P. 1
914

914

|Views: 721|Likes:
Yayınlayan: meret7

More info:

Published by: meret7 on Apr 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

Sections

 • Şekil 1.1. Çeşitli fosfazen bileşikleri
 • 2. KURAMSAL TEMELLER
 • 2.1. Fosfor-Azot Bileşiklerinin Sınıflandırılması
 • 2.2. Fosfazenlerin Tarihi
 • 2.3. Fosfazen Bileşikleri
 • 2.4 Fosfazenlerin Adlandırılması
 • 2.5. Fosfazenlerin Elektronik Yapıları
 • 2.5.1. Doğrusal fosfazenlerin elektronik yapıları
 • Şekil 2.1. Doğrusal fosfazenler için rezonans sınır formülü
 • 2.5.2. Halkalı fosfazenlerin elektronik yapıları
 • Şekil 2.2. Trimerin rezonans formülü
 • Şekil 2.3. Zwitterionic trimerin yapısı
 • Şekil 2.4. Trimerideki azotun elektronik yapısı
 • Şekil 2.6. Fosfor-azot dxy-py bindirmesi
 • Şekil 2.7. Fosfazen düzleminde üç merkezli elektron yoğunluğu
 • Çizelge 2.1. Trimerin bazı özellikleri
 • 2.6 Fosfazenlerin Sentezi
 • 2.6.1 Doğrusal fosfazenlerin sentezi
 • Şekil 2.8. Doğrusal fosfazenlerin sentezi
 • 2.6.2. Halkalı fosfazenlerin sentezi
 • Şekil 2.9. Halkalı fosfazenlerin sentezi
 • 2.6.3. Polifosfazenlerin sentezi
 • Şekil 2.12. Floropolifosfazenlerin sentezi
 • 2.7 Fosfazenlerin Tepkimeleri
 • Şekil 2.16. Diamin ve diollerle monospiro fosfazen türevleri
 • Şekil 2.17. Difonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri
 • Şekil 2.19. N-kiral merkezli fosfazen türevleri
 • Şekil 2.20. Trifonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri
 • Şekil 2.21. Tetrafonksiyonlu ligandlı spermin fosfazen türevleri
 • c Şekil 2.23. Tetrafonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri
 • 2.7.1. Fosfazenlerin aminoliz tepkimeleri
 • Şekil 2.24. nongeminal değişim
 • Çizelge 2.3. Bazı aminofosfazen türevlerinin izomer dağılımları
 • Şekil 2.28. Geminal izomer oluşum mekanizması
 • Şekil 2.29. Trans izomer oluşum mekanizması
 • 2.7.2. Fosfazenlerin alkoksit ve fenoksitler ile tepkimeleri
 • Şekil 2.31. Halka düzleminde nükleofil saldırısı
 • 2.7.3. Fosfazenlerin Friedel-Craft tepkimeleri
 • Şekil 2.37. Aminofosfazen türevine fenil bağlanma yolu
 • Şekil 2.38. Çift iyonize olmuş fosfazenyum oluşumu
 • Şekil 2.39. Fosfazenyum tuzundan fenil bileşiğinin oluşumu
 • Şekil 2.40. Azot atomunun bağ yapmamış elektronlarının etkisi
 • 2.7.4. Fosfazenlerin organometalik bileşikleri
 • Şekil 2.42. Bisiklik florofosfazen türevi
 • Şekil 2.43. Grignard bileşikleri ile N3P3Cl6’in reaksiyonları
 • Şekil 2.44. Bakır(I)fosfazen kompleksi
 • Şekil 2.45. Tetramerin Grignard bileşikleri ile tepkime ürünleri
 • Şekil 2.47. Çözücü parçalanma ürünlerinin reaksiyona katılması
 • 2.7.5. Fosfazenlerin hidroliz tepkimeleri
 • Şekil 2.48. Klorofosfazenlerin hidroliz mekanizması
 • Şekil 2.49. Fosfazen türevlerinin pridin/su ortamındaki hidrolizi
 • 2.7.6. Fosfazenlerin koordinasyon bileşikleri
 • Şekil 2.54. Prazol türevlerinin koordinasyon şekilleri
 • Şekil 2.56. Mono- ve bimetalik kompleks türleri
 • Şekil 2.59. Katyonik yapıdaki fosfazen-bakır kompleksi
 • 2.8 Fosfazenlerin Optik Özelikleri
 • Şekil 2.61. Kiral piperazin türevi makrosiklik fosfazen bileşikleri
 • 2.9. Fosfazenlerin Spektroskopik Özellikleri
 • Çizelge 2.5. Çeşitli amino sübstitüentlerin FTIR titreşim frekansları
 • Şekil 2.64. Monospiro fosfazen türevleri
 • P-NMR kimyasal kayma değerleri
 • 3. MATERYAL VE YÖNTEM
 • 3.1. Kimyasal Maddeler ve Cihazlar
 • Çizelge 3.1. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler
 • Çizelge 3.2. Kullanılan cihazlar ve özellikleri
 • 3.2. Yöntem
 • 3.2.1. 2-Nitrofenileterlerin sentezi
 • 3.2.2. Aminopodand sentezi
 • 3.2.3. spiro-Fosfazen sentezi
 • Şekil 3.4. Elde edilen spiro-fosfazen türevleri
 • 3.2.4. spiro-Fosfazenlerin pirolidinle verdiği tepkimeler
 • 4. BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
 • 4.1. Nitropodandların Sentezi
 • 4.2. İndirgenme Tepkimeleri
 • 4.4. Fosfazen Türevlerinin Pirolidin ile Verdiği Tepkimeler
 • 5. BULGULAR VE TARTIŞMA
 • 5.1. Sentezlerin Yorumları
 • 5.2. Element Analizi Sonuçları
 • Çizelge 5.1. Sentezlenen bileşiklerin element analiz sonuçları
 • 5.3. FTIR Spektrumları ile İlgili Yorumlar
 • P-NMR Spektrumlarıyla İlgili Yorumlar
 • 5.7. Sentezlenen Fosfazen Bileşiklerinin Kristal Yapı Analizleri
 • Çizelge 5.7. Bileşik (7)’nin kristal verileri
 • Şekil 5.6. Bileşik (8)’in X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diagramı
 • Çizelge 5.9. Bileşik (8)’in kristal verileri
 • Şekil 5.8. Bileşik (9)’un X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diagramı
 • Şekil 5.9. Bileşik (9)’da fosfazen halkasının komformasyonu
 • Çizelge 5.11. Bileşik (9)’un kristal verileri
 • Çizelge 5.13. Bileşik (10)’nun kristal verileri
 • Şekil 6.1. Fosfazen türevlerinde açılar
 • kayma değerleri arasındaki ilişki
 • KAYNAKLAR
 • SPEKTRUMLAR
 • 28. Bileşik (11)’in Kütle Spektrumu
 • ÖZGEÇMİŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

DİFONKSİYONLU LİGANDLARLA FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI

Bilgehan ÖZGÜÇ

KİMYA ANABİLİM DALI

ANKARA 2005 Her hakkı saklıdır

ÖZET Doktora Tezi DİFONKSİYONLU LİGANDLARLA FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Bilgehan ÖZGÜÇ Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Zeynel KILIÇ Nitropodandlar (1-3), potasyum 2- nitrofenolatların, uygun alkil diklorürlerin ya da dibromürlerin DMF’ deki çözeltileri ile tepkimesinden elde edilmiştir. Aminopodandlar (4-6), ilgili nitropodandlar EtOH’de Pd/C ve hidrazin hidrat (%80) ile indirgenmesinden elde edilmiştir. N2OX (x = 2,3) donörlü bifonksiyonlu aminopodandların, hekzaklorosiklotri-fosfazenle (N3P3Cl6 ) tepkimeleri incelenmiş ve yeni tip, kısmen sübstitüe spiro 11-14 üyeli makro halkalı fosfaza (PNP) lariat eterler (7-9) hazırlanmıştır. Bu eterlerin pirolidinle tepkimesinden tamamen substitüe, pirolidino fosfazen türevleri (10-12) hazırlanmıştır. Hazırlanan bileşikler, spiro halkalı (PNP) lariat eter türevlerinin ilk örnekleridir. Bileşiklerin makro halkasında, çok merkezli (çok kollu=multifurcate), hidrojen bağlarının oluştuğu belirlenmiştir. Makro halka boşluklarının bağıl yarıçapları 0,95-1,14 Å arasında değişmektedir. Fosfazen türevlerinin yapıları, 1H-, 13C- ve 31PNMR, HETCOR, FTIR, MS ve X- ışınları kırınımı teknikleriyle incelenmiştir.
2005, 171 sayfa ANAHTAR KELİMELER:, spiro-Fosfazenler, fosfaza lariat eterler, fosfazenlerin kristal yapıları, çok merkezli hidrojen bağları

i

ABSTRACT Ph.D. Thesis SYNTHESIS AND THE STRUCTURAL INVESTIGATION OF PHOSPHAZENE DERIAVATIVES WITH DIFUNCTIONAL LIGANDS Bilgehan ÖZGÜÇ University of Ankara Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Supervisor: Prof.Dr.Zeynel KILIÇ
Nitropodands (1-3) were prepared by the reactions of potassium o-nitrophenolates with appropriate alkyl dichlorides or dibromides in DMF. Aminopodands (4-6) have been obtained from the reduction of corresponding nitropodands with Pd/C and hydrazine hydrate (80%) in EtOH. The condensation reactions of N2Ox (x=2, 3) donor type bifunctional aminopodands with hexachlorocyclotriphosphaza-triene, N3P3Cl6, have been investigated and the partly substituted novel spiro-cyclic phosphaza (PNP) lariat ethers (7-9), having various different ring sizes between 1114-membered macrocycles, have been prepared. The condensation reactions of partly substituted spiro-cyclophosphazenic lariat (PNP-pivot) ethers, N3P3OROCl4, with pyrrolidine have been afforded fully substituted pyrrolidino phosphazene derivatives (10-12). Compounds are the first examples of the spiro-cyclic phosphaza (PNP) lariat ether derivatives which are consisted of the aminopodand precursors. Interestingly, in the macrocyclic rings of the compounds, there are multy-centered (multyfurcate) N-H...O / N-H...N hydrogen bonds. The relative radii of the ring inner-hole sizes of compaunds (7-12) are in the range 0.95-1.14 Å. Salient futures of the spectral data (1H-, 13C-, 31P-NMR, HETCOR, FTIR and MS) are presented. The molecular structure of compounds were determined by X-ray diffraction techniques.
2005, 171 pages Key Words: spiro-Phosphazenes, phosphaza-lariat ethers, crystallographic studies of phosphazenes, multyfurcate

ii

ve Nagihan ÇAYLAK’a. Mayıs 2005 iii . bileşiklerin Xışınları kristallografisi ile yapılarının tayin edilmesine katkıda bulunan. en zor anlarımda bana moral veren sevgili eşim Sevil ÖZGÜÇ’e sonsuz teşekkür ederim. Sayın Prof. Hamza YILMAZ’a. Şemsay DEMİRİZ. Zeynel KILIÇ’a. Dr. Dr. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. doktora süresince benden manevi desteğini esirgemeyen. doktora süresince beni yönlendiren tez izleme komitesi üyeleri Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. çalışmalarım sırasında çok yakın desteğini gördüğüm ve bu seviyelere gelmemde büyük emeği olan hocam. Birgül ERK ve Prof. Dr. Dr. deneysel çalışmalarda bana yardımlarını esirgemeyen araştırma görevlisi Selen BİLGE. Barış TERCAN.TEŞEKKÜR Bu konuyu doktora tezi olarak öneren. ve Muhammet IŞIKLAN’a. Tuncer HÖKELEK. Bilgehan ÖZGÜÇ Ankara.

............ Fosfazenlerin Elektronik Yapıları............... Yöntem..................3.............................5..................................... KURAMSAL TEMELLER... Fosfazenlerin Spektroskopik Özellikleri..... ii TEŞEKKÜR.......................... 5 2.......... 2-Nitrofenileterlerin sentezi…………………………….........7... 78 3............................................... 5 2.. 14 2....................................... 17 2.................................................................2....... 21 2............. Fosfazenlerin koordinasyon bileşikleri......................4......... 77 3............................................................ 31P-NMR spektroskopisi ..................... i ABSTRACT.....5...........7......... 68 2.........7......................................................8........ vii ŞEKİLLER DİZİNİ....... 32 2........ 81 iv ...... 68 2....................2............................ 1H NMR spektroskopisi .......6.. Fosfazenlerin alkoksitler ve fenolksitler ile tepkimeleri……...... viii ÇİZELGELER...................1....... Fosfazenlerin aminoliz tepkimeleri............................. Fosfazenlerin Sentezi..4.............................2............. spiro-Fosfazen sentezi…………………………………................................ Fosfazenlerin Tarihi.6.......................................... Fosfazenlerin organometalik bileşiklerle tepkimeleri…….... Fosfazenlerin Friedel-Crafts tepkimeleri.................. 59 2....…...............6.............................. 75 3.... GİRİŞ.. Fosfazen Bileşikleri.........................…… 80 3........................7..........................5................................9..........………......................2.........1............. 1 2.........…....... 50 2.............................1. FTIR spektroskopisi............................3..... Fosfazenlerin Optik Özellikleri. Doğrusal fosfazenlerin elektronik yapıları……………..... iii SİMGELER DİZİNİ........................................ Fosfazenlerin Tepkimeleri.........9.......................................... 79 3... Fosfazenlerin Adlandırılması.................................... 7 2............................................. Halkalı fosfazenlerin elektronik yapıları..........2....................... 40 2............……........ 47 2..............................İÇİNDEKİLER ÖZET...... Halkalı fosfazenlerin sentezi.........1.. 77 3. 6 2...7...............6.....................................3.................2... 64 2.................... 5 2.............................2.................1................................. Fosfazenlerin hidroliz tepkimeleri ............... xi SPEKTRUMLAR.... 69 2........................……. 14 2........…........9.............9................................. Fosfor-Azot Bileşiklerinin Sınıflandırılması……......................................2.........5......... 56 2.............. Kimyasal Maddeler ve Cihazlar.........3...... 9 2....... 9 2...... 9 2........2. Doğrusal fosfazenlerin sentezi......................................1............... Aminopodand sentezi………………….................7......3.. MATERYAL VE YÖNTEM.......... 23 2.........1......................…............... Polifosfazenlerin sentezi................ xiii 1......................6.........7........2.......

.... BİLEŞİKLERİN SENTEZİ ....... 106 v ....6-tetrakloro siklo2λ5........3.2... 86 4.... 82 4.5...........6..1........5-bis(2-aminofenoksi)-3-oksopentan (6). 1...........2.. 93 5............... 1...7.3..4....... 87 4.. 1...... 99 5... 103 5.2...6λ5-trifosfazatrien [spiro] (7)……………......4.. 86 4.........6... 1..6λ5-trifosfazatrien [spiro] (10)………… 88 4.....…................ Element Analiz Sonuçları...............6λ5-trifosfazatrien [spiro] (12) … 88 5... 84 4........1. Sentezlerin Yorumları...4λ5.3.......................4λ5..4...........2........7...4..... 85 4.2.. 85 4..... BULGULAR VE TARTIŞMA....6-tetrapirolidino-siklo-2λ5...4λ5.6...….......... 2. 90 5... 84 4... 2...... 1H-NMR Spektrum Yorumları.6λ5-trifosfazatrien[spiro] (11)…… 88 4......... 86 4.....6...4λ5..6λ5-trifosfazatrien[spiro] (8)….2....6-tetraklorosiklo-2λ5.......... Bileşik (9)’un X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi………………………………............ 1...... Bileşik (8)’in X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi…………………………………………….....3..4..….....................……….........4.....4.....2......................1....3...….. 84 4............4λ5... 2...................... 96 5........ 2.....2-bis(2-nitrofenoksi)etan (1)......1.2-[etilenglikolbis(2-aminofenileter-)]-4.....5-bis(2-nitrofenoksi)-3-oksopentan (3).3....2-[etilenglikolbis(2-amino fenileter-)]-4..........1.....................4............. FTIR spektrumları ile İlgili Yorumlar...3.4λ5.…........2..............3-bis(2-aminofenoksi) propan (5).........1. 2......7.......6..........6.2.1. 85 4.......... Nitropodandların Sentezi ...........3-bis(2-nitrofenoksi)propan (2)..............2-[propilenglikolbis(2-aminofenileter-)]-4..............4...... Bileşik (7)’nin X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi……………………………………………..... 2.............1......7........4......................6-tetraklorosiklo-2λ5........2-[dietilenglikolbis(2-aminofenileter-)]-4.... Sentezlenen Fosfazen Bileşiklerinin Kristal Yapı Analizleri................... Fosfazen Türevlerinin Pirolidin ile Verdiği Tepkimeler……....... 97 5......... spiro-Fosfazenlerin pirolidinle verdiği tepkimeler…..............3... 1............ 94 5. 31P-NMR Spektrumlarıyla İlgili Yorumlar.................. 86 4....2....…….4......... 90 5..1..... 84 4.1.................. Aminopodandların Trimerlerin ile Tepkimesi…………….. 13C-NMR Spektrum Yorumları.3. 92 5.. İndirgenme Tepkimeleri.........6λ5-trifosfazatrien[spiro] (9)……...6-tetrapirolidino siklo-2λ5..........6-tetra pirolidino-siklo2λ5.2-[dietilenglikolbis(2-amin fenileter-)]-4... 99 5...3.............2-bis(2-aminofenoksi)etan (4)....... 88 4... 87 4...2-[propilenglikolbis(2-aminofenileter-)]-4.4....……..6.2..3.......

.........…...... 109 112 116 121 131 170 vi ............7.............5.............................5.......... 6.. SPEKTRUMLAR........4.........…................... Bileşik (10)’un X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi……………...............7........………………………….... KAYNAKLAR…………………………………………………............. SONUÇ…………………………………………………….. ÖZGEÇMİŞ............................ Bileşik (12)’nin X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi………………………………………...... 5.....

SİMGELER DİZİNİ A) Genel ve Fiziksel Semboller Å EI 0 C mmol NMR en. kn Hz M+ (0) ppm Angström Elektron Çarpması Santigrad Milimol Nükleer Magnetik Rezonans Erime Noktası Kaynama Noktası Hertz Moleküler İyon Derece Milyonda bir kısım B) Kimyasal Kısaltmalar THF s-TCE TCE TLC MeCN Prn But Ph Ar Tetrahidrofuran Simetriktetrakloroetan Trikloroetan İnce Tabaka Kromotoğrafisi Asetonitril n-propil t-Bütil Fenil Aril C) NMR İçin Kısaltmalar t i ü HETCOR Tekli İkili Üçlü Hetero nükleer korelasyon spektroskopisi vii .

.....8. Şekil 2..........20......…………..............29.... Fosfazen düzleminde üç merkezli elektron yoğunluğu…......10.........26....................................... Şekil 2................6............... Şekil 2.........4........... Şekil 2.......... Tetrafonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri…….........……… Şekil 2..........................21..…......................19...13.......... Siklokarbofosfazen sentezi............. 1 9 9 10 10 11 11 13 17 19 20 21 22 22 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 33 37 37 38 40 43 45 46 46 viii .......... Spermin köprülü fosfazen türevleri…………………….............. Nükleofilik saldırı sonucu inversiyon oluşumu................... Çeşitli fosfazen bileşikleri……………………………..................................... SN1 tepkime mekanizması........14.. Şekil 2.17.24............. Fosfor-azot dxy-py bindirmesi.............16..2.................... Şekil 2............... Trifonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri……………................ Şekil 2......… Şekil 2.............. Alkoksi ve ariloksi fosfazenlerin tautomerleşme tepkimeleri………………………………..33.......….... Şekil 2. Şekil 2..... Floropolifosfazenlerin sentezi..9.....1.....… Şekil 2..... monofonksiyonlu ligandlarla verdiği olası ürünlerin çubuk gösterimi………………………......... Halka düzleminde nükleofil saldırısı............32.....1......... Şekil 2..18.......11......28. Geminal izomer oluşum mekanizması..... Şekil 2.7....................... Şekil 2......…………......... Trimerin rezonans formülü. Şekil 2... Doğrusal fosfazenlerin sentezi....... Şekil 2. Polifosfazenlerin sentezi...... difonksiyonlu ligandlarla verdiği olası ürünlerin çubuk gösterimi………………………………........3.....…………...........grubunun aksiyal bağlanması................... Şekil 2.......…...............27.. Şekil 2.......12.. Trimerin. Difonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri…………….. Diamin ve diollerle monospiro fosfazen türevleri…..23.25.....22.. Şekil 2.... Tetrafonksiyonlu ligandlı spermin fosfazen türevleri….. Şekil 2. OR..… Şekil 2........ Şekil 2.. Şekil 2.......31...... Doğrusal fosfazenden polimer sentezi. Şekil 2.......… Şekil 2.… Şekil 2.... Doğrusal fosfazenler için rezonans sınır formülü……….................30.......ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1............ SN2 tepkime mekanizması..... N-kiral merkezli fosfazen türevleri……………….............. Trimerdeki azotun elektronik yapısı ... Şekil 2.... Şekil 2.. Halkalı fosfazenlerin sentezi. Şekil 2. Difonksiyonlu ligandlı dioksialkan monospiro fosfazen türevleri……………………....... Şekil 2....... Zwitterionic trimerin yapısı............ Nongeminal değişim.... Fosfor-azot atom orbitallerinin bindirmesi...........……............ Trimerin......... Spiro-ansa-spiro ve spiro-bino-spiro fosfazen türevleri… Şekil 2....5........ Trans izomer oluşum mekanizması.....15..… Şekil 2.......

........ meso yapılarının X-ışınları yapıları........ Şekil 2.............. Şekil 2...56.. Tetramerin Grignard bileşikleri ile tepkime ürünleri…… Şekil 2.. P-pivot tipi lariat eter kompleksleri....... Şekil 2..Bileşik(II)’in aktif...62.Şekil 2..........………….. Şekil 2.................6.... Mono.41......... Bakır(I)fosfazen kompleksi………………………..66...…….……… Şekil 2.............36.. Azot atomunun bağ yapmamış elektronlarının etkisi…… Şekil 2.......………… Şekil 3..34.....61.…….............. Kompleks yapıda 31P kimyasal kayma değerinin değişimi…………………………………………....40........ Fosfazenlerin organometalik bileşiklerle tepkimeleriningenel gösterimi…………………….. Çift iyonize olmuş fosfazenyum oluşumu……….... 2-Nitrofenil eterler sentezi………………. Şekil 2...... Klorofosfazenlerin hidroliz mekanizması............. Fosfazenlerin oluşturabileceği kompleks türleri………… Şekil 2. Hidroliz bileşiklerinin dimerik yapısı.....37....... Aminofosfazen türevine fenil bağlanma yolu……... Şekil 2... Çözücü parçalanma ürünlerinin reaksiyona katılması…… Şekil 2.......59........ a. Friedel-Crafts tepkimelerinden elde edilen bileşikler…… Şekil 2.... Monospiro fosfazen türevleri…………………………................47......6tetraklorosiklotrifosfazen…………...44....ve bimetalik kompleks türleri…………......…………....45. Şekil 2.58.63. Şekil 2....... Şekil 2.... Şekil 2.... Şekil 2........1.. Fosfazenlerin organometalik bileşikler ile verdikleri kompleksler……………………………………………… Şekil 2................ Şekil 2.46.................... Geminal ve nongeminal ligand türleri..... 2-(N-Difenilfosfinil)-2-fenil-4..…… 47 47 48 48 49 50 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 58 59 59 60 61 62 62 63 63 64 64 65 66 67 72 73 75 79 ix .....60. Şekil 2.. OR....39. Bisiklik florofosfazen türevi.. Şekil 2... Fosfazen türevlerinin pridin/su ortamındaki hidrolizi…… Şekil 2... Su/sodyumhidroksit ortamındaki hidroliz.....…... Şekil 2. Şekil 2.........55.......64..51.. Şekil 2.. Fosfazenyum tuzundan fenil bileşiğinin oluşumu..… Şekil 2...............……….....… Şekil 2......... Şekil 2........ Şekil 2...grubunun ekvatoriyal bağlanması....38..........…..........54.. b. Prazol türevlerinin koordinasyon şekilleri........48. Kiral piperazin türevi makrosiklik fosfazen bileşikleri….. Tetramer halkasının daralma mekanizması.............. Şekil 2.............4.........……………. Şekil 2........35............42...... Halka azotunun koordinasyonu sonucu oluşan kompleks türleri…………………………..43..... Optikçe aktif bileşik oluşumu..65...52... Katyonik yapıdaki fosfazen-bakır kompleksi…………... A2B2 ve AA'BB' 31P spektrumları……………..... Optik izomer oluşabilecek yapılar..49..53.................50......... Grignard bileşikleri ile N3P3Cl6’in tepkimeleri……..... Şekil 2.57....

.……… Şekil 5.14...…. a. Şekil 5. Makro halka boşluk büyüklüğü.8.. Şekil 5...….……. Bileşik (12)’nin paketlenme diyagramı…………..…. Bileşik (8)’in X-ışınları yapısı ve ORTEB3 diyagramı…… Şekil 5. Diaminopodandların fosfazenle verdiği ürünler…....…… Şekil 6. Şekil 5.. Bileşik (7)’nin X-ışınları yapısı. Şekil 5. Şekil 5.2.. Bileşik (10)’un X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diyagramı………………………………………...1... Bileşik (9)’da fosfazen halkası komformasyonu….Şekil 3. Bileşik (12)’un X-ışınları yapısı ORTEP3 diyagramı.2..1. 80 81 82 83 91 98 100 101 101 104 104 106 107 108 110 110 113 113 116 118 x .. Bileşiklerin NPN bağ açıları (α’) ile 31P-NMR kimyasal kayma değerleri arasındaki ilişki……………………. ……………………...…... Elde edilen spiro-Fosfazen türevleri…………....12. Muhtemel tepkime mekanizmaları…………………......5....6.. Bileşik (9)’un paketlenme diyagramı ve moleküller arası hidrojen bağı………………………………. Bileşiğin (8)’in paketlenme diyagramı………. Bileşik (9)’un X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diyagramı….. Pirolidin karbonları üzerine ikinci etki…………. Şekil 5.2... fosfazen halkası ………………..11.……… Şekil 5.... Aminopodand sentezi……………………………………..3....…….7....……... b.. Bileşik (10)’da her iki halkanın komformasyonu…..4.……. Şekil 3.3. Şekil 5..…. Bileşiğin paketlenme diyagramı ve moleküller arası hidrojen bağı……………………………………………… Şekil 5...4.…....…… Şekil 5.……… Şekil 3.5... Fosfazen türevlerinde açılar………………………….……… Şekil 3.10... spiro-fosfazenlerin pirolidinle verdiği tepkimeler………… Şekil 5.……… Şekil 6...…………………. Şekil 5..13..9..

.… Çizelge 5...2..…. Bileşik (8)’in kristal verileri……………... Çizelge 5.... Çizelge 3.… Çizelge 2... Çizelge 5..….…….. Bileşik (9)’un seçilmiş bağ uzunlukları (Å).….………….. Çizelge 5.1. Bileşik (7)’nin kristal verileri……………………….3.10.10.………….7. Çizelge 5. Bileşik (10)’un kristal verileri……………….…..12.……………… Çizelge 5.1.…..….….... Bileşiklerin (10-12) 13C-NMR spektrum verileri (δ/ppm)…………………………….……………. /Hz)……………... Bileşik (7)’nin seçilmiş bağ uzunlukları (Å).………………. Bileşik (8)’in seçilmiş bağ uzunlukları (Å)...1.. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler………. Bazı aminofosfazen türevlerinin izomer dağılımları….7. Çizelge 5.….. bağ açıları ve burkulma açıları(o)………………………….… Çizelge 2.… Çizelge 2...… 2 13 14 34 68 69 70 71 71 72 74 77 78 92 93 95 96 97 99 102 102 105 105 108 109 111 xi .13. Çizelge 5. Çizelge 2.11. Çizelge 2.. Bazı monospiro fosfazen türevleri-II için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri………………….. bağ açıları ve burkulma açıları(o)……………………………..3..…….. Trimerin deneysel bağ uzunlukları ve açılarındaki değişimler…………………………….. Çizelge 5....... Bazı monospiro fosfazen türevleri-III için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri……. Çizelge 2. Sentezlenen bileşiklerin element analiz sonuçları….. Çeşitli amino sübstitüentlerin FTIR titreşim frekansları.8..9. Sentezlenen bileşiklerin formülleri ve adlandırılması…..2.….6.……………… Çizelge 5.4.. Bileşik (9)’un kristal verileri………..4.. Çeşitli fosfazen bileşiklerinin FTIR titreşim frekansları.…… Çizelge 5... δ/ppm. Çizelge 3. Sentezlenen bileşiklerin FTIR spektrum verileri……. Çizelge 2..8. N-kiral merkezli fosfazen türevleri için spin sistemi ve 31 P-NMR kimyasal kayma değerler………………….2..... Çizelge 5. bağ açıları ve burkulma (tortion) açıları (o)………. Sentezlenen bileşiklerin 1H-NMR spektrumu verileri….6. Kullanılan cihazlar ve özellikleri………. Çizelge 2. Sentezlenen bileşiklerin 31P-NMR verileri (CDCl3.….….ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1... Çizelge 2. Çizelge 2.…………. Bileşiklerin (7-9) 13C-NMR spektrum verileri………. Bazı monospiro fosfazen türevleri-I için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri……………….………………..9.5. Trimerin bazı özellikleri………….… Çizelge 5.. Bazı fosfazen bileşiklerinin 31P-NMR kayma değerleri....….5..1.

31P-NMR spektrum verileri (CDCl3’de δ /ppm.1.2.……… Çizelge 6. Bileşik (10)’un seçilmiş bağ uzunlukları (Å). Bileşik (12)’nin kristal verileri………………….. bağ açıları ve burkulma açıları(o)……………………….…….… Çizelge 5. açıları ve makro halka boşluk yarıçapı…….14.. bağ açıları ve burkulma açıları(o)…………………….. Bileşik (12)’nin Seçilmiş bağ uzunlukları (Å).. Hidrojen bağları uzunlukları.… Çizelge 6.………………………………….3...….. J/Hz) ve seçilmiş bağ açıları (o)………………….………….16. 111 114 114 117 119 120 xii .…….. Çizelge 6.. Çizelge 5.. Jeffrey Hidrojen bağları Sınıflaması ..15...Çizelge 5.….

........ Bileşik (11)’in 1H-NMR Spektrumu…………………………… 32........... 13...................................... Bileşik (6)’nın FTIR Spektrumu………………………………...................... Bileşik (8)’in 31P-NMR Spektrumu…………………………….................…… 20......... 4................ Bileşik (10)’un 13C-NMR Spektrumu…………………………......... Bileşik (4)’ün FTIR Spektrumu............SPEKTRUMLAR 1. Bileşik (12)’nin 31P-NMR Spektrumu......... 8........................................... Bileşik (3)’ün FTIR Spektrumu................. 18............................... Bileşik (7)’nin 13C-NMR Spektrumu………………………................................................................ Bileşik (8)’in 13C-NMR Spektrumu…………………………….... 28... 29....................... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 xiii .... Bileşik (10)’un Kütle Spektrumu.. Bileşik (5)’in FTIR Spektrumu......................…........................... 2............... 6...................……… 11............. 38............ Bileşik (11)’in FTIR Spektrumu..... Bileşik (12)’nin 13C-NMR Spektrumu…………………………... 33. Bileşik (10)’un 1H-NMR Spektrumu…………………………......... Bileşik (11)’in Kütle Spektrumu... Bileşik (10)’un 31P-NMR Spektrumu…………………………. 12............................ Bileşik (9)’un 13C-NMR Spektrumu………………………....... 17.......…… 21.................. Bileşik (8)’in Kütle Spektrumu.................................... 36..................... Bileşik (7)’nin 1H-NMR Spektrumu…………………….. Bileşik (8)’in 1H-NMR Spektrumu…………………………….. 24..... 3. Bileşik (9)’un 1H-NMR Spektrumu………………………..... 19. Bileşik (10)’un Kütle Spektrumu............ Bileşik (7)’nin 31P-NMR Spektrumu…………………….... 16................. 9................................................…… 22............................ 10. 26...... Bileşik (11)’in 13C-NMR Spektrumu…………………………................ 7...... 15.. Bileşik (9)’un 31P-NMR Spektrumu……………………….... 27............................... Bileşik (9)’un Kütle Spektrumu..................... Bileşik (10)’un FTIR Spektrumu............... Bileşik (9)’un FTIR Spektrumu....... 14................. 30...... Bileşik (12)’nin FTIR Spektrumu.... 35.............. Bileşik (11)’in HETCOR Spektrumu.. Bileşik (2)’nin FTIR Spektrumu…………….... Bileşik (11)’in 31P-NMR Spektrumu…………………………… 31........ Bileşik (7)’nin FTIR Spektrumu........... Bileşik (12)’nin 1H-NMR Spektrumu............................... 34......... Bileşik (8)’in FTIR Spektrumu.................................... Bileşik (7)’nin Kütle Spektrumu... 23. Bileşik (12)’nin Kütle Spektrumu.. 25... 37..........................................……………….. 5........ Bileşik (1)’in FTIR Spektrumu………………………………......

39................. 170 xiv ........................ Bileşik (12)’nin HETCOR Spektrumu..

Yapısında azot. Fosfazenlerin sıcağa ve yanmaya karşı gösterdikleri dirençten yola çıkılarak tribolojik özellikleri araştırılmış ve yağlama maddesi olarak kullanılmışlardır (Jiaa and Liu 1999). Potin et al. patent alınmıştır (Allcock et al. 1993 ve Peterson et al.1. Fosfazen bileşiklerinde. anti karsinojenik (van der Huizen 1984).1. Fosfor azot sinerjisinden dolayı sıcağa ve yanmaya karşı dirençli bileşikler sentezlenmiş (Walker 1972). Bazı fosfazen türevlerinin suni kemik yapımında (Lakshmi et al. halojen ve organik yan gruplar içeren fosfazenler. azot ve fosfor arasında bir çift bağ bulunur. 1962). 1993). genellikle kristal yapıdadır ve organik çözücülerde çözünür (Shaw et al. Fosfazenlerin sıvı kristal ve gaz geçirgenlik özellikleri üzerine araştırmalar yapılmıştır (Moriya et al. Bernheim et al. Çeşitli fosfazen bileşikleri Fosfazen türevleri. 1991). bu tür bileşiklerdendir. 2003. 2003. 1995). fosfor. 2001). Allcock et al. çok çeşitli alanlarda kullanılabilirler. Wunsch and Kiener (1975) fosfazen türevlerini insektisit 1 . Bağlanan ligandlara göre değişik özellikler gösteren fosfazenler. Organ nakillerinde biyo uyumluluğu sağlayıcı özellikleri tespit edilmiştir (Langora et al. Yeşilot (2003) tarafından bildirildiğine göre. Cl2 P N N PCl2 Cl2P N PCl2 Cl2P PCl2 N PCl2 N Cl2P N N PCl2 N N N n PhN PPh3 lineermonofosfazen polifosfazen siklodifosfazen siklotrifosfazen P Cl2 siklotetrafosfazen Şekil 1. Polimerik fosfazenler. 1999). fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin tepkimesinden sentezlenmektedir. 1999 ). halkalı fosfazenlerin uygun şartlarda ısıtılarak halka açılması sonucunda düz zincirli yapıya dönüştürülmesiyle elde edilir (Shaw et al. anti HİV maddeler elde edilmiştir (Brandt et al. 1962.GİRİŞ Fosfor azot bağı içeren çeşitli bileşikler. Biyolojik aktiviteye sahip olan anti bakteriyel.

13C-. 31P. Spektroskopik sonuçlar yorumlanmış ve bazı spiro fosfazen türevleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.5-pentandioksibis (2-nitrofenil eter) 4 O O 1.NMR. Ohashi and Anzai (1986) bazı fosfazen türevlerini ise diş dolgu maddesi olarak kullanılabilirliğini göstermiş ve Sullivan and Medina (1984) bazı türevlerin üreaz enzimini inhibe ettiğini gözlemiştir.ışını kristallografi yöntemi ile aydınlatılmıştır. Çizelge 1. Sentezlenen bütün bileşiklerin yapıları. 1H-. Bu çalışmada.1’de verilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin formülleri ve adlandırılması B. IR ve element analizi. Sentezlenen bileşiklerin formülleri ve adları Çizelge 1.olarak kullanmış. halkalı bir fosfazen olan trimer (N3P3Cl6) ile difonksiyonlu ligandlar (podands) aminoliz tepkimelerine tabi tutulmuştur. HETCOR ve X. (1989) ve Kusuda et al. bileşik (7-12)’nin yapıları MS.3-Propandioksibis(2-nitrofenil eter) NO2 O2N 3 O O O NO2 O2N 3-Okso-1.2-Etandioksibis(2-nitrofenil eter) NO2 O2N 2 O O 1.2-Etandioksibis(2-aminofenil eter) NH2 H2N 2 . (1992) fosfazenleri konktakt lenslerin yapımında kullanarak patent almış. Kitayama et al.1. No 1 Sentezlenen Bileşiklerin Formülleri O O Sentezlenen Bileşiklerin Adları 1.

4.6λ5-trifosfazatrien O HN P N P N Cl Cl 8 Cl Cl NH N P 4.6-Tetrakloro-2.2etandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5.2-[1.6λ5 -trifosfazatrien 3 .4.6.3propandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5.Çizelge 1.4λ5. (devam) 5 O O 1.1.4λ5.6λ5-trifosfazatrien O O O HN 9 Cl Cl NH P N P N N P Cl Cl 4.5pentandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5.4.6.2-[3-okso-1.5-pentandioksibis (2-aminofenil eter) NH2 H2N O NH P N Cl Cl P N O O HN N P Cl Cl 7 4.6-Tetrakloro-2.4λ5.6.6-Tetrakloro-2.3-Propandioksi is(2-aminofenil eter) NH2 H2N 6 O O O 3-Okso-1.2-[1.

2-[1.6.6-Tetrapirolidino-2.6.1.6.2-[1.2-[3-okso1. (devam) O NH O HN P N P N N N 10 N N N P 4.Çizelge 1.6λ5trifosfazatrien 4 .4λ5.4.4.4λ5.6λ5-trifosfazatrien O NH O HN P N P N O 11 N N N P 4.4.6λ5 -trifosfazatrien N N O NH O HN 12 N N N P P N P N N N 4.3propan-dioksi bis(2-fenilamino)]siklo2λ5.5-pentandioksibis(2fenilamino)]siklo-2λ5.6-Tetrapirolidino-2.2etandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5.4λ5.6-Tetrapirolidino-2.

yüzyılın ortalarında fosfazen (NPCl2)3 bileşiğinin molekül formülünü açıklamıştır. Fosfazenlerin Tarihi İlk fosfazen bileşiği olan kloro fosfazen (N3P3Cl6)’i 19. fosfazan (X2P-NR2) olarak adlandırılır. Fosfor-Azot Bileşiklerinin Sınıflandırılması Üç değerli. teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan yeni materyal ihtiyacına cevap verecek fosfazen türevleri sentezlenmiştir. Brockway and Bright. Meyer. 1936). üç koordinasyonlu azot atomlarının peş peşe dizilmesinden meydana gelmiş fosfor-azot bileşikleri.1. Stokes. fosfazenlerin ampirik formülünü açıklamıştır. halkalı fosfazenlerin sübstitüsyon ve hidroliz tepkimeleri üzerine çalışmış (Stokes1899) ve termal polimerizasyonla ilk anorganik lastiği rapor etmiştir. Beş değerli üç koordinasyonlu fosfor ve üç değerli. Beş değerli dört koordinasyonlu fosfor ve üç değerli. Günümüze kadar fosfazenler üzerine çok çalışmalar yapılmış. Lotmar and Pankow. İnfrared ve raman spektroskopisi ile çalışmalar 1960’lı yıllarında başlamıştır. 1962). 1844 yılında Gerhardt ve Laurent. bu bileşiğin halkalı yapısını açıklamış.2. 1943 yılında trimerin elektron-difraksiyonunu çalışmışlardır (Alcock 1972). bir koordinasyonlu azot atomlarının peş peşe dizilmesinden meydana gelmiş fosfor-azot bileşikleri ise fosfazin (X2P≡N) olarak adlandırılır (Shaw et al. KURAMSAL TEMELLER 2.2. X-Işınlarıyla yapısının aydınlatılmıştır (Meyer et al. 5 . 2. üç koordinasyonlu fosfor ve üç değerli. 19. yüzyılın başında sentezlemişlerdir. iki koordinasyonlu azot atomlarının peş peşe dizilmesinden meydana gelmiş fosfor-azot bileşikleri ise fosfazen (X3P=NR) olarak adlandırılır (Krıshnamurthy 1994).

Y=O. n=3-18) ve polimerik X2P(Y)-(N=PX2)n-N=PX3 (R=alkil. trimer ( n=3 ). nNH4Cl + nPCl5 diklorbenzen 120-150 C o (NPCl2)n + 4nHCl Halkalı fosfazenlerin. aril.S) olmak üzere üç grupta incelenir (Allcock and Walsh 1972. X=halojen. alkil. amino. 6 . eter gibi organik çözücülerde çözünmesi.2. Trimerin (NPCl2)3 bazik özelliği. Fosfazenler. Doğrusal fosfazenler küçük moleküllü olabildiği gibi makro moleküllü (polimerik) yapıda da olabilirler. diğer halkalı fosfazen bileşiklerinden daha büyüktür.3. Allen 1991). Halkalı fosfazenler. hetero halkalı veya doğrusal anorganik bileşiklerdir. alkoksi. Kromatografik yöntemlerle halkalı fosfazenler birbirinden ayırt edilebilir. düz zincirli (doğrusal) (R)HN=PX3 veya X2P(Y)-N=PX3.Cl. her bir fosfor atomuna iki sübstitüent bağlanan ve azotlar üzerinde herhangi bir sübstitüent bulunmayan. Bu sebeple izole edilmesi kolay olur. doğrusal ve halkalı fosfazen karışımı olarak elde edilir.Br. tetramer ( n=4 ) ve pentamer ( n=5 ) olarak isimlendirilir. doğrusal polimerik maddelerden kolayca ayrılmasını sağlar. PCl5 ile NH4Cl’ün tepkimesi sonucunda. Fosfazen Bileşikleri Fosfazen bileşikleri. halkadaki (N P X2)n sayısına göre. Fosfazenler. halkalı (siklo) (NPX2)n (X=F.

sübstitüentlerin yerleri ve çift bağ sayısı belirtilmez. Geriye sadece fosfor atomuna bağlı sübstitüentler kalır.8-Oktaklorosiklotetrafosfaza1.4.6. Aynı sübstitüent aynı fosfor atomuna bağlanmış ise geminal.5.3.-trien P Cl2 2.6. çift bağlar konjüge durumda olduğundan.6-Hekzaklorosiklotrifosfaza-1.6.7-tetraen Bu sisteminde bileşik isimlerinin yazılması uzundur. Halkalı fosfazenlerde sübstitüentlerin adından sonra -siklo ön eki kullanılır PCl2 N N O=PCl2 N PCl3 1-Diklorofosfinil-2.4.3. azotlar da sübstitüent taşımadığı için. fakat sistematik olmayan adlandırma sistemi kullanılır.2.5. 7 .8.6.2-dien Cl2P PCl2 N 2. Aşağıda bu sisteme göre bileşikler adlandırılmıştır. kısa.2.4. farklı fosfor atomları üzerine bağlanmış ise nongeminal bileşik olarak ifade edilir.8-Heptaklorotrifosfaza1.4.Triklorotrifosfaza-1.2. Çift bağların yerleri ve sayısı latince olarak belirtildikten sonra.4. -en son eki ilave edilir.8.2. Bundan dolayı.4.2. Buna göre.3.2.6.5-trien N Cl2P N Cl2 P N PCl2 N HN PCl2 N PCl2 N PCl3 2.4 Fosfazenlerin Adlandırılması Fosfazenler adlandırılırken önce sübstitüentlerin yerleri ve cinsleri belirtilir.

2. ditiyol) taşıyan nükleofillerle (NPCl2)3.4-difosfotriazin Pentaklorosiklotiyonilfosfazen 8 . λm ise fosforun yaptığı bağ sayısını belirtir.4. R C Cl N N Cl Cl Cl P P Cl Cl N N P N O S N P Cl Cl Cl R= Ph 6-fenil-2.4-(propan-1. Ayrıca. Aşağıdaki formüllerde görüldüğü gibi bifonksiyonel grubun iki ucunun aynı fosfora bağlanması ile spiro. H Cl P Cl Cl N P N N N P Cl Cl N H Cl Cl P N P N N P N N H Cl ansa-(propan-1. Bu ifadede ( nλm ).2-diamino)-terakloro-siklotrifosfazen H spiro-(propan-1. farklı fosfora bağlanması ile ansa bileşiği oluşmaktadır. Bu tür yapıların adlandırılması aşağıdaki gibidir.4’ün tepkimesinden iki veya daha fazla ürün oluşur.Cl N Cl Cl P P Cl N P NEt2 NEt2 Cl Cl P N P Cl N P Cl NEt2 N Dietilenamino-teraklorosiklotrifosfazen (Geminal) Et2N N Dietilenamino-teraklorosiklotrifosfazen (Nongeminal-cis) Birden fazla fonksiyonlu grup (diamin.2-(propan-1. diol.3-diamino)-teraklorosiklotrifosfazen 2. fosfazen bileşiklerinde fosforların kaç bağ yaptığını belirtmek için sübstitüentlerin yerleri ve cinsleri belirtildikten sonra nλm ifadesi yazılarak fosfaza terimi eklenir ve çifte bağın sayısı latince belirtildikten sonra -en eki ilave edilir.3-diamino)-teraklorosiklotrifosfazen 2.4-tetrakloro-2.2-diamino)-terakloro-siklotrifosfazen Fosfazen halkasında fosfor ve azot atomları yanında farklı atomlarda bulunabilir. n bileşikteki fosforun numarasını.

1. Trimerin rezonans formülü Zwitterionic fosfazen modelinde.2.2.5. πbağları azot atomları üzerine doğru polarizlenmiş ve fosfor atomları üzerindeki π. O Cl N (1) P Cl Cl Cl O Cl N P Cl P Cl P Cl + O Cl Cl P Cl N + Cl P Cl Cl Cl O Cl N (c) P + + P Cl Cl (a) Cl Cl (b) Şekil 2.’de gösterilmiştir. Fosfor-azot arasındaki bağ mesafesinin kısalması ve atomlar arasındaki elektronegatiflik 9 . Doğrusal fosfazenler için rezonans sınır formülü 2. Doğrusal fosfazenlerin elektronik yapıları Doğrusal fosfazenler için rezonans formülü Şekil 2.2.5. Fosfazenlerin Elektronik Yapıları 2.5. 1960.’de verilmiştir.elektron yoğunluğu düşmüştür. Trimer fosfazenin rezonans formülü Şekil 2.1. fosfazen halkasının iskeletini oluşturan fosfor atomundan azot atomuna elektron transferi olur.1. Allen 1991). Halkalı fosfazenlerin elektronik yapıları Halkalı fosfazenler. elektron delokalizasyonundan dolayı doğrusal fosfazenlere göre daha kararlı yapıya sahiptirler (Dewar et al.2. X X P+ X X P X X P X X P N N X X P P X + N + X N N X P P X N N X X X X P N P X X N N N X X P P X X N + + + (a) (b) (c) (d) Şekil 2.

5o ye düşmelidir (Allcock et al. Bu model P-N bağ mesafesindeki kısalmayı ve ligandın elektronegatifliğinin artmasıyla P-N bağ mesafesindeki uzamayı açıklar (Şekil 2. P . R P. P .4). P P R R P P N Şekil 2. . N R R .). Zwitterionic trimerin yapısı Yarı boş pz orbitali. . Trimerideki azotun elektronik yapısı Pπ-pπ bağı modeline göre. sp2 hibritleşmesi yapmış ve iki lobunu fosfor atomuyla σ bağı yapmada kullanmıştır. azot atomuna elektron transferi ile tam dolu hale gelir. . N . Azot atomları. R Şekil 2. . 4s. 1960). Aynı zamanda fosfor atomlarının 3d orbitallerinin. fosfor atomuna bağlanmak üzere yaklaştığında. .P R R R R R R . P N P .4. . kalan diğer elektronlarını py orbitalinin düzlemine yerleştirmiştir. 4p orbitallerinin simetrisi pπ-pπ bağı ile değişir.3. N . . . azot atomları.N .). . . azotun 2py orbitali ile etkileşime girer.3. bağlanmaya katılmadığı da açıkça görülmektedir (Şekil 2.N . Ligand. sp3 hibritleşmesiyle tetrahedral yapıdaki azot atomlarının geometrisinde daralma bu nedenledir (Şekil 2.farkı bu modelle kolayca açıklanabilir. Bu yapı önerisine göre P-N-P bağ açısı 109. elektronegatiflik farkından dolayı fosfor atomunun 3d.5. . 10 . . ve 4p orbitalleri. N. .

5. atomik orbitaller birbirlerini etkilemeyecek şekilde gruplara ayrılırlar. Fosfor-azot dxy-py bindirmesi Bu σ çatısı fosfor azot orbitallerinin örtüşmeleriyle oluşur. σ orbitallerinden ayrı düşünmek gerekir. Organik aromatik bileşiklerde Huckel kuralı uygulandığında π orbitallerinin elektron delokalizasyonuna uğradığı gibi. Azotun hibrit sp2 orbitallerinin iki lobu ile fosforun sp3 hibrit orbitallerinin iki lobu bindirme yapmış ve σ bağını oluşturmuşlardır. Fosfor-azot atom orbitallerinin bindirmesi Fosfor-azot çift bağının oluşması için dπ-pπ modelinde.Şekil 2. π orpitallerini.).6.6. P N P N N P .+ ++ P N P + -.+ dxy py dxy Şekil 2.+ + P N . Azotta bağlanmaya katılmayan sp2 11 .. σ orbitalleri de delokalizasyona uğrar ve bir çatı gibi şekil alır (Şekil 2.

fosfazen düzleminin yaklaşık 120o’lik açısıyla uyum içindedir. Bu durum. Benzen ve fosfazen halkası karşılaştırıldığında. Buna karşın P-N bağı daha fazla iyonik karakter gösterir ve sonuçta elektron paylaşımında farklılaşma meydana gelir. Bu çalışmada elde edilen P-N bağlarındaki elektron yoğunluğu. siklofosfazenlerdeki kimyasal bağların topolojisini incelemişlerdir.7.’ de olduğu gibidir. birbirine yakın. Burada dπ-pπ bindirmesi söz konusudur. Düzlemsel yapıdaki halkalı fosfazende bağ açısı 121o civarındadır (Lucken 1969). Böylece paylaşım atomlar arasında eşit bir şekilde gerçekleşmektedir.orbitalinin birinde çiftleşmemiş bir elektron vardır. azotun py orbitali ile fosforun her iki dxy ve dxy orbitallerinin örtüşmesi ile üç merkezli olarak meydana gelir (Breza 2000). Geleneksel Lewis yapısı. fosfazen bileşiklerinin N-atomunda sp2 hibritini. P-atomunda da sp3d hibritini gerektirir. Halka üzerindeki iskelet bağ uzunlukları asimetrik bir bağ düzenlenmesi olmadıkça birbirine eşittir. π-elektronlarının paylaşımı bakımından arada farklar vardır. Bu bindirmeyle oluşan fosfazen halkası benzen halkası kadar dayanıklı olmasa da yapıya kararlılık vermektedir. komşu ve aynı atomlar arasında meydana gelmektedir. Luana et al. Benzen halkasında elektron paylaşımı. (2001). Oluşan fosfor-azot bağ uzunluğu beklenildiğinden daha kısadır ve fosfazenlerdeki bu bağlar bir kovalent σ bağından farklıdır. Şekil 2. Azot atomu üzerinde kalan bir elektron fosfordaki bir elektron ile π bağı oluşturur. 12 . Azot üzerinde bağa katılmayan elektron çifti ise düzleme paralel bir konumdadır. sp3 tetrahedralinde kısmen bükülme meydana gelmiştir. Düzlem dışı π-bağları. Fosfor azot arasındaki π bağları fosforun 3d seviyesindeki değerlik elektronları ile oluşur.

120o açı ile düzleme yakın bir halkadır. Amin gibi sübstitüe grublarından gelen π elektronları. sp3 hibriti yapısındadır. fosfazen halkasında önemli elektronik değişikliklere neden olur.Şekil 2. sübstitüentlerin elektronegatifliğine göre değişmektedir. R1P-N bağı R2P-N bağından daha uzundur. Bu durum fosfazen halkasının geometrik yapısını etkilemektedir.58 Å).98 Erime noktası oC 114 Kristal yapısı rombik Simetri grubu D3h P-N ve P-X bağ uzunlukları ve X-P-X açısı. Fosfazen düzleminde üç merkezli elektron yoğunluğu Trimerin geometrik yapısı. P-N bağ uzunlukları eşittir ve tek bağ karakterindedir (1. Halka dışı azot atomlarının π elektronlarını fosfor atomlarına doğru vermesi aminosiklofosfazenlerde görülür. N-PR2 bağı.7. Elektronegatif sübstitüentlerde PN bağı. R2P-N-PR2 veya R1P-N-PR1 gibi simetrik sübstitüentlerdeki P-N 13 . Azot atomu ise sp2 hibriti yapısındadır. Trimerin bazı özellikleri Yoğunluk 1.’de olduğu gibidir. diğer P-N bağlarından kısa olur. R2’den daha fazla elektron veriyorsa. Düzlemsel yapı.1.1. Trimerin bazı özellikleri Çizelge 2. bağlardaki uzunluğa bağlı olarak değişebilmektedir. Çizelge 2. Tetrahedral fosfor atomu. R1 sübstitüent.

09 121.6 122.0 121.16 PNP (o) 123.582 1.58 1.993 1. Trimerin deneysel bağ uzunlukları ve açılarındaki değişimler -X -H -F -Cl -CH3 -NH2 -NCS -Br RPN(Å) 1.9 121 122 NPN (o) 100.606 1.65 1. 1971).4 122.569 1.6 103 100 102. 2PCl5 + NH2OH.2.91 98.6 Fosfazenlerin Sentezi 2.581 1.HCl 3PCl5 + OP(OH)2NH2 PCl5 + POCl3 + NH4Cl 4PCl3 + 2N2O4 Cl3PNP(O)Cl2 + 4HCl + Cl2 Cl3PNP(O)Cl2 + 4HCl Cl3PNP(O)Cl2 + 4HCl + 2POCl3 Cl3PNP(O)Cl2 + 4HCl Cl3PNP(O)Cl2 + 2POCl3 + NOCl + 2NO2 14 .bağından kısadır.6 101.388 1.4 2.1 Doğrusal fosfazenlerin sentezi Doğrusal fosfazenler bir çok yöntemlerle sentezlenebilinir. PCl5’in çeşitli maddelerle tepkimesinden uygun şartlarda elde edilebilir (Emsley et al.57 RPX (Å) 1.810 1. Kaynama noktası yüksek çözücülerin (s-TCE veya klorbenzen) seçilmesi uygundur. Düz zincirli fosfazen bileşiği.4 116.6. Çizelge 2.63 2.3 102.HCl PCl5 + PCl3 + NH2OH.2.525 1. Çeşitli sübstitüentlerle yapılan çalışmalardan elde edilen deneysel sonuçlara göre trimerik fosfazendeki bağ uzunlukları ve açılarındaki değişimler Çizelge 2.9 119 117 XPX (o) 116.60 1. 2001).8 115.99 119.’de verilmiştir (Luana et al.0 118.

0. istenilen zincir uzunluğuna ulaşıldığında fosforpentaklorür ile de tepkime sonlandırılır. Verimi en yüksek olan bu yöntemdir 4PCl5 + (NH4)2SO4 2Cl3PNP(O)Cl2 + SO2 + Cl2 + 8HCl PCl5 + NH4 -m PCl5 + XOn + Cl3P=NH + H + 2HCl -(m-1) POCl3 + Cl + XO(n-1)Cl Cl3P=N-P(O)Cl2 + HCl + Cl3P=NH + POCl3 Bu son tepkime de elde edilen iyonik fosfazen bileşiği (ara ürün). Bu bileşik. + ( Cl3PNPCl2NPCl3 ) PCl6 SO2 Cl2P(O)NPCl2NPCl3 Mekanizmadan da anlaşılacağı gibi ara basamaklarda oluşan Cl3P=NH ile POCl3 etkileşmesinden düz zincirli fosfazenlerin en küçük birimi oluşmaktadır. havada bozunur). Emsley et al. (1971)’a göre.1 mmHg ) destillenerek saflaştırılır (en 32 oC. Ham ürün (kn 110-115 o C. Cl3P=N-P(O)Cl2 + HOH Cl3P=N-P(O)Cl2 + HCOOH Cl2P(O)-NH-P(O)Cl2 + HCl Cl2P(O)-NH-P(O)Cl2 + HCl + CO 15 . Çıkan gazlar toplanır. İstenilen zincir uzunluğuna ulaşıldığında sülfit ile yükseltgenerek tepkime tamamlanır zincir uzaması durdurulur.Fosforpentaklorür ile amonyum sülfat geri soğutucu altında inert çözücüde (s-TCE) tepkimeye sokulur. amonyum sülfat ile tepkimeye sokularak zincirin uzatılması sağlanır. su veya formik asitle etkileşirse bis(diklorofosfinoil)amin elde edilir (Walker 1972).

OCH3.’deki gibi göstermek mümkündür.Düz zincirli fosfazenlerin sentezine. Cl. PPh3 + NH2SO3H (Amonyumfosfazeniyum) NH3 Ph3PNH2+HSO4- NaNH2 PH3P=NH Düz zincirli fosfazenlerin bir bütün olarak Şekil 2. 16 . Ph2Cl. trialkilfosfin bileşikleri ile azotür (R’N3) bileşiklerinin Staudinger tepkimesi de örnek verilebilir. 1991). Cl2P(O)NPCl3 + HN(SiMe3)2 PCl5 Cl2P(O)NPCl2N(SiMe3)2 + HCl Cl2P(O)NPCl2NPCl3 R3P + R’N3 → R3P=N-N=N-R’ → R3P=NR’ + N2 RP=NR’+ XY→ RPXY=NR’ R:Ph3. üç ve dört fosfor içeren açık zincirli fosfazenlerin sentezi gösterilmiştir. CH3 Amonyumfosfazeniyum iyonu elde edilerek monofosfazen elde etmek mümkündür (Zanin et al.8. Ar. Burada iki.

20 saat) PCl5 + NH 4Cl (NPCl2) + HCl + polimer n ( n =3-8 ) 17 .8. Halkalı fosfazenlerin sentezi Halkalı fosfazenler. -Cl2. -HCl Cl Cl I I O=P-N=P Cl I I Cl Cl (1) PCl 5 -HCl. . Cl O=P=N-P=N-P Cl Cl Cl N P N Cl Cl PCl 5 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl SO2 Cl Cl + Cl PCl 6 Cl P P N Cl P=N-P=N-P=N-P -SOCl2 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl O=P=N-P=N-P=N-P Şekil 2. Doğrusal fosfazenlerin sentezi 2.Cl I O=P Cl I Cl -SiMe3Cl PCl 5 NH4Cl (NH4)2SO 4 -SO2. . fosfor pentaklorür ile amonyum tuzlarının kaynama noktası yüksek çözücüler (s-TCE) içinde kaynatılmasından elde edilir . . 146°C.6. (s-TCE.2. -Si Me3 Cl Cl I O=P-NHSiMe I Cl Cl Cl Cl + Cl P=N-P=N-P Cl PCl 6 Cl Cl Cl Cl SO 2 -POCl3 -SOCl2 Cl Cl Cl Cl .

Tepkime ortamında NH4Cl’den NH3 oluştuğu farz edilir (Shaw et al.9. Walker 1972). Mekanizma Şekil 2.Yukarıdaki tepkimeye göre halkalı bileşikler ve polimerler elde edilir. sübstitüye olmuş PCl5 türevlerinin NH4Cl ile tepkimesi de örnek olarak verilebilir. Halkalı fosfazen sentezine. nRPCl4 + n NH4Cl → (NPClR)n + 4n HCl nR2PCl3 + n NH4Cl → (NPR2)n + 4n HCl 18 . 1962.’daki gibidir.

1971). Halkalı fosfazenlerin sentezi Siklokarbofosfazen (N3P2CCl5 )’in sentezi ara ürün oluşturularak yapılabilir (Emsley et al.HCl NH3 + Cl 3 P=N-PCl3 ]Cl Cl I . Bu tepkimede zehirli bir madde olan siyanamit 19 .9.PCl 5 + NH3 + Cl 3 P-NH3 Cl I Cl Cl 3 P=NH + 2HCl PCl 5 Cl I Cl3 P=N-P=NH .NH + Cl P=N-P=N-PCl3 ]Cl 3 -HCl I Cl Cl N P Cl N Halka kapanması -HCl P Cl 3 Cl P Cl Cl P Cl NH N N Cl Cl P P Cl N Cl Cl Cl P N Cl P Cl N N PCl3 NH P Cl Cl PCl 5 NH3 -HCl + Cl3P=N-PCl2=N-PCl2=N-PCl3]Cl Cl Cl P N Halka kapanması -HCl Cl P Cl N P Cl Cl N Cl P Cl N Şekil 2.HCl I Cl PCl 5 Cl I+ Cl3 P=N-P-NH Cl 2 I Cl .

Cl PCl 5 + NH4Cl s-TCE .10. Siklokarbofosfazen sentezi 20 .HCl Cl3 P N H 3 + Cl s-TCE 2 HCl Cl 3 P NH P Cl5 HCl Cl3 P C l3 P N (a ra ü rü n ) N P Cl3 Cl + (ara ürün) P C3 l + C l+ N H Cl C ( S iy a n a m it) N H2 Cl Cl P N N PC l3 N H Cl C Cl Cl P N N Cl PC l3 NH H Cl Cl P N N P N Cl Cl C C l d e ğ iş m e s i C Cl Cl N C l3 P N C H Cl + P C l3 NH C l3 P N (a ra ü rü n ) P C3 l Cl + HN C NH ( S iy a n a m it) Şekil 2.).10.kullanılmaktadır ve tepkimenin çok iyi kontrol edilmesi gerekmektedir (Şekil 2.

Halka açılması tepkimesi metodu (ısı. MeOCH2CH2O. Elde edilen poli(diklorofosfazen)’deki fosfor atomuna bağlı klor gruplarının R (prokain.) ile yer değiştirmesi sonucu önemli bileşikler elde edilir (Allcock and Kugel 1960). Hekzaklorosiklotrifosfazen (NPCl2)3. Bu polimerlerde polimerizasyon derecesi n=15000’e kadar uzanabilir. C6H5O. ışık veya perasitler katalizörlüğünde). vakum altında 250oC’de 4 saat boyunca polimerize edilerek poli(diklorofosfazen).11. Polifosfazenlerin sentezi 21 . (NPCl)3 Cl NaOR OR ( P N )n OR ( P N )n Cl RNH2 NHR ( P N )n NHR NHR1R2 NR1R2 ( P N )n NR1R2 Şekil 2. Polifosfazenlerin sentezi Poli(organo)fosfazenlerin elde edilmesinde iki metot kullanılır. C6H5. a.11. Viskozite kontrol edilerek polimerin mol kütlesi istenilen şekilde ayarlanabilir. organik polimerizasyon metodu (Şekil 2.6. dopamin. Bu yöntemle yüksek verimle polimer elde etmek mümkündür. (NPCl2)n sentezlenir (Allcock and Birdsal 1971).2. CF3CH2O.3. Polimerleşebilen organik gruplar taşıyan fosfazenlerin. MeNH. b.).

). organolityum gibi organometalik bileşikler poli(diklorofosfazen) bileşiğindeki fosfor azot ( PN ) bağlarında kırılmalara sebep olur. Organometalik bileşik bağı kıramaz ve polimerleşme derecesi yüksek olan polimerler elde edilir (Evans and Allcock 1981). O Cl P Cl N Cl P Cl Cl Cl N P Cl R ısı . Floropolifosfazenlerin sentezi Düz zincirli fosfazen bileşiği olan N-diklorofosforil-P-triklorofosfazen’in polimerizasyon tepkimesi sonucunda poli(diklorofosfazen) sentezlenebilir (Şekil 2. Fosfor azot arasındaki bağ kuvvetlenir.Cl n =15 000 Şekil 2.). Doğrusal fosfazenlerden polimer sentezi 22 . fosfor’a bağlı azot atomlarındaki elektronları kendisine çekerek oluşan elektron boşluğunu giderir (Şekil 2.Organomagnezyum.12.13. Cl N P Cl N F F +NaF N N NaCl Cl F P P Cl P P F Cl N N F Cl F P 350 C 0 F N P F + LiR LiR R N P R Şekil 2. Florlama işleminde KSO2F. Flor atomlarının elektronegatifliğinin fazla olmasından. Bu da polimerleşme derecesini düşürür.P OCl3 R N P R n =15 000 . Bu nedenle poli(diklorofosfazen) bileşiğindeki klor gruplarının yeri flor gruplarıyla değiştirilir.12. AgF2 ve NaF kullanılır.13.

). trisübstitüe. ürünler verirler. açık zincirli (dangling/fly-over) ya da bunların karışımı ürünler verebilir (Şekil 2.15. Hegzaklorosiklotrifosfazenler. a.2.14. alifatik veya aromatik.). Difonksiyonlu ligandlarla tepkimeler: Siklofosfazatrien. köprülü (bino). fosfazenlerle geminal. mono-. iki farklı fosfazen halkasındaki klorlarla sübstitüsyonda “köprülü” ürün (oligomer veya polimer) ve sadece bir klorun sübstitüsyonunda ise “dangling” ürün (kamçılı) elde edilir.. di-. monofonksiyonlu ligandlarla tepkimeye girdiğinde.7 Fosfazenlerin Tepkimeleri Fosfazenler. difonksiyonlu ligandlarla tepkimeye girdiğinde. Monofonksiyonlu ligandlarla tepkimeler: Siklofosfazatrien.. b. diaminler veya amino alkoller gibi difonksiyonlu ligandlarla. ligand oranına ve ligandın fonksiyonlu grup sayısına göre değişik isimlerle anılır. dışhalkalı (spiro ve ansa). çeşitli ligandlarla çok çeşitli tepkimler verebilir. cis nongeminal pozisyondaki iki klor atomuyla sübtitüsyonda “ansa” ürün. Disübstitüe ligandlar. dioller. nongeminal ya da geminal-nongeminal karışımı ürünler verirler (Şekil 2. 23 . İki geminal klor atomuyla sübtitüsyonda “spiro” ürün. Bu tepkimelerde oluşacak ürün. dört değişik tepkime verir. ligand oranına göre.

15.TRİMER LİGAND ORANI R 1:1 R 1:2 R geminal R 1:3 R R ÜRÜNLER R R R R nongeminal-cis nongeminal-trans R R R R R R N3P3Cl6 1:4 R R R R R 1:6 R R R R R R R R R R R R R R R R 1:5 R R Şekil 2. Trimerin.14. difonksiyonlu ligandlarla verdiği olası ürünlerin çubuk gösterimi 24 . Monofonksiyon ligandlı ürünlerin çubuk gösterimi R R spiro R R ansa R R açık zincir (dangling/fly-over) Şekil 2.

Alifatik amino alkoller ve diazido fosforik asit türevleri gibi inorganik nükleofiller. Diamin ve diollerle monospiro fosfazen türevleri Literatürde.’de olduğu gibidir. özellikle karbon zincirinin yanında fonksiyonlu grup içeren 8-10 atomlu alifatik diaminlerle transanuler ve kıvrılmış halkalı bileşikler izole edilmiştir.3-propandiol gibi alifatik diolerin siklofosfazatrienle tepkimesinden dört tip ürün elde edilmiştir. (1999). Benzer şekilde. buna karşın ligand oranına göre di. ancak ana ürün spiro yapıda olandır.ve trispiro türevler de rapor edilmiştir. N P N Cl2P N N Cl2P N PCl2 N Cl2P N N N P N PCl2 N N Cl2P N P N Bileşik c N N N P N PCl2 N Cl2P N Cl2P N N O P N PCl2 O Bileşik a Bileşik b Bileşik d Şekil 2.17. Benzer makro halkalar.Primer diaminlerin siklofosfazatrienle tepkimesinden ise genellikle spiro ürün elde edilmiş.16. mono-. Kumarswamy et al. Sekonder alifatik diaminlerle. di-ve trispiro türevlerin karışımı bileşikler sentezlenmiştir.). spiro halkalı sistemleri destekler. bis(2-hidroksietil)eter veya bis(hidroksimetil)-O-karboranların trimerlerle tepkimesinden elde edilmiştir (Şekil 2. Sentezlenen bileşikler Şekil 2.16. difonksiyonlu ligandlarla spiro halkalı fosfazen türevleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. 1. 25 .

üç tip dioksialkan monospiro fosfazen sentezlemiştir. çalışmasında spiro fosfor atomunun 31P kimyasal kayma değerlerini incelemiştir (Şekil 2. O P Cl Cl N P N O N P Cl Cl Cl Cl O P N P N O N P Cl Cl Cl Cl O P N P N O N P Cl Cl Şekil 2. Difonksiyonlu ligandlı dioksialkan monospiro fosfazen türevleri Bilge et al.18.) sentezlemiştir. Grup.Z -CH2C(Me)2CH2-CH2OCH2- Şekil 2. (1985). N.kiral merkezli spiro kripta fosfazen türevleri (Şekil 2. 26 . difonksiyonlu ligandlarla (diaza-taç eterler ile).).17.19.18. (2004a). Difonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri Contraktor et al.

orto-fenilendiamin ile trimerin arasında gerçekleştirilmiştir. fosfazen kimyasında. (1984). mono-bis ve tris spiro türevleri izole edilmiştir.O N R(S) N Cl Cl P O O N S(R) N P Cl Cl O N R(S) N Cl Cl P O O N S(R) N P Cl Cl P P N a N b Şekil 2. spermidinle tepkimesini incelemişlerdir. Trifonksiyonlu ligandlarla tepkimeler: Labarre et al. Bütow ve Lienau (1948) tarafından. bu 7 üyeli spiro halkalı izomer rapor edilmiştir (Şekil 2. orto aminofenol ile sadece fosforan (break-down ürünü) gözlenmiş. N-kiral merkezli fosfazen türevleri Aromatik ligandların durumu daha karışıktır. Ancak. c. (NPCl2)3’ün triamin. Katekol ile tris spiro türevi gözlenmiştir. bu tip ligandlarla ilk tepkimeler Bode. 6 üyeli spiro halkalı ve köprülü tek ürün elde etmişlerdir.20. Bu bileşiğin 7 üyeli spiro halkalı ve köprülü izomerinin varlığını kanıtlayamamışlardır. Aromatik dioller ve diaminlerin ansa formundaki türevleri Allcock et al. 27 .19.). Aynı tepkime Allcock ve Kugel tarafından 1966’da yeniden irdelenmiş. Kılıç (2000) tarafından bildirildiğine göre. fosfazen gözlenmemiştir. (1993). Bu karşılaştırmada. tarafından rapor edilmiştir.

28 . triollerle trimerlerin tepkimelerini de Al-Madfa et al (1986 and 1989) incelemişlerdir. Bu tepkimeden yağlı. (NPCl2)3’ün gliserinle tepkimesi gerçekleştirilmiştir. triaminlerin ise 6 veya 7 üyeli spiro yapıyı tercih ettiği görülmüştür. kristalize ve 5 üyeli spiro yapıyı N3P3Cl4(O3C3H6) izole etmişlerdir Trifonksiyonlu ligandlarla fosfazenlerin tepkimeleri incelendiğinde.H C H2C HN P Cl Cl N P N H CH2 N N P Cl Cl CH2CH2CH2CH2 Cl Cl H N N P N P Cl N P Cl Cl H2C H2C HN P Cl Cl N P N CH2 CH2 N N P Cl Cl CH2CH2CH2 Cl Cl H N N P N P Cl N P Cl Cl Şekil 2. triollerin 5 üyeli spiro yapıyı.20. Trifonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri Kılıç (2000) tarafından bildirildiğine göre.

Tetrafonksiyonlu ligandlarla tepkimeler: Labarre e. Bu maksatla. Şekil 2.22.21. (2002a). (1984). (NPCl2)3’ün tetraamin. HN P N Cl Cl P N N P Cl Cl Cl Cl N P N NCH2CH2CH2CH2N P N P Cl Cl NH Şekil 2. 6 üyeli spiro halkalı ve tetrametilen zincir köprülü tek ürünü rapor etmişlerdir (Şekil 2. tetrafonksiyonlu fosfazen türevi sentezlemişlerdir (Şekil 2. spermin köprülü siklotrifosfazenlerin kiral özelliğini incelemiştir.21.22.). Spermin köprülü fosfazen türevleri 29 .).t al.d. spermin tepkimesini incelemişlerdir. Tetrafonksiyonlu ligandlı spermin fosfazen türevleri Coles et al.

30 . Cl Cl P N P Cl Cl Cl Cl P N P Cl Cl N N O P O CH2 CH 2 C CH2 CH2 OH OH Cl N N O P O CH2 CH 2 C CH 2 CH 2 O O P N N Cl P P Cl N Cl a b Cl Cl P N P Cl Cl N N O P O CH 2 CH 2 C CH 2 CH 2 O P N P O N N P Cl Cl c Şekil 2. (1962) araştırmışlardır.23. Favori ürün a yapısıdır (Şekil 2.) elde etmiştir.24. tetrafonksiyonlu aminopdandlarla trimer ile fosfazenin tepkimesini incelemiş. Tetrafonksiyonlu ligandlı fosfazen türevleri Bilge et al.Tetrafonksiyonlu alkol ile trimerin tepkimelerini de Shaw et al.23. Pentaeritritol ile trimer in tepkimesinden üç ürün elde etmişlerdir.). spiro-ansa-spiro ve spiro-bino-spiro olarak adlandırılan bileşikleri (Şekil 2. X-ışını kristallografisine. göre spiro-ansa-spiro bileşiği (4)’ün fosfor atomlarının stereojenik olduğu belirtilmiştir. (2004b).

7 n=3 bil. 5 n=3 bil. Spiro-ansa-spiro ve spiro-bino-spiro fosfazen türevleri R=(CH2)n 31 .9 n=3 bil.24.4-6 spiro-ansa-spiro bil.9 spiro-bino-spiro N P N N N P N N R O O N N P N P N N N P N N P N N bil.10 n=3 Şekil 2. 6 n=4 bil. 4 n=2 bil.Cl Cl P N O N P N R N P N O O N N P N P N R N N P N O bil.8n=2 bil.7 Cl N Cl Cl P Cl P N P N O N R O N Cl P N P N Cl N P Cl Cl bil.8.10 spiro-bino-spiro bil.

1. Genellikle organik çözücülerde çözünürler. primer ve sekonder aminlerin halofosfazenler ile tepkimelerinden HX çıkması sonucu oluşur. Aminlerin elektron salma gücü. sterikliği ve çözücü. benzen. aminin türüne bağlı olarak. Bazı durumlarda tepkime sırasında oluşan aminofosfazen türevinin bazlığı. Klor atomlarının tamamının yer değiştirmesi için. alkil. (NPCl2-m)n NRR' + mHCl. R= H. R'= alkil. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda bozulma eğilimindedirler ve bu yüzden termal dayanıklılıkları sınırlıdır. Cl. Aminofosfazenler. kloroform ve tetrahidrofuran gibi organik çözücülerde yapılabilir. Literatürde bazı aminlerin sulu çözeltileri ile de tepkime yapıldığı belirtilmiştir (John et al. aril Bir çok aminosiklofosfazen türevi. çıkan HX’in tutulması maksadıyla kullanılır. Fosfazenlerin aminoliz tepkimeleri Fosfazen kimyasında en çok çalışılan tepkimelerden birisi aminoliz tepkimeleridir. asetonitril. beyaz katı kristal haldedir. geminal veya nongeminal yoldan olabilir. etkin şartlar gerekebilmektedir. bunlardan birisi baskındır. toluen. Sulu ortamlarda alkoksi ve ariloksi fosfazenlere göre daha az dayanıklıdırlar. Değişimin. Klorofosfazenlerin aminoliz tepkimeleri dietileter. İlk bağlanan aminin nükleofilik gücü fazla ise. Aminin bir mol fazlası.7. Bazik özellik gösterirler. Sulu ortamda çıkış maddesinin veya ürünlerin hidroliz olma ihtimali yüksek olduğu için genellikle su ve nem ortamındaki tepkimelerden kaçınılmıştır.NRR' (NPX2) + NHRR' (X= F. Eğer geminal ve nongeminal izomer dağılımı var ise. kararlı. (PClR) grubundaki fosfor atomunun üzerindeki elektron yoğunluğunun 32 . Br. aril. aminden daha fazla olur ve amin tuzu yerine fosfazen tuzu oluşur. 1960).2. trietilamin ve pridin gibi tersiyer bir amin. aminler ile halojenlerin nasıl bir değişim yapacağını belirler.

Sterik etkilerin yanında (β-haloetil) aminlerin tepkimelerinde elektronik etkilerden dolayı geminal izomerlerin oluştuğu da bulunmuştur (Allen and MacKay 1986). metilamin. Bu durumda nongeminal ürün baskın yada tamamen oluşur.artması sonucu fosfor üzerinde kısmen negatif yük oluşur ve ikinci aminin aynı fosfora bağlanması güçleşir (Şekil 2. Birçok sekonder amin nongeminal sübstitüsyon verir. Ayrıca fosfazene bağlanmış amino grubu ile. Amonyakta geminal yoldan değişim olurken. etilamin gibi primer aminlerde SN2 mekanizması üzerinden nongeminal değişim olur ve sterik engellilik arttıkça nongeminalden geminal değişime kayma gözlenir.’de verilmiştir. ikinci aminin hidrojen bağı oluşturması da geminal sübstitüsyonu daha etkin yapar. amonyak ve primer aminlerle tepkimelerinde oldukça farklı davranış gösterir. aynı fosfora bağlanmayı güçleştirir ve nongeminal sübstitüsyon olur. Örneğin tersiyerbütilamin gibi hacimli bir aminin nongeminal sübstitüsyon vermesi beklenirken geminal sübstitüsyon verir. Bazı aminlerin izomer dağılımları Çizelge 2. nongeminal değişim NR2 N P N Cl Cl NHR2 Hacimli aminlerde sterik engellilik. Trimer’in (N3P3Cl6) Tepkimeleri: Trimer.24. Sekonder aminlerin tepkimeleri primer aminlerden çok daha uyum içerisindedir. Cl P N Cl P Cl Şekil 2. Bu özellikler genel bir eğilim olmasına rağmen istisnai durumlar söz konusudur. Bu 33 .).24.3.

Bu bulguları açıklamak için ‘cis etki’ önerilmiştir (Keat and Shaw 1966). Bazı aminofosfazen türevlerinin izomer dağılımları Amin n= 2 NH3 NH2CH3 NH2C2H5 NH(CH3)2 NHC5H10 NHC4H8 geminal nongeminal. dietilaminde trans’a göre daha fazladır. cis-bis izomer. nükleofilin sterik etkisinin rolü çok azdır. trans>cis nongeminal. trans>cis nongeminal. trans>cis nongeminal. Buradan açıkça görüldüğü gibi ikinci klorun değişiminde. trans>cis Az miktarda trans>cis. geminal N3P3Cl6-n(NRR')n n=3 geminal nongeminala.3. Dimetilamin. 34 . Buna alternatif olarak kinetik verilere dayanılarak ‘sübstitüent çözücü etkisi’ önerilmiştir (Goldschmidt and Licht 1972). N-metilanilin ve dibenzilamin gibi zayıf nükleofillerde cis etki oldukça azdır ve bu nedenle trans izomer az oluşur (Hasan et al. trans>cis nongeminal. dietilamin ve piperidin genellikle trans-bis izomer baskın olarak oluşur. cis>trans n=4 NH(CH2C6H5)2 Nongeminal* * Literatürde (Allen 1991) cis-trans oranı belirtilmemiştir N-metilanilin de cis ve trans izomer karşılaştırılabilir oranlarda oluşur (Krishnamurthy 1976). Dietilamin. geminal nongeminala.reaksiyonlar stereo ve regio selektiftir. Çizelge 2. Tepkime ortamı değiştirilerek geminal-nongeminal oranı değişebilmektedir. geminal nongeminala. nongeminal. dimetilaminden daha hacimli olmasına rağmen. cis nongeminal. 1975).

nükleofilliğinin düşük olması ve bazik karakteri etkilidir (Shaw 1976).Üçüncü klor değişiminde. Florun yüksek elektronegatifliğinden dolayı halka azotunun bazlığı daha düşüktür. Bunun yanında aromatik çözücülerde geminal izomerde oluşabilmektedir (Shaw 1976). dibenzilamin gibi çok fazla sterik aminler ve NH=PPh3 (kuvvetli σ donör) gibi kuvvetli elektron salıcı aminlerde ikinci nükleofilin bağlanması mümkün değildir (Allen 1991). klorofosfazenlerle karşılaştırıldığında. 35 . aziridin halkasının küçük olması. Amonyak ve tersiyerbütilamin geminal bileşik oluşturması "proton alınıp. SN1 mekanizması üzerinden. Florofosfazenler. 1978). N3P3X6 (X=F. hatta bu türde primeramino grubu bulunduran bileşikler izole edilememiştir. daha kararlıdırlar ve daha az aktiftirler. Aziridinde ise geminal bileşikler oluşur. Aralarındaki temel fark fosfor halojen bağlarının kuvvetidir. Bunun yanında aynı çözücü ortamında N-metilanilinin tepkimesinde geminal tris izomer ana bileşendir. trans nongeminal izomer ana bileşendir. Pentakisaminomonoklorosiklotrifosfazen [N3P3(NRR’)5Cl] türevleri çok nadir olarak bulunur. Dördüncü klor değişiminde. Sekonder aminlerin tepkimelerinde çözücü olarak asetonitrilin kullanılması durumunda nongeminal-trans izomer oluşur. Amin grubundan elektron salınması sonucu klor iyonlaşarak. Disiklohekzilamin.Br) bileşiklerinin aminoliz tepkimeleri oldukça az çalışılmıştır. dimetilamin ve dietilaminde cis ve trans izomer en fazla oranlarda oluşur ve az miktarda da diğer stereo izomerler oluşur. Burada. hidrojen salınması (Proton abstraction/chlorine elimination mechanisms)" ile açıklanmıştır. kolayca değişim gerçekleşerek hekzaamino türevine dönüşür (Krishnamurthy et al. Fakat bu bileşiklerin tepkimeleri hekzaklorosiklotrifosfazen’in tepkimeleri ile paralellik gösterir.

Bu izomer dağılımının kinetik kontrollümü yoksa termodinamik kontrollümü olduğu açık değildir. Hasan et al. Benzilamin.6-izomer ana üründür (Sau et al. kesin olarak anlaşılamamıştır. tepkime mekanizmasını belirleyici grubun. N-metilanilin ve aziridin gibi reaktifliği az olan aminler 2. dimetilamin.Oktaklorosiklotetrafosfazenin (N4P4Cl8) tepkimeleri: Tetramer ve daha büyük halkalı fosfazenlerin aminoliz tepkimeleri trimere göre az çalışılmıştır. nükleofilin olduğu belirtilmiştir (Keat and Shaw 1968. t-Bütilaminde de aynı izomer dağılımı gözlenmiştir. t-butilamin. Etilamin ve t-bütilaminin tepkimeleri birçok yönden benzerlik gösterirler. çözücü değiştirilerek izomer miktarı arttırılabilir yada azaltılabilir. Bunun yanında t-bütilaminde N4P4(NHBut)8.ve 2-trans-6-bis türevler oluşmaktadır. t-bütilamin ile tepkimesinde ise geminal bileşikler oluştuğu. Ancak. 2. Bu durum trimerdeki geminal izomer oluşumu ile terslik göstermektedir. t-Bütilaminde ikinci klor atomunun değişiminde 2cis-4.4-izomer seçimli olarak oluşur. izomer sayısı daha fazla ve tepkimeleri daha komplekstir. tris. 1979). metilamin ve etilamin gibi reaktif aminler büyük oranda 2-trans-6-disübstitüsyon verirler.cis-4.HCl tuzu da izole edilmiştir. Bu farklılık tetramerin reaktifliğinin daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Etilaminde. bütün klorların yer değiştirdiği amino türevi ve çözücüye bağlı olarak bisiklik fosfazen oluşur (Krishnamurthy et al.4 ve 2. 1977). Tetramerin tepkimelerinde aminin aşırısının kullanılması durumunda çapraz bağlanma sonucu reçine. Aminoliz tepkimelerine etki eden faktörler a. Çözücü etkisi: Çözücünün Fosfazenlerin aminoliz tepkimelerindeki etkisi. Farklı amin grubu içeren siklofosfazen türevlerinin yapılarını belirlemek amacı ile yapılan çalışmalarda. bağlı olan değil. Tris sübstitüsyonda en fazla bilinen 2.trans-6 izomerdir. Örneğin. 1975. Shaw 1976).6 sübstitüsyon verirken. Tetramerin halka büyüklüğü ve konformasyonu (sandalye. tetrakis(iki izomer) ve oktakis izomer izole edilmiştir (Sau et al. asetonitrilde ise. tepkimeleri daha hızlı. mono. bis(iki izomer). N3P3Cl5 (NHEt) ve N3P3Cl5 (NHBut) türevlerinin iki mol etilamin ile tepkimesinde nongeminal. Bu tür 36 . kayık) trimerinkinden (düzlem) farklı olmasından dolayı. tetramerin t-bütilamin ile tepkimesinden (1:4 mol oranı) 2. 1977).

Tepkime Mekanizmaları: Fosfazenlerin aminoliz tepkimeleri genel olarak monomoleküler (SN1) (Şekil 2. SN1 tepkime mekanizması X R-NH2 N X P X P X N P X X -HX X X X N R-NH2 + X X P P X N P X X X N P P NHR N P X X N N N Şekil 2. fakat tepkime sırasında oluşan amin tuzunu çözmeyen çözücüler idealdir. Ayrıca çözücünün tepkime mekanizmasına etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür reaksiyonlar için uygun kaynama noktalı çözücüler seçilmelidir.26. Tepkimenin kontrollü bir şekilde yürümesi için düşük sıcaklıklarda tepkime başlatılarak yavaş yavaş yükseltilir.26. Daha fazla yer değiştirmiş türevlerin sentezi için yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekmektedir.27.) mekanizmaları üzerinden yürür. X N X X P P X N X -XP X X X X N P P N P X + NH2R X X X X N -H + NHR P N P X X N N P N Şekil 2.reaksiyonlar için tepkime sonucu oluşan aminofosfazen türevini çözen. SN2 tepkime mekanizması 37 . Bir tepkimede mekanizmalardan birisi yada ikisi birden etkin olabilir. b.27. Mono ve bisamino türevlerinin oluşumu için oda sıcaklığı yeterlidir. Sıcaklık etkisi: Klorofosfazenlerin yer değiştirme tepkimeleri yüksek sıcaklıklarda hızlanır ve değişen klor sayısı artar. Bu mekanizmalardan hangisinin etkin olduğu çözücüye ve nükleofilin elektronik ve sterik etkilerine bağlıdır.) ve bimoleküler (SN2) (Şekil 2.

geminal izomer oluşumu dissosiyatif mekanizma üzerinden. aktivasyon enerjisinin artması sonucu disosiyatif mekanizma. H Cl N Cl Cl P P NR N P Cl Cl Baz -H+ Cl Cl Cl N P P NR N P Cl Cl Cl N Cl Cl P NR P N P Cl Cl RNH2 Cl Cl RHN N P P NHR N P Cl Cl N N N N Şekil 2. Geminal izomer oluşum mekanizması Bu mekanizma "proton abstraction/ chloride elimination" mekanizması olarak adlandırılır. Oluşan fosforimin bileşiğine aminin etkisi ile geminal bileşik oluşur (Şekil 2.iyonlaşmasının uygun olmadığı tepkime şartlarında ise. Tetrahidrofuran ortamında yapılan deneysel çalışmalarda (Gabay and Goldschmith 1981) hız ifadeleri bulunmuştur. X. Tepkimede hız belirleyici basamak. 38 . fosforimin ara bileşiğinin oluştuğu basamaktır.28. sübstitüsyon fosfor atomunun beşli koordinasyona sahip olduğu. Birinci aminin değişimi. geminal ve nongeminal izomer oluşumu için aşağıdaki eşitlikte verilmiştir. trigonal bipramidal geometrideki geçiş halinin oluştuğu bimoleküler (SN2) mekanizma üzerinden gerçekleşir. Akabinde katyona nükleofilin hızlı saldırısı gerçekleşir. X. nükleofilin bazlığı azaldıkça.ayrılması sonucu fosfor atomunun sp2 hibriti yaptığı. şartlara bağlı olarak SN1 veya SN2 olabilir. Geminal izomer oluşumunda baz aminfosfazenden bir proton yakalar ve bunu klor iyonunun çıkışı izler. nongeminal izomer oluşumu ise assosiyatif mekanizma üzerinden yürür.Genel olarak. Tepkime şartları fosfazenden X. İkinci aminin bağlanmasında ise.iyonlaşması için uygun ise. primer aminlerle olan sübstitüsyon tepkimelerinde yukarıda belirtildiği gibi.). çözücünün polarlığının artması ile de assosiyatif mekanizmaya kayma gözlenir (Allen 1991).28. düzlem üçgen geometriye sahip geçiş hali kompleksi oluşur. Hız ifadesi.

Daha önce belirtildiği gibi tetramerin tepkimeleri. aminin cinsi ve çözücü etkilerin yanında tuz tutucu olarak kullanılan bazın konsantrasyonu da direkt etkilidir. dgem = k3 [baz] / [amin] dnongem Buna göre. Bu deneysel olarak kanıtlanmıştır (Goldschmith and Goldstein 1981). Trans tercihi “çözünme etkisi” ile açıklanmıştır. Bu nedenle tetramer tepkimelerinde SN1 mekanizması pek etkin değildir. trimerin tepkimelerinden daha hızlıdır. Bunun yanında amin de baz olduğu için aminin bazlığı ve çözücünün bazlığı da etkilidir (Gabay and Goldschmidth 1981). Örneğin tetramer ile t-bütilamin tepkime kinetiği incelenmiş (Krishnamurthy and Sundaram 1982) ve SN2 mekanizmasının geçerli olduğu bulunmuştur. Sekonder aminlerin tepkimeleri primer aminlerdeki nongeminal izomer oluşumu ile aynı mekanizma üzerinden yürür. Nongeminal değişimde trans izomerin tercihli olması cis ve trans izomer arasındaki ΔS# e bağlıdır. İzomer oranı kullanılan bazın konsantrasyonu ile orantılıdır.29. geminal izomer oluşumuna aminin konsantrasyonu.’da verilmiştir.dgem = k1[subsrat][baz] dt dnongem = k2[subsrat][amin] dt Bu iki eşitliğin taraf tarafa bölünmesi ile son eşitlik elde edilir. Tepkime mekanizması Şekil 2. 39 .

Reaksiyonlar genel olarak aşağıdaki gibi formüle edilebilir. yada tepkime ortamına susuz sodyum karbonat ilave edilerek) hazırlanabilir. Bu özellikleri yüksek sıcaklık materyalleri ve polimer alanında çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Tepkime sırasında çok az yan ürün oluşur ve bileşikler genellikle kolayca saflaştırılıp karakterize edilebilen kararlı katılardır.29. nükleofiller ile tepkimeleri fosfazen kimyasında en çok çalışılan tepkime türlerinden birisidir. 40 . (ii) alkol veya fenollerin sodyum tuzlarının etkileştirilmesinden sentezlenir (Fitzsmmons et al. Alkoksi ve ariloksi fosfazen türevleri siklohalofosfazenlerin organik bir çözücüde. Trans izomer oluşum mekanizması 2. Sodyum tuzları farklı yöntemlerle (alkol veya fenol sodyumhidrür ile reaksiyona sokularak. Bunun yanında ariloksi ve floroalkoksisiklofosfazenler çok yüksek termal ve hidrolitik kararlılığa sahiptir.2.7. 1967). (i) alkol veya fenollerin pridin ve trietilamin gibi tuz tutucu ortamında etkileştirilmesinden. fenol. Bu yolla birçok fosfazen türevi sentezlenmiştir (Allcock 1972). diol vb.Cl N Cl2P P NR2 N PCl2 NR2 P N Cl P Cl N Cl P Cl -H+ +H + NR2 P N Cl P Cl N Cl P N NR2 Cl Cl NHR2 P N Cl +H+ N P C Cl + H P N NR2 Cl Cl N N NHR2 Cl Cl N Cl2P P NR2 N P NR2 Cl R2 N H P -HCl N Cl P Cl N Cl P N NR2 Cl C N Şekil 2. Fosfazenlerin alkoksit ve fenoksitler ile tepkimeleri Siklohalofosfazenlerin alkol.

dioksan. diğer oligomerler ve polimerlerin sübstitüsyon tepkimelerinin içerisinde en kolay olan trimerin tepkimeleridir. etoksit ve n-propoksit ile tepkimelerinden sübstitüsyon derecesinin N3P3Cl6> N3P3Cl4Ph2> N3P3Cl2Ph4 şeklinde olduğunu ve fenil gruplarının komşu fosfor atomlarının tepkime verme gücünü azalttığı tespit edilmiştir (Fitzssimmon et al.6. Hacimli gruplar olduğunda bu şartların çok daha ağır olması gerekmektedir. etoksit ve n-propoksit çok kolay tepkime verirken. 1967). Bunlar. 41 . tetramer’de oldukça kritik şartlarda izole edilebilmiş. Örneğin. polimerin reaksiyonu sonucu ise parçalanmanın olduğu gözlenmiştir (Allcock 1972). tetramer. Örneğin. Örneğin. üç ve dört klor atomunun da yer değiştirdiği bileşikler izole edilmiş ve amin gruplarının önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (Lenton and Levis1966). trimerin bazik ortamda katekol ile tepkimesinden spirosiklotrifosfazen bileşiği kolayca elde edilebilirken. b.6-tetraklorosiklotrifosfazen bileşiğinin trifloroetanol ile tepkimesinde ise. benzen. d. bir. poli(dikloro)fosfazende 70-80oC de en az onaltı saatte tamamlanabilmektedir. dietileter. toluen. iki. 2. c. geminal N3P3Cl4Ph2 ve geminal-N3P3Cl2Ph4 bileşiklerinin metoksit. Bununla beraber trimerde sübstitüsyon birçok alkoksit ve fenoksitte 25oC de ve on iki saatten az bir sürede tamamlanırken. trimer. Fosfazen halkası yada zincir büyüklüğünün etkisi: Trimer. fenoksi ve dallanmış alkoksi gruplarına göre çok daha kolay tepkime verir.4-Diamino2. Nükleofilin türü: Dallanmamış alkoksi grupları.4.2n ROH + (NPX2)n 2n RONa + (NPX2)n [NP(OR)2]n + 2n HX [NP(OR)2]n + 2n NaX Alkoliz ve fenoliz tepkimelerine etki eden faktörler: a. Diğer sübstitüentlerin etkisi: Sübstitüe olmuş grupların türüne göre etkileri farklıdır. ksilen. Çözücü etkisi: Bu tür sübstitüsyon tepkimelerinde birçok susuz çözücü kullanılabilir. fenoksit ile oldukça etkin şartlarda tepkime verir. tetramer veya poli(dikloro)fosfazen ile metoksit.

Fosfor-halojen bağlarının hidroliz olmaması için oldukça kuru ortam gereklidir. Fakat polar çözücüler alkoksit veya ariloksit iyonlarının iyonizasyonunu kolaylaştırdığı için tepkime hızını arttırır. e. Bu etki reaksiyona göre değişir. tuz tutucu olarak sodyum karbonat. Fakat bu yöntem yan tepkimelerin olduğu durumlarda pek uygun değildir. ROH + Et3N 6ROH + (NPCl2)3 HCl + Na2CO3 ROH + Na2CO3 RO + Et3NH [ NP(OR)2]3 + 6HCl NaCl + NaHCO3 RONa + NaHCO3 42 . diokzan gibi hidrofilik çözücülerin kullanılması durumunda çözücüler iyice kurutulmalıdır. Tepkime sırasında oluşan NaCl ortamdan kolayca uzaklaştırılabilir. Bu açıdan özellikle tetrahidrofuran. pridin ve trietilamin kullanılarak sağlanabilmektedir. Eterler bu amaç için uygun çözücülerdir. pridin vb.. Sodyum karbonat çok yavaş yürüyen bazı fenoliz tepkimelerinde HCl tutucu olarak kullanışlı olabilmektedir. Kuvvetli asidik alkoller veya fenoller kullanılıyorsa tuz oluşumunu kolaylaştırmak için potasyum veya sodyum hidroksitler kullanılabilir. Bazın etkisi: Yüksek sıcaklıklarda çapraz bağlı polifosfazen sentezi hariç bir çok tepkimede HCl tutucu bir baz tepkime başlatılmadan ortama ilave edilmelidir.tetrahidrofuran. Genellikle çözücünün alkoksit veya ariloksiti çözmesi ve oluşan tuzları çözmemesi istenir. Kullanılan bazlar bazı durumlarda alkollerin veya fenollerin iyonlaşmasını katalizleyebilir. fenol veya tiyollerin sodyum tuzları eter veya tetrahidrofuran çözeltilerine metalik sodyum ilave edilerek hazırlanabilir. Bu eğilim Na+ iyonunun beklenen solvatasyon azalması ile paralellik gösterir. veya sübstitüsyon için kullanılan alkolün fazlası da olabilir. Bu durumda en yumuşak şartlar. Genel olarak sübstitüsyon derecesi dimetilformamit>diglim >tetrahidrofuran>benzen> dietileter şeklindedir. Çözücülerin seçimindeki diğer önemli noktalar çözücünün polaritesi ve ortamdaki sodyum tuzlarının çözünürlüğüdür. Ayrıca çözücünün polaritesi de tepkime hızı ve mekanizması üzerindeki etkilidir. Alkol.

RCH2O N RCH2O RCH2O P P OCH2R N P OCH2R OCH2R ısı RCH2 N RCH2O RCH2O P O P O CH2R N P OCH2R OCH2R RCH2O RCH2N O RCH2O P O P NCH2R P N CH2R OCH O N N Şekil 2. Ayrıca pridin fosfazenlerle izole edilebilir kristal kompleksler de verebilmektedir. Tepkime mekanizması: Alkoliz veya fenoliz tepkimelerinin mekanizmaları. Bu tepkimelerin. 1996).Pridin kullanılan reaksiyonlar neme duyarlıdır.). 43 . Bu nedenle bu tür tepkimelerin oldukça düşük sıcaklıklarda yapılması gerekmektedir. f. OR grubunun metoksi ve etoksi olduğu durumda bu reaksiyonlar oda sıcaklığında bile gerçekleşmektedir. aminoliz ve bozunma tepkime mekanizmaları ile benzerlik gösterir.30. halka azotunun alkoksi grubunun α karbonuna molekül içi veya moleküller arası etkisi ile oluştuğuna inanılmaktadır (Şekil 2.30. Sıcaklığın etkisi: Florlanmamış alkoksi fosfazen türevleri yalnız başlarına yada bir alkil halejenür varlığında ısıtıldıklarında molekül içi göçme tepkimeleri sonucu okzosiklofosfazenlere dönüşürler (Fitzsimmons and Shaw 1964). Alkoksi ve ariloksi fosfazenlerin tautomerleşme tepkimeleri Bu mekanizma florofenoksi ve floroalkoksi türevlerinde oluşmaması ile de desteklenmiştir (Allcock and Walsh 1972). Hekzaklorosiklotrifosfazen’in sodyum ariloksitler ile tepkimelerinde monosiklik yapıdaki bileşiklerin yanında bisiklik yapıda bileşiklerin de oluştuğu belirtilmiştir (Kılıç et al. Bu mekanizmalar ile ilgili bazı deneysel bulgular aşağıda verilmiştir. hidroliz.

a. Bununla beraber oksijen üzerindeki çiftleşmemiş elektronların fosfora doğru verilmesi de mümkündür. tepkime yavaştır ve sübstitüe fosfazenden çok. N3P3Cl6 ve N3P3Cl4(OBu)2 in sodyum etoksit ile tepkimelerinin kinetik incelenmesi sırasında tespit edilmiştir (Allcock 1972). Hekzaklorosiklotrifosfazen’de klorlar bütoksit iyonu ile yer değiştirdiğinde. aktivasyon b. Reaktif türün EtONa değil. Bu yüzden fenoksitlerin sübstitüsyonu genellikle nongeminal yoldan gerçekleşir. Paloroğrafik deneylerin sonuçlarından (Allcock and Birdsall 1971). Spirosiklofosfazenlerin oluşumunda geminal halkalaşma. Bu durum geminal sübstitüsyonda sterik etkiler hariç. elektronik etkilerin bulunmadığını gösterir. bu etkinin fenil gruplarının rezonans etkisinden kaynaklandığı düşündürmektedir. f. Halofosfazen ile alkol veya fenolün tepkimesinde ortamda bir baz yok ise. yan ürünler veya bozunma ürünleri verir. Alkoksit veya fenoksit ile birlikte kuvvetli bir bazın bulunduğu reaksiyonlar ise hızlıdır. d. e. tepkime hızı (NPCl2)3> N3P3Cl5(OBu) > N3P3Cl4(OBu)2 > N3P3Cl3(OBu)3 sırasında artarken. 44 . fosforda beş. c. Bu durum tepkime sırasında reaktif türlerin alkoksit veya ariloksitlerin olduğunu gösterir. Sübstitüsyon derecesi ve mekanizması nükleofilin sterik karakterine bağlıdır ve dallanmış türlerin sübstitüsyonu zor gerçekleşir. Alkiltiyolat iyonlarının elektronegativiteleri klor gruplarına göre düşük olmasına rağmen daha çok nongeminal sübstitüsyon verir. Bu davranıştan Cl-P-SR gruplarının Cl-P-Cl gruplarından daha fazla polarlanabilir olmasına bağlıdır.olduğu. altı veya yedi üyeli halkalar olduğu zaman kolayca olur. EtO. Etoksit iyonuna iyonlaşma polar çözücülerde daha hızlı olmakta ve bu da sübstitüsyon hızını artırmaktadır. Fenoksit ve bazı alkoksitlerde fosfora elektron verilmesi ile Cl-P-OR biriminin aktifliğinin Cl-P-Cl biriminin aktifliğin altına düşürülmesi sonucu nongeminol değişim mekanizmasının gözlenmesi de mümkündür.

2 kcal/mol şeklinde artar.31. RO. Hızdaki bu azalma bütoksi gruplarından halkaya elektron verilmesinin bir sonucu ise.enerjileri sırasıyla 10.31.32. geçiş halinde iki P-O-Ph birimini aksiyel pozisyonlara taşımak için kuvvet harcanan bir yol ile meydana gelmeyebilir (Şekil 2.33.) nükleofil halka düzleminde fosfazen halkasına saldırır. 14. Çünkü elektron sunulması P-Cl bağının iyonlaşmasını kolaylaştırır ve bunun sonucu hız artar. g. N Cl + OR P N Cl OR N N P N Cl Cl N P Cl Cl OR Şekil 2.0.yada MeO.). Bu tip bir mekanizmanın geçerli olduğuna delil olarak OH.5 ve 17. SN1 tipi mekanizmayı olanaksızlaştırır.3. trigonal bipramidal geçiş haline arkadan bir saldırı ile inversiyon ulaşmasıdır (Şekil 2. Bütoksit iyonu için aktivasyon entropisinin düşük olması mekanizmanın bu tip olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. İkinci ve daha mantıklı diğer bir yolda ise. Eğer tepkime SN2 tipi mekanizmadan yürür ise geçiş haline ulaşmak için iki yol vardır.) ve böylece yan saldırı mekanizması da engellenir. Halka düzleminde nükleofil saldırısı Konfigrasyonun inversiyonu ayrılan grubun karakterine bağlıdır. 45 .tarafından yapılan bir saldırı. 11.gibi nükleofiller ile spirosiklik ariloksi fosfazenlerin tepkimeleri verilebilir. Birinci yolda (Şekil 2.

). fosforda bulunan beş üyeli halkanın varlığı ile düşer ve tepkime hızı artar. Bu durum beş üyeli halkanın aksiyal ve ekvatoryal pozisyonları bulunmasının kolaylığını gösterir (Şekil 2.34. Yani bir SN2 mekanizmasıdır. Nükleofilik saldırı sonucu inversiyon oluşumu N P N O O NO P NO OR OR Şekil 2. N P N O O OR - N OR P N O O Şekil 2.33. RO.32.N OR' P N OR + OR N OR' P N Cl OR N P N Cl OR' OR Cl Şekil 2.ve ROarasındaki farklar R grubunun yüksek polarizlenebilme özelliği olduğu zaman ortaya çıkar. OH. Böylece O-P-O bağı yaklaşık olarak 90-95o olur.tarafından yapılan bir saldırı ile aynı yolu izlediği düşünülür.ve RO. OH. OR. OR grubunun ekvatoriyal bağlanması 46 .tarafından yapılan saldırının.tarafından fosforda beş üyeli halkalı spiroariloksifosfazenler üzerine olan nükleofilik saldırı. yedi üyeli halkalar bulunduran veya fosforda iki bağımsız sübstitüent bulunan moleküller üzerine olan saldırıdan daha hızlıdır. Bundan dolayı geçiş halinin enerjisi.34.grubunun aksiyal bağlanması HO.

Benzer yöntemle bistolil.6.6-tetraklorosiklo trifosfazen 47 . 2-(N-Difenilfosfinil)-2-fenil-4. süresini ise kısalttığı belirtilmiştir (McBee et al.35. 1961). 1964).) oluştuğu belirtilmiştir. bisksilil. tetraksilil ve p-klorofenil bileşikleri elde edilmiştir (Acock et al.2-difenil-4.6.4.4. Reaksiyon 150oC de otoklavda yapıldığında 48 saat sonra hekzafenil bileşiğinin verimi ancak %20 olmuştur. Fosfazenlerin Friedel-Craft tepkimeleri Halosiklofosfazenler alüminyum klorür varlığında arillenebilirler.3.7. hexaklorosiklotrifosfazen.4.35. İlk fenil bileşiği (2. 1968).6.6tetraklorosiklotrifosfazen bileşiğinin (Şekil 2. Fakat bu reaksiyonlar için daha etkin şartlar gerekmektedir. Tetrafenil bileşiği altı hafta gibi bir sürede %46 oranında. Reaksiyon ortamına trietilamin ilave edilmesinin reaksiyon verimini arttırdığı. hekzafenil bileşiği ise aynı sürede % 6 verimle elde edilebilmiştir. Oktaklorosiklotetrafosfazatetraen’in trietilamin ve alüminyumklorür varlığında benzende 48 saat kaynatılması sonucu düşük verimde bileşikler elde edilebilmiştir (Desai et al. Ayrıca bu reaksiyonda halka daralması mekanizması ile 2-(N-difenilfosfinil)-2-fenil-4.2. Literatürde bu yöntemle alkilleme reaksiyonları belirtilmemiştir (Allcock 1972). Ph P N Cl Cl P N N N P PPh2 Cl Cl Şekil 2. alüminyum klorür ile benzende kaynatılarak elde edilmiştir (Bode and Bach 1942).6-tetraklorosiklotrifosfazen).

a. fenilpentaflorosiklortifosfazen bileşiğinin arilleme çalışmaları yapılmış ve klorofosfazenlerde olduğu gibi geminal difenil ve tetrafenil türevlerinin oluştuğu belirtilmiştir (Allcock 1972).Diğer sübstitüentlerin.36.6.6trifenilsiklotrifosfazen bileşiği. Friedel-Crafts Reaksiyonlarına etkisi incelendiğinde. M e2N N Cl Cl P P Cl N P NMe2 Cl C6H6 AlCl3 M e2N Cl Cl N P Ph P N P Ph NM e2 N N Şekil 2.4-Dimetilamino-2. Işıklan (2002) tarafından bildirildiğine göre. reaksiyon sonucu fenil gruplarının nongeminal cis sübstitüsyon (Şekil 2. alüminyum klorürün 15-20 mol fazlası ve katalizör ile 2-5 günlük bir sürede pentafenil bileşiği (Şekil 2. alüminyum klorürün 30-35 mol fazlası ile 36 saat kaynatılarak yüksek verimle cis ve trans tetrafenil bileşiği.) elde edilebilir.4. Friedel-Crafts reaksiyonlarından elde edilen bileşikler b. Aminofosfazen türevine fenil bağlanma yolu c.4. Amin gruplarının etkisini incelemek amacı ile 2. Ph P N Cl Ph P N Cl N P Ph Cl Cl Ph Ph P N P N Ph N P Ph Cl Cl Ph Ph P N P N Ph N P Ph Ph Şekil 2. 2.6tetraklorosiklotrifosfazen bileşiğinin Friedel-Crafts reaksiyonu yapılmış. 48 .36.37.4.) verdiği belirtilmiştir (Allcock 1972).6-trikloro-2.37.

Alüminyumklorürün etki mekanizması ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından iki açıklama getirilmiştir. fosfazenden klor iyonunun ayrılmasını kolaylaştırarak elektrofilik birim oluşmasını sağlar.). Alüminyumklorür bu reaksiyonların temel bileşenidir.ve pentakis türevlerinin oluşmaması. Katalizör. benzer şekilde tolil gruplarınında nongeminal bağlanması da bu şekilde açıklanabilir.) 4 N Cl Şekil 2.). dimetilamin gruplarının aril gruplarını aynı fosfora yönlendirmesi ile açıklanabilir.38. Birincisine göre. PClPh grubundaki fenil. heterolitik P-Cl kırılmasında PCl2 grubundan daha etkindir. çift iyonize olmuş fosfazenyum yapısı reaktif ara üründür (Şekil 2.Friedel-Crafts reaksiyon mekanizması: Friedel-Crafts reaksiyonlarının [N3P3Cl5]+ [AlCl4]. Bu fenil grubundan elektron verilmesi P-Cl bağından klorun ayrılmasını kolaylaştırır. yalnızca bir klor iyonu ayrılarak (+1) yüklü fosfazenyum iyonu oluşarak aromatik moleküle etki eder ve HCl ile AlCl3 oluşur (Şekil 2.iyonik kompleks oluşumunu takip eden fosfazenyum katyonu tarafından aromatik moleküle elektrofilik bağlanma sonucu olduğu sanılmaktadır.39. Dimetilamino türevleri ile yapılan çalışmalarda da fenil gruplarının nongeminal bağlanması. geminal difenil ve tetrafenil türevlerinin arilasyonun da hızın ve verimin azalması. sübstitüsyonun geminal yoldan yürümesi. Ayrıca elektron çekici etkisi olan p-klorofenil ile yapılan reaksiyonlarda mono(p-klorofenil)pentaklorosiklo-fosfazen bileşiğinin oluşması da bu etkiyi açıklar. Diğerine göre ise. (NPCl2)3 ün arilasyonu sırasında mono-.38. 49 .2AlCl4 komplex yapısının izole edilmesi kanıt olarak gösterilmektedir. Cl N Cl Cl P P Cl N P Cl Cl + 2AlCl3 N Cl P P N P Cl Cl 2( AlCl. Çift iyonize olmuş fosfazenyum oluşumu N Buna N3P3Cl4. tris.

7.40. 50 . Fosfazenlerin organometalik bileşikleri Fosfazenlerin organometalik bileşiklerle reaksiyonları otuz yıldan beri detaylı olarak çalışılmaktadır. Grignard veya organolityum bileşikleri ile reaksiyonları genel olarak Şekil 2. Reaksiyonların yavaş olması. Organometalik reaktantların fosfazenlerle tepkimeleri.41.). Cl P N Cl Cl P N N P Cl Cl Şekil 2. Fosfazenyum tuzundan fenil bileşiğinin oluşumu N AlCl4 N Cl P Cl Cl C6H6 Cl N Ph P N Cl + HCl + AlCl3 (+1) yüklü fosfazenyum tipindeki ara ürünlerin varlığı. Azot atomunun bağ yapmamış elektronlarının etkisi 2. fosfazen halkasındaki azot atomlarının bağ yapmamış elektronlarının etkisi ile (+) yükün dağılması da etkilidir (Şekil 2. Organolityum veya organomagnezyum reaktantlarıyla trimer tepkimeleri dietil eter ve ya dioksan ortamında gerçekleşmektedir.39.4. fosfazenyum katyonunun büyüklüğü ve fosfazen halkasının elektronik karakteristiği ile ilgilidir. Bunun yanında fosfazenyum katyonunun elektrofilliği. Bu bağ P-O bağından daha az aktiftir.40. klorofosfazenlerin polimerizasyonu sırasında ara ürün olan benzer türlerin varlığı içinde önemli bir kanıt oluşturur.’deki gibi gösterilebilir. sübstitüentlerin P-C bağı yapmasıyla sonuçlanır.Cl N Cl P Cl P P P Cl N Cl Şekil 2.

Florofosfazenlerin Grignard bileşikleri ile reaksiyonları çok daha karmaşıktır ve bu reaksiyonlarda bisiklik yapıda bileşikler oluşur (Şekil 2.ve bromo fosfazenler Grignard bileşikleri ile reaksiyonlarında oldukça farklı davranış gösterirler.41. Bunlardan hangisinin oluşacağı organometalik bileşiğe.X (N P X )n RM -MX R (N P X )n RM -MX R (N P R )n Şekil 2. Fosfazenlerin organometalik bileşiklerle reaksiyonlarının genel gösterimi Bu tür reaksiyonlar oldukça karmaşıktır. N3P3Br6 bileşiğinin Grignard bileşikleri ile reaksiyonlarında halkalı yapıda bileşikler izole edilememiştir (Allcock 1972). Bu reaksiyonlarda baskın olarak nongeminal yoldan değişim gerçekleşir ve cis izomer daha çok oluşur. Florofosfazenlerin reaksiyonları. organik yan grupların proton yakalaması ve halka açılması gibi yan reaksiyonlarda olur. Ancak arillityum ve Friedel-Craft reaksiyonlarının beraber yapılması ile en fazla dört flor atomunun yer değiştirmesi mümkün olmuştur (Allen and Toch 1981). Fosfazen halkalarının Grignard bileşiklerine karşı dayanıklılığı F >Cl >Br şeklindedir. 51 . Reaksiyon sırasında çok az miktarda da geminal bileşik oluştuğu belirtilmiştir (Allen and Moeller 1968). Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarının yanında metal halojen değişim reaksiyonları. Florofosfazenlerin arillityum bileşikleri ile reaksiyonlarının genel gösterimi aşağıdaki reaksiyonda verilmiştir.42. Diğer florların bu metot ile değişimi oldukça zordur. (NPF2)3 ArLi -LiF N3P3F6-nArn Bu tür reaksiyonlarda en fazla bir ve iki flor atomunun yer değiştirdiği türevler oluşur.).ve bromo fosfazenlerin reaksiyonlarından oldukça farklıdır. kloro. Floro-. fosfazen türüne ve kullanılan çözücüye bağlıdır. kloro.

Hangi reaksiyonun olacağı aynı şekilde organometallik bileşiğin türüne. Metil. fosfazen halkasının büyüklüğüne ve çözücüye bağlıdır. Halkalı klorofosfazenler Grignard bileşikleri ile florofosfazenlerde olduğu gibi halka açılması. Vinilik yada asetilenik yapıdaki doymamış alkil lityum bileşiklerinin florofosfazenler ile reaksiyonlarında ise genel olarak geminal bileşiklerin oluştuğu belirtilmiştir (Allen 1984). (PNF2)4 ile metillityumun reaksiyonundan baskın olarak geminal-2. bir klorun yer değiştirdiği ve iki fosfazen halkasının fosfor atomları üzerinden kenetlenmesi sonucu bisiklik bileşiğin oluştuğu belirtilmiştir (Allcock 52 .ve n-bütillityum bileşiklerinin reaksiyonlarında fosfazene bağlanmış olan grubun α pozisyonundan proton yakalanması sonucu bozunma reaksiyonları olur.6tetrametil bileşiklerinin oluştuğu belirtilmiştir (Ranganathan et al. halkanın yeniden kapanarak ancak %1-5 civarında (PNPh2)3 bileşiğinin oluştuğu belirtilmiştir (Biddlestone and Shaw 1970).ve geminal-2.6. Bu bileşiklerin α pozisyonundaki CH3O yada C2H5O gibi elektron salıcı gruplar değişim derecesini arttırır. metal halojen değişimi.2-dimetil. Metil.2.42. Bisiklik florofosfazen türevi Alkillityum bileşikleri ile florofosfazenlerin reaksiyonlarında büyük oranda yalnızca bir flor atomu yer değiştirir. Bu reaksiyonun dietileter ortamında yeniden çalışıldığında fosfazen halkasının açılarak düz zincirli bileşiklerin oluştuğu. 1973). halka daralması gibi oldukça farklı reaksiyonlar verir. Yapılan ilk çalışmalarda trimer ile fenilmağnezyum bromürün reaksiyonlarından (NPPh2)3 bileşiğinin oluştuğu belirtilmiştir. Bunun yanında benzer reaksiyon THF ortamında yapıldığında herhangi bir parçalanma ürününe rastlanılmamış.ve n-bütillityum reaksiyonlarında çok az miktarda geminal pozisyonda iki flor atomunun yer değiştirmiş olduğu bileşiğin oluştuğu belirtilmiştir (Ramachandran and Allen 1982).F N F P N P P N F F R P R N F P N P F N F F Şekil 2.

Cl N Cl Cl P P Cl N P Cl Cl RMgX -RCl Cl Cl Cl N P P N MgX Cl P Cl N N RMgX R N Cl Cl N3P3Cl5R Cl P N P Cl Cl N Cl N P P R N Cl P Cl R Cl N P N Cl Cl P Cl R N P P P N MgX Cl P Cl N CH3I (NPCl2)3 Cl N P Cl Cl Cl Cl R N P P CH3 N P Cl Cl N N Şekil 2. Monosiklik ve bisiklik bileşikler. Trimer ile Grignard bileşikleri arasındaki reaksiyonda ilk olarak metal halojen etkileşmesi sonucu metallofosfazen ara bileşiği oluşur.). 53 . (1979). Kompleks yapı metal-halojen değişimi mekanizmasıyla gerçekleşmiştir (Şekil 2.44. tepkimesini THF ortamında incelemiş ve bakır(I)fosfazen kompleksini rapor etmiştir. trimerin Grignard bileşikleriyle.). Bu iki bileşiğin oranı RMgX deki organik grubun sterikliliğine bağlıdır.43. Grignard bileşikleri ile N3P3Cl6’in reaksiyonları Allcock et al. reaksiyon şartlarına göre oluşur (Şekil 2. [nBu3PCuI]4.1983). Bunu takiben klor ile organik grup yer değiştirir.43. Alkil grubu büyüdükçe monosiklik bileşik yüzdesi artar.

gem-diorganofosfazen ve geminal sübstitüe alkil türevleri meydana gelmiştir. X=Cl. bu tepkimeyi [nBu3PCuI]4 olmaksızın gerçekleştirmiştir. Grignard bileşiklerinin yapısı ve tepkime sıcaklığı etkili olmuştur.R=alkil.45. Aldehit ve ketonlarla. Elektronegatif flor atomlarının elektronları geri çekme etkisiyle halka azotunun elektron yoğunluğunu öyle azaltmıştır ki halka azotuna koordinasyonu mümkün kılmamıştır. İşlem.44. 54 . Bakır(I)fosfazen kompleksi Daha sonra. Tetramer ile Grignard bileşiklerinin reaksiyonlarında klor değişim ve halka parçalanma reaksiyonları ve bunun sonucu ortamda hem tetramerik yapıda bileşikler hem de trimerik yapıda bileşikler (Şekil 2. metal halojen değişimiyle gerçekleşmiştir.I Şekil 2. bu tepkime Buwalda tarafından da tekrarlanmıştır. florlu türevlerle gerçekleştrilememiştir.) oluşur. monoalkilposfazen ve bisiklofosfazen karışımını yüksek verimle elde etmiştir. Oranın belirlenmesinde. 1983’de Allcock. Tepkime sonucunda. Bu kompleks yapı.

Bu mekanizmaya göre (Şekil 2. Daha sonra 1.6triklorosiklotrifosfazen bileşiğinin dietileter ortamındaki RMgBr ile reaksiyonundan klorların R grupları ile yer değiştirdiği bileşiğin yanında.46. Klorofosfazenlerin Grignard bileşikleri ile reaksiyonlarında çözücünün parçalanması sonucu oluşan ara ürünlerin fosfazene bağlandığı bileşiklere de rastlanılmaktadır. Örneğin 2.4.6-pozisyonlarından nükleofilik yer değişimi ile halka kapanır. Tetramerin Grignard bileşikleri ile tepkime ürünleri Tetramerin halka daralması reaksiyonunun mekanizması Biddlestone ve Shaw (1970) tarafından önerilmiştir.R R P N R P R N N R P N P R R R Cl Cl Cl N P P N N P PR3 Cl Cl N Şekil 2.45.). dietileterin parçalanmasından oluşan OC2H5 grubunun bağlanmış olduğu bileşiğin de (Şekil 2.(Allcock et al. Tetramer halkasının daralma mekanizması 55 .6-dimetilamino-2.47.46.) izole edildiği belirtilmiştir.4. Cl Cl P N Cl P Cl N N Cl P N P Cl Cl Cl RMgX Cl Cl Cl P N P Cl N N Cl P N P Cl -MgXCl Cl RMgX Cl Cl N P P N N P PCl2R Cl Cl Cl R MgX Cl R Cl Cl N P P N N P PR3 Cl Cl N N Şekil 2. önce tetramer halkası parçalanır. 1985).

Halosiklofosfazenler asidik. Çözücü parçalanma ürünlerinin reaksiyona katılması 2. 1978). Hidroliz derecesi Br>Cl> F şeklindedir. bazik ortamda ise hidroksioksofosfazen tuzu izole edilebilir.7. Asidik ortamda hidroksifosfazen oluşumundan sonra hızlı bir şekilde halka parçalanarak fosforik asit ve amonyak oluşur (Şekil 2. Hidroliz sırasında önce hidroksifosfazen.47.).5.(CH3)2N Cl (CH3)2N N P P Cl N P Cl RMgX (C2H5)2O (CH3)2N N R (CH3)2N P P R N P R (CH3)2N OC2H5 P N P R N(CH3)2 + N R P N N(CH3)2 N N(CH3)2 (CH3)2N N Şekil 2. sonra tautomerleşme ile hidroksioksofosfazen oluşur. Fosfazenlerin hidroliz tepkimeleri Halkalı ve polimerik fosfazenlerin hidrolitik davranışları bu bileşiklerin biyomedikal uygulamaları açısından önemlidir (Allock ve Fuller 1981).48. 56 . bazik ve nötral çözeltilerde hızlı bir şekilde hidroliz olurlar (Krishnamurthy et al.

Klorofosfazenler [ (NPCl2)3 ve (NPCl2)4] katı halde nem ve suya karşı kararlıdır. trimerik olanlara göre 2-4 kat daha hızlı hidroliz olurlar (Krishnamurthy et al. Floroalkoksi ve ariloksisiklofosfazenlerin bazik hidrolizinde ilk olarak P-O bağı kırılır ve fenoksit gruplarının ayrılması nongeminal mekanizma üzerinden yürür. [(NH)4P4O4(OH)4] trimerin hidrolizi sonucu oluşan (NH)3P3O3(OH)3 türevinden daha kararlıdır. Çözeltide ise hızla hidroliz olurlar. Bu bileşiklerin hidrolizi asidik. [ (NPF2)3 ve (NPF2)4 ] su ile yavaş reaksiyona girerler. N3P3F6 100 oC de kapalı bir tüpte kaynatılarak ancak hidroliz edilebilir. Klorofosfazenlerin hidroliz mekanizması Florofosfazenler. 1978). Tetramerik bileşikler. bazik ve nötral ortamlarda gerçekleşir.48. 57 .Cl N Cl Cl P P Cl N P Cl Cl H2O Cl Cl Cl N P P OH N P Cl Cl H2O O HN HO P O P OH NH O P OH N N N H H2O HO HO H3PO4 + NH3 + H2O HN HO O P OH O P OH H2O O P OH HN O P OH HN O P HO OH Şekil 2. En hızlı hidroliz ise bazik ortamda olur. N4P4F8 bazik metanol çözeltisinde oda sıcaklığında kolayca hidroliz olurken. Fakat tetramerin hidrolizi sonucu oluşan hidroksioksofosfazen türevi.

) oluşur.) oluşturur. pentafenilklorosiklotrifosfazen (N3P3ClPh5). fakat pridin konsantrasyonuna bağlı olduğu bildirilmiştir (Schmulbach and Miller 1968).50. fosfazadien bileşiği (Şekil 2. hidroksifosfazen türevini (Şekil 2.49.HCl N PhO PhO P N Cl PhO P NH P OPh OPh O Şekil 2. Örneğin. C5H5N + Cl Ph5(OH)P3N 3 + C5H5NH Pentafenoksiklorosiklotrifosfazen [N3P3Cl(OPh)5] bileşiğinin susodyumhidroksit ortamındaki hidrolizinde ise.su ortamındaki hidroliz kinetiği incelenmiş. k1 k2 k3 Ph5P3N3 . Tepkime mekanizması ise aşağıda verildiği gibidir. Hidroliz kinetiğinin pseudo birinci derece. Fosfazen türevlerinin pridin/su ortamındaki hidrolizi Pentafenilklorosiklotrifosfazen bileşiğinin pridin.50.Organoklorosiklofosfazen bileşikleri de benzer şekilde hidroliz olurlar. sulu pridin ortamında hidroliz olarak. tepkime hızının suyun konsantrasyonundan bağımsız. Su/sodyumhidroksit ortamındaki hidroliz 58 . C5H5N + H2O Ph5ClP3N3 + C5H5N Ph5P3N3 . Ph P N Ph Ph P N Cl N Ph P Ph H2O / C5H5N -HCl Ph Ph Ph P N P N OH N Ph P Ph Şekil 2.49. PhO P N PhO PhO P N N P OPh OPh H2O / NaOH .

52. Fosfazenlerin oluşturabileceği kompleks türleri 59 . Et2N N Cl Cl P N NEt2 N H P Et2N O P H N N P N P NEt2 Cl Cl P O NEt2 Et2N Şekil 2. Hidroliz bileşiklerinin dimerik yapısı 2. Alkoksi fosfazenlerin %10 luk sulu HCl çözeltisinde ısıtıldığında bozundukları.51. HN3P3OCl2(NEt2)3 bileşiğinin hidrojen bağları ile dimerleşerek katı bileşik oluşturduğu belirtilmiştir (Bullen et al. ariloksi ve aminofosfazen türevleri genel olarak hidrolize karşı dayanıklıdır.52. buna karşın floroalkoksifosfazen [NP(OCH2CF3)2]3.’de görüldüğü gibi.4 yapısındaki bileşikler suda yada sulu sodyum hidrosit ortamında ısıtıldıklarında hidroliz olurlar.7. N3P3Cl6 in dietilamin ile sulu benzendeki tepkimesinde. geçiş metalleri ile halka azotundan ya da halka dışı donör atom üzerinden koordine olarak iki farklı şekilde kompleks oluşturabilirler (Şekil 2.). Fosfazenlerin koordinasyon bileşikleri Halkalı fosfazenler. [NP(NH2)2]3.Klorların tamamının yer değiştirdiği alkil.6. aril. X N N P X X M P X N P X M X P X N P D M X P X N P D M X X X X halka atomu üzerinden halka dışı donör atom üzerinden Şekil 2. Şekil 2.4 türevlerinin konsantre hidroklorik asit veya konsantre sülfürik asitte kaynatılsa bile bozunmadığı. alkoksi.51. fakat alkali hidroksitlerin alkoldeki çözeltilerinde parçalandığı belirtilmiştir (Allcock 1972). Bunun yanında aminofosfazen türevlerinden hekzakis(imidizol)siklotrifosfazen bileşiğinin sulu THF ortamında hızlı bir şekilde hidroliz olduğu belirtilmiştir (Allcock and Fuller 1981). 1976).

sübstitüe gruplardaki azot atomlarından çok değişik yapıda ve farklı özelliklere sahip kompleksler verebilirler. Hg ve Ag gibi ağır metallerin tutulması için uygun bileşikler olabileceği belirtilmiştir (Dıefenbach et al. Ayrıca pirazol ve türevleri ile yapılan çalışmalarda beş farklı türde (Şekil 2. Örneğin halkalı ve polimerik yapıdaki fosfazenlere tiyoeter grupları bağlanarak bu bileşiklerin Cd.’deki gibidir.53.Geminal ve nongeminal ligand türleri Şekil 2. Geminal ve nongeminal ligand türleri 60 .53.) kompleksin oluştuğu belirtilmiştir (Chandrasekhar and Nagendran 2001). X P N P X X D X D M P X X D X P N X D M X P X N P D M nongeminal-üç dişli nongeminal-iki dişli X X tek dişli X P X N D D N N P X X D D M P M X X geminal-üç dişli geminal-iki işli Şekil 2. Fosfazen bileşikleri.54. Literatürde en fazla bu türdeki bileşikler üzerinde çalışılmıştır. 2000).

alkil katyonu yada geçiş metali bağlayabilir (Şekil 2. Halka azotu uygun Lewis asiti ile Lewis bazı gibi davranarak kompleks oluşturur.55. Halka azotunun bazlık karakteri fosfor atomuna bağlı olan grupların elektronegativitesine bağlı olarak değişir. Karbonil komplekslerinde fosfazen bir sübstitüe grubun azotu ve bir iskelet azotu ile iki dişli cis σ ligandı olarak davranır.).N N N P N P P N M N N P N P N P N N N M N N P N P N N P N N M N N non-gemN2 koordinasyonu non-gemN3 koordinasyonu gemN2 koordinasyonu P N P N P N N N M N N P N N N N N N P N P N N M N N gemN3 koordinasyonu gemN5 koordinasyonu Şekil 2. trifloroetoksi gibi elektron çekici gruplar halka azotunun bazikliğini azaltır. Flor. Ayrıca halka büyüdükçe esnekliği artacağından. Literatürde bu tür bileşiklerin metal klorürler ve karbonilleri ile sentezlendiği belirtilmiştir (Chandrasekhar and Nagendran 2001). Prazol türevlerinin koordinasyon şekilleri Fosfazenlerin geçiş metalleri ile oluşturduğu kompleks bileşikleri “metalofosfazen” olarak adlandırılır. Alkilamin ve metil gibi elektron salıcı gruplar ise halka azotunun bazikliğini artırır ve bunun sonucu halka azotu proton.54. 61 . tetramer geçiş metalleri ile trimere göre daha iyi tepkime verir.

Halka azotunun koordinasyonu sonucu oluşan kompleks türleri Krishnamurthy (1994).ve bimetalik fosfazen komplekslerini (Şekil 2.ve bimetalik kompleks türleri Halkadaki fosfor atomu kovalent yada koordinasyon bağı yaparak metal bağlayabilir.55. yapılarını aydınlatmıştır .R R P N R P R (CH3)2N N(CH3)2 P N R (CH3)2N P N N N(CH3)2 P N(CH3)2 N W(CO)4 P N(CH3)2 N(CH3)2 CH3 CH3 P N CH3 P CH3 Cl Cl N Pt N R P R N P R H N CH3 P CH3 N N CuCl3 P CH3 N(CH3)2 CH3 R = NHCH3 veya CH3 Şekil 2.) (Chandrasekhar and Nagendran 2001). 56.) sentezleyerek.57. Mono. PdCl2 P N N R2 Pd Cl N H2 Şekil 2. halka azotunun koordinasyonu ile mono. yaptığı çalışmalarda. organometalik nükleofiller ile fosfazen halojenlerinin değişimi ile gerçekleşir (Şekil 2. 62 .56. Fosfor-metal kovalent bağları. H2 N HN P N R2P N N PR2 NH MLx N R2 P N P Pd N Cl N R2 P N N PR2 -O -P MLx :M(CO)6.

P-pivot tipi lariat eter kompleksleri 63 . fosfazen ile polieterlerin tepkimelerinden P-pivot türü lariat eter bileşikleri sentezlenerek.) incelenmiştir. 2002). gümüşün hem fosfor hem de oksijenlerden koordine olduğu. N N N N O O P P N N P O O N N O O N N P P N N P O O N N K O N Ag O Şekil 2. 2001). Na+ ve Ag+ iyonları ile kompleksler hazırlanmış.57. K+. potasyum ve sodyumun ise sadece oksijenlerden koordine olduğu bulunmuştur (Brandt et al. Yapılan diğer bir çalışmada da (Bartsch et al.58. bu türdeki ligandların alkali metal katyon seçicilikleri (Şekil 2.58. Fosfazenlerin organometalik bileşikler ile verdikleri kompleksler Son yıllarda yapılan çalışmalarda.O OC Fe Cp N F P P C Fe Cp N P F F F N P CO F P N P Fe F N F F Şekil 2.

60.59. üç.S (meso) veya R.8 Fosfazenlerin Optik Özelikleri X ve Y gibi farklı iki grup içeren geminal tri-sübstitüe bileşiklerde ve nongeminal trans di-. Optik izomer oluşabilecek yapılar 64 .Ainscough.). iki.S (rasemik) olabilir. Katyonik yapıdaki fosfazen-bakır kompleksi 2.59. R.’da olduğu gibi oluşturduğunu belirtilmiştir (Ainscough et al. Bu merkezler.60. ve tetra-sübstitüe bileşiklerde fosfor atomlarında kiral merkezler oluşmaktadır (Şekil 2. makalelerinde hexakis(2-pridiloksi)siklotrifosfazen ligandının bir. 2+ O N N O N O Cu N Cl N P P O N P N O N O Cl Cu Cl O N N O N O Cu N Cl N P P O N P N O N O N N Şekil 2.R/S. 1999). X X X Y a Y Y X X X Y b Y X Şekil 2. Bu tür bileşiklerin optik izomerlerinin olabileceği ilk defa Shaw tarafından kuramsal olarak ortaya konulmuştur (Shaw et al. dört ve beş dişli ligand gibi davranıp kompleksler Şekil 2. 1962).

tabaka kristallerin ise. Bu bileşiğin piperazin ile reaksiyonundan oluşan bino(piperazin) bileşiği (II) ve bisbino(piperazin) bileşiği (III) iğne ve tabaka şeklinde iki farklı şekilde kristallenmiştir.10. 2002a. 2002b.8.5. Makrosiklik bileşiğin X-ışını kırınımı incelemelerinden makrosiklik halkanın cis-ansa konfigürasyonunda olduğu ve makrosiklik grubun bağlı olduğu fosfor atomları kiral fakat molekülün mezo formunda olduğu belirlenmiştir (Brandt et al. Kiral piperazin türevi makrosiklik fosfazen bileşikleri Bileşik (II) kristallerinin. 1995). X-ışını kırınımı incelemelerinden iğne şeklindeki kristallerin meso formunda olduğu (Şekil 2. 65 . piperazin vb.61. n=2. 2002).5tetraklorosiklotri-fosfazatrien bileşiğinin (Şekil 2.) olduğu belirlenmiştir.12.Deneysel olarak ilk defa cis-1. Bileşik (III)’ün piperazin ile reaksiyonundan oluşan Bis-bino(piperazin) bileşiği de aynı şekilde mezo ve rasemik formları vardır ve kirallik gösterir. Cl Cl O O I N P P N Cl N P Cl HN O O NH Cl O O Cl N P P N O Cl N P N O O N O O Cl N P P N Cl N P Cl HN O O NH O O N Cl N P N O P Cl N P O O N N N N O O P N Cl P O P N Cl O O O cis-ansa O trans-trans-bino II cis-cisIII Şekil 2. RR ve SS türlerin rasemik hali (Şekil 2.62. Czomperlik et al.61.62.3.] reaksiyonlarından oluşan bileşiklerin yapılarının X-ışınları kristalloğrafisi ve 31P-NMR yöntemleri ile aydınlatılması ile bulunmuştur. Daha sonra üzerinde farklı sübstitüent taşıyan trimer türevlerinin ile reaksiyonlarından optikçe aktif bileşiklerin sentezlendiği belirtilmiştir (Coles et al.3-[oksi(tetraetilenoksi)]-1.) alifatik primer ve sekonder aminler ile [H2N-(CH2)n-NH2.).6.

(a) (b) Şekil 2.62. a. 66 .meso yapılarının X-ışınları yapıları Bileşik (I)’in primer ve sekonder aminler ile reaksiyonlarından oluşabilecek konfigrasyonlar Şekil 2. Bileşik(II)’in aktif .63. Bu tür izomerlerin ayrılmaları oldukça zordur. b. Ancak kromotoğrafik çalışmaların ardından kristallendirme teknikleri kullanılarak farklı geometrilerde kristallenmiş olan izomerler mikroskop altında elle tek tek ayrılabilirler.’de özetlenmiştir.

63.RO R NH R' NH S OR X Bileşik (I) ile reak. Cl S OR X Cl R Y R Y X RR-S'S meso Cl R OR S OR S Cl RO R' Cl Y X Y Cl R OR (RR) Cl R NH R' NH R' OR RR-RR' aktif X Y Y OR Cl R OR Cl S OR X Y SS-S'S' Cl S OR X Y RO S NH R' NH S' OR X Y aktif RO S' Cl Cl S OR (SS) Cl S OR X Y Cl R' OR X Y SS-R'R' meso Cl S NH R' NH R' OR Meso (inaktif) Bileşik I Rasemat (50:50) Ara ürün Meso + Rasemat (50:50) Bileşik II Şekil 2. Optikçe aktif bileşik oluşumu 67 . RO R NH R' NH2 X Diamin ile reak.

Bu titreşimler. P-N-P simetrik gerilmesinin olduğu bölge trimer için 885 cm-1 . Çeşitli fosfazen bileşiklerinin FTIR titreşim frekansları Bileşik (NPCl2)n (NPMe2)n (NPEt2)n (NPPh2)n (NPClPh)n [(NP(OMe)2]n [(NP(OEt)2]n [(NP(OBun)2]n [(NP(NHMe)2]n [(NP(NHMe)(Ph)]n n 3 1218 1180 1225 1190 1180 1275 1225 1225 1180 1180 1220 4 1315 1180 1320 1213 1337 1320 1323 5 1298 1340 6 1325 1335 ≈ 15. P-N-P asimetrik titreşimi ve P-N-P simetrik gerilmesi olmak üzere iki karakteristik titreşim mevcuttur. Çizelge 2. tetramer için 895 cm-1 ve yüksek polimerler için 750 cm-1 civarıdır.2. FTIR incelemeleri Halkalı ve polifosfazenlerin FTIR spektrumlarında. Aşağıda karakteristik asimetrik P-N titreşim frekansları verilmiştir (Çizelge 2.1.4.9.000 1230 1275 1160 1200 1290 1250 1240 - 68 .9. Fosfazenlerin Spektroskopik Özellikleri 2.). sırasıyla 1200-1400 cm-1 ve 700-950 cm-1 bölgesinde meydana gelir.4.

Ph ve Me olduğunda 1200 cm-1’in altında çıkmaktadır.5. dyz orbitallerinde büzülmeler meydana gelir. NH2. ligandların elektronegatifliğiyle artar.’den de anlaşılacağı gibi bağlanan ligand OR olduğunda titreşim frekansı 1200 cm-1’in üstünde. Ligant olarak flor kullanıldığında titreşim bandının 1300 cm-1’e kadar çıktığı görülür. Amino ve metil amino sübstitüentleri. Fosfor atomlarının kimyasal 69 . Fosfazen bileşiklerinde fosfor atomlarının kimyasal kayma değeri. derecesine. Bunun sebebi florun fosforların elektronlarını kuvvetlice çekmesi ve iskelet bağı üzerinde kuvvetli bir π-bağı meydana getirmesidir. Çizelge 2. Yani halka düzleminin üzerinde ve altında dπ-pπ orbital bindirmesi kuvvetlenmiş olur. Ph veya Br gibi daha elektropozitif atomlar iskelet bağını zayıflatırlar. Uzun zincirli primer amino sübstitüentlerinde de titreşim frekanslarında küçük de olsa bir artışa neden olduğu görülmüştür. Böylece azotun üzerindeki çiftleşmemiş elektronlar fosfora doğru çekilir ve fosforun dxz. beklenildiği gibi (elektropozitif olmalarından ) düşük P-N frekanslarında FTIR piki verir. 31P çekirdeğinin spin kuantum sayısı ½ olduğu için proton ve flor gibi yan grupların bulunduğu bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında önemli faydalar sağlar.2. Çeşitli amino sübstitüentlerin FTIR titreşim frekansları R (NPR2)3 (NPR2)4 NH2 1170 1240 MeNH 1175 1215 EtNH 1262 PrnNH 1183 1266 BunNH 1195 1260 n-C5H11NH 1190 1265 n-C6H13NH 1192 1265 2. sübstitüentin elektronegatifliğine. Karakteristik P-N titreşim frekansı.5. Alkilamino grupları P-N gerilmesinde sterik etki göstermektedirler.9. 31 31 P-NMR spektroskopisi P-NMR spektroskopisi fosfazen kimyasında önemli bir yapı aydınlatma tekniğidir. Me. Çizelge 2.Bağlanan ligandın elektronegatifliği gerilme ve eğilme titreşimlerinin yerlerini etkiler. NHR. yapısına ve aktivasyon enerjisine bağlı olarak değişir.

2.0 2. Benzer şekilde sübstitüsyon miktarı arttıkça kimyasal kaymalar değişir. Çizelge 2.1 44. Bu alanda yapılan bazı çalışmalardan elde edilen kimyasal kayma ve spinspin etkileşim değerleri seçilerek Çizelge 2.4 44.6 2.4 18.6 25.5 48.6 2.6 δPCl2 (ppm) 19.2.4.6 2.3 16.6 2.4. halojenlerde. 6.4.6:6 2.6.2.1 -5.4:4.4 δPR2 (ppm) 2 JPNP (Hz) 49. elektron salıcı ise düşük alana kayma (δPCl2< δPClR< δPR2).4-trans6:4. 1999 yılında yaptığı çalışmalarda.4:6.8 46.6:6 2.4. bazı mono spiro bileşikleri sentezlemiş ve yapılarını aydınlatmıştır.7 20.3 9.0 21. Bu çalışmadan elde ettiği 31P-NMR bulguları Çizelge 2. F>Cl>Br>I.6:6 2.6:6 2.2. aynı tür sübstitüentlerde.6 44.0 21.3 20. Ph. NC2H4 ve NMe2 istisna (δPClR> δPCl2> δPR2) gözlenir.0 δPClR (ppm) 21.4.5 48 46.5 21.’da verilmiştir.7.2.4. But>Pri >Pr >Et> Me şeklindedir.4:4.7 9. aminlerde ise. Bazı fosfazen türevleri için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2 JPNP değerleri BİLEŞİK N3P3Cl3 N3P3Cl5NMe2 N3P3Cl4(NMe2)2 N3P3Cl3(NMe2)3 N3P3Cl5(NH2) N3P3Cl4(NH2)2 N3P3Cl4(NHPh)2 N3P3Cl5 NHCH2Ph N3P3Cl5NHBut N3P3Cl4(NHCH2Ph)2 YAPI 2.2.4 21. sübstitüentin elektronegativitesi ile doğru orantılı olarak artar.kaymaları.2.3 19.2 27. Bu artış da kimyasal kayma değerleri ile paralellik gösterir.6 40. Örneğin.4. 70 .’de olduğu gibidir.4 Yıldız.6.4:6. Sübstitüe olan grup elektron çekici ise yüksek alana kayma (δPCl2> δPClR> δPR2).2.6.4. Sübstitüsyonun artması ile kapling sabitleri de artar.4.2.4.3 18.5 21.3 20.

62 74. üç tip monospiro bileşik sentezlemiş ve fosfor atomunun kimyasal kayma değerlerini incelemişlerdir. Çizelge 2.8 18.’da olduğu gibidir.9.8 2 JPP (Hz) 67.7. ikinci spiro halkanın.4 9.83 10. Bazı monospiro fosfazen türevleri-II için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri BİLEŞİK N3P3[O(CH2)2O]Cl4 N3P3[O(CH2)3O]Cl4 N3P3[O(CH2)4O]Cl4 δP(spiro) (ppm) 23. Bu çalışmada.3 22.1 NO2 NO2 Contraktor et al.0 Cl P Cl N O 24. Çizelge 2. (1985).8.2 12.2 71.79 -2.0 69.) 31P-NMR kimyasal kayma değerleri Çizelge 2. Bazı monospiro fosfazen türevleri-I için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri BİLEŞİK Cl Cl P N N P Cl P N N H O N P H C H δPCl2 (ppm) δP(spiro) (ppm) 2 JPNP (Hz) Cl H N O Cl Cl P N O 21.64.2 Kumaraswamy (1999)’nin yaptığı çalışmalarda sentezlediği fosfazen türevlerinin (Şekil 2.’de olduğu gibidir.0 3 JPH (Hz) 11. 71 . Bulguları.5 23.Çizelge 2.2 δPCl2 (ppm) 25. 31P-NMR kimyasal kayma değerlerini daha yüksek alana kaydırdığını tespit edilmiştir.8.98 45.8 2. yaptığı çalışmalarda.

) rapor etmiştir.0 δPCl2 (ppm) 6.3 -6.N P N Cl2P N N N PCl2 N F2P N N P N N PF2 N Cl2P N Cl2P N N N P N N PCl2 N Cl2P N P N N Bileşik d N P N PCl2 N Cl2P N Cl2P N N O P O N PCl2 Bileşik a Bileşik b Bileşik c Bileşik e Şekil 2.4 2 JPP (Hz) 36. Bazı monospiro fosfazen türevleri-III için 31P-NMR kimyasal kayma ve 2JPNP değerleri BİLEŞİK Bileşik a Bileşik b Bileşik c Bileşik d Bileşik e δP(spiro) (ppm) 20.5 -5.0 -9. Kompleks yapıda 31P kimyasal kayma değerinin değişimi 72 .0 26.65.4 -14.6 -19.6 Krishnamurthy.6 δPF2 (ppm) 11.8 -14.64.0 25. monometalik fosfazen kompleksinde 31P-NMR kimyasal kayma değerinin oldukça düşük alana geldiğini (Şekil 2. HN P N R2P N NH N PR2 HN P N R2P N NH N PdCl2 PR2 δP(spiro):43. Monospiro fosfazen türevleri Çizelge 2.8 90.9.6 15.65. 1994 yılında yaptığı çalışmalarda.1 ppm δP(spiro):17.4 -25.8 ppm Şekil 2.7 -7.

ABX ve AMX spin sistemine sahip. Spiro-kripta fosfazenlerin 31P-NMR fosforlarında anizokronizm gözlenmiştir.Kimyasal kayma ve spin-spin etkileşimlerinden geminal-nongeminal. N-kiral merkezli bileşikler (sayfa 27) sentezlediklerdir. ABX ve AMX tipindeki spin sistemlerine nadir olarak rastlanır. (2004a). cistrans ve kaydırma reaktifleri kullanılarak optik izomerler (Coles et al.10. Bilge et al. ABC. Birçok siklotrifosfazen yalnız iki farklı tür fosfor merkezi içerir ve AB2 veya AX2 spin sistemindedir. 73 . spektrumunda PCl2 Anizokronizm.). PCl2 gruplarından birinin makrohalkaya doğru. 2002) belirlenebilmekte ve ayrıca halkanın elektronik yapısı hakkında da bilgi edinilebilmektedir. diğerinin ise makrohalka dışına yönlenmesiyle meydana gelmiştir (Çizelge 2.

15 19.58 23.Çizelge 2.50 23. 2-trans-6. AA'BB' spin sistemlerine rastlanır. 74 .46 N N R(S) P S(R) N A N Cl Cl P M XP Cl Cl N O N R(S) N Cl Cl PB O O N S(R) N XP Cl Cl P A ABX 17.66.10.58 25. Bu tür bileşiklerin HCl tuzları da AA'BB' spektrumu verir (Krishnamurthy et al.izomer A2B2. 2-cis-4 izomer ise AA'BB' (Şekil 2. A2B2.) türünde spektrum verir. N4P4Cl6(NHBut)2 izomerlerinden geminal izomer AB2C. AB2C. Örneğin. N-kiral merkezli fosfazen türevleri için spin sistemi ve 31 P-NMR kimyasal kayma değerleri Bileşik Spin δP(spiro) δPM/B sistemi (ppm) (ppm) δpX (ppm) O O O AMX 15.50 N Tetramerik sistemde ise ABCD. 1978).

Benzer perdelenmeler non-geminal bis(dimetilemino)florür ve bis(etilamino)bromosiklofosfazenlerde de görülmüştür. Genel olarak NMe2’nin protonlarının perdelenmesi klorlarla yer değiştirdiği zaman artar.9. 2.66.triklorosiklofosfazen N3P3(NMe2)3Cl3’ün geminal.izomerlerin ayırt edilmesini sağlar.79 ppm arasında karakteristik kimyasal kaymalar verir.27 ile 7.ve trans. 75 . Oluşan küçük kimyasal kayma farkları cis. non-geminal trans ve non-geminal cis tipinde üç ayrı yapısı söz konusudur. Trimere ligand olarak NMe2 bağlandığında. Diğer sübstitüentlerin NMe2 gruplarının kimyasal kayma değerlerine etkisi oldukça azdır.Şekil 2. Böylece trans non-geminal bileşiğinin NMe2 protonlarının perdelenmesi cis izomerlerine kıyasla daha düşüktür. 1H NMR spektroskopisi Fosfazen bileşiklerinde fosfazene bağlanan yan grupların proton NMR spektrumu yapısal ve geometrik durumları hakkında bilgiler verir.3. metilenin protonları δ = 7. A2B2 ve AA'BB' 31P spektrumları Asimetrik sübstitüe olmuş bir çok siklofosfazen türevi kompleks spin sistemi oluşturur ve bu bileşiklerin 31P-NMR spektrumları nadiren birinci dereceden spektrumdur. Örneğin tri(dimetilamino).

76 .N-H protonlarının kimyasal kaymaları geminal ve non-geminal ürünlerin ayırt edilmesinde önemli ip uçları verebilmektedir.6-3.9 iken geminal ürünlerde δ = 2. Non-geminal yapıda NH protonlarının yaklaşık kimyasal kayma değerleri δ = 3.2-2.9 olduğu görülmüştür.

susuz Sentez için.’de verilmiştir.2-dikloretan Üretici Firma Merck.N-dimetilformamid P/C (%10 Pd) Benzen Diklorometan n-hekzan Silika TLC Silika gel Riedel-de Haön Merck Merck. Çizelge 3.1. ekstra saf Ön izleme için 0.200 mm 1. %99 Merck. ekstra saf Kolon için. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler Adı 2-nitrofenol Etanol Hidrazinhidrat Asetonitril Tetrahidrofuran 1. %80 Merck.2-dibromopropan Merck.063-0. %99 Merck. susuz Sentez için Sentez için Sentez için Sentez için Sentez için Sentez için Kolon için. %99 Yerli. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. saf Sentez için.3. %99 Merck. Özelliği Sentez için Sentez için Sentez için.1. %99 Merck. %99 Merck. Kimyasal Maddeler ve Cihazlar Kullanılan kimyasal maddeler Çizelge 3. etan Trietilamin Fluka N. %97 Merck Merck 77 . 1.2-bis-(2-kloretoksi)Merck. ekstra saf Kolon için.

2. Çizelge 3. Yapı aydınlatma çalışmalarında kullanılan cihazlar Çizelge 3. ince tabaka kromotografisi ile izlendikden sonra kolon kromotografisi ile birbirlerinden ayrılıp izole edilmiştir.2. %85 H3PO4 dış standart Özel yazılımı ( CAD4 soft ware. havanın neminden ve oksijeninden etkilenmemesi için argon atmosferinde gerçekleştirilmiştir.6 MHz 161. Silika jel etüvde 120 °C’ta aktive edilmiştir. Sentezlenen bileşikler. 4 cm-1 çözünürlükte 30 tarama 400 MHz 101.’de verilmiştir.2. Kullanılan cihazlar ve özellikleri Adı Erime Noktası Tayin Cihazı İnfrared Spektrofotometresi ( FTIR ) 1 Modeli Gallonkamp Matson 1000 FT Özellikler Maksimum 350 oC’ 4000 cm-1 -400 cm-1 aralıkta. 78 . version SHELXS97 ) Elektrospey iyonizasyon H-NMR C-NMR P-NMR 13 31 X-ışınları yapı tayin cihazı Kütle spektrometresi ESI-MS 3. Kullanılan cam malzemeler temizlenip kurutulduktan sonra aseton ile yıkanmıştır. Yöntem Bruker DPX FT NMR spektrometresi Bruker DPX FT NMR spektrometresi Bruker DPX FT NMR spektrometresi Enraf-Nonius CAD4 difraktometre Agilend 1100 MSD Bütün tepkimelerde kullanılan çözücüler uygun saflaştırma yöntemleriyle saflaştırıldı.Asetonitril NaH üzerinden destillenerek ve tetrahidrofuran içine sodyum teli çekilerek kurutulduktan sonra kullanılmıştır. Tepkimeler.99 MHz.

DMF ortamındaki tepkimesinden potasyumfenolat tuzları sentezlenmiştir. DMF -2KX Cl Cl O NO2 O O2N (1) OH O2N 2 O2N + 2K2CO3 2 -2KHCO3 DMF OK + Br Br DMF -2KX O NO2 O O2N ( 2) Cl O Cl DMF -2KX O NO2 O O O2N (3) Şekil 3. 2-Nitrofenileterlerin sentezi 2-Nitrofenol ve K2CO3.). Kılıç (1984) tarafından bildirildiğine göre.2. Dihalojenürler.1. 1967). 2-Nitrofenil eterler sentezi 79 . dihalojenürlerin yerine etilenglikolditosilatlar da kullanılabilir (Cannon et al.3.1. aynı ortamda potasyumfenolat tuzuyla tepkimeye sokulmuş ve 2-Nitrofenil eterler sentezlenmiştir (Çizelge 3.1.

2. Aminopodand sentezi 2-Nitrofenil eterler (1-3). 1953). Diaminopodand sentezi 80 . verim Pd/C göre %5-10 daha düşüktür (Balcom and Furst 1953).). Raney nikeli kullanımında. Kılıç (1984) tarafından bildirildiğine göre. O N02 O 02N (1) O O NH2 H2N (4) EtOH Pd/C NH2NH2. Sn/HCl kullanıldığında verim %30 daha düşüktür.2.H2O O N02 O 02N (2) O O O NH2 H2N (5) O O O N02 O O 02N (3) NH2 H2N (6) Şekil 3.2. kuru etanol ortamında hidrazin hidrat ve Pd/C ile aminopodanlara (4-6) indirgenmiştir (Şekil 3. hidrazin hidrat ve Pd/C yerine Sn/HCl de kullanılabilir (Balcom et al.3. Aromatik nitro bileşiklerinin hidrazin hidrat ile indirgenmesinde katalizör olarak Pd/C yerine Raney nikeli de kullanılabilir.2.

3. R ( O HN N O NH P N Cl Cl Cl R Cl + Cl Cl N P N P Cl N P Cl Cl Cl N P NH O N Cl N P HN Cl veya P ( P P Cl Cl N spiro-(7-9) Cl Cl N P NH O R N P Cl N P HN O Cl ( O O ( R ansa-trans- R ansa-cis- ( O Cl N Cl Cl P N NH N P ClCl Cl Cl bino- O HN N P N Cl N P Cl Cl ( ( ( P P Şekil 3.3.).fosfazen türevleri sentezlenmiştir (Şekil 3. Diğer olası ürünler gözlenmemiştir.3.).3. ile tepkimesinden sadece spiro.2. (4-6) aminoliz Aminopodand bileşiklerinin asetonitril ortamında trimer. Diaminopodandların fosfazenle verdiği ürünler 81 ( ( NH2 H 2N (4-6) O gözlenmedi .4. spiro-Fosfazen sentezi Hekzaklorosiklotrifosfazatrienlerin diaminopodandlarla tepkimelerinden çeşitli bileşikler oluşabilir (Şekil 3. N3P3Cl6.

82 .5.2.). Elde edilen spiro-fosfazen türevleri 3. Pirolidinin aşırısı (1/12 mol) tuz tutucu olarak kullanılmıştır (Şekil 3. spiro-Fosfazenlerin pirolidinle verdiği tepkimeler Elde edilen spiro-fosfazenler (7-9).O NH P O O Cl Cl N P N (7) O HN N P Cl Cl O NH P N Cl P N (8) Cl O HN P N N P N (9) Cl Cl N P Cl Cl O HN NH2 H2N (4) O O MeCN NEt3 NH2 H2N (5) O NH O O O Cl Cl O NH2 H2N (6) P Şekil 3. argon atmosferinde ve kuru THF’de pirolidinle tepkimeye sokulmuştur.4.4.

spiro-Fosfazenlerin pirolidinle verdiği tepkimeler 83 .5.O NH P N Cl Cl P N (7) O HN N P Cl Cl O NH P N Cl Cl O NH P N N P N (9) Cl Cl N N O O HN P N ( 8) N P Cl Cl O HN N H THF N N O NH P N P N (10) O HN N P N N O NH P N N N P N (11) N P N N O HN O NH O O HN P N P N (12) N P N N Cl Cl P Şekil 3.

Kristaller. C=C aril). Çökelek süzülür ve kurutulur. Nitropodandların Sentezi 4.7 mL. 3078. Bileşik etanolde kristallendirilir. 1606 (şk. C-H aril).49 g (% 60).98 g/mL)’ın DMF (50 mL)’deki çözeltisi bir saat içinde damlatılır.2.3-propandioksibis(2-nitrofenil eter) (2) İki ağızlı bir balona 2-nitrofenol (20 g.1. 1091 cm-1 (ş.15x10-1 mol ve K2CO3 (16 g. 3109. 1. 2988. Bir damlatma hunisinden 1. 84 .55 mL. 1.1. 1274 (çş.1449 mol) konulup üzerine DMF (500 mL) ilave edilerek. 1531.0575 mol. Kılıç 1983). uçuk sarı renklidir. 0. en 170171oC.1363 (çş. 1608 (şk. 3049 (z.CH2). Çözücü uzaklaştırıldıktan sonra. C=C aril). 1. C-N). BİLEŞİKLERİN SENTEZİ 4. 3012 (z.2-dikloretan (4. 1. 1592 (şk. geri soğutucu altında kaynamaya bırakılır. CO aril). 1. NO2). 2886 (z. süzüntü evapore edilir. 1. Daha sonra 20 saat kaynatılan çözelti süzülür. NO2).4. verim 13. su (550 mL) ilave edilerek çökmesi sağlanır. Bir damlatma hunisinden 1. CO alkil).3-dikloropropan (7.166-167oC (lit. CH2).1.87 g (% 61).25 g/mL)’ın DMF (50 mL)’deki çözeltisi bir saat içinde damlatılır. 0. uçuk sarı renklidir.109oC. FTIR (KBr) ν-max. 1280 (çş. CO alkil). 2874 (z. 1519. C-N).143 mol ve K2CO3 (20 g. Çözücü uzaklaştırıldıktan sonra su (750 mL) ilave edilerek çökmesi sağlanır. Bileşik asetonitrilde kristallendirilir. Çökelek süzülür ve kurutulur. 1581 (çş. 1089 cm-1 (ş. 0. verim 10. CO aril). Kristaller. en. 4. Daha sonra 20 saat kaynatılan çözelti süzülür. FTIR(KBr) ν-max. en. 1365 (çş. C-H aril).0755 mol. süzülür evapore edilir.15x10-1 mol) konulup üzerine DMF (350 mL) ilave edilerek. 2953. 3086.2-etandioksibis(2-nitrofenil eter) (1) İki ağızlı bir balona 2-nitrofenol (16 g. geri soğutucu altında kaynamaya bırakılır.1. 0.

3093. 1082. Bir damlatma hunisinden bis-(2-kloroetil)-eter (25 mL. 1608 (çş.2-bis(2-nitrofenoksi)etan (2. 0. Kılıç 1983) verim 1. Kristaller beyaz renklidir. 1035 (o. Kaynayan çözeltiye bir damlatma hunisinden hidrazinhidrat (8 mL) bir saat içinde damlatılır. 2835 (k. Çözücü uzaklaştırıldıktan sonra su (750 mL) ilave edilerek çökmesi sağlanır. CO aril). en. Ham ürün etanolde kristallendirilir. 1525. 1274 (çş. 3051 (z. C-N). C-H aril). süzüntü evapore edilir. 1588 (çş. en. 2878. 0. 1100.73 g. 4.362 mol) ve DMF (750 mL) ilave edilerek geri soğutucu altında kaynamaya bırakılır.4.219g/mL)’ın DMF (50 mL)’deki çözeltisi bir saat içinde damlatılır.2-Etan dioksi bis(2-aminofenil eter) çözününceye kadar ısıtılır.65oC (lit.25 g) ilave edilip üzerine etanol (300 mL) eklenir. Kristaller.1. 1610 (çş.69oC. 2940 (z. NH2). Kılıç 1983). CO alkil eter).10 g (% 65).1. 1595 (çş.C-N). 3352 (ş. en. 1. Bir saat sonra çözelti süzülerek.42 g (% 55). verim 34. C=C).2. 3446. 1.CH2). 620 cm-1 (z.3. 3-okso-1. 3053 (ş. CO alkil).5-pentandioksibis(2-nitrofenil eter) (3) İki ağızlı bir balona 2-nitrofenol (50 g. CO aril). 2924. NH2). Karışım. 0. K2CO3 (50 g.2-etandioksibis(2-aminofenil eter) (4) İki ağızlı bir balona 1. 3115. 2946. FTIR(KBr) ν-max. 1143. C=C aril). CH2). 1361(çş. en. 129 oC (lit. 85 .132oC. Bileşik asetonitrilde kristallendirilir.3597 mol). 6. 1.1973mol. C-H aril). uçuk sarı renklidir. Çökelek süzülür ve kurutulur. NO2). 1274 (ş. İndirgenme Tepkimeleri 4. Daha sonra 32 saat kaynatılan çözelti süzülür. 1047 cm-1 (k.91 mmol) ve Pd/C %10 (0. 1134.2. süzüntü evapore edilir. FTIR(KBr) ν-max.

4. -NH2). C-H aril). 3468. en. 608 cm-1 (z. C-N).34 mL) bir saat içinde damlatılır. N3P3Cl6 nın (1. 2914. CO alkil). NH2).14 mol).52 g. 1074.4λ5. Pd/C %10 (0. damlatma hunisi 86 . Gündüz 1988).1.2. 3444. 3352 (ş. mmol) asetonitrildeki çözeltisi. NH2).319 mmol) ve Pd/C %10 (0. Kaynayan çözeltiye bir damlatma hunisinden hidrazinhidrat (27. Aminopodandlar ile Trimerin Tepkimesi 4.5-pentandioksi bis(2-nitrofenil eter) çözününceye kadar ısıtılır.2. Kristaller beyaz renklidir. FTIR(KBr) ν-max. 1614 (şk. 0. Kılıç 1983). 2934. en. 1. 1143. FTIR(KBr) ν-max.94 g) ve etanol (750 mL) ilave edilir. 1596 (çş. CO aril). Bir saat sonra çözelti süzülerek. -NH2). 1. 3377. 2868 (z. 64 oC (lit. C-N). 12. 1274 (ş. 77 oC (lit.35 g (% 65). 610 cm-1 (z. 1041 (o. Karışım.5 mmol).2. C=C). asetonitril (50 mL) ve trietilamin(2. Bir saat sonra çözelti süzülerek. 4.3.3-propandioksibis(2-aminofenil eter) (5) İki ağızlı bir balona 1.77 g. verim 5. süzüntü evapore edilir. Karışım -10 °C’a kadar soğutulur. 1140. bileşik (4) (1. Ham ürün etanolde kristallendirilir. CO aril). 1621 (çş.22 g.6-tetrakloro-2. verim 29.2-[1. 25 mmol) eklenir. 1120.CH2). 2942 (z. 3059 (z. 0.3Propan dioksi bis(2-aminofenil eter) çözününceye kadar ısıtılır.65oC. süzüntü evapore edilir. Ham ürün etanolde-su karışımından kristallendirilir. 4. 3356 (ş.6λ5-tri-fosfaza-trien [spiro] (7) İki ağızlı balona. Kristaller beyaz renklidir. 1589 (çş. Karışım.5-bis(2-nitrofenoksi)-3-oksopentanın (49 g. 1051 (o.3 3-okso-1.4.3-bis(2-nitrofenoksi)propan (10. Kaynayan çözeltiye bir damlatma hunisinden hidrazinhidrat (15 mL) bir saat içinde damlatılır.16 g.C-H aril). en. CO alkil).4.03 g (% 72).3. 3-okso1.8 g) ilave edilir üzerine etanol (600 mL) eklenir. C=C).2-etandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5. 3061 (z. 1280 (ş. en.5-pentandioksibis(2-nitrofenil eter) (6) İki ağızlı bir balona 1.6.79oC. CH2).

5-pentandioksibis(2-fenilamino) ]siklo-2λ5.6.4.6. verim 1. 213 °C.3.9 mmol) eklenir. Bileşik n-heptanda kristallendirilir.63 g 33 mmol) eklenir. bileşik (6) (1. Bileşik aynı ortamda kristallendirilir. oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırılır. Kristaller beyaz renklidir. Kristaller beyaz renklidir.2-[3-okso-1.78 g (%70). en. Karışım -20 °C‘a kadar soğutulur. N3P3Cl6 nın (2. 7. Geri soğutucu altında ve argon atmosferinde 30 saat kaynatılır ve oluşan tuzlar süzülerek ayrılır. damlatma hunisi yardımı ile karışıma 1 saat içinde damlatılarak. Ham ürün silica gel (35g) dolgulu kolondan diklorometan/benzen(5/3) ile elue edilir.73 mmol). Kristaller beyaz renklidir.85 g. 7. en. damlatma hunisi yardımı ile karışıma 1 saat içinde damlatılarak. 4.2. bileşik (5) (1.10-3 mol ) kuru asetonitrildeki(100 mL) çözeltisi. oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırılır.4λ5. asetonitril (50 mL) ve trietilamin(3. 4. Süzüntü vakumda kuruluğa kadar destillenir. verim 2.3. asetonitril (200 mL) ve trietilamin(3. N3P3Cl6 nın (2. Geri soğutucu altında ve argon atmosferinde 26 saat kaynatılır ve oluşan tuzlar süzülerek ayrılır.6λ5-trifosfazatrien [spiro] (8) İki ağızlı balona.63 g 35. 6.20 mmol).35 g (% 52).4.53 g (% 66). Geri soğutucu altında ve argon atmosferinde 24 saat kaynatılır ve oluşan tuzlar süzülerek ayrılır.3.6 mmol) asetonitrildeki çözeltisi. 192°C. 4.5 g. Ham ürün silica gel (35 g) dolgulu kolondan benzen ile elue edilir.18. Bileşik benzen/CH2Cl2’de (2/1) kristallendirilir. verim 2. 87 .6-tetrakloro-2. Süzüntü vakumda kuruluğa kadar destillenir. 4. 194 °C.4λ5.94 g. 6λ5-trifosfazatrien [spiro] (9) İki ağızlı balona. en. 6. Süzüntü vakumda kuruluğa kadar destillenir. Karışım -20 °C‘a kadar soğutulur. Ham ürün silica gel (40 g) dolgulu kolondan benzen (20 mL) ile elue edilir.2-[1.yardımı ile karışıma 1 saat içinde damlatılarak oda sıcaklığına gelinceye kadar karıştırılır.6-tetrakloro-2.3 g.3-propandioksibis(2-fenilamino)]siklo2λ5.

Bileşik.6-tetrapirolidino-2.6.6-tetrapirolidino-2. 4. 21. 1.4.-6λ5-trifosfazatrien [spiro] (12) Bileşik (9) (1. Fosfazen Türevlerinin Pirolidin ile Verdiği Tepkimeler 4.2-[1. 1.16 mmol) ve pirolidinin (10. tepkimede açığa çıkan HCl asidini tutmak maksadıyla baz olarak kullanılır. silica gel (45 g) dolgulu kolondan benzen/THF (1/1) ile 88 .4. 225oC. 1.5-pentandioksibis(2-fenilamino)] siklo-2λ5. MeCN’den kristallendirilir.6λ5-tri-fosfazatrien [spiro] (11) Pirolidinin (1. (% 56). Çökelek süzülerek ayrılır.80 g.2-etandioksibis(2-fenilamino)] siklo-2λ5.2-[1.9 mol 2.4. 4. Çökelek süzülerek ayrılır. Karışım.0 mmol) kuru THF’deki (40 mL) çözeltisi. 18.50 ml) 150 ml kuru THF’deki çözeltisi. benzen/THF (1/1) 20 mL’de çözülür ve silica gel (45 g) dolgulu kolondan benzen/THF (1/1) ile elue edilir. oda koşullarında ve argon atmosferinde 50 saat karıştırılır. 4. Pirolidinin fazlası.6. oda koşullarında ve argon atmosferinde iki gün kuvvetli bir şekilde karıştırılır. Bileşik.3 mol) 150 ml kuru THF’deki çözeltisi.99 g. silica gel (20 g) dolgulu kolondan benzen/THF (1/1) ile elue edilir.50 mmol) kuru THF’deki(100 ml) çözeltisine yavaşça eklenir.4. oda koşullarında ve argon atmosferinde iki gün kuvvetli bir şekilde karıştırılır. 205oC.1. Süzüntü.28 g.00 g.3. aynı ortamda kristallendirilir. Süzüntü.-4λ5.4.52 g.78 mmol) ve pirolidinin (1.6-tetrapirolidino-2. verim 0. 4.6.60 g. Pirolidinin fazlası.2-[3-okso-1.4. bileşik (8)’in (0. en. Süzüntü. 13. Çökelek süzülerek ayrılır.2. verim 0.3-propandioksibis(2-fenilamino)] siklo-2λ5.6λ5-trifosfazatrien [spiro] (10) Bileşik (7) (0.4λ5. tepkimede açığa çıkan HCl asidini tutmak maksadıyla baz olarak kullanılır. Pirolidinin fazlası.4.62 g (% 62). tepkimede açığa çıkan HCl asidini tutmak maksadıyla baz olarak kullanılır. en.4λ5.4. 4.59 g.

89 . 248oC. Bileşik MeCN’den kristallendirilir. en. verim 0.elue edilir.82 g (% 66).

Çalışmada fosfazenler ile tepkime verebilecek bifonksiyonel grup içeren diaminopodandların sentezlenmesi uygun görülmüştür. Oluşan HCl asitini tutmak için trietilamin baz olarak kullanılmıştır. Yıldız et al. 90 . bu tepkimelerin yer seçimli (regioselktif) olduğunu göstermektedir.6dioksaoktan ile trimerin THF ortamında ansa. MeCN ortamında 3. 1.8-oktandioksibis(2-aminofenileter) trimerle tepkimesinden ansa ve bino formunda fosfazen türevleri elde etmişlerdir. BULGULAR VE TARTIŞMA 5. Aminopodand bileşiklerinin trimerik fosfazen ile asetonitril veya THF ortamında nükleofilik sübstitüsyon tepkimeleri yapılmıştır. Literatürde. hem MeCN hem de THF ortamında yüksek verimle spiro fosfaza taç eterler izole edilmiştir. Polar çözücülerde spiro ürünün oluşamayacağı söylenmesine rağmen ve bu tez kapsamındaki çalışmada. Bu maksatla. Sentezlerin Yorumları Bu çalışmada podandların sentezi.6-diokso-1. Fosfaza-taçeter (7-9) bileşikleri prolidinle tepkimeye sokulmuş ve tetrapirolidinosiklofos-fazen türevleri hazırlanmıştır (10-12). toluen-Na2CO3(çözelti) ortamında spiro ürünler verdiği belirtilmiştir.1. başka çözücü ortamlarında karışık ürünlerin oluştuğu belirtilmiştir (El Bakılı 1989). fosfazenler ile nükleofilik sübstitüsyon tepkimeleri.’deki gibi yürüdüğü düşünülmektedir. oluşan ürünlerin yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemler ile incelenmesi amaçlanmıştır. Özellikle spiro ürünün sadece bu çözelti ortamında elde edilebildiği. nitropodandlar (1-3) sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin indirgenmesi ile aminopodandlar (4-6) elde edilmiştir.1. trimerin stereospesifik tepkimeleri yapılarak. Aprotik ve polar ortamda yalnızca spiro fosfaza taç eterlerin sentezlenmesi. (1999). Tepkimelerin disosyatif monomoleküler nükleofilik sübstitüsyon (SN1) mekanizma üzerinden Şekil 5.8-diamino-3. Bu tepkimelerden spiro fosfazataçeterleri elde edilmiştir. Bir mol trimere karşı bir mol aminopodand tepkimeye sokulmuştur.5.

.... ... O :N H .. . ... . O O P N Cl Cl P N N P Cl Cl :N : P N Baz etkisi ... N ......... ..Cl P N Cl N CH3CN Cl P N N SN1(P) (yavaş) Cl- Cl P N N + O O O NH2 .. ..... H N Şekil 5.. . ........ ..P) O O Cl P N :N H N H2N :NEt3 O -Et3NHCl N :N sp P 2 N düzlem üçgen üzerinden geçiş hali O NH O O HN ...... O O Cl -H + NH2 P N H2N .. . ....... N Cl N Cl spiro (2.. .... ...... . ...P) Çözücü etkisi ansa (4. NH .... Cl P P Cl ... ............ . ..... . O . r=k[N3P3Cl6] NH2 .. O N H O O .. . H ... NH HN.. P . .. Cl P N O ... O O ...... . Muhtemel tepkime mekanizmaları 91 ... . O.. O N H2N N -HCl O NH P N Cl Cl P N N P Cl Cl O O HN trigonal bipiramidal geçiş hali . O ....... . ............. ...1....

66 (33.70) 702 (701.03) 532 (533.22. Sentezlenen bileşiklerin element analiz sonuçları B.49) (2.73) Element Analizi % Bulunan ( Hesaplanan ) %C %H %N 32.2.31 (32.18 (37.62 6.99 18.20) 54.14) (3. gelecekte polar ve apolar çözücülerde genişletilerek yapılması. Çizelge 5.63) (3.17) (7.00 7. ve ES-MS yöntemine göre kaydedilen kütle spektrumları (SPEKTRUM-7.08) 658 (657.80) (13.1.59 11.79) (19.44 3.05) 54. tartışmalara ancak açıklık getirebilir.97 (55.96 2.1.52) 54. 5.20 2.96) (7.83 19.12 (54.Kütlesi (g.72) 33.06) 562 (563.77) (17.68) 671 (671.18) * [M+H]+ ** Atomların ortalama atom kütleleri esas alınarak hesaplanmıştır Element analizi sonuçları.28 ve 34) önerilen yapıları ve mol kütlelerini doğrulamaktadır.mol-1) Bulunan* (Hesaplanan)** 518 (519.43) (18.03) 37.Bu çalışmaların.90) (11.17.33 18. Element Analizi Sonuçları Sentezlenen bileşiklerin element analizi ve MS sonuçları Çizelge 5. No 7 8 9 10 11 12 Kapalı Formülü C14H14N5O2P3CI4 C15H16N5O2P3Cl4 C16H18N5O3P3Cl4 C30H46N9O2P3 C31H48N9O2P3 C32H50N9O3P3 M.77) (7. 92 .16 13.31 (54.12.20 7.99 12.40) (13.’de verilmiştir.

13.2. trimerin νP=N frekansıyla kıyaslandığında. 1363 1525. 8. Trimerin (N3P3Cl6) karakteristik P=N gerilme titreşimi 1215 cm-1de gözlenmiştir.5. 6. 3093 1608 3053 3061 1610 3061.’de listelenmiştir. IR spektrumlarının gözlenen karakteristik pikleri Çizelge 5. 3028 1621 3059 3060 3061 3073 1614 1612 1602 1600 3446 3352 3444 3352 3468 3356 3300 1192 3192 3385 1182 3294 3329 1178 3292 93 . 18. FTIR Spektrumları ile İlgili Yorumlar Sentezlenen bileşiklerin IR spektrumları sırasıyla SPEKTRUM-1.2. 3049 1606 3115. 23. Çizelge 5. ν cm-1 ) Bil. 1361 - ν NH - ν P=N - ν PCl 575 525 581 527 596 513 3086. 29 ve 35’de verilmiştir. yaklaşık 15-30 cm-1 kadar düştüğü gözlenmiştir. 3051 1608 3078. Sentezlenen bileşiklerin karakteristik FTIR spektrum verileri (KBr disk. 2. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ν C-H (aromatik) ν C-N (aro. 1365 1519. 5. Elde edilen fosfazen bileşiklerinin gerilme titreşimleri Trimerin νP=N titreşimleri.3.) ν C=C 1595 1603 1601 ν NO2 1531. 4. 3.

Tüm fosfazen bileşikleri için Δν/j 10’dan büyük hesaplanmış ve 94 .3 Hz arasında çıkmıştır. PA kimyasal kayma değerleri 2. Bileşik (7-9) için PX kimyasal kayma değerleri 21.Çizelge 5. Katı halde kaydedilen FTIR değerlerinden hidrojen bağının varlığı ve N-H bağlarının farklılaştığı anlaşılmaktatır. 24.5 Hz arasında çıkmıştır.85 ppm aralığında ikili pik. Bileşik (10-12) için PX kimyasal kayma değerleri 17. katı halde hem kısmen sübstitüe hem de tamamen sübstitüe türevlerde bileşiklerin makro halkasında molekül içi çoklu hidrojen bağları bulunmuştur.5-44. 13 C. 3034 3063. 5. PA kimyasal kayma değerleri 6. Makrohalkadaki hidrojen bağları. 30 ve 36’da verilmiştir.4.85-23.66-3.’de bileşiklerin spektrum türleri ve 31P-NMR kimyasal kayma değerleri verilmiştir.86 ppm aralığında de ikili pik. Kristallografik kısımda açıklandığı gibi. H-. 19.86 ppm aralığında üçlü pik olarak gözlenmiştir.2. azot atomlarını farklılandırmıştır.92-17. 14. 3033 3067. Çizelge 5.3. νN-H frekansının artmasına neden olmuştur. P-P eşleşme sabiti 45. 3042 3392 3312 3340 3317 3360 3327 1195 1172 1197 1172 1198 1172 - Bileşik (7-12) için Ν-H gerilme titreşim bandları 3399-3300 ve 3327-3192 cm-1 de iki farklı pik olarak gözlenmiştir. Bileşik (9-12) de pirolidin halkası. P-P eşleşme sabiti 43. (devam) 10 11 12 3059.23-21. 31 P-NMR Spektrumlarıyla İlgili Yorumlar 1 Bileşiklerin (7-12) çözeltide simetrik olduğu verilerinden anlaşılmaktadır.57 ppm aralığında üçlü pik olarak gözlenmiştir.5-47.ve 31 P-NMR Bileşiklerin CDCl3 içinde alınan proton decoupled 31P-NMR spektrumları sırasıyla SPEKTRUM-9.

makrohalkadaki her iki azot atomunun elektronlarını fosfazen halkasına doğru salmasını doğrulamıştır. makro halka büyüklüğünün. δP ve 2JPNP değerlerine etkisinin olmadığı söylenebilir.66 2.4 46. X-ışını kristallografi sonuçları.85 23.85 17.86 23.5 43. J/Hz) Bileşik R Spin Sistem δPA δPX 2 JPNP (7) (8) Cl 3.11 AX2 6.23 45. δ/ppm. bileşik (7-9) daki δPA değerinden daha büyük.7 44. Sentezlenen bileşiklerin 31P-NMR verileri (CDCl3.57 10.5 O NH P N Cl Cl P X A N N Bileşik (9-12) de δPA değeri. Bileşik (7-9)da spiro fosforlarının kimyasal kayma değerleri. makro halkadaki azot atomunun elektronlarını fosfazen halkasına salması nedeniyle. Bütün bileşiklerde iki bağ öteden eşleşme sabiti (2JPNP) hemen hemen aynı çıktığına göre.61 21. Spiro fosfazenler için üçlü pik ve ikili pik çıkması önerilen yapı ile uyum içindedir.92 21. Çizelge 5.3.3 43.6 47. ( ( O HN N P N X (9) (10) Cl R O NH P N X A ( ( O HN N P N N N X (11) (12) P 95 .82 AX2 2.87 17. PCl2 den daha yüksek alanda gözlenmiştir.30 17. δPX değeri ise daha küçük olarak gözlenmiştir. bu durumun tersine olarak.buna göre 31P-NMR spektrumlarının. AX2 türü olduğu anlaşılmıştır.

Kimyasal kayma değerlerindeki bu değişikliğin pirolidin halkasındaki azot atomunun eşleşmemiş elektron çiftini, fosfazen halkasına sunmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
5.5 1H-NMR Spektrum Yorumları
1

H-NMR spektrumları alınan bileşikler çözelti ortamında simetrik, katı halde ise simetrik değildir. Bileşik (7-12) ait 1H-NMR spektrumları sırasıyla SPEKTRUM-10, 15, 20, 25, 31 ve 37’de verilmiştir. Kimyasal kayma değerleri Çizelge 5.3.‘de verilmiştir.

CDCl3 içinde alınan fosfor decoupled 1H-NMR spektrumunda, N-H protonların 5,77-6,15 ppm’de rezonansa geldiği ve iki bağ öteden eşleşme sabitinin 8,3 Hz olduğu bulunmuştur. Bileşik (7), bileşik (11) ve bileşik (12)’de eşleşme sabiti beklenmedik şekilde diğerlerinden daha küçük çıkmıştır. Bileşik (10-12) de ArOCH2CH2 ve ArOCH2 protonlarının δ değeri HETCOR ile tespit edilmiştir (SPEKTRUM-27, 33 ve 39). Çizelge 5.4. 1H-NMR spektrumu verileri
B. No 7 8 9 10 11 12 δN-H 5,98 (i, 2H) (2JPH=4,9 Hz) 6,15 (i, 2H) (2JPH=7,6 Hz) 5,89 (i, 2H) (2JPH=8,7 Hz) 5,77 (t, 2H) 5,79 (i, 2H) (2JPH=3,1 Hz) 5,84 (i, 2H) (2JPH=5,8 Hz) δN-CH2 δN-CH2-CH2 δArOCH2 4,35 (t,4H) 4,28 (ü, 4H) (3JHH=5,7 Hz) 3,88 (ç, 4H) 3,01 1,68 (ç,16H) (ç,16H) 3,18 1,80 (ç,16H) (ç,16H) 4,35 (t, 4H) 4,26 (ü, 4H) (3JHH=5,7 Hz) δArOCH2CH2 2,33 (ç,2H) (3JHH=5,7 Hz) 4,20 (ç, 4H) 2,25 (ç, 2H) (3JHH=5,7 Hz) 3,77 (ü, 4H) (3JHH=5,7 Hz) Aromatik Proton 6,94 7,20 (8H) 6,95 7,28 (8H) 6,92 7,38 (8H) 6,89 7,29 (8H) 6,87 7,31 (8H) 6,80 7,67 (8H)

3,21 1,79 (ç,16H) 4,17 (ü, 4H) (ç,16H) (3JHH=5,7 Hz)

96

5.6. 13C-NMR Spektrum Yorumları

CDCl3 içinde alınan bileşik (7), (8) ve (9)’ un protonla eşleşmemiş, fosforla eşleşmiş 13C-NMR spektrumları sırasıyla SPEKTRUM-11, 16 ve 21’de verilmiştir. Çizelge 5.5.’de bu bileşiklerin kimyasal kayma ve P-C eşleşme sabitleri birarada sunulmuştur. C-NMR spektrumları incelendiğinde, gözlenen karbon piki ile yapılar uyumludur. Beklenen bütün karbon pikleri gözlenmiştir. Bileşiklerde ipso karbonları (amin bağlı) yarılmaya uğramamıştır. Fosforun C2 karbonlarıyla eşleşme sabiti (3JPC=3,5-4,8Hz), C6 karbonlarıyla eşleşme sabitinden (3JPC=5,8-7,3Hz) daha küçük olarak gözlenmiştir.
13

Çizelge 5.5. Bileşiklerin (7-9) 13C-NMR spektrum verileri (δ/ppm)
5

B. No

Alifatik karbonlar -O-C -OC-C C1 131,0

Aromatik karbonlar

4 3 2

6

O

1 NH

C2 123,9 (3JPC=4,8Hz) 124,4 (3JPC=3,9Hz) 122,9 ( JPC=3,5Hz)
3

C3 125,3 (4JPC=1,2Hz) 125,7 (4JPC=1,2Hz) 124,9 ( JPC=1,2Hz)
4

C4 118,3

C5 124,2

C6 150,2 (3JPC=5,8 Hz) 151,0 (3JPC=7,1 Hz) 150,5 (3JPC=7,3 Hz)

7 70,9

-

8 67,3

27,9

129,2

116,6

123,7 (4JPC=1,2Hz) 122,8 ( JPC=1 Hz)
4

9 69,6

69,4

129,6

115,1

CDCl3 içinde alınan bileşik (10), (11) ve (12)’nin protonla eşleşmemiş, fosforla eşleşmiş 13C-NMR spektrumları sırasıyla SPEKTRUM-26, 32 ve 38’de verilmiştir. Çizelge 5.6.’da bu bileşiklerin 13C-NMR verileri listelenmiştir.

97

Bileşik (10-12)’de C1’in kimyasal kayma değerleri, bileşik (7-9)’a göre daha yüksek bölgede gözlenmiştir. Ancak bileşik (12)’de diğer aromatik karbonlar (C2-C6) için kimyasal kayma değerlerinde bileşik (9)’a göre azalma gözlenmiştir. Aromatik karbon atomları (C2-C6) ile fosfor atomları arasındaki üç bağ öteden eşleşme sabiti, bileşik (12)’nin C2’si hariç hesaplanmıştır. C2’nin kimyasal kayma değerleri, C6’ya göre daha küçük olarak bulunmuştur.
3 3

JPC2 ve 3JPC6 bileşik (7-12) için dublet olduğu halde, pirolidin gruplarında JPCC için ikilinin üçlüsü olarak gözlenmiştir. Pirolidin karbonları (N-CH2CH2) için üçlünün nedeni, ikinci etki (second effect) olarak değerlendirilmektedir (Şekil 5.2.).

(10)

(11)

(12)

Şekil 5.2. Pirolidin karbonları üzerine ikinci etki

98

8 116.8 122.628-1. No b a N Ca Cb 5 Alifatik karbonlar OC OCC - Aromatik karbonlar 4 3 2 C5 6 O 1 NH C1 C2 C3 C4 C6 10 46.5 Hz) Hz) 133. Fosfazen türevlerinde tekli ve ikili bağ uzunlukları.0 122.1 Hz) Hz) 123.2 71.5 122.5 (3JPC=9.2 119.1. Fosfazen halkasındaki P-N bağları ikili bağ karakterindedir.691 ve 1.6 (3JPC=4. 99 .9 150.0 26.554 (3) ile 1. mokro halkadaki N atomunun elektronlarını fosfazen halkasına sunmasından kaynaklanmaktadır.7 (3JPC=3.610 (3) Å arasında değişmektedir.5 150. P-N bağ uzunlukları 1.6.3 Hz) 122.4 66.7.4 69. dış halkadaki α'(NPN) açısında ise genişleme olmuştur.1 115.0 Hz) 46.2 26.4 11 (4JPC=1.6 Hz) 27.7 135.7 Hz) Hz) 12 46. iç halkadaki α(NPN) açısında daralma.571-1.9 122.9 69.2 132. Sentezlenen Fosfazen Bileşiklerinin Kristal Yapı Analizleri 5. Grupların elektron çekmesi ve elektron vermesi ile standart bileşiğe (N2P3Cl6) göre.1 118. sırasıyla 1.5 123.2 26.7 (3JPC=8.7 147. Bileşik (7)’nin X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi Bileşik (7) de trimerik fosfazen halkası düzleme yakındır QT=0.5 (3JPC=5.Çizelge 5.4 (3JPC=9.8 120.2 5. P-N bağının kısalması.9 (3JPC=9. Bileşiklerin (10-12) 13C-NMR spektrum verileri (δ/ppm) B.7.096 (3) Å.604 Å aralıklarında değişmektedir.3 (3JPC=6.

.3. -sp.. +ap. üç kollu hidrojen bağı (trifurcate) ve iki fenil halkası ile sabitlenmiştir. +ap.. sc: sinklinal. N-H. +sp.O/N-H.N5-P1 bağ sırasına göre makro halkada torsiyon açıları sırasıyla – ap. Makro halkanın konformasyonu dört merkezli. -ac ve + sc (sp: sinperiplaner.). Bileşik (7)’nin X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diagramı 100 .N hidrojen bağları ile makro halka dörde bölünmüştür (Şekil 5.... ap:antiperiplanar) şeklindedir. -sc.3. Şekil 5... -sc. -ap.. ac:antiklinal.P1-N4. +ap..

-0.5.066 (4) ve 0. Makro halka boşluk büyüklüğü 101 .67 HN5 P Şekil 5. 0.5. O1 ve O2 atomlarından geçen düzleme göre hesaplanmıştır. Bu atomların düzlemden sapma değerleri sırasıyla. Bileşiğin paketlenme diyagramı ve moleküller arası hidrojen bağları Makro halka boşluk büyüklüğü (Şekil 5.).).084 (4).Moleküller arası H – bağları (N-H…N) ile dimerleşme meydana gelmiştir (Şekil 5.72 Å ve Osp3=0.103 (4).76 Å kovalent yarıçaplarına ve N4.4.83 O2 1 HN4 r2 =4.4. Nsp3=0.108 (5) Å’dür. -0. R O 1 r =2. Şekil 5. N5.

0,76+0,72=1,480 Å 4,67-1,48=3,19 Å 2,28/2=1,14 Å

2,83-1,48=1,35 Å 3,19/2=1,60 Å rort=1,14 Å

1,35/2=0,68 Å 0,68+1,60=2,28 Å

Makro halka boşluk büyüklüğü ortalama yarıçapı 1,14 Å olarak hesaplanmıştır. Böyle bir makro halka ile lityum ve bazı geçiş metal katyonları ile kompleksler elde edilebileceği düşünülse de boşluğu sıkı bir şekilde hidrojen bağları kapatmıştır. Çizelge 5.7. Bileşik (7)’nin kristal verileri C14H14Cl4N5O2P3 Mr = 519,01 Triklinik, P1 a = 9,045 (2) Å b = 11,647 (3) Å c = 12,225 (2) Å α= 103,663 (17)o β=107,458 (19)o γ=109,78 (2)o V = 1071,1 (5) Å3 Dχ = 1,609 Mg m-3 Mo Kα oranı λ=0,71073 Å θ = 10-15o μ = 0,798 mm-1 Τ = 298 (2) K Renksiz 0,40 x 0,25 x 0,20 Z=2

Çizelge 5.8. Bileşik (7)’nin seçilmiş bağ uzunlukları (Å ), bağ açıları ve burkulma (torsiyon) açıları (o) P1-N1 P1-N3 P1-N5 P1-N4 N1-P1-N3 N1-P1-N5 N3-P1-N5 N1-P1-N4 N3-P1-N4 N5-P1-N4 1,603 (3) 1,610 (3) 1,635(3) 1,644(3) 114,16 (17) 110,87 (18) 107,01 (18) 110,93 (18) 107,68 (19) 105,75 (19) P3-N3 P3-N2 P2-N1 P2-N2 N3-P3-N2 N1-P2-N2 P2-N1-P1 P3-N2-P2 P3-N3-P1 1,561 (3) 1,578 (4) 1,554 (3) 1,580 (3) 119,45 (17) 120,11 (18) 122,91 (19) 119,1 (2) 122,9 (2)

102

Çizelge 5.8. (devam) C9-Cl4-N5-P1 N4-P1-N5-C14 N5-P1-N4-C1 C7-O1-C6-C1 P1-N4- C1-C6 O1-C6-C1-N4 -62,1 (5) 84,9 (4) -162,6 (3) -92,2 (5) 142,2 (3) -0,1 (5) C8-O2-C9-C14 N5-C14-C9-O2 C6-O1-C7-C8 C9-O2-C8-C7 O1-C7-C8-O2 168,0 (5) 6,9 (6) 136,2 (4) -148,5 (5) -54,9 (6)

5.7.2. Bileşik (8)’in X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi

Bileşik (8)’de trimerik fosfazen halkası hemen hemen düzlemseldir. P-N bağ uzunlukları 1,552 (2) ile 1,604 (2) Å arasında değişmektedir. Fosfazen türevlerinde tekli ve ikili bağ uzunlukları, sırasıyla 1,628-1,691 ve 1,5711,604 Å aralıklarında değişmektedir. Fosfazen halkasındaki P-N bağları ikili bağ karakterindedir. P-N bağının kısalması, makro halkadaki N atomunun elektronlarını fosfazen halkasına sunmasından kaynaklanmaktadır. Elektron artışı ve sübstitüentin elektron itmesi ile α açısında daralma, α' açısında ise genişleme olmuştur. β(P2-N2—P3) ve β(P1-N3—P3) açıları, N3P3 halkasındaki elektron artışıyla, çok değişmiş ve artmıştır.(Kılıç 1996). İç halkadaki α(N2-P3-N3) açısı 114,6 (1)o ve dış halkadaki α'(N4-P3-N22) açısı 103,3 (1)o dir. P3-N4,....N22-P3 bağlarına göre makro halkada torsiyon açıları sırasıyla – ap, +ap, +sp, -sc, +ap, -sc, -sc, -sc, +ap, +sp, -ac ve +sc (sp: sinperiplaner, sc: sinklinal, ap:antiperiplaner) şeklindedir. Makro halkanın konformasyonu dört merkezli (üç kollu) hidrojen bağı ve iki fenil halkası ile saptanmıştır. Molekül içi dört merkezli üçlü N-H....O/N-H....N hidrojen bağları ile makro halka dörde bölünmüştür. Makro halkanın konformasyonu üç hidrojen bağı ile koşullandırılmıştır (Şekil 5.6.). Burulma açıları, mokro kalkanın konformasyonuna göre 180o (anti) veya 60o (gauche) olarak ölçülmüştür.

103

Şekil 5.6. Bileşik (8)’in X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diagramı Bileşik (8)’nin moleküler paketlenmesi Şekil 5.7.’de olduğu gibidir.

Şekil 5.7. Bileşik (8)’in paketlenme diyagramı

104

618 Mg m-3 Mo Kα oranı θ = 10-15o μ = 0.070 (2) Å olarak bulunmuştur.583 (2) 1. -0. renksiz 0.122 (2).58 (13) 107.579 (2) 119. Çizelge 5.604 (2) 1.43 (14) 105 .N4 1.22 (14) 119. N4.40 x 0. Bu atomların düzlemden sapmaları sırasıyla.01 (14) 103. bağ açıları ve burkulma açıları (o) P3-N2 P3-N3 P3-N22 P3-N4 N2-P3-N3 N2-P3-N2 N3-P3-N22 N2-P3-N4 N3-P3-N4 N22-P3.801 (13) 112.751 (7)o V = 2188. Makro halka boşluk yarıçapı yaklaşık 0.78 mm-1 Τ = 293 (2) K Blok.7094 (6) Å b= 22.559 (2) 1.25 x 0.2 (4) Å Monoklinik. 0.30 (13) 123.603 (2) 1.9. Bileşik (8)’in kristal verileri C15H16Cl4N5O2P3 Mr = 533. -0.57 (12) 112.25 Z=4 Çizelge 5.95 Å olarak bileşik (7)’de olduğu gibi hesaplanmıştır.Makro halka boşluk büyüklüğü. Bileşik (8)’in seçilmiş bağ uzunlukları (Å).04 a = 7. O11 ve O15 atomlarından geçen düzleme göre hesaplanmıştır.6960 (14) Å β = 93. P2/n Dx = 1.080 (2) ve 0.10.404 (2) Å c = 12. N22.552 (2) 1.636 (3) 114.53 (12) 119.83 (12) 123.635 (3) 1.33 (13) P1-N3 P1-N1 P2-N2 P2-N1 N3-P1-N1 N2-P2-N1 P2-N2-P3 P1-N3-P3 P2-N1-P1 1.02 (13) 106.145 (2).

8...3 (3) -52.. Makro halkanın konformasyonu dört merkezli hidrojen bağı ve iki fenil halkası ile sabitlenmiştir.9 (6) 151.7. -sc.. Şekil 5. +sc.O/N-H.67 (2)o ve makrohalka α’ (N4P1-N5) açısı ise 105.10 (2) -159.N hidrojen bağları ile makro halka dörde bölülmüştür (Şekil 5..Çizelge 5. P1-N4.. sc: sinklinal. -ap.). +ap. +sp.3 (5) -70. (devam) N4-P3-N22-C21 P3-N22-C21-C16 C12-O11-C10-C5 N4-C5-C10-O11 C14-O15-C16-C21 N22-C21-C16O15 75..4 (4) 173.1 (3) -87.. +ap. Molekül içi dört merkezli N-H..3.9 (3) 2.8. ap:antiperiplaner) şeklindedir. +ap. Bileşik (9)’un X-ışınları yapısı ve ORTEP3 diagramı 106 . -ap.4 (1)o’dir. -sc ve +sc (sp: sinperiplaner.1 (2) 5.10. -ap.3 (3) -89. -ap. +sp.4 (5) -39.N5-P1 bağ sırasına göre makro halkada torsiyon açıları sırasıyla +ap.9 (4) C10-O11-C12-C13 O11-C12-C13-C14 C16-O15-C14-C13 C12-C13-C14-O15 C10-C5-N4-P3 N22-P3-N4-C5 169.5 (4) 2. Bileşik (9)’un X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi Fosfazen halkasında α (N1-P1-N3) açısı 114..

-0..9. Fosfazen halkası düzlemsel değildir QT=0.561 (3)-1. altı benzen molekülü altı diagonal köşelere yerleşmiştir.292 (2).644 (3) Å (ortalama 1. Bu atomların düzlemden sapmaları sırasıyla. 0.008 (2) Å olarak bulunmuştur. 0.. Moleküller arası hidrojen bağı (H5. O2 ve O3 atomlarından geçen düzleme göre hesaplanmıştır.10. Farklı moleküllerdeki H5 ve N1 atomları arası hidrojen bağları trimerleşmeye neden olmuştur (Şekil 5. Sadece iki diagonal köşe boş kalmıştır.6025 Å) arasındadır. zincirin boşluklarını doldurmuştur.72 Å ve Osp3=0. burkulmuş kayık formasyonundadır.594 (3).).Trimerik ve tetramerik fosfazen bileşiklerinde P-N bağ uzunluğu bağlanan grubun elektronegatifliği ile değişmektedir (Bullen 1971).101 (2) ve –0. N5.244 (4) Å (Şekil 5. Bileşik (9)’da fosfazen halkasının komformasyonu Birim hücrede iki benzen molekülü bulunmaktadır.O2) İle oluşan supramoleküler polimer zinciri b-eksenine doğru uzatmıştır. -0. Benzen molekülü. Fosfor atomlarına elektron yoğunluğu büyük olan grubun bağlanmasıyla P-N bağ mesafesi 1. Nsp3=0. Şekil 5.76 Å kovalent yarıçaplarına ve N4. Makro halka boşluk büyüklüğü. O1.). Halka komformasyonu. Yapıdaki kısalan PN bağları çift bağ karakterindedir. 107 . bileşik (7)’de olduğu gibi. Halkanın.373 (3). yaklaşık 1.38 Å olarak hesaplanmıştır. N1-P1 ve N2-P2 bağlarının ortasından geçen iki dönme ekseni mevcuttur.9. Makro halka boşluk yarıçapı. Bileşiğin paket diyagramında.

P21/n Dx = 1.952 (7)o V = 2640.5151 Mg m-3 Mo Kα oranı θ = 10-15o μ = 0.15 x 0.2203 (11) Å c = 20. renksiz 0.Şekil 5. Bileşik (9)’un kristal verileri C19H21N5O3P3 Cl4 Mr = 602.180 (2) Å β = 105.40 Z=4 108 .6 (5) Å Monoklinik.25 x 0.5556(12) Å b= 8.11.10.14 a = 16. Bileşiğin paketlenme diyagramı ve moleküller arası hidrojen bağı Çizelge 5.662 mm-1 Τ = 293 (2) K Blok.

Bileşik (10)’un X-ışınları kristallografi yöntemi ile yapısının incelenmesi Bileşiğin X-ışınları kristallografik yapısı Şekil 5.7 (3) -64. makro halka düzlemsel değildir QT=1.602 (2) 1.1 (3) -176.).48 (13) 119.Çizelge 5.1 (2) 5.0 (3) -102.72 (4) 108.6 (3) 73.2 (3) 157.9 (4) P1-N3 P1-N4 P2-N2 P3-N2 P2-Cl12 P3-Cl14 P1-N3-P3 N1-P1-N3 N1-P1-N5 N1-P2-Cl1 N2-P2-Cl1 N2-P3-N3 N2-P3-Cl4 N3-P1-N5 N3-P3-Cl4 Cl1-P2-Cl2 N4-C1-C6-O1 C6-O1-C7-C8 C7-C8-O2–C9 O2-C9-C10-O3 C10-O3-C11-C16 C11-C16-N5-P1 N22-P3-N4-C5 1.28 (14) 109.’de olduğu gibidir.567 (2) 1.577 (3) 1.4 (4) 2.9902 (12) 121.4.87 (10) 107.51 (11) 105.64 (14) 109.6 (4) 177.59 (16) 114.638 (3) 1.79 (13) 110.83 (13) 119.644 (3) 1.87 (10) 108.561 (3) 1.6 (2) -138. Fosfazen halkası düzleme yakındır QT=0.82 (14) 107.577 (3) 1.5 (3) 4.23 (6) 3. 109 .9986 (14) 119.126.P2 P2-N2-P3 N1-P1-N4 N1-P2-N2 N1-P2-Cl2 N2-P2-Cl2 N2-P2-Cl3 N3-P1-N4 N3-P3-Cl3 N4-P1-N5 Cl3-P3-Cl4 P1-N4-C1-C6 C1-C6-O1-C7 O1-C7-C8-O2 C8-O2-C9-C10 C9-C10-O3–C11 O3-C11-C16-N5 N22-C21-C16-O15 1.12.50 (12) 110.3 (4) -167.9976 (12) 1.24 (16) 110.05 (12) 107. bağ açıları ve burkulma açıları (o) P1-N1 P1-N5 P2-N1 P3-N3 P2-Cl11 P3-Cl13 P1-N1.9928 (12) 1.11.99 (13) 108.7 (3) 151.152 (3) Å (Şekil 5.57 (12) 106.12. Bileşik (9)’un seçilmiş bağ uzunlukları (Å).70 (15) 119.35 (13) 100.5 (3) -159.59 (7) -137.7.71 (11) 100.567 (2) 1.

Şekil 5. Bileşik (10)’un X-ışınları kristallografik yapısı Şekil 5. Bileşik (10)’da her iki halkanın komformasyonu 110 .11.12.

Bağ açıları Çizelge 5.646(3) 1.595 (4) 1.602 (3) Å bulunmuştur.81 (15) 122.643 (3) 116. Çizelge 5.56 (16) 113.20 (14) 100.60 (15) 105.602 (3) 1.N8 4.13.Makro halka üç merkezli (iki kollu=bifurcate) hidrojen bağına sahiptir. P21/n a = 9. Bileşik (10)’nun kristal verileri C30H46N9O2P3 Mr = 657.43 (13) 105.54184 Å θ = 10-15o μ = 2.150 (4) Å β=90.’de verilmiştir. Bileşik (10)’un seçilmiş bağ uzunlukları (Å).81 (16) 121.25 x 0.20 (14) 114.7 (5) Å3 Dχ = 1. C17….32 (14) 111 .097 (9)o V = 3272.642 (3) 1.67 (4) Å’lük atomlar arası uzaklılar ile belirlenmiş ve bileşik (7) de olduğu gibi 1. bağ açıları ve burkulma açıları (o) P1-N1 P1-N3 P1-N6 P1-N7 N1-P1-N3 N1-P1-N6 N1-P1-N7 N3-P1-N6 N3-P1-N7 N6-P1-N7 1.16 Å olarak hesaplanmıştır.41 (4) ve O2….98 (13) P2-N1 P2-N2 P2-N4 P2-N5 N1-P2-N2 N1-P2-N4 P1-N1-P2 P2-N2-P3 P1-N3-P3 N8-P3-N9 1. Makro halka komformasyonu üç merkezli hidrojen bağı ve iki fenil halkasıyla tespitlenmiştir.06 (14) 113.582 (3)-1.2134 (8) Å b = 9.599 (3) 1.14. 11 üyeli makro halka boşluk yarı çapı.10 Z=4 Fosfazen halkasında P-N bağ uzunlukları 1.650(3) 116.C25 5. Çizelge 5.021 cm-1 Τ = 293 K Renksiz 0.67 Monoklinik.335 g m-3 Cu Kα oranı λ=1.65 (15) 123.14.826 (3) Å c = 36.582 (3) 1.40 x 0.16 (17) 101.

5 (3) N2-P2-N1-P1 N2-P3-N3-P1 N3-P3-N2-P2 C24-O2-C25-C30 O2-C25-C30-N9 C25-C30-N9-P3 C30.8 (3) 53. Molekülün paketlenme diyagramı Şekil 5.2 (3) 14.6 (3) 139. makro halka ise düzlemsel değildir (Şekil 5.7. 112 .’de olduğu gibidir. P1-N3 ve P2N2 bağlarının ortasından geçen iki dönme eksenine sahiptir.5 (4) 1.2 (2) -97.7 (3) -141.5.046 (3) Å.3 (5) -119.4 (3) 83. Fosfazen halkası düzleme yakın QT=0.’de olduğu gibidir..1 (3) 5.1 (3) -16. Bileşik (12)’nin X-ışınları kristallografisi yöntemi ile yapısının incelenmesi Bileşiğin X-ışınları kristallografik yapısı Şekil 5.2 (3) 12..2 (3) 64. (devam) N1-P1-N3-P3 N3-P1-N1-P2 N1-P2-N2-P3 P3-N8-C17-C22 N8-C17-C22-O1 C17-C22-O1-C23 C22-O1-C23-C24 O1-C23-C24-O2 C23-C24-O2-C25 -6.7 (4) 0.O/N-H. Makro halka üç merkezli hidrojen bağlarına (N-H.6 (3) 5.N) sahiptir.N9-P3-N8 N9-P3-N8-C17 -9.). Fosfazen halkası düzleme çok yakın komformasyona sahiptir.Çizelge 5... a-ekseni boyunca istiflenmiştir.5 (3) 169.12.14.14. Moleküller b-eksenine paralel olarak uzamış.4 (4) -154.13.

a b Şekil 5.13. a. Bileşik (12)’un X-ışınları yapısı ORTEP3 diyagramı, b. fosfazen halkası

Şekil 5.14. Bileşik (12)’nin paketlenme diyagramı

113

N8, N9, O1, O2 ve O3 atomlarından geçen düzleme göre (Nsp3= 0,72 Å ile Osp3=0,76 Å kovalent yarı çapları alınarak) bileşik (7)’de olduğu gibi hesaplanmış makro halka boşluk yarı çapı yaklaşık 1,25 Å’dür. Düzlem atomlarının düzlemden sapma değerleri sırasıyla, -0,253 (3), 0,268 (4), 0,133 (3), 0,625 (9) ve 0,668 (9) Å’dür. P1-N8....N9-P1 atomları sırasıyla torsiyon açıları, -ap, +ac, -sp, +ac, -ac, +sp, -ap, -ac, -sc, +ap, -ap, -sp, +ac ve –sc (sp:sinperiplaner, sc:sinklinal, ac:antiklinal ve ap:antiperiplaner) şeklindedir. Bileşik (12)’nin α açısı 117,2 (2)o, ά açısı 101,3 (2)o’dir. Bileşiğin kristal verileri Çizelge 5.15.’de, seçilmiş bağ uzunlukları ve açıları ise Çizelge 5.16.’dadır. Çizelge 5.15. Bileşik (12)’nin kristal verileri C32H50N9O3P3 Mr = 701,73 Pcab a = 9,874 (13) Å b = 18,466 (2) Å c = 38,9375 (19) Å V = 7080,7 (14) Å3 Dχ = 1,317 mg m-3 Cu Kα oranı λ=1,54184 Å μ = 1,923 mm-1 Τ = 293 K Renksiz 0,10 x 0,15 x 0,35 Z=8

Çizelge 5.16. Bileşik (12)’nin seçilmiş bağ uzunlukları (Å), bağ açıları ve burkulma açıları(o)
P1-N1 P1-N3 P1-N8 P1-N9 P2-N1 P2-N2 P1-N1-P2 P1-N3-P3 P2-N2-P3 N1- P1-N3 1,583(3) 1,582(3) 1,683(3) 1,661(4) 1,607(3) 1,594(3) 122,19(19) 123,4(2) 123,7(2) 117,65(17) P2-N4 P2-N5 P3-N2 P3-N3 P3-N6 P3 –N7 N1- P2-N5 N2- P3-N6 N2- P3-N7 N1- P1-N8 1,643(3) 1,648(3) 1,582(4) 1,593(3) 1,651(3) 1,647(3) 105,20(17) 105,02(18) 114,20(2) 107,96(18)

114

Çizelge 5.16. (devam)
N1-P2-N2 N2-P3-N3 N1- P2-N4 N1- P2-N5 N1- P2-N4 N1-P1-N3-P3 N1-P2-N2-P3 N2-P2-N1-P1 P1-N8-C32-C27 N8-C32-C27-O3 C32-C27-O3-C26 C27-O3-C26-C25 O3-C26-C25-O2 C26-C25-O2-C24 C25-O2-C24-C23 116,53(17) 116,18(17) 112,90(18) 105,20(17) 112,90(18) −2,4(3) 5,9(3) −4,9(3) 135,4(5) −5,6(10) 148,2(8) −148,8(10) 5,7(16) −178,9(11) −132,8(15) N1- P1-N9 N3- P3-N6 N3- P3-N7 N8-P1-N9 111,58(18) 114,26(19) 105,00(18) 101,27(18)

N2-P3-N3-P1 N3-P1-N1-P2 N3-P3-N2-P2 O2-C24-C23-O1 C24-C23-O1-C22 C23-O1-C22-C17 O1-C22-C17-N9 C22-C17-N9-P1 C17-N9-P1-N8 N9-P1-N8-C32

3,2(3) 3,2(3) −5,1(3) −61,7(7) 174,3(5) −175,6(4) −1,7(5) 103,1(4) −58,9(4) −176,2(4)

115

γAçıları. Fosfazen türevlerinde açılar α-Açıları. klor sübstitüe fosfazen türevlerinde azalırken. standart N3P3Cl6 bileşiğine göre. klor sübstitüe türevlerde artarken.1. SONUÇ Tüm bu spektroskopik verilere dayanılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. β-Açıları. halka içi ve halka dışı bağ açıları (Şekil 6.) 31P-NMR kimyasal kayma değerleri ile Çizelge 6. α’-Açıları. Bileşiklerin fosfazen halkasında. pirolidinli türevlerde biraz azalmıştır.1.1.6. Ancak bütün türevlerde küçük artışlar olmuştur. klor sübstitüe fosfazen türevlerinde α açılarının aksine artarken. pirolidin sübstitüe türevlerde ise yaklaşık aynı kalmıştır.’de karşılaştırılmıştır. γ’-Açılarında önemli değişmeler gözlenmemiş. 116 . a. R ( ( O O γ 'a L NH α' HN P A α N N βa βb L L P γ a δ γ b P γ 'b N X L Şekil 6. pirolidin sübstitüe türevlerde ise yaklaşık aynı kalmıştır. standart bileşiğe göre çok fazla değişmemiştir. standart bileşiğe göre. küçük artış ve azalışlar gerçekleşmiştir.

3 HNP NH (α′) 105.77(6) 119.82 21.83(12) 114.4 Cl 3.57 21.6 47.2(2) 121. makro halkanın komformasyonu ve hidrojen baplarının etkisinden kaynaklanmıştır. makro halka azot atomlarının fosfazen halkasına elektron sunması.53(17) 118.23 ** N N3P3Cl6 - 19.81 101.81(15) (16) 101.6(2) 121. J/Hz) ve seçilmiş bağ açıları (o) B. Tez kapsamında sentezlenen bileşikler.92 17.3o)>OPO o o (9. (ii).66 23.11(18) 114.0 )>ClPCl (6.33 (13) 105.Çizelge 6. (iii).5 44.19(19) (2) 102.35 (13) 101.5 )>CPC (2.82(14) 117.22(14) 119.86 Cl 2.17 119.4 118.4(2) 123. OPO. özellikle çok kollu hidrojen bağlarının ve makro halka konformasyonunun da dikkate alınması gerektiğini göstermiştir.75 (18) 103.70(15) 119.18(17) (17) 116.60 116.87 23.4 121.08(10) 123.9(2) 119.24 100.61 N 45.7 101.1.59(7) 122. bağ açılarının sırasıyla NPN (11.27 (18) 101.3 * birinci değer γ’a ve ikincisi γ’b değeridir ** Bullen 1971 α-Açılarındaki artma/azalma ve buna bağlı olarak α’ açılarında meydana gelen azalma/artma.01(1) 123.85 6.57 119.4(2) 122.06(14) 117. kimyasal kayma değerlerinin düşük alana kaydığını.72(14) (12) 119.45(5) 123.65 116.32 (14) 101. No 7 8 9 10 12 L δPA δPX 2 JPNP NPN (α) (γ)* 114.4 46. bunu doğrulamakla birlikte.5 - 17. 117 .53(12) (14) 119.45(17) (17) 120.82(8) 122.43 100.1 99. 31P-NMR kimyasal kayma değerinin 40-0 ppm aralığında değiştiğini rapor etmiştir.57 119.3 43.23(6) 121.16(17) 123.30(13) (14) 99.4 101. NPN ve CPC dış (exocyclic) açıları 105o’den büyük veya küçük olması durumunda (ClPCl için 102o).8o) sapabileceğini.59(16) (16) 100.89(19) (2) 100.85 Cl 2.43(13) (14) 116. çeşitli fosfazen türevlerinde 31P-NMR kimyasal kayma değerleri ile kristallografik verileri arasındaki bağıntıları incelemiş ve (i). ClPCl sistemi (δ 31P 32 ppm -17 ppm arası) istisna olmak üzere.3 PNP XPX (β)* (δ) (γ′)* 122. 31P-NMR spektrum verileri (CDCl3’de δ /ppm. Shaw (1986).

Hidrojen bağları. bağ uzunluklarına ve açılarına göre değerlendirilmiştir. Ancak ikili ve üçlü hidrojen bağları bir arada düşünüldüğünde halka konformasyonuna etki 118 . Dört ve daha fazla kollu hidrojen bağları teorik olarak mümkündür ancak pratikte çok çok nadir görülür (Steiner 2002). Bileşiklerin NPN bağ açıları (α’) ile 31P-NMR kimyasal kayma değerleri arasındaki ilişki b.’de olduğu gibidir. Kısmen sübstitüe spiro halkalı fosfazen türevi bileşiklerde (7-9) makro halkada üç kollu hidrojen bağları (trifurcate hydrogen bonds). Steiner (2002)’in bildirdiği Jeffrey Sınıflaması’nda (Çizelge 6.’de verilmiştir. δ P 25 20 15 10 5 0 100 102 108 α’ (NPN) (o) 104 106 Şekil 6. Bu çizelgeye göre hidrojen bağları elektrostatik etkileşim ile oluşan orta ve zayıf kuvvette hidrojen bağlarıdır. bileşik (12) ise iki tane iki kollu hidrojen bağı (bifurcate hydrogen bonds) bulunmaktadır.).3.2. bileşik (10) bir.2.2. Bu tezde yapıları çözülen bileşikler için bulunan tüm hidrojen bağları Çizelge 6.Bileşiklerin α’ (NPN) açısı ile 31P-NMR kimyasal kayma değerleri arasındaki ilişki Şekil 6.

02 >130 15-4 Zayıf Elektrostatik >2.71 Å arasında değişmektedir. diğeri de fosfazen halka azot atomuyla olmak üzere iki tane iki kollu hidrojen bağı içermektedir.2 <0.) göre. Pirolidinin elektronlarını fosfazen halkasına sunması sebebiyle.3.A (Å) Uzama: X-H (Å) Bağ Açısı (o): Bağ Enerjisi: (kcal mol-1) Güçlü Kuvvetli Kovalent 1. iki kollu hidrojen bağı içermektedir. 89-156 o ve bağ uzunlukları (H…A) ise 2. Bileşik (12) ise biri makro halkada.08-0.2.12-2.02 >90 <4 c. Çok merkezli hidrojen bağlarının bağ açıları. MeCN ve THF gibi aprotik çözelti ortamında sadece spiro-fosfazen türevleri izole edilebilmiştir..08 170-180 40-15 Orta Çoğunlukla Elektrostatik 1. Bileşik (10). d.5 0. Protik veya apolar çözücülerde başka fosfazen türevlerinin elde edilebileceği veya karışımların oluşabileceği açıktır. 119 .2-1. Çizelge 6. genellikle zayıf ve kısmen orta kuvvette olup elektrostatik etkileşmeler sonucu meydana gelmiştir.250.2 0. ilgili türevi (7) makro halkada üç kollu hidrojen bağı içermesine rağmen.daha iyi anlaşılır. Jeffrey hidrojen bağları sınıflaması Bağ Sınıfı: Bağ Tipi: Bağ Uzunluğu: X-H…. Jeffrey Sınıflaması’nda bu bağlar. bağ uzunluklarının arttığı ve hidrojen bağı düzeninin değiştiği değerlendirilmektedir.5-2. Tamamen sübstitüe fosfazen türevi bileşiklerde makrohalkadaki hidrojen bağlarında farklılıklar bulunmaktadır. Hidrojen bağ uzunluklarına (Çizelge 6.

86 0.16 1.6 (28) r (Å) 1.8 (19) 90.581 (5) 2.12 (5) 2.29 (5) 2.47 (9) 2.70 (8) 0.73 (3) 0.77 (3) H…A (Å) 2.622 (6) D-H…A (o) 110 (4) 144 (6) 92 (4) 151 105 (3) 156 (3) 90 (4) 104 (3) 142 (3) 89 (3) 164 (3) 133.309 (4) 2. g.29 (4) 2.16 (3) 2.73 (3) 0. Tez kapsamında elde edilen tetrapirolidin türevleri (10-12) de bu açılardan değerlendirilebilir. 120 .73 (3) 0. Hidrojen bağları uzunlukları.32 (3) 2.25 2.8 (74) 98.83 (4) 2.14 0. f. Pirolidino. No 7 D-H…A (Å) N4-H4…O1 N4-H4…O2 N4-H4…N5 N5-H5…N3 N4-H4…O11 N4-H4…O15 N4-H4…N22 N4-H4…O1 N4-H4…O3 N4-H4…N5 N5-H5…O2i N9-H9…O1 N9-H9…O2 N9-H9…N3 N9-H9…O1 N8-H8…O3 D-H (Å) 0. Makro halka boşluk büyüklükleri 0.Çizelge 6.610 (4) 3.51 (9) 2.78 (4) 0. Gelecekte bu konuda kompleksleştirme çalışmalarının yapılması düşünülmektedir.7 (21) 114.44 (4) 2.656 (4) 3.788 (5) 2.25 Å arasında değişmektedir.ve tetrapirolidinofosfazenlerin antikarsinojenik ( van der Huizen 1984) ve anti HIV (Brandt et al.702 (5) 2.659 (5) 2.730 (3) 2.78 (3) 0. Bu türevlerin çok çeşitli metal kompleksleri hazırlanıp incelenebilir.95-1.88 (2) 0.42 (3) 2.19 (3) D…A (Å) 2. 2001) maddeler olduğu bilinmektedir.38 (3) 2.47 (6) 2.78 (4) 0.88 (2) 0.055 (4) 2. açıları ve makro halka boşluk yarıçapları B.026 (5) 2.77 (3) 2.78 (4) 0.3.52 (3) 2.78 (3) 0.71 (3) 2.15 (4) 2.614 (6) 3.891 (3) 2.566 (4) 2.5 (72) 116.76 (3) 0.95 8 1. geçiş ve alkali metal katyonları (sert asitler ) için ligand alma olasılığı olan bileşiklerdir.78 (3) 0. Tetraklorofosfazen türevlerinin (7-9) polimerleşme tepkimeleri ve oluşabilecek polimerlerin özellikleri de önemli bir konu olup araştırılması gerektiği düşünülmektedir.14 9 10 12 1.70 (8) 0. Özellikle tetrapirolidinofosfazenler (10-12).25 e.

1966. Commun. R. 4.R. Chem. F. 46. Soc. Allcock. H. Soc.G. J.R. Kugel.R. and Stanko. Phosphonitrilic Compounds.G. Shaw. 3173-3178 Allcock. 1971. Inorg. 103.. Friedel-Craft arylation of Hexachlorocyclotriphosphazatriene. H. T. Phosphonitrilic Compounds X. Am.. E. H. Soc. and Wells. K. 1981.R. Polymer building blocks:aCuCl2-bridged phosphazene dimer containing λ5N coordinated Cu(II). Inorg.L. Allcock.2'-dioxybiphenyl) cyclotri-phosphazene Chem.. Chem. P. J. R. News. Allcock. Allcock. 1971. Stein. 68-81 Allcock. Phosphorus-Nitrogen Compounds. H. Basic Hydrolysis of Aryloxy and spiroarylenedioxy cyclophosphazenes. Part V. 5.R. A. E. High Molecular Weight Poly(alkoxyand aryloxyphosphazenes). 1972. and Haris. M. Chem. R. American Chemical Soc. 1999. Chem. J.KAYNAKLAR Acock. H.and seven membered exocyclic rings at phosphorus. and Walsh. H. 1972. Brodie. Recent Advances in Phosphazene(Phosphonitrilic) Chemistry. Dalton Trans. 72. and Fuller.J. XIV. Chem.M. Synthesis and Hydrolysis of Hexakis(imidazolyl)-cyclo-triphosphazene. 101. 16.J. six. Konopski. 1964. 2250-2256. Phosphonitrilic Chemistry Chem and Eng. 1972. Rev..V.. 1643-1647.A. 4538-4545..T. 944 J. and Depree.F. W.Chem.. Chem. 4123-4124.A.R. H.L. and Birdsal. 6221-6229 Allcock. 94. Phosphorus-Nitrogen Compounds. Synthesis of Spirophosphazenes with five-. X-Ray Examination of Poly(difluorophosphazene) J.R.W. Soc. Commun. J. 985-.. H. 1979. 315. 1970. P. Chem. 121 .J. Academic Press: New York-London Allcock. 1970.B. 1716 Allcock. Ainscough. and Stroh.. Soc. Amer..G. Am. H. 1968. J. Chem.R. E. Allcock. 121-130. H.. Soc. The Crystal and Molecular Structure of Tris(2.. R. 10. Formation of Hydridocyclotriphosphazenes Via the Reactions of Organocopper Reagents with Halocyclotriphosphazenes: The Reaction Mechanism.Chem.. J. 93. G. and Kugel. J. R.. C..

Desorcie. C. Chem. Homo and Heterocycles. Gas Permeation and Selectivity of Poly(organophosphazene) Membranes Macromolecules. Am. Soc.. J.. Chem. Kennard. H. Manners I. London. Desorcie.. Reed.R. 7.Allcock. 2. Chem.. Bonding. M. Inorg. Materials Sciences : Crystallography. Soc.. N. Tollefson.. Chem. Nelson C... 1995. 26. Allen. 28142819. Conformation. H. R. Inorg. R.. H. C. H.W. Allen. C. A. Reactions of 2-Substituted Ethylamines with Hexachlorocyclotriphosphazene. J. 105. T.A. H. 4628-4632.R. and Toch. 107.M. 1990. C.S. Chem Struct. L. 1991. Allen.. Johnson.S. 28. 1986. Allen. Chemical Rev.W. 1981. 1968.L.. J.A. C.D. Koros W. Allcock. 1985. Soc. U.W.S. 5166-5177. and Ramanchandran. Organophosphazenes Part 17. 1493-1502 Allcock. 119-135. 502. 8-11. P. D. J. and Flexibility in Short Chain Linear Phosphazenes. R. and MacKay.L.J. Chem. Am. 2183-2188. 4351-4360.J.. 91.L. 25. Of İnorg. Reactions of hexafluoro-cyclotriphosphazene with p-(Dimethylamino)phenyl Grignard and Lithium Reagents .B. Allen. Coqqio W. C. The synthesis of Trimethylsilylacetylene and terminal acetylene derivatives of hexaflourocyclotriphosphazene. Aryl-sübstitüted phosphonitrilic florides. Coleman. Blends of polyurethane and polyphosphazne and their use as flame-retaedant foamed compositions. Regio.. H.G. 627. and Pessan. Dalton Trans. and Harris. 1987. 1999. 1984..W. P. O. J.W. and Guigley.J. 1983. and Whıttle. Mechanism of the Reaction Between Alkyl or Aryl Grignard Reagents and Hexa-chlorocyclotriphosphazene: An explanation of Bi(cyclophosphazene) Formation J. In The Chem. 2. K. M. . Arcus. R.. and Moeller. Allen. Chem.. 2843-2845. and Watson.. Allen. 122 .III. Galloy.R. E. The Synthesis of Liquid Crystalline Phosphazenes Containing Chiral Mesogens Macromolecules. Regio and Stereochemical Control in Substitution Reactions of Cyclo-phosphazenes. 965. C. Patent 5. Inorg. O. Geminally substituted phenylphosphonitrilic floride trimers.J. J. 1993..and streochemical control in substitution reactions of cyclophosphazenes. Allcock. F.. Walker D. 20. and Klingenberg.W.. K.R.H. R. Allcock. Organophosphazenes 13..

1960.. Struct. 1970. M. Bilge. 4334. Journal of Investigative Medicine.. Perkin Trans. Über Phosphonitrilic verbindungen 1. 2. C. Synthesis and antitumor activity of cyclotriphosphazene-(diamine)platinum(II) conjugates. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel Spirocyclic Phosphazene Derivatives. K.. Z.S.6 λ5][1. S.3diylbis[4. Chim. Cho.Baek.6. 2002.Chem. Phosphorus-Nitrogen Compounds : Novel spiro-Crypta-phosphazenes. 187192.. 304.5-oxybenzyl)-spiro(propane-1’.4. H. Kılıç. Lach. J. M. K. 1999.A. M. Phosphorus-Nitrogen compounds.4λ5.. T...6-tetrachloro-3.. and Sohn. Structure of {Pentane-3-oxa-N. Y.4-dihydrospiro[1. 442-448. T. Inorg. 42A. K.A. 715-725.. Soc. 139-147.. Siwy. Helvetica Chimica Acta. Çaylak.K. J. Allg. and John. 228.4.75. New Dioxytetraethyleneoxy macrocyclic Cyclophosphazene Derivatives. Z. R.C.. J.. Ber. J.3-Propane-1.P. Synthetic Bone: A Polyphosphazene/Hydroxyapatite Composite.2.R. Mitteil. A. Brandt. N.4.5. J. Lee. and Hökelek. H.. Part XXXII. 1942. 47. H. Acta. 2004b. K. Z. 1995. Anti-Cancer Drugs. and Jekel. and Hökelek. Natsagdorja..S.. Chem. Y..A. Bilge. 2088. and Silberring.. 707. Reed. Mol. and Bach. Reductions with Hidrazine Hydrate Catalyzed by Raney Nickel. D and Furst. I.. B75. Aromatic Nitro Compouds to Amines. Ş. Elkarim. Bartsch. Die Phenylierung des trimeren Phosphornitrilchlorids und die Reaktionen des Diphenylderivats. E. Kupka. III. Czomperlik..2-enzoxazaphosphorine-2. Soc. and Shaw.... 2004a. R. Vol. C.P. I. and Allcock. A. 215-226.N’-bis(1. Bernheim. Chun.6]triazatriphosphorine]]. Kılıç. Lee. Zur Kenntnis der Phosphornitrilchloride. A.4-dioxan. H. Çaylak.3’diamino)-4. D.. Brandt.. A.. Phenylderivative des Triphosphortrichlorides. Balcom. Demiriz. A. 126-136. J. Meetsma.3. N. Bode.6-tetrachlorocyclo-2λ5. S. 123 . Part IX.. 87. J. T. Biddlestone. Structure-alkali metal cation complexation relationschips for macrocyclic PNPlariat ether ligands.. Structure of 3. Vol.3.2λ5-[4 λ5. N. Chem. van de Grampel...Am. The reaction of Hexachlorocyclotriphosphazatriene with diphenylmagnesium in 1. Becke-Goehring. 2000. S.Chem..6. Soc. 1953. Drozd.Ok. Chem. 11(9) . 27152750.6λ5-triphosphazatriene}. Anorg.

P.. 29(14). A. Soc.. B 31. 2002a. l. 2001. Eaton. Mayer. Davies. Buwalda. Chandrasekhar.B. S.P. J.C.P. 2000a.. Chem. M. Breza. V. AIDS-related Iymphoma screen results and moleculer structure determination of a new cron ether bearing aziridinylcyclophosphazene. 2000b. Chiral configurations of spermine-bridged cyclotriphosphazatrienes. K. Steenbergen. Kılıç. B. 2002b. and Nagendran. K.B.. potentially capable of ion-regulated DNA clevage action. M... and Yenilmez.M.. Siwy... D.. K. G. Chem Soc. Chem.. J.L. 365-370. Soc. Davies. 322. Brandt. Breza. Kılıç. 72997304..F. Hursthouse. 19...J.M. K. Shaw. L. M. Org.A.J.G. Coles. Acta.. and Sykara.Brandt. Struct.. M. l. Chem. The addition of phosphazenocuprates to aldehydes and ketones: a new route to gem-organo-substituted cyclotriphosphazenes. Evans. 30. H.. 1990.(Teo. Polyhedron.T. 389.B. Bullen...J. Siwy. Kupka. and Shaw.A. A.. Czomperlik.. A...J. Phosphazenes as scaffolds for the construction of multi-site coordination ligands. S. Hon-sum. Dalton Trans.. 119(5). Hursthouse. Am. 124 .. A regioselectiv route to new polytopic receptors by diaminolysicyclotriphosphazatriene-containing crown ethers. 995-996. Chem. The electronic Structure of planar phosphazene rings.. T. Z. Shaw. J.J. 64.. 2001. Inorg. G.. R.. l. B. Shaw.E... Woods. R. M. On bonding in cyclic triphosphazenes. and Sykara. R. Oosting. G.. G..A. A.A. Bartczak. D.397. R. Rew. İbişoğlu. Naturforsch. P. C58.).. 2658-2663. M. S. Hursthouse. Mol. 1976. Davies. Wait.T. Coles... 505. Chim.. 193-203. Hursthouse.J. and Yu. 1997. Synthesis and structural investigation of an unusual double hydrogen bridged dimeric cyclophosphazene derivative. P. 138-144. Czomperlik. D. Kruszynski. Inorg. M. R. and Czomperlik. R. 1143-1144.. Acta Cryst. and Grampel J. Conformational polymorphism in a chiral spiro-cis-ansa-bridged cyclotriphosphazene derivative. 167-177. M.Dabb. Brandt. 1999. o51-o54.B. Host-Guest Complex Dependent Regioselectivity in Substitution Reactions of Chlorocyclotriphosphazene-Containing PNP-Crowns with Alkylenediamines.

π-Bonding in Cyclic Phosphonitrilic Compounds. Ankara.R. Brandt.R. B41. Shaw. Am. Evans. 2423-2429. Clayton. Chem.A. and Yılmaz H. 2000. 1971. B. J. and Smith.D. 887-888.R. Emsley. J. E.. D. Fiestel.. Mol. Dal. S. Chem. J. The geminal structure of the compound N3P3Cl4(NH2)2.M.. H. Angew. A.A.Contraktor. R. H. Ankara Üniversitesi..A.C. Dewar. Dıefenbach. and Whitehead. Faucher. Olmeijer... 650-661. The structures of three monospiro compounds: N3P3[O(CH2)3O]Cl4 and N3P3[O(CH2)2O]Cl4. 1960. Castera. Diastereoisomeric Singly Bridged Cyclophosphazene-Macrocyclic Compounds. F.Macromol. L. R.And Poly(Organophosphazenes).L. Nucl. N3P3[O(CH2)4O]Cl4... (Proc. İnorg. A16(1). H. El Bakili. 195. and Moeller. Doggett. U.B. Chem.S. R. Soc.-P. J. J.-F. J. M. Cannon. The relationship of OPO bond angles in PO2N2 tetrahedra with 31P chemical shifts.. Engl. Faraday Trans. J.P. and Labbarre.B. Moore. Chem. J. 1972. Spiro-. on Inorganic Macromolekules). J. Friedel-Crafts Reactions of octachlorotetraphosphazene. Cyclophosphazenes... Chem.. 1989. 1967. B. Lucken E.. Eaton.. 29. R. 1968. 122-131.C. Czomperlik. Acta Cryst. G. 21-31....B.. 2863-2864..-Chem. Soc. 2075-2080. A New and Simple Method of Preparing Dichlorophosphinylphosphorimidic Trichloride. and Udy.. The Structure of Phosphonitrilic Halides. B.A. (A).J. 409-423. and Shaw.. Soc. Shaw. A. Hursthouse.. V.. of Symp. 41.L. T. 1985. P. Of Polymer Sci. Doktora Tezi. and Allcock. 125 .. P. 2002..A. Struct. An Answer to the spiro Versus Ansa Dilemma in. 100 s. Sci. Stromburg. T.A. and Allcock. Synthesis and Metal Coordination Of Thioether Containing Cyclo. M. 2002. Chem. Ed. J. Shaw..II.. 7. Structural investigations of phosphorus-nitrogen compounds. 1981. S. 2731-2734. T. Desaisi. Poly(difluorophosphazene): A New Intermediate for the syntesis of Poly-(organophosphazenes) J. G. 4944-4951. Int. Davies. 1.. M.. 78.ve spiro-ansa fosfazen türevlerinin sentezi ve yapılarının incelenmesi. Sournies. R. I. Inorg. J. ansa. K.

R. 1986.6. Parkes. Geminalamination of (Alkylamino)-pentachlorocyclotriphosphazenes via a conjugate-base mechanism. 462-472. 4459-4464. T.K.B. and Shaw R. 151-152. A. Z.4'. Phosphorus-Nitrogen compounds Part XLI: Reactions of hexachlorocyclotriphosphazatriene with dibenzylamine and benzylamine: The impordance of steric effects. M. H. Titration in nonaqueous media. and Kenar. The alkoxyphosphazaneoxophosphazane rearrangement. W. Işıklan. A. Hurusthouse.. İsolation of a stable chlorodibenzylamino tetrakisdimethylamino derivative. Kılıç Z. 1967. Z.. 1994. Analyst.C. PhosphorusNitrogen compounds Part XXIV.Org. and Becke-Goehring. Über Phosphorstickstoffverbindungen XXIII. K.G.4'. Doktora tezi. 1456-1458. M. Allg. Kılıç.Chem. Fitzsimmons.. Sec. Some “Cyclotriphosphazadienes” and “Cyclotriphosphazenes”. and Cram. J. B.. Benzocrown amino ethers.4. J. Acta Crystallogr. W. Soc.Fincham. Vol:113. B. The relationship of conformation in the solid state to conformation in solution.. Hydrolyse von Verbindungen. 679-683. 1981. 1988. and Shaw. Shaw. Studies in cyclophosphazenes... Basicities of open-chain and cyclic polyethe derivates of aniline.. Part 11. Shaw.. and Goldschmidt. and Kılıç. 2202-2207. Gabay. 113-121. N3P3(NPPh3)(NH2)Cl4 and N3P3(NPPh3)Cl5 and a comparison with other phosphazenylphosphazenes. R.E..6'-nonachloro-2.. Bisiklo fosfazenlerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. The structures of N3P3(NH2)2Cl4. J. 1967. Anorg. 1975. M.2'-bi(cyclotri-λ5-phosphazene). A..A. Hewlet C. Ankara Üniversitesi. Soc.S. 2-(2. 965-968. D. Ankara. 352(3-4). Chem. Gündüz. Dalton Trans.. 1975.6. Structural investigations of phosphorus-nitrogen compounds. 126 .J.B. 50. M. Studies on the alcoholysis and hydrolysis of geminal phenylchlorocyclotriphosphazatrienes.. Dalton Trans.6-Di-tert-butylphenoxy)2'. Chem.S. N.. L. 1964. J. T. 453-456.42.A. 2002. Sec.. Hasan.A. Vol:40 (1).4. die die Trichlorphosphazo-Gruppe enthalten Z. Chem. Chem. Högberg. 2. Haubold. Gündüz. Part XI. Soc. and Woods. Phosphorus-Nitrogen compounds Part VIII. and Shaw. J.. Hills. J.G.A. R.M.6'. Chem. J. 245 s. A. M. Acta Cristallogr.W.. Hökelek. Fitzssimmon. Soc.

S... 7.. B. 127 . 7. Keat. and Radiochem. P. Sc. T. Unusual Products in the Reactions of Hexachlorocyclotriphosphazatriene with Sodium Aryloxides. 1966. Chi l. The reactions of hexachlorocyclotriphophazatriene. K. C.. J. 1982. and Sundaram. Chem. Vasudevamurthy. Y.. Ankara Üniversitesi. İnst. Krishnamurthy. M. Kinetic Studies of the Reaction of hexachlorocyclotriphosphazene and Octachlorocyclotetraphosphazene with t-butylamine. Z. R. and Shaw. M.S. Heteroatom Chemistry. Tribological evaluation and anlysis of the head/disk interface with perfluoropolyether and X1-P phosphazene mixed lubricants. Tribology Letters. J. Hökelek..A. Chem. Chem. Krishnamurthy. S. Soc. and Shaw. Engl. A14.. J.A. Ed. and Woods.Jiaa.. R. S. Z. R. 1994. 908913.. 133-149. F. Reactions of Hexachloro-cyclotriphosphazene with N-methylaniline. Begeç. Shaw. and Woods. The Structure of the Products of Aminolysis of Aminopentachlorocyclotriphosphazenes. . 87. Krishnamurthy. 21. Kılıç. Chem. Doktora tezi. Dalton Trans. 1983.. 2647-2658. Krishnamurthy.R.. Chem. 1960. and Yıldız.A. 1999. 1976. Phosphonitrilic Bromides.. Contributions to the chemistry of phosphazenes. Çetinkaya. Angew. 2000. Chem. J. Sulph. Vol 3(1).. 1979. Soc. A Phosphorus-31 Nuclear Magnetic Resonance Study of amino-derivates the chlorocyclophosphazenes. Sau. R. 41-113.The nature of the P-N bond. S. Quafqaz University. and Audrieth. A66. 1976. Gündüz.S. Bazı Yeni Makrosiklik Ligantların ve Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi. and Liu. L. S. 101-111. M. A. Studies of Phosphazenes Part II. 7. Soc. 1978. Shaw R. Phosphazenes and Phosphazanes. Soc. J.. M.. Ankara.S. 249-256. 212. Kılıç. 111 s. John.. İndian J. And Silicon.A. The replacementpattern and the structure of the products “cis effect”. Chem. S.M. 61B. N.. Moeller.. R. 82. Dalton. S. S. Keat. 1996. J. R. Phosph. 67-71. A. Keat. Cyclophosphazenes. Kılıç.. Advances ın Inorg. Ind. Phosphorus-Nitrogen compounds Part XX: The reactions of piperidine with hexachlorocyclotriphosphazatriene. 4.. and Woods. Kılıç. 11-16. 1582-1589. A. T. A. Int.Am. 1968. 823-827. Krishnamurthy.. 57-83.

and Laurencin. 2001. and Grampel.J. Peripheral nerve repair using poly(organo)phosphazene tubular prosthesis. Soc. 1964.. Dalton Trans. Springer Verlag.Kumar.R.J. 1984. 1. 347-353. 2003. 1984. T. and Palma.. Synthesis. C. Proc. Soc. and tetrakismaleimidophenoxy-triphenoxycyclotriphosphazene resins for fire. S.. Preparation and properties of some novel diaminotetra(fluoroalkoxy)triphosphonitriles.H. M. J. Veronese F. D. 665-66. Bender. Vol 34(4). Lahana. and Galy.). G. De J. E. A.. R. Moriya. Chem.4.T. and Lewis. Vijjulatha. Polym.. J. Yamane. Lora S.F. 128 . and Nuclear Magnetic Resonance Spectra. An answer to the spiro versus ansa dilemma in cyclophosphazenes : Part IV. Lenton. G. reactivity and structures of spirocyclic products derived from octachlorocyclotetraphosphazene: comparison with spirocyclic cyclotriphosphazenes and linear phosphazenes. Labarre. E. Soc. Ed. Fohlen. 1672-1673. 1995. 1966. S. tris-. Lucken.C.. K. R. In’’Structure and Bonding’’ (p. Synthesis. Kumarswamy. Carriedo.. Calicet P.. Geminal Bis[(triphenylphosphoranylidene) amino] cyclotriphosphazenes..2. M. Valenti F. 16(5).M. Mizusaki. H. Of Orthopeadic Res. Pendas. ALLcock. 1999. Reaction of spermidine and spermine on N3P3Cl6. C.. Lee.6-diphenylcyclotriphosphazatriene. J... Chem.D. Pornigotto P. J. Bartelled.. Chem.. Costales. A. and Kajiwrw. M. Yano. Chem. T. 75-88. In vitro evaluation of novel biodegradable polyphosphazenes for bone tissue engineering. U. V. Helmmerick et al. T. F. H. and Parker. Enjalbarert. Suzuki.A. J. Inorg.M. V.. ChemInform. and Engelhardt. Sournies..T. J. J. Bis-. De R. Phys. 2003. Sci. and Garcia-Alonso. A. Struct. Biomaterials. Mol. Berlin and New York.M. 116. Polm. Lensink. 891-900.and heat-resistant applications J. A..A. J. Annual Mtg. Chem.P. C. K.. and Morton. D.C. 4.. Lakshmi. Modified Friedel-Crafts preparation of 2. 1521-1526.. Substitution Reactions. McBee.4-tetrachloro-6. Luana. B... S. 937. Masuda.. 3155-3167. eds. F. 5280-5291... 105. Okuhara. Dalton Trans. 21. G. Mesogenicity of Organophosphazenes: The Effect of Phosphazene Ring and Side Groups on the Phase Transition. Muthiah.. Langone F. Guerch. 1969.. J.. 1983. Soc. Chem. C. G..

L. Stone M. Schmulbach. 1991. Soc. and Smıth. and Woods. Chem. New Macrocyclic Polyethers... Keat. The kinetics of pyridine-catalyzed hydrolysis of chloropentaphenylcyclo-triphosphanitrile.R. Eng. J. and Allen. Rev. applications. Chem. properties. Reaction of octafluorocyclotetraphosphonitrile with methyllithium. J-F. K. Lotmar.J. Acta. Shaw. 1970. W. 2396-2399. and Sournies. 341-348. 118.W. S. 1988.. 242-281. 536540. R. T. 129 . 40:(2). 27..Meyer. Guerch. Sur le chlorure de polyphosphornitrile. H. caoutchouc inorganique. Ramachandran. Polym.. Fıtzsımmon.. 1980-1985. Sau. 1987.4) cyclophosphazenic species. İnorg. Inorg. 930-948.D. Pedersen. C. and Allcock. Helv. D. Perly.. Reactions of Octachlorocyclotetra-phosphazatetraene with tButylamine.M. The Discovery of Crown Ethers. Poly phosphazenes: Synthesis. Vivaud. Mixed-gas separation properties of phosphazene polymer membranes. R. 241. Potin. K. J. Berthault.. 1977. V. 1988. 202 MHz 31P NMR performances : Part III.S. 104. 92. Eur.J. P. structures. Struct.. G.N. K.. 425. 19. A. Chim. and Miller. Sci. Coleman. Organophosphazenes 15. Ranganathan. Taylor.. and Cummings. C.Synthesis and Catalytic Activity of New Types of Hexa-substituted Cyclophosphazenic podands. M. Chem..R. Am. Todd. and Pankow. 1973. P... S.R. Chem. 1968. B. and De Jaeger. L. 12. C. J.G. Science.. Shaw.. 62.. 28(1-3). Poyurethane/Poly[bis-(carboxylatophenoxy)phosphazene] Blends and Their Potential as Flame-Retardant Materials. G. Peterson E. mol. 2000..C.S. Sep... Sci. 316-323. 4/5. Soc. 2189-219. C. polym. Podda. Studies on Cyclophosphazenes. Labarre. C.A.H.. 87-95. Guigley. Chem. Am. 7.. Reed. 397-400. 1982. Vasudeva Murthy.C.W. Krishnamurthy.and nbuthyllithium Reagents. J.S.R. J. A. 1936. 465-472. B. Studies of Phosphazenes Part 4. R. R. II.W. Dalton Trans. M. Reactions of hexafluorocyclotriphosphazene with tert.. F.A.. 1993. 162. J. Pedersen. The Phosphazenes (Phosphonitrilic Compounds). and Paddock.. N. 391-394. R...M.L. Tech. Mc Caffrey.P. G. Soc. 1962. Conformational analysis of {[HN---(CH2)m---NH]N3P3Cl3}2 [HN---(CH2)n---NH] (with m = 3. B.S. Gazzetta Chimica Italina. Chem.

R. 131 s. Groningen. A.Sturct. M. Shaw. Yeşilot. The reactions of halogenecyclotriphosphazenes with nitrogenous bases. New podand and lariat ether-type macrocycles with cyclophosphazenes.Shaw.120-124.A.. and Perly. M. S.. 6λ5. A. Springer.. T.A. oluşan ürünlerin yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemler ile incelenmesi. Int. T. 19. Cyclophosphazenic Cryptands: Serendipitous Architectures from Aminolysis of N3P3Cl6 by 4. 48-76. 3658. Zanin.4.6’-decachlorobicyclo-2λ5. Yıldız. 1899. 4'λ5. 103 s.4. Sournıes. A. Chem.. Ed. J. B31. 4λ5.N.14diamine.. 1996. Yani tip fosfazen bileşiklerinin sentezi ve kiral özelliklerinin incelenmesi.6’. Gebze.6.2'λ5.6.. 1993. Chem. and Hökelek.. 2003. R. Z. Struct. 1999. Penguin Books Ltd. 1986. Mol. 1-11. Mol. Doktora Tezi. Naturforsch. 1976. 1989.. Structure of 2. Fosfazenler ile reaksiyonları.4’.F. Scheıdecker. Doktora tezi. Chemical Structures 2. 2002. Ankara. S.Anorg.A. F. F.A.4’. 196. 133-144. The phosphazenes-structral parameters and their relationships to physcal and chemical properties.Mol. and Labarre. B.2’. Steiner.. Part XII. 227-235. Bazı podand ve coronandların sentezi. J. Synthesis. An Answer to the spiro versus ansa Dilemma in Cyclophosphazenes.. 510.F. 246. 1991. Berlin. Harmondsworth. Organophosphorus Chemistry. J.. Phosphorus-nitrogen compounds : Part IV. El Bakili. The first mega-spiro and mega-ansa species from trioxodiamines.. B. Ankara Üniversitesi.J. W.. 6’λ5-triphospazatriene. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Kılıç. Middlesex.11-Dioxatetra decane-1. 641-667. structure and Cytostatic Activity. Angew. England.. Germany. Über die Metaphosphinsäuren. Struct. 201-207. 1972. Labarre. B. Yıldız. 99-128. kompleksleri. 28. 343-358. Phosphous Sulfur. H. 41. van der Huizen. 1984. Stokes. Warr.2’[triethyleneglycolbis(phenylether-2-amino)]-2. The whole palette of hydrogen bonds. Z. Walker. Aziridinly cyclophosphazenes. 130 . Z. J. Sournıes. Doktora Tezi. J.

89 939.38 515.52 2930.35 2000 Wavenumber (cm-1) 1924.39 3051.95 852.63 619.96 1161.73 1365.9 771. Bileşik (1)’in IR Spektrumu NO2 O2N SPEKTRUMLAR O 2774.7 1608.51 3128.41 1961.3 2874.03 1000 O 1.73 746.91 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4000 3000 131 %Transmittance .41 2957.469.32 1486.75 1280.52 1450.7 671.94 1519.82 3086.61 1062.24 1253.

78 1934. Bileşik (2)’nin IR Spektrumu O NO2 O2N 2749.08 2953.96 1519.75 1255.02 3076.05 1964.1 1089.59 602.53 2967.405.75 1000 1448.41 569.4 870.01 1049.95 1353.17 2886.88 2.64 3000 O 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4000 132 %Transmittance .24 953.94 750.42 2000 Wavenumber (cm-1) 1808.67 1274.7 1606.78 521.87 3109.39 1485.36 667.46 1147.88 839.25 2857.

97 2878.49 604.67 1172.11 962.24 O O 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4000 3000 133 %Transmittance .32 1525.3 1000 2000 Wavenumber (cm-1) 1924.41 1966.48 1606.78 519.95 1298.42 1583.07 1361.28 669.82 847.08 1134.14 2835.81 746.73 3115.42 3067.81 1274.45 2805.511. Bileşik (3)’ün IR Spektrumu 2770.74 920.63 2947.54 1086.59 O NO2 O2N 3.75 3080.34 1047.37 2924.67 1450.81 2369.26 1255.9 854.

1 619.1 3446.7 775.8 947.28 1598.72 1758.23 1143.452.9 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4000 3000 2882.28 1459.96 1504.46 O 3362.23 2932.67 1880.26 746.32 1082.47 1274.33 2949.9 1000 1213. Bileşik (4)’ün IR Spektrumu NH2 H2N 3061.03 556.09 2000 Wavenumber (cm-1) O 4.9 1340.95 737.68 134 %Transmittance .

5. Bileşik (5)’in IR Spektrumu O O NH2 H2N 135 .

19 820.18 1589.82 739.13 1506.500.21 1614.56 935.9 1280.08 1000 1217.53 3175.26 136 %Transmittance .13 914. Bileşik (6)’nın IR Spektrumu NH2 H2N O 2868.16 O 3356.77 1143.76 1051.06 457.13 2000 Wavenumber (cm-1) 2363.73 1454.39 1120.52 3468.9 3059.81 O 6.99 2934.21 610.09 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 2914.32 3377.74 2943.

Bileşik (7)’nin kütle spektrumu O NH P N Cl Cl P N O HN N P Cl Cl 137 .7.

97 862.87 1498.525.53 910.26 2000 Wavenumber (cm-1) 138 %Transmittance .10 1114.25 1594.78 1452.50 1192. Bileşik (7)’nin IR Spektrumu 3040.86 1000 8.51 O HN N P P 3300.37 654.92 2876.08 1305.39 744.78 1411.43 NH N O P Cl Cl N 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 2810.27 575.71 968.45 2934.52 1035.26 Cl Cl 3192.99 1276.97 1059.

9. Bileşik (7)’nin 31P-NMR Spektrumu O NH P N Cl P N Cl X A O HN N P X Cl Cl 139 .

10. Bileşik (7)’nin 1H-NMR Spektrumu O NH P N Cl Cl P N N P Cl Cl O HN 140 .

11. Bileşik (7)’nin 13C-NMR Spektrumu O NH P N Cl Cl P N N P Cl Cl O HN 141 .

Bileşik (8)’in Kütle Spektrumu O NH P N Cl Cl P N O HN N P Cl Cl 142 .12.

16 1340.23 1114.47 1390.99 1151.57 1305.51 3061.19 581.48 2957.75 1496.61 1182.78 13.65 O HN N P N O P 3385.15 2928.52 1602.39 2980.22 Cl Cl 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 143 %Transmittance . Bileşik (8)’in IR Spektrumu Cl Cl P NH N 2884.527.46 3294.58 1471.39 949.18 1253.25 976.16 760.44 1242.57 1000 2000 Wavenumber (cm-1) 872.

Bileşik (8)’in 31P-NMR Spektrumu O NH P N Cl P N Cl X A O HN N P X Cl Cl 144 .14.

15. Bileşik (8)’in 1H-NMR Spektrumu O NH P N Cl Cl P N O HN N P Cl Cl 145 .

Bileşik (8)’in 13C-NMR Spektrumu 5 4 3 6 O NH P N O HN N P N Cl Cl 2 1 Cl Cl P 146 .16.

17. Bileşik (9)’un Kütle Spektrumu O O NH O HN P N Cl Cl P N N P Cl Cl 147 .

53 1500.59 1226.10 1600.33 Cl O HN N P 3202.93 1402.22 872.58 2932. Bileşik (9)’un IR Spektrumu Cl 3030.62 3073.16 962.37 148 %Transmittance .17 1301.70 596.34 O P NH N O P Cl Cl N 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 2878.43 752.77 1259.74 1057.513.14 1456.02 3084.64 2000 Wavenumber (cm-1) 1178.57 685.68 1000 18.14 3329.

Bileşik (9)’un 31P-NMR Spektrumu O NH O O HN P N Cl P Cl X A N P Cl Cl X N 149 .19.

20. Bileşik (9)’un 1H-NMR Spektrumu O NH O O HN P N Cl Cl P N N P Cl Cl 150 .

21. Bileşik (9)’un 13C-NMR Spektrumu 5 4 3 6 O NH O O HN 2 1 P N Cl Cl P N N P Cl Cl 151 .

22. Bileşik (10)’un Kütle Spektrumu O NH P N N N P N O HN N P N N 152 .

93 1274.57 1000 2000 Wavenumber (cm-1) 945.80 910.71 1012.23 1172.24 3034.34 586.95 1342.96 1496.40 1377.14 1459.26 881.72 NH N O N P N 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 153 %Transmittance .94 685.22 737.99 3398. Bileşik (10)’un IR Spektrumu 2841.479.40 1600.81 1195.64 23.01 523.48 3059.53 O HN N P P N 3311.85 1082.76 2866.09 1402.81 N N 2961.

Bileşik (10)’un 31P-NMR Spektrumu O NH N N P N N X A O HN P N P X N N 154 .24.

25. Bileşik (10)’n 1H-NMR Spektrumu O NH P N N N P N O HN N P N N 155 .

Bileşik (10)’un 13C-NMR Spektrumu O NH N N P N N X A O HN P N P X N N 156 .26.

27. Bileşik (10)’un HETCOR Spektrumu O NH N N P N N X A O HN P N P X N N 157 .

28. Bileşik (11)’in Kütle Spektrumu O NH P N N N P N N P N N O HN 158 .

34 586.57 866.63 29.64 2000 Wavenumber (cm-1) 1000 1496.90 3317.38 912.81 1197.14 1458.33 3340.38 3144.86 1249.77 O P N O P N N N 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 2864.94 746.88 2957.92 1082.23 1172.523.89 1402.03 1600.90 1010. Bileşik (11)’in IR Spektrumu N N NH HN N P 3063.39 159 %Transmittance .

30. Bileşik (11)’in 31P-NMR Spektrumu O NH N N P N N X A O HN P N P X N N 160 .

Bileşik (11)’in 1H-NMR Spektrumu O NH P N N N P N O HN N P N N 161 .31.

32. Bileşik (11)’in 13C-NMR Spektrumu
O NH P N N N P N N P N N O HN

162

33. Bileşik (11)’in HETCOR Spektrumu
O NH P N N N P N N P N N O HN

163

34. Bileşik (12)’nin Kütle Spektrumu
O

O NH

O HN

P N N N P N N P N N

164

00 862.56 945.41 3360.75 1367. Bileşik(12)’nin IR Spektrumu 2851.50 1598.39 N N 2959.45 1404.90 797.87 746.53 881.86 1000 2000 Wavenumber (cm-1) 35.07 1448.73 1197.523.40 1010.31 3042.24 O HN N P 3327.50 1253.80 914.72 1174.39 1498.92 1101.18 3067.17 O P NH N O N P N N 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4000 3000 165 %Transmittance .34 588.

36. Bileşik(12)’nin 31P-NMR Spektrumu O NH P N N N P X A O O HN N P N N X N 166 .

37. Bileşik (12)’nin 1H-NMR Spektrumu O NH O O HN P N N N P N N P N N 167 .

Bileşik (12)’nin 13C-NMR Spektrumu O NH P N N N P N N P N N O O HN 168 .38.

39. Bileşik (12)’nin HETCOR Spektrumu O NH O O HN P N N N P N N P N N 169 .

Acta Cryst.6.o-phenylenediimino)-2_5. Acta Cryst.4.2-(propylenedioxydi. Bilgehan Özgüç. Nagihan Çaylak. (2004). 1.ÖZGEÇMİŞ Balıkesir’de 1966 yılında doğdu. 4_5. C60. İlk. orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. Bilgehan Özgüç. 4.6_5. Zeynel Kılıç 3. Tuncer Hökelek. Selen Bilge.4. Acta Cryst.3-Bis[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenoxy]propane.6. Tuncer Hökelek. Şemsay Demiriz. Selen Bilge. Bilgehan Özgüç. (2004). Zeynel Kılıç 2. Zeynel Kılıç kimya kimya olarak kimya 170 .6-Tetrachloro-2. Barış Tercan. C60.4_5. 1988-1994 yılları arasında Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu‘nda öğretmeni. C60. 1994-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. o461– o463. 4. Yayınları 1. 2003 yılından beri İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nde öğretmeni olarak görev yapmaktadır.2-(ethylenedioxydio-phenylenediimino)2_5. Tuncer Hökelek.cyclotriphosphazene. o803–o805.6-Tetrachloro-2.6_5-cyclotriphosphazene. (2004). o381–o383. Selen Bilge. 1994-2003 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda öğretmeni ve Kara Harp Okulu Dekanlığı’nda araştırma görevlisi çalışmıştır. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden 1988 yılında Kimya Öğretmeni ünvanıyla mezun oldu.

Mol.4.6. 39-47. Hikmet İşler. Nagihan Çaylak. Mustafa Hayvalı . J.2-[1. Bilgehan Özgüç.6. Zeynel Kılıç. Crytal Structure of 4’.6λ5-triphosphazene . Hikmet İşler . Şemsay Demiriz.6λ5-triphospha zene.6λ5) (1. Tuncer Hökelek. x63-x64 Nagihan Çaylak. 748.4.6-Tetrachloro2.6. Şemsay Demiriz.6-Tetrachloro-2. Analytical Sciences. Bilgehan Özgüç.2-xylylenedioxybis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5. Selen Bilge. Tuncer Hökelek. 748. Vol 21.2.4λ5. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel spiro-Cyclophosphazenic Lariat (PNP-pivot) Ether Derivatives.4.4.2-xylylene dioxy bis(2phenylamino)]cyclo-2λ5.2. Structures of 4.6λ5-triphosphazene and 4.6’-tetrapyrrolidino-spiro[1. Selen Bilge. Mol.ethanedioxy bis(2-phenylamino)phosphorine-2.5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5. Mustafa Hayvalı .4λ5.2-[1.2.6)-triazatriphosphorine-)].3.3.6. 6. Şemsay Demiriz. J. Zeynel Kılıç 171 .4λ5.Struct.4λ5. Selen Bilge.5.2-[3-oxa-1. Struct.2-[3-oxa-1. Zeynel Kılıç.(1. Bilgehan Özgüç.4’. (2005). (2005).5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)]cyclo-2λ5. Tuncer Hökelek 5. Structures of 4.4.6-Tetrapyrrolidino-2. 101-109.6-Tetrapyrrolidino2.4.6λ5triphosphazene and 4. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel Fully Substituted spiroCyclophosphazenic Lariat (PNP-pivot) Ether Derivatives. (2005). Part X. Serap Safran.6’.2’λ5-(4λ5. Part XI.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->