P. 1
29

29

|Views: 143|Likes:

More info:

Published by: Mehmet Fatih Cinoğlu on Apr 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi

Güz 2009, Sayı : 29 Autumn 2009, Number: 29

ĠletiĢim 2003/18

G. Ü. Ġ. F. Adına Sahibi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Editör Cengiz ANIK

Rıza AYHAN M. Naci BOSTANCI Editör Yardımcıları Umur IġIK AyĢe Gül SONCU Hasan TOPBAġ Ç. Murat HAZAR Cem YAġIN
Yeditepe Üniversitesi YaĢar Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Arel Üniversitesi Gazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Yayın Kurulu Zülfikar DAMLAPINAR Sirel GÖLÖNÜ DanıĢma Kurulu
Suat ANAR Ümit ATABEK Bilal ARIK Burhan AYKAÇ Aysel AZĠZ Hasan BACANLI Hamza ÇAKIR Dilruba ÇATALBAġ Yusuf DEVRAN Ġhsan ERDOĞAN Fatma GEÇĠKLĠ Suat GEZGĠN Nilgün GÜRKAN Metin IġIK Süleman ĠRVAN Ahmet KALENDER KurtuluĢ KAYALI Ersin ÖZARSLAN Serdar ULUKAN Mustafa YAĞBASAN

ISSN: 1302-146x Copyright © Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır Yayın ve Türü: Yılda iki kez basılan hakemli, yaygın, süreli bir dergidir. Yönetim Merkezi ve Adresi: Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, 06510 Emek, Ankara Tel: 90 312 212 6495 Fax: 0 312 212 1832 e-mail: iletisimdergisi@gazi.edu.tr Basım yeri: Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Basımevi, Emek, Ankara.

TÜBĠTAK/ULAKBĠM SBVT tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri / 81 Media and Politics Relation in News Discourse: 29 March 2009 Local Elections MERİH TAŞKAYA 1980‟lerden 2000‟lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim / 103 The Quantitative Changes in Product Placement Practices in Turkish Cinema Since 1980s To 2000s AYHAN BİBER Halkla İlişkiler Çalışmalarının Dünü. „İyi‟ Yanlarımızın Katkısı mı? / 1 Reading Communication Science From Rousseau: Is it the Result of Our „Bad‟ Sides? or the Contribution of Our „Good‟ Sides? DİLEK GÜRKAN Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması / 23 Financial problems of newspaper organizations and a financial analysis practice GÜLCAN IŞIK – ÜLKÜ AYŞE OĞUZHAN BÖREKÇI Siyasetçi-Medya İlişkileri Bağlamında Bir İnceleme: “Deniz Feneri Örneği” / 53 A Survey in the context of Politicians-Media Relations: The Example of Deniz Feneri ABDULKADİR GÖLCÜ Haber Söyleminde Medya. Bugünü ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme / 133 An Analysis of Yesterday.İÇİNDEKİLER ZÜLFİKAR DAMLAPINAR İletişim Bilimini Rousseau‟dan Okumak: „Kötü‟ Yanlarımızın Sonucu mu. Today and Tomorrow of Public Relations Studies ERDEM TAŞDEMİR Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler / 149 Leaders and Managers in Community Management .

BETÜL YARAR Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) / 201 Women and Sport in the Journals and Newspapers of the Early Republican Period (1928-1960) .UMUR IŞIK – KONUR ALP KOZ Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: İnternet Haberciliği Üzerine Bir İnceleme / 167 “Click commerce” based on sexuality: An Analysis on Internet Journalism BORA ATAMAN What is „Empowering‟ and Who The „Users‟ are in The New Media / 189 Yeni Medyada “Kullanıcının Gücü” FUNDA ŞENOL CANTEK .

konu duayeni. akademik bir metni metodoloji karakterize etmektedir ama. ĠletiĢim biliminin karakteri. umut edilmektedir ki. savaĢ ya da avdan sorumlu. Grek mitolojilerinin birinde. ırmak ve doğadaki tüm olaylarla atmosferi yöneten tanrı ve tanrıçaların yanı sıra. yıldırımlar. yeraltını yöneten Tartaros ve eĢsiz güzellikteki Eros‟un var olduğu öykülenmektedir. mitolojik metinlerde dile getirilmektedir. mantığı ve iĢtigal alanı. Bilimsel Serüven: Kaostan Düzenliliğe Olup biten hemen her Ģey. kaostan tanrıça Gaia. sağaltım iĢi ile yükümlü. dağ. mantığı ve iĢtigal alanı. kehanet üstadı. bilim. depremleri. fırtınaları ve pek çok doğal afet ve felaketleri de yöneten öznelerdir. bereket. dağlar ve denizlerle birlikte gökyüzü tanrısı Uranus‟u yaratmıĢ ve daha sonra onunla evlenmiĢtir. Dergi‟mizin bu sayfalarında üç konunun sorunsallaĢtırılması amaçlanmaktadır: Bilimin karakteri. Metodolojik bir kalıp içermek zorunda olmadığı için akademik kariyer amacıyla kullanılmayacaktır ama. akademik metnin bilimselliğinin ölçütü. tufanları. mantığı ve iĢtigal alanı. bilim insanının (1) tarafsızlığını. Bir önceki sayıda da kısmen değinildiği gibi. Bununla birlikte. Gaia. „Özne‟ye iliĢkin en çekici tahkiyeler de hiç kuĢkusuz ki. doğumu yaratan pek çok tanrılar ve tanrıçalar var olmuĢtur. Böylece yağmur. volkanları. (2) erdemini ve (3) masumiyetini gösteren parametreler olmalıdır.bir „özne‟nin eseri olduğuna göre. mevsimler. Bu evlilikten devler ve ucube kykloplarla birlikte diğer pek çok evlat dünyaya gelmiĢtir. bilim insanı ve hususen iletiĢim bilimi gibi konuları gündeme taĢımaya devam ediyoruz. önce bilimin karakterine bakmak gerekmektedir. deniz. ĢimĢekler. izleyen satırlardaki makaleler kadar önem arz eden bir niteliğe zaman içinde kavuĢacaktır. Bu da bilim insanının deontolojisini gündeme getirmektedir. aĢkı. kaçınılmaz olarak. Demek ki olup biten her Ģeyden sorumlu bir özne bulunmaktadır ve onların bazıları bir yandan kaosu. ölümü. bilimin serüveni ile örtüĢmektedir. KuĢkusuz ki bunlar aynı zamanda. metodolojiyi uygulayan „özne‟ ortaya koymaktadır. sanattan ya da estetikten anlayan. akademik metni metodoloji değil. Yani. Demek ki. . Bilim insanının karakteri. bu sayfalar. „özne‟nin serüveni zorunlu olarak.‘S U N U ġ’ KAOSTAN DÜZENLĠLĠĞE BĠLĠMSEL SERÜVEN VE ĠLETĠġĠM BĠLĠMĠ „SunuĢ‟a tahsis edilen bu sayfaların „müzakere‟ amacıyla kullanılabileceği tasarlandığı için. eninde sonunda -mutlak ya da mümkün. çok değerli üsdatlarımızın katkılarıyla.

Bu arada esaretten kurtulan Tiamat. sol gözünden güneĢ. uyumu. Ģu veya bu biçimde tasavvur edilen bir özne tarafından belirli bir sisteme. Evrene istikrar ve huzur getirir. anlayıĢlısı ve en iyi sihir bilenidir. Tiamat ve Mumnu‟yu burnundan iple bağlayarak esir eder. derisindeki asalaklardan hayvan ve balıklar teĢekkül etmiĢtir. teleolojik bir özne marifetiyle kaosun düzenliliğe dönüĢtürülmesi iĢine bilim adının verilmesi çok eski olmasa bile. kendi nefesini üfleyerek onlara hayat vermiĢ ve onların bir kısmının içini ying ögeleriyle. doğum esnasında bebeğin feryadının. güney ve kuzeydeki dağlar. Damkina ile evlenir ve en yetenekli tanrı Marduk‟u dünyaya getirir. yapılan iĢin geçmiĢi neredeyse yaĢam kadar eskilere uzanmaktadır. kol ve ayaklarından doğu. Ea bütün tanrı ve tanrıçaların en akıllısı. tuvalet alıĢkanlığı edinmesinin ve özellikle memeden ayrılmasının. Bu ikisini birbirinden ayırmak için uğraĢ verirken yorgun düĢüp ölen Pangu‟nun baĢ. onun kanından tanrılara hizmet etsinler diye insanları yaratır. Tanrılara isyan edilmesi için herkesi tahrik edip duran Kingu‟yu öldürür. düzenliliğe. mutlaka bir hikmet-i vücudu vardır. tüm insanlara çobanlık eder. terinden yağmur ve çiğ. su taĢkınlarını bir düzene sokar. batı. Geceyi. tükrüğünden bulutları yapar. bedenindeki tüylerden ağaç ve diğer bitkiler. saçları ve kaĢlarından gezegen ve yıldızlar. güçlüsü. gündüzü. tufanları. kemiklerinden kayalar ve kıymetli madenler.karıĢıklığı. Her bir tanrıyı belirli bir iĢten sorumlu tutar. Hatta mutlak bir baĢarı elde edememiĢ olsa bile ana tanrıça Gaia‟nın varoluĢ gerekçesi bile. içinden doğduğu kaosu. Bu büyülü mitolojik öykülerden bir miktar esinlenmiĢ olsa gerek -nitekim mitoloji. etinden toprak. Ea sihir gücü ile diğer tanrı ve tanrıçaları tehdit eden Apsu. karmaĢayı körüklerken. pek çok teĢhis ve hatta tedavinin isim kaynağıdır-. Çin mitolojisine göre. bir kısmının içini yang ögeleriyle doldurmuĢtur. bir yarısından gökyüzünü. mevsimleri. Marduk imdada yetiĢip onu öldürür. sesinden yıldırımlar ve fırtınalar. Her toplum hatta topluluğun buna benzer varoluĢ hikayeleri vardır ve hemen hepsinde kaostan bir çıkıĢ serüveni öykülenmektedir. Babil mitolojilerinin birinde de. tanrı ve tanrıçaların bulanık su ile sisten doğduğu belirtilmektedir. yani hiçbir hesap ve iĢleme. döllemesi. Babil kentini inĢa ederek. öte yandan diğer bazıları da düzeni. karanlık yumurtanın içindeki evren. sağ gözünden ay. Demek ki günümüzde Ģu veya bu biçimde kimi misyonlar (patolojik olanın . Kaos. düzen ve istikrara. istikrara ve iĢlerliğe kavuĢturulmaktadır. Freud‟den Lacan‟a pek çok anlatıda. sukuneti tesis etmek için çabalamaktadır. gözlerinden Dicle ile Fırat‟ı akıtır. ağır kısmını aĢağılara iterek Ying‟i var etmiĢtir. istikrarı. huzuru. yumurtanın hafif kısmını göklere yükselterek Yang‟ı. kaostan düzenliliğe. tüm evreni tehdit eder. Spermin hareketleri. Bu kaostan doğan Pangu. Tanrıça Nugua bütün bu yaratıklardan hoĢlanmayınca ıslak çamurdan kendine benzeyen varlıklar yapmıĢ ama onlara kendi ejderha kuyruğunu vermemiĢ ve sadece ayak takmıĢ. döllenmiĢ yumurtanın rahme asılması tümüyle kaotik. usül ve güzergaha uygun olmamakla birlikte. huzur ve esenliğe dönüĢtürmektir. baĢlangıçta sadece kaostan ibarettir. diğer yarısından yeryüzünü yaratır. nefesinden bulutlar ve rüzgar. yumurtayı bulması. kanından okyanus ve ırmaklar. fırtınaları. Kısacası. bu türden yaradılıĢ momentleri vardır.

ġayet her varlık. ona iliĢkin bilgilerimiz de sürekli yenilenmektedir. Nitekim Heidegger‟e göre. Soğuk . edat. Çeviren ve yayına hazırlayan Ahmet Aydoğan. söylem. Dolayısıyla varlıktan (Demokritos ile sınırlandığında maddeden) yansıyan –düĢünülen. yüklem. Hatta bilgi edinme diye bir edim ortaya koyamazdık. Tıpkı birbirinin zıddı varlıkların kamil oluĢlara vesile olduğu gibi. Özellikle Grek matematikçileri için kavramın anlamı. Yani varlığın kendisinde bir zıtlık. yani okumanın bir çeĢidi olarak kullanıyorlardı. Martin Heidegger. bizim duyularımızdan kaynaklanan algılara iliĢkin yakıĢtırmalardır. „oluĢ‟uyor olsaydı. Eğer öyle olmasaydı. varlık sürekli değiĢiyor. tutarlılığını. belirli bir düzene dönüĢtürülmesi iĢleminden ibaret bir çaba olarak anlatılmıĢtır. ifade gibi anlamlara geldiği düĢünülen logos tabirini. aynı varlık. s:241-258 . bir araya getirme. kaotik olanın bir özne marifetiyle. ilgili olduğu sanılanları seçip ayırma anlamıyla. Heidegger‟e göre. Burada değiĢen varlık değil. Varlıklar sürekli değiĢip yeni „oluĢ‟lar meydana getirdiği için. söylenen bir sözün “söz” olması. söz. toparlama.aydınlık gibi zıtlıklar. her Ģeyin zıddı ile kaim olduğunu. değiĢim yoktur. varlığın „oluĢ‟ları sayesinde. söylenen sözün etkisini. bu anlamda kullanmıĢlardır.bertaraf edilmesi gibi) yüklenmiĢ olan bilim yapma iĢi. Varlık ile söz arasındaki ilintiyi sorgulayan bu müzakereyi kısaca Ģöyle özetleyebiliriz: Herakleitos bilindiği gibi. varlık aleminin sürekli bir değiĢim ve oluĢum geçirdiğini belirtmektedir. inandırıcılığını doğrudan doğruya belirleyen etkenlerdir. Ona göre Grekler. sözü. Ġstanbul: 2008. bu anlamından ziyade. çok çeĢitli edebi kullanımların ve söz sanatlarının tümünün meczi ve ahengi. bir anlam taĢıması mümkün değildir. daha geçerli ve doğru bilgiler halini alabilmektedir. logos‟ta mündemiç bu anlamı kavramak için. onlara iliĢkin edindiğimiz bilgiler de bu oluĢa bağlı olarak tekemmül etmektedir. sıfat değil sadece.sıcak. Heidegger. farklı algılara neden olmaktadır. karmaĢayı ortadan kaldırmaktan ibaretti.. sürekli oluĢumlar geçirerek. Söz söylemenin yolu da budur: Özne. Heidegger. ona iliĢkin kesin ve doğru bilgiye asla sahip olamazdık. karıĢıklığı.bilgi. algılarımız ve ona uygun yakıĢtırmalarımız. logos kavramını tam da. Parmenides‟e göreyse değiĢim olamaz. Grekler. nesne gibi unsurlar uyumlu bir Ģekilde bir araya getirilip bütünleĢtirilemediği takdirde. “Grek düĢünme tarzı”nı irdelediği bir yazısında* kaosun düzenliliğe dönüĢtürülme iĢine bilim denmesini Ģöyle açıklamaktadır. yani bilgilerimizdir. söz haline getiren ile sözün bizatihi kendisi arasındaki ilintiyi anlamak gerekmektedir: Bunu anlamanın yolu ise Herakleitos ile Parmenides arasındaki müzakereyi bir kez de bu gözle irdelemektedir. Çünkü onlara göre her türlü “düzen”in biricik yolu bir araya getirmekti. Etkili bir söz söylemek için de bir sözü oluĢturan unsurların çok daha uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesi gerekmektedir. karanlık . her an yeni bir „oluĢ‟la karĢımıza çıkıyor * “Varlık ve Düşünme”. öteden beri. Belirli bir zamanda (mekan ve konjonktürde) duyularımızın algıları bizde belirli bir hisse ve ona uygun bir yakıĢtırmaya neden olurken. GeliĢim ve ilerlemenin yegane motoru bu devinimdir. farklı bir zamanda. Zarf. dağınıklığı. Say y.

sadece bazı sözlerden ibarettir. bireysel intizam ve insicam bu yolla tesis edilmektedir. tüm bu çabalar. düzenleyen ve hizaya sokan „özne‟ler sadece hakikatin sırrına erecektir ki. anladığı için. Sözleri iĢittikleri halde logos‟u kavrayamadıkları için. yakıĢtırmamız dıĢında bir varlık olmalıdır. kısacası herkesin kendince benbilirlik taslaması nedeniyle logos kavranamamaktadır. her bir insanın biliĢi.bu vasfından almaktadır. ölümü ölümden ibaret görmektedir. bizim ona iliĢkin düĢüncelerimizdir. ileri geri gidip gelirler ve bu Ģekilde bir araya toplanırlar. olup bitenleri (ya da varlığın bizatihi kendisindeki değiĢimi) kavramakta aciz kalırlar. „değiĢim içindeki varlığa kulakları tıkalı‟. . Buna göre belirli bir alanın disipline olması demek. karmaĢadan. Olgusal mütekabiliyeti ne denli yetkin sayılırsa sayılsın. daha doğrusu. dağınıklığı. Her zaman düĢünebiliyor olduğumuza göre. sözlerini duyan ve onu anladığı için de ona kayıtsız kalmayan ve varlığın kendisine açılıp saçılmasına izin vererek. kaosu ortadan kaldırmak. birbiriyle bir araya getirilmemiĢ bir yığın söylenti ve fehim(doxa)den dolayı. sadece sözden ibarettir ve esasen bilim etiketini taĢıma ayrıcalığı ve hakkını baĢka türlü olsa onun adına ayet derdik. diğeri onu. harmoniyi. bütünlenmedir. kapsam ve sınırlarının apaçık hale getirilmesi demektir. karĢıtlıkların oluĢturduğu düzeni. sahici argümanlara sahip olursa olsun. birisi Ģunu.olsaydı. Bu kuruntu. „çünkü‟ demektedir. Tanımadığına havlayan ve sadece tanıdık gelene kuyruk sallayan köpekler gibi pek çok kiĢi. toparlayıp. Oysa ki düĢündüğümüz bir „Ģey‟ hakkında düĢünebildiğimize göre. Olası ihtilaflar bu Ģekilde ortadan kaldırılmakta ve doğal. her bir kiĢi kendince bildiği. hayatı sadece hayattan. değiĢimin. bu Ģekilde bir araya gelen bir toplanma. bu amaca yönelik bilgilerin bilimsel sayılmasını sağlamakla da mükelleftir. düĢünülebilen varlığın her zaman olduğu gibi var oluyor olması gerekir. Heidegger‟in değerlendirmesine göre. KarĢıtların çatıĢması. sistematik bir bütünlük arz edecek biçimde derlenip toparlanması. bu da bilimi kuran logostur. söylentiler ve fehimler halinde dolaĢıp duran fikirlerin. Oysa ki karĢıtlar. ahengi göremediği için. Demek ki değiĢen varlığın kendisi değil. beriki bunu anladığı. onunla ilgili tüm bu bilgileri derleyip. varlık nosyonuna da. yani tam da bu dağınıklıktan. ne denli güçlü. Ayrıca bilim. O gün bu gündür bilimin mantığı bu espri üzerinde kurgulanmaktadır. tümlenme. sosyal. düzeni ve istikrarı tesis etmek için vardır. Oysa varlığı iĢitmesini bilen. görüĢü kendine has olduğu için. yakıĢtırmaya yol açan. Bilim. varlığa iliĢkin düĢüncelerimizin değiĢmesi ile sınırlı olduğu yönündeki Parmenides‟ci bu görüĢe itiraz eden Herakleitos. inandırıcı. Bu mantık üzerine konuĢlanan ve böyle bir iĢ ile meĢgul olmayı (bu iĢin zirvesinde Descartes ve Kant‟ın hususen bulunduğunu vurgulayarak) benimseyen bilim bu iĢi de „disiplin‟ kavramı ile tanımlamaktadır. tıpkı iletiĢimin bizatihi kendisi gibi. ortalıkta darmadağınık ve muğlak biçimde. tutarlı. „bir varlık‟a da sahip olamazdık. KuĢkusuz ki.

o halde Sokrat da ölür” önermelerinden oluĢan kıyas. ondan daha fazla bir kavram. icat. daha doğrusu mantıksal örgü ne denli tutarlı olursa olsun. her an gözlemlenen bir gerçektir. icat. Prometheusvari bu tarz “kült ölümler”. belki de en fazla bu tür icatlar. bildiğimizi sandığımız pek çok Ģeyi. bir olayın ya da var olduğuna inandığımız bir olgusal gerçekliğin üzerindeki tozu üflemekten ibarettir. hemen her alan için geçerli olabilmektedir. Zira keĢif. inanılması imkansız olan. Grek ve Latin menĢeili düĢünme geleneğinde. Ġcat.Sokrat bir insandır . var olan ama o güne kadar fark edilmemiĢ bir varlığın ortaya konulmasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Nitekim özellikle sosyal bilimlerde. bilinen iki değiĢken arasında kurulabilecek „en son iliĢki‟ (sanki bir daha asla Sokrat veya Mesih gibi öznelerin ölümü olmayacakmıĢ gibi) sayesinde ortaya konulan bir yenilikmiĢ gibi kabul gördüğü için. bilimsel icatların mahiyetini anlama açısından çök büyük bir önem arz etmektedir. anlaĢılması gerekenin üzerine bu kez bir kabus gibi çökmekte. olsa olsa. Bunlar icat ve keĢiftir. Oysa ki iliĢkiyi ortaya koyan sözel yargılar. o güne kadar bilinmeyen bir Ģeyi üretmek anlamına gelmektedir.anlamların anlamlı. bilinmeyen. Türkçe karĢılıkları oldukça tanımlayıcı olan iki kavramla kategorize edilmektedir.Bilimsel Serüvenin Ġki Güzergahı: Ġcat ve KeĢif Pek çok yöntem ve epistemoloji kitabında. öldürülmesidir. bilimsel çabaların tüketilmesine delil teĢkil edebilir. Bu yüzden icatlar anlamlıdır. “kült bir yenilik”tir. Genellikle aksiyomatik disiplinler için kullanılmaktadır ama artık gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok sentetik ürünün yaratılmasında. hemen her Ģey onun üzerin ne denli bina edilmiĢ olursa olsun. Ġnsanların ölümü olağan. Dipnot gereksiz ama varlık. kamuoyunun da gündeminde uzunca bir süredir yer eden genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalarla ilgili disiplinlerde olduğu gibi. sosyal bilim alanları için geçerlidir. Oysa ki bilim kendisini. Sokrat ve Mesih gibi. bir böcek olabileceği gibi. sonsuz bir enerji kaynağına sahiptir. tıpkı Sokrat‟ın da olağan bir insan olması gibi. bunun tam tersi ile beslediği için. Ġki bilinen değiĢken arasında kurulan iliĢkinin sayesinde ortaya konulan bu icat. iki bilinen arasında yeni bir iliĢki kurarak. yeni bir toz bulutu gibi olay ya da olgusal gerçekliğin üzerine çökmekte. Her açıklama. dahası 2+2=4 iliĢkisinde olduğu gibi. TüketilmiĢ iliĢki. çünkü ölen Sokrat‟tır. ya bir baĢkasının oraya bıraktığı toz bulutudur ya da zaman içinde birikmiĢ bir toz bulutu. Bu gerçeklik. kurulabilecek son iliĢki olmayacaktır. Önemlidir. . bir simge de olabilmektedir. var olmayan bir gerçekliğin yaratılmasında ya da boĢ . çok tutarlı ve çok inandırıcı ise. yeni bir giz perdesiyle anlaĢılması gerekeni anlaĢılmaz hale getirmektedir. bir çiçek. Sokrat gibi ulu bir „özne‟nin ölümü. Hatta medyatik dolayımlama ile. bilimsel çalıĢmalar. Amerika kıtası. aslında yeterince bilmediğimizi anladığımız zaman. önemli hale getirilmesinde olduğu gibi. icat ile yapılabilecek en son Ģeyin yapıldığına dair ne denli güçlü bir izlenim bırakılmıĢ olursa olsun. KeĢif. iki bilinen arasında bilinmeyeni ortaya çıkarmak için kurulacak bir iliĢki. Burada olağan olmayan. Dahası Ģayet açıklama. tüm hakikatleri (truth) ters yüz eden özel realitelerdir. hiçbir zaman. eskisinden daha az veya daha fazla. bilmemiz gereken ne çok Ģeyin olduğunun farkına varıyoruz. Lise mantık kitaplarında yer alan “Ġnsanlar ölür .

bizim için. gizleme. örtme. Zira iletĢimsel etkinlik. saklama. yaĢmak. Nitekim 1986‟da. kendine özgü bir bilimsel alan olarak yeniden derlenip toparlanmalı ve düzenlenmelidir. peçe ile örtme. Popüler sözlüklerde cover örtü. bize tahsis edilen sayfa sayısını çoktan aĢtık ve bize gösterilen hoĢgörüyü ziyadesiyle istismar ettik. bu bağlamda iki kavram önerilmektedir: Türkçesinin. iletiĢim ve medya adı altında ayrıĢtırıldıktan sonra. anlama. discover ve revelation‟dır. Belki de sırf bu yüzden iletiĢim fakülteleri bilim ve teknoloji olarak iki bölüm halinde yeniden kurumlaĢmak zorundadır ve bilimle ilgili bölüm. veil (birĢeyi) örten ya da gizleyen Ģey. iflas ettiği tuzak bu Ģekilde kurulmaktadır. hem tek bir kiĢinin olabildiğince dağınık ve karmakarıĢık icra ettiği bir etkinliktir hem de mutlaka en az iki varlığın bir araya gelerek uyum. Cengiz ANIK . maske. Önümüzdeki sayılarda kanaatimizce bu konuda söylenecek pek çok „söz‟ daha olacaktır. bizzat UNESCO eliyle sektörün geleneksel ve yeni medya diye ayrıĢtırılması gibi. tüm hesapları allak bullak eden gökyüzüne yükselen dumandan ya da tüm geometrik ilkelerle dalga geçercesine gökyüzünde gezinen bulutlardan daha kaotiktir. iletiĢim bilimi. gizleme.olay ya da olgusal gerçeklikten ziyade. paravana. can alıcı bir nüansa da iĢaret etmektedir. discover bulma. Zira iletiĢim. Ġcat ile keĢif arasındaki ince çizgi bu iki kavram arasında daha da incelmekle birlikte. ortaya çıkarma. dile getirilen bu hakikatlere bilim insanları dikkat kesilmektedir ki. kanaatimizce elzem görünmektedir. bilim iĢinin. açığa vurma. iki kavram da hemen hemen aynı anlama gelmektedir. iletiĢim bilimini hem bir “logos”tan ibaret kılmakta hem de “logos” kıskacından kendisini ve baĢka pek çok disiplinin sıyrılması fırsatının yaratılması için umut vaat etmektedir. ahenk kurmak zorunda olduğu… ĠletiĢim biliminin diğer hemen her disiplinden daha fazla toparlanmaya ve tümlenmeye ihtiyacı vardır ama aynı zamanda da derlenip toparlandıkça karmaĢıklaĢmaktadır. farkına varma. Özellikle iletiĢim bilimi söz konusu olduğunda söylenecek sözler daha da çoğalacaktır. keĢfetme. iletiĢim disiplini için olduğu kadar. muhakkak. Ne var ki. peçe. revelation. ĠletiĢim Bilimi Ġçin Güzergah: Discover ve Revelation Heidegger‟in zaman ve hakikat betimlemesinden esinlenerek. diğer pek çok disiplin açısından da. kanaatimizce. ifĢa anlamlarına gelmektedir. daha büyük bir itina ile daha sonra seçilmesi gerektiğine inandığımız bu iki kavram. bilim alanında da uygulamaya paralel yeniliklerin bir an evvel kurumlaĢtırılması. Aslında popüler anlamları bile dikkate alınsa. Bu kaosizm.

kitle iletişimi gibi araç. It is observed that Rousseau introduced considerable estimations and approaches. Conversely. 2009a:20) ABSTRACT This study aims to present a philosophical and historical approach on the sources of communication sciences. The study analyzes the basic dynamics which can be associated with the emergence of communication as a science. Rousseau. With an approach based on the inquisitive style of Rousseau towards sciences and arts. it is understood that some questions about communication sciences and their social contributions should be re-focused. J. süreç ve yöntemler dâhilinde bir bilim alanı haline gelmesinin hangi temel dinamiklerle ilişkilendirilebileceği ve bu sürecin iyi ya da kötü yanları veya katkıları üzerine temel tartışmalara dikkat çekilmektedir. and mass communication and draws attention to the basic discussions on the positive or negative sides. J. ne çıkmaz yollar vardır. interpersonal communication. J. Diğer yandan iletişim bilimleri ve toplumsal katkılarıyla ilgili olarak bazı soruların üzerinde yeniden odaklanmaya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. or the contributions of this process. 2009a:20) ÖZET İletişim biliminin hangi kaynaklardan doğduğu üzerine felsefi ve tarihsel bir yaklaşım denemesi sunmayı amaçlayan bu çalışma. Rousseau’nun bilimler ve sanatlara dair sorgulayıcı üslubunu temel alan bir yaklaşımla iletişim biliminin. this study discusses the relationship of communication sciences with humans and social systems. Rousseau. 237- İLETİŞİM BİLİMİNİ ROUSSEAU’DAN OKUMAK: ‘Kötü’ Yanlarımızın Sonucu mu. ‘İyi’ Yanlarımızın Katkısı mı? Zülfikar DAMLAPINAR “Bilim araştırmalarında ne tehlikeler. which formed the basis of important concepts in the scientific characteristic of communication sciences. ondan gelecek iyilikten bin kez daha zararlı nice yanlışlıklardan geçmek gerekiyor!” (Rousseau. Anahtar Kelimeler: İletişim. Gerçeğe ulaşmak için. the emergence and contributions of communication sciences  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. processes and methods of public relations. Rousseau’nun günümüzde iletişim biliminin bilimsel karakteristiğinde önemli yeri olan kavramlara temel teşkil edecek hatırı sayılır öngörü ve yaklaşımlara sahip olduğu görülmektedir. 7(2). science. İletişimin hakla ilişkiler. İletişim 2003/18 . within the scope of tools. bilim. and the basic factors in the process of communication becoming a science. Dr. advertising. Key Words: Communication. kişilerarası iletişim. To reach the future. and analyzes which questions can be used in assessments about the social contributions of communication sciences. aynı zamanda iletişim biliminin toplumsal katkısına dair değerlendirmelerde hangi soruların kullanılabileceğine ilişkin bir analiz niteliği de taşımaktadır. J.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. one needs to pass through many mistakes which are thousands of times more harmful than the goodness that will come from it!” (Rousseau. reklam. insan ve toplumsal sistemle nasıl bir ilişkisi bulunduğu ve bilim haline gelişindeki temel etkenler tartışma konusu edilmektedir. İletişim biliminin doğuşu ve katkıları READING COMMUNICATION SCIENCE FROM ROUSSEAU: Is it the Result of Our ‘Bad’ Sides? or the Contribution of Our ‘Good’ Sides? “There are numerous dangers and dead-ends in scientific research. Doç. Yrd.

2002:34-35) kaydedilmektedir. günümüz iletişim bilimlerinin ana tartışma konularında. Bu bakımdan Oskay (2001:8) bir iletişim bilimci olarak yazılarında insanı ve çevresiyle ilişkisini anlamaya çalıştığını belirterek eleştirilerinde Voltaire‟ci bir “tepeden bakma” yerine herkesle birlikte düşünmeye. modernlik düşüncesine sert eleştirileriyle tanınan ünlü Fransız düşünür. Dolayısıyla. Benzer şekilde Oskay (1993) önemli bir eğitim görmemiş olmasına karşın (38). günümüzü yorumlamada hangi yaklaşımlarının değerlendirilebileceği üzerine bir analiz önemli görülmektedir.9). Rousseau‟nun günümüz iletişim bilimleri alanına yaptığı katkı anlamına gelebilecek kavram ve yaklaşımlarını vurgulamakta. ikisi arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktadır (Cevizci. Aydınlanma hareketini ve filozoflarını derinden etkilediği kabul edilen Rousseau. içinde bulunduğumuz şartları ve sorunları “yalansız. 1 2 Aydınlanma hareketine. Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev‟inde. 2009a: 19). öncelikle bilimlerin çıkış kaynağını tartışarak konuya odaklanır. Damlapınar Jean-Jacques Rousseau‟yu1.57. Rousseau‟nun bütün felsefesi bireycilikle ortaklaşa hayat. dolansız anlamak isteyen hepimizin yeniden ve yeniden okuması gereken bir düşünür” diye tanımlayan Oskay (2002:7. 1995:47.72 ve 99. Özellikle. Sayı:29 . 1712-1778 yılları arasında yaşamıştır. insan doğasına ilişkin çözümlemeleri ve toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış. toplumsal iletişim alanları ve süreçlerindeki katkısını konu edinmektedir. geometri cimrilikten. Bilimin doğuşu ve gelişimiyle ilgili diğer ayrıntılar ve yakın dönem tartışmaları için bkz. “Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” sorusuna cevap aradığı. Forti. aynı zamanda iletişim biliminin. 198-200. hayatı herkesle birlikte ele almaya çalışan Rousseau‟cu bir yaklaşımı her zaman tercih ettiğini vurgulamıştır. Örneğin. yeni bir çağın oluşumundan önce çağımızın birçok sorununu yaşayan ve bunları değerlendirebilen yeni bir insan tipinin ilk örneği olarak konumlandırmaktadır. temel yaklaşımlarında. güzel konuşma sanatı yalandan.: (Kuhn. atomik ve kişisel benle toplumsal ben arasındaki gerilimi hafifletmeye. Ona göre insan bilgileri sanıldığı üzere iyi bir kaynaktan doğmamıştır. Bu dizgenin perspektifinden bakarak iletişim bilimi nasıl bir kaynaktan doğmuştur? ya da iletişim bilimlerindeki gelişmeler toplumsal gelişime katkı sağlamış mıdır? Sorularını da gündemine alan bu çalışma. astronomi hurafelerden. Kant ve romantik düşünürleri çok derinden etkilemiştir. fizik insanın kendini ilgilendirmeyen şeyleri anlama merakından ve hatta ahlâk bile insanın kendini beğenmişliğinden doğmuştur2 (Rousseau. 1999:735736). 241 ve 269-271. Trigg. 1996:113-115. Rousseau çağdaşı düşünürler bir yana bugün dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Tolstoy‟un kendisini onun öğretilisi olarak ilan ettiği (Lecercle.2 Giriş Z. Rousseau‟yu döneminin en gelişmiş düşünürü olarak tanımlamaktadır (49). 1997) Güz 2009. araç ya da süreçlerinde Rousseau‟nun hangi katkıları yapmış olabileceği.

bu çalışmanın kapsamında yer alan anahtar kavramlar Moles‟in epistemolojik yaklaşımıyla değerlendirildiğinde şu üç bakımdan belirsiz olgu kategorisinde tanımlanabilir: Birincisi açık bir şekilde tanımlanıp öngörülemezlik. her iki bakış açısı da birbirine karşıt kavram olarak kullanılmamaktadır (Vural ve Bakır. Oskay‟a göre (2001:228-236) ütopya. Moles‟in (2001: 18) belirttiği gibi özü gereği belirsiz olan olgulardır. 1994:113). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . katkısının ne olduğu konusunda ise ahlâkın bozulması olduğu (2009a:11) konusundaki 3 katı söylemine karşılık. iki açıdan. ikincisi tam olarak uygun bir ölçme tekniğinin bulunmaması ve üçüncüsü özü itibarıyla belirsiz 3 4 Bu tartışmanın iki asırdan çok öncesine ait olmasına karşın. Ütopyan bakış açısı bilgi. Yani iletişim bilimleri insanın hem kötü. bilgi bilimsel temellerle birlikte sanat ve estetiği içermesi ve aynı zamanda hakikati. İkincisi. Burada yer alan soru ya da sorunun içerdiği olgular tam da. Dahası. İnsanlar. iletişim bilimleri olduğu kabul edilebilir. Bilim konusuna ihtiyatlı yaklaşımlar 20. 2008). güzeli ve ahlâkı aktarma işlevi (Karagöz. iyi yanlarımızın katkısı mı? olduğuna ilişkin soruya verilebilecek ütopyan veya distopyan4 tartışmalı tek bir cevabın izinde değil. iletişim bilimi „hem insanlara sigara satmak için hem de onları sigara içmemeye ikna etmek için‟ kullanılabilmesidir (Chaffe ve Berger 2005: 43). bilimi sosyal bağlamdan kopuk. Daha açık bir ifadeyle. geçen yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri‟nde yapılan bir araştırmada kendisini göstermektedir. yüzyılın önemli muhalif düşünürlerinden Feyerabend‟de de kendisini göstermektedir. iletişim biliminin. sadece onun varlığına. Distopya ise “ütopyaların. yüzde 70‟i bilim üzerindeki aşırı yoğunlaşmanın insani sorunların çözümünü “ihmal”e yol açacağına inanmaktadır (Nelkin. bu çalışma. doğruyu. Örneğin Rousseau‟unun Emile‟si gibi. fayda ve zararına alışmış olanlar onu böyle görürler” (1999b:295). aksine yeni soruların üretilmesi için bir tartışma zemini amaçlamaktadır. Birincisi. Rousseau‟nun bilimlerin ve sanatların hangi kaynaktan doğduğuna ilişkin kestirme cevabı “kötü” yanlarımız (2009a:19).İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 3 Rousseau‟nun bilimler ve sanatların kaynağını iyi ve kötü yanlarımızla ilişkilendirmesine dair yaklaşımının uyarlanabileceği en uygun alanın. yazıldığı çağın yaşanan hayatına karşı eleştirel bir karşı çıkıştır. 2006:59) olarak da tanımlanmasıdır. genel kaygılarla bağlantısı olmayan bir konuma yerleştirmektedir. Buna göre. Amerikalıların yüzde 89‟u bilimsel ilerlemeyi daha iyi bir hayat için kaçınılmaz olarak değerlendirirken. teknoloji sayesinde bütün dünyanın birleşeceğini öne süren olumlu yaklaşımları ifade etmektedir (Vural ve Sabuncuoğlu. Distopyan bakış açısı ise insanın kötülüğüne olabilecek öngörülere ilişkin yaklaşımlara verilen bir ad olarak değerlendirilmektedir. hem de iyi yanlarıyla doğrudan ilişkilendirebilecek kullanım biçimlerinin ayrımı tartışmalı boyutlara sahiptir. iletişim. kendisinden sonraki asırlarda ve günümüzde de devam ettiği gözden uzak tutulamaz. Ona göre: “Bilim ne yegâne gelenektir. alt başlığında da yer alan iletişim biliminin “Kötü yanlarımızın bir sonucu mu. Ancak. ne de var olanlar içinde en iyisidir. „iyi günler‟in ve „iyi insan‟ın geçmişte kaldığını savunanlarına” verilen addır. “bilimsel araştırma değerlerinin insani değerlerle doğrudan çatıştığı”na dair kanaatler. 2007).

İletişim bilimlerinde. işleyişini ve etkilerini. Columbia Üniversitesi‟nde Lazarsfeld‟in öncülük ettiği bir grubun iletişim bilimlerinde büyük kuramlar yerine „orta boy kuramlar‟ geliştirmeyi hedeflemeyi ve tekrarlanan çalışmalar yoluyla elde edilecek özgül bulguların ampirik genellemeler halinde biriktirilerek kullanılmasına dair önerisini hatırlatmaktadır. Damlapınar olmasıdır. 1998:6) dâhilindeki araştırmalardan elde edilen bilgilerin. Simge. net bir şekilde sınırları belirleyip tanımlama ya da sistematik bir ölçüm tekniğini kullanma şansına sahip değildir. test edilebilir. iletişim bilimcilerin böylesi bir çalışma kapsamında. kimilerine göre kolektivist düşünce sistemi dolayısıyla Marx‟ın öncüsü sayılan Rousseau (Bayka. kaynakları ve katkılarına ilişkin yapılacak değerlendirmeler. iletişim bilimcilerin bazı fizik kanunları veya evrim gibi büyük kuramların yokluğundan yakındığını belirterek. 1994:15-16). kuramlar geliştirerek anlamaya çalışan bir alan olarak tanımlanan İletişim bilimleri (McQuail. uyaran sistemlerinin üretimini. Yani. “iyi” ve “kötü” yanlar gibi özü gereği belirsiz olgular da içermektedir. Dahası. Kimilerine göre klasik liberal akımın içinde yer alan. Dönemin siyasi sistemi ise ruhani yaptırımdan uzak. 1. 2008:13) kendi döneminde. takip edebileceği en elverişli yöntem. Sanat Anlayışı ve Felsefesi 18. toplumsal yaşamın moral yayanlarına ilişkin değerlendirme yapmanın münhasıran kiliseye ait bir yetki veya sorumluluk olduğu ve toplumsal kuramın henüz toplumsal eleştiriler düzeyinde kaldığı bir çağdır (Oskay. bunlarla ilgili olayları açıklayacak genellemeler içeren. bilimler ve sanatlara bakışını. İletişim alanın bilimsel karakteristiği ve Moles‟in yaklaşımı dikkate alındığında.49). iletişim biliminin doğuşu. Chaffe ve Berger‟in önerisinde olduğu gibi (2005:52) 5 konuya ilişkin diğer „araştırmalara yol gösterecek yeni fikirler‟ aramaktır 6. insanın bilimsel ilerlemelerle her türlü mutluluğa ulaşabileceği düşünülüyordu. Sayı:29 . Güz 2009. Rousseau’nun Bilim. Bu dönem aynı zamanda. ahlâkının doğmasız kurulması gerekiyordu (Hazard. 2001:38. Dijon Akademisi‟nin 5 6 Chaffe ve Berger.4 Z. 2006). yüzyılda bilim kendisinden çok şey beklenen gerçek ilerlemenin yolu olarak görülüyor hatta doğanın bütün gücünün bu sayede insanlığın emrine girebileceği. burada tartışma konusu edilen Rousseau‟nun iletişim bilimlerine temel olan kavram ve yaklaşımları ve dolayısıyla alana katkısı. 1993:2). önceden tanınan ve bilinen olay ya da olguların belli bir çerçevede düzenlenmesi. sistematikleştirilmesi sürecinin temel amaçlardan biri olması gerektiği de vurgulanmaktadır (Gökçe. epistemolojik açıdan hangisinin bilimsel olduğu/olmadığı hakkında fikir birliğine varılabilmiş değildir (Yaşın.

2006:335-337). Durkheim‟e göre (2009:28) bütün bilimler ve felsefe dinden doğmuştur. İlkel bazı kültürlerde büyü. 2002:63-74). Dolayısıyla 7 8 Rousseau‟nun yaşadığı 18. Rousseau‟ya göre insanın kötü tarafları ile bilimler ve sanatlar7 arasında bir ilişki vardır. Diğer yandan 19. (Williams. Yüzyılda “bilim [science] kelimesi. Dolayısıyla Rousseau‟nun cevaplamaya çalıştığı ünlü soruda bilimler ve sanatlar kavramın yan yana kullanılmış olması söz varlığının geçirdiği böyle bir aşamayı da hatırlatmaktadır. Bu yüzyılın sonlarında bilim yöntemsel ve kuramsal serimlemeyi ifade ediyordu. modernleşmeye dolaylı katkı sağlamıştır (Habermas. Düşünür. bilim ve sanat kavramları arasında anlamlı. antropologların önemli ilgilerinden biri bilim ve din arasındaki sınırları belirleme çalışmalarıdır. savaşlar. iyi niyet gibi değerlerden uzak bir bilim ve sanat anlayışının yükseldikçe ahlâkın bozulduğunu savunmuştur. eserinin doğuşuna vesile olan bu soruyu okur okumaz. “Bütün kötülükler. bilim ve din arasında her zaman bir ilişki aranmıştır (Tambiah. lüks olmasaydı sanatlar ortaya çıkmazdı. İtiraflar‟ında. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . doğuşlarındaki kötülük amaçları incelendiğinde daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.” diye yazmıştır (1991:144). hikmet. isyanlar olmasaydı tarihten de bahsedilemezdi. 2009a:v). erdem. Bilimler ve sanatlara karşı söylemini fayda zarar perspektifinden yapılandıran Rousseau. Yine bu eseriyle ilgili olarak “Kalemimden çıkmış olan yazıların muhakeme bakımından en zayıfı. “gözlerimde bambaşka bir dünya canlandı ve kendim de başka bir insan oldum. Aslında bilimlerin çıkış kaynağı günümüze kadar büyüden dine kadar birçok kaynakla ilişkilendirilmiştir. Bu açıdan. Ancak bundan daha önce. birlik ve ahenk yönünden de en yoksuludur bu. Yüzyılın sonlarına kadar „bilim‟ ve „teknik‟ arasında bir bağımlılık ilişkisi kurulmamıştır. Bu. net ve kesin bir ayrım yoktu hatta bu kavramlar birbirlerinin yerine de kullanılabiliyordu. haksızlıklar yaşanmasaydı hukuk bir işe yaramazdı. Fakat insanın doğuştan ne kadar istidadı olursa olsun yazı yazma sanatı bir çırpıda öğrenilmiyor” (1991: 146-147) yorumunu yapmıştır. herhangi bir düşünce alanında. Dolayısıyla modern bilim. Bundan sonraki bütün eserleri bu eserinde ortaya atılan görüşlerin adeta savunması için yazılmıştır (Rousseau. genellikle. 1997a:49). zalim hükümdarlar. bilim ve sanat değerlerinin yükselmesi ve ahlâk değerlerinin alçalmasıyla insan arasına giren eşitsizlik belâsından değil de neden doğmuştur?” (2009a:28). Ayrıntılı bilgi için bkz. düzenli ya da yöntemli bir gözlemler ya da önermeler denetimi anlatma için” kullanılmıştır.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 5 1749‟da ortaya attığı “Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” ödüllü sorusuna cevap olarak yazdığı ve kendisine birinciliği kazandıran Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev (1750) adlı eserinde sarsıcı bir şekilde ortaya koymuştur. o zamana kadar teknik gelişmenin hızlanmasına katkı sağlamamıştır. Örneğin. Herkes insan olmanın temel hak ve sorumluluklarını ya da doğal ihtiyaçlarını gözetseydi önemli gibi görünen birçok düşünce değerini yitirirdi (2009a:19-20)8.

Ona göre (2009a:33): “Krallar gerçek bilginlere saraylarında şerefli mevkiler versinler. Diğer yandan bilim ve sanatlarla uğraşacakların sadece “kendilerinde büyük ustaların izinde yürümek ve onlardan ileri gitmek kudretini bulan sayılı insanlar olması” gerektiğini savunmakta böylece bilimleri önemli bir yere koymaktadır. Güz 2009. Yani Rousseau‟da “geriye yönelik” bir bakış açısı söz konusu değildir (Oskay. Bilimler ve sanatlara karşı muhalif söylemine karşılık. mutsuz bir durumda yaşayıp gidecektir”. Bir başka deyişle (Cihan. bilimin ortaya koyduğu aydınlanma ve ilerleme mitinin „ideolojik aygıt‟ haline getirilmesine karşı bir duruştur. bilgi ve hikmet diğer yanda kaldıkça. 9 Hatta Rousseau (2008:33 ) “Gerçeği söyleyeceğim ve gerçeğe uygun bir dille söyleyeceğim” diyerek gerçeğin ifade edilme tarzının da altını çizmektedir. toplum içinde insanın yeni bir kültür varlığına dönüşmesi ile çözülebilecektir. gerçek bilimden ve gerçek felsefeden bahsetmektedir9. ahlâksız. toplumsallaşmayla ortaya çıkan sorunlar. 1962:22-23). insanlara hikmeti öğretecek olan bu bilginler halkın mutluluğu için çalışmakla layık oldukları en güzel mükâfatı görmüş olsunlar. Çünkü düşünür birçok yerde gerçek bilgiden. iktidar aracı olarak kullananlar veya kendisine mistik bir yer bulmaya çalışanların olduğunu savunmak daha rasyonel bir değerlendirme olacaktır. Ama iktidar bir yanda. Damlapınar buradaki tartışma insanın doğasında yer alan iletişim içinde bulunma ihtiyacı değil.6 Z. Sayı:29 . 2007:335). işte o zaman erdemin. artık doğal yaşama dönmenin mümkün olmadığını. Bu açıdan çabası insanı toplumun kötülüklerinden kurtaracak bir sistemler bütünü kurmaktır. 1993:43). Rousseau‟nun bilim ve modernizm değerlendirmelerini erken eleştiri olarak yorumlayan bir çalışmada (Mollaer. faydasına sunamayan bilim adamları ve sanatçılar. bunlara hükmedenler. üretimini toplumun hizmetine. Rousseau‟nun asıl hedefinde bilim ve sanatlardan çok. iletişim alanın bir bilim haline gelmesiyle ilgili olan süreçtir. 2005:63) vurgulandığı gibi onun bilimler ve sanatlara karşı söylemi. krallar büyük işleri pek az başaracaklar ve halk yoksul. bilimin ve iktidarın soylu bir yarışma hırsı ile gayrete gelerek. insanları mutlu etmek amacıyla birleşip anlaşarak neler yapabileceklerini görürüz. toplumsal yaşamın zorunluluk olduğunu da görmektedir (Aslan. Rousseau. bilginler büyük şeyleri pek az düşünecekler. kötülüklerin toplumsal hayata geçiş ve uygarlığın doğuşuyla birlikte geliştiği düşüncesinden hareketle insanın doğal yaşama dönmesiyle mevcut sorunların kendiliğinden son bulacağı düşüncesiyle özdeşleştirilse de.

ne sanatçılar.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 7 Sonuç olarak. Bu da bilgiyle aydınlanmış toplumsal bilinç alanının genişlemesiyle mümkündür. ondan gelecek iyilikten bin kez daha zararlı nice yanlışlıklardan geçmek gerekiyor! Bu işte zararlı olduğumuz ortada: Çünkü yanlış sonsuz biçimlere girebilir. Bilginin de bilimlerde olduğu gibi insan hakkında. Rousseau‟ya göre bilimler ve sanatlar.” Bilimlerin toplumsal fayda üzerine hizmet etmesi gerekliliği fikri Rousseau‟dan bir asır sonra özellikle toplumbilimleri açısından Durkheim (18581917) tarafından da vurgulanmıştır: “Eğer toplumbilim insanların özgürlük. insan hakkındaki bilgi” olduğu düşüncesindedir (2002:75). insanı yanlış bilince ya da sonuca götürme tehlikesi. Rousseau bilimler ve uğraştığı alanlarla ilgili olarak. eşitlik ve gönencine hizmet etmezse. ne hatipler. Ona göre.” Uygarlığı oluşturan öğeler arasında sadece bilim ahlâki değerleri ön plana çıkarmaktadır. bilgiyi yücelten Rousseau. gerçeğin doğru yolla aranması ve elde edilen sonucun iyi niyetle kullanılmasına dikkat çekmektedir (2009a:20): “Bilim araştırmalarında ne tehlikeler. erdem. gerçeğe ulaşmanın zorluğu. bilginin değerine inanan. Bilimin toplumsal yaşamdaki önemi de böylece giderek yükselecektir (2006:17). tartışmasız. bir dakikalık bir inceleme zahmetine bile değmez. Bu yaklaşım tarzı özellikle eleştirdiği sofistler ve diğerleri hakkında “Bir şey bilmedikleri halde her şeyi bildiklerini sanıyorlar. özellikle “İnsanların sahip oldukları bilgiler içinde en fazla yararlı ve en az ilerlemiş olanı. ne çıkmaz yollar vardır. ne de ben” ifadesiyle savunan Rousseau. bense bir şey İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . ahlâk. bu da bize hiç öğretilmeyen bir şeydir. ne şairler. doğru ise yalnız bir türlü olur. insan için bir değer olarak konumlandırılması gerektiği fikrini “Doğrunun. Bu açıdan özünde. Gerçeğe ulaşmak için. Zaten gerçeği gerçekten ve yürekten arayan nerede? En iyi niyetlerle yola çıksak bile. “İnsanların eylemlerini doğru biçimde değerlendirmek için onları bütün ilişkileri içinde ele almak gerekir. şüphesiz veya kesin olamayacağı inancını vurgulamaktadır. hikmetle ortaklaşa hareket etmediğinde bu değerlerin yok olmalarına sebep olmaktadır. toplumbilimin toplum düzeninin oluşumuna yapabileceği katkılar engellenmemelidir.” (2007:56). bulduğumuz şeyin doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bütün bu karışık duygularımız arasında doğruyu kestirecek olan kriteryum ne olacak? İşimiz rast gidip sonunda gerçeği bulsak bile onu iyiye kullanmasını bilecek miyiz? İşte işin en güç tarafı budur. iyinin ve güzelin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz: Ne sofistler. bilginin.

sonuçta iyi niyetle gerçeği öğrenmiş olurduk ve gerçeğin araştırılması bağlamında hatadan cahilliğe kadar giderek katedilmesi gereken bütün yolu gerçekten almış olurduk. Sayı:29 . gerçek bilginlerin ayrımı yapıldığı gibi. filozof. kamuoyu. kişilerarası iletişim. Damlapınar bilmemekle beraber hiç olmazsa bilmediğimden şüphe etmiyorum” (2009a:15)10 şeklindeki eleştirisi ile Sokrates ve Descartes felsefesini hatırlatmaktadır. Şunu da kabul etmek gerekir ki o zaman hiçbir şey bilemezdik. reklam ve halkla ilişkiler ve daha birçoğu sayılabilir. Bunlar arasında özellikle dil.” (Rousseau. Rousseau’da İletişim Düşüncesinin Temelleri Rousseau kendi çağında. sanki bunların hiçbirini yaratmamışlardır.” (Rousseau. Güz 2009. ama. bizim aramızda yaşamak ne tatlı bir şey olurdu!” şeklindeki ümitsiz beklentisini (2009a:9) Seneca‟nın. sosyal gerçekliğe karşı duyarsız hale getirir (2002:113). 2. Düşünürün iletişim bilimlerine katkıları 10 Rousseau belki de bunun için “Çağdaşlarımın rehberi olmaya niyetim yok. konuşma. “Bilgin olmaksızın insan olabiliriz” (2009b:407) şeklinde açıklayan Rousseau. yaşar ve ölür. “Aramızda bilginler yetişmeye başlayalı. 2008:73) : “Toplumun yararı için filozofların çalışmalarının dağılımını iyi yapmaları gerekir: birçok kitap ve tartışmadan sonra çürütülmüş olmaları gerekir. Ona göre (2009b:13). felsefe ve gerçek ilişkisini ve felsefeden elde edilecek faydayı veciz bir şekilde tanımlamaktadır: “Biz gerçeğin saklandığı kuyunun duvarlarına asılıp ölmek için mi yaratıldık?” (2009a:20). hiç biri olmamıştır. Bu tartışmaların devamında toplum. 2009a:16) yorumuyla desteklemektedir. dönemin kitle iletişim teknolojisi matbaa. 2008:73) savunmasını yapmaktadır. Uygar insan kölelik içinde doğar. yollarından sapanları gördükçe onları uyarmakla yetiniyorum ve insanları yönlendirmeye çalışanlar olmadıkça ben de onları kendi düşüncelerimle yormak istemiyorum. felsefe ve bilgi ilişkisini şöyle özetlemektedir (Rousseau.” Bilim ve felsefeyi ayrı ayrı konumlandıran Rousseau. “Tüm bilgilerimiz kölece önyargılara bağlılıktan ibaret. var olan ya da edinilmiş bilgilerin bilim ya da uygarlık adı altında kutsallaştırılarak kesin inanca dönüştürülmesine karşıdır. tüm alışkanlıklarımız yalnızca bağımlılık. iyi insanlar ortadan kayboldu. Rousseau bilgi ve ön yargı arasındaki sürece de işaret ederek. gerçek filozofların da ayrımını yapar: “Gerçek felsefe filozof adını taşıyanların hepsinde bulunsaydı. günümüz iletişim bilimlerinin temel kavramları açısından önemli bir temel atmıştır.8 Z. yazı. Bu görüşünü Emile‟de.” Bu ilkenin aksine bir felsefe Rousseau‟ya göre insanları çevresinden soyutlar. sıkıntı ve baskı.

yani tekniğin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin bir sorgulama yaklaşımına sahiptir. Yani yazı. 11 Konu hakkında ayrıntılı değerlendirmeler. “düşünme biçimini” değiştirir. söz konusu kavramlar ve yaklaşımlarıyla sınırlandırılamaz. iletişim bilimi üzerine yapılan hemen bütün tanımlarda ortaklaşa kullanılan “düşüncelerin paylaşımı”. aynı eserinin ilerleyen bölümlerinde tespitlerini şöyle açıklar: “Kendimizi başkalarının yerine koyduğumuzda her zaman kendimizi değiştirerek o yere koyarız. Düşünür. yaklaşımlar ve karşılaştırmalar için bkz (Ong. İletişim bilimlerinin kaçınılmaz olarak odağında yer alan dil konusunda Rousseau özellikle Dillerin Kökeni Üstüne Deneme adlı eseriyle önemli bir temel atmıştır. Konuşma duyguların. Buradaki çalışma kapsamında Rousseau‟nun sembolik örnek olarak seçilmiş bazılarına yer verilmiştir. böylece anlatımın yerine kesinliği koyar 11. 1995) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 9 hiç şüphesiz. matbaa aracılığı ile şiddetle karşı çıktığı Hobbes ve Spinoza gibi yazarların tehlikeli düşünce ve hayallerinin ölümsüzleştirildiği ve bunun insanlığın gelişimi için bir kazanım değil kayıp olduğu fikrini savunmaktadır (2009a:30-31). acı çeken varlıkla kendimizi özdeşleştirerek. değiştiren bir araçtır. yazı ise düşüncelerin anlatım aracıdır. dilin kelimelerini değil. Ona göre “Bir insan başka biri tarafından hisseden. Yazıyı konuşmadan ayıran Rousseau‟ya göre (2007:20-22) yazı dili sınırlandıran. Rousseau empati kavramını kullanmaksızın. bunun araçlarını aramaya yöneltir” (2007:1). düşünen ve kendisine benzeyen bir varlık olarak tanıdığı anda ona kendi hislerini ve düşüncelerini iletme arzusu ya da gereksinimi. Rousseau‟da. Onun acı çektiğine hükmettiğimiz ölçüde acı çekeriz. konusuna “düşüncelerimizi iletmenin çeşitli yolları üstüne” başlıklı bölümle tartışmaya başlar. Düşünürün “Kendimizi acımaya nasıl yöneltiriz? Kendimizi kendi dışımıza taşıyarak. günümüz kişilerarası iletişim alanının ana tartışmalarından empati kavramının temellerine de rastlanmaktadır. halen yapısalcı yaklaşımlar açısından devam eden önemli bir tartışma konusudur. Onları akılla yargıladığımızı sanarken de onların önyargılarıyla kendimizinkini karşılaştırmaktan başka bir şey yapmayız” (2007:56). onların olması gerektiği şekilde değil. empati kavramının gelişimi için önemli görülmektedir. kendimizde değil onda acı çekeriz” şeklindeki analizi (2007:36). Rousseau bu eserine. Matbaanın icadını da değerlendiren Rousseau basım tekniğine karşı olmamasına karşın hangi eserlerin basıldığı. Bu. Elbette iletişim bilimlerine katkılara ilişkin yapılacak özgül bir çalışma bu konuda daha ayrıntılı verilere ulaşmayı sağlayabilecektir.

“yönetim çarkıyla” ve “yöneticilerin bozuk diliyle” sahte bir hal alacağı görüşünü savunmaktadır (2009b:699). İnsanın “davranış ve eylemlerini” kalıba sokan sanata karşı olduğunu vurgulayan Rousseau (2009a:9) iletişim yöntemi olarak reklam üzerine tartışmalara temel olduğu değerlendirilebilecek yaklaşımını şöyle özetlemektedir (2008:71): “Gereksinmelerimiz iki çeşittir: yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli maddi gereksinmeler ve genellikle lüks alanına girdiği söylenebilecek zevk. Düşünür Emile‟de (1762). yönetim yapısının bütün aşamalarıyla halk üzerinde yaptığı etkiler bakımından incelenmediği takdirde. Düşünüre göre “halka halkın diliyle” değil de kendi dilleriyle iletişim kuran „bilge kişiler‟ amaçlarına ulaşamayacaktır. yönetim açısından da benzer bir yaklaşımla. 2008:43). inandırmadan kandırabilecek başka araçlar bulmak zorunda kalacağını. ancak halka istediğini kabul ettirmek için bayağı çareler üretilmesinin geçici bağ oluşturacak bir „göz boyama‟ olacağından güçlü bağların akıl ve bilgelikle oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. çünkü genel iradeyi uygulamaktan başka bir şey yapmaz ve sadece bu yönetimin iradesine boyun eğen biri kesinlikle köle olduğunu söyleyemez” şeklindeki yaklaşımı (Rousseau. Damlapınar Rousseau‟ya göre (2009a:8) insani ihtiyaçların krallığını bilimler ve sanatlar güçlendirmektedir. Rousseau‟nun bu yaklaşımları halkla ilişkiler sürecine doğrudan bir atıf olarak değerlendirilmektedir. halkın nasıl mutlu olacağı sorusundan hareketle önce mutlu olmayanların Güz 2009. günümüz halkla ilişkilerinin temel politikalarından biri olarak kabul görmektedir. Sayı:29 .10 Z. düşünür bir mimarın yapacağı büyük bir bina için zemin çalışması yapması gibi. Aynı şekilde. gösteriş ve rahat yaşamla ilgili gereksinmeler. Bu ikinci tür gereksinmeler uzun süren deneyimler ve alışkanlıklar sonucu bunların keyfini çıkarma alışkanlığına dönüştüğünde ve yapmamız da bu alışkanlığa göre oluşmaya başladığında gerçek gereksinmeler olur” Rousseau modern halkla ilişkiler uygulamacılarının ısrarla üzerinde durduğu bir iletişim boyutuna da temel olacak yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Devlet-toplum veya yöneten-yönetilen ilişkisi bağlamında dile getirdiği. Yönetimin halkın yararına çalışma ilkesi bir yana Rousseau. Dahası. “Yönetim sadece halkın yararı için çalışırsa özgürlüğe kesinlikle zarar vermez. kuvvete ya da akla dayanmayan iktidarların zora başvurmadan halkı yönlendirebilecek. akla ve bilime dayanan kanun koyucunun da kanunları kaleme almadan önce halk için uygun olup olmadığının kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtmektedir (1997:56-59). Bu düşünce günümüz reklam bilimi/sanatı/sektörü açısından esas tartışma konularından birini özetlemektedir.

Eserlerinde. Bu eserinde. Yani iletişimin bilimsel gelişim süreci toplumsal uygulama alanlarının genişlemesi. Aynı şekilde. genel oy. Bu açıdan Toplum Sözleşmesi‟ yerine düşünürün aynı adlı eserine belki başka bir başlığı “Kamusal İletişim” olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Buna karşın düşünür. Gerçekten de. Düşünürün. İletişim Biliminin Rousseau’cu Yorumu: Kaynaklar. kamuoyu [l’opinion publique] kavramını ilk defa yazan Rousseau‟dur14. Çünkü bireylerin tartışmalı bir soruna dair ne düşünecekleri. Düşünür Toplum Sözleşmesi‟nde (1762)12 yöneten-yönetilen ilişkisi açısından iktidar gücünün „halkın sevgisi‟nden elde edildiğinde en büyük güç olacağını ancak bunun “kararsız ve şarta bağlı” olduğunu vurgulamaktadır (1997:99). 2006:10). halkın kararlarının daima isabetli olduğu sonucunun çıkarılamayacağını. İletişim bilimlerinin önemli inceleme konularından biri olan kamuoyu Rousseau‟nun tanıttığı kavramlardan biridir. İyi/Kötü Katkılar İletişim alanının bilimsel oluşum sürecine iletişim teknolojilerindeki gelişim öncülük etmiştir (Aziz. Daha o dönemde Rousseau genel iradenin her zaman doğru olduğu ve kamu yararına yöneltildiğini ön görmektedir. 2008:68-69). iktidarla ve bu unsurların da birbirleriyle olan iletişimi hakkında önemli analiz ve tespitlerde bulunmuştur. genel iradeye. hız kazanması ve alana dair belirli önemli 12 13 14 Rousseau‟nun diğer eserleri bir yana sadece Toplum Sözleşmesi. gibi yakın kavramlara da sıklıkla atıf yaptığı görülmektedir. „genel kanı‟ gibi kavramların çoğunlukla kamuoyu karşılığı ile dilimize tercüme edildiği anlaşılmaktadır (Rousseau. Ancak Rousseau‟nun eserleri üzerine içerik analizi ile yapılan bir araştırmaya göre bu kavramı 16 ayrı yerde kullandığı tespit edilmiştir (Noelle-Neumann. Habermas (1997b:182-200) da kamuoyu kavramının gelişiminde Rousseau‟nun katkıları vurgulamaktadır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . başkasına devir ya da teslim edilemeyeceğine dair yaklaşımları da (1997:135) bu paralelde değerlendirilmelidir. Rousseau‟nun “iç dünyasına yolculuğu”nu anlattığı kabul edilen anı ve roman arasında bir dille kaleme aldığı Yalnız Gezenin Düşleri adlı eserinde de „genel irade‟. bireylerin birleşmesiyle meydana gelen bütünün dikkate alınması gerektiğine dair açıklamaları (1997:36-37) kamuoyu süreci açısından algılanmalıdır13. devletle. genel iradenin ya da oy‟un birey sayısıyla ölçülemeyeceği.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 11 durumunun incelenmesini önerir (Rousseau. 2005:148. 1998: 293 ve 102-103). onun iletişim kavramına bakış açısını önemli bir şekilde hissettirmektedir. insanın varoluş sürecinden başlayıp toplumla. halkın hiçbir zaman bozulamasa da “aldatılabileceğini” yazmıştır. 3. vd. kamu yararından.). nasıl düşünecekleri ve hangi kanaatlere sahip olacakları kararının devredilmesi mümkün değildir. Montaigne‟nin 1588‟de yayınlanan Denemeler‟inde kavramın çoğul kullanıldığı bilinmektedir. Rousseau‟nun siyasal süreçte genel iradenin hiçbir zaman temsil olunamayacağı.

kitle toplumu. İletişim alanının iletişim bilimiyle kuşatılması gerektiği görüşünde birleşen özellikle Hovland. 2001:65). Benzer bir yaklaşımla. insanlığın şimdiye kadar gördüğü en büyük iki savaşta önemli bir gelişim çizgisi izlediğini ortaya koymaktadır. akademisyenler etkin biçimde görev almış ve medya sosyolojisini savaş sürecinde kullanılan kurumlarda öğrenmişlerdir (Mattelart. iletişim biliminde akademik gelişmelerin hız kazanarak iletişim fakültelerinin yaygınlaşmasını.12 Z. Klapper. 1998:11). Damlapınar etkilerin ve en önemlisi belirli sorun ya da problemlerin ortaya çıkması ile olgunlaşmaya başlamıştır. ABD hükümetinin Birinci Dünya savaşı sırasında. Birinci Dünya Savaşı‟nda gazeteciler. iletişim alanının her türlü entelektüel tartışmacıya açık bir yapısının bulunması. İletişim teknolojilerindeki köklü yeniliklerin olup bitenler hakkındaki zihinsel tasavvuru değiştirebilme gücüne sahip olması. kitap gibi yayınlarda önemli artış görülmesini Mutlu (1995:15-16) dört temel nedene bağlamaktadır: Birincisi. Dördüncüsü. İkincisi. halkla ilişkiler ve reklam alanında çalışanlar. Coleman gibi bilim adamlarının kitle iletişim araçları ve ikna üzerine yaptığı araştırmalar bu bilimin kök atmaya başladığı dönem olarak gösterilmektedir (Lazar. Mattelart ve Mattelart. Katz. Lazarsfeld. yazarlar. 2001:22-24). yaşadığımız dün ile bugün arasındaki farklılığın temelinde özellikle televizyon ve buna bağlı teknolojilerin aranması. iletişim çalışmaları ve araştırmalarına bilimsel yönelim özellikle kitle iletişim araçlarının ve dolayısıyla etkilerinin fark edilmeye başlaması. akademik iş hayatında arz ve talep dengesindeki sorunlu dönüşüm. kitle kültürü gibi „sorunlar‟ın kavramsallaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır (Mutlu. Herzog. Tarihsel süreç açısından emekleme dönemleri ya da ilk adımlarını atmaya başladığı evreler incelendiğinde iletişim biliminin. Berelson. Bu açıdan. sansürle birlikte propaganda amacı taşıyan ve Creel adında bir „gazetecinin‟ başkanlığını yaptığı (bu sebeple Creel Komisyonu diye de anılan) Güz 2009. 1995:21). Lowenthal. İletişim araştırmalarında en önemli patlamanın yaşandığı dönem İkinci Dünya Savaşıdır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren enformasyonun yerini şebekelerin aldığı iletişim çağı başlamış ve böylece “düşüncenin manipülasyonu” kurumsallaşmıştır (Barbier ve Lavenir. Sayı:29 . dergi. Halkla ilişkilerin kurucusu olarak gösterilen Edward Bernays. 20. „haber savaşını‟ yönetmek kitleleri yönlendirmek. Üçüncüsü. 2001:385-386.

yok. özellikle iletişimin „yan etkileri‟ ya da „gizli işlevleri‟ üzerinde yoğunlaşması (Chaffe ve Berger 2005:59) anlaşılabilir bir gelişme haline gelmiştir. sonuçta yapılan araştırmaya göre reklamı yapılan iki ürünün satışlarında yüzde 57. toplumsal iletişim/iletişimsizlik sorunları. Bu süreç aynı zamanda „güdümlü iletişim bilim araştırmaları‟na doğru da bir yönelim olarak görülmüştür. mekân ve dünyayı algılamasının kökten değişmesi gibi. Ancak. ardından matbaa sayesinde basılı araçların kullanılması sonucu insanın zaman.tr/ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . İletişim biliminde ve teknolojilerindeki değişim paralel bir gelişmeye işaret etmiştir. manipülasyon gibi konulara doğru bir yönelim olduğu anlaşılmaktadır. kitle iletişim araçlarında ve diğer iletişim süreçlerinde etik sorunlar. Halkla ilişkilerin ilk adımları burada atılmıştır (Mattelart. iletişim ağlarının yaygın kullanımı da bir gün düşün(e)mememize yol açabilir mi? tarzındaki sorusu ve benzerleri daha çok sorulmaya başlamıştır. 1988-89:4-5). Amerika Birleşik Devletleri‟nde önceleri „iletişim sanatları‟ bölüm ve fakülte adları daha sonra „iletişim bilimleri‟ olarak değiştirilmiştir. Çünkü üniversitelerde yapılan iletişim bilim araştırmaları tüketime yönelik büyük şirketlerin çıkarları doğrultusunda üstelik objektiflik kisvesi altında yönlendirilmeye çalışılmıştır (Ergüden.1‟lik artışların görüldüğü belirlenmiştir.5 ve yüzde 18. Bu bilinçaltı reklamcılığının uygulanışı daha sonra. Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki bir sinema filminin gösterimi esnasında perdeye her beş saniyede bir. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi‟nin veri tabanında15 yer alan akademik çalışmalar genel bir gözleme dayalı olarak değerlendirildiğinde. Bilinçaltı algılama ve insanların bu yolla yönlendirilmesi ilk kez reklam alanındaki bilimsel yöntemlerin ilerlemesiyle gündeme gelmiştir. 1957‟de. 2001:51-52).gov. 1994: 111-113). Bu durum ülkemizdeki lisansüstü çalışmalara da yansımıştır.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 13 Committee on Public Information‟un üyelerinden biridir. 15 http://tez2. çoğu iletişim bilimcinin. insanlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle yasaklanmıştır (Severin ve Tankard. Dolayısıyla. 1984-2007 döneminde yapılan lisans ve lisansüstü düzeydeki tezlerin halkla ilişkiler alanına katsının kantitatif olarak incelendiği bir çalışmada (Okay ve Okay: 2008) söz konusu katkının “ihmal edilebilir” olduğu bulgulanmıştır. Diğer bir açıdan. saniyenin 3000‟de 1‟i kadar bir süre ileti gönderen bir araç sayesinde izleyicilere bilinçaltı algılama uygulanmış. Barbier ve Lavenir‟in (2001:388) uygarlık sürecinde önce alfabenin icadı.

dünyayı ve içinde bulunduğumuz toplumu yaşanılabilir kılan uygarlığın en önemli birikimlerinden biridir. 1997) “İletişim Yönetiminde Mükemmellik” (Grunig. 1997) ve Chomsky.1994) Rokeach 1977) Şiddetin yükselişi (Sanders. Fromm (1996:27) Güz 2009. diğer alanlarda da benzer biçim ve içerikle kendisinden sonra da devam etmiştir. bilinçli alıcı-tüketici Haber Halkla İlişkiler Reklam Bütün bu tartışmalara karşın. Yoksa İlerleme mi?] başlıklı çalışmasında uygarlığın geldiği noktayı ahlâki durum bağlamında inceleyerek olumlu ve olumsuz katkılar açısından incelemektedir (2003:213). araçlar veya süreçler ZARARLAR YARARLAR Medya ve/ya İletişim Teknolojileri Toplumsallaşma (Aziz.14 Z. dördüncü güç Kamu yararı (McQuail. Örneğin 20. 2001) Gerçekliğin inşası (Tuchman. araçları veya süreçlerinde yaşanan ilerlemeler sonucu şimdiye kadar literatürde ulaşılan bilgi birikimi „sembolik‟ olarak Tablo 1‟de değerlendirilmektedir. 1980) Bilgilenme. İşte bu perspektiften hareketle iletişim bilimleri. 1994) Kamuoyu ve Demokrasi “Zihin Yönlendirenler” (Schiller. 2008) Bilgili. 1997) “Tüketim Toplumu” (Baudrillard. 1994) Kamu Gözcüsü. Yüzyılda Leslie Lipson Uygarlığın Ahlâki Bunalımları [ Manevi Bir Erime mi?. 1999) “Global Köy” (McLuhan. Sayı:29 . 1999) Katılım. 1982) Sosyal sistemler (De Fleur ve Ball“Öldüren Eğlence” (Postman. Dünyanın bu nüfus büyüklüğü ve yapısıyla aynı kaldığını ancak iletişimin bilim ve uygulama alanlarının geçtiğimiz yüzyılın ortalarındaki gelişmişlik seviyesine döndüğü bir an bile tasavvur edilebilir mi? 16 16 Benzer bir soru ve farklı bir yaklaşım için bkz. 1974) “İdeolojik Aygıtlar” (Althusser. Damlapınar Rousseau‟nun bilim ve sanatları sorgulama tarzı. Demokrasi (McQuail. özgür. 1998) “İktidar Seçkinleri” (Mills. 1995) “Sahip Olmak” (Fromm. Tablo 1: İletişim Bilimlerinin Kaynağı Araç veya Süreçlerin Katkı Tipolojisi İletişim Bilimleri: Temel kavramlar. iletişim bilimleri ve teknolojilerindeki gelişmeler. 1988) “Beyin Yıkama” (Brown. 2005) “Yaratıcı strateji” (Drewniany ve Jewler. enformasyon toplumu Propaganda ve Rıza üretimi (Herman (McQuail ve Windahl. 1993) “Beyin İğfal Şebekesi” (Mattelart.

araştırmacının iyi bir iletişimci olmasıyla mümkündür. Russell‟in (1997:53) da belirttiği gibi: “Bilim birbirimize zarar verme olanaklarını artırdıkça toplumsal yaşamın sürmesini olanaklı kılan da bu olacaktır”. Francis Bacon. David Hume. kimi zaman da ortaya çıkan toplumsal sorunların çözümü için olumlu tutum ya da kanaat edindirme çalışmaları. toplumsal organizasyon amaçlı kullanılmıştır. Bu da. Aziz‟in (2007:185) vurguladığı gibi bilimsel çalışmalarla üretilen bilgilerin yol gösterici ve işe yarar duruma getirilmesi. İletişim bilimi ile elde edilen bilgilerin insanı/toplumu belirli amaçlar için manipüle etmek (psikolojik savaş. yönlendirmek vb) için kullanıldığı gibi. ahlâkı. Benzer çalışmaların değişik açılardan. Arthur Schopenhauer gibi düşünürler bağlamında yürütülmesi alana katkı sağlayacaktır. Yani. kimya ya da biyoloji gibi fen bilimleri sayesinde doğaya her koşulda tamamen hâkimiyet sağlayamayacağı gibi iletişim bilimlerinden de bireysel ve toplumsal İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Özellikle iletişim bilimleri için vazgeçilmez prensiplerden biri olarak değerlendirilmesi gereken „toplumsallaşmada‟ başarıya. ancak aklın eylemlere egemen olması şartıyla. hikmeti. sorgulayıcı anlayışıyla ve aykırı söylemiyle bilimleri ve sanatları bile günün şartlarında eleştirebilecek cesarette. erdemi. topluma. ancak bilimin yol gösterici bir yapıya kavuşturulmasıyla ulaşılabilir. uygulama süreciyle birlikte gelişen „yan‟. Voltaire. tıp dünyasından bütün hastalıkları kökten ve tümden ortadan kaldıracak bir katkı beklenemeyeceği. „olumsuz‟ ya da „kötü‟ etkileri varsa yine bunları ortadan kaldırabilecek ya da azaltabilecek tek uygarlık ürünü olmasıdır. gerçek bilgiyi. Jeremy Bentham.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 15 Tartışma ve Sonuç: Sorular Rousseau‟nun iletişim bilimlerinde halen kullanmakta olduğumuz kavram ve yaklaşımların temellerini atmasından daha önemli katkısı muhalif duruşuyla. rehber edinmiş bir düşünür modeli olmasıdır. sektöre. Bütün bilim dalları için olduğu gibi iletişim bilimlerinin de kendisiyle ilişkilendirilebilecek her türlü toplumsal ya da doğal sorunu çözmesini beklemek mümkün değildir. Adam Smith. Immanuel Kant. İletişim bilimlerinin ilgili alanlarda bireye. diğer bilim dallarına en önemli katkısı insanın doğasında bulunan iletişimi bilimsel alana taşıyarak. bilimsel projelerin tartışılması sürecine toplumsal katılım sağlanması bir zorunluluk olarak görülmelidir. René Descares. kendine özgü bilimsel kanunları olan fizik. kandırmak. Feyerabend‟in vurguladığı gibi (1999a:12) bilimsel araştırmalar eğer halkın yaşamını etkiliyorsa. John Locke.

Damlapınar iletişim sorunlarını tamamen çözecek bir katkı beklemek rasyonel bir yaklaşım kabul edilemez. kurumsal ya da örgütsel iletişim düzeyinin ve kalitesinin yükselmesini. toplumsal. sınıf. iletişim biliminin kazanımlarından faydalanmak nasıl mümkün olabilir?  Şimdiye kadar iletişim bilimlerindeki bilgi birikimiyle ortaya çıkan kuramlardan bilim insanları mı. yöneten-yönetilen vb) neden hala yaşan bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır?  „Mektepliler‟in „alaylılar‟la meslektaş olduğu bir kitle iletişim ortamında/sektöründe iletişim bilimleri. İletişim biliminin ve öğretiminin kuramsal ya da uygulama alanına katkısı nasıl artırılabilir?  İletişim bilimimin toplumsallaştırılmasında hangi aşamadayız? Toplumun ve bireyin doğrudan içinde olduğu iletişim bilimleri onlara ne kadar ev sahipliği yapabilmiştir?  İletişim bilimindeki önemli ilerlemelere karşın toplumsal. birbirine bağlı şu sorular üzerine yeniden eğilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir:  İletişim bilimlerinin gelişimi bireysel. Sayı:29 . ilerlemesini sağlamış mıdır?  İletişim bilimi. bu sorunların peşinden koşan bir alan olmaktan nasıl çıkarılabilir? İletişim alanında yaşanan sorunlar ortaya çıkmadan.16 Z. araçları. toplumsal sorunlar belirginleştikçe. “davranışları ve eylemleri” kalıba sokmak isteyen örgütlü iletişim kaynakları mı yararlanmıştır?  Ülkemizde iletişim bilimi belirli parametreler dâhilinde önemli bir gelişim göstermiştir. deontolojik ve etik sorunların artmasına ya da azalmasına katkı sağlamış mıdır?  Kitle iletişim kurumlarının hedef kitleleriyle yaşadığı sorunlarda iletişim bilimleri nasıl bir çözüm sağlayabilir? Okursuz gazeteler. Bugün yaklaşık devlet ya da vakıf üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren 40 civarında iletişim fakültesi ve lisansüstü eğitim veren birçok enstitü bulunmaktadır. kamusal. iletişim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının Rousseau‟cu bir yaklaşımla. Yine de. televizyona bağımlı izleyiciler ve benzeri sorunlar için iletişim bilimleri yeni bir açılım sağlayabilir mi?  İletişim. teknolojilerinin olumsuz etkilerini tesirsiz hale getirecek bir iletişim bilimi geliştirilebilir mi? Güz 2009. çatışmalar (kuşak.

Ankara: Ütopya Yayınevi. Kültür ve İletişim. Mustafa (2007) “J.). İsmail Yerguz (çev.42-74. içinde. Frédéric ve Catherine Bertho Lavenir (2001) Diderot‟dan İnternete Medya Tarihi. İstanbul: Okuyanus Yayın. s. Cihan. İstanbul: Paradigma. J. Kitle İletişim Kuramları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Barbier. Yayınları. Aysel (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Aziz. İstanbul: Say Yayınları. hayatta insanların sorunlarına iletişim bilimleri katkı sağlayabilmiş midir?  Bilimsel halkla ilişkiler „olumlu‟ tutum ya da kanaatlerin kazanımı. Bayka. Cevizci. Brown. Erol Mutlu (der. Berger (2005) “İletişim Bilimci Ne Yapar”.A.9-31.7-14. Aziz.). Chaffe.). s. Ahmet (1999) Felsefe Sözlüğü. Rousseau. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık (çev. Kerem Eksen (çev. Louis (1994) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Siyasal Fragmanlar.). Steven H. İstanbul: Varlık Yayınları. ve çev. rasyonel tüketim alışkanlığına dönüştürülebilmiş midir?  Başka hangi yeni sorular üretilebilir? Bu soruların bir sonu gelir mi? KAYNAKÇA Althusser. s. Mustafa Hazım (2008) “Rousseau Üzerine Birkaç Söz”.323-338. Ekonomi Politik Üzerine Söylev. Rousseau’nun İnsan Anlayışı: Doğallıktan Kültürleşmeye”. Aysel (1982) Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. ve Charles R. J. Aziz. 7. JeanJacques.C (1994) Beyin Yıkama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (1). Aysel (2006) “Dünyada ve Türkiye’de İletişim Araştırmaları”. Baudrillard Jean (1997) Tüketim Toplumu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.) İstanbul: İletişim Yayınları. Ankara: AÜ BYYO. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin (çev). içinde. s. Necip (1962) Jean-Jacques Rousseau Hayatı Sanatı Eserleri.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 17 kişilerarası iletişim  Okulda. Behzat Tanç (çev. Aslan. (38). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. toplumda. bilimsel reklamcılık bilinçli. ailede.

İstanbul: Rota Yayınları. Damlapınar De Fleur.tr Güz 2009.).gov. James E. Habermas.). ve A. İstanbul: Ötüken Neşriyat. http://tez2. New York: Longman.) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.). Habermas. Edward S. Orhan (1993) İletişim ve Kitle İletişim Bilimine Giriş İnsanlararası İlişkilerin Sosyolojik Bir Analizi.yok.). Jürgen (1997a) “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim. Ergüden. Sayı:29 . Ahmet Kardam (çev. İzzet Er (çev. Durkheim. İstanbul: İletişim Yayınları. 23-37. Gökçe.).1-15 Feyerabend. Boston: Thomson Wadsworth. Mithat Sancar (çev. s. Yurdanur Salman ve Zeynep Tanrısever (çev. İstanbul: Arıtan Yayınevi. Feyerabend.). Fromm. Hazard. (2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik.). Federico Mayor ve Augusto Forti (der. İstanbul: Payel Yayınları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Paul (1994) Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme. Durkheim. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. içinde. Erol Güngör (çev. İstanbul: Cem Yayınevi. Aydın Arıtan (çev. Drewniany. Paul (1999a) Özgür Bir Toplumda Bilim. Elif Özsayar (çev. Tanıl Bora. 10. Bilim ve İktidar.18 Z. Emile (2006) Toplumsal İşbölümü. s. Herman. Forti. Ertuğrul Başer (çev. Erich (1997) Sahip Olmak ya da Olmak. Konya: Atlas Kitabevi. Paul (1999b) Yönteme Karşı. Jürgen (1997b) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Fromm Erich (1996) Sağlıklı Toplum. Bonnie L.). ve Noam Chomsky (1988) Manufacturing Consent The Political Economy of the Mass Media. Augusto (1997) “Modern Bilimin Doğuşu ve Düşünce Özgürlüğü”. New York: Pantheon Books. Ankara: TÜBİTAK.). Gazi Üniversitesi BYYO Dergisi. Mehmet Küçük (çev.). Mustafa Tüzel (çev. Emile (2009) Dini Hayatın İlk Şekilleri.). Akın (1988-89) “İletişimbilimde Niteliksel-Kural Araştırmaları”. Melvin L. Jerome Jewler (2008) Creative Strategy in Advertising. ve Sandra Ball-Rokeach (1977) Theories of Mass Communication. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Grunig. Özer Ozankaya (çev.

McQuail. Lecercle.). Abraham (2001) Belirsizin Bilimleri İnsan Bilimleri için Yeni bir Epistemoloji. Denis (1999) Media Performance Mass Communication and the Public Interest. Mattelart. İstanbul: Say Yayınları. Moles. 7. Armand (1995) Beyin İğfal Şebekesi Uluslararası Reklamcılık. (2002) “Jean-Jacques Rousseau Hayatı ve Eserleri 1712-1778”. Halime Yücel (çev.). Jean-Jacques (2002) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma. s.). Kuhn. Armand ve Michèle Mattelart (1998) İletişim Kuramları Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.13-38. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. Konca Yumlu (çev. Mollaer.). McQuail. C. Lazar. s. J-L. Ankara: Vadi Yayınları.). Bahar Öcal Düzgören (çev.49-66. McLuhan. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Rousseau’nun Felsefesi”. İstanbul: Scala Yayıncılık. içinde. Nuri Bilgin (çev.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 19 Karagöz.). Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. Ünsal Oskay (çev. Mattelart. Kilad Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.27-62. Denis ve Sven Windahl (1997) Kitle İletişim Modelleri.). Jale Çam Yeşiltaş (çev. Thomas S. Mattelart.). Wright (1974) İktidar Seçkinleri. [Manevi Bir Erime mi? Yoksa İlerleme mi?]. McQuail. Nilüfer Kuyaş (çev. London: Sage Publications. Rousseau. Bilim ve İletişim”. Denis (1998) Mass Communication Theory An Introduction. London: Sage Publications. Armand (2001) İletişimin Dünyasallaşması. Mills. s.). Lipson. Leslie (2003) Uygarlığın Ahlâki Bunalımları. Fırat (2005) “Modern Bilim ve Kapitalizmin Erken bir Eleştirisi: J. İstanbul: İletişim Yayınları. Ankara: İmge Kitabevi. Emel Öztürk (2006) “Bilgi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Cengiz Anık (çev. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. J.). Rasih Nuri İleri (çev. İstanbul: Bilgi Yayınevi. Merih Zıllıoğlu (çev. İstanbul: Alan Yayıncılık. Marshall (2001) Global Köy 21. Işın Gürbüz (çev. Judith (2001) İletişim Bilimi. (4).).

Oskay. İstanbul: Şule Yayınları. Ömer Albayrak (çev. Postman. (5). Neil (1994) Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem.).). içinde. Ankara: Dost Kitabevi. (1995) Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi.). Güz 2009. Elisabeth (1998) Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Jean Jacques (2005) Yalnız Gezenin Düşleri.). Rasih Nuri İleri (çev. Ünsal (2001) “Yıkanmak İstemeyen Çocuklar” Olalım. Z. Rousseau.).). Walter J. Jean-Jacques (1997) Toplum Anlaşması. İstanbul: Say Yayınları. Rousseau.5-14. Damlapınar Nelkin. Rousseau. İsmail Yerguz (çev. İstanbul: Say Yayınları. Ünsal (2002) “Önsöz” Rousseau. Osman Akınhay (çev. Jean-Jacques (2008) Siyasal Fragmanlar. Jean-Jacques (2002) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma.). Rousseau. İstanbul: Metis Yayınları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İstanbul: Say Yayınları. Selçuk İletişim. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Vedat Günyol (çev. Rousseau.). Jean-Jacques (2002). Ankara: Ark Yayınevi. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım. Ekonomi Politik Üzerine Söylev. Oskay.).). Erol (1995) İletişim Sözlüğü. Sayı:29 . Oskay. İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar. Ünsal (1993) XIX. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Murat Özkök (çev. Ong. Aydemir ve Ayla Okay (2008) “Undergraduate and Graduate Public Relations Education in Turkey: A Quantitative Study of Dissertations Contributions to Public Relations Field (1984-2007). Ester Yanarocak (çev. Sema Postalcıoğlu Banon (çev. Noelle-Neumann.20 Mutlu.). İstanbul: Der Yayınları. 2. Murat Çiftkaya (çev. Okay. Jean-Jacques (2007) Dillerin Kökeni Üstüne Deneme. s. Dorothy (1994) Bilim Nasıl Satılır. Jean-Jacques (1991) İtiraflar II. Arif Orbay (çev. Rousseau. Rasih Nuri İleri (çev.

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Kibele Sanat Merkezi. (5). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Savaş Kılıç. Williams. “Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı”. Stanley Jeyeraja (2002) Büyü. Sabahattin Eyüboğlu (çev. Yaşar Avunç (çev.). Ali Atıf Bir ve Serdar Sever (çev.). Raymond (2006) Anahtar Sözcükler Kültür ve Toplumun Sözvarlığı. Vural. Roger (1996) Akılcılık ve Bilim. Ankara: Dost Kitabevi. Ufuk Can Akın (çev. Yaşın. Ankara: TÜBİTAK. Selçuk İletişim. 1. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bertrand (1997) Sorgulayan Denemeler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Bilim Her Şeyi Açıklayabilir mi?. Jean-Jacques (2009b) Emile ya da Eğitim Üzerine. Din ve Akılcılığın Kapsamı. Beril Akıncı ve Uğur Bakır (2007) “Distopyan Perspektiften Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsanlığın Geleceği”. Selçuk İletişim.). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .).İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 21 Rousseau. Herbert (1993) Zihin Yönlendirenler. s. Vural.). Werner J. Bilim. Barry (1999) Öküz‟ün A‟sı Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi.5-19. Schiller.). Trigg. Beril Akıncı ve Ayda Sabuncuoğlu (2008). Cevdet Cerit (çev. 27. s. İstanbul: Pınar Yayınları. Nermin Arık (çev.5-21. New York: The Free Press. Tambiah. Wr. İstanbul: Sarmal Yayınevi. Russell. (çev. Tuchman. Tankard. Cem (2006) “İletişim Araştırmalarının Bilgi Bilimsel Temelleri: Bilimsel Bilginin Bilinebilirliği Üzerine”.). Kadir Yerci (çev. Sanders. İstanbul: İletişim Yayınları. 3. (5).). s. Severin. (1994) İletişim Kuramları: Kökenleri.137-148. Z. Jean-Jacques (2009a) Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev. ve James W. Rousseau. Şehnaz Tahir (çev. Gaye (1980) Making News A Study in the Construction of Reality. Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.).

The need of organizations for financial funds is affected by many factors ssuch as the size of organization. maliyet yapısı. sources of revenue and market structure in which these organizations are involved. Key Words: Newspaper organizations. finance. require financial funds in order to function by gathering production factors and maintain the production at a certain profitable level. the financial fund needs of these organizations and how they provide them are considered by examing the subjects such as the characteristics peculiar to newspaper organizations. finansal sorunlar.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Ü. the production subject and industrial organizations. cost structure. Bu yüzden çalışmada basın işletmelerinin kendine özgü özellikleri. financial problems. G. financial analysis  Araştırma Görevlisi Doktor. endüstri koşulları gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. İşletmelerin kaynak ihtiyacı. finansman. For this reason. üretim konusu. bu işletmelerin finansal kaynak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları incelenmektedir. işletme büyüklüğü. finansal analiz Financial problems of newspaper organizations and a financial analysis practice ABSTRACT Newspaper organizations. In the research part. like every organization. Araştırma kısmında ise Türk basın işletmelerinde kaynak sorununun belirlenmesine yönelik bir finansal analiz çalışması yapılmaktadır. Türkiye’de sektörü büyük ölçüde kontrol eden iki basın işletmesinin finansal tabloları yüzde yöntemi ile analiz ve rasyo analizi tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmektedir. İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . Anahtar Kelimeler: Basın işletmeleri. a financial analysis is carried out which is aimed at the determination of the fund problem of the newspaper organizations. gelir kaynakları ve bu işletmelerin içinde bulunduğu piyasa yapısı gibi konular ele alınarak. The financial statements of the two major newspaper organizations in Turkey which controls the media sector on a large scale are analyzed by using the vertical analysis and ratio analysis. 237- BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN SORUNLARI VE BİR FİNANSAL ANALİZ UYGULAMASI Dilek GÜRKAN ÖZET Basın işletmelerinin her işletme gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek faaliyette bulunabilmeleri ve üretimlerini belli bir karlılık düzeyinde istikrarlı biçimde sürdürebilmeleri için finansal kaynaklara ihtiyaçları vardır. 7(2).

gelir kaynakları ve bu işletmelerin içinde bulunduğu piyasa yapısı gibi konular göz önüne alınarak. stratejileri saptamak. Bunun sağlanabilmesi için işletmelerin. 2002: 21). A. çalışmada Türkiye’de gazete üreten basın işletmelerinin kaynak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları incelenmektedir. kar amacı güden ve yüksek teknolojiyi hedefleyen basın işletmeleri. Haber verme. üretim konusu. bilgi ve haber üretirken aynı zamanda sınai bir üretimin oluşmasını sağlayan. üretim faktörlerini bir araya getirerek ürününü meydana getiren basın işletmeleri için de finansman hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. yarı kamusal mal ve hizmet üreten birer işletme konumundadırlar(Dai ve Kara. Finansman. pazarlama ve dağıtım aşamasında yaşanan zorluklar gibi nedenlerle bazı finansal sorunlarla karşılaşmaktadır. uygulamak ve uygun bir kontrol mekanizması oluşturarak denetlemektir(Ergül. yönlendirme. üretken yatırımlara yönelerek girişimlerinin sonucunu almak ve işletmelerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Basın işletmeleri genellikle diğer endüstri Güz 2009. maliyet yapısı. bu işlevleri yerine getirirken tüm ekonomik birimler gibi. kamuoyu oluşturma. küçük veya büyük tüm işletmeler için daha fazla öneme sahip olmaktadır. bu işletmelerin finansman sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. uygun finansman politikalarını belirlemek. eğitme ve eğlendirme gibi toplumsal işlevleri yerine getiren. Ülke ekonomisinde faaliyette bulunan işletmeler. İşletmelerin kaynak ihtiyacı. Günümüzde her işletmede kaynakların tahsisi ve dağıtımı ile ilgili bir takım finansal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Gelişen teknoloji. Bu yüzden çalışmada. Sayı:29 . girdi fiyatlarındaki artışlar. Bu çalışmada konu edilen basın işletmeleri. gazete üreten yazılı basın işletmeleri olup. gerekse faaliyetlerini sürdürebilmesi için parasal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. basın işletmelerinin kendine özgü özellikleri. BASIN İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN Basın işletmeleri. bu da finansmanın konusunu oluşturur.24 Giriş D. Ticari bir işletme olarak ele alındığında. 2004:1). teknolojik yenilenmeyi gerektiren pahalı yatırımlar. işletme büyüklüğü. planlamak. Gürkan İşletmelerin gerek kurulabilmesi. yatırım için gerekli fonu bulması ve bu fonları etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir ki. endüstri koşulları gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. globalleşme ve artan rekabete paralel olarak finansman.

Gazeteyi en kısa ömürlü ürün olarak tanımlamak mümkündür. rekabet derecesi. Gazetenin dayanıksız bir ürün olması ve stok edilememesi. bu üretimin özelliği üretimin devamlı olması ve aynı üründen çok miktarda üretilmesidir. Gazetelerin okuyucuya ve reklamverene ayrı ayrı satışa çıkarılması fiyat politikalarının da basın işletmeleri için farklı işlemesine neden olmaktadır. Basın işletmeleri genellikle kitle üretimi yapan işletmeler olup. teknoloji ve sermayeyi bir araya getirerek faaliyet göstermektedir. 1999: 93). tüm ekonomik birimler gibi hammadde. Temel işlevini okuyucu için gerçekleştirmesine rağmen işletmeye sağladığı gelir açısından reklamverenler okuyuculardan daha önemli bir konumda bulunmaktadır. Basın işletmelerinin ürettiği ürünün diğer bir özelliği ise. gazetenin içeriğini oluşturmada eğitimli. Üretilen ürünün ayırt edici özellikleri. basın sektörüne diğer sektörlerden ayrı bir özellik kazandırmaktadır. Kullanılan yoğun teknoloji ve nitelikli emek nedeniyle güçlü bir sermaye yapısı gereksinimi ortaya çıkmaktadır. dağıtım ve tüketim aşamalarının çok kısa süre içinde gerçekleşmesi gazetenin hemen değerini kaybetmesine neden olmaktadır. ürettiği ürüne asıl değerini ve önemini kazandıran makale. 1989: 99). Dolayısıyla basın işletmelerinin yapısına uygun olan kitle üretimi sermaye yoğun üretim teknolojisi ve otomasyon gibi gelişmiş üretim sistemleri kullanarak birbirinin aynı olan ürünler üretmek biçiminde gerçekleşmektedir (Atılgan.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 25 işletmeleri ile aynı piyasa koşullarında faaliyet gösterirler. Haberin üretim. Düşünce üreten ve kamu hizmeti gören ekonomik bir birim olarak basın işletmeleri. üretim sürecinin uzman bir emek ve yoğun bir sermaye gerektirmesi. karikatür gibi fikir ürünleri olmaktadır. gazetenin okuyucu ve reklamveren olmak üzere iki ayrı pazara sunulmasıdır. 1993:20). emek. hem karı maksimuma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . pazar payı gibi işletme dışı etkenlere bağlı olunması nedeniyle karmaşık bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Özkan. Basın işletmelerinin finansmanında ürettiği ürününün(gazete) bazı özellikleri son derece belirleyici olabilmektedir. Gazete fiyatlama stratejisi. haber. işletmenin kendi maliyet yapısından çok ekonominin durumu. Basın işletmesi için fiyatlandırma. Medyaların tüm ekonomisini bu kısa yaşam süresi koşullandırmaktadır(Desmoulins. Basın işletmelerinin üretiminde. fotoğraf. basın işletmelerinin finansmanı da dahil olmak üzere tüm işletme fonksiyonlarına yansımaktadır. vasıflı bir emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu endüstrinin ürünlerinin kendine özgü yanı. Dolayısıyla. tek bir ürünün iki farklı mal ve hizmet piyasasına sunulması gibi pek çok özellik basın işletmelerini diğer endüstri işletmelerinden ayırmaktadır.

26

D. Gürkan

çıkarma ya da maksimum satış hacmine ulaşma, hem de pazar payını maksimize etmelidir (Fink, 1988: 199). Günlük gazetelerin satış fiyatı genellikle birim maliyetinden daha düşük düzeyde tespit edilir. Gazetenin maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bu dengesiz yapı gazetelerin sadece satış gelirleriyle yaşamalarını imkansız hale getirmektedir (Atılgan, 1993:234). Temelde fikri ürün olan gazete, ekonomik ürün olarak değer kazanmakta ve fikri olandan çok ekonomik olana yönelerek, zihinsel bir dönüşüme zemin hazırlamaktadır. Okuyucudan çok reklamverenin sözcülüğünü yapan gazete böylece kendi ekonomik geleceğini güvence altına almaktadır (Topçuoğlu, 1996: 219). Basın sektöründe üretilen ürün büyük altyapı yatırımları ve pahalı teknolojiyi gerektirmekte, dolayısıyla yüksek başlangıç maliyetleri söz konusu olmaktadır. Basılan kopya sayısı değişse de, basın işletmesi aynı sayıda fikir işçisini çalıştırmakta, gazetenin haber ve reklam içeriğini oluşturmakta ve gazeteyi baskıya hazır hale getirmektedir. Gazetelerin maliyetleri finansal kaynak ihtiyacında etken olmaktadır. Bu yüzden basın işletmelerinin finansal özelliklerini belirlerken basın işletmelerinin maliyet yapısı dikkate alınmalıdır. Gazetelerin maliyetleri genel olarak; hammaddelerin toplanması (bilgi, haber), bunların hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılması aşamalarını kapsayan bir süreç sonunda belirlenir(Söylemez, 1998:46). Bu süreçte, gazetelerin oldukça yüksek “ilk kopya” maliyetleri ile karşı karşıya kalınır. Basın işletmesinin maliyetlerini entelektüel üretim maliyetleri, mal olarak gazetenin üretim maliyetleri, dağıtım ve satış çabaları maliyetleri olarak gruplandırmak mümkündür. Gazetenin tasarlanması ve idaresini sağlayan yazıişleri giderleri ve yönetim giderleri entelektüel üretim giderleri olarak ele alınmaktadır. Yazıişleri tarafından üretilen hizmetin maddi bir ürün olarak gazeteye dönüştürülmesi için bina, makine, donanım, hammadde, teknoloji ve insan gücüne ihtiyaç duyulmakta, bunlar da üretim maliyetlerini oluşturmaktadır. Diğer yandan gazetenin dağıtımından kaynaklanan maliyetler ve gazete satışını artırma amaçlı reklam ve promosyon giderleri de diğer maliyet unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır (Gürkan, 2003:31). Basın işletmelerinin ana girdisini oluşturan kağıdın da gazetenin maliyeti açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de bir gazete yaklaşık maliyet harcamalarının %20 kadarını kağıda ayırmaktadır(Dai,2008: 273). Ülkemizde uzun

Güz 2009, Sayı:29

Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması

27

yıllar gazete kağıdı yalnız, basın işletmelerinin kağıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan SEKA tarafından üretilmiştir. Günümüzde basın işletmeleri kağıt ihtiyaçlarını büyük ölçüde ithal etmektedir. Basın işletmelerinin ürettiği gazetenin dayanıksız ürün olma özelliğinden dolayı, okuyucusuna kısa sürede ulaşma gerekliliği, bu işletmelerin dağıtım organizasyonunu da önemli hale getirmektedir. Dağıtım bir gazetenin ortaya çıkış sürecinde son derece hassas ve karmaşık bir aşamayı teşkil etmekte; hızlılık, düzenlilik, yararlılık ve yayının toplu halde sevk ve idaresinin (elde kalanlar için iade dahil) son derece katı zorunlulukları ve gayet sıkı kontrol edilen maliyet koşullarındaki her türlü unsuru bağdaştırmak zorundadır (Fillion, 1992: 277). Dağıtım kanallarını doğru belirleyemeyen ve düzgün çalıştıramayan bir işletme, tüketiciye zamanında ulaşamayacağı için rekabet avantajı elde etmesi güç olacaktır (Sayılgan, 2004:66). Sağlam bir alt yapılanmaya sahip dağıtım, aynı zamanda üretim planlamasına da katkı sağlayacaktır. Çünkü dağıtım neticesinde aynı zamanda iade oranı ve beraberinde dağıtım ile ilgili masraflar da netlik kazanacaktır (Dündar, 2006:76). Basın sektörü kitlesel piyasaya yönelik bir dağıtım stratejisi gerektirdiği için bir dağıtım organizasyonu kurmak zorundadır. Ancak böyle bir organizasyonun maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle basın sektöründeki işletmeler birlikler oluşturarak maliyetleri ortak bölüşmeyi ve en az maliyetle bu iş içinden çıkmak istemektedir (Sayılgan, 2005: 76). Dağıtım şirketlerinin gazete dağıtımlarında bıraktıkları kar marjı, birim gazetede yüzde 12,5’tur. Karın yüzde 5,5’u tali bayiye, yüzde 7 civarı başbayiye bırakılır (Dursun, 1999: 213). Maliyetleri üzerinde durulan basın işletmelerinin başlıca gelir kaynaklarını ise, ticari gelirler ve devletin basına sağladığı yardımlar olarak ele almak mümkündür. Ticari gelirler genel olarak gazete satışlarından elde edilen gelir ve ilan-reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında çok büyük bir gelir kaynağı olmamakla birlikte basın işletmelerinin baskı makinelerinin kiraya verilerek atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve hurda kağıt ve iade gazetelerin satışından elde edilen gelirler gibi diğer ticari gelirler de söz konusudur. Devletin basına sağladığı yardımlar ve kolaylıkları ise, sübvansiyonlar, resmi ilan ve reklam yardımı, yatırım teşvikleri ve diğer kolaylıklar şeklinde sıralayabiliriz. “Birçok sayıda teşvik verme yöntemi bulunmaktadır. En çok rastlanılan kaynak kullanımını destekleme primi ve fon kaynaklı kredilerdir. Kaynak kullanımını destekleme primi hibe şeklindedir ve geri ödemesi yoktur. Fon kaynaklı

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

28

D. Gürkan

krediler ise düşük faizlerle verilmektedir. 1985’ten itibaren fon kaynaklı kredilerin teşvik yöntemleri arasında ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca vergi muafiyetleri, vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri, ulaştırma-haberleşme tarifeleri, kağıt tahsisleri-tarifeleri, KDV indirimi, Talih Oyunları Yönetmeliği’nde yapılan istisnalar, Taksitli Satışlar Yönetmeliği’ndeki istisnalar da diğer teşvik yöntemleridir”(Sayılgan, 2004b: 35). Basın işletmeleri, tarihsel süreç içinde önemli gelişmeler göstererek büyük birer sınai kuruluş haline gelmişlerdir. Günümüz koşullarında sektördeki yoğun rekabet, ileri ve pahalı teknolojinin kullanımı nedeniyle artan maliyetler, en önemli hammaddesi olan kağıdın temininde ithalata olan bağımlılık, dönem dönem yaşanan ekonomik bunalımlar, bu işletmelerin ayakta kalma mücadelesinde güçlü bir finansal yapıya sahip olmalarını gerekli kılmıştır (Dai, 2008: 1). Basın sektöründe yoğun teknoloji kullanımın zorunluluğu ve bunun yüksek maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi, başlangıç maliyetlerinin yüksek olması, ölçek ekonomisinden yararlanılması ve şirketler arası birleşmeler piyasa yapısını belirlemektedir. Türkiye’de basın sektöründe bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum oligopolleşmenin varlığını göstermektedir. Basın sektörünü oluşturan oligopolist piyasalarda firmalar genellikle varlıklarını sürdürmek, karlarını artırmak ve piyasaya girecek olan potansiyel rakiplerini engellemek gibi amaçlara sahiptirler (Sayılgan, 2005:71). Ancak günümüzde oligopol şartları içinde çalışan firmaların sayılarının azalarak hacimlerinin çok büyümesi, açık bir tekelleşme eğilimi olarak kabul edilmektedir (Görgülü, 1991: 11). Basın sektöründe piyasaya giriş engellerinin yüksek oluşu, yatırımların sermaye yoğun olması, ölçek ekonomilerinin etkileri ve basın işletmeleri arasında yaşanan yatay ve dikey birleşmeler sektörün içinde bulunduğu yapıyı desteklemektedir. Günümüz basın işletmeleri baskı makinelerinin atıl kalmaması adına birden fazla gazete ve dergi yayınlamakta, spor, magazin, otomotiv gibi farklı alanlarda ekler çıkartmaktadır. Bu durum ölçek ekonomilerinden yararlanan büyük işletmelere avantaj sağlarken, piyasaya girmek isteyenlere de bir engel oluşturmaktadır. Yine gazetelerin gerek basım gerekse dağıtım aşamasının yüksek sabit maliyetle gerçekleşmesi sektörde dikey birleşmelere zemin hazırlamaktadır. Bu da dikey birleşmeye giden işletmelere üretim ve dağıtım süreçlerinde rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Basın işletmeleri en az maliyetle en fazla kar dengesini kurabildikleri ölçüde başarı sağlarlar. Basın işletmelerinin finansal yapısı ve gücü rekabet avantajı

Güz 2009, Sayı:29

Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması

29

yaratacak birçok temel kriter için kaynak oluşturur. Finansal güç, işletmenin varlıkları, likiditesi, borçları, borçlarını ödeyebilme gücü, toplam borçlarının sermayesine oranı gibi daha da çoğaltılabilecek pek çok kriterin genel bir sonucunu ifade etmektedir (Sayılgan, 2004a: 66). İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri finansal durumlarına bağlı olup, bunu gerçekleştirmek için ise, fon sağlama ve bu fonları etkili ve verimli bir biçimde kullanım çabası göstermeleri gerekmektedir. Bu çabalar finansal yönetimin görevidir. İşletmelerde finansal yönetim iki temel sorunla karşılaşmaktadır: İlki; işletme hangi varlıklara ve ne kadar yatırım yapmalıdır? İkincisi ise yatırım için gerekli fonlar hangi kaynaklardan sağlanmalıdır? Bu sorulara yanıt ararken finansal yönetim firmanın pazar değerini maksimum kılacak yatırım ve finansman kararları almaya çalışır(Berk, 1995: 8). Yatırım kararları ve finansman kararları ise, işletmenin finansal amaçları ışığında belirlenir. Yatırım kararları hangi iktisadi varlığa ve ne tutarda yatırım yapılacağı ile ilgilenirken, finansman kararları bu varlık toplamı ve bileşimini elde etmek için gerekli fonların hangi kaynaklardan ve hangi süreyle sağlanacağını belirlemeye yönelik kararları içermektedir. Finansmanı; bir işletmenin kurulabilmesi, işletilebilmesi ve geliştirilebilmesi için fon ihtiyacının karşılanması olarak tanımlamak mümkündür. İşletmelerin varlığını, hemen paraya çevrilebilir ya da çevrilemez olma özelliğiyle dönen ve duran varlıklar oluşturmaktadır. İşletmenin faaliyet sürecinde paraya çevrilmeyen, işletmenin üretim gücünü ve büyüklüğünü de bir anlamda belirleyen duran varlıklar sabit sermaye olarak da adlandırılmakta olup, arazi, bina, makine gibi maddi sabit varlıkları, marka, patent hakkı gibi maddi olmayan varlıkları, iştirakleri, uzun süreli alacakları ve fonları kapsamaktadır. Dönen varlıklar ya da diğer bir deyişle işletme sermayesi ise, nakit veya işletmenin faaliyeti sırasında bir yıl içinde paraya çevrilebilir ve kullanılabilir varlıkları ifade etmektedir. Basın işletmelerinde yoğun teknoloji kullanımı sabit varlıklara yatırılan sermaye miktarını etkilediğinden, sabit varlıklara yatırılan sermayenin fazlalığı fonların atıl kalmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden basın işletmelerinin sermaye miktarının tespiti önem kazanmaktadır. İşletmelerin finansal yapısı sahip oldukları sermaye miktarı ve sermayenin oluşma biçimini ifade etmekte olup, sermaye kaynağına göre öz sermaye ve dış kaynak sermayesi (borçlar) olarak gruplandırılır. İşletme, sahip ve ortaklarından (esas sermaye kaynakları), kendi (öz) kaynaklarından (oto finansman) ve üçüncü

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

geri ödeme koşulları bakımından kolay. mevcut rekabete dayanmak ve işletmenin amaçlarına ulaşmak için işletmenin olanaklarına bağlı olarak değişik yatırım ve finansal kararlar alarak kimi risklere girebilmektedir. Dönemsel finansal raporlar. belli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve katlandığı maliyet ve giderleri görmek mümkün olmaktadır. işletmenin mali (finansal) gücünün yerinde olduğu söylenebilir (Atılgan. Bu çalışmada da basın işletmelerinin finansal durumu onların dönemsel finansal raporlarının analiziyle açıklanmaya çalışılmaktadır. miktar bakımından bol. 2002:52). Kar ve risk dengesini optimal düzeyde tutmak için teknolojik olanaklar ölçüsünde. B. üretim. Bugünün dünya düzenini yönlendirdiği öngörülen kapitalist sistemin kurallarının geçerli olduğu bir ortamda.30 D. örgütsel değişiklikler. Eğer bu üç kaynaktan. bu işletmelerin dönemsel finansal raporlarını incelemek yoluyla mümkün olmaktadır.2008:1). dış kaynaklardan (üçüncü şahıslardan) para sağlar. 2006:6). Güz 2009. Her faaliyet dönemi sonrası işletmelerin yayınladığı faaliyet raporlarında. yazılı basın işletmeleri de dahil olmak üzere bütün ekonomik ünitelerin finans gücü olmaksızın hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir(Güneri Fırlar ve Dündar. işletme dışı çevrelerin işletme hakkında finansal bilgi almasını sağlayan temel bir araç niteliği taşımaktadır. dağıtım ve tüketim süreçlerine ilişkin karar ve stratejiler geliştiren işletme yönetimi. bu işletmelerin finansal durumunu gösteren finansal tablolar yer almaktadır. Günümüzde medya alanında çalışan işletmeler. Sayı:29 . BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISININ ANALİZİ: İşletmelerin finansal durumunu görebilmek. Bu tablolardan. yüksek kar ve düşük maliyetle rekabet olanaklarını geliştirme arayışına girmektedir (Baytar. nihayet güvence bakımından en az masrafla para sağlanabiliyorsa. Gürkan olarak da. genellikle üretimlerini liberal piyasa mekanizmasının ilke ve kurallarına bağlı olarak yapmaktadır. Basın işletmelerinde hızlı ve kaliteli yayınlar yapabilmek için yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmak ve önemli ölçüde büyük sermayenin finans gücüyle karşılanabilen pahalı teknoloji yatırımlarına mali kaynak sağlarken işletmenin ihtiyacı olan öz ve yabancı kaynak dengesini en uygun koşullarda oluşturmak gerekir (Dai. işletmenin varlıkları ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını. İşletme yönetimi. maliyet bakımından ucuz. verimlilik. 1992:323-4).

Ş. bu kaynakların nasıl kullanıldığına ve hangi varlıkların edinildiğine ilişkin bilgilere ulaşılmaktadır.’nin finansal tablolarının analizi yapılarak. 2005: 67). 2008 ve 2007 yılına ait bilanço ve gelir tabloları dikey analiz ve rasyo yöntemi ile analiz edilmiştir. finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında karşılaştırmalar. söz konusu işletmelerin iç ve dış kaynaklardan sağladığı fonları kullanma alanlarına göre değerlendirmek. gelir tablosu işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsamaktadır(Tokaç. ile Doğan Gazetecilik A. bu basın işletmelerinin finansal yapısı incelenmektedir. Finansal analiz tekniklerinden yararlanarak.’nin 2009. Araştırmada 2009 ve 2008 yılı finansal tabloları veri olarak alınırken küresel ekonomik krizin basın işletmelerinin gelir ve gider kalemlerinde ve finansmanında olumsuz etkileri olabileceği düşünülmüş. Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. seçilen basın işletmelerinin finansal tabloları aracılığıyla. 2005:24). yani finansal durumlarını mevcut şartlar altında incelemek. yüzdeler ve rasyolar yoluyla ilişkiler kurmak. ancak 2007 yılı verilerinin de kullanılması ile krizden önceki durumun tespit edilebileceğine karar verilmiştir.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 31 1. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. bu işletmelerin finansal yapılarının sermaye kaynakları ve bunların aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup olmadığını ve faaliyet sonuçlarının verimliliğini saptamak amaçlanmaktadır.Ş. Yapılan araştırma ile. Bilanço bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösterirken (Usta. Gerekli yerlerde finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlardan yararlanılmıştır. işletmelere sağlanan fonların kaynaklarına. Bu amaca ulaşmak için bilanço ve gelir tablolarından yararlanılmaktadır. rasyo yöntemiyle ise bazı kalemler arasındaki anlamlı ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Ş. bu ilişkilerin ölçülmesini ve yorumlanmasını yapmak yoluyla gerçekleşmektedir. Finansal analiz ya da mali analiz olarak adlandırılan analiz yöntemi. Böylece dikey analizle “bütün” içerisinde bazı kalemlerin ağırlıkları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Amaç ve Yöntem Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.

Tablo 1. Araştırmada incelenen basın işletmelerinin holding çatısı altında faaliyet gösteren.860.000 adet olarak açıklanmış. ve Doğan Gazetecilik A. 2008 yılı verilerine göre araştırmaya konu olan basın işletmeleri toplam gazete reklam gelirlerinin yaklaşık %61’ini elde etmiştir. Sayı:29 . Araştırma Evreni ve Sınırlılıklar D.Ş.000 Reklamcılar Derneği tarafından 2008 yılında gazetelere yapılan reklam yatırımı toplamı ise 952. araştırmaya konu olan basın işletmelerinin çıkardığı gazeteler toplam satışların %36.Ş.000 233. Ancak Basın İlan Kurumu’nun verilerine göre 2008 yılında Türkiye genelinde gazete tiraj ortalaması 5. Gürkan Bu çalışmada Türkiye’de gerek satış gerekse ilan gelirleri açısından pazarı büyük ölçüde kontrol etmeleri.000 207. Güz 2009. Bunun yanı sıra.000 632. halka açılmış olmaları ve bu nedenle finansal tablolarına ulaşılabilmesi nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.7’sini oluşturmuştur.’nin finansal analizinin yapılması uygun görülmüştür.065.000 227.32 2.000 43. incelenen işletmelerin aktif büyüklüğüne(varlıklar) ve gelir-gider kalemlerine bakıldığında incelenen basın işletmelerinin sektörü temsil ettiği söylenebilir. olarak açıklanmış.000 1. ulusal çapta yayın yapan ve yüksek tirajlı gazeteleri çıkartan işletmeler olması. dolayısıyla sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal yapısını temsil etmemesi bir sınırlılık olarak görülebilir. 2008 Yılı Gazete Satışları Net Ortalama Günlük Satış Adetleri Hürriyet Milliyet Posta Radikal Fanatik Vatan TOPLAM 2008 518.08 milyon YTL.

100 167. Ankara.00 5.000. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.50 1.79 100 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Ş.20 1.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 33 Tablo 2. reklam.000. Adana.000 Pay(%) 60.90 3.00 1. Bulgular ve Yorum 3. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Gazetecilik.00 16.484. Trabzon ve Almanya’da olmak üzere 7 merkezde basım tesisi bulunmaktadır.00 5.456.000 130.00 8.000 Pay(%) 66.00 0.Ş. 1960 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir.1. matbaacılık.20 28.515. ilancılık ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketin İstanbul.Ş. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hissedarların yapısı Tablo 3’deki gibidir. Tablo 3. İzmir. Antalya.624. 2008 Yılında Reklam Pastasından Bazı Gazetelerin Aldığı Pay Gazete Hürriyet Sabah Milliyet Posta Zaman Akşam Vatan Cumhuriyet Star Türkiye Yeni Şafak Radikal Reklam Geliri (Milyon TL) 386 158 84 79 50 49 39 14 12 12 10 9 Toplamdan Aldığı Pay(%) 39.44 5.50 8.00 4.36 100 2007 253.900 421. Ortaklık Yapısı Doğan Yayın Doğan Holding Halka arz edilen (diğer) TOPLAM 2008 305.920.21 39.000 23.20 1.000 460. Hürriyet Gazetecilik A.

Ş.Ş.’ye (Doğan Yayın) aittir. Doğan Şirketler Grubu Holding A.25 98. TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım A.30 hissesini satın almıştır.’nin bünyesinde kurulmuş olan Doğan Yayın Holding A.89 100.00 94. Gürkan Şirket 29 Mart 2007 tarihinde Bağlı Ortaklıklarından Hollanda’da yerleşik Hürriyet Invest B. Bağlı Ortaklıklar Bağlı ortaklıklar Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A. Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.41 100. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.99 99. vasıtasıyla. Hürriyet’in hisselerini büyük bir bölümü. Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. Trader Media East Limited (TME) şirketinin %67.30 Güz 2009.Ş.V. Referans Yayın Dağıtım ve Kurye Hizmetleri A.34 D.Ş. başta Rusya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmaktadır. otomotiv ve insan kaynakları olmak üzere.00 67.00 Almanya 100. dergiler ve internet siteleri vasıtasıyla sektörel seri ilan yayıncılığı yapmakta olup. Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A. Tablo 4.00 Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye 100.V. Emlaksimum Elektronik Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.Ş. çıkardığı günlük ve haftalık gazeteler. Hürriyet Invest B. Sayı:29 . TME başta emlak.Ş. Trade Media East Limited Ülke Türkiye Türkiye Türkiye Faaliyet Konusu Basım ve İdari Hizmetler Dergi ve Kitap Basım İnternet Yayıncılığı Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Gazete Yayıncılığı İnternet Yayıncılığı Yazılım Hizmetleri Gazete Basım Yatırım Yatırım Şirket ya da Bağlı Ortaklıklarının Oy Hakları(%) 99.Ş.00 Hollanda Jersey 100.Ş.

8 100 24.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.6 100 19.826 1.394.405 174. TME’nin hisselerinin %25.94 49.6 43.7 42. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktif ve Pasifler 30.380. DURAN VAR. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.277 1.541 794.00 Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup 1992 yılından itibaren şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.822.’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmektedir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.5 38. duran varlıkların %68-69 payı olduğu görülmektedir.788 1.912.8 100 9. İştirakler İştirakler Doğan Media Yaysat DYG İlan Ülke Almanya Türkiye Türkiye Faaliyet Konusu Yayın ve İlan (Avrupa) Dağıtım Reklam Şirket ya da Bağlı Ortaklıklarının Oy Hakları(%) 44.2 75.1.912.42 25.2 100 18. 2007 yılına göre dönen varlıklarda %7 oranında artış yaşanmıştır.Ş.617 1. aktif yapı içinde dönen varlıkların %31 civarında.5 46.331.946 1.403 2.Ş.8 68.044. Şirket sermayesinin %40’ı İMKB’de dolaşımda bulunmaktadır.9 100 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .799 955.Ş.Ş.405 %2009 %2008 %2007 30.00 20.038 853. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Borç Uzun V.349 2007 (Bin TL) 441.02’si GDR olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir.044.822.09.’nin bilançoları yüzde yöntemiyle analiz edildiğinde 2008 ve 2009 yıllarında.’nin Bilanço ve Gelir Tablolarının Dikey Analizi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.884 365.241 1.884 2008 (Bin TL) 649.1.830 886.12 30. Tablo 6.808 591.Ş.349 374. TOPLAM PASİF Kısa V.94 100 31. Borç ÖZSERMAYE TOPLAM 581.4 69.320 783.643 1. 3.199 2.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 35 Tablo 5.

9 9.187 46.182 1.186 4. %6’sının diğer yatırımlara ait olduğu belirtilmiştir.3 0.822.576 545.4 0.3 1. ticari marka gibi haklar bu bilanço kalemi içinde yer almaktadır.2 7.977 529.4 100 24.1 0 9.004 2. Geçmiş yıla göre nakitin artması. 2005:256).4 0.7 30.129 6.8 1. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktifler 30. Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar DURAN VAR.2 100 Duran varlıkların dağılım yüzdeleri incelendiğinde maddi duran varlıklar dikkat çekmektedir.2 2.6 13. Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran var.9 28.348 301 4.939 2.552 1. makine gibi fiziki varlık kalemleri olup.159 1.813 9. Şirketin maddi olmayan duran varlıklarının payı da yüksektir.349 2007 (Bin TL) 441.8 0 0.995 316 21.241 333.044.3 0.874 2.0 26.6 75.390 8. %15’i bina.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR.1 1.6 0.405 %2009 %2008 %2007 30.8 0.3 0. Bunlar. Tablo 7.4 11. değerlenen yat.380.926 16.569 19.1 12.747 177.9 28.693 23. Nakit ve nakit benzerleri şirketin eldeki ve banka hesaplarındaki hazır değerleridir.884 2008 (Bin TL) 649.307 6.2 0.402 1.3 30.5 0. Ticari alacaklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yönt.859 1. Sayı:29 .788 0 124 6.187 236.662 227.01 0.3 0.308 2.Ş.331.450 4.617 137.6 68.5 11.130 581.946 370.094 222.4 0.4 17.6 0 0.04 0.380 12.326 0 186. Gürkan İşletmenin dönen varlıklarının dağılım yüzdeleri incelendiğinde.1 0. Maddi duran varlıklar arsa.082 20.2 0. patent. şirketin nakit ve nakit benzerleri ile ticari alacaklar kalemlerinin dönen varlıklar içinde büyük bir yüzde ile yer aldığı görülmektedir.007 0.403 7.2 0.2 0.629 515. %16’sı arsa.232 26.637 236.0 0.129 5.2 0. lisans. İmtiyaz. Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar TOPLAM 581.912.1 1.36 D. Ayrıca örneğin Güz 2009.692 552.643 0 697 4.01 1. herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı yada yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin işlendiği hesap grubudur (Tokaç.4 1. işletmenin faaliyet raporunda 1997-2008 yılları arasında yaptığı yatırım harcamalarının(404 milyon ABD doları) %63’ü makine.980 30.451 52.394.645 3.835 558.6 69. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.8 18. bina. ticari alacakların azalması işletmenin kredili satışlardan alacaklarını zamanında tahsil edebildiğini göstermektedir.09.08 25.1 100 31.540 17.4 2.

7 0.9 0.686 45.2 1.9) 1.092 4. işlerini genişletmesi ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerinin aktifleştirilmesi bu hesaplarla gösterilmektedir.6 8.Ş. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.7 2.9 6.1 0.2 1.541 59.2 2.799 438.094) 133.043 11.531 384 886.000 77.643) 27.757 591.000 77.7 7.038 605.8 23.5 3.1 6.575 41.2 9. Diğer uzun vadeli borçlar ÖZSERMAYE Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıt.199 (2. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Pasifler 30.054 19.582 1.187 110.292 185 13.440 71 955.Ş.717 191.057 17.1 4.198 94.2 6.745 137. Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli borçlar UZUN V.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 37 işletmenin yeni bir şube açması. Net çalışma sermayesinin pozitif olması işletmenin lehine bir durumdur.1 0.489 783.9 40.8 0.517 179.196 17.27 0.767 12.160 6.’nin kullandığı finansal kaynakların izlendiği pasif kalemleri incelendiğinde ise.03 30.905 1.320 275.5 0.009 0.126 26.8 4.744 0 45.5) daha fazla olduğu görülmektedir.8 0.277 834.38 1.BORÇ Finansal borçlar Diğer finansal borçlar Diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenmiş vergi yüküm.04 46.4 9.930 801 853.7 2.3 0 2.8 0.850 189 146 10.5 33.9 0.148 16.02 0. Bu işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir.9 43. Aksi durumda işletme likidite sıkıntısına İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .338 24.BORÇ Finansal borçlar Diğer finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yük.082 21.8 36.8) kısa vadeli borçların pasif içindeki payından(%18.405 %2009 %2008 %2007 19.09.3 11. Genel standartlar dikkate alındığında öz sermayenin %50’nin üzerinde olması güçlü bir mali yapıyı göstermektedir.931 120.7 30.8 1.938 6. Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar karşılaştırıldığında dönen varlıkların aktif içindeki yüzdesinin(%31.578 794.3 100 18.261 7.7 0.9 0.115 159.4 1.950) 27.7 0.830 627.2 0.03 (0.142 2.0 100 9. özsermayenin %45 civarı olduğu görülmektedir.884 2008 (Bin TL) 374.01 42.9 0.3 0.296 552.310 229.349 2007 (Bin TL) 174.009 0.5 13.3 0.003 49.1 1.568 2.826 743.1 100 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.822.2009 (Bin TL) PASİF KISA V.808 243.1 12.864 5.9 43.6 3.6 6.661 13.858) 22.199 753.912. Tablo 8.058 460. yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem zarar/karı Azınlık payları TOPLAM 365.592 (38.5 0.044.243 421.000 77.2 1.210 134.2 0.199 (50.9 22.6 28.199 (18.8 22.601 5.008 0.8 38.732 15.024 15.8 5.3 0.

2 (127.3 İşletmenin gelir tablosuna bakıldığında şirketin maliyetleri net satışların yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır. 2009-2008-2007 Yılları Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Gelir Tablosu 2009(%) 2008(%) 30.0) 4. İşletmenin kısa vadeli borçları 2008-2009 itibariyle %8-9 civarında artmıştır.1 35.9 10.2 (13.5) 131.4 0.9 0.3 103. Brüt satış karlılığı ise yaklaşık %40’tır.5 11.1 2.6 (20.8 (69.2009 (MilyonTL) 2008 (MilyonTL) 2007 (Milyon TL) 2007(%) 100 59.4 (595.0) 110.6 (531.8 0.7 26. Güz 2009.9 9.0 (15.8) 106.2 40. Tablo 9.3 2.2 22.6 (21. satış. Sayı:29 .9) 2.1 (54.5) 152.3) 77. 2009 yılı itibariyle bu oran %64’e kadar çıkmaktadır.9 (264. Uzun vadeli borçlar içinde de finansal borçlar önemli bir yer almaktadır.8) 208.8 0. Yıl sonu net kar durumuna bakıldığında işletmenin 2008 ve 2009 yılında zarar ettiği görülmektedir.8 12.8 (28.5) (88. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. 2008 ve 2009 yılında önceki yıla oranla uzun vadeli borçlarda %5 ve %8 azalma olmuştur.0 5.1 1.9 20.3 11.2) (134.7 17.5 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti(-) Brüt Kar/Zarar Pazarlama.4 4.4 7.8 7. İşletme yabancı kaynaklarla finansmanında daha çok uzun vadeli borçlara yer vermektedir.9 (52.8) 402.1 10.6) (109.8) 365.4 18.3 2.8 (113.5 8.09.7 (24.9 1.3 14.7) (24.0 0.6 (118.4 2.6 15. Bunun büyük bölümü finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.9) (0.5 2.4) 32.38 D.7 12.Ş.7 40.2 2. yatırımların kar/zarardaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler(-) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zarar Dönem vergi gideri(-) Ertelenmiş vergi geliri Net Kâr/Zarar 578.3) 897. değer.9) 8.5 100 64.1 100 59.3) (60) 998.8) (204.8) 14.9) 132.9 (370.6 (8.9 2.8 3. ve dağıtım giderleri(-) Genel yönetim giderleri(-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri(-) Faaliyet Kârı/Zararı Özkaynak yönt.6 22.4 3.3 (7.0) 18.6) 22. Gürkan düşerek kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyememe riskine girer.

5 29.5 20.0 8.0 55. tiraj gelirlerinin ise %11-12 civarında payı olduğu görülmektedir.3 60. işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılmaktadır (Akgüç. Satış Gelirleri ve Satış Maliyetleri(Milyon TL) 2008 Satış gelirleri Reklam gelirleri Tiraj gelirleri Diğer gelirler Satışların maliyeti Hammadde maliyetleri Kağıt Baskı ve mürekkep Diğer Personel giderleri Amortisman ve itfa payları Komisyonlar Nakliye.8 7.3 44. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .5 42.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 39 İşletmenin satış gelirleri incelendiğinde.0 29.6 11. Bunun %30 gibi önemli bir bölümü ise kağıt maliyetidir.5 5. Likidite oranları.3 8.4 897.7 1.4 52.8 169.0 1. Personel giderleri de kağıda yakın bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1998: 23).Ş.0 21. hammadde maliyetleri toplam maliyetin %46’sını oluşturmaktadır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.3 142.4 274.8 8.5 30.1 176.1 9.8 76.8 100 2007(%) 66.8 11.2 998. toplam satış gelirlerinin %66’sından fazlasını reklam gelirlerinin oluşturduğu.1.8 2008(%) 66. firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ölçmek.4 100 Satışların maliyetleri incelendiğinde ise.0 31.8 2007 594. seyehat Ajans haber alma giderleri Diğer 667.’nin Rasyo Analizi Şirketin son üç yıllık mali yapı ve karlılığına ilişkin oranlar Tablo 10’da yer almaktadır.8 3.4 595.8 10.3 21.2 12.5 531.4 3.0 4. asit test oranı ve nakit oranı olmaktadır.8 100 46.1 100 46.6 1.Ş.0 22. İşletmenin likidite durumunu ölçen oranlar. Tablo 10.6 244. 3.7 195.8 26.2.4 109.5 107. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. cari oran.6 24.7 12.4 8.8 8.5 1.8 221.0 177.depolama.

işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücü olduğu ve işletme sermayesinin yeterli olduğu söylenebilir.13 0. Bu durumda üç oran beraber değerlendirildiğinde.67 0.02) (0. 2003: 48). İşletme varlıklarının %18’lik bölümünün kısa vadeli borçlarla finanse edilmesi olumlu bir sonuçtur.53 0.38 0.53 2.74 1.59 1. Özsermayenin borçları karşılama oranı beklenenden yüksek çıkmıştır.19 (0.53 0. Kar/zarar oranları işletmenin karlılığını ve faaliyetlerinin ne kadar verimli olduğunu ortaya koymaktadır.09 0. %56 ve %53 olarak hesaplanmıştır.32 0.31 0.98 1.56 0. Kaldıraç oranının %50’ye yakın olması işletmenin risksiz finanse edildiğini gösterir.91 1.56 3. nakit oranın ise 0.11 0.V. işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar (Ceylan. Gürkan Tablo 11. Güz 2009.03 0.50 0.79 1.74. Sayı:29 .Ş.12 20.30 2008 1.48 2007 2.34 0.02) 25.53 iken 2008 yılında 1.Borç/Toplam Borç Borç/Aktif Toplamı(Kaldıraç oranı) K.49 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. İşletme için hesaplanan satışların karlılığı ve özsermayenin karlılığı oranları 2007 yılında % 11-12 civarında olup 2008-2009 yılında zarar çıkmıştır.40 5.00 0.38 0.V. Mali yapı oranları.01) (0.’de 2 olması yeterli görülen cari oran 2007 yılında 2.27 0.Ş.30 4.Borç/Pasif Toplamı Kar/Zarar Oranları Net kar/Net satışlar(Satışların karlılığı) Net kar/Özsermaye(Özsermaye karlılığı) Faaliyet Döngü Oranları Stok devir hızı Alacak devir hızı Toplam varlıklar devir hızı 1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.59 olarak hesaplanmıştır.18 0.06) 18.40 D. Genel olarak %50’nin üzerine çıkmaması beklenen kaldıraç oranı işletmede %50.20’nin altına düşmemesi beklenmektedir. Mali Rasyolar ve Kârlılık 2009 Likidite Oranları Cari oran Asit test oranı Nakit oran Mali Yapı Oranları Borç/Özsermaye K.18 (0. 2009 yılında 1. Cari oranın tamamlayıcısı niteliğindeki asit test oranının 1 olması genelde yeterli sayılmakta.

Ş. Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. 2009’da yine bir düşüş ortaya çıkmıştır. Radikal. stokların stoklarda ne kadar kaldığı. İşletmenin toplam varlıklar devir hızı son iki yıl için 0. gazeteci Ali Naci Karacan tarafından 3 Mayıs 1950 yılında Milliyet gazetesiyle atılmış olup. reklam ve pazarlama Haber ajansı İnternet hizmetleri Türkiye İnternet yayıncılığı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Ş.’nin temelleri. Alacakların ortalama tahsilat süresi 89 günden 67 güne düşmüştür.4’e yükselmiştir.83 Türkiye Yatırım Türkiye Gazete Yayıncılığı Türkiye İnternet Yayıncılığı Almanya Türkiye Türkiye Türkiye Gazete dağıtım İlan.Ş. 2004: 45).A. 2003: 57). Karacan ailesi 20 Temmuz 1979’da gazeteyi Aydın Doğan’a devretmiştir.Ş. Doğan Gazetecilik A.2. Alacak devir hızındaki artış. Kemer Yayıncılık Pazarlama San. üretimde kullanılan varlıkların. Milliyet İnternet Hizmetleri ve Ticaret A. Ancak 2009 yılı dokuz aylık verilerine göre tekrar bir düşüş söz konusu olmaktadır. işletmenin aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını göstermektedir.99 99. alacakların kalitesi.03’ken 2008 yılında 5. 3. kurulmuştur. Bu oranlar. Bağlı Ortaklıklar İştirak ve Bağlı ortaklıklar Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.Ş.96 17.5 civarında hesaplanmıştır.98 99. 2003 yılı sonunda Milliyet’in Posta.Ş.Ş.34 olarak hesaplanmıştır.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 41 Faaliyet döngü oranları işletmelerde kullanılan varlıkların performansını analiz eden oranlardır.’de stok devir hızı 20. Bu oran stokların 14 günde bir yenilendiğini göstermektedir.00 99.Ş. 2009 yılı 9 aylık verilere göre 0. Doğan Gazetecilik A. ile birleşmesinin ardından Doğan Gazetecilik A. Tablo 12.02 66. Toplam varlıklar devir hızı.34 50. Bu artış olumlu olarak değerlendirilmektedir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.3’e düşmüştür. işletmenin alacaklarını tahsil edebildiği konusunda iyi bir gösterge olmaktadır. Milliyet Haber Ajansı (Milha) Birey Seçme ve Değerlendirme Danışmanlık Ltd. Ve Tic. Milliyet Verlags und Handels GmbH.99 50.Ş. DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A. İşletmenin alacak devir hızı önceki yıl 4. Fanatik gazetelerini çıkaran Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.3’den 25. faaliyetlerinin devamı için kapasitenin yeterli olup olmadığını ifade eder (Ergül. Stok devir hızı stokların bir yıl içinde kaç kez satışlara dönüştüğünü gösterir (Ceylan. Doğan Gazetecilik A. Ülke Faaliyet Konusu İştirak payı(%) 99.

2 olduğu görülmektedir.1.84 oranında paya sahip Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.303.Ş.147.’nin bilançoları yüzde yöntemiyle analiz edildiğinde aktif yapı içinde 2008 yılında dönen varlıkların %31. Bu durum firmanın yeni iktisadi varlıklar elde etmesinin ya da zarar etmesinin sonucu olabilir.629 548. özsermayenin %70 üzerinde olduğu görülmektedir. 3.628 105.000 İştirak Payı (%) 70. Halka Arz Diğer Toplam Sermaye (YTL) 74.Ş.42 D.16’sını ve Bağımsız Gazeteciler’in sermayesinde %59.62 28. Önceki yıla göre dönen varlıkların yüzdelerinde %36’lık düşüş yaşanmıştır. Doğan Gazetecilik A.’nin temel faaliyet alanı. Doğan Gazetecilik A.Ş.86 0. Gelir tablosunda ise zarar edildiği izlenmektedir. Gürkan Grup.000. basın yayın alanıyla ilgili reklam işlerinin izlenmesi ve gazete.’nin sermayesinin %40. Duran varlıkların yüzdeleri incelendiğinde maddi olmayan duran varlıklarda %22 ve şerefiye değerlerinde %13 oranlarında artışlar görülmektedir. Vatan gazetesinin isim ve imtiyaz hakkına sahip Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.2.8 duran varlıkların %68.’nin Bilanço ve Gelir Tablolarının Dikey Analizi Doğan Gazetecilik A. yani işletmenin para mevcudunda önemli bir azalma izlenmektedir.Ş.743 30.52 100.’nin sermayesini temsil eden paylarının tamamını satın almıştır. Doğan Gazetecilik A.Ş. dergi. Tablo 13. Bu değişim şirketin kasa ve kasa benzerleri kaleminde de kendini göstermekte. Dönen varlıklar içinde ticari alacaklar da %22-24 civarındaki oranla dikkat çekmektedir.’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri Tablo 12 ve Tablo 13’de yer almaktadır. Ortaklık ve Sermaye Yapısı Ortağın Adı Soyadı ve Ünvanı Doğan Yayın Holding A. haftalık. Genel standartlar dikkate alındığında öz sermayenin %50’nin üzerinde olması güçlü bir mali yapıyı göstermektedir. kitap gibi yayınların dağıtım ve satış işleridir. günlük gazetelerle. 2009 yılında da nakit sıkıntısı artarak devam etmiştir.Ş.00 Doğan Gazetecilik A. Güz 2009.Ş. Doğan Gazetecilik A. aylık ve periyodik olarak yayımlanan dergilerin hazırlanması.’nin kullandığı finansal kaynakların izlendiği pasif kalemleri incelendiğinde ise.Ş. Sayı:29 .Ş.

5 100 Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar karşılaştırıldığında dönen varlıkların aktif içindeki yüzdesinin kısa vadeli borçların pasif içindeki payından daha fazla olduğu görülmektedir.568 %2009 %2008 %2007 31. 2009 yılı 9 aylık verilere göre bu oran %11’e düşmüştür.2 1. İşletme yabancı kaynaklarla finansmanında daha çok kısa vadeli borçlara yer vermektedir.0 2.113 327.521 84. Pasif kalemleri içinde uzun vadeli borçların oranı %2’nin altındadır.7 100 31.796 96.BORÇ UZUN V. Bu işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir.4 34.433 330.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 43 Tablo 14.293 241. Yani işletmenin hazır değerlerindeki azalmaya rağmen kısa vadeli borçları ödeme gücü olduğu düşünülebilir. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktif ve Pasifler 2009(BinTL) (30.6 72.2009) AKTİF DÖNEN VAR.3 71.2 100 25.09.5 1.432 327.3 68.088 225.568 34.044 330. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Kısa vadeli borçlar içinde en büyük değeri 2008 yılında %21. DURAN VAR.BORÇ ÖZSERMAYE TOPLAM 102. TOPLAM PASİF KISA V.698 241.564 225.6 100 12.Ş. Şirketin kısa vadeli borçları 2008 yılında önceki yıla göre %13’lük bir artış göstermiştir.7 100 26.996 85.3 ile ticari borçlar almaktadır.494 235.844 279.9 100 65.026 3.3 86.389 7.996 2008(Bin TL) 105.8 68. Doğan Gazetecilik A.521 2007(Bin TL) 182.184 5.772 279.

733 113.857 3.334 64.7 1. Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Satış amacıyla elde tutulan duran v.02 0.857 6.564 3. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktifler 30.379 11.8 4.6 3.4 38.03 1.02 1. Doğan Gazetecilik A.644 10.432 65 70 3.44 D.541 96.907 4.572 775 225.627 71. Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran var.014 7.3 1.3 21.01 0.Ş. Gürkan Tablo 15.9 34.0 21.947 895 60.796 106.288 31.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR.218 71.4 0.05 0.7 0.7 34.850 330.521 182.6 1.665 84 5.2 0.996 105.429 2.088 16.0 100 2008 (Bin TL) 2007 %2009 %2008 %2007 (Bin TL) Güz 2009.9 0.2 1.5 1.2 100 65.5 68.02 1.4 2.661 279. Sayı:29 .6 0.7 3.02 0.568 31.02 0.0 9.250 327.2 68.4 9.2 11.6 22.0 23.584 29.773 59 135 646 31.616 225.782 98 5.3 24.9 100 31.6 34.569 74.433 65 70 1.7 0.2 0. Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı TOPLAM 102.09.9 21.820 81. DURAN VAR.979 113.

297) (5.4 0.060 20.838 4.698 3. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Pasifler 30.000 45. Doğan Gazetecilik A. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .060 70 3.9 5.933) 254 327.2009 (BinTL) PASİF KISA V.0 9.1 1.860 105.833 228 279.8 13.267 2.910 82.0 1.9 24. yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem zarar/karı Azınlık payları TOPLAM 85.372 36.793 105.02 1.5 86. Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli borçlar UZUN V.3 1.061 70.617 100.698 241.7 1.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 45 Tablo 16.494 7.456 1.568 26.293 241.060 3.6 1.07 100 12.120 (12.9 0.910 82. Net satış karına bakıldığında işletmenin zarar ettiği görülmektedir.1 1.361 2.9 2.4 29.3 71.3 2.4 0. Bunun nedeni gazete kağıdına gelen zam veya gazete sayfasının artması olabilir.3 3.3 0.000 45.07 100 25.6 72.1 3.3 1.5 0.BORÇ Çalışanlara sağlanan faydalar ÖZSERMAYE Anaortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıt.307 4.BORÇ Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yük.Ş.3 0.3 21.996 84.293 5.439 7.311 6.9 25.1 1.9 1.7 1.6 0.1 0.0 13.026 3.8 31.1 7.5 1. 2007 yılı ile karşılaştırıldığında maliyetlerde %6 civarında artış olduğu görülmektedir.8 1.6 11.000 45.8 16. Brüt satış karlılığı ise yaklaşık %32’dir.115 234.063 5.838 906 8.4 35.09.9 72.3 86.494 235.470 3.910 82.928 5.8 1.0 6.435 5.2 1.183 1.098 21.388 31.739 (753) 252 330.5 1.045 240.455 3.521 34.7 71.2 0.620 5.6 32.08 100 2008 (Bin TL) 2007 (Bin TL) %2009 %2008 %2007 İşletmenin gelir tablosuna bakıldığında şirketin maliyetleri net satışların yaklaşık %68’sini oluşturmaktadır.845 241.8 0.194 3. Bir önceki yıla göre bir azalma söz konusudur.200 16.

6 2.780 (6.516 (729) 111.748 (4.594) 8.7 0.574) 2.9 0.7 1.8 5.786) (2.7 7.399 (5.061 (174.Ş.231) 19.757) (5.2 100 62.2 0. Güz 2009.8 25.628) (16.077) 109.544) 2.4 2.1 3.9 27.9 2.2009) Satış gelirleri Satışların maliyeti(-) Brüt Kar/Zarar Pazarlama.088) 84.682) 398 8.406) 8.841 (12.9 2.5 1.5 2.2 32.46 D.1 28.4 0. tiraj gelirlerinin ise %37 civarında payı olduğu görülmektedir.483) (2. Satışların maliyetleri incelendiğinde ise.473) (19. Sayı:29 .09. Doğan Gazetecilik A.8 3.5 3.9 32.1 0.8 0.7 4.0 1. 2009-2008-2007 Yılları Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Gelir Tablosu 2009 2008 (Bin TL) (Bin TL) (30. hammadde maliyetlerinin toplam maliyetin %53’ünü oluşturduğu dikkat çekmektedir.8 2.205) (3.249) 11.835 İşletmenin satış gelirleri incelendiğinde.7 1.9 3.0 37.155) (22.314 (7.815) (9.441 (12. toplam satış gelirlerinin %61’ini reklam gelirlerinin oluşturduğu.7 3.0 (Bin TL) 2007 2009(%) 2008(%) 2007(%) (231.120 (2.755) (182.809) 3. satış ve dağıtım giderleri(-) Genel yönetim giderleri(-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri(-) Faaliyet Karı/Zararı Finansal gelirler Finansal giderler(-) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zarar Dönem vergi gideri(-) Ertelenmiş vergi geliri Net Kar/Zarar 100 259.599 (96.974 (66.4 2.9 0.055 10.5 3.417 67.353 293.931) 341.181 (2.2 7.237) (25.6 7.717) 3.08 1.040) 11.340 (81. Gürkan Tablo 17.2 100 67.

077.0 1.521.7 100 52.37 0.04 38.2.12 0.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 47 Tablo 18. Doğan Gazetecilik A.590.39 0.2.851 341.002) (0.250.866.588 5.341 18.03 0.936 6.2 100 53.03 2007 5.0 36.12 0.754.529 33.6 10.003) 47.36 3.5 100 3.747 97.770 19. asit test oranı ve nakit oranları hesaplandığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.Borç/Pasif Toplamı Kar/Zarar Oranları Net kar/Net satışlar(Satışların karlılığı) Net kar/Özsermaye(Özsermaye karlılığı) Faaliyet Döngü Oranları Stok devir hızı Alacak devir hızı Toplam varlıklar devir hızı 2009 1. Satış Gelirleri ve Satış Maliyetleri 2008 Satış gelirleri Reklam gelirleri Tiraj gelirleri Diğer gelirler Satışların maliyeti Hammadde maliyetleri Haber ve fotoğraf hizmetleri Baskı giderleri Personel giderleri Amortisman ve itfa payları Diğer 209. Doğan Gazetecilik A.02) 32.7 7.662 126.02) (0.25 1.3 1.236.28 0.’nin Rasyo Analizi Şirketin son üç yıllık mali yapı ve karlılığına ilişkin oranlar Tablo 19’da yer almaktadır.6 100 61.32 0.V.99 4.416.11 4.4 0.918 182.992.130 293.25 (0.972.567 21.852.20 1.8 12.99 1.19 0.Borç/Toplam Borç Borç/Aktif Toplamı (Kaldıraç oranı) K.94 0. İşletmenin likidite durumunu ölçen cari oran.79 2008 1.941.521.17 0. Doğan Gazetecilik A.170 61.92 0.101 121.94 0.353.8 10.37 2.8 11.206.26 (0.04 0.3 37.640 17.681 107.089.12 3.18 0.14 0.37 0. Tablo 19.Ş.751.371 1.203 23. Mali Rasyolar Likidite Oranları Cari oran Asit test oranı Nakit oran Mali Yapı Oranları Borç/Özsermaye K.7 10.591.513 2007 2008(%) 2007(%) 178.961 23.633 31.Ş.Ş.5 14.04 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .3 13.99 1.396.V.697.8 2.749.779 3.971 231.370.27 0.

11’den 47. Araştırmada ele alınan basın işletmeleri tarafından kullanılan finansman kaynakları incelendiğinde. Araştırmada yer alan işletmeler büyük ölçekli işletmeler olup. 2009 yılı için 0.79 olarak hesaplanmıştır.12 iken son dönemde 1.37 iken 2008 ve 2009 yıllarında 1.99’a yükselmiştir. İşletmenin varlıklarının %25’lik bölümü kısa vadeli borçlarla finanse edilmektedir.25 olarak hesaplanmıştır.18 ve 1. Cari oranın tamamlayıcısı niteliğindeki asit test oranı önceki yıl 2.’de 2 olması yeterli görülen cari oran 2007 yılında 5.2009 tarihi itibariyle 9 aylık) yıllarına ait muhasebe veri ve bilgilerinin özeti olarak ortaya çıkan bilançoları ve gelir tabloları çeşitli ölçü.14 olarak hesaplanmıştır. birer holding işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. Nakit oran ise son dönemde 0.48 D.’de stok devir hızı 38. Sayı:29 .3-0. Toplam varlıklar devir hızı. Ancak 2009 yılı 9 aylık verilere göre bu oran 32. Bu oranlar bilançoların yüzde yöntemiyle incelenmesi sırasında dikkat çeken likidite durumundaki düşüşü desteklemektedir. Bu oran stokların 7 günde bir yenilendiğini göstermektedir. Sektörde toplam gazete satış gelirleri ve reklam-ilan gelirlerinin önemli bir bölümünü elinde tutan bu işletmelerin medya sektöründe ve diğer pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklıkları ve iştirakleri bulunmaktadır.’nin 2007. Özsermayenin borçları karşılama oranı da %37’dir. Mali yapı oranları incelendiğinde.Ş. Gürkan Doğan Gazetecilik A.17 olarak hesaplanmıştır. İşletme için hesaplanan satışların karlılığı ve özsermayenin karlılığı oranları 2007 yılında % 0.Ş. İşletmenin toplam varlıklar devir hızı iki yıl için 1. kaldıraç oranının %30 civarında hesaplanmış olduğu görülmektedir. işletmenin aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını göstermektedir. Alacakların ortalama tahsilat süresi 72 gündür. 4. ile Doğan Gazetecilik A. Bu inceleme sonunda araştırılan basın işletmelerinin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.Ş.4 civarında olup 2008-2009 yıllarında zarar çıkmıştır. Finansal Analiz Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.20’nin altına düşmüştür. Doğan Gazetecilik A.09.03 civarında. 2008 ve 2009 (30. basın işletmelerinin öncelikle tüm işletmeler gibi sahip ya Güz 2009.36’a düşmüştür. İşletmenin alacak devir hızı iki yıl için 4.99 ve 2009 yılı için 3. karşılaştırma ve oran teknikleri kullanılarak incelenmiştir.Ş.

Her iki basın işletmesi de 2008-2009 yıllarında uzun vadeli borçlanmadan uzaklaşarak kısa vadeli borçlanmaya yönelmiştir. Duran varlıklar içinde en önemli payı makine. gerek personel giderleri. ticari marka gibi haklar ile şerefiyeler gibi maddi olmayan duran varlıklar almaktadır. Bunun nedeni faizlerin düşeceği yönündeki beklentiler olabilir. gerekse dağıtım giderleri yüksek maliyet oluşturmaktadır. işletmelerin hammadde ya da malzeme alışlarını diğer işletmelerden kredili olarak satın aldığını göstermektedir. bu işletmelerin kredili satışlardan olan alacaklarını 2 ile 3 ay içinde tahsil edebildikleri ortaya çıkmıştır. Uzun vadeli fon kaynakları incelendiğinde. bunun dışında işletme dışı kaynaklardan kısa ve uzun vadeli krediler sağlayarak finansal dengelerini kurma yoluna gittikleri görülmektedir.’nin 2008 ve 2009 yılı içinde likidite sıkıntısı yaşadığı düşünülmektedir. Bu durumda. İncelenen işletmelerin 2008 yılını ve 2009 yılının 9 aylık kısmını zararla kapadıkları görülmektedir.Ş. mürekkep gibi hammadde maliyetleri. İncelen basın işletmelerinin varlık yapısında duran varlıkların dönen varlıklara oranla daha fazla yer aldığı görülmüştür. Nitekim 1994 ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . bina gibi maddi duran varlıklar ve imtiyaz. Gelir tabloları incelendiğinde. kısa vadeli kaynaklar içinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. satışların maliyetinin yüksek seviyelerde seyrettiği ortaya çıkmaktadır. Doğan Gazetecilik A. basın işletmelerinin genel olarak kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayabildiği ve çalışma sermayesinin yeterli olduğu belirlenmiştir. İşletmenin dönen varlıklarının önemli bir bölümünü ticari alacaklar oluşturmaktadır. Gerek kağıt. Araştırmada basın işletmelerinin karlılık durumları ile ilgili olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Basın işletmelerinin gelirleri incelendiğinde.’nin daha çok ticari kredi kullandığı yani kısa süreli satıcı kredilerinden yararlandığı ortaya çıkmaktadır. Ancak Doğan Gazetecilik A.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 49 da ortaklar tarafından fon sağladığı(öz sermaye). arsa. işletmelerin büyük ölçüde reklam gelirleriyle ayakta kaldıklarını söylemek mümkün olmaktadır. her iki basın işletmesinin uzun vadeli banka kredilerine büyük oranda başvurdukları görülmektedir.Ş. İncelenen işletmelerde alacakların ortalama tahsilat süreleri hesaplanmış. satışların maliyetlerinde yaşanan artışların ve ekonomik krizin etkisi olabileceği düşünülmektedir. İşletmelerin likidite durumları incelendiğinde.Ş.’nin çoğunlukla banka kredisi tercih ettiği. Çalışmaya konu olan basın işletmelerinin ticari alacakları ticari borçlarından fazladır. Satıcı kredileri. Ticari alacaklarının tahsil süresinin uzun olması borç ödemede sıkıntı yaratabilir. Basın işletmelerinin bilançoları incelendiğinde.

Basın sektöründe üretilen ürün. Basın işletmeleri maliyetleri fazla olan işletmelerdir. Özsermayenin daha sonra çeşitli nedenlerle yeterliliğini kaybetmesi ile. işletmenin sahip ya da ortakları yeniden fon aktarabilmektedir. Türkiye’de gazete tirajlarının belli bir seviyenin üzerine çıkmaması ve gazete satış fiyatlarının genellikle maliyetin altında tutulması nedeniyle basın işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde reklam ve ilan gelirleri önemli olmaktadır. bu fonlar öz kaynaklardan sağlanan fonlar olup. işletme sahip ya da ortaklarından fon sağlamakta. borçları.50 D. Mali tabloları incelenen basın işletmelerinin. seçilen basın işletmelerinin 2007. Sonuç Bu çalışmada Türkiye’deki basın işletmelerinde finansmanın ne şekilde gerçekleştiğini tespit etmek için. ve Doğan Gazetecilik A. zaman zaman otofinansman yoluyla kendi kendilerini finanse ederek bir finansal denge kurmaya çalışmaktadır. Basın işletmeleri kuruluş aşamasında. ürettikleri ürünün maliyetleri belirleyici olabilmektedir. büyük altyapı yatırımları ve pahalı teknolojiyi gerektirmekte. Sayı:29 . Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.’nin işçilik. Günümüz ekonomik koşullarında basın işletmeleri. Anonim şirket olarak kurulan basın işletmeleri özkaynaklardan sağlanan fonlar yeterli olmadığında yeniden hisse senedi çıkararak da sermayelerini artırabilmektedir. işletme dışı kaynaklardan kısa ve uzun vadeli krediler sağlayarak. hangi finansal kaynaklardan yararlandığı.Ş. İncelenen basın işlemelerinin gelirlerinin %60’dan fazlasını reklam ve ilan gelirleri oluşturmaktadır. finansman Güz 2009. Gürkan 2001 kriz dönemlerinde de basın işletmelerinin karlılık durumlarının benzer bir yapıda olduğu tetkik edilmiştir. dolayısıyla yüksek başlangıç maliyetleri söz konusu olmaktadır. yine o dönemde yaptıkları işlemler sonucunda elde ettikleri gelir ve giderleri. Bu oranlar basın işletmeleri için ilan ve reklamların.2008 ve 2009 yıllarına ait mali tabloları incelenmiştir. işletmenin özsermayesini oluşturmaktadır. karlılık durumları araştırılarak bu işletmelerin faaliyetlerinin finansal bakımdan etkinliği ölçülmüştür. hammadde ve genel üretim giderlerinden oluşan “satışların maliyeti” genellikle bu işletmelerin net satış gelirlerinin %60’ı civarında hesaplanmıştır. varlıkları. Basın işletmelerinin kaynak ihtiyacında. İncelenen basın işletmelerinin maddi duran varlıklarının yapısı da bu durumu açıklamaktadır.Ş.

Yapılan araştırmada çıkan önemli bir sonuç da. İletişim Fakültesi Dergisi.317-346. Baytar. Öztin (1998) Finansal Yönetim. Finansal kaynak sorunu yüzünden sektörde birkaç basın grubunun faaliyet gösterebilir duruma gelmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Marmara İletişim Dergisi.T. Niyazi (1995) Finansal Yönetim.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 51 açısından önemini ortaya koymaktadır. Semra (1993) Basın Ekonomisi ve Promosyon. Dai. Orhan (2006) 1992-2002 Yılları Arasında Türkiye’de Basın İşletmelerinin Maliyet ve Gelir Yapısının Faaliyet Sonuçları Açısından İncelenmesi. bu da işletmelerin ekonomik bağımsızlığa ve finansal güce sahip olmaları ile mümkün olmaktadır. Bursa: Ekin Kitabevi. sektörde faaliyet gösterebilecek finansal güce sahip olan basın işletmesi sayısının artması gerekmektedir. (1993) Medya Ekonomisi.Ü. Atılgan. Ancak kar oranının düşüklüğüne rağmen girişimcilerin basın işletmelerine yatırım yapmasının altında. Basın işletmeleri finansal açıdan çok karlı olmayan kurumlardır. Dai.21-25. Semra (1999) Basın İşletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Yayım. Tolga (2002) Basın İşletmelerinde Finansal Yönetimin Önemi. Desmoulins. işletmelerin atıl fonlarını finans piyasalarında değerlendirdiklerini göstermektedir. Uğur (2008) Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı. Uğur ve Kara. s. Marmara İletişim Dergisi. Sayı:1. Berk. Atılgan. s. N. İstanbul: İletişim Yayınları. KAYNAKÇA Akgüç. medyanın kamuoyunu etkileme gücü veya girişimcilerin faaliyet gösterdikleri diğer alanlarda güçlerini arttırabilmeleri gibi bazı nedenler bulunmaktadır. Sayı:3. Semra (1992) Türk Basınında Finans Problemleri. Bu yüzden basının mali baskılara karşı korunması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim. İ. basın işletmelerinin sosyal işlevlerini tarafsız yerine getirebilmelerini gerektirmekte. İstanbul: Avcıol Basım Yayın. Ceylan. İncelenen işletmeler için faaliyet dışı gelirler de önemli bir orana sahip olmaktadır. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Ancak. s. Atılgan. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .233-237. Basın sektöründe yapılan hizmetin kamusal boyutu. tekelleşmeyi ve beraberinde başka sorunları getirmektedir. Cilt 1. Bu durum. İstanbul: Beta Basım Yayım. bu işletmelerin özsermayeleri ve toplam cirolarına kıyasla karlılık oranlarının çok düşük olduğudur.

com.milliyet. J.com/tr/download/2008_Faaliyet_Raporu_1004 2009. Söylemez.pdf Milliyet Gazetecilik A.32-36. Gürkan Dursun. Alev (1998) Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği. Ekim 2004. Gürkan. Öcal (2005) İşletme Finansı ve Finansal Yönetim.Ş.52 D.Pelin (2002) Bilgi Çağında Ekonomik Revizyonların Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi ve Reklam. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. s. N.64-67. Nur (1996) Basında Reklam ve Tüketim Olgusu.tr/pdfs/DOGAN-GAZETECILIK_08_4. Sayı:22. 2008 Yıllık Faaliyet Raporu (2009) http://kurumsal. O. (2003) Basın İşletmelerinde Kaynak Sorunu. Şevket (2005) Basın İşletmelerinin Ekonomisi. Güneri Fırlar. Çiler (1999) Türk Basınında Dağıtımın Tarihçesi ve Yapısı.67-77. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.50-54. Şevket (2004b) Tüketim Kültürü Finansmanı ve Yazılı Basın İşletmelerinin Değişen Maliyetleri.(Der. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Finans Dünyası.). (1992) Dağıtım Sisteminin Seçimi:Basın için Ekonomik ve Stratejik Hedef. Sayı:29 .Pelin (2006) Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite. Şevket (2004a) İşletmelerde Risk Yönetimi –Örnek Basın İşletmeleriFinans Dünyası. İstanbul: Tunca Kitabevi. Sayılgan. Ankara: Detay Yayıncılık. Charon. s. Nuray (2004) Herkes İçin Finans.Tatlıpınar(Çev. Corbondale: Southern Illinois University Pres. Alemdar. Ahmet (2005) Finansal Raporları Okuma Metotları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.pdf Özkan.).A. Görgülü. İ. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güventürk (1991) Basında Ekonomik Bağımlılık. Medya Dünyası. 2008 Yıllık Faaliyet Raporu (2009) http://www. Ankara: Vadi Yayınları.hurriyetkurumsal. Dündar. Güz 2009. D. Sayılgan. Ankara: Nobel Yayın.Ş. Tokaç. K. İstanbul: İletişim Yayınları. İstanbul: Afa Yayınları. Belma ve Dündar. Topçuoğlu. İstanbul:Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Ergül. Işık (1989) Basım ve Basın İşletmeciliği. Pazarlama Dünyası.. Sayı:2002-03. Sayılgan. s. Fink. Kasım 2004. İzmir: Bilgehan Baımevi. P. s. İ.M. Fillion. C. Usta. Conrad (1988) Strategic Newspaper Management. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

In this sense when looked at the relation between politics and media. an importance is attributed to the media in that. Zaman-Yeni Şafak papers. Bu etkileşim kimi zaman çıkar birliği esasına dayanırken. it is seen that the assumptions of the research are testified. In accordance with this. bir yandan toplumdaki etki merkezlerinden kamuoyuna kanaat için ip uçları iletirlerken. G. it is assumed that the media-politics relation takes place mostly on the basis of the economical and political benefits. it will be clearly seen that there has always been an interaction between these two powers. Bu bağlamda medya ve siyaset ilişkisine bakılacak olursa. Key Words: „media‟ „politics‟ „media and politics relation‟   Yardımcı Doçent Doktor. G. People can even keep the track of the events that don‟t occur around them via media. kimi zaman da çıkar çatışması yönünde gerçekleşmektedir. Buna göre medyaya. However. ZamanYeni Şafak gazeteleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. while media is sending tips to the public about the opinion from the effect centres of the society. “siyaset”. Buradan hareketle tasarlanan çalışmada. Buna göre medya. Buna göre çalışmada. media is an important power that enables the exchange of information between the people and the events. Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan arasında “Deniz Feneri” davası üzerinden yaşanan polemiğin. medya-siyaset ilişkisinin çoğu zaman ekonomik ve siyasal çıkarlar zemininde gerçekleştiği ve bunların da haberlere yansıdığı varsayılmıştır. Accordingly. medya üzerinden nasıl “çatışma” ve “kavga”ya dönüştüğü incelenmiştir. bu iki güç arasında her zaman için bir etkileşimin olduğu açıkça görülecektir. This interaction is sometimes based on the common benefits. At the end of this analysis. Bu inceleme sonucunda araştırma varsayımlarının doğrulandığı görülmüştür. 7(2). in the study. Ancak medya. Bununla bağlantılı olarak meydanın kamuoyu oluşumunda da önemli bir rolü bulunmaktadır. enlightment is its one of the most important functions. how the argument between Prime Minister Recep Tayip Erdoğan and the president of Doğan Holding Board Aydın Doğan about „Deniz Feneri‟ case became a„conflict‟ and „fight‟ via media is analyzed. 237- SĠYASETÇĠ-MEDYA ĠLĠġKĠLERĠ BAĞLAMINDA BĠR ĠNCELEME: “DENĠZ FENERĠ ÖRNEĞĠ” Gülcan IġIK Ülkü AyĢe Oğuzhan BÖREKCĠ ÖZET Günümüzde medya. In the study which is designed on this point of view. İnceleme Hürriyet-Radikal.Ü. media has an important role in forming public opinion. these political actors can be involved in the activities which direct media according to their own goals.Ü. insanlar kendi çevreleri dışında gelişen olaylardan yine medya aracılığıyla haberdar olmaktadır. while media can sometimes broadcast things which affirms or negates some political actors. siyasal aktörler de kendi hedefleri yönünde medyayı yönlendirici faaliyetlerde bulunabilmektedirler. kimi zaman amaçları doğrultusunda bazı siyasal aktörleri olumlayan ya da olumsuzlayan yayınlar yapabilirken.İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi. toplumdaki en önemli işlevlerinden birinin “bilgilendirme” olduğu yönünde bir önem atfedilmektedir. Anahtar Kelimeler: “medya”. According to this. diğer taraftan da sahiplerinin ideolojik görüşleri ve çıkarları doğrultusunda yayın yapabilmektedir.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. The analysis is realized on the basis of Hürriyet-Radikal. “medya ve siyaset ilişkisi” A Survey in the context of Politicians-Media Relations: The Example of Deniz Feneri ABSTRACT Nowadays. and it also takes place as a conflict of interest. insanlar ve olaylar arasında bilgi alış-verişini sağlayan önemli bir toplumsal güçtür. Hereunder. it can also broadcast about the ideological views and benefits of their owners. and these reflect on the news.İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . Öyle ki.

Bu etkileşim kimi zaman “çıkar birliği” esasına dayanırken. Oğuzhan Börekci Günümüzde medya. çoğunlukla medya aracılığıyla oluşturulmakta ve aktarılmaktadır. Bu noktada medyanın üzerinde durulması gereken en önemli özelliklerinden biri. Bu noktada kamu gündemini belirlemede etkili olan medyanın. Kısacası. Toplumsal hayatta bu denli etkili olan medyanın. kamuoyunun beklentilerini ve ihtiyaçlarını gerekli çevrelere iletmesi beklenmektedir. hem toplumsal denetimin hem de toplumsal değişmenin sağlanmasında önemli bir güç ve iktidar kaynağıdır. bu kuruluşlar siyasal aktörlerle ilişkilerinin iyi olmasına da özen göstermektedirler. IĢık – Ü. hem kamu hem de politika gündemini belirlerken. Nitekim toplumsal yaşamda gerçekliğin ne olduğu konusundaki tanımlar. içinde yer aldığı siyasal sistemden de etkilenmektedir. bu iki güç arasında her zaman için bir etkileşim söz konusudur. Tüm bunlarla bağlantılı olarak medya kuruluşları. Güz 2009. Sayı:29 . kimi zaman kurumsal çıkarları ve siyasal yaklaşımları yönünde politika ve kamu gündemini belirleme eğiliminde olurken. Bu bağlamda medya ve siyasal aktörlerin karşılıklı ilişki kurma çabasında oldukları gözlenmekte ve ticari birer işletme olan medya kuruluşlarının. politika gündeminin belirlenmesinde de etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan günümüz demokratik sistemlerinde medyadan kamuoyu adına siyasi otoriteleri denetlemesi. Ancak. kimi zaman da “çıkar çatışması” yönünde gerçekleşmekte ve bu yönde medya. mevcut siyasal sistem ve gelişen olaylar karşısında kamuoyunu bilgilendirmesi. medya örgütleri de siyasal aktörlere haber kaynağı olarak sürekli gereksinim duymaktadırlar. siyasal çevrelerle olan ilişkisi ise ayrı bir önem taşımakta ve söz konusu ilişkinin de birçok boyutu bulunmaktadır.54 GĠRĠġ G. medyanın kamusal olayların yer aldığı bir tartışma platformu oluşturmasıdır. kimi zaman “ekonomik beklentileri” yönünde de siyasal aktörlerle ilişki kurdukları ve bu yönde yayınlarını oluşturdukları dikkat çekmektedir. Bunların başında medyanın ve siyasal çevrelerin birbirlerine bağımlı olduğu ya da ihtiyaç duyduğu gerçeği gelmektedir. A. yayınlarının içeriğini oluşturabilmektedir. siyasal aktörler de kendi çıkarları doğrultusunda medya ve kamu gündemini etkilemeyi hedefleyebilmektedirler. siyasal aktörlerin medya kuruluşlarına uygulayabileceği bazı yasal yaptırımlar da olabileceğinden. Bunun yanı sıra medya. Nitekim siyasal aktörler hedeflerini ve faaliyetlerini kamuoyuna iletebilmek için medyaya ihtiyaç duyarken.

Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 55 Yöntem Bu çalışmada veri derleme ve işleme tekniği olarak şöyle bir yol izlenmiştir. siyasal aktörlerin de kendi hedefleri yönünde medyayı yönlendirici faaliyetlerde bulunabildiği varsayılmıştır. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” başlığı altında ise. Doğan‟ı özellikle de “CHP taraftarı” ve “Deniz Baykal‟la işbirlikçi” olmakla itham ettiği suçlamaları ele alınmıştır. Doğan‟a yaptığı suçlamalar ile. onlardan farklı bir yayın politikası izleyen Zaman ve Yeni Şafak gazeteleri ele alınmıştır. “Medya Eleştirileri” başlığı altında ise. tarafların medyaya ilişkin değerlendirmeleri ve bu yönde birbirlerine yönelttikleri eleştirileri yer almaktadır. Söz konusu inceleme. Söz konusu konular. yukarıda belirtilen suçlamalar çerçevesinde. Doğan‟ın Deniz Feneri Derneği davası üzerinden Başbakan Erdoğan‟a yönelttiği suçlamalar ile. çalışma kapsamında incelenen haberlerin içeriğinden hareketle oluşturulmuştur. Medyanın ekonomik ve siyasal çıkarları doğrultusunda bazı siyasal aktörleri olumlayan ya da olumsuzlayan yayınlar yapabildiği. Erdoğan‟ın cevap niteliğindeki açıklamalarıyla Doğan‟a yaptığı suçlamalar ele alınmıştır. Buna göre “Yolsuzluk” başlığı altında. “Ekonomik İlişkiler” başlığı altında. Başbakan Erdoğan‟a verdiği cevaplar aracılığıyla yönelttiği suçlamalar incelenmiştir. taraflar arasındaki tartışmanın başladığı ve karşılıklı suçlamaların en yoğun yöneltildiği 2008 yılının Eylül ayını kapsamaktadır. Başbakan‟ın. Söz konusu inceleme için Doğan Medya Grubu‟na bağlı Hürriyet ve Radikal gazeteleri ile. söz konusu tartışmaya ilişkin “Yolsuzluk”. Yukarıda belirtilen dört ana konu kapsamında tarafların birbirlerine yönelttikleri suçlamaların niteliği ve bunların basında nasıl sunulduğu. Bu noktada. “Ekonomik İlişkiler”. her iki tarafın tartışmaya ilişkin argümanlarının medyaya nasıl yansıdığı ve medyanın da bu tartışmaları ne şekilde sunduğu incelenecektir. Doğan‟ın da bu konuda. özellikle “Hilton Oteli” meselesi ve “CNN Türk‟e karasal yayın hakkı talebi” kapsamında. “Medya Eleştirileri” ve “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” olmak üzere toplam dört ana konu belirlenmiştir. Başbakan‟ın. Buradan hareketle söz konusu suçlamaların niteliği ise şu şekilde belirlenmiştir: “Yolsuzluk” başlığı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Buna göre çalışmada. Çalışmanın örnek olay incelemesinin ölçülür hale getirilebilmesi için. Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği‟nin de adının karıştığı “Yolsuzluk” davası üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan tartışmalar ele alınmıştır. niceliksel ve niteliksel içerik analizi yöntemi uygulanarak belirlenmiştir.

1996: 123-125 ). Günümüz dünyasında medyanın bu denli güçlü olması ve politika alanında oynadığı böylesi çok önemli roller nedeniyle. “Ekonomik İlişkiler” başlığı altında. „çıkarcı‟. „sicil amiri‟. bir haberin birden fazla konuyu içerdiği durumlarda. „yalan habercilik‟. Öyle ki medya. „kaçakçı‟. karşılıklı bağımlılık esasına dayanan bir ilişki söz konusudur. iktidarı denetlemek ve kamuoyunun sesi olmak şeklinde ifade edilen medyanın. „şantajcı‟. toplumda bir gözlemci olarak hareket etmesi. A. „çıkarcı‟. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” başlığı altında ise. „otoriter‟. „iftiracı‟. Medya ve siyaset ilişkilerinin üç boyutuna dikkat çeken Meyer (2002: 9-10 aktaran Damlapınar. en azından böyle davranması beklenmektedir. Hatta kimi zaman medyanın siyaset üzerindeki bu etkilerinin. politikacılar ve siyasi partiler medya ile olan ilişkilerine büyük bir önem ve öncelik atfetmektedirler. 2008: 189) bu boyutları kamusal iletişimin medya etkisiyle şekillenme biçimi. 1. siyasetçinin topluma mesajlarını iletebileceği en önemli araçtır (Sağnak. Sayı:29 . „seviyesiz‟. Oğuzhan Börekci altında. Bu noktada en önemli görevi. Rubin‟in de vurguladığı gibi (1981: 170-180 aktaran Arslan. MEDYA VE SĠYASET ĠLĠġKĠSĠNE DAĠR GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME Medya ve siyaset arasındaki ilişki. medya ile siyasi partiler arasındaki ilişkilerin “ekonomik ilişkiler” ve “ideolojik ilişkiler” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınabileceğini ortaya Güz 2009. „ahlaksız‟. “Medya Eleştirileri” başlığı altında. Olayları açıklayarak ve siyasal kararlar gibi gelişmeleri kaydederek bu noktada toplumu bilgilendiren medya. „basın özgürlüğünü kötüye kullanma‟. 2009: 3) siyasi gücü yeniden şekillendirme. „basın etiği ihlali‟ ve „şantajcı‟. „taraflı‟. „taraflı yayıncılık‟. „polemikçi‟. „hakim/savcı‟. aynı haber her bir konu için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. „istismarcı‟ ve „gündemi saptırmak‟. siyasi çevrelere başta ekonomik nedenler olmak üzere ham madde ihtiyacı gibi nedenlerle bağımlıyken. Bu nitelendirmeler üzerinden yapılan haber çözümlemelerinde.56 G. „iftiracı‟. siyasi çevreler de görüşlerini ve düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için medyaya bağımlıdırlar (Arslan. başta sosyal bilimciler olmak üzere hemen herkesin dikkatini çeken bir konudur. yeniden organize ve kanalize etme gibi çok ciddi boyutlarda gerçekleşebileceği konusunda da bir çok sosyal bilimci hem fikirdir. IĢık – Ü. 2009: 1). „hoşgörüsüz‟. siyasal gerçekliğin medya aracılığıyla inşası ve siyasal yönelimler üzerine medya etkilerinin araştırılması şeklinde özetlemektedir. Diğer taraftan bu konuda yapılan bazı araştırmalar ise. „vurguncu‟ ve „seviyesiz/ahlaksız‟. „işbirlikçi‟ ve „taraflı‟. „işbirlikçi‟. Diğer bir deyişle medya ile onun siyasi ve toplumsal çevresi arasında.

geleneksel medya sahipliğinin yerini. isterlerse medyanın haber alma ve bilgi toplama özgürlüklerine sınırlamalar da getirebilmektedirler (Arslan. onun aynı zamanda ekonomik bir etkinlik alanı da oluşturmasıdır. özellikle iktidardaki siyasi elitler ile medya arasındaki ilişkilerde daha açık gözlemlenebilmektedir. gazetelerini bu yeni aktörlere satmışlardır. Medyanın bu özelliğinden bahsederken. Hatta yasama gücünü elinde bulunduran bu siyasi elitler. 2009: 4). medya üzerindeki bu etkileme gücünü. finans. İktidarın.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 57 koymaktadır. o parti lehine kamuoyu yaratabilmektedirler. istihdam potansiyeli. Türkiye‟de medya sektöründeki 1980‟li yıllardan itibaren ortaya çıkan bazı önemli değişimlere yer vermek daha aydınlatıcı olacaktır. medya üzerinde büyük bir baskı oluşturabilme ve medyayı kontrol altında tutabilme gücüne sahiptirler. bir siyasi partiye onun basın-yayın organı gibi hizmet edebilmekte. siyasi çevreler de medya üzerinde belli bir etkileme gücüne sahiptir. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise. 2009: 5). Nitekim eskinin “aileden gazeteci patronları”. Buraya kadar bahsedilenlerin ışığında medyayı diğer toplumsal kurumlardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Yeni kuşak medya sahipleri ise. destekledikleri partinin rakibi siyasi partiye ya da partilere saldırarak. Medya ile siyaset arasında kurulu olan bu ilişki. onun sesini kamuoyuna duyurarak. tüm üretim ve tüketim süreçleri ile ekonominin başka sektörlerini yönlendiren belirli bir mantık ile işlemektedir. Bu gelişmelerin başında. En basit olarak medya. Yine aynı tür hedefler doğrultusunda medya. iç ve dış ticaret kademelerini birleştirerek dikey bir bütünleşme içinde konumlanmaya başladığı gerçeği gelmektedir. yeni sahiplik yapısına bırakması olmuştur. teknik donanımı. Özellikle “iktidar elitleri” olarak da tanımlanabilecek politik gücü ellerinde bulunduran siyasi elitler. alt yapısı. en azından potansiyel olarak. partinin ideolojisi ve politikalarına uygun doğrultuda yayınlar yaparak. özünde bir ticarisanayi etkinliğidir. pek çok medya kuruluşunun üretim. Nitekim medya sektörü. siyasi çevreler üzerinde bir etkileme gücüne sahipse. çapraz medya İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “gizlilik” ya da “ulusal güvenlikle ilgili” gibi gerekçeleri de kullanarak. Dolayısıyla medya. Nasıl ki medya. onların aleyhinde yayın yapıp karşıtı fikirleri destekleyerek de yine yandaşı oldukları partinin kamuoyundaki popülaritesini ve oy potansiyelini arttırma amacına yönelik hizmetler de yerine getirebilmektedir (Arslan. büyük şirket geçmişlerini ve işletmecilik yöntemlerini kullanarak tek gazeteden oluşan bir şirketi. zaman zaman farklı şekillerde kullandıklarına sıkça tanık olunmaktadır. sıklıkla destek verdikleri siyasi grubun belirli konulardaki temel görüş ve fikirlerine.

2001: 140). Öyle ki. Diğer taraftan. Böyle bir ortamda gazeteciler ise. çok farklı sektörlerde faaliyet yürüten ve asıl faaliyet alanları gazetecilik olmayan yeni medya sahipleri. Sayı:29 . medyanın mali isteklerinin karşılanmasında ve medya sahiplerinin her alandaki yatırımlarına ilişkin gerekli yasal ve bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesinde ise kimi zaman da kolaylık sağlanabilmektedir. bu yapılanmasını doğrudan etkileyebilecek pek çok ekonomik kaynak ve karar alma gücü de hükümetin ve siyasal çevrelerin kontrolü altında bulunmaktadır. kendi çıkarları doğrultusunda hükümetlerle ilişki kurabilmektedirler (Curan. bir tüketim kültürünün gelişmesine ve kendi iş çıkarlarının gözetilmesine hizmet edecek tarzda kullanmaya başlamışlardır. 1997: Güz 2009. Bu noktada medya sahibinin siyasal çevrelerle olan ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte. Dolayısıyla medya ve siyaset ilişkisi de yaşanan bu gelişmeler ışığında şekillenerek yeni bir görünüm almıştır. 1997: 360). Bu şekilde medya sahiplerinin farklı sektörlerdeki yatırım ve hedefleri arttıkça. siyasal aktörlerin kariyerlerine ve kararlarına yönelik destek görme arzularından dolayı. Buna göre ilk bakışta medya dışında işlerinin olmadığı izlenimini veren bazı medya holdingleri de. kamu adına hükümetleri denetleme işlevinden çok. Gazetecilik etiğinden çok ait oldukları sınıfın değerlerini savunan yönetici – elit gazeteciler ise. siyasal aktörlerin ellerindeki ekonomik kaynak ve kurumlar. medyanın hükümetle olan ilişkilerinin de değişmesine yol açmıştır. Dolayısıyla siyasal aktörler ve medya holdingleri. yine iş dünyasıyla bir çok banka. siyasal çevrelerle olan ilişkilerinde de beklentileri doğrultusunda “kaygıları” artmaktadır. kendilerine ait medya kuruluşlarını büyük ölçüde kapitalist değerler sisteminin yayılmasına. A.58 G. Neticede medya sahipliğindeki söz konusu dönüşüm. iş dünyası ile bütünleşmiş olan medya holdinglerinin. Yaşanan bu yapısal dönüşüm sürecinde. gerek medya sahipleri gerekse de siyasal ve ekonomik iktidar çevreleriyle daha uzlaşmacı bir tavır içinde bulunmak durumunda kalmışlardır. IĢık – Ü. Gelinen bu noktada Türkiye‟de artık medya grupları iş dünyasına hakim iktidar grupları ile bütünleşmiş durumda ve sürekli bir işbirliği içinde işler hale gelmiştir. medya sahiplerinin. 156). şirket çıkarlarını “ençoklaştırma” amacı güden medya sahipleri. bir “iş ilişkisi” mantığıyla siyasal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmek için kimi zaman ortak hareket edebilmektedirler. Şöyle ki. 2001: 152 – 153. medya ve medya dışı yatırımlarındaki mali sıkıntılarını çözmede başvurduğu ve bağımlı olduğu yerlerdir. yönettiği kurumdaki iktidarını mesleki birikiminden ziyade medya sahibi ile olan ilişkisi üzerinden meşrulaştırmaya başlamıştır (Tılıç. Oğuzhan Börekci gruplarına dönüştürmeyi başarmışlardır (Adaklı. sanayi ve ticari kuruluş sahibi gruplarla ortaklık içerisindedirler ve medya dışında da yatırım yapmanın yollarını aramaktadırlar (Seçkin.

Burada ise medyanın kişileri ve olayları sunuş şekli ön plana çıkmaktadır. yayın organlarında kimi zaman ticari ilişkilerinin kimi zaman ideolojik eğilimlerinin kimi zaman da her ikisinin ağır bastığı bir tutum sergileyebilmekte ve siyasal çevrelerle olan ilişkilerini bu yönde geliştirerek. Böyle bir medya ortamında. Bu nedenle medya holdingleri. söz konusu ilişkiler istenilen yönde gelişmediğinde. medya patronunun sahip olduğu yayın organlarında yer alan haberler üzerindeki etkinliği sorunu ortaya çıkmaktadır. medya içeriğinin kendi (medya patronunun) “çıkarları”nı yansıtması gelmektedir. kimi zaman “gerekli gördükçe” ilan ve reklam uygulamalarındaki “yanlı” tutumlarıyla. 1997: 81). bazı medya patronları ve siyasal aktörler arasında çeşitli gerilimler/tartışmalar yaşanabilmektedir.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 59 148). Ancak diğer taraftan hükümetler kendi ideolojik yapılarıyla örtüşen medya kuruluşlarıyla daha olumlu ve yakın ilişkiler geliştirebilmekte ve her iki tarafın da “çıkarları”na hizmet edecek politikalar izleyebilmektedir. bu noktada bazı yasal uygulamalarla kısıtlayabilmektedirler. Bu noktada ekonomik çıkar çevreleriyle griftleşen medya patronlarının çıkarlarının haberler üzerindeki belirleyiciliği ise. Bu bağlamda siyasi çevrelerin de kendi “çıkarları” doğrultusunda medya kuruluşlarıyla ilişki kurduğu görülmektedir. kimi zaman oto-sansür. kimi zaman da haberin hiç yayımlanmaması ya da yayımlama ve yer alma biçimini etkileyecek şekilde ortaya çıkabilmektedir (Gürkan. siyasal çevrelerle olan ilişkilerini çoğu zaman iyi tutmayı tercih etmektedirler. Medyadan bir takım beklentileri olan siyasal aktörler ise. Öyle ki medyanın sunduğu kimi konular ve kişiler. kendi yayın kuruluşundan da çeşitli beklentileri bulunmaktadır. kendilerine muhalefet eden medya holdinglerinin çeşitli ekonomik faaliyetlerini. Bu pozisyondaki medya kuruluşları da hükümet ve siyasal elitin amaçlarına hizmet edecek bir yayın politikası yürütebilmektedir. Ancak. Örneğin hükümetler. Kısacası siyasal çevrelerle medya arasındaki ilişkinin genel görünümüne dair böyle bir değerlendirmenin sonucunda. Bu beklentilerin başında ise. Başka bir ifadeyle kâr kaygısı güden bir ticari işletme olan medya sahibinin. ayrıcalıkları belirleme ve bu anlamda siyasal aktörlerin iletişim sürecine katılımlarını sağlama bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. 1995: 79). Bu tartışmalar ise medya yayınlarının içeriğini doğrudan etkileyebilmektedir. her iki tarafın da “çıkarları” doğrultusunda kimi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Bu nedenle medya patronları. yayınlarını da bu doğrultuda oluşturabilmektedirler. muhalif medyayı susturmaya çalışabilmektedirler (İrvan. Bütün bunların yanı sıra medya. kamuoyu tarafından medyada yer alış şekillerine göre değerlendirebilmektedir.

%9). filmleri. Geray. gazete haberleri veya yazıları olabileceği gibi televizyon haberleri.60 G.  1 Bu bölümde italik olarak verilen ifadeler. genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. İçerik çözümlemesi. İçerik. %18) ve “iftiracı” (1 kez. “işbirlikçi” (1 kez. İçerik çözümlemesi iletişim içeriğinin. IĢık – Ü. Nicel araştırmalarla nitel araştırmaların mutlaka iki zıt uca konması gerekmez. %23). “işbirlikçi” (2 kez. %28). 1 2. %100). %27). A. Sayı:29 . Buna göre Hürriyet‟te. toplumsal bilim araştırma teknikleri arasında “kitle iletişim araçlarındaki” içeriğe yönelik kullanılan bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 2. Hürriyet Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Hürriyet Gazetesi‟nde çalışma kapsamında incelenen dönemde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 16 haber yayınlanmıştır. nicel araştırmaların ise istatistikî olduğu belirtilmektedir. “yalan habercilik” (2 kez. %18). %100). %23). Bu çerçevede haberlerin içeriği incelendiğinde. “hakim/savcı” (3 kez. 2006). gazetelerden aynen yapılan alıntılardır. “taraflı” (3 kez. Oğuzhan Börekci zaman “uyuşan” kimi zaman da “çatışan” bir ilişki ağı içerisinde hareket ettikleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (2 kez. İçerik çözümlemeleri nicel ve nitel olmak üzere iki ana kümeye ayrılabilir. tamamıyla Başbakan Erdoğan‟ın kendi ifadeleriyle sunulduğu saptanmıştır. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda ise. Güz 2009. “Medya Eleştirileri” konusunda. Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (6 kez. radyo programları. sinema filmleri kısacası her türlü içerik olabilir. Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların. ve “ahlaksız” (3 kez. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “çıkarcı” (2 kez. Bir araştırmada her iki teknikten de yararlanılabilir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Nitel araştırmaların kuramsal. %46). Başbakan Erdoğan tarafından.1. Doğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yapıldığı belirlenmiştir. BAġBAKAN RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ĠLE DOĞAN MEDYA GRUBU SAHĠBĠ AYDIN DOĞAN ARASINDA YAġANAN “TARTIġMA”NIN YAZILI BASINDA SUNUMU Bu bölümde Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında Deniz Feneri Davası üzerinden başlayan tartışmalarda tarafların birbirlerine yönelttikleri suçlamaların niteliğinin basında nasıl sunulduğu nicel ve nitel içerik analiziyle incelenmiştir.%8). “kaçakçı” (3 kez.

“Biz 70 Milyonun İktidarıyız” (13 Eylül 2008). AKP. “… son zamanlarda AKP‟yi „yaralayamayan‟ ve „kirletemeyenlerin‟ AKP üzerinde „yalan yanlış iftira kampanyalarıyla bir şeyler yapma gayreti içine girdikleri…” şeklindeki sözleri yer almaktadır. “Vurdukça Biz Güçleniyoruz” (7 Eylül 2008).Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 61 Tablo-1 (Hürriyet Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Öyle ki. alışılmış siyasi partilerden. bundan önceki siyasi partilerden biri değil. yolsuzluk çamurunu atanlar kendileri o çamurun içinde boğulur ve bugüne kadar atanlar aynen bu şekilde boğulmuşlardır” (6 Eylül 2008) şeklinde konuşan Erdoğan‟ın. “Okul Açılışında Medyaya Yüklendi” (9 Eylül 2008). Nitekim Erdoğan‟ın bu konudaki şu açıklamaları dikkat çekmektedir: “…Ben şunu çok açık ve net söylüyorum. Onlar Aydın Doğan ile pazarlığa oturmuş olabilirler ama Tayyip Erdoğan'ı pazarlığa oturtamadığın için bu çılgınlıkları yapıyorsun ve şu ana kadar olan bütün 2 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. “Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” (14 Eylül 2008). Doğan‟ın “ekonomik çıkarları”nın olduğunu ifade ettiği de görülmektedir. ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % İftiracı 6 %46 Çıkarcı 2 %100 Suçlamaların Niteliği İşbirlikçi 1 %8 Kaçakçı 3 %23 Ahlaksız 3 %23 2 %100 13 % 100 Toplam Basın Özgürlüğünü Medya EleĢtirileri Kötüye Kullanma n 2 % %18 Siyasal Çevrelerle İşbirlikçi ĠliĢkiler n 2 % %100 Taraflı Hakim/Savcı 3 %28 3 %27 - Yalan İftiracı Habercilik 2 1 %18 %9 - 11 %100 2 %100 Buna göre. Hürriyet‟te “Başbakan‟dan Önemli Açıklamalar” başlığıyla yer alan haberin “ Kimse AKP‟ye Yolsuzluk Çamuru Atamaz” (6 Eylül 2008) alt başlığında. “Dersimiz İftira Değil Dedi Yine Doğan‟a Çattı” (15 Eylül 2008). “…Kimse AKP‟ye kalkıp da yolsuzluk çamurunu atamaz. Şunu da bil. “Yolsuzluk”2 konusu kapsamında Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamanın en çok “iftiracı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı görülmektedir. Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği davası ile alakalı şeylerin içerisine kendi adının konulmasının arkasında. Tayyip Erdoğan da bu alışılmış başbakanlardan biri değil.

Bana cevap vermeyi bırakın da SPK‟ya ve küçük ortaklarınıza bunun doğru olup olmadığını anlatın” şeklindeki sözleriyle Doğan‟a yönelik “kaçakçı” ithamında bulunmaktadır (“Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” 14 Eylül 2008). Sayı:29 . A. Neden milleti aldatıyorsunuz? Bu mudur ikide bir arkasına saklandığınız basın özgürlüğü.62 G. Siz ne hakimsiniz ne savcı…” (7 Eylül 2008). şimdi Hilton Oteli'nde istediği plan tadilatlarını bana ve belediye başkanıma yaptıramadığı için bu adımları atmaktadır. Açık söylüyorum. bu kadar açık söylüyorum. “Başbakan‟dan Önemli Açıklamalar” başlıklı haberin “Basın Özgürlüğü Yalan Yazma Hakkı Vermez” alt başlığında. Yanlış yapan cezasını çekmeli. Biz 70 Milyonun İktidarıyız” (13 Eylül 2008). “Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” (14 Eylül 2008). IĢık – Ü. yanına kalmamalı. Bizzat bana ve belediye başkanıma bunu teklif etmiştir ve istediğini alamadığı için de bu kampanyaları sürdürmektedir” (6 Eylül 2008. Örneğin. “yanlı yayıncılık yaptığı”. Öyle ki Erdoğan‟ın. “Okul Açılışında Medyaya Yüklendi” (9 Eylül 2008). “…SPK inceliyoruz diyor siz ne diyorsunuz? Siz buna uzuca ya da pahalıya gazete kağıdı alımı olarak bakıyor olabilirsiniz. Yine aynı şekilde söz konusu haberde.. Böyle cevap mı olur? Bu yazdıklarını kimseye 3 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. olmayacak.. Güz 2009. “Dersimiz İftira Değil Dedi Yine Doğan‟a Çattı” (15 Eylül 2008). gerçekleri yazın gerçekleri. Söz konusu tartışmanın tüm boyutlarında her iki tarafın da üzerinde durduğu. “…Madem yazacaksın. Onlara da diyorum ki. Ama suçlu ile masumun birbirinden ayırt edileceği yer gazete sayfaları değil.Her seferinde aynı şey. “hakimsavcı rolü”nü üstlendiği ve “etik kuralları ihlal ettiği” yönündeki suçlamaları dikkat çekicidir. Köşe yazarları patronlarını savunmakta çok mahirler. Hürriyet). Bu noktada Başbakan‟ın. Doğan‟ı “basın özgürlüğünü kötüye kullandığı”. “Başbakan Yine Medyayı Suçladı” (8 Eylül 2008). mahkeme. al sana delil diye dosyaya eklenen belge. Oğuzhan Börekci kampanyaların arkasında olan gerçek bu. Başbakan‟ın bu kez de Doğan Medya Grubu‟na bağlı gazetecileri ve köşe yazarlarını da “yalan yazmakla” suçladığı ifadeleri dikkat çekmektedir. Başbakan‟ın kendisine yapılan suçlamalara ilişkin şu açıklamaları göze çarpmaktadır: “…Recep Tayyip Erdoğan yanlış yapanın yanında olmamıştır. Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği “Yolsuzluk” konusundaki suçlamalarından bir diğeri ise “kağıt kaçakçılığı”dır. Özgür basını susturmak istiyormuşuz. Nitekim “SPK‟nın bu iddiaları uzun süredir incelediklerini doğruladı”ğının da altını çizen Başbakan. daha doğrusu birbirlerini “suçladıkları” ve kendilerini “akladıkları” önemli noktalardan biri de “Medya Eleştirileri”3 konusudur.

“8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). %62). “taraflı” (2 kez. Tablo-2 (Hürriyet Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Sicil Amiri 1 %11 Şantajcı 5 %62 Otoriter 7 %54 Suçlamaların Niteliği İstismarcı 4 %45 Polemikçi 3 %38 Taraflı 2 %15 Gündemi Saptırmak 2 %22 Seviyesiz 1 %8 İftiracı 2 %22 Hoşgörüsüz 1 %8 Şantajcı 2 %15 13 %100 8 %100 9 % 100 Toplam Hürriyet Gazetesi‟nde. “seviyesiz” (1 kez. Ancak. Tablo-2‟de de görüldüğü gibi Doğan‟ın. “hoşgörüsüz” (1 kez. Hürriyet‟te“Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda. gazetenin gerek haberleri sunum şekliyle gerekse de konuya ilişkin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerde. Buna göre Hürriyet‟te. %38). 4 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008). %11). %8). %45). %8) ve “şantajcı” (2 kez.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 63 yutturamazsın” (7 Eylül 2008) sözleriyle söz konusu suçlamalarını yaptığı görülmektedir. “polemikçi” (3 kez. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (13 Eylül 2008). %54). %15). Başbakan‟a yönelttiği en önemli suçlamanın “Medya Eleştirileri”4 konusu kapsamında yapıldığı anlaşılmaktadır. %22). “Medya Eleştirileri” konusunda ise. Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların çoğunlukla Doğan‟ın ifadelerinden oluştuğu tespit edilmiştir. %15). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Başbakan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin yayınlanan haberlerde. “iftiracı” (2 kez. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı”(5 kez. %22). “istismarcı” (4 kez. “gündemi saptırmak” (2 kez. “otoriter” (7 kez. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (14 Eylül). söz konusu suçlamaların pekiştirildiği görülmüştür.

IĢık – Ü. tek sesli medya bu demokrasi mi olur… eğer bu ülkede demokrasi varsa. 5 Güz 2009. İnsanlardaki yardım duygunsu istismar etmek. Hilton‟la ilgili bir talebim evet var. “8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). Örneğin. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (13 Eylül 2008). Başbakan‟a “polemikçi” ve “şantajcı” nitelendirmeleri üzerinden suçlamalarını yönelttiği belirlenmiştir. “…Eğer bizden biat medyası kültürü bekliyorsanız. Sayı:29 . Tabii olmuştur. bağımsızlık var. Yani bir ülkenin başbakanının bu kadar ucuz bir polemiğe girmesi hakikaten beni son derece rahatsız ediyor. “Ekonomik İlişkiler”6 konusunda ise Doğan‟ın. “8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). Saygı duymayı bırak. Başbakan‟ın Doğan Medya Grubu‟na yönelik “otoriter” bir tutum içerisinde bulunduğuna dikkat çekilmektedir. “Yolsuzluk”5 konusunda ise. Doğan‟ın Hilton Oteli meselesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu sözleri dikkat çekmektedir: “ …Bak kardeşim bu çok ucuz bir polemik. 7 Eylül 2008 tarihli haberde. “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008). “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” başlığıyla yer alan haberde Doğan‟ın. “Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” (8 Eylül 2008). “ Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” başlığıyla yer alan haberde Doğan‟ın. Buna göre “Medya Eleştirileri” konusunda. Benim yakama niye yapışıyorsun… Senin benim haberlerimi alıp Türkiye‟de yetkililere talimat verip onlar için tahkikat açtırman lazımken. Başbakan‟ı bir anlamda “görevini kötüye kullanmak”la itham ettiği de anlaşılmaktadır. Örneğin. Örneğin. Bizim grubumuzda yansızlık var. Tayyip Bey'i de tanıyorum ve neden böyle bir ucuz polemiğe girdi tereddüt ediyorum. A. Onları da her zaman düzeltmeye amadeyiz. onları içine sindirmen lazım” (8 Eylül 2008) şeklindeki sözlerine yer verilmektedir. Oğuzhan Börekci “Yolsuzluk” ve “Ekonomik İlişkiler” konularında yöneltilen suçlamaların ise eşit oranda olduğu görülmektedir. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (14 Eylül). “…Çağımızda insani dayanışmayı. mutlak surette özgür basın olmalı. Erdoğan‟a yapılan suçlamaların en çok “istismarcı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı belirlenmiştir. 6 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Ben bu ülkede yaşayan 24 bin adam çalıştıran Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Ve senin de özgür basına. o yansız basına saygı duyman lazım. Peki beni susturursan. doğrular var. bizim medya grubumuz biat etmez. “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008).64 G. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). “Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” (8 Eylül 2008). beni susturmaya çalışıyorsun. Yanlış yapmıyor muyuz. yardımlaşmayı sağlayan kuruluşların büyük sorumlulukları var. bana göre günahların en büyüğüdür…” (6 Eylül 2008) şeklindeki sözleriyle.

. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Sayın başbakan sapla samanı karıştırıyor.. “Basın Konseyi‟nden Başbakan‟a cevap” (8 Eylül 2008). haber başlıklarında ve haberlerin sunumunda Başbakan‟ın “saldırıda bulunan”. Nitekim ilk bakışta haberlerin yer alışında taraflar “eşit” miş gibi algılansa da. Örneğin. Yani Hilton'da ne varmış ki Başbakan Erdoğan diyor ki bana geldi. “Okul açılışında medyaya yüklendi” (9 Eylül 2008). “‟Dersimiz iftira değil‟ dedi yine Doğan‟a çattı” (15 Eylül 2008) başlıklarıyla yer alan haberlerde olduğu gibi..” Söz konusu haberde yine aynı konuyla ilgili olarak Doğan‟ın. tarafların açıklamalarının çoğunlukla birinci el kaynaktan aktarıldığıdır. Zaten yasal olmayan bir şeyi vermen suç. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a cevap” (14 Eylül 2008). Ben yasal olmayan birşeyi istemem. ucuz siyasi şantaj yapıyorlar. Haberlerde kullanılan başlıklar ise. Başbakan‟ın Doğan Medya Grubu‟na yönelik “saldırılarına” ilişkin tepkiler dile getirilmektedir. Gazetede konuya ilişkin dikkat çeken bir diğer önemli nokta da. Ben Başbakan Erdoğan'a Hilton için gitmedim. Hürriyet‟te söz konusu tartışmalara ilişkin yer alan haberlerde dikkat çeken husus. haberlerin yer alış şeklidir. sadece “Medya Eleştirileri” konusundadır. Doğan‟ın ise “cevap veren” ve “savunan” konumunda olduğu görülmüştür.. vermedim onun için yayın yapıyor. Örneğin. bu kez de Başbakan‟ın kendisine şantaj yaptığını iddia ettiği yönündeki şu açıklamalarına yer verilmektedir: “…İstekte bulunmak suç mu? Tabi istekte bulunacağım. Örneğin. Basit şeylerle uğraşıyor. Ne demek. “8 yanlışa 8 cevap” (9 Eylül 2008). Ona kim ne söyledi bilmem… Ne bu şehrin belediye Başbakanı ne de bu ülkenin başbakanı ucuz şantaj yollarına gitmesin. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a cevap” (13 Eylül 2008). İki.. “ „Dersimiz iftira değil‟ dedi yine Doğan‟a çattı” (15 Eylül 2008) gibi. Buraya kadar yapılan incelemelerde. Yasal olan birşeyi isteyip vermiyorlarsa burada da onlar suç işliyorlar. Hilton'da eğer ben onlardan yasal olmayan bir şey istediysem zaten vermemeleri lazım. Bunun sonucu siyasi şantajdır ve polemiktir. “Gazeteciler Cemiyeti‟nden hükümete tepki” (8 Eylül 2008) ve “Başbakan yine medyayı suçladı” (8 Eylül 2008) başlıklarıyla verilen haberlerde.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 65 ve bir sürü şirketleri olan bir grup olarak her gün müracaat ettiğimiz devletle işlerimiz var. Hürriyet Gazetesi‟nde tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınlanan haberler. “Başbakan yine medyayı suçladı” (8 Eylül 2008). bu benden bir şey istedi. Başbakan‟ın açıklamalarının yer aldığı kimi haberlerde gazetenin taraflı duruşunu gösteren ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Başbakan Erdoğan'ı anlamakta zorluk çekiyorum.” (7 Eylül 2008). Yasal olan bir şeyi vermemen de suç. genellikle tarafların açıklamalarından oluşturulmuş olsa da.

“Medya Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (1 kez. IĢık – Ü.2. Buna göre. Buna göre. %50). %17) ve “kaçakçı” (1 kez.66 G. %66).) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % İftiracı 4 %66 Çıkarcı 1 %50 Basın Özgürlüğünü Kötüye Kullanma 1 %25 İşbirlikçi 1 %50 Suçlamaların Niteliği Ahlaksız 1 %17 Vurguncu 1 %50 Taraflı 2 %50 Taraflı 1 %50 Kaçakçı 1 %17 İftiracı 1 %25 2 %100 4 %100 6 % 100 2 %100 Toplam Radikal Gazetesi‟nde. “Siyasi Çevrelerle İlişki” konusunda ise “işbirlikçi” (1 kez. Oğuzhan Börekci 2. Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların. %50) ve “çıkarcı” (1 kez. Sayı:29 . %17) . %50) ve “taraflı” (1 kez. Radikal Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-3 ( Radikal Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı. %25) ve “taraflı” (2 kez. Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların tıpkı Hürriyet‟te olduğu gibi. %50). tıpkı Güz 2009. A. %25). %50). tamamıyla Başbakan Erdoğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu belirlenmiştir. Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (4 kez. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “vurguncu” (1 kez. “ahlaksız” (1 kez. “iftiracı” (1 kez. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 9 haber yayınlanmıştır.

gazetenin söz konusu tartışmayı ağırlıklı olarak tarafların açıklamalarından bağımsız şekilde kurguladığı haberlerle ele aldığı ve Doğan lehine bir duruş sergilediği belirlenmiştir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Başbakan Erdoğan‟ın “Demokrasilerde konuşma hakkı eleştirme hakkı sana da. Örneğin. “Erdoğan Dalgalandı da Duruldu” (21 Eylül 2008). gazetenin Erdoğan‟ın 7 8 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Radikal‟de Başbakan Erdoğan‟ın “Medya Eleştirileri” konusunda. Örneğin. Yine aynı şekilde Radikal Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin de Hürriyet Gazetesi‟yle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Benim o kadar köşe yazarım. Bildiği bir şey varsa anlatmak yerine şantajda bulunan Erdoğan şunları söyledi…Erdoğan. “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). “Erdoğan Yanlış Adrese Çattı” (7 Eylül 2008). silahşörüm yok…” sözleri dikkat çekmektedir. şunları söyledi”(8 Eylül 2008). “Arınç‟ın Sözleri Erdoğan‟a „Fener‟ Oldu: Suçlu Varsa Cezasını Çeker” (14 Eylül 2008). Olağan Kongresi‟nde konuşan Erdoğan. Aydın Doğan‟a yanıt verirken öfkeli tavrını sürdürdü. Örneğin.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 67 Hürriyet‟te olduğu gibi “Medya Eleştirileri”7 ve “Yolsuzluk”8 konusu bağlamında yapıldığı belirlenmiştir. “Başbakan Kavgayı Sürdürdü: Doğan Grubu Yazdıkça Açıklayacağım” başlıklı haberin. “Köşe yazarlarına da çattı” (8 Eylül 2008) alt başlığında. AKP‟nin dünkü Bayrampaşa 3. başlıkta yer alan ifadelerle gazetenin Başbakan‟ın aleyhine ve dolaylı olarak da Doğan‟ın lehine bir duruş sergilediği görülmektedir. önceki günkü AKP Güngören İlçe Kongresi‟nde ağır bir dille Aydın Doğan‟ı eleştirmişti. “Başbakan Kavgayı Sürdürdü: Doğan Grubu Yazdıkça Açıklayacağım” başlıklı haberde. Erdoğan. senin gazetelerine de mahsus değildir. Erdoğan‟a aynı gün bir açıklamayla yanıt veren Doğan ise Türk basını için çok tehlikeli bir dönemin başladığını belirerek “Şantaj yapmak başbakanlara yakışmaz demişti. Her ne kadar haberde Başbakan‟ın açıklamaları birinci el kaynaktan aktarılsa da. “Erdoğan yanlış adrese çattı” (7 Eylül 2008) başlıklı bir diğer haberde. Buna göre. Doğan‟a ve sahibi olduğu medya grubuna yönelttiği suçlamalarını ağırlıklı olarak köşe yazarları üzerinden yaptığı belirlenmiştir. “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). silahşörlerin var. Bu konuyla ilgili haberler için bkz. eleştirilmeyi de göze alacaksın. Senin maaşlı köşe yazarların. yine Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan‟ı hedef aldı. Eleştirmek istiyorsan. gazetenin konuya ilişkin şu yorumları dikkat çekmektedir: “…Deniz Feneri tarafından para gönderildiği iddialarının haber olarak verilmesine öfkelenen Erdoğan. “Arınç‟ın Sözleri Erdoğan‟a „Fener‟ Oldu: Suçlu Varsa Cezasını Çeker” (14 Eylül 2008).

Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların çoğunlukla Doğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu tespit edilmiştir. “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda ise. IĢık – Ü. %33) ve “iftiracı” (1 kez. %33). “polemikçi” (1 kez. %14) ve “seviyesiz/ahlaksız” (1 kez. Tablo. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı” (5 kez.4 (Radikal Gazetesi‟nde Başbakan Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % İstismarcı 1 %33 Şantajcı 5 %72 Otoriter 6 %86 Suçlamaların Niteliği Sicil Amiri 1 %33 Polemikçi 1 %14 Hoşgörüsüz 1 %14 İftiracı 1 %34 Seviyesiz/Ahlaksız 1 %14 - Toplam 3 % 100 7 %100 7 %100 Radikal Gazetesi‟nde. Bununla birlikte gazetenin gerek haberleri sunum şekliyle gerekse de konuya ilişkin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerde. Aydın Doğan‟a yüklendi” şeklinde kurgulanan haberde. ve “hoşgörüsüz” (1 kez. “iddia etti”. Erdoğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “istismarcı” (1 kez. Başbakan ile Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin. “Medya Eleştirileri” konusunda “otoriter” (6 kez. Başbakan Erdoğan‟ın konuya ilişkin açıklamaları “yüklendi”.68 G. Nitekim “Almanya‟daki Deniz Feneri yolsuzluğu iddianamesinde adının geçtiği haberlerine çok kızan Başbakan Erdoğan. bu suçlamaların Doğan lehine pekiştirildiği görülmektedir. “sicil amiri” (1 kez. “fena kızdırdı” gibi doğruluğu kesin olmayan ifadelerle aktarılmaktadır. %34). %72). Sayı:29 . %14). A. Güz 2009. Oğuzhan Börekci açıklamalarını verirken olumsuz anlamlar içeren ifadelerle haberi kurguladığı tespit edilmiştir. %14). Buna göre. %86).

Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 69 tıpkı Hürriyet‟te olduğu gibi Radikal‟de de Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. gazetelerde ne zaman hoşuna gitmeyen bir haber görse hemen Hilton ipine sarılıyor. Radikal‟de gerek Doğan‟ın açıklamalarında. Örneğin 7 Eylül 2008 tarihli aynı haberin alt başlığında. Söz konusu haberde. “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). Doğan‟ın. “Erdoğan‟ın Bu İlk Şantajı Değil” (9 Eylül 2008). Örneğin “Erdoğan Yanlış Adrese Çattı” başlıklı haberin “Aydın Doğan: Türk basını için tehlikeli bir dönem başladı” alt başlığında. Ama elindeki gücü de kullanıp bunu şantaj aracı Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Hoşlanmayabilir. “Dokunulmazlık Zırhlarına Karşı Hakkımızı Arayacağız” (23 Eylül 2008). başbakanlara suç işleme hakkı vermiyor. basın özgürlüğüne yönelik ağır tehdidin artık iyice su yüzüne çıkmış olmasıdır. “…benim açımdan bu konuşmanın asıl vahim yanı. „Benimle İlgili Ne Varsa Açıklasın Elde Tutması Şantaj” (8 Eylül 2008). Yukarıda da belirtildiği gibi. bunu reddetmek kamu otoritesinin görevidir. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Doğan. Kendisine açık açık şunu söylüyorum: Hilton konusunda yasalara aykırı bir talebim varsa. “Ekonomik İlişkiler”9 konusunda Başbakan tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında şu savunularına vurgu yapılmaktadır: “Başbakan durmadan Hilton meselesini dile getiriyor… Başbakan. gerekse gazetenin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerinde.. “Medya Eleştirileri”10 konusundaki suçlamaların ön plana çıkartıldığı ifade edilmişti. 10 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. CNN-Türk ve kağıt kaçakçılığı meselesidir. Ama vatandaş olarak haklı bir talepte bulunuyor ve bunu yerine getirmiyorsa. Türk kanunları. “Aydın Doğan: Saldırılar Bizi Yıldıramaz” (14 Eylül 2008). Haberlerin içeriği incelendiğinde ise. özellikle de Hilton meselesiyle ilgili konuda kendisine dolaylı olarak “şantaj” yapıldığını ima etmekte ve Başbakan‟ı “bir vatandaşın kanuni taleplerini engellemekle” suçlamaktadır. “Dokunulmazlık Zırhlarına Karşı Hakkımızı Arayacağız” (23 Eylül 2008). “Erdoğan‟ın Bu İlk Şantajı Değil” (9 Eylül 2008). 9 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Başbakanımız eleştirilmekten hoşlanmıyor. “Erdoğan Dalgalandı da Duruldu” (21 Eylül 2008).Doğan‟ın. Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği suçlamalar karşısında –ki bunlar Hilton. bu da suçtur. “Aydın Doğan: Türk basını için tehlikeli bir dönem başladı” ifadesinin kullanıldığı dikkat çekmektedir.” (7 Eylül 2008).. “Aydın Doğan: Saldırılar Bizi Yıldıramaz” (14 Eylül 2008). „Benimle İlgili Ne Varsa Açıklasın Elde Tutması Şantaj” (8 Eylül 2008). Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Ekonomik İlişkiler” ve “Medya Eleştirileri” konusu bağlamında yöneltildiği görülmektedir.

Milliyet ve Radikal gazetelerinin sahibi Doğan Grubu‟nu hedef aldı…” vurgusuyla. Doğan Grubu‟na bağlı gazeteler için “boykot kampanyası” başlatan Erdoğan‟ın. Nitekim “…Erdoğan‟ın gündeminde „övündüğü‟ duble yol çalışması ve Marmaray Projesi ile Adalar‟daki fayton nostaljisi vardı…” şeklindeki ifadelerle devam edilen haberde. Dünkü konuşması bana göre Türk basın tarihinde çok tehlikeli bir dönemin başladığının en somut işaretidir. Son olarak Radikal‟de “Erdoğan dalgalandı da duruldu”(21 Eylül 2008) başlıklı haberle. “…yolsuzluğu adım adım izleyen Hürriyet. ikili arasında şimdiye kadar yaşanan olayların Aydın Doğan lehine hatırlatılmasının yapıldığı dikkat çekmektedir. yaşananların muhakemesini yaptırmak istediği de anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar ellerinden gelen baskıyı yapıyorlardı. A. Oğuzhan Börekci haline getirme hakkı yoktur” şeklinde açıklama yaptığı ve kendisine yöneltilen suçlamaları “anayasal bir suç” olarak nitelendirdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu haberde. Güz 2009. Söz konusu haberde. IĢık – Ü. Doğan‟ın devam eden açıklamasında. açıkça Erdoğan‟ın projelerinin “küçümsendiği” anlaşılmaktadır. Sayı:29 . haberin Doğan lehine sonuçlandırıldığı da görülmüştür. “…Anayasamız basın özgürlüğünü teminat altına almıştır.70 G. Demek ki baskıları daha da ağırlaşacak…” (7 Eylül 2008) şeklindeki sözleriyle. önceki gün katıldığı Adalar İlçe Kongresi‟nde de bu çağrıyı sürdürdüğü ve kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdiği belirtilmektedir. Başbakan Erdoğan‟ın Almanya‟daki Deniz Feneri yolsuzluğunun basına yansımasına “hayli öfkelendi”ği de kaydedilerek. meseleyi “basın özgürlüğü ihlali” boyutuna taşımak ve kamuoyuna da “demokrasi” olgusu üzerinden.

%100 Taraflı Yayıncılık 6 14 %44 %100 4 2 %100 Basın Basın Yalan Özgürlüğünü Hakim/ Otoriter Çıkarcı Etiği Haber Kötüye Savcı İhlali Yayınlama Kullanma 1 2 1 2 1 1 %7 %14 %7 %14 %7 %7 İşbirlikçi 4 % 100 - . “ahlaksız” (1 kez. “basın etiği ihlali” (2 kez. “Medya Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (1 kez.3. “otoriter” (2 kez. Zaman Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-5 ( Zaman Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı). “hakim/savcı” (1 kez. Buna göre Zaman‟da.% 100 2 . %22). Ana Konular Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % Suçlamaların Niteliği İftiracı Ahlaksız Kaçakçı 6 1 2 %67 %11 %22 Vurguncu Toplam 9 . “yalan haber İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 71 2. %11) ve “kaçakçı” (2 kez. Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların tıpkı Hürriyet ve Radikal‟de olduğu gibi ağırlıklı olarak Başbakan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu tespit edilmekle birlikte. %7). “çıkarcı” (1 kez.%100 Zaman Gazetesi‟nde. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 14 haber yayınlanmıştır. %7). %100). “Ekonomik İlişkiler” konusunda “vurguncu” (2 kez. %14). Zaman‟ın bu suçlamaları içeren haberleri sunum şekliyle Başbakan lehine bir tutum sergilediği görülmüştür. %67). %7). %14). Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:“Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (6 kez.

Buna göre. Doğan Grubu‟nun CHP ile birlikte hareket ettiğini savundu… Başbakan Erdoğan. %44). IĢık – Ü. “Başbakan‟dan Doğan‟a Mektup…” (13 Eylül 2008). “Başbakan.72 G. Deniz Feneri Derneği'nden kendisine para aktarıldığı yönünde yayın yapan Doğan Grubu'na meydan okudu…” (7 Eylül 2008). İşadamı Olarak Eşit Muamele Göreceksin” (14 Eylül 2008). Aydın Doğan‟ın barışmak için iyi niyet elçileri gönderdiğini de açıkladı…Başbakan. Aydın Doğan ve CHP‟ye Yönelik Eleştirilerine Devam Etti” (15 Eylül 2008). 12 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Zaman Gazetesi‟nde söz konusu tartışmalara ilişkin yer alan haberlerin içeriği incelendiğinde ise. “Başbakan Yine Doğan‟a Yüklendi” (14 Eylül 2008). Yazarları da İnanmadı” (13 Eylül 2008). Örneğin 8 Eylül 2008 tarihinde “Aydın Doğan‟a Bir Hafta Süre Verdi: İftiraların Sebebini Açıklamazsan Ben Açıklarım” başlığıyla yayınlanan haberde. Nitekim söz konusu haberde Başbakan‟ın konuya ilişkin ifadeleri gazete tarafında şu şekilde sunulmaktadır: “…AK Parti‟yi geriletemeyenlerin. %100). “Başbakan‟dan Doğan‟a Mektup…” (13 Eylül 2008). “Aydın Doğan‟a Bir Hafta Süre Verdi: İftiraların Sebebini Açıklamazsan Ben Açıklarım” (8 Eylül 2008). iftira kampanyaları açtığını belirten Erdoğan. Oğuzhan Börekci yayınlama” (1 kez. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda “işbirlikçi” (4 kez. Sayı:29 . Örneğin “Başbakan‟dan Aydın Doğan‟a Ağır Suçlamalar” başlıklı haberin içeriğinde. “Doğan‟a. “Artık Kervanınızı İftiralarla Götüremeyeceksiniz” (9 Eylül 2008). %7) ve “taraflı yayıncılık” (6 kez. Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların en çok “taraflı yayıncılık” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı görülmektedir. Doğan‟a yapılan suçlamaların tıpkı Hürriyet ve Radikal‟de olduğu gibi “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. bu yayınların bir sebebinin de Hilton Oteli olduğunu savundu… Doğan Grubu'nun. A. Başbakan Erdoğan‟ın şu suçlamalarına vurgu yapılmaktadır: “…Bu mudur Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Bu haberde aynı zamanda Doğan‟ın söz konusu tartışmada “haksız” ve öne sürdüğü iddialarının da “geçersiz” olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 11 Güz 2009. otel için istediği plan tadilatlarını kendisine ve belediye başkanına yaptıramadığını dile getirdi… Aydın Doğan'ın bizzat kendisine ve belediye başkanına teklifte bulunduğunu vurguladı… İstediğini alamadığı için bu tür kampanyalar yaptığını ileri sürdü… Erdoğan. “Medya Eleştirileri”12 konusunda ise. “Başbakan Yine Doğan‟a Yüklendi” (14 Eylül 2008). Başbakan‟ın Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği‟yle ilgili “yolsuzluk” davasına adının karıştırılmasından dolayı Doğan‟a ve sahibi olduğu medya grubuna yönelik ağır suçlamalarda bulunduğu sözlerine vurgu yapılmaktadır. “Yolsuzluk”11 konusu kapsamında Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların en çok “iftiracı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir. “Erdoğan: Türkiye Barış Adası Oldu” (9 Eylül 2008). “Yayıncı Kimliğinle İmtiyaz İsteme.

Siz bağımsız olsaydınız patronunuz hakkında yayınlanan kağıt kaçakçılığı olayını da sorgulamanız gerekmez mi? Yoksa bu iddialar haber değeri taşımıyor mu? Hilton oteline imar talebi haber değeri taşımıyor mu?" (13 Eylül 2008) şeklindeki sözlerine yer verilerek. silahşörüm yok. cevap hakkına ne kadar saygılı olduğunu zaten yaptığın açıklamalarla. paralı silahşörün bol.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 73 ikide bir arkasına saklandığınız basın özgürlüğü? Nasıl olsa köşe yazarlarınız bu konuda gayet iyi avukatlığınızı yapıyorlar. burada söz konusu anlamlar aracılığıyla Doğan aleyhine bir duruş sergilendiği ve bu yönde bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmiştir. silahşörlerin var. eleştirilmeyi de göze alacaksın. Onlar patronlarını savunmakta bayağı mahirler. Öyle tek taraflı özgürlük olmaz. ezen. tarafsız ve bağımsız olmak demek. yaptırdığın yayınlarla ortaya koyuyorsun. “İşadamlığı ile Yayıncılığı Karıştırma” başlığıyla yer alan bir başka haberde de Başbakan‟ın. Ne kadar tahammüllü olduğunu. Tablo-6 (Zaman Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) Suçlamaların Niteliği İstismarcı Sicil Amiri 1 1 %33 %33 Şantajcı Polemikçi 1 1 %50 %50 Otoriter Hoşgörüsüz 3 1 %75 %25 ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Toplam İftiracı 1 %34 3 % 100 2 %100 4 %100 Zaman‟da Doğan‟a yöneltilen suçlamalara ilişkin haberlerin içeriği incelendiğinde dikkat çeken noktalardan biri de. “Aydın Doğan'dan maaş alan kalemşörlere bir çift sözüm var. Çünkü senin maaşlı köşe yazarların var. Doğan‟ın “medya patronu” nitelendirilmesiyle sunulmasıdır. adaletsiz gibi) hatırlanacak olursa. Bunun yanı sıra söz konusu nitelendirmeyle. Senin bu noktada maaşlı. Milletim bunu görüyor…” (8 Eylül 2008). patronunuzun çıkarlarından da bağımsız olmak demek. Doğan‟ı “taraflı yayıncılık” yapmakla ve bu anlamda da “basın özgürlüğünü kötüye kullanmakla” suçladığı görülmektedir. Nitekim patron kelimesinin çağrıştırdığı kimi olumsuz anlamlar (sömüren. Benim o kadar köşe yazarım. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Eleştirmek istiyorsan. bir bölümü hariç. Doğan‟ın sahibi olduğu medya kuruluşlarını kendi „çıkarları‟ yönünde kullandığı imasında da bulunulduğu anlaşılmaktadır.

%25). %34). olayı Alman polisi ve mahkemelerin ortaya çıkardığını. IĢık – Ü. Oğuzhan Börekci Zaman‟da. Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. Sayı:29 . Doğan‟ın açıklamalarını “iddia etti” ve “öne sürdü” gibi doğruluğu kesin olmayan ifadelerle sunarak bu tutumunu ortaya koymaktadır. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “polemikçi” (1 kez. Canlı Yayında Tartışalım” (14 Eylül 2008). “istismarcı” (1 kez. Doğan tarafından Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yapıldığı belirlenmiştir. Diğer gazetelerde olduğu gibi Zaman‟da da “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda. Diğer taraftan Doğan‟ın “Medya Eleştirileri” konusunda Erdoğan‟a yönelttiği suçlamaları en çok “otoriter” nitelendirmesi üzerinden yaptığı görülmüştür.%33).74 G. %50). Doğan‟ın “Yolsuzluk”13 konusuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamaları. Doğan‟ın Başbakan‟ın açıklamaları karşısında daha çok “suçlu” konumunda sunulduğudur. Örneğin. “Siyasetçi Değilim. %33) ve “iftiracı” (1 kez. Hürriyet ve Radikal‟in aksine. 13 “Velev ki Başbakan‟a Gittim Ama Hilton İçin Değil” (8 Eylül 2008). %50) ve “şantajcı” (1 kez. %75) ve “hoşgörüsüz” (1 kez. Aydın Doğan tarafından Başbakan Erdoğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı şu şekildedir:“Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. “Velev ki Başbakan‟a Gittim Ama Hilton İçin Değil” (8 Eylül 2008) başlıklı haberin içeriğinde. gazete tarafından şu şekilde aktarılmaktadır: “…Deniz Feneri ile ilgili haberleri gazete ve televizyonlardan izlediğini iddia eden Aydın Doğan. sahibi olduğu gazete ve televizyonların haberi. Zaman‟da yer alan bu tip haberlerde dikkat çeken unsur. Doğan‟ın Başbakan‟a yönelik suçlamalarının hem “yersiz” hem de “haksız” olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Güz 2009. Haberlerin bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda. “Medya Eleştirileri” konusunda ise. “otoriter” (3 kez. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a atfen verdiğine dikkat çekti” (7 Eylül 2008). A. Örneğin. Nitekim gazete. Doğan‟ın söz konusu suçlamalarına çok kısa yer verildiği dikkat çekmektedir. gazetelerinin de mahkemenin safahatı hakkında bilgi verdiğini söyledi… Aydın Doğan. Buna göre haberlerin içeriği incelendiğinde.

%40) ve “çıkarcı” (3 kez. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “iftiracı” (3 kez. Bu haberlerde Doğan‟a yapılan suçlamaların. “vurguncu” (4 kez. %50). “Medya İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “işbirlikçi” (1 kez. %30). %20). tartışmanın Başbakan lehine sonuçlandırıldığı belirlenmiştir.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 75 2. “iftiracı” (5 kez. %30). çoğunlukla gazetenin kendi yorumlarından oluştuğu görülmüştür. Buna göre Yeni Şafak‟ta söz konusu tartışmaya ilişkin suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “ahlaksız” (2 kez. %10) ve “kaçakçı” (2 kez. Bunun yanı sıra Başbakan‟ın suçlamalarını içeren haberlerin sunum şekliyle de. Yeni ġafak Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-7 (Yeni Şafak Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı. Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 14 haber yayınlanmıştır.4. ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % İftiracı 5 %50 Çıkarcı 3 %30 Basın Özgürlüğün ü Kötüye Kullanma 2 %22 İşbirlikçi 4 %100 Suçlamaların Niteliği Ahlaksız 2 %20 Vurguncu 4 %40 Otoriter 2 %22 %50 İşbirlikçi 1 %10 İftiracı 3 %30 Hakim/Savcı 2 %22 Kaçakçı 2 %20 Taraflı Yayıncılık 3 %34 4 %100 9 %100 10 %100 Toplam 10 % 100 Yeni Şafak Gazetesi‟nde. %20).

yer verildiği tespit edilmiştir. %22). Bu haberlerde gerek başlıklarda gerekse haberlerin içeriğinde kullanılan ifadelerle. “Suçlamalarda „iftira at. %100). Hilton‟a rezidans için ruhsat istediği iddialarını ve CNN Türk‟e karasal yayın talebini de “programda doğruladı”ğı kaydedilmektedir. Erdoğan‟ın kendisini “yanlış anladığını ileri süren” Doğan‟ın.“Doğan: Başbakan amirim değil” (6 Eylül 2008) ve “Doğan‟dan Rezidans ve CNN itirafı” (8 Eylül 2008) . Öyle ki. Doğan‟ın “kendisine ait” Kanal D televizyonunda yaptığı “özel söyleşi” de. “otoriter” (2 kez. “Petrol Ofisi‟nde Fatura Kabarık” (10 Eylül 2008). Başbakan Erdoğan‟ın açıklamalarına cevap verdiği belirtilmektedir. Başbakan Erdoğan‟ın ise “haklılığı”nın ve “gücü” nün ön plana çıkartıldığı dikkat çekmektedir. Aynı haberin devamında. Doğan‟ın açıklamalarına yalnızca iki haberde . IĢık – Ü. Bunun yanı sıra Başbakan Erdoğan‟ın açıklamalarına yer verilen diğer haberlerde. izi kalsın‟ mantığı var” (8 Eylül 2008) gibi.76 G. Dolayısıyla önceki üç gazeteden farklı olarak Yeni Şafak‟ta. Sayı:29 . Güz 2009. %22). “Doğan‟ın Hedefi Bu Kez Vekiller” (23 Eylül 2008) gibi. Tablo7‟den de anlaşılacağı üzere Doğan‟a yöneltilen suçlamaların. Doğan‟ın kendisine yapılan suçlamaları kabul ettiği yönünde bir sonuca varıldığı da görülmektedir. “hakim/savcı” (2 kez. bazı haberlerin başlıklarında bile açıkça görülmektedir: “Hilton‟da Doğan‟ın Hayal Kırıklığı” (8 Eylül 2008). %34). Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği suçlamaların oldukça çarpıcı başlıklarla aktarıldığı görülmektedir: “Ben senin bildiğin başbakanlardan değilim” (6 Eylül 2008). Nitekim bu haberlerde Doğan‟ın “ekonomik ilişkileri” ön plana çıkartılarak. Doğan‟ın “olumsuzlandığı”. “Sadece Bir Günde 279 Milyon YTL‟si Gitti” (9 Eylül 2008). Yeni Şafak‟ta söz konusu tartışmanın daha kısa ve ana hatlarıyla özetlendiği de dikkat çekmektedir. A. “Siyasal Çevrelerle İlişkiler” konusu haricinde diğer üç konuda eşit ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede gazetenin söz konusu tartışmaya ilişkin “taraflı” duruşu. %22) ve “taraflı yayıncılık” (3 kez. Oğuzhan Börekci Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (2 kez. “yolsuzluk” yaptığına ve “haksız kazanç” edindiğine dair suçlamalar yer almaktadır. “Doğan‟ın 60 Milyon Dolarlık Kağıt Vurgunu” (10 Eylül 2008). “Çamurun altında Hilton var” (7 Eylül 2008). “Doğan‟dan Rezidans ve CNN itirafı” başlıklı haberde. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda ise “işbirlikçi” (4 kez. Bunun yanı sıra Yeni Şafak‟ta.

mevcut siyasal sistem ve olaylar karşısında kamuoyunu bilgilendirdiği ve bu anlamda da kamuoyunun beklentilerini yerine getirdiği yönünde bir önem atfedilmektedir.içeriği incelendiğinde ise. Bu noktada medya. Bu suçlamaların ise Zaman Gazetesi‟nde olduğu gibi tamamıyla Doğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu görülmüştür. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı” (1 kez. Diğer gazetelerde olduğu gibi Yeni Şafak‟ta da “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. %100). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . kamuoyu adına siyasi otoriteleri denetlediği. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin Başbakan‟a yöneltilen suçlamaların oldukça az sayıda olduğu tespit edilmiştir. %100). “Medya Eleştirileri” konusunda ise “otoriter” (1 kez. Doğan‟ın açıklamalarının Başbakan‟ın açıklamalarına kıyasla oldukça kısa tutulduğu ve Doğan aleyhine bir tutum sergilendiği görülmüştür.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 77 Tablo -8 (Yeni Şafak Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Suçlamaların Niteliği İstismarcı 1 %50 Şantajcı 1 %100 Otoriter 1 %100 Sicil Amiri 1 %50 - Toplam 2 % 100 1 %100 1 %100 Yeni Şafak‟ta. Başbakan‟a yöneltilen suçlamalara ilişkin yer alan iki haberin – “Doğan: Başbakan Amirim Değil” (6 Eylül 2008) ve “Doğan‟dan Rezidans ve CNN İtirafı” “8 Eylül 2008). %50) ve “istismarcı” (1 kez. %50). Buna göre suçlamaların niteliğinin niceliksel dağılımına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. SONUÇ Günümüz toplumsal yapısında siyasal sisteme etki eden faktörlerin başında gelen medyaya.

dolayısıyla haberlerin medya patronunun ekonomik ve kişisel çıkarları doğrultusunda oluşturulduğu tezinin de büyük ölçüde doğrulandığı görülmüştür. İkinci olarak. Diğer taraftan Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinin ise. Çalışmanın ilgili bölümünde de belirtildiği üzere. söz konusu iki gücün birbirine sürekli bağımlı hale geldiğini de göstermektedir. Başbakan lehine bir duruş sergileyerek. siyasi çevrelerin ve özellikle de iktidarın ise kamuoyunu etkilemek ve dolayısıyla siyasi rantını artırmak amacıyla medyayı etkileme çabasında olduğu gerçeği büyük ölçüde doğrulanmış bulunmaktadır. karşılıklı suçlamaların “iftiracı”. her iki grup gazetenin de “bi taraf” yayıncılık yaptığı gerçeği ortaya çıkmıştır. bu bağımlılığın olumsuz bir seyirde geliştiği de gözlenmektedir. Ancak kimi zaman medya ve siyaset çevrelerinin “çatışan” çıkarları nedeniyle. karşılıklı “çıkar” ve “beklenti” üzerinden gerçekleştirilen bu ilişkiler.78 G. tarafların Deniz Feneri Davası üzerinden başlayan tartışmalarda. Buna göre Doğan Medya Grubu‟nda yer alan Hürriyet ve Radikal gazetelerinin. IĢık – Ü. basın-iktidar ve basın-mülkiyet ilişkilerinin. Buna göre ilk olarak. Sayı:29 . Nitekim siyasal aktörler özellikle de kendilerine muhalefet eden grupları etkilemek ve bunların yaptığı eleştiriler karşısında kendilerini savunmak için çoğunlukla medyadan yararlanmaktadırlar. “çıkarcı”. basın-iktidar ilişkilerinde iktidar yanlısı bir yayın politikası izlediği ifade edilebilir. Nitekim medya ve siyasi çevreler arasındaki ilişkilere dair öne sürülen argümanların. Aydın Doğan lehine bir duruş sergilediği. A. “otoriter” gibi nitelendirmelerle hakaret boyutuna da taşındığı belirlenmiştir. Bununla ilişkili olarak ise. “yanlılık” temelinde haber içeriklerini büyük ölçüde etkilediği dikkat çekmiştir. “vurguncu”. söz konusu tartışmanın basında nasıl sunulduğuna bakıldığında ise. Güz 2009. Oğuzhan Börekci siyasal aktörler açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Neticede çalışmaya örnek teşkil eden konuda. bu çalışmanın örnek olayını teşkil eden konu üzerinden de doğrulandığı görülmüştür. medya üzerinden bir “güç” savaşı sergiledikleri görülmüştür. Medya ve siyaset ilişkisine dair yapılan bu incelemede. “ahlaksız”. “şantajcı”. medyanın daha çok “ekonomik” beklenti düzeyinde siyasete ve siyasi konulara müdahil olduğu ve bu yönde gündemi oluşturduğu.

G. Birikim Dergisi. Zülfikar Damlapınar (Der. Damlapınar. Medya Kültür Siyaset. S. J. (2001). Medya Politikaları. Ankara: Siyasal Kitabevi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. ISSN: 1303-5134. (1994. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ankara: İmge Kitabevi. (2008). (1997). 104. Arslan. Medya – Politik (1983. Beybin Kejanlıoglu. Birikim Dergisi. (2006). Ankara: Bilim Sanat Yayınları. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.insanbilimleri. Demokratik Sistemde Medyanın Rolü. Medya – Politik İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. (2009). Süleyman İrvan (Der. İrvan.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 79 KAYNAKÇA Adaklı. www. Z. (2001). 6869. (1997). Medya ve Siyasete Güvenilirlik: „Medya ve Siyasetinin Toplumsal Algılanmasına Bağlı Faktörler. Gürkan. D. Tılıç.). 6. (1997). (1996). Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. N. Seçkin. İstanbul: Su Yayınları. Medyayı Anlamak. G. M. Türkiye‟de Siyasal Tıkanma Ve Medya. Yayıncılık Alanında Mülkiyet Ve Kontrol. Medya: Ekonomik Ve Politik Elit İktidar Grubu. H. Medya ve Siyaset.). Geray. Sevilay Çelenk.com Curran. A. İstanbul: Eti Kitapları.1993 Yılları Arasında Medya – Politikacı İlişkileri). Gülseren Adaklı (Der. Sağnak. Medya Ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme.).1995).

İletişim Fakültesi. siyaset ve medya ilişkisini ortaya koymaktadır. 7(2).edu. Selçuk Üniversitesi.tr İletişim 2003/18 . Siyaset. Çalışma kapsamında ulusal çapta yayın yapan dört günlük gazetede takip edilmiş ve 15-27 Mart tarihleri arasında bu gazetelerde yayınlanan haberler eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Gör. Discourse * Arş. Konya. Çalışma seçim öncesinde yapılan siyasal haberlerin söylem yapılarını çözümleyerek. The purpose of this study is to show how Turkish press approaches political parties in context of relationship between political institute and media before 29 March 2009 Local Elections. Özellikle seçim dönemlerinde haber medyası siyasetçilerin toplum genelinde siyasal fikirlerine ve projelerine rıza üretmeleri için ortam sağlamaktadır. e-posta: kadirgolcu@selcuk. Bu çalışmanın amacı da 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk basınının siyasal partilere nasıl yaklaştığını siyaset kurumu ve medya ilişkisi bağlamında ortaya koymaktır. Politics. Söylem. The News which was analyzed was limited according to their beings about AKP and CHP. Key Words: Media. Bu nedenle seçim öncesinde ulusal basında yayınlanan siyasal içerikli haberler incelenmektedir. For this reason political news which was published in national press before election is analyzed.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. İncelenen haberler iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP hakkında çıkan haberler olarak sınırlandırılmıştır. news media provides environment for politicians to product social consent for their political ideas and projects in election periods. 237- HABER SÖYLEMİNDE MEDYA. In content of study four national daily newspapers is kept on and news which was published on these newspapers between 15-27 marches was analyzed by using critical discourse analyze. Media and Politics Relation in News Discourse: 29 March 2009 Local Elections ABSTRACT Media is the most important vehicle for political institute and politicians to transfer their ideas and opinions to society..SİYASET İLİŞKİSİ: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ Abdulkadir GÖLCÜ* ÖZET Siyaset kurumunun ve aktörlerinin görüş ve fikirlerini topluma aktarmada medya kuşkusuz en önemli araçtır. Especially. The study puts forth the relationship between politics and media by analyzing discourse structure of political news which was published before the election. Anahtar Kelimeler: Medya.

Tuchman (1978) haber yapılırken bir takım profesyonel örgütlenmelerin ve habercilerin devreye girdiğini ve bunun haberin çerçevesini oluşturduğunu söylemiştir. medya örgütlenmelerinin de siyasal pozisyonlar alarak. yüzyılda üzerinde en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. haberin toplumsal yapıda var olan gerçekliği siyaset mekanizması adına inşa etme çabası olarak değerlendirilmiştir. 2008: 206). Medya artık kamuoyunu güdümleyen bir araç olmuş aynı zamanda medyadan kamuyu edilgin tüketiciler haline getiren bir aygıt olarak söz edilmeye başlanmıştır (Tokgöz. medya ve siyaset ilişkisinde siyasal mekanizmaların daha fazla sürece dâhil olmalarına neden olmuştur. siyaset ve medya arasındaki ilişkiler ağının da karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Bu bağlamda haber medyası ve siyaset arasındaki karşılıklı ilişkide. YÖNTEM Bu çalışmada siyaset ve medya ilişkisi 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk basınında çıkan haberler üzerinden değerlendirilmektedir. Gölcü Medya ve siyaset arasında var olan karşılıklı ilişkiler ağı 21. Bu dönüşümler medya ve siyaset ilişkisine yeni boyutlar kazandırmıştır. Özellikle haber medyası siyasal aktörler ve medyanın politize edilmesi sonrasında yapısal dönüşümler yaşamıştır. Yine Tuchman haber yapılırken profesyonellikten kaynaklandığı düşünülen bir takım süreçlerin. medya ve siyaset kurumu arasındaki ilişkiyi çözümlemede eksik yönlerin kalmasına sebep olacaktır.82 GİRİŞ A. haberin ne olduğu ve haber olacak olanın ne içermesi gerektiği siyaset kurumunun beklentileri doğrultusunda yeniden tanımlanmıştır. Bu süreç medya ve siyaset ilişkisinde. yazılı basında seçim öncesinde yayınlanan siyasal içerikli haberler çözümlenmektedir. Özellikle toplumsal destek arayışında olan siyasal örgütlenmeler ve gruplar. Artık haber medyası ve haber olgusunu siyasal süreçlerden soyutlanarak düşünmek. belirli siyasal kimliklere bürünmelerine sebep olmuştur. Sayı 29 . Medyanın kitleye dönük doğası siyaset kurumunun en çok önem verdiği konu olmuş. medya üzerinden kendi değer yargılarını ve fikirlerini topluma aktarmak için medyanın olanaklarını kullanmışlardır. Güz 2009. Gelişen teknoloji ile birlikte medyanın toplumsal yaşamı etkilemedeki gücünün artması. medya içeriğinin siyasallaşmasına neden olurken. toplumsal yapıdaki iktidar ilişkilerinin etkisi ile oluştuğunu aktarmaktadır. Çalışmada yöntem olarak eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak. Haber üretiminde kurumsallaşma ve profesyonel yapıların oluşması.

günümüzde bütün toplumsal. KURAMSAL ÇERÇEVE 21. dış dünyanın olay ve oluşumlarıyla ilgili bilgileri rasyonel davranabilen bireylere sunarak genel çıkarların oluşmasına çalışan bir örgütlenme olarak tanımlamasına neden olmuştur (Kaya. Siyaset ve medya arasında başlangıçta oluşan kamu adına denetim işlevi ve medyanın siyasal süreçlere yaptığı öne sürülen pozitif yönlü katkı uzun süreli olmamıştır. Medyaya ana akım iletişim çalışmaları tarafından siyasal mekanizmaları kamu adına gözetleme görevinin verilmesi medyanın oldukça politize ve muhalif bir örgütlenme yapısına sahip olduğu bir döneme rastlamaktadır. Hürriyet ve Sabah gazeteleri ise merkez medyayı temsil ettikleri ve tiraj yüksekliği nedeniyle incelenecek gazeteler arasında yer almıştır. Aynı zamanda ana akım yaklaşım medyayı vatandaşların ve siyasal aktörlerin siyasal buluşmalarını gerçekleştirdikleri ve siyasal eylemlerin sorgulandığı tarafsız bir uzam olarak göstermeyi amaçlamıştır.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 83 Çalışmanın yapılabilmesi için Hürriyet. ekonomik. siyasal ve kültürel demokratik kuruluşların faaliyetlerini ve iş yapma tarzlarını etkilemiştir (Erdoğan. Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanan haberler 15–27 Mart tarihleri arasında takip edilerek örneklem içerisinde incelenmiştir. Cumhuriyet gazetesi ise olumsuz yaklaşan bir yayın politikası izlediği için örnekleme dâhil edilmiştir. Yeni Şafak gazetesi siyasal iktidarın işlemlerine olumlu. modern demokrasilerde vatandaşların doğrudan katılabildiği demokratik süreçlerin olmaması.Haber Söyleminde Medya. 1999: 24). 1999: 35). Bunun yanı sıra İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . yüzyılda siyasal meşruiyetin yapısal dönüşümü meşruluğun kaynağının çoğulcu demokratik rejimler aracılığıyla halk üzerinden sağlanmasına neden olurken. Bunun sonucunda ana akım iletişim çalışmaları tarafından medyanın siyasal mekanizmaları denetleyen dördüncü bir güç olarak tanımlanması ve medyanın siyasal süreçlerde şeffaf oluşumları doğuracağı beklentisi oluşmuştur. Özellikle iletişim teknolojilerinin büyük ölçüde geliştirilmesiyle birlikte medyanın ideolojik yapısı. Demokrasilere doğrudan katılımın imkânsızlığı medya ve siyaset arasındaki bu ilişkinin pekişmesini sağlarken. kitle iletişim araçlarının kamu adına bu görevi üstlenmeleri ile sonuçlanmıştır. medya ve siyaset mekanizmaları arasında karmaşık ilişkiler ağının kurulmasına da etki etmiştir. Yeni Şafak ve Cumhuriyet gazetelerinin örneklem içerisine alınmasında gazetelerin siyasal iktidar ve muhalefete karşı tavırları göz önünde bulundurulmuştur. Bu gelişmeler ana akım iletişim çalışmalarının medyayı toplumdaki olay ve oluşumları toplumun birey yurttaşlarına yansıtan. Sabah.

medya örgütlenmelerinin pazar değerlerini ön plana çıkarmış ve medyaya atfedilen kamu denetçiliği görevini yerini kar güdüsüne bırakmıştır. Eleştirel yaklaşımları esas alanlar iletişimin endüstrileşmesi. uluslar arası yönü. yaşanan gerçeği farklı bir şekilde kurgulayıp aktarmaktır. 1997: 147). medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi tartışmalı sahiplik yapısı ve egemen dünya değerlerinin yeniden üretimi bağlamında ele alarak eleştirmişlerdir. iletişim çalışmalarında eleştirel görüşlerin önem kazanmaya başlamasına neden olmuştur. Aynı görüşü destekleyen Murdock (1982: 107) büyük medyaya sahip olan grupların diğer sermaye grupları Güz 2009. Bu nedenle Lipman haber ile gerçeğin birbirinden ayrılması gerektiğini öne sürmüştür. toplumsal güç iktidar ilişkilerinin ve sınıf tahakkümünün medya içeriğinde yeniden üretimi üzerine yoğunlaşmışlardır. kültürel incelemeler. Gölcü zaman içerisinde değişen koşullar ve serbest piyasa ekonomisine geçiş. iletişimin siyasal ekonomisi. Özellikle mülkiyet yapısında yaşanan hızlı dönüşüm medya örgütlerinin büyük bir kısmının son otuz yıldaki ele geçirmelerin sonucunda finans ve endüstriyel sermaye alanındaki büyük şirketlere bağlanmalarıyla sonuçlanmıştır (Curran. Ekonomi politikçiler haber medyası ve siyaset ilişkisinde kamu çıkarları yerine özel çıkarların yerleştirildiğini öne sürmüşlerdir. Dördüncü güç rolünün geçerliliğini yitirmesi sonrasında medya ve siyaset ilişkisinin yeni temeller üzerinde yeniden oluşturulmaya başlanması. Herman ve Chomsky (2006: 76) ise Rızanın İmalatı isimli yapıtlarında özel mülkiyet altındaki iletişim araçlarının kapitalistler tarafından sınıf tahakkümünün araçları olarak kullanıldığını belirtirler. Özellikle haber değerleri ve haber üretim süreçlerini ele alan bu yaklaşımlar.84 A. geliştirilen yeni iletişim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkileri. Eleştirel yaklaşım içerisinde yer alan ekonomi politik yaklaşım ve kültürel çalışmalar. Ana akım çalışmalar tarafından haberin gerçeklik olarak kabul edilmesi sorunsallaştırılmış ve ilk olarak haber olgusunun sorunlu bir üretim sürecinden geçerek oluşturulduğunu Walter Lippmann öne sürmüştür. Sayı 29 . duymasını ve düşünmesini etkilediğini ve düzenli propaganda kampanyaları ile kamuoyunu yönlendirdiklerini öne sürmeleri üzerinden ele alınmıştır (Herman ve Chomsky: 2006: 75). iletişim sosyolojisi gibi çeşitli konularda çalışmalar yapmışlardır (Yaylagül. Ekonomi politik yaklaşımda haber. 2006: 81). Lippmann‟a (1945: 213-216) göre basının ve bu araçlarının bir ürünü olan haber olgusu. özünde Herman ve Chomsky‟nin toplumsal yapıdaki egemenlerin söyleminin sıradan yurttaşların neleri görmesini. Bu savı destekleyen Garnham (1990: 113) enformasyona ve bir tartışma platformu olarak medyaya erişimin bir tür güç ve mülkiyet yapısı tarafından kontrol edildiğini söylemiştir.

2009: 26). Böylece bu bakış açısına göre. haberlerin oluşturulması ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Schiller (1993: 24) de kitle iletişim araçlarının. medya metinlerinin ve özellikle haberciliğin önemi yadsınamaz (İnal. Medyanın bu işleyiş düzenine göre çağdaş insanlar kendi doğrudan deneyim alanlarının dışında olan olayları. 1997: 234). 1997:103).Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 85 ile aralarındaki çıkar ilişkisini göz önünde bulundurarak medya ve haber içeriklerini oluşturduklarını dile getirmektedir. Çok farklı disiplinleri içinde barındıran Kültürel çalışmaların ise Gramsci‟nin (1986) ortaya attığı Hegomanya kavramına paralel olarak haber metinlerini incelemesi ve Althusser‟in (2000) Devletin ideolojik Aygıtları çalışmasında medyanın ideolojik yeniden üretimde kritik bir rol oynadığı savını öne sürmesi. Gramsci‟nin terminolojisi ile yönetenlerin hegemonyalarını kurma sürecinde. anlamın toplumsal inşasında üstlendiği ideolojik işlevdir (İrvan. Yanlılık-nesnellik ikilisine çok farklı eleştiriler yöneltilirken bu eleştirilerin çoğunun yöntembilimsel ve epistemolojik konular üzerinde odaklandığı görülmüştür (Hackett. 1997: 77). kendilerine medyanın yansıttığı biçimle yani medya tarafından yapılan gerçeklik tanımlamalarıyla kavrarlar ( Kaya. 1996: 93). kitle iletişim araçlarının içerikleriyle mesajlarının taşıdığı anlamlar esas olarak içinde üretildikleri örgütün ekonomik temeliyle belirlenmektedir (Curran ve ark. bu değerleri sorunsallaştırırlar. Chomsky‟e (1993: 23) göre medya. birbirleriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletin ve şirketlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. 1982: 18-19). haberlerin ve çözümlemelerin çatısını yerleşik ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede kurarak ve bu doğrultuda her türlü tartışmayı sınırlayarak. Bu bağlamda Herman ve Chomsky‟nin propaganda modelinin haber metinlerinde incelenmesinde ve haberin üretim sürecinde kullanılan haber süzgeçlerinin medya metinleri okunurken göz önünde bulundurulması haberlerin analizinde yararlı olacaktır.Haber Söyleminde Medya. Bu ideolojik işlev medyanın durum tanımı yapma yeteneğine sahip olmasıyla açıklanmıştır (Shoemaker ve Reese. Althusser‟in takipçisi olan İngiliz kültürel çalışmalarının önemli ismi Stuart Hall‟de bu görüşü destekleyen çalışmalar yapmıştır. haberlerde tekrarlanan temaların ve sorunların izleyicilerin öncelikleri haline geldiği kabul edilmiştir (Iyengar. 1998: 32). Ayrıca medyanın siyasal gündemi de etkilediği ve medyanın kamunun imgelem gücü olarak siyasal gündemi etkili bir biçimde belirlediği. Bu noktada eleştirel çalışmalar ana akım iletişim çalışmalarının haber metinlerinde olduğunu öne sürdükleri nesnellik ve tarafsızlık vurgusunu mercek altına alarak. haber üzerinde yapılan eleştirel çalışmalara yeni bir ivme kazandırmıştır. Siyasal yapıya yönelik rıza ve bu rızanın oluşum sürecinde. Hall‟e göre medyanın en önemli işlevi.

Sözen‟e (1999: 81) göre haberlerin güç-iktidar sahibi yapıların söylemsel kalıplarında oluşturulması. Sayı 29 . okuyucu ve izleyicilerin aynı sözcüklerden aynı anlamları çıkardığını kabul ederek uzun yıllar nicel içerik çözümlemelerinin sorgulanmaksızın benimsediğini söyler. Bu yöntemle açık dilsel yapılardan örtük ideolojik yapılara ulaşmak amaçlanır ( İnceoğlu ve Çomak. 2009: 12). pozitivist yöntembilimin nicel içerik çözümlemelerinden ve metni bağlamından yalıtarak ele alan metin analizlerinden kurtarmıştır. Medya içeriğinin toplumsal bilinçteki ideolojik yeniden üretimin sağlanmasında bu denli önemli rol oynaması. genelde medya içeriği özelde ise haber üzerinde farklı yöntemler kullanılarak çözümleme çalışmalarının yapılmasına neden olmuştur. Haber metinlerinin söylemsel yapıları incelendiğinde bu metinlerin kendilerine özgü özellikler taşıyan metinler olması ve anlamsal kalıplarının kapalı metin olma özelliği taşıması bu metinlerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesi yönteminin terk edilmesine neden olmuştur. toplumsal yapıdaki egemen söylemi ortaya çıkarmak için eleştirel söylem analizi yöntemini geliştirmişlerdir. mutlak bir nesnelliğin ve tarafsızlığın olanaksız olduğunu vurgular. her düşüncenin dilin dolayımını gerektirdiğini ve uzlaşımsal bir gerçeğin. düşüncelerinde ve değerlendirmelerinde söyleme yansıyan toplumsal ideolojilerini belirlemektir. Ayrıca söylem analizinin içerisinde sosyolinguistik çalışma. Ana akım yaklaşımın içerik çözümlemesi ile medya metinlerinde ve özellikle haberde nesnellik olgusunu desteklemek için yaptığı çalışmalar. Eleştirel söylem çözümlemesinin kullanılma amacı medya metinlerindeki seçilmiş sözcük ve sözcük öbeklerinin bireylerin yaşamı algılamalarında. haber metinlerini çözümlemede haberin üretiminde etkin olan iktidar pratiklerini. metin analizi. Pozitivist yöntembilimin haber metinlerine uygun olmadığını öne süren eleştirel çalışmalar. Gölcü yayınlanması aşamasında yansız davranıldığı varsayılmasına rağmen objektif hareket etmediklerini belirtmektedir. Bu görüşlere paralel olarak süreci dilbilim yönüyle değerlendiren İnal (1995: 114). haber metinleri üzerine yapılan çalışmalarda söylem analizi yönteminin kullanılmasına neden olmuştur.86 A. içinde yaşadığımız dünya hakkında söylenen her sözün. eleştirel kuramla gelişen ve medya metinlerinin ve haberin oluşmasında yapısal sorunların varlığını gösteren çalışmalar sonrasında etkili eleştirilere tutulmuştur. İnal‟a (1996) göre geniş bir bakış açısı ve farklı disiplinlerden gelen kuramsal ve kavramsal çerçeveler haberi. sosyal analiz ve bütün bu analiz türlerini içine Güz 2009. Sumner (1979: 57) bu bağlamda akademik topluluk tarafından sözel dil içindeki göstergelerin tüm dil kullanıcıları için ortak anlamları olduğunu.

özellikle haber metinlerinde iktidar konumunda olanların durum tanımlarının nasıl yeniden üretildiği ve iktidarın söyleminin nasıl meşruiyet kazandığının altını çizmiştir. toplumsal güç iktidar ilişkileri göz önüne alınarak yapılan analizlere iyi bir örnek teşkil etmektedir. Gramsci‟nin hegemonya kavramsallaştırması üzerinden hareket eden Hall (1994) yazdıklarında. Bugün yayınlanan gazetelerin neredeyse hepsinin ilk sayfalarında görsel öğelerin öne çıktığını ve yazılı dilin kaybolduğunu söyleyen Van Dijk. Bu nedenle Van Dijk oluşturduğu söylem çözümlemesi yönteminde. Çalışma İngiltere‟de sokak soygunculuğu (mugging) konusunda basın yoluyla yayılan ahlaki panik.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 87 alan eleştirel bir analiz türü olması da haber metinlerinin çözümlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. haber üretim sürecinde durum tanımlamalarının kimler tarafından yapıldığıdır. Bu yaklaşımda temel dayanak noktası. Hall ve arkadaşları tarafından Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan Krizlerin Denetimi (Policing The Crises) isimli çalışmada haberin metin analizlerinden soyutlanarak. Van Dijk‟a (2005: 319) göre söylem yoluyla toplumsal denetim uygulanmasının önemli bir koşulu söylemin denetimi ve bizzat üretimidir. Haber metinleri üzerinden toplumsal yapıda var olan güç-iktidar ilişkilerini göstermeyi amaçlayan bu çalışma habere ve haberin anlamsal çerçevesine etki eden siyasal süreçleri irdelemektedir.Haber Söyleminde Medya. Çalışma sonrasında İngiliz kamuoyunda haber değerlerinin politik süreçlere göre nasıl değişime uğradığı ve bu değişim sonrasında yaşanan haberin sosyal hayattaki etkisi ortaya konmuştur İkincisi ise Hollandalı dilbilimci Van Dijk‟ın haber analizlerinde kullandığı ve Van Dijk yöntemi olarak adlandırılan dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılarında inceleyen yaklaşımdır. Eleştirel söylem analizi temelinde iki farklı yöntemi içerisinde barındırmaktadır. 1997: 268). Bunlardan birincisi İngiliz Kültürel Çalışmaları‟nın önemli figürlerinden biri olan Stuart Hall‟ün oluşturduğu toplumsal analizin ortaya getirdiği söylemsel oluşumlar üzerinde yoğunlaşan sosyoloji ağırlıklı yaklaşımdır. söylemin üretilme pratikleri üzerine daha fazla yoğunlaşmaktadır. Ayrıca haber söylemini ele alırken kullandığı makro ve mikro yapılarının sınırlarını çok geniş tutan Van Dijk. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . uluslararası haberlerin yapısı üzerine yaptığı bilinen çalışmasında tüm dünya ülkelerinin haber ajanslarına bağımlılığını ortaya koymuştur. savaş sonrası konsensüs politikasının çöküşü ve otoriter bir devletin büyümesi arasında iddialı bir ilişki kurmaya çalışan karmaşık bir çözümlemeyi içermektedir (Stevenson. 2008: 67). mikro yapılarda haberi destekleyen unsurların önemine işaret etmektedir (Van Dijk.

hiç kuşkusuz kitle iletişim araçlarının ardında da yer alan egemen ideoloji ve başat kültürel yapıdır. haber söylemi içerisinde egemen iktidar olgusunun nasıl ele alındığını ve işlendiğini göstermeyi amaçlamıştır. seçim öncesi atmosferde gergin bir ortam yaratmış ve siyasal tercihler bazında ülke toplumsal yapıda bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmiştir. İç politikada ise Ergenekon Soruşturması ve beraberinde getirdiği önemli gözaltılar. yerel adayların çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yapmaları beklenirken. Gölcü Hem ekonomi politik açıdan hem de kültürel çalışmalar açısından söz konusu haber söyleminin kodlanmasında rol oynayan başlıca etmen. Dış politikada yaşanan bazı gelişmeler ve özellikle Başbakanın Davos görüşmelerinde yaptığı çıkış seçim öncesinde ülke gündemini bir hayli meşgul etmiştir. Ayrıca dünya genelinde etkili olan ekonomik krizin. Yerel bir seçim süreci yaşanması gerekirken. Sayı 29 . Böyle bir ortamda ülkenin yerel seçim sürecine girmesi.88 A. Haberde siyasal vaatler ve seçim Güz 2009. Bu süreç içerisinde yazılı basında yer alan haberlerin çoğunluğunda. daha çok iktidar ve muhalefet liderleri arasındaki söz düelloları haberleştirilmiştir. Özellikle siyasal aktörlerin seçim kampanyalarını oluştururken birbirlerine karşı yıpratıcı ve sert politikalar izlemeleri. HÜRRİYET GAZETESİ 15 Mart tarihinde “Baykal 3011‟de iktidara gelir” başlıkla yayınlanan haber için kullanılan fotoğrafta. BULGULAR 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk kamuoyu seçim sürecine yoğun bir politik gündem ile beraber girmiştir. Bu nedenle haber metinleri üzerinde söylem analizi uygulanarak yapılan eleştirel çalışmalar Foucault‟nun (2000) iktidarın söylemsel bağlar içerisinde kurulduğu ve dolaştığı fikrinden de faydalanarak. yerel seçimin bir genel seçim havasıyla yürütülmesine neden olmuştur. seçim sürecinde yapılan haberciliği de olumsuz yönde etkilemiştir. siyasetçiler arasında yer alan bireysel tartışma ve münakaşalara büyük yer ayrılmıştır. “Dikiz aynasında saç bakımı” alt başlığıyla haberin içerisinde aktarılmıştır. seçim öncesinde ülke ekonomisini durgunlaştırması da seçim öncesinde gerçekleşen ve siyasal aktörlerin seçim sürecinde üzerinde yoğun olarak duracakları gündem başlıklarından birisini oluşturmuştur. Siyaset kurumunun merkezinde işleyen ideolojik mekanizmanın toplumsal yapılara haber içerikleri ile yayıldığı gerçeği eleştirel haber çalışmaları sonrasında kabul edilmiştir. Başbakanın bir tünel açılışında makam otomobilini kendi kullanması ve dikiz aynasında saçlarını düzeltmesi.

Haberin içeriğinde Baykal‟ın “ağız tadıyla birbirimize küfür edemiyoruz” sözü üzerinde fazla durulmamış ve Başbakan‟ının bu söz üzerinden Baykal‟a yüklendiği. Haberin spotunda bu bilginin verilmesi ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ayrıca Baykal‟ın Başbakan‟ın çocuğunu Amerika‟da okuttuğunu ama vatandaşın okutamayacağını hatırlatması da haberde işlenen çatışma unsurlarından bir başkasıdır. Bu haberde de başlık Baykal‟ın sözleri arasından doğrudan alınırken. Bu haberin içeriğinde de yerel seçim çalışmaları hakkında detaylı bilgi bulmak imkânsızdır. Yayınlanan bu haberde yerel seçim hakkında herhangi açıklama ya da art alan bilgisi bulmak neredeyse imkânsızdır. haber söylemini desteklemek için yapıldığının göstergesidir. yapılan haberin ana konusunu Başbakan ve Baykal arasındaki söz düellosunda bir gün önce gerçekleşen münakaşa oluşturmuştur. “Sen kendine baksana” ve “Yatağa Baykal‟la giriyor” sözleri de haberin ara başlıkları olarak doğrudan kullanılmıştır. Baykal‟ın Niğde mitinginde Ziya paşadan okuduğu bir şiirle cevap vermesi haberleştirilmiştir. Ayrıca yayınlanan bu haberde kullanılan “Baykal‟a çattı” bannerı başlığın yanı başında kullanılmış ve haberin söyleminde Deniz Baykal‟ın tartışmanın masum tarafı olarak aktarılması amaçlanmıştır. haber söyleminde işlenmiştir. Baykal‟ın “Abbas yolcu”. 17 Mart tarihinde “Küfürbaz derler oy vermezler” başlığıyla yayınlanan haberde kullanılan başlık daha önceki haberlerde siyasetçiler arasındaki tartışmayı hatırlatan cümlelerden doğrudan alıntılanmıştır. 16 Mart tarihinde Deniz Baykal‟ın Hatay mitinginde söylediği “Adam olamayan 3011‟de de adam olamaz” sözü haber başlığı olarak doğrudan kullanırken.Haber Söyleminde Medya. Haber de kullanılan başlık ve haberin içeriğinde Baykal‟ın sözlerinin ara başlıklar olarak doğrudan kullanılması ve yine kırmızı-beyaz renkte bannerlarla haber söyleminin desteklenmesi söz konusudur. Aynı tarihte “Hiç vicdanın yok mu” başlığıyla Deniz Baykal‟ın Mardin mitinginde Başbakanın açıkladığı kriz paketlerini eleştirmesi haberleştirilmiştir. 20 Mart tarihinde yayınlanan bir başka haberde ise kullanılan fotoğraf ve fotoğraf üzerine yerleştirilen “Klonsuz meydan” yazısı Hürriyet gazetesinin haber söylemlerinde siyasal iktidar karşıtı bir duruşu benimsediğini göstermektedir. Başbakanın ana muhalefet lideri Deniz Baykal‟a yönelik bir sözü uzun uzun işlenmiştir. 18 Mart tarihinde yayınlanan “Altın palan vursan eşek yine eşektir” başlıklı haberde. haberin içeriğinde Baykal‟ın Başbakan‟ı adam gibi adam olmak gerektiği yönündeki sözleri işlenmiştir.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 89 çalışmaları hakkında bilgi aktarmak yerine. Ayrıca kullanılan bannerda kullanılan renklerin Cumhuriyet Halk Partisi‟nin renkleriyle aynı olması. Bu haberin spotunda AKP Manisa İl Başkanlığı‟nın Manisa mitingini kalabalık göstermek için fotoğraflar üzerinde oynama yaptığı bilgisi aktarılmıştır.

toplum genelinde siyasal iktidara karşı genel bir rahatsızlığın olduğu fikri haber söyleminde ön plana çıkarılmak istenmiştir. Ayrıca siyasal iktidar ve kısmen ana muhalefet partisi hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündemine taşıyan gazete. iktidar ve ana muhalefet liderlerinin yayınlanan haberlerinin haber söylemlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır. “Bilecik çarşı Tayyibe karşı” gibi pankartların fotoğrafları haber söylemini destekleyen fotoğraflar olarak kullanılmıştır. Gazetenin genel yayın politikasının siyasal iktidara karşıt olması. Gazete ana muhalefet partisinin haberlerine alan olarak daha fazla yer ayırmış ve haberde oluşturulan iktidar karşıtı söylemi fotoğraf. Gazete daha önceki yayınlarında yaptığı gibi bu haberde kullanılan fotoğrafın üzerine “Yolsuzluğu kurutacak” sloganını yerleştirmiştir. Gazete aynı haberin yanı başında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun bir seçim gezisi haberleştirmiştir. Bu haberde rüşvet vererek çıkar sağlamaya aracılık eden kişinin gönderdiği SMS‟de haberin konusu olurken. Sayı 29 . banner gibi Güz 2009. Hürriyet gazetesi iktidar-muhalefet çatışmasına dönük haberlerin yanı sıra AKP‟nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını da yoğun olarak haberleştirmiştir. “Takiyeyle bağlan hayata”. Gazete seçim öncesi izlediği yayın politikasında siyasal iktidarın ve muhalefet partilerinin liderleri arasındaki söz düellosunu haberleştirmeyi amaçlamıştır. bu sözleri tırnak işareti kullanmadan. CHP‟nin milletin desteğini aldığı yönünde haberin söyleminin kurulduğunu göstermektedir. haberde ara başlık olarak “İşte rüşvetin SMS‟i” başlığı kullanılmıştır. Bu haberlerden en dikkat çekeni 26 Mart tarihinde yayınlanan “250 bin dolar Topbaş‟a verildi işin tamam” başlığıyla yayınlanan haberdir. Haberin söyleminde taraflara yolsuzluk suçlamalarıyla yer verilirken. Gazete iki tam sayfayı seçim süresince siyasi parti liderlerinin görüşleri. “Vatanı satan adam”. iktidar partisi hakkındaki iddialara daha fazla yer ayırmıştır. Hürriyet gazetesi iktidar karşıtı söylemini yayınlanan birçok haberde kullandığı fotoğraflarla da desteklemek istemiştir. Özellikle CHP mitinglerinde vatandaşlar tarafından yapılan pankartların fotoğrafları sık sık kullanılarak. “Tayyip amca bir gemicik de benim oğluma alsana”. adli herhangi bir süreçten bahsedilmemektedir. Haberin art alanı ile detaylı bilgi verilmezken.90 A. içselleştirerek okuyucuya aktarmıştır. Haber başlıkları ve spotlarda yayın politikasına uygun olarak parti liderlerinin alaycı sözlerini haber söylemine taşıyan gazete. kısmen anakent şehirlerinin belediye başkan adayları arasında gerçekleşen atışmaları yayınlamak için ayırmıştır. Gölcü fotoğraf üzerinde “klonsuz meydan” yazısının kullanılması.

AKP‟nin seçim süresince kullandığı “Sen Türkiye‟sin Büyük Düşün” sözü öne çıkarılarak haber söylemi olumlanmak istenmiştir. 19 Mart tarihinde “Küfür edeceğinize iş yapsaydınız” başlığıyla yayınlanan haberde. Çanakkale mitinginde başbakanın yaptığı konuşmaları haberin spotunda doğrudan kullanarak içselleştirme yapmıştır. Bu başlık ile AKP‟li belediyelerin hizmet konusunda rahat olduklarını ve vatandaşın da artık ideolojiye oy vermek yerine hizmeti tercih edeceği haber söylemine yerleştirilmiştir. CHP lideri Deniz Baykal‟ın sözleri haberde ön plana çıkarılmış ve CHP‟nin millete hizmet etmediği söylemi haberin merkezine yerleştirilmiştir. İzmir‟in içme suyunda arsenik bulunduğu haberin spotunda ve ara başlığında vurgulanarak. CHP Denizli Belediye Başkanı‟nın seçim sloganı olarak bir hadisi seçmesi haberleştirilirken. AKP hükümetinin milletin hizmetkârı vurgusu haber içerisinde tekrar tekrar verilmiş ve haberin ara başlıklarında AKP‟nin yaptığı icraatlar haberleştirilmiştir. 20 Mart tarihinde “Utandıran ziyaret” başlığıyla sürmanşetten verilen bir başka haberde ise. Bakan Nimet Çubukçu‟nun kendisini sokakta görüp yolunu değiştiren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Haber Söyleminde Medya.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 91 unsurlarla desteklemek istemiştir. Haberin söyleminde CHP‟nin tarihinin başarısızlıklarla dolu olduğu yönünde bir görüş. Başbakan‟ın bir ekmek karnesiyle “dedelerimize karneyle ekmek dağıttılar” sözü haberin spotunda doğrudan kullanılmıştır. CHP‟nin açılımlarının gerçekçi olmadığı ve samimiyetten uzak olduğu haber söyleminin merkezinde yer almıştır. Yine haber için kullanılan fotoğraflarda. Hürriyet gazetesinde bu dönem içerisinde iki siyasal partinin de siyasal reklamları bulunmamaktadır. YENİ ŞAFAK GAZETESİ 16 Mart tarihinde “Hizmet sırası İzmir‟de” balığıyla yayınlanan haberin ana konusu Başbakan‟ın İzmir mitingi olmuştur. başbakanın ekmek karnesini halka gösterirken çektirdiği bir fotoğrafla desteklenmiştir. mevcut CHP‟li İzmir Büyükşehir Belediyesinin vatandaşa hak ettiği hizmeti vermediğine işaret edilmiştir. Haberde bu iki çelişkili durum aktarılırken. Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu‟nun Karaman‟da seçim gezisi sırasında CHP seçim bürosunu ziyareti haberin konusu yapılmıştır. aynı haberde “Efendimize Saygısızlık” alt başlığıyla CHP Denizli İl Başkanı Ali Kavak‟ın “Atatürk gibi lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar” sözü haberleştirilmiştir. Aynı sayfada daha küçük bir yerde “CHP‟nin yeni açılımı hadis ve maneviyat” başlığıyla yayınlanan haberde. Yeni Şafak ayrıca. 18 Mart tarihinde “CHP‟nin karnesini açıkladı” başlığıyla yayınlanan bir başka haberde.

Bu sayede CHP‟lilerin toplumun bir gerçeği olan din ve dini ritüellere ne kadar yabancı oldukları ve halktan kopuk bir yaşam sürdükleri haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır. 22 Mart tarihinde yayınlanan “CHP‟nin kılıcı örgütlerin hamisi çıktı” başlıklı haberde ise. Haberde kullanılan “Neden Konuşturulmadı?” ara başlığı ve Baykal ile Kılıçdaroğlu‟nun fotoğraflarının karşı karşıya konulması. Haberin ara başlığında “Kuryelikten Müdürlüğü” başlığıyla bir örgüt kuryesinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından SSK Kayseri Sigorta Müdürlüğü‟ne atandığı aktarılmıştır. eski hükümlüleri ve örgüt mensuplarını işe aldığı haberleştirilmiştir. Yapılan haberde CHP yöneticilerinden Önder Sav‟ın ve Altan Öymen‟nin bazı seçim gezilerinde dini konularda yaptıkları tartışmalı konular tekrar edilerek. “hoş geldiniz demenizi beklerdim” ifadesiyle de CHP‟lilerin nezaketsiz davrandıkları haber söyleminde aktarılmak istenmiştir. CHP‟nin din konusunda yaptığı açılımlarının samimiyetsizliği haber söyleminde aktarılmak istenmiştir. Gölcü CHP‟lileri seçim bürolarında ziyaret ederek utandırdığı ve kullanılan başlıkla CHP‟lilerin iktidara karşı söyleyecekleri sözlerinin olmadığı yönünde bir söylem haberde aktarılmıştır. Aynı haber içerisinde CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki‟nin üzerinde manzara resmi bulunan elektrik trafosunu cami sanarak. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun SSK Genel Müdürü iken. Haberde kullanılan Kılıçdaroğlu‟nun fotoğrafının altına yerleştirilen “ Eski hükümlüleri atadı” başlığı da büyük puntolarla verilerek. bu olayı haberleştirmek için gazetecilerle şehre gelmesine “Trafoyu cami sanmıştı” başlığıyla yer verilmiştir. 25 Mart tarihli Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan “CHP bunu hep yapıyor” başlıklı haberde ise. CHP‟nin İstanbul mitinginde Baykal‟nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğulu‟na mitingde konuşma hakkı vermediği haberleştirilmiştir. Sayı 29 . CHP‟nin yaptığı çarşaf açılımının gerçekçi olmadığı “Önce rozet sonra hakaret” spotuyla haberleştirilmiştir. haberde oluşturulmak istenen söylem yan unsurlarla desteklenmiştir. Yeni Şafak gazetesi 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde siyasal iktidarla olan sıkı ilişkileri çerçevesinde genel bir yayın politikası oluşturmuş ve yayınladığı Güz 2009. 23 Mart tarihinde yayınlanan “Baykal adayını konuşturmadı” başlığıyla yayınlanan haberde. Yapılan haberde Baykal‟ın Kılıçdaroğlu‟nun parti içindeki yükselişini engellemek istediği söylemi ele alınmış ve bu görüş Tarhan Erdem‟e doğrulatarak haber söylemi desteklenmiştir. Çubukçu‟nun “benden korkmanıza gerek yok” sözü haberin spotuna taşınırken.92 A. iki siyasetçi arasında bir mücadelenin olduğunu vurgulamak için yapılmıştır.

SABAH GAZETESİ 16 Mart tarihinde “ Söyledik Mardin‟e gitti Hakkâri‟ye de uzansın” başlığıyla yayınlanan haberde. haberlerin yayınlandığı sayfalara başkan adaylarının siyasal reklamlarının alınması da. Başbakan‟ın İzmir mitinginde CHP lideri Deniz Baykal‟ı doğu illerinde de miting yapmaya davet etmesi haberleştirilmiştir.Haber Söyleminde Medya. 18 Mart tarihinde “Ananızı da alın. seçim haberlerini genel seçim havasında aktarmayı tercih etmiştir. haber söyleminin nasıl oluştuğunu açıklamaktadır. Haberin söylemi Başbakan‟ın sözleri üzerine kurgulanırken. sandığa gidin” başlığıyla yapılan haberde ise Deniz Baykal‟ın Niğde mitinginde söylediği söz tırnak işareti içerisinde başlığa taşınmıştır. haberlerde kullanılan ara başlıklar ve spotlarla da haber söyleminin anlam kapanması sağlanmıştır. Neredeyse haberlerin hiçbirinde Başbakan‟ın seçim gezisi yaptığı bölgelerin yerel adayları ve yerel politikalar hakkında hiçbir bilgi aktarılmamıştır. Bu haberde Başbakan‟ın bir çiftçiye söylediği sözü hatırlatan Baykal‟ın konuşması haberin ana konusunu oluştururken. ana muhalefet partisi CHP‟nin eylemlerinde eleştirel bir çerçeve kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca haberde Başbakan‟ın sözleri doğrudan haberin başlığında ve spotunda kullanılarak içselleştirme yapılmıştır. Bu haberde AKP‟nin vatanın her yerinde miting yapabildiği söylemi aktarılırken.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 93 haberlerde bu yayın politikasına uygun haber çerçeveleri kullanmıştır. Siyasal iktidarın seçim çalışmaları. Genel olarak CHP hakkında yapılan haberlerin çoğunluğunda olumsuz eylemler ya da CHP‟li belediyeler hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca gazete CHP‟li adaylar hakkında öne sürülen yolsuzluk iddiaların gerçekliği yönünde bir sorgulama yapmaksızın iddiaları haberleştirirken. Gazetenin siyasal iktidarın eylemlerini olumlayan haberler yapmasının yanında. Gazete siyasal iktidarın eylemlerini haberleştirdiği sayfalarda siyasal iktidarın vermiş olduğu siyasal reklamları yayınlamaktan da çekinmemiştir. Yeni Şafak‟ta Hürriyet gazetesi gibi yaptığı haberlerde yerel seçim çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek yerine. eylemleri ve projeleri yoğun olarak haberleştirilmiş ve yapılan haberlerde eleştirel değerlendirmeler yapılmaktan özellikle kaçınılmıştır. CHP‟yi dar bir zümre partisi olarak kurgulamak haberin çerçevesini oluşturmuştur. CHP‟nin ülkenin tamamını temsil etmediği ve yurdun belirli bölgelerinde taraftarlarının olduğu haber söyleminde aktarılmıştır. haber için ayrılan yerin çok küçük İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ayrıca AKP‟nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayları hakkında yapılan haberlerde bu adayların çalışmaları olumlanarak aktarılırken.

Sayı 29 . CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun katıldığı bir TV programında reklam arasında sunucu Nahit Güz 2009. Aynı haberin hemen altında “Malay: Baykal APS ile gidecek” başlığıyla yayınlanan haberde ise. Baykal‟ın beklentisinin boşuna olduğunu ve milletin ve özellikle kendi partisinin Baykal‟ı göndereceği de Valinin sözleri ile haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca aynı gün gazetede AKP‟nin siyasal reklamlarına geniş yer ayrılarak. 23 Mart tarihinde manşetten yayınlanan “Baykal edebi muhalefet” başlıklı bir diğer haberde ise. Bu haberde televole gibi bir magazin programına göndermeler yaparak ve haberin spotunda da bu konu işlenerek ana muhalefet partisinin şov yaptığı aktarılmak istenmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın partisinin İstanbul mitinginde CHP‟nin Baykal liderliğinde edebi muhalefet olarak kalacağını söylemesi haberin söylem çerçevesini oluşturmuştur. 25 Mart tarihinde “ Canlı yayında reklam arasında skandal” başlığıyla yayınlanan haberde. 21 Mart tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan “Televole‟de adamın var. Haberin söyleminde Baykal‟ın önerisinin gerçekçi olmadığı ve ülke gündemindeki önemli bir olayın bir showman‟in programında tartışılacağı vurgusu kullanılan spotla ön plana çıkarılmıştır.94 A. Gölcü olması dikkat çekmektedir. Bu sayede haber söyleminde CHP liderinin siyasal konularda ciddiyetsiz bir tavır takındığı vurgulanmak istenmiştir. yapılan haberlerde siyasal iktidara daha fazla yer verilmeye çalışılmıştır. Baykal‟ın ülke sorunlarına verdiği önem eleştirilmiştir. onunla şov yap” başlıklı haberde. Haberde CHP‟nin şov peşinde koştuğu ve asıl şovu milletin yapacağı yönünde Başbakan tarafından söylenen cümleler spot olarak doğrudan kullanılmıştır. Aydın Valisinin görevden alınmasını isteyen Baykal‟ın “Ben o Valileri APS ile göndereceğim” sözü haberleştirilmiştir. Deniz Baykal‟ın Başbakan‟ı televizyon programında tartışmaya çağırması ve program yöneticisi olarak da Mehmet Ali Erbil‟in seçilmesi önerisi haberleştirilmiştir. meydanda bir vatandaşın taşıdığı “Sayın Başbakan‟ım 23 Nisan Çocuk Bayramı‟nda Deniz Baykal‟ı Bir Günlüğüne Başbakanlık Koltuğuna Oturtun” yazılı pankart haber söylemini desteklemek için haberleştirilmiş ve başbakanın bu pankarta güldüğü de haber içerisinde aktarılmıştır. 19 Martta “Erdoğan‟ı. Erbil‟in programına çağırdı” başlığıyla yayınlanan haberde ise. Bu bağlamda haberin söyleminde CHP ve lideri Deniz Baykal‟ın ülke gerçeklerinden uzak ve ciddiyetsiz bir siyaset anlayışına sahip olduğu kurgulanmıştır. Aynı haberin içerisinde “Baykal pankartı güldürdü” alt başlığıyla verilen haberde. Aydın Valisinin cevabının başlığa taşındığı haberde. Deniz Baykal‟ın Başbakan‟ı davet ettiği TV programının içeriği üzerinden.

Aynı haberde olayın sorumlusu sunucunun fotoğrafına küçük bir yer ayrılırken. Haberin söyleminde reklam arasında konuşulanlar Kılıçdaroğlu üzerinden kurgulanırken.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 95 Duru‟nun AKP hakkında söylediği sözler haberleştirilmiştir. CUMHURİYET GAZETESİ 15 Mart tarihinde “AKP reklamlarında yasa ihlali” başlığıyla yayınlanan haberde. Gazete seçim öncesinde nerdeyse her gün AKP‟nin verdiği siyasal reklamları yayınlamıştır. haber söylemine Kılıçdaroğlu‟nun alınmak istendiğini göstermektedir. Diğer gazetelerde de yoğun olarak görülen içselleştirme. Gazete siyasal iktidarın eylemleri ve seçim çalışmalarını yoğun olarak haberleştirirken. Her iki haberde de haber kaynağı olarak tek taraflı bir yapı söz konusu olmuş ve haberde kullanılan spotlar ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . daha çok olumsuzluk ve ilginçlik değerleri ile ele alınarak haberleştirilmiştir. Sabah gazetesi seçim öncesi yaptığı haberlerde genel olarak siyasal iktidar yanlısı bir yayın politikasıyla örtüşen haber söylemleri kullanmıştır. Aynı zamanda yayınlanan haberlerin genel çerçeveleri yerel seçim çalışmaları yerine siyasal iktidar ve ana muhalefet partisi arasında geçen tartışmalar göre belirlenmiştir. Bu da gazetenin haber söyleminin iktidar yanlısı kalıplara dönüşmesinde önemli etkenlerden birisidir. Ayrıca CHP‟nin anakent adayları olumsuz eylemleri ya da haklarında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle haberleştirilmişlerdir. art alan bilgisi vermeme gibi eksiklikler Sabah gazetesinin haber söylemlerinde de sık sık gözlemlenmiştir.Haber Söyleminde Medya. Ayrıca gazetenin ait olduğu yayın grubunun siyasal iktidar ile iyi ilişkilerinin olması. Bu bağlamda CHP haberleri ise. Yapılan haberlerin çoğunda CHP lideri Baykal‟ın ilginç bir sözü ya da CHP‟li yetkililerin topluma yabancı olduklarını göstermeyi amaçlayan anekdotlar kullanılmıştır. yapılan haberlerin AKP‟nin eylemlerini olumlayan çerçevelerde aktarılmasında önemli bir etken olmuştur. Haberde Ankara‟nın işlek caddelerine konan bu afişlerin. yerel seçimler bazında İstanbul ve Ankara gibi anakent adaylarının çalışmaları sadece iktidar partisi adaları için habere dönüştürülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla asıldığı da belirtilmiş ve bu haberin altında “Gökçek‟e metro protestosu” başlığıyla yayınlanan başka bir haber de Ankaralıların metro vaadini tutmadığını söyledikleri belediye başkanını protesto ettikleri haberleştirilmiştir. Başbakan‟ın seçim afişi olarak kullanılan Türk bayraklı rozetinin seçim yasasının ihlali olduğu haberleştirilmiştir. Kılıçdaroğlu için daha büyük bir fotoğraf kullanılması. haberin ana unsuru olan Nihat Duru haberde detay olarak işlenmiştir.

22 Mart tarihli “Hızla sivil diktatoryaya gidiyoruz” başlığıyla yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu söyleşisine tam sayfa yer ayrılmıştır. Başbakan Erdoğan‟ın Ege gezisinin sönük geçtiği ve bazı meydanlarda siyah afişlerle karşılandığı haber konusu yapılmıştır. Haberin söyleminde miting için yakın illerde çalışan devlet dairelerinden isim listesi toparlanarak. miting meydanının boş kaldığı haberleştirilmiştir. 17 Mart tarihinde “AKP‟de hayal kırıklığı” başlığıyla yayınlanan bir başka haberde ise. mitinge getirildikleri yönünde iktidar karşı bir duruş aktarılmak istenmiştir. Haberin metni ve başlığı arasında bir çelişki bulunmaktadır. Gölcü başlıklarda yapılan açıklamalar doğrudan kullanılmıştır.96 A. Ankara Büyükşehir Belediyesi‟nin 2004‟den beri çözemediği sorunları konu edinen bir kısa filmin internet üzerinden izlenebildiği haberleştirilmiş. Yapılan söyleşide kullanılan “AKP seçmene şantaj Güz 2009. 19 Mart tarihinde “Bu bir seçim asfaltıdır” başlığıyla yayınlanan haberde. 16 Mart tarihine yayınlanan “Siyah afişlerle karşılandı” başlığıyla yayınlanan haberde. Yapılan haberde CD olarak da dağıtılan filmin yoğun ilgi gördüğü aktarılarak haber söyleminde vatandaşlarında Ankara belediyesinin uygulamalarından memnun olmadığı fikri aktarılmak istenmiştir. aktarılan bilgilerde kesin cümle yapıları tercih edilmiş ve AKP mitinglerine Ege‟nin dört bir yanından insan taşınmasına rağmen kalabalık olmadığı haberin söylem çerçevesini oluşturmuştur. belediyenin hatasını kabul ettiği atılan ara başlıkla haberde yer almıştır. Sayı 29 . Aynı sayfada Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş‟ın “Tayyip. belediye yetkilisi Kadim Doğan‟ın konu hakkında yaptığı açıklama da yer almamasına rağmen. “Halk seçmeyecek” ara başlığıyla da AKP‟ye karşı toplumsal bir karşıtlığın olduğu söylemini pekiştirmek istemiştir. Yapılan haberde. Gazete ayrıca “AKP‟li Belediyelerin Bilançosu” başlığıyla hazırladığı bir yazı dizisini beş gün boyunca yayınlamış ve AKP‟li anakent belediyelerin çalışmalarındaki aksaklıklar ve yolsuzluk iddialarını okurlarına aktarmıştır. Başbakan‟ın Eskişehir mitingi için trenlerle insanların şehre taşınmasına rağmen. 20 Mart tarihinde yayınlanan ve “ „Hatırla Ankaram‟ Vizyonda” başlığını taşıyan haberde ise. Yapılan haberde haber kaynağı açıklanmazken. Bu iddiayı destekleyen bir belge ya da fotoğraf haber söylemini desteklemek için kullanılmamıştır. Bu söyleşide Kılıçdaroğlu‟nun yaptığı açıklamalar ara başlıklar ve başlıkta tırnak içine alınmadan doğrudan aktarılırken. AKP‟li Altındağ Belediyesi‟nin kar yağışına rağmen oy almak için asfalt döktürdüğü gazetenin iktidar karşıtı söylemi çerçevesinde haberleştirilmiştir. gazetenin kendi görüşlerine dönüştürülerek içselleştirilmiştir. Obama‟nın halifesi” açıklamasını haberleştiren ve haberin başlığında doğrudan aktaran gazete.

Kemal Kılıçdaroğlu‟nun iddia ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟ni zara uğrattığı öne sürülen Serdar Kepenek‟in neden ortaya çıkmadığı ve Kadir Topbaş‟ın sorularına neden cevap vermediği haber söyleminin merkezinde yer almıştır. Haber için kullanılan spotlarda kadrolaşmanın boyutlarının ortaya çıktığı gibi iddialar dile getirilirken. CHP‟nin İstanbul mitinginde Deniz Baykal‟ın sözleri haberin genel çerçevesini oluşturmuştur. kamu kurumlarının seçim dönemlerinde AKP‟yi desteklemek için kullanıldığı haber söyleminde aktarılmıştır. AKP‟nin billboardlara astığı “Büyük Düşündük Hizmeti Seçtik” ilanlarının yanına TCDD tarafından asılan “Büyük Düşündük Türkiye‟nin Hızına Hız Kattık” ilanlarının iktidarı seçim öncesinde desteklemek için yapıldığı haberleştirilmiştir. Haber için kullanılan fotoğraflar. iman kendilerine han hamam”. Okay‟ın “Büyük götürdüler olmalıydı” tırnak işareti kullanılmadan doğrudan kullanılmıştır.Haber Söyleminde Medya. Aynı sayfada yine bir başka yolsuzluk iddiasını içeren haber “Kepenek herhalde oldu kelebek” başlığıyla yayınlanmıştır. Bu şekilde aktarılan haberler arasında bir bütünlük sağlanmış ve siyasal iktidar karşıtı olan gazete söylemi pekiştirilmiştir. Haberde CHP‟li Hakkı Süha Okay‟ın bu olay hakkındaki görüşlerine de yer verilirken. Türk Hava Yolları‟nın daha önce reklamlarında slogan olarak Başbakan‟ın “Durmak Yok Yola Devam” sözünü kullandığı hatırlatılarak. Aynı tarihli gazete yayınlanan bir başka haberde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟ne eleman alımında yapılan usulsüzlük “Belediyeye ihaleyle memur almışlar” başlığıyla haberleştirilmiştir. AKP‟ye karşı toplumsal bir hoşnutsuzluğun olduğu haberin söylemini desteklemek için kullanılmıştır. “Millete din. haberde oluşturulmak istenen iktidar karşıtı söylem desteklenmiştir. “Erdoğan kendi istihbarat örgütünü kurdu” başlıklarıyla gazetenin haber söylemlerinde kullandığı iktidar karşıtlığını söyleşide de görmem mümkün oluyor. Baykal‟ın sözleri hem başlıkta hem de spotlarda ve ara başlıklarda doğrudan aktarılarak içselleştirilmiştir. “Kasımpaşa‟nın imamı kaça sattın vatanı” gibi pankartların yolsuzluk mesajları vermesi. 23 Mart tarihli yayınlanan “Yolsuzluk çağ atladı” başlıklı haberde. gazetenin AKP hakkındaki yolsuzluk haberlerini gündeme getirmesiyle örtüşerek. gazetenin iktidar karşıtı genel söylemini desteklemek için kullanılmıştır.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 97 yapıyor”. “ Durmak yok soymaya devam”. belediye başkanı Kadir Topbaş‟ın fotoğrafı da eklenerek. 27 Mart tarihinde yayınlanan bir başka haberde ise “Vali‟den AKP‟ye kıyak” başlığıyla Konya Valisi‟nin bir milletvekilinin eski İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 25 Mart tarihinde yayınlanan “TCDD-AKP işbirliği” başlıklı haberde. gazetenin siyasal iktidar karşı söylemini desteklemiştir. Özellikle miting meydanlarında vatandaşların hazırladıkları pankartların aktarılmasıyla.

Gölcü sekreterini özel kalem müdürlüğüne ataması haberleştirilmiştir. Cumhuriyet gazetesi seçim öncesi yaptığı haberlerde kullandığı haber söyleminde siyasal iktidarla iyi ilişkilerinin olmaması ve okur kitlesinin ideolojik beklentileri bağlamında iktidar karşıtı bir yayın politikası izlemiştir. SONUÇ Bu çalışma Türkiye‟de siyaset kurumu ve medya arasındaki ilişkiler ağının yazılı basında yayınlanan haberlerin söylemine yansımalarını ortaya koymak için yapılmıştır. Gazete AKP ve AKP‟li belediyelerin yolsuzluk iddialarına ilişkin birçok olayı haberleştirirken. Yapılan haberde AKP‟nin devlet kurumlarında kadrolaşmaya devam ettiği söylemi ön plana çıkartılırken. CHP hakkında çıkan haberler ise daha sade bir dille kaleme alınırken. medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi de yönetme. Sayı 29 . Gazetenin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay‟ın Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının seçim öncesinde gerçekleşmesi. Siyasetin yönetme üzerine inşa edilmiş yapısı. haberde CHP Konya Milletvekili Atilla Kart‟ın olayın takipçisi olduğu da aktarılmıştır. Ayrıca gazete seçim öncesinde CHP‟nin siyasal reklamlarını sık sık yayınlanmış ve oluşturduğu haber söylemini desteklemek için kullanmıştır. İktidarla ilgili yapılan haberlerin çoğunluğu olumsuzluk değeri üzerinden haberleştirilmiştir. CHP ve adayları hakkında herhangi olumsuz bir habere rastlamak söz konusu olmamış ve bu dönem içerisinde CHP‟li bazı anakent adaylarıyla tam sayfa söyleşiler yayınlanmıştır. Güz 2009. medya ve siyaset kurumu arasındaki ilişkilerin daha anlaşılır kılınması içindir. Bu bağlamda medya örgütlenmelerinin. kontrol etme süreçlerine taşımakta ve siyaset-medya ilişkisini bir mücadele süreci içerisine çekmektedir. kullandığı haber dili ve söylemi de buna göre olmuştur. CHP‟li belediyelerin yaptığı ya da yapacağı icraatlar düzenli olarak haberleştirilmiştir. gazetenin seçim döneminde yaptığı haberlerin söyleminde sert bir dil kullanmasına etki eden unsurlardan biridir. Çalışmanın uygulama kısmında seçim döneminde iktidar partisi ve ana muhalefet partisi hakkında yapılan haberlerin ele alınması. Gazete genel olarak iktidar karşıtı sert bir duruş sergilerken. Bu sayede CHP‟nin muhalefet görevini yerine getirdiği ve siyasal iktidarın eylemlerini takip ederek kamuyu haberdar ettiği söylemi haberde üretilmiştir. iktidarın devlet kurumlarında kadrolaştığı söylemini desteklemek içinde haberler yapmıştır. Haber söyleminde kullanılan başlıklar ve spotlarda genel olarak olumsuz cümle yapıları olarak kurgulanmış ve olumsuz anlamlar taşımaktadır. siyasal mekanizmaların ve ekonomik yapıların da dâhil olduğu karmaşık bir ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.98 A.

Haber Söyleminde Medya- Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

99

Çalışma sonucunda siyaset kurumu ve medya örgütlenmeleri arasında siyasal iktidara yakınlık ve uzaklık olarak tanımlayacağımız nedenlerin, medya içeriği ve özellikle haber söylemi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca haber söyleminin kaygan bir zemin üzerinde bulunması ve haberin durum tanılaması olarak kavramsallaştırması da gazetelerin aynı haberi farklı söylem kalıplarında aktarmalarına imkân tanımıştır. İncelenen gazetelerin seçim döneminde kullandıkları haber söylemleri, gazetenin ait olduğu yayın grubunun siyasal iktidarla ilişkilerinden, okuyucu kitlesinin dünya görüşüne ve siyasal partilerden alınan reklamlara kadar çok farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Hürriyet gazetesinin haber söyleminin oluşmasında ait olduğu Doğan Yayın Holding‟in mevcut siyasal iktidarla iyi ilişkilerinin olmaması belirleyici olmuştur. Hürriyet gibi çok farklı kesimlerden okur kitlesine sahip bir gazete için okur kitlesinin haber söylemini etkilemede çok etkili olduğu söylenemez. Ayrıca gazetenin siyasal reklamlara göre haber söylemini belirlediğini öne sürmek gerçekçi olmayacaktır. Araştırma kapsamında gazetenin takip edildiği süre içerisinde bu iki parti adına hiçbir siyasal reklam Hürriyet gazetesinde yayınlanmamıştır. Yeni Şafak gazetesinin haber söylemini etkileyen faktör ise gazetenin AKP hükümetine yakın bir yayın politikasına sahip olmasıdır. Ayrıca Yeni Şafak gazetesi bu dört gazete arasında en çok AKP reklamı yayınlayan gazete olmuştur. Kuşkusuz bu da gazetenin haber söylemini belirlemede etkili olmuştur. Sabah gazetesinin haber söyleminin belirlenmesinde gazetenin ait olduğu medya grubu ve mevcut siyasal iktidarla olan ilişkileri etkili olmuştur. Sabah gazetesinin yayınlarında kullandığı haber söyleminin belirlenmesinde AKP‟den aldığı siyasal reklamlar da önemli bir faktördür. Cumhuriyet gazetesi için haber söyleminin belirlenmesinde üstlendiği misyon ve mevcut siyasal iktidarın meşruiyetini sorunsallaştıran bir yayın politikasına sahip olması, seçim döneminde gazetenin haber söyleminin belirlenmesinde etkili olmuştur. Gazetenin CHP‟nin eylemlerini olumlayan bir haber söylemini tercih etmesinde, CHP‟nin gazeteye verdiği siyasal reklamların etkili olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan haberlerin ve Kılıçdaroğlu‟nun siyasal reklamlarının karşılıklı ya da aynı sayfalarda yayınlanması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca Kılıçdaroğlu için yapılan haberlerde dürüstlük imajını destekleyecek unsurlar sık sık kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışma kapsamında incelenen gazetelerin yayın politikalarının ve mülkiyetlerinin siyaset kurumuyla olan ilişkilerinin, gazetelerin yaptığı haberler ve seçim döneminde yayın politikalarını belirlemede çok önemli olduğu

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

100

A. Gölcü

gözlenmiştir. Ayrıca gazetelerin aldığı siyasal reklamların da haber söylemlerinin belirlenmesinde etkili bir faktör olduğu ve bu reklamların haberlerin söylemlerini destekleyecek bir şekilde sayfalara yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. KAYNAKÇA Althusser, L. (2006) Yeniden Üretim Üzerine, A. Işık Ergüden-Alp Tümertekin (çev), İstanbul: İthaki Yayınları. Chomsky, N. (1993) Medya Gerçeği, Abdullah Yılmaz(çev), İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık. Curran, J. (1997) “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme” içinde: Medya Kültür Siyaset, 139-198, Süleyman İrvan (çev. ve der.), Ankara: Ark Yayınevi. Erdoğan. İ. (1999) “Dördüncü Gücün İlettiği: Amerikan Örneği” içinde: Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, 33-42. Korkmaz Alemdar (der:), İstanbul: Afa Yayınları. Foucault, M. (2000) Özne ve İktidar/ Seçme Yazılar 2, Osman Akınhay, Işık Ergüden (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Garnham, N. (1990) Capitalism and Communication, London: Sage Publications Gramsci, A. (1986) Hapishane Defterleri, Kenan Somer (çev), İstanbul: Onur Yayınları. Hackett, R. A. (1997) “Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi”, Ayşe İnal (çev.). içinde: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık, 31-72, 1997-1998. Hall, S. (1994) “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, 73-122. Mehmet Küçük(çev. ve der.), Ankara: Ark Yayınevi. Herman, E. ve Chomsky, N. (2006) Rızanın İmalatı, Ender Abadoğlu (çev.), İstanbul: Aram Yayınevi. Iyengar, S. (1997) “Siyasette Erişim Yanlılığı” içinde: Medya Kültür Siyaset, 233252. Süleyman İrvan (çev. ve der), Ankara: Ark Yayınevi. İnal, A. (1996) Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları. İnal, A. (1995) Yazılı Basın Haberlerinde “Yapısal” Yanlılık Sorunu, Toplum ve Bilim, 67, 111–135.

Güz 2009, Sayı 29

Haber Söyleminde Medya- Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

101

İnceoğlu, Y. ve Çomak, N. (2009) Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İrvan, S. (1997) Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Ark Yayınları Kaya, R. (2009) İktidar Yumağı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Kaya, R. (1999) “Medya, Toplum, Siyaset,” içinde: Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, 23-32. Korkmaz Alemdar(der.), İstanbul: Afa Yayınları. Lippmann, W. (1945) Public Opinion, New York: The Macmillan Company. Murdock, G. (1982) “Large Corporations and the Control of the Communication Industry” edt., M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curan and J. Woollacott; Culture, Society and Media, London: Methuen. Schiller, H. (1993) Zihin Yönlendirenler, Cevdet Cerit (çev), İstanbul: Pınar Yayınları. Shoemaker, P. ve Reese, S. D. (1997) “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerine Etkisi”, içinde: Medya Kültür Siyaset, 99-136. Süleyman İrvan (çev. ve der), Ankara: Ark Yayınevi. Sözen, E. (1999) Söylem, İstanbul: Paradigma Yayınları. Stevenson, N. (2008) Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Göze Orhon- Barış Aksoy (çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi. Sumner, C. (1979) Reading Ideologies. Londnon: Academic Pres. Tokgöz, O. (2008) Siyasal İletişimi Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Tuchman, G. (1978) Making News: A Study in the Construction of Reality, UK: Free Pres. Van Dijk, T. A. (1997) Discourse as Structure and Process, London: Sage Publications. Van Dijk, T. A. (2005) Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları” içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, 315-376. Mehmet Küçük (çer. ve der.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Yaylagül, L. (2006) Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara:Dipnot.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

1980’LERDEN 2000’LERE TÜRK SĠNEMASINDA ÜRÜN YERLEġTĠRME UYGULAMALARINDA GÖRÜLEN NĠCEL DEĞĠġĠM
Merih TAġKAYA
ÖZET
Reklam yayınlarının izlenilirliğinin ve etkinliğinin azalması sonucunda ürün yerleştirme uygulamalarına yönelen reklamcılar ve reklam verenler için sinema filmleri yeni bir mecra haline gelmiştir. 1980 sonrasında, Türkiye’de uygulanan neo-liberal ekonomi politikalarından Türk sineması da etkilenmiştir. Sinema filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamaları, yasal bir zemine sahip olmadığı halde uygulanmaya devam etmiştir. Yapılan analizler sonucunda son yirmi yıllık süreç içinde ürün yerleştirme uygulamalarında süre, sahne ve film bazında artış olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışmada, bu artışın değerlendirilmesi için, ürün yerleştirme uygulamalarının reklam stratejisi haline geldiği neo-liberal sürece odaklanılmıştır. Bu çalışma, Türk Sineması’nda ürün yerleştirme uygulamalarının yıllara göre gösterdiği nicel değişimi eleştirel ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde incelemektedir. Türk filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel değişimi belirlemek için 1987, 1997, 2007 yıllarında en çok izlenen 30 film içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Ürün Yerleştirme, Sponsorluk, Neo-liberalizm

The Quantitative Changes in Product Placement Practices in Turkish Cinema Since 1980s To 2000s ABSTRACT
In Turkey, cinema industry is influenced by the neo-liberal policies. As a result of this, cinema industry has been forced to be in a more interpreted relation with advertisement industry. Advertisement industry has been looking for a new media due to the decrease in the effect of ads in traditional media. This study aims to capture this neo-liberal process by focusing on product placement strategy since mid-1980. In order to describe quantitative change in product placement in Turkish movies with box office success are analyzed. This research shows that there is a gradual increase of product placement in terms of number of movies, scenes and time allocated from 1980’s to 2000’s. Key Words: Turkish Cinema, Product Placement, Sponsorship, Neo-liberalism

 Yardımcı Doçent Doktor, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi.

İletişim 2003/18

2004: 17). 1994). reklam için ayrılmış alan ve kuşakların yayınlandığı mecralara alternatif mecralar sunmaktadır. bir sinema yıldızının markalı bir ürünü kullandığı ilk film olarak belgelenmiştir (Galician ve Bourdeau. Buna ürünün şöhret sahibi kişilerce filmlerde kullanıldığı durumlar da eklendiğinde. alkol gibi etik açıdan hassas olan ürün sınıfları için de devam etmiştir. ürünlere fayda sağlamak amacıyla sigara. pırlanta üreticisi DeBeers firmasının Hollywood‟un altın çağında aşk filmleri için pırlanta takılar tedarik ettiği bilinmektedir. Sayı:29 . diğer taraftan yerleştirilen ürün için aldığı ücret ya da ürün ile yapım giderlerini kısmen ya da tamamen karşılayabilmektedir. etkinin daha güçlü olması kaçınılmazdır. Ürün yerleştirme uygulamaları. 1945 tarihli Mildred Pierce isimli film. Bu mecralar. sinema filmleri. Reklam yayını için yeni mecralar olarak sinema filmlerinin kullanılması. iknanın etkinliğini artırmaktadır” (Yüksel. Ürün yerleştirmelerin bilinen en erken uygulaması 1930‟ların sinema filmlerinde görülmüştür. televizyon programları. Bu görüşe göre. alıcının ikna edici iletişimin kendisine yönelmediğine. yapımcıya ve ürün yerleştirme ajansına ayrı ayrı faydalar sunmaktadır. tüketimi yönlendirici etkisine olan inancın ve beklentinin artmasıyla giderek ürünlerin reklamlarının yapılmasına hizmet eden uygulamalara dönüşmüştür. The African Queen filminde Humphrey Bogart aracılığı ile Gordon‟s Dry Gin. Reklam veren Güz 2009. televizyon dizileri gibi yapımlardır. Otomobil firmalarının gönüllü olarak araç sağlayarak film yapımını destekledikleri. 2004: 104). reklam verene. izleyicide ürünü tesadüfen gördüğü inancını yaratmakta ve söz konusu ürüne yönelik pozitif algılar geliştirme olasılığını artırmaktadır. ürün yerleştirme. bir görüşe göre “ikna edici iletişim söz konusu olduğunda. Bu uygulama. kendi markalarının bir öykünün parçası olarak ekranlarda gösterilmesine isteklidirler. yerleştirilen ürünlerin markalarının tanınırlığına yaptığı pozitif katkısının fark edildiği zamanlardan beri. TaĢkaya Reklam yayınlarının izlenilirliğinin ve etkinliğinin azalması. Şirketler her zaman. reklamcıları ve reklam verenleri yeni mecralar aramaya sevk etmiştir.104 GiriĢ M. Ürün yerleştirme uygulamaları. kendi ürününü bir filmin kurgusal gerçekliğinde bir karakter olarak sunarak ürüne pozitif bir imaj kazandırabilmektedir. Reklam veren firma. Satın alma davranışı üzerindeki etkinliği kanıtlanmamış olmakla beraber. bir taraftan ürünün gerekli sahnelerde kullanılmasıyla gerçeklik algısı yaratabilmekte. Hollywood‟da önceleri gerçeklik algısı yaratmak amacıyla senaryonun gerektirdiği doğrultuda dekorda ve çeşitli sahnelerde ürünlerin kullanılması ile yapılırken. reklam kuşağında yer alan reklamlardan daha fazla ikna edici olabilmektedir. Film yapımcısı. Mildred Pierce filminde Joan Crawford aracılığı ile Jack Daniels sunulmuştur (Wenner. ürün yerleştirme uygulamaları. hatta onu tesadüfen duyduğuna inanması.

Bu ajanslar dışında. 1982‟de Steven Spielberg‟in E. reklamverenleri ürün yerleştirme uygulamaları için cezpetmiştir. Hollywood ile eş zamanlı olmasa da. yüzdeler ve başarı hikayeleri. son birkaç yılda. 2009). Diğer türler arasında sponsorluk ve ürün yerleştirme uygulamalarının bu günkü halleri. Ürün yerleştirme için „toplam çözüm ajans‟ı adı altında aracı kurum olarak kendilerini konumlandıran kuruluşlar da bu uygulamaları hayata geçirmek için hazırlıklıdırlar. ürün yerleştirme uygulamalarından elde ettikleri kazancı gündeme getirmeyip. Galician ve Bourdeau. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . sadece filmin yapımına destek oldukları noktasına vurgu yapmaktadır (Taşkaya. tanıtımı yapılan ürünlerin mümkün olduğunca sinema ve televizyon yapımlarının ihtiyaç duyduğu 1 Daha fazla örnek için bkz. Wenner. filminde spotların Reese‟s Pieces isimli şekerin üzerine çevrilmesinden sonra -M&Ms firması para karşılığında ürün yerleştirme yapılmadığını iddia etmiş olsa da. Reklamcılığın etkililiği konusunda duyulan şüphe sonucunda. 2004.T. su içinde başka türlerle karşılaşan bir balık gibidir” derken. Oysa tarih. yine Tom Cruise‟un oynadığı The Firm isimli filmde gösterilmeden önce çok fazla tanınmayan Red Stripe isimli biranın pazarının ikiye katlanması gibi örnekler çoğaltılabilir (Wenner. Ürün yerleştirme uygulamalarında. 2004: 106). ürün yerleştirme uygulamalarında bir artışa neden olmuştur. Yapılan ürün yerleştirme uygulamaları sonrasında satışın arttığına ilişkin ampirik bir bulgu olmasa da ürün yerleştirme uygulamalarının en azından marka bilinirliğine katkıda bulunduğu kanısı Türkiye‟de de yaygındır. oldukça güçlü olduğu ifade edilmektedir. reklamcılık sektörünün umut bağladığı “total iletişim” ve “bütünleşik iletişim” kavramları. 2004: 101-134 2 Mattelart “yeni reklam endüstrisi. ürün yerleştirme ile filmlerde kullanılan pek çok ürünün satış başarısı öyküsüyle doludur. gerçeklik algısı yaratma arzusunun ürünün reklamını yapma niyetine dönüşmesi. 2004). bu bağlamda yeni icat edilmiş olarak görülmektedir. yolunu hala „kaliteli kurgu‟da ararken. Tom Cruise‟un rol aldığı Risky Business adlı filmde kullandığı Ray Ban marka gözlüklerin satışlarının bir anda fırlaması. Bu araştırmalar. Pazarlama stratejilerini geliştirmek üzere yürütülen pek çok yönetimsel araştırmada. ürün yerleştirme uygulamalarının reklam ve halkla ilişkiler karması içinde marka bilinirliği yaratmada. klasik radyo ve televizyon reklamlarına benzer bir şekilde yer ayırtma ve ürün yerleştirme ile bu ürünleri ekranlara taşıyan. örgüt ya da kuruluş içindeki bütün iletişim aktivitelerinin en gözde olanlarının uyumuna işaret etmekte ve reklam ajansları tarafından bu yollarla “eklemlenmiş sinerjik etkiler”in açığa çıkacağı vaat edilmektedir2. Ürün yerleştirmeyle ilgili başarı hikayeleri.bu şekerin satışları %66 artmıştır1 (Wenner. benzer nitelikteki bir süreç içinde Türk sinemasına da yansımıştır.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 105 firmalar. bir firma. reklamcılık sektörününün kendi içinde matrisler ürettiğini söylemektedir.

1999‟dan aktaran Türksoy. Kabadayı. Son Osmanlı. (2006)) Bazıları Türkiye‟de ürün yerleştirme stratejileri üzerine vaka analizi olarak değerlendirilebilir (Bkz.Vizontele Tuuba . koordineli olarak sunulmasını sağlamak için sponsorları tarafından düzenli olarak denetlenen. 2006: 253). Kahpe Bizans. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarını piyasa sürecine paralel gelişimi içinde değerlendirmek için serbest pazar uygulamalarının başlatıldığı ve reklamcılık faaliyetlerinin hız kazandığı 1980 sonrasına yönelmek gerekmektedir. Taşkaya.5 Organize İşler. 1980 sonrasında. Vizontele. tecimsel mesajlar taşıyan ve pek çok noktada reklamla örtüşen uygulamalara dönüşebilmektedir.106 M. reklam. Ancak bu güne kadar yapılan çalışmalar içinde 3 Bu çalışmada örneklem olarak 1980‟den 2007‟e kadar olan süre içinde yapımı gerçekleştirilmiş ve izleyici sayısı bir milyonun üzerinde olan 26 film (Eşkıya. Sayı:29 . Hokkabaz. gerçeklik algısı yaratmak üzere filmlerde uygun sahnelere yerleştirildiği iddia edilse bile. Asmalı Konak Hayat. Hababam Sınıfı Askerde. reklam kuşağında reklamları izlerken sahip oldukları kalkanları. Hababam Sınıfı 3. Hababam Sınıfı Merhaba. Propaganda. uzmanlaşmış kurumların belirdiği gözlenmektedir (Baerns: 2003). Bu noktada ürün yerleştirme uygulamalarında etik olmayan bir durum söz konusudur.piyasa koşulları belirlemiştir (Taşkaya. Bazıları Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarının nitel durum tespitine yönelik olarak nicel analizlere yönelmiş ve mevcut durumu ortaya koymuştur (bkz. Kurtlar Vadisi Irak. Ürün yerleştirme konusunda son yıllarda Türkiye‟de yapılmış pek çok çalışma vardır. Diğer taraftan. Kitle iletişim araçları tarafından sunulan tüm mesajların niteliğinin (haber. Babam ve Oğlum. Her Şey Çok Güzel Olacak. Türkiye‟de de ürün yerleştirme uygulamaları. Güle Güle. O Şimdi Asker. kuralsızlık projelerinin uygulanma süreci içinde hiçbir yasal zemine sahip olmaksızın yapılagelmiş ve bu uygulamanın sınırlarını -ya da sınır tanımazlığını. yorum vb. filmlerin tehlikeli bir şekilde ürünler tarafından işgal edildiği eleştirileri de gündemdedir (Govani. Gürel ve Alem (2004). Bu çalışmalardan bazıları genel olarak ürün yerleştirme stratejilerini belirlemeye yönelik olarak literatür taraması şeklindedir (bkz. Ürün yerleştirme ajansları bu noktada yeni bir alt sektör olan ürün yerleştirme uygulamalarından fayda sağlayan üçüncü taraf olarak karşımıza çıkmaktadır. Komser Şekspir. Sınav. Ürünlerin. 2009). Deliyürek Bumerang Cehennemi. neo-liberal piyasa kurallarının teşviki ile bu dönüşüme giden bir yol izlemektedir. Türkiye‟de uygulanan neo-liberal ekonomi politikalarından ve bu politikaların sürekliliğine hizmet eden kuralsızlık projelerinden Türk sineması da etkilenmiştir. TaĢkaya malzemeler kapsamında. belgesel. ürün yerleştirme. İzleyiciler. 20093). Nerdesin Firuze. Türk sinemasında ürün yerleştirme. Pekman ve Gül (2008)). 120 ve Beyaz Melek) alınmıştır Güz 2009. Maskeli Beşler Irak.) mesajın başında ya da sonunda bildirilmesi zorunluluğu vardır. GORA. ürün yerleştirme uygulamaları karşısında kuşanamamaktadırlar.

ticari marka imajı veya bir politikacının kendi imajı‟na ilişkin kaygısında olduğu üzere. iki on yıllık süre içinde. görüş. bir kişi veya nesnenin görüntüsel/resimsel benzeridir. “algılanan ün” anlamına geldiği görülebilir. Görünüş.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 107 Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarının tarihsel süreç içindeki gelişimine odaklanan ampirik bir araştırmaya rastlanmamıştır. 1986: 635-644). Türk sinemasında ürün yerleştirme şekilleri. 1999: 21). Bu çalışma. yerleştirilen ürünlerin sektörel dağılımları. Bu araştırmada bu tanımlamadan yola çıkılarak sinema filmleri 4 İngilizce vision karşılığı olarak kullandığımız “vizyon” ve image karşılığı olarak kullandığımız “imaj” sözcükleri. Ürün yerleştirme marka imajına katkıda bulunan bir uygulama olarak kabul edilmektedir. televizyon programlarında sunucunun markalı bir ürün -içecek şişesi gibi. görlen vb. Gartner‟a göre. Bu aslında reklamcılık ve halkla ilişkiler jargonunun bir terimidir (Williams.) (Robins. görüntü.2009). reklam ve tanıtım arasında melez bir nitelik taşımaktadır (Taşkaya. Bu tür ürün yerleştirme. sahne sayıları ve yerleştirilme süreleri üzerinden. Kavramsal Çerçeve Ürün yerleştirme kavramı. Amaç ve Kapsam Bu araştırmanın amacı. düşsel görüntü. filmde görünen markanın para ya da başka promosyonel bir nitelikle dönüşümünü ifade etmektedir. hayal gücüyle bazen de mistik görüş gücüyle ilgili olarak kullanılmasını ifade eder. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . kavram ve çoğunlukla imge sözcükleriyle karşılanan image. ürünlerin oyuncular tarafından kullanılma durumları. 2005:190). görme. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel ve nitel değişimleri tarihsel süreç içinde ortaya koymayı ve bu değişimlerin seyrini uygulanan ekonomi politikaları ile açıklamayı denemektedir.yer alması. neo-liberal süreçte Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nitel ve nicel değişikliklerinin değerlendirilmesidir. konulu filmlerde markalı bir ürünün otomobil gibi. Gülsoy da ürün yerleştirmeyi. algısal. Gupta ve Gould‟a (1997) göre filmlerdeki ürün yerleştirme. zihinsel.n. Türkçe‟de görü. imaj “bir dizi bilgilenme sonucunda ulaşılan imge”dir 4 (Gartner. uzak-görüş. sözcüklerle karşılanmaya çalışılan vizion. resim. Pratik olarak ise. grafik imajlardan söz ederiz (ç. Bu değerlendirme. reklam olduğu belirtilmeden yapılan reklam olarak tanımlamaktadır (Gülsoy 1999: 411). optik. nicel ve nitel analizler ile yapılmıştır. fikir. görme ediminin düşteki görüntü gibi. yayıncılık ve reklamcılık jargonunda yer almaktaysa da Türkiye‟de ilgili mevzuatta ürün yerleştirme uygulamalarına dair herhangi bir düzenleyici maddeye ya da ayrı bir yönetmelik bulunmamaktadır. içerdikleri zengin anlamlar nedeniyle çevrilmesi sorunlu sözcüklerdir.taşıması gibi yollarla. sözel.ya da ürüne ilişkin reklamın -mağaza tabelası gibi.

Güz 2009. kapitalizm için yaşamsal önem arz eder. Tarihsel gelişim ve dönüşüm sürecinde üç tür liberalizmden söz edilmektedir: Klasik Liberalizm. özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları 1980‟lerden bu yana uluslararası ve ulusal ekonomik ve politik belirleyiciler eşliğinde uygulanmaktadır (Başaran. kamu yararını şirket yararından daha gerilerde tutarak. Sarıyer. Tığlı. Ürün yerleştirme uygulamalarının kurallarının ya da kuralsızlaştırma sürecindeki adımların piyasa aktörlerinin belirleyiciliğinde atılmasının “ticari ifade özgürlüğü”nün gereği olduğu yaklaşımı da. 2005: 217-237. Rubsamen. Bu nedenle. TaĢkaya içinde. 2000: 39). Sayı:29 . 2004: 1). Dünya konjonktüründeki yansımalarını 1970lerin ortalarından itibaren Türkiye‟de hissettiren ve 1980lerden günümüze dek süregelen neo-liberal politikalar. köklerini liberalizmden almaktadır. Her liberalizm türü bir diğerinin eleştirisi olmuş ve alternatifini sunmuştur (Sallan Gül. Miller.görsel ve/veya işitsel söylemler (bkz.108 M. 2004: 104) “ürün yerleştirme5” uygulamaları olarak değerlendirilmiştir. Negrine ve Papathanassopoulos‟un görüşleri ile sunan Köker (1998: 149) devletin düzenleyici kurallarının ve bunları üreten mekanizmaların devre dışı bırakılmasını. N. Sosyal/Eşitlikçi Liberalizm ve Neo-Liberalizm. sinema alanında da etkisini göstermektedir (Taşkaya. bazı araştırmacıların genel anlamda „özelleştirme‟ kavramıyla karşıladığını. Kuramsal Çerçeve Pazar ekonomisi. gelişiminin bir eleştirisini ve kendi alternatiflerini ortaya koymaya çalışan bir “yeni” biçimi olarak tanımlanabilir. filmin doğasına uygun ve planlı bir şekilde ve belli bir bedel karşılığında optik ve/veya akustik olarak. bazılarınınsa „kurallardan arındırma‟ kavramını tercih ettiğini belirtmektedir. tüketim alanında talep belirlemeye yönelik tüm çabalar. anlaşılır halde ve odaklanılarak sunulan markalar ya da markayı çağrıştıracak -reklam tanımına girmeyen. Kuralsızlaştırma projesi kapsamında içeriği askıda bırakılan medya dünyasının pek çok uygulaması arasında ürün yerleştirmeyi de saymak mümkündür. Bunun için de piyasa aktörleri devlet müdahalesinin minimuma indirilmesini talep etmektedirler. Neo-liberal ekonomi politikalarının sürdürülebilmesi için gerekli esneklik “kuralsızlaştırma”6 çabalarından geçmektedir. 2009). 5 Bazı kaynaklarda “ürün yerleştirme” kavramı yerine “marka yerleştirme” kavramı kullanılmaktadır: Bkz. 2004: ) 6 „Kuralsızlaştırma‟ ya da „kurallardan arındırma‟ politikalarıyla ilgili olarak kavramsal tartışmaları Murdock. Neo-liberalizm. 1995: 74 ve Wenner. Sistemin işleyişinin kesintiye uğramaması için talebin sürekli yaratılması ve arttırılması gerekmektedir. Neo-liberalizm çerçevesinde serbestleştirme. liberalizmin 1870‟lerden 1970‟lere kadar olan süreç içindeki (özellikle 1930-1970 dönemi arasında). Shackleton.

gerek yapım şirketleri. 2006 ve Sallan Gül. yaşanmaya başlanmıştır (bkz. sinema filmlerine yerleştirilme stratejisi de bu stratejilerden birisidir. ürün yerleştirme. Serbest piyasa koşullarında. 2004: 232). Bu sonucu ekonomik sistemin dışında bir noktada açıklamak mümkün değildir. Ekonominin dışa açılmasıyla serbest piyasa ekonomisi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Sinema da diğer Kitle İletişim Araçları gibi kültür endüstrisi içinde düşünülür ve ideoloji ve bilinç inşasında kullanılır (Yaylagül. Neo-liberal pazar ekonomisinin gereklerinin yerine getirilmesi için uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olan bu kural tanımaz çabaların asıl hedefi. satışı ve satışın hızını artırmaktır. Böylece ürün/marka tarafından vaat edilen doyumlara ilişkin bilgiler. gerçek anlamda kültürel ürün olmaktan uzaklaştırılan yapımcıların ortaklaşa çabaları ile beyaz perdede filmlerin reklam mecrası haline dönüştürülmesine zemin hazırlamıştır. Kuralsızlaştırma projelerinin uygulandığı bir örnek olan bu girişimler. Bunun için tüketim kültürünün etki alanını genişletmeye yönelik reklam stratejileri her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. Çünkü kültürel ürünler de kapitalist ekonominin koşullarına bağımlıdır ve yüksek karlılık hedeflemektedir.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 109 sistemin sürekliliğine ve yeniden inşasına hizmet etmektedir. kurallardan arındırma projesinin yansıması olarak değerlendirilmelidir. rekabet ortamında tüketim etkinliğini yönlendirecek „yeni anlamlar yaratma‟ işlevi.ürün yerleştirme uygulamalarına umut bağlanmıştır. Ürün yerleştirme ile filmlerde belli sahnelerde sunulan ürünlerin Bir markayı. Kazancı. tüm kamusal alanları reklam mecrası haline dönüştürmek isteyen sermaye sahiplerinin ve sinema filmlerini tecimsel kaygılarla. ürün yerleştirme uygulamaları ile yerine getirilmekte. “marka imajı” ekseninde buluşur. Kuralsızlaşma projeleri Neo-liberal ekonomi politikalarının ürünüdür. ürün ve hizmetlerin tüketim hızının artırılmasında -reklamın etkinliğinin azaldığı yönündeki endişeler nedeniyle. yasal zeminden yoksun olarak tamamen piyasa güçleri tarafından oluşturulmaktadır. Ürünlerin markalarına vurgu yapılarak. sayısız rakip arasında tercih edilme zaferine ulaştıracak uygulamalar. Türkiye‟de neo-liberal politikalar 24 Ocak 1980 istikrar paketi programlarıyla askeri iktidar tarafından benimsenmiş ve kuralsızlaştırma süreci. Ürün ve marka çeşitliliğindeki artış göz önünde tutulduğunda. Yasal mevzuatta herhangi bir düzenlemesi olmayan ürün yerleştirmenin kuralları. oyuncunun popülerliği üzerinden izleyiciye aktarılmaktadır. 2004). Özal hükümeti döneminde yaygın kabul görerek. Ürün yerleştirme uygulamalarının. gerekse aracı kurumlar olan ürün yerleştirme ajanslarının Türkiye‟deki yasal zemini sorgulanmaksızın uygulanmaya devam etmesi. tüketicilerin tutumları üzerinde gerçekleştirilen manipülasyonların vazgeçilmez aracı olmaktadır. Filmlerde ürünün oyuncu tarafından kullanılırken gösterilmesinin ürünün marka imajına olumlu katkısının olduğu kabul edilmektedir. gerek reklamverenler.

bir üretim ve yeniden üretim süreci olan kapitalizmin evriminin ve bu sistem içinde iletişimin rolünün anlaşılması gerekir. 1986: 188. yerleştirilen ürün sayısı. Böylece. ekonomik ve politik ardyöresinin göz önünde tutulması gerekmektedir. Dışa açılma da piyasa güçlerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir (Başkaya. ayrıca bkz. kültürel olmaktan çıkıp ekonomik nitelikli olmuşlardır. S2 : Türk sinemasında ürün yerleştirme stratejileri içinde en fazla görülen. ürünlerin doğasını ve bu doğayı belirleyen süreçleri de inceleme kapsamı içinde tutmaktadır. Bunun sonucu olarak. şirket çıkarlarına bırakmıştır” (Çaplı. mevcut toplumsal bağlamında analiz etmek için. S3 : Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında ürünün oyuncu tarafından kullanılma durumunda 1980li yıllardan 2000li yıllara doğru artış vardır. ürün yerleştirme yapılan film ve sahne sayılarında artış görülmektedir. serbest girişimciler lehine esnetilmeye başlamıştır. 1989: 477‟den aktaran Yaylagül: 2004. herhangi bir yazılı mevzuatı bulunmadığı halde devam eden uygulamalar olması. TaĢkaya benimsenmiştir. Sayıltılar S1 : Türk sinemasında 1980li yıllardan 2000li yıllara kadar olan sürede ürün yerleştirme uygulamalarında. 1998: 56). Sayı:29 . ulusal ve uluslararası siyasi formasyon. iletişim politikalarının belirleyicileri. Güz 2009. ürün yerleştirme süresi. 2003: 7–8) eleştirel ekonomi politik yaklaşımla yapılmıştır.110 M. kuralsızlaştırma sürecinin etkinliğine işaret etmektedir. Çünkü ekonomi politik yaklaşım. Deregulasyon sürecinde kurallar. kamu çıkarı kavramı yerini. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarının nicel ve nitel durumundaki değişikliklerin nedensel bağlar içinde açıklanabilmesi için. değerlendirmeler şirket karlılığının ilk ve tek hedef olduğu neo-liberal ekonomi politikaları çerçevesinde (bkz. Köker. McChesney. 2002: 45–47). Ürün yerleştirme uygulamalarının. Bu ürünleri incelerken. 1980‟li yılların ortalarından itibaren kısıtlayıcı düzenlemeler medya alanında da birer birer ortadan kaldırılmaya başlamıştır. İletişimi. iletişim sürecinin endüstrileşmesi ve bu endüstride üretilen ürünlerin üretim. dağıtım.189). bölüşüm ve tüketim süreçlerini incelemektedir. mevcut güç ve iktidar yapıları içerisinde ilişkilendirilerek analiz edilmesi gerekir (Wasko. Enformasyon/iletişim/kültür endüstrileri ile diğer endüstriler arasındaki ilişkilerin. optik doğal yerleştirmedir ve 1980li yıllardan 2000li yıllara kadar olan sürede en belirgin artış bu tür yerleştirmede görülmektedir. Bu nedenle. Bunun sonucunda pek çok alanda devlet müdahalesi azaltılmıştır.

içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ürünün olay örgüsüne yerleştirilip yerleştirilmediği. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime girmiş Türk filmleri olarak belirlenen araştırma evreni içinde her bir yıl için izleyici sayısı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren ve en fazla seyirci sayısına sahip. Bu nedenle 1997 ve 2007 yılları için de örnekleme en çok izlenen 10ar film dahil edilmiştir. Filmlerin çeşitli sahnelerinde optik ve/veya akustik olarak gerçekleştirilen marka sunumlarının ürün yerleştirme kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekli ibare olduğu ileri sürülen “para ya da promosyonel bir nitelikteki dönüşüm”ünü somut olarak gösteren bir işaretin bulunması oldukça zordur. oyuncu tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi bilgilere ulaşabilmek için ise var-yok analizi yapılmıştır. Araştırmada örnekleme dahil edilen filmlerin 1980li yıllardan başlatılmasının nedeni. Pazarlamacılar için ürün yerleştirmenin temel işlevi. gişe hasılatı/sayısı bilgisine ulaşılabilinen en son yılın 1987 yılı olması. Neo-liberal ekonomi politikalarının uygulanmaya başlandığı yıllar olmasıdır. Ürün yerleştirme uygulamaları için ayrılan süre. Ancak Türk filmlerinde sponsor ürünler dışında pek çok ürüne yönelik ürün yerleştirme yapıldığı için söz konusu işaretin elde edilmesi bu araştırma kapsamında olanaksız hale gelmektedir. filmlerin sponsor desteği alabilmesi. kronometre yardımı ile ölçülmüş. Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel ve nitel değişimlerin analizi için 1987. ürün yerleştirme yapılan sahne sayıları ise film içinde değişen sahnelerin sayılması ile tespit edilmiştir. Yöntem Araştırmada. Bu nedenle film içinde ürünün markasının optik ve/veya akustik olarak anlaşılır şekilde sunulduğu sahnelerde ürün yerleştirme yapıldığı kabul edilmiştir. genellikle sponsorluk ilişkileri kapsamında yapılmamaktadır. her yıl için 10 film olmak üzere toplam 30 Türk filmi. Bununla beraber. 1980li yıllardan.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 111 S4 : Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamaları. Bu nedenle 1987. 1987 yılına ait gişe hasılatı bilgisi sadece en çok hasılata sahip 10 film için bulunmuştur. Örneklemde yer alan filmlere yönelik analizlerin yapılabilmesi için bu filmlerdeki ürünlerin yerleştirilme stratejileri ve yerleştirilen ürünlerin sponsor olma durumları. araştırmanın yıl bazındaki örneklemini bu yıldan başlatmayı zorunlu kılmıştır. marka bilinirliğini artırmak olduğu için. tahmini gişe başarısının yüksekliği ile ilişkilidir. filme sponsor olan ürünlerin markaları ile film içinde görünür ve/veya duyulur halde sunulması durumunda para ya da promosyonel bir dönüşümün varlığından bahsedilebilir.

Çılgın Dershane.com/gise. ParsKiraz Operasyonu. Asiye Nasıl Kurtulur. Bir Erkeğin Anatomisi.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma= Güz 2009. Hayallerim Aşkım ve Sen. 2007: Beyaz Melek. yerleştirilen ürünlerin sektörel dağılımlarının 20 yıllık periyotta gösterdiği değişim bu çalışmanın bulguları ile ortaya konmuştur. Dırejan. Maskeli Beşler-Irak. Bulgular Ürün yerleştirme yapılan Türk filmlerinde. Sayı:29 . Musallat. Kuşatma Altında Aşk. Akrebin Yolculuğu (Antrakt Gazetesi 7). araştırmanın sayıtlıları doğrultusunda üç başlık altında değerlendirilmiştir. Merhamet (Özgüç. Nihavent Mucize. Usta Beni Öldürsene. Ayrılamam. Son Osmanlı. Mektup. Kabadayı. 1997: Ağır Roman. TaĢkaya en yüksek olan onar film araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. sahne sayılarının. Asılacak Kadın. Kutsal Damacana. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren toplam 30 Türk filmi araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve analizler bu sayı üzerinden tam sayımla gerçekleştirilmiştir. Amerikalılar Karadeniz’de II. ürün yerleştirme ve sponsorluk ilişkilerinin. 1988: 21). Sefiller. (Antrakt Gazetesi) örneklem olarak alınmıştır. kullanılan ürün yerleştirme stratejilerinin. Hamam. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular.sinematurk. Hakkari'de Bir Mevsim.112 M. Anayurt Oteli. Allah Allah. Mutluluk. ürünün sunulduğu sürenin. 1987. 7 http://www. Masumiyet. Bu çalışmada 1987. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren ve en her yıl için en yüksek izleyici sayısına sahip 30 film: 1987: Su da Yanar.

Akrebin Yolculuğu (1997). Türk Sineması‟nın Eurimages. 1997 yılında gösterimde olan ve en fazla izleyici sayısına sahip filmlerin çoğunluğu Euroimages desteği alan filmlerdir9.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 113 Türk Sinemasında Ürün YerleĢtirme Uygulamalarının Ürün Sayısı. Tablo 1. Kuşatma Altında Aşk. Nihavent Mucize. Usta Beni Öldürsene. Bu filmlerden üçü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Su da Yanar (1987). Son Osmanlı (2007) 9 Ağır Roman. Ürün yerleştirme yapılmayan 8 film 8 içinde en yüksek dağılım 1997 yılına aittir. Kuşatma Altında Aşk (1997). 1987. Akrebin Yolculuğu Euroimages tarafından desteklenmiştir. ulusal ve uluslararası film festivallerinin ödülleri ve sponsorluk anlaşmaları gibi yeni finansal kaynaklarla tanışması. ürün yerleştirme uygulamalarının Türk filmleri için de yüksek oranda tercih edilen uygulamalar olduğu görülebilir. 8 Anayurt Oteli (1987). araştırma örnekleminde bulunan ve ürün yerleştirme yapılmadığı tespit edilen filmlerdir. 1990‟lı yıllardan itibaren söz konusu olmaya başlamıştır. Hakkari‟de Bir Mevsim (1987). Usta Beni Öldürsene (1997). Mektup. Drejan (1997). Süre ve Sahne Sayısında 20 yıllık Dönem içinde görülen DeğiĢim Türk filmlerinde ürün yerleştirme yapılan film sayısına baktığımızda. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Uygulamaları Sıklığında Görülen Değişimin Dağılımı Filmlerin Gösterim Yılları Filmde Ürün YerleĢtirme Durumu Ürün Yerleştirme Yapılan Film Sayısı Ürün Yerleştirme Yapılmayan Film Sayısı Toplam 1987 7 3 1997 6 4 2007 9 1 22 8 Toplam 10 10 10 30 Tablo 1‟e göre ürün yerleştirme yapılan film sayıları yirmi yıllık dönem içinde anlamlı bir artış sergilemektedir.

1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Görüldüğü Süre. Aynı tabloda. Sayı:29 .9 35 4 58 6 69 7 54 6 52 75 89 72 Tablo 2. 1987. markaların ortalama görünme sürelerinin ortalama film sürelerine oranları da yirmi yıllık dönem içinde artış göstermektedir. Tablo 2‟ye göre. Sahne ve Sıklık Ortalamaları FĠLMLERĠN GÖSTERĠME GĠRDĠĞĠ YILLAR 1987 Her bir film için ortalama film uzunluğu (dakika) Her bir film içinde ürün yerleştirme yapılan markaların ortalama görünme süresi (dakika) Her bir film için markaların ortalama görünme sürelerinin.99 %007 %008 %012 %009 0. Güz 2009. Her bir film içinde markaların ortalama görünme süresinde 1987 ve 1997 yılları arasında küçük bir artış söz konusu iken 2007 yılına gelindiğinde örneklemin yıl bazında başlangıcı olan 1987 yılının iki katı bir artış gösterdiği Tablo 2‟de görülmektedir. 1987–2007 yılları arasında Türk sinemasında yerleştirilen ürün sayısında ve bu yerleştirmelerin yapıldığı sahne sayısında belirgin bir artış olduğu görülebilmektedir.020.02.02. ortalama film sürelerine oranı Her bir film için markaların ortalama görünme süreleri (“en az ve en çok” dakika aralıkları) Yerleştirilen ürün sayısı Her bir filme yerleştirilen ürün sayısı ortalaması Ürün yerleştirme yapılan sahne sayısı 95 1997 102 2007 111 ORTALAMA 103 0. 1987 ve 2007 yılları arasında filmlerin ortalama uzunluğunun arttığını göstermektedir.1 0.7 0.85 0.8 1.4 0.86 0. TaĢkaya Tablo 2.114 M.0.020.

1987. Bu durumu hem marka sayılarındaki artışa hem de ürün yerleştirme eğilimindeki artışa birlikte bağlamak yerinde olacaktır. tüketimi yönlendiriciliği konusunda reklamdan daha etkili olduğu yönündeki inanç nedeniyle kolaylıkla sinema filmlerinde uygulanmaktadır. ancak ürün yerleştirilen sahne sayısı yıllara göre artış göstermektedir. Ürün yerleştirme. Genel olarak ürün yerleştirme yapılan sahnelerin süre aralığı arttıkça. en sık tercih edilen süre aralığının 1 ile 5 saniye arasında olduğunu görebiliriz. Bir önceki tabloda ürün sayısındaki artış dikkate alınırsa. yasal olarak düzenlenmediği halde. Prodüksiyon şirketlerinin de sinema İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . sıklığı azalmaktadır. Ancak asıl söz edilmesi gereken nokta 1980li yıllardan itibaren bu artışa zemin hazırlayan neo-liberal ekonomi politikalarının ürünü olan kuralsızlaştırma projelerinin bu uygulamaların artışına olan etkisidir. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Süre Aralığı Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Ürün YerleĢtirme Yapılan Süre Aralığı (Sn) 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Toplam Yıllar 1987 29 Sahne 14 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 52 Sahne Toplam 1997 47 Sahne 9 Sahne 14 Sahne 1 Sahne 2 Sahne 1 Sahne 2007 45 Sahne 19 Sahne 11 Sahne 1 Sahne 4 Sahne 4 Sahne 2 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 89 Sahne 121 Sahne 42 Sahne 28 Sahne 3 Sahne 7 Sahne 6 Sahne 1 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 216 Sahne 1 Sahne 75 Sahne Türk filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamalarında ürünün markasıyla birlikte görünür/duyulur kılındığı süre aralığı dağılımına baktığımızda (Tablo 3). ürün başına düşen sahne süresinin azalması beklenen bir durumdur.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 115 Tablo 3. Ürün yerleştirme süre aralıklarında görülen sıklık dağılımı yıllara göre anlamlı ve sistemli bir artış göstermemekte.

Olay Örgüsüne Yerleştirme (plot placement) Ekrana yerleştirme.116 M. ikincisi ürünün markasının. Cristel A. Ekrana Yerleştirme (screen placement) a. Russell‟ın sınıflaması aşağıdaki gibidir: 1. Ya da markanın adı anılmaksızın bir çağrışım ya da analoji yoluyla markaya atıfta bulunulması da söz konusu olabilmektedir. 2005: 220–223). senaryoya yerleştirme (script placement) ve olay örgüsüne yerleştirme (plot placament) olmak üzere üç ürün yerleştirme türünün varlığından söz edilmektedir (bkz. örneğin Forest Gump adlı filmde “bilgisayar” ve “bir meyve” referansı ile izleyiciye Apple marka bilgisayarın anımsatılması hedeflenmiştir (Miller. Türk Sinemasında Ürün YerleĢtirme Uygulamalarında Kullanılan Stratejilerin Yirmi Yıllık Periyotta Gösterdiği DeğiĢim Ürün yerleştirmenin öncelikli üç şekli şu şekilde sıralanmaktadır: Birincisi ürünün kendisinin arka-planda genellikle oyuncu tarafından kullanılırken gösterilmesi. Russell‟a (1998) göre ise ürün yerleştirme uygulamaları üç farklı biçimde gerçekleştirilmektedir. ürün yerleştirme uygulamalarını. Sayı:29 . Yaratıcı yerleştirme (creative placement) Doğal (sette) yerleştirme (on-set placement) 2. 2004: 104). Sarıyer. 2005). Bunların yanında sözel ifadelerle doğrudan marka isminin anılması da söz konusudur. Senaryoya Yerleştirme (script placement) 3. logosunun ya da ürünü tanımlayacak bir niteliğin sunulması. Gürel ve Alem. kurgusal (yaratıcı) ortam ve doğal ortam ölçütüne bağlı olarak iki grupta incelemiştir (bkz. Bu noktada ekrana yerleştirme (screen placement). Murdock. ürün yerleştirmenin en saf görsel çeşidini temsil etmektedir. 2006: 22 ve Sarıyer. Yaratıcı ve sette yerleştirme olarak iki şekilde gerçekleştirilebilen ekrana yerleştirme Güz 2009. piyasa ve karlılık anlayışının tırmandırıldığı bu ekonomik sistemde sinema filmlerini markaların kendilerini sunacakları mecralara dönüştürmesine ayrıca ortam hazırlamaktadır. TaĢkaya filmlerini kültürel ürün olarak görmek yerine ticari bir ürün olarak görmeleri. 1995: 74 ve Wenner. b. üçüncüsü ise yayımlanan program veya film içinde bir billboard ya da televizyon ekranı ya da radyo aracılığı ile aktarılması (Smith 1985‟ten aktaran Wenner: 2004: 103).

gazete. hayat dolu ve incelikli dünyası Hyatt Regency otelle bütünleştirilmiştir. Nihavent Mucize adlı filmde Beyazıt Öztürk‟ün çapkın ve eğlenceli kişiliği Honda otomobil ve motosikletle. Saphiro ve Murdock tarafından işaret edilen yöntemlerden yola çıkılarak kategorikleştirilmiştir: Optik Yaratıcı YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının ürünün kendi üzerinde değil. 2009). Senaryoya yerleştirme markanın işitsel olarak yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. ürünün doğal olarak bulunması muhtemel olan filmdeki İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . filme konu olan olayın bir parçası olarak konumlanmakta ve öykünün yapısında ya da karakterlerin kişiliğinin inşasında önemli bir rol üstlenmektedir (Bkz. Wenner. Bu bağlamda ürün yerleştirme uygulaması sözlü olarak gerçekleştirilmekte ve marka bir diyalog aracılığıyla sunulmaktadır (Taşkaya. Bu araştırmada ürün yerleştirme yöntemleri. dergi. aracılığı ile optik olarak sunulması Optik Doğal YerleĢtirme: Ürünün ve/veya markasının. kendi ya da ambalajı üzerinde. zarif. vs. üründen söz edilmesi muhtemel olan filmdeki sahne/lerde akustik olarak yer alması (garsonun restoranda Neskafe ya da Türk kahvesi tercihini sorması gibi ) Optik+Akustik Yaratıcı YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının TV reklamı vb. ürün ya da marka ya bir arka plan görüntüsü olarak.2009). Russel. sokaktaki bir açık hava reklamı gibi ekrana yansıtılmakta ya da mutfak sahnelerinde masa üzerinde duran markalı bir makarna paketinde olduğu gibi doğal ortamında görüntülenmektedir (Taşkaya. Russell‟in (1998) bir diğer ürün yerleştirme türü olarak işaret ettiği olay örgüsüne ürün yerleştirmede ise. kolanın. garajda arabanın gösterilmesi gibi) Akustik Yaratıcı YerleĢtirme: Ürüne ait haberin veya reklamın filmin içinde iletişim araçları aracılığı ile akustik olarak sunulması (örneğin bir gsm operatörünün reklamının radyodan duyulması) Akustik Doğal YerleĢtirme: Ürünün markasının akustik olarak. ürün ya da marka. kendi ya da ambalajı üzerinde. Türkan Şoray‟ın konformist. aracılığı ile optik ve akustik olarak sunulması Optik+Akustik Doğal YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının. Gürel ve Alem.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 117 stratejisi kapsamında. basılı materyaller. 2006: 22). ürünün doğal olarak bulunması muhtemel olan filmdeki sahne/lerde görsel olarak yer alması (mutfak masasının üzerinde mısır gevreğinin. billboard. TV reklamı.

günlük yaşamın ve popüler kültürün geniş alanlarından alınan klişelere Güz 2009. 1987. ürünün bir reklam mecrası ile filmin içinde sunumu söz konusudur. incelenen filmler içine yerleştirilen ürünler çoğunlukla doğal ortamlarında yer almakta ve markaları görünür halde sunulmaktadır. 2009) olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki kategoriler ışığında analiz edilen filmler içinde ürünün yerleştirilme şekillerine ilişkin dağılımı gösteren tabloya (Tablo 4) baktığımızda en sık kullanılan yöntemin optik doğal yerleştirme olduğu görülmektedir. Tablo 4. içselleşme kolaylaşmaktadır. çok geçmeden. ürün yerleştirmede de ürüne ilişkin anlamlar yaratılırken mesajların sıkıştırılması ve yoğunlaştırılması gereksinimi. ürün yerleştirme böyle doğallaştıkça.118 M. Sayı:29 . TaĢkaya sahne/lerde görsel olarak yer alırken aynı zamanda bir diyalog içinde üründen söz edilmesi (Taşkaya. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Dağılımı Filmlerin Gösterime Ürünün YerleĢtirilme Stratejileri Girdiği Yıllar 1987 Optik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik Yaratıcı Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Akustik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik + Akustik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik + Akustik Yaratıcı Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Toplam 52 75 40 1997 62 2007 73 175 Toplam 12 8 9 29 2 4 6 3 2 5 1 1 89 216 Görsel yaratıcı yerleştirmede oyuncunun ürünü kullanması değil. Mattelart‟a (2005) göre. Diğer reklamcılık uygulamalarında olduğu gibi.

Ürünlerin filmlerin içine yerleştirilmesi için kullanılan bir diğer strateji olan olay örgüsüne yerleştirme. hatta ürünün şeklen görülmesi söz konusu değildir. Türk filmlerinde ürün yerleştirme uygulamalarında genel eğilimin ürünün olay örgüsüne yerleştirilerek sunumu olmadığı bulgulanmıştır. Sınırların ve kuralların belirsiz kılındığı ve bu belirsizliğin serbesti yönünde değişmesi ya da sürekli kılınmasına yönelik çabaların reklamverenler. Ayrıca. Tablo 6‟ya bakıldığında da ürün yerleştirme yapılan ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı film sayısının örneklemde bulunan tüm filmlerin 2/3‟ünden fazla olduğu görülmektedir. Ürün yerleştirme de sınırları ve kuralları belirsiz bir alan olarak bu nedenle tercih edilmektedir. iş elbisesi vb. Dolayısıyla ürünün sunumunda dikkat çekici unsurlar diğer ürün yerleştirme şekillerinde olduğundan daha azdır.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 119 ve benzetmelere dayanmayı geliştirmiştir. reklamcılar ve prodüksiyon firmaları tarafından tercih edilmesi Pazar dinamikleri gereğidir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ürün yerleştirmenin reklama benzememesi nedeniyle tercih edildiği bilinmektedir. basılı materyal olarak değerlendirilen giysi (t-shirt. gibi) üzerlerinde görülen basılı markalar da optik yaratıcı yerleştirme örneklerindedir. Tablo 5). Akustik yaratıcı ürün yerleştirmenin en seyrek rastlanan ürün yerleştirme şekli oluşu bu nedenler çerçevesinde açıklanabilir. Bu nedenle optik yaratıcı yerleştirmenin ikinci sırada yer alması beklenebilir. bu araştırmada incelenen Türk filmleri içinde sadece 5 sahne için yapılmıştır bkz. genellikle televizyon. referans kişinin şöhret sahibi bir oyuncu olması nedeniyle reklam veren tarafından tercih edilmektedir. Ürün yerleştirme uygulamalarında oyuncunun ürünü kullanması. İzleyici reklam izlediği hissinden uzaklaştırıldığı ölçüde yakalanmaktadır. Radyo reklamı ya da sadece televizyondan duyulan bir ürün reklamının filmin içine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen akustik yaratıcı yerleştirme de oyuncunun ürünü kullanması. Bu nedenle ürün yerleştirmede doğallaştırma (doğal yerleştirme ile) ve film içinde popüler kimliklere ürünün kullandırılması stratejileri ile etki gücünün artırılmasına çalışılmaktadır. Sıklık dağılımında ikinci sırada yer alan ürün yerleştirme şekli olan optik yaratıcı yerleştirme ile sunulan ürün markaları. mont. billboard gibi mecralarda reklamlarının sunulmasıyla görünür kılınmaktadır. Araştırmada.

1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirilme Durumunun Dağılımı Ürünün Olay Örgüsüne YerleĢtirilme Durumu Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 1997 73 2007 86 Toplam Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirilmediği Sahne Sayısı Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirildiği Sahne Sayısı Toplam 52 211 2 3 5 52 75 89 216 Olay örgüsüne yerleştirilen ürün. Çünkü bu durumda ürün. filme konu olan olayın bir parçası olarak sunulduğu için ürünün kimliği ile karakterin kimliğini bütünleştirmeye yönelik bir çalışma yapılması gerekmektedir. 10 Eğlence endüstirisinde performans ya da sunum boyunca bir ürün üzerinde sıklıkla konuşulması. Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda Türk filmlerindeki ürün yerleştirme uygulamalarında oyuncunun yerleştirilen ürünü kullanma sıklığının kullanmadığı durumlardan daha yüksek olduğu bulgulanmıştır (bkz. Galbraith‟e göre. Reklam etkinliği içinde. 1967). tüketici kitlenin “başkalarına benzeme arzusu” tüketimi yönlendirmek amacı ile çeşitli strateji ve taktiklerle. tüketicinin özgür seçimi değil.120 M. Miller. Tablo 6). bir tür tanıtım. bu yüzden her bir görüntünün reklam olarak algılanmamak üzere örtüldüğünü belirtmektedir. film olarak algılanması yönünde bilinçdışı iknaya yönelik çalışmakta olduğunu. film içinde oyuncu gibi rol almaktadır. pluglar10 olarak değerlendirilebilir. pek çok medya ürününde olduğu gibi sinema filmlerinde de kullanılmaktadır. talebin doğuşunda etkili olan ve onu gerçek ihtiyaçların karşılanmasından uzaklaştıran. Güz 2009. sunulanın ürün reklamı değil. 1987. Sayı:29 . TaĢkaya Tablo 5. Miller‟e (1995) göre olay örgüsüne yerleştirme stratejisiyle uygulanan ürün yerleştirmeler. reklam faaliyetleridir (Galbraith. plugların. Böylece ürünün film içindeki varlığı doğallaştırılmış olmaktadır.

kullanmadığı film sayısından fazla olduğu görülürken. Film bazında bakıldığında ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı film sayısı. Yani sembolik anlamlar. televizyon ve reklamlardaki görüntülerin bütünsel olarak tüketilmesi anlamını içerir. Satın alınanlar yalnızca basit. Oyuncunun ürünü kullanırken görüldüğü sahne sayısı da 1987‟den 2007‟ye doğru anlamlı bir artış göstermektedir. 1987. aynı yıl için ürün yerleştirme yapılan film sayısındaki düşüşe bağlanabilir. Yıl bazında bakıldığında genel olarak yerleştirilen ürünün oyuncu tarafından kullanılma durumunda bir artış İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . o sırada tüketicinin kim olmayı amaçladığını sergilemek amacıyla kullanacağı nesnelerdir. Ürünlerin oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayılarının sıklığının yer aldığı Tablo 7‟ye baktığımızda. örneklemde bulunan 30 filmden 21inde yerleştirilen ürün oyuncu tarafından kullanılmaktadır. modern tüketicinin satın alma kararını etkilemektedir. sahne bazında ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayılarının kullanmadığı sahne sayılarından daha az olduğunu Tablo 7‟de görmekteyiz. Ürün yerleştirme yapılan ürünlerin sayısı 1987‟den 2007‟ye doğru artış göstermektedir. ileten. Kellner‟e (1992) göre tüketim fikirlerin. oyuncunun ürünü kullanırken gösterilmediği sahne sayısındaki artış.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 121 Tablo 6. Tüketim nesneleri. doğrudan. dağılımın yıllar itibariyle artış gösterdiğini görebiliriz. 1997 yılında görülen. insanların kimlik duygularını. anlam içeren. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Aktör Tarafından Kullanılma Durumunun Dağılımı YerleĢtirilen Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanılma Durumu 1987 Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterildiği Film Sayısı Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterilmediği Film Sayısı Ürün Yerleştirme Yok Toplam 3 10 7 1997 5 2007 9 21 Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar Toplam 1 1 4 10 1 10 8 30 Tablo 6‟da da görüldüğü gibi. tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımı aracılığıyla oluşturdukları bir yöntemin parçalarıdır. Ürün sayısı arttıkça oyuncunun yerleştirilen ürünleri kullanırken gösterildiği sahne sayısının azalması beklenen bir durumdur. faydacı kullanıma yönelik maddi nesneler değil.

2009). TaĢkaya gözlenmektedir. 1987. Bu arenada. izleyicinin sahip olmadığı imaja denk düşmektedir. beğenilen bir oyuncunun kullandığı ürünü kullanmak. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Sahne Sayısı Dağılımı YerleĢtirilen Ürünün Filmde Oyuncu Tarafından Kullanılma Durumu Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterildiği Sahne Sayısı Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterilmediği Sahne Sayısı Toplam 30 1997 44 2007 39 Toplam 113 22 31 50 103 52 75 89 216 İzleyici için. Yarışın arenalarından birisi de sinema filmleridir. Galbraith‟e göre. rekabet halinde olan ürünler için ayrı bir yarıştır. Bu nedenle yaşanan özenme duygusunun izleyiciyi tüketime yönlendirecek gücünden yararlanılmak istenmektedir.122 M. Sayı:29 . Talebin yönlendirilmesi. reklam faaliyetleridir. tüketici kitlenin “başkalarına benzeme arzusu” medya ürünleri aracılığı ile çeşitli taktiklerle kullanılmaktadır (Taşkaya. Toplam sütununda yer alan dağılımda ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahneler ile kullanılmadığı sahneler arasında büyük bir fark olmadığı da görülebilir. 1967). Reklam etkinliği içinde. talebin doğuşunda etkili olan ve onu gerçek ihtiyaçların karşılanmasından uzaklaştıran. o oyuncu ile özdeşlik kurmayı sağlarken. Güz 2009. markanın bu süreçte edindiği varsayılan imaj. tüketicinin özgür seçimi değil. Batılı tüketim toplumlarının Veblenci eleştirisinin ana direği gibi görünen özenmenin yönlendirdiği davranışla ilgili çözümlemeler. her bir marka kendi imajını güçlendirecek stratejilerle filmlere yerleştirilerek potansiyel alıcılarının karşısına çıkarılmaktadır. Galbraith‟in yaklaşımında yerini talep yönlendirmesine bırakmaktadır (bkz: Galbraith. Tablo 7.

1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Filmin Sponsor Desteği Alma Durumunun Dağılımı Filmlerde Sponsor Desteği Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Sponsor Desteği Alan Film Sayısı Sponsor Desteği Almayan Film Sayısı Toplam 2 8 10 1997 8 2 10 2007 6 4 10 Toplam 16 14 30 2007‟ye gelindiğinde Türk filmlerinde sponsor desteğinin azaldığı görülmektedir. 1980li yıllarda sponsor desteğinin sadece 2 film tarafından alındığı. 2007‟de sponsor desteği azaldığı halde ürün yerleştirme yapılan sahne sayısında 1997 yılına göre arttığına işaret etmektedir. Örneklemde bulunan 30 film içinde sponsor desteği almayan 16 film vardır. Tablo 8‟de görülmektedir. Tablo 9‟daki dağılım. Ürün yerleştirme uygulamalarında beklenen durum. Eurimages 1997–2000 yılları arasında Türk sinemasına 29 milyon 340 bin Fransız Frangı destek sağlamıştır11 Tabloda da görüldüğü üzere en fazla sponsor desteği alınan yıl 1997‟dir. Türkiye‟de izleyici sayısındaki belirgin artış 1990lı yıllarda başlamıştır. Ürün yerleştirme yapılan 216 sahne içinde sadece 10 sahnede sponsor ürünlere yönelik 11 http://www.asp İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 123 Türk Sinemasında Sponsorluk ĠliĢkileri ile Ürün YerleĢtirme Uygulamaları Arasındaki ĠliĢkinin Yirmi Yıllık Periyotta Gösterdiği DeğiĢim Doksanlı yıllara doğru reklamverenlerin televizyon programlarının ve filmlerin sponsorluğuna ve yapımına yönelik ilgilerinin arttığı söylenmektedir (Mattelart. 2009). daha çok sponsor ürünlerin kullanılmasıdır. İzleyici sayısı bir milyon üzerinde olan filmlerin örneklem olarak alındığı bir çalışmada (Taşkaya. Türkiye‟de 1987. almayan filmlere oranla anlamlı bir sıklığa sahiptir.com/sinema-haberleri/haber_98. sponsorluk uygulamalarında da artışa neden olmuştur. 1995). sponsorluk alan film sayısı. 1990 sonrasında Türk sinemasına Eurimages‟ın maddi katkısı önemlidir. İzleyici sayısında görülen artış. Tablo 8.intersinema. Çünkü sponsorluk uygulamaları 1990lı yıllardan itibaren Türk sinemasının gündemine girmiştir.

TaĢkaya yerleştirme yapılmış. Piyasa ilişkilerinin kar odaklı yaklaşımı çerçevesinde uygulanan ekonomi politikaları ve kuralsızlaştırma projeleri ile Türk sineması da diğer kültürel alanlarda olduğu gibi ilkelerin gelişmesine uygun bir alan olmaktan çıkarılmıştır. sponsor ürünün göründüğü sahne sayısının 10. EPRA toplantılarında Avrupa‟da ürün yerleştirme uygulamalarının filmlerin sanatsal bütünlüğüne verdiği zarar tartışılmaktadır. ürün yerleştirme uygulamaları yapılan sahne sayısı 216 ve bu sahnelerde yer alma süresi toplam 1823 sn.. Sponsor ürünün sahnelenmesi sırasında oyuncu tarafından kullanılması. Güz 2009. 1987. Tablo 9. sürenin ise sadece 63 sn. iken. olması ortaya koymaktadır (Tablo 10). Tablo 9). talep yönlendirici bir uygulama olarak kabul edildiği için. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Filme Sponsor Olma Durumu YerleĢtirilen Ürünün Sponsor Olma Durumu Ürün Sponsor Değil Ürün Sponsor Toplam 52 Sahne Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 52 Sahne 1997 72 Sahne 3 Sahne 75 Sahne 2007 82 Sahne 7 Sahne 89 Sahne 206 Sahne 10 Sahne 216 Sahne Toplam Buna göre. Sponsor ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayısı 8‟dir ve bu sahnelerde sponsor ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı süre sadece 56 sn. Türk filmlerinin yapımcılık pratiğinde ürün yerleştirmenin salt sponsorluk ilişkileri çerçevesinde uygulanmasına yönelik bir ilkenin gelişmediği söylenebilir. ürün yerleştirme yapılan diğer 206 sahnede yerleştirilen ürünlerin filme sponsor olmadığı bulgulanmıştır (bkz.124 M. Sayı:29 .dir. reklamveren tarafından tercih edilen bir durumdur Tüketici örgütleri de izleyiciyi reklam izlediği uyarısı yapılmaksızın reklama maruz bırakılması noktasında ürün yerleştirme uygulamalarını sorgulamaktadır. Ancak Türkiye‟deki uygulamada giderek sponsor ürünler dışındaki ürünlerin de film içlerine yerleştirildiği.

televizyon ve müzik yıldızlarının da kendi markalarını „yayacakları‟ temel araçlar sağlar” (Klein. programların İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . daima birbiriyle ilgisiz holdinglerini karşılıklı promosyon üreten ağlar şeklinde birleştirebilecekleri araçlar ararlar ve bu genellikle Hollywood‟un etkileyici kişilikleri tarafından yaratılmış bir ünlü olmaktadır. film kahramanlarının belli ürünleri kullanırken gösterilmeleri. dergilerde ve televizyonda karşılıklı promosyon yapabilmek için yıldızlar yaratır ve spor. Sahne ve Süre Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Sponsor Ürünün Göründüğü Film Sayısı (Toplam Film Sayısı: 30) Sponsor Ürünün Göründüğü Sahne Sayısı (Toplam Sahne Sayısı: 216) Sponsor Ürünün Göründüğü Süre (Toplam Ürün Yerleştirme Süresi: 1823 Sn) Sponsor Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Sahne Sayısı (Sponsor Ürünün Göründüğü Toplam Sahne Sayısı: 10) Sponsor Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Süre (Sponsor Ürünün Göründüğü Toplam Süre: 60 Sn) 0 15 41 56 0 3 5 8 0 15 48 63 0 3 7 10 0 1997 1 2007 3 Toplam 4 Filmlere markalı ürünlerin yerleştirilmesinin Nike. Starbucks ve benzerleri gibi büyük şirketler için kaçınılmaz bir pazarlama aracı olması. 66). Macintosh. 2002: 65. “Yeni birleşmiş büyük eğlence şirketleri. Reklamlarda ünlülerin kullanılması.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 125 Tablo 10. 1987. filmlerin de giderek „markalanmış medya malları‟ olarak kavramlaştırılmasına neden olmuştur. Sony. Filmler. kitaplarda. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Sponsor Ürünün Göründüğü Film.

126

M. TaĢkaya

sunucularının ürün tavsiyeleri bu taktiklerin örnekleridir (bkz. Baudrillard: 1997: 243). Ürün ve hizmetin tüketimi bu taktiklerle teşvik edilmeye çalışılırken, sinema filmleri de çoğunlukla bu ürünlerce desteklenerek üretildikleri için daha ucuza mal edilmektedir. Galician ve Bourdeau‟nun, örneklemde 1977, 1987 ve 1997 yıllarına ait filmler içinde ürün yerleştirme ile en çok görünen markalar, görünme sayıları ve yerleştirildikleri film sayıları ile ilgili olarak saptadıkları veriler Tablo 11‟de görülmektedir (Galician ve Bourdeau, 2004: 22). Tablo 11. Hollywood‟da 1977, 1987 ve 1997 Yıllarında En Çok İzlenen 15er Film İçinde En Çok Görülen 10 Markanın Film ve Sahne Bazında Görünme Sıklığı Dağılımı

Marka Cola Mercedes Miller Chevy Pepsi-Cola Schlitz BMW Jack Daniels Cadillac CNN

Görünme sayısı 44 18 17 15 13 12 10 10 9 9

Film sayısı 20 9 8 10 5 3 7 4 5 4

Ürün bazında bakılacak olursa; ilk üç sırayı otomobil, cola ve bira paylaşmaktadır (Galician ve Bourdeau, 2004: 25). Tablo 12‟de görüldüğü gibi, ilk üç marka, sıralaması farklı olmak üzere, Türkiye için de aynıdır.

Güz 2009, Sayı:29

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında…

127

Tablo 12. 1987, 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde En Çok Görülen 10 Markanın Film ve Sahne Bazında Görünme Sıklığı Dağılımı

Marka Mercedes coca-cola Efes Pilsen JB BMW Honda Marlboro Jhony Walker Renault Philips

Görünme sayısı 18 11 9 7 7 6 5 4 4 4

Film sayısı 7 8 6 4 5 2 4 2 3 2

Türk filmlerindeki marka yoğunlaşmasına baktığımızda en sık kullanılan markanın Mercedes olduğunu Tablo 12‟de görebiliriz. Coca-cola‟nın ürün yerleştirmeye konu olma sıklığı Mercedes‟in hemen ardından gelmektedir. Efes Pilsen için yapılan ürün yerleştirme uygulamaları sıklık sıralamasında üçüncü konumdadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında görünme sıklığı en fazla olan ilk on marka içinde dört ürün tütün ve alkol; dört ürün otomobil sektörüne aittir. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarının sektörlere göre dağılımında otomobil sektörü birinci sırayı almaktadır. Otomobilin, kiralanması veya satın alınması, film yapımcılığında yüksek gider kalemlerinden birisidir. Yapımlarda, otomobil ihtiyacı genellikle sponsorlar aracılığı ile karşılanmaktadır. Tablodaki dağılımda tütün ve alkol ürünleri ikinci sırada yer almaktadır. Reklam kısıtı olan bu sektörün yüksek sıklığa sahip olarak bulgulanması, ürün yerleştirme ve sponsorluklar aracılığı ile tanıtım yoluna gitmekte olduğunu göstermektedir. Aynı Tabloda Marlboro sigarası da ilk on içinde altıncı sırada yer almaktadır.
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

128

M. TaĢkaya

Wenner, izleyicilerin ticari bir düzeyde reklamın çekiciliğine kapıldıkları anın bilgisini edinme hakkına sahip olup olmadıkları sorusunun yanıtının, reklamcılıktaki aldatıcı uygulamaları sınırlayan yasanın mantığına göre, kesin olarak „evet‟ olması gerektiğini söylemektedir. Tüketiciler için bir yayının kendi başına reklam olduğunun belirtilmemesi halinde, ürün yerleştirme ya da çapraz promosyon uygulamalarında olduğu gibi gri bir alan içine düşülebilir. Bu gri alan, reklam kısıtı olan ürünler için fırsat olarak değerlendirilebilmekte, bu amaçla ürün yerleştirme uygulamalarından yararlanılmaktadır. Halihazırda devam eden para ödenerek yapılan ürün yerleştirme uygulamaları, Wenner‟e göre de teknik olarak illegaldir. Ürün yerleştirme, gerçeklik algısı yaratmak üzere yapıldığına göre, ürün desteği bağış mantığı ile gerçekleştirilmelidir. Tığlı (2004: 24), sponsorluk ile ürün yerleştirme uygulamalarını birbirinden ayırırken ürün yerleştirmelerde, sponsorlukta olduğu gibi bir duyuru/ilan yapma zorunluluğu olmadığını belirtmektedir. Oysa FCC (Federal Communications Commission), bu uygulamanın bildirilmesini şart koşmaktadır. FCC‟ye göre, ürün yerleştirme karşılığında programların sonunda marka isimleri listesine bakılarak „verilen promosyonel bedelin‟ kabul edildiği görülebilir ve reklam amacı anlaşılabilir. Wenner (2004) ise FCC‟nin bu uyarısındaki tutarsızlığa işaret etmekte ve bu uygulamanın da kamu yararına bir sonuç yaratmaktan uzak olduğunu vurgulamaktadır: “FCC‟nin ödeme karşılığı yerleştirmeyi yasaklaması, bir anlamda çok daha yoğun ürün bütünleştirme stratejisini teşvik eder, çünkü gelişen bu tarz çapraz pazarlama ortaklıkları ve ürün programlama radar silahı altına düşer. Film içinde, ürün yerleştirme bildirimi düzenlenmemiştir ve sonuç olarak tutarsızdır. Ürün yerleştirmesi yapılan markalar, izleyiciler marka mesajlarını çoktan süzüp aldıktan sonra, filmin sonunda jenerikte sunulmaktadır” (128). Aslında bu durum Neo-liberal ekonomi politikalarının piyasa taraftarı kuralsızlaştırma yaklaşımlarının uzantısıdır. Neo-liberal politikalar kapsamında yapılan düzenlemelerde kamu yararı değil, Pazar dinamiklerinin kar odaklı seyrinin sürdürülmesi esas alınmaktadır. Sonuç Türkiye‟de 1980‟lerden sonra satış artırımına yönelik bir faaliyet niteliğine bürünen ürün yerleştirme uygulamalarında 2000‟li yıllarda görülen, film, sahne, süre ve ürün sayısı bazındaki artış, ekonomik ve politik arka planı ile sorgulanmalıdır. Türkiye‟de 1980lerde uygulanmaya başlayan neo-liberal ekonomi politikaları, kar odaklı üretim anlayışını kültürel ürünler için de yerleşik hale getirmiştir. Neo-liberal

Güz 2009, Sayı:29

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında…

129

ekonomi politikalarının desteklediği serbest pazar girişimleri, kendi kurallarını piyasa odaklı hareket noktası ile dayatmaya da bu yıllarda yoğun olarak başlamıştır. Piyasa aktörleri, salt kar hedefine odaklanarak talebin artırılması için gerekli tüm yolların zorlanması için sürekli girişimlerde bulunmaktadır. Tüketimin yönlendirilmesine ilişkin girişimler, ürün yerleştirme faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu noktada pazar liberalleri, piyasa ekonomisine uygun politikaların oluşturulması için çoğu zaman baskı grubu olarak çalışmaktadırlar. Sinema filmlerinde ürün yerleştirme uygulamalarının yasal zeminden yoksun ve keyfi uygulamalar halinde sürdürülmesini de bu politikalar kapsamında değerlendirmek kaçınılmazdır. Bu araştırmada incelenen sinema filmlerindeki ürün yerleştirme uygulamalarında reklam kısıtı olan ürünlerden tütün ve alkol ürünlerinin sektörel dağılımda ikinci sırada yer aldığı bulgulanmıştır. Bu durum reklam kısıtının aşılması niyeti ile açıklanabilir. Bu da neo-liberal ekonomi politikalarının, kuralların esnetilmesi için sunduğu zeminlere örnek olarak verilebilir. Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarında kullanılan stratejiler, reklam yapma niyetinin gizlenmesine yönelik olarak seçilmektedir. Bu nedenle en fazla tercih edilen strateji, optik doğal yerleştirme olarak adlandırılan, ürünün doğal ortamında sunulduğu stratejidir. Ürünün oyuncu tarafından kullanılırken sunulması ise beklenen etkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Reklamcılık uygulamalarında sıklıkla başvurulan bir yöntem olan „reklamda ünlü kullanımı‟, tüketicinin talebini yönlendirici etkiye sahiptir. Ürün yerleştirme uygulamalarındaki „talep yönlendirme niyeti‟ bu uygulamaların yoğunlaştığı stratejiler üzerinden okunabilmektedir. Bu araştırmada incelenen filmler içinde ürün yerleştirmeye konu olan ürünlerin film içinde çoğunlukla oyuncular tarafından kullanılıyorken gösterilmesi, ürün yerleştirme uygulamalarının, filmi desteklemekten çok reklam amacı taşıdığına işaret etmektedir. Piyasa güçlerinin gerek ekonomik gerekse politik arenada yönlendirici güce sahip olması nedeniyle, sinema filmlerinin markaların geçit töreni yapabileceği mecralara dönüşme tehlikesi altında olduğuna ilişkin tartışmalar da devam etmektedir (bkz. Wenner, 2004). Bu durumun Türk sineması için de geçerli olduğu, ürün yerleştirme uygulamalarındaki artış ve süregiden kuralsızlık göz önüne alındığında öngörülebilir. Türkiye‟de neo-liberal süreçte reklam ve program arasında amorf özellikler sergileyen tüm medya içeriklerindeki dönüşüm, sinema filmlerinde de gözlenmeye başlanmıştır.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

“Consumers‟ Perceptions of the Ethics an Acceptability of Product Placements in Movies” Issue and Research in Advertising. T.8. (1999). 101-112 Başaran. F. (2000). Boston: Houghton Mifflin Company. s. B. Tüketim Toplumu. Henry Stewart Conferences and Publications C.. B.. S. Galıcıan. (2004). Güz 2009. J. W. Ankara : İmge Kitabevi Yayınları. Journal of Promotion Management.130 KAYNAKÇA M. G. Galbraıth. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi içinde. Medya ve Etik. The New Industrial State. “ The Evolution of Product Placements in Hollywood Cinema: Embedding High-Involvement „Herotic‟ Brand Images. (2003). TaĢkaya Baerns. (2004). Trends and Ethics. No: 4.K. Başkaya. http://csmweb2.). 6. “Product Placement in Movies – It is Really So Bad?”. (2002). s. Gould. Ankara: Birlik Yayıncılık. Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. M. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. E. “Temporal Influences on Image Change”. Türkiye Ekonomisinde İki Bunalım Dönemi: Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına. (Der.7-23.com/durable/1999/02/10/p11s1.emcweb. Sosyal Devlet Biti. Practise. P. Gülsoy. Annals of Tourism Research. S. Baudrıllard. İstanbul: Adam Yayınları Gürel. “Pazarlama İletişiminde Yeni ve Güncel Bir Uygulama: Ürün Yerleştirme”.06.htm ( Erişim: 10. (Spring) içinde. Mary-Lou Gallician. S. Yaşasın Piyasa. (1997). s. Vol: 13. S. (1997). Journal of Communication Management. J. (1986). (2004). Ankara: Ütopya Yayınevi.2003) Gül Sallan. C. İstanbul: Etik Yayınları. İletişim ve Emperyalizm. (1986). J. Handbook of Product Placement In The Mass Medıa: New Strategies in Marketing Theory.ve Bouedeau P.37–50 Govani. ABI/INFORM Global. F. S. NY: Best Business Boks. B. Sayı:29 . (1999).ve Alem.1. Çaplı. 15–36 Gartner. J. 10. “Separating Advertising From Programme Content: The Principle And Its Relevance In Comunications Practise”. 14.(1967). Gupta. s. No: 1/2 içinde. s: 635–644.

“Towards A Framework of Product Placement: Theoretical Propositons.217–237 Antalya: Akdeniz Üniversitesi Matbaası Smith. s:7-38. (der. “Casting Product for Special Effect”. Inc.1: s: 339– 345. s. “Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma” Akdeniz İ. Mass Media 95/96-Annual Editions içinde Editor: Joan Gorham. Haziran). Türk Filmleri Sözlüğü. Mayıs. C. 83-91 Taşkaya. 104.10. S: 11. Guilford.20-30. G. “Patterns of Ownership. Ankara: Turhan Kitabevi..1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 131 Gürel. McChesney. “Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities”.16. A. Mıller. (2002). Antalya (Yayımlanma Aşamasında) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . M. Gürbüz. (2008). (1995). Murdock.” Advences In Consumer Research. ve Gül T. Ankara: Epos Yayınları. J. N. C. (1985. S. (Nisan. 1 (25): s. A.ve Alem. 10. “Product Placement in Late Turkish Cinema”. E. “Hollywood the Ad”. N. C. Vol. vd. (1998).. B. J. Mass Media Communication an Society (Ders Notları.F. Dergisi. (2009). Open University McChesney. Kazancı.S.. Question of Control”..M. (2006). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Çev. Foster J. s: 72-80. M. “Fütüristik Ürün Yerleştirme”.İ. Köker. March).) Modernity and Identity. çev: I. 6th. International Symposium. C. Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. Bevarage World. İstanbul: Lazer Ofset Russell. s. Lash. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.B.(1998). Ankara: Vadi Yayınları Mattelart A. S. R. Çev.W.B.Connecticut.E.Communication in the Millenium. E. 6. S. Pİ (Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi) içinde.W (2003). Wood. “Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Stratejileri” Akdeniz İletişim Dergisi. (1995). (1977). The Dushkin Publishing Group. Oxford: Basil Blackwell Kleın. R. S. (2005). Uluslar arası Reklamcılık.N.357–362 Sarıyer. D.M. (1992). Kellner. No Logo. Bölüm). (2006).. ve Friedman.) içinde. Çınga. Nalan Uysal. (1988). Beyin İğfal Şebekesi. Özgüç. (Der. “Küresel İletişimin Politik Ekonomisi” Kapitalizm ve Enformasyon Çağı – Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi. İstanbul: Sümbül Basımevi Pekman. İstanbul: Bilgi Yayınları. C.5.

2008) Güz 2009. T. s: 474485. Barbara J.08. L. Journal of Promotion Management. İstanbul: Bağlam Yayınları Veblen. (1989). NY: Best Business Boks.intersinema. Yaylagül. The Theory of Leisure Class.com/sinema-haberleri/haber_98. No: 1/2 içinde. N. J. F. D. (Der. (der) içinde. Mary-Lou Gallician. NewYork: The Modern Library Wasko. Bir Aktör Olarak Markalar: Ürün Yerleştirme. 10. Editors: Brenda Dervin. “1960–1970 Dönemi Türk Sinemasında Düşünce Akımları”. (1994). ve Gürata. (2004). “On The Ethics of Product Placement in Media Entertainment”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim. 2009) (Erişim: 31 http://www.asp Mayıs. (2004). A. Newbury Park. A.php?action=goToBoxOfficePage&type=0& year=&firma= (Erişim: 25. İkna Edici İletişim. İstanbul: Türkmen Kitabevi Türksoy. http://www. Sayı:29 . Yüksel. “Sinema ve Reklamın Gizli Buluşması: Ürün Yerleştirme”. O‟Keefe ve Elen Wartella. A. ve Akçalı E.132 M. Ankara: Vadi Yayınları. Wenner. C. Sinemada Anlatı ve Türler. Lawrance Grossberg.). TaĢkaya Tığlı. s.: Bayraktar. H. Handbook of Product Placement In The Mass Medıa: New Strategies in Marketing Theory. M. s: 232.com/gise. London ve New Delhi: Sage Publications. Practise. (Ed. Küçükkurt. L. Dalay. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 5. 101-134. “What‟s So „New‟ About the „New‟ Technologies in Hollywood? An Example of the Study of Political Economy of Communications”: Rethinking Communications: Volume 2 Paradigm Exemplars (içinde). Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:94. (1934).) içinde. (2004). Trends and Ethics. (2006).sinematurk.

and rulers always need to have the support of their environments in order to be influential. iktidar mücadelelerinin içerisinde görebilmek mümkündür. there are some clues to propose that public relations will not be able to fulfill these functions in the near future since people have been loosing their interests to their environments. determining social demands. kuruluşlar. Social Legitimacy. toplumsal değişimin izlenmesi. yasal meşruiyetin yanı sıra toplumsal meşruiyet de elde edebilmek adına her zaman için çevrelerinin desteğine gereksinim duymuşlardır.ĠletiĢim Fakültesi ĠletiĢim 2003/18 . önemini yitireceğine ilişkin önemli göstergeler vardır. Toplumsal Meşruiyet. 7(2). and obedience that they need in democratic societies in which the idea of pluralism has been rooted. BUGÜNÜ VE GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠR DEĞERLENDĠRME Ayhan BĠBER* ÖZET Halkla ilişkiler. yakın bir gelecekte bu işlevini. Propaganda. rızayı elde etmek için gösterdikleri planlı ve sistemli iletişim çabalarıdır. teknolojik koşularına bağlı olarak değişmiş. Günümüzdeki anlamda halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel arka planı çok eski değildir. The institutions. Kurumlar. Halkla ilişkiler.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri An Analysis of Yesterday. and in power struggles since the old ages. İnsanlar hızlı bir şekilde çevrelerinde olup bitenlere karşı ilgilerini. güveni. 237- HALKLA ĠLĠġKĠLER ÇALIġMALARININ DÜNÜ. basit propaganda tekniklerinden halkla ilişkilere doğru evrilmiştir. Propaganda. Knowledge and Communication Technologies * Doçent Doktor. çoğulculuk anlayışının gelişmiş olduğu demokratik toplumlarda örgütlerin gereksinim duydukları toplumsal desteği. and their will to participate in decision-making process that will affect their life. G. Ancak. Nevertheless. organizations. halkla ilişkilere özgü bir nüveyi çok eski çağlardan bu yana süre gelen örgüt-çevre ilişkilerinin. Bu desteğin elde ediliş yöntemi ise dönemin siyasal. and technological conditions of the time period. Key Words: Public Relations. economic. örgütlerin kendilerini ifade edebilmesi gibi açılardan günümüzde önemli işlevlere sahiptir. kendi yaşamlarını ilgilendiren kararlara katılma iradelerini kaybetmektedirler. The ways of obtaining this support have changed in accordance with the changing political. ekonomik. Bununla birlikte. The contemporary public relations studies do not have a long history. Today and Tomorrow of Public Relations Studies ABSTRACT Public relations are systematic and planned communication strategies of organizations to obtain social support. yönetme erkini elinde bulunduranlar etkili olabilmek. Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler. the simple propaganda techniques were evolved into public relations. However. public relations have important functions for observing social changes. toplumsal taleplerin belirlenmesi. we can observe the existence of core of public relations within the relationship between organizations and their environment. and for providing opportunities for organizations to express themselves. and to obtain social legitimacy besides legal legitimacy. In contemporary age.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. trust.

yönlendirme. sosyal. toplumsal gereksinimleri karĢılamak için oluĢturulmuĢ toplumsal sistemler daha dünyevi. Bu bağlamda. baskı grupları. amacından. daha sonra ise halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilen çalıĢmalara doğru evrildiği anlaĢılmaktadır. baskı ve Ģiddetten katı propaganda uygulamalarına. belli konularda kamuoyu oluĢturmaya. ikna etme. daha önceki dönemlerde zihinlere çekiç ile çakılmaya çalıĢılan düĢünce. etik kaygılardan ne kadar uzak olduğu buna karĢılık halkla iliĢkilerin birleĢtirici. Hangi yöntem. örgütsel çıkarın yanı sıra gözetilen toplumsal faydadan kaynaklanmaktadır. demokratik kazanımların artması. tutum ve davranıĢ değiĢimi meydana getirme. sivil toplum örgütleri gibi her türlü tahakküme karĢı direnç oluĢturabilecek dinamiklerin ortaya çıkması. tutum ve davranıĢlarının değiĢtirilmesi. Konu ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalarda uzun zamandır bu farkın altı çizilmekte ve halkla iliĢkiler propagandadan daha farklı bir yere oturtulmaya çalıĢılmaktadır. ekonomik. ajitasyon. örgütlenmeye. ticaret yapmaya baĢlamalarına koĢut olarak. iktidar iliĢkileri değiĢmiĢ. sevk ve idare edilmesine iliĢkin yöntemlerinin de değiĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Biber Uygarlık tarihinin belli bir döneminde insanların yerleĢik düzene geçip bir arada yaĢamaya. bu zorunluluğun var ettiği bir olgu olarak kabul edilmektedir. ekonomik. teknik veya araçla olursa olsun. Halkla iliĢkiler. rıza elde etme gibi çabaların da ortaya çıktığı görülmektedir. siyasal açılardan değiĢmesi. daha rasyonel meĢruiyet dayanakları bulmak. her fırsatta propagandanın ne kadar kutuplaĢtırıcı. Çünkü halka iliĢkiler çalıĢmaları Güz 2009. Farklı bir ifadeyle. kamuoyunu Ģekillendirmeye veya onun desteğini elde etmeye yönelik tüm çabaların içerisinde manipülatif bir yönün mutlak bir Ģekilde bulunduğunu söylemek mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde bu çabaların. anlayıĢ veya ideolojiler günümüzde çok ince uçlu kalemlerle hat sanatçılarına özgü bir maharetle “zarifçe” iĢlenir olmuĢtur. belli bir iktidar alanını iĢgal edenler. dengeleyici ve uyumlaĢtırıcı yönü vurgulanmaktadır. Diğer yandan. yönetme erkini elinde bulunduranlar. duyurmak ve kabul ettirmek zorunda kalmıĢlardır. tüketim. kitlelerin yönlendirilmesi. Toplumların sosyal. Siyasal. propaganda. onay yaratma. Sayı:29 . teknolojik geliĢmelere bağlı olarak üretim. iliĢki kurmaya.134 GiriĢ A. halkla iliĢkiler gibi yöntemler arasındaki farklılık ise manipülasyonunun derecesinden. radikalleĢtirici ve kıĢkırtıcı bir etkiye sahip olduğu.

ideoloji veya inanıĢ etrafında örgütlemeye yönelik propaganda kapsamındaki uygulamaların kökenleri Atina. Ancak bunlar. HALKLA ĠLĠġKĠLER OLGUSUNUN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Halkla iliĢkiler. hükmetme yetkisini tanrıdan aldıklarını öne süren padiĢahlar bile belli durumlarda yönetimleri altında olan insanların onayına. rızasına. sistemli ilk propaganda çalıĢması Hıristiyanlığın yayılması ile ilgilidir ve propaganda sözcüğü de zaten "yayılması gereken" anlamına gelen propagand Latince kökünden gelmektedir. Yukarıdaki tespitlerden hareket edilerek tasarlanan bu çalıĢmada. Roma gibi çok eski uygarlıklara dayanmakla birlikte. Osmanlı PadiĢahlarının Cuma namazı öncesi halkla söyleĢtikleri. Ancak. Hıristiyanlığın yayılmasını sağlamak amacıyla Ġnancı Yayma Meclisi anlamına gelen Congregatio de Propaganda Fide adında bir birim oluĢturarak. selamlaĢma biçimlerini tercih ederek kendisine yönelik bir sempati yaratma yoluna gittiğinden söz edilmektedir. rızanın. Ġskender’in iĢgal ettiği bölgelerin yöresel kıyafetlerini. 30 yıl savaĢlarının devam ettiği 1622 yılında Papa XV Gregory. halkla iliĢkiler kapsamındaki çalıĢmalarının boyut. güven. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 135 sayesinde gereksinim duyulan onayın. günümüzdeki örgütler açısından halkla iliĢkilerin ne ifade ettiği. etik kaygıların fazla gözetilmediği propaganda niteliğinde çalıĢmalardır. toplumsal faydanın. Hıristiyan olmayan ülkelere misyonerler göndermiĢtir. belli bir düĢünce. desteğine gereksinim duymuĢlar ve bu gereksinimin karĢılanmasına yönelik olarak çeĢitli yöntemler geliĢtirmiĢlerdir. halkla iliĢkilere özgü bir nüveyi çok eski çağlardan bu yana süre gelen toplumsal iliĢkilerin. krallar. halkın dertlerini dinledikleri. iktidar mücadelelerinin içerisinde görebilmek mümkündür. çok kudretli hükümdarlar. demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluĢturma. Bununla birlikte. onay. bu tür çalıĢmaların süreç içerisinde halka iliĢkilere doğru evrilmiĢ. Bu misyonerler çeĢitli propaganda İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . bir anlamda halkla iliĢkilere nüve oluĢturmuĢ çalıĢmalar olduğunu belirtmek gerekir. bilinen planlı. halkla iliĢkiler olgusunun ortaya çıkıĢında. güvenin. daha kapsayıcı bir ifade ile toplumsal meĢruiyetin sağlanması ve sürdürülmesi mümkün olabilmektedir. Kitleleri etkilemeye. hacim ve nitelik olarak nerelere varabileceği ayrıntılı bir Ģekilde ele alınıp tartıĢılacaktır. tebdil-i kıyafetle halkın arasına karıĢıp onların kendisine yönelik duygu ve düĢüncelerini öğrenmeye çalıĢtıkları bilinmektedir. rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çok güçlü.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. Büyük Ġskender’in uygulamaları bu yöntemlere çokça verilen örneklerden birisidir. yakın gelecekte ne ifade edeceği. geliĢiminde rol oynayan temel dinamiklerin neler olduğu.

Biber teknikleri kullanarak değiĢik coğrafyalarda kendi inançlarını yaymaya çalıĢmıĢlardır (Pflaum ve Pieper. Katılıma ve sivil örgütlenmelere olanak veren bu siyasal yapı. Çünkü Sanayi Devrimi ile ĠletiĢim Devrimi aynı sürecin parçaları olarak kabul edilmektedir (Briggs ve Burke. geniĢ bir siyasal katılıma ve güçlü bir sivil topluma olanak verecek Ģekilde inĢa edilmiĢtir. dağıtımın da tüketimin de kitlesel olması gerekmiĢtir. yüzyılın ikinci yarısında baĢlayan Sanayi Devrimi propaganda çalıĢmaları açısından önemli bir kırılma noktasıdır. planlı. 1993: 407). Tüm bu yaĢananlardan sonra propaganda sözcüğü insanlara soğuk gelmeye. büyük acılar çekmesine. yüzyılın sonlarına doğru belirginlik kazanmaya. daha geniĢ kitlelere. halkla iliĢkiler çalıĢmalarının geliĢip yaygınlaĢmasına olanak sağlayacak uygun bir zemin yaratmıĢtır. bu kaynakları iĢleyerek üretimi gerçekleĢtirecek olan insan kaynağının yönlendirilmesi. Amerika’daki federal sistem. 1997: 5). Siyasi anlamda geniĢ çaplı. çalıĢma motivasyonunun sağlanması propaganda çalıĢmalarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. gururu incinmiĢ Almanya. Bu “zirve” noktası aynı zamanda siyasal propagandanın ölüm noktası anlamına da gelmektedir. 1787 Anayasasıyla ulusal birliği sağlayan ve federatif bir yapıya kavuĢan Amerika. Çünkü Hitler ve ekibinin uyguladığı propaganda çalıĢmaları sayesinde I. 18. daha kısa sürede. görünür olmaya baĢlamıĢtır (Kazancı.136 A. Hitler’le “zirve” noktasına ulaĢmıĢtır. daha etkili bir Ģekilde ulaĢabilmenin yöntem ve teknikleri aranmaya baĢlanmıĢtır. Sayı:29 . hoĢ olmayan Ģeyler çağrıĢtırmaya baĢlamıĢtır. tanıtımın da. Güz 2009. Günümüzdeki anlamda halkla iliĢkiler çalıĢmalarına temel oluĢturan sektörel ve akademik altyapı ağırlıklı olarak Amerika BirleĢik Devletleri’nde doğup. Propagandanın büyüsünün Hitler’le birlikte bozulmuĢ olmasına rağmen. sosyal iliĢkilerin uluslararası boyutta yeniden düzenlenmesine neden olmuĢtur. Dünya SavaĢı’ndan yenik çıkmıĢ. Tocqueville’e (1994) göre. ekonomik. geliĢmiĢ ve 19. siyasal. halka iliĢkilerin kendisini propagandadan farklı bir yere oturtma çabaları 1900’lü yılların baĢında görülmeye baĢlanmıĢtır. iktisadi ve siyasi yönlerden hızlı bir geliĢim göstermiĢtir. BolĢeviklerin çalıĢmaları ile önemli mesafe almıĢ. Bu süreçte propaganda çalıĢmaları boyut ve içerik olarak farklılık göstermeye baĢlamıĢ. 2004: 129). sistematik propaganda çalıĢmaları ise Fransız Ġhtilali ile baĢlamıĢ. Kitlesel üretimin gereği olarak gereksinim duyulan büyük hammadde kaynaklarının elde edilmesi. Hitler’in peĢine takılarak insanlığın büyük bir trajedi yaĢamasına. Sanayi Devrimi ile kitlesel üretim gerçekleĢtirildiğinden.

basın aracılığıyla topluma verilecek bilgilerde doğruluk ve dürüstlük ilkesine kesinlikle uyulmalıdır. kapalı kapılar ardında gizli iĢler çevirenler. 2001: 15). Kaynaklar.Pieper. basın ile iĢ çevresini birbirine yakınlaĢtırmaya çalıĢmıĢ. Kongre’ye gönderilen BirleĢik Devletler’in dıĢ iliĢkileriyle ilgili bir mesajda kullanılmıĢtır (Kunczik.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. herhangi bir örgüt ile kamuları arasındaki iliĢkinin nasıl olması gerektiği konusunda Lee Ģu açıklamaları yapmıĢtır (Ertekin. çoğulculuk. Daha sonra Dorman Eaton adlı New York’lu bir hukukçu. 1967: 2). Ancak dönemin koĢulları bu olgunun tam olarak anlaĢılmasına. sosyal sorumluluk anlayıĢı geliĢmemiĢtir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Serbest gazeteci olarak çalıĢan Ivy Lee. Bu tür geliĢmeler esas olarak 1900’lü yılların baĢından itibaren ivme kazanmıĢtır ve bu süreçte. 1882 yılında Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezunlara hitaben yaptığı “Hukuk Mesleğinin Halkla ĠliĢkileri ve Ödevleri” baĢlığını taĢıyan bir konuĢmayla dikkatleri bu kavrama çekmiĢtir (Orrick. Yayımladığı bazı kitapçıklarla halkla iliĢkilerin özel sektördeki ilk örneklerini ve ilkelerini ortaya koymaya çalıĢan Lee. çalıĢmalarını gizlilik içinde yürüten örgütler. Bernays'dır. Toplumu ilgilendiren geliĢmelerden. 2002: 18). Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 137 Halkla iliĢkiler (Public Relations) kavramı ilk olarak dönemin Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Thomas Jefferson tarafından 1807 yılında 10. demokratik kazanımlar yeterince sağlanmamıĢ. Bernays'ı alanda akademik çalıĢmalar yapan ilk kiĢi olarak belirtmektedirler (Pflaum . Lee. bilgi alması sağlanmalıdır. bültenler hazırlayarak iĢ çevrelerinin kamuoyuna seslenebilmesine olanak tanımıĢtır. Kitle iletiĢim araçları geliĢip yaygınlaĢmamıĢ. kendi çıkarlarını ön planda tutanlar Ģeklinde olumsuz bir imaj edinmektedirler. gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate almalıdırlar. geliĢip yaygınlaĢmasına çok elveriĢli değildir. Basınla sağlıklı iliĢkiler kurulmalı. Bernays’ın çalıĢmaları önemli kilometre taĢları olarak kabul edilmektedir (Faulstich. bir gazeteci olan Ivy Lee ile konunun akademik boyutuyla ilgilenen Edward L. “Prensipler Bildirisi” baĢlığı altında. değiĢikliklerden toplum mutlaka haberdar edilmeli. aynı zamanda halkla iliĢkileri meslek olarak icra eden ilk kiĢi unvanına da sahiptir. 1995: 6): KiĢi ya da kuruluĢlar. Edward L. Halkla iliĢkilerin geliĢimine sağladığı önemli katkılar açısından üzerinde durulması gereken bir diğer kiĢi de. 1916 yılında John Rockfeller’ın danıĢmanlığını yapmaya baĢlamıĢ ve ilk halkla iliĢkiler bürosunu kurmuĢtur. Topluma karĢı yeterince açık olmayan. çalıĢmalarını yürütürken kamuoyunun hassasiyetlerini.

138 A. “Kamuyu Aydınlatma” ya da “Reklam Yönetimi” gibi kavramların kamuoyunda bazı olumsuz çağrıĢımlara neden olduğu Ģeklinde açıklamıĢtır. Sayı:29 . hedef kitleyi meydana getiren kiĢiler ya da gruplar çok yönlü irdelenmelidir. salamdan sabuna. Güz 2009. Bernays’ın 1923 yılında yayınladığı “Crystallizing Public Opinion” (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli eseri de bu alanda yayınlanmıĢ ilk eser olma özelliğini taĢımaktadır (Mıhçıoğlu. Renkli bir kiĢiliğe sahip olan Bernays. masa baĢında oturarak hedef kitleyi oluĢturanları anlayabilmek mümkün değildir. halkla iliĢkiler konusunda üniversitelerde dersler vermiĢ ve alanın ilk uzmanı olarak kabul edilmiĢtir (Mardin. Bir halkla iliĢkiler uzmanı empati yeteneğine sahip olmalı. Daha sonra yayınlamaya baĢladığı “Contact” isimli dergide de halkla iliĢkiler konusunu açıklamaya çalıĢmıĢtır (Ertekin. Bernays. 1995: 11): Halkı anlayabilmenin ilk Ģartı yüz yüze iliĢki kurmaktır. “Basın Temsilcisi”. mücevherden sigaraya kadar çok değiĢik alanlarda çalıĢmalar yürüten kuruluĢlarda danıĢmanlık yapmıĢtır (Mardin. Alıcı konumundaki kiĢi ya da kiĢilerle etkili bir iletiĢim kurabilmek için iletilen mesajın yanlıĢ anlaĢılmaya olanak vermeyecek Ģekilde. müĢterileri ile iliĢkilerinde bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurmak durumundadır. kendisini hedef kitlenin yerine koyarak onları daha iyi anlamaya çalıĢmalıdır. 1976: 15). sözcüklerin yerinde ve doğru kullanılmasına dikkat edilmelidir. yaptığı teorik çalıĢmalar ve sektörde edindiği deneyimler sonucunda halkla iliĢkilerle ilgili bugün hala geçerliliğini koruyan Ģu tespitleri ortaya koymuĢtur (Ertekin. gerçekler karĢısında çok çabuk hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Hedef kitle çok iyi tespit edilerek. Bu Ģekilde adlandırmasının nedenini ise kullanılmakta olan. sonunda yaptığı iĢi en iyi tanımladığına inandığı “Halkla ĠliĢkiler DanıĢmanlığı” ifadesini kullanmaya baĢlamıĢtır. yaptığı iĢi “Tanıtma ĠĢinin Yönetimi” olarak adlandırmıĢtır. 1988: 26). Ġnsanların beklentileri çok fazla olduğunda. özellikle kavramların anlamlarını çok iyi bilmek durumundadırlar. Ġlk özel bürosunu 1919 yılında New York'ta açan Bernays. 1995: 8). Bir ziraat mühendisi olan ve rastlantılar sonucu halkla iliĢkiler çalıĢmalarına baĢlayan Bernays. Biber 1993: 224). Yaptığı iĢe uygun bir isim bulma düĢüncesini her zaman zihninde canlı tutan Bernays. Bir halkla iliĢkiler uzmanı. 1988: 26). Bu alanda görev yapanlar.

halkla iliĢkilerin “doğasının açıklanmasında. sistemin bir yerinde oluĢan bozulmanın tüm alt sistemleri etkilediğini yaĢayarak öğrenmiĢlerdir. yaygınlık ve geçerlilik kazanmasına olanak verecek koĢullar oluĢmuĢtur.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. kendi temel gereksinimlerini bağdaĢtırmak. yönetim. konuyla ilgili yayınların sayısındaki artıĢ sonucunda ise akademik eğitimin gerekliliği konusunda görüĢ birliği oluĢmuĢtur. II. Ayrıca bu yaklaĢım. halkla iliĢkilerin akademik bir çalıĢma alanı olarak geliĢmesine. halkla iliĢkiler olgusunun geliĢip yaygınlaĢmasında pay sahibi olan önemli etkenlerden birisi olarak kabul edilmektedir (Jarren ve Röttger. Örgüt ve çevresi arasındaki iliĢkinin sistem yaklaĢımından hareketle incelenmesi sonucu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . sosyoloji. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 139 1929 yılında baĢlayan büyük ekonomik kriz. bir etkileĢim sistemi olarak sonul amacının belirlenmesinde” (Uysal. halkla iliĢkiler açısından bir kırılma noktası olarak kabul edilmektedir. 1998: 59). amaçlara göre yönetim. Böyle bir anlayıĢın geçerlilik kazanmaya baĢlaması. Bu aĢamada. Dünya SavaĢı sonrası yönetim alanında sistem yaklaĢımı. her türlü tahakküme karĢı direnç oluĢturabilecek sivil toplum örgütleri gibi yeni güç odaklarının ortaya çıkması ile birlikte. özel çıkarlarla kamu yararını ortak zeminde buluĢturmak anlayıĢı kabul görmeye baĢlamıĢtır (Peltekoğlu. 1983: 42). Halkla iliĢkiler demokratik rejimlerde akademik bir çalıĢma alanı olarak geçerlilik ve yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. uyumlaĢtırmak zorunda olan sosyal sistemler oldukları düĢüncesi geçerlilik kazanmaya baĢlamıĢtır (Daft. sistem yaklaĢımının halkla iliĢkileri kuramsal temellere oturtmak açısından uygun bir zemin sağladığı söylenebilir. ekonomik yaĢamın canlanması. 1986: 58) gereksinim duyulan genel çerçeveyi baĢarılı bir Ģekilde sağlamaktadır. sistemin istikrarına. Kriz nedeniyle halkla iliĢkilere duyulan gereksinim daha da artmıĢ. Çünkü büyük firmalar. sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesine kendilerinin de katkı yapmaları gerektiğini. 2004: 25– 30). Sosyal psikoloji. durumsallık yaklaĢımı gibi örgüt çevresini daha fazla dikkate almayı gerektiren yeni yaklaĢımların ortaya çıkması. iletiĢim gibi sosyal bilim dallarına bağlı olarak geliĢimini sürdüren ve eklektik bir alan görüntüsü veren halkla iliĢkilerin kendi özgün kuramını oluĢturabildiğini bugün hala söyleyebilmek mümkün değildir. dıĢ çevre ile kesin sınırlarla ayrılma olanağı bulunmayan ve temel amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için çevreden gelen baskılarla. örgütlerin dıĢ çevrelerinden soyutlanamayan. Halkla iliĢkilerin 1930–1940 yılları arasında bir meslek olarak benimsenmeye baĢlamasıyla birlikte uygulamalar daha geniĢ kesimlere yayılmaya baĢlamıĢ.

bu talepleri algılayamayan ve gereklerini yerine getirmeyen örgütler. insanın. Bir anlam arayıĢı olan meĢruiyet. Biber ModernleĢme olarak adlandırılan süreç. Halkla iliĢkiler özünde halktan gelen bu taleplerin belirlenmesine. Yöneten ve yönetilen arasındaki mesafenin açılmasıyla ortaya meĢruiyet sorunu çıkmaktadır. öngörülmeyen birçok yeni sorun ortaya çıkmıĢtır. MeĢruiyet. bir süre sonra sosyolojik anlamda bir meĢruiyet kriziyle karĢı karĢıya kalmakta. hem devletin iĢgal ettiği alanın geniĢlemesine hem de kamu yönetiminin karmaĢıklaĢmasına neden olmuĢtur. karĢılanmasına veya karĢılanabilmesiyle ilgili olarak yapılan düzenlemelerin duyurulmasına yönelik çalıĢmalardır. insan topluluklarının. hukukun ötesinde olan bir sorundur (Kapani. evrensel değerler tüm zamanlar için meĢruiyetin ortak paydası olarak kabul edilmektedir (CoĢkun. demokratik. Ancak. çözümlenmesi gereken bir problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Güz 2009. 1998: 119) ve çağdaĢ toplumlarda çok daha belirgin ve yaygındır. aslında hukuk alanını aĢan. yönetilenlerin hesap sorabildiği toplumların bir zorunluluğudur denilebilir (Lesly. çevresinde üretim yapan örgütlerden uygun fiyat ve kalitenin yanı sıra. iktidarın ve hareketin olduğu her yerde ve alanda öncelikle cevaplandırılması gereken bir soru. karar mekanizmalarından uzaklaĢtığı gözlenmeye baĢlanmıĢtır (Uysal. Çünkü toplumsal taleplere kulak tıkayan. ekonomik. 1983: 3). MeĢruiyet ilk bakıĢta hukukun alanına giren bir sorun gibi gözükse de. varoluĢ gerekçelerini yitirmektedirler. Sayı:29 . gücün. Ekonomide ve siyasette liberalizmi benimseyen ülkelerde Yirminci Yüzyılın ilk yarısında yaĢanan geliĢmeler. meĢruiyet sorunuyla bir Ģekilde yüzleĢmek zorundadır. Çünkü iktidarlar ne tür bir niteliğe sahip olurlarsa olsunlar belli bir halk desteği olmadan yaĢayamamaktadırlar. 1998: 81) ve her sosyal sistem. toplumların karmaĢık bir yapıya bürünmesine neden olmuĢ. kamu vicdanı. temel ahlak değerleri. toplumların yapılarına ve özelliklerine göre farklılıklar göstermekte. kararlar da daha teknik bir nitelik kazanmıĢ ve birçok önemli konuda verilen kararlarda bireyin etkisiz kaldığı. politik. Refah ve eğitim düzeyleri eskiye oranla biraz daha yükselen insanlar örgütlenerek baskı grupları oluĢturmuĢ. devletin müdahale ettiği alan geniĢlerken. Dolayısıyla halkla iliĢkiler. tarihsel süreç içerisinde değiĢebilmektedir.140 HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN BUGÜNÜ A. BaĢka bir ifadeyle. 1998: 21). MeĢruiyet kaynakları. toplumsal ve dinsel sınıflamalar açık ve basitken hesapta olmayan. sosyal sorumluluk anlayıĢı kapsamında bazı taleplerde bulunmaya baĢlamıĢtır. 2009: 43). modern. iktidarın etrafındakilerin bağlılığını hak edip etmediği ya da neden hak ettiğiyle ilgili bir sorundur (Atiker.

Bu bağlamda Weber’in (1995: 311) meĢru otoritenin dayanaklarına iliĢkin yaptığı sınıflandırma sosyal bilimlerde geniĢ ilgi uyandırmıĢ. Bu bilgi akıĢı ise ancak örgüt ve çevresi arasında oluĢturulacak iletiĢim kanallarıyla mümkün olmaktadır. varlıklarına kabul edilebilir gerekçeler bulmak. farklı çıkarların temsil edildiği çoğulcu nitelik kazanmıĢ toplumlarda örgütler. Habermas’a göre (1990: 327) kamu yararı öne sürülerek yürütülen bu tür çalıĢmaların iĢlevi. bir malın veya hizmetin tanıtılıp satılmasının daha da İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ancak belirli aĢamalardan geçmiĢ. örgütsel çıkar-toplumsal yarar dengesi fark edilir Ģekilde örgüt lehine bozulduğu anda meĢruluk krizi gündeme gelmekte ve örgütün varlık nedeni tartıĢılır olmaktadır. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 141 Tarih boyunca meĢruiyetin ilk ve temel kaynaklarından birisi de din olmuĢtur. böylece varlıklarını ve uygulamalarını meĢru kılmaktadırlar (Bobbio ve Texier. kendi alanlarında rekabet etmek. Marksist düĢünceyi benimsemiĢ olmasına rağmen Gramsci. yani hukuksal geçerlilik anlamında değil. Sistemin meĢrulaĢtırılması ve devamının sağlanmasıyla ilgili tezlerine bakılınca. altyapı-üstyapı iliĢkisine geleneksel Marksist anlayıĢtan farklı yaklaĢmakta. 1998: 89). sistemin varlığını devam ettirmesini sağlayan gücün egemen sınıfların tinsel ve kültürel üstünlüğünden kaynaklandığını söylemektedir. konuyla ilgili çalıĢmalar yapan Gramsci. bu çalıĢmaların iĢlevi bunlarla sınırlı değildir. Gramsci’ye göre. rasyonel meĢruiyet kaynaklarına gereksinim duyulmaya baĢlanmıĢtır. kendilerini verimli ve etkili kılmak için çeĢitli plan. belli bir iktidar alanlarını ele geçirmek. iktidar sahipleri üstyapıya ait unsurları manipule ederek. örgütün etki alanında kalanlar. 2003: 32). Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının iĢlevi ilk bakıĢta bir örgütün. politika ve stratejiler benimsemekte ve bunları uygulamaya geçirmektedirler. Bu iletiĢim kanallarını oluĢturma çabaları ise özünde halkla iliĢkilerden çok farklı bir çaba değildir. Gramsci’nin Weber’e yakın bir yerlerde durduğu görülmektedir. Bu nedenle farklı güç odaklarının oluĢtuğu. malın veya hizmetin tanıtılmasını sağlamak Ģeklinde algılansa da. o etkileĢimden ne tür bir fayda sağladıklarını net olarak bilmek istemektedirler. Örgütler. 1982: 20). Habermas gibi teorisyenlere önemli bir esin kaynağı olmuĢtur. Belli bir gücün. belirledikleri amaçlara ulaĢmak. kendi söylemlerini toplumun diğer kesimlerine de kabul ettirmekte. “sosyolojik anlamda otoriteye tabi olanlarca beslenen inanç karĢılığında kullanmıĢtır” (Kapani. modern toplumların geldikleri noktada kabul edilebilir. kendi çıkarlarının yanı sıra topluma ne sağladıklarını anlatmak durumundadırlar. Ġktidara meĢruluk kazandırma sürecinde dinler önemli iĢlevler üstlenmiĢlerdir (ġaylan. Weber. Bu uygulamalara bağlı olarak.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. meĢruluk kavramını dar anlamda.

“ruhtan yoksun uzmanlık insanları ile gönülden yoksun haz insanlarının” sebebiyet verdiği kutuplaĢma Ģeklinde ifade etmektedir. sendikal ve iletiĢimsel aygıtlar Ģeklinde sıralamaktadır. Sosyal sistemler. kültürel. iĢbölümünün insanı yeri kolayca doldurulabilir değersiz bir nesne haline getirmesi. kapitalist toplum arasında bir karĢılaĢtırma yapan Althusser (1994). polis gibi baskı aygıtlarıyla ideolojik aygıtlarını birbirinden ayrı tutmakta ve modern kapitalist toplumlardaki ideolojik aygıtları. Althusser’e göre hiçbir sınıfın. Frankfurt Okulu’nun ilk kuĢak temsilcileri (Horkheimer ve Adorno. kapitalizmin toplumu kontrol altında tutabilmek için gereksinim duyduğu meĢruiyeti. Modern toplumların belirgin özelliklerinden birisi de yönetme erkini elinde bulunduranların toplumsal sorunların çözümüne yönelik uygulamalarıdır. Biber ötesine geçerek. demokratik ve katılımcı bir siyasal kültürün yerleĢtiği modern toplumlarda bir sorun çözme ve olası sorunları önleme yöntemi olarak benimsenmektedir (Uysal. Halkla iliĢkiler. Farklı bir ifadeyle halkla iliĢkiler. yönetilenler üzerindeki fiziki baskısını görece azaltmıĢ. Habermas (2001: 370) bu kutuplaĢmayı. çağdaĢ ve demokratik örgütlenmelere temel özelliğini veren bu iki olgunun yarattığı ikilemden kaynaklanan sıkıntıyı giderecek ve tarafları birbirine yaklaĢtıracak bir iĢlev üstlenmektedir. Bu tepkilerden dolayı devletler resmi ideolojilerini çağın koĢullarına uygun yöntem ve araçlarla benimsetme yoluna gitmektedirler. vatandaĢla olan iliĢkilerini evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yürütmek zorunda kalmıĢtır. taraflar arasındaki uzlaĢıyı sağlamak için gereklidir. Devlet. farklı uzmanlık alanlarının kendi dilini yaratması ve kitlelerin bu dili anlayamaması sistem içerisinde kutuplaĢmaya neden olmaktadır. Feodal toplumla. rıza yoluyla elde etme çabası olarak değerlendirmektedirler. Çünkü aksi uygulamalar iç ve dıĢ tepkilere neden olmaktadır (Kazancı. bunun yanı sıra demokratik yönetim gereği olarak toplumdan onay ve destek elde etmek ikilemi ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. çoğunlukla ideoloji kullanarak Güz 2009.142 A. Sayı:29 . siyasal. 1997: 16). 1998: 37). ideoloji üretme ve yayma araçlarının süreç içerisinde değiĢtiğini ifade etmektedir. Çünkü örgütlerin büyümesine rağmen yetkinin merkezileĢmesi. Böyle bir ikilem içerisinde doğru bir rota belirleyebilmek yaĢamsal önem kazanmaktadır. örgütsel etkililiği ve verimliliği sağlamak adına iĢbölümü ve uzmanlaĢmaya verdikleri önem sonucu toplumdan uzaklaĢmak. Althusser. dinsel. hapishane. 1996: 132) ise halkla iliĢkiler adı altında yürütülen çalıĢmaları. firma veya sektör adına siyasal kredi sağlamakta ve onlara kamusal otoriteye duyulan türden bir hürmet kazandırmaktadır. devletin ordu. Kapitalizmin geliĢim süreci içerisinde böyle bir çaba sistemin tıkanıklığını açmak. amaçlarına ulaĢmak.

Yukarıda sözü edilen türden bir gereklilik. toplumun bünyesinde barındırdığı farklı anlayıĢ. itibar. yani farklılıkları baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmek için büyük çaba harcamak. Demokratik kazanımların artması. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 143 iĢleyen. Reklam. bunun yanı sıra reklamla da kullanılan araç ve bazı teknikler dıĢında bir bağının olmadığını reklam gibi belli bir ürüne veya hizmete değil. Halkla ĠliĢkiler.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. kuruma. toplumsal yapı içerisinde ayrıĢma. çok sesli bir hale gelmesi. nitelik. saygınlık yaratmaya çalıĢtığını. yeni “aygıtlar” geliĢtirmek gerekmektedir. Kurumsal Reklam. düĢünceye veya ideolojiye yönelik tutum ve davranıĢ değiĢimi yaratma amaçlı çalıĢmaların boyut. kutuplaĢma gibi sorunları gündeme getirmiĢtir. kamusal alanın renklenmesi. parçalanma. yeni yöntemler. Ancak. halkla iliĢkilerin farklı örgütsel yapılarda. örgütsel çıkarın yanı sıra toplumsal yararı da gözettiğini sürekli vurgulamak zorunda kalmıĢtır. bazı durumlarda da çok hafifletilmiĢ baskıya baĢvurmaktan kaçınmayan bu aygıtların içinde veya üstünde hegemonyasını uygulamadan yönetme erkini elinde tutabilmesi ve bunu meĢru kılabilmesi mümkün değildir. kendilerini kamusal alanda daha rahat ifade edebilme olanağı bulmuĢ. yönlendirme açısından ideolojik aygıtlar daha iĢlevsel hale gelmiĢtir. uyum içerisinde bir arada tutulabilmek. Tüm bu geliĢmelere bağlı olarak. iletiĢim olanaklarının geliĢmesi ve çoğulculuk anlayıĢının geçerlilik kazanmasıyla birlikte yönetme erkini elinde bulunduranların yönetilenler üzerindeki baskısı azalmaya baĢlamıĢ. Farklı bir ifade ile modernleĢmenin birleĢtirdiği kadar bölünme ve parçalanmalara da yol açabilecek bir süreç olduğu anlaĢılmıĢtır (Yılmaz. Dolayısıyla. Kendisinin propagandadan farklı bir yöntem olduğunu anlatmaya çalıĢan halkla iliĢkiler. onu üreten örgütün kendisine yönelik güven. Pazarlama. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . kamusal alan farklı ses ve taleplerin yükseldiği çok sesli bir alana dönüĢmeye baĢlamıĢtır. daha farklı iĢlevler edinmesi beraberinde yeni sorun ve tartıĢmaları da getirmiĢ. hangi kavramın uygulamada tam olarak neye denk geldiğinin belirlenebilmesi bir hayli zorlaĢmıĢtır. yaygınlaĢmasına. 1996: 69). hacim ve iĢlev açısından dönüĢüme uğramasıyla birlikte bu çalıĢmaların tanımlanması. Sosyal Pazarlama gibi belli bir ürüne. halkla iliĢkilerde var olan kimlik krizi daha da derinleĢmeye baĢlamıĢtır. farklı etnik ve siyasal gruplar. günümüz toplumlarında etkinlik alanının geniĢlemesine ve daha farklı iĢlevler edinmesine sebebiyet vermiĢtir. kuruluĢa. halkla iliĢkiler çalıĢmalarının geliĢip. belirgin bir kavramsal çerçevenin çizilebilmesi. Ancak. siyasal ve sosyal oluĢumları bir bütün olarak. toplumu dönüĢtürme. beklenti ve çıkarlara sahip farklı ekonomik.

tüketim süreçlerinde yaĢananların sanayi toplumunda yaĢananlardan daha adil olmadığı. süreç içerisinde kapitalizmin iyice oburlaĢıp. Aydınlanma gibi önemli mitlerinden. her düzeydeki yönetsel politikalara katılma. dağıtım. halkla iliĢkilerin geleceğine iliĢkin bir perspektif oluĢturulmaya çalıĢıldığında. Biber Halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları var eden ve çağdaĢ örgütler açısından zorunlu kılan geliĢmelere bakıldığında. Diğer düĢler gibi bunun da bir kabusa dönüĢmeye baĢlaması uzun sürmemiĢ. iktidarı sınırlandırma veya tahakküme karĢı direnç oluĢturabilme gibi arzu ve gayretleriyle koĢut bir Ģekilde ortaya çıktığı ve geliĢtiği görülmektedir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢip yaygınlaĢmasının bir sonucu olarak baĢladığı kabul edilen “Bilgi Çağı” da insanlık tarihinin Sanayi Devrimi. 1990). Habermas’ın (1990) idealize ettiği burjuva kamusal alanı. Sayı:29 . insanların kendi yaĢamlarını ilgilendiren birçok meseleden daha fazla haberdar olmak isteyeceği ve buna bağlı olarak halkla iliĢkiler çalıĢmalarının daha da yaygınlaĢıp kapsamının geniĢleyeceği ileri sürülmektedir (Sriramesh ve White. o meselelerle ilgili alınan kararlara etki edebilme. Paul Virilio’nun (2003) sözünü ettiği “Enformasyon Bombası” nın patlamasıyla “baĢarılı” bir Ģekilde tamamlanmıĢtır. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Avrupa’da oluĢmaya baĢlayan kamusal mekanlar sayesinde gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır (Habermes. Halkla iliĢkiler kapsamındaki taleplerin daha çok artacağı. dünya üzerindeki geniĢ bir coğrafyayı etkileyen büyük düĢlerinden birisi olmuĢtur. Bu geliĢim çizgisine bakılarak. görüĢ bildirme. 2005: 638). kontrol ve talan edilen bir alana dönüĢmeye baĢlamıĢtır. bu geliĢmelerin toplumların bilgi alma. 17. üreten. ortaya çıkan geliĢmeler bu olumlu görüĢleri doğrulamamaktadır. Bu dönüĢüm. neler yaĢanabileceğine iliĢkin ipuçları görülmeye baĢlanmıĢtır. siyasal geliĢmelere yön verebilme konusundaki arzu ve istekleri. daha radikal bir aydınlanma Güz 2009. eli kalem tutan insanların bir araya gelip müzakere edebilme olanağı buldukları bu kamusal mekanların siyasal süreçlere etki edebilme açısından önemli iĢlevler üstlenmiĢ oldukları anlaĢılmaktadır. Bilginin üretim. hızlı bir Ģekilde daha fazla kazanç elde etmeye çalıĢanlar tarafından yönlendirilen. Tiyatro. Ancak yaĢananlar. kahvehane. 1997: 291). genellikle olumlu sözler edilmektedir (Kazancı. vahĢileĢmesi nedeniyle kamuoyunu aydınlatmak için serbestçe tartıĢabilen entelektüeller tarafından belirlenen bir alan olmaktan çıkmaya. eğlence yerleri. Ġnsanların kendi yaĢamlarını ilgilendiren toplumsal meseleleri anlama. sergi salonları gibi düĢünen.144 HALKLA ĠLĠġKĠLER NEREYE GĠDĠYOR? A.

kiĢiler toplumsal meselelere. Huxley pasifliğe ve egoizme sürükleyecek kadar enformasyon yağmuruna tutacak olanlardan korkuyordu. sağırlaĢmaya yol açmıĢ. daha keyif verici bir yaĢamı tercih eder olmuĢlardır. oyalamak. yaygın olan inancın aksine Huxley ile Orwell’ın kehanetleri aynı sorunla ilgili değildir. kolaylıkla farklı güç odaklarının nesnesi konumuna gelmekte ve basit manipülatif tekniklerle kolaylıkla yönlendirilmektedir. Kendi yaĢamının öznesi olma gayretini göstermekten kaçınan insanlar. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . ilgisini kaybetmekte. Orwell bizi enformasyonsuz bırakacak olanlardan. insanları avutmak. talep etme. Huxley hakikatin umursamazlık denizinde boğulmasından korkuyordu. Orwell’ın “1984” adlı kitabındaki kehanetten daha çok Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” adlı kitabındaki baĢka bir korkutucu kehanet gerçekleĢme yolundadır. Ġnsanlar süreç içerisinde üzerlerindeki baskıdan hoĢlanmaya. Huxley duygu sömürüsüne dayanan içki alemleri ve tek baĢına ipe asılı bir tenis topuyla oyalanmak gibi önemsiz Ģeylerle ömür tüketen bir kültüre dönüĢmemizden korkuyordu… …Kısacası Orwell bizi nefret ettiğimiz Ģeylerin mahvetmesinden korkarken. Postman’ın (2004) belirttiği gibi. Huxley bizi sevdiğimiz Ģeylerin mahvedeceğinden korkuyordu. düĢünme yetilerini kaybettirecek teknolojileri yüceltmeye baĢlayacaklardır. daha steril. hiçbir Ģey talep edemez hale getireceği yönündedir. kendi gündelik yaĢamımızda yapacağımız iĢ. insanların düĢünme. Orwell’ın uyarısı dıĢarıdan gelen baskıların insanları sindireceği. arkadaĢlık. Ġnsanlar yavaĢ yavaĢ kendi yaĢamını ilgilendiren konulara duyarsızlaĢmakta. ĠletiĢim ve bilgi teknolojilerinde yaĢanan devasa “geliĢmeler”. Huxley’in korkusu ise kitap yasaklamaya gerek duyulmayacağı. düĢünemez. Orwell tutsak bir kültür haline gelmemizden. 2004: 16–17). çünkü kitap okumak isteyecek kimsenin kalmayacağı Ģeklindeydi.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. toplumsal körleĢmeye. Orwell hakikatin bizden gizlenmesinden. Huxley’in çizdiği tabloda ise. tartıĢamaz. Yakın çevremizde. aldatmak. olaylara karĢı duyarsızlaĢmaya baĢlamıĢ. akrabalık iliĢkilerine dair basit gözlemler bile Postman’ın çarpıcı bir Ģekilde dile getirdiği kaygıların büyük oranda haklılık payı içerdiğini göstermektedir. beklenenin aksine bilgi kirliliğine. daha fazla tükettirmek dıĢında bir iĢlev üstlenmediği anlaĢılmıĢtır (ġahin. Postman’a göre. daha bireysel. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 145 sağlaması beklenen bilginin. tahakküme karĢı direnme beceri ve isteklerini dumura uğratmak için Orwell’ın sözünü ettiği “Büyük Birader” gibi diktatörlere gerek yoktur. olay ve olgularla derinlemesine bir iliĢki kurmak için gereken sabrı gösterememektedir. Yani. Postman bu konudaki görüĢlerini Ģöyle sürdürmektedir: “Orwell kitapları yasaklayacak olanlardan korkuyordu.

yönetme erkini elinde bulunduranların vicdanı olabilmesi. geliĢtirilen yöntemler tarihsel süreç içerisinde farklılıklar göstermiĢ. Dolayısıyla insanların toplumsal sorunlara iliĢkin duyarlılıklarını. geliĢen bir olgu olduğu görülmektedir. daha kapsamlı bir Ģekilde müzakere etmeye baĢlamıĢlardır. Toplumların geliĢme. aynı doğrultuda. Bu çaba çerçevesinde. hassasiyetleri değiĢmiĢ. benimsenen anlayıĢlar. Basit propaganda teknikleriyle kolaylıkla yönlendirilebilen kitlelerin zaman içerisinde beklentileri. biçimlenmiĢtir. Sayı:29 . dönemin siyasal. ekonomik. Biber Tarihsel geliĢimine bakıldığında halkla iliĢkilerin talep edildikçe var olan.146 A. SONUÇ OLARAK Hangi amaçla oluĢturulmuĢ olursa olsun her türlü örgütlenme içinde yer aldığı toplumsal çevrenin desteğine. güç odaklarının. demokratikleĢme. çalıĢmalar yapmak durumunda kalmıĢlardır. bir araya gelerek kendi yaĢamlarını etkileyen konuları daha fazla. insanların sayısız kaynaktan gönderilen mesaj kırıntılarının oluĢturduğu bir nehirde sürüklendiği ve bu nehir içerisinde kafasını kaldırıp etrafta neler olup bittiğini anlama merakını ve kendisini ilgilendiren kararlara katılma iradesini kaybetmeye baĢladığı göz önünde bulundurulduğunda. var olabilmek için her Ģeyin olağan kabul edildiği bir ortamda rekabet etmeye çalıĢan firmalar halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilen günün koĢullarına uygun. saygınlık. güven. onları atacakları olumsuz adımlardan alıkoyabilmesi mümkün değildir. çevreleriyle olan iliĢkileri. ilgilerini kaybettikleri yerde geliĢmesi. halkla iliĢkiler çalıĢmalarıyla ilgili geliĢmelerin aynı hızla. demokratik hakların kullanımı. Çünkü halkla iliĢkiler çalıĢmaları. demokratikleĢme çizgisi düz bir çizgi değildir ve incelendiğinde çok fazla kırılmaların yaĢandığı görülmektedir. teknolojik koĢullarına bağlı olarak değiĢmiĢ. destek elde etmek isteyen kurum ve kuruluĢlar. halkla iliĢkilerin geleceği ile ilgili olumlu Ģeyler söyleyebilme olanağı kalmamaktadır. teveccühüne gereksinim duyar ve bu gereksinimi karĢılamaya yönelik çaba gösterir. modernleĢme. ilgisine. Dolayısıyla. yönetsel süreçlere etki edebilme gibi faktörlerden ve bunları sağlayan bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden fazlasıyla etkilenmektedir. olumlu bir Ģekilde süreceğini söyleme olanağı yoktur. kendilerine yöneltilen mesajlara daha eleĢtirel bakmaya. geçerliliği olan politika ve planlar üretmek. Güz 2009. varlıklarını meĢru temellere oturtmaya çalıĢan siyasal oluĢumlar. kırılmaksızın. Buna bağlı olarak. Bu bağlamda.

KUNCZIK. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ankara: Turhan Kitabevi. Jacques (1982) Gramsci ve Sivil Toplum. A.). Der. Ankara: Liberte Yayınları.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. Louis (1994) Devletin Ġdeolojik Aygıtları. Yücel (1995) Halkla ĠliĢkiler. HORKHEIMER. Michael (2002) Public Relations: Konzepte und Theorien. ERTEKĠN. BOBBIO. (1996) Aydınlanmanın Diyalektiği. FAULSTICH. Asa ve BURKE. Alp ve M. (1983) Organization Theory and Design. ÖzıĢık (Çev. Peter (2004) Medyanın Toplumsal Tarihi. HABERMAS. Norberto ve TEXIER. ATĠKER.). Jürgen (2001) ĠletiĢimsel Eylem Kuramı. DAFT. BRIGGS. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . ġener (Çev. der Öffentlichkeit. Ankara: TODAĠE Yayınları No: 259. Ġstanbul: ĠzdüĢüm Yayınları. München: Wilhelm Fink Werlag. KAPANĠ. Ġ. Metin (1997) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla ĠliĢkiler. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.Ulrike RÖTTGER. Theorien der Public Relations. Y. COġKUN. Jürgen (1990) Strukturwandel Suhrkampverlag. Werner (2001) Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit. O. Ġstanbul: Bilgi Yayınevi.). Max ve ADORNO. Paul. Richard L. 4. JARREN. Özügül (Çev. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.Auflage.). Ankara: Vadi Yayınları. Philip (1983) Lesly’s Public Relations Handbook. Münci (1998) Politika Bilimine GiriĢ. Ankara: Sevinç Matbaası. KAZANCI. Otfried ve Röttger Ulrike (2004) “Steuerung. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 147 KAYNAKÇA ALTHUSSER. Somer (çev. New Jersey: PrenticeHall. Reflexierung und Interpenetration: Kernelemente einer Strukturationstheoretisch begründeten PR-Theorie”. Ġpek ve K. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.). LESLY. St. M. Erhan (1998) Modernizm ve Kitle Toplumu. Tüzel (Çev. Minnesota: West Publishing Co. Köln: Böhlau Verlag. Theodor W. Vahap (2009) Ulus-Devletin DönüĢümü ve MeĢruluk Sorunu. Frankfurt: HABERMAS.

ORRICK. YILMAZ. O. Dieter ve PIEPER. TOCQUEVILLE. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 154. Gencay (2003) DeğiĢim. Özsayar.).). Ġstanbul: Rota Yayınları. Sezal ve F. Dilber (Çev.). K. Wolfgang (1993) Lexikon der Public Relations. ġAYLAN.). Aytekin (1996) Modernden Postmoderne Siyasal ArayıĢlar. Ankara: Yetkin Yayınları. K. Ankara: A.Kamu KuruluĢlarında Halkla ĠliĢkiler Sorunları Semineri. Ankara: Ġmge Kitabevi. J. E.). PFLAUM. Birkan (1986) “Halkla ĠliĢkiler: Bir Değerlendirme”. Cemal (1976) “Kamusal ĠliĢkiler Nedir?”. Halkla ĠliĢkiler (Seçme Yazılar). Fermani MaviĢ (Der. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. (1967) Halkla ĠliĢkiler Ders Notları. Halkla ĠliĢkiler Sempozyumu–1987. Ankara: Ġmge Kitapevi. WEBER. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık. Filiz Balta (1998) Halkla ĠliĢkiler Nedir. ve WHITE.). Regensburg: Moderne Industrie. Biber MARDĠN. Ankara: Vadi Yayınları. Sayı:29 . SRIRAMES. Ġstanbul: Metis Yayınları. (Çev. Alexis de (1994) Amerika’da Demokrasi.148 A. Ġ. Ġstanbul: Beta Basım Yayım. Ankara: MPM Yay. James B.). Grunig (Der. Onaran (Çev. Çev.Ü. Max (1995) Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı. BYYO Yayınları No: 1. ġAHĠN. E. Haluk (2004) ĠletiĢimde Karavanadan Kafeteryaya. POSTMAN. O. UYSAL. UYSAL. Neil (2004) Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Ankara: A. Güz 2009. ġahin (Çev. Betül (1988) “Halkla ĠliĢkilerin ABD'de GeliĢimi ve Avrupa'ya GiriĢi”. Paul (2003) Enformasyon Bombası. PELTEKOĞLU. Ankara: TODAĠE Yayınları No: 287. VIRILIO. BYYO Yayınları No: 10.Ü. Özer Ozankaya. Jon (2005) “ Toplum Kültürü ve Halkla ĠliĢkiler” Halkla ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Yönetiminde Mükemmellik. MIHÇIOĞLU. Akınhay (Çev. KüreselleĢme ve Devletin Yeni ĠĢlevi. Birkan (1998) Siyaset Yönetim Halkla ĠliĢkiler.

Because mentality of classical administration is taught enough to solve the problems. 7(2). Key Words: Leader. people want to administrators to solve the problems. In the last part. But today it is very hard to find that old leaders. In this project we will explain leader and leadership. leadership qualifies and leader efficiency and leader types. Ancak günümüzde o eski liderlere rastlamak pek mümkün görülmemektedir. Anahtar Kelimeler: Lider. Son kısımda ise yönetici ve lider arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . sevgi ve saygıyla andıkları eski liderlerinin özelliklerini onlarda da görmek ve yaptıklarını yapmalarını beklemektedir.  Yardımcı Doçent Doktor. The main subject is forgotten which is leadership. lider tipleri.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Toplumları başarıya götüren unsurların temelinde liderliğin olduğu unutulmaktadır. Çünkü klasik yöneticilik anlayışının sorunların çözümünde yeterli olacağı düşünülmekte. qualify and efficency. lider tipleri belirtilecektir. Bu çalışmada lider ve liderlik kavramları açıklanarak. leader types. is the way to carry the societies to success. we will explain the difference which is between administrator and leader. nitelik ve etkililik. liderlik nitelikleri ve lider etkililiği üzerinde durulacak. Leaders and Managers in Community Management ABSTRACT In today’s social living. yöneticilerde liderlik vasıfları pek aranmamaktadır. leader talents are not looked for. they want to see the specialities which belongs to their old leaders who they respect and love. leader and administrator. 237- TOPLUMLARIN İDARESİNDE LİDERLER VE YÖNETİCİLER Erdem TAŞDEMİR ÖZET Günümüz toplumsal yaşamı içerisinde insanlar sorunların çözümünü yöneticilerinden istemekte. lider ve yönetici.

Güz 2009. İnsanlar sadece büyük topluluklar içerisinde değil küçük gruplar içerisinde de liderlere gereksinim duyarlar. 1992:99). Motivasyonu sağlayan ise başarılı olma güdüsüdür. Çünkü araştırmalar sonucunda lider niteliklerinin çoğunun doğuştan gelen özellikler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağı güçlendiren lider. Bu durum insanların bir arada yaşamalarının sonucudur. Toplumların tarihlerine baktığımızda binlerce yıldır pek çok insan tarafından yönetildiklerini görürüz. Liderin toplumu etkilemesi ve bu etkinin devamlılığı toplumun lidere karşı geliştirdiği ruhsal sözleşme ile mümkündür. birlikte hareket etmeye sevk ederek amaç birlikteliğini sağlamaya muvaffak olur. Liderler bazen yaşadıkları zaman diliminde yaptıkları ile anılır ve yeni bir lider ortaya çıktığında eski popülerliklerini kaybederler. Taşdemir İnsanlığın var oluşundan bugüne. “Lider olunmaz lider doğulur” sözü aslında işin özüdür. geleceğe de damga vururlar. Ancak bu insanların çok azı hatırlanmakta. İkiden fazla insanın olduğu her ortamda insanlar kendilerine bir lider seçme ihtiyacı hissederler ve böylece bazı insanlar lider olurken diğerleri toplumun üyesi olarak yaşamlarını sürdürürler. toplumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ortaya çıkarak sorun çözücü görevini üstlenmişlerdir. yaptıklarından ve düşüncelerinden hala faydalanılmaktadır. Bazen de yaptıkları ile sadece yaşadıkları döneme değil. Lider toplumun kendisini izlemelerini sağlamak. Sayı:29 . Bunun nedeni o insanların sadece yönetici değil aynı zamanda lider olmalarından kaynaklanmaktadır. kendine karşı geliştirdikleri ruhsal sözleşmeyi güçlendirmeye çalışır (Başaran. Bu liderler tek bir alanda değil. böylece onlara daha çok söz geçirebilmek için. Başarma arzusu olmayan insanların lider konumuna yükselmeleri mümkün değildir. Liderler içinde bulundukları duruma göre davranışlar gösterir ve bu durum onların liderlik tarzlarının ortaya çıkmasını sağlar. Lider olabilmek için pek çok özelliğe sahip olmak gerekir. insanlar kendilerine liderlik edecek kişiler aramışlar ve gelecekte de arayacaklardır. Liderlik bir etkileme sanatıdır. siyasal ve sosyal liderler tarih boyunca var olmuş.150 Giriş E. Yaptıklarının ve düşüncelerinin etkisi gelecekte de devam eder. pek çok alanda topluma liderlik ederler. Dini. toplumu hedeflenen amaca doğru ulaşmada. Bu özelliklerden en önemlisi ise motivasyondur. Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu liderlerden biridir. Özellikle toplumsal liderlerin başarma arzusundan yoksun olmaları konumlarını kaybetmelerine neden olur. askeri.

verilecek örneklerle konu açıklanmaya çalışılacaktır. liderler ve yöneticilerin farklı yönlerinin neler olduğu ve toplumların nasıl bir idareci istediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. diğer insanları belirli bir amaç yönünde davranışa geçmeye sevk eden onları etkileyen kişidir. Liderlik ve lider ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. belirli İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Latince‟de geminin dümencisi manasına gelen “gubernatör” ya da “governor” da (yönetici) bu anlam netlik kazanmaktadır (Adair. liderlik (leadership) ve lider (leader) kelimelerinin kökü. liderlerin ne tür kavramsal sınıflamalara tabi tutuldukları incelenmektedir. 1. Bunlardan bir kaçına yer vermek konumuz itibariyle yeterli olacaktır. “yol” ya da “yön” anlamına gelen “lead” dır. Liderlik konusunda ortaya atılan tanımlar incelendiği ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı takdirde bu kavramı. 2005:66). kişiler arasındaki etkileşimi gerçekleştirmek için sahip olunan gücü kullanma süreci olarak ve lider de bu beceriye sahip kişi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan. Ya da bir grup insanın kendi şahsi ve grup amaçlarını başarmak üzere peşinden gittikleri. Pers ve Mısır dillerinde de aynı anlamda kullanıldığı tespit edilmiştir. Liderlik olgusunda güce dayanan bir yön bulunduğu akla getirilirse. liderin yapmış olduğu şeylerle ilgili bir süreçtir. Lider ve Liderlik Liderlik etmek (lead). “yol” ya da “seyahat” imajına denk düşmektedir. bu kelimenin manasını. Liderlik. Romalıların lider anlamına gelen “dux” kelimesinde olduğu gibi. Liderse belirli amaçlar çerçevesinde başka kişileri davranışa yönelten kişidir. Toplumların idaresine ilişkin liderlik ve yöneticilik anlayışının incelendiği bu çalışmada. insanların bu yolda ve yönde yaptıkları seyahatler olarak genişletmişlerdir. bir grup insanı. Liderliğin temelinde başka kişileri etkileme olgusu vardır (Efil. “seyahat etmek” veya “gitmek” anlamına gelen “laeden” fiilinden gelir. Yunanca‟da karşılığı “hegemon” olup. Anglo-sakson‟lar. 1998:5).Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 151 Lider kime denir? Liderlik nedir? Liderin nitelikleri nelerdir? Bu çalışmada. Lider. Bu incelemelerle. emirleri yönünde davranışta bulundukları kişi liderdir (Koçel. Belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan bir beceri ve ikna etme yeteneği gerektirmektedir. 2001:465). bu soruların yanıtları aranmakta. 1994:330). liderlik.

Liderlik bazı tinsel vasıfların ön plana çıktığı bir süreçtir. Liderlik Nitelikleri ve Lider Etkililiği Liderlik eğitim kurslarına katılan kişilere liderlik niteliklerinin tanımı sorulduğunda. . bunlara rağmen liderlik tanımlarının genel olarak. Bunun yanı sıra liderin öncelikle bir dünya görüşüne sahip olması.Liderlik politiktir. yorumlama. Liderler. bu dönemde liderlikle ilgili geliştirilen yaklaşımların ve elde edilen bulguların tanımları farklılaştırdığı söylenebilmekte. izleme. örgütsel ve toplumsal farklılıkların. öngörü. Bununla birlikte liderliği tanımlamanın zorluğu kabul edilerek. 2000:11-12): . . Lider içinde bulunduğu toplumu ya da örgütü çok iyi tanımalı ve sahip olduğu kültürü iyi özümsemelidir. bir memleket anlayışına sahip olması. Deal ve Peterson‟un da dediği gibi. Sonuçta. amaçların başarılması.152 E. Sayı:29 . beş duyuyu kullanma ve hatta Güz 2009. bütün liderleri içine alan tek bir yetenek ve kişisel nitelik kalıbı mevcut değildir. yeteneklerini ve kişiliklerini tespit ederek yöneten bir orkestra şefine benzetilmektedir. kültürü okumak. 1997:102).Liderlik ve yöneticilik birbirinden ayrıdır. . kişisel.Liderlik resmi bir konuma bağlı değildir. Bununla birlikte. bu konuda yapılan tanımların ayrı ve ortak noktaları doğrultusunda aşağıdaki yargılara varılabilmektedir (Erçetin. 1998:76). 2004:431). içinde bulunulan dönemin.Liderlik kültüreldir. açıklık ve zeka terimlerini içeren düzenli listeyi yapmaktadırlar (Georgiades ve Macdonell. dünya ve memleket durumlarıyla ilgili toplumun gidişatına en doğru biçimde yön verebilmesi gerekmektedir (Aydemir. hissetme. Liderin sahip olduğu kişilik nitelikleri önemsiz değildir. kişilerin güdülerini. çağın gidişatını adım adım takip edebilmesi. Taşdemir amaçlar doğrultusunda bir araya getirme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı diye tanımlayabiliriz (Eren. dinleme. . Fakat gerekli olan nitelikler duruma göre büyük oranda değişiklik göstermektedir. empati. çok yönlü etkileşimlerin varlığı ve lidere atfedilen bir takım özellikler gibi ortak noktalar içerdiği söylenebilmektedir. 2.

başarıya ve yenilgiye hazırlıklı bir yapı sergilemektedir. Güç. . 1999:69-71). projeksiyon (dışsal) ve içsel (gizli) nitelliklerdir. 1982:62). Bir başka kaynak başarılı örgüt liderinin ortak niteliklerini şu şekilde sıralamaktadır (Yalçın. . asosyal davranışları az olan. öğrenme yeteneği. onlara istediği bir şeyi yaptırabilme kudretidir. Gerçek liderlik meşru bir konumda yer almakta yani güç ile otorite arasındaki dengeyi sağlamakta yatmaktadır (Özel. kişileri denetim altında tutabilme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Daha zeki olması. güven. İçsel nitelikleri ise.Ortak amaçlara daha fazla ilgi göstermesi ve motive olması. Ayrıca iyi bir liderin her koşula çabuk ayak uydurabilmesi gerekmektedir.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 153 gerekli olduğunda altıncı ve yedincisini de kullanma gibi çeşitli şekiller almaktadır (1994:29). 1999:202): . Kişilerin bu gücü meşru olarak kabul etmesi ise otoritedir. Liderin bu beş durumda üstün olması. Colcaud‟a göre iyi liderin nitelikleri ikiye ayrılabilir. 1998:60). sadelik ve ciddiyettir. . onun izleyenler üzerindeki erki o kadar yüksek olmaktadır (Başaran. . Liderin dışsal nitellikleri.İzleyenlerle daha iyi iletişim ve ilişki içerisinde olması. Bunun terside doğrudur. güç ile otorite arasındaki ayrıma duyarlılık gösteren kişidir. eleştiriye açıklık ve kendisiyle barışık olmasıdır (Colcaud. kendini bilme.Ortak amaçlar ve izleyenlerin gücü ile ilgili daha iyi bir değerlendirme yapabilmesi. dayanıklılık. Liderin kendisini izleyenlerce benimsenme derecesi ne kadar yüksek olursa. Lider.Daha yeterli bir durumda olması. gündem belirleyicilik. Bunlar. kendini izleyenler tarafından onun benimsenmesini sağlamaktadır.Zeka: lider diğer üyelerden daha zekidir. nezaket. 1982:61): .Sosyal Olgunluk: lider heyecan yönünden olgun. kendine güvenen. Bu üstünlüğü kaybetmesi veya müşterek amaçlar için kullanmaması ona liderliğini de kaybettirmektedir. . uzlaşmacılık. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara bakınca liderlerin kendisini izleyen kişilere göre üstünlükleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Başaran.

 Yönetici ve basiret sahibi olmak.  Üyelerin katılımını sağlamak.  İçinde bulunulan koşullara uygun hedefler saptamak. 1997:251-254. Değişik kaynaklarda liderin değişik nitelikleri üzerinde durulmuş ve buna göre bir yaklaşım sergilenmiştir. Güz 2009.İnsan ilişkileri: liderler işlerin yürütülmesinde insan faktörünün önemini kavradıkları için kişilerarası iyi ilişkiler kurulmasına büyük özen göstermekte ve dolayısıyla gerek yazılı gerekse sözlü iletişim ağları sağlamaktadırlar.  Uygun karar alma titizliğine sahip olmak. esnek. 2001:466):  Üstün bir zekaya sahip olmak.  Rasyonel..  Kararlı olmak. 1998:143.154 E. Kendine güven duymak. Buna göre bu kaynaklardan yapılacak bir sentezle liderin nitelikleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Şimşek vd.  Hayalperest ya da aşırı karamsar olmamak.  Amaçlara karşı sebatkâr olmak. Eren. dengeli ve örgütün gücüne uygun bir plan yapabilmek.  Denetleme yapabilmek.  Kişileri ve olayları tutarlı değerleyebilme özelliğine yeterli ölçüde sahip olmak.  Açık kabul edilebilir bir amaç belirlemek.  Açık sözlü olmak.  Üyelerin uyumunu kolaylaştırmak. Taşdemir . Bingöl.  İş başarma yeteneğine sahip olmak. .  Motivasyonu sağlamak.  Düşüncelerini iyi bir şekilde aktarabilme kabiliyetine sahip olmak.  Kişilerarası ilişki kurma yeteneğine sahip olmak.  Güzel konuşma yeteneğine sahip olmak.  İçinde bulunulan durumla eldeki kullanım potansiyeli arasında en doğru ilişkiyi kurmak.Kalıtımsal motivasyon: daima bir başarıdan diğerine koşmakta.  Analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip olmak. dış ödüllerden ziyade bu motivasyonların etkisinde kalarak sürekli yüksek tempoda çalışmaktadır.  İnsiyatif sahibi olmak. optimal bir zamana sahip. Duygusal olgunluk sahibi olmak.    Başkalarına güven vermek. Sayı:29 .  Tutarlı kararlar alabilmek.  İleriyi görebilmek.

1996:8).Liderin yürüttüğü iş türü. . . Ancak etkililiğin en önemli unsuru liderin bu işe gönüllü olmasıdır. Yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra bazı yönetim araştırmacıları liderliğin etkililiğine tesir eden unsurları şu şekilde sıralamaktadır (Hodgetts. . Liderler insanların sevgi ve saygısına sahip olmalıdır.Grup üyelerinin iş birliğinin istendiği seviye. Bütün bu unsurların dikkate alınması ve öneminin kavranarak bu doğrultuda hareket edilmesi beraberinde siyasal. Gönüllü olarak yapılan liderlik kişinin motivasyonunu artıracaktır.Liderin yaşı ve tecrübesi.Grubun belirli iş talepleri.Üyelerin kültürel beklentileri. mevcut kaynaklar. 1997:319): .Lider olunan grubun büyüklüğü. birbiriyle çatışan çıkarlar.Grup üyelerinin kişilikleri.Lider olunan grubun psikolojik ortamı.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 155 Ancak tek başına bu niteliklere sahip olmak liderin etkililiği için yeterli olmamaktadır. . . . 2001:39). olay ve görevlerin özelliği ve yapısal çerçeve tarafından belirlenen yapısal etmenlerin kesiştiği noktada liderin etkililiği ortaya çıkar (Yılmaz.Örgütün faaliyette bulunduğu topluluk. bu unsurları dikkate almayan lider toplumu istediği seviyeye ulaştıramamaktadır. ekonomik ve toplumsal bütün liderlere başarı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Liderin topluma yapacağı etkinin derecesini o toplumun içinde bulunduğu şartlar ve sahip olduğu karakteristik özellikler belirlemekte (Kalyoncu. Bir liderin etkililiğinin olabilmesi için öncelikle belirtilen niteliklere sahip bir liderin bulunması gerekir. grubun karşı karşıya kaldığı sorunlar. . .Karar alma için gereken ve izin verilen süre.Örgüt tarihi.Daha önce lider durumunda bulunan kişinin yaşı. . 1996:178). lideri izleyenlerin özelliği. Korkuya dayalı yönetimlerde de insanlar liderin peşinden gidilebilmekte ancak bu durum istekli gerçekleşmediğinden sonuç verimli olmamaktadır (Handy. . . Liderin sahip olduğu kişisel özelliklerinin yanı sıra ortam.

Bunlar. Liderin bu faktörlere özen göstermeksizin bazı davranışlarda bulunması ise konumlarının sarsılmasına ve başarısızlığa sebep olacaktır. Bu bağlamda Hun İmparatoru Atilla lider hastalıklarını şu şekilde sıralamıştır (Robers. Ortaya çıkan bu yaklaşımları dört temel başlık altında toplamak mümkündür. amaçlarından ve zamandan bağımsız olmayacaktır. toplumdaki lider algılamasının dışında kalmasına yol açacaktır. liderin konumunu kaybetmesine. Lider Tipleri Tarihsel süreç içerisinde liderliğe yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda liderliğe yönelik pek çok yaklaşım ortaya çıkmıştır. 3. ancak olması gereken bu niteliklerinin yanında olamaması gereken bazı özelliklerde bulunmaktadır. Sayı:29 . Çünkü liderin belirleyeceği yönetim tarzı onun kişilik özelliklerinden. Bunun sonucunda da bir lider davranışı ortaya çıkacaktır. durumsallık yaklaşımı ve daha sonraki dönemde oluşan çağdaş yaklaşımlardır. Bu durumda liderin etkililiğinin azalmasına hatta yok olmasına sebep olacaktır. Örgüt üyelerini ya da izleyenleri etkileyen en önemli husus da liderin davranış tarzı olmaktadır. liderin davranışları yaklaşımı. 1995: 149-162): Cimrilik humması Dikkat nevrozu Duygusuzluk kompleksi İtaat zorunluluğu İnkar bağımlılığı Başarısızlık korkusu İltihaplı ego Nedensiz kaygı Boş boğazlık Cesaret yetersizliği En büyüklük saplantısı Verimlilik gösterisi Izdırap sendromu Popülerlik felci Tanınma katılaşması Yırtıcılık eğilimi Kuşku paranoyası Düşünce daralması Bu unsurlara dikkat etmemek. Bütün bu yaklaşımlar incelendiğinde görülmektedir ki hangi açıdan bakılırsa bakılsın sonucu etkileyen en önemli unsur liderin nasıl bir yönetim tarzı belirlediğidir.156 E. Taşdemir sağlayacaktır. Bunları lider hastalığı olarak ta tanımlayabiliriz. Liderin etkililiğinin olabilmesi için liderin belli bazı niteliklerinin olması gerektiği belirtilmişti. liderin özellikleri yaklaşımı. Davranış Güz 2009.

Grup üyeleri arasındaki ilişkiler en aza indirilerek kişilerin birbirlerini denetlemeleri sağlanmaktadır. 1973:15). Bu tip liderler sert mizaçlı ve baskın tiplerdir. Liderin yapması gerekenler gelenekler tarafından tayin edilmekte yönetimde yer alan kişiler sınırlarını aştıklarında çeşitli engellemelerle yüz yüze gelmektedir (Ergezer. Bunlar. Otokratik liderler. 3. otoriter lider tipi üzerine yaptığı bir araştırmada bu kişilerde aşağıdaki ortak niteliklerin bulunduğunu saptamıştır (Baymur. . tam yetkili İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 1994:279): . Otokratik Lider Otokratik liderlikte zorlama. .Değişmez bir kişiliğe sahip olma ve değişiklikten hoşlanmama. karar verme ve tebliğ etme haklarını yerleşik teamüllerden almaktadırlar (Peters.Başkalarının cinslik suçlarına aşırı ilgi gösterme.Topluma uymaya büyük bir önem verme. Adorno. yani yabancı ve azınlık gruplarına müsamahasız olma. . sahip oldukları otorite ile elde ettikleri kumanda etme. Otokratik liderliğin ortaya koyduğu yönetim biçiminin yararları ve zararları üzerinde durmak gerekirse. tehdit ve güç kullanma vardır.1. tam serbesti tanıyan lider ve karizmatik liderdir. Otokratik lider saldırgan ve baskılı bir kişiliğe sahiptir.Etosantrik. otokratik lider.Gücü elinde tutan kişi ve gruplara dönük olma. bu liderlik tipinde grubun amaçlarının üyeler tarafından bilinmesi gerekli görülmemekte.İdare amir-memur ilişkilerine önem verme. . hangi amaçla ve sonunda nereye ulaşılacağını bilmeksizin üyeler sadece verilen işi yapmaktadırlar (Alptekin. 1992:69). Korku ve tehdit unsurunu kullanarak ve karakteri ile baskıda bulunarak etkin olmaktadır. . demokratik ve katılımcı lider. öncelikle aile ve okul hayatından devlete kadar aşırı geleneksel yapıda yetişen ve kararı büyükten bekleme alışkanlıklarına sahip olan toplumlarda insanlar hiç kuşkusuz liderlerinden tam yetkisini kullanmasını bekleyecek bu davranış biçimiyle liderlerinin bilgili olduğuna ve kendilerine güven verdiğine ve tatmin sağladıklarına inanacaklardır.Tutucu ve geleneklerine bağlı görünme.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 157 tarzlarına bakıldığında da dört temel liderlik tipi ortaya çıkmaktadır. Yine otokratik lider. . Öyle ki. 1968:40-41).

üyelerinde lider kadar örgütü etkileyen şartlarla ilgilenip amaçlar. kararlar. otokratik liderlikte etkin ve hızlı karar verilerek zaman kayıpları asgari düzeye indirilmektedir. Sayı:29 . otokratik liderlik tipi ile yönetilen gruplarda yenilik ve ilerleme oldukça yavaş gerçekleşir.2. Bunlardan en önemlisi. 3. istek. grup içerisinde liderden başka hiç kimsenin amaç. bu durum daha sağlıklı karar almaya imkan tanımaktadır. program ve iş görme yöntemleri üzerinde söz sahibi olmaması ve bunun sonucunda yaratıcılığın azalmasıdır (Eren. 1992:73). Savaş sonundaki yargılamalarda pek çok Nazi subayının tamamen sağlıklı ve kişisel ilişkilerinin normal olduğu. ancak bunları tek başına yapmadığı da bir gerçekti. Demokratik ve katılımcı liderlik davranışının en önemli faydalarından biri. plan. Taşdemir olduğu zaman bağımsız hareket edebilme inanç ve güvenine sahip olabilmekte bu da lideri güdüleyici bir ödül niteliği taşımaktadır. 1999:659). 1968:42). Lider üyeler arasındaki ilişkileri teşvik etmekte ve desteklemektedir (Ergezer. yapılanlara katılmadığı ancak emirleri uyguladığı ortaya çıkmıştır (Atkinson vd. Son olarak. Demokratik ve Katılımcı Lider Liderin egemenliğinin yasalara dayandığı ve liderin yönetme ve emretme işlevlerini akılcı kararlarla yaptığı bir liderlik biçimidir. Liderler cezadan çok ödül sistemine ağırlık vermektedir (Şimşek vd. düşünce ve Güz 2009. üyelerin inanç ve duygularını hiç dikkate almaması ve bunun sonucunda tatminsizlik. Otokratik lider tipi ile azınlıklara müsamahasız olma ve otoriteye itaat konusunda Nazi Almanyası‟nda yaşananlar önemli bir örnek teşkil etmektedir. Diğer bir faydası ise. Bu nedenledir ki. Pek çok fikrin bir araya gelmesi sonucunda alınan kararlar. Bir diğeri. yetkiyi kullanma ve grubun yapı ve işleyişindeki şekli açısından farklılık göstermektedir. Bu tip liderler karar verme aşamasında astlarının fikirlerinden faydalanmakta. astlar kendi aldıkları kararların sorumluluğunu taşımaktadır. moral düşüklüğü ve grup içi çatışmaların ortaya çıkmasıdır. Bu tip lider otokratik liderden sahip olunan yetkinin miktarı açısından değil. 2004: 458).. planlar ve politikalarla ilgili tavsiyeler bulmaya çalışmalarında görülür ki. Demokratik ve katılımcı liderler grup amaçlarının belirlenmesi ve her üyenin amaç belirlemede ve amaçların başarılmasında geniş ölçüde yer almasına önem vermektedirler (Alptekin. 1998:140). örgüt için daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.158 E. Otokratik liderliğin bu yararlarının yanında bazı sakıncaları da bulunmaktadır. Adolf Hitler psikopat bir canavar olabilirdi..

güçten uzak duran bir liderlik tarzıdır. 2004:460). Lider diğer grup üyeleriyle benzer bir rol üstlenmekte. İkinci olarak bireysel başarıların ön plana çıkarılması grup başarılarının önemli ölçüde azalmasıdır. 1998:141). Tam Serbesti Tanıyan Lider Grup üyelerini tamamen serbest bırakan. örgütün yaşam süresi kısalmaktadır. kararın alınması ve amaçların tespit edilmesini üyeler yapmakta. Gelişmelere zamanında tepki verilememesi örgütün sağlıklı işlemesine engel olmakta. Çünkü liderler genelde yetkiyi tamamen bırakmaya çok fazla eğilimli değildirler. Acil durumlarda karar verme aşamasında bu tip liderlik tarzı başarı sağlayamamaktadır. 2001: 489). Son olarak tembel olan ve iş görmekten kaçan grup üyelerinin kaynakları kendileri için kullanmaları ve grubu parçalamaya yönelik çabalar içine girmeleridir (Eren. Diğer bir sakıncası da bazı yeniliklerin ortaya çıkması durumunda kararların etkinliğini kaybetmesi hatta grubun karar alamaz hale gelmesidir (Eren. Bu liderlik tarzının yararı. Grup üyeleri yetki alanlarına giren konularda karar almakta ve uygulamakta serbesttir. Liderin buradaki fonksiyonu yönlendirme ve özendirmedir. Bu liderlik tarzının sakıncalarından ilki. üyelerin farklı nitelikte amaçlar geliştirebilmeleri.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 159 kanaatlerine önem verilen iş görenlerin motivasyonlarının olumlu bir şekilde etkilenmesi ve bundan psikolojik doyum sağlamalarıdır (Eren. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Demokratik ve katılımcı liderlik davranışının en önemli sakıncası ise önemli önemsiz tüm karar verme sürecinin yavaş işlemesi ve bunun sonucunda zaman kayıplarının yaşanmasıdır. 2004: 459). lider grup dışından bilgi ve kaynak sağlama doğrultusunda gruba katkıda bulunmaktadır. 3.. Tam serbesti tanıyan liderler genelde yetkilerini grup üyelerine bırakırlar. grup üyelerinin seçiminin çok önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.3. Tümüyle oto kontrol sisteminin hakim olduğu ve çok fazla kullanılmayan bir liderlik tipidir (Sabuncuoğlu ve Tüz. 1998:176). Bu durum bu tip liderliğin uygulandığı gruplarda. üyelerin kararlarını serbestçe alıp uygulamaları sonucunda kendilerini geliştirip problemlerine en iyi çözümü bulma konusunda motive olmalarıdır (Eren 2001:489-490). hatta bu amaçların birbirlerine karşı olabilmesi ve bunun sonucunda da özellikle kriz zamanlarında bu durumun grubun dağılmasına neden olmasıdır (Şimşek vd.

Günün şartlarından çok farklı olan. Bu durum grup üyelerinin sadakat ve itaatini sağlamaktadır (Aytürk. üyelerin kişilik yapılarına. 1992:72). Bu nedenle karizmatik liderlik. . kararları bizzat kendisi alan ve söylemiş olduğu her söz emir olarak algılanan. gelecekle ilgili hedefleri planlamak. Toplum tarafından kurtarıcı olarak algılanmaktadır (Ergezer. 1999:16-17).4. Liderin karizması bazen ölmüş olmasına rağmen devam etmekte. iç ve çevresel şartlara.160 E. Bu tip liderler bireyleri etkileyerek onları bir amaç doğrultusunda bir araya getirmekte ve ortak amaç için çalışmalarını sağlamakta etkindirler. Lidere karizmatik kişiliğini atfeden insanlar bu durumu kabul etmemekte onun yanlış yapabileceğine kesinlikle inanmamaktadırlar. Karizmatik liderler ile ilgili yapılan bir çalışmada şu davranış biçimlerini gösterdikleri ortaya çıkmıştır (Barutçu ve Akatay. .Statükonun değiştirilmesi yönünde çaba harcamak. performans ve iş doyumunu artırmada oldukça etkilidir.Büyük oranda yetkiye ve uzman güce dayanıp güvenmek. Yanlış yapmak bir anlamda karizmanın yok olmasına ya da zayıflamasına neden olacaktır. Sayı:29 . toplumun güvendiği ve kabul ettiği üstün nitelikli kişiler olarak kabul edilmektedir. 1992:72). 1998:175). . liderlik yaptığı grup üyelerini arkasından sürükleyen. Açıklamaya çalıştığımız bu liderlik tiplerinin uygulanabilirliliği toplumun veya grubun kültür yapısına. 2000: 195-196): . Daha çok doğuştan gelen ve Allah vergisi kabul edilen bir yetenekle donatılan karizmatik lider bu nedenle toplum tarafından olağan dışı olarak kabul edilmektedir. Karizmatik liderin insanüstü bir takım nitelikleri taşıdığına inanılmaktadır. beklenti ve ümitleri arasında bir paralellik ve benzerlik söz konusudur.Bir dereceye kadar alışılmamış ve mevcut kurallara uymayan biçimlerde davranışlarda bulunmak. Lidere yüklenilen karizmada buradan kaynaklanmaktadır. hemen yerine getirilen kişidir (Sabuncuoğlu ve Tüz. Taşdemir 3. Bu tip liderlerin yanlışları yoktur ve eğer yanlış olan bir şey varsa bunu çevresindekiler ve emri uygulayanlar yapmıştır (Ergezer. zaman ve mekanda oluşacak değişimlere göre farklılık gösterebilir. Bu tip liderler genelde toplumda ya da grupta oluşan buhranlı zamanlarda ortaya çıkan. Bu düşüncenin hakim olmasının nedeni lidere yüklenen karizmadan kaynaklanmaktadır. Karizmatik Lider Bu tip lider. Halk ile liderin inanç. insanlar sıkışınca onun yaptıkları ve söylediklerine bakmaktadırlar. Lider Güz 2009.

Martin Luther King Jr. Bu liderleri çoğaltmak mümkündür. Kan. Özellikle günümüz şartlarında görev alan yöneticiler toplum tarafından lider olarak algılanıyorlar mı? Bu soruyu amerikan toplumu için 1987 yılında “kim iş başında” diye soran Time dergisi ulusun ihtiyacının olduğu bir anda evde kimsenin olmadığını söylüyordu. Milyarlarca insanın yaşadığı. bize şu an olduğumuzdan daha iyi ve daha mükemmel olabileceğimizi söylemekle ölümcül bir risk aldıklarını kanıtlarmışçasına hepsi öldürüldüler. Topluluk halinde yaşayan insanlar. Bize. 2002:16-17). eğer kendilerine bir lider belirlemezlerse o toplulukta kargaşa hakim olur. ülke liderlerine. birlikte yaşama ihtiyacının sonucunda. Ancak iyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir lider olabilmelidir. kurumsal ve grupsal liderlere ihtiyaç bulunmaktadır. Kennedyler. Liderliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bu tespit insanların neden liderlere ihtiyaç duyduğu sorusunu akla getirmektedir. hayata karşı büyük saygıyla insanlığa ilham kaynağı olan Schweitzer de artık yok. yönetimde ve kurumlardaki kalitesizlik ile liderlik eksikliği bulunmaktadır (Bennis. İnsanoğlu var oluşundan bu yana. Önderliğin temelini önderliğe ve yönetime ilişkin kavramlar oluşturmaktadır.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 161 benimsediği tarzın kendisini başarıya götürdüğünü fark ettiğinde bu tarzı devam ettirir. Liderlik önderlik etmektir. Bennis‟in geçmişteki liderler ile ilgili söyledikleri ise önemlidir (2002:15-16): “Bütün bir ulusa. Bu kavramlar kimi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . yüzlerce ülkenin olduğu ve farklı yönetim biçimlerinin bulunduğu bir dünyada. açlık ve çöküntü. Ama her iyi yönetici iyi bir önderdir denemez. her zaman bir liderliğe ihtiyaç duymuştur. sonsuzluktaki birlik ve kainattaki uyum fikirlerini aşılayan Einstein da artık aramızda değil. 4. Gandi. yaptıkları ve söyledikleri ile yaşadıkları döneme damgasını vurmuş liderlerdir. üçüncü sırada ise.” Bennis‟in bahsettiği isimler. milyonlarca kurum ve organizasyonun bulunduğu toplumsal yaşamda. ter ve gözyaşı isteyen ve istediğini alan Churchill de gideli çok oluyor. Liderler ve Yöneticilerin Farklı Yönleri Michigan Üniversitesi‟nden bir bilim adamı toplum için ölümcül bulduğu on tehlikenin bir listesini yapmış ilk sıraya da nükleer savaş veya kaza tehlikesini koymuştur İkinci sırada salgın hastalık. Lambarane Ormanları‟ndan. gibi liderlerinse. Ancak bu tarzın başarısız olduğunu ya da etkisini kaybettiğini gördüğünde ise bunu değiştirebilir. korkularını yenebilmeleri için meydan okuyan FDR (Roosevelt) artık yok. İyi bir önder aynı zamanda iyi bir yönetici olabilir. İnsanları yönetenler ya da yönetmeye talip olanların her zaman lider olması beklenemez.

Yönetim. Carroll ve Tosi. yöneticilerin aynı zamanda liderlik nitelikleri ile donanmış olmaları gerekmektedir. Önderlik. 1992:97). toplumun her zaman iyi yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır. 1977.162 E. Hersey ve Blanchard. Başaran. izleyenlerin gereksinimlerini karşılamak için yeterliklerini eyleme dönüştürür. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tablo 1: Önderlik ve önder ile yönetim ve yöneticiye ilişkin ayrılıklar Görülmektedir ki. makam sahibinin elde ettiği kayraları ve hakları kullanmasıdır. Taşdemir yönlerden birbirlerinden ayrılırlar. YÖNETİM VE YÖNETİCİ Yönetim. Önderliğin sürdürülebilmesi için önderin etkililiği asıldır. Yönetim. 1969. izleyenlerin olgunluk düzeylerine ve geliştirdikleri değer ve düzgülere göre nitelik kazanır. Önderlik. izleyenlere alışılmışın ötesine ve üstüne çıkan bir etkiyi içerir. Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı olmak yeterlidir. Önderlik. Yönetim. Yönetici yasal erkini kullanır. Yönetici önder olmayabilir. Önderlik. tekdüze alışılmış etkiyi gerektirir. izleyenlerin öndere verdiği erki. izleyenlerin psikolojik gerçek sınırlarının ötesinde uyarlığını (compliance) sağlamaya yöneliktir. önderin onları etkilemek için kullanmasıdır. Önderlik ve önder ile yönetim ve yöneticiye ilişkin ayrılıklar Tablo 1‟de kısaca gösterilmiştir (Filley ve House. Ancak günümüz hızlı değişimleri göstermektedir ki. Önder. Güz 2009. Önder. ÖNDERLİK VE ÖNDER Önderlik. iş görenlerin psikolojik gerçek sınırları içinde uyarlığını (compliance) sağlamaya yöneliktir. belli amaçları gerçekleştiren örgütlere özgü olduğu için daha dar bir kavramdır. izleyenlerin toplam etkisinden daha çoğunu onlara gösterip uyarlıklarını sağlayarak başa geçmiştir. 1 Önderlik. Yönetici anamalcı ya da yönetsel erkçe atanmıştır. toplumun her kesiminde rast gelindiği için geniş bir kavramdır. Yönetim. Sayı:29 . Yönetim. Önder kişisel erkini kullanır. 1982 „den Akt. üst yöneticinin ve onu izlemek zorunda olan yöneticilerin yönetim biçimine göre nitelik kazanır. iş görenlere çoğunlukla. yönetmen olmayabilir. saptanmış amaçları gerçekleştirmek için iş görenlere biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır.

dünyanın gelişmiş toplumları arasında olmayan ülkeler ve insanları demokratik ve katılımcılığın yanında karizmatik lider beklentisi içerisindedir. hatta otoriter davranışlara müsamaha gösterilmektedir. öğretileri ile kalıcı olmuşlardır. Gösterdikleri yönetim biçimine göre de otokratik. bir araya getirme ve yönlendirme sanatı olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü tarihin başlangıcı. siyasal ve sosyal liderlerin varlığını görürüz. liderler ve liderliği de okumuş oluruz. askeri. belirli amaçları gerçekleştirebilmek için insanları etkileme. İnsanlık tarihini okuduğumuzda. Ancak gelişmesini henüz tamamlamamış. sahip oldukları donanımlarıyla topluma yapacakları katkı önem kazanmaktadır. insanlar için kurtarıcı olarak algılanmışlardır. Liderler yaşadıkları dönemdeki toplumsal yapıya ve duruma göre yönetim tarzlarını belirlemişlerdir. demokratik ve katılımcı. Tarih gözden geçirildiğinde dini. insanlık tarihi boyunca denenen yönetim biçimleri ve liderlik tarzları içerisinde. çarkları düzgün işleyen sistemlerde yeterli olurken. hala sistemlerini. Bu noktada liderlerin önemi ortaya çıkmakta. Bu çalışma sonucunda görülmektedir ki. liderliğin de başlangıcı olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda iyi bir yönetici olmak. Bu liderler kendi zamanlarında ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkmış ve yaptıkları ile liderliklerini benimsetmiş. Ancak bu durum fazla uzun sürmemekte. insan ve insana özgü değerlerin yaşaması için en uygun yönetim tarzıdır. harekete geçirmek ve başarıya ulaştırmak için İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . liderin olmadığı toplum ve organizasyonların sağlıklı bir yapı oluşturamadıkları ve süreklilik sağlayamadıkları görülmektedir. özellikle toplumların idaresi noktasında demokratik ve katılımcı yönetim biçimi. sorunların ancak otoriter bir tarzla çözülebileceğine olan inanç güçlenmektedir. insanlar yönetime katılmak ve görüşlerini rahatça söylemek istemektedir. liderlik. Çünkü sorunların çözümünün uzaması insanlarda bıkkınlığa sebep olmakta. Günümüz dünya düzeninde pek çok toplum demokratik ve katılımcı yönetim biçimini benimsemiş olduğundan bu tarz liderlik beklentisi içerisindedir. Ancak demokratik şartlarda da insanları belirli bir amaç etrafında toplamak. çarkların düzgün işleyeceği şekilde kuramayan toplumlarda iyi bir yönetici olmak insanlar tarafından yeterli görülmemektedir. Bu liderlerin büyük bölümü yaptıkları ile tarihe yön vermiş. Bu durum toplumun zaman zaman farklı arayışlar içerisine girmesine neden olmakta.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 163 Sonuç Yapılan bu çalışmada. tam serbesti tanıyan ve karizmatik liderlik tarzları göstermişlerdir.

Barutçu. Lider ve Demegog. Çev: Utku Teksöz. Terrence E. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Bursa: Vipaş İnş. Çev: Yavuz Alogan. Baymur. Bingöl. İsmail (1998).. İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Yayınları.164 E. Deal. Pelin Ozaner). SN.. Eğt. Şevket Süreyya (1997). Feriha (1994). Güz 2009. Psikolojiye Giriş.Ü. Ethem (1982). Nihat (1999). Jean-Marc (1999). EE. 57-71. The Leadership Paradox: Balancing Logic and Artistry in Schools. Yönetimde İnsan İlişkileri. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley. Mehmet (1968). RL. KAYNAKÇA Adair. Bem. Adel Safty (Eds. Genel Psikoloji. Bennis. Sayı:29 . Atkinson. John (2005). Yönetim Sanatı Başarılı Yönetim ve Yöneticilik Teknikleri. Efil. İstanbul: Beta Basım. İ. Ayten (2000). Personel Yönetimi. Colcaud. Aydemir. Smith. Atkinson. Tur. Alptekin. ss. Kent D.T.Ü. Bir Lider Olabilmek. ve Hoeksema. Kışkırtıcı Liderlik – Inspiring Leadership. Toplumların sıkıntılı dönemlerinde hala geçmiş dönemlerdeki liderlerine atıfta bulunması yönetici değil ama lider eksikliğindendir. Başaran. Dursun (1997). Ankara. “Leadership and Effective Communication”. Eğitim Fakültesi Yayını. ________________(1992). Esin ve Akatay. Taşdemir iyi bir yönetici olmanın yanı sıra lider olmakta gerekir. Warren (2002). Ankara: Alteo Yayıncılık. Ankara: Yargı Yayınları. Leadership and the United Nations. Trabzon: K.. “Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik”. Örgütsel Davranışın Yönetimi. Kültür ve Liderlik. DJ. İstanbul: İnkilap Kitabevi. (1994). Aytürk. RC. İstanbul: Remzi Kitabevi. 4:189-201. Selçuk Üniversitesi SBMYO Dergisi. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. (1999). Ankara: A. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University Pres. (Çev. and Peterson.).

Yılmaz. Aytekin (1996). Bahattin (1992). İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Der Yayınevi. Erdoğan. Mustafa (1998). Liderlik ve Özellikleri. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ş.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 165 Erçetin. Robers. Wess (1995). Melek (1998). Leadership for Competitive Advantage. Liderlere Tapınma Psikolojisi. Hun Atilla‟nın Zafer Sırları. İstanbul: İz Yayıncılık. Şimşek. Charles (1996). İşletmelerde Davranış. Strategies and Practices fort he Next Era. Ankara: Ocak Yayınları. Tamer (2001). 3-9. Frances Hesselbein. İstanbul: Beta Basım. Richard (1973). Çev: Canan Çetin ve Esin Can Mutlu. Şule (2000) Lider Sarmalında Vizyon. “Siyasal Liderlik”. “The New Language of Organizing and Its Implications for Leaders” The Leader of the Future: New Visions. Personel Yönetimi. Süreç ve Uygulama. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . M. A. Richard (1998). Örgütsel Psikoloji. Nick and Macdonell. Akgemci. Tahir ve Çelik. London: George Allen and Unwin. Kalyoncu. ss. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Erol (2001). İstanbul: Marifet Yayınları. Ankara: Nobel Yayın. İstanbul: Beta Basım. Eren. İlhan (1994). Eren. İstanbul: Beta Basım. Yönetim: Teori. Selçuk (1999). Ankara: Nobel Yayın. İstanbul: Beta Basım. İstanbul: Beta Basım. (1997). Hodgetts. San Francisco: Jossey-Bass. Zeyyat ve TÜZ. Yeni Türkiye Dergisi Türk Siyaseti Özel Sayısı. Erol (2004). Georgiades. Ergezer. Marshall Goldsmith and Richard Beckhard (Eds. Koçel. Peters. Yalçın. Şerif. Çev: Mehmet Harmancı. 2(9): 163-182. Richard M. Hamdi (2001). Handy. Bursa: Alfa Basım. Chichester: John Wiley & Sons. Özel. Adnan (1998). Authority Responsibility and Education. İstanbul: Say Yayınları. Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Liderlik Sanatı. Sabuncuoglu.).

Bu çalışmada. Key Words: Internet. The photo galeries based on woman exposal. G. her alanda olduğu gibi habercilik alanındaki profesyonelleri de büyük bir “rating” yarışına itmiştir.Ü. cinsellikle yoğrulmuş ve erotizm içeren başlıklarla süslenmiş “hafif” haberler. The results of research are expected to examine the professonalism of the internet journalism and evaluate to provide the eligible reporting conception. Kadın teşhirine dayalı fotoğraf galerileri. Zaman ve Radikal’in internet “ana sayfaları” söz konusu unsurlar açısından.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. habercilik. Araştırma sonucu ede edilen bulguların internet gazeteciliğinin profesyonelliğinin sorgulanması. Zaman and Radikal are researched in terms of the aforesaid fact by using the content analysis method. The strong representatives competed in the atmosphere and also put into practice the practices which are except from the traditional journalism conception and application with the ticking anxiety. G. Hiçbir haber değeri taşımayan konular –gelenekselde de temsili olan. her yaştan internet kullanıcısına kolayca ulaşabilmenin anahtarı olarak kullanılmaktadır. Milliyet. nitelikli bir habercilik anlayışının yerleştirilmesi açısından değerlendirilebileceği beklenmektedir. the rubbish news including sexual and erotizm are used for the internet user of all ages. 7(2). 237- CĠNSELLĠK ÜZERĠNDEN “TIK TĠCARETĠ”: ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME Umur IġIK* & Konur Alp KOZ** ÖZET Çağımızın en etkin kitle iletişim ortamlarından biri olan internet. Gazi Meslek Yüksekokulu İletişim 2003/18 . Anahtar Kelimeler: İnternet. Any subjects which are not newsworthy take part in the internet pages of newspapers. reporting. Geleneksel gazeteciliğin güçlü temsilcileri de bu ortamda kıyasıya bir rekabete tutuşmuşlar ve daha fazla “tıklanma” kaygısı ile geleneksel anlamdaki gazetecilik anlayış ve uygulamalarının dışında pratikleri uygulamaya koymuşlardır. The woman exposal. news value. tık ticareti “Click commerce” based on sexuality: An Analysis on Internet Journalism ABSTRACT The internet which is the most effective communication media leads the professionals to compete in the rating. içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir. In this study. kadın teşhiri. Milliyet. the internet main pages of Hürriyet.Ü.gazetelerin internet sayfalarında kolaylıkla yer bulmaktadır. İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi. haber değeri. “Click commerce" * ** Yardımcı Doçent Doktor. Hürriyet.

İnternetin anlam üretimine aracı kıldığı dilin. cinsellikle yoğrulmuş ve erotizm içeren başlıklarla süslenmiş “hafif” haberler. her alanda olduğu gibi habercilik alanındaki profesyoneller açısından da büyük bir rekabet ortamı yaratmıştır. nitelikli bir habercilik anlayışının yerleştirilmesi açısından değerlendirilebileceği beklenmektedir. Kadın teşhirine dayalı fotoğraf galerileri.5 milyon internet kullanıcısı Avrupa nüfusu içerisindeki internet kullanıcılarının yüzde 7‟ye yakınını teşkil etmektedir. Yine araştırma sonuçlarına göre nüfusun yüzde 35. Hürriyet. 26. Güz 2009. büyük olarak yerini almıştır ki.47‟si internet erişim imkânına sahiptir. Milliyet. IĢık – K. Hiçbir haber değeri taşımayan konular –gelenekselde de temsili olangazetelerin internet sayfalarında kolaylıkla yer bulmaktadır. her yaştan internet kullanıcısına kolayca ulaşabilmenin anahtarı olarak kullanılmaktadır.168 GiriĢ U. A. Türkiye. Koz Gelişmiş ülkeler dikkate alındığında internetle oldukça geç sayılabilecek bir zamanda tanışan ancak son yıllardaki -devlet destekli. Bu çalışmada.htm.hamlelerle büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Türkiye‟de bugün itibarıyla 26.internetworldstats.5 milyon insan internet kullanıcısı durumundadır. büyük. Araştırma sonucu ede edilen bulguların internet gazeteciliğinin profesyonelliğinin sorgulanması. Sayı:29 . Geleneksel gazeteciliğin güçlü temsilcileri daha fazla “tıklanma” kaygısı ile geleneksel anlamdaki gazetecilik anlayış ve uygulamalarının dışında pratikleri uygulamaya koymaktadırlar.com/stats4. Zaman ve Radikal‟in internet “ana sayfaları” söz konusu unsurlar açısından. içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir.8‟i internet kullanmaktadır ve bununla birlikte “gazete ve dergi okuma (yüzde 76)” internet kullanıcılarının en çok yaptığı iş olarak (TÜİK. Bu rakam ağın içindeki diğer Türkçe konuşan insanlar da dikkate alındığında daha büyük bir topluluğa işaret etmektedir. internet kullanıcı istatistiklerinde Avrupa sıralamasında Mart 2009 rakamlarıyla 7. Avrupa‟nın ve dünyanın diğer ülkelerindeki Türkler bu rakama dahil değildir. Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TÜİK) yayınladığı “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”na göre ise (Ocak-Mart 2008) Türkiye‟de hanelerin yüzde 24. Haziran 2009). dünya sıralamasında ise 14. Ülke nüfusunun yüzde 35‟i internet kullanıcısı durumundaki Türkiye‟nin 2000 ila 2008 yılları arasındaki kullanıcı sayısı artış oranı ise yüzde 1225 olarak gerçekleşmiştir (http://www. geleneksel rakipleriyle paralellik gösterdiği unsurlar olduğu gibi kullandığı içerik ve anlamı bayağılaştırması bakımından farklılaştığı alanlar da söz konusudur. Bu bağlamda. çağımızın en etkin kitle iletişim ortamlarından internet. 2008) gözükmektedir.

ilerleyen yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler okuyucunun dikkatini çekebilecek unsurların (etkileyici görsellik. Sanal ortamda da gelenekselde olduğu gibi abonelik yoluyla para kazanma girişimleri kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1 Ocak 1997‟de internette okuyucularıyla buluşurken. harita vb. ses. bir yandan gelenekselde temsili olan gazeteler bir yandan da internetin sunduğu ekonomik imkânları fırsata dönüştüren çok sayıda internet gazetesi sanal ortamda yayına başlamıştır. eş zamanlılık (synchronicity). video. alan darlığının ortadan kalması ve çok fazla erişime imkân tanıyan bant genişliğinin sağlanması. 1996. 2003: 211-215) internete özgü bir gazetecilik anlayışının doğmasına imkan tanımıştır. Hürriyet gazetesi. Türk basınında internete ilk giren dergi ise Temmuz 1995‟te Aktüel. etkileşim.Türkiye’de Ġnternet Gazeteciliği Üzerine… İnternetle birlikte ortaya çıkan sanal gazeteler. Zaman gazetesinden sonra Milliyet gazetesi 27 Kasım 1996‟da internette yayımlanmaya başlamıştır. artan internet hızı. video ve fotoğraf gibi web sitesine ağır yük getiren unsurların daha az yük getirir hale getirilmesi) internet ortamında kullanılabilmesine yol açmıştır. onu Sabah gazetesi takip etmiştir. resim. fotoğraf. 1997 yılıyla birlikte Türk basını tamamıyla internete adapte olmuş ve yazılı basınımızda yer alan çok sayıda dergi ve gazete sanal ortamda okuyucularına hitap etmeye başlamıştır (Gürcan. merakların ve ilgilerin paylaşımını esas alan yeni toplumlar ortaya çıkarabildiğinden ve diğer herhangi bir iletişim aracı içinde imkansız olan bağlam ve yapı derinliği ile zamana bağımlılığı ortadan kaldırmasından ötürü gazetecilik anlayışında köklü değişikliklere yol açmıştır. her türden malzemenin sunumunda sağladığı kolaylıklar. bulmaca. Ulusal basında. Türkiye‟de bu konudaki ilki Zaman gazetesi gerçekleştirmiş ve 2 Aralık 1995‟te internette yayına başlamıştır. paket anahtarlama (packet-switching). Ekim 1995‟de Leman olmuştur. 1999: 45-46). Etkileşim (interactivity). çokluortam (multimedia) ve bağlantılı metin (hypertextuality) gibi temel karakteristik özellikler (Newhagen ve Rafaeli. Başlangıç yıllarında başta büyük gazeteler olmak üzere daha çok gazetelerinin “basılı nüshalarını” internete aktarmak yoluyla sanal ortama adapte olmaya çalışan bu yeni ortam aktörleri internete özgü bir yayın ve işletme modeli geliştirememişlerdir. İnternet ve bağlı teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerle birlikte giderek kabuk değiştiren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Türkiye‟de gazetelerin internetle tanıştığı 1995 yılından itibaren.) sanal ortamda gazetecilik yapılırken.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 169 1. Pavlik. fal vb. 1997: 30. Başlangıcında yalnızca geleneksel gazetede yer alan kısıtlı unsurlarla (haber. Deuze.

Evrensel bir iletişim aracı olarak denetlenmesi. IĢık – K. haberin sunumuna (görsel-metinsel). Kısacası ne kadar çok “tıklanırsa” o kadar çok reklama ve dolayısıyla nakite kavuşma imkânı söz konusudur. Thurman. 2003. Deuze. içerik. Bu yönüyle internet bir yandan sınırsız bir özgürlük ve iletişim alanını bir yandan da kötü niyetlilerin suiistimaline açık bir ortamı simgelemektedir (Işık. Haberin hazırlık sürecinden sunumuna dek internete özgü biçimler ortaya çıkmış ve bu gazetecilik anlayışında köklü değişimlere yol açmıştır. sahtecilik) üzerinde tüm dünyanın ortak çalışma yürütmesi zorunlu hale gelmiştir. Sayı:29 . teşhir. gazeteciye. okuyucu-gazeteci iletişimine dek pek çok şeyi değiştirmiştir. A. 2007. okuyucuya ve yayıncıya sunduğu fırsatlar ile internetin geleneksel anlamdaki gazetecilik uygulama ve pratiklerinden ayrılan yönleri (Gürcan ve Bekiroğlu. başka bir deyişle reklamverenin gözüne girebilmek için bilinirlik. 1999. 2000. 2006) internet ortamının.koruyabilmek için bazı konular (çocuk pornografisi. uluslararası dolandırıcılık. terörizm. okuyucuya ulaşma mantığında) ve bu ortama adaptasyonunu tamamlayan gazeteler nihayetinde internette ekonomik gelir elde etmenin temel unsurunun “tıklanma sayısı” olduğunun farkına varmışlardır. Aktaş. gözetlenmesi pek mümkün olmayan internetin zararlı etkileri ve sonuçları karşısında toplumları. ziyaretçi sayısı ve profili. içerik kalitesi. 2004. Bugüne dek bu yeni ortamı teknolojik özellikleri/üstünlükleri ve gazetecilik temelinde keşfe yönelik olarak yapılan birçok çalışmada (Pavlik. 2007) değerlendirilmektedir. Koz (şekil. 2007. 2009).170 U. 2007:9). Güz 2009. Bu reklam pastasından pay alabilmek. bireyleri özellikle de gençleri ve çocukları. İnterneti önemli bir mecra olarak gören reklam verenlerin sayısı giderek artmaktadır ve Türkiye‟de online reklam harcamalarının 2007 yılı itibarıyla 40 milyon doları bulduğu tahmin edilmektedir. Tirajdan gelir elde edemeyen internet ortamdaki medya organlarının en büyük gelir kaynağını ise reklamlar oluşturmaktadır. görsel kalite gibi unsurlarla ayırt ediciliğin sağlanması gerekmektedir (Danış. İnternet. Dimitrova and Neznanski. gazeteci-haber kaynağı ilişkisinden. 2007. Kazaz.

İnternette şiddet.com. Hürriyet. 2005). 21 Haziran 2007.tr/gundem/6753140. Bugün itibariyle Türkiye‟de en çok ziyaretçi sayısına 1 Fatih Çekirge. kültürel ve dinsel değerleri koruma çabalarıyla medyada sunulan içerikler arasında rahatsız edici bir ilişki söz konusudur. kadın fotoğrafları ve zararlı yayınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan “Temiz internet” kampanyası.1 Yukarıdaki satırlar .Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 171 2. Çalışmaya da ışık tutan bu itirafın yanı sıra mevcut internet haberciliği ortam ve şartlarının. Alexa sıralamasında ilklerden olabilme. en azından ev sahibi gazete açısından olumlu sonuçlar vermiş görünmektedir. arkadaşlar ve medyanın cinsellik konusunda en önemli bilgi kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır (Ercan. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .yaklaşık iki yıl önce. Yayın Yönetmeni. Buna karşın yapılan araştırmalar. kimi zaman “teşhire” kimi zaman da erotizmin sınırlarını zorlayan haber(!) içeriklerine müsaade edilmesine yol açmaktadır. Ülkemizde toplumsal. Google aramalarında en ön sıralara çıkabilme ve reklam pastasından daha büyük bir pay kapabilmek telaşı.asp. sunulan içeriklerin derinlemesine araştırma ihtiyacı ortadadır.Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni imzasıyla okuyucuya manşetten duyurulan haber başlığından ve spotundan oluşmaktadır. Bütün bunlara rağmen bugün Türkiye‟de habercilik adına internet meydanında boy gösteren gazetelerin sunduğu içerikler tartışma konusudur.com. Toplumsal değerlerle çerçevesi çizilen cinsellik olgusu konusunda ne ülke eğitim kurumları ne medya ne de ebeveynler üzerlerine düşeni gerçekleştirememektedir. Yukarıda yer alan ve bir çeşit “itiraf” olarak kabul edilebilecek açıklamalar göz önüne alındığında medyanın kimi zaman bu rolüne ilişkin otokontrol ve kendini düzeltme çalışmaları yaptığı ancak mevcut duruma bakıldığında pek de başarılı olamadığı görülmektedir.hurriyet. Yine benzer bir otokontrol çabası da Sabah gazetesi tarafından 27 Temmuz 2007‟de başlatılmıştır.TartıĢmalar/Sorunlar “Kadın teşhirinin rekabetini reddediyoruz” Artık hiçbir haber değeri olmayan çıplak kadın fotoğraflarından oluşmuş foto-galerileri kaldırıyoruz.tr Genel http://www.

tek bir haber için 2 ila 15 arasında sayfa ziyareti gerçekleştirmek zorunda bırakılmaktadır. vitrin konumundaki ana sayfanın dışında devam sayfalarını okurken. haberin yer aldığı sayfalar sınırlı sayıdadır. geleneksel yayımcılıkta. sayfa ziyaret oranlarını da artırmaktadır.172 U. Dil oyunlarıyla örülü bu tercih. haber içeriği birden fazla sayfalara bölünmektedir. farklı içerikteki haberleri bile dublör haline getirmekte. A. haberin ana kurgusunu örtülü hale getirilebilmektedir. geleneksel haber dilinden ayrılarak kendine özgün bir dil oluşturmuştur. karakter sayılarıyla sınırlıdır. Haber başlıklarındaki “kurgusal oyun”. Haber başlıkları. internet editörlerini geleneksel haber dilinden uzaklaştırmaktadır. internet yayımcılığında ana sayfanın dışındaki bölümleri tercih etmemektedir. Temel amaç ise okuyucuyu baştan çıkaran bir söylemle. Bu yeni dil. Bu amaçla. IĢık – K.alexa.com/topsites/countries/TR). benzer kelime tercihleri ve diğer yayıncı kuruluşların “copy pastları”. okuyucuya nasıl ulaşıldığı ve ne tür teknolojik hileler yapıldığını görmek yerinde olacaktır. Dikkat çekici bir haber başlığıyla sayfayı ziyaret eden kullanıcı. Geleneksel yayımcılıkta. Güz 2009. dikkat çekici hale getirilirken. Haber içeriğine yerleştirilen cezbedici (!) görsel öğeler. hedef kitlenin dikkatini olabildiğince çekerek sayfa ziyaretini artırmaktır. 3. İnternet sitelerinde ise bu sayı teknik ölçüde “sınırsız” olarak kabul edilebilir. Bu durum her ne kadar avantaj olarak gözükse de aslında internet haber yayımcılığında alternatiflerin artması ve rekabetin olabildiğince sertleşmesi nedeniyle zamanla dezavantaja dönüşmüştür. Koz ulaşan ilk 30 siteye bakıldığında gelenekselde de temsili olan büyük gazetelerimizin yer aldığı görülmektedir (http://www. İnternet yayımcılığında. Buradan hareketle çalışmanın bu bölümünde internet sitelerinin trafik kaynaklarına bakmak. Bu sistem yüzünden kullanıcı. ziyaretleri tetiklemektedir. Kullanıcı sayısını artırmak amacıyla yapılan bu kurgusal oyunlar. tıklanma değeri yüksek kelimeler tercih edilmektedir. daha çok retoriktir ve ikna edici bir kurguya sahiptir. Bu durum.Haber Sitelerinin Trafik Kaynakları ve Ġnternete Özgü Haber Tipleri Online haber yayımcılığı. dar alanlara sıkıştırılmış haber başlıkları. Milliyet ve Hürriyet gibi gazetelerimizin başını çektiği bu yeni uygulamada. çoğunlukla yeni sürprizlerle karşılaşır. Ancak her nedense büyük gazetelerimiz bu amaçlarını gerçekleştirirken kullandıkları yöntemler konusunda bihaber davranmakta. bazen de “örtbas” haberler yayınlayarak “Türk okuyucusunun birinci tercihi olmanın haklı gururundan!” bahsetmektedirler. Sayı:29 . Kullanıcı. mümasil kılmaktadır.

Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 173 haberle ilgili veya ilgisiz aynı içerikle sunulan fotoğraf galerileri ziyaret oranını ve dolayısıyla da “tıklanma sayısını” çok daha üst seviyelere taşımaktadır. Özellikle fotoğraf galerinin tıklanma oranı yüksek olması. Böylelikle.www. tek bir haberin birden fazla bölüme ayrılarak içeriğin ayrı sayfalara taşınması yöntemidir. 26 Haziran 2009.tr2 Bu uygulamanın giderek yaygınlaşması içeriğinde zayıflamasına neden olmaktadır.tr/GaleriHaber. Haberin içerisine eklenen fotoğraf galerileri. kendi tercihi dışında adeta sayfa ziyaret etmeye zorlanmaktadır.Galeri Haber Tipleri 3.1. bu oranları daha üst seviyeye taşımaktadır. haber siteleri bu tür cinsel öğeler nedeniyle kimi zaman “filtreleme programları”na takılmaktadır.com. Bu şekilde sayfa ziyareti artırılmakta.06.2009&KategoriID=19 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 3. 2 http://www.com. tek bir haber için sayfayı ziyaret eden kullanıcı.1 – “Vagon” Haberler Vagon haberler.milliyet. okuyucunun sistemde daha fazla sürede kalması sağlanmaktadır. haberlerde kadın teşhirciliğin artmasına neden olmakta.1 .milliyet.aspx?aType=GaleriHaber&ArticleID=1110998&PAGE= 1&Date= 26.

Güz 2009. fotoğraf ya da video) ana sayfaya taşınır.174 3.org). Bazen de okuyucu. Bu yöntemde.wikipedia. Alman Bild‟in önünü çektiği yeni bir ekol peşindedir. birçok ülkedeki haber sitelerinin de aynı yöntemi izlemesine neden olmuştur. 3 Matruşka. IĢık – K. Ziyaretçinin dikkatini çeken bu haber tıklandığında ayrı bir sayfaya yönlendirilir ve 3 numaralı bölümde de gözüktüğü gibi günün tüm magazin haberlerinden oluşan bir derlemeyle karşılaşılır.1. diğer haberlere de göz atmak/tıklamak zorunda bırakılır. internetteki çok yüksek sayfa ziyaretleri. Fotoğraf ve Video Galerileri Görselliğin giderek ön plana çıktığı internet haber yayımcılığı.2. haber içerik olarak zayıf olsa da büyük görsellerle desteklenmiş. okuyucuyu devama yönlendirecek cezbedici ögelerle (başlık.2. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir bebek çıkar.Hürriyet 3. Sayı:29 . A. Haber içerisine yerleştirilen fotoğraf ve video galerileri. tıklanma oranı daha yüksek olan ya da editörün diğer haberlere göre daha önemli olduğunu düşündüğü haber. onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. bulvar tipi gazetecilik anlayışının internete de hâkim olmasına neden olmuştur.“MatruĢka” Haberler U. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş beş veya yedi bebekten oluşur (http://tr. Ziyaretçi böylelikle önem değeri en yüksek haberden başlayarak önemine göre sıralanan haber turuna sokulur. “okumak istediği” habere ulaşana dek. Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. 27 Haziran 2009. ziyaret oranlarını (hem sayfada geçirilen süreyi hem de sayfa ziyaretini) çok daha üst seviyelere taşımaktadır. Bu yeni uygulamada. Bild‟in. Koz Sayfa ziyaretini artırabilmek amacıyla daha çok Milliyet ve Hürriyet‟in uyguladığı bir diğer yöntem ise “matruşka3” olarak adlandırdığımız haber biçimidir.

tr 100. Milliyet Hürriyet Radikal Zaman D O M A İ N (Alan adı) % 88.com.tr 38.com adlı haber sitesinin de desteğiyle yaptığımız bir çalışmada. Haber sitesinin ana sayfasında yayınlanan her iki haberin 3 saatlik yayın döneminin ardından sayfa ziyaretleri incelendiğinde çok farklı oranlarla karşılaşılmıştır. Fotoğraf ve video galerilerinin bir haber sitesine ne derece katkı sağladığı aşağıdaki tabloda da görülmektedir. hurriyet.tr S U B D O M A İ N (Alt alan adı) 32.tr.com.tr “İnternette en çok ziyaret edilenler listesinde zirvede yine milliyet.tr 99. rakip site olarak adlandırdığı Hürriyet‟te ise okuyucuların yüzde 4 5 http://www.8% fotoanaliz 0.alexa. Aynı süre içerisinde ilk haberin sayfa ziyareti 300. Buradan da açıkça görüleceği gibi içeriğe eklenen galeriler.0% radikal.0% emlak 0.com.com/siteinfo/milliyet.com. radikal. Alexa verileri4 dikkate alınarak çıkarılan aşağıdaki tabloda haber sitesine ulaşan okuyucunun nerede vakit geçirdiği ya da hangi amaçla siteye ulaştığı görülmektedir.0% zaman.0% fotogaleri 5.com.tr. sitedeki ziyaret oranını.com.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 175 Bu konuda 13 Haziran 2009‟da ankarahaber.5‟inin ana sayfada sunulan içerikleri izlediğini belirtirken.tr”.3% medya 0. İlk haber tek bir sayfada okuyucuya sunulurken.com. ikinci haber 3 ayrı sayfaya bölünmüş ve içeriğe 14 fotoğraftan oluşan bir galeri eklenmiştir. İkinci haber.com.1 msnyasam 1.tr/Ekonomi/HaberDetay.1% arkadasim Tablo 1: Haber sitelerinin 19 Haziran 2009 tarihli toplam trafik kaynaklarının domain üzerindeki paylaşımı Milliyet Gazetesi internet sitesi bu konuda yaptığı haberlerde5 kendisine ulaşan okuyucunun yüzde 88.com.tr.aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=3&Artic leID=1103664 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . okuyucunun hem daha fazla “tıklama”sını hem de sitede “daha fazla süre” geçirmesini sağlamıştır.2% turkuaz 0. Bu haberlerin ilki “Ferhunde’nin acı intikamı” diğeri ise “Avrupa Yakası’nda hüzünlü veda” başlıklarıyla okuyucuya sunulmuştur.8% kelebekgaleri 0.3% hurriyet.com. ikinci habere ilişkin toplam sayfa ziyareti ise 3150 olarak gerçekleşmiştir. benzer içerikteki iki magazin haberi yayınlanmıştır.5% editor 1.milliyet. http://www.4% videogaleri 0. zaman.3% arsiv % 4.9% sanaleditor 20.5 milliyet. fotoğraf sayısı ve sayfa sayısının çarpanı kadar artırmaktadır.

Çünkü arama motorlarında. habere ilişkin her bir sayfanın başına.tr (milliyet. ana domain olan milliyet. yüzde 20‟sinin fotoğraf galerilerine ve yüzde 5. foto/video galeri vb.com. Hürriyet konusunda gerçekleri dile getirmesine rağmen kendi web sitesini ilişkin gerçekleri de göz ardı etmektedir. Bu amaçla. arama motorlarının olası algoritmalarına göre düzenlenmektedir. 3. Bu kodlamalar. Bu da kısmi de olsa açık kaynak olarak kabul edilen Alexa ölçümlerinde. Arama Motorları ve “Kelime” Oyunları İnternet sitelerinin “kullanıcı havuzu” olarak kabul edilebilecek arama motorlarından kendi sitesine kullanıcı/okuyucu çekebilmesi tesadüflere bırakılan bir durum değildir. IĢık – K.tr gibi) değil.3 oranında olduğunu belirtmektedir. Kullanıcılar.tr/galeri) üzerinde tutmaktadır. içerikleri ana domain üzerinden sunmaktadır. galeri vb. aramalarda giderek önemli bir hale gelen “üst sırada çıkma isteği”nin bir sonucu olarak büyük bir pazar haline gelen optimizasyon hilelerinin önüne geçilmesi amacıyla algoritmalar sürekli değiştirilmekte ya da daha karmaşık hale getirilerek birden fazla bileşen kullanılmaktadır. “Adriana Lima” konusunda Google‟da yapılan bir aramada Türk basınının önde gelen temsilcilerinin ilk sıralarda çıkması da bir tesadüf sonucu gerçekleşmemektedir. sayfaya kodlanan anahtar kelimeler veya sistemdeki eşlemeli anahtar kelimeler sayesinde ulaşmaktadırlar. keywords (anahtar kelimeler) ve description (sayfa özeti) bilgilerine yer verilmektedir.176 U. Sayı:29 .com. A. Zira Milliyet istatistiklerde belirtilenin aksine. Güz 2009.milliyet. Milliyet Gazetesi. Hürriyet‟in dışında Radikal ve Zaman gazeteleri de foto galeri vb.8‟inin de foto analiz bölümünü takip ettiklerini ve ana sayfayı izleyenlerin yüzde 38. Koz 32.3. arama motorlarında istediği veriye.8‟inin gazetenin magazin ekinin galerilerine. içeriklerin toplam kullanıcı üzerinden ziyaret edilme oranını kullanıcı bazında ölçüm dışında bırakmaktadır. Haber siteleri de birçok internet sitesi gibi bazı kelime gruplarında rakiplerine göre daha ön sıralarda çıkabilmek amacıyla bu tür optimizasyonlara başvurmaktadır. sistem tarafından daha önce yapılan kodlamalarla sistemli biçimde title (site başlığı).com. içerik sunumlarını subdomain‟de (galeri.

(1) ve (2) numaralı alanlardaki başlıklar okuyucu için (3)‟üncü başlık ise site başlığı olarak arama motorları için düzenlenmiştir.hurriyet. zayıf bir içerikle sunumu yapılan haberin sayfa başlığı ise (3) numaralı alanda görüldüğü gibi “Çamurla sevişenler” şeklinde oluşturulmuştur.com. Haber başlığına tıklayan ziyaretçi. arama motorlarından “uygun olmayan içerik ve kelime oyunlarıyla” ziyaretçi çekme çabası açıkça görülmektedir. haberin içeriğinde “Çamur içinde festival” başlıklı haberle karşılaşırken. Sayfanın kaynağında sayfa başlığı (title) olarak “çamurla sevişenler” kelimeleri kullanıldığı görülmektedir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .tr/galeridetay.aspx?cid= 20006&rid=2369) ilgili kuruluşun.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 177 Hürriyet gazetesinin 27 Haziran tarihli “Çamur bahane festival şahane” başlıklı haberinde (http://kelebekgaleri.

000 Zaman 723 835 240 2.178 U. Bu durum. reyting ölçüm ortamı olan Google Analytics raporlarında yer alan ziyaretçi kaynaklarının dağılımına ilişkin istatistiki değerler yer almaktadır.500 4.750.190 53 4.350 1.500 19. Hürriyet 21. Koz Aşağıda ankarahaber.000 19.260 5. Google‟da yer alan toplam indekslerindeki çevrimiçi aykırı kelime unsurları listelenmiştir.000 Radikal 46.450 6. Buradan da görüleceği üzere ilgili haber sitesinin en büyük trafik kaynağını (% 78.290 4.650. Milliyet‟in ziyaret edilme olasılığını artırmaktadır. IĢık – K.090 39.400 1. Bu da ilgili kelime gruplarında yapılan aramalarda.800 4.920. Aşağıdaki tabloda ise çalışmaya konu edilen dört ayrı haber sitesinin. Milliyet‟in ilgili tarihte Google‟de indekslenen toplam 13 milyon sayfası bulunmaktadır ve bunların içerisinde seks kelimesine ait 55 bin sonuç yer alırken bu oran Zaman gazetesinde sadece 723‟tür. çevrimiçi ortamda arama motorlarını önemli hale getirmektedir.100 971 10.000 Anahtar Kelime Seks Porno Fantezi Cinsellik Erotizm Toplam indeks Milliyet 55. A.100 1.000.550 13.79 ) arama motorları oluşturmaktadır.000 Tablo 2: 19 Haziran 2009 tarihli Google aramalarında kelime tercihleri Güz 2009.100 17.com (03-06-2009) adlı haber sitesinin. Sayı:29 .

Gelenekselde de temsili olan gazetelerin internet sayfalarında sundukları içerikte “cinsellik” ve “kadın teşhiri”nin boyutları hangi düzeydedir? 3.tr/goster/haberler. bir metindeki değişkenleri ölçmek için yapılan sistematik.6‟sını teşkil etmektedir. 6 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Gazetelerin ana sayfalarını.com. Milliyet ve Radikal gazetelerinin ana sayfalarına “Arşiv”den ulaşılırken.00 saatleri arasında günlük olarak takip edilmiştir.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 179 4.hurriyet. Zaman gazetesinde cinsellik ve teşhire dayalı hiçbir bir unsura rastlanmadığı için haber sayısı bakımından istatistiki bir değerlendirme yapılmamıştır.00-21. Gazetelerin ana sayfalarında sundukları fotoğrafların ilişkilendirilmesi anlamlı mıdır? haberlerle kullandıkları 5. İnceleme konusu gazetelerden Hürriyet. 7 Arşive atılan ana sayfadaki bütün haberleri kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yanıtı aranan sorular şunlardır: 1. http://hurarsiv. nitel ve nicel olarak değerlendirebilmek için “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Nitel değerlendirme kapsamında ise özellikle kullanılan haber başlıkları ve kullanılan haber fotoğrafları başlık ilişkisi irdelenecektir. İçerik analizi.aspx?id=2065&tarih=2009-06-01 ve takip eden günler. “Cinsellik” ve “TeĢhir” Ġçeren Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı ve Toplam Haber Ġçerisindeki Oranları Çalışma kapsamında yapılan incelemelerde Hürriyet gazetesinin arşive atılan ana sayfasında 1-10 Haziran tarihleri arasında toplam 525 haber başlığı 7 tespit edilmiştir. ana sayfada yer alan toplam haberlerin yüzde 19. 10 günlük sürede yer alan 103 haber. Bulgular 5.1. Yöntem Bu çalışma 1-10 Haziran tarihleri arasında incelemeye konu dört gazetenin internet sitelerinde ve yalnızca ana sayfada yer almış 6 haberler ve görsel unsurlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam haberler arasından “teşhir” ve “cinsellik” unsuru taşıdığı tespit edilen 103 haber içerik analizine tabii tutulmuştur. 1984: 18). Nicel değerlendirme kapsamında 9 değişkenden oluşan kodlama formu yardımıyla elde edilen veriler istatistikî olarak değerlendirilecektir. tarafsız ve sayısal bir analizdir (Berelson. Zaman gazetesi 1-10 Haziran tarihleri arasında ve saat 20. Cinsellik ve “kadın teşhiri” gereğinden fazla olarak okuyucuyu çekmek ve daha çok sayfa ziyareti sağlamak adına kullanılmakta mıdır? 2.

6 6.3 20.5 21.6 21.3 19.6 22.3 20.6 16.3 22.9 25 6. A.3 18.2 4.2 2. Koz Tarih 1 Haziran Gazete Hürriyet Milliyet Radikal 2 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 3 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 4 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 5 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 6 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 7 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 8 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 9 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 10 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal Hürriyet Toplamı Milliyet Toplamı Radikal Toplamı Genel Toplam Ana sayfada yer alan toplam haber baĢlığı sayısı 52 62 47 54 62 47 50 66 47 54 64 47 51 63 43 51 58 45 52 60 43 53 66 43 54 65 43 54 62 43 525 627 448 1600 Cinsellik/kadın teĢhiri içeren haber sayısı 9 12 3 10 12 1 14 14 1 14 16 3 11 14 4 11 12 1 6 13 3 10 15 9 10 9 14 4 103 133 20 253 Yüzde % 16. Sayı:29 .9 19.3 20.2 11.6 16.1 25.9 18.3 6.2 9.4 15.1 28 21.8 22.7 16.8 Tablo 3: Cinsellik ve Teşhir İçeren Haberlerin Ana Sayfada Yer Alan Haberlere Oranı Güz 2009.180 U.3 2.5 19. IĢık – K.6 2.5 9.

Çalışma kapsamında ele alınan Radikal gazetesinin. Kullanılan BaĢlık Grameri İnceleme konusu üç gazete. Radikal gazetesinin “teşhir” ve “cinsellik” içeren haber sayısı ise 19‟dur.4 100. Zaman gazetesi dışında incelemeye konu diğer 3 gazetede toplam 1600 haber arasından 253‟ünde cinsellik ve teşhir unsuru içeren.7 7. başlık. on günlük sürede 448 haber unsuru değerlendirmeye alınmıştır.0 Tablo 4: Cinsellik-Teşhir İçeren Haberlerin Gazetelere Dağılımı 5. “Astroloji”.4‟ünü teşkil etmektedir. İçerik analizine tabii tutulan toplam 258 haberin gazetelere göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir. “Renkli Hayatlar”. Haberlerin yüzde 39‟unda eksiltili-devrik cümle kullanılırken.0 39.9 52. yüzde 53‟e yakını düz cümle ile başlıklandırılmıştır.9 52. görsel öge ve ifadeye rastlanmıştır.9 92. Frekans Hürriyet Milliyet Radikal Toplam 103 136 19 258 Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 39. Bunun toplam habere oranı ise yüzde 15. “Mizah” “TV Rehberi”.2‟sine tekabül etmektedir.8 olarak gerçekleşmiştir.2. “Sinema”. Soru ve flaş-şok ifade şeklinde başlıklandırılan haberler ise (yüzde 8) daha azınlıkta kalmıştır.7 7.6 100. Bunların arasından 133 haber incelememiz açısından gerekli unsurları taşıdığı gerekçesiyle içerik analizine tabii tutulmuştur ve bu değerlendirmeye alınan toplam haberin yüzde 21.4 100. cinsellik ve teşhir içerdiği tespit edilen toplam 258 haberde kullandıkları başlık açısından da değerlendirilmiştir. “Günün Diğer Haberleri”. “Milliyet İnternet TV” gibi bölümler değerlendirmeye İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 181 Milliyet gazetesinin ana sayfasında ise 1-10 Haziran tarihlerinde toplam 627 haber başlığı yer almaktadır8.0 39. arşivlerinde yapılan incelemede ise. 8 Arşivde görüntülenen ana sayfada. Bu ise toplam haberlerin yüzde 4. “Kültür-Sanat”.

IĢık – K.3) en az iki alanda (başlık. Koz Frekans Eksiltili-Devrik cümle9 Soru cümlesi Flaş-şok ifade Düz cümle Toplam 101 8 13 136 258 Yüzde 39. 8 Haziran) 11 Görsel unsur kullanımı: Haberle ve konusuyla ilgisi olmasa da kullanılan resmin.8).4‟lük bir dilimde yer alan 14 haberde erkek obje ön plana çıkarılmıştır. erotizm içeren ifade ve unsurların kullanımına ise 29 haberde (yüzde 11) rastlanmıştır. A.1 5.0 39. Haberler yoluyla cinsellik imasına 10 37 haberde rastlanırken (yüzde 14. Bu nedenle tam bir cümle kurulabilmesi için gereken ana unsurları (yüklem) içermeyen cümlelerle. 8 Haziran) 9 Güz 2009.1 42.1 3. 160 haberde görsel unsur yoluyla yapılan teşhirin (yüzde 62) yanı sıra 60 haberde de (yüde 23. Bunun yanı sıra 20 haberde ise sadece başlıkta (yüzde 7. Haberde Cinsellik-TeĢhir Unsurunun Kullanıldığı Yer ve KullanılıĢ Biçimi Üç gazete özelinde ele alınan 258 haber üzerinde yapılan incelemede cinsellik ve teşhirin çoğunlukla görsel ögeler kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüştür. İnternette tasarım ve mizanpaj açısından yaşanan yer darlığı tam cümle kurmayı güçleştirmektedir.1 5.182 U. 10 Cinsellik iması: Haberde başlık ya da metinler yoluyla cinselliği çağrıştırıcı ifadeler.0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 39. Sayı:29 . Cinsellik ve teşhir içeren haberlerin büyük çoğunluğunda (yüzde 64: 165 haber) “kadın obje”ye yer verilirken. (“Öyle bir hastalık ki” Hürriyet.0 52. kadın teşhirine dayalı olması. 18 haberde ise sadece metinde (yüzde 7) teşhir-cinsellik unsurları yer almıştır.7 100.39.7 100.2 47. yalnızca yüzde 5.3 100.1 3. yalnızca görsel unsur kullanımı 11 yoluyla cinsellik ve teşhire 13 haberde.0 Tablo 4: Haberlerde Kullanılan Başlık grameri 5. devrik cümlelerden oluşan başlıklar kullanılmaktadır.3. (“Evlenmeden de olur” Hürriyet.0 52. görsel unsurlar ve metin) söz konusu unsurlara rastlanmaktadır.

7 15.0 Tablo 5: En sık kullanılan ya da vurgulanan cinsel ifade Üç gazete ve 258 haber üzerinde yapılan incelemede.6 100.3 8.7 80. lezbiyenlik vs. (Seks bağımlısıymış. kişilerin cinsel fantezilerini konu alan haberler. (Prensin „seks kölesi‟ kurtuldu. taciz türünden konular. kelimeler içeren haber başlıkları ile yapılandırılan haberler. 2 Haziran.4 100. 3 Haziran) 12 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 21 haber taciz. Elde edilen veriler. Milliyet. Buna göre haberlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 52: 134 haber) foto galerilere yönlendirilmiştir.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 183 5.5. (Frikik var. Dünyanın en güçlü kadını 34 yaşında. iç çamaşırı yok!. 5 Haziran) Cinsel suçlar: Tecavüz.3 8.4 100.0 64. konularla.1 7. Bir erkeğe dört kız düşüyor. Milliyet. (Kağıt bebekler ne kadar kazanıyor?. Haberin Yönlendirildiği Yer ve Ana Sayfadaki Konumu İncelemede ana sayfada yer alan 258 haberin sitede hangi bölüme yönlendirildiği de sayısal olarak ortaya konulmuştur. Bir internet okuyucusunun daha fazla sayıda “tıklama” gerçekleştirmesi ve daha fazla süre ile sayfa ziyaretinde kalması için haberciler “foto galerileri”ni etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. cinsel şiddet haberleri.7 15.5 4. cinsellik-teşhir içeren haberlerin büyük çoğunluğunun “cinsel görsellik vurgusu” yapan ifadelerle şekillendirildiği görülmüştür. 6 Haziran.2 84. dekolte vb.4. 8 Haziran) Cinsel istek uyandıran ifade: Seks.5 4. Küçük kıza otomobilde tecavüz!. 9 Haziran.5 92. Eşcinseller bilimsel olarak incelenecek!. tecavüz türünden “cinsel suç/adli vaka” vurgusu yapan metin ve görüntüler içermektedir.1 7. foto galerilerinin internet haber siteleri için ne denli bir “rating kaynağı” olduğunu da ortaya koymaktadır. Milliyet.) Cinsel tercih: Eşcinsellik. frikik. Milliyet. Radikal. Milliyet. Haberlerde “En Sık Vurgulanan” ya da “Tekrarlanan Ġfade” 12 Frekans Cinsel görsellik vurgusu Cinsel istek uyandıran ifade Cinsel tercih Cinsel suçlar Diğer Toplam 167 40 11 21 19 258 Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 64. Hürriyet. çıplak. 5. 8 Haziran. Cinsel görsellik vurgusu: Habere konu kişi ya da kişilerin fiziki görüntülerinin ön planda tutulduğu haberler. Haberlerin yüzde 15‟inde “cinsel istek uyandıran ifade”lere yer verilirken.0 64.

İncelemeye konu 258 haberin büyük bir çoğunluğu ise (yüzde 61.2: 158 haber) göbek tabir ettiğimiz bölümden ana sayfaya dahil olmuştur.1 61.1 100.2 13. Bunun dışında haberlerin yüzde 26. yaklaşık yüzde 13‟ü video.1 100.9 54.1 61. Yüzde 9.7 8.3 9.7 1. İncelemede 258 haber.9 2.6 2.7 38.6 2.3 9.1 17.3 64.7 8.1 91.2 26.7 1.0 Frekans Manşet Sürmanşet Sağ manşet resimli Sağ manşet Manşet altı (resimli) Göbek Toplam 25 4 6 21 44 158 258 Tablo 7: Haberin sayfadaki konumu Güz 2009. İncelememize konu olan 258 haberin yüzde 8‟i (21 haber) bu yöntemlerle dizayn edilmiştir.3 8. haberlerin yüzde11‟den fazlası (29 haber) manşet ve sürmanşet olarak ana sayfaya girerken. IĢık – K. ana sayfada yer aldığı konum açısından da değerlendirilmeye tabii tutulmuştur.7 1. A.0 Tablo 6: Haberin Yönlendirildiği Yer Son dönemlerde foto galerileri ile benzer bir işlevi yerine getiren “Vagon” ve “Matruşka” haberler de rating ve sitede geçirilen sürede belirleyici rol oynamaktadır.184 U.1 17.7 1.9 100.0 65.7‟si devam sayfalara aktarılırken.2 100.8 100.0 51. Koz Frekans Foto galeri Video Eklere link Başka bir siteye link Devam sayfası Vagon/Matruşka haber Toplam 134 6 25 3 69 21 258 Yüzde 51. eklere ya da başka bir siteye yönlendirme yapmaktadır.2 100. Yukarıdaki frekans tablosunda da görüleceği üzere.6 21.7 11.2 26.9 2.3 8.0 Birikimli yüzde 9. Sayı:29 .0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 51. yine yüzde 27‟si (71 haber) manşet bölgesinde vitrine çıkmıştır.0 Geçerli yüzde 9.

Dünya onları bu sahnelerle tanıdı.0 Frekans Güncel Grafik/clipart Arşiv resim Toplam 151 14 93 258 Tablo 9: Haber-resim ilişkisi 13 Derleme Haber: Genelde fotoğraf kullanımı ile belirli bir konuda –güncel olmasa da.1 5. 3 Haziran.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 185 5.8 8. 7 Haziran.6.4 36.1 5. Hürriyet. Haberlerin küçük bir kısmı ise resim-grafik-clipart ile şekillendirilmiştir.6‟sı ülke gündeminden konulara ve yaşam/sağlık içeriğiyle donatılırken (35 haber). Haberlerin yüzde 13.2‟si (132 haber) magazin konularını kapsarken. Cinsellik-TeĢhir Ġçeren Haberin Türü ve Haber-Resim ĠliĢkisi Sayısal değerlendirme yapılan 258 haberin yüzde 51.0 Birikimli yüzde 58. yüzde 27‟si dış kaynaklı haberlerden oluşmaktadır.8 8.9 100. Yüzde 58. Milliyet. Konuyla bağlantılı fotoğrafların bir kısmı alt yazı ve spotlarla okunur kılınırken ardından gelenler yalnızca görsel unsurlarla donatılıyor.1 100.0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 51. Yüzde 51. 2 Haziran. Milliyet.3 84.8 7.1 100. Milliyet.5 5. yüzde 36‟sının arşiv kayıtlarındaki resimlerle sayfaya taşındığı görülmüştür.0 100.2 27.0 100.5 5. (Makyajsız gezmemesi gereken 50 ünlü isim.8 7. yüzde 8‟i derleme haber 13 şeklinde konumlandırılmıştır. Hürriyet ve Radikal gazetelerinin ana sayfalarında ve devama aktarılan sayfalarda kullandığı fotoğraflarla haberin konusu arasındaki ilişkiye bakıldığında.0 Frekans Magazin Dış haber/dünya Yaşam/sağlık Yurt içi haber/gündem Derleme haber Toplam 132 70 15 20 21 258 Tablo 8: Cinsellik/teşhir içeren haberin türü Yine bir başka değerlendirme konusu da kullanılan fotoğraflarla haber ilişkisi üzerine olmuştur.2 78.0 Geçerli yüzde 58.0 51.0 100. Unutulmuş pop starlar.2 27.4 36.) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .yapılan haberler.1 91. 151 haberin güncel resimlerle yapılandırılırken.5 64.

“Bu küçük kızı tanıdınız mı?”.. Bazen de tam tersine. Koz Yapılan incelemede elde edilen nicel veriler. Teşhir ve cinselliğin ön plana alındığı hiçbir haber ve görsel ögenin gözlemlenmediği Zaman gazetesi ile Radikal gazetesinin Hürriyet ve Milliyet gazetelerine oranla çok daha masum bir içerik sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. vahşet içeren 3. Yarı pornografik ve kadın teşhirine dayanan üstelik hiçbir haber değeri olmayan fotoğraflara ne yazık ki çocuklarımız da kolayca ulaşabilmektedir. Hürriyet gazetesi açısından da bu oran yüzde 20‟lere yaklaşmaktadır. Temel araştırma sorusu açısından ortaya çıkan gerçek ise. aile içi şiddet.. çocuk.. “Kadın Teşhirinin Rekabetini Reddediyoruz!” başlıklı yazısında bu konuda da şöyle bir itirafta bulunmuştu: “Biliyoruz ki internet sitelerine girebilmek çok kolaydır. Milliyet gazetesinin genel toplam haberleri arasında bu tür haberlerin oranı yüzde 21‟e ulaşırken. “Onları bu sahnelerle tanıdınız?”. Başka bir deyişle 10 haberden 2‟sinde teşhir ve cinsellik unsuru ön planda tutulmaktadır.incelemeye konu olan gazetelerden Hürriyet ve Milliyet‟te yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun için de kaldırıyoruz. “En çok paylaşılan kareler” şeklindeki masumane başlıklarla yapılan yönlendirmelerin ardında “teşhir” ve “cinsellik” unsurlarının yer aldığı görsel unsurlar peş peşe sıralanmakta ve bu yöntem daha çok “tıklanabilmenin” anahtarı olarak kullanılmaktadır. İncelemeye Güz 2009. Bir başka nokta da gazetelerin kullandıkları haber başlıkları ile fotoğrafların ilişkilendirilmesi açısından göze çarpmaktadır. Değerlendirme ve Sonuç U.. IĢık – K. internet ortamındaki aşırı rekabet ortamında özellikle çocuk ve gençlerin ruh sağlığı ve psikolojilerinin gözardı edilmekte olduğudur. töre cinayeti. çok daha masum bir içerik taşıyan haber içeriği arşivden ortaya çıkarılmış şuh bir fotoğrafla süslenmektedir. Nitekim dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge.186 6.” Çalışma ile ortaya çıkan sonuç ve gözlemlerden elde ettiğimiz önemli verilerden biri de. sayfa haberleri de dikkate alındığında. A. yaşlı her kesimden insanın rahatça ulaşabildiği düşünüldüğünde bu içeriklerin daha sağlıklı ve okunabilir hale getirilme zorunluluğu ortadadır. “teşhir” ve “cinselliğin” ön planda tutulduğu -magazin ağırlıklı hafif haberler. genç. “kadın teşhiri” ve “cinselliği” ön planda tutan haberlerin birer rating unsuru olarak genel toplam haberler arasında önemli bir boyutta kullanıldığına işaret etmektedir. Sayı:29 . Geleneksel basınımızın güçlü temsilcilerinin internet ortamında sundukları bu içeriklere. internet haber sitelerinin sunduğu içeriğin ne boyutlarda olduğu daha da anlaşılacaktır. Bunun yanında.

Gazette. “En çok paylaşılan kareler”. Journalism Studies. Danış. çok daha masum başlıklarla (“Beyaz giyerken dikkat!”. pp. (1999). “Üstsüz klip çekti!” (8 Haziran. “Frikik var.139-152. Ancak bu anlayışın karşısında uygulamaların ve teşhirden arındırılmış daha sağlıklı bir habercilik arayışında olanların varlığı da bilinmektedir. (2004) What is Multimedia Journalism?. 61(5). KAYNAKÇA Aktaş.com/data/sarperdanis_0802_onlinereklamcilik_public. deyim yerindeyse “bel altı yöntemler” kullanılmaktadır. D. Dimitrova. Hafner Press.V. (2009) Türkiye‟de Online Reklamcılık Sunumu. Deuze.203230. Neznanski. B. Selçuk İletişim. New York. Milliyet). birazcık “cinsellik” ve “teşhir” koklatılmış haberlerin ulaştığı rating rakamlarının cazibesinin ve ekonomik getirisinin geleneksel gazetecilik değerlerini hiçe sayan bir anlayışın zaferine yol açtığı sonucunu doğurmaktadır. Berelson. (1984) Content Analysis in Communication Researh. [Erişim: 5 Haziran 2009] Deuze. Number 2. C. “Seks oyuncağı edinin” (10 Haziran.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 187 aldığımız üç gazetenin geleneksel ortamdaki içerikleriyle internette sundukları içeriğin farklılığı da ortada iken. “Konuşan fotoğraflar”. okuyucuların hemen her gün görmeye alıştığı ve giderek de yadırgamadığı haberler olarak karşımıza çıkarken. S. internete özgü içerik yaratma girişimlerinin temelinde daha fazla “tık” alabilmek ve okuyucuyu daha fazla sitede tutabilmek adına. “Bir erkeğe dört kız düşüyor” (9 Haziran. 373–390. iç çamaşırı yok!”. “Fermuarını açık unutunca” (6 Haziran. Deuze. M. türünden başlıklar. M. Vol:5. 5(1). Journalism and the web: An analysis of skills and standards in an online environment. 5 Haziran Hürriyet.zapmedya. Milliyet) sunulan haberlerin altına yerleştirilen içerik ve görsel ögeler “teşhir”in boyutlarını ortaya koymaktadır. Vol(5)2. pp. Hürriyet). (2003) The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online. (2006) Online Journalismand the War in İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . M. New Media&Society. Her ne kadar çalışmamız büyük bir resmin küçük bir bölümüne ışık tutsa da. http://www. Hürriyet). Milliyet) vb. “Çamaşır giymeyi unutunca” (10 Haziran. (2007) İnternet‟in Gazeteciliğe Getirdiği Yenilikler. Hürriyet). M. pdf.

188

U. IĢık – K. A. Koz

Cyberspace: A Comparison Between U.S. and International Newspapers, Journal of Computer-Mediated Communication 12 (2006) 248–263 ª 2006 International Communication Association. Ercan, H.(2005) Türkiye‟deki Gazetelerde Cinsellik, Türk HIV AIDS Dergisi, 8 (2), s.61.69. Gürcan, H.İ.(1999) Sanal Gazetecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. Gürcan, H.İ. ve Bekiroğlu, O. (2007) Türkiye‟de İnternet Gazeteciliği Açısından Yerel Basının Genel Görünümü ve Bölgeler Arası Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim, 5(1), s.22-29. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları (2008), Sayı:138, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2055, [Erişim: 26 Mayıs 2009] http://www.alexa.com/topsites/countries/TR Internet Usage in Europa (2009) http://www.internetworldstats.com/stats4.htm, [Erişim: 26 Mayıs 2009] Işık, Umur (2007) Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya. Kazaz, M.(2007) Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını, Selçuk İletişim, 4(4): 220-229. Newhagen, J. E., & Rafaeli, S. (1996) Why communication researchers should study the Internet: A dialogue, Journal of Communication, 46, pp.4-13. Pavlik, J.V. (1997) The Future of Online Journalism: Bonanza or Black Hole?, Colombia Journalism Review, Jul/Aug 97, Vol.36, Issue 2, p.30. Pavlik, J.V. (2000) The Impact of Technology on Journalism, Journalism Studies, Vol:1, Number 2, pp.229-237. Thurman, Neil (2007) The globalization of journalism online: A transatlantic study of news websites and their international readers, Journalism, 8(3), pp.285307

Güz 2009, Sayı:29

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

WHAT IS „EMPOWERING‟ AND WHO THE „USERS‟ ARE IN THE NEW MEDIA
Bora ATAMAN1
ABSTRACT
The battle on the meaning is inseparable from political ideologies. In this paper, therefore, the notion of ‘empowering for users’ as a common expression in media studies will be evaluated by focusing on various examples selected from new media applications on the scope of the liberal ‘media pluralism’ and the radical ‘media imperialism’ theories. As the flagship of the new media, the Internet is acknowledged as the perfect ‘marketplace of ideas’ in the liberal model, while critical political economists of communication delve into the complexity of cultural industries and the valorisation processes of cultural objects in the new media context. Understanding the use and the role of the media is one of the most complex issues of our time, as they are inextricably intertwined with our everyday lives. However, warning against a positivistic techno-global millenarianism in the light of the multidimensionality of our social world is a must. Key Words: New Media, Empowerment, Media Pluralism, Media Imperialism

Yeni Medyada “Kullanıcının Gücü” ÖZET
Anlam üzerine mücadele politik ideolojilerden ayrı düşünülemez. Makalemizde, bu sebeple, medya çalışmalarında yaygın bir ifade haline gelmiş ‘kullanıcının gücü’ nosyonu, liberal ‘çoğulcu medya’ ve radikal ‘medya emperyalizmi’ teorileri kapsamında, yeni medya uygulamalarından seçilen çeşitli örneklerle değerlendirilecektir. Yeni medyanın amiral gemisi Internet liberal modelde ‘fikirler pazarı’ olarak kabul edilirken, eleştirel gelenekten olan iletişimin politik ekonomistleri, yeni medyayı, kültür endüstrilerinin kompleks yapıları ve kültürel objelerin kapitalist ekonomide değer kazanma süreçleri bağlamlarında incelerler. Günlük hayatımızı bu derece sarıp sarmalaması, medyanın kullanım biçimleri ve rolünü kavramayı çağımızın en karmaşık konularından biri haline getirmiştir. Ancak toplumsal hayatımızın çok boyutluluğu ışığında, pozitivist tekno-küresel bir ‘İdeal Çağ’ beklentisine karşı uyarıda bulunmak bir gerekliliktir. Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Yetkilendirme/Güçlendirme, Medya Çoğulculuğu, Medya Emperyalizmi

1

Yardımcı Doçent Doktor, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü

İletişim 2003/18

190

B. Ataman

Introduction Words find their meanings in the dialogic reality of the language, as Bakhtin manifested (1981). The mutual understanding of minds within their contradictory social contexts could only be possible through the changing, transforming and living language. Therefore, words always have different connotations alongside their given denotations in the reality of everyday life. And as Freire puts (1996), conscientização (critical consciousness) is only available to those who have the capacity to name the world through their own words. By naming the world, and in a sense decoding it, people might begin to transform their oppressive realities for a better world. Here, there are at least two concepts that are needed to be emphasised and decoded by considering Freire’s approach and Bakhtin’s proposal of primacy of context over text, such as ‘empowering’ and ‘users’. However, it should be mentioned that decoding processes and resulting outcomes are varying in the dialogic relations of heteroglossia; conflicts between ‘centripetal’ and ‘centrifugal’, ‘official’ and ‘unofficial’ discourses within the language. In this essay, the notion of ‘empowering for users’ as a common expression in media studies will be evaluated by focusing on various examples selected from new media applications on the scope of the liberal ‘media pluralism’ and the radical ‘media imperialism’ theories. Hetoroglossia, in this regard, brings out not only the different perspectives, but also the clash of antagonistic social and political forces. Therefore, the concept of the user is dispersed and stratified across theories, but nevertheless, it would be virtually impossible to locate any of them in the cyberutopia where they can freely float. In the case of „empowering for users‟: media pluralism vs. media imperialism In media and cultural studies, polemical positions can be defined according to their ideological/political positionings. Thus, it would not be absurd if one tried to locate the main bases of the conservatives, liberals and democrats within the longstanding debates about the direct or indirect effects of information and communication technologies upon our lives or their roles in it. The battle on the meaning is therefore inseparable from political ideologies. In regard to media studies and also media policy, it reflects the particular antagonism between the famous theories of market oriented ‘media pluralism’ and radical ‘media imperialism’ (McQuail, 1992; Fiske, 1989; Mouffe, 2000; McChesney, 2000; Mattelart, 2003).

Güz 2009, Sayı:29

What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media

191

The resulting academic debate is multi-sided and intertwined, even though the primary subject is the media’s ‘liberating’ role for the users. For instance, as the flagship of the new media, the Internet is acknowledged as the perfect ‘marketplace of ideas’ in the liberal model, while critical political economists of communication delve into the complexity of cultural industries ‘in order to grasp the growing process by which cultural activities became objects of valorisation by capital’ (Mattelart and Mattelart, 1999: 91). A salient part of the so-called pluralist view generally carries the American label (Hall, 1982). For instance, John Fiske (1988), as one of the prominent representatives of pluralism in media studies, accepts mainstream media, specifically television, as a generator of polysemic texts. Therefore, messages can be interpreted in different ways, since programs provide a plurality of meanings which may find their actual values in social life. Although he stresses that he does not support the idea of liberal pluralism, he insists upon the flexibility of text and says ‘To be popular, then, television must be both polysemic and flexible’ (1988: 84). In this notion of pluralism, texts are ‘open’ and readers, audiences or users are able to extract the dominant view and transform it into something dissident or simply what they like. In the example of Dallas, he asserts its openness in comparison to a restaurant menu that allows people to choose whatever they like according to their socially situated and differentiated tastes. This approach, he argues, is ‘more productive than seeing the text as a singular determinate, closing down its meanings and producing a singular dominant ideology’ (Fiske, 1989:27-30). Thus, this ‘polysemic potential’ is indeed the keyword for most of media pluralism theories. At the same time, however, this reflexive keyword is also the Achilles heel of these theories: essentially, it can be argued that, they are in fact in agreement with the argument of Ericson et al. (1987) that the media (by implication, both in news and in entertainment) is open and diverse, and ultimately with the liberal-pluralist view that all is basically right with the media, and consequently with democracy. The traditional American pluralism has been transferred to new media studies, resulting in a sort of cyber-utopianism. Negroponte (1995), who sees empowered people socialising in decentralised, globalised and harmonised digital neighbourhoods in the near future, is a good example. But Mattelart (2003: 139) points out: ‘Whom is Negroponte empowering? The individual as a free-floating unit, sovereign in a free market’. At the same time, Jenkins and Thorburn (2004) illustrate the slippery ground of this ‘cyberutopianism’ and how this can peacefully associate with consumerist values. Therefore, an Apple computer could be a

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

S. Not surprisingly. as McChesney (2000: 119-185) shows in the example of the commercialisation of the Internet in the US. In their article. who are keen supporters of the combination of new technologies and markets. in order to save the private interests of a few from popular interference. ‘85 percent of research and development in the U. The Java language. the free-market conception of society moves closely with liberal democratic ideas in which the consumer-individual is greeted as the author of their own history (Mattelart and Mattelart. For more democracy. distribution and consumption in close liaison with hardware companies like Intel. borderless communication and global commerce’ (2007: 289). but not for the people. the main aim was eliminating democratic process of policy making. and nearly always works in favour of corporate America. entertainment companies like Disney and other media delivery systems like WebTV Networks. more justice and a more balanced society. in this regard. the government’s economic and political power is crucial. Their aspiration is for maximum profits. especially when there are government subsidies to be exploited. by conferring to Newman’s work. is one example of a standard under threat from the increasing centralisation of control online. Furthermore. is seen as intrinsically effective in the circulation of liberal democratic ideas. 1999: 124-125). In general. but they are not eager to pay for expenses. In neo-liberal ideology. Boyd-Barrett (1998). Sayı:29 . and empowering for citizens or users against corrupt local authorities. this giant aims to dominate all levels of software production. authorities are mostly conceptualised as corrupt and oppressive powers against consumer-individuals. especially when they try to interfere or regulate the so-called free market. as McChesney shows in detail. they also believe in media globalisation since it ‘promotes opportunities for shared information. Allegedly. However.is a menacing indication of the controls on the standards of the Internet. electronics industry was Güz 2009. the proponents of free markets urge that all information and communication services should be deregulated. Terry Flew and Stephen McElhinney draw attention to the kinship between the mainstream economists and liberal communication theorists. And McChesney adds. Although they never wanted any public involvement. However. the fact has been controversial. Ataman commodity but at the same time ‘a tool of liberation directed against an impersonal Orwellian bureaucracy’ (11).192 B. Global media. they have always been eager for public subsidy. decentralised and abandoned to commerce. explains how Microsoft -arguably a major controller of the Web. once being an open standard for running software over the Internet.

in return (Flew and McElhinney:292). In 2002. regarding the dissident ‘Falun Gong’ movement which is seen as ‘a dangerous and apocalyptical cult’(Flew and McElhinney: 292). As an effect of its advocacy for the Bush Administration’s militarist politics. if they do not have enough amounts of shares in media conglomerates. Since becoming a truly global corporation. Yahoo decided to take a new step. The current infrastructure of the electronic and digital media has significantly muffled the popular ‘electronic democracy’ idea of the mid-1990s.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 193 subsidized by federal government’ (142). As Mark Poster (2007:135) points out. After defending even the right to sell Nazi memorabilia in the name of global democracy. Mutual support between governments and news corporations are not limited to one nation or one network. its libertarian background had apparently vanished. Moreover. Their hunger is for cash. Murdoch’s CNN has been illustrating such a lubricious attitude towards many subjects worldwide that it is rather unlikely to be able to keep on carrying this positive reputation. satisfying the needs of other authorities such as the anti-democratic Chinese government. Therefore. ‘Corporations and entrepreneurs want nothing more than to glean greater profits’. probably due to a sharp decrease in stock market prices on the eve of the new millennium. for instance. are not necessarily taking democratic values into account and do not pay attention to any improvement which could be empowering for users. CNN received ‘support from Federal Communications Commission for the takeover of the largest cable TV network DirecTV’. now an estimated 90 percent of all Web pages are for financial gain’. However. it would not be prudent to concur with official opinion in China. notwithstanding their age. is Phoenix TV’s main goal (a News Corporation joint-venture in China). which originated from publicly owned electromagnetic spectrum. Schuler (2000: 69) puts it clearly: ‘A decade ago commercial content was barred from the Internet. China’s expanding market has not only attracted News Corporation: Yahoo was one of the many pioneers of freemarket liberalism entered to this arena. Despite the fact that they were once called as one of the harbingers of global democracy. a large number of facts have shown that commercialised and globalised media systems. The example of CNN is noteworthy for understanding the global media attitude towards democracy. the company – arguably a sign of the decentralised global democracy – became a censor on behalf of the Chinese government by agreeing to limit access to online content İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . This could also be the explanation of the historic $100 billion ‘gift’ to US media companies. not for a sophisticated empowered community of citizens or netizens who might bother valuable business interests.

2005. and then in society. which leads them in search of conscious individuals. These studies are. 2006. Dyer-Witheford. Morley. The most generative phrases belong to McLuhan (2001) were ‘the medium is the message’. who hopefully would take part in the democratisation of offline as well as online ‘public spheres’. Ataman and even inspect. his deterministic media theory transferred into new media studies. Yahoo accepted these assignments (Lemon. mainly. But there was one more step. In the ‘Article 10’ which belongs to a document called the Public Pledge on SelfDiscipline for the Chinese Internet Industry. and their fascinating potential for a more democratic world. In this sense. owing to television. television is cold and unlike hot ones. In 2005. after criticising the liberal media’s pluralism and the radical media’s imperialism schools as being determinist or essentialist. like newspapers or books.194 B. 2006: 10). who are generally evolutionist rather then revolutionist. enables people to participate much more consciously to the determining process of meaning. 1998. active audiences. monitor and inhibit the so-called harmful information. 2007. never give up believing in the positive interplay between modern technologies and the individual in the course of time. Whatever the consequences of market–oriented new media applications as shown above. Sayı:29 . Although many of them admit that technology does not have the power to cause any positive/negative change on human history by itself. in which communication technology is considered as the cause of change: first in minds. 2002). since they should fill the data which is missing in a cold medium. 2003. the ‘tired democrat’ was to advance its position to an intelligence service supplement. Rantanen. It is clear that optimists. and the ‘global village’ in which people begin to live. 2007). audiences/users who consume electronic signals of a TV box are becoming active in a McLuhanian sense. Poster. Güz 2009. To some extent. having been a successful censor. inspired by the growing use of the Internet and digital media. political activists and so forth. He also invented new concepts to support his deterministic arguments such as ‘hot medium’ and ‘cold medium’. their commemorations of Canadian literature professor Marshall McLuhan sometimes blur that acknowledgment. which put him jail for ten years (Goldsmith and Wu. most of the theories rooted in cultural studies reiterate their determination to find the active users in the cyberspace and defend their abilities to act (Boyd-Barrett. Rushkoff. Yahoo tracked down a Chinese Journalist at the request of the government. Therefore. as it is not highly filled with data. the current fashion is subsequently striving to reformulate and develop new perspectives. In general.

the financial markets and consumer capitalism. Although he points out that the market and the state colonise new media.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 195 Poster (2007). Their democratic structures are usually in line with one-to-one architecture of the Internet. Dahlgren (2007) acknowledges the significance of new technology and networked communication as he explains the characteristics of the ‘alter-globalization movement’ against the neo-liberal hegemony in the process of globalisation. users are encouraged to be active participants in debates as well as decisions. In line with Poster. Computer-mediated communication fundamentally shifts the registers of human experience as we have known them in modern society and even as they have been known through ages. the accelerating force of computers and networks tends to force any story to its İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Dahlgren. strengthen the political participation which is truly empowering for users. subject and object. through sharing information. knowledge and abilities. the dominant narratives of our era. He announces the electronic renaissance. therefore. human and machine are each drastically transformed by practices carried out on networked computers (Poster. and solidifies loyalty to the democratic system. Time and space. Rushkoff (2003). the salient importance of these machines is the way they change people’s time and space perceptions. in general. for instance. Web based organizations such as Indymedia. greets the potentials and opportunities of the new media even though his focus on radical democracy determines his framework as well as his instrumental approach. As Poster suggests. and benefit from its instrumentality to sustain their pre-practices. were the first to commandeer successfully the renaissance. believes that such practices and gained skills enhance one’s awareness about being a citizen. Dahlgren. the Net is not only a source that explicitly contributes progressive civic culture but also a milieu of newer forms of civic identities. Presumably. For him. These identities are formed around Net-based activist organisations. like many proponents of the networked democracy. he believes that the potential of the new media offers new spaces for counter-politics. is more close to Poster than Dahlgren in his conceptualization of the Internet. Hence. 2007:136). But they squandered their story on a pyramid scheme (indeed. argues that new media which elevates activities as a space may serve to create new types of subjects. body and mind. new media studies concerning culture should take into account the role of information machines in the process of mediating people’s symbolic practices. however. which also ‘open the field to new spaces of politics’ (139). ‘to be a rebirth of old ideas in a new context’ and continues: Predictably.

whatever people do. he gives the example of amateur footage appearing on television that shows the cruelty of white cops against a black man. Sayı:29 . He greeted this action as the power of natural self-organization of community.196 B. which in turn leads to a fullscale urban rioting in many cities of the US. instead of rivalry and monetary exchange. After so many legal disputes regarding copyright laws. while assisting to create our own narratives together. established Skype. Collaborative behaviours of the developers of open code software confirm the advantages of togetherness as well as multiplicity of points of views (56-57). according to diverse media theories as well as political positionings. Zennstrom. in this regard. Kazaa has lost its user base and withered away. sold it to E-bay and made $2. According to Rushkoff. Ataman logical conclusion) and now the interactive renaissance is once again up for grabs (Rushkoff. but a promise of the day. provides an example to foster his argument. Conclusion Overall. This proposed alternative global society relies on cooperation and organic interchange. Afterwards. Enriching his own point by evidence from biology. Rushkoff dwells on people’s transformation from readers to writers. In fact. he says. The open source movement.6 billion (Goldsmith and Wu. Supposedly. new media applications which empower ‘potentials’ for the users are continuing to be highly controversial. however. ‘the vast series of interconnections between the creatures allows any single one of them to serve as a ‘remote high leverage point’ influencing the whole’ (48). On the other hand. who access and discuss how to change the status quo. which in turn might forge a global society opposite to the free market model of globalisation. learned a lot. the government and the market can easily come together whenever they feel significant risks. There are very important lessons to take from the story of Niklas Zennstrom and his software Kazaa (once the flagship of the filesharing movement). especially the coral reef example. It reduces our dependence on closed texts. Rushkoff asserts that compatible activity of the collective does not have coercive effects on the behaviour of the individual. the questions will remain: what is ‘empowering’ Güz 2009. This interactivity means a lot for him. media technology empowers people. 2003:38-39). it can be argued that a network-enhanced democracy is not a futuristic project. 2006: 105-125). Since individuals do not need to take orders from a higher authority to become active.

(1981). on the contrary they must be welcomed for their active participatory efforts in the local. O. this multi-dimensionality has been expressed in accordance with some different perspectives from various media scholars. Mattelart’s (2003) warning against the commonplaces of techno-global millenarianism becomes vital. (Mattelart. who have been exploiting all sorts of media owing to the so-called freemarket. Identifying the users and interpreting their practices regarding their interplay with the new media is not an easy task. REFERENCES Bakhtin. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . one has to think over the following paragraph.’ in Electronic Empires: Global Media and Local Resistance. M. Jerry Yang and Bill Gates. M. London: Arnold. (1998). like the one in Seattle against the WTO conference in 1999. political. Thus. as they are inextricably intertwined with our everyday lives. it should not lead us to underestimate the genuine dissidence of some net-based movements’ anti-capitalist and anti-global manners. an answer should embrace the interconnectedness between economic. 259-422. Boyd-Barrett. pp. Holquist (ed) The dialogic imagination: four essays. in order to grasp the meaning of the empowerment in relation to the user. ‘Media imperialism reformulated. In this regard. cultural and educational mediation through which the uses of digital technology are formed. the arts and social innovation.’ in M. national and global arena. carefully. Informational neo-Darwinism must be countered by a new conception of technological systems. bringing into play the creative forces of science. Austin: University of Texas Press. But at the same time. In this essay. although they might also be identified as users. 2003: 162). Thus. and which are the very sources of democratic life. This will require reflection on the myriad interconnections among the modes of social. ‘Discourse in the Novel. Yet. it is clear that the author of this essay is not in favour of empowering the heads of giant media corporations such as Rupert Murdoch. Understanding the use and the role of the media is one of the most complex issues of our time. However. social and technological factors. 157-176. pp. it would not be reasonable to disavow the positive effect of some massive demonstrations. which encouraged the opposition camp to organise world forums.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 197 and who the ‘users’ are.

Güz 2009. pp. (eds. P. Sayı:29 .’ in H. The Handbook of New Media. Dahlgren and E.) Democracy and New Media. Rich Media. 287-306.(1982). McQuail. McElhinney (2007).’ in L. Thorburn (eds. Visualizing Deviance: A Study of News Organization. (1987).198 B. Thompson (eds.) Television Studies: Textual Analysis. (1988). New York: Praeger. Massachusetts: MIT Press.pcworld. Hall. New York: Palgrave Macmillan. Understanding Media. Dahlgren and E. New York: Palgrave Macmillan. Goldsmith. Lemon. A. ‘Civic Identity and Net Activism: The Frame of Radical Democracy. Mattelart. ‘Introduction. R. London: Sage. pp. 55-72. Freire. J. Toronto: University of Toronto Press. 191-206. Livingstone (eds). (2003). ‘The rediscovery of ideology: return of the repressed in media studies.) Radical Democracy and the Internet. (2002). (2007). Television Culture. McLuhan. 1-17. London: Routledge. P. et al. Media Performance. (2001).’ in M. M. R. New York: Oxford University Press.W. N. ‘Globalization and the Structure of New Media Industries.’ in L. et al. Jenkins and D. ‘Popular Television and Commercial Culture: Beyond Political Economy. (1989). Mattelart. Jenkins. and S. ‘Hegemony or Multitude? Two Versions of Radical Democracy for the Net.html (accessed 10 Jan 09). (2007). J. 27-30.) Culture Society and the media. Ericson. Flew T.’ in L.’ in G. (2000). Poor Democracy. pp.com/article/103865/yahoo_criticized_for_curtailing_free dom_online. London: Penguin. A. London: Sage. Pedagogy of the Oppressed. Siapera (eds. (1992). Fiske. Ataman Dahlgren. The Information Society. Burns and R. Mass Communication and the Public Interest. Lievrouw and S. Gurevitch. Theories of Communication. S. McChesney. Mattelart (1999). New York: New Press.) Radical Democracy and the Internet. J. Thorburn (2004). London: Sage. S. (1996). pp. London: Routledge. 56-90. Fiske. Siapera (eds. and M. London: Sage. pp. D. pp. and T. And D. A. Who Controls the Internet? Illusion of a Borderless World. Dyer-Witheford. ‘Yahoo Criticized for Curtailing Freedom Online’ at http://www. Wu (2006). H. London: Methuen.

The Communication Review. London: Verso. ‘Unanswered Questions in Audience Research’. (2007). D. Morley. Thorburn (eds. (2000). (2003). Negroponte. Rantanen. 101-121. 134-. ‘Culture and New Media: A Historical View. N. D. Being Digital. (2000). Rushkoff. Massachusetts: MIT Press.’ in H. C. A. Poster. (2006). New York: Vintage. The Media and Globalization. 9:2. Jenkins and D. (2005). Lievrouw and S.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 199 Mouffe. The Democratic Paradox. London: Sage. pp. Livingstone (eds).) Democracy and New Media. ‘Reports of the Close Relationship between Democracy and the Internet May Have Been Exaggerated. 69-84. London: Sage. M. The Handbook of New Media. D. T. Schuler. pp. London: Demos.’ in L. (1995).140 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Open Source Democracy.

dönemin spor dergileri incelenmiştir. Bu doğrultuda önemli bir günlük gazete olan Hürriyet’in spor sayfaları dışında. the question how the relation between sport and women was constructed in the Journals and Newspapers in the Early Republican Period (1928-1960) in modernisation history of Turkey is investigated. sport journals published in the same period are analysed. modern sporlar modern yönetim biçiminin ve yeni yaşam tarzlarının gelişimine paralel olarak yaygınlaşmıştır. in addition to sport pages of a very important daily newspaper called Hürriyet. In this work. Türkiye modernleşme tarihinde spor ve kadın ilişkisinin Erken Cumhuriyet dönemi (1928-1960) basınında nasıl kurulduğunu analiz etmektedir. Cumhuriyet elitinin beden politikalarının tek partili rejimden çok partili rejime doğru nasıl dönüştüğü bu yayınlarda spor ve kadın ilişkisi üzerine olan egemen eril söylemler sorgulanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. In line with this. press * ** Doçent Doktor. sport. From the early years of modernisation in Turkey too. İletişim Fakültesi Doçent Doktor. modernisation. Key Words: Women. with the aim of exploring sport from these perspectives. Bu çalışma.Ü. 7(2). pek çok feminist araştırmacının da işaret ettiği gibi. G. Thus. Anahtar Kelimeler: Kadın. spor toplumsal cinsiyet normlarının en katı olduğu ve titizlikle işlediği alanlardan biridir. spor. modernleşme. İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . 237- ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ DERGİ VE GAZETELERİNDE SPOR VE KADIN (1928-1960) Funda ŞENOL CANTEK*-Betül YARAR** ÖZET Modern sporlar hem benliğin bedensel olarak algılanışının ve kimliğin inşasında bireyler üzerindeki etkileri açısından hem de nüfus bilgisi ve düzenlemelerine sunduğu katkı açısından modern yönetimlerin önemli araçlarından biridir. changes in the body politics and gender regimes of the Republican elite from the period of the single party regime to that of multi party system are tried to be find out by questioning dominant masculinist discourses on women and sport. Besides that. sport is one of the fields in which gender norms operate more strictly and are tied. basın Women and Sport in the Journals and Newspapers of the Early Republican Period (1928-1960) ABSTRACT Modern sports are important means of modern governments both for their affects on individuals in constructing their identities and corporeal sense of the self and for their contribution to the knowledge of and regulating the population in modern societies. Türkiye’de de modernleşmenin ilk yıllarından itibaren. G.Ü.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Böylece. moder sports have involved and diffused in parallel to the development of modern forms of government and new ways of life. as many feminist researchers put it. sporu bütün bu yönleriyle irdelemek amacıyla. Ayrıca.

hem de kamusal alanı düzenleme. spor kapsamına giren tüm modern spor faaliyetlerinin iki temel anlamı bulunmaktadır. geçirdiği dönüşümler. Kadın bedeninin temsil ettikleri. zaman içinde bunların nasıl dönüşüme uğradığını göstermesi bakımından önemlidir. Birincisi. Araştırma kapsamında incelenen. Sporcu kadınlar. Yarar Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Spor ve Kadın: 1928-1960 Spor milli kimliklerin inşa edilmesinde ve ulusların modernleşme serüvenlerinde önemli bir yer tutar. Bu çalışma. bu analiz için en uygun kategoriyi oluşturmaktadırlar. Sporun elit düzeyde yapılan bir faaliyet biçimi olarak yine devletin denetiminde örgütlenmesi de bu politikanın uzantısıdır. kamusal alanda bedensel pratikleri ile görünür olan bireyler olarak. * Elit Sporcu: Örgütlü spora lisanslı olarak katılan ve üstün başarı gösteren sporculara verilen addır. Şenol Cantek – B. ulus devletlerin hangi ilkeler etrafında ve hangi politik argümanlarla inşa edildiklerini. Dolayısıyla spor tarihlerinin incelenmesi. İkincisi. elit sporlar ve sporcular* Türkiye’nin uluslararası platformda temsil edilip tanınır hale gelmesini sağlayacaktır. barındırdığı işaretler sebebiyle. Kemalizm’in modernleşme ve batılılaşma hamlesinin de kadınların kılık-kıyafetleri. Türkiye tarihinde beden politikaları ve sporun yeri. 1928-1960 arasında yayınlanmış spor dergileri/gazeteleri ile döneminin çok satan. Söz konusu yayınlarda kadın sporcuların nasıl sunulduğu izlenerek. zinde ve estetik olarak gelişkin bireylerin yetişmesine katkıda bulunacaktır. Resmi söylem alanında. boş zaman faaliyeti olarak spor veya kitle sporları. nasıl işlediğine dair ipuçları verir. denetleme ve yeniden üretmeye yönelik politikaları. 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen ve Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların spor aktivitelerine katılımını. Sayı:29 . Atatürk’ün önderliğinde. bir ideolojinin ne olduğuna. kurucu seçkinlerin hem özel. bedensel aktivitelere katılma biçimleri takip edilerek analiz edilebileceğini söyleyebiliriz. Güz 2009. halktan “vatandaş”a dönüştürülmeye çalışılan Türk insanının boş zamanını da kapsar. popüler bir gazetesi olarak Hürriyet’in spor sayfalarında kadın sporcuların nasıl temsil edildiği ve kadının sporla ilişkisinin nasıl manipüle edildiği bu çalışmanın temel sorunsalıdır. Türkiye’nin modernleşme serüveninde toplumsal cinsiyete ve beden politikalarına ilişkin değişen değerler ve normlar. yine resmi söyleme göre sağlıklı. bu alanda var olma mücadelelerini ve bu mücadelenin kimlik kazanmaları sürecinde nasıl etkili olduğunu saptamaya yönelik daha geniş kapsamlı bir araştırmanın bir bölümüdür. kadınların spora katılımı çerçevesinde irdelenmiştir.202 F. Türkiye modernleşmesinin niteliği ve özgünlükleri konusunda ipuçları vermektedir.

İmparatorluğun son yıllarında beden terbiyesine yönelik ilgi çekici bir başka girişim ise Aşiret Mektepleri’nin eğitim programlarında yer alan “ayak talimi” dersleridir. Akın. Örneğin Beşiktaş Jimnastik Kulübü (1903). zamanla Müslüman ailelerin erkek çocukları arasında popüler olmuşlardır. Telif kitapların İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . jimnastik ise sağlıklı bir yaşamın temel koşulu olarak gösterilmiştir. Fenerbahçe Kulübü (1899) gibi. Tanzimat’tan sonra imparatorluk sınırları dahilinde kurulmuştur. Önceleri gayrimüslim öğrencilerin ilgi gösterdiği dersler. bekleneceği üzere Selim Sırrı vermiştir. Fişek. beden terbiyesiyle ilgili telif ve tercüme kitaplar yayınlanmaya başlanmıştır. Galatasaray Kulübü’nün bünyesinden çıkmış olduğu Mekteb-i Sultani’nin spor alanına getirdiği yeniliklerden biri de. Öncüleri erkekler ve varlıklı sınıflar olan modern sporlar. atletizm ve futboldur. zamanla Müslüman öğrencilerin de katıldığı faaliyetler haline gelmiştir. Darülmuallimat’ın 1900 yılında yayımlanan ders kitabında çocuk oyunları ve beden hareketlerine yer verilmesidir (Akın. birçok ülkede olduğu gibi seçkin sınıfların himayesi ve katılımıyla başlamış ve gelişmiştir. Günümüzde de varlığını ve başarılarını sürdüren birçok kulüp ve okul takımı. 2004: 51). Buralarda ayak talimi derslerini. Aşiret Mektepleri’ndeki derslerle.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 203 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Beden Terbiyesi ve Sporun Serüveni Türkiye’de de sportif etkinlikler. Aynı dönemde. vücut sağlıklarına özen göstermeyi öğrenecek ve disiplin altına alınacaklardır. Zamanla jimnastik derslerinin diğer okullara da yaygınlaştığını gösteren örneklerden biri. aşiret mensuplarının çocuklarını eğitme amacıyla 1892’de açılmıştı bu mektepler. Bu tür gösteriler. halkın modern sporlarla tanışmasını ve bunlara ilgi göstermesini sağlaması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Selim Sırrı’ya göre bu mekteplere devam eden çocuklar ayak talimi dersleri sayesinde. Modernleşme ve batılılaşma hareketlerinin kaynağı olan Tanzimat dönemi. jimnastik. Atabeyoğlu. Bu kitaplarda da. yüzyılın sonunda beden terbiyesi ile ilgili faaliyetler ülkenin Doğu’suna kadar ulaşmış görünmektedir. bu programların yaygınlaştırılması için bir talebin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. kulüpler ve lokaller aracılığıyla örgütlü hale gelen en popüler spor dalları. Buna katkısı olan öğretmen Faik Efendi basının yoğun ilgisine mahzar olmuştur. 2004. yıl sonunda okuldaki çeşitli beden terbiyesi faaliyetlerinin halka açık özel gösterilerle sergilenmesidir. Okullar. Doğu’daki aşiretlerin padişaha bağlılıklarını sağlamak ve sürdürmek için. 1980). beden terbiyesi jimnastikle sınırlı tutulmuş. 19. Basında yer alan haberler ayrıca. daha ziyade Levanten nüfus tarafından ülkeye sokulmuş. modern sporlarla tanışmak için de vesile olmuştur (Bkz. 1983. Galatasaray Kulübü (1905).

fiziki kültür politikasına yansımıştır. Akın 2004. Kitlesel sporlar ve savaş sporları alanındaki zorunlu uygulamalara son verilmiştir. Spor yönetimi bugünkü biçimini almaya başlamıştır. 4. Bunun ilk kurumsal göstergesi 1921’de kurulan İdman İttifakı Heyeti Muvakkatesi’dir (Bkz. Kurumun örgütlenmesinde İsviçre Spor Federasyonu örnek alınmıştır. Fişek 1983. atletizm. Daha ilk kurultayında CHP’ye yan-örgüt olarak bağlanmış olan kurum. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen davet edildiği ilk olimpiyat oyunu ise 1924’te Paris’te yapılandır. devletin bu işe ne kadar önem verdiğini anlamak mümkündür (a. güreş. beden terbiyesi ve spor alanında geçici bir düzenlemeyi hedefleyen kuruluş İstanbul’daki spor kulüplerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. spor alanında futbolun İmparatorluk döneminden devralınan üstünlüğü bir ölçüde kırılmış. Genç Türkiye Cumhuriyeti ilk uluslar arası spor müsabakasına bu ittifakın faaliyette bulunduğu (1922-1936) dönemde katılmıştır. Yeni devletin temsil edilmesi ve tanıtılmasında uluslararası spor müsabakalarının önemli rolü olacağı inancı İttifak’ın saygınlığını da arttırmıştır. TİCİ’nin faaliyette olduğu dönemde. Türkiye’nin ilk kez uluslar arası spor müsabakalarına katılmasıdır. 1946 sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemi. sporun devlet denetiminde olduğunun resmen kabul edildiğini göstermektedir.e: 52). tenis. 1936-38 arası Türkiye Spor Kurumu dönemi. Sayı:29 . eskrim. Yarar yazarlarının devlet kademesinde görevli veya önde gelen mekteplerde hoca olmalarını göz önünde bulundurarak.204 F.g. Dünya Savaşı’nın yarattığı gerelim. Şenol Cantek – B. Adından da anlaşılacağı gibi. 1922’de kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Kurtuluş Savaşı’nın bitimiyle birlikte tüm spor işlerini kontrol eden tek yetkili organ haline gelmiştir. Bu dönemde beden terbiyesi mükellefiyeti gibi bir uygulama ile II. yelken gibi. Cumhuriyet dönemi spor yönetimini dört aşamada ele alır: 1.. voleybol. (1983: 2180) Cumhuriyet döneminde sporun devlet denetimi ve gözetimine girdiğini söyleyebiliriz. 3. Atabeyoğlu 1983). Cumhuriyet Döneminde Spor ve Beden Terbiyesi Fişek. 1939-45 arası Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü dönemi. 2. bir bölümü Türk kültürüne yabancı olan sporların Güz 2009. 1922-36 arası Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı dönemi. Bu dönemin özelliği.

Ecişbücüş bir sürü kadın erkek. bohça gibi karınlar. ön planda olmaması. Selim Sırrı. tüm sportif faaliyetlerin temeli olarak öne çıkmıştır. Finlandiya’nın resmi tarih anlatısında büyük saygı gören fikir adamı Snelman. 2009: 984). güzel ve zinde bir nesil yetiştirilmesi için seferber olmuşlardır. yüzme. sağduyudan ve zarafetten uzaklaştıran. Roman adlı kitabında. idealleştirilmiş. paytak bacaklar. yirmi senedir cüce uzatmağa.b. Şenol Cantek. Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . spor cumhuriyetin kurucu seçkinlerinin moral değerlerinin ve kendilik etiğinin inşası sürecine katkıda bulunan bir unsurdur. Cumhuriyet’in kurucu seçkinlerinden Falih Rıfkı Atay. uğraşların karşısına. Fin halkının medenileşmesi için subayların. okullarda ve halk arasında benimsetip yaygınlaştırma misyonunu üstlenmiştir. yağdanlık gibi gerdanlar. Atay’ın atıfta bulunduğu Avrupa başkentleri. soluk yüzler… Bir de Paris sokağını. kusursuz insanlarıyla. kambur yassılamağa çalışıyor (1964: s. halka boş vakitlerini nasıl değerlendireceklerini öğretmelerini öngörür. 63). Berlin bulvarını. Modern sporların başlangıçta üst sınıfların uhdesinde olmasının temel gerekçelerinden biri. Selim Sırrı Tarcan’ın öncülüğünde gelişen jimnastik çalışmaları. Cumhuriyet rejiminin beden terbiyesi ile medeniyet arasında kurduğu ilişkiyi özetlemekte ve bu seferberliğin zorluklarına gönderme yapmaktadır. kızak. İsveç jimnastiğini Türkiye’de. Ski. dans. yüksek atlama. İmparatorluk döneminin askeri okullarından yetişen ve Tanzimat’la birlikte beden terbiyesi ve spor konusunda uzmanlaşan Tarcan. “bir topu tekmelemeye dayanan futbol”u koyar ve bu bağımlılıktan uzaklaşılması gerektiğini savunur (Bkz. alışıldık bir şey olmamasıyla açıklanabilir. yarı çıplak vücutların izleyicinin bakışına sunulması.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 205 saygınlığı ve onlara yapılan yatırım artmıştır. örtülerin ardına saklanması gereken bir “ten kafesi”dir. Tarcan’ın öncülüğünde spor aracılığıyla sağlıklı.. Bunun yanında. vandal bir spor dalı olarak görülmüştür. rekabetin öne çıkması yine aynı nedenlerle yadırgatıcı bulunmuştur. sözünü şiar edinen kurucu seçkinler. Foucault’nun (2003) terimleriyle yorumlayacak olursak. benzer bir batılılaşma ve modernleşme sürecinden geçen Finlandiya’da olduğu gibi Türkiye’de de kitleleri uyuşturan. müzik v. Stokholm caddesini göz önüne getiriniz. Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”. İslam dininde beden. bedenin fiziksel zorlamalar ve kurallarla terbiye edilmesi ediminin İslam ve Anadolu kültürüyle beslenen geleneksel ahlaka ters düşmesi. beslenme bozukluğundan mustarip ve vücudu geliştirecek sporlardan habersiz Türk insanına örnek gösterilmektedir: Tenasüp davasını sokakta kazanalım. Cumhuriyet döneminde de İsveç’e gönderilerek. Arzulayan/arzulanan.

önemli bir deneyim yaşamışlardır. Yine bu yıllarda. bazıları da tek bir spor dalının ıslahı ve geliştirilmesi için bizzat çalışmış ya da okullarda eğitmenlik yapmışlardır. Diem’in raporunda. Berlin’de yapılan olimpiyat oyunlarına iki Türk kadın sporcu katılır. Yarar donanan. Şenol Cantek – B. eğitmen. II. eğitimli Güz 2009. 1926’da Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kurulması sağlıklı nesiller yetiştirecek öğretmenlerin eğitilmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir. müminleri bu dünyanın hazlarına sürükleyebilir. Bunun için Almanya’dan beden terbiyesi sisteminin en önemli isimleri Türkiye’ye davet edilmiştir. Bunlardan bazıları hazırladıkları raporlarla spor ve beden terbiyesi alanında çeşitli iyileştirmeler önerirlerken. spor alanında Türklerin yüzyıllara dayanan başarıları ve yeteneklerini öne çıkaran bir söylem ortaya atılmasına neden olmuştur. güzelleştirilen beden. 2004). Kadın sporcular açısından en hareketli geçen yıl 1936’dır. Erken Cumhuriyet döneminde bazı spor branşları üst sınıftan ve/veya gayrimüslim kadınların rağbet gösterdikleri veya “seçkin spor dalları” olarak nitelendiği için alt sınıftan kadınları dışlayan branşlardır. isim babası olduğunun iddia edilmesinin yanında. Her ikisi de üst sınıftan ailelere mensup. eskrim bunlar arasında sayılabilir. Akın. Gazi Terbiye Enstitüsü’nün ilk kız öğrencileri kabul etmesinin yanı sıra. Vivi gibi gayrimüslim kadınların adı geçmektedir örneğin (Hürriyet. İkisi de eskrimcidir: Halet Çambel ve Suat Aşeni (Tarı). Davet edilen Alman hocalar arasında en önemlilerinden biri Carl Diem’dir. yüzme. Tenis. batıya yaklaşmak isteyen varlıklı Müslüman kesim de beden terbiyesi ve sporun aracılığından faydalanmıştır. Dünya Savaşı öncesi yükselen Nazizm’in beden politikalarının Türkiye’ye uyarlanması kararlaştırılmıştır. 1948 yılında “ümit vaad eden” tenisçiler arasında Destina. İki kadın sporcu dereceye girememelerine rağmen. kıyafet. yalnızca sosyal hayata damgasını vurmakla kalmamış. Lilyan. 21 Haziran 1948). Sporun ilk kez Levantenlerin ilgi alanına girmesinin sebeplerinden biri İslam dininin bedene yaklaşımı olabilir.206 F. çocuklar ve gençlerin bedensel eğitimine ağırlık verilmiştir. mekan ve benzerinin tedarik edilmesinin önemli ölçüde harcama yapılmasını gerektirmesi de üst sınıfların ve Levantenlerin bu işte öncü olmasını beraberinde getirmiştir. Modern sporları yapabilmek için gerekli temel donanımların. teşhir edilen. kürek. Türklerin birçok spor dalının yaratıcısı. spor kelimesinin bile ilk kez Türkler tarafından kullanıldığı savunulmuştur (Bkz. Sayı:29 . yani araç-gereç. Cumhuriyet elitlerinin Türklüğe iade-i itibar çabaları doğrultusunda. O yıllarda Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Alman hocaların en fazla mesai yaptıkları kurumdur. Geleneğin ve dinin baskılarından bir ölçüde de olsa kurtulmak. Otuzlarda ortaya atılan Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi.

yüzme. spor alanında da faaliyet göstermiştir. Gençlik ve ulusal eğitimin parçası olarak görülen spor ve beden eğitimine karşı ilgi uyandırılması amaçlandığından. Çambel ise Almanya’da geçirdiği ilk eğitim döneminin ardından. eski sporların ihyası. ruh ve kafa gelişmesi bir arada düşünülerek hazırlanmış programlar uygulamaya konmuştur. Bunun için de her vatandaşın savaş sanatları konusunda temel eğitim almasını öngörmektedir. Bu programlar. Milli sporlar desteklenir. Spor konferansları verir. Robert Kolej’de eğitmenlik yapan Rus Nadolsky’den eskrim dersi almışlardır.(aktaran Yeşilkaya. artık savaşların tüm vatandaşların katılımıyla ve ülkelerin kendilerine özgü stratejileriyle kazanılabileceğini savunmaktadır. Halkevleri örgütlenmesi. CHP Halkevleri Öğreneği’nde. dağcılık. mahalli şartlara uygun spor. atlı. Goltz Paşa olarak anılan subay. Goltz’un yazdığı ve Millet-i Müselleha adıyla çevrilen kitap. Yurdu tanımak için gezi ve kamplar düzenlenir. o dönem için erkek sporcuların bile zor elde edebilecekleri bir fırsattan yararlanmış. “Yurtdaşlara modern sağlık anlayışının esası olan ev ve oda jimnastiklerini öğretmek ve bunun günlük yaşayışın en lüzumlu bir aracı olduğuna herkesi inandırmak şuğbenin önemli ödevidir” ibaresi bulunmaktadır. garplı sporlardan tenis. Hem Çambel hem de Aşeni. uzun bisiklet turları. savaşsız bir dünyanın hayal olduğunu. Gençler bisiklet ve motor kullanmaya. eskrim ve benzerlerini içermektedir. Şube ulusal spor bayramları da düzenler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . yalnızca askerlik pratiği alanında değil.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 207 kadınlardır. bisikletli geziler. yüzmeye teşvik edilir. 1999: s. Cumhuriyet rejiminin yaygın eğitim amaçlı bir kurumu olarak. 98-100) Millet-i Müselleha Söylemi ve Beden Terbiyesi Mükellefiyeti İmparatorluk döneminde topyekun savaş fikrinin önde gelen savunucusu Alman kökenli Colmar von der Goltz’dur. aileleri ve çevrelerinin Cumhuriyet rejimine yakın. Spor şubesinin görevi jimnastik hareketlerini “kütle halinde taptamak”tır (tatbik etmek). spor şubeleri halkevlerinin en yaygın şubelerindendir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında sportif faaliyetlere etkin olarak katılan kadınların bu alanda varlık gösterebilmeleri. Suat Aşeni’nin babası Ahmet Fetgeri Aşeni Beşiktaş Kulübü’nün ve TİCİ’nin kurucularındandır. yaya. Türkiye’ye gelerek yüksek eğitim görmüş ve profesörlüğe yükselmiştir. İtalyan ve Alman faşist ideolojilerinin spor ve sağlam vücut konusunda duyarlık gösterdiği 1930-40’lı yıllarda halkevlerinde beden. modernleşme düşüncesine bağlı ve refah seviyeleri yüksek olmalarının eseridir. Bu iki örneğin de gösterdiği gibi. savunma stratejileri alanında da çalışmaktadır.

bunun yanında evinin. 1926’dan itibaren liseler ve öğretmen okullarının son iki sınıfında. savaş sanatı ile ilgili en gerekli bilgilerin kazandırılması mümkün görünmemektedir. Güz 2009. gürbüz. Ancak. Cumhuriyet’in ilk yıllarında. spora verdikleri önemi ve formlarını sporla koruduklarını dile getirdikleri röportajları da bu dergilerin sayfalarında yer alır. askeri bilgilerin uygulamaya konmasına da yaramıştır (Akın. onlardan farklı olarak. Bu kamplar izci kamplarını andırsalar da. farklı yaş gruplarından kadın ve erkekleri temel askerlik bilgileri konusunda eğitecek yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. spor yapar. Üstelik “asker ocağı” sadece erkeklerin bir araya toplanabildiği bir kurumdur. 2004: 140-141). Kıta Avrupa’sı ülkelerinde olduğu gibi. 1938’de kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu da bu süreçte etkili olmuştur. bütünüyle savaşa hazırlık çalışmalarına indirgenmiştir.208 F. Mükellefiyetin amacı. ailesinin bakımından da sorumludur. silah kullanma gibi. Bunun yanında. Kısa askerlik süresi içinde. “Beden Terbiyesi Mükellefiyeti” adı altında yeni bir uygulama başlatılmıştır. on beş günde bir saat olarak uygulanmaya başlanmıştır. ileride askeri faaliyetlerde lazım olacak esnekliği vererek. vücut bakımını ihmal etmez. Böylelikle. Cumhuriyet döneminin başından beri askeri bir yönelim taşıyan fiziki kültür faaliyetleri. Beden terbiyesi mükelleflerine uygulanan çalışma programı askerliğe hazırlık veya askerlik taklidi olarak değil. Dönemin spor dergilerinde modern kadınların spora katılımları. askerlik dersleri okullarda yaygınlaşmaya başlamış ve örneğin Gazi Terbiye Enstitüsü ve Orta Muallim Mektebi’nin beden terbiyesi şubelerinin bütün sınıflarına teorik ve uygulamalı askerlik dersleri konmuştur. modern değerlerin kadın bedeninde maddilik kazanmasıyla kurgulanır. bireysel hazların peşinde koşan kadın dönemin yaygın yakıştırmasıyla. askerlik dersleri. Basında Kadın Sporcular Modern kadın imgesi ile spor arasında kurulan ilişki. dönemin Hollywood yıldızlarının. hareketli bir kadındır. batılı kadın sporcular referans gösterilerek özendirilir. sinemaya gider. tahkir edilecek. kilolarından kurtulmuş. Bu uygulamayı ülke çapında yönlendirmesi için Tümgeneral Cemil Tahir Taner görevlendirilmiştir. Şenol Cantek – B. Böyle olunca. “tango” diye çağrılacak. Evi ve aileyi ihmal ederek. Yarar Goltz’un fikirleri hem İttihatçılar’a hem de Kemalistler’e ilham vermiştir. sağlıklı. Ders bitiminde öğrenciler 15 günlük bir kampa gönderilmişlerdir. Sokağa çıkar. Yeni ve modern Türk kadını. Sayı:29 . gençleri ülke savunmasına hazırlayan bir uygulama olarak nitelenmektedir. önce gençlere sonra da tüm halka temel askerlik becerilerini kazandırmaktır. 1930’ların ortalarından itibaren.

Ve milletin vücut kabiliyetini en yüksek hadde çıkarmak için sarf ettiği spor mesaisinde kadınlara da erkekler derecesinde rol ve mevki veriyor. öjenist politikalar doğrultusunda. sağlıklı. Türk Spor Dergisi’nin 1930 tarihindeki bir sayısında bunun bir örneğini görmek mümkündür: Memleket kadınlığının vücudunu sporla takviye etmesi. Türk Spor Dergisi’nde 1931’de yayınlanan bir yazıda. Cumhuriyet’in ideal kadını artık Satı Kadın. benliğini ikinci plana atan kadın olamaz. sporcu kadınların birden fazla çocuk sahibi olmaları teşvik edilmiştir. modern sportmen kadın tipi şöyle tasvir edilmektedir: (…) Anlaşılıyor ki yeni kadın spor yapacaktır. ahlaklı ve disiplinli bir genç nesil yetiştirmenin bir aracı olarak (Gürsoy. Yeni dünya. Dönemin İtalyası ve Almanyası’nda uygulanan beden terbiyesi politikalarından esinlenen bu yaklaşım esas alınarak. yeni ve genç Türk ırkının ideal temsilcisi olacaktır. Ahmet. Kadınların spora özendirilmeleri sadece estetik ölçütleri geliştirmek anlamında önemli görülmemektedir. Bu nesil. güzel. Onlar Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarıdır. örtülerini atmış. 1998: 4151) spor yapmak dönemin basını aracılığıyla da telkin edilmiştir. İki kadın tipinin tek benzer yönü iyi ahlaklı ve gerektiğinde fedakarlık yapabilecek. Aynı zamanda. modern giyim-kuşam tarzına sahip. Üst üste savaşlar yaşamış bir toplumdan. Anonim). Çünkü bütün cihanın tasdik ettiği en büyük hakikatlerden biri de gürbüz çocuğun kuvvetli ve sağlam anneden doğduğu keyfiyetidir. sağlıklı kadınlardan üreyecek sağlıklı ve gürbüz bir neslin önemine inanılmaktadır. çevik. Türk Spor Dergisi. milliyetçi söylemle eklemlenerek ete kemiğe bürünürler. Birinci Kanun 1930). sağlıklı ve kamusal alanda görünür olan kadındır. ırkımızın eski kudreti hayatisini bulması için en kestirme yoldur.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 209 eleştirilecektir. İşte size. Genç Cumhuriyet’in ideal kadını ise başı açık. Kara Fatma gibi. bedenini gizleyen. örtülerin altından dünyayı görmeye çalışan. yeni ideal kadına vasıl olmak için tabiat ve güneşi bol bol yiyip içmekte olan yeni canlı genç kızlar ki ilk yapılacak şey olarak derhal soyunuyor ve açık havada hemen bir top oyununa başlıyorlar. Sporcu kadının bedeni dolayımıyla cinsiyetçi toplumsal değerler. yeni sporcu kadınındır! (1 İkinci Kanun 1931. bütün dünya bu hakikatin peşindedir. (“Kadınlar ve Spor”. Bütün Avrupa. “Yeni Kadını Spor Yaratıyor”. arka planda kalmayı kabullenecek olmalarıdır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . (…) Yalnız sırası gelmişken burada bir noktaya işaret edelim: (Cinsi latifliğin) kuvvetli ve sağlam olayım diye zorlu spor müsabakalarile vücudunun tenasübünü bozarak vücut teşekkülüne sakillik verilmesi doğru mudur? Fikrimizce kadın hafif sporlar yapmalıdır.

Ankara’da. neredeyse onunla cinsel ilişkiye girmekle eşdeğer görülmektedir. orta sınıf kadınların kamusal ve özel alandaki bölünmüşlüğünün ve iki alan arasındaki gerilimlerle baş etme/edememe serüveninin de hikayesidir aynı zamanda. voleybol. Türkiye modernleşmesi. eskrim. kadınların en fazla rağbet ettikleri sporların. bir yandan da kadınlık rollerini unutmadan. Kadınlara uygun bulunmayan sporlar ise mukavemet koşuları. TİCİ kendisini fesheder ve yerine Türk Spor Kurumu (TSK) kurulur. Cumhuriyet’in yeni ve seçkin kadınına işaret eder. bir adım daha ileri gidip. güzelliğini kaybedecektir. kadınlara uygun bulmadığı spor dallarını onlara yasaklamıştır (“Kadınlara Hangi Sporlar Yasak?”. boş zamanı değerlendirme ve sosyalleşme etkinlikleridir. rekreatif amaçla spor yapmaya özendirilirlerken. Erkeksileşecek. Bu gerilimleri izi. Anonim. Böylelikle kurumun CHP’yle ilişkisi organik bir bağa dönüşür. üst sınıftan Müslüman ve gayrimüslim kadınların favorisidir. geleneksel değerlere ve eşlik/annelik vazifelerine sadık kalmaya yönlendirilmektedirler. Boks yapan. düzgün vücutlu kadın fotoğrafları. özellikle fiziksel temasın daha yoğun olduğu dövüş sporlarında. Sayı:29 . spor basını aracılığıyla profesyonel düzeyde değilse bile. Kadınlar. İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü. bisiklet ve atletizm olduğunu göstermektedir. seçkin bir mekan haline gelecektir. 1938’de açılacak olan. özellikle de İstanbul ve İzmir’de yaşayan. dönemin spor yazarları tarafından kadına en uygun bulunan sporlardır. Spor dergilerinde yer alan mayolu. Çünkü bunlar aynı zamanda. Ayrıca. büyük şehirlerde. Dönemin spor dergilerinde erkeklerle güreşen. 10 Haziran 1933). zarafetini. boks. sertleşecek hatta iffetini bile yitirecektir. Türk Spor Dergisi. Şenol Cantek – B. Yüzme ve diğer su sporları. futbol oynayan kadın. güreş. cinsel ilişkiye göndermeler vardır. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara ve Karadeniz havuzlarında yüzen. kürek. Su sporları. Yarar Dönemin spor dergilerine genel bir bakış. Bir erkekle.210 F. Sporda Kurumsallaşma 1936 yılında Türkiye’deki spor yönetimi açısından önemli değişiklikler yaşanır. kasları geliştiren sporlardır. dövüşen batılı kadınların yer aldığı fotoğrafların altlarına yazılan yazılarda. Her alanda olduğu Güz 2009. futbol gibi dayanıklılık ve sertlik gerektiren. özellikle eğitimli. hem spor yapılıp hem de sosyalleşilebilecek. güneşlenen neredeyse tümü yabancı kökenli kadınlar spor dergilerinin yanı sıra gündelik gazetelerin sayfalarını da işgal eder. görevlerini ihmal etmeden. güreşen. mücadeleye girmek. dönemin spor basınında da sürülebilir. yüzme. tenis. Otuzlu yıllarda sadece deniz kenarına kurulmuş şehirlerde değil. saygıdeğerliğini. atlamalar. deniz kenarında giyilen kıyafetler en çok kadına yakıştırılmaktadır.

tüm toplumun. bu sebeple de elit sporcular yetiştirmeye ve profesyonelliğe önem verilmemesine bağlanabilir. Yeni federasyonlar kurulur. su sporları. dans figürleri yapan genç kızları izlemek halk kitlesi için alışıldık bir pratik değildir. TSK’nın kuruluşuyla bu konuda yetkili tek organ olur. fotoğraflar eşliğinde sıklıkla yer aldığı yıllardır. oyun ve eğlence olarak algılanmaması. hareketsiz. 19 Mayıs Stadyumu adıyla açılmıştır. çember. kararlılık. derneklerde ve benzeri kurumlarda sporu beden terbiyesi ve askerlik pratikleriyle birleştiren uygulamaların hayata geçirilmesini beraberinde getirecektir. Örneğin. TİCİ’nin yerini TSK’nun alması beden terbiyesi konusunda daha fazla girişimde bulunulmasını ve verimli çalışmalar yapılmasını sağlamıştır. Spor programları. kolsuz bluzlarıyla koşan. 1938’de Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü (BTGD) kurulur. atıcılık. zamanla kışlada. Tenis. Onun yerine. sportif yetenekler ve fedakarlık. voleybol ve diğer branşlar ise tek bir federasyon şemsiyesi altında toplanır: Sportif Oyunlar Federasyonu. ürkek neslin halefi olacaktır. Otuzlu yılların ikinci yarısı ve Kırklı yıllarda. savaş sanatına uyarlanarak ülkenin güvenliği ve bekası için kullanıma hazır hale getirilecektir. basketbol. dağcılık ve kış sporlarıdır. İstanbul Taksim’de 1928’de yapılmıştır. okullarda. bisiklet (motosiklet). özellikle de gençlerin fiziksel güçlerinin ve yeteneklerinin arttırılmasının üzerinde durulması. organizasyonları ve tesisleri TSK döneminde sayıca artmıştır. Kurucu seçkinlerin söylemlerinde sıkça yer bulan “gürbüz ve yavuz nesil” imparatorluktan devralındığı iddia edilen soluk benizli. Federasyonların organizasyonundaki özensizlik. hentbol. Türk’ün ana vasıflarından olduğu ve potansiyel olarak her Türk gencinde bulunduğu savunulan cesaret. ilk 19 Mayıs Şenliği. 19 Mayıs törenlerinde akrobatik danslar. Bu stadyum açılmadan önce. sporun ulusal ve uluslar arası boyutta rekabet. Beyaz. Direktörlüğün başına Tümgeneral Cemil Tahir Taner getirilir. takla atan. kısa şortları. ilk uluslararası standartlara uygun stadyum. Bunlar atletizm. savaş yıllarında. 19 Mayıs Stadyumu. Bu federasyonlara 1940’da İzcilik Federasyonu da eklenecektir. Federasyonlara kayıtlı kadın sporcu ise bulunmamaktadır. Danışma kurulu üyeleri arasında Adnan Menderes ve Burhan Felek de vardır. futbol. top v. fiziksel dayanıklılık. güreş (boks ve halter). Sağlıklı nesiller yetiştirme arzusunun bu uygulamaların hedeflerinden olduğunu eklemek gerekir.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 211 gibi spor alanında da icra organı gibi hareket eden parti. kurdela. BTGD’nin kurulmasından hemen sonra mevcut federasyonlar lağvedilir. eşliğinde gösteriler sergileyen kız öğrencilerin popüler basında. 15 Aralık 1936’da Ankara’da.b. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .

Atletizm özellikle devletin teşvik ettiği bir sportif faaliyettir. Makine imgesine dönüşen bedenin. Bu anlamda spor. ruhsal bir nesne gibi ele alınır. Bu dönemde sporun ethosunun dönüştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1930’ların ikinci yarısında milliyetçi söylemin Batı’da yükselen otoriter rejimlerin de etkisiyle daha şoven-militer bir tona bürünmeye başladığı da belirtilmelidir. kır koşuları düzenlenir. militer. Spor yapmak gençliği “zehirli eğlencelerden” kurtarmanın en önemli aracı olarak tarif edilmektedir (4 Mayıs 1935). Ancak bu dalların palazlanıp örgütlü bir biçim alması özellikle özel Güz 2009. sadece sağlıklı değil. azimli. Bu biraz da seçkin sınıflar arasında yaygınlaşmış olan “modern kadın” imgesine karşı geliştirilmiş bir tepki olabilir. kızları ise sinemalardan ve komşu evlere kapanmaktan kurtaracaktır. Şenol Cantek – B. makyajsız ve sade bir tarza bürünmeleri talep edilmeye başlanır. bireysel sporların ve özellikle jimnastik ya da atletizm sporlarının kitlesel olarak yaygınlaşması veya en azından eğitim süreci içinde genç neslin yetişmesinde etkin bir yöntem olarak yaygın biçimde kullanılmasıdır. 1940’larda voleybol dalında okullar arası müsabakaların başlaması söz konusu olmuştur. Spor Postası’nda yazan Mübeccel Hüsamettin’e göre.212 F. idealleştirilen ya da kültleştirilen beden. Halkevlerinde genç kızlar için spor faaliyetleri. Bunun yanı sıra kız okullarında öncelikle voleybol ve yer yer basketbolun önem kazanmaya başlaması da söz konusu olmuştur. 1930’ların sonları ve 1940’lar döneminde yükselen spor dalı atletizmdir. genç asker-yurttaşların yetiştirilmesi içindir. Buna bağlı olarak kadınların yaptığı spor dalları arasında ilk sıralarda yerini alır atletizm. aynı zamanda makine gibi çalışan. spor alanında milliyetçi. Burada fetişleştirilen. Ayrıca. Milliyetçi yaklaşım çerçevesinde istenen. spor basınındaki bu tarzda yazıların yerini bir sessizliğe bıraktığını da belirtmeliyiz. disiplinli. Her ne kadar esas fetiş nesnesi erkek bedeni ise de bütün bu milliyetçi söylem için kadın bedeni de önemli bir temsil aracıdır. fedakar ve sporcu Türk genç kızdır. Sayı:29 . Yarar Siyasal alanda ağırlaşan milliyetçi yaklaşımın. Spor erkekleri kahvehanelerden. askeri nizam altında işleyişinin temsil edildiği en önemli yer jimnastik ya da idman şenlikleridir. Kadınların mutlaka spor yapmaları gerektiğine dair söylemlerin etkisini kaybettiği. Aynı dönemde Halkevlerinin Spor Şubeleri’nin faaliyetleri de önem kazanır. modernliğin yarattığı iki farklı kadınlık hali ve imgesi arasında (modern ve aktif olan karşı) “inkılap”a uygun olan sade. Spor politikaları açısından bu. Bu dönemde kadınlardan sadece spor yapmaları değil. daha önce önem verilen jimnastik sporunun yerini atletizme bırakması anlamına gelmektedir. Bedensel faaliyet. vefakar. “doğru ruhsal gelişim”in sağlanması içindir ve beden “doğru karakter”in temsilcisidir. hatta yer yer ırkçı söylemlerin güçlenmesi biçimini aldığını görüyoruz. esas olarak genç erkek bedenidir ve sadece fiziksel değil.

Hürriyet Gazetesi’nin çıkmaya başlamasıdır. Bunun dışında 1970’lere kadar doğrudan futbolu çağrıştırmayan başlıklarla çıkan Türkiye Spor Gazetesi. atletli bedenler sergilenmekte. Spor basınının giderek futbola odaklanıyor olması. çok satan. rakipleri arasından sıyrılır. Futbol ağırlıklı spor dergilerinin ilk örnekleri arasında 1948-49 yıllarında çıkan Gol Spor. Tüm bunlara bağlı olarak spor yapan kadınlarla ilgili haberlerin de azalması söz konusu olmuştur. Hürriyet. Dolayısıyla kadınların en fazla faaliyet gösterdiği okul sporlarına spor basını kapılarını yavaş yavaş kapatmaktadır. Bu olimpiyat oyunlarına ilk kez bir Türk kadını. Spor gibi dergiler de bulunmaktadır. atlet Üner Teoman da katılmıştır. popüler gazeteler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . gazetenin yayın politikasını magazin ve spor gibi. Hatta. renkli bir gazete olmak iddiasıyla yayın hayatına girer. fotoğraf altı yazılardaki ifadelerle de cinsel arzu yaratılmaya çalışılmaktadır. Daha geniş bir çerçeveden yorumlayacak olursak basında giderek Cumhuriyet ideolojisinin ve modernleşmeci yaklaşımın yerini daha ticari ve eril bir bakış açısına bırakmaya başladığı yorumu getirilebilir. Hürriyet’in spor sayfalarında ise 1949’dan itibaren ilginç bir eğilim ortaya çıkar. Bütün bunlar yukarda ileri sürdüğümüz iddiayı destekleyen gelişmelerdir. 1940’ların sonunda mevcut spor dergilerinin pek çoğu kapanır. spor basını. Bunları takiben yayın hayatına giren spor dergilerinin ömürlerinin hep kısa olması da dikkat çekici bir gelişmedir. kitlelere cazip gelen konular üzerine yoğunlaşmaya yöneltir. liglerin gelişmesi ve uluslararası müsabakaların başlaması sonucunda 1950’lerin sonu ve 1960’lar dönemine rastlar. Popülerlik ve yüksek tiraj arayışı. yerli kadın sporcuların müsabakalar sırasında çekilmiş fotoğrafları yayınlanarak. spor dergilerinin okuyucu kitlesi olarak erkekleri hedeflemeye başladığı izlenimini yaratmaktadır. bugünkü halini alır. İlk defa bu dönemde futbol ağırlıklı dergiler çıkar. Spor haberleri magazin dedikoduları ve Hollywood film yıldızlarının erotik sayılabilecek fotoğraflarıyla süslenmeye başlar. Spor Aktüalite. bu fotoğraflardaki şortlu.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 213 kulüplerde kadın voleybol ve daha sonra basketbol takımlarının oluşturulması. Buna paralel olarak basında okul sporlarına ve farklı spor dallarına ayrılan yer de azalır. 1967 yılında çıkan Fotospor sayılabilir. Hürriyet gibi gazetelerin futbola verdiği önemle de beslenerek. 1948’de yapılan Londra Olimpiyat Oyunları’na kalabalık bir muhabir ekibi gönderen ve müsabakalarda Türkiye’nin aldığı başarılı sonuçları. Yani ağırlığını futbolun oluşturduğu bir içerikle hazırlanan spor sayfalarına sahip ulusal. Basın sektöründe dönemin önemli olayı. Bu yeni eğilim ile kadınlara dönük spor haberlerinin göreli olarak azalması arasında bir ilişki kurulabilir. bol görsel malzeme eşliğinde günü gününe duyuran gazete.

geleneğin ve dinin dayattığı ahlaka sahip çıkılması gerektiğini anımsatan bir söylem de paralel olarak yükselişe geçmiştir. DP’nin lideri ve Başbakan Adnan Menderes’in popülist siyaseti. Buna karşın. Menderes.214 F. Bu sebeplerle DP yönetimi kitleleri cezbeden sporlara özellikle önem vermiştir. aynı zamanda kadının özgürleşmesinin ve haklarının peşine düşmesinin hakim eril düzeni sarsacağı endişesi ile kadına “asıl görevleri”ni. Kadınların spor alanına ve uluslararası spor müsabakalarına katılımı eskisi kadar kurumsal destek görmemişse de. yukarıda sözü edildiği gibi. 2194-2195). Spor Toto’nun kurulması ve futbolda profesyonelliğin kabulü. 1983: s. 1938’de kurulan BTGD’nin danışma kurulu üyesi olması sıfatıyla. 1950’ler dönemi kadınların örgütlü spora elit sporcu olarak katılımlarının göreli olarak arttığı bir dönemdir. Ellilerin önemli bir diğer gelişmesi de. Sayı:29 . Bunların başında futbol gelir. 1950’li yıllarda DP’nin genel liberalleşme eğilimi doğrultusunda. spor konusunda bilgili ve ilgilidir. Yarar Tek partinin içinden çıkan yeni iktidar ve sporun “halka inmesi” Ellili yılların en önemli özelliği 1945’te iktidara gelen Demokrat Parti (DP) ile birlikte tek parti idaresinden çok partili rejime geçişe sahne olmasıdır. kadının özgürleşmesi ve eşitlik talepleri üzerine temellenen kadın hareketinin ivme kazanması. popüler basından takip edilebilir. Spor Toto’dan elde edilen gelir. az çok Türkiye’de de etkisini göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada kadınların kamusal alanda (zorunluluktan da olsa) daha fazla görünür olmaları. popüler bir gazete olan Hürriyet kadının özgürleşmesi konusunda erkek egemen toplumun içine düştüğü ikilemi yansıtmaktadır. spor alanında da liberal bir politika ve söyleme geri dönüş yapılmış olsa bile. “halka itibarını iade etmek” gibi iddialar taşımaktadır. kadınlar sporla uğraşmaya devam etmişler ve özellikle kulüplerin desteğiyle faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. kadının her alanda olduğu gibi. Yüksek tirajlı. Türkiye’de de bu gelişmeler karşısında duyulan endişe. kadınların spora katılımı açısından asla 1920’lerde ve 1930’ların ilk döneminde görülen özendirici ve harekete geçirici yaklaşımdan söz edilemez. Bu gelişmeler. Batı’da ortaya atılan ve bilimsel kanıtlara dayandırılmaya çalışılan bir iddiaya göre. BTGM’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasıdır (Atabeyoğlu. Şenol Cantek – B. DP iktidarı döneminde spor devletten önemli ölçüde yardım almıştır. Batıda feminizmin yükselişe geçtiği bu dönemde. Öte yandan. etkileri sonra da hissedilecek önemli gelişmelerdir. kadınların fizyolojik olarak erkeklerden daha güçlü olduğunu belirten bir yazı Hürriyet’in sayfalarında yer almıştır örneğin (“Erkekler Niçin Kadınlara Gıpta Güz 2009. “halka inmek”. spor alanında da daha aktif hale gelmesini sağlamıştır. Türkiye’de spor tesislerinin kurulması için fırsat yaratmıştır.

saf ve yüksek bir medeniyetin mahsulü değildir. 1953).Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 215 Etmeli? Zayıf Cins Kuvvetli Cins Hangisi?”. Sportif faaliyetlerde başarı gösteren kadınların basına daha sık konu olması yukarıda da belirttiğimiz gibi bu söylemsel kaymanın bir uzantısı olduğu kadar. 23 Mayıs 1951). gerçekliği sorgulanamaz hale gelmiş önyargıları tersyüz edermiş gibi yaparak. okuyucunun dikkatini çekmeye çalışmaktadır. bu ancak bir dejenerelik olur. Bu. Sportif faaliyetlerden uzaklaşılması ise nişanlılık/evlilik ve/veya çocuk sahibi olunması sebebiyle olmaktadır. vücudu deforme etmeyecek branşlardır. yüzme. Kadın sporcuların hangi branşlarda. bu tür ajitatif ve magazinel nitelikli haberler aracılığıyla. tenis. bedeni ile ilişkisinde yalnız bırakılmak istenmemektedir. Bir yandan bu bakımından Türkiye’nin hep geride kaldığından şikayet edilirken. İçinde bulunduğumuz yıllarda kadının bağımsızlığı ileri sürülmektedir. diğer yandan Batı’da bu açıdan yaşanan gelişmelerin tedirginlikle izlendiği anlaşılmaktadır. yani kadınların erkekleşmesi hiçbir zaman ve hiçbir veçhile tabii. Örneğin kadınların Batı’da güreş ve futbol gibi annelik rollerine ve güzelliklerine zarar verebilecek sporlarla uğraşmaya başlamış olmalarını tedirginlikle aktaran bir yazıya 1953 yılında yine Hürriyet’te rastlanmaktadır (6 Mart. kuralları koyulan bir ilişkidir. atletizm gibi “kadına yakıştığı” düşünülen. erkekler tarafından sınırları çizilen. Kadın. “Emenasipasyon. Türkiye’de ve Batı’da kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda yaşanan gelişmeleri hem gıpta ile hem de tedirginlikle karşılayan bir “paranoyak” yaklaşım temelinde kurgulanmıştır. kadınların sosyal alanda ve spor yaşamında artan varlıklarına paralel bir gelişme olmakla birlikte. Spor yapan kadınlar için de aynı denetim ve yönlendirme mekanizması söz konusudur. 6 Temmuz 1951). Branşlar. Hürriyet. tiraj arttırmaya yönelik yayın politikası gereği. 1950’li yıllarda kadınların spora katılımları ile ilgili söylem ve kadınların spor alanındaki faaliyetlerini basına yansıtan görüntüler. Batı medeniyetinde kadınların toplumsal hayata ve spor alanına katılımına yaklaşım da çelişkilidir. birkaç ay sonra aynı konuda tam tersi bir iddiayla ortaya çıkacaktır. Batı spor alanında genel olarak örnek gösterilen ve hep gerisinde kaldığımız bir gelişmişlik çizgisini temsil etmektedir. amaçları/öncelikleri belirlenen. Popüler gazetelerin bir örneği olarak Hürriyet. sporun örgütlülüğünün ve kadınların spora katılımlarının artmasıyla da İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Kadınların toplumsal yaşama katılımının hem övgüyle hem de tedirginlikle karşılanmasına paralel olarak. Bu ilişki. ne kadar süreyle çalışılacakları erkekler tarafından tayin edilmektedir. Nitekim. Halbuki bu daha ziyade evlilik ve aile bağlarından sıyrılmaya çığır açan bir hezeyandır” denmektedir ( Hürriyet. Şevket Dilmaç imzalı bu metinde. genel olarak egemen söylemdeki bir kaymanın da varlığına işaret eder görünmektedir.

Üner Teoman Uysal’ın 1948’deki deneyiminin ardından. Spor yeni seçkinlerin kendileri ve bedenleriyle kurdukları yeni etiğin ve yaşam tarzının bir parçasıdır. 1952 Helsinki ve 1956 Melburn olimpiyat oyunlarına gönderilecek kadın sporcu bulunamaması ilgi çekicidir. iktisat. 1950’lerin sonlarında kadınları katıldığı spor dallarında başta atletizm ve voleybol olmak üzere giderek uluslararasılaşma söz konusudur. Sporda modernleşmenin en önemli göstergesi. kadın sporcuların başarı veya başarısızlıklarının bir ulusal simge olarak dillendirilmesine sebep olan bir gelişmedir. modern yönetim zihniyetinin gelişimi ve modernleşme süreci ile iç içe geçen bir olgudur.216 F. 1950’lerde önem sırasına göre voleybol ve basketbol gibi takım sporlarının giderek canlandığını görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri. 1957 yılında Gül Çıray ve Aycan Önel’in İngiltere Atletizm Federasyonunun kadınlar arası şampiyonasına katılması ve İngiliz basınında Gül Çıray’a yer verilmesi önemli bir haber olarak yer almaktadır basında. kadın sporcuların kayda değer başarılarından söz edilemez. modernleşme projesi kapsamında kadınların toplumsal hayatın her alanına katılmalarını teşvik eden siyasanın Demokrat Parti döneminde değerini kaybetmesi. Türkiye tarihi çerçevesinde bakıldığında. toplumun her alanına muhafazakarlığın hakim olması da diğer bir sebep olarak görülebilir. daha önceki başarısız iki denemenin hayal kırıklığı yaratması olabilir. Sayı:29 . Örneğin bu bağlamda Avrupa basınında Türk sporcu kadınların yer alması veya başarısından bahsedilmesi gurur vesilesi olmaktadır. Öte yandan spor devlet açısından toplumsal bedeni. partinin sözde liberalliğine rağmen. Bu. Şenol Cantek – B. tıp gibi pek çok alanda üretilen bilgi ve siyasalarla ilişki içinde ele alınır. sporun halkın ve bireyin bedensel ve ruhsal eğitiminin bir parçası olarak görülmeye başlamasıdır. Buna göre. Sonuç Ülkemizde modern sporların ortaya çıkışı. Yarar ilintilidir. modern sporların bu iki boyutuyla ilişkili iki dinamik temelinde geliştiği söylenebilir. Erken Cumhuriyet döneminde. Bu anlamda nüfus bilimleri. Örneğin erken Cumhuriyet döneminde yetersiz sayıda ve nitelikte olan nüfusun hem tıbben hem de Güz 2009. modern sporların tarihi özellikle devletin toplumla kurduğu ilişkilerde yaşanan dönüşümlerin de izlerini taşır. Okullar arası müsabakalarda bu spor branşları eskiye oranla daha da öne çıkmaktadır. yani halkın yeni bir düzenleme ile yönetilmesini mümkün kılan tekniklerden biridir. Örneğin 1954’te voleybolda ilk kadın kulüp takımı Fenerbahçe bünyesinde kurulmuştur. Bu dönemde.

egemen milliyetçi söylem içinde militer tonun ağırlık kazanması söz konusu olmuştur. Otuzların ikinci yarısında. 1928-1960 arası spor basını incelendiğinde. Kadınların spora teşvik edilmesi için tek parti döneminde. başka birçok alanda da halka rehberlik etmesi beklenen gazeteler kullanılmıştır. kadınların kamusal alana çıkmalarını sağlayan bir faaliyet olarak spora katılımlarının belirli şartlara bağlandığı. kişisel gelişimi için spor yapmasına İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra. Hürriyet gazetesi ile başladığı iddia edilebilir. kadınların dahil edildiği ve hatta çağırıldığı bir alandır. geleneksel cinsiyet rollerinden uzaklaşması adına cinsiyetsizleştirme politikalarıyla. Futbol temalı dergilerin çıkmaya başlaması ve ulusal. Spor. Kadınlar spor alanında hem yeni seçkinler olarak var olurlar. spor basınında bu yeni anlayışın izlerini sürmek mümkündür. yeniden cinsiyetlendirme girişimleri birlikte işler. ulusa sağlıklı evlatlar yetiştirecek sağlıklı anneler olmaktır. devlet idaresinin her alanında gözlenen liberalleşme eğilimi spor örgütlerinin de liberal ilkelere göre yönetilmesini beraberinde getirir. Bu iki dinamikle ilişkili olarak bakıldığında spor cinsiyetsiz bir alan gibi görülebilir. Buna bağlı olarak. yüksek tirajlı gazetelerin spor sayfalarının futbol ağırlıklı olarak hazırlanması kitle sporları aracılığıyla kitlesel bir ilgi yakalanmaya çalışıldığının da göstergesidir. Siyasal ve örgütsel yaşamdaki bu dönüşümler spor basınında da yankı bulur. Yirmiler ve Otuzların modernleşmeci zihniyetinin yerini. tıpkı yine erken dönem milliyetçi seçkinlerin kadına dair egemen söylemlerinde olduğu gibi. spor basınında magazinelleşmenin bu dönemde. Belirli sınıftan kadınların dahil olduğu veya belirli bir vatandaşlık görevi olarak yapılan bir faaliyet olarak spor. Kırkların sonuna kadar süren bu durum. dünya konjonktürünün de etkisiyle. kadının kendi tercihleri. spor alanında da. Özellikle Hürriyet’in spor sayfaları incelendiğinde. ticari mantığın almaya başladığı. spor örgütlenmesi de partiye bağlanmış ve her vatandaşın spor yapması. magazinel boyutu varsa basında yer alır. dönemin spor basını takip edilerek görülebilir. hem de milli vazife olarak bu alanda faaliyet göstermeye çağırılırlar. zevkleri. kadın sporculara ve onların faaliyetlerine verilen yer çok azalır. Ağırlık futbola verilince. Modernleşmeci erkeklerin bir milli görev olarak kadınlara biçtikleri toplumsal rol. beden terbiyesi politikasının bir parçası olarak zorunluluğa dönüşmüştür. Ancak daha derinlemesine incelendiğinde.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 217 ahlaken daha yüksek seciyede yetiştirilmesinin önemli bir aracı olarak görülür spor. Ellilerle değişmeye başlamıştır. Kadın sporcular ile ilgili haberler. Sonuç olarak. henüz kadınların futbol alanında bir varlık gösteremediği Türkiye’de. Parti ile devletin özdeşleşmiş olduğu bu dönemde. sağlıklı annelerin yetişmesi için en kestirme yoldur.

Roman. Ayrıntı. Cilt 9. Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık.Tanrıöver. Ed. Şenol Cantek. SBF Yayını. (1999). Cilt: 8-9. Funda (2009). N. Gürsoy. 1942-1945 Havacılık ve Spor. İstanbul. özellikle eril modernleşme perspektifinin toplumsal cinsiyete ilişkin normları nasıl eklemlediğine bağlı olarak değişim arzetmektedir. güzellik”. kadının bireyselliğini öne çıkaran. U. Spor Yönetimi. 1929 Türk Spor. İletişim Yayınları. özellikle de sportif etkinliklere katılması yerinde bulunmamaktadır. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Falih Rıfkı (1964). zinde ve özgüvenli kadın idealinden söz edilmekte. 1936 Gol Spor. İletişim Yayınları. Süreli Yayınlar Spor Alemi. Atabeyoğlu. İstanbul. İstanbul. “Sağlık. 1934-1937 Yeni Hayat. gençlik.Ü. Sayı:29 . İstanbul. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. İletişim Yayınları. İletişim Yayınları. annelik ve eşlik vazifelerini aksatacağı düşünülen etkinliklere. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler. 1937-1941 ve 1948-1949 Beden Terbiyesi ve Spor. İstanbul. N. “Türkiye’de Spor”. İletişim Yayınları.218 F. (1998). Kurthan (1983). “Türkiye’de Sporun Gelişimi”. Üç Kuşak Cumhuriyet. İstanbul. Bu çelişkiler. Kurthan (1980). Ankara. Yiğit (2004). 1948-1960 Güz 2009. 1929-1934 Spor Postası. diğer yandan. Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor. Cinselliğin Tarihi. yaptığımız analizin de gösterdiği gibi. batılı kadın gibi zarif. İstanbul. Çev. KAYNAKÇA Akın.Tanyeli. 1945-1947 Hürriyet Gazetesi. Cem (1983). Atay. “Modernizmin Vaad Edilmiş Cennetinin Kapısında İki Ülke: Finlandiya ve Türkiye”. İstanbul. Varlık Yayınevi. Şenol Cantek – B. Dönemi Türkiye Foucault. H. Cumhuriyet Ansiklopedisi. Fişek. Michel (2003). A. Gürbüz ve Yağız Evlatlar. Yeşilkaya. Yarar ihtiyatla yaklaşıldığı görülmektedir. Bir yandan. Fişek.

10.Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Abstract. Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık.Sokak No:9 06510 Emek/Ankara” adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirmeye alınmamış olmalıdır. Dergiye gönderilen makaleler 2 basılı ve 1 dijital kopya olmalı ve “İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bişkek Caddesi 81. Özet.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. 2. Makalenin düzeltilmeden yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilebilir. 237- Yazı Teslim Kuralları 1. Bulgular. Özetlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. adresler. 7(2). sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir. Makaleyi Hakemlerden birisi yayınlanmasına ikincisi yayınlanmamasına karar verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Yöntem. 4. 6. Yabancı Dildeki Başlık. 2. Anahtar Sözcükler. 5. Yasal ve etik her türlü sorumluluk makale yazarlarına aittir. şekil ve tablo kullanılmamalıdır. yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. Makalelerin 150-200 sözcük civarında İngilizce ve Türkçe özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. 8. 3. Giriş. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir. Sayfa yapısı soldan 4. 11. Sonuç ve Kaynakça.5 satır” olmalıdır. Bu bilgiler makaleye ait kapakta bulunmamalıdır. 9. Gönderilen basılı kopyalarda kapak sayfası olmalı. Renkli grafik. Ana Metin. Kaynakların Düzenlenmesi 1. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan. 7. Tartışma. Key Words. diğer taraflardan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalelerde yazı tipi “Times New Roman 12 punto” ve satır aralığı “1. kapak sayfasında yazar ismi ya da isimleri. Yazılı kopyalar hakeme isimsiz gönderileceği için makalenin iç sayfalarında değil. e-mail ve telefonları bulunmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar İletişim 2003/18 .Kaynakçada. Makaleye ilişkin raporlar ve makale metni makale yazarına iade edilmez. Makalelerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir. Basılı kopyalar A4 boyutunda dijital kopyalar “Word” formatında olmalıdır.

Çeviri Kitap Mattelart. (Erişim: 1 Mart 2002) Bahar 2009. 2005: 16). Berolson. 2004. İkiden Çok Yazarlı Kitap Lazarsfeld. London: Colombia University Press. s. 2 Mayıs 1999) Mel.tr/hra. Beverly Hills.11-12. s.176-187. M Zıllıoğlu (Çev. T (1984) International Flow of TV Programmes.htm.. 2005: 71). s. M E ve Shaw D L (1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media. H (2005) Vücudun dili olmaz. Sayı 2 .org/hra. Kaynakça ve Alıntı Kuralları Metin içi kaynak örnekleri: (Duran. Kimy. 2001) Günay’a göre (2005).). “c. (2). Notre Dame: University of Notre Dame Pres. http://www. C ve Olbrechts-Tyteca. http://www.). Kaynakça örnekleri: Tek Yazarlı Dergide Makale Varis. “b”. 2003). 36. Business Journal. Tek Yazarlı Kitap McQuail. İstanbul: İletişim. O (1991) Futbol. The Public Opinion Quarterly. (Erişim: 12 Mayıs 2005) Türkiye İstatistik Kurumu (2001) Zenginlik indeksleri. (Hemdi.htm.trkist. (Lazersfeld vd. D (1987) Mass Communication Theory: An Introduction. B ve Gaudet. (Erişim: EBSCO Masterfile database. A ve Mattelart M (1995) İletişim Kuramları Tarihi. Editörlü Kitapta Bölüm Schramm. İki Yazarlı Kitap Perelman.143-152. 1944: 23).. H (1944) The People Choice. İki Yazarlı Dergide Makale McCombs. CA: Sage Pulication Inc. (Vert ve Hale.” ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.220 için “a”. W (1992) Haberleşme Nasıl İşler. 34(1). L (1971) The New Rhetoric. Cilt 7. (Tas. Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş.95-134. Ünsal Oskay (Der. İstanbul: Derya Yayınları.dnr. P F. s. Journal of Communication. İnternet Elçi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->