TUSEM NİSAN 2012 DÖNEMİ 1.

DENEME SINAVI SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

Anatomi Fizyo-Histo-Embriyo Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji

1-14. Soru 15-32. Soru 33-54. Soru 55-76. Soru 77-98. Soru 99-120. Soru

Dahiliye Pediatri Genel Cerrahi Kadın Doğum

1-42. Soru 43-72. Soru 73-108. Soru 109-120. Soru

1. Asagidakilerden hangisi temporal kemikte yer almaz? A) Canalis caroticus B) Canalis facialis C) Tegmen tympani D) Meatus acusticus internus E) Canalis pterygoideus 2. Asagidaki eklemlerden hangisi ginglimus (trochlear) tiptedir? A) Art. subtalaris B) Art. talocruralis C) Art. radioulnaris distalis D) Art. humeri E) Art. atlantoaxialis mediana 3. Caput fibula kiriklarinda yaralanan sinir asagidakilerden hangisidir? A) Nervus peroneus communis B) Nervus saphenus C) Nervus femoralis D) Nervus suralis E) Nervus tibialis 4. Asagidaki kaslardan hangisi kalça eklemine ekstansiyon yaptirmaz? A) M. gluteus maximus B) M. biceps femoris caput longum C) M. semitendinosus D) M. semimembranosus E) M. adductor longus 5. Asagidakilerden hangisi ön kola fleksiyon ve supinasyon hareketlerini yaptirir? A) M. brachialis B) M. anconeus C) M. palmaris longus D) M. supinator E) M. brachioradialis 6. Karpal tünelden geçmeyen hangisidir? A) M.flexor carpi ulnaris tendonu B) M.flexor digitorum profundus tendonlari C) N.medianus D) M.flexor pollicis longus tendonu E) M.flexor digitorum superficialis tendonlari 7. Asagidakilerden hangisi kola adduksiyon-ekstansiyon ve iç rotasyon hareketlerini yaptirir? A) M. deltoideus’un orta bölümü B) M. trapezius’un üst bölümü C) M. teres minor D) M. teres major E) M. pectoralis major 8. Asagidakilerden hangisi sulcus coronarius’da yer almaz?

A) Sinus coronarius B) Arteria coronaria dextra C) Arteria coronaria sinistra D) Vena cardiaca magna E) Vena cardiaca parva 9. Asagidakilerden hangisi arteria femoralis’in dali degildir? A) A. circumflexa ilium profunda B) A. circumflexa ilium superficialis C) A. pudenda externa superficialis D) A. pudenda externa profunda E) A. epigastrica superficialis 10. Karin ön duvarinda, rektus kilifi içersinde yer alan porto sistemik santin portal tarafini asagidakilerden hangisi olusturur? A) V. epigastrica superior B) V. epigastrica inferior C) Vv. paraumbilicales D) V. gastrica sinistra E) V. colica dextra 11. Asagidakilerden hangisi telensefalonda yer almaz? A) Nucleus caudatus B) Putamen C) Globus pallidus D) Corpus amygdaloideum E) Nucleus ruber 12. Asagidakilerden hangisi otonom sinir sistemine ait bir ganglion degildir? A) Ganglion geniculi B) Ganglion oticum C) Ganglion submandibulare D) Ganglion coeliacum E) Ganglion pterygopalatinum 13. Asagidakilerden hangisi nervus trigeminus tarafindan innerve edilmez? A) M. digastricus venter anterior B) M. masseter C) M. buccinator D) M. temporalis E) M. mylohyoideus 14. Asagidakilerden hangisi midenin arka yüzü ile komsuluk yapmaz? A) A. lienalis B) Mezocolon transversum C) Cauda pancreatis D) Sol böbrek E) A. mesenterica inferior

Kalpte koroner damarlar hangi histolojik tabakada görülür? A) Endokardiyum B) Subendokardiyal aralik C) Miyokardiyum D) Epikardiyum E) Subepikardiyal aralik 19.kranial sinir B) 7.kranial sinir 25. 22.kranial sinir E) 12. B) Mesane olustuktan sonra fibröz bir doku olan Urakus olarak kalir. . Asagidakilerden hangisi blastokistin yapisinda bulunmaz? A) Zona pellusida B) Korona Radiata C) Blastosel D) Trofoblast E) Embriyoblast 21. Karaciger lobüllerinde bulunan perisinüzoidal aralikta (Disse araligi) asagidakilerden hangisi bulunmaz? A) ITO hücreleri B) Hepatosit Mikrovilluslari C) Otonomik sistem postgangliyonik miyelinsiz aksonlari D) Tip1 ve Tip 3 kollajen E) Kuppfer hücreleri 17. Asagidakilerden hangisi allantois için yanlistir? A) Mesanenin olusumuna katilir. C) Amniyon zarinin embriyoya yapismasini engeller.kranial sinir D) 10. Asagidakilerden hangisinin epiteli yalanci çok katli karakterdedir? A) Renal Pelvisler B) Renal Kaliksler C) Üreterlerin böbrekten çiktigi bölümler D) Mesane korpusu E) Membranöz üretra 16. Asagidaki sinir lifi tiplerinden hangisi soguk duyusunu ve kaba dokunmayi tasir? A) Grup 1a sinir lifleri B) Grup 1b sinir lifleri C) Grup 2 sinir lifleri D) Grup 3 sinir lifleri E) Grup 4 sinir lifleri 26. Asagidakilerden hangisi kortikal nefronlara ait bir özelliktir? A) Henle kulplari çok uzundur ve medullaya kadar iner. Asagidakilerden hangisi solunum yollarinda kök hücre olarak kabul edilir? A) Titrek tüylü prizmatik epitel B) Firça hücresi C) Bazal hücre D) Küçük hücre E) Goblet hücresi 20. D) Vitellustan kaynaklandigi için kan yapiminda görevlidir. Periferik sinir sisteminin aksiyon potansiyeli iletilmesinin hizini arttirmak için is gören hücre hangisidir? A) Olgiodendriogliosit B) Astrosit C) Schwann hücresi D) Ependim Hücresi E) Mikroglial hücre 18.kranial sinir C) 9. B) Efferent arteriyol henle kulbu çevresinde özel bir damar olusumu olan vasa rectayi yapar. Intrauterin gelisimin 6. E) Kloakayi olusturur. Asagidakilerden hangisi Seratonin’in fonksiyonu degildir? A) Trombosit agregasyonunda rol oynar.15. Sinir sisteminde lateral inhibisyonda görev alan özel ara nöron hücresi asagidakilerden hangisidir? A) Golgi sise nöron B) Betz hücresi C) Piramidal Nöron D) Renshaw hücresi E) Alfa motor nöron 27. B) Istahi baskilayarak kilo alimini azaltir. D) Idrari en fazla konsantre etme yetenegine sahiptir. Merkezi sinir sisteminde Yutma merkezinden çikan uyarilari efektör organlara iletimde görev almayan kraniyal sinir hangisidir? A) 5. 24. haftasinda duodenumun iç yüzünü döseyen endodermden kaynaklanan organ hangisidir? A) Dalak B) Mide C) Pankreas D) Karaciger E) Böbrek 23. E) Böbrekte en az bulunan nefron türüdür. C) Kusmada fonksiyon gösterir. C) Tüm nefronun çevresini peritübüler kapiller ag anastomozlari sarar.

Kalp atriyum bölgesinde iletimin en hizli oldugu doku hangisidir? A) SA nodu B) Atriyal dügümler arasi yollar C) AV nodül D) His demeti E) Purkinje lifleri 30. Iskelet kasinda kasilmasi sirasinda.D) Periferik agri yollarinda is görür. Asagidaki proteinlerden hangisinin yapisinda digerlerine göre daha az apolar amino asit içermesi beklenir? A) Seruloplazmin B) Kollagen C) Elastin D) Myozin E) Keratin 36. 28. Asagidaki kollagen tiplerinden hangisi bazal membranin ana kollagen yapisidir? A) Tip I B) Tip II C) Tip III D) Tip IV E) Tip V 39. Asagidakilerden hangisi steroid yapida bir hormondur? A) Tiroksin B) Gastrin C) Sekretin D) Retinoik asit E) Dopamin 32. E) Duygudurum ve davranislarda rol alir. çapraz köprülerin kurulmasinda fonksiyonu olmayan molekül asagidakilerden hangisidir? A) ATP B) ADP C) Tropomiyozin D) Titin E) Troponin-C 40. Asagidaki hormonlardan hangisinin sentezi proprotein seklindedir? A) Aldosteron B) Tiroksin C) Kolekalsiferol D) Tiroid stimulan hormon E) Östradiol 35. Karbonmonoksitin asagidaki proteinlerden hangisine affinitesi yoktur? A) Hemoglobin B) Sitokrom P450 C) Myoglobin D) Sitokrom Oksidaz E) Sitokrom C 38. Asagidakilerden hangisi fagositoz için opsonizan bir maddedir? A) Kompleman C5a B) LTB4 C) f–MLP D) IgG’nin Fc parçasi E) PAF 33. Asagidaki hastaliklarin hangisi bir proteinin yanlis katlanmasi ve dokulara çökmesiyle meydana gelir? A) Orak hücre anemisi B) Jakob-Creutzfeldt C) Alport sendromu D) Wilson hastaligi E) Primer hemakromatozis 37. atriyumlardan ventriküllere en fazla kanin geçtigi evre hangisidir? A) Izovolümetrik gevseme dönemi B) Hizli dolus dönemi C) Atriyal sistol dönemi D) Izovolümetrik kasilma dönemi E) Ejeksiyon dönemi 31. Plazma proteinlerinden hangisinin plazma onkotik basinci üzerine etkisi en fazladir? A) Seruloplazmin B) Albümin C) Transferrin D) Immunglobulinler E) Alfa-2-makroglobulin 41. Yakin görme akomodasyonunda asagidakilerden hangisi görülmez? A) Gözlerde konverjans olur B) Pupil açikligi artar C) Lensin ön arka çapi artar D) Göz kürelerinde iç rotasyon görülür E) Miyozis görülür 29. Kalp döngüsünde. Helicobacter pylori mide epitel hücresine asagidaki membran bilesenlerinden hangisini taniyarak tutunabilir? A) Lesitin B) Sefalin C) Glikoprotein D) Fosfatidil inizitol E) Sfingomyelin 34. Asagidaki enzimlerden hangisinin serum konrantrasyonunun yükselmesi fizyolojik veya patolojik artmis osteoblastik .

aktiviteyi yansitir? A) Asit fosfataz B) Gamaglutamil transferaz C) Alkalen fosfataz D) Aldolaz E) 5’-nükleotidaz 42. Asagidaki proteinlerden hangisinin mRNA’si intron bölgeleri içermez? A) Kollagen B) Transtretin C) Folikül stimülan hormon D) Histon proteinleri E) Izositrat dehidrogenaz . Asagidakilerden hangisi glukagonun biyokimyasal etkileri arasinda yer almaz? A) Glikojen fosforilazin inhibisyonu B) Protein kinazin aktivasyonu C) Hormona duyarli lipazin aktivasyonu D) Asetil-KoA karboksilazin inhibisyonu E) PEP karboksikinazin aktivasyonu 47. DNA molekülünde iki nükleotid arasindaki fosfodiester bagi asagidaki enzimlerden hangisi tarafindan olusturulur? A) Topoizomeraz B) Helikaz C) DNA bagimli RNA polimeraz D) Primaz E) DNA ligaz 53. Glikojenin yikimindan açiga çikan molekülden anaerobik sartlarda net olarak kaç ATP elde edilir? A) 2 B) 3 C) 7 D) 30 E) 32 45. Ince bagirsak hücrelerinden salgilanan ve proteinlerin sindiriminde rol alan enzim asagidakilerden hangisidir? A) Kimotripsin B) Pepsin C) Aminopeptidaz D) Karboksipeptidaz E) Elastaz 51. Asagidaki laktat dehidrojenaz izoenzimlerinden hangisi normal sartlarda plazmada en fazladir? A) LDH 1 B) LDH 2 C) LDH 3 D) LDH 4 E) LDH 5 43. Asagidakilerden hangisi lipoprotein lipaz enziminin aktivatörüdür? A) Apo AI B) LCAT (Lesitin-Kolesterol Açil Transferaz) C) Apo CII D) Apo D E) Apo E 49. Asagidaki moleküllerden hangisinin karbonlari glukoz sentezi için insanda kullanilamaz? A) Alanin B) Oksaloasetat C) Palmitat D) Gliserol E) Propiyonat 46. Asagidaki moleküllerden hangisinin yapisinda glisin yoktur? A) Protoporfirin IX halkasi B) Karnitin C) Glutatyon D) Kreatin fosfat E) Safra tuzlari 52. Asagidaki RNA’lardan hangisi RNA polimeraz I tarafindan sentezlenir? A) rRNA B) mRNA C) miRNA D) tRNA E) siRNA 54. Siyanüre maruz kalmis bir mitokondride asagidakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) FAD+ indirgenmesinde azalma B) O2’nin H2O’ya indirgenmesinde azalma C) Fonksiyonel proton gradiyentinde azalma D) Matriks içi ADP konsantrasyonunda artma E) NADH oksidasyonunda artma 44. Asagidaki fosfolipidlerden hangisi eter bagli yag asiti yan grubu içerir? A) Plazmalojen B) Fosfatidiletanolamin C) Kardiyolipin D) Lizolesitin E) Sfingomiyelin 50. Asagidaki vitaminlerden hangisi yag asitlerinin yikilmasi için gerekli olan aktivasyonda görev alir? A) Tiamin B) Riboflavin C) Nikotinik asit D) Piridoksal fosfat E) Pantotenik asit 48.

gonorrhoea D) Mycoplasma hominis E) Treponema pallidum 61. diger bakterilerde ise polisakkarit yapidadir. novobiosine duyarli Gram pozitif kok saptaniyorsa etken asagidakilerden hangisidir? A) Viridans streptokok B) Streptococcus agalactiae C) Staphlococcus aureus D) Staphylococcus saprophyticus E) Staphylococcus epidermidis 62. Asagidaki mikroorganizmalardan hangisi prokaryot hücre yapisina sahip degildir? A) Borrelia recurrentis B) Babesia microti C) Borrelia burgdorferi D) Coxiella burneti E) Riketsia riketsi 64. Klamidya ailesinde yer alan mikroorganizmalara iliskin hangisi yanlistir? A) Zorunlu hücre içi parazitidir. Asagidaki antimikrobiyallerden hangisi etkisini Peptidil transferaz enziminin aktivitesini inhibe ederek antibakteriyel etki gösterir? A) Metranidazol B) Kloramfenikol C) Sülfonamidler D) Nalidiksik asit E) Rifampisin 58.5 tuz konsantrasyonunda üreyen. Anamnezinden üç hafta önce barsak perforasyonu nedeniyle opere edildigi ögreniliyor. Elli yas ve üzerinde en sik bakteriyel menenjit etkenleri hangisidir? A) B grubu streptokok-Listria monocytogenes B) H.agalactiae (B grubu streptokok) 65. D) Hücre duvari yapisinda N-asetil muramik asit bulunmaz. Cinsel yolla bulasan enfeksiyon etkenlerinden hangisi in vitro kültür ortaminda üretilemez? A) Chlamydia trachomatis B) H. B) Virülans faktörüdür. C) Sadece DNA içerirler. E) Kapsüllü bakteriler. Bu hastada en olasi etken asagidakilerden hangisidir? A) Enterococcus faecium B) Streptococcus bovis C) Listeria monocytogenes D) Steptococcus mutans E) Staphylococcus aureus 60. ducreyi C) N. Asagidakilerden hangisi mantarlarin eseysiz üreme seklidir? A) Bazidiyospor B) Askospor . Protez kapagi ameliyati sonrasinda endokardit gelisen bir hastanin üç kan kültüründe de katalaz(+) koagülaz(-).influenzae-S.pneumoniae D) Acinetobacter baumannii-Koagülaz negatif stafilokok E) E.aureus C) Listeria monocytogenes-S. Hastaya ampirik antibiyotik tedavisi baslanmadan önce alinan üç kan kültüründe Gram(+) kok seklinde. 56. kapsülsüz olanlara göre daha az virülandir. optokine dirençli.55. Asagidaki bakterilerden hangisi zoonotik enfeksiyona neden olmaz? A) Leptospira icterohemorhagica B) Brucella abortus C) Borrelia burgdorferi D) Bacillus anthracis E) Salmonella typhi 63. Bakterilerin kapsül yapisina iliskin asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Bakteriyi fagositozdan korur. B) Enerji paraziti olarak bilinirler. Ellibes yasinda hasta acil servise sepsis tablosunda getiriliyor. C) B.coli-S. PYR testi pozitif bakteri saptaniyor. Mycobacterium tuberculosis kompleks içerisinde yer almayan mikobakteri hangisidir? A) Mycobacterium bovis B) Mycobacterium avium intracellulare C) Mycobacterium tuberculosis D) Mycobacterium ulcerans E) Mycobacterium africans 59. D) Kapsül yapisinin Quellung reaksiyonu ile gösterilmesi serotiplendirmede kullanilir. E) Elementer cisim ve retikülat cisim olustururlar. 57. eskülini hidrolize eden. Aspergilloz enfeksiyonunda en sik izole edilen Aspergillus türü hangisidir? A) Aspergillus niger B) Aspergillus flavus C) Aspergillus fumigatus D) Aspergillus terreus E) Aspergillus nidulans 66. %7.anthracis’de protein yapida .

duodenal sivi veya duodenal biyopsisi materyalinin Modifiye Ziehl-Neelsen boyama ile asido rezistan boyanan ookistlerin gösterilmesi tani koydurucudur? A) Toxoplasma gondii B) Giardia intestinalis C) Entamoeba histolytica D) Entamoeba coli E) Criptosporidium parvum 70. hepatit B asisi. Asagidakilerden hangisi reversible iskemik hücre zedelenmesinde ilk gözlenen morfolojik degisikliktir? A) Hücresel yaglanma B) Hücre sismesi C) Piknoz . C) Varisella zoster. 20 yildir menapozda olan kadinin uterusunda hangi adaptif degisiklik izlenebilir? A) Hipertrofi B) Atrofi C) Metaplazi D) Hiperplazi E) Displazi 78. bu nedenle akut enfeksiyon tanisinda kullanilan. Asagidaki paraziter enfeksiyon etkenlerinin hangisinde enterotest veya safra tubaji ile alinan örneklerde parazitin iki çekirdekli. influenza asisi. Serumda bulunan immunglobulinlerden hangisi primer immun yanitta ilk olarak üretilen. Asagidaki parazitlerden hangisi trematod grubunda yer alan bir helminttir? A) Loa loa B) Toxoplasma gondii C) Ascaris lumbricoides D) Schistosoma haematobium E) Necator americanus 69.C) Zigospor D) Klamidiospor E) Oospor 67. Asagidaki sitokinlerden hangisi antiinflamatuvar etki gösterir? A) TNF-α B) IL-1 C) IL-8 D) IL-2 E) TGF-β 74. Küçük hücreli akciger kanseri nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi alan bir hastada uygulanabilecek asi çifti hangisidir? A) BCG ve tetanoz asisi B) Kapsüler pnömokok asi. Adenovirüslerin neden oldugu enfeksiyonlarda asagidaki organ veya sistemlerden hangisinde tutulum beklenmez? A) Göz B) Tonsil C) Mesane D) Dalak E) Gastrointestinal sistem 75. Asagidaki paraziter enfeksiyonlardan hangisinde diski.Hepatit A asisi 77. firsatçi mikoz etkeni olup. komplemani en fazla aktive eden ve aviditesi en fazla olan immunglobulindir? A) Ig A B) Ig D C) Ig M D) Ig E E) Ig G 73. D) Meningokok asisi. Yetmis yasinda. sari humma asisi E) Kizamik. kamçili(flagellali) trofozoit sekilleri görülür? A) Entemoeba histollytica B) Giardia intestinalis C) Criptosporidium parvum D) Ascaris lumbricoides E) Enterobius vermicularis 71. Retikuloendoteliyal sistemi (RES) tutan. Tip II asiri duyarlilik reaksiyonu örnegi asagidakilerden hangisidir? A) Serum hastaligi B) Arthus fenomeni C) Poststreptokoksik glomerulonefrit D) Poliarteritis nodosa E) Myastenia gravis 72. besiyerinde 25 ˚C’de kirmizi renk pigment olusturan dimorfik (difazik) mantar hücresi hangisidir? A) Rhizopus B) Histoplasma capsulatum C) Aspergillus niger D) Fusarium solani E) Penicillosis marneffei 68. Herpes simpleks virus tip 1 ve tip 2 enfeksiyonlarinda görülebilen tanisal inklüzyon cisimcikleri asagidakilerden hangisidir? A) Cowdry A B) Guarnieri C) Negri D) Cowdry B E) Henderson-Peterson 76.

CRP 9 bulunuyor. CD 15 ve CD . Kranial bilgisayarli tomografi normal olarak degerlendiriliyor. Asagidakilerden hangisi insan tümörlerinde en sik izlenen nükleer transkriptör gen bozuklugudur? A) FOS B) RAS C) p53 D) REL E) MYC 85. Bilateral ektopia lentis saptanan bir hastada öncelikle hangi hastalik arastirilmalidir? A) Marfan sendromu B) Down sendromu C) Ailevi hiperkolesterolemi D) Tay-Sachs hastaligi E) Retinoblastomn 87. Sag temporal arter trasesinde hassasiyet saptanan hastadan biyopsi aliniyor ve biyopside musküler tabakanin iç kisminda granülomatöz reaksiyon ve mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu görülüyor. Biyopsinin incelenmesinde dendritik hücreler ve lenfositler içeren zeminde CD 20 ve LCA pozitif. 20 yildir günde 1 paket sigara içen hastanin tetkiklerinde sedimentasyon 87 mm/saat. Bu hastada kanser gelisiminde öncelilikli düsünülmelidir? A) Vinil klorid maruziyeti B) Nitrozamin maruziyeti C) Benzen maruziyeti D) Radon gazi maruziyeti E) Etilen oksit maruziyeti 84. aselüler birikim saptaniyor.D) Miyelin figürler E) Mikrovilluslarda küntlesme 79. PA-AC grafisinde sag hiler bölgede kitle saptaniyor. Yapilan bronkoskopik biyopside akciger kanseri tanisi aliyor. omuz agrilari. Asagidakilerden hangisi makroorsidizm ve mental retardasyonla karakterize FMR-1 geninde mutasyonlarin neden oldugu genetik hastaliktir? A) Klinefelter sendromu B) Prader-Willi sendromu C) Frajil X sendromu D) Down sendromu E) Lujan-Fryns sendromu 86. Altmis iki yasinda kadin hasta halsizlik. ilaç kullanmayan 32 yasindaki erkek hastanin düzelmeyen inatçi ishalleri ve hafif proteinürisi tespit ediliyor. Servikal lenfadenopati nedeniyle arastirilan 22 yasinda kadin hastadan biyopsi aliniyor. Bu hastada biriken madde asagidakilerden hangisi olabilir? A) Immünglobulin hafif zincir B) SAA(Serum amiloid asosiye protein) C) β2 mikroglobulin D) Transtiretin E) Amiloid prekirsör protein 83. Hasta hiç sigara içmedigini ve ailesinde kanser bulunmadigini ifade ediyor. Asagidakilerden hangisi IFN-g salgilayark makrofajlari aktive eden ve gecikmis asiri duyarlilikta rol oynayan immün sistem hücresidir? A) CD 4+ TH1 hücresi B) CD 4+ TH2 hücresi C) Trombositler D) B lenfositler E) Nötrofiller 82. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Buerger hastaligi B) Poliarteritis nodoza C) Wegener granülomatozu D) Churg Strauss sendromu E) Dev hücreli arterit 88. Hastada rektal biyopsi yapiliyor ve biyopside kongo red ile kirmizi boyanan. On üç yasinda FMF(Ailevi Akdeniz Atesi) tanisi almis. Asagidakilerden hangisinde süpüratif iltihap görülür? A) Akut apandisit B) Romatoid artrit C) Ateroskleroz D) Kronik kolesistit E) Sifiliz 80. Yirmi iki yildir tas ocaginda çalisan 48 yasinda erkek hasta kronik öksürük ve kilo kaybi sikayetleri ile arastiriliyor. Asagidakilerden hangisi nötrofillerin kemotaksisini ve endotele adezyonunu inhibe ederek anti inflamatuar etki gösterir? A) Lipoksinler B) Prostosiklin C) Tromboksan D) Lökotrien B4 E) Lökotrien C4 81. bas agrilari siddetlendiginde sag gözünde geçici görme kaybi sikayetleri ile arastiriliyor. polarize isikta yesil renkli görülen ekstraselüler eozinofilik. geçmeyen bas agrilari.

patlamis misir görüntüsünde dev hücreler izleniyor. Siklin D1 geni ile immünglobulin agir zincir geni translokasyon sonucu olusan t(11.14) asagidaki lenfomalarin hangisinde sik izlenir? A) Burkitt lenfoma B) MALToma C) Mantle hücreli lenfoma D) Kronik myeloid lösemi E) Foliküler lenfoma 90. C) Toksik megakolon gelisebilir. Yer yer stromada psammom cismi izleniyor.30 negatif. Asagidaki over tümörlerden hangisi yüzey epitelinden gelismez? A) Seröz adenokarsinom B) Müsinöz adenokarsinom C) Endometroid adenokarsinom D) Sertoli hücreli tümör E) Berrak hücreli (clear cell) adenokarsinom 98. 96. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Lenfositten zengin Hodgkin lenfoma B) Nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma C) Karisik hücreli (mikst selüler) Hodgkin lenfoma D) Lenfosit predominant Hodgkin lenfoma E) Non-Hodgkin lenfoma 89. intranükleer inklüzyonlar ve grooving saptaniyor. beyaz renkli sert kitle tespit ediliyor.3 cm çaplarinda düzensiz sinirli. Testis kesitlerinde iyi sinirli kitle. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Graves hastaligi B) Multinodüler hiperplazi C) Medüller karsinom D) Bilateral foliküler adenom E) Papiller karsinom 93. D) Malignite potansiyeli tasir. Tükrük bezlerinin en sik görülen malign tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Pleomorfik adenom B) Warthin tümörü C) Mukoepidermoid karsinom D) Adenoid kistik karsinom E) Skuamöz hücreli karsinom 95. Iki buçuk yasinda bir çocugun sol testisinde kitle saptaniyor ve orsiektomi yapiliyor. Astim tedavisinde kullanilan asagidaki ilaçlardan hangisi adenilat siklazi stimüle ederek bronkodilatasyon yapar? A) Montelukast . Çocukluk çaginda görülen nefrotik sendromun en sik nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Minimal degisiklik hastaligi B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Membranöz glomerülopati D) Membranoproliferatif glomerülonefrit E) Rapidly progresif glomerülonefrit 91. Sigara içenlerde görülen asinüslerin santral kisimlarinin tutuldugu amfizem tipi asagidakilerden hangisidir? A) Panasiner amfizem B) Sentrasiner amfizem C) Distal asiner amfizem D) Irregüler amfizem E) Intertisyel amfizem 92. B) Lezyonda granülom yapilari belirgindir. Çocukluk çaginin en sik malign yumusak doku tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Malign fibröz histiositom B) Leiomyosarkom C) Rabdomyosarkom D) Liposarkom E) Fibrosarkom 99. Kirk yedi yasinda hastaya yapilan total tiroidektomi piyesinin incelenmesinde 2.5 ve 1. Asagidaki histolojik grade’leme sistemlerinden hangisi meme kanserleri için kullanilir? A) Fuhrman grade’leme sistemi B) Gleason skorlama sistemi C) FIGO D) Nottingham histolojik skorlama sistemi (Modifiye Scarff-Bloom-Richardson) E) WHO grade’leme sistemi 97. Rutin kesitlerde fibrovasküler koru bulunan papiller yapilar izleniyor. Papillalari döseyen epitelde buzlu cam görüntüsü. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Matür kistik teratom B) Seminom C) Spermatositik seminom D) Embryoner karsinom E) Yolk sac tümörü 94. E) Pseudopolip gelisimi siktir. glandüler yapilar ve Schiller-Duval cisimcikleri görülüyor. kitlenin histolojik incelemesinde tabakalar. Asagidakilerden hangisi ülseratif kolitin özelliklerinden degildir? A) Tutulum kesintisiz ilerler.

D) Agonistin doz-yanit grafigini paralel olarak saga kaydirirlar. E) Agonistin derisimi artirildiginda etkileri ortadan kaldirilamaz. Hipertansiyona asagidakilerden hangisinin eslik etmesi durumunda antihipertansif olarak beta blokörler tercih edilmez? A) Konjestif kalp yetmezligi B) Miyokart enfarktüsü öyküsü C) Tasikardi D) Migren E) Variant anjina 106. Endotel hücrelerinde PGI2 sentezinin devam etmesinin temel nedeni asagidakilerden hangisidir? A) PGI2’nin COX-1 enzimi tarafindan sentezlenmesi B) Aspirinin endotel hücrelerinde COX enzimini tersinir olarak inhibe etmesi C) Aspirinin trombositlerdeki COX enzimine afinitesinin daha yüksek olmasi D) Endotel hücrelerindeki COX enziminin daha yüksek dozda inhibe edilmesi E) Endotel hücrelerinin COX enzimini yeniden sentezleyebilmesi 103. B) Hem açlik hem de besinlerle uyarilan mide asit sekresyonunu baskilarlar. Asagidakilerden hangisi oral yoldan verilen bir ilacin plazma konsantrasyon zaman grafiginin altinda kalan alanini etkilemez? A) Birlikte baska bir ilaç kullanimi B) Ince barsakta p-glikoprotein pompanin etkinliginde degisme C) Mide-barsak motilitesi D) Ilacin reseptöre afinitesi E) Presistemik eliminasyon 104. Bir ilacin intrinsik aktivitesi ilaçla ilgili asagidakilerden hangisi hakkinda bilgi verir? A) Iyonizasyon orani B) Etkinligi C) Reseptöre afinitesi D) Biyoyararlanimi E) Terapötik indeksi 101. Asagidaki durumlardan hangisinde antikolinerjik ilaç kullanmak uygun degildir? . Kompetetif antagonistler ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Genellikle farmakolojik efikasiteleri yoktur. 109. E) Plazma gastrin düzeyini artirirlar. Asagidaki ilaçlardan hangisi hipolipidemik etkisini primer olarak kolesterolun barsaklardan absorpsiyonunu inhibe ederek yapar? A) Ezetimib B) Atorvastatin C) Kolestiramin D) Fenofibrat E) Nikotinik asit 110. Düsük doz aspirin trombositlerde TxA2 sentezini inhibe etmesine ragmen endotel hücrelerinde PGI2 üretimi devam eder. D) Besinlerle birlikte alindiklarinda oral biyoyararlanimlari artar.B) Ipratropium C) Salmaterol D) Kromolin E) Beklametazon 100. Proton pompa inhibitörleri ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Intestinal absorpsiyondan sonra mide parietel hücrelerde aktif hale gelen ön ilaçlardir. Asagidaki anti-viral ilaçlardan hangisi tedavisinde kullanildigi virüs ile birlikte verilmemistir? A) Trifluridin – Herpes simpleks B) Ribavirin – Respiratuvar sinsityal virüs C) Adefovir – Hepatit B D) Idoksuridin – Hepatit C E) Enfuvirtid – Insan immün yetmezlik virüsü 107. B) Reseptöre afiniteleri agonistten fazla olabilir. C) Plazma yari ömürleri kisa olmasina ragmen mide asidini inhibe etme süreleri uzundur. Asagidaki ilaçlardan hangisi jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanilmaz? A) Valproik asit B) Fenitoin C) Karbamazepin D) Etosüksimid E) Lamotrijin 102. 108. Asagidaki ilaçlardan hangisinin antidepresan etkisi primer olarak presinaptik α2-reseptör antagonizmasina baglidir? A) Mirtazapin B) Reboksetin C) Moklobemid D) Venlafaksin E) Protriptilin 105. C) Agonistin farmakokinetigini direkt olarak etkilemezler.

Gliburid gibi sulfonilüre grubu oral antidiyabetik ilaçlar pankreasin beta hücrelerinde asagidakilerden hangisine neden olmaz? A) ATP duyarli potasyum kanallarinin kapanmasi B) Hücre zarinin depolarize edilmesi C) Voltaj bagimli kalsiyum kanallarinin açilmasi D) Insülin sentezinin artirilmasi E) Insülin sekresyonunun artirilmasi 115. Asagidakilerden hangisi benzodiazepinlerin farmakolojik etkilerinden biri degildir? A) Anksiyolitik etki B) Hipnotik etki C) Analjezik etki D) Spazmolitik etki E) Antiepileptik etki 116. Hipokalemi durumunda digoksinin toksik etkilerinin artmasinin temel nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Böbreklerden itrahinin azalmasi B) Dagilim hacminin artmasi C) Na+. delüzyon ve halüsünasyon yapma olasiligini azaltmak C) L-dopanin günlük doz gereksinimini azaltmak D) L-dopanin ekstraserebral metabolizmasini azaltmak E) L-dopanin etkili konsantrasyona daha hizli ulasmasini saglamak 112. Asagidaki ilaçlardan hangisi iyodürün. Asagidakilerden hangisi klorpromazinin yan tesirlerinden biri degildir? A) Bulanti-kusma B) Kolestatik hepatit C) Agiz kurulugu D) Tardif diskinezi E) Amenore-galaktore 117. Dekstroz infüzyonu yapilan hastalara asagidaki vitaminlerden hangisi öncelikle verilmelidir? A) Askorbik asit B) Retinoik asit C) Kalsitriol D) Tiamin E) Vitamin K 118. gününde heparine bagli trombositopeni gelismistir. Antikoagulan gereksinimi devam eden hasta için asagidaki ilaçlardan hangisi digerlerine göre daha uygundur? A) Lepirudin B) Warfarin C) Klopidogrel D) Aspirin E) Dipiridamol 114. ATP’aza afinitesinin artmasi D) Yarilanma ömrünün uzamasi E) Purkinjede otomatizmayi azaltmasi 120. K+. Es zamanli ortalama kan basinci artisi ve bronkodilatasyon olusturmak için asagidaki ilaçlardan hangisi kullanilabilir? A) Fenilefrin B) Epinefrin C) Izoproterenol D) Fentolamin E) Dobutamin 119.A) Fosforlu insektisit zehirlenmesi B) Nörojenik mesane C) Bronsial astim D) Preanestezik medikasyon E) Hareket hastaligi 111. Asagidakilerden hangisi L-dopa ile karbidopanin birlikte kullanilma amaçlarindan biri degildir? A) L-dopaya on-off sendromu gelisme süresini uzatmak B) L-dopanin insomnia. tiroid peroksidaz ile oksitlenme basamagini inhibe ederek antitiroid etkinlik gösterir? A) Perklorat B) Metimazol C) Tiyosiyonat D) Protrelin E) Liyotriks . Asagidaki antihelmintik ilaçlardan hangisi hem nematod hem de filarya tedavisinde kullanilir? A) Niklozamid B) Paramomisin C) Ivermektin D) Diklorofen E) Mebendazol 113. Heparin kullanan hastada tedavinin 5.

03 mcU/ml Tiroglobulin: 1 ng/ml (1-30 ng/ml) Total T3:295 ng/ml (90-230 ng/ml) Radyoaktif iyod uptake: % 1. Asagidakilerden hangisi transüdatif efüzyon nedenlerinden biridir? A) Romatoid artrit B) Silotoraks C) Miksödem D) Üremik plörit E) Sari tirnak sendromu 8. Parmaklarda tremoru var. asagidaki antihipertansif ilaç kombinasyonlarindan hangisi mortaliteyi azaltir? A) Beta bloker + Kalsiyum kanal blokeri B) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Kalsiyum kanal blokeri C) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Beta bloker D) Beta bloker + Diüretik E) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Diüretik 4.Tedaviye gerek yok B) 2. Deri nemli ve sicak. Nabiz:120/dak aritmik. Derece Mobitz tip 2 Blok. 69 yasindaki bir erkek hasta. trakeada saga dogru yer degistirme ve sagda solunum sesleri alinamiyor ve perküsyonda matite saptaniyor. Laboratuar tetkiklerinde: Total T4: 16.4 mcgr/dl (5-13.Kardiyoversiyon 2. Asagidaki hastalardan hangisinin sekonder hipertansiyon için arastirilmasina gerek yoktur? A) Hipertansiyon ve renal yetmezlik için kuvvetli aile öyküsü olan TA: 150/95 mm Hg olan 37 yasinda erkek hasta B) Hematüri ve ailesinde erken renal yetmezlik öyküsü olan TA: 160/85 mm Hg olan 26 yasinda kadin hasta C) TA: 160/90 mm Hg olan ve baska bir hastaligi olmayan 63 yasinda erkek hasta D) 45 yasindan beri HT olan ve 4’lü antihipertansif tedaviye dirençli HT ile basvuran 58 yasinda erkek hasta E) TA: 140/90 mm Hg olan.9 (Düsük).1. ST4: 3. belirgin prekordiyal vuru disinda anormallik saptanmiyor.6 ngr/dl (0. Koroner arter hastaligi. yeni baslangiç DM. Fizik muayenede Boy:158 cm. KB: 150/70 mmHg. ciddi bas agrilari olan 31 yasinda bayan hasta 3. Derin tendon refleksleri canli. EKO’da. Bu hastanin semptomlarinin en muhtemel sebebi hangisidir? A) Myokardiyal iskemi B) KOAH C) Sistolik kalp yetmezligi D) Diastolik kalp yetmezligi E) Brons hiperreaktivitesi 5.8-2. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Pnömotoraks B) Atelektazi C) Plevral efüzyon D) Lober pnömoni E) Akut astim atagi 6. minimal efor ile ortaya çikan nefes darligi sikayeti ile basvuruyor. palpitasyon yakinmalari vardir. Küçük hücreli disi akciger kanseri ve yaygin metastazlari bulunan bir hastada bilinç bulanikligi gelismistir. kalp büyüklügü sinirda olarak degerlendiriliyor. Tiroid palpable degil.5 ngr/dl) TSH: 0.Acil pacemaker D) AV Tam Blok. halsizlik. kilo alma. Yeni baslayan atrial fibrilasyon nedeniyle hastaneye basvuran 43 yasinda kadin hastanin son 6 aydir nefes darligi. Bu hastada etiyolojiye yönelik degerlendirmede asagidaki yaklasimlardan hangisinin katkisi yoktur? A) Kranial magnetik rezonans görüntüleme B) Kan sekeri düzeyi tayini C) Ayrintili anamnez ve fizik muayene D) Kalsiyum düzeyi tayini E) Potasyum düzeyi tayini 7. AC grafisinde. EF % 58 ve sol ventrikül hipertrofisi . Derece Mobitz tip 1 Blok-Tedaviye gerek yok C) 2.Acil pacemaker E) Ventriküler tasikardi. Agirlik: 112kg. Derece AV Blok.5 mcgr/dl). Asagidaki EKG’de görülen aritmi ve tedavisi hangi sikta birlikte verilmistir? saptaniyor. Boyun muayenesinde adenopati yok. sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve hipertansiyonu olan bir hastada. Elli bes yasindaki hastanin fizik muayenesinde vokal fremitusta azalma. Fizik muayenede. Yaklasik 20 yildir kontrolsüz hipertansiyon sikayeti olan. Orta derecede juguler venöz dolgunlugu var. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden A) 1.

ASMA. bilinç kaybi olmamis. öyküsünde bilinen sistemik hastaligi yoktu fakat yillardir menometroraji mevcuttu. trombosit sayisi ve fibrinojen düsük saptaniyor. Fizik muayenesi ekimoz disinda normaldi. Kemik iliginde eritroid hiperplazi olmasina ragmen retikülosit sayisinin düsük oldugu anemi hangisidir? A) Herediter sferositoz B) Megaloblastik anemi C) Akut kan kaybi D) Kronik hastalik anemisi E) Otoimmün hemolitik anemi 17. abdomen USG’si normal. Ates. bradikardi ve karinda gerginlik hissi asagidaki enfeksiyonlardan hangisinin belirtileri olabilir? A) Kolera B) Amipli dizanteri C) Shigelloz D) Menenjit E) Tifo 10. Kanama Platelet zamani 440. p-ANCA pozitif. PTZ. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Otoimmün hepatit B) Primer biliyer siroz C) Primer sklerozan kolanjit D) Sekonder sklerozan kolanjit E) Pankreas kanseri 15. karnin üst bölgesinde az sayida ve 2-4 mm çapinda makulopapüler döküntüler. aPTT uzun. Malabsorpsiyonla ilgili ince barsak biyopsisi bulgularindan hangisi yanlistir? A) Çölyak hastaligi: villöz atrofi B) Çölyak hastaligi: barsak epitelyuminde lenfositoz C) Abetalipoproteinemi: barsak epitelyuminde yag birikimi D) Whipple hastaligi: nonkazeifiye granülomlar E) Giardiyazis: trofozoitler 16. MRCP’de koledok. B) Glukagon salgisini artirir. ertesi gün basindan omzuna kadar morarma oldugu için basvurdu. Altmis yasinda rektumda adenokanser tanisi olan bayan hasta vücudunda yaygin ekimozlar ve kilo kaybi nedeniyle basvurdugunda USG’de karaciger metastazlari. E) Parenteral kullanilir. LKM-1 negatif. Otuz bes yasinda bayan hasta esi ile seyahat ederken ani fren sonrasinda koltuga basini çarpmis. hepatit markerleri negatif. CBC’de hafif mikrositer anemi saptandi. Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde kullanilan antiyabetik ilaçlardan hangisi oral hipoglisemik etki göstermez? A) Gliklazid B) Pioglitazon C) Nateglinid D) Glibenklamid E) Repaglinid 11.hangisidir? A) Toksik multinodüler guatr B) T4 asiri alimi C) Graves hastaligi D) Subakut tiroidit E) Toksik adenom 9. sag ve sol hepatik kanallarda striktürler ve fokal dilatasyonlar saptaniyor. Inkretin grubu bir antidiyabetik olan eksenatid ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Pankreasin beta hücre fonksiyonunu korur.000 6 dak PTZ aPTT dimer normal 18 sn 55 sn Bu hastada en olasi tani nedir? A) F 5 eksikligi . Kirk bes yasinda. Bu hastanin periferik yaymasinda asagidakilerden hangisi beklenir? A) Hedef hücreler B) Howell-Jolly cisimcikleri C) Makrositler D) Sistositler E) Gözyasi hücreleri 18. ANA. C) Gastrik bosalmayi yavaslatir. 10 yildir ülseratif kolit tanisi olan hasta sag üst kadran agrisi ve kasinti sikayetleriyle basvuruyor. Serum ALP’si yüksek. Asagidaki siroz komplikasyonlarinin hangisinde mortalite en yüksektir? A) Varis kanamasi B) Refrakter asit C) Hepatik ensefalopati D) Hepatorenal sendrom E) Spontan bakteriyel peritonit 14. D) Baslica yan etkisi bulantidir. Asagidakilerden hangisi inflamatuvar barsak hastaliginda idame tedavisinde tercih edilmez? A) Kortikosteroid B) Mesalamin oral C) Mesalamin lavman D) Infliksimab E) Azatiyopürin 13. 12.

anti-Sm (+) PTZ. PTH azalmis E) Kalsiyum azalmis. Elli yasindaki erkek hasta halsizlikten sikayetçidir. Hangi bulgular kronik böbrek yetmezligi ile uyumludur? A) Kalsiyum artmis. Otuz bes yasindaki bir hasta ates. PTH artmis C) Kalsiyum azalmis. Primer atak hizi ve Sekonder atak hizi asagidakilerden hangisidir? A) %10. PTH azalmis 21. Bu hastada asagidakilerden hangisi düsünülmememlidir? A) Enfeksiyoz mononükleoz B) KML C) ALL D) Aplastik anemi E) Burkitt lenfoma 22. PTH artmis B) Kalsiyum artmis. Yirmi bes yasinda bayan hasta ates. takipne ve siyanoz ile basvuruyor. hepatosplenomegali. kuluçka-) 23 çocuk daha kizamik olmustur. dispne. fosfor artmis. kreatinin yüksek saptaniyor. Asagidaki metabolik asidoz nedenlerinden hangisinde anyon açigi yoktur? A) Renal tübüler asidoz B) Salisilat intoksikasyonu C) Diyabetik ketoasidoz D) Akut böbrek yetmezligi E) Laktik asidoz 23. Bu hastalikta PTZ. fosfor azalmis. Hasta ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur? A) Kemik röntgenlerinin ve kemik iligi biyopsisinin incelenmesi gereklidir B) Hastanin multipl myelomasi mevcuttur C) Hastanin benign monoklonal gammopatisi mevcuttur D) Sitostatik tedavi baslanmasi gereklidir E) Muhtemelen lösemisi olan hasta takibe alinmalidir 20. serolojide proteinaz-3’e karsi antikorlar ve BT’de destrüktif paranazal sinüzit bulgulari saptaniyor. Bu hasta için asagidakilerden hangisi dogrudur? A) Sorumlu mikroorganizma amfoterisin B tedavisine cevap verecektir B) Sorumlu mikroorganizma eritromisin tedavisine cevap verecektir C) Hastanin kemik iliginde granülomlar belirlenecektir D) Sorumlu mikroorganizma trimetoprimsülfometoksazol (TMP-SMX) tedavisine cevap verecektir E) Akciger biyopsisinde nekrotizan vaskülit belirlenecektir 26. nefes darligi ve malar rash nedeniyle basvurdugunda ANA(+).B) F 8 eksikligi C) Glanzman hastaligi D) F 13 eksikligi E) vWF eksikligi 19. 17 subata kadar (21 gün sonra-2. %5 C) %10. fosfor artmis. %1 27. Bir bölgede 0-6 yasinda. burun kanamasi ve genel durum bozuklugu nedeniyle basvuruyor. %5 B) %12. Bir arastirmada iki ayri klinikte yapilan bir arastirma sonucunda üroloji kliniginde . %2 E) %6. 28 ocaga kadar (21 gün sonra-ilk kuluçka-) 49 çocuk. periferik yaymada atipik lenfositoz saptaniyor. Çekilen akciger grafisi her iki akcigerin alt zonlarinda çok yaygin “buzlu cam” görünümünde opasiteler gösteriyor. Bu hastada en olasi tani hangisidir? A) Polimiyaljia romatika B) SLE C) Behçet hastaligi D) Wegener granülomatozisi E) Klasik Polarteritis nodosa 25. Tam kan sayimi ve rutin idrar incelemesi de normal olarak rapor edilen hastada tek laboratuar anormalligi serumda belirlenen monoklonal IgG bandidir. artralji. fosfor azalmis. asisiz 500 çocuk arasinda çikan kizamik salgininda ilk vaka 7ocakta görülmüstür. aPTT uzun. PTH artmis D) Kalsiyum azalmis. HIV (+) bir hasta ates. %7 D) % 9. Kirk bir yasinda bayan hasta rekürren sinüzit ve diplopi nedeniyle arastirildiginda kronik hastalik anemisi. sedimentasyon artisi. Fizik muayenede yaygin lenfadenopati. aPTT yüksekligi hangi klinik bulgu ile ayni nedene bagli olusur? A) Malar rash B) Böbrek yetmezligi C) Rekürren tromboz D) Ates E) Artrit 24. Halsizlik disinda sikayeti olmayan hastanin fizik incelemesi normal sinirlarda olarak degerlendirilmistir. fosfor artmis. hipergammaglobülinemi.

50 de mesane kanseri sikayetiyle yatan hasta incelenmistir. Perinatal ölüm hizi asagidakilerden hangisidir? A) 5/5000 ×1000 B) 10/5000 × 1000 C) 10 + 5 / 10 + 420 ×1000 D) 10 + 5 /420 ×1000 E) 10 +5 /5000 ×1000 30. Canli doganlardan 5’ i prematüre dogmus ve ilk hafta içinde ölmüstür. Nikolsky fenomeni asagidakilerden hangisinde pozitiftir? A) Leishmania cutis B) Diskoid lupus eritematozus C) Tinea versicolor D) Pemfigus E) Seboreik dermatit 39. Asagidakilerden hangisi migren proflaksisinde kullanilan ilaçlardan degildir? A) Kalsiyum kanal blokerleri B) Ibuprofen C) Propranalol D) Siproheptadin E) Klomipramin 34. tas hastalarinin da %33’ünün sigara içtigi saptanmistir. 10 ölü dogum gerçeklesmistir. Asagidakilerden hangisinde tedavide EKT uygulanmaz? A) Malign nöroleptik sendrom B) Sizofreni C) Manik atak D) Intihar düsüncesi E) Majör depresyon 37. Asagidakilerden hangisi intravenöz rejyonel anesteziktir? A) Kokain B) Pentokain C) Prokain D) Lidokain E) Novakain 35.50 ürolityazis nedeniyle yatan. Gündüz sik ve kisa uyku ataklari olan bir hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Narkolepsi B) Insomnia C) Hipersomnia D) Dürtü kontrol bozuklugu E) Somnambulizm 36.heparinizasyon 33. bir yil içerisinde 450 gebeden 420 canli dogum. Serebro vasküler atak nedeniyle ilk 3 saatte getirilen bir hastada öncelikli yapilmasi gerekenler asagidakilerden hangisidir? A) BBT. Asagidakilerden hangisi dejeneratif eklem hastaliginin tipik radyolojik bulgularindan biri degildir? A) Eklem araliginda genisleme B) Yük tasiyan bölgelerde skleroz C) Subkondral kistler . Bu arastirma ne tür bir arastirmadir? A) Randomize B) Vaka kontrol C) Kohort D) Kesitsel E) Örnekleme 28. Belli bir bölgede bir hastalik yüksek siklikta ve sürekli ise bu asagidakilerden hangisi ile tanimlanir? A) Salgin B) Endemi C) Epidemi D) Pandemi E) Insidans 29. 000 nüfuslu bir yerlesim yerinde.kumadinizasyon D) BBT-Trombolitik tedavi E) Angiografi. 5000’i kadin olan 12. Toplumda yeni vaka sayisi ile ilgili saglik ölçütü asagidakilerden hangisidir? A) Prevelans B) Insidans C) Mortalite hizi D) Fetalite hizi E) Kaba ölüm hizi 31.heparinizasyon B) MR. Asagidakilerden hangisinde lumbar ponksion yapilabilir? A) Beyin absesi B) Belde enfekte yara C) 50 bin/mm3 altinda platelet sayisi D) Papil ödemle seyreden hidrosefali E) Pariatal hematom 32.heparinizasyon C) BBT. Arastirmanin sonucunda mesane kanseri hastalarinin %75’i. Derinin en sik gürülen karsinoma insitu lezyonu asagidakilerden hangisidir? A) Solar keratoz B) Seboreik keratoz C) solar lentigo D) Keratoakontoam E) Granuloma anulare 38.

Gebelikte tarama testi olarak kullanilan maternal fetoprotein düzeyinin düsük olmasi asagidaki durumlardan hangisinin varligini düsündürmez? A) Trizomi 21 B) Gebelik yasinin büyük hesaplanmasi C) Intrauterin gelisme geriligi D) Kistik higroma E) Trisomi 18 44. Kalp sesi asagidakilerden hangisinde birlikte verilmistir? Inspiryum Expiryum A) Tek Tek B) Tek Çift C) Çift Tek D) Çift Çift E) Tek Sert 50. Yapilan muayenede servikal 4 ve 7 arasindaki paravertebral kaslarda. Ventriküler septal defekti olan bir çocukta pulmoner hipertansiyon gelismisse asagidakilerden hangisi beklenmez? A) Sol kalp yetersizligi bulgulari azalir B) 2. Uyku bozuklugu oldugu ögreniliyor. kalp sesi siddetlenir C) Telegrafide kardiyotorasik indeks artar. Asagidaki hastaliklarin hangisinde nabiz basincinda daralma gözlenir? A) PDA B) Anemi C) Tam A-V blok D) Perikard tamponadi E) Aortico pulmoner pencere 51. 37 haftalik ve 1900 gr bir yenidoganda asagida problemlerden hangisinin olmasi beklenmez? A) Mekonyum aspirasyonu B) Hipotermi C) Enfeksiyon D) Hipoglisemi E) Polisitemi 47. Pankreatik ve safra yollarinin direk görüntülenmesinde en az invaziv olan yöntem hangisidir? A) USG B) BT C) MRCP D) ERCP E) PTK 43. Bu bebek için en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Neonatal otoimmün trombositopeni B) Neonatal alloimmün trombositopeni C) Trizomi 21 D) Sotos sendromu E) ABO uygunsuzlugu 49. Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama en sik hangi dönemde görülür? A) Dogum esnasinda B) Postnatal 15-30. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Polimyalgia Romatika B) Fibromyalji Sendromu C) Miyofasial Agri Sendromu D) Supraspinatus tendiniti E) Servikal disk hernisi 41. Dogumdan sonra 18. ASD’li bir çocukta inspiryum ve expiryumdaki 2. Günlerde C) Postnatal ilk 4-6 saatte D) Dogumdan sonraki ilk 3 günde E) Dogumdan önce 46. Otuz sekiz yasinda kadin hasta yaygin kas agrisi sikayeti ile basvuruyor. Saatte yükselmis sarilik düzeyi saptanan çocukta asagidaki testlerden hangisi yapilmaz? A) Retikülsit sayisi B) Anne kan grubu C) Bebek kan grubu D) Indirekt coombs testi E) Periferik yayma 45. trapezius üstünde palpasyonda duyarli noktalar saptaniyor. D) Telegrafide pulmoner konus belirginlesir E) EKG’de aks saga dogru degisir 52. Asagidakilerden hangisi SLE’lu bir gebenin bebeginde beklenen kalici komplikasyondur? A) Kalp blogu B) Diskoid ras C) Anemi D) Trombositopeni E) Nötropeni 48.D) Osteofitler E) Eklemde deformasyon 40. Asagidakilerden hangisi A vitamini fazlaliginda görülmez? . Trombositopeni saptanan yenidogan bir bebegin annesinde trombositopeni olmadigi belirleniyor. Asagidaki görüntüleme yöntemlerinden hangisinde kontrast madde kullanilmaz? A) Mamografi B) Antegrad pyelografi C) Retrograd pyelografi D) Kolanjiografi E) Histerosalpingografi 42.

bulanti kusma sikayeti ile acile getirilen hastanin çilek jölesi seklinde kanamasi ve periumblikal bölgede sosis seklinde kitlesi palpe edilmektedir. C) Bogaz agrisi. D) Submandibular ve servikal LAP görülür E) Beyaz ve kirmizi dil görülür. Hastanin Na: 125 mEq/ Lt olduguna göre hastanin sodyum açigi ve günlük idame sodyumunun toplami ne kadardir? A) 90 mEq/ Lt B) 50 mEq/ Lt C) 140 mEq/ Lt D) 20 mEq/ Lt E) 200 mEq/ Lt 55. Asagidakilerden hangisi roseola infantum için yanlistir? A) Etkeni herpes virüs tip 6’dir B) Exantem subitum ve 6. haftalari arasinda görülür C) Projektil tarzda kusma vardir D) Kan gazi hiperkloremik hipokalemik alkolozla uyumlur E) ADBG’de gastrik retansiyon ve pilor bölgesinde sting sign gözlemlenir. Bir buçuk yasinda ani aglama.hastalik diger isimleridir C) Ates ve ayni zamanda gözlemlenen döküntüsü karekteristiktir D) 6 ay-4 yas arasi çocuklarda görülür E) Hastalik seyrinde konvülsiyon görülme riski vardir. 56. solunum sayisi 21/dk. Hafif dehidratasyonuda saptanan hastanin epigastriumunda 2cm’lik kitle saptanan bu hasta ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) En olasi tani pilor stenozudur B) Genellikle hayatin 2-4. Fe ve Zn bulunur. Son 3 haftadir beslenmeyi takiben fiskirir tarzda safrasiz kusmasi olan 6 haftalik bir bebegin fizik muayenesinde nabiz 122/dk. ates ve deride döküntülerle seyreder. Kronik ishal sikayetiyle getirilen çocugun hikayesinden zaman zaman konfü oldugu ögreniliyor. 60. Gastoenterit nedeniyle dehidratasyon geçiriyor.Influenza tip B D) Listeria monositogenesis E) Streptococcus pyogenes 59. Menenjite bagli duyma kaybi en sik hangi enfeksiyöz ajanda görülür? A) Streptococus pneumonia B) Neisseria menengitis C) H. C) Sekretuar IgA düzeyi yüksektir D) Laksatif etkisi vardir E) Matür süte oranla daha yüksek konsantrasyonlarda Cu. Fizik muayene’de malnütrüsyonu ve günes gören yerlerinde dermatiti saptaniyor. 2. Bu hasta em olasi taniniz ve anotomik lokalizasyonu nedir? A) Meckel divertikülü-ileoçekal . Wilson hastaliginda asagidaki sistemlerden hangisinin tutulumu gözlemlenmez? A) Karaciger B) Böbrek C) Akciger D) Hematolojik sistem E) Santral sinir sistemi 57. Bu çocukta eksikligi olan asagidakilerden hangisidir? A) Çinko B) Riboflavin C) Niasin D) Tiamin E) Folik asit 54. Kizil ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir? A) B gurubu streptokoklarin yaptigi bir hastaliktir B) 2-4 günlük inkübasyonu takiben görülür. 62.5 yasinda 10 kg agirliginda erkek bebek. kan basinci 90/60 mmHg olarak saptaniyor. On alti yasinda kistik fibrozis tanisi ile takip edilen çocugun balgaminda enfeksiyon etkeni olarak en sik izole edilen mikroorganizma asagidakilerden hangisidir? A) Staphylococcus aureus B) Neisseria gonorrhea C) Streptococcus faecalis D) Streptococcus pneumonia E) Pseudomonas aeroginosa 61.A) Metafizer kapanma B) Karaciger fonksiyonlarinda bozulma C) Bitot lekeleri D) Periost kalinlasmasi E) Deride kuruluk ve pullanma 53. Kolostrum için asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Postpartum ilk 5 günde salgilanan süte kolostrum denir B) Matür süte kiyasla yag ve protein içerigi düsüktür. 58.

Safra kesesinin bosalmasi için en önemli uyaran asagidakilerden hangisidir? A) Kolesistokinin B) Sempatik uyari C) Parasempatik uyari D) Sekretin E) Hidroklorik asit sekresyonu 74.Labium majorlarda gonad palpe ediliyor. 21 hidroksilaz eksikliginde kizlarda hangi tip klinik tablo gelisir? A) Gerçek pubertekoks B) Pseudohermafroditism C) Gerçek hermafroditism D) Gelisme geriligi E) Inkomplet pubertekoks 71. HHV-8’in ilgisi oldugu saptanan kanser asagidakilerden hangisidir? A) Burkitt lenfoma B) Hodgkin lenfoma C) Kaposi sarkomu D) Leiomyosarkoma E) Nasofarengeal kanser 67. Talasemi tanisi konan 5 yasindaki hastada transfüzyon yapilmadan Hb degeri 4 gr/dlt ve Hb elektroforezinde HbF 95 olarak ölçülüyor. Dokuz yasinda boyun bölgesinde yumusak kitle beliren çocukta en olasi tümör asagidakilerden hangisidir? A) Willms tümörü B) Ewing tümörü C) Nöroblastoma D) Rabdomyosarkom E) Malign fibröz histiositoma 68. dogum sonrasi tendon reflekslerinde azalma olan ve dilde fasikülasyon gözlemlenen hipotonik hastada ön planda asagidaki hastaliklardan hangisi düsünülür? A) Kugelberg Walender hastaligi B) Kongenital Müsküler distrofi C) Duchenne distrofi D) Miyastenia gravis E) Infantil spinal musküler atrofi 73. Asagidakilerden hangisi hemolitik anemide gözlenen labratuvar bulgularindan degildir? A) Retikülositoz B) Plasma serbest hemoglobin konsantrasyonunda artma C) Serum haptoglobulin düzeyinde artma D) Eritroid hiperplazi E) MCV düzeyinde artma 64.B) Meckel divertikülü-jejunoileal C) Invajinasyon-ileoçekal D) Invajinasyon-duodenojejunal E) Dublikasyon-ileoçekal 63. hipertansiyon ve makroskopik hematüri görülen 7 yasindaki bir çocukta en olasi taniniz nedir? A) Akut post streptokokal glomerülonefrit B) Lupoid nefroz C) Fokal segmental skleroz D) Membranöz glomerulopati E) SLE 70. Intra uterin dönemde azda olsa hareket gözlemlenen. Superior mezenterik arter asagidakilerden hangisini primer olarak beslemez? A) Jejunum B) Ileum . Üst solunum yolu enfeksiyonu takip eden 1 hafta içinde aniden gelisen ödem. papil ödem ve letarji D) Superior vena kava sendromu E) Testiküler sisme 66. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Beta talasemi major B) HbH hastaligi C) Beta talasemia intermedia D) Homozigot talasemi E) Beta talasemi tasiyicisi 65. Adet görememe sikayetiyle basvuran bir hastanin testesteron düzeyi yüksek bulunuyor. basagrisi. Çocukluk çagi nefrotik sendromla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) En sik sebep post streptokokal glomerülonefrit’tir B) Hiperviskosite vardir C) Hiperkoagülabilite vardir D) Hiperlipidemi vardir E) Plasma onkotik basinci düsüktür 69. ALL’nin ekstramedüller metaztazi durumunda en olasi klinik tablo hangisidir? A) Hepatomegali B) Splenomegali C) Kusma. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) 17 hidroksilaz eksikligi B) Disi yalanci hermafrodit C) Parsiyel androjen resistansi D) 46XY gonadal disgenesis E) Testiküler feminizasyon 72.

E) V. Duktal karsinoma in situ ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Erkek meme kanserlerinin % 5 ini olusturur. 76. Hipovolemik sokta. thoracicus longus B) N. Bu hasta için en uygun tedavi asagidakilerden hangisidir? A) Yalnizca yerel eksizyon B) Yalnizca radyoterapi C) Yerel eksizyon + radyoterapi D) Sag total mastektomi + sentinel lenf nodu biyopsisi E) Sag total mastektomi ve ardindan radyoterapi 84. E) Enerji korunmasi amaciyla hepatik glikojenoliz ve glukoneogenez azalir. Clark kriterlerine göre kaçinci evrededir? A) I. Retiküler dermisin tutuldugu malign melanom. B) II. intercostobrachialis 82. Diferansiye tiroid kanserlerinin prognoz tayininde asagidakilerden hangisi iyi prognoza isaret eder? A) Tümörün 4 cm den büyük olmasi B) Hastanin erkek olmasi C) Tümörün tiroid disina çikmis olmasi D) Kapsül invazyonunun olmasi E) Hastanin 40 yasindan genç olmasi 85. pectoralis lateralis E) N. Aksiller diseksiyon sirasinda asagidaki sinirlerden hangisinin yaralanmasi kanat (wing) skapula deformitesine yol açabilir? A) N. D) β1-adrenerjik aktivasyon sonucunda kardiyak atim artar. 80. 83. C) Doku perfüzyonunun korunmasi amaciyla mikrodolasim sisteminde degisiklikler olur. Kirk yasinda bir kadin hastada yapilan mamografi sonucu sag memesinde multisentrik yaygin mikrokalsifikasyonlar belirleniyor. C) Kadinlarda varliginda meme kanseri riski 5 katina çikar. Kolorektal kanser gelisiminde geç adenomdan kanser gelismesine asagidaki genetik mutasyonlardan hangisi neden olur? A) APC B) K-RAS C) DCC D) p53 E) BRCA-1 . D) IV. hücrede gelisen hipoksi asagidakilerden hangisine neden olur? A) Hücresel ATP’nin artmasina B) Hücre membran potansiyeli ve hücre hacminin degismesine C) Membran Na+-K+ATPaz aktivitesinin artmasina D) K+ nin hücre içinde birikmesine E) Na+ nin hücre disina kaçmasina 77. B) Vücutta tuz tutulumunu artirmak amaciyla çesitlihormonal degisiklikler olur.C) Çekum D) Çikan kolon E) Sigmoid kolon 75. Bu hastada yapilan biyopside komedo tipte duktal karsinoma in situ saptaniyor. Asagidakilerden hangisi ön gögüs ve memenin yüzeyel venlerinin tromboflebitidir? A) Periduktal mastit B) Duktal ektazi C) Mondor hastaligi D) Hidradenitis suppurativa E) Phyllodes tümör 81. E) Nonkomedo tipte nükleer grade yüksektir. D) Komedo tipte nekroz fazladir. B) Nekroz bölgesindeki kalsiyum birikmesi mamografik görüntü vermesine neden olur. pectoralis medialis D) N. thoracodorsalis C) N. Sok durumu ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Kardiyak kontraktilite ve periferik vasküler tonus artar. C) III. Cerrahi müdahale yapilabilmesi için trombosit sayisinin en az ne kadar olmasi gerekir? A) 10 000/mm3 B) 20 000/mm3 C) 50 000/mm3 D) 100 000/mm3 E) 150000/mm3 79. Asagidakilerden hangisi temiz kontamine yara grubunda yer alir? A) Fitik cerrahisi B) Meme cerrahisi C) Kolesistektomi D) Travmatik kalin bagirsak perforasyonu E) Divertikül perforasyonu 78.

Oral kontraseptif hap kullanan 25 yasinda bir kadin hasta karin sag üst kadran agrisi yakinmasiyla basvuruyor. Herediter nonpolipozis kolorektal karsinom (Lynch sendromu) ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Otozomal resesif geçislidir. Bu hasta için en uygun yaklasim asagidakilerden hangisidir? A) Oral kontraseptif hap kullaniminin durdurulmasi ve bilgisayarli tomografilerle izlem B) Perkütan igne biyopsisi C) Karaciger rezeksiyonu D) Arter embolizasyonu E) Radyoterapi 89. D) Ekstrakolonik malignite gelisimi siktir. derecede akrabalarda meme kanseri görülmesi E) Geç menopoz 96. Bu hasta için en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Insülinoma B) Karsinoid sendrom C) Glukagonoma D) Feokromositoma E) Somatostatinoma 97. Tip 1 mide benign ülserinin patogenezinde genellikle asagidakilerden hangisi görülür? A) Antrum stazi B) Hiperpepsinojemi C) Mide stazina ikincil hipergastrinemi D) Mide mukoza bariyerinin defektif olmasi E) Paryetal hücre sayisinin artmasina ikincil asit hipersekresyonu 93. Akut mezenterik iskeminin en sik görülen nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Arteryal emboli B) Arteryal tromboz C) Nonoklüzif mezenterik iskemi D) Venöz tromboz E) Venöz emboli 90. E) Sendrom tanisi aile anamnezi ile konulur. Gastrointestinal stromal tümör en sik asagidaki organlardan hangisini tutar? A) Mide B) Ince bagirsak C) Kolon D) Özofagus E) Rektum 92. Asagidakilerden hangisi meme kanseri riskini artiran faktörlerden biri degildir? A) Erken menars B) Atipik hiperplazi C) 20 yas öncesi yapilan dogum D) 1. Yapilan anjiyografide tümörün hipervasküler ve çevre damar besleniminin oldugu belirleniyor. Kirk sekiz yasinda bir erkek hasta kilo kaybi.86. Çekilen bilgisayarli tomografide karaciger sag lobunda 6 cm çapli hipodens bir kitle saptaniyor. 87. Ince bagirsak obstrüksiyonunun en sik görülen nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Daha önceki cerrahi girisimlere bagli yapisikliklar B) Tümörler C) Fitiklar D) Crohn hastaligi E) Volvulus 94. Kolorektal kanser tedavisi sonrasinda sagkalim açisindan en önemli prognoz etkeni asagidakilerden hangisidir? A) Lenf nodu tutulumu B) Tümörün bagirsak duvarindaki yayilimi C) Tümör büyüklügü D) Histolojik ayrimlasma derecesi E) DNA içerigi 88. B) Proksimal kolonda daha sik görülür. C) Senkron/metakron tümör gelisimi daha siktir. Pankreasin en sik görülen endokrin tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Insülinoma B) VIPoma . stomatit ve bacaklarinda eritematöz döküntü yakinmalariyla basvuruyor. Özofagusta en sik görülen benign tümör asagidakilerden hangisidir? A) Fibrom B) Hemanjiyom C) Granüler hücreli tümör D) Rabdomiyosarkom E) Leyomiyom 91. HIV (+) bir hastada gastrointestinal sistemde özellikle terminal ileum ve kolonda perforasyona neden olan mikroorganizma asagidakilerden hangisidir? A) Salmonella typhii B) Candida albicans C) Yersinia enterocolitica D) Sitomegalovirus E) Clostridium difficile 95. hiperglisemi. Yapilan Tc 99m sintigrafisinde kitlenin oldugu yerde boyanma eksikligi gözleniyor.

Post travmatik refleks atrofi (sudeck atrofi) de asagidakilerden hangisi erken dönem bulgusu degildir? A) Agri B) Eklem hareketlerinde kisitlilik C) Kizariklik D) Ciltte kuruma E) Ödem. Trafik kazasi ardindan getirilen hastada sol kalça hafif fleksiyonda. sag gözde ise orta derecede pupil boyutu ile isik refleksinin (+) oldugu saptaniyor. Pelvis tiplerinin siniflamasinda asagidakilerden hangisi kullanilmaktadir? A) Ferriman galwey skorlamasi B) Caldwell-Moloy siniflamasi C) Palm-Coein skormalasi . Sag tarafda babinski (+) ise asagidakilerden hangisi düsünülmelidir? A) Sol unkal herniasyon B) Sag unkal herniasyon C) Aksiyel herniasyon D) Sonsiller herniasyon E) Sol singülat herniasyon 100. bacak boyu kisa görünümlü. Bu hastanin en olasi tanisi asagidakilerden hangisidir? A) Rüptüre berry anevrizma B) Akut subdural hematom C) Epidural hematom D) Kontüzyo serebri E) Kommasyo serebri 99.sislik 103. Çocuklarda vesiko üretral reflü varligini ve mesane çikim obstrüksiyonunu en iyi gösteren tetkik asagidakilerden hangisidir? A) USG B) BBT C) IVP D) VCUG (Voiding Sistoüreterografi) E) Endoskopi 109. Glokom krizi tedavisinde hangisi kullanilmaz? A) Asetozolamid B) Pilokarpin C) Atropin D) Gliserin E) %20’lik mannitol 106. Asagidakilerden hangisi ESWL’nin kesin kontrendikasyonudur? A) Gebelik B) Üreter üst uç tasi C) Obesite D) Renal pelvis taslari E) Sistin taslari 108. Bilateral ortaya çikmaya egilimli ve sintigrafide Tc 99m tutan parotis tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Pleomorrfik adenom B) Adenoid kistik karsinom C) Warthin tümörü D) Yassi hücreli karsinom E) Mukoepidermoid karsinom 105. Asagidakilerden hangisi kirmizi göz nedeni degildir? A) Keratit B) Konjonktivit C) Anterior üveit D) Akut glokom E) Retina dekolmani 107. Asagidaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi embriyonik kalintilardan köken almaz? A) Kraniofarenjiyom B) Kordoma C) Epidermoid kist D) Teratom E) Menenjiom 101.C) Glukagonoma D) Somatostatinoma E) Gastrinoma 98. Çektirilen kafatasi filmlerinde sol temporal lineer fraktür hatti görülüyor ve bu esnada hastada ani bilinç kötülesmesi. On sekiz yasinda trafik kazasi ardindan bilinç kapali halde acil servise getirilen hastanin bilincinin bir müddet açildigi gözleniyor. Hangisi nazal kavitenin kanlanmasinda rol almaz? A) A. Trafik kazasi ardindan gelisen suurda bozulma ile sol gözde isiga yanitsiz dilatasyon. addüksion ve iç rotasyonda ise asagidakilerden hangisi düsünülmelidir? A) Anterior kalça çikigi B) Femur diafiz kirigi C) Posterior kalça çikigi D) Femur boyun kirigi E) Distal femur diafiz kirigi 102. Labialis superior D) A. Ethmoidalis anterior B) A. Palatina major C) A. Sfenopalatina 104. sol gözde midriazis ve sag hemiparezi gelisiyor. Labialis inferior E) A.

D) White siniflamasi E) Tanner siniflamasi 110. Gebelikte asagidaki durumlardan hangisinin olmasi herhangi bir fetal ve neonatal olumsuz etkiye neden olmaz? A) Rubella enfeksiyonu B) Grup B coxsacki virus enfeksiyonu C) Toksoplazma D) Zona E) HSV tip 2 119. Asagidakilerden hangisinde fetal basta defleksiyon yoktur? A) Alin gelis B) Büyük fontanel gelis C) Oksiput posterior gelis D) Sinsiput gelis E) Yüz gelis 117. Olumsuz etkilerini saptayabilmek için yeterli hayvan ve insan çalismasi olmayan. Sol ovaryan ven asagidakilerden hangisine dökülür? A) Sol external iliak ven B) Vena cava inferior C) Sol Internal iliak ven D) Sol renal ven E) Sol Kommon iliak ven 111. Habitüel abort etyolojisinde en sik abortusa yol açan yapisal kromozomal anomali asagidakilerden hangisidir? A) Perisentrik inversiyon B) Parasentrik inversiyon C) Dengelenmis resiprokal translokasyon D) Dengelenmis Robersonian translokasyon E) Trizomi 16 112. HPV enfeksiyonuna bagli olarak asagidaki viral onkoproteinlerden hangisi preinvaziv ve invaziv serviks kanseri gelisimde rol oynamaktadir? A) p53 B) pRB C) E6 ve E7 D) BRCA1 E) hMLH1 113. RIA ile meydana gelen bir gebelikte asagidakilerden hangisinin riski en yüksek oranda artmistir? A) Koryoamnionit B) Plasenta previa C) Fetal malformasyon D) Spontan abort E) Postpartum endometrit . Asagida verilen bayana ait durumlarin hangisi trofoblastik hastalik gelisim riski ile iliskilidir? A) Sezaryen olmak B) Tip I DM C) Yas D) Parite E) Kilo 115. Inhibin B’nin salinimi esas olarak asagidakilerden hangisi uyarir? A) Aktivin B) IGF-1 C) Inhibin A D) FSH E) LH 120. Ancak kullanilmasi zorunlu oldugu durumlarda insanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmeyen ilaçlar hangi gruptadir? A) A B) B C) C D) D E) X 118. HCG’nin hormonal etkileri içerisinde asagida sayilanlardan hangisi dogru degildir? A) Maternal tiroid bezi stimülasyonu B) Relaksin salinimi inhibisyonu C) Erkek fetusta seksüel farklilasmaya katki D) Korpus luteumun uyarilmasi E) Asiri yükselir ise teka lutein kisti gelisimi uyarimi 116. Estrojenden bagimsiz endometrium kanseri için asagida verilenlerden hangisi dogru degildir? A) Daha çok postmenopozal dönemde görülür B) Grade’i yüksektir C) P53 gen mutasyonu siktir D) Siyahlarda daha siktir E) Hiperplazi vardir 114.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful