TUSEM NİSAN 2012 DÖNEMİ 1.

DENEME SINAVI SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

Anatomi Fizyo-Histo-Embriyo Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji

1-14. Soru 15-32. Soru 33-54. Soru 55-76. Soru 77-98. Soru 99-120. Soru

Dahiliye Pediatri Genel Cerrahi Kadın Doğum

1-42. Soru 43-72. Soru 73-108. Soru 109-120. Soru

1. Asagidakilerden hangisi temporal kemikte yer almaz? A) Canalis caroticus B) Canalis facialis C) Tegmen tympani D) Meatus acusticus internus E) Canalis pterygoideus 2. Asagidaki eklemlerden hangisi ginglimus (trochlear) tiptedir? A) Art. subtalaris B) Art. talocruralis C) Art. radioulnaris distalis D) Art. humeri E) Art. atlantoaxialis mediana 3. Caput fibula kiriklarinda yaralanan sinir asagidakilerden hangisidir? A) Nervus peroneus communis B) Nervus saphenus C) Nervus femoralis D) Nervus suralis E) Nervus tibialis 4. Asagidaki kaslardan hangisi kalça eklemine ekstansiyon yaptirmaz? A) M. gluteus maximus B) M. biceps femoris caput longum C) M. semitendinosus D) M. semimembranosus E) M. adductor longus 5. Asagidakilerden hangisi ön kola fleksiyon ve supinasyon hareketlerini yaptirir? A) M. brachialis B) M. anconeus C) M. palmaris longus D) M. supinator E) M. brachioradialis 6. Karpal tünelden geçmeyen hangisidir? A) M.flexor carpi ulnaris tendonu B) M.flexor digitorum profundus tendonlari C) N.medianus D) M.flexor pollicis longus tendonu E) M.flexor digitorum superficialis tendonlari 7. Asagidakilerden hangisi kola adduksiyon-ekstansiyon ve iç rotasyon hareketlerini yaptirir? A) M. deltoideus’un orta bölümü B) M. trapezius’un üst bölümü C) M. teres minor D) M. teres major E) M. pectoralis major 8. Asagidakilerden hangisi sulcus coronarius’da yer almaz?

A) Sinus coronarius B) Arteria coronaria dextra C) Arteria coronaria sinistra D) Vena cardiaca magna E) Vena cardiaca parva 9. Asagidakilerden hangisi arteria femoralis’in dali degildir? A) A. circumflexa ilium profunda B) A. circumflexa ilium superficialis C) A. pudenda externa superficialis D) A. pudenda externa profunda E) A. epigastrica superficialis 10. Karin ön duvarinda, rektus kilifi içersinde yer alan porto sistemik santin portal tarafini asagidakilerden hangisi olusturur? A) V. epigastrica superior B) V. epigastrica inferior C) Vv. paraumbilicales D) V. gastrica sinistra E) V. colica dextra 11. Asagidakilerden hangisi telensefalonda yer almaz? A) Nucleus caudatus B) Putamen C) Globus pallidus D) Corpus amygdaloideum E) Nucleus ruber 12. Asagidakilerden hangisi otonom sinir sistemine ait bir ganglion degildir? A) Ganglion geniculi B) Ganglion oticum C) Ganglion submandibulare D) Ganglion coeliacum E) Ganglion pterygopalatinum 13. Asagidakilerden hangisi nervus trigeminus tarafindan innerve edilmez? A) M. digastricus venter anterior B) M. masseter C) M. buccinator D) M. temporalis E) M. mylohyoideus 14. Asagidakilerden hangisi midenin arka yüzü ile komsuluk yapmaz? A) A. lienalis B) Mezocolon transversum C) Cauda pancreatis D) Sol böbrek E) A. mesenterica inferior

B) Mesane olustuktan sonra fibröz bir doku olan Urakus olarak kalir. Merkezi sinir sisteminde Yutma merkezinden çikan uyarilari efektör organlara iletimde görev almayan kraniyal sinir hangisidir? A) 5.kranial sinir 25. Asagidakilerden hangisi allantois için yanlistir? A) Mesanenin olusumuna katilir. E) Böbrekte en az bulunan nefron türüdür. Periferik sinir sisteminin aksiyon potansiyeli iletilmesinin hizini arttirmak için is gören hücre hangisidir? A) Olgiodendriogliosit B) Astrosit C) Schwann hücresi D) Ependim Hücresi E) Mikroglial hücre 18. C) Amniyon zarinin embriyoya yapismasini engeller. D) Vitellustan kaynaklandigi için kan yapiminda görevlidir. C) Tüm nefronun çevresini peritübüler kapiller ag anastomozlari sarar. C) Kusmada fonksiyon gösterir. haftasinda duodenumun iç yüzünü döseyen endodermden kaynaklanan organ hangisidir? A) Dalak B) Mide C) Pankreas D) Karaciger E) Böbrek 23. Asagidakilerden hangisi kortikal nefronlara ait bir özelliktir? A) Henle kulplari çok uzundur ve medullaya kadar iner. Karaciger lobüllerinde bulunan perisinüzoidal aralikta (Disse araligi) asagidakilerden hangisi bulunmaz? A) ITO hücreleri B) Hepatosit Mikrovilluslari C) Otonomik sistem postgangliyonik miyelinsiz aksonlari D) Tip1 ve Tip 3 kollajen E) Kuppfer hücreleri 17.kranial sinir C) 9. 24. D) Idrari en fazla konsantre etme yetenegine sahiptir. Kalpte koroner damarlar hangi histolojik tabakada görülür? A) Endokardiyum B) Subendokardiyal aralik C) Miyokardiyum D) Epikardiyum E) Subepikardiyal aralik 19. Intrauterin gelisimin 6. Asagidakilerden hangisi solunum yollarinda kök hücre olarak kabul edilir? A) Titrek tüylü prizmatik epitel B) Firça hücresi C) Bazal hücre D) Küçük hücre E) Goblet hücresi 20. B) Efferent arteriyol henle kulbu çevresinde özel bir damar olusumu olan vasa rectayi yapar. Asagidakilerden hangisi blastokistin yapisinda bulunmaz? A) Zona pellusida B) Korona Radiata C) Blastosel D) Trofoblast E) Embriyoblast 21.kranial sinir B) 7. . Asagidakilerden hangisinin epiteli yalanci çok katli karakterdedir? A) Renal Pelvisler B) Renal Kaliksler C) Üreterlerin böbrekten çiktigi bölümler D) Mesane korpusu E) Membranöz üretra 16. B) Istahi baskilayarak kilo alimini azaltir. Sinir sisteminde lateral inhibisyonda görev alan özel ara nöron hücresi asagidakilerden hangisidir? A) Golgi sise nöron B) Betz hücresi C) Piramidal Nöron D) Renshaw hücresi E) Alfa motor nöron 27. Asagidaki sinir lifi tiplerinden hangisi soguk duyusunu ve kaba dokunmayi tasir? A) Grup 1a sinir lifleri B) Grup 1b sinir lifleri C) Grup 2 sinir lifleri D) Grup 3 sinir lifleri E) Grup 4 sinir lifleri 26. Asagidakilerden hangisi Seratonin’in fonksiyonu degildir? A) Trombosit agregasyonunda rol oynar.kranial sinir E) 12. E) Kloakayi olusturur.15. 22.kranial sinir D) 10.

Asagidaki kollagen tiplerinden hangisi bazal membranin ana kollagen yapisidir? A) Tip I B) Tip II C) Tip III D) Tip IV E) Tip V 39. Karbonmonoksitin asagidaki proteinlerden hangisine affinitesi yoktur? A) Hemoglobin B) Sitokrom P450 C) Myoglobin D) Sitokrom Oksidaz E) Sitokrom C 38. Asagidakilerden hangisi fagositoz için opsonizan bir maddedir? A) Kompleman C5a B) LTB4 C) f–MLP D) IgG’nin Fc parçasi E) PAF 33. Iskelet kasinda kasilmasi sirasinda. E) Duygudurum ve davranislarda rol alir. 28. Asagidaki proteinlerden hangisinin yapisinda digerlerine göre daha az apolar amino asit içermesi beklenir? A) Seruloplazmin B) Kollagen C) Elastin D) Myozin E) Keratin 36. Plazma proteinlerinden hangisinin plazma onkotik basinci üzerine etkisi en fazladir? A) Seruloplazmin B) Albümin C) Transferrin D) Immunglobulinler E) Alfa-2-makroglobulin 41. Yakin görme akomodasyonunda asagidakilerden hangisi görülmez? A) Gözlerde konverjans olur B) Pupil açikligi artar C) Lensin ön arka çapi artar D) Göz kürelerinde iç rotasyon görülür E) Miyozis görülür 29. Kalp döngüsünde. Asagidaki hormonlardan hangisinin sentezi proprotein seklindedir? A) Aldosteron B) Tiroksin C) Kolekalsiferol D) Tiroid stimulan hormon E) Östradiol 35. Asagidaki enzimlerden hangisinin serum konrantrasyonunun yükselmesi fizyolojik veya patolojik artmis osteoblastik . Asagidakilerden hangisi steroid yapida bir hormondur? A) Tiroksin B) Gastrin C) Sekretin D) Retinoik asit E) Dopamin 32. atriyumlardan ventriküllere en fazla kanin geçtigi evre hangisidir? A) Izovolümetrik gevseme dönemi B) Hizli dolus dönemi C) Atriyal sistol dönemi D) Izovolümetrik kasilma dönemi E) Ejeksiyon dönemi 31. çapraz köprülerin kurulmasinda fonksiyonu olmayan molekül asagidakilerden hangisidir? A) ATP B) ADP C) Tropomiyozin D) Titin E) Troponin-C 40.D) Periferik agri yollarinda is görür. Asagidaki hastaliklarin hangisi bir proteinin yanlis katlanmasi ve dokulara çökmesiyle meydana gelir? A) Orak hücre anemisi B) Jakob-Creutzfeldt C) Alport sendromu D) Wilson hastaligi E) Primer hemakromatozis 37. Kalp atriyum bölgesinde iletimin en hizli oldugu doku hangisidir? A) SA nodu B) Atriyal dügümler arasi yollar C) AV nodül D) His demeti E) Purkinje lifleri 30. Helicobacter pylori mide epitel hücresine asagidaki membran bilesenlerinden hangisini taniyarak tutunabilir? A) Lesitin B) Sefalin C) Glikoprotein D) Fosfatidil inizitol E) Sfingomyelin 34.

Asagidaki moleküllerden hangisinin karbonlari glukoz sentezi için insanda kullanilamaz? A) Alanin B) Oksaloasetat C) Palmitat D) Gliserol E) Propiyonat 46. Siyanüre maruz kalmis bir mitokondride asagidakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) FAD+ indirgenmesinde azalma B) O2’nin H2O’ya indirgenmesinde azalma C) Fonksiyonel proton gradiyentinde azalma D) Matriks içi ADP konsantrasyonunda artma E) NADH oksidasyonunda artma 44. Asagidaki moleküllerden hangisinin yapisinda glisin yoktur? A) Protoporfirin IX halkasi B) Karnitin C) Glutatyon D) Kreatin fosfat E) Safra tuzlari 52. Asagidaki laktat dehidrojenaz izoenzimlerinden hangisi normal sartlarda plazmada en fazladir? A) LDH 1 B) LDH 2 C) LDH 3 D) LDH 4 E) LDH 5 43. Asagidaki vitaminlerden hangisi yag asitlerinin yikilmasi için gerekli olan aktivasyonda görev alir? A) Tiamin B) Riboflavin C) Nikotinik asit D) Piridoksal fosfat E) Pantotenik asit 48. Asagidakilerden hangisi glukagonun biyokimyasal etkileri arasinda yer almaz? A) Glikojen fosforilazin inhibisyonu B) Protein kinazin aktivasyonu C) Hormona duyarli lipazin aktivasyonu D) Asetil-KoA karboksilazin inhibisyonu E) PEP karboksikinazin aktivasyonu 47. Glikojenin yikimindan açiga çikan molekülden anaerobik sartlarda net olarak kaç ATP elde edilir? A) 2 B) 3 C) 7 D) 30 E) 32 45. Asagidaki proteinlerden hangisinin mRNA’si intron bölgeleri içermez? A) Kollagen B) Transtretin C) Folikül stimülan hormon D) Histon proteinleri E) Izositrat dehidrogenaz . DNA molekülünde iki nükleotid arasindaki fosfodiester bagi asagidaki enzimlerden hangisi tarafindan olusturulur? A) Topoizomeraz B) Helikaz C) DNA bagimli RNA polimeraz D) Primaz E) DNA ligaz 53. Asagidaki fosfolipidlerden hangisi eter bagli yag asiti yan grubu içerir? A) Plazmalojen B) Fosfatidiletanolamin C) Kardiyolipin D) Lizolesitin E) Sfingomiyelin 50.aktiviteyi yansitir? A) Asit fosfataz B) Gamaglutamil transferaz C) Alkalen fosfataz D) Aldolaz E) 5’-nükleotidaz 42. Asagidaki RNA’lardan hangisi RNA polimeraz I tarafindan sentezlenir? A) rRNA B) mRNA C) miRNA D) tRNA E) siRNA 54. Asagidakilerden hangisi lipoprotein lipaz enziminin aktivatörüdür? A) Apo AI B) LCAT (Lesitin-Kolesterol Açil Transferaz) C) Apo CII D) Apo D E) Apo E 49. Ince bagirsak hücrelerinden salgilanan ve proteinlerin sindiriminde rol alan enzim asagidakilerden hangisidir? A) Kimotripsin B) Pepsin C) Aminopeptidaz D) Karboksipeptidaz E) Elastaz 51.

Ellibes yasinda hasta acil servise sepsis tablosunda getiriliyor. B) Virülans faktörüdür. E) Elementer cisim ve retikülat cisim olustururlar. 56. Hastaya ampirik antibiyotik tedavisi baslanmadan önce alinan üç kan kültüründe Gram(+) kok seklinde. C) Sadece DNA içerirler. Bu hastada en olasi etken asagidakilerden hangisidir? A) Enterococcus faecium B) Streptococcus bovis C) Listeria monocytogenes D) Steptococcus mutans E) Staphylococcus aureus 60.influenzae-S.agalactiae (B grubu streptokok) 65.55. gonorrhoea D) Mycoplasma hominis E) Treponema pallidum 61. kapsülsüz olanlara göre daha az virülandir. C) B. eskülini hidrolize eden. Aspergilloz enfeksiyonunda en sik izole edilen Aspergillus türü hangisidir? A) Aspergillus niger B) Aspergillus flavus C) Aspergillus fumigatus D) Aspergillus terreus E) Aspergillus nidulans 66.5 tuz konsantrasyonunda üreyen. ducreyi C) N.anthracis’de protein yapida . novobiosine duyarli Gram pozitif kok saptaniyorsa etken asagidakilerden hangisidir? A) Viridans streptokok B) Streptococcus agalactiae C) Staphlococcus aureus D) Staphylococcus saprophyticus E) Staphylococcus epidermidis 62. %7. Asagidakilerden hangisi mantarlarin eseysiz üreme seklidir? A) Bazidiyospor B) Askospor . Asagidaki mikroorganizmalardan hangisi prokaryot hücre yapisina sahip degildir? A) Borrelia recurrentis B) Babesia microti C) Borrelia burgdorferi D) Coxiella burneti E) Riketsia riketsi 64. Anamnezinden üç hafta önce barsak perforasyonu nedeniyle opere edildigi ögreniliyor. Mycobacterium tuberculosis kompleks içerisinde yer almayan mikobakteri hangisidir? A) Mycobacterium bovis B) Mycobacterium avium intracellulare C) Mycobacterium tuberculosis D) Mycobacterium ulcerans E) Mycobacterium africans 59. optokine dirençli. D) Kapsül yapisinin Quellung reaksiyonu ile gösterilmesi serotiplendirmede kullanilir.pneumoniae D) Acinetobacter baumannii-Koagülaz negatif stafilokok E) E. Asagidaki bakterilerden hangisi zoonotik enfeksiyona neden olmaz? A) Leptospira icterohemorhagica B) Brucella abortus C) Borrelia burgdorferi D) Bacillus anthracis E) Salmonella typhi 63. Asagidaki antimikrobiyallerden hangisi etkisini Peptidil transferaz enziminin aktivitesini inhibe ederek antibakteriyel etki gösterir? A) Metranidazol B) Kloramfenikol C) Sülfonamidler D) Nalidiksik asit E) Rifampisin 58. D) Hücre duvari yapisinda N-asetil muramik asit bulunmaz. Protez kapagi ameliyati sonrasinda endokardit gelisen bir hastanin üç kan kültüründe de katalaz(+) koagülaz(-). Elli yas ve üzerinde en sik bakteriyel menenjit etkenleri hangisidir? A) B grubu streptokok-Listria monocytogenes B) H. diger bakterilerde ise polisakkarit yapidadir.coli-S. B) Enerji paraziti olarak bilinirler. Klamidya ailesinde yer alan mikroorganizmalara iliskin hangisi yanlistir? A) Zorunlu hücre içi parazitidir. E) Kapsüllü bakteriler. Cinsel yolla bulasan enfeksiyon etkenlerinden hangisi in vitro kültür ortaminda üretilemez? A) Chlamydia trachomatis B) H. Bakterilerin kapsül yapisina iliskin asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Bakteriyi fagositozdan korur. PYR testi pozitif bakteri saptaniyor. 57.aureus C) Listeria monocytogenes-S.

Asagidaki paraziter enfeksiyon etkenlerinin hangisinde enterotest veya safra tubaji ile alinan örneklerde parazitin iki çekirdekli. Asagidaki paraziter enfeksiyonlardan hangisinde diski. firsatçi mikoz etkeni olup. Yetmis yasinda. hepatit B asisi. Asagidakilerden hangisi reversible iskemik hücre zedelenmesinde ilk gözlenen morfolojik degisikliktir? A) Hücresel yaglanma B) Hücre sismesi C) Piknoz . besiyerinde 25 ˚C’de kirmizi renk pigment olusturan dimorfik (difazik) mantar hücresi hangisidir? A) Rhizopus B) Histoplasma capsulatum C) Aspergillus niger D) Fusarium solani E) Penicillosis marneffei 68. Herpes simpleks virus tip 1 ve tip 2 enfeksiyonlarinda görülebilen tanisal inklüzyon cisimcikleri asagidakilerden hangisidir? A) Cowdry A B) Guarnieri C) Negri D) Cowdry B E) Henderson-Peterson 76. influenza asisi. Serumda bulunan immunglobulinlerden hangisi primer immun yanitta ilk olarak üretilen. Asagidaki sitokinlerden hangisi antiinflamatuvar etki gösterir? A) TNF-α B) IL-1 C) IL-8 D) IL-2 E) TGF-β 74. sari humma asisi E) Kizamik. bu nedenle akut enfeksiyon tanisinda kullanilan.C) Zigospor D) Klamidiospor E) Oospor 67. 20 yildir menapozda olan kadinin uterusunda hangi adaptif degisiklik izlenebilir? A) Hipertrofi B) Atrofi C) Metaplazi D) Hiperplazi E) Displazi 78. Adenovirüslerin neden oldugu enfeksiyonlarda asagidaki organ veya sistemlerden hangisinde tutulum beklenmez? A) Göz B) Tonsil C) Mesane D) Dalak E) Gastrointestinal sistem 75. Asagidaki parazitlerden hangisi trematod grubunda yer alan bir helminttir? A) Loa loa B) Toxoplasma gondii C) Ascaris lumbricoides D) Schistosoma haematobium E) Necator americanus 69. D) Meningokok asisi. C) Varisella zoster. duodenal sivi veya duodenal biyopsisi materyalinin Modifiye Ziehl-Neelsen boyama ile asido rezistan boyanan ookistlerin gösterilmesi tani koydurucudur? A) Toxoplasma gondii B) Giardia intestinalis C) Entamoeba histolytica D) Entamoeba coli E) Criptosporidium parvum 70. komplemani en fazla aktive eden ve aviditesi en fazla olan immunglobulindir? A) Ig A B) Ig D C) Ig M D) Ig E E) Ig G 73. Tip II asiri duyarlilik reaksiyonu örnegi asagidakilerden hangisidir? A) Serum hastaligi B) Arthus fenomeni C) Poststreptokoksik glomerulonefrit D) Poliarteritis nodosa E) Myastenia gravis 72.Hepatit A asisi 77. Retikuloendoteliyal sistemi (RES) tutan. Küçük hücreli akciger kanseri nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi alan bir hastada uygulanabilecek asi çifti hangisidir? A) BCG ve tetanoz asisi B) Kapsüler pnömokok asi. kamçili(flagellali) trofozoit sekilleri görülür? A) Entemoeba histollytica B) Giardia intestinalis C) Criptosporidium parvum D) Ascaris lumbricoides E) Enterobius vermicularis 71.

D) Miyelin figürler E) Mikrovilluslarda küntlesme 79. Bu hastada kanser gelisiminde öncelilikli düsünülmelidir? A) Vinil klorid maruziyeti B) Nitrozamin maruziyeti C) Benzen maruziyeti D) Radon gazi maruziyeti E) Etilen oksit maruziyeti 84. Bilateral ektopia lentis saptanan bir hastada öncelikle hangi hastalik arastirilmalidir? A) Marfan sendromu B) Down sendromu C) Ailevi hiperkolesterolemi D) Tay-Sachs hastaligi E) Retinoblastomn 87. polarize isikta yesil renkli görülen ekstraselüler eozinofilik. PA-AC grafisinde sag hiler bölgede kitle saptaniyor. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Buerger hastaligi B) Poliarteritis nodoza C) Wegener granülomatozu D) Churg Strauss sendromu E) Dev hücreli arterit 88. Bu hastada biriken madde asagidakilerden hangisi olabilir? A) Immünglobulin hafif zincir B) SAA(Serum amiloid asosiye protein) C) β2 mikroglobulin D) Transtiretin E) Amiloid prekirsör protein 83. Servikal lenfadenopati nedeniyle arastirilan 22 yasinda kadin hastadan biyopsi aliniyor. geçmeyen bas agrilari. On üç yasinda FMF(Ailevi Akdeniz Atesi) tanisi almis. Hastada rektal biyopsi yapiliyor ve biyopside kongo red ile kirmizi boyanan. Hasta hiç sigara içmedigini ve ailesinde kanser bulunmadigini ifade ediyor. Altmis iki yasinda kadin hasta halsizlik. Kranial bilgisayarli tomografi normal olarak degerlendiriliyor. 20 yildir günde 1 paket sigara içen hastanin tetkiklerinde sedimentasyon 87 mm/saat. Asagidakilerden hangisinde süpüratif iltihap görülür? A) Akut apandisit B) Romatoid artrit C) Ateroskleroz D) Kronik kolesistit E) Sifiliz 80. Asagidakilerden hangisi IFN-g salgilayark makrofajlari aktive eden ve gecikmis asiri duyarlilikta rol oynayan immün sistem hücresidir? A) CD 4+ TH1 hücresi B) CD 4+ TH2 hücresi C) Trombositler D) B lenfositler E) Nötrofiller 82. Biyopsinin incelenmesinde dendritik hücreler ve lenfositler içeren zeminde CD 20 ve LCA pozitif. ilaç kullanmayan 32 yasindaki erkek hastanin düzelmeyen inatçi ishalleri ve hafif proteinürisi tespit ediliyor. Yirmi iki yildir tas ocaginda çalisan 48 yasinda erkek hasta kronik öksürük ve kilo kaybi sikayetleri ile arastiriliyor. aselüler birikim saptaniyor. Yapilan bronkoskopik biyopside akciger kanseri tanisi aliyor. CRP 9 bulunuyor. Sag temporal arter trasesinde hassasiyet saptanan hastadan biyopsi aliniyor ve biyopside musküler tabakanin iç kisminda granülomatöz reaksiyon ve mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu görülüyor. bas agrilari siddetlendiginde sag gözünde geçici görme kaybi sikayetleri ile arastiriliyor. Asagidakilerden hangisi makroorsidizm ve mental retardasyonla karakterize FMR-1 geninde mutasyonlarin neden oldugu genetik hastaliktir? A) Klinefelter sendromu B) Prader-Willi sendromu C) Frajil X sendromu D) Down sendromu E) Lujan-Fryns sendromu 86. CD 15 ve CD . Asagidakilerden hangisi nötrofillerin kemotaksisini ve endotele adezyonunu inhibe ederek anti inflamatuar etki gösterir? A) Lipoksinler B) Prostosiklin C) Tromboksan D) Lökotrien B4 E) Lökotrien C4 81. Asagidakilerden hangisi insan tümörlerinde en sik izlenen nükleer transkriptör gen bozuklugudur? A) FOS B) RAS C) p53 D) REL E) MYC 85. omuz agrilari.

Çocukluk çaginin en sik malign yumusak doku tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Malign fibröz histiositom B) Leiomyosarkom C) Rabdomyosarkom D) Liposarkom E) Fibrosarkom 99. kitlenin histolojik incelemesinde tabakalar. Asagidakilerden hangisi ülseratif kolitin özelliklerinden degildir? A) Tutulum kesintisiz ilerler. Asagidaki over tümörlerden hangisi yüzey epitelinden gelismez? A) Seröz adenokarsinom B) Müsinöz adenokarsinom C) Endometroid adenokarsinom D) Sertoli hücreli tümör E) Berrak hücreli (clear cell) adenokarsinom 98. D) Malignite potansiyeli tasir. Sigara içenlerde görülen asinüslerin santral kisimlarinin tutuldugu amfizem tipi asagidakilerden hangisidir? A) Panasiner amfizem B) Sentrasiner amfizem C) Distal asiner amfizem D) Irregüler amfizem E) Intertisyel amfizem 92.3 cm çaplarinda düzensiz sinirli. beyaz renkli sert kitle tespit ediliyor. Yer yer stromada psammom cismi izleniyor. Kirk yedi yasinda hastaya yapilan total tiroidektomi piyesinin incelenmesinde 2. Papillalari döseyen epitelde buzlu cam görüntüsü. E) Pseudopolip gelisimi siktir. Asagidaki histolojik grade’leme sistemlerinden hangisi meme kanserleri için kullanilir? A) Fuhrman grade’leme sistemi B) Gleason skorlama sistemi C) FIGO D) Nottingham histolojik skorlama sistemi (Modifiye Scarff-Bloom-Richardson) E) WHO grade’leme sistemi 97. patlamis misir görüntüsünde dev hücreler izleniyor. intranükleer inklüzyonlar ve grooving saptaniyor. Astim tedavisinde kullanilan asagidaki ilaçlardan hangisi adenilat siklazi stimüle ederek bronkodilatasyon yapar? A) Montelukast . Tükrük bezlerinin en sik görülen malign tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Pleomorfik adenom B) Warthin tümörü C) Mukoepidermoid karsinom D) Adenoid kistik karsinom E) Skuamöz hücreli karsinom 95. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Graves hastaligi B) Multinodüler hiperplazi C) Medüller karsinom D) Bilateral foliküler adenom E) Papiller karsinom 93. C) Toksik megakolon gelisebilir.14) asagidaki lenfomalarin hangisinde sik izlenir? A) Burkitt lenfoma B) MALToma C) Mantle hücreli lenfoma D) Kronik myeloid lösemi E) Foliküler lenfoma 90. B) Lezyonda granülom yapilari belirgindir. Testis kesitlerinde iyi sinirli kitle.5 ve 1. Çocukluk çaginda görülen nefrotik sendromun en sik nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Minimal degisiklik hastaligi B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Membranöz glomerülopati D) Membranoproliferatif glomerülonefrit E) Rapidly progresif glomerülonefrit 91. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Matür kistik teratom B) Seminom C) Spermatositik seminom D) Embryoner karsinom E) Yolk sac tümörü 94. Iki buçuk yasinda bir çocugun sol testisinde kitle saptaniyor ve orsiektomi yapiliyor.30 negatif. 96. Siklin D1 geni ile immünglobulin agir zincir geni translokasyon sonucu olusan t(11. glandüler yapilar ve Schiller-Duval cisimcikleri görülüyor. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Lenfositten zengin Hodgkin lenfoma B) Nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma C) Karisik hücreli (mikst selüler) Hodgkin lenfoma D) Lenfosit predominant Hodgkin lenfoma E) Non-Hodgkin lenfoma 89. Rutin kesitlerde fibrovasküler koru bulunan papiller yapilar izleniyor.

B) Ipratropium C) Salmaterol D) Kromolin E) Beklametazon 100. Asagidaki ilaçlardan hangisi hipolipidemik etkisini primer olarak kolesterolun barsaklardan absorpsiyonunu inhibe ederek yapar? A) Ezetimib B) Atorvastatin C) Kolestiramin D) Fenofibrat E) Nikotinik asit 110. E) Agonistin derisimi artirildiginda etkileri ortadan kaldirilamaz. D) Agonistin doz-yanit grafigini paralel olarak saga kaydirirlar. Asagidaki ilaçlardan hangisinin antidepresan etkisi primer olarak presinaptik α2-reseptör antagonizmasina baglidir? A) Mirtazapin B) Reboksetin C) Moklobemid D) Venlafaksin E) Protriptilin 105. Proton pompa inhibitörleri ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Intestinal absorpsiyondan sonra mide parietel hücrelerde aktif hale gelen ön ilaçlardir. Kompetetif antagonistler ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Genellikle farmakolojik efikasiteleri yoktur. C) Plazma yari ömürleri kisa olmasina ragmen mide asidini inhibe etme süreleri uzundur. 109. Bir ilacin intrinsik aktivitesi ilaçla ilgili asagidakilerden hangisi hakkinda bilgi verir? A) Iyonizasyon orani B) Etkinligi C) Reseptöre afinitesi D) Biyoyararlanimi E) Terapötik indeksi 101. Asagidaki anti-viral ilaçlardan hangisi tedavisinde kullanildigi virüs ile birlikte verilmemistir? A) Trifluridin – Herpes simpleks B) Ribavirin – Respiratuvar sinsityal virüs C) Adefovir – Hepatit B D) Idoksuridin – Hepatit C E) Enfuvirtid – Insan immün yetmezlik virüsü 107. Düsük doz aspirin trombositlerde TxA2 sentezini inhibe etmesine ragmen endotel hücrelerinde PGI2 üretimi devam eder. B) Reseptöre afiniteleri agonistten fazla olabilir. Endotel hücrelerinde PGI2 sentezinin devam etmesinin temel nedeni asagidakilerden hangisidir? A) PGI2’nin COX-1 enzimi tarafindan sentezlenmesi B) Aspirinin endotel hücrelerinde COX enzimini tersinir olarak inhibe etmesi C) Aspirinin trombositlerdeki COX enzimine afinitesinin daha yüksek olmasi D) Endotel hücrelerindeki COX enziminin daha yüksek dozda inhibe edilmesi E) Endotel hücrelerinin COX enzimini yeniden sentezleyebilmesi 103. Hipertansiyona asagidakilerden hangisinin eslik etmesi durumunda antihipertansif olarak beta blokörler tercih edilmez? A) Konjestif kalp yetmezligi B) Miyokart enfarktüsü öyküsü C) Tasikardi D) Migren E) Variant anjina 106. 108. D) Besinlerle birlikte alindiklarinda oral biyoyararlanimlari artar. B) Hem açlik hem de besinlerle uyarilan mide asit sekresyonunu baskilarlar. E) Plazma gastrin düzeyini artirirlar. Asagidakilerden hangisi oral yoldan verilen bir ilacin plazma konsantrasyon zaman grafiginin altinda kalan alanini etkilemez? A) Birlikte baska bir ilaç kullanimi B) Ince barsakta p-glikoprotein pompanin etkinliginde degisme C) Mide-barsak motilitesi D) Ilacin reseptöre afinitesi E) Presistemik eliminasyon 104. Asagidaki ilaçlardan hangisi jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanilmaz? A) Valproik asit B) Fenitoin C) Karbamazepin D) Etosüksimid E) Lamotrijin 102. Asagidaki durumlardan hangisinde antikolinerjik ilaç kullanmak uygun degildir? . C) Agonistin farmakokinetigini direkt olarak etkilemezler.

Asagidaki ilaçlardan hangisi iyodürün. Asagidakilerden hangisi klorpromazinin yan tesirlerinden biri degildir? A) Bulanti-kusma B) Kolestatik hepatit C) Agiz kurulugu D) Tardif diskinezi E) Amenore-galaktore 117. K+. Asagidakilerden hangisi L-dopa ile karbidopanin birlikte kullanilma amaçlarindan biri degildir? A) L-dopaya on-off sendromu gelisme süresini uzatmak B) L-dopanin insomnia. delüzyon ve halüsünasyon yapma olasiligini azaltmak C) L-dopanin günlük doz gereksinimini azaltmak D) L-dopanin ekstraserebral metabolizmasini azaltmak E) L-dopanin etkili konsantrasyona daha hizli ulasmasini saglamak 112.A) Fosforlu insektisit zehirlenmesi B) Nörojenik mesane C) Bronsial astim D) Preanestezik medikasyon E) Hareket hastaligi 111. Gliburid gibi sulfonilüre grubu oral antidiyabetik ilaçlar pankreasin beta hücrelerinde asagidakilerden hangisine neden olmaz? A) ATP duyarli potasyum kanallarinin kapanmasi B) Hücre zarinin depolarize edilmesi C) Voltaj bagimli kalsiyum kanallarinin açilmasi D) Insülin sentezinin artirilmasi E) Insülin sekresyonunun artirilmasi 115. Hipokalemi durumunda digoksinin toksik etkilerinin artmasinin temel nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Böbreklerden itrahinin azalmasi B) Dagilim hacminin artmasi C) Na+. Asagidakilerden hangisi benzodiazepinlerin farmakolojik etkilerinden biri degildir? A) Anksiyolitik etki B) Hipnotik etki C) Analjezik etki D) Spazmolitik etki E) Antiepileptik etki 116. Dekstroz infüzyonu yapilan hastalara asagidaki vitaminlerden hangisi öncelikle verilmelidir? A) Askorbik asit B) Retinoik asit C) Kalsitriol D) Tiamin E) Vitamin K 118. Heparin kullanan hastada tedavinin 5. gününde heparine bagli trombositopeni gelismistir. Asagidaki antihelmintik ilaçlardan hangisi hem nematod hem de filarya tedavisinde kullanilir? A) Niklozamid B) Paramomisin C) Ivermektin D) Diklorofen E) Mebendazol 113. Es zamanli ortalama kan basinci artisi ve bronkodilatasyon olusturmak için asagidaki ilaçlardan hangisi kullanilabilir? A) Fenilefrin B) Epinefrin C) Izoproterenol D) Fentolamin E) Dobutamin 119. tiroid peroksidaz ile oksitlenme basamagini inhibe ederek antitiroid etkinlik gösterir? A) Perklorat B) Metimazol C) Tiyosiyonat D) Protrelin E) Liyotriks . Antikoagulan gereksinimi devam eden hasta için asagidaki ilaçlardan hangisi digerlerine göre daha uygundur? A) Lepirudin B) Warfarin C) Klopidogrel D) Aspirin E) Dipiridamol 114. ATP’aza afinitesinin artmasi D) Yarilanma ömrünün uzamasi E) Purkinjede otomatizmayi azaltmasi 120.

Asagidakilerden hangisi transüdatif efüzyon nedenlerinden biridir? A) Romatoid artrit B) Silotoraks C) Miksödem D) Üremik plörit E) Sari tirnak sendromu 8. Bu hastanin semptomlarinin en muhtemel sebebi hangisidir? A) Myokardiyal iskemi B) KOAH C) Sistolik kalp yetmezligi D) Diastolik kalp yetmezligi E) Brons hiperreaktivitesi 5. yeni baslangiç DM. Fizik muayenede. belirgin prekordiyal vuru disinda anormallik saptanmiyor. kalp büyüklügü sinirda olarak degerlendiriliyor.Acil pacemaker D) AV Tam Blok. Orta derecede juguler venöz dolgunlugu var. asagidaki antihipertansif ilaç kombinasyonlarindan hangisi mortaliteyi azaltir? A) Beta bloker + Kalsiyum kanal blokeri B) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Kalsiyum kanal blokeri C) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Beta bloker D) Beta bloker + Diüretik E) Anjiyotensin dönüstürücü enzim blokeri + Diüretik 4. kilo alma. Derece AV Blok. Küçük hücreli disi akciger kanseri ve yaygin metastazlari bulunan bir hastada bilinç bulanikligi gelismistir. minimal efor ile ortaya çikan nefes darligi sikayeti ile basvuruyor.5 ngr/dl) TSH: 0. Nabiz:120/dak aritmik.Acil pacemaker E) Ventriküler tasikardi. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Pnömotoraks B) Atelektazi C) Plevral efüzyon D) Lober pnömoni E) Akut astim atagi 6. Derin tendon refleksleri canli.Kardiyoversiyon 2. Asagidaki EKG’de görülen aritmi ve tedavisi hangi sikta birlikte verilmistir? saptaniyor. Deri nemli ve sicak. Elli bes yasindaki hastanin fizik muayenesinde vokal fremitusta azalma. Derece Mobitz tip 1 Blok-Tedaviye gerek yok C) 2. Agirlik: 112kg. 69 yasindaki bir erkek hasta. Laboratuar tetkiklerinde: Total T4: 16. Fizik muayenede Boy:158 cm. Yeni baslayan atrial fibrilasyon nedeniyle hastaneye basvuran 43 yasinda kadin hastanin son 6 aydir nefes darligi. Asagidaki hastalardan hangisinin sekonder hipertansiyon için arastirilmasina gerek yoktur? A) Hipertansiyon ve renal yetmezlik için kuvvetli aile öyküsü olan TA: 150/95 mm Hg olan 37 yasinda erkek hasta B) Hematüri ve ailesinde erken renal yetmezlik öyküsü olan TA: 160/85 mm Hg olan 26 yasinda kadin hasta C) TA: 160/90 mm Hg olan ve baska bir hastaligi olmayan 63 yasinda erkek hasta D) 45 yasindan beri HT olan ve 4’lü antihipertansif tedaviye dirençli HT ile basvuran 58 yasinda erkek hasta E) TA: 140/90 mm Hg olan. Parmaklarda tremoru var. palpitasyon yakinmalari vardir. Yaklasik 20 yildir kontrolsüz hipertansiyon sikayeti olan. EKO’da. trakeada saga dogru yer degistirme ve sagda solunum sesleri alinamiyor ve perküsyonda matite saptaniyor. Boyun muayenesinde adenopati yok.8-2.9 (Düsük).1.5 mcgr/dl). ST4: 3. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden A) 1. Koroner arter hastaligi.6 ngr/dl (0. sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve hipertansiyonu olan bir hastada. ciddi bas agrilari olan 31 yasinda bayan hasta 3. KB: 150/70 mmHg.Tedaviye gerek yok B) 2.4 mcgr/dl (5-13. EF % 58 ve sol ventrikül hipertrofisi . Tiroid palpable degil.03 mcU/ml Tiroglobulin: 1 ng/ml (1-30 ng/ml) Total T3:295 ng/ml (90-230 ng/ml) Radyoaktif iyod uptake: % 1. Derece Mobitz tip 2 Blok. halsizlik. Bu hastada etiyolojiye yönelik degerlendirmede asagidaki yaklasimlardan hangisinin katkisi yoktur? A) Kranial magnetik rezonans görüntüleme B) Kan sekeri düzeyi tayini C) Ayrintili anamnez ve fizik muayene D) Kalsiyum düzeyi tayini E) Potasyum düzeyi tayini 7. AC grafisinde.

öyküsünde bilinen sistemik hastaligi yoktu fakat yillardir menometroraji mevcuttu. Kanama Platelet zamani 440. Asagidaki siroz komplikasyonlarinin hangisinde mortalite en yüksektir? A) Varis kanamasi B) Refrakter asit C) Hepatik ensefalopati D) Hepatorenal sendrom E) Spontan bakteriyel peritonit 14. hepatit markerleri negatif. ertesi gün basindan omzuna kadar morarma oldugu için basvurdu. Otuz bes yasinda bayan hasta esi ile seyahat ederken ani fren sonrasinda koltuga basini çarpmis. abdomen USG’si normal. CBC’de hafif mikrositer anemi saptandi. ANA. 10 yildir ülseratif kolit tanisi olan hasta sag üst kadran agrisi ve kasinti sikayetleriyle basvuruyor. Inkretin grubu bir antidiyabetik olan eksenatid ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Pankreasin beta hücre fonksiyonunu korur. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Otoimmün hepatit B) Primer biliyer siroz C) Primer sklerozan kolanjit D) Sekonder sklerozan kolanjit E) Pankreas kanseri 15. D) Baslica yan etkisi bulantidir. bradikardi ve karinda gerginlik hissi asagidaki enfeksiyonlardan hangisinin belirtileri olabilir? A) Kolera B) Amipli dizanteri C) Shigelloz D) Menenjit E) Tifo 10. sag ve sol hepatik kanallarda striktürler ve fokal dilatasyonlar saptaniyor. Kemik iliginde eritroid hiperplazi olmasina ragmen retikülosit sayisinin düsük oldugu anemi hangisidir? A) Herediter sferositoz B) Megaloblastik anemi C) Akut kan kaybi D) Kronik hastalik anemisi E) Otoimmün hemolitik anemi 17. B) Glukagon salgisini artirir.000 6 dak PTZ aPTT dimer normal 18 sn 55 sn Bu hastada en olasi tani nedir? A) F 5 eksikligi . karnin üst bölgesinde az sayida ve 2-4 mm çapinda makulopapüler döküntüler. C) Gastrik bosalmayi yavaslatir. Asagidakilerden hangisi inflamatuvar barsak hastaliginda idame tedavisinde tercih edilmez? A) Kortikosteroid B) Mesalamin oral C) Mesalamin lavman D) Infliksimab E) Azatiyopürin 13.hangisidir? A) Toksik multinodüler guatr B) T4 asiri alimi C) Graves hastaligi D) Subakut tiroidit E) Toksik adenom 9. Serum ALP’si yüksek. Fizik muayenesi ekimoz disinda normaldi. ASMA. Kirk bes yasinda. Malabsorpsiyonla ilgili ince barsak biyopsisi bulgularindan hangisi yanlistir? A) Çölyak hastaligi: villöz atrofi B) Çölyak hastaligi: barsak epitelyuminde lenfositoz C) Abetalipoproteinemi: barsak epitelyuminde yag birikimi D) Whipple hastaligi: nonkazeifiye granülomlar E) Giardiyazis: trofozoitler 16. Bu hastanin periferik yaymasinda asagidakilerden hangisi beklenir? A) Hedef hücreler B) Howell-Jolly cisimcikleri C) Makrositler D) Sistositler E) Gözyasi hücreleri 18. 12. aPTT uzun. LKM-1 negatif. Ates. PTZ. bilinç kaybi olmamis. trombosit sayisi ve fibrinojen düsük saptaniyor. Altmis yasinda rektumda adenokanser tanisi olan bayan hasta vücudunda yaygin ekimozlar ve kilo kaybi nedeniyle basvurdugunda USG’de karaciger metastazlari. p-ANCA pozitif. Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde kullanilan antiyabetik ilaçlardan hangisi oral hipoglisemik etki göstermez? A) Gliklazid B) Pioglitazon C) Nateglinid D) Glibenklamid E) Repaglinid 11. MRCP’de koledok. E) Parenteral kullanilir.

anti-Sm (+) PTZ. %7 D) % 9. serolojide proteinaz-3’e karsi antikorlar ve BT’de destrüktif paranazal sinüzit bulgulari saptaniyor. Halsizlik disinda sikayeti olmayan hastanin fizik incelemesi normal sinirlarda olarak degerlendirilmistir. Bu hastada en olasi tani hangisidir? A) Polimiyaljia romatika B) SLE C) Behçet hastaligi D) Wegener granülomatozisi E) Klasik Polarteritis nodosa 25. fosfor artmis. periferik yaymada atipik lenfositoz saptaniyor. HIV (+) bir hasta ates. takipne ve siyanoz ile basvuruyor. Hangi bulgular kronik böbrek yetmezligi ile uyumludur? A) Kalsiyum artmis. PTH azalmis E) Kalsiyum azalmis. burun kanamasi ve genel durum bozuklugu nedeniyle basvuruyor. PTH azalmis 21. fosfor azalmis. %5 C) %10. artralji. Fizik muayenede yaygin lenfadenopati. aPTT uzun. nefes darligi ve malar rash nedeniyle basvurdugunda ANA(+). Asagidaki metabolik asidoz nedenlerinden hangisinde anyon açigi yoktur? A) Renal tübüler asidoz B) Salisilat intoksikasyonu C) Diyabetik ketoasidoz D) Akut böbrek yetmezligi E) Laktik asidoz 23. %1 27. Tam kan sayimi ve rutin idrar incelemesi de normal olarak rapor edilen hastada tek laboratuar anormalligi serumda belirlenen monoklonal IgG bandidir. Bu hastalikta PTZ. %2 E) %6. aPTT yüksekligi hangi klinik bulgu ile ayni nedene bagli olusur? A) Malar rash B) Böbrek yetmezligi C) Rekürren tromboz D) Ates E) Artrit 24. hipergammaglobülinemi. sedimentasyon artisi. PTH artmis B) Kalsiyum artmis. kreatinin yüksek saptaniyor. Kirk bir yasinda bayan hasta rekürren sinüzit ve diplopi nedeniyle arastirildiginda kronik hastalik anemisi. asisiz 500 çocuk arasinda çikan kizamik salgininda ilk vaka 7ocakta görülmüstür. PTH artmis C) Kalsiyum azalmis. Otuz bes yasindaki bir hasta ates. Hasta ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur? A) Kemik röntgenlerinin ve kemik iligi biyopsisinin incelenmesi gereklidir B) Hastanin multipl myelomasi mevcuttur C) Hastanin benign monoklonal gammopatisi mevcuttur D) Sitostatik tedavi baslanmasi gereklidir E) Muhtemelen lösemisi olan hasta takibe alinmalidir 20. %5 B) %12.B) F 8 eksikligi C) Glanzman hastaligi D) F 13 eksikligi E) vWF eksikligi 19. dispne. 28 ocaga kadar (21 gün sonra-ilk kuluçka-) 49 çocuk. fosfor artmis. fosfor azalmis. hepatosplenomegali. kuluçka-) 23 çocuk daha kizamik olmustur. Yirmi bes yasinda bayan hasta ates. Primer atak hizi ve Sekonder atak hizi asagidakilerden hangisidir? A) %10. fosfor artmis. Bu hastada asagidakilerden hangisi düsünülmememlidir? A) Enfeksiyoz mononükleoz B) KML C) ALL D) Aplastik anemi E) Burkitt lenfoma 22. Çekilen akciger grafisi her iki akcigerin alt zonlarinda çok yaygin “buzlu cam” görünümünde opasiteler gösteriyor. Bu hasta için asagidakilerden hangisi dogrudur? A) Sorumlu mikroorganizma amfoterisin B tedavisine cevap verecektir B) Sorumlu mikroorganizma eritromisin tedavisine cevap verecektir C) Hastanin kemik iliginde granülomlar belirlenecektir D) Sorumlu mikroorganizma trimetoprimsülfometoksazol (TMP-SMX) tedavisine cevap verecektir E) Akciger biyopsisinde nekrotizan vaskülit belirlenecektir 26. Bir bölgede 0-6 yasinda. PTH artmis D) Kalsiyum azalmis. 17 subata kadar (21 gün sonra-2. Elli yasindaki erkek hasta halsizlikten sikayetçidir. Bir arastirmada iki ayri klinikte yapilan bir arastirma sonucunda üroloji kliniginde .

50 de mesane kanseri sikayetiyle yatan hasta incelenmistir. Asagidakilerden hangisi dejeneratif eklem hastaliginin tipik radyolojik bulgularindan biri degildir? A) Eklem araliginda genisleme B) Yük tasiyan bölgelerde skleroz C) Subkondral kistler . Arastirmanin sonucunda mesane kanseri hastalarinin %75’i. Canli doganlardan 5’ i prematüre dogmus ve ilk hafta içinde ölmüstür. Asagidakilerden hangisi intravenöz rejyonel anesteziktir? A) Kokain B) Pentokain C) Prokain D) Lidokain E) Novakain 35.heparinizasyon B) MR. 10 ölü dogum gerçeklesmistir. Belli bir bölgede bir hastalik yüksek siklikta ve sürekli ise bu asagidakilerden hangisi ile tanimlanir? A) Salgin B) Endemi C) Epidemi D) Pandemi E) Insidans 29.kumadinizasyon D) BBT-Trombolitik tedavi E) Angiografi. Serebro vasküler atak nedeniyle ilk 3 saatte getirilen bir hastada öncelikli yapilmasi gerekenler asagidakilerden hangisidir? A) BBT.heparinizasyon C) BBT. Derinin en sik gürülen karsinoma insitu lezyonu asagidakilerden hangisidir? A) Solar keratoz B) Seboreik keratoz C) solar lentigo D) Keratoakontoam E) Granuloma anulare 38. Perinatal ölüm hizi asagidakilerden hangisidir? A) 5/5000 ×1000 B) 10/5000 × 1000 C) 10 + 5 / 10 + 420 ×1000 D) 10 + 5 /420 ×1000 E) 10 +5 /5000 ×1000 30. Asagidakilerden hangisinde tedavide EKT uygulanmaz? A) Malign nöroleptik sendrom B) Sizofreni C) Manik atak D) Intihar düsüncesi E) Majör depresyon 37. Nikolsky fenomeni asagidakilerden hangisinde pozitiftir? A) Leishmania cutis B) Diskoid lupus eritematozus C) Tinea versicolor D) Pemfigus E) Seboreik dermatit 39.50 ürolityazis nedeniyle yatan. Asagidakilerden hangisinde lumbar ponksion yapilabilir? A) Beyin absesi B) Belde enfekte yara C) 50 bin/mm3 altinda platelet sayisi D) Papil ödemle seyreden hidrosefali E) Pariatal hematom 32. 5000’i kadin olan 12. Asagidakilerden hangisi migren proflaksisinde kullanilan ilaçlardan degildir? A) Kalsiyum kanal blokerleri B) Ibuprofen C) Propranalol D) Siproheptadin E) Klomipramin 34. Toplumda yeni vaka sayisi ile ilgili saglik ölçütü asagidakilerden hangisidir? A) Prevelans B) Insidans C) Mortalite hizi D) Fetalite hizi E) Kaba ölüm hizi 31.heparinizasyon 33. bir yil içerisinde 450 gebeden 420 canli dogum. Gündüz sik ve kisa uyku ataklari olan bir hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Narkolepsi B) Insomnia C) Hipersomnia D) Dürtü kontrol bozuklugu E) Somnambulizm 36. tas hastalarinin da %33’ünün sigara içtigi saptanmistir. 000 nüfuslu bir yerlesim yerinde. Bu arastirma ne tür bir arastirmadir? A) Randomize B) Vaka kontrol C) Kohort D) Kesitsel E) Örnekleme 28.

37 haftalik ve 1900 gr bir yenidoganda asagida problemlerden hangisinin olmasi beklenmez? A) Mekonyum aspirasyonu B) Hipotermi C) Enfeksiyon D) Hipoglisemi E) Polisitemi 47. Ventriküler septal defekti olan bir çocukta pulmoner hipertansiyon gelismisse asagidakilerden hangisi beklenmez? A) Sol kalp yetersizligi bulgulari azalir B) 2. Asagidaki hastaliklarin hangisinde nabiz basincinda daralma gözlenir? A) PDA B) Anemi C) Tam A-V blok D) Perikard tamponadi E) Aortico pulmoner pencere 51. Asagidakilerden hangisi SLE’lu bir gebenin bebeginde beklenen kalici komplikasyondur? A) Kalp blogu B) Diskoid ras C) Anemi D) Trombositopeni E) Nötropeni 48. Trombositopeni saptanan yenidogan bir bebegin annesinde trombositopeni olmadigi belirleniyor. Yapilan muayenede servikal 4 ve 7 arasindaki paravertebral kaslarda. Saatte yükselmis sarilik düzeyi saptanan çocukta asagidaki testlerden hangisi yapilmaz? A) Retikülsit sayisi B) Anne kan grubu C) Bebek kan grubu D) Indirekt coombs testi E) Periferik yayma 45. Günlerde C) Postnatal ilk 4-6 saatte D) Dogumdan sonraki ilk 3 günde E) Dogumdan önce 46. Gebelikte tarama testi olarak kullanilan maternal fetoprotein düzeyinin düsük olmasi asagidaki durumlardan hangisinin varligini düsündürmez? A) Trizomi 21 B) Gebelik yasinin büyük hesaplanmasi C) Intrauterin gelisme geriligi D) Kistik higroma E) Trisomi 18 44. Kalp sesi asagidakilerden hangisinde birlikte verilmistir? Inspiryum Expiryum A) Tek Tek B) Tek Çift C) Çift Tek D) Çift Çift E) Tek Sert 50.D) Osteofitler E) Eklemde deformasyon 40. ASD’li bir çocukta inspiryum ve expiryumdaki 2. Pankreatik ve safra yollarinin direk görüntülenmesinde en az invaziv olan yöntem hangisidir? A) USG B) BT C) MRCP D) ERCP E) PTK 43. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Polimyalgia Romatika B) Fibromyalji Sendromu C) Miyofasial Agri Sendromu D) Supraspinatus tendiniti E) Servikal disk hernisi 41. Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama en sik hangi dönemde görülür? A) Dogum esnasinda B) Postnatal 15-30. Bu bebek için en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Neonatal otoimmün trombositopeni B) Neonatal alloimmün trombositopeni C) Trizomi 21 D) Sotos sendromu E) ABO uygunsuzlugu 49. Otuz sekiz yasinda kadin hasta yaygin kas agrisi sikayeti ile basvuruyor. D) Telegrafide pulmoner konus belirginlesir E) EKG’de aks saga dogru degisir 52. kalp sesi siddetlenir C) Telegrafide kardiyotorasik indeks artar. Asagidaki görüntüleme yöntemlerinden hangisinde kontrast madde kullanilmaz? A) Mamografi B) Antegrad pyelografi C) Retrograd pyelografi D) Kolanjiografi E) Histerosalpingografi 42. Asagidakilerden hangisi A vitamini fazlaliginda görülmez? . Uyku bozuklugu oldugu ögreniliyor. trapezius üstünde palpasyonda duyarli noktalar saptaniyor. Dogumdan sonra 18.

60. Menenjite bagli duyma kaybi en sik hangi enfeksiyöz ajanda görülür? A) Streptococus pneumonia B) Neisseria menengitis C) H.A) Metafizer kapanma B) Karaciger fonksiyonlarinda bozulma C) Bitot lekeleri D) Periost kalinlasmasi E) Deride kuruluk ve pullanma 53. Asagidakilerden hangisi roseola infantum için yanlistir? A) Etkeni herpes virüs tip 6’dir B) Exantem subitum ve 6. kan basinci 90/60 mmHg olarak saptaniyor. Bu çocukta eksikligi olan asagidakilerden hangisidir? A) Çinko B) Riboflavin C) Niasin D) Tiamin E) Folik asit 54. Kronik ishal sikayetiyle getirilen çocugun hikayesinden zaman zaman konfü oldugu ögreniliyor. Fizik muayene’de malnütrüsyonu ve günes gören yerlerinde dermatiti saptaniyor. bulanti kusma sikayeti ile acile getirilen hastanin çilek jölesi seklinde kanamasi ve periumblikal bölgede sosis seklinde kitlesi palpe edilmektedir. solunum sayisi 21/dk. Hafif dehidratasyonuda saptanan hastanin epigastriumunda 2cm’lik kitle saptanan bu hasta ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) En olasi tani pilor stenozudur B) Genellikle hayatin 2-4.Influenza tip B D) Listeria monositogenesis E) Streptococcus pyogenes 59. Son 3 haftadir beslenmeyi takiben fiskirir tarzda safrasiz kusmasi olan 6 haftalik bir bebegin fizik muayenesinde nabiz 122/dk. 58. Bu hasta em olasi taniniz ve anotomik lokalizasyonu nedir? A) Meckel divertikülü-ileoçekal . 2. Hastanin Na: 125 mEq/ Lt olduguna göre hastanin sodyum açigi ve günlük idame sodyumunun toplami ne kadardir? A) 90 mEq/ Lt B) 50 mEq/ Lt C) 140 mEq/ Lt D) 20 mEq/ Lt E) 200 mEq/ Lt 55. 56. haftalari arasinda görülür C) Projektil tarzda kusma vardir D) Kan gazi hiperkloremik hipokalemik alkolozla uyumlur E) ADBG’de gastrik retansiyon ve pilor bölgesinde sting sign gözlemlenir. C) Bogaz agrisi. On alti yasinda kistik fibrozis tanisi ile takip edilen çocugun balgaminda enfeksiyon etkeni olarak en sik izole edilen mikroorganizma asagidakilerden hangisidir? A) Staphylococcus aureus B) Neisseria gonorrhea C) Streptococcus faecalis D) Streptococcus pneumonia E) Pseudomonas aeroginosa 61. D) Submandibular ve servikal LAP görülür E) Beyaz ve kirmizi dil görülür. Fe ve Zn bulunur. ates ve deride döküntülerle seyreder. Bir buçuk yasinda ani aglama. Wilson hastaliginda asagidaki sistemlerden hangisinin tutulumu gözlemlenmez? A) Karaciger B) Böbrek C) Akciger D) Hematolojik sistem E) Santral sinir sistemi 57.hastalik diger isimleridir C) Ates ve ayni zamanda gözlemlenen döküntüsü karekteristiktir D) 6 ay-4 yas arasi çocuklarda görülür E) Hastalik seyrinde konvülsiyon görülme riski vardir. Kizil ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlistir? A) B gurubu streptokoklarin yaptigi bir hastaliktir B) 2-4 günlük inkübasyonu takiben görülür. C) Sekretuar IgA düzeyi yüksektir D) Laksatif etkisi vardir E) Matür süte oranla daha yüksek konsantrasyonlarda Cu. Gastoenterit nedeniyle dehidratasyon geçiriyor.5 yasinda 10 kg agirliginda erkek bebek. Kolostrum için asagidakilerden hangisi yanlistir? A) Postpartum ilk 5 günde salgilanan süte kolostrum denir B) Matür süte kiyasla yag ve protein içerigi düsüktür. 62.

Superior mezenterik arter asagidakilerden hangisini primer olarak beslemez? A) Jejunum B) Ileum . papil ödem ve letarji D) Superior vena kava sendromu E) Testiküler sisme 66.B) Meckel divertikülü-jejunoileal C) Invajinasyon-ileoçekal D) Invajinasyon-duodenojejunal E) Dublikasyon-ileoçekal 63. ALL’nin ekstramedüller metaztazi durumunda en olasi klinik tablo hangisidir? A) Hepatomegali B) Splenomegali C) Kusma.Labium majorlarda gonad palpe ediliyor. Çocukluk çagi nefrotik sendromla ilgili asagidakilerden hangisi yanlistir? A) En sik sebep post streptokokal glomerülonefrit’tir B) Hiperviskosite vardir C) Hiperkoagülabilite vardir D) Hiperlipidemi vardir E) Plasma onkotik basinci düsüktür 69. 21 hidroksilaz eksikliginde kizlarda hangi tip klinik tablo gelisir? A) Gerçek pubertekoks B) Pseudohermafroditism C) Gerçek hermafroditism D) Gelisme geriligi E) Inkomplet pubertekoks 71. Talasemi tanisi konan 5 yasindaki hastada transfüzyon yapilmadan Hb degeri 4 gr/dlt ve Hb elektroforezinde HbF 95 olarak ölçülüyor. basagrisi. Asagidakilerden hangisi hemolitik anemide gözlenen labratuvar bulgularindan degildir? A) Retikülositoz B) Plasma serbest hemoglobin konsantrasyonunda artma C) Serum haptoglobulin düzeyinde artma D) Eritroid hiperplazi E) MCV düzeyinde artma 64. Üst solunum yolu enfeksiyonu takip eden 1 hafta içinde aniden gelisen ödem. Intra uterin dönemde azda olsa hareket gözlemlenen. dogum sonrasi tendon reflekslerinde azalma olan ve dilde fasikülasyon gözlemlenen hipotonik hastada ön planda asagidaki hastaliklardan hangisi düsünülür? A) Kugelberg Walender hastaligi B) Kongenital Müsküler distrofi C) Duchenne distrofi D) Miyastenia gravis E) Infantil spinal musküler atrofi 73. HHV-8’in ilgisi oldugu saptanan kanser asagidakilerden hangisidir? A) Burkitt lenfoma B) Hodgkin lenfoma C) Kaposi sarkomu D) Leiomyosarkoma E) Nasofarengeal kanser 67. hipertansiyon ve makroskopik hematüri görülen 7 yasindaki bir çocukta en olasi taniniz nedir? A) Akut post streptokokal glomerülonefrit B) Lupoid nefroz C) Fokal segmental skleroz D) Membranöz glomerulopati E) SLE 70. Adet görememe sikayetiyle basvuran bir hastanin testesteron düzeyi yüksek bulunuyor. Dokuz yasinda boyun bölgesinde yumusak kitle beliren çocukta en olasi tümör asagidakilerden hangisidir? A) Willms tümörü B) Ewing tümörü C) Nöroblastoma D) Rabdomyosarkom E) Malign fibröz histiositoma 68. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) 17 hidroksilaz eksikligi B) Disi yalanci hermafrodit C) Parsiyel androjen resistansi D) 46XY gonadal disgenesis E) Testiküler feminizasyon 72. Bu hastada en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Beta talasemi major B) HbH hastaligi C) Beta talasemia intermedia D) Homozigot talasemi E) Beta talasemi tasiyicisi 65. Safra kesesinin bosalmasi için en önemli uyaran asagidakilerden hangisidir? A) Kolesistokinin B) Sempatik uyari C) Parasempatik uyari D) Sekretin E) Hidroklorik asit sekresyonu 74.

C) Çekum D) Çikan kolon E) Sigmoid kolon 75. D) Komedo tipte nekroz fazladir. Aksiller diseksiyon sirasinda asagidaki sinirlerden hangisinin yaralanmasi kanat (wing) skapula deformitesine yol açabilir? A) N. intercostobrachialis 82. Hipovolemik sokta. Asagidakilerden hangisi temiz kontamine yara grubunda yer alir? A) Fitik cerrahisi B) Meme cerrahisi C) Kolesistektomi D) Travmatik kalin bagirsak perforasyonu E) Divertikül perforasyonu 78. Bu hasta için en uygun tedavi asagidakilerden hangisidir? A) Yalnizca yerel eksizyon B) Yalnizca radyoterapi C) Yerel eksizyon + radyoterapi D) Sag total mastektomi + sentinel lenf nodu biyopsisi E) Sag total mastektomi ve ardindan radyoterapi 84. E) Enerji korunmasi amaciyla hepatik glikojenoliz ve glukoneogenez azalir. Bu hastada yapilan biyopside komedo tipte duktal karsinoma in situ saptaniyor. D) β1-adrenerjik aktivasyon sonucunda kardiyak atim artar. E) V. B) Vücutta tuz tutulumunu artirmak amaciyla çesitlihormonal degisiklikler olur. C) Doku perfüzyonunun korunmasi amaciyla mikrodolasim sisteminde degisiklikler olur. B) II. Kolorektal kanser gelisiminde geç adenomdan kanser gelismesine asagidaki genetik mutasyonlardan hangisi neden olur? A) APC B) K-RAS C) DCC D) p53 E) BRCA-1 . Cerrahi müdahale yapilabilmesi için trombosit sayisinin en az ne kadar olmasi gerekir? A) 10 000/mm3 B) 20 000/mm3 C) 50 000/mm3 D) 100 000/mm3 E) 150000/mm3 79. hücrede gelisen hipoksi asagidakilerden hangisine neden olur? A) Hücresel ATP’nin artmasina B) Hücre membran potansiyeli ve hücre hacminin degismesine C) Membran Na+-K+ATPaz aktivitesinin artmasina D) K+ nin hücre içinde birikmesine E) Na+ nin hücre disina kaçmasina 77. D) IV. Asagidakilerden hangisi ön gögüs ve memenin yüzeyel venlerinin tromboflebitidir? A) Periduktal mastit B) Duktal ektazi C) Mondor hastaligi D) Hidradenitis suppurativa E) Phyllodes tümör 81. Kirk yasinda bir kadin hastada yapilan mamografi sonucu sag memesinde multisentrik yaygin mikrokalsifikasyonlar belirleniyor. C) Kadinlarda varliginda meme kanseri riski 5 katina çikar. pectoralis lateralis E) N. E) Nonkomedo tipte nükleer grade yüksektir. Duktal karsinoma in situ ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Erkek meme kanserlerinin % 5 ini olusturur. thoracicus longus B) N. B) Nekroz bölgesindeki kalsiyum birikmesi mamografik görüntü vermesine neden olur. 80. 83. C) III. pectoralis medialis D) N. Diferansiye tiroid kanserlerinin prognoz tayininde asagidakilerden hangisi iyi prognoza isaret eder? A) Tümörün 4 cm den büyük olmasi B) Hastanin erkek olmasi C) Tümörün tiroid disina çikmis olmasi D) Kapsül invazyonunun olmasi E) Hastanin 40 yasindan genç olmasi 85. 76. thoracodorsalis C) N. Sok durumu ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Kardiyak kontraktilite ve periferik vasküler tonus artar. Clark kriterlerine göre kaçinci evrededir? A) I. Retiküler dermisin tutuldugu malign melanom.

Gastrointestinal stromal tümör en sik asagidaki organlardan hangisini tutar? A) Mide B) Ince bagirsak C) Kolon D) Özofagus E) Rektum 92. Tip 1 mide benign ülserinin patogenezinde genellikle asagidakilerden hangisi görülür? A) Antrum stazi B) Hiperpepsinojemi C) Mide stazina ikincil hipergastrinemi D) Mide mukoza bariyerinin defektif olmasi E) Paryetal hücre sayisinin artmasina ikincil asit hipersekresyonu 93. D) Ekstrakolonik malignite gelisimi siktir. 87.86. B) Proksimal kolonda daha sik görülür. Oral kontraseptif hap kullanan 25 yasinda bir kadin hasta karin sag üst kadran agrisi yakinmasiyla basvuruyor. Kolorektal kanser tedavisi sonrasinda sagkalim açisindan en önemli prognoz etkeni asagidakilerden hangisidir? A) Lenf nodu tutulumu B) Tümörün bagirsak duvarindaki yayilimi C) Tümör büyüklügü D) Histolojik ayrimlasma derecesi E) DNA içerigi 88. hiperglisemi. Ince bagirsak obstrüksiyonunun en sik görülen nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Daha önceki cerrahi girisimlere bagli yapisikliklar B) Tümörler C) Fitiklar D) Crohn hastaligi E) Volvulus 94. Herediter nonpolipozis kolorektal karsinom (Lynch sendromu) ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? A) Otozomal resesif geçislidir. Asagidakilerden hangisi meme kanseri riskini artiran faktörlerden biri degildir? A) Erken menars B) Atipik hiperplazi C) 20 yas öncesi yapilan dogum D) 1. Akut mezenterik iskeminin en sik görülen nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Arteryal emboli B) Arteryal tromboz C) Nonoklüzif mezenterik iskemi D) Venöz tromboz E) Venöz emboli 90. C) Senkron/metakron tümör gelisimi daha siktir. Pankreasin en sik görülen endokrin tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Insülinoma B) VIPoma . HIV (+) bir hastada gastrointestinal sistemde özellikle terminal ileum ve kolonda perforasyona neden olan mikroorganizma asagidakilerden hangisidir? A) Salmonella typhii B) Candida albicans C) Yersinia enterocolitica D) Sitomegalovirus E) Clostridium difficile 95. Kirk sekiz yasinda bir erkek hasta kilo kaybi. E) Sendrom tanisi aile anamnezi ile konulur. derecede akrabalarda meme kanseri görülmesi E) Geç menopoz 96. Özofagusta en sik görülen benign tümör asagidakilerden hangisidir? A) Fibrom B) Hemanjiyom C) Granüler hücreli tümör D) Rabdomiyosarkom E) Leyomiyom 91. Yapilan Tc 99m sintigrafisinde kitlenin oldugu yerde boyanma eksikligi gözleniyor. Yapilan anjiyografide tümörün hipervasküler ve çevre damar besleniminin oldugu belirleniyor. stomatit ve bacaklarinda eritematöz döküntü yakinmalariyla basvuruyor. Bu hasta için en olasi tani asagidakilerden hangisidir? A) Insülinoma B) Karsinoid sendrom C) Glukagonoma D) Feokromositoma E) Somatostatinoma 97. Bu hasta için en uygun yaklasim asagidakilerden hangisidir? A) Oral kontraseptif hap kullaniminin durdurulmasi ve bilgisayarli tomografilerle izlem B) Perkütan igne biyopsisi C) Karaciger rezeksiyonu D) Arter embolizasyonu E) Radyoterapi 89. Çekilen bilgisayarli tomografide karaciger sag lobunda 6 cm çapli hipodens bir kitle saptaniyor.

Pelvis tiplerinin siniflamasinda asagidakilerden hangisi kullanilmaktadir? A) Ferriman galwey skorlamasi B) Caldwell-Moloy siniflamasi C) Palm-Coein skormalasi . bacak boyu kisa görünümlü. sol gözde midriazis ve sag hemiparezi gelisiyor. Hangisi nazal kavitenin kanlanmasinda rol almaz? A) A. Labialis superior D) A. Çocuklarda vesiko üretral reflü varligini ve mesane çikim obstrüksiyonunu en iyi gösteren tetkik asagidakilerden hangisidir? A) USG B) BBT C) IVP D) VCUG (Voiding Sistoüreterografi) E) Endoskopi 109. Bilateral ortaya çikmaya egilimli ve sintigrafide Tc 99m tutan parotis tümörü asagidakilerden hangisidir? A) Pleomorrfik adenom B) Adenoid kistik karsinom C) Warthin tümörü D) Yassi hücreli karsinom E) Mukoepidermoid karsinom 105. addüksion ve iç rotasyonda ise asagidakilerden hangisi düsünülmelidir? A) Anterior kalça çikigi B) Femur diafiz kirigi C) Posterior kalça çikigi D) Femur boyun kirigi E) Distal femur diafiz kirigi 102. Çektirilen kafatasi filmlerinde sol temporal lineer fraktür hatti görülüyor ve bu esnada hastada ani bilinç kötülesmesi. Labialis inferior E) A. Bu hastanin en olasi tanisi asagidakilerden hangisidir? A) Rüptüre berry anevrizma B) Akut subdural hematom C) Epidural hematom D) Kontüzyo serebri E) Kommasyo serebri 99. On sekiz yasinda trafik kazasi ardindan bilinç kapali halde acil servise getirilen hastanin bilincinin bir müddet açildigi gözleniyor.sislik 103.C) Glukagonoma D) Somatostatinoma E) Gastrinoma 98. Trafik kazasi ardindan gelisen suurda bozulma ile sol gözde isiga yanitsiz dilatasyon. Palatina major C) A. Sfenopalatina 104. Asagidakilerden hangisi kirmizi göz nedeni degildir? A) Keratit B) Konjonktivit C) Anterior üveit D) Akut glokom E) Retina dekolmani 107. Asagidaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi embriyonik kalintilardan köken almaz? A) Kraniofarenjiyom B) Kordoma C) Epidermoid kist D) Teratom E) Menenjiom 101. Trafik kazasi ardindan getirilen hastada sol kalça hafif fleksiyonda. Post travmatik refleks atrofi (sudeck atrofi) de asagidakilerden hangisi erken dönem bulgusu degildir? A) Agri B) Eklem hareketlerinde kisitlilik C) Kizariklik D) Ciltte kuruma E) Ödem. Asagidakilerden hangisi ESWL’nin kesin kontrendikasyonudur? A) Gebelik B) Üreter üst uç tasi C) Obesite D) Renal pelvis taslari E) Sistin taslari 108. Sag tarafda babinski (+) ise asagidakilerden hangisi düsünülmelidir? A) Sol unkal herniasyon B) Sag unkal herniasyon C) Aksiyel herniasyon D) Sonsiller herniasyon E) Sol singülat herniasyon 100. Glokom krizi tedavisinde hangisi kullanilmaz? A) Asetozolamid B) Pilokarpin C) Atropin D) Gliserin E) %20’lik mannitol 106. sag gözde ise orta derecede pupil boyutu ile isik refleksinin (+) oldugu saptaniyor. Ethmoidalis anterior B) A.

HCG’nin hormonal etkileri içerisinde asagida sayilanlardan hangisi dogru degildir? A) Maternal tiroid bezi stimülasyonu B) Relaksin salinimi inhibisyonu C) Erkek fetusta seksüel farklilasmaya katki D) Korpus luteumun uyarilmasi E) Asiri yükselir ise teka lutein kisti gelisimi uyarimi 116.D) White siniflamasi E) Tanner siniflamasi 110. Estrojenden bagimsiz endometrium kanseri için asagida verilenlerden hangisi dogru degildir? A) Daha çok postmenopozal dönemde görülür B) Grade’i yüksektir C) P53 gen mutasyonu siktir D) Siyahlarda daha siktir E) Hiperplazi vardir 114. Gebelikte asagidaki durumlardan hangisinin olmasi herhangi bir fetal ve neonatal olumsuz etkiye neden olmaz? A) Rubella enfeksiyonu B) Grup B coxsacki virus enfeksiyonu C) Toksoplazma D) Zona E) HSV tip 2 119. Sol ovaryan ven asagidakilerden hangisine dökülür? A) Sol external iliak ven B) Vena cava inferior C) Sol Internal iliak ven D) Sol renal ven E) Sol Kommon iliak ven 111. Olumsuz etkilerini saptayabilmek için yeterli hayvan ve insan çalismasi olmayan. Ancak kullanilmasi zorunlu oldugu durumlarda insanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmeyen ilaçlar hangi gruptadir? A) A B) B C) C D) D E) X 118. Asagidakilerden hangisinde fetal basta defleksiyon yoktur? A) Alin gelis B) Büyük fontanel gelis C) Oksiput posterior gelis D) Sinsiput gelis E) Yüz gelis 117. RIA ile meydana gelen bir gebelikte asagidakilerden hangisinin riski en yüksek oranda artmistir? A) Koryoamnionit B) Plasenta previa C) Fetal malformasyon D) Spontan abort E) Postpartum endometrit . Asagida verilen bayana ait durumlarin hangisi trofoblastik hastalik gelisim riski ile iliskilidir? A) Sezaryen olmak B) Tip I DM C) Yas D) Parite E) Kilo 115. Habitüel abort etyolojisinde en sik abortusa yol açan yapisal kromozomal anomali asagidakilerden hangisidir? A) Perisentrik inversiyon B) Parasentrik inversiyon C) Dengelenmis resiprokal translokasyon D) Dengelenmis Robersonian translokasyon E) Trizomi 16 112. Inhibin B’nin salinimi esas olarak asagidakilerden hangisi uyarir? A) Aktivin B) IGF-1 C) Inhibin A D) FSH E) LH 120. HPV enfeksiyonuna bagli olarak asagidaki viral onkoproteinlerden hangisi preinvaziv ve invaziv serviks kanseri gelisimde rol oynamaktadir? A) p53 B) pRB C) E6 ve E7 D) BRCA1 E) hMLH1 113.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful