo (
HUIUli )-

blri.i
.IUya

inbebanedc

ilzlm

oiliD

Siir~te a,i'a~ dikiliyor
Siirt 27 - Siirdill IiIga~laDdtnlmalLaill: b,a,lBlltDl hr. O~ bin aga; dik i:mi,ti.r

aebebi ..
Z:8!bll.~.

WII"]tUlilliilllllliIIIIUII~llllnl"I.Iu.lill"FllllllillllllilIIh.I~IUj"'l~i

II,,,,

,~kkilll ,eden urdu 25'0 \l'e)'iI loa bJ.OI: nrlf., flLlt;.t Ql'lhUJ.iJln bu "UII bil:ri!k k.lm' '0.111 ilihllill' He rillde'l'Idir.
lEI

tlikih:lt ,rlpdm ..kladlr.

IUIII"III ill.,~~I.lli1.I"II.lnllnlllllllllllllllLl~IIUIIIII~IIII!lII~llrIIIIIIIIIU

,Nobet.;[ eczaneler
Sa S(J/r gURU Ie.r:e~i
G'~lk

Erga'Dinill! ,Pill ebemmiyeti ha,. vl bulunfiuig baklr ml!lde'DI~ridir" Madlin ocl.II:hm k8llbl~ EUD hemen yakipilJdedir. Erglt .. DhDiI,aende bllk.Tlu lbulL.IJmmall~ bundall 400 yd k"d"r ,on.ce: bi1'
lam.f11t

digeri de f,abrika i,,,~~eri .. Din. i''iecegi tUYIIi aittir. Balull' .aba.JOdl .Ib~m o!ao ~ula1' deredf:1il IIkan Dicle nebrillden m1Jikinel \I'e t,lJlumb'lLiarla 81108.cl!Jkt!r.

Tokatta

yol faaUyeti ba,la,d~
ViJtlye~n

Tok-at 1 )'ollilll'l

bit in
irlIII.I'"'

o/,anlfJl'
Ylloi

KASIMPA.$A, ceZ1ne i.
zn,eli

T~uiiln
eC'-

GALATA. Hida.y~t ~li:u[J~li.
HA.SKOV, Ycmi Turkiye [ 1-i1l11l~'Q:ly~d", 1
Gllnct

deDJrer mub~eJif 'fasdalarla br Ie.t;~mi "til'. U'mum'i harp i~iDde buraya ge'len AlmaDlar da bir mild .. del wadeni, i!iil.etmi~JeTiie.de
ve!llllli~ vre maiz:eltu:'oiDnok!lBlo-

b:sliduf ede:r. Bu

lD!'II-

Erg .. Ilideki !baku' ,irketi f,aaliydi ,imendifer ~n~.aa~iJe at ba!lll yilrihnekte:dir, UemifYOfUDun Ergillfiiyt. al!1

il:r:otrioe ilkbahal'
yolunda

atma

b.a§ia.ndl .. To'kat ~ Nik'isr

ikB \'U~lt!nllDdaD

Re¥il.diye

l31S.

Er-

baa- SamslUD

YOllulld,a

BEYOliLU,

Turizm klavuZII
19341 1935
bUi kit ... hllkik~ .. p 'if:D, 'iI,dab bir nhbei"dir. M~mt!fi bi:Z'Ii:'e milMm b.r no'klliiDl "'All'aliir. Du uh,pl'lI'in lIynl no mllllld. Turkiveyi TGli'ldue t.IlI,'tmil~ i~i~ difj mlibill:l ~jr kluill Ohlla,lli n 1.c,lI:i:l,1I derdi. e Ihililul.il i relb:p-.:rde Tlir:k i )'~n iD b.1:~ II1KI ,e:rlerin,1 2o~trt'~D bir k.~ 'Qihlljr.h.o "_~k. me;leij,i Auadolu.!lIa ell".I. hir nf'llblit"Apm."k .i(illi de m.:u.md ,,,,: • ),dl. brkllldl l' • mufi,' Dlurdu. Anupa.dl. .-eyaL.t. etmek Iliti)'lI!ll h~1I' baDgi L.ir Turk. &Z: liok. bi,1' f:rI!!Dk;1!! (.101'1,8 nLuf iae ~QliI: kol,., TO ~ok lHitjj:o,I!!""i :re1b1P~r~el'eide edebHir. r.lKllt; furkirl!!d~ rillel l"el'll!r,1 Hr!:iUDI!;i'l. .. e sirme-iLt iQ,ill] yol. ~Ikii:!i&k, )'IUI~ 'furkiy,rde 'u.IIl!.lIl'l,i bir (tu.r~ fliPm.1I: ~lliJ'enrlf:r i~~11 rlimizd'lI bit t~k k~tilp yokltur. K.za Ti.iI,k~J",ge zelmek illtUYII'D irelJ"'ll!!l" i'tIP ell! bOyla u.,!t kit"p~all' l",f;Uur. Vakili AI'monca U!1.k ~d,yenblf'l
l

Eln~ -

TAItC.StM" nUlI1reli [PalJr2"lIlt.,].
ae.i

Kiinl.~k en ... ltcuJ'le .. i. K,lU'illk1[1 Kilrk~i,ya[l

311' saoraki bi,UUD tesilst ta ikw'.11 edilec.ek Vel baklr !;d~a. rtlmUlna, ba"lillo;u::aktlr.

1,682

hgoo

yll:zi.irD,d,en
Hra

$1 S Lt,
m

N ~c d~' Ek lI'ern eo!:! :1:&Kurtu Ill, ].
fte..i. Ibril!lbim

n~ miLyoD

dilr'. Buradaki

val ge~'[![!i~lerm,adenler ~imdi
.ermlly,eLi bir tara flDdilh ida-

AYlntapta. yeni bir meydan
Gu.i8iY~lRta!p (Hu!!llu'i}~ClJm-

amele ve: Re~adiye - K,i5yliihiiHilr yo~uD,dB 542' arnele maktadlr.

~a"~-

Burdurda

koope ratifIer

TIl,ki,18 TllriDiI kliibll Hk Uofrinii Dle,relmi,tir. llmi Turhm t kl.-'llIiU , olilD YI ... lDlime ,el.;. lindl!! bulunu
'I'll

m

~EHlADE8A:;iI,
~CI.I

.Ha"

<II'Donim,irketi

FENER, t:Hhameuifi [ B.lat ],
1I1t!!1·

UZAlIl!lli

blJl

1l.1!!'F

TUlliki,ede

cI.h.

liy,.d~

b .. t etDlll!lk "ir If' h plIlr,d il'.

Avnp.dI. u:rlliilllt1y.n I-=r l ~iD III!I:EII~

.

Ii"e edilmekt,edir. Madcudeo lenevi 15.25 billl toa b.ktf e!. de edil,ecegi muhakkakbr.

KARACOMROK, KA DJKerV
I

FUAI: uz;af:ltlll!!'a,.,

E'raqid.ek;

madeo

~daregi

A"lI'ilItpAnul biiti:i'n m~DlI .. k.U6ri,

b,"h "Lihl~D'FIJII" ribi lr:ilVOk mrmlekllillere b l., ~e"lihlit ii!;iI II. 'DOl 011111 DlIiUllrp.t .. ok I'DI~' t.oplaDau,hr. H~r IDtlmil:lliu:U:e I.:c:elll paul , ..lliIpDrt mliamelAh. ot~,1EI0· bil .e),lihliti tijhli lI'ill,.e.t: I!Idi1mll!!.i Ih~mlll'ell!lJJm.JIl,ma;I, h.r mem1ekctiD h.rrit ••• nllli nnlT tedllrik O~UII:III i I flrr:l:a; i bi I'!i!!'f roirfl r: ,1t1ltll!" b rilmittir. we HIn,t'rI!J, TO riIK JI!! i ,Iukkmd.ki IIlJl!iht mll!:Oml!lh. demiryoi 1lrllnlDI ""pur!..arID terHeleri
Tii rk ,ni .~r ... i:rle

I
r

I

E"ki i.kellll u,ddeli]. O~ler [ulli ~,Yeldatlil!l'merni J•. DEVAllf, S~tka eClo.lln.1; ILal!!!1iJ. At..EMDAR, ilbert Ahmfit ecuneli l C.:Q'IIIi:!j'lLII ].
U1:0lil

I

8il )11111:

yc: [!i telilillib hi lirmek t~i III bill.. yik bit ,rail liy'4:lae, ,-;a.bllDllkta;o d~r. 1'II'behs'Oeoin i',[deri!li bit .. milk i.lte::redir. 220 mdresi :yellraibll!lds.,. 80 metreli de yer u;_tllrille olmak IIiI,ere B'edan

bl1riyd meydanll'llin iyi bir park baliDe konulabilme-si i~iu Istanbul Beled,iye!!li ulDumi han .. .;:eler nlliidiirIQjOace taDzim, ett:ir~l,e'n proje re~m~ ve bu pro" jeye lI,a,Zltran Cumhlldyet: me.ydanmul lIi,.-;.·alli:hr~h:!l1a~"aa ba,. I0i!I f'UD'I§)tt:r'. .

Burdur 31 MU<!IlIilD VI! memuri31'lD m<!ydana gdirdilkleri 25 ,hiD ~irahi:!!ltilcru k0'o" lPeratifi we 23 bin !ir II ziraat kredi k:ooperal;finin dun leIldik i~~;ma~arli y.pdm~,tlil',

Bafrada

fakir ~,ocuklat

Inebolunun
l'lllebQ~1IiJ 1 -

ithalit
lnebolu

Ba.fra 1. - ICO-CUlt E;iirg~Ole Kurumu 'bu Ilene 50 faki, tal~beyrf. liergti.n IlcaLl: yemek
"erlllek tedir-.

ve ihr,acah
9iDd~D 935 Mart ayt 91.500 lira .Jegerinde ton ihracat" 88,,850 lira, ri~de 386 tOD itha.]it
nll~hr,

Hlho U ~n4Illui. ~nll.llt'li,

KOC;;OKP'AlAK
A.K5A.RAY,

300 metr,elik Tind

bUIID!D

yeral't1Ql.

i'!'kele~ i,~iDde deg-eYllp;l.

j

daki tuneli ),akilida hitecek~ir.
SiFlm HralohG

1.168

Hatlra~arllnlZI yokl'aYlnlz I
4~ hnEil~ hu .i.it.I.!l'l.h'll'da yor Vo:: c.I'lui Jrihliil ';1<1; ulla,L,:Uil.l1I y[n~ lI~ndimLI "'erit"Drtl'J'. B ... :"':rUIi!, "lU"llerimj~ h"l:ua "'cobU. Irlll1!r.iQ11!I klJ""Ild dU"lI:uin[ I:ihjmi!1r illl'lI.I.blllL bulm~ .. 1i111:·~k1'1'dlr,
.J;I.]
lIo:lF ..

KlI.rll.,.;mlu

b~tHkteQ ilOllfa

60

meL-

i,lI!J't

dercelme2e, 11!l~nbul j~iD bliledi bill' b,l,um mlolQmdnr ITU:·te irlhi... 1I' etmi, Eibidir. 'BIlDUlI hariehule unll!bi memleket1ere r1Il1eril:r..ri fill.Aport ~iklultmlilr, Illc.. nel:ii PIIfAI![I1 bon-din t!l!!d"lTih; et~ meli gibi bU!iIH.at ~,i[l e. topiu, d elnfh m.lamat 'II'!!Iinhr. Scf~re'tba .. Il~ .e licu'n!l"olubl!lDfilll!fio ,adr'ealeri, hllri~h:ki .efllrctbu,e '1'8 k'onolo. lb.nel·erill'J .,dUlie,' hep aihteril~iltir.
SUI hlild~

F 1"8 11Il11:11.

'Ie

IJI K~rIi%ee

"tiilrk:i yli'!

Avuap.f!!li

hi,,,, ny.'

1b'lil1JlIn .. k.~r:i,.dloe colt: l'oIlI'Ib,lflrrl!ll dcludLJr" 0 ~iLiI!UI!! "Tlirioll ((,u.p" Iklnul.Unda T.:irkiyedf' ,1le'yr,hlJ't i.,!;I., bill" ~'5'PI BflfDllII 0111181,1'11her b:lll~ d!:. ._ok rydal. oiurdu. [lerLI:! hir ulak kUllurli.lda f'iJr. l.t:iyf!J ,.me<lld.i~4!ll!'leri t~jn )'.phrlml' ~Irln huiltanlD :bi~ d~ iy. Yrlpl!III-WIlli o'lDam.alllthr.
".BJn~

i!j!:io )" II p.1 11['1"1' nbbrrll!'

h..l t:tmemii,

,~du,ta

:l1'ol,el.l!!IIt. ilk.

iBu,llIlJ1lJ buioeilD~1Il (kl"'W!ILd!11:1ii·u:z.e<1

'

Teli'k baca:m1l:l yap.lmaIID,1 bil.~'" OSKO[)AR~ MiII!Ii'k>il'lie.... .nID'!:II, la,II,leRik 'Vel 'b:u:a He b~f'aber [ .'Ik:~1e D!!o,tl~. bit!!'u i'Zabella'De dekull'utup cektl'l'. BllJradald balnr madcllieri topraglo 6:0 metre aJho,dadu. Mr klovlJZII. y.kt,UlJk lurette'JlIl. Ma.d,en baJ.,urm iberiode byll1~ O'IlI:jIak hllpl. rU1e1 ti!!r:lit t'd~IOIi,. 'Dan bu t.o,prak kald1rlldlktau tiro Bun 11m ,dolli.fl TuriDI' Iriilip AODra i,len,eeektir. Idare ~ffimdi ~"yill'l:Il takdirdl,l'. bl.1 t'opt3i~ k81,d~rmakla ugra~ .. mllikta,du·. To prlllitn 3'0 iDetre,~ T'yrkiyeye filt: llo~n&'DI"1I'11II itm.m de'li faz1::u! k.1I.idllrdm'llbr. 'EredHeclIlti ve her I:'ibth:: Tilrkiye,e ia.lI!I; bak~r sah.uunda ~lcktrik .. I'ylk iyi 'b,ill' k:lnuz; ¥lkl!!flllC'.,,1 I Je ~alll,afi bir topr,ak kuma ,'ii,pilellii.dJ r •. makiaesi .Ie: mikemmd bill" e~elldrik mllta.YOIIIU vard~r. 1UI 'Hirkiyede ~lk d,f:fli (Ikbl'lll!!~' Ayr.u:a, ~~i de !I'll bavul :ia-... III11,ir .. 0 lore bell''hIl'ldli m'iireiti[p 11:1-1'1111 aktadlr . BubBi wu:zl ar d an m~.ri '1I)"III,m ta'brildir.
.i:lj I-veil: mil,k(U Ib~1' mnk:ide> blfllkauloc: m.bi)!,ettede olill onu loylelHek ,Iil-i'g '~~nLir bDrstur. Si~e t,.krll:, IO~il)"DI'UIl1I. lUI i111du, ne eel' )'1111 l.tll1 de ... ,.1 II otlllmuo b.,lnlli liu ii, Jfel.di1 BUDIii ~&D~ bildhrme,e'. hlikik,ati .o~lelmeAo!Ilmccb~r.uIllUlI: ~

Urf'ada

imar i$lerf,

UJ'fa 27 -- Urfada imar i,,· l.erinde yen'i eaDhhk ¥archr. Yen] hiikUOln~t konagt ikmaJ edilm]I. oaundeki Valj tz1et caJdde'Jil.'lLD moderD bir hrzda }'iI pI! II ler I~ttli~tir.

S-

Dl1n)'dli

llre.,ilo;q C-

lI'... ili..:... mll U.I'

k.}'~·hlnll'1. flUliyl .. k~mClir ?

(;.kG.:!r,eDrlli!!I'li

Cimhol'fi!i.i

Karahisa;rda

,.i

bit

konfera'ns
$. Ka Fa bi!ar 1 ...... u ill k~3i!lll B ba,tambalJil di[l[eyieiielrh~ dQlu (lhm HaLkeviode a.skerJ~k: 'bc:Ji Ba;kllnl B. Hi!lmdi tara-

g - Ih,llian Millakl i imnhy." ~hll!ldl;;;rh.ilDI'i1el'"idir ? • C - T£irk.iyllo. RtI"n:~"9a, YLI.IT!:l"Il •• 10:1", Y "I(U r.. ""!la', S' - Fu lIIu'I:.IIhqd_; ~d~lko!!rim 'Dr ~.)' i!! flo!!f]r ulil [[II ,U 'i' C~· M .. dillf«l;lklll" ilHfillllll ..
Cell gp{a ..,,'11

;.-11:111'1 n II

~,ri!'C\II'"

,lI-

,.imiz
,-

nUl.lI,u·. M>cmh:'ln:t~mi'Ed" tam!,
mHu'R,.d
~i!:'IIi.i!!.

f~Ddarl'

tayyal"eUiiiq I'm:!uf:tl VI:

mil'i.lif'" r~IJmrmnde II'! n u ... .:IIm kimdir?

k.:.,.=
j[l!J,ll.iI

ebemmiyeti hakkmda ~ok canh ve ~ok kl),mdti birr kocfll!f.OS \Ie rillDl,Hr.
iClo!:afl)l or, iHlnl"'fJ .u-fdme,k ~!I11111 ika;'ln ...aldrmiltliD IIIJlm.llnl b~kn·

1 ~ An ..p III Illii "n. bij!l'iill h· ..zltltdir'l ! ~. Oli mp;J' .. t .c,etiir?

Karpuz Kabugu
Ya.Zdft:

I

Milli Roman ~
"i!_;;;;;;;iiiiii_iiiii;;;=;;;~' 87 '...... iI!I
'!I'll 'kll,dIR .'II',e.llllill liD Ime,hur IJ r Iidlllm~D e'l'iae DIIHI ait~,el'l II... dar y.k."I1:.lll blr'lII~v OI.'D]oIil.dl. D'lJnunl. her.bill' lid.. eid!diJeti .. llli~d~liiI,Hfet "' ~'m"tioildel'll em~l:lidim~ ..h:i dllim& !secD.lnll •• elll!: blr .u'co. ylllll'fl.1l'IIIDIl dQ,kliin bir 'l'lild~ 'ol.~11( ~lIl'1iullHiiI, NaI.1 bir ... 'IIfIk. !ti!!ryflQ eUi de ~tlfi'r b8:rle ka'llIIb l' RnnlCD, nedeo 'lJ'eF.t eUi? Bear m 01'1111mUll lIu i,Ie rde ae In .. b.lht1 '1'''' 7 S,i:l killll:ldillllli. 1I1"IJ mtl d e Iii,l bll m'ii1,kmi mn,'ki. d ... [k1.li'tarlicalulDrII'I QBnkn ha.lldl...

I. Veeilli
'IHI..m'I[II

~hUhat btll aij.!liIIi'l, bi~ nil C:I. k.'rm.d.1JJ dialed;. F",li;ld i~,t,i,.,r'
IkldllUII

SII ~i,lidll liken bu De Ifid;p rumlgi:ri
IIIUZ.

e"ldl.

J~pbn.f'Qrc!III"
.ollr.

bur.,..

llt:ldild:lI!!IlIl

.t~ dlnret: ektinil. Slmdl :;:III~.II. l. Ibu 1'11•• 1d min biriftl Id:l,kle mi ... flr .lIen .(IImOl 1;1'1 llil Ddlllli rd oJ:. J~ polilln'hl m
ke.ndi ..inl ,!ne rlSU:lrdCitQ .Ilihllldl YOI'. Bma,u b,a,Ii'i lit 'i~u. I~flellledi iIImr.n.. b.kilill ub.billJ 11\1 oldLitUlldAiII elD~~im. ~il hide ot~umun 'tnll:ifll1den do11111mU"l.lIl.llliIllD'I. Bell li~iD ,llDcli,e klld., bi,rbw iliiDizfJ kll. I!'J,mlldllm. Shadi,1! bdllr le;irdi! .. lib .,,111: n~dl:ha, ..h IH.t~oliil. Jor d U!D. M f'1.1.5 .1 r!!1 !jI b I IlfoDlij. Inl'~ ". uU ibJr linl'l:holll1. bl:'lri:'lI'

~."I

.t..

kIl!!lDd~lhli" blii' ~ ..Hntolik h... kitp~ gibi, b~r~tI lorloy. ,clune I IUIIi denclldle bll.IbID~ d()ku~mu, Mi. Mi!llhl.ti teD .iy.d6 hlll,dlnn, ~u .• lid te<rbl.1e He yeUlllmi, kad~QI.lJlI'in ~1I1J].IiID mukte:dyahn1 tlie; aql.m.m.I.II'.. ,im,di~d hlly.h lig:tim .. iycDlln "Stein h~.:I.,. t1nl mut .. . hik bBylk !birr a.m.l.lluIJIluk I~bi • d~,.tm,.1ul, rCBiI: 'k.d'al.'I'lrJ , •• b;l.[!lll ,rkill 'kle rtill t!l.D~'IP Ikol:llil:-m.~lmll i.tememe1al'l idi. H.lbllkl Melihat, Irlllllll~ bath l-r!llom 9!e m:rkekleriD, arbk mniye

iUlliaM.n bl!ll'Un.dul'uu ViE l.hireD IO!lltell'diklrori biitiillJ bu iUetfBru,lu~uill" n.mulper'l'l!!i'lijtin hrep .. Me Q~duluDI'I. bunlali'Jlli bepo •lllIig lI.h~flki"~I,kC:U'ikl riDei k I~~ IJdi. KIiYII!! vllli.:ll!:,ime kllrt1 bj.yl~ d/1.1hI,1l1l. M!I;ll~ .. tin, kendi IbAb.. v~ _DinluiDlillll dill II.JIII nl!l~ldlt'1D iI!I~dukl,arLIloI, on la,r 1111 ,IIJl,III1C't'lerI~ ..... j llk il:tI~i" i.e ri Ill. II0)1111 k ,,&~idl1::I~I:I;D lilllk.ileri,cd,t:D bi,= farkh hI"lIUJ[llmlclltillil balitrlna le'iirDlllml!l.i I&r[p,
aililliliJ

10 jlo.l'mek ~lIi1!miyorum, ~lInlru 1111Ler 'hI" lIIuri .II.di, .h·,;i.~I.:Z; il!llaD~.ral'D1 ••••

YlDrdu.
tel'll

,HIi.blJlci
'PI!

'Meli'JiIlIt

hf!tp .1-

!!lIt. terbi,i!!! mUoClhinc.:
nezih
m.lliiJoil

hem htrahi'!' k.adlD idl •
'C')',

HliyaUiIlI eo Ill'rendili

h;D ... ,,~

idi.
$;imdi kay111 "'Illdeliui'''' bUi I~d. detli 1!!16dll!ri IIIJ mel.1I .Ullllid'." yll~ nil iUlIlfiinliD ,enr; hdmlij'" Ill!
IQllun

il:i."i.),11'

~'II!I!hal.tL

illriiillhida.

Ik.""ml,
.ite

oll!n

kin

~lilafiJl.1'11I!1

IIlIIhireDI

kll!!H Ilti,lI,'l!!!reJ.:

IU!Ddillloi m.aum

6d .. ,._,

ednt.liI:aiz:i,
,1:11'"

ODIl,1!II

o]dug:lI"

o..muI~"nlllll p.1I: eheww'I,'!lIt Ili bI gor lin iliClll!lil'l n,l!!l IrItl1ll,11n

b'.~H. liyloiy'ecClli.n.i.1I 1I.Dl!llIdl,,·Ql"am. H.u. bu h.'k~ln,l,

~.I~n

bu.u,llh_y_U.nDd. ,!tk bLlyDk .u~llu~

111:Ii

.~'!!Ilr 10 nl.lflll LUII~mll'
11;11,..

oldll.tIJD!lI"

l:.t.D i"j:i;11 i~[D lI:'1n~nut Olllli h.IilIUlmil!:ti!ll me ,da r!il!; 'lFlI.rlllll!llll,ill i l~. 11,.. fill Yl!kd'illtJrhu!I j'IImL bl'l'p IltmellJ demek i,di. 0 eiheUe Melihd, 11011 .. YUl I'A1de,l1l1D 6y~" m,t'fh.m.t..lt bill' ".kim gibl lii,.l.diiAi ..ih'leri dilllel'liIen ~hti,.r hlllDa Ie.lll hiyil,Lt: biJr bibuDlfil Idllymlllkt .. Ia.rd ~dit lIIukabelelltll'd,!iI bUihilllmillk ib .. tiyll.cj,lJI~ hil!llll!!ltmll!!lU, lid~, dill n iIII ueUllIJld ~Dt.; "I'~II'..., gr; I~z:IkI!llim ~ie I' II

k.b. I,R lOYIrmll!!k, ti!:l'bi,~hllri .., ,ei,ne C'.km'lik idi. Fllkllit ,imdi hi. .iFllih '0' 1iI:llid~rr :li'II.'It:Judli ~d~, He;lIOlIimnn 'Vef,idi, yihelio.:!. lIylll !tIQ,.. l' ilir :va PI. 19D1lth ...., 'kGI:.a.!!I~[I" k .. r". 'b'lil Idl'llayeUem dol ..." 0 " ..dlllr 11..1;1111bU~I:IDlilyGrdllil, ki 1111Da'i Itayan TBId.elinin de, boyle iflok hakut .i:iI"fltUt~ jta.) flDft. man:z luhou .rtlk kendll!1ii :!a.ptedemedl, iLUY8J1: k.!:iiilIQIR yl:iJrulloe bp,R1r",rlk dedi ki ~ - Saifc:t SIl!I/ilmi b~lIJim illlu[ilw ii!CIi. S~li ItI til' hJlIllIJzd" k~1 Q tl.Ik~1I1I klli 110'1.. ,. 01'1\1 killtlem. l,te onl!.lll i~iln 1P1D11ii;lertl!!,.klf i!ldlp go· P.:k dll ifi oldl.l. tiinkl o~lunu~ .eli bir lid!!, .I"ak IIbir adiam!hr. Hem lIiI:! kim ooll.l.,onoqlllda b nil boyle kiiltBibS'. .uner lIoruY0IrIIIlI'lIO:l 1 Nt: .ili. IlIi!! ol'.~ nutu. hi"bidnl:li taa'1mlJOI'lIIllJ" b~ pini,u:II!!D lIlefrd ~dl'illlI'um, :v[l,aUa.llhmdi.illl tilrduler.

IOI.le:ri, .deli! blr deli gibi b ... tu'ank lIijyh:u:likt~o Acnra. odl.dlllllJ flfl.d:l, b.b4j:t!)'1l ~Ikhve b&b,oenillJ e IIJ U:l.1I k bi r kO~l:"li'r!ide bir -i.tl ihk !l,lb~1i ntlr=1i eni •• in.irleri (10 kadat lbo:l",hD!.I"t~ ki !f1Dl]arl 1:1,1,,11: tnkia I~im .tilh:ul.et:l r"!!l~fl ki,khlD !bullbli" tiJg 1I.ulkh!;Jllc.k. kimlll!lj'i r.ormi,lI!uk.ti. Genq klllilllR bLi l18'a<;llllllI .1tm" d. laatl!ll'ee kl!ld1, .h,sna. dDtr!;! kij,ke ndd cdup' UdI!llIOa. ~Lk.htJ vakit huz:m~~~i ke~Jlth"nfl bir mektup verdi. Birka~ .abrdlD Jbliret 1111.0 bu. m@ktubll "1,la "llllideli ylliil:1Hl~tl. Me'ktuph ,111.1 lozl,lIr 'lil'l!il:"l!h = ,. Hut.rlm, a,1I11 yeml!!ie :in.. m iy.t-ceg~.n'. Ideo .1zi rill! IIr'hk rQrmll~'e 'h..Col:t )10k. Y.lnn hir iht n Ihum gQ:rilyorl"lm. Uar~dlt"D\!: felike'H tatuiit ehl'lek, li~p.~ J:'l!Ilitlo bU.lbi:lUlQ ar'lIIlill.~II'. ml!lllli alms\; m.eC:~UlTi'6tinlil!!llln'L Ottu .. mill liuTt.rma.k: ~!;11Jiher • .,,1 yap'" ml!k "yllJ~ 1:1I1Il.u,d" keDdi'a~'I1 d.
5111

Melib.t,

bu fuk -tn,

!:ok b..k.

lIun_"'llIalrr

deDlekU'I'.

Delldml

'pal'

2

Nluo

ZA'MAN

........

5

Sehir Su i§leri
Belediye, ~U]Br ,idaresinln birs'e'ne i~inde yap:hgJ biitun i,leri rosteren biT rapor hazlrladl
3 DnciJ .aA,i/~deR
U1IJJDluru 38 kilometToyu bulan iu[e te.waburn Dz:eriD. delri .ifolilil., 45 ,in metre lIIikl~u IU .klt.bile cell: haM.
deiiltirilllli,lerdjr.
d.eDam

I

Yeni ilkbahar ve yaz kumaslan
Bu sene her c'ins'ten eke-

O

·
..

se

kum,Elllar

reva",ta

I

Bu

BuretLe

,ebirdl gunt'fda

lila kLlmtiD ~~IHd,gi bile ,teykOJun ,!ilIbre gunde verditi 28 bin metre
I'U)'

19,34 f aliyeti ae,tice ..i I-b.. Du .enei, ilkbab.r 'Ie ,AI 'l'e ihtiyat karl~hkl r. ba1!'i; , lIIIodeUerin,de ekole kuma,l"r' ohnak iilzere 369458 lit'a 94 hik~m blr me ...kide b"dunmlli .. II:Ul"UlI g..yri I' H \'lIITidllt elatad!1'. Ek!Dset bel" cillls kuma, ,a1.r.1I: 'talb,i!lkkU!k ICtmiltlr., I'Ll rak ),spdmlllkta,'JC!I .;Dtllhl ber m.kd'r 93:1 YIII g'ayri .. fj lalllind!! giy;i~CI'bUmekt.edir- rSap'" ridabodliH 10'4555 lira 55 kill" I k l~ri h)IrLa'r~ ve tflZy~Dat blle ru~, fa:ilachr. e- oseden y.pllmAktadn.

Kadmler siyasete karismah
Franstz glldiziarl kadmlara iniihap h.,ak'kl uerilmesinin laiegh,inde ,bu[unugorlar,.
- ....... -~ .................. -'e:J---........ --

"1-

miklb~lDdan mi,tir'.

II-,ag.

&11

"eriWme-

1934

bii:In~Osu

SQzma tell'libatl

MiktarJ .dan

I"darl

IUZ:~-

bilmek i~in Kl!gJtban~lHlltki hBl" vu:dlr~n iki Pl_i!!l_inifl ~1kIlTl.lmBI] i~in ~,.ami)'ele ge~Hmqto lup h.,.• \,uz1.11'"Iblbardil in,Q! edi1mrege b.,1all!ld cakbr.
$ebr-in muhtelif yeTlerinden hergijo alln3iu au nilmul'leWuj. Din bhliU netic::eBinde: ,uyun
tal!Damen liDikro'P!iIl:l
bl!),,), iln 'ICtIlU~:k~li!!d ir,

Idarenig 1934 biM-IiIIJ;09UYfIkUDU dj!mirbq e" ile bera.~ bel' 6618616 ~~ra ,63 k~II'Uf ,olo.rak h~!lbil edJihlli,tiT.

BIJJ }'~kCnu,m 1080702 Ji ..,a, 91 1".!InJ"" idiarelJin s.ene!ik mal'raf

Bll!lnil mu:kabil
a hone,

yeku!!\udur.

e'luille-den \.ay6r'" ler yapllmaktadl.r. Ger,~ her 'it,~t renldndie ekO!!l!e kUDlil," [afr yap'llmakt:Ji ii!lii!: del laytir:ler i~in IlerdbBlR kul1amrnalll ekosl!" ler koyu ma~ lle kl,.,m~zL "'08.11" tI i1e k rl:;11k OI"Dhudilr.
Tamamiyle

Kadlnlarul

akdlan De zamao -rk,eginkini ge~,er? Polilika, v,e i:s,tidat, Kadlnlar tesir .lllnda kahrlar Kadl'DUI iii aile Geai' ve ~ocu lardlr
t~_

~hlldmk kld~nlan'lil rey

,",'erlll1eillI:abUiYlItiade oM-ukl ..
rUI]

pICk :zaD'Dtrtme..

Bu

ii_,ll,

'bIIIDS

l04S'l14
aat

lira
,ube

87 kuru'f

'Drudugu toe ..

yoJu a~dat. 32488, lira. 4 kQru, m~tderrik 'vall'ida~ oh:nak jjz~re 10,607'.02 lin 91 kurus va· rwdah ¥.1Jrd~'r.
II hi I~! Iii., '111.IUi 1.IIIIHIIIIUIIIIII UI 111111111 I!ltlllill III 111111111 III IU IIIJI

IDee yiiillll!li, taha VG faydaD dahi e'kose kuma,LIIIi:' yapllmak .. ta.du. Bu kuma,lorr tie birHkte

bit kl1]tllr it1dir. Elki~ deD1:n;ri hi, politika i,leri lie lIlill"a,m.d.ilmlzdan hebill liE b.,lIrmam1l kek kola, o]mna gerok. Pu1:tika ,ok.dK 1"1l~, ok.dar lum,III: tlir ittir kt, veriraJi hir lurette lulDtiin)cl 'ml!lgu1 oLm.k i~i~ .. 'bir ~Qk k"fbnlud. heDb bum eo

geyilece'k

gQm~eklt:r

ekOlenin,
l!!lyma .. K.d,ft'.' intiAap 1i!!ll!Jr.Jun.. ,Fr.ial[1t oimalnfliu1,rliI'r .nidi... Ira,.". F,.nuz .intmIJ y,ld •.,rgrlndali 6cfli

'ter~~vel,erifll~n rc:ngine hdlr.

IstanbLl~ yakaslnda su Ter kG-! !.111m.modI!!! IltaD buL
yak:li!lDl

,A'k ,0 III tU"Ia.letl,cr;j i~iD t If..

giinde anca'k 11 bin metTo mikibL £11 ver:HebUirken .Ulllir ida.resi bu mHdau ~oia~tlDilK mak!iladUe 1 A.gustostlllB-ber~ I:dBohuluD yiiksek ve or-

r
I

l'

l

RADVO

PIiiOGRA
Sah

I

J

1

2 Nisan

ta ~e'rvit!l n~nd.eki, bo:rulan L

de ..

iifliDl'mektedir. Bu ameHyal dusm etmekh:d~r'. Beyoglu yaikasl Meddiye Koyiine &ll verilm'q,

175 Khl. M05KOVA 1124 m. 21 S~llftlnjk i-IOO\U', 2'2 Alman· CHI yaynn. 23.1):5 frl!tn'HlCII, JI'.ay~m. 24,05 "(:ar;lk RII!ilf'B'tllldda. Bol~e. vikler 11B1:nl 'r1l11~1)'orl(lrd, 1" ad~1 F",I.~Iifl'l!!n~l;e ~"Il"1m. Sl2 Kh.::IL MOSKOVA [Sl.ilHLI]

tadan. by ,dan, mU!llig d6 lua .. dan, yumu,ak Drgavdi dea. tuldelill, kdende~l. ha.U, ,ipektea giyd giizel renkli ekose kuma,'all' yaptlm1~hr.

Bu hlivililetle:r~ girecelk ckose dante:ne,r bile yo1p~lm~~'br. Sa zat,if kllilma~t.i'!r jle gaye't :kib ..r rop~ar yafurnmaktlld.r'.
etekleri geot, ve 'rok bU'zguliidur. Sellofan daD, ,arpJar, left der1deo Icemerlcr. tezyinllt,
Bun~Sinn yakalnti dill". IDlIol!!e,ler
de eko!!lle..

d1'DIIllf'1I imtibllp h.kklllltD 'nr'i~mf!.I~ Ilk.,k mfln,u.d,bah. oMuj"l1 111110.111(lUf. frlJpl.z lllIe~m'l!Ial "Ui,d'.'11 biT'i I F1"BIU.1: .ig~'m. y,lldlldarnll mill''''
c,..a.t f!d.eliek ~'IJ EDf!'Ii''l.1I Ihl~lfiode fiklli'ler'ilDl tGpllnn, '" Dl!Jll'dllliilltffir.

llllil:cHl!:leri, lu~elnlk:
~erj Ue
IAiilfl\lt

'f'e 'Ii!IJ'rd!l!~"

lu []'m.d1jlDl ,tlb Ibid ettiii.mbutul! hir gtid' ... . malik 01 d .. K.dIOI!1IF iiiSitim.' hl,Jl!b alik .." , lDa'k gerektir. u d." .deDi billtibl m'lalllielerl erlke'k .. AJq Fild de demittir ki :, le.d!l!IlI, d.ib 'kliVTI)!lIJbilirleri ,u_ Ld.ol.rID intih.p hall. dlilh!.. i:Ji mldh.lI:e-m,1II lidlllb:ilir~el' 'Vill klllli dllli, ileriyc .lll'D1C!«1:i iJd bi [I'll eUce dab. ·1,.iIi ku.rLll' vt:r~ :Dloktli bUilT vlrd .... bi lirlll!t. lBirintjl!!lli: Kad'udlnn ken eli Ldll:liWlr 1I1IIIh,udiilll'llIr. Hi'if hll'," men'falt1erl meclelelidi,. BII ~en hUJI1.nallu.li!!il', ludlD~.niota!I:.II'GlP

.

',i

o~al:l Fr,iiJliinl 'k.dllg

hap b.kkl

361

• rti!llU1!T'l

m.

$i,li. Ma~1ka, Har-biye gibi ,e!ntr~1Il en
I'lli

lI8,30 Tty
H:tlfl'i1!!1I'

(ra

nakli. 22

19.30 Sir
m\ll>.ku,j

y~k'!!c::k ye:r],e.l"imin BUYU oradaki en yuksek binala.rlD
list

oakli,

24 i.p~nvoJ~ 1'9 f'[!PU Ler, Rrk'Lam
11l!'1r

D

btemc1nlleri.1fl1i il:lUb:llip bldu ...dWmUiiJe e t.rena!' ilell!lf de ib'UIlrU8 b .. 1 maluurl.l'lw
'kumCiD liio)"llllmc-kbl!:!

...eri~mul VfI1 illlilibarp ~diltl!ibilmell'i !hell"kflldle bil''i:OB [,le!'1 duu:ltill' .~ barplere walili olut. Yf:itl!il'lid her 'memllikdte bdln,[ar

IJJ.!I

d"'}'IIll.

d,e ~ek;nmtyorl'lIJr. VeIUIl~all'.rilLr:

.,'01 hk:I." .. IJnl~kol.uolu
IiII

katlarJ'D1l Irikabi!eeek blr lillie ifrai O~'Hi.lJ,tur. Bey,oglunuD Ti1Ik!im, Cihan~ gil' gibi yuksek yerle:ri iWe Gil'" lata. Kule ,dibi 'gibi Oft,a ler• i.lerillliinve Ha"-~, Boisl i-;i
Zibil 81fagli ~ervisin temiD edill!Dil~ir_
UmllllfDL Iglaliiat
!!IU

223 K~:n:.VAR~OVA
~lilik!ILU.

19.~5 _oz·, ilr, 11,45 PI.!ilk. S~:!:oer.

1345 m.

rilen
tir

IillfVa.,b:r

MI'i rilill :J!11dn A.n !)I&~.II.

dem~,"

••• Buemln OIIlQIJI, ki bill! blrlbill'lerl~ IIIb:1e erbklcrdl!lDl i:okl,~ .,o~.. "'
'IUJDmUI .. 6fl!! ..

~htiyacw

Yan,gln iebekesi
proje!ine

y.agm .ltbelu:~iDi'D tal!i:lI'lyelii isiu yeDiden mubtelif ku turda
34 k'Lomebe uJ.UD~ugunda
ru dij~eDmui

21},35 PQIQ,nn ~.!11l1!;rle,ind"n IPreiijd. ler. 20,50 Ak't:iJ,BLi!e. 21 H .. fif lil'rKellhll kOIl.ni. 'U,45 D!I,I')!lImIH. 21.55 Stizler. Z2 Lrh mlol5;iki.i. 23 H",'l.f mll.llliki. 23.3tJ, Sii:z.ler. 23.45 H Eif mluiiai. 823, Khz. OOKREi, 3&3 m. nIlS Gi:intliJ:z p:.ik r~)'lml. 18 P.llk. 19 DU),IJ,lnhlf, 19,:J5 KIIIilrI~ !'in denmu. 20, K<IlIdcrIHII.. '20,'201 ~ul!:1I.1. 'l1 Soder. '21,5 Senfall'lik kQ!!lIu. 22 konfe,1' [IS. 22,14 Kon·
lIleil'in

Duz rop ia II'Ja ve:ya

dO]; rei..

ibisrelerle KiY'~me'k lli!:ere el.!:Ole bliz !if e go m!eMer pek rna ..

d!il,dll'.
Ogiedeo
iJDOra

.. _ Md~m Id kll.d~lIllr her I!Ibid. 'iah,LJorl .., n er:L:c;kl,.. k,,. dar 1III!f;1I1l1",t 1'111'1,0''1." .JII1
kllllk~IIir-,1. mallk

loti =

"nil ... IB~.DI MUJmtel'de
mlltii., =
.u _

Dokt.i naZI'. gare, if\ty nr.. lbeJeri llZlmdu. C;U'l:Iki i~luin.. don bi:r'9ogll it hay boa atd· IDIflardt:r. Blil yIlId'elil de de.yJet:e b~r hayJi "ergi I",erdilde.. rindeq rey~c:rj_niq daEn I1l1nn dikkate .. hnIII ael pek dOrd

biir ibarekeUI1!'.

'

olln.l.,. pe'k dllliFIIJ

~~in koyureuldii

ve llik,a.m rop]ar~ genit

I

bl",e,clir Hem ell!! kalhnln. iintlb.p hk~u ..eFi1mel~~i:::hh:Df.rd.Wi oJ....
i_I lillllllllllllllllntlUY

ekQ~e ktmerllrer
IIIIIIILIIIII'

tlik:~lmliktadlr.

Erkili,kl.r Ifibi bil dill intibp hllikkll:1II1,1II.lill ol.II'IIYI:I" Bu I,J oollll'lIlI.D d.. bl b.ellll'irll: 111•• Kadml.rm le,rll b.-rAta d.bn 01[1I.lu, f"rd.h ol..eaai mUiblikk.k.

edcuii

bdD ciJi ~ MD.1!1!'~etia 'bum.c!laa iltU.dedir. K.d.11D1.rlQ intibap bakkmul me:rnlelkete

I

Marlen Ditrih modasl

Ii! UlllllllUIILIII1111UIIlIIIII ,Ii lUI.jlll!

!,.

!~il.! 1111111 111I1I.""I"Il'I1~lilillll]II]lIJlltIiIIilIIIilIIIlIlIIIIIIIIILlILIUili

boo

d!l!!.'I'l!Irm1.

'23

DlI.Yllmla:r.

'11. 'lS

ka,uII"L3~tll:'llm',-

HalJI

mUliki ..

tu.

'!;iehire lIerilen sumikfalu

934 .senFilsind'e ~ebr~ cew'BD 12892282 mdn mik'a h] Sg lJeri]Dl~tir. Bu wikt8il" geQetl yddan bir mil yon kihur yekun

Kh1. lEipZiG, 382' m. 19,50 :'t~iirjer. 20,20 ~en p~'kl.lll!T. 2:).410 2iJ:z.el "ana.t r~rlmJ. 21 dl.l! umillir.l2 .Ak!lPHI mllI1iilk:ilii "Li!!'.
leniQI'!'ik t®rkli!!.. tulIIlI II ILl DruYllmlllTd 2'3,2{1 JOh,IiI!([I S~billdan 81!cdl1D1 ~Ier~cf~ndeln kOfilntl'. 24 D'aru m{lIJ~"'ulii. Ipdg

Eln:rlr Ik~poUtik. nil ulnl."" IHlll.r ... SI'J'f 101,,-1 .... klJt\ir 'I,,. ~er;i UII! .. t.. k:.lillit tQlIUQ~.r. $I:ID'IlI UIIHIi~mtill1LIlIU! ki, ludlliln .k~lh o'lmlL,. '.e 0 lIl!!retl" b,,"~k,d dUleti br ..1.rlD. rI!!Iktuklarl ".Wt .In I.rl cult dd. CFkrrklell"illkJ-~ fer .. b fenlb p~iiU""l1' SimoD Bet'Jo'nuD fikir~eri de ,~\IIdur:

biiiyllk bit' '.yd" temiu I!d•• ceiioi poL: :uDDdraem. CilDkI ,kuri ka.dltlJar lIollJta ,• .if .Ibnda kallbilirler. Dol.flllyle 'Wereoek ,o1dUik... ll1'l rfyleT~ ,riDe erkelller1D, .r .. rtdula. t.bi Ofleliklbr. Bu tak,dird'ei... elde ediJecek oetice! Hi~m! GlrUyor.ggul y. ! MDt".. ... redditbil' Ylud,eUeyJm K.dt ..
lUlU

I!I!Il!Ilik ollllml.,'alimi'

., -

Nede'o itltiluJI' h.kJmli.
KQdl'IlI~lIrl

kouilarn::U'D, b!ll,bllll!!'rUHIII. klrdl:~~l)rinin bil ~illl dllJlioc@leria!!,
e~emlerjDe i,tiuk ey6yorillf }p1I ••• K. aali_e I'are~- k"dlnlllrlD 11'016 I rf tu'V::dd~eTi itt ujr.,-

,udur;

dlei~ item de pell: de ~cbt.r deiiLim •.•" a,bJ,. M'or~.J"11D fUdr]crj d.

itltibap

b.klvIlI

aJcybtar

ful.d~lI'. Bu yekuod:ag

264225

Kbz.
den,

S TO KIHO LM •. 4706

01.

mdremi"·ab] paratllZ oilluk k,,1Iitli 'VeIl!llked mekbp~ere,

18,45 P.ik.

19,45

ql muibtaoeJ,

tl ........

Y.pd.~.kOlalll
mU.VIDd

ell iyi O~8IDhl'rll:li

FII'taH.ntCII filii·

~5 leurUJtll-n belediyeflio umUIl;liB :ai't miless~se!lill!l"~De. 5847481 midre milk '.a bJ kur.lJ~taJn iIIbonc: .. iere 8aldmlf 6293,428 mdre

119,145 mttremik"abl

ts.

nrlk'obl, k,smell ~ebekede'~i. 31rIlIIll1r.da~, kil'IDCD yanglnla"dall :layl ,o~mu,llIT. Abofllsrer 934 YIIJDda 19882 abOoDI:

Re.kli5iml.lif v.! 'Illi1i'c'. 2,11).15 Duyum' lall'", '20,30 U'!Illal )'aylm, 21 P .a~, 11!,40 'H,. gr t f'ill:.llrmoni'li tar-dln-

mju'alllt~, :n,45 Edebay.t. 72.l!ir Koro kOllu:ri. 23 SiQ,lill,t kODl!erl: 686 [(hz. BElGRAD, 431 m. 19,2'S 502.111'1'. 19,,30 Dn.. '10
1

20,40 Soz.'er. 21 K bare

mall:

01.1111

Iflr~k ..., C;'ok cid~

k.

di j,t!f!1:' b1Iatli,bileceklerini, 'l'e e,.keklerd~1I! fiati1n o'abi~eelll~· ~e1'h]i b~r~o" defalar' Ilpat ret'., ti'!el". Klldln~lir~1Ili blr DIIel'eleyi
Y1I'8Y1,

''''f. nZCA

d;lill lJ~nralllik P,;\il{,

Iconn~r.

-

DUi'um-

dea leak: flBi:zJadlr. BUD. billllaeD, glil!'rek ilntib
elmcklei
't'C'

kill boilyoe t I ell'j i
jp,tibap

erk:e

k~er..
p'

lIziyr:Uerilli j,lAh etlDi!1kIir. laDDdmam lei kl,dllll~arveriilmn inlihll!p ihaldo bUElU ditloitobiJJj[] ... BIlDa rey ¥er.elk isteg-iD,de ,olup oLmail:.IIi1llmL IEIL loruyo rSUillJiu2: '1..• HIYU' r DertlermlBe1 kalIl.Clik Y!!'Dil hir dert iI ugralma ..
1

50.15Khz. E!:UDAPES,TE SSU m. 18 Opera orkl!~tf~1I1.19 FrAIJj

keDdUerino t,evdi ~dlill.ecck mOo
him

ediJdikte;

.,lerdefevkal

dill! muv.f-

myelilD y,uk... ES'_ltD. IDtiblp baldon. isliYfn kaa1Q"

iii hi,

dUI,

19,31) PiyfllJQ

".nllr, Bu mi!ktiliT ge!;eo 'tDedell 1355, taoe fa1:1.1dnr. Para vaz'ryetlj 935 SeDesi birim:i gi.inH idareniD b.mkad,aki Dukudu be,
lira 4' kUru,tur. 934 te yBpd n h:y,~ a'Qle]~~ YOli i~ili464504 ~ira 1,5 ~umJ1'
)'ilb otuz iUlj bin ikiyul. :Iurk U~

20,]5 Sk~'F' 2DAS, 1'I!\lu,ikiiilii" 21,25 DlIy,uml"".
kGDilelTi.

'Cil'lgeln emu ilik irti.
PQr!I,

:1l.10

., Keman, Kililel '22,S~! Hi! 'I'lL 11'.'.
II

fa'lt: O~IICllkJafln,1I .. Hm,,, Spi~elly de
,lIlldatm.,hr :

ku\'v.tle

kll-

I.ng d. .z olduiulliu
bulua.D
aZI.1

tlihmiio

ediyomm.

Ah:nnci& 2'4,10 KUi.lrtd kO!ll'IC:rJ. K'n"l:. PRAG, 470 ,m.

23,50

kOlihnn

lu,dmJ ... I••dmr.KlIIW ,oltikll uedir 'bHmell'le r.o .. ~U[LtI blili.r. ~tibli'r. altol! = K. ihn llina "nrf\IJG:!kleri R'yle-

Poillill:. ile .1'lIad8l1"

rill ,ab"ali.

SuJ.r idare,ioio menkul Iny .. IBe;tlerij ]J513 Jjra ,,'ube bat~ 111"1 292956 lira au uatlel'i

•• rf,edillD~lti". Menkul klymetler

11,115 Vliyotonspi kont:rri. t 0,.k~ltrllr rcf.al.!:a,;ile~. 119,5 BOfJl_. 19i.i§. MGliltkili Almlllnc3 Y"Ylm. ]9,50 Dl.IlyulIn,lsr -, PIAk. '21.30 H~f,if orkelilrll mll!!iki!i!i. 2'2',35 J~!l"emjjn8JIII r'IUi:F'O ork~ .. lrll\l!oI. 23, DilYlllml.I',
2]1,

h.,eti bUlreaini deiittiJlellLly.e iiae. ve eHerin-

Ii. 24.0:5 1nll'iliue

IS Plilk. :n.30 Kll,llut,e't'
duyum'l,u,

li:O,nllf-'

IOMA - NAPOrJ - BAni
UI,30 Karl!jllk konn:!" .. - $0;': .. Iflf, - P.,alr. - Si5zleli'. 21,45 Ko .. 111'0 k!llfi!lu~ 24,30 baflf IEI'ILI ,iii: i .U!i~ il.rie 24 duyumllir. MtL.ANO, TOR~NO FL.ORAN.

1.28'0
48.434
~emlan
kurulhllr"

lili'3l.

nakU

'\!, Sltlll,11I"1

~ira d@mirbof)

yelkull 965.724, lira 15 llBr 104,
Urasl

e~Yilki

Dilnyamn en iliyade ,all. "et liraxa nun, ille'lDa y,lldlzl.arlndi'illlibiri M.;: .iii1p,hfl,iz M.rle'l'll Dir~th tir. Sohreti yahm: fiJllIder'deki fevkaJAde ,muvaffaki. yetinden ileri ge:hnelDek-

,hIDI!IIII..ktadlrlal' bU,•••,. tile-t, LID'''n1D fiki.dllri IU"

de bulllDlia •• llmyetl.rin hie bi,J.i:ne il.ifiJ..miy,eli:f1iine IIzkek .. I,tr 0 kl,du kaaidjrJer Id. bu b.klC.. 'biz. '"r"Die telD bu ..

ttedi'r.

SA, T 11)1eat.fI
~8,301 Pii&k. d'IJ)1'l!Imll!ll' di!Jr'I. '20 ~[I'il'l!f:k kOI'il.. "r. ~ pl'~ 1I0:z.lfl'l'. :U,4S "~ll< l'itGI"DlO' .. adh y~ I!IIl,rAelik ,'I)lei< 24 ch.l"'I.I'mlu '24,J(I :1.pIIDfO[~A ylly~m'. :;92 Kin. VIVANA $'011 m. 201 DiJyu1m;r. 20,10 Uhll~i ya,. )1'1111. 20,30 Ml!!.x Sfklililnher Idlll',j!· .It!!rri. '21,3S Seizin. :n,'Is. t-Lyall k'Qro mu..i,kil~ 22.3fl Duyumlar •. 2~1401 Sih!l'11:r. 2";1,5(11 Pin I Senf,cniL.: :ilUli!lli~lI'. ~ 2'4,,3,0 Dllli'iil ml!llndl~.
alD,de

1dar'll:flliill1

bu~ira'il

AylJ~ zimandll, kf:DlUnll baS! Qlod" cerY,Dltli'lIIifl ibda!!!, il!~rmil1!1d,e.dill".

dur' : "......Bu .011' )'1 hi, dl.Do .. medim.Rey de 'ytejim yok. Hi,1I:iir yakit politiLa He ui" 'rl,D:lIJi!iCIIJ-.Bu erk.kleriD. iiidir. KamDI.n.. 1Iiraliic:akllln

vlr.,',

.1 aglD 93S de a.~klld flard.1II tab.m laliarrUr etllDi..,Ur"

.bk bakiyc .. ite berab.r 21:.~,,41;9
Ur

renli :abcDfil:le.l"de:Qolma'k: ilze .. re _125,~11l IWlI"iii aloifBgl k:B~ .. ml~br kl 933 d~ki 30.015 lira-

111111 ii!lb~De~eirderJt

65,,299

. Bugiill ,( M a rl,e:n) I'" bi~imde bir t~v~let giyse. erte!li, gun :hemen bill' ~'ok
aymm yap~lrD'HJik i~iJn terzi.lue Ibl!l,~

t,ler ek:!!iikdelUdir. Her lki 10m; [ODlri:11 ikl!!l[II:Llline hll "alif.li v rdl!l'~ !biten ve pek )'akmdq lfo~teri~flC k olal1l ($I!Y" hih M.. i<a.dllldl,r)filmincle d@ sayah !totap~a,r, ve ~iy8h ~e~
meU;;.oraplar giymektedir. Dill

kadu1I1ar

bu tuvaletiQ

Ge~cnlell'de

Erlkek~r: PoUUk. v barld ",!eft KllichWlilar: AUe oell,., "'• ~ocu'klllrIa m~,gg1 0[111 bdnlH.
Hlr iki
~C!

Vly.lI!DiI!i

eocuk

kOll'lUlJ

Ii,ClCio

Kir

'18

zar'ar

!d.renill borCIII

".rou..

b.~eJl 145243 lira

VUflDlLldadn·lar. Ge!f,enlerde ,ehrimizd.e gostell'ilmi, 01.1'1 Klzd. C;ar~!I;e) fHmilllde (M,8rJ,eg jl gU:zel R!l1 'aokllllJ giynu!kJtft hilt

it vBz1f. bY. .r.d ..

t

fUm hel:" tara ftlll

gO,st~rildlLii

",ak~t lIIiyalilJ !;oraplali'ln :fevkll'"

bllJ,.rl1amliZ. KI,dt .. ) ,. hillll.,e .decele o]aDI•• , oJ'lIiekllrdir. h i,; hi Z:Eilllt k.data 111 ,.,mald bliJZI[D lei ,,1 ....

-

...
- --

--

--

-

--

-

-

--

-

-

--

6

1 rlld stllriled~n dTltlm
lIOn n ft:'.imr:r .• hadar

.rllle.,i ..... B. '"HilDe •., !;.'k millllUlOia

mlula"faza

k~D..

djlhJ~ 'OS-II'!!: k.nhh~'11 ... p .. • 1~I~rmUl IfilillJ,lIllQlut U 't'e dll~dltlli'. I

r.'•

liEd an... VariovaYiIJ gidQl'lken M'o.kG". I "A.A,,, '- ml1hrl,., ha. lDrdu Ba, ".fidu,. dOn _III-1m
1"VlIIlI'tO" ... b.lfe]ul'~ ..tmitUr. M.pl!:o,'P. 1 (A. AI' !!II,I 11111\0 ".U.klJl!t~Ilir cLiJuim.. fU..:Ja illig .. n:ff.Ii!;I'lIItiD~1I1 [b,I:!!im. nnlu.IHlkl .. J 1:imll allu,ldlr.p ----

,1i

B.
Vlr,OT.,.

fI

Lit"llDo£

Ii

d'!1,Q',u
--l'oI't

,W~dl!lpkt!D1I,lemil !btl t • .,. ,1llJ,dlll.rl.IDifll~r: liEu-III

Ita. ,8. ",Edeol<l
limit
ft"

oLSIJt~

,linilmelerJJoJ

rlei dlolbllle h..... ,-I !l'illnelttl'mllktWill'l B. DiEdlD ~ l~iliJ'Dk. Illr k.lab ... t..QIn mU\I'IIU .. klyf!ll I!lQlI!DullerilllFl" I!Dd .. fiareket tI,tmi"tir.

('H' 'Styo .. nun ~beyanatl
LI,oo Jl ~:A.AI

.....B.y

Herr!) ..

LeI.hlll SUyliUlt brk IlIIi keli"' Ir~.llIi kapab:rk'ea cl~miltili' Id • .. _ AlmatiJ. bl,kkl!llch _ bl!llledili mU b.n.1 iIIm~tle;rdoa 'll!'&lIe,," IIItr. m~lChur ClldlJk. "1
flDdlsu

8., HerJo. Bar Hitler tIl.... Frlllnl.ya ,I!pllau ol.,m.

ttkJifiai, AWi'npI!IIID prklod. by .. luun Ibiiyiik bir dnJelili bQ"iyet "til bm .. muJ'lfltl n•• li,k .. d•.!i' Q~duI'WIlU UI,vo etmia 'I'm ,deml,li:i.r id ~ 1'1 _ II;!k[mrhl.nmm I. FljmeDI ,Almn fa,. kat II hi t;hiir D!I{itnua .a;; IO,iClDircl:etiw. Almaa,. Ie .. ref 'I'll 'I'ml'liJ~ltI h.kkt OliIJD ",.hl" Ima bi1,.i:ik bir ulUllltur.

19,3'2 de

ODII,

tAm.mll,

111111'1111'

t:~l!:lif 6t:., I till: ... o.lluJlll1 ul~1lI11111ir kUll'llmll ~u.pftliodli dottMie ,,,,lIlmll1.: I.LIlII"di II'~ &11:1111 iDlllk. dderl!ltulia. b. LtJim Ot.D AI'mll!'l,IrJ buna m~l!I:bur 1IIl1t:.o .:I~k huku,ljlllhr., B!!I~lJri_1t, berolher bi, tetlJkii !IlIe.. ! bbul e'lm6k iate.lllthe, bh:i .. d~ _b.lka~ ..r~,1e h\Ii te"Ud <elli~ J' k.bul e'tmekteo mellJHemez. II

lJuui,,,t nrid

blr teJim

8., Her V.,.., liupte

ttyy.n:cl
burlDe

VIITIJO¥II

1 (A. A.' -

Lort

•• IIi.rli,tt'ibk1.r

mQdelil

lIe~ DlilliklIJIU ,.IPI.mll~ILIDI R,riJi: Itdl~ .. meal 1IlI!lB:HHILU !l1JjlJerClJ'd:: ..olle .. rioi hitlrmitllr.
t.U)1I]

deti!,. f.ht d.hlt a1mll II ll!!lte,tl:l lI.r knll Iflk 1111Dbk"T'II nl.illDa.Jar d I ,mlitfl k_ahU mUlln

AnthODY Edr:D. I.:n:raberj'gde Ingii~tere DJ~ ;,leri Ba. klllolJg.
ImOciilrJ..:'rinden B. WiJjjllim Strapg'. BokarlLn parJe.mcDto kltibi B. Robert CranbQrn vc bU!lus;,5 k!ubi B. Robert Hagke, oldutu baltle, .I at 21 de Varfova ilt8.yoDuaa gcWmij
,ublCI
YO

Demir ve Denizyollan idareleri
Ank ra 1 ~Te\d0Dia) - Hir Muoaikalit Veltlle;ti ;bdill.11 vera DemiryoJia.rt ve Del:lityollan Idarelerini'o bir e1deu id.,e ed~lerek NahllYil b.agh biir Milsie,arl.'k b.a~illl,d't tl!:'nl:v~rl ,aryi'''' Ian dogrlU degildir.

Bay Sadu11ah Goney Ankarada
bsat
buX'urI

AOKara ] (Te!doDla) ...... II.:..
Ve~ili Deniz '(,Jl!IlI'lMiA...

te~au BIliY . Sl!du~lah
1111 ~'I.IOJji II!~IIUI J.IUI.141IUllllrlll.JI.,I.In

GUn,
I,

(dun). b'Lllrayll. geJdi.
'.1 ..,,111111"rlJllulUlllUI"'IU I

Franslz
P.ri.

I [A. A_.] ~

gazete1eri nikbln
""Mo:l'lcoYlI;I

leblitJ

rlirii~mf,l,!"ilD'i mIUelllk.I[p' flep'edilliliA mupbem ~l!Ib~ Iii 1J'IIIIIDdolikj IlIrk. tntblllba 1:111· Ian dill:k .. trnn~ ~'i:kme"tCi :ro ,.n:eIf! lOl, Ill&: iiiI - SO'V.:rd lEI GIdi 'e me· I.nDdu, IIflkC:U1n IlUdliD.gO 1:11 ••• Ilceler -,1lI11 r mllllda.duJ'. "PeiUtPul.ieu, dJYIJ,.i I ula.Ui. diploDla.:l f!l.Uyetimln, Carp ,de"L.tiel'i HII Alllu,aJ. ~r." • ID,d.lli mCiD •• ~babD kull,mfllil,Di! mIDi 01 eg~l a.tl.c:umJ Ilk.rmll'lt mQm1dlodnr.

1111)"S.rHD'1

Polol1Y. DI, ~,lert BakaDI BaJY Beck, po .. IOPo),.nm L-oudrQ bilyuk 1&1" Gill B. Rl!1i!1z:iy I] ik~t Pro,tokol Uml!!lm Mild UrI] B. Romer. dLif it1edBakanhi' IUI,g,l kalem
OdOrlii 8. Denbiskl vo 10gi~ ..

ourada

Sir tayin
Ankara 1 (TelltfGDhd ...... lk. ti.s8i~ Veklleti den!l~14leri umum mlldl1r~utu lube IIIIlldnderiodicn 8. Ibrab~m Kondel' terfil:l.D hu .. BUS~ ve umumi: g;£-mi iJleri mO.. diirUiguDe taYLo if:drlml:ijtir.
MyJCD!eg.
IJ _

J'ntihahfitl Bay Gamba:
kazamyor
1 (A,A) ..... DUll 11$ .e~1'[] dalir~!lin.de ya-p'I]:iu._,'e~4H .. :ler lIIetICt'!l!1I111de: B. Gomhi-I IbQyllk muyaffakiyd kina ..., '"0 plrtili geJeeek p,arlememtod • 8udapelte
rtI~.tH:all'iltaD,d&

Macaristanda

I

tere bGyilik ~I,;:iliii

b..,kit.bi,

Fra.n.a. Ingilfereden a~· nlmiy~cak mil "Eko ,de Pu~ ... ill!!! dlirl)l.' III m llj,Bunrlcm pIc"'" flgt· ralar .ilr:'.nJriI Fr~,a'nn" eu·tog A",-apadQ_JrI m uu.fi' .. luiyl. lnr;','t.rcRn 6irlfli r.re;"

,&,.1.,

Ate:;emitte:ri de m.ba.[ll hllki .. met erklom t•.raf.~Ddi\D i.tikh.ai edihDittir. l.b'IY'O!iII nlOD!lD,d. LUJia bir mt1dclelt ikoll IJ ,hl:k 1"1Ii IIODfa mlsafirler A¥fUpll. oteliDI git ..

~.biyettBIl' bir zat

demi,tir k1.: Bugllnkll b!1~d<!: llponya. J Avupll ll!iuele1er~ i[e slak.adar
olmlumBk~lId]r.

IPutla.k ebf:tiydi IIh:IU~Jardilr. Gimba, partiljnjn Idl~i1k -;if~iler partilj ill! :le~m otlaJ.. mll.lm ni'filill boz:dugu an!.fIlo;
mtilktBru~. KIlCilk

GunkU pohlllk«

c:wfpler

bu

"II ,M'd

Pll"lerdif.

vaziyeti

.rm.... mC!(!buil'iy.Und'. '",'aea',l'u lEim.. iddilJ .dam-a...
MaIka" tl!lblitiDdllid "utILI Y••• millJi,.t1 IllIklr etme•• 11:1•• lIr.b~r. "UIIUI, 1I1(I,or:
!IJIfIi''''~I'

Japo,u'y8" Avrupa lerine karl,Imiyor
q[er~

• ••

i,-s1l'Z
bu

kmdarr !!ILk deg,i:Jn:lektedir ki bu inki,af~ t[lkip et·
0

T'ok.yoll (A.
B,a.kll.nhtl

A..

'I ......0"
0 III, •

me'k imkiie.luzdll:'. Bit a.diemi lec:a.vl'il iJ!I~.:ln'~iD Sovye,t; Rusya. t rahodau J, ..
pODyli

ae"mde bir-'C-Ok l.ay,lu·h~ k.,,, bc:btlit~!!rdir. Ha.bu.bufg haDD'" ,0edlinJllii DllitC.JIiIByil pBlI"ti d.e mahsu!I derecede lEIuudfllklyelsiz.lije ti G6mbo¥io
iIIjll"limlJbr.

175 ,~im

Deticeginden 134
pllrtisi OJ&IIIIu]\I,_

ne!diDd~ hi-t:bif tqeb-

Daml

bust!! bu1uDu1ma.mli!]:llr. -------lJIuelfl.i ohlu~ulllu vB'kmd.u l,ttDll!mi",lilD, Mllam.Jib bam .. IilIl1't.'k Ib~rke.l! k;",.t IMII'"eamiyebi:r.lik 8otlmil~ti. SADa "gin!,!!!'!: eaemipGrd!llm, Hu.tt6 MUll]10 !Raul) 111 bi]. hlllJim flDl,lliY6'tim kBlmam,~b. H ..~byl<!;li.ke]nlo Ie,eIi.ldilt u ui J hi n I!i t<I"IIJlilllyh i'll!! m ,ire'lll i!f~LD blr 1111111". h,1IIZ],rl.llmll ~,Idu.. '1 ~UIlLU UII: k1li,~edI!l'D ~e bllbel' verI!!., I'ill:k b!ill iii Ii ~d~1I iMihyD ~ Rail'l t hH. KimleFle kODUiJoLip 'bir,., !J1lI1m QAdi CI!!I nl rcilc::miJordlllm, I B.rtelem~ I lIin Ue I,:) rI loryant 1ft i'kl:hmli de beml 01 k.dl!r 1IJ\llu,dllll' etP1~yol'd'lIL 't;Qnldlby, ad.wlll/tlD hma'iuwl.. 'ole'lIItJ iIIl'lIj&'Dd. hll,kikii b~,r mC!I:I.IIIpb.t
~Qy'll:! bir mlrli'll
uu.khlDl

Sial bir~~k plll'rt~~i ebiDdedir. ~
ll'oz[lIIl1rilJiukt.o I:alibi me.rlik blr "I!I I'ediy,grm II, glbi daJdj Nil ... rille ~Ddililli topJ.d.l 1'. IIlb llD.fl don 11m Iltti. ~ ~ BiT lib biz .eDiale ~dl%le.a .. leI' llur.iode ~i;lDlIIl'Ilk kitap ali: • m.kl .. "lkUrnl:t1 l'f'v1rmiljltiil. Sn Slil\t be-ateuen.d.fltI "fuhrkelli yod etme]( uZ!Ilr.. II!liI_i- ~~UU,Il. H.,I' 'V.Ii'kit eI~ml h!lifif,,~ .IKn.. b.nk1iI l!:Iim ha.id" (11 rln eUmi btl' iki l!aCl~,.eflllzi. hlttuo lIPoDMrn d.h. lUJ"W'~tlh:e ;;'lkhD. Be~ bu IlllltJl Il'Z&riD~ r~yrl ihtiy&rI t~b~dllthld MneUlm. Hu III doku~'U al.lide birr do'tull el doklU,1I detil i.dJ. Nt .01~IWD~[i v~fatu.d mulln~eulr olupt keodl.dDe Lill' tielem Teliilrli an)'ilill bir adaulln el tuhmlu d.
mIlIU!I!i'rll

c"K····•.. _lOS.t ro" ... ag
-

I-

·,sen LupeR,. in "A
yenr • macera/ar •
MuItGr,.i,.i; MorrJ L6blii.n
I:iiii=:iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii:iCQak

nun intikaml
Miite,.cimi: A. VtIS/i
- 86 - ;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;iililliiiiiiiiiiii~

hu" cJlemi,Ur. Z.bLtn UJle kill. mQd&flll. IIItmell lG:llIi U ,.bldetl!f:r karlllindill .. F~~ili. ~e. ,11lo1d!c undaU.a. lie isLa dol .. ,:r1ll1D., LIII ~'D'kI..laIl'HII tabU Eli.liil~me .. bllrn b:.b etm~IE IClblldt,o'lld,u.i8IJmil "'II ",uh .. :ke!)dl&~al l!eykif DU .uhi .tm.k I~IID de b"'lIi 11. "er.,l'liiimi,'i1'. IIIlnl 1,'IIDmdl. ~.hi ·~Fellllh'4'J~" k!'ll. Bill surd!,,, lIl!!D! IIIrb'k lam.mUfi ,Uk blr mertlik lI'odl!ll'lDll' :ieee,'1 mO.tcri~ olarr k kelld~i:iiln kat'l IIll' b~a'm ,lallDa :riil~,",di:Qiulll~,.U'II. IDmulyet Ill.tulda b~hJD,d:~tuU. biOk", r.k lUI IJIUmUD .ekel.llm~lIlu., IemdlJGl'lulll. Faint I~le l m 0 IlbebL,.t .... rmeDl~k iii1a k~Dd~11I1del1 ,..dlll ben dfl dJQluDlDcte b,a.,hyo,,rUlm. blr 1".1 ft katil Kibl Illphe dll· "Ro11l1lldn bUll'ld. dlu.rdu, .unra mula. In Iill!:arlDlllml'i ".1111, Ilea· hell' l.i::e]imlliyl, mllllllJUiil tIIlb. ku,,dlllilin pOI ll~b-Dldl1tQrle •• tmelD• nt lff-fw,1iI: i,iDI ..IJII' "Iu hiM· .. d ail.". a .~I.Je.1l! Ilk mIi.d.lI lItii , hn: 'Cid.n~ liI.Und. de",,11D i1iUi;, IHr ,,,,. Itlhaldillll1 11I,I,mlklel

,d

itiblllreD ben dll,iI'Dmele 1b1,llforum .. ,. 'lib. [I'm I b.n .'D I,I'.~eden ftI be ilL blihuzur b111'tall:lm dl,an .. tel~r hll'l ediJ:ror. Belli 1b!l1!.rbkt. hellllll,inDli defDedUlf~~n 01:11:10 tabub.ll Ih:ed II k.plllim~,. l..tik .. m.I" ml, a.llllutJml II,i,~m,llIlI, hlU(l1EI h~. ,YllltJml bun. h •• rl!!tmetl!l, 'rllllo'i bu I. yte I~i1:1 qillot. ~Jfdat.. yelDl II rtrtm~," tim. I,~e bund.n dil1l'layldlr. IIi"FeIliI<iyell .. La. bl!ll,lC!l ha'k&l~ rer., tevldf edlllPui,ne Ib_l~ .111 IiIIk.'rm.dlm. o 2n..l~lII'dfi Ml!IJD "Raul" bltD. ,uyle bll EIilllllil.U. bllhl'llllJ'gltu I ·Slil d.im IIb.fi [iu:;dl!!kUi!iffi dllk.. Int .din. BJ Id hatn.L. nll!tl! ,Gid!l!!,YID, h.r bill d!. bu I lieF.:!!. I 1U.. lu 0111"1'11: :lrll.iml 'bullurUIlI,Ul.lrri h :B'I.I Dul hit: Ilumllil 1111:1:1'1111 e ~o 'II If tuir et'ml~tJ. [til' hUl11I bill kIDof'l kimlerl ililrd,tlm? '·f,.!il,CI) •• Ue lIIe:DI. HI!I'lbuk~ "Ffi~l.y~~u io bu I,,, b DJ'Dcrlm o'htt.lma imkr&n J'oll-

-

E"J(!iI:, i,te III UdilD

[lu~1 ,llJpba cdebm ..dlll!l.

ulDla

"ada.

'eC!t blr eJuJet i,II?,tlbU!!lce;;;

.,UreD

:tiDfI Dud i'htimlt l ,,~rehillrd 11111 SunllD !lUriD. "EUZllhelll in >Ill kAdar mlliolar.lD I.Ul'ftttll tuttutu ,.~ ber gllnkii ba,.hntTlJel1 ufllk hldl~ .ui .. "lIinl}'11:1'~ kflld r ku:;,detliQii " I'IIJ:nluDerin] dik'kdlt!' o!.:umAt_ k .. · Uii' vlITdim ..
18111 F!lIl:Dll!meDig
1:1.

111m ~''''pl'l!Illnd. mil.-

y,II'!'!! Iidi l' 0 lOR ~'l!Iprilt'l !lllD o~d'U~1II GIere', fUn,ID~l te~ )',,:ZIP

!j:~ye ~lkDIIlldiill!l birluv Im.lkmlltl, 0 cihCltle len:ul,flj dahlt S.I,liUld. ikeEil ku:nllllj!huk~lIrlOa ",arul,e~yll lu>i:lllr hef~r,il kli.yd,fltml,tI. SeD, II!II ondl!l Iken
mutOlldll!1 ...t-Ij:MICI, ",l!IliYfltl nI.. Uyen , bOllLl[iLI: o@ M ~ A: IJ [lU, helilih bl,!;bilT i,

bill" dak~!ul ie9"o

,.h.l

d~tild!.
Ie'J "IYU' Idl.

t!l.lnVlIH

edll!ml),ordulIil.

SCD
1011111"111

hili •

tu.

l;OD~D '''[lhAbet". lIildbrlll~1I:te "~~b'lr Iltifa.d~lIi 1I'I!IIIJ1I!dl. $\.1 billdl!l lQ~ylllmdB bir £on kllhyordlllD.

f.k"l

duru,

,i!llIrlilrkt:D

lIe.llmelEli

d.

QI•m.d ..nn, . t lIulllrA~1i: ,19iu. ,dll e"leDlmCI1IIl nahli ~~i[] Q,iJ'k ,1,[l" il!l~d'itIDi lijyle-ml~l.'iu. "da IIIIn. ),I.kmdll kendiline bUll ilL.: !!IIi' 011 .. r • k,Blllcagl, bu par. aiD d. bel' ilcinh.e ,de yf!ti~ec:"tl cn&b~[I. 'tII'II'm1lti. 0 Z8IJ1IUl iJkud'U~um bu miill',a,1I lI.h.' tllblf b~DJde ~d\::bill' I[I phlll '<'1'.lilI d:1 rm III I. d '-;f1uk:D. o",ldlll I,.:l!ldlif o.r1.I:I,1I
a.lbilM

[I !lI'k a,· 'herl!l tilyIii.Diule dl!1 Pfl~( AI: kJtl:n~II.J)l!IrdlJwI hliJ[lu pek '1)1'1hubrlQnlD. 0 .. kit lIeDl !I.-tie· yap ~derek I!R:Und_IlD blliZE l&lur~ ddllr lupma"" fino.". hatll'lmll bllB fetm1,ordiu. CilDkll b.kkm d .. hlrlDllz ,U,pbe1ertUi bB,1 m.III~lh,

t.aln.DedoD ~Ikbklt.o, hilt fUinlil!! .tl:lJ~ 'iel(ti'mlllk . nJ~ a~ld~tlf1 'n"~l

f'I3IUt!!lt: 1111 ..

rilll....
bLlrllJdil. :rln.

"Rl:ll.1.lI1dll

.Inm,

bqk. hll' a'ifabl!!llll blrlliey .iDylemillie nu,nt ed.mirim lI,d.~ mll11, hi"l. el IIlk.lt illII hi b'ahD~ lIihBilliliek l.temnL Idl •• d~til Illr "Ia. Ldl. UOl'um) ..... I,'tll by hafilf .1 IIl'llllli I)- p.1e bllyak bIt lbtl,.tul'IIkll:. blJ1uadllDi. 88JlIi Iblr ley y;aplDak, , ..gl hem~ll'eliliD "'.,.. QIif!II'IIII,. blllil. bl,)e blnL, .., '~hlllJ' dID k i.~lu aeDiID "~r nllil bek1.millD iOll iii Ii: d:erdil, D.1:I'1:I'," I 111':1'

eU,

bU1 bll.bOtQIIJ

.~E'

I."

'.tiI

2 Ni.aD

-ZAMAN-

7

I

BOR,SA 1 NisKD 935
MlKUT
KWll,
P.Fl'u.,. 169. 125, Do~ar Kg_r. CtllL, 1116 :I "lIta /1,.". 24..-' 6(lO :II 1.'erUo ~ .20LInt
1 II 2(1 'L6n,

t "'ali",
L
J

Istanbuldaki diger Ermeni leomiiecileri takip ediy'orJuk ...
n~ava,
,Misakyan" i~id _sable bir pa5llpo~t ~I'" kararak BuJg,ar Sef'areti kapu:'lslna verml,hk
,98 ......
bll!lllloda bI1dIJor-* l. allpaplrl:
VJAdl'llir
]1.11-

10 iF. 1,..1,.11. un; :110 D,.. '" IJlI :II floorln

~'-& 24 ,12

Nark 11 Z1f1oU JO 1A.J' 'lZO Din.,r 1. C6M.i;I'vl, .l\I1U! Mt:ddl".. B,yn\.u.ot

r

Pnat.

1..1....

,ltl:lfll, IJ2 17

P'role.o,r
Di9ti'babcti

0,.. Server
'Ve ECZ:IIC:~ ,,"k-

Iii
14

,.
-

Hilmi. ihtifali
t:epleri mQdlDrU DI,erbul1I :pro'ef,elor Dr, Sl!Jrver Hilmillill 6lLiw, JJldiSoDi.himD EDihnlaleb;tilc buglilil laat Ylr,llDda Mc.rkczcfeodidelld kabl'iDde lalebe1erE tarafl'fldaD bir illtH l ,lpLla(aktLr,. Hu ih.. tUa:leOpiviI!Isitel n-,tababeti ve EczaCl mektebi P'rofell,orleri lle laWebelc:rive lU:'Ddiaimi 1£;0",enler i~,tir.. k edecektie,

~,ehir Tiyatrosu
T emsiUer bitti, bir heyet
turneye ~Iklyor'
Istanbul,
Ti)flrlrtll'U

Ayasofyadaki ara,tlr'" malar
$:ImlillYfli kadn bap IilIi:ulteler.

SO
91"

Bliledjyelli

~chir
tiyabo

iii. AY,i!iiilofya elllrPDJIl 1"IOIU1:Id. '1i[lllll1ilD h.fl'iyaUa klFrtI~m b;lll
elili!ll'ler£n

193411935
kBlPaWmlJbr"

~.kt.jl

hllldmul.

,nIJ.o;o
kill''''

n

mevlLmi Iv"elki akiOilID v-eliltn
lelllsillerie me ..... min i Yeni tU'l~!8il!lgU::l olao ']I

Ilf

".l!IiI,I!Il~dlr.

SimdLJ"1i !klld!.r

2"0

eEl( FJYATLARI
Fran.,. ,. lenD.
MI111111 12.6)

60S.
g,~O O,'-'J1 3,",!il5 ,u"Ul:iI -!',"916

Plfill
lelFad !ll.hl'l!1io..-" Bulin lbdrld Budli!ptl,t.
'\1UIjIOv.

11,O5~6 1.!<~1'J8 ',97.18 J,ll~J.';I '.!lll'S "',J'!1Ij.5 '1,.1647

Te,rinie"ve~ 935 tarihina II... dar dram ve operet luslmlan .. bUll 8rt~ltl£ir. istlrahat edecekleli'dir.

me'tli bir ,III ~Ikm., dll!§ildlt. ("Ib .. Ilmilfllh h:afriy .. to. dni:lm il!di1m='ktedi:r.

~ehir meclisi loplandl
~~hjli' mllclilli. NilliD dr"-Iruiaia Uk l;tJimBlo. dun bi:rb:ud reil vckE"" Ii Bay Necip' Se.drlll'tl9ti·oln tI.... 'klllll.,itmti!!l .. ktllltti. 932 nil .... kliU hn.p r.,om iIIkg~d.u. M.dda m.ddlll m'iil,.klllre .dJlme'k I,timil 'PIII:r,,=nhye It r.lnh!lr.

Eler Ie IJi bl.1 pa •• por tu dn ,~Iu- k!!li'i~ def1eJ'inllll
lIi'&bUi!l'HII, IIJ uIJlillllla .e~iD Ilu .Ii 'l!plbUec,~ti!;li!l In&IIHibilill'i1.1 ,dedi. BCII dab.. 1b1il ,IIdilu:PL. 10 rii!j.~ rnll:dim. A,.dl bu m..tmil'Z.,=,1 llahk "'.. ,..IUJ0I'. Be-D kendi.lme pauporly d!a ~lk.nlbiIMm dedlm. ~imdi bd .dllilu ,."a~lIom.k i~jlll hi_, 11&1&p!il!l'h!oibU.fa~ 'IInd'n.
~kllrll'lUlg*1I bu :raklllaY!I,bjUri:l. DlI k,IU:I" IlIu:e '1'>11 lIiIe:rilll JQ~ilpil:D 'bill" lI!,dfHiliH'i her h.ld., m'iihilD 'life miihlCl'!kk-ir

II]

N'I:"l"orll CuliI!! ...... Alina
BfII1!J1.el ~.tudllm Sillyll

J'shlnbul

Hal kevi, umu-

Yalllliz. her ik:i
devam

Qmlt10

B1I'8·

dum.

iii

Vladmir..
$1IJ'I'~II"

'1I~!-t7
W,1'82.~

V1:r .. 1l1iJ

BUbti,

"s.n].& ~ 4 Ni'll D 935 Pe;r~mbe gung last 7,30) d. BeYDgiu ~ehir (Eski F"anslz) tiyatro!loUDda blT

,!~ndpiD !!IIe~ilel!ll b:irbeyet:

~lki ay
tlilrUri ..

g,Io,3,'I; iki h\l{uUI
iliAd"

,chul i!:eriye ibulundiYilim pI!:D~c:reytl Ifi!!lcrek 15_zJeri lia,1 edi : V.1!ikiil:ler

olcilutu ~.1dll I 100girdi. dotrUlu belilm

,IJI
I

1,
..
I

ESHAM
R.L.llll)ponlU!!

n

ed,ecr:k AOlldQlu

Ill,,'.

sine ~.kacakbr. TurD'll,e

itti-

Bg pa.,polrll.l

.dlm]

bayndlUD ,efan.dii. Biz y~n "arm.),11 ridiiyoru:I. SU II! fer ,ye,ttllllimde ibelrll berdir. Y ~ 1(1.l'I~lffiin E'I'!IUperb,lDlII kl'lJwt "lip ba-

Blllk. Ham. .. 'fIaml. "D .. .. Mli ... 1. l'Grld)'1!! ,I}mhu.· rlyct Bank. .25,10

'TIti,m'll'!I!<,.

I IIl.I].dQll!!
!iii', t'liIlI.)ll,.e,

J

Taldon. T~rl.!OI Clrrll!llt~ ImhDt de,.
SlIrk dey.
~{jFl1:

',20 I

misillmel"c dih:eglemi,tir. Bu D'!,i19I!imerede Viyana KOlil.crvl!lIl,uvsrlodllln kODliler'i

l'Il:k edecek arti:stlu1 leyab.t IUb~ ve turDe mllh.llilleri te.s ..

Ingilizler hububa t ala,caklar
Bilrllk hi, lugiliz firmall Tl1rkofi1le IIllliira,caat E-den:1.: me.mh:kdimizden bOy Ilk miltYIBta hububat IhQ2Ik ve hubuut ihrlt-l.t'C11Irll"DlZll mUDa.
nbet lemio biJdirmi,tir.
e~m,l!k ittedigilJ~

mailof tau"Bfnuil,an
I

mnuD Blllyan.

Bal.y.. m. cq~

Illr kl

Ilih.l,d

PIII.port mue-le.~ biru fer .cli. KlyflJoU Rl!!lat lNye loyh:dj'm. Re,d be, de bu IIlIl!d.mlll m~4 Lhl!l bir Itlh.illet oldwluDU IID~.Wllh i.t::I~f:d~lJilc:r11l te:leJonle gO,. I"D ~t;ii kte D 1I11:11"l111"1I Ibcn~ (I :za lIum Sirke,ddiI'J tfimdlk biollllll,dl!lJ blllu1:111 pIl!laport dnirniDfl gOI:niell'dii.

,d',.

.o1,dui'lllDd,g t!.!pb~m

r

K:4I.m, bli Ilefcl' ~eDdi!l iid~1Qr!Jl:IJ. - Vllildmir EFendJ dUIiI JiI!iml bili' 1!1Q1r ,!fl!ldi. Sefal'el!: 'i'flI kO,I!L!OliD.bage luliamla.r!Dluiil. nyy,lIibat YlI.ukuJ alm.lul liinlng-=Idlit bildiill'iliytlr. Ger,t;i t:11.!ra.da Il!!nl bo!pimi.l t(lll'i)'orl!l~ .mmJli,
II!'I1Lnd!!

LS TIIKRAZLA.R L.Uk."t:1 ell.. ,
193] uS'ltgJ ,,,

'IIl',e:rirc:'cl:,k ,ubemi'Z ,lIl1l1111a~tir ,gen~lerii laraf~lld:!iln (K.shr;uaan') piye-si lOy..
DII!I!lCtiktIT.

bill' p5,1II110. Viii T'em,U

Da-

pU edilDl~tir. C;ar~amba gODli OD ,dokuz L:i,mk hir kaHle hlrneni n ill!!: bi!ilhliDgJ~ malba,lli
011810 KODya,Ys

hllic~et

ede-

celdir.

Bu, IStlGl~k:i tUrfieye

,'II adu.t~

Kllpu .us III

R,hulIl All. mlimn. 51.3c~ , An. I.h. L U -"',J'O

101:'"

b=======d=======d Feliketzedelre
Zamanln

Milamcrc" pansJZdtr. D,avetiy@ler Halkevl Cevirgeoli,giu" de D verilwr.

hi!llillleb.llJ~ hir slIIYY bit, il.11DII h: h~ID leallJe-d~l'Gr.
Bl!nili!!D Bl!o ber ZlIImRn

nrilliu!l1 :JriIdiyol'lI.Im.

takvimi

yardlml

Or.d. taD'IIm ettitlmi:l. bill'ubl~ v.u.k .. iyle Bulg-!IF labalill I~~ faliyEIII rDimitrii Petrof] Domlgill b]r de Pillli!!}1lut !tLkllrbp dyi eye i~ldhD pD.uplJrt'u1 VeL.dmi,e 'fe'lIh·ken 1l'.I:rtlkiiliitim ili~llidikJeE"i y~,lIm]~hr. Arbk kemdi'~Jle gill'[I~~ m~~iI'J ~lIIlI'rd d" dlye iyice bDbihl. de eUim eTl::eli grUB ,er'kelil Ve1admir geldi. "'PIlIIlPOl'tU dB verdiktu, loor. bailla j,'tim.eIi rdtlbi.ldiler '.~ a.dllmIa dA r0"-UlliiliD. H~k\k~h:n
gib:iii ''It!~ K'gl.t~ d:!! I.y.,t "t~i"jJ.iGiiYGr. Cum • .rteli tOg(liliJO kll dll I' h.lllluJllc ),I!IP;!II:l! 10 ~!In l'ilP,u'r',.. biill 1m ~ Ie. ilzere .. 1.0rI'" IlllltrreteA:im. ,:Z:Oih~o oollllillm iii"" '11',11:1~ npnlr JOktUiIfH d dedi_ d'e.dj,~olz. Jibi ,.e dim. Re:ljll.t Bey ~ok melD0'11.. o1dlU. BuodillQ m. 8'eJeJ'l"Jk
Ilat.
YIIJ!!!... !lOllr.

Sa"".

p08rrport ...

I.eya:blllt nra.kl!U~ .Oil'mlyoll' ~imdi d. valPur kiiU'.cllk. H,eD burada kdaytlftl nul

hi", IbiriD!:':

ell.

feIAkebil!ide~e:ri i~ili!i HHi8liabml!r 1C(:ll1iyetiue ,SIP'.I0'll tr:bI!')Jlf'ru!ef,io Ion 1iJte .. Ii ~udur :

MQ,rmara

ler se!ri1mi,ttir. NeyireNeyir. Bedia Fcrdi. Cllhide, Se¥kiye" Nabiilbatl ScmiLIl. A. Gldip, Hal,., Tallt, BebI !:Ii~ AVDi, Sami, Vadi Riu. I Malbmutl Saitl M'oIIa!!J'!rnel". KI" filreY'1!Ii A..kscsu'O'n m,"I!lmrlll 0101-

Fransizla» tiitiin ,aJacaklar
bl,Q.km edillillDi, 100
Frao!l!anm
IDeml elcelimit de
milyon

fr.D"'

Kuru,

- ScoDi h~1 merlcniD memUl'u tam•.r. G.I.t. mlll!rk.d klir'I!DI~d'I!." ,du. Clibuk lit, Gndlll:l bIll' lIeya., lI'illlhllit "unka'J lilt iY[1 gel. BIiI'II. linin li~iil::l 1li1li~lIIk beljl, d.k.lka.llk ibJr iltir.

521

'C:Qm hu_riy
PIIe'm VB

1.2 Dc! iLkmekt.p,
talebe
S'.r.IYU

•v ... lit.

rlk Hal'lldi~ S'i.if!or Sadll Dt:" korator ol..fllk Is AdoRD i,tiraill ede,cek tir_

Yugoslav
tllZBl'bllD

postalan

I

PAZARTESi

1135
51,61

14 Dllel Uk mekl:ep bJebe.i 1.1..
iNlif~'l!Idaq

Izm~r lim.lI. ill: 1taJy~ Jjman. I.rl .r,BIJ'ncili her hBftll mug. YugollaTY. .-aplUr~anpostllill klJ!ld~nJu:u;br. .,];yen

gma kart,llk O~Blrak memleke~ 'limizden allllliscak maddJeJe:r IIrlllll!uda milb.iQl miLc:tard. tn.. 'tolD de vardu', rran!ul. re,ji,ai Tilr'kiyeJe bir mUlDelsi~ 'val_I" tasile HitUnJerimiz ba.kklDda izahal: istemi, '\Ie te~kik.d yaptlm-'~ln bUdirmi1til'.

G,e-;it koprusu
Hlydal'lPlll!ldll yapillicallt: G.
~jtldipru&ii

..... O,lif1

~.e Jrgnim

1:Ih·

FiIlJ~'Sla

!b\l'FlIldllli kallln.!Ben Kldlp G.alllt. me.rkeZtm!'=D bi.r.,',i! kat YarllLr:,lIll
It-lk;tll'ill.yiiJli

Dl!!dJ 'Fe $_", r,a dloae-rell: '"$Imdl,e k..dar ~iI!n,deD U18bat ~illi"" kill; iII~mnl.nh_ :$ltlld. ,'liD! emir ,e-hmd" 'I!~'ndllll .e,.bl! ...ali'lIk.'iiL dillCllklllUllilD C.lllt. me:r!.U!:II, bu.-'" ,.dawll'. G~d ip' ,.1.Jlm, bell Ii mdi 2~IITlm.. d1JII'J.r~k 1I:,lnp ritti.

,Pld, 'TOrk 1III1"be £em~yetl ltar.flDdllD 905,50 Kadlk8y 11 jocl ilkmektep 'hdebeli 8171501 Kl.dlkiy- JS inci ilkme -Iep lale beai llSS~5a Kadddl,' 6 UI~

Bu pOltal.rum yerin,e her opiJ.e, rRDde bitr ,ilcp pMI.!I91 q,!etil-.
mel iDe karat
Tei'Hm~lir.

olgcakbi!'. KopruniiD ptO)UI I h'~l'h,tdmutl,r.-K6prilnuD Tern]huzda, iD189tDII. iba,lanacakbr.

140 bin

JiraYIli

mI.l

Bugi.inku
'Ye,Uko),
II!ISat

hava

.oy~e

Ben di!!Iiri1J1lt1 elllll]ey~ R'e,.t m

B!.l

.o.-talla
$anf".

alttt:l

'l'fll"

ml

'1

merkedndeD .ldJilm~1 malillD&ta g8re, dn •
ha:v. ta:tyilki 155 mill:imeb •• , .a I J. IJcaikhk ... en u

lIkmekle plale bell 470 Kldlki.J 41 iaci ilkme'lidep t.lebe!l~ 1017,50 Kadlko)' 10 UIlCIiI

•· all~lgln-en: K ara k·ose V' ....1-1·"""·d
1Karak&e

.ruLodli, ,.pdacak iki biD ,Iekiz: ,ill. dole.an. diSrl ~irakqif be-deUi ,01. tllml'rab .~Ik:ektiltmeye kODulmup. d. mllddeti i~Dde

Klgu;maa YOIUPUD 0.+000 - *610

K. M.

Cu IIJ I!'l't e&i "uDIL 01,11110111;11:1111

VI.dmbhl

oda-

'l'kif"

ttl''Fl.:if edillcfJ~imili leilu.

DI&IIDd ..

"VI.dmbjj;-1II orad.
lIIu d.. 1iI'I!''''I!iI~l!! plln! klliln hli.

7,

i., ..
bUiO

446

ilkmeLdep tllebilili

2 m~1 ilkmek:tep tllebnl
Kadilldi,y

1't!1il!~eld".ri

IbwIiIDmIJ!U-I1H ilJD klll'.IJ!'! .. ,bJl'dJ,Ir:D11

de.re'c:e idi~

12038 Yekb 81916,50 Etki yekOa

laall.:r ,k.r.lill"hllllb!I'.tIcB'lkt_.IID 1001., Ct.mnh!li lilm,uu hada .. f>t:wk.ali., dB b;,rlI!Y o~w._t"!!1 bt~yeQ di!!lire,re utrlUt:lam.a!lID~1 bll!Lti liUJ mild,dd nrfmd. 'kcllldillillil t.lkip 'ettir.

~uQml

'lola,.

11.1tJu olBeaktrr •

Hugilll bill". eki!luiyetle

939S4~SO BuglnD
.re!icDn

lI.d.r Iki

I.tclklcri buiunmll,dlifDdliD .ir:IUtml!l moddeti ]0,3'935 dell itibarcliii OD gOn ulltdlDlfbr. 2 ......MU'Iakkqt temlDatl 217 Urad.f. 3 - Kat'] iball!!lIl, 1,0/4/935 taf,amha gDuij ••• 1 16 d.d.T. , - ll~ektilll:riD ke,~f projell I"uml!llmnimin gormlk nUrll berg-Do EDiI::~meD KIII~em1Do 'Ie Ibille giolilluda EtU::nm!!Di VilUijet,
wUr8caatla,,.

.lao

o~gnur.

(16:51)

e'k ibtimaU.lt oldu2uDU d•• ay" Jtyer!rlk l:goini!lJ.ldd~ hanket 'I!'tml!!'" .ill. t""lIily,., GUiDI, VloIIIdmrig, lOD llildlti ailn S.h Mil. LtIoblihJa 11111£1. birr bllde blllUla .. a bill' .. da,· ,;gUI 1I:..111'~lk :rilfibilll; Ih:e:re ,Iil,ialrt :s: II II belkllme~'i IIJOlPheler ilmii t.altll'lk dmeR!!! billl,1l1.m1th.
}':'cpl~u
uII1Dnnndfi

1

- 21I3IMANA y .... II. u!lillJlltlilJll
-

~FIl'.~

Cume,rl,t1.i plDll .den.ba" •• _ Ieln Minim. Merku memuru 1._ E1JllIil H kIll .yi gOI',liim. KIII,dli-

rum.

]o~I''-'fI ifli!llo t, dUPLilIi!t . Orne,1.: ~ I - Bu bimn •• nk - 811 YIIT.III iQ.del'i buak 2 - 8u dedit1'IDI:z.1 bimRDa !l'UIn ~ Bg dellilit.i.Jia:1 .ph.mlll: S'IMAR ~ H'IfIi.t.

tll:lerE bi ..
iJllIlu),o,"

B.•RUN ~ DI" 1lI'1,.'1: EllSAT ..... Y".rlll Sh·AP ~ lBitk~D Blr-rASMiM ,_ KUla"lIi
Ornelt
.0,IIIIIIII'J"" al!lla,IhYOI.
I

- KiII".~ OI'1ll.lIli: ~ 0, fll'!rkil!U iI'trlam.g lbiJ'b,. Uiud. bu'IIIIDImI - O. berll!!!IJ _b,uI.mlg kenvt. buluDlll'_

.BOH.T AN ,(Iftl rilit

CIHL. CERMET
billg,lil~~k OIl"IJe'k.:

...... 1811m'll!D rzLi k.
(DUling

bulu:ro•
Bitldn
~

I

Bu i,1 bUtall!ltIim ,apb,lun:a - Bu, Iii illIlr,iIIl1'lIik 11i;p,tl~UIl1

SOKA -

Atl,Bm

Cf'ba.iDt. Y'ilzI!IlI11l.ilD Jh:id,en aelet ~!k... - Bilmedill d't1Q in.IHiillil!l ~Iiadem Ileler cmk.r.

,Od.-

.ne

U.I'-IQ

uuchy.

r4il'u,~n'k

Ltll-

m~tnHerdel!l liD!ldiye k'illiidar elt: le{iremt! i! i,i iIWlZ, bhr III 1l!!lIli:iitl~dell .O~lfll v.pura ib.illm.1f Liure .lIlona ,r.elftlte:9:i T"fI blldce rs:~kmiIHIl mcmu~ O~lIIh ,.UJiH pllru. Ilr.,m!llk 1i:1r.'lt-fe kendilini muk,I!Z memurhlJu Qd&I'~1l1i src'ln.rdi:Qim U~IID ,pell«llre perdtle'-;IIID .[ir"UiI!I 1I:.,patllmIU. libi ball l:edbirledlD IIhlilm.,lln I t.m.j~ H ~ki Be,l... lc:arillr~.ltJtdJ'k. lu 'l:edbirlellil a.h:g~k't.f.! n;l!lIllIlII,dl,mil',

B~MECAL IB!I!I(: Bitllp) -,
hWflme·

hiD

bJD Cor,en Omek ~ ,Do,tll"gyu B1NA KUil'at.
bdjn~1t

BIMUHABA

,fB8Jk; lIiTp U
lillI"IIO ~

'I'll"

t:;1iii"

s:lzAR _, EI tJlliiii
cit
1,,]C'f'

Bh'E-DII~ OfVAYE - SI:Q'ltliiIL~111

Hnklll.t. ~ B.a-

tillllP,

'.Fu .... ( ,F"..

BlzATJH~ - Ke~dlll~li]d'IIOQ BllAT~Hl ~10TEEiA.RR~K -

'KeEL"

- :frr.) RUllJerte BONvE - YIP) - (fr.) CClld~tuUon O"Dell ~ ~1i1 ,FII p!! I h,i, ,tld1r... l!,1!I1 h(!<rnlf!!l!" Ii", .-nl!!d,~ !1jOI!l.litut-oll!. ,SailllillD '.'111 IIiI' dim - UIII b~I),lbUle de 'or to !COD It itllil t~Oil:l.

BtlLENT -

sOU)li ""'" rai,D,UI E

YQk

at

CAHJLi.NE TECAHOl
glllme!k, mtlk

Bilimlll.ce

ETMEK -

Bilme''1l1kte.a
bil'mu rlJ'IIn-

bi~mll!l~ltolliml!!k,

deD h:c'lillu'U ediyol.uau,

Ol'ne~: f'lil k 1i,1 Id~dll'iH il ~u [tt1li ill... ..... Pe'll: LJt bUIlJU

Clilrlik

, .. :pdl b'ir

ilclitm --

e.ll.ZARUIllE
Blz,ZAT.
di'la

-

tlttll'

IlIh,m, ••

O!!'Clek I 1·..... Ank8""gm Lim.l.rl'l 1I1!'!:loll.1d ' ,. gil bll,h,lIo ,uIIIUr",.aotldi .lAweUd· ... - ,ADkllrlLlrID !:mr.al.ifl. AI!l!"" de~idi~ 'lltr

81INNEFIS._

K'ealil

kllA"

m. dp f.ib'le Co Ii IIi tUQIIlI. . B(lEtEIiNE - iI;'lpl.k, Nu Kll. t
_ BORKAN -

Up 110m..
( :Fr. )

'111'1111 -

doh",d. 'filii

liIa,hr." b.:rnuhl!'bt!ll
,
IInl

11.1.
bl.. ,

kelldil~I:I~1:I

miEibl.m

bir

,.I:II,i-

2 -- 8u bJu

kd.r

lIIimlilul.

yd 10Iftllilill it-i b.:ri I.! III. UD),en Vollpl.u·. bhulli;lfllii 'Fe b.nkelini ii),me" O:le.re lI&zl y,!ik~oluiDiDI .lIla'hadar r"lmllle.rJ IhtilDlIUlDi dlli,nDdOtllmllz ii~iiida.

"Ii

:J;.r'iba!~ almr,'lk

BINASERIN. IdNAENA.L.EYH IBlJnd~n iUOrii, Ibu~dlllil dial.,I, bU"iLllD G!r!llr'I'DIl - (Fr.)1 P'ar £o:lu'qllJcnt .uINAEN - .. dell ItirD, '" den. dol.fl, ICin, ,_, ~FI'.) A cal.ll!li; !:I.
. Oii'Dek I !~I bl!l(!IU geLm,. e.JJDIi!i~iil:1i ilt'i1rl1 (dlo~II)'~) - VlllifCl.h::llCil !ldemi dei'o .... WIJ:lII blnl.,1D .If.ttt IfJn - HUu'. Ill..
D>ilIen

~UeZ (Oak I Ad "t~ - Eben., Oroeb:, J 13110. bro,l, be.ltldilll bllll'. 10 III c1eJ'li:t:,.i b.. h ,.Iuti b .tIB II n 1111I~. i'or ..... Bolin kalrll lJiIlI'I].dlIit~ h_III'CI~ 4'~ tete.i iI'IJ hillr'DiIG:.,tiDdel) mh1llhyor.

YIiDarlal,

volklio

(1.

l,le neden bUmedi.t£t~n l'iII'iJonLunl~ llb,ilmn ;ollirIJiIllOyol!'.UD'!.!z, bUme:de lIIiy,g:rm Dud .MOIECAHh.ANE - Bilw~III'ktl. lel.,r,e~1 1iI'lme:zlell!l!rI!Ikl, bilmlJ. lil:lra. .. dllillh
reli:

Ifr.)

BUHAR. - BIi!~." -- tf.... VIlPClIl1I' !BUHL - CI mrUi k .8UHRAN - 8'ub,IIID ~ T.. gill. J "':
C'I';1I1

Y'Qlkiil'i:iLf.• lrflRlIZ - Oil"~.'1Ii !&ll1t:!!Q II. ,BOT ~S:BI[l~m) .... Pd~ BOZ ORK - Bl~y(D,1i;, '-1",1.

8,ORKANr -

b!llU.

III.

MEC;;HUL
IDCO'RUID

1 - Dilligllllecdik
dODI!

....

"'Fr ...

,t),rlll.k

I

S'UI ~,II'II bilimmadilk

(meljlilul),
III~~UD

c
d~gdi!D.
O,neil: I, BUUIi'11'II1 l.'Ia,'1 milt r'ahd ~ltH .. blliili eUiw - BUIII.,nJi CUEliJeDlllllllei"It.

cA ...... ¥er

t..rllf~ &I!hl!lilldl c6lf igcQ!IIP'Y Sillillbifdik mll:r.e gdth parDI!:

IL

ne

rett1i

edt" ,.Uc-il'fI iimc!;h;glji illir ,.dam

ollii·

U.~I 11,0'11111)

,h::IiI::O:l] IDUlII,"

BUHU~ . _ Tln.1II

,de .• lDt 1l0'illJ!.. 2 ...... SJlJNM£Z,
~m:!l:ill't.iD

u,Eu.Jslz -

"f,l.

&hrkn DH!!tgUIU IJJJ~al HAkkl Be,l. i~.. bedell!l tt:i'U~lItl allhktil1n
lomrlo i5rlla:a,m,1i r~lm! bir poli. ee..

BUHURD-AN .... TtJihDllk BUM ..... Day,kul
BUR~ BIJ'\l fT.

i.:I!:U

If~Yllnm., BII~IIQIIi d!il. bir

IiIlllpok:

HINT .....Ka:z .... ~F'I'.~ PlIl'e

kovdu_kt IJ IIQhrll. SalIGDd, ~den yo]cuWaI'U) tpililUlpOi:'thLI'I kalddileD

B~PAV AN ~ iBIil:I!:iillltlZI ,lltPERVA _ Cflkillmel FERiK ....

SOIl.UZ

iBURHAN ~Delll) Pr~iII"'''' ,~~illmJu.lnnl1111 iJI.
_

It", -- ~Fl'•• It.ill'

r:4olEcA ..... Ye,'

OJ'D,~k I 'Cib!:lCA 1I!I,1&'!ilI.r~1II iIII~lIlt1iIl!UlI' oj.1) bDb~edi~ -- 'Y£iF lu!r .I~.9lllll"l. IIiIs··
~iII!luDlaDIIII!! IiIll'lb'Cellerdi!l

,.r

IDCOllDl.JI

O'Dltk ,- Aklbeti BJtII-.bul bir ile lIIitdw ~ SO!OI.I ,bllillmez bll:' i,fI gird'! il .11t"1't t!lIIg,age ,dillOll> lIJ'lJiI! affair. cillJl:rt II fig CHIt iDl'!::!JI:nOll:llll IjjlDrertailDil"

OrgIDIk t (h:l'DmG.zdtlll::i

d.. Vlid:mirle 5"'II'or,. intilRra b..,I.dllll_ Vilidill'llr P.lllporUlllrl

dafT C:lilfll.eki.nh

y4!r4r I'~~tlm.

0,,111-

B,IRADER - IEr1r:lClk ka,d1e .., kllrdel' 81RADERANE - Klllden

t~liUllI! d, baillli. IIIlJ'rballll" .'Imd~,.

'CA.DDE ,_ C.dde

(T.. K6) ~illm.rz:-;
"c~m'l,

B~RtNCI
(Fl.1 Ge-n'ra~

'OralHl.e:r.1

"h:e etUrmek bere I!lIIil'o~ reldl.. tinde benl Ikard ki~~l!Ilndl! bulaI:flk', p.,.portrll IItfah.t 'F riliilii,. 11111 1:!.II:rdtlUlI"lIIek U.lIfI,r!! b!!lIl1l1 11o~ dleclIIlC'tL IEneldlr:[D ~,iu .ur"Ue' b , llIarrlJ'llItlilr'm 'Ib-k. E1imdr: 1.:1~.m

k.diar ba,III!'IJab i"IBrin bOyiilllliltihlll, ..... Onilmnz;d~ld .,Iuin b.,. Clkar ..lnllllnJ" Ol!ili ly~ k,allil'. ,iauU,e illllld',8r b"'."lloD,
it il;rlc bllyDkIOit(ldO ... B uti!!! ~. O,pllli - (Fr.., Ibmilcil"

8~RSAM' ,__
.b"UOD

VIIPllloDl

{Pr•• flllh.llcJ-

OrO!ll,lI r ).II!I~ G II: !!!I" •• f'lllimll III 1Il~(:ui RQmUldll bLliillll:Ql,r irs:R.d

..... Sinb·teri, >0 k ..d .. IlInlhllll ,1.1:1.1, i~l!Idllz:O 'PllirUnlhl!l' I,.h:ld. _Al ___

,.~I,al Jid

8i.1!ld - .ram ......f'.r.J DimeDiIIlO1l t 0"Illll It I 1E'!Jld~ 1.111biii .... 0, trim

BUTLAN

-

80,1\1.11.

,O"Qkr~r..

BUV ~ KoliCll

0,01.,11;;: ] -- 0 dalD" ii:abiUn Lhr,j", dh - Ol,d!ug, lII~rlm.I:d1lJi bil'id~r. 2 - CIIMIUk ,lb.llDd~1:i Ibu h~t"'y .. d&"tfhn - "clIImllli, UtoylllLr:) yDl:IlIDd~o lit! hfiJIt.~1II dfi~tQm. .3 - CabW~ he ellbUllthu tannll~ IWllwD In bllmtu1ih:l!I tollDl.ln,

to,.

CAH ~ 011'' '111 C,Ati~l ~ IJmmtl.

3Igaore
Du~m8ml'
II1UI:II.

T _ullnnilmll

-

If'r.t

IIIC'OI!llDU,

k~ Dllill bil:C~ t&dej1h:lir - Sill leputation d'D!voea,'t D"el,t pa,. i!(llIor'': (iillJCiIIIIliDUt'Jde O,.ne!k: Ayuk!llthl.:t,

.B'eUiI!iz:llk, In.'(Fr.~ L'in,II'lQ!:IQUi, ~'~ht;!;urU~. Ol'nell!:.: 1I!III'II!!Iiz.lik.(mlf'~buli,.~tj if:lln~ lIlIIayim - Jo r,['.h diD. l-h~cOI:IiIll,UI Dod y,IIJILIJIJ kBrillflhktlr (hl'il.DilliJ&r h'indeyLm) ,- JIO ,IY~'" eD,tour';' d'gbnurlt.s
J'l'IlDlik -

MECHUlIV:E.l' 1 -

-

--

.'

--

-

-

-

-

-

2' ~l

1111

·F·' ·k Iy,azlye ve \.IIZI, ..... R••
Derdeti verilir (YIDklek Mllbrenda.

-

---

--

-

----

mlldeM 129 [(tllII.l) .drtfJ.llD,e m'lira,c ••

Hi, Ira, blgJgl il'l!l yUz dafa, tra" o~lduluna andedBnler ~ok1,ur

t.

Riyaziye .. Llsan - Fizi,k va ikmal derslerl
Tlbk~fI' - AI •• au - FnDlllilCII ...... lIIlimi'I:C' -,ltl:l,YllIliCIli. AUg "Ill ~ ib~lf-~JIlUI:Ii lore m,lifeih ... 111 m .... llilmier ;~dl;:.111.11'. Itllll!!tl'Jori"lF. ] 911.4 teu.l!illrl, mliluff ..'k:i,'l!It:~etallllllll!lllDl ~cmbC!:rilil:lI'~1III k.II',IIIIDdllki 811,,11111 .,.~ BI? 1I11II'nl tl!d'rila.[luilli t~tkik ediilll'iz:. _dQrtll Ziy .. to'l:ink.y."

TRA,B,lON
1i:4dar.

YOLU
2 Nillia
d.,

SALI u.t 20

TAR!

¥SpqL

Riler"

-~CL'

_ TIRA~

HA"SAN
'.

BI(;AGJ

Deniz yollar.
1'~LETMESl
AqnleJeriJ KaTiildlJ' - K'pri1bll'~ TIl. 41!1&2-SirkleC!iI MnbDFdlllrl d• .. -HIID

Till 1122740

Ayva~lk Y olu
ANT,An.. Y A
yapUfU

3 Ni~Qn.

C;:AR~AMBA giinii aaat 19
d. Ay,ahga kad.lf.

r.o1661

f1

- 4imdiye kadar ie-at o~unan butih~ br3l1 bl~~I.n.llirnHld81 !i!D llEIukemmei ve em ~ervka11,.. , de ,o~dututabald!cuk 'elmiftir. P~yaladl81 m.e 1(bit Wo2l}) 11::n!takJ.ar~lI]I~ '~ll'tlm.lJbr. HIUn bra'!I bu;agllnJlD 1..2,,3-4 Dumarab ,gayot ke' in 'Va hU51.1!1 t~rafl:arl va:rd~r k~ ber bir t..rafile lia.ka,~ on defa bra, ohuak kabil.dir. Bu hea.pla be"kurUfluk bi'!" adet Het!lan itr alJ bI'~lIim iJe kirk defa ve IslaI'.!:. bardla.k ile bi~endilde YW: defa bra" yaprnllJ!!ak mihmkundiirki dliny,aDul hi"bir bJ!lfa,iJ:mdJl bu meziyet yck~lIIr. oHMan b1caj'1 i:!!ltedigir.liz ilalde ba,:J .. ka marka. veTirlerse: i:'ildai'cmaym~z Tarditle.r'lndeD sakillDillIllz,. F~atl 1 adedi S kurWl!ur. 10 ade,dj 45uI'Uftu.I'. Hasa.n Ecza depo~u; fslanbul ,. Beyoglu

luggnda'lll: Bill' bor~tBl[l d!ollli)'l mahcu_z; o~up plr.aya ~e'Vdimei!limi!l kar,II"
I

'lIerUea

kn·1l!:

lallll!i!hk y'erJi

pOll'takah 3/419']5

gunl:ine.

yda te.. 2'ayJ
(933 - 934) D~TS, yili senc!.i Ellki,ebiE' ~u.eli orta kl!lIDUI 'OD
11Dlhtldali

Devlet MalbaaSI Miidiirliigiinden:
Repert,u9ar makiu,eaiain ,ck!iltmeiili 9/41/935 SIIil!! giini !laat OD bele blrakdml!Ji,br. 18~eklilerilJJ ]87.5, liira mUI,,rakkd temi'lIlIatlilm.1 matbaa Yellllle~ine yabr.U'sk 0 naHe komilJyollida bulunmaJa.rl lazJmdu "16541,,,
r •

I!aciuf eden <;af"~amb& giigij ,g,a.a,t 12 den 0:0 It~o@ k:ada.r Im~,.. !aam buluneu va:puI' iskelni 5 No. 1l1li maiazllida sa.tJia,caguii.jllliH) ta~.p,leJ:'ii1l ma.baUilillde h~?;u bulumacak g]IlIlllI!llI"UDI!Ji mllra," I t:;3i.~]arl ilin D,lul!iur. (10021)

18/1(1/'934 bribli

VII!

1(5'99J No.]11 aJdJgmm taldik:naz<liyi dtim. yeDb~ni a~aCligundfilil e&kisinLD b,uL:mii kaJmadlg~m ilalJ edre ..im.
nlt.~

ilk ~.!!iRI~r.t b~lIilli:zUk (me;j-. boli,~t) 1"lndedill" ~ Li!l8 IiIlI'uo.ie!", _rei l'bu,m"D~tE: I't.telDl;: d!uu l'o!kl;l!i:urHe 2 - T.'Dlllml!lid,k (fr.1 Etre .'11.pore, etJ'!!! inconDU
j!DJ;lIrll~"I[]

25
lIJIIiU.m.bi.. ,dil!lPl Oybirliti,lti - lFII'.J A l'iJiillniIilHiOrDelr ~ Ald~tIaa (bl!r!ill!!ti. e~ QyMr .. . liil'liyle IUlriil' 9,~r~ldi. l:.iLiTTEFAK, (Mittefi.kan, muttehidel'l' - ElbirUA'tf~& Ornl!'k : 811 i,te eWMrlia:i)'l~ hiinkeit ~dlclilm.

OI:'I!I.!I!!!k; Bill IIdll!mru(l 1!c~'hY:rlgl!!l blDI!l. ml~llt~ iyi d~til,duil' II nil! Jliult pn d'ulle bQ!UI'" lJI'epu.tatiion d:t.1I!I1I !SOil villll:Q:!I!

Or,n~k

; DeDI •• llIa tam
tfjrll~

hu ~,t:.fj diJ:,milD-

IBlllTTIFAK

lMlltteHkal'l,

!i'k ,t:'I:mtd1m. ettllHl.

t~i.I"kill)

,d:oitl::luk

J-

SOYI!I,d1
!taDlllm". IFr.) MIIUI",.. illiil! r~pg'llllloD

BiLAVASlfA,:--

Qlrllek : 1'.1ii1i:1I:di!i:lhk i'fiDIiE. ild\!, I":tti _ ml Colt murt IiglJlort! de tout te Dlollde MAlUMME<;HUL - 1 _. Dman lbinDmifen lF~.,~ C1!l!;(lOb IIIOWIllDU

5UI~OHREr tii t.nlliiml,',k

Kotu

!ko-

dorn!ly~ -

".I

HOSNO

~OHRET Iy~ tJ.1iI10~<II. blinlm~"Mf: ~FI'.~E1ioD,ne Il"tiJlI.III.~io'n

Omek: hilA'va.ltii r.ofu~m~k daba. liyi olul' ~ K'eDdll!liy~e dQt.fudal1 do~ruy. lo.rUtgJiII!;k dill~!II iyi 2~
'''~I'gj I!I'.

\F ".J Diredemeiit 1. ,_ KeDdiliiyllfll

Au,;!I1'I, do.trllldain

HEf.L...

ellKOLL~YE

-

BIJ.biHllli,

Ut'iilli

~OHR.ETI KAl~BE (Fr.) fllll."'I' IIlm.'r,
II'iII pUilbllll;hl11

YlI.lJ!!n.c.umTlIl!!lnml!li'lr. lin .•
CoolfiU.

B,ili'l1'II.I~~awJt'fl'il(l,f -

-

Artlli".lz

Olmeilc.:
IIclmHlt,
aQI.

-

BII~I!Itl!D blluomiyen Dell leD. COnnIY.

[b,ill"

lii!'IlI"

et

incoQ,IOU

ISTIHAR E,TMiEK i!lnIl.IID",1k ~
III

';:tre

jail'"

2:rin ~

lTarim !OJlIl'lII.k)
(Fr.) Lti co~nu •
UI]

b,=l,rWllt yedbdltibeObDiII

de

r~PlJtilll'iG~

Mf!,HUR 1 ( celi:.briti Orael« = Day •••

Onhl ~ ~Fr.) Ci:!ebrf!

OtD.!I!!k; 1 - 0 nt, aih~l y8!'1~ ,nO' m!i'lda iPJtihlll" ~tru;,tir 0 .dam, 'I!ru.
J:fll )i'll'll Olllllbr)., Jf!UDI!lkla Go ,IHII~t~1' (!J'Il.I ..

Au,~h, II !,III i!tlII ~ (Fr. indir!!cl;l!!!Duntl iII'k't'C! inteTmiciillre' Ol'n~1c : 1 ,_ Hali,mi ken,dilerjD~ bil. ,dhdlim ~ Hlllimi kI!!!Ddil~rilii" llir ~I . . bild.irc:Hml Ha,limi kelDdiJeriioe D.r"",~11l
hildirdim

H'IL'VAS~TA.

bOtline (Fr.l E!1'tiel'emIllDt SllMONASIiEBE - Slrill!U UI'IiIl Ie-Li~cl:, .J[!r!!illlinlill." llllra
IU'I!iIllIPI

Il_AJ...EM
OU\/(,6J..J

TGOJ[GN EUNDBG

11\1'111,&\01,IUUIIIUH

,djj,'il!1il:~i du 'lire reT.t. rdlnl'~k (Fr.'

D....-.____

Her yerde arr yl mz

M ••••

nt:

(lII]B] bll'fnardlll"i:ui'l'!llrilll r,;~ eblie
!!!!It

Ed~.or'l di.'iDl'aimlD

'b:lridir - l£,dJilll:g .. QiD d i•I I!III.

~1ii10i IIdaml~rll!ldl!l~ IiIlDe d~. ~~I~brU:h

:2 = Ultahtiyl,tj 'til;ltii'llmillfl

htjbllll' edell - U., ..
Tamu -

'l Iller.

Bilnlllt~ t.l.t:tii~f _

Ara,-;h '¥er,"
T,IIUI'III.

A. pl'OpOS iI l'eee •• iQn d. Ornk ~ :I - .H~r me k:ular bu me,11)1. nl!!lrlde IIFr~e. aolahlac::alnill III" bllir.llIfi bUmGi1l1nlll'lbe,ulI"iJ.lnl diy'lly!!!lim ki •• Her DiI:' k...,d&r e'll IaIflJID ileride !l1ru:a IIIIr-' latilliu k1llliilhi burcllld .. IIUJIUII d Q~ d Iilt~h]d"'D ~gel(h!liiil:!lt:~) ~Ur8ilJII:I~ .,ti)l[i)"etim IIi""

I

Eski FranS1Z "~uJ\~UI:,rlldhj,nl Tiya1rosunda $lhiI'Ti'Y,i1tI'DJQ
YllrJlll ILklf~m

:2 _ '~M.h.UJt llii'IIIDnD!IJ~ Elerke''Ile blUD!f:D, helP bilditimiz: IttIU]j bll'lii:2"imi:r.

(Fr., fllmeux
OrD!'!k

,U

CAH~M (c:reh,eanl!JnII) IIFII'.~Elllr~1

CAHhd CA'lz -

TilImU11!I1 -

,IFF.}

l~ferlii8l

'.2 BUmi!rlllleib.. dhYn:ld[lkl!!Jl'imi bll!zlurjil,lltlnad,all ,~tFr .. li:;1[! i~llrQvi ..lll:lt: ) I.:ell'ldlll!intl IInbtbm _ Sir illl'U ret:iureil Orpl!k ~ Bill '1I'Illy~ bilbf'dllhe Yall.• I (dllJ,i1rlllifll!lk. 'blll.a,iI'.k~ dQ"Ql:lduktl!!ll"lmi ilrrC!g, .. cibm ~ B:.s: ,1iI1I,YW Ih,illzld~lDmAdaD (hd~!I1DI! 1II.",I!!Jthm.
IlIlLlzl
),Bil:lhm.

BiL~EOAH.E. ~lrt1c~h~llI~~

O,p l!I·rc: t: l pc:~dJ"

Of;

,.at; 20 ,de

S,3,at

Y nil 0:

:Ekr.rm

Buteli

Olulr.

olafbiiir

(diU.:OMlE ~ BitUll! -

(F:r.) To.ut,

I

N,ur!l!!lt~o

HOCi;JII.ID

huleu!;,

bilLioCD (bep bi,ldJltilliliJr, hllDII tU biWditil.. hI:) .nl.bl. lFr.) La faimellllifl Ii..e'edotl!! dl!!! Na.reddin Hgdja. 3. ..... t ,Meruf .liDlR~maJ) T.D1Dl1fbliji (Fr.) COIIIDUI. biel1i ~(l.nnllIl O,uk: 0, t8JIl'llIIlDa, bir mlihtlldi.t;rr - II ut IUDi[!ielli~l.Ir £Ollll!lu[hieD'l connlli] $OHRET - 1 ~ 0111- "Fr." ReDOl mf:e, ci ibrite O'Dek : Sili!1 fillil A,keori lohretReDoBl!lDie mllU.IIire BDyllk. bi.1i' Iln "~ijhreR,~ Iuuluh _ U .. 1.111 De UIlI!1 :Ilnmde ce I,e b rit,!! 2 - T.Dll'llm~lh'k "F"", R,i.'ipu'i:lI-

OrD£lk; Yapl"" .,r:yler" ya,pJllabillr leyler ~ V ,ldmlt.1 cah: ol'I!!Qj 12!1"ler.

IF'It.)
"'IIIZ

cALl _
Felntt,

Y.!I'III'IIII&Ik:,

fapmllll:~l;ll-

lie rnu'e

OrD"k; ~QVi;,:' hnc'k'I!'ller,dI!R reQi'l'Iiz ,~ Bii}'~rC yl!lplI),!lc~kll hir·e .. ~!!H~rdl! [l ~yII pma,cl kI~~ iIIID I 'V!!I1:ge~iD[:t. d

c'·'

hmtt'. tQ'Ii~. ~oul!iI!. lulLfARZ - Tut,ahm, kill llIiyelim kli, t.Bol!.; rillf'l:i!.al uiLiHilvAR _.. Diletj,yl!e, i.t.l!IQ'i]l'~e 'Omll::k! B(lUJIl It.'bl m'i:iikiI8.~!!ii bilihH',ar I!lij~il l[e:l'di,..... Eliitiiill hI!! Irij~luk.ere dile~i)'h'! till'~l!ll:i i.DIi) g5,ltu.. I[udi.

l = (lynu b,ilmOllai!!,elulI! ilc:endlshu lIt1yltoileoi~ ~ BYllq 11111"1111 da,Ulllce ~.rflliu.ct') kellldi!li[lt: .(1,1 ueDil OlLMOSAHEDIElP~r
vOle d'l!Ibllt:'n'iltion

Relid .'ell: ,Ce:mBil Re,idi

Goun1.c ~
VU~Jjjz·,
m 'lI:hilllt

W:r.'
yij1.~

Bu ak,am !laJat '21. de 3 na.tiliJi ikinci pl:Tde:si Na,it hTafmdan

kio;u"

br:y tiyatro

se!i'~yor.

~lt.MOVACEH[
~eilitirenlk '¥'oi.iPJ ,de
rtitl!!

-

(Fr.i

Ell!

C'Qn~ront, ~It,p,am' face

C'Il.ilfIl'III>IIl.'i:oII\ijon,

a

CAUVET ~ Yapmilc,lk
CALip ~
Ornrk: Ce'lu~n, !:~ki'~i
IDllliur

b,iLiL lizAM
Bil~

C

B.iIi;

okutiQ

~-

O,nek: 1 ,djnll!dikh~g

S bHtl!rd bi.lmhuebe Imtiya~ I'lililib] Vii! URiluml D!t,riy.ab idilre eden
yua i~i~ri

Culibi

hir

h8r.kd-

hi~e, bile' ~1t$Jf.I O]'"o."k; Buoo biiliiEth:l!.[gj
-

yi!lptmlll

OuzO oyeke:n t~e:k[ci~ bir hnkflt CAM _ e.rdak, krllil~h ~T.,t CA.ME _, Gi!i'el!lek, gey.i
OD!'II.ek ~ Tf!bdUi '1il-llm~llro _

ZBI'ln.l!dl!rim • Dltlm.

Ibn.u bill, bHa Y.p~u~u:
-

Hunk 2 _,
yOJ

lo,nr. - TolIlOl'ldlirl YU:r;!l!!ldi,Il!~I!I:lik'hlH ..abrll. Dil~lll:lduklerimii bi(mihtllo'lllehClI

kelldilill!e

I!.tiyledlm.

-

DIJJ,ilu,dlukle,riml

o.ll.J$IIRAK ~ Ort.ld,DI~
iluo(:iati,Qq Orl!l~'k; .BIY '111 iii lD:l'tll'ldil,_
flliir'

~rr.1

yil'l!:fI, kendiliullII

16'ylldillll

O~Jn...

tiOD, ,eDO"

i,w

tipl hrer.l.lll~. ,d.et;l,UI",er.'h

biLiltki'k ya" .. Ilia.

y&pahm

K.o:rLi d E!lJM.ACZ ~ Be]i"LD.i~ _ 'teUilll'oi!!lJJt'. IOD~"_'jJ'i~

B'tM _

W ...}

1i1in-

MlI tbiU,1 Eb'ilniy,!'

m~durl1;

AJi

Itunliilf
Abon. '.raUI
FiJA'_"

i,m

N.,: If6I
"1.111."' '
n

It..,".

.l'u,.L"111111' .... II,.,.
.1.... '.. "

tI'." dIN

I II" na-'l~1I ...... ".'1.101 'JitI""" ..."",":" " .~hlll~"I"t~~"'1I1I 1601 tffl !I ~-~ .. .. It 1 •
h.i'l.idJli iD"illl;r

IJDI
-


!II

..,,/,pli.. ,'nJi'tlg., •• ',1,81'; leen'" hllMlbN
.ir " ,.I-pam
0

"HI",
,
~)

..

•• d ..

III

..

'I

1'··.."
a

"!l2J

Hal.14 ~ ...

lI'aruollhnig

1Bfi/ ,5dbtr. TEI.I:FON: 2DS1fI

....

"II

Gunriin Nazrs,

Bulgar dos,tiarlmn:
y;tnlbyor]ar
''lAMAN.~ ".leu TQrk
d"'FUP
mlltbl!lllllt

"Fransa harp hazir iyo I"
I
dl1i'IiJ!l'keEl1

Bu

ka-rIlIC111
,B'

~luyor?

Yine
BUJlunia

II

YlI!kilincle-1:II b.;jh,all'!l.li!l rellmE Ij u,. file, H.ricij'e bUlrilco, D,..MUy. DllllrUe diler .dr' wflm[e'ke:tilDi bh:

tarl'hilld. drtij'. Le-lld dUlly. 1.!I'Iot;!cUlk II. &tllld. bile hir mMli <d.hl 10.'ll'iJlmemi, w.!I'ip bir '1'. Ii".," kill' 1. I1nd kllllml, bldulluj"QI". FiJlb. ill. hliP bll:D:wj htl!' bQI:cGDId ric.Uu'!), hir ay z,!Il1"fmd. 811.'-'

.eshur Sosyalist Blum, Fransanm bir taarruz bazlrladlg,nl soyliiyor
M

An~811hyort IIi Bulgar hiikumetiniD,· lalDaD • ga,z,eteli if., ,ddlz~ bir turlii ba.n,aml, oak I
BI.II kl'~DtH Q'I'u,or ? D(;,TlIl- b... lLDi a
I!II,IIJ'DI

Zama'R dan ,ik8.gell ---, _
;I"g"' ••
It.

liliAs,. IJII.II erlel.m. Ban. hflg,.tt. mil hla/lm, go"'" 6uminn Ie•• , ,,.1 11....
£II ~Ar.I leliJO'I'.

Muaolini " de

~~~~~~~~~~--------bedbiu, H.,Ble diyor - Snihslzls'lu'PB
1&

"o!duphJ5k. d.ut!lIllD

k.adl.LI d.

liJdir. V Ina. bu If.rip {,i~nf !razet!:clUk: ye g'8J:II:'temi1 lioktll ~I u,.,

tl!lk R"ulliteliBdl!1:1, llim t.. rih et. ~Il:.k arW.. lik.yet I!itH!;dlrl m.t:but iJamtode, ,imdii,.. k ..dlor r8tilllmilt. i"ilihllit ,eyl~rd.a d ',.

kORferaosl muhtemlJl - 'V&IIII • ....aJ almllk fikrile" Cenevreye girlip orada kalaca'kl
I!I ir~ok m.lhi m •• y I., 1...... ..... klkalllll bi:r~e oldu.tl:llJ. it~r.ft.D ,ekioml!Jdner. f",.... D!l 1912 .... n dekJ h.~I. l~,oIII dll"uyu:r. EtaI' .ul ted.fOr hlr b~r pulltiln tlldp edUec kM" iii"
ifa m.'I'rtl.llt ku",reUIIII' bUD. klflyet:: dill,. fak.t hl~II"E ... alra blir tar&Ii'I"I.I'Idur. Bllo'<lm i~ilD de leb!i eli bilr devl'e bIll a 1!II1,'br., tlbkilll1.r

ka.pdnuyahm" reil,i "'Hender,sonH I HZuhuru

ail'liH'III1L "Ibn.tld.

k.bbt.u
iIIl,lIil:it!lr III!f IIjl

1I'lr. b.!.! Ii.. .;' .. erul B'u.llUnD I"~lml
be.1..

,Inl' 1.;11111.1 G.~Doo
Iud. YUD .. ili.1:I1CY bl,n.k bl:r t.,ID !;:Ikh" by ll,III.1. B:aHlilaLen
~.nM lI.nldli!llt

He

drI ••

iiII' trebUL,i.

"l~b•• r .... Joel.EIi Blitui I C DIll'll (ZI.. '141" bi" IInl:ull 11'1.1

ebl. ~

fllJd aD diil,;lil!ll!'~l!Jk oluru.k: biirJblJlluDil. ifliblir eliD!I!Imiil Ji~II:!P Lir. Ci:ibkLi beQQr: bh' ylilljIlD& bde IIll10wmailuI gliaD ,;ep ,.eDi. 'Ie ... (Niplt itinF I!ItmiY'ilIlim?J ku~Qc~J.: Ifuc:h!!mi:lin bir k~lnfu dinietlll I'juH biku r:ti.al hl!l k&d .." me~'" ~I etmHi. her bald!: IIQ:zlel"illli.zig t.e.irir.tI ...e me.It!timU:l.o dotrulu UD8i II kuvvdiDI!!I delilet eider"

Hulai.,. Nalln

onu

m,Blealdp
Mii..

.11 k.ld,. Bar eok mu i hid... .,lIlum ,da l 1M ..
Itlll.

r.

..

Flik .. t biz. !:IUD Buill .... I_"eteI.rinde, by d!l!lf& d. HuJI"ilr dJlIIbilb'e
iCillo d.L~. mii,~liol.1Ii tef.bur hi... le:ric.e k:apllm&thflt:.rlmlz:l. ifl1til'medlk. F~Lb~kikoiliko. 11.0.1::& 81.111'11' bGkul:IU!!tiniDI dIlDY.IIUD bUIII~-I mlh. him men]i &riULDd ikide biY'd i~iDii _gilc:unu b.rllilup til "ZAMAN.I ve ilet ~tirH etm'liiaindll!, .det. beF ne p ..l:ninol Q~UII'I" !:.IL.un .ruetemid austurm'lk. IDe riJ,.b:a:UZ:1 Hkteye ulr&llllik arl.u 'l'C 1&"I'e"tiill'L leleil' , aibi CIIltlu_'k. Bulla!:' riu!liDiD'Ii'i!! JIlu~IIIDrJ. aig ~kide birde 1!j"1;;lllrliu doLIlld'd", lIn b~r id.drie "I'&r'. Gaya. "ZAMAN. iki. m1lmlekd .r&IJD1- .p~.k: Bet" me~ru
'V!IIl

. H!fll'ya~ tOt Fran.lul "'a~" An Bi, 'film. IU:JlinJ.. Part. :z tA.. A..) - .. Bordo d. II - M b.rllla.. .Dnll: oDd.a iki Ielle.IJk mubllrt hi_mill I: al.,"" kl"li:n~lIIi11, lubU !IlIlmldltn:lla 111m[lliud. ,.p.leD Lir So,,..liJit Dam." Dl,. .. k b •• ll oLdl1lu ¥lIIe. plI.'thrt...

L lIJllm ol'aa ,er. AhinlioYIliDID clli .,fink .deertli uHiuml blr ,Lllh.lzl .•Dm. itillifuiltr. ,.

~Bel.tllrf) h,.I'I' ~. buhuldl.l, ,1'EllrlIi iii': Dlliil1, Nnlrl Mu.. ,rll, U K.Gh... u ,1111,.1 ed1J'Glir. :Bu'I,.r' bllillcBml.li.
DiD. dorm.dlllD
1M

UrI. Hu1Ju dOltl&r1'" ml'iu bt.yllk lei., ....
~LI dd.

d. "ZAMAN'I 111111 ,I bi1yilk umal~ul d. 1I,Ifl k~Ddillhllll t!Il:!lilrd\l.Flkliit Bulloli1' 1I1111.r I)lIbm,,'III k .. b;Dr!!li, j'IUIiI b!l}IIl" N .. :ml d. ,111\1,.1:1 b~ .illt. M'ih, IlKolef" gDrrilltulll!!ri analad. diDI.eDm.tlllfaD tenLi "ZAMAN. I d.Olihlrtll@tf! we onu. ,i".,et -,t!!lell

iti!Jmilj i.tibdAIF eden okU1Uri~ I hel' gn,t'l\ecl

NUU'HIII!I

dOlfrud.lD

do:ln.l,..

V,olfula man.uraya

beyuatJRI

11IIe;.

'«Fe'"

Fran'5lz
Parll

manavr,a.ha.rI

fUo'Bunlun

brOyQlk

al •• bu ,tikIJ.tl.rin, hIIklJord-. bll,o.kl ZI.t.f • bblllll.lllllilli _ b!rOk dDtOa<eOII'j .B birDII: ill IIIIWlI "'IUIU"IM(IJlIIJIII".IJIII(II(JfIlIUII!lIIlL.nillllilti Illf]

b.kluDU lbe,.,utl bulu m.,. ... It, 'Y1IIi fUl!lt !:oyldll. ,$imdi, dilDJ.

DttllUrml if inc:i
UII'flUlllfi

l(llai/~Je
..

!JIll'

IIILlllln-,1IJ1I1I1,11[1IIlIIIU4I1.IIIIUJ U ,III'I1LilllliIL

Jiti

IllnUlDd.

B.

"Blum Ide

..

bUI

... b.fj
lilill

la

JIIIDi:

blr hub'l:I bu
fillre

ptl...

illtJ.illril"

f.k.t

S~.J.li.

Lutlll

e ediklerlDi Urlll L

olclRuuDu i,lii:rik .oJlemi,.,.1I dellili~..

etm

ill"JIU111111~! '1I,U!nIIIFl."IIII(IIi~1I1"LI'1 .II"I ~.li~II.'~tlnll'II.!n!"1]J111111~'II~II'II"'I!II'1111 ~ ~'llnl.liI"... Ililnllll!l~lnll.11 11111.U~iIUlnllIIULnllll i UI~IUIUIIIIIIIIIIIIIHIUli~IIU!JIUlllH

, ... . ba err ·Var~ova'J goru,me l·J a,ea, ld
.....-------------~~ -----------~ .....
-

bill,. Me.III~lIIIki rlUt'lnlm' 1111 LIE! nlllclik hi m~~iD liIo, '.liil!!lell'~D efr.1I: AO]U&:DIDL doJdllrml.k: 1;la d"l!til , .. kat Illd. mneut .. ke mild nD1 arttlrm.k mlll.lr.lIodj,le Itelclif alUDiutl.lRU! illp,d et:uii,tilli.

2: (A.A.] ~ Fra1JJ1 I tllD.. M:vlik rma:D&"II'rI.lllrl MII,ll bld.yetjgde C~bel~tII:"li'j" !le, luio!!' !ldll.,. IIfUMillill. 1Iip~lleell.br. ,BII lm.u .. n.llIra bil'illic:l, n Ilkhud ft.. lol.r i,l~r.k .df!clI.k ye ilciJacli fU" liD DII .id"em iikt torpilo 11111 .. 1,. RciileekUI!'. M.IJ'IIu·rlll.lI'dIllD DI!1Itlml J nCr ,alii/ell.
11101.111

Beynelmilel miisabakalara i$tirak .edecek suvarilerimiz gittiler

1'."-,

IlJliIIllLllUUlllllIlIlll1

iiiJiiliJil!

I.

lieal ,,~ 8'lrut!lller btl iddrdiIl.LI., Imll, her haDg'i bir dil: it Ue lew j. kilo hi!; yan.~lIIllyol'l.ar. ytIJlfUI lut... ya eli,:i gill,,1 bi... Jddiil .. tmlld .. iktifa rediy",d.,..
D~

l'iya.tt.

b\lhlilQll)'QII'IIII.1f.

V.La.,

11,-

Lehista .,AI a ,.
kIp Sa·

IUUn:.dd I{mllekIIiY'Glilhlr.Jmu:me,. IlIJltll.dldu·. Biz dllrlilp Il!Yl'urke. O...li.rllr lilerbimda birlle, I,III:IH.I:. d.k. ArAl.,1l IN .QtUII L.rd.. ikudJ· I ri tlj tnip .tti.k.l.rt bu'~ II,•• lfitia lkallllJ' ..wbu ,~ fa. Detiluler .wm ede;tejindelll bllD
Irle guih-

aaftarllglnl blramlsa DJ kab'ul e,dec k mi?
Lond •• 2: (A.At .'0'117. g6rillmel':",io'e, Im,lUi",p",
bu

.I

Lehlerln AJmanyaYI blralop Frani 1.,1 t'ercih edecelderi, ball larUar dahinnde M ~ark., mi 1001 kabul edecekleri 50yleniyor
ub
In IHI1£JIlIJrllfiIU 11I11'Uflll.j

5i.i1llude S TCUII: ~ r'~IIIiI~lIIi oe,nt:me ktUl illarettir. Bf!lIti~et .. ertilo laute-mbe b5J~6bir 1'!!I.lm'llhule .. rj,ldiitini imktr lllieD yQk. En.fI_

dill. SOD !I.... aaIHu i.1d IILfui:tia .. kret m tbUlttl a'''Lad" elk-In 1II111IlBkll.taya rlC!nllce bUDIii da dol't'lldan 11101""','.Bull'" m.tbu.b "'" beliiYd ...ermJ,lh·. B~illl lbiHiia Jilp'l:1iullill'~ So.f,., dliP lIi.!:" 81111"111111. Jiilze b=mLlie (iJZI.ifel"liilj wallJu t tB~r

t'l'ermek!!:!

i.ktif. etle>-

D'f ~11~1I'1i L.kamhlludll1 B. ~Bek"

nil

B.

,III

Edn ..

1l1f.1.1III i9111

II:I.,LII'II:.

-I · D eII er tlmar h ane en
rtuill •• ilfIlLIIIUlllIUIlII1II1IIlITllljlli I Hili Ilfll. nu'.rm .... lll:lnlllUIUIILIII
..

UI1.11I1,l1I.! 1l"llIlill"llIIlll~

I

lI:tI11!11tlr.

D,u ,i!5:rY;,lIIIti'~ I' Ii

Liz: bu ihtimlU d(l ilk gUlilifea dn.. flUnduIYIDi1z; i,ill 0< irelfill de, CI:r:I'Ulb I" b rilber .11'1' iktlfuI"ler. h""i ol.!ilil, m.e,ktubu dl~ ziIlrfiyJe' ball" ber 'I'ua iIe: koUeklli,ro!;'lulI'lu ~d. _killm.n ebemmiYIIIUe ml.llbd.z-II et1ik. au rllrlmiDi 'bJze gli:nd'l!i:ri]ID~' 0['" In !lii!ll hi!: ,a,huirz: 131.111 doaU III'LIrAii' mlzln ilifli, lIIoz'ml.J~tllr. CiBJoka b'U,. DI.J!D'la 180,IgII.11.'I'1 illltlmllyenk biaa kB.r.~ Ill!!! ba.le\:i ruhiJ'ede II'ld...kbJ1'1111, yhul 4I!;elld f~fi iil~D el::m., 01· clulu 'Vol!! iUr.f ed!!itiz,.ki bi •• 0 re· .im g60derlldiki ZlIilii!llft kadar 8'1lI,rariltf!lnda R!SmL baUib dod .. luk 'ie,mintIlJm ntmflD, mGit.hi, bit Turk diilDII!!!.I!!.ll1'1 QId:!lItIYDII bihn'~.. 'fGrdu~. 0< lI'aum biziDli l;io ,ell hij)l'uk. IJIIrk liuymeUalF hill' ~1I"llIt VI!! iku ...... ill!l'] oIIDUI~tll.li',MuiJUinb (I 1"!llI:Iiill!l ID~taUg;)IP!1Ji oldulu lIakfi'ret.fi r.~mel] ID~II: B!o.llr.iir~ali'.iii 8yD~ lure.tte He lU~'l.t, De de lell' 'm

PO'JClDJII.D~1Ir Fr.D~ .11: -11:I~1l:i: be, •• Dab ill! IIril:.. ,1l
~dl:IiD • .112:1

uy4!!1 illllde ~

sahveriliyor
Il.'flteler,den bir·~ B.klr

mu?

me ... Gli.

Doktor Bay Mazhar OsmanlR beyan;1h -18 b;n ruh hasbunol a.acak moesse,seler liz.~mi
DunkQ lIE;" E -11'8:11 ddiyre h •• taD!! ilJJden 150 bu tl!lI! I n .. I~ \I~liJdia Lilli 1I:i\IIlLilo lIebebi de t'ahr!iUlbll.h:l!r: 'ilillduA:ul'i!l.I ,.azlfcu"dlLl. Hl!!!lbuld m,ellllllo Li~te Wi.y'le de.l'ild~r.
I! .ljill,U'IJoIIIIIIIII' nnUUIIIII!1I111i11l:111111 i.ii.lllillil1(1JFIIIIFIU

.leW'1" bldnad .. Id ".:rJfll!:l illFII~"
'''EdB'lIII' i kll.bu II'tn:wii b!llnhna, ,. g,sll'liJ;molerilll bili,,, den Leb R~ili Cl.illlhUlI'U h.ell mn~.ilU, ljliilrk A ..rupD!lI,nd., ~l1r M. I'Mc!l'eteAi~i II:lkul mjUellDb~~ yatdnn lII,ill.ll.lu
t!IFlleclfI'kbr.

gnln niriID,i,; bu De,rlLvat dQktOf Bay azhar O~ millll ill!! k'llInu~mu!JIh.l"- Enn J:L i!k .. U)'o IIDrY!IliI!lIt'!!i~ IlI'Ilczillll II i)l' l:t1le tI i liraJ ! dokhmJ muhiUrllf~mi'lEe del!Di.~t,il' ki= " - ~I~ 'f!vnli, ~ijyl yt:1im ki Sir i5zerine

lJe1}a;ml. ,6 n~'£ '!urAijetie'

!.II.I~~I.llillll1l1lll1lunllilllll'l.llElli iilullllLllUlliI![ 11111 i.I.LI.lj.I.~ IUltl

.. lltlOI

.. 'yI

Bu:

da

6i1rl'lmtm

IrUi/elerindeR ;.

"Hi.der", mirdiC' •• im 'iF edg il.
".,milJi. J'ngil,ir. Hafl'iciye
q.IIIIIIIIII]lPI.~Pllrl~~~,

taba.l!d~l.Iku

0]

uktu,

···1 T•If-0 h·as"ta".Igi _ -"
.
IIUI

NaZlIIrllilCill

11IeriyoT
In

rr~flnll li~UtllUltiUliUliJIltUlrlllllllllt1lllllll1l1llllll1lllllllllll1l11111111J1IUIIIIIIIIIIII14_liUI"

'1IoiI'

ar tt,I mI. " . .?
.

I

PolQn~la ~artlar il'eriye SUII"E!,cek
b,il' milllkll
Bl.la(Dce had!.!'
.:lI>

POIOD)"B

aleyb'tAr'

j,di.

boyle

1

IsaR

ge~ti amma .••
n

.'"'"''''"!''!'' "''''''''''''"11 "'"'"110'''''''01''1111''''''''"'"''"]1

Deuanu

16'Rei salai/ede

Bir adet ""Nisan bahgln litifes,i de biz ,yap,abm dcdi,k ...

~ehrimizde arttlgl iddia edilen uTifo" hakkillda Dr .. Bay n man ~er9'fetUnin y,erdigi m,;idumat
DUI[]Kft iill\~
g'
III! II:

il'l!: muk.heled.e blllh'!!llDilddlc. ~im. IIi "Ie keDdUitilmi~ii!J1l her h!!!olE· bil' 'te,Dl!dli relitn de:rcin.d1en, liIiWe I"nge';t~k. B'iitiliD ,V:apl:!kl.,IImul, Bul,gr Il!ildeWeri:nia D~!iirili'lIhn~ dLkkatle hkip de:i'e'k:" li'i!!lim~ dCI'!.t., Luk: be)'.cra~~ iJe bbili t;rllilf li:gr.. imedi~lmi~ yrll.~IIOIIr~tueiilltii!!' D~mek .. till!] ibare:l ka.liiyGoJ'. B1iJIi,a ntmeo' • .8...18'41' rJclllOOiniD Ibizd'a'DI ,ikiYi!!tte devam e.tmelerinden _orcak b~1" ImitDII Iijlk.bUir.ki ,0 d Turlder b!l.klnnd3k~ pelle uki 01111,11'1 L1Lr I' bleti HI.hiyeli iD.,' .. 3 [I'" TQFk~.el' 't,uDh:lIl'II"1lI eRre[]t~me .. .. ini.. l ..t!!'mii m ~m~.idjll". liI-~e bi.z.'ti!I lbiJtllrlDi '01..1 ,ik41~t~~I',ig, h~ld~l ¥!!I' m!lz.IrIf11' .e b ~pl.(!lI'i Ib!lOd,IUII ib.1'e~'Ur. Volua. Bulll'!'" rh~ali[ljID id~ BIlII. .a'l' gn,eteler,illtiq d~ "ZAMAN" 10 lIel"y·hD~ i~i!l! "tin. lak:dlt" ehllltme,le.rine '~'~ :& b,~~riiya'll'i,~~idl-II: pa ..e UlD!llm:lvehoi t:~11'imeyl'i!l'iJh m!e~er,iDe _imk_"ll J'Qk.tYir. _Bullar l)ilbiUye N.aZln Mlhyu '_'KoWd "i temlQ rederi:z,k:~ Tur,k tlllklDiffil!'I;l til!
li:llci,iliii'

'IIi~eri Did 0: II

mDn

I m.hlm.hm! yuktyl'l',. tI~r ZD'· ilQhr'mii:r:de ,lributn blr K.t'
n

Si.D,andan bii,y'uk mlmarlmlZ var ml
IIrr

hiri ti f~

Iltanbl.lllMli1
"'ii'l!;II~1I r~nln,

I:'ifo VA.i.;OIIDd

Ilr'lhl1ll!l, ,nnult-

II. DOll bu IIIe· I!i Yilt. doiltor BrI r
OJl'mao SeTII.~d. tim ill ,(;i'u,trClk. [I'okt{ll' hiz:e d~di ki:
.1, ~H.lihl!i!n·D",ktorflgy 0, •. da Ilt,g,lIlbuldia til" man ~erQh.,W,n ('(I buLl!jlLfpilln InUltln!'! dalr U~ ..-

hi!<p o,lul!lk .Ihbl cull: d Itt~i ir'. d Tlf'D'rI illr ndkllol!1oIl1n

"!!.~kiil tebir4_ rle.. IIiI' YII'Z~"rJlI! mer"..

'~'fllil'i,lc

Mimatlar~mlzdan b ir ~ogu koca "ISiniln,,~l us,tun totnyor
IiIil'IlD ~'Ed iTI!I,~" d'1!J a.!;! h"I:IIII,II, 'l'fl [b'lr Ilnet.J.' 1Ig("" m,iiIi .bld.le7! .. r m 1'1 :b.,1I; In 0 .hi , - ~11.iI' , .. mtl
0'1<110

pjll.li~lerll'lldl', Ldn'l'I!Ilmntia "'1IIr b. !!;I!i OJ de bfi I lamia.rlm d... buhllg,1i Illllr. M~ rohUII memb!!Jlllrj hiin.l.rdlir. flu halt.lard iii I'cnk dokuDIiIUI IUrdiy~e "e pisli'k~(IrWI1 1<1Ii1."•• U,dlll, ..d'h !III Yl!'nileb~h ,e,fl:fi!l' !k&r.rtDiiIl" II i, Ie tUo, IIiI' J"f!Jt edcr,

bU&IJLe ,If<!'llir., Du m~klN!lop IIHil1tliliflll

Delilram,' 2 nei saAi/etie'
III r la
J'IIU

Sfillt,

m~mlll' 'iIIll '(lkIiD uh1lel

I,.,

1!fI!l1k:.1.~~r~DdI.'

Jel'J b!:lIlemekt:,ed~'r. thJI1rUQ bi,r tlll:k idil:l:! 5:1, YOllto.F. Vo.ID~Z IBLlI~g.F~1Ir dOI,tllJI~U" ~,eDdil laze h~,1rj rill!! he r e
~eyil Y&'lIIP 11°1,

'lll'CI'

me rill! ~m ~e'~ h 'lui u,ld leap eUirditi

IIITEmUtl1li

blil~lIlda te.i~

~hl'l,ek, hie

te

Tilrk
MimilF
,DUII'! 1I!"1
Bg),

Iblrll'ul1ll~

m~rrDlrlJ

,s1..

,doliltillltuD

~llel'deD

her
hyorl

ley<ti

At!

TlIr'k m8,'illu roi'i I ,~kli'Ddie
!!tadar o!mu~t!!r.

lmlg
AIio-

deR'ildir.

Bgl8'~rh~r~1II brOtiiillli Ie.zoo

DarDdllD 'Ie 616b ler~I'Id'.D blllll~

rai!i - ki ,imililiye

m.!l-

Ue~J1I1Qf h:mimat:

hiiY!1II

'bUild ..
kr.l!l'Y
de~liJII,e"

ygrulIYII,"!l'Ir. fh.~,ki

Ue dei~~,

eulhpernr

k r,11

De

IS<il:., Bulgllrl.a.f,1!I kl!id'ar d'o!!tlllJe l'mreUer

be.U~('n'iIlli. h!1Uil1 Till'Jder eve b~.. tUg tOrk ml!tbuII.l:! Ill' iJyo~ rmel ..

~lIbl!!'t edllilf. DUfllJ1iI dururkeDt l'Edirll~'", ni'n U1pll gibi BIl11l,all"lliI.r il'lj;io I!iL,~bilFkill me~i h,l'ibl,ui olmD .. r!HI Ifr~ ci bir i,j, bhClk tiln~a.nllll.

nor

'ullm

dD!lUyk,

d~kl i'1~ Ttl i ,tt!mll!l,tlilkleti de Qohl'i' boyle 1IIi~1i'''I,in:l )'illp'hk~ilr. Wi ldre, kf:oci razet!elerinde bum dJilir ~I:karl yniilll,~lrI bizim II1pklt!o~m m,jz .. ,dir. DOi!lt1allmt:z gGiIli~I)Dlii!lIlf.I'lei' ,(11]181, i,te ~~nlll ~mkan )'()~ktul' I'e 'i~lA MA N",d :Ili ~bir'nk! 'l fedlii,I'I!Iir. hg. li:ill.!imdl!lll' wll!ri !I~H{lII'~m 1.

SpmiTr. Spim

derken,l'Ork

mi-

ZAMAN

li:iin de Si nan,d.IJD, dlllh • ., I!t.. lie'll ollenl"lJ'l d. l!!ulll1_ d:ull'lIn:g JaD m,ll 'FI!! fi'l!'I.!lilmle ShlA~11I 110"11 millllll5il HayrdUlllim S'illllu:i&1I d..... ]r·u lu:e~~ 01d ",tUII1U I did~1Ii t'bm[,U. DUln bu 111.111l.1l!1lt!li b~t' !nulb r,rll'lm~~ h 1l~lnm II III im !I.:r~llII'illm~:il:1IIlIOIJ'II!(llI'Ilt e CI T'l"k fi'k~ 1'1iIITI DI~ !iii I mlltl r. e De'tlam~ 6 Ui'rC~ .shi/.dtJ

~

I

.Nf.l11Jll1

.

SarlO"

,erc:UIIIJ!! !Bull t Iko,mihcHerl vie
annaiil De ,,1111"

~ __~~_~~~J
.,....

I

dolq, DIu, am-y,t bBt~J)'(r tar 1...

"ZA.[YIAN .. iillzete.i

I.S k.l'I't. aunrlldmlJ: ('

p\lb_im~IoTlbldlD [Ilk" bl.fI~iir ,.II;e.~ riltdlia 16U, It.DII')uo: 1I•• lI:'i!Illh Ili~,

BIIi&lIle,

It:llld'liJI:

Mllbt.rem B~llolif D.~Ii:re NIIZIIlI, In,,,te:m~iI b'1I:1lulII.:I'. ,iIi: l.reth:IJ~ blr _lined ".P~II ~11IIi"d'J~,. .i~ de ~

:iii. tal/ell

mil iI-RI'_PJ(fIl"tIU Z

...
2

-

-

,.ER'·

ulgar - omen hudu- Litvanyadaki Almand undaki k I h-Adlar i§i de tehlikelil d ki kanh hadise
2 Turkiin Bulfarea

I TramrJay r$irke'ti murahhaslart
Ankar,adan ni~in Jondiiler?
itndiye kadar yapbkla.tl yeimiyormul 5:ibi, menfaa tlerine uy~ guu yeni bir mu'ka vele yapmak istedi., .Faka-t .. ~i_rkett
Auk ..r. 2 (TddonJ a) .......III t.Dbal Tramyay, Ttlnel ve Eleklriik Sirkdi murllhhal~an AD' ar _ya ~url!!lyl De1!lette IjJ~, rUfen darama lIelite~ell'.ni k.,. Elu~~ak lib;e:re degil, N'i'IIf~aya
fep'yelb~

..~.. .. •. -:e "11 otumu, 3"umm d'" a,g]r ,Bra 1 anmasne
hadiseyi M Zarya ". ga,zet,esi nasd
BuJga-

IngiUer,e'~ Fransa

neticelenen

,anla,byor ?'
III aeliceyi

ile ha.rp tehlikesiih,timalinden
kIm ral~Dd - t IggiUereoiD we diicrde v Idlf!rm "M'm~f"meft"" elesinde mijda:ha~e!f!rin]n Deyi· ne da~[j'eonbm IIgale I!-i:arllll~ Sh· "'Co,n Simliiill'll." de'mi,~ir lki 01_ ~fJgwlteret Fragea 've hiJl,a tarllfIod;liltl ...~kubuJ8n
IOD

bulduJ;:.r ~ Alm,an gr-.zeteleri
2 ( A. A. ) ,_
AVArD

ve

h;"jya,

L.~tvanla,YI
t

haksiz Li,tvanya:

bahsediYDr]ar

'OD

Sofya 2 ,(H(l5Il~i' -

Hlllldut IDlgbOlflz:l8Irlill!llZrallDd. a
yapll.a,Q liilbkilkat, 1'ermil;!ti,--:
MartID 2,8 lmel glla,1I gece.ai bir' ,gllrup Tiilrk Kubrll,t ciiYIII,· I"mdo:1ri budlkdum~ll.ll, wuhlllfllz.. lMImal!1J giiztilae m~lBed'clJi gD~cre" Romall yad 1'1. T ulralk,II.D

L1lndra

ruland ki uktatiulmlZIQ biD bir obep 't.. ht~Dda lI'n. vlilaa flllIblc.erete roechur kaldlLrI rll~ blll,nlli ragmto Bul,liIpari!lit.. dig kota.y k,o]ay i1i~Ik,a.madJIkIAn i~in bazeDderira.r sUr>etiyl S u.lgari!ltand ag kur tll~maga can Iltiiklll.n iib!IJiiwdur. H,lIItil birk!l~ ay tI''¥'ieJ R,odupludll ya,.Jan Pomak: TUrl:derden hir rrllp aileleti, we d.varl.n 'De hirliilde hi, getc Inl!d'lId'l;!li\l
1~lullJik YUD!lii1li i;n!l!lZ~I~nO IJiIO"

mevkiinde kahnakhl we ta:r:yik d.~¥am etmekted'll'. tdam mahkOimhln dfediJmelD~ l!irdir. "LokaJ Alilizillygerll .!azele.ii. L1tvlIJlJyaY1 taayi.k !!Ii,yasetiude
de"ilamda

Tntk LirulDB ~lkai"lblllllbiht h.rifesini 192& mUkllli'elui'ndeD bile daba faz..;.karma, ". bUD ran
ILOI,

~8I.IIl. tm
11.1 luretiyla

I

eli'll!lUOa

rea,

ge'l''b-ee,t tnui:£an die!'¥letli!:rimJ 'V"'I'ife~eriD~ yaplDllldlk ..

ll]!!.kig,nz

tabi j'Siy.biu" kliylilndeki, Romeo budut IDilllb,,fLI,)afilllll teslim ollPu,rardlr.
ika:za!1D

MarhEli

29

UflCU,

,giinii BlIib.llibi

h ebblisler c!II!IJ!I!Is,mdiJ mE],,. "Moe delei ¥a:dyeti hUJrantn. bu mID· taka)B bab,ediilmiv DLa.n mob .. tariyd pleDlibiy~CI ka.biJi telif

larm I ya lWi3i kta,lihr. mesel-e, mruabedenio

mL,llIir~
IUD'

YUlilan toprag,ld[.mmdri! i;;:etj!li'lu)e l8ul-

fakat

Romeo mvhaflzlarm bunt r. QJa.. l'lIk Ku,v4n,Cll.r I!a:(lyllru:le'k~ ef\o 'ke:zlerine giUirlllil,~crdir.
Fakat
Ollt

O~lIIIlIdlil ve bu. vuiycte
bU

'bal·

b:abb'i&r
UI3C

D~hlt\yd¥erme~,

ieabe)'Lecliii.

bu miilteciler

IIIi'l'Jar fa rafUldaDI fevrilmi,ler. ;c1eriode ibCli de §cbit oJmqlu, Birka~ gin evvel Romeo .. BiuJgllr bududund\ ... btma ben-

U.SdA

bur.d.a

bir hidiLlla vukubuW. dDiuIIU ajoos.F.or bimdirmi.Jti De'!i orDUlll TurkterimtdeD ilki..
lief
IiICJkJl

Bulgal' .razitia8 k.~mga ba,laml_lar, BJQi 11... !lInlDch" firarileria .,kallodaa ROomen hudut mub.afldarl ate,

I rllk

geee Isogu .. dorto

bildirri'lmi;:tU-. AI,rn,an gazeteleri atei'

Lihl'BDya

hi1l1:!lme.

k~zaeD tbliJi dej"il, fak t istematik bir ,tkj~de ihlilic1·r. Binaen leyh, UtvanYIIi liyaIe ~iDde' curl bir de i'itiklik 11,., ILmdtr. Bo da de\l~ea~e::ri_g mUda,ha le!S~ ill: ~ab~Ldir.

(l1'}r.ulcn bOldhnleri hltl)l'li!ID. yef'ii ftllJk_aveleler tck .. Mi De ge I mi.,Le,"dim. Nllfia Bakauhg-I .,edbtlf:rlul y~.'rine ,gctirmiYl!n TlI'am'ri'!lY $iriretinio 1926 muka'¥e~ell·Di fubeUigi we refine 1923 mukanluioi t tbik ettigi malumd~r. 1923 lI'DukBl'vcJeli y~ri_nlll
:rePYCD1
III'HIID

fakak kabul edilmellj

ye.,idl!lIl dOl't ba.t )'apml.iJ dupi.~: edeD ,trketill bu !eft,1:" aDe.k 3 bat ),12J'plDllk illtme!li ribi tekHfleriutI] kabul edj1mesioe eJU iti~ bariylc lQ)kin gorll!Diyen N.fia rl!ddeylm:i~tir•

m uka "eh~linde

rip

ymlk'seJtmealni

ilt.edi,ji

nman. indi-

etlDek

bile

ve

1926

Bakanhi& mu.zc::kerelere Dibsyet vermu, ¥e bUitalep\eri. de
BUDlltl (benne

bir

IDQ'ka,yeJe

"'tiY~DI Tramva:y
yaptlili:l

linlb

alumll

'l'e

n,UDilli

de

-AH

IHr;e:tle yar.daJDmaliJe nil!-, tite:le.nea bu 'miie~:!Iif h dileyil bermutat Bulg-vllrt hakh gilltf:rmek kaatile, ·Zarya" te-

otmi:Jlerd'r. .si~lb lel!l'leri D,Ie:rjo:c gl!C-O L:aranhgtndllEl. br..yllk bir in!liilD gfilru,nllIUIIlID Bul,g,1!IIl' bududll!ln,ll
dogru yakLa§mktB olduguDu garen budut mulhdJz~arun.z telip diiilell'ck bUDI., iblard.ft
buhlDmUjlar,
III

I

dmektedir I ·Mlrtm 2511 um:::l1 gilD,ii .1&:.. lila:l1 "'Kubl'atlll k3EII!!iJ ci•• 'ladaki Romell buGillldulDUI ~Ie..
tBlV'ir

Dlde'

,Q

pUskClrllyor Bcrlm 2 (AIA.) - Sir Con 11,s'!mDD" lIIQ '11M _II ...anuou ,emm" elllsjliai laman alllDds !buluodiuran dllYldl~rin "Kovno'fI daM tif:febblilleri halrklmdfJI yBphg~ beyauaUaD b.bs'ede,(I gazetder. !bu. 'be~eb'bij!lUD bit' Ierne vetmediiiiili kaydet ... RIck ledirler. III Memel,;t direktuan lktidar

otIBorsco C:;a.ytIlDlit la~-dt:!li~ zimiiD devle:t1eriDi dab fldddli bir mlJ.dalbille'~Bi iltemekleciir.
Zim~DI'I!r ar.l8LDdll AJmaDYllilillUi basliDt devJet~e:r ,olaug-tlnll!l bi.l~g LHv'anYiI,-idematik ihliUeriDde d.~vam eduek VI!!! bu biro b:ulP tel!!i!i[(ui d,Oj'IIJiFi!U:.lktlr.

miiyop

rin ba,lu:alarl ,uD~ardJr; 1 ...... iirkenD !u~t'ma)'eti b"

art aitr

YOlipmalr. ,murahb.ill-' ••

prke~ m,u'l'ah~

fek.lifLeul'ao

b1s'edar''' l.rmB mllhimilit vell"ID'ek iizze:iI'e iburadan ily,.dlll!4!lardJr.

AIs],u~ Bliirukscldeld

uBora~n <;.. ytuugn• bu teh" likdi .za'maDdia. "Ko,vlJo,t Uti bir

riade bir !badill' o]~UJtur. Bu badi.tede -Kubrat .. klJ1: _ _D8 tabi DreDOV'O koyAude'D iki lOti IlmiiJ 're Ii~ude y,aralaa.. mqbr.
~nl"'ilI.:IJI.,"nll.llnil'ljIIJrl

l~ig DlerJerjge ate~ a~ml,~ordlr •• it~el "Zl1rya. Illizeleline glre bu lebBb!edir k; iki Turk il· miq '11'"0 n~ilde Yll!lralllolDllbr ve yine .YD. ga!eli!'Jy~ g8rCt t.bU b'l1 bidilede Bulg rJulul bi.~ bbBhati roktur I

BruiJ

fakat dioli,cm

01-

IIA" ", 10' " d· t· h ,.'), '.,IVanl.' ar h'· · · ,.. W'. • . I••• relSI d egl§tlrl·ld·
-

ticaret IiDla,mltlSl yapm,aga ~La.,ao Ayu~turYliaJIl buekcti!lli takip ,ctDlektedi.r.

iken hu &erma,eyi B~tm e I IJBII. irea. eduek evvelC:I yapt,lda,. leklifi ileri ..ilrerelk 21 lbiJyon b"j~n!l framguu Turk lirslAJDfII bbvil ile urm:1yeyi 11 lDliiyon Turk 1iril!ma .pk!lrfDak. 2 - Bild larifelerini ,jnll alnn e!ISlna ircD Ue fla tliirllbl fukseltmek, b'll ikabilde:n 011.ve:rgi VIII resimler bR.ri~ bir miD"' taka ba.~llDa btl kuru, ola'l1 hizm,e:ti 7 ,5 k!!lru~a ~karm_lIik. 3YeDi rmukillve:]e lie t-opu lopu [i~ tan!! bat yapmalr. Sirk~tin sermaye!l! bir mU" yoo 4 5, 4 biD lira. iken bi'~bit k8.I'~IIIk: olmadao 11 mil.
rl!!k 1923 muk.veiulo,e g.o,re

4S4 biD

2~5 mHyon 1]l"aistirda t

Turk

edilecek

Tnmvay tirketiniQ haH-tbn f8'11. aJdljl parahm lade ~Le miike:Ud oJdugu maUimdrur. SiiraJll de'fh!:t kararlo,da ,irketia ",ec:iMI-erillldeo baZllal'~lD~¥i:I'~lift geti..wi i V~ bunl.arul til ~ ArU:U
e~d!'l

,~'kund""D ~eD'Zi1 etme'k llzl'll!lgeldigi biMiriliyoJ'du.

harp nyasetine kimin getirileceii ~imdilik, me~hui
Atina. 2 (H u.usi) ier~D I yeDazilJjgi
mt murlllll'1D1t:1

Y1tnanistanda istisn:ai kanunla'IQ latbikine bal'" land:JJ- Yeni .intihap ne zaman? - Divan=

S DB v.uiy!lt luell.r : ~irkelin ,trioo getir,dii'i ve.. ll!ibeLeriu tolan henliz kati oJ.I'ak malfim olmamakla berililhfli' 'bunlarlD 20D-301> biD lit,a. tut .. tugullilla gOte! flfall::fli"ay ti:rketi gtlriye ka]an pail'8J'1 \1'e(e~ek. tIr. ,Naha Ba.bal.LtJ bu par.atLiD hehoemeba' bsb.sili beriude i:!lrar etmektedi ....

Yurdumuzun Avrupa ve Amerika

Tifo hastaitgl ? arltl m'l'.
Bu
.tlretie 'kU"I1D~n;r .UfU

.... i.i'lIHlIrlnllnl]_llft(lrn

I

fIJI.I!!illlnJEIIW'llinUlfI ..[uilll!lillilliilJhilllh

-, Inca .rDrilJeae.n I1nam --rUI" te y.pll.c..Lc: h)'YllllfilfillMellel,- feall ,.pllm1, bir II,. I 11:1 lUI bJm.~bl!k!li~lr,1!I i,brai!c ,ede..
'~igl

S u va r j, Ie rim iz d •un gittiler
'1bildirdilimiz
eki.lbimb.

IJjEnl:j'!iUi!U1i1

.. unrUlIIJilUnlil.,.II

...11 '

HakilDll

l.iide: .Ii !.Ie ""' b&1l"&ill

ile hijkomd
baklll.,rlmedi.inin

d'a

isu,kr'8.r
aYIlD

,a/lild,j

'fiierdiei r4l'1"aiuulflll'l

iter li.iliikllo: A(;IIII"!l!III' beTi'ne of'd~ 11. I
1If&

r_n-:
Ankara
bliro,1l

hava postalariyle irtibatl
- Enease! Pi:lfla BiFlii;i Uiu,llll' Bratl milraca,1t ede:rek n.isa,nria.n Ltlharen B~r" lim:len ~ima~i 11'", C~llIubI Amerika devJeUerme 14, g(lode bir bbiU llle:vk balonlJ 1I!I~1!III"altagH:U ve TOrkiycd!-1:I gefecek pOltaYJ cia "I iI. hUe,!:t gin; bild ir mektedir. FraMa baySi pM-fa idare~i de ilstO!\ubuldan Pat!'!!! 'file Bell"LillC b::!1'. pOItS-al kaJdll'lsbiJccegini al',u:.a leklil elmittir. Her iki tekiif If! tetkik edilmektedir. BUD].r k.bul ICdil diji lakd.irde Diyarb.ekir.Ankau vc [,ki,;leW tlln,are posh .. !.ndlli t.tanDu,. haill oldugundall ~lIIIl'chllnU.l bi.itu,o Avmp" \1'111
pO:!t1li idar'em~z-e

;)';Iull'

.du.ft

:2 (Teldolll,,)

Eun

ren

ve

lag-VI

bakk-rn,J.ki

iJl,tlna~

knlfi~ ~lJklltlJqd!:l pi.lik b'illlun JaIIladlli hululillliD hir kU,UIJj'il8i alic.bl.

. mi krop l IIIr!y 1 IJiIlllleDlir VI: bu IIIIUl!IIIU • I~t!!ol~r'n lifo)"11 y.I:nLUI:U&1 ~Gtr: mubtemehlii'. B.~~a de eUlI!llJ pi. 'lIiJ~ 1D~1kopl.u bill' .d.'1ID ,1m..n r G~ur. E'liyle •• llhtl .aitJui t:IJ,.J.. del'. B~ linh: .. ~EI lltenl.,. dahl d tUoJ. tnhilll11,ll.r. :r.k,!!!!t mikrop ,.Inll bltall,d. blllu.lllll ..z. 1.1_"tan yeDii k.lk..:.[.rda Til!It.U,.

J'r.

tifo

th • al!l[piiID8il1111_ e,." rtrlll 11M.raiIJ. "

ihp ..-:.my -" "IIPIlIJ. hlnkd d-

di-h.

Duolar :reami gaule !luhI m[Itir_

i1e i1il,n

L:_II.~

bQ)'ret Ill!! 'IrdJ ... 6~,,'rilillli" AUJttJ t mlJhaf~sr Orgp Jiulfr.u IaQl'&. "~fCi.:;ct ede,. t"e",eral "BlIiopuID ... G~,r;t 1[lliad AI:I m Qif! dan/.,ma no'-lf:dilrn iltir.

Ziraat AjI,.·

ml,tir.,

ft.....

Dan, de ,.ld1fl.mll. D'ild IIlcibl_ ,.111011._ ., ,I· t' • ;1. Iar~n t:11tb'k I" DlJ., I U ¥D" i biDi elliik 111_flktt!M "",1'1_ ~etl II IIDIU KlUiI\Ul ! ~ .. clilru Minlay Sa, Ce'Fdllll'till, b.~na. b,-cmeo gc~,lmLltir. Mub.a .. iltlDb,jll .ltlDd ..dlr. Eldbl! k:.,mllllin.rio ea lIeri gli!llenlerindll!1!I kam Da, SlIim. ylllr:ibaf1 Bay Coalan urad bank.ill umum mll-' nt. bi.riaG uat!'lhim Bill,. Eyj]p, ~ dill'll "Ko:odikall"" a:dedilmj .tir·
bi r I' ,!;Ia mu 1

banka.SI mud arO azl dl·ldli • 2 'H USUi!II]" N !Z:!Jre'd'Ig 'J ~

IIi; hast ..

de dabil DI:J!lIl.1rop 'I'lli'd..,.. blUIlJii lI:Iiel-el,e mikropt&D 1I:.Ii~lgDlllk.~ ,1I1Iw,t ".ii_euiliil Itu _ikro,bu IIIILau-

Dlm~'''_llIb.rID

pill~kl.rill"

Itt.

BeL tum.,
_'I

',eut

j

UiA
IIlIIi-

riad

miili_.dm G6tilrii1c.a l .. rdU'1 Y,I,I'C1jg~

aD ar... n

B." 881m d hilfUIr_
d.

y, ~ ani I"nf'ih-p' ',9· M- ayl""_ fa * Alina 2: IA. A.) - Ka mgt.y
Q .."

Mahkumlann 0 niformalan 50kOlQyor Atina 2: (HUIUIj) - o.nq harp-Ie 1I!U,[bku!D ohm z:abi tlt:riu iI'~tbeleri bUgQD ref edil~i:~ktiir. -S'II riiitbl!; refill atke-ri Ikanun!g .. fm gilsterd'gi usul daireliude bUDIi111' aleyhlDde: d. I ikama ed~n biriuci ordu kum.uulllD'"

A.. crik.
ADluf.

dcv)Hlc:ri

iP'o!,til~aril~

bi:r]elt.iriJm~ oLacak:br.

Maliye tahsil miifetti,leri kalkmlyor
'2 ,T~hl'Oi:'i.&) ..... 'iN!eridiLq 'Fe bllDllrlrll

.. II.:"I!:D' Ir.ldl!ill.jgii!le

M.liye tillb.U DlIl~tt1,ll!_r1l1iD k ..ldn'mlm.ll gllllmllJdil'rUikl-eri!lIe 1b~1"!iIUDan b.k'lu!lid'& bl, ,dUB bOerl mlllU,e millwp,n t~Ic:!llbeboltt~r.

,.u~ l.h!II"ifn

hir h..lf! I'Qlmll!khr,.
"0

KliIl8!.!=:t, C;I!IP~ll11l

~I'ke" Ce:yllD,
S-dl:II!JI'YIII, 11110011
mll!P'lIf ..

'tin bRIIIutl.m !!I'lllIp ta pi.lilk.. I!lril[l,d~ mi'knp bulu:nalllllll'daq c:eki[un~k Ui~lmdlr. Hntlll~l. y IleaI.pm.mlllk i'iiiQde tilo},., !klll'~! ,q... • 1'- lik . -" Tf IUm.a; tu.a IitDell'. io .,tll eli-.I •d '!L
e raTeli: Iyi ~;f kgrYIJIJUI VII-' .It.I'Ldlr. Buyfik hArp-Ie .IDC' 11: DU _,IYI gJUiotazam I1IreUoe tat:bik .t;..
mil

MUuop~ .. m. klll'pnmak

Aloe
_

'Calt;.!I~, GDda'k.
Nil&1fi1D

le,imi buibi MayuLll 1919 olar.k telbit edilmi;:rir. f8ni mec:lis l'1e ya.'pacak? AtiuQi 2 (Husy~d) -lstl'!lul.l

hi-man g,oQderileb bir z.· bit lanhndan. ilihJ~ liked
k.lalar b.!JJ:uruad. m.bkftml.r!l "seD Yt!loan IIlkeri 1nyafeti IB.,.rma,ga layi'k degil'lin .. di,),c bi. t,ap ,edilerck. IDllbkuu:i1BII"IID abu. ledi !Qkiilmek ve lIub~lan kf,rtl~ak .u_rdU. YiI.pllacaktrr. 'Yenr nazlr 'lie m Osts!lar AtiD& 2 (HU:!UI,i) DivaDIL harbin, vr.:rdii~ hOkum iilZiei"iD~ hakimlerw tebrik eULi~'Bi goue. telllriD ),IIIZIbIlSI, ih.l:lrioC! i!ltirQ edit'll Mali),,! Bak:am il-e Ba~ Ho8ka I] IIk III us h~,a rh gIna t} 110-' D.omi m{iate,arl II HelmiJ.. He
millilaka~6~ lIDible,~B.rJ '''C;.ald!a.. ris" i!ll layim edileccg~ aula,llDUll
It.
I

Zonguldakta gemi yiikJeme iIi
"cbr. Ii.lklno".

2: (Teillfool.,) Ht!yeti. Vl:!kile

-

kuari,le

ZoDiulchik

UQli'iQIDdili

1,111III.Y1mllJ bali,pd,

btl wQdd,t

III.

Mildb[!klll.!llr

ba,IJy,aeak,"

Kavmetn

fal!;i)'etler

m.1I tifiUylli

uyuiodll

GrdlJj,I,~1i1

tilodin

j:GTllm.'h:

Inb~E Ohu'Ylh!.r. H.llilla k.r,~ nIl'H~~~k:6tlj'l;lel = Hut.hldaa kl!lii:ilfll~1 hn~.hk buluI!.n yerl,l'ri! iltllle~iD_iz" Yiveee-,!i~
:oiZl!'t

T ekird agW ,eJle k. trik Md. mev'kuf
---iIIi!i,

lil... rUell"hlllil~ h:mC'DDi rderiz.

2S ~ade ibitll!«;kU...

L·· b,1li'HLnllR f e~.hl!dddigi ~!llme
OIlIJDCU
I

kanUDhLrlD

1III'iillri akebinde

mec-

v,e mini EDc~lisilil intihabatlDlD 19 Mauu;ta Ylldililril,k HB]:iratuo

eaHlmi,Ur_ ,Eliau •• 1a!l'lII, ibet l ZUOlI.lfl.dd lc lilll:l&EUod.. m.ibnikl .. I'I.III'U~III' komir ,iiIde mil!~iil! mab.iU iilki ftlD ,!:ND bi rill Ja bllJl.t:1 m eml eli: et~ ere Hll'1II9 ~d~l8· el:k komCiJrlerilD yQk~I!iDm-rILgfl II:Ihdl i!:,~me-erk~ diRer "im, h.e mem[elket d .... llilllc!'e .. rlOhlll&HIic !k5milrl@rin Ilabmi]illidfl IUIiHBJDllauktlr.

t.••ltthlli:lik

IiUII

~ok

d6rt ., i!!liit.ti.yl.

BelaE y\lklEiiDiI!I il~ aJuteber olmall Yf! b"z;t el-ll~iilr ki'i'bl:!~

PlI!Il,artesi

O',UDlU
8.

V",
,~

eoi

mi,tir.

medilin

toplao<l!clliJ

~Iin edj) ..

T ekirda& Elektrik
.;!Iii

"t'

ir-

Y,eni mecUI!I. hllkOim-etiD ~lm· cU"i llliedisteD l!'I.ldl:j1 I!IlIIIlibiy,et Ilz!t'ine illilll Ii!Uig~ 15ti-lDai 1.:3. DUllar. 'l'Ckilnunu euaide ya.. pll.cak ta,dilit i~iQ te,kil
-

- I!lt~n'bul linemiledlinnlll' Dafuliceze Liqe;o .~lIi 'Ie-rmemek i~iD YClIIMiI!'D dabi1iYlfl hltanhtul.III Yllpl'lk1.1I'1 mwnuat!a Doe ".ziYf'tte o!d1Jtullu uUibiy~tt.r blr .:.tll J!lGlI'dulD. De-dl ki: !' Yro~ li'IIi~lfIaClI.... Dilrijjicez;e b'u •• iD,i, b-flr' ,11. tapt.n 't'lumek i"iD bir tekl.h~ bllJ·lillLdulal'. Bioz de bu dlil!lll.i!IIh I~to!tlt'lbl.!'''' yudlk. M!l.h1ml!lt b-eil-cli,.ClrlU:I!!•••

A nkarll

SinemaCllar
2 lTelefol'lla)

ve DariiJiceze

di""kl'lt ediniz Wi "'VIII umllnda keodioioz:i Bll.tlnk tifo g'b1 miilbl, bir 1iI1.11.hkta,Q kO:rUblll,DUZ d~mf:kten im,.. rc-t'llir_ Diftuil 'I'IIkill]llrill .. I'~UnUi diftll!ri b l~hul,,'dll lebJ'imildil:'! ,ok llml-t.r ~...JI .. , ·k." .r:. ay .l ... • ~ • III ... P ilia.. I lUi'. I!Uf!ol liIaii:l nklllBIJ' 2ali!Jlm{i'I~ d. .hull ud.bir~ilr fUl-ve.iDldll ilimdi -' ". i~ecetillli:ze

ketinin i,leri • d-· I' IDee' en Inceye e eOlyor
1'lI!kird~t d III
II!

em.

B. "Lhal" Inlmltmi'llr.
lr.etiRe
IlIi.iJliJllllllliillll.lil.n,ll.

Pilri, 2 rA,A] -

M. "Laval", Var,§.ovaya ~agrl,ldl
P,glQn:ra
~ "\I'lI.r,o"'j,"_
illiltJtlli ILI.I,lIl 11Ji1ii:I.illl.lillil IfllUilllllllllllJillnl :!I1'-f!UIIUUI ill.ljilkllUMklJII

t.lflti)rndi, ~'!MUkO\l1l11 n:rllhati 'mi:iDlII..~_' dnet ehDi~tir. ~'U ftkUfi B. "Li!lli\l,~
I I1s·,.rllullulll1i1.11Jllllii

2 [MuI'y.i] ..... Tekir~

Ie'kt rill ,~rket~Di.1l fe n 1)1 II t.. lIiliplfl!lrl[Jj~1] Ii'Ci ,1imdlki 'l'II:1ii"'eliuln "tie
l-dkiki, hU ba1u
Lilli n 1-nJ'met'illlin tn-

J~n kirk kitiHk mubh'lif b'l!)!e- .Asi l€ltin oniformalarl s6k1JldO tin yapbtm tadihlb tAl!ldik ede. Atina :2 (A. A.) - BuguD 20 t c:ektir. mtUJla)!,at rey pUllall bill k[~ili1;o ooiJude a.theri mah..e k scriyd' Vi! gemt, hi UI ~a rt:a ululIl!:rile
AtiDa
j-gtihllilll'{

Dan«;ig ve Almanlar
rUDan~ig" min takas] reisi! halklR Alma n.yaya donme'gi ,iddetle istedi.gini soyluyor

Lf'mell brmeg DIU, gibic!li .. " .
Sllnhlye
bll1l

tam .. mivl,~ Ik.ybol-

Tckirdolltu:uli ,.leiktrU'!: ki:~o~
~k yil'klek ibuillnd,y;tl!lldllllJ

'1'1111 fJdi

,'lI.pllaeaktlr. "Ca!daris., inl beyanatl

2

(Hululi)

_

Vena

k~,liIIIe tara~~Dd_aD l!no2llbikim II!ldll. I'~fi ]3 nL lI!I.lblt QfdudllDi ihr,a~ edilmi, Vel Jlltlbl!~eti IIllnmllbll'.

nlll mlllQrnl!ltol

.rttlll

MudGII':iff!'t.nil!!D .Idl.~lol'~11I!I tifa "ak:.lar~2",oriUmil, dil!!tilcl·r.
-

bu blll.lut. tl!!tkikat j'IiIPJlariflJlr. Ildl' hrife- I.D~imi h;in, ,~brimill,dll!!J !hul!,JIIl,aiD

k.II'DTDamu.i. i~ID edi~

Bir :!;abit. derill
Oll'tll.lBIDds,

hir

s.i&killl
VIC

E!!!!!E!L:=__

N.fl. VckiLetii elektti'k

mG-

1 Niuo Illioil i!i.ifer lillie: diOllallrl1ll ber.l!;£r Jl!k.nd~lld lIeud IUii.m,,~ tapIr "e bn,lIrHr. Omi,~ Ii!!JIlI,rl"b.ilcl ,BullaI' do.tt.,1I'~lfill'! bu I'lifel;;i~c d~ klZlp. me;. leli J',u~11J h~rhlllQfli bir N lit yj.. ne IiIlzd!:'1JI t1k,iyete klllllkl,mu. ~un' Ui 01:1111 da Y.P"CII~ 'IP urian.. artlk II BUII,ar ., kElhnl!!~i :i zett!;o lI}i_r:e h.. ran:l I1dilmi, o~",r ... BUill!!! d., zanDied riz. b~rlt;elltcn eI'vvel SOfY8d.llti. Biilllllll't'! refiklerimh: raIl otmllillllr". f;ilnku I'l,ih V eii: II "ZAMAN" Qul.r ~~Ull de 1101: jjQ!i nrmllye:i "klliii.!:.I'1 'IViI! vedlel '101&la.. ll"I,V .. b b]me.I'i olu),O'r...

heDdi,1 Ba, S'QIl!!),ml.D DlmliolD rf~.lIetglld:e telll.eldl:O. c4eD l:ij'l' 110"
J

dikten lonra gazelccileri ka .. blllil eden Ba,bakOID 'ICald,Birilltl

.haralll

okuliIlIuI

deroi,tilr ki : H ._
I~

~.h'!l!I.9'. !bII,~amllt!l' • .I.. y Sillli!!yPtlaD OlllmaD, '.brik.mn 'l:el:l. !Dill:: '!:'i!laiutllu dl ,oulliJl loiI~ilfi1d,.
Pli&yo[l

IIi'Bl'DIIl!II,1:li

i,j.fimdin~ "aUnD1Wil :prg. t.b,lkkukuDIl dE'Vam

'lldebUmek

Ilzerill: baJlli:ID vl!'kA-

bu eo'Dada alkerf klta.J8it ilea In tf:-!!l::IIIi ite if a etmi,tir" Bundall IOl!lrll bir kll.,Uk zabit~ .silerj'D apole lJerini"eJbiaeler ju dek~ d1ilgmelel'i~ V~ itaretllri lI(l.k,mil~ "e' djger~bi:r zabit. buohmn Elen
O'rdllSIJI

tiro
A,II'IU

m;-

",[ektrik ,irkeltillill ,ill!li" II!!Deleri!lllit beub,dlm te'tliike Kemal
Vllk IlIlioel!
mt:mUir

letill~ ),'enHeme!li i~ilD iDtih.batJ tacile karlif ,erdil(. EwiDiz "Ven,zellz!iIi mill ilkeyi lur8k .. lemi, olduiYq ,;y.Vl"t hbil vazi ..

ad

llylk

olmadl klarml 96ylemi,Hr.

OmHOfDlIil.!lJi]1

N.mtk

MiiUfllo

mtlfl!Hi~ BII,. tdijm~ ..tiro ,
,.

"tllen

GUrUle., UllOm herine el,t:ktrik fdJllk •• ~ mGdur,[j I. DI' .. f.III" tuklf edllmlltLr.

a.,

l~yecekUr .•

ilr1ka'bilemekliii.lDi2 itriD I b u veil., elll.o_yeml" ~-J:l1 1>' I • U UlllmU! Dlvamharp n!llsi ds'Aiitl
A'~n" :I '(HaliadJI ..... F,uA;z ..

D

j5.,

Ankarada eografya

---------_-tarih

tBitIlDliY,!i

ve fa.ktHlesi

B!:r~iD :1 (I\. A.) - Alman I.tih'buat BilfO!ulldao: Da,TI!;ig mmlaka/91 J'erlSl B" "F,6fster",. wim losyali.Uerifli Dan~ii ka.lliunu eSil!lilinde hir h.dilden I.i!j:bill'mefifallotleri ot.. me.dlgJnt ~aylemi"tir. Da'l!!~jg, :!!oerbi'!ti,t ~ehri blllyaU tnenf8atlllil'ill'!l~ ,Dua.rl itibuiJI B~ma!lUIo!I il]t~t.a.reD! P,ololllya ile iy~ m(iD9.aebelhn-lni m'llb8f,8~iJda devalDJ edeeil:kt;'I'. Danr;;g. /to/k!n AlmangllJJilJ

D,aD~og-~ diyd iotibabatmdilln IODrli~ miUi SosyaUsUeriu baSIWI"rJDd III iotikam aliluk. lariDa dair ADti U~.u ql guehileriu l'a'lanlar~QoII iD8illll!lak dogrtJ degildir. BH&kis SO!llyalistier, gell'~ ~e'tj'ki me· s~i iJe uda ..ma IIramaktadlf~a1".
l1litihabBl~1I
Ulu!JIIIT

m~m

KUI"IJ1nu

mulba.i~le:riJnilDi f'kser~yef:~oiD miln lIiO !i)'S list alel'h~BlI'I liiiI!duklllrlDl iddia ,etm.elt:ri iizerhu~ bir :la"
rurd

mesine

donmeii

Ankara 2 ~'celelfoblfi~ -Aoka,..dllh!r ~lIrib wfl cc.Qnh-H!l1 f~kilJm tnl iii IJlrill mUI Inkil!llllda.1kl k!l.iIIIUJIJ J lyUl!I1II KII mutlliyilli !lei III i,ti Ii'.

degi,Uremer. lotibab<!ltt9D

,.crimen rnrJall~Jf:le,.i
~(!I'llra.

,idJetle

isle"

ro,~:, UhIlllil KijlMlr po~it~ka;IlIll,1I devllm ede~ekw.

huko..

,A.lnurnga'g,d lek,.Qr ...,ermek i(:rn mUll sos,gl€di.lt'U,el' 10,.,(1-

B."

olmU!jitur.

Forster

II'

Dan~'f!l

•..,"

/london "-azulpm:m darbe hokkuulo.ki !I(JlfJnlfJr'_ do mdA...
"tim etmi,t,i".

i'

3 NililD

Kaptanlarm terfi imtihanlan
Neti..:eler ayln onuoda
bildirilecek
K.pl~1II "II! mo.bSr.:!llleri,D birtr ,Jl!!rec,." hll'fii etDl~ZIl:!!'.i. iel .. denl. Du:re t mekle bllildfl .Ii~ll,aD ~1lIlih.a de .... 10 ~h'lllflktedill'. Kflpt'l!IIlilaTlg Imtih.llIl'i!~ ":r~a Ib!l· rind!!! b11Iemll'b!',

F"rakh eel1itla r I

Bele,diye Vekalete basvuraeak
Mezbilhadao k.azan.;, vergjsi a:llnlfsa Bele... diy'., biit~esi bozulaCBk
~JIi!iiye Vekiletla~D, ,aiuliDdilJI:! I 'k .. d iiiI' knln,c nrri,ladeD mil f olIn 1b'Q'l'''tl!:nlefd~g d. ka,:r; III 'Ferrill .llutltll .. e hu c:~mled.1I:I1!:I alm..k fh!tiu belediyej'e bath Ka. t"l1 i.'~ m nellie-lela oden de .,ugl ill h lIacatl!)~ II""I~Lee )HII:lml!l'tl'k. Elir milyouD kil fir lira ,'l!Iridal teo miD ellen Lu Dluedeledco 'f'o!:rri hodl 1 tllikdirde ' 'UI"IQ liJuhim bir Jll!lkUD tut.e., ... ik.lrdtr. Ha.fIb\!k~ bi!:Jedliy. ye!;liello bin~.iDI t.l'llzim edl!lrk!!!!1i b~ cihil:t:i 1II .... rl d.kk:ste .. Imlilmm, 'I'll! m"II'IIFwnl. 0111 .. I !l'ij r (!I bot!5.11 P II!: Imi,tI r. 'l'e'lli tpt!U~~II~ ta ... b.bakku'k e.tI!!I'I~ IlI!Eedliyt:DiD !blltcede mllhhn t.dillt ylipmUl Viii billZl ht:rmdl~r'den Ige~me l !In .. Lelt:mekt~dir. Beleciiye bUiou D&Z.!Iln ,dik'kat:r: .. lInk D.h.lliye nkiile. tiDe IiI!I II r.!i~liat ~tml~te .. fI bu 'l'r.I'ginin bu ;I:rnl!l 11 rlliltIJJlPA ... liU e,l ~IIUlttl k .. n r 'Ii'!!lri'ili ,ti r. B~ledl~ Ie vekilo\1lI R.lUIIJ milr.CGd ed!t!lll!lktir,
S[md~ b'JI

Baro idare he- I Tonaj rekabeti yeti ,degi§ti ve yeni vapurlar
B.ra
h.e.,.eU •.nnUI!II1YoCri

I

Merhum Server Hilmi ihtifali
bizm,eHeri ~ukraDla ,a.nJ1dl
D

db

tmtib.nli bptu :rlrml,Ur. BUD1.rd.n bell .~t delli. blrin'Cl k.talll, Lid ilc~k «e.gl. IkilDd Iktp'" t.n1, ire·.i .ilk d~aill IJi~QDel k.p~
t.DI. bir bIilJeli kiD yol biriBt-i k"pf.DJ il:d Rll'li!I_ d. l~wI kIp"

n

H_alke .. h:ufll lI!II'Ubt I~D~Uk kllllJ:lI'" iliai I.at (j1ll~~lIbli JII·pml.llu.

KQDgr-evi
B.
IM.kki

r.

blldur.
Mot8uUlIario
1a,lu!lllt1r. 111un IlDtllb .. lliU

Hikm •• id re eimi,Hf. E'I''niIG fOID.me oktlDmlll, iiti' .. 'kl kabul 'fldildikten lI,)nlr. Bno bJrtDd i'tI.llli~lllIIe Ib,,. HanD

a.,

H.HI

;I~mt' n

1"-

DeDi:.; ,,001l,f. -td.. I'eilla.!, hakjJ,. -!Ilk tara'lI:!d.1D '10 milJuD UrI! ... 6 rlltlrek y~lIi "lIp'utlar alllllll,ull.ld "' 11m l!.Iull. bbok.j aefcrlerl illih 'fe, tall'dlJlJ OIUD.cafl -'btji A .. rup.lQllIi ba,'Ilu Dliibim Ii--lllill'mUlu"

Dun mezarl Pro,fesorii
Oai ..
rli'tll

ballnds

I(h, t.,b.lMti
mQdilrfi

vo

II>

Tlrl.:

ihruAt

emte ..mllD

!I:.C::~lI!itteplerl

IIItli'hum,

dl

dilD

$LlJldliliri 1II.lde o'Lu:n ~iIIlip n!l"d~r. JQ;!tjba.tdu ",~n ytdla.illlil!o bite. !titfl1.!: teb\it
.Ylln oD'Ullda

HaYIl'I, iki e'l nli..IIRe dB BII' M.ldd Hikmet i!le",ilmi, Vll! bl1lb:l;r,l dl mecnlJ hn:,ilb ...t In 1111'1 DID ~ Dltlhabl'
YlplllDl,hr. Ii., ~

,

t@ktir.

,dl,.

tDiaib. t IIIIccllll in 1111" "IrDW". B y AbdllJi,I.h.,Bay ~BI"ilfe, Sa,

k.duh_r.

;f!drn!I!~!!'ktjl".

Ataturk koprnsu
Dlliml eUtiloUig, Ga:1i k8pFI~ IDB!!! mill.lnl. !jiut:IIlme.lgi trtki. ke lie"... et1ll'l,ellded~r'. l'a.rtn.me.,
:1:1111tet'ldldl!li l'aif;liilk~ IIIi~hl:!.d. Dr.. Uce 1"'lIdlfr.iI jU J.t tif. I!! Bl!Ill!diYiilI uid derb.al milm.llI· ,.,~ -J&l:akhr. --"""""'

Atl H.,dlr FJIIY VOl .. ' Kem\BI~ BaJ' C•• del F.flli'l, Ba,. Allm~1 Ce'l'det, BillY Celli Salt.. U"f Fethi, Ih, Saim Hilllo!\:rrtl~ Bar HI.

nyiD

A1IIJi Egroll.

Mekteplerde serg'"ler a~llaca.k

......_-

Siirpagop
SQr,parop
[log

\fill

belediyre
edurdm •• 1 ikmal edliJ.

l.IIel:illrh~ID. IiI! tIPLlDAIIIlIfia

hu,dL iemUlIIlllllis ~I'I &8:o,dlerlle.. eetiDi lli:zm]llbk.. BII bu&u.itlll d~ DII yo1l IIIi'J m{ldilrQ Ba, S.detUlII UI!IJ kiio[llUIID ~.iil' PJlI_buiI"i.rimi:':fI mg· mollilcyb iih!mi,UIF ki: ""- Gam'l mik.d,.,ruDl~" iol.1tmall iI~iD Ibilkllm.t 110 mHroli lir. tAb.i.., "erecek .. h. IIu 01.. Hili. lJiiJilk .. dart ,ILI.II: loa.liJd. otm.k OJ ro 12 go." mt muhl,.u, edeclI:IllL BII hU,IIII' til hlikllllDctrhn.I'" 1"1IIIIiiii ~ell!li f II,iy ib,,1cI m f'lIiltU.fIi .ert~multir. ,M~clillt~1!I tllJi1l .. t ~dd111: taD IiODfa. gotlmilrl"io mublYU'I1 i Iitllfi der!}.... b&~llIlIlIc:a "hr.
CemiLeri m!lk ii,;'illl bir letl!ci

doktQ'

prole.llili'

ScrW',er

illlmlltlliiD ,.l dllllulQO

HilmiD~ .mD..... be ..

AmedklDla K.n. d. •u' k u ill d. blrk ... ; riln e .. .,I, kOl:' 101 ;j d~; reg hi, k.dlD iCfilm olundu. .. 1· ,I.b 11lgi)rtah ol.n ikO-=HlnJ U \l!rtrek 11:1:°1;[1vlm:;))'1 kur n toll 1-1II Ik.11- kadlDIDI 51lDm Cf'Zl!l~II•• c:np.e.ltl J!iadllll, nil· din .Irtllildll! bil' fr ..k, I:!.,mrl.. IIl1il'ldir fllpka. 111l!!rh'lIle e~dl !len'll!! 1r~lip hlDkmu iail JtJUitl gBI'OItlO. Klln;.d.dll add LDyie imi.,. Cel'it. h r ,idB'lm eeu! 101 I>!.tb'k ed;,ol'k 0 bo,Se: ui,iDlr we mlilhl.cUmu U2"V. ,G!.... phktIliD c@ din karllIlndl. ollm dllNJrmu, I

~~,n,
.OD..

ti,l, dQra nat U' bu.;ukta MlU'kel Efifllildid"ld kaib:r-i[lid. bO,. ilk bl r n h· ttl. I. ,.pllml,hr. Bu Ibtl~IL!iiI liilll!lIl1!1 Oai..-eFli,lle pJ'Qfelar!lI:Iri, flil tlb ....
Ibetl

Allil,ilnVllidll. d. idllm llilklh.iJnlii1 t".liItbikl &~... ,tll~d. bllna bennr m ,-

.... 1m :JlButUml!l'kte

"'. I!knrlf~t'~

leriyl' •• JI!lDdilial .neuJell'de,Q mu.. .ellkep IbU,f1k hlr k.t .. hl!hk I,U. r.k lI,tmi,ti,.

Vel

~~u,el

ml!ktep\"'t~

t.I",liIe-

I iii til ,lirlll tatbik. Cllun.1'II .dam hllli:imJrnlilJlrll1ll[] t..t'b~kl 11I"nm,'fld. (!,ellit yin!!! fnk ,lymt'kle .e! bl!~ yill hOJuQbiltl bl(.,.k, b el-

.,&1:

dinaH

eller~yl6

lImilnuriun

buklllG,..

...0 ytilfioe gl!!t1rm@ldf!

iml ..

mil

Merhmumuill

l'lzD dGktol'

:z~,.. Coema1 .

ml!JZ;'I!rn bl,nut].

11'1,111:ll'.Ierhu.muD lI'erek v. I!:rek.e d~, telb,.ltelti

lIui'l'~lI"litll!i

.1.·

belrdJy'1lii

BatulII Ukmrllhcpll:rdll Lir Ha• ~raDd8i bueT eu"a le;olfi~J ."tlil"
uk'llr. Sergi Ierh:ll hlll1r'hkllnllloli ba bIlIJ.nml~tlll".

.i~.

..imdi-

--------Q----50 talebe daha
Rsuyaya
NuJm

--------Q~-----Kunturatlar

lubrdelll formalit. mi.Jlir. Tllp... oeUep~ bi .. ikil pill! k •• du beled~,e ~IDTif.ls ~nr~lllc-ek!i,. Sii.rpagobuD II!!hi-, p]b~ ,.l1pl. Idlllel,lI k~d.i' IIlltllm!y cat~ bllbe.. r i B..]~.ll1:du·.
iI;in

Ie etlD ~k 'fe .. (.. herd IODderilmelii

'Fill ecz.a.cl m.ektl!plll!lt'lmaellrl hizmet].rin~ellJ 'VI lem'i:z ba,flhoilli t.rib~!!.illd~I1 lIIe.kh blr n.. ol" babi5dmi;tt1r. BUI[I" daD

Ite.rnl kabullerdD grI'l'III!-D bit elb~~eI'lID bu lekl!diIJI ceUIUar 11'11 Uii ilo kl'll~!!!Dill nI UlflW1il Fd h !llIIn t ~I-

t.lIir

Di

1l1li1.mll.k ~ok

R'"['I~ biT

i.,~II". bl,a

C~IIAdlo lIHI,11I eU:!ii.e He 'l'uife.in' vailr:t.kal.n~"UI iiure bir ol.l:Ilur.
mn~y

miikelll!-'
yfipm.lll,

IOU. oII!iJil:I&~

mektelJl

dOC'fint.

allim!! Ika.ulmak
,lIId,dl

,iwdililk clu"iiiaulme'ktedir. A.cali: Ihu lJie:rellill. ne Eam.a ¥e 1l1fH'''yi! a:id'ece~ bCDa: lu!I.li dtltildlr.
BQUilli

Icrillcln
pJCI.i1

N1tit

YO SUIt

mell'b'umunl bilJyQk

Gi,ka h~1" mealflk J.-

IIlr ~ltilbu· kaldu'
IlI'l.urUD

1m

I:!ill!lrdrn, enel, m.ei'l:list:,elll, 'll1mlll
(n.lolll

h:b.I ....
m~.~lelli
do'riJ

II'DcnL!b~bl.l'l:i.r.

Ollu,a illtilll ,ulll!ldiiJ[iII:

oJdutua.u liiylll!IQI,hnliil'. BUl'uJillDi lOon tll.lcbt nmir!!ti Da. m.111I1 Bill' 1"lJlfhl.iid'. bu nil bOoo ea ..J.Ddl.o .Idllkhn f~Yl:i hl~ bEr
1;1111111111 UlDutm.Y.II,e

!tHilir. 01umle
C~miret.
cudull!I!I

btilu.fl

uk vQ..
bl]

dl!filldill' •

muftI:" blr
kiF ...
'l'1!!

h:.~!IIre Ic:.DUll

nrl[lof~,

OS.
,e-

=----~~o--------tramvaYI

d"b.
olml!%.

bilr~'rY .1i1'lemellr:

Ld.. run ..5lr"~.HD~'

lcararllU,

IId.~rtbl

clddi .. Cell6t,

dB miiiem!lldiiytlD

NaziU; fa brikaSI i~in
yoUan,a.cak
ret mutehulllI
I.

Belediyenin yeni me·, P1urlafl. konlrol edecek
Ihh~:ilIIi.YI!'I'I;n fa] ... 'rgil~rril!i~ nil" C hakkWlk VI! t.h!i01i retm.r'k IBnlt'e midf:1I 35 lDemur 1L1dljl mllillCimdur. Bill! OIi!mlilrlu .Jol .nri ird il:llhllok:klilk ~tt.ir.dikl~o 1103.l1'li !binI kUlliu.. rAitlarmul1 kontrol e'dece~ter "e • U 0.[111 II' d. 'II 1l!!I1III8 dd .. k 01 OJ I)' II olafii' I ~ .ohipl~l'i hklllilldia takibnt Yllpa.~ ~.kl.rd' •.r.

Sermayenin artbg, i~in mudur Ankaraya gitti
R@illl Bo!ij' N.:tmrett.uD Sabill" dj]~

F.. luik:II!lI!:I1! (hiea So,yl.. hl!lJetl ,.tnhll.ilifl d~t reJ~e mi~ti •. He,e.t; Silmel' BAri'k IIoI'Uladl

ne

1I1c,.m Ank.r·IJ'i!i :r-]tmi,tir. Bo~' N!-cm,=ti:il.'l" 31 MllilrU top'"
I

Ilk: proJe'luiQ etii'tlnino ait olla." 01 r.. bir prot:iiikol imlli1. .dHmil1I.r.
Kati proj~ 13 T~mm!UdI.
w:e-

rUmi,

I.aDiII~ ,irk~t hClyetl iUIDlLml,eaiade ,ir,ketin .t:i'm .. yu~ ),arlm rnil:voll I~I'. arthnMlit t'ibetLi!i I"~rllk bw, Lu~u t • I'erek ,.irk:etig yenli yaphruCllt_ bllltl.... 1l.. ldlllJd. N'~fllli

,irkeU II... 'aml. ... leml .11DIllkt.a mGwyelHt t~h.ddul edenk rell ... bol IIIlet.i..ui La mluellen Ue k.:pu .. I..j miilic;tnlDI p yl.~m..k; mueleILoe .Ileli[],e~:; bllkumfotim rBl'lII IIIL'1'U.shili ubit lI:I]r,~J' Filp.l.uiIDd .. 1IIJ baguz: h""lnordn ,lietilim. Bildiillini'J: :R'1-"i V"&purcuillik: ,ir..

V,iipl:lrC'u.luk

'l'e b.tLr .. lullilJl Ifulc:fllll!lla ,.dl:::tmi,. Hr. Merh'ulD'n,1lI mnil.nD,IIi ml1ti!addlt fel~Dkh:r lic;ond:Ulkillln lIoon ibt'ifile oihlly,et nriWmi~.ti'r.

,.at Te beylh~illli ¥uifr::rinl dUYIi1'&'k
ge DI

ynra,lr

bit' ,ekU. muul~yetinl

de Itatbill: I!tPll!I&i inbedrr. iztlr.ptl

filpbl1 t.!ln:llrde III DUD d.ld'ill'l h.ldtlmll .. "hr. Volu.
lun
nde!ll~rioJ ,. ...

Gum.·ukle·rde. tetki ka.t bitti
Gllmrfi,kler umum tetlcik ",ube.i mld'tlril BiI)' Mull.,'fll Nul'w tJt.a,D bgldBkl tetlnk blln bitilf,rl't!k dOD Auk.ray. banllcet etmi,HIt.

btl"
:rde

mil bkllIDUIii

~!!idlil.

1f11'.d.1 cellitl'

Ibu Iln~fel]oeri c:emc..

kar,~

zrhirU

blr

kin

ri'bJ !:Iid.le-

p.J"l(l]lI'tem

IUDUIO n

Ike't'll i,le
anl.lm yiizdllll

IIr..m~ZII.

bl] hu

DlII'!:1Ii

biir

HI!I h.. dli.m i olamlllL 8u hid I hli'ek:ret.1.IDIIi
k~FI B'elm!l!di~

".Fehr. OD IIraimi:lilliik Inrk I!!lm.ktadlr~ar""

bize .y-

Olllclllt:hll".

'IIeldii~t[la

~CiQlI.

~1III';enktir.

H,ukuk
tadiJini
lll!ilr5.i enelk.i

kllFlJl.ra!C hl:llrik. l:.s,IQi Ife Drta. bD.lklll!l kl!!lInndmg.1

Nuim de

bllm.y~ ",~l<II r"I;II.k:~:IF. BmUUl1 mlik ... t.lI"l. d. lIIf!hl!!de 16 ili 11 m'ilyoDi
lb:Ie>ue klidardlil'.

Li 'ma n ,ir ketinin
tasfivesi
,irke' ioin tun ~ bi!ydi n:ulli 811Y Fi1c;ll'l ., lc:llluB'a jl!hll"imi'le gelecektir.
E..ki limllrl l\1ehuh lJIirlcetin hry~ti umimlff'!!Ii 11o !II)!1n yei!lil!ind., top~.Il!]u'c k .e binediIJrhl!r. bllIi bUlu lit: bllikInndl .. UI,,!UII[I.oJt vnileci!kt]r.

[,soaf cemiyetleri
Dun'kn nii bamllda bi,rlJf',i,k eol"
lllllF cemiiydJeri i~h, yl!!!I:Ii hlr lud'rod. fre l~rl ii;indaea lrilJR.BI.lip o!! :it" DI!aj1iilrhr i~in Bay G.Dlip Sa'ht:i,ar demi,tir kh I~ E.alf bi'l'lr~lk I:.elml,etle:rii Im.n Wiliiiydler Di n IlIb.li,yeti. hijk .. rniyderini
llIiEIJUlollmc:

Yeni imlihan

--

t,alebesil Kisahizmetliler
1 MaYJsta, kltalanna

zetul mimel
buc:~m

de blr
I.nlD

EJ.,

'0'.1'11

Elklpre ... I."

f ••llladl v.

lI.Jir,.1iI: ul-

bu. ',.kl.

"eklini'n isti,yo"la,r

1,litlarUI • ."

1I.,r,1 dn1i

.',lInl.rlll

likiD

':G

30

1111mdu1u
tl!llkil

iatih ..

l!iBI.!

edeclI!ld:hr.

f .. lklrik.d_ ; ..h,m.k: leiD 509,d RIlI.yay 501 talebe gO.l!Iilff!J'ilf! .. u ir. BUlnJ., Oil,ld. Ult.. olll,alc re'ifccekl erd'il'. Giiadllllriluf!k Illebe Iliinyi lIIekt.,bi t.lflbui .,.iI"II;11:1.0imtib.nl. !!Ie~il~ce'lc:tir. H:ar~ke-t bir .II,
IDnr .. dlf.

mii.clbmu

ii60 lDemllf. ket~'I'!a.e dQoml,liI:'rdJr. 'Geri lealulu ci .. bil_l tetkikat Yl!p'l.uk).1' n mtlDt.j l,iclI! de DIUl!III'et et .. 'bIj[t~ .Olllrll ]8 llii .. EUI. ridec:ek .. lerdir. hf!Yi!lti Na:rJlli lRbrika• irll .. II.U proJeailii leiirmeill. (lure IlUiih.r,. tekrllr m.i!:l\lI~ekel,imtu dlaece:ktir. SU1d

Hf,ldla bir klnn

Lhnalnda hareket azal lyor
i

k'l:D>dil~1i'1 idere .::dl!cll!.I.!:LrriDdeD bYlldlJII bi,..~e IDllhu.ip ye 'I"c~ nl!darj.,,, illUY1l1t iU!!lJmawllllr.'1

II

UIIIII.IT1·1111J~IHII111111111Itl.I~~IUllllllti

·

-

"$;;/,/;;

Hl.Il'li..Ik F.IkJi:j lui Ion IIIDILi l .. iUO Ha~k:e'l'inde topl'aniif'alc lu ilenrki ·mtjh n t.,. limilitnl!lf1ll!lin DI b ZI m.ddr:l~iI'iDiilQ di!!tittiti!m"lIi bllkkmdll l(i.:umgeleo m.klllmJ ..:ra mti..-al;lI!lt .~iD bir h.. yd .e"!1lIjll~rdlir. Sl!ei.11!D bu heret dil tlldl!riili diin HIJk.u.k Fakulh~lIi de 101 ItUl IIIJ blldir'D'ii,tir. Dek f.lhk~. tlldeD~n dilekleli ~ell:~ik Edilml'kt:e.air.

sevk ed iJe c e k Ierd ir
8e,ildil, ,dil~ef!ll.c ll. bblDetlilerden .330 d~t!.!mlu 'I'~ bunh"l. [Qlll!lmeleye tllbi o}sQtul. (jeri kqlml~ o!ati~lLl'jD deoiz 111iI1filld II 'Iarl'l ebli,dilJllim.e.illeri i.htiy~t' ubllt mrkt:ebi h.:r:lrhk Intum .. Dl~.yu '!J35 l.'arihin1lllr le"ih;f'di~I!J!'!l!klerindclIi bu lI'i~il!ilerin Sliil'll'.k~ i~ir:i l1Iuldir Illliriibilldll' ubill!d'e h • :r;.r Ibulunmlilfl .... i'= mi:reD~er 1': blllkklnd.. 1ft ddtl'i kRDUni)'. ~d" b!k edilucil'i i.1' '0 .dIlDlIJr.

lit..

ltitiYAiI:

A" ubita

tu.bHindI!!D:

ed,iyor YI!! ·if,.1.: I'I,eo eel1M, k .. dllElil uEIIULlldliki te.., udl tr .:rLl& IIltiriJorl Fn k, yi:rlllinlli!il .. nil c.emiy.t harabDI, 1l1l h!!l,.hD irl!l::e mi, z:ev ..
III

k1:t1i t"rm.]1 ed~r. Ne yn.III, ki oau

ftllitlu da

riy1J'QI' .•

,''''" I """.

L.
roklaYllnlZ I
YI!

Hafilralarlnizi
1r .ual _re..,.".C:~Y.Jjl\Uilnl

IKLlrill!rlmi1e hugilo

er'lClsl

bl.l 10.... a:rd~ gilnlli dill

TUlI'k bl!l!'l{i.r .. l!!!nm !lJUjj'b. kat .. madan bi .. j;hti tik yap Ii Botnhtr kO'rniIYIHIIU1Hlliri flJpDrlJllill1 1I'1i181rlJ, !.t·8iDbul l.imllolll1l1J ticllr1 n'l!iJi!!tI lui Ie Will IOI,ter m i.,ti,!". BlIIu~ntiti te I Illi'l un ~~m.i1nl!ii'f'~tfll gemiJ.erin toDl'IU 'IIU du r :

Esaret, il1sanl du,fi;~ du~ure hayva'l1 sevi ... ,e!ine indiriyor 'V'e esirJer; kendi k'ecdine dii"unellleZ bir i, yapil'maz oluyorbu· .
j

Mezbaha

resmi

Bu,

IiIllfCI.1C1

)'I'll:: !n::ndl .. erl) ontL k.u~lc..-iml:L habra ve bll~
lilflDl!k

Harold ~e,.,1i fie i~a.h : Sa sozleri gtU(1n m'uItQ"~ ,.ir, 6"'Ibn bi,. gtlzele na-' mma Hi'l/te, ,,,,,danJa ge%.ip durugo,,. 'till IONJdoki esirl'el'l .onJiilde'A 05'011'1',111 bu sozler;' !J,Qsmrs 6,ulll!!.. J~ n gor. !.su,.r:tin ne' miith;',
hi,.. /eldlcel.. ,.,fdugul'lu an,.

Pemperion

lnhisarlarda
mii.kil'llt ,uhe Ind!e fflpliml,tJlP'. E:uumle! mfiikiFII.ii: idllll'e.~ imll. lit miidlurli HlIydlill" birill~1 .Huf 11I:I1~lt mDdllj' mUIU'I,I!JI~ Adn!llD Tekird,e'l fll.Ji,jjika.11 miidlb- .. UitYI]~ H.Jd.nlg verine KoclleU b., m,udChGi Ruilm, lJII.I.niDJlije dill IDft'itt", Valli" lI,yin oI!!dllmi,tir.
bUI

1931l II!gf!.liod!lt HI, ~98.].416 tOB,
1932 len~indll : ',.514.641. I f'DII!:IlDdt; 11'.44:5.427. 1'34 IliDdlf! 15.:50.t,3H tondul'.

1933
nDb

BUlI/ar

IUmlldomaiiJ

Inhj,.dar

tebeddiiJjt

--0--

btljlca.suun, em,.ile Q koJal' 01'1. wuf/orlci sa/l'ipsiz: d;;June. miYln" 6i,. i, gtlj1anlli'"

Melb blidA hlllYVitDhlrdllin 11'1.. II n J:'f!umin hll/vo.n Iba~1 yrrip,t ~~lo ih:erlll:uil:il:l ".hilill! k8JrIIIIll,t~rrll. mllll~l. Bill hlullta IBltlll!!dtive ilo JIE~illd Ve'klleti "UIIP~ eenylDi e,i!l1!11iI m,ubarc,ere lI:Ietic:eleIJiDliilr(r. BIl fnut:~1! -'lIlugd4 ~fbil' mrdi31ade

gUefinlq kUv¥l!t dl!,II'ut'l.InJ fiJr lim bulmu, olu.IIktud:.r.

SmlIlVl!'
111
I]

Mcmlokdlmh:dl!l
JluJ mlerl[gl!lo

(:.iiil.

~CI

,mt!'.

matlilflYIIl'l
Si:!

111'1.1.·

U'''"'''"'ID

1:!.i·ID.d.r 'i"
I
'!;.1

CS-

Ror.u.am I!.l"
A,'ffI..iP-,iilli

B,~cl.'kfl
_ 'illiG

el!!l.

Ibti)'nk

!rerii,Ulu~lldi'.

"e

Kiiltiir

mudurl!ugu,

haiiwt~dlr jI C - M'"_"i.da,,,daki Billa/,a ,li} 7'~ IHlo·']u"l'e 'lJ"r.u""tup,uja (1i1'11 k {,lIllfi dtdll".

,illI!J

""m..,,,. ,,,n

,.'Ip

Genera) Kizlm K.sra Beldrin bir ta vzihi
llmao ga.zeteaimae
.. Stker kl~ Ic~~.] Kiirs S kiriB muh~ke.mnl,. 'lUI,], 1II·ltllnd. illiu1:el"l'die bi .. hI adl.. gordum. Bahilltlul'!lID Kat' Belt:irlfl IIlo,omYD !!d~ 'blli' ·Iifllllil Yllklur. KryfiYdia h."i'lihil!il. dllniDrl, l/Nl. MJ93S CeDent m(ilJl'I!I1t...i~ k.i~lIn Kilr ....8eklr

Y ui liman kadrosu
Um DIDI linlrlln .YI,Old .. n itib • reD t:"tbik Idilctek en, h;,luirQIUnlUI hUlrhkla.rl b.1.,1I IIIDlf\lr. Ba hlJiil~u:.

lama/( i,il1 muha,.,.i,i'l ga .. ZinDa",,' lQ salr,.la,., okuTII'ak

!lorlfl'''. Bu. ~lplQk halcik.af., l"iylf!!#, iil',pe",~·ir:idi.,.. FaRed bUI'ad,aki VQziyf!t Imalll'." ESQret 6ogledil'. Esaret ilJlnlnl Jiiiiil'ii,. 'fie lIalll/an10,lfrl'. Insan iJ#1ctJk Aul''' ,iyel ile insa", olDI' liB

Klliitul' b. Ihl'lihQIDln dni!'U GEe" !riB!! • bJk mhle,s,!:, B y iElI:ii~Q ADUtiIU'IYII. hllrekd rtrm.,ti:r. B .. y IEmLlDilJi bu dlin'~'nde milD. ~I!il ~ullLlliI~n 1slsnbul Kl'i.l1:llr mil. dlirlutill Ue IIljlkadn oldyI'll "iy.

S = 'Olimpiyai nuljr i" C - £~lt.h/ff'l ](u!l!lflM!lrdiJ I~JlIi" lr:r'.'~ill g·lI'lI.I U'I d'il , .• f4111 ,-.:;.. tJ~ A Ilru,II'ada d6,.1 ,..
"!:'Ii<,.jlr",.;j,d!i'q
aTIiiII ...

id~llIJ:1
~~

"rd. ,t;,'"
10'.
1I.1I"'&'i:'C'"

~puj" mtli.Dtl.i!t'.~a,.j

dAJ,;/

,nurP'Jd.
YIlIf'UIIlil

lenmekhHHr.

"1i/iil;I''tJY.llcrrC(I JureR. k.6Ielik_
lie

anc(lk.
1f8'

hli,., iyeUe

id.iI"li;;e merlilul 11.Ibdr:1I' Ih. tilr.,;I!lrllu 'tub'iil: etwe.ktJ8dlr~'IIr.
bUi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~

t.

lcal.lfJl'i.

es;,.le,.;

f'u.h 'ruJTJeUt,i

lraJl'ilDn

5e l1igCI.i file

dii~ii,.m

",tii,..

erler,

dimaj inkiial'

ZAMAN

nmlydi rnuh.' .yhk ~Oplll:dl!!'lg~ 3.fNialllJ" HillS tC ,mb gupi:) ut (lB,JO~, Ill". i(.. in!Il~11.I1 EUlillh l,;iilODIlJodll }' Ii! poIlU: It; lar'.

~Ihmbul

Velem CemiyeU topiaolyor'
TGbublol.

f,.

I
II
....

C.llaplel"uu ,i'lni~ '-rilflUe, .
J~Ik dllI. in
nil l miln

lid

YO

Inl nl ItUii hiiklhlll::t

-

n kJe<Hld, ~ C .. l;Jo 101li~Y"I:IIDD
gill I!.

moor••
.""hill'

;!;'

:r!.l\,<,r .,

rra!l:

,chrlnd

n
~.I!'i

h;JDI'i
Hllil·

j I_lin

]II'

l...b .. J EbiiyJy. t Ioo.wl.lld.1.! ~'

·ZAMAN

SABA.

DlrOR'1

--

pilik

Ne " Znman "aba, bUl'ul1 )'hin l'u/u,)'lu ...

uti tOI.nell,

... Sid"

,i'fialli:iIlJtl)'.

,lr.J.diy.

nid

Yillll11~"1!1 fipfi ,.fJc..

s",Up f,cpl.r:riniz;i

mi

".I~Ht'lI"_

"t.all

A ,d .. duQ, ,dU,<I2' U<I 6 ,lind_n lUI"," 1_r.II.. S'!:!iI'lIlr/li mi'flJlill't~"'nl:r bJl.l, ;la&aA

Bill 114611'
,"'Mjh·.k

Zarflllll'l

mCl.!'kr fjJr g.r :b.l.",IIdt

If.,.. ildnd
DoJllbai ~

II/f

~i ... ,
11' .....

d.jil

f

-I'. 8"9.

II",,,., d.

111•

~=4~~~==========~~~~;~

==~~ __

~~-=~~~===-~I=A~.~M~_~A~N~· ======-=~ __~~~~~===--===================~_~l
Z 1118
V.

eaman " dan ,ikraget /
,r
nei saAiJeden
d'eoVQI\Q

II

'7

N=4=ao===

Esir' ticareti
Bh" I'i<IUI'i.lll'iIlHlIl: Ii01'Ulyor t Ilu !!l'l.inl~lTde I'ilnte~e:rda II~r,. I kten .e "d" liull'o!il:inden Ib,.huh.l,lUYUl'. B'II.IDUI'I iUlr~dutlilln]Il!IIh ne elm'!'o·.:i I'I0000a ilidtfrim., ild.rek IIOID,uLrJIJrI. ~Ilih"'k ~(!€uk-, LiliTillJ' 1Iil!!lir IIIl1yoll' 'l'e IHlnl>lili'1 A,,!l'Lllp.II t:.ill'ir I,ell'. ..'tlyorl., ill. Ei!l1m' Ucar'tiin~ ... 1,1,.111'11. nC!lk GilD doku'lincul .. 1110 ipUd .HII~I.

muk.t1derrdl I~ig. YUIIII" ilv.nlardan d. !bhll mObim ".k'alllir luh'llI~ ~tti_ MOil,yil, '"Hitler .. Vell.l!' mllll~ hednlnl Ylrlb. SUI ji'e!l!i blr Urnu .. m~ hlrp' &lIbill'U lIi!I1Wlk~ll,ae YIO. .,~b. AVDI z.m.ud .., Bu'llllfllll' kl!!Q,iii 1C!'ri ~,~jill Ui IIII'd iiiiii' mlbi 1m 01&11'1 !-oNo')!:Il1 '" m'IJ,.bd:~I~rlW iful:i,ilirtm l2'k llill~,11 i,llIye~ It.Fllii b!r menle :klll'IIIII'nd. d!i\ k.l,dlln. h'iikY,"l!t,i[l~n bubUh.IIID 11m mrUI!:I.e ilia t=~!]dDIJI mttillil oldu~u .. u :z.anne,illiy'lIJ!'duk, HII I bUlk I l~ hj,~ Ie ii.ll~e de~ilmil.. (Zlate~) luoilfl<eli l!ti,er I':!i'd~n ~"!j'lril IZAMAN") 'mlrll'li'i'IlI!"
Bi,z Bu! 1.11 iii

\VJnl6&W~V
A

a

IT· esrrc ag me~tup I . ki d "'" k art
B,u,lun viJiy'etteki
hayyanr~l'r1n
p,Q,naYlri

Si vas izci leri
T okadr gezdi'Je:r

bRlland~ - Hay'rehah)
TelEird_i 29 (H'usual) ~ H'r !len~ 'oJduju gi'bi b'D len. de bir Nilandllin itibllrl:D ¥ilyel
bili)lVanlarllJlD

muayeneleriae ve yo] f:8aJiYlI!:ti

M. Eo

Ceval:llmlz
E.:lil' tl~iIi!i'i!!IJ, iq'lIl11 IIIIIID .libml~llr. Ou !!Ihm .l!.lll~d!UI m.,k •• t. -=.j le~,e (lllIl'arj'CI i, g6r.d,lirnll!!tithr" A'I'fll,lI,ada uir ticar~tl UA'! de blli,!~dl. fOl't,~k:ld,~!' :znll:ilCiri .h:p A,o;orupllidl' IlIb,ill,ch, AmerUr.rlll'l k£,fl bu li,nre-ti ilillll"lctt:i. ~111~ilill'lor, FrllII"II:I, 'I'll f'llli!:IT!il!:nld~I~1I' bu Ilicue'titea hir h.yh kllull;larr Ie .. min Iillmitlerdilf_ 1113 de ,.pll.1I "U'tf'~eM" mu~ ..h~dr:.i II. i~P8lD'YIl mlbtemlrtkrtJl!I:riDll!i' ir 2.til'meil, •• i,ini lnrtUz. Jere bIUk,tl. BI.I itli'!.r~~ ]8 iu,d !nuda anrut ,iri!IiI~.~ilri III,d~ b!.llDYlJl1IIJ a'IiI.!,,kill ro~lInl ... ~'DJ biiJ'uk kl!lIalll"t.1'1 elde eltiler. AfrikIlDl\[] bi'r (0'( ;p. tidai k.IiIJilllu'i, h,lI!!r- tBt'Dr.. ,.kIA

b.,lallidl.

Iqriltere. bll UCliretin I!I. redi.Ii"
Y:l:J!IiII

Ign~e1'de

tidih:D~mrlll (l1:e,rilllde "'!JllI.bul lUi lillY!:!! dl!l,l!!b!ll"dil!!1 IU D rill. lI.8Q7

de C'1'ir l'jClutlltil'li Iii dti. Dahl., .IDOrrs. ulr tlc,areti y.pllll]j ,enltyir k<lUllnlllilll'lnln IIlc.klilri (irt.diJIn kll!ll~l'rlldl (l:Slifi~.
BUGl.lIl}lll

.!IIll1b~
Vii:

Vii

dltilni

mILl,.

dil:lllliY~BlyJe ,It:'II!.z..1I
k~2:It'ri[tde
\I"[I'oJ8II' baYh,rfar

n,ahi"e mer-

bU!l!JbiI.

bu l!iCllifr:t

Su-

DO''''UIII1.I

Cle~il. V!III,mll

"II!

d.nlD i~lui[]de d~nm edl,ygr~hl~ MI." biikrilru~tl, 1869 d. bru tin .. reli orhid in liBI!,QITmat L.,I-.dl. Afr~[unln, A'Ir'lIpa d~"lederi taJl'iI,'rll~d.!II \lIk.im edtlmui" hu tiuri:,H k.ldll':i1,a~. )'arl!hm ~lti ye bUJ .lureli:lc Af,ikllflill lij!.men h.ppi.i A'I!'~ulf.!'i1h!II1'1H ~!liri al,du. .ElIiiuli p•• reilik H.bf',i~'la[l Iri~ bi nHml<:k,dLe-rde ill III 'ITaI'll ed'FCii'. .iIL rda orad. d. iit-alil i~i'o !iilh:'lhy,or.
.11 "nil 11111 Iii" !illffli! '.UIl'IIIIl"llllllfliil

bitn .. lilillfl!lU'fllik k~bii IIr11ulte-,mizilll, 1!ll'Ili IllAR
FI'~DiIi!111I'1I1I melll" ve inlrm:;r:~el'in

M,ANltillr.
bur ITan)

Yalli
I

de
.),01

dllhlll

mt:,hur
min

tT.ymil) ta.,lyOI"IJ'I, fll"ol
aokulIIHllld.1Il

i ile

ilaml

blHilD I£tkek bay,"" llirlfnu:hu\ mlllllayen{!! edilecek, damlzl.ia yarayaoLaIl" ayrllacak', dalDlt:i.jfa yaramlyan ku,ur:lll L.a)'\I'aJD,bu

Crural UraD, C;orlu VII Sir., lkua.hu:'lOdI!Ii d,1I bay tar bay K lllJili Eng-ill v, life go.f,ec!.k[erdir. Tekirdl.ilOl1J j]d'l"dli \I"!!! :t i ,. ! k.dkUimllinnda iIlI mlibim b~1" mevkH rotan, b:lyvllinl.,.~ .. intEl Isl.hI \'Ie d'Lrimi i~~DI bn sene almall ,ciddi ~ed'b,i~lu Ii!IIYaJru medl,lllluniyrttlii'_

SilLlen li~.li
iII,tj

iEcil.~i

ToAtllilla

Tokat (Hu!IIII"In ~~ci~c!l'i v~ hoc!'iafl

Si¥.11 JwburaYIi

hi .. te hll!)!lIi tiIII'~ilrdt!dell'"'i, ~.

b'll iki "uak,e n'fikimj~le kC:l1ldimh:~ n~jfUlI.,Ii!t:u"",,,d \'!I:I' beynelmil.,~ RI~I ill'bal'iylt! fiir;rne:k batlr~rnlz,d.e'llf'l bi'le ~etme:r. hall,~d Eull.:!1' .. dQ.U!I!!rwmn: 'lZA .. MAN) In YUlllmnd.n veya. t:!ltrl,ill.' dt!n Dr)'e iby Ind.1' lIioirrlelDi)lilllr~lIr1 N.lhdYld hr k'kI..lHllluf "Oll~lIhll~r,lI~ le}' hj,trmu~ btl:' utiI' bill'~ll!lf ylll.l)'or
!I~y,~nt Q:u'rincde

o

IIIIIUIIIIIUllllllllllrllllllllllU'lllnlllllUIIIIIIIlPIIIiI

i'I~1.IlIHI.IIIII!.IJlltilitlll.l~nn.II~1I11PlIIJIIiI ~

fBi Liiyell :!u!!bal'ID,dalD '(Ika.nla .. e kbr, MWlaf!ne .dilen, atlarda lI'oam. tell.did rdil~nl,t:re (N'alle:in) til,b~k edile.cek ve hiil!ilt.lhkll 'lDallU ola:Dbu' itlif verHecektir. (lS)N~I!I21ndiaD 110.0· fill IIDllnll AY8'IT depOl1l i,in yeniden (Ie:l!i:iz:) ar,gu' dl'lha chnae khr.
Yeni i'lIhnacak
lo~ap aygula:rl.

Hayrebolu

p::tnaylrl

Her .leac Ni5aDdli LC'lJ':'U~8iD HlI.yrebolu p,am.flYlr, bUi lene de fJ nisanda 1Ii~I~a~ak 'Ve IJ~ gUIQ devllm edfcektir. PanRlllll'''da bobubJl1. hl!iyull"lit: VII! ti1rec&1I' e,YAII iizerioifl muamele yB[plhl.cagu

ogrenHmi,tiT.

ge!dJler. Ataturk heykeUI'li!! ~eleflk koydulal. 'ful:'b~1 eke, fa'brlk'U~D' ve lokatt .. y[)-p~lE!in il'!Jl.!Il!tt gudi1er. BlI~uDrlllklil.li'l. m'iilddd~re .HalJ,,;cv~nill1 minHri o[an iJ;cil'l!!l" mel'll1[Juniyeth! illyr~ dllar.

Vollardab.alliyet

m'uyuz?, 1l.!ll.eielt!'rlnilll

iHufI)

"'pb~lml~

nt!~l"iriltUJ'H,

Bill gu miililm

.hnn:n, Tekirdag. C;or ..
Vi!

Oir p[9and:all
."m~lerde:n
Hi:i11

ba§'adl [tibaren uki
ka[3ID

bakaya

bu-

Seyhan, Ceyhan yine yiikseliyor
Adal]j~ 2 - Se.hrj:nizd~ Yi!! dai' ~1!l[mlarfDda. ~" glilDl!dilr g~te glilnduz Y::I?--ah ya gmur~ larda n Seyman vee Ceyhal1 IrOlakJal"i }'e:ll'de.n yiLcselmeze: ba,'liEilml,br. Irmaij.darm ge~tjgi yerletcle herbangi bir zara .. ormall'lll'l ~~in tCTtib,a,t lltllllnn"tl',

01.111 bil' nhrlnl 11 bHe- ~ektirmedrtn ~r~[jmt: ~tmekt~1'II ~ball'et dI~~il m11

Pli"k
VHni hl'lcil!J

I'll

a.,

bUfIIl.I

da

Y!'i'~mnfat!m

'komJY

de:\o" dl~lI'"inin

ml? rnLllbll

a

!ilk.11I y!l:z~hm

dli ol1:lImly-

Bit ayldc kitaplardan
\l'e letlkit ed~y,or'llli. 81!!gOn. I'e'ren I)" ieind!< tdkik eUig.imiz ki(apI.relall UJ~ip ta"':!iI~,.eye degClr gird1i} k I.e.rlll!lili uk'll)! U CU l!!tr1m Iza,
HergUo bill !llituDdlll 11:.111 kihplsli'l tetk.ik

s{"'r;tiklerimiz
etme,k demektir.

~Im ml?'

yeni

.. r-

)'a.Dt!:~

b,liDio

Biiyij,k g'llhi diiD bu e!lerini ,Ih. deierini bih::n ber TUrk
arIU·m-

OkUmlB!Jdlr. G!!~f!:n ,aymd netriya~1

IUulgar do.thil'lmlO! dllr!I'!1I1"lln,· lima, bi'l: onl nllll (1" zdc:mirle byl.illldarf u~rg~IJl,alllol'lIn p:k h: h(ls"u"li~,t:tlt'rine 'ir.:n:muflli In. HN 111.c!iI." bll lall!.un"Id1: ,ikiy"UI!,rle llir "ZAI¥
i!>tl!d'klcorli, habnmltl!!

11), ve M3ilkara i'1ta,9),Olllultl,da f,aa Iiylitll! g,e~ilfJcektir. BU1 bSlyvaDIiJ,TI a dal~k hadalljm. d dan korlllAmak i~ln a,l t4itbik edilec.ektir. Te.kirdag Y,e Sark,o), ka:n~ smd" muca,dc::e bliJylan bay Zeki MJllk:o-;, MiiI~ikiil.rSl "Ie Hayrebolu
kazala.rlilda baylar

Inukellcflc:rie. viliyet yol~ h~.l'lndili i~r!l: ba"lsn,ua.kbr. Bu devrede T~k:rdl~g - H,.'lyred::JO~u ve Sd.ray - <;el'kesko)' ~o!:iele· r.oL" yap~lm;!.sm"l Vr!!: Maikarn. $d,fkOy yo'Luun CSl koy kanu.. n'lIII ma gOlFe lD~agJha. dev~m e: dlle Ci: kl ir.

.uetmc'lc ilt.iYOflll.
Bu ee,it hl.lI'eket ibi'l:e m,ablUI eleiildil'. Pari_. Lond,. rye A"."UP.3iDJil dll!b. b.,klll me,r .. kez1rtTinde kitap ,II!:vell!Lerdll'D

cia ibti~f!II sahiplerillli al&kadar ed~n 'f:Brell'Jeuie !lardlr. Avu .. ,kat Me]iti DI.OOIDIiliD mufalslaW notlu kanunlar adh ~!H!ri He CehUeddiD OrDifo!ojii. Hayd6r i'lmirJillliJil Tolonun

AN"a mll!ltla~ bir"otll .rilpm.l~ r~lh"or. F,-

knt dOlit-llltlmfr., !!"In i!rt~n i"e boyle rDir ~ ye hikip oed,iyorla,.a. :kndlill!lFini b .. yhuJt:: ),o,fuyorllr. CG"kiii TUTl.iiy:!'dl!! B'IIlg80ri"~!!!l:IIda,
ijbi, IUInl.Sr y~]:.cll.ll', bloatl'l8!~~J"h m.II:IDlul!t. hiji.wlll'1, .. t k!lrl,moU' "oI''! bifiili::uhr)i'h ~urlil"'"r!!I1!" bl.l
oldllt,l.I cfphe.dt'tI
l('lulilr ...
niljll.IJjlllil j~I"I"I'IIIIU:IIIUI!ll1!11I n11lJ111lh111JJl1111U1111J11l11111l11l1111i

Havza kaphc,alarl asrile§ecek
SamSU9D

~-------I!I--~----Gi.ilmu~an'e

bay

Konya belediye
KO[Q1,ya

buh;esi

I MuaUimle're de'rs

2' -- 935 VJb ~tu:red~~

ye

ve konferans
2MUri,'
mq-

bfib;ni bU:LrIBDnil.lJda~hli'. lBijt~e N~!liBln i~;nde top!anacak olaliil :seb'ir lID~di!line veitilece.k ..
rt;;". .

2 - VIJayet Umu-

Imi

tiro

Medisil Pleso1!i~iflii bltill'mifHav:z;a',da M~!ir~f bBllD<IIml

rlu,":uF~nce ilk ll1e:ktep

mu .. l-

Dliue-,~:I,ki] ed.ebr
bu ~,it
tavldy,eYiIl

ilmi

beydler
Olllf'

IlIID!m.y~e

i,\e 1I!!.I::Igul

",e
Bze-

dcge:r kitapJ.r

felsef,e ¥'IIIkabu'le'l',j bunWu araIlDdad~iI'. Bil!'.i b.ukuk~Lllar~mn;li biri kQffma bPlb,1 iLe aI4'kilda'l'"
otanl.rl, biri fellefe 'Diilutete'bbi;illerini II!likadllr eden bu e.I~iI'Ler tu siye)l'e de ier. Ge~I!'III :ily j<:inde mevzubah~ aeUigimiz romalll! \Ie bilK-aye I.!i. hI,p~ar' '''Devh::r "~MlruMl'lr, i~e "'Duello" lidllllli tll.~,yor.~ki,1 de l~rrCumedir. Birin,,,i Halidl F.ab"i, ikinc.l!Ji Salmi pa,~ .lade Surey·
ya larafl'D,dan tercume O~UID' muttUi'. Ikili de Is IIsiye:ye lfil)!1kbr.

bjrlt"'1I' IIJD!II'I'orlclllll'.lll !,c,eo-

mefbur ka phca. [II 0 b~LltilUy,cye 3iH yal'l bi."sellin:n hll-

Iim,lerinin me!ll.dd bUgilerigi !lJl'lhr mak, makillliJ~ylr!!l hl:lI' b.ilJF~
ta. PerifelDbe g"i.'illler;i G3iZU ;~k ttrt,ip edli!eU'l pro-

Mart Rymda, belediye all!:!'" ba.h"'IIJ1ld .. 829 ba~ bayvam ke.,sihl'li~fir. Mar~ k.lf milln,uebt:tiyle
eD a:z.

etk@::!IDII:D

aylatdBlQ

b~E";dl'l' •

dlllt"ril'lle l1.bc"r

'!I'ell"elim ki

:r!lDI~h-

riDde ,dunr.k blluJ!ll'I. lafi.tmaga '1'8 ya,ymag,a ,~allf,rhtr· Biz de :k:eodi .UtuDumuza givene.rek 8.yoi iii )'apml.k ¥c boyleee Lrfalll.Lm~Z:1IIhiz:met edenfere: lI:,all'II ,Ukran
a)'11]

Adriyatikte flttJ... I nd d .an OoOeDer'
iIi

idaf\!e,c,e !l3I~ln aLmm<l!l1 i~in 'biit,;.eyc hb"i'lit konmu,tur. Havuda evlk.afa Bi,t ba~ka kaphca~al' iiI'!! vanllr. H~II' ilki idare
IIJ~i

mekt~binde
,gram

slra:!!iyle. nijmll!!llne d~r:!llel

i

POL1STE

¥e Cl!lm gilnll~Ti dE Halke. ...i.IR~ de me!lleki
IlDefetedir. ta,U,lnan

ara!"fmdlll

b:1' anl.~ma

yap.~

lit,oIllFeuo'tl.ar

vl!'ril-

Ustaslnl tehdit

bOI"CUrtlUIU

RQma

2 (A. A.), """'"Adriya!lOin

nk Havza lIc:aplu:81larITu uri bil"~ekilde 111Ah edeceklerdir.

Bir a)'daoberi IImnd.e'll'am edenni1mune

mi, etmi~?
Y~oi
lokantaCI mUi'lIcilat
po.d'abl3lae

e~h,ehtu:k istiyoruz:~
f!debi lIiIe,riYllh arumda S",ddtiD Ntizbe'tffiu iki esert Volr: Bin "'Ba.ki" , biriw de "Edeb'i)'illlt we Ecfebiyat TII-, rib~ Oz:il .. dul'. Yorulmak bUmez biT himmetle !;aJ'Ian ve ye"' ui ycni e8lerle~iyre kiltiipban~mi'betin bb degil!:TJi elJ!!rJeri edtbiyatt sevelliere tllvsiye edltril.. Ce~eD

~~kdeDi2:ilddek~

fn:tllllllila.r

oe-tireeainde: ijlelllrlerin adedt "3'2" ye varml,tu',. Kaybolan 20 ba;o hk~~ ka.ylgll'i1n emli1't bill' yere iltic<t etmi, u!mal,arl ~micli !:Ieflilmi~t~li". H~kiki telll'fat l'II.iikbill& rmlll yukarui.1 gihtetilmi~ olan,dOli!,] fa.:da c,'mi3ismdiao korkul-

Adanada saa t'· I
AdaQ::l 2 t'oplanarak

'yaz
Medi!!l;

de rlS leT i, ko n Fe rI!I n"I:Ii r i RI U b ittlf derth alUc:a uY3ndtll'l!Dl,br. lBu
ders

IUr~lglnda

Ka!lilm

dum

;polile

ve konrerans:,ar
k.dar

Hazira-

ed~rdc

eskiden

y.-

~ehlr

mn onbe,ine

e.urecektir_

nlnid.a ~ah~an

Abdullah
cdildigini

tara-

z, z:erl,ginte~tir~o S..,dleU~QNuz:..
Ge,,;;en ay-m ne~'iYllbar8SIO-

Sir ha,sia sokakla baYlldJ
Sillide o~uran
dur dijn

mdkt.ad~lI".

'D. Mifan Ae:s
T okat-

M an!iok,e
Japonya.'ya
Hsinlung

impa I'a.toru 2
grdiY>(11'

9.35 Jill varl,da.t ve ma911"af bUib;e!lini bi.it~e en~~menine havale dnl[~ we gUiJnli,j,gifldeki I!dr.lddeleril'llmiiukeresin; yap,:ua k. 14 Ni~arld8. y~.
nMen
~Orpla!'lmJYfli

Siirdin te,.;,iri
Siirt
.!l po

ftndliD
etl'lli,tif.

tehdid

iddia

1-

H::ilkevi~in
.:u
kij'y

ath
a t II

rc: 1lI] rl'l;;'" a

lere

Abdullah ),akal.allml,. hakklillda t ..hk,kat,ll bil~IRnnll~br.

ogleden sunra

karar

ver-

b.il' seya.hat )'aplll!lI~lar, koyJi. Ie,.:! t-=ma s et ImI i,Ie rd i r. SiirdiD teHi'l'tm~~ devam edilflIIe'k.tedlr. M. z.baha civ3nnd .. yeniden alb bin aga~ diki.l.. miltir, .tlehrimi:tde
~ui yapllma!u
LeTe

Ba.daml yaparken
KI!:'II!Qek.ayada
T,aml:iuracm
500-

da doktol" Besim rQmeriQ "klz'" I."mu: iij;:il!ll yazdi,' f!IUI,fj her .. OkUYIiELlmDlh:fl!t cdecck mao

hyao ,o'Diim>denge~el'keD birden. bire dUlup baYII.mll~t1'r. B. Miran A,adur hu'l:dlS,p.eye

Imara ton
)fa gitmek

(A.A.t - Man'tyka ye ma.iyeti Japon)' ..uzere hrareket etmm~'Wt!!lD'"

biyettredli.r. KJZJ.r~mlzi. ko:ru.mak ve~urh,rm aLI il~ik b .. ~iDl ,1'1011:1" 11;11 I!U. IIi:

Iyene
T'ay

ka'I,d_lr,IIDI~,br. Ylllpilan n,elicelimcie Miratlln
ba.lt!:I,rnJ,gtI1l8
'ilDIa.,~~rRl",bll'.

1IIl1!I·

Soa011=

"11". MLkado ile rmparatoT

mi}ptelA

dutu

,d,3ii~k bulll~lIIIa 6 Nii'l:sndB olacaldJr.

itibaren rlai"eI~rd.p. \;all~m8i :iI,:lIati d~ili!itirillII'Iittir. BundiJl\lbijy'e memurlar. l3!ba.h !!Jut 8.30 da, ogl~de:n :lOlllra d3i 13.30 cia ~,hSl~Jna g-eI,cceklerdir.
k>l!1'1 di balind~., h'm-I .aile .. ilmi kllitiJ, k rl.tlk bir lIt;-k Macerll. I :rilbi tQhm,.tl~r ailiodil dillerc dt::dlln oleeiLkli. Mc:tihQt, b'lll, \1'HkIl!VII keDdi i!l,minilll die ka 1T17mB!liilldi'in, ~im,d~f~ k:ulllll' lii~do

mi,~t~r. Bu gilnden

kagmda m~ dun

rotur8.a BalilUa:

MBIJSst.rh

Naz..

85

nUMilraJI

bit

~afulk ba.bi1;in te~e.bbu,-

dr..kkim blld;ll[] JI Jiiparken aY.I!. gl k..yar~k dUlIDU;; Velug koluud.PI yarabnml,llr. Mec,rllh ballh,halll!ye kalcbr L~m:I:Jt.r .. ~rhk vuiyeti dlilh. i:ri gll.rebiliyor. a.llia. IUill~kllo:D.hhlda mllh.kemlli edebiliyordu. Bu vlIZiy~t i.1!! h.kik.t~~ .;olt yan~m. Ci)K lunklllnl: Idi. Flllkat Mt!llba't IIrtlk .ieirl.rilD~ lbikim oJ.bildliti ~ihl!!HI!! u1. f r:lldi'i!:ye dUlmf'F'ordu. Slihbleyin 9ullcomi" I hl"liyl~ zGn~n IlIfitiiln 'l'uklllllh hkr.rr d!e

biil~'aDm'I~,hli".

~8 ~ [,II!!Ii iiln'. lI",uil.d FetJim 'bey iko,ke' ge,tere'k MI!!I.ilila.tf! nz:i)'et hakkmdBr taf.ilM YlI!rdi" Bir rUin I!n'i!~ ~ .. da.D poHII~~j'le Inr.lul' IHrl:lktel'l IIQI"JIIT!!! M ~Ishatin v. lot;ti ro'uFiik b~r BZlIlP'i~i,l]dll:! gr(· lmIiI.~I. E,,"'Ii!: Ii k II YIII) va!(i !!'Ii ylill e>lan Ik. v:illal linn r le l'i,l"Ji (ton. rh .. I.. Ya:ran: I. VKilli de lu;u:mu,bJ. So,nr", bun~ 51!!:1,. ...... 88-!;nll wniyetiDin 'li'erdi~' e! 0 ti'i !!If! Oll"m j'!;iD Utll'8iflDlZ '!Ill liile 'I.:"YIO ".iLlde.ige br~1 biiyi:ik birr :ilDzwmam etrm.~ti. Aealba. o,m.. 0 bu mDrll.ee ... timlD DIIII ellm blr me.l'hamet duym.d,. Krllildiloln. jOI!Ik,am ,ilillh"enc,ek1el rni iidi, yo'k~ •• Idelik hillliyle YIIPlldlRlI1'! I.kd·r I.ri 0 k&d!lr )'Qollllakt. iall 1I:i ba~.. :111 kliti lrurrelt~e (1!\I'l.ilf olunacak• din.il. Bteo yiit'i!!ll plrtllllD ..n bil 110.11111l1li yUrek .,ew.lgi kll'l't~ IIlikcl!i m~yd~ 'it ~1IId1anllll Le",kifi demek, ."D.eFim. FrlrldlLlIll D,•• d IIIllill ot~ugildll rm ~I: I.e udr~tl!i i Ia'krati nlg .ne[eri I-;In too hrayllik, felliilu::lt .it. DUll: iilIIII !hdlllH dill beDim oFI. 01''' feThillde lij:rilll'ordu. DAhl. lilt] ., Imekti. Bu uretllll! dine k~dllr ]umdul. Su mllk."~i!le lib:., yuUJ!:" nV'(i1 :hlulydnm:l [l"Il!:elil~" 4il1f~IIU 1"t.llbl:lh.lID flllJ 'I' flfl i, ~n h:ib .. mrl., ae~.hI'!iU lie h,.k.k.lel1 mumtll:l: rMr Did i!llJildm .. k twiD 'klfi :reHr JaD 1D1IJ1ID1i1 yf) dQ"uiltllitll He en mllm.del!&m ... kadln ol.n MeUihll't~ i'j1mdi i,t~ tal bil' IIdl!i.mn. aclll bir kn.tll :!!Ilbl MeJlb.l 'bu l!Ilhrla:n okudukllllD bu kad~r bl)f:i!lfa.m. bu klldl.l' ken .. IIl1piUi lI,tRlml, o'laukh. •orln d.rlqr 11Ir dO,iiI!U)'fj d~ld •• Bli turk if (h:erille< \I'.II,lot;'aYIi dLn,d~D ib.. .,ka bi, bir "e,' dO~(lJ.. nl!~.~ fldI, r~b~u b I 'kadlllo ,g,lmuI'hadi ku,dili d'e SUDdDl W81tudilJ tabit M'e16h.Un de ilm;' karl, cllk, t'.rl. Qrm liIu hJ., Iltlrn de, Sdti.ddete hilly-reU.1! lUiI~YQr, ihtiy.r. ODi~n r"lumlfll oilln mi.ilnllleb!'U 8'11fll!!t StH.mi glbl bfll~d YIlIIt.,lIlth. I~il." MntDlll bill,ll!ill'dfl \ ..m miylli!l i IIdt'lell'in aQ'zl!:aa ,dDII1!:!I!tlk, bi'ka~ belki It:eodiDi u¥dh'mc-k 'elloille bi,C!a.e. bi'l' kdl ... lurll II'I"n ,GIlII 1~lndt!l blU~h:l IlHcmlr:=kat .. Vlb VI~lIl::lIIk, M~lihl.tili:l bl<lki II'!:'II,ilm1un 1.111I"I~r f,!!;~lIit iIliU,~'bIll, h~i11lu~liiid-r1) 11II.rrd.Djll mUillmll~Ii!IDID p~'k ~III'I.ilIl,:iI: lIo;Eeh~11'!i1l' fI ',Iklll CII 'k. bUI .1I r" Hit!' d dutul:ra nhyardu. M.•• dl yh... t,l,m,lImeD m .. hrII a:I, klil' .eureri,.

Karpuz Kabugu
Mill; Roman

bil, n~n

Hlti

kll,aAIf
"'I!

iffet

Te li!lm~~i

il~.d~

l~n~n1Im.I;

h1Hlit<1111

~'i'ihn.etini

ka·

,I!

'iii

l>llnllrlDllli ~III'I'"I ,fahr'llI"D; IId~ blr f'~h·L~e fli bi em ki rli II !lid lin lar 111'111 SHIll Ifl' 1;meli iht,malindll!!!11 Ij:ol< mUBnll!!p 'I't! miit~I!IIl!lir o,h1fl!lrdlJ. Fal.-clll ~iIo~ d.na klUfl ndrd e illikrahl dft go d .. recll! dl!! ~dli. 'kj GIiUDlo 'bilr" diihu yilz yihe Relm~kletl, hj,r gec:e dalllll ill/nil ~"'h lI!lurrHII girllllll!!khml~. !!IiHin t,f""lrirf ~dilt:r~k h.~r ,tyiD meydl!..I1.1! ipkmull ,nit(:rcih ~liIi)'l!l,td1Ll.O dh,~tle o Q'lin bl!,:IiJGede~ a,ta"lrIIr iilblrlda !l1r~l!ltnll. kllO,I!lr "$IIIc1!:liD i,rlecek mi, Il'llmiycdc mi?'" diye bii~'ul{ hra. yeli:i'J,I!IIAI'i,a, uktimi ge"irdikil:1!!1I1 aODr. j;!ece W1u'illlrtdip tl!i kOe:lll roriil!llDt:ylhCle arbk Ollun, l!<'Wkif eodilierck Gillllkgnuld:uiun.. kanlBl<tt getil\'l!Ii .e bl.lln\.!1I] ludu IJl!'nilj itoi .. i nefe. all!..
Ar~,11k kOC'l:Iilnm

Y(:1:~' ·fl!dmiyeee~indlel1 emin id:i. an ~~,il1i bu, k~ndjg.ini!! IIU; ilii. ,Hilt" 0' gter),. dltl bioDi.be raha t go:'~'rdi. PI.. bk olllnr Olmu,'lll. BI~ uhm ~t" b ...!ki ,Qk IFell'l1!! idi" flllk41t kll~ !f(jrn~ii. k&I't.".llbt., !G!n~ di,eli 'I1'ali¥~te lIu ".I,de l'I"Iurec· cah iJd~. Me l.iihili t illl Kl!ll:rdlr I'll!! rillpll~;!l?lnln Ql'~ olll'llll;:~~lni bHmre~nti ~Ln bii yiik heynlolEllar. 1I.lIIbl~dl~1' ifri n.dl!! ka I ml '" !ft,l!r bllL~ la,..ItI In d.W' ufuyamam". 'u}'lImak: ilit:~dik~.r mliU\i, 'k.il!lullllr e!:ir~rol'!k !.I)"BI]~ mlijl, :hlllkikateo ~Dk aZ-IIp YI:i izhl',lI,p ij:ek.mi ii. Simdi i.e IIrlik ".I.if~t nlal'I,lnu~b. KJlI(:u, lu.tiI olln-.k tl!!lVl,II'f'rdilini,ti, kcnd~~iJrltnde illII1li btm va. 1'1 Ii)l' Ii, i'i!::~1i:8nnll:l metTe.l I~£"''' Uyle behemeh.al kar,II~l!IIr~aH;h! bu .. !lUD Qrliym,kj flllP~tll. irnkin 1k~lm.1m~.,tl. I,t.m. 'li'niyet:in bl5yle k'I'IM kntiyet etm!!~i, Mreliblin 11[llrrl~· filii, gUlp Q~r JI,KlrUliml!!'l HE", y&-

o

o

~~ijne r~HrdL nkirt .rhl!! i.bne

i".m..

illite ..

I

I!!'II'vdiu kadar !ilanD hJ!iylllihll3. Yillda dwrtll: t~lIlm lI'elditJnii anl.dl. Bu .lIk" b.,I1men
tUI'l tliIDlImlle iki

de iiI"l l'ill:I

me'lll'reYIl .JiIlrPlI,
dell'ul

uhl)l(irdlJ.

h,lrIrdl.

iki

lr~uDb

u.ylorll.Qz,lu~u

tn""iF
I<endi~irle

~dlildi,yth

,~inll!!i ii.ill!lri,ellli.ll~J &i

iI" ~l;!Ik bihp bir hale li!,clmi!J 01.1Ir g'I!R~ kadll1 ab'rio bir uykuY!!I Ptlldl. S..bahleyiD uyftm.d1t.l ".kit' .. Iicl:u:llil dil'l ~enn-u, oldulll iibl dhnl .. de kil"lIyi, bu~mll.l', rellki ,ciyl!l,d~"il1ll ~i!lkrll.r ~"'Un,'1 rrhDLf ~di. $.md~

~lLdllDlli n~ellclik't~D nnr" 0111 j,Lei leo• mUd:d!etLfI t.m.meD hU'Z'lJr. nh.tt III. de', ,,"u€ 'M'e ikbal ~~iII!ld~1!! ,lIllimil ,.. f~kl!!t biil'dt'"Dblrl illl 1011 e-nel b,[lyDk blr F,II~i. ~!. I]ilu..y~t bulml.lllilJ. !ji'm,dl bU:anDdn. mlillreo'l\II)I'&" tl[UI:I, il'k d.'Ii'recJen ta,m.mnylll!! IIIJ'rl Ollill ikiliel dr:n,e-li. bllll~li}'ordQ • Bu d~VrllDlilli i.lk l.rahatl IOnll oleobal.t:h1

Bii'iDCil

0

IIl1bbl.tH!.,e

ol.nt~1II1

M,r:I.lh!!lt II:!: rok nl .. mll.lcl. bl!!r kilt i ::I ekUle r~Il' b tuill. b. 'miyordu.

bn .....
tli bii

...... :lAM AN-

5

Fransa harp hazirhyor I RAOYO
hl:itOo filo top [DIIJIi c" hi hlr.
1101'111'8

PROGRAMI

J
Alman ordusu nasil silahlandi?
TankIarl defedecek ,'e'ni lilihlar - ZehirU gazle.riR yeni ;e.,itleri .. Yeni ke"if~er - Suo-; petrol yapl)'orlar ml? Tllyyareleri dii,iirecek 'me(:hul ]flK'" Mikrop harpleri o1abiHr mi l'
bUl1Iis

3 .Nisan t;ariamba
F... lIbml!ll'id.

heti,yle le"i

"Pepele naztrm.
V1!

ail.I,..,", gal!e~
AvrupanID
Ii,"

Harbe mani olmak' i~in
Lonrlr..a Z (.A.A..) Itg;JII/.rc:r.n1l1 r,.I' .. i ma
"DBM,

.. "
...

"'O~

diyor IH : dilP~om,atik "131-

D.r6id .. &ir ifCimlildlI lIirJaGf BUl'ut Aadtlr !·Ceon.ll;r4!i" .ide,..h 11:l.l!fliJ'.eti 1'lItlid'lr .J.n,il'!i' 111" ~U1"U ,"otrl! I:IIr:I,i :6 rr "a.;1 mull r.... m el .G"l!If~ man i ulmer' fJlrri"l. QI'Cildg I!-'!;I,calun .iyt ..mi.,VII demi,tiJ',lti .:

s. "Hilndu-

Silcill'an-

ya'5a', a!llkeri
iyetiniDt

"II

_iii-

f,tvkallde ViI!l kati Detieeler jsHhi!ilalini Umid e ttir me· IilUii 'bir su'od.. vuk:ubulac<IIk 1:.11 l~tilli1.IIiJarlllJJdBIi pek ~ok, hlH. ,alan ka,p.dDHI'IBl'llk hl:z.uI!o;br.

17S Kh~, MOSKO\' A 17241 M_ 1I]8'ld~ 21 1II.IlUlce Y.YUll. 2'3,005 C k~1I Y"YUII. 23'105 , Alma'ne. ,.Jlm. 832 Kh •• fflOSKOVA ~5,.lill , 361 'III. lIU9 MOI'kava 1)p.il:rBI~ndll ........
51. T.iyntro ..wlec:rk ill!!llnniU Dllk'il.,

U91 Khl. VA RSOV A~ 13415 g1~
],8 KQl!]f'FIIDIi. I.S;l5, Bacb .... Hllendelifl ~IU~ell'illlod1:!l k1i.\h Leon.. t:II'. ]9150. KQllIferlloDL 19 SIn lu[ ..r~ 19,15 $eD Skfl~. 19j20 10'1I~r. 20105 MUlbt<e~if.7U,'lS Spo .. du· , i:lmhm. 20,36 Arml!ll1~k ,g.rllic• tr&• 1111 k'!iloleri" 2(;150 Akli;uIIIIH.. 31 U Operlll par,2;lul. 21JlS Vihlldan III lEiI. 21~45 D IiYlIJm 1',. 22 1111 C h.oP~D~D eler'l ~lI'i. 2':lllO !ngllb:c:e ricQPf'~rll.f1.. 22 L~~ 111.. 1-1:111,1. '23 Rekldirnhn. 24,150 H,dif mUl!iilcid.

~--""''''''--''''''''''''''''''''--'''''-B--''''''''''------------~---

II

_

Alm.mYADili

e¥'VI!J ebneilii pa:~ Liyade

bili,r.mad!ln

,konferallli IlIUY. iltih k
birr

!l1'J!1l g]UIIII'ur

',l!Iyd~r. Hi,. kimn
D1'1!1h.UFII ,l!Ilhllli1

.. lmllik

Alm"!r: ryii)'~ lIIir 'llcl"ilri'uie

dtjild~r.

··She.!a;'I Ii aDelill, litndidlen ke'.!iItirUemell1 mumkiin DlR'I1 bir t..krm ihtimaLler k8iT'II!HDda mi1~tere:k bir haUl bareket takibiue mecbur buhm~'II ij~ Carp devletinh!! nokta f1 D8:l:lli r bilf'~i" gini ~e:y~dcdoece!~d~r. Biu kOI'l'e"
r'an~I'
8VrUpallnn

,.1'-

mu,ka.bil 01:1'lr!lk hnklliTuJdan halk,ito biitllD lanklIn ref!. ,akin me.lifeJer dabi.,

".,nt.

AI m~lly8J Ill:ltC01k di:2e:r del'let .. Jierill d. i~fihlnd"DdhriB<bilmel, i~iD
lIiI'M.a teuili: fldilmi.,tir, bu Ie'b~p"

dlalgal1 den; ..

le

koofrilllllll&I,.tirlllki

"allye.. 1:Iii~
UIrI

zl~hhr.

BIl,

II

Heru.du!ioJl.

Uludar
m~IVC!1t

liDdie bit k.ara Dok,tasJ ohu:ak ve si1ahh'llIlllil1l1iya dair teblikcli Lal'aMUHlu va zg;t~i1mesiui mt.a!; cy[iyecektiT .••

'kurlLlmuD'uDi }u::r

~.;[lmOndl

en b-iIF~k ;iYilllnl biro \n.lY"'i!:1: oltlulunu layl<l!mi:$ v,e f..kal kllJbi~ 01 .. dolo kadar Ilo kun;e'l:t:l!iiI IIfZ ilti~

...'""
Harb olu rsa AmerUca

ve cepana

silh\lh vermiyec€!:k mil

8230 Khz'. BOKR~r 364 m~ Gi1l1ldil~ pl.. k YIIIJLml. 18 REidba Ol'k~ltif'IIII~. 19 DilJJumlal' 19,15 D_oI PlI!Ilffll1;Ul.(rady'", Olr· k:flill:rlll ... ~ 20 KODf~r.D" 20,20 OplI!rd lP:j~I.l:'l. 2.0,45 K'i!!IpfeUDIl
13 - 15 21,il),~ Ro@ltI'l:m Ii'Dlllikiiil.
rl!:l'IlIJI!!l.

IirmdeD kUlld.ln.DlII b~r b.1e letirm.1I; Icdi r. t,te bu ill:i raUbiaJ I~t'b, At .. InIDI, ordW!uDda pek fn1. buIUDdugl!lg,g
11'fIIl

dU,aaen b.aZ,l g~ rab.UarlDI k.~Lrma~t,.drr. lDenetH.

Deniz yapls~ i,',eri

22.1115 Satoll
11'1'.-=

filde

~diIDl~,5i

dilei'inde

bulun»

ma,tu'f.

ioAlmanya millleUer cemiye't.ine d6nmelidlir.,
2 [A.A.) Sillih"II ... ll!lllma. k:OlIIferilll!i1 I"eilli Bay' AThi ~ Hen dlli!!~r;oo.. d emi :it!.r k'i : .._ A~mallylli "C;mevre ..y~ donmll!lidi.,.. Ba;· "[d~ n..il'l 1II,!lyah ii Ii h 81 klu 1:1dill dli ~1.I1I1~'Ii"1 ii.i11'e IIl!tmi,~tir : .. _ I1lJgiin ya.fllmaldll o~ao Inri,lil..Sovyet BQ,rUtml!ifllri, hl'1l ~ki dnlet IIr. md~ d..ba I15<lk. hi .. mil· nne'belt:iOi to!!'m~lI~ri'Ui lI/tlllii'l'lH, Inm.., d'.11 ~i:!ik mCIJI""m olil.iC'a!t,Dl. SOT'Yet IRlJlf!HUllI IIIh.l"llIr!r'UII'U.mu ,au.~ obir&k ~ok fEllil ~.tirlikiRi I'irmek .. Ie k~il:ldi 1!i!!Doiimi h!l.nth: I!cii,YQ" "lim ... B~ "Hmderl.(I'fiI•• YiIlIkllDd. etrdl "oklli!lmillk \i1.t,re. ·'Celu:vreil )"e fi .. decoI'tini lIi.tdirmllnr.
II

L'Dnara

V a.,ingto Il 2 (A. A.) - Ya .., bit nell de v'l e tlerat"B:8 Inda bl .. hatb zuhur ,eUigl ta'kHrdc. !Ii;,; IAh ticaretini hhkik komite:'!u)'apllan bir tavsiyeye !IH!.z:aran. P.weI'UC:Rnll'i sillh ve mO. hirnrnat ihr8cahna ambargJ!l]
ne koy[{!,:J.!II~ 'l{e lS"Il~)i" 'mi.1e.ss,ese'"'

DUlYulIiIl

21.:59 K,Q,n,k~ltll'llll'" 23.Hafi.f m~iIIi IIi.
01

ii i,lel'tilen
mad
)'lg1l1e

VenlY 8r:1dl'afmal.,un

kon,~rtiill!l tllb.i 01. RD, 1.b:erj n de ~ i.~maltl. II... IJ

Klbz. 'LEipZiG 382 m.
19 ,~arl:Ular. 19.3S itolllfenDj. kODlu. 21 Duyumllllir 21115 Ulull.r Y.JIIDI. 21,45 Orke trll , k'~nl!er~. 23 Duyumf!ll.r. 2:3~20 VlIl!r. dinio blluoml:t iuerieriDde'D "l.k .. !u. :i!4,200r D8DII muaiki8i.

20 $en

m,en beme:a mil.kilu oJmlyan 9.IIIY deq]z rapm itJe .. ridir. <;uoku 00(0) to oda'D E8Z1.

bllyllklU!kte y,BpIll.cak biT gcmi
derhal :rize ~arpar. Alm,aoWall" bu. hill karlilmda da eneriO!i bRiiaJlp durma.dtillir fe:nnln !l!:n!lalllJ tSlr,akkiya.tJDI bg nooDlO), I()D~!ilk gel!llliJcriEl ijn .. AlmanlaJ"iiR dali .. .I'I14i"tQmil'llcrini )'aph"'arl an'C!lII"!tiI Umumr riDe uill:lJtrrlrak Cep kruv.u;ilrh,arp ".IIiChlndcdti ,tani/arJu bir,i A.rp .uCMrn4. leri i.mini verdlikle.ri yeni b£r i~ipe gjTen bDIt dafii silAblar listem barp gemili vucude ge ... BUgUDkli ya:llml2da d. AJ~ ilizll'riu de ,.olk tttrGlbe 1e.r ya p. lirdi1er. 'DlBlnY.'IUDI V,erN), .D.tl.,masile DIll, Viii fe,g .daillillafma bu ' Gentl Sal/IJIDI ba,hllDgn:lIlIda y,lpmllkt,1I11l1 ¥e bu~undYrlllllktap ugurda bill"~o!k vazifeler wer .. mene dlild iii barp 'vall til! a_rJ. ii,. EmdeEl1lKarkir!lrobe. R6D~gberl' ,lIIi,~ilr. luoindeki gemHerillin !II~k: de-· zt:rinde uZQn It'Deler' DriIlO .. Biyilj~ ,avail e.lIlaIIOd,i11 AI·, Diz'ler. yaplddar.l korsant..k .. nIte ~Blb¥ddlilnJii i)k hr-' mlaul.ar Ia.rafmd.ao ,ortaf. 'iki llililll aJdJl,dat~ liIeliceleri 10:1 ,.U" oltay. .tacag~ bu ~qit olliunde lul.n Almanl.r' yem I~t blarm DallM l:ekemllliul ClUi- 'illh kODUlml!!l!,tlJli:' 1 - PiYlllde t,op" yaphklarl bu gemi.erle .yal rerek m,odern. bi, h.IE SDk.. 2 .......Piyade, lIa v,aal. D,Dkt.YA dab. muk.emmel .. gtU/rIllDU lliua,hll'mai:q de:vam 8ulI'ad. 'bu ,Hilll.rID Di~;D I reUe ... rmail du,undiilar. ,edeC:!I!l,gi:l. ica~ edUdilder,ini ayrl .yn Ie1~le1'il;!dil!i Deutfleblant gihi Tanklar VB A,r"!1Itank

n

KhL STOKHOLM
18,45Plik. 2(),:HJ Soder.
1

426 m.

ler~ mudijrJerilli

b.8l"biye

llieza.,

1'9 ,45 AIIt'I.!I'n~a. de:rL

retiDin
tlOdla

muntaxam

kOllitroh.'l3l1-

b~llI.IIndurm3i!H ]izlmdlr" Bu fa\!'siyl!, 8Y811 medisilDCli gijnder~~en raporda mii8deri~-

21 Sozl.er. mus,ilklil.
I

27,30

21 A.k~1' mmk!!l. P!ik '.B Vll'fii danll

686 Khz. BELGRADi
21) Plik.

0137 m.

ttr.
..

..

OlIo

Almanyada tayyare mOd,a.. h!asl na ha.zl rllll< Btlilj[J 2 (A A..) ~

- Rtkliml.lI'. 30,'lS DuyulII1~ ..r. 21),30 Uh!I!I!!1 Ylly.m. :n JllbliyIlOd."'1I ukil. 22 RlldI,~, or.. lkell.tra.~I. 22 3!i1 'Orke!!ltra He "alP
1

~dar. 2.3 dlJyuml.r.
billn e mUlik I.i.

'23 20 1I:l!ihve.
1

.. .,. •• bedbin MUSD~Uni
ii

Gell,eral 645 Khl. BUDAPE~TE. ~50 lib 'iGorifign dunden itibDil'elli la.,.2011:0 Piy.no lUlillel'i. 20.50 ysn: muda!faM~ top-;u :luto 111.1f'I" $.irle... 21.10 Bud.lPette kOf.iiillrl orkil!.d~I"I. 43, 15 V~'llImlall'. 23,35 "10 kumandaullg.lnI el~ne IIlmlthr. Bu milJHiSebeUe dLin L'Ber_ Un 'clvarmda ·'DoeberitiE .. mi!iy. danmdi1 bit' .,ilker~ lIlIilm3lyi, S.lClI'I Oll'kel,tll"lI!Ill. 1,S Son ha'bltJlr'ler. Khz. 'RAG. ,4,11) 1IfI. 1.8,3111 'Ptik. 11,,4,0 O~o~omik ,.,YIWiI. 18,.50 pli~.l8,50 Duruml .. r.l'.OS Aml!,loe Y.Jlml~ 19,U AI.,
liillln,ea.'.'Im. 19, ~O Ammlli'lliZ.

R a rl!lI. 2' r A. A.I - "Plio,pol,o d' ,jl.-•• li.... L,a.,m&'tI:.duiad'e B. "MIlJlul,iiia " ~a.VI~ ~n'llQI:'
I' ~
tOIO

Hu v.,k~tki bIlYil',IIe:r .fill,. bir k~rlt' dah Y!'IJ"pdm.k ,:11:11:-

yaJF-nlml~~III".
"'Hlt~,er •• R'nsyamn taksilmi~

slllhlar
Hi,~ kUJlcu goturlllJlI!de.n IDY~ Ilinebij~r ki lenel .""8.110 bit ,e'kitd,c !IOoIl'1I ermelljni dOgUFilD ebeplerin en uydma;_ de,gel'lerindrn birili de I'lirp ce:phe .. ,I~nd(!. Ingi!;l, VI Framlll1.ar~1I AlmalIlr!l!irll karl. II:Hllkm lar!UDeII. kuJlandll-l:l!!lrl T,BID'kIUl!l 5aldtr~,~:!U'~ oLmuftur. MolarHl woalnta. 'VII lliiibW.rm Hlv.a.!lm he'r ~eli,d ve giioliiDde ba ,kl. ba ,Ik III 'Ie tok de tertii i.ler gon:ce,gi balkkmdaki ha .. nalEltleri !bilhliua bo ICI den 'il!e de kuvvet'leten AIDlamllsll".
yalbanlCll
ulllJs]ardlilild

be ple:rilll!l' gilt.iI!rllCilik detiH L A'Dc.ak AlmaD~1I1" bu iki ,sHlbJ

ci.ddcD ~ok 11Il1iili:cmmcUer; oJID bUi barp relOj~eri kendi ,arlt ..
IlIlriade oll.n gemile:rden iIl~ "'.'" J'a dorl tluC-lile ii!.Yilfl"iltt~lc:. kemiioden ~ok ku¥'vetli 01010larlD

Mliblllli!t1lJ edilmi, olan bu, lIIikb1oUi,k i$ rabu,a bit' p:m.a 151,;1 k ttDak muhakka.1t liumdlr, it~~r~dir.

Y.llhu·11IJ

h!il'4.II~t'.r: kendUi'_ri.1I'I1 luu'li: !'lII,1I1.11'1 a0ltrLl dl!:~jl ..
InU!'.teltll!ta

ni rnstemi§<
Paris 2LiHiUer" iilil bir H!jjdd~t e:vve! FrIi1'l9.aya, RUIYa.

du:., fwmllir. 1'9,55 Pi It., 201 Muhtelif. 20,25 Kti.il~ "..1.11111". 21" 30 Siizfer

I

2"2 Sm.t"aA
m~.rmQl:!ik '23,1:5 O,P!!rIII

Ir'ODlUI'.

.allo'lIu,Ddliii Ellilkl~D 23 dUJuln:d.:ar.

di". V&zif~mil. olllni h bud r 'iiltmekUr. ,~ljnkll inkulllf kallBir ill.lilllni kayntl1i: Im'alll bill'~e.y yoktilT.

lInu"ik iilt

~~St •• " lu) n.h:T IIDIII"Un I.u y m,ere
tilli lIuhml!ik ltiye!rilJde dellmz. Sadiece bu IUlnfl!:rllll~~D, buguUkU A,rup:allul paUlik '1'1 dip,lQm 'Ilk, ,,,lilDi l!il'ldiik hallere ]fer ,j!,lmaga. g'liyri miiiiflit h:i1F' h!IJYil' h~jllde :va,~~.eaitU'u h:hlll'ii1z; i!l:.ti.rQllr;'k i~tiyQ" rUE. A.~IlJ:lJUIIl lumit yo!!: ml!f'lraatll!!ln. lUi'll ,iI!'ll!:~r" 1,ISbe:,!;IiI.1 k.o.nleUliiuna
rnQte~cejb o·m:ct.1 IUila~lloi.Iotli iF.

aie.yb~nde b:r 8l1iJatm3i 'lelklUj 3o'apb~p 8a.y]cDmilekted~r" Do teklif"! :la'Fe Lehi:stan Rusya.dan bir kU!1im Ir!'!Jzi a~a. ea,!.: 'if:: btilna muka,b~1 A~m.gy<ly:l !'Oalu;:ig' •• !koridorlUlliU iade edere.kmi,. F fanga bu teklifj re,d etmi, ...

ROMA .. NAPOU - ~A'RI 18',05 Kl;1illl't~t k'OI!iIl~r,i-Plik, .....

S6:liell'. 22 Bir
dllJlI
11'1 l!i'l!:QII.

nJa tliy.tro duyuml.IJ1i' MiLANO- TORINO.FLORANS,A
It!Ipil!!,!,1l

S1JO

l'RIVESTE 18',015 oS -z:el'. 21),,20 IUl'r1llk k01l ..er. '2,0',1S P irlik. '21,10.5 D IJ ~ urn hu',
'21130 oder. '2],45 p!jl!;. 2'2 ~.,..nFoI!'IHc:klilnaer.

biriDden isl.edik!crl V.IL", feJeri hlup ~C:.Dde birr,; Ilzeria,de birte!i,lirmeie muvIIEE.k olslD!ldd{lanndao meyd uBi geUrmi:~deTve barbin ftO'D sene'" liadt! Fran iIZ 've I gil izlri'r til" [I raflOdliJD ke!ld~lC!Jriui!! kar,~ kp'lla I!U~alIll lan1r.llllllll t;:m:lwlld liII bil .. .hEli!.!Jt1i 'pLya.de taplarmdan 'bll" ylik v8zMelel' ilitemi,lcrdi.
beir

oDundfiD 1II01.y(;a: lk.~ .. bilecek kabHiyrPlUf: yaiPddlhn. Zehid,j gaz ve kimya harbi Ve""Biy IIIDdllllm,a.!ilU)]1'J, 116 'I'e! 111 mn[:i maddc:leri AJmam... I"r~ n:IMrli gju.,aprfiaktam~ bUtIUDd:urmak~alill

S
I

val,!ltBiD

&onr,1Ii

1m iki lillelmege

II

!hln lerakkisi

devlI1D

1

tiro

Inonu
Konya

Z3

feri kuHulrind.
H a HI: e' " ~Il dIe

f,m-kat, "Stifel.l" nlTi t'r:mi bit rl~!!'i!" rin.in b.~!lIoul'('~ otBCa.~1 kan:JIalinde'li dot " me""imlli~ ]bjir 'hryt:nn
JDt:'I'cut o!mal!l'loIl!hdlt'."

HI)lyalar,a kaplimamah II MiLlno 2 ,(A. ,A.) ~ Gdecek
"'Stre'!la'1i
lill,IIIJIJllllJl"'!.lli

konlferaD!o1

roihll,2il!ie-

Hcinci lnanu z:aferilliin YlldinH .. mi ~ok p.arJak bill" ~urelte kut~a,p'iPIl' V~ bU.lIuk bir kalaibahlk: ifj'nilnde uferrilJ bfiY'ljllll.lill lib.. lablm~~tlli".
!IIII j!lj

2-

527. m. 191,50 DuvumlBI'. 20,10 mU'.Il!Il y D,I m, 20,2.0 Ak Hi !!! lib:. 2'0.3-5 A! .. iuker lkon~eri. :U,35 !j1ib-lInt,lin ..kllmaJ k"dJlr ViYIIJInlih8iyab. 22" 35, 'Duyumler, '22,45, Yeoi 1'0...11.
K~)'. 'V

s'n

24 D,uYll!iib~ii'ir.,

ba,l.d •. Alm,an~araguda'D do.laD we ,lIIn.cak nik m,enDi .yolile
(1300) metre)'!!
dfi' bawsnmm
'VSi1'lr

'lei bUDlllrl ya.p" mag-a yATlyaelk aillit ve ed ... vat blllllDldurmakt!ll1l katl !lU·

rdte

mabifulIII

eHi. Fakat

he ..

~y MA A

TaDIic: le-

ata'b~~en piy"yer~lII:;: yille

meg henitlill htiti1n dUn,ya Icimya IiI,aDiil.yUmiu ils~jjDde bululllln Ai..

rekk~ylllbnl '1:'001<1: ,'21krIDcialll \l3,lam a g,B hal ]ad .lar.

ko ..

Ib.-

Vapbkla'i'l. 8I!iikeri hilbik3lk. lay,dB.piyade:yi aynen tank 2ibl

!.IIUILIIIIII.LIIIIUIII.I~~illll ,IiI' hli 'Ii lill~! iillllllllllntlIJ~IIIII.jLlIIIIII.1

Inlil'II'I,

iii i.i 1.I~rl~II.lPI JrUIIIHhnIIllJ!iIf"i'!l! ilill

SPOR
1

~~~~~=~~~~~
I

m!Jsi'kial. ~ .yrlel! 'l.. h;li'h oko,u;. mn:). 21145 E!I,J:u:nQiQ(lU JAJum. '24 Jilujllmlill'. 2~J~O Dail mluik:ili.

Talebe koopera tili
i,dIIU'4!I 1mrcUII'h:ul!en =

Ankara

Mek'leplileri araslnd,a

hooper.ibn

Ankara ]0 (Hu. aus!) - M,ekte.p- rr---:~-~--~--::"--;:"=---",':77-'--_;~~ lih~1'Ipor kOnlih::. Bi'rlia b~.rti.peHi-

mi. lilllpulbktllill J8p~li!mlY D y~.llk "eli IUmumi beret brpLglll't~mll.5 Niu- 01
2;iifllQ

22 M .. r't 19~6, Colma

'I 1935 CUlm. ,riliuu lIIIat (10) da

ii futboi

II

ti-

barekel kllbiliy,etiDe marl.lh .• rali obl'lllQbmeri iize.riniD otudillmu, tlnk lalkliUer~~ehmrekete 811.,... tlll'mlllar .. A~lIIIIlIin fen .d~ml,all'l fngili7.ler~g ,on Z iii malllllsl,d ya ptlk1181t I, !I,ulift Y li!f: b.lli'n 'i'@J ke D dilcrine (Amfibiye'l'll) 11111. v~rjleg t !nk !IistelQl,i ilIUlrinde ~()k ara,.. ttrm&la.'rdB. bu'llIIInd:ular.

verdikltrri fakat lwyru'ld III dol,ar diiz we dJik mermi yolile (350D) DliIetre me~lIIf,ey,e .t. bileo ~ift tlpab mer .. 1l'Ii!;;i buluDllUl 'bir top koydu]ar. Dannm
Bu IIIJUre.tJe piyade
to,PUIlUD

ki!Wy~lkerleri 1b1lllDUD.dlili bir buldular. ll:lhir~i gaz:terjn terkibioe lill'en 'akat ba1jL:a tJb~ ~l'i~larJa iblllltu.DaD mevad. !It ok balinde ve haU. baleD t~bbr hir mUI!ahzar hili,. Um! gelil'~lmi, o]ll"8ik bulun ..
IIlllltl

Lc:Q\"= yoiunu

Ib~,~ok i,leriDii lou yeni ba,vana ""ilrdik:tftD !lOhra !pifad~ to~ hlill"II'U lJaf h,l,rid ederek ye-riRII'
IBnk ddii top, namll!ll~ verclik ..

dUlrdular.

Bu.l'lIIdia l)~uylJcu~SlrLmliiull mii ..

t~obl.Jll

Hlllln'9j kO:!lf~t'aIDIl IJBlonun·,

Ancak Lugun lank, yapaDlaC:!lIkli!!!r~ dhdle
nekad!lll"

ye vo ..

da elll!il
gi:ll"li

t:urnov'll. Jar. pelt hlliraretli bir de'freye gir-

leybo[

mUlka"el~maz IlInI'hlltlRo1 l1i~1IIi hi IhJuilmili k.'~~n JlI'l pi ~

fak

olduklanlllJl

tellibJte

muvaf-

imk.an Ill...

IlIJealkbr.

yoktur.

.Bul hlplflnhd .. 'j]jltilill ClI'~Dlt:lllmJ buh.mma.lurl !!]JUlmu II 1:1 O.~UIiU'.

ve
de

Yalmz

i!!oylendigine

riiIliIU:.:Z:

ist,ihblli"al~nll!l

mqtir. Dlinde. lDuilfillka
San at melktebi lab_.;unnda fiku.. , _ ... Ayalrfokiler 'Ga~i Li.ui. o~uranlQr ""raar UikJr11IlI'ln:wb~nce ~1JiI" UJI ~g Mi!i.t~lI,i '~'nm lou lJaill.ll,lsta m~ldC!:bi iIe: G -:d Lisitli Muhataza g'Oc:u Adana'ya \I',oleybo' ta/lt;I'DllIlan anmda~i gidiyor lDa .. l8i tUl'noYa.y.g de:vam edit. Muha.faza gileD bJl'incl Jul .. mi,dlir. bo~ h,luml, Acia,na muhte]iti lki takmmm kat'I~III,mall ~,ok He ka!'.Jda~IDBIs: U.zere Ni~HUI iIl)"~ i~indti AdaiQi "Iii ,gid.ece:ktir. celio woe h8Tlilird~i oh:nllil!~', neGij'ij: tal-nmt, iki tarafllildll t,cede gi&ze~ biT 0yu.IlI oyoayan mutablk kald~i. 1/e~hile m~ ma' In fa al U Ita M,ek~iil!b,t talk !'lin t;1'111 23 Nisan Cumarte,i ginu ]3 .. ]$ ve '9 .. 15 ,gJbj iyi h,i, y,a.pl~iB! l:c: bu EDa,~~n !' eVIHI ,Lm fa rlld II Ga!~ LiJellii tl~flmlDI CIa. 2:,6, Niliii~D Sahr gUnil oy!n),,11.1: II.k hr. • all0, etilll~~jr. i
I

T,eiifi edilemez hir zlya

M~JnI~'ke-tlrlll:!~n ill ruf f'~1li ,1'1d,aD'i~GJFHlld81l 'We mi:Hete~blllerh}deIJ hkhu'i gayet z~ 360 derece YClt ve Y!l1P1 limitd ~irlkttl ll1(ldOdOl!'l.en Kulcleri te:lsb: hl:lgraf .. lIiJr ""Ie kl!mcl~r heleill jl[!.1b~Fil TlJrk !.in) ve t~I,e:'fonI8lrl Ik]l!I.BI cbdglll An,onim mile~!il!!i y!!! mel(::lill~ LJ!unlugll] we ,3Jfui daJgaJ.arwlIJ!l illl re uhi Intih,@tuilill 6'1I!7 A~:llUf'loe t ge-;tl!"k,e~ o~iIlie k sarsmbdan A.I,m mQptL!11i! oldlutlLl f~ei h,IIIi&,h .. d'oWaYl moC!Jydana gdecek ate, kll'l,dBI'II lculTlulllllml)'lI.l'lik .lanku Sail d gdDUl!S~ gibi ft!DBlhldlllll'.ll ,or" ralllli 'Velot 'l!itm ia., bU!i:Ou all"kndilil"' I rlilil1 tflt'1! orlu i,el'!liilu:i8 Innllladan kg,ldulLCak te!'tiba.,tl ola[l] mllill'hr. UURUH ijRlrJ "lb.eri ceDueli I tanklar yapmaia muvaff,k €I!..

ettigj malifl!lRta, g'Ore-'M Almanmar slIIda Vii! kar _dill ayE ni bu~ VI!! k,orunmill He gidebi-hmt g6,riJl1u.J 've le~ yuksek-

~,ir"'en

leri ve:ya.loI:l laDkJl!!rJa b()lu~,. mag'iiI! lti!!,~g et'likleri bir lop' viicude getiri:iler. J 2.00 ,metro d.bililldol -;ok fa:z.la bir ~~k biZ], faz.la Yllhik biro [Dlerm; yollill he.en. he. 1m1l(~'0 hili: dralll,ecak: kadar liZ: bir dagllmaiilll oJDln hu to-PUII,.1 eD ya.k ... meld!'~er,d,l!Ia.ne'3Jk: m.ev. zi Ib I"plerindie kunalil,.labilee,ek' k.ada" mUbim YUII'QI kudretinc PIlilik alan bar mermilili 'I' rdlr., Ayll~ lamH'liDd,a Alm,anhlr~& belr,IiI,!bar dig'u ndHerak~i or-dill" lann aafIQllI'u'I,da. yell' a~an yeni bit lallillk da.fii siilAh da,ba V,Br ..

bim bir lDoktadan 'blhs.'etmek ist.crjz. BayUk harp Illoa!lmdil
pek. ~ok ~c,jUe zehirli gal: ku'~amldl. Saylll ancakBiJtml .... ~II vuan balit kiPlya IkJor. bll'omlj lIIt'nnik vela~re gibi) ml!,ddlcli@rinin bep.&i l,ehirLi giiliz.. tell'illlll terikibi,llde ylr IIh:lllilir. OOIiliIlii i§;in bUgUD yeni bir ba,!!il mad,d,1!! ke,fediJm;e:dik!i1ll ortaYIi yep,elllli bir zebirH g',IIL IItmai'1i im,J!c:ia )'oklulr. F.l!i:at el5ki me'l"£ul oJanl .. rtn terkilbini degi,lire't'ek eJdo mneyt DIUke 'Ijl~ n~N! ,almlli cihalLlllrJa~ daD le~er bir b, ~c Ie lirmeik 'Ie bill ,lIiuretle dli~lmalD, yeni g.'" zin hllrldbini lIirlDip DUllllle bnlE·Ea)'~Dclyl.l klidall:' blll,klll

'CI

du".
dafii 'en ag~r UifenJ!c:tir. Bunlar piyadi!i n@f,er.. Bu Id'a Tank

Ni~

l'itl,,~dli

HII~l

Emlo

IIQk.nIii~Il"

dl:l! 2,& rlum!l.lI'IIh h!!lDelllnodl!1] kllh:lI. n~8r'Bh f"~!i"iki:l"e (!Inn~i.ncile 1'I1!!.n1111 kll~I!H'iotl!ik \Ie Mec:id~re: k'~)I'Y kab. II' ilIi~lUI mD. ,delfl'l~dUe~eld ir.

mu~hudu·.,

Tank d,afii ailllhiar
Vel!'!ol!lY ft[Jiltlatm

Allma.n OlrdlU9U, bUh2lEl9a~lIipl 1'J~IIllI'g q:ercevell~

leri tDraf~nd,8iD, ta~nlJr. 12 Iml 20 mHim!,lllre ~apmda 11)[ !O bll .ilablar' en i~ell"i hattlra k.u.dlir' gQtl1l'ilhnekte, hedlflnliJ~a gayet kti.~iik, olmallil d,ol!lli,y~li)"l, t!op-rUI hi r.!!li l n dii~III fa Il"ld:e f dilemiilim,kt".,

IEklioe netiee I!~m.k imklDI vlr.d~r. F It:at bll DO'ltt. yarDI,. AI.. mll!lD)'a.da dl£gil blitlln u1uI81&r .. d bi,l:bir da"ik. Ilil 6nUDdeD
.)1'11'1 hIUy1!l1l

'¥e Dlerlo mUte ... '" dl fBih,malar )1"11 pdl'I:IJ b~r itliir..

D~"aRlI "I incl'

."hil••

....

,_.

"

-======~~==~==~=====~~~~=========-~=========================================================~ "
-ZAMAM ......

3 N 43.1:1

" arsova., gorii§meleri de ba~_ ad.
1 nco lfflhi/edtm. dellam
III.\;h mQulberet: d",h'li m\llbla:i .dUditl ny.Lull: t'llll""

Sinandan biiyiik mimarmuz var un
'I ,r'nt!'i sahi/eaon t1.~TJtJ.m Bay ArU IlHlkmet dlyor Id•• rimi .ralDllk ),'c1Quda
GOZfJl'll1l11,tI!Ir'
I

m

.LtademitJj ml.lDuaUimlerindeo lit.,)\' Arti Sinn

Hikmd:

Qurtaln. POlIlcIlJY .. 1lI11I1 $_1'11: ml.~kil Illlkiulldi. luti "Ii:r.till~ .lukiI:JlI. iDce .. LGl'lldn Ii I-ODnll.. 'II She... II d. diikb'kl. tltkik ,edl.

b~1'

Ic_,.duun
formQI

I lid Dllllhl!'i!, A,911.
IfJb'I, h~G'1:l-

,."llla ill mil

~U.f!k blill ,,!UU.r
NOCl~thn"kbdi,.li!1r.

U.rl

lareut~g'

Len reisicumhurunun
VIII"',OVA

nez:d·Ind~ ,e 2 !,A.A.J

B. Brk II
'I'. UIirI'lUitic'ld.

b

teml!lmirllltt mllf .. 1d, • .:Ir:d LUl!I'UIDI,. m'IUe<llim~ h'il.l' mlHllril!!fe l,Ural!: .J'll!!ml!iJ'~ e.b..

rfj topra'kr."uniJ
III
BUltl:

~;IIIdl!! ,_ptltl

bir bl'kilcaUirki ciba'D, L1l11iul bir _ ,i'h:ret. ',e bllikik.ten dahl idii.
edihDi,
IBay 5~IIIIIIEli. Ha)'reUio
bUr

•'- H~rku flDd.alt.bul t....

I.hip

Sami'h Saimin fikirleri
yeti,tirebi"
hOCJI!IIu:n SjDalDUIi

B. "Edn,,1 reil"tdhg'bul' k .. bid dlllliiot1r.

bu •• bah 'Iph, 11"8'I'Omedea

ml.IDI

AI

t.kdii'de. ,.1I'1!i iII[L imlaY •• m .. de im;,.

,-

dl

., ..

"manyamn·'

L

Ibllad.1DJ 111.!'11'. Ii!,.. fine .. rlltrilell ill].. Itl. ftl:'mgiadtl "Eden.
oi'leden loaf" roroil,m e:I~rCl MIIIr~lII.t '''PHIlUil'kE" ,D~D eYLllld!:l de'f.',gm I!dUmi;.Ur. G.S:ri:l,ru~It:~t!, flU'11I .. b.h (b!ll IIDahl tll!:it:Il'U bl!ottlll:J,.~lliktlr. C Ir•• ,mba IUDD oRlh::dm Ion ... B. "Eden... Pug ..1Ii hilub:r.t edeh"lll'

a.

(HI,ullan .... "e

P'.ri:1 lA. AI - Bu dur.. "Be,. .. liD<!O e nUI't'illll.t, dell Alm.II,«IIJIIIII HLIlio1l.4~oIi,. iI.Fl,,1 B. VIIG 'IIH;;". i.!g ILu n dE'illd.a iIIle~'CIII .. , 1'1~I!DI'.LlIJ.
!',[e.ko de, P~l'j," K,fI!!!tltttlll, I!!JljiiUlm, nd'niadaa .. fted~lma,lt: hleldad. IJlIlliI..Dd'UIU, d.ir ol.g
II!J'JIliItU'JD

f[ri ,-;:ekUiy,or mu l'

anura! sa..

...

ge~ uine bi, bir lure:!!:l •• 'DiU ol.m I. BeDel bY', Sed dlD ~'lI!ocli mutal 8JllIJdan ibareUir.

lir. Fakat

DemiltirBt>ie~,o

'fllpt~gl ,ok k.ymeUi VD ilmT 'lelDfllll!i'II daYI!IMyor .• Fak:at mi~ min' HlIIyreU1uil SiulSmm U3tli'~" ~ik.I'fDDkJ SinllnJ~ lIIimliT Hay .. relbl'!lig fevkiD"da addetmalr gib~ h,llknmle:rl ".rdm~u mlltm· kall '~~iiJdwr. OI1!~lir k~adi devirlerlDilJ eo bU'9v~m IlIIhliy,eiJe.ri o]lIrlk fa .. Ifllmw,lllirvli iyi mSMuller vc"" m,i~I'c::rdir. Biz bi~ bir za.mllD lIIiw.l'l' HayrcUil!ii¥1! YlIbQt Sisulln birbiri,yle k.ar,lla tnro.k igt£III eyiz. Onl rWDberlbiri aYllli tah rrilcr
kuvvdte me\·!zIJ~i", yetle.l'dir_ eu,nl.rm herbiri Tlh'K mjmalla'l"l,mn 9.l!nbulli oll11.Lilelie

a aneden • sa rver ryo m ? •
1 iad
s,allit:/etdTl
deitfam
1111'.11 !!lQ "~i11l ,diiUlrtrillEll ... 1. If"

11'h,i._tlml.. volt mlllbl.lDildllir. Tah .. 11.l!itUlhllir: hl~ bJr :um.rg m. 1'1111iI blllh. detUdlr.

Kadrodar
'I-C'h;dnchr. 18GO y .. lI:.. k~1 blr hll.dn'lli UlI'dlr. Y"tllk llliiltdilin d.:l iht:i,..~ lliii.bP.1tinilCl!1 he-r un*, .. ttlI'll ..
V.hHI k.drll!!rIUE

tirmiVl!1:I .. Helel', blllCln ba, I!lrrIlll!:l~ IhU., ib.b.D. IIld.relk h!!!!lt"!De]l'. .11III!!!!!IIn ,I{i!!lI'"Jc:. edllJli)l'l!ll 1'.
iir ...,. .. ,

Hii.t.lb

11:1 en! rlI

b11J"C1ll1oo.n!ili l dlb;lar, t@'kti~f

oilip !;"kii.a ibulllrnllna dJ'I'lrul'a I, bol.,rnl.

I.:::'QI mQteu.l""~D
..tl.
"-11

te"ur

m~ldlidllr_

m6f1J1l1l-e),fi mlir.u "iet

hizm.1

MDrs.caatlar ~ok
B1r lftraH " hall· .. b~JLetl'liD Ill...,. tllll.r. I"{hl'" I b.ltlQ1lUI, aUfllll!re em,.. Ilip=t iJflrmltllil. diA~1:' tlrlilt.n ~k.. I:u•.lclil hl'Ziyd Iflb~bHiIi 1:1'1.21 I~,bi h:u~ Lara. I!'lIi'ludeo 1JiI-I~ ~akll.ibil ..
ml!!lIi y,tiz(j_lld"~
i::.J!lt
I

rdiyorl.,.

MOess1tse tevsl edillecak
HiikOmd wu.ellelf:mlzlI i'e9~D )'~1 200 Vat,!II'Idl 1!!'1'O; Ibhr pn111D dillin, iii". I!!i'titi lib~ bll .nll d. aI. h. Mlyl! k mik y~.t. mflklluflpi levl~ ed~c~tl,lIIi :1"111 n -=tm i!l1c Nyu.. Sellll!erdtllllli liJ.rl bu 8"~bl te kl .. hit. flh,ml, IlI'lag A"rup.d.. bll'
II!l!hir i~ui.ill'lde BIII[1r~o'y Jibl

mim

ct:ktir.

tn,,(hhl lIi.~ k.bul Iltml!lfdlldli'. M -IOmduv lri B. Von I, Hal" Sir •• Simon II mQ'IIb: .. hn, bl!,z:'r~.cbrL h.ldfi tD,ili!JII IIIt:ur1.1'1 Urt bl r~i ttl "'lhrUDIl II ilh .... t d,n .. k [ IDCim,tJ".
Hitler.

Lahistan

misaklna neden muhaUf?

lark

lAadrll 2 IA..... AJ ..... "T.rml."" In.i.,]jz~Lt!b lII.a,mlll..l!uimi, InOkltll1!lDll'lltfl!'illli letkUt, t.,b.i. etoau,hr. BI.!I mll.lt:.]ti!!d. IU filklr~.,r
jj.ll:':tui

Ileri .llrriiUme'l!:tflt«,118. EcII~l!Iill VaftQ\lill lJIyreti. h...
109 I'Y batiuim belld UII milbi~ klilln:udlF. Mo.k01"ad_ 'Id tem .1.1" k. ,dll' dean aelia-let 'I.e, j iI!I de bi:il.nillletigip A'I'IIIPIJI tilll" di ill'oIl ",den OIibiiiiD milill'llel., b.LdmLdl!kti IUlijJy~ell1lerl e"'I'6EClello de biliamlkte iclir. PoIGu,. lie ~dlJlfI bdlll' ,Ir'll: rmn~rd min,"-] pr(ljuiful klrl

tamaslall'~ :ItA. A. • - Bu.-IIJII ..d n d. B. [deDi dll 1,1erl II.... kU[IJ1ndl.. B. auld ~i,..ret lit.
Y.'41on
m;,:ir. KOrlu,ma ... it 13
II

B ·sy Edlenin VBII"§DVadaki

ceil: karrdl"i' hlJ\I'v~tlidir, Tillli"If£er~tlll..ibleril1i.D ,ku,d.. f'akat bogUEI $j.narn Till'k reti detl!~Clillde cih'!!ID:dl1ll, ,ell' lDimarhi"la~1D l!IenbulU oJ~n'~kOralulL, bir de lID~m;uMI: devri f.ltilyilll .tmall: ~stedLgimilUg en bij· I"jlitml~lardJ'. BUI'UD ~Dlkir dilfilk sehebi, SinalliUili butun by ml!'Z. bill' bakikatfu-mki ortada HiD bu liIIIimarJann h;inde eo labill' 'YUIHUI, bir KOIDeD VCi Rom .. lihli OhD!li9,d~r. Bill taM1 : m~m, rbil "I1Il! bit'tooeun8 delv· :l --= KanuElii devri gibi Tilrk ri aMugu gibi b. TDrk mimertaribilJin CD! Zel!giu hir d~"'rill" IIi" me'¥cud~yeti vlrdllt', Bill lD]· de. fg,aml.f ,olmaiill., mill'hk bidi!,y.ti~dt.:DbClr~ bi~ok 2' ....... iil IldiJUI" IlII!IlIIelik: bir Y k:uuyetJi ,e I a.b3iye tJ. m'imlllill"- 6mre uhi.p o~Al"ak bu c;mrfm I r dogurmot ve Dol.n lIafba verdi.gi flflab ihPllll t!tmiyerek iI.fb. y .. a,tmlJtlr~ Bu itib'IIII'J.
I~-

IJIII llDu,talaaYI

I'. Ba r Sa.m b

L.e:yeti

fOlll1iyesi
IS.

kudrd

Saim )i-'~rutI!IlD,tur:

mil-ul!1lDIfCi

mUii'III-

IduLl

c.l,,;i.lllI.l.tn.

p~L£ ~DkllUl'.

MU~II-eu'Diin Tal ki.11!1 ~1.un\lIlriydl d hiilltld~ki ~ut;;n ibt-,iy ;1111"1 t..:.mi.n t!d"m~me"i pt"k tGbiililh.

,ib.leret:
buldaki

CIIKa.rlian

tla.n,g·leri?

gt!!~mi. TOrk

IIDjmlrlanElJII

,

k.dl,

s.o",.et

Plittir. Polaa.,a Lu mllb.lef.tI. ilebe-pte.. riai. proje.aiD. kiJ'ID.ti do 911 po<>
lanY.IIIIG

" .. maa.

1111"mU!b.Ie"f.,

,S.h,-:r-

d~"'lng 1I,ulkRn ao .... '1II'm. BaieI'D 1 rlflllet;! eIi.bul" .UolJ1iDl kitm,il " r.IILcQmJull:' brr"'ll1dUi iII.bul. dilerek alhi .remelJn I(OIlUhDU"lu,. Yl!m,eldea lOu'r. B. BeeII' ... Ed.a .. rlliIIJllda blltltmlJ.III "iI!:lIIid'~a llia,lanlimL'Ibl'.

.'!'<i

.liycUeri Ih:eriDde Dluklljl'C. 'iI!:ler 'I p,lrken onlar~D bU~II" duktorl devrln mimllri lymet1e .. Iri DLbi Imell: bu 11:"ih:llc lah!Jiyet. ~iI!rjaiIkuv,,"etlendil'[DekIlz]mdilr., • 1elef limdj,e k.dlt.r, hllIIiIDIkirJl.rm mimllri larihiodeki me'vkilerini 'Ie ,ahsiydlerimi le .. bBruz eltir,ecek klillvvdli ve il~m luritikler f8p'llraILDllfbr. Seda'" ,ellll. ,mi!l!::lili rI "lI'lm! I:ID klYIlb et le'-

hi-

velu~ olmaSl.

3, JIlJU8

KIiDlln.uIliUIl

kar,,1 fev ,aJ de

olma'l 'lie kendiufI lilblyetWe:r 'flJl!!I'melr.

keadi "..,h .. itimad, Icuvvetli n_-

4-

$a.hsiyetli Tlirk mimarib:-

Bu memJeke~ ~ok .'lymetU 'birtok mlmar ,-e,",tirmi-tlir. M',.-

I~gilill m!i!bzil!l~ liEIi9BUerillDvI)

"Eden., in Rus~ara verdili
teminat
B. ~<£d.u. B. I'St.lln .. _ 'Veroldlllu "emJu,lI.t,1Ii Du.rAD AhIlJIIIJI'.~ S•• kt.kl d1e letlerdeD" ... betln,.,i bi';'i... t...... ru.1: ~tt<i I ge Fr_lIII" ~rktaki mIUe.f.ild~rt uO'

Iii Ic..ab-&dn. ~

cotlFn ~.. d'IIIHDdlS an-

ilud.ld tanfillut.n
vI!! lell'din,e

Sa, Edta iIIkpm
'UlI'il.1I

mlre,..1 PilL lI.bai edilimil
bir Zi:rllf,rttll

bulufimu,Jtur. Muu'klll'iIIl'!re ,ar'ln ._bah d~ l"oI,m alUDJault ... litle (lata JJ[li'il .. 'tn. hl!iJiik e~,U~tiad. Llr II'II~"! V'lirLltlcti k:Hr. Ba, Edenirn ";peti ral'll!; ,ak,1m hlll'tlkd etmektir.

rakiim adl!lD bl]:ti[III~Jeri'1'I 'l!'l.ril oJm:nUJ. 5 .......Esulerinin teker teker laYlla.,~tmll!.si V'f: bayahl!iUI IDIII" bUIt olmaiJl gibi ,aebeplerle birmelerdl 0011 Tfh·k DI,imal",larUlOOn si!lDboLi mev!kiine getirmi,t;r.

Mllemlflb boil' hrAfl:li1ll ted.,,;1 U_fi oIlLmlr~.. ~d.l~p iyl GIIIICI~l.r V!!if'!! knit ht~ ihfi,fle,tnll!'lI' !iLkllnlm.k:tilldilr .. A,glr 18 B~n .va,ta,klazlm kUla lar, ,l.blUu:l. n lJ.llitkalJl:l. ~.,ta:!:l.tiklll.rfli_JI'tIIl. a.a IIIl.rebioo 1'!i! m:n-IJII',rptl "I~nln' ht,bi!l" ",.klt meIllICi.k.t tDi_ilj iflll fuifll rom1er:i]mel: n liIu rib!. , IWdm"ki bjl.im ml.ll:itllif i.pta 'n mYMlll~ .."III. hll.lll~ r bilQt~lIIddflt IUilb,ul ed.ilirhu dill , ]5IlI}OI iJ. 18000 Iruh hut ... .lIn k.buL e.dleeek miil'lllenlr'e Si!f.ya" 01 a btl' "Wok haltahlfll:l ih,tiy.V y .... d'Ii'. 'T"b:ii ZAlin,nl", 1:.1111lIerbelt".1 bell'gUrI b b,e~Hhlll'i aUti IIII' pi!!)'l:h:rpey oltllc:akhr.. "aMI." hnll!:lIbtl &"k",'ine mU~lfilliillot: 'mit :lIFd. Bakukoy 1EI'III11.en.] ~q gelkimA'Ii)li'!i :r:lir n olmlY.1I b".:uli1rnm'l ii Utt:I for LOti 'llnli mi de !:it.elllr:a be-rJ Ilil f[li'lr.luivle m~mlt!kl:t~iEi .ihJ1li~ l!Jlldde q !i,i r. time, ~lilb vri i:rfl'lllHia klr~1 n.z.iT.bildirr ki milrlle.fld. ~u 2'iM~ fl!lilli au.DJil IIljIntle }'Ipwilkbtidu'. I~I' I'lJIllmiil nahi dUfillmnll!r • Bill hlllU.t. Cillmyr.iyd bIJlki.. OJ',11!! oldutu b.ldl!! 1111.1<:.1\.01:1" meti.g]ia n bilhl.rJla. Ilbb_t b.UD.lDilide l'fl'ek ,,~f.'lIip 01 01 iIflfiJ n Q'olterdi,t, YAkin ,dint Ye! g-Dil!!l~ hlltflflrle<r~k ~""jJ,Dlal"'tI Ig... !i.!UI}'I, I!IlrUI 1'~lmitkell:l ,iikr-. bkl I'd. 2<el.melfll'ime hi~bir .... lcit n min.Detle ylillietmeyi dIS biF bar. milJlJia:atf edilm~'I!, bilil'jm.

Eli.i.llbkl nelerin, TOrM:remin, ~.~I pll!k t:llb;lidir,

Ylrk~I1J, Idola'" BIIl\rnkijyle MaDILl. If',' lS 11111' yatakll b.•• tab ....

mliieJl!:.c

"alOIn

IHClkOmetin fedakarlllAI

ali,

m

Bulgaristan
Bulga,r

P'II,·.

lihlanml,yacak

si.- italya-H'abe~harHabe,ler, hakeme muracast edilmezse harp olacaj1nl soyluyorlar
Cenevre 2 - Habe, bull". DJetinin MiHe'tler CemiyeUne yerdiii Dotlll, ne,rediJmi.,lir" Notad •• balyaoln l'IIefclI"berHgi '0'0
Afcikllya lDiilemadjyen gOodermeli YU'Iliodiep
Hlsker

bine dog-ru mu?

.It_I,I.

mOdl!!lhlede
br,p

"u~ulli!lIultu

Almanlar

bkdlrd'IJi,

InliU:trJl'e

bu mOdlih.ley.i

"Lo'kar~o."A
"dd!etmIYll'cektir.

blP teu,l."

Pui. 2 A. A.. J - Frlillilil 1'11.. tel~ri B" '"Edell"iII \"lIr,ol'" Ie)'...
•• tl b .. kk\lIdli um. Df'rl,atb 111::1IUlIlDaktlidtrlar. lIQ1,IIDtiJetle dQ,Q.. aillell Ie,. ,iw.liliye hadar dAb .. Ii-

Lehistan. Almanya ve Fran$Bdan bjrini terclh etme~~ r

r

Land I'll ') IA. A] Reuter -J.D.I blldi:riyo.t': H.beF 'l'erJihlil'ilDl!I lirll, un B~..lil:l lIollig'EllJliI~~'I'1 •• D,UI~if.. O. Hitl,r, fii(lili~ ib.. lI;llmlll'u.. prk .nth.;m.lIl yerJu bilk.. hi.r teli: .. Za[llll~d&!d'itIDfi gor. hu A1mln lekbfi. AJm.nJ'.DI~, te:rll!h eU:lii bl_1' .df'Dli teuy,lI. .udll.'QlI~lifl lIerJ.1 Ja.pdG1&IUOI t;ekll".r etmektedi...

,ark anla.~maslfu rstemiyorl1ar ml ?

baalvekili ve hariciye naZlri da ieminal veriyorlar
Sofy. 2 ( HU9U!!f) ...... Bul. garlatanm Bulb. m.'bedI!!Lel'~Di
.ili'blanPJa.k i!ltemiyecegliDI! d.il' birka; gfia e""el TO:rkiye, Dl;!.!t1"1 tt1cr ,RakaDI Yli MiJJetler Cem.i.yetii konaeyi rei i Bar Tevfik Rn,t
bOlm~yaCi1:i1Da,
'1'8

Hui.dlllmu!hn iI!!.. mii~l!IIi.I!i}'CI lu,r'~,IOlil:flTdiitl fed,irllkl ,Jii~rtllQ ¥e Jiij,in.ilItlitie,yadedilt:ull pell: b(lyuk 11i.m f-Hr.rdIJ:l dJII". Bill Itr ..lllrda bi.r tar-. fbI] .dli~ y. m.h,k'~lDl!lui!l!iD londerditi Ildll' !fiOk crain. Yet nf.kf:, IIDllhHhnllil~ nUl, bjr Nl'!llnll~ d. '9'iliyeUerden hl!JlHin lleF KiD llil!lea Oil, (I De, bllllla.JI k.,bl,l~ etmetll: mfcb"uri,.t:iHld.ti o~.1I. m{illlll'! 1!f.1i: 8JdrolY 1l!i Dar illt fa'l.I... n], I-IU'III1'1I!. el,.:Iukillirlllii r.pol'
'l'orillll!l!Ilrll"i. tI rC'imi,tir. Diali,lda. ~JlII';ruil!iifl gtLliilllflrlDillltir.

AklUI I(a.Jma.k ~rriln ••. D~ lilJ.tc lti-u kuJ g.. -w fi~, tLl!.ll rLlIIloI.I kaybe!Jmemek I"il:l iln•• lilt_rID !;.. lIuyi', frtnlti hll.~Bbit~IILI 'l'uem~ orladan k.JdJlftllllar1 Ve d.lilul .. ~ocu" ll1pml!l!lt1. mila.. Dlm.J._r~ lizlQldlr ...
IIHlnllJlnlllllnl IllnUII.mIIIJl1lllf1lllllllllil'ltlhi.IHI.III~'1 I1Ii1

Japan korkusu al.dl. yiiriidii!
Loodu 2 (A. A.) -- DipJo",
lngUh:re:1'li.o AI'DOl!DiD),onJlr

Dahill dUJ:J "k,.m
zab~h.
yolu

hmlrden

on

h ...
.. dill
iilOIl

lifte

1u.I!llDmq'l:lIir.

matik mebafil,

ita],..-

hut hi. lliik.lfldcnlel.
'11'11

lU,pa JliYllla!!~Dln,

, ..de Alm.u".,a, 1D{i'in'eeelb gibi E'(I,-D:nea Poloa:r&a11!l flu Hyab.t@
illlllJ Olin

Bu

IIll1d~.lm.Lllrda

b:enrll,

Ar,..a "Ankara .. sefin
lof
I!I

U

Pa,,-

HaDe) ibtillf~ 10 yeai hir .alb.,. girdiii 'beY.D edil1Dekte
ve muharebl!oia t6nuaU almak it;i'JII b~keQII!IJmllraC8isUlI!liI bqlea ~Bre kalm,eidilgl ilaill ~dil .. meL:,tedir. Habelistan, Ita[y. we Habe, delegh!riam 3a gila, i~illde top .. lamuak hlLkC"m kOomi,yoDu balkklDdlll milzakerede 'bulunm ~!fIrUIi we 'DBticeyi MilletteI' CemjyeUllie 'biJd irmelerini ilteme'll: ..
le,die.
CeI!l~'H'C

mil~~fctiylf1

:ttbbt

Ue m;u.~ .. ed~ In.alljom k.rll.F Yel'ilditi l.'kdil"do daiQ!a

klil-"

AhDAnrl YfIi Frall.lId.D !llid~n tllrlf. ),Irdlm Idl1memui blrie:l .elkhlp II~I}. Utlllllm t!itmui hl!likluodll III1ntl." IU:lall:,llll:" bu li_nmil!!!e~r:Rldir. E~i!!r d~'t'II!!'I:~l!!r • rtmlld_ iI,rne.. bir u:l!.~m. im..lIlJ!dlll,m,.ltIIl' ,ed. I ilol:Ill"ldilllll Idr lk&r:1II 'g1I!alllbinl'l~ bUt.bl blllla l!iQ'k bll'rll,fb lilr adt:mi teenlll: mlll.l k.JllnY!IJcakhr. '~'l:lum.I!IID.IIJ r.p~oll.:l!=l~ibileC'l!!1t:tur.

v'B1l1tui,)'~!:! verdigi temi· n lit baldUl)da B.,1'!e kil Ge!uH'.1 ~~Z.lllilftl' g,!I.zetelitere demi, ..

but i!dilmllktlt'cillr.

larafllll.dao g@:oit aure.tte tcm altJuda buluudurolduguu.q 1;0.,Jluyorl.:r. ,Blu bUllllta eo ziyade endile
gD:!rerell, japoDyarllD bllll9l!1ula:n

Rivayetler

nerede n ~'ktl?

tirk~ :
u ~ Ankara lef~rimil: uPa vlof,-Bu1garjatamn 8u1h mllllbedeterinin 5 Dei maddeai iJo mil .. Idler cemiyeti.Dill IItJllitoko!lllOIJl bo.z:ma,IJCBjml Turkiye dLJlliI'l "feri bllkahll BRlYRQ~W Ar •• '.

Lehrsfan va%iy~tini yeniden tetkik edecek
V,.rltl". [A.A~....
Hanl
tedf~ mill-

lill.IIH!li ltiilili lili[;ll •• JIi... lIJrJII..ILiiIUIII niilllilJUlullil iIoll.... II'II.llIi!.1

Il blriadea:
5011 &ldL.t11.rln

.1b d••

isvi~re, Alman.. yaya nota ve,rdi!
Is" i~ den ka~lnlall re UHitl,eru ftley'h ...
tan gazeteciyi istiyor
(A..A.) hnkiime~i, Amm.aYillya verdigi
bi .. liIIotadDir

I

MaeUt!.f:IIi.if blll:~ .~Jel.ri[i II'lIIl'iv,e gibi tfli.kkl .Ulklflri III1:'.11'1111: outa.lllnm ...lUlI~.'ti31n. riiyol ~bli'I!!I, •• hipll!1l:'iDitl!lD ,d::l.ha. Dlllu .. mltl. im~,lcr "b! kQ,klukl"lmu i.lflli'i .urmell!rindlllll', bu, riy. r~I~i'iii
,Ikhtlill I:.Qo.ed~yofull1. nllftil biir

.'1-

sU".i!.;!I1Dda bu!unabiLeeek 01.n AVUJ~tulI'8i'ya d:1 r,. Asker~ lDoktai DUllrdilD \'0 '''Singapur'~, O'nlibBhri!!inin ehemmiyetLne fo1ime'a A'I1'uJturaJya, Japoo nlolali'lD!D .kLl:da.
fLPdO!D

hiikumeUajlll ta'lP'll' I'.e blldCililitirllilet_ de.t~I ... 1b:i1., ,IIiId.I!D t.tkiik: ehue-re llllAdili' 1111. I'IlDCiultu Icl" 11hyor. Alman ftillAgm.1 rei.fl'u·n Mtr. eirE.... d'tdli 'UNiiH. 1l6"m.dil. _ia do,. ... 'yaY-lima" lh:r.a"",y,.. '-rtn q .fllar, Rmumiy. ii:H'l'ind. .f-liti d.,.i", te.;rlcrr, 1'.. tanYaJ 1G1t1"mU',or. _. Hlberdllf ml:blJiM., dJol ... .aa "e: be-Dill teeni!Jt etllDiiYClD bilP rly._ yete :(I'll"., Polonra hal.! Ilm,eH. k.r-

PololI,.

t,.ln'TrOt 'l'fi umimiyet!e 'I'~ "-Ua klJifl. ,Iptltl i,irl ~ bii yine ha..
~ikl

IIVUl.l!i.uenl '" zifeljnJi

rLr olmak va.ziydiDdedir.

"",,bim surette. mutaz.r-

".Utia.L

bitdirmi~ltir'. It
me!e~e' hakkmda Bulgar haridye n ..Zirl .. BI~a.lof O!O d ,ual.rl IfiyJf!mi,tir : ~ dab gi!~f:n IBn sefirimiz .ipsvlof., Bay RIl,til Arasla. Bul. :II ril!.taDHI bi~ _ hiIDseye t iIIIU·· ir riil: etmege ve kur"1l efradlm dill, ~liU'lEIiI,i"a myeU ,olrmadliulil bildli rmi,ti r.,~ h!!lrekeUerjni~ 'hallc.rini illc:edeD im,oeye tetkik etmekteo ibard idi. B'U[lUD i!;iD de belmi'D! .a!].. bUyUk: bir emoiyet lelkll!li It,. melD Ib~mgeliyordiIL Bu em", ll1iytU verme:k 'i~ill hir tuza.k kUnDaga I.!:arllr yoerdim. SenLD baIl II. lis.;.". Kilter meie bail~.· dJiLIl 'lII~ka, mukabete ,ediyo:r gibi d Vl'andUD., Sea bu tUIIgl tamll.ij,le diittiiin. BeDim de Ib ~ikaten leni ley. di,iime, iUIIU!U11 ve oudoll lonr. Bea booi dre]ice e,vweie Ib , .. , arUlli~ I.dln mubabbetiD lliyle sudaD ~ttibllir6D1 ise liD Irhk: ber ihtiJ.l,b b]f'I!i kma;, ICI]iwe Ii mohake.meni tllllDami,le

B:u

2 (A. A.) ....... Bbe~ H
UJu.lil1'
KurllmlLllDII

t... tilll!liIl'UI kabuliil'lll!'! iy£lelenIe-rii wc., ,za.r,iJ,rill~ ohlnlill.flda '~Ikllrm.i. dna m IId1:'Cl:lk,tilJr.

istanbul .. Ankara ve Diyarbekir hH.va postasl

hOlkBIDr.:!H,

Bern 2

.1s"J"re

_I'

Nazi ateybt.QjrI o~op

bvi!Wredsn kaLd~rllllnlk AllDlIIO-;o Y3i}'. gotilrldliglill id.di.1I editen A1mau gaute~i II Jakob It UEI derbB.~iadelini 'lI'e 00'111kil-;llran .. I rm tee ziyelini ii~emektedill'_ ..

Cellule, Pari!! VII)'. Lo:udrada ,.ptJmlUl i~ia yeoi hir ~ekl,if liIotUI ve.rmiftir. Italya MUietler Cemiyetine

It.'yl - H!IIbel

g5rl1,moluLliiio
1IIIIIIII'Ulii

Dun 'Ie buglln
UI.i i~I.'1J1 UIU 1.11I~ '.Ij! III un lilllllUh.luJliliiilt I~, U...;IUi

it!

gidj'lmesini Istemiyof Rom. 2 (A., A.) - bal,fa
Miklime~i.

Hebe,i'ltaD

UI!!! m D-

nn.kit lDuahedeDig derlFi[~ ettiji bilfimum Vllilllt heoUz kuUandmam~ o],dugu,ndOlll, UJul~ar Ku. rlllDlmunuli .lllUdaha luino mabal olmadl,gl tar~JJdaki liokta. ma,nDdBi ~9raT etmelded!r, mani olmak i~iDl f Feliliyen J ibaplJien ~Ikbgl ...a.kil kendilltDi . kabul birue etmedim YII goa da, remin halbrUlalio mekto old Ilium ZIlnllllun vICr(Ilek ilte.dim. Fl!ik.t (Feli&iyeq)ia bendeD rill l,uLamay.p bikeD,dip.aJdQrmegc kl!l!k.__,t1iull oireninfoil:i bu i,de, fa!l. ill!lri gittiiimi aailldlm 'fe bl)'Qk bir endi~tlye dn,erek bit re~e gil.lice (F elili.YIlD)iu y!ltt1it odlay. gittim ",., kendisine btiUiu h • kikali oldugu gihi auLattu:J1i" Ilraiall'd. (Fo!tin) de ba .. na dertlerill1 an1.Ul"le .eV:B:L" Wi!!i~ ($111'1 LorY,lIu) I, IhUin,ndea jntik.m alm!lk. hlliyabl!liln ye~ gine gayui oldujgolli! IHy~edj. BOinuo ul.erice be:mde keDdi1jio a,llitlElI 51durDo adam hRkkm. daki liipbelerimi bildiJ'mej_
gerck kendi'ioe gerek bcm,ibjy-anet el ..

Anluua 2 r TeldonD. ) -I.", tanbUil - Eski;:eb.ir - Alilk8ra~ Diyl.tbekir han, pOltoiarlDID Ni,fU,dao. Jitibareu mlktuf I' :p~ket I.ilJlwaga bailly8i~ai. yU1lml,s.a da muntultllll eni·
evvel Ikatl[ o~&.rak bil~h'llDiya,caji aD]apZ ...
IjiD

Huirll.l!Iid:aD

maktlidlr.
&&&LiIi

"Kagliostro"
"A ,rsen L·· · ..·upen" 1ft
geni' maceralarr.
MuA""iri: M"Ti Libldn Miiler:cimi: A. V(l~/i l:iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!ii!;;;;;;;;;;;;;;iiIiiiIi-- B 1- ;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii~ F kat 0 fed. a'kibet izeriu" dea hl!gil~ ~il'.Y bile c.,meden h5yle btl" Ie, D. dD,Uunam,dih bD fBcial" oden !l1r, beuim bOyle ,Op'h.e yll dqmemle meydii.'!lIa "km1~ olm~yardu. Hili" yu' bJU I~r ilk glh:il.t'IJd:e 01 !ill iu gild multll!llJlDa ,ekiillL mubafa:z:a ediY°l'du. Bu !ur, I,enlll kalbiode, dO GOU linde, bUtun bu i,lerde yap .. milL: il!llediiitl I~y,de. varma'k ilhdigin gayede idi.::;u haldD bll:f.liTQI il!;ilL bUDrdan IlIDDra yll.lullllCak 'I!y bOlU bOlual. du,lIlaliJip l.iWD )'orDli.~ cleiil,lJ!aiD biUqr'l!

mill Ll:arft daima guler yiD gij!!termflk~ halt. ie.blnd. ODa kar,. blyiik hir levdah f'oUi oyn.alDU: i)oil: e1ilD. lIlrok,
lib...

:,iipbti ~diyordum. Hattll ~liph.
degilt bundt.u

nun inlikaml

raph Ibir i~ jdi. Ben. bu oyun. snCl1k ber gi:lJn ,ge~t~~t;e 1!I!tnia lDilbiye.~llQ~ Ill.ha j,~ ,BDlalD", al .. miill"taim mliillel7emt leleUi 11'111
OIIclII'l1uniyet

ed.ebiliyol'dum~ StlDiEli mUe. rim oldug-un ha'kkIDd .. ki liBEl .... .tim mulem-.d" •• arbyor, (:&Ii-

mm

laye.indo

tlher

ub,t,
lhll'idilll

ju

l!lililea

lat

al.biJmelk
btl" BIL-

ber giln

ge-etik:;!i

o

lebilir~ De de ,lIpLhrdl. 0 aadaD itibareD .eDi,n m.biy-e liD , llia'l.cbm. Epr MO,y.n Rau ... Uo b ..n •• i5yled~gi gibi mucrim dog-l1!Idan dog'I'Ur8J bana ,aklD al manu ar ••ndill. ilB. bu dam anc.alt feci bir c~ ..a)letlt kurbaD gittiginden daIa bir ay ..aora IDEl-UO hem,itel!j,.. Qeplat-u .d,m ,ol.bLLirdi.
OJ

bebD'it DJu~rudlllllL

h.,-

~.D'II."1iD

Burada (RoI8IDd~ Jille lustU. ODdI~n annra lelin; allroltlirak ' dcv,*m eUJ: - Ob... :Bq "l'uiyet bi!DilD

,kal dab. ku I'1l'c.1e lli,)'Of(h.. I Jan da ''WhDe bjr ikorku ge.1iyor, OYDBdl,glllEl oYUIa Bnlllliillac!lik.kll.l .. bimdelt~ •• r kc,fodiletek diy~ feDla halde t'iDdiJeye dillilyor-" dU'Im",Oyle I8moD~la.rd. iki eUm[e
'gig!!lilmil tutu'~'iI]l'1 sllold kElW~

m_IUDl Kiirdlim. C;ug!.;i ikimb de
8)'lli

i~ilil ~k gll~tll. Hem,irl!'D111D 'katili oldJuiu unucU:igim IIda-

ibilJlde.ld Iilrr1 bust,i.Jtun J!lakLalD!lk lstiyordum. Ha ~ta toliilm8 iyi oymya. biJDU:iI-I:. $oi!Ddll herhUingi bir ,ilp'IJ.a u)' Dmamill-ID'

bfJml~l'emiEl ~lIti"I3ifDlm abua.k i.i1~)'oll"dlJJ:k. Bu ilii:i r.illByeti de
8)'01

0,

gayeyi
a§tklllun

lflki.p

cdiynrduk.
bllnl~

intikamlD
)l'apli.gmd.n

meliyim. laten di:klerimi IBDlatbg-LID ¥tlk:t 01 Ibe Dim kalllu lime i tir .. k dlli. '.k:lil eLimizde kati bir de-iii ya'ldu. t.te bill dd~li eldr; etrnek i~ ikirnjl; dD birb;:rLlJllii yar-dllll ,e.liJileg-o karar erdi.k. Biu hu klan.at g-eldikteo lOa;. n laDa Ica!tl lluiyetimil ~ok gjj~e,mi,ti.lkimiziade bil)!' bmlZ~ aODUDa kadar ,aakl&lJlaauz. halil'Di:lde:n bil" I:J' bc..UI II!tme'!'IDtmi'Z lblm iell. Halbuk .en dCli hergun. .... bah, I.k ,111[1, b;''Zimle btr"MJ' idin. Seai,p dlima YII[I]mLld. OJmIlD IliUI-Slra k.IlRl.tjmi~i liar 5iyo,r I£!nin bu cil:laye:tleri itledijin ~erdCJ bull,adar tAlcay~~ V'CI keudltlden It tlli olllr.k got:: zebileeei'iotl! ibt~mElI werme iltll!!mi yordu - 'foe ba:l n ke neD keDdimize ,. ilikilO ,Ilpbe~eri.

e.miu im., de- --(F ostiDl e biJ..

a

j

lDilde Y~ilDlh]H"l!Illm*Jeru I"ED alma i!iIJl 111

ilia ..

!I,d.mln

bed

D.tlQ1l1~ liar'

NilAn

-ZAMAN-

7

AI:man ordusu nasil silahlandi?
H,ller
g6rdlim"
-

=:==================~l'lrr===================~
B0 R SA
Nobeb;i eczaneler
ar;,k ol6,rrlar'

H'elm

,

gedrdlm1 I

ku.llallmQIIIiIriy~e haple gayeye varmak j..,in ber Uirlil ":aI~ta~al'a IIDOr ,c"at edecelder;oi g,ihten~D A1.au. IlIrdan berkegin ell :!iyade ilrk·' tHgii bir nlikrop IDllllharebeBi
Jllipm 'landLr.
DUOUID

'Zebirli gazleri

Bl!.Ilglll1ill1 ordLdln is:1D pdrol ve ondslIII 'i~kilIl'JlaD !ben .. Zln vu makige yagl glbi me'· v,ad blyati degtori baizdirlel'. Umumi harp elDalllDdli AI ..
manlllll'Ln (D,eutQcbhmd) altl gemisi ih!, AmniI:!: d
liD

1-

2 NisH. n 935
NUKU'I'
~ Ku__ru, IF.F,rAnll& 169.
US,
to}

Bu <JQ"~Qmbo gURU ,eee!i
OSKODAR~ Orner KenliiP U· UDeli U:;~r'lbQyu] AKSA.RAYt £them, Pl!l't y
~C;EaDei'li

( S!!Itrr )

KUnI,
20 L I ,,11j{iII jP;cnh. '1 Muk
11 :llorl 10.
2Q

di£niz.
belll;-

]. ,Oollll' II Kur. f;ck. 1 I tulitl 1O Ural
201 lJl!l'll'~

M4 17 &S
14

1 $U!o. Av. 21,fi(l' .7;07 ~I.I

/'stanbuldaki diger Ermeni komiieeileri ta,kip ,edigorduk ...
'".s'atVral Misa'kyan
n

'Lyane:
kilJUlen fiyeUtr.

~ok c:aniYo1nel VII vllh .. Dhll,cail mill ili m lise de
kazaDacllik oJurJslI'I1i ke m.dj~li!Iri deD hUBI P n

Lm,

BEYAln,
[GadiikplII,.)

A..

doll" eli:l;1Inl! Ii

16

IO:(!!'I1D,d1a

IIOflJimmyacail da a~iki' bir key ..

iEl!

geUrmege lI:a]]ulma~arm \Ie ,AmerikalililD b.BlI'be ,gill'mel!!li Hzerjoe pe~rlQ~ kuyulEmD1 1E1'1!! .. :Ie ,if.ell: ir;in RomaDy)l1 ~ltilA

OJ <liU

J..

AlEMDAR.
,UIDl!i5i

SJrr~

Rill Im ee-

11 Ce.r"!!)'II'I,

20 F. Bd,;llIt.. lIO Dnbml 1 FlorJa

':!I,
:It 11:11

Alhll] [II!'!!~"I'I" Ibnknld

~~em~er~ita,]

KrOCOK.PAIAR,
II!iDe.i lC'bq,li~
Slbhat
R1fllt

Neealt ec,..
eczarl~li [Pillar
t ,eC1.-

KADJKOV,

In parD!aklatlna birden ..

bire kclepgeyi ge~irdim .. ~a,]rlp kaldl ....
-99 Ci'Liln." $a\l'&I1"~ .. h'ubdDem 1'1 G.O!ll1P~,UDDjm~tl':i, tGrklfe bmrmllilig~1 ii'l'I dell!lim. Eliill klll~t1nii 1I(I)'II1"8k J'a .... 'eB "'. mllill·, i:r'I',il bir IliU11!i ku1~tJ'IlIIII ,lItu lI,utltilild~b b~Eh ~~'1ltlDt:ml :riea ,dUo Kt!'Ddiliui! dedim Ik~ "bgradaD EelI~hi fiU:m\ -keUue gid,t:ti'n In,. lind. ,i\tun. r~j.til:reme.z" rua!lhr.
IIl~OIlld'.D

Gegenlerde Avrupa

elm,el@ri
F:r.llulIlZ

b_e'pim1'z~D

babnndad~r.
tl1110

CEK' FJYATLARl
fnnj.11 ,.

IMG~!'I] 18.'642
5',9936 1',97150
J,80JQ

'rl!:lsnui

VllI!Ic!lmi:r

II Q miteci I,rnriadelll IItrl.loin l.bel. ib:ir .",de rderdnt

PaRr.·
dil~l>ell.
I

terinde llirmm~. AWmllil:Jillizete]ui. ,de dBbiJ o~d,ugu hal de boyle biro ,eyig mu mkllll, O~II! adl,gl liy ..

g'a:z;et,e· bu mesele. yioe ortsy

illtibbillr

iddia ..

I~D

gore"

Aillmanll"

mem~e.-

Lilndra
Mmlnu

b.ld:lilt hendid" Dim fBlllib Bu12!1'1"CII kornl,mul Ye d.hC:fCl
iI!I'illif: 11B1:i.r,iililt' Bglr&r p".pil1lrt~ IlI'i)'uinde ve Bull II' Itai!tiiyelindie oldll~u iddiMliyle ,,,kellin Iinnt81" nrak DU~ Bulg4ll'iet.n. Jr~UitiJ ,d.e YII:I~lm"b~ Biltun 1m .,ifre~eri Artin e'end..i Do be,yirmi iBD• le,~~ y .... Janlllll k.,d.r lah,mllk 111,. rdiyJe, ~l!Inedl!:bilm~,ti. E-h:m d. .Deak :prk 1111 !birr kn:muu ...
,l(oJQ'aJ... {,ruin' ,~ fAlla,hl

i'="rUdijl

l"lmwilt i.

Biz. bYllllolIII temu;~e aiklillli dli"uuuyoruz..KuvvetLi kO'l'uoma ." dfZl!ofektfl y,e!!lai:tineJ malik .,aki a,daria. bu konlnmaYI bibblitiiln Ild.brmllJ bit orduuuDI

ket1ednde kendi ibtiy ~Ian ntsbetinde tIde edeme,.iik~eri p. '1:rolQ lun'.i sureUe y.pma,ia Imuvaffalc ,olmulilardrr. 2' '"""'""" Mahi,Y,cU hen'll! ,aola,llB.,yau

Nc¥)'orll Cr:m:fl.
Atin1

,1i,lO,lO 9,51 D,'l'VlU 2 51()

~'.O:J

Pni

Y'illiJU)

B.~llud Mo.ko" .. Bulill

KARAGOMROK,

Sit

114,0'5
4.I:I''lS
~.!i§'l 6e;,.NUJ

Ylilwld B u.d.illIH'."t..
VU'lI:Il"'.
I3ill_krll.l

1

Dfll!l

l'hUh ul A.m~t!&rdilm
SgF)'1!J

oII,;urn
71i.Uj
1.1tU

_,UiS

I

F'ENER, \r~t8Ii ~C:laDe:1Ii

ne.'

SAMAT y A.~ £",0' i10.

UllI·

$EHR.EMiNI.

Nl.lzam

eCUlfie:li

Vllyana

k..r"~!IJlldak.i orduDuD
Idll

v,e utu-

0.311 bit tllyyatl'eDin 'iJti • ter,.batllu bo,zar k yallili QlBl'lya.-

bit ~;ua iUs Ulfi:mliLkta

ESHAM
I, Ban'k. NlIIlmii
.. Haml. • .. Q".llllh, W'L1rlkiyei cUmnu.
I

~EJ-IZA.DEB~I, fil(!:Ziine"i

~j;maiIHaldu

iR.

~J~LI. M.~kl!!! eUIIIDe.n
h<i~pollllH

losuoda hir kontak.t
ralt ta),yarcuiDi

J pbra-

.ttdle de .lbD
ifiD "i~iIlmr.d'••

iHi!lya.e ..

Ii II! VilliClmi:ri EII'Ii:!f,~nii
r,jm.k

t~z.

F b~

(IIM!JIgu~ UI I!!flP uhlir.

ba:jfIIlllS tayy3lfelel'i,~e gok ... leo hi .. koJera yagl:tluru y8.8'. od.dID, kalkmagl! me,ebur ~,tmesi pek mubtemeldir.
Almanlarllnyeni

T.ldQ~ lerliol! ,tliYi~nto

12."10

d'Ui§mlJ.e!li tellll.ll!ll ediliyi!ilrm!JJ..•• Ve lba.Ua Allllllall-

ri),c'. Bank.
'In'ltl .., Iln .. t:lolu. .1;111'. Hapl,.

,-

anarak

baSIIII[H

kendi. kenwne kejiifleri

Mekez: memlJill'\! th!1ill 101,,10. :ii.. deUm de .orAda uiIi!ille-1l UZl!!I'iDil~

.raJy.bm. 0 lamana pod:i1D VI.dm~1r dt! Bl:lir. pUll' gideni'Dil.

k.dMT'

Go ..

hem~D

'.. -

EReII' uz.erillhide aU:ID' 't'lir ile. 't'eriniz, kit iii t.al1vil I!:U~relim diylnce Illurirulll:l IIJbu:! o~madltJDl lij'led~ va keo,d~!i'iDi wl!:l'lul: meIDurlu,Ay odll!iitrlll. !rO~iirduDl. Oda,)' iuar+la ..... eUe1ll
ill

gi,.il1(!11

2'eldi.tiqi Terdi~im nhYalD hmail I-J kkt be" htiFatBi rilifetea daba Uv(!] .. dell! her ki ,udeyli birn indlrt .. mi,ti. Bi~ Odllldlill i~e.dj'r: :l:ir,iIl~C! lI'e!r ik· penl:~nl:lu filJullde i oftuk]arll otl.lIrmu~ bl.l.lu.naD merktZ ,memu_r~ UCI • ell" kClm:illier: ,g'er htl'l I 'I::rdehl!r~ ila8.Il'~Y.lli L~liIdlir iDdirdlWer •. BeD
~avllol'~~D

uzerillde .. Ibll .rabahanl!lltyle YII.I:nou1a bglu' .. durdllltum plt.rwilk kelep!i1::11D1b'l' BQd~ cS." p\!ll'l'Ul"kl~'!'ll!;a g«:cirdim. ~1iI\" II bill ADi yaklllaDlfilllll.g I.~ I"ml,b. KeDciiliDi bJ .. U Dda,lyeye ohl rHuk.
mall.:

""ID

H(J'i"at'~1I
T¢jda.gu
$D'II'UiID

Ii!li

rna?
R~.d

a]I!.[' 1I: ..

r.kalnldL~lDl

beye biMi,di ""

E,'neli! irul'l!Imak iJltem&di. "H.kikaiteo amuchu 'l YiilPlt, 0101. .. n! II dedi. KeI!UUli:DIII t~minat f:lI'ilIim. Re .. ,d B~y 'H~me[l ibiF &11'21 bn He dll'.reyl!! set;r.i!me i emi'iill~ I'eZ'ld,L IbD ·lJe kndi~iD.de D ,riel! dtim. " Bir" • ..a.isit re~tilil. bd~i: ktgdi!iiD~ L•• rUliI.!'t i"illl reJf:Ili]oer .1Iu'i!IIlr. Oinl r
fUJI 'kalkm I'I~n 1UIId." be L ~I:r r:idl!rler. Bund.1II IGIU,;t getireUm •._ d.dim. MUJ"illff.~aI Ii!:UI. V.purall h....kelin.dea e b.,h IilllilloIIID .umli'. Sa"'1lI14 k.Fllb L'" IIl'IIb!llY& koy ... III.!: dB'if'ielye: lcolirdjk.

'Vine hu &i,lIh de-he:rlucleu bt .. lI'i.DiD bLr J'fl'l'miynindeld ,Ifredet KllIllfadki EII'ID~Di mubaeirll;l'loiD '~IIc:lLIi' te~killb ,ap,.lt;llIrEDI ballfl .. de:q, Arug efegdit blJ blJlu.u bl.r· t'Aplilrlli Re,1I1 beye bildirmi" mil.eleD~1iI KellYlld'a tar.:ibi .. 0 labkild kabetU:t;inl do i~bllt'e'bIIl1:it. ArtiDi ec&iDdini bu 11"111'01'11 be-:rine RI!:~aIi: 1b~]II' belili ifi:llillrilll' ,..Y .... Iflnki ' ..tole Arll:ia e'elildl U., b~~ r, ber KOElJ'IIIY. :fidec!alkljlDi~ 0, ... d.. bir tiltklm mubuc:lr .ErlDeDil, .. rlu ,ad~F ~,lUlitl - IIIphklll'l aDl.a'I]~yG r. Dahmf~ N fl:lD fifltl Dd'~11 K(lDya VatlilIDe de bir tskulII :wDdO,D umumL bey.le .Jf.. l,uru:;otuk. Y..rl.DI bemen &1II"IC t .. 'lIi'bneuil. [1:um:&l'l!:~iyor. Arthl .,fe-od] !Orad. ba,;u E.rllllil!Dill!itlill telll~. ede .. uk. T e<mu Delie.--ellgi aD hitdt.. :teetk.ICii.bedeFle! Kou.ya poli. my~ dDri,etin.oe t.. bkikA~ hi J'IIpnak.. IIl,JJlL ~:imd! J].~rllll'III •• balr"'YI .. 111.1,.. D~dl. .iiill:ll bemeD bir ley.hllt 11'!!.. lI"illklli'll C:1trl!lrdlk htl'reokd barll'hlt'" ,DB ba,ifufLk. AI ti II 'lfl:ndf"1!! Hairllg, efeJ1di lIIo.miJIIII hir •• J'~b.t I"en ... kUI .Idtk. 0 IQuden 1101=111'. ]h. 'gl!l efendi k&ldl. Artio bmlu E"... me in d., "Hill' Ilia.. de deDl1dltlt .~ill! IiIlII klllilmedeki lilt,., liarflnlt

Bi~ba!isa Her Hitler Alman devletinin:reisl olduktan ,IOBII'_

lar yi'lilD bill yi1zde:mdir hi la,'·.. ,are1erio8 beDzin moU:itleri gi-Ibi i,tiDlJ b!:l'tibiiltl O]iIIUYIliD eli.. lel Dlot,o.rleri ferle~til'me.ie ve dfl beDZlQ In.
bu maksa.tla dizel motorlerini mo,tirlell'i ek illulc
"lI.h~~yor.. ~

htlinll de,.. Sark 1I!I~:r. • Buy. • ~aJr~ m. ,tc.....

IBEYOGLU. Dell .. ud. ne i - BAI'OD!lIIkyeD eculllleli [Yrni~~biFJ l'AKSiM! Erl'<lGirol ec,uDni

~C!'l.-

lSTIKrtA'ZLAR
t.UkrUl! ClL29,3U

I
,

fFirulil:9: 11

"ASKOV. HIIJ~kUll3DI!Uli 'GALATA. Kaukoy uUilui

TAHVIJ..A.T
Rrhhm

:KA5~MP'ASA. Mell'~em iI! cza"
iU.li

193'1
KlI!(I[]II.US

am
J

AD. m~mel.
An. t.b:. l U

51.70
"01 4J

A1mao bal'p lall!layiimo

iukilafl

D

'

Mu:siki hOcaSI aranlyor
l.hlDbul HalkeviDdu: MudallY'" Irb~kui j~ill bamlo ..e ~!tZ tIilIIlJlllJ't:'tI~ti,re<eck "I:' iea .. bln.da :mlilli: balk Q]1II5iki i derlllr:l'i I'ui!:billt:eck l:!::JIbiliyeUe bill' rnu!lIki m,UJillJimi. i!flHlmaltt ellr. 'Fa.!iplerin ~erdiml!!.i hal 'Ii"1!: ,nrthl.lI'lID II iii I£. adi"rtllH bii' mektupl 'li'e diotrllJciI:a1] dog-rllly.it Ml.lldiloya Halkevi.D111l1bili.rm,el.:r'i iJioaJ oIUQur'.

hl!lklunda

:mah'iml!1t a1Bbilmek bliit110 dunya istib.barat. E"~O heweD bellieD te..nll:Qr iller .ra.1108 girmi,till". .. ) Ii.,., bai180 dlDlya.n fllbe yak gibidir, •

mukemm,ell£!jiirmege

=

lIe-itD,1I )'ani (Mabremdi

Bu bU5usta

klp.II.III.

I G, ..

okuygcullTutuu, bQ. bira.:z ml!l'!l1 l iifi b. lorl&Dlece,k !til'. Fakat bir iki leDe ,evI'el .ltaJ,. ~eh. l'indeki eltktrik 11mbulillfml )'aL:maga mu"affak oJdugu au.. ,it.lnOJeCick o]ursa 'bu k,t:~leinlin!" lIlak lliznQgeliyor. Y.hlilz ,UUiU dll, iliYli!ili!lde.lill!l Id Al•• nln bUD,!] J!.akikat\ell kqfiflUilen dD'D)'1i ta,.yar,~dllik Vel harp lekU tll~~bdo '~Dk Iilllhilll bir
.AvlIlIstuTalyaluu (MeLbufD) iDlnllp

Belki

.~~='!!!!!!~~~~:~~_~~~~~
'., N

Zamaoln lakvimi
iSA N

I

I

:ran ILimi MBrkoniD~D ROlDadlan

l'I'_~ __ "7""'--_"';"""';~ilI~i'!I::::r;-~ 7;l!n~e ;:K-.• IR~.1ID1 nn.. U4

l'lS

.mac""1

la '011111 a. bile' her'ha.ogj bir ifllatta bululII3.111 bil' liirHi sf edememt:kte ''is bu I~bsa I.... IUD K,elelll ce:zsy:ti vermek 1;i'o .1da. we hayaie II~innlJ: ifler
¥efedakar,llklln y&p!!ltaktadu._ IF'. AimBO tayyal'eJ ElDBJU hak lo.da es 1]1 malCimat 1&., IUbi ikeg C;oJ!.co:llLovakYIIY., iUi-

dar ImkalJi~ daYI'BOIIJ,akta!dlrlar ki. yele't' ki lena bir ka It

AIm _nlat' DB husu ta ok

". ' 3

-RU~~~i"O

I

Marl
31

'0 kildar
Jigiodell :

Bulb h.u'kuk .he-kim-

CAR$AMBA

Oskiilda,r 1'3111 ~rug)alilDdil !ioU'" SUI. bag.gda ve sokagIDdia 19 DUl'IlaradaJ Ha.lIIlIi f1!tagbu1 Ma. ..
H)'e mubaLremat

o

edil.D, mDberuli1 (FnID'UD" or.d. lI.rlU'eD~1: bir ... reUe 1I1diJrDimelj vell:&tilin limdiy,. lkadlllr' bU~U'IJ8iDlaElila&1 Ib,q iddi ..
C:EI,

I

.Oln

en ulIiih 'bi!r mi981~id;r. Buquol bll!llSbl!:1' ko,mlUi ulo .. Ir mtibbarabtllD tldo eUikleri ... Ulm' ta K,lire, brz Amma'DY-"

3 - BUDd.g b II gizlt... I me<, hahn IIIlma. 81~me 'Vel diie:r bidum]e It rp aUt ve ede".b o.ler~lIId1!l yapJhllD floi hir f;ek kqruf VI dilz.eltmelel!' 'vlr'ki 'bpo]arl burad. aDlltllDa~ ,.a1!IYI UI tmamak i;lD datru buLm.adsk.
• ......• "Ili AI, In " lIJ1'd!ll!illii'1 II. ,lIl'lrrall'lnd'.Jd /arltlal' •• ~·'~>II·ItIl /i:I'FiIftcl,QI"" AlmllPl •• u .. pl"Clp .. ,g~d!J ftf.rllldill I~~d'ili:.k·

demeklir ..

"I'

eudlil'

I

tiireclli!iJrlmr

·· k·· -81'S Bugun.u h
Ye~ilktiy 'r!!lld merkeziodea

r.afll!Jidsl!!I ale:yMnb::e a~mliJ' o! .. dugl!li bir bt"a sl'::riI,el mue,ibince ba.z:iol!yt! 0]3,0 4632 HUfU1 bar .. CUDuzun tah!Ui dava'Sll1d1all doI,ay. ~313/93S, lariibiade mankeRle", gelmelliz bakkllDda glnderilen te'bligat zabrmda
ikamelgibllilllZID

mudillrwye:ti ~a"

rne~bul buiun.,

a1ChjiLIDLI mailhllllaita
bavs tazyiki

gire. aiiD
.11

760 milimetrt,

IGd.o:k ,.a~lmll2.

Din yeD;

e mDbiim ke,iflerin ..

k.lil1ndllr.

HI!IJ'UD

D~.t1"..1141'

tc.ldt..

den bazmlarmlllll~ m.e derecede do~g oldugu bBkkmda bir -liz IOJ'I.medea 'letkik !!debillril:

,,.,lrh,,..

fazla IJcakLdi. 8. en hI!!; " der _:c:e idi.,
Buglln

Z Bleak-

.1r.J

rllzgh .$imlddeD mute-dil, kuvvette ele· cektir.

'I'e milUeba,vyi] o~atakl

h ".k.,.eo

bulutiu

t'enlen p.rbtellll aDhl~l~mIf y., tebJiiahll iJA:mea ifa!Jlloa karilr yew rilmi§i o1du,iuodlb muhilken::c. ... :Elin muallik bU~UDdugu 1/5/935 'tarihiD~ musadif CarJamlba P" 11111 aaat 10 da 1:Iera.:fIllDubake. me Osklldll' lbirioej lulh hu. kuk 1I11,hk~mtshle gelmemz. 111 ... lEu, 0, teb]~go]unUl.

.:lulu mUb'Ih tlllrlif.mdall

'lI'.p

IA'r J.I.'er, hi. tpbg.n,", I iaJ 1'111', IEhJ !2,l!i!rLdll aa b~m
'D,nr

-- 30O..rnelr I N. calip
1,11elil b~1' yDz;1 rap

II k

bh·,rll:l:Q

'I'l.l'-

Nfl

a[!ll1Idl!! .....

Vlldimirl, ber.liler •• 'loDII< 'f,elir.ku. 'keDd]lI:ine ,Bit (doiP ~f)k miih,ill] oldullUiiu loyl~di:tii i~i "det .irab Ic:.• ,!p. c~p d!l!!fteriyJe h', de "GQlt A'iIn,uikllo IJtoWli'ilikn tllb II.. O .. DJ Viidi,wire te.Um IIl:mi,ti.

cAzlsEstZ
,Fadgillea
I

~

CAZJSESiZUK ~ !hnirnlliilllkl.bm" :d',k. ,ad ozt'I!::!iik ~Fr.}AnUpl'!thia Q,rnelu I ......B IlIDem n,BII bir C"I~"
Illit,

,_ Se .. lnnJ.., .111:11liZ, ~Fr.~Al'llti[pll'bh,i'que

Ol'lTll:k I
YlitJillllila,III'

CFr.) Obli,lItoh'_
it.oullla

lHirU~~,~nr 1k'!I!!IUD'U Ilaywalr: yl!l1r:ijgdi .ttu~d.dU'. ,_ KlIIilf.illllili I-ymlllt butlilg "1',n·Utl.il'tlri,~ill ytll.k'lm e!dir. ~,Dtlekul ...... Ihti},ui)'

~tm~'k bliU1Di ieh:r gtrieburidilr ....... pattllq
rl "d

m .. k. IIlr ,.mllk,
dfo:l'etl'l'"

lebe bJ, DediII' 'Hr'd.iaj,a~:I bu Bz;. .Q.IIlQ!) !lebebi medlir? - CEHD _ I)iiril eete ltD _ {fr.~ T·,[!'IJ;I!~• fwr'l • (B!!ik: laynt" ..i)'~ CEHDETME'K - Dilfl[l_ iiiek filii'"

aalD'

,~

BI,riJiI!: ~WtJ,l:Iu b:r,I.lllIId.IS,.-

'I'

hr.

'~'('rDII~,k:

4 .....Mfil,~!I'I hr~klfltlle:r ..... Omililbel
buekctler

~

blllllDlIlI'

-

(f,.,~S·.,

'~'EMI """'"C;otul - eFF.) paurillli O.fD,~li:= Tirk'~1111boir az Anp kurA'"
hY~1iIi !iotilil1h.DmlU.
1lII.~

t'"dl r

V Ijeli mi r. b 1& Hd d~ftorr'f;' t.libin ..
C'8tyIJ

bel!!i;d~li r IIi. v
iiiIJlemi,VGflJm. -

yuziimCi

bl1l'uJltlk

R~,at bl!:ytl n:Hlli'. $..,,'8r, t~

Bilm~m ollld

,bi!' u-

MECiEI,uRIYET ......... 1 yalkwm 'Zo·r
Ol'U:k ~ D II ii,i ,apm IItl, liIi!I' 1.01'ilild (mit ebulI'L,e tilt! \1'11 II' ?~ Ne !!!O!,'~ "!IFil!l lid dOIlli 8y1. dlllo¥-' It! r"lnd~m ? Verg-i verDle1c :FurUiII,hk: ytO.k'limlc"
r~ndleDdir.

PGI!i1 nll!:];ar,~lb:hilllnellil1l,e lomlillell'ildl. 0. ,nmlln miit~fl!::rrikll komhleri
Cemal
!bey de $av,Br,lm

mllbllD 'bir

,.hlivd

'11",1d,ll bk.)'yiidife, liy. ~dUdi.

oM IIj'YII d,lilll ttl IIh.i.ltl feY,. bllJlugmall t"v-

'.111

D~fl,erlcrl blJo1ul!liI, Ermnin ya.l1lm., olm!ili~Dlfa!l! da~I!.Y', te.tk· ;c vc: tierdme edi1mt:.i ~.t1Jl!Jbal'~t blC'murJlirl.III~llldIlQ Art~!;! M'glJ"dlq_ ~fl!!,udiFe levdl 'i!!d.iI~iIllU.

'".im blili f hDi'I~l'htl~ 'l"aII' ki bi~ ,ulyn Ibilluna" lltieDloiyorwm. 2 _ Cill:lili:a~lIl:dik fdll'l bE!!' lIe,dlr ~ "Ylllillfouolik Y'l!iIrad~II~.hi"n 8t:lh'- bir air. 'C[BANET ~ Kor:kaktlk. Odlrklik ..... (Fr.) Polt rooheri ell pt:u

CEHREN -'VIIi'kil.k lIe,.l. CIE.LAOET ..... B,a'hll,mJuJ.'1I
'C.ELB.ETMEK ......Get·ir~l!De'll,..... 'M lIJdet. f'1i~'. ".:011'
O,rD.lb
(FIII'.)

CEME.TMEK _

CI,IIlD~lmllk. top,l ....

_, U'!!I'.t Ad.~iUQ·D!DI!!I' OI"D~I!,c: Bif'birrle,C!, hllJflIIIlIiYIllD ~~:rEiIiIl'

lC~mlhll Dm 11'1.

,til".

CEeRETMlEK1

tCBAR

ETMEK .....
-

CEI8~,AR -- 10rlNi CElElfN _ KOii'k8k~ tidJelr:
Po ~t!"IiI'n, p I'Ul'elUll'II

--

~Fr'.~

Zurfam II ..... ~FI'.' Forelli' Orn.ek: KeEldjni Ii,arm.mlle: D efletm.ek _, S'eflo!;crr.

Cebrl

:Ben. bOlli'll ra,IPalili
eUit

:l!t!:rhull
1:01'

CE8lN CEBR
clntTlI.inta

Alln
21:111', Eorl.ID!IIi _ [Fr"tFo,ce (c bpI
II n",
Ii

Oc'bar

.D.f/e r l.rrN ~.var'~1J

nil! rer liard,

1

_

C.:E8Id ...... lor~a.ml,
1:I[I,.Die;ro

-

.tl m'B

'ore6

,iYllh ddtf:l!'.i h.kik:atclli p~k mutltiw ilUi, •• dan._ buM. ilk Ermelli komit!rc'lllrlniq tnlcif Dd.,o JliLliIl'l!:D 11°1;. kllml

lbu Iffi

Cheek:
)'oktur ,

De'moklruide

torJ.D1

~FI'.) D"I.IIDe Cion ,,&illtet

.~'hll}dll ..... fOii'clie" ,~1111!!1 I.

'!Jla,g hj!,l'

~aOl,ete _ C.miletil [Ballu tiLlArj ~ACI"'i .p.t1k ...... , 'bell!:T'ire ,Fr.) Cillill', olJver t. II,,~dflot CEMlvET - BIr~e,it _ tfli'.) AilJic·, CELPN AME.G.1,dllrE Il:ldioD Om!ek. Sir ,celpl1lilme II. ~.lglr.~lIo ,f)nnr:,k=A'I'II'·u,pad.,I:c! ,lni, birle~.ltleftherr ydl!i'Id~IIiI'1:I ~.!!iljl'l,lditl IDnlnlD!1!!1Ili~ .. AVlI'upad:!ikl llilm.e~e I:e'miyet~erl lID"'iI~vPli£"d~r -- Hir ,geldil'i HI '~I'i'fi-' lCT~MAi _ SOlya~ - (Fr.) Suill.~

01l1l II!!!U'81,a ge'tirUJk (e.l.. IhtM'J _ Noml I~ Om. f, _lit 'teliiir iei .... CELBIETMEK _ C'~kml!ik ....... Fr •. ) AUilteJ'. f.ll'fl coll'tl'puillib6

CD1A.N ..... CUllll.fHJ'
(if r.~ Eat!!!lllt:

£.ilmleJ'J'D

_

CEMh:'ET ,.....SosJ.et.
(Fr.) Saeirrtte: OtDek~ luilln

(T. KG, [1)-

cnt.

:rurUnt1n

Sill' m1dll1,]J
-

IIIr"UDI!II

Jy

lioin

IU:UDitujfer

b-klnnd.

,lIpll,! tAkibat bergIn Jlrilllll!!rih .~.'Iiyl" lI)'rl .YII'I 'o]m~k O:n,•• e Rlh SYII!·t iJd 'iillJill'~ ftl'~"1!D,6me IE ..,..,_ t~ [ .~ <15, 11' ''ill' 111_ ,~ fill olilii',E!lik y,lIIliIdmllib. Bn dtlt~fljrtdle yalnll. ~.taDr~~,.dd. polil!l!!} till Ibatb liIIetil, AIII.d"lulU,". " .. ..II II '" ~.. ,01[101:1" r eo lie gUndlerHmi.fj olsnl",1I' lIal-

- 0.1111 J. d~ID!Oltrg,I1C1 p de ~Ogtl'aiDte. 1.or 'PC b!!IIJkl ,(cellru tU)lihi, j, s:i,rmek ..... TrilVllilll!lP lOY! raiif.l'l!;!',

.Ihude.

I. con~..

Om=k; Z"iIII'I,'lma: tcelni) yillrU,yilt ...... M~rche FQl"iNfe lor "ltl.!~d'Q. Ceebrl~ YBPII n J,I~rda
• OULy
Ii!!.

gU:mni bortt:ur.

6;rIUIl!'k;

lell'imn.1 ~~Ierd.., iki Sldll

va,...

'CE.lSE,.ph.

Otuullm

'IFII"., SeaQe"

YQli.tur Oil!! iJi',e.t bLll dllia lllciell, acc:olil,pnl

);101

rupon..

Olrnek1 Byglll Iikl eerie yapb _
Oh:jf !HiII,

BOyUk Mme't lI,!eclhl DlI.l~lII Knmutll, .tt
_

d'1.; bUlnla,lI'l~ hiiriM iUlkil p dilte.r~ne tekimOl dcrle:r - SOIJ'!I~ il~llIllde, ikj 2"i.. dii, t'illfthr. ~1IiI1!11II.!'~o biri!!!e denmmJ di,e-riDei I!!'nlm dl!l]'l~el' •

nU.l, fa C.,II,"

CEBREN

-

Zcu'fil
h:l!:br~nt p'l!l' (oree. leUII'''''

tntnhi

Cew,ndalIbll!'lllm,el

Cil'llillZ'lllr

'fF,.t

CGJPi!!I

Orilll!:~: Ollu] zorla, dim ~ J!I!l I'lIJi 81men,e

,ClEO ..... BLlyUk. blbllt Gnmd pl::re

d,u!e ..... 'IFlFo'
AUI ..

MIEC,BUR OLMAK
:11111". U)rf •.!DU

_

ZOrUlDdll

ka ••
klllIi'h

CEDDANI

_, Atay:lk ...... CFr.,
~ A'hllyJldik ~ oil)e -

dll1nl1ait.,

:r:OI:'IlI

I.ltmda
zoruDlu

kllld

lter,tOc

lie mmulIlel

ADldutudl!l. ;~nk t... JUJmHecil rin clu y~u ,ifrfl h ]iDd'e VI!! k~u IIlItU'JAI'JII ,evmliye oJ rak In.. ,It IIIdHb1i, Ibuh.lIliUfD•dl1. ddtl, .t're 'nbuJdaki yapllklalrlfu

• e Y plU.

male
Orne'k IIl!1,:r;?J :

iqlLlcc CEDDANivET
AUivi!iiwe

(Fr •• (Fr.)

Ce'MllUlt (Miter) ......Omi!lk (F~.) 1'1101tlhHie ill:lruDlIilIl1IB;'IIle, fOliJ~e Or'.oe'bel ]-BeyrI.lUald, umell:li ilme!E 2' - IUlyhl.1er imelr. hilLllld6 :sehlliler R.llldiof. Vokutca, KIII'gn,CIiIi "Ilete" ..3:dlnu "cchd" an,lamma drYIiIi r5ltClrml!ktedh. Gel]e :Jbdlof'dl!J iit m 'OrrUu, .. .I:jl'l~kUT'l'din en iyi ~lIiil. In~I!'IIII!I!H1 oli~. J.:lnl'Ht: t.lllliil~ nll1C11ma ahn 1:1 !·,ut •• I(hill de 'I"IIU" iii 1r. Ihl l'III:.e~ 'we .ICC te,~ I iz.1 ~I!i 'I AI, p~1id. 1111 ~ ,el!:Juil D.1l'llimllJ!II gelem "'eiJdi:r in de td5ildeori,dlr.

CEMILE _ Ht111' bo,lu,tu CENAH - KlIlrl.t C'EN~N1 SAKII - DII~ut
CENK Croll: ~T. K,o'l

CENGAVER.
geeer. .,d'hm tsr,he
tfi'l'ihe

....., Vurlil~k
_ BiiI,iJk

Iii

Ornell,: Buyuk
,I"CIH'.

eeugive:rIf!:I"ia ~d141i""

m~klJJDlal1l1J

Du i~i Ylllp,mlll'k

BiliJl bu dcftel'"in l'lldc~ [pf!1I !II hur

illr re'fmipe. o·I.1Q IErm,eni

d~1l dlljl'dul!lluz? '~NedeDi meebu olduD,un akl mAJlit:!lradlln ;'0'10 ~I'kmak !l!ofYindEi {olldl[lII 4me~bl.lr ol'dlltm) MECStJREN _ lOlrll!lJll.or t'lltJUld .. Oroek = BI,;! 'I~i 11J],1<I~ ( .. ~cbu I"en ~

CIlE.DDE GrnD<:I'I1I~n;

Biilyu'k,ll'

III

CEoot ALA ..... Soykokn

-

tF.tr.'

y,II"llll1 :

MECBURI

...... 'Y'lkOiIU!!IJ,

ylllklh:mil

SW\.lch~ CEDJr. ,~ ¥,erll CE'F.A (~n) - O!l"tIl O'IIFk: Banq. IIUjJ~lIb~ !ill

CENUP - GUDJey Orl1~lt: AlIi"rUplIDlnm f::r~u,hlJlld.~ ,,~pM u:!:lrek!'.... Jhil'ul!Ulriln rUDllylili" d!~ l ,&111 RillIldlililu.

U~AII~L
,illllli!iD
:&:1~.Cill Ibll'. I

c,ehID'lg

'ill

TI!bll: Ie,oh: ledra _ d.· bl.ll keUwtl b.kknull ... ple., J'."
IIlD

e.ski

8

======================

......Z,AMAN

....... =
-:1:._

=======::-..::J
HulHllk

:; Nur.

,A,DAPAZARI

Tliirk Ticaret Bankasi
Me'rkezi::
,Ank,B'ra
Tamarm odenmi~ serrnayesi:

BevQglu .3 'ij,I'JCU Sulh Hllkimiig]nden: i!itaDoul

mud~r'iyetL Sioan Pa~a .ma~l.Ilille:!!iDd;e1il!la PilI' il!ltlJr.fIBd.fUll

E(;.rk.f

Be.,ikta,h&

28·1-28 ..!-3~~W-],.lO '2812: 32,3" 33/1 32/32 milt·
32/4 No.. I.. g'<Izioo ve bOIl irmlturat kir4c.1'I~ Papaz:oglu N.ko!i 3Jleybi~~e a~J1..
ardiyel"lli[l
IlDl-i'

kerne'linde
kerrer

2,20 0,000
1

'Turk Lirasi
,ube
'Ie muhablrlerl vardllr.

TGI'rkiYBl'llillll

her ,yerinde'

Far Bug-day)
Fan!eril!ll
fareler

al,an t~bljyl.

dI!lJV""iL

ilnrL..

r nevi Banka muamelati yapar,
Ha.san beher

bulggduj-u

m bane
y

(Far)

fare zellUriaden hug-day neviferi
iLdilii'alfu-.

serpile~ek bilUin
oevilerinl'll

IidecLi bir arlet faor,eyj m,uh8ikk,k iUJife:t~e oldii'l',iill" Ve bu olen larder ko,kmaz ve kandfa,b bir h.~e gelil'. Ve i.st~m~dL I'lIiyell: ba!liUir'.

Buid

inea lti.. ekmelc: p r~SI, iiilzerinde: girll'h::rek 'Ie ufak 'l.JfB!k kesi1!1!1l'ek vera hamur. plIsbrmJi. 'Ile her nevi yiyeceklere ba fjf surelte ,!u:r,were Ie: f'Il"elerin Indundu g!lll .mabane bu'aiulu'. FSTeler bunu kern'ali qtabla fer~er. Vederhl'llJ oIU'rWlr'. Vii! bil' dab. kokmaz.lar

Far mDt(UOUDllia

---

lsranbul subesi : Telefon 22042 Gal,ata !lubesi: Telefon 432 01 ... ~.
1

I
Ak,ay
Kaphcalarda

Far 'lJIIa,eulliyle far bueday Qa:neLeri bir a_r,ads istirnal edi:l~r!l1C fBrelerin ana bab. ve 'ecdaUar,t kiiUiy,en makvu pelri~I!.D o!8icaklul m,uhakka,khr. Hug-day lIIe!il'~ell'iyLe macll!IDIa.rlllllD Ibeber kuhnll1m 2:5 ve ilJijy6kae:ri kirk ,kuruJhllr. lki-'i bir ara. J' 40 kur~tqr. D,epo_lI H ,all ECZiii DeiPosudur,.

Bu hafta ~Iklyor

usu
Bir

De iC'ra k,I'1'lan mull·uk'e'me netice!ilnde lIbezkii.r glllqnO 'Viii ar .. djyenin icra mob kaUUnUnlllD 26'9 ncu mgddesilne tevfik.o fabliyesine temyizi kabU olm a-, mak iizere karaT verilll!liJ 01dug-II ,muddleaaleybin ik8lmet" lab. VI: mni.:eni h<llZmll'lfi1D me~"
huHydine bjrmaen iJa,nlll1 kblig

ohJl[]uf'. lstanbul ,ul'il"e 6 Del Ihukllk hakimliiindeg :
Ali tarililmdao Fatib

Riyaziye' - Lisan .. Fi zik va ikm al d ersle'ri
_ 'FrI'UIJI!!MI~g, ~llgil[I:CIII - itllv .. nl:iII. A.r:i!:u lI'e _ ihtIFI!C-ID'I'll gore wYh:ita 11111 iliIIlJlLlliiilJlelr' ,\:'!lk uail!J 5~retirorlar. 19141, tubrrl ftIoLlYlIJff,.kiydle t'.IIJ'lnn Ce'm'bertiit.,ID kft'r!jl.!nd.ski S.ya.!I'I "''II Bar Ilil!lllm bdl'illaneaini 'lpt'kik ediDi~ .M'ihiiiru lil'a ~@lillkIlYI!!.
Tiir,k~e = Alm,anel

Deniz :yollarl
I,sLETMESl
A'e'J!oPJtele'lri: KII !"iIllloy - KEi'prOiI:UI t' Te~, 4236,"2-Sirk:eci Miihurd n: de Halll Te,l :21140

Yalovada kirahk Ham,am~ Gazino Mesir'e mahalleri,
h,letmesi IMudurh:igunden: ; 0"
~ Kijy1d
Ha.!iD3.11t11

Ta~
Dumajkiil.lmI~t.

hane medl'eg,esinde
rada rnukirn
Vii!!

15

bi~el)

karde,ler

gn.iilOIlII

Muddetle Sir mevl..!llIlik
9e1li1e
Ii it
I

gabl mc,lj:b.1l1 bulutlllLD Hail:~" I!ileyhiD,e l'!IhnbuL a!l!iYfi mah'kemesi ":gel Hukuk d:lir,e!oiD'

: Plaj

dl! .a~t[an lilo.§aDma ddlVa!llllln
gl1B1ben

Prevantorium arthrma ve eksiltme ve ihale komisyonu reisliginden
P're"8Illt-Oll"~um me:r,lDer merdiv'iIi!cle-rinic t8lm~ri lIDiln8lk::l 11'1.)1'111, kouullDllIfhlf. Till IiPI 01iii'I] larlD I DIN i:'la.1I/935 Clift ""mba I'U [Iii. \9 <I a t 15 de ilb~le,i iaa lulu,mak iller!! F1'D(hkh Yiksek mekt~pler muhaii!lcbeciliginde-ki komil1'ona mlilfa.c.a.atla.r ilia O!UDlH'". Ui78
II H

AyvaElk 'Yolu
ANTAL VA 'V'o.puru :3 Nillll'ln

C;ARSAMBA ginu
dR, ,Ayvaligll

!lad

19

IIiii dar-. "'1661 ..

Mersin
I.NEIBOLU

Volu
yapuru 5 Mart

: Tuba,f.iYIi, dukkADI '" It Ayn lI!yrl la.rtgilm.eler~e vEl a~lk arHtrm. Hili kiraya vcrileuktir., Fiu.tlar Enc,umencc UyglilD goriti.1Jr .. e ~lItllile8i 1S/Nlaaofl935 tar,i.bind,i!\ ~8at 1.4 bU'iukta yapdaea.khll'. §ortnar:J!l~l.er hl'r gUn 001 ij~ten OD a[llya klidu Alk,I, Mildi1rwiil Le¥az~m $ubeliDde Ilijtileb~~ir_ Arttlrrlllili eioa'tmd .. elokliicriD % QD'~ D~::i!blltiDdl! per verm~ler~ .A~undwr. «11633 ..

leu

kll~l!Ii!!n muhake-

mes! sDflunda

6/3/9.35
karar

tarihiQ~ vlI:II"ihDt~

de

bOPDQU!Y.

I

ve o~bapta 'Ilidir elan i~a!tun bjr !!I1II'di. mabke:me dl'i'iliQhaDe-sine hili" ediJmi, DldllitmdaD tarrihi iliiIJdan "tillar I] '00

Az
Ga1lata
d,II!:VfI!IlII

Rlb,l~m c:addeli Zirilillt BB'lJilfai!lJ )liIIDltld.lli Geyikli
!lllbhkbr'. '

sermaye kazanmak

ile cok para istiy'enfere _

CUMA
Merlina

kab'le

gunu .allt 11 de Ik'a.dar. NOT: E!lvdca nl! ~aIlbuldan PER-SEMBE glinrner:i k~lklllltlv.. PAyal·1I ka da r rideD

KADIN

AKGON
ikiuci
1.lIlIds

be, guo zlLfflDda. b:myiz: edilmedii.ii rtakdirde mu meiei ka .. DUDiyr.niD kra ediJecer:i milium
aJmak
!Dur.

Ill-ere

keyfiyet iJiu olu-

TERZiHAN'ESi
DUmara

Riyaziye ve Fizik
DenLeri Vfirm, (ViikSf:k M'Ilb.e'Dd,i! mektebi ,ad resine IDlliln.caa t 129 KemaL)

bu pOltall.!ir Nilan bal.nda.o Birlod Tc,rilll SODuoa kadar ISt,BDbldd811!1 CUMA glloleri kalk.81cak ve aypi progl!"8'mla MCf&iD'a Kadar giidip done.. cekl,erdir. By mUdlJel i.,i'Dd.

ay A,I:m,a.nyadan yeni modeUer geti riyor $Ik ve ucuz elbise yaplyor
:se,ikta, De-re Caddesi 131 A.liye mabkemeleri bah!:iD ikamdgibl
Melfrmef

AsLiye Mabkem.eleri YeoilclQ:!oB bnrosundan

[ILiDci ~

MaliyoMgba!kemat. Mi:idii .. r~yelillll dlllya o,lu'[I.aa Ba.klrko..
lID,t!j.-

j'stanbul Giimriik.leri Ba,miid'uriiigiinden:
324/328, A. B. C. 341, 37D/B(C~ 418/A, 451, 6,18 t.a"ifc.lerinden

Payal
ml,hr.

p:rogr,!.'IImdiaD

cll'lIlrll-

Trabzon Yollu
va,puru 4 Mart PER$,EMBE ginu la.t 201de Hopaya. kadar. "1611 n

,eni'e me BBroluD dBlu : . Maltre m,tlha!kem.t miiidiri .. y,etiJe dll'fa olutlaa T opb IIl11ed~

ibu]

b'llIUIlIIIIIIII

b.kluD ..

YUD,de Y,el!li bodan m.ab.aUe.licdc ATaiki~ l!iokagmda bill ollUDarll1, ba'llIi1llde nkiD 'Ie. S~rlie

Estolliya elyllillml yurda. IDkmak i.steyen tBlcdr 'l'1! komuyoncullllrig elJ.rilqdo 'buluOilD b@y.nnBlme:leriflil], Be'l NisllD ak,<IIlDlDa kll.dar ait olduklan Glimriiklero ~brll1: eyleliDehl:ri meDflliBll.leri iktiu91 oLdugll iliD olulJur. "1673."
1

CUMHURlvET

d.. IiIja.iII te bH,i!l.t i~rll!l.l:iD II kll. 1'8r "cFilm" bU~UlldutYDdaQ 'tra..mvay "olllla,d. yDk... k kab. ",td!!! 3 Dumara11 odada mll... t.lkikllba ,apdaiCai~ 13 MaYlt I 935 il.rihinde au}t 10 ,dl. BU.. bendil mekte bi m elunlarluqg mlih,vdf. Zeyo el efendi mllh~ I :radii, balu' bulul!JmalJl mzmgu teblii llIakam IDB kaim olmak dumu EregHii Mehmet arsl'!lt.... Il zl:re. illp IdulIlliIll'. d8J~d da,vanm ,-enilcnme1i •• ..-li..

dde K.o~eblil.~md 26 a

I[Ullma.",

rlih dClkl.t.lnda I.ura f T itn:lUr '¥'e btl1illbul Mevlll!vih8lne kapl,.p,dQ. TersOl mabaUe iJude 21 Dllmll.rM haDedle: mutllisarnlea

~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:!lakin Rn:a Efelldi alasmdaki daValDl!1 yegifeme.!li S1'1'3SUHI hale n ikl!!'Iglliltgab:. me~u] by:.. LUl!I.iiIID T emul' \II! RI za Ef'endi~iJhn:1l teb!ig-at [craltoa karar verilmil bl'lluDdugundan tetkikahn y,apliacail "5/935 hrihiDde .aat 10 da bilroda hazLr buluDm.1arl Lil. zl!lJmu tebJij makao:mla kaim alma" uzel"e llio olunur'.

let bakkHlda

32 CEPHANE
= Cebe

29 Dl!!zdiiD,ilf!i

&c.n.f.:li ene r

gdmcai

,Iil(!lltl"IUU

CEPHANELIK - C1llbtJlik C'EPHE - Alu!i; yuz, yilnl
Ftont,
f"O;lkde

-

(Fr.)

bU'!i"uk cellllreuir ~ Oilllli'l bu 'k.dar k~l!I!"k t:Ui~hll'l II';mn r"=III~FlIJnIlH:t.
r~lml!!l"i dolllrll!lll liidir. biliyuk bir
Itekihm'~~ ...

CAMI
lIyan,
Onl!7k:

telt'meaill'o 1~

IIJIl1oIi1IUIIIII)

-

Tope

yilrCI.F
lidli"

fgeo~el'. I' Ma.hi cilllr~ _
'hlllrl!lu'l: _

By

lio1Jpsllya,ll

CEItIEYAN Climii w!:!b.,im !:Ilr :ki!ll1Gliodll!! l'!Jphr.a

~.v.
lkh-

Ak1tll"J; yiil"ul1FI, ,all-unllf

liFr.I'

Cllllilrlil[lt, milrclt.

OslJ.:lJdar Hukuk

H/iI[iwliiitl

..

Or.Dek : EviD

yilldl dl" .. il~ l:i:arlldu',

luillml!li.r bir

Iymkler~

Oi'uk;

OlilllnOC!lI I!Ik.mlll!JrI -"

de Dr:
Gumf'ok '1~ lob.isarlar Vekileti It.a..-afmdall Danca gumruk me.. mUr W'ekili \1'(11 0 ku,d II' K'ililferq biilhlb IIIIII ha lJe!!liude KIlPICI Mill'tab Dede ioklligmda 5 No. lu lmalJ,ede saki]] Sa,drettio al,,),· bi oot rnetnuriyeti IIBI mil D11Dd..
gfi~lI"digi 1182 Litaom tab.sUi h.k lHuda ~&lBn dl. .. VII iltida91 :OUlfeti miidduBleyb tillbUg ediJmek OZell'e gOIil"
zilDwctiul!jJ

Yhel illltJ)ttilf, Y.lJrl;l!l loto,trd CEPHE - YOl!le~' - (Fr.) Fr!ll!1l Ot1!ll'k~ 1- o"d,IlIII!J'rIIDI1ID 'lark U\~ beli'Dlie bir tf!b~ddfil yoktur O"du.. 1.l'lmJZIIIJ dotl.l yiinejli~de b~r deA:l,ikj~k

CESARET

EiMEK

-

G8z,a .mmllk.,

8dilm~hol'.

IIlIIt 'lt~reYlIlJiii!lr~ -

Cour!!lota economiqllel!

kgll'kmjllJlak tFr.) .AvQir Ie '~llIurage" osn O'IDek ! Sori m~yi: 1'01i'ilOIIoI.1mildl ,(e... IIInli cdemrdi) - II iD'a,Pi!!II n Ie CQU~

'! ~ Su e,lIel'", 0 imJl!lub l\zorin,dll,kl blHuo ,m.1l~uru.b cami,dir - Sg "ur, 0 Borum iizeriDld,k' bliiJt:ullI ballil'eri kop.aIDmkhu:!lr.
~1!lnaJl'!im~

i'~l!!rillJ gidi"iDi {cel'l!!,Ulnl) belten. .. m~y.o:rum L~ nI"..-cb,1!! drr. aff •• rn I",
meplfti!r P,iIl!! GUi!!tlllli!!rdo !!iu !lyE! II,UIJ kill: wn - Daa. 11'1 j'u:urnAUlIi:
C'ouraDi' i:!lIdre
ceth:opil1llQcl'I1

,ok tin.
2MU~Ii"ebe cephul _, S·YSI,bu<yu, 3 - A.~", crphe,li ~ ,Atefb oylJ CE.RAHAT ..... !rim

u¥ de

CAMiT -

.

DOllmul,

raHIII, .....

tFr.t

pBrllr

bit b!!!r~ ... it ya. UI:IJ ~" ..

!r~LclDl.tll Ikorkar II'ce•• ret edemezt _ II OJ'a 'Plill tID! co!.U"age ,dll!!"c,Ur p~[ldal'lt I.. II,UILt.

Geedf:r~ lIIakal.

!C.A.M- Cam (T.) CANHIRA$
djl~jlili')

-

GonuL

kJl)p'!1iI'1UII

18..".

CERE-VAN ETi!I.1EKmilik. gC~II1I!'k:ta olmBlk OJ',nek : C'I'll'ey.n
I!!deo

A'lltmi!ikl

CERBEZE -

£~rl!;ezl!',i !5D1unde birden bire .a-,.I.dlm Onug IIFe'Clea'lij1'l lialillide birdel'llhire tlllllllad.m

OrDlI:k ; Ollyn

r;e"'I!~l!lk

bndirmek

Cf.SARE11"ENOJRMEK.
(FI'.)

-

Yurek ...

CESAREtlENMEK
R,~bl! B1I'IlIu!'Ib&k -

- YQlI'elrlenmek
S'I!!IIl!!l:IJUrMI'IIJ'

CANAN""", SnrUl CANt - K,y.n - IFr., ClI'imlrui!l 6rnck :: C!lDile" be,~rjy~tilll lI.rbi.· larl i!III.l(ll... breildli' - KIf. 1i,I iii rl tlll'IUIt..tH!J ':llba,Q'I.rl Illy.hi& frll'i,dil'. C1NA'lfIET - KIFIL - U'·r.) Crime
Ol'llieK : Bill !lyle- II'.I,IIIJI: bit de~ I~~I !idll~a, bil' cinllYI:!Ub' ""'"" HUll oyb!!, ,r''':l:f~lt: b,ir IIU; detii', :b!IJY!!11 ~ir' 111I.f1l.

(lih:prkte QI.oJ

miubreler - Anmlitd. r:Qi!lktl!! alii 01)' .o,le,meier. CERHETMEK; Blulil:1'

I~el!ig

(ie~

cARIN - V.n-hy ..... ~ IF".., BIi!J• e'Ul' •
Yllnl!l!m.k (fr.I'
YiIIl'lI - ~Fr.J' Bln.lui'e; VlIl'ah~ ,lIrlllllllml, ~

CERBEZELl Or~ek m Ihrbeleli

(;e,,=en
.daml." ,kendi-

CESE.l ~

C~nt Yi,rjtt

,T. Ka,) riil'eld. -

lFr.~,

CilIor!!)!,,, ~t!:.dn'II"et

lerlo! oldlakl.IJlI'ln~IJD dlllb. p!IIrl,lk gIIIII
'tIreIiliLUI'We:r~ (:e~1J1ii! i'illtJ!i!D1arl, ke.D,diferinl oiduklll.rnnl.a dlllln!. p.lrl.k ialt~...
nbJlirl!l'. CERES I

C[.5.UR
'C<lilur.a:il'~u,J[

-

(fr .••

.\1,

CIERiHA. MECRUH (Fr.) Blen~ -

tlilli,

~JIl,~I'''!(

C'E5UKANE ..... Viti!:,,,e, yIIJ't~ot>lflD", :rw,-eklic~.iae ICourl[lrelll!leme:ot) C[IVEL Ilk IIIDi!i I 11111., Ark --

mr.

cAsus - <;1II,~t
cA:sus'LUK. _
C!l.llthk -

Cekmek CESAMET - 8i1yiiklii'k Irj~ik " CESAIRET (I] - Vij'it'l~k. yilreklilliLt:.. • ~kIDmrr;lilk, yQi'l!!k, Idbrl;ab~dt

CERIRETI'k EK. -

(h.t

ell,n,,1 CETVEl. Clilltll ul.~ CEIVEL 1 A.HTASI

CINAI ..... Klyal
OJfl!ldir: Cil!l,al

fFlI'.~ Et ..

~

Cjjze~g'e -

liii'

hAt'l!ke-U'iI

hUII'un.

pi,o n liIiIiI got IF 11'.. E ",1000 !!Iii'

~Ff~" "a,b~e, ubl'el!lu

dlllmJ:I IDYl.

Kilo' I Ildr' huekeltc-

bu,lundul.
.

CASUSLUKETMEK-f;.'ltl~m.lf:IBt:Qiii

duilmlt ve muma~~e)''hiD mu .. hOr evdtD t;lk.arak Ankaraya giUiii VI!: iIIeredc: oJdugu bi~i.n,emediii ~e:rhile dll'v ~ L!ltida su,nti .jade .edilmi, ve' iJ4111eu ieb." I_gat iltre.IUlia karat ¥erHerek dilva istida l!Iureli 6/:51935 tarihiOi! miiudif Paz rte!i gli'U'1i
SSOIt

_, ~hg:~~
-

-

cANjP. O/liek
"'III ~,

OriOek ~tur !tOUlII'&]f1l!i

lI Ill")'

OIDIJID

a

p.... ...

yititli2'igl1!l

IPZ

yak..
eO-ill!
~ltl!'Jf.

Gliro nOur

...

tFII".'R';il~ ICEV _ KtJ~ Ot'Deil: C'I"'II'\1't
'Ii'

CANiPDAR
:
Otduaun

Van,

tllll'liF

-'Vllnrl
Y.PCIII.

'iT. Ko .•
O~1!J11i hl,~lIIr

CA VID ~
li.,

tD

dill

OUhliDUIII

'Ullipdillri

olalll

ID

iii..

b8'V'II,da

Hi!J .... 11...a

Buoll

fliplDala

yire'lf: (e.ellaret)
(fOrd BolnmlDa)1 _

CEVAP
CEVAl.

_
~

Cl!'II'8,P

CAR !rer -

Nil Eu.ret

l
Ii

Bu

~zin (T. !K6"

CARl _ oAk.r,

Billl'l'il, p<iirriii" ;1I1I'~!I,i yllrCi,,),co, yurull".
-

Il"~.

bilyLik. blr ell.alnl 2'ib,hrdi - Sn.lt.. bifiik blr vlli'iPI'ldilik .I.t,rdl. .. Onulli bill klll~hl'r lc.ba,Ulk eUiktrru
MuhilriIBbiliiilrr

••• dlllt.hllk

'Omek: KIiDlnllld blll!la i;!;L1l yokltul'Cuaz yolk:'hJr. CE.VAll ISTiHDAM KARAIU _ Ah'~lIibilm~'1.ckllJrllr~
O'II,IC'I..: A''itgl1 ~lkall'lloIJlJ III mt'mlJ" hllkkU)Ja 'Cnllil:1 i~tihd.1liID k.1IJ1I"1IJ,I, '1'edl .. iii - AJl:Ij'ilI ,~uklllnlliD 0 j,.w.elEl, hkklD-

(Fr.) COilIl'illmil' Miy .. IEu
C!'lII'i-

Olrlli'l~k:: AkaJr ,IIIin' ye [.,;11:1,:11 (our.llte.

A£f .. 11I' I!II,

Ul .t, .~

Yilr,Liytn ill!!!r Umllru c.riy~ C'u'urante. Y{IITilr ('I:~"r) kurlll = If:liid~i eari'Cl~'1I.ITI,dell
Kl'IlnUR'Llu:!

B!"I1W I Orn~k; ~ Miliete 1IIiIlfi ~,ll!'r 8'tli'~IiJr.flli' UriMe coii'lfiliul bill' [I.lIm ihl'lI!!: Btmi, QI'o1'1 !!III" U 1!JlaJ foil l' dQl~1 ~ller if'O.i'f'nI@T l'1I"'M:~ hngil bill' ad kllUll1ml1 011llr181". CA'YG'IR ~ T~t.lJ. yerle,eo CAZtlB,[ = SevilID, :!nimllil1lk. alllll BJllmlllk, g,o.lenlik tFr.~ Sympathiot:, eh.,r me

CAV~DANI -

sillle: dltJjr mBhkeme

IDllihkcmeye gel me... davetiye viJiraka9ll dhl'a,Il,lllilloe~ine 1...lik

edamil
, IlIrFlllda

oh::iuiuodaa

20

Zlilll

dav,iI ~!lt:ida&lDIllic:e:vap ver,rlle-Ii vt )!evmi ll'IC!::zkulI'dll mab'keliDeye geLmek lib,ere ikeliiyet ilan o]uour.
!I! nIJIIJI",III'I,nIJlllllliIiIUlillil UI.III_

I hllll,IJIIIII~I.lIIlJillrlJl'I,I1

CA1.IIBE
I

~rr.1 FOflr:l: o'lIthactiOD
CAZlIElEI!.J,
Ii, gih:en (F,r.) m,. II 'I', olI, ~~,IiIl"l!,1'1 mt

KUVVETI
CAzip -

-

Cekim

~

CellJrllt iy,j !IIq~lImll!lr~l!Id k(!,Hi liolamltlrll!ldl', ,eiIretio hbldti .1:I~.muiill40,"1f1ll In,iIIF,

(Ut'lI-

ku.-

lIlI ...... Fellu

.d,I'

oI!Jt,lInl-,i~melo!

!lIlIIl'illn 'VCllI'illlli

hu"kum,leTi blilJ i::lt~ dill carl" c'liil' ..... K.1I1:) U1Ulll bi.llc QP! I.ri il'lll IIIfl

'.t,t'

Se",imli, IIlImS~IlnPIII~Il£~lLIo!'l enlli'll'-

Imtiyaz sambi Yli U'liIuDlli qe., ..iyah ~dare edeo
ya z!

MatbcaliL Ebillziya

i,leri mudliirll:

AU

Salns:
AbOTl8

Numar r: 283
!peralU
Harif
IU. " .'
.,

r ~~

Pe'rfambe 4 Nisan 19361~_-, ~~ ~ ~ __

Tu,.,t'y.I! r'Fin
1 t'nl!ilk .••••• ",12110

ri,,_
Ii. ..

Her irumnn kflndln.e mo/u'u bif' •• '1I8ti w kUlI'ueti lf1ar-d,,.. Her

"."" ..,,~.

fi ~
1
II.

liIyJ',1o. ......••••• eoo " ......••. ",!o'lS
" ...•.•.. "

, ".
-

'11- .

In.anlft ,.n 8u!l.i:im rHJ·zi/tflld .nt !re',.tl "e 'lIl.u~li tun rrl!7lokh,. 1
Saco,.

I.,,.

NUJllJtu'IY!'Ol1lg

~f!"'' '
]25

SlIkllf!.

'1'EI.r:FON: 2DJ.

Giinun Y(JZIS'I

1914 de
dogru
Eiu .ulIl,
D1D

?

Lehistan Misaka g-rmiyor !"I Ve~say
.. .aresa I Pil SU d ,SIU§b .... uzermue ki ·d "~I uzlasma tekliflerini red et i§!
l'Il'leteJe:rinegore. sulhperver Uluslardan aynlmakf,a, devilm ediyo.r =-= Gorii~meler Leh Hariciy.e .BakantnlD nutku VB B '1 II Eden" niu cevabi
p'. illl= ...n.I!!, 1£1111'11 i poli,tik.'llJl
1D~.lI'IIIk tCllbite V.r'o ..... ], ,.ray.calct r.

'b\lgiilD~el'dtl Alf1l'up" 181.,tel~r~l!Idl! .Ik ril'k w!U' .. rJa_Ilm~t. billhuldl. VuiJot: ~tI hI, I", katen 1914 hellil cnelk.i I'ug,. luo pek ibcIII zi,&r. Mu~li 19U ~ Fuull_lar. Ih'zm~ti nllkeriy~~iIli"'illii dd eD~"en y,; umyli ,1karrDll,lii,.,. ill- .diU. by. l;.i .I-e~em ler.dt' Milf'I' .i1ydl .. 1t:,.l~dllot'D MillllyiJ IB.Tbl ) y.pllu,b. $hadi 411F'r.o.nl.1I' i!lHib .iUCldili lkalm. aJ,ildlddi'Di. bit !Ill" nlld,l!It'I 18 .'''Rylll ild iI~!l.e:!i'e Cl" brililler., 'Miilpii tH.itlu) de hrd~ blll find diyell'e-k de:rb.l tVer ... y) mllleh.l!d.lia~E1 ... kfifI .. b'K:i La. fublili.. Alm!ll.Dyadll m~c:huri hi:un .. ti ... kotri,~)'1 iJiide eyledi. 1914 de IIAha&o - A"lllh,uJ." ":tilmre.lae karll bi .. FnDi;lil - RUI lDgiliz 'I"Limru' ... rd.. Bil Ei)nll'~ IIlY'I'ei' Rill .. f'iI'lIilinl: iitll:if&ki,le lb.,l.rrn • IOIU'1!II flll.lllS, ~ih:nlf,; ~.ri'" !kffi,le- [DgiJtc rill dCl i I,ti h..lilk ey III!mi,'tI, 8.. def. dl '~De: ~lr RUII .. ".• .Dlll: ittifdu d~liln ~i~e hn b.MEI pell: Ilk. bit" i!lp.a~mlill p,liIIl. ~ ..t:i rll'rip bir ten,diif eleri ol.uk bu l!Dlafm"YI d.. bu del. yilDe ., MiilYu "'Ball"ru" I f.k.t bu lid. H&riei,e NaZI,.1 II' -u,le }apb, MUlifU "Eden.. in MO.lko"''' :d:r.!ir~U CiJ:erin~ Delredil"il lkll!~' y..!t:1 Ii t:-rblite lbalnhni. Inl"il~~ d. liu RUJI- Frll!l:Iall! .!l~lItm"'llII. lifeIi ~hjbllk ='mi41 gllb~ rliT(loQ" y orl.n. He I~ Yllldyetiu bu .i yul ... fb.UI, 1914 Y.Jll"i:ret1u.. hplll tL~ limiD. bitcziyor dl:lliiilebllir. YalIDII. ,imdilik ."JlktlL It.ll'li, kill 011'. Z t~D Italy ... 1914 de dB .,lld.ldi. VakIl 0 t.ri'h,'e balY,1I ittif.1u ml•ellne iiI.bit idi"'4'11 biili."la A\m.n· yay. tam 11 .ellflLik i.yet ku'Vetli 'b~l' ~Uif.kD"w.e ilf: blth bu~ulllu" J~Tdlll. Flllrt.t bill lid." [mIU:hfi.Ld] hlirbir:!i i\i.nl fI~li'lne mQHoe:Hkleri Ill!!!' 1url] oJ'~1I! k.n,lk hi" udyet .Idilid 5Itlku1 bl.ll ..ui.yet d.h. ~rfl(len Alm"Dhml:l rlll1i, we1mui~I!!! '.n~ oldu~ €;Dukl!i bublUlIIlIll.lo; tar hiDden bllb,r.dilill'kelll ell.c.lycHe uOllltlliL '01 i1f.Jl!!t mnhim blr .dh. "'l.Iodtr. 8UI!l;'iiii •.'II'hIUlI rasei'm. 1t.IYUller. mill:b!,flLr:'I.pjne ,..rilkm etm.l!k 11J,.e GUrlUD, It.l. y. hakdmcoti [Frll.n •• ,.110 t ~ulb dOli,eeefinfl daif' (.fal k.ni temiut nrlDi,ti. 8,.. kmhl,.1I: lIurjlle FIt&I:IIIiI:z:l.r'~ It Iy ID bud'U d.. JIrUll~!a iber .. p IbtiJ.t bulDD ur" duld~r. bilyuk: ku, ... l~rl derhll d fWe'E' Aim kartl :alSi"ldndi-

Muahedesine bir yumruk daha!
donanmRSl'Dl Fran.sa donanmasma l1'1iisaYi bit hal,e geUrecek
lc:'rUV9.Z0'f V~

Almanya Buyiik

tahtelbahirler

yapllca k

F ranslz bitti IladlUI :

~~~~-------e~--~--~--~~
Lehishlll

Versa,'
AI'It.r'i

.Muahedesi

Versay

Muebedesi

' .. ,.ett.,
,,;o:r:!II "

Var,o ... 1 m A. A..] ~ ReUJb!1I' lijaaMBf\!!,.1 PIIIIU• kimiD, :a:i,ll,ilu a.z!I f.l11I! $,lIrik mi .. uk. ha'L:lmuia B.
B~
mil

!ut.·i
.. _ ."91


i- iIIj Ij... .. ~ •
iI .... , ..

• !

GQrO~meler nih,a~et buldu
IA.A,] ,..",. B.
ElliItD

B. Sc,lUlr Ki'rllll1melerilli

oglll:del:l

.-

.... '"-

..
II'! ~ .... ~'"

..

r""••

,Ii-

LEI

dlDlIIi]gflbUdl ..,

tilrLO tll.l .. , .. tl!'k:Ufill,i k.n urdti~ ff:.d dl!!tt'iti llioyh,nm.k'l:rdi ...

,- ber

[Dim. mUz.. kereci l!tl'~!;Ii S h 1111 iI kODfl!raDl:llul. ba,.. ~IC!l. I!!llk.dJirr ed,lt~ uk w-=,e~el' ,fllilfll.. rertni" A'HIJPIid..
elll:miyetia tUiziml i~i[l Be miky •• t. leahbu't .. Lbaa g;;iree mvlll:m1rU o!eu.a:!d~F. B. EdelU"e ... f.e ikalt !Cdll:lD mull:•• ill .'Ii~IJU"~ A'R'lIp 1,., d. 11II1hu. Iid.m".1

bi ru Ci 'II"'I'-el lliH~li"mi,II:Lr, R.ilmi t;ebl~ltcil!! u(:Qmi. dC'n~~," dilln~ Ilcore, •• mimi b~1" tekildlil' f;ereYIU eden g(l,rII Ime!er,de. II!II, Bokl Dill,' E.due 1/2 Ulriblr inl~lil-' r. -1.1 lobliji iiWe Ol't y ~llkAn me.e1elerll!t IIel411mllill AVlfulpaIIlLIl An~ulu .. ~ Yn.i,e,H "~klldlllda Pohnl". hOki1lmeti:nio Dold .. i '11111il.r1I11FI n~ biildi rmiltir. An,b'l'mlll 1D4hiyetinde OIli!lQl bioi rlr&tmelerdi:ki Iin.k. <iIO bU.Gil uldoj'll brit.1II r:~ilmi,'d:jr. AJIlI Ulii'IlIlI da Auup. "',III:li,eUaiQ! DilJj.takb~~ IDki~lih iii DJ .. k!l bir il:41mn uUI,b.,'n ... 1 liiz~mllllDll .I'ZQ oldulli k'lyddilllli,Ur.

r ••

"'.-:r::..'"":.•.-.........

IIir".

'!'.iI •

I .. ," _ ,

AlmQII,O,

,1.,..111

V.!f,.un .., [ A. A. J =

Re~ter

lEI

babirlgdt;n

"'''I:~

m,

Mere,.) f~llljJdlki, ,dill B. Eden ~l. 50 dalllikll • .aii'i!iii bir ,(I'ol'illlllC

LoC!.u1 :3 IA. A I - I'DI:"U· .. ..II. '_ '1.. '.Iii; _ il:e,lruf" In de;oil. ithui muhar,lri I~n ,u:e,~II .il:I!IIIlttillw,1II hl:llUIIID.n A1lm"oJalIlri [936- - k(ln,~er"IIJ'~lI'IiII ~UJI'emll'~y,.III:~_ bliLll~edlr, Almn,. daYd I!!cllh::al!.igi!l! ]lI:It.im.lclI<lD d...~I8'."m Q.11II,:ak Fralll .. lie mOunt bill 1c1llnotU birley Qh:!Y!Ud,l! yelllill:emek~re~'r. B? .lill.urakOdolll!lI" millEt d~r. M ... llilli'iill"~ 10:111hl,di.e]e-h mUlIlUI! dod 1Il.I1l& .rb,1 dellul.L: .. rilli Alm!UI,IIIiDID bllilui Iii i bl.,1 fir. A1lDUly.ma l'eaL ,c!=ui.. if .. lbilflc:ma lIunf,erenl'!I!I ,danl 'I!:d·~.. .bprQil'lI.giillUlli blip ifm,eIIini ,e!!! h kddl 1£11 loyleml!!kte fa ·bekl~PUl!lkt;edif• "',I! iyi menbdlirdaD ..huBD baber.. b"be'l' .. In IDbF.lh:,r. liT., lere. :ion. ,tc'rilt""e, Amuiklll VI!! bu pnll'l'!illmd.,,!IiI!cepM" 'm.odellefl , ... J.pllillijll Itellm~ Du:bafill'erin,in bw. lI'i!:!~ bil,Q!k h.,~jmde luu .... ,zlrIH IIUII jltedild,t!l'ilii. ilili'\le .eltm,ek.tedir. illl,!Il.a ~]I!!. t..JJ'lIrre .:-deoi;lIll1 , ... Alm.DI,lll,ID, Il!'gi, !:IiII' pllna. llIIilll!.I'i jil~UI 'l'ulifu.

,i....ril.

J"'n.,,~rruunu

Fran"fI il~ nu!tlllollLli ,6ir '.ale ... ,i"iff 11 V.,..a)' mllla/IIJ .. ini bi, dahll pllr',afarlu

II, :,..,1.

trw

uhi.tamn $arl mi ..'una ",''''1.11 .frattnR . Ililr melu]i1tit bi.,.. yapdan r..klill.rl. r.Jtlet«ti 6i.1Jir il.11J .eli! .1m .. l IcobiD Ma.r.., ..' PiJ •• d.Jr.i k.l'i 1'IIlI"ltte lar.r.r IlrllggJl!!k,. ,.](IIb .0£1 Illrii,'IIIe He" Pr ..~·dl . ~1iI: B.lulDlua He ,O;q.. t.dir I!!J". BUWilD, 8. [de "lia B. Be. Ue me11:'1t bllliel d., InriU:en:nilll AVfU19LIl

In gilt:el'ebi.llll

,Dern1.rnl. 2 nd !!lalli/ede
ILl IUHIIlIIIUIUlllUUJrJIUIW[1JI1i1 I IIUIIIIUIiLII. il' ill iii l.ij.jj.ij~nijU.

ilJllnlllll~1i IUIII!llllIIUliIIlIIIIIIlUI

I

I

,..plIIC.I,.

Ankar'ada yeni fehir "tiyatrosu
III

Koca Mi ar Sinan
Edirollld.

.. IIrIlIIIIIII1IIIFI!!1 i~I'ltiijllIUIUIII

J.Uf!J;111 Ifill IIUflJI IUflIUIIUlllIIUI.IIIIUI1(111 III JIII[II.[III]III)I,II_ ill

I' ft' fffhTnl.lrj.htlU.d

••• in

'1IIIi ••

'JII'_iil'!I'

III ii' i'IJrhlll! 'II II! Iii i.11111II1I1111.~I.1I1 iUI1~! lilIUIUIII;lllllllllllllllillllilU!Ul.lrlllUlUllllllllllllllllllj

Yunanista·n,da

v'aziyet

G~'i!illl~rdl! R ,i RiJ:.!ll!!!hm be, I'kad !IIiJe l An •. ," .J ~ a,rlli p 1.... .11II1b'u1. I: e hi iii

Mi,mar B. Kemal ve B. Ziya daKOCIl Sin.DI eR yg'ksek TUrk mimarl lanlyor]ar
Stdlt,
:8'~~ieill

bu.1UDa.D mi .r Ba,. :riLm bll" i-ute,-

C.,aD H.Hdte.JIiD
bir I'UI!P w,ki~ e-dip ~!!!III~ b1~Ra ba,IIIIidI,ltDI tin;elki !lUll ,p'.... ml,lbk.
n011l

tUIIIl

h kalU'.ifdl; FII'.D..lZ~ Mllluu "d~ III ,A'iup ol'maIaN pr: mu.b~emel idi. H'rh~ umU:mIdI! liIu ,ll!;In:tiCl b~Ud ,dirt Jlelle
dUd.IIDd.
.. 'U!lI;!f!1iy.

l~r. EtcI' bu

1lI1.,.

kU'II'"Te\1t!t' [lI.Iyli.

bu-

IIUrmIHlli,

MiilJu - ., LIlY ..... U L1I muli.k .. b
ke:odi

r1h a~miy&a 1'la'lf.luD ,im" ilu.ht ,Gliblt. y&lull 011' t.lida M'ii.lyQ til...'1' .. 1 n ~~ hir me,h~1i' Rgmlli miilikilbnr. ili,r:'I;~
did!!! y,u1rt!tJiDd.

f,t@

_a' ec IS" onunde - I~I' t- • _1 top Ianlp "·d-d• e"IS t'e d·
ikl y@ni D~V~hlharp kuruluyor -- Huk'timet intizam~ 1I:remin i~in tedbirler ald ......... C;alrlari.s ve Kondilis partileri bjlrie,iyor
Rca ,i! Ri.raJaJ'i 1i:I:
rd,'I1I11J"rnl
li.101l:1

rellli

e Tart. IlIIarlan. i~ ... dli S~lIlIgdllD dab. Juluek oll.D~t.'" rl d. blliundiljunu ziktetmi, ••
btilueder'kea. zcilm1e Sia_DID hoDC.I] mim.r H.J'r~Ui.n;lIl, SiD.Dd.n d!.b_. )ii'll .. .elk oldllltggu ilet'i liI.mu,tIl. Sir IDubU,'i"i'r.imil:, I"DI .. m~. m.t-. ml!JlI'hnmr~;n mOrae. t ,ed~r~k &I'll ~lI1U.lt lEi flldder.,!li Ililml'lbill'. DiI.D mlm0111' .Hay Ar]f Hfil:md "'Ii B., SlImiL. S!lIimifi fildr181f'ini DII"ret..

..i.an 51

...

11....

,

hi,.

mu-

i).r:II~illfl

"' ..-,

.oy-

hllnirwm,i:£iD .rtii,Ult ii ,1["J:!l'~ 511ill Btlcill'l.rduJ B. Y .. Ne)!ilili I:ru

,0-

,yalllJlI't;u .11 Joturdum k.r.dIF~. dem'ltiCIiti :iibi hilibii,. lha ..i:ei"1iI 0.." ·Zinda 'II miil k.'blllll kuf '5i hj faka lIma..bmII' ,itirrafrmcla buillil. . I. F.kat Z;1Y.~h MfI.y!l U Lntl., lIJe .tlylene lIij,yleliD" 1iIi.z; hllirOn It.,I,.. yEIID11Ii r".DlIZLsl't ti'IJl!IIII bit , ubI" ma. dAil'~ Ii !Ide A1iml!inlara lI.r 1 uphe .. Ic:l11~ bi r tiir un ~II. n.on1111 :rOIilL It.IYIlI:li~lI.r dah .. ziy.dleo VII-

dunyur.

,.phll

i~jjll1

Hakkul'a

bill

Ur. Hm~ lb""

IPdhf~ip

IJtI)' _!'aJliM N~~;1i.j

,u

hUl1i!1t..

,umlill ..

laJI,f:mii~tir:

Mbnar BQ «:.mal
1&lllIlllllllillll '~I1J"rllUl'lllI iili IU~Ui5i.jIIIJlilllllli.11II1fllllllll~rr.II'111I1l1

Lillen. IIlAi/e.gi

puirini:z.

''"_ E'I'f:t., Halideaiq lrI'ir hapd kuru.p t.h,lI:ilmliil dUI:l'dum. faint Ylzddl~ID" gaUl ,H !idll!, toll b'dl~~

11I1I11I1U1I11111I1IIillllllllllll.jllliJ,llllllilifIIlIlIJIIIIIIIIIUUIIJlUI

Hadisallll

ilbamlanndan:

Detl,aml, 2 nci sfJlli/sde

Bay' Dokt,or _azhar bikata ml

taf.

,Kok 15 liraya,
satIJacak,ml,
Be,lediye mu.ht.ekirle,rin listesini hazulada
'Z-ong IIII lihl II: t.kii Somile'i!lk fag .. nib .. ydi homli .. ut· mll,:rB. ba.,h,lIII,e letll'. lu JlIiIII'.et]~ 1!l:le., eek .eD'll hll.'V.I.Z~ ,'rlc,eli gib~ le1rJi 'kok hij,mfiriU ,,,libUiI -da mile'lie ..

z,iYl!!tig ielillblp-, I[QI',el me:nbi Ul!r~ :mt: t nf1: i.1Ii Q il:arah illt'iit Ilk

1~lI!ftk ~!I~r~ iht.iy .. UI dUl'u,orlar I Ilb ioruailyorJlr. ~u h.ld~, Ital_yalllf.ru:I bll iht' .. y&tJI hell'e.ln1i:lerJ itihrile de bll. ,ollkii v.uiJet 1914 .. ul~dillll ,.lk HD""'mlf1ldzdi.l". _ 0,1., ue ,ea~ bir h..... i.D,III,UlE", b .1111de huJUIi du,8'u IDUZ. bakmi!l tlllelil III'("Ulridll1" qj? Diye:cl:~IL _ HaYi r,fil! I' I~Ji!I .n.1P.n~a h..IlIliE bl~ 111.11 'i'dl'd. dielillla'L lid Tuil'r:t .I'i"lIlllld. bH,ltl milp.bebfitil r 01. , A.ileri", h"fllng
N

TiLt .. i bu yn

III .....

Id•. benber

eolQI. h'r f.;"k hi

h~nDde ,ol.n, AI.nIlIDL..... k:oll.y to. lly t8liitl'UZ. tdlil!fmef~ 1914 d. dirt lerle bii.tiln dOny. i~e
oj'r ,ml" OIIiD Aim alar !pihi1lyet Lir ka.rl I!:opil' kl nnl bill: ,~i~llIet .. Qiemi,lel'_di. 5&Diyell bllgulIl1kii Frllll!b'Dkultle'ti, A:lm!;llllyllya ki!lr,~ hllll'l'I'UiU, g~!temez. GYl:lkii flllllDIUl" 1:t1:'~1:11 bllll,lOd. bll:' ~'KJl!mi!lIDiU:l" 'f,~" J•.!at, ~OhDIIIZI" 'bhr "Pull!lli:e1n" gibl .,nii.'k~r _lI~h Dlhl~ yokt IlIP. I·F~n:.. d!1I buku.~l!!t:iJ nlf. rnlltu;fi'hllit blr hU~~IDI!~t.r. SOD1l""~..ijocu ollllrak JOl'llteremll, de biT hlill'p ;.tt!diiti bendr m.~Uirn llI_etilMir. i1te bu

11". 1914 de Ahg!l.IIII~.ii' bi!l!:nll.z, vaz;iyetiD,d • FI!.IIII~llaF d1. mudl.faa Yal:i"dr~l!Jde idiLIl:i'. ,~rl!Udi ~ e .. AJlm ill nil'" IPQd"~1Il1! 'n ~iye tiade, ,F"ru,lUd .... d _il:eC!!JvQz: '\i'.'i:lyetln. dedill'ier', J~le bh'um oJ,<ttimilee ~l~ harp ZUhUfIllD. bu ~.Ilnllh flil'k mIDi III. e8Jktlr. 'C'!Jgk~ e~"eli mUdd ...

Ji.i~m.,r.Fl i i.tiy.en Aat'.'II' .. M.61l1gn M.e'i.i ,i!ll';'nd. ,..tJ,r f,gpf.nfIJaq
3 [OullUl)

,,,,,"'Ai

II .1I!'I.rig

gUll A'ina.:ia Ii, rr15!1'ullJlli,

jdedikJerJ tibi -1It:" IPtlJl.r~l:I. we hillin ,@I'meJflr~. I "ill1 k.,hnlly.,t..'hbr.
o~~

fI1eQ

'.'P"

Bog-ba chI AtilDa IlI!!uS..hlhj'\ tal'ilfI:ndllo .Il[I D ,i!lilih:t~it:'r:dbJr,lu. dC'FlIm, remmrn,til'. Hillrbi:rii!!' bljllllillu~lIng faa~ b.,lllioli iki tank. ye C.1,da:rillin 1I!:1'iniD YII.IiWHII dill 'Iub]' Qtooolll!bi!ler kemmu,tur. M~ml!f!lkel;te hil'.ret orAtina

-

iZg:9II,

talil'illDi,h~j h ... orkc;t. 1'1I!Iel"I!k ~~brln .1I.,l, ..,e, Intjlaml !:I I lItIu:b."

iJnlllm" 2 IIci 5QAiJ.eae
...............

Jilin

r~m-=khdlr.

MGfil''itiell'iu dlv!l!irJi~,hl.rlP ml!lh.. k~mhl:nmlll I.:llIr,wnII Iliidlmluil'lli II • • J:r:ml:!k iihere fI,i}IIIlID'Y,11II iI'lIp,lc.ildllr~ hillb~II" aiID,c:lilu,da;rn b1ll fiibii aillyi,

Hortlak, ml '?
, 1 Nisan. yalan. bir rna-

.~iYI! IhuluD,dlll~UIi~iQ

IUlna gl!irni-

De~(Jm'l 6

"~l sQAiJeJe

haUeyi teli,a dii,urdii
a~d,. hiaU.mlln . ibemeD rirdlih. Fak.t bUI ,,~. f,U' KlIIm'kapl NiunculI1de ,.Jll. 10,11 lilt: pa.io,il b iiil'll',tij, . Lnilell'hi liUf OIIliij,!!I~1 grill',~kth .,.8 hec',IIl:JilIe n i! yve<1 bil ,klll.,ulno n IIIitil!:!: c1:mc:me.~ li·um,ellr. 01. mOt blr' !lid.m ile by ,.kUdo .. lo), etm,m-k en it m tiiibir ile nU.IIIlket. ti'l~Ud;lr. Hidi.!C: ,8yle ObDU,dJUI ,NilllBD

I 1I11Inlftl.IIII.fII.~ II~1~1~~llUiIIIII"llIlnl.1UIIIIIIII ilinulurIllIIIJ.IJL!IIiIIIllUllfll,

III 'II ,11111t.IU!u j_I~.lnllllll.lilllIUiH ,nil'llll,

11111111'ln lip

.I~

Stresa kon:feran,sl
Musolini

ni_R Ibir ile yara mlyacagJnl SO,), E"~igi 1 bu k,onferans.ta fngUte're A~manyay,a du,m,an goriinmemeg'!I! ~altli,acakJ
Mi]ILDilIi 1 [A.A.)
fe'NIl'.Iil!

hazlrlanlyor ~-----

he~ O~MLDi

1B1II~ M zbfllr 05Wllln
I

HllikiJ.ca't.eq bq hal,e m. get~lI"ecek?

O!thllihml~

IllillllY,1I II' I bi,h::, giiormek:

liteII') I!hl'k~1l

-

Stnl"
hCfeUer'

ko'll'O]ulII·

h- &Irhkl.ru:r. de,,_-=~tUJr'!IIlh.b..
ada. Hid.

m6l.i.h.nIArd.11

do[aYI,

hi~ vul'
111.

Pllillktl!olht. Iii

yetiD YI.I:i!lmet,iDi inkir I!!tm, 11I1I·.lb~I', bir hrlP fbtim!lilioli

.d.

qi,bti lI.if lI'oriiYOil'u;l. Melt!' lei IIlr tn It JJI In UIUI ~n In. iel rat· tnl 'tnl bir badin dll.bol zubl.:lll' l,.~. '

ill", ]bin-.

'b.n

Boril'lOm,~G

1111'' -

1&IiI~

tdd Flop .. olU Inri vie di '''l'im,~ktedir MankCiI'f!loerill de? 'ml o!lIIllJlI1!imdll .dIiDoIO mfl bur bDh~~irll'i rel!:cled dloD•• ~a~lkhr. -

1:"

l"clIoi:t:tlt'. Ou I!!lDloda,1'

,,!I Ili Cit .g'tUIlf~UJil.C Ikl, •• I'i:hl". ntJ,lltJ~ I!Iodi!Jfh1I11r~[n[l m(iilJikereoierl, mlJh~c:., lWe~ GIIIJII"1l1i It 11, lIfJ hnlllJ y .. n lI~d .. kj

In~.mzl!er Almanlalra d'D~man
g'CD'r(ln,meme~'e LOlldr.

ZAMAN

llJuy'llk !nu,iki IlIlolIlJ,n,r:llI .. It Ntl,., pOIYODIU'II 'liIhrdll~1.iJ .llo-a,llI. ~IiPIi-

lIerlyorlar
:I IA.A.]

,eh'8ln1l,rnlya't
POpgto d
l ..

''"DilDY. 11 11'11 ,~ilma,tiyd'i 1'" !!:etlml'l Im'Bya,lDlnd.. 0,(11 MIhal' 'OJmll1ll nltl,dlmluD HdlQlDfD:lU 'yukllJ',d lid '~:llmdl!lkl Ifibi :glirwtk. KumlkD.~1 Ni,"'PU.lr:1d., DIIIIlIIte,llcegiul .. I 'lift! ol ..... k .I5JlI.~ tabu yol!:u,uIDd. ill. ad. ~":r~e ml~,lIk. Oltul g.lI'b. bl.Jm :k rHuIdlylifl m!ellluB, IllIIn'.r el.alJtliD, ba, U:Ilrt!leli U"'8Jlm- 1m. ,.lel'!" nil!! ilIild,u" A.kU olllilJ'm~ldlli!llr. M"rt!!I! n,D .Jil:l gOad IIII' Umllr:b!I!Jntl:li!I!J k •• nl.'rlDl 1IfII,~~eiD,II!lIlbu~_'hll, Me,bmlit iImWIIII';", r j 8~ml' ,d,.,mlllll'l 1!Ill1."_!Il~t •• blll~III.'"' d. ,Irml:r'.lllifilldlki blr re~u~ De'lIam.l

.n-

r~lk,<!t,or l~rdeD iI hllIn .hD~1'Un., ,d,nn)'~ i,~ilQ I~h,likf:ili blr ill' ill\'il~ Imli"ohIY'lw,I1 dot'Qli!!ktlr:. <;lnkG ban Anu](II rJaldl -1,lIitiJI!! • ni '"AnlEetili'imli!d~ bir ,bg.rll mll!lIIa'h fie!lllDl.rle t.w,' ~ ifldiyo:rIlZ:. 0 riuli !I'IUlh'tCI"III" ml de .illf.lnl'lul, bizi k riklli'tB:rIe-. rw bClkmiOJu8 bllnz'illtm.etfl! 'li:alkl ........ J.UIII. Ii,tel 0 umlU1 t.m mIDl.lii,m.
, ,I

Devdnu "nll:'l 5tJiij-ede

:6

IU!l

.ahi/.4. }
.... " ..

tlu I'll',

II'

'1 6J]" II" ,ImE b1l1

•••

.,k .~

A'G:j,Ib.ll b'LII IoIAl!lliloCtl!l' della ".Z:Pf" c1J~f.llliiz: ?

ga~, aImn~

...
-----

.

.:

-,

-

-._

2

-ZAMAN

4 Ni

an

'ABERLE
Amerikada bazlrlan,an bir kanun
Yen;
SHy ilk
I eUllllyicU'!:r,.

ispanya kabinesi degi$ti
kabineyi

Bakanlar
bllyuk bit"

He:gelinin

If mal

Harp vukuunda hicbil' klmse harbi kazaofj vesilesi Y8,pamlyacak I
Am~rik!!! Ayan~ mubim Ib~r If-I,c lTI'e'l'll.Il Otlm3lkt,a vel harp lUra 1lil!"lud<Ji biiyL1k sul ilti m III I,.. lerin onune ge~me:k i~in bi .. lIa .. Dun huar!anulikta.dwr. Kanunua projesi yaz~[rg., LuluDU),O'I:". Pro. je.ye gore ill Amerik. k DUID" IIIflD8 I b~ O!ODl .be.r iblnQ'i bir kim!!!e , AlDcrlkanUI gjr,eug~ bir h;arplen. kana,.. ttll3ll~mige le~flbbi!ll etm~yecektir.Jt OOU'g i~iD harp' vkq~l!lda. _irketleri ida.re edlenler derhaJ 1~lib .1.
hl'la 8lbmacak
'11'0

Radikal

f.ukasl
lIup]arl

Larrou te~kil I!Ui
Madril 3 (A. 1'.,.) - RadH<l:ilJ flrkBll1 reisi[Jinte,kil dllli~ 01duiu kabin,e ,'Ck;~Mredi,r:
ta.rafn'llld:an

her,kell

Ankara 3 tTelefonlSi) ~ ICI"3. V,ekilleri Hey'JtIU: bU11ln oj .. leden 1001l1I'1I! Ba,bakl'ln Ge:ner,al Iswet ~n('jnilnUJn Bai~'kanhg.ndll. toplanank BllIk.l'l[JILklli'i'a! aU muhte~~f 1ii,ie'l'j konlLl~mu, "Ie bu i,It:l" fiz,eril'ul.rt k!ll!f8!rliiT 'V'erml:ltir.

,gi'bi lIiL1h

.lLn8lcal:darm ve herkel gi bi y~ aiperl,er,e gi:de.ctklerveyabut U~UI,al I.Blamet ug,.-una kendilednifedl.
,8i~tIA.

,U

ml!lllhar1e'fete mar!!!!, kJlIIiG:agl "e!

edeeeklerdir,
Bug-ilill ferdE' l'arida'l Uiz'erine.

10.000 dolllr& ad_::_r ,Qlde :4 ohm vergi, Ibup ,¥ultuundi. yuz," de 'olaca~br.
10.000 dala I'd, III f(l z]a ¥8!f~,· d8lt t~ill ...ergi 1jj~de 94 0181" cakbr ... Rei.iew mihurliciliret hO'r!!l!a ii.. I rm, kapamak, firati.'n telbit ctmeht - i!!Ianayi~ velilka uillulUne rllpletme:: It: bakkllllil da m8iUk tiro Kfim1:1iy,oD1 Ib.a~[anil,' 9!!:l'ma .. ,e' oliuak 1811'110 l[Iiiy!!!r allg harp !llalDlllyiine lermlliYIi: ve:re .. cektir, S,pekullll),'l!In yapan1ara )I'll!. Lig dolara k",d.r yilkge~cg pan iCezalar~ Ye'l',ilecektiT ... '

H ~b k n B. BCllIroUl.t""slinayi \Ie Ticaret B. Pot@la Va lie de .. reI, Bahriyc B. Yevier de S.Ila~, lira t B. Sam YO!!" Benay., MUna,kkJ.:il B. Yabol1, Me.~li B. V IIq,gerD, M(I!o,rif B. Ra.nDOm.

I

ik.tj.)at lDe"ldwndc 1uun ~Od! ... dd kalm.yacail iiloyJellm,eilt:be", dill'. 811 sebept,ell doJaYI Reilicumhur. K,ortez:h~tilll i,ctimalarLnlu latilirnoedlilr IOl' D birkara.r.
Qa'IJICimllil~ablil'~lr.

A karada kar!
Olsa elsa, hava 'tam manasile 80guk bir§akayapml§olacak
Ko.l'iI ,.imiz sakllt bu Irflberi (Nifa"

b"I,lgl) zaIJRelmesinler

M:!dri~ 1 (A..A) _ 'B, lell"'~

T rie ~o., N
eU',jI

fill

Delrio!

8. R8Iphatl,1 Gu· Me.Uye B. Al~er.
B. Vine. Harbiye

do Zabala,
,eote Caut,o" los MuueHe't.

Adliye

buJunduJdan

flo. Car· k-

yerlerde kendileri12e birer :riitbl! \'erjl,ec~k 1 bUDIi reddetikieri takdirde: Int~aLa.!fa rind.rUe .. cekferdur. Projedekj, ~!!dbirlet' Ira!i1bda §1J1l.larda hldunUylQr: Harp vukuundat ele.Jet rib" de 6 kirl ge~meJe:D •• nayi va .. ridabDln y.nSUll f,ll1· Ik.lr
j j

$u te~eUf.uli! "iD'e. radjlkal

Ibilklhrsa
ellilSU'liI

mush::I

nit ekllllHyeHerdieD vUcude getlli"ilJ]lIii.I~ i[r',

edeDin

b.epsini

bac:zedecektir'.

Bakriyel ma,IU'if 'Ole .~Il.ve: bakainhk~O!!r.& hari~ olm"k iz'cre: biltiln baka:mMdar radlik Ue:tin ello.d. bulupmakt~rllr_ fJiikQ. met~n billb r.a_ •• g cenl!Jh men·

ehistan Misaka girmiyor I
• lei ~alr.ilt:dt:n de'Uom
,.p'ml~tlr. Go;riit.!tiG Ue!¥'ecd'er pIIUmulturr. B. Belr, lu. 8Q.. rUfDle de ,hllDr !lrnh.!nil!U "e ,IrQ"JIDda rUlmel.r
fIl"IDI[~eli een:Jil!i1l

miuln

flr!ilij~liDi, tdlil

drn bi~bir

etmil-

til'.

PilsudskJ Edtu'Ii kabul stti
Ml!!irr~I.1 lPi.budlkiJ lIab.bJe,in B~ B~kill D. Ed,~1iI He yapmll 01.. ,dUJi"u rEirilll!mede IJiihllirmil IIJdu:tu

proje tekhf dilmemi,lir. B.- Bek'in burG bUJ prQjeH,illl Puloa},a Ilfirfi ftlill:iliti, k.1buJ ~dile1!I~le~l!!~;bi .. ,e'klL i'!:tD t..diUel' ~kUf If'diip etmiye,eet~ rbeldnmek. ledir.

bugiinkii

,e,kmlde" ahenktu

bir

me~i'lri, 'teilrad vilcude

gctirme:k

Il!!lUlde~munkeJ'1. edileiD
Iler
j@li 'f.

lIilba .. a prk

h.ldumda.

mnelemi.,.k~ proPOIOQY.IUDI DQkt.. 1

Hall't!l:iye Dlfagu:li:31ki soyllll'vi ya.~.urll:~ br i Irn4ir. BUlllda D ,liZ IIDliID evyel 1'llI5 (J~ te·--<lfllEldiilik be:yeUI'DII ga.... wePolo", .. mHu.sebetihiibi:r iI,aki,af Inldc.nHmi!'mlllkle btI~ fe,ine dair l~ki¥niklll~!I'~ ka,.htl', Ud ttlI'll', dilnklli lIokblil nA.. 1'1Ihnr'ken bir mektup boldmn. !:.t te.tileriillill "Jdab ohlluj'ullu 3, Matt ] 568 tllrlbinde Polo~. laldi, eder p1bii l'0rUnOyorl1Ilrdl. Rt'bt~r, iillni liiruleD Iiluht'elif ,. Kl'ar. S~giIDsond August h:1dme,im ~etkik edi]dlkleriili 1-4U" t8ll'ahlllldan Ing-iUere K.rali~eili Detm~k\:edil'. Eli~abette ,glliuLerUmi, olan bou B. Uv",I'iD 'V&if~OV.'Y!ll jlllp.meL..::tu.pta ..Kr,11 ~kebdisine !lin cat" Ilyn.till! iP..,]OIi)'1I politika.1,<o bu.hman bilUiD limanlarda In1Il1:a, m[ltlrkb!o1 ~lIki, .. h uHriJlliie giltefe Knlle-e1i tabuaBm~D bjr' hilI" ,.pman II.. muhtemeldir. Reuter ..jaDIlIJjD b ..bu aid., •• hpln PoJanya gim m!lel meJe n. ,Oft. B. l!.!:1I. tu.fuuJaQ lark gllTilC,ceklerioi teQJio, etmekl£di:r'Bu meklup gOllerir ki. logi.. miltik. Bioi i"dfi Iliil!! mimar Sa, Ibl!.N! \Ie Lehislag dO!lUuiu bu Kema. Ue Z-i,At:nn bu Ilueu.t. ,o,ledlldlll!J"i n.i ka ydlJ!diiyou. guniill ellieri degiMir. Size Var. Mi .... B.a.y Kem.~ dtm:i,lI:ir Iri~ , '0'181)"1 :riyaret]erjoi1:dieo dQlillYI 'I!_ BeD liIi:r(il,r-l!!m IIi oIl!In!l!tte clerke" Ibu esk:i u.nlllklll' lein iki merbal.e 01111- bo, sreMinil do,t~~!IIial'tinat ederek h~l!I,eti bmr., BillJ'"i.i" .lolDlit.!olRr ya Ost.liha~g ),llin1ndill. ,,8 g['llin eltolil ti,gimi:z. memnuniyc:ti d,e bildir· ;~ilnd~ .It;l!hr~ .era Ibtadlilll~ gl!!~'. megi bir :levk addediyorum. "endl!.' bltlolh llia,la.l! bi,. ekol Y.'" If.hr. Si!;tole olaD kODll!lmalarnilllzdill BUDUg Uoo O:rtEll!IIl yok~lIl'. Si,. daim:R art.a we del:'i ,,1e,!n bu n.m d'1!I ustaU,;lIHIiI'I r~rl!!l!,h fer.lb lamimi ,d~HuiulII Imlu~bet biT ,fe;mi., ve :rOt~1 I!lbllli.all"da ,edqlile-delilill'i g5:rmekleyiz. Cene:viI'ed., Qlj_v~m Si"IIoD il!l4:illlh1 y.nrAi'lml,hr. bir eD iyi bat:I.I'3Jlar blraikan IIDelai E1'eil:, 5:IIJ,I1D. co!( iIImur siJrdll.

UIa:rlarllu bild imtii,UI". Bu gor'iifmede yBDli h~~bj.. ka .. r,lIIr .1Imlllaml,. 'akrai t>llirillfeJ'1Iibir INII'~u,i... blIP malum.t t'urnit-

Bakanmm bir nutku Vafjo .... 3 (A. A.) - Haria dye Bl.kalll B.. EIe ck t!!i!'rafll)''' dan Ingiliz Hall'ici.ze Bak"uu B.
,""ariciye
Eden
lerefiloe

Leh

verilen

ito. PoJoDya

ziyafd~ Na~m·1

surretile eQ do~rb yoldllih bar~'1 kUiyVelJendirmeni'll Ii r z e t t; go i Plii~kil1&t1 hi1ll rein ~D pratik ibHIDDlIJe.;i a y~rm ark k.) bil iye t ipide, lotilrmu", ,ol!iJlI'S!!UIrUZ. Omit @derim kj bu sabarh 6a~~lIiIilIlIlIgl" mn: kODI!iI~mallana samimi ,ek~i 'Ie: tngiJiz d~ploma:'!li!J~g~D 'en ob ... jektif bir tar;;!;d .. realiil:e:lt"ri 8ra .. ma:kla maruf ola,o tllliTihi z'eh .. biydi, bafif bill" ,derecedce hi~c
I)l'sa

r!Oux Ba, .. ek&le.ti uhdeei'!:ae a~arak: kabJo,e'sini tc,kil ,elmif .. ti,f. Vc:ni hal:linede B. Rocha H!lriciyc BI'ik:alilhiJnl, B. Val .. Wadares D.ahili,ye Bakilli1J!tglm. Ankar,B, 3 (T,e~efollila)l ...... AydlD. D~miIf'JoUa,nnlD iIi!lbn ahnma .. CeDli1Ira~ Mo1'3Uel]d de Harbiyc Bakalilllgtui derubte etm~,!tr· !u ilzeril!!de' mi.iJZ:!IIkeil'i!dey,am ederlk1:DlaLimat almak ih.ere LODdr8fo gitmi~ O[,1J.D ,irketjl!li mUlrahh.11 H. "Adil1" Londr dlD An.. dir. k~ra~1Ii d6nlD~iltib·. Dil'll !labab VIII Ci-i!eden SODra Nafiil Baka'llh. 81 i~e h:krar milz3iki!reye girlferek: b,at,tID labn a.hnmul bUilU., lIundia gil"'u~!1IIil~ vc. her. iki tarafta bu hWllsta tiliIDOlimell anla,-' m1lbll"dll!'_ BuguJ;lidclI itib'arcD iki tllrillfln Lukuk lD~avirleri e'llill ,abn alma, ,mukavelesi mi.h'PeUe.sini hurrJamaga. b~~lamlf-brdlr. G!!'~l!n pusr gOoG Viy.an -Pol y'd:lDda muk:lvelenid pl"afe ediJm,esi bekleomektedir. Mu .. ris futboJ talnmhlll'l PaTiste k.. eleJer imzalandlktaB lIonrlll hathn de.vir ve fa limi muame.le~ .ine ba,1anac::akbr. By baU~g ,Iaha .hnUi& mesduL baklunda Parede!!l! Prince de: k:aq.lla:Jt1lar. hugullkLi (,Junku) Heydi Vekile it;timafnda, NafJ,fIi BakaQI Bay 20 b~Diigc~en !5eyin:llrerjg onullAli C;etin Kayaom i:zaba.'t 'wlffr,digf ~abmin re,dilmeldedir. de Paris ta k:Unl , Icrt bir D)i'UIiI oymam~ VCl i1k hllftill{wQ!ld!ll ~ki go] atank gllilibi,ve:ti tel!lJiD et. miltir. AnklJra 3 (A. A.) -- Oko,[Jomi S.!k.allhgIDdID teblig c:d.iJIk~nc. haftaYimda Viyao3rh .. mm t:ir ~ htr maghlllbJye:ul!o kllrtulmak BUI Imtu bbruudftn lI.hipleri Ikltisat VeklJdinft murac,aal i~in ~ok gayI'd etm·~ler, !;ok ederek eJJet~nde buylik k .. t'iy&t lI"uhsamameleri meweDl oranD irket!left 0YlnamliS ,1i"1111 ancaL: bit" da leriQin kendilerioe jbtiya~lafl ni.s,blinde kere.etc verm=melde lie gol at3lbibl!li~l€:r ve IEIl1.rlubiyahut ,lIuks.ek fiat istemektc oldgldllrllldan ,ikAyet dmi,lel'di. yeUen kurtuiaP1amll~QI!"'dlr. lir,aat Ba.ka.1l11glyle ai~gldaki 1I!9aS c!lair>e~inde IIIl.!1tablk k,a'" Viyl!iL'iaMar'l.n bElllllda lmlu- , ~lbi'tl1!i1t.r : llIan Gallo, Pa'lel biz ItIki~lIlr Kutl1 kert::5te i"Hyflc~1deri ikti!ll!at veka leti [u::c' tntl;". edBect:k kallltrola elisha ziyade e.hemmi" tabrikaJara OrlbaDdilrD ya.JD~:Z:.kutu .ker~ate!ri {,'kilrrm,ak liuli:y]e yet vereceklenf iyi oYGI,u:Llaor ve lIJIiiiuyede l!Iurdile kanar kat! musliadeti ve1'ilec.ektir. Atol .. faka.t go,1 ~.k.at"'a.m6.d~lar. Frakada.r.lartn 1l:ll.a.rI &lbl.UI!IHI v81Z0IUDllr'. oSlzlar a~k Ib', 0yuIJI ... ga!ibi-

Alillkar 3 f1'e:'ldonla~ _ Dih VII evvclki gl!ce, burada bn. bllrd~llb~re d'egj~erd, sabaha keldar har yaimJ,tJr. ViIIgm]], karlilil miitdarl silibabJeyifl 6. 7 iIlan.~~lmj uhillU"lY. H~li"lIIlall"U'DIbir mudb d~t ,i;~d g~n~gi!!l'i gOIl"UIP p.a~toliJImll atll(olar h:krllllr paltol~iI"~m \Iliyduter. F'i!l1!:at berekd Ven1D k.r lazJ. dev.am dmedl. Cl'kan l!f{ilrH~, yarga!J ~ il.r~ it. JIIa bi I"" Z.limaDda I!:ritti.

Aydin D'emiryolla,rl satm ahmyor

Paris - Viyan,aYll yendi

Kutu f'abrikalarl h;in keresie

yeti

h!'wiu.

etlJlQ

o!mal.ann

layla~br~cakbr.
Si:izilmii

bill gayeye

YIiI..-rnaIDIZL

ko·

ul.gmellll

't~blikeli

bir oylln lOy-

bHirmede'l1,

mern1le.

IrIJ;add.Olr,. D='mi~~ir.

Mekteplerdeki yoklamalar meselesi
ADkarB 3 (A. A.) _ Kilitilr BakaDhiJindao: ] ,_ Yolllam ..Jal"" ~~illbazJ gllu:~te[e!i'd,e. yanh b'i'ldil'imierin ~.lkbgJ goraJmu§tur. B:u yiii:z:dl:lIIIbir",ok kimld~r 'Ie "timer fe reJuiz yere millra.caatfar·dli buluflrll!l&7111 batlamJ~JardJr. TnMm<lltDamelerd~ I!In]f ge,;me. b~tiTme Vie olgulI~yk ),oklsmalarnuD bElr IJekLini bildiren maddeier \!'ardlJ'. Bu yolda malCLmal aiauk isHyeater bulund.ukluL yeri.q Maari" MildlJirlnklerint, L' e, OrtamektelP ve, ikm l melktep!eri id4l'e eriDemnra~aa.l edebHirJer. 2' - Eski talimatnameye gore melu!liiyet YoOklam.alarmil ba,.. laYIPta el!lki !Jekilde deYillQl e:tm.ek iltiyenlerin ~lIiluudiS'tIDJZa mUracaat II'ltDIIIfJlI!l'ilDemZ.um yoktur. Bu libiJ.u eki 1.1it:PJlIlBIi. .meye g5re: dogrudad dogruya ukm lmtih.a ycrlcriade: imtL harnlara g-ir!;ceklcrdir. 3 - Gen!.: allOrIolIurl rl gere:h dlJslI'dau hitirmr. irntihanJarilla girmcyc ba"la till otup)'iDe uki: ,ekiJde irntihso. devllm r:tme'k llleytaJel' iLmaJ iUltJhlaliU'~DI imlih.ua ba-tJadddaTI mek .. teplerde vereceiderdir. .
o

a.,

klii!tle,-im':I luasUlciald mri&nliHbet;eril)l, Avrllrlipa siYIllSarI valzi yeUerinin UInIIllQ;l'i bt:yd~ ara. !lJoda nrsllmaz bir sureUe doslane Ikll~acai~naitimad'I'ml soy .. lemekliti~e mllBililiadeoi:ri rica ederim. BunuD eq biii}'uk zaman. her ik~ ,llII!iIletin djtem'h~:r~ne karlll II n iyi Ibir !'liZ i.m He lID lit,ebB!rJl'ik olmalandllr. Kadebimi bl! du,lln(.~ ile lIlia majelte krill bttliadJol'jWD lerefmne. 8riiaDya milletinia tealiline ve l.ab~lillizil!l Ilhh.
tioe kaldlrlyoruDl.

Bulgaristanda tevkif ve t.azyik
Bur,gazh 6 Tiirk mev. kuf,. iki Turk de

Knklareli n~ il'tica etti.
(li'k11g•• illl:llind ..

TUl'k .k.]u,di-

hOIk~:nll B. B~k.111I ..oyledigi Dutka ilirta8'uilaki ce¥alb. Yermi,tir: BeYIiDi hO'Qwedi 6adedindJe: tirmdi so)',1ediijni~ cemi~ek'l' 10Z. lerden dolaYI su ti!~e:kkur i~in
dqlllJ'l

Bay Edeh.,rl nutku Var~o'ol'a ], (A.A.)""""'" B. E.d'ell.
i,leri

De Inrll 1i:lltbik ,t:d~len ~IiIiJ:yik lir .. ehriill~ yC'tiic-n butllD tc-min.t. reimea, Ill-J"!1 dt:.vlIlD etme 'le g{.. d!.lto 8QI'lll m~ld'lldtr. lBu!lr&ri.-t.lulao !fc~eQjTlirk 1[6~'" 1Q"'III.r blillliU fill'll. yakl~a il.gl,ail" bid .." r~'II~ Ihll,lriltllllllD Burr .... knlib •• 1Dc!IIu, ald1g.uDI:t ,~ me1l:'~~·, bioi dll bu ,ikiYIII'l:leliD dotll'lII ,gJdlJ .. ItI!l~Y gii!d@.rmdd_ulir. ftll!kh!p Ig.,.
dll!J"
j ,

Izmirde ilkbahar at yan,larl
gUDIJ ba'~!ln..CIIldIr. -'imdiYi!!: ikadar lrr0iul'iIITa itlirl.k 39 hayvlkn killilidediJ~tir'.
Iii lli"11111LIIIII 1.IMlilllliilillliUhlll!lIfUllillrllilUlil 1IIIIIfIi1U'IIIII"I.III"II'lnl.I~' 111'1111'1'1!'I~II'ln!II'!I'I'11 UI'II.,

llmir 3 (A. A.) ",_ i1Lbabar

at YB,f'Lllarma oDnfim6zdcki
.. ,IIII,'n1illll'''ll.i

CUIIII

etlDek ilI:~rfl
111,.111 ••

buyiiik hill' ,le .... ayaga kle

kalkL-

Olfl:

J!!IIIl,hll

Siolill, L,f!r k·llerde

1u,Ii1dHI~

d,uh' gordil. f.. ill~ iJIl k enri Ib;i~ la'h'ell!u' oldiUl.

6iTl,j i'ilI ~z.dli!ill

AlldII'BID, VI!!

JIll Sin.n. Turkiin 6~ :IIiIIJI'at lum•• IIQda r. kj[pl'iz bir kal'l'al~ cddu. SiBlIll, uri:ililiinnm ui!ller~ndt!D bUl~up be~~l:Iditii plr&olllllri . ta~bill: d ed~rkell lUJTk C'1i1~IiDJIEIIIt. ,a""",lilD I..d~iai '\Ie ,![Uill:ellii!ii bil' ul)l.rhkt. teee.lli .t~IfID.1I n yanllit1'11t1 jllilJCr~ bllfllO dabll ijlltun R'O&ti:fIDl,i,tlr. Sonrll Sin.nlD UQllt m kt,,,bioden ,oti,eD Iilldrtlell'i de "Iif!nilClI~ mi, 'sultlUlllhmet glib'· ml.nsiz iI~l:Iat nu::ilerlDi yaplIJ!;II;II'I'du."

mOllumemtle!l' Y.IU'{111i:tl bf:!Qtler J.pb. 11In&1:h koprlner ku,du. Velh.aj

hlllUD1fll 1'0.t_rI!Q te. ~jll'biriAd!eD rill:ell birc,,!.;

wi.

.y,r-L

Up'te

devi,

lelamjmyabi~nI,ek benulD i!;io habllc:~ bit ba.llitiy,arhktLr.
8iitl1n PolamYlI efllitrl miyesi 'iogilteremin uluslar
II UID~"

S'Ofira

'!<iz i bWira dill

[llIJuua:!iebdlCl1"i

ara" diizeitecek 'IiIe
~iyulJil 'Ve'

de¥~etler

arilr~IDda

(JkODOQl]k .aIEIIIJI.rdiill mnai l}' tiraJdni t~m~n ~~iD li.ulIii Ohlfl!!
iliwac!i kuvfMrdi,endi!",el;;!flk eu

B. Z~ya.n In fik ri durii
Be lediye
'Vel

mlzdllliO
U _

LJa)'l yilrutmiiltUl': Hi:z:de Dlimlarri oylc idiki herkes k~[u:l,incleD eyve. gil" len de:Vfe b:r "eyler iMve etmi~ Vll: 8an~~ ijyllil ilel'lem~tir. Sinl!l.1I1 em gUnl 'Ie en jyi!!l!iDi yapll!llt,. keodindea evy,el .It:., lenLerdcn de i.stH.a.,de ehmi;tiJ'.1'1'

B.

i_a,r ~I:l'llmd]~

,Ube si

iyi YDlu b,ulmiJlt bU9U!!Iulliu::laki gayntlerini buyuk alika Ue tarkLP ebuekted.ir. Kom;uluk mil,. oa9~bd]eri'Di k:uvvdle.ndlren !ber gayreli ¥e}'~ daba geni, bir UIIHI&r .r3i~1 alallilucla te,riki meniyi aCUia sulbll.ll !!rin 'bi"
rio~i dencede ebemmiyetU ad~

OJ 0..

ZiY,l\

i!l~

miD]"IU~arl~
IU mil~a"

deUirdigilliliz i!tin bu :ga.yretleri IBm mao!l:!liyle takdir ediyor.'''z~ BiZLm il~ yapbj'UHZ koou,. mal~rdaD ve Polonya iJe alan ~alluii lema:!ulDlz,dao lyi hahralarla iiIIvdel etmeoifi telil1lenlli eder'iz. Bo)'le oluua PololJyadal!l go~
'lure ccg U11j12:

tilliu

ul'irl'lia.r

'0 li.b

vorum. Britam,ya br.kimc:li, bir Ingilwz: b .. kammn Var:!jlOvaYl ZL"" JBll"etj 'ipmr '!laki 001;,.0 daveit all,. Iilllilk'ia buyuk bir mt:rDlII'IInjyet ~.9dmi~ti r. we bll .fe1i'dm barna iD.IIip olmaSliUlifirD dol.a)H ne k .. dar mahzuz ,olduiulbD ifolI vir edemem. Emi.n olunllZ ki "i'mldi .. ye k da:r Pari!. B~rlin ve MO!l .. koy,ada cer,eyao iedip Per"embe gunil PlI'ag,da nibayete erecelk o]an :hir !Jeri [stilIba'r mab~ydilldeki gij:rij,m,e~ell' ~ok Iny.metlidil' 'Vi!: AvrBlparnm bugij,oku vi'lrzrure~'lDi aydJmlatart:aktlr. BIJ)'ij~ devJdlcrle dlLfsiya8Blaml.dan, mes'Ul ofaa ri~aJ IBr,ullld"ki ~ah,i SlO[OIflUa1a'r,iiI '¥t. d,og-rurlan dogruya Itemul,arial biz logiherede ber zaman bllyuk Ib~r k:1,ymet lII'eriliOtUI. UlulLa .. kurtlQ1ulldaki mu,~lIrfl.k a:uhgllil1lZJD temDD eutai me]]~ l,Batl~rdIj!;DIbiri d'! budur. H.,. met .. \{r..1 Hazrdle.rilJin hukQrn i.. u Cen~\I'rede temsi' eden. l!.lr.m~:z"orada slzinle. g'B:rij~m,elt IJ~ bJr me_lekta:!j Slfarme ko'lill. lIIeydcki IDt!Hltnizi jll,kdir etme.
fl.fll1buli malbar ollIlu,la ,rdlf, o"I.'aml

•....... K .... b.mlzJft liD.,of T6rrk ung:Dlerinden l.,mail C~lilot bi.r IlI.hli e't'vel 8ulgar memUIfI.aJ1l h~ r.ftnd.IQ teblcif ediimi,lir. .&mail CeIilQ~ 15 Yllillanll:ldli" Bulgar hilIiUI'JII!t.inin yuluek rnemulI";fdl~dfi de bul ...nll'lUill, mahk.rmf! re~,!I~f'l Y!Iil Il!HIi1mmlik, IliQ\erlik YB,ml, BU'I'I!I'D" :un hh'inci birillll~i Illlrlf nlllil'ldll'!~ ,-j n den dir. Birihul. IU:l1I z.. m.ifilllil'd. bi!; Illy,Rntle III.lflk.!idar olm,yag llim!lil Celilog~g tevkifiui bil'in!:n hir sebeb'i de Yillklu,. KI!Ddi.i iIIe benber- ,ut'rli VC c nk tUe!::"lI'liuul.dllC! H8II,on iI:IOlllt, G..lip Ceonil t'fI mu", allilD Muenet VII!!~bi ""iii ~l!Irlb~r Ali Rii.Eli da aynl iillkll,i:le h!'YiliF edillnl.l\1!ll!l"dir. 8... te..kif vi!! luyih:I~11!: k"'l10hmudE! biJ'lyok bnyuk biDahmD (lhibJ lIu]ul'l II hmail Cel~[of ittl di~F)erinin mal n m6lk:luini Ibl~ rllklJu,\i BylgllFillnl lerketme!cri. m.okl!l!'!Il ill!'lihdl;lf. Illdilmektedir. Di~~1' llil'.!.'fiI:afi hllZlI'Lk gO;rt:iil

Ankara,d.8 yeni ~ehir tiyatrosu
1 nci suhi/eden
c!iDI,,'IIUe

Kok 15 Iiraya
satllacakml§
Bil'in.d !uih.i/eden aevam.

,1 ,,,,,;

aeflam

laahul. ~tmi, .. M..1Ciw)ll. 0 IIrrillL~ .. hti.di.e .. lilJill1 'I'ylombl.lldutu. 'I::rrri" .. b~~, a,frw.. IlIifi~" "luJn,cI. bellimd~ i.ilmim i'ti~ID·,ti. H.ibuki !H:1lIoukit balta coldu~lIIdlIdDJI Rlllittil:.D. ,zill! .Ictrllk: !Itlnbill. lIe1mi,tlm. 8111 su.ad .. III.,IB r~'dl "1"1:: Q (Duburell 1.tanbLlld!l !Illdl'lD. GtI!;:n lin Rlllit Rizlldlllli Ku:ktup MdlllD iki giille IIot.dar re1ip bl!riL ..taCltln, )'JaiZLyOIl', rl!ibill'i,dee.~IIJIl. H~'Ii,dl!tlil!l fO!phl'. bJu Hfilltro lDeyf'," ti,.le tii,~ bir ;~kil '!fie! 1!!'lJl"rU.'D .1116· kam yoldUJ." RiII,i~ Riz", ay,.In;U1 hadi.etlluilili,in 'I"kbbu~dut\l h;l!'iktrllhr~ AnkaraBiUenl

AnlulOirul. !RIII§,:Uen 11)'11'1bifl~-.I!i)i .. "e_ 1L'lI rllbll te,liil r

(:u,nki:i bllJ ~illbrika i.tibn.l d,· titi Ik6milrlreri: 0.1"11 mlJb!lrliJ o:u'l'aU.'r ii~ill ell:: ,~br imiffl ,e "11: ~dl!:uk n tall!.! 1 S lil'lii:!lUI bll:'kli "JlI~
he ..ld:l,l'.
$d:lI:,ilDiir:it:' Ul!:OD lI.am.,u:liltn IlItl"

ri tDph[l kDk komUr U,p·",IDilkt. o1a.n d~po
,imdidan

bll'~

ita f-i!bipLe"ri

ullunC!la

Iba:u f~Jiketier

,,'111tllr'ilhl~Dbtr:i d'l!

Sijmlic:o\ii hblikllliyle lUau rirmete bB~IAm'''lIrdlr.

t.-

ub

dill

yerlewmi,

bnIIilIliHli.akt.

\Ie

l'iQrkludero

BUfi1'll1

Tiir'k

lrOfl~!lI'

tub" pe bUJ'ufur,
nlll

!ollhJi'\I !ldllil: k.itlbi BiUH .Niyul Ue a,~rll'a.'Z nkillh ki,ltibl i!II,b ... dbn lbli.JI!UiillD1 tehliltllllilJlI!!n Inll'. tlllll'mOik !!ill) hlldllildu g~~ilil' K'lfk. l.. rl!:lifi~ iUiu t:tIll'l,i~lenllir" 8111~gar DaMliliei mom'l btl ,mf!k.

bHm,illoruz.

Villi I

IIJa r

b uk iJ me·

IIrll~

"'o1z~ye:twio

6

iI1(:,~

saAifede

8ul,M gibi I!!I!;n~~i lc:olllDlo ... IEu'li dlt. bI.lLu.[ldl.l:tu Ikllr leMrde bl& ~-eknde !!'I,~b~lPlb levkif Vel hl~ ~dklelly&'l'~lrn dJabo kQ,ljlll~ kill'· 1~~.I!i 'U kB,Fler,de Ilillier y&pll~.rlu klmbllill' :1

lb..!k tl"igde m,ulltUltmllll lemli'1Je:rhllJ!i dua.m e'trnekt.dir. Ra,iJrt il:lol ti!i'IIho!'i.I. Ibu :Vll Amkaradn ldUtlh' bll'kl![:I~LIt~I][UJ Il!Il.dd. J'.rdimlITlyle litillh,!lc"k n Q'tllu~k lelluniti:l 1t-lb.,!:!1l ADkua l'Ilhir tiYA'trlllllll. l'Iar1l'illig'iJl .. I,&cakbr. 8u i!il!lrf,U~ j.tliDbuld~D I!:Oliil'a AIl~ ker'&mn all!! b@l4!!d_lFI!Y~ blligoh lelmt bir ,eMr tiyah'olu oluaklu'. An ,k.ril. belediJ'li eFl!!uh )111 biU~eli. .. nil! "Imdlch!n t.ahlBiu1: ko.amaIUD'l

lIulIl.r la'brik.lig'l!J bur .. d.lLi l§h!'rini Idull rtme-Il i ~lIId;; .. t~dldillr. Dill''!llr 'ta,.nan bQIIII., d,.imi mil,hl'UeJiHi de ti!lt.it eyIt'melctedilrier ki bu Iillr~Ue n. mllil:t., ~.. :r.pllllbil.lI!'~lIkh!ri b,;rk .. kn~d. f.abil"i~.y. bir tf'kUf ?"pa-, lbilpc~klud1r, D:il::u' tel.rafl'n, ~11 elle kbk: ktimlji_ry !:'Ih,l.mu~iiifld~4t Vehili~ letin,f:r: lIolllJlam &- mE fiatlilIO.:nr fa..: y. :klSmllr l~tllEli depo "'Cim~" IUIl- ui:Ji:pleJ'i h.kk1ndll beledi,e .. ~e y.@p~J.a tll",kik.t ikm!illl t!dil"" mi,ti,r.

t:J,

Enelcedl!

ut!!n

tM.II11 :oeiki Id II:

It'rin 11 tui h,Iin]l'll!inm~"lr, bllldt:IDdli inhrdn klllluni

,Irketin,""

de

bt1~lJrllllu.~... muhtekl'"

i~'e:ri ndl!

ulld~y.

Ha 'flli'~

y,lJ~d,..
I'

BUGI.,
mu!!.•••,nfilltilil

lIIel~:Fe :!I_kind.

b,,~lamlileark~'r.

IIII .. nhlll!ItIIII~IIL11I.ltlllmI1l.I'fI'I"ilil.llfUI'lII"I.I.I'I"j

Dun
Don

I:'eceki ,angJD
rl::te y

h.u
)'l!ld

plli~hrmlltlr, DiQ'rer t, fllnllD ~dlDibui B~ledi-

bek ist.lyoPulI11L
all b,ulUIlElIiI

rlll~ncJIl! 10. .

iLll bflh~ellLD IIf~m-

,a. ~....

billfll.k ..

kllh'9'eb.'II!ut!Oa

~thir

C,,,

II)'

IIIUI,Ucrl da dinl'lm ,edeeek oilliDiA.nil,do:lu
Uy.t:rOil:l
~l]lllfIHlhU'I~III'.

bill' Y,IIIn,iill ~l'kml' "'' = ban~1I til" iJ'I limeD J.n'~hkt IliID IOmra .!:India,..

tlJ],l:u!li~,,=' dijJn

rDllDii,Hir.

4 Niun

-ZAMANlfl:3'i,.r SagltJs~m RDniU 9 fluam

ilel kongresi
49 Millet i,tirak ede..
eek - Muhtelif

It.

l'Q'%1

dBI U

Bb:de tiy, ira

jerlerden kimler geleeek
'B!!!!!!!II.J!''!I!!!'''"

'15 J
I"

yap.lauk

i.IHJJda Yllnh" url,IUd. lilt Q bi!lylu:hui~el K.""IIn.. BirUtt konl;'i'u!nt= 4' mill.t

Sinemacilar ve giimriik resmi
BUgUR Ticaeet odasloda I bir toplanb yapdlu.cak _.....__
FUmlel!'den Ji!.fi;UIJ j}iimrlUc ·ro.'" min" k"',l i.tirn rd:ffi!lilim,ewllc&lar lU'ailmllldoicoe-tikloeri b~F b fldi gl!!;~!lJI~rdc AllkUJF YEI gl5lldclTmi, .. h:rcli. An'k,j;ir&dblk ..Dhk !]~zdin.w de te1i!1bl;dbEltt~ bulunan b~Jd ,rhrlmi.z.e do~mii~~lilr. IBRkllil][lk,I:'IItllll1buJ TiCllr~!! iilId.IJ~ ill erkam He mWIII:I!I'It'k kOl];u,mllln

"Akay", a vapur
Akay idaresi de iki yeni vapur almak i:srliyor
DI!Dhl,o'll.r. idliFe m{ldd riD&' I. Sa.deUln dam, Alilkilll'lIiY. Iflil'mi~tlr. BII1 S.d!ett D A'Dk.!!lr.d-. Itdr kali rLl•. kaWa~ k YO Idarflujg 11:0 1Il0D .1.· eaRl .,.ni 1'. pur.a.. hllkkim:l. LI.. kaltlhkl. :t8;rill !:cdltir.

In§aat azaldi
Bunun sebebi aSllslZ ba:t.l haberlerdb
,.brlm":lde lu!tlllt,

Memurlara redi ile mal
Mem urlal' hu eekilden na II i'stUade edecek
Null maHar' paunndli DIU!ll1ltnrIu~di lin eu. ",..,Umeke ba~;o I.n~br. $imdiya k.d.ar _ de AII1I-r.rlldllki ube t.rafmdnn yap!1 D b ... muun!i:lor, bir Iliund.an iit1blIJehll'lmlzdo bJoblk dilmltkl dir. BLI ~lillyrd(ll miUemmim 'mala. millll: ,edilulliLm"k ~~illJ bir Illill.lhaJlI'" ,ll'ilrohll Y,rll mAllu pllnln IUltil,( .eEl B.y Hu!{bi iile IOIIli~mij~tlll'" IEII, liu:6t1i d..:mi,l:ir. kI: al

I

I:;,tir .. :k ~dt~f't~ 11:1'111 1Il1HilflUIIlII'in llIlIiI:-· rahha l,tlJlI' d yedi Nis;a.ndi1lR iHb I

no "rhrillJlifll gehDe~. bllll].Y call ilTdJr. Gr leu mOrabb • .!! If'e in Irlm 'ehrimilde lil'~at1ed i.~1e K.dlD Buli i bl'!IlfULd&D Jl:llmrLIIm tCl:r .. tib.t aIIL!1!Dl ~hr•. Ayn. um.lilda. b!;! Jrill:l.tek ml 1ftHil'I~I'I! Ierbrhilii iii IJJ ill flr't I"dl in" dirUecttk 1100 liuln:lilelen mall1m t

.5oll'1r1l~l.rllllrO

batll .1~lm'I!IItlr. EleldIY'D!lD Ye'Di Il!Itdr pnilil l'aPllmci.YIi lu,d.u in1I.aln mClD~de£l!!li haltlclndak! ha·
berler' BI.]I.I'I.~hr. YlldnlZ yaptl.c;.k 1b:ID"Will' hllJkl.nmda l:Be'l'.llul: hllhlllll.~" 011 II .h·!s1.m.L d.i:r •• ind!ll luill"~kd edUll'liftl~ .I,I.iirthr.

~!l:hlr ti:p.trlliu Jtll!nbTJld. 1;IDl bUlruek ~aadolUi hll'lIe ;.,. ~lk-' tJ.. MiluM klJetU Iblr If!iht':d,~ lonr. her 11.:D.1I111 . elu&1I' edHeo. bu lurD.f!'U'~e. b~m arti.tlerlmiDn terfi'ru., hem dll An dQ~u ... IIf: qlg ,dill In:If.de:lil dD,lIDiUilYllr. BuoL:i.a b ,Itol AI'I'k&E'lIdi. R.,lt Rlllllnllll ,'!!blr Uy~b'QU ,lIIpml'il: hut! titdUl'lUnu h.lb.,. Ildlllc, hu d. biz;! viudllrdl. Op.,ni '1 ZIG b.hc:ede tem"mcrll1e deTiilm edekml~, .~.
Il!nmeif. IIlilg·k diuliYI!Tflk 'ifi " ..-

"iIITHecekHr. Geieul:c kllld'm m!Jrahh4l~lI.iI ~~IIIdfl,GlIl'iy.ra 1101011111 tldui.7dLerde
bulullimakt.dlir.

'Y ]!LIDr .. k 'l:J.dla.iJ~ nflUe!tyi bir porll1 bILd.irmel;u IuraII' "i!:rm~~ 01d'uturu:lilllQ ibuJfun od.l!lo l~H!DDI.I!T. II ~I.IIIIJiBCektlll'. Dio bu iI;ilim l~r:lJ

r.-

oLnla.r ,ulIDlud_t: Mlllrd.1) : MllllF klldlnl!ar hi,1I ,oell~ t'e Ejjpslye~ ( .. :r:de l ilill.bibi, Madam HQda Chr'al!ll'li vi! ~lIIltit:e .. nl.lI b., mublloll"rir; m&hiDIIIUl 5!,u IJtI !i!~U klLi::IlIr y&lJ gel«-~ektir. HUll" fai' kmir uPlJJFirte Nilliil~n 12
Ih:lde ,dUllll1.l!i!J gel~nkle-fd.ir.

(b.t~k

t..~''II'hk olm.k fI:url:l Igdlllda 1'6lII'iitiUmul 'I'll ball ilokt.lol' t.. bU!: ad I ImIIHI'.

• b;nmu, .~IDi Allay liln~lIl ilDJdll g dill i3kODQm. brunhA'LlliIi mllir.ca. OIu.lllml1lJtLlr'. Su tAI~p lubul edlldl,i takdird allO..o.lI: Ik; ". purd liD 111 ,01
'Il111.1lV.lo'Jll .... tb!1dil
.0

HOldlll\fltteo UhDllelk 011 mU.. Undlfl: 6Q.l),OOO llruJ n. Ak.,. .dlllre.ln. Ud ,lIr""m YIIpllr
:FOil

t.,•.

Guriil tu 'ila muca.dele
elirllfllD

-~-rI"JOIt
Fllitifl

1'"

kit Ifl!~irmek: iltflyenl l' 19m bu h.her bilyUk hil muJ edir. Hr'f tip~o yoklll 00. ,a~ Irlm~~a eUe' tutuh", -n g&~e riPrlillir bill klJl'Ir;i~!am. lIal',

be,

II!Jlb

Bcl.ed:iye i'lit.n.bLll c·l]etl!!lde d. ,,-DrG1ti1 Ue iDliea.de-ID t!llU ..
etmcd'ia'

Ih~J'tu.meli:ae

Hukuk talebesi
Profesor[er dun tale-· beyi din] edile·,
Hukuk Faktlltui t:Dleblflil~Di.ll yeo:; imtih;an ta:limaln(lme~njn h;u;1 mllcldelcrioi:[I r::!r~i~til'ilm!!:lIi IiBllelu:adlill Fakmt6 c!~lmllhjllHl milt .... ~;al!lt 1!!Ittiklr:rini y zm,,,hk. 50!!l inn.f t. lebelerinio bu c!ilrk[erinil db Hunk. F!lk'nh:u1 Pl'ofui5rler~ t.p .. J n:!Irak goril:~mil]t! _1' TC ble.be mu..a.b.hIl.lllrIDi di:nlc:mi ,'Ierdir. Tlllleb~io bu d- e.kluiDill! blr
I.r kl!r~
I

--~--~Ol--------

1,UyeftkUII'.

baldand.ld ,I IiAye tier' U ptiu II' ., .. 111kontro •• 'ba,l.ilI.,lll'. 8..II.ul:I I!,e,HUI

Kliidlkll,j',j

lIe

BIIJlI.!lt

15 sene hapis
Edirnekap'l cin~yeti f aiU mahkum oldu
a.mt!JlfJDm ikisiDil!l Edil'llIek.IIJPI ,da knap Nun j kllltlehnddeill iu,;:h41 ktpti M~bme .. D m.hkem'lIIi~ H IRII Btu·cna ba.!ulml, ve k.1'1r 'Ferilmi,Ur. Mahkelll~ ocll:iclfI&l.ndoe k'pH MI!hmd ilQo;U hlOFyig IDtmil on luodilri '15 ugeye ml!blcul!D edilmi,UIi'. Ct .. ZilllSlIUO be" Ie'Elielli a ~f« ma:lbllr t:I!.. nwl VI!! mahkhm1r~tl an I~e", ii\dir iLmi, ti r. SU(II i"lediti 'liman 21 ]! IU1. da ikm t etlU~lDl, buhulIilltgDdaa, biJr .ell .e -Z By~ d. liem.ri I oed iIc,• ek .ek:iz &~ne dart 'i'lyi'ii 'l"e. m~ ii,,, Tlfi mlil.hE!l~eme ~I'e, ":ertm~y6 710' lba ".l'm~t~ :mahk&m. o]multur.

.elbul.I'Jud"lcl II j' ~nk: elDaf 1I11u11i lIi~ltl!!l1' tlltldmuflttur.

h.lf.

Hiod,t.udlIlD .rll!.~~kl~r ,a.ire Naydu. n Madam N3a1.3.I'1iD bll.jtl .u.Jm Ii I! ., on LlItl kilidH-. Sur i.)' _dl!lII eJI::.~~k glilll~!Il' cok 1iE: .. I.ballkbr. BunlulD bilfmda
maa!'if n nrmlD RHkj,1l buhill:li.

Bir Matbuatl!lmekbt~ daha. gomuJ.dii

~~~~~~~----

iii ,'e ah(l;IJl!D hi .. I'iad mb reo ,J...ml,tlr. BUI ,Iklld.n il:tiI..dft edc:bUmelt ~~III d_e'1"Ld mem1J1'1.II a! • m-k 1'0 mU'I',uIi!!Ditlu:a:nulIlye ,. dahU bUJU.DiIDllk ,Il:umflhr. $Imdiy. ]Uida~i millllll .. ,mi zi D tllal:llbui lubul Lu ,e'kiMe uh,
L

Vflrll L:l'lidl n.

1I'1.~~II.1I'pa,:;arl

",r:-

m~mu"larjIJ

a.~n!ill1!l'nl ahl.n tilll'humln, 'buJiira . m;e,...:a, "'l1m'161~ b.,llm1llllrJ. Bu blzl.1i gidil,diti h'ktllrdll 7wa blr i.t.ill:b..ld. tiy.tromu Dmit e:UIII. ml.l. .aknd ytlkn mit 01 ~kbr. ru.ti.tllk lwini!i' tll D rhemmi~ yet Ie Y. ,,,-pil iii t IlIla U•• Ielid ..
I'll IIJlIbkir hir fDMI.k olmilktalll kurtardmq cl!llllr.tte gnull.io.e lifl'k Qlrm m~"ki.i b:uID'lu,tuil'.Yt. ni ye:ni b·ir tuum !;Ill'll iI~l'ilil

,l,ltuycordu.

A.nk.II'.I111lakl tubt.aillJ i... dab .. bi.dar.u~obf:rl Inl hndi1l mlilimel I!!!i" .. rd.l. BundlllD litlinbu~ dlald memgrll!lnn da illltifade .. delerln temilJl mlz I:urdll kredi.
bUm lbU , ....

ba.klua dll I ifl niUe .. "n-- -lite'" dil!ldc·r. HIIUUD rajbeU IIrblll,tr. £'klden bill' hillbdlll ud
!II

"I""

.e~.D

pi-

IUla

III e

ul.

i~[D mileUge .. n. mill IIIMm .,

makt:iIIdu'. Fril.nu.d ..n geluH: 01111.1 r 'Oft b-tof kiti IIl1al rell ... SlItlll11i'lndia Cce"' miJeti AL:ulII IIU.!iUlu!lAn M dAm, MilianI' Se]YII iie La frao ... lazelui midurO g'rgD"'" ". me,hlllr
A'I'uklltilirdaD • SlIIium GriD!!:!'
M8 I'fl'l't

EatIlJDbu'ld.ki deyld mellllllrlllFl, mn,luinn.11 ikl -'Hui!lQ nf.bette kr~di Ue, mal, &] .. bile~flkll!!rd~lI'• .Bu
i!J l"i.n hUlLIud t.ahhot

yeller, liyt-rul GIllamL, ". bUll." do!illllY~ dil bllum lut mtl',lmu..d., dart be", piye5U"n full ~ lil edi. ~e.me~tirr. FiYlltlllr mdinlmli, .11 tiY.eJtro

I1!Dlil!tler1 hili-

buhnlm ..

In,ilt~ndcn
billl,
II.

Mill. 801ll1lilS. U., m'lu.: bal.11 IlIhrik edltttkHr. I.ptayadllD ICI~ece:lde1' ~iiikmdeD KOJ'ttiltlll m,emuf' ,ul.nKlIIl:lpo A Ur U. an bllrllod.r.
III)

Mi_.

'!lm,~

rOD

'I'

,de kiUQr
kall'ar

BakUlhjJlru:llalli

1I0111lmaRD.B

'F1!,.mi~tudif'.

Aehbf

Kor. Milil Nil8illu

B,ay Mahmut
konfen:,"

zlrladtk. M£lru:.l!it CI~ek DlelDlI'r bu tI.. a t noe.tl~t.igdm i!lQldui'.l.cakJ ke di ddr illdeld lki Ark .. d 'ID~ d. k.~fiI .IlQer!!!r~k.tll'. Kd.ld mllt."el.illClir.

'biT meiltep ha.tlueiKllwlmu~tlir. OrtA,.1 ~~k.rLI..n yo ..-hll te,ehbi,lerlll moa .. bul oJo bu aRdeli .b!llU ,t1Plllenh, :r; maUl .. elm·1J1 o(ddlll II: D•• tin .. de ~z. V.lli
b.,JJ11
ttJllltf'OIllUZlID

Y""'''",''''*i

ke.dl
irla
"'It

EsadlD
51

tllf'Akkii

e ei»ilmillii

B!lrJiln HalLn:v;...d....

~ 18 d'tJ

l"·i~lde... b.:jIia Emili GoglI'd .t iiute oohel blJo I,tirlk (ld uktlr. Bl.lIllaria.l:I!ilui" dll. elLi baY.1Il I,Urak ;rd~cektil'.
VIlI.ro11n'Jl'lIId.1II MlitmueJ At •. .11 Gnilil bath!. olll:li!.k DuN !jJ!n

enl I!U:llijJi!I wlkull BillY Mgbml1t Eu.t'Bo;r:k.lJl't. ' II o)'lIld.m. "r, b·)i,.~ lillli' "f! lark ink lib, .. w:~nu[lI. bir koili.f~nll.l1 "erUu~k"r.

i~ki dii;maDlarl..samereslDID
AOimDi dGI~l'"5i,hil Irilnu UE!lt 14.301

A.hllauk emtl-.IDIII! btdeli dihlr'l la'k.!liUi!!' idelleJc:k:tir. lUi Ite khOt
IitDl~tlerit biIJI:!:rehr lelmell: mllrl. IlIl11bibilil'illl!J flltl kUP'IHil, v~n{':~,i~ 'l'e bl.l kUlpanll!lrflll m~ml.lJdlr maJ· ~i'irig I Ii Ii\b.ilei!:~k ludOr, KOloal rift. Inuddali, 10 Iu.n· d .is'. bu m ncildet :Ear had. it ltlti"oln .lOm,,, OJlmililU l!fZl:lndu' MilLh.l!Iik bi~·tot.lil!!!!,de!l! plrl. .IBn m~I!D!oIrJ~1i' Ifill! de ba,ka bir ib IJII:U11D1IJ'tl'1I r.

lat14m tem!:JiI!i?ia de atd

"I,

ca-at

Ya,ilhiliUn

(!og

AkaUiyet mekfepleri
hocaJan
£.!:n~bi 'ilill .klii llifet fiI~ktflJ1l.I.r1l"1 nill bUn,dan UDJlI'll mllrlilim n::lI.::id.;!,. bi Jge~III!iiU OrDll)i'.t1~lIl:'d.3.[I -!tilde: ld--I!!; lI~lIlmi)!'lIell.kt:lr. H'lIlihnifdaM hocliI"l'da miife-Hi.iJleF n. ft!l.dl!.D konltrol _dilee.i!ldir. MlifdtM~[e.r ~ilH' :g-Ull bir·ka.1jI 1t00i!.D~[} di!F· •.Iodl!! ilu.lllililc.l.k 'I';e not UJfl:i!td-!.,111'. Sr:llili n..hayr:tlliJdr: milfetti~LerilJ mlllt!UI 'k~~tillr mi1d]rIiI'L611i1l1.c~ko.ili· tr'ol Jl:d..ill'!:'ifIk v:e ~hliye-hi1 !!Il.IInll!ll' ~llt:illnlnCllklllll'.

~,i.oC'1 ],Hell .. 5 Nino Cum. dli Y~~i.ll:iil'l ..e

V.rfm1l J.f,. • .!.r !hien,
I"hlllbul M tbu.·IORn emeklilr .. J~rrnd1lD V.rUln !nvelki gUD BIJ~:!rilll!" b .tOlbanedndll!l 1I't!fllt~tmi,t'lII'.

mnf.dl bil' ltirB~ro Dl~ktobill]in ~~.. 1:lII! fl!dlikii'h:j.lll m.1II1 1011,11'1" Q\'1.I1l kuru] 1II!!1 Ih~m,fhF. SilJJ~e, hiflii hllliln bem mOeJUn hem Uil!lI.ti klrbafhyan, ye medeel ltliyntJD bill' zMrurdi oldutu!I i~ 71', I,i flUl. , rihu::emedo 1I11' k.• mall, Illhnefe de Ibdka dl nllilt •

....., lba,..D irtirik edetekt~p.. R~HIJ.nr.dlilD ~ Pre III eel Kan t!IJ..
illtlEell

Irrrki III.eyhhm :ieil'l~~er t 1I'!IIf'lIIida.o HeYiIiIlllulid Fral'm.z tiJ'AltrOS'll billi'!imdll! bi.r m,uulII'iil!:l'f!! 'lie t>em.ii~ "~II'·ilrG:.ddir •
i.rnu')J:IIIY

TUil'ldYI!!

da .u,r,ilirdll'.
1.'_II.IIIJlI!II~IIIIIIIIlIl~llillllll1ll1l1l~ii.II.I;1 11.tl.lltilililll.I,ltllIll·,Ult,l ~

b.,ta

o.lm~k iftro
t!dt~"~il.

ClD Sa ..

Son glllJler.:!e mubtcllf
It!!rd"

mrkt.'P"

V.rt.illII1~ ~~lliAllflri I t"'l'Iblll~ ~lItbu.t It!Jo.fltl:uHlfllri de b,ulr ald..a-t1
hll!!lde h!ll<l:::Ika IJ.I!: lien, k31~mlm'\1' i'eI Fuikii.y Ermel'lu mez. rl!tllldl d~fTi) I:l iti Im.i ttilil'. V ft II. l''IIl"iiridkirdiili 'II'e di .. ier iii" ,"uk ~.ndelerde 40 .en.f!QI!!JI') fulill dl::!iijliUtI rdiU'i ';_!lJh,ma hll... ,~tllida her k:e:e kmdli.ni Indirml,t i.
iU11i nllllll' j.lltl~lil'III.IIIIIIIIIII::t

,elta

Bu m~I.I,.llrdi:l
krl!'cii ill!!.&II.tI~.b.n leI" i kat huolu
Dllr~IIDm~~

cI-I,g'!r.lu·1 gU;
~_'_.-e;k, .... ·~___;;~:'=:=4::lI"_--

,1110 J,tirlk

PUliiselll

Cemiye'

-alildLT. Yuula,iBt .. n_n I'ele .. cilk~illr ,A.ue.dnpo'Lo b ltD • 01 ~k ~ ere U;I bel I1.7allld~lr.

r.

0.,..0.

A'ltv.md.

Romani

mll.-

Co,ubl
Pof~o.

Am.~lI'nud.D

~

a.yall

Luil:ll iile OD, k]!li g;eLecektilr. $lml!1 Amerilkll,dll.lli ClCI Ii~ kili :re1ec! 11:611'. Bu nruar~1O .. , ulluila alii! c· i,..tln gI.hul I~ On', c.hap. HI ellltt bLdul!UIII.!IJ1tJ:t.dlr. Crmi,...tin ilnuu '7 Ni •• !lda kYrut..u~l, l~ jJ am'fetia kltibi iilUmili mlldam Boop'. Ue milt1al1Z1fl1 Roza M4.II'I)UI, Tt~eIFJ 'I'.pu~

kllDf~rlll.n!dlll! ,.erilIDi., "' ,,"ok blifiilc bil'lIIlika ile lkil_l"~~.[Jml"~II" l,;ki du mllnhm ~QII,maJ alliin. II gi tike 1~[li,ll!!tlll'll~ktJe'fllr.•Yak-Ill. cl.a hmirde de hi. p.bi! Bi'~Qldlr. Bu yll. i'i-indo gefi~l.i'k kll ID n Un.iycr.ile ..,e lill:lud'iH'i pelf: eo,", uyl!! rirlmfltir.

el,n:ilktlr.

j.~m. d;aUfdei'~

Bir' kapucu dun

.llilIJ.lilill.ld.I"IUj,UlflU:I~'I.ttlUILU.'1 i.II'IJII .. I'!IIIII,.IIII"~lllll.I"I:lII~UIIII[IIIIIIIIIII!!III~11IIIIIUIIII.lllllllllllli

If''======

$erhler=-=~=:::::::::
ke·ndine mahsus bir _s'erveti

So duir lerdl!!lJ! el]H!!'II'U1 ilJ )' P'" llkhlflmud D ba:lIlar~ ~unl&rdu. lDenily·oll Irl ·d rea.i. ·.. alll kop~rllmi \l'1!! belfldiy.r. ~iQildi.,e kada.r biJii'~.I)'k ~um r~ .ar Qlurolleut .~mi,li!ll alir.. P1!:!i!da,r. JUY i~l~rj .innt ~dl~l!.n::kmaHan

murie zehirle:ndi

ko-

'oI'u:ltlm.ekte.dir. "

Halkev~
Halk ir;in t;Ok faydah bir te,.ebbus daha
tllta,O

Her

insanln

tUe y _ DE lleb ,r:Il!'i m~,dlll bu .. dl ... IUJl:iIiu.II.l1 rdlr" Cuu<pt.c ple1lll~l'in e:kUrJ.,I.· .rIJ mHU k~J.ljl:!ii.mIllrHti ptf:Hlodfl''i blhllltD dihlntlde dJr.
o

ve bir kuvveti vard.r. Her in.s,anID en miihim v:azifesi bu serveti ve' kuvveti tarnmaktu!
81'1!filil!'1

Ba,muallimlerin makam tahsisah
il:t:-dlri,al muf~tUlJleil'IDiIn, n B.'i:jllQiI llimlerlln mnk!!!lRII IJl.bsillllll.t:. l"rlD n luldlnlm&11 uitrrine mul .. lill:ll~r bi,,.liJ'i,r'I~1!I i!:l)phlD uk 11 nm g!!:h!ln !'uL.,e miJrl!!cnt eUlkletial

Ilk

le'll'.lim ie.b. mIlD.ald.u It .. IHrleillflll!l "Vftil'ilhul ~ok olm!l.k'~ d'il DLin de b(iylel bill nk'~ IhyolhH'Ida Ye[ll~"'l~dl ohll!l~t!u. VII 11;.... to,te c.~ ,'U ,tYr: "(Mlli ~-a.r'tcl8i Stlime~ I'Ip.,l!'t~ mi!!DI k.l.PLC1:11 Tal.II!LDi dDn bl!' .. ra.hk :m&ri~.IIhll.11 Hm'll' koyuu.llo u£ e!l~ tliMIII.D ... larali: bit." de uJli:u U!I' ~k iiUe:mi,tlr. Y.h.lu, tam y.vkl!l,. d.. rbJt

.e

bit

Ir.ada

bul

H. Hu~ inclllen ...

I

lin I:i itiDlii

d'l!miir'illI"lnllll

Kadlnlardan
Ald~tlml
'hld]rr.

yo1

parasl
!lire. ~•

t.1_ n bay&Dlard-n fol pail"- II hDa. BilI].... a mUllllim

mammilla

II't.lll.n~ lIull d ... , "Ie zii'hrcyl IlIiull:lil~kh!1' lurl.!Q;lIJ ~dlli'll'~.,iDdcl bir C :l!lIhl'ell~ b.lI!.t III!. lot: u rlillll • ~! lm ",lI r. DOli't dfij"reden iJb n't Dilln bu I<WI'.I rm blrhn·i L Ni iii '9lS fa;> E"I'imb: flilerkel:

n~if.llI md I, u

~i!'I""

ope' hah

Mo.ksQ.l daba /azitJ, k,~,nrj'ine giivenme,k, jef'Qgat

1'.

Bacl'JlIi,

yeti.,."

iRSWJi ..." i(:i,nde mii.teje/dd,.le.rin en

,O.dermek fi.b; biiyii.k it.a.sleller lIB maneVieTfJet .. IeI'd;". Hi" insa'i lIu ",tJn~fji $tI'f'veli silgesinde ,en hii-

'Elil'tl!.'

~itktu·.

,Ii

nil 114lit

~

18,301' d

ob."

6ii.!Jukl~f'indeli 6,iridir. 0nun gazdaI" bugiillkii me'" denigetin temeU~',i'l1den

ynm'Ihlr, EvveJld run b" ihll!lUIl b,lIIJklua" &&1 Er~!Jlrum ....ylll,,1 BII,AO Nul'. r~dM,il tdri IIot l!!::riHett;1Ierlnl:ieJ!ll Bay Maol r Ttkin - hi" t~llr. f
1I~lmitlr.

hay4DJ.lirdan ".iIIIJ p.ru~ 1IIi1l1m.l1111 !huh. rl'lIIl' I Iti(l~ Il.hi:l~,tu. EI halO.!!;. IL!'1:1t Ikl.a r. u

I8UJklH'.tl!l Ci@<miyet umllm1 .k.~
H'bi Dr~ Nut'] O!:iI.1UID t rB'hrllilllAIii ('Iii h.re.... h.a.!obi I~'k til i' h..k I:u nd'l!IlIllIlIlIJ. i mm mlltllllllit ve c:hlll bIt LLIiJ.lrll anlabJaCliLk ...e butv j :ldalflD mu'" bjlu Gzerindemuc-u rm ![arriln.ilthnd, hcry 1I pl.lfitlula halflikl Fe-' .i,DlI"IiI~', 'l'1!I bu leur IJft t m.!! sUi.
~II "Ii.mle'!'

""I"DIIPI

,t11',

Ispanya i1e yeni
mu kay.!le
t.PllbJ~ iLo TIIr!c'y'll ~ra_l~ncl

---------.

JC!Dt tl.r ret mu kilive.1e'.ill'I I ,..,mA.L.: t!:io Madrite J1dlJ!!~~k l'Grk beyetl dlnn iilpIIII,y.ya han kelJ: Ii!! tll:li~.tir.

r.D

t~l'iluill!kU,II',.

lIu kllubir IIIIlet"'.

bOt

II

},UII't,d.litll:llr.

-z AM AN

ZAMAN ~~~~~======-===============

hi,,.ini lefkil edel'. Sa b;;yule ".iiteJ.ekki,.ill bURgn II €1ktelUiimiz siizii. ,"ok dejerlidil'. He,. fnsamn kendine moftsus hi,. :St:;rDcU ~e kU/flveti '«Ioo"d",. Bu.lldaA' male. at Ire,. insan.lR Itaiz maddi e,tvet pe k1l11fiet; d",gildir.
l

'GI!lI~1'I
iIIItllUO'

l'I!II,flruft,It!

fl!likam tiibll•

yuk mu.tHJI'akiyeU,~,.i ko...
2QII'U'''.

ktliMI~lIrII)ly

(:&1'

IflIJ{lJdl'ileO"

~,u,.!U

Ooi1,l~I!"IQl 1!t1!JQ,1 JJO~ a"al" ",eo kG'iI"fUlnQ €Ii"

Dtf'ktedlr.
[)tl1II, biLl hops hkk1:ndllJ lidllJti:hr milu:lllt .. 'le;kil~ fillY $e'lket Sj1.. u)I')'a bill' muh.Dl'TiF;mil:ll' IUInIIlIr'I,

t.i!llilltmi, luniU~tallll yIiDm ... n~ QlduliJiDU hi· h~l.m1!1l~tr. T..b.lgl, kl!ndid ~ kl,p C:~ 0.:1l,ndill!lJ .dill frJ dar .tln ~ '1111 I.timd .. t r\me till heraber olduj'\I y.r,~ FLkd", ki'ilm~thri Tab'inin Ie:bbl,rad.itillli gort.le. paUli ba,l!M:l'd..- Iitmltl ell"~ l'eitD mCl'murifn' dll b~lil in) :8_yoll\l

B,ttrhk itlrildllhd .1: wl<lIlg.ldli. t k~:mClrDIIi

k.e- eli- in.,

b1r

b

.t.J:l.lluioltl

l!:,ddtrml,l.rd.r.

k.iI~r:ek. engeUe:l',i grur.er.
lie se,... ~etilr~ tQmgarak i lfItir.J1I hayu.ttQ iUkiisiinii gel'fek-

n

Belediy'e'oio
I

i.stimli,klerl

lnslJll' 6ll kUVlflel

I€Jti,.i".

I~ln 'I".:Id,et 'i!ok i!..ImVthanltil". Herh Ide, m lea i: h.. i. brnlp l;a,ldIFllmllm.nl hnk,,kln,liu bir ~ t'(l.j Ih 1 k ~Ii' lI'etle ;rmln,il ...

,ijyem~1tlr. .. - .8uR'i1n

B!I!~t.di1f1 ,.linl bit,. htln..~ .ah I~ ikOf'llll!llDC: "pnciliA'1 jail liklllr ,h.Dk'k~lll'Iill pl'o)r .. ml b.. iur"" bir
l .. ml~t:Jr. E !1e~1 ai"lien II De ballla~

nllml\7

oL1Il1lll litle-I" ikmll rdilcc.!k lOur .. yll!l;ui ii_1m! "Iller ),opd.,t:l!lkbl'-

B AB A.

HS

D /YO R ?

- $e!rrrmUJ. yin. birlalF CUll I'tlTJmuf Z'.lJm III" Bah,I'.,

tifo

II<7It-

-

lAid" binI"

Id.rmbulun

),ldu:I'IU'Uili

v~ J4IIh~
t.o,a
IllIJ'UliJt:l

YIlPI',Q'r:lr

_bode- ~i,t~ &'11 Nj~~PI'iI.r 1'61"1!II'III'I b~ Iio"e'o h, I ti

J'IJA ,Ilid'il &im.e"UIII·!1 Eft.

nfoQ miA!r~pliI'JrUe JlQlml.r.r.t.r "i uGili'dillA i bo.!l ~ar:l rip G Frlil I ciiJ2 l'alurr •• 6e& ii5.,.,W)'Ol'!

"JiliJ

D

t'!l"'liIl

1m .m ;!C'-

B" "'t"!fod~ .iII'!!'tll 4111 k41ld ...·m flu Ull'l'llIrrU ....r II. yapm.al,?
6JI'"
1'1

IdA

~itll'Hd

Z mil 1'1' 8'11 flog -~Jf
k~bal"

or. N1l-t"11 :it I.! I IfnI.lhHh:, (I'IiF'lIiP b.ll iii'!'" ,.11I,!ig 6.1I.1~l"dil:lIII IJliIl"ifJl'l .tilijjllll II

01"'"

o4

-- ZAMAN

~

" Niun

rllLlsrB

Acaba ne yapmak istiyordu
Ali ilw[nde bll1'lg,ln liil, dam bltltlrm1,t!,.
<,

1B.1~lkpn.lIIlI'lDdlia

le,~mekte
1111''''

O~.'D

.uudl!lll

iflopaaan kimdir ?
,.ilIIOr I
Slnll 1:!!.I.!!!ri¥!IIlt!'~DfJ "1ii~.tll!lI'iii"

Bill'

kiIJdim;i:

Bi!l'.1 li!l1ea .. "i1rkirane u••,. klilhlllH'I1i Ibu .. daJ!D ,d!•• lI'tJh,rdlfil'i bli'~gde hdem,C) ohlol HalliiD ili11Jlndo blrtdir.

"Otq.ollleFde ki1l~(lk hilla, h.k.. I!;~[]odl. Fuchjlllll'!l, '11~!i!I.. "rllli-il lhikl,)"'n~11 MOPIIII!IIIIII bil,QII. blr If'hl!iPOilyelf: urmltUnb:. Bu IIIi'i.lbu ri'lI'l0, tenOiI ,lfIiih.UIDI dill '.ilmln~II ree. eillerlm. N. K... C:eVabllmlZ 11.1'1: bikly.e-eili Maypu.a= MUpUIiD Nor IoDdi,... D,EIi Mlrome.. 11,11 klllllbIilIDeI •• 5 AIUlto. 1850 y!~.adii doj'du. Slaat "1Ik:"~nd'iil'ki' Uk deroillerhjli Fhdl~rtMCI .'llIh" 0'.. : I:.,dl• !lUi lIi.ln~ill;iaa o:DIII.. d~"'k!liU1 mO,.blde,. 'I'll ""OI'11iL i.e ... "il',,,, ~ oitrelmlitti. MO,II.h, ZIOI- _Irdlad. !Ii. naD leD~I"1F .I!III1I11,d. Mi. K:1i dil'l L. lu ..d.. Ilii,ttlJD lI'hb.tlii. pmohlj'fIlD ,I!plb t.ir .eli~ti.Mol.p.D. 100Dr.... 1.111 .lbhlllt:(,fI Ylk.ldll ,,'. 1892 de ~ddl,..nk 1!91 Hl!le..iuig, iemmUI iDo.I1 rbir ,if .. JlU•• dilll~,. 6~da. MI)PIIUIUIII ~ikir ...e 'bill d.W.let:hmll& oIIl:Ild.o biklyeler~, 'ODIUII "Ii.. mate. ..rr.Jdl,il iU '0Itt:'felD emm.r,eletr .rill~lulll id,i. MapJ •• a bjr ~~k rom.l:il.r ,.Imll lie de em I'GI,~l Jllllhin kii~ak bl'ki'ti~1Iifiidir. Ve bUi hikAye'ler Dill) ilia 'bil,JI'uk hiki,! 1D1I~ blllrrirL(;ill .If.,ull!i~dlktel'mf:lded:ir.

'1..

to,

!;tIuk,.ddemel~n<d. iJuh edllDl Mu,p •• u,. n.~Ul'iiIIUIIII ,lillli hlib:i~,eeiWk me'ktIMID~n en Ueri fJildrlari .r ... l1ull.d'.,. On. gife, Diuliurir, hll,.h, tilID bb flln ,1I,dll· 'lln :rlbi I5I.h~,d~m .Wbmlll !lh:oillk II~in kllglClil'li tllm.lDly~e IlIID!.!!tmah .. mlltlllhedt;letiae I.b.r. hllbrrlDII klln,hr.lI~hkdn bll. lnlllilllllF'" lit.. lilt. tlikll'li! .breUer' 'Uf. 111.1 .. hd]", ,CIk: .. lFmlll. d. t.,II'D'hIa.. .t.. mUJliltdill. Mupu«'!I:u ulilri,.l,fil',lilti ai!'1! iIIII~bl!k.-Cl'lll!e, et.titimLI t.lkcUrd'e I!iIllIllD r.nlttill.JL b.-rll.dl!li'dCi bl" ,ed.!ut'le dd .Ui.l'il'lJ~ iidlrlb:. Ge!,fi OIlU!], blly,.I~ID'i do~rllldaD diG-tfU,. leoleit e;lUtilllill pek Ita ie .. ..diJff:dj]ml1l. Flkl!t. tlerled, hill, .. 11I11j IDub&uir LiI:elrindie IInl'.. II:~I .. II iHtib.'lilln ~Qk _,_Ll.I, bir IliIl'ldt., ~eeel~~ lIIUil"lr. Mo,IIJ:!Ian, IDI!ihlr!lili,tlC!r~1:I! ".gill I,~~ii h~yll,hD "dl "I!! dfJa t.r8JfJ.I"~ B.'edlcutl!i pl1th. f. d. ,c!.lLrml.llli y,e Qml!.lD l"li:i liIedbili rar{illlm(l~tliir. Mubllrriltinl h&l' .. 1h h.k'lmlda d,.. h. ful!! 1IM1um.t htiy,eDter muh.rril M.ynild 0010 lI.h- jI'.:zdlt~ "'Lii Vu..o L'O!ul.". De'! M.aopn .. liiDI", .. db C'l!it!r~loIlIku)1'.blUder, d!~1!11 i.lirilnig

A.ti~

.r,lIl1llnd.lli

IOY~!IlIUI:n lDu

Tirede tiitiin
1 Milyon .50 bin kilo titun 18Idd~ yeni' ma.hsul d,aha iyi ve f,B,:r.Ja. yeti,ecek

Ilij~'erin I bUdn:11!i do ke:f'~f obtUii-u:·, , illY :r1r(l1D ce fi,i'~m Ilia" _pohle m,ill, . cu't etmi,U ..~ Po~",H.'I.'111 y.k . I.nn" iher~lul~ iIIn'~lrmB.,.pm!, blr t.IiIID~" bul,.ral!c: mG •• delFt! et. mli'ltilr. 1B~[lul:I iierlne H!lilI!O, Ik.r,u,!:col. I'ltiirO[m'ila n lb.ldnnd. takih.t!l bIJl.Dml~tlr.,

Konya'da goriilmemis ya,gmurlar
KonYI ]. - KODlY,lIda. IIlIl dUrliD!ldan yaimur Yllil'D], ve !bill IIf',3i k!l!l" du:,mii;rUir. KouyanHl. I,enelerdenbe.ri gorm,edigi bu feylz.li ve berektli yag.ur. .Iardao dO~!IIyl blUUD "ih.;t le"illl~ i.~iDrledir. Her f!iyde 6jr belluk b,lIi1hya,eagl Omit 011110. maktad1f.

i"~

Yazmacilar
,Koo,perJatif' i§~erinde
yo~suzluk oJrnamli
'Y.a.z:ma y,e do!knmll koope .. ratifiujg HI'II8melitluda Ulli'feUi61 ler tu, hBdan tetkik edilimekte olcluill ya.Z'iliDillfh. BQ hU9U tal be,iru:i
t U DO

Mug-la,'da

i,..

havalar ve MecJis
II"

MU8'la 3, ...... HaYl1

'biraz

diu 'B,ai~dilki mi!ktubu al,ot.1t~ "! 1/411'935 t:aribLi DU!lhaDIZln,
sahifallumtl lii~GIiICii 1\1.
J:I

lIly:l!lncllr... ~,br. ,S'irketimb:de b6yJe bir Jol,.. luz:luk O~lIladlil gibi tllibklk bizce h3lyret

dlk~ yazma..!: do,lunoa kooperaltfi bakku.\da,kj .ylllllDn:

l()iulnBlklllberab~r iLkbahaf lia· Hndeded;r. Yalnl:!! SOg gllll'lerde G okep II: V~' YtJl EJ h d~ai:l:a.r1Da kIf dii:,mil~tllr. Umurn'i: Vilayd Mei:U9~bu sa bah top]aDarak f.:D(i!imt-d! :st~
iY~mi'lli )'Ipml:' VI!: tl1llphlotdal'miil

Ion n.rmi~tir.

i!;ibde 1,.;11" kimlli! Dliif ual e'lmi dcgildiE'. Bu layiBDln d'ogrq olmadl'"
;1101

Tire (HlUau_it
id'areM

-

lows.rlar
IIIlh!'I1I~

bill lien., tatUn

:riu

bc:,yaa tdetim,

lI'C
'II

ImkziJl' dmenizi

!I~UIIII~~

11'1111j;J1111111.11'1I111;!lIlfrlll

!JlIII'IIIII'IIIIIIIIIIIIIII,IIIII"

OIO:iiil~II.I~1

iIi11f,l1~~I.IIII!.~I.I"~III!lIIIIl.IIIUIIElI!IIIIIIIIIII1LIIUUIIIII1111111111l1li

b.1~ mu,.alI:1L~:

Yazrna dokuma kODperllllUf~
Adman - Re.f,ik

Kanu ular

].ulaVlIz'll: 2' FibTi'tt~ Ayukd

Bor~lar' kanunu
1,

oz,~v,e
'0;

AbPld Saki 'Erdin
iI,yet lie hu )'0')(1. s•• 1 lI11haJlki!!l '"i,~ude I'etiJreceK 1:10'111(1 hl!ill. 1!!1i''' bllbL k:"I~mimt~dendir. Boyle muh .. t~u.r, mDf~t: 'Yr: muMa.r ... vII.l.ifelini ;ii'!irro.e:k iiu rll!te'rti iii edHell kHilp}~E'I yaz:mllL: hI!li' ~yd~r.I 1:'II''Ii'if!I, ait ol~I.lJ~I~rrl ml!"Ii'[!!l.lllir· iillll!:r~'Ddr: vuw mlll',lmat r.lhl1ll:1i ,lm.1'1i mIi:Uev...k:a o Luftlr. HlllI'henlii blr II,abli bihak!lull k&n ... .'lihk~. OlDiI ilIllir t l~rki!bi m SYliIIlll.etiqgll!: t ~!e" "ii.ru~e Il~tirl'
I'ileml!ii:.

A1lta,l fl SlylulI., MuaUim.
811' A'hmd g,IIIinio Igelriae 1111,11II1II11' old',lru "k&numh!il lul.'l'UIQ f! lIciJIUiy.tl'lun. il,cincJ kit.bun

te,kil eden .. IiliOF'tb.1' kllIUIl!'H! ItI ,d,. !i'~IIID.thji'.KIlHi ,.tUI rbi!1T ~i kit:a .. ill I:n 01011.. .. KAouiii'U m ~de n i" den IHIDd'.D iU·y!ld hv- ~.\iItI.l;III'~ld •• '11-

f!l'lI'idlr
~okhu.
DIllII

.e,tmi,Hk.

Klljjlili1ll11nml~ul
Vii!

ht!pll
b&f~1

,Dllm'lllolilan e.ktll'. KJU'hllllu,lmlZln. durin ie.b. ol.uk Ilcrek y~pyelll'l olmlllerit guek .llIeUi!!riD~1l riDden ,une! i:9-

Z.nDderi~,

ilidnlerj·dr.

y.kll~d& 11-U 300{} ,,' ii bUlI.-

bir

hikwrl~ tC'lbH ed~l;el!! a,II!I!U'. ~ok ib. ti)'I'~IIi'bII, ",.rd.r. Hllttll bUi ~htiY.f'1 ,&111111. hikim:1::I' ye .'u'kaUlu deQ-II, ~iz aii!;llilie fa~ner de h'i'''' lIeblll'kt.e)';l~ <;1lf.ikUi en __'kiD n
k"'loIlIiIlln

i.lm...

'k.u.. ,mdll

bunlllill'lDi

tat-

ma"len:p bjl' titUlO hill!' omrll'i:ide L.ir deb Gli!U!ln mali• ~mC'lue yil. mllddei, }l1II m,IJdldleli • leyb oi.Tak d.o.ftir n billlicDaleyb kllllulIlII,'I!!,li!I otn~ltIal'a I'mt!(l<; bur ~1IJ1r. Ge~l!!n dilifll. !!Iii. soyted.limi! "elthUe B.a.y Ahm,d Sakiinlrl 1IIt!1t" r~De bll,l.dl~1 bu IklilbloiDlill.r klllliJI.tJ i,h: bu ihttiYlI¢1 t,atmi'll ~,dc~ [tk I't"lIIilttelllJ birri ",'II!! 'eDk I.rda.. h lull 1". il;;Dnldi bu Iku~uk k.i't.pl3iI, ~linil~1'1j]'iD de de'liHe\ '!litti:Q'i we,; .. L,1ile, .it olduklH~ k.,umhrm ha· kiie.teo hirl:i\' lull!'f'U'Iudur. 6., Abmet S·.~i., ha,ddiutb['Jdl! . tlb.ilioilD kuneti ve Qq, ilDzimlim eden mlllaUim~ik on .....ukl!tl~k
~D

1311 Iluht'l'u,:r.luID '1:11 f .. yda]~ lu... mliiu i.llrl k.lllnunl.ln metill 1lII!I~IIIII'" 1""1 iiyiu hd'hil edildi~Jel!l umra bir' de "bMiIIi 'VI' iZllh I fui'llll'i,tll ilin e.milmil' ,ulmnuilir. A.lf.a.b.e t:err'tib iy'le y ~,pI!mll 0'1.. ,[1 ib'ufiibll"il!lJl'" terdle k&mllfl'I1Dl ~lah~UitiJ bGlU" Pie •• i'l 'iU'il!Plt:'ila,l1i j;:ok .lIikk,d1i lliullilanom'I', her 'b.,h""Q k .. n~ni. Bit Q~dlilgu IPladdo!Qig .. e m ...ddele~ i'illi .J.vIIIIIJI 'g'Ollil:elfiJI'h14tif. BumdAIl b,,~ka yine III!r b.llsl ..
"nUIIIIfIIIIl nlIU~mII!llIHIllI !.!~i IIln umm IIloIll~ 1111.IUUIIUlilillllili

Lt"i~re k'L"'I'IInlJli'i,dil!i'k~ hl!lJDli m ,ddt ler,de bullllDdutu dII kn:. ':fw:a tka,dedUmi~Ur. BURRD d~, 'b .. ba. Ibi.ler 11'II,kklqd" ma.[umlllilni hi".i t'trmek illtiy~flll!!ri~in IU~i Ie. di. r ft! yd.,h GI.I:l8ij)llDl i,ElIIIl'a h'c:et y o,k. tur. Keza Dlly S.ki kIDUlIIdli:tik .. 11'1 flt!reol'l bYkiln l.hl"'~lJJt "ie t..hill'&b FI:"'nI!I:z:nl.lI'lDlL d.ll iii'll. dmi, .. tlr~,",i bu dll eQIt: f.yd.lIdlr, tllokll kllllDliDUID LAI.I TDl'k~e tl\b~rlt:rini. iyi ~i!Jr'~OIIi! dilll'ledigill. den mi. ok'!l21 IDg",!!!r.I~ k'i1Il'.,lhtll bu.II~nmad~!lnd n mm il.DI,lI.mak i'Y~tur. Mut!li bir "ilti.oll akdi .. tabirli 'VAil. Hi,. kei:ldJ h~Ii1.a'IIi,~m,"{IIy.nl[ld~ ~ralln~ell' OIaD rCClnl" .. 1 d"II"tl".' prrollll!) I 1I0I'Dlui!lydi'k!i:lu '·jwti.DII .. nm i[]~ d~tlll!k ,i)ld:lI,tYIII~ bill' Hlrlii 1&11:1 Iii fa.tll fae_I'I dd~. ,Ba:y ,saki btl ~1{11."I!n:l!111' :lr:iiUi· :p.ll" I'U beUibli,h i:Jiitilll :k.m'u'nJ.r.m 1.11 h·,mil i!duu ort.v. k.ii.fiik ve f.kat (;illy ve hiyd .. h bir ,,' K.nun~ ... IIHlli,li:lop!!!dil~., Ipikml, 011.11' n buds ~lddleD bilyilk bir bi~m~t te"l1;il eyl~r. Kit'IIP, AlqllliI'HJ m.litba.Ullmf. Ibu
m~ tbllll n IJI!
>!!II

Uh!!den gemil Imikbtrd. mubil. , •• UI bulunl.lilu,~ur. En ,ilk .. lek fi..ti 66 v,e en a,iIII;_ 410 kuru~tlitl. olmak iJzer,lI!; yapllan Itutiln mii&ba:ya.h i]e: hem bOillk.a bUyuk munbatat gosterU .. ttl;, he-mde. tuceall'~1D bailka ae"
De~c!fdl! oldugu g~lbj pjYB!~adlil ig,tediii gibi oyna,ma,!iI~Da meydan v(irrilmemi}tir. En ileUm veri, Imhill.!lli' idarui, yllpfl,8:I11111 8]'k.a.dar~lr le'lii'iDere:k IlJ,ylemek t'e:dill'tll!!!I'.

iiI~~"

kiy'liilere mlhnutip luret ve if.delerle zir'aatin iDcelik~ef~ anh!! IIhIQII, ve oted.c:n bell'i Ul. tiiQiiirnu iyi ydiltif€:lDiYflfIleriti mah!.uUerinin para, etmeQle.s1 Iliiftrelb;ode goziil1ll~ ilII~mi.!i bu .. h,mdugulut:iD i,dareniQ bu oitil. J.eri ~ok yerli 've idifadeli 01 .. mu,bJm B'IlIDUU elill callll misa", Iide istbnld tUq.an 0180 bir milYOIIi eUi !bin k~lodag, Mr mUyoD ohJ'Z be-II biD ki],ouuII nhllRl, OINlll!lldlf.
Tilmalll'lell am'barlanau
ji,tltak

Millet mekteplerinde
okuyaolar'
Bu YJl biltUD "i~§.:VI!Ue a.~.h"'l1 86 MiI1e~Ibe.k- .
tebine 2'200 yurUa, deva lD ct.. mi, 1It:!'Il.llIDIlardao 12'00 kiJi okuyup )'JiiZID!I. ogremerek ~ah.de~nam~ ,alml~br.

Abtep 3 -

bl..ll

K,astamonide yo} i,leri
2V~!lyeti'll 1500 IHiomdr~Jik onbe, yolu uze,r.nde J~lkbalhar faaliyeti blJi gin bali]attul ve a.m.ele ig,~at y,erlel'i1'ie ~agrdm~thr. [ki oily i~ilQd'r: 17 hiD ame:le ~ h"ac:aJr:'hr. Bu sene yapJlacak YQllar arlil!.lDdill, KIiI.i~'allio,oly~ loogu'l.
KIl9talil!loni

Ttiilliruermi hi, idlreye 'ver,n ~ft~Her. baml mepu1Uui ..

yet

¥:llllati

giis!.ermektedirJcr. idal"e "Uikgru, EillUe (84,500) k-e',mru,tir'.
TOc:,c:ar aJmL~; v~l8iti' LSO

hilo luti1n .hDJJ ¥e mubayaabal
j

isteklc

oDbe, i>in k~~D9U ben'ib.: ~iftci elinde ka~an1i" tUl' ki: bumtlall"Ulli da (:ogu !llllllml~. lakal benlh; inhiosall' ambai!'Jafl. na gelmel'Dtltir. t~'~e tiHtloh!ri. ruizllD bukadar IlDUsait bir ,ek;\~ de :!lu\tll£Da.JJI !ll!:be.bile '110 uDeki UUuln ekir:ni d,ilba bara ..eUe V,!
hUlrlanllla.k:h.dn'. ~igJ-

mikta.ril:hn

,(9481(J(I@jkiWo a.h, fj,ab 49 kuru~, 91 !lantim t!iltnUI,tllf'. Bu moazz,aP'l istil!i.!lal .. dIg pek B.Z miklar L..if 'Ye lUI ,ilTUjU ~lkDu,br. Tire inhilDlflsI" ida.ii'f:si piyasallllD ani bir l';lh, gii3terll'tli!lioden teb:a.cC:Ulm ka.r;ll~Eu:l1. kahnl', tramILt

ill !It'll'I,

bQt:(lo II!:lerle,

nile: blillllllD~~hr. I. Bgrif~lIr' :k:atil!.Ini!DiJn H'.kiml~ rimi,,,, Avulkdlllilflm.l.II. Hllicuk till· Je'I:I~.IoiD~ v~~ ~.a'l:UI k.mulDl.,11I olikllallr bi:i Ihl'~ I!!l'imb:e 'lta'niye ~dot!!'f'u:l.

iloo. t:e<miz, okulIl!a.kh.

trio 'le.tipli

m,uaml:le:ii!1iu

:sonUDiiIi

k,q.

un

lIIi h Ui hi

ilIlIU.I.1I11l1

1111111111 11111 Ilutlll r:l1I III

1111111111 Iljj!

.. III UI 1111111

JUt. £S M A Iil :r '"ill fCllhul!r':
BQ,,('I!,!'i

fill, ak~Q.m.S A RAY
'lIa,"Eti:

Sin.e,m,QsU'I,t/Q
I'J\II !llliGldJem.a

Idili

bu run

atup

Irg'zannH, .ellan

I.hill" bUll

..,i:z 'QP)'~' i I'I1!l1 k~n~tI'!' r 1J;Q1 b.e~'r,.:i
1I!!t •

ESRARENGiZ
fWptin~1'II !liz!i
mll!c:ip
Cll(l~gILtIIl'.

J'eni

hopyui

HANE
UII'Illmun

JoAi

8101 y.n'i

Iliop.'!'!!!, lin Je:llaif.a, ,dGn fern. it dl'drlmi~tir.

a'ti~tI.1'

rnll!fflnp~,i)'etini
tarGfu:I-

melltk;;Dh. "i'ell'ciill lhti

'iflll

'"e III.·

1:::=====....

ili'!!d,rn

:

MiIDNilE.·NiN KAGIRll 1ASl U'nk'ii n znr1111 hili StlL Y SEN fON I

!!I.u iki Ii'f mudldd~e geee1e:ride ~ a.hlDi1!i11 'k lIIulI"etLle bili Ikill 'Ye tiic:carB aZlII.mi kolayilldar ,g.o,ter"mi~tir. Ge~en 934 selllest Tire milhallah koyJeriyle birlikte bir miJyoo em biD, kUo, tul~D yetilHrrni!jltir" Bu 'mabsill kfil.Hen nef~!!i ~ll-.ml,hr, iDhis.ar memui'.anDlo b.ene!llile ile "iEt~iI1e::ri ."at Vii! telDvir etmelell"ii ayeIludedil"' lki tmun ydi§ltirmenin (eooi ~er!ilit ve imkftnlan 6Z" renihnii" ~utligiin ti!rbiy,u;ne

diye !!!;ad'if el1i bi[] metro murabb2lIDB tilUin t0h,umlll ekiJmca, ve yiDe idarfH.~iiiirfillit lI'e feDEli teovirle:ri dlairesiode fid,e yetioi· ti'l'il'mesiul@ ii;:iftlj;ilerin itinCl etmderi te'nJin e.dHmi,tit. H1ava. farlD mih:ail bir ,ilz gostcrme-' linden fideJer ga)li!:t iyi yetilmil VI! dikime b.a:fl!lQIn!I"t~r. BU!l!!neki mabsululD dabill !;.ok nefill o1aca,i1 ihlli~ edihl!l.ekledir.

daj'a bag~ayac3ik: :o]an Daday - Eflo.oi - Sog1iiito'z'IlI k6mBII" l11li1.-

denio lnebolu yoh.uildlin Iynla;;; cak Ecevid" Azdavay, Blni1.. deki Evt~nyeyi Kast ... Of.iiye m birle~,\iretCek alan D... teglolv evreaye. Kaslamoniyi Safraobolu vc Bllrhn31 haglayacak Q,~aD Afar; - Safralilbolu yollar.
lI'3.ldIT.

Ayintap.
.I\ntep

m,eclis,j a~lldL
VI14yd uIDul[[]j
aClldl.

p------------------_.----- • I,ksam saal, TOR
Du , 9 da K Sinemasmda.

mecli9li dilD lIIIerasimle Media uyeleri al'.asl[ldilll B3!yan vaT',dr!"~

3-

i~'i de

Merke:z ''ii'e D.day kau]aIr~ndaki kudu:l ba,gthgl s6nmu, Yii: viJiyet i~inde balka,ea. "3lgm bay van ba:stabgl kal,.

P'AGANINI
., Gern hab'ich die Frau'n gekusst, .. PI

IVA,N PETROVITCH. - El~SA flllARD
Me"huf beSiieldlr (FRANZ

FOX JURNAL
bi r si Ilk id i, bu kun ..t ~ok :VII< 1 itJ "ir kl.llrvclti. Dlr ~ift koyul mlll'Ji 'Ilf'i de-riD billk~,h,IIOZUCI (Yeq!l.~
I'elre -r.ik hili' end.1II yucwduii. 'iCl,ldbeel k.r,uIID,dill, et'~meyeuk bir b." maA-lip olml, ... CII.II. L.I' If!! fiy,e b UJUii IIIbin .. lIl,l id~ l' !deli hullt" ;•.lcri!lf!' ba k'l~ i!I rUUD. ta· '1i'lI'IIiFIOIIII<, Ifnil:'!:' 1t[l1i:Qhul'iIID bile biiUID lil'kekln 'iiz.erilDoi!I,. lie 01 hllyri!!l't t~nir bJr.khl~a:n ,I'mdi,.

miiilstabsiJiu dikkat be dilmi,Hr.
Jiltun
tiraa.ti

na.zall'l ce] ..
He IiIgr'B.~11!Ii

L.EHARZ) m

1Ilg~tulmiliz

§lah~!eTi.

Tel. 40690
cQrGm. old1J~lIImlJ, kemdilinirl 0 d- , ol.ua, i,erek bal;ul!IlIIlD, rol!fl!k lin. h.eU~D teuimine lijdi,lebUe~rtil:li ,d!e1 1II!1!:';Qil'l kendi-linden k.tiyelll :tOpi!liI~YlIJuj'Grldol!! nibl!lyet 'i'bUy." b,ir hI! I!tmiYIl'C'~klerIDdel!, kim De lOYdi'll!!ncilliu '1I~a.detiyle k~Ddilin'D lern 118yle,iDl inliDmlYlI.c 1d.rlo· Sillffflt S- imilllin metrol!!lIt oldl.llddlEi Vel lu:danlllJIIiJ iftirap.ulrlid"" IUIII! i.b .. t il!dilrmiyrC'elilDl dll tak .. tlDI hilkmedecekler~l'Id.n emio
linduD'Uli'0riilll..i. IE! un u n.11I hrrab!l!:iI'. ikellldilllilD, Goll YiIolDll. o~dujl!lllllllJ ~.11i uluta tllu.'fmd'!!11! idienb emil:I!IQrl;ilyor, ~Q,I dl. pltk ,lI:if~dl!! £i:dill. m~k mllhkcml,!' hll Iii I"Y lUI Vlkm.k, mniDle iIIebep 1II1'U1iD1du. 'I kollilll'unulDi mu'I,Jnalil In.!lllir J glbi Hd!! d~b. 'if haf't. eTnl ,ell:~ Qzl~re muhllltap ,olm.'Iii: ~l:Itimliner.i riiJ~nd, p~li'nllllll ;gfbi dclln,aD, ktqh,lihrllllll 1C'ldlikofre iki!!lHi.illiqi ,ige dilinilll mit.bDIl Dall <Dlm.k iCin bUjClt. IilTrkorklil '1Ii1~yOf~, ba.,allmd. ro:zilmiin l~lDe b.. kl!D .bblipl.lI'wl!I~q lIilth,lr v.kit bOFl1l ihtjm.lI~r ile timd~ yillhllll. bile otnmiylic.-Id .... kl!"I'~I]n~mlllmJ~ oldUitu I !;:i n, k.DUrltU dl!i,DDdilik~e blhbOtBhl 1111.111:nuo, lit:nd;lim~l!' t.mll.D:I!i[li g1'e~hll.!~ lep IlIlu,yord.u. rt.Mi]ut ",ilhl!!: .bolalll, I'Ihkli,m11 ar.llflli n.. IIIII I n,l!I. U ~ulpl.1"Inllll DIII.!!.F~Il,dli lihlllih1llr. miUhi, !:IiI' hlll¥L'll' gibi l:illfll:ro" ul.lm ''il'erllmek ~.i~ alm.,ln IrlkeH Q:r.<lma.11I hl~,blr I.cl!l"jl'~elll] lindl il:l~ blr kadln !!IJlm'llttu. Eli'lhllu. bill h !l1't:aI'll ml F I.e: 1l,!'1 uhm illil fI cHliJO;· clhllti dBliindQk~e ,"ok ".IIIIbi~fI,iYDl'du. Flikat IOI'lIUll fine mela for, k.eDdj kenlilio.e ,diyouh" lei : ~ BU~I] Ihl!lngt kad'1D1D bir hi~bir cyrmil olmllJdltIDI dij ulII.el'tf!k "Iill yoktu .. l' TIJD1dltllf.l bGt6ig kll.v"'@~ JrlaneviyJl!li .artwyolI'du, B,Lt ,r.'fli kIldIDl."ID kQf'IiJlllrll:U:!lIin billmUtJ1tIi~ ,BaJaI'd!! 111111'11!s.inl.b.bll!IDlII. biro hiit-I&. ild tllne lew,(unui d!ll. dilll~nU1I1or. ,onl"'lI'lI1 'till.! miUM~ ,,'I'll'. BUlJlu d. htl:rku bmyoll'. Bell hi cia.nm til hlliit I n1 :If II,Zl1!il!!! Ie rde oallirdao f,nl .. lie ~Iptlm"

Karpuz

Mill; ,Roman
bUDd.n .UIIIU, bill JI'll I h,I'IJ'an Udlllei dnrenia iub .. bn. uyml.k yeaj Y!IIz,iyiJltillJ ibd.. ,edeuri ,aile 't'e dertlcrio mum,k~'Il mert.be, hl.lkumlerini h .. rifllttmele ~IILIIIIII,.k U.l.lm lelmeldil! Idi. lite, ,0 ,1lb'lIb M~liJn"~ dilllelJimi, I'ha~yh~:, 'Iol',,:r.iyetwniu binulII ib~im~'· libD~ birl!!l' birrf:f dt:rpia dtiktflil Gar. ~u ·klll.1f) "elfmi"ti. f,nt, ),eD. 'l'aiiyet~D ie.lbm .. uy.uktl, zaten h~Jra ~lInlu de yolltu. Mllillm.fih clind~DB'l!Itditi kllldlJlr tfli 1,,;~l:ud'D~ mlhi'ilf.ailll !l!d~tll!.k, bu !;ok !.r:i!!l, di!diko.dlLlyll ~olt: ml!· nit yah;'lIdn ,mijmklla. merh:be O~

Kabugu

te,lilr

"0

'lfe

,.y".

lk.ciI., 18rililtml"

"D~l!llIlllimll 10'1,. .

5\1

hal de

IIr1ir~.s~~m",. ,il.h,lnkh.

By hUlut .. da k'~rI1di,~1I1e blllhca. Y!&lfdilm ,edl:,rek. 01III n, tllbiD 11"IUka.t F~Mml He)' idi. M~IShl.t "'iLJI4:.lIlID kendi.ilte her h.1II5U1ltll lI.:umi YII.lulim e,d.ce~iDd,e,o nrhk It IliI 111:1 ~di. Fehim Itt, hi... lag 1I'Iil'bUDU ya.LIiII. IIjrnyl& d.,~il, .,il'Iuilyle dill .(iy~.m~lIti. H.. Ua ;a¥'l11k:1I~1I:I1~'I1~t!lI'iyl.e "'t'lrdili temnDilJlI'1 .lQl.leri:rle verdlt~ tem.lo.t.tIlJD dllhD ~o'k: lcune:tli iai. SD~"', Mr:]'bIlHu i.yell: iklJv'Iel!li" ,.yet l[Ii1eitliilir, 'kIlOY(lla,I,1 11", nh:i!lml .. n diM, b ..• klll!l~el'i de, mllhk:emel~l'i .:If!, ibC!h,II!:meli.~ m tl"p f:cit'll hir 11111bl \,,1111"du, It:~ II' dll r~~e'lli9'i, cnlln:ii VI:; o bilJltLl.ir IOzluil1l1f1 nhhllllr bakllJ· ItIr~ illli. E,iet .h'l.l .UIIb ~1II,k m,ieul,

':h 1 V.kla

fl'l:uteq

.11l OIIlDI do,.

.<fI.

tu,unCl. ilmdli o'loIID bg lkadlDl, Ibu miUM, .ilihlDl. Rell!llllD Sliffet S~lalmi,i. fel~tif.i ltill!!,,'um bir teo 1.III.d~,flll ~lIIr'lllllI. VI k:a. I!I 0 ef!!l1'!l!1 1111,diU" hi~,bir ,er'L:eifl ,k"'lI'f~ k1il'~I.I:IIma~a JOUIll rc1!"!D*mi" hI-;birr IU'k~~~ bir iI~'~1ilI. yih:: l'ermtem-i"dr. F, ,!.cat Y;[I'I: .4Y,li'I me,'!!. I~I!I!:. . :I'ip, ~ki lI'uiild(l, k~Dirll.i'ni dCi1l1r .. mal ,olduj,u feci 't'ui)'d 1ic.lllr§IIIDI" diu, II!ID~ '.dm biD birr ber~ca~', bim bir el'ldil,e ge ~1I .. ll:lahk: l~lI!dl! ~~",plolrk!rn tuibi:ili[lhlJ kIllY'Il'C't'ini hit hahii'iiidtiii "jlk I'mi!JQlJI,! ik:idc bird!!! I!lindl!k. bu IIi I ,il'l1l!l I' bClyie zl!!no~[lda. !.uwdilllhlll: ne IndllJr mll. In Oilloil.tuu htli'111IIIi ,etirmi,1 "C:

lub~l!Idil! Ol!1d.1I i&tiFade' r:tmr:ti fI~p d il,a'lii IDU,tu • ~il'lldi biru liukilnet bUlldu,kt.n, tihiiiq,il! hinz d.ha ki@Pjlli,yi, gel .. dlikten llObul bu lili.hl d&h& ii!:bemmiyetle dOtiinDyor, on::!lin i.lila" dllJe ci.l1 dddiyd ve iblJhll.l!l.;3i dillb.1I ,umL. klnr "er'm~, bl.llhmwyOl'dlli, H.n. b1:lkllUlII'J Ye:rmii, '1Ii!~ iii III I k",ndi.iDW IIl1 .. bi1UI,11i tlt<lIkln 'ieJd~yort emoi,d 'l'e :h,lII.lll'UI'lIii .rt .. 1,111' m'::!I 'bulurll.i yo "du. :E'IUf:1:I iyl du lli3lndin,,; el S..f'e't Sel.,mibin veiah miful,~,ilDde k". lIunl!!i!I kUJdliltnl'li "if I!!Y 1"lIpllallllll'" r ulj1inl df! PI'k: i,1 &1:I.hyolldtl .. h:Q Di.m.yd Mel6h.t dllIarudlul dO'kw rU~IiI!II d:iiI'ar~f~ cn.YL mltll;~~ hlCbl .. ~lI.r,elc,eth' iD'I.I\Ul'l'mlllllu,ll. H6klmloe., IU~:Qrdlli,I'l,il] rU!!1I!IIrnl u'I'wektil (!IMllliunu, bUIiUD blr ,rOc· rGm t!l!l,kll ~tll;mly(!nitlDI', Ut:r.I:I.~1 fclAlu,th!lQ dol 11 bOtin,n kablihatin kQcalli~llldlli old,utUDU a[l~l1m.k, t'llktil' elmek istemeleler bUe kel'lldi· Ilint ~I!! kl!indRl!1fI Ime"ul tutl!lmazhllr dl. MC!lil!lt.'~ fjlhllkika evli bill' kndlU,l.... bili ill:r~ekl!l!! m,tllIII~li~nllt.Ibm.

dir red1rordll.l.

i,te

,,!llini! ll£l!ill!l~liiJi bill ieil.

Va-

eQn-

QIoiIJl),UlIClIJ

tOok

.,..iU'l:IlII!l~1r

OI!l!lCIlk:llll

..

I1.1 a mnillUIn

klllll.llD

I'IlulIIlI"lRd.

bir

I'UOI

Ildll)lo",

mll&m.fih

Ill'

0]1;11 ••

De vonu:

iii"'"

...... ZAMAN-

s

O .. lJuncak'
Seyyar
oyuru:ak iJ,rre'eol!:~~im!
flJ!IIIJCli{t1

pi yano
blr

Cocuklara
F.nl.;J1'I J,

Faydah
ue

,giler

OgUR
Duvara ye,p., ,01uOU
Jere yioe a:ih.el bir ,oyua ogrdecegilD~ Bugijg
I~:Z;"

B IJ ry'l'l ~iz 1eY!l!lyi:1D el{,llz;el B~

b: .. kHll'il g'ornlek dtil!lmeJi. h:ira'l CIa 'P 'm.uk 'jplik iih.mchll". Fillk.. t en jtok dillb:llt edHecek Il!y ipii,i;1lI 1P.'lJilu!k o]mal:ld'if. Ilu i!!I1\yd!lI.lanmliJ hUIIhuillnll! lu-. ~im.d~ oyllr.utw yalP~ m,at. 'h,T;y&~lhI. Evnla, kl,b:rit ~UI'IHIlIIlIU'" i; IUIkJ'I1n] \'lka'lp ,an 11l1·.hnd.1] .~Re ~rl! bir delik _fj.rilk ipliti bu de" Hk.tenl re~iri[laz;., Di:itlmillerdell ~i,. I 'rin'j iplitin be lI(!UIlIII ~Hl~!lIirl'n~zl dii,Rme"i ,I) "ekildr: " .. t1.Y1ftll. ,!til dUl m,e Lmtuillun ie 1k~!!IlitIlIl d Ii In I.. 11111. Sarml ipliti,n !iii.::)' LIICl.lnd 'h,t!llP Ifekere!k dG,tiUmg !nkl~,t]r.lnlz:. Buitld ~II'I I!OIlFa dillE' <Ii ii~ml\'~ de lp~.itja i.ltekw ueuna "lk~c:lIJ bai'll1'"
ylllill." •

yapmak ~~irl hOot, kutullu. iki t:Ul!:l kQ~iJi\c:

d.y~.
I.J

/};·t";,,.
t

I<fJ/;S

-C'~J.

" If!

J'r

t i3 1:", b i.tyiiKlvlf.

i't.;bDJii'iy.

.

n.llf...

,..112

OYUDU

- rklldll,h~rl n I·
:la deiil biiyuk.

yitlnu:

8u

~N" to., ....
S';;I1

«e

,{I

•d. .;; A

,ri~lJ
<!l

d'~h

Iriuiz'I!:de ya:p,abi1~rinjz. 'mer,ak clm~;yjllD onlar,da
'm.ya,cak~ardlr.

Hig
J'lpBl, ..

Ii"ic/.,.

..

.s~mdi oYU['lU tarif ,ede1im: Arka;>dll,mlza. ve)'libul oyua ~aglrdJtlm:z Bay \Icy. BIIY!l1li1 bit=' duv;ma dibine ,gotDrenk 'ai omu% kol ve aYRIe V'ft b • tai~ dl!llvl!!u gellilltk ,adeta yaPljlllill,,'k 'Y:r:el'e ,dlCli~durtuI'IU'DUI:r. Duvara ~yk('i :r3pl~ml' 0111lliililllna bilbl!ll!lla dikk.at - etmlfDi:z

hizlmdu".
BuudllllD
liIi!I~

!.o,mn

vuclilidullIIU ~e'

Arhk OrllnN~m1'11l hIll: Ul"olmu1tnr, &-imdj, bir II.tk .. ,d..IIfI,lll !:BtLr&:r&k kUhlJu ~1i.ne Y~lI'ip k1JI'aA'lllnlJ
SlkteR b.llt'llrm •• llu

,art~lle .oJ .yagln,

loylt:ylinjz, Y..I-

n'l'l, ikutuyu k !lp.mlitl IUllnllm lIyl'D II. <;rill:l'kil k u:1.I ,. ~I k k..'IIIF,I1II 01' Ulul ...k IIt'l Y~rmeL Al'k.d.ilI~fiU:: k:uh.lfu iii: U II!! t'u .J'k~ .lkl b.iI tll'd~11 ~a~-!I'·' t !II II lIizle bOI,ta! It: 1111 d iQ'er cili" I.!!I mCfi tu~.. r.k¥e kUiP...-ellice ~ek~.. r!:lk ipii,Lc:e gel"!UlIillliJ:. BuodaD
~(Nura rui.lmi;

'lic::;=-~.

K.,; Y
-.L.

'C'"l,;e I,
J

I d(

t.riJ"U"i +I

oil,., s e-rt

lIy .. i!tm d~vl!Iirdal'l IIYU'mak yerdeg lral dlrmaslDl 50ylrrsitliiz. Sol g~nl ileri. geeil yukar~ her lhaD:ri btl' l!ltikalDette kldchrm.k. ta KTbe!l.l OIdUgUD'1l IO),-icy'i ..

.,11.
011'01

'-_

(JIMiiijU!,

,z"

;1'";£"

'/1"

yjJ".v{;il~_

e es».
t ....

D~Z.

'DII'9I1I',II,

dll Y. DRIll'

D,YIlIlCU

sol iIIYl!Lg~m katjyc:n yer,-

iplik

or-fulDa

,un-

ki biT 'i.le-IDID tellae dok:IllIl'U1' Sibi parmI1tID]:! lle dokuDm&tll! 1b.8111ll-, }'UUZ. Sil IMfbir.n i1,it:meditinLI h.lde .rln.d.,aml;; t:.pLu pi, no ~e· .~DC! l!t'Dz;eY~D z,iiii've par~ltk itll! ii~lt;m,rtll!i b",;ar. UCUIIl,!;J tuttu,tunu d(lj:mc,.] dab .. k:u.uem vey. dah haf'if' ,rlt; .. lDek au"e~i.yl~ ipliti ad"m .. Lt:lII~ .. ge

•• OZCaO),n
[)jye hn ae!dend'u, O.zcalll yemek~'i:n\ra, b.ilib.~eye

Hikiye

Yo da
~ik b. OJ li!"
oldu .. l.a.raFl

den kald.lI'an:uyacakbr. Boyle· lik~e bah!!] liz: KIZlbmt, oluTJ!!IIIUII:. t'iIl!l.ll IUliei bir 0YUD degUmi?

oy

dahnca ..

Yangln

r

ruiIJe ediiIII iZ'..

"eFiI lIe"'tetenk '¥lllI'ur "ql1. Ir,ler til yl(l~ yak ~k vl!ya pill floi II', k pel'dedcllI t1Kar• Nud i"ih;r~ bill' ~Cryunuk delil lIIIi ? lilly!llli ~1!JI::1LIId... b,l", kel'CI lee.

rip

AI~~Bat]

r.di1l gibe! bir gundan 8.)"0

mth,ta.p
~jla~ ~n

RAUYO

P,ROGRAMI

J

1

4 Nisa.n Per,emhe
• 1'7:5Khz. MOiiKOV A, 1724 m.
'21 KOD..er".hn'ilir t..'le,b~lIi.ni~ Ic:Uililk mu.iki 1,c!lll17I1.'~I'~. 22' Aha.I:!'" n , .. YIIII. 2'3,65 k'lId~1l lI.. t~, H~"I!;I,I)!ea) 2,,05 l'p&llJ'jjjle. (.'!:iil rillrim.)' 832 Kin:. MQI~O"", (S,l.liD) 361 m. 18,.1111 .Edt:biJd. 19,3.0' 'IIIrlnt~

Kil~1lk Ozea n ~st nbulun ci,. varluda layfi)"e mahaUi alaR b~r y.rde OhIrUYOTdg. Vaz vaktini geitirmck il§;\O her sene buraYIII gelirJerdi. Buralsrl ilur'Ilk V 'I!! ilili Ikhk oLdugu llrl DI kOlkle'r' pek ,seyrekti. K.egd~ otlllll'duldlifl ko~k~e. geIli, bi .. bah~ iiiin de L,di. Bah~enwlD
VI!!

pek giih:e] aydl n~aby,ordo. Bit arallk ihtiyar ve zell!igi,1D ~'iilldlfill:! 1i6,kU hrafllll 'hi!iltnl itliviren Oz,c.:m. bill ki:l~kulII' kapJ,. ill I onUnde bilr ins3in g!jlgesLn'il'll dol,lI;§hgun g~i'dl.i. ,A,yakLarlDuli ueuna ba'l3I basa bah(:ellll\11i ~I" ti ~eharJn3i yakla~b. Oradalll glzlil;,Ji!I hu y.a'b,anCI .3,d':Jiitl,1 gli.
zellemt<gc oraJ,lI'rda ha~lad!. Bu

Ide ge~eD, yl'! hjT eviDi O.t ,Ie. 'badllilll yl ngll ,~k'Dl~. GIi1Ij: h.J

Amerik.l/d. NI"york

'lebriD~

He !lindu'I'mrlJler. Y'I~ml~:Celtd&.. lIileriu eD -;ok merakl.run k..,~~hy~g cihd IU~dul Olt, k.Ua

birka~ Urk:-ek d'ola,!'khn

dda

u..ke.k :
bir .. ka-

g61ge

denll:i[re 'P'YI ,-;l1li1 diE.

sonra ce~:ilretlenere,k

Y·,·IIb.
223

18,11:5 Popill~r 1,,:lIue-r. 18.50 Spo,r. U iPlik. 19,15 EdelbiYAI.
1

Kh~.VA~OVA,

134:5 m.

i~jDdeki )'uz.lerce gn,elyem~.ler

m,eyva l!Ii;ael O~(.J:D11l -peL:

ge~m~mi,,'lj k; kO,'kUIIIII i,!\tiYlrr U-IagJ klllp.ayl ,8~b. Bu.I:JU f :rlat bilen ,'lIibsIlCI

hci

dakikiIJ

'1'9,30 Mubl'~e]if_ -::'9.,';5 PI:iIk. 21).,01 ,Duy,um,l.r. SPIII:r. 20.,3:$, pjjl~. 201l'~'1) Aktr..lite. 21l Mlllilikilli y,IIli'lm. 2'1,4:5, DUlyull'llh!lr22 Soder. 2:2,~O 'Truy,.1 piy.nJo kODIt~j. '23 Rekl~m. 23,1.5 Hllfii musiki. 23,35 ~ki IJ!IH~nlllr. 24.31) lurili&n ~Dil.h::r. 623 Kb,. 80KR~J 364 m. n,lS Gultdi, plak YII,II:I1I. 18 S.ll~ODorke.t'UI. ,OllYlllIIl.r. 19\15 Salon erl!c:!I!Ilt,nunn, d'e,..8.ml. 1'9'.:50 KOn:lf!!lflll1lf. 20,3:5. 0 fleD bllr:'1J1D .. Lei Cenlill.. d'H~,ffm'linlil"

bQ~un!l I'id~rdj. ATka t.&raftlll y!oe bahce i~ind@i bir k6,k dab. vard •• Bu kOl,kte ibtiyaf va fakat pdc. zeo<lig bir ka.

.uil"lm e;linde.ld
dallll venD

hir

demit

'pBlt·

dm o turlll}'Grdu.
'r~kDuy8ln
Im~yilln
VII:

k:mse

H,,~

10k

ile kOIlli~i-

as'"

l'

bu ihtiY<!I1" k .. dlnlD bi,rde ih,tiy.ar ulagituil<8lilJi bll~ka koca bjoada lcimsecnkJer yolc:tu. Bjr Cum'iI gUllli Qzca'IJUI an,,. Deli il!! babali Istanblllia in'"
mi~ler vc gecl!:yi, orad . rll!9ifle. Cl!!kl@ri i~ip Ik,o.;ke dchlmiyec'e;k ..
'

l!I,a,gJ
L!;:eri

~9i'lm bir soz !5oyJemeline m'ey~ dt=n U~.,glllll ba~ma \1urdu, lavall, ihtiyar detrbal ba:ydarillk 'o'r,iillya yJgd~p ka!dl, H1~II'!II~:.!: heme'n yere ~iilt.:rek
kuc!I!k'"dl v,e

!irken )'Glda oynlli.yan ~otukl " r~n ei1eru:.ele:rinl! d!ililara.k (eve ge~ k:"lll,d.. A,'Dne91 kendjlli,n,~ m!!rakla ~3iplll1l~'n olllijod,e b~klei fOil". ~P~gi) oin ,aklillial birden~ 'hire .Doc,i g'eh:rek hemcD ev~n yOJUDII.II tunu, fllll!cat teWa!i~g,daD YDlu !jIa'lrllllll~t. ~im'd.i
dan Uer'd.elill lut""olJ gOll'clil:llyor.

. l(ui!i;uk INpcii",

I

"Iar,.dan

re~

60kak Iar,d deli gibi kOfuy,or. H a yd i ~ocqk Iar (Peg-i) yi ilz~ lilt k.. n. ,IIYDi odada yangll!J Dleyiniz. Qnill yoLu gli'lterin-iz. , ~,kmJl' yin!!! gil~ b!l~ ile ~Ig· EliD~z.e bir kUrfYO Jc~I!tm "IB,da rglU~~i!ii'. Selbeb. yiDe anIDa,LlamlllllllL .,lIk bu yollill ~illnh:.Bu silia Falll:at Ifilncl1 gllm yine usl i~1111hem bir eg!~eln:e ve bc:m
de (Peg;i) ye yapdml'

kiLr.Ue yakIWlJlliIi,il,g' haMe bah tu~,mnltla, hay. ret el-mi,le:r. Ertcli ,GilD )liD.

IlL~ ,kim.e

yok

.keD .te~,

'ft

"e dOc"em.enln

me;

bir iyj-

kaUaki

8I1ai od!3Ida

VI:

d,ble ..

o~acakbr.

dl1. -

gil'er,ek

kap~YI

Ic:o.jk,te:n arl.lc:adan

L:apad.. Butun, b'llnlarl baj'rct If@ ,deh,!!t i'rinde s,!yrede,m Ozeau, kendi kendilllc ':
v'1!'y

.lJdiJ Open
ID...

6116 Khz. BElGRAD ,431' m. ~'.lDi Plil'lc;. 19,4S, Reold.lm,l.r. i.H.:der'. 2.0,15< Duyumllif'. 20,30

IiI II I

(B~kr!ll!l!

0iu:uIIlndlll'l!

Lerdi.

lE\ldeo ~1~ltrJarkeTJ

Oz
gi-

,caDIII =

""""'" tlulIiI, biz. I.ta.nbul:a 0

I

,_.", y.ynp. ~1,2\J Gregi ... it~rll!findeH "a Ib.!:Q'iID "Pe~r GYlnt" ~l!Iden Idll:lif!lle:r. _ 23 DU,,,uml' J.F. 23,;20' K.hvehlll'be kGiCI'nl'll.

n K.ol1"er.

u~u..

d;yorYlZ'_ Ak,am da,YlDda mii!!la.. nr klhu::agu. Sell!! bUy uk ao. neD Ue Ibunda k.1 VIC !!lllIlu oiu'l". Di!:d~"teD lonra giUifer.

be. Bu ,;ull!l!lm bu ko§kil loylc.ak. ihhy,u k:!liClI.m bu fe .. liketten nlld Ikurtarm,ah. Ben ~u h.ydut He bi,~ ~1:L:lJimam hi yardIrD,a; KDt=-_,YUD. Diy!!. mlrllid,RudiL Fakat birbu'slE

canlnail.

Nt

yamalll

S.EN S.HZ--'lI:'R' bale ~liIlk :I.az.d~. I t U I:. Siz .~(iini!!1I!Jj~l' Bl!'ni, bml .. ~""' -Imll .lce~e i,.im va!". alamazml!} Diye. ba;iu£h., MlIamm -. Aferilll Suzao. adam. bl!ik bllll hafta U!l~!II oturduo. ~ Ben polisim. BlUlk,ad r blzl, ~imdi aayt~ b,aluIJiJlD. MiIlkAfat ner,eye g.idiyorsunuz. Ac:ele iIiohu, Ir saD~ lek'crimi rnj, )'ok. nil Qe,diir? 'I 'fotoj'raflml m'~ vereyillll? OZCiiIID po'li., ,sozunu dlliIYIUI,IIiCa SUoUn - :je:ker d<lilb,a. IJ'JBk.. a:f.z:~cri lc:yi,D!;le IPlIIirJldl. Pu:,eLe eu

r

J.'

luau, bayrttleri biisbiilin art .. m1, Vi!: bu i~i jnceden i:mce}re:
letkik ehni~ler. Nibay,et. 'bu '!lI'd. kCl'!mtu bulu'IlIan c:ivlII'rdiak; ~i!eD;n 'fj~ik.mlllanimi bu iIi beJUetmiJ. Meier )'aDIID peru::'lire (ini1odeki maSliHl[i ilze:rinde durIn Lsiude l<urnH~ bahldar ibuiullIan )'U .. \lsrWak bir kliVQ'l]o,zdaD ~Ik'l'or. gUll. Si.z de b.aYfe't eUigi~ deiil! mi. Sebebi de,: 'Gune, kIlVODO" vuruyor. Sanlki bir ·'perd!QvalZt, g~b; gihl&1 :liyo.ull bit' nok. 'Ia,a, 'top~lylp bal.IITl ~utU:l1ltL1l''rm"~mld'ili .I,ell'i rel~fGrmu,.

mepig

ayni]l'c ri'll de ]I' 311ig-ttl! P""

IGerm

:I.

atele:
_, AmB.'D bill),' polis. Clllbuk moliraikJetio lI'rk .. ~na binjniz. Bir dakika "ei; k.ahlfuk, if, iii't.en g,e~er. Zengin bir ih:OdUUD eV'Di ,oyuyo:rl-.r. D~di. HOlm i:id'llen Jiohlt bir h~k kclime 1110.)' ..

bule ,gf:!!jWIer.

MaallilD ~

He i;~n?

dab. )'aramlllizbk yapa'f'S3I!D, liz: Iu.
biT

Suza n

-

t;'i.j !Jldj

lama,nln 'lakvimi
NtSAN
HI~:r1 ,1(:il!rll!

'iii" gelmif olm IhkL !f,eri don di . BilUin kuv ..
d._l!inb~reallcl~D!iIbir Ik,ofa.r,,,k 1,lraj!:)

I

ZIP 1010;raf.1 g,eri alabil~raffilD;. f,.kal ,ekell'i alamazslDlz.

54 S Kh~. BUDA PESTE SSO
1'9.31] P,ilii~ Ikf.lfl~ilIllii

nI~
Io

19,5S $cib.

Ozcan 0 ,gl1oll yiDe bah'5led!o agil~W!!lrrJtmd. kita,p oklUm8lk:~ .
tophyar!l!~. ),flmek vo dB bll II(H1r1. a Yr.ll pa.,dl bululliliD agabey,!J~Qig nmto~ lildelini Y.i~8Iy~p.ilme'ld. ge ..
me_YYIIi,

yeHle
!l;lIicilk

motonili:lelinin

I'!!jabeysinin ibuluDdiu,tu h,i1~

T~crubeyi' kazanml,
kODIIlJllyorJall'dl. -- BeD bir kcn~ (3S, 1011Ul'k !bit' a~hk '~ecrtib~lIi ),iI,ptim.

1

.54

le'wed~'o, ,molall'i!II~lkldigl
ohioi'd,..
O.l~OIf:! =

Irk,isllDlLL

Ik,~ ar'kad.,

'RloimIIODI!<

1SSl M!!!rt

IeI'. 20'.301 P!I!,lo
diliiol

ClfJt::rllllDdilll:l

Vel'"

aga'ri'illrdlLn

EliJd.i.

Mot·o·rul

22

"M;lIIkeH bllo,j '!Ipe: ...... 21,301 SIller. 22,30 Dlllyumfirr. 2'3,.JS .6 ... If'r. 23,50 ..,.in'2'rn~ IfII,I.iki.i. Khz. PRAC 41'1) m. UI,'20 PiylDO k0DI~ri. "O.ch .. BUI(l:Ill 'l'elP'~.d Lerl,. 18,,40 7:1r!l!ll' JfiV IIIU. HI.SO AlmlllClu fllYlm. lnlliki~.~ 19,,50 Alm'lIli1tll d'IJl'li m lillII'.
19.'SS p1'ilk. 20 duyulII.11l1.r. '2~10 pll!!:. 20', :JI)I k iJ!!!rtd if: Qti!i!'er~. 201.45 .Sller. 2:][ p1f(!lllJO keiuer'. ~nl2'Q' "1... ,lIf ~il;II"lUeri" .dl. Y,lJyua. 22 • ",dyg cnrke.lrul. 13,10 dll.i~ul~'d.li'. 23,25 $fDmm,fj'l mglik~.!.

ora,dan 'lrlkl!l!rdl, DZtlrim.e .tl8i,~ yqralk lam l!l.rad. ,lIb're dog'"
ru IlIill'm,!!"

b.,ladJ.

~irdi. Ak,lm olu_~C' .. /bUyU BDDct.i: - Hii.ydi O:I<:ao ,emeie I,el.

ranhgll

ilrinde telDh••

Ce:ce kasf.1II yol ..

._, B:8,t!Eli IL~1lI. larlhn~z diy,e bai1rdll!c:tllllll lonrs mot8"U b'ii"'
Uln blzile KOfturm.l. .data 'Q~uyorlardl. T m zamillllimdi.

b.a,madl.

".1' IBI ?
-

Nil! denio, mrjiJvarfakta ,...._Y,ok ca,aEm, bun

oMuw. Imkln

Va,

y ••

A~ld,'lecrDbel'e.
y,lIp,'hm.

P~ill:. 2"1.I~),S Du,y,um'IF, 'p~ak 21145 j'LI! u:hi!li'n~'g ArIIiI,hJI.,! IIdJI Alfred SII"'IiIlIi:iJ ,o,pareti. 24, Siil:lel'. ':!!4110 1.,uYl)lu

S92 "Iy. VIV'ANA 507

,&,lIn.

dill bir IcllrfuD jgibi gidiyordu. Hem, bl5,lll IL!U;UYOf "e bemdc 11"11di. kOlln:!hl. ; -, AHab V'lrl!id~, 11l1li:'1<1:1:kalm.dlllll hir bekd lICY. poUI!J Je,ti~t'Vlru. Diyo:.rdu. Artl •• ,ohr. Ylllk~ft,ml~tl" T.m

yeti,lilcr. Oir d!likik. 10DlII' pOilis hUIII'!'!:iI klilll~~Ul'rLII'1 __cele:p ~e~emi, kllralic:u 1111 ibt:~,ar'_kap'ICI') d. ihntlbane'fc klliJdlrru hu·. Ozc:an 111111:1 11'e 'CfllBreti 11111..tnde hllm iii, L,om,UIDu. loyglup m.bv o~nlamklt'IID, 'Wehelm:" d. ihtiyar kaplcl)'t "lIi'J'almdllD ;olt: kil1D altar.lI. aim 11teMilc:e:.. Ii deB li:.urt,ftr.t,t I. Arhk 01
I:,gD~1D d,l,

rimi gleee~eri

giUlrllyoTIOitd

•• BiiiI~ltI,daDY!lr.'illh

~Jd~Y'lIrb~r klyLlloilD ii;'illde (1iJOOOj' lira, huiulUUIJ c:lb:dADI kl'll,yboldu'. fbmu. bllJi.1l1Ji if. ka~p'" U diier bi,r koyHl ar.dao u~ By le~t.I:.:IID
I

Faizini ist'iyormlu§,

m•

lIol!lr'l.

dl:zdauJ

ROMA - NAPoLI - BAPI 1.11,05 $AII'II1![ kOI:lII!I', pLAit, muh.

tr~lf

21,45

Sl"n'Gb,jl{

kOlllul'.

24

1I9,3Gl Tlilt1J1Ii ye tOUg tJryaik[. ,I'firl. 1',55 Ti,.tro, 'b.h.illeri. '20 D,uYlUml .. ro 20,10 ~eml~lce1 duywm. I.r... P1311. ':U.U JOld H~lnf U

SOil! dLlYllmlclIl".

MILANO" TOR~NO, FLO,RAN .. ,SA, TIR YESl'E 2:0.'20 I!hl'I',lk k,oanr. '.0. 55

ldiln'!I!Illudi, ,r!ld,u Grlt,e.trAI1. :n,ll) lilIlI!IJul:I:Il!1i1r. 2;l,4Gl IEI;[enul! knlilet 2!,:t0! Icbubl!r~ ,I.:ulerl, ]'4 Kill.

Mr kl ,eoyl •• ,ae.jl! nUll. hirdenbire Ulrid.D tulDllD b1.ellktrik 1,IIII,bl.t IIr1erini 'ka~ ~rn:a,t.rl!lI. AI ludlUIll mll va Ell" iD.tli kaybldip dn,~c.ehb. Hemll'JilI f'rtEiterli 'bli!la.ra.k mohlrl.!
dllrdur,dlll. !Fllik ,t elelil:hlk 18Ilnbu. 1ll'ler~Di kl.ma,tllrdIB'D-

b,~b~g'l!i '9'tul',di. Cata .. Yeli]kay R.. 8it, lIIu'lrk~l:iDdl!!lI 110.0 bululilduA'UDU ,gareD ibnI ,_hiltlanz maillmat golre. ,db yill' Ieivi,lIIH1l!1kle b.r.bert I,i b:fI". t:s_ay.kl 761 milimeho,.111 kllpli ik5yluyll ya kil!lllll,di!IJlIlI tJil:'" II f.lla !!I~eEl!lkhk 1-4, ~IJ • .11 2 d ... larr,o'll: = J'Ke Edi. gelirlp'

Bugiinku hay

d"",UIIII1.J"I" 2'110 DY''IIIIIIII'. 24~30 (;Ii,H C.udr.o CIII'~

dill.rEle dol'a,IJ'ordu'.

l,k5

Vii!! CUft'UlIU

orG.~lr"

......ilill paraJI buM1.1li::tlJlD

Fllruk Taitt lall

ro .y .g.~ti.",:r 'balkliluD f.irlerimlf., DllDlt~

U,

IQU-

bl!!llqu. 0111,£.11:1 1',111:111'bBluJa.. 111",1, .. dil 01111111In G:"ktl'l1".
BU,gliEli klIDl'iUl

:'.v.

--~--~--~--~----~~-=====~===~=============================================================:==~~_:== Stresa kcnferansi hazrrlamyor • ort1ak mr? J

ehislan

. alia lkoruerde.1d '011 Ii or. d." B...kuhgUIiD ell,.. , ell Jmydeltik. Fil".ki Cc> IliD d. b-rbirilDizlo ir ),oruz· F'.kat. ~~Jrf coil.li _0beplDr doJaJ1lifa. m mlekltleI'tmiz:i ltiem.U ed!llaJe:riu, ,.bJaD bikCI.IIIJlt IIlk.cti&rillll'l.d 1'8.. mu .tlD. . '-rubr. mahdu,f., tUt. SOD •• maQ~.rrd.. Lab tic.ret bOil B. R&je_Ilmaa~1 La.. dr. d.. i.!tikbal eem~k fn tma bail o!duk. B. Kajchm _ til giltf!r'c bkUmoti.
, .mt
III

]~, Ingiliz Vlr,.,v!

· ka glr ------------------Leh hak
IS
gorii,meieri da bir teblig esredildi
l'.uiyeti bakkmda.ld
Dml.m.da A vrupaam

ZAMAM-

~I~n

'J lnci ~a./dJ.delt

Jf1Qlf1

"Ad sid,iJ"Jen devam
Yebt etml,tlr. Bu ill.d.. $r:1i'W:.' IlUDlad. d, hi' ,a;a; Yilrdu, $a...k.t 6 den bed m.h&Ued. o"~ .. ldr .Iyl. flilbret b 1 IOh.fp

-ID.

rlul.
killb

rr iIIFDiiI ..

fll'•• t d04t(lk~.

01111

er-

ml le blii Dqr~uiiJm itUr:

(A. A.) - 11:. f.don'itl! VQrlO'f8y1: 1l¥8ft:t1i mOlDa scb. t l.Y~1I ,II iag~daki veil'"

umum!

B. Eden. V _rIO

lop..

mllra.bh.

Lord adlllki ik .
&1

ler jllli anmlll_i ,t,lr. Her ild d.e'l'let IIIdJIiIDIi.,

gorilr

III.Dld.

Bar Akiih:ll evJniJ:lI tam liar ..

DedI!! diiQr
mlEltl:dllidJr.
'I'D

kitapCl Cr.m.~IUjD is.. hir olDd otu" ..
c!lU,Uonrii" tqlDmll

..

lima.t .lIp verlDl!I kllbiJigdea 0111:1nokt '; nnal' teableri.
[lin gl)'eleriue revaiuk mckte oJdugu hususunda
DID liya 11 vlLli~liDi tal brJ • kita" H.

Bu zat

,aptidJiguu
PlOD.

.ijrll ]peler' ai5yl-cJ::l:llllklB mem1lll,"
!IIiI'

I

Bm:Lliuda be,r,abel' tahm' . gOre, bir "oDelerd!:1J hd 11k defadu- ki bil' 1DgriJiI BIlUW Var,O"l8J1 ~i)l'l'elted.iyor. DoLaYLsJyle b1l beDim i~ lDeIut biJo Iha.medir_ Vo eminim ki bu :Ji)'uet. uamu;da daha JakiD
I

pi"

do M rep. PH udlki tar' .. fulda kab edihmifl:il. Bundao Ba,ka B. Eden. m, ~leri b.lnu:u IiBuk ile de mU11:u.dd.i1l: _ B~III~Jefd.
bu.Juumu,tur.

meti UDIlBmda RdilcumhW'

et.

~ellk~ korkutup bir pal'". , Lilly edebi~mek j,ig bit 'Nil a
Ilnlln Ii ivi hir fIr tolar k bu.~mUf. :l'es..dQieD 0 geee 110.liD ba,mda b~r ~6pek ulu.. Uti bu teudilfil d nimet tela hi edeg CtrnaleUilli ertul j gtiOIO ." y.ami 1 Niuo rIlDG .. -'evkiDtii i:,glar,e.k: d1l!1!IIr, ili:i : I - :rlllluU.. HaberiO'VU'II!IJ? l Dltn akpm IU k Idl korkWl1<o daD du,tip 6letektim.
I I

11111_

ta'blk

la:u~~ar

VI!!

Anup amllil"

B. Eden, B. Beck'i!I Bulin MOlko'f'!lU! .3 ~u ba t ta,,, rihLi logiliz .. Fr muz hbJiii ..
"I'll!

mOnne-· benar ol.lIk nz~ .1'10 hlr t:emlll~ muhdaz·fi, edilmesiirlD Ub:wouoll e!b1DmJyl!ltle kay ..
de mPfle.rdir ..

" ...... 1lI.ll:Jnf.UJn.rnHI ~1I1F-d. Clklli1lll"'.

B~lI'ililmC'C!i'

"~"I!!I
lnlr

1

I..il. BwU. t

alaunllg
B.,
• l'''

."'0!!l)'1

devam edaceiiDi

hir anbqmlyA h - dim cd... ukbr. (:4lik,nkilr ".:rife aj1r deiildi,. Zirll. he:ruman barte bil' anllllltlllll, ml!ilv'Cudll "'., buaua
hnnedi)i'orum.

direktifleri C:lal ittihaz edillQ~k !1uretiyle yapnu" 01dUju lJr e ler h aJdna.da mB.J:illtlllit vermi,tir.

Dm

B., Eden Var§oYadan
yriidl
3. (A. A.) .....Jlgilb I I.l!:firi B. Edef1in ,ufin birr oil. a::i,afeti .-ef'lDit .11 B. E.dellt .. at 17/10 d" "ra'p mijhlveaJbea buek:et diaL,·
• r lW.

.t:fdi~al!l lD!lkll\e.

1l'I1Idm Ibit

9. MUilull .. I,.

ftall .." ruD hll!lmlll'k.teIlDoci. Mu.ollu.i, ISyLe Y"1101'1
"Her ytllI~r ..
plDIU

uY,IoDdll'ml,tll'. DDn .kllUllkI 1(U1i~ tel.r, mak.io,i n.klf1tmekhl'" Stre:llll bl1flHar.'lDa dili'l" olaD In ... 1m billiuu k.ydetmt!ktfldirlu. BllalQ, Stren lnuderagmallt .gife~ei Il~ de .. ld: lI"nuld.ki '01'114 birUtiul b!:I,.Jd !lil~lIlllklll' 111MII, Qt<o

"'Atdt kii, biT bill

an_.I.r"
~1lI1r15

dab.

I

"Imllk ilutedir,
mit DI.,a

Mub.ll.t_ .di,l .. ikbi1i!lik ,ualnDII bi"

oldo l'
~~1I'iI

-_ Ncdeu

IIC!tIJUD

hil'

-

,mi

B, C<eck'de

zikrL

:gli~eq

hdtti:r. Emia Ohllll1l ki bu LiD ~Id. "0 marqal Pilludaki De ,apb.juD lIlllzucrat, _: _ lID ..lusls I" 8rallDdla oJ'l'lloiz. edilmesi 'i~]] hBrbLrimilfi le-r.UOp ,dID rol ilm dil.h. iyi a'll" la, lLmaIi .ih!p~id llnleu::ail ,cii,.

Mea:deketimizin aiYIIKli mOttorok emniyet preuipiD.' mill"

hu Iandal5:i lAh, nuktai J:arlDl izah etmq ve

lebliide

Dllii[lderi~

mCleJcler
III 0;-'

ayg,1IJ

m-.

k:_r, ...loda
I.lYlIl'Ih..

ralJ'er~k"

bu Ilfii dnll'l'itm barekd Ilu,U.ru:1IiId. t.Y~-!:I dm~~ed ilt~lI~

mlillfre:q

~Ul

nlt!.lu

pilr,Irj.O lutmllk mub.kklllk Ii... .:llmdl'. 1'l.1p'... I..:m mudu[]1, ,"u.ulan klli,lIl5ilerini lnJl' IIlam III r.

diotrl!l dt:l'iJdir.
bllberdlf

Vil'li~iI!Imiz.

DDlllj'~

Meh.et yokm IJ:? 0 bizim evig oDDDe ~EiLd.i. Elio de bir IILJiiII,
IIIa.1V1 J Dl'r

~e ~?,orlu~ Ha.ld p.. gilD i[en I!I.UIIID AkrabiiD

ccurd Rl'ici degildir. B. Bekin PDloapll. .ulJevu uluofIlal'ua a,nillll.kt& dev.m

IZdir. B. EdeD. :nolkung Leh rei-

hetle

burnk btl wyme:ti Ia·

.llLiIiiiUn, mii&tek"bU ,.arcbm mi!llliin

POlollJaldar tar ... hndal:ll i!!:abul_diloa mi a'k:lllil' fo.l'tarat miukun imzalliya[JLBrdall bi~hir .yarehm g6rmiyeceiille dliiii" teminat mink. getifllu~k oldu'" IInu. 'IO!lemittir. Bu formfU, B.HiUeriD" Sir. Con SimDauD Stru.ada mll~ d II. ebiae.illi i.te dlij. formutec,l,yu:zillil

'ediyor· ••,. j'IO~nC!1I

, i"e; mil jJ,JeD de1lam
IrOZilC: i.~jlJ.

, unanistanda, aziyet

VI:

y\f!'fine

8di!m~

bu::a\l'uZ',

i'!lti,u.re

mrumburunu.n IQBd.eti. Leb miLl_ti v. 8. Te BaY.R, Beck: 1~1I kadehiai bldumak .ure"
tiyJe bitirmi,br.,

Olin d~ftadli!l'l"b~D kar.rlllil ilia.. ~"Im "'yiArAIiI: 'l"asJ,·e;ti t'lltkik 'etml:'k here !IIb.li 1P l:hl~ IDublul.... II'Ia.dan. 3.5 ki,:i e1'v,I!Li putlD,iD kednde Ulp .• ndlkla.n i:1l.ara m~lilil

huluDI!;!.fO.r.

II 1l.li.II'. mey,aa.a ""rllmN. btu liiH Jg, ted birl., 11I1In:n1

I

pglitilka ml!!!bf,eUer'it ,slre.1I d. biT !loril birli8'inlD te'uhDr etrgl!~ .Iui Iiteme'kteillir.ler, {,.'kat A.t. miii.Il.;Y!lihd::kta.da hI:. I.btim&~IBt iti'li Pfltla lI",IIiI"L... I'ereuk JDgil.. hre'l:IIi.o bir dCallil!lachQ'~ IQklu~. tef,,11 MLleo~dle!:1!ik blr 't'.. ]ye,t: at..

,~'k

h]_mill~

IItiilll!i

tl'tml!lktfidir:ie:r.

m.,,.

T ...all '"' ,a.r~ miukllfl p.roje-," ~~r,ae dllil'., Il]gilt.l'uiD l,tid" iblr' btl1l!IIue Ylldin,dcn ;1t:'I'i gj;dllilll:..... .It'e belrl;-e!i!1t:dlekted'~!".

mebu IIDIi

Ilidenlil,

ura,g

d. hu - ~d

MU60lini Streza konf,eranSI nda.Jl nikbi n delil
R:oma. 2 [A-A}
"Popi:iIG

-Leilist£n. sulhpervar u1us.. .Blrdan ayl'lJmakta ddvam ediyor P..rm 3 ,.~ A..) - B~ f1aD'" dLn'in be,a_b y,c mecl:iIteki bU,llk ekseriyd hatb alba .. .b tatmio .tmeldadir. Bir i!lddattIlDh.ri. _O b.baa .. kill'll .u.ti,.th huebt edn "i' rue.. telerdll' tal:mia edibq-1:mW..
• akbdrr,.

milidiir.

f...

Bu, SOyyet R yaJ'l ta.tmla et.-emitti:r. IV f'ramlli bu misaJo
bBfk. lJ1fj
W

I

e.tmelde-

d'ir.

Ingilt'zler

ker ter .refeti... hlk6mct attmq aldup k." Tereqitm dmeje Ibqlanll.D ... tiDdedir1er. !EIgilil: - . S01l'yetyakl m.SIDID IiLe Petit Paritiea., mfor .ki: iI iii g en..h uhm fuak:iirhgltlCA UMetDEe~etia .ojlllil kllnldl· y,eme t:LerJe bTJIiml ftluli"fllla ctmwJ Y8 m - ,idded _ub Ell ElIU.tIilmektedir, lapHlluc.aj:! kadderafll ba1!donda ,eamez Mcdi. barfmdAD mih!3Iirel'eLer bir 'maa bli!l!lIlDilet:i is:ig .e... , Iukk:!ll.d. mllliimat isfema~. b.,. '.kat dlJlDt 01•• blillUiyat pg;. IUIIIIDdll! lIo:!itllrile:D .all: lu:ele ek:.litiklG old,IlI!!". tatmm edici'" -n-retia ba piilm&h::re k.lIT'§l tencdlbkk .lika. .. na derudir~ B. LI"I'a.l·l Va110v.IYII d&.et ede:D PolaoyajDID 'bo :blLreketl. Bay Can Simonunl beyanati
VB.

Hepl\

dhilll

mOn-

.tarite.mill

mealo efkin umumiye.. MOlko.. :gOrn,me.leri m.eticele.fj 01 wlliJail likilde WtibllllllfUr'

mala taranar l.oad.ra ~ fA. A.) .......Pa.rlL

Ruslarr.

a.nlat-

biro t~p.alJbi )"lIpmllluGbr. Bgralda .bliol!l!',fee'.lk da mftdi. Ifa •• DID iI.r:I'lIn tGplilaml II< iiik!l ib\tt ill. li,lf~flt ia.terlll~.ij]1 iilt~mi~iil". B!.riaci C1rdUi k_~~l:IdllltJ. GICI~e;o llell'.1 P.iIlI.JllitlilkOii bluat aad~11i I'e~ert:k: hUk IQlI!!ti III lin, III I[)'FIDI ttl,. mQDiy.11Ii lbilllll.A'1 i. 't'e .hhtl te.dllli ...le.r •• ne ""thAi kllllllUulalF Uo yakH,d' 0I11III bir t.. .fiye yapdu.'ID~ ..~ k nUDI .... alJk~.i1U.DUItaJWi~iyla b.lbik m:lile:cetiQi lui Jlau,UnII .. Ie fiikAoetl IIj.!J:IIJLllllrllU " ... i-· ,. I:,.lll.mipirr. MlllblllJuda -.Jllii Il!Ikiide h.U,Ja kl:ll:nl~mll,I.l"du· •

J-

eLmt!lIti!"~ t:;finkil illkiur ' k~d,,1I" iOU,1II11i ,.yrel'iIDj klf!UI hi!, Ie, yoldur. Strut k:DDler.!lUlDllI ktymfAti... !:Ii &ZlIIIltm.ak niyetinde drtili2:. SIIde b~ kGn,fef Dun bUlullkll A ... rupi!n.Q poli.tik ". dlplom t.lt F_lIIi hn)lllik trilrlialllft,l'. fer olln.•• J'JJyrl mwu!.lt bir hl!l'n ~'illll:lde ynplll!le .. A'uu tebar:il:t dliim'l1:k Is· Y.HYlI. Ae'lll'lilun. ilmit"l1 m.enhIItl~l'ifii!l ie1ec1!1I: Strol!!l. kClnf.e· FIHliIU' miUC'l'e~cih olHl u11t-l1' I bilir, f .. kat, Shl!liilmn yeni bir dnrenill bll'~iiln!fIi~1 oll1C:lIt~ na_tll£uleo d~j.'[J menilDllz bir beJ'eclln ml!!"cU film m hr.!.r.

kilr"m. ka rUJI k m IUema: diYflg bizhn cLvarllarl tJrmlhulL 0nll 11. sonrada, .i:t:nu eviu ya.nmndaki ilic1l'llaza perclE u ,de a~ Saadief, Saadat. oS dl!"lt.•• D!,ye nlliyklrdJ. OD9 Jml!l!tl takll'll1:" ID~kBtwfl 'blflnl geldw va or1:adaD k!lybo.ldu.

Imk olduiu i'k~b bu soz!er ke .. rine hihb~tllD korkmlll ve bemen e\l'DbCl! lcoJarak hldisEWl

mu~ oran .scvket esasl!n lto,,.

({JJllmayt

Iludsa kendide dUJ.

Plaia tren
Ucuz Ban liyo ekspre leri e tip edilecek
Suk d!!mir:v~II"J nezd:in.da hilk~met lbe,milEettt;1 IiJUh.llC.&D 8ay S!ldettiu Y&DUld::ll IJmWJl!lY" fe!Ji:j!ler" muduru Cildulll bahl. hudu.dill II dlll" b.fu tMt:JIjI etmi2 T.r.1r y_ya ha.rent r.tm,i.I.Ilil" BII,miiMn, ",ym 'l.BmBDd.a hllilLnn ibi:iy.~. l.IliTiyLe ml;:~gg,1 oIDca.'k 'I'll 1I.u:liy.It•• ill: i.~tiy.a,~11II1"l tel:kik: ede.::~ktif. S!!!')'wt b'r Ira.H. dl8.i::IlU' ",;I,m fiJllllfn fI,.tr.aA ~'n"e I k.]d~r IIlIDU~DI i!idl:c,lCklir. kmiD~D "]"IIIJl;U~iUplerin i.t1r.rini Ayni ItS(Jllllnda Kii"lil«~tkmeet:. !;alhlllik bitirml!llIlrj 19in ad dli'1l'lIlnl~ J1Ii bdar 'SilO iya ek.pre.l.ri tcrtip' iIl.tme~ gUl!!l hlllU'bldlllll'Si hal\.D; .. 1:IIi~rp. daba tc,'ki~hll' kat'..- ¥erll .. 1Ib1lttr. lhzul.klar sa.yfiY4!! 1D~I'.i· mi,tir. A.tinlt difilllihllirbnun reilli minfJ kllJG!l1" b';lmi~ DIan"... bil~ Va Atine aJ,uh.fm, gll!ueul B.ko· bBII PJOTJ'II Ii' .njlumt1 '2'ihn!<J.c iilinda GiJliit tub IkumlJ,~daliktI ti,eo,lell' bu UfTo1'Llho ialif£lde ~de~ek~I!'I'dir. luddedit~l!leJlI!i,n, dan Ha'!lpl :roll gii~ J\yol u..m linda bparla KlI[eye aJl,lIi:ir. ~ d. hlil~ zQh p~.rillllllll'·1 ~ .. Di,,..IIiDlhar bin IIpJand.. b.a fb tip Ii:IdHuektjr. (i.JrG,IJJ II rll. II! ilIMt=d.i 1m i~tjr. EI'Uol.l'd. II y :I. lar~fl!u Mllvlllh ba.'~lyll' tayy.l.l'tI kaym.i1k&mJ Api'loItI!lWopolo. e.1.: ;ye B. li)'o mrih:.lllde .i'~~'!!n 'Ii:!mlil.i.U:1UI &lUHID 'iu!Od.i an!uiylill .Ib II k'lt&d~Q '~De )lapllaD a.atics1!!1f mUiJaa ,l"DII"Il ll'U 6creti c~kilmiltlr.

sar'll nBllr:tlerj ~tiode a:Eda~ Tabii DII lwlAkh kula! .. gidinlee, htitliQ m.h.aUeli Brt.. kadar D~mu~ VII 'hetlt:lJ h,jJba!t"
IIUl ka·dnliar gauuo meselC!li hll.,

Unde bu hQrtr.m
aym

deB b.bil5tmeie batlalD:u;.nr. I, btT piill'~ tavsarkca :rina
~11mHli,zLn

h&,disum-

iUHgeJ' AbliDtl

b"~D,da

Immlutl.
'Uln~:IIin

so.ylernit:

!itkifin evillie ReIer

is-mindeki

dUl'illli

hiJ'
.

_"

deiilflDniai talaTl1Q' e: me.ktedir., Bauunl. bl!!rll beT "etit, P .... n.ea. III ,. •• (bt- gibi, h!mlenden gelirltl relaiD'. berhl.ngi ... ,alWqau. har_eli. PoJODpL .. ia i-;tCD pl.e ~ir •• Apna biJette ,0 ... £1 ....a.uai,etle k.T1Ila,_UUl~ Pol I. _ La amiJui.

lebcpleri matbuatt QldDk~1I Sil' ["DB Si oa ..... bl_lra.. btl' QII~ tBpInde Ii ..aknndth,drr, CBnkI • atbuat,. PO!QDya pOIinb.am11l I 1'f1eK'8p YU'tlftk *miJtiT kii ':
D

'Iultua.l.r Ilbl.:ilnllli~D bm ~!lf"ll Lit DllI'eldilini uyl'!:lmiltlir'. _ .,lbu'" I.rdn J. Ram ihl K. f;aldar.i. de lIIyol lel,ulde hatkJ. konultul!i:t J:!! .0 &IJiIIHi Sinklin fi. kir ]~ri Mnl hinell h,(Ur I}me.U ylf Di hir t.dilit ,'.PmJll&1JIll!i B."kk.u' daD iltenllu'ulllfl kMl'!IIf :¥e.ril(Ililtir. 13 u kall'iII rdilin lui b.rri.H ~lIIn .B8lbllkBIl Blilj' t;l!-ldAl,_I!I bll ilin m~b:ullun !:O'ktalli berl .baH ,IIIU" .iyl. .,lk.iIL Ik.lma.dll u.dll II eJi bi", II h._k,kmd. bi~'hir fikit .uJ.... t. h.kI.n o]lwu:illltJ KHbuu wU'Pli,fti. A.IuJi iatlz.a dlt. dan lIfl'J'.den daAllm ttr •

8G IIlradll. (l~I1 !!1'5J MemL •• b~ mlidb. 1'!!llmit. topl.Qaa ~11ul

,am .bl:;r;im
01 urufkcDI

- Vallahi Jlil"1W du.,tG d ,~mdi lIoy!iyorlJm. YalE... 6" JellWzwm. Ben de goe~l!tl 6k ..
gOll"ililiD. Elinde uma hi Hpii.rge, Slmnd. bey• .! hir PI, miDtemadiYMI biua:I h _h9Byj

eV.i[] peaun'8inde linin Hle-g . ehlllLedl

9uplirlljlordll
Ai

knrlmmd
LID

b

.e.i-

~karRlad bittim.

.mll

beD

~er'iI!IIPIi.II,lld.A.lmll,a .1111,,, .. kU'II"D'&t:l'Tlido. 1IlJlf'i~i2: LilI~1Ii ku. ...ntlc-rllD1l mUi.djl bir dersep erilt:i'iH~

"0. Hill",

Bell'Uo

milkilem~

Metaksasln

Ml!:hka~ Cl.ImbU1' :rl:l. ice Ir(l Dder .. d1tl bir ltiwh.dl! htiki):mel:io (lEH
idarill'yi

Alim.li ,3 I HllIIulili
tllllDdM

bir isleti

J .....

GflDfU.1
I

.m

alyLemiitir. Sill' COD Simon di.tr:r ibi.. .erdlfi ecnph ~ ""5tN_li ..d. II mreyll.

!!rule
e.d~nll

cderlii:k orf!: IdllUi

etml!!J!lluiilen
'!fill

.ikiret 1,g,[I.!!ir .h.&D:··

e Ki , UJY.rk~1Oll1II , i'c-I~~ upt.n
~f!ll meyltUlarLDRrbe.t ..e lam bi.· lekilcie m.Qoa!c&oa.tn.a m:aDJU olml,."
oCilkhl'." D~mil1:ir..

dWi iohhll'bAb !Jmumiyt! Y!5iJllIl maDID 'mkiollil.htlDdaD baa.edip 1111" kjjm~tiDl lIr:allWDIIJ en.i !lllk- mlJlIDIa l'i"J'~t rltm.ai l~n biram ~ 'Il" 1 oeff ~d f'lIoin lit~lnl iet:emiotil1".

Atiilla '3 IHUi!llJLli 1 ~ Gt!III.I~rd 1(c.I:ut;l'im Linn b~lu"l1IlduRIL It_d) .. Jc~] cambult' ijet~i par tI t;;al mJ.rialD , II. p:!llTtiai,..11!l billI'JelmM iIIr.r.,ruu ,..arm:ittir:. GenrL'll1 K Ddm. ,aha.I1 praHli ikimd liderl o]lIcAkhr. YoIil~ iIlD'tlb8.baU:Il bill I rotle C'1i1IP" c:aktJr. G~nu~ Metallo.lII. 1~ni ;otih ... btdh m\i~lIkllll!lI 'U :hiiklilifieh m.blll:if alii.... 1ulililkd edRektl>r.

KOll'1diiis V8 Ca'daris tiieri bilrl,e,iyor

par-

hllr y'l!Qid~n,

incil'ill!'l:r:kti1".

bllDLf "II VutoToi gn& Jeriuia vudijl Uk illtmballr. pili

Iki V,S"'. divanlharp
ediliyor.
AtlDli g

W,kjl
Id.l1'ei
Or
L

IHull.I.IiJ -

h~ af)r(llj!i hlil'.I!UJ mUI:"!IIIb'hll" ulflJ'l~ IliGD! l'_p'll.n litkfqme\lIIl'ie h m!lltillluil'l ZlrhttJ ..,,0 kll·t'i tek .. .ifi eUI1L .. (raDIi m1l'F kb,as1.r,l!! tflblit Ifd.il~,illiilr. lr.nh I!IIIJrollb.ba.tlBI' dun liIIIeP'1~l!kdler[De hank:et Ill! i Ludir. Tel.;;Uf Zra.. U'"' kQmcu hraftodilliD tetkik: edill!Cl!.k k&b\.l~ veya. rr!t b,.kk IIldakii k ..l'l k!:ll'lIr orDihm hiikymafimi'le bUdl.riJRetk iT.

Iran mUl'ohhas)arl gittiler

Bu ihtle, Kap.nmlllil:. UII!I'I ohm • i .1evJeDi:lil'mege liUL gelmiJ ve A'fir_ UillIJID'i kar u ip.nde M Ylp.cag,DI bi, hide, vJe.iae pldlmi,ler4ir. Merl!lk V~ .he.yecaa IOD hai:l~ diDl buhmca vu~c tiD ¥eilta.EDIi!I'" tinw idJr .. k edeb:iJ CD Jcit.p~

,.,!rIm,

.:ow

c.-

,iiD

malcttiu qia Bah 'Dlmad~gml '"
bir NisBiD

doLaflsiy!,e $ev utl

IU):I'ku.tmllkt ..n maret oldugullu sayle '" de h~ uia l:uirWi yiD. pe -an oJ..
mam1fbr.

aLd.tlp

~'K iostron ·.'a·
Ii:

"De sak1n hir i!JIiIilll"!I!lttedevam eUh

aamafih
DUQ

IItD

DU a,k nyu.

I

· nrSeR L"· ,upen,. In geni maceralaT.
A~
Miilerd",u A. Vas/i.

nn

.a

Di,e lOI'uJl!ll'duk. Halbuk~ .. n I fltunu: ... elHiite.i I. I1dOrd~t bi;o. kum 'klto

Fa

Laft. e,\!'Iel £fll'libd)1I
IoIlD.hm

.8fl,!:!d,I.

I!JII' ,5111ln ballllld. tDk-, rarhfordulIJ: .• A.b. IIldtl lI.da.m,

ka.de
dill

yqtJ Of I

OllaD

ba.h~dll! (enrOl' ~ gCSl boumu IuDklu~OI biulIIi I e lEumiJ olduj ka;1l bkeleD' ,.nulla hi; b'r tee.-

wa·

llIWi yapBbildi.m,?

SLII

komrul,.YI Q 1 D)I'lii~ylbiMiiila nBiIII bukadar.hi i.Hk pI to·
r.biidial (Rollt d) blr d f. hi alBbiyetiae ail :pi olarek daJ]1I ,iddtltli 1811er IByLiyu:ekti. f.... kit bUyD"- bi r 9 • ehilm i.

..._~.di'.1II,,1mnIaa.
BUDd. b
iii

Illermaluizja

dol .., ,0 ...

b.,ka b . I.e"da .. .Jor ~ dab. D~dB,.t

niTJ.ri

ternr

_ kim 01.,.11.

,okadsl' dalmq. b aim de muhllll&diYflD iilmlum' ektup. Belli Ie.¥diiime in anarak okaLat gunderdUL Bu i IUIr. uud!; .. da" biT "ey dB~nn Iilmc'l ohtl u_ftlJ I) fupian Hoio,pgd-d.ii'io 1PlJ~i (Follin) ile gnllluJ.d,!!! olao Uyulllilila.dao J!li!ru katlar ,Hphe ' b,alld,.& lab. ()p,d an sGlU'a (FeIdyC!lu)1 ill mendilleril!lc I:. 1':_ etwek .kboa gebnedi. (FelisiYI!DJ IHrtB~ndii bg1lup 0010 D le.esl iyi oldukto.1I1I I!I(JDII"Il tekll'lll' lu5"ke ,Urduktea 1-0 a ($ul SimoDJ gel'mejilfl ba,18yln~. Ion OI:lU u unddagu yerde bllih~eye lkl~kaDdlD.. lang, (Elil:~.et) i .raD, BOD"lI. b. iDiE. LI: bir Yefat .daD II!!VTcl die (Felili}'eu) me.ktup&a komi cr (GOliO) Jill ite beniR1 ltramm iJi QJ,doiUDtI bnd~gill i~iD k~sIl:1I1!1.!iibi~n ~bu1c itibfl.l' edeD de ie-CiRin. F8kal b6ti!illlbuolar .eniD b .. kwllIidlil I':IIrtb.. 0 'II,kit b~1.tIadYGli teh' IU:[eJi g6rdUk vI:!:18'i::llillnpbe!e.- I arlli.d,g.IRIi "1Ii.t"! delil1er degildir. , N,hayd biT g8111 tali bailS Jar,. r iui j Eale if- g bir tedb' r dy;,ilg .. d1m. ediYDl'J qyoinmllndll if) dtdc Id D dll (F elili .eQ)in (F 30-. hI' telllu::il1f de bu tIL ii bUs.biltaPi thd -It _ hiKlIi aeYitmege batkUTf dlendi ,·yor.B~l'gnnMils, ia a. I idi. 00'1&1' d& Ibo komed~ (Jorj Durjivl. t I:um- lfi.rm~ie ,II, •. iyi OJ ad Jar. SeD' ,. 1'1l " ~~dl'For.Og-in i,tc t81~iml:.. yn .. d. i :en aahll.b alq.am birb· r~~' Co'!. )'li.l'chm eden oil' teladuf1e riJl.li p"llm ... old ..l.,. 0 IIII'm leo k6.,Idl InULlnp Pari !I gibu h..li .ea.i euditcw IiMltb,

,upbe:]i!:rffio~ ge~.rdi. Pakat dL ger tllraFbo e.oJ (FelPyen) ill!l a.,kll.!JUGll.D, k:yb.iDdeki tel.'vi-..at! del" III ttia. Z. 1: J'a

geldig:i[li gormeIDi,
Bu
IDD

diYiDr!lUD

¥ill

MiiJyU (llL1rJival) ill oliU1yor 'liD.

$imdi bay Akifio I ",indD ~lYle ~dlc!ilk bep!li bir ad!.y. top. JanlJTak ya.tm." tli M bb hl.UiIleum :veli.miy1e IlI!llhl.c .. ir bulunmaktad~rli&r.

.sO'Z llIerm~

U!ilirlllm)

tibedi. Arbk bid.yo tten!!'er' tak:md~gl. Ilk.y. YI!'i mUltehzi
hilwt.J

mub.fa'u. ed~mCldii·

Hatiralarl
Kailadmi_
~

n,lZI

8~

11I'I~f,-ordu.

go~iin den k~ II.dl. Gea!; lnz. nibayf!t k UiI'la'lDd akin io
ll:li

Ueru

) 1]D. bu ba.1i(Roland)

~a,IBd~gu:ulaD dllba iiy&dc ll1tihde etm.ck i'lteyerek .ozOllle kU'I'yetie dev.1II e~ti; - E,,;el, iJte Milyti (Dw- .. jivaI) burU-n !>eni girmell! l'eJdi VI: oginde "'tiD te.adD,.. ,
'filrlDi!I,g

,a..

hm8'iIn bu .u IiDla:rd.a w ertlU! UilD d., u;~lIi:um yine lIeadlmh .,...."Q:ru •• B~ II urd~;:, ku Hwnm:. •Illl,tJ... 'I"!! bll. jUgl Din 1111"O!t d.r !i:~l"i I!o~~m.lll fil.noidJp_], brilmu, GI.!Calrin.n:lu.
.. _1 lilInI)'fif

S-

Ilk deFa In.... ndan 79 ~ft1 Dmi# tI.

InIJIIl'I'D

11_ da

cIi

A

'.6 .,.",,11.

£~

aTlUIJl.d.m.

bll~UDm!li[ha. Beg MiJlyD CDllrji •• l) I. flW'vela. kalbuW e:tme:k: istIlED£di:m. C;QIlId v1!lktiyle pe,derimh! noun DB· II'IQld•• ileyi bir mell~'ledeD do~.YI:kit ita oldngurm biliyo.r... dum, F'lIkat MU!lyli (Diirjiv 1) b!i 81 g'8YC mubim eyler hafl!D

ko,kte

Cua.lal'.JQaJWDII II1llmtit o.I:m 1'.... ,ehrI d lIIdJI' 1i!fti!l1" ., C - M~ld'dll, 3 - Matb .... I&bLkl:.:lyl luI 11111)1J IIh~ liraruLlhI,? do l~.
nkni

S-

Ii_
~

(;- ,.:z
1,_

CIiDapl.nnE

~na
aJe'nlU.

IN

Ii mis .ulIlll1l.
Mii:nUldW.
TIm& n~laI.
F.I'I!D.lu, kQm'

vercceKlni !!J~ylediji cihaUe lu~Ddi,iDl kabul eUim, hat bu ada)'. ~Lkard~m. DeTJrJJ mJ r11N
ber

dllllirl' .1 ~
.1Il[~

tlarlnIu

hilngi.ldh'1

ZAM'AN

7

YENI

NE~8jy AT

,

N 1., .'
-

D,iig "De :I6 la'biEe Dlarak , ~1:!:8in Tilrk~y,eDill!l bu d,eK'eJrlii b.akah k mee ID.llliII1J.1J1D "ok k,y~

Hafta

FOSFATLI

~ARK MALT HULAsASI

l_irdOm.,

fsianbuldaki diier Ermeni komiiecileri lakip ediy,or,duk,..•
Ermeni komiteci
~a¥arl
....... 100
Erteill ,rUDI H~l"d!lll!,pi!l'4dallil ba.~ rekdle KQgy&YIi Y~lI'dlk. KiIln:l·fll.ila Iilly.'tiiliio!!llethl!j~ife di!l:r&a.~ hUikimde Il~di!'rek ..... u nkHII Z-'C!kli ~I! ~ e ~"'] dollbitijll!!l l:l!u.II:I'l!:t1ui III tr.&'kelliui 111 i .. enilim. ' HI!!m.en t~lil!!fail!'lfII pon~ mil.d.ll!r ii-. Elii d&'Iifi,t iIIH:l. PoU~ milidull'UI g.~li[il.~ I!:!: bhlii'lllll il!i'l:lIPiiluhll!lll1 ,R'eldi~imi][i 1lI~~diirerE!k i.c:.bedea .mu& vecet~[] bize i&l,lhterjJllu~.i;rl I! mf1e'li:li. Poli. iIIII Gidih·jy I~ Ib,ua.l:ier m G dYlI'j,.te ~itli'lk. Ak,.·.utl. ya~I,~ijlmlf oldl.!gu~d!lil!l .bilo~ gijll'l:ll!~i I~~ etele gid ~rl::It: il ti.· r.ll h. t I~lilt:ik. ['rIot-ilL I~ hb l!:"I"ken,de-n. Ha:rlllm Ef~Ddi.Yi ~emiiHI" I./.!Iu:le,;o dim. Oli, darll: IIrEiDI kad&rc' Hllrun efenci 'l:emuil d4!:'I;"I:!IJD dt:i)" IlI~ .. ,fun 1r:1" ., mij.l:!.iI!IJI g]luf:'!e,1 f<I! ~!!oJ"" d II!!diii hl!llde ~~Dtu::1l d:ord,uDcii gUIlI'iii, w~illl Z:ii'IIulleUiti ,i.b:i allll.ad1;Q:1i1il. .iD~ ud: k:iiIt
Htmlll!lllli.,

-;ok ketum

davra-

nl10l", agzlndan

bir"ey ahO&mlyo.rd.ll", ...
pl!nC:~l'eliU1~eD _,iiiil'l

meUi im:t~J.a,Ii'U]I Yi!t%IIE1r~ va:!:' •• .. • __ .a , _ PeyaQ1!i S.fIllDIIli CHakikat '¥C t't&oblJl A!Jliye IkilJ'cj Hu .. N nariye) Y.Bll:lIIlyle (Ka.d.tn LI k)t 1M iI U Bilra,ve m e!jru bat Kimyager 4kuk M;I!I,hkeUl.clilDlde:n: (Spor), (A'l'upadaQ li:ii!!!me Ie" I To rk A.nonim $jrketl nden; I HOSAMEDDIN leri ilrJliYM.) I(AI"!!I1aala 1"1n 1i,k.I'~ HIIit;iDe:~ maUy!! nJllm~DiIl t!l", lda.rart kilt], k.uurat VI: Sirkctimil.~g bi:l!!edlir.1J bl!l~ . t:;Ibbul lmiUftl!llul!'mal (RUbothu') (Geg'i~ere bab. litGlQi,~di .!iiil . ,eli !111m m;ye!li :liUlet~ adiye dll:! 'tarBlfmd8iD Or.ta:li6yde T,.,mer" u len) (Bi1' Sovyd reJtlOfllI!.tlI I Onu, 'Ernli:k ve Eytam B.8iDkilil 29 Ni"D 91S tari.bjD~ miDadif' £;e9I1p) gyri >lyl'l ktkik~ pyliD diive:!'lde Ka:r!lk:c~ 'J,oka:il,D,da ~,S P uarte!li gUnu ~1!3t: 1S de I ... IlIiUIDBr21.h evile ohlJran Donna I kar,'~ ..nrJIa. inet.:, HamlmCll'zu1ar"". t;anbul~d8 .B~rilDd Vakil bBmn .. Bm:li~ard.aD ba~'L:a '!lIUWI ro .. NaUlc,r alcyhim.1: M'ahkememlz" Ltanlbul .uJiyc i~iDCi tiCIi'fl!:t da 32;,,],] Iml!l~a!l"ah dgired,e a.1t.. m.i!II!lI. Mkiye, fotog-raf ~ailu~" de 8'ii,taD davlII,l:unmubak,e.me. ' mabkeDJc!l~:mdetml : t~ i-;~ielia @.yleyeceiw bis!ledamM11 f~yldllh bimgUer .•• Flkra.", sl ,~lf".1i:'i!![]da; 27..3.,935 <;flr~aDVervilut Pe,klbezYIiIii tlliNlmranm mn:a.rl itb~au:lI" ,lIirzolu~ ~a.r... RenMi fe-simler .•• hI, gUlOI:IJ j"il!l 1IIl8dd!ili1a~l:yb ArallD Kl.nk!l, a[ey'hill.!I!l 1635 ~'1U. r~lblil lheyeU ~Q!P'IIti!i1!P i.yef!! Fiat. 1,5 kuru~tu!l". Don[j~ N1Imeriilll ~kiJImehg'b1.

-. 1

I

[~Hrak.

Jtdee,etc:

"bi!!-lIed".rIllIlHl

,iRed·i.
kO[l'lolllui'i!lk

Im~le

d.'~r,e)l"1!!

d~k. lBinl. ilOlin R~~.II!d. bey !IoI,al'tlk ~.V'n'l il!it~l1l1!illlloel' dt!' ;.'l:iC1lllb.

I"~'-

l.st~~'blJl A'!~~ye Mahlk1(1'.:lI],es:i
~kin~i ·Yenilem.e Buro:!iilndao: fsta:mhuJ ]£vld 1II!I,iJ:dI~riyeti tllraf~nda T,oph8l1'l.!!de fzari Meb .. mel efendl~ ,c:amisi [m3!l'D~ AT.! Rlzil ,EdeyhIne ye i1 iJ,eDl e IfIIl'3ime1ie ~i", (liFli telicemmilHi ii'eil1, va.ki mil .. rl1!CIii~t V@ g:ond!i!l'"ile:n ,d3ive~iye
I

b.;.Iil.Yillhm .. aitrw. ~avllr~1 ,..,lirm1!k ilil.e:r'!l!' ke'l1dim llitQllt!k ~liitedil!l!. YnlUlIIlI illlj I'umj, bj,r de l5i~iI me'mUIII' ililank JPiitoi!~Hi1U1'}". riUim. Nli!:untlta'iii eden :!j.{11 r"!!J!I'11 Ii! Ie.rak d a~rrri!!l efl I~e:r'i glrdik. 0 Itlllll!llill!l '1mm~ ,iylll~ mul:!llrri~r'eti, DOyl.llll,1;J 'lI1I1l1l:niJf~ Ie.rIIItJiilndlRl kl!merli Eio'ka 1.t11:!1II.bii' ~j",lJInh.. 1'110 d5rt katblll ibilllr.t OIIlD liI~nll.151IDldiIJ II:m]'Y [)iJo:rdu. D
'·~aIJDf', ..
iI'

.lIili'k ol.dl!likla[~ big.: ,ltlleIJe,,· rim ~ni:za m n a,tIlDlil: !!M.Simlz i ah .. ~Amma ~e:vfikalll taribi i!j:tI'liQlIIIdan on gnl], evvel t!l'aobul"Cia Birioci Vakil banmd,a 32.33
llumaradaki dainye tevdi edere:k !lHlkaibiLinde b~1' makbuE, a.l m a'ia riI. DIIukte:iEfdir.

m!;dlilllliye-ti rha!llebi.'~11 yapllaD Hil1iIen te:bHgata ragmen l!II!lhkemede ig'batJ TUClIt ;etmll!" m~, ve ~~b'Ucelsed e iiill.ellll davdtye tebligiop.: Fa:lm~1iIi ge~..
nUl

tiranlD

~aQ

ta.b1!iHI!II~ miUedai'J' lII~ld.a"".da m.VII. o~uDall

DI!~ytg

mudde:ialeyh 'Donna Na...
u!ll!11fiom
iUihuiy]e

Ar,1Im Kilraik.u'anilli ik,ametlliIlmil terrlc eylediii ve hali bAnI" ik8ig:II!~:·~gahlmn d. Ime(hlUl bu .. ,luD.dllgUgdiiD i\;i .y mijddetJo
illoll!D1 tl£b~&ill,tW:rIlIlD8. IIar.r

mli!:f hakkJll:ida
Illjlaplt:a.ii3l'l de. 20
VI!:

19Bye.
.il.im!!fi

, 401 lnel madde~,er'i

IDudbinlll:e

tizerin!! U!UllHlileyb 21/3/935te tayin ollll'J:~[! dil.!lrrLl~.;Q giiniln" de bi:irodi:l!! i_jbah viiic!illt dme ..

Ruznamei
1II"lIIkJP

rtid1,za.k,e,ral ~ Medii!l!i idar-e .e !!!!I1loluliomul •

i¥erilmi.J yevmii mDb~keme 01.11.· rok 15-:5-935 tarib.ine miisadif CIIr,lIIllbl!!l lunG saat 14 de til"
yin

b:bl~i!!!;Uiri:illllle,iuiI!:' veilini$im
giilD mDdde:ttiFIyioine

I

g~'tirrmif~i'
"l'if

Uevbin
(II

mi, ve ik!lmu~~gib vemesk@DL mil!,;hI11 "bulm.lnlu, oII!DQ:!!]nll meh. ni i1iinUHI tei].ligat :yalP]!lDmIutI'Ia II: Blr,Dll'v,erirmli, film a kla. mll.!!Ii~ saa~ 11 de biibiz:nlt: gelmedliti veya. l1li111·
dllr~Sm!uID[lIiI

rllp0I".Ia,i!,'llf:ilD

'2 ,_ 934 .ScDe!Jin~
3 ....... Me:c1il!l.i ldarc
rQiklbHl ibr,BIJ bc:1'Ptayin.i,,~

gl~an~1k:

Iln.~1J "ge kir v!!!: Z1IIlr8i1' llnliB o'kunmiillili '¥e t'!!!.!B.diki~
Vii!

a.~t bi.. .be-Isba., Mu ..

,C!hllruJ,manJDJ

18.S-935
a

IfU."-

@dUmi, o~du.gl1ndan ysymli me.!kurde liizz8tV'l!:),alb .. t t..... a..
'l'ekil g,jSruie:nmui hakluoda

g)alnt~a~ &80at

13.31j)

l;ur.8!kd...
'\1'1£.

'hndl!!!'fI' b.iT

:m:BI~~na mabkeme.ciI!I

karol'r

aksi takdirde
me1'1!!l g~'yabi:ye
ilin
olullI\;r.

rilliliil 'lie b-!!I fhusulia'lci

gliyalP

m~n lohn3(aj1
(1.0106
1)

mus-

Re,lII.t
nm

Sl!:yillll

beni.m.

~III ...

old~i!J4IS'935
TOy ...

ke!U" bu~IlIliUlyGrd!JI. Po]i'dell'illl mullafu:uu:ul .. $a''II'illrtl be!l.tw Udamlk(il'Fdum. Rc,d Beye
(I~IiIl~i1 mahUIH'I

loy!e~i.

lA, Pap;:u
Do:rdiUineu linG Ar~il1 ef-el'lldi refdJ:. $im,diye :kad~m" l'aptll~rn ItclIIa.Jar lIIe!b:lce5'iDde hI!! ill~ &11~13c!.En oht!ll'ld"ul!ll 6ii"rl!!!di.gi II·Me... nI.p NlI.r~'b!!.IIl" ,.e '"HI!r8.(lt: V"ElIl"k:I!i.'" bet .. IIIl1mmda :iki pa~PJJ&lo. IJt&rIbu1.. liiotil.rill'm~l:i iCII":loEt:til'in~ !.l.iy.

t 'li'l!:fPIJ.l!!k uzr:.re ,!;Ikhm. Odllild .. ~",J'1]1Ii

",d.l!mdl!.D yanmdl!!! 'iii

bi:r v@kif gondc:rmedigi hkfli'l'de Ilyablnda tetk~kat ib v~ jlmlba,,~ olUlillac:agl t:eblig yerJne
gepnek iib:ere itillll ottl n gr.

uddak

.. ...... 935 Se:mu~i~i'!il
bj,ti.

Mllr ... ~ah!!illatHHo lell!!"

karliu· ...cia tnahkeme di.vanba .. ae.ame 1I.!~lml'o~!1lII:d. me:zkll.r gilD "it uaUe mllddeia.le,y:b .biltz~r buJunm,1I.I1I. hp~ &ku takdjrde; mual!lJ deli k.DUD iye Et.i.D
,glyal!md3. )I\!Ii.JHIIliCII!:j1
DODoa Nllillluin, Dlllbkl!mr:de
I

Istal'lbul !III!lliye ooDC!.i huku'lr
wa!bke.m,elindll!ll ~ hllziucli '''{edi'lcull.ede Emir

S-

:Ni:zall'llIUullt!! mltdbilliG::e,

.l.tanbul

IU3I1I1lCICI.D

ruml,

loyi.n~ I""U;
-

IIr.m~:ldll

~~

mgha:¥~ro!:'

bir de. ~i,.il Polh 1b.lll'8km~~lI:lm. 'ik~i!I'i bi:z:im da.iuni:n. ii1dl~ de tldilll!"~U:lIII[lecr: mlllb!llfua", .In. ""~l:'iJel;! Jl!lliIili dii!l'lI: po.ilII:t i.ki .ivH U!.!UillQ:I", hir de emill'CI il!il~ IIDa.k Il ~~le 'of:d~ ki Ii IIIu LUiIllIQlJ' ol'dll. R'~llit II! r:Jl!t $II.VIU·~]'D 1'''l,di.li'iI~~ 1!15ytfn!l'im. ADak: ikl diilk~It!li kaS:lllI.OD~1i:I dSi,

,a.sHye mahlki:m.e!il~ ~kiliic~y",mi,leme Biiroaundan;

bt.aobui

li~c:didi icabeden

Istanbul

Evk:af

mfidllr.iye'ti

tBiraflDdlilin

dar' Bu Uq plflplil Die w~iQ t.taQ.-

R!I!I;;lIt Br:yilll

YBIlI~II!Ul1!B

1ti:l-rn(hm.

Bli!:yoOgJunda Feri", kiy malbB.~~es.lncie Fr.an!:lI.z,me.., zarhit :!!okll!l,k 18/15 NOl 1!IiI ba .. 'liLede Ollinik TI,.clyau a]eyhine.

by~ Ler~n.deD ~!ltifaedenle mild!.. de tii bitegil:!! yer~lI!Ie diiel'"le ..illl~1IiI Latih.l!n.

Mer~~lm Idare:

lID. I(til!'!;)

Aliur

by...

olma.k Uzero iIDag olulDur. blJ~1iII i"lli,a,19lI,etgabUiI!Ul U/ie(liul bg~!!I!:nduiYl dl)vetl1e arka:!lDdaIti mDba~iri[] me,!I'UblllbD,dIllD. an .. lil'''~EIiI]' Vii:: i,bl!ll celll~de ,gr-ermi .. yeo muddeisJeyh IEkrem -blk .. k;a da Utn ell tebligat i.e r'ID,a, va :20 rUDi de mlhide't: tlly1uine 1'.0 tabkUc.ahn d. 2S/41.35 Per;.. lembe gttm.O 1ft Itt t 4 e: bl rlhl .. mB!~l!Iia T.•bkikat Hikimlijince !klrl!' 'veriJmiJ vo!btl bapta&i davc[i,e d" Wllbkeme diY.Di"'
bane.iDe ludmlJ Q,:lmalkt. mQd-

Bey mabatle!indc: Hillit EI'cadi ao'kagIDd.a14 Qllma:NJih b~qede
oiurau 1~IciJ.%ilDici kolordu :lEI IIhl!'lltib~m.utuUi Haklu ale, birle
yellilU!I!:lIIIe
imlj ~de

It", Db..
DIlV!I,t:L

w

A.lJiyc

Ma bkemeli

IkiDli:i, HIU 'knitl Daires.il!id.co: Mi.lU Mud.faa V"elil" let ioill ApMi~celU ile -'eb.lAde-

!ul'tltiyte

mahkc:me-

bWB 2otiil'foI:Hm, IBII.f~dilli tllhoklka't ,..'P,~k 01 m!liz m~ 'Ii
_ Hlay~~ Oil ~mii! H R:1l,alIlJ9JI'", ~&t:ihde ben1m ViiI\'"

SaTI'Ir4' }tiI!JljOlI: B:ryiilll ada..llI!! :lIe-, tiJ'QI!Ilk U:Z;lIln "9d.~'I: ettibll. 'K!Ilfidi odllm. lP~ip ~II V!'Il'iII!B "BUYUTI:I!I:I'I ddj,m.
I

SaloOn mJt1ll'l'Ur~ rI!I dolu ...

QL-

,!flim
IJI!J!IIi1e:n

d.!i1li!!
r:demez.

hir c:lllha Ihl1'!IIdl!l

bil!.'.l11 ,Ol!ldll!!' , Si3'V1I1I"1 ".f" ~ IUd.. fitr Ii 1III:I~lo bll.,JI. d&k. Tam ,i!!Y,~Q~dIllDJ

tllhkik.t "'!!II'lDaikhR"~m'I. dDg,ru d:etildir. B~EI 'i'iI!i:ziyeoti RII!!.ljI.iiiII:B-e:rede
lij.r~cj'eel!-iilD. Buracil:!l t!llbkika.t Jill" ,"'I"uk, OZillm.lIi[J b~gdl!::Q "ij,he]elJJirl~1' ... e bUi ii"i bl!:.IiI~!I!!n Ibmlllc.r.
Sell1 ya,ziYI!.l:in fena
olneal'lLDdll1:!J
I

lJillliIBYlIll Clr~J!lI!iLII.Ij2'ellllDii,lI:ik.

H!!Id.:""
b:ud,k
,

mil!
IUYU

~ll'I1'l!IiI"'ID

b!l:r:diti

Ibh-

bullJlullyordll!,. $iiVU, h..d'lim~deD II:UYU lII]dJ Lliimdt bll~1{I!lJh. T,amlllll}'u if.".ke:n I'etirmil
Rl!lIa.t .B~Y. IIIl1irli:!i'~
liij"C!' lI,itJCI

Uze:rme ba,IDcbl KemaLpa.,a ma b ...Uemumai~eyh 21..3",9 3$ de. itayilll .inde 18 SekbaldlloLl:ak ]9 DU. OhJllOiftllD diur 1;I,;.ma gijjllDl'u:mdc ,Bu.1II!:lu'.dla EkrC'Eb ai!cybleTine rada: hpab '!ftlCUIt e:tmemi~ ye 1I:D!lhkemenhl 934/1191 Duma .. ikametgAb ".e RI,eske:oi mle-~b'lll :rab dQ&yll.l~yl'e middeialeybler' 'buluDmu~ oJ.mal~II!I:1I mebV.i. ill~ ~imQlifltiad.e bu~um.B!! 6(1000 IiiiUi:i!i 'Ice b[igat )lapd mall~1D a ka r,ar
gijnderil'lell] lia"'e~iye
1

yem]eme mUi!iD:u:·lesin:h:li t,ekClDmiiJ iii i~illl. vaki mW'8'U8I.t 'Ie

lI!I.~d<ll n

d. vacla m. dola)'1

21/.3/93,5 sS.al. 1-4 i,pn mfiddeialeyb Ha.ldnYI. giuderil£'IJ da,v'eti.yeD.in bU, te,hlii ~ade cdil,.. digi ~Bnlll!Jtlmli oJdugllmdaD

illnca tebligat icra!nna ve 20 KiD miiddd t!iyiuiDe 16/51935 P,ufe:n be M-

muddeialeybe

liz ¥e masa.rifi Tell'iJ m i" (I~m3kJa mu maiJllybin I :r,illtiUIi mll,f d!l!lrlll,m.aall1l1 rnuiIII]]ak o~du.i:u. nmbkemD tll.b:!!lili b.kloada Y:1t ..

.t 14

e

bUIiIDLm.SlIH.

t.hili--

blllllil~diYIil1'"!SIIJ,!,!. Bllinhu 1!!.~ii!:iIJlLI! tn:rllbil!!~ ~d ,abu]1I. g-1!'Lirlen!ll valziye .. ..

4-5 ..935 •.aat 11 de Bi1roya bLz.. nt gdmedwgi YC)'Q tgr~fli!l,daQ
b~1J'"ekH go:m,derme" di;i ~.kdirde g~YillJblm.dll Idki. ..
lmU!l3iddlilik

liIlIlmi'-

tiD fr:n

Olml!!i'!!Ciilkml"

Ve blJl1'u

j'Ol'lIJD

1.1.1.

bll.,.

II Coli) elJl.IIlCe.

ulDd~1D

bilmiyut'klermi?

Selllll"n

Relllli: Bejl'iD

!ildi31

i£:lIpm>!lla

k.~dllr

luphell!Dmi,el!l:eldermi ., - HUl'ad. bll!!p-i itUlylllli [rme~ Qi]e'l't •• kc.r o!duA'lIlm II, 11': !laIDlor· de blJ':Ii.Cldutu.m i~iD .i:vil 'elbil:!!~ ,iirtili,Q'i ID~I HlI.ll' U II IlIlIIiyll!:'I'e l'Uil'k I!'ifaliylr: bi .. i!iEYllihal nlT!!ik~!!!~ II.lii1\.,,/1£ hlJllIJoIid.a.1! biu'l. Ii!: I'z !!I'D!: '11'(:1 :Vi!! r .\m!lk Ifi'lll gelditim'i !llIJle.i:llim. B!.!

gi.dcl'c Ii

III,l

i~fj. QII".
DI!'I!!l!liillIllU

'par

k.t if a 'Vc intD.~ Oh!lD <IIeai," telb. Iii yerioD ge~mek li:tere i~AD
ohnnJ!I",

nile me lu~tiy]e mabk-eme:w.i:zdl!l ,B~LlIliD d1llYlII'D11J bbkik;ll'b Mod.: 26/3/935 Sail la!lt 13t30 i~ill EErUdclljllleyIMel"d~ Ekrc:mo gtin.de,Uelli dl1'etiye,l!L.i:a
bill

.Jr."
q

'tebHi

i.ade

edild!gi

kat b.kimliiince ,"lIrar verU.. dei,.[eybJcrd.D Ekrcmi'a Inez.. mil oldujgadllD mll:ddeialuyh kir gip Vfl' ftaJUI _ mahkemed:e , HlldIuulI! melk&r glD .-e II!l.th b!ti~Lr bUrnU'I!lIDII!U akli lakdl[rde llI.hkemedie !banr buJUDmlml!lamele~ kan,bllliyeJ!iiD ,glyill. bID" '1'8 sbi takdirdle mQlamelei 0d. iClFa. OlUD.l.cai' Ilehlii IDa-. nuuiyel!li.a gJy,•• n .y.pd • .:•• lkilml'D. Ik.im oErmak ih:ere ilia m.!!.EiimLliobIllk tile r e ilin o)glllQl" o1u!'Jur.

...
-- 15 -Ornelll ~ 'TariMQ
I;-~h!!n,~rler :f ik ..el ~till
OifliJek :,
~1I""lladiii
iii

i'lli

,I!,P!UJ Lbiz:

rotG[t!:I;t!1k
t"f-i'Jrl'

dC!j:!.iliz.
~II'tI.D Iii u

lIi;1Dal!!r~lme~erill!i1 .OJ'I~rllig. Biz: :r:id~l'iz. AtkEIJmllullilil 1iI.. ;k:1i birr Ue.Clf-

kilrQl,ui

mi ",HiYflhi

t.

Ic de

001.11'1

la,[ldlOl!"ill'l"r~

dedi.

IB'III~

DUIln.~ Ul l".rii[blu
IIDiII •• "

.Wl:~
.d~g,1

ben d~ i.imhtri!!li vi· Ily-ete v!Il:rdi.m lI'CI ikimhr. !:II :rYlDkij h'.enle ~h.li:ibijlli ,iIlv,dd. ~tll:ik. ill i u~ gUD ,u:nr!lli blll ik i ~8 pn Kmliya pollis mUdLi r.lj'eti 'V ... d,;i iiJe lita DllIu1 kllDll IiY{!'Ii~'fr i~~iiildi. r Hell' iki Ii d.r !:l'I Litefe:rrwl:t:. :0 1t!i!:!IiI rc l~ biiljJl ui n e rOlldcri]dii. OlD bil!', yi~. mi IUD It:.dillll' nuudhall!ll!dl!: k.lIlhlar.V I!pllllill 11:l1li bJkikU'ta bi:r II: 1Iilii'l bd~ Qlmncill.il 4pJ"'~1 hill,Qulliiam e,d, '!II'f: keleUm~lri de 1fI~lui.I"I~,bill" mellek ' I{lb~bi '1lI:lIInduk~lO.rn:l!il"m~ iii! udu.ll' iyeti !]I emri,l,tI lIlt nobl:!ld~ k.a l!Qil ~i rul!fill ~~I!'but b~r ..!kild.l~lI.l'.
DIIJID,6iz:ui'll.ri

1PII)l'1.ll
-

Or n,~ ~ 1t:~DG1111Iid. ~1g;r:!!M: hllll~lli It: rei:!' ilildll ~ K-rl:uU,Lnd .. d.tHiIl ~CllllI!lhk~ hll(I:fi1l'1 gO.r il ill iit

CIHANNliMA

Gorulii!..

CtN,s, ..... 'Cil[J1

E-h:i ,nLerrilll :R'olli'tiIiU, Jill pill rlllJwd~,
ClHAlN3UMUL ,-

IhUeri.ae

1,Ul'llt!r

'E.,egn:l ......11f'1I'.~
AfJ\!!J!l!Im -

U fI i'''~rI!el
CiHAN~UMUL MODdi ...~
(FII'.)

CIHAZ tllum.t

'filli~nlD .....

{Fr.) A,plI!l'~:i1

Oil'lIli1'k: Eic'kb,lk ~ dblJ!:l ,- EI'e:l(hik etHEl' Vil~. y;n

CINSI. ~ Ci'IIIMoI _ ~Frr.ll St'lf.!JlC C~IIIU~Ul"rki. t.1'bil _ C~I:I.e~ i~lilhlll C~RM ~ 'OJ'llum (Fr.) Vol,Uiani Omek': A'toel 0!18I1111 lII!,lIlW,IlII!:1~.1I! h;if'" m~J;! l\;ild~!")v~1:' y .. kl!!.l'IllII C~iRM - C,illim (T.KI'., - (FIl'.~CDI:'PI Ornek~ 'GBli:lel ,_ ~Cii',lim~ nm'ri.re .. COil'Pi!l C~lflJjti:'!I!.

(r.

K.ij.~

COND ...... Mk.. ..... (Fr., Sold.t CORIA - Y1'ldl,l!!J CORlE T ~ A'tllgn~df.. 11I,IIQptlil: 11let
.t.khlk, kll,tI!!:b.

:0
DA ~ tiI •• tai~k fE. Ki!.~ DoA.Il' ,_, 'fiD!!!! - lfr.J Jlntic:.
~Bilk; Ad~, IIid.det~

UK, ~ (Frr." AlJd&c.e CDRETKAR ~ A!lll1'!ln.
kibtlib. iIiIt,.k Ol!,g,~k,; OaIU;!
:,nr:til!lli

1"i5:10pl!!l1~ ~FI".) A ... f!,tlt:i.llli' d btlyl ... bi:r ItlirQw I,H...... OD''''III
Ii: a!11:II~

CJ!)ROM _ SQl~ lFr.~ 1l'r:1i:t
liiltd't
Jttm!'Zdl~m

DA.D --Orllllll:

VifiF:i1 ~
I

DAd

IFII'.~ DIIII H~da. - Y"[iU

'VilrrJ.t

btl,'"

til, l!111'

CISM. ~ Cillm' (t: '1t:.~M-Cfr.t ClSMA.M - C'IJ!!mr'~ ..... ~t.,~
ritl

c'Ciss.:Ei - :elf Ie III

111111'2 itDIm'of:eilllilll~ Ilmlmii

i!!OIl'PII

COIlPa.-

ClHATI E.RBAA ~

Dorl,o.!li
HL....

.".§IiIIl' r"iI 'It,CJi' ;li');r,{cmii'yorJu , DLt,el' 'I:.I'~fhm :RCtll't Blt'-_ leeeti iii o.dillz.lil. ~ $.1. YI'lli .Mip kyll_ DUJ iollltie'YJl.llIHe meu:ul. oJ Lma k'lillll lidr • .B1ii Ikadllli" bb!,cikar' a. lI'illtilililtll:l Snlillr~tllni I!IlIYllbet hiObLI' if.do oIil.. lDll!.k k.,ld[, !lib 1m IrOll'd~. Bir gilli Re~lIt Bill:!" bID.! !'bu ,I!. IlL,iiI:m len del d .. i'1l'fl~oI!J k.d. oS lUIII rll aenrin]e ib:iFljkt!!!, iil~ie"lllp edeHwn 'Ih:ru. Den de ",ofIk ii' iilledimilj '11'"0
liI

CIHETI, TAALl.UK -lIililidilri ~emlik. ~Bak: l!illli.1,~t) ,elLA _ A~~

OL'"t!'iI!!I ~ CilD'lilillJ1 lIi.DkuD!1!1I' - c::~... il'ifil f:luiklj'ldtir. C~V A.N - G'!!illlo; C~V AI. _ Y 1I:r1!! ..... tfr.~ED \',11'019 O<l!l1IIl!:k~ Ur~D d.,arIDd" .... Ktlr'h ' ..,:uBk

COSSEL~ ...... Ir,i1.ar~ O,rl'leli:! Cihlell bit llid.m bll' .dill~.

DAd - 'YIIII:UP ~1I,lulml, DA....DE. '...... Vl!lfilmil
fi'iY!!l'r~
I

DAD -Aeri!" IlIb, ......~FIl'~~V'~lIIte Orne"" Did~ .ltd ~ ,Allt¥ot~1

DIEDE.R. ~ Kud~, DADK:QSl'ER - iP.iiltm~
(Bilk: ~ .Adil~ DAGDAGA - IGGjDn~ DAG,Dlt.'R, - Ylil!'lll~ O,!:!eln "tar.,tim ffrll:.t !!!e.L.I,I. dildili" ik.if'll btl' de= Yflrl!!,l'iml .Y1l"l1111:IIIcl~ i 1I~,[e'luh ik:.~D LiF d.oJI!' ••

cOZO' _ 1"J}tE OiTaelu Kg~
'Ie

~fr.) 'lirti.

11Ddui!i'Ir'

-

~I)I

.,!lkbedegj;g, tell" 'Y.e 11:,111 1l,.d:.1I!!111! Ii·
U" i!!.i(l1!1.1k _

iIIel el'i tld~gdiF.

O.rn,!':b: : D,ii.llloJ1!'me~e:rlm c:IU,jU bOl.l:llmu,,.. II.! _, D~'I!:IP.lilirl!:l! 1I;lnl-l bO!lJIimu,h.

ell£) -

D,e ri.

Orl!l,eLc:

C~!d

"'' iii. tom

}!',6r.~li[i d:fl

cOz'l - T~ke]. p!IIka
(Fr.11 Pillrl~oI!!,1

bllill~:IIh'ldllll'.1 ~

fJ. K8.,

Dill'!".

(l C D ~

C~V A DE T '""" Temlltlk, Com.!i!lii't.ljk

Ihi!~.hk1I1rn. Kiitllb~1II k,II'b1 C~ild.1) Tark Iilrililall!! Il,mf.ld a,tldi!ld~!!l ...... 'TQrk: tt,.. r~l!Ii~in U~ibcllltrollliUllid.

COS-A GElMEK CODA - A.,W!
COMHllnt -

cOS -

I~;;m.

..,.. CO~Wal"

O,l'[lekt ,ew.·~ bir "" ~~e 1;1\,1'1111I:!ml'~bil~n~lrIil ..... Pili'll n (a:!!H:,d:';) blr ~.h'I" PIli! He hUD,Ui bitll'lI!bHirl!lil:lll:r, CO:l.'1 'H.tlKOMl.ER ~ 1"~~•J h;ilillul~ .

DAHA-MET fDlb~IIl!ll!l'

OAHlI .. - !9,
lfL ~ Ilelll!'!&i)

DAHl _ CJ:lle, -

hmk"

4Fr.~ Chi.

:Iuua m..aJd,

I~ni',i,rll:l'li!ll -d..!!dU -K~
-

ff,.~
rill I I;!

elL TLE.MEK,
~"ID;lik

tf,i;cUd I!!iitm'f!'~ -

K,'IP~
-

C'IImw' ~~K.a) ~FII'.J Pi.li~r

lli:r rferim;I'

COMHURJ
pubLir:iIIiD

~

ClID!I'IiIl'lld~ (FII'.) Ri'!· ..... Cl,lmLlll!"

k.MIfD.

A...kpm
Surhe.i
Ii lI{J)nrllll

I::izr:II"

R"I.t
izJ

BI:!J'le
fill id ik.
fil!U~

!H.II''''~I"
!'ok.itD'l:lId

LltU.Y'IlIi,Dugdl!!J~J

J'1IlGIll!! It: lot-I":Lit!
!j:l\.i !)Ik~ .

Birillz..

dliI'r'~YIl :lZ'itmdr.

dLTLETMEK. K!),to.h'nflk Orllle~ ~ J _

lell:lt~ lD~ttrmck
~'IJ

COMHURI,YE-fPERVEK
CYI ---

c
KuJ'u
.....

Ol:'iD,ek:, 5:lilD.ul nJ l,el'lll ~'It;l1d. de,tll.

L.i.ll't!!llilll' dll~n d!l!lH

C~··

DAHlLEN

-

~'I!I:rlillItD
1

klt.plln

(Fr.,)

RjplllbLrcilllQ

eU,d]'ttme"

lo!LHIII1'1;adQ,1ll

Sir ,li,i •• i kabl.,fl1uAg Yu Ida fte·llJdi lu~l'. - bi r ~ inl

d em ~t'" m:i, ,r.lI:t:i II mdl!!DI) ,lilndr:l'mJr!rlg !Il:li B'llI kit .. pi.ar~ kill pia.hl!ll!ld. D, :WI;lIl,d!l!!J'fJ]II!<Y I !Ii

'COMMURh'ET

..... Cumur~1I!it _, (F,.~ ..... T,Ii'",._

La 1'~liilll'bliqUie

~AK [R

~AM, _

2~

b &!!,~I"':Jklll He gl"~;!;1l:r: -"bu .dll.m ,1mdLye k.,dlilr ~Qk IW:l:lt~1Ili d.g,vra., D~yor" .nQ'zUld!l n, M~bdr lii'l!~ bJrr li:e~ ...11p IIJmB II. ka bil ola m. 1:11, Bnciu till d~1.t11!:1I' rmi oin", I r~E:.r d [, CI ktill!!! 1i
~, ~'dnl.1I' II'ddll I,ay Zek.lhU;r. ..]
-

eU~rdiml M OCE'LL!E.1' - Kaph CILVE _ KllI'ltm!IJ~(Yl'.)Cu.q,Ull!lttll:rtl!! C1LVE.LI _ K~lI'ltkl!JD dLVE \It' ~1VE- BllIylQ (Ebllrl fdill) ) ClN _, Cia ~T.Ko.)

K.ih1o))IIIIFIMl C'1i.dleUillll' (1t1:~IM "'"""K'it..a.pIIliIfIDll hllpl.Uug.

IlI'Foil C~mu.r·~yDU

Ora"";

TOikiJ8 CQm!lIJitl,etl ..... ClIlD'lIrlyttfler
'CemlllMri

CEMAHla

tfll'.,
j

(;c·"ik (A.RE - CEIl'\!!! (T. KIi.) 'CAR NACAR - hter
ruiz;

CALlI. -

K1111.

);dUe

~lltf!m,e,E. IIL'lUI:,

IOrDoelt~ Ii!.!.!! IUJ€lId ih.II'lt1ll iIIIl(dlik ]1.~ID! dill!' - Bill ~ilcl leenile n a lmahdlr'. DH~L1 ~ I~~ri. li~III.1 ....,. (Fr.) l,nt6r]!I!IU'1' O,l'mek = EIDIrII1:1 cI.!iriJ.ij.ye l"iI~~ lb .. t"h:klllr Oir Illlirl, "'!lUiI'll dlilbitiY~II, - Si.r cl'lllJ ~~lI'i i~~trl

R.i:pub~i.qu'e .. O",!;!e'k~ .Am!l!i:rik.

MCiUIb.L-

C;EH'RE ~ ~!lbrifl
CEMENZA,R.

d.l!li -

Aml!!J'ik:!II B:lriJIILII, C~m"u'rI7I!:itfC!:rJ COMLE - IC-'l!ml~ IT. Ji(1I,)1

'COMLE1'EN

~

,H.p. billl:Qa

-

CtNtllolET
Fol'l ..

_, 'C~~:l:ulllk. dllllllll'k ...... ~FJI.·)

,COMUD)YEl
(U1I.c:h,Cl

--

Daa,.k

.....

,fr".

~IN -

KIUWW,

-=- CiJl!l~iJ!nk bQIkLi:lim,bunlfU"ldu'k,
bl,l,rull!Ja}:iI. -

rr. KB')I

bet;

ht~~ Ilfr,,~ ~~illiill!'I:~l'e
[J'.'H~l.'Olfll1lAK [!:Itrflll'

DAHll~YE

VEKAl.E1t
de

-

h B"lI:u,.,
..... (f,r.'

.

I!Wrrr.terieol

(il'l'm,ek dllhi[
0] lI,!=I,

~fl!bldi~: ,Ornli.::

Ahrll

t;i'l'li cebig,

Orult;;:

,H ey",~e

~m~a

H&I ... hklJa ~ -

~] III .~lI'n

III. __"K.'I,l"rLil. 2il'U bil~OJD Il,voel~r.

a

......ZAMAN'

-

4 Ni... n

,AKAY
Miidurlu.gunden:
H len 'Ilitbik .dUDI.I:kte 01.0 KI~ tarlfe8Lnde lINi..
IBlD/935 tl'ribind,g
&'I!1'

KAM:BU:RFEL,EK
Cums, r'h::lt , 'Cu,o.mb.

Deniz yollar.
L$LETMEst
Acea.Mr.rll Ka,a'kll, .. Klprllbacl' T!I!!i'~ 42152-Sll'ked MIII!!II,dl!llrlli"

,!

AKAY
J ~L
IliDI'criQIl!

I~LETMESI

Buton diinyay.·

Cunt.rJ elk.r ,51.,.. 1 H~lk

Cilzeleiildlr

-

HIli! 1".. 1 I '22140

ETM,E 51 ,Mlid Uri iig{.ind en
malil.g.u9! KJt hlrjfe ..

it'b.ul:!n

haft •. Per,em be gugleri KlprlldeD

<;enberin~en ge~iriyor I

Trabzon Yolu
eUM:HU'R!YET '",apueu 4 NisAb PER~EMBE,IQDlllllllit
20 de: Hop!1ya kadar. "1677it

Halep t.atbik ed~leb Cuma
.[n. IIIt!l.gJda yaz,lh I!Iderler ilAveIi OiUIDoDllulltur.
SIIU

S.at [)ald"l1
l5 de Ad.lar vo K.rt.l -,Pepd1iill 2'0, 30' da K.dlkiy VI H.,.. 17.4'0 I.laalnd .oidDdaD 711!1ci
=

] 9.

I
I

P.,halil AlmaYlnll,zl' :Her'yer'de yal:nlz3 Kuru$'tur'.
Az

Mersin Yolu
INEB OLU ¥lIpUJfl1 5 NillllD CUM A giou •• :at 11 d., Mer.ine kadar. NOT ~ Ev".,lcl btaabul .. dan P:E'R.SE MBE. glnleri 1£,111· L::an ve P.y ..,". kldlr gidil!lR bu putallir NllliD b.illDdlD
B~ril1cl Tctl'i!D .OQUO .... dlll" lata D,buldan CU MA I'll leri k.lkllic.k V'c Ja:l programla, Mel'.ja~e had.r gidip diii'lticeklerdir. Bu mnddel i~ig,d. PI),.II programdag ,.kanl,..
IIlIltlu·.

,8. 4:5 Ko prmdlen

D.
1

d

lu.

MelDliIIF>-

M(Jdll·~ K.~l!ImL'. I . Cadde But&DI ,Su ,diye .. BBlt.D~
£~

d.rpa,1

Ga~lt.,lttihtlllll c-addcll liral,1 BI'IIDllu .. deVr,eD ill!bltk.tlr~

kazanrnak

sermaye

ire

istiyenfere
t

c;ok para
,'II!D'ludaki GeyikU iIl,.hl'lI SabjbiDtI
mliraC'lI'at

'I
'9,

9. ]0 Madadaa 9, 20 KalilIDlltan,
40

50

C. Bl'iltulDdaD SQ!liililiycdeD

,BeyoglIllDd. H'l'biyede VaH koa.il cadde.lude (11; NQ. [1.1 Bcderttin Ife.lei G41e:rini) .part .. mIDID.. U) N,o. Wu iairl!l[nde muki'lll ikc'IIllY'eVDil ikamelgifu DI!:~hu 1 Plllimira. G alerioiye :
Delpina Pau!lyotidisia

,MIII~fepe,e

10. DO Bo-!! hl/IIIC1,fa 10, 30 BodaRCI dlatl 10. S SKill allnd an

Cu ••

8:, '.

gl&DWl!!iri op,rfldeDi K 1S de Adal.r ,. Ka,.. t:a~- P'endiie
'vel

Riyaziye ve Fizik
Denferi verilir

U

t

10

]11.

2S
35

Burg.l:dao Heybelldeo BUyillkada,dam.

Ut

:50 de Kadl1k6y
darpats

Hay-

(YLikaek Mlihendi. mektebi
dr!l!llhll'il lQiill',Qjcaat.

129' Kemal"

alii,.

S.

4S ,de M'odli - .KaIIlQlI' •
Cadde BO!l'l,aD~Suad1),'c .. BO:9"
llQlCwya

Beyoglunda K..merhatu_n mB" hallesind!e ellki Kllf.Dav,ola yeLliJ

oi_rint~ bulluk dlliresiDdeo il" tih.a1 eylediti 340/1S9 dosya ve 3401128 ;110 No. [u ill. ito

Rlilyaziye ...Lisan - Fiz,ik ve lkmal derslleri
rl1r~Jiue - it,dyanu. A,rzu 'I'iI!I !ihtiyacLDln gbrifi mglteh;IIJII'J. mUilllJigal,t'r !WQk !iiI.tIIlh ojtre1iyorlaJf. UJt4 (!!Imberi myn~r ..kiJ'1!:t11!l ioliflilnlilll1JCembcrn't.ipll klirJu.lII,d!!!ki BiIIlt'l!D n Bay lIuQ tedr~lIIinuini, tl!tkik edillli:z. MadYf'ii Zilf08. Cl!tin~IIY.,
FnO!lII'1I:III -

I

17.

40 Buyllk:adlyl

17, 5'0 Heybelidel1 18, OS Burg<li'ldi~a
18, 18,
20 4S
KID hdaD

Pania~t~Tan Si namasmda
, Niuli 1935 C'Li(l1luli:eri S .. t 20,30 d,,:

Bosta",c~dag

T'lIrkl!;l!!-

Alm.nca

~

Ayva lIoltagtnda ,yedi 8,641'6 No..u ild dilkklm ,!DIl,lemil
Ip&dih-llOm

VaInlz P'erfemibe "12f •• No. IJ iicfcre

gunleri
Kalrtlil •

V. S. T.
HALIDE

1.8't 5.5 SIl<'!,d@yedieq 19. OS C, Bo'taDlDdaa 19 '2'S Kalaml,tan
t

19.t

3,5

Mod]<IId.iI'Il

,Pendik,

CUIlIlIl glJDler~

"204".

20
I

1

05

Kopruye

i:iIerilDdelri

1.0/6/338

No. Sefel',e KlUtal .. Pendik
iJikele,ler't il{j.ve olUl[lmultul". Yu.k.a.mla ysz.lb .derler gujati pOlta,Sntl tilibsi!l edilmi',~ir. Du pG:Jtalarda gidip pme lam bi,h:t alBD yotcu., lara % 50 lenzUida bjlet VI!riJeccldJr. Dogr.~ par!f8lIarlbID Cuma.r'lesi g,unili o,gJeye kadar Dluteber oJ,dugu illin

taribli veflilDln "ekki Ue doll lliCi V alim.ma kaydlDHl tilshibi. 'Ie ma .. '1uiJ~ mub.kellle Vel iuaiyenia tusili 'talebile ~kame t:ll.iblllnz.~ lH:rayi I.Mig K,6nderiJmJ.t .,laD 2.5'3/935 taribl~ icra emrioin .rk.l!llna verileu me~r\llbIlUI'D ikametgahtolllQ me~blll~ oldugu 'Ve l'~ni ikH!metgihlluzmda bi~L..
Deme:digi

C;ALI

Bu hafta ~Iklyor

KU~U

ARK A D A ~ LA R I
A~lb, ~~cfi~i 3, P'erde

ve

VELtNIN COCUGU
Komedi
Ce:vi:I1'U.I;

I. Gl!lip

Utnr.:!

1 I

'ilCI

209 No. lu seferin ba,hIiQPendikten '~ut 11,45 ledir. Bu serer K.utala da ~grli~~ll'ak AdaJara getecek·, I
hr. 1704"

Zayi
Merb.um JiaYl:tIpederillD

emrigiD bir bU~llk y mliddelJe HAulen tebJig-iue ka... ra:r v'e-rilmit OLlDoiISUl!II mebDL if. bUI iJlo t.lI'iruuden itibaren i1in mlJdde:ti i~ilJde 'tellic:ik Illuidi .. deo ve,ya temyi:r veyablll iadci muh keme )'oliJe ait uldu;u mabkem.ede~ ia.riIlU1I :I1~ri Iblra· Iu.maalnll d.ir bir kara Ii' getirmedlk~e ee!bri ic.ra, J3ip11aCIij1 yme bu miiddet ~;~n.dema.U.rIDll hilkkmdiil beY:lnda, 'buluDDlaz:. lanll hapil!e tazyik oluDuag ... IEIII: yalllh, btyanda bull.liodugll:n U z taokdird e h!l p!lil,e cezaJlI Ildr1'11acagnllz iCEIi emlrillill leb igi lIDIlkamII,HI kaim o!D'illk ilnre ilia O]UDIIlIr.

ler.

8:n]lillllDl}br.

I

f&lallblU~ Asliye

MaLkcmesi

,oluul!I!r. "'1703"
SIlJbllHllhme·t 'Ol;-ilmU

Sl.db

Hukuk

Hikiml,jiindeo: Posta Vi!! T.elgraf idareSlEliLn B-abaclZ Sabr~ a,leybillde a~tJil
ye'lIi1enrnesi eSD8I!IOd'

.Mablli'DuQea bedeli 984 fira Olillli 8 ton 4 mlm. Uk galv3nizli telgnf tell ilc ImUba.III]11Den b!de~i 1-0 L:uru~ Dian 10 ki~o 1~:S m/m. I~k bag-Lania. tell 1iII~.k ekliitmeYeI kODU]g:.Il,tur. Ek"iltBte 16·4..1935 Sail gGOgllid 15 de AlIlraradll B_kaD~

da.ViiI'DlD

BllbIlD1Z:m olmf)!lim,e

biaaen

veo-

fe:ill9~D.a D blllhJDiiiO lizi [I ik... mdghimlzuli ,me~buliyetLne bi...

nuo
killf'a.!'

i.iDeD

veriLmi:.1 we dUrllfJDarug
yevmi

tebligat

iC1."a.silaa

hk MIb:ellD,e Miid,jjrIUigih:ule yapLlaca;kbr. Istelkme:rio Ticaret Oda!!!1 vellsihan 'PIe 73,86 lirabk lQu\fl.kkat 'emiDaft~al"Jl ile bir~ikte arm g'IUlIII Vel IllIIUe Komisyonda Qulu .. malar. li.zJm€hr. ldekUler b'd lbu!Jutaki prlllllDelcri p."'IJI ola'r lk Ma~leme Miidib!ii1tilnden 1l[81bilirler. "1574
H

IQf ZiYI 81.eyh~De yeni[eme muamcle.iollill tekemm,olli i~il1 1'aki miiracaat v.e gODderj~
~I!ID

tki,uci Yflllile-me B,UrO!lUDIdan: ls,tlll Dbll I iEvkaf Mlllciill"iye:ti tarrA.flDdiUII SabJk 2 inti SLllbe kllI;D1 Siy.:d Sabll!: miidllrll Yu-

A,ga

Mliistaf·a IIllam~ma mJU. baril'er 0101' verueten !l!ah'!l~ma "Ie ze'v:cui Makbu.l~ye i[lt~klll ebn i~ elan I!t:a,n 1I:llil11 a '11' n a.cll ar. M
deli ogiu

de/vlti-ye,

ih,flrl!

1m urnall

ey b

2,.3-93,5 tay.io OIUDiI'D dliublma giloiinde bijjroda iibatl vilC!J.!i't
etmllmi, 'ft ikametg.ih ¥ill meg.. kenl me,bul bulun.u:, olmasH) m.ebDI ililDen tebJi,gilt,..p~lm.Illna k.ral" verilwi" oJmaklUl
II!IIHbaile.ybiD durulllDaOIQ lII!Illal-

1/SJ935 saat 14,de ta.nk kdlD~
mll oldugu[]diOio mub!l!kelDede bizzlll't gltlme:nwz 'Vleya bir 1!'ekii gondeuDl!!digini1: tak,dirdle: yenileme beY3ll]nemesini
kabul etlDl.[5

Belediy'e Sular Idaresinden:
4/41935 Per.,embe gllou lIlaalt 21l d,eD ertes] CI!IiIiEl!i. gilliu 19a1l!l~ 16}1'II kadar AmeJiyat do~aYIBiyla Kurtulu, Icmliude tcrkO,19Qlarl kuUecektil'. Bu 9allit~e:rde BJI!yogluDug Tllrilliba't~ Kn.Jyoru::u:k.ulLuk, Ay[!BI~~e~me, Agaba.ml!llnl, Ye[li~ar'l~ Ku[edibif lIuliballelerine de a'Z su verile,ctkti .... Myhterem haLkil .ilin o)IbD'~r... 170SI1i!

..

lale o:ldugu 415/935 .!Iaa~11 de blj,r U 'j;\ bi nl!!t ge}medLg i 'JII'e ya. tuafJDdan wU5Bddak bir vek~! gomdermedigi takdirde gl),a," oh.l Dac.a g_ te'bJig yerLDiI!I mek uzere ilin olQDur.
b]oda
te:tk.ika.t

Tahmil T.ahli.ye Turk AnolliDl ~irkcti[]iD 4'91~492, 605. 606, 607. 608 Mo. lu hi-sse senetle .. riDj uyi eyledigmmiulen me:zlulr nndluin. biz:lerdlen ba,kasllud yedinde bulunllmulDlD bi~ bit huk,wii olmlyQicaglD1 iliq edelri.m. Kii~ukpanrda Hocll GI,yaIdtin mab,aHes~nde Mektep 50kagl.Dda. No.9 hanede
Hilseyin

addolulJa.c:aglDu:!I

~fa

YI!!I

il!!ta.S; ge~·

Istanbul AitmCI mlillrlugulld3ifl i
Kalpai!::ilD

te'!'a

Me-

d a ir key fiy et i[in, ollUDlur.

oguUlirlnda.o bim oglU Ml!bmet;

ibn...

Tarabyada Tokathy<!!m Fran .. SIZ ve imgiliz seFarethaneleri lIirallodlili 20-22 No. II tarlalall"ou:ia: Tall"ahyada

36 .....
DAH'L _ Slglnmll,
DAH'jYE hclvlIQlI!.
=

33 """"
Alul, Akd~
SapiD';: _
Oil'l

IUi'libUIll

IoI!inIDII <fr.) S.l'llnmlik

DA.LALET Cii .. r~ lXi@n\ a.be rl'lIti

lFr.)

f.K"I!I-

CE:VELAN
CIlEVf -

-.

DollI~ml!l
~.lI'uk [",in Ckim,ya n

Qrnek!
I'lItkd

ir~ k,tlft
mayat

inld ip
-

s~z ve arkasmda 2'0-22 No. h ~arlaI.'HI 1. T. sani 929 tarihinde
itlerinde
DI!'I'rim

Tokathyan Fran .. Ingiliz !!Iefa.rdhall,el~ri

dIDI!I~ilI£r

ce:uf h.1i~lcrillido

mildde~i hitam

ku!a!]

Itoutdl'al

DAHA.LET ETMEK (Fr.}1 51 refup;rier

Olln!!:k: kUftanr ~
kl.lll'l!lllT.r

in,lIill1i~ar~ dBlaleUf:D i10ulD I111ft I.PInI;I&D

CEVHER teriroi olai:"!lkt

'did.

kijkncl

bl!1..rI!kl!!~ etmeBdir. - T,gplamlik VerfL ribaY>l!!1!:I _
VI!I:',![t

01: -

4I'r.) 51.11111-

CiBAYET
Otl:li!'k: tQpliilm.al~

Ornlk:: Yun:ullll oIIilk'tr'lI!!r'iO~1l bi,. 'k].... liU Bul,gll.i'lJilra d,-i.&ll!t ettiler "lullilln •• kt:IJer~lIIia bill' kllllnil Btill'&flara ,to

DALALIETE
uprn8~, Oueik:
daD" I'll bEIR r.tim n

DOSMEK

-

Aozmlik
tomh~,

Ol'nk:
llid.m I:lI!Imee
Olll!]

itiB'lPdmllik ~

S,'cI8rel'.

bOlu'k bir Ulil hIJmme dl! matl" .. i,le ..u.bllcevlh.eFli
bODIIIO

M~yJll

Cee",heril

Ci,BI,llET
OrlJdc;

~
II"!"III'ILD

YII.l'abh?J yllll:n]I~ c:],biUeti .1111.1110 oyle

luuhEi!I1".
DAti L ...... KIlO 1i1lD. O.Dek: Dinimi,;i II:IIIIIJU • 1I,ll[I d.bti!!dtDl
~,

bini,..

DAHf.. -

lD.ab'lll il:e,1r IIn'lIguiEI

itul,mlll DAHME
(Bilk:

IFr.t
-

Act:iaB

tHllbe)

de •., meter l'opfi,.,k, ~ _"

t-

1I):llile't!l' clu,en mille-tier!!:, ;o:nIIl",IQ biil,i:lkleri (I,otn ymlll' gOlteril' Sa.pltliD (doiry y~ld.A up,.n. aZ.. IiII) 1.Ih.i1"W.ral 01010111118 bii,ukleri dQlru !fOb ..
glibt'l!.r~!1'.

f
de

1 bJr

lidlli!D -

Uq

hlu",
dar -

O:t'l'll

hornme

CE.VR

(B!!I'k:

cot:r",~ -

,(forte)

l!Iub.t.rn~.
01;1"11

ubl!li.1 (:tmelt IU,k mii,~I!JL .. InnDul 'IIr&d~h~~ Ililll,l.. tliyjllJ
d!!iJi,Urlliek Fft,k f,lifl

lul.lf.

OIJlY

ur.

DAM -

TUllik

m~:IIII',

DAI:rdA - Her nliit_ blr diidlye'(Fr,' T01I)u\I". Or~III!'II:: Dllill1l1 bhd i,lftlllI!deu oIlll1..or= Her .. kit; bi:d ilillbi&cLe-Di OII,I.kor. B.~k.l .. nlll diDlLem,~z, claiml! lkeJJdi 1ti,lel' - Balk.I.II'III!. di nh,mez, boi.. du..
'1DJ!I!!i Ice-a iii, la.vl~iI'.

Orl:llllJ'k : Di.I!iJ]~ ltf.UlDtI ,dl,irdlll:"ii. -Amd&tlll. itUI.IIQ III. di., II rdill il. nAMAD = GuveJi - (ft.)1 Cud._,

bh:amm(!1 mbmkOo olmlJor - Bill lI.da, Ihtuyo daYllinma.k, t:ld~1i 1l1l~lDi,or
eli.,iI

OraclE ~ Bu Ind ...

CEY$ C'EZA -

'tiller fl. KG.)
Ce.l. (T. KIi.) .(Fr.~

CtOJU ..ETStz _ saul bO'I!i.lk, .1.111, _, I(FI!'.) D~ blllne g'JlIUao(:8 mill On,tk = O. 1P1i,1I: ci.billfltl'~Z: bill' .. d.lD" d'l...... 0, pek .Ildlli bozu'" (SUYIUI:] bill"
.ii.Dld'!lr.

~o,...

0.

Ibe.. g·m.

DANIS _ Bilg!
DAN~$MEND Orork : Din

DA MA [l _, ,1!:II:lilc: DANA ~ Bile'll

-

:1...

:r...

eElAI

,,_ ,Cotl'!il --

tFr.~ P.r:~ill
o~ll'lIk

C:EZAEN ~ Cn. C[ZAI NAK TI ~
Hilgl1l

Par. cczu
Cill:! lilllllik. l

DAIMI -

Ii)c,Tllmb

,T. Kd.I', SGll:'el-

DAR ~ E,,_
DARABAN
()rnlt'k:

'~Ir.urd y
dunYlli -

CiEZ,BE.TMEK, -1 'fekm·k - (Fr.1 Altil'er

D'olUDlllit Cibnl1 hyvl.r iinUIJ:ll'!:Iil~l'I. kill .alm., J1Ih~dif - Doiuji!l1aL billyl., IDIIlDID ii,,,'liIe leok 1.lml~ I'lbidir. CIDAL ~ miludttl.f! 1 U,tr III _ On,e!k:

ClstLU -

tabliye etlllle5i i"In gi)Dderil~1l tah~iy'! emri.o!l! milblilirin vz:rdiii me!jiruhataJ DB. :laraa Kalpa.:zaD oguHarmd III ibrahiilm oglu MehrnediD ikaft1~~g{H.n!DiID ml!',hul olmil iDiiI biDaeD ,ta.hhye emrilllin bJ, ay mb.d.dletle iEaDeu te;bJiigige k.arar verilmiltir . (lluUD nelri hu·ihiude n ,itihlr!iD bir ay 3!:'arnnllll bir c:Hyc .. cellinil var jle 9341··4804 aayw dOlyalltlul:a biJdill'lD,eoill lbllil geldiji ve aJcli takdird!i ccb ... 1 io,- ile, t8Jbli,~1i yllllpilacai.... 'If. Dn irAn. t.abliye emri yedna g~!;.mek (ill!re ilillen teblii
chlDur.

.m.udbince

4

Fr. ~ Luttrl

err,} Cootiou!l!!i1

DiiD,. c,yi
'p!:'JUlllh

Oroeli:: Dilimt bir bill, IIR"II. - :Die" ",judi blr lliA-t,.~r.lf. DAIR - OZeriur, dol.VI (B.It::

-

l;ilIrpm.lif

a.d~

lilt'",

DlfIlrftbllD'~ !fa r p inti .'1 (1£ :111' pili tl)

kalp

~

,,(llrei'

Ornl!k: I-Vi1dinull! pa.~lalkh~1 iDiSBO! et"~b~II:liyoOl' - Yha~illii pli.lI'hkl.Q'1 jOoI&II1In ,6ziinu oIIi~~yOi'. Hi Im em DUll, biF hi. benl J'1I~ 1I1nli cnbeU:i ..... IJilm,1I!1D mUll hi!' dl,1Y" 1"1.1 bf"lli~ y a. 0'110 IIA- (Ii!ttl'. :2 ~

-OAR AD, .DI!!'bdebe~ -

Gorkem
~

DAiRE -

D,e,lre -

(Fr.) Cerde-

DAIBE

-

Car,l,

"ilLiH.lf

Frr. ~

OrJDek = 1 ~ Cidil~ hiIJfli~ h Pllllb,1 bli'!lll' hnt. lil .. akhuii ~ HIlY.f\'k LI I'.~] .. h~pimit!'i bir ,IIDlIi 118Ji'1lk'lot:di. l ~ Gueleltrde In. me!llele ii.lerh:l~ de i::ri!i" eldlll ~aIIAd. - GiJtet-I!!I'~iI"de bill uHlim ul:I!IlI'iudie bir ut"., bllll!lHlh.

Dr. HafiZ Cerna)
DilJbil~y.e muteba.ssJs~ gnDJerd..:: Dpledelli sonra Soila I (2,5 dan 6) ya kadar hlaDbul ..
da D~vilnyo]ulndla (1181 DumalI'ab
Jar-JDt De've
blllSllSi

Coma.

ve

pa_zardilll'

bail'ika

O"n.t:k ~ Daiil!e .~!klin.de btl' malllll -

Df;tl'e lieklhule
00\111

"ir

1II!lIil8.

levI"' d.lruiDl!! gii'~ml!!di. DAIRENM~DAR _, C;:ep~ul'~, eepll!-

OQI!.Ii'i dJliil'ei fiUlhl!JbbfltiHt: ~ilrflmedi-

ifJ"iI! OUII~k ~ D [I,mlllD ardil1ll..1!!:1l! d .5rC'll.. d., ih.t. dlilk -DiiI,IIII1D arduiliou PP!;Ur II u rd,lc" DAiR.IEVI _ Dl!illJl'mi ==- WI.) ell'. .. !aile

COIlP' Oroek l Oir da.rbfde ,ere aDrdi -'. Bir vgrq:o;b y!!'r~ IIl!rdi, DARI:l.El'ME.K = Do~mi!!'k DARtl-l MESAL - Atalar I-o&il, DARfiL.A.CEZIi. - Kimuli:z.ll!r yurdu. DASTA.N - Du'til!lll tT. Ko.) E,.op! tT. K6.) • DASTANi = Epik: - (Fr.JI Epi'IiI,L1e

CEZIR.E Si,l!Ihi
P.re:",qll,'~lo tlill:ire
(8:1'1])

Adgj ~

tFr_t fie
~

CiDAlCO _ DalB,lI:!an
O'rrtek:
..... 0,

YillflimllillllI

(F ...

t

rirdir

CEZM
A.ct

.01.)

-

Dol6111 -

'IFr.t
te~

0, pe-k cid.lc(l Ibi" ml!IJ,U'pek: dal'Ili~IUII'll bit" YUlIlI'llh,,, C1DD,IVEl" - Ciddmk fLK.ij.)

CEl'R

~Oll

;rl!iil ltIIedetermlrliu

C1D,D,I Ct~)iIJ.EN -

Chldi
ClDDEN

-

K@it:...... IF ... t It.,ida.

t

1. ), ,ger!telc ..

kabul ev telefol1u : 22398. KI",. hk tefefonu .2UI44I.
fm~]!"L silhibi VC! Ug]um~ []e:~r~Y!l.tl idare edeDi

k.ab·ll'le.'3iD,de hasta ... eder. MU;lye[]eh!l"

DAOSSIL,A

-

Yur'tillm,1i

-

~FlI" ..,

OrDell ~ Dlin'" Itll' Wr .I.al

.llDt -

Delll'mi

NOlIl:alllJll Orm::k: M Ik h luiDldcD ~i:I,di. kit .. ~mu IiIlliI ... llIll". Yll'ri!i~h Dot·duill yerdl!llD, .Yil'~ k..hEllCa Y!.Ift •• may_ ujr;a,dl"

Orm:lc: 1 - Atilll!llJl 't;uri, ~~I' a.li" hDd,1lI hulul1J;H'1 kll.l!l!Ild~rr - Atac~1l Iro. lei, y .. II' ,1I,I,b 0 dill! b1o,!h;!(I~IDI k 1I11111d 2 ~ UIB.rI!~yaUIll Lc'elhme ,re~i~leriniq 'lihemmlyfiU ibIlyllkltY!I' - Dil L.hmll~da 1181 kiildllll'iD,iD onllmibulyClkHli ....

I".

clFIF. ~ ,Ole,
etHAN C~JiAN -.

CIH AN CiHANGiR.

lFI:'., lDilmondic:e Evreo - (F:r.) UJoinr. Acu~ ~ If',..~ MundI:! DUDl'. ~ (Fr.) Tel"re - h.tlh) _ A.lp'.y Ylizlil,uildu.

IIUlllnIIlIIlUIIIIII.lnllllllllnlll'I~lll.1tlliJilmU"lillIlIll.1111I11It.11l11

,aj;~ ifleri mi1duril: Ali

CEl'Rt -

Kiku.el

-

~f".J Rl!ld.ie&1

~1l~BI.I t>l!lkU bll.kk.liiliiiel

Ml.tba.ai

Ebil ui ya

Seo . I
I
fi

I lum ra: 284
Abon. $eraiU
Hari', r'fi"lll
t(t', '

Cuma 6
den

illn 1835
"uii"i ka.h.. ,., • .,..1c berA:.. l:a,1tlll.rl'.

"'61"""". ipi'n
.",nl!lIk

SUr

I., dlmD" til,.,.. /cir
fie

mJlII',

11011
69Q

'JiQl

KI-.

'ig,arldduP',mn'lIl

.,hlG
,." .., "

.,

"" .••

13M
1111 ~


"

] 1

,. !2S, ~?5

.. , "'

"........ ,,....

DII,..' ...
($_111 , iii.. ulalftd. ~

.l\'lIr,.,.""lItulg<l!.

$r:rif Sol!!tr. ''I"E:I.£FO fI/; 1OJ.2t'

GiJrr.iin

!I(Z%UI,

AIm an la rm
I ~ i gUD e:1'U! Ihu !! ~r.1J I Incla 111\.. I ,fi!iElerhll mc:~hlllr I'MO!llto m{l· l.ikatmdaQ bah.e.i~I·k£·D 1\11I11.IIIIDrJD t:u murak t. 1131111 IIIIlllIk beoit=! edcnklell"ini Ih-i'fk~lIlil!l mell'!!!k vI!: C'1:!G1i~t: Ue br.:ldemekte aldu8'lIoUi loyleall"tilc. Bu :mllkilll!ile]eyi yap· mliktil Almllnl8i!i" gceik'mediler. Olink.1li glll.r:ti!!lli!!l'drl :gorildil!tu \l'IiI~~ bile MO!lj'1:iJ (Hitler)1 bUJ def dill CV~r.iY) EnUII he telill i Ito deoi.z lUI"" RtlrrilDe lIit .hk.imlllli fr:.ttil!!tme .1: k... nr .. urn·i •. B1II karat', i.U.tbaJu~tll. l'n~1Liz:L"re kDr~t iUihr o!!dilmi gibi 20. ,~lillYGr. Bi!h~ua Mii.syL.i ,J~.deD)irl MIilJ!ikllll'lT3tdl3l Mihyu ~St.;]jIi.D) lle go~ lI'ii,'!IU·"j ve Iln~at'!ml!lil iltedl'le nu-

"P rag" miizakereleri ancak birk'af saai sur'dii ....
Ii!,.

I

Avusturya

da silihlanlyorl

Moskovakonu§masloa Mukab~leleri I

ngiltere, ~ark a~tla~maSl hakkm- 70 bin k~,i1ikmuntazam da hi ~bir t· ahhii de irmiyo! ordu bulunduracak
"Viyana;., kahinesi, ordusunu arthrmak ILEden g'oru~ecek ~ "Sh'ezau konfer,an.~nnda Ingili:der Alman muteva,sslthgl yap,3caklBf'! - l\11111etler Cc'miyeti m~z,akp.ra:hnda uMakdonald.,da bulunacak - Fran,su:iar, Leblerden umiUerini kesmedil,er!
vg1.iyeti
telif
Mfhilllul ba.kklllJd~ lor"f"' 1ili1~tilr. Mi.ikilc:me tahlPine!D Lki
laat ~ijli'mii~t~f.
tt

i~jn Mi1-

bugiin "Londra,

ya varacak

ve Ingi1iz kabinesi

toplanat8 k
1

letler Cemiyetine miiri1caa te karar yerdi
A~], ViY.D. 4 (A. A,~U:.~IJI'i".' oIIJ .. k"ri miiJa,vabt .it id!llial"'rlilI iII~l .. kadn d Ii .. III tieli" D.,.djnd~ diDi~d~"ilHn::k ilJiiD pek 1'.""

h.z

'l,l'diJdJtjn~

gOl'ot't d~.2nu.l13i1li dQ!'"

a,llukbr. B. "Ed~n,t ynr.o ".bah ~bu Killbi D~t bu k.bBhl" ki:l~iDi!I IiIr'kad", larllla, MiIi!Soo rollfit mi:lDltllket~D k@'Vu, VUt0'lNIL ViC PI' if mulik.oll:mfidil'.. ailloi~IP'ill!!j hml'u!iiiki ~ahi!!i ill~ibalal'~D~ lJiali:· lollJ't!:: vUYIIJI !ill olele.i ~er llll:d!J~!:kUr. bllJueUili dQn'k~

.11-

kJDd~ ibnri
blrJer

led-

ini!l",~u~lel"e IJir lIIukabel,j! 1JIj,1I,. ru~·et'.nde ~Ue ili:eliklci O'~U:tl"bmT. Haklk t halde iiu lVeullFt muahede inia deniz kuvvetler"[l1ot!1 ait IIJh'kamull fetbl!!tml!k til, )fine Fran .. IIlzi,mD .ileybiDdl! bir i,tir. €;OD' lei jlllfili'!ll1:i' de p!:li:il,a bmrler Id Ai m II IlhllI' LIJI, to.!!! i Iiz dOD.m 1II ... iyle boy o!,lti'hit!uk b-lr dliJ.n'tUWB "jjcu,. de gd~O!'mell ~illk8l] yirmi ill!lIIeye m[itna.klufhr. Nil1l!klIQ hubiumu .. mideD fwuUd A~mtllJi dOIl.lua" 1101, me,hbl' Amh~iI1~ FOD Tirpi, .neal! yirmj iS~ned~ !hi d'I"'rmiz dlerece:pil'l getireIbUw·,ti. Bugd III '·M!i.lIIrPQa" muzak.r.t rinde:n brr intiblJ: SaIJa,,. ififi.ann LOFf "Ed nil I ba;ln MU!lyili ( Hitler). nekadar Rru Ha.ri.ciyt!! 'omberi "LULlino". rHI RUI':YClI1iIi1 lanJr,1fj •• riri "Mpr-A:Jo'!i , aLI: II yeikl!!o t giilli)'ot' gibi 10. ilze:n, Pr,lIIgdliD tlli)!,¥II,U ill! hili,." l'iJlIUt! del Fratl,,,dau D:1.!~ydao Pr.fil 4. [ A. A. ] - '8. "lEd~[I.. ke:t dmil,t'r. olcudlll~1i! ~il' ~lr8idl!i btl' d. kaHlllp bll nbah IIfld:8 ,d~ bur.fi8J gel.Il'Ilmz b.kan1 bu ubah Ir;.. Il:Illilb:hiu meyd!!iDolu.l.m'l. H ..,m milt-ir. [k~;nd!Iura h: h iHui m e:t 111eric eZ~Do III u.~ Ingiliz\eu, denll. ku,vyellerl m!i!'If!" Ede n Pr ag'dan aYlrlldl nll!lillletJiruie, Har'ilCiYfI billnD,1 B. le.jadie bak\Li:Ii\u meydlllill! okl.lmfl _ Llli'o,dn 4 [A. A.II- lngiliz ba .. "'Beg('J "i Ingiltt!iI'~lIiD Pur e:1~ill gel 1Qt!!z:. t:;iil:l'ldl dUQaugJiI! df.mek klilnl rlnUl, iltihball"l millihiVl!th. Avg,ir !lAddilon" 'l'1i!; Illiib~l!Iltf le" ..t In ilt<rre;ain harsh dem~klir. IIJ!(~'" rupa hukilDII~1t: m~rkezlerind~ yaptaTahmhm aeHimlilloml!j1ttr. 'izlell' dCoob:leordfl baklml}l'e1li l'Ller"lDB. "Ed n., tl1giliz ufllrdhIlDtl'II!:lkhm :z:i),a.nil:ler bugyn nih::lyetdl'a k!!i~lrdllkWIlFo gliB 1DgiU:ell'e fi"DI ziy fl:1: rUi.ktl!!n I!Ii!nra B. ·'Be.. Irnmi,ti.r. In ort.daD luJkaf'. CIlDkil bi'll:t!iJ't IU~I ile .. A\I'fUp. va:r.iynioin ml.lhB. !' Ed.r.lll .. L.oadrayi!l ru~mll!k ., IUdl ..IIUUIUlli 1I11,inl.11111111II1IIUiUllllllilll!1l1llilUl tI41 mm '" '.IIUilIII11.11I1' '11111111 .. 11111111111111111111111 IIIUIUI11 !~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kl!!lIId~:iddii.l .. rln.1I rire. IDi'ili~ .da.lal'l hllr~~ltelli yiJec~k retill'tc-mez lie bir' Ihl!lftll 'ZATflad•• , klllmil~lI!n mal1l!tiimdlKR.~ t..~I"T£~r-'i-w~"".-.I!~.&-lLl!l~1I. JOll'iJi~r~l!ln _Vlliou dO,m8.Dma. '!:DeleIel]Dd'e klitiyeo IIlAk lall'l YClktu,r. H Fbi uWllwilJliu tull1.1.1E'uD''''' tngiliz'leria .Uer~n.e oldllju b~lde\ mil IHtZJrJ" maniilt etmemi!!IIi VI:! !Joar'a ilia, bu ba.rb 01111[11 I,till"ak e\mt=!il, mUi:Iman kuvvetienniD !n,gIltE'renln .. bUlra.fi A!man ,aifll!lir kU'i"l"eUtrini limh re'tl!lek m.aklllll,ihDd"'D Ueri
FUra
i

lngiliz - Cekos[lovak no'tJtfal
nazartan bir
NeISrolu.man ril,mii l:ebli.tde, Bay "Eden.. ilfi 8l!iy "BI!!D~I!,i'g. gf!nl!'. blirlflD mu-

t:lDphlDbl~

ell~lIInl'·

EI~ ainu hr.

Plf:lfl 4 (A.A.]

~

Avusturya Dia'cak

or ..

dusu 10 bln
ViYiIID!Il " [A. A.l - L<.abiD~ IIOD-

D'evam

E

6

R~I

sab.i/etle)

Habe, har'be-hazrrlaniyormus]
Italy,aolD kal1aati boyleimil' !
ROIDI!

kUl ~OpJ.DtIIIDd.

BlI'l'1i1nli:a AlldB'hf1l"J'G o,.da.uIIJ .. , 61'1" IUrlan InC .. ,. muburl IlIk.rlLlI: .aJ'lelllioJli~h::le:gore IJillcUm.t 70 btll hiT.lD1e~ime IIlSIII Wtib.r~y]e k.ral' kl,ilt'k f.IIUbbIJZlII!m, bip Oll'dlll t-="ldl 'I'e[l'lIIiJl,ir. A1.-u.tIllTy!l!! hakumetl bu elmek.tnlil\"9'Uli'ul1d.dJr. A.kel':UJ.: bBpbt uiu.flu IU:lFI!!BUilug milT.... mDditet.1 ild aeae ol.ui<hr. f~k8.lini c!de ehnltk i~[D tt:,~b.. Eu 1".II"nt1~r li'Id 10,1116 ohtp US: fJFk":lm~'D me:rkep V iyll'lll,d_. uillle:rde buh'lRlu:!!Ikull'. dilrt fllkll5lDI!l mel'ke:d d. S,,'iz.
Iyi mliUhnU 1l1.1!! lfiehafild!e bUill"ta buluu." ktlr.
ill iP,ulli i"'llli it.11 illilllln:.. iii ii' iii iii I.i Iii.' Iii 011.1 illllll11111l11l111lUIUllrllllllil-iuUilli III II!. IIIl1lllllll1l1UlllUlIlIIlUllllllflllnlUlu

4. IA.A~] -

Reu~el' mu-

b .. 1dJ~1i' ind en = [){lg aktl!im rl!!lt!iillD bBrilin edildit'llflill glhe. ha.lya 'hal.! Cimel:i

Istanbul gazelecileri Dahilige Bakanuun nezdinde
Dun, D'ahiliye Bakaolmlz Bay $ukrii Kaya Istanbul gazeteciJeri i1e samimi biJ' ·ha.sblhalde bulundu

Ih:be, bJQ\t-umetioi!l ;&!ilr~ri IIIDd'itl II. IiIlIIIl:indedir.

bnlr

..

I-

I

ava

kuvve'tleri
irla ettil

A hava kine musavi oldugunu

ingiliz

Hariciy'e

UJ:fi~ler\, i~ ken~isine soyledigini

,.'

• Venizelos " un ayagl sanclyor!
~ayiabilra gore ihtilal esnasanda yar,alanml~, v liveti fena
N.'pgH <\ CA.
A. ~ BlInda

bil' otlfilde olura .. '! Venizelol,.
hulttiGII'.

NapoU 4; (A.
A. ) D izell
="'"

B.

II

V'e·
Park oteldli D.!!lbj~iJe Ihlk.II,ElI1D DHlmio.t;I!li tophilUllll R'8'ldrdile.riniD bill, mu.harri:rl.ri Bay Solan KI ya ile ·beraber
DUll! t.tan'bul (aurtt-lIef! 04biliye eikilil'l!iiD tClhif.lbuldla otmli" Il]adllD bi,liltUf .. d. ti.I!Jt!iRde topla .. !l!ank melleklcrEne ~t me Iii

I~lmiltl. BII hllldkatluJ Mfili~u(HltJer~ de hel! b ..M, biz:dle:o ~yi ~~Ur \l'e Ol!l~ I.nn bilkuml.,,,ioii t!lk;iJir ed!rlr. Bi .. 10. naleyh zlIbhreu t~!filtereye k.fiI~ itt:ihliz edlbnl, gibl KirulJea
9'

f

01"

11101 11)1ilI~

"Maiko..... ...u.kubuMutu
Du·lllli bir

mlilJikltlad D IIODI'I I~ig de III m",likda

Q-id!let h jljilllficililir dlUy,dut u..,dan yat j'lD .. dlO Ikll.kam .. gJ,lIildtamr. Do: ... lIjIl 0 , .. y,illi~ar giro elllki V'YIII ill..

ItJ nd an

oJu IIt.lDbui

klllil~ lkul'II,d'lt'al liSrmi!ikle Inetedlel' mute.em uldukh'rJ !llbl dI.· hili'li nkilinilll lliumi wi YI tath

Y:~ta,~nJu'lJ ~r·

mul(ilibe!. Dlillbi,ye~igi Ii tllllD bu kol.... lll· ha!lldil ,ut 10 dn yill!! FraoIlJz!.u.ll lUII'll Yllpllm~.bF. Maa .. IQiIIFib H Verny '" I~u.!!i!ih~dl!l.illdeki
deDi~

I:hli,hkan~ .f;j4llmadIQr 6~"d,iib'lilil gU[liI, .BI}"b II"UenV.nizeloliJiI
I!lml~ CI,ldlu,Q:1!I ml.:llll""Iriptir.
tm[l'Idi!D

hlllkl-~!;Idla 13a:l1'vekmn

¥,elidi~~ iu ..

ifade
a,rll:llII

binilll I!!!y batiode.g IOnra vu...kub"lmalln.· cb bir maltlL dahl! v rdlr ki D da Int my:ikIlliU. I"ei"ileg hnr!lIrdaDi

kU'll'\I'el:l~llii 1i1:!\ila,mIIlU] fl!li!!lMiilJil "EdI~lln illll Mosko

--talebe H'ukuk
heyeti
0.;;

b1r

),u.Ii,i!llin

hat! diDle'lQi~lelrdur. Bu topl. [nl'ld!iIi, WUnhli!JSIUII
klDld,1iJ

He GIIIIlI h •• i:nba!il'id~1I! d~ mi::i.. ~m: GlmlJl,h!lrdu'_
I~Drlli foto.Q'l!'oI!i~'1

ya0111111'1

TophIiD,tldll~

Ank.aro.dlilJ

lI;~p~ano!l.clIJk

I.Im,um,j; m'tbu,Ei.~ kUllgre!llne bu UI t gQra,al,mu., Hy II{

,Sukru

!IIi!

AIm.B,olalr i~illi kOi'kull.cak

bill' ,ey

gidiyor

olmldlQlnl Mib)'(j "Hitler,. illl ,IDla'ml, olmliiudwll'. Bu nreU!:! b~1i' bay. H iit'In II lea bllU',~I,;'fI't e~lt_j l hi III i;o1 ~ 'rue.a MUllyQ I'H~ij;ler,.i[l hilakj'l pek hUlllpli b rc:ket 'flttj~ine u! bir l , .. la i i klJ!jI ;;rurdllgUnEI blilkmetlQek i!i:.b1!diyor. 'COoku boyle b,lr kilnr Ii !by :ruolerde iUihazi.y]e,. M. tHill:le:r' Itl fl'-. " eV\l'~e",a Mllman, t n.af~ 1I1bllmi,eline,
I'

~elile temal ede'cek
t,n.tbik ,!!d·lee,ek o,la'l1im tiban till.. JiDllain.amesinin bdebe t,BlrafIB" daD bi;;,yiik bir endi~ _ iI k:'!ilac

ki~;ilik hey,et Maarif Veki-

Bu se.ne Hllkuk fOllk~lte.indil!

II, mlilmlekette m tbu tlDJ yuh.elmui ve kuvv'eitlenme i 1\;1Ili i(!~bl::dell ted bir b kk~lld Into; te~iI~li'iill miit(jl~ .!i:IIU il:ordu,rtli.l r~b~, bu.D iimll'enm~~, Gll.ln gllntf'cil'fr k~ndi IiIll<ld ~ nlInill'l~t d~ iuh ~y. bir dliil kJt~,dl r~lmimilJ~ lrllnt.ler. l~mi:J,tlr. i~ 8I:lik,g,DllmlzlllI ~101 mil .. b '~II~hm dare h~l.il :!lo5tc:.rm'tkteJ lIilUlle.bl!it:llf't mllitbulit' m!fil~I,~.imi 11111111 be~kn d'l! bi~j]1 ~ k·bdlrlur. kluvntli bir 'YIUKu'f 'vii!!d!!-l"iD llI,ir all"1'''.II.IIIiIIIIIlIlJhnl'J~jill.I~l'ldHIIIi!IIIiII.ljlililfllll.1 illll~tlU 1IIIUUI~II'II'11J1.'11J111 ii' 1'I.ilillll~Uilll.llflnlllllll_ldIIIIlIHI.lllllnlll

orkilda~hmlll IFellim a~IDIIIR:iI teleb-o bildr:ri ijJ:~riqe ga~etecilell\'jlll bir de bizim rf'lllllimlz: ~Jk.iO, Ilii II :i'050 b=rdjk~l!ri l~b :ilk drl bir bllyll 11.01 rDillliZlIrA tt=,~'I(jl ~,.ieomeokt~ idt Eb, Ill! )1'iDPIUUI r, her giiin "I!'rk>!!~ !!UQ re!lmidi bUill bill liiihllly"!['t

hi Itil, .. ln!

,h1'.'D'

l~gl~I~ll!ril der;mllj1'dllDoku,. biln:eii [ vJiljrnUlll ohly,or, I D1100 f'rBIl.~:&~al'a Yelli hir dfitibo dahl ..

I

imoirmi,

G]IJ.v,ur.

H~I'.h Ide ~Dhil'l]8.1n bil',er 'I' ri!l8i (II Qa Alman devJet: rei,iOlll] Jdemir tn nda ikll!n t!!5tiUl,ur ~ mi!nJiD,in bflkmuou p~1c iy.i bilme.i \l'e Iklun .. dAn ~o KibeI iatibllEe etaneai.d'ir. !Ver. Y) [IIIluabedelil!liD )"rhlm l de IFr D IzlarJo hitrllleJ yap ml .. Yln~IDI. lJeYI[u:lmil'el L:QIlIIlIm 'l'1!I Dnlatmlll 11'101 d~ hu mll!:.el~dli .iJ1Zi2: 'VealC.li~! tah kJEIlk: ehiktell IIIOrll'1I, !'IiI. (nner t ~ala:k:I~~'i! yiJiril.. m!;kte clll!v~1I'I ediYGr. M. 'lHitll!lr) iD b~ mualieCiell!ri 'ttt~~me'k j,i l'nill'llfit k!ldar. !i:lroc. k '1 AUM IngiliZl~er kendIJl?~ bll' Jerde (fllrltl:lk yoe~r, IJttile [buli1: duli' diirilen l J diceiller ml ., . :ve BuraJuJnl, imdiden keltlrm ik bil' II yli gUitiir, bUlDI,I Illilcl!lk ;1111:1. ku tiD, utteiiJ Jliote d'ea:i,en, inki,dl golterfobi!h·. Sjmdiki h Idl! bilinen klti bir,'IIlY varia I) d z"" " ... h FII'IlIIQmdarJn, bOYI[mJa<II'II'lIW ~U .. r kliip M. '·HLlt~ii!!ro'l n i~rllE!ih Ilnr'j~ i II! n dlil lot: ri r't:i .lUll I ma t'il! m !II h II. om, olmlll.ndu'.

ISlii!:1Ikl,IIi'f'i,~illlde kOlldlgmdaQ. i~h~r~l:D[dellll 'Cngu h'l'ltihaod '" m,llilvaffak~yet!d:idiie ugr.YlilcBklaf'lDa kabi bulunmlktad~lI'i r. DelllJ·ml 2 nci ~(j"'ilede
.141 IO,.llill.lJunlll..llfllllllllllllllllllllllIUI!lJIIUIi II! 1111111l1li11l1li1 !.IJllliIll

I,allldlglitn YJJZID'I,t, k. Sene bSl~II!Ii" danber,j t~lebe ~'Dk~all~'DlIIIUH111i f',aiDl~n Ibir (ok maddi imki:n.

S'iF Alman

faJ!')"G"iIII

lilo.g

ufUI

ludind~

PEl( YAKINDA

YQzr.r

2 nef

$fJhi/emizJf!'

....... ZAMANSOrUNL.ARl'NDA

Kazan~ vergisi kimlerden nekadar ahnacak?
~azan..
Amkau
o!J'mll:
1II1!1111~

VEDAID,ORFI
81 Z E

vet'gi i kaln~hundayapllacak degilik ... I~ge.,dair 15 :maddel;k bir liyih:t kamu tay il verildi
41 ~T'~I,eJQIIIEI~ ~
Ue Bey,iilnkl!J:I:~I:I:-';" )1'-e,II,lellli~ lJ8iyiho on b .., molid~lfI ~11IbtUI, 3 lIl~t.T;1·dd~1'i Imi)rek'kep'l:I!'. LI:rihll!nu'l e!lIlI.I.rl IUI:II.rChr =

"Filii CiLiCIN
no

iCYO,ZO"
ve Sin.en'laclhglh

ZAMAN

IJI)OkeUerliyetu tdd

ti!IJbi luhdilln [mOlldm'l'.InerJm z....... MlI'l k:.lFlne Ot:erl,ndan "I'.IJ'~ ·l1ii.

hath

htuh ..

L:~C:Hld lblb!l LIIedi.·

reli::nitltr£

l:llt...

DIUO!ll!l!'fifl kUUllblilUiD iI!i "'.

2395

DeuQiIJ'II 2 ud

n Int.'I

ikl!nn'c: '".-rlili

bHinmedik

taraflarlnl

H,,"ifede

mfj,dJde1e"

AN L..ATACAKTIR

I!Sol!Ja .. Ja flkan ~",..sag mu.ahe:aeS'ini

!'Ktilmp,un'a~, gaze,lt/sine 1'01" 'HiUJf:!r .. boyl .. t",.fJ/flgip' d,fJI'u,!lorm'U1!'

--

-

..

-

---

~.

~- ~

--

:..

~lAMA.N

5 Ni an

~. -

-

-:-

-

-_

.

::-

.

_ER[EI#t]
amutaym diin.kii i~timal
Diinkii loplanhda muvazene vergisinin bir sene daha lemdidi meselesi ,goriijlHdu
-

1man hava uvvet eri Yunanist. nda ilk idam • . I' k··...' . verne -', ·'1 ·,a· carart .. -Id' ... ngilteren •n ki k ..d·ar r
Ru~·t~ril!l hildirltit'lle I'ir.. AlmliD hi'''' lJ'j~b.fi, inll'l!!J gcel!liq Jt8<f't. ,Almalt" Y.DID, limOI bu" "'Ill: lIomb •• dimlllD tili)'Y.I'I!&t L!.!h~lDddill -i:Iy'eaiJordu.

&.·Jig

4

lAo ,A,.1 ~

llJdg 13UI.i"11lI bu e,,,abuu dl!P &.~~Itl IlIAa R "CtI:rfil... me.e:le'" min ml!Jllilirk.,B lD:uiI"kill1e k(lDuJ'm....
I_QI tekUf

..~

I

eyJeml_gUII".

Divan.h, :r'p tnUstanti,ii~ biihin mu.h~ IiI reislerln 'isyanla BlikaJaraDI 'Ie:s.bit etti
Selinik
au 11

Ingiiiz harieiye InaZlrlmn
ifl&atl
Lllllldl'.II 4 "A.A..III-joll
'I!,tin A"'lIm L:amII'llMDId.
••

III gam,elil~,a ,;:ok JuklB cddululIlIlI llIu Judell J'tDi biT IIIlu!lk ••.•

Ba,'I"ckil "M.kdoutd.

r.u~i·
e

t~

" ~ Hu,...
Serlla.ik:
10 elu

~Il-

SimoD" "..Ie1 ",I.,n

beYl'Ill.h IllI'&IUld kI.lYIITI!~elillij.D',

(grin~ b.,..

AllIlllinlY& 111"". iInI'IiI'IiI'I't-

hU,Ill!lIIItUU 118ylemeli ifIi11flr,h:ae B .. "to:r,,pl .. lur[d,e :lIJDln b.1.if.lldan Y<!IIkiIil'II!IiDbey&a,!IItHI ,amcUye J.;"dill.r

'nk.IU" 1It•• bI dQ:a
IOD

cli".DI· 181"ID

hilki!ihgfl'tl:fI

'1'1'1

kj

be

,"l:i.1t:

dill
rlil

mi:id.f.!!!~!IIlnDI! diiillled.iktc'fIl !lOll ..

UI!ir

Mro

h:rilliCI ,mil.n~ bir' 'Iuiyci.e

Bird~ltbiuat

biriDi tutm!lldlj'll:u

ibtlll'

etmi,Ur.

."lz:.kerefe ki~rl'frk .. b.hln

e...
.. -

DiD B. "Hitleli'.
h:fil

nr.flgi:!IIDI

II!lItiJditiQIi illlbniJi,tJr.

FHha ik.

B. "mtl~l" ..jll. Sir Cvo

S

ile :ririi:Jlilrlr.;ril, Alm.~ la,lIya 'InJud1e,illiDi ill:riliiil Ib.n kU'I'Tetmon

~erille mUH'II'i b~IIllDdlJlunlJl ik_iI'If ef1rdil' QI! lI.iF oL.n fllnhl babl:!"" rll!ri, plII'tem,ellltQdo IIlIl ~QI:i: 1!J,lIli:i lI"ilJllubl'mllf 'Ie dil.lII 5.t~1II ann. Q)u~III ... k"r~.,rd_ag Sir '''flrb K~r ... r,• Alm.1Idnld reilliaia boyLe bif,D,. o,.rtyip .1,leml!!di~ini. Hoi,. ri:ciJf! a.~rllid'llil .ormIl11ur. N.z;lr "['II"et.. fhul!i,liIlf. fmaa b•• we IIill Ue< rarD,mtam e)-lid •• kltlldi .. i banll, dmlUnl ti!iil,birll;e:rI1l'1 AIm" bu. 1I:unetlof:ric.ln .ilflliUl ikuneUell'ill1!J miitll"l Ibil' hili, ie( .. lliii9iDj, ihd1! iii: JI iIldi.1,

Meni, ,flfrk&ll lIDe"ilU!I,lllr~g,d_n B. l'uaabllJ'l! B. "(;or,.. .,;n diJrI IJl'Ie i,til'.k ehDil" f.~.t bIII,,,,e'kiiID koe:rifiYII!Ii n~f~dje d~flPi. edul!!t1lli ~ m.am.fi'b Itu hu lut .. hi~bJfI' ... Ii ne InlluDDIlm '1 iiutlln lIIoy1e mek. Ie ildih ifltmi,tir'.

iOB,aldvin

Sir '~Corit Sim~lI" '1.'1 llIi ~f.d!fj.j.F Jill gad.a e'I'Tell(i 1I"e",.i be11!~"t lira.'IIc!alld m.ilhayeii,et;. nU~!u'IiIIUib bu .. .. dig,ell,rlD. B. ,j .. ,ir\1ifJ1 28 ~tkkia!il1lJ

"

i'n ,eski bir SOZa

934 te 9. ·'Bald:~jllr. lia ",.Id
hI'RIJI.h.aa hllllr"t elmiltir.

0],810

., COll'§:~lui n ta l'Aj I
11

8. "'Ih~dil"l. 0 alm.1I : .. ....... Ah:ljul!llJ:r.~ d.h .. IIIIUn mild,. d..l !.n,r-ii'l'i!:re nfll lIEIa•• yJ 1:1111' .... lI.'i~ , ete' gt'I~~ "I: 'Viii Inri 11:1hQl.c lim ~d hLehl.r uki t Ah:a"IDJ,1I D.1II 1Dri.iterer
'lLulI'iine baW'a, tefel'n.kWlII! ".btll I:'tmirvnekltir,. demi,Nr.

· am K azane vergis · ki 1erden nekadar ahnacak?
Bi... ind lalli/eden
Jf!'fIDm'

..a ,Ii!'lIIeirtl!!

Sir "COD SimaD.. f.llla birp,
Imtilu

t'ltmi,tir.

rlude j'.~ll IDubl.f\llIli'JIl!i mezkQ kIIlUDa.D 411 Dcl m.d'I.~D mud.. Liace be,IDDame 'l'"eJlmeJi! erdh eden. m:iikelleflcr .'.:R1,dl ,.u~h i!'jAlllr dMruiDd!!1 la.hirl knlDl!!ler a.uiD4lta .11.ri mlkeD fiI,ele
tabidirler.

lira. ibi!ldJiMemferi balllDI. ild lira, ygklil'ldlllkll re!lm!! IIIV'fltC!1lI Tnl'ki1'edeld lub.teri IDeCIDUUI 'Ol:llu.lIadar olul ..rillli'D ber lube i~in IEIQ",JyeD n.ilg 01.1'.11 SO )jrll li.... nuf n '... vD.D UlIld'.kI .. rJ Jukuda 111.Ilh aukbrlD !i de lIiri elu"
DU!!'.

U ,ih.am 3 Gadi
1'1!,

IlDli.dldieuae

18-

hlt'_

blJ 1lEIlIliDUC tIlIUnld

j.J'lDDUlid.

m.~lerl~1
lIIIaa,,.e'1II

lI'e

feh,J' "e 1rllUlba.la.,I.

Air

III b.l~r

.,llti:;,h, 11'''. 1
IlHim

IUl:lk.~lbl.J: m~iII" nl ..r Nl'J'l!ln ..l"cilUI

.. 1m ddd ngl ,ire nl .:ktadi rlu :

n.uf\un .. ,..... 11. ,are 'YiI!i,. .. hu1. .. 1 lin "J" d4llmlrJ'QJa itiUJIltDlu Dlup
11111

l1ad...,...

0111nll

1001 UrA,

IDliatabbmluj, b.,llIa 1\ JiJ.•• blnIta liuDtdeil"i 'lie IlDf.i'U,. •• afll' U

1 -- J..t.llbll.l
1'.

LelitdJ,. ulnrl ..'Fe Izmir

i,iad.eldler. 2 - Ankara

Iir. miUPlh'em blipD ,llde 5 ~e blab .Iim.IUZUI 15 lir. mill_h. t<rm h.1In\t ,~de 70 ikrllll..t"d!!! r
601 miUNht~m'tll'l -,Qlde eLliif her Detil dlllorita .rrille'UlI!:r'i id.r. mer .. !:era; JO(llirii .. e bel'r ,~ib~ilt l~h;!lOO tir •• itb.'JI 't"CI ibr.e .. t ,.I!I IU!Jo,elmi'~l lI .. kli,..t 'komi.yQD~!ilhm ib:r,· rilLe II ,.., [i ~gmi.)'QllculM!" n tk ret n '.brlil. 'lime 'Ueri JJnI re.. "l00 Dr., IIII .. h. I:~ leti LIIlII .. 1 lira, top"u ..... .. taeirluIJ 1sm lira. IIIIl"t.btlllm.. I.,i b.lli:lli I. Hr.. lDIIIU,uh..r I~D mlg&,,..rll re&lmt.iN. 1:11 . t.hb·mlel b.I~DIIi Jude ",ilL NoterLe.I':50 ii. ,a.. miilbibte<mlf:rl billtJt"ti 1 Lin. o Cl!dv~lill!e .Ilor. ikaoUiDd.. bi .... dirilhtD! binnei I",up i~' mua."IlD

al' I yerleil'le 21' biliiJlb.ird~D ~m hi. DiIIllnd 'I' olup .1b.;I :tie]"1Ii d,~mir Jolu bl~III)'OIlIl CI'lIaJI':1'1!;1I'. 4 - NOtinu Jir.1I biqbhdm :50 bOu birD bel.,. ollilp ..bill dl· .. iryoll1 olml,.a yederl. 50 Ida ib'irdel!)20 iblae It.d... ullo ... hil • lIlr0l:lu ,oJaa ,,,,rlet. 50 ~ NllfulII :5 biJJj biI'd.m 1 Line k,.,d'l&r 01"0 Iia,bil '¥'~:rlll d.lm~r rQI'U ul'lE1l,aa yulrr. 6 - NiiifuluS 'bin 'Fe d.b
10.;

J - Nl1ru~u 50 1b4ib:irdI!lD

,u:-

Nufu. tlill:piQi.gt1e DQfliiil b.,lil),ltlCIIYII !:.;ada" 1927
Illilfull ",Iml en.

•,.11

o.t.n Ju1er.
ayllln~

eDni

tutuLm.ktllidlr.

Yeni
~Lrde,

milfu.
llillylllll

I~ylml ,.plidlAI

'.'11:..

Illto~i~I!I~]'i~iliJ llilktlmt~fe 1I'~.mel:l iiWic iIldilditi milL ,.~II tnkibedcD Jlld!:liD mbarcn feni, 1~1'lm ntth:~llt!li'llIIig I,DilllIIIn mbuill ..llnlinl'~ ;, iLl,dl mtlill!~1I!iile be".1.. Ime. 'lj(nl~,.I!: InulII, "ergll;oe tabi miikeneUeil" htl k.IlIY!). goro "iilt klima .aYiI'IlIm.kt.Jl1r. BirLod Icullm bankalill', III k.e.l.k. iil@riyH.e illtiral eden ,irketlltlrl ta .. rll'llF l'~ tilllwiiliii illOIhlrl!l~ rJ. ba.D&:l:r[ilr YO b!llnl~rcilik mu.· III me II!!It!'rlyfe ILlji:ril' 11,1;1 IIIrrrafliu', born aetntell!lJi, ...e. lII'Elh,... e~llr. 'IIi!: .ian.rlllr! HlI'p:z: .. hpl .. r. htl' J:lfl!'II1i liKQrta 111I'~etle,i. JiJ[Qrta.c:.lllr, 11:0liIi.YOlllcuhu'. liuI'el 'lie f.II"l'ill:. m'u ollinillui• tvpb.D leu tlleirle ... ri, ml.tb&aIHlu" DGlerlert r.llJtl!f mUI'l·inlikleri. 2 Dei klllm - Hlfr IiIc,.1 fIb. liblAr. 3 1i:ndi klll!lm .",,_ Ihb.eri 300

r,e.im loa IiiII'. ""8 ame'. b.,11lI1I! 3 U.fII. u'!iuneii 8'111111" 1I"jlll mu .. ,.yeD re,.im 75 Lira mOdabtem ba.ipll.D 1)JLI"iI. irlllil Ilayrl nf)u yiiulc 4 ii
~iko~IIt&. 1f:'kf:I'I~!I!.e lie milQllllil itlnlCl u8'n,.D I'rop i~iD SO .m.ltl baflD. '1 IIrL BebeF~ u; ,Ill; tQ!IId!lD hz~ .. val'lIIr ~,I~il~D~er i',16ttikleri VI!,'UJ'.' ~.nlDlind:II;1" tjjD.il'tQ~ul ifill! 1 k,uII'U" 'U! ilolc mrrkezi, lllrlllfliudJlIll j'I,a~ II!Jdi.loll biDIOIlI g.yrl _f,j l'I'sdlDlD rUiIldlll bqi.
I!!I!I!,IID

1'r.lllit dl!!pot.n "'. aDl!:repD illlDt~'n.ler cpo '9'iI: I'D II' e ,01 II nn iJ'Dd dJ. l[aYlI'i lIi!llfHlIlIlinilll Y'ihde OIUI,~h'ir lie. 1..1111 b.larlill "JiUII' h,mllllD I~r 1 'Ve [I(l~UIIU .5 hia "'e dlli:1I1 ziFde QI~D
mlrhlle.rd-e t>Cp,tPllIII khI'II14I:hll;Ii!!1I'l lila oelllJ!ri dofrgd.1IJ dcotruyai,leimeJip p.l!lf~iI p .. r~1 kiln,a "erdilderi ,r.Jri m~D'{ulicriD • .,Ylfi _" irai!.ruuD lIDi!emUUD.UIII ,iiI.de llll.iui. Millle:.Iimll!!'li iltinm bll!dcr'flig yii'Zdl!l .. Uunn • Iii £tip 'lJollha.l.,. ~III .. 1.111'1 Idny. nrl!!ql!'11 nll',8'1DQD t!l~ a~,Ii\,'c l!irt~ill audl y.tdan nllelki man:VI lIII~t bI!'YIIDrDamel'f!IIli'fi ill II kir. bl!del~errl a~13 ,Ib,d~ b~li'"' Di ,~~c:ei!!klli!l.ritif.

Ba~bakan geliyor
A.nkara 4 (T,de'flmla) edecektil'., Ba,bakan
bir h3f~.

,a...

-

kahl1ilk: Ib;liue V,BriDi
fdanbllLliII,

diah., 'lIll.. 'VlIIlrOl"l Ii,ll!hmler. lrl!lluh de:p~i.rt ",e antr.,pol .. l"I.
tOll YI

.Ba,l'IIak8n General I Met: In6nU k, ..m iBugUlII] Idll!illlbuia har.eket istirablJt et,m,ek Giere gitm,ektedir"

4 ilnt~

knmn

-

IniJ~

vergi!IIiI

lilfi ira" .. 'Ian ik:ib~D lin 'Ve Dodlill I.u.la fiend 'VIII I.n.t YlplQlali'. Kanunl ekli A cehreUo ,ore Illtlnlbllld.rtcL 'll'eFli lIi,belU
kftD.ullu m'Llci!itilllCti i'IJri Ie laC:lik tl r
!

Adriya tikteki
fulloa
Ancona"
I(A.

~_......_

oldun~n
.A.) 29,30
Ane.!! k blJfid. Q lOIl'",ul ..• lid h\l ~!:I dervleltll! bera.btr, di:Q:,er ,BIAln,!!I'aT de1jl'~et~erlll vtl bu ml!lf'!!ilcII!J~
AlmlD,lJiy&IIUIQ d,., dllihH blJha'lhI.CII~1 tkh:u:i bir It(lcUFeranl topl.l1. bUll"

RomanyanlD
kara

yeni Ankara el-;isi
hir madde eklendi

'o,~

Mart g-ecni Adriy,atiL: du,iliD de ".klD., 01 q nrhga ellliuumdli

Bi.ikrc, 4 (A. A.j _. MlI.tblllillt m'idiiru B~ Ojen FiloUi An ... orb elt;iligLlilfi vc pmavi'n~ jan D, gu mBlbllll!l~ mDd!irHigijoe tayin ed~~ftIitiro _

Po1isin Ii,a lihiyeti kanununa
ADkuD 41~Tdefoula) 1II!i.,I!.

a.nkal.,a,. S&okacllik 1,1ll1riylll Jltix.L edl:h .irke'l:~el' iid!l.lI't!I m!:l1'Iterirri 1,ln mUlllyyn I'ell~m 500

30 ku,i ol'mul Vel 150 IIII tc rI y bahli(J gr.llIili b.nar'S! o

U~r8rml'lhr.

Kamuta.yn. ge.ie[] bh liyiha ita 2559 palLl vB!l.ire \Ie 51!o]lbiyeU h!ll:ck.n!U::Iaki IluulllDlln 5 inci mad .. de hlll!l bir Yilzife ilill" Ill:dilmiC~tedir.

S Ni.s

n

-ZAMAN

.....

Bu dat yeni hi'r ne,,;

Tramvay bozulup yolda kaldr]
yolcular epi bekletildikten sonra ha$ka arabaya bindirildi
:E,.."eUd 1a.Ib ih, )'i 1lIt! hrr lr"IIIl" .. barelult'l:I!JII II&k.i,1!: lu]d~. Yo~.. eu lim vall ti rid .. iIte lIlIikJl:!r:i)'ere:!i' I!.tl, lIIe.Uter. BUlII,dalD baaka. da diitcl' bam",., anb.hllFlnll1 le,rUlfJfrJ:r •iDtiuml I d. boldu. V.k.. oyl!!! Q~dD I S.boM,eyil'l .... at lekiJ:de Ydi ..
'fAy

KayrUillnalar bayram, I

Simitler elle yapilmayacak
8eJediye fUIDlarn makine ko yduraca k
Belf:dtye
• imi.tlel'im
illl!!

I

Tramvaylar neden sik
sik yoldan f;lklyor?
,iriketi de bu huulllt. fuliy.to ~oeceldil'.
_

Sirkellere ail i,ler

'I

Sehir meclisi dun toplands
Onu~r' Se~fettin i~iD
yen1

AJfleTU,.gl,[g "leu." OJiUlidd~ k.J"!.'lIIIIDlla mahlu. ... blr IrQD bllIUI~dlll,tMDUI 0 .1.1.'1Anupi 1111Il!tell!rigdeu lStl'tudillr. Bu rQa do "T~x.l ... b.U~;1yoUliu In lif db.illr ",e bilDlene kllfu.nldllliil, DlIU~'t=kkn

blr .1111' Lt!
Ehll tekrn
IElliII'j

.ral1lf1 dill 1'n.~lHg'!i.~.
oIi.rld m~u.j., dllmil on 30\10 1k"gl,l:II U,OlKl .e,.i rc:~ we 01'1 "WI!;. 'DnQ!! dea
,dill

Ir.

IJr. ill •• alulli

..

bir'

mez.ar

.illlitiji

f'n'!I!!IIII'~nd.
bllllClUi

«!i~

ile Y"'P]'d~tIDII

hllll"elket r:lil!:l'1 .r .. 'ball AlE .. Pin,.. 1!I!I]miif, QudI.1l! d. billl'ltkil'l'l: etmi~ iI:Ieylllz!t& dolrnJ yo~up hrmabmli'l b -1h!!l:!l'lt~b~i', n'ada, "I.ek-

Kl.llede.lll .3i~k,tC.lYIl
,liumar,.I'1

·10

tl'lIgII1'ay

,~b!hat-. muir olil1u.tunu .rir~ mn~t:ilr. !Be iti blll]'l" bUil:ilo .im itot;:' fima~&l'lD.11IIi bi:r.r.r hlimur mllkilDelt ,etirtme'l~r.ille karal' ..~rHmi,l11l1'". Bl!!lledi,e blLlnnuiltlI I@lhir mt:cli.ll:lden 'bir kllr~,r .all clilktu-.

$irketler ba,miifetti,i tetkikbt yaph .. TekerlekJer eskidir - Diger ,irketlerin i,ler,i Tramv." UllIllI!l, .,1ekt1rk ,lIh ihtiltillil liIu 1 S inm. tum ... ,'
kdIeri bll IDtif-eUl~i81., [Ibu'bim lin.. ~rkiflUil!'re iIIit mlllbtel,f i,1ere d.ill' bir mllll'hilll'!'irimin de"P.'i~,tlr iii: "-- Veni ,lIIpll elllk ;oJnl G h..tad.ki t·ullIel biiD•• IUIU p!lo~.rl HI. .. kiil}t..ta gO.IJlierilllli,Hr. O,a.d .. t!lll,t· kik. Itldi~m klediir. 'plj~ll!rlo tldl .. kial!dDl olllr. bloa ,irkll.'!t ta •• hn.dla bu ilflQCI ,..ruhllilltl. b. ukllr.

.'~1Il

~eblr rDn'li ..l dOD topland • M.hmdiiiGI re!tlil e'll'".k .;1 oldll"llI • hm eri(:iiJml!:~l.rli!l 1!i1l.,'l'llhi.dudl. '32 lIomeljn ... It tetldkl beillp , ....,
P0i'UoIUI
IIIcli.lm ;Q".:I]ee.,k

r~'l1Ii,~b,u
'l'alilt

IDdD'lI.ebfitle DutUIe:

.. Tex.

.....

Ie ..

de'l'nsbu:lll., Dlllu'irel'uine

il<tiIH. Inr., " ..

trilk tuil

tlnd.ki

hi

hzu,,"Wuk

Illii1Ddl!!lIII '"~tm.n

lIIrltlJllllllD

Lilettt"e

ru·

Liman

kadrosu
mudiiril

Died limklDIDl Tr&DI '1'. Ytill

buISimllml,III·.

hazll'laolyor
B4Y .llnd .. Ibll. telf:kkil IE' kOIb'·.fon dUD i'itimil oI!:'h~i, .", y~DiI memlilr I(adl'o!lo u.aelI'il"ild~ IUHllil~liIlu,l.rdlr. Yoeoi kId r>l!l bll.:!I;i:r.u i,~od'li hitbik 1I.l.b .. SIID.
timan iOI!lT@!IiiUmum Ali RIZ-ilinIQJbil;k.nlrf:!

elektrik

bareket

Klld.l""~Y Su lill'klllti~hll .bol1e .. leliDle ,imdiye k din :ulldiil'i follIllIIr8l]n .,e makbudur ,1i.It.dar ...... C D!lIfLlmllllDakta olr.h.lt,uDld.iD.

tev'kil'

m.illkani.~mall i,lemlt,:nee ",,,,tmlll:! Y "!!!1 ,UII r=riy,e dot .. ru kl!liyllc II; olaD tram .rlll] bill

'.111.-

'1ui:rll!tigl !h.rnp eoderelk bQUln In"'rnqgi e~ mD1111e 'F1II'ali, "III 1m u reed.. 1I.1I1II,blll'1 olifllj'Q yerde
dunid
1.1

.rr ~e-er:kltil'.

r ...~jJ mi,tir'.

Bu bAdi!i!lll olduill. ludSiI tr(l.m. ya,lD! blu'eket: mufIfiHi.lniot!eu 1ft: SaIlD.tY4dl. ~,tklfaa lIi'ili.] VI! IBel. bill' B&y dl. I.fDl AirllbUll!!

,nua!.

23 N.illllnd., f8p~jaenkahm eoeu'k hayrAmt ~ ,ocuk II fiu) i",in
oDumozdeki
plilZlllr

Cocuk bayraml
(Gnu

blr i~10, Brt:ikllfJWdu I'e~ip AnluI"I'III.Y", I2"h~en mura.hhlll.,. lell!difleriai. y"plI.'l1,1u 'II'e 1:ekr&.. Brull.eol., iIIViah:t etmll"' lerdill". 'fekll'lIl' ,elip gelmiJ'r:e~lderL
,lrkl!ltill"i'!I!

T..amuJ'

renl

mllk .. .,e!e,e

rl!!p'l:~ IIi Imini

,ir k'flt ne'ldilll tie te, bllIi III t:la In.."' lunduk. Ni1li1l11uli 'lS liDden 'Itlbl!!'eo yer.iileclI!:k 0111'0 tu.r.lu "foil m.lill .. bUIIII.r: d.lall '9a'Zlh .. 011 lliflk o!.~ ClkhT'. Bill ,~t'klldc harku 'l'l'I'dll:i pllr,I'DliII 1.'111 l!:la 01dUltlllilnJ dahl! koluyhillil 'i!'e RU,lurk !i:1lk.medeo ojtnD ecektlr. Clskidn TUmt'llly ,irkeli III....

'II

lIih.i. "'Iad.lI, 1)·1IIp' RefHI', K ..dlld'~ ,eu:.llle O.k.:idlar Tl'.m'~.:r $irkeH br.f.ndIiDi II&~ID IIII~"[] M,.bmutI!I'I.I m"~dJlllld .. meotJuli bl.llllilllilD fidi,p 9ft mublllrrir Omer SI!I,fdtr .. D .. bnll1,ei 11,11IIDll" h,!ilk" bl, :rol!lI'. Dli,kl dI;:fi!'lI!!k kelldd&ine bir mf:l,lIr y.pdlilllllll;! I taidi f e.1tIt:i. Bu t;@!klif l1:I&klllml!l hu ..le edl~ l~rIlk I;til'bl!l" IIlhl,lIIr&t 'rtJl'ildl•

ICiyllyeu.k uk IIJ'O ...1:1.1111'1" m ild1aflilli e IIDI ". '1'8 ka"D.D.l."~D Ilii.cig J]J bak Jell',a lui l'mediJde rm, .D~.lm "Texas,. ...alDine lI'on k!lYU:1 IIII.laND uv~lm=m~I'i.Qfl IlIbep, Qn .. ~I!I!'III], h:c:rubdi ,ItT h"}i'ii1bD.lD b1-

1II!'liJb1m blr

II'

~ll!

\Ie

iII!>¥Mh::enin.II!,

'iI,e

blUlhli

l'IJ.nllTi'I".Ii~arJII!IiII

".l.:lf otmillllll'l,

y,ijzd~1lI e9" i,~ilOde me.el., ios niDi kaffilliid. dInk .. ap 'l'erfllt'leri imt ..
YiDI!I bu DI,duktan

btl C:11chk~ di,f. CC>-

ol,elftdi~i-

I~Bakanl
Dahiliye
K.II,a.IUI!I.

gitti
Boy $uluU i.llkllD DIImlll!fun

8.kl.o,

mi.'!@: a;CS'l'"iIkllil)l1ii allili leyMIIi,ht.Dll1.'1bip IIl!l:!ebi d. iOolllifUl dilip1im tal:'ll;n;llr~lIr~ i!llm.hdll'. Velli II!:vlen,iI!II I"n,~el'l kl.ya.a1iI.1I1Il11iI dilu"lillliu 1..:.1'11 du f~]I'O" 'n OnYq ~~LIl k.YlllllDayoli .1.yhtu oll.llyo... l.l. d

i..,."

ki1 'l'a.llbd8.IHU
bliiU!lfl

~otllttmlllk

9ti ~4H

i,i de buluom.aJuadu'. 911.1 myf~'Uit, .,lIb.BU:! bo:ud .. dutuou y~ bu. lekUdrj ,dllrdu:ndduiuD!..! 18rerek ih~emiiiiill:lJlh9i!e' etDl~'1
lrIihlli,~,t, ylDofI Aluara:yd.n BIIi~II IIlid. dotn C:lkl~l!ik iiI],.a Toplc.pL~S,ir Ic~d t,.m",.p lilt! ~egQjJ.,tir. YO:ClJ'lT' ti:' .. ID",a.ydllilll iDilIirihui"epi hi. miiddet lok.k ortsHDd. beliE. letil.lbi" Ddeo .0DIr. (ldn Top" k ..pl .. Sirkecl tr.IJI""YI~ bu~ulliin tr"lbllAyul. IIrk .. ulII. rllm pI. ede.rek Beyuadl. It:.dlr 'iijlkuml,tu. BIII}'ULth doli bel OD! £laid k:1I~

I!AD!lI!tlier

Birli~ill Him yei eHW mnke~illdfl bir t.Dpl.nh p e.ktll. AiIIl!I,~lf:rBil'litl bll!leme'k~ ~iQCg~ !Pl'lrr.Q'I,Unlll gl!~ell.'l lu:n~i~rdotD dll'" hs mllke:Dlm~1 olmlllil ii:im tedbjr"

bllkkmdll IJIIIUimllibmlOZ roktur. MI!!i~IHI trllmya.y bathg~Q~ Maekill Pal.. oDiiDideki tllli"akk'u' rn:il...

lu

BI!lI~O!Ik:hll'.

Zonguldak
heyeti

tetkik

hlUilllin Ma;:klll meZ:illrhtllllka.d.l' lemdidl [g,aa.tJ, iV1[] lalum DIu lIIlI .. b~"eL 'bulr~IIiDml,bl'~ Bill YIII oUlIIlld. gnd.ki ~~,aa' b.,II,1I ell kb:r.
T"IM",.,.J.ardIlD litlllllluya IDI,al 0,1 'bilme-k itin baUIIlI&kt. JI.lla,. y.pll ~1IA'":n liIil~J'o" IniDl. Dii huUllil:a dOlt: trllmvay to!c~fillbe Ulllhi .. yet-illlde 'l111"11w'iftkt!ldu·. DUill11J ,de bl!le.d~y e m il'hlHl d~"I~Ii'.i ye' liOn b:ir

dll. ~jft yapmak It1u. ye.nii bill' kar,I!I'" alm"br. I~lllll lbuld Ii. tJI'.a nl 'fa y]u 1l1li &lk .. II n yoldfllli eLIIII:llJilIlar~gaUri diJlI:lntJi.. mh;;i nllil!~tm it o~d Y,i I.l~ oj 11111 lill'll h,It·· III.Ul!liJ:& tetkika;t :r pmli'ld yn:., VII.II'a." bildliti,mil. ti~ticeler" 'knlll'l.uD ba]!li.llrmdal vatlmaola.rlD vira.;llII.rdll. ..... d.iklid e'tJ1e:I,rri ve bazdl'lnlldll2: da mii.rul'u .13m. oila tumvli_' te-

'frall,.d.

Ikllliliniu tefti,

e:iltJl'eik I!vvfltki

IIItbrimire [itlld:iiilli , IltU,tlk. billg Ilko.m Bakl!oDl y.n.llilJdal 1"Ii'(I'k, Umum mQfeUi,!1 Ba, Ib".him Tl'lii 'llIh:tlJltu Inil,dl!! "kll;u'e~le AEi'kIlIl'liY" hDHket ltitm,l~ti,. D·l!Iik.nt ~ltflllyo!:ldil Willi, t1lDiIli· Jet IDlldbra t~UJ It'~~i,'nr.

H.Jbuki ka.Y,iillnll.t. l:Jir ain, hem de !evl!![lme~e liYlk bir e'lflat yeti tirelll PlUYlllff.k bj,r :!iudlr. IBIII'" OlDllIn ~cz a6~hl'ml!lI.t Vol:!. .&. 1\11", diDJ]fll:mc~ hl!llk'luDJ"II ...... 1~.J~IfIi'.,
II 'f~'U. m,e1'luil'Digin II

fa Y.(I,lag

k"jll:lan3

nrd1li i,j nellct

'll'IUPU,

:

Cerra,hi cemiyeti

Oko,lloml bilk DIIK"' D:1urakipleli'j!1d~Q Bay F.. lilr.eddiDin bot kan ... h,Q:1IIltuul hi .. mi:lh~hal.ll!!I b,eyeU di;!11 I.be.h Aoklua.dall gehmi,leT'-

lkerlellr1ell'iniDl

.. "iI'lIm1l

o111!D&~.,ul'il".

toplanbsl
TlLirk Cerr,.1M Cemlyeti l1:rhk top .. lallJtllu 1 NI.~nPlilur lill!li} .lIiit 1'1,5 hUfrl.lkll:1I. eQUIliu b.. t.fllIIIuDliJdie ¥!!'IJG"I!II~II.'IIIIIIIDIIld.lun ye oIilrk!!ld'III,~UJ1II

Her
'Ij!C

lkJ

D!lib~gdi!de:rlyle

hillde de ,llKelt miidurteml'll hll1illdlill"
bUll.'Iial'U1 d!!l

yi'l.

Va"-'mda

(laul!:!!Il

hll bDluk

.,ab.DoL!I

nllklllin

alJ ..

dir. IluHuilrni balun!'!I .. DIID iltediti. ban me,elelll!ri htkik ic:io bill ak,lI.m lODguld j. ri.b mni,,ur.

tJ~~rQh dlh

],HIPI!lCBA'~Z ·wllll

II.ualc ,O!LliD Hrbett 11:... 11:11"', I~ilili l.arf edi~Dlif ¥Ill b;J ae. Idlde ,ckua itiibll.riyle ,arlm , .. IiHe-1l(Id. hif' :Eolimao yoh:ul ... '(i~gnd D IUldlklaD IIODr. lI!!!:yril Ideria iatiz:aan ildll edHmitHr.

Bu beyd

Inkihip dersleri,

==~~~~B~~~~~

a~lebi

le~U,,=eekUii'. "

gelmDleri, lI"ica

Ci:.llDilJil'"

Cay]ara dikka,U
Un'k:
anDlI:r:dlli

Atinaya ,I!idecek Rumlar
~I:!.hrill:l,iildelril YI.ID_D kOgl!ll!lloil" Lurlldllll Y~n"lIJiJhnii. ri,dl!eek o~aDI:llrll!l bubhk ...e tt,i:t!l!QI1!.igiQ
'I!:..

Halkevinin temsili
(sll1i1nlbuJ H .. llil'1ii'j

Bo&ul'.. o
lEuikut.D

rUm

j•

n

..... bli.II .. DIuilll.lpa 'Ilklle.nlt: -oily depoluo. If:yk:r:liilmi,li.r.

,'In

trllm ...."
obiil.1'

bil ...,h~r.
J'1II~1!i

I!II;'

~l!Iknr

red"
All ..

duo
.ullda

IJlJa}1

:11.1,5

nil

leom.H

kohl

FUIiI!!I,:!:

tiy.lllt'l"o.

~Cilk giil~1

b~1' miinmil!lI'"I!i

Flr'ka. G!:Il.r.IYlll.gallll R~e.p Peke]' duo Ulllivl!:l'.!.itll!l kooferanl .alonun.dlll inki ip ,d!~nlt:l'il1'i'! ill!'!· ...<tm edeeekti. Flk&t, Bay R.'!c:~p .r&J.aLsil!. b!.llY!Ddu~'umdalii ,t:il,rimiu goe,lmemi; dCIf& b,!!i~kll. bir gu.ne

memh!ketleri,lc ti· ret: II.DloIi,II.'UI.1 liu.lWli"
IlIIrk aehriimi!le

m.dalulIl'alili oraJ ,daa lia, lTelmemektedir.

laQ"".,

rei: gllb:i _,.rureller

tDUlte.oa

01....

""c

II'jlk:

dli;lIe:r Li:r

11:, .. m ".,.

Bir facia daha
Bir ~ocuk framvaydan

N.fizilr! '''Kllhra .. D111!1!!,. t.mindek:i p~ynini tem!5lil l'tmi,tir-., Temrildeo evvel BaY .. lI Dl!ll,il!!lof tMaflndIlIO bil' piya.no luruueri lI'uiLmi)lir.

...ermiQl · .. f.lllrl.lk .e

lurllk'ilinl.,tlr.

du,'up ag.r
Delli. ,in

Jaralandl
".~IDld.

Bayan Sterling Anka ... ray a gidiyo'r
B~"nl!:lmil~i "a.dllliail" birlili lit6ha!,Ili, ~llid lJIC'i f t;~. DoI:II IDD 5 td' i,I!I" ~ gig Itel1rJ,mi:t1!! litildit,utli ya.lm~lft.'k., Ba,Y.!l'!!I Sterling-ill h1!gjjg~u treD;o; le An.k8Jr.,.a l!il!urekd edeceoktir. B~',J!jD Ankilndl .. i!d gUlll k.~

:rt:li~eg ve Y~:IilimC! muiye'ti de Diin.dli!'l],beri l.ehl'imH: .~J'1.kIlIl'm);!1 nilifl ruya ~'111l11 ~I!r gdmete 1D.~IIlPlI~tIor. Flllint bu .,.tlll.klll dtr hU'. 2!!11I!D erlekterle almQelill!lr IIIIUI1i:I~1~d.i,.evt' llikadarl- r ihu hll!imda, i'even III!ml!! ol.d'Ujtl Ifibi kn'ba,lamlfIIlI'GIt,. :R'r-Illu' olm k~ ill.,. .• [""eJk' goun il.. •"'It. ta,hkikat. H Un bu IUrtltll!: bur edCllllluln tal'l bUiI iiur,i:llde- bu muud,ele epIc" de'nm I!ilhi,t;... f'\Iit.,lIJyet- iki bnd !p1I!'k V.luad.. y.lI.tllgaell!kII!'! d. yalla'in. dI~V'.Ii,QJetmi ,'Iuiil ij',. biilliii'.
II~rlUI~"I.ll1lruInlllfljtll,I ... llllfll"IIIIJtl1tIIUIPJillllllltllriIU.UldUJI.11dll.llilll."III.II.ij.llllit.tillllllnlllllllllll~1

Leylekler

,geliyor

$eluimhr;d~"i bUI !;ay tlleearhm I!!!:l!ilk ,uk ~Ii)ll.r~ d1,e b.. Lk.:lII K!luilIel!ill, 'll't! D'i:a!ce 1!llilililllmdt'D

~1i!1.'D3h 'I t,e olaillilJn,1m birkll9 miln enel J'1II1~ 11I:IIlhk. Pillikl!ll,. IIIlUIIII!l~lln::lli,;eI ... KlIidllllh!i!'lhirlil'l mubkklllk k~ 'bu tllf}buldillib YtlD .• n1.t18.1Il1l gldleCl~LEIi. bil!ly~r-h hi ImYII~'ra,lkiy""Ue lIa'111l'ur

p.DI!-llIpo.r~l.rllllJ~ yize

ell;m,t:me'l-

11.1ll1i1.n mub.bbetl ea.I.1I1 I'eljnler, ylliI~illit !kIllJil!l Balllllr1. dilm tlllr all'iUm!:i.ild ihtilifl .. rw 'Ic.ldlrm "'I. Tif:~riJbitD~Q IDIJ.,.affalk IlIldululJl b.lu1uril.lIII., e¥ 'l'e lIile Ilta)"abD,d. lIIic;:.; ,ni~e t~Il!!!"':rii~l!n kl.",g.IIU Ylli ai'lI'lhk~.r.li Il!br:iliYflt \Tun Itt..]· tlirn bl,1' fail.llll'i aoUnY .'mllt. im"i.n haill] O~m.IiII' de1!l1!li:t,j,. Durllp ,diDllrIiIiU:dln. bll' .k.,_. WilDft 'I'll! barr.lbl 'ri~ud. retil'.~1i, bhu~1i', j,per Ie.,n "III· b delel'l .l)iI:.ildl!ll!'dl dol,a,tmp Ilk-It"

O.d31 k.li'11I

rl!;t,rmllk, kaynli

flirl!t~il!!lI'iD
ill! !'!;It! I III

t,,-

bill' hllm ",yd.lliiJ dU~.. .. Yiiilr.lu,.r"iII;

1P'Iii ...

~(lclllk i.Um

b.linde: h .tao e J" k.~d]J'lll!h.

11 ...

11

oldu .... 12

bir'

UIIIIIIllilnlillll"Uoililllil!IIlIi'li

_u . IlItlll. l'UII.'I.-III'" t.ill ritmck i~11I bUlrl!llillliDl1 al.1I blr~ok Rum,l.r Kid!!!!weglillerdt,. KO,D 0111;1.1 by rumlolrl gll'llIIp iii.... liillidle 2id ..rei'll!:tilrw.tle-nl 'I'.r illl'G i.· t I! ,"i,el~ de d.lbl1 ed,emed.itilideD hUDlir i!j:i.o ,.lIpLI.u.k mUlimeley.i Atiolodlll1 "r,mu~ i",!! d~ dlige ".~ dlr bil' 4:'~'II'.p I!III.mlll!lll,f1!'.

en

de!

pl!llllDpo!Ttiliingi

wiz:e
illl.IIII'IIIIIIUI!III11UII!IIIIIIII111I1IllIIJ

t.

IIlU~J.lnU~III'lnl.ilIIUII!!IIII~I~

Kadlkoy iskel,esi i~in tahsisat geldi
'K6prud.eki uri' ,b.ill' ,1!I.,Ij!j II:ODIIID ,fojr edilmJI 'l'e bll IKlid'I'k3, i.kel_illru 1Fr. 1'1 1~lg erb,. hllkllm,etc, t.aU'ip hl.l ut.llkill!lbJb ..u.

V..ln. ,6,[11 oflt!lI(lvr: Ihyo;ilnod. l5.t klil c.ddtl.lind. , tWilD M.bmDt i.Q:!ilDdI!M beniiz: 'l'2 111111!1d1.1t:i ~QeUlk! ~:f~li - TLinel lIehriai ,.pIoD Ib.if' baml'DY 1111'&. Ibum~ ~'illlmit. h:i.r!'iil ..oal''' rir:i!lud6'k.. tal' le~!!:I~e. fere' :IiItl!!!m~k rlb!lIIi, f..I11.~ 1!D.!JI"n~De!llil:l"i iii Ill. III I, .•r&ik fnB Ii Jde dUlmfi'J "'-lilid IIIl! VIII,
'Iucudii !IUD hI.u.hll:Ir:'li'f ye;1'1rll'ill-de Dl 'h:blikeli !!1:Irette Ye!J'lIlanml ,hll. Ml!lhmu~ k.'Il11il1' i~iode yerde

II

$erhler

====~11

Istanbul
mr
Silyi.

Miiddeiumu ..

m,iligi
,'lit II Ic,Ue:u. mllddldumu ..
KifDilD'UI ,e!'tl'li!!

dar kll.'lI.ulk
kODlIftukl,g

k{ldlill

.3IyLv~.. rum~z:l.
'1!~r~-

-ollin tekrll\' Cde-(;III'k;tdl'.

'miz'ai .ydet

Beyoglunda y·eni mektepi,er
Id mo!!k~plllir t&'~b~ ~,"iiD kMl gelmu.'u:lt:te,dir. Bu, 1I.li DIII'l!:arl dikk_ te .1110 K.i~· WII' miid'iJrHil~{j onum.Gzdeki ,d'"il'. .eneai i~D t.h.1.abaa 18 bin ~ir. fnla i:JiiVli ehDll)tir. Ihiym~IUJ c:jh~tilld

~iir ve musiki zevkini kaybedenrer dimaglaNnl kor,leierek bah iyarhldannl zayi ede.rler
,DQI'win

I.W"fIrilmi,tiT'.

8ar

moddEiLimiUmlili ~De 11 IdiulIIJd. 'tahmiDLer, p~ cIIl, HuCl"l bun ... rdIlD hiib~~i lIe.hi k.tireli: eigH, I:It'Qild'r.

,ebrimii le'le-cell .. t

Y.pl.l ..g lI)fojlfiJe aBre kipr Kn.c'ltkB:r ilketell iIId luth 01&911:. ,ole;q!a'r her ,Ill Ik.UI!IID d .. edc ... L'ile!:l!lde:r. 1.1h-Ir.niil dSibUiEld .....
rl ko~Hiru bn~ Ike.buler. g,uil.'lo" 11.11' YIIII'PllUiii!khT'. lJulld"a m.lu:at i'oltul.r.D "iiI);II.1~ kkle-II'k:,u!! IlIIm&D,. I.ru~.ho, 1l;e~u!lalll'!le:rid:lr. T.hIJIII illilmit oldut\lndll.'l i!k.l.e!!li.q lal.liu 1b'U,Jilalel,.d,e wQD .. !k'lIIlya koul!!ellr Vel bunll miUe 'kip ,a.elk I iowallt.ll

If 11Il'4. ",.kll poU.1! .klld .. i" IfdeDi memu:rJu, 1ii1I1hmud'~1 bir udj". I'll.'! !k0Y.Ii'.k Se,oi1u haltID~.;De lk.. ldLrm\~llIIl'dir. ,.Itlll
V,l!IlhD&!!I _""

sigligen Dar .. CD'in', diinYllnul en me,/u.l.' ilim adtlmlarl.nJem.dlf',f(81J'" disi getmi~inf!' JJtl.rdlil za-'
soz,ji m,an hayuhru gO.:iiniin onb-

Bu

$eJ'/I

II'!!

izaiz:

1,C,.srmlar.,.
zf!fJ,k ill!

ltul'IIlal"'U':I! fJe"diii fan/f. kal." ~e

bug,iinkii lude ugl"amauJI.. Sa zevk..ler,i zagl: etmek
,i'nsan.( btlhti!J(u"llklan mail.rum ed,i.gor. IJ'(Jtwinin bu soz/e,i ,ok

O~rndRti1Pbl'! gOF!l !llfih ...iQliiabli '~[li m.udddl.lllJIlIoUiDiliu ,IIIIIClI.k 1 Ii .. ltirBnd. D hilb.. rCiln ... nHeyo iloIi,I.ml ol.nktn'. I~mjl' mudde~ umulIDiliDill i tlll., .. hula D I<li, ~I'I kuue'tU Ibtimllh:rdCDd1i1',

Bu par,1

i~ mekt~ph!rde

bUI.

lekiiJmi,lerdlr'.
etmi!liI:lillliir.,

IkODd_oktoll' Igl'~I1'" TI!i,ll'(kl!.~ d!:nm

,~b!l:I~1I' B,]~nCilk n tiil!ebe IIDllIld:t'pIfil blmlllUll~ kllrtullC khr.

Eski

ma.arif

nezareti
!D

Deniz ticaret mtiduru
Bay Miim Nec:det d!la Idti4, iVlo
TClfOI E."--Ipruile

bin.sl
,E.y,nm m'Uh,tf:llit

ne geti:rert!k J,em.iJ I,,",· nH'agatlmul fa ,e~n gd/a,l.I:u bi,. Q.aha lIoJa~ak imktinlltl elae edebil .. Hgd,im lr.o.fUl4a bi',. kere
Di5UiI

Hns~,z mu,teriler I

b.11", cl/ktir.

llllmbul dt:giz tlurell:

Dludfilll

Ll.:emeletlD
Ne.'unil

ktt elmllti ...

Ado.DA,A

b.re ..

bulUlbdqju

'nki,

a.riF

,fir

okumu!ll.r

mu"

Oa, MiifU Net.dfilor.i11I111 Me-r .. I~iifi 8:uduf'lir: VI!: lI'apLll!ll!! dti:!ieceEttil'.

blD IIDUII b~I'l!dire yo 40 bim. liraYII IIl1tilllbili!'i;,t-ti bildirilmi,tir. B~I~dirlill hllld'imetiltl b!J Ite\el~flDi 'telkill: dm-ekti~dil.

sUd dinlemllgi

.adet edi-

J€Ji,.,udrJf". $Iil' Vii!!' musild" dimall. cQnlQAd~,.~, (;Ie ,onun jaaligeti"i tQ%el'e". $U" fie musiki ze'UkiR,i zagi elmsk, Itagalm bah.. tiyal",hgrlu kag6eimeie sai" ZAMAN

Dill) 81d1~iylt~e ik~ ~.!ci~l'lmli:l 'veil II'Hm~, "e nih, mlihl.:emui hll'dlll;o £1.11 te vck iE: It .,!,ilml, Hr. HII)'lriYI! iIIe V.iiltJ.,.m il~mlel'lrJlii to Ill' J lIJ bu IUI(III,D "e erllLe k, m,ull'lteii' !Illhllnlard .., muhbdil mil~ no; I ra mu~,t'rd.If \~III;'!glrer"ilk, ,~] ,II' liuklutu ile hall elY. ~l.llmillktllllli

Bir

de,gnegin
98, alhn

i~jnde

010,.., ni,dim. Bdki de bu sage .. de dimairmm ko,'~~eR.

t..lI~11.IIbulunmil k't,d.p. 8-u k Idll'ilUc~hum Rml..ihkemrlerl m~Y~IJ.ClID
dl'1'om .dcrl.ck'lir.

Gtel:~ ,emil hilipiilll!ll'l,edfl ijleq d,j'luci Ali i.mind'lII blrillitl yullk p11'tlk .Ibinler ile kDltuk dptne • ndiiye em'lDoel dlilT'fl.hiio i"oDd~rrillm.i. , birka'lj: Il~D te"'I'el 'erll uioln mQII'Ilit-utl izeriufI ,detoek buglillr. blli~ oh:lDmyo~ 'iI'~ icinden 91 .~ ..
hill

W~n

IfI!UII!111b 1'.

-ZAMAN

SABA

.. WE

D.lyo.R?

14

- 1Jr., tu.'fIEd'tl.rm bQ&'_,

f<l,wll liar ZliImgn

U:iU/i't

:taman"IIl'
,~al~fara"

"'iF lii:l:rJ'ilI'Yi:I

'illite.

rUllq,.,.d'1l

Faht .imd'r i,.f:Jli irni., 6~ .. per '1I/mijdi'I~,un Efin b"!lila yG/loIltIl'd.! ..
rglai6i
ot!'l1UIII~U.

v. fr'fr

.ardg/J"'.~·

dQidgrmG!~ta

.anl!:lt
ma,.

Z@,"O'I1

,(,,,611 -

Hi'F d6,uilmC'

,lmn, ,imJE lIid:a:,
"nz·.:lH~II"I.OI!'

Tun.l,ill'.t'ielilllll

8",mi·

...

____

__

_

_

_.

.

-

••• " .... " ~":=---"Ii"""'
.

.
r...... .,...=":.~~ ~.--~~O--~~ __

"-"-~F'.,-.........---_

-

-W!!":.IIIFF' ...............

_

5 Niun

POLIS'I'E

iki cerh vakasi
daha ..
'Charles Darvin
Bug-On d~a,~"U bir I01Z.Un'iJJ "ed" ,1!~ler lli!h~n!.!ll1lIln:dll lu1khdli:itimiili 'i!Jar1;,jfii 1109 y~lllIldI.-d!a.ttdllJl• Kill.. . diill~ tllbUy.tl!il i~~. Tlli.!iinni! t.1tI81D1.dlktaQ ..CHili'. 1811. ]llhOid. cf'l'IIub dll·niJ.llIri'D,de, it.. mi .r.:, Irm"I... y.,mak liller',1!: bUl!k.!t cdi'D Bl'-i!I'I~ gem'ili ile nyahate 11,~.tl. Ve bu leYlkat 1.8)1 din U13" rlllDR kad.r de'"' ... m e-ui. B!J IUFllda Iu""im, :ziya... rd etti~i j!!!IlQb:!ji,i~'I!!' '\!',e t8Jbii 'l:1iI,~h'flli!! clair ~et£cik:'IC'r~n~ kay~1! 'I'e ..ne,nU:i. DarviCi d.lillll !!(lnl'a.i'kiilil:~ iJjr lef~1I' )'.p.JrIlK hay 't'1I1'l111 let.. , kilderiHc me~lul oldu. 'Ie dab IIQI1U'1II ~[]ril~rfl.J,i!j d3~ 'Dere~ Kltn'~de ,~r~!t"ti.,
il'l:~d'I•. A,Yln ,II Fad .. AI£ud Rllllel W.lI.1ce< Din die bun. benHI" bil' !;!dh~l!ye "iIIrchrnu b.bil!ll' II .. n, D...."'iD ruli58 IlIti litir illi!l!l ~eglii,,,tlu,., llIulII'rirelini iz h eUika ~t'n balk .. j,fk'I'iJ,lIiiltlW.ilrue DilD ,dl!! .YIIII iI1;ttieeye nflilllD dlli,. ohlla
nhmi!:k y,iI'i!lIBru:1I dI oIIClDdL!l.

DUD iki crlrb v&kl1l~ el .. lIIi,uf~~r, 1- T,akeimde Fi!!tidiye ud;o desinde o.tlilran, IC),Y3lr bahlk!;1

Ibrahim HI!!Sill!lou Mr veri, yLh:ullde'l~ kl .... ebDi~ler. Sic,ga mDI'I bl~akJa Ibra,bimi }1l1JraJalml,br., 2' - Bir cUl'um "akas, da yine ~o(Q'klar araslfiId,Q olmu~ .. bu.
j

!I~~'

Baymdirda Mezbaha
B,utun h.alk ve memurlar
yen.i l',\ezbaha ve Halin temel atma m erasimiade bulundu

Muglada to bin kadm c;ah~lyor
Mllglll 4 - iiilLanbulda a,'!;~~,lIIca.k Ulu!!I]ar At3iJI Ka,dlDlar I<ogre.!lillle Halkevinden Mugla' kadlDhglDlil -;ie::lid ai,<lttlard a ~h,malarlill gosterLf mluhtelil pozl.ar ve vesikal:1Ir )'o.l~a[lm~,.. trr, H.dkevinin lillpladlii bu mllh'Jm.ata r'Ol'o@, Mugla ViI1l Lc:oy~ ler~Qde tijt(in in~i8i o!.ua'k ',.:<1" b,aTIon IbiD kadllil! amele Uitiin hl.brika S!D da, b81"'=I~I.tlll, k.eres. te.~ilikh' Vi! tk.arcUe ljialll;lan 1400' kad~g 'Vard~r.

o

Danial
anll'lnd.

y&pht~

y!JI"I~"1!I

h nDIl I !'IT IIDfib!.)klallfi. mu'
IIf.'

hit" det,itiklltL yih:flnde:a Imu,b~em If! k~lIt'rd!t teiJc imul i1ui!e'IT,~k' hya.t nJ'klcadeh=,.1 lle ~ID' li.flk~llIn:n hkllll, h.Ylltun kllUlldliln,1 i!llIir bil! :.:e"'
b.bll dll,mo, 't'e I!u.! .. '!JB'I!I uu~in.de % bir IO.I.,Lye kurlDlIllI It.h,riil,h. t8SS dc !'In riye.i!nli lu:nrhy.n Dania, anu lIIlIe.1I l'!I!gi 1Iti!\kikll!:r y&p'hkt .. n !IIOI'H'o!!!i Him il~minf: er~
u nIIIIIIIII11ll.IIIIII!~II~I.!
11!1I11111111ltllllllll~1111

Oauin 1859! ,al lin ml!!l!ih.ur e.~li oL.1i "n ...~iLelrin !iI'l!!n;Je-i" .. ill u uedai n,i!i~r'i!'Uil. D hn IfJnll'~ U!f~S dl:!' tlilll .eJl~ri, 1t:'Di,1d,ueh: bLr 'keru daba, ,Ib:all'd!, F,~klllt Diil'Yipim en 'o~ RuriHtu '~llkar:lliD ucri "lnl!llD"n lIIu,blni '" ILdtDt t&,III'. Ciiok!i:1 bu k,i~obl oku .. "..olalr DarviDiin in.aOI mllymulJi &lIm.lIl) 1i.!i,),.clilt'il"U UfiUlI~'ln ve '011111 kllr,1 !iiSy8lD elmi$lrrrcU. 8Q eo&~r.!lrc,ili.lilnlarWa mEllyml.lnIII,m! j!illk IoIl:lllk IMII' dI!V,~II'!dI!! II~D'i ailil!:YIll ml!u ~~p lJIij ~h~ r,~k bill' eebIn ired~kIEi'~ni .orMYli.!lrdu. DlI'l"I'ininl d~b3 1rI1I.,ka !!:nl'l~r~ ",.. nllr. OIlI.lD 1I1IZ:!Hij!'el~ri Itilli m'ulllilllu,i1o. olunUl)i'or. Kendi:li 1892 }lIhn,da oldu ,..a Wntmiiiiltu kiliulllJd~ ,drfnoh!!llI .. dtn.
!l-!I(IIIII'

13, ili"l 14 YII,1I'Iella Avra.m bit 6duDiIi para i'~lIiJIden kavg'<II 'ctm,i,ler, Si.ilty .. Q:utn A.vra·1l11 bl,~g,:kl,a yar~la ..

ya~JI)d;(l,

Aftmah

mesdUe Sijl.eym:IQ
l,

oturaD

ml~br.

Poli~. S\iJleym~!l1 yakalaml' Avrluml da l~d.avi altlillia :l!Jlm.,"
hr.

Rizeli b~~ak tallyormu,
Os'kUda.rda Rizeli !\1ustda is..
minde bill'inin Ilz:erinde :po,li~'ee Yllipllan IHrllll'j;b!"lDacia bir bl~ak buhH!lmu." miilsadlere edltlrcrek: haklmlda tahkikala girri,n[Qi$tir.

Bebek yang!".
Evvelki g,ece .8el!!oeklc Cevd.d pa:l!a ~ad,d,eg~lIide bir Jao:fln olr!lgi'unu dun )"azml,bk. Y ang.n tioyh:l olmu~tur ,: Trl!lmYay ~'I~asy,on'Q kar~l!m .. d.li!. Bele,dire bl1lh~e,iJn,de iki ba'raka vlrdlr. Buulardan 'biri R~zBl.is,m~nde· Ibir ~a,h111i i:stiufLIiI,dlldu'. RuzeI, geee mangah Yllkml" bill' ken!lr~ kOYQ!lI!II¥. k'endilJj de }'atagma ya'tllll~br, Bir,n !lOnTa 'mang,ddan '~.1" 'kill" biT I!uvwlcun baralkamn 'kaplain01larll arlli!una g~k"ml',
blill sureUe 't1kan
f.8ilil!gl1'l 82.

Ag'3t;larl. soken bir flrtlna
CU:E'I,1 /!lfjJ rRJIf'Ja

BayuH:lir
p'!ltIasma

[HU9usi]
Ibdediyemh!:ce

~
VI!

Y 31"
Iraru
a!lr~

ver~Le:g f,egnw Imez.beha

IIJIII'

II..Iii

1.lli

i!li"

ill-.jIIII~IIUII"I'1

jllil'.

i.ll 111.1111111 H 11I1JI111Ulllllltlllll,1I111 ,1111

'L!I

h",liD h:lDd atm:1li mera!!!imi yaplll~I~~'llr, Mera!l~mde: Ba.yl iii d ,I'll". nl biJ~in me.mul' ,",t; :halk., -gen~~ik tie"kiliilu bllll!IIJDlI'nU" fi,ulukl,u ~D!f-

Y~ai pgrk hQUU~d yard 11'. Qv~ koylerine kusur ala~ d'lkilmi"tir. ~uo;ta Kayma'kiuD Bily Olkuniin VI! ziraat f<!'n

(2000) Bu hlll;o Remzi memu~

K3irahisar nal

4Dun gece yedid@:JII dokoz:a kad,aT

~~Dmis~jr. Me:z:b.llha ve hah 21 bin kusiir Jiraya mUi~eabhit Sait
Aliln tar,EilfluclollllnYillpllmaktadlf. ,Baymdlml eo mi.ih:m ihtiyac1 ,olan bu hay~rh iller ya.z nihafeline
II!U!lT

Tavuk
Y iii. 2. 21O! Ba y
_ T~"'lIIk'!t!!lllOlk ,..'plllu.k i.'irerll~r~n

,e

Hastahkl.an
EI

ru Bay N,iha.dnt 't:alli'!im",~arl ~ok fa,lldlah 'u~l'!lerele:r ,!/!irmekb~dir. B8I}llldlrlD elektrik testsab hmn:n son I(abul ~Uig:i ,elc:i!~ de o!madlgl i~in ~ok zaif yanmaktachr. Ceryan da t;ak zaiflir. Sa.yll1dlr. iibi z:elligin bir kasa·

de\l'am, eden yagmlJflaf~a 'ki1lrJ$,k ,~idde:t'li 'bir fubDulan bjr~OIk e,.l,l!!r~D camlarwkDrlh]u~ht. F.r-,
~ehre b'l' saat n:n~.lloafede daba ~iddetli ol'mu~ agat;,lal!"i kij,kunden sokmu,ti.ir.
hl'llCi

Mersinde

yap. la-calc: i~leJ'

fer

ralbri

Di k me n
¥l!'ll1i1lli:

z,a,~

iidlyr:nluin 'I!'!t t!lrz:e vumui't!!l 1l,a:tilJrl d:i~kElt,ine ,_
tAn

manda
ml:,;.tlr.

ba:rakaYI,

kimHen

yak.

~

T"Jkliy. i~il[lj birgiin. 'ell~~ n tk..l.d u.u1Jer~(! t... uk f!!tiltilfmek, yumurt. .1ma[;r, hl,vllikeUlhllk y,e JUID'LIlI't.aclhlk laye.ind. unwin M. IUI~f ,!p:\il:mek nllsip ile bUP!1l bl'll ..Uphf', Baoy Cder Filbll'iye mt.dvun oluaQlt, F.klll Bill,!" Cd,t-I fahrl.. nin himmet 1"C 11BI)ll'etil"le r'II';m'l\'o ~ter g'!p:ditimlz: t.rzda ta'll'l.Ik",I..I'l!Ilc tUUUtll edemil!lt:1e, 0 La.llde bilil,lt:. 'Me !irll ... tin, bird,. lenn' 1ft ti, bvuk~ulllk ,ara:tmatll. mily.ffak alBIC. Jm .. kail detili~. kellidimi:.;i bild,k b'LeU yomlm&kl u.aomlk blhniy~n ~iil' IlI.Pll't n fikliit .. litip Ue tnu"~ullol.iulli Turkiye de ItlIlmmuQ! ~~mu~ ill! ~.h, .., nerO. iu YII'fU, ta'l"Ulk:~vllilk i;ll1undaD, Ol liihif'D D~ki!III:lBII' fop,llan,' P de jilopmlk. mii'IDklln i.e bep.5liD'i ylipar. CunkfiultlildwD Mil"kill" ali n'rdLI'. E)H lenni IlIUiU;er GlIlreind.e ltah,ullk tlU'llkftllllluk TiB,rikiJeye bi1yiUc bir l!trrnt tl!mhl ,uile~fk t.bii mll!nb.lllrdiilOi birriclr. K'Cmdili~ Ifni zamlollld." ~;J!;iiJn'f ho'll"uk,,1J!U~UI'!I m~m1e'kI!UJ!j i!!,III. mutehEli!lllll1 ill\anldlF. Vlllnl'& I~~:i.ikl kitap,la,ri!la YI'Id.n m.hlml!lh topl .. m.kla. ikt.ifa ct!]1u.. lugun l'a~1 odaufI'!i u.gnslllnz ml1u.uun uudDde muUak t."ukcloJIkluga Am~rikadll, InlliltiEIEd~ 'tlkmllliktll. lIlI~a[j ~I:l~mell:li ve mub;m mtl::mualilrlDl !!IOn DJU".t.,[ ... II' Jill B'orunGiIlUJI..

Rr:Z3i1 kendiaill1i dar k:udB'fa vukl:i..Ill11li i,~ulI bu Ie dllol' ~nll: r·a.'bilmil. bll !l;lra.d.. ab;;f Ie biPiE tili Lta,d,At' uer n,~,ro!'d!ell!li Ba, Cafu Fillui.bu m~ni!iliyl!'! ti,igillrleki diger a,abaya slbir mtlM(t bir' Imllk!IJiSt ve Il'~:fil: -rayet. dlTIi~tir. Bu baraka da ilj:in (1'SI~' !rllhlllm~k lii!Img,tldi:tilili ),arn'll saBot i~illde: )'lI!nlp kii) hIlik~nRdil bil,Mlil~11II !:IiI' niJmu~ o]mu~tur. Vakada'O gelf: haber nedir. alillf1 Hfa:iye ,derbal yeti,mi, Biz" ilm,i, funi" m'ellle'k~ bell' a te~ so 'l,dtiruLm i.i~,ti.i r_ lIIanl,1 blr b.ahi.. ~~r' bilri h;:il1. by Diik kinin cam laruu kl!l<i!!lr vl.d~!JlUu vlll !!:Ill k&dlil' '!tl[lk r l'I,u!!'ctm.b bg.!:i!'11 _hlr hi~;_ ~ lureh hi!l'lmd tAn~mlyOI"IiIZ.

d.ar beh!i~yei!li Ba.YLncil~rh~arQj iki daha blt'aki'ilak~a ciddlen takdire ,fayandILr. Baymdwr kiiylerillde. v.1J.iilyetim,i,zin direr kaz:al,ar,1I1da ol· dugu gibi aiaf d~lclDe faaliyeti

diognl

bihcektir.

BaYID"'

baya yara.'lan Naf.ia Vek.aJeti"in 1k00bui dtii~!lOll si!item eeryan ve iesisattir. Tebici surette islahHe bu m.nhiHl i~ilDde':: !:m~a"l~m1liSlI:1I bllltijn H;J.Y~D-

Me'rain 3 - Vilaydumumi lDecl:i ~ah~maLal'nu bitirm!;~f:r. Me.eJ 8, Vil.lyet biit~e!!ioi 520 biD J~lII"a, !,ara,k ~1J,b'Ul elmi,tlli'. o BUllllD 206 bill kusur !ill"8n ]01.-

t!ltrhlar belediyed.en
tedl ...

beklcme:k-

I,au, 66 bin [iras) !i1'hb3 t i~!erine, 16 b'D lira.sl ziraat ve bay",
t~rb'k

isparia
I!lparta
.Bel,e:diye

---===---------~~------~~--g(izelle~iyot
"~lMr
Me:di5i d ..

i~l~rine

VI!

60 bin kii'llur

Toka tta 7 yeni mektep
n e:!I~ h u ~u sj
!II i:.va

b.llb;::eg~lIlw tdkjk
toplantlla.noa

4-

lirall nluha.!i:ebe we iilmurn'i mee .. lis masr.1;f1anoil ayrdm"hr .

, mek: ibere.

dc~'

Tol<.at ,4 - ViJayd G~D'~~ M~oC1L!I~bin're i~ini b!tirdi. 935
8e

Bar

'e.fer

feltri,

h.k h~~.km!dl!lkl kGl1iYlIIlI"ma ili'l"e.",
t.eo hi.] dc:fada tli:nuk billli!rahkhml! finnlli'le "il' ;c:iU: dahl:! 'li:lk.rlml~hl". Bu .itUIlII'.rd.. kiltlp I:l!IhI~i !"t'! t4!~ldt eden muhllrrirJ,,'ril'll (lI:ui.llc II'laJ.t"~IIcIOlIi'J) gill] !i~rf iMi'Ii\!IIIUi! h.llmluk e-dcn f~nll1i bir mest'!]l!Ide bir miitltlh delO"meyan\nIII ta.bii hakl.rl n kudret'leri YQktur. B\IDUIloI .. benbt"r kit.b. gQ~ g~z;odir,liitimiz; uman, Bay Cd.r F~hrjniin dit"1Ir p.urleriDde G\du~u i'Llbi, bllndo!!.doll. BJ!;lk Vii!: t:emi~ ii~ilI~I'I.floe, 11mhllil:allklilll!'~ da·ilr bill~HI:I!I=.ila· 111l'i~I~D !:ii!!1f' ;Ii!i'i Y-llll:m •• , I!Ildlil~rll~ 11111 fOrdelk. Kit.b.-Ii bll!lI'kI&1 dill ~Gk iyiaill'. "1IZ~lIlT Olitllt: VI: okL!lIl,aklldllr~ kiilllbl,D kapat& bile goat!!'1 I,ll YI!! rii'1lft MIii' reli~m,le m':z:eYY~llidLP.. FiJ'Ah i .tI kU:ablll h.,cm,iyle. IIdflll.tJti ile miUemllllip Oh:bllYiU! k. kl!!l!hnr I.IICUiir. 0111p 'tOi:p'U 'lS Ilu;lr u,'tu r.

I"toe

EI!',y CafeI' F",bd,

tnl'uk~ui""

Jbrahim ~e, AdapazaTl'Dd!l yine berber Mebmd, aralaTIllI,daki eJki bir

O~ki.idarh be:rber

""am ediyor. Be~~diye ,~hf'in gGleJle~~i.rilrn~j i~in buyuk hi.. faaliyet]e ~.ah~;nlakta.dlr. Ge -;eQ ymW yap,Lao betOD 1'0lun kcnarlarana vc parka aga~-

560,811
lD.lbr_ nafiaJY,l'I,
rDl-ibr.

lita

n De: bi.i b;eSl oJarak ooaylan ..

Bundall ba:~ka ,,~Ia}let m,Elil" • ke!:i!:ld~ yapt'r,laC'Ik 'm,edel'lIlI bir mektep bim.JlSI i~in 2',) bin lira, M..:rsLIII ba.;tahane_;dn ilill'e edil@c~k pi'llvyon ~.;;in ,on bin lira, vili)'d konagl in~:asl i~inde. 20 bjn lira tabsiia't korlUl .. mu,tur.

BiU~ede

151.912
tiira

lira
,aYrll..

33.931
Maarii

zir.aata,

o]mu"" Ib'r,aibim , M,ehm, diD dijlkkal!ll'IillI,1iII y~dt hi,· pe 'c'8Iml'ru klrml,br. Mebmedin ~ik§yd~ u,zetina Ibrahim yakalanmll'}. sorguy. ,~eldlmi ,tiro

r,ekabd dolayis.ile mji[elrclh·. K~vlla

ika'vga et ... .Meb.ii!din

du,kki'llmdill

dikilrnektedir. park i~~t1e de ih:i beto, h,avuz. yapllmak·t.l!ld~l!". HavliLlJ~lar,11'J ya.P! iltli Her· ~1(!'lDekte:'!;I'e p,arklll diger nok1.3'1:'

73.526 linda. stllhiyeye
bi.it~e~;ndl!

yezi-

di Miyilk mekt~p
raat bIJ,h;;ulllde

in!ji33ih,

Kenya koy ve kazalan
Konya 4 .- Vii,)'.: t UIl1YI'IIL Medisi !;ah:j!malarln<li d'evalm etrne"'.t~dI~l". ~dis son topla~t]M s~nda vilayet ve ka:zalar,a, bagh ball k6ylerin yaklD bu:uDal!ll
ka:zaJara j,a,tIFwl,hr.

bu)'uk

bir

SamliJITI giJnden
].ullIQ'la:k.ta

riine

tam!lm-

ellr.
111
1•

in.ek'haJl'I(!: yapllma!l~ sisat konu:m.u~hli".
t ••

ilj:lU tah~
hl'lIlIloIlllUII iII.IIIJI

lin IIII~U!I.I~'!.~1rl.IIIIIIIII'IIII.II.lli I.IUIII!Ilion 1 ..lllIohl.II.IJII.i

11111111111 .. 111111

,i lilllill

Hhi U1111,,11 ,.Ii!!II.llrIlIIIILI.11l1l1

"uk'iC:u~u:;:a daJr
e!l:l1I

h"m

12

Bugiin T U R K Sinemaslnda
Mustesna bir musiki va a,k f.llmi.

bagll!inmas~1!U ka.rar ..

kitap

I'III:,r

i, '111,1 Qr. u l' Dij;rilld: ah!ikl, ~1l'v .. etllI I:l!!ciy,ui i,l.e dt'!J!lIM:~ eUi:ti.hn i~i lJaJllu[JIa.k i.l;ltIb lip~~ 111'1: liyalmtiDii l1a.iz Qh~n D'ElY C l'fn FOIoluif~ lu.l i!'!le~ rilllden n bL!lI ]fQMaki m~5..Q1ii.~Ddeon dJOIIli)"1 h: rik e:dl!lFh:.

PAGANINI
••Gern hab'~ch die flrau'n gekOsst". ,..

Konyada
Kon!fa ilzere

c;ifiek b.l Josu
4\
=

moe. k!jljrumlLll ml!!!Qfaatine

or.du

Cocu k e:l!lill"p" olmak eVlnde hir ~l~ek

balo,t,!! verUec:ektir. BUDJUlIIla meJgul olmak ilzere se~ile!1ll klQmite. bunuD mil· kelmmeJ \'e verimli o]ma91 t'tig lbu!lI'hklar yapm.llikhdlJ·.
·kudi.sine k81'~1, buri'ik bir uatlhzl!! •• kh 'lI]dujl.lnll nbip Q~UIQr, ~u da k~Ddii!liDj bi1!ii:,IlUilO Ii ... nirleudirip dUf'U)'ili"du', Djrer lar8ftllll bill' d.e lazet~c:" Ie-rill .iflitreU m.u!I!Ile.; ,~kmlilh. Hemen hr bel dakikada -Ibir k.pi .,,&IIIIII.Y(lr. y~ni. I:dr rant,e mu.bbiriniD g't'llp lr:el:ldilliJyle godilm~!k i'ltedit~ h!lll.b!lili" nriliiyordu. M"liht 'h1'l.IDII!iTIR hi£birjnj, k.buJ eLmiyor, llorliJ'~ce\it;: bi .. ~eJli a.hDadh~1 ce",..bini verdiriyurdLl. r..lllt Ialek tec'i~erll!l bElIJi'i. c.l1imli~. ;lIDktilCi Joktu. He.r ItiliJllte j~efii ,urml'lh:t hlilnme'fendi iI!I!I gBi'~~lJ1ek ',!;ia I.. 1I'i!ll'edij!orllllr', bllmet~ileriD lEad ¢enp,l.al'I, mll.lik.nemetleri klll,,'II~dll iidiYQr ilM B'ol"iioIlYQrl&r. ffik:.t: bet dillkikfl 5Qnr& tollkll'l!lil' 811:Iiyc·r]ar. bil,llu1lr!~el:uli ill!! 8'oIrl1,~ me:z:ler.5~1 hil:ihi!it~ilotrde:n h"b~r IIlL'ID,lIIk il.t'iyo:rlill'l', hizm~'t~ilell'lIeg YYI bgla.mnlarn I,Ulrpl,eiY1. b.h~i"il'ilit!. IIlk_thrlyorlar, "iI'elliull kl!!mdilerl i]e h.~kikatello baljl" !;Ikd.m~yor,du. Hernen hepil!!inilll ~1inde bir fotoa .. raf I'Il1'dl. Ka,'kul:! k.llplllDm, peD" ~erCliDiiD II'CIimlerini ,. IforJ." bat·t.1I blbJ"dlD dol ,_D kijpl!Qin b.11: fQtot rdlJD1 ~t:lI:jy'IiiiJ I...III. r
t]'Dd30

cI.,,.-

Memlt1<cotlimizde

<rlnh

lIuP,!!:Ue

t8yuk~l!I!:uk YlIJpm!IJk h::tiyenler ilj:ill! BII.)' C f~r Fabrin;1} lI.!1li1r II) d !!I II ~.,kil l'~liIpll"r \Ie: ml:.rci lIlGII'DI)'!!"
'r'Uiil,

IVAN PETR.DVITCH. - ELISA ILLIIAR.D
Me"lbur best.tkir (FRANZ

LE.HARZ) m ulI1utulma:z ~i!lbp.seri.

Karpuz Kabugu
Onl., alDe~erle~.h!liikler·i erkek:er. Ie I'ilf.niyorla"'j' iiO'ediklU'~lIiiJ yap." yarhll' da 'b ,laTlD" bil'~toy re~lmiyor, ben Saffe'tiD mdreai iUlall lopu:i:i~ dllrt: .y r~II;ti.A'IIbl1ldl! oeden bu k.d!flll' ~ilVnl'k bil" f.,llke'tc! ui'nmll ol .. "orLIJmt rnil!lden dl~.rr k!l~lnllr l:I&mullu III.ddediUyot' dJ. "doll'ben ,imdl gllil:lllbli:lr 'Ie klrlL bur In.dlll:! yeril1e M'1!~lhi, 1:lUlu· DlI,)',oTu,m"l litu III!!! hak1illhk l' t,lll Mrlihat 'hog dO,iJl'lodGlk!;e (,rlrlin .dl!bl hiltJ bi, intik.m .nUIIIIII "'Iol'm~, :ribi. biiUiol k.dln .. lanD, bilbl!llua kiblolli' mUihi~lere mlllnioup k.dul1uUI :II'"yd t.bU GJ...
IIhnilil 011l'lilllU1i1l

1"fA2ileUi
I I

1rlllihIlldlr" JlOZY IIklui~ !riEldik~1!I 6u!lb,uUIIlI l.idd~\ll!'niYlllrdill. Bu .amanda ismfiUi. fllz'ilctH ,o]rnlllc nedemekti? Fuildl bei"kt:~
lI~n 1:I!!~~!ldigj bill' aCiamla mUllilillk."

Milli ,Romank
1',1

i~il!ld= t.l'lf

ed!~em~i

illyan

Ili,d!l!ri kll,b.lulyordu.

8lJ! gUIIUIICrlel'ln

tnirliyt!!

M\!iihRt

rak

,.pbklan

1I1:I;llrllll i!flI:IIIII:U

1ekt[r.mllk

Jlln

kndi.im~

IDtU:i11il

o kadltr be,dbin olmultl.l ki Illonldil'l 1:1'11 kad." Ii:. dlill V.!!lI'iJ t.ejJ:!i!liD birru IIIld,n oldlu.runa hllkm~ dol!l'il,r, (lJ[lI&r~1"I lila ,.Ie Bltl k ~I!n 01 .. m,II.II~Da. rlllfm~1ItI ~u.EIlIR '90 liaadlet, ~"ti,nd~ vakil g~,irdiklelTiDi r(lzQ",0[1 o.lIoliine- II:!t:inlikl:6 Dnl.ml IIdletil hUflt rd~yolfdu. SQUiD l!iiu klld~n[!IIr~1l! Ic~mlule mUQueibl!!Ue blll'untll.lkl.arll1l11 berke.. ~lld:ilti. i,lklillJi'iiiln i~hD~eli'i di]lerd$ diol.,tltl, Ib,dde CllIltllrn hep ",118. Q:lUJ.~Q 'ill:! fuileUi k.dIDtllr .. dui,.. liy,erlliu,. Hel;r "I.. llcllilc iltndjll i~iD d. p=k ,,~!k ..i¥le~'m,il' 'lilIan bu

etm,tlmt:'k.t~1'I ~Ibant lieltii] m~ hil.? Bind ~!I!!Dclllj I)n, Q,r] iki sene Ih.i~bil' !I!:rlugin yih:UIIlI'1!! bllkmD~" hi'lrbir ell"kt:~i harillllin~ .o'knlllJl,mu ,iali? Poehi, bunu yap.mafflllkl.3i rae 1k.liilEamOlth1 N~si ,1ftmj~tI? lrI~m bIOI illlll1llalHla "ismelli, iaZU@III" L~r k~dllll 0< mOlilI birtll ilia bud~J,dJk, es~i ki!FaMlk ,!!iddedilmi.YD'" ml]l'dul' Bir 1!,lkl 01,. lID1yan kHdiln, el<lli!'lI'i~dle .;:irli.il1l! k:!ldl .. IBJ'r,deti! mi idi, ve Imnlc.u !'nliimli!llu oil::IU til ;,,1., d.etii, kimJeyi buillmJldlA'~ i~ifil mhll otu,·
il'Ulyarl'

d~lIllmiyl)lir Dlurdiu,
:!-, ..

l'

I

ph~~ oli'. !lB~KII 'klldlfi~.r i"in aklihhk, m,eat'f'iWk iii de:!edU m u!I 01.1.11 'IIi rI;e>), Ill! de n. IIi!I~ndili ''fin ,~mdi, buyilk bir m~ olmll,tu,? I,te Mrliiohl, !jiii:ld~ dii,'I.IlA'G
.III bir drllm cl.:l·l!JiHrdi,? el'lm \!Iliy!btill !I!t'li'k

$0 hflolde 'bt:e1'lodhinilil

Iole iillbllriJ'le

bi:iyI'1!i fu.iicti, liumcli !lie il"lklilr JCdll!~ u:k~ b~nhllrllll bo~, l1l1I.101&<11, IffilOdlll!l~ le'~mi, llIirllilr w,!!ofhl.ll!l] olduJtnl:l.1

bi:1met,ill!r uhire:n, IiQllliilmelelerinl hl~ Ibt~~till"mi, d~tilierdL Kibar f'",lf:li'cI~e )t-Hl,lmi" iyL hrl'bi· ye 2ormu~ hilmetvil~r efendilf:ti~ rl'=, blllDllml rma kIll',' bis!erilli. di.l.1lu,lflcelerlDi uillialflilk. g1il!lterme .. mel.! FlI!!mn&1Il11!' d~ a11H~dl.rllu. Bil hil.~ IPdiiler, muh.~~lif nolel'l!l lir~ (,Ika, her ,,"c!lit ai,le 11I~:rdlilldi!' ~.iI.h~iI ~1I1.'fl (I lu d<l1"' !i(l~l ~I!ylt:r IOrulI'lilfj, oyle me)ld:ina. ~11~mhfillit faeiilJall'oIi hi.t ollllrlllF, (I kll,da.r b!!!~.di.bell!1" ge~il ..i'flrr, ki !i,rhk hi'tbii' vak'lI! Vakili Ii'll1n,~ 'ka~ln', n i~mllD II.!: f\'jNII,Ilc:ia. hOfre-le du,lQl!Zlu, her Vfr.ltllll!] yiin~~ind,e 1I1;t.~1' ,derin aill! f8.ciall;uu tabii 'lFUiku t~an. adyaral1u'I te!lir~yllii ibnr afullk cI:UliId ..doer.ler, biQ;I,elllll!l!yh l,orciukleri. ~lIIyD kG1m 1i.i!1. It: mu::nin ne dedih:ld,t.eler nl!:!k:&d.or k.rl~''k. ne].,;ad.r gillie, !Ie difl!utin..: dll!mmi)'e-'t kllrlj de ol~ yin liika:rdJl,i!!I'~Di miLl. . ",",e·r ~nl!k il!ltem'l:'mil ~t:li ilHII:n )'11\1111'; Billlol!eDlilileyh ~.imcl:i yaHI' 0 yllor~I'IIIl' ~jk 81;1Ia1'I ,li~~Ii.. baf!lm derler. l'Irh:Jliiilullll'I 'hi1.rn.d!;il~ri d~ kl!!ndi!lj. u\ l,uhhJkrt!iJ \lni p::tlf11n gu~hj:.: ij" Tie kal"~t mUftmelel~riTii df:I'J tu~. ~K.i, h..:r Iliipld.l Yi!I:!.l,yl!jomm but.i!in Jni, deQilierlii, yine e.ki.i. gJ,bi !illih,lhll ~lI1Jda hLuule If~ilm 1lI~~j~lk. bir..tiilill hilrm,etl,uini mlllhaf~'Ia cdi.~ikll!ri. 1f6rmu~ ~C' hn~att dll \"ok rilrlardl. FBka't g'~D~ kll.dlD, ,imd'~ mualUp, o,mai8J Iba;,lam.,ll. gilyif:t ha51!11i!1 hir v.aziyette 'I!IJdl..l~u MoI!!5;~la I!jimdi ,evdeki hi;r;ml!t't'" ifiin lhu ~eyden ".iiph!l!l f:d.i)'or, lillI:o I,,"in, nuZ.[llJ'lRdll dla kadril itim_rllililil P1~Il~Herin kendi:siDCI' tl!!bkirimill .mfj,Hitij,nu" lbizmrt:~i~r:rill hnchil1le [I~ UJ r l.iIi '1 1 a !ba k hkll!!l r,I[lCI '1,[1 IlJllofllili. . 1'~Ln li,~in iilltihn 'n hlil,UIIIi idilbl.!u. f 'II 1', Dill ann, :III bi ri .hll rmtitl~ri .to!. LIII b_'l;chkiilol'lDl .iAI!l!ledl),ordlli. VfIiI. .

bir ,II Ie .l(li!'lmi~'i. MII,illm~m'lJ l'IIe de 01111 Me &tll ..t!htril~ tSI!! ns,~ilc; Vie kib!lr bit k&dl,1l idi. Biiyl.iI!! d~d~ Icodl..lll.1 e dllll;Rdatah yuku:1!Jt kl!JII"II!!IIno lonllln9J klloaa.r m,~'l:afidin'i mllh f In dm!:i.!:, Q'II"!o!k!!lIhl adeh k"f!IJ ~lI~m~kI, li.lt'!lrne meydn tlku'lIlJak ~~LIl iu d~retkdr, ,llhk lre )llrt.k bir J."II,dul Olm:l,lk 1j],ZIIi1i.dr. Melihal gibi '!took lIuint 'tt'iDle: hijj~~.::i!i ~lIlk rilli::iYlfIl btr k:l,Dm i~illo ille !by, !;iL'i,k gil-: idi. hUI'UJl~1'liyl:·cek

J;cl"

,I!.

D,j!'II'Dm I I',all'

Sir mektuba cevs'b:

I~
,Sr:\fll'iIi ii Zilmlln 'I m !bill' tllJy k .... dar l.inc~lI:i II.Yll~l1dll lie vi rn Ii bil' ,iill Jilirdiim. "Ii. Dl!riini1:., iml,•• if"le 'd .. re-, lb.n~ye lehm melc:hbl.'l IlIile'l:edeLd

. yuzu..' ..

ZAMAN

......

(RADJO

PROGRAMI

.5 Nisan Cuma,
1150 Khz.. MOSt(OV Ai 172'4 01'. 18,3.0: 'ny&tu~ D,akll. 19,30: Muk",¥ o_FIeil"uulida 'l"f:rHecf!lk: tem,1li~1i IP~Jdl. 22': t.:;ekjiilll fftyllm'. :13.,ms .IDA-ili'le f.y~m. 24.,05 Almalilof!R, Y·)lim 832 «I!II:. MOSKOV A, '(S~IIU'D) 31)1 m. 181,3tll !BO,Uk: MollifO'F1l. Op~lI'rIi. • ul,dill,m Dlik~~. '22'3 Khz. VAR.$OV A. 1345 lit • J8.mS,: Orf kvnleori. 18,410: SO~ 11!1f. 19,30 : Rek ItDl.r. 1".45: PI,- k. 20,07: Soder. 2f1,3!h $uLulaT; 2,0.:50:
AkUifil'ite.

hFilim ilemi Bin hi, gece masallarmm modern bir naziresidir. Her kale'si bir su 'lallr."
fIiIm iflt:r~llden bllb,etmiyortllm. f,lI/kd, hI! ic.:k , llIil' fmm "I!lim], -!!1m te'kmflr: IIi!! 'klut'u~m!.!'" bi'l'illici .1D.lf .. liiillyol!iI., ~IJJI dijndur,en blr !~ :Blin" bh' I'lIllli '~"lI'l,n'" iii n·,. 8u ~i ~.I!'kn ,dil5rt II:niIJ~1I baf~k.l'llr 1!I~.r~ bet ,d.. kik. !.Ii.yut \TItrlel y~'ni,likh'r .J!QA'ul!'ur. inUDI. I:ell',nm ed~r" hilllll,rr~lIi hell" :tube i filimc:ilijin nilgund. ayn bir ye,r almith 'Ie

Haftanln

"

del'ecrU Y&I:I'.. I:I ne,lI'tltmi,leJ', hm
mii,tii!!'bulill

!lilfkl!ldll~W.r

hem

IIllT.. kaD

b~I'!r0k, • tlrl.,r • krtiini l'odermi;ler. Detenlz ~ah_llml bi'\b: Ili.Ylk OlllUlcfltllH bir ;eldld., yu'helt:en Ibu utlrlard.8J1l doia!l'! meld1.l,bull ubibine de, Ilrk!i!,dllJ~~;:lrIma d.B I",n~ U::I: te~tkkYr~e.!" 'VII!! mifi'[Jeil:1e:r. SlYlull "H. Dui .oz" her ~'17dt:1'l OI"lC~"'Anll,d6 lid I.eyV aha t nQ~11IIi'1" 1I1l1,lylla. lII,e$.re'U:itim Il'IIllk"le ler~li:1i Il!vK'i~i!il1Jdli: nil l'ulyor.

de b=-l"IIi ei.hJeq teyeuuh dolo iliTe etm~k nl!U-

Marnf

"Viyana -- Biilbiilii" ---.....

.. P'agamm
'~TUll'k Sillllemal!ll~Dda dDn alt ..
Ilrtuillll

),\11,.".

yddlz Marta Egertin son fl-evirdigi bu film lehrimizdc' gii,steriliyor

....................

Ame:rikaUlIll

Villi! J\Yf!!pEIr}m

biri'

~ok bilyiik
s:irdiiml
III

IIttijdyolimm

yoll!kuHhm

23,,30: Siir!er.

2m,15; So!!l!I,fonik 24,0'1= Pli.k.

kDIDI~ri!

hIm'll b[&yllk 'bil'l'ibi ?Ie bil.i bir fJ~m godr=rUDlektedir. OfD!lyaD~a:r: lvan Sr:troyi~. Eli.. lIiaf'd" Maria BeRing I Teo DingcD., May. 'Feist~ MeYDlIJI iudul'! I'Vak. 1800

H:iblin!!I.I::I1

----IJ

P',a.gaJJ,iai "

1!,11!1I1'lerl

Ylll.al!'~a

tet..

821 Kh~. SOKRIEi$i lS4!U.

kik
IliIKan

!!ttim.

Ho,lLvl.ldu.11;imlileklei'

!i~iidI'O]lIIrlnl

gordi1Au1D glbil

BUDbli!!, mem[eketini ~'D'k I'even dettraix bill' m'U1UllI"firin i~t~1"I il'~ lee l.ftmiElIi cJuygularmdan b<il!jlLra bir ,~y d~t~]djll". Pr'np!lrfl,~dRS:IEh~
tlm[:l.IJIJ lic:eiltleril'Di~in ikonlllmii!!: ~1.I'It!yi,~Jer[neo Illl:!id dlllr~e urdilltUIILI bUen ve O:;!; }'l!IlrliBlIIi'iu etlrllr~ tilllilJll"Ifi&k ,!;ill! ~li .. den ~l~:ni ~.pmakt .. 11 z:CI!;'k duy!!in, hii' Itlllihuril' .-.f.tiyle I. AuadDhl!.. i'tlui:nae "gii:rc!iiJkle:rimill :fn1!'~ ,;Iuol Iun .. dll aDmaktan geti kllhmnd'l'Il1. Gililf!:l YUlrliulWlun hyat ve1l"irci ltD .. ,e,!eribd~ Y~'lII.d'A1m iiJnleri'l], bu :r!ll'i:"lar UfAC11it: birer '''Iii!:\Tgi boltl1i"i!J5i1" teji~ ki c dliI,t b.'i I j, r!!loe[i I!!Di'I U tl'U !ba.n.... Bill f I!J II [iii ~dlil :Ill: l"r ~ ka t:la.r de~H ,ana bu ~nln'e'I!i bana 'Ie.. fl!iiJ Ity hie ,i:iphu:~, t.m ve ui~ Idare n:jl;mirn~:lin memle:keHn ber b'rafrndll g,i)I~ ~firlPaD fuze1 arDaterillJiD l'IlIhulnl!i '!I!:Fptiti iftih.rdll'. I BeD An!i!ldoldrdaki "Ufr'UrIUltu .. "'killUirllO i. 'l!bfi}!'lIlJdlrhk .. I bi.iJt 11 " lIIn'gilm It!' ten 1II!;I'1i Iil~ till., him. Aiilldohl :l~erlelfilJJde rhw .. leYY." b.~~'1IlIpmu.k f~r.libnl ban.. v,enm,· ler, b'UI itiblir111ii 14)fglh oku),IiICu. .. mUD onuDde bill' kerre ,dBlh,a 'i!r,ek .. kG, etmeti vnife 11M g,or{lrllm. Bay .. H. Derinol' ,. mek'tl.1bul' .nan h], )'eriude !' t:iYlltroya I ~t ynl!Iir'lIdl :lJtl'l'kl'll ill kl.l ill U,tUID kayu" detmek IUd b~'!iteL"k etmeditim ikioccl blr iiU:if!!lUa bl.du~dukt.n .!I)'rlrI!I 'bn dIP! ~ LFili'mdUt~g j 'ltY ih: ii", hlllkk~lJilhi I' tekmik I~ (!'li\!lk.1eler ~..~ tIIy01".
OkuY~':!I~UImIlI:l,

H". bot!:jl!!!lbmm YIilJII1II. b~YYI!Il" 1.IQrkull'i y~illlllllln ill! ilr or" mil 1'1 IBrllldll, 'tollrl'i'n !tHrill kum liilt'Dil:leri~e fiN:mlc-r' dt. ..~ ...irdim, bu}'u,k rl<ji.(lr,I,l!riD! ~.Iru,nl~ lar:z_ml ozc.II.le h.Miihadtiml. Biitiim LlIIil'll.ra l'",gQli!.n !bu all) bir ydm Iilnlliblil~fI" III I rliI)J',:H:ak ,~llIiJr &II'IIZ vere,it,etim
iara,

YI~'~

18

13,,,15 Glindh. plj\!: RadY'Ii1I' 1!I:~ke.trn~. l'

Ji',i!iyll:rU.

du~t1m ...

b.r'. ~9,W5 Radyo 'IIDrknh'al~. ::151,30 PI~k. 20 K.1l!ln,~erll!n'l!I. '20,20 ~in
pi~LmD' lle kl!!T!III~k kObler. 2).15 Fu~h&rmonik t lum tarahnailiiDi lem .. fonik kellner. 23 Duyum]il.r.

nn!l:!!lind@ cell"@yaD ,e:diyor. (Na .. pol,Yoo) bu'hulD AlII'fUPRYIl !hiik me,diyor. K!1kardtli (Anoa IEJiI'l.d )'a [,Lucca 1 'il iliye tigj vermLi!tilr. GUlli d'QglIIJ'ken bit lIihl'lIri as· kerlerin takilbillldeD, k.~ar.k

Khz,

lEipzWn 383 m.
20.2

19.20' MUJdolilD IDrkutull.

mc

e-eViII J!' ~IiI'll!! IIry
St'I':,!111! iii

II)

lalC<lk h r ~

II!! ij ti m,

Em
D~:I

iEi IlIir1Ir

bu !I(i!.U soy Iiil'oeil Y IIIl-

he: nl d'l!I~ iIi .JJ'. Fi,lim~ili~iQ tekfllik r,le:rillii ~tr.hyla. te:lrihll!! c:al',lOak bir cunl "bar. Eli i~1I:! ~ild iCilllll "it phar ,doldUHIIII!lk bil e U Ill! I iF. KlIldlki b~ nlm doet~r5ii k.aleln1m blLrlitili mu" .. 'f!ll.k 01 ;l bi IsJjn. Ma m B r,i ~eD. de~e~1 i okuy ~t:!: u., !lUIII:I idil::k'liI!lrinre huwm~t~t!I n 'i!~k hildiklr~imi imkill' dairui'm:il!! all~ l,at:m'lIllAa ~i!JI',u::Iltlm. ,Hii~ ollmllulII mf!ir.aldarml'll bir klli;J]UU tntmil1ri Iln·iki bl,ll yllllz!,lar hizmd edebmr diiya dr£t~rlilldum. II f'ilim,~iliQ:iD :i, yilzu" a,dIDI tililyacak ohll) by mll,k.,11I! .e:rilioa'il bi~bill' bilgi"ii.k '"' .ddililil YO'ktIJF.
[<,

'P;iir, 2.0,4.(1 Sti:dll!!'. 'U DU:f'umli!!'r. 21.1:5 U !d!ull yl\y1lm. 22 Opi!l',rt mu;.. .ikii.i. l3 DIiI}I'Ulmll!r, Ipor. 2J,20 o.rkej~"!!1 k.QI:lAell'i "Drnt filliarmo· nrilU. 24.'20 n,liDlp!i.khlli'r. Kh'l.:. S"rOKHOLM 426 m. ]9 Pllle. 19,55, StillelT. 21.H Po;.. pUller, I!lllfoll'lik ho'D-Jliler. 2.25 S01" 2
Jer" 23 Sali'i: konll'r:i.

hududu a,maia ~lIballyor,du. Ka';lIDakta Dhm siivari ,ohrelti her lar:da Yll.yt1m., O~1I1!1 Ik.. IIUHltt tPi1ga.lD~ni) eLir. Birk.l.~ gun evvel TOlkJno
PreDselLni
g,.

gO.l'me,dild@riDl

681 Kbz. IBELGRAD, 431 01. 19,30 Popiil'er \t!iiTk~I!IIr. .0 Rek2 Ulim YCI plaMn. '2-{l,15 Dllyum1ar. 20.,31 Ulusal rdllyumlar. 21Ji,3{1 UlllJ," 1<81 ya.,lm, 21 Z~i!''I'p'tefll n.llkii. DlIVbrmlar. '23,20 Plik. 545 Khz. BUDA Piq; IE, S5G Ia.
gilt-f,'

lomyorhU'ldl Halbulki (HeUi) admda ki k." am bir IiTU,t Pagan'ni nin :Y."
lI'ali. oldiiilUDU gbr Dute d~lfba.1

b.IIJ de II: Ilthr,m.,lI. A.III:"erlllr. get-me ge'ij;e:oc 1t:1it;.aiJ glirOp

b!ll,tilo ~1~n!l'rmliJ, It!!..

bunu ke.ndi Ilraba!un8,
I

aldl ve

.. ViJlanCli

I.iMelek"
I

18,350 Lajol orkeltJfl8t.

YUIp'lllarl.

20,'20 Piik.

19,4Q Spor du19155 S!enOlra,(i ,du,.i.
lO,SD

Rajt~r

idlllrniDde

ak,amdan

B:iI6uCD .. 11"l,"liI'Jj:l~'1Ipl4ll1 lI,ill" 1iI'lIlIin!l!' ,iDemS!nnda diln ' .i.'y~ lli!!brin ~D kiba.r yer~l!Irillui

kll~~rmi!ia ,lnuvafh.1k oldu. K..z kel'D,aD!C::~11yalnl"Z II:urakmadl. O§
IDa refaWc:at etti we mi\yi,efiui· roi temin i!deiJ~tmek i~ill, IlI.rk'l i!loy~emeye ba,lldill. Pagllinh:rl .. i,in faTklna varma.diJ.jmdao. 10.
ElD

i~~Ib!IJreD

!'Viyana.

~~'!ibiiyo~ .ve Reli nig
1

,(iJz~l.

DI,

dLlYUJmI8lrl'.

'::n,lO
,umilir.

KiI~ak tiy.tro. 23 Piy!lH!(i'"
'Irk~lpf.

22~40 ,DIl'"
KeWl!ifi uf ...

BlrilbUlu'J i91mt~ 'Ie me buryd.. dllFf (Mar'ta. Eged) j'g 10'0 ~e.. l';,mit o!duiu oir film g09mrilmektcdir. F~lmin mevzu1lI ,u:dllllr': Tberese Kro:mu, (Irk.!'u:lia",
hn:'lDl'fJD

J].g~nden Is~~fllde edc:~~~ ~~Ier~,rlnt d.a.ba ko~ayWda b~tlrlyor.

, JU~LWella,_ ~'I_lU ~ont. JIII.r'~(~ f ~ kJ .k:~~dlR'Uld~? "'I Re'J. Ila
gtt me:!1Dl
tUIIJI

nIID.l.mdg,o

ber a.k,:am ortad.u

dolli)!1 ,illPhe;ye dO..

k:aYlp

OlDhmn IlBI:!f!iU QEI Ib~F )'11. A,,~ :r1U, lid Ii f]~i,rnr iii I emIl!: rLaJ ,aLII (lel!!!iD
t.lUllYlli1l.

J.;fit'iVle,
mll.~lkili.

24,11.0
470 m. ~O,3fJi

C;;iDI't'Ili~

l,OS. SOD dY1!HDllr,.
F!I!.y~ml. :!I.9,tS At .. Op!!F,a tl!!mli.-

bi:1i

I~

oem

111(:1 nin

"III

iI,...Ie-I

deWer~..
diJerim'. wimiyeUe '''ZamAn..
Ih&kal"

It:klindle

kabul Dr:tl!rdj!.111 ul~k.
biliriilHi.di:irler.

Khr. 'flA.G 19,0:51 Amcle
1D8JIi:ICIl )'lIy~D1.

01UIIIIDlUIEl1

faka.h u-

Ulli Ii.kil.

Bi,lb

1I:aII

t!(in

hllZl,rlayillcaWlm

blJ

bill ~ tet~fii ..

laY-

gtf~e k -r'il.r~m. Bi~eJ .lllieml!cd.~ gil .it IiO!,c: ;eyler Yr!i.al~lq!ll,h!t', )'.
zdl

!ieriline P'ari.in '''COID!i[!!II.. dill"" .. L'AhnI!IDa~b "' ~ •• L',Ai't 111 "L.. Mil' !iii r dil1i Spc rtf,. "bii r Uill., III!!JlI:r~[I de s:nhilll ~AiL Y!!Ii:lIJ.III'IDn d. Ubi!: ~dcl!:tt~m. EhlJ~]alfd. libelel! .H Ii be,i .'tltln~ Oi iTll!I n ~IInn dill vey .. ~alleriin derilllik~eriDd.e fihDll:riD oalll 'te"lI'i],di~in~ dair !lllI'J'I 1;1,.... ,I!!I!" fikil' "l'uebilteceklerdir.

23 [)~,ulliil!IF. 23,15 Pllllk. 23,3iD Ru ~. =l1II1I.'1mllll'. RHMA .., N,APHLt ,- BARI 18 ViyoLolliul kClnler~, diller, dldyrLI'lflmall'l pili Ie. 21,45 Kal'll,1 k: k,on.. Hr. 22,35 La. l,.:Jliil 1100 1,' IIdl.

da III "'Re9~,~ diiye ~a.g[rJlIIBlIiII) gOzel hir ~1lI,ma~H'C;1 k.zulhr; en bu)'Uk QflUIU lab.lDeye ~dnp,a.rln si:liyfemektir. Jan
Orkestra lieli F .... uunz Burg-a ... 'taUe'f k~z~ Uk If,ordigii guo DOll a,dc:: o~ur: ayni IDIJtI,!I.'Ilda
I

bir' ,;UI:y Ohgld~:i1D~ iliQ ed[YD'r: kant poliia'ier tarafmd,IID hapsediJiyor.

.,telQlle,dlS'lDdl:u. KODbjr do~agdIrn~-Idli'D ba, k.

Reliiym !!Ie nnnediyorla,

p.iJc:s.

24 SOD ba ~ ellder.

Iluzm guz.ei
Ra iPlflLln,d/f
II

S'I!:SillL

MjLAN 0, TORiNO-FLOR ANSA

IUlda,1 ,Qji'ti:lI,t ve :,air Ferdinand

duY,liIlI'aik

,1Ir-

YlII'dUOClS1 ''Ie; 0 ,ak,am RI .. !li'oid yer'ine rtelnaT Julie ~clI. sahney! ~11uplilf'kt .3y~i,o:r. Reli Vjyaoadao gitmek fik .. r~lidedir; fllk4t R,.~ID;l.1.lld nbODUD

TRlvESTE
18,05 HIlIRf m,lHdkl, ..... In311er ~ p\ik - 18z!er. 71,413; IE viol~lIl]11i,o dil 'C.l~r.rnlmr.... Inll, ii, perd'l:m, pirei. 2:3,150 Qrkutd lle II:QIO , ... ii'ilflndaiDJ val.lil!!1' VI! .ali 1'101all' 5!n vi Y AN A ;5'97 m.
II

bllnld illl ba bleder.

Jord:a .

Maah:llef

b!Jlillllrln

b U-

BI..I dek~niz
Jlllt'

Vie mute".zl

r.l:t:'-

RaimolJld @pie€l zarJuk ~ek·k R DlDeyze.t II '\elJi SGDl"lIIellii .,. lin.den yeie:nioi slIIliDrueylZ: ~d'art .. m,a!.: i~illl mU!UI de IIbr. Re,i

,!Uk biT ,I ylldl:du
buledil

kl5WW

t:rlmflbi r""zete.rerlllle .. baili::k:lnd& yli:II'laJJ ba·

bi nil' t-en C!!!IPliJtl1li odeD balk.1II bLl' l!!If dellidir. l"ekl!lk,mJ!Jk~l!larra him filii .hlU b'i1e. fil;jnCJJi )'lld~II':ID JiliD mi~yc"" Dt!rlf:l f! .. leDdii~, n Greta Garbo I" D1iIUJ bil!" k:adm Oh:lil-lli81n.a mukabil "ir .1 Bi11io Do"" " un mut'b.akt. yemllk: piliT'lDe\de:n bll='ka biiyuk znk bilme-ciliti yol!.lodakli lHiZ lu. bir 'k~I!liD okl.1Yl.:l'euyu beLki. dah. (111:1111, I.likll.d.r ettif.i i;;:io g'iI!i~l']yat ,'I,t'(II']lmi:rd, l;:n,r:I'I!II!C'.I~lt~l:I, tekDik tar.fl.rlal II'Os;Ii:!I!:lI'ir lcrler c IDl!jlda,na ~lka,rliI!Il!liml'lJftJ' •.

g'li!!i •• y,IIUi -liIkull jIl1l:.lila"lm~1l .'Fzrumall'lnlll nl~lk hiz:met !l!r:ieMlir,.e bu.'bt'i1im ~c:iDl lI:e",k.. ~!t'I"ln n IIJ&deUerin en bliyu'I,i],
Dlna.'k'du·..

··H. DeriDB:r

,,",'I
Ii

II ritz.

L.

IiIU

koym:a.b:

Yli'lt~al:'~

"e

IilroIJ:lll'lamak:
bir

I,[D bir
dil'el'im.

IIrlll.11IDa

D!:.Iyumlilir. 20,10 U1u •• l , ... 2:0,30 HO'I'I':'el' rulyo olr'kelirlillI~. '21135 !PDii~ipp~ !llidll ~!flm"il.23j, 25 DLllI'Ulwl!l!l'. lJ,3S "_fit[ hi!llIF.li!IIr ,un. ve ,ukllar. 241Qj DUj'U!lJ1IJlu. 24,'25 flak "Ulul~allJ, lIIe~im]8.Ir,~ IJ.d~~ A,,,,, 'll'ultur,. IfIiUlilt;i,indtg miilrekkep
1.;0:011:1'.
Iii! Iii 1IIIIIitUliinlUIJIIln III IllllIlIlIlIlllllIlIllllllIl

2'11

j~k .!Jab.neye ~.ktmil Ik~Rm romOI~ fevkalide oynar VI rakjbi Julie Well,atom yefine gll!(,er.
JI!!rI'lie F!I!:JliiII.'D~1II a.~.kl itc ..upeye
MU.!Qme'f'edel!ll
1001l'B,

byor; ,arab .. m. biDeD ve iilais,yona gihn~k i'~n ba.z:lrLII.nan Resi f ral!!iz',m bir kur .. nuhga ile iiUqbayla .aihu,eye 'Pluyor; hal1k RaimUD'duQ hikayt]eriDld~D dah .. ne:,'@ i~in.
de allil.rlillk. blJorun da. bif
oh!llugul'l'll zan[!;ei:lerek
j

lIIeye: ~1~uYQ:r~ balka yllllil S;[&!UDt;' Vel YIU'1 aClkb b.kiYeJe:r aD!""."

lilikll

Re!!li

kalj: aU!i'liliiik
I. UIIIlIJUIIIIlIlun

m~uadl!

ile ka.vga.l,allr. Rui 8ir~~k Koot

git.ei~ k8Jb~.dflU~ginden F'raD~

Rei!li'y~ 811'II:.Llh)"or. 0 akt!l:l!im Rei!li yilliie

'''Pl!lgitl!ll~Qi li/mind.n ..

'ir· nilhm.

Vedral
1.511111111 111' IUJilUIIItI ...

0,Ii.

SPOR BU,gUD yapllaca'k m,a~lar

I i.II.11I1 "1111';.11111111111111 lUI III 111111IIUllii1i1jll

Jaroff jle bel' yerel gitm,eli::tl!dir. Kont. Ja.roFf bir dolaodUlt] .. dan lULlk .. bill' ,ey d'eiildir. Re-

e!kisi gi,b~ hilyiilk IimlJydfak~yet klumyor., Ve ,mlis,omere,deb.ilODrl Franz ~le Resi birlbiti.ni bubrli'ak ,I' a,..,
dete kavruJuyorlar."
1IIIIIIIIIIIlIIUIUIUIIIIIII1I11IJIiI'illiI ... IIIIIIIIIIIIIIIUUIIIII.i 111'1

IUIIUIUl1fl1iIIIIIUnIUlirlIlIUlIlIII'UIIIIIIIIII'II'IIIUIUllUUI'!IIIl1lill!lllIldl1U"

.• .. kl· ..• erl A §k ~I,c;,e,. ·

t!lik.p ~dlip bakikati 6grtndi ve kend. kemlliD 'l:l.hil •. Bu ara:larda Punse. (Aonael,iga." bi· nl13.IIIIe.nin oDullllegelmi,ti. Pr~lil. bUllu dinle,mek i~i'm sarll"nil ~aglt·dl.

,ilyolI'dlJ.

GrlDrUII'II

birinde k~lL

,e.~

I~gan bta.nbul ,iJI mill~Ia.:rI:
P21

Gtiliba

Simnin'in rll/lard .. bnt:lrd~1:1 f!!l,y,d<1lh tap bu vaclide biriciik tekD.ik

de~eTU P rilto

Sed.1t bl.lllllii.ilIlil"um II~
bir

dGatu.m

kielui

.!lev-ani edilecektir. Y i1lIpda. cak ma;;, f enerb,d1fe ,. Haii~ Bu ml.iS-ilibak:a gUlp bir la..

lDa~]dlr.

ler nez,di,Dde itirazla.rHJ1 dtnletmi,ler \r'e fUlbol Iheye,tinilli D!liIIi~ubi,yet kBrarl,QI h'iildlm!uz b]rakt1rml,lanll~.
BiiU&o bu mace:ralllr,dan !IonI ,

Pagam,n;'lli i!Ii1uya g.ldi 'Ie l;lrayda. karu,a.ClIIgl kendisjoe ~6'y. lendi., Sara.y erk:iD'll'id3iD Pren. IO! (lanem, He. M,uil:i!ial ,(Pun"

llf,ldl edtr. t:l'lll~~uki fJ.iim i.1~mler.ililr, dud10 .. cYlllaal'lna dair f.1it,lud II' '!;ok yiill~i'ic.llk ,ey ~1,IIiT'dll', bUill~IU' rbir WI.I~"l"rir I,!;im lUll d~ Z~llilliUJ biter
mnzwdu.r.

rih!;,eye maliktir ~ i;iude, ;f~ mlerbilih~IlIill~1IIDI eCllcbi bir laklml" I. yapa~SI,t.L bir mllsiilbal:c:ayll. te:l!adu,f eden bir tllrihte. H8i)i'~e FelDerbah~Emin ,nt
Ge~ii!ll mev.im turnaV4S1

ra ~,b~ bugilD
'ji:'el l1la~ln]~

Hali" ..FI!D@rboh" K!IIcbka,y eta¢llDd. bir I!l'mrl
yalun-

g15recegiz.
Hit:e ,ga]ip

Fenel!"bah~rn.1iI H'.It..
gelme.!'iLlililll

G!I~e:D~erde.Inem,a
(lo'lIli1liJll! g&1:I : ~jllTk!!." FnDllz

Il~ml.riDd'I!l'
m'uhllrrlri:-

YI~i ohllugUliUI nll:a.raD,

i~in

Lar~lla",m,afqrl

""'" Film

dun)'lIlI.l

binlllti..

r~ee

muallllrl!:!!IQ modelflii hi,,!!::!" :nuiU: I[du p. H!!r' ikCi,elli III r IU til ,ir. Soder! tam Imllrg'III~'~1iII; 'bi'l" hlllItif.l:lllti ifAde ed,eli'. 'Yllinliil, by ,.liI!." filii iyi h:lIIl'rlllmlk iiljtD i~inde mlilt~ •• 1£... 1:.11:1110 j miln ),i!!llIJm.k. gll':'.:"ktir. Mit Stddy~yl.l !bit' de fa :dr.rd tmek, bit f,f:kiliaitliE 'Ii~ be , lilt. Kirme-k tun bl .. filii,. 1'ell"lme.. ,te yetmeL 0 ilem 'D k ,d.III" !eo" li'n, Q der,elll6 g'lfIl'Il,till'.

kBral' altlnil ' IJI!IID~Ih. M~ntlka futboJ beyetinin ibll kararmll ED@VZIl rhlb,8 eCililebi b~ml'S!l m!iiJoasebetilet fearerbab1i!l itiral:, e tti ge oUt IIIHI~~ ..
tnD

dB. hir F,enerb h~@.. 'Gala:tasD .. ra)' ikall',d ~mall!],Dq~abit oilles'"

keman ~aJmilikVEl ya k,eman .. c. iJe glli:zmeie hll!!fcd!y,ordu. Bt.. aral'&,; PrelJse. (Zlulielli) BeWladao (Paglloinl '1 Din clki
)Ill

cer!'lllarJDI bildlklerindeD, (ok fall. hilI ;t-inde idi~cr. .Ma~ re~al meseleyj, Krahl Boyl di Ye' te .. eUut ~debiJecek D!la.bzur .. [STI IB.n~~dt~. 'belA., edellJite.f !!18k. h idUe.,.. PrE:D:s'I:S, (Pagagini) ye all]'k: o:ldu wa bu , ib:de D bi.HilD i,1ell"i oFt'ada, blraktl. Vaktillt

pioellLi) l!c:emiilluC1Dmn

biiltljD mll-

~u.
M~1Ii taklm .. 'Galatasaray
,Aabe,IJDrlill IIII!!Z,ar~tl ,a.1'hlillda lIIah,a III M iIIi 'fa I!WD kad Fa III i

lebiriDi

mm

,anla,ma fekline DB." lar~l'Ilt larl Jac:~yerm~er,in boy. Ie bir istelldt'l bulunmalarl lila...
arD5mdaki bi],di.

kulubil~

istedi. Fetlerb3ib~ mmtaka 19tbol he yeti

bugi:in Tak.im dQ G,lataaara, talulIDiy:le bir ekzersiz m,a~1 ya.
p,Beaiktlr"
1I.IIIililiIIlIIIUIIIIIIIIIIIUlllllillllllillilill'IPI'1111I11I1111111.'11111111111111

I

B,und ID lIeki~ OQ r'l.le ~lk hi'DllhQllmu iii ,,'l:ll

yl~

0111«,. :PI-

8'1I111mlt'lhur '"'i%i:ilr'lo"mluL "CriJI!IIIri'" oteU IIII!oRilb I'Jl1d Ii .6,I'ed111 'U, .iir.I~lfi d lIilmllI
11I1I1'm
1

Fihl;! l!il~mi ..Dl.,bllii!llI:z1d DlIIi ~rn II ~ I. !:II 1.,,11 y1m. aiJr ~ilh fl!!!Du,dilll mi.'.HI' el&lz
U

-

,~ldlZ

Lon $aDI!iV ..

;0

••

,a,t",mobll1Jf! riJdl!rkil!lII (!,t. ti;ti IIUledle heir ... 1dll .Ikhmd"ch, ,I, ~ IFllmln 'h~lIDiDJ litr,dlrle ran", lIt rnll~ j ~In yell i blr ~i 1.1111 i,Cilld It1mil:I~dlr. Ip'ti dial It iI0,),0 ~II rd IIDj ml DIII.II ,YOIlUlDdl

-

V

1l1l.. 1fi

'"

Fakat lutbol heyeti bu tolebi redeU~ va Feoerbah"e de H,licin l!car~I!!IIDda iabilh 11' ucut e; till eodi. Vaziyeliu hu. "e:kilden r!lO[l .. Ira FUitbol heyel ide Fenerbab. ,eyi m,agUlp !sydll ve Hali~ fill.. k~lI!D~da, 'bu Pla,m ,gaEip Ilta.,
I

Haft,a.nln
Sine',m,Q /J'I'I(J'R'am'l!
fORK
MEl.,E;K P~IllI'l"Plli
VI'Ydll'iII

Prense!le bildirmek: VII bu yib;. d'cn !lralarmg~ bOlmBik i.tted;. I(NapoIYOIlli) dahL hema.eo 0 .IlI am (,P'a ganin i) DiD t:e...kif ediJnJt!Jiui !!mretti. Bumlu d'uYBlIJi (BtUa) ODli!l' klllirtarmlk i~iD fit· rda b'B,1 vUfmag'. blJ,llII.dJ. Pi. reusu d.abi Iwdip kem&uclya y •.p~~8!!J1 hakllzhil anlaltf. Sa.nyda :dYDi'f~t veriliyordu. PagamiDli 'C.1g1Yl b~raklr bl.. :n/klluu ~(!ykif ed~tectkti. Fa.. k~~ ((en,dilini II:Y'i:m pl.noe. (Anna EiliZ:iII1" Bu .rada. ke;..
m,OgC.f.

yakBJ.ar~D.

tigreumi,ti.

BUD'll

,/P'E"
SARAV' SOMER ELHAMR,,4
I

.§Qk~k

B 'bu'l! C;'c:'~Ji

kaiiJt'maia,

lIIuvaff.k

lI,one A~'k (:J~ldf"i .. ,BIIJ'l ~!! Imp,g"tifo,.,'fJl •
ElfQ'PlI'lI\¥i.ll

I:i'lil'l. m'iHaakilP JIlIll~IDI Ga,mat,Bi" !Uill'liy~a 0YIJI,dlt D1B1g,llil!p o1d,l]. 1, bu meeradq, yllrllrk:1!1l1 Fe,·

l
I

VI!jl4"'1II

.II11I.1I"f'U

,ALKAZAR TAN .

M.ddllJall,lIdam ; C~ld.II'J"1n ,j,l'ldlllrlt!OIl'
I

niDi,). Ilill"abaDlD i;ililide li.lonlnl, bill' kf!!dm gtirlllekle hayret eUi. By kadn;ul_ keuc:HI'ln I.kol.o1ardllilil bi'r.i idi" Ilm~ KODtel
, (Jenny)
S6mcr I'inemliuuula I'li.fll'rJilm .. .Ir,,1!j alan 1104,·" f.flilrl,.,.ijt IElminii'l Jllld'rdGiI"Indall 6i,rl'

oldu.Yolda

iL:iderrkeD, PSIa-

I

."Qd~koy'
~t1R,~:r
A :. M'lIlioll,i,j 1o:'lIdU\I : S~lcjJ"dOlI!"I~ilI III~h'"

idi.'

nediWiIli:r.

dabs ,GIi:8@k he:yet.

Lh'AL£

I

iPa.gllllllini)
ajr

bu alillfllt'te
IibJ.11

JDIIII

aak

mlcer,MIIlI

ba:-

l'U!I!1.'I"ord,g..

~
_ _ _ _ __ .'.;4.""-; -~

.

.
_ . '(_1"

---

~¥J -__

.

.
~".L .... F~ _ ----

fi==== __

"Prag" muzaere I ancak birkac saa eri
Wi ••

=-=-==~==-===~~~~====~===========-==========l=A=·.=_=A==M~-============~================~======~-==========S='=N=is=an====

....d· r. U.

, lei ~QAije,drJn devDm h f UII 't"~ ulu.l ... "gfum ... ~1J'." IeliolUi Ii.mid 'I'e d<E:Ki,mltl bali"Ilk bUi,lII.1oda ikj liiikillmdillil bltdd vo liyau:U I'~nde bw. b'lr lOuta'" hkQt 1Jt.l,d.UikJC'.:'~IiI~ blhHrm·ek .. led~r.

IlzUII pleeegi.ni
aDktai

Dllzare.

IngiJterr:de, i;ti",

idoi.a, e den 'I mr. itibllifG aJ.mMdt.
~ .. rlm

Ceko,slovakya

Prag 4 (A. A,» - Roy tel'
ajll!D~l'Ddaa :

bna

taraftar

!1ark mlsa-

B.

IN

Benes tiD B. °Ellen .. Ie
it

,.pbj1 Ibilkilem!ll emBsLud •• Aimany. "Leb_islaa dah_~ 01lUa o'ml;!un 'Ce'koslO'l'llryaolD.

UJlIlslal' KummUDa , ... I'ij~cek ve it::ollsey t.'1fin dlliD, gili g)ilDaka~a k.bum mlub.... tem~d 014D "Yi!ll1lliameoiq .lindU'I't:cab husU8unda, bill aJID 15'inden evvel uzla~mtt bulummamaJ'lD1 ~meJl i etlD£k ,
JI'!II]I.~.

ipgilliz: ,d~p~om.!l1mI.· hafili. ~nllill II L..gUtue VI! hal"

rak e.den ),.oklor. uAlmla.nya He mOzakere kap'Hil kapanmarnah.,

B. tilEd.n... laglfnt ,'od:mvQI, •• V!IJl',OIllIl no'dcri n'jU ,... 'GI'"1IiI'II ,.Iif !l'fmdrtdi WU..I,H'dt;: 6ildir","r",Ji"..

Bunu 15nk biullt Pol.on,. i;~D 11'8 ger!!k dluD)' .u~LI!Ii~in til'"' mellD:iye IOyQlD gorUrlll. " !'Var~D'"a suyyahati bir dige1:' b:ir lIIal!c:a~elilDd.1 ay~f\ g !lZ.l!:te diyor IIi:
GeDO

:3 -

tcdlir.

I

KezQllilk. V8T~Ovrlda ,ulI:DlUda ii,nnDlli,t~r ki emD~yeti ta[u:im IDIUI,1Uldnn g~dt:Q IUI',rup aii: btl:' proje, muvaffakiydle netice .. J, nebiime k ~~iln.10giiltureo[1Il d fil~iEl i~tiT'akillldelJ! ,t[illiu butll.l!omal.du". Lehiler JUmanlara bagll IDe!eLe.sinde Po]onya noktai D9.ZII!I'JDIIJI A]..· manyaDiD vaziyetine k!ilt),tiea bl.gh byhl!nglldlil dll. VlI.rfO'llIl mabli,FiliD.Oel ~ lbifllUlk gial'l'ip
iU

hez~met o~mU,rur"

rilll: dilllbm i~lerwl\ti mlh I doiru bitmiltir. dI.ba~~ elIDe.meL: 11'emlUtClVJXe I Bu jjukerelerde larilter~.yardlm,da Lulullllm:lllil8ik bab .. _ WD Pral orm 'el,~i B. Edd]. hiUlerini \l'e bir istt,lIre 1U!I'IIIln~ IIOA illf! C;ckoldovakY8DID Lon .. oil ibtiva edecek ollD bir ~lIlI'k 1£1l1'li. ort. a!~'ili 9. JOEl Ma.devleH

IIndla."mall1Ua

,lpllD!IiIIi'llJ.

3-

r,,'iida'balcyi

tsrrif

Il.ryk de blizu' buhlllmLllllIIl'r,mr"
VII

~!U'k ndhlllll1l

deeU mi l'

blr $ark misallnol eyi ker,dm,sc:aiLEI1 beyan dtiji "We 1Iu ild devh:liD bili'bara lIlIiBlilika qtirak
edece1deri Omidii!liJiil lz'bar c:)'le diji zaolil.oJUlQmakllldir.

mU!lkerallll

Ingil18fe

'larkta

taah .. DiiD,
Melt .. lop]iIIDlLl

Lundr. (A. A......... Iagilil: nULrllllrillnD Berlin,

hQde girmi~or

BubeYIIIDII'lime', Berl~n ita del'.!IIm j.~JD kill!!,," 1I.~lk bLFlikmahdlii'. Belki bu btl" raonameyet icab~ halillde ,RIilIlhUD muba Faza91 mil 'ksadi le mtqlereken ba.reket ed.ehilmck lIere bir ift~are lte:abhiidO il 'Ve.si de kabul edilecekti ...

gorunen bir i.!l!fIlriRi. tekr
mi,tir.

Ii"

'edil.-

Nwh yet Polonya .arl~ Avrup aran

Ingiliz

kon. "II:

olduk1ar. bg,.. rid 9t11 ziyeIJ tdkilk eileq k •. biae i~timalln IlliUleakip. iyi ba. her .laD .ahafi1, ingiltere ... Juaslma lelDJillyllUumi IU 5.... retle taw etmitlerdir. 1 - .,.,rlr: aotl8.plll bu!u· .uncla. lagiltefe ~rk,ta bi;bEr teabhGt allma girme,cuktil'. Miitecliyiizin larifmide iLti••

VilulD'II'sda IIDahlmllil Q,~lIriD.

edecek bir pI'·k anM•.

IDIUlllla

aktl snreU1e emuiyetle,riuiu it.. tibarnl1 temiD e,le'lDekl all.

k.dar memJeketler~ .td bir tiT. Iogi It'er·e. liUDunl. bera ber bu tarUe liltirak etal'iy,e~ektili'.

i,~

lim iiia .u.ubulacal£ her tepbbilH IUDeD miln.btreUt:D

M.mafi. umulII emaiJiCtill~ taD"

,eri darmIJac.akllr. Ingiltere mutaY3sstthk yapacak 2 - laglleb:re ~ AWUpilill,
IlkOuUD
I....

an• nd .. "Sb'et..Ii" d.a.. t."auutu.nl .levam edD£eklir. Bi.lh.a.s. , Ia.. . ~ue or-d" lreudi5iD.i, AIm.ukIlT 1 ilea,.. eV1I1 ie, bil~
om.um.i e.mni,etia tauz:imiDD "lirall; etti.rmege me.... .JIla

U,.. ill. diier de"letler

illdeli m.kndiJe

AI..

,.frl

.jaD.~ bil~diri'O'I"~' fa:d ol.r!l'k·. Var,oV'a III bllFj~i t!lgi'lteretD~D e~Akbinde:a B. IiEden", in MOlkovlI~ Varliy8lde RUl13i i1e. BlAkadlll1" 01.. IO'l'a YC Pra ia 'lIpbj1 liy.o; roller baLk,kmda til porlllBU dink ... t 11.-'" ~ lemek Ib:ere Imb"DI!. Cum. p. IF . ransa. ase·rlDI _erllIl Do' bUllIi bit toplaub yap." I _ elmiyar ukhr. Paril 4. IA. A.I - M'11U mao I!!SIRU .. lr:onfe.rllln.IHJ. IDgid.f•• elltihul:oi ~lahl!l'l, IluJ'II:iJ. Jia lI!vabbll!JJ l.y.La edwleo 01 11·10111:1r Inij'Je 1I.aki, CI~.II muldHo· U.SimOIll", Vi!! OIEdl!lll1" 6:aumuld,· ml!!!~e:riDe dab M~lIir ,er if III ki haftaDl1II ba"od-. bareket elmtlllilj olg}akla berabert b.a:ll edecelderdii. B,. "M.I!G: dOD Ia,dji m 2nde'er~Jylot:ni\ I!lIke,l ~Grll.' 41 Stn.Y • J'a gi.t!nesige ihu. II lID , Ni .... lld. h:rbi. f:ilHJecelc:eF· mal yokl1!l!r. IlId) Temmu"l1 k.dar .lIlh rII... Siyasal _ ahaf~lde bu kooklJ nod.. tutma k t-t:ldilli.fid·!IIJblUluDii. rsultan muhim bil'Pf ka.tiyen l..c.r::!m~hmin ~diyoJ'hu. J lbeklenmiy,o:r. clugunu ve Ihibayet :lCab~ takASII _M_iUetler Cllmiyeti di'l'inde~ i!lulbperVI!II'IliDe e:ml!lJc.r~ Ilftullal mQhim ~Iiphe ,g:a ~ilrlDiYl!n de vWl!:tler WeC;uo.ldl .. Shes." kcmu ,rna .. hiDe leraziyj meylcltirm~kteo I&rl B.... Eden n ia y8.phklan ~ek ill rniyeceg1 Eli hiaaet mi,ler .. ziyardJenn. tab~i bit fletiCClii dir. oIQl'rak. ka]acaldlf, Asd UhJs11li1l' Leh'er V8 Iingilizier blr~ey KurWlJu K,onscyioia IS NLQn.. teklif 'stmediler d~ yaptl.cail topJ.nbya. biiyUk Var-i0va 4 (A. A.) Ha.. .bw ehe.mmiyet verillIlcktedir. Idimtl gazeh:s.i olan ·'Exp:rea.." "Makdonatdn Mmetler B. iI!I Ecn " iu Va,t:jiovaYI I:~YB.-' Cemi!leljne gidecei< n:tigGien baillle:drereik I>lingiliz ~d,"'Q,., (A. AJ ~ Daily balJ.i:aOll)ll1l lebiatlliD3. bi~bir tek" Hcll'Gl.d .g4Hle. in.,. 6i1di rr.Jill,ill. liH!! LlIIIjDIiD8icllg~ gib~ Le:hl~ta.IiI . • 6n • Btl.lbr:dzlJ.iI fl. ,jMtiJ,It.&onold biikumtd.i de: keUdisioi!'l yeni bit C.l1ellf'cJ'I!I' Ij-Jc1fek Uluiddl' Ku~ tt:ldii )'oIpmaml~hl"... diyor. rum.1I il!il"'lI!:y,,,ill '''lJlraltidc fap;0

Ikabine'si bugfJn toplamyor Londr.a 4 (A. A~) -- Reuhr

:z.imamdar. ilt:atil.IcMuDun mubafliUSI mcselcsLllde, PolDDyaam 'Va:r:iyeti Ihakklo· d.ki boll-II,nphil!l~fi dag:llmag.
,-aI~IIIDI~~ali"dlr.,

iso lIir hezimd olmu,~ur. B, Bek iki blo!ktiliD birin; t~r(~h edIIImiyecegini .!!olyluyor. Lildp m~alel'leE kendiAi se,e:c~glD' In!:-;mi~t.i:... Afi~ak lau inUhabat Pr8.m!llI"" Poiohya itltiif,lu .ilo klbi1i. tell' m~d~r ? " ·'Ele:o de Parls,!,dem t~AlJal!. verede, B. UVilll'lD eeya'hatii Polony' yl, 'bImale.tll inat eUiii maceradBD luula'Fll

~Mosluli\!'il :zi,yareti bir 03111 .. ",..ffa~i,et, ViIJr~ova 1!I.!)'81hdi

'r>eddedlcD bit TIiDIDIlIiI!Una~ma;. alBIn akti. 4 - G~up A.Yrupa.s.1 bakkmd. bi.,. hava. mukBvClleJiDili
im:l!lSII.

MUZ:lllker.e!eriD bitllIDlDId. 1..1111. jl.daki tehlig nl!,rolugl'D~t.ur~ IngUi.z Bakan. Eden bg la.b.1lI Prag'a gelmi4lir., DII_" i,leri Bakanhj"& da ,.pl1gg ko.o

a

ulu,far kUlruml1 niz.lmn.arDlCSi slllib muahadeleriiJdeu aynldl~1 hkdil'do Ceo 'ae\l'l'~ye lI\idd e't.lhn~ie bUlr· dll'. "Taymis; AImanlara

Almsnya,

nu,m~dar iUiIII_ ad B. Edeu :il. Do tor Bene_1 3 Mllrt 1935 IlrihH LODdn t,ebligimil] ihti'l'!I. eltii'i bi1tjj iii hU!!.!J.J3 t ,b.lildulIIda
"8im~ml v'e
d09

t~a 'lIokt ..; oazar

teatiJeriudo

bullll]mu~~a.rdll·.

taraital'
loudr 4 tA. A.)I - "TayIDl!!in g<lizeteJ,i. .8IVTupn,da: alya .. 151, duruo:nm jm'ki~illfIDd ...a bah,
Bedcll taD

mlliga. yardnD

eltle,

F kat

bia

r

buoa pe!k Ie guwreolDiyelim." ·'F~ci ha.diselerden kurtu~mak i!rin'4"~ "Pet:it Pa'l"i'Siei'Dri ,leEle di .. yor ki~ ~IHerJiDdfl! J p~llD tetk~tcat.
AIIDIIDJ'aDm
(lQk

B. BeDel, Prgl~1 ZiYlfdin ... deB ve diger hOkumet merkez. lerine: lo'iilpbgl seyahd]er Iba.k. !kmd. vl!.rdiii i:zab..atl:elll dol JI B. Edenl!!
mi
U:lmn

ba~yaZ:I!!Iillld!!il d'iyoll' kL~

tqe'ldil:llr

etmi;! "

"'Mare,lIIIl Pi1!mdski.nill
It~]ia le.histai1!llII!i

a~1k.. r

C;eko!llo"Il~Y!linln
UlndlJfIl.

lu~b liYIiliHl.l.
,alillatmtlhr.

dogu

illllBiIi

Lakkrnda

bedb~Dane elluli,efell' uyan .. d~rml't'hr. Bu emeUerio b~rtakun f,ed badlisa~a mlJnr.er 'olm.amalll ['rtD el,birHlliy~e musbu::el ted!l,biro iIllmak ilk·til,. Ie der. D'e liIlIek
ol,o)'or k. ft'alD9anln we Sovyetle.ria tta~,aIllD

I

""rupal 'OlD biro iUlr~ihkb Jard.m antl~~masHliil iltihak lIi\ye~ ti8de o~madlCIPw soylcdigi 101.l1li" Ilolunmaktaolr. BUDIJil,la.bel'iIber M.arCfa~. Lehista.nm PlI'eD"lip itibarUc, koUektif bir ~m· tJiyet ,Ellia.~el1Qille kUir~1 koyaca~ ifni dll .aoyJemllClDi,tir.

illfiilliek et !bill kaIlJ~r~. lu. giltere "Ii!! CekQ ~o a.kYIlllD ge .. lid
W

Dei ~ulhu'D IBuhafazuI
lu,liilll' KUrll{DU
slYl.setiDe

'v U ..
sar ..

![ulmaJl baghhklaflDl i.tihdd edtD l!Iiyaga,11'1'unDla bedefled b.lll.kklDda: tam bir muhba~st oldujuD'U gOl'DiiUJledir. r

korkt.u·khm

"'Hitlsf,.de mOtecavizin yal.
nlz blralktlmaSll1A tanlHar Diger taraftPlQ, Almefoyamlll dogu ,ontJa,mil'!lIDIl ... ddetmc9i e d.o~aym:!nyle bllJ devleUD hertlirWi koUektif .si:!,lcme mUJ3irJ:Z: 0,1dugu bakkLDdl! llideS!uL lD~ba ..

H, Eden

Kolo~yada

KoJony.. 4 (A.

~)

-

B.

k.dar

VafJilUfon

Fransaflln
Berlin

asker! ittifRklan

I

akdehueie kllrl'ar vel'ciiii b8ik~LDda B. "Flindeo .. buafJ'l!ldliD yaplla.n bey!mab mevtlUubabsederek. bu k.a.rtlI

va Almanlya 4 ~A" Alman istibbl!rat bUrOIUllids,D; II Cor' rlililipondiiIJ't'i(.e diplomatLque ¥ gazele.i Fr3JD5IJ b61kCtmetillill emniyetin temini LI;IIl. n!ll'ierj

Eden. lena 1111"8. i~inde bir s.e.oyahattcu i!lQDra. gec.eyJ burad.
ge!FLfmeye litarllr vermiltir. Y ••

A., -

no

aahah

scyahdillllili

de "am

Wde

vl.h:::ul

b~hm filtir del "ok

edecegi

Ilmit

e:dilmeklJ:ewr.
tmll~pt~I1j1 jlll,l JIIIIInl.jll

lDuiuU1'elefer

Cunkil R "HiLIf1r" iki ~at.db IIndl2limal.ar
a (:ele, yer h.lltmu.~tUl'·

I'I~U.I UII ..... 1IIIUIIUfl-lIUUIIIIIUIIIII',IUnll,

a.kdi.DI: hatlrdlr ve bu ay.ii H1ytl 8inU ~mlllanD g~I[H~l 'bit' mukJ.'1I'ele b31inde t-oplaomB:SIIl:1 ve

I~====================~l I
Nobeb;i ec'za.neler
Bu Cuma ,ini geeei a,rk olanla,.

rm :mii~'ler,ek ellltgiyeti tc.m'im~ matuf glllyll'e:~~l:rlc tclifi imkall!l" SII. o1dll.gumu )"iildl:maltta we mti ..

tale.

SUliii, til !u!.lir·dle tiu'8m

~t-

mekted~1' :

lanhI'ilFld'a:

Lehlistan

iki tarafl~ UZh1lmal1ara 'tarr ftar

bu/rmacakrlf".

Fi"anslzlar

Lehj61rden dana

mar bir
ce!ktir.

muta...

u,1I: adde,Uyo·

. V.r,ov8. 40t
IIJ3ID.!U

J#lSW.: .Milll'linH!I~~,Almgi'lJ"")'~ lJiuiIIle:mircn I.!a·h ... ldr i!'f"II~A.isill, ! on.n 'hrrie.nd. iI.i ra/lar m ibio· A....... m.6i1m.uini I.. all" r • .d.",8",_111

A.)._ Hi\¥.liii! mub ab-lI'iqden : PO!QDYIi. rl'lgi~t.ere L:O'DQ,J[QIII,-

OmOtlelrUnj kesmeditelrl Parjs 4 (A. A.J - G8i.E.~leltliikliWeIDeJifitind4n hiC;. bir relli neHcc fI:~kO'l3Jdl.gl RlII,J~ll~e. i1iill.ndad~r~~r. likim :bell' ,eye ragrmcD bazl :raz:ele~er Polon .. yaQl]g birfilz keg,dine gelebilecegioi lumit ttme:k istiyorhu. PetU Pari.~ieD: "8. Bek ile Marqftl Pilliilldllci'!niu. ke.ti ureU.EiI'i Olm'Z:"!1 d>l!lDedilderi. D~ teBilim dlD't:liyil .... D'e dikte m ,9(1111 r 4 B. 'Ill v.a.lu in 8~,a.hlb baber'iDilU Var~(lV'ad.a basd enii'~ derhl mahz.u.zi)'et~ ka ydi: d uYOl'. Sab k mListe~at'a.rd2ii!1! B. liDo Tt.uan .. Petit JarRard. loyJe yU.ly,or: "B. L yaIiD'~D Ii!yahati, Po~ 10[i~alilillll '!!lIIrih hir v8iZI),·et ta .. IUD,IDal!llUliiil beUd de 8.iIlIlH glut'"
vG!
U

·'Fn'llRl.l !!Iiyaecti, a&k.er~ mum kave1elerle" ulug[ar kurumuOIlD sagl'Btn bir lartdl. inlri ailDa gJa.ni oEmllktad.,. Ay.1l i .E In D-

'KA.SIMPASA, Merkel i!!Cu.~ bllll geDI:I. bi.. Dluka~elc ile lIui. bunu imza li:dell bU,lii.ll .dev!etle ,sl~ll, H..lk reZ:.lI::n~.i At. I rin miih~il:rild'll!! n:Ilal~1 ikonamik !IJ.itmallllll J. BIEYOGLU, BII:!Jimjtlll II:U.&'" 'V~ SJskerl Y"II'c:1imda blllullm,B.ya,· mni [KaIYQ.Qtlll 'kolluk] taklarnn taahbiil elwelerilile 'fAKSIM. T.I'IIolIID UI.I]~Ii. m,uhteJ.f D.ldugUIlliUl dill s6y1e .. HASKOy, H&lk uUAe;l!i. me:mi,til'" Iii GALA1'A, Mil~1 SoFn.Br.dl. C'la Ql!l:i [M:illhlQm:liyfl uddui). Bo,y~e hir listem mi.itt1!cav~xi

ler. umumiyet

i.tibal'ile.

VarfO·

da. silitlilumll

me:i!ll!ile.siu!:,

ma~

IJr,Ulndli PO]~lIiyagID
'P~Z::I~

Jlln

Lord "Eden

Avrup mu~.RDelindeo IUlFi~ tuluMugu hiuioi b.,t.I etm e.mes,i 11:l11DAlml'DrlDlD

".lIi,.

ml~br.

billq
Clili.

. ~lki tall" Ii(b
OtolDiltik

ll1ulltbi Daz:lI.r~;~ II.Hdt~ yukuf' ke~bet. Du Doktai 0"1'1:11:', ,5yfe edjlebiliI' ~
u:d° ,lUa1a
FUJI

ter-

klQ~ bir bill I :5ure:ti buluDma!ll. 11131, da engi!l~ obmakhJdlf. BUDda!:! bli~kil, d,e\l'] mh 'oar bAI'I=,10 hmeli ulaD maballi mig,ak-· lanD ba,ardma!lllOa da Id ~ekmil o!aci'ikllf. Alman),,,,, ya.k Q~! tedafui tedb.irJer ahmtbr."

b~ lIi:sbelD, ayDi l.3.r:Do1()dia Ce" nen!: andla::j:masma: mU..liflk ' bulul'ua::tk ve iUifakhuJ oll'tad.an kal,dlrltl!:aktJr.. Boyle bir
si!!.tem,

yapyalDI~

blrakac,akbr.

Boyle

FENER, Arj f ~c::zaDe j. SAMATY A, Rld ..alll'l!:l.'llIIoeli .ljl.[HRD1INt NIIZlm, ecpaell

$ElilADiEBA51"
eczanl!!:IIt I(ADlJ:()Y, Stlld!et
If~ZIlnr.i

Olllivermt.
ecuaul

'tmgHterenio

b8rl~)

or ..

[Mu¥ kkit1w.... e ~.d,c!le.i ,.

0 ...
,I.e ..

mak.!ladi,ylc gay .. ret !lufetmeye d@vam ,e.ylemegani!i!:etmek
i~~D II

I

m.lI

HulWii eaddlea.i ].

[Soj'QUiI!

Alrnanya

&r IU diger devletler

taraflD.

daD Ilded~l,eg lulbcuyauil! glly. retJue ittir.k i;llll bu kabU miblkereleriA veretegi h.r lU'utt.a itlifadc IIdebiltiu. Sa d.em'!k oluyorki MPlopolo

ret kaydluHD leQla.mile reddi.
• UmYlU],'ij

1r'lU'~II'ddrmlb:ahele.!lobbilslerigi

Mi11etler Cemi~ ye1ine ne .lama n dbnecek?
Val'"ova 4 (A. A.) - "G8Izeta PolskI ...run Beflillden ll.~ d1il hir habere go.re a,agu:t8llid ~er,i\l'e i~ind.!. bOil' Qzla"ma
illlikiDl~ derpiJ

bir temd tqkil

ede-

KARAGUMROK,
nae"l.

Ke

(~ktir.

BEYAlIT.
ALEMDAR,

Bill••• cocell
EAt e<CIII'!C'D

hll'l.da 'leII[lIliyetill il"'

t.kr!IJI:'Uu. temiD Mlslllu ~Iikl£~."

Pragdaki m u'zakereler hak1unda bi.. teblig ft€'Irediidi
Prag 4 (A. A.) ===- B. Eden bugun saat 13/201 de tayyan: ilc Prag·d.1D hSlI'l!ket etmittir. B. Eden j1e: B. 8~ti>l!!i a.lI"a~ 510diJI 1iIa.lI:t 10 daD biru evv@l 'ba~hyalD Illih:ilkereler ogle.yoe
'I'''I.I"d).

I[KlIlmk.pl ],
[ D"'.!II~)"Clilu'. !u'Ii
I!:cnOI!!.!I1

'KOc.;OKPAZA.R.
[l.eJrek

HaND

d'italia !rania_de, evweLki gila aerdediJco Y,D "StreD ._

iPJaklll '¥ulyete ~aD)'a devlct

~~~~~~~~~~~"

!koufel'aU.IIDID... bir tallnm !tarih Ibtimll.Uer ,k;lIfllllud. mr.,terek !til' I..ttl hll,tk!Ct "t.,.hll elmeli

"Mo.!lko¥an dill buluDmu, of.. aga" bllllulllID tngiJiIz he,di lIIurabbasul Po~
adamLIJirJ'DCA

Mllilcmat

,~ok bUyCk

1lSiivatloa

,edi"mek tedir. AbDiI'm1arlD Ib\!lkuk mii.
mubalif

AKSA.R.AY. ~epi!!funa ... L OSIu1DAR, ~hmdi,.leU.·
n.e- i.
II Ii "I!aUt m.ti III,I'UIUIIIIUI H IIUII1! .11 UII! UIIIHI.lllm

I·,

HIt-o

lui alldhlljlma. hd:kmd. iJui· )'6 ilild:nli!lll. )i',e.giDI tcldifi, UEl.-

il!lti ..

I

o'imiyacak ve bfilUn aVfupaya. ~amil bulupaca It bill' lili II iJ!i1lJ. k a 'if: Ie 1;1 i a k ti.

1'lli.J.'~.~'

2-'Teca..uz etmemek,

dliget

ZaThanlft

lakvimt

,nA rsen Liil' .upen"
Ciiiii__
~k & .I'Ulrri,.i; 4t oris LiLian
;::iiiiiiiiiiiiii __

agliostro" nun intikaml
IR.
II

nkideu kllillllla dog,'1ar~mlflllr .. dl, Id lira lira ban3 mektup y.zlp ora b,kklllda malumat
'I'e·rir'ler.

mu"aHak~yet dtitp, BlIllU'n lil.erinll! (Fd~!I~ye.D) ill (Ka.D' e: g~djp kendililio,i gormesigi .11.rarl~,tu!"d.k. Fak t Mi:syil
-

Bu defa ,ld.grlD me:k'tu,ptll '1Ii'u (jerum Hehlul.i!I) i[e evle. ,nec::egi,liIii~i bnc1iri.yor~ai". F'akat
(jerum~ bl!.kl:undl!\ ga)'lI!!t -feDiI
IIIIslOmat ¥li!Irl~orhlr. 0 cibeUe ge]ip liEe 'I,niyeti bildiLI'IPt:ge

(DlirjivaU f;nlA b. ~a olupta
i dagll'udau dOIedelilu::DJlCk ihtima~iDi du~i.iDdJugi1 h;;!n bab21 bir fFeli!iye=o)
relya kabul

geni maceralaTI
iiiiiiiiiiiilii -

t!llik~m all!shlarlar
1;lIi),en).

vtrdi.(

Fe ..

89 .....11_ iiiiiiiiii~=ziiiiiiiiiiiii;iiiii:iiiiiii.l

Mii,tcerdmi: A. Vus/i.

....ariID1, 'I'll £1 .YDI ila~ maDda ~Dk hOrmdldr bi, d05~ tu Qldui;IlDU 1!15yhniiktflD.ltlDII'l\

o

bin. valdemLa

k..

\'aktil.

waliyctaamtyi a~lp okudg~lU'. Blill "IlIiliyetname He ben biilUu

Jih.UIn g:6rd.llm·iiiII M'(jlyii (Dur ji'l.aJJ iu d,jger 18yl~dik1el"~ hakklnda la IIII IlIUn U':t:ad~"11 tllifli~'t verlllleg'l!I

ettigi gled.~n ldi,k! girip kala),1 8.1j;1I bilecek ve milcevbederi alabile-

liu anabat(jrlarla il;iJP takdirde kim!! ye gorum.

rada.ki dola pta. s.akh yorurQ. 0 ~lrDdBi leo de. bSQa valdemd£A KIYllRettat bir yuz.iik k8Jdliuu ve OIllU benim parmDlg,lma an", cak iz:d.va~tg,!l ,"Dara taklu:a.· :i.n~ Bijy~emj,tit'i. I~te. beDim i~in dt:I~Li ~mt'iyi Ibu yuzuk te~kU ri)l!iyecck idi. Eger lenin v'uec.e.gin yilzlDik Miii.!Io)l'u tDihji1ilil)ia yiz.iiiUl1UO aylllJ i'~J fELiza;bd)in rnirli.S1I mesclHini lahkiL L""p kfiJke girip V81i ..
yl!tiDameyi
S!!DtD okuduguiiI

a

yi.izUp i1te beD IU-

bu ti,areUea II'!.II:mll!llks3ld.DI oldllguDILI ,oyte I!IlIIIllJiltl: iii Ro~ant,. beDim lOti ! m g. I rd b.ltabj'lm ,Ilrtm",d •• V klilD 'i taLI odoliDd ge~iyor. . yau adamda l;okLuk o~unDI~ ),ordum. Ira],uda ya,Z:1odam· . daki dollb.1D kdidilli iurdlla· /11'. or.d. la"brmJf uldugum

a

1.l:'ve·limL aile bli:'8i'kDlakt _ idim. Bundalil! b.a,'ka 0 dBlaph. bit me,in k.uhl i~~lIide bUI g',i1zr:1 III Yl!lldtlliil' ,lIi1e m,lh:cy bl: I;lel"i I klBmakta id~m. Bu mUCC\1'berler Brll~llJd birbil'inifl beB5 zeyeD iki: laDe de g.yell. ,u,z.el Vlll InYlDet1i yuz:ilk 'Wardl. Bu yU;r;uk1'1:!fdeD bill"il'lide ~a~d~ar, Hir k.~ gilD loorB!d. (VIft:rine • den Ib~r 1DOildup IIld~m. atadllll, O

baed
ben

),ok df::tillEli1
kel!1dj!l~DII!:!

Ue:FLI.m)
balu,

I!l!l\'vellillli

dait 0,111.0 'I'asl., yutoameyi yrrl:m3.lIlllll. ~i1D"L bu p~lllli. bi, bir 8uretle .kabu~ edellliyecciioi iI!IoyLedim. Mils .. yil (Dilr ji'fal) bumUD ii~er.nfl! bifi alm"lli klll!udiaiDd.eki aile )pillldikAr~ lPih:evberleri 'biit !be.. mIlCJi!:vber~ell"n:leysDllDda e:J~~It! .. ,diyt'l 011l'll'81k kab'U~ ellDemd. JID~l'II ye tek 11:.1111 yHzl1ih to ifok ~.rar utU. Ben, d.e b~1I11i11
blll'akacl!igma.

gHig-i gllll Mii'!yu {DQr jLva1) 1m hil:!iltal.gJ ba.kikatel1 artn:ni!jltl. YiilIima kimselll'l!l girmnioe mil saad.e. edilmiyordu. Oetllllli ij~e" lI'ine ( Fe1il!liyen) tb.er.m.deld Bnahta.r~ali'. j~tillDld ederek kim.eye g5iruomeden ka,ke lirdi. Miiiiyti (Darjival) iOYall odll.c 81m da bu1!lp oradlaki !kauJI B~tl YC mbclI!¥ber~eri ahll. a

cekti.

(Fe\~9iycn) in

(Kiln) -

yil~uiu
I

de o:rad'IlD aenin
flk'ill:akt

-raMI-

vee

tiD

meydana

bu

all-

reUe (EIi2:OI!beUe. wira, drL,mlyecegini aphyarak onl!ll da. kallet. tigin h.b .kliuk etm~ o~acakh., Fakat bu diemi elde etlllek i~in Beniml!! evle-DIiDf:kiup ,di...
BlDlllflnin yilriiUDu banal ancak izdivlli~t8D ,Dnn vermelkte isral' ediy.or.~
yordUi.
i!I!D,

Bugunk,u haya
aldlitmlil.

c:;nDko

ha.va I.a.z:yiki 762
Su~akhk en
I
IIIZ

Ve,ilkoy R~I t Merknmdeo mill lum ata girl. diilD
mUimdre: idi.

415, en ~ok 14

derl!~e

dUD.

yen

r.11

(Felis.)'~n) '!!Iii!! bun •. katide!{ildi.
D81!"antl va,.

idl. BugUu h_B llismeD bllliutiu elueriy,et1u _elk:: olaeak rihgJ" SimB'd~D e,~u::ckUr.

-Z,AMAN

1
Nelen
gec;irdlm?:'

Aske..·r"'I,- .·ave! ve I.rr==========-=illl d BORSA ,4 'NisMD 935 Yoklamalar'
33 I do guml ula rl n yoklamaSI
NUKUT
(31l1 h,

J
I(UI''-'','

l
I

, MOTEFERRiK
Mezbaha
Klilra.f!III;

7

HAB
Kum bara kaaanan

=:;;;;::;-

LE
ikr am iyesini He diyor ?

iiiili:_;;;;;; __ ;;;~;;;;;;;;;;~;;iiiiiiiii_..!

F"lih Asker~ik fllllbe'Situllil!lI:
.......... $ubemh; mJDtakBl!oIDd kay~t;. 331 dogufPlu yerU ef.

va rida h
Lib ..

1~/an,buldaki d~ger Ermeni leo-.1 di d, mi'·1ecuert ta ki Ip e-,lgor-u, k-.....
iI

I

raUan (Ksragiimrijki S... atya m FillDU' Ife Eyilp) naMyoeil!1"inin yokhu:nalarl hI,rihlui a,a'ru:llill
g,65teril~bt~r ~ 2 ....... Yoklam iii II".. hugijn nbahteu ogleye kadar d'evam ed~irrlde'ktil": 3 - ~ubemi! nHQtilku\:nda

~ F.FuD.1iII 1169', ~ •• !!iv[\j'. I 1:101111' 1,~U;,,, I Pt:J!lla 1 KUT. >C;ck. lDI ,: Mnrk ] 1.Iotl iI Sill" A¥. 'U,.; I..tertla Ml6 20 'Le, :lO Lh~t 1oI)fi 20 ~io....
:1.0 LeVI

11.2
1,

'lJ'I,uCI!IIelninin

4~ 14,
16

miD IEdl.iIeD 932' Yar·d.'h 19666,249 idi, Hatb~"i 51,969 lin nulIBlin~Jle 8r1e:dr 1.614,289 lin il:Dh,li~ olune.-

54

bilmi,tir.
Val'i,iilabl'l III

Bu

y~~!ll!l

931

Ilene ••
I'I'Z

SII!!Qede iki rlef.l 1 urn ban ~~ hipll:ll'i ftn.md. ~ekIl~n UHWI) Frl'l malt. fatl! ~7 Bank&! .1 la c1rr'uf iii. ramiyelerinln gislIGJ 1935
no~er

20". 2a D.·.!!hml
1 f'IOrin fr.,uUl Lond:lI'. '.lIlaD
Ncvyo .. 1!J Cen!!:vHl

~"
85
:301

1 4;.rnon.;
A~hn 'MtlddiYII<
13I1Ul\t;I]O~

"iiridllit1md_'n
'l!d~lmeli
,li}

12,8115 ~il'o:ll blll!!l,olr.
l:ilh~

~"];;:III.

It

"",,~!II
210

9-4~

DJUbilomme,llind~III'

bilrinc.i tol..-;h.IlJe

ke~id"li 1 AlllnU'<ldI8
r!liIilllll~,1:jr. birllllCli
_'IJ..

'932

lie'n!:' III .hrFlo(l'n,

- U$A"i"~r~Misakyan"

be:; sene kalebentHkle kurtuJmu,tu - Mehmeb;e Beyin bir tavsiyesi •.•
101 .dedil. Bir k.R" 8! un U Rr I!I Cia ~V.... ~lEf. meyda.n. !;lkh, miitlrl1!keyl!'" k&do!J'I'
nub liIi" bizmi!!Ui! 11:l'IdiunD>lIdl.V r· di~1 'butun ma.lumat, AmE-dk.a.o!!. T'I:' A'I'n1parla bulun [I komil.c,ilne • iUi. HaUg, mut:.r~lu:dl: lV····t efndl Mdlmrh:e ibl!!),jo }'ull:illili lkirJ-=t-rc"!k pl!k fI'Iijhim i;J,lerdl! bui'LJmlllJ~tllr ki il!loi1da IUII'B~ gellaee -bll'n.a,!IIo'll ayrU'l. bllb!ed'ile~
n~til',. d~1Ji i!!~i~iljl!lfe

CEf{ F'fYA rtARJ F. 'UH5, !PI" f
fiUjI'.S!,I 0,79'';0' 2 •.I'11,ll!l

III

ditn
hilY ..'

ItHIoI!Ie-re Hli.lb='tlc
kt!lOl:mnindendir.

,d.. h. az

IIU:ZI;!II'~IDdo ic;t.I

Bu kefi!lillrl di!
1iIlIO':i\rihh
I

8dll!'(' d
6CJ'Jln '1,1:8 dridl Vill·~'I1'11'.

$umdi 2etiru:flli:z dedi.m, 1t@~Ilt: IS .• de, bu -dam. lllt~c'lil'ahl!l getirihlilt'i ~~I' Um_" boyle 1111 i"t~"lIIir, bu ne a~me:k d~ml!l!ime lu~liii!lld]. 5aload.3 ,binlellibire biF gufiilli1 koptl.ll. Sa!!I0iro Qe'l'irince. Savllr'"~ elindeki lUi har'dlllilU bill'dellMre melmulI'lal'~n Ul:er;lIle do~l'u hdllt:a.rak o klliiar me.Ib'llIfUh i,;:il!lde mcrd~~eII] e dopll ~Ul" a t I'll k 0 ij!'ma kh!i 01c!utu nu gOll"lIihlm. Alldrme !l~yll ,etinllisimlilili y .. JoollI mer!!i'i'll'e'D ,:lrli,lIandllll.i:i elllDll lIaplyl .~Ik IUII'akhlnnliaG, Sova'r" h'ld k.p~dan k~ndi:9,ini merdivrne d!:lgl"u eUI. memulF1~TIIi b~rsbel' kemdis'ni tutmak uzere kD~dtlguDlUr. lam an. $IIIY il'1j11O kelldi!iiioi, m~nliftndeD ala:f. dtll'ml ~U'IIOfJe r.ard"lk. ~;!OVjU"11lI 'kcl'!ndilllll:l'i mfi'di"'~'ol:l~1l III_II .tt~il nmlllD ikinci 11'011 ~~riillti ll;phn .mll!Fdill'!@ili kcnarlDdll.ki pi!ll'ma'M'Lk: aa-.~]lirlnll ~.atpbgmd.g bu .. t.,hlr \1Ii'ilml~ "II'C biU.bi IiUlku,tUD ,idddi de bw liuretlfi au~gu, IIolI'k, ~lndaD ye'l:iatilimiz Ug1811i S3 SF,.U k.tt .. yerde yalm ,kta 'n Illto' .!l8lr 1II,~fe!l • hnlllklt: QLdutu b.. lde buldu . R~'lt b~f h.rml!lIl te11!ffUILIa II] obelb;i d IIk tQrUlI!I'U da'Vet etti. D lilt ..
br Uiratllu[lilIm yopLhlliJI lm!JoI!I:'ferne :flml uJo:o.

iff

~..II~lrIi!1lt

H

bu'unan bu dogumlu dra.d~'D ilk yoklamalaru:l1l ( 1 .. Ha.zino .. 935 de. ba~'lnyl.p 15yabiDe..

'M2.' I Mo ..'l.o!l:.

19,98 3.I,94i 'OJI.50
.I' ,9;60

I I

Bel~ika frang!
l'enil Bl:l~ika hiiku.meli Bel~ika
d6l'tt~ birinin dii~al'iii1~ara,r 'l"ermi~ ve ~II It ""'" 1I'~1I11 helmen ~Il~bi It: II:; ko}' IDlt~ tID r, Bill' ~~harlan b!!r~ lltllll~bllll b(il'!lii~ lin d31 iii. Beh;;lkahtlllgi dij,nnu,~i:il', DOn '1lIIiU'!i& kliln'l~!,;rI~riDd~eD hh. kill ttik. 8111 IIlIIkui'llln mt:m]ekdimize biebir surette kal'jyeD t:e-i,ri .ol~tn,l'. .E'III:!1~~ i~t abllit kambiyo boruslnda lBelltikll frarigl uuril"l~ ImuameJII!! ~I~mll:in h.em~1ii yo,k gi~
'fran~lIDIil'l

I, Sa

lO~O hr hit.
k.
!llnlll

'G l~t

heain ~n 22'90 nUl'iIIl\r,]1 Jcull'l'llia.r.3. hihi 8<i1y A:"rne~ R"Iif k Ullml,hr. !Blliy Ahl'net R if 30 ya,lDda

MinI!
8r Sg

,!il,n.n
'l ,(, 9'0 1

S.7'~ j

muioe

lihldllprt~'" ",SOH Blikre"
VIYlIill.

Ha:z:iraJlII " 9lS ) de bit.ecel!c:tir. KSitagiimruk nahiyesi: 6 .. Nt. saUl - 935 den 16 - Niu.n 935 tarihine kadae, S.amatyanahiyesi:
j(15

1111i1el

Am.tell'dam

rJ.

f,' :;r9'"
6r;,ril~'

",~:I';i
",2 JO

bi" rniitir. Cib.11i 'tutillll'! r~h~I~.~Inda ma.kint: ,rell~illm~dnl". RQ'IiI,et'l KlI)lIejd~D m~1un.dI.j1'.
Billy i\ihmet Raif bir bl.l~ldt j~i !lenear'll ber~ p rill birikHrmt:ktf!!Dir. 4 .1' kade!<1I' Il:ovnl 300 Iiro)1 bulan birikmi, pu !llnl i~ bonk ,IDln

ill." !!I 13

17 - N'.san 935 deB - Mal" 935 ~.arihine kadarI', Fener

Rus ta,biiyetindeki Er .. meniler ve Serkisofun C;OrUm14 sevki
ii;hlCl'e I:mlundlli'umU'z.dillllli. III %amaD da"moDLml.t Ql~1Il RUJ rc:;: ... h8'l. RlJlyadalci :leng D "I@ nufl.!! l5.ahibi l'iidt tllibllll~ndan bir ku.;m\(U S,hiryaylS nefj WI! tD'!l'8I'rip

[Iabiye!oli: 4 - Ma)'~! - 935 den .. 19 - MaYls 935 hl.rihul[le ka .. dar. IE)UP na.ibiyesi: ;W .. M'afll!l -

I, Dank, .. .. Haml, .. "Mill:.11 TGrkiye !l:iimhu·
lI'i)'c~ B.illn'IL
1"11"
I1IVII)I

lSHAM R. kUlopcn Ham •
T,;fldort
i\:'11l'lU!'IlI'Q

....

11.80

,-

935 den"
katlar.

30 MaYl1 635

A_doll! ~h. Iii 1I:!i'riy!lo ~St]KllA.lLA_1: Ilitikrr. .... da_ ' 1I'J3'l E.'II'8IHLi

hUIn:n d~J'. is Llrlo! dey • , BIIIIl!'''

Ibjd~lI'.

GIII~t 'lib~!Jinl! },.hrml' ve bill' de kumb~ra. almll'lhr. $oil 5IFad BEl)' Ahmel R ..lFill 40~ lin)o'. YI!-

("
Hatlra.~arlrI1ll:iIi!:l

kJn, bll'ikmi1

p:n411

'I'

Suit

'Dl~

II!~!I.

Y'QklaYlniz I

I

siyte

gorii,oi!!llIJl.('!IHi

iilllil!!

rdlr. Kendi .. bu l!:ultl

taribine

Harbi~mumi

Kad,lktiy
den:

Davetler
Ask'~rrk

~ubesin-

K~pll!'

lull.

D

t
I 1935

R'lrbllm, A n. mWD~.. Sf .6S An. laD.:I. U ""',-Ill

Ililm~~ti. Hliikiime-timizde !HUlI!! mu .. kDbrble'ibilmil!lu~ rOlme:~ull!lre~ ~da,D'. b\lld~ ibMllullsl:I RIJ.9i hlbuu,dl!l" VI![! ungil:ll '1W1e.olarlliilll bir ~"IIl.m~nllD
CO!'Un;JiI

lebidi emrigi

yell'lTIi~II:L

.subellli!. yedell:: SubayJardan (lab5tletdon) ,312 dogum!u HIilliil.lIl, Seiflmi Dghil yedlek hlQkim, As~eilDeD (MijlazLIIi],) MUSItafa G.yasettin Isk3lDbuida ise ilan ..
dan 24 8!1irerJik rut j~iDde Kldlk6y §ubtsioe hSiri~le ise

~

lI!{iiriJuimkil:c her,llo b", "i1~IIIJIIlard3 ~~ lIu.1 lIoruyor VI:' .:rteti Riillil! dlCo ceVapbrilDI ylrui kendimi:r. V<:lIl¥OfUJ!. Bg .. ,.ul'd]e k!!!riluimh .. 11,,1I1r.3 Vo!! !Do1IRilcrioin !lind clcrC~".!ilnl II~mek huah m 'bu'l Ull' ohu:llldaJ,du. m S, -

tUlilci],fiJndu'l pck ziY'lIdll!! rnemnun 1lI1dd~unu. bu Ii:cI'! dCliii.1l par. .. bi ..

KaYlkta
Jil'llIlhabu b,r
'ill!! r31' !,(!IIyltlb

'l"Srar

i~erkeD

Panga[tl 'Tan Sinemasmda
" Ni!uIJIII oS ~1Ji't

Miive111dlltmlYJo kim kClf>etti? C - 049l·rS4') ,.,,,;1I1 ..d.911,1"
btl, meDg;U
mini:·

_V.lld JIIaracll

melinurlau Beyklllida iiinde. Hak1.n, K.iZUD

20,30

Cl.lmar'teli till:

g~
dedi:r? C-

TUrId nehrill.ill ..

Fe'l'~i

at'~l'llIIdill

u; ki!j.wjc n·
a;1m.1~lall' V'I!! k.~II:tm

V.,S. T ..

(1J",d.eo)
1"';11110;

d!l!! (.f'il'l!t-Aon.
kQ~ii~.'h!:rill'llll

J

de
111-

iCi:ih;l.lI!!l'ini

b.aber

S-

y31f1 b I:d ill rl,

a.lI'I!!IJjlhrma!il!l

:El"m~rIiIl rna D:U IIrfi bl'l,lu,ll.mllk.. !.I'IilD l!u'l8Jhiylf:i bfnim mUilmd410 d dirt IilU5 i.baSl Ermli!'Di ill.eon .. mi:,I:i. i5t'IIQi:Jy]d!l buhJnlll1l ~Debi tQbiiyetindrkiler iCI ~Ir.l.rdl ikoiJ-

HA,LiDE

zetul hRIIIJhldll'?' C - Hum"n"~oI,

bulundugu

mahalLin

alkerlik

md

de olduklilil'niidao,

"'II.F.lull'u.lmall

'!:IUO]&FlD

mu;bYlI'i:fil!:liliL~ ~sim]e-

nuh bir ••de tbk olm,'1c1I~Ii11 'lie { .. kilt Dr; iun k"dor LRl'l'.bde myhh'i 'olilD~t~C:CI!li.llid, ."llcudLiq!!l.e h:lldu.tIilDU lIijiy~"yi!IIIC1t bj,~bi vap t kaldl. yal[l~

istic-

hsyrd:tir ki !bu IUlk.ut neti'ce inde SII,;,ar"a hi~ bill" ~ey 011IIi:it'i.'iIJtI. SUkUruDYfI Iii~iin;:ii gunfl iyHe,li. f'akill clok~o. I'&PQru on Knill oldu~ undoiiU j~t:i~"ab .. dilllnt

$

ell iIe me ai. D.eU I'olu
K.l!!llId~ll

"il ikllmd dtikleri ferl~1' de<h:rll''' Jerimitdill: YIU.IIJ ii'liii. Bioi ~m~E' ih;erine dlefterli!!ri tet-o ~ik ederek dortRul ta.b3~ Er.meE1iniD ilimh:rini raz:d,m 'lll'e .,,'Vk: j"lerig~ ba'kBiiI. ~kiD~i ,ube, Ic:llm~ ndiU muduriydine vl.'!:rdi.m. Bilrer m mlLF ,fol:u:iere,ek kl.'!pdill!iI'i'Jl de dairecye e,~l~cttirdi.m. Bu mej'i!Dd .. Se:rk[lo F dflll Ii i de .. I'd.. DaireYIf! retil'ilcn lIJu dirt RUI bib ... , eLia:erJer~niB dl!:l'dflltluit~e u"k III u! Il-' mel~r.iinilll .ikmllHlDe kad I' mutde,r· riikaya. I:l!!!il\im ~dildi"

:;:ube:si Y!IoS1tasile olUrd'llliu yerio we w~iu bildirilme5ini Hksi tak.dirde: kaDulD latbik ediJe-

ve ARK A D A ~ LA R I
A~lhf gec.esw -

ee."GlJ!darl"'1 "..gr~ng

"i!!'''e!~'

ilti'l'lde ilt- "'iJ~u1-l fH!,kd 1"1II1"~r buhmmlJ,h.lf. 51l~:IiII..r l~kiaiDJci ihlisas mahk~m.eiliDe lIe",kedi~mi~lerdir

ce,iL

VE,LININC;O'CUG'U'
Komedi 3 Percle
~f,YiIl'rD: G ,lip UI.!lDg lIILI':"'II11'I': IIIIII""!"J'I~!I~""I':mIlLIUI''''f'ItUII.1 !I!~:'II'II'II

Harp malfdleriyle ~ehit yeHmleri ctagnhyor
KadLkoy AskerJik ~ube9iDde'D: 1 -- 'Her 'SeQe ol.duiU gibi aLs:taldard.OIo Kadlkoy Askll:Jlik ",ubesine L!:all'l(h buJunlln harp ma.!ulu :tabib.1II He efrat ve: :Je," hit yetilliilerinden beDUz. ka)'.'t
i~iD!Ilbeye gelmi),eulerin Nislllll 935 sll:nesine aU liHiin ikramye defleri yapLlmaktiilldtr" Jk:ramiye

1 ~ 'TIUII!I ne '1.. mi3l1dallllberl !Fran,• hl!klmi,.~ti altmih'itn ? 2 - AlcU1'11Ii: .kilmHiitoTllnu illl ,dC'fa ~im Yilph '1 3 - B'U!I8'ElriIUIllII luml g.3ll!!tui 'hanJulIIl dll' ?
UI

'Imcl~ _ualler.

I.

I

'ID8¥let Demiryonall'l ve, fima,nf r~ hdetme U. idaresi ilanlarl
J

bltag de, £fral ~ft IBydl. gUDlEl'de de ,elbit yetimleri kaYlt
edil iYOlo

Hagvan nakllgatlna

.

-

:) ..... ~!Jjbeye
ma.q, 'Veqiifu.

re.amt send. dh:chndlllrJ,le

miihim ten.zii6t
Yeni larife 1, Mayl!! 19'],5 tarimndeQ mbareu, tllt.bik edile.. cektir. Ebli, VBbani ve Yrrtu::lbUUmlllm krab8tll we kanaw.z ibaywsullll', bu tarifey'c d!llbildi.r,. Dod ayd:b 4:,hli bllY'Iudlr tam vagon bah!mluiJe naldediMik]eri talldirde Dakliye iicr,etleri, werilec@~ vagonl'IrID
uz,erjne

bit fotogra:f

getir~ieceldir.

de

blli

t;e~ll:bbudll!i'l

SDiah mi.alrri!
iki
gliB IIiDlJdl bii'
111'1Iid

bir lIetic!! Itll!;rnadll'n, ve rapor muddetinig bimmLlldllD !oolllr .. yenidl!Q ilili~·, .. Ib. ~trlllll~ lInl 1I1II1.,lne3, bu clef luodil5ifli ,mefi 'I'.II~~r~tinl!l loktutCilidillD balull d,u~ YAm-hlr. f1rpmll,t" In,,,hi'llht~ mub: .. fr:rr.ikll kominrha:u hii'a.ilbd·lII:1'1 b.~d.irilmuiilndo.e elleri: 'll'e IiYBlda.rl 1iI1lj'llIndl. Bu d"f~ da. ifillde "ell' me· mek. 1~iDl bill, 111, ,ulen: 'l'lunraia bllll.diil habel' v!l:r~ldi. B'UlIJIID u.z.erioe mg'h,af,IIZ&ibllJa d.ah_ ilki relm' mewUIf ve:rilerek :keni:liDi. ,ijldiirme.ine niili:Jdan bl .. nk,im.dJ.,Yirmi IUU lI,ada'!' deiii
'i'lIlziyetini mWlJilIf!ll:_ di'i. Bllnllhlilli

abo:h

Jllta,'k-

ta

blllluDdui'IHII

bi:z;mel{i

gelnt:ck. ~i!iJ:nra lbiiri.lgi., gcld;til!!li U IItI.fleJecek liok m'ilbim .6lbri Olddl'liIlldila. belli I'ormek 1.1ediilin.iI liJ~l:di.

1.5 iDe ka,d3JT behemehal gelme;o feri gelmedikleri l3.kdirde defter g6Dderileceii is;ia de her dUjlUlda kalarak haklaf.li :zayi
,Ol31C'IIikur. 2 - TeL!: .s9iyt~~ guoltrdi!i
'lUi·

Terkos
Ban

amirab

t.mir.t b: .eb·yle dUm I~. d,t 16 dan itil!iU,elD Kurtulu,. Fer~l,oy "0 einll"~'nda. tukOI' !IDYl!!
'kelln'm~1 l'ekrilll'r
IlII~Yp

taban

sahManDJD

bebel'

metre

mU'I'albbal

bugillJ
alii

bura~:a.n

.5AJ,deu 1IIIl!1II,r-. ;.ale edllecek-

Hr.

besap ,e:dilecekrir. iN,a.'kliyat sa.hiplerine ko~a.)'lfk oLma'k i'tjll] yeni tarifeyi we h~r melafedelki nakwi 6ud~erini ga:iterir ba.r,emli tarifeLer slLhlracak. Ibr. f'azla. taf:sj]it i'~rn ~5tilllSyoDJara miluc..a.a.t £dihmeLidir. "1723",

- 38,m
:I! -

-D[RECIE Defeee (Fr.) D~lrl:
,DESSAS D~k,i, lI:I)'lI!:U:U, Ii~c) ~ (fr.), llLIIIl1i. intrJ8:unt .Ida-

3.9

d.. b]r bile gimlldll,gi!:'il giirrilll,i;e bioi delmk r'Q1Y.llH!'e~ t:l nz g!!(j;I:J. d
Bl.rkalj; ,gum lIonra. Rqllit b!!lye

DjGERBiN - OZfreid .. (FIF., AlblJll.t. OrD'ek.: DiIUb£ID IId,.n1um berll.'n lew Ii' - ·O.il:recil ~IIIDlarl harlcel unr. DIKKAJ - lilillk I: ~T. Kg.J' _ Ifr.)
AUeo.tioD

Ki!iQlttllz llIil~'ye Ikim.~ iliio1llmaz. DELll (Vnilu. alli.mUla) = Belgc

IFr.) AI'IIrH~1I' DEREK.E -Derek.

l'a~d!it~ bir 1IJcklupla. ~JlIlde Vl!!1I',e~etini biWdiTdi. Ve Jleni,dllill d .. ire~'e

letirildi.
Uk~n :virle IDJu.llln",u.lleu" habli!" :riUl yok b·jmi¥Qrlltmd&rI ba"k,(ibir tt"IIJ.onrmed.i. BYllllm iI:I:~"~lle de 0 1i(j_nC! k. cllIIF ve.rdi It~ ifad l!Iil!!li'i iii f~:t., ~cI'!kei!<i yalub fl!!k div.l}luharbe tndi

_, (Fr., Document Oruk: T did deliIJrr TAl'iJuel beJg'c:1er.
tFr.) Preu",.

DEST-IEJ
DES,TAR Ornek:

(n.ilu.lDrt tallit

DELIL (l8eyytine .n~amIQII~ DEliL
Kdlll"lllz -

DERGA.H _ Dergo DERHAL ~ HiZmeD DffiK, 'IDRAK ...... A'n, an1&mil
~FI.) Compr,f:hi!!o.iolll

-

Sai'd~

!iJrE::STE demd

:Eli'_

TfI,~um. demel
til
1m

:0.:.'1.1,1:1 kitldL,
~!illd;r,[J

Ir;'ir

nIL ~

!riJ~ek.
hlliUI

~Yo~ la.Luri!iD CFII'.~ OlLide
]{Ib

aDl~Amlillli~ -

,DERKENA.R ,_ 'C;~kmlll O"i1e'k: 81-1,null, bir dill:rkeoli' , ...
&!Idlkti!lln 1I0lln'IIo yeri,ne bill' ii 111:mil

DESIG~R - V.nllmcD',
cEde' 'lI!'hlJllI!!k~tr~~m~,k....

olLARA,
oI!!loI!IlD)

Ywek,

800m

D~lROBA,

DiLFLldubl~1r

(joogl

DESIRES Ol.MAK .....E~!1l gfl~iTmelki
,,Fr. l!c:qlJler~r

il)IF.M -

,ed'ilcli. Be,
k,Y(e'ulillilt

U:I1C.

htl.lrb~lIlfU'

Ko.t

DEM -

D~m (Z<i!JIDan !!IlDlllmlu)

tT.
geII... -"

gODderilDl1: IIglD rill

k:i~ Ull
r hlolli

.'i l~hlllktll'DI

8L1 .fC;<o

I Obteillill'~
fro J

,linul 01.r~1I'y1IDI ol.LAVER _ Yililit DiLAZA'R - IGiinilW h:ltillieu"
IlY III
~

kU'IiD

gOl:ldffini~

Di,,..,uba"p,k.,ndillini
'II:UIUIUII,

be-I, lIeiUl II1l1hkYRl eduek
oh!lIUi.

Ii>IEMEV[ - KanJI, kaliJial I[)IE.MGOZAR Ot .IA.X - V.kit
,lirmek.

DERKiETMEK,
AIII~m<lolk _

irDR.AK ETMEK. -'C(llDprendrl!!

Ii lPidiil'Dl!i
YIU,lrii

IUm'Ull:liye loll:lodoerdi.. ~a.

blJ 11l1i,dle kU'I"tlllml.ll

M'iisellib grup reisi
kQlIIIli'teln,[lLn BeAh3.rul1J1,ilin IJlJbifltfliiD kill ¥ei muu:llib. .. Krlllblli relit O'IID •• V ..... " komihci.leriD derdil!:l!lri eliniltilnda ke-nd.illiai derdllt i~in ~Yi. fie ,riden, polilileri Idriilllceo. evil!il
bilk.BtU)

DENAET cbt't';

A[tAlkhk,._

(Fr.)
A~'~II'k'ilj

O. Dek:

(Fr.)
8\1

R~med.t:

DE~,T - !Bolk,r, eol DEVA ~ Em. ill~

n. K5-) -l

D,iILBAI - Oin.ul ttl E)IIl..BER""""" Girel Omek: DUDe" bill' ~II kll..
Dl1G[R ,_ Gucenik.

GkiuJ lit,.

iGia

lii~I.i5'A'UDU

idlFAk
'11iI~.J"a.

~demedi madl.

-

Bu i,in

liir:!ilil!:li[!fl

T ••

likt .. ,b'llci

DENAETKARAN,E ff r.~ Ui<: Itt HIt:n t Or-liiek; J:h 11111: lUr.lllllu: lUlU i)ldulI"d!G = AI!tllkc:~

DE.RIIoU,N _ De:rDlDIIi (1. Kit) DERMEYAN ETMIEK, = Or'la·v.

b]r hUe ill:! btl:' dllJlcle OAIl

Glduldii •

DENt -

AI~k

Olliiek: Deai I

.flta

bl'a,flDa

'Ttl bUIlU

IUVIlFak .aklal'lml~ tBbanlY!lill. :l'allm~n e~e I'

:ie,iri\~me'lDi~U. Sii' gin R'IptO", belli OdUlllilii Siial1'dl~ 0 zl!m!lQ ~mDi'llt LinllJimi· ye ~ullle mQdQdl!!lI'iJlI!~g- (!I,I~D "Mil h.,

Vi" D:E.R - Kop. OrlDt'k Deri de"let
DIEN DAN =

= Ale.1I: !
~

-

tfl'.t Liebe

DnL t
II ll\i!II

k~PIII!

Ol'l!;ll ltirm e~ !:I'U fik"i, liIermeYiII.DI eden lIinhflh: ~ SUICllli~llluyi orta'yl! ~oY'I'III (ine ~ilr,ell) I ~:£dli nb.. DERP't~ ETMEK ""'" G6:zo'llUnde tot· mak OIlrRe'k = E",,,;erj, lu.! i,i dl!irJii, e'tme~ Udill" - ORce bu g(iz: -ij:lI'l'und,e tutmnIUlflTil.!! k,

6rDek:

Ot'D'ek = Bu. h .h,btt" ,Ii!!!", 11111111 'bu.lllmlui d IIIII'. Bu ball latin illf.,t'IIH (e-miDi) buill mllld IIIIJI'. IJrEV AM - D'evDIllii (T. Ko) - ( Fr. ) Co IJIl~nil :dilCllll , f ril:q,uenhl ~i 11'. iii) DEVIERA.JIII' - Da!lIl] Oi'Dek = Durernn'l, dem - Killig doll1ifli:l~ DEVERAN ETMEK ==" Do-JSllmak Orlllek ~ IDl!ovtl' 1'1 e'dem IlJli_b~l'luifl &:,!h
Ire Itllt Dob~ n,dUl/Lllllr gore.

kUgllll1

nlLGiR OlMAK -

Klr~lUllk.

rD-

'I;"rlll ek. Omllll:a:: .BIliDIiI iDhcb.i,,; dU,.wr oldu" [[In - Ba.!:)111lebeb.iz Klhnnnllinlz. iBlJI 1!I1};::I~rd~1!Idiijli" IJIh.l,LI doiru d.-

jildir
d'rtildir.

-

lUi a:tideri.aden

tmilm,I •• dotr ..

der - = ..de" W G'ill,de

tuillli". ...... KlIu:=lI.kl.m.-tk

.,i

D[VlET - Devlet

IT. Kv.) - IF'r••

OJl!..GODAZ

D,iulAH

"Orek e:riteD .""",Goniil iide i, .rllll

-

~ T.

DEVR - De''II'iil' 'IT. 1'0.) DEVR AN - EVlum
O!,,!1~11iI : Atern gene 101 1~I!:,m~ d'~"nll I'~n~ gl clevrlllil:l - ,IIiUIIl gen" iI) "'~iIIn, 'e'II'r'en gel'l'fi 0 rli'ren. DE,VRE - DI''Vl'e tT.~

Ka) Orne: 'k = Itle;r d~lb1Ilb.wIl,r.ere
.... l~]er anus!;! UUl'l:
gitml!ldii.

DEIlAGU$
D:ERAGU$

..... K'~akJ
ETMEK

DIERS, -

Dtu

(T.~ ,_ (F:r.)

f

ill tilled,

l,inil:U

jllte:tbu:e»

Lt!jOOl

(0 '1.1 "!I,

we~e ,ere

1'>

Beyirn" V......
bulu.n(lll:!tul:lliI taklirde kl_sml
VCI

hkklndll

,ehl&tte klld'!j'.
hilllDetle,r

sube.t

DIERBIE.DER - Dafi'IDlk •• III,all Oi"oek: D(rlll~d,=,r !:IiI" .dEllmdJI'
DlIgU'I;,I'k: (•• Ipllk), bit' .tlllm.dlF. DIERBEND ~ Bo~arJ dall'l'e;it

cf.QlDiyd

i.lmun:d-

DlERUH1E E1'MEI< ~ LJIIIUipIlt' 01., mililr. ~iilklll!lDm~l' ~ ~Fr.) Se d!lrlf~1' O.l'oll!k~ Bil'll'.!!IzLie,i ,duUlbte ~tmekHir O.Jev~ ill!IlI.ijn~ IIIInlDk

DllHIRA~
kop
kop
FlU ..

- (8m/Ie: I Ca.nhu.II,)' Ginlil
1.III!h,y.j

DEVRivE

- Gnek

Omek;
rllll!

Bill'
bi F

dmllra,~ -

GonDl

Ife

l'iyniye miihj'm ~f,:,' ..dre;. ini liyWedit[:

ul bjlJirdl '11 "bLina iIIljiilmclDl!:'_ IIllili r.ica ~t!:d~yOr. Memlil1'hlFUi4 G" .B,le Ibunu lorilr~lI!lrl"tllill:lJllllm]Or. " E'm'oL ,e~illml.lmi'ldcD 1I.,fI. 'bb:e ,de bi ",Ook ~hblLr. ttll bull.!lUI r8111l~
MIiMth.mlt,S'.

DERC -

CERe

DERD DERDEST -

IUi.~ D~rl 'IT. Ko.)
"i,lIk,damn. .....

IT.

I! Fr.l
11]1.11

[Ij U . '110: k ~ DeIl'UlD'lllIdll nufiJ. 'bllllllnflr' ", •. Ii.llll'lt

I)F.RUN

~

Orm:k: 'G~clld"ri jJnd - rmlll r ,!iTevrll'e~ )'e Ii,klforlai' - Gu~ellr ..iI j lid rmalDf
i!II~zet~ el,kl],lOI'I,ar.

II!I!U.

DllHON OLMAK O.rlll!=~ ~ DiL'lR -

1,1 II n 11,1'1.!I'll.

rozk:i!!"ellt

m,.~

DEYN -

a.,.

Arre.t ...loDI atlr ..,~r t Or~eok: Polil~er, hJ",I~[dBr~ i:hllrdCl:ll\C
tOjj'ih,maiktadllrlnr P1QI~III~F_ hu' Jlllnru .. ma,li fltIt IJ ,mil II tlldJl'LIUI'.

DEfl.UNi bi r
Ornrk: lIe'v illl jj

l~ke,1
blr
mfflt-~rd-·

DicUR I,~kel

Borifi:
K fonLlk

Ollun bu dll~k,jJD h1ird

rUnc!:! ,dilk&iJ

(J,l!runl

VhlAR .,...."iiI, 'rehl'e (T, f{a.~

o~dum ~ OnuI1 Ibu ~~nD;tl[arGn!C= i~i.lll k4b IItllll:h•
Ylirekli,

djj,lkun

lLb~

'I!Uf,.

.131110

DE-R Y A. _

DIDE lI'ol.r~

Ga:l
g'irnla,

DIII'lil~

..... did!fl ......-

DERDEST ETMf:K, -l'likliliUDJ!lr:o-

DESisE Delc. ,OYUln. ,Iii e ~F.._.j Ru,.i!. l.,g,bJilue. fourlberill

DJDEBAN _ ,Bllktl. kol~I.l, nijht,lt

D,IIL,KO$A - j~ "~.In Ol'llel:,;::.~ .. h .. 1U dilkiJ,,1I

..... ~!il !I,ag

.,11.'

8

-ZAMAN

5 Ninn

· sunro A·· I Necati;

"' ...I gn.p', nezle, bat ve_ dII, agrl anmn 'k.at I'· I acic ir, DeptJsu .~ ' I ·1 ...." d" Bah.t;ekapzda
'"

Sa _ Necati .·.rh
i'lanlar,1
Tel, 42'3n.S:lrkol!!~i

eczanesi

Ista.:nbul Gum,ru.kleri Ba,miidiirliigii

E~ya
HUSYli

lstan bul Beladiyesi

Deniz yollarl
I~LETMES~
A ~~I:III:I!!~~~i~; KAr,BJki;i:r - K.6prllblll ,.
MiibGr,d.rz.d"

Satui Ko,misyonllndan, ':

928 s~neg1jndel1 ,eYl1el gumruge gl!:lmh} VI! liabip1eri tall'afmdan ahruIH1'm!!llluyuz.!i1ndeg ,Ilia. bal lin" ,da tOp~.aD2I11 a~aglda ,mildar 'Ie klymetleri yazdi e,u1J hi_zalaunda go,derHeo tariblerde iiHibla-. calldJllr, S3tq! 1490 No. Ju kaOgn8 ve: bedava veriEeo llartllame dabilindle raplhir. S~ltdan euanmL miktar "Ie elasleriai goster', tCdv~li 8almil1d1urmkleki ilin tabltaSllDa liUIIIDI!lbr. BII eU'Dyl aimllk illeyeDler bizallU'U!Jda goster;teo 1k')'ID~tilii tO~ 1 S olao t·emi.nat ak;.a.&JDI mJ.b.ayede 5H!ia,tigdeo bir
j

~d:,n·e,del'i ayl.Je a~lIn iDu.allim miUekait 'file! ijik!'iilzierilllilli M.art 935, dorditncilli UI; "y'I"k1.J'r~ 4: N.isem 93,5 Perfemb-c ginUndcmI itibaren l!ithanblLll~ ZiraEl,t B8Inkaslodllo v.ril.ectikUr. Aylllk !lllIbiP'"'

"i102 t!
DU'mlupun:tr

¥•

.,

Mers,in Yo,lu
iNEBOLUvapunIJ
CUMA
Menio!!: NOT: "'an
\1"8

Hag TeW : 2'2740

5 Nisan
11 de
IShobul ..

giiou

SIIat

.Iud

evvel

wezDII)"

'liik1eri tB;kdird~
Kap

y,iltLrmalan J.az,mdir. iliited~lde'rj bUgiYL 8~abilir
.kEY. TemiDllt'

M!!d.lllIl:IieD

t.

131

4126

K~ 68

l. 3UJi

.lil:adar KO'[Qisyona mijrac~a~ ttl .. ve eua1i1u do gO'l'eb~Lif",I,er" "1724", Mi.b:a)'edle gllnu Cin9,i, e~y. "Ie "ekl~ '21-4·.935saat 15 4154 I:dj~liJJr kilo IlIkldipde muhtt]~f fabTUDsit i':ii~Jk Slrt .. brmOlJ

htekliJ,er satLII aatine

yah mekteb! i,~jllil ltizum 01>1111 200 kUo ke~mc ytil I sao kilo tos (iekeri pazarl.kla. ahn8lcamdir. KCi!I'Ill1e!:!ekerin beher kiloi!l.unun fiah 39,5 IJPl to,lI'i ,eker!i'i beh~r k'iJo"unun fiatt 316 kuru, 1S 19a1'ltimdir. Pa.xarhil!!l girmek i"lteyelRle:r 2490 No. II kl!l;o 11L!IIII'ltia )MJ:l.II. ves·ika. 'Ie ,411,3 Hrahk: t!;![l1lnatl ... jhal-c! giiliii olan 8/1/1135 Pa:urh~si gUllii 9~ud IS de d imi enciimtlld1e bllllmma .., hdu', (172R)

kadar. Evvelc:e Pay.u'a

dau PE~EMBE

gi1nleri II&J" kadar gidellll
ba!flll1dlD

by pO-lit.llIl ar NinQ
Birillei

rikalar

lDalilUlllit~ ein

toz. ve ,t.,bl~t sakkartDi

Az
de Hen
nhllid'lr.

120
133 57

4965

30

29·4~935

!Jaat

1-4

,Muhlelif
rnaden

Tralosit aI!FlkIllr't-

!-ulan

pe'le ,;ok: ecn IDU!ltabzuat tuval'e't ,el,V~sl 'If@saire
ma1:1 tilr.,

kazanmak

serrnaye

i'fe cok

istiyeniere

para
Geyildi
kbhve

128
12m26 33

ss
9]0
'167

tl'l',ma

Gi'lI'ata R~MIID tCiJddel!li Zir~,d Ban~as1 yanmdaki SahiLine

It.anbl.ddan CUMA gUnJeri :k;,i~luH;:ak ve ayni programla Me.rsin'e kada.r gidip done. ceklerdir, Bu miitdJd i9inde: Payas progr-a,mdan ~lkarlJ ..

Tfl:!frill soeuaa ~uu:lar

29-4-935<,
artbrm<l,

s8Iat

16~T ntll'l,si,t .urlk
6-5.935. out 14 transit. Kapah
urf

Ad,'esH kapsul

kli~t, mlJ.Dlkil.",va~ diket
V~S~~f

miitracaat

mll'lbteLii

e~ylll.

1 HOSAMEDD~N
~dar.!oII", kau, Emlak
ticard hhliUeri

-.

rnl~bll'.

Kimyager

~

65
521. l:stanbul

2222
78

7S

6-5-935. saat 15
8~~k
art IIrma.

os

BISllcdd, otomobi'l. bUDlall'a .lit aksarn [n~kil)eler ve IJ1IlU,iIlteji,F e~y,)Jaf.
IlDha.ya ayrll.!Dll,
p<llr,~a~ai"l

sa.1'
tab.fa

6

6·:5-935 B.i'IIat t 7 a'i!;:lk uttJrma

kag.t

CEp feller 'IiIEsau e:!jl·t , s

[IliHeri

!eri birilld da.n: 4 Kaounuevvd
den

Asliye mabkerueyenuellle bi1r() ,jItli n..

Y eaileme

Asliye

Mabkemeleri
BUiro9uDdan:

lkind

................
VAPURCULUK
TeJefQD

-.

KADI'N

AKGON

kanrat. "Ie Yilipllu'. Emjg.
Bankasi

UII1U,

vi!: E}'h,m

TERZiHANESi
nUlma.lI'a

~3r~lglnda

izzet.:. Hanl.

I

er ay AI rna n)lad,an ye ni mod e,t er get' riyor $Ik we ucuz e Ibise yap.yor
Be~ikta.fl' Den: Ca..dde!lii ] 31

PERTEV

$URUBU

1933 taribing,IUDUP .:ali)'!!

evvd ikame

T~caret mablbu:mesinde [I U l'1li1111:'l1li ile de rdesti. luyd bazin!!. i~!! misyu Ojeye. .ra.'Lllda. lDilte'ke:'9'vililid~vlI doS! Jai!~DlDyepiJI!!J!me~i ;~;lI!Ii ",ui ..

BiriDci

341 '1. 2'I

len beyeolnamcdili! ve goudierifen davdiyenilll miiddaa~eyhig

Matiye Mubakemat miiduri" yeti Ile da.va olunan Pang 31.1 .. bda Kestaetlu s,okai~Dda bir OiuP'laral~ 9~HIFhman,da. IDukim VI! tutiin giimru.gijnde bie nil' II!H!,Jah maguadla Hicc>a.r Dimitr. ve Fimon iskelesinde 26, lDumarada. HII~isto M'II~a veiet Moko<plo!ll al'a!l~ndaL:i da vanED
yeoileowe.si slr'8slnda haleD ileametga'lll Dl,e~lbul bulunen Dim itre ve HlrLsto Musa bilkkmdill jlanlL':'I!i

TORK. ANON1M ~,IRK.ETI
Istanbul Uman 1I,IU11 Acelltahgl 22925

Trabzon

Volu

ikametgihl me'iibu~ oldugu be. ,auile miibl~ill"i tall'afmdian biII ttblig iBd~ edilmi, ve bir I.)" .lDilddletle ilioe-I], ~ebligld ihl,slna ve 3 Huir'lID 935 taribiae mU9B1 dif

!!Ian

CONEVSU vap~'ru 1 Ni,c,; PA'ZAR nat 20 d!8
kadar

Rizeye

Mersin yolUi
DUMLUPINAR vapuru1 N'isam PAZAR saM 10 da

'te:bli,gat

i~lf'a9lUHII

ka ..

rar.
~d

k ilea ~]D:ya,pI1!i Colgl 16/5/935

Yerilmi,

bulund'l,1g!,lPHIdaD 10 cia

Mersine lklidar. ....................
~~~~IXIl~

PERTEV

~UIRUBU

P,aza.r tesi

saal

laicibiode saat
b.UU"

14 deyen~leme:

mUiamele:siot!

bJl\ul:IImaJarl

bll..i,lanmlllSm,a ka'r3.11' verilmi; oMugllDdan mezko'r _gundie: yeni
posbhane
b.inaslDda

Wig makailillDa
['Ie

·I~. I, i!I0

~ 'O.IIiJD,uI"U.

bi.iroda luzumu teb .. klim olmak Ib:e: .. _ te'Vlfikao yenj .. yafNlacagt

CI it. ZuhreV'1 hastaltklar mOtehaSSISI

:1

I

Dr. Feyzi Ahmet
Hdlil'

kaim hi·
gelrne..
r

Cuwadan

nun

abkimu'Ia

riGel yenileme: lbinlSuna

di,ii t31dirde

2367 No. 1111 ka-

Leme[]in g,ya1:nmda Him oluflllJr.
~~~~~~~~'~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~

acaoooa:~:aODgcool

ba~ka herg'um bahtan ak!jama

Ankara

c"ddui

!:la,

sa.

431 I
1
I

AS~~)'t: m",bkemeoje~i ikimc:i yeDileme biJirO!lIlDdalll: 4 Kinullluevve:[ 1933 toui .. biDden ellvel ;kame olunup,
hkaililbul

a9~iye Be~ind

HUKUk

m.ahke-

92811738 Duman il derde:51li lI'uye-t hazine iill Petrolliki ~a'!lIllJ' ogiy zevceSii K'3II.. yop. arBsmda lIDutek.evvin da.Wl!!sindie
va dosyasJIII~n y,enile.nmll!si vEIrUer.
I

m'f,io

beya.ul!i3me

've gODde-

40
IDiLPESE.ND _ GOl!lul bj:;ll:ellld~.

======~~====~==================~======
DlvANE _
Deli, aphl, IIllk : Diyar i:l1)'liIIrdol'J.~tlktll[l IQII" _r<I 11n1ra.va go:ldi ~ E\ e:l 'lihiJ!""hkt.D 5UQrs bura)!;! gll'ld:i.

-- 31-

Tilen davetiycoill lIDiiddeial~ybiD ikametgab.1 me~bul oldugu beYi1nile rmuba,iri l.araJludiliD. bHA teb~ig jade i!dilmLI VI!: b.ir ay ,Rliiddetle: iliaen tebJigat
mfa!lH~a ve

nllLRis _

Yireli

Yllfah ya'l.ilci. 'iC y~kBla,

DiLSUZ ~
IIClk~1

Yunk

o nek

DivAK

IE'I

OAOSSILAYA
!lfliIDak

UGRAMAK ~ yu ..~
P'rllld:a

!Eliiredl!l viiI': Ii... b(ilHIIIIDI.'I ·II"il!fiyon:llLl. }

DEFETMEK

-

Di\VA.

= Da~'Ii! ~ tFr.l

, U?r.l
_ tion

.

DiL$AD DJMAG -

S::Y'~D~li

D~L~iKES'fE _ G6111ij kmk BoI!!yirl'- CFr.) Cenellu,

cervellt: DtN -

DWZD>AR. _ K Ie ... kl1lBm DOST - Dod (T. tea.) = IFF.) Am'l DUCRET (:r:uerd) - Slkmtl, darllk
Omek:

OfRl:'k: Borcunu odl:lDediji j,!i,1:i1l a~e,hioiIJ :':11\1" D~tlm lBorC:!JlDu 6d~ml!!dl~i i~iD a'll" kar.,1 dilev B,._tlm.

Ex.p,ullll:r, 'Aire Ornrl~ l: Bel;i;YI

SllJlI'mai.;, i~oi~ncr
liB

Itm~k.
"dd'ettim"

",dim

C!!l mler
(c, ~~ et:

bilfbirlrrini
\fo!!

;el<erler
~
COII'~~.

"0

itrrll!l'

def'ederlC!rl de!

Att ..atTri<lIIr

DJn ~T.) - ~Fr.)RoII'!liri,oll1 DINi _ Djn!l~1 ~ tl'lI".) R~lil'iell!X: Ol'ntk: D~ni miieHel~hr _ m!:lul lkurumbtr. GA YR. DiNt _ YadidJinnl = 'IFr.t Irdlligieull. aroek : G.ayridin'i: barehetler-V.ddillilol!!l h.l!'ekdll!l". LA.D.lNI ~ Dltdilll.le1 = 'lFr.~AreU.-iI!UZ

fe~t~
~t;iode

=

SO-III s,e(lol!!l~r~[!Ii i!lut:rifl·t ''tiDd,n Sen yll~a ..~i[p IMi.carl~~ ~dtll,rIIM

ge'9til,

DAVA - Sliva - Wr.I' ,Ct\un 'Orl"lek = Dollli!J1![I1.n1 bil},'uk hir behii,M· I,~ .a II I.a til. DAVACI ._ Dilevci DAVA ETMEK ~ Di,!n Il!rmal'k inl!;ent-el' lJlI procb DAVET _ 4:;EIIgUI - (Fr.) Jill v~tiiltion DAV:El' ETMEI(ClI.t1f',m:a.k:~ (Fr,:1 fnviter lhnll!!k: ,BILl ok,smki t'(jp!':llItI111 lIi~i· de d 'II!~t dtim - .Bu I!!k"l!mki. toplaD," by~ l!Ii:zi~~ ~ri§lrd:tlm. DAVET]YE ...... Ca~lflhk lF~.) _~ I t fO.: "'·i n vi t (I t-io.1II 0". lle>k: 0 n illilll do .. C' ~ 1.!I'ui gOn d rr iI~ UH:rIlU~ _ OI]Uri ~lJ:tmlltl !fondel'ill1llr.. mi1· DA yiN - AlB!:' kh OrneL,: Da)'jnler vl!'km - AhU::3'k. IliaI' rl!!kn~ lD'E'a _ 1:011'0, ~ tf'r.) IUsilgi! DiEBAG ~ Sepici DE,BAGAl - Sn:·picili'k D:EI~ A.GA,T EfMEi'\. - :S€:pil~lilH:1< PEUAGHANE - Sl!'piJll [l ElWEB.E I .... o.i.ri;~) _ Go.rkem r DEF'A - Kne !f.KoI ku Or .. e,," ,: Siz.,'f bUill! kll'; defll lliyl'i!m~k liiz'm? ..... Si'le bUDllI' kaq kere (Fr.) I!Q~!tl'l1di

l'~flIlIl!litl,)lD

8 Mayi~ 934 'taribiDemu:!Iadif ~ai"~l!Illba ;U[]U !!IIIIat HI da lIe-oilerne muamele!lliDe b3j!1ll1.nma.sma karar veril~ m]~ oLdugundan mezkul' guode. Yteni postabaDe bina:!lIIoda kiin ikiBci yenileme bRro !lna
S',elmedigi
mall'ali
krillll

DEFiNE - Gomu - tFr.) I!lE.FNETMEK - GQllCIme:bc

Itakdirdi!

2367

Oil'"

DEFTER Cahi'l".

~

Deft!!!"
AQ'I!I

rr.

iK6., (fr.l

kallllwlJi ahk.imuliB.

DUI;AR

(jllriF'lal')

-

Ui2'raitlill.

YI.-

D:EHAN "UIlIY ... "T.

yellilemmt!llio yaT'11lli.ca.i:1 ilan O!UDlIUI".
.Emr,u1

te\lfi~flyabt.nda.
~
Doktor

riD

I, Din~.1!1 b~i:bir a!iik,uI ohm~mii.l!lU!u "f!I h.arekd.lere ;iclini dl!!'rleI _ DlRle hi~bil:' ili,it] "lmaYlln Ie .. •
V~

Ornek

kal 1a.IlUilil tt1tlll!mu, I, DUt:;AR. OLMAK rgirif't8J1i' Q~mltktUil'lIlI'lsk, y.ka'~BD,m,Dk, tu't1l11mllk Omek 11 - Sir derdi dnADspe:zire dll\J~lr otdu ,_ f ;ie. bLlh.HIlI!u bit derde u!n!!il, 2 .... DII.I~PI"oldiJh ~eli.kdtelll l.a-Mil' gjr~bBf! 'l!d'!!mdl Tlltllld.u~t:I fri1IMi:llt.. te-Jill )'.1.lnIiID I ~Uir tan m.B d I.
3O,dfirci:h:u \11 r IIIIJklll Iflrifl:l!Jr

1D'1EH'R (fll!lk ~ Cihlln,

Memll

-

AC~IJ',

1!Ji:.__

dahilly
MUllialim

Ko ... [)EH$E'f - YII,Q'I - tFr.) Ttjm'~ul' OIDek: ,Siika d0!lUDC!tI) hl.!k d1rh$et l'tilJlde- lU!lMII - Ylh:ilr-Im ,dih~n!:1!! naJk y~lgl i~incl!!! blch·f

Mutdita"'!iloiiL

VEREM.aOOUS

$EKIB
A~'rILJPlldil[IJ

HAB~B
o~

'ITlEH$El0 [NHizAM

~ S~,n~lIl1k -

flIlD~ilra

hllrl!'k~l:I~re
=

I!I.,dlmud

dl!rJer.

,al.

DtRAH$AN

Padak, p.rhyu

OiRAHT
intelligence,

-

AtslW
Ullut (Fr,.!Aduln,
0~lJr-

d,1II - Oldiurlid.ib.ir alJka. Yl!lklllllnch, DUD - KlIci, du m.all

DIRAYETOrDt!k:
•• ollaJl1" SUrillii

DUt'I\N-

CoD pllfiti:
HeklldlHVUlI,lItti bill' inai!D dirllll}'lI!l!I!l;!: I!:u,th!~o

Duman,'tij'~~D DUHTER - KI, DUHUL - Oinn~. girim
DUHUliYE Girm1i!lik
'V1I!!'fllllc:.k.ii~iiQ

~rr.1 E.PQI!I .....m,'t:e, Omtl:'k; Alliler tHIn 1115('Uml;mnds, d.eh't:ti.! inhi.it.ilms, Llgrl'ldJlllf ~ Allpn., hu, Ion hucumlMli'ldn l!f",~"h~:l klgrs[hhr. DEH$ETO II\lHIZAMA. UGR,i6.MAK. SI[J/m"k rFr.1 S'epmJvanter. DESETO ~NHlzAMA UGRATMAK
Slt'l<iirml!~ !Fr.)

1iI.6I11mtiJ~hir,!Afl!l.liofjla Yel'l:'iu'l:!lu, HiMel S,uil!:),ol.llllput.milm tLllII"'lrt<!~i, llIul.lI't~,i. m.bD [P'~r,".rmbe:e.:l·fn !ilonor:!.

0'Jl'!!!'

,8

,,~r~

=

nus"

Dr. HafiZ Cema]
o;ledeo 50QII'& S;u,t ~2,.5 diao 16) }r~ kadlil'l' Ist.u:lbu~..
gunhmfe da Divanyoltloda (118) nllm.arab hus!J:!!!l k.abine.si[lde bCII!l,laI" h!lrll]l~ k.a.blll~ ed:er. M\IIillyeneh ... be VI!i ev bl:ldonu : 22398. Kl~"
Cuma

EpOIl\'BntC!r

Dahi.liye miiitehass~sl ve pazardailll ba;rka

ili:a mU'II'dfak Illlllm,U 1_13], alullrafil

001111111'11 I.IIlIuglllUiI

BilgiBi mekull!lT IrIlr !DlIlD

Onlll:k:

Duhrul;y@

i~erl

luUutu i,i ~a:~:lr.lllmn. DtRAYETlm - U~IJ~lu - (Fr.l Imh!IlIle.at" nplI.ble, adroit Olaek ~ 0, pek dira'F'etli L.nlnt eUi .... 0, pek Y1uth.l h."ekll!t eUi. [)iRAZ - Unlll DJRIC ETME.K. ~ [I.irremek Ol'l,ek: MIlEll'eneti~izii bel'ldem dirlA' etme¥iRi~ ~ V... dlmllililltl bl!lI:nlllD '!llrlemeylni:J:. DrRIN, DIRINE - EII~d OlD.II : Dri'bi ,dh~j'Ij- Etilltl t~.I111.
j

ye Blll:JilJmn ~ CirG'lciik j ~er~ V ,I! ~l!lliill1l!lll:il. DUN - A4I"itj, 1I,a.t~hk:

v~li'l1'Ielni;cit

E:TMEK _ Gii~term~k~Fr,l 51 gn Ifier, nll'ldiqul!r O'rfll!!k , Bu !oi::izll:!r OrillJfi lIG(itli fiirl:l"~ hl~itqfH: !I:I~I~I~t ~dl1f = Su LD,d!l!r [I'nl.llll IdHi:i yUI".::kJili~ini gi:htuir. DE.lAL£l ETMEK - Vol glhh'rmek, lulnl.lz,Ii:HlJak ~ tFII', I Guider, rnonhell' I~ ch.llmin IOrl1le[,c ; KoVUile-r delilliit eUiler I,'fI rQ~u oyl,c:buJllbihlim K6yl'ull!!r VIII I(!tlI!!ter4i Ie'!' d!lll tk,~o"'lLI:dllJk ~'ttillrll' d". }'Qha 'Drlc blil.'I'lIt.ildim. DE-tiL = tl;Hdliln IIInlmHIrU~ - KII!-'
nd -

Il'ELAL:ET

!A'!It Ome\-[ ~ Bu IliIhlJak i.ternedi. paha i~e .atmak

I'I-huHin.I'

Ihillly~ d~... bir fil!it1t111 ~ Bu hilhYI fal'l bir j"~em~di N~ d'y,n Ib~, f.tra.t. val' ~ He atli~I" lilt: hl11" ynl1i:!lh,L n'r.

hk tele:fonu 21044.

?

So
Sl·P

nOR. -.
O'~l'Il!!k
IU

UZA!c

1'1 defa :l(IJ!iUfl!mJ a ~hdj 'rnurn ) k~~ IU;:IlIDUI b~Q'llIih!i'orulII, D~f'.ATEN _ I:HrdIl!!O, bmkniln. bu

A111I,h kim:l;l!'vi rorJu:Qiindul dur dmi!)lin = Til nfl. ki.mllit:,i ,261i' IIII...
=

ki!>r .. rJl!!
Urrli!,11:,

lmtiYBz sa.bilbl ve Uwumi lIIi~tri)'alL idare ed.~D )'azi illieri. mi.idurl1 : Ali Mllltbaa. Ebuuiya

~lIllclen

H; IUIF!lliLm

111m.

'$'1oI.c'1IIf! I

Y'!'ri),o.

Dld,ateTlvllz DIlI-

U.,., oorci.mLJo Bill" ki!>zilll j blr

"Fr."

Art
Dehlli.l

Uml'!'nt

OrrHIk:

dnB,ya k~mle

~lIU'-

Sane: I
Abone
Turki),,a! rrin
l'
I)

m,ara: 285
~'HaiU
Hari,,!
11100 J(r.

1
;:rr"
KJo•. ..
..

~--~~--~--------~~--------~
rins dayanan bil' Cumhu,.iyet, anr:ak ludic kitl"It!'I'i.ni te,kil eden {err/elI'in

Cumarle Iii 6 Ni:san 1985
V8

Hii,.,,.iYflt

musaouill

pren.Jiplt!~

.1"".. 111:1:
lIyllk
fI

_

600
lilli, ~lIS

,,-' ..
'10 .. -............ '"
H

2500 .•.• nco
761
"'"

!
1
!IlPfuD P7111'i'ligt".

n.i.lhetinde giiksel',..
II $erhi

Ic,Q'I"a/de,llJI'ini

Ii

y uksek I,;gi

,f~ ~IS<Jb,'t. TEl.£FON: ,2()5le r

PrJ. Dr. B.d!Jtllft M,,".lticm:i

(SigtHOt BU1lU.d

:5 iIID~ilI IIlIIbihcl. ~

5,0 Mily'on
fazla f
IgB'i Ii"lie:r, b~~elii maU )I'.im yi~e biitl;e b~_ ",blDl y3Ilrn.l'~.IIi'1 bir de LlIllJm~,lal' ki bu ~eIH! 8 mit yo'll giliz. liruJ F Ztll Falf"idat \I.arr. H 1bulc:ii g!l!~r[[J &en~ bijt~e tabmrio[eI!'iliii dn!:! M'aliy~ N liUI fnlllJ. ,.ID1Z (800) bWD Lira o]ilmk henp Clt:mi". Selil>e nnunda bu fa,llltohk

talime Almanya bii,tiin eski --------------~~-----~-------

.. UZ

Yunanistanda

ilk idam hiikmii

tn,.

k

ka

10

r

Asi Yiizha,l "Volanis., nasil leurs a dizil -i?
Mahkum
~vveli baylldl, senra itidali ele alarak Ista n hula kaean GeneraJi itham etti - uGc_ .,~tasul n emvali de haczedLidi - "'C;aldaris" hasta.

y.p

(8~ milYQ[J

o~dutlJlIllI<

Ni!ZmD h,hm1l11indiel!l

eore, i!t!:mek tam on milU bil;m tut r. biaim 'lImuml
lil"aSl

f'ada zuhur I!tmi~ 8 mil QI'! ingiliz

Ingiltere. mmtaka misak~arlna degil, batun Avrupaya. ,ami! umumi bir uz)aimaya taraftan Frahsarnn da buna te mayul ettig.-i soy le .. niyot, - "Strera., konferansllIda ka t'i bir karar veeilmiyecek, Italyanlar buna muarrz goruniiyor ""'" italya AvusturyaylJ i~gal ederse P ,

~------~-m----~----~

para ile 48·.50, Milyon lira.

y ni a~aC!1
bul:"[emizio 'l'e yahut

yu'k f'l diirrU~ birine dor',)l:e biTiDd~D

"r,.m

olan lJiH .1111 ~ fu;d' ilt!: rQlim.

rou

d bBy]J

'Falulacokhr.
Dun'oi' '·VCI,.IJJ' .. ml!Jahr.d"lli d.o'a .. J'1.!I~}"leJ Qdt.erJilir J'(IPI'I'Hill'I'I,,!Qr,d ~.
De

iB hyyare il1io pi. -;(II~ rnufkl1 bir ley ball: yaP'" mil oh:luklBr~11II 6]1h~mi,lir. Lundr.l\ S - Lort ·'Ed@on dUll .'k,1I1lD 't.llYYHre lle PIrIl!d .. 1D L'lJlII-

lotu

B. i'Eden"

'1'1'11& bir

yekin.

Du fll~lahk billuloll:!l. kl1iZlll1r 'I'f'lI'gile'l'jl]d~fII t~millJ edilm,i~. Kill" :lRn'tt: vc:rgLI'inin b-i)lle hihmi,uieD On lilian fnla mbuli' elnU:lIl d!!<"1 &,. ~ !!Iii ge~r[l bir ~Cjlllll :&arhfida IElI'~'" Iter~cle t:inrel:iQ, ah~'l.l'i In rbDI' ' olm:1!I 11, dl!'Liloelt ederr. BiHilr] dUDr!l rnli TID ikt I!III.di hllhrsn lle ~(Ivl'a[np dururken '10 hemen her 'ilii,),uk 1I'I~l1Ilck.eUa b Li t~.!olli [I d!: !h!:r J II .IIOlIlI.llJdSi f :da .. hk d:eA'il nlll,kl'iilln.hk I.ubl,lr ed~rkea • in.trili:z. b Il.hrtr1ii!llld e btiy liII! mi IfG n. larea ~ira fazla. vAl'idat eltlti t:dilJ.. me 'Din h1kmeti: D~dlr 1 BunuD retlDiu. geoipcn ilenelllrll oilb tt. d'l!. xi)' de i!:llk, I!If Ii.BlDde of. mall te~ ill edi@l". fill kat ,dill r mll,l.. . E'lim ve bel'ld dlaba ,ua ..h blt' 1m;. Lebl de tl:l:iiHcrede lWill.l irl!l' II !!I'Z1r. 11II1'1DID, memielull umlli"k! m UYe'I[111. hif;: liJir milLehl' muip OlliU,11I bir vu.kuf, d.i kat. mabet f'e t_'" larruf i1ie ~d8'r.c=eyleml!!lll!rldl'l'. 19gilider;o nt!!Q 'bilb;ifI~ 1'~Dl claima

dr'I!Ii'l'iI bllr,~kl!l't In .ilinm 'fClgilli1gl
I'll

~imdi kendileor;.,. (lIlA~,.l r~,.bb.
'

AhtHlmyada KiDl'PDIYII kar.aya ~fJlmi!Jtir ..

1iI1J~.fR'l!Ijyl. 't.II!IYY.'"
lebrintl.!!l

e-tni,i,

Viii

faint

IJe'r ite(;e"fd!iJ'.

I
I

R.ayh
dUIlU

er Dr· bUIl,[!lDkli ,

k iyle muh lam e:dilece kt iF • Bu
OrdlJDIIID ~imdik:i men.llupl.n ,Veai
Alml!llll Qrlhl!llUll

Hudutta Fran: SIZ iahsidaii
____...,....._

'

Deva.mr

1 m:;' sahi/eJ.e

~

A-vusluryan.t:n
"1,11'$'1 08

fJl!!t;t~

d.

.IngiUere: - 15" tlske,i lr.azl.I"/rlJ
"K;t u...
Sir "iJl~nefi ,iGlf.aniYI

sildlzlfJnma:-

IIl.~it
1:11

"II klil,ilk' bihl~II.C .. l{lli rd I r.

MiJirm 5 (A. A.) -

Lort

Ib.llllhe

ebehJoi

tabil

lOl'iliz

tell-

Ko1onyada iken

Eden"

yere:dell8llel'oIIll g 1!1I:nlg a "PI!I. ri.,. mllballi i millillIllilib vtlr. mektedill" = "F"Dn.gJa IG,.A 'nulgdtflr'I"

fttiQi".umil

'"llII"fUina

,HzW,.Il ••

'U
II

4.., """'"
I~twjtlil'.

Kolony S( II Re'IJtu I. hi mu:blbiri, .'k.. Uma dOj'fll', B.
hE.d~DIJ~D

nllli PI1it.ucdlll

olal'al ,titUi ..

".tli ilt'l'k.,., Afirelr .. lf.1I" hobe,.
l1fi:ifmfjlu.dir.

DeuamJl: 2 n,ci sahi/ede

ot.II'D' lyil'lll'"

Habes - italya ve milletler cemiyefi
(A,A.) - UJ....hl'r' de.... ~e.;-i kile:lllk lk(jlmi'.10Du .. d"k~ Itll,liD d~]el'el Din, k8ltlib: ulu1Qnu ilillmll .. ttiJrinde dol)'~ H.lu~,i.t.lm!::! Ulrullu df!lli'Q,e 'odeD ~~klll'llCllnlt"'lI'e
:!J,
ima8l"IH

SeJQ'IlIak :5 (HU9l!!!I,ii) -- Bura divI!IDI .ball'biuiD idamlllq kat.r verdi.gi IY'Vari Jii!.bEli~ I IAVoI Dill" bu~!ab,lI!herkenden Ikur. ~UbBi diziJmi,lill'. Dival!!I harbin k~Ddi bakluqdill, idaw k'l!!!F'lri ve'rdigi YUIDa~]Ja te'bJiI' o~~lOmiUD1It1. Jdarn m:1bkillmu - dun ak!;l.!lim 6teki
IUllrmJllllmUIIIIHIIPIIJ'II! lillljniii il. i'ljllli'I'II~1 ill

lma.b.IWJmJer

iJe birlikte yePlek! YCfIDit VI .h.atta lar.p bile j~. miftir. Dijer biltilD mahlclm .. ~al1'gibE buda idam ed.ilmtye .. c:.egine kanw ollTak diYallD'l bar .. biQ kara,rlDI bek[eDlleiktllll idi. KaTa1'1 ogrenjl"!ll,ce bay~lch SabahlD be, hl.u;ugundC!!, kaDevcmu 6 net salli/me
1111 iUUliilllililllllUI'i lilfUI III IIIUIJL.II hut 1IIIIIIII'm III ILUIIliU

ii' !IIi

1IIIIIIinIIIIJII_il!

IIl'IIJVar;tlleU " PiJl!lll n. dr,,,,lflt borc:unlJl, Luhuli'i fir~ .. i,b.a'lDd:l. 011.11'8. CI~1U1I ~ DIYilJid:le:r' mOltallll8)i

,~ukaltmf!lk deA'U uiil'hDII~UJ'J, ,til: nki 'II PIII'kdnlll;ub bir .. ddl~IfJtiflr. k.. d.ar. ki rr&D.ldi!liftll (bnt~e) t m.zimlllll!:, dn[ t 1I.i",e I i IdJatc:~ ,e lIDilteallik kitllpb,'IDLb.lliep ..i IlIJgillz.I~I'ID bilti'e "ll'!riliC:le 1111.a,

fok Ita]ya. Habefi millet ... leI' cemiyetinden 'LondraTda ,Alman aleyhtan iki kadlD da esrarll ~lka,rmak ml istiyor bir sur'@tte o1mii, vera

Htidise

mu.'himle,ti

olduru]mu,lur

o

BunulII_ "aha 6DlIei Bine'.5 AlmaiR aiaghltJrl. Dlup Pa,.is"lell l.wiVf!! la,.ikiyle Almangu"ga lcot;,,.,/an mfJ',hllr gtueleci
" Jdkop., IJlJkasiy'" altik,,~· olJfJlu ,allialdl'gormu,

:JaDl'

b.ynt wU'ifil.fhkiycllel"i
num,une

d ..

im

m,ic:JHfi 0111D u.. I:eufh MUIIY Ui ~S,tUll'm) P'iiir dtl [II iiilm'U !lIIY.1iJl' ill Imek toeaj llI,de lilDtee) i del'.iDli Q1i;utUilikel1 logili.llerin lIu lDe:z'y,e~[eriDiden, 'U.tu.g u..,,:bYi!i. ill'" rarla b.~'IIedfl'. FrIDIIJ. m.li,~

Hi:iitt.1IJFun

oblak gOllterilir. IdliFID C:Il me~bYr

ler rum' m ihofUd'e m.ekltedir.

iilt~di~i

hakkwndllk:i

tekzip

hilllbel"-

dU-

(biiJ~f'.

kitalilunn,

'

A/mgnya

miil't:m'Qdi,en

g.l:,e.r' "'azJJ'ltltfgrl« mC'f~UlI lli6i umiUet.1 rnr.n"U liil 01.1
j,

u. ,)'ilil.

clIAi:ri
Y""

<;i,nde komiinistM ler i.ler li,yor
t;inlilerin mini kuman .. danl c,enersl ".sankay ,ek" maglrfip .mu oluyor?
HODI KUlig :5 {A. A.t - ftc ••
melD dljlllla

Berlin 5 -

AlmanyalllJ1

",1'-

umunlgU

iddetle, tlillllkit, edeF, bi,C' devle'lin fI,'I. .. I.,~ D '111'1 ,deIDdc, bir' c..-in 1IelkiJh IrCl demek o~duR'lJI(lu 1>3'yLli!!r ve ''-M.liye
nznrl 'rl d1e",let: mi'lliiytlil:li IILdii bi1'

lliliilanmal'[ ,mUnIGZGIII 6ir -ul'et .. te "elf,am caiyor. Her .I.. IiI",da 114" :ulrk fJarJrr. /915 aU-IIIf:, ,i/(r_fi ,el tili!Qi ~flj,"r.,tmil"t. r. %,e,.~dir. Bundat.! dCifki2 ,'S17D. .in~ ICf k,I.I}("'· fin
.liIl;li!JI!I.II,junllflnll'llllnIIUUII[III"IIIIIIII~lnlnl~1111IIIIIIIIIUIIU

mil Dlaa inl" iz dt'l'Jet Dlflk ,JiyOIl'!ilu.

lid_mllj

B.
bu
I

j,jEdCDli:l

liD lEitilb". urdu
IJlibil~

liIab

(dUD

ba¥. ny. d~mlrY'Il!ILII ..de te:Qti0 i, 8oyl~mi Itir.

n. lbillll'i!lke't
.. ,oIIIIUIIIII1

Londra,.

.-ekilharlj 8'lrbLidl!feye mL'l¥df .. 1t: olUJrlil!ll''', Ib~t~>i!~,i[l P1UHBilk m!ll'll,IIr:~nfllij bore u I'll, mui:ll!ik iii! 1mll' Gl ••
bi.Ci l!Ioalryh memleket ~~ m.~Ut:UDdie rl!ifllih i9illill..fl bulillQ (,102"1,1,. .. oyle;rdi. Bi'Zlm ,. leD maliiY;friliL:: He hi.9hir .111k'!IIn~ aIm. mall!!! I, bit. ta berhaDgl bi, mlUye millellue .. dnin Yl!<lIiL!I!ra klpmndalli l!Iillkmlyae-.iIl Ii.dal:' ib"lJ, i,]erde ylBiya, vel lIelki de af.1 boloi.l!l1wamlu. 1'11&:'men, by MiiJ!tfi (StijrllD~ UD ~ok blUI n ea~ip bir Ui!l1!i1Jl11iI'l)kuUu" ClUJ cieri erden, IIIl'unis yukarld. zl'JU'~Ui'Rim;z 'lncize~ mll.hiJ'diDarki ibler batlnml'Ed Iir.Ii I 1II'I,tlr.
u!,

h_bel' !I!Ii~II:1" 10 rli!l 10K,..

I

IllU lie

§

"Kralbk gelirse Avusturya elden gider I,.
..
Maca)"
lr'ehd,OI!!ril:ld,rQ ItiZ £j,yJeyeQ

II ii' i.II.IIIIII.IIIIIIII~IIIIJIIIIIII!!.IJlllill,lliJli"llllInliiIIUIIII

'I'eYllU'tI

l"wl i,e~

t1ID d. kCl!lg)iIi!:!i,,' kuv'IetJerle ,har'" Iitd III b ijIt: dI,lIIIlit orrd"lut Ii: hig

-.k_1i'

mi,til".

lis: ,betRiitiln tc ..

o

~J~ui.'F"illnl AImGI'IJ'i!IIJ'iI

Avusturya
da! HIUD"ebr
killr,UI~Ddg

imparatoriuguDu 'tahassiirl,e a,nan ,AvusturY'B BalVt,kH muavinli ho,,'le ,5oylii,yor Vi"I!II:I,iii s (.A.A.~ - "In,l'II,bl1r.k..
1'0 pll'l'l,
PreBI!I

Dit'lbilioer. "K v,eJ~

,8"" . iliyetig~1!I
~'IIlI,z,Em ..

kafr,.,'Poi'l ga.ze',.ci "'Jm\v&a, LoII,d, .. 5 I[A.A] ..... ~ki Alma

".llll.,ob •• III AG,lrfb'l
naJI ,. ~

idJia 0/ ....

man,,,

mtl'knl O~I!lI'l"K,..

,
I

,~hri,l'IiilD 'gekiime'k em.riui

~IStl!il'''ll!<b"rg,~ uarhk IID,1~u sihiimu

k.duunlD 111:11111'11111 ,IUmeled nbebi bil'Dd; lclirADhkbr. EhIlD1<11ir~ dill blr~ Plil!ruf F~[I]iu.illt II DO"'1 Fl!llbj,IID'I ,6~Qri d= l'~'aUI~ ~L1l1'llli1~" ,dl.lll'. !Bugl!!!r LIIli!!)jdl"'IIi:lllikiplll~~ m filu.nd. olil 'QI~r!lk 'llIlloinmu~ .. li'ird]r. Z~hir]~nd:i:ldillri I.B'n.Det:lillIIuhll!tll'

laUoCl ,aLllm111b. "Velem.oll 'D I!:elllcliln.yle maDIllIiI~bette bulullGh.ll9'lIJ

UD.liledilwekledir. ~'FII i 1111 '" In UII IiIPIj'r~ I ma.,)1 h

rli

bl.

k .. ,~ It)! evy,!!'1 NIiII'Zi mr:!l1urlaFl go8'lm~~ .,~ hi"bh' ki)l'ml!'t~i .". kaybllimllditl balde yolmt t..I!ZI. 'V'4!!!:..ikllo,1 r II.lm1,luil ... .Fllbl. III •• nkiJ

;,itmek

iltemiyoruL

• Demi,llir.

SI)D'fIII,

Im,para'tor'IUiI'!JOJ

tekrn

IQil!ktelllir. "F!IIiJilln" da "j.jJ,~ob .. le!hinde

Un!

zlIm.DlI!.r-

R

"'-t

HZ .. lIIdl1n "Ronpfl!'l

1;" iu
III'.

rdlm

isUb-

DeruJ.ml

'1 Rei JaM/edt!

Il.l~fl'IIIIIIII!.I!u.i 'Ii iiIJUI'UIjlll.UIlJlI ••]nIIlUIUIIII'HIII~'I'1 !"I~i 'li1Ii11,1' iii ilhrhliilUlil iii

Ve

IDII

y.kit

Ikdllll y,e
iilJ'Z>ehl~

hl!!!r'baDlKl rlJllI' mlllmLe", bi ba .. a kendi vlI't,.,U'm ....

ita.:rlll.ll ,i,~ge

11n iIII{lll:~ui de' Ii !l'lll:, b1l1~1rl ha,tll:l[lu D ~

e rde Qkl.!ya.c.k ollak
Fi'81D1llz

~btiYlllr

mUl!I'Iliminin,

b!!ll bu ("edit:1I'

liit
tur

1'0;) D!I,IIIIIII ,,~ till ~lii.,e sill i tallll

t..

eder!z:. Bu OIL.1i de lDiian

le~i!if,elllc l'A,vrulP 6'ko'" Domih; iliaba IUIIIID ~dellilin ollllIII elk. A.", IlltU "ra.,Macl datll'lI IID[p iiiII' !!!I'bQJ'~ut u fl'lll 1I;1:~i'lII'nll'l,e-D Dlmill. f.iIII~II~, b~r derreey6 ku:!.", "UIIn.ln,.cr~ne ge .. !ii!u:eL.:: oLIn A"·Ull:l.llrYilYI iltihf.' edl'D,

-·· - guze I I~ki ,aleg,htariar d_un fO k··
UlllIllMlllIUlillilililiUlltrlilllllWlllU

g6-.l'ilnUD

de'l'lelfe1'

d.1._lnd ••

IYIIIRL va

tlirlii BUllllrl'U& I geUnu€lge !;al",an

b~l[], bel"

C;ok: iEI,evdii~ (lieu Y!leula r ....
)It!lril1li

b.iT musamere •
iii.

verdiler

Mini mini yavrular

harareHe

"dkl.~land]

'Dune getu,ri.nco blb"1i dulet bit,eli )lllp m ani II pt k: te, I"D, 01mild.,.. mi. 'ife bu I,hl pih',flt bLI:' t IIlrrlJf ellMl~ti bil'!pek mr "Ie in., ditlQ iIIMrd Lmfulu:luj:UII:U'i hnkm t~, mel>!to L1I'II'I'l:1i I" k'IiI:I~yo!'. Her "'!!lId., !lIl1'iliz~~l'rLn. dQ,urliDul ,lira i,~e'fi altl~..l olduru ,,1:1, hlr m~1IdiDi p"II'Allu.:ld~.tfllll f'l:rya,dO,'igaa rJyJ'edili b'lr IJr, dB 'bllt~ti!lnilld~ 50 Dli!yoa I r. I.ltl. v rid." t La Iliiiitme:hlPl ~G c.llb1 dikkllttllr.

iikollo,miik .. 01 ,m.lar tem~Dni e'l:ml~Ur'. N~b.yet •
Hl!lb~'bul!'l~.II'ID

,apllmi'll'llIl

ZAMAN
Pek
AIIPdurYIiI

IhllYDld&

1'lIIiyil!ittcoe

iIovde'Unill, AWlJstur .. FIIIDm muhakkHII: l'Uretle [ltUirua. .,.'bfib o'Jac_tlllll aiyUy.reLi: de m1", 'ir hi ~
ebemllllJty~tliii lillm

1'..,,"- "3Iarenl ..rB..

B~fl!.kil mUi!IIlIini

k.Did r e;de.bUecelk,toil: IltJy, m dik~'tI"t blr m k [Ie 1,Ill'IR tokdime bIJII I ]jIfll;:,ak,hr.
kllyu,cu)l'1,!Il III

Y.II,lklnd

hem.rJlI

he:r

IIll1]If

0-

Illi!ltm!iJ~rrl 1lI'I~1Ie-lrlli! i!Hii,~ak hQdk ~Ulifde.vleUer~l1Iin lilnki,dl, va bb .. zat: AvwliturYfld!o. iUifakm temjll1 ile Ie bil I)liIII~'ktllr'.... hQkmoIYl1!lIlJ'!iln. BiJ.im dikkllt rdilmell,lnl. i& "dj~imiz /ieyler ke8d~ mulol OI"I'III1IIZ delildlir. Ya~InI'Z in .. "Utere bil'l!iel<inde nll!ll~ &'1' hGilioii idiire ile So mHfon liro f,OiZIB :zuhur eiJ:t;t iii I fII teUdk olullrnlloilllH ve hi. de Fr,I!IILi!liE rnlllllllifSlil,il'll, m!!!:ijlllIJr ~ "Ie .. kllhnf.~'mi!llolin,HrI ~I,i ;:191~~ t!' !'Ilul1IIIIIIIIIJt hnrljye etmek: ill'i:,! em ::!, lill !!III tabU miltdive 1iI.iI,lulntl[llll'll diln,y tiD. ,,'kuf bir i,tlr.

FILM cILIQn. ICvOZO
15111'1 n i tili,~'yau'k il'Ji1 Ii be ma.ka~ !elu bbi Am~rjka. 'lie Anlllpll. ,tjjjdyo'Drln~lIlIifili,m,dlli!i~n I!IIo ~ • 11bl dikkl!it 1j[61,eJerine; k d II" go· tun'lnk, bize Ifllimlerin m.erAh: edi11elll tar, fl l'~nl ,nlllt,pcak bYD-

blll!Jo.llmUel I '.11i,.UI korkuDS) blr mHlei't oIClIJr.:l.~ 11'101 bl"bLr ''II.II'k~t !1D1d1 .tmemek'l, II rillb", bl"f0L:: 1,1'I'lI'iode de 111 b.klJ:t 1!'ey. hi i 01 m!lil • ,.,. Dil tcfkll oldl!JkllllrllllH • Byler dUl"l.Irlill'. Itto 1lil'IIiz hluCli lIJ~kume'iiniil'i i:,ok
Ingmzlel'illl

bln:oe ,.,t1erl ted:iI edi,or.. BII! IIIl1.la!rIIl'rlj Iller .. !:till I!!Ihu:i!Ioo 1!1D~ ~Uuyd~k~ biidm M..U,e e...
klll!U

l'fltkiki. hc=r miJi~hi O~!IlD IIUf,lIilhnnd D bil'iDi de i,l.ri'Rde Iki bu muvafflllki-o

JarJ ,"Ianln

VEDAT ORFJ

,.,111' ..

Bay iFlJad 'a 1(ll!dllta
j

l'e~~li'mofl!"

albi. ta "'.Ii Y4 ~de rd~k BUillg i!!lily~." mek~.. m.l-Illl: Ilu,lui D lDIIi _,k:d 8,lI"el .. meal!! !:tlllk.,l'Qlllk i'ibi" 1ll.I' biyetJ .. mlz:in haricilidle hlp it yllphRllD'ilil

~lr.i ·al,e.v/:ldrlarlf'lln

diinJf..o: ,mbl,Cl"'lf:f'Cllr, ,de 'Ft.:. ",:,,1rI,JBDaR J"ilI~rrl''''''

ZAMAN

yczU'~

6

nell

saililemizJ.e

2
-

--.

-----

-_
-----

---_.

--

~

.-~

--_ ..

ZAMAN
_

-

o Nis n

-

Almanga biit,iin eski efradl ialime
Lort [(leu

.ra tl to; u:.d ur.

~'Eden.. Londrada
Kol.olII!f1ll 5 ~A.A.~ - 8. "E.dl!'Jl'I" L~ _flb.lb I lit H/8 de I;rilku:I,O ..t ad elupri!:ai He hllrrke't ~t .. lDittir.

iHudutta FranSlZ iahsidat:
1

ih"ya hukGmeti, "'Popolo;,dakj makQle He, bir Avrupa lIIisakln31 a:z: taraftar gorUni •
yor gilbidir 'i'C bu m'llikaJedel1l" f!ll!i)'dal~ ve. ,bllirelu~~ im'klcl'l, elml,yan dn!lliLlrlaria aHlkDdali' ol. nuuD"k hl!J:!llIIIslIJIlIlIdaki kaU irBi. d~!!i!DiiGtjhra~ elmek kolayd1lr .. "'Stifes3uda ~ekLnilme!~ JazlID

"'Ayse" MOSKO'"" I .. 1. vada gosterildi
Ruslar t Turk sinemaclhi~nl taktir ,ediyorlar
M,oskovol! 5 (A,A.)-Dilo burada Ay~e] ..B.a'h..'dl d1arnul :kIll iSl!Dindtki e.1i Turk film! go, .. wriJmi,Jtill'. Filmin bu gosb:ri'" Wi,inde: ilMo kovall :rUD ilerigc ... leD sinamaclJar'iyle TlJirkiyC!i bo. yul£ e~~ruiigi ve Sovydler d~~
bak:snhgl yi.&kaek
Sovyd
mli!lmurlai'i'~ 1I1!1

rile;

sull ifeJeR dev.am

~ngitter,en~n karan

9 Nisan da

PAri!! oS (A.A.) - $imllili~lIIrrk~ bydruthr~ID~11 .-0' Illihklml!!lI'"Jn!D QluLIIIIIIIII'11i1 tcmil'l Ii;:,il'l eO!It!!p. tan (if: .piy.ade t!lOllrlU l.andlerril ..
mi~,tir.

'I.varet

Loadra

50 -

lL':lo.d "' Edell,

.1

inl

ettiti brr ,ehirrden,

F,onnz

gelen ,ey de bud'QII'."
Ilaly,a

ordUSli

,i'ffR

134

kO~IIl~-

m 11,II.trllll dlJill' he'R'u[J r'-poJI" gin.derme:lige. Ifllltbl:lD il1lgili:z, NIIZ.lFhlr~ 1[1liW~tl',rllii:n "".,lit illil:u,nll III... 11 bLr JoJ If:.r • .ilece;Q:I fii beollz ka.rBlf~fllhr" In ml,l.rdu. BUDIl.DI i!:iD Lord "EdIUlI" illl I'eiliil"ti!ll: .g~l~dllg i&ah.t: 'l'l!J'D\ui lbekleaillDr. Lard "EcIlenli 'Ilddilk~rn tQnra 8 Niland. k.luoe biiJUIi. Ibi, toplil,nll :v.puBIc." .. gU11lJ k.U k.lJur 'IIcr:iIJec't'ktir.

mi 19M Il'ankl
j'P'oplillaire-lI 14!:dellinf: H"~re iB. "f'lIhubtn .. , I !FrIliD,.. nll'll 1925 lenelimci:ellblfllTi. ~i'dil.UJ iitill 134 ltii[YlBlf frl!llk I.rfdmi, aldu unu ~/j,.I~lI!ti,t'ir. Pillr!. S {A.AJ -

fiCOl'fil,,,

,ok l.elu1ta I

.. Vugg.slavya anla~ilyoJ'lar r MOI]UlI\;ra ,5 ..... uh'Yc.s~~,a" gu:elcii, Frannnm, 'halya" Yu. g:oahn,wy. IIIlJla,ID3i!l.1 i'\iill1 BU" fettig. me.sainLn neti:cebmmek iizere oldugunll .k ayddti Ideo
soor. : "8alJ,,;all aodla,mash

RIIIm!l)'aVii!: ec.nebi

g,a;zie:_

bazlr bulllllJ'mulllilir YC film~ takdirle k8r,llaml;Jiard~l!'. Bu muo,uiielnt!e fnmi oeevircn h:l:iler

.. M,akdona,d kenfsra nsa gitmiyor
II'

Londrlll
g.lI!de'limig
,IIiII,IH" :

S tA.A.} ..... HT,Ii,VII'I.'.,
,Arhm'lt:uto mublBlJbh'i

LOlldra 5 (A.A..j .... B. '''WInl~OD t~:m;i' ~ AD,mIliDi t~lliha.ih .. fill.klClDllI1I miballliefe .~:llm(lIIrn tl!kr!lil' i.t~m t,t,i 1'.. lB. IiMIi luloll'lIl dl." bu mOnlkel'uin t.litil eel.ell n· ullndlll ,.tI~ 18 lI'illllDdlll fll""

VeD~z.elist i9Ueriu lenkil edilmelUe bit" kat dabili 1m" lIet...

pllmllll[l1 k.blll >e'ti:r:ni"tli'. AlIu.durgQrUI1 !liI'fifl',flRrf1QSI
I

le!1!1I11'1Ii,tir diyor. ita,~yamn Altlusturya.v~ i§<g,a .. III i htlrnali ? Londra S fA. A.) ..... Lod
~'Ro'ter.lCr, "Deyli meyl" g Idi!:ainde huhllalen ItUnJarl ya:z:.•
maktadlr:

Muhsig'e ve TUrk nemsl:lhmD i;ekilelll tebrik tel~ raf1a1'lnda. J.\yteJ filmmin I'ea,lil.m ve: ulu al yolu taklbcdeD TUrk ain.em!u:;,hg,lma t!:e:r.llki». n. eO!lt:t:rmek~e oldogu lbablllUi. i,ard edilmr~ti1'.

Ertyirul

n-

,imi!lilik

uM.kdQ!llllldu •• Sllrlll'lI.Ii tI It;.onf,ell'6nllllUI ,. h,en "tink fiikr~gilfl de-tildir.

BIi,b.k,IJu Blit

I'e IngiUere
Londl'. , lA~A,t - Ima-ilte-lie hukilmdi, AVII.bJry.all.. mee .. h!u" .jlllkcdi.k bi~meHllii!o d,,~if'011111 tall! hi bll k'lllnd!lli ne. Ie CceDe'l. . 1I'II!!J'!Ii !:TIUrilCDal '9l1.kl olillull'u z:g,. ~IIIQ 'Vuiy,et .llII.cakbl". t[;gIIQ:t b.. tt. hareke~i. DOt-Iii m{ldl!lFsa fldn dfiUll·~r,e .e da,ter 1Ili16kadu ,dnletler~n :Iliilrq~l.eria. rore t~,,bitt edllecektil'o

Miihim bir ea, susluk daha
Tokyo 5 (A. A.) Japon,. biikiimd

!'SUeza"da, katl kall'ar yok
Bu IU~DfUI.DI. lDI~li~ blklDIUl,fI 1..... fladaD mublelj,f bi1kflmet mar ..
kuleri~de yapiliIJll 'b~kik 1II'~h:.d,'e. . reler in iD 1(Ji) 1.1Il111'1!111 ohp.'kl!ll be.. r.b~r luti m.biy~tte kar.lilrllllr iitlibal edeoel!k. dei;ndir. fler 'IStre· 'Ii"m'll. worrcliti DdLcellf:f Aim IIJ. dite .. b~r kODNnll!i. da ell:el· lDeRe mo..it ile Bi!Jy'<Ma.kdODald" LIlI 0 kCllliferliDllA .. hMllJ i,tiil'lIJ'k Itg,r:,j .rro IDD1mn. ibU .. mlllii :nrd~lT.

·'HII:llikaue~ bOylik B~wta'lly8i hi .. mlisak imulQ.yae.ak degUdir.

F akat

t,cb.t~keli .mesuHyetlt!l'i mudp olilllcak 'f,EI~]jfi bir ~ei9lik
ml bekluIiLyor?,. Lort, misak ~hlAI edildiii tak .. dirde" IhdyaDm Avu turya liz, .., ..ine yilriiyutunini' 19.14 Ie Bel. ,~ika,mnkine benlnr Ml'b~ta.raf. .. hk: ihlali olacag.m mMve 't:bnek .. h:dir.

,I

t.'.a~

Isye~ de hazlrlaPI,yor
S,to'khoim

.

.Ie

"

uKore.,lIIin merll!:ezi ohm I'StU~'1 ,ebJ'jn. v8i!i!d oldugu va!kil benberimJe bulunen dipl·omdiilk eu'adaq lDurum bir .kl!lom1lillD ka~bo~du. glllllJl'l!! :rormij~tijr. Bu.ntal' .ta. I!IlR'~a bulullla.n 'I1e1ikal.rnl ~ ~lIiIIdlg, zanm:di~,H!e. tedir .
mura.bhas.

dellii~ koofer!Jsmdaki

Lalildra

S (1\.

A.~ - liJi.I,.Gk

Amerika, Japonlan gij~ cendirm ek iste.miyor
5 t A. A.) .......JapOoR ylin, V€l huldimetiDi ren~id.e: ede'l;;ek bir barekrtlc bu .. lI.11omak i!ltemeyen B. "Ruz. ..

AI • J. D.JiuiD,t £IIhrrn de
Il:ljlrcpI'l • m[lht&~ de,ildir
Dill

.. ~ .bu.

halyanla.r
Milaoo

kara.r verilmeU diyoriar

Irkhlhm'bire
ylll:tdLi'1
"1'111111

nI.1 hiI.ku.mflte
UI'll II iiI'
Ii

Vai§1ingtOD

.da

,ap.ml,.ca1!;br•

~~l'"mekhJphil~
JllTot'lj:

I'uiyl!Un

rllli'illlilL mr:b-

C,akosiovak yan Ul

haUli

ti,.I::D d3I1m.,.:II.

di~f''' Plm~tJ..,e

Te1'd~lj .hd~D kill" kend~IJI"

Hjt1u

5 fA. A) I'Ko'fl'if;'re Della Sera.. Ili1giliz m.tl!lllBh~ lun "Stll't::la,. kDn.krln.1 bBkklndi!l bUi konfeumlul J!li11111Z Sir I' COD

SjmoDu, ile
11' uhte )loplhlilt

8. "Eden" tarB'had'D
mer'kul e:riiiJJde
!lily ..bllti

lif' biJJklime!::

tt't~ik

rin~
~eD

fllllliill

lI'e hallY.fa

netieele'" bHdirmek·

i'il&lI'd k",rnllca~III" 'I!hllil' lI:I~ail (IC=IJ'iyati _[e me~sul orum,kt&dli'. , lSu lautr~ b6y~e bir proWr'lgnn 'lok dar O!d1UjJllll'U Te e.tell' D·~tic.o Ilinmak l.tl!pillint!! tlStlie!!I"~ lila mfinlu~lI'.h ile mh'bet IIlIIrelcet Irlltll'ld.li bir bi'l'lelm~ b.,u1 te,kil elme." Ihlm'lcldjtini laJI~m,kt,edir. Omu.t 'ohJiJlh~lil' Id Lu.gQn. b dl dI r j'.Ii]l!llZ bet tU"'II~ f~ roo "-I •• ,lni lDpl.limlill:llllJ illtijflll elm111 OI.D F 1&131. n Iln riltl!!r.r:, f'imdi mll1lb't t .,irk.,.II" iU:ih.u edceekUr.,

ku ..Y,ellluini Iblmrrlllil harp ,P:li:.tih. I.riyl!!! tt!i,*hil etmek Ilze:fii ,,~dbirlfir .llDm~"IDI Iitemiitilf. El''' kiiulb:ullly •• ~i.r,Ulldill1ll b.,ka b llialurrJcr.n ,imd~ki miiliiiif.!!l<illt~~1" killib dijlJ~liinde ~11~m~e,iiJIj dlil!ha ~,.i Idl!' II:'kiiide y.pa bj~mi!!ll!Jri ij;ljg ly'loCl!i tedbirler IlilmD:lll1lll1 dill iltem.~ir.
cel.

,,1.1'.11:.

m,udd

h,areketi Londra 5 I(A. A.) ..... i'Ta.y .. mis" gneh:si B. I!Eden in "Prag;, 1 ziyare.lilldcn husule gel,en nettedcri te:tkik etmek.ledir:. B. "'Eden" t;ekO!lkrvak .. YiiUIIP, Alm!lnYili vt! Polollya ret c:nabl vender biJc Fraas.
H

frr.alUl!Il1II1 ALm nY'OIIll

veJt .. ~ deniz

progll'amnl1

degi ti.lI'mi,'tir. Bu maliBvrallilif Mayuta. Bahr"mu.. Liti I!:ebirde ve. JapoD toprll.klarmln 3.300 kilo.me:tr~ ~lIIgl'"
ndiili

miiuliilivraWaruliiD

Her gerde askeri hazlrllk!
Rusya, as erimaksatlarla imendofer]er yapmag~
Ma kav:tl 5 (A. A.)-Cf!oUp
Uq.III tl •• 'V'lJr
mekte.

Cenup karar

Orabnda verdi

yap~~ r:aldir. ..

ve S(lvye~ Rus)'a .alc:~DI 'imnlamaga

jJI:

$arkm.i-

baZlf

RUI!I),.u!Un verdiigi

c:evabl

bi]diw

gunu
mafih,

rniii!1hede

ebni:§]tir.

oMuMil-

Fransada (:c'nebi ta1ebe aley hta'rhgl

Uf. - Millgaitigonk
b kt

l'ecektir.
B", tdl'il. 6iF' Atll"apa plan I 6.,ri:nd., bil' mg,r.Jra6il ,J!CD'!iI"un
talidJ\'ludllllltirnw.y .. mg"""u;I,)'il,J.ir.

B. 'Bene:~ bu mu'kave-

FranSlZ

kabinesll daha

P.,ri. S lA. Allain tihbard ba.OIIu bildirlrot; I,~ lIIall)m It 1'&.:& Ia.blfild, ba .. klDI.1' IDcdi.iplCl L'Sti'IiliUtl d.
m6uken tdHeccll Il.,;; IlllCibJim l1:li-=:lide b.'kluod. cumutul ',raall LInm Ke.It!r.I dirrektifll!:l'i tnbi't e.di~ lecet~ li~LrDm.Lc,l~edu.. "Streun clam 1101:111'. Malllo". '¥'e V.r,m .. a'dlll dl la:riil~Ueliillk DIaD b", mUl!!i!'i'e.r Jlualall'dlr : 1Friilil!llJ.j IU:lilil' h.l,lin me: .i birlili. '2 - Alml.llriiJ tu&fllld~n mecburt nkell'lill: IJUl10niio. k,bllli1J IiZ'lrin~ Fr"lIIDliI. lIt.r.f.lilldan 1Ilu'Ilal' kuu1Dl.JtI& ,.plll!IlII mQn~.&t. 3 - 3ark !'I'I!,i. "III.

karar

A.. --

yermedi

FrillD!II, bu millllk. girillileye hazir old.lJjuOg, Rusyaya k:!iirt' laabbit etm1ie amade:diIl'1I'e. ber isli),enig ri.rebilmeli i~i'l1 de !k,p' .~k blr.kdaukbr. j1Laval.1 Vario0vaya da

B. IlllLa".m .. ID NMoakQVI.diilill dfhtO,te V.rfovaya uinYlicagt letfYDt dllleidedir. B. IIL.val •• Sovyetmerlm d.l.veti d.b .. olle·e YIIFlllnu~ olduiundln "'Molko .. wall Ja IIVarlov8N dan evvem
gide:cektir.

Ild'Bcek

leym imza dmedelll evvl:'& 8. ~Lavali tarafmda.n M05lkQvays. yap.hu:ak seyya.bat neticesindle iD~iz!,f edild~giDi d'e IiiOyl,etmi,.. tiro B,. !lReDesl':! 'e gore Poloo)lIIIDm fik:,io~ de:ii,tirmes] ih.ti ... m.1i ),oktllJl'. Her b!t'ld.e klillbule ,.y,an bll.,ka bir bBlJ ~r.e!!!li bu~Qnm.az5. Pari!!.-Moskova-Pn.g minln ,bakik.1II1 lIalill.e ge~e:-

Paria 5 fA. A.) U~ ve DijOD fakUltellEri 'f]P y£ bu~ k,uk talebeli" ~cllf!bi talebe.ye gi!ltcrilen hola)'hklilrl pl'ol~lto i~.in grev yllpm'.ilardu'. Hi!; bir hadise olmamllitlr.

balbc11l ini;!ul, lj,:i1Jbulda,hrliar:B.,kbr, ttl a edil ... oJiae b.aUarm yalntz. iktisadi degil, !l!yni Z8umaqd. as~u:ri

edil.alll::k'edir.

LJl'I.~~Dda iiteaclldit d1:mir)roU:nl m Bilbaqa. ql!!W;l!:n leulibai!jl[I!DI[aLl

rdan OlBD fa)'dala.n bUb.ao'ss!Ikayde.tmektedir. Bili ha~lar Go. ki, Mo_kav. V~ Lr:DiBl'rad fabrikalan gibi arta Rusyaoll!l !buy f.brik ! i]e bq leaelik: pJimq Delice[~tililldlm olan MagiliitiBor 'deki mtiblm madeD merkez:i ara!HD.daki mcn,fey.i. kJlaltacakhr.

Bir Kontes ,~antaj yapmll! Pari~ 5 CA. A.) -- Pllri'9iQ
CII

Bulgar talebesi geliyor
""'" j'V'.!IrIlilClj, 'I'karet Akademis.L Tililiebe CeO. miyeti, pOlkalya ~atili elDssulda btanbula ~11Di bir leyabal ter~ libine karar vermi,tir. Bg Beyahate "SaiYIII,t Oniver!'lde!ioden d~ bir~ok I..e~ ittira.II edece'ktir. l
So~ya, 5 tHugu!li)

c:ekti,. U mumffi

ylik5ek aHell;rindeD birine men.9Up olI,O KODltu De Lib.or De Danne: PUfcnmbe IUI1D
VaRnell

Yuna.n kabines'indeki

tebeddii'lit.

"Taymi9,. gaz:deli B. uBI!l_ Des .. ill1 bu m,utalea,!UII'U blllisa edercik ~ark miukmm nk~ leJdiodllli t bakkukunill arhk imkin k:almad.i'DI k~,ydP.itmek.·

uzlla,ma

lazi m

~~hrinde ,aI!taj metiyc t~vk~f edUmi,lir.

tOh ..

Fransll~ar mQtekabi~ yardilM misaklar ~ is,tiy,orlar Pa:ris 5 (A. A.)--MB'tbuabn
mlUeki!iihil misak]arlDUil b~r an ev .. ¥'i:l tahaLl'kukUiDu iRtemek.h!!d~r. ilIpo,PolD d'ItIlli~Yiil" D.n !!Ion pjakaluiy~e bUdirile.u Ion ha~ .. ak.W.meUel'i bllikkJlildlii "U jorn.I'1 luollifl ,umakUiiifiIJDiJi' teDla~iillil, ,-a!lrdlw

tedir. B. E.deq Avrupada

ba-

:Ko~tf:S '0 ,~enirdeki Uicc!!Jrda.D birine bir 1llh!!!lktllP gaudli"J" rGrek ike'ndi!li'!le 8;000 franlt yerilDlllJdigi halde tiicC'31rm kit~nk 'rocuiunu ke~~rcailln] tehdit makammda yazml~hll'.

At~D8J .5 (A.A.) -- Atillll! aun.1 b'ldill'iyC'1" ! Rci,iellrilbur BJII!fb.k.,a 8,.1' I. C&ldal'~11.. I 1Di!iliJ'c hklliDhtlDII, hllrhiye baklllDu Gellu .. l ,.Ko~dilLl II t Bl!lb,llk~1Il IOUIi 'IIinli~~n" VII ,d~vlet blilDk,.,1I:I1 8. lI~byromib.li~~ L de diGIII!!'1 [,llJ!!f,i 1l.kan[ltlf'llI ta !i'in eden II!m[fnlllme.It:lI'i hnli!iI&II:IIItU.

Halkln i~ini kolayla$tlrmak
Ada.na

l~in

rl,' temil!! elmek i~in t kip edtlebilecek y'egill1le u~llliin artlk mUl],taka misak]arl degil. faL:at bfltuu A'IrupaYI i.;:ine: :l!ilae;ak umumi bir uz1at.ma o.ldulU ,kaIIU!llIIli,mill
I

Siipriin tid'en tahta yaplyorlar!
Berlin :5 tHU5usi) Ev !UprllotQie:riniu hl.l!UM 'hir mUllilllleI@d.en Bonra taz.ywlk iI!IlHdiyle yeDt bill' in,Iat mlll'z:eml!lI~ima] edilecekHr. Bu maddeden ya-

YRrDuih,r.

5 ~A. A.) - Hukum~t dai,.eJ"!rine milracaat. eden halkl'O it lui muola.ulD ve ~ab.uk b tirilllllegi i~iD vil.i)'et lEa-. naj'llildlil bir balk mUraca.at birosUi a~,hu:akt'r. !'abipleri ev\'!!ill dogruea buny.. ugrayaclild,!Ir ye he istedikl,erini orada.ki memura bildirl!creklerd~l'. MUlI'acaa.trcdar bdu bEl' ,ulIde bllif'liIya ugrayarrf.llk r~l,er~n.den maluniJi!I t .al.(:a,kla.rdrr. _

1t

Leh 'oleingil~z mutabakai.
Direr larafta!lil PoionYI!I relmi m,abaftli 8. Eden'iiu leyababQ· d~UII 90k m,erumundlill:r'. f;iinlldl bu 1I,!!'yabllll n.:tir:elti obrra.k Po10,D)I'Il meofr "liziyeti esbablDin bundaq HlDr. Ll!)ndratda~ VI iyi Bn1:Sl!ptl(8iHlakIllDu.t. larl vard1r. fngiLil half~lCi I~Ya.. 1a.I~bW b'ir ~ok c:~pbelel!i mbarliyle Po101lY. aiyasil's'yle nur .. tab leaU oldugt!, da Hlemnq .. Diyetle tt~!lbit edi~ml!k.tedl", Bu mutabakat ya~m:l! tak:ip' olunan gayelcllC:!!c, WiIUlHerdl!'!! de mev.
ha cuUur,

t4

Adana" nln niifusu 'ne kadar?

.alt;lcajl

nil: dinldifl.rin glad;" lI'e B. "r,&41' ••• ""Slre,." ica6eJ.n (e,~bbuJite'ri l',opl!lfl;iimeil. ifin laUiltiJld rnril.ee"i lahmin .dilmdtteJi'l'.

Mamfl"" 6u

lIum,tlCl' gflyd

t/I!!rile-

,..'11

p~liUi ~v~a~.r ke~e kad r e1' sI tiki" ala'\; gibj, la,ilam ve mantar kadar tecrit hBlua!ilm~ hail we bUlIIlI1cl gayri kabiti iftiIdir. bit
'lIi'Qia~ma, arzU:E!Urlo.

ladlil'.

i'lngutere

hayaldan

vaz

Adalia 5 (A.. A.) - 934 ylh IOllunda y:.p~l n i.stati tiklere g6r,e yillyetirniz onfu:I :35,1 bill ki,iye Illa:jml~ht. 934 }l'Ihoda mektumdaD 26.131, dOR'u~dan 19.114 ki;i l]!iiJlfl.l!la kaytoluumu1 vevi~ yetimillt! 2.251 k~L dl~i'Uldal1 gele.r-e.!': DdfulII ka)f}Uan

Franslz.I'arda ai1k kapi blraklillma.s.na taraftar
FUIII.I. ~'I'III lfilh.tili. FII',IiIlU t...lifIDd&1I ruh... l.r kurumuna, 'ftr rfluek k.JIIr .UiI'etiDili eynli ·Stre .... mllukerc edi.lece JQtI clAir LOlldll'.du,a Irtllebi blr b .... df-

.s.

fore FnDu h6iAQmeU de bu karall'll Mllh.lr. AJm.m hOldl.· .etl,le ImQuli:ere lI.pm .., ""PI.ml,nlllk Idli'lr:'ki'l ¥lfrUmel,i bUI'u" IUDd. ii', In~i Ii. .iit.1 e. 1m. I,Ii.. fill'll 4ltmek~edil'".
tUUI

.~ I,i k.'II'.m1,lu. H.bu .hQdL-

~IIDgiltered!.D bakteDilclIII. bu. yuk BritanyaDl11 aiYlIIs.dinl!l mubaJjf doglDdafl dOKruya b~r i3,lir.k dcgill. flkllit~ .btihUJaI'JD Dd8.~m.la1' Wrl yah,hrlDaI r ile inun~ ae,mek bay ... linde D \laz;gl!:~m,1! id~r", l
jj

ge~m~'§ III

yap.lmu~hr.
,I

LOI:I,d,a wlt.till'siyme

P,ar~'t'e da-

dupnl mil t Ur. ", "M a!<donald, M ii ~etler ee..
mlyetine gidiyor
Londra S (A. A.) Olin

yelliden

ADII"da S ...A.A. ... = S·llrnlll ml:h::ltl!el~ kom,i ..yon"1 I!;vd~[nf:k ,,~ h u· tll1k ~U! n~ hlliDe: 1~I.f:fI ·'CI!!)lb.n., d.. "Me;rcimek .. ~!Dl.llR"111ll lr:mll.ml!g temb.h:nmll'liine kaHn '1H!l1' mi ,tiP"".

Ada:mUlu d,a !\1erdme k Irma gl femizJenecek

a1fiam ParUl.mento mlibaf,~il1de liyleod.gioli: K,i:he. b 'IJ "Milk1111 ayJID ~ S i,n,de IICr:ne\Pfll!l' de t:opla.olcEI,k Ulllslsl' kUllrlJlUJllllldiill ba.z" bulllDmSlsl ihtimillil dah;Lindt.diii'.
do-nill!J~d;,
lilil

Rus gorQimelefli del/am ediyor Pari, S (A. A..) ...... Fran!J!.. Ru mUnlkereluiDCI de¥Bm ediliYDr. Z.nDedihl~giQe glrelt B.
FranSIIZ til

Mno]wlfli 'r nin iddia eUigi gibi, kl1~ik itillhn me!u~iy,et~eri Oozeriae almUl Uhumc ilo ClUlri 'Yakiiu
jurDI!Ii]
II'I~ II-!

""Ui

Mesu lIyet~ kO;Dk itila' almli f It

b

y "Con

liIimop,!

----------~------UiusiararaSI "~Imir I' panaglrl z hazl,llklarl b alia dz
I

B.

tzm,ir' S ,tAo A,) - Ulu~li1t II'&.SI tz.mir pi'IiDaylrm~g faa.~
ikomih!llld blJ'gull Be11!1diye 8a-t" kllnl dok~(!Ir Beb!:e! Uz'o 81.,'"

Fransa, rici,a't ml nTaym;.~, ~D pni!. '115,)"le yazmaikt,lIdlf:

edli~or? muhabirl

·'Maksimos .. da. Mmetler
c'emiyetimJ gidecek AtiDlBl (A. A) ...... Gazeleler .Bblk baridyc b~kaDl, bay "M:BJklim09I, !!IIq _]1'10 lS indekl lIlu la r kurumu topJ IliDtl!lJ.nd iii YlUiIlI,II.ni.t.lIi. 'Iem!lil edl!celliui yaZ:lyorlftr.

linUUffl

gel;meli demelil ted.,.

lihumUDIl

h..y-

F"r n _·da ~ark
lele illde mfilbet V rmllk umidinden

Mi a.LtI me;o
neticeJere

halya
N

j

L1yal ,.

mlsakl istemi,ol' mu?
Avustury,a
fli

C~,I:II!~,tf:,i gl1l1li ya ..

Poti P iIIrh;il!llli

liy 10

d I!I

PI!!: temayillU di dllhl "iyade
II!IU ,eIN;::lve:ai

¥aJ.gc~iJ~ ba,la.mllt~r. -'ilD.
ulul~al'

k~ry:.
m

p.Jag

FrIC&I.z

teklifiue

So.",et

o(jnU)Nlr:

dlllhmgid~ uIDum

I

I

:kanllglnda topla'Dth. Gene:1 11:10. mite onli'miizdeki Per,embe gil.. nillut 1.6 da Belediye d!lIi~re· Sllode topla.ntlya ~a.gi'lldl. Ge11]61 komitede C. H. f. B,a.,kaDI AVDj, Doju, gllUJruldl!:r m~d(l. .. rO, 1IlI'lDldye'( mOdnrll 'Fe mlith~

at erkaniyle kD'I1Solo!ll'ar ve H" urd miie~se5e]e:ri ~Ieri geiemll iel!'ill.die" baz~ :z.lI;vd Bye olarok buiun&ca kl.rwr',1B tie diye be ydi 'eDniye mOdihDlIIllopBlluYfrd buyd yapda~lIk yeniliJider bak. kmda. ha!lrlildilgl sl!la.r uu ... rind!! kO[l~uldu. PaoaYlr bu.

rosu te,ki~ edllerek beledi)'c dii~re9indQ Ua~.yehl b ,Ia:mll ..
dlLttll'.

6

Ni,aDI

-ZAMAN

......

.,

2,5 Milyon lira'"
ile
De

yapmall?
lizlm,.•,
ili1m_"
1

[s.....
D
q

r'

--

'"

.. u••sm

og/~'fJm lui,., !lDk..

,oni"

'''.n delli

7 Kadln dilencil

"Edirne., ye yeni yol
ve §imendifer
calr ol.a j;kl
r110fUll
1II1:l!l ..

f nm"'iIIIY ,~irlr'etU:adll!D
IUlfUlb;:

mllfDUi [],
liI'Ureii
.'ffl

1

n
IJiIQ

Adalara 'DeBak,,.kaye su,.••
Belediye sular
U

alebe. toplantilart
V iikIJ,ek tahsU talebesi koopera tif'inde .....Ista nbu'l ve Ankara lise1erinin ._aylarl

h ill klkH~dli iii u te bel:'
a!~tI3nll:i:l
Iil1p

b!r
Ye

ddetto:g,b!lll:ri
llillllket
ze'l'IItiJiIl Plr:ktl.l pl.,t

Insanhk: iekemmill ediyor mu 7,
250 bin sene evelki ve bU,ginku insanhk
Do'''tol' .Sag Akil Muhla.r b,i,. kfJn/el'an5 verdi
H••" flrkillu Alcllldl!r IJlbiiyt.bl!llth Blo'ilir Dink IIIlht oeli'" lind. pf(lf~iitil" <ilIokbor e.y AluW Mub'l:l.I:' 'til 'rail mdll!III !lillllllln hll n. t,!IlI~
lillil!

refikltrimizdea bi,), z.bit.Dm SOli i'kigiln '1Ii,flDd. 1k.dlg dileD!CiYl me,bllt dirD.m balindlfl ya!kBhy eak
adliyeye
y,eti!rgiui 4ulatlyor.[!Y.

.1I:,.m

I'uelel].jzd~
bl!<p

'jdareli

del cettllimil:

pek iyi c;ah~ayor
Terkos '" RUI Aakll, onirel aFoll ,eJikimiz mi ,'1

Bu k.dtnLn tDa,ba.Lle araia. Tinda lbu~d1Jkl.1'& fi:lIcuklarl kandu"arak Yilll[]lar~naall)'or ve

lIoka.k

ba::J~armd.

ge\ip ge~l!l1"

h ...JkIlJlJaIll na ,bAh:: Je lI'eg:nb di~ 1<£11 bu pZlrlulIlI liiiirEI bUSUIUD "3 okl!l}'uoCul;uunzm

g:ildLlim

TC! o1:o.udum.

hilabul

le:rin ,.!I.IID
ZabJl!:amn

yapl~l)'orl-rID I,"

mudafliB

y,~riDllilfi HnbeITlli!'ife t3~rllhn'dl:!i Ib,..hnm. louam ,dB!BlleD 'r.~lilllbunu oi. m,.k cllol.Ylllliyle j It.lJJlkul~ hlL .. I.t:nul:I go.lltt'rdiii ,'eTiii'de brEi d. i,tirik e~ml!ml!!l Lutliber bu ". FaDIn mall Eli lB,dl bakkmdaki fikrim~ 1118IlCD. iiZIJ.h ediyorum.
till);!

fikh';erii

dtili buLdlJlw,

ler!

R~fikl<i!'fiillliz;deD bid bUlldll'DI bir muddet eyveol "terk{ll!! hall .. kluda ild lIuaUt !:ill' Dlklet aeWI' 'Fe< IElIul ,l:m•. Ulk~ 1iI11!' m~l:. lU!!Il· ~

,balk. tadz eden Ilu ~e",il dilencileri yakalaYl'
Ie Um etmelljlDi melD" nuniye.t~e kar~~lamamak milllllldo deli ldle,
odliyeY8

~, 1 -

.011 !:Ii Il',tu.

'iii

l1Ssg, leDe:.~l:ide teTko.
,'lIDdi
l

kl.mOllll,.
'lillll

blllkiund.

bir

k"IJDf~rlill!ll

"irkati

'I - ldllntJ'llldllD Ed[rne,CI kB1ib'l' Kuarda,t&D Te lS, -, 40
tall1hm duiD~i,tilli1dCl

.u, abunuin"' dl!ld mUl!lyyra mLkd.n "jJrmm blU)Uflp bi... .8iiley" il!llbl!!t edeD
.srfoluoD.n
m~eDI.U mlkdllirL

iilllarn~lIt; ii!!!~DI" 011111. aiD d.ordiiDcu mllllddle.ind.

1Ie llikdelumtp

'_yet

muk .... Jc ..,

lIIul...

iIml,tl r. KQlliier_DIIIi 'tiD B•.Y_D~.. r eDtUIPl a oldu,u m... anlml ter.IiRIi fj,Ir'I.n zE".aFIi Uell ltir I'all'l!in;;, Y'ililiek tl~llIil Nlebeu kOQJlflMII.t.f. "c' Hdkl .e~i.,mw,l'eE'dil:' .. riit-if ,Erlleti idtlr!l!, b:ve:tl d~1:I H_1I!Ankara"jli LiS9SII'IIden
ikni,nd. ,tlopln Ba,IUDllJt~

'DH~DCilik. mes1ek!erin ell me~ '..UD ve m U ZUlU d u r.. MeSokenet
VI!

bil' ~ok B(IIylar le.ml, mnilU (wiD iIIllkl!ll Lt~ clift-

ziIleti hUtlin rezaie-

tee.vli..

edier,e

c!lm,ak

ftll!e~

re IUJlT'nll~ hir "l!~iI~'Diill ja'Plho"· II pt'k ~.rYl'idi,.. A.fll[! , ..I hI., ..SI rnev.I!Ii.mli. N .ynl umlg.. d.ll it:r.iI;i miu daba liZ el • i~li .tir.

he-llI!!!r Im'tlltri!i milullbJ hl'llll1l1U d,~r" b.l (!IdemelCl .111.111.1: II'n:el!u.l1i' 'fuba;.,
~I.c:a "tit. "

l,tan~lIt ,(:,...i

'~i

"fl.

2'ad&!!' Lind .••

keDdt hudul::ll1iFlwlJ, dlhieyru.ler ~bDiflk "!lire d ..
:IiI'I!II~il'~~ml).!i.

Itl ... lna1diiD

EdirDe},:fI

2 .... Terko. hf_rll!lloln bu 11:11.1" k.'n]e bi!lr[~m DlBrll1l: ittedltl O~ ayhk fazla 11.1 bdellni nrmiJ'f'11 blr
_booefiig Iuyunu lIe.me!!) h!liltr:!!ilfe i.dlueye De rib] m Iy!i,etler d~ fer 1

,-pm]t, Eknm
l'eltillllD

eel·'

F.ruk NUlr; :ldllu beyetindClb BI, BU]n d. I,dlne be..

8.,.

l,tlr..

mil

.fOIUDIID

nTerkos", It,akl,,lr''

ikli i,~ b .. r,ltdJleclflk 01.. 11:1 pan miktulluEi Ii!~Je baii, 011.. . catlDI tabU kn'tiremem. F..'kd ,iirkettea I!ho&uli: olao ikJ truc:~k: m'i;,oll. lIrlll:llD unle-nirdl!! Iru 4i1N"~ h. re.HlDedll' mg.-flk OlBlC:.~l f.ikl'~lIdll!:yim.
Btl

Ou blli!!ll,tst hled iy e I-!.L!!I r idlU re-L lilIIul!I lDu~~'i.i rei.i ilfl kIilDU:," t.uk. MUlllIlliJe,h bile dedi ki.~

•._

Ih

lil!iI-ettit~ t1'1 II rk.d

,Ilirl!~. ~p,~et~o idldi:ILI~. m IJika.. elen.meoin d5r'dOneQ mI!l1l4d!i!'Iddir. fialblllki hu maddet 0 IIrli:I!II'"

i!il..

_ ,18;11'I D

mGrtk ..b~ he,'eli

rapDrUDIlII ok'lllll!lu,tUlr. Bioi til pur. lore, KQop p_'ltif buyu!l: fed.kill'l.kl.,l. ~a!llilln 300 Urll IIlum.Jfl: tile tefekkal ~t.. bullllltdll.tu b.~de tIl ~ir. 13 ku,tu, b::meUIli t't<milll t!!tm1ttlr. Idlf~ hl!!Yf!:ti l'ap!lU'IJII.tillD IIOrlU"

yet_rje n IIi) II' Aoklir'1l 1iI'~',&I(i.tD ,.tl~~Dlel" eeml,etli Ilidlrt dQa P r Gtel .... JQnlafmd.lli hi.,. zlya,feti TlI!rmir lerdirr. GCDlfleriliil bu "-11 '¥'o'k If{i..

'i.'

:IE"l OhBU.,

"II

dltut'lilerEe

1,1 'uli!]t

R:)~'

ICI!;irmi,l~rdl
DUDI

1

r.
HI~I'

stanbu1 liseli IllIiIr~n pa,yt
l.tllioblll 926
illl!il:l!UID~'

npillliYl

okubmu,

VlziII:' Hd/iroA.do'Gf'I

Slim.t,..d.

ZamanCe1l'ail:IPeDldjlkt. da M~II1[l:It Etb,elD DiUadia" Needp, A.'kura d.
Nuret'tiD.

H. M.

E1:I_irD!!kapl

OIlD'lIIIlIbeyde

Oit.akaydiCi
'"(\It'llif.

Silleym&lliYlldfi

fi'lr:i:rle-rinlm temD.IIlIllD .k.. iaii i.lld e,d'n. BUQu Gill! blr mi .. Hi illt! BDlllllt.J'~m : Bill" sc.nede 60 metro mlklp IU ta .. llbQt .. ,cliJ1lll'uz:. ,E!UlJiuro 3 !I!,hj'1 1:5 rnetilro mikip 1111. edcr. Buuun p.r.l. lie hijt Iii IIliriedilme.dlcD pe;;ia otlif.k 'VtlilecekUr. 3 111
d.IIAIIID
IODIn.

1

bilill muol! .,11 .. e tflqldtJ~UrDn lIoor. ~dare ileyetimm .b.IIDa II.. rar Yel'iLmi,tilF. 8UIIII1 mlltel.idp yeo. Id r!beyeti irlub.b. Yilp11El1l1h idA", bef'" '~Ii blllk nh.Q'IDOIi Y'ii'ki5e1c: iiktrnthuD aly H~dit b!llk~D v<I!!killii"11lI1I B.y

"Bursa. liaelUerinin i9tima,
BUII'R liili!lindll'D

I lIP I ,erefiu!Il $~,I,l dtli Nil .rll'tiDG • luntila blr I.Y ziyllfeti l'erilml" bu IliJ.Mtta de ~ok pel 't..klt IlClliirllml,lir.

Akil Muhtlill'. iiQ .. oIIArilli illk umllllllnd!!!!11 bUlilliIJJ k .... dl!lll' h:'kimil~ edip etmli!iBikllriDL 'fe.ollJl lurett, h:llb e'll:mil, pmjck.l!lilyo:n!tIiI tkiylIl ~m hi 1:11 llleilllll ev".I~ 1I:ii til' duric" .it iDlI!lIDlitl ro.iI" tarmi,'HI'. Bu de.nio muhte.lif laI ... h 1a If 1 otdulu IIIl Det:ic:e itib,.ril,.,._ de iD IIfI,larlEi .IliD den .ruue tek&. .. mill I etmekte oldugu!]v del'iiWiyle i.plll etm!l;t1ir •• H(ilk f'lrkAIII, pI'Gf~l;re lit"" me'U 'k;O-llIfel'B 1lI11ndllD. dol.:rm tlfl .. !lIe'klic:iI)'retm.l,tTr.

ittir. t'rafuor

tiWe teD:!!il eden bu .;irkiu lUel" leki klkOm,den ku~rgaia. karar
ermiJ bulu'lluyoruz.

Dilenmik o:rta dl! n 1£ anI: IfIill" aile meskeocit: :tinetlll Ion
mllmlii!!3sil1eridle em~biiliJe ugtaya.clk, Sark medeniydilllD nerdimaDII'llldaQ

ve

a.rka

k,1~8in izh:r-

de Elilim.mit oJaeaktJr •

E!Ilkmden me

I.e-ketim,jz;e. ge..
dih~lIIicl.lell'le re:ai m ic ri fIJi

leu styyahlar bu k a.r~d.B4[r! 00&011 rill

y,Bpaf t (101 ara ... "a ba.ln a.mell!ir~lIId,e ml1bim biryer aylr~f.

POLiSTB

l.. ,dl,

Bure9iTmier
IleyhiDde

VII'

ya:Z:lla.r,

m.emlekd

24 saatte 2 cerh
SOD

m.eI:'1HIII.r .::.

,.rm'

dl5tt

1111.11 tQI

de 11£1

lni.,eH ~opl.l:IlI

lua

dna

H.IIk."iau bill'

Tab.I ..., .1:1,flklarli

mubteLlf

fa'kln.
Ihy

lelerden,

r,.him.
lie

1:11, R.aIl!D~Mublil. miin'ki,pli')di!I'<Ii dille

Jb.

,apm1,lerdU'. c~miye~11I bir I~me,till: f~..Uf.tl meon.ulJi b.. f.lu~dHm~1I id'.re 1b1l!!J'I!!IU d'l'! lI:elr~lmi,ti,r'~
'Top~a.I:I'h dill

!Urib V.. k.11 dab. ,ohIlUlt-'Ilt I 1 .....G.~lIb,d $i,h~'iII eddi .. . lI.ilid. C.:iP IGpll1"ll.1'!da o1.a ift.mil!" Uk .. mlGl ... iDderD Mu ..tlfli iLe, lID_lei .. 1111.1Adi:lall,
lI.a IDI,br.

propogandllil.arm "d' I ]~ Bugin biyle bir ,eYfi imkln kaLmam.. Tnrk milleti" Ii'ylt.
L.nDl kaz:ll1am',lIcak lemeie I'e bir
dj[lfilri:ip
ili!VU;

yapllaeek en zebitlWli

dl!JRC!edfi

D'C-i.z veya mllUl ol.alar.
1dl!l111!.yj

besyol.

~8"lf!I.:l ,ltr .. dll!l:me'Lt .
yll:dilDdDEI Ad., lli'raJII"

K

111iIiI'p.l!!id

Neimlla
dltlmu:

Hi~mi, S ..blliri"ede Cudh!!,t imzld ... iiY]!!i f ..

mneli 25

mUG leliill tllI!!D Ji:IIYillll, ~tllli~lClr.

gJ!:trQ

liPikilp

a'5i'tirmilma,ja k" ..

!I'll

mektuplal'dll,

~----------- J
Ka,ri mektup~a.rl

UII Till I:i&ne'ljd~hr p ~flll (I luamak

T.

Tl'l!lmvc.,

arfedillmil,t1r. Fa.z:11. 10 metra< kip billr. G~tui!lk Il~ -fiEi
metro mikMn

mL-

~irluligde

lui),. lilha.uiJI: PI"EdirQif:., 7''' YII!DL bir rQJ
ill,.m f.ikrl 11:11 .u·. d
mG-

';ok ~ocuklu
AJb
clef
~OC\l~UiID

aile] tOe
'32 .eDlil.iu-

ikr~uniye
val'. Jh !ltQeuk'lu IlDiil~ YI! h,.,ba1an Ikr-.!imi.ye 'l'erJleCleji:o~ dmu:8um n bu lhuJ~I't. Ih,m,elem mllkam.tl: Lir iI.ti clfl He ED lin c·u I ed'~rlill:: .1. mil, old~&:II!Z1 dOl,. lDum.r.lly.h!, fimdi"e k",!l1!!1' beSddijlm bllde.
heDUi!

f1d'ilir k~ 'i,te biz b!i!:lY hirife lti:zerine III.yoll'lll. ,S.hldtiiiInil: f'&zd~1 blill plIi"&larUI lIeDIl &0;,. InlD,dill ",lIDI[1Ii&IU ic .. p eUaf.lnl iIIl,. ~iY0 r. M luide R1e.rdao d..II!JIr. . Hllkikcllit, If I:elllllilin ~ddiai'lU:l'n alni.dir ve parADII:I pelilll llihpmi!lInd. balk'Q m~nftu~ti jublliH. S~De fionun.d· ,Ink mlUil!!l. 100 k~p
!lU

He

1.5

bUi 25 IDd.l'G mi ..

'l'imdiye k.,d.. IlII:,rD~11P I. biiti,e.. w~di.t,imiz .k!lamlll ~OT~ ,eLelce-o ~ebl!lkel!eri 'II'.e fllD niba,,,,1 'Ie Bey,a"t11.1 Te IlhmLuluD lID!ilhte~if :rer1eriDde ItIb~l,ellli'n t ..uullilli ,r0,rllloHm1 •• d.hildJr.

itUl!:!i]"IHill r= E'I',ehl. fmha b .... lI'ul.1~n,lIp,I.t;Sik Im:Dl'~ p~ekede

Yan"nl,a,a ka,.,1
,..mIlD Il!!htke.ini d!!l briylliU:illYOf 'lie Berelue boru dOluyor .. k Of.larda dll '.IiIII'iID mUlIluk.l!IJr' tl!!rll.iblH , •• plforuL

Mustaf.JI

nr

Biz:. her' teYIU J.phk~

2 ...... Veof d. l!JQ,ae~ Muu. i~!II
Siirtli Omer., Omer
Muitl!lyt Iknglll

verlDiltiir. Zablta.DID bu kariUJ

tatbik
garret

"I"

etmil'er,

busU!llluda gO.\terecegi

ka.rilUlIldllD

"Iu

19o.

ve him.ret

melDleli:din yiizuni)

nUe

:rar&~.m~,bl['.

Bulaz,
gi,kCl, .rllillDlcii.
I'DmrtnU BI.II'BZi~jmd~

metre

1I11kil:u

'IIn.IEII h

Iu(edeo

ballad'ik.

ylmi JIIPlllllll 6 Id .. i' 01.. bom do,.e-m,ete Yak~Ddli bil:ii"~cl!!gimili

i',iRtl~:r1ll Buyiikde.re U. Y,e.o

1n1,1II, d!lll!Id... L&,~nlUtlliky,fI!
rdlreeklz.ir.

YiDtl

bLII l.eme

, .. l!Irik.

1II'D.bilD 'lallllr.ta

terlil:DI

fal!n·lk ...

'Tutu.lan
m_bll.lIeli'nde

hUSIZ

agilirtacak l!Dahi,yctte oldugun .. dill], ol]UD bu ycddaLc:i her ......
vlIfflkiYltiui ebll:mm::dydlekar de ~iY1kbr. Bunu k.ydetmelde goz~tle. di;imb; bir heddte za bitellllD bUi gayretiai arlhrmUI 'Ie di~

leklllmmlliL
811

MllruF ublkllhl!i!rd.iiic ,Nil,hJ. SillllJm .. aiyedll! Mimu KeiIJ ..dddLrlI

Adal"ra

lie'

Ball.!"lcogiiJle

abo:rl'r!Dln II De r;ornmd '20 [ir. Lir. deDi falll 'II'l:rme i lc_bedeuktii'. i!:tUDJU "'rrem~,ia~ede !.I'I'1l k~.UeC<l<'k ni kendi,l!idei maMu·m.ryor 2'i~ dC!e~kt'ill'. Bi'l! hl!.l'kll hm&'m~DI ko~lIIy~lk g'lhtem'iycuL BUD"'''' IIk.lil!llt
lit teD 'IIi I.much.

iJlmit ediy ...r!llz. Bund.D , i\,e bl.ll len,e Llifonlal'lmlU

b ...,kll., ,i.. tak ifeJ'e

A.d111.1u 'We Bd;lrkayuge IIU W'u" me mUllIle,iae k.tiiyt!JV". ,.lal!Jili.fl.lall 'Id PfJlr y,llua,dl. bg...

'''tine.,

$!!Irlh"met 10k_III1" d•. 8.)'.0 Zebr.ml:! i!!1',iueJ Ihr!l)i., I rodtl'l Beped I!:a.Fllhrlp eliDe
De ,e~irdiJ,e kalillnml,tIF.

;IIbp

k.'illrk~q

, ...

cie IIa,m
ElII

~dt! c:rii:z.

,.ISII'II1I,1I

i~I'II:I" II!'jtrl' '35 1II1Wli!'lIjllllile j'r.cmililedilr:r:e:z:n 916 1I~lIIell bL!i.t1a. ..
rlmd. hkLlrll:iulu,1:I G.t: kil.lt~lIr;n. IU 1'if'lemiyeD meblln~l'iru: cI,~ lilY gellIIIi I ol&Iili.I.~br.
11iI111111lilllllllIUr1JlIIIFIUIIIII"11 ilLlllliiLiilllf111111111111 !llllllIliIIlllltlljliilllflllJ

bll'ih

kaTiiII~l.e .. lldu. I.GVlel!DlI Ii: dalrll

~imdidell

lenciJik

le.kesiui

bir iz bLl"ak..

Sir;!! III Ilullll.1I' .i!I,lJye,im 2, b!ll ki de S cay .OnIU!! bUI ,,-i1le1
l .. yf\i,~LeFimll:

dlekHdlir. Id beUd

Bir oiomobil kR zasl d,aha
Ilium.rlh
:$IlIU:lr S:lIilihim h8\!i'i'li!IlIiDi:ljjj~d 1'89 'O,t:I!I'mobil BeYilIi1nd. 1'3 :V1li'llld~ EIe.D~ iii. mindill' 11]1' Im:1Ii

.uyli ka.'lIIt'g1U,

Gill ..

Ili!!" D~t:lce tMe edemedj'm. I.6zlIl:liSl:l!!leo Jer~e,iig uIilliu.ndiikk ..
eflbdmellid ific!l ederim. lduC'min i .. ,lbr,aAim fllluI:I, " mallal'J.e;ri Me'I7I,ailliJA:i:lpt c,uld."
nu.m13l'ad'a

tini

liin4. "76..
o,1u

,I.'.nd.r

Mi'!lf'),in

- Zaman ......
Kariirlli:lillJ

Due.1e

miirlu;~!I.t
~1!i;lI.rlILILII

etti.t~bi bilwlyolTucZ.

Sib-

bilt miJidi1rlitulie miilrILcaali: etmeal lio'U.lDdn'. HlfZU!ilhlhah k.D~rlLLlI!lulIi 156 tille, IIIl1dde ..iI Dlllcilb~oce, Sih. hiye Vekileti hI) kiibil miirae.aat-, I.f. teltkiik IIIttikte-g lOura alb we dl.b.l ' • .11. 'i0cukl~ !liletarCi ilul.miJe vl,a madlllly. urm,ek mDV-

$.irkeUI'I folialiYe'tte biliunduiu Z:3[)l,Bpla.lI'daki, P;II.l"iIJ I!lmak UliilJlilodl!i 'bill" .I!IbOfi~ .Ui ,!lora. Veri)"IDlI'liIJ "hn,dii de "YDl pura)'1 vi!::reeek'li ... Aradaki f ..... tedWy.bn .Irfetiltit' .k. IU i~li!I(f1Q .. ' It:li!Ill ~.ib oimn.d 111'. MUDfelib lli:er~ol ,i'rkrn, !tllllllerl hll:~k. n liil ~I!'rditi iii:'" P&l"lIy~ d.i~ CD" pe"iD IIIWII' ohJ,tndu. lJ:h~~\lld I:Ih bem ~lIlk. fnl. au verlY!IIl', he tll!diyor: lk.lI~mydleriDi dii1'UI!lf:rek koliliyhk: ,IfB..tfii"i J'l!Jru:I!.

!ukbr.
.IIILllnliiiLiI11.h~ll.iIilJ,iilnl~.I)I~JlilFIUlil[IIIII!II]n.nl]lUlilil

mly8cak ,eki1de Imp supi .... mesi li~ill Ilefvikte bulurullakbr. Bu h~·fV~lki SClller'e!lilDi eJQe: ed eoD cli:ei'imb:e eliIl D iyet be II iyor~1.

i:llifp:ar.t.:
mi,tlil'.

r-========$erhkr========9
Hurrlyet ve m,US8vat prensip1erine dayanan bi'r Cumhuriyet, ancak halk kiitle~,erini le,kU eden 'fertlerin kar,akbi!derinin ,'uksek .. Jigi nisbetinde yiikseUr"
PrJ. Dr. Edh~m Menemen(;i
'(.Ie'

,,,far
E."yelki

,..,..~.ml,hr.

L.

tut'1l1l1rlk

l.orIllJ'.

~lIkll,"

Rami,d.e kauh iki iillim
fuililL
• 'UI~

geet': Ril.wlde blr aUI!!I1 Dim!.!" ,afBr Hi.kIl!ll6th~ hey

~iiphelibir Bul. gar ,tut'uldu
Ilt.DIriU'l miiddLl!ih.!IDYmtlit~lIl. polil! t.,.flnd.1IiI ,6pbeH bir ada • lI'el'i1mill !by adam '~O.....kimH'1 clll. "51111.. 11.11. il.ChDd.ll hil" Dul,al' iII'~Up S~m...ty':·,dil QlUlrD)lIikt.dIF. K~lIdi. lilllle IIDlulJedJleD lOr, evill,de kJir

(SiyQ!JQI

BUtile,.)
hagatuula

Ira5mdli ~1k1llD kiUr,l'iiI o,Ui',j .. lDfI! Hikmllllt t .. ba!1l(:!Ii!lH~. ,~ekerelll Owe, IIIn.IIIDlIl'.! nl,riin !!!hl etmeit
blll11amllhr.

Sa Je6eke5i
Muharrh·jmiz

gell i,llgo,

ilJlDJde d ir.

--.o~

Hukuk.

talebe

Ankarayu

heyeti gitti.

Bu t!o. till\:lbik tdiibsc:e II: yni tmii a t &im.tlnmui bll.kklliidl!l dL1flk:lfill'dfi hU~!JIl"'nk (1)1111:1 li Llia ,ldl!lD mQrekkep Hi.Jkuk F ak ilLlell~ til~f!:be hbyeti dQIO Al:lkAI'.lJJy& till,.
'l'e'1.:et lI!Iimiltirr.

1b81~diJ~ lullit' "dun.Din 935 l4!utliade neler y .... pg,eaQ"1 ba~kllld~ d. i.darr<CI m,l.idiril Ihy hll.an .1'11:1 lorYljimn,tDr. Mil .. dOr dll!lpi~t'ill" ki : •, ~ Eli. itll!rilol lill'klii'tiDiEi Imi. 1!:1<i~I.I!t~!IIa, 1rlizlyet rt1Uit~lDl~ :1.1; .. mao ~r'tlld:iiJ b!:m'elll btmen hif biro ,e, YQk1Lu. tki ilNlIodl!: i"r:~i!lJiROg. !ilQzUl ~h~mlil ~rDI1I: I )'e.llIIcl'a, bUlb. llIehir dllbillilld. her i.tiJIliDri Ii\.! ven:bilf:cek bioI' halo 1f~ldik.. BUD\!, kilifi k.tl., rURad... d!&, bo,l_'fIIDd:a boru dO!jiemek i~ifi 'Clw h;,OJ iIfi'li!!Iiy.rJilI!'IPlI,U bOIr~luYIiI'Z. 934 Si!:'I'u!linde ,.p,t!ktil!rllmlil id,illI"lI:Imiz~n ,~intOlulII!l!l. g(inbUirl~rI~Z. 935 1'~l:IniElI!iIl!

P,o/esor Edlr.em ~lIen'e .. m'e.ncinlq btl. ;fOZU MMolltes,· kiyo,. nun . Curn/uuiyst /tuitett;" u 'UP.f:.izesinin.6,.'"
f

$e,1t

izan..·

f:saslarl,

!/QIQ.d,EKI.Ri6i CtJmigel Acr.. go.,t1ndQ da lJiJlatmok i,in
fQI'frf'SQ ,0

,ansi

Kad.n

ki!!r~ItIll~lIrln

tieli·

rilCiI olmu,llr.

lerl~ II,Qldki

man g si Ie

Ion" ... Hikmflt 0111.0 d.lI!I ~LklllrlulII diu mUI. ~liDd,~kl t ..bIllie. path,arak ~Ik.lb klllf,UD kin ,De illl'bel: e ktfldilJi ,!Ill olmO".
'Bufl!eiada,D

leod1iioe
.lIkl-l!(hll

... lI!!'r klllQaliiM

gore

nkla.mll

Lu .. dam
bUI

,~bllllllri t:e,.lbbo..unde

oj'r6D1me'k

Sly.. nmde bi'l~iler dCl b'uhJ:tI·
-tlr.

kUTJfletini ktl.gbetmemiltir. her }e,.din kaf'akte,.i;

.p,.lIi sfJg'llaldl;,.. f'..,MonieJk,illo" nun iki kelimeg8 s,licb.,dig( mQl.IaPl'o/esOr £tlhem ta(",afmQan i:lJJJzih edi.lmek.l. Aero.be,. wcize

CumliluFiYBt,i alUF. CumAul'ige,t,,, ,iu kiltle $Qd',k Dian. lerllar ..

,6'-

til •.

Lokanta,cdarJn
l.ok.Dt.e,hIiF

)1'1!I~p"l!!kl~lI'u!lnl!

riyet. "'. musultldt "'1asi"'11:11111 Stagg I. WI' se Io'g i ild ',eden if' III!" f1>f1' le,t 6u

11",.

den. tefelckill' eden kfitlele'I" ffe "e!lelle,. §uphe' gok ki Cumhuf'i!Jeti lJiikselti,.... Ie,.. Fe,Ue,.in ka'l'Qkle,.le. 6" JlfJ I all R,e kudQI' g,ik.. I s-.eli,.u, CUlbbu'",igf!t te 0

tnlebeJ'e yardlml

mu,tur. Mlijdde~umummk '~S,.k&~!.I,. A'~hllil£1 ~lItint:..k fiildmli:ti!li~ liodell'mi,tirr.

,'II

"i.

nishelle ,y,uk.se,li,.. ZAMAN

cemiyeti reili RI, ulm~k Qnr~' bur lin.. IIIlm Iloon'tMlhu', IIJI~kt!fpluIDi bl· tirr'n~j,Y'1I kElld.1i' bUI fakir ve khuIi.!8il Oni'¥I!:f!iUe t: I,e-bnime luugilll'i blrer oyilm yellll,,=k l'iii'f'mell :fontdm ,dfll'DMa I!!tmil~~l'lfllll'. Bu hllir~" k~t l,liIylDI takdirclill'.

ei!:m.1 baIts

musamere
IBn
.kflllil

..

I~]n
blmer me'nfli ...

..

H,lili

hnli hlllJ'lIl11!l 'kll.!I'lIbillde !i!iylik hJI' miD.arnerl! "I!:r~!me.] k.,url .. ,tlnl .. ml!llh,. rI.~Q"ii!mert'!DiDi rOzel i~in bi-r ~ok ft:ila1k'rhkllllr ml,t!r.,

olmilli

,,,,.1-

·ZAMAN

BABAp

NE

nJYOR

7'

- N. 6011: •

'JIll

nl

iI' Zama.n b6 ••

l"d.JIm ro;:d.n

topr,gAi'G" .-e~ilm.:::

"1Il ••

lm

6t1'I.,rl;ye- bl.! &0" JIIU IdlG co-lInuI !
SoA'al:iilarlml".

II.".

b(it

D•.m.h
'arc/a

rerhljill'~j

p~r.l prrml

.oA:ai( ..

Zamll'l1 .&u6a

-

yll,r6,YueRI·Jl,l'

I ,kn 'fI!digrn',
..'.... "'.!'

vfll'm"JI!'.11a~I'"~~ &,!.! lur"o!'l1"~ yll""~ . o'iyl. d. lUnllC'{lm
~""'l1f.lll!'lnlll
j!l1J

I,u'o

Sj;jl~,.

.·dd""~i

Ihl

,.,.1'1.

d~.mnil1t

------

.

-------

~~':':;~~~======~~~~==========~::~~====~~~~~~~~~==~:I~~A~M~~A~·~N~'======~===:==~==~====~~==~==~==~==~======~========~6 N=i~~~=n===
Bulfarist~Dda bir film mini

Avusturya
.............................. .•• iI

vapu-

ru nasl~~utuImu'
IhtUalci
U

De VaJera
VI~,llrdll'il!ill!!fi
II 11 "lIQ1

Heisto Ba-

,d'Gp"a.

iy ellll1i1 m'!!'j!l!uledn

mllrd&1'I bid ,d"fI l.r!B.nd~ midlelJ De VllllerQ(hr. inR'~ltf'l'. I'le d~dil-e ell.. Iii,,,, ~dllndiifnn mu'hh"iye~ID'1 ki!iUl'laol ~'kmdi de Jl"llInd8Jlnn tim li.t~klil'illJi klll'lliirmliW. ~1I'41'1 bu 8,dqm. b.lill Irhtndnh d.. d~~lI.ir. Daba I I"plln),ol, Slgalll Ir~Rn .. dld~dlr. Kendi i HIS9 alii Ameril.'ii) , n,n NIII'Il'YQ~~ ,el!riltde dlotdu. FaIc.~ ill'lllInd'. dl!J hlh.liil I[orda ve irlllilJdl Oqi'llenit.ulndll:n, ~dd'i. '"ahillini biU,rdiktoen ~onri!. mrlan. dum i tikhHi i~ln pl~~millQ'a ba~~ lad'i. 1.IIrIIlIllOllnID 0:1 di~imi )"1I,.trna-Ie :i~in I""YIR::!h VI! bu IIIl!'ml ken bir t"umhmruyet Y!!'llIlua'k In:a:iltere ~Ie 1!'lilt;~uJI ke~meJ~e u~r ,h. D'Ii VaJel'8I hUi yu,ldi!!1I'I 1917 de iBlilhc1el' tlinfuild ..o yll,kala~lIrak ~h~lIrillCi Iii y~~d1i "'' = h~pll~ III~II ~ I, f,~kat Df! V&io!lI"IIillIel!ldillini LlllkA tlillutm:II' "e n villi rrmi I 'III! Idutu iiCill:l 1918 ,.lI~ndl!i ma.lhbu.. eldu9u balde m.ebul sillt;:i1di "1:1 dnh .unr. Ir18nd,. IhtiU.lcHerinin Ili'D eUiklef clllmhur~yetin, ibB,I'r!i1ll Ii:~lri .. rUdl~ BlllllJll Guriilrl Inll'illderill ,e~i1Oe! teltr.r cHI,t:1I De V.I~I''' Y~l'lc bllplli .tddulil de tUI II lite n lirar IIItH "'II! "Dob~il'!'" d~ ~YII' m'riddl!l k .. hlhktlln IGIlIlr. NnyrO'Ii'h. 2itti \l'c lrLIIDdl. da\O'IIIIIDJa ,fi:!liidl:l1I e.an[l",m.
1"111111'!Iil. 11!IH.11I11I1I1111I1111I11I1I1111I1111I'11,IIII,Ulllti

.fl~i'l ,d'urnak i"iu, AIt!!IlIrdk:ad~ ~[rlea!tfl .. d,n,rnirlil'lI'I d !l!.hWOIl'd.1I!;lara. topla,dl'.
V'!l!i1era 'bioi 'Ir~Lardlll, belr ne b"huu:I '(IIhu'!Il ,.,lnll:l, ,Ifl.n,dl!. l,tikI6Irfll)~ kll:l;IInmm2 _ nm~den yew 111mu,!tutaa k,lin do ml:khn !:li!!liIlin" mtiy'el'll bir te;lcj',ih'f'! bll,ind~ buIkinlyoJl'diu. lBu (I:IQ.kiJ,· t "Sin f'ilillu OIlOJI \l,er~lir.
I[)t;

ta1of'n un
hayahnl Iilme ,~dJyo:rlar
BUllgar gazekrillld.e okudrugumuza gore~ Bu[gar milJi deniecilee bill'~iii iiLoID.'! 'kasaha!U ~ubesillin v,e' willi hil!':Clmetin leceddm bur,o.;tlllnnn :illy-rd. ,Ieriylrl vii,cude getirUmekte ,olan III Bulgar Tunass , I),amualdtlki milU S.ul,gBlr mlll'liw,in '~ekiln!f;~8j
Alman nl'iHl'hl'luiab,1' 'tilllr!ilfln~

Ani bi, o1iim ve iki i,teiil el cektirme - Su islerifudieyolsuzluk mu?-=..:'Kooperati:f" te intihap
Mlloi!ll J (1i!!l11ll!.II'i) ~ Son. g"U[JIerln 'blil!~'Il!k h&d11t'~I~r~ nr: ], Iltelediyc It~H:'l' ve om_Ill dllhrduiu Yilk~llIlr, 2 ~ Krcdl "e ntl, kOiOpifi"n.tml!rin~11 illllnll!lik 11II!1~ lI'ifiIII'lni ve IIIditeh~i',i. 30 - ManilD1110 C!!Il'Ufi d,lItlllrl'oa me !;'!t U I:; mubt~lif memba .'LI'llIIfI'lIIm lJehre getir.ilmli BO!II)II.i)'I!Il ml![nlJl'ep i:e~en .. "~bu'uk3U~. b.eyll!ti f~nniyl!!ili.4 - "'200;000" 11,11' Ie'lm yUll bu1uDio1n.. biOlgel,IIili'e,r blnka.ll .. rll.n te~h'h'ii1rl! utr. ,111ft ileulik II:op:am. tI,l.
1II1n.

"Man ·sa" belediye i, e... "izmir "de aga~ dikiligar • ~---o-rl t ,eift-I~ 'e'dili -, ·-1Iyor ...' Kerner belediye IiU It

danhgJlda

genisletjlecek

ka,b!J~ kdi.i

11/3/915

llllrih"rl~

Ingi.!tere h.ilikiliml!!U 19';;n dt', IrI.lrldi'll ~le bi .. mUl!lhedt ]fe~JllIril!k bu mu~l~yi 111l1l~~mi!!k ~Itl!id,i'ylll'e d'e Oil!! v iii; lie )lopl~mIDk II~enil n mUlilJiu,. di!}'!! kor~1 ,lI'l!'ldl rl1kll t Itl,ftudlllral'lfiL JnlJ"edH bi, g~uplIIni1l riyollel edelil "COIi'r 'II'", .. dlta. .hiik limel.i bll mUllhedeyt t92~ !iil!!ll!I: i'lid 21 k.in'HI'lI'rV\l'eliiDdi~ iml lodll. "CQ.gro1le., hiikumeti Illh ]i~1 Ikodilf" i~ b[}~LDldli. kahil. BII mil det IlIr'uJidll, De VIlIIt'1fiI ~(Imhdl",iyr:hiill!rnl'l bll~IRli!n bl.l~lLIrn!i.lYIH ve hilkum tel mlJlhu,l,d~t cllliyordllJ. 19]2 yahndlll!l da yapll.all umurn'i ll1t·h balta. De Vl!llu.fIriln hrkarl~ k:t.Ii rl.dIQ:1 i'i:ll'l kl!! III dil!:'i i,bH ,!na I'!:IGI ., e iCi'D ,t 1111'1 blrinrd .. i., p_rlimeflt(i z.IIIllIililDi tllgmen kr _11I~a)'l'Iphldlllril .edo!l!~ kilt yem-lIIIinin iilll'.'.~lgl t, kJ,if .t"
trlll'k oldu,

~ij ..

diHI. 6'0,) Indlli'Mr blllnnlltll1!C m~mlLlr edilt'n k ...bulB kat. hrdi fl!!!l1~lYl!lli [IU'I,cllh drln llilihnL"lifl' n hll!:ml!'l1'1 ~Flg,liFde IIp<;:m.i'lll!rdlr. Y.IIplillB li,!erl~rle kQ.llllll!ilh.1'I
muvlihk

dan ya~lnda bitlil'ilecdktir_ Film sfI::!di ve sozlu ol,u:ak, 1"t:r.k h.a,kim,iyeli zamanmda B1.d. gar ihti~i'llri~i "Hrist'D Botef, im,
OJ

rn lze-

n:llmin

mille: 'vcle
rdildlA-i

hili ,.iimi.::ril[le
elup Ifl'D~

lila

II1sddelelj'H!

ol[l'!.JJI:II-

1'1 iddia
afeyh1ne
vukl

1b.cll!Cli}'e
V~

R!IIdets!!ci

It

DilIlII1Ddakl

AVUB-

bilyuk

Isrk]lIr

l~f.)-

K!l!n,llIilli trlllllll:ld& ~rilkUm.etin'lI] h ~,,,t'lkim~i milk .. rml'u muhllfal.iI 'I'C' Injiiltere,!lIcfi 1I)1i'lh1l'lllk Ii~jn ';III!" ~1~mo.',=iIJ 1li!!'I'lIm "lmif'ktedir.
'-!HII,U 1I11111,n111111HI I ti ill".Ui II ,11111.ln III
h!hh

nUlliUllill

'1111111111111111,

hit!

1111

turya vapurunu j'TIiI'UlIOI!. nell .. l'indieQ ge'i=er~,ell Blve[le!l~le be .. rabn i~ga,j lldip ,I Kozladl II koVii lahiling 'tetcaJnl ~Ikllrt .. mag-a 03:11111 mecbur eUiiini ve bu )'old ki milcadelel,,:ri tllvir edecekt~l'. 'lB. Boteflo Turk laban QI.. duiu hllrJde TLirkiyeye 'il,y.a edip ~deciljk eUii- i~in vak""Vol.. clcnileD mabaJde bil" Tlitrk ku..unufIIl!Ii!Q ilabetihil' , ,olrmiJ,tur. Kern d isi IIIyD. l.iUnill II da $31.. ir .... muharrrr~r (l1.faR: I Rm .. e nu, olup balen TilrklUk ley.. hiDdeki e5er~eri Bulgar mekleI' eri'nde okulnm.aktlld~r. "Botef., ili1l hat~ra!lll h,;i'll Bulgaristanda bir'-:o.k abideler ve 'beykt:ller die dikmtrnii: bulun. maktadlr.

Eieled~yedu

ki 'hani~

BIlII"di:re lcUI;ID~ lIIlulkiye miifeUiIl'I~l'indeg B r Nl!dlm N~:r:mi yapmaktl!ldlil'. Tpfrti, lafhal~l'lnm, IGO derecl!!·d~ mektum tuhlllmftkta. Q~lPallllJ" l.tllll~D bll'l' ,OIIUllukllll"
11111 Oft .. )!,.

I' ol u p olm dljfi I!hemwlJrI'dle htkik cclilml!iktedir. So. iI~leri"e .it U'_ dOI,.lodlll'l 1110CB.a.: bir:ilillirl be],ecii'cd.!! bu,h;lndil~1JI d~'H'lIlriI~ilini ahp I! vi 11'1 e loti:iI"!I!o il!!.k!'undil belediy~ fly.iirtnnc:e n~ bit "lIrak~1I1 bml"m t'ttir.ildliti de .diyl!en Im~kb!'dir. He:rhlJld~ bu !]1~uledI!! de "k butu k .. I,.'i,. hakkmda 'll't!"Uecek ka.rliin bekl~iIllI!k vc y~lilIlBr .. pek k,ulak iIIImillm.k ,.-

Izm~1' 4 - At'H~dlL me fa... 'il.Hyetin~ dcv<lrn r.:dilmekt ·d~r. Kemlerdl;!,ki be!ediyc: fidarllbfiflnln ~(iv9iine karal" verI1lmi,tir" Bu Yllk~ illii"~ di\:me h.;;lliyeti g'ecc.n y.lkinj n ik misli oJmu~· tur. 50n bir Ii)! i inde ~,643 agai; dikilrni,tir. ~zmlirde bir avda kesilen h:..yvanlar Izmir mez.babiilSlnLO MarTt ay~ndifj 2992' ~OYYIl, 13,29 kuau, 6 ke"i, 54 ,okia.k, S6 mandlli,

392 illt!,k~ 195 dana, 13
lale

011-

we: 6 do,m'uJ: kuiimi,'lir. Africa dll,;mda ke9iierek me.z-

tJkmllkta

btlllllll'ildu~u

li-

me

IU.I",,,etle ..iylcolilmektdlro O!r balta 'k.tdar ene:J 'belediye
mublllebt'!Cil~flill:l 1i111J:iUIli (I'J,mel!~ Trei gllimUndeD e<",vel b81:~ mlllkl.l'hlit!li h,it.b'm Jill",. cebinCi ukladl~1 lI!I~ktilpllllrdill LI!I!!nailin,in IrHlllllm oldlutL!nu ~J:.h l!!,t~4!li l I'Ikikil'l gllulili.ehdiyle ibll!!llI:di),'f! lI:Iuiettj?i,II!I~ TI!! bill kiUbin.e DdiceF~ kii!!d r muvakka.hm i"tl!'II ie,1 Ire'lctir'ilmeli ",",eriihlllyet 'hlr:dilYI!I mlilhllmttli. '!"l!!killi.ltiQe I'i'i!Ii,se~ filII.killmlnd41r1 fl:amen Y[lZI" hII'll bir leeK-kif:rllillil e ".U'~II i ,II! d 11 t! I!! I r.. I'irmemelin:il'l k!!itiyen b.ldirihnui J'Qllljjiluk~!!Irll!; tel.dYf edilJditil"le bir d~1iI iiay.l,)"oT. M ;l,Irn,IiU 111:" Hce ih":[lYZ k.ti,leljln:nediti i"ln tBb· ki'kalUi, IIdi~t"11n,~ bekl'l:mfk ,!j:umcihr.

zlmd'lr ..

'~Tokal"l Ha Ik evinin
~all~tnalan

------~c~------

I:z-mili' 4 Sel~ul.c t." Ef,ez buarbe,iode bulumnuw: o1an bl.z~ e!lu~rlere b~t bi.. rntilzC! me,!her .iI 1;11"ca:k hr. BUl1UD i!;in ibir b~n.. temin e,dilmi 'til'.
Ii

bahaya R'eltiriL"g 9'14 bayv ...~ m.m da (Quayaneieri yIlJPllml~t.r. II Efez n hara belerinde buIiLma,n esed'er m uZElsi

Kapitaiiz'm in huhr,aol
tlchu.d.
~

Yazan: Gaetan P~I'Oy C:;evire[l~ A. Hamdi Ba,,,r
miiellif1i flni'l'!I!!rllibui ... kU'III'II'zli~1 ~ ,I'yul€!'e I!!u,hi,tan b~ ull'li'i o:t.tuyueyla,iI'lm'~1Ii
9l:'

Bulgar niifusu n,e kaJar?
Blrimci kioun
yapLla.n nllfu3.

Hamdi Pari. proft'.orl-riiodeo Pi.fU·DGil "'K.pi!plizmLn bubr,IiI!1'II" IOIdll e:nriai"iI)liin "'II! 'Y!!Inn'.. I!c,illliyab !!!Jr,.!lJn~. diU .. mi.ft ",n'~l'd,. E,er, h.elm itibarile no ••lblfe tulmakt. i.e d~. ulfr&1tllP meny'ann eh.e:mml),eti ba .. k~mlndlln dikkdl!I:J IUlflllenml," SiFlktlr. Bill eur. F.,lllt h:IlliIYIi Ii ... t,emill!in Inru'eLl'llIrlmlllJ'n BoUe'nln ilte-ti uzc:rine hu m"mleketio, en biill'uk CU,oDolIrI,iciln~ t.n'fi,odB.D )'lzll.o ellerlerden FUDlllya Bit oJ&o kl.1md ..·• Hllmllli BI!J,ar ilrll,riBIhrnilu:l mU. van.ldyeUed'ilirnize ftU"dlmi, 0.. IIIIl bu kU'ljilk l!IIiI!!!"d~, y,II,II]rI~ Ikl.lpi~ tllli.zm de til, i.kall: l!Iolllyalhm "'. giJdOrml'i iktlsal t. 'ktiklli ,I!kilde
teD,kitiere

el,"'.

D!;''I~i!!'t~llik

k~ltu ..~1 bubrlln

935 tluibincie
!I'y~mIDili

h,'v~'re

~de!r'iz,

"'V3~ltn temi~ kun.l,hlir.

miltlJillIl!liIndrli

billl~iil1'l"hr.

d!j l!,k'o!I'tl I Fiah 'SO

BIlIiI.garisl~'ulil'n 6,081.049 11l1li '1ardl!'. BlIInlUfl l.2':5,2',30]

gore l1a'fu ..

Knu::U k,ooperatifinde
lin .. 1!'lDklllll,n~D himllyll ~ Vii: I.bllbeti !II~hDdlI lidllmea fD.~'lyet ''1e me1t'cudl,,,,tine her IllIrl!Ue !j;1Io· ~IU'iI!!L'iil~ktfl blllul'IlIIl'II "Kradi koo· pn.tiflfl nlll bnl Iill!l'fi Yet inodi ic.l'ut!!! IIli11hn'lt oldut'\1 Ii.,; dort •., novel ilten el ~ektiri .. Il!!re~ UllihkEIiQ~ III!! .erlk Qlull.ll'll II Ki't:di k,oopentUi" DlddUrlUlUq YIII\('!ln: lu Mil r.",..., koSI" ~~ J.c OOil p~lI'at Lr idlre hi!!y~tinifi (liz ),umd'uA-u 10)1.
IlI!!l'Iiyordu"

kiIJsabllih,

duro

4,B28,748 ide koylu ..

i

,

Tokat 1 (Hu~usi) ~ Son in.. tihapbrdil bi.t Ifok deii::;meler oldq. lSu meyal']dar Halkevw Ba,k.1tn dill deii,ti )lent reil. yeDi bir program ddihilinde ~a.. h,mlllk istemekt.edir. Halkevjirin hi!:' sal.O'f1u akuma, oda~!II olarak ayr,tldl, gazi!'!. te ve Imecm'l!l'lliat vI! se~me ki. laplar kQodu. Halka IU'; e.eFar. haTp g.ul.arrmdan korundlO konieralIllslarl verildi. Halkev~ deuh!l.DCiinde o,kuyan hlebenin yo1!c:Jawalan )fa.. plldl. Hialke'vi bilnclloJ,unli!i yeni ,p'ar~a Is r HIIVi!: II: d1il c.ek ti r. e M IJIs]k.i ~,>o lIIuJa ~.ah,mar I!!!.rLga ~
dle...alD dmetedir

Ak~ehiren € su gelece.

.Alqebir 1 - Hillk.lmlz.m i~tifade mreoba.l alan Ak~ebi!l'" Banka51 klra \l'etllll!·J.rten .lcurtullrak ye·ni :y.aptlrdlg~ binaya
ta~l[Iml,hr_

yasla!"ldlgl yeo ~illl'ellkleTe bO'ianm:l~ olan SuIhi'll da.ilal:'tn~D Mr gaal had.1' ~leri!liD,delci suyg It:hre gdir~ mc:i' A,l(lJebir 8 .. pkal!lJl vadd .. mil ve ihal~&i b~tmi~,t;1'.
~irifi
~a:rUIHZ.11l

Agliyan Nar He Gillen Ayva
YonaQ: Kemal Ahmd merhul'!ll
Gif:~t!n Bl!ne! e.iln .... IfIj,jti~jpnlli:l VlI:fllt ~den KI!!lIIIII,1 Alml1llet i.mindle bir rl'll~t~e~ .rkl'llda~ "'I!Ii~dl". 1:1:1.1 :z~vall", d~tl!rji. 1It!£i¥e~i ~If! wy~ bJf liI'I!:I!:iI'EC; Qldlll!u ha~I!II'e hei' 1IiI'~dilll[1J.1!I :follil'e'tec~lhin him, yuillJl!'! rna-dUH olamamlif. a,eddl !;,1I~'ydIlf:lr'tr dlui1m,u!J 'VIe' nihoyet ,0. h n~lkh m1!hruQliY'l!-tJer i~;indtl'l1'efllt elmlliti. Arkads,larludall Bay A"met Ceva~, KiI!!mBI Ahmel m·el humun I, "'.. K'fi:llllilln.e Vl!'di. o~arak bliFil.kbr, •

Du he~ilbll gore, Bu!gar~5tan
niih.!li!lunulD YUlde 79 u koylerde \l'e ytizde 21 i de kasaba.tll,rda bull!lnmakta.dwr.

UTokatu
Tokat

civannda
Ziraat

Kurba'nlara degeri verilmiyor!
n Kukla.Teli ., inde Ta)'yilTt CemiyetiQC can:~ olarak teberru edilell KUlII'banJ.k koyunla.r sabl.iil "i=tkilll'"~lm',;lin de La-riLe: boir bil!:d~Ue: tailip ole.n buhmmafDl~hr_ Cemiyet. bu k.o)'I.1I:11" Ian tekrar pJ.z3rhkla Iil.thga

d'Oinuz ka ImadJ
1 (Hususi) Ill!YW Vel

Komitenin parasile mek·
tep yaphnyorh~r
gayr.i reSimi t-e~kwlatm emlik~ il,e) bun~
Sory,a
~l!Ira aLl pa'ralarm mU!lad,ere

miildtiriydiDin

ishgi]c iki ,deJa
yalFuld,.

,!lUre-IE:
all"C~

2' (Hu!lliIisi) -,

----~~~~~----------~--~~----~--~--------~~~-~~~~-~~~----~==~~~~--~----'~==~~
hrLl

,Ionrllki klallik ikonomi clokhilliell'ini allii<~ etmlf. 01. diulu mit IiJmiur. Duny. buhralll'i yalDJLZ lPiyau.llllrl Iarrmllk111. 1I~1ml!lml" filui b:.klmiS!!iD dB hilll'IIn~[II',i do~wrmUlhi1' .. Pi'e'fo!.!Ior Pilru. bar~®k Avrlclp!L~i muharrirll!rill b'irbirini lutml)!BJI VCI birar,O!Ida bir~e,me.L tnumldlrl'li olmot:i'l!in mlllal,=~~.rni'l tilioiF ed.enk, bugQnkil dOnYII meII!!duini bitud birr la,hlile 'abi, tulm,\k i.. lrmi,tii'. E!I!U, Ik.. ,ihlli'izOlin t-enkidi, lri:idLiml~ o.kG.Doml, y~ni IICI'Vlalel'I~, k .. ,irA1i~m we u!u~ .alC-lhk, ,kap1tali~lbilli iler,ili 'ilil.!" J.armdllllll ilbiln!uii~. It.JllI'ulI1 hi'a lit' .. 'nrn ptmdde @'I,.~ OIulliomik PI!!!

u~uml,hr.. dilrnya I&lfUaf'l,

HB,lI'pt,en

t

ARI'YBIII

N'r

edi1me ... hakl!u!1d;,lo Iil,kan kao'u'm mrucibince,. Sofya mabke· mesi milddeiumumiginib \lerdi,g~ flmrre tevf.,ic:a.n. mulga
M~kedo'IiIIYII komitellioin
'kl!l:21

l1'f!

glil~'ru l'ii~..iyEIi~[Ii runJe i
1.I0'lillirtl.

'Gillei'll Ayva ) 'mll~blll bir k,jjj~ijk ,h,limile rI~!i.retm~,
Kl!!mlll
'VI!!

me'f-

Ifl!.zetu;ilik !lIJrm:'l:IilItJ IJ!!ktlUerani I!Ict'kll bir IiIlBnl1il t.all:'i'feaeu b.irkaIJ I hif'l! ;1i3.'9';e

ki.lllbll1l, bll hm'i

hla.:jlllill

dll

AIIIliI:IiI'.!!IiII,'u,~
I

dUQ}'ltdl

idHifil:i: lI:teye.tindl!!liI Mad.a,m "Sa'.... Ru, ...gClrova,,~ nlD uzea i rinde bU!lIiInliul 238,OO{l levil
mli~sadel"e

HaLbuki 29'/3/935 ClIlmli Ilitloii Mlltni.ii ·'HIIII(I!''',~'' .~I(ln!JIrld.1. YiI· PJIIII1 umurrnl to,lanh'umiaku, iI!~~im IOD'illn;!l1li 1 lIb Ik id,IIU h 'Y'l:!ti, hi ..bi,., .. azul de.~i1melD!!k ~artiiyl'e 'Y~ yillE rl!'yl ha.li ~le 19'35 ., 1936 !l1!!1lP'sii~in IP" t'dlilmi,~eni.r. 0 ha,ide bUh1n jedik!la1ula'li'llm UIlS'[ Ibir noktay i!l'. ti."lit: dlliiU:dlklui, t:ahakklllk etmil d J[I"l!ktir. bl'l~c,iarlfi,I'''' Oft:til..:· 'ill!! mc:,;ocludi.l!'!:tlni tdllme'F!I! c;: h,ljIl!n "" h~ ko('penti~l .. nln 781) iUSI rd IIi'. Bu te4e:kki Do, 310/3/93S Cum.rtni gilnil toplBIl;U .en""lik kongrll!liOI ko;.eriy,pt tl!m,il'll f'dilemlcht,ind~I'I' a:nbtt rHiII tOmB),,;) tolik I:!dIJrni"t~r,
Mi!mlil!!kd

YliZ:!,trce koyli.lJIfIU.11 i~t~lrak dtigi
avlannda
1se domlillu

bu

surek

de di:Jer .It vlardae ~ok vlaDildl. r::iiiUiiime g,i:ir~ surek ave hfpna dab ... iyu blr !j1ckilde d(Vdm OhJiIUlir,asll~namatJl

"'Ikafml~t.r.

Cflkhr.

Sir haf'tailk

ka~ak~lhk

l'iL i'e

Y.iOYilirI

dmi"tir.

IUl'rfuf fillUa IBhllmaktadwlr. Bjl!: de 1'az:~ILC!'ei,liiii" blr dO!!'hilllli'l!1er i~in ~ i'm !.ii", me.dek oldwtunLJ j,brdtl!l 00111fIlilk, i1~reumpk, IrI'tiyel'l,lere 'VI:! '1IIm,lIl'lIiYl!ltie I\':I!I'Zd~citll'e EIllak gOJ~.l!!reHl~ere ta''I,IlIiye e<deriz"

K~tlilp gi!i,zel blill ml~ oll.lp "'10'1

olunmu,'tur. Ayrlca miisaderre o,Ja,n aym kOIDit~ye

edilmi, ait pa .. i"ala'rdam 300,000 leva. ile Sv. Vrar'_ ka.:r.:asUl.a hbi Hlr:!!o"
bi,r !ll'll~ktep yap-

"!'I

Son 7 g~n ~1ij:1 IIlIUihaEaZilli [1 de tte~ki ill tara Fmd.aU!lbiJUill1'l mem~eket dah Hnde birri ij u 72 killka~ak", ile, 173.0 Ikilo gUlbruk kai;agl, 550 kilo i:nh S3r ka.'tagl" 2 b3l1lk~l lii.anda.II, 27 ka"'
,-;ak;1 ba}'vilm 'Ole1]I~b,tdif .mem .. Jelcdl,cl'e ait ijjmil~. nllte1, broD'Z ec'ltebi
paf~ll,.JIf'1

.. Babaes'ki '1' Tayyare CeIQI. yetili1in sabllia {Ikard;gl Kur .. banhk koyul1larm bebe ..inede: 225 kUI"IIII~, ke!;i~ere i.e: yizyil"~ mi'i:1' kl.l.ru~ vel'ihrlili~, bu fial~ ]ar baddl JaYlluDde gorilime., mi~t~t",

'~KJrklarelin" de zer'iy,a t ii1eri
hllvalisinde k(;yIlinun I'gem dondu" ZU'ly3ltmQ te IV ;kedilcii gi ni yna n .. Y lIt:j!i I yurt" bu nflb1lun hi!; bir kl,Y"
'''Klrldareli" mflti ahllll3,dJgllIll

.... koyulllde

Su i~hninrdeyollsuzlu
Cel'lulP

It mu?
Il.Ihnr-

eJe gt'l!;mj"'_

o1icak hII'.

d.'lilliH

nnt'ff.lkl.ll,

tir.

ka.ydederck
goeldi,iiori

Karpuz
Yo%t:ln.r

I. Ve'dhi

Milli Roman mllthi", ~Drku"~
tll.1 m ...hi)l"e~ini l

Kabugu

II

Gn.eteciler;in bu zil"lIrt'ti M'h 0 'k dar kor:itlI tmu"ki Jill' 't'all~ kadm pl!llcli!re onCine I'idt'mt'z o]m,y"tu. Hele i'kide birdl!! kap,mm ilil! Ij:al IIIIdI,l,u:a yllr'eJlll hQP:IJlOII', go loe-tc t'i It!ri~ ~1.d!1II hi ~mll!ll~i~,1I!r~ II< .. d'" hI kav,. 1I::d!l!!rc"'I~I'I~ mrUllllkl,," ~U ~I( I~rilrl'i dUlyi!l u kell DUll!! .i'l! I ~e blr

'ihati

iii".

hiilc~LHIl. mlll'UI kllllllJcatpl'Il'.

11111 2:81-

.eri '1lmAz, ,ircln, IIflvimU, ,lIkIlCI, In. tel n Ylllpl,leln R'en~~erio ad.alolll kllld8l' :z:culll ~Ikll'c!!lc:. l.rID~ nnllledilvor, her 1:11i;llhhl~Dd.. tUilll~DI flrl'.,lp k!:llrn:Uad. k.pl.IU~ IIIItJ.,~:rdlLl.

f.Ie.,

Bu 11.Ire'l:llI ,iJ1:de]llf ..e IllIC" lecll., Mellb.t ... 1lI.'I.rll!ld •• del.

Lilftr rl'ni!p "'B... · I .. Iml,b, IBUI bil' .i~ ~Q IIIdamlall''' !!II!! a]u)"orliu. hrliklf!• illl hallllh bl!lnllli,yui.ne nl!!Y'1i!! kllr.ltlyQrhlr!ch7 HiI' II'tlOliBom ityllhill'.IJ ,dli,~ mulijo .,.II! f" d il lib tlil fifi'~~ iii e ijIm u,. Oil flJlJ[] ht'lIlIlu[u Ifil! zoe-t'ecilere "'ermcoie hili' meei:l'urive'l: Ylt'itu:rd~ 'I Hele Meliih>ll'l bn Ir,n.a,ml lel'~:rOUI'iUI \l!eyB &U' fIll.v~rmll', EtenloyiiDide keriollBi b!lliinille ,j)lur.1]! bir ieni~ 1k.d.IOIQ 1!I,g.nQti,leline kllllTJ,m.tl1, Oolln ![Hnliln,du iei;eu ,eyI !!IlIin, hi!!ul!l~n~unmlit- by bll' In· IPU yl!bllln~1 ,1l41m-;ll!iI'ilJl lire lI.kiu 'II'I'IiII'" t.1el"hlit, ken,1I1 ~imdlll!ll hDkllmeti,II, !btl i8U'tl,dl~rln kf'lllilli

k.ti~kil d'fa'lHllI lfelHp ~arlm1,ne ,1I'~r .. Inltli!!,i,lle:, hUrllUlyetiOifl " .. rl,mal.r!Oiil m~11I1 lPi!lllIIBpe e'ttitirll: ,a.ltOr, lbuk,ilmcl btiyl,1! Jl:!fll:re mllll'i otmahd1r I ,diFordu. Gn.. 1c,lIIdll1l i,tl: hI' k~ndi 'llIhlllll ~liIiillllk rdiilce bo.ylc dii,unilygor bu![linku ;ii!ZeteciliQ!in IP~k hi biil 'I!,dd~ttlti !Du h.bl!:lI' Ii!IllilP' vf'lI'me Ihtiya CIDI bil' tDiI'liIi IIInh'l'III,IHU fOf" [5UD'lJD, ,1i1l1Zdpdler t.l!riIJflGdan herke.e ,.pllllon hlr ~,kf.ll!ul oldui'lI'iIIIl hrilkmeciilo'or,du. H.ltbu'kl ayol Ml!lahat HHlI!lm, l!iu'lld n dab. bir 111.111111 r;9YI:I liiaz.eotelerde yloe boy]. Ileyec 1'11'1 • "11'& kllll., l(iI'Gr e 01'111.11 't,l!Ik m~uk VII!: i!!e'l!'kl~ DokN.unoyo:r Imiyd~?, I},il ~olllli~ rOrmCl., Iqce dlhiiuce'li, I!kleI'" k.difll4' Ifilili. 'lIliddT bll!Jhi~lu· den :zivade dedj,kllldulil Vel ml!fIIkl~ if,k I fl hlk~pt4!1IJ 110,1."6n by ,;lze1 l.tanb'1lll hAD'· ml i~it:li r.ntelnJro I!D iyi lIuhm. 1111 h~p cilll,_yelihrei ••, ~,k mllcr:rll· JArlU Dit )'1I.11.. r1. dolu ollliQlu! IllII:':Qi! m:iy,dll HlIltoll, blFI,e Iileyee&~d. bi'F 1'1II1II o~dlJ tilU, ."ini bin", butllDkll 1l1li1)ot.l~II'Hllk IIUllllfilil. bi ..
j

Diter taurtal]! MI!'IIIt..'l ka.y~ .. h .. ~dil;ln ",Il.~lf IiJ,jr I'.zet~ clort tao; '1l1ldl!linl hhumlulr: yue lu~~ndi .... nfll laliilfdLil1 mubbiri,er uyuinmi, ulmumln Pllllizllrlall'mi ,il!Ildi de a YBka!:!I!;]" raill~lI'i t.rafmdBo h.k dir e'di or!!!". boyle bu)'uk le· .. lelllnllD em I'i"'~ nokt I, rIOt ha!!! lil.!d nm.nlaullIdll bir lIih:nln efoltrenerek. ~ok dl:fa I.lIbllanlR bile rAdi bir1lirietiDII! Il!>klllluI'lalf 'l'e 'bathlllliu!!IT .. I qJ!ldl~. ,eylcrt IbJllb~, 11111lonlrrn rn bli$lann>1 g'~len lin Yrli,· I.k retimllfillfilr, tllf.il'1ile Inelretbl!'l:I~!,i~ ddl& kchr tliihllllmm,m rde,m-=.i M~llii;lh!litil'l hOfllYllJa lI'~bniyol' II'ler. mu, !l;a,i!dc,d~lf!.rin. Ibu bnlllley~ 01'[I' -r 1il'el1~ kllJdlll, lI.yuu'lIli,gJl!' renm'eok 'VI!li h~I"f:yi YlIlmak hy,'uI.iy I'e d!lf 1m oJ ID aa:lI)' d'I, modi OIlUIll lunda 1I'~:I.!!IIter{ULderi munffnkiYII!t"i YIIIDIU ,idu, Ihi"..:.; dl!rlleijllr, be,l. i.luillr eylltmi.Y€l1I' muydu? kl Imlltelelli ahudlil. I~te Mellhat b.il!' tar.ft.1I hizrnClt~il,eriD icin ~(i,D Falkat Mr.lihDt. ,imdii kelldiniru lIak nit \l'e irllihuhU:liDa Im.ruz de IIII'm 1'.&iyet!!! ,i!luljtiitiiniil', .glinkali!ll~1D1 r"l'If:de,ek lilllilflefirkl!lP, t~eililii'in biiUI" bill yapbkl nndi. diter uraHan raz;ete,dlf!rio iU,!Z4kell d,; n,e k IIIITII biT mil kud ollDlli.dltll'l,dao 1oIi3.biHIin k,;uk'Up k.;loc&1lc Q I n I. YlI,l,ll'u "!II n II t I0 "llnUIi ie.lJ 1ll11 b yc:r IInrkeo .rD 111l1li kI!!lYID'\lnhli!.~ ta,tbik etilllel.<l'e ~ktifllo 1II!:I"l,edukjell'ioi htlhul'iI:I r~liyof. I-cnilii.illJ~ ~iltidiyfll k.dar ,1:1 ]m,lII, ~!;IJ:dklu 'I!Il hat.,adl.i,a,fliu:ek l'ulIl~1!I ,dl!ltHdi, onllill:'l rUl mUiJlmeLe -='l:mi" olDo 1[1 U'I,imdil.ci h1dl uMyeai kl),alli Il!efll tiYl'd', II11Yi1h ve 'tedhill"li k!lllllOl, dml;'!~I!, g'.Zif't!1H~ilcr!ll liik 'rcellm'~,l'e h riicendlrditindt!n dola)'1 'bl,r I:;r:abl mfiuhl ol!!im""ulllj oJ 'f IDI'1 k'I:>ndilni \'h:dl'llllhiulldl!!lI' lihi ollJYllrdu, dOi~lIni]lg", ¥Ud~lt!I'jlll dll'ine dia"' U)'ar kodl.llin illill 0klulIIUD hl'l.kitiigiindf!il dol I'll)! I llynu ILUP d~liuden ve g~Li~illi" de oklldarat111f' YU:t0r~ k.lll~1 !lJ'!ahmJl,l!l!! kendi.iDe 16:d..:rine DI,.."rUI k IdlHalll IQr)'l"!II lUlu ,uetecniu, mu,bbil,j ifelmlrd hnltBh,Q:1 IIlUrlbiilHil1"i IIJrtrn,., OclUIiIi" !tekHllI!i'l'. '0 da. ki,ml1eyi kabYI ~t. dlil[J~~dM~il ZamllJD Ikorkt:l!lYnd.1I IlI'Icmerili lIIa,llIiDl§tl. koca ilUltkiii:n i,~llIIde ,Ddl!,t. l.Iildll" D'errU1Pn l 'IIQIr lIoIIc .. k lI:i:i,r d~Ii k. ,,:r1,1ordu.

reJ5lv~lc:ahn

oeroe,den

01 nl 1I(11I,8"dJ:lIOI siiyLeltlekte, !toy... liiyu .!Iusam f!'kmeie daVit ey.

lemeklte

\Ie IU!lam

baltaJalllma.11IJ1II1

zeriyahplQ dogru b'uhuli-

D:l!ddardlr.

,i

K ".,Ii "rlll'l."

he.riJlll

... u IU hlMOlrdli

Ill; I~.III~ lIoruy(!l' YIi: erlul s-i1n11cI. cl!....plulna Flo'll III>l:ndlmll ""~rlyGruL Bu lIun.tl .. 1LlI.ril~ri il, bilira \'C!J bll. m ~I'!!rlnllll kunrl!t dl!lrc!:!uln~ 6!~mek fL'... lltll b .... 1mul Qluakl ud ..,.

S-

'funu.l.

n,1!

'IaD'!.:fidanibut
..

Yr..n-

I!I h' ... mll''' II ... mdlldn. U C - :rur d~r:JI itf611'T811'

.h-

S - [1,,"'bU.. Ak~mil.~tJr'-lDIi ilk dlrlf'. k~m .)'... ;:I ;' P C - ,GIiI'.~I ,pra,d~ p Bd!:l~. .... S .... lui:!! ilTl.tl.mR r!CImi If - .l.c~ 1 •• hl!!i'illlldlJ ? C - till Bu',.'n·i'~ C'lIgj!llarnu
,)',0-1'111111 ,11; .,"' ... • ....

,imi••
~_ :J dLd'

u."UI!J'. No.vtJ>J; J(r.h,"'1
He.ri;:;i hlllillri

I, IJII n!!dlr?
r'fllll'lln

II'IJ .. ,-

~-

tlHl.iI!l:' kill

Yllmdld,lr

.,

==================================================~==~
~euiz yarl~1 ,_

Imanya donanmasim aSI!. arttmyor ?
Almanl',art
sahip

ICas uslar d ur ma
dan _2bllyor...
Fransavd: :::: k,llldlD casus
Fra.nz poll.i,

-~J\MA_N
l1li \ _

.......

I

erkek tu,tuldu

Yaklnda urn.umi bir harp kop arak diinya yeniden kana boyanacak rm?
,lnliIterenin
II

Giiniin endi,esi

Ingiliz donan.maSlnlD

nlduklart

yuzde 35 ine gun sulh t'ehlikeye girermi~ t

P8l1"isio "'Antio", lo:kag1D da bir e''I'i buytik hili"
,limIIklarrla, bllllBml,br. Blill i!'lIde, Ameril:cl1h bi" kSiflkoca U,"UIII Iii lDa,ndauberi ikamel ehm.ek .. ted~r" Erke.giu. ismi "Gorldon" t, HBill"19mnUil is,e ·'Ma:jarie;,dit. tddi.a edildlglDe gl)re. bUllhloT. Iber millelill lhesablOa c3l!Hl!ihdc yaplll'l'Dik le~i'neg !iIIa,t:,e'lI'aI prest" :lerd,t'ndiT' ve ;:derilllj buJupta, ke Ildi!erigiY:3 ka ~03 m iiik kola)!' ,olmaml!j1,hr, .

me~hur bir Bskeri miite~ass.l~l, buyiik devletlerin vlziyet1crini ,rl aytl ·tet'klk e'tbkten sonra, umum,j'bir harp v. akm ml,? I." suaHn,e '~ha._U'lr',1".1 c eva b101 \I"""nyor ~.
;I ... }' • .
I

~----~~~~------~~--------~--------

II

[Ingilterenin askeri mllto ha$sl.slll.I'l.ndaD Ife IJ'}e.,hur mUhllrl'irler;m:if!11 Lort -sirabolgi .. iinii.miizdeki glllor .. ad IImumi hif' harp ,'kabilirmi? mevzuunll. letki." eden miih:ifH IIi,. maleate gazmll·· tl. Bu./Qgaal, maka:ieg, Q,a.... i,du !til/lisa edigoTuZ':' J
Bugi.iq dUllyaDID her brafmda yeni ve biiyuk bir harbin tekll"all" kopma!Uud.aD endi ... Ie ediliyor. Bu ii!ndll:;jll!i ha!khm~dH? Degilmidir1 Bile ka.hr ..' n bak!ln:dU' ve biu YLI He geleeek y~l, i~iDde. b.lta deha HlDlia bir b3irp kopma!lu beltJeDme~.

t'9

Te~rj[JieYvri!:]

"'VerSiil)'n

muabedesi

dinr

edi]mez,

akde .. A1manyakara

ordusudda Y:::Iiphgl gibl. deni:z ku\'vetle:riud'e de meahedenin ladelerlne r~8yd etmedi. ~1ua." taedenin 1Bl ve 190 1IlI1D~] !'Di!id.. deJeri mueihince galtip de"Jet* IeI' Almagy.aya, az,a.mi on bin tll)lDluk 9 :tuh!l. 6 "1<i1r. Ibin tom-

Iuk 6 kruvaziir.

16tam.1! 800 zer

tonluk torpide mubafazS!.: !!it"" mek lPiisadesiin~ vt:riyorlardl. 1!J21 de gem lleri nin es ki oldu. gUTlIll iddia eden Almanya" 'Vell'ileq musad.enin suliis rrispetl'lllde arthll'~ma5j.JD1 kabu] et.. ·kirmi~ti.

D~gn
~uktaD

tBlt'aftaD,

b\iyuk

oobin too'" %1rhb yaptml ..

m:u. karslI' attll!ia. 8ilJDml~keD. v':l!lirnkt,om bahri konferan5ln" da yapllan bir he!!la'ba g,are inf3atta bU_~LlaU~I'QIl' Alma· ve Dm 1.4 bin :tonlllk. 26 mil sur' .., lI,bod!l1 28, !IIantL!Ii ~op]'Il dijr·t laDe ~Jrhh iota dmi4!ierdir.
BUJlUDI.dll

ikHfiili etmiyer,.dc'.

h,b!!rill!lat kabul eifi.. rUdi va ]2 diritno~ inl8iSlda karal' a]tma ahnds, 1908 de Ce:miyet b'a,kanhgl Wmd deu Amirr,a~ "K.oster" e g~~ti. Azada milyonu 'lI.~b, tlk pr-ogll'ama mUDzaH'! oblrak be~ ade~ gruv;u;ijr in~a II!dildi. Ar ... til.!: Alm:lnyB dU~Y'iJlJ]Jn ikil1G:~ derecede hi, deni~ devleU 0[mlU~tll. Ka.yser magruran!!. ·'AI ... manY30nm istikbali denlzdedlr, I diyordu. Fakat UDluwi haepten H0Dn bu r:emiye'Hn .bayabol mu~ bafilll:IHI e'hme'k, ma,'ue\i'ty.ab boztdan bi!:" h e:y t t i i~limaiyel ]~iD :lor ,oldu. l~ler yilrilUlte'!Bed~ ve I::emiyd tiil ribiw ': kit Ilb. "Hitlet" iktidar m.e;vkiim.e gelim:e eBki cemiyet ~'Alman deob: kU'lWvetioldi birlii~F.I gaml a~tuuia ibya edi]di. Vi! AwiI'BI "Tro~bil,. i,ia ba,.na ,s:e~i:rUdi VI!: cemiyet tski bU!lu.!Il I'az;iyette'IJ ~il....arl~arBik de,vlde high bir mtiessese old u.
i.ein yeni

f'enlandiyadan melinlt bir Ihabe:r geliYoOr. Btl b.aberde, Pari9te i, gar,eol ea.sus merke:zinio falliliy~tte 01. dugundian b",hsedi~iyor. Ar.ldlallJi :seim(!lers:e:~'Ukt@1!II 90nTa ilhr k~ bun[a.nlill izleri 'bulunarllik yukat'daJ sijy~edig+miz te"kif h.1disesi "laid oluyo,r. itGorrdoD" n.i.n lagbJ t,ayy,a-, redcllill'. Ka!'lsl.da ~ok lr:urD3z

1933 de FraDsa biikii ..

C;unki

ye,ni 'harbin kopmill:!!1

i~in biriniu

boyle bit

barb,
E,er fJarp oCIlmrYQ'MA,I.a,
bu '_,ClZ'zrl,. lJIe,~~i'I? d.il hrl.r-,i'n :!'s.."ri Nhl'm .. f,~cr;iji"oI!!'lorlr" ~!l.ptlklal"l .fJlll"fi~mi!"<I'''.rfi,.. J

bir

k.admdlr.

Oz'eri

aranlChgl

erkimbarhiye. .~De Blit veasbu:ri e.sr.a,ra. mo.. baUlk yilz]erte v,eg~kll! bulun ...
:zaman FII',anSI~' mUl~tUIl""

b~l,lilmas~ lizl'mrdlr. Hugin:!ill! bit bijkih.etia boyle bir ,barb"
E:1!9a.II'!!t
L

etmUL

1Ii1!1!i.. J

..~~ IL·

ma S~
flhS-IEI

u~r De ica Jl! eder.-

tl·Ic,e d e.n

i~il!!

e !!'i . '!!'millil
,!I

'ye CI\ ..

I RiI!'.imd~

:Ill. iJir

b:ciilivuze

IlIIgranll

harp

tngi~teli"e b8ilk~ ise ),ii.izde '99

Bugun AVI:'Ulpau]n alkerlik .. 'Cfl: eo kuvvetli de"Jeti rrllliligimler!roi meydanda ~~ilunml~br. Ilad.f. FrlliQSIZ teslihllill da, :MaR , gi§mi, bulunu),ot. Japoplat AsBumlarm i!;inde Ibir muaUime liyes.i de grenL, bil' ol~ud@: bir YiidakL Sovyd yurdu iIle A? He Iliubtelif melmuriyetlerde blrbin biiil~JalllJliaslOa m1iiilniHir. l'Ulpa,daki Sovye't yutdmU.lID geiosaDlarr vardrr,. Fra.rnsa harp eder mi ? ,ui,Hgini goz QRUll!le gel~rI!ek Ibu GUZIeL bif Rus klchm clalll mUBUilm meOlll.ekde k8rrl~ Bu[]uull. beraber Frab9alJ!lID rIii[.idya;, il~ 3I~llil:l Ib'.alblfly~ De .. It;at'i 'bi!l' hilll"be gjri~raey(:cekboyle hir mublllrebeye on ,a),ak zareti sh1bntik lDute.recillllllleriHfa al8k.adlU" doku2; yeoi
deB p:tofe.soli' Ii Nartih n de bill meyaodadlr. Fr,mm!]z 'polisi bu adam'at'l derhal teyk~f etnu::Dl1i,. bareket ..
1'i!:rjDL

Bu ve.sjkalo't'Ju biri, ~Elisu9]uk",

erler. f akat bunu 8Dc.ak mccbul" olarak yapall'., Uzak ,ark.ta da v&ziyet da.-

.ul,h,cudul'. SOQra. IDgJltereye laarruzda buh.llD3icak bill' iOl!!Dle yak Almililillar, t[]gi1terey~ hi).. cum etmezler, C;unko dQuillln[galar) It!maU degiJdir. HiicYm ede,rJerIle Fra:n!iu:[u fl'lgiJiz1er~e bir o]ut],ar: Japen lar'" Ilngmzler'e 'CUrti elder Imi?

hu-

telkike

,ko),uimu"

mulDIIII!:'I

te[if

eroniyet lL:illn~lIIIrm e !lJk. biro te,rik~ U
millet~erJQ

tet..

mektcp gellllisil maylil topll1· y~tJ, 5ulal'lD va:z:iyetiai tetkwk eden t,e!!c:ne IIIIIml ahInda gl!"
mUerde ~ar'a, yaparak ka~alll!ll!iilk muahede~e ..

S,imdi IDg~ltufl e

Ailm.any_

Jlerdir.

iMal

yo'. etmm~-,

ha,kkwda bUylillk bOil" endii:~u! buJuDmaktll.d~r. Q1numiizdeki deniz ko,ofcraqsloda Almanya .. DID jDgillereye mU;.lI'ag % 35

i!laiye giri,mi, ve Frra[]slzlanD me~lhul' komi~e ..1e:riDdelili IIMoq.. danet .. i'n lail:llarti,y,atli lDetieuiD .. de 180 deD full, ubit diDlep .. Dlli"tir'. 20 MartB ogleden saara

90ylelllek miimkrIDindilr. €.;unkii F nOla. bir IDl1haNbeyi a~lDakJ3 &ir~ey kazan,maz. FranS-iii boyle bit' barbe gi'ri,iFl!le~ onu yalDlz ba,11:11, ba,a!l"J!IIIa~ mltc'buriyeltilllilded[r. Fn'gga erkiDI harbiye,.. l!iEl~1II f'IIIZ] ,oliluyacai. bii1ey
"lUll.

o~mly8iCiflilD1 kiltiydl~

buduT.

ni:sbetinc!leh:sliha.t

lsteyfl:c:eii

IOy]ellnu!.kte ve bu:ndBlIl lI;iddi 114l!iDla i'!;~n ancaik 15 bin ne- I ef.ldile]er duyulmaktadlr., A'imaobr ekgeriya do.st go· fer silah altHu:la buhuldurac.ak· -Ieo IlL·Oliiid'1ru ra'l .1 'I M iIID~h!1i" Jar ki bUDI.!' i~iD 14 Am ira I garuyalD gazete&i bo:y[e bUi 9,41 zabit, 1814 ki.i!;i.ik zabit mesclede teia, etmekte \l'e !ji.. 1649 ihtiyat IIIll:lbafaz.iiIi etml~nud d,eoiz:inde bg miikt.arda lerdir ki blil kadro Q]lbC4 bin bir ,A1mallli dii.§mamDiln !!I1U~b k~ilik bir heyde pek ~o,ktur. i~in buyu'k teb,likeler bas~l ed~Bntli!ed~ Biilih'l'jyeye 236 mi! .. cegi.ni soy'ie.m@ldedir. Ha,rb,iu)"000. fllIiark kOJ}mll,hlr ki 6izim mlilmMe A.lmanlarll'! Amerika ... p,araml:lla. 472 mil)'oD rra eder. ya k.!td~r ta.bte~bahir lIIevk et. B'iIlI mik~3r geljill::l1 sene:dekine likJeri n3Z31 diklnde .hDD"l!Ia, na.z.lfan yuzde '87 nisbetinde 'l'lttrdmL 'hr. ~olk ,erler La alrDllale: ieteyell ZateD A~man dop.anmasl[lIn bu ,mjUetiq udere l!Iulktedir olabile.r.egi ~abuk anla.,I)llr. H1II'blUmU[l}~deD eVVi!!! 1'914 selI,esiad!e birdil'llMre inkitaf ct. meside Alman dOilotl1lma eli!:" " Za,ma~nn takvi.mi mLyet]Dib b3i]k: Ilzerine yaptJi~ g~ni~ pTopagimdad3il1J 5meri ge~. m14t1~ cflDi "'II1lJ1I . Almanhn" ticare.t ge:milel'lIlIiAiI .oI!Ih" n~1I1 aerrbe'stisini t(!;rglU dmek i~iil, ~ I·' ku,vetLi bir do:nanmanLD L"zu. ~u:r:1:I '-.:1.511'1'1 mUDU bil!l!ediyolII'ler v;e fatla. il!!l,tiblaUerinl ba,ka metm'leket ... lere :!l.lirm,e'k: i.;.io boyle bill' I~arre ,,!'.yoI"Jardl. Nib.yet Kaysere, me:eli:5 ilze,. rinde bu husu,la niif,IlIZUiIilU ,is.. timal etme9.i i'Crun lesir kra ,edif.. miIJ, ba[k galltyana geJmj" VEl 187,8 de tefkiW edileo donaoma ce:m~y~ti[liD hi:!!:' birdebbire art .. 1't1'l;:~~I!'. lBu cemiyete bu}'uk sa .. demi!6't~ :QJr:la~lifJJrJ, ,e,.-..
•1 1IIIilllillii nl~II'II.II'llllIIlrll~~iil"IUlIlllllllllllIllll~U.i:IIiIII.! III!II!I~~I

YiDe mil. b.ede Q:l:utibince do ..

ba,lay.1D "Ie gue l8&at 24 de kadall' dq: II' II m eden. b.i.. ill.tiio'"
laktsD
1!"l:!~

lonll'a

,uGordonn

'V,ekDlii

FrallilUl1 'islediigi but1iinall'alzri:yi .hutt ve must'::lD le~e.!lIi eo folk devloetletden Ibiri o[mu,hmr. 0 b..hlli FraMamo dogrudaD dog.. ruya hir b.arbe tin ayak olmla!1 i~i I Ib~r lie bep yo:tll: ••• D

Japoilllyanm cia ~niindi~bl:ki la,raftan Ja.ponyllEnD Y·IU.arda 1ngiltc'reye '&UCllrD et... bava Kuvrret1eri en iyi maki~ wesi ibtilDaU pdczai.Ftir. 'De~@ri kUUSllildlgt b3,~de oiiA1bebaJde o:rbbkta doneD teo ZliYlfhr. BUD,a lDukabU hilir p I~hderi here dien ~duyor 1 SowyeUnin bava kuv.,'tleri M,EII:IGIm oldu,gu ilzere. Auu .. daka ~ok sagllljlDd.lf. Ger~j Ja. pa dev!etlerindeo ber birinia pOfilarll'll don.IIDmal3ln ~ok kuy .. bir erkalQ barbiyesi vlordur veo vetljdir. Fakat JapOD dOllla,.... bUlIlsr le&libillt ;~iD paraya.muLlDas~mD RlIIsy,aya karll lDu'him ta!;lwr, .Bu Qokta, barp ,IaYla'Ie Ind'j b,a.rekette 'l:mlunI:QasllanDED :uerede'DI ,,~kbglnJ, gOJJDa imlkiu yoktu.r. ter!!:IJe,ge. feter. ha1de japonya dev[et doDo,grU&UDU ister.!l~Dil! blll ma.iDll!IlIaSnn kiwe kgr~1 bllzlrhb3lr,p .§ay~aLarllD~n bu gUIl]uk ,yor?

J.@rioi anll)'Qrl'ar.

Diger

o

o

yerri ip 1!I~~arl ...~rmi,I'er. muMm it~rafhuda temio etmui, ..
l@rdir. Bunlar arssmdia lay 'h@kai1tl,erihdeQ
aBnu1krolHIi

AClba Frlbsl, ugre.r mJ.?
Bir
!iiiUUn

b~r h" • llcuma,
Ue. F t.n...

JapOll'1llar kilma kar§1 haz'lrianlyor?
I

pek nil yoktlll". Bill liuadlli, Yi1ihu~ 6nilm~jz:dek~ )'1Uarr:ia bir
f

arl::lhk halya
a.ra.s~

eski Mira-'

,3I(!kh. Falj3t

ha~ ..

meCIlIlIiUa!'l1

ordlJ y,e gahibi

"'DUOJillJliD'11 iJre.
lIiIojj~endigJeri~deD Ec:arJ.9l, Romam.yal,

b!liruS

i~]erl !'Altb:rYi~ 'ole

BUi be~ mazDlunun isticVDlbl'" da "eD; yeDi ~a!1l91a.l~n I 11.. neye ~lklUlmUlait I'ebep ol..
mll~, elJiha f3ibr~k",larl mufetti,i ~MallJ:' ice", jJe (j~ ki~ ide te:vk if edilmi,Ur,. Nw!h,8Jyel :i, mllihk:eroeye iD~

"arwT'.

bir di~cidl!i

ya, $im,arli Afrlkadan ve Fran .. !l3lnn "'NisFi ldvlU'LDdaki arazisiDdeQ hir p:9ir~a. .almlk jlli .. Y',ordu. faka.t blilnlarlD harbe: deit·rri ohnadlgl 8I'li1tlMI!'. it·aJ.. fa bu yuzd'en bir hatbe gir.i,ece:k olsaydh. kuvvetli bir ol"duya Dlllik ulaD Yugo9lavyad_ ona

ka".

geljr.

Fraosll:

dOD3DllliiII

*

Hirai etllJi"
doku,zk kadm
rilli aJe.oeg

lek,z;i

e:rk~k: 've bal.
I!

olan maz.Dl!lnla ..

,~lIda Akd~DiziD ti,caret yoll ... :rLm kOi!!!tro~ a~tma 'Illird~. Bu 'Va:z~)'et Ie: a"f'.il ,u'u.i", ham,,1. de.. mj,rl!ltz, KOI1llJ r,6iz, s:.::J ikl~Z: kill" Y I.r ve b,i'f~e:y yapallllayacak hll'e geU,.

baldre, tam bir emlDiYl!tfe. :zal'lnediy,o:rlillf. ,faka~ boyle bir ouullntilziCiIek.i yllia-rda ummni barek,et, barf b:C.aJVUZd lOlllllt've bill" ha:rbm ~olpm~ya(agHu tlllb", MiUe'tlrer Cem~y'0li. bilSyte bill' miD lI!d1eboil~rwz. harekete hlJiffl geldigi iakd~II''' de tnlgilt~red'e (IDOl! )'lrdll!D I-=========; e,der. If BORSA ba'ld.e Ja.poDlar Amerika4 Nisao 935, Y,II vtya AwerikaYI: iIIit y'erlere NUKUT I( &it., ) kar~''ID~ t:aaruza ge~e,ce:kler?

FdelDe:n Idi~er JapcmlarJD Uzak ,3.lI'lda:L.i miis .. t'emleik'e!erioe gal, diktiklerini

FrlIiD.su)ar~a

harbm ~ll,aDagl i~i'D hir miJllet il.e yallllDdak; UderlccriDio bi,· denbifrlt (11duma.all'l Jazn:ndl!l".

o

o

BUflid

1Pi&lfPllc:un

!I,aY.'ioi.lf

YarJ{J F.fr.n.m: 'I [lol.lI' I K'IJ.f. c;'1!k..
'I Aw. l "Im-HIDI

dl.r,. Fa,klt bo,y~e hi;£, teblike ek!erile$ece:k OlU18!1! Ipgilitere ite: A me rH(allllD bir'ieillll,e Ieri fe~ebiJiI". OnuD i~wlD bill Lalumda da luEh fe:bonUD onijne

Kunllt

'1169.
176.
~Ol

smJlJ

:14'.1D4

6

'-=-....

laOlmll,tlr.

muhiakemeJ9ine

Falk8l1 muddeiulDumi,
sikeriyeoiu
gUDl!

sr IIr I

mevz!Ju bahA oJdu .. lIoyliye:reik IDlllh'kemen:irn,

Va. Almanya 'i' AhnaDy.ada bir i.UrO gok gir.. lemelermo ,du~u~duS'u. halde orada da, harpl ii!ltiyren y.ok. Alman
ordiusu beou,z hnJr'lamyor. Al .. nUllO, do:m,a.'nma!!i~ helDO:z IDlyf,lbr " Al'm!lD~,aollJl tllhte.lbahi.rl,eri ,oktlillr. .Alman o,d'u81i1 bUlI'ilD i hali
I

Jikede ,degjMir. Iingilt,ell'ey,e gelinc:e G,e'riye !ogiUere k,p~~yiillr.
1'~lte'r,edoe doe ~o·yentflll'l!!·
y3il'iil~~er ""I)r.

20 Llret 20 Lev. 20 F. Ddflka
20 ]),rllhm]

.1Oa
21 85,
:I...

2fJ' I. lilVI"rli t IPl!!u1~ , Mark J lltltl 20 l~1 20 Ding
1 (,UflO'lfr,

Il.l

17 <IS 14 16 54

AI,[In
'MellidlYII 6l1ollt:n.tlt

ba.fi.ycn c=eTe,YoIDID'II[!lteyince I he:)'et~ b.aakime bum.lll. k iii nJ 1" ve'li'mi,tit'.. 9hnrJi blUin f'ri\mlll bu ea u ~ r hakkmda verjJrecel!c:
lunar. bekliYDr ve c:ls'Yslal' Ibalr .. klJildaki dedi leod'!.! her mulhitte 'Y p1hp duroOyor.

r'd-,
F"l:a~1I

Milt.

(:EK
If. Ll!Ion d.r II WilIIoG<

,Fi YA TLA Rl
l!''rIlS Belgll' d
M.tJ!li:o'lf,1I

f·,VJ.]!ii

Fakal Ilgg~!tere.

Ii!lDi,leme deyrini tamamiyhli ge'tirlll1i, bul,IIIDu,yor. Smora ~I!I."

bililllli !.ttir iii k redliyor ~e all'ka.l.afmdan dla. lIli1y'onlar,u
[Jj

k':YIHl.

l·ngiUz krUv,azOfUniin ,kanh yanl~,]!
P(JIlt.

--..,,---~---

WEI Zlili

Yeljilkoy hava
kuillJld.e£li aldlglln~z

ras,d

mel ..

,mUD

surinduyorhrdl.
'Vel

mahiiIDIHlofa ellll

..

'Var d I. 1.9'{IO' de ile bu m~ktl.r BOO'O(m oi blilrmuJh~, Vaz~yeti bir pl'opa2',lInda, telih'i
.Itill.d~

a :zaSI

Fied, idi

Cem~yeti!l .

ilk reisi P'reus, . ilk gcn~114000

gibe diilill bava faz,y,ilci 76,2' wi ..
Jim~tr"e.

E~is A,beth 4 1(1\. A.) BUI:'8i.dal!ci, ~if~~~piliDillyJlrl I'D 11·, naaebetiJ,e yapLlim ~eDDlilderil!l
i,tirak etmil olan. KaIl'E'i"le a"l~ bir I'tlgi~li:z hafif luuvazCl,ri, III:BlzlIi,en bir 'tezahur merllDli!U
lIIitl,gllliid.R'D,

ile Leb'IUere ka'rfl bile bir"ey bereofremez, SODI'S A.lm nyanm RUiyaYl ib!l!J.aba ka:tma!!l1,li.z.m Omllillin i~illll bugll q bolitO DI AI ... DI'1'D erk.IDI hlrbiY'esj, Alman. yamlD b.iT' hiilirbe Oll'!ia.yalc O~llIIIiiIo"
l•

I~nere

jmlp:ratorl,oggQIJD

,siyasi'

~v1,J'tI 'I!,S42S O,'l'J5D 2,4.438 13.60iS

1',9S
It.Sl-IS
109'/,:50

Ilih:r'ln " IiIrl cI V.~ O¥A nilk!!I' VIY.'Il.

',ll'6/) 5,794.1

BudAP~'t" 4,SOU
lS.4S2i 4I.2.'sO

t,efelkkOLi.\ ,ole:lubafdllr. Halrirc:j liya!!lfit. ve b~riP' Ue ,Iulbit,·

501)' I!!

4;6UO Allilf "!!Ii d;,m ',lHS
t!i,o!1'

'.JOn

loriode m.lilh'to\r'iyeU 1131.:Z: Dc .. 'mil!]'youhtrt (.(IIJJ IIDQj~a.mc:ildevgibi barelc:cl b8ildC:Uil ba~:z.d~t'ler" Oml'lll i~iD, lngjl~ere
'Velt~e~"

ESHAM

r.
OJ

B.DJlIk.Ham{l
'"

R.

kUO'l!!InlUI

'Hilmi.

I

Ilm.

in~h'ElI

iatrateji

baknlnbdlln

"

biir

la.yJ}'or~iIIl,r"

biikumeti
dil'inde

bir ha.rp iliDiI talkK.BDad., Avu!J't.Qralyft.,
V1C: D!Ulvafa ..

101 ~1i.lJoI!I!I!lhl 1iU.l'klry~ c,[lmhllirtJ'!!1, BIiLllJI!.. ,-

Teldo,l!I TeI.1l1 (: 'me lit 0,

f,ula Ui ,dere,ce. i,di. Ruzgalf da loclolt~1D! SaBlUe 15 .kilo,md"e
,ijr-i:lth~ e:9lDi~tt

en a.

.1'C,o:khk Sj

Rusya k~minlle harp adler?
Rusyaya ,gehdim,; Rusy,a, mremleiketiDi
~liiDYBImlli~ kU'nDS'ldl Sov,yet

Tram".,
~1'I ....

Cenubi Afrika, NiyQzeliDrdll~ \Ie
trli'ndanwnwD yarc:bm

itt. Ibyrlye
LSTIKIRAZLAIR I.U!!lI'o"Il.l !hI. 1'~!3I[TI_ni
K'lIpOJ!!Ioi.ll

.. 0 IIII

".

',.J' 1l1Ji....

IhJ h ~ ~1IJ'1t d~.:r.
nn

<1.,..

S... Io:!D.
fhh~JliI:l

bilk

~hh!:la.dj

l'AfilV1LA1 AD. m'lmu. 51.6.
Am bl'!;" L U U,~

arasuldiJi,

'pili"

[906, da hjr p.r0rrllim
me-dig!!:
,donlilnmlll

:ra,lldlm "e

Bug~,n h,,·va. bl!.!dllJlthll ge~6lCoi!k,ru:zgar ~Im'lidifm mu1ledii kUlI'veul!! IIluelcti,r.

lI!i~ ,olmuI' ve metmiliin infHi,· hil,!!, biT kadID omUZIlDda,ID'.~
ra~anlllll,hr.

Bu bi,r ha:rbe
tJl!lid~

gi r.itm e I!I:~ bu j If!'"
ed,er.,

B1e,gIllICUii:r.

kaUD;

pCI1Ddellll

lemin etmek
YO]UI3i,

IBl!cblllriYldio,dedir.

hi:-;:

p],IIDJall'l 8~UiIiI

SOlly@'t

Rusya", Jlp0l'lyadQ!n YIII...

bil' ';'LCI,n,dralt hUkQmleti

hir bl ....

U

\te

ririflllUll.

6

-ZAMAM-

6 Ni

.0

!fki aieg/z,taria'rl dun fok giizel ~ DlJn1cli spa,. Jaaligeti Milli takun namzetleri galip ··· uer btr musamere uer d·'
Mini mini yavru]ar bararetle
Yqilb:i[, l veicki aleyht:arl
Gl!n~ler Cemiyeti lD,ultnekeD dun F raq'tZ tiyaroAulilici. biilyi.1k: b,ir m,iIIsamera 'Vermi,lerdir. ¥,e§!ilbihilll!:urumul]ull, ]5 im:J ydd ou'ilmil m~nasebl!lti,)'JI!I '¥elri~ len bu D!lUume:re ~ok parlak oimul. Ik.~~billtk bi., dl'¥lItJi kit&e!i salonu. dD~durmu,tur.
Mer.Hime
Blkll~andllar IOlfl

Yunanistanda
ra,. m.bkilmh".
cek memlUrlar

ilk idam hiikmii
iUpotrldLlI'I in riy.etiDdllI'ylilu.c~ Il'litbilli ~.bitlerdeg tefe.kkltl dea komilyon i,e b - 1 ml hr.

Birim~.i sahiJ.enJfJn tlevam tefbJm eda.b pisblioeye ge·" Jerek m - b'k Qml aII'I l.ra.lIlYlP k ,"' rafl okumu,IBlrdlr. ~IVoJ"ID.'n h.lkknulald idam kllrar~nm i,!diJilce bayllm ,Il)'. Be,

"
I lebel;
ZI,.·

t·Hali~••IUer~FenerbahQeye L:aril g·uzel oy,naddar

tebiQiq

aDa

IstikflJ

mill.,] He

&.a~llIlIIml' ~hllrmetll!!l' diDLenea bill m rlt .uteakip eemiyetilll ikillc.i reEai Doktor B. Ibrabim Zat) h;rafJodllU bjr 11~ diyJe'PI "erihDi.~~ Ibuncbtq I!!o~ra d kl...

bek" K4fklll uloD dan Iafl "III,pnn,mllr va ,;dddUi 1I1k ... lGpLIIIIJIL!lIa.Tdll'. SUi miDi mio! ,al'rullllrJ hllyik Ibir :mabl!i,e~le ca r..,hrsg "0 baEll'hYII'[J leD' mlllQllimEe:ri iblya" Nok:e:t ber keaia tebrik 'We tlkdiirinL k... :r:allml§hro MiitGlIIlDbCb kurdmul!I num ... , ki !lube~i!1 IBiollillklr~BmlldllD G6kk fI, Cibat ve Cevat bir
kDoBI'

.'1

"Gi,it.,., Ii llSilfJr "Atina., gil.
,slil'il i!JQI' Ati'lllfl5 (HusWlI) GiriUe

"wk.

011 1fI1-

lonr.

kendili[],e,gelige

karlllll:'m

jofaz: edilelCej"i El:oyleg·

vermj;l111r. Ba,

Mitbat
,0,51'1' Itfllr,llal!ll1ll
'G'.alat.a.'ID''D,J'11l: .... ' Mm~ lalnm OJililn eli!far 6il' m",d'11 n,jlll'lllzeil'i

mi~ VrJ IBB~erHk: tmbll~n~n 'l'eft ie-in mcrihulD yedikah!lYI gtluU1dihnillrur. Orad. S!!.ll.aiik g'llrllliz:oD'II efrad, tlilirafUld 'D te,kil edilen bir dWVBnda rut .. besi ve apoletlel'i lIukJilip k11l. cld. kl!rddlktan 8ODra" ... at ,e. dire dogru. mllbkClmuD aOD du,1iII!lilm
re

meV'hu.f bulu.u'Ul aliJ!I!r;u Atiu. f"ykiillJid, d.iV,IIDI harbin de mal. ..
Ikemeder,i fllpLllDlllimaa karr "e,. riJm. o~duiund!lD or.dan 1'1:lifiJ.me leri cmreditmqtir. ~IGQnQflI.s1I ~II emrJuli IIfJ.f:z~dildi I'Atin. S (liIl.Jglli) - Mlllg_ A,lIIn Meelili Rtilli "0 uVeDi· I.I!loa I'li partiJi lider Dlu.viol
uGODiIltllt~ 1111

~n bayoll: hir mllibaret. le tel'tip ettiii b~r tabJo ,g8!~ Atanl

"'II!

iHr a:z:u:1iLya pm

tibi l,lmuml profosor bay F.h· rettin lCerim G&kay l r.'lo"
d.o
ee'lIIiyeti'g kurulliqu

yo bu.

gillle kad:llir' yapbil: III yuh i.,..
IC!If' an~Diblm1,hr.

B. Zati, 'n,.

bay

F.brettia

min,de bir yavru t rafmd- D u'etbib de hala o'lmaz.t is.imJi ))if' III,QUDlo; 15y)eom,il "a1k1f-

terillD.i~til'. Bundl!D 90llira d. Kudret

u.

Ifbel Viii m D•• lt o'lm •• ll!l. raj"IDI!!D, 'POl' lIJuldlli n.llia.r~ndllliil lIIt.betell 11.... • ~ehill Ill!!im~ .tij'"
bl'UIIl1I

Do _

eok

Solibddia,

Z.,I£ II tlklm

EI'FI!If,. Ifli:EiIlerinll!l raj'lneD, Mj~
t

R!lJb.

ier.F

mdra!lii. II miDi if. etmiJ. bUfida.o lODra mahhllma.loa rzu~u Rorlllmq~lIiU'~laD dUll.

Pap_

Ilk

nz,..

eml'l'iilil1iD

II:.

ui

i;iq emir Vl!!riinW,tir.

tlllr.

Kerimio ,&6,Wevle.ri ,iddetli II.. kJ,J.ria bittiktea H:ora ba.mla" DDD proiramlll tatbiklqe 'hlf" lan,m"hr. E"ve~ onbir yqlarwdli. bir ~Cgk. meThum Cenllp ~ab -

bu ,uri bq ,.,[od. bi.
.tmi¥II.i..

beUiaiD bLr ,iiriai okumUj

rUDug Illiytedigi hil' PI ~Bkip Diilba
l!Ionrq

'''f'-

V,1l!

NjllB,et cemlfete yeni p rea azallH' .nd ipri,1er "0 tebrile edilmjl~efdir. Progr.ml'D. en 10D DU1DUalU i;-kinin ,m' ZB!I' bUJ losterellnbir ail.e f&l:ili.llll i.miod ... ki, piyci OYlD80lP :kurumuD II!!D~~eri larahndlllD 3 perdelik

lanm11trr.

Taksim stadyomunda
M,llf t.liiniil
III rl!ll,DIIliI"rt

bill'

LE:IIIr.l.

d n.. C.l.t

li:aJdi'OUDB

1~!rUea

•••

Uf

tIIlk!!:!:! II"

,de.Yel7110 .. bltbmr:f. mU""'I!IH.k o~duJa.... lIdec:~ dUlld~ dill ~1i:1if'Ih:e.t 2'01 dab., ,lIptJl,r " IIDl!!!O. 1-0 I'_Up b~t1,.. dUel. DIiEnet:lerl

Kansma va arkad.a~rna veda Bura.da kOCllLnm idam ,edi. lecegiai ba,ber alan kilrull Ievedallll'iIDllfbl'. V'ulbll~mlD k8l1'ISllldan ayrlW" mll.L pel! bazio oh:ou,tur.
J.e'reL.: kQcas~~e

Ating 5 lA. A.) - s. "'<;81.. dlli'~.m tah3iUJu:lLj1 d,gla),w)llD Get:umllJ k.ollddis balbll.l£iIID,u1:i::
mua,vilnUg~
a~m~,tLf. DliW'

• •• ofCC,aldu.I"Ui"

Itq5t{J

vaz~FeILD.

ultlJge

,.pm.II.rllll,"

JlltjIU

Kad.ki,yiil1t1.

or..

ttlln:a nlmlilltlllr~ IIr,iiillolllda,. Kad:&· I(,op-Orudtl lild mll'C1 O}'1I1,!l1l , .. ilJerb.lliem ..I. k811,dj takilallirllli" dli Oja~'lIIa Feo~rb'lIh;l:lillfllI'le 1£'11;'"

Daa flilllell'liI .. b\l_p Hail, MmlDi
kgUliblfLe, 11I~l!IlIblil ,Udi i~g Feneblll.bfCII .tad~nd. k 1I'1,.1a,b. FeDerLlL6riJili blrlnc:l b.kllD II; dro,l;u DlokH.!I!d.. Mllm.fih hA'.dlU 0'111 ....

Viike1a beye ti Dill IIIII~bakalli!~ardlln. H" I·Mavro
IJq it'!!:rI, bakaDuglln deumte elm tJr.
IIiB 'io,oiIJlI111iilililiIIIUJU."II.il..iutl

YUl.blli~]

ilOID afZIl

(Ilar,ILk

I.a-

Mtb..dis"
\fCKaJeteD

mimI Iirkada~l yGzbap ~'PlIIp'I" d op-1l1o!lile gor ~ mek istem1l
ll

uill-i li,.IIII"'IJHUIIIIU'ltiU.i

dl

,"skull

I I'lD,da

G"III~:r.1I

G.lat ...

bir' komedi mu:z:ikul em.il edit!..
d~llI:~eD !lODr,QIm'l!iulIiuUII Dib8Yrlt

y,eai 1!le:.u: mek.

"eriIDl~W-.
11I1I1111I1hllll"

1lI111J1II1i1l1II1Ullnl.IJ~I.lili I.JJ~I'WII'.lllJillllll'li'IIIIU

III n.UIjU11 illllljJ~llni.liJiI~ ... j.!'~PIl.IlUIIUU'llilnllllil"III~lllIlnu

•• r.,.I1I&, mfIVeut dllj;'illerdL BIl itl b,lIr'la la,lllItlI I •.r~ftl. Oa,labi'.II"II, labia,. IU k.!lro iJfi C i 11:1:11,11 hi Hlilir. OUDaD lGtfd, K.drl~ h'bi'f', hu.lbim, N"~c.iI'iillo M~Dt".yer~

did....

H.I~£ln , • .it I'dllml.,uell;

Amanullah
"Roma.,da
_ ROlDs 5 (~A,) -

Han
AfgBlnisHIID

Isvee grubu iilerini
tasfiye
Fl!lyz-iplI, ...

!5-~mli, D.III".I.
MilLO tiilum

lI.mz:atlIlFi d.
H!lIIIID,

8,~

1I'-lmeQ ~I!!.hige b.ttl. M.a. EII.flb al 101 I:lkllr,lml,. DI'tli"drall: IlIlm ... I,.le de u'bitti.r fd HaUl !!lId.. dell ra:nl o¥a.adl. FI!!'D'fIIi'IIl!:!rln B. talngu A11t&Dor" dq lit dlirdllne tlk ml An.dDI"
oJ.'!:!!8.aUIIIIDii

lI.dar

rin.

1-3 Feoerme-riic

mevkl1f buluna.q arkada~t bik~ mua inr,li: e dwlecegi yere ge .. tirilD!ijtir. BiJ- iki arka~IUdl1, bir.,
Ibil'fillrillldeD ayrdlD3.ll, zit]; o]mulhlr. pell: 5U-

Cinde kom iinist.
HlIlIllwet ilik
ib...r m"IAf.e
.,Ig

ediJor
'",. [1"-

m,.rbekir

h~lI!ir ill klllD ile HDI.meddin.

0', IlilJlyor~udn

N.cdet"

mn

I.hi

.KraLt Am.DuEliI.h

Mek"e

aeyab,lIIlinden

danDl,lq-

lir.

mat - &elU dCID~1' ,ell.IUIJ y.pEII.khl 01.0 1.,W'e;-:D'ADlmlJ'kll Iru• 1:1\1~,~eil'jD!1 iDit:w!Ilek Ozere olduPilil dil.lD !DI!JiI!I me~1:l"Ii'~II.L tufirtlf6
E:!lIllaguIl4JII'.

Ferz~1 l6tH,

Ankara 5 (Husllll) - Dahl·, Ii,e Bllk.Dh., 'IImriQe ataalll Erzufum, VaJisi Bap Ne,c:atinin V.'II, VaJiliitali tayiD .dilectii lIyleJ1ilmc:k tedir.

"V an" V'a 1.. 11'1 ...... ',' I 1

Aitayillar Goztepelileri yendiier " Izmir 5 (Hu!lulli) - Bu.gLbI yapdaD liik.u:u,!arJDda Ie. S. K.
ma.~ Jand. ziyeUe ikeo hllk.miD .ab JI lerketroi,lerdir.
~.rklpor

--------~~------~~I----~~~~-

EIIi"eort MaLlc,em,

Ikil'illkl.,ri.a" beli ad ~D'k Albaordul ....r., l 1_1'11)1111''' ,eadiJer.

tIIllIlIIlI

d. kit-

pell: lllii1Um

Avrupaya gODderile--cek gen"ler
SGm~t&.DluD IIfI'''''i!! NuUIl melllucat fli brtll"llndl. ~hijJm.1I' Cilere CC;De"~ DlC'EIIle kll'tlero J'Ilia,,. d",Ut'cek renll:2cJ'deD, ~ imAJy,e kill"
IIII' blJtn!et oln.'k kI ydedlleaJu billa 61lku:koy f.brii.;.alnd .. l.n.elldardal'.

kllDlLl 'l'a $.rklpor~u~a.r 2... IIIlglup " •• 0 OyllD.CIl p'klll'ma,k; ika'fSfma itlraz ederl!l!k

Yunanistanda son
vaziy'et
Aha. 5 (A. A)-YUOBDI ••
taDlD

to,..

liiiJ!lci 1iP.~Buca '1,1 TUrk.por 'I.lamlan arn8lmda o!liIu, Bg m,"~1 Bnca 9-0 klllZ8'D.m. O~nqel] kar,dllJD. Altay 91\1 Qlj,ltepf!! arNnIIlb )'lIpdda. ~llmpi)lO'Dall!llD ClU , .. In" ild t.lulIlII arallmd"ki maw ,ok blyecanb ohlu. V,I Alt.,. 'glizel bir oyu.nl. 4-0 gaU, gel••
Bu.Ddlllll

ulos].r

bTlImu

lI:on,.,..

Eeaebi mellllell~IUerde, 'b.lllm&-

I.zmir.po~1J

edt" fllerlnde
.ellJ~~er torEl.""

yinde 8. Maklimo!! IBiraflndau lemsiJ ediJecegi rUlDea t,eeyJiit etme ktc dlr. !.tif. eden 811Y ,Pez.millz"'

,etli,H:rlh~ee O~.D ~illlll,OB"'f. p&ntoli'.f. lliIIc:e
m.d!I!iD, "II

-I Zmlr" d e d··...· n. ·k,", ko~ular · '.. 'U U
I

1lI'-

.our.yspdaa ghlp cUr.

malta

A1bnol'dg bire

kar,1

iki.no

.Iq!llP

QHi'illlil

oywl!l. ~Il.ri 'Bpll~aII; Ilird. a all!l~;iJ~ ,eflkt:lr.

oilu'nul:Ii ,eriine Ma liyie' lakaa· bilDI Ba,bllka-a Ba.y if;&luru
&zenal &lmlftLr.

,1M..
'lie

lirJriid~ N~liLU hlbr,I'kllllllld'i!i tub.L." IDt.b.IJfIo mUll!iDlLlti I'll p.~ cilk O~I'II Eru .~gtleriD e~nri.11 SI).-,.ct RII '1,,(1 • t.llIil lIS l"~cekJer

"ill

[Hu!!Iusii) - YIU'II ve tslah eDcllmeninio terHp ettiim al yarlf'.ruug biriDcisi bugiilll huea alanladl Iko~u yer~Dde yapddl. K.~u yeri -;0:1:1: kaJabahil,b. BJrincl L:o",udla CIIIIlI hi.. riue-i. ba)' HalimiD bOflliIJ ikiac:i emir IIi11 HMa Icn-ir«miil 8~(ilLclili lzmir

5

llkb.hu

.lb.Jl' IDllr. dIiDtftlkl~rdlr

..

G. Tabraq bGyiik I lII.kttb-LilI ikoflf'ell"lIDlII .".01:111lid. eh;ili II. "Pal~ukof." ,kendi lien~.'rl.k b,il' kOlllltl:r ""'I'-I',I"-I'"iIII'. r _ .... .. di tillebi UzerLne li'a:Eifel,iud,eDl Ko;g"et 'Coli lI",ilbllLIIr O!IIlIII V. reDJ!;1e:r ,iddl!Jtle ,lIlIu,lnm1ttlr. .omll VB yerhu~ B. !llCerlli"" .. ~ yin olunmlllJtur. .. KOlIMl'e I.Uld11 IlI"t] H~ bail" baaml" m.lJite.kibcoD GI!I.t.... I'AJ' -II~

,et R,Q,syanlQ

Ruslarln Mtahraott se.. firl degi,di M'Q!!IkDVa .. IA. ~J Sov·

Gala,tasarayblarlD kOllseri
'"'(II"• IIIP-y . 1111 I ..

lkiaci kOllilda B. FlludiD SDmrulu birinci, B. C,elll'io Oz", hell ik:iDci~ VarLaYI Tekc-!oill l;elengi n~ijl!ltij geWdi. O~OneU k4,Ud.a. B.Ahmedia Ydmrml bi.r~Dcil:iiit B. AbmediD
Cel'laol, B. Ru!lter.nma~nolllli blHililr!ilr. DiSrdUI1t'1i kOfudl1d biriDciliii. B. StUeymamD Go,~eri ikiu.. ciliUi. Plllail HaJimLa.ReIDHoDIl iil:"'lloc~]ig-1laldJ. >11-. II' Be,iiili!i ko,uda B. A, Ga~ibi[] A~ceyl.'DI bill"illlCf, B. Ketmlatl!ll Aid IIrVlJ,!I1 uel, B. R d "8D18 H ,a,lIOaOI ilj:.iiDcu g~l...l· .• iki' • 1·1 !Wl.
.,

Dldu.

I '"Bo'luna kurban olUyOrUm!H Son d.kik!l.),a kld'r soiuk kanbhiml gaip elm~ycD "VolilDgmkur~u'Da dizilmeden 0,: hq d8!ki'-'a flvv,ell keDdisiaia bot ,ere korbaD gift.iiLlli, 1912' seDes:indcoberi M'a.:kedopyadl ''Ii'e dBlba b.,kll harp ct:pbe~e. r~nde "8tan~D!II %.me't ettili~Dit m Ir.JIII dela bill b8rekete !klln~IIIa.:lil kumallld, DI Gemeram ··Anag· topuJO!lu un verdi.ji Illnri YQ' rine getirmckten ibaret 01... dugullu :!ll~ yJem£,tir. BUDdaro SOJUI1 1iD1IIbku!J'llu kUl'~una, dlzecek mlllllglll!lJlI!II kumanCla.D.LD. eUe:rilli VII go.r:Lerini ba,ilama ... maltnl 611 yLem~ i,edlli r:abitten t'kanua boyle emr~diyQI' hen .. de yapma,i'a med!nlfUD111 c.eva .. bIni llilnu:a eUeriioi ve gih:leri .. oi I!!Ir.kinetle bag~dllJlf. bir ilH !:Iakikilll IOlllrad!l. I!Ih]Sinkul'~UlIIIIIlardsll ilmilJ~tL1r, On~:!tQkSlI'liSlna teslim edi~Dli"tir, ld.m ma, haUinde kaJab,hk bmlulJma-

kU"'I'",tl,.,1I

1!Il:Cl'UilJl:ia

nUlDd. ui
Gili'. hGmu.illllt

milo-· rL,ull.ar,!, lU"ktU.l .. rmtf.ci' ..
OIQiIl
QIlCil-

kUYTetic,l'Io.ID

i.e,4

l'UiU!JU,

kj~mJc: '"Kuaejy
mU
YAIUIUO.&

..g,.
11:......

tCIl.H.D.ID

iDa bell

dAr 'llellll~ll'l:lrajr.

lJ Cia klllllD kllll-

J~ p.rpJq;:nI~,1oI' ol!UYI! D!oI up.l~m .... ~ j.r bu ..iIIDiIlIb t& art'l'liim eta:Hltjr. ,H.Il',eilllitii lIu.lul id.ue 'edtll .b.i.U'~

Riot ordull!l,tl tI~.k'ulD.D.d.[.. "~.Ilk.YI~kll • komliailt1cif'in UI,lemr .ig~ magi oll!ll~Y. IiecrQbti iSill eo. Uii.d, ImOycut: Ibil tOll.llit.brl u'I'k

c:~mj,tlr.

Dug ullt .... tlik blr' -l.!Ibiarebf!d'lI'lili IOllirllll KI.lJI oPi!luyu .k.m~ t. utli'~tml'lI h~~z1.YDrdlJ i.e de, gch GiOiW n.IIZ&lt'"alR bill I m UI'IIIU.kl .. ~tI rllbilEMdlllrl'll k.rlllolilimiltlbl'. 81111:1111 Mi.JODfI:r1 e.. "1..1 deyllD,I" tehrillde,o "e'ki I mi til! rdlr.
liii IIIOIlIi.nUI.IHI.ntllllllUlllllltnllllUlfln IHlldhlilllllllUflliill ..

Turk - Yunan rna'hkemesi T'riJ.kyaya gidiyor
Turk ¥yn.lllia muhleht mabk&oo mali 16 Nil.DdS! Trlil!lYI,. lid... ~e,k., Q:I'. Ii.k~ ii,leri biUII'~lktC!ciJ loa .. :r& Ilt.lllbul. diilllellCsl!:ti.. MelkClr lIIII.. b~i!mell;l'ig bijt!ijll il,Jllia.i M.Y'I .lOIllIJOd.. biiti.rill~rlli tablDill O~I.JII1" mllllde~lir.

- laman -Kurluna dJit.ileD '! VOb.lllbS" in', ilyana ~,t;rak i'rin kemdisinden em,ir IIldlgmm sQ,ylediii Gen~u' II Anllgtopu'o!l".Ik ma· b hllm oh~lIJiu Ozere ir bitle beraber meimlek,e!im'iz'l!i
ve IstiilDb'iJla

Y olculafiD kfi.-;Gk film
makineleriv~giimruk
Memtel!:etlmitl

[L

I

b]. ' .. 11.. ..

-1, ..11.11.... """_
I;lI

lil'l'..

-"f~"
geU-

..y:rlJbtBru~ bura.daa h.bn e
Dl~]

sel,mete

,eien

Utica etmi,
r>illlli.f

Mu,solini 16000 metro yiikseklikte I
9.15 Ie billat bndle~mi, \Ie llliiliu A.lp' d!lli yi!l ,id,dietU l'i~8'a ..l. mile.ll(hde I!dl!!l rok .,lI;lktIllD .!IIAra l;D,311J doll II:FJiIIll.. lie, yere inmi,tir. 8. ~Mul:pl~ai . RGl:cO . PflUO C~mil!lllill:,e'r~ gitmiIJlir.
"'MUloUU!H 1]lI]ial idllll'e e.tlLQ·;' taYJua

buluomaktadLr, Ordu.gu tas/iye ede«k

Q[Ii!lrIlK mll--af" "1't"",I"1II'1 a .... 1I'I',;;tJ'l'rm"~"rl'"'' ..... .. ~ w... l~ UI ... J"" ..... lm'kllll nflD'II'k unre b-r,.bilirh~r·i1" de lI'et[rece1c[lI!!r~ 1r.(l~Qk II mGd ... film ID",:dlllelerLaLa i"DmrGk ... tea mUlilf ahLl'AIk reeirlhD'!iI:illl!l mill.. .a,B,dll e-dildi ...j a,lbi hu. film •ulii • t!tJllldlli mlllkio,&luiD.ia I.'l~ I&r&k uluilfiYl!ltii[] ,dilr. JolelJ1.rll dll h~"iii'im ka,rarJalbr~11II11 n gQmr(lk!I!II:"i!! emlll' "nllmiQ,ti~.

IN

a fi1ft za t
mfl:dilril

II,

I'

Ien..mu uru ··d····
Kurh
!BUUIIIID

komis!loll

mar.

C&h:nmJltn.

Buad.lI,

IUnr:lll

Tuna 5 (A.A.) -

D.

bUI lI.b.h nat
,0

tiD mil!:,L!IIF LIlI~eklrl.I'JD

N.f~1. ba.lulIlDh21 'lit i.,lerL ye
;eil N.fii:

I.taDI:n.da. re1mi:,til'.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~-=~=~~~~~~~~~~

call1Diml4l, hilballl!l olFrailil1 illl 'ifll,tmlllmi, l~gfg.DlI" III~ 'CldIIIHIIIII~ 'l'1!i ~ok !II~lIclllaamtttJi'.

flsrJrJ.,1 SJi!Jbe:rt"

11. "rf):r~i" 1a.II'J!H6000 metl"IJIYIII ka.da.1I yQk:nllluk

baukel

Atina ,; (Hususi) - Ordlll' DUll tali,fiyui bakknuJla 1IIr:~/e· dUe-Di istillant kallllUiD u.z:erilie
OrdUi rEliifeUI,ll!ir~Ddell GeIDElr..

!'Kagliostr0" nun intikaml
Mlllr.s,.,.;,.i I Moris Lob"" =--illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=:iii~ -

,g.mLl. lE·amBIO !!len yliti&gt1 par'"
mligHDII

"Arsen LupeR" in yeni maceralar,l
gO ,_
Miite,'(;,imi: .A. Vas/i
iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!&I Zaten ilea arkamil.d.IQ yetit,Dlemi, o1l1aydm d. beiD. ki!lod:i .. liaden k!!lrtulup y~nlll iJur,lIya :lllleeek yin(l: ,Ieail.. Ii tyieoe .. c.e'ktiw. t;iluki ben 0 yi:f"i1g0 bebemehal gormek. Itmin ka· tim olduguoull k n hir deJi1ini her ne ba.haSlua olurl ,uli!IUg elde e'bllek i9tiyordu!ID. Nihayel bu arZU(1) ye'rine :l:eldj~ !lCIlIlillle evlellllmege kaUaindlm. Bill labah t. kUiI'!ldI!lD iIi~klt-

Velevki lIIu¥llikatea bir gtin ~,.io olu heoim leniD de umjgi tB,IDlamJ istemiyolI'diu.
c.i.bctlc bu b:,w"lll'.u ani almak i~o, bir otomobi1 teernbeli ba.bancalle bir gUll be'Di Iburadan '-'.~l,maill •• Boden uzak.l hrmag-a tele:bblis eUi twill Belli.. L..dllr k):zwrmJ~' olao k."Wlrmll "akAl~Dln leb bi budu.r. Fall:; t (,FeiilliyeQ,) bu il,ebbiilte ,InUVllifhk olamldl.

anuo, beode'ki di,ler yib:igDo ayni oldugUDU gard,uDIl, bill luretJe iBenin katil fIIldw,,i'uma arbk tal!Dlmile k,aQ'i oh:hillJl. ESllIi!4!iD buodiaEli evv'cl", ce de elDig idim we mdamdimi mubaf,BOZD. i~ln aZQmi gay ret: gii:!lterme.ge karat' vermi,r[m. Faka't yliz6gD gorilm:.e kOlld~mi. zabtedeOJ,ediDill ve te'essu:rUm,deD, Olerime EeaaJJ1, ,geldi. $imdi bill nba b. Ur:erime DI!I~ dOD fenallk geldigini;, Di9in:
taklDCDI

b.aygJDl1k ge~irtlliii!D.
rfl1

o

lefil 1I.,da.m? Arh" bakik.t llI8iil:srlnda biisbuUilil te'beyyUa
tlUi m]?

Bntadlo

(Rolallld)m Hsi bu son 102:11 80ylerken titremeg'e ba"llllD ,t!. GeD~ k*'It kr~'!lllllldakj ad,ama
arbk HyJeml!ithq
1!~

Ylllku:.1.

II!8ISilr1s.da blklyotdu, .ki kend.i!iUII' 8 deta bir in bk am tim .. !!!I:U denUebUi,di. ,Fakat (Ra ...

laad)ul boyle ,edit bir til'll' ImaslnlD. ve agu' sozler &6yllO,roe!l,iqiu birbukmll ka.lmamll gi .. bi g6riiauyordu. (:Uoki1 tIJerum., "rhlle: gelle kuulI '1l5,deriuCl kulak viI!:.tmi: yo:r~ g5.z1erini yere djkmi, de .. r,in bir di,U!lceye daiml, bu' lunuyordlll. H~e filp'hcai:l den. ka nh k-endllli i~iII IIIrtd, ka~a ~ malE yo~u kalma.dtS'lnl :lInlllIDlltl. ( Romaud ).0 ithama,~1 okadaII' ma.nbk idi, deliim 4) kadar kat't id-I ki fjerllm) bill if .. tiha mOIlthm Leur kula lID !)'a catiill'U hkdir edcrel!: k!illlldtni mlJdillli•• etmekteq talmllD1i~e vaa g!!~" mi~1!! lbeDz'iyordu. Bif mOd,del billyle derin dcrin dil,llndukten lOliTa batJDJi klldlrdl. dedi. hi: Peki sonl' ne o1ac.ak" - Nem ~ ohu:ak? Ellet, ne Yllpl1ilak fik.ril1ide~ill, Benim bakJulDdl!L mlikcmmeJ bir WtUbamD.1lD1li bl."

zu]amlil!Un,

tl)'ada mlSm? Ta.bii z:a.bltllya ihlilar !!de:. c:eiim. Halt. Ple-ktuph yal.Ll..,
=-->

fakal ihbarda

ayrlea

nb"" buhma,cak ..

ray _ kBdar getirip

ml~tLli'.

L!;-illde kovmllllld.a1!l dab.. bn.. yi1k nD ceza oLabilir 'I - Iyi IImmll, (Feli.iyeo) teDill yu:z.ulJdelJlb6yilk lahllldiet alhnda ka.~ml' bllluouyor. ZIbltil kelldiiilli.mi ED'uiteI!PACUYI!!Il tll-

bu

itilfaU

M!il:k~ubu g8nderdin
Ni~i(l

mi?

H,BYlf. Ne vakit gondere,eeklit!? Yarnl ogl~dlelil soar ? VaTtO igl.edeD .!Io'nrabll1

kip ed~yor. Nende lSe: QDU feDideD tl!vkif' edecek, Seoi ~le

'1ermeyinee

lInU

imldiD fok. Ha.Jbyki

kurbmDai~ (Felu.yeo'

aglll!lden :eonraylll. blraln" Gallib. baDI. yailanet ~em~eketleltl ka~mak i,l,tiu 'WII"yonun?
I!IIIII~ ermek v i!l~iyarsuD1
iII'ili!il'lip

ij'y~e mi?

iOll.e ka.du ma.ium oLdugul:I1I len hepimizdtn iyi b:&iyoraUll.. OOUrli bak!nz: yen bll ~k. mekte o~dugl!ll SlZap kifi dei:illDi1 SOliifa beDim j't~D seadeD
Zllll.

(jel'lJm)

bir

mudde1:

de

,imm

SODrA df:vaml .. : ...... Beoi :t:abllil,YIII ihbat et· mekte n" flllide "II r? SelD beDi boy~e figlf itbamlar allLnda da bn'akarak kendim.dell abe ... diyem, uulda,tlrIII;l.lila Dana eEli 'b,l1yuh. ~ezay~ verm,:~ D~Llyor.. IlUD. Kendilli ban... &evcliilrmilJ olmandaDi "Ie sonra b~gi bu,..

daha. dU,Undllli,

piuanm.da tamamHe IIIII~y'" dana. '_Iknnyacak olul'JII bugulIIkil izdivl.,;tlD lslifade dmeie ka.lkllml)'Kcagu1L we ikid.e bird gelip beni tacit! etmiye:cegwDi k~m tcm1'11 ed.biilir? $:u baldlD m'BktlJlbu nb!tlliYII gODdcrllm:lI. ten bllJka ".are kBlm~yor. Dellamn liar
Dun

<;unku

bUD3imell

lI!I~ninmahi)ui!~hli k:a.

kurh,imall!; ,IA-

-

ZA

1AN

7

[RADYO
rd-m
118.30

PROGRAMi]
Fran'll;

l Mtilererrik Haberler
2466 Duma.rab b'~iday kOTuma
kamlD'l11l0

J

Hadise ~ok miihimlesii
Bi,.illC'i
fimdeg .onl'. AhlianYllldll1i1 11'8 me I:bur 0111] u ,tu.

s(lhi/eaen
i'~

Je'UQUl

6 Ni'san Cumartesi
ll1S KIIoI. MO~KOVA, 16'24 m'. .

"

pllrCa!hu.
Frl.O!!lIIl!:C'_

'1m. 22 A[manrn
,ya:Jlm.
:ylm.

:n

K.Fla1k

Dperahu'llld n mUlliMJiI fii~

M,a,ka,rna ve Bis, kiivi vergisi
Anka.ra 4 (T,eiefolllfa)

L;itij~il:.1 idil

'lit

"Tllubtul' .. illl tn
kn~n}II'

bokoill 'll'rru-elc

"JIIlIi'oIIbul'l
Almlillylt,.

Ing ltarede
Londrl Iiclcc.iler.lJ.

emniy,e1 kalm,adl ml?
.5 (A. A.~ iil~ AJmaa
~hIll!!loer~ B z.i :g •
!llldIDIDJIID '

,ay~m. 23,,05 24.'05 h'l'e~;:e fa-

lstanbuldaki diger Ermeni komiieeileri takip ediyardukn.
Ser'best bu"ak,lmasl I~Jn bin san alnn 'teklif edilen S~rki50f kllrtulup Istanbula gelmesin mil
102' ehtllll!".'1.1

832 Kbr. I!.IOS.K.OVA" tSt",~in~ 3'1. m. 191,3[11 S~ltIf®J!I,iilk(!n;j~II'. 22 Oda mu.ikl!i~. 24 iJ.pllln),olc& yaYlm.

)'.1.

degi,tiren 2643 III'" biriaei DlliJd.de:!liy. LIl!: degq.tirileh 9 unoeu m::ulJdeka1ilUD'tI1l

15!llm~i1 11t! li!:I;(iI te re de li!.1 i bUl ullllflib1 ..i)·I.. l tlt:iIIlYIQUrl II.roliuod.
I'I:I,Ull,

uibat tuls

un,rille,

!linin Bfdh,Eul~Da

a,aiu:JaitifJk.

.. "'lim

'k!!mlllra .. lnda

'~~r mf:hl!l,u

bu

EI!!:I'll de bel~i miihilill bir ibhI! reiI 1111 11 U k lIIill':iil!l ge'lmi,ti'r nil i diyp u'f!l~ .t bID k.A.11.tbfTI ~41ag.
indirn "e ge
CD IIIdUl1l1l

,,,,,da)'1I. ge-

irilm"l·ui

hilmet~iye.

,,(i)·ledinJ.

Bar.

oora i~U'iye .. Onnik .. i .. I'D - .. de tlllrili i.rdi. KoeDdi5ine bir
.iIInd I. Qlh~rerek otl.J.rnll
1)1

iioyll!rlim.

eUi . Slainl,e fok lJliibim bi.. it iti.ll IfQrjj"m"t~ gcldim. Si5yliye:eeI,m role' mubim olduguodli8 klmI"min if'm~mll:li lhJmdu. ~ DI'. ldi. hl~ kimse Joklllr. N,~ "oyli ~ek \_~llii:z bYrad sOy.. i.),eb· iinin i~ - Ce "retim; IIffedil'liz ... bil e riiyliycc ..",im !'Ioihdel!l dolayl bahl biT fell<L: j"ll;Frla;lJyai::ig HllZiII d'air de: IiIO]: VI::.ill 1liIf: !i.c;lljy~ im.

$u surerle d!e hla~l!lcll: A(fe.dl!!rliiFlLZ, il:ilt r.dl,oIIhlZ

"ellilm :liM " l .. m!lIll IIothill:l, brUiU1 .. iIIY'UJill 1:a'I1I1I' Ihlllll kll~ 813 K ~n:. 1IOKRE$364 m. C!ilk bir wemol.:!f kIf'EU:lilin.!t lek'l~feod~· , U - 15 (ji3odiiz. pit.k ~lI.y~IJI,I. bill Ari .1tntl reddedliyoro, ...&l!.S iJkbaih 11' D1y"ki"I., 19 Dil)lI:lln'" d£e,ill!:i YIP1,O:l'. 61 l.r.ffa. blr 1.1r. 19.15 H.fif mUl.iki. 1'9.45 Kodfer,Du. '20.05 Plik (Romeo -Ii' rerd~Q yiiku,k Dill. ~ III III .. e lIiDulilkl 20,3 kQofe.ranl. 20,45 burGk bir ,I'rkdte dl!!!yukle'k bir R.ila)10 it J.I. 22 KonferIiD'iI. 22,15 ''':life ""bib:i ,pl.iloD .. A.....ln bey "HI YIJto~Ie.llya A\,lmpa. konei'i. ,HeladllmL ie:tirtJiYOJ 'I rnddllilll) 22,45, Sei~lll!r. 23,050 Du ..

'kli

IeII'. 1".4Q' PIAk, l!Iozler. 20,35 J\1I1Bdol~o oden rlt I. kODleri. ~l{I,5'D ;\kth'l~tor. 2' t.t:rnb'tfgteo ten }l1yl'm. 51130 Rl!kI6mlo!l'r'"~ dU]llIIlml r. 21,501 KOi1l,iennl. 22: Scab odi Mi. li'll.o 'operelllldilill oa.kleg GOIJIn" Qodlll1 "FAUST", opl!F!iIIIL

225 Kh:t. UA.::iOVA 1'9 Cllllu,k prO£l'liml.

13415 m. 19,30 Siiz:-

I

ea ekleomiijitir. !'Malkarrna, ~ebTiye we bilkuvi fa.brikala.rmdfilD alm.uk bugdaYL korlllma ve:rgi9in,i senelik ima1 miktariarID3 gore I,ene~iik vergjye: ibagla'lII:n)'a MRliye vekili mezLJDdlUr."
K.ar_'UfluDi esbabl

i..

lIimde mBikarna, ,ehrfuy'O Vo! b,illdlvi fabrika~aru11~D adet ve ima~it~DU:1 fiDl.~dut olmasL be' !labile bunl,Dlrm seoeUk imal miktarlar~pa gore toptall ,,1:1'giyt! t:abi hlhlilmldarl kabil goruldiigDlDden f.abrikalari ye
'lI~lcdar& pake:tle

1IB1~.u:ib!lll-.

t"~'I'k~ki ,.,~ IOI'"ih:erede liyo I !;':Yl'lJIliln irUIt:!lp ediime'lil!le mO... mllb~ cdl!lmiyoecc:itilllw t:emi.ilIL i~in ~e:d,bilr]e..r i~DIP l!It.nm1ildl,~1n .urowl "D bun&t. ceup nUa LIij L..k"D~'1l'1miht!!!~ li'l B. "K'I'uk!jlll(Jk.. io(_abed~1l! bedbirierin ah m., o!dllill,nl! IFe :8 nillulIlDd'll 'ilplla~ k 'r.bl:nAdli la'hkikat:iDlh had~!l!yi t~n"ire m;ntllF ClI,durl.lnl~ bil~irm,i,fir.
idtililloli'ii'HI

blf

bir

"lJ

m •• lOlj, p~otellto dl1li" hat "JI!. .. kQb .. Un iilldedIli talep eFI~mi, ir. flu d.llll ,Ioatl!.riyo1' kt Almagl fin iddL 'Ie iJiDlan bilUlila I nt~ci. "Jllko,b" un, "Velf:lb.fi,. IIdlDct.kii Ahn.a:1'I1n di!lil.t'i,le l!i"iGndtn Ahg"!!'li'~f'l. k:.. ,~mlcll~1 n .. kibc. tinllll lBlI!:"h1ll1 Qldu~u dotrl.l,d.UF • .$imd' ''l..illmdll'so" IiIII I\kj Almaon klllJ~nlnlll lill. ell'8ne:lIgi1 bir ~ekil .. d~ 61'IDltlerij dll!.. do§'nl1u ,ildii~ rGlmclt.ri. 1m I'Jakob,. un k ,m)'" Ul i illl~ bnlbut,(i[l ~bl!mmi,et ,.~

la.k'ilr~lld,,1I'I

kel1dj teplk/l~ rrl ..

riyo'a
m ka~I'rllma!u ."b.ebjDII b~ ill dill ID" ilil!!!j!1inJI' Alman. oly.H.t, luele~~j]eJ'iDdel:l bir Mgi!1!!Y1 oJ!.:!p, "HiUer." mnkii ikti,[l;na ge:llincof. Alrol!lny-sdaD Pni e ka!tr ml~ \"!~ j,l-tl!iinofte bli~1.mllh. uHtt.. k'r" i~ b,a,lDa. Jll!!lmeden I!!'¥vd dt:: Al,wllnya"I .. .ki 5QlI,y .. L'1iI: gaJ!;!t.!!I!!rtnde AlmaD i!lSkl!!fi hiit'1rllk' fllil mute[!nBdiyen ifljlll e:huich idi. Yani ~'I'iI.tl )'llkiilrl hil'-i'IIllI- ii 1I'at.1... nil'l!d!:J bu'l..m'llyordu. lP.uise kalf· hk,.o, IIOmll ornu Yf:J'le:imi, 1'11: yin!!! "H UiI!:l'" Alml!ln.,Il!1flln .[11'1"J&k'Dbr.

I'elince

A~man rnuhacirleri nde

heyecan
8al 5 (A.. A., RIiIJ'h:r bildiri)'or' : B y_D '·F.hrian,. ile jIWu.rm, IJIn dOD Lon.dl"cfCII e-aroi"i!Dgi1: bir !lU~ rr:tte 6Jme~l!!I'"i. A1mallJ mlJhac.irl~ri !IIralilll.dll IIIIr!YlJli bil" l-.I'.y!:c.an 'u.\' auIlIilrml,'ln. Hlta bl,lnli!lr fll:t.k rIoil. dtrec:eyit: !t,ul.lllil" UJI'IlIiydte oldllJil· lam]! Jdu~i:inijfQr'l r. O[rn bioi ild k.dll1l, NlliUuilll loncradilliki. faa ... n,dleriDi.n Qniillt~ K:;:'!jIlJ'l,ek i!iiin miihim hi,. r!GIl el'[I"I1lI~lail' ve iB' "JaJkob" i,iae memur Injerel' II • Iiye :onmur!.lo muh~1!iIl {n.l.lrim,lIt

lab,

~dilfe ..

FoI)ka~ ~mi.r d~hili)'o
1e:.. :ilit~ndJt.a h I'tl!lll~kll:i!!n.
EI

D~:l.IHotti'!l-

de'D
boyulll

ii'tihil

Lb:im

iill1

St! r khof'u
be,
0)'

b • .!Ik:.. 't.rei Y'Olktlol. tat.Il'bnlll ..... d~ti'lliden klidili' bh :lam"" le~mj~U hi
,tiD!!:

l:ii!l"liUII
R'LI.

bi:zim In IImd~D t..b .... nID d ...biJle 11'is:i
lDenreth:rdeD

alh
i'riD

D~hili'y= mi,lJi.

bir e ir gol!!}.. ~

),'IIIOIlal'. 2],.:30 H .. Imusiku Kin:. lEtpz'iG, .382 m .. 19',15 $iir ve 3~rk!II]J',_ Soder. 19.451 O,l!ra l'I'iklgrn. 2C1.'25 Ali,ltllo, .. Me. 200,4(10 "OkrIlDyl3ol~I~I"H adll }i"a·, Jj!IUl'. 21 DU}o'~lrnllll'. 21.10. 51t!n pl'~ tram. 23 DLI),umta.r 23 30 Belgra ... d III It kJeo Y!.!8'oQ~layyo3i A rup kODf'I!ri. 24 D'D!!: wllIliki'!li.
j

m

linden kUl'tl!lr'ma i~in vergHeri!1 gotilri.i o]arak ahnma.1i1 muv,af,k goriilmu,. 'Ie ~ayiba, b\JI mak,. ..aHa, ~an:z:im edilmi,twr.

K en'-I·'k en,d-I · d ." ,Ierlnl h,adlm ettire,nler!
II

,

k~r] ~Jzli1i'hk~lIn baklnl'ulft" IID111'" !$1,lolli Gioliil>tla.J"lnd81lilIldl~1 ms\Uima.ta - "I!!iilri).'ilt, vI!. if~aaUa dl!",:am e.yl~mi,ur. Son z manlardllJ -Velemlll imincile bil' AhulI<ll kea.di'llni kjl ,dl1l'lp l,lGra" <e 8'otii~mbl' ve ond811 NU.ile'r g.libli olumobd ill! L:~II" dll]l'li l!!I!bJ'e:n k;;lldll'lp Alm'1n~' .. i'. gQtnr!l1\i~lejdil' ..A~m ny- bYkLim~'ti ,~i!Dd; Ujljkop) 'Un fill'lllk1ka dll Al· Dlnyllda m;llhptll otdugouRI.l, f· Kat zorlBl ka4fll'llmoilld~~II!II" kendlligin. den geldligini ic!dia 'f'I:m~\.;tedir. IB iddiii ta.lilii giilii r,1-r. Avrl.lplil 'eika .. n I.lmumi,~iI bu ii;le ~ok me,guldur. A'm."ni.rlll! .ta ber liIB,ldl!: kl!tlili m~mlf!ketlel"~ h2lI'ieinde ..III!! biiyl~ i&al!im kll;'ll"mait'li ka.II;II~m.lar~', g!miazlYIl 1l~~lkIEi rl .. n,1I deJ.Me:t: ecfe-r. Heie bill' ~2ikll, LIlliDdr.'iilI ~ki ·kadlllll''' d a !pe.i, i5ti[l~de!l Almlull

vCfmiJlerdl.

·'S.I"H60fO!

U

)line gontlerdim

Bir lur/u .Eo)'l~mi'Vo tlu! ......_~...;...~;_~;;;.__ Sih liFe~ln feali b;r ley fl'!.ii:lill' lei f diliJQrsun, 15'0), iyece-lin ed;,? C; buk i5yil!!. C:;ii U ,imdl d.ireye g";d:et:e-gi •
~~ Telu3T ediYQrUllh
beD

-

Id... efDrio geldie~.RW4 o'ano.k'hl &!a1l1er.i klll!a~IIDdl!l G'1'Dlllma.i1'1II hal'" I BiriiO Suki£oPUD i mj "'K ..-

a.m.

feD.llk

Yl'i'PmaY'D1

bana bil' ~l~ifim.

E~~i,'e: ]; '1,,1 Q!mu dule .... - Aob chk. ~en I!!I"ltilDl IQylti b.k.hm, ne 'iltiyori!iun? -Beaisiu SUKiuFUl'I en y.dno hi, ilidamu :(oDGt:rdi.. Serlri_'(I{u hI~ .. mU~!lUllUI:. d~1lHl gonderecekm·· !iini. E r S~rk~50fLl I!!rbnll; bnl'akacak OIUf5ian, IiBrla biQ. .add is 1'1 Rilla Ii.. lii'r,..rni£iliEr. E: e.rabll\ '5'e mu t ede.r.leD paray. l:igI ~eye; .If:adar £"~tire.:e!:fim. PanYI al&lkhnJ Ia.nr.., keDdisilli blrnku-1111110 llltel'l kendtsi de:ibtiYIII' biro lu:lamdrr. DLI .. dam kom:itcci olmll~

n.bet Suki. ,$.t'rk.iaof" di711 '_%1.11 idi. SIJI emil' uUl'irl,e dflftot\~dlJ!o Sukilof iilllliljlli kalll'l cUlII. Y"~QlZ K.nbd Su'ki5 II. ld. Alb iitim DlUY&1iI I lila 5ukiIllOF"lllD i mini. de yndLDI faka!: Sl!!tkll!1!)E"u datI', J~
retirtmu'im.

Kill:!. STOKHOLM. 42'15 m. 19,15 Od.jJ, m",~iki!i ~ t...klh ~ 28,30 l{iilIb.a.re olil'manl,Blrl. '21,301 Soder. '12' Pla.k kOn.se,ri. '22,30 Sfi.zl~r. 23 y~[}~ daD" R1U!lkil!i. 61:16 Khz. BELGRAO. 437 ID. 19,30 Sorkdllr. 20<R~lt;lilm ... e pHiklar. 20,15 D~vgmlar. 20,30 klml, hrdlll<dliJill!l I~QP~er 22'.15 AVRUPANIN NAKLEDECEGI KONSER: KT!d c,.ke!llral~: RldYG
t

Ull!IllIIl

yaYIIU.:n

K'I'.:11

Grkeatra

Fl'on:aa.nlD MBorduour.1'" fehA.lmia,nYii1il, 'SVi~ieY'E:I cevap rt emniye:t miiidtiriyeti. A'¥'l!Isverdi turY,lti1m oh::lugu l!llonedile[J 'biT Berlin. ,5 l A.A. 1- Diplomiilfik d,ok'turo!!l kelllidi!!litl,t' murlll.ca.at millbdih!le AbnaIlY-!!InlO, g-.al!l!tni edilnleri had 1m ehtiiini ha.ber IIBet1'b(ll11ll Juob" 'liD 'ev'ktfi b!lfIklflo" alml, Villi tablkik3i~a ba,laml,hr. dill.1ri ~;;l\'i~r& p1"Qte~~lill.Da C:C~&IIJ FQJ'kat, doktor bulunamll§,br. Hoe].. ...ril"mr:'k uzerc olclutll b.M~lrilnn k· ,-:ika.ya kaij;hgl tabmiD edilme:k.. tediir •. A1mllllllfl. rllZ.!It"tedl!lin .Almllio tedir. Ml!i!lele ile aIIakadar u{: to,pr.l;loda. n tamJ;lmrD k"'llI&lDi ki~i tevkif edillm~lilll'. ~artl .. r i't-hu1e te:vkj,f e!lliL,:iiei V~ bUtia
-HiiI,dlm '¥astlli, o[mak:

isteyenlere

flit, !.cili ~ er]b~lI:tir ..

dim. KI'lI:[lIIadli mjjdiiriye~Lne .1h ilim ulI'dim. S!ll'ki!Jo' .evll liGna
fI!!<ydllrpl!HIIIo iistlls,OD'UDd. lburltiJ'ID.aI
gj

l.r~

orkellril5l i~tiuk1yle

ve

oper.lli
'f~

a~'rk'hn

ortli.tlt'rjnin t1luUiI dollill1lJO

Inarl:.it biro 'berber y

nd;:

me ..

tt:1~lm

edileee'kti.

..,f.

kafi1lmiio lie kinden hi. K'ilill e?o'yel tmelH'UTrardioD Sul~:rmaD efl!I1dlJi !;at;trdlm. Su cmri n,.dim: Sf:I",kil!lo,FI.IIl1 K!lClllko.. gideeeln!D. ~),u•.d i.. .il}iDl It!l"dll! Dlup olmlllilhttWl gi:ii!.Ij';:.a
_ $imrli f iiodoek i e·v:Rei (If"J'el]ci!c:~kldll' nallt

Evd'e

Q]dQl'~Il![HIL

du~

I

gihi

'jClk

[Ismu!llu

bir

iidam-

du'. Yaz'lktlr. Feria

hide

hu:drm

S_rt II ba~k3. i"in l-'ok ml.l? Benl bunun i~in mi !!Iab ..h abah ujf~u ,:1111 luloehrc:lm1' Bir dab. !bayJoe bill' t~1oi: Li He b .. :II:fiI) m II. Mlflhl bllil!ikllida ~1lI ,iddo!'tli lDuoI,moeley.i )"lIp::llI"H'il. H.Jdi d~fc,1{Ill: bu .ifillr. D.t:lIiim ve !l1I,bah slIHb ho~ kid .. tIe m H1Z k~~d.J]m blil lo:z.l~rl!lelll hiddel~endilL Bi.r.u. ell't~e la'yledi~ilD btl ,(iz 'liz:uli[J!!; OlJllliiin ren .. I"i '!lIPS.,1 (11- ufl~ Sa 'ka .bi~blr 101 I!:dyle i,erll!!k (lk~p gitti" Ser .. '11101 t: alklid .. ~l:a.ri 1_ Vii!! II: folie :ilo br:u'bc, 't01ll1l1l gonde. .. ildi.,
OJ

retirdikti:lII mora .ababa dar e'P'i t.arr nut edelnmo. SlIb,lIIt o.luD.ca. Se:rki.IIQfll evillldellI al&l!'I!Ik bir naha.:!"m Iroy&nk H yd.rpa . ta"),iCll'ilJ.n. g05tur~cekl ,orad le'dE mellllllrLI!II'IIU, t;rllim ed~cekI!iID. gUll .. k,amlJ. kad .. r wltzunlun ded:im.

k ... k.·

i, 24,20 Madish cn Kendi kendiWcrioi hQd ett[.. 1,05 SOD d\lyunl!lT. rED adamlara De eel _ venle... I d 'Id'k Kh~. PRAG .:tin IlL ~c~...g~L!!!!!!!!!!m!!!!, e~ 1i!!!=U=ili===_~e~g~i .. ==l=.==!!!!!!!!!!!!!!!~=, 18,2~) Ham mll!i~ki. n,,5'O illime'liIII tBulth klliD er-i., SiiZl er. P1~. ,sfl:,_YHlll. 19 Alwil!lll1:ll m.II!1~kUl I'lller. PI~'k. Si ...~I'. '22 Skala ,dJi.MiI ,no. 1!}I,SSo 'PHik •. 20,15 A.J"lI::r mill· '11.851. 21,30 El'I'UI,lI!Itf~k '(:"'1: plAkl .. lFt .. .lalil' ~perr!li!iiUi,d41J GIIlI'IJI:ld!l)'1I111 2'1,30 Dllilll!l mYlSikjl9li.21 Si:i'Zltr 12l,lS 121tVa; opel-ill IE. C "!I Be]:~I'a.ddIlD A'i'rlllpa. kiHJj;el'i 2'2,45 592 KI 1'" V~VA"H" ",'O'r m" ~, .•~ ~'~ cl'llMl Pllk. 2'3 Son ch..~umb.r. 23, • .5 PI.II. U.lS Hl.~k .. .- Iol.r '. 19t4S0 Da.· )'umlllJ'. 19,55 U]u d'Uflilm~lln. 20, 23.,30 Br tisla,.dllJ .... dyo orkull:rul.,
R'l!!oe JDusiki

S4S Khz. EI,UD.APE~,[,E 5:50 m. 18,30 KO·I1I!1t'I"'II':IItu.'!L'lIIln:Ia:D oakll. 19,50 Cimllene mu!!ikifiii. 20.30 K:Go.RUD • 21,mO DI.I,um~u. 3,30 ~iD. 2

de bn yoJdll
edihmiJiiir. Me~l~y€!

O~OIDJU~I'

23

olEIn .. Armillt~. Mart ge!!:esi· allJll1lliyat iers

billa'lIi kenm'i.1IDin ~ "i~r~J"1t!ld.~!1;_ ; me"JIII!.IIbab OI'I!I~J.CII~1 i.ddiumda!
Ilr:ll:r 'e ml!! _ e

t

'kt

"oI'e

bib 1:I1)~liI

iilIeil'!i

Ihi mC'lIIlIlelnt l;;.r~b1i bakem
ell

a.U81Ii1dlll"'i muht'dui. '!!;iudbiDmUII:8icElIll

b I:r l/l'.i!l21

h keme

,ediJmelliui

va.z:lyet edel:li po);'

.blll~ rrhnektedlr.

tah'kik.ahm d~rillle,tirme 'tedir.

Yuirarld.W

Zamant~irn"li1IlI'd.

hk~ml.

.reDjLz k'i~de HLo~dli' • dll. • rllldik'lorll'i bildiirUn ikiAlmBln

aldo-

CIT"

bilkgm~till1n allie'". ba.i.tteki AhnO!m alc.yhta.r1ullla klifJl bir telhil' !ii)'u~lI:u t k:jbeUildeFine

"r,...

II

k .. d'IOIQIi'i -J kop" leh~'Dde ~.h"tlk~ W.i'Hulan babl-olulIlIiYClIi',. Bu" Jlikop" :rilllle talgr ..ha i&mi I:l!ef!!R "VellemllD'1!I ~.rdlmdalrl liv~~rEdtj1i Ahni\l.ll., 1k1"'lrl,ldl~llll r:vveke ....II!" i ;}~ •• I"t" iIJ ~ tl.jJl1!IU1 "Hitlel!, •• I,eyhto.rl. biz JIIutecldill'. Her lilt k.lilidl1r Alman1.r

dclilet eder. Oil da cihan efk.i1i'11'I1 mihayel iI!!~Jt)'f11e1"iDeljinmrecektil'. i

o

ROMA-N A POL[. BARI 18,10 konil~lI". Sii~lrr~ duyumLu, p~ k. Si:h:loi:r. 22 bir eper "t'e.fA tiy,t!itroi:l!i11 D;lkit. fIoli[~lIg, Torino, flo,ran!I!i, 'FlI'iye&~e IS ikOl!llerv,lItl.Jl'IIIl!'c'lan fiflikU.

05 .E.rkek

korolBi t rafiDdan ,eD ,.rlc.hu. 2{1,45 FUme d,aiirr ilo:der. 21.10 KIllik O:P!If'l!t ulikik·. 15 Bil,OI!l 'l(oODI r. 23,10 Du~umllil.l!'. 2'.3,20 ¥eo.i opillril!!t mU.lIiki"llIIjo d~.. 'fIIUlII. 241,16 bUYl.IIlJlllr. 2'411300,DEI'IIj n:nlllik.ilt

n.

t'.Jkop,.lIn k'~lnlmllml" oldy _Ol:! keniJi nll ...i,~e Alman ,:ielditlni Un ecylemi,!n e de. za'" ...alll ,a:r;etil!cil'llill nere.dl!: oldutu~ D.. n oc i!llde ibultlilldutun.a d.1I.h' bilthil' lI.ber at.Dam!;llW'I, olduta gibi I!".~rl!bD.kumdi d-e bii'ka;
"I'fI

r~kl'!ot lid A'WIl,a da burilD lIIi. . ",II It: til t' lciete'nmed iLcI!err («;i n I i iHkelllin rJ _Dllei lDe-te b. ",ad.. CC;in) de Glldll:tu I,bi .dlim kI~ld'md 1', QJdiUirmldu okadaI' Il!l.l.,b ki
l

ku ye t"

Al"l'ltp!llQlrI en medefl~ memle'k~tlerlllldf: dr ,lIh.t hDriyet ,,~ rm-

niyetln

glliJ:l

inl.l!'~Alrn:llll

ylll.}'a l'elt'lI'e~

IiJlr

Ih.iilkbtllli biik" DotF\ua. AwupfJlD. !bill hi1lilDti fOil librel .e birn !CIa ul;inu lIlt blkmall'la .... koJibil .d~i'ir. 1::.~lIm~le
lJIe-tmc'lI
liumge1.J(lI'.

-- 42
ECDAD ,Ornell : DedeJ.er
Elt';lliildlilliJz,dilD klliun eu:r .. J~i' Dedelu'mi:r.dlell! IuJ ... mrln. n Edl ~ l~in~ ae~rp

S.rki.lClI .. donuyo:r!
ht!.IIIb

iki ii~ iiy 1'''1;milllti IIi bjr tiin liJilbmYI! [lIl!!ure:tin.d.e ... g,e.lrn bilr t;m·,dc-. "l~u ta .. iblll'!1od'lilll olup -rorum!!. rind~ril .. mi, ,dan erki of Un i!!l.nbula Ii~_ detille mUll I,&dc ~dilmiil~iil'." D:ni1oyorj Yl!:rine ,"II" dijtl!rinia ,rOmle ..
Arlld'1lln

Bu ecildem !ECIR ~B!ilk: oUcretJ
Oruk: iECLAF ~l'plllk~.lJ.r Ayak
ECNEIBi -

B'gDUD

ifljin. ba.ldm
SlIjr:t

EFRAD -, Erat ,Oroek = Bolule y~ll~ gel'~1l ~fr ..,d -. Bg!ilfli Yi:!lili geleD, er.1 - Ef'RA'l ~ K ..h~lr~'ml.yilkleU:fllIl Oun:k 'I AI :mef1J"itJ illlyan ....". Au
baylt'

.i'llll~kuldlra.o
Par]u,b,n,
BydlllolilltlLD!.J

talllm't
-

- EFRUZ
iJ:l.Il'LJ~tm;!iq

r·~

i blld.i.7iHYCl.l"du.
Ay.w

nmiIDd~ bUi !l'HDlI'iill bir lureti. ~e (,;or unHl1 )"a:ulm'll ohll'II" ~lIIl1Hilin blrkll~ gllQ, !li!lJul, SukilClf

elf,l o.ge~
Le5

YII.IIiI!.Ijltu

(Fr.)

o melt:.

O,n=-k,:
EDA -

I hilll!by'ldt!~d

hlllO,
JIld.!lj'rll.lelT ~

ronu~

~ Dilelfrlil'l ~l.IItll,l,'tur'lIIIl1

(jijllltl~

aydIDI,!I"

EKSERtv iii. ~ CO!iIIn, 'froll va.k'it~ lolldllk (Oak: I!IIh:~!e.ks rl. Ornek : Stil:'lerrnoe ebewmirl!it ur .. OrQek: Ek5=dy ii~~ ,e- .. IrUode 1l'f:1m~dHer - Sozler'iDe ,~Uem ",rlfll!ledner~ mn - <;'(Jil.lo iliu<l I'akti.nde B'~hn~ •. .oz~I!!TiDi, S;~~m'r:dilell'. Elcseri:p!l. cmu ;;uh~I.II'lun lo:riirdliimE"L~ - IEnii C'o,k VIlr.;it (loll ellll,¥uku rorurdillm. Ornak ~EbU h',yvenl!l!lr - 'Enn hr~ I
Yf!IIIT'::II'.

EHEMli1ivET VERr.t!EK - OJlie!pe'L: (l.nem vell'm.e~ (fll',,~AUnh1i1' de !'illJ,or" 1t11llN:1 dODgcni' de 1'lill)p01r'tllfllce

IIDrL~'

i.11

CholJJ'!Dibul WillI!! il ~~i.hCl don

ilnth~pe1i,dlllntit.,

I

EKSERivET

-

CotlllllrL'lill -

(Fr.'
k ...

I.t_ nbul

il'e]mi~U.,

!.IIjll! t ti:brngerl!

Sltr I afoul'! III'hIDI'buhl •• rktind D bir __ :1<ft. !iIIDr~ bUgii'll yalda Onpnk'c 'l:ulllidilf eltiDL. Bana ~u 1101l~ri .iiyloedi: ~ BI!'III i2e S~rlkii!!hOrUIll I~r'bellt bl,;i lII'akJllI:tu i'iin miirua.3\ etmi ~hm. Sil: I;!(HIII :mel !iOz]er I<ly'limi~ ...~ bfni eviniliaen ilItotllll,l.ll'}hlJl'IlJ'r.

To.u IT. 1(0.' Oliillek: SQY~f"il'idekii
1Jl!.

a

EfS.ANE

-

M.lliid
dillliD.

l!tt_D~\I1
oZjfliltoD
-

IfS,UN - Ahl!lQ! ,Oml!lk : Bill bird

hn ilEl imitn~1I' 7'

::'.~i!l.ek = 'VIIT-tI~1 b.Y'l'iIII1:I,liUl liUe ~hIib!.,'I'~l'mea-e '-IIIh~l,ol'l~1I' ..... YIl'h-e1 fi f" ",,"1I1rl bi~ II! t'ille~,tirmt' II Ij1l!bpfOIfI.1'.

EHllLIESTIRMEK

-

'F.'l"Cile~tirme

M.jor~toS

Ornll:k~ 6Deil'e-el'il~z i:1lI!ttmlUJld& bl.J~~lunm,LI;tur - Tel,dir:iQiz Ibll,iJlk,

td,

o'ke'ki !iizlgeQ~l!!rd=n
Iii

IIlnl"i)r

say..

0.

lUI"

? - 8'IIJ illlllllrdl1 ahun~ kim Ef'SUS ......YUlk

EHLI VUKUF, EHLI ffI~RE .... ~- rIFt'-

1'lIyi~incie1d
I I

('fJTirlDal~ IIld&. OIliU di;loer DEltnldard on aYlr~Y(III'~ EDA t$i.ve" c:Hn 1_1lI1IimlD",~-lBaJ1'11ll,""" (fr.) Griu:e, ~hiilll"l1Iot EOIAU - BayhlliQ (F •• ) 'GU,d'DUXI
~h.lil'ma.nt

Om ell
YI:r.lk,ylll

=

E£luiIj .lIdbez;" lIiln )'1'Elk I

e:fllu I -

glaD

I!iklitr~Y'f'tra kllib~l IliILiliellU,tUI' ..... Volr. prmpoltHoD tid ..cnp'ltC i \!Ine KrBiDd'. m.joril~

- EF$AN ilf:rpeu

-

S.lilln.

dE!l:Qa!D~ .U k;t! fl. ..l

OrllJek ': Eh1i l'uk!.lfUD vetdLlli npoh da - Ayn'~mlinhllr~D v~rdit~ lIlP'D'Fd •• EHLtVET ~ Erdik
Ol'nil!k,~

EKS~DE """" K'U..IIl!.ll lEKAM'lNf SaASE ~ Oi orkGml. Onitk: Ek.:llili.mii 1e!.Ur., Ibul Hl'aJl h II
~Hk[11:IllrlnlHi

Ehitlreh;<i~ Ildiaml.iI:IF,II, 'i, 'Pe:r'-

ulnliillr ~

-

OISi

orll:ij~11t1'1

o um

kOib III et~~ydiilil]z bini II tm liz, Ulj:YCa d'e hn III&c.ak11'11

lIijl:~m,ii

hh·f!z. dl.h .. f zli!lsi,.l.e ~·A ••. brYi!! verdiW~ir. lOA ..... bty d hiHye: DIIZlif' 'Flliat PiIi'i:lDIII, .hbabl &JduAl.lndo!lJD Tal t il1!:)'~ :I(l.rUyerek SlI!rLtilot'y l.ta.ulil.lllili2~tlll'tH, !i!I~i.
tUIli. 8IJj'l~.

by F ril),'

O. nt: It: Eddl ed III &yl.lllll! b,I"B yUrii,~olrd.,

,iii' GiyCl:rdu
JlltiyOIl'''

I,

E.DA E'IMEK ..... Odemelc: Oroek: EdaJL de!l'D ,e.tniek d!.! - !BorCUDY odemek qti,yordu.
f,DEB iEcieb

Ihu:tldlldlA!

Du

,.lmi:F tim :1

ED~:t.u:. ~BlIlk c D,e-IiI) ~ KlJioltl , Ornek ~ DI 17"'11 D!i dilleli.yle il, hetH ~ Dllevioi hl:l1HsrLy:llIi IIISl!'g~a,dr..
E Dis

O.rllllek: DLilrera -'III illl.l!~i el!!g d Etrdu, ZIYSi d,U olm,ahta '""= liD ,.ma q k: datlt IIkhl~ .. Ef'll. - A't~r"l!1~ CO,A'~1t1l1l Orne-Ie: : M'eJeru)~ e~lliil - SCi,,:iD~ .:rt..: tn' ~D 'l!toRaltllui~ EfZAvlS .....Art_III, ~,U[m. ErZON - 'Cl!lk~ .rllk~ yu'kolun

mrntl~lidJ'r Imlem1l!lidi,r.

Erdrklil!

.dllmll!lrll'

hi va<-

bu i.. II D IIlot ilI:l.m.1 tiy
[t(IlIER

runn 'U!!1Ii dldir'.

EHVEN -

Unz:,'

EKOL. ~
£1_'AN -

WIl
()~Dr

Of[l~li: Hunun fiiilh!1~ eli ...ell h!."'l1m':'I~ mOl,Z mTn' '1' ..... BUilDUP hlli!l1!:!1 iUlC'lifI lrl.l!
milH.I~l'IIzml

D.ilH,

heeO •

1 E.lZZE U~ldl: BZ.i1:) ..... !E"~.al_
-SQyald.,.

Omek~ (i,Ollde-:'IHt~[ij _,dJim el'.11 Ie'" iItlordi - CiJnd,erditi.m Ad iII.h. thl!!,. IllIiI.) 1I'~lmedi.

Or n Ilk; S;nnl 2:5 d~o

E.KAUiR

EL\S7hd

~

E,n~k,._
dum"

(fr.l Ellis.
..... E'S.Ildl:

f:f':rQg

Ib-l!llil,!lj r.iI,rue:mrldl!!' Elmll flo '",soh bud·lal,k rttll} bu plU' )"1 alm.dl • r.kii\ h-u parfll)'~ ~, Ul IlIh VI!! ~rki!.o"" dl!J &1:_ brUd.. .. d. mek t.tcditw , ..hiS _
~ilJHII~hm

UIII .&:i~ i

-

"(nrn

oh~ll,anl.' liS, ted ,uka.'l' I otmlj'anlllP,.

"i_,l,

dun, 15 den
25 torD .I!litm

Orn~k=

ELt" blri

Kurt".....

Ku

rey,

bu}' ulc I~ru.

t:oI'!lltl Omek;
,~llIlmlel'.

EIt..tiW

n II

O'n~k:
I

Buy,Ulk 'fUrk dibi UMUMfyt:. -

Bara~

Tor ..
,Un ~-

Vllun Rt

Efl<AR1

Klimu.5- ldii ..

EH ADI"I;' lET E!.I rUlc EHALI. Ahali. - Elgl10 (;Joruek: lEha.!li"e kQI"a1 kor~l.
EHIlEMM.IvEt
pOFtaD!te

b. ulI!.k;
CiD
aill

EI<AL E.k .. Ui

lEn n~ tDI!II..II.1'1
E.ka.llj

u!j

1!1!i1~!l'Ed -

ElgQo!!!
(Fr., fm ..,

biHr, [iridal!
lia... e oray,a U

evet

'''IlJ'!iFemi

Be 1m ,uiFiIlm Dilllhllil'iCI Ii!!.
",twt,'J,;ti.

;Jor;OlI:illjq ~mll"inf ihl
111,IIr:iUm.

IEIIf"D

),I,tdm'. BHlkl1!i i~lere k,,VIll

~Frr,) OpmiClIII pLibliq,llIc ,Ot el..: Bil' llD.t.ml!l!kct ,dl· rnuJlUPli~'t'"ini g."lzete.leri.lldl:l l'ii:~ebml'l:l Hu i'dk!enig 'k.l}mlJ!Jw~diIU.a.Qllil ru-e!eIe mill I!! gijrebmri:l:.

-

One

~

i!JIaUe 'or .. .,.11 vhLiol •• Idiemc:l. ..... EnIl'Z. III r_ bill!', OD.dollll BIlI« B'J-

Ceil:D!lnlii

Et.ASfiK.iYE1
Elaiti,r.j tiS

~ E"ntkti:k ...... (Fr.)

- cj,:! ~ BIJ e.!.mi.1II. otll..tikJ di _.I.J. mt, ~ Bu ~blmilli CIne i • 111'1 ~mll~

de",,,!:.

Ornelr!
~'IIII'lcl~1" -

Bu
!B1lI1

~he~lmiy~Hn.[ JliJlnlQ,. . i,in aumill<l IIonIOl.IlII1[ldlr.

.,11l

El{AlLIYET
nlHhl \:)r,n.::k:

-

Azmhk ..... tfl'., Mi.
,zu'lhk piU'tUeri.
y:

Et.BET, ELEETIE. iilku

K~"'II oflU"ftk.

-

REVl .,,~I Fau!': lUi ~ok tulf .tmi~ti. N.ull

d <.!ilD
101 lum::

O,n ...1i

AM 1

E.11't M I \' E Tlil EM

,( Il!!I1 M ~)

-

0 ne m!;

t(:JomlJil,}HI.
Ii

IldllC.k

Or,i)el,= ~l\1d (elbette) 0111111 d!!!.d~11 ""'" O:rku cmUD dulJili gl.c .. k~

y'lI~l~LlII"'IliHlH:lnLZ

",1

rlollUlli. 'i1'lil'dl,i'-

ELlds!!!: ~ 'GLyim,
O"OItk;

Gene1QJ
y1llnioliu II'cyi Ami gr!l!ll'lo}'

S It'd

.sllir·~" )'lIidilln

fFr.~ IlrnlllHU~lint ~rh~ Ie. ~ 8u e:bamml)letU 'Dln II I]oDd.JID II nl,m.

~ik~,~I!!Ifi j~k

JI,1~dlllinde a.k~Uil'oet hll'.ka1<1r,1 ),DktUJI". iui.ll!l<h.ki.l iIn,r_btilllarIWil YllliI'du i' lI'y' a fiu ~h: EluUe d,e mi·

Bu,yuk: Mille'~

dr~'i!.Q £!~~lIIof!~ril:d ~!'lilUd~ .....(H,.!m~ --

1r.'~llu ,.!..uJt .

:Elbi:lO~ ,i!I(I'lII!:ia

Un.b __ doh.tn.

~

ZAMAN

......

Istanbul Mill; emiak Mii.dii,.lugiinden :
Mub mmelD kl),m,lti

..

LiT,.

BALAT

H!1!!Cl

I t'i"flmibeci ••
4,6

loL-.gl

.ski 8~101

2srn
DAYAHATtJN
BALA.1'

:

IIIIYI~I rna. ad" dUkklDID payJ 151 AYlllaCllar sokillg. eskl 1.4 yeiD. 11.41, 9a'yl~ dljkkillun 1130 P"YJI 23'

)'en~

fbabilll!el!Ji yco[i bill!! ~.okagl

'2' !layd, idiikkin Hme 'I; \fUt Tahta minare coddesi e!ki 169 yeni 163 9Bywlt diikkiu CElier' 3gaJ Rizaiye soka.g, esk] 83, yefii 37 S )llh evil) 112 pay..
iH<llIlm pa~a ~a~ kopru soka;1I eski IS, 1S M. yell'l~ 1 IBl!lylll iJirn ,I, 901 :mebe

<tiki

2 y'!::ni

9001
4S[)

12,65

KAOU(OY

BO'~OK

~AR~~:

01VANYOLU
2
"Ie

20 komprimelik

ambadajlarda lie kcmnrlrne-

OSKODAR
BALA.T
~_.,,~._'I'~;"";'

bU'I.!nur. Ambalaj le ..in !J,!!!?rl nde eden

murabb3il.. Mahmut piI'o1 mabal~~s~ Kurkl!;ulel!' ~a .... :j:11S1 i!,;i eski 37 yeni 37 saYLh di.ikkin L"la Ha:YJ'ett\1] Fatma Sultan 50ka.gl eski 27 yeni 1iil8iy~h di.ikl~aQm 1/2 payl. Altumi 'zadle S.e1alm~lz; caddasi eski 9 M.. yeni 15117. 19,21 'aly~h Ibah",di
evilm

1014
300 300

halq:srigin i tekeHi:i1
I

ED

ITI

ar ~.;nl n

air

Ii)' 111112:,

Istan buI Belediyesi ilanlarl
Ke if b::::de:li 1205 Wira 50 kllll"lJ~
6iaD

so~(agi eski 103, IllS yebi 91. 91/1 siJ.j'ih dukk:buD 33180 ve 33/40 pay lUI. BOVOK ~AR.s1 ~ Cuh1lc) Han alt kat ye·nt 2112R sa.yd oda,m~ 01 12/45 pilyL BOVOK <;AR~I; <;uhac~ Han aJl~ kat btrlncl ada yent 1 sayth di1kkill
~'j;::

13/24 piil.:fl.

Hac:w

Dort Y'i'Jll B gl:l

1896

577
325

BOV()K 't;AR,sI:
Moda cadBOVDE{ CAR$r,:

~Uhatl

H

diikkanm

114

9

903

alt kilt

payl

lPtlni, 51 !!ia}'~h '

3,] 3

KadilkSy

desinde Arif Pasa soltaglD1da.ki 6.'iih!j;e dLvarnnli gui ~I"'kilmcsi i!jii a-elk eko;~itmeye k;oollDy,tur. ,sartname ve ke:,if e'\l'ralu LevaZlm MudiiriUgunde gOll'ul,iir'. ElksUtmeye girmek isteyenl,er 2490 IIIllJ1marab kanllndll YUill vesika 'Ie 90,50 lirahk t'iHIIinab .'e ~'balli!:gi.inu ulan 11 ..4-'935 Per.leanbe gun.ii saat 15 de Dawmm Eflc,URDl1ndle bulunm3.lLd'lf. "1563,,~
'It .,.,wi

al.e.ljiesi ~~in li~[Hm oJao SDD laDe! ~idene ~ahta!ll aO;l!k: e ksil tuu: ye: kOll!liull1ililll~ VII! Ihale gilD iln de t·" ~ilbi il~ rna dIg III dam k il:ude muddeU 1 4 ..935 tall"wbnDe u:r:ablllDl~bll'. Sarlm,lIlfiliMi: Le:vazlm miiduiI'!i:i,iunde giiriiilUr. Ek9iltmeye girmek iste'yenler 2490 No. lu kaoum.d.ll yazlll ve.5ik,lI VIC.30 lirallk teminatile ihale runy oDan 1-4-935 Pa.'Iot'r' giini s8at 15 de Dai'l1!Ii en.c.i.lmende blLlih.lQDalal
E

(;1!J!~<Ii,e] ~n nit kat j'eni H 13 saylli dllikka,llIo 3/4 p~yl 36{J GOYOt{ CARSI: t;'IlIbacl Han ikillci ka.t yelli 5 saYlh diikkiu~ 400 SOVOK €;ARSI: Papasl oglu sokagt eski 2S yeni 25 fl1lydl diikkaDio 112 p'aYl 180Q BALAl .; Knabill" mahaJWesl 'oibek sokag~ eski 5,,7 yeni 9 :saY!!1 dukkann'1I 2:5172 payt 206 Y'uk:amllll, yazlh maHa r 2l!4f93:5 Paz3Ir gi.!lmu saa} l4 d!e pe .. ~iD pan. \Ie a~lk €lrthrrqa i~!;) aatda'caktlf. isteklil rln yiizde ye .. di bu",uk per !lk~elell"~ni vakti. mua.yyeninden evvel yabrmahUJ. <,IM" ·'1735 ..

ml~lIj.r.

""'11@0",
'"

,.,
'F_

Temi:d[i( i,h~'r~ j~illll ya,biln 4 iii 8 'OhUllilk I.oylla.r. 1,38 ve g-6k9,il .39 din a~ilgi olmaim.ak Vile naba (ek~lCi!k kudreUe lbu'lu'fIIll'iltak ve !ber tih'JU bll.stalilk Vii!: aI'IZOIilda'n, olma.k uzcre: 40 time ~g., dl~ bayvan iiII~.k [eqi[tme iLe BbllliU~.akb,. Bir b.ayvamo ~ahm~1II IMdeli9S liradrr. ,sartuame:si Leva%~1t! l\IUidiir~igUnde gjj,riiI mr.

'~'["III

I

K.ADIN 'TER~ztHANESi
Her ayAlmanyadan yeni modeiler g'etl riyor ~.k. ve ucuz [er blse ya pllyor
Beliiktaij Del'e Caddies, 131 Duman

AKGON

Eksiltmeye:

gilfmek

iSleyenl.er

\Ie 285 liral~k tem;,oatl POI'~embe gUDii nat 15 de Da~mi Eu,ctimendie

2490 No. lYi kadiUllld.a ya~lll ve!lika ile beraber iblilile giiuii ohm 11-4-935
buh.liDmal.diui".

···~.5.s,1 ..

-~
EUiAK Dotr
L1.. D"

44
M01EAHHjT ._ U.dellll:!i O~~l!k ~ Mite.ht.it Bt'ly Hil!I~q
"~kilJJ Olib!:mcl

[&f!:;~

Dolrlil1J j)l!k K"1i:z; ~ Idi.

DU~ENDi$
(l,ijl,..

(')I'nk: .Elb.k, .ul pelLE I'Uz-e~di-

'1!lI!gOI"'iiilf -

WI".,

(di1rbi[l)

A". ,e,

-

UzgOrra. EAZIM Or:nek:
Tlmllr

I;I~il'""o!r':aIil'l:

E
lBiiyiJldi!r
0-

Idar'] I!'; ka.u, kazutat \Ie ticaret tabJiHeri yapthr Em.inOnu.. Emlilk ve EytamBaDkalill k!!llqn.g.lfI.da b.:zet B. HaDI-

HOSAMEDOl

IKimyager 4-

I

lb.y

HiI!II(in, Giiltekin. -

ELHALErO aUll[ku good[r,
OFDek:

HAzlHI ~

BUr,yD,

bu.~

'TAAH,HOr ET~~EK liltiz:a.m,
t~nml!'k. Ofl1lek:
SUi

,imd.

0,·
-

E.llluLlf!Hi hi'Zi.hi Or!!. A.I, ..U $~IJI:m]Lta. itik.t ~dflDI 'Tiiirkier valIfIr BlilgullIdl!!, Ol'hl AIII.filld& ~Amll] .. lII.nlll_ illl!lIJlIII Tu.ddell' vQl'd~lI'. E1.ltA..sIl ~ SO;EU[] !!cIS... 1 Onek: Eltiilil!l.ll, hILI rildi::ll o~"'n il!l~iiIn~iDi blnrlll.m"kll:.dllr - S8ziln I.iCUu"11 bLIIgidi, ODUIIi ftiiketini hlllirlalllllikt.dIT. ELYE'VM - 811giiD, ~imdi OI'Dtk~ Elynm Konylld. mukiim HugilD KooJ'lIJdlll Q,hlnn

u~i u.teo~[!Ulll!l!di. EMARE - tmge. lpueu 1()lI"llIl!k .:

Bu i,1 taahbiid

edemedi

err.,

1[11-

dlee Y!lphjtl bbarriyllil: .01 l!I'heI!.. lIillHi.e IUlIe.lI:: kQ~i1k: bit i!![IgIIIl'e l,n.llllbihH

Ollllek: I - 'Devldin h,IDl! ~"fU, .da.mlar cu.rendi;l' oJI.'blllhd1r - DC!vlottiJi ibl!ll1lnllJ g<lien I Idllimliilr I!Izgodir u,lma", Ildlr. 1 - 0, &.l.endit hir ,llid.amlihrO. u:zgBr~1I' bir ""<I,,,pnhr. DORENDi:$UI{ (du'oil'llilc) = Uzgo.. (iir~uk DuSizE (Bak: :8.i.kir) - Eltil!tOle,.. liPil2'

T~rnUf Ute \'1Ii i uJ]lmmo<l

QCVl'i

bi,iyulderinden. !r mlar
mesa]L.1Il

Dr. Hafiz Cemal
Dahiliye
mUtehaSSlSI

Is EL'AD tramllllJIRI

BiI.~m

-

Cuma
el~eH -

lie

paznrdae
SODra

ba!ika
!last,

IOmo!!k.: Eb'l!idlfl!

61fmeH. EHAT[t (Sak!
[Datile

giiu!e.rde

o;Jeden

lI<1nllu -

i,tlktild ~ '"'Hr,,, Sup!,l"iIIl:itiun

hh~

Be"i-

-

YI!'tu,.9'~
l!Iir

kiil~ll~

IIlr.thrmJ. LOI!IU.eli8.::1i!ll lI[11cak: 1mil"!i! bl,lll11lbildi. PQli.ll!!r 11111'

OOMDA.R

-

Artlt~ -- lFrr,J

Arriere ..

flmlli'e bb,lm.ki~i[J

~{J'k ~lIi.h,bl,.1I' ~
i~jll

Po~IIIII"

K,Il;r-cll!!

lisler bir lpl..!CI..! ibllll[pB'k

!iQ~

'iiI",.
EMAEl'E l' Beyltk
itmp"'l'"lIlIuluQu, 11oI1

Orn.ek = DYmd!al' !kollilm'lmlz ,dU~mllllla hu("ul1lll ettl, Ar'l~' k':ll~anml~ diU,ma,. DII huellm 'etti. -

OilS II. Elllil[l!arLIl .er" .. Bo~b:< n:a.u b ~. '11 O!Bnla'll'll!I Draml'!: ill. yl!ri Y::Iktllr.
m~:u:l.ll yerl YQkfl1lr. -

Ome'l,,::

,2,5 dan 6) ya kadar istan~ut .. da D v3nyol'yndla (118) UlJliID,Q", r~h ltU::USl k3lbiDcsilld~ b .. st.ala:rlllilJL kabuL ~der. Muayenebi!l;o fie
VEl

w.e..

EM'A ..... 811R'lr~lkl .... ~ (F•. ~ Enbi3illtntiu. OrD~1c Etn'ild~ iij,.iilen nllUI ~ EI"~!r1ll kl81 l'~riHe 11 hal'l:a hk 1&r.

O'rRek : Sel!lil.lk
todutu,
T~m'Urll
01:1.

OUMU -

bir flmliljl'"l!!'te bo~uDldii i~fellldi.,ar

Stl£u.k

iiHpaorll"

~~r be,.'~ike lIo.ulldu.

EM'AI GAL~ZAE.M'AJ RAKiKA EMAN - Amllllll EMANET _ Jn~m

KilllIDI

bll~uli!lkla.r

InCl'1:!

b"i'luakIBr

,emiri ho'i:ul'"lim Be)l':lIl'z~d Bt'ic. 'e'Ui ~ I".~encliv r beyi kiHGdim BeV8zld fimllJl'l. Iilgmih.

OONI:IAL Di)IRBUN - Got!I.rgu" -='" (Fr.l Larg .. ndh, I1.1 ndb:: [O~!lek: Zabitler ·U"lalt~ ,H:rlt~ i;in i!uruurl li!ltilJI I edtrler - SlIbllllP,II!IT lu:a·
tl J~Brmrk ~~illg6rg:Ui; kIlUfioir~Qr.

[Ci:tr~tl, ~ KU)'l'lIIk

Or,nek: aU. finf ba)lat i~!DHie ebediyet di~ihu:,t;s.i, bir teullici( III bQ~kEli bir ~.~y cll!!ildult - Bu oi~z heVBil itiild~ ib'dln1":l:!iI:d,uk ,ifIu~ijllce9i uii' a ~lInm8J,l-!roli. b,ll~kal bir ~~y Ill,ejitdlir" EBE-Ur - Soruulz - Wr.} Eh:rl'l~~ OI'R"'k: EbN'i bi~ :1lU'Z1lI1I' "'e l!>i,iki:Jlnii
'k.aYIl:tjlllllk

E!BED, EIU:DWYET ~Fr.~E~~rlllile

SOrlras

z.hk -

@v tt.lefo'llu : 22'398. K.,.

~a,k tele(olilJu 210414. Pangaltj Tan Sinemaslnda
is N in,]]
1'9,)50 C IJJ 1!I1'1f te!!li SiilElJt 20JO tlu r

Or.n~k: Allahlll laam!
Orne\.;:

emllllJet

-

Tlinr.ya etti.m-

EMiR - Bey IEMEL _ Umay
Em,l!laiz raoill, gUDI!IHj,:iI: gij. k'lI!! brlJizeoil" _ UmllJ"':l. gonil!, gUDe liz: gake bl!nler. Ql'pek:

i!itiyordu

-

Son.n._JI: bir bElY-

(1'.1<0.

OUIRUC - Y laD IIJOHOST - lJotlU.

-

!Fwd

!ilJlizgu.o, diiru!lt

illiilhi'81 ka\-'ulmak

15tiYQrdl.l. _. Hi~ 011' 1:"'", Ibir t:I hLl rand j.1.n ,w.
bil" da.n.~
S(:iIJ

HALiDE
ve

v.s. T.

End. 'CiU,,.,,ct.

EMA.NET ETMEK

-

Inml~mllik

Su parll:fl

Q'l'IJIJ

e'm"net

Bu

plllrlVU

QIl.3 61lllfilladliD.

EMANETEN - tn;;;lmla:ml!l Omr:k:li bolllt:a.nllj'1 Ankall'l!IJdald ilion Irulukollirl i:na.mlitlilJa )'4phrmllhl'. LHiAlE - O.term.e 'GIDek: Ih lelli [d'aD YAp~llma.dlO.termui hcmih: ya.palilimadli_ IHAL'ETEN ~ U~tcrlll!me
B\i i, Qlterlt'olll

IE,MIN

(ml,!h!'l1'Iedl

~

Inal

I

Orne

: Bu I"

ib8ld~n y,'phrllacakylliptlll'lla~ak.

" !luau

On.. .UI.~.

IHALE

E.TM EK la~IDlJ

O[lIlcrm ek
komill.f(l:JllU

,Ic:: Ahm
I.ill

eUi .,_ Aillll

utlm

b,.ItI[u komilo,o.·

Orcck = 0 ~H:'nJirttl I!"miDl:mdi~; ona i'tim:lt ,edebilirioilrul. - 0 benim, ~ru..hm .. du; !lim· gi1vel!lebilinill;"l.. El'I1lAK 'IrnlilkIO!.elgol! - IFr.) PUB'" p'l'i.ilti: NOLKlVET HAKKl OZI! g,e'lill h .. klu _ (Fr'I' D'roit die pl'fl'll'r;et,~ Ornek : ,oemolwnicie mu~kiyt:t h",k .. 1\1 t'mmml'llil.r - Dewokrlu!rl.1l ~:ttlgl!''' IiIt ~lIIldl;l t 11,10I n IJ'Iltt U·.

DORij~,T -- Sert, kllbl!J () 'lIld~: Dliri.itt; Iiw 'I'·'Ilketl.l!:r.iyle h~pi.. mlZI gucl!ndli r.ct~Ka.b.l. ~!lertl l!Jilr~kd Ir."'yk· lriepimb.i gUiI'lendirdi. D(lSTUR - Dtlstur fr. K(i,l ~Wr.J
COOl,', fe;R'le

EiI3EDiYEN "ntll~iJt(l" m III" hi" billf Y 1.: it, h' II: .'F f... E.ter II ~[Jern 1!I1t, iI Orn~l1;: Gtlll~r1 h'l
I

"I:,l~

ARK A D A ~ LA R I
._ A~Ih~ geceSJ -

mj]m~k
1I0[lt

Ull'U

kap;tl'ldl

-

~'eu",~.:l

fl!:rm,e. eter[lell~m~nt.

S'cnera,le~

hi,rl!llulill

DU.$NAM - SQvgu O,.n~k: BU)lUlk i~e :giri!J,enler UPUIli bUlilun dQ'jnslmlmd,IID ikol"km.1z1sr Bu' ]luI! i,~ glf' eDI~r OI'llUII!I bUlO\lD lo'vllurllI[ld~1l k:orkmilzla.r.
Duq,ur -

E'MNIViEl'
"'£D~II.! -

(t.!h\)'i,

OnlllloilL'l!IDIII.1

-

Gil·

IlIlr -

DuruJII _. Hor~18r ~ (Fr., DeUe" D'O''!r'rUNU UMUMIVIE - Grnlel bllPr~..
Wr.~ IIJ~Urlpbbhqu
HlrllZ '~r.~ VoleYlr

C,u,~, ~Or

ihtt:rdi.

tFr.~ Sicul'"th!:.

nOzo -

e\ hHbnn II\!: uzifl!'eidlr - AnI! DaIbOL)'a, uyg' ('0 .. rukl{lll'ull ilk ~odl!'vldir. E!ilKEM - DlliIIi7, P:P I!:m EBR - BUlh.l.t: E[lRAR~ytl~r. lflcil=r EibRU - KIi" ESTER - GlldU'k

NilIkl' I'll! J EBEVEYN - An bllb. Ol'oell ~ Eb~)'~yn~ hurmd

Om.l

Me II!

ilh' tbha gQri'uiYi!'r.::!!!iI t -i \'flrrOn p'lI~ m.IliS·

VELiNIN C;OCUG.U
Komedi ], Perde
C;e"il'~l!I:
Ulojll_lltl,IIIIIlIIIIIIIIIIJtllllilillflIIIUUltllll

I. G 1'1'
IlltlllUlii

UZIllI'i'!
IlqlIIIllIlIIIllIUI.

UlDurni

Imtiyaz: s:aJ~ibi ve lPe~ri}'ab ~dare ed~u yai!;1 !.lIler! muduru : . A.li

M"tiMlJ.l

EbuuiyiJ

r

Sene: I
Abone
T.u,.J.iy. ipn
'I Ii

Numar . 286
!gera.iti
1Yr,
r' ..
_.,.

Pilar 7 His.'n 1935 1
K"",QI .. ~ri ~n in.an; '.""Illini kgl'ng4n, dim.alln.1 Z"',.,in l • .,ti,.fln, ui,cdanr"'1 A'u~"r it;iflde gOlQtan, rfdiuml hir mabel gib,; ne'ziA t.rdan
=

Hflri,

""Milk
;IIyllk ,•..."""'''''."
"

J

UW IlOO :l~S
1'l1.50

2_
liOD

iF"
'1(,.

:l'OD
-

..

r.'ll'mi!l'$mlll;ilig~,

fvq

,SokQlt. l'E.LEFON,:

:zrJ51fJ

M.tbui

.... ~ fbjjlliy~ JB1:anbtd

'Sabahta.n Clkar 'Siyas' Gazete

'ifill .",-; ~~~ ,( L

ki"uetllr.

FarraI!'
]. g,l!!I~1 IIIJU.d.. I

.J

I

GiinUII !/uzur

M. ,(MusoJini)

Fransa, Rus ga,rdlmlna tamamen giiveneb,ilir mi?'
ye

itira:z

yok!
Mailyl (Mulolioi. giD Iltal'lbuldja. R'a lretU bir mildllfi.i ,Ill:". BII 1: t, Ik.. r~li.f.k ..d.. pkan ~8e'O't~lJ)Ba,ilfileli.nig .l!Jhibi ~!ilyii 'Pl'im~~ diJ'. Bu me'llekd ,lmn Ita.yolii 'olcidu '''f' gill; be! (fa!jll.t. lii'e de u ndilll

"l eh·stan hr. •. - bitara·f·r k I.nca Rusori xa
dulari Almyaa
~==~--""""""""I~--~~""""~----

Ba§ b k' __ .···a, ···an,d·· .un
General

Idge·· I

..,' grremez
~-

tImet Inonu, ,ehrimi:z.de bir haft,a. kabJ.rak istira b.at edeeektir

.

i,

F"raDslz

b.tll blJlJUDd 1.11II i.~iDli,l!iteteLerimii:r;.. I de Mihyil l:Mul!.o.bl1i) ll:iD fildr'Ii!lI'ini ....1'1 jiYlldill'li. 1 ka.zorlll, b~D1jd~
,0UU

,gazet@i,eri, Lc!hi:siaOID ald.gl vaziyet iizerine, Rus ordularldlR lcabmda Almanyaya girmesine imkin kalmamasile melFranse, mevcut
~

guJ!

askesini

terhls etmiyor

ve hududa

gonderiyor

blr yBll:l VI!IJHII ranI' iSEI.br ~~kb m~, hjj~ I!!ktir,medell O'DU klllr~I"
e! brt'Jlili!Q

Ilfor

IliZlm y'"yl!l

k ...

t· •

Bugunk.ii 'laziyd. 1914 deki v8lz~ye tiD ilym de iildir. c;t IiIIkii Sovyel R UIYiI. Ail ..

bir cenp yrl:i~tlfiJor. .Bu deFB de, AIPlIIIU

melele!ll

lIfi'iJnlll!ii!!bl!ltiyle~ italY4iila.rlD Frail" .1I1UI!IIyudlm etmrller~ mublemel iIIi.!rillli!liI!lt hakk~lldlli geotren!t!ule by liUUfiL rda 9lku, hili: YUUDIZI ,1." ka.rDm~., 'lire bil!:~ bilz~ lIIi:i1l11ibl.tlllr yt:rliu:k lUZUlmUIliU bi",etmi~tli'. Biz h!:!r~eyd:el] n've] lUi Il!oio€h,. . ,.i tl<lIrih n te ..Mt etml!!k itd'rlrir, ki ,lJaZf'temizde Italyan Bl!ilvelnIi ali!)'Mncle ~illl]diYI: lkada.r blr iiibl' ,ali ~~I'ID'lamn~":Ir. Boil.kill bit, - (Mi.lsynl Mu~oliDli" ,niD mevkii iktldllJrI: geh:litill.dede-r~ r.lml~mad. d[ eib=:tt:ea balyaV!I pek '!i@k lib:meli:lel' etti~iRit bIliIYIIY. im8J:' LedL"~D'i,alkeri: kUl'nl'e'tlerim~ fe.... kllli.de IIl'thrdLtllll, bilba.uli i,~tii.. · malt telisat: lJIokl.ai 'Oilurlll'ldillllJl bii. )'lik iller girdlJA'ulJ!i her f,r~at dllotiik ~e :ra.~dllk. HaUa it.IY.D Bl!ii'lv~LdlibiiJ till. 11zm) iJ.i!iftU aitJmdo1 ,~tJ'hj'u lid" dJtl !li),l.I .. ti ta.kibillde mlU.lIJr il!il. fllI~'Iltlll bU~ !loy Ie iii iAijllll U mac"

maDya dQgJuda1!l! d:agruy. bem budut bulunm~yD:r' ve I.e,. hish,DUiI mubtemel bitarafh,gl, K1Z~11 ordu[]u[} her turlll har,e.,.

ne

'keitini leke u,iratacakbr.tI

8uJ

d. usuu t.ahUU '1llrmektedir., bilir.
t.fli lat fay Ie hulbs. edil~
l

.. Petit Paristn" gaEetel!li II fraD!!"! uo'ktati DlnrJ bllkklD,oii
Ba,bak:.'D
dQD

Cililjtl!li'olltlm.t

Iniuui

Ho~yddrptlJa .i!,diUYGltunda

11,-

Le:hhihilia

.Idlj'.

"'I!~iy!:t uze!!"iull
yardIlllll1ol1.

iCIII~l1lCl. AlmllDyillyll.
k:o,amIYlllcak; O~8JD
ClnUI"'1Ja

b~~um

edip

FU1ua.mn

r

fedir. Yan;. btl'tecaviz: bllLiad. Uluslu KurlllBu bem.en lop" ~ l.ul.r.k mijstacelelJl m,llteca.vi;ti I"JLa edec~k ve bUDdao Il!oorta Deflanu Ii ReI so./d/f!tle

"Frau'll!. plaul UJulhu" Ku.. , rum, milakillil lstinat ,etmek ..

.lIllltl"rtdJr.

GCQflJ'''' ilmet Ini!inil Au!kilra eklJPiluiyle ,ebtimize relmi,tir-. VaU Ba, MUlhi!Uio O.ltiilDd.. i~e Poli. Miduru !Ba, febmi \fur.. oIi'~ B ,Ib.ag. Pcndikt:-e kn:!Jlla-

Uluhki

tl" 10..11'.
.dam, d.

to..~ ieWmi,.

rlbtll'qd ...
buradl!!DI

li:ltiir.bc:r Kadlk5YUDfI

Iflljmitt or.-

klifflD ~ih:';

1»0-

JI.

rolin Mod~d"k' t.W,UIII!lla

H",daJrptllllld. ~'DO[lU~IlIU kllr,liar.allir

Gt!'nt"r.lj~

i!mell:

~_. Dbllli merikel: 'kw'ma.iIlda~n G e..... ne:n.1 Fehmi, Lt:l!lDl1aP!OI1k1i!m~ll!Id'lIln~
GeDri!lr_' H·al~." I~yla ... Bay Koi!'PI.I,
Cemilt
-

-illrulllld.

Vab,lIo

Rr.u ordu~u 6,il" r~lmrr.~il

,fe!;l!'n Cyttl3:rtni ,gilni1 1t;lLya.~ logiltel'e v'e SO'lilyet R'Il.3ya.ya b-irleldHte bu-,
"FlI'an!HI
11UIIIIIIIIIII.UiliIlUIIIIIII.11111111.11I1111'UUIOIU,I,ltI !111 !llllllllllllllllllii

Puis 6 fA. A.) gazd@!!ti diyor ki:

oI'J'oUr03J"

lunmu,tur.
Kuru1Du
mi

Bu iteldif

UID!!Ilall'

bir karfLi-1ch yarcbm mi .... 1k1n~1II jmrlllsl bak1und3idlr. Milia. lllIafih ~ura!ll aDII1I::lI11lm~iJbr ki I II
II' jl' '1111'11111 III 111111111l"IIIIIH!l1

~er~e:ve.si Ii.~indeumu:-

Avusturya is.. tiklili tehlikede
Avu5'turya i~in d
KrGlilikl,.,
LoDdl"1L

1

1

~llP

Q\d.u.

CiiDkn

"g ol.m

lillli.I' fli.~mi, IIUP'll .. mjdeo IIQDT:II du,l'iij'u 'miltltiil 1II11la, iden k'!rtumalk iiilll wilcude :r~tiJ'ml,liJ'. Bir I!ra.hk ltalraDID IlIhHiJinft hi II!I aebeb]yet 'Pel'ecek !ltd.1I" .,... him bil' lekiL aimll 0]11'0 ill'll tanr:J.i~ pi I'!I in lrjll' a 'klii I..m~ Ie I &~ma., b diU b bil !!iiil" ley
Zd'i.

MisVB h.lyay,. Hubi

(MQlio ..

"St ·..reza" konferanSJDa

"V·..aZlye t. Cl.· • ·d

Id,,1I. her

olua. h.,

fakat . II harp tehlikesi az."
"

--------------.----------

dogru,

!1II11,lili iii III iii III 111111IILlII

iitililii!
I

• m,]sak• can ~ek" lilyM
OJ

u,lin olen

istiklili
.. NiiyiU

Uoi¥l!l'!Iiite I'~k~oril BAy BOli,wlc; 0,111,"'11 Bay Salih, •• lEi I.t"lDbui pb,'emic!! Bill,. E!piiQ "",~ !bill it0'k :le".t dab. buiuD·l.Iyor,du" Blllb.lkAim kl:O,di .. ini k.rflL.,..oii!irl!l I!l'lIfirilli I:lkar.k. hal'1Irl.II'ID~ ~or,dulk-,
IIUtllllllll!

Dt:OlliObil ile h.m"ireltrl,~ e ..ine Iltm'ftil". kl!:adisri,le kO':lU,fRII , .. ,:1&9 8A, V.Ii, ...K'Cm.JiD~ - Gel:l!e'r.Jim, lI'rhlt on. ollribt!, liD t"ullbulda kahrl~lnE, deli.l mi.?' S'LIoIiiille c~f• .lrlb"a B'ILllll'll.kllD, kell .. dig" hlllll .... mimi lii~Q,i,le~ ..... V.]1I1'I, bill' bana. belD dti !I rtiltii y.tln k. Mllln bel .. i.ade bo ulDmutll:ulr• Hi].' muddethe:m,ire!eriDill nlade IIUrllbal: edCcDl B ,blkaD Dtll: .. deDi 100;o!"1I tram""Jlli Ka.d ..kBJ i,lkel~line 'iDlllilljl 'l'e undl.a !bin, d~ti,D.illi Ad~dakL .Fine gitmilllr.

..IrUiJll.~llitllilI11111I1nl'!lI!IUlllllll!lnlllllllllt.11~llIJniill! i~lhi ill)IIIUIIIIII(llLllllnlliilii!ilJlIllI!Ulllllllllnnll~IUIIIIIIJIIIj1ti1UIIiIIH.

Oteki muahedeler' d,e Ylrtllacak ml?

gAz:eR;.:j diirut ki; "'AVUllurYIIIII IJ btlklililli m'lli" b.f!l!!i:lIJ ~¥'ill t. a",vu ed~ eq lIIi .. iI.Ik~ clln ;:eki,mektedi:r. Ji;uakii B. ltitl~1' A"u.turYIiDID Lu:::ndi a1'1iluu!di!!l'.tl .e ii.rilt:baU hak ..

4A. A.)' -

k.Dd!" reY'lLl II:UI~llIlIIm"l". mu" Hilda ediJmdiJ:~ni iddia. etmgll;...

Italya, biitiin muahedelerin tadir oi istiyor I

.--<

lew"1

F'rfl'n:ilazlata
~iI\nmall

,.idi ..;:

,

...... .J.d.,d . illb~ eder. Bu, .d~t. t~ln;l, mih.uild bir k.id.edil' 11'18 (fizikt InildelerilliD de e e59hslllu. f'rarllil:d.fJn. (,edit II'I.~D.medil 01m '2!) m~.lindA bit menferi: 'It'&rdilr, Jd ;ok dotl'udylI". IAlliu,l) D~n~ id.aresb:.litin jfl'~t-l 'I"oiirmUll t. bi.lit~yle i.. bliadL ,e'l:il'~'y ort i.lib. ti dld:llll'l, c:ebrUi ,i.ddf!ltio ifr, ~ii. "all' ..

~imdi biUin imit/er, fl;StrI!ZQ,. tid btilii,. AIJ'I'IIpB§'a ,turl'i', bi, emniget !ol'mrdil buluna6il.ip 6I1.JuIIQmlgD.f!lJjllld'atlcr

,da. er!l'ee lHi1tLI!ik. ma. Ik:Li u. bir bslilll • detilO!!!' ebebLfd "er~yor. TariLi, Lu lIiyll t meddO euir 0YUOUDua bill bil" mi.iilillj
,dmlmalL

11:00£1:'1" IIII] fDn[j.li.t!b~t!I)'le bw'lb edil",g blr tJok't. d. luduT: Fl'lIg.a hilkum,eli" An"!:! .... ,lIg:a illiklili hak·It:~Bda Ro.. mil d!. ,. IIrAQQnllUII ide yapl,la g lII!lrnll'~m!llltJtl, ndllol: k:llmaktllJchr. Ro.mlJ , fA.A~ Bl.IlI'a m~ &lifiUDIII giiril!i "S~re:Ull Ill!! A"IlIi,. bJl"yiillUiJ i.tikli]ine horm"t telQinll;!1:I ie b~d~1'i tedbjrln~a de

·'Strez8,10 konferansl VI Avuslurya, meseiesi _ P.rl.ll' ~A,A),~ .. itr!!:1.1 "

gore Bulgarlarl. Maci1r]anJL,J!ilibku~iik ililiflD nzaS1Uil baihdJr I

Kosterir VI! Willlllbl'lg lhep'l de lIymdlr. hie 1t-lllyUlD da l'9'2tlden lIo,n,raM 'Vl!IIt;i,yetiDL bu bokblli 11111." ZI!i,.d lID, hi t.ki Ie. ,ed:illl ce. 'ilIoiilun, (~.'"' 4iizml i zcnda t~Ym !tllllJi, olm.lIllu bbi.i gormektCD bAtu ,.1'0 foktllr·. V·aInu, I fill~i1l'm) melle leIla d., bl:zim Mii.lyU (M'u.ot~b~)le u,u, ... i HHIII:lI1!IImiz nold:.li!" kendi.iDiD I(demu'krlllii allDiill~Orr bUlI'ti,etf mill" Ii:! III gof~m,i bi1' .wenrlJlmdl.lir~ 'ert ,·oktur, umill '94l'liflll't 'f"f~zmi bil,.. tflQl mil dni Q! Hel,e yemi rbir ii:lare i II Y'III] ye IIi 1Ii~~mi.Jfttt:i;"m i~tir~ ri,bi hl!d'i lanndlllf.l ibllrc U iii". 8u liiehep]e bizim yapbA'II:!'lIz MQkl", data ID!;II:i'lerem hlllyan ba~'Feki.linin liiic I!JJditlilo,tI iaD birul bile 'IMiml. nrmey:ioz. t;iiJnkil MalYu fMuu.lini, tutt'l:l;tu yog'IUD ZlIlTUid bir 'oe:ticeu olar,llIk ibul'i.in Ilt:alylid'a mat Ih1ila t bi:in~y~tiroi kijLulDd~n 'ul~dltf.!l!' u" del kend~lIi giBIuteeUik1e yeti,,,, ID;~ bir !!id.i!lmdu'. HaU!!! rD1ligi1n bi. Ie l'iilJzeeecuhk1be denml!lliilltD iD,e bikClmd rll!!!illidlr. Cuokill ]i"oIIJ[)~I. mlYOlTlftk ,.lib. hal. Iller haftl.

Huk'uk tal,ebe he. yeti ,Ankarada
fA.~t "Eden;1I MO.lr.a&ltlfJa ·'Knlmlii'l'"
IIfu'GIyl!na

~.----------------_,

Ii1111111 .. 1 lib

lind, r.

I

ba'~J'D:r

du~

billll~r. IS (A.A) :lJ1!f111i1D burl,a

B. ".EdeJII", ,,,lllIi.,· irk

naCD\!' olaa

Fra.nSlzl'ar ve UStreza,. konferamn
p ~i~." IA.Al 81.!gun \opl3.-

F,r Ii, zlYe't:hl
,ceiktir.

111m

B Ik.nln kO!:i eyillD,dt. "Strell ... dll .Jan I 'VII!tall b Itlllri lelilpit r~Ij_-

Heycd bugi.in Kii~tiir bakanltara ... I fJ.ndan kabul edileeek
,AIl~l!!.r. Iii ITelef'DliI~a] '(Itam. bul ~l.Iku" f~k':Utul imtihlll ~!II'r'Z1I11~

J'illli1iJP"M'lin lliIQMiiJ'l1mc:r.~na f,G1J'rarlar ",'d'~~u .o",ia,~'~ bir mil..... il'ltrrl:lli:lIl AalinJII r(ijri. ,f) (.4,. A.J , ....... Slre.a .. . t! 411 "No:1'Yi .. j'Siln - JC'li'm~n., ILlriI ·'Tri.anon", m u,aheJ..,1 fIT'-",in. ad:cI" liIad'd.'.'l'inin yen.iaen !letitiA. illtrmali m~."'e!!!i odaya ;c,Aaua .bu•.. IIIJrlCII! 6ir !~yo*'rllmO:-;i' m~alti., ".!';I'u/. 1iII'lIIciI:I'lli'n·,. Fii~hlllki'k:D, odll l\"'I'I:I,"laIlD bu
D()I!,.

lIu/BtU' ordu..lI'nJan,

g}g!l,lii!!deli Manrhlrl, itStD• JermeDl" mua&edeli A"u tllr,III,I. "NoJ'Y~,. Mnltllidelil de Bul ... ,,1 rl

me

""'y'u'~"a";;I~'i;';;'~:i';"'''''''''d'~'';'i'''''
Deaml.

6. nrcl sahi/t1dtJ

m,lIi;u,p

tall'umllktil

ye III1leri

toe,·

dllr1!11ol'IRllzdilnde

uygull1l!1f'hi'lim 11 i"il) ,18!kii .. milraanlhl. bullu~ D&il:!i!k, ill; I!c:i~illk, bejl'lIIt KlDldi 'FIl'

k~Ii.H8Qj mel'],~b'il~'1r; tedir.

"'Musollnli., bilr muhtlra verdi
'lond". 6 fA.A.Ilin ... Dim " SlHI'JIJ..
i~in ~ilT'
IIDII.!i,l.roli

~. " Mli.JIi~"
kOllfll!!r&l1i!11

tot'telb'Mha.te.

lIa,lIII dll.
K'ili~tilr 'fleli I~,,"

1·C;aJdaris", v,e '·K,ondili.su in 'Irkalarl
Ati .. Jii, ~ Hl.lllylili:) ~ "Arbl;,' Ihkanl Q,rlJ'trllim '°K.onmilillll' .rueheilen \1ulirul!:mIIlJDbeYl!!im!llt:mdll I~d"r~ bllluDldu~u l1IiIU lI'!ld~kill ,'IlIi''' tilli,!)~1J lib!) I i pili rtillli It! hh' Je-I mejl hulrU LIIII~d.q. "~lI.ld.i' iili,. ita mUlt. b~k: buluod'u.t~UIIII 'It'e pll!k y.11111ld!a, .11£1 fJlkanJQ birle~ccekl,eFi1JJii VIII, Ud padillig f~1iI11 jnbh.pta :bO'kQmd par'lili olrarak .blm~lut ede~el~gJ ::sQ.)!' lemi,llil".

divanl. harp ~ah'lyor
i,

Hreyt::'t )'1Ii'Ui [bugwo]1 Bl.k.'D.~ tBlI'.fillulili II ka bill 'il:elttir •.

g:Oako. iillkeri

gi:z&mlg~g, dfiti,m~.i

birJe,iyor'lar

r Fiiml,el'

--

i~ig kO~{Ik UiI.i'hl'i t'~I!I",Htjli:z.lmd'ir

-

Zaman ......
'il:rrFinc ""rif&"
ililLl.i.lilUUIIII

hlz~i'l (litl n lOu. m!llbhll"lIlIl PDI'~II "II! lood, hQ!l{ii· melluilifl gonue:rdit' oylellJlllelc. DefJ,aml

nasil !Jop'll",7 .... Filmcilfibl sU'I" nedll',? ••

Miihlm ,olduilll
~1~~II_Um 1.IIIIIIUIIUllllllj'!unU,.11I

6

nCI

SQAilede

i.UiiHI iii iii III:liI'lIillii iii 1IIIhii ilii iliji:ilFliI1IIU, rt11J1I11111l1IU11111I1UIIIIIIIIIIJlllltll'lW

B~.iinkive d,ia"" lein;"'? .FUm !}tJpd;;m gel',/I'1"?',••

,er

·· Dunga nasli olmailg'dl ,7

FllMLER
lfarpllT' ••• T ufa.nlar,.,.

DE

.i,..•• i

mUllillta:z:

UllIn

Amerjka S'1'U1bleri!le makaleler "el"P'ielc:ied~r.
y~l:itmul 0111)mih~&kil.l!l1 rlDa "e

T.,y,Breler •••
lii.k

9ij~de g' .Ietedlilt:le

Bogu~mala"r ...
OYIIJD~ii!I'fI.••

Ja'l'~ lu: fikll' tt.fI!l.ddidl kwz:mak di!,ti'. bUlldlell m;i!lmllUIl bile OIUlrh!!T. tlliDildl !t:'Ui'-

AUl"lada iki divan!
Alum. fi [Huuu.i] -

hall'p
A,lIrupa

Study,ol

Ir•••

'lll'eUi, kElnll!lJt
kili:rkmullI.r.

1-1 bl,l!11I'i

tellldttelll

S;ahilYQr

lEIiUiki. tenkill: OO]"II'JII bir II; t d1ilh. klllnd .. It'l'i,i!lirl:lll bilnr al]}'Mil'. hte bizim ,a,.. tlA'tmlz. MiJayll (M.... lloLhl!i), niliiJ ~F... fi&m)e ebemmi,y t 'Yel'oil'mek v oo!! dllEll" fa ye .. i blr ,.I.tem' imi, ,ri~i;Vlllt ul"mali; '-wi ... , (Demok rlllllJ) ve t HUlHiyct) aleyMIIII'JIIiI, "8,moflk~a iJ~lrlll'llmlillWDJ lenklUaa IhllI' !Uil'. CUnh:i:i1 mluifltrrem hallr&1I

L:anaaUa.l!'lI'u

At:iull fe .."" kll!liod~ (livalll. ballbinde. yea1 he~ y.:l;IlJI hlii,urul),d~J " .. rbl,.e meld.. bioll I ga.l ll!idenleril'l linl.llba' eIDuil'lle bl!!:j<IIIIDu,lLIr•• Su~ IiIIDrIIQ .ded' 32' dir. DUD mill'lIl.), Kr~'IIII1I·iD 1'Ii,•• .~til:nhl!' Y"1I1 ~J:!flllkilOh.lD!!!!D ,lIIi,tel' IJil' i!l.i"l'!iJDI ,b'Br,plfl d!e ii". mill ilk Keltel'i t.elllllllne"i blll.ma:il!a gldi!:rl(ellll ,..k.II~"'llrlla !lllIer'in mublli~emi!ltl
prllil!:ll0J:l,till' .. BUI'~dB'~~ .Y'li'lulal'

's'tOdyolanm kmdan bilen

ya,,,

VEDAT ORFI

FILMCiLiGiN
:Eia.dil _all '~.SCI""i'•• AUr,VIIG J.. di2ililit:l' YO.:ll6a,1 I,' Volani."

'i~'YOZO

DefltJml.

2 'lei

5ahi/etls

Defltllrn

6' A,e.

5t:iAileds'

14.

UB,asra" korfezind,e ingiliz iisleri
fngilterenin
adalarun
lIUhU'.
t

Hindistanda

kly,am bekleniyor
meeliste

franlntRlebi

tahliye

ve~hUe UBahreyyinu e mesini be'klemek liZlmdu"

uGandi'J yine ortuya e;lktJ, hiikumet 13 d'efa mag-lip oldu
m,elitedi'l'.

Asri mezarhklar
-

ingi,ltere hilBlkfllmd1nin !;ok eheR'lmlye-t ~elr',digi yer[erdeD bin de Ba&r!l k6rfezidir. h:l,:rmz- dODRIII.II .IWO II:nr I.:Ollll dlhna bllllfiiliya bavalide bull!ll{J'*Il, ;nl~liz harp gew~[erioilil en, 'bem !ball! Ib .. lerwodic;D olan iki.i Hlliojam ile Bu~d~ idm. Bu IiOElur:nnu::u mev. ki Basra kirfezinin adalilFlndllD birindo fdi we 1823 ".JIDdaD berj Inl'iJi~ i'l"ldi_ .~bDdI. bulunuyord!:J1, Ha.llijam, ada ~IUD itgaJi ile dab .. IDllr _, 18&8eaeliDde ba,Ja!!ib. Hindi.tllD He Avrupa arll!l411!1dgilleyeD hlgraf h.'lb., Baal'. iko:rfezimin IbIl~Lndaki Fa ,dID g"e~iyordu. Du yi)zdeg Hanjam dO!1 mflbim bir ikalldlJ ill!t.as,),onll olmuil :idi. IngiLizle:r blJraJAii'tl!U ifga~ ednkeD, 1'i'lln biikQ~e:tiqiQ ~opaD:~ mall L'!JlunrruiIChilD~ ve bu yib:den 10 slJIlardlll 1I:I811:J} 'temul "de;.. me:cl'gini ill!lI'iyc lirOyorl'al"d~, HaJbdlld RiziIIl ~a,b Peh[lI!lvil:llin devr;J b&y~tli bir hldiannll ilc ri luriilmuine imki&n bu' kmBlIIIBk il;:ilJJ k,5rfe.z:in !U~ nod. ssayiti temine mulkt,e:dir hir don nm~ v~eude. getir~i,~ 'bUDOg l1eI'cesj el uk Ingiller,ede bu m,el!kl~leil'l tabl~yl:yle 1Qle:c.bnr kalmui"'
9

BilimbEl!Y (;I (A. A,) ...-' uGandi" hare,ketiniu