Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi

Güz 2009, Sayı : 29 Autumn 2009, Number: 29

ĠletiĢim 2003/18

G. Ü. Ġ. F. Adına Sahibi Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Editör Cengiz ANIK

Rıza AYHAN M. Naci BOSTANCI Editör Yardımcıları Umur IġIK AyĢe Gül SONCU Hasan TOPBAġ Ç. Murat HAZAR Cem YAġIN
Yeditepe Üniversitesi YaĢar Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Arel Üniversitesi Gazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Yayın Kurulu Zülfikar DAMLAPINAR Sirel GÖLÖNÜ DanıĢma Kurulu
Suat ANAR Ümit ATABEK Bilal ARIK Burhan AYKAÇ Aysel AZĠZ Hasan BACANLI Hamza ÇAKIR Dilruba ÇATALBAġ Yusuf DEVRAN Ġhsan ERDOĞAN Fatma GEÇĠKLĠ Suat GEZGĠN Nilgün GÜRKAN Metin IġIK Süleman ĠRVAN Ahmet KALENDER KurtuluĢ KAYALI Ersin ÖZARSLAN Serdar ULUKAN Mustafa YAĞBASAN

ISSN: 1302-146x Copyright © Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır Yayın ve Türü: Yılda iki kez basılan hakemli, yaygın, süreli bir dergidir. Yönetim Merkezi ve Adresi: Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, 06510 Emek, Ankara Tel: 90 312 212 6495 Fax: 0 312 212 1832 e-mail: iletisimdergisi@gazi.edu.tr Basım yeri: Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Basımevi, Emek, Ankara.

TÜBĠTAK/ULAKBĠM SBVT tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

İÇİNDEKİLER ZÜLFİKAR DAMLAPINAR İletişim Bilimini Rousseau‟dan Okumak: „Kötü‟ Yanlarımızın Sonucu mu. Bugünü ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme / 133 An Analysis of Yesterday.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri / 81 Media and Politics Relation in News Discourse: 29 March 2009 Local Elections MERİH TAŞKAYA 1980‟lerden 2000‟lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim / 103 The Quantitative Changes in Product Placement Practices in Turkish Cinema Since 1980s To 2000s AYHAN BİBER Halkla İlişkiler Çalışmalarının Dünü. „İyi‟ Yanlarımızın Katkısı mı? / 1 Reading Communication Science From Rousseau: Is it the Result of Our „Bad‟ Sides? or the Contribution of Our „Good‟ Sides? DİLEK GÜRKAN Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması / 23 Financial problems of newspaper organizations and a financial analysis practice GÜLCAN IŞIK – ÜLKÜ AYŞE OĞUZHAN BÖREKÇI Siyasetçi-Medya İlişkileri Bağlamında Bir İnceleme: “Deniz Feneri Örneği” / 53 A Survey in the context of Politicians-Media Relations: The Example of Deniz Feneri ABDULKADİR GÖLCÜ Haber Söyleminde Medya. Today and Tomorrow of Public Relations Studies ERDEM TAŞDEMİR Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler / 149 Leaders and Managers in Community Management .

UMUR IŞIK – KONUR ALP KOZ Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: İnternet Haberciliği Üzerine Bir İnceleme / 167 “Click commerce” based on sexuality: An Analysis on Internet Journalism BORA ATAMAN What is „Empowering‟ and Who The „Users‟ are in The New Media / 189 Yeni Medyada “Kullanıcının Gücü” FUNDA ŞENOL CANTEK .BETÜL YARAR Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) / 201 Women and Sport in the Journals and Newspapers of the Early Republican Period (1928-1960) .

Bilimsel Serüven: Kaostan Düzenliliğe Olup biten hemen her Ģey. ırmak ve doğadaki tüm olaylarla atmosferi yöneten tanrı ve tanrıçaların yanı sıra. fırtınaları ve pek çok doğal afet ve felaketleri de yöneten öznelerdir. bilim insanının (1) tarafsızlığını. Bu evlilikten devler ve ucube kykloplarla birlikte diğer pek çok evlat dünyaya gelmiĢtir. „Özne‟ye iliĢkin en çekici tahkiyeler de hiç kuĢkusuz ki. dağ. izleyen satırlardaki makaleler kadar önem arz eden bir niteliğe zaman içinde kavuĢacaktır. akademik bir metni metodoloji karakterize etmektedir ama. kaçınılmaz olarak. bu sayfalar. akademik metnin bilimselliğinin ölçütü. „özne‟nin serüveni zorunlu olarak. eninde sonunda -mutlak ya da mümkün. (2) erdemini ve (3) masumiyetini gösteren parametreler olmalıdır. Gaia.bir „özne‟nin eseri olduğuna göre. Grek mitolojilerinin birinde. Metodolojik bir kalıp içermek zorunda olmadığı için akademik kariyer amacıyla kullanılmayacaktır ama. mantığı ve iĢtigal alanı. Bu da bilim insanının deontolojisini gündeme getirmektedir. yıldırımlar. KuĢkusuz ki bunlar aynı zamanda. bilim. bilim insanı ve hususen iletiĢim bilimi gibi konuları gündeme taĢımaya devam ediyoruz. . depremleri. ĠletiĢim biliminin karakteri. dağlar ve denizlerle birlikte gökyüzü tanrısı Uranus‟u yaratmıĢ ve daha sonra onunla evlenmiĢtir. volkanları. metodolojiyi uygulayan „özne‟ ortaya koymaktadır. doğumu yaratan pek çok tanrılar ve tanrıçalar var olmuĢtur. kaostan tanrıça Gaia. mantığı ve iĢtigal alanı. akademik metni metodoloji değil. bilimin serüveni ile örtüĢmektedir. konu duayeni. mevsimler. Bilim insanının karakteri. Yani. yeraltını yöneten Tartaros ve eĢsiz güzellikteki Eros‟un var olduğu öykülenmektedir. sanattan ya da estetikten anlayan. önce bilimin karakterine bakmak gerekmektedir. aĢkı. savaĢ ya da avdan sorumlu. Demek ki. mantığı ve iĢtigal alanı. deniz.‘S U N U ġ’ KAOSTAN DÜZENLĠLĠĞE BĠLĠMSEL SERÜVEN VE ĠLETĠġĠM BĠLĠMĠ „SunuĢ‟a tahsis edilen bu sayfaların „müzakere‟ amacıyla kullanılabileceği tasarlandığı için. Bir önceki sayıda da kısmen değinildiği gibi. Böylece yağmur. umut edilmektedir ki. sağaltım iĢi ile yükümlü. Demek ki olup biten her Ģeyden sorumlu bir özne bulunmaktadır ve onların bazıları bir yandan kaosu. Bununla birlikte. ölümü. çok değerli üsdatlarımızın katkılarıyla. Dergi‟mizin bu sayfalarında üç konunun sorunsallaĢtırılması amaçlanmaktadır: Bilimin karakteri. bereket. mitolojik metinlerde dile getirilmektedir. ĢimĢekler. kehanet üstadı. tufanları.

Babil kentini inĢa ederek. Tanrılara isyan edilmesi için herkesi tahrik edip duran Kingu‟yu öldürür. kemiklerinden kayalar ve kıymetli madenler. kanından okyanus ve ırmaklar. kaostan düzenliliğe.karıĢıklığı. sesinden yıldırımlar ve fırtınalar. baĢlangıçta sadece kaostan ibarettir. güney ve kuzeydeki dağlar. huzur ve esenliğe dönüĢtürmektir. Çin mitolojisine göre. saçları ve kaĢlarından gezegen ve yıldızlar. tanrı ve tanrıçaların bulanık su ile sisten doğduğu belirtilmektedir. doğum esnasında bebeğin feryadının. Ģu veya bu biçimde tasavvur edilen bir özne tarafından belirli bir sisteme. sağ gözünden ay. batı. sukuneti tesis etmek için çabalamaktadır. derisindeki asalaklardan hayvan ve balıklar teĢekkül etmiĢtir. düzen ve istikrara. mutlaka bir hikmet-i vücudu vardır. Bu ikisini birbirinden ayırmak için uğraĢ verirken yorgun düĢüp ölen Pangu‟nun baĢ. düzenliliğe. döllenmiĢ yumurtanın rahme asılması tümüyle kaotik. teleolojik bir özne marifetiyle kaosun düzenliliğe dönüĢtürülmesi iĢine bilim adının verilmesi çok eski olmasa bile. karmaĢayı körüklerken. yani hiçbir hesap ve iĢleme. bedenindeki tüylerden ağaç ve diğer bitkiler. Bu arada esaretten kurtulan Tiamat. kendi nefesini üfleyerek onlara hayat vermiĢ ve onların bir kısmının içini ying ögeleriyle. su taĢkınlarını bir düzene sokar. terinden yağmur ve çiğ. tükrüğünden bulutları yapar. Bu kaostan doğan Pangu. ağır kısmını aĢağılara iterek Ying‟i var etmiĢtir. Tanrıça Nugua bütün bu yaratıklardan hoĢlanmayınca ıslak çamurdan kendine benzeyen varlıklar yapmıĢ ama onlara kendi ejderha kuyruğunu vermemiĢ ve sadece ayak takmıĢ. Bu büyülü mitolojik öykülerden bir miktar esinlenmiĢ olsa gerek -nitekim mitoloji. döllemesi. karanlık yumurtanın içindeki evren. Her bir tanrıyı belirli bir iĢten sorumlu tutar. diğer yarısından yeryüzünü yaratır. Hatta mutlak bir baĢarı elde edememiĢ olsa bile ana tanrıça Gaia‟nın varoluĢ gerekçesi bile. Demek ki günümüzde Ģu veya bu biçimde kimi misyonlar (patolojik olanın . tufanları. tüm insanlara çobanlık eder. bir kısmının içini yang ögeleriyle doldurmuĢtur. onun kanından tanrılara hizmet etsinler diye insanları yaratır. kol ve ayaklarından doğu. nefesinden bulutlar ve rüzgar. yumurtayı bulması. Her toplum hatta topluluğun buna benzer varoluĢ hikayeleri vardır ve hemen hepsinde kaostan bir çıkıĢ serüveni öykülenmektedir. istikrarı. uyumu. içinden doğduğu kaosu. Kısacası. gündüzü. tüm evreni tehdit eder. Marduk imdada yetiĢip onu öldürür. Kaos. yumurtanın hafif kısmını göklere yükselterek Yang‟ı. tuvalet alıĢkanlığı edinmesinin ve özellikle memeden ayrılmasının. istikrara ve iĢlerliğe kavuĢturulmaktadır. Ea sihir gücü ile diğer tanrı ve tanrıçaları tehdit eden Apsu. Evrene istikrar ve huzur getirir. Tiamat ve Mumnu‟yu burnundan iple bağlayarak esir eder. usül ve güzergaha uygun olmamakla birlikte. Freud‟den Lacan‟a pek çok anlatıda. sol gözünden güneĢ. Babil mitolojilerinin birinde de. anlayıĢlısı ve en iyi sihir bilenidir. öte yandan diğer bazıları da düzeni. Geceyi. Damkina ile evlenir ve en yetenekli tanrı Marduk‟u dünyaya getirir. yapılan iĢin geçmiĢi neredeyse yaĢam kadar eskilere uzanmaktadır. güçlüsü. gözlerinden Dicle ile Fırat‟ı akıtır. bir yarısından gökyüzünü. fırtınaları. etinden toprak. pek çok teĢhis ve hatta tedavinin isim kaynağıdır-. mevsimleri. Spermin hareketleri. Ea bütün tanrı ve tanrıçaların en akıllısı. bu türden yaradılıĢ momentleri vardır. huzuru.

kaotik olanın bir özne marifetiyle. inandırıcılığını doğrudan doğruya belirleyen etkenlerdir. Özellikle Grek matematikçileri için kavramın anlamı. sıfat değil sadece. Burada değiĢen varlık değil. Heidegger. söylenen sözün etkisini. ona iliĢkin kesin ve doğru bilgiye asla sahip olamazdık. değiĢim yoktur. söylem. Çeviren ve yayına hazırlayan Ahmet Aydoğan. sözü. yüklem. algılarımız ve ona uygun yakıĢtırmalarımız.. logos‟ta mündemiç bu anlamı kavramak için. Dolayısıyla varlıktan (Demokritos ile sınırlandığında maddeden) yansıyan –düĢünülen. toparlama. Söz söylemenin yolu da budur: Özne. Etkili bir söz söylemek için de bir sözü oluĢturan unsurların çok daha uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Tıpkı birbirinin zıddı varlıkların kamil oluĢlara vesile olduğu gibi. çok çeĢitli edebi kullanımların ve söz sanatlarının tümünün meczi ve ahengi. Ona göre Grekler. edat. karanlık . ġayet her varlık. daha geçerli ve doğru bilgiler halini alabilmektedir. varlık sürekli değiĢiyor. aynı varlık. “Grek düĢünme tarzı”nı irdelediği bir yazısında* kaosun düzenliliğe dönüĢtürülme iĢine bilim denmesini Ģöyle açıklamaktadır.aydınlık gibi zıtlıklar. her an yeni bir „oluĢ‟la karĢımıza çıkıyor * “Varlık ve Düşünme”. varlığın „oluĢ‟ları sayesinde. öteden beri. tutarlılığını. söz. GeliĢim ve ilerlemenin yegane motoru bu devinimdir. Eğer öyle olmasaydı. sürekli oluĢumlar geçirerek. Soğuk . bu anlamda kullanmıĢlardır. s:241-258 . belirli bir düzene dönüĢtürülmesi iĢleminden ibaret bir çaba olarak anlatılmıĢtır. Çünkü onlara göre her türlü “düzen”in biricik yolu bir araya getirmekti. Belirli bir zamanda (mekan ve konjonktürde) duyularımızın algıları bizde belirli bir hisse ve ona uygun bir yakıĢtırmaya neden olurken. Yani varlığın kendisinde bir zıtlık.bilgi. Heidegger. nesne gibi unsurlar uyumlu bir Ģekilde bir araya getirilip bütünleĢtirilemediği takdirde.bertaraf edilmesi gibi) yüklenmiĢ olan bilim yapma iĢi. Zarf. bu anlamından ziyade. Varlıklar sürekli değiĢip yeni „oluĢ‟lar meydana getirdiği için. bizim duyularımızdan kaynaklanan algılara iliĢkin yakıĢtırmalardır. Say y. söylenen bir sözün “söz” olması. Martin Heidegger. karıĢıklığı. söz haline getiren ile sözün bizatihi kendisi arasındaki ilintiyi anlamak gerekmektedir: Bunu anlamanın yolu ise Herakleitos ile Parmenides arasındaki müzakereyi bir kez de bu gözle irdelemektedir. Grekler. yani bilgilerimizdir. farklı bir zamanda. „oluĢ‟uyor olsaydı. ona iliĢkin bilgilerimiz de sürekli yenilenmektedir.sıcak. yani okumanın bir çeĢidi olarak kullanıyorlardı. logos kavramını tam da. dağınıklığı. bir araya getirme. Hatta bilgi edinme diye bir edim ortaya koyamazdık. onlara iliĢkin edindiğimiz bilgiler de bu oluĢa bağlı olarak tekemmül etmektedir. Ġstanbul: 2008. farklı algılara neden olmaktadır. bir anlam taĢıması mümkün değildir. Parmenides‟e göreyse değiĢim olamaz. ilgili olduğu sanılanları seçip ayırma anlamıyla. Nitekim Heidegger‟e göre. karmaĢayı ortadan kaldırmaktan ibaretti. her Ģeyin zıddı ile kaim olduğunu. Varlık ile söz arasındaki ilintiyi sorgulayan bu müzakereyi kısaca Ģöyle özetleyebiliriz: Herakleitos bilindiği gibi. Heidegger‟e göre. ifade gibi anlamlara geldiği düĢünülen logos tabirini. varlık aleminin sürekli bir değiĢim ve oluĢum geçirdiğini belirtmektedir.

sistematik bir bütünlük arz edecek biçimde derlenip toparlanması. yani tam da bu dağınıklıktan. karĢıtlıkların oluĢturduğu düzeni.olsaydı. varlık nosyonuna da. Buna göre belirli bir alanın disipline olması demek. her bir insanın biliĢi. „çünkü‟ demektedir. Bu mantık üzerine konuĢlanan ve böyle bir iĢ ile meĢgul olmayı (bu iĢin zirvesinde Descartes ve Kant‟ın hususen bulunduğunu vurgulayarak) benimseyen bilim bu iĢi de „disiplin‟ kavramı ile tanımlamaktadır. hayatı sadece hayattan. inandırıcı. Bilim. „bir varlık‟a da sahip olamazdık. değiĢimin. her bir kiĢi kendince bildiği. bizim ona iliĢkin düĢüncelerimizdir. düĢünülebilen varlığın her zaman olduğu gibi var oluyor olması gerekir. tutarlı. Oysa ki düĢündüğümüz bir „Ģey‟ hakkında düĢünebildiğimize göre. Olası ihtilaflar bu Ģekilde ortadan kaldırılmakta ve doğal. Olgusal mütekabiliyeti ne denli yetkin sayılırsa sayılsın. tüm bu çabalar. dağınıklığı. Ayrıca bilim. anladığı için. ölümü ölümden ibaret görmektedir. onunla ilgili tüm bu bilgileri derleyip. ileri geri gidip gelirler ve bu Ģekilde bir araya toplanırlar. bu da bilimi kuran logostur. Tanımadığına havlayan ve sadece tanıdık gelene kuyruk sallayan köpekler gibi pek çok kiĢi. bu Ģekilde bir araya gelen bir toplanma. olup bitenleri (ya da varlığın bizatihi kendisindeki değiĢimi) kavramakta aciz kalırlar. ortalıkta darmadağınık ve muğlak biçimde. . O gün bu gündür bilimin mantığı bu espri üzerinde kurgulanmaktadır. tümlenme. Demek ki değiĢen varlığın kendisi değil. Oysa varlığı iĢitmesini bilen. tıpkı iletiĢimin bizatihi kendisi gibi. sözlerini duyan ve onu anladığı için de ona kayıtsız kalmayan ve varlığın kendisine açılıp saçılmasına izin vererek. toparlayıp. varlığa iliĢkin düĢüncelerimizin değiĢmesi ile sınırlı olduğu yönündeki Parmenides‟ci bu görüĢe itiraz eden Herakleitos. söylentiler ve fehimler halinde dolaĢıp duran fikirlerin. „değiĢim içindeki varlığa kulakları tıkalı‟. yakıĢtırmamız dıĢında bir varlık olmalıdır. ahengi göremediği için. ne denli güçlü. harmoniyi. kaosu ortadan kaldırmak. karmaĢadan. Bu kuruntu. sahici argümanlara sahip olursa olsun. beriki bunu anladığı. Oysa ki karĢıtlar. KuĢkusuz ki. kısacası herkesin kendince benbilirlik taslaması nedeniyle logos kavranamamaktadır. bu amaca yönelik bilgilerin bilimsel sayılmasını sağlamakla da mükelleftir. kapsam ve sınırlarının apaçık hale getirilmesi demektir. Her zaman düĢünebiliyor olduğumuza göre. görüĢü kendine has olduğu için. birbiriyle bir araya getirilmemiĢ bir yığın söylenti ve fehim(doxa)den dolayı. KarĢıtların çatıĢması. bütünlenmedir. birisi Ģunu. yakıĢtırmaya yol açan. sosyal. sadece bazı sözlerden ibarettir. Heidegger‟in değerlendirmesine göre. bireysel intizam ve insicam bu yolla tesis edilmektedir. Sözleri iĢittikleri halde logos‟u kavrayamadıkları için. diğeri onu.bu vasfından almaktadır. düzeni ve istikrarı tesis etmek için vardır. sadece sözden ibarettir ve esasen bilim etiketini taĢıma ayrıcalığı ve hakkını baĢka türlü olsa onun adına ayet derdik. daha doğrusu. düzenleyen ve hizaya sokan „özne‟ler sadece hakikatin sırrına erecektir ki.

dahası 2+2=4 iliĢkisinde olduğu gibi. Bunlar icat ve keĢiftir. “kült bir yenilik”tir. Oysa ki bilim kendisini. tüm hakikatleri (truth) ters yüz eden özel realitelerdir. Nitekim özellikle sosyal bilimlerde. Dipnot gereksiz ama varlık. bir böcek olabileceği gibi. Burada olağan olmayan. bilimsel icatların mahiyetini anlama açısından çök büyük bir önem arz etmektedir. Sokrat ve Mesih gibi. Her açıklama. Hatta medyatik dolayımlama ile. hiçbir zaman. bir çiçek. . iki bilinen arasında yeni bir iliĢki kurarak.Sokrat bir insandır . Ġki bilinen değiĢken arasında kurulan iliĢkinin sayesinde ortaya konulan bu icat. çünkü ölen Sokrat‟tır. icat. bilinmeyen. bir olayın ya da var olduğuna inandığımız bir olgusal gerçekliğin üzerindeki tozu üflemekten ibarettir. öldürülmesidir. Grek ve Latin menĢeili düĢünme geleneğinde. hemen her Ģey onun üzerin ne denli bina edilmiĢ olursa olsun. TüketilmiĢ iliĢki. Lise mantık kitaplarında yer alan “Ġnsanlar ölür . kamuoyunun da gündeminde uzunca bir süredir yer eden genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalarla ilgili disiplinlerde olduğu gibi. Ġnsanların ölümü olağan.o halde Sokrat da ölür” önermelerinden oluĢan kıyas. bilinen iki değiĢken arasında kurulabilecek „en son iliĢki‟ (sanki bir daha asla Sokrat veya Mesih gibi öznelerin ölümü olmayacakmıĢ gibi) sayesinde ortaya konulan bir yenilikmiĢ gibi kabul gördüğü için. iki bilinen arasında bilinmeyeni ortaya çıkarmak için kurulacak bir iliĢki. Prometheusvari bu tarz “kült ölümler”. Genellikle aksiyomatik disiplinler için kullanılmaktadır ama artık gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok sentetik ürünün yaratılmasında. bilimsel çabaların tüketilmesine delil teĢkil edebilir. bir simge de olabilmektedir. daha doğrusu mantıksal örgü ne denli tutarlı olursa olsun. bildiğimizi sandığımız pek çok Ģeyi. aslında yeterince bilmediğimizi anladığımız zaman. kurulabilecek son iliĢki olmayacaktır. anlaĢılması gerekenin üzerine bu kez bir kabus gibi çökmekte. Bu yüzden icatlar anlamlıdır. yeni bir toz bulutu gibi olay ya da olgusal gerçekliğin üzerine çökmekte. ya bir baĢkasının oraya bıraktığı toz bulutudur ya da zaman içinde birikmiĢ bir toz bulutu. Dahası Ģayet açıklama. bilimsel çalıĢmalar. var olan ama o güne kadar fark edilmemiĢ bir varlığın ortaya konulmasını tanımlamak için kullanılmaktadır. var olmayan bir gerçekliğin yaratılmasında ya da boĢ . Ġcat. sonsuz bir enerji kaynağına sahiptir. olsa olsa. bilmemiz gereken ne çok Ģeyin olduğunun farkına varıyoruz. tıpkı Sokrat‟ın da olağan bir insan olması gibi. Zira keĢif. eskisinden daha az veya daha fazla. o güne kadar bilinmeyen bir Ģeyi üretmek anlamına gelmektedir. KeĢif. Amerika kıtası.anlamların anlamlı. çok tutarlı ve çok inandırıcı ise. belki de en fazla bu tür icatlar.Bilimsel Serüvenin Ġki Güzergahı: Ġcat ve KeĢif Pek çok yöntem ve epistemoloji kitabında. bunun tam tersi ile beslediği için. ondan daha fazla bir kavram. inanılması imkansız olan. Önemlidir. Oysa ki iliĢkiyi ortaya koyan sözel yargılar. icat. icat ile yapılabilecek en son Ģeyin yapıldığına dair ne denli güçlü bir izlenim bırakılmıĢ olursa olsun. yeni bir giz perdesiyle anlaĢılması gerekeni anlaĢılmaz hale getirmektedir. her an gözlemlenen bir gerçektir. önemli hale getirilmesinde olduğu gibi. hemen her alan için geçerli olabilmektedir. Sokrat gibi ulu bir „özne‟nin ölümü. Türkçe karĢılıkları oldukça tanımlayıcı olan iki kavramla kategorize edilmektedir. Bu gerçeklik. sosyal bilim alanları için geçerlidir.

ahenk kurmak zorunda olduğu… ĠletiĢim biliminin diğer hemen her disiplinden daha fazla toparlanmaya ve tümlenmeye ihtiyacı vardır ama aynı zamanda da derlenip toparlandıkça karmaĢıklaĢmaktadır. Bu kaosizm. iletiĢim ve medya adı altında ayrıĢtırıldıktan sonra. bilim alanında da uygulamaya paralel yeniliklerin bir an evvel kurumlaĢtırılması. Aslında popüler anlamları bile dikkate alınsa. kanaatimizce. daha büyük bir itina ile daha sonra seçilmesi gerektiğine inandığımız bu iki kavram. bizim için. Belki de sırf bu yüzden iletiĢim fakülteleri bilim ve teknoloji olarak iki bölüm halinde yeniden kurumlaĢmak zorundadır ve bilimle ilgili bölüm. paravana. Önümüzdeki sayılarda kanaatimizce bu konuda söylenecek pek çok „söz‟ daha olacaktır. Cengiz ANIK . maske. farkına varma. Zira iletĢimsel etkinlik. bizzat UNESCO eliyle sektörün geleneksel ve yeni medya diye ayrıĢtırılması gibi. dile getirilen bu hakikatlere bilim insanları dikkat kesilmektedir ki. muhakkak. kendine özgü bir bilimsel alan olarak yeniden derlenip toparlanmalı ve düzenlenmelidir. iletiĢim disiplini için olduğu kadar. bilim iĢinin. gizleme. tüm hesapları allak bullak eden gökyüzüne yükselen dumandan ya da tüm geometrik ilkelerle dalga geçercesine gökyüzünde gezinen bulutlardan daha kaotiktir. Özellikle iletiĢim bilimi söz konusu olduğunda söylenecek sözler daha da çoğalacaktır. peçe. örtme. açığa vurma. anlama. ifĢa anlamlarına gelmektedir. Ġcat ile keĢif arasındaki ince çizgi bu iki kavram arasında daha da incelmekle birlikte. bize tahsis edilen sayfa sayısını çoktan aĢtık ve bize gösterilen hoĢgörüyü ziyadesiyle istismar ettik. can alıcı bir nüansa da iĢaret etmektedir. Zira iletiĢim. peçe ile örtme. veil (birĢeyi) örten ya da gizleyen Ģey.olay ya da olgusal gerçeklikten ziyade. gizleme. yaĢmak. discover ve revelation‟dır. Nitekim 1986‟da. ĠletiĢim Bilimi Ġçin Güzergah: Discover ve Revelation Heidegger‟in zaman ve hakikat betimlemesinden esinlenerek. iki kavram da hemen hemen aynı anlama gelmektedir. iletiĢim bilimini hem bir “logos”tan ibaret kılmakta hem de “logos” kıskacından kendisini ve baĢka pek çok disiplinin sıyrılması fırsatının yaratılması için umut vaat etmektedir. discover bulma. revelation. keĢfetme. diğer pek çok disiplin açısından da. iflas ettiği tuzak bu Ģekilde kurulmaktadır. Ne var ki. kanaatimizce elzem görünmektedir. hem tek bir kiĢinin olabildiğince dağınık ve karmakarıĢık icra ettiği bir etkinliktir hem de mutlaka en az iki varlığın bir araya gelerek uyum. iletiĢim bilimi. ortaya çıkarma. bu bağlamda iki kavram önerilmektedir: Türkçesinin. Popüler sözlüklerde cover örtü. saklama.

Rousseau’nun bilimler ve sanatlara dair sorgulayıcı üslubunu temel alan bir yaklaşımla iletişim biliminin. ne çıkmaz yollar vardır. the emergence and contributions of communication sciences  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. süreç ve yöntemler dâhilinde bir bilim alanı haline gelmesinin hangi temel dinamiklerle ilişkilendirilebileceği ve bu sürecin iyi ya da kötü yanları veya katkıları üzerine temel tartışmalara dikkat çekilmektedir. 2009a:20) ABSTRACT This study aims to present a philosophical and historical approach on the sources of communication sciences. ondan gelecek iyilikten bin kez daha zararlı nice yanlışlıklardan geçmek gerekiyor!” (Rousseau. within the scope of tools. advertising. The study analyzes the basic dynamics which can be associated with the emergence of communication as a science. Yrd. and analyzes which questions can be used in assessments about the social contributions of communication sciences. Gerçeğe ulaşmak için. J. To reach the future. Doç. and the basic factors in the process of communication becoming a science. İletişim biliminin doğuşu ve katkıları READING COMMUNICATION SCIENCE FROM ROUSSEAU: Is it the Result of Our ‘Bad’ Sides? or the Contribution of Our ‘Good’ Sides? “There are numerous dangers and dead-ends in scientific research. one needs to pass through many mistakes which are thousands of times more harmful than the goodness that will come from it!” (Rousseau. 7(2). Rousseau. Key Words: Communication. insan ve toplumsal sistemle nasıl bir ilişkisi bulunduğu ve bilim haline gelişindeki temel etkenler tartışma konusu edilmektedir. science. Anahtar Kelimeler: İletişim. J. reklam. 2009a:20) ÖZET İletişim biliminin hangi kaynaklardan doğduğu üzerine felsefi ve tarihsel bir yaklaşım denemesi sunmayı amaçlayan bu çalışma. J. With an approach based on the inquisitive style of Rousseau towards sciences and arts. aynı zamanda iletişim biliminin toplumsal katkısına dair değerlendirmelerde hangi soruların kullanılabileceğine ilişkin bir analiz niteliği de taşımaktadır. İletişimin hakla ilişkiler. or the contributions of this process. kitle iletişimi gibi araç. and mass communication and draws attention to the basic discussions on the positive or negative sides. processes and methods of public relations. bilim. ‘İyi’ Yanlarımızın Katkısı mı? Zülfikar DAMLAPINAR “Bilim araştırmalarında ne tehlikeler. Rousseau’nun günümüzde iletişim biliminin bilimsel karakteristiğinde önemli yeri olan kavramlara temel teşkil edecek hatırı sayılır öngörü ve yaklaşımlara sahip olduğu görülmektedir. J. interpersonal communication. Dr. Diğer yandan iletişim bilimleri ve toplumsal katkılarıyla ilgili olarak bazı soruların üzerinde yeniden odaklanmaya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. which formed the basis of important concepts in the scientific characteristic of communication sciences. this study discusses the relationship of communication sciences with humans and social systems.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. kişilerarası iletişim. 237- İLETİŞİM BİLİMİNİ ROUSSEAU’DAN OKUMAK: ‘Kötü’ Yanlarımızın Sonucu mu. It is observed that Rousseau introduced considerable estimations and approaches. Rousseau. İletişim 2003/18 . Conversely. it is understood that some questions about communication sciences and their social contributions should be re-focused.

aynı zamanda iletişim biliminin. temel yaklaşımlarında. Bu dizgenin perspektifinden bakarak iletişim bilimi nasıl bir kaynaktan doğmuştur? ya da iletişim bilimlerindeki gelişmeler toplumsal gelişime katkı sağlamış mıdır? Sorularını da gündemine alan bu çalışma. içinde bulunduğumuz şartları ve sorunları “yalansız. 1 2 Aydınlanma hareketine. güzel konuşma sanatı yalandan.: (Kuhn. Rousseau‟yu döneminin en gelişmiş düşünürü olarak tanımlamaktadır (49). yeni bir çağın oluşumundan önce çağımızın birçok sorununu yaşayan ve bunları değerlendirebilen yeni bir insan tipinin ilk örneği olarak konumlandırmaktadır. Rousseau‟nun bütün felsefesi bireycilikle ortaklaşa hayat. dolansız anlamak isteyen hepimizin yeniden ve yeniden okuması gereken bir düşünür” diye tanımlayan Oskay (2002:7. ikisi arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktadır (Cevizci. Dolayısıyla. 2002:34-35) kaydedilmektedir. 1997) Güz 2009. öncelikle bilimlerin çıkış kaynağını tartışarak konuya odaklanır. Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev‟inde. Örneğin. günümüzü yorumlamada hangi yaklaşımlarının değerlendirilebileceği üzerine bir analiz önemli görülmektedir. modernlik düşüncesine sert eleştirileriyle tanınan ünlü Fransız düşünür. Benzer şekilde Oskay (1993) önemli bir eğitim görmemiş olmasına karşın (38). Aydınlanma hareketini ve filozoflarını derinden etkilediği kabul edilen Rousseau. insan doğasına ilişkin çözümlemeleri ve toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış. Özellikle.57. 1996:113-115. 198-200.2 Giriş Z. Sayı:29 .72 ve 99. hayatı herkesle birlikte ele almaya çalışan Rousseau‟cu bir yaklaşımı her zaman tercih ettiğini vurgulamıştır. Bilimin doğuşu ve gelişimiyle ilgili diğer ayrıntılar ve yakın dönem tartışmaları için bkz. atomik ve kişisel benle toplumsal ben arasındaki gerilimi hafifletmeye. 1995:47. Ona göre insan bilgileri sanıldığı üzere iyi bir kaynaktan doğmamıştır. geometri cimrilikten. 2009a: 19). Damlapınar Jean-Jacques Rousseau‟yu1. Forti.9). astronomi hurafelerden. Trigg. Kant ve romantik düşünürleri çok derinden etkilemiştir. 241 ve 269-271. “Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” sorusuna cevap aradığı. Rousseau‟nun günümüz iletişim bilimleri alanına yaptığı katkı anlamına gelebilecek kavram ve yaklaşımlarını vurgulamakta. Rousseau çağdaşı düşünürler bir yana bugün dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Tolstoy‟un kendisini onun öğretilisi olarak ilan ettiği (Lecercle. 1712-1778 yılları arasında yaşamıştır. toplumsal iletişim alanları ve süreçlerindeki katkısını konu edinmektedir. günümüz iletişim bilimlerinin ana tartışma konularında. fizik insanın kendini ilgilendirmeyen şeyleri anlama merakından ve hatta ahlâk bile insanın kendini beğenmişliğinden doğmuştur2 (Rousseau. Bu bakımdan Oskay (2001:8) bir iletişim bilimci olarak yazılarında insanı ve çevresiyle ilişkisini anlamaya çalıştığını belirterek eleştirilerinde Voltaire‟ci bir “tepeden bakma” yerine herkesle birlikte düşünmeye. araç ya da süreçlerinde Rousseau‟nun hangi katkıları yapmış olabileceği. 1999:735736).

bilgi bilimsel temellerle birlikte sanat ve estetiği içermesi ve aynı zamanda hakikati. Distopya ise “ütopyaların. Ona göre: “Bilim ne yegâne gelenektir. Amerikalıların yüzde 89‟u bilimsel ilerlemeyi daha iyi bir hayat için kaçınılmaz olarak değerlendirirken. Dahası. “bilimsel araştırma değerlerinin insani değerlerle doğrudan çatıştığı”na dair kanaatler. her iki bakış açısı da birbirine karşıt kavram olarak kullanılmamaktadır (Vural ve Bakır. ne de var olanlar içinde en iyisidir. genel kaygılarla bağlantısı olmayan bir konuma yerleştirmektedir. Distopyan bakış açısı ise insanın kötülüğüne olabilecek öngörülere ilişkin yaklaşımlara verilen bir ad olarak değerlendirilmektedir. aksine yeni soruların üretilmesi için bir tartışma zemini amaçlamaktadır. Oskay‟a göre (2001:228-236) ütopya. Ancak. iletişim. sadece onun varlığına. Burada yer alan soru ya da sorunun içerdiği olgular tam da. iletişim biliminin. kendisinden sonraki asırlarda ve günümüzde de devam ettiği gözden uzak tutulamaz. 2007). hem de iyi yanlarıyla doğrudan ilişkilendirebilecek kullanım biçimlerinin ayrımı tartışmalı boyutlara sahiptir. Moles‟in (2001: 18) belirttiği gibi özü gereği belirsiz olan olgulardır. 1994:113). geçen yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri‟nde yapılan bir araştırmada kendisini göstermektedir. Yani iletişim bilimleri insanın hem kötü. bilimi sosyal bağlamdan kopuk. güzeli ve ahlâkı aktarma işlevi (Karagöz. yazıldığı çağın yaşanan hayatına karşı eleştirel bir karşı çıkıştır.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 3 Rousseau‟nun bilimler ve sanatların kaynağını iyi ve kötü yanlarımızla ilişkilendirmesine dair yaklaşımının uyarlanabileceği en uygun alanın. doğruyu. Birincisi. ikincisi tam olarak uygun bir ölçme tekniğinin bulunmaması ve üçüncüsü özü itibarıyla belirsiz 3 4 Bu tartışmanın iki asırdan çok öncesine ait olmasına karşın. 2008). fayda ve zararına alışmış olanlar onu böyle görürler” (1999b:295). katkısının ne olduğu konusunda ise ahlâkın bozulması olduğu (2009a:11) konusundaki 3 katı söylemine karşılık. Buna göre. Örneğin Rousseau‟unun Emile‟si gibi. Rousseau‟nun bilimlerin ve sanatların hangi kaynaktan doğduğuna ilişkin kestirme cevabı “kötü” yanlarımız (2009a:19). yüzyılın önemli muhalif düşünürlerinden Feyerabend‟de de kendisini göstermektedir. bu çalışma. bu çalışmanın kapsamında yer alan anahtar kavramlar Moles‟in epistemolojik yaklaşımıyla değerlendirildiğinde şu üç bakımdan belirsiz olgu kategorisinde tanımlanabilir: Birincisi açık bir şekilde tanımlanıp öngörülemezlik. iletişim bilimi „hem insanlara sigara satmak için hem de onları sigara içmemeye ikna etmek için‟ kullanılabilmesidir (Chaffe ve Berger 2005: 43). alt başlığında da yer alan iletişim biliminin “Kötü yanlarımızın bir sonucu mu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 2006:59) olarak da tanımlanmasıdır. „iyi günler‟in ve „iyi insan‟ın geçmişte kaldığını savunanlarına” verilen addır. Daha açık bir ifadeyle. İkincisi. yüzde 70‟i bilim üzerindeki aşırı yoğunlaşmanın insani sorunların çözümünü “ihmal”e yol açacağına inanmaktadır (Nelkin. teknoloji sayesinde bütün dünyanın birleşeceğini öne süren olumlu yaklaşımları ifade etmektedir (Vural ve Sabuncuoğlu. iletişim bilimleri olduğu kabul edilebilir. İnsanlar. Bilim konusuna ihtiyatlı yaklaşımlar 20. iyi yanlarımızın katkısı mı? olduğuna ilişkin soruya verilebilecek ütopyan veya distopyan4 tartışmalı tek bir cevabın izinde değil. iki açıdan. Ütopyan bakış açısı bilgi.

uyaran sistemlerinin üretimini. yüzyılda bilim kendisinden çok şey beklenen gerçek ilerlemenin yolu olarak görülüyor hatta doğanın bütün gücünün bu sayede insanlığın emrine girebileceği. 2001:38. Sanat Anlayışı ve Felsefesi 18. net bir şekilde sınırları belirleyip tanımlama ya da sistematik bir ölçüm tekniğini kullanma şansına sahip değildir. ahlâkının doğmasız kurulması gerekiyordu (Hazard. kaynakları ve katkılarına ilişkin yapılacak değerlendirmeler. Damlapınar olmasıdır. “iyi” ve “kötü” yanlar gibi özü gereği belirsiz olgular da içermektedir. İletişim alanın bilimsel karakteristiği ve Moles‟in yaklaşımı dikkate alındığında.49). sistematikleştirilmesi sürecinin temel amaçlardan biri olması gerektiği de vurgulanmaktadır (Gökçe. Yani. 2006). İletişim bilimlerinde. kimilerine göre kolektivist düşünce sistemi dolayısıyla Marx‟ın öncüsü sayılan Rousseau (Bayka. işleyişini ve etkilerini.4 Z. iletişim bilimcilerin bazı fizik kanunları veya evrim gibi büyük kuramların yokluğundan yakındığını belirterek. Dahası. epistemolojik açıdan hangisinin bilimsel olduğu/olmadığı hakkında fikir birliğine varılabilmiş değildir (Yaşın. 2008:13) kendi döneminde. 1. iletişim bilimcilerin böylesi bir çalışma kapsamında. Dijon Akademisi‟nin 5 6 Chaffe ve Berger. Chaffe ve Berger‟in önerisinde olduğu gibi (2005:52) 5 konuya ilişkin diğer „araştırmalara yol gösterecek yeni fikirler‟ aramaktır 6. Dönemin siyasi sistemi ise ruhani yaptırımdan uzak. iletişim biliminin doğuşu. 1998:6) dâhilindeki araştırmalardan elde edilen bilgilerin. 1994:15-16). Sayı:29 . insanın bilimsel ilerlemelerle her türlü mutluluğa ulaşabileceği düşünülüyordu. Columbia Üniversitesi‟nde Lazarsfeld‟in öncülük ettiği bir grubun iletişim bilimlerinde büyük kuramlar yerine „orta boy kuramlar‟ geliştirmeyi hedeflemeyi ve tekrarlanan çalışmalar yoluyla elde edilecek özgül bulguların ampirik genellemeler halinde biriktirilerek kullanılmasına dair önerisini hatırlatmaktadır. bunlarla ilgili olayları açıklayacak genellemeler içeren. önceden tanınan ve bilinen olay ya da olguların belli bir çerçevede düzenlenmesi. burada tartışma konusu edilen Rousseau‟nun iletişim bilimlerine temel olan kavram ve yaklaşımları ve dolayısıyla alana katkısı. Bu dönem aynı zamanda. Güz 2009. Kimilerine göre klasik liberal akımın içinde yer alan. toplumsal yaşamın moral yayanlarına ilişkin değerlendirme yapmanın münhasıran kiliseye ait bir yetki veya sorumluluk olduğu ve toplumsal kuramın henüz toplumsal eleştiriler düzeyinde kaldığı bir çağdır (Oskay. bilimler ve sanatlara bakışını. kuramlar geliştirerek anlamaya çalışan bir alan olarak tanımlanan İletişim bilimleri (McQuail. Rousseau’nun Bilim. takip edebileceği en elverişli yöntem. 1993:2). test edilebilir. Simge.

Diğer yandan 19. Rousseau‟ya göre insanın kötü tarafları ile bilimler ve sanatlar7 arasında bir ilişki vardır.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 5 1749‟da ortaya attığı “Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” ödüllü sorusuna cevap olarak yazdığı ve kendisine birinciliği kazandıran Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev (1750) adlı eserinde sarsıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla modern bilim. Durkheim‟e göre (2009:28) bütün bilimler ve felsefe dinden doğmuştur.” diye yazmıştır (1991:144). Bu yüzyılın sonlarında bilim yöntemsel ve kuramsal serimlemeyi ifade ediyordu. Aslında bilimlerin çıkış kaynağı günümüze kadar büyüden dine kadar birçok kaynakla ilişkilendirilmiştir. doğuşlarındaki kötülük amaçları incelendiğinde daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Fakat insanın doğuştan ne kadar istidadı olursa olsun yazı yazma sanatı bir çırpıda öğrenilmiyor” (1991: 146-147) yorumunu yapmıştır. Bu. genellikle. bilim ve sanat değerlerinin yükselmesi ve ahlâk değerlerinin alçalmasıyla insan arasına giren eşitsizlik belâsından değil de neden doğmuştur?” (2009a:28). 2006:335-337). “Bütün kötülükler. iyi niyet gibi değerlerden uzak bir bilim ve sanat anlayışının yükseldikçe ahlâkın bozulduğunu savunmuştur. o zamana kadar teknik gelişmenin hızlanmasına katkı sağlamamıştır. net ve kesin bir ayrım yoktu hatta bu kavramlar birbirlerinin yerine de kullanılabiliyordu. Düşünür. isyanlar olmasaydı tarihten de bahsedilemezdi. bilim ve din arasında her zaman bir ilişki aranmıştır (Tambiah. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bundan sonraki bütün eserleri bu eserinde ortaya atılan görüşlerin adeta savunması için yazılmıştır (Rousseau. haksızlıklar yaşanmasaydı hukuk bir işe yaramazdı. İtiraflar‟ında. bilim ve sanat kavramları arasında anlamlı. zalim hükümdarlar. Dolayısıyla 7 8 Rousseau‟nun yaşadığı 18. Bu açıdan. İlkel bazı kültürlerde büyü. lüks olmasaydı sanatlar ortaya çıkmazdı. modernleşmeye dolaylı katkı sağlamıştır (Habermas. erdem. (Williams. 2002:63-74). Yüzyılın sonlarına kadar „bilim‟ ve „teknik‟ arasında bir bağımlılık ilişkisi kurulmamıştır. 2009a:v). savaşlar. “gözlerimde bambaşka bir dünya canlandı ve kendim de başka bir insan oldum. 1997a:49). düzenli ya da yöntemli bir gözlemler ya da önermeler denetimi anlatma için” kullanılmıştır. Örneğin. antropologların önemli ilgilerinden biri bilim ve din arasındaki sınırları belirleme çalışmalarıdır. Ancak bundan daha önce. Yüzyılda “bilim [science] kelimesi. hikmet. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Yine bu eseriyle ilgili olarak “Kalemimden çıkmış olan yazıların muhakeme bakımından en zayıfı. herhangi bir düşünce alanında. Dolayısıyla Rousseau‟nun cevaplamaya çalıştığı ünlü soruda bilimler ve sanatlar kavramın yan yana kullanılmış olması söz varlığının geçirdiği böyle bir aşamayı da hatırlatmaktadır. eserinin doğuşuna vesile olan bu soruyu okur okumaz. Bilimler ve sanatlara karşı söylemini fayda zarar perspektifinden yapılandıran Rousseau. Herkes insan olmanın temel hak ve sorumluluklarını ya da doğal ihtiyaçlarını gözetseydi önemli gibi görünen birçok düşünce değerini yitirirdi (2009a:19-20)8. birlik ve ahenk yönünden de en yoksuludur bu.

artık doğal yaşama dönmenin mümkün olmadığını. krallar büyük işleri pek az başaracaklar ve halk yoksul. faydasına sunamayan bilim adamları ve sanatçılar. toplum içinde insanın yeni bir kültür varlığına dönüşmesi ile çözülebilecektir. bilimin ve iktidarın soylu bir yarışma hırsı ile gayrete gelerek. iletişim alanın bir bilim haline gelmesiyle ilgili olan süreçtir. 2007:335). Yani Rousseau‟da “geriye yönelik” bir bakış açısı söz konusu değildir (Oskay. işte o zaman erdemin. Rousseau‟nun bilim ve modernizm değerlendirmelerini erken eleştiri olarak yorumlayan bir çalışmada (Mollaer. Rousseau‟nun asıl hedefinde bilim ve sanatlardan çok. Diğer yandan bilim ve sanatlarla uğraşacakların sadece “kendilerinde büyük ustaların izinde yürümek ve onlardan ileri gitmek kudretini bulan sayılı insanlar olması” gerektiğini savunmakta böylece bilimleri önemli bir yere koymaktadır. toplumsal yaşamın zorunluluk olduğunu da görmektedir (Aslan. Damlapınar buradaki tartışma insanın doğasında yer alan iletişim içinde bulunma ihtiyacı değil. bilginler büyük şeyleri pek az düşünecekler. ahlâksız. insanları mutlu etmek amacıyla birleşip anlaşarak neler yapabileceklerini görürüz. Bu açıdan çabası insanı toplumun kötülüklerinden kurtaracak bir sistemler bütünü kurmaktır. Rousseau. üretimini toplumun hizmetine. iktidar aracı olarak kullananlar veya kendisine mistik bir yer bulmaya çalışanların olduğunu savunmak daha rasyonel bir değerlendirme olacaktır. Bir başka deyişle (Cihan. bilimin ortaya koyduğu aydınlanma ve ilerleme mitinin „ideolojik aygıt‟ haline getirilmesine karşı bir duruştur. Sayı:29 . kötülüklerin toplumsal hayata geçiş ve uygarlığın doğuşuyla birlikte geliştiği düşüncesinden hareketle insanın doğal yaşama dönmesiyle mevcut sorunların kendiliğinden son bulacağı düşüncesiyle özdeşleştirilse de. Güz 2009. Bilimler ve sanatlara karşı muhalif söylemine karşılık. Ama iktidar bir yanda. mutsuz bir durumda yaşayıp gidecektir”. bilgi ve hikmet diğer yanda kaldıkça. bunlara hükmedenler.6 Z. gerçek bilimden ve gerçek felsefeden bahsetmektedir9. Ona göre (2009a:33): “Krallar gerçek bilginlere saraylarında şerefli mevkiler versinler. toplumsallaşmayla ortaya çıkan sorunlar. 9 Hatta Rousseau (2008:33 ) “Gerçeği söyleyeceğim ve gerçeğe uygun bir dille söyleyeceğim” diyerek gerçeğin ifade edilme tarzının da altını çizmektedir. 2005:63) vurgulandığı gibi onun bilimler ve sanatlara karşı söylemi. 1962:22-23). 1993:43). insanlara hikmeti öğretecek olan bu bilginler halkın mutluluğu için çalışmakla layık oldukları en güzel mükâfatı görmüş olsunlar. Çünkü düşünür birçok yerde gerçek bilgiden.

bilginin değerine inanan. iyinin ve güzelin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz: Ne sofistler. gerçeğin doğru yolla aranması ve elde edilen sonucun iyi niyetle kullanılmasına dikkat çekmektedir (2009a:20): “Bilim araştırmalarında ne tehlikeler. ne hatipler. Bu yaklaşım tarzı özellikle eleştirdiği sofistler ve diğerleri hakkında “Bir şey bilmedikleri halde her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Ona göre. bulduğumuz şeyin doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bütün bu karışık duygularımız arasında doğruyu kestirecek olan kriteryum ne olacak? İşimiz rast gidip sonunda gerçeği bulsak bile onu iyiye kullanmasını bilecek miyiz? İşte işin en güç tarafı budur. bense bir şey İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . insan hakkındaki bilgi” olduğu düşüncesindedir (2002:75). özellikle “İnsanların sahip oldukları bilgiler içinde en fazla yararlı ve en az ilerlemiş olanı. Bilginin de bilimlerde olduğu gibi insan hakkında. Rousseau‟ya göre bilimler ve sanatlar.” (2007:56). şüphesiz veya kesin olamayacağı inancını vurgulamaktadır.” Uygarlığı oluşturan öğeler arasında sadece bilim ahlâki değerleri ön plana çıkarmaktadır. bilginin. hikmetle ortaklaşa hareket etmediğinde bu değerlerin yok olmalarına sebep olmaktadır. eşitlik ve gönencine hizmet etmezse. doğru ise yalnız bir türlü olur. ne sanatçılar. Bu da bilgiyle aydınlanmış toplumsal bilinç alanının genişlemesiyle mümkündür. bilgiyi yücelten Rousseau. gerçeğe ulaşmanın zorluğu. tartışmasız.” Bilimlerin toplumsal fayda üzerine hizmet etmesi gerekliliği fikri Rousseau‟dan bir asır sonra özellikle toplumbilimleri açısından Durkheim (18581917) tarafından da vurgulanmıştır: “Eğer toplumbilim insanların özgürlük. Gerçeğe ulaşmak için.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 7 Sonuç olarak. ne çıkmaz yollar vardır. ne de ben” ifadesiyle savunan Rousseau. Zaten gerçeği gerçekten ve yürekten arayan nerede? En iyi niyetlerle yola çıksak bile. ahlâk. insan için bir değer olarak konumlandırılması gerektiği fikrini “Doğrunun. “İnsanların eylemlerini doğru biçimde değerlendirmek için onları bütün ilişkileri içinde ele almak gerekir. insanı yanlış bilince ya da sonuca götürme tehlikesi. Rousseau bilimler ve uğraştığı alanlarla ilgili olarak. ne şairler. ondan gelecek iyilikten bin kez daha zararlı nice yanlışlıklardan geçmek gerekiyor! Bu işte zararlı olduğumuz ortada: Çünkü yanlış sonsuz biçimlere girebilir. Bilimin toplumsal yaşamdaki önemi de böylece giderek yükselecektir (2006:17). erdem. bir dakikalık bir inceleme zahmetine bile değmez. Bu açıdan özünde. bu da bize hiç öğretilmeyen bir şeydir. toplumbilimin toplum düzeninin oluşumuna yapabileceği katkılar engellenmemelidir.

bizim aramızda yaşamak ne tatlı bir şey olurdu!” şeklindeki ümitsiz beklentisini (2009a:9) Seneca‟nın. Damlapınar bilmemekle beraber hiç olmazsa bilmediğimden şüphe etmiyorum” (2009a:15)10 şeklindeki eleştirisi ile Sokrates ve Descartes felsefesini hatırlatmaktadır. dönemin kitle iletişim teknolojisi matbaa. hiç biri olmamıştır. gerçek bilginlerin ayrımı yapıldığı gibi.” (Rousseau. 2009a:16) yorumuyla desteklemektedir. Düşünürün iletişim bilimlerine katkıları 10 Rousseau belki de bunun için “Çağdaşlarımın rehberi olmaya niyetim yok. iyi insanlar ortadan kayboldu. kişilerarası iletişim.” Bilim ve felsefeyi ayrı ayrı konumlandıran Rousseau. tüm alışkanlıklarımız yalnızca bağımlılık. yollarından sapanları gördükçe onları uyarmakla yetiniyorum ve insanları yönlendirmeye çalışanlar olmadıkça ben de onları kendi düşüncelerimle yormak istemiyorum. Ona göre (2009b:13).” Bu ilkenin aksine bir felsefe Rousseau‟ya göre insanları çevresinden soyutlar. Güz 2009. “Aramızda bilginler yetişmeye başlayalı. 2008:73) savunmasını yapmaktadır. Rousseau bilgi ve ön yargı arasındaki sürece de işaret ederek. konuşma. Sayı:29 . var olan ya da edinilmiş bilgilerin bilim ya da uygarlık adı altında kutsallaştırılarak kesin inanca dönüştürülmesine karşıdır. “Tüm bilgilerimiz kölece önyargılara bağlılıktan ibaret.” (Rousseau. kamuoyu. Rousseau’da İletişim Düşüncesinin Temelleri Rousseau kendi çağında. yazı. gerçek filozofların da ayrımını yapar: “Gerçek felsefe filozof adını taşıyanların hepsinde bulunsaydı. Uygar insan kölelik içinde doğar. yaşar ve ölür. sosyal gerçekliğe karşı duyarsız hale getirir (2002:113). ama. reklam ve halkla ilişkiler ve daha birçoğu sayılabilir. 2. Bu görüşünü Emile‟de. 2008:73) : “Toplumun yararı için filozofların çalışmalarının dağılımını iyi yapmaları gerekir: birçok kitap ve tartışmadan sonra çürütülmüş olmaları gerekir. felsefe ve bilgi ilişkisini şöyle özetlemektedir (Rousseau. felsefe ve gerçek ilişkisini ve felsefeden elde edilecek faydayı veciz bir şekilde tanımlamaktadır: “Biz gerçeğin saklandığı kuyunun duvarlarına asılıp ölmek için mi yaratıldık?” (2009a:20). Bu tartışmaların devamında toplum. filozof. sonuçta iyi niyetle gerçeği öğrenmiş olurduk ve gerçeğin araştırılması bağlamında hatadan cahilliğe kadar giderek katedilmesi gereken bütün yolu gerçekten almış olurduk. “Bilgin olmaksızın insan olabiliriz” (2009b:407) şeklinde açıklayan Rousseau. sanki bunların hiçbirini yaratmamışlardır.8 Z. sıkıntı ve baskı. Bunlar arasında özellikle dil. günümüz iletişim bilimlerinin temel kavramları açısından önemli bir temel atmıştır. Şunu da kabul etmek gerekir ki o zaman hiçbir şey bilemezdik.

yani tekniğin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin bir sorgulama yaklaşımına sahiptir. Ona göre “Bir insan başka biri tarafından hisseden. yaklaşımlar ve karşılaştırmalar için bkz (Ong. bunun araçlarını aramaya yöneltir” (2007:1). Rousseau bu eserine. onların olması gerektiği şekilde değil. Yani yazı. kendimizde değil onda acı çekeriz” şeklindeki analizi (2007:36). düşünen ve kendisine benzeyen bir varlık olarak tanıdığı anda ona kendi hislerini ve düşüncelerini iletme arzusu ya da gereksinimi. Buradaki çalışma kapsamında Rousseau‟nun sembolik örnek olarak seçilmiş bazılarına yer verilmiştir. Bu. Onun acı çektiğine hükmettiğimiz ölçüde acı çekeriz. iletişim bilimi üzerine yapılan hemen bütün tanımlarda ortaklaşa kullanılan “düşüncelerin paylaşımı”. Elbette iletişim bilimlerine katkılara ilişkin yapılacak özgül bir çalışma bu konuda daha ayrıntılı verilere ulaşmayı sağlayabilecektir. günümüz kişilerarası iletişim alanının ana tartışmalarından empati kavramının temellerine de rastlanmaktadır. “düşünme biçimini” değiştirir. matbaa aracılığı ile şiddetle karşı çıktığı Hobbes ve Spinoza gibi yazarların tehlikeli düşünce ve hayallerinin ölümsüzleştirildiği ve bunun insanlığın gelişimi için bir kazanım değil kayıp olduğu fikrini savunmaktadır (2009a:30-31). böylece anlatımın yerine kesinliği koyar 11. Rousseau‟da. aynı eserinin ilerleyen bölümlerinde tespitlerini şöyle açıklar: “Kendimizi başkalarının yerine koyduğumuzda her zaman kendimizi değiştirerek o yere koyarız. empati kavramının gelişimi için önemli görülmektedir. İletişim bilimlerinin kaçınılmaz olarak odağında yer alan dil konusunda Rousseau özellikle Dillerin Kökeni Üstüne Deneme adlı eseriyle önemli bir temel atmıştır. değiştiren bir araçtır. 1995) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Konuşma duyguların. yazı ise düşüncelerin anlatım aracıdır. Düşünürün “Kendimizi acımaya nasıl yöneltiriz? Kendimizi kendi dışımıza taşıyarak. Matbaanın icadını da değerlendiren Rousseau basım tekniğine karşı olmamasına karşın hangi eserlerin basıldığı. 11 Konu hakkında ayrıntılı değerlendirmeler. Yazıyı konuşmadan ayıran Rousseau‟ya göre (2007:20-22) yazı dili sınırlandıran.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 9 hiç şüphesiz. acı çeken varlıkla kendimizi özdeşleştirerek. söz konusu kavramlar ve yaklaşımlarıyla sınırlandırılamaz. Düşünür. dilin kelimelerini değil. Onları akılla yargıladığımızı sanarken de onların önyargılarıyla kendimizinkini karşılaştırmaktan başka bir şey yapmayız” (2007:56). konusuna “düşüncelerimizi iletmenin çeşitli yolları üstüne” başlıklı bölümle tartışmaya başlar. Rousseau empati kavramını kullanmaksızın. halen yapısalcı yaklaşımlar açısından devam eden önemli bir tartışma konusudur.

inandırmadan kandırabilecek başka araçlar bulmak zorunda kalacağını. Rousseau‟nun bu yaklaşımları halkla ilişkiler sürecine doğrudan bir atıf olarak değerlendirilmektedir. akla ve bilime dayanan kanun koyucunun da kanunları kaleme almadan önce halk için uygun olup olmadığının kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtmektedir (1997:56-59). Damlapınar Rousseau‟ya göre (2009a:8) insani ihtiyaçların krallığını bilimler ve sanatlar güçlendirmektedir. “Yönetim sadece halkın yararı için çalışırsa özgürlüğe kesinlikle zarar vermez. Dahası. gösteriş ve rahat yaşamla ilgili gereksinmeler. yönetim yapısının bütün aşamalarıyla halk üzerinde yaptığı etkiler bakımından incelenmediği takdirde. Bu ikinci tür gereksinmeler uzun süren deneyimler ve alışkanlıklar sonucu bunların keyfini çıkarma alışkanlığına dönüştüğünde ve yapmamız da bu alışkanlığa göre oluşmaya başladığında gerçek gereksinmeler olur” Rousseau modern halkla ilişkiler uygulamacılarının ısrarla üzerinde durduğu bir iletişim boyutuna da temel olacak yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Yönetimin halkın yararına çalışma ilkesi bir yana Rousseau. günümüz halkla ilişkilerinin temel politikalarından biri olarak kabul görmektedir. ancak halka istediğini kabul ettirmek için bayağı çareler üretilmesinin geçici bağ oluşturacak bir „göz boyama‟ olacağından güçlü bağların akıl ve bilgelikle oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. halkın nasıl mutlu olacağı sorusundan hareketle önce mutlu olmayanların Güz 2009. Bu düşünce günümüz reklam bilimi/sanatı/sektörü açısından esas tartışma konularından birini özetlemektedir. Düşünür Emile‟de (1762). Düşünüre göre “halka halkın diliyle” değil de kendi dilleriyle iletişim kuran „bilge kişiler‟ amaçlarına ulaşamayacaktır. 2008:43). düşünür bir mimarın yapacağı büyük bir bina için zemin çalışması yapması gibi. İnsanın “davranış ve eylemlerini” kalıba sokan sanata karşı olduğunu vurgulayan Rousseau (2009a:9) iletişim yöntemi olarak reklam üzerine tartışmalara temel olduğu değerlendirilebilecek yaklaşımını şöyle özetlemektedir (2008:71): “Gereksinmelerimiz iki çeşittir: yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli maddi gereksinmeler ve genellikle lüks alanına girdiği söylenebilecek zevk. kuvvete ya da akla dayanmayan iktidarların zora başvurmadan halkı yönlendirebilecek. Sayı:29 . “yönetim çarkıyla” ve “yöneticilerin bozuk diliyle” sahte bir hal alacağı görüşünü savunmaktadır (2009b:699).10 Z. Aynı şekilde. Devlet-toplum veya yöneten-yönetilen ilişkisi bağlamında dile getirdiği. yönetim açısından da benzer bir yaklaşımla. çünkü genel iradeyi uygulamaktan başka bir şey yapmaz ve sadece bu yönetimin iradesine boyun eğen biri kesinlikle köle olduğunu söyleyemez” şeklindeki yaklaşımı (Rousseau.

Düşünür Toplum Sözleşmesi‟nde (1762)12 yöneten-yönetilen ilişkisi açısından iktidar gücünün „halkın sevgisi‟nden elde edildiğinde en büyük güç olacağını ancak bunun “kararsız ve şarta bağlı” olduğunu vurgulamaktadır (1997:99). Çünkü bireylerin tartışmalı bir soruna dair ne düşünecekleri. „genel kanı‟ gibi kavramların çoğunlukla kamuoyu karşılığı ile dilimize tercüme edildiği anlaşılmaktadır (Rousseau. onun iletişim kavramına bakış açısını önemli bir şekilde hissettirmektedir. Bu eserinde. İletişim Biliminin Rousseau’cu Yorumu: Kaynaklar. Montaigne‟nin 1588‟de yayınlanan Denemeler‟inde kavramın çoğul kullanıldığı bilinmektedir. 1998: 293 ve 102-103). Rousseau‟nun siyasal süreçte genel iradenin hiçbir zaman temsil olunamayacağı. iktidarla ve bu unsurların da birbirleriyle olan iletişimi hakkında önemli analiz ve tespitlerde bulunmuştur. 3. Rousseau‟nun “iç dünyasına yolculuğu”nu anlattığı kabul edilen anı ve roman arasında bir dille kaleme aldığı Yalnız Gezenin Düşleri adlı eserinde de „genel irade‟. gibi yakın kavramlara da sıklıkla atıf yaptığı görülmektedir. kamuoyu [l’opinion publique] kavramını ilk defa yazan Rousseau‟dur14. Aynı şekilde. İyi/Kötü Katkılar İletişim alanının bilimsel oluşum sürecine iletişim teknolojilerindeki gelişim öncülük etmiştir (Aziz. Daha o dönemde Rousseau genel iradenin her zaman doğru olduğu ve kamu yararına yöneltildiğini ön görmektedir. insanın varoluş sürecinden başlayıp toplumla. kamu yararından. Bu açıdan Toplum Sözleşmesi‟ yerine düşünürün aynı adlı eserine belki başka bir başlığı “Kamusal İletişim” olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Gerçekten de. bireylerin birleşmesiyle meydana gelen bütünün dikkate alınması gerektiğine dair açıklamaları (1997:36-37) kamuoyu süreci açısından algılanmalıdır13. başkasına devir ya da teslim edilemeyeceğine dair yaklaşımları da (1997:135) bu paralelde değerlendirilmelidir. Yani iletişimin bilimsel gelişim süreci toplumsal uygulama alanlarının genişlemesi. nasıl düşünecekleri ve hangi kanaatlere sahip olacakları kararının devredilmesi mümkün değildir. Ancak Rousseau‟nun eserleri üzerine içerik analizi ile yapılan bir araştırmaya göre bu kavramı 16 ayrı yerde kullandığı tespit edilmiştir (Noelle-Neumann. 2006:10).İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 11 durumunun incelenmesini önerir (Rousseau. İletişim bilimlerinin önemli inceleme konularından biri olan kamuoyu Rousseau‟nun tanıttığı kavramlardan biridir.). genel oy. Buna karşın düşünür. Eserlerinde. genel iradenin ya da oy‟un birey sayısıyla ölçülemeyeceği. halkın kararlarının daima isabetli olduğu sonucunun çıkarılamayacağını. halkın hiçbir zaman bozulamasa da “aldatılabileceğini” yazmıştır. vd. Düşünürün. devletle. hız kazanması ve alana dair belirli önemli 12 13 14 Rousseau‟nun diğer eserleri bir yana sadece Toplum Sözleşmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 2008:68-69). Habermas (1997b:182-200) da kamuoyu kavramının gelişiminde Rousseau‟nun katkıları vurgulamaktadır. genel iradeye. 2005:148.

Herzog. 1995:21). 2001:385-386. yüzyılın ikinci yarısından itibaren enformasyonun yerini şebekelerin aldığı iletişim çağı başlamış ve böylece “düşüncenin manipülasyonu” kurumsallaşmıştır (Barbier ve Lavenir. Birinci Dünya Savaşı‟nda gazeteciler. Üçüncüsü. sansürle birlikte propaganda amacı taşıyan ve Creel adında bir „gazetecinin‟ başkanlığını yaptığı (bu sebeple Creel Komisyonu diye de anılan) Güz 2009.12 Z. Lazarsfeld. Katz. iletişim biliminde akademik gelişmelerin hız kazanarak iletişim fakültelerinin yaygınlaşmasını. Bu açıdan. İletişim alanının iletişim bilimiyle kuşatılması gerektiği görüşünde birleşen özellikle Hovland. „haber savaşını‟ yönetmek kitleleri yönlendirmek. 1998:11). Benzer bir yaklaşımla. Halkla ilişkilerin kurucusu olarak gösterilen Edward Bernays. iletişim alanının her türlü entelektüel tartışmacıya açık bir yapısının bulunması. halkla ilişkiler ve reklam alanında çalışanlar. kitap gibi yayınlarda önemli artış görülmesini Mutlu (1995:15-16) dört temel nedene bağlamaktadır: Birincisi. 20. ABD hükümetinin Birinci Dünya savaşı sırasında. İletişim araştırmalarında en önemli patlamanın yaşandığı dönem İkinci Dünya Savaşıdır. insanlığın şimdiye kadar gördüğü en büyük iki savaşta önemli bir gelişim çizgisi izlediğini ortaya koymaktadır. Coleman gibi bilim adamlarının kitle iletişim araçları ve ikna üzerine yaptığı araştırmalar bu bilimin kök atmaya başladığı dönem olarak gösterilmektedir (Lazar. yazarlar. Damlapınar etkilerin ve en önemlisi belirli sorun ya da problemlerin ortaya çıkması ile olgunlaşmaya başlamıştır. İkincisi. iletişim çalışmaları ve araştırmalarına bilimsel yönelim özellikle kitle iletişim araçlarının ve dolayısıyla etkilerinin fark edilmeye başlaması. Tarihsel süreç açısından emekleme dönemleri ya da ilk adımlarını atmaya başladığı evreler incelendiğinde iletişim biliminin. kitle kültürü gibi „sorunlar‟ın kavramsallaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır (Mutlu. Klapper. Lowenthal. dergi. akademisyenler etkin biçimde görev almış ve medya sosyolojisini savaş sürecinde kullanılan kurumlarda öğrenmişlerdir (Mattelart. Dördüncüsü. Berelson. İletişim teknolojilerindeki köklü yeniliklerin olup bitenler hakkındaki zihinsel tasavvuru değiştirebilme gücüne sahip olması. yaşadığımız dün ile bugün arasındaki farklılığın temelinde özellikle televizyon ve buna bağlı teknolojilerin aranması. akademik iş hayatında arz ve talep dengesindeki sorunlu dönüşüm. 2001:65). Sayı:29 . 2001:22-24). kitle toplumu. Mattelart ve Mattelart.

yok.5 ve yüzde 18. İletişim biliminde ve teknolojilerindeki değişim paralel bir gelişmeye işaret etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki bir sinema filminin gösterimi esnasında perdeye her beş saniyede bir. Bu bilinçaltı reklamcılığının uygulanışı daha sonra. sonuçta yapılan araştırmaya göre reklamı yapılan iki ürünün satışlarında yüzde 57.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 13 Committee on Public Information‟un üyelerinden biridir. 1988-89:4-5). Ancak. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi‟nin veri tabanında15 yer alan akademik çalışmalar genel bir gözleme dayalı olarak değerlendirildiğinde. insanlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle yasaklanmıştır (Severin ve Tankard. Diğer bir açıdan. 15 http://tez2. Bu durum ülkemizdeki lisansüstü çalışmalara da yansımıştır. Bilinçaltı algılama ve insanların bu yolla yönlendirilmesi ilk kez reklam alanındaki bilimsel yöntemlerin ilerlemesiyle gündeme gelmiştir. 1994: 111-113).gov. toplumsal iletişim/iletişimsizlik sorunları. 1957‟de.1‟lik artışların görüldüğü belirlenmiştir. özellikle iletişimin „yan etkileri‟ ya da „gizli işlevleri‟ üzerinde yoğunlaşması (Chaffe ve Berger 2005:59) anlaşılabilir bir gelişme haline gelmiştir. Bu süreç aynı zamanda „güdümlü iletişim bilim araştırmaları‟na doğru da bir yönelim olarak görülmüştür. Halkla ilişkilerin ilk adımları burada atılmıştır (Mattelart. çoğu iletişim bilimcinin. ardından matbaa sayesinde basılı araçların kullanılması sonucu insanın zaman. manipülasyon gibi konulara doğru bir yönelim olduğu anlaşılmaktadır. saniyenin 3000‟de 1‟i kadar bir süre ileti gönderen bir araç sayesinde izleyicilere bilinçaltı algılama uygulanmış. 2001:51-52). Dolayısıyla. kitle iletişim araçlarında ve diğer iletişim süreçlerinde etik sorunlar.tr/ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . mekân ve dünyayı algılamasının kökten değişmesi gibi. Barbier ve Lavenir‟in (2001:388) uygarlık sürecinde önce alfabenin icadı. Çünkü üniversitelerde yapılan iletişim bilim araştırmaları tüketime yönelik büyük şirketlerin çıkarları doğrultusunda üstelik objektiflik kisvesi altında yönlendirilmeye çalışılmıştır (Ergüden. 1984-2007 döneminde yapılan lisans ve lisansüstü düzeydeki tezlerin halkla ilişkiler alanına katsının kantitatif olarak incelendiği bir çalışmada (Okay ve Okay: 2008) söz konusu katkının “ihmal edilebilir” olduğu bulgulanmıştır. iletişim ağlarının yaygın kullanımı da bir gün düşün(e)mememize yol açabilir mi? tarzındaki sorusu ve benzerleri daha çok sorulmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri‟nde önceleri „iletişim sanatları‟ bölüm ve fakülte adları daha sonra „iletişim bilimleri‟ olarak değiştirilmiştir.

2008) Bilgili. dünyayı ve içinde bulunduğumuz toplumu yaşanılabilir kılan uygarlığın en önemli birikimlerinden biridir. 1974) “İdeolojik Aygıtlar” (Althusser. 1999) “Global Köy” (McLuhan. 1994) Kamu Gözcüsü. Dünyanın bu nüfus büyüklüğü ve yapısıyla aynı kaldığını ancak iletişimin bilim ve uygulama alanlarının geçtiğimiz yüzyılın ortalarındaki gelişmişlik seviyesine döndüğü bir an bile tasavvur edilebilir mi? 16 16 Benzer bir soru ve farklı bir yaklaşım için bkz. iletişim bilimleri ve teknolojilerindeki gelişmeler. 1988) “Beyin Yıkama” (Brown. 1997) ve Chomsky.14 Z. Tablo 1: İletişim Bilimlerinin Kaynağı Araç veya Süreçlerin Katkı Tipolojisi İletişim Bilimleri: Temel kavramlar. bilinçli alıcı-tüketici Haber Halkla İlişkiler Reklam Bütün bu tartışmalara karşın. 1995) “Sahip Olmak” (Fromm. İşte bu perspektiften hareketle iletişim bilimleri. araçları veya süreçlerinde yaşanan ilerlemeler sonucu şimdiye kadar literatürde ulaşılan bilgi birikimi „sembolik‟ olarak Tablo 1‟de değerlendirilmektedir. Sayı:29 . 1993) “Beyin İğfal Şebekesi” (Mattelart. Fromm (1996:27) Güz 2009. Yoksa İlerleme mi?] başlıklı çalışmasında uygarlığın geldiği noktayı ahlâki durum bağlamında inceleyerek olumlu ve olumsuz katkılar açısından incelemektedir (2003:213). özgür. 1999) Katılım. diğer alanlarda da benzer biçim ve içerikle kendisinden sonra da devam etmiştir. Örneğin 20. 2005) “Yaratıcı strateji” (Drewniany ve Jewler. 1994) Kamuoyu ve Demokrasi “Zihin Yönlendirenler” (Schiller. dördüncü güç Kamu yararı (McQuail. 1998) “İktidar Seçkinleri” (Mills. 1997) “İletişim Yönetiminde Mükemmellik” (Grunig. Yüzyılda Leslie Lipson Uygarlığın Ahlâki Bunalımları [ Manevi Bir Erime mi?. araçlar veya süreçler ZARARLAR YARARLAR Medya ve/ya İletişim Teknolojileri Toplumsallaşma (Aziz. Demokrasi (McQuail. 2001) Gerçekliğin inşası (Tuchman.1994) Rokeach 1977) Şiddetin yükselişi (Sanders. 1980) Bilgilenme. Damlapınar Rousseau‟nun bilim ve sanatları sorgulama tarzı. enformasyon toplumu Propaganda ve Rıza üretimi (Herman (McQuail ve Windahl. 1982) Sosyal sistemler (De Fleur ve Ball“Öldüren Eğlence” (Postman. 1997) “Tüketim Toplumu” (Baudrillard.

gerçek bilgiyi. hikmeti. yönlendirmek vb) için kullanıldığı gibi. toplumsal organizasyon amaçlı kullanılmıştır.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 15 Tartışma ve Sonuç: Sorular Rousseau‟nun iletişim bilimlerinde halen kullanmakta olduğumuz kavram ve yaklaşımların temellerini atmasından daha önemli katkısı muhalif duruşuyla. İletişim bilimlerinin ilgili alanlarda bireye. Arthur Schopenhauer gibi düşünürler bağlamında yürütülmesi alana katkı sağlayacaktır. tıp dünyasından bütün hastalıkları kökten ve tümden ortadan kaldıracak bir katkı beklenemeyeceği. Immanuel Kant. Russell‟in (1997:53) da belirttiği gibi: “Bilim birbirimize zarar verme olanaklarını artırdıkça toplumsal yaşamın sürmesini olanaklı kılan da bu olacaktır”. kandırmak. ancak bilimin yol gösterici bir yapıya kavuşturulmasıyla ulaşılabilir. Jeremy Bentham. Francis Bacon. topluma. ahlâkı. Aziz‟in (2007:185) vurguladığı gibi bilimsel çalışmalarla üretilen bilgilerin yol gösterici ve işe yarar duruma getirilmesi. rehber edinmiş bir düşünür modeli olmasıdır. erdemi. René Descares. kimi zaman da ortaya çıkan toplumsal sorunların çözümü için olumlu tutum ya da kanaat edindirme çalışmaları. Adam Smith. John Locke. Feyerabend‟in vurguladığı gibi (1999a:12) bilimsel araştırmalar eğer halkın yaşamını etkiliyorsa. kendine özgü bilimsel kanunları olan fizik. sorgulayıcı anlayışıyla ve aykırı söylemiyle bilimleri ve sanatları bile günün şartlarında eleştirebilecek cesarette. kimya ya da biyoloji gibi fen bilimleri sayesinde doğaya her koşulda tamamen hâkimiyet sağlayamayacağı gibi iletişim bilimlerinden de bireysel ve toplumsal İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . „olumsuz‟ ya da „kötü‟ etkileri varsa yine bunları ortadan kaldırabilecek ya da azaltabilecek tek uygarlık ürünü olmasıdır. Özellikle iletişim bilimleri için vazgeçilmez prensiplerden biri olarak değerlendirilmesi gereken „toplumsallaşmada‟ başarıya. İletişim bilimi ile elde edilen bilgilerin insanı/toplumu belirli amaçlar için manipüle etmek (psikolojik savaş. bilimsel projelerin tartışılması sürecine toplumsal katılım sağlanması bir zorunluluk olarak görülmelidir. Benzer çalışmaların değişik açılardan. Yani. diğer bilim dallarına en önemli katkısı insanın doğasında bulunan iletişimi bilimsel alana taşıyarak. Voltaire. ancak aklın eylemlere egemen olması şartıyla. araştırmacının iyi bir iletişimci olmasıyla mümkündür. sektöre. uygulama süreciyle birlikte gelişen „yan‟. David Hume. Bütün bilim dalları için olduğu gibi iletişim bilimlerinin de kendisiyle ilişkilendirilebilecek her türlü toplumsal ya da doğal sorunu çözmesini beklemek mümkün değildir. Bu da.

birbirine bağlı şu sorular üzerine yeniden eğilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir:  İletişim bilimlerinin gelişimi bireysel. kurumsal ya da örgütsel iletişim düzeyinin ve kalitesinin yükselmesini. Yine de. İletişim biliminin ve öğretiminin kuramsal ya da uygulama alanına katkısı nasıl artırılabilir?  İletişim bilimimin toplumsallaştırılmasında hangi aşamadayız? Toplumun ve bireyin doğrudan içinde olduğu iletişim bilimleri onlara ne kadar ev sahipliği yapabilmiştir?  İletişim bilimindeki önemli ilerlemelere karşın toplumsal. sınıf. teknolojilerinin olumsuz etkilerini tesirsiz hale getirecek bir iletişim bilimi geliştirilebilir mi? Güz 2009. toplumsal. çatışmalar (kuşak. yöneten-yönetilen vb) neden hala yaşan bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır?  „Mektepliler‟in „alaylılar‟la meslektaş olduğu bir kitle iletişim ortamında/sektöründe iletişim bilimleri. iletişim biliminin kazanımlarından faydalanmak nasıl mümkün olabilir?  Şimdiye kadar iletişim bilimlerindeki bilgi birikimiyle ortaya çıkan kuramlardan bilim insanları mı. televizyona bağımlı izleyiciler ve benzeri sorunlar için iletişim bilimleri yeni bir açılım sağlayabilir mi?  İletişim. “davranışları ve eylemleri” kalıba sokmak isteyen örgütlü iletişim kaynakları mı yararlanmıştır?  Ülkemizde iletişim bilimi belirli parametreler dâhilinde önemli bir gelişim göstermiştir. deontolojik ve etik sorunların artmasına ya da azalmasına katkı sağlamış mıdır?  Kitle iletişim kurumlarının hedef kitleleriyle yaşadığı sorunlarda iletişim bilimleri nasıl bir çözüm sağlayabilir? Okursuz gazeteler. iletişim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının Rousseau‟cu bir yaklaşımla. toplumsal sorunlar belirginleştikçe.16 Z. Bugün yaklaşık devlet ya da vakıf üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren 40 civarında iletişim fakültesi ve lisansüstü eğitim veren birçok enstitü bulunmaktadır. Damlapınar iletişim sorunlarını tamamen çözecek bir katkı beklemek rasyonel bir yaklaşım kabul edilemez. kamusal. Sayı:29 . araçları. ilerlemesini sağlamış mıdır?  İletişim bilimi. bu sorunların peşinden koşan bir alan olmaktan nasıl çıkarılabilir? İletişim alanında yaşanan sorunlar ortaya çıkmadan.

s.) İstanbul: İletişim Yayınları. Louis (1994) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Cihan. Ahmet (1999) Felsefe Sözlüğü. ve Charles R. Behzat Tanç (çev. s. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. Ankara: Ütopya Yayınevi. içinde. Mustafa (2007) “J. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ve çev. JeanJacques. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Yayınları. İstanbul: Say Yayınları. 7. Cevizci. Brown. Kerem Eksen (çev. Aysel (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Siyasal Fragmanlar. İstanbul: Okuyanus Yayın. Steven H. Aziz. Aysel (2006) “Dünyada ve Türkiye’de İletişim Araştırmaları”. s. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık (çev.42-74.C (1994) Beyin Yıkama. ailede. Barbier. Rousseau’nun İnsan Anlayışı: Doğallıktan Kültürleşmeye”.323-338. Necip (1962) Jean-Jacques Rousseau Hayatı Sanatı Eserleri. (38). 9 (1). İsmail Yerguz (çev. Chaffe. Rousseau. Mustafa Hazım (2008) “Rousseau Üzerine Birkaç Söz”. Aslan. Ankara: AÜ BYYO. rasyonel tüketim alışkanlığına dönüştürülebilmiş midir?  Başka hangi yeni sorular üretilebilir? Bu soruların bir sonu gelir mi? KAYNAKÇA Althusser. J. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .). toplumda.). Erol Mutlu (der. bilimsel reklamcılık bilinçli. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin (çev). Bayka.). İstanbul: Varlık Yayınları.7-14. hayatta insanların sorunlarına iletişim bilimleri katkı sağlayabilmiş midir?  Bilimsel halkla ilişkiler „olumlu‟ tutum ya da kanaatlerin kazanımı. Baudrillard Jean (1997) Tüketim Toplumu. Aysel (1982) Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim. J.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 17 kişilerarası iletişim  Okulda. içinde. Berger (2005) “İletişim Bilimci Ne Yapar”. Aziz. Frédéric ve Catherine Bertho Lavenir (2001) Diderot‟dan İnternete Medya Tarihi.).9-31.A. Aziz. Ekonomi Politik Üzerine Söylev. Kitle İletişim Kuramları. İstanbul: Paradigma. s. Kültür ve İletişim.

Gazi Üniversitesi BYYO Dergisi. Orhan (1993) İletişim ve Kitle İletişim Bilimine Giriş İnsanlararası İlişkilerin Sosyolojik Bir Analizi. http://tez2. Özer Ozankaya (çev. Durkheim. Federico Mayor ve Augusto Forti (der.). Paul (1994) Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme. New York: Pantheon Books. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Erich (1997) Sahip Olmak ya da Olmak. Fromm. Mithat Sancar (çev. Hazard. New York: Longman. Sayı:29 .).).). Drewniany. ve Sandra Ball-Rokeach (1977) Theories of Mass Communication. Paul (1999b) Yönteme Karşı. s.1-15 Feyerabend. Aydın Arıtan (çev. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Ankara: TÜBİTAK. Tanıl Bora. Augusto (1997) “Modern Bilimin Doğuşu ve Düşünce Özgürlüğü”. (2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. Herman. 23-37. Jürgen (1997a) “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim. Jerome Jewler (2008) Creative Strategy in Advertising. Gökçe. Emile (2006) Toplumsal İşbölümü. İstanbul: Cem Yayınevi.).gov. Bilim ve İktidar. Paul (1999a) Özgür Bir Toplumda Bilim. İstanbul: İletişim Yayınları.). Akın (1988-89) “İletişimbilimde Niteliksel-Kural Araştırmaları”. İstanbul: Arıtan Yayınevi.). Habermas. James E. Elif Özsayar (çev. Mustafa Tüzel (çev.). ve A. s. Ahmet Kardam (çev.).). ve Noam Chomsky (1988) Manufacturing Consent The Political Economy of the Mass Media. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ergüden. 10.18 Z. Melvin L.tr Güz 2009. Konya: Atlas Kitabevi. Mehmet Küçük (çev. Bonnie L. Yurdanur Salman ve Zeynep Tanrısever (çev. Grunig. Forti.yok. İzzet Er (çev. içinde. İstanbul: Rota Yayınları. Emile (2009) Dini Hayatın İlk Şekilleri. İstanbul: Payel Yayınları. Durkheim. Jürgen (1997b) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü.). Feyerabend. Damlapınar De Fleur. Ertuğrul Başer (çev. Fromm Erich (1996) Sağlıklı Toplum. Erol Güngör (çev. Boston: Thomson Wadsworth. Habermas. Edward S.

İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 19 Karagöz.). Mattelart. Nilüfer Kuyaş (çev.). s. Denis ve Sven Windahl (1997) Kitle İletişim Modelleri. Nuri Bilgin (çev. Bilim ve İletişim”. Thomas S.). Jean-Jacques (2002) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma. Denis (1998) Mass Communication Theory An Introduction. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı. s. C. İstanbul: Bilgi Yayınevi. [Manevi Bir Erime mi? Yoksa İlerleme mi?]. Mollaer. Mattelart.).). Kilad Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi. Lecercle. İstanbul: İletişim Yayınları. içinde. (2002) “Jean-Jacques Rousseau Hayatı ve Eserleri 1712-1778”.). McLuhan. Merih Zıllıoğlu (çev. Jale Çam Yeşiltaş (çev.27-62.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul: İletişim Yayınları. İstanbul: Scala Yayıncılık. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. J-L. İstanbul: Alan Yayıncılık. Emel Öztürk (2006) “Bilgi. Kuhn.). Ankara: İmge Kitabevi. Mattelart. Leslie (2003) Uygarlığın Ahlâki Bunalımları. Cengiz Anık (çev. İstanbul: Say Yayınları. Rousseau. Mills. Rousseau’nun Felsefesi”. Konca Yumlu (çev. Denis (1999) Media Performance Mass Communication and the Public Interest. Armand (1995) Beyin İğfal Şebekesi Uluslararası Reklamcılık. s. Marshall (2001) Global Köy 21. Lipson. (4). Judith (2001) İletişim Bilimi.). Işın Gürbüz (çev.13-38. Lazar. Armand ve Michèle Mattelart (1998) İletişim Kuramları Tarihi.).). London: Sage Publications. McQuail. Armand (2001) İletişimin Dünyasallaşması. London: Sage Publications. Rasih Nuri İleri (çev. McQuail. Abraham (2001) Belirsizin Bilimleri İnsan Bilimleri için Yeni bir Epistemoloji. Moles. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 7. Ünsal Oskay (çev. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . J. Bahar Öcal Düzgören (çev. Halime Yücel (çev.49-66. Wright (1974) İktidar Seçkinleri. Ankara: Vadi Yayınları. Fırat (2005) “Modern Bilim ve Kapitalizmin Erken bir Eleştirisi: J. McQuail.

İstanbul: Der Yayınları. Selçuk İletişim. Murat Çiftkaya (çev. Dorothy (1994) Bilim Nasıl Satılır. Oskay. Rasih Nuri İleri (çev.).). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.). Ünsal (1993) XIX.). Rousseau. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma. Arif Orbay (çev. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım. Ankara: Dost Kitabevi. Sema Postalcıoğlu Banon (çev.). 2. İstanbul: Metis Yayınları. Jean-Jacques (2002) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma. Murat Özkök (çev. Ekonomi Politik Üzerine Söylev. Güz 2009. Rousseau. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.). Aydemir ve Ayla Okay (2008) “Undergraduate and Graduate Public Relations Education in Turkey: A Quantitative Study of Dissertations Contributions to Public Relations Field (1984-2007). Ünsal (2001) “Yıkanmak İstemeyen Çocuklar” Olalım. Jean Jacques (2005) Yalnız Gezenin Düşleri. İstanbul: Say Yayınları. Rousseau. Jean-Jacques (2002). Vedat Günyol (çev. Sayı:29 . Rousseau. Damlapınar Nelkin. Elisabeth (1998) Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi. Ong. İstanbul: Say Yayınları. Osman Akınhay (çev. içinde.). Okay. Noelle-Neumann. İsmail Yerguz (çev. İstanbul: Şule Yayınları. Oskay. Neil (1994) Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Jean-Jacques (1997) Toplum Anlaşması.20 Mutlu. Rousseau.5-14. Rasih Nuri İleri (çev. Jean-Jacques (2008) Siyasal Fragmanlar.). İstanbul: Say Yayınları. (1995) Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar. Walter J. Oskay. Z. Ester Yanarocak (çev. Ankara: Ark Yayınevi. Jean-Jacques (1991) İtiraflar II. Ünsal (2002) “Önsöz” Rousseau. Erol (1995) İletişim Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. (5). Rousseau.). Postman.).). Ömer Albayrak (çev. s. Jean-Jacques (2007) Dillerin Kökeni Üstüne Deneme.

). Z. Roger (1996) Akılcılık ve Bilim. Selçuk İletişim.5-19. Tuchman. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Kibele Sanat Merkezi. Sabahattin Eyüboğlu (çev. Russell.5-21. Raymond (2006) Anahtar Sözcükler Kültür ve Toplumun Sözvarlığı. Wr. Sanders. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Rousseau. (çev. 3. s. Tankard.137-148.). “Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı”. Bilim. Ufuk Can Akın (çev. Cevdet Cerit (çev. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Din ve Akılcılığın Kapsamı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Vural. Herbert (1993) Zihin Yönlendirenler. 1. s.). Beril Akıncı ve Uğur Bakır (2007) “Distopyan Perspektiften Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsanlığın Geleceği”. Trigg. Bertrand (1997) Sorgulayan Denemeler. Gaye (1980) Making News A Study in the Construction of Reality. (1994) İletişim Kuramları: Kökenleri. New York: The Free Press. Ali Atıf Bir ve Serdar Sever (çev. Werner J. Tambiah. Nermin Arık (çev. Barry (1999) Öküz‟ün A‟sı Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi. Yaşın. Yaşar Avunç (çev. 27. ve James W. Beril Akıncı ve Ayda Sabuncuoğlu (2008). Bilim Her Şeyi Açıklayabilir mi?. Şehnaz Tahir (çev. Stanley Jeyeraja (2002) Büyü. Ankara: Dost Kitabevi. Selçuk İletişim. Jean-Jacques (2009a) Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.).).). Savaş Kılıç. Kadir Yerci (çev. Jean-Jacques (2009b) Emile ya da Eğitim Üzerine. (5).). Schiller. (5). Vural. İstanbul: Pınar Yayınları. İstanbul: İletişim Yayınları. Ankara: TÜBİTAK. İstanbul: Sarmal Yayınevi. Severin.İletişim Bilimini Rousseau’dan Okumak: 21 Rousseau. Cem (2006) “İletişim Araştırmalarının Bilgi Bilimsel Temelleri: Bilimsel Bilginin Bilinebilirliği Üzerine”. Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları.). s. Williams. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.

require financial funds in order to function by gathering production factors and maintain the production at a certain profitable level. For this reason. Ü. finance. bu işletmelerin finansal kaynak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları incelenmektedir. Key Words: Newspaper organizations. İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . 7(2). financial analysis  Araştırma Görevlisi Doktor.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Türkiye’de sektörü büyük ölçüde kontrol eden iki basın işletmesinin finansal tabloları yüzde yöntemi ile analiz ve rasyo analizi tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmektedir. gelir kaynakları ve bu işletmelerin içinde bulunduğu piyasa yapısı gibi konular ele alınarak. a financial analysis is carried out which is aimed at the determination of the fund problem of the newspaper organizations. Anahtar Kelimeler: Basın işletmeleri. the financial fund needs of these organizations and how they provide them are considered by examing the subjects such as the characteristics peculiar to newspaper organizations. The need of organizations for financial funds is affected by many factors ssuch as the size of organization. Bu yüzden çalışmada basın işletmelerinin kendine özgü özellikleri. işletme büyüklüğü. finansman. endüstri koşulları gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. In the research part. finansal analiz Financial problems of newspaper organizations and a financial analysis practice ABSTRACT Newspaper organizations. maliyet yapısı. İşletmelerin kaynak ihtiyacı. cost structure. G. finansal sorunlar. the production subject and industrial organizations. sources of revenue and market structure in which these organizations are involved. 237- BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN SORUNLARI VE BİR FİNANSAL ANALİZ UYGULAMASI Dilek GÜRKAN ÖZET Basın işletmelerinin her işletme gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek faaliyette bulunabilmeleri ve üretimlerini belli bir karlılık düzeyinde istikrarlı biçimde sürdürebilmeleri için finansal kaynaklara ihtiyaçları vardır. üretim konusu. financial problems. The financial statements of the two major newspaper organizations in Turkey which controls the media sector on a large scale are analyzed by using the vertical analysis and ratio analysis. like every organization. Araştırma kısmında ise Türk basın işletmelerinde kaynak sorununun belirlenmesine yönelik bir finansal analiz çalışması yapılmaktadır.

A. stratejileri saptamak. BASIN İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN Basın işletmeleri. kamuoyu oluşturma. uygun finansman politikalarını belirlemek. bu işletmelerin finansman sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. bilgi ve haber üretirken aynı zamanda sınai bir üretimin oluşmasını sağlayan. üretim faktörlerini bir araya getirerek ürününü meydana getiren basın işletmeleri için de finansman hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. eğitme ve eğlendirme gibi toplumsal işlevleri yerine getiren. planlamak. maliyet yapısı. gerekse faaliyetlerini sürdürebilmesi için parasal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. çalışmada Türkiye’de gazete üreten basın işletmelerinin kaynak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları incelenmektedir. 2004:1). gelir kaynakları ve bu işletmelerin içinde bulunduğu piyasa yapısı gibi konular göz önüne alınarak. gazete üreten yazılı basın işletmeleri olup. girdi fiyatlarındaki artışlar. teknolojik yenilenmeyi gerektiren pahalı yatırımlar. yatırım için gerekli fonu bulması ve bu fonları etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir ki. Haber verme. Basın işletmeleri genellikle diğer endüstri Güz 2009. basın işletmelerinin kendine özgü özellikleri. 2002: 21).24 Giriş D. Gelişen teknoloji. endüstri koşulları gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Ticari bir işletme olarak ele alındığında. Sayı:29 . Gürkan İşletmelerin gerek kurulabilmesi. bu da finansmanın konusunu oluşturur. yönlendirme. Günümüzde her işletmede kaynakların tahsisi ve dağıtımı ile ilgili bir takım finansal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. globalleşme ve artan rekabete paralel olarak finansman. Bunun sağlanabilmesi için işletmelerin. uygulamak ve uygun bir kontrol mekanizması oluşturarak denetlemektir(Ergül. üretken yatırımlara yönelerek girişimlerinin sonucunu almak ve işletmelerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Finansman. Ülke ekonomisinde faaliyette bulunan işletmeler. İşletmelerin kaynak ihtiyacı. Bu çalışmada konu edilen basın işletmeleri. bu işlevleri yerine getirirken tüm ekonomik birimler gibi. kar amacı güden ve yüksek teknolojiyi hedefleyen basın işletmeleri. Bu yüzden çalışmada. yarı kamusal mal ve hizmet üreten birer işletme konumundadırlar(Dai ve Kara. pazarlama ve dağıtım aşamasında yaşanan zorluklar gibi nedenlerle bazı finansal sorunlarla karşılaşmaktadır. üretim konusu. işletme büyüklüğü. küçük veya büyük tüm işletmeler için daha fazla öneme sahip olmaktadır.

teknoloji ve sermayeyi bir araya getirerek faaliyet göstermektedir. Gazeteyi en kısa ömürlü ürün olarak tanımlamak mümkündür. tüm ekonomik birimler gibi hammadde. emek.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 25 işletmeleri ile aynı piyasa koşullarında faaliyet gösterirler. Basın işletmelerinin üretiminde. Basın işletmeleri genellikle kitle üretimi yapan işletmeler olup. bu üretimin özelliği üretimin devamlı olması ve aynı üründen çok miktarda üretilmesidir. 1989: 99). vasıflı bir emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. fotoğraf. basın işletmelerinin finansmanı da dahil olmak üzere tüm işletme fonksiyonlarına yansımaktadır. Haberin üretim. Basın işletmesi için fiyatlandırma. Gazete fiyatlama stratejisi. 1999: 93). Ancak bu endüstrinin ürünlerinin kendine özgü yanı. Üretilen ürünün ayırt edici özellikleri. karikatür gibi fikir ürünleri olmaktadır. Kullanılan yoğun teknoloji ve nitelikli emek nedeniyle güçlü bir sermaye yapısı gereksinimi ortaya çıkmaktadır. haber. Medyaların tüm ekonomisini bu kısa yaşam süresi koşullandırmaktadır(Desmoulins. pazar payı gibi işletme dışı etkenlere bağlı olunması nedeniyle karmaşık bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Özkan. Temel işlevini okuyucu için gerçekleştirmesine rağmen işletmeye sağladığı gelir açısından reklamverenler okuyuculardan daha önemli bir konumda bulunmaktadır. ürettiği ürüne asıl değerini ve önemini kazandıran makale. Dolayısıyla. basın sektörüne diğer sektörlerden ayrı bir özellik kazandırmaktadır. Basın işletmelerinin ürettiği ürünün diğer bir özelliği ise. Gazetenin dayanıksız bir ürün olması ve stok edilememesi. dağıtım ve tüketim aşamalarının çok kısa süre içinde gerçekleşmesi gazetenin hemen değerini kaybetmesine neden olmaktadır. tek bir ürünün iki farklı mal ve hizmet piyasasına sunulması gibi pek çok özellik basın işletmelerini diğer endüstri işletmelerinden ayırmaktadır. 1993:20). Basın işletmelerinin finansmanında ürettiği ürününün(gazete) bazı özellikleri son derece belirleyici olabilmektedir. rekabet derecesi. üretim sürecinin uzman bir emek ve yoğun bir sermaye gerektirmesi. işletmenin kendi maliyet yapısından çok ekonominin durumu. Dolayısıyla basın işletmelerinin yapısına uygun olan kitle üretimi sermaye yoğun üretim teknolojisi ve otomasyon gibi gelişmiş üretim sistemleri kullanarak birbirinin aynı olan ürünler üretmek biçiminde gerçekleşmektedir (Atılgan. hem karı maksimuma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Düşünce üreten ve kamu hizmeti gören ekonomik bir birim olarak basın işletmeleri. gazetenin okuyucu ve reklamveren olmak üzere iki ayrı pazara sunulmasıdır. Gazetelerin okuyucuya ve reklamverene ayrı ayrı satışa çıkarılması fiyat politikalarının da basın işletmeleri için farklı işlemesine neden olmaktadır. gazetenin içeriğini oluşturmada eğitimli.

26

D. Gürkan

çıkarma ya da maksimum satış hacmine ulaşma, hem de pazar payını maksimize etmelidir (Fink, 1988: 199). Günlük gazetelerin satış fiyatı genellikle birim maliyetinden daha düşük düzeyde tespit edilir. Gazetenin maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bu dengesiz yapı gazetelerin sadece satış gelirleriyle yaşamalarını imkansız hale getirmektedir (Atılgan, 1993:234). Temelde fikri ürün olan gazete, ekonomik ürün olarak değer kazanmakta ve fikri olandan çok ekonomik olana yönelerek, zihinsel bir dönüşüme zemin hazırlamaktadır. Okuyucudan çok reklamverenin sözcülüğünü yapan gazete böylece kendi ekonomik geleceğini güvence altına almaktadır (Topçuoğlu, 1996: 219). Basın sektöründe üretilen ürün büyük altyapı yatırımları ve pahalı teknolojiyi gerektirmekte, dolayısıyla yüksek başlangıç maliyetleri söz konusu olmaktadır. Basılan kopya sayısı değişse de, basın işletmesi aynı sayıda fikir işçisini çalıştırmakta, gazetenin haber ve reklam içeriğini oluşturmakta ve gazeteyi baskıya hazır hale getirmektedir. Gazetelerin maliyetleri finansal kaynak ihtiyacında etken olmaktadır. Bu yüzden basın işletmelerinin finansal özelliklerini belirlerken basın işletmelerinin maliyet yapısı dikkate alınmalıdır. Gazetelerin maliyetleri genel olarak; hammaddelerin toplanması (bilgi, haber), bunların hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılması aşamalarını kapsayan bir süreç sonunda belirlenir(Söylemez, 1998:46). Bu süreçte, gazetelerin oldukça yüksek “ilk kopya” maliyetleri ile karşı karşıya kalınır. Basın işletmesinin maliyetlerini entelektüel üretim maliyetleri, mal olarak gazetenin üretim maliyetleri, dağıtım ve satış çabaları maliyetleri olarak gruplandırmak mümkündür. Gazetenin tasarlanması ve idaresini sağlayan yazıişleri giderleri ve yönetim giderleri entelektüel üretim giderleri olarak ele alınmaktadır. Yazıişleri tarafından üretilen hizmetin maddi bir ürün olarak gazeteye dönüştürülmesi için bina, makine, donanım, hammadde, teknoloji ve insan gücüne ihtiyaç duyulmakta, bunlar da üretim maliyetlerini oluşturmaktadır. Diğer yandan gazetenin dağıtımından kaynaklanan maliyetler ve gazete satışını artırma amaçlı reklam ve promosyon giderleri de diğer maliyet unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır (Gürkan, 2003:31). Basın işletmelerinin ana girdisini oluşturan kağıdın da gazetenin maliyeti açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de bir gazete yaklaşık maliyet harcamalarının %20 kadarını kağıda ayırmaktadır(Dai,2008: 273). Ülkemizde uzun

Güz 2009, Sayı:29

Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması

27

yıllar gazete kağıdı yalnız, basın işletmelerinin kağıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan SEKA tarafından üretilmiştir. Günümüzde basın işletmeleri kağıt ihtiyaçlarını büyük ölçüde ithal etmektedir. Basın işletmelerinin ürettiği gazetenin dayanıksız ürün olma özelliğinden dolayı, okuyucusuna kısa sürede ulaşma gerekliliği, bu işletmelerin dağıtım organizasyonunu da önemli hale getirmektedir. Dağıtım bir gazetenin ortaya çıkış sürecinde son derece hassas ve karmaşık bir aşamayı teşkil etmekte; hızlılık, düzenlilik, yararlılık ve yayının toplu halde sevk ve idaresinin (elde kalanlar için iade dahil) son derece katı zorunlulukları ve gayet sıkı kontrol edilen maliyet koşullarındaki her türlü unsuru bağdaştırmak zorundadır (Fillion, 1992: 277). Dağıtım kanallarını doğru belirleyemeyen ve düzgün çalıştıramayan bir işletme, tüketiciye zamanında ulaşamayacağı için rekabet avantajı elde etmesi güç olacaktır (Sayılgan, 2004:66). Sağlam bir alt yapılanmaya sahip dağıtım, aynı zamanda üretim planlamasına da katkı sağlayacaktır. Çünkü dağıtım neticesinde aynı zamanda iade oranı ve beraberinde dağıtım ile ilgili masraflar da netlik kazanacaktır (Dündar, 2006:76). Basın sektörü kitlesel piyasaya yönelik bir dağıtım stratejisi gerektirdiği için bir dağıtım organizasyonu kurmak zorundadır. Ancak böyle bir organizasyonun maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle basın sektöründeki işletmeler birlikler oluşturarak maliyetleri ortak bölüşmeyi ve en az maliyetle bu iş içinden çıkmak istemektedir (Sayılgan, 2005: 76). Dağıtım şirketlerinin gazete dağıtımlarında bıraktıkları kar marjı, birim gazetede yüzde 12,5’tur. Karın yüzde 5,5’u tali bayiye, yüzde 7 civarı başbayiye bırakılır (Dursun, 1999: 213). Maliyetleri üzerinde durulan basın işletmelerinin başlıca gelir kaynaklarını ise, ticari gelirler ve devletin basına sağladığı yardımlar olarak ele almak mümkündür. Ticari gelirler genel olarak gazete satışlarından elde edilen gelir ve ilan-reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında çok büyük bir gelir kaynağı olmamakla birlikte basın işletmelerinin baskı makinelerinin kiraya verilerek atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve hurda kağıt ve iade gazetelerin satışından elde edilen gelirler gibi diğer ticari gelirler de söz konusudur. Devletin basına sağladığı yardımlar ve kolaylıkları ise, sübvansiyonlar, resmi ilan ve reklam yardımı, yatırım teşvikleri ve diğer kolaylıklar şeklinde sıralayabiliriz. “Birçok sayıda teşvik verme yöntemi bulunmaktadır. En çok rastlanılan kaynak kullanımını destekleme primi ve fon kaynaklı kredilerdir. Kaynak kullanımını destekleme primi hibe şeklindedir ve geri ödemesi yoktur. Fon kaynaklı

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

28

D. Gürkan

krediler ise düşük faizlerle verilmektedir. 1985’ten itibaren fon kaynaklı kredilerin teşvik yöntemleri arasında ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca vergi muafiyetleri, vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri, ulaştırma-haberleşme tarifeleri, kağıt tahsisleri-tarifeleri, KDV indirimi, Talih Oyunları Yönetmeliği’nde yapılan istisnalar, Taksitli Satışlar Yönetmeliği’ndeki istisnalar da diğer teşvik yöntemleridir”(Sayılgan, 2004b: 35). Basın işletmeleri, tarihsel süreç içinde önemli gelişmeler göstererek büyük birer sınai kuruluş haline gelmişlerdir. Günümüz koşullarında sektördeki yoğun rekabet, ileri ve pahalı teknolojinin kullanımı nedeniyle artan maliyetler, en önemli hammaddesi olan kağıdın temininde ithalata olan bağımlılık, dönem dönem yaşanan ekonomik bunalımlar, bu işletmelerin ayakta kalma mücadelesinde güçlü bir finansal yapıya sahip olmalarını gerekli kılmıştır (Dai, 2008: 1). Basın sektöründe yoğun teknoloji kullanımın zorunluluğu ve bunun yüksek maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi, başlangıç maliyetlerinin yüksek olması, ölçek ekonomisinden yararlanılması ve şirketler arası birleşmeler piyasa yapısını belirlemektedir. Türkiye’de basın sektöründe bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum oligopolleşmenin varlığını göstermektedir. Basın sektörünü oluşturan oligopolist piyasalarda firmalar genellikle varlıklarını sürdürmek, karlarını artırmak ve piyasaya girecek olan potansiyel rakiplerini engellemek gibi amaçlara sahiptirler (Sayılgan, 2005:71). Ancak günümüzde oligopol şartları içinde çalışan firmaların sayılarının azalarak hacimlerinin çok büyümesi, açık bir tekelleşme eğilimi olarak kabul edilmektedir (Görgülü, 1991: 11). Basın sektöründe piyasaya giriş engellerinin yüksek oluşu, yatırımların sermaye yoğun olması, ölçek ekonomilerinin etkileri ve basın işletmeleri arasında yaşanan yatay ve dikey birleşmeler sektörün içinde bulunduğu yapıyı desteklemektedir. Günümüz basın işletmeleri baskı makinelerinin atıl kalmaması adına birden fazla gazete ve dergi yayınlamakta, spor, magazin, otomotiv gibi farklı alanlarda ekler çıkartmaktadır. Bu durum ölçek ekonomilerinden yararlanan büyük işletmelere avantaj sağlarken, piyasaya girmek isteyenlere de bir engel oluşturmaktadır. Yine gazetelerin gerek basım gerekse dağıtım aşamasının yüksek sabit maliyetle gerçekleşmesi sektörde dikey birleşmelere zemin hazırlamaktadır. Bu da dikey birleşmeye giden işletmelere üretim ve dağıtım süreçlerinde rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Basın işletmeleri en az maliyetle en fazla kar dengesini kurabildikleri ölçüde başarı sağlarlar. Basın işletmelerinin finansal yapısı ve gücü rekabet avantajı

Güz 2009, Sayı:29

Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması

29

yaratacak birçok temel kriter için kaynak oluşturur. Finansal güç, işletmenin varlıkları, likiditesi, borçları, borçlarını ödeyebilme gücü, toplam borçlarının sermayesine oranı gibi daha da çoğaltılabilecek pek çok kriterin genel bir sonucunu ifade etmektedir (Sayılgan, 2004a: 66). İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri finansal durumlarına bağlı olup, bunu gerçekleştirmek için ise, fon sağlama ve bu fonları etkili ve verimli bir biçimde kullanım çabası göstermeleri gerekmektedir. Bu çabalar finansal yönetimin görevidir. İşletmelerde finansal yönetim iki temel sorunla karşılaşmaktadır: İlki; işletme hangi varlıklara ve ne kadar yatırım yapmalıdır? İkincisi ise yatırım için gerekli fonlar hangi kaynaklardan sağlanmalıdır? Bu sorulara yanıt ararken finansal yönetim firmanın pazar değerini maksimum kılacak yatırım ve finansman kararları almaya çalışır(Berk, 1995: 8). Yatırım kararları ve finansman kararları ise, işletmenin finansal amaçları ışığında belirlenir. Yatırım kararları hangi iktisadi varlığa ve ne tutarda yatırım yapılacağı ile ilgilenirken, finansman kararları bu varlık toplamı ve bileşimini elde etmek için gerekli fonların hangi kaynaklardan ve hangi süreyle sağlanacağını belirlemeye yönelik kararları içermektedir. Finansmanı; bir işletmenin kurulabilmesi, işletilebilmesi ve geliştirilebilmesi için fon ihtiyacının karşılanması olarak tanımlamak mümkündür. İşletmelerin varlığını, hemen paraya çevrilebilir ya da çevrilemez olma özelliğiyle dönen ve duran varlıklar oluşturmaktadır. İşletmenin faaliyet sürecinde paraya çevrilmeyen, işletmenin üretim gücünü ve büyüklüğünü de bir anlamda belirleyen duran varlıklar sabit sermaye olarak da adlandırılmakta olup, arazi, bina, makine gibi maddi sabit varlıkları, marka, patent hakkı gibi maddi olmayan varlıkları, iştirakleri, uzun süreli alacakları ve fonları kapsamaktadır. Dönen varlıklar ya da diğer bir deyişle işletme sermayesi ise, nakit veya işletmenin faaliyeti sırasında bir yıl içinde paraya çevrilebilir ve kullanılabilir varlıkları ifade etmektedir. Basın işletmelerinde yoğun teknoloji kullanımı sabit varlıklara yatırılan sermaye miktarını etkilediğinden, sabit varlıklara yatırılan sermayenin fazlalığı fonların atıl kalmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden basın işletmelerinin sermaye miktarının tespiti önem kazanmaktadır. İşletmelerin finansal yapısı sahip oldukları sermaye miktarı ve sermayenin oluşma biçimini ifade etmekte olup, sermaye kaynağına göre öz sermaye ve dış kaynak sermayesi (borçlar) olarak gruplandırılır. İşletme, sahip ve ortaklarından (esas sermaye kaynakları), kendi (öz) kaynaklarından (oto finansman) ve üçüncü

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

belli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve katlandığı maliyet ve giderleri görmek mümkün olmaktadır. geri ödeme koşulları bakımından kolay. mevcut rekabete dayanmak ve işletmenin amaçlarına ulaşmak için işletmenin olanaklarına bağlı olarak değişik yatırım ve finansal kararlar alarak kimi risklere girebilmektedir. maliyet bakımından ucuz. örgütsel değişiklikler. miktar bakımından bol. İşletme yönetimi. 2002:52). yüksek kar ve düşük maliyetle rekabet olanaklarını geliştirme arayışına girmektedir (Baytar. 1992:323-4). bu işletmelerin dönemsel finansal raporlarını incelemek yoluyla mümkün olmaktadır. Sayı:29 . Dönemsel finansal raporlar. Bu tablolardan. üretim. Basın işletmelerinde hızlı ve kaliteli yayınlar yapabilmek için yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmak ve önemli ölçüde büyük sermayenin finans gücüyle karşılanabilen pahalı teknoloji yatırımlarına mali kaynak sağlarken işletmenin ihtiyacı olan öz ve yabancı kaynak dengesini en uygun koşullarda oluşturmak gerekir (Dai. Bu çalışmada da basın işletmelerinin finansal durumu onların dönemsel finansal raporlarının analiziyle açıklanmaya çalışılmaktadır. işletmenin varlıkları ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını. Güz 2009. 2006:6). nihayet güvence bakımından en az masrafla para sağlanabiliyorsa. Bugünün dünya düzenini yönlendirdiği öngörülen kapitalist sistemin kurallarının geçerli olduğu bir ortamda. Gürkan olarak da. yazılı basın işletmeleri de dahil olmak üzere bütün ekonomik ünitelerin finans gücü olmaksızın hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir(Güneri Fırlar ve Dündar.30 D. Kar ve risk dengesini optimal düzeyde tutmak için teknolojik olanaklar ölçüsünde. Günümüzde medya alanında çalışan işletmeler. Eğer bu üç kaynaktan. verimlilik. Her faaliyet dönemi sonrası işletmelerin yayınladığı faaliyet raporlarında. BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISININ ANALİZİ: İşletmelerin finansal durumunu görebilmek. B. genellikle üretimlerini liberal piyasa mekanizmasının ilke ve kurallarına bağlı olarak yapmaktadır. işletmenin mali (finansal) gücünün yerinde olduğu söylenebilir (Atılgan. işletme dışı çevrelerin işletme hakkında finansal bilgi almasını sağlayan temel bir araç niteliği taşımaktadır. dış kaynaklardan (üçüncü şahıslardan) para sağlar. bu işletmelerin finansal durumunu gösteren finansal tablolar yer almaktadır. dağıtım ve tüketim süreçlerine ilişkin karar ve stratejiler geliştiren işletme yönetimi.2008:1).

ancak 2007 yılı verilerinin de kullanılması ile krizden önceki durumun tespit edilebileceğine karar verilmiştir. söz konusu işletmelerin iç ve dış kaynaklardan sağladığı fonları kullanma alanlarına göre değerlendirmek. Finansal analiz ya da mali analiz olarak adlandırılan analiz yöntemi.’nin finansal tablolarının analizi yapılarak. Finansal analiz tekniklerinden yararlanarak.Ş. Yapılan araştırma ile. Böylece dikey analizle “bütün” içerisinde bazı kalemlerin ağırlıkları. Gerekli yerlerde finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlardan yararlanılmıştır. bu ilişkilerin ölçülmesini ve yorumlanmasını yapmak yoluyla gerçekleşmektedir. yüzdeler ve rasyolar yoluyla ilişkiler kurmak. Bilanço bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösterirken (Usta. 2008 ve 2007 yılına ait bilanço ve gelir tabloları dikey analiz ve rasyo yöntemi ile analiz edilmiştir. işletmelere sağlanan fonların kaynaklarına. seçilen basın işletmelerinin finansal tabloları aracılığıyla. Araştırmada 2009 ve 2008 yılı finansal tabloları veri olarak alınırken küresel ekonomik krizin basın işletmelerinin gelir ve gider kalemlerinde ve finansmanında olumsuz etkileri olabileceği düşünülmüş. ile Doğan Gazetecilik A. rasyo yöntemiyle ise bazı kalemler arasındaki anlamlı ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Ş. yani finansal durumlarını mevcut şartlar altında incelemek. bu işletmelerin finansal yapılarının sermaye kaynakları ve bunların aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup olmadığını ve faaliyet sonuçlarının verimliliğini saptamak amaçlanmaktadır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Ş. bu basın işletmelerinin finansal yapısı incelenmektedir.’nin 2009. Amaç ve Yöntem Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 31 1. Bu amaca ulaşmak için bilanço ve gelir tablolarından yararlanılmaktadır. 2005:24). bu kaynakların nasıl kullanıldığına ve hangi varlıkların edinildiğine ilişkin bilgilere ulaşılmaktadır. gelir tablosu işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsamaktadır(Tokaç. finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında karşılaştırmalar. ve Doğan Gazetecilik A. Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 2005: 67).

065.32 2. halka açılmış olmaları ve bu nedenle finansal tablolarına ulaşılabilmesi nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.860. Sayı:29 . olarak açıklanmış. Bunun yanı sıra. Araştırma Evreni ve Sınırlılıklar D.08 milyon YTL.000 Reklamcılar Derneği tarafından 2008 yılında gazetelere yapılan reklam yatırımı toplamı ise 952.000 233. 2008 Yılı Gazete Satışları Net Ortalama Günlük Satış Adetleri Hürriyet Milliyet Posta Radikal Fanatik Vatan TOPLAM 2008 518. ulusal çapta yayın yapan ve yüksek tirajlı gazeteleri çıkartan işletmeler olması. Tablo 1.000 227. Güz 2009.000 632.000 adet olarak açıklanmış.000 43. dolayısıyla sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal yapısını temsil etmemesi bir sınırlılık olarak görülebilir.000 1. Gürkan Bu çalışmada Türkiye’de gerek satış gerekse ilan gelirleri açısından pazarı büyük ölçüde kontrol etmeleri.’nin finansal analizinin yapılması uygun görülmüştür.Ş. Araştırmada incelenen basın işletmelerinin holding çatısı altında faaliyet gösteren. incelenen işletmelerin aktif büyüklüğüne(varlıklar) ve gelir-gider kalemlerine bakıldığında incelenen basın işletmelerinin sektörü temsil ettiği söylenebilir. ve Doğan Gazetecilik A.7’sini oluşturmuştur. Ancak Basın İlan Kurumu’nun verilerine göre 2008 yılında Türkiye genelinde gazete tiraj ortalaması 5. 2008 yılı verilerine göre araştırmaya konu olan basın işletmeleri toplam gazete reklam gelirlerinin yaklaşık %61’ini elde etmiştir.000 207. araştırmaya konu olan basın işletmelerinin çıkardığı gazeteler toplam satışların %36.

100 167.00 5.00 5.79 100 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Adana.21 39.Ş.Ş. Tablo 3.00 0.000 460.515.456. ilancılık ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketin İstanbul.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 33 Tablo 2.00 1. Hürriyet Gazetecilik A.000. Gazetecilik.920.44 5. Antalya.000 Pay(%) 60.Ş. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hissedarların yapısı Tablo 3’deki gibidir.00 16. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.20 28.000 23. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. reklam.00 8. 2008 Yılında Reklam Pastasından Bazı Gazetelerin Aldığı Pay Gazete Hürriyet Sabah Milliyet Posta Zaman Akşam Vatan Cumhuriyet Star Türkiye Yeni Şafak Radikal Reklam Geliri (Milyon TL) 386 158 84 79 50 49 39 14 12 12 10 9 Toplamdan Aldığı Pay(%) 39.000 Pay(%) 66.000.00 4.484.90 3. 1960 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Ankara.20 1. matbaacılık.50 8. Trabzon ve Almanya’da olmak üzere 7 merkezde basım tesisi bulunmaktadır. Bulgular ve Yorum 3.1.50 1.36 100 2007 253. İzmir. Ortaklık Yapısı Doğan Yayın Doğan Holding Halka arz edilen (diğer) TOPLAM 2008 305.20 1.000 130.624.900 421.

Ş.Ş. otomotiv ve insan kaynakları olmak üzere.Ş. başta Rusya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmaktadır.34 D. Bağlı Ortaklıklar Bağlı ortaklıklar Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A. Gürkan Şirket 29 Mart 2007 tarihinde Bağlı Ortaklıklarından Hollanda’da yerleşik Hürriyet Invest B.99 99.25 98.00 Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye 100.30 hissesini satın almıştır.Ş. Referans Yayın Dağıtım ve Kurye Hizmetleri A. Hürriyet’in hisselerini büyük bir bölümü. TME Teknoloji Proje Geliştirme ve Yazılım A. dergiler ve internet siteleri vasıtasıyla sektörel seri ilan yayıncılığı yapmakta olup. Doğan Şirketler Grubu Holding A.00 94.’nin bünyesinde kurulmuş olan Doğan Yayın Holding A. çıkardığı günlük ve haftalık gazeteler. Trade Media East Limited Ülke Türkiye Türkiye Türkiye Faaliyet Konusu Basım ve İdari Hizmetler Dergi ve Kitap Basım İnternet Yayıncılığı Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Gazete Yayıncılığı İnternet Yayıncılığı Yazılım Hizmetleri Gazete Basım Yatırım Yatırım Şirket ya da Bağlı Ortaklıklarının Oy Hakları(%) 99. Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.’ye (Doğan Yayın) aittir. Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. Emlaksimum Elektronik Yayıncılık ve Ticaret A. Trader Media East Limited (TME) şirketinin %67.V. Tablo 4. TME başta emlak. Sayı:29 .Ş. Hürriyet Invest B.30 Güz 2009.V.Ş.41 100. Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.00 67. Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A. vasıtasıyla. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.89 100.00 Hollanda Jersey 100.Ş.Ş.Ş.Ş.00 Almanya 100.

Ş.5 38. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.320 783.799 955. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.00 Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup 1992 yılından itibaren şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 35 Tablo 5. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.617 1.’nin Bilanço ve Gelir Tablolarının Dikey Analizi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.643 1.541 794.7 42.94 100 31.94 49. Şirket sermayesinin %40’ı İMKB’de dolaşımda bulunmaktadır.’nin bilançoları yüzde yöntemiyle analiz edildiğinde 2008 ve 2009 yıllarında.808 591.331.912.044. İştirakler İştirakler Doğan Media Yaysat DYG İlan Ülke Almanya Türkiye Türkiye Faaliyet Konusu Yayın ve İlan (Avrupa) Dağıtım Reklam Şirket ya da Bağlı Ortaklıklarının Oy Hakları(%) 44.912.2 75.822.02’si GDR olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. duran varlıkların %68-69 payı olduğu görülmektedir.8 100 24.349 2007 (Bin TL) 441. 2007 yılına göre dönen varlıklarda %7 oranında artış yaşanmıştır.830 886. 3.394.277 1.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR.00 20.1.1.199 2.241 1. TOPLAM PASİF Kısa V.884 2008 (Bin TL) 649. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktif ve Pasifler 30.Ş.822.405 174.405 %2009 %2008 %2007 30.349 374.826 1. DURAN VAR.788 1.038 853.12 30.884 365.Ş.9 100 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Tablo 6.6 43.403 2.2 100 18.380. Borç Uzun V.6 100 19.8 68.8 100 9. Borç ÖZSERMAYE TOPLAM 581. TME’nin hisselerinin %25.5 46. aktif yapı içinde dönen varlıkların %31 civarında.4 69.946 1.42 25.Ş.’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmektedir.09. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.044.

4 0.348 301 4. Bunlar.241 333.0 0.6 0.8 18. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. ticari alacakların azalması işletmenin kredili satışlardan alacaklarını zamanında tahsil edebildiğini göstermektedir.629 515. Maddi duran varlıklar arsa.394.182 1. %16’sı arsa.3 0. bina.6 68.6 13.2 0. işletmenin faaliyet raporunda 1997-2008 yılları arasında yaptığı yatırım harcamalarının(404 milyon ABD doları) %63’ü makine.747 177.5 11.692 552.884 2008 (Bin TL) 649.552 1. değerlenen yat.3 0.9 28.01 0.980 30.2 100 Duran varlıkların dağılım yüzdeleri incelendiğinde maddi duran varlıklar dikkat çekmektedir. Geçmiş yıla göre nakitin artması.04 0. lisans.576 545.451 52.4 0.1 100 31.007 0.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR. %15’i bina.2 2.1 1.6 75.187 46.2 7.8 0.569 19.331. Nakit ve nakit benzerleri şirketin eldeki ve banka hesaplarındaki hazır değerleridir.380 12.1 0 9.094 222.4 1.3 30.326 0 186. makine gibi fiziki varlık kalemleri olup.835 558.939 2.9 28.307 6. patent. Şirketin maddi olmayan duran varlıklarının payı da yüksektir.693 23.813 9.540 17.926 16.1 12.129 6.5 0. Gürkan İşletmenin dönen varlıklarının dağılım yüzdeleri incelendiğinde.2 0.2 0. 2005:256). Ayrıca örneğin Güz 2009.130 581. şirketin nakit ve nakit benzerleri ile ticari alacaklar kalemlerinin dönen varlıklar içinde büyük bir yüzde ile yer aldığı görülmektedir.4 100 24. Tablo 7.912.643 0 697 4. Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar DURAN VAR.Ş. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktifler 30. Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran var. Ticari alacaklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yönt.450 4.308 2.4 17. Sayı:29 .044.380. %6’sının diğer yatırımlara ait olduğu belirtilmiştir.2 0.187 236.8 1.822.2 0. herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı yada yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin işlendiği hesap grubudur (Tokaç.0 26.3 0.4 2.977 529.4 0.4 11.9 9.1 1.082 20.405 %2009 %2008 %2007 30.874 2.403 7.08 25.129 5.946 370.788 0 124 6.186 4.995 316 21.36 D.390 8.8 0 0.637 236. İmtiyaz. Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar TOPLAM 581.1 0.01 1.617 137.645 3.349 2007 (Bin TL) 441.662 227.159 1.004 2.6 69.402 1.3 1.6 0 0. ticari marka gibi haklar bu bilanço kalemi içinde yer almaktadır.09.3 0.7 30.232 26.859 1.

Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 37 işletmenin yeni bir şube açması.054 19.7 2.6 3.830 627.6 8.160 6.767 12.187 110.7 2.8) kısa vadeli borçların pasif içindeki payından(%18.199 (2.2 6.148 16.044.142 2.115 159.1 6.000 77.3 0 2.858) 22.0 100 9.210 134.092 4. Genel standartlar dikkate alındığında öz sermayenin %50’nin üzerinde olması güçlü bir mali yapıyı göstermektedir.198 94.338 24.199 753.3 0.7 0.912.2 1.9 43.310 229. Bu işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir.905 1.864 5. Tablo 8.27 0. özsermayenin %45 civarı olduğu görülmektedir.009 0.Ş.582 1.2 2.9 40.2 1.745 137.003 49.440 71 955.1 0. Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar karşılaştırıldığında dönen varlıkların aktif içindeki yüzdesinin(%31.057 17.661 13.744 0 45.2009 (Bin TL) PASİF KISA V.024 15.517 179. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Pasifler 30.826 743.292 185 13.568 2.8 23.043 11.199 (50.7 30.575 41.9 0.5 0.1 4.02 0.’nin kullandığı finansal kaynakların izlendiği pasif kalemleri incelendiğinde ise.082 21.8 0.950) 27.1 1.931 120.2 0.8 36.000 77.04 46.8 22.03 (0.7 7.3 11.09.643) 27.541 59.1 0.8 4.8 0. yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem zarar/karı Azınlık payları TOPLAM 365.01 42.8 5.320 275.5 3.3 0.6 28.Ş.277 834.000 77.822.196 17.094) 133.296 552.4 9.938 6.009 0.2 0.9) 1.199 (18.9 0.850 189 146 10.261 7.5) daha fazla olduğu görülmektedir. Aksi durumda işletme likidite sıkıntısına İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .8 1.601 5.531 384 886.717 191.243 421.9 6.578 794.1 12.38 1.3 100 18.686 45.732 15.799 438.884 2008 (Bin TL) 374.5 0.BORÇ Finansal borçlar Diğer finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yük. işlerini genişletmesi ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerinin aktifleştirilmesi bu hesaplarla gösterilmektedir.4 1.592 (38.808 243.7 0.757 591.489 783.008 0. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.3 0.8 38.038 605.405 %2009 %2008 %2007 19.8 0.5 13.BORÇ Finansal borçlar Diğer finansal borçlar Diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenmiş vergi yüküm.9 43.2 9.6 6.5 33. Diğer uzun vadeli borçlar ÖZSERMAYE Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıt.930 801 853.126 26.058 460.9 0.9 22.7 0. Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli borçlar UZUN V.2 1.1 100 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.349 2007 (Bin TL) 174.03 30.9 0. Net çalışma sermayesinin pozitif olması işletmenin lehine bir durumdur.

5 100 64. İşletmenin kısa vadeli borçları 2008-2009 itibariyle %8-9 civarında artmıştır. Bunun büyük bölümü finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.5 2.1 2.1 1.4 0.0) 4.8) 365.3) 897.9 2.7 40. Tablo 9.8) 14.2 40.1 (54.5 11.3 11.9 10. Sayı:29 .5 8.8) 106.38 D.8 (113.8 0.3 2.3 İşletmenin gelir tablosuna bakıldığında şirketin maliyetleri net satışların yaklaşık %59’unu oluşturmaktadır.5) (88.6 (21.8 12.4 2.0) 18.9 1. Gürkan düşerek kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyememe riskine girer.4) 32.9 (264.3 2. 2009-2008-2007 Yılları Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Gelir Tablosu 2009(%) 2008(%) 30.6 22.9) 8.6 (118.2 22.Ş.09.6 15.4 4.6 (20.3 103. değer.8 7.7 26.0 0.9) 132.0 (15.3 14.8 3.4 (595.8) (204.9 9.3) 77.0) 110.6 (8. Yıl sonu net kar durumuna bakıldığında işletmenin 2008 ve 2009 yılında zarar ettiği görülmektedir. 2009 yılı itibariyle bu oran %64’e kadar çıkmaktadır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Brüt satış karlılığı ise yaklaşık %40’tır. ve dağıtım giderleri(-) Genel yönetim giderleri(-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri(-) Faaliyet Kârı/Zararı Özkaynak yönt.5 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti(-) Brüt Kar/Zarar Pazarlama.5) 152.2 2.8 0.8 (69.9) (0.3 (7.4 3.6) (109. İşletme yabancı kaynaklarla finansmanında daha çok uzun vadeli borçlara yer vermektedir. yatırımların kar/zarardaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler(-) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zarar Dönem vergi gideri(-) Ertelenmiş vergi geliri Net Kâr/Zarar 578.9 20.1 10.2009 (MilyonTL) 2008 (MilyonTL) 2007 (Milyon TL) 2007(%) 100 59.5) 131.8) 402.6) 22.2) (134. satış.4 18.9) 2.7 (24.0 5.1 100 59.9 0.9 (370. Uzun vadeli borçlar içinde de finansal borçlar önemli bir yer almaktadır. Güz 2009.8) 208.2 (13.8 (28.2 (127.3) (60) 998.1 35.7 12.4 7.9 (52.7 17. 2008 ve 2009 yılında önceki yıla oranla uzun vadeli borçlarda %5 ve %8 azalma olmuştur.6 (531.7) (24.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.8 8. toplam satış gelirlerinin %66’sından fazlasını reklam gelirlerinin oluşturduğu.4 8.6 244.3 60. işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılmaktadır (Akgüç.4 109.4 3.Ş.2 12.Ş. cari oran.1 100 46.3 44. Tablo 10.6 11.5 42.4 52.4 595.4 897.8 7.8 221. tiraj gelirlerinin ise %11-12 civarında payı olduğu görülmektedir.0 21. hammadde maliyetleri toplam maliyetin %46’sını oluşturmaktadır.4 100 Satışların maliyetleri incelendiğinde ise.1 176. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.6 1.0 22.7 1.’nin Rasyo Analizi Şirketin son üç yıllık mali yapı ve karlılığına ilişkin oranlar Tablo 10’da yer almaktadır.0 1.6 24.7 12.8 76. asit test oranı ve nakit oranı olmaktadır.3 21.8 11.1 9.0 31.8 100 46.2 998.8 8.0 4.5 20.0 29.5 1.5 107. 3.8 100 2007(%) 66.8 2008(%) 66.1.7 195. 1998: 23).5 29. Likidite oranları. Satış Gelirleri ve Satış Maliyetleri(Milyon TL) 2008 Satış gelirleri Reklam gelirleri Tiraj gelirleri Diğer gelirler Satışların maliyeti Hammadde maliyetleri Kağıt Baskı ve mürekkep Diğer Personel giderleri Amortisman ve itfa payları Komisyonlar Nakliye.5 531. Personel giderleri de kağıda yakın bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.8 10.8 169.5 5. İşletmenin likidite durumunu ölçen oranlar.0 55.8 3. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .4 274.3 142. firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ölçmek.depolama.8 2007 594.2.8 26. Bunun %30 gibi önemli bir bölümü ise kağıt maliyetidir.5 30.0 8.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 39 İşletmenin satış gelirleri incelendiğinde.0 177. seyehat Ajans haber alma giderleri Diğer 667.3 8.

40 D.56 0.74 1. Bu durumda üç oran beraber değerlendirildiğinde.20’nin altına düşmemesi beklenmektedir. İşletme için hesaplanan satışların karlılığı ve özsermayenin karlılığı oranları 2007 yılında % 11-12 civarında olup 2008-2009 yılında zarar çıkmıştır.50 0. İşletme varlıklarının %18’lik bölümünün kısa vadeli borçlarla finanse edilmesi olumlu bir sonuçtur.91 1.02) (0.59 1.74.09 0. Mali Rasyolar ve Kârlılık 2009 Likidite Oranları Cari oran Asit test oranı Nakit oran Mali Yapı Oranları Borç/Özsermaye K. Gürkan Tablo 11. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Mali yapı oranları. Güz 2009.18 0.79 1.V.53 iken 2008 yılında 1.V.Ş.’de 2 olması yeterli görülen cari oran 2007 yılında 2.Borç/Pasif Toplamı Kar/Zarar Oranları Net kar/Net satışlar(Satışların karlılığı) Net kar/Özsermaye(Özsermaye karlılığı) Faaliyet Döngü Oranları Stok devir hızı Alacak devir hızı Toplam varlıklar devir hızı 1. 2003: 48). Cari oranın tamamlayıcısı niteliğindeki asit test oranının 1 olması genelde yeterli sayılmakta. işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar (Ceylan. nakit oranın ise 0.03 0.30 2008 1.27 0.11 0.48 2007 2.01) (0. Sayı:29 . 2009 yılında 1. Kar/zarar oranları işletmenin karlılığını ve faaliyetlerinin ne kadar verimli olduğunu ortaya koymaktadır.49 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.40 5.31 0.Ş. Özsermayenin borçları karşılama oranı beklenenden yüksek çıkmıştır.18 (0.13 0.98 1.53 0.38 0.00 0. işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücü olduğu ve işletme sermayesinin yeterli olduğu söylenebilir.06) 18.53 2.Borç/Toplam Borç Borç/Aktif Toplamı(Kaldıraç oranı) K.53 0.19 (0.59 olarak hesaplanmıştır.02) 25. %56 ve %53 olarak hesaplanmıştır.38 0.12 20.30 4.56 3.32 0. Genel olarak %50’nin üzerine çıkmaması beklenen kaldıraç oranı işletmede %50.67 0. Kaldıraç oranının %50’ye yakın olması işletmenin risksiz finanse edildiğini gösterir.34 0.

Toplam varlıklar devir hızı. Alacak devir hızındaki artış.83 Türkiye Yatırım Türkiye Gazete Yayıncılığı Türkiye İnternet Yayıncılığı Almanya Türkiye Türkiye Türkiye Gazete dağıtım İlan. 2009 yılı 9 aylık verilere göre 0. Fanatik gazetelerini çıkaran Simge Yayıncılık ve Dağıtım A. Doğan Gazetecilik A. Doğan Gazetecilik A. Alacakların ortalama tahsilat süresi 89 günden 67 güne düşmüştür.4’e yükselmiştir. Karacan ailesi 20 Temmuz 1979’da gazeteyi Aydın Doğan’a devretmiştir.34 50. işletmenin aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını göstermektedir.Ş. Milliyet Verlags und Handels GmbH.Ş. Ancak 2009 yılı dokuz aylık verilerine göre tekrar bir düşüş söz konusu olmaktadır.Ş.A. Stok devir hızı stokların bir yıl içinde kaç kez satışlara dönüştüğünü gösterir (Ceylan.Ş. Milliyet Haber Ajansı (Milha) Birey Seçme ve Değerlendirme Danışmanlık Ltd. Bağlı Ortaklıklar İştirak ve Bağlı ortaklıklar Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A. stokların stoklarda ne kadar kaldığı.03’ken 2008 yılında 5.Ş.’de stok devir hızı 20.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 41 Faaliyet döngü oranları işletmelerde kullanılan varlıkların performansını analiz eden oranlardır.99 50. ile birleşmesinin ardından Doğan Gazetecilik A. Doğan Gazetecilik A. 2004: 45).Ş.00 99. reklam ve pazarlama Haber ajansı İnternet hizmetleri Türkiye İnternet yayıncılığı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Ş. Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.02 66. 2003: 57). 2003 yılı sonunda Milliyet’in Posta. İşletmenin alacak devir hızı önceki yıl 4. üretimde kullanılan varlıkların. DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş.3’e düşmüştür. alacakların kalitesi.Ş.34 olarak hesaplanmıştır. gazeteci Ali Naci Karacan tarafından 3 Mayıs 1950 yılında Milliyet gazetesiyle atılmış olup. Ve Tic. Radikal. 2009’da yine bir düşüş ortaya çıkmıştır. Kemer Yayıncılık Pazarlama San.96 17. Bu artış olumlu olarak değerlendirilmektedir. faaliyetlerinin devamı için kapasitenin yeterli olup olmadığını ifade eder (Ergül. Ülke Faaliyet Konusu İştirak payı(%) 99. işletmenin alacaklarını tahsil edebildiği konusunda iyi bir gösterge olmaktadır.Ş. İşletmenin toplam varlıklar devir hızı son iki yıl için 0.98 99. 3.99 99. Tablo 12.2. Milliyet İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.3’den 25. Bu oranlar. Bu oran stokların 14 günde bir yenilendiğini göstermektedir. kurulmuştur. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.5 civarında hesaplanmıştır.’nin temelleri.

basın yayın alanıyla ilgili reklam işlerinin izlenmesi ve gazete.628 105. Bu durum firmanın yeni iktisadi varlıklar elde etmesinin ya da zarar etmesinin sonucu olabilir.Ş. Doğan Gazetecilik A.52 100. aylık ve periyodik olarak yayımlanan dergilerin hazırlanması. Halka Arz Diğer Toplam Sermaye (YTL) 74.1. 3. Doğan Gazetecilik A.62 28. Gürkan Grup.’nin bilançoları yüzde yöntemiyle analiz edildiğinde aktif yapı içinde 2008 yılında dönen varlıkların %31. Vatan gazetesinin isim ve imtiyaz hakkına sahip Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Tablo 13.629 548.’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri Tablo 12 ve Tablo 13’de yer almaktadır. Güz 2009.’nin sermayesini temsil eden paylarının tamamını satın almıştır. günlük gazetelerle.8 duran varlıkların %68. Gelir tablosunda ise zarar edildiği izlenmektedir.147.000 İştirak Payı (%) 70.Ş. 2009 yılında da nakit sıkıntısı artarak devam etmiştir.’nin Bilanço ve Gelir Tablolarının Dikey Analizi Doğan Gazetecilik A. Doğan Gazetecilik A.42 D.743 30.303. Bu değişim şirketin kasa ve kasa benzerleri kaleminde de kendini göstermekte. özsermayenin %70 üzerinde olduğu görülmektedir.Ş. Ortaklık ve Sermaye Yapısı Ortağın Adı Soyadı ve Ünvanı Doğan Yayın Holding A.84 oranında paya sahip Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.Ş. dergi. haftalık.’nin sermayesinin %40.16’sını ve Bağımsız Gazeteciler’in sermayesinde %59.Ş.00 Doğan Gazetecilik A.86 0. Önceki yıla göre dönen varlıkların yüzdelerinde %36’lık düşüş yaşanmıştır.2.2 olduğu görülmektedir.000.’nin kullandığı finansal kaynakların izlendiği pasif kalemleri incelendiğinde ise. yani işletmenin para mevcudunda önemli bir azalma izlenmektedir.Ş.Ş. Genel standartlar dikkate alındığında öz sermayenin %50’nin üzerinde olması güçlü bir mali yapıyı göstermektedir. Dönen varlıklar içinde ticari alacaklar da %22-24 civarındaki oranla dikkat çekmektedir. Sayı:29 . Doğan Gazetecilik A.’nin temel faaliyet alanı. kitap gibi yayınların dağıtım ve satış işleridir. Duran varlıkların yüzdeleri incelendiğinde maddi olmayan duran varlıklarda %22 ve şerefiye değerlerinde %13 oranlarında artışlar görülmektedir.

2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktif ve Pasifler 2009(BinTL) (30.09.6 72. Pasif kalemleri içinde uzun vadeli borçların oranı %2’nin altındadır. Şirketin kısa vadeli borçları 2008 yılında önceki yıla göre %13’lük bir artış göstermiştir. DURAN VAR.389 7. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Ş.044 330.568 %2009 %2008 %2007 31.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 43 Tablo 14.796 96.564 225.996 2008(Bin TL) 105.432 327.772 279. Doğan Gazetecilik A.184 5.494 235.2 100 25.5 100 Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar karşılaştırıldığında dönen varlıkların aktif içindeki yüzdesinin kısa vadeli borçların pasif içindeki payından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olduğunu göstermektedir.5 1.BORÇ UZUN V. 2009 yılı 9 aylık verilere göre bu oran %11’e düşmüştür. Kısa vadeli borçlar içinde en büyük değeri 2008 yılında %21.0 2.293 241. İşletme yabancı kaynaklarla finansmanında daha çok kısa vadeli borçlara yer vermektedir.3 71.2009) AKTİF DÖNEN VAR.844 279. TOPLAM PASİF KISA V.026 3.996 85.521 84.521 2007(Bin TL) 182.113 327.7 100 26.4 34.433 330.568 34.3 68.3 ile ticari borçlar almaktadır.8 68.3 86.2 1.9 100 65.088 225.BORÇ ÖZSERMAYE TOPLAM 102. Yani işletmenin hazır değerlerindeki azalmaya rağmen kısa vadeli borçları ödeme gücü olduğu düşünülebilir.7 100 31.6 100 12.698 241.

773 59 135 646 31.6 1.782 98 5. Gürkan Tablo 15.584 29.2 0.9 100 31.0 21.6 22.4 9.9 21.2 68. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Aktifler 30.218 71.979 113.644 10.09.521 182.4 2. Doğan Gazetecilik A.9 34.7 0.02 0.569 74.857 6.9 0.541 96.850 330.568 31.733 113.661 279.288 31.0 23.014 7.6 34.379 11.432 65 70 3.2 1.3 1.433 65 70 1.02 0. DURAN VAR.5 68.44 D.05 0.2 0.8 4.627 71.02 0.857 3.2 100 65.996 105.564 3.796 106.7 0.088 16.665 84 5.334 64. Şerefiye Ertelenmiş vergi varlığı TOPLAM 102.3 21.7 34.907 4. Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Satış amacıyla elde tutulan duran v.616 225.572 775 225.01 0.2009 (Bin TL) AKTİF DÖNEN VAR.6 0.6 3.Ş.7 3.429 2.947 895 60. Sayı:29 .03 1.4 0.02 1.02 1.3 24.820 81. Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran var.7 1.250 327.5 1.2 11.0 100 2008 (Bin TL) 2007 %2009 %2008 %2007 (Bin TL) Güz 2009.4 38.0 9.

568 26.9 2.617 100.439 7.8 1.455 3.098 21.1 7.BORÇ Çalışanlara sağlanan faydalar ÖZSERMAYE Anaortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıt.3 2.8 0.194 3.Ş.494 235.060 20. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .2 1.0 13.7 1.000 45.200 16.9 24.2009 (BinTL) PASİF KISA V.000 45. Bir önceki yıla göre bir azalma söz konusudur.838 906 8.9 72.620 5.8 31.833 228 279.4 29.928 5.307 4.061 70.6 11.2 0.060 70 3.6 72.000 45.5 1.1 3.910 82.9 1.1 1.7 71.09.9 25.07 100 12.3 71.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 45 Tablo 16.9 5.3 0.3 21.3 0.435 5.0 1.07 100 25. Bunun nedeni gazete kağıdına gelen zam veya gazete sayfasının artması olabilir.293 5.793 105.BORÇ Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yük.3 86. 2007 yılı ile karşılaştırıldığında maliyetlerde %6 civarında artış olduğu görülmektedir.845 241.456 1.4 0.0 6.8 1.1 1.02 1.045 240.860 105.5 86.8 13.470 3.4 35.311 6. Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli borçlar UZUN V. yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem zarar/karı Azınlık payları TOPLAM 85.910 82.910 82.4 0.183 1.494 7.739 (753) 252 330.115 234.933) 254 327.361 2.7 1.3 1.388 31.3 3.6 32. Net satış karına bakıldığında işletmenin zarar ettiği görülmektedir.297) (5.060 3.267 2.6 1. Brüt satış karlılığı ise yaklaşık %32’dir.5 1.293 241.698 241.0 9.698 3.120 (12.08 100 2008 (Bin TL) 2007 (Bin TL) %2009 %2008 %2007 İşletmenin gelir tablosuna bakıldığında şirketin maliyetleri net satışların yaklaşık %68’sini oluşturmaktadır.1 1.063 5.372 36.9 0.3 1.5 0.996 84.8 16.838 4. 2009-2008-2007 Bilançolarında Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Pasifler 30.1 0.6 0. Doğan Gazetecilik A.521 34.026 3.

594) 8. Güz 2009.0 (Bin TL) 2007 2009(%) 2008(%) 2007(%) (231.8 25.974 (66. satış ve dağıtım giderleri(-) Genel yönetim giderleri(-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri(-) Faaliyet Karı/Zararı Finansal gelirler Finansal giderler(-) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zarar Dönem vergi gideri(-) Ertelenmiş vergi geliri Net Kar/Zarar 100 259.088) 84.682) 398 8.483) (2.055 10.6 7.835 İşletmenin satış gelirleri incelendiğinde.7 1.1 0.314 (7.5 2.574) 2.755) (182.8 2.9 0.231) 19.08 1.544) 2.7 4. tiraj gelirlerinin ise %37 civarında payı olduğu görülmektedir.9 27.5 1.931) 341. 2009-2008-2007 Yılları Yüzde Yöntemiyle Hazırlanmış Gelir Tablosu 2009 2008 (Bin TL) (Bin TL) (30.1 3.7 0.815) (9.249) 11.717) 3.628) (16.2 7.0 1.809) 3.7 7.9 2.2 0.516 (729) 111.406) 8.120 (2.9 0. toplam satış gelirlerinin %61’ini reklam gelirlerinin oluşturduğu.841 (12.181 (2.780 (6.5 3.4 2.040) 11.6 2.9 2.786) (2.5 3.399 (5.9 32.7 3.061 (174.417 67. Gürkan Tablo 17.599 (96.Ş.1 28.205) (3.237) (25.46 D.441 (12. Doğan Gazetecilik A.2009) Satış gelirleri Satışların maliyeti(-) Brüt Kar/Zarar Pazarlama.9 3.4 0.155) (22. Satışların maliyetleri incelendiğinde ise.757) (5. hammadde maliyetlerinin toplam maliyetin %53’ünü oluşturduğu dikkat çekmektedir.8 5.748 (4.2 100 62.340 (81. Sayı:29 .2 32.7 1.353 293.0 37.2 100 67.8 0.077) 109.8 3.09.4 2.473) (19.

04 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .99 1.170 61.19 0.28 0.12 3.2 100 53.37 0.640 17.94 0.Borç/Toplam Borç Borç/Aktif Toplamı (Kaldıraç oranı) K.8 11.11 4.341 18. Satış Gelirleri ve Satış Maliyetleri 2008 Satış gelirleri Reklam gelirleri Tiraj gelirleri Diğer gelirler Satışların maliyeti Hammadde maliyetleri Haber ve fotoğraf hizmetleri Baskı giderleri Personel giderleri Amortisman ve itfa payları Diğer 209.36 3.972.590.6 10.99 1.749.79 2008 1.8 10.Ş.4 0.V.370.20 1.18 0.3 37.2.0 36.002) (0.089.941.866.662 126.5 100 3.779 3.697.Borç/Pasif Toplamı Kar/Zarar Oranları Net kar/Net satışlar(Satışların karlılığı) Net kar/Özsermaye(Özsermaye karlılığı) Faaliyet Döngü Oranları Stok devir hızı Alacak devir hızı Toplam varlıklar devir hızı 2009 1.04 0. İşletmenin likidite durumunu ölçen cari oran.918 182.206.25 (0.567 21.26 (0.992. Doğan Gazetecilik A.03 0.V.416.591. Doğan Gazetecilik A.32 0. asit test oranı ve nakit oranları hesaplandığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.7 10.3 13.03 2007 5.6 100 61.3 1.2.04 38.37 2.02) (0.02) 32.852.513 2007 2008(%) 2007(%) 178.8 2.353.747 97.521.94 0.12 0.754.14 0.936 6.37 0.961 23. Tablo 19.99 4.971 231. Doğan Gazetecilik A.Ş.130 293.371 1.39 0.077.633 31.Ş.12 0.8 12.751.25 1.770 19.236.17 0.529 33.588 5.5 14.7 7.7 100 52.’nin Rasyo Analizi Şirketin son üç yıllık mali yapı ve karlılığına ilişkin oranlar Tablo 19’da yer almaktadır.101 121.92 0.0 1.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 47 Tablo 18.521.27 0.203 23.396.851 341.003) 47.681 107. Mali Rasyolar Likidite Oranları Cari oran Asit test oranı Nakit oran Mali Yapı Oranları Borç/Özsermaye K.250.

Doğan Gazetecilik A.25 olarak hesaplanmıştır.2009 tarihi itibariyle 9 aylık) yıllarına ait muhasebe veri ve bilgilerinin özeti olarak ortaya çıkan bilançoları ve gelir tabloları çeşitli ölçü. Araştırmada ele alınan basın işletmeleri tarafından kullanılan finansman kaynakları incelendiğinde.18 ve 1.09.11’den 47. Bu oran stokların 7 günde bir yenilendiğini göstermektedir. Cari oranın tamamlayıcısı niteliğindeki asit test oranı önceki yıl 2.99’a yükselmiştir.Ş. İşletmenin toplam varlıklar devir hızı iki yıl için 1.14 olarak hesaplanmıştır. Sayı:29 . 2009 yılı için 0. Finansal Analiz Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi Araştırmada Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. birer holding işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. karşılaştırma ve oran teknikleri kullanılarak incelenmiştir. ile Doğan Gazetecilik A.Ş. kaldıraç oranının %30 civarında hesaplanmış olduğu görülmektedir. Mali yapı oranları incelendiğinde.79 olarak hesaplanmıştır. işletmenin aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını göstermektedir. Bu inceleme sonunda araştırılan basın işletmelerinin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. İşletmenin varlıklarının %25’lik bölümü kısa vadeli borçlarla finanse edilmektedir. Bu oranlar bilançoların yüzde yöntemiyle incelenmesi sırasında dikkat çeken likidite durumundaki düşüşü desteklemektedir. Toplam varlıklar devir hızı.99 ve 2009 yılı için 3. Özsermayenin borçları karşılama oranı da %37’dir.36’a düşmüştür.48 D.Ş.Ş. 2008 ve 2009 (30.’de stok devir hızı 38. Nakit oran ise son dönemde 0.17 olarak hesaplanmıştır. Ancak 2009 yılı 9 aylık verilere göre bu oran 32. basın işletmelerinin öncelikle tüm işletmeler gibi sahip ya Güz 2009. Alacakların ortalama tahsilat süresi 72 gündür. İşletme için hesaplanan satışların karlılığı ve özsermayenin karlılığı oranları 2007 yılında % 0.’nin 2007.3-0. Araştırmada yer alan işletmeler büyük ölçekli işletmeler olup.03 civarında. Sektörde toplam gazete satış gelirleri ve reklam-ilan gelirlerinin önemli bir bölümünü elinde tutan bu işletmelerin medya sektöründe ve diğer pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklıkları ve iştirakleri bulunmaktadır.4 civarında olup 2008-2009 yıllarında zarar çıkmıştır.12 iken son dönemde 1. 4. Gürkan Doğan Gazetecilik A.’de 2 olması yeterli görülen cari oran 2007 yılında 5.37 iken 2008 ve 2009 yıllarında 1. İşletmenin alacak devir hızı iki yıl için 4.20’nin altına düşmüştür.

Duran varlıklar içinde en önemli payı makine. Gelir tabloları incelendiğinde.Ş. Bu durumda. Ticari alacaklarının tahsil süresinin uzun olması borç ödemede sıkıntı yaratabilir.’nin 2008 ve 2009 yılı içinde likidite sıkıntısı yaşadığı düşünülmektedir. İşletmelerin likidite durumları incelendiğinde. Uzun vadeli fon kaynakları incelendiğinde. Doğan Gazetecilik A. Çalışmaya konu olan basın işletmelerinin ticari alacakları ticari borçlarından fazladır. satışların maliyetinin yüksek seviyelerde seyrettiği ortaya çıkmaktadır. kısa vadeli kaynaklar içinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Satıcı kredileri. İncelenen işletmelerin 2008 yılını ve 2009 yılının 9 aylık kısmını zararla kapadıkları görülmektedir. İşletmenin dönen varlıklarının önemli bir bölümünü ticari alacaklar oluşturmaktadır. Ancak Doğan Gazetecilik A.Ş. bunun dışında işletme dışı kaynaklardan kısa ve uzun vadeli krediler sağlayarak finansal dengelerini kurma yoluna gittikleri görülmektedir. Araştırmada basın işletmelerinin karlılık durumları ile ilgili olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 49 da ortaklar tarafından fon sağladığı(öz sermaye). ticari marka gibi haklar ile şerefiyeler gibi maddi olmayan duran varlıklar almaktadır.’nin daha çok ticari kredi kullandığı yani kısa süreli satıcı kredilerinden yararlandığı ortaya çıkmaktadır.Ş. gerekse dağıtım giderleri yüksek maliyet oluşturmaktadır. işletmelerin hammadde ya da malzeme alışlarını diğer işletmelerden kredili olarak satın aldığını göstermektedir. her iki basın işletmesinin uzun vadeli banka kredilerine büyük oranda başvurdukları görülmektedir. basın işletmelerinin genel olarak kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayabildiği ve çalışma sermayesinin yeterli olduğu belirlenmiştir. bu işletmelerin kredili satışlardan olan alacaklarını 2 ile 3 ay içinde tahsil edebildikleri ortaya çıkmıştır. Nitekim 1994 ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .’nin çoğunlukla banka kredisi tercih ettiği. satışların maliyetlerinde yaşanan artışların ve ekonomik krizin etkisi olabileceği düşünülmektedir. Her iki basın işletmesi de 2008-2009 yıllarında uzun vadeli borçlanmadan uzaklaşarak kısa vadeli borçlanmaya yönelmiştir. Basın işletmelerinin bilançoları incelendiğinde. Basın işletmelerinin gelirleri incelendiğinde. işletmelerin büyük ölçüde reklam gelirleriyle ayakta kaldıklarını söylemek mümkün olmaktadır. arsa. bina gibi maddi duran varlıklar ve imtiyaz. gerek personel giderleri. mürekkep gibi hammadde maliyetleri. İncelen basın işletmelerinin varlık yapısında duran varlıkların dönen varlıklara oranla daha fazla yer aldığı görülmüştür. Gerek kağıt. Bunun nedeni faizlerin düşeceği yönündeki beklentiler olabilir. İncelenen işletmelerde alacakların ortalama tahsilat süreleri hesaplanmış.

Basın sektöründe üretilen ürün. dolayısıyla yüksek başlangıç maliyetleri söz konusu olmaktadır. ve Doğan Gazetecilik A. ürettikleri ürünün maliyetleri belirleyici olabilmektedir.Ş. İncelenen basın işlemelerinin gelirlerinin %60’dan fazlasını reklam ve ilan gelirleri oluşturmaktadır. işletmenin sahip ya da ortakları yeniden fon aktarabilmektedir.’nin işçilik. Bu oranlar basın işletmeleri için ilan ve reklamların.2008 ve 2009 yıllarına ait mali tabloları incelenmiştir. Basın işletmeleri maliyetleri fazla olan işletmelerdir. finansman Güz 2009.Ş. hangi finansal kaynaklardan yararlandığı. işletme dışı kaynaklardan kısa ve uzun vadeli krediler sağlayarak. işletme sahip ya da ortaklarından fon sağlamakta. zaman zaman otofinansman yoluyla kendi kendilerini finanse ederek bir finansal denge kurmaya çalışmaktadır. bu fonlar öz kaynaklardan sağlanan fonlar olup. varlıkları. Günümüz ekonomik koşullarında basın işletmeleri. Basın işletmelerinin kaynak ihtiyacında. borçları. Gürkan 2001 kriz dönemlerinde de basın işletmelerinin karlılık durumlarının benzer bir yapıda olduğu tetkik edilmiştir. İncelenen basın işletmelerinin maddi duran varlıklarının yapısı da bu durumu açıklamaktadır. büyük altyapı yatırımları ve pahalı teknolojiyi gerektirmekte. Sayı:29 . Sonuç Bu çalışmada Türkiye’deki basın işletmelerinde finansmanın ne şekilde gerçekleştiğini tespit etmek için. Özsermayenin daha sonra çeşitli nedenlerle yeterliliğini kaybetmesi ile. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Basın işletmeleri kuruluş aşamasında. karlılık durumları araştırılarak bu işletmelerin faaliyetlerinin finansal bakımdan etkinliği ölçülmüştür. işletmenin özsermayesini oluşturmaktadır. yine o dönemde yaptıkları işlemler sonucunda elde ettikleri gelir ve giderleri. seçilen basın işletmelerinin 2007. hammadde ve genel üretim giderlerinden oluşan “satışların maliyeti” genellikle bu işletmelerin net satış gelirlerinin %60’ı civarında hesaplanmıştır. Anonim şirket olarak kurulan basın işletmeleri özkaynaklardan sağlanan fonlar yeterli olmadığında yeniden hisse senedi çıkararak da sermayelerini artırabilmektedir.50 D. Mali tabloları incelenen basın işletmelerinin. Türkiye’de gazete tirajlarının belli bir seviyenin üzerine çıkmaması ve gazete satış fiyatlarının genellikle maliyetin altında tutulması nedeniyle basın işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde reklam ve ilan gelirleri önemli olmaktadır.

Bu durum.Basın İşletmelerinin Finansman Sorunları ve Bir Finansal Analiz Uygulaması 51 açısından önemini ortaya koymaktadır.21-25. Uğur (2008) Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı. Cilt 1. Öztin (1998) Finansal Yönetim. Desmoulins. Sayı:1. Semra (1999) Basın İşletmeciliği. Bu yüzden basının mali baskılara karşı korunması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayım. Uğur ve Kara. N. Niyazi (1995) Finansal Yönetim. Sayı:3. İncelenen işletmeler için faaliyet dışı gelirler de önemli bir orana sahip olmaktadır. İstanbul: İletişim Yayınları. Atılgan. Marmara İletişim Dergisi. medyanın kamuoyunu etkileme gücü veya girişimcilerin faaliyet gösterdikleri diğer alanlarda güçlerini arttırabilmeleri gibi bazı nedenler bulunmaktadır. sektörde faaliyet gösterebilecek finansal güce sahip olan basın işletmesi sayısının artması gerekmektedir. Atılgan. s. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Baytar. KAYNAKÇA Akgüç. İ. (1993) Medya Ekonomisi. tekelleşmeyi ve beraberinde başka sorunları getirmektedir. İstanbul: Avcıol Basım Yayın. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Dai. Semra (1992) Türk Basınında Finans Problemleri.317-346. Ceylan. Berk. Orhan (2006) 1992-2002 Yılları Arasında Türkiye’de Basın İşletmelerinin Maliyet ve Gelir Yapısının Faaliyet Sonuçları Açısından İncelenmesi. Tolga (2002) Basın İşletmelerinde Finansal Yönetimin Önemi. Finansal kaynak sorunu yüzünden sektörde birkaç basın grubunun faaliyet gösterebilir duruma gelmesi.233-237. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Marmara İletişim Dergisi. bu da işletmelerin ekonomik bağımsızlığa ve finansal güce sahip olmaları ile mümkün olmaktadır. Semra (1993) Basın Ekonomisi ve Promosyon. Basın işletmeleri finansal açıdan çok karlı olmayan kurumlardır. Basın sektöründe yapılan hizmetin kamusal boyutu. s. işletmelerin atıl fonlarını finans piyasalarında değerlendirdiklerini göstermektedir. İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.Ü. Ancak kar oranının düşüklüğüne rağmen girişimcilerin basın işletmelerine yatırım yapmasının altında. Dai. Yayınlanmamış Doktora Tezi. basın işletmelerinin sosyal işlevlerini tarafsız yerine getirebilmelerini gerektirmekte. Yapılan araştırmada çıkan önemli bir sonuç da. bu işletmelerin özsermayeleri ve toplam cirolarına kıyasla karlılık oranlarının çok düşük olduğudur.T. Bursa: Ekin Kitabevi. s. Ancak. Atılgan.

J. C. Nur (1996) Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Gürkan. Sayılgan. İstanbul: Tunca Kitabevi.pdf Özkan. Corbondale: Southern Illinois University Pres. Görgülü. Güventürk (1991) Basında Ekonomik Bağımlılık. s. Alemdar. O. Ekim 2004.pdf Milliyet Gazetecilik A.hurriyetkurumsal.com.67-77. 2008 Yıllık Faaliyet Raporu (2009) http://kurumsal. Ergül.tr/pdfs/DOGAN-GAZETECILIK_08_4. Öcal (2005) İşletme Finansı ve Finansal Yönetim.milliyet. Usta.Ş. Nuray (2004) Herkes İçin Finans. Kasım 2004. Sayı:22. Charon. Pazarlama Dünyası. Conrad (1988) Strategic Newspaper Management. İstanbul:Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.64-67..). İstanbul: Afa Yayınları. 2008 Yıllık Faaliyet Raporu (2009) http://www.Pelin (2002) Bilgi Çağında Ekonomik Revizyonların Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi ve Reklam. P. Ankara: Vadi Yayınları. Dündar. s. Işık (1989) Basım ve Basın İşletmeciliği. İstanbul: İletişim Yayınları. Sayılgan.Pelin (2006) Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite. Şevket (2005) Basın İşletmelerinin Ekonomisi. N. İzmir: Bilgehan Baımevi.Ş. Sayı:2002-03. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fillion. Belma ve Dündar. K. Sayı:29 . Ankara: Detay Yayıncılık. s. Söylemez. Ahmet (2005) Finansal Raporları Okuma Metotları. D. (2003) Basın İşletmelerinde Kaynak Sorunu. s. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Sayılgan. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.52 D. Tokaç. Topçuoğlu.). Gürkan Dursun. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı. Güz 2009.Tatlıpınar(Çev. Şevket (2004a) İşletmelerde Risk Yönetimi –Örnek Basın İşletmeleriFinans Dünyası. (1992) Dağıtım Sisteminin Seçimi:Basın için Ekonomik ve Stratejik Hedef. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Alev (1998) Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği. Ankara: Nobel Yayın. Fink.A.com/tr/download/2008_Faaliyet_Raporu_1004 2009.M. İ.50-54.32-36. Güneri Fırlar. Şevket (2004b) Tüketim Kültürü Finansmanı ve Yazılı Basın İşletmelerinin Değişen Maliyetleri.(Der. Finans Dünyası. Çiler (1999) Türk Basınında Dağıtımın Tarihçesi ve Yapısı. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Medya Dünyası. İ.

it is assumed that the media-politics relation takes place mostly on the basis of the economical and political benefits. İnceleme Hürriyet-Radikal. In the study which is designed on this point of view. it is seen that the assumptions of the research are testified. Key Words: „media‟ „politics‟ „media and politics relation‟   Yardımcı Doçent Doktor.İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . siyasal aktörler de kendi hedefleri yönünde medyayı yönlendirici faaliyetlerde bulunabilmektedirler. At the end of this analysis. Accordingly. Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan arasında “Deniz Feneri” davası üzerinden yaşanan polemiğin. Anahtar Kelimeler: “medya”. bir yandan toplumdaki etki merkezlerinden kamuoyuna kanaat için ip uçları iletirlerken. media is an important power that enables the exchange of information between the people and the events. Öyle ki. it will be clearly seen that there has always been an interaction between these two powers. In this sense when looked at the relation between politics and media. According to this.İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi. G. In accordance with this. Hereunder. Buna göre medyaya. in the study.Ü. how the argument between Prime Minister Recep Tayip Erdoğan and the president of Doğan Holding Board Aydın Doğan about „Deniz Feneri‟ case became a„conflict‟ and „fight‟ via media is analyzed. insanlar kendi çevreleri dışında gelişen olaylardan yine medya aracılığıyla haberdar olmaktadır. “medya ve siyaset ilişkisi” A Survey in the context of Politicians-Media Relations: The Example of Deniz Feneri ABSTRACT Nowadays. This interaction is sometimes based on the common benefits. kimi zaman amaçları doğrultusunda bazı siyasal aktörleri olumlayan ya da olumsuzlayan yayınlar yapabilirken. these political actors can be involved in the activities which direct media according to their own goals. Buradan hareketle tasarlanan çalışmada. enlightment is its one of the most important functions. while media can sometimes broadcast things which affirms or negates some political actors. medya-siyaset ilişkisinin çoğu zaman ekonomik ve siyasal çıkarlar zemininde gerçekleştiği ve bunların da haberlere yansıdığı varsayılmıştır. bu iki güç arasında her zaman için bir etkileşimin olduğu açıkça görülecektir. insanlar ve olaylar arasında bilgi alış-verişini sağlayan önemli bir toplumsal güçtür. while media is sending tips to the public about the opinion from the effect centres of the society. and it also takes place as a conflict of interest. an importance is attributed to the media in that. “siyaset”.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. The analysis is realized on the basis of Hürriyet-Radikal. diğer taraftan da sahiplerinin ideolojik görüşleri ve çıkarları doğrultusunda yayın yapabilmektedir. However. 237- SĠYASETÇĠ-MEDYA ĠLĠġKĠLERĠ BAĞLAMINDA BĠR ĠNCELEME: “DENĠZ FENERĠ ÖRNEĞĠ” Gülcan IġIK Ülkü AyĢe Oğuzhan BÖREKCĠ ÖZET Günümüzde medya. toplumdaki en önemli işlevlerinden birinin “bilgilendirme” olduğu yönünde bir önem atfedilmektedir. Bununla bağlantılı olarak meydanın kamuoyu oluşumunda da önemli bir rolü bulunmaktadır. Buna göre medya. Buna göre çalışmada.Ü. it can also broadcast about the ideological views and benefits of their owners. Ancak medya. medya üzerinden nasıl “çatışma” ve “kavga”ya dönüştüğü incelenmiştir. Bu etkileşim kimi zaman çıkar birliği esasına dayanırken. ZamanYeni Şafak gazeteleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Zaman-Yeni Şafak papers. kimi zaman da çıkar çatışması yönünde gerçekleşmektedir. and these reflect on the news. G. media has an important role in forming public opinion. Bu bağlamda medya ve siyaset ilişkisine bakılacak olursa. People can even keep the track of the events that don‟t occur around them via media. 7(2). Bu inceleme sonucunda araştırma varsayımlarının doğrulandığı görülmüştür.

hem toplumsal denetimin hem de toplumsal değişmenin sağlanmasında önemli bir güç ve iktidar kaynağıdır. Kısacası. kimi zaman “ekonomik beklentileri” yönünde de siyasal aktörlerle ilişki kurdukları ve bu yönde yayınlarını oluşturdukları dikkat çekmektedir. siyasal çevrelerle olan ilişkisi ise ayrı bir önem taşımakta ve söz konusu ilişkinin de birçok boyutu bulunmaktadır. mevcut siyasal sistem ve gelişen olaylar karşısında kamuoyunu bilgilendirmesi. bu iki güç arasında her zaman için bir etkileşim söz konusudur. Tüm bunlarla bağlantılı olarak medya kuruluşları. Ancak. siyasal aktörler de kendi çıkarları doğrultusunda medya ve kamu gündemini etkilemeyi hedefleyebilmektedirler. kamuoyunun beklentilerini ve ihtiyaçlarını gerekli çevrelere iletmesi beklenmektedir. Nitekim siyasal aktörler hedeflerini ve faaliyetlerini kamuoyuna iletebilmek için medyaya ihtiyaç duyarken. Bu etkileşim kimi zaman “çıkar birliği” esasına dayanırken. politika gündeminin belirlenmesinde de etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim toplumsal yaşamda gerçekliğin ne olduğu konusundaki tanımlar. bu kuruluşlar siyasal aktörlerle ilişkilerinin iyi olmasına da özen göstermektedirler. siyasal aktörlerin medya kuruluşlarına uygulayabileceği bazı yasal yaptırımlar da olabileceğinden. Toplumsal hayatta bu denli etkili olan medyanın.54 GĠRĠġ G. Bunun yanı sıra medya. IĢık – Ü. çoğunlukla medya aracılığıyla oluşturulmakta ve aktarılmaktadır. Bu noktada kamu gündemini belirlemede etkili olan medyanın. Bu bağlamda medya ve siyasal aktörlerin karşılıklı ilişki kurma çabasında oldukları gözlenmekte ve ticari birer işletme olan medya kuruluşlarının. Diğer taraftan günümüz demokratik sistemlerinde medyadan kamuoyu adına siyasi otoriteleri denetlemesi. kimi zaman kurumsal çıkarları ve siyasal yaklaşımları yönünde politika ve kamu gündemini belirleme eğiliminde olurken. hem kamu hem de politika gündemini belirlerken. Sayı:29 . içinde yer aldığı siyasal sistemden de etkilenmektedir. yayınlarının içeriğini oluşturabilmektedir. Oğuzhan Börekci Günümüzde medya. Güz 2009. Bunların başında medyanın ve siyasal çevrelerin birbirlerine bağımlı olduğu ya da ihtiyaç duyduğu gerçeği gelmektedir. medya örgütleri de siyasal aktörlere haber kaynağı olarak sürekli gereksinim duymaktadırlar. A. Bu noktada medyanın üzerinde durulması gereken en önemli özelliklerinden biri. medyanın kamusal olayların yer aldığı bir tartışma platformu oluşturmasıdır. kimi zaman da “çıkar çatışması” yönünde gerçekleşmekte ve bu yönde medya.

çalışma kapsamında incelenen haberlerin içeriğinden hareketle oluşturulmuştur. Doğan‟ın da bu konuda. yukarıda belirtilen suçlamalar çerçevesinde. Doğan‟ın Deniz Feneri Derneği davası üzerinden Başbakan Erdoğan‟a yönelttiği suçlamalar ile. “Medya Eleştirileri” ve “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” olmak üzere toplam dört ana konu belirlenmiştir. Doğan‟a yaptığı suçlamalar ile.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 55 Yöntem Bu çalışmada veri derleme ve işleme tekniği olarak şöyle bir yol izlenmiştir. Başbakan Erdoğan‟a verdiği cevaplar aracılığıyla yönelttiği suçlamalar incelenmiştir. taraflar arasındaki tartışmanın başladığı ve karşılıklı suçlamaların en yoğun yöneltildiği 2008 yılının Eylül ayını kapsamaktadır. tarafların medyaya ilişkin değerlendirmeleri ve bu yönde birbirlerine yönelttikleri eleştirileri yer almaktadır. Çalışmanın örnek olay incelemesinin ölçülür hale getirilebilmesi için. Söz konusu inceleme. her iki tarafın tartışmaya ilişkin argümanlarının medyaya nasıl yansıdığı ve medyanın da bu tartışmaları ne şekilde sunduğu incelenecektir. Başbakan‟ın. Bu noktada. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” başlığı altında ise. onlardan farklı bir yayın politikası izleyen Zaman ve Yeni Şafak gazeteleri ele alınmıştır. Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği‟nin de adının karıştığı “Yolsuzluk” davası üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan tartışmalar ele alınmıştır. Buradan hareketle söz konusu suçlamaların niteliği ise şu şekilde belirlenmiştir: “Yolsuzluk” başlığı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Buna göre “Yolsuzluk” başlığı altında. niceliksel ve niteliksel içerik analizi yöntemi uygulanarak belirlenmiştir. Doğan‟ı özellikle de “CHP taraftarı” ve “Deniz Baykal‟la işbirlikçi” olmakla itham ettiği suçlamaları ele alınmıştır. Söz konusu inceleme için Doğan Medya Grubu‟na bağlı Hürriyet ve Radikal gazeteleri ile. Yukarıda belirtilen dört ana konu kapsamında tarafların birbirlerine yönelttikleri suçlamaların niteliği ve bunların basında nasıl sunulduğu. siyasal aktörlerin de kendi hedefleri yönünde medyayı yönlendirici faaliyetlerde bulunabildiği varsayılmıştır. söz konusu tartışmaya ilişkin “Yolsuzluk”. Buna göre çalışmada. Erdoğan‟ın cevap niteliğindeki açıklamalarıyla Doğan‟a yaptığı suçlamalar ele alınmıştır. “Ekonomik İlişkiler”. Medyanın ekonomik ve siyasal çıkarları doğrultusunda bazı siyasal aktörleri olumlayan ya da olumsuzlayan yayınlar yapabildiği. özellikle “Hilton Oteli” meselesi ve “CNN Türk‟e karasal yayın hakkı talebi” kapsamında. “Medya Eleştirileri” başlığı altında ise. Başbakan‟ın. Söz konusu konular. “Ekonomik İlişkiler” başlığı altında.

IĢık – Ü. „seviyesiz‟. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” başlığı altında ise. 2008: 189) bu boyutları kamusal iletişimin medya etkisiyle şekillenme biçimi. 2009: 1). siyasi çevreler de görüşlerini ve düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için medyaya bağımlıdırlar (Arslan. „basın etiği ihlali‟ ve „şantajcı‟. Öyle ki medya. toplumda bir gözlemci olarak hareket etmesi. „sicil amiri‟. siyasi çevrelere başta ekonomik nedenler olmak üzere ham madde ihtiyacı gibi nedenlerle bağımlıyken. siyasetçinin topluma mesajlarını iletebileceği en önemli araçtır (Sağnak. karşılıklı bağımlılık esasına dayanan bir ilişki söz konusudur. politikacılar ve siyasi partiler medya ile olan ilişkilerine büyük bir önem ve öncelik atfetmektedirler. „kaçakçı‟. „iftiracı‟. „yalan habercilik‟. „ahlaksız‟. „işbirlikçi‟. “Medya Eleştirileri” başlığı altında. „hoşgörüsüz‟. yeniden organize ve kanalize etme gibi çok ciddi boyutlarda gerçekleşebileceği konusunda da bir çok sosyal bilimci hem fikirdir. siyasal gerçekliğin medya aracılığıyla inşası ve siyasal yönelimler üzerine medya etkilerinin araştırılması şeklinde özetlemektedir. „istismarcı‟ ve „gündemi saptırmak‟. Rubin‟in de vurguladığı gibi (1981: 170-180 aktaran Arslan. medya ile siyasi partiler arasındaki ilişkilerin “ekonomik ilişkiler” ve “ideolojik ilişkiler” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınabileceğini ortaya Güz 2009. Oğuzhan Börekci altında. Günümüz dünyasında medyanın bu denli güçlü olması ve politika alanında oynadığı böylesi çok önemli roller nedeniyle. iktidarı denetlemek ve kamuoyunun sesi olmak şeklinde ifade edilen medyanın. „vurguncu‟ ve „seviyesiz/ahlaksız‟.56 G. 1. Diğer taraftan bu konuda yapılan bazı araştırmalar ise. „çıkarcı‟. „işbirlikçi‟ ve „taraflı‟. „şantajcı‟. başta sosyal bilimciler olmak üzere hemen herkesin dikkatini çeken bir konudur. „basın özgürlüğünü kötüye kullanma‟. „otoriter‟. 2009: 3) siyasi gücü yeniden şekillendirme. „iftiracı‟. „taraflı yayıncılık‟. A. „hakim/savcı‟. Diğer bir deyişle medya ile onun siyasi ve toplumsal çevresi arasında. MEDYA VE SĠYASET ĠLĠġKĠSĠNE DAĠR GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME Medya ve siyaset arasındaki ilişki. Medya ve siyaset ilişkilerinin üç boyutuna dikkat çeken Meyer (2002: 9-10 aktaran Damlapınar. Bu noktada en önemli görevi. en azından böyle davranması beklenmektedir. Sayı:29 . „polemikçi‟. Hatta kimi zaman medyanın siyaset üzerindeki bu etkilerinin. „çıkarcı‟. Olayları açıklayarak ve siyasal kararlar gibi gelişmeleri kaydederek bu noktada toplumu bilgilendiren medya. “Ekonomik İlişkiler” başlığı altında. Bu nitelendirmeler üzerinden yapılan haber çözümlemelerinde. 1996: 123-125 ). aynı haber her bir konu için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. „taraflı‟. bir haberin birden fazla konuyu içerdiği durumlarda.

tüm üretim ve tüketim süreçleri ile ekonominin başka sektörlerini yönlendiren belirli bir mantık ile işlemektedir. isterlerse medyanın haber alma ve bilgi toplama özgürlüklerine sınırlamalar da getirebilmektedirler (Arslan. finans. onların aleyhinde yayın yapıp karşıtı fikirleri destekleyerek de yine yandaşı oldukları partinin kamuoyundaki popülaritesini ve oy potansiyelini arttırma amacına yönelik hizmetler de yerine getirebilmektedir (Arslan. İktidarın. istihdam potansiyeli. Medyanın bu özelliğinden bahsederken. Nasıl ki medya. Yine aynı tür hedefler doğrultusunda medya. gazetelerini bu yeni aktörlere satmışlardır. “gizlilik” ya da “ulusal güvenlikle ilgili” gibi gerekçeleri de kullanarak. sıklıkla destek verdikleri siyasi grubun belirli konulardaki temel görüş ve fikirlerine. Yeni kuşak medya sahipleri ise. zaman zaman farklı şekillerde kullandıklarına sıkça tanık olunmaktadır. 2009: 5). siyasi çevreler de medya üzerinde belli bir etkileme gücüne sahiptir. iç ve dış ticaret kademelerini birleştirerek dikey bir bütünleşme içinde konumlanmaya başladığı gerçeği gelmektedir. Medya ile siyaset arasında kurulu olan bu ilişki. Bu gelişmelerin başında. 2009: 4). özellikle iktidardaki siyasi elitler ile medya arasındaki ilişkilerde daha açık gözlemlenebilmektedir. partinin ideolojisi ve politikalarına uygun doğrultuda yayınlar yaparak. Nitekim medya sektörü. çapraz medya İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . özünde bir ticarisanayi etkinliğidir. geleneksel medya sahipliğinin yerini. Türkiye‟de medya sektöründeki 1980‟li yıllardan itibaren ortaya çıkan bazı önemli değişimlere yer vermek daha aydınlatıcı olacaktır. bir siyasi partiye onun basın-yayın organı gibi hizmet edebilmekte.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 57 koymaktadır. destekledikleri partinin rakibi siyasi partiye ya da partilere saldırarak. medya üzerindeki bu etkileme gücünü. siyasi çevreler üzerinde bir etkileme gücüne sahipse. yeni sahiplik yapısına bırakması olmuştur. medya üzerinde büyük bir baskı oluşturabilme ve medyayı kontrol altında tutabilme gücüne sahiptirler. En basit olarak medya. Hatta yasama gücünü elinde bulunduran bu siyasi elitler. büyük şirket geçmişlerini ve işletmecilik yöntemlerini kullanarak tek gazeteden oluşan bir şirketi. pek çok medya kuruluşunun üretim. o parti lehine kamuoyu yaratabilmektedirler. onun aynı zamanda ekonomik bir etkinlik alanı da oluşturmasıdır. alt yapısı. onun sesini kamuoyuna duyurarak. Buraya kadar bahsedilenlerin ışığında medyayı diğer toplumsal kurumlardan ayıran en önemli özelliklerden biri. en azından potansiyel olarak. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise. Nitekim eskinin “aileden gazeteci patronları”. Dolayısıyla medya. Özellikle “iktidar elitleri” olarak da tanımlanabilecek politik gücü ellerinde bulunduran siyasi elitler. teknik donanımı.

Diğer taraftan. Öyle ki. bu yapılanmasını doğrudan etkileyebilecek pek çok ekonomik kaynak ve karar alma gücü de hükümetin ve siyasal çevrelerin kontrolü altında bulunmaktadır. 1997: Güz 2009. Neticede medya sahipliğindeki söz konusu dönüşüm. çok farklı sektörlerde faaliyet yürüten ve asıl faaliyet alanları gazetecilik olmayan yeni medya sahipleri. yönettiği kurumdaki iktidarını mesleki birikiminden ziyade medya sahibi ile olan ilişkisi üzerinden meşrulaştırmaya başlamıştır (Tılıç. A. medyanın mali isteklerinin karşılanmasında ve medya sahiplerinin her alandaki yatırımlarına ilişkin gerekli yasal ve bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesinde ise kimi zaman da kolaylık sağlanabilmektedir. kamu adına hükümetleri denetleme işlevinden çok. Oğuzhan Börekci gruplarına dönüştürmeyi başarmışlardır (Adaklı.58 G. 156). Böyle bir ortamda gazeteciler ise. IĢık – Ü. sanayi ve ticari kuruluş sahibi gruplarla ortaklık içerisindedirler ve medya dışında da yatırım yapmanın yollarını aramaktadırlar (Seçkin. medya ve medya dışı yatırımlarındaki mali sıkıntılarını çözmede başvurduğu ve bağımlı olduğu yerlerdir. siyasal çevrelerle olan ilişkilerinde de beklentileri doğrultusunda “kaygıları” artmaktadır. Gazetecilik etiğinden çok ait oldukları sınıfın değerlerini savunan yönetici – elit gazeteciler ise. Dolayısıyla medya ve siyaset ilişkisi de yaşanan bu gelişmeler ışığında şekillenerek yeni bir görünüm almıştır. 1997: 360). Bu şekilde medya sahiplerinin farklı sektörlerdeki yatırım ve hedefleri arttıkça. yine iş dünyasıyla bir çok banka. kendilerine ait medya kuruluşlarını büyük ölçüde kapitalist değerler sisteminin yayılmasına. medyanın hükümetle olan ilişkilerinin de değişmesine yol açmıştır. siyasal aktörlerin kariyerlerine ve kararlarına yönelik destek görme arzularından dolayı. gerek medya sahipleri gerekse de siyasal ve ekonomik iktidar çevreleriyle daha uzlaşmacı bir tavır içinde bulunmak durumunda kalmışlardır. bir tüketim kültürünün gelişmesine ve kendi iş çıkarlarının gözetilmesine hizmet edecek tarzda kullanmaya başlamışlardır. Yaşanan bu yapısal dönüşüm sürecinde. 2001: 152 – 153. kendi çıkarları doğrultusunda hükümetlerle ilişki kurabilmektedirler (Curan. Bu noktada medya sahibinin siyasal çevrelerle olan ilişkisinin önemi ortaya çıkmaktadır. şirket çıkarlarını “ençoklaştırma” amacı güden medya sahipleri. Sayı:29 . Bununla birlikte. iş dünyası ile bütünleşmiş olan medya holdinglerinin. medya sahiplerinin. siyasal aktörlerin ellerindeki ekonomik kaynak ve kurumlar. Şöyle ki. 2001: 140). bir “iş ilişkisi” mantığıyla siyasal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmek için kimi zaman ortak hareket edebilmektedirler. Gelinen bu noktada Türkiye‟de artık medya grupları iş dünyasına hakim iktidar grupları ile bütünleşmiş durumda ve sürekli bir işbirliği içinde işler hale gelmiştir. Buna göre ilk bakışta medya dışında işlerinin olmadığı izlenimini veren bazı medya holdingleri de. Dolayısıyla siyasal aktörler ve medya holdingleri.

medya patronunun sahip olduğu yayın organlarında yer alan haberler üzerindeki etkinliği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu pozisyondaki medya kuruluşları da hükümet ve siyasal elitin amaçlarına hizmet edecek bir yayın politikası yürütebilmektedir. ayrıcalıkları belirleme ve bu anlamda siyasal aktörlerin iletişim sürecine katılımlarını sağlama bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. Böyle bir medya ortamında. Bu nedenle medya patronları. siyasal çevrelerle olan ilişkilerini çoğu zaman iyi tutmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle medya holdingleri. kamuoyu tarafından medyada yer alış şekillerine göre değerlendirebilmektedir. kimi zaman da haberin hiç yayımlanmaması ya da yayımlama ve yer alma biçimini etkileyecek şekilde ortaya çıkabilmektedir (Gürkan. yayınlarını da bu doğrultuda oluşturabilmektedirler. kendilerine muhalefet eden medya holdinglerinin çeşitli ekonomik faaliyetlerini. Kısacası siyasal çevrelerle medya arasındaki ilişkinin genel görünümüne dair böyle bir değerlendirmenin sonucunda. 1995: 79). Örneğin hükümetler. her iki tarafın da “çıkarları” doğrultusunda kimi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . kimi zaman oto-sansür. Başka bir ifadeyle kâr kaygısı güden bir ticari işletme olan medya sahibinin. söz konusu ilişkiler istenilen yönde gelişmediğinde. Bütün bunların yanı sıra medya. Bu bağlamda siyasi çevrelerin de kendi “çıkarları” doğrultusunda medya kuruluşlarıyla ilişki kurduğu görülmektedir. kimi zaman “gerekli gördükçe” ilan ve reklam uygulamalarındaki “yanlı” tutumlarıyla. bazı medya patronları ve siyasal aktörler arasında çeşitli gerilimler/tartışmalar yaşanabilmektedir. medya içeriğinin kendi (medya patronunun) “çıkarları”nı yansıtması gelmektedir. Bu tartışmalar ise medya yayınlarının içeriğini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu noktada ekonomik çıkar çevreleriyle griftleşen medya patronlarının çıkarlarının haberler üzerindeki belirleyiciliği ise. yayın organlarında kimi zaman ticari ilişkilerinin kimi zaman ideolojik eğilimlerinin kimi zaman da her ikisinin ağır bastığı bir tutum sergileyebilmekte ve siyasal çevrelerle olan ilişkilerini bu yönde geliştirerek. Ancak diğer taraftan hükümetler kendi ideolojik yapılarıyla örtüşen medya kuruluşlarıyla daha olumlu ve yakın ilişkiler geliştirebilmekte ve her iki tarafın da “çıkarları”na hizmet edecek politikalar izleyebilmektedir. bu noktada bazı yasal uygulamalarla kısıtlayabilmektedirler. Öyle ki medyanın sunduğu kimi konular ve kişiler. muhalif medyayı susturmaya çalışabilmektedirler (İrvan. Ancak. Bu beklentilerin başında ise.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 59 148). 1997: 81). kendi yayın kuruluşundan da çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Medyadan bir takım beklentileri olan siyasal aktörler ise. Burada ise medyanın kişileri ve olayları sunuş şekli ön plana çıkmaktadır.

%9). Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 16 haber yayınlanmıştır.  1 Bu bölümde italik olarak verilen ifadeler. İçerik. “hakim/savcı” (3 kez. Güz 2009. %100). “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (2 kez. radyo programları. 2. nicel araştırmaların ise istatistikî olduğu belirtilmektedir. %27). Bu çerçevede haberlerin içeriği incelendiğinde. tamamıyla Başbakan Erdoğan‟ın kendi ifadeleriyle sunulduğu saptanmıştır. “kaçakçı” (3 kez. %23). %18). %28). genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. “taraflı” (3 kez. “yalan habercilik” (2 kez. Sayı:29 . gazetelerden aynen yapılan alıntılardır.1. %100). Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (6 kez. ve “ahlaksız” (3 kez.60 G. gazete haberleri veya yazıları olabileceği gibi televizyon haberleri. Hürriyet Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Hürriyet Gazetesi‟nde çalışma kapsamında incelenen dönemde. Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların. IĢık – Ü. %46). %23). Doğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yapıldığı belirlenmiştir. İçerik çözümlemesi. toplumsal bilim araştırma teknikleri arasında “kitle iletişim araçlarındaki” içeriğe yönelik kullanılan bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Geray. A.%8). filmleri. Oğuzhan Börekci zaman “uyuşan” kimi zaman da “çatışan” bir ilişki ağı içerisinde hareket ettikleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. 1 2. Nitel araştırmaların kuramsal. “işbirlikçi” (2 kez. Buna göre Hürriyet‟te. Başbakan Erdoğan tarafından. “Medya Eleştirileri” konusunda. Bir araştırmada her iki teknikten de yararlanılabilir (Ayrıntılı bilgi için bkz. İçerik çözümlemeleri nicel ve nitel olmak üzere iki ana kümeye ayrılabilir. sinema filmleri kısacası her türlü içerik olabilir. BAġBAKAN RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ĠLE DOĞAN MEDYA GRUBU SAHĠBĠ AYDIN DOĞAN ARASINDA YAġANAN “TARTIġMA”NIN YAZILI BASINDA SUNUMU Bu bölümde Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında Deniz Feneri Davası üzerinden başlayan tartışmalarda tarafların birbirlerine yönelttikleri suçlamaların niteliğinin basında nasıl sunulduğu nicel ve nitel içerik analiziyle incelenmiştir. İçerik çözümlemesi iletişim içeriğinin. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “çıkarcı” (2 kez. “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda ise. Nicel araştırmalarla nitel araştırmaların mutlaka iki zıt uca konması gerekmez. “işbirlikçi” (1 kez. 2006). %18) ve “iftiracı” (1 kez.

Nitekim Erdoğan‟ın bu konudaki şu açıklamaları dikkat çekmektedir: “…Ben şunu çok açık ve net söylüyorum. “Yolsuzluk”2 konusu kapsamında Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamanın en çok “iftiracı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı görülmektedir. Onlar Aydın Doğan ile pazarlığa oturmuş olabilirler ama Tayyip Erdoğan'ı pazarlığa oturtamadığın için bu çılgınlıkları yapıyorsun ve şu ana kadar olan bütün 2 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “…Kimse AKP‟ye kalkıp da yolsuzluk çamurunu atamaz. Öyle ki. Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği davası ile alakalı şeylerin içerisine kendi adının konulmasının arkasında. Tayyip Erdoğan da bu alışılmış başbakanlardan biri değil.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 61 Tablo-1 (Hürriyet Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı). “… son zamanlarda AKP‟yi „yaralayamayan‟ ve „kirletemeyenlerin‟ AKP üzerinde „yalan yanlış iftira kampanyalarıyla bir şeyler yapma gayreti içine girdikleri…” şeklindeki sözleri yer almaktadır. AKP. alışılmış siyasi partilerden. “Okul Açılışında Medyaya Yüklendi” (9 Eylül 2008). Doğan‟ın “ekonomik çıkarları”nın olduğunu ifade ettiği de görülmektedir. “Dersimiz İftira Değil Dedi Yine Doğan‟a Çattı” (15 Eylül 2008). “Vurdukça Biz Güçleniyoruz” (7 Eylül 2008). yolsuzluk çamurunu atanlar kendileri o çamurun içinde boğulur ve bugüne kadar atanlar aynen bu şekilde boğulmuşlardır” (6 Eylül 2008) şeklinde konuşan Erdoğan‟ın. “Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” (14 Eylül 2008). Hürriyet‟te “Başbakan‟dan Önemli Açıklamalar” başlığıyla yer alan haberin “ Kimse AKP‟ye Yolsuzluk Çamuru Atamaz” (6 Eylül 2008) alt başlığında. ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % İftiracı 6 %46 Çıkarcı 2 %100 Suçlamaların Niteliği İşbirlikçi 1 %8 Kaçakçı 3 %23 Ahlaksız 3 %23 2 %100 13 % 100 Toplam Basın Özgürlüğünü Medya EleĢtirileri Kötüye Kullanma n 2 % %18 Siyasal Çevrelerle İşbirlikçi ĠliĢkiler n 2 % %100 Taraflı Hakim/Savcı 3 %28 3 %27 - Yalan İftiracı Habercilik 2 1 %18 %9 - 11 %100 2 %100 Buna göre. bundan önceki siyasi partilerden biri değil. Şunu da bil. “Biz 70 Milyonun İktidarıyız” (13 Eylül 2008).

Biz 70 Milyonun İktidarıyız” (13 Eylül 2008). “yanlı yayıncılık yaptığı”. Köşe yazarları patronlarını savunmakta çok mahirler. Bu noktada Başbakan‟ın. Siz ne hakimsiniz ne savcı…” (7 Eylül 2008). Bana cevap vermeyi bırakın da SPK‟ya ve küçük ortaklarınıza bunun doğru olup olmadığını anlatın” şeklindeki sözleriyle Doğan‟a yönelik “kaçakçı” ithamında bulunmaktadır (“Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” 14 Eylül 2008).. Örneğin. Özgür basını susturmak istiyormuşuz. “Dersimiz İftira Değil Dedi Yine Doğan‟a Çattı” (15 Eylül 2008). mahkeme. Ama suçlu ile masumun birbirinden ayırt edileceği yer gazete sayfaları değil. IĢık – Ü. Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği “Yolsuzluk” konusundaki suçlamalarından bir diğeri ise “kağıt kaçakçılığı”dır. Doğan‟ı “basın özgürlüğünü kötüye kullandığı”. gerçekleri yazın gerçekleri. “…SPK inceliyoruz diyor siz ne diyorsunuz? Siz buna uzuca ya da pahalıya gazete kağıdı alımı olarak bakıyor olabilirsiniz. Yine aynı şekilde söz konusu haberde. “Başbakan‟dan Önemli Açıklamalar” başlıklı haberin “Basın Özgürlüğü Yalan Yazma Hakkı Vermez” alt başlığında. Böyle cevap mı olur? Bu yazdıklarını kimseye 3 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Onlara da diyorum ki. Söz konusu tartışmanın tüm boyutlarında her iki tarafın da üzerinde durduğu. A. Yanlış yapan cezasını çekmeli. Açık söylüyorum. yanına kalmamalı. Nitekim “SPK‟nın bu iddiaları uzun süredir incelediklerini doğruladı”ğının da altını çizen Başbakan.62 G..Her seferinde aynı şey. “Başbakan Erdoğan‟dan Önemli Açıklamalar” (14 Eylül 2008). bu kadar açık söylüyorum. Güz 2009. Sayı:29 . al sana delil diye dosyaya eklenen belge. olmayacak. “Okul Açılışında Medyaya Yüklendi” (9 Eylül 2008). Hürriyet). “hakimsavcı rolü”nü üstlendiği ve “etik kuralları ihlal ettiği” yönündeki suçlamaları dikkat çekicidir. Başbakan‟ın bu kez de Doğan Medya Grubu‟na bağlı gazetecileri ve köşe yazarlarını da “yalan yazmakla” suçladığı ifadeleri dikkat çekmektedir. Bizzat bana ve belediye başkanıma bunu teklif etmiştir ve istediğini alamadığı için de bu kampanyaları sürdürmektedir” (6 Eylül 2008. “…Madem yazacaksın. daha doğrusu birbirlerini “suçladıkları” ve kendilerini “akladıkları” önemli noktalardan biri de “Medya Eleştirileri”3 konusudur. Neden milleti aldatıyorsunuz? Bu mudur ikide bir arkasına saklandığınız basın özgürlüğü. “Başbakan Yine Medyayı Suçladı” (8 Eylül 2008). Oğuzhan Börekci kampanyaların arkasında olan gerçek bu. Başbakan‟ın kendisine yapılan suçlamalara ilişkin şu açıklamaları göze çarpmaktadır: “…Recep Tayyip Erdoğan yanlış yapanın yanında olmamıştır. şimdi Hilton Oteli'nde istediği plan tadilatlarını bana ve belediye başkanıma yaptıramadığı için bu adımları atmaktadır. Öyle ki Erdoğan‟ın.

%11). Hürriyet‟te“Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda. “taraflı” (2 kez. %15). gazetenin gerek haberleri sunum şekliyle gerekse de konuya ilişkin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerde. %45). %38). “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008). Tablo-2‟de de görüldüğü gibi Doğan‟ın. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). Ancak. “polemikçi” (3 kez. “otoriter” (7 kez. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin yayınlanan haberlerde. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (13 Eylül 2008). “seviyesiz” (1 kez. Başbakan‟a yönelttiği en önemli suçlamanın “Medya Eleştirileri”4 konusu kapsamında yapıldığı anlaşılmaktadır. 4 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. %8). “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı”(5 kez. Tablo-2 (Hürriyet Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Sicil Amiri 1 %11 Şantajcı 5 %62 Otoriter 7 %54 Suçlamaların Niteliği İstismarcı 4 %45 Polemikçi 3 %38 Taraflı 2 %15 Gündemi Saptırmak 2 %22 Seviyesiz 1 %8 İftiracı 2 %22 Hoşgörüsüz 1 %8 Şantajcı 2 %15 13 %100 8 %100 9 % 100 Toplam Hürriyet Gazetesi‟nde. “iftiracı” (2 kez. Buna göre Hürriyet‟te. “gündemi saptırmak” (2 kez.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 63 yutturamazsın” (7 Eylül 2008) sözleriyle söz konusu suçlamalarını yaptığı görülmektedir. “8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). “istismarcı” (4 kez. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (14 Eylül). Başbakan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların çoğunlukla Doğan‟ın ifadelerinden oluştuğu tespit edilmiştir. %15). %22). %22). söz konusu suçlamaların pekiştirildiği görülmüştür. “hoşgörüsüz” (1 kez. “Medya Eleştirileri” konusunda ise. %62). %8) ve “şantajcı” (2 kez. %54).

Başbakan‟ı bir anlamda “görevini kötüye kullanmak”la itham ettiği de anlaşılmaktadır. Benim yakama niye yapışıyorsun… Senin benim haberlerimi alıp Türkiye‟de yetkililere talimat verip onlar için tahkikat açtırman lazımken. “Ekonomik İlişkiler”6 konusunda ise Doğan‟ın. “…Eğer bizden biat medyası kültürü bekliyorsanız. Sayı:29 . 6 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Buna göre “Medya Eleştirileri” konusunda. Tabii olmuştur. Erdoğan‟a yapılan suçlamaların en çok “istismarcı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı belirlenmiştir. onları içine sindirmen lazım” (8 Eylül 2008) şeklindeki sözlerine yer verilmektedir. IĢık – Ü. bizim medya grubumuz biat etmez. doğrular var. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). Oğuzhan Börekci “Yolsuzluk” ve “Ekonomik İlişkiler” konularında yöneltilen suçlamaların ise eşit oranda olduğu görülmektedir. “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008). İnsanlardaki yardım duygunsu istismar etmek. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (14 Eylül). o yansız basına saygı duyman lazım. “Yolsuzluk”5 konusunda ise. Onları da her zaman düzeltmeye amadeyiz. Örneğin. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” başlığıyla yer alan haberde Doğan‟ın. beni susturmaya çalışıyorsun. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a Cevap” (13 Eylül 2008). “…Çağımızda insani dayanışmayı. Hilton‟la ilgili bir talebim evet var. Başbakan‟a “polemikçi” ve “şantajcı” nitelendirmeleri üzerinden suçlamalarını yönelttiği belirlenmiştir. Saygı duymayı bırak. mutlak surette özgür basın olmalı. Başbakan‟ın Doğan Medya Grubu‟na yönelik “otoriter” bir tutum içerisinde bulunduğuna dikkat çekilmektedir. tek sesli medya bu demokrasi mi olur… eğer bu ülkede demokrasi varsa. Örneğin. bağımsızlık var. “8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). “Aydın Doğan: Biat Etmeyiz” (7 Eylül 2008). 7 Eylül 2008 tarihli haberde. bana göre günahların en büyüğüdür…” (6 Eylül 2008) şeklindeki sözleriyle. Peki beni susturursan. Ve senin de özgür basına. “ Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” başlığıyla yer alan haberde Doğan‟ın. A. Bizim grubumuzda yansızlık var.64 G. Örneğin. yardımlaşmayı sağlayan kuruluşların büyük sorumlulukları var. Doğan‟ın Hilton Oteli meselesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu sözleri dikkat çekmektedir: “ …Bak kardeşim bu çok ucuz bir polemik. “Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” (8 Eylül 2008). Yanlış yapmıyor muyuz. 5 Güz 2009. “8 Yanlışa 8 Cevap” (9 Eylül 2008). Ben bu ülkede yaşayan 24 bin adam çalıştıran Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Tayyip Bey'i de tanıyorum ve neden böyle bir ucuz polemiğe girdi tereddüt ediyorum. Yani bir ülkenin başbakanının bu kadar ucuz bir polemiğe girmesi hakikaten beni son derece rahatsız ediyor. “Ahlakım Konusunda Başbakan Sicil Amirim Değil” (6 Eylül 2008). “Demokrasi ve Özgür Basını İçine Sindir” (8 Eylül 2008).

Yani Hilton'da ne varmış ki Başbakan Erdoğan diyor ki bana geldi. Ben Başbakan Erdoğan'a Hilton için gitmedim. Hürriyet‟te söz konusu tartışmalara ilişkin yer alan haberlerde dikkat çeken husus. Nitekim ilk bakışta haberlerin yer alışında taraflar “eşit” miş gibi algılansa da.” (7 Eylül 2008). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Örneğin.. haber başlıklarında ve haberlerin sunumunda Başbakan‟ın “saldırıda bulunan”.. haberlerin yer alış şeklidir. İki. Buraya kadar yapılan incelemelerde. Örneğin. Zaten yasal olmayan bir şeyi vermen suç. “8 yanlışa 8 cevap” (9 Eylül 2008). Ne demek. Bunun sonucu siyasi şantajdır ve polemiktir... Doğan‟ın ise “cevap veren” ve “savunan” konumunda olduğu görülmüştür. “Okul açılışında medyaya yüklendi” (9 Eylül 2008).Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 65 ve bir sürü şirketleri olan bir grup olarak her gün müracaat ettiğimiz devletle işlerimiz var. “Gazeteciler Cemiyeti‟nden hükümete tepki” (8 Eylül 2008) ve “Başbakan yine medyayı suçladı” (8 Eylül 2008) başlıklarıyla verilen haberlerde. bu kez de Başbakan‟ın kendisine şantaj yaptığını iddia ettiği yönündeki şu açıklamalarına yer verilmektedir: “…İstekte bulunmak suç mu? Tabi istekte bulunacağım. Yasal olan birşeyi isteyip vermiyorlarsa burada da onlar suç işliyorlar. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a cevap” (14 Eylül 2008). Hilton'da eğer ben onlardan yasal olmayan bir şey istediysem zaten vermemeleri lazım.. bu benden bir şey istedi. Basit şeylerle uğraşıyor. “Basın Konseyi‟nden Başbakan‟a cevap” (8 Eylül 2008). “ „Dersimiz iftira değil‟ dedi yine Doğan‟a çattı” (15 Eylül 2008) gibi. “Başbakan yine medyayı suçladı” (8 Eylül 2008). vermedim onun için yayın yapıyor. Örneğin. Ben yasal olmayan birşeyi istemem. Başbakan‟ın Doğan Medya Grubu‟na yönelik “saldırılarına” ilişkin tepkiler dile getirilmektedir. Başbakan Erdoğan'ı anlamakta zorluk çekiyorum. genellikle tarafların açıklamalarından oluşturulmuş olsa da. Yasal olan bir şeyi vermemen de suç.” Söz konusu haberde yine aynı konuyla ilgili olarak Doğan‟ın. Haberlerde kullanılan başlıklar ise. Başbakan‟ın açıklamalarının yer aldığı kimi haberlerde gazetenin taraflı duruşunu gösteren ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ona kim ne söyledi bilmem… Ne bu şehrin belediye Başbakanı ne de bu ülkenin başbakanı ucuz şantaj yollarına gitmesin. ucuz siyasi şantaj yapıyorlar. “‟Dersimiz iftira değil‟ dedi yine Doğan‟a çattı” (15 Eylül 2008) başlıklarıyla yer alan haberlerde olduğu gibi. Gazetede konuya ilişkin dikkat çeken bir diğer önemli nokta da. “Aydın Doğan‟dan Başbakan‟a cevap” (13 Eylül 2008). tarafların açıklamalarının çoğunlukla birinci el kaynaktan aktarıldığıdır. Hürriyet Gazetesi‟nde tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınlanan haberler. Sayın başbakan sapla samanı karıştırıyor. sadece “Medya Eleştirileri” konusundadır.

%25). A. %50) ve “çıkarcı” (1 kez. “Siyasi Çevrelerle İlişki” konusunda ise “işbirlikçi” (1 kez. %50). %50). “Medya Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (1 kez. %25) ve “taraflı” (2 kez. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “vurguncu” (1 kez. %17) . taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 9 haber yayınlanmıştır. Oğuzhan Börekci 2. “iftiracı” (1 kez. tıpkı Güz 2009. Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (4 kez. %17) ve “kaçakçı” (1 kez.) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % İftiracı 4 %66 Çıkarcı 1 %50 Basın Özgürlüğünü Kötüye Kullanma 1 %25 İşbirlikçi 1 %50 Suçlamaların Niteliği Ahlaksız 1 %17 Vurguncu 1 %50 Taraflı 2 %50 Taraflı 1 %50 Kaçakçı 1 %17 İftiracı 1 %25 2 %100 4 %100 6 % 100 2 %100 Toplam Radikal Gazetesi‟nde.2. Buna göre. Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların. Radikal Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-3 ( Radikal Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı. Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların tıpkı Hürriyet‟te olduğu gibi. %50).66 G. %66). Buna göre. %50) ve “taraflı” (1 kez. Sayı:29 . tamamıyla Başbakan Erdoğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu belirlenmiştir. “ahlaksız” (1 kez. IĢık – Ü.

“Başbakan Kavgayı Sürdürdü: Doğan Grubu Yazdıkça Açıklayacağım” başlıklı haberde. Buna göre. “Arınç‟ın Sözleri Erdoğan‟a „Fener‟ Oldu: Suçlu Varsa Cezasını Çeker” (14 Eylül 2008). gazetenin Erdoğan‟ın 7 8 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Bu konuyla ilgili haberler için bkz. “Köşe yazarlarına da çattı” (8 Eylül 2008) alt başlığında. gazetenin konuya ilişkin şu yorumları dikkat çekmektedir: “…Deniz Feneri tarafından para gönderildiği iddialarının haber olarak verilmesine öfkelenen Erdoğan. Yine aynı şekilde Radikal Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin de Hürriyet Gazetesi‟yle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Aydın Doğan‟a yanıt verirken öfkeli tavrını sürdürdü. eleştirilmeyi de göze alacaksın. “Arınç‟ın Sözleri Erdoğan‟a „Fener‟ Oldu: Suçlu Varsa Cezasını Çeker” (14 Eylül 2008). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . yine Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan‟ı hedef aldı. Başbakan Erdoğan‟ın “Demokrasilerde konuşma hakkı eleştirme hakkı sana da. Radikal‟de Başbakan Erdoğan‟ın “Medya Eleştirileri” konusunda. “Erdoğan yanlış adrese çattı” (7 Eylül 2008) başlıklı bir diğer haberde. Her ne kadar haberde Başbakan‟ın açıklamaları birinci el kaynaktan aktarılsa da. silahşörüm yok…” sözleri dikkat çekmektedir. Eleştirmek istiyorsan. şunları söyledi”(8 Eylül 2008). “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). gazetenin söz konusu tartışmayı ağırlıklı olarak tarafların açıklamalarından bağımsız şekilde kurguladığı haberlerle ele aldığı ve Doğan lehine bir duruş sergilediği belirlenmiştir. “Erdoğan Dalgalandı da Duruldu” (21 Eylül 2008). Olağan Kongresi‟nde konuşan Erdoğan. Benim o kadar köşe yazarım. “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). Doğan‟a ve sahibi olduğu medya grubuna yönelttiği suçlamalarını ağırlıklı olarak köşe yazarları üzerinden yaptığı belirlenmiştir. Örneğin. “Başbakan Kavgayı Sürdürdü: Doğan Grubu Yazdıkça Açıklayacağım” başlıklı haberin. Örneğin. Senin maaşlı köşe yazarların. Örneğin. Erdoğan. AKP‟nin dünkü Bayrampaşa 3.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 67 Hürriyet‟te olduğu gibi “Medya Eleştirileri”7 ve “Yolsuzluk”8 konusu bağlamında yapıldığı belirlenmiştir. önceki günkü AKP Güngören İlçe Kongresi‟nde ağır bir dille Aydın Doğan‟ı eleştirmişti. senin gazetelerine de mahsus değildir. Erdoğan‟a aynı gün bir açıklamayla yanıt veren Doğan ise Türk basını için çok tehlikeli bir dönemin başladığını belirerek “Şantaj yapmak başbakanlara yakışmaz demişti. silahşörlerin var. “Erdoğan Yanlış Adrese Çattı” (7 Eylül 2008). başlıkta yer alan ifadelerle gazetenin Başbakan‟ın aleyhine ve dolaylı olarak da Doğan‟ın lehine bir duruş sergilediği görülmektedir. Bildiği bir şey varsa anlatmak yerine şantajda bulunan Erdoğan şunları söyledi…Erdoğan.

%34). ve “hoşgörüsüz” (1 kez. %33) ve “iftiracı” (1 kez. A. “sicil amiri” (1 kez. Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların çoğunlukla Doğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu tespit edilmiştir. “iddia etti”. “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda ise. Güz 2009. %33). Sayı:29 .68 G. %14). Bununla birlikte gazetenin gerek haberleri sunum şekliyle gerekse de konuya ilişkin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerde.4 (Radikal Gazetesi‟nde Başbakan Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % İstismarcı 1 %33 Şantajcı 5 %72 Otoriter 6 %86 Suçlamaların Niteliği Sicil Amiri 1 %33 Polemikçi 1 %14 Hoşgörüsüz 1 %14 İftiracı 1 %34 Seviyesiz/Ahlaksız 1 %14 - Toplam 3 % 100 7 %100 7 %100 Radikal Gazetesi‟nde. Tablo. IĢık – Ü. Oğuzhan Börekci açıklamalarını verirken olumsuz anlamlar içeren ifadelerle haberi kurguladığı tespit edilmiştir. Başbakan Erdoğan‟ın konuya ilişkin açıklamaları “yüklendi”. Nitekim “Almanya‟daki Deniz Feneri yolsuzluğu iddianamesinde adının geçtiği haberlerine çok kızan Başbakan Erdoğan. %14) ve “seviyesiz/ahlaksız” (1 kez. %14). %72). bu suçlamaların Doğan lehine pekiştirildiği görülmektedir. “polemikçi” (1 kez. “fena kızdırdı” gibi doğruluğu kesin olmayan ifadelerle aktarılmaktadır. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı” (5 kez. Başbakan ile Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin. %86). Erdoğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “istismarcı” (1 kez. Buna göre. “Medya Eleştirileri” konusunda “otoriter” (6 kez. Aydın Doğan‟a yüklendi” şeklinde kurgulanan haberde.

“Dokunulmazlık Zırhlarına Karşı Hakkımızı Arayacağız” (23 Eylül 2008). “Erdoğan‟ın Bu İlk Şantajı Değil” (9 Eylül 2008). “Erdoğan Dalgalandı da Duruldu” (21 Eylül 2008). Ama vatandaş olarak haklı bir talepte bulunuyor ve bunu yerine getirmiyorsa. bunu reddetmek kamu otoritesinin görevidir.Doğan‟ın. Doğan‟ın. Radikal‟de gerek Doğan‟ın açıklamalarında. Örneğin “Erdoğan Yanlış Adrese Çattı” başlıklı haberin “Aydın Doğan: Türk basını için tehlikeli bir dönem başladı” alt başlığında. başbakanlara suç işleme hakkı vermiyor. “Dokunulmazlık Zırhlarına Karşı Hakkımızı Arayacağız” (23 Eylül 2008). CNN-Türk ve kağıt kaçakçılığı meselesidir.. Başbakanımız eleştirilmekten hoşlanmıyor. Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği suçlamalar karşısında –ki bunlar Hilton. “Erdoğan‟ın Yeni Meşgalesi” (15 Eylül 2008). Söz konusu haberde.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 69 tıpkı Hürriyet‟te olduğu gibi Radikal‟de de Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. özellikle de Hilton meselesiyle ilgili konuda kendisine dolaylı olarak “şantaj” yapıldığını ima etmekte ve Başbakan‟ı “bir vatandaşın kanuni taleplerini engellemekle” suçlamaktadır. 9 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “Erdoğan‟ın Bu İlk Şantajı Değil” (9 Eylül 2008). “Aydın Doğan: Saldırılar Bizi Yıldıramaz” (14 Eylül 2008). Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Doğan. Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Ekonomik İlişkiler” ve “Medya Eleştirileri” konusu bağlamında yöneltildiği görülmektedir.” (7 Eylül 2008). Ama elindeki gücü de kullanıp bunu şantaj aracı Bu konuyla ilgili haberler için bkz. gazetelerde ne zaman hoşuna gitmeyen bir haber görse hemen Hilton ipine sarılıyor. gerekse gazetenin tarafların açıklamalarından bağımsız olarak yayınladığı haberlerinde. Haberlerin içeriği incelendiğinde ise. basın özgürlüğüne yönelik ağır tehdidin artık iyice su yüzüne çıkmış olmasıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi. Hoşlanmayabilir. “Aydın Doğan: Saldırılar Bizi Yıldıramaz” (14 Eylül 2008).. Kendisine açık açık şunu söylüyorum: Hilton konusunda yasalara aykırı bir talebim varsa. bu da suçtur. „Benimle İlgili Ne Varsa Açıklasın Elde Tutması Şantaj” (8 Eylül 2008). “Medya Eleştirileri”10 konusundaki suçlamaların ön plana çıkartıldığı ifade edilmişti. 10 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. “…benim açımdan bu konuşmanın asıl vahim yanı. Türk kanunları. “Aydın Doğan: Türk basını için tehlikeli bir dönem başladı” ifadesinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. “Ekonomik İlişkiler”9 konusunda Başbakan tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında şu savunularına vurgu yapılmaktadır: “Başbakan durmadan Hilton meselesini dile getiriyor… Başbakan. „Benimle İlgili Ne Varsa Açıklasın Elde Tutması Şantaj” (8 Eylül 2008). Örneğin 7 Eylül 2008 tarihli aynı haberin alt başlığında.

açıkça Erdoğan‟ın projelerinin “küçümsendiği” anlaşılmaktadır. Dünkü konuşması bana göre Türk basın tarihinde çok tehlikeli bir dönemin başladığının en somut işaretidir. Söz konusu haberde. IĢık – Ü. Sayı:29 . Bunun yanı sıra söz konusu haberde. Oğuzhan Börekci haline getirme hakkı yoktur” şeklinde açıklama yaptığı ve kendisine yöneltilen suçlamaları “anayasal bir suç” olarak nitelendirdiği görülmektedir. Nitekim “…Erdoğan‟ın gündeminde „övündüğü‟ duble yol çalışması ve Marmaray Projesi ile Adalar‟daki fayton nostaljisi vardı…” şeklindeki ifadelerle devam edilen haberde. meseleyi “basın özgürlüğü ihlali” boyutuna taşımak ve kamuoyuna da “demokrasi” olgusu üzerinden. Son olarak Radikal‟de “Erdoğan dalgalandı da duruldu”(21 Eylül 2008) başlıklı haberle. A. Demek ki baskıları daha da ağırlaşacak…” (7 Eylül 2008) şeklindeki sözleriyle. Şimdiye kadar ellerinden gelen baskıyı yapıyorlardı. Güz 2009. “…Anayasamız basın özgürlüğünü teminat altına almıştır. “…yolsuzluğu adım adım izleyen Hürriyet. haberin Doğan lehine sonuçlandırıldığı da görülmüştür. Doğan Grubu‟na bağlı gazeteler için “boykot kampanyası” başlatan Erdoğan‟ın. önceki gün katıldığı Adalar İlçe Kongresi‟nde de bu çağrıyı sürdürdüğü ve kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdiği belirtilmektedir. Başbakan Erdoğan‟ın Almanya‟daki Deniz Feneri yolsuzluğunun basına yansımasına “hayli öfkelendi”ği de kaydedilerek. Milliyet ve Radikal gazetelerinin sahibi Doğan Grubu‟nu hedef aldı…” vurgusuyla. yaşananların muhakemesini yaptırmak istediği de anlaşılmaktadır. ikili arasında şimdiye kadar yaşanan olayların Aydın Doğan lehine hatırlatılmasının yapıldığı dikkat çekmektedir.70 G. Doğan‟ın devam eden açıklamasında.

%67). %7). Bu haberlerde Doğan‟a yöneltilen suçlamaların tıpkı Hürriyet ve Radikal‟de olduğu gibi ağırlıklı olarak Başbakan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu tespit edilmekle birlikte. “yalan haber İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .% 100 2 . “otoriter” (2 kez. %100).%100 Taraflı Yayıncılık 6 14 %44 %100 4 2 %100 Basın Basın Yalan Özgürlüğünü Hakim/ Otoriter Çıkarcı Etiği Haber Kötüye Savcı İhlali Yayınlama Kullanma 1 2 1 2 1 1 %7 %14 %7 %14 %7 %7 İşbirlikçi 4 % 100 - . Buna göre Zaman‟da. “hakim/savcı” (1 kez. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 14 haber yayınlanmıştır. “çıkarcı” (1 kez. “basın etiği ihlali” (2 kez. %7). %14). %7). %11) ve “kaçakçı” (2 kez.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 71 2. %22).%100 Zaman Gazetesi‟nde.3. “ahlaksız” (1 kez. Zaman Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-5 ( Zaman Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı). Doğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:“Yolsuzluk” konusunda “iftiracı” (6 kez. Zaman‟ın bu suçlamaları içeren haberleri sunum şekliyle Başbakan lehine bir tutum sergilediği görülmüştür. “Medya Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (1 kez. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “vurguncu” (2 kez. Ana Konular Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % Suçlamaların Niteliği İftiracı Ahlaksız Kaçakçı 6 1 2 %67 %11 %22 Vurguncu Toplam 9 . %14).

iftira kampanyaları açtığını belirten Erdoğan. Doğan‟a yapılan suçlamaların tıpkı Hürriyet ve Radikal‟de olduğu gibi “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. “Başbakan Yine Doğan‟a Yüklendi” (14 Eylül 2008). otel için istediği plan tadilatlarını kendisine ve belediye başkanına yaptıramadığını dile getirdi… Aydın Doğan'ın bizzat kendisine ve belediye başkanına teklifte bulunduğunu vurguladı… İstediğini alamadığı için bu tür kampanyalar yaptığını ileri sürdü… Erdoğan. Başbakan‟ın Almanya‟daki Deniz Feneri Derneği‟yle ilgili “yolsuzluk” davasına adının karıştırılmasından dolayı Doğan‟a ve sahibi olduğu medya grubuna yönelik ağır suçlamalarda bulunduğu sözlerine vurgu yapılmaktadır. Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların en çok “taraflı yayıncılık” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı görülmektedir. Başbakan Erdoğan‟ın şu suçlamalarına vurgu yapılmaktadır: “…Bu mudur Bu konuyla ilgili haberler için bkz. Yazarları da İnanmadı” (13 Eylül 2008). Zaman Gazetesi‟nde söz konusu tartışmalara ilişkin yer alan haberlerin içeriği incelendiğinde ise. Deniz Feneri Derneği'nden kendisine para aktarıldığı yönünde yayın yapan Doğan Grubu'na meydan okudu…” (7 Eylül 2008). “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda “işbirlikçi” (4 kez. “Yolsuzluk”11 konusu kapsamında Erdoğan tarafından Doğan‟a yöneltilen suçlamaların en çok “iftiracı” nitelendirmesi üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.72 G. bu yayınların bir sebebinin de Hilton Oteli olduğunu savundu… Doğan Grubu'nun. Bu haberde aynı zamanda Doğan‟ın söz konusu tartışmada “haksız” ve öne sürdüğü iddialarının da “geçersiz” olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 12 Bu konuyla ilgili haberler için bkz. “Yayıncı Kimliğinle İmtiyaz İsteme. İşadamı Olarak Eşit Muamele Göreceksin” (14 Eylül 2008). “Aydın Doğan‟a Bir Hafta Süre Verdi: İftiraların Sebebini Açıklamazsan Ben Açıklarım” (8 Eylül 2008). Sayı:29 . Örneğin “Başbakan‟dan Aydın Doğan‟a Ağır Suçlamalar” başlıklı haberin içeriğinde. Örneğin 8 Eylül 2008 tarihinde “Aydın Doğan‟a Bir Hafta Süre Verdi: İftiraların Sebebini Açıklamazsan Ben Açıklarım” başlığıyla yayınlanan haberde. Aydın Doğan ve CHP‟ye Yönelik Eleştirilerine Devam Etti” (15 Eylül 2008). %100). “Başbakan Yine Doğan‟a Yüklendi” (14 Eylül 2008). Buna göre. %44). Aydın Doğan‟ın barışmak için iyi niyet elçileri gönderdiğini de açıkladı…Başbakan. “Başbakan‟dan Doğan‟a Mektup…” (13 Eylül 2008). “Doğan‟a. Nitekim söz konusu haberde Başbakan‟ın konuya ilişkin ifadeleri gazete tarafında şu şekilde sunulmaktadır: “…AK Parti‟yi geriletemeyenlerin. A. 11 Güz 2009. Oğuzhan Börekci yayınlama” (1 kez. “Medya Eleştirileri”12 konusunda ise. “Başbakan. “Başbakan‟dan Doğan‟a Mektup…” (13 Eylül 2008). “Artık Kervanınızı İftiralarla Götüremeyeceksiniz” (9 Eylül 2008). %7) ve “taraflı yayıncılık” (6 kez. IĢık – Ü. Doğan Grubu‟nun CHP ile birlikte hareket ettiğini savundu… Başbakan Erdoğan. “Erdoğan: Türkiye Barış Adası Oldu” (9 Eylül 2008).

“İşadamlığı ile Yayıncılığı Karıştırma” başlığıyla yer alan bir başka haberde de Başbakan‟ın. silahşörlerin var. silahşörüm yok. Doğan‟ın “medya patronu” nitelendirilmesiyle sunulmasıdır. eleştirilmeyi de göze alacaksın. Doğan‟ın sahibi olduğu medya kuruluşlarını kendi „çıkarları‟ yönünde kullandığı imasında da bulunulduğu anlaşılmaktadır. Doğan‟ı “taraflı yayıncılık” yapmakla ve bu anlamda da “basın özgürlüğünü kötüye kullanmakla” suçladığı görülmektedir. patronunuzun çıkarlarından da bağımsız olmak demek. paralı silahşörün bol. Bunun yanı sıra söz konusu nitelendirmeyle. adaletsiz gibi) hatırlanacak olursa. Öyle tek taraflı özgürlük olmaz. tarafsız ve bağımsız olmak demek. ezen. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . cevap hakkına ne kadar saygılı olduğunu zaten yaptığın açıklamalarla. Çünkü senin maaşlı köşe yazarların var. Benim o kadar köşe yazarım. burada söz konusu anlamlar aracılığıyla Doğan aleyhine bir duruş sergilendiği ve bu yönde bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Ne kadar tahammüllü olduğunu. Nitekim patron kelimesinin çağrıştırdığı kimi olumsuz anlamlar (sömüren. Siz bağımsız olsaydınız patronunuz hakkında yayınlanan kağıt kaçakçılığı olayını da sorgulamanız gerekmez mi? Yoksa bu iddialar haber değeri taşımıyor mu? Hilton oteline imar talebi haber değeri taşımıyor mu?" (13 Eylül 2008) şeklindeki sözlerine yer verilerek. yaptırdığın yayınlarla ortaya koyuyorsun.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 73 ikide bir arkasına saklandığınız basın özgürlüğü? Nasıl olsa köşe yazarlarınız bu konuda gayet iyi avukatlığınızı yapıyorlar. Senin bu noktada maaşlı. Onlar patronlarını savunmakta bayağı mahirler. Milletim bunu görüyor…” (8 Eylül 2008). bir bölümü hariç. “Aydın Doğan'dan maaş alan kalemşörlere bir çift sözüm var. Tablo-6 (Zaman Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) Suçlamaların Niteliği İstismarcı Sicil Amiri 1 1 %33 %33 Şantajcı Polemikçi 1 1 %50 %50 Otoriter Hoşgörüsüz 3 1 %75 %25 ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Toplam İftiracı 1 %34 3 % 100 2 %100 4 %100 Zaman‟da Doğan‟a yöneltilen suçlamalara ilişkin haberlerin içeriği incelendiğinde dikkat çeken noktalardan biri de. Eleştirmek istiyorsan.

%50). %25). Zaman‟da yer alan bu tip haberlerde dikkat çeken unsur. “otoriter” (3 kez. gazete tarafından şu şekilde aktarılmaktadır: “…Deniz Feneri ile ilgili haberleri gazete ve televizyonlardan izlediğini iddia eden Aydın Doğan. %34). “istismarcı” (1 kez. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a atfen verdiğine dikkat çekti” (7 Eylül 2008).%33). gazetelerinin de mahkemenin safahatı hakkında bilgi verdiğini söyledi… Aydın Doğan. Doğan‟ın “Yolsuzluk”13 konusuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamaları. Doğan‟ın Başbakan‟a yönelik suçlamalarının hem “yersiz” hem de “haksız” olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. A. Doğan‟ın söz konusu suçlamalarına çok kısa yer verildiği dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Doğan‟ın “Medya Eleştirileri” konusunda Erdoğan‟a yönelttiği suçlamaları en çok “otoriter” nitelendirmesi üzerinden yaptığı görülmüştür. Haberlerin bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda. Hürriyet ve Radikal‟in aksine. Sayı:29 . sahibi olduğu gazete ve televizyonların haberi. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “polemikçi” (1 kez. Örneğin. %33) ve “iftiracı” (1 kez. Güz 2009. Buna göre haberlerin içeriği incelendiğinde.74 G. %75) ve “hoşgörüsüz” (1 kez. Doğan‟ın açıklamalarını “iddia etti” ve “öne sürdü” gibi doğruluğu kesin olmayan ifadelerle sunarak bu tutumunu ortaya koymaktadır. “Velev ki Başbakan‟a Gittim Ama Hilton İçin Değil” (8 Eylül 2008) başlıklı haberin içeriğinde. Örneğin. %50) ve “şantajcı” (1 kez. IĢık – Ü. Canlı Yayında Tartışalım” (14 Eylül 2008). olayı Alman polisi ve mahkemelerin ortaya çıkardığını. Doğan tarafından Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen en önemli suçlamaların “Yolsuzluk” ve “Medya Eleştirileri” konusunda yapıldığı belirlenmiştir. Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. Oğuzhan Börekci Zaman‟da. “Siyasetçi Değilim. 13 “Velev ki Başbakan‟a Gittim Ama Hilton İçin Değil” (8 Eylül 2008). Nitekim gazete. Aydın Doğan tarafından Başbakan Erdoğan‟a yönelik suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı şu şekildedir:“Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. Diğer gazetelerde olduğu gibi Zaman‟da da “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda. “Medya Eleştirileri” konusunda ise. Doğan‟ın Başbakan‟ın açıklamaları karşısında daha çok “suçlu” konumunda sunulduğudur.

4. “işbirlikçi” (1 kez. “Medya İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Bu haberlerde Doğan‟a yapılan suçlamaların. “Ekonomik İlişkiler” konusunda “iftiracı” (3 kez. Bunun yanı sıra Başbakan‟ın suçlamalarını içeren haberlerin sunum şekliyle de. %50). %10) ve “kaçakçı” (2 kez. Yeni ġafak Gazetesi’nde BaĢbakan Erdoğan Ġle Aydın Doğan Arasındaki TartıĢmanın Haberler Üzerinden Analizi Tablo-7 (Yeni Şafak Gazetesi‟nde Aydın Doğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı. %40) ve “çıkarcı” (3 kez. “iftiracı” (5 kez. çoğunlukla gazetenin kendi yorumlarından oluştuğu görülmüştür.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 75 2. tartışmanın Başbakan lehine sonuçlandırıldığı belirlenmiştir. %20). %30). “vurguncu” (4 kez. %30). ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Siyasal Çevrelerle ĠliĢkiler n % İftiracı 5 %50 Çıkarcı 3 %30 Basın Özgürlüğün ü Kötüye Kullanma 2 %22 İşbirlikçi 4 %100 Suçlamaların Niteliği Ahlaksız 2 %20 Vurguncu 4 %40 Otoriter 2 %22 %50 İşbirlikçi 1 %10 İftiracı 3 %30 Hakim/Savcı 2 %22 Kaçakçı 2 %20 Taraflı Yayıncılık 3 %34 4 %100 9 %100 10 %100 Toplam 10 % 100 Yeni Şafak Gazetesi‟nde. %20). Başbakan Erdoğan ile Aydın Doğan arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin toplam 14 haber yayınlanmıştır. Buna göre Yeni Şafak‟ta söz konusu tartışmaya ilişkin suçlamaların niteliğinin niceliksel ağırlığı incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “ahlaksız” (2 kez.

“Doğan‟ın 60 Milyon Dolarlık Kağıt Vurgunu” (10 Eylül 2008). “hakim/savcı” (2 kez. Nitekim bu haberlerde Doğan‟ın “ekonomik ilişkileri” ön plana çıkartılarak. “Petrol Ofisi‟nde Fatura Kabarık” (10 Eylül 2008). Doğan‟ın kendisine yapılan suçlamaları kabul ettiği yönünde bir sonuca varıldığı da görülmektedir. Hilton‟a rezidans için ruhsat istediği iddialarını ve CNN Türk‟e karasal yayın talebini de “programda doğruladı”ğı kaydedilmektedir. “Sadece Bir Günde 279 Milyon YTL‟si Gitti” (9 Eylül 2008). “Çamurun altında Hilton var” (7 Eylül 2008). Bu çerçevede gazetenin söz konusu tartışmaya ilişkin “taraflı” duruşu. %22). Doğan‟ın “kendisine ait” Kanal D televizyonunda yaptığı “özel söyleşi” de. Öyle ki. Sayı:29 . “otoriter” (2 kez. Başbakan Erdoğan‟ın ise “haklılığı”nın ve “gücü” nün ön plana çıkartıldığı dikkat çekmektedir. bazı haberlerin başlıklarında bile açıkça görülmektedir: “Hilton‟da Doğan‟ın Hayal Kırıklığı” (8 Eylül 2008). IĢık – Ü. %100).76 G. Güz 2009. “yolsuzluk” yaptığına ve “haksız kazanç” edindiğine dair suçlamalar yer almaktadır. “Doğan‟dan Rezidans ve CNN itirafı” başlıklı haberde. Doğan‟ın “olumsuzlandığı”. %22) ve “taraflı yayıncılık” (3 kez. “Doğan‟ın Hedefi Bu Kez Vekiller” (23 Eylül 2008) gibi. Oğuzhan Börekci Eleştirileri” konusunda “basın özgürlüğünü kötüye kullanma” (2 kez. Erdoğan‟ın kendisini “yanlış anladığını ileri süren” Doğan‟ın. izi kalsın‟ mantığı var” (8 Eylül 2008) gibi. Bunun yanı sıra Başbakan Erdoğan‟ın açıklamalarına yer verilen diğer haberlerde. Başbakan Erdoğan‟ın açıklamalarına cevap verdiği belirtilmektedir. %34). “Suçlamalarda „iftira at. Tablo7‟den de anlaşılacağı üzere Doğan‟a yöneltilen suçlamaların. Yeni Şafak‟ta söz konusu tartışmanın daha kısa ve ana hatlarıyla özetlendiği de dikkat çekmektedir. Bu haberlerde gerek başlıklarda gerekse haberlerin içeriğinde kullanılan ifadelerle. %22). A.“Doğan: Başbakan amirim değil” (6 Eylül 2008) ve “Doğan‟dan Rezidans ve CNN itirafı” (8 Eylül 2008) .yer verildiği tespit edilmiştir. Aynı haberin devamında. Başbakan‟ın Doğan‟a yönelttiği suçlamaların oldukça çarpıcı başlıklarla aktarıldığı görülmektedir: “Ben senin bildiğin başbakanlardan değilim” (6 Eylül 2008). Doğan‟ın açıklamalarına yalnızca iki haberde . “Siyasi Çevrelerle İlişkiler” konusunda ise “işbirlikçi” (4 kez. “Siyasal Çevrelerle İlişkiler” konusu haricinde diğer üç konuda eşit ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla önceki üç gazeteden farklı olarak Yeni Şafak‟ta. Bunun yanı sıra Yeni Şafak‟ta.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Doğan‟ın açıklamalarının Başbakan‟ın açıklamalarına kıyasla oldukça kısa tutulduğu ve Doğan aleyhine bir tutum sergilendiği görülmüştür.içeriği incelendiğinde ise.Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 77 Tablo -8 (Yeni Şafak Gazetesi‟nde Başbakan Erdoğan‟a yöneltilen suçlamaların niteliğinin sayısal değerlerinin haber konularına göre dağılımı) ANA KONULAR Yolsuzluk n % Ekonomik ĠliĢkiler n % Medya EleĢtirileri n % Suçlamaların Niteliği İstismarcı 1 %50 Şantajcı 1 %100 Otoriter 1 %100 Sicil Amiri 1 %50 - Toplam 2 % 100 1 %100 1 %100 Yeni Şafak‟ta. Diğer gazetelerde olduğu gibi Yeni Şafak‟ta da “Siyasal Çevrelerle İlişki” konusunda Başbakan Erdoğan‟a yönelik herhangi bir suçlama içeren haber bulunmamaktadır. %100). Bu suçlamaların ise Zaman Gazetesi‟nde olduğu gibi tamamıyla Doğan‟ın kendi ifadelerinden oluştuğu görülmüştür. %50) ve “istismarcı” (1 kez. mevcut siyasal sistem ve olaylar karşısında kamuoyunu bilgilendirdiği ve bu anlamda da kamuoyunun beklentilerini yerine getirdiği yönünde bir önem atfedilmektedir. SONUÇ Günümüz toplumsal yapısında siyasal sisteme etki eden faktörlerin başında gelen medyaya. Buna göre suçlamaların niteliğinin niceliksel dağılımına bakıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: “Yolsuzluk” konusunda “sicil amiri” (1 kez. Başbakan‟a yöneltilen suçlamalara ilişkin yer alan iki haberin – “Doğan: Başbakan Amirim Değil” (6 Eylül 2008) ve “Doğan‟dan Rezidans ve CNN İtirafı” “8 Eylül 2008). Bu noktada medya. kamuoyu adına siyasi otoriteleri denetlediği. taraflar arasında yaşanan söz konusu tartışmaya ilişkin Başbakan‟a yöneltilen suçlamaların oldukça az sayıda olduğu tespit edilmiştir. %100). “Ekonomik İlişkiler” konusunda “şantajcı” (1 kez. “Medya Eleştirileri” konusunda ise “otoriter” (1 kez. %50).

“yanlılık” temelinde haber içeriklerini büyük ölçüde etkilediği dikkat çekmiştir. Oğuzhan Börekci siyasal aktörler açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. söz konusu iki gücün birbirine sürekli bağımlı hale geldiğini de göstermektedir. karşılıklı suçlamaların “iftiracı”. “vurguncu”. siyasi çevrelerin ve özellikle de iktidarın ise kamuoyunu etkilemek ve dolayısıyla siyasi rantını artırmak amacıyla medyayı etkileme çabasında olduğu gerçeği büyük ölçüde doğrulanmış bulunmaktadır. bu bağımlılığın olumsuz bir seyirde geliştiği de gözlenmektedir. “şantajcı”. Başbakan lehine bir duruş sergileyerek. Çalışmanın ilgili bölümünde de belirtildiği üzere. “ahlaksız”. Nitekim siyasal aktörler özellikle de kendilerine muhalefet eden grupları etkilemek ve bunların yaptığı eleştiriler karşısında kendilerini savunmak için çoğunlukla medyadan yararlanmaktadırlar. “otoriter” gibi nitelendirmelerle hakaret boyutuna da taşındığı belirlenmiştir. Nitekim medya ve siyasi çevreler arasındaki ilişkilere dair öne sürülen argümanların. karşılıklı “çıkar” ve “beklenti” üzerinden gerçekleştirilen bu ilişkiler. söz konusu tartışmanın basında nasıl sunulduğuna bakıldığında ise. Buna göre ilk olarak.78 G. medya üzerinden bir “güç” savaşı sergiledikleri görülmüştür. Bununla ilişkili olarak ise. Neticede çalışmaya örnek teşkil eden konuda. A. Medya ve siyaset ilişkisine dair yapılan bu incelemede. medyanın daha çok “ekonomik” beklenti düzeyinde siyasete ve siyasi konulara müdahil olduğu ve bu yönde gündemi oluşturduğu. Güz 2009. Aydın Doğan lehine bir duruş sergilediği. IĢık – Ü. “çıkarcı”. Buna göre Doğan Medya Grubu‟nda yer alan Hürriyet ve Radikal gazetelerinin. Sayı:29 . basın-iktidar ve basın-mülkiyet ilişkilerinin. basın-iktidar ilişkilerinde iktidar yanlısı bir yayın politikası izlediği ifade edilebilir. her iki grup gazetenin de “bi taraf” yayıncılık yaptığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinin ise. Ancak kimi zaman medya ve siyaset çevrelerinin “çatışan” çıkarları nedeniyle. dolayısıyla haberlerin medya patronunun ekonomik ve kişisel çıkarları doğrultusunda oluşturulduğu tezinin de büyük ölçüde doğrulandığı görülmüştür. bu çalışmanın örnek olayını teşkil eden konu üzerinden de doğrulandığı görülmüştür. tarafların Deniz Feneri Davası üzerinden başlayan tartışmalarda. İkinci olarak.

(1997). www. H. D.1993 Yılları Arasında Medya – Politikacı İlişkileri). J. (1997). Sevilay Çelenk. M. Medya ve Siyasete Güvenilirlik: „Medya ve Siyasetinin Toplumsal Algılanmasına Bağlı Faktörler. (2006). Zülfikar Damlapınar (Der. (1996). Gülseren Adaklı (Der. Birikim Dergisi. Birikim Dergisi. (2008). Tılıç. A. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. 104. Demokratik Sistemde Medyanın Rolü. Arslan.). ISSN: 1303-5134. İstanbul: Su Yayınları. İrvan. Beybin Kejanlıoglu. 6. N. Yayıncılık Alanında Mülkiyet Ve Kontrol. Medya Politikaları. Seçkin.).Siyasetçi Medya ĠliĢkileri Bağlamında… 79 KAYNAKÇA Adaklı. Ankara: İmge Kitabevi. (2001). Ankara: Siyasal Kitabevi.insanbilimleri. G. Medya ve Siyaset. Medya – Politik (1983. Ankara: Bilim Sanat Yayınları. 6869. S. (1997). Medya – Politik İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. Medya Ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme. G. (2009). Damlapınar. Medyayı Anlamak. Z. Süleyman İrvan (Der. (1994. Medya Kültür Siyaset. Gürkan.). Türkiye‟de Siyasal Tıkanma Ve Medya.com Curran. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . İstanbul: Eti Kitapları.1995). Medya: Ekonomik Ve Politik Elit İktidar Grubu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. (2001). Geray. Sağnak.

edu. Özellikle seçim dönemlerinde haber medyası siyasetçilerin toplum genelinde siyasal fikirlerine ve projelerine rıza üretmeleri için ortam sağlamaktadır. e-posta: kadirgolcu@selcuk. Söylem. news media provides environment for politicians to product social consent for their political ideas and projects in election periods. Selçuk Üniversitesi.tr İletişim 2003/18 . For this reason political news which was published in national press before election is analyzed. 237- HABER SÖYLEMİNDE MEDYA. The purpose of this study is to show how Turkish press approaches political parties in context of relationship between political institute and media before 29 March 2009 Local Elections.. Discourse * Arş. 7(2). Gör. Politics. In content of study four national daily newspapers is kept on and news which was published on these newspapers between 15-27 marches was analyzed by using critical discourse analyze. Bu çalışmanın amacı da 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk basınının siyasal partilere nasıl yaklaştığını siyaset kurumu ve medya ilişkisi bağlamında ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Medya. siyaset ve medya ilişkisini ortaya koymaktadır. Media and Politics Relation in News Discourse: 29 March 2009 Local Elections ABSTRACT Media is the most important vehicle for political institute and politicians to transfer their ideas and opinions to society. İncelenen haberler iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP hakkında çıkan haberler olarak sınırlandırılmıştır. Bu nedenle seçim öncesinde ulusal basında yayınlanan siyasal içerikli haberler incelenmektedir. Key Words: Media. The News which was analyzed was limited according to their beings about AKP and CHP.SİYASET İLİŞKİSİ: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ Abdulkadir GÖLCÜ* ÖZET Siyaset kurumunun ve aktörlerinin görüş ve fikirlerini topluma aktarmada medya kuşkusuz en önemli araçtır. Çalışma kapsamında ulusal çapta yayın yapan dört günlük gazetede takip edilmiş ve 15-27 Mart tarihleri arasında bu gazetelerde yayınlanan haberler eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma seçim öncesinde yapılan siyasal haberlerin söylem yapılarını çözümleyerek.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. The study puts forth the relationship between politics and media by analyzing discourse structure of political news which was published before the election. Konya. İletişim Fakültesi. Especially. Siyaset.

Medyanın kitleye dönük doğası siyaset kurumunun en çok önem verdiği konu olmuş. Bu dönüşümler medya ve siyaset ilişkisine yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu süreç medya ve siyaset ilişkisinde. Medya artık kamuoyunu güdümleyen bir araç olmuş aynı zamanda medyadan kamuyu edilgin tüketiciler haline getiren bir aygıt olarak söz edilmeye başlanmıştır (Tokgöz. yüzyılda üzerinde en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Haber üretiminde kurumsallaşma ve profesyonel yapıların oluşması. medya ve siyaset ilişkisinde siyasal mekanizmaların daha fazla sürece dâhil olmalarına neden olmuştur. 2008: 206). medya içeriğinin siyasallaşmasına neden olurken. medya üzerinden kendi değer yargılarını ve fikirlerini topluma aktarmak için medyanın olanaklarını kullanmışlardır. Gelişen teknoloji ile birlikte medyanın toplumsal yaşamı etkilemedeki gücünün artması. Artık haber medyası ve haber olgusunu siyasal süreçlerden soyutlanarak düşünmek. Sayı 29 . haberin toplumsal yapıda var olan gerçekliği siyaset mekanizması adına inşa etme çabası olarak değerlendirilmiştir. toplumsal yapıdaki iktidar ilişkilerinin etkisi ile oluştuğunu aktarmaktadır. medya örgütlenmelerinin de siyasal pozisyonlar alarak. Güz 2009. Özellikle haber medyası siyasal aktörler ve medyanın politize edilmesi sonrasında yapısal dönüşümler yaşamıştır. Tuchman (1978) haber yapılırken bir takım profesyonel örgütlenmelerin ve habercilerin devreye girdiğini ve bunun haberin çerçevesini oluşturduğunu söylemiştir. Çalışmada yöntem olarak eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak. yazılı basında seçim öncesinde yayınlanan siyasal içerikli haberler çözümlenmektedir. haberin ne olduğu ve haber olacak olanın ne içermesi gerektiği siyaset kurumunun beklentileri doğrultusunda yeniden tanımlanmıştır.82 GİRİŞ A. YÖNTEM Bu çalışmada siyaset ve medya ilişkisi 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk basınında çıkan haberler üzerinden değerlendirilmektedir. Gölcü Medya ve siyaset arasında var olan karşılıklı ilişkiler ağı 21. medya ve siyaset kurumu arasındaki ilişkiyi çözümlemede eksik yönlerin kalmasına sebep olacaktır. Özellikle toplumsal destek arayışında olan siyasal örgütlenmeler ve gruplar. Bu bağlamda haber medyası ve siyaset arasındaki karşılıklı ilişkide. belirli siyasal kimliklere bürünmelerine sebep olmuştur. siyaset ve medya arasındaki ilişkiler ağının da karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Yine Tuchman haber yapılırken profesyonellikten kaynaklandığı düşünülen bir takım süreçlerin.

modern demokrasilerde vatandaşların doğrudan katılabildiği demokratik süreçlerin olmaması. 1999: 35). Hürriyet ve Sabah gazeteleri ise merkez medyayı temsil ettikleri ve tiraj yüksekliği nedeniyle incelenecek gazeteler arasında yer almıştır.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 83 Çalışmanın yapılabilmesi için Hürriyet. dış dünyanın olay ve oluşumlarıyla ilgili bilgileri rasyonel davranabilen bireylere sunarak genel çıkarların oluşmasına çalışan bir örgütlenme olarak tanımlamasına neden olmuştur (Kaya. Sabah. Bunun sonucunda ana akım iletişim çalışmaları tarafından medyanın siyasal mekanizmaları denetleyen dördüncü bir güç olarak tanımlanması ve medyanın siyasal süreçlerde şeffaf oluşumları doğuracağı beklentisi oluşmuştur. Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanan haberler 15–27 Mart tarihleri arasında takip edilerek örneklem içerisinde incelenmiştir. Demokrasilere doğrudan katılımın imkânsızlığı medya ve siyaset arasındaki bu ilişkinin pekişmesini sağlarken. Özellikle iletişim teknolojilerinin büyük ölçüde geliştirilmesiyle birlikte medyanın ideolojik yapısı. Bunun yanı sıra İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 1999: 24). Aynı zamanda ana akım yaklaşım medyayı vatandaşların ve siyasal aktörlerin siyasal buluşmalarını gerçekleştirdikleri ve siyasal eylemlerin sorgulandığı tarafsız bir uzam olarak göstermeyi amaçlamıştır. medya ve siyaset mekanizmaları arasında karmaşık ilişkiler ağının kurulmasına da etki etmiştir. Bu gelişmeler ana akım iletişim çalışmalarının medyayı toplumdaki olay ve oluşumları toplumun birey yurttaşlarına yansıtan.Haber Söyleminde Medya. Yeni Şafak gazetesi siyasal iktidarın işlemlerine olumlu. yüzyılda siyasal meşruiyetin yapısal dönüşümü meşruluğun kaynağının çoğulcu demokratik rejimler aracılığıyla halk üzerinden sağlanmasına neden olurken. Siyaset ve medya arasında başlangıçta oluşan kamu adına denetim işlevi ve medyanın siyasal süreçlere yaptığı öne sürülen pozitif yönlü katkı uzun süreli olmamıştır. kitle iletişim araçlarının kamu adına bu görevi üstlenmeleri ile sonuçlanmıştır. Cumhuriyet gazetesi ise olumsuz yaklaşan bir yayın politikası izlediği için örnekleme dâhil edilmiştir. Yeni Şafak ve Cumhuriyet gazetelerinin örneklem içerisine alınmasında gazetelerin siyasal iktidar ve muhalefete karşı tavırları göz önünde bulundurulmuştur. günümüzde bütün toplumsal. KURAMSAL ÇERÇEVE 21. ekonomik. Medyaya ana akım iletişim çalışmaları tarafından siyasal mekanizmaları kamu adına gözetleme görevinin verilmesi medyanın oldukça politize ve muhalif bir örgütlenme yapısına sahip olduğu bir döneme rastlamaktadır. siyasal ve kültürel demokratik kuruluşların faaliyetlerini ve iş yapma tarzlarını etkilemiştir (Erdoğan.

uluslar arası yönü. Lippmann‟a (1945: 213-216) göre basının ve bu araçlarının bir ürünü olan haber olgusu. iletişim çalışmalarında eleştirel görüşlerin önem kazanmaya başlamasına neden olmuştur. kültürel incelemeler. Sayı 29 . özünde Herman ve Chomsky‟nin toplumsal yapıdaki egemenlerin söyleminin sıradan yurttaşların neleri görmesini. Ana akım çalışmalar tarafından haberin gerçeklik olarak kabul edilmesi sorunsallaştırılmış ve ilk olarak haber olgusunun sorunlu bir üretim sürecinden geçerek oluşturulduğunu Walter Lippmann öne sürmüştür. medya örgütlenmelerinin pazar değerlerini ön plana çıkarmış ve medyaya atfedilen kamu denetçiliği görevini yerini kar güdüsüne bırakmıştır. Eleştirel yaklaşımları esas alanlar iletişimin endüstrileşmesi. Bu savı destekleyen Garnham (1990: 113) enformasyona ve bir tartışma platformu olarak medyaya erişimin bir tür güç ve mülkiyet yapısı tarafından kontrol edildiğini söylemiştir. geliştirilen yeni iletişim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkileri. Bu nedenle Lipman haber ile gerçeğin birbirinden ayrılması gerektiğini öne sürmüştür.84 A. Eleştirel yaklaşım içerisinde yer alan ekonomi politik yaklaşım ve kültürel çalışmalar. Özellikle haber değerleri ve haber üretim süreçlerini ele alan bu yaklaşımlar. Dördüncü güç rolünün geçerliliğini yitirmesi sonrasında medya ve siyaset ilişkisinin yeni temeller üzerinde yeniden oluşturulmaya başlanması. Aynı görüşü destekleyen Murdock (1982: 107) büyük medyaya sahip olan grupların diğer sermaye grupları Güz 2009. duymasını ve düşünmesini etkilediğini ve düzenli propaganda kampanyaları ile kamuoyunu yönlendirdiklerini öne sürmeleri üzerinden ele alınmıştır (Herman ve Chomsky: 2006: 75). 2006: 81). iletişim sosyolojisi gibi çeşitli konularda çalışmalar yapmışlardır (Yaylagül. toplumsal güç iktidar ilişkilerinin ve sınıf tahakkümünün medya içeriğinde yeniden üretimi üzerine yoğunlaşmışlardır. Ekonomi politikçiler haber medyası ve siyaset ilişkisinde kamu çıkarları yerine özel çıkarların yerleştirildiğini öne sürmüşlerdir. 1997: 147). Özellikle mülkiyet yapısında yaşanan hızlı dönüşüm medya örgütlerinin büyük bir kısmının son otuz yıldaki ele geçirmelerin sonucunda finans ve endüstriyel sermaye alanındaki büyük şirketlere bağlanmalarıyla sonuçlanmıştır (Curran. medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi tartışmalı sahiplik yapısı ve egemen dünya değerlerinin yeniden üretimi bağlamında ele alarak eleştirmişlerdir. Ekonomi politik yaklaşımda haber. Gölcü zaman içerisinde değişen koşullar ve serbest piyasa ekonomisine geçiş. iletişimin siyasal ekonomisi. Herman ve Chomsky (2006: 76) ise Rızanın İmalatı isimli yapıtlarında özel mülkiyet altındaki iletişim araçlarının kapitalistler tarafından sınıf tahakkümünün araçları olarak kullanıldığını belirtirler. yaşanan gerçeği farklı bir şekilde kurgulayıp aktarmaktır.

1982: 18-19). 1997:103). Medyanın bu işleyiş düzenine göre çağdaş insanlar kendi doğrudan deneyim alanlarının dışında olan olayları.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 85 ile aralarındaki çıkar ilişkisini göz önünde bulundurarak medya ve haber içeriklerini oluşturduklarını dile getirmektedir. medya metinlerinin ve özellikle haberciliğin önemi yadsınamaz (İnal. Chomsky‟e (1993: 23) göre medya. 1997: 234). bu değerleri sorunsallaştırırlar. Bu bağlamda Herman ve Chomsky‟nin propaganda modelinin haber metinlerinde incelenmesinde ve haberin üretim sürecinde kullanılan haber süzgeçlerinin medya metinleri okunurken göz önünde bulundurulması haberlerin analizinde yararlı olacaktır. Gramsci‟nin terminolojisi ile yönetenlerin hegemonyalarını kurma sürecinde. Althusser‟in takipçisi olan İngiliz kültürel çalışmalarının önemli ismi Stuart Hall‟de bu görüşü destekleyen çalışmalar yapmıştır. haberlerde tekrarlanan temaların ve sorunların izleyicilerin öncelikleri haline geldiği kabul edilmiştir (Iyengar. Bu noktada eleştirel çalışmalar ana akım iletişim çalışmalarının haber metinlerinde olduğunu öne sürdükleri nesnellik ve tarafsızlık vurgusunu mercek altına alarak.Haber Söyleminde Medya. 1998: 32). Ayrıca medyanın siyasal gündemi de etkilediği ve medyanın kamunun imgelem gücü olarak siyasal gündemi etkili bir biçimde belirlediği. Yanlılık-nesnellik ikilisine çok farklı eleştiriler yöneltilirken bu eleştirilerin çoğunun yöntembilimsel ve epistemolojik konular üzerinde odaklandığı görülmüştür (Hackett. haberlerin ve çözümlemelerin çatısını yerleşik ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede kurarak ve bu doğrultuda her türlü tartışmayı sınırlayarak. birbirleriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletin ve şirketlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. anlamın toplumsal inşasında üstlendiği ideolojik işlevdir (İrvan. Böylece bu bakış açısına göre. 1996: 93). Bu ideolojik işlev medyanın durum tanımı yapma yeteneğine sahip olmasıyla açıklanmıştır (Shoemaker ve Reese. haberlerin oluşturulması ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . haber üzerinde yapılan eleştirel çalışmalara yeni bir ivme kazandırmıştır. Siyasal yapıya yönelik rıza ve bu rızanın oluşum sürecinde. Hall‟e göre medyanın en önemli işlevi. Schiller (1993: 24) de kitle iletişim araçlarının. kitle iletişim araçlarının içerikleriyle mesajlarının taşıdığı anlamlar esas olarak içinde üretildikleri örgütün ekonomik temeliyle belirlenmektedir (Curran ve ark. 2009: 26). kendilerine medyanın yansıttığı biçimle yani medya tarafından yapılan gerçeklik tanımlamalarıyla kavrarlar ( Kaya. 1997: 77). Çok farklı disiplinleri içinde barındıran Kültürel çalışmaların ise Gramsci‟nin (1986) ortaya attığı Hegomanya kavramına paralel olarak haber metinlerini incelemesi ve Althusser‟in (2000) Devletin ideolojik Aygıtları çalışmasında medyanın ideolojik yeniden üretimde kritik bir rol oynadığı savını öne sürmesi.

Ana akım yaklaşımın içerik çözümlemesi ile medya metinlerinde ve özellikle haberde nesnellik olgusunu desteklemek için yaptığı çalışmalar.86 A. toplumsal yapıdaki egemen söylemi ortaya çıkarmak için eleştirel söylem analizi yöntemini geliştirmişlerdir. Bu yöntemle açık dilsel yapılardan örtük ideolojik yapılara ulaşmak amaçlanır ( İnceoğlu ve Çomak. Sözen‟e (1999: 81) göre haberlerin güç-iktidar sahibi yapıların söylemsel kalıplarında oluşturulması. Pozitivist yöntembilimin haber metinlerine uygun olmadığını öne süren eleştirel çalışmalar. Gölcü yayınlanması aşamasında yansız davranıldığı varsayılmasına rağmen objektif hareket etmediklerini belirtmektedir. her düşüncenin dilin dolayımını gerektirdiğini ve uzlaşımsal bir gerçeğin. metin analizi. Haber metinlerinin söylemsel yapıları incelendiğinde bu metinlerin kendilerine özgü özellikler taşıyan metinler olması ve anlamsal kalıplarının kapalı metin olma özelliği taşıması bu metinlerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesi yönteminin terk edilmesine neden olmuştur. mutlak bir nesnelliğin ve tarafsızlığın olanaksız olduğunu vurgular. içinde yaşadığımız dünya hakkında söylenen her sözün. 2009: 12). haber metinleri üzerine yapılan çalışmalarda söylem analizi yönteminin kullanılmasına neden olmuştur. Sayı 29 . düşüncelerinde ve değerlendirmelerinde söyleme yansıyan toplumsal ideolojilerini belirlemektir. haber metinlerini çözümlemede haberin üretiminde etkin olan iktidar pratiklerini. genelde medya içeriği özelde ise haber üzerinde farklı yöntemler kullanılarak çözümleme çalışmalarının yapılmasına neden olmuştur. eleştirel kuramla gelişen ve medya metinlerinin ve haberin oluşmasında yapısal sorunların varlığını gösteren çalışmalar sonrasında etkili eleştirilere tutulmuştur. Bu görüşlere paralel olarak süreci dilbilim yönüyle değerlendiren İnal (1995: 114). sosyal analiz ve bütün bu analiz türlerini içine Güz 2009. Medya içeriğinin toplumsal bilinçteki ideolojik yeniden üretimin sağlanmasında bu denli önemli rol oynaması. pozitivist yöntembilimin nicel içerik çözümlemelerinden ve metni bağlamından yalıtarak ele alan metin analizlerinden kurtarmıştır. Sumner (1979: 57) bu bağlamda akademik topluluk tarafından sözel dil içindeki göstergelerin tüm dil kullanıcıları için ortak anlamları olduğunu. okuyucu ve izleyicilerin aynı sözcüklerden aynı anlamları çıkardığını kabul ederek uzun yıllar nicel içerik çözümlemelerinin sorgulanmaksızın benimsediğini söyler. Ayrıca söylem analizinin içerisinde sosyolinguistik çalışma. İnal‟a (1996) göre geniş bir bakış açısı ve farklı disiplinlerden gelen kuramsal ve kavramsal çerçeveler haberi. Eleştirel söylem çözümlemesinin kullanılma amacı medya metinlerindeki seçilmiş sözcük ve sözcük öbeklerinin bireylerin yaşamı algılamalarında.

Bu yaklaşımda temel dayanak noktası. Gramsci‟nin hegemonya kavramsallaştırması üzerinden hareket eden Hall (1994) yazdıklarında. savaş sonrası konsensüs politikasının çöküşü ve otoriter bir devletin büyümesi arasında iddialı bir ilişki kurmaya çalışan karmaşık bir çözümlemeyi içermektedir (Stevenson. özellikle haber metinlerinde iktidar konumunda olanların durum tanımlarının nasıl yeniden üretildiği ve iktidarın söyleminin nasıl meşruiyet kazandığının altını çizmiştir. Çalışma İngiltere‟de sokak soygunculuğu (mugging) konusunda basın yoluyla yayılan ahlaki panik. Eleştirel söylem analizi temelinde iki farklı yöntemi içerisinde barındırmaktadır.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 87 alan eleştirel bir analiz türü olması da haber metinlerinin çözümlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca haber söylemini ele alırken kullandığı makro ve mikro yapılarının sınırlarını çok geniş tutan Van Dijk. Bunlardan birincisi İngiliz Kültürel Çalışmaları‟nın önemli figürlerinden biri olan Stuart Hall‟ün oluşturduğu toplumsal analizin ortaya getirdiği söylemsel oluşumlar üzerinde yoğunlaşan sosyoloji ağırlıklı yaklaşımdır. mikro yapılarda haberi destekleyen unsurların önemine işaret etmektedir (Van Dijk. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . uluslararası haberlerin yapısı üzerine yaptığı bilinen çalışmasında tüm dünya ülkelerinin haber ajanslarına bağımlılığını ortaya koymuştur. Hall ve arkadaşları tarafından Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan Krizlerin Denetimi (Policing The Crises) isimli çalışmada haberin metin analizlerinden soyutlanarak. Çalışma sonrasında İngiliz kamuoyunda haber değerlerinin politik süreçlere göre nasıl değişime uğradığı ve bu değişim sonrasında yaşanan haberin sosyal hayattaki etkisi ortaya konmuştur İkincisi ise Hollandalı dilbilimci Van Dijk‟ın haber analizlerinde kullandığı ve Van Dijk yöntemi olarak adlandırılan dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılarında inceleyen yaklaşımdır. Bu nedenle Van Dijk oluşturduğu söylem çözümlemesi yönteminde. toplumsal güç iktidar ilişkileri göz önüne alınarak yapılan analizlere iyi bir örnek teşkil etmektedir. Van Dijk‟a (2005: 319) göre söylem yoluyla toplumsal denetim uygulanmasının önemli bir koşulu söylemin denetimi ve bizzat üretimidir. söylemin üretilme pratikleri üzerine daha fazla yoğunlaşmaktadır. 1997: 268). haber üretim sürecinde durum tanımlamalarının kimler tarafından yapıldığıdır. Haber metinleri üzerinden toplumsal yapıda var olan güç-iktidar ilişkilerini göstermeyi amaçlayan bu çalışma habere ve haberin anlamsal çerçevesine etki eden siyasal süreçleri irdelemektedir.Haber Söyleminde Medya. Bugün yayınlanan gazetelerin neredeyse hepsinin ilk sayfalarında görsel öğelerin öne çıktığını ve yazılı dilin kaybolduğunu söyleyen Van Dijk. 2008: 67).

Dış politikada yaşanan bazı gelişmeler ve özellikle Başbakanın Davos görüşmelerinde yaptığı çıkış seçim öncesinde ülke gündemini bir hayli meşgul etmiştir. yerel adayların çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yapmaları beklenirken. Bu süreç içerisinde yazılı basında yer alan haberlerin çoğunluğunda. siyasetçiler arasında yer alan bireysel tartışma ve münakaşalara büyük yer ayrılmıştır. hiç kuşkusuz kitle iletişim araçlarının ardında da yer alan egemen ideoloji ve başat kültürel yapıdır. Başbakanın bir tünel açılışında makam otomobilini kendi kullanması ve dikiz aynasında saçlarını düzeltmesi. Haberde siyasal vaatler ve seçim Güz 2009.88 A. daha çok iktidar ve muhalefet liderleri arasındaki söz düelloları haberleştirilmiştir. HÜRRİYET GAZETESİ 15 Mart tarihinde “Baykal 3011‟de iktidara gelir” başlıkla yayınlanan haber için kullanılan fotoğrafta. Bu nedenle haber metinleri üzerinde söylem analizi uygulanarak yapılan eleştirel çalışmalar Foucault‟nun (2000) iktidarın söylemsel bağlar içerisinde kurulduğu ve dolaştığı fikrinden de faydalanarak. Gölcü Hem ekonomi politik açıdan hem de kültürel çalışmalar açısından söz konusu haber söyleminin kodlanmasında rol oynayan başlıca etmen. İç politikada ise Ergenekon Soruşturması ve beraberinde getirdiği önemli gözaltılar. seçim sürecinde yapılan haberciliği de olumsuz yönde etkilemiştir. “Dikiz aynasında saç bakımı” alt başlığıyla haberin içerisinde aktarılmıştır. Böyle bir ortamda ülkenin yerel seçim sürecine girmesi. Siyaset kurumunun merkezinde işleyen ideolojik mekanizmanın toplumsal yapılara haber içerikleri ile yayıldığı gerçeği eleştirel haber çalışmaları sonrasında kabul edilmiştir. Sayı 29 . Ayrıca dünya genelinde etkili olan ekonomik krizin. Özellikle siyasal aktörlerin seçim kampanyalarını oluştururken birbirlerine karşı yıpratıcı ve sert politikalar izlemeleri. seçim öncesinde ülke ekonomisini durgunlaştırması da seçim öncesinde gerçekleşen ve siyasal aktörlerin seçim sürecinde üzerinde yoğun olarak duracakları gündem başlıklarından birisini oluşturmuştur. seçim öncesi atmosferde gergin bir ortam yaratmış ve siyasal tercihler bazında ülke toplumsal yapıda bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmiştir. haber söylemi içerisinde egemen iktidar olgusunun nasıl ele alındığını ve işlendiğini göstermeyi amaçlamıştır. yerel seçimin bir genel seçim havasıyla yürütülmesine neden olmuştur. Yerel bir seçim süreci yaşanması gerekirken. BULGULAR 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Türk kamuoyu seçim sürecine yoğun bir politik gündem ile beraber girmiştir.

haber söyleminde işlenmiştir. Başbakanın ana muhalefet lideri Deniz Baykal‟a yönelik bir sözü uzun uzun işlenmiştir.Haber Söyleminde Medya. haberin içeriğinde Baykal‟ın Başbakan‟ı adam gibi adam olmak gerektiği yönündeki sözleri işlenmiştir. 18 Mart tarihinde yayınlanan “Altın palan vursan eşek yine eşektir” başlıklı haberde. Haberin spotunda bu bilginin verilmesi ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Yayınlanan bu haberde yerel seçim hakkında herhangi açıklama ya da art alan bilgisi bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu haberin içeriğinde de yerel seçim çalışmaları hakkında detaylı bilgi bulmak imkânsızdır. Baykal‟ın “Abbas yolcu”. Ayrıca Baykal‟ın Başbakan‟ın çocuğunu Amerika‟da okuttuğunu ama vatandaşın okutamayacağını hatırlatması da haberde işlenen çatışma unsurlarından bir başkasıdır. 17 Mart tarihinde “Küfürbaz derler oy vermezler” başlığıyla yayınlanan haberde kullanılan başlık daha önceki haberlerde siyasetçiler arasındaki tartışmayı hatırlatan cümlelerden doğrudan alıntılanmıştır. Bu haberde de başlık Baykal‟ın sözleri arasından doğrudan alınırken. Baykal‟ın Niğde mitinginde Ziya paşadan okuduğu bir şiirle cevap vermesi haberleştirilmiştir. Ayrıca yayınlanan bu haberde kullanılan “Baykal‟a çattı” bannerı başlığın yanı başında kullanılmış ve haberin söyleminde Deniz Baykal‟ın tartışmanın masum tarafı olarak aktarılması amaçlanmıştır. 20 Mart tarihinde yayınlanan bir başka haberde ise kullanılan fotoğraf ve fotoğraf üzerine yerleştirilen “Klonsuz meydan” yazısı Hürriyet gazetesinin haber söylemlerinde siyasal iktidar karşıtı bir duruşu benimsediğini göstermektedir. Bu haberin spotunda AKP Manisa İl Başkanlığı‟nın Manisa mitingini kalabalık göstermek için fotoğraflar üzerinde oynama yaptığı bilgisi aktarılmıştır. yapılan haberin ana konusunu Başbakan ve Baykal arasındaki söz düellosunda bir gün önce gerçekleşen münakaşa oluşturmuştur. Ayrıca kullanılan bannerda kullanılan renklerin Cumhuriyet Halk Partisi‟nin renkleriyle aynı olması.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 89 çalışmaları hakkında bilgi aktarmak yerine. Haber de kullanılan başlık ve haberin içeriğinde Baykal‟ın sözlerinin ara başlıklar olarak doğrudan kullanılması ve yine kırmızı-beyaz renkte bannerlarla haber söyleminin desteklenmesi söz konusudur. Haberin içeriğinde Baykal‟ın “ağız tadıyla birbirimize küfür edemiyoruz” sözü üzerinde fazla durulmamış ve Başbakan‟ının bu söz üzerinden Baykal‟a yüklendiği. haber söylemini desteklemek için yapıldığının göstergesidir. “Sen kendine baksana” ve “Yatağa Baykal‟la giriyor” sözleri de haberin ara başlıkları olarak doğrudan kullanılmıştır. 16 Mart tarihinde Deniz Baykal‟ın Hatay mitinginde söylediği “Adam olamayan 3011‟de de adam olamaz” sözü haber başlığı olarak doğrudan kullanırken. Aynı tarihte “Hiç vicdanın yok mu” başlığıyla Deniz Baykal‟ın Mardin mitinginde Başbakanın açıkladığı kriz paketlerini eleştirmesi haberleştirilmiştir.

banner gibi Güz 2009. CHP‟nin milletin desteğini aldığı yönünde haberin söyleminin kurulduğunu göstermektedir. Gazete ana muhalefet partisinin haberlerine alan olarak daha fazla yer ayırmış ve haberde oluşturulan iktidar karşıtı söylemi fotoğraf. içselleştirerek okuyucuya aktarmıştır. Gazete daha önceki yayınlarında yaptığı gibi bu haberde kullanılan fotoğrafın üzerine “Yolsuzluğu kurutacak” sloganını yerleştirmiştir. Haberin art alanı ile detaylı bilgi verilmezken. adli herhangi bir süreçten bahsedilmemektedir. Hürriyet gazetesi iktidar-muhalefet çatışmasına dönük haberlerin yanı sıra AKP‟nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını da yoğun olarak haberleştirmiştir. Haber başlıkları ve spotlarda yayın politikasına uygun olarak parti liderlerinin alaycı sözlerini haber söylemine taşıyan gazete. Bu haberlerden en dikkat çekeni 26 Mart tarihinde yayınlanan “250 bin dolar Topbaş‟a verildi işin tamam” başlığıyla yayınlanan haberdir. Gölcü fotoğraf üzerinde “klonsuz meydan” yazısının kullanılması. bu sözleri tırnak işareti kullanmadan. Haberin söyleminde taraflara yolsuzluk suçlamalarıyla yer verilirken. “Tayyip amca bir gemicik de benim oğluma alsana”. iktidar ve ana muhalefet liderlerinin yayınlanan haberlerinin haber söylemlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır. kısmen anakent şehirlerinin belediye başkan adayları arasında gerçekleşen atışmaları yayınlamak için ayırmıştır. “Takiyeyle bağlan hayata”. “Bilecik çarşı Tayyibe karşı” gibi pankartların fotoğrafları haber söylemini destekleyen fotoğraflar olarak kullanılmıştır. Hürriyet gazetesi iktidar karşıtı söylemini yayınlanan birçok haberde kullandığı fotoğraflarla da desteklemek istemiştir. Gazete seçim öncesi izlediği yayın politikasında siyasal iktidarın ve muhalefet partilerinin liderleri arasındaki söz düellosunu haberleştirmeyi amaçlamıştır. toplum genelinde siyasal iktidara karşı genel bir rahatsızlığın olduğu fikri haber söyleminde ön plana çıkarılmak istenmiştir. iktidar partisi hakkındaki iddialara daha fazla yer ayırmıştır. Sayı 29 .90 A. haberde ara başlık olarak “İşte rüşvetin SMS‟i” başlığı kullanılmıştır. Ayrıca siyasal iktidar ve kısmen ana muhalefet partisi hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündemine taşıyan gazete. Gazete aynı haberin yanı başında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun bir seçim gezisi haberleştirmiştir. Gazetenin genel yayın politikasının siyasal iktidara karşıt olması. “Vatanı satan adam”. Gazete iki tam sayfayı seçim süresince siyasi parti liderlerinin görüşleri. Bu haberde rüşvet vererek çıkar sağlamaya aracılık eden kişinin gönderdiği SMS‟de haberin konusu olurken. Özellikle CHP mitinglerinde vatandaşlar tarafından yapılan pankartların fotoğrafları sık sık kullanılarak.

aynı haberde “Efendimize Saygısızlık” alt başlığıyla CHP Denizli İl Başkanı Ali Kavak‟ın “Atatürk gibi lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar” sözü haberleştirilmiştir. Bakan Nimet Çubukçu‟nun kendisini sokakta görüp yolunu değiştiren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . AKP hükümetinin milletin hizmetkârı vurgusu haber içerisinde tekrar tekrar verilmiş ve haberin ara başlıklarında AKP‟nin yaptığı icraatlar haberleştirilmiştir. Başbakan‟ın bir ekmek karnesiyle “dedelerimize karneyle ekmek dağıttılar” sözü haberin spotunda doğrudan kullanılmıştır. Yeni Şafak ayrıca. Yine haber için kullanılan fotoğraflarda. YENİ ŞAFAK GAZETESİ 16 Mart tarihinde “Hizmet sırası İzmir‟de” balığıyla yayınlanan haberin ana konusu Başbakan‟ın İzmir mitingi olmuştur. CHP lideri Deniz Baykal‟ın sözleri haberde ön plana çıkarılmış ve CHP‟nin millete hizmet etmediği söylemi haberin merkezine yerleştirilmiştir. Bu başlık ile AKP‟li belediyelerin hizmet konusunda rahat olduklarını ve vatandaşın da artık ideolojiye oy vermek yerine hizmeti tercih edeceği haber söylemine yerleştirilmiştir. İzmir‟in içme suyunda arsenik bulunduğu haberin spotunda ve ara başlığında vurgulanarak. Haberin söyleminde CHP‟nin tarihinin başarısızlıklarla dolu olduğu yönünde bir görüş. Aynı sayfada daha küçük bir yerde “CHP‟nin yeni açılımı hadis ve maneviyat” başlığıyla yayınlanan haberde. CHP Denizli Belediye Başkanı‟nın seçim sloganı olarak bir hadisi seçmesi haberleştirilirken. 19 Mart tarihinde “Küfür edeceğinize iş yapsaydınız” başlığıyla yayınlanan haberde. 18 Mart tarihinde “CHP‟nin karnesini açıkladı” başlığıyla yayınlanan bir başka haberde. AKP‟nin seçim süresince kullandığı “Sen Türkiye‟sin Büyük Düşün” sözü öne çıkarılarak haber söylemi olumlanmak istenmiştir.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 91 unsurlarla desteklemek istemiştir. Haberde bu iki çelişkili durum aktarılırken. başbakanın ekmek karnesini halka gösterirken çektirdiği bir fotoğrafla desteklenmiştir. 20 Mart tarihinde “Utandıran ziyaret” başlığıyla sürmanşetten verilen bir başka haberde ise. CHP‟nin açılımlarının gerçekçi olmadığı ve samimiyetten uzak olduğu haber söyleminin merkezinde yer almıştır.Haber Söyleminde Medya. Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu‟nun Karaman‟da seçim gezisi sırasında CHP seçim bürosunu ziyareti haberin konusu yapılmıştır. Çanakkale mitinginde başbakanın yaptığı konuşmaları haberin spotunda doğrudan kullanarak içselleştirme yapmıştır. mevcut CHP‟li İzmir Büyükşehir Belediyesinin vatandaşa hak ettiği hizmeti vermediğine işaret edilmiştir. Hürriyet gazetesinde bu dönem içerisinde iki siyasal partinin de siyasal reklamları bulunmamaktadır.

Çubukçu‟nun “benden korkmanıza gerek yok” sözü haberin spotuna taşınırken. Haberde kullanılan Kılıçdaroğlu‟nun fotoğrafının altına yerleştirilen “ Eski hükümlüleri atadı” başlığı da büyük puntolarla verilerek. iki siyasetçi arasında bir mücadelenin olduğunu vurgulamak için yapılmıştır. “hoş geldiniz demenizi beklerdim” ifadesiyle de CHP‟lilerin nezaketsiz davrandıkları haber söyleminde aktarılmak istenmiştir. Yapılan haberde CHP yöneticilerinden Önder Sav‟ın ve Altan Öymen‟nin bazı seçim gezilerinde dini konularda yaptıkları tartışmalı konular tekrar edilerek. CHP‟nin İstanbul mitinginde Baykal‟nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğulu‟na mitingde konuşma hakkı vermediği haberleştirilmiştir. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun SSK Genel Müdürü iken. bu olayı haberleştirmek için gazetecilerle şehre gelmesine “Trafoyu cami sanmıştı” başlığıyla yer verilmiştir. Sayı 29 . haberde oluşturulmak istenen söylem yan unsurlarla desteklenmiştir. Haberde kullanılan “Neden Konuşturulmadı?” ara başlığı ve Baykal ile Kılıçdaroğlu‟nun fotoğraflarının karşı karşıya konulması. 25 Mart tarihli Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan “CHP bunu hep yapıyor” başlıklı haberde ise. eski hükümlüleri ve örgüt mensuplarını işe aldığı haberleştirilmiştir. Haberin ara başlığında “Kuryelikten Müdürlüğü” başlığıyla bir örgüt kuryesinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından SSK Kayseri Sigorta Müdürlüğü‟ne atandığı aktarılmıştır. Gölcü CHP‟lileri seçim bürolarında ziyaret ederek utandırdığı ve kullanılan başlıkla CHP‟lilerin iktidara karşı söyleyecekleri sözlerinin olmadığı yönünde bir söylem haberde aktarılmıştır. Bu sayede CHP‟lilerin toplumun bir gerçeği olan din ve dini ritüellere ne kadar yabancı oldukları ve halktan kopuk bir yaşam sürdükleri haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır. CHP‟nin din konusunda yaptığı açılımlarının samimiyetsizliği haber söyleminde aktarılmak istenmiştir. Yapılan haberde Baykal‟ın Kılıçdaroğlu‟nun parti içindeki yükselişini engellemek istediği söylemi ele alınmış ve bu görüş Tarhan Erdem‟e doğrulatarak haber söylemi desteklenmiştir. CHP‟nin yaptığı çarşaf açılımının gerçekçi olmadığı “Önce rozet sonra hakaret” spotuyla haberleştirilmiştir. Yeni Şafak gazetesi 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde siyasal iktidarla olan sıkı ilişkileri çerçevesinde genel bir yayın politikası oluşturmuş ve yayınladığı Güz 2009. 22 Mart tarihinde yayınlanan “CHP‟nin kılıcı örgütlerin hamisi çıktı” başlıklı haberde ise.92 A. 23 Mart tarihinde yayınlanan “Baykal adayını konuşturmadı” başlığıyla yayınlanan haberde. Aynı haber içerisinde CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki‟nin üzerinde manzara resmi bulunan elektrik trafosunu cami sanarak.

CHP‟yi dar bir zümre partisi olarak kurgulamak haberin çerçevesini oluşturmuştur. Neredeyse haberlerin hiçbirinde Başbakan‟ın seçim gezisi yaptığı bölgelerin yerel adayları ve yerel politikalar hakkında hiçbir bilgi aktarılmamıştır. Haberin söylemi Başbakan‟ın sözleri üzerine kurgulanırken. 18 Mart tarihinde “Ananızı da alın. haberlerin yayınlandığı sayfalara başkan adaylarının siyasal reklamlarının alınması da. sandığa gidin” başlığıyla yapılan haberde ise Deniz Baykal‟ın Niğde mitinginde söylediği söz tırnak işareti içerisinde başlığa taşınmıştır. eylemleri ve projeleri yoğun olarak haberleştirilmiş ve yapılan haberlerde eleştirel değerlendirmeler yapılmaktan özellikle kaçınılmıştır. Bu haberde AKP‟nin vatanın her yerinde miting yapabildiği söylemi aktarılırken. Ayrıca AKP‟nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayları hakkında yapılan haberlerde bu adayların çalışmaları olumlanarak aktarılırken. seçim haberlerini genel seçim havasında aktarmayı tercih etmiştir. SABAH GAZETESİ 16 Mart tarihinde “ Söyledik Mardin‟e gitti Hakkâri‟ye de uzansın” başlığıyla yayınlanan haberde. ana muhalefet partisi CHP‟nin eylemlerinde eleştirel bir çerçeve kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca gazete CHP‟li adaylar hakkında öne sürülen yolsuzluk iddiaların gerçekliği yönünde bir sorgulama yapmaksızın iddiaları haberleştirirken. Bu haberde Başbakan‟ın bir çiftçiye söylediği sözü hatırlatan Baykal‟ın konuşması haberin ana konusunu oluştururken. haberlerde kullanılan ara başlıklar ve spotlarla da haber söyleminin anlam kapanması sağlanmıştır. Gazete siyasal iktidarın eylemlerini haberleştirdiği sayfalarda siyasal iktidarın vermiş olduğu siyasal reklamları yayınlamaktan da çekinmemiştir. Başbakan‟ın İzmir mitinginde CHP lideri Deniz Baykal‟ı doğu illerinde de miting yapmaya davet etmesi haberleştirilmiştir. Ayrıca haberde Başbakan‟ın sözleri doğrudan haberin başlığında ve spotunda kullanılarak içselleştirme yapılmıştır. Gazetenin siyasal iktidarın eylemlerini olumlayan haberler yapmasının yanında.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 93 haberlerde bu yayın politikasına uygun haber çerçeveleri kullanmıştır.Haber Söyleminde Medya. haber söyleminin nasıl oluştuğunu açıklamaktadır. CHP‟nin ülkenin tamamını temsil etmediği ve yurdun belirli bölgelerinde taraftarlarının olduğu haber söyleminde aktarılmıştır. haber için ayrılan yerin çok küçük İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Siyasal iktidarın seçim çalışmaları. Yeni Şafak‟ta Hürriyet gazetesi gibi yaptığı haberlerde yerel seçim çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek yerine. Genel olarak CHP hakkında yapılan haberlerin çoğunluğunda olumsuz eylemler ya da CHP‟li belediyeler hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır.

onunla şov yap” başlıklı haberde. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun katıldığı bir TV programında reklam arasında sunucu Nahit Güz 2009. Haberde CHP‟nin şov peşinde koştuğu ve asıl şovu milletin yapacağı yönünde Başbakan tarafından söylenen cümleler spot olarak doğrudan kullanılmıştır. Haberin söyleminde Baykal‟ın önerisinin gerçekçi olmadığı ve ülke gündemindeki önemli bir olayın bir showman‟in programında tartışılacağı vurgusu kullanılan spotla ön plana çıkarılmıştır. Aydın Valisinin görevden alınmasını isteyen Baykal‟ın “Ben o Valileri APS ile göndereceğim” sözü haberleştirilmiştir. Deniz Baykal‟ın Başbakan‟ı davet ettiği TV programının içeriği üzerinden. Baykal‟ın ülke sorunlarına verdiği önem eleştirilmiştir. Bu haberde televole gibi bir magazin programına göndermeler yaparak ve haberin spotunda da bu konu işlenerek ana muhalefet partisinin şov yaptığı aktarılmak istenmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın partisinin İstanbul mitinginde CHP‟nin Baykal liderliğinde edebi muhalefet olarak kalacağını söylemesi haberin söylem çerçevesini oluşturmuştur. meydanda bir vatandaşın taşıdığı “Sayın Başbakan‟ım 23 Nisan Çocuk Bayramı‟nda Deniz Baykal‟ı Bir Günlüğüne Başbakanlık Koltuğuna Oturtun” yazılı pankart haber söylemini desteklemek için haberleştirilmiş ve başbakanın bu pankarta güldüğü de haber içerisinde aktarılmıştır. 23 Mart tarihinde manşetten yayınlanan “Baykal edebi muhalefet” başlıklı bir diğer haberde ise. Aydın Valisinin cevabının başlığa taşındığı haberde. 25 Mart tarihinde “ Canlı yayında reklam arasında skandal” başlığıyla yayınlanan haberde.94 A. yapılan haberlerde siyasal iktidara daha fazla yer verilmeye çalışılmıştır. Aynı haberin içerisinde “Baykal pankartı güldürdü” alt başlığıyla verilen haberde. Aynı haberin hemen altında “Malay: Baykal APS ile gidecek” başlığıyla yayınlanan haberde ise. Baykal‟ın beklentisinin boşuna olduğunu ve milletin ve özellikle kendi partisinin Baykal‟ı göndereceği de Valinin sözleri ile haber söyleminde ön plana çıkarılmıştır. Bu bağlamda haberin söyleminde CHP ve lideri Deniz Baykal‟ın ülke gerçeklerinden uzak ve ciddiyetsiz bir siyaset anlayışına sahip olduğu kurgulanmıştır. 19 Martta “Erdoğan‟ı. Ayrıca aynı gün gazetede AKP‟nin siyasal reklamlarına geniş yer ayrılarak. Bu sayede haber söyleminde CHP liderinin siyasal konularda ciddiyetsiz bir tavır takındığı vurgulanmak istenmiştir. Gölcü olması dikkat çekmektedir. Deniz Baykal‟ın Başbakan‟ı televizyon programında tartışmaya çağırması ve program yöneticisi olarak da Mehmet Ali Erbil‟in seçilmesi önerisi haberleştirilmiştir. Sayı 29 . Erbil‟in programına çağırdı” başlığıyla yayınlanan haberde ise. 21 Mart tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan “Televole‟de adamın var.

Haber Söyleminde Medya. Ayrıca gazetenin ait olduğu yayın grubunun siyasal iktidar ile iyi ilişkilerinin olması. daha çok olumsuzluk ve ilginçlik değerleri ile ele alınarak haberleştirilmiştir. Aynı haberde olayın sorumlusu sunucunun fotoğrafına küçük bir yer ayrılırken. Başbakan‟ın seçim afişi olarak kullanılan Türk bayraklı rozetinin seçim yasasının ihlali olduğu haberleştirilmiştir. art alan bilgisi vermeme gibi eksiklikler Sabah gazetesinin haber söylemlerinde de sık sık gözlemlenmiştir. Ayrıca CHP‟nin anakent adayları olumsuz eylemleri ya da haklarında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle haberleştirilmişlerdir. haberin ana unsuru olan Nihat Duru haberde detay olarak işlenmiştir. Yapılan haberlerin çoğunda CHP lideri Baykal‟ın ilginç bir sözü ya da CHP‟li yetkililerin topluma yabancı olduklarını göstermeyi amaçlayan anekdotlar kullanılmıştır. Gazete siyasal iktidarın eylemleri ve seçim çalışmalarını yoğun olarak haberleştirirken. Haberin söyleminde reklam arasında konuşulanlar Kılıçdaroğlu üzerinden kurgulanırken. Sabah gazetesi seçim öncesi yaptığı haberlerde genel olarak siyasal iktidar yanlısı bir yayın politikasıyla örtüşen haber söylemleri kullanmıştır. CUMHURİYET GAZETESİ 15 Mart tarihinde “AKP reklamlarında yasa ihlali” başlığıyla yayınlanan haberde. Her iki haberde de haber kaynağı olarak tek taraflı bir yapı söz konusu olmuş ve haberde kullanılan spotlar ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 95 Duru‟nun AKP hakkında söylediği sözler haberleştirilmiştir. Gazete seçim öncesinde nerdeyse her gün AKP‟nin verdiği siyasal reklamları yayınlamıştır. yapılan haberlerin AKP‟nin eylemlerini olumlayan çerçevelerde aktarılmasında önemli bir etken olmuştur. Bu bağlamda CHP haberleri ise. Diğer gazetelerde de yoğun olarak görülen içselleştirme. Kılıçdaroğlu için daha büyük bir fotoğraf kullanılması. Haberde Ankara‟nın işlek caddelerine konan bu afişlerin. haber söylemine Kılıçdaroğlu‟nun alınmak istendiğini göstermektedir. yerel seçimler bazında İstanbul ve Ankara gibi anakent adaylarının çalışmaları sadece iktidar partisi adaları için habere dönüştürülmüştür. Bu da gazetenin haber söyleminin iktidar yanlısı kalıplara dönüşmesinde önemli etkenlerden birisidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla asıldığı da belirtilmiş ve bu haberin altında “Gökçek‟e metro protestosu” başlığıyla yayınlanan başka bir haber de Ankaralıların metro vaadini tutmadığını söyledikleri belediye başkanını protesto ettikleri haberleştirilmiştir. Aynı zamanda yayınlanan haberlerin genel çerçeveleri yerel seçim çalışmaları yerine siyasal iktidar ve ana muhalefet partisi arasında geçen tartışmalar göre belirlenmiştir.

96 A. 20 Mart tarihinde yayınlanan ve “ „Hatırla Ankaram‟ Vizyonda” başlığını taşıyan haberde ise. Haberin metni ve başlığı arasında bir çelişki bulunmaktadır. belediyenin hatasını kabul ettiği atılan ara başlıkla haberde yer almıştır. aktarılan bilgilerde kesin cümle yapıları tercih edilmiş ve AKP mitinglerine Ege‟nin dört bir yanından insan taşınmasına rağmen kalabalık olmadığı haberin söylem çerçevesini oluşturmuştur. Yapılan haberde haber kaynağı açıklanmazken. Bu iddiayı destekleyen bir belge ya da fotoğraf haber söylemini desteklemek için kullanılmamıştır. Aynı sayfada Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş‟ın “Tayyip. Yapılan haberde. AKP‟li Altındağ Belediyesi‟nin kar yağışına rağmen oy almak için asfalt döktürdüğü gazetenin iktidar karşıtı söylemi çerçevesinde haberleştirilmiştir. Gölcü başlıklarda yapılan açıklamalar doğrudan kullanılmıştır. 17 Mart tarihinde “AKP‟de hayal kırıklığı” başlığıyla yayınlanan bir başka haberde ise. Gazete ayrıca “AKP‟li Belediyelerin Bilançosu” başlığıyla hazırladığı bir yazı dizisini beş gün boyunca yayınlamış ve AKP‟li anakent belediyelerin çalışmalarındaki aksaklıklar ve yolsuzluk iddialarını okurlarına aktarmıştır. Başbakan Erdoğan‟ın Ege gezisinin sönük geçtiği ve bazı meydanlarda siyah afişlerle karşılandığı haber konusu yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi‟nin 2004‟den beri çözemediği sorunları konu edinen bir kısa filmin internet üzerinden izlenebildiği haberleştirilmiş. 22 Mart tarihli “Hızla sivil diktatoryaya gidiyoruz” başlığıyla yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu söyleşisine tam sayfa yer ayrılmıştır. Yapılan haberde CD olarak da dağıtılan filmin yoğun ilgi gördüğü aktarılarak haber söyleminde vatandaşlarında Ankara belediyesinin uygulamalarından memnun olmadığı fikri aktarılmak istenmiştir. Haberin söyleminde miting için yakın illerde çalışan devlet dairelerinden isim listesi toparlanarak. Bu söyleşide Kılıçdaroğlu‟nun yaptığı açıklamalar ara başlıklar ve başlıkta tırnak içine alınmadan doğrudan aktarılırken. Sayı 29 . belediye yetkilisi Kadim Doğan‟ın konu hakkında yaptığı açıklama da yer almamasına rağmen. miting meydanının boş kaldığı haberleştirilmiştir. “Halk seçmeyecek” ara başlığıyla da AKP‟ye karşı toplumsal bir karşıtlığın olduğu söylemini pekiştirmek istemiştir. Yapılan söyleşide kullanılan “AKP seçmene şantaj Güz 2009. gazetenin kendi görüşlerine dönüştürülerek içselleştirilmiştir. 16 Mart tarihine yayınlanan “Siyah afişlerle karşılandı” başlığıyla yayınlanan haberde. mitinge getirildikleri yönünde iktidar karşı bir duruş aktarılmak istenmiştir. 19 Mart tarihinde “Bu bir seçim asfaltıdır” başlığıyla yayınlanan haberde. Başbakan‟ın Eskişehir mitingi için trenlerle insanların şehre taşınmasına rağmen. Obama‟nın halifesi” açıklamasını haberleştiren ve haberin başlığında doğrudan aktaran gazete.

Baykal‟ın sözleri hem başlıkta hem de spotlarda ve ara başlıklarda doğrudan aktarılarak içselleştirilmiştir. 27 Mart tarihinde yayınlanan bir başka haberde ise “Vali‟den AKP‟ye kıyak” başlığıyla Konya Valisi‟nin bir milletvekilinin eski İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “Millete din. Okay‟ın “Büyük götürdüler olmalıydı” tırnak işareti kullanılmadan doğrudan kullanılmıştır. gazetenin iktidar karşıtı genel söylemini desteklemek için kullanılmıştır. gazetenin AKP hakkındaki yolsuzluk haberlerini gündeme getirmesiyle örtüşerek. Haber için kullanılan spotlarda kadrolaşmanın boyutlarının ortaya çıktığı gibi iddialar dile getirilirken. gazetenin siyasal iktidar karşı söylemini desteklemiştir. iman kendilerine han hamam”. haberde oluşturulmak istenen iktidar karşıtı söylem desteklenmiştir. AKP‟nin billboardlara astığı “Büyük Düşündük Hizmeti Seçtik” ilanlarının yanına TCDD tarafından asılan “Büyük Düşündük Türkiye‟nin Hızına Hız Kattık” ilanlarının iktidarı seçim öncesinde desteklemek için yapıldığı haberleştirilmiştir. CHP‟nin İstanbul mitinginde Deniz Baykal‟ın sözleri haberin genel çerçevesini oluşturmuştur. Aynı tarihli gazete yayınlanan bir başka haberde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟ne eleman alımında yapılan usulsüzlük “Belediyeye ihaleyle memur almışlar” başlığıyla haberleştirilmiştir. “ Durmak yok soymaya devam”. Bu şekilde aktarılan haberler arasında bir bütünlük sağlanmış ve siyasal iktidar karşıtı olan gazete söylemi pekiştirilmiştir. “Kasımpaşa‟nın imamı kaça sattın vatanı” gibi pankartların yolsuzluk mesajları vermesi. Türk Hava Yolları‟nın daha önce reklamlarında slogan olarak Başbakan‟ın “Durmak Yok Yola Devam” sözünü kullandığı hatırlatılarak. 23 Mart tarihli yayınlanan “Yolsuzluk çağ atladı” başlıklı haberde. AKP‟ye karşı toplumsal bir hoşnutsuzluğun olduğu haberin söylemini desteklemek için kullanılmıştır. Özellikle miting meydanlarında vatandaşların hazırladıkları pankartların aktarılmasıyla. 25 Mart tarihinde yayınlanan “TCDD-AKP işbirliği” başlıklı haberde. Haber için kullanılan fotoğraflar.Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 97 yapıyor”. belediye başkanı Kadir Topbaş‟ın fotoğrafı da eklenerek. Aynı sayfada yine bir başka yolsuzluk iddiasını içeren haber “Kepenek herhalde oldu kelebek” başlığıyla yayınlanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu‟nun iddia ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟ni zara uğrattığı öne sürülen Serdar Kepenek‟in neden ortaya çıkmadığı ve Kadir Topbaş‟ın sorularına neden cevap vermediği haber söyleminin merkezinde yer almıştır. Haberde CHP‟li Hakkı Süha Okay‟ın bu olay hakkındaki görüşlerine de yer verilirken. “Erdoğan kendi istihbarat örgütünü kurdu” başlıklarıyla gazetenin haber söylemlerinde kullandığı iktidar karşıtlığını söyleşide de görmem mümkün oluyor.Haber Söyleminde Medya. kamu kurumlarının seçim dönemlerinde AKP‟yi desteklemek için kullanıldığı haber söyleminde aktarılmıştır.

Bu bağlamda medya örgütlenmelerinin. Bu sayede CHP‟nin muhalefet görevini yerine getirdiği ve siyasal iktidarın eylemlerini takip ederek kamuyu haberdar ettiği söylemi haberde üretilmiştir. Yapılan haberde AKP‟nin devlet kurumlarında kadrolaşmaya devam ettiği söylemi ön plana çıkartılırken. medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi de yönetme. iktidarın devlet kurumlarında kadrolaştığı söylemini desteklemek içinde haberler yapmıştır. Siyasetin yönetme üzerine inşa edilmiş yapısı. Sayı 29 . CHP hakkında çıkan haberler ise daha sade bir dille kaleme alınırken. gazetenin seçim döneminde yaptığı haberlerin söyleminde sert bir dil kullanmasına etki eden unsurlardan biridir. Gölcü sekreterini özel kalem müdürlüğüne ataması haberleştirilmiştir. Cumhuriyet gazetesi seçim öncesi yaptığı haberlerde kullandığı haber söyleminde siyasal iktidarla iyi ilişkilerinin olmaması ve okur kitlesinin ideolojik beklentileri bağlamında iktidar karşıtı bir yayın politikası izlemiştir. Gazete genel olarak iktidar karşıtı sert bir duruş sergilerken. SONUÇ Bu çalışma Türkiye‟de siyaset kurumu ve medya arasındaki ilişkiler ağının yazılı basında yayınlanan haberlerin söylemine yansımalarını ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında seçim döneminde iktidar partisi ve ana muhalefet partisi hakkında yapılan haberlerin ele alınması. kontrol etme süreçlerine taşımakta ve siyaset-medya ilişkisini bir mücadele süreci içerisine çekmektedir. siyasal mekanizmaların ve ekonomik yapıların da dâhil olduğu karmaşık bir ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır. Gazete AKP ve AKP‟li belediyelerin yolsuzluk iddialarına ilişkin birçok olayı haberleştirirken. medya ve siyaset kurumu arasındaki ilişkilerin daha anlaşılır kılınması içindir. kullandığı haber dili ve söylemi de buna göre olmuştur. CHP ve adayları hakkında herhangi olumsuz bir habere rastlamak söz konusu olmamış ve bu dönem içerisinde CHP‟li bazı anakent adaylarıyla tam sayfa söyleşiler yayınlanmıştır.98 A. İktidarla ilgili yapılan haberlerin çoğunluğu olumsuzluk değeri üzerinden haberleştirilmiştir. Haber söyleminde kullanılan başlıklar ve spotlarda genel olarak olumsuz cümle yapıları olarak kurgulanmış ve olumsuz anlamlar taşımaktadır. Gazetenin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay‟ın Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının seçim öncesinde gerçekleşmesi. Güz 2009. Ayrıca gazete seçim öncesinde CHP‟nin siyasal reklamlarını sık sık yayınlanmış ve oluşturduğu haber söylemini desteklemek için kullanmıştır. CHP‟li belediyelerin yaptığı ya da yapacağı icraatlar düzenli olarak haberleştirilmiştir. haberde CHP Konya Milletvekili Atilla Kart‟ın olayın takipçisi olduğu da aktarılmıştır.

Haber Söyleminde Medya- Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

99

Çalışma sonucunda siyaset kurumu ve medya örgütlenmeleri arasında siyasal iktidara yakınlık ve uzaklık olarak tanımlayacağımız nedenlerin, medya içeriği ve özellikle haber söylemi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca haber söyleminin kaygan bir zemin üzerinde bulunması ve haberin durum tanılaması olarak kavramsallaştırması da gazetelerin aynı haberi farklı söylem kalıplarında aktarmalarına imkân tanımıştır. İncelenen gazetelerin seçim döneminde kullandıkları haber söylemleri, gazetenin ait olduğu yayın grubunun siyasal iktidarla ilişkilerinden, okuyucu kitlesinin dünya görüşüne ve siyasal partilerden alınan reklamlara kadar çok farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Hürriyet gazetesinin haber söyleminin oluşmasında ait olduğu Doğan Yayın Holding‟in mevcut siyasal iktidarla iyi ilişkilerinin olmaması belirleyici olmuştur. Hürriyet gibi çok farklı kesimlerden okur kitlesine sahip bir gazete için okur kitlesinin haber söylemini etkilemede çok etkili olduğu söylenemez. Ayrıca gazetenin siyasal reklamlara göre haber söylemini belirlediğini öne sürmek gerçekçi olmayacaktır. Araştırma kapsamında gazetenin takip edildiği süre içerisinde bu iki parti adına hiçbir siyasal reklam Hürriyet gazetesinde yayınlanmamıştır. Yeni Şafak gazetesinin haber söylemini etkileyen faktör ise gazetenin AKP hükümetine yakın bir yayın politikasına sahip olmasıdır. Ayrıca Yeni Şafak gazetesi bu dört gazete arasında en çok AKP reklamı yayınlayan gazete olmuştur. Kuşkusuz bu da gazetenin haber söylemini belirlemede etkili olmuştur. Sabah gazetesinin haber söyleminin belirlenmesinde gazetenin ait olduğu medya grubu ve mevcut siyasal iktidarla olan ilişkileri etkili olmuştur. Sabah gazetesinin yayınlarında kullandığı haber söyleminin belirlenmesinde AKP‟den aldığı siyasal reklamlar da önemli bir faktördür. Cumhuriyet gazetesi için haber söyleminin belirlenmesinde üstlendiği misyon ve mevcut siyasal iktidarın meşruiyetini sorunsallaştıran bir yayın politikasına sahip olması, seçim döneminde gazetenin haber söyleminin belirlenmesinde etkili olmuştur. Gazetenin CHP‟nin eylemlerini olumlayan bir haber söylemini tercih etmesinde, CHP‟nin gazeteye verdiği siyasal reklamların etkili olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan haberlerin ve Kılıçdaroğlu‟nun siyasal reklamlarının karşılıklı ya da aynı sayfalarda yayınlanması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca Kılıçdaroğlu için yapılan haberlerde dürüstlük imajını destekleyecek unsurlar sık sık kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışma kapsamında incelenen gazetelerin yayın politikalarının ve mülkiyetlerinin siyaset kurumuyla olan ilişkilerinin, gazetelerin yaptığı haberler ve seçim döneminde yayın politikalarını belirlemede çok önemli olduğu

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

100

A. Gölcü

gözlenmiştir. Ayrıca gazetelerin aldığı siyasal reklamların da haber söylemlerinin belirlenmesinde etkili bir faktör olduğu ve bu reklamların haberlerin söylemlerini destekleyecek bir şekilde sayfalara yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. KAYNAKÇA Althusser, L. (2006) Yeniden Üretim Üzerine, A. Işık Ergüden-Alp Tümertekin (çev), İstanbul: İthaki Yayınları. Chomsky, N. (1993) Medya Gerçeği, Abdullah Yılmaz(çev), İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık. Curran, J. (1997) “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme” içinde: Medya Kültür Siyaset, 139-198, Süleyman İrvan (çev. ve der.), Ankara: Ark Yayınevi. Erdoğan. İ. (1999) “Dördüncü Gücün İlettiği: Amerikan Örneği” içinde: Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, 33-42. Korkmaz Alemdar (der:), İstanbul: Afa Yayınları. Foucault, M. (2000) Özne ve İktidar/ Seçme Yazılar 2, Osman Akınhay, Işık Ergüden (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Garnham, N. (1990) Capitalism and Communication, London: Sage Publications Gramsci, A. (1986) Hapishane Defterleri, Kenan Somer (çev), İstanbul: Onur Yayınları. Hackett, R. A. (1997) “Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi”, Ayşe İnal (çev.). içinde: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık, 31-72, 1997-1998. Hall, S. (1994) “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, 73-122. Mehmet Küçük(çev. ve der.), Ankara: Ark Yayınevi. Herman, E. ve Chomsky, N. (2006) Rızanın İmalatı, Ender Abadoğlu (çev.), İstanbul: Aram Yayınevi. Iyengar, S. (1997) “Siyasette Erişim Yanlılığı” içinde: Medya Kültür Siyaset, 233252. Süleyman İrvan (çev. ve der), Ankara: Ark Yayınevi. İnal, A. (1996) Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları. İnal, A. (1995) Yazılı Basın Haberlerinde “Yapısal” Yanlılık Sorunu, Toplum ve Bilim, 67, 111–135.

Güz 2009, Sayı 29

Haber Söyleminde Medya- Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

101

İnceoğlu, Y. ve Çomak, N. (2009) Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İrvan, S. (1997) Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Ark Yayınları Kaya, R. (2009) İktidar Yumağı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Kaya, R. (1999) “Medya, Toplum, Siyaset,” içinde: Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, 23-32. Korkmaz Alemdar(der.), İstanbul: Afa Yayınları. Lippmann, W. (1945) Public Opinion, New York: The Macmillan Company. Murdock, G. (1982) “Large Corporations and the Control of the Communication Industry” edt., M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curan and J. Woollacott; Culture, Society and Media, London: Methuen. Schiller, H. (1993) Zihin Yönlendirenler, Cevdet Cerit (çev), İstanbul: Pınar Yayınları. Shoemaker, P. ve Reese, S. D. (1997) “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerine Etkisi”, içinde: Medya Kültür Siyaset, 99-136. Süleyman İrvan (çev. ve der), Ankara: Ark Yayınevi. Sözen, E. (1999) Söylem, İstanbul: Paradigma Yayınları. Stevenson, N. (2008) Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Göze Orhon- Barış Aksoy (çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi. Sumner, C. (1979) Reading Ideologies. Londnon: Academic Pres. Tokgöz, O. (2008) Siyasal İletişimi Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Tuchman, G. (1978) Making News: A Study in the Construction of Reality, UK: Free Pres. Van Dijk, T. A. (1997) Discourse as Structure and Process, London: Sage Publications. Van Dijk, T. A. (2005) Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları” içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, 315-376. Mehmet Küçük (çer. ve der.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Yaylagül, L. (2006) Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara:Dipnot.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

1980’LERDEN 2000’LERE TÜRK SĠNEMASINDA ÜRÜN YERLEġTĠRME UYGULAMALARINDA GÖRÜLEN NĠCEL DEĞĠġĠM
Merih TAġKAYA
ÖZET
Reklam yayınlarının izlenilirliğinin ve etkinliğinin azalması sonucunda ürün yerleştirme uygulamalarına yönelen reklamcılar ve reklam verenler için sinema filmleri yeni bir mecra haline gelmiştir. 1980 sonrasında, Türkiye’de uygulanan neo-liberal ekonomi politikalarından Türk sineması da etkilenmiştir. Sinema filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamaları, yasal bir zemine sahip olmadığı halde uygulanmaya devam etmiştir. Yapılan analizler sonucunda son yirmi yıllık süreç içinde ürün yerleştirme uygulamalarında süre, sahne ve film bazında artış olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışmada, bu artışın değerlendirilmesi için, ürün yerleştirme uygulamalarının reklam stratejisi haline geldiği neo-liberal sürece odaklanılmıştır. Bu çalışma, Türk Sineması’nda ürün yerleştirme uygulamalarının yıllara göre gösterdiği nicel değişimi eleştirel ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde incelemektedir. Türk filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel değişimi belirlemek için 1987, 1997, 2007 yıllarında en çok izlenen 30 film içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Ürün Yerleştirme, Sponsorluk, Neo-liberalizm

The Quantitative Changes in Product Placement Practices in Turkish Cinema Since 1980s To 2000s ABSTRACT
In Turkey, cinema industry is influenced by the neo-liberal policies. As a result of this, cinema industry has been forced to be in a more interpreted relation with advertisement industry. Advertisement industry has been looking for a new media due to the decrease in the effect of ads in traditional media. This study aims to capture this neo-liberal process by focusing on product placement strategy since mid-1980. In order to describe quantitative change in product placement in Turkish movies with box office success are analyzed. This research shows that there is a gradual increase of product placement in terms of number of movies, scenes and time allocated from 1980’s to 2000’s. Key Words: Turkish Cinema, Product Placement, Sponsorship, Neo-liberalism

 Yardımcı Doçent Doktor, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi.

İletişim 2003/18

1945 tarihli Mildred Pierce isimli film. Buna ürünün şöhret sahibi kişilerce filmlerde kullanıldığı durumlar da eklendiğinde. Reklam veren Güz 2009. pırlanta üreticisi DeBeers firmasının Hollywood‟un altın çağında aşk filmleri için pırlanta takılar tedarik ettiği bilinmektedir. kendi ürününü bir filmin kurgusal gerçekliğinde bir karakter olarak sunarak ürüne pozitif bir imaj kazandırabilmektedir. Ürün yerleştirme uygulamaları. 2004: 104). TaĢkaya Reklam yayınlarının izlenilirliğinin ve etkinliğinin azalması. Satın alma davranışı üzerindeki etkinliği kanıtlanmamış olmakla beraber. izleyicide ürünü tesadüfen gördüğü inancını yaratmakta ve söz konusu ürüne yönelik pozitif algılar geliştirme olasılığını artırmaktadır. Bu uygulama. Ürün yerleştirme uygulamaları. The African Queen filminde Humphrey Bogart aracılığı ile Gordon‟s Dry Gin.104 GiriĢ M. hatta onu tesadüfen duyduğuna inanması. 1994). Mildred Pierce filminde Joan Crawford aracılığı ile Jack Daniels sunulmuştur (Wenner. ürünlere fayda sağlamak amacıyla sigara. sinema filmleri. reklam kuşağında yer alan reklamlardan daha fazla ikna edici olabilmektedir. Ürün yerleştirmelerin bilinen en erken uygulaması 1930‟ların sinema filmlerinde görülmüştür. yapımcıya ve ürün yerleştirme ajansına ayrı ayrı faydalar sunmaktadır. Reklam veren firma. kendi markalarının bir öykünün parçası olarak ekranlarda gösterilmesine isteklidirler. Sayı:29 . Film yapımcısı. televizyon programları. alıcının ikna edici iletişimin kendisine yönelmediğine. alkol gibi etik açıdan hassas olan ürün sınıfları için de devam etmiştir. ürün yerleştirme uygulamaları. reklamcıları ve reklam verenleri yeni mecralar aramaya sevk etmiştir. iknanın etkinliğini artırmaktadır” (Yüksel. bir görüşe göre “ikna edici iletişim söz konusu olduğunda. Şirketler her zaman. bir taraftan ürünün gerekli sahnelerde kullanılmasıyla gerçeklik algısı yaratabilmekte. 2004: 17). reklam için ayrılmış alan ve kuşakların yayınlandığı mecralara alternatif mecralar sunmaktadır. reklam verene. Reklam yayını için yeni mecralar olarak sinema filmlerinin kullanılması. ürün yerleştirme. diğer taraftan yerleştirilen ürün için aldığı ücret ya da ürün ile yapım giderlerini kısmen ya da tamamen karşılayabilmektedir. Bu görüşe göre. Hollywood‟da önceleri gerçeklik algısı yaratmak amacıyla senaryonun gerektirdiği doğrultuda dekorda ve çeşitli sahnelerde ürünlerin kullanılması ile yapılırken. etkinin daha güçlü olması kaçınılmazdır. Bu mecralar. Otomobil firmalarının gönüllü olarak araç sağlayarak film yapımını destekledikleri. televizyon dizileri gibi yapımlardır. tüketimi yönlendirici etkisine olan inancın ve beklentinin artmasıyla giderek ürünlerin reklamlarının yapılmasına hizmet eden uygulamalara dönüşmüştür. bir sinema yıldızının markalı bir ürünü kullandığı ilk film olarak belgelenmiştir (Galician ve Bourdeau. yerleştirilen ürünlerin markalarının tanınırlığına yaptığı pozitif katkısının fark edildiği zamanlardan beri.

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 105 firmalar. gerçeklik algısı yaratma arzusunun ürünün reklamını yapma niyetine dönüşmesi. Reklamcılığın etkililiği konusunda duyulan şüphe sonucunda. benzer nitelikteki bir süreç içinde Türk sinemasına da yansımıştır. Pazarlama stratejilerini geliştirmek üzere yürütülen pek çok yönetimsel araştırmada. Hollywood ile eş zamanlı olmasa da. Galician ve Bourdeau. ürün yerleştirme uygulamalarının reklam ve halkla ilişkiler karması içinde marka bilinirliği yaratmada. filminde spotların Reese‟s Pieces isimli şekerin üzerine çevrilmesinden sonra -M&Ms firması para karşılığında ürün yerleştirme yapılmadığını iddia etmiş olsa da. reklamcılık sektörünün umut bağladığı “total iletişim” ve “bütünleşik iletişim” kavramları. Ürün yerleştirmeyle ilgili başarı hikayeleri. sadece filmin yapımına destek oldukları noktasına vurgu yapmaktadır (Taşkaya. 2004. Bu ajanslar dışında.T. reklamverenleri ürün yerleştirme uygulamaları için cezpetmiştir. oldukça güçlü olduğu ifade edilmektedir. tanıtımı yapılan ürünlerin mümkün olduğunca sinema ve televizyon yapımlarının ihtiyaç duyduğu 1 Daha fazla örnek için bkz. Ürün yerleştirme için „toplam çözüm ajans‟ı adı altında aracı kurum olarak kendilerini konumlandıran kuruluşlar da bu uygulamaları hayata geçirmek için hazırlıklıdırlar.bu şekerin satışları %66 artmıştır1 (Wenner. ürün yerleştirme uygulamalarında bir artışa neden olmuştur. 2004: 106). Tom Cruise‟un rol aldığı Risky Business adlı filmde kullandığı Ray Ban marka gözlüklerin satışlarının bir anda fırlaması. klasik radyo ve televizyon reklamlarına benzer bir şekilde yer ayırtma ve ürün yerleştirme ile bu ürünleri ekranlara taşıyan. bir firma. su içinde başka türlerle karşılaşan bir balık gibidir” derken. Oysa tarih. 2009). 2004: 101-134 2 Mattelart “yeni reklam endüstrisi. Yapılan ürün yerleştirme uygulamaları sonrasında satışın arttığına ilişkin ampirik bir bulgu olmasa da ürün yerleştirme uygulamalarının en azından marka bilinirliğine katkıda bulunduğu kanısı Türkiye‟de de yaygındır. 2004). Diğer türler arasında sponsorluk ve ürün yerleştirme uygulamalarının bu günkü halleri. yüzdeler ve başarı hikayeleri. son birkaç yılda. Wenner. örgüt ya da kuruluş içindeki bütün iletişim aktivitelerinin en gözde olanlarının uyumuna işaret etmekte ve reklam ajansları tarafından bu yollarla “eklemlenmiş sinerjik etkiler”in açığa çıkacağı vaat edilmektedir2. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 1982‟de Steven Spielberg‟in E. ürün yerleştirme uygulamalarından elde ettikleri kazancı gündeme getirmeyip. bu bağlamda yeni icat edilmiş olarak görülmektedir. yine Tom Cruise‟un oynadığı The Firm isimli filmde gösterilmeden önce çok fazla tanınmayan Red Stripe isimli biranın pazarının ikiye katlanması gibi örnekler çoğaltılabilir (Wenner. ürün yerleştirme ile filmlerde kullanılan pek çok ürünün satış başarısı öyküsüyle doludur. Bu araştırmalar. Ürün yerleştirme uygulamalarında. reklamcılık sektörününün kendi içinde matrisler ürettiğini söylemektedir. yolunu hala „kaliteli kurgu‟da ararken.

Babam ve Oğlum. Diğer taraftan. Bu noktada ürün yerleştirme uygulamalarında etik olmayan bir durum söz konusudur. Kitle iletişim araçları tarafından sunulan tüm mesajların niteliğinin (haber. 2009). Türk sinemasında ürün yerleştirme. gerçeklik algısı yaratmak üzere filmlerde uygun sahnelere yerleştirildiği iddia edilse bile. koordineli olarak sunulmasını sağlamak için sponsorları tarafından düzenli olarak denetlenen. Ürünlerin. Türkiye‟de uygulanan neo-liberal ekonomi politikalarından ve bu politikaların sürekliliğine hizmet eden kuralsızlık projelerinden Türk sineması da etkilenmiştir. uzmanlaşmış kurumların belirdiği gözlenmektedir (Baerns: 2003).piyasa koşulları belirlemiştir (Taşkaya. 2006: 253). filmlerin tehlikeli bir şekilde ürünler tarafından işgal edildiği eleştirileri de gündemdedir (Govani. Pekman ve Gül (2008)). ürün yerleştirme uygulamaları karşısında kuşanamamaktadırlar. Komser Şekspir. Hababam Sınıfı 3. Sayı:29 . Deliyürek Bumerang Cehennemi. reklam kuşağında reklamları izlerken sahip oldukları kalkanları. Gürel ve Alem (2004). yorum vb. Güle Güle. Kabadayı. TaĢkaya malzemeler kapsamında. neo-liberal piyasa kurallarının teşviki ile bu dönüşüme giden bir yol izlemektedir. (2006)) Bazıları Türkiye‟de ürün yerleştirme stratejileri üzerine vaka analizi olarak değerlendirilebilir (Bkz. GORA. Ürün yerleştirme konusunda son yıllarda Türkiye‟de yapılmış pek çok çalışma vardır. Kahpe Bizans. 1999‟dan aktaran Türksoy. Bu çalışmalardan bazıları genel olarak ürün yerleştirme stratejilerini belirlemeye yönelik olarak literatür taraması şeklindedir (bkz. Türkiye‟de de ürün yerleştirme uygulamaları. Taşkaya. Her Şey Çok Güzel Olacak. Maskeli Beşler Irak. Ürün yerleştirme ajansları bu noktada yeni bir alt sektör olan ürün yerleştirme uygulamalarından fayda sağlayan üçüncü taraf olarak karşımıza çıkmaktadır. Son Osmanlı. Vizontele.5 Organize İşler. tecimsel mesajlar taşıyan ve pek çok noktada reklamla örtüşen uygulamalara dönüşebilmektedir. Nerdesin Firuze. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarını piyasa sürecine paralel gelişimi içinde değerlendirmek için serbest pazar uygulamalarının başlatıldığı ve reklamcılık faaliyetlerinin hız kazandığı 1980 sonrasına yönelmek gerekmektedir. Hababam Sınıfı Merhaba. Kurtlar Vadisi Irak. 20093). Bazıları Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarının nitel durum tespitine yönelik olarak nicel analizlere yönelmiş ve mevcut durumu ortaya koymuştur (bkz. İzleyiciler. Propaganda. Hokkabaz.Vizontele Tuuba .106 M. 120 ve Beyaz Melek) alınmıştır Güz 2009. Asmalı Konak Hayat.) mesajın başında ya da sonunda bildirilmesi zorunluluğu vardır. kuralsızlık projelerinin uygulanma süreci içinde hiçbir yasal zemine sahip olmaksızın yapılagelmiş ve bu uygulamanın sınırlarını -ya da sınır tanımazlığını. O Şimdi Asker. Ancak bu güne kadar yapılan çalışmalar içinde 3 Bu çalışmada örneklem olarak 1980‟den 2007‟e kadar olan süre içinde yapımı gerçekleştirilmiş ve izleyici sayısı bir milyonun üzerinde olan 26 film (Eşkıya. Sınav. reklam. Hababam Sınıfı Askerde. belgesel. 1980 sonrasında. ürün yerleştirme.

imaj “bir dizi bilgilenme sonucunda ulaşılan imge”dir 4 (Gartner. sözcüklerle karşılanmaya çalışılan vizion. 1986: 635-644). televizyon programlarında sunucunun markalı bir ürün -içecek şişesi gibi. sözel. Bu aslında reklamcılık ve halkla ilişkiler jargonunun bir terimidir (Williams. Gupta ve Gould‟a (1997) göre filmlerdeki ürün yerleştirme. görüntü. yayıncılık ve reklamcılık jargonunda yer almaktaysa da Türkiye‟de ilgili mevzuatta ürün yerleştirme uygulamalarına dair herhangi bir düzenleyici maddeye ya da ayrı bir yönetmelik bulunmamaktadır. Türk sinemasında ürün yerleştirme şekilleri. Ürün yerleştirme marka imajına katkıda bulunan bir uygulama olarak kabul edilmektedir. nicel ve nitel analizler ile yapılmıştır. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel ve nitel değişimleri tarihsel süreç içinde ortaya koymayı ve bu değişimlerin seyrini uygulanan ekonomi politikaları ile açıklamayı denemektedir.ya da ürüne ilişkin reklamın -mağaza tabelası gibi. reklam ve tanıtım arasında melez bir nitelik taşımaktadır (Taşkaya.) (Robins. fikir. hayal gücüyle bazen de mistik görüş gücüyle ilgili olarak kullanılmasını ifade eder.yer alması. uzak-görüş. resim. Türkçe‟de görü. ürünlerin oyuncular tarafından kullanılma durumları. Bu değerlendirme. Amaç ve Kapsam Bu araştırmanın amacı. Kavramsal Çerçeve Ürün yerleştirme kavramı. grafik imajlardan söz ederiz (ç.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 107 Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarının tarihsel süreç içindeki gelişimine odaklanan ampirik bir araştırmaya rastlanmamıştır.n. Görünüş. 2005:190). içerdikleri zengin anlamlar nedeniyle çevrilmesi sorunlu sözcüklerdir. neo-liberal süreçte Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nitel ve nicel değişikliklerinin değerlendirilmesidir. görme. Gülsoy da ürün yerleştirmeyi. Bu tür ürün yerleştirme. sahne sayıları ve yerleştirilme süreleri üzerinden. görlen vb. görüş. Pratik olarak ise.2009). yerleştirilen ürünlerin sektörel dağılımları. Gartner‟a göre. bir kişi veya nesnenin görüntüsel/resimsel benzeridir. reklam olduğu belirtilmeden yapılan reklam olarak tanımlamaktadır (Gülsoy 1999: 411). iki on yıllık süre içinde. konulu filmlerde markalı bir ürünün otomobil gibi. kavram ve çoğunlukla imge sözcükleriyle karşılanan image. ticari marka imajı veya bir politikacının kendi imajı‟na ilişkin kaygısında olduğu üzere. 1999: 21). zihinsel. algısal.taşıması gibi yollarla. Bu çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . “algılanan ün” anlamına geldiği görülebilir. filmde görünen markanın para ya da başka promosyonel bir nitelikle dönüşümünü ifade etmektedir. düşsel görüntü. görme ediminin düşteki görüntü gibi. Bu araştırmada bu tanımlamadan yola çıkılarak sinema filmleri 4 İngilizce vision karşılığı olarak kullandığımız “vizyon” ve image karşılığı olarak kullandığımız “imaj” sözcükleri. optik.

Kuralsızlaştırma projesi kapsamında içeriği askıda bırakılan medya dünyasının pek çok uygulaması arasında ürün yerleştirmeyi de saymak mümkündür. TaĢkaya içinde. 2004: 104) “ürün yerleştirme5” uygulamaları olarak değerlendirilmiştir. Neo-liberalizm çerçevesinde serbestleştirme. Sosyal/Eşitlikçi Liberalizm ve Neo-Liberalizm. özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları 1980‟lerden bu yana uluslararası ve ulusal ekonomik ve politik belirleyiciler eşliğinde uygulanmaktadır (Başaran. Tarihsel gelişim ve dönüşüm sürecinde üç tür liberalizmden söz edilmektedir: Klasik Liberalizm. 1995: 74 ve Wenner. kapitalizm için yaşamsal önem arz eder. Güz 2009. köklerini liberalizmden almaktadır. Miller. gelişiminin bir eleştirisini ve kendi alternatiflerini ortaya koymaya çalışan bir “yeni” biçimi olarak tanımlanabilir. Sarıyer. sinema alanında da etkisini göstermektedir (Taşkaya. Ürün yerleştirme uygulamalarının kurallarının ya da kuralsızlaştırma sürecindeki adımların piyasa aktörlerinin belirleyiciliğinde atılmasının “ticari ifade özgürlüğü”nün gereği olduğu yaklaşımı da. Her liberalizm türü bir diğerinin eleştirisi olmuş ve alternatifini sunmuştur (Sallan Gül. Neo-liberal ekonomi politikalarının sürdürülebilmesi için gerekli esneklik “kuralsızlaştırma”6 çabalarından geçmektedir. Kuramsal Çerçeve Pazar ekonomisi. N. 2005: 217-237. Shackleton. tüketim alanında talep belirlemeye yönelik tüm çabalar. kamu yararını şirket yararından daha gerilerde tutarak. 5 Bazı kaynaklarda “ürün yerleştirme” kavramı yerine “marka yerleştirme” kavramı kullanılmaktadır: Bkz. Rubsamen. Tığlı. bazılarınınsa „kurallardan arındırma‟ kavramını tercih ettiğini belirtmektedir. 2004: 1).görsel ve/veya işitsel söylemler (bkz. anlaşılır halde ve odaklanılarak sunulan markalar ya da markayı çağrıştıracak -reklam tanımına girmeyen. 2009).108 M. 2000: 39). filmin doğasına uygun ve planlı bir şekilde ve belli bir bedel karşılığında optik ve/veya akustik olarak. 2004: ) 6 „Kuralsızlaştırma‟ ya da „kurallardan arındırma‟ politikalarıyla ilgili olarak kavramsal tartışmaları Murdock. Neo-liberalizm. Negrine ve Papathanassopoulos‟un görüşleri ile sunan Köker (1998: 149) devletin düzenleyici kurallarının ve bunları üreten mekanizmaların devre dışı bırakılmasını. Sayı:29 . Sistemin işleyişinin kesintiye uğramaması için talebin sürekli yaratılması ve arttırılması gerekmektedir. liberalizmin 1870‟lerden 1970‟lere kadar olan süreç içindeki (özellikle 1930-1970 dönemi arasında). Bu nedenle. Bunun için de piyasa aktörleri devlet müdahalesinin minimuma indirilmesini talep etmektedirler. bazı araştırmacıların genel anlamda „özelleştirme‟ kavramıyla karşıladığını. Dünya konjonktüründeki yansımalarını 1970lerin ortalarından itibaren Türkiye‟de hissettiren ve 1980lerden günümüze dek süregelen neo-liberal politikalar.

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 109 sistemin sürekliliğine ve yeniden inşasına hizmet etmektedir. Bu sonucu ekonomik sistemin dışında bir noktada açıklamak mümkün değildir. Böylece ürün/marka tarafından vaat edilen doyumlara ilişkin bilgiler. “marka imajı” ekseninde buluşur. tüm kamusal alanları reklam mecrası haline dönüştürmek isteyen sermaye sahiplerinin ve sinema filmlerini tecimsel kaygılarla.ürün yerleştirme uygulamalarına umut bağlanmıştır. Kuralsızlaşma projeleri Neo-liberal ekonomi politikalarının ürünüdür. Çünkü kültürel ürünler de kapitalist ekonominin koşullarına bağımlıdır ve yüksek karlılık hedeflemektedir. sayısız rakip arasında tercih edilme zaferine ulaştıracak uygulamalar. Ürün ve marka çeşitliliğindeki artış göz önünde tutulduğunda. oyuncunun popülerliği üzerinden izleyiciye aktarılmaktadır. Bunun için tüketim kültürünün etki alanını genişletmeye yönelik reklam stratejileri her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. yasal zeminden yoksun olarak tamamen piyasa güçleri tarafından oluşturulmaktadır. Özal hükümeti döneminde yaygın kabul görerek. kurallardan arındırma projesinin yansıması olarak değerlendirilmelidir. satışı ve satışın hızını artırmaktır. Ürün yerleştirme uygulamalarının. rekabet ortamında tüketim etkinliğini yönlendirecek „yeni anlamlar yaratma‟ işlevi. gerek reklamverenler. gerçek anlamda kültürel ürün olmaktan uzaklaştırılan yapımcıların ortaklaşa çabaları ile beyaz perdede filmlerin reklam mecrası haline dönüştürülmesine zemin hazırlamıştır. Kazancı. Kuralsızlaştırma projelerinin uygulandığı bir örnek olan bu girişimler. Ürün yerleştirme ile filmlerde belli sahnelerde sunulan ürünlerin Bir markayı. yaşanmaya başlanmıştır (bkz. Serbest piyasa koşullarında. Türkiye‟de neo-liberal politikalar 24 Ocak 1980 istikrar paketi programlarıyla askeri iktidar tarafından benimsenmiş ve kuralsızlaştırma süreci. ürün yerleştirme uygulamaları ile yerine getirilmekte. 2004: 232). Yasal mevzuatta herhangi bir düzenlemesi olmayan ürün yerleştirmenin kuralları. ürün ve hizmetlerin tüketim hızının artırılmasında -reklamın etkinliğinin azaldığı yönündeki endişeler nedeniyle. 2006 ve Sallan Gül. tüketicilerin tutumları üzerinde gerçekleştirilen manipülasyonların vazgeçilmez aracı olmaktadır. Filmlerde ürünün oyuncu tarafından kullanılırken gösterilmesinin ürünün marka imajına olumlu katkısının olduğu kabul edilmektedir. Ekonominin dışa açılmasıyla serbest piyasa ekonomisi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . gerekse aracı kurumlar olan ürün yerleştirme ajanslarının Türkiye‟deki yasal zemini sorgulanmaksızın uygulanmaya devam etmesi. ürün yerleştirme. gerek yapım şirketleri. Ürünlerin markalarına vurgu yapılarak. Sinema da diğer Kitle İletişim Araçları gibi kültür endüstrisi içinde düşünülür ve ideoloji ve bilinç inşasında kullanılır (Yaylagül. Neo-liberal pazar ekonomisinin gereklerinin yerine getirilmesi için uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olan bu kural tanımaz çabaların asıl hedefi. sinema filmlerine yerleştirilme stratejisi de bu stratejilerden birisidir. 2004).

McChesney. serbest girişimciler lehine esnetilmeye başlamıştır. bir üretim ve yeniden üretim süreci olan kapitalizmin evriminin ve bu sistem içinde iletişimin rolünün anlaşılması gerekir. ekonomik ve politik ardyöresinin göz önünde tutulması gerekmektedir. İletişimi. dağıtım. optik doğal yerleştirmedir ve 1980li yıllardan 2000li yıllara kadar olan sürede en belirgin artış bu tür yerleştirmede görülmektedir. mevcut toplumsal bağlamında analiz etmek için.189).110 M. 1998: 56). Böylece. Deregulasyon sürecinde kurallar. iletişim politikalarının belirleyicileri. Bu ürünleri incelerken. herhangi bir yazılı mevzuatı bulunmadığı halde devam eden uygulamalar olması. Sayıltılar S1 : Türk sinemasında 1980li yıllardan 2000li yıllara kadar olan sürede ürün yerleştirme uygulamalarında. şirket çıkarlarına bırakmıştır” (Çaplı. ulusal ve uluslararası siyasi formasyon. Dışa açılma da piyasa güçlerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir (Başkaya. ürün yerleştirme yapılan film ve sahne sayılarında artış görülmektedir. Güz 2009. Bunun sonucu olarak. TaĢkaya benimsenmiştir. Enformasyon/iletişim/kültür endüstrileri ile diğer endüstriler arasındaki ilişkilerin. Bu nedenle. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarının nicel ve nitel durumundaki değişikliklerin nedensel bağlar içinde açıklanabilmesi için. Ürün yerleştirme uygulamalarının. iletişim sürecinin endüstrileşmesi ve bu endüstride üretilen ürünlerin üretim. S2 : Türk sinemasında ürün yerleştirme stratejileri içinde en fazla görülen. ürünlerin doğasını ve bu doğayı belirleyen süreçleri de inceleme kapsamı içinde tutmaktadır. 1986: 188. yerleştirilen ürün sayısı. kuralsızlaştırma sürecinin etkinliğine işaret etmektedir. ürün yerleştirme süresi. kültürel olmaktan çıkıp ekonomik nitelikli olmuşlardır. kamu çıkarı kavramı yerini. 2003: 7–8) eleştirel ekonomi politik yaklaşımla yapılmıştır. ayrıca bkz. Bunun sonucunda pek çok alanda devlet müdahalesi azaltılmıştır. Sayı:29 . bölüşüm ve tüketim süreçlerini incelemektedir. Köker. 1980‟li yılların ortalarından itibaren kısıtlayıcı düzenlemeler medya alanında da birer birer ortadan kaldırılmaya başlamıştır. 2002: 45–47). S3 : Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarında ürünün oyuncu tarafından kullanılma durumunda 1980li yıllardan 2000li yıllara doğru artış vardır. mevcut güç ve iktidar yapıları içerisinde ilişkilendirilerek analiz edilmesi gerekir (Wasko. değerlendirmeler şirket karlılığının ilk ve tek hedef olduğu neo-liberal ekonomi politikaları çerçevesinde (bkz. Çünkü ekonomi politik yaklaşım. 1989: 477‟den aktaran Yaylagül: 2004.

1987 yılına ait gişe hasılatı bilgisi sadece en çok hasılata sahip 10 film için bulunmuştur. Ürün yerleştirme uygulamaları için ayrılan süre. Bu nedenle 1987. Ancak Türk filmlerinde sponsor ürünler dışında pek çok ürüne yönelik ürün yerleştirme yapıldığı için söz konusu işaretin elde edilmesi bu araştırma kapsamında olanaksız hale gelmektedir. gişe hasılatı/sayısı bilgisine ulaşılabilinen en son yılın 1987 yılı olması. Neo-liberal ekonomi politikalarının uygulanmaya başlandığı yıllar olmasıdır. filmlerin sponsor desteği alabilmesi.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 111 S4 : Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamaları. her yıl için 10 film olmak üzere toplam 30 Türk filmi. filme sponsor olan ürünlerin markaları ile film içinde görünür ve/veya duyulur halde sunulması durumunda para ya da promosyonel bir dönüşümün varlığından bahsedilebilir. Yöntem Araştırmada. Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarında görülen nicel ve nitel değişimlerin analizi için 1987. Bu nedenle film içinde ürünün markasının optik ve/veya akustik olarak anlaşılır şekilde sunulduğu sahnelerde ürün yerleştirme yapıldığı kabul edilmiştir. Ürünün olay örgüsüne yerleştirilip yerleştirilmediği. 1980li yıllardan. Filmlerin çeşitli sahnelerinde optik ve/veya akustik olarak gerçekleştirilen marka sunumlarının ürün yerleştirme kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekli ibare olduğu ileri sürülen “para ya da promosyonel bir nitelikteki dönüşüm”ünü somut olarak gösteren bir işaretin bulunması oldukça zordur. tahmini gişe başarısının yüksekliği ile ilişkilidir. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren ve en fazla seyirci sayısına sahip. marka bilinirliğini artırmak olduğu için. Pazarlamacılar için ürün yerleştirmenin temel işlevi. genellikle sponsorluk ilişkileri kapsamında yapılmamaktadır. Bununla beraber. Bu nedenle 1997 ve 2007 yılları için de örnekleme en çok izlenen 10ar film dahil edilmiştir. ürün yerleştirme yapılan sahne sayıları ise film içinde değişen sahnelerin sayılması ile tespit edilmiştir. araştırmanın yıl bazındaki örneklemini bu yıldan başlatmayı zorunlu kılmıştır. Araştırmada örnekleme dahil edilen filmlerin 1980li yıllardan başlatılmasının nedeni. kronometre yardımı ile ölçülmüş. oyuncu tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi bilgilere ulaşabilmek için ise var-yok analizi yapılmıştır. Örneklemde yer alan filmlere yönelik analizlerin yapılabilmesi için bu filmlerdeki ürünlerin yerleştirilme stratejileri ve yerleştirilen ürünlerin sponsor olma durumları. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime girmiş Türk filmleri olarak belirlenen araştırma evreni içinde her bir yıl için izleyici sayısı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Masumiyet. Hakkari'de Bir Mevsim. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren ve en her yıl için en yüksek izleyici sayısına sahip 30 film: 1987: Su da Yanar. 1997: Ağır Roman. 2007: Beyaz Melek. Kabadayı. Sayı:29 . yerleştirilen ürünlerin sektörel dağılımlarının 20 yıllık periyotta gösterdiği değişim bu çalışmanın bulguları ile ortaya konmuştur. Akrebin Yolculuğu (Antrakt Gazetesi 7). Mektup. Son Osmanlı. 7 http://www. Usta Beni Öldürsene. Anayurt Oteli.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma= Güz 2009. 1987. ParsKiraz Operasyonu. Kuşatma Altında Aşk. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular. (Antrakt Gazetesi) örneklem olarak alınmıştır. Asiye Nasıl Kurtulur. 1997 ve 2007 yıllarında gösterime giren toplam 30 Türk filmi araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve analizler bu sayı üzerinden tam sayımla gerçekleştirilmiştir. Nihavent Mucize. Ayrılamam. Amerikalılar Karadeniz’de II. sahne sayılarının. Musallat. Mutluluk. Bulgular Ürün yerleştirme yapılan Türk filmlerinde. Hayallerim Aşkım ve Sen. ürünün sunulduğu sürenin. Merhamet (Özgüç. Asılacak Kadın. Kutsal Damacana.112 M. Çılgın Dershane. araştırmanın sayıtlıları doğrultusunda üç başlık altında değerlendirilmiştir. Hamam. ürün yerleştirme ve sponsorluk ilişkilerinin.com/gise. Bir Erkeğin Anatomisi. Maskeli Beşler-Irak.sinematurk. Sefiller. Allah Allah. Bu çalışmada 1987. kullanılan ürün yerleştirme stratejilerinin. Dırejan. TaĢkaya en yüksek olan onar film araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. 1988: 21).

Drejan (1997). Usta Beni Öldürsene. Akrebin Yolculuğu (1997). Kuşatma Altında Aşk. Süre ve Sahne Sayısında 20 yıllık Dönem içinde görülen DeğiĢim Türk filmlerinde ürün yerleştirme yapılan film sayısına baktığımızda.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 113 Türk Sinemasında Ürün YerleĢtirme Uygulamalarının Ürün Sayısı. Ürün yerleştirme yapılmayan 8 film 8 içinde en yüksek dağılım 1997 yılına aittir. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Uygulamaları Sıklığında Görülen Değişimin Dağılımı Filmlerin Gösterim Yılları Filmde Ürün YerleĢtirme Durumu Ürün Yerleştirme Yapılan Film Sayısı Ürün Yerleştirme Yapılmayan Film Sayısı Toplam 1987 7 3 1997 6 4 2007 9 1 22 8 Toplam 10 10 10 30 Tablo 1‟e göre ürün yerleştirme yapılan film sayıları yirmi yıllık dönem içinde anlamlı bir artış sergilemektedir. 1990‟lı yıllardan itibaren söz konusu olmaya başlamıştır. Türk Sineması‟nın Eurimages. Akrebin Yolculuğu Euroimages tarafından desteklenmiştir. ulusal ve uluslararası film festivallerinin ödülleri ve sponsorluk anlaşmaları gibi yeni finansal kaynaklarla tanışması. Bu filmlerden üçü. 8 Anayurt Oteli (1987). 1987. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Nihavent Mucize. ürün yerleştirme uygulamalarının Türk filmleri için de yüksek oranda tercih edilen uygulamalar olduğu görülebilir. Mektup. Hakkari‟de Bir Mevsim (1987). Tablo 1. Kuşatma Altında Aşk (1997). Usta Beni Öldürsene (1997). 1997 yılında gösterimde olan ve en fazla izleyici sayısına sahip filmlerin çoğunluğu Euroimages desteği alan filmlerdir9. Su da Yanar (1987). araştırma örnekleminde bulunan ve ürün yerleştirme yapılmadığı tespit edilen filmlerdir. Son Osmanlı (2007) 9 Ağır Roman.

TaĢkaya Tablo 2. 1987.02.85 0. markaların ortalama görünme sürelerinin ortalama film sürelerine oranları da yirmi yıllık dönem içinde artış göstermektedir.7 0.86 0. Sahne ve Sıklık Ortalamaları FĠLMLERĠN GÖSTERĠME GĠRDĠĞĠ YILLAR 1987 Her bir film için ortalama film uzunluğu (dakika) Her bir film içinde ürün yerleştirme yapılan markaların ortalama görünme süresi (dakika) Her bir film için markaların ortalama görünme sürelerinin. Güz 2009. 1987 ve 2007 yılları arasında filmlerin ortalama uzunluğunun arttığını göstermektedir. Tablo 2‟ye göre. Aynı tabloda.9 35 4 58 6 69 7 54 6 52 75 89 72 Tablo 2.4 0. ortalama film sürelerine oranı Her bir film için markaların ortalama görünme süreleri (“en az ve en çok” dakika aralıkları) Yerleştirilen ürün sayısı Her bir filme yerleştirilen ürün sayısı ortalaması Ürün yerleştirme yapılan sahne sayısı 95 1997 102 2007 111 ORTALAMA 103 0. 1987–2007 yılları arasında Türk sinemasında yerleştirilen ürün sayısında ve bu yerleştirmelerin yapıldığı sahne sayısında belirgin bir artış olduğu görülebilmektedir. Her bir film içinde markaların ortalama görünme süresinde 1987 ve 1997 yılları arasında küçük bir artış söz konusu iken 2007 yılına gelindiğinde örneklemin yıl bazında başlangıcı olan 1987 yılının iki katı bir artış gösterdiği Tablo 2‟de görülmektedir.020.8 1.020. Sayı:29 .02. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Görüldüğü Süre.114 M.0.99 %007 %008 %012 %009 0.1 0.

1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Süre Aralığı Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Ürün YerleĢtirme Yapılan Süre Aralığı (Sn) 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Toplam Yıllar 1987 29 Sahne 14 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 52 Sahne Toplam 1997 47 Sahne 9 Sahne 14 Sahne 1 Sahne 2 Sahne 1 Sahne 2007 45 Sahne 19 Sahne 11 Sahne 1 Sahne 4 Sahne 4 Sahne 2 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 1 Sahne 89 Sahne 121 Sahne 42 Sahne 28 Sahne 3 Sahne 7 Sahne 6 Sahne 1 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 3 Sahne 1 Sahne 216 Sahne 1 Sahne 75 Sahne Türk filmlerinde yapılan ürün yerleştirme uygulamalarında ürünün markasıyla birlikte görünür/duyulur kılındığı süre aralığı dağılımına baktığımızda (Tablo 3). en sık tercih edilen süre aralığının 1 ile 5 saniye arasında olduğunu görebiliriz. ürün başına düşen sahne süresinin azalması beklenen bir durumdur. Prodüksiyon şirketlerinin de sinema İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Genel olarak ürün yerleştirme yapılan sahnelerin süre aralığı arttıkça. Bu durumu hem marka sayılarındaki artışa hem de ürün yerleştirme eğilimindeki artışa birlikte bağlamak yerinde olacaktır. Ürün yerleştirme. ancak ürün yerleştirilen sahne sayısı yıllara göre artış göstermektedir. Ancak asıl söz edilmesi gereken nokta 1980li yıllardan itibaren bu artışa zemin hazırlayan neo-liberal ekonomi politikalarının ürünü olan kuralsızlaştırma projelerinin bu uygulamaların artışına olan etkisidir. sıklığı azalmaktadır. Bir önceki tabloda ürün sayısındaki artış dikkate alınırsa. Ürün yerleştirme süre aralıklarında görülen sıklık dağılımı yıllara göre anlamlı ve sistemli bir artış göstermemekte. 1987.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 115 Tablo 3. tüketimi yönlendiriciliği konusunda reklamdan daha etkili olduğu yönündeki inanç nedeniyle kolaylıkla sinema filmlerinde uygulanmaktadır. yasal olarak düzenlenmediği halde.

Yaratıcı yerleştirme (creative placement) Doğal (sette) yerleştirme (on-set placement) 2. üçüncüsü ise yayımlanan program veya film içinde bir billboard ya da televizyon ekranı ya da radyo aracılığı ile aktarılması (Smith 1985‟ten aktaran Wenner: 2004: 103). 2004: 104).116 M. Russell‟a (1998) göre ise ürün yerleştirme uygulamaları üç farklı biçimde gerçekleştirilmektedir. Ya da markanın adı anılmaksızın bir çağrışım ya da analoji yoluyla markaya atıfta bulunulması da söz konusu olabilmektedir. ikincisi ürünün markasının. piyasa ve karlılık anlayışının tırmandırıldığı bu ekonomik sistemde sinema filmlerini markaların kendilerini sunacakları mecralara dönüştürmesine ayrıca ortam hazırlamaktadır. TaĢkaya filmlerini kültürel ürün olarak görmek yerine ticari bir ürün olarak görmeleri. 1995: 74 ve Wenner. Yaratıcı ve sette yerleştirme olarak iki şekilde gerçekleştirilebilen ekrana yerleştirme Güz 2009. Türk Sinemasında Ürün YerleĢtirme Uygulamalarında Kullanılan Stratejilerin Yirmi Yıllık Periyotta Gösterdiği DeğiĢim Ürün yerleştirmenin öncelikli üç şekli şu şekilde sıralanmaktadır: Birincisi ürünün kendisinin arka-planda genellikle oyuncu tarafından kullanılırken gösterilmesi. 2006: 22 ve Sarıyer. Gürel ve Alem. senaryoya yerleştirme (script placement) ve olay örgüsüne yerleştirme (plot placament) olmak üzere üç ürün yerleştirme türünün varlığından söz edilmektedir (bkz. logosunun ya da ürünü tanımlayacak bir niteliğin sunulması. kurgusal (yaratıcı) ortam ve doğal ortam ölçütüne bağlı olarak iki grupta incelemiştir (bkz. Cristel A. Bu noktada ekrana yerleştirme (screen placement). Sarıyer. Bunların yanında sözel ifadelerle doğrudan marka isminin anılması da söz konusudur. örneğin Forest Gump adlı filmde “bilgisayar” ve “bir meyve” referansı ile izleyiciye Apple marka bilgisayarın anımsatılması hedeflenmiştir (Miller. ürün yerleştirme uygulamalarını. Olay Örgüsüne Yerleştirme (plot placement) Ekrana yerleştirme. b. Ekrana Yerleştirme (screen placement) a. Russell‟ın sınıflaması aşağıdaki gibidir: 1. ürün yerleştirmenin en saf görsel çeşidini temsil etmektedir. Sayı:29 . 2005). Senaryoya Yerleştirme (script placement) 3. 2005: 220–223). Murdock.

aracılığı ile optik olarak sunulması Optik Doğal YerleĢtirme: Ürünün ve/veya markasının. 2006: 22). aracılığı ile optik ve akustik olarak sunulması Optik+Akustik Doğal YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının. hayat dolu ve incelikli dünyası Hyatt Regency otelle bütünleştirilmiştir. Nihavent Mucize adlı filmde Beyazıt Öztürk‟ün çapkın ve eğlenceli kişiliği Honda otomobil ve motosikletle. Türkan Şoray‟ın konformist. garajda arabanın gösterilmesi gibi) Akustik Yaratıcı YerleĢtirme: Ürüne ait haberin veya reklamın filmin içinde iletişim araçları aracılığı ile akustik olarak sunulması (örneğin bir gsm operatörünün reklamının radyodan duyulması) Akustik Doğal YerleĢtirme: Ürünün markasının akustik olarak. Saphiro ve Murdock tarafından işaret edilen yöntemlerden yola çıkılarak kategorikleştirilmiştir: Optik Yaratıcı YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının ürünün kendi üzerinde değil. ürün ya da marka. TV reklamı. Russel. zarif.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 117 stratejisi kapsamında. ürünün doğal olarak bulunması muhtemel olan filmdeki sahne/lerde görsel olarak yer alması (mutfak masasının üzerinde mısır gevreğinin. 2009). filme konu olan olayın bir parçası olarak konumlanmakta ve öykünün yapısında ya da karakterlerin kişiliğinin inşasında önemli bir rol üstlenmektedir (Bkz. Bu araştırmada ürün yerleştirme yöntemleri. kendi ya da ambalajı üzerinde. sokaktaki bir açık hava reklamı gibi ekrana yansıtılmakta ya da mutfak sahnelerinde masa üzerinde duran markalı bir makarna paketinde olduğu gibi doğal ortamında görüntülenmektedir (Taşkaya.2009). Wenner. gazete. ürün ya da marka ya bir arka plan görüntüsü olarak. Bu bağlamda ürün yerleştirme uygulaması sözlü olarak gerçekleştirilmekte ve marka bir diyalog aracılığıyla sunulmaktadır (Taşkaya. basılı materyaller. Gürel ve Alem. billboard. üründen söz edilmesi muhtemel olan filmdeki sahne/lerde akustik olarak yer alması (garsonun restoranda Neskafe ya da Türk kahvesi tercihini sorması gibi ) Optik+Akustik Yaratıcı YerleĢtirme : Ürünün ve/veya markasının TV reklamı vb. ürünün doğal olarak bulunması muhtemel olan filmdeki İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Russell‟in (1998) bir diğer ürün yerleştirme türü olarak işaret ettiği olay örgüsüne ürün yerleştirmede ise. kendi ya da ambalajı üzerinde. dergi. kolanın. vs. Senaryoya yerleştirme markanın işitsel olarak yerleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Diğer reklamcılık uygulamalarında olduğu gibi. ürün yerleştirmede de ürüne ilişkin anlamlar yaratılırken mesajların sıkıştırılması ve yoğunlaştırılması gereksinimi. 2009) olarak belirlenmiştir.118 M. incelenen filmler içine yerleştirilen ürünler çoğunlukla doğal ortamlarında yer almakta ve markaları görünür halde sunulmaktadır. çok geçmeden. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Dağılımı Filmlerin Gösterime Ürünün YerleĢtirilme Stratejileri Girdiği Yıllar 1987 Optik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik Yaratıcı Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Akustik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik + Akustik Doğal Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Optik + Akustik Yaratıcı Yerleştirme Yapılan Sahne Sayısı Toplam 52 75 40 1997 62 2007 73 175 Toplam 12 8 9 29 2 4 6 3 2 5 1 1 89 216 Görsel yaratıcı yerleştirmede oyuncunun ürünü kullanması değil. ürün yerleştirme böyle doğallaştıkça. ürünün bir reklam mecrası ile filmin içinde sunumu söz konusudur. içselleşme kolaylaşmaktadır. 1987. TaĢkaya sahne/lerde görsel olarak yer alırken aynı zamanda bir diyalog içinde üründen söz edilmesi (Taşkaya. Sayı:29 . Yukarıdaki kategoriler ışığında analiz edilen filmler içinde ürünün yerleştirilme şekillerine ilişkin dağılımı gösteren tabloya (Tablo 4) baktığımızda en sık kullanılan yöntemin optik doğal yerleştirme olduğu görülmektedir. Mattelart‟a (2005) göre. Tablo 4. günlük yaşamın ve popüler kültürün geniş alanlarından alınan klişelere Güz 2009.

basılı materyal olarak değerlendirilen giysi (t-shirt. Bu nedenle optik yaratıcı yerleştirmenin ikinci sırada yer alması beklenebilir. Ürünlerin filmlerin içine yerleştirilmesi için kullanılan bir diğer strateji olan olay örgüsüne yerleştirme. İzleyici reklam izlediği hissinden uzaklaştırıldığı ölçüde yakalanmaktadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında oyuncunun ürünü kullanması. mont. Türk filmlerinde ürün yerleştirme uygulamalarında genel eğilimin ürünün olay örgüsüne yerleştirilerek sunumu olmadığı bulgulanmıştır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . genellikle televizyon. Dolayısıyla ürünün sunumunda dikkat çekici unsurlar diğer ürün yerleştirme şekillerinde olduğundan daha azdır. Radyo reklamı ya da sadece televizyondan duyulan bir ürün reklamının filmin içine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen akustik yaratıcı yerleştirme de oyuncunun ürünü kullanması. Sınırların ve kuralların belirsiz kılındığı ve bu belirsizliğin serbesti yönünde değişmesi ya da sürekli kılınmasına yönelik çabaların reklamverenler. gibi) üzerlerinde görülen basılı markalar da optik yaratıcı yerleştirme örneklerindedir. hatta ürünün şeklen görülmesi söz konusu değildir. bu araştırmada incelenen Türk filmleri içinde sadece 5 sahne için yapılmıştır bkz. Ürün yerleştirmenin reklama benzememesi nedeniyle tercih edildiği bilinmektedir. Tablo 5). billboard gibi mecralarda reklamlarının sunulmasıyla görünür kılınmaktadır. reklamcılar ve prodüksiyon firmaları tarafından tercih edilmesi Pazar dinamikleri gereğidir. iş elbisesi vb. Sıklık dağılımında ikinci sırada yer alan ürün yerleştirme şekli olan optik yaratıcı yerleştirme ile sunulan ürün markaları. Araştırmada. Bu nedenle ürün yerleştirmede doğallaştırma (doğal yerleştirme ile) ve film içinde popüler kimliklere ürünün kullandırılması stratejileri ile etki gücünün artırılmasına çalışılmaktadır. referans kişinin şöhret sahibi bir oyuncu olması nedeniyle reklam veren tarafından tercih edilmektedir.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 119 ve benzetmelere dayanmayı geliştirmiştir. Tablo 6‟ya bakıldığında da ürün yerleştirme yapılan ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı film sayısının örneklemde bulunan tüm filmlerin 2/3‟ünden fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca. Akustik yaratıcı ürün yerleştirmenin en seyrek rastlanan ürün yerleştirme şekli oluşu bu nedenler çerçevesinde açıklanabilir. Ürün yerleştirme de sınırları ve kuralları belirsiz bir alan olarak bu nedenle tercih edilmektedir.

sunulanın ürün reklamı değil. 10 Eğlence endüstirisinde performans ya da sunum boyunca bir ürün üzerinde sıklıkla konuşulması. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirilme Durumunun Dağılımı Ürünün Olay Örgüsüne YerleĢtirilme Durumu Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 1997 73 2007 86 Toplam Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirilmediği Sahne Sayısı Ürünün Olay Örgüsüne Yerleştirildiği Sahne Sayısı Toplam 52 211 2 3 5 52 75 89 216 Olay örgüsüne yerleştirilen ürün. film içinde oyuncu gibi rol almaktadır. bir tür tanıtım. tüketicinin özgür seçimi değil. Böylece ürünün film içindeki varlığı doğallaştırılmış olmaktadır.120 M. reklam faaliyetleridir (Galbraith. Tablo 6). Galbraith‟e göre. Miller. plugların. tüketici kitlenin “başkalarına benzeme arzusu” tüketimi yönlendirmek amacı ile çeşitli strateji ve taktiklerle. 1987. pek çok medya ürününde olduğu gibi sinema filmlerinde de kullanılmaktadır. TaĢkaya Tablo 5. Reklam etkinliği içinde. 1967). Miller‟e (1995) göre olay örgüsüne yerleştirme stratejisiyle uygulanan ürün yerleştirmeler. pluglar10 olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu durumda ürün. film olarak algılanması yönünde bilinçdışı iknaya yönelik çalışmakta olduğunu. Sayı:29 . bu yüzden her bir görüntünün reklam olarak algılanmamak üzere örtüldüğünü belirtmektedir. talebin doğuşunda etkili olan ve onu gerçek ihtiyaçların karşılanmasından uzaklaştıran. Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda Türk filmlerindeki ürün yerleştirme uygulamalarında oyuncunun yerleştirilen ürünü kullanma sıklığının kullanmadığı durumlardan daha yüksek olduğu bulgulanmıştır (bkz. filme konu olan olayın bir parçası olarak sunulduğu için ürünün kimliği ile karakterin kimliğini bütünleştirmeye yönelik bir çalışma yapılması gerekmektedir. Güz 2009.

anlam içeren. faydacı kullanıma yönelik maddi nesneler değil. Yani sembolik anlamlar. insanların kimlik duygularını. Ürün yerleştirme yapılan ürünlerin sayısı 1987‟den 2007‟ye doğru artış göstermektedir. ileten. 1997 yılında görülen. Film bazında bakıldığında ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı film sayısı.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 121 Tablo 6. Tüketim nesneleri. örneklemde bulunan 30 filmden 21inde yerleştirilen ürün oyuncu tarafından kullanılmaktadır. tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımı aracılığıyla oluşturdukları bir yöntemin parçalarıdır. Satın alınanlar yalnızca basit. doğrudan. televizyon ve reklamlardaki görüntülerin bütünsel olarak tüketilmesi anlamını içerir. Kellner‟e (1992) göre tüketim fikirlerin. o sırada tüketicinin kim olmayı amaçladığını sergilemek amacıyla kullanacağı nesnelerdir. 1987. aynı yıl için ürün yerleştirme yapılan film sayısındaki düşüşe bağlanabilir. Yıl bazında bakıldığında genel olarak yerleştirilen ürünün oyuncu tarafından kullanılma durumunda bir artış İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Ürün sayısı arttıkça oyuncunun yerleştirilen ürünleri kullanırken gösterildiği sahne sayısının azalması beklenen bir durumdur. kullanmadığı film sayısından fazla olduğu görülürken. modern tüketicinin satın alma kararını etkilemektedir. Ürünlerin oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayılarının sıklığının yer aldığı Tablo 7‟ye baktığımızda. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Aktör Tarafından Kullanılma Durumunun Dağılımı YerleĢtirilen Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanılma Durumu 1987 Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterildiği Film Sayısı Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterilmediği Film Sayısı Ürün Yerleştirme Yok Toplam 3 10 7 1997 5 2007 9 21 Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar Toplam 1 1 4 10 1 10 8 30 Tablo 6‟da da görüldüğü gibi. sahne bazında ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayılarının kullanmadığı sahne sayılarından daha az olduğunu Tablo 7‟de görmekteyiz. oyuncunun ürünü kullanırken gösterilmediği sahne sayısındaki artış. dağılımın yıllar itibariyle artış gösterdiğini görebiliriz. Oyuncunun ürünü kullanırken görüldüğü sahne sayısı da 1987‟den 2007‟ye doğru anlamlı bir artış göstermektedir.

Reklam etkinliği içinde. Bu nedenle yaşanan özenme duygusunun izleyiciyi tüketime yönlendirecek gücünden yararlanılmak istenmektedir. izleyicinin sahip olmadığı imaja denk düşmektedir. Talebin yönlendirilmesi. markanın bu süreçte edindiği varsayılan imaj. Toplam sütununda yer alan dağılımda ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahneler ile kullanılmadığı sahneler arasında büyük bir fark olmadığı da görülebilir. Galbraith‟e göre. rekabet halinde olan ürünler için ayrı bir yarıştır. Galbraith‟in yaklaşımında yerini talep yönlendirmesine bırakmaktadır (bkz: Galbraith. Batılı tüketim toplumlarının Veblenci eleştirisinin ana direği gibi görünen özenmenin yönlendirdiği davranışla ilgili çözümlemeler. reklam faaliyetleridir. tüketici kitlenin “başkalarına benzeme arzusu” medya ürünleri aracılığı ile çeşitli taktiklerle kullanılmaktadır (Taşkaya. her bir marka kendi imajını güçlendirecek stratejilerle filmlere yerleştirilerek potansiyel alıcılarının karşısına çıkarılmaktadır. Güz 2009. beğenilen bir oyuncunun kullandığı ürünü kullanmak. o oyuncu ile özdeşlik kurmayı sağlarken. 1987. Yarışın arenalarından birisi de sinema filmleridir. Sayı:29 . TaĢkaya gözlenmektedir. Tablo 7. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Sahne Sayısı Dağılımı YerleĢtirilen Ürünün Filmde Oyuncu Tarafından Kullanılma Durumu Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterildiği Sahne Sayısı Oyuncunun Ürünü Kullanırken Gösterilmediği Sahne Sayısı Toplam 30 1997 44 2007 39 Toplam 113 22 31 50 103 52 75 89 216 İzleyici için. Bu arenada. 2009).122 M. talebin doğuşunda etkili olan ve onu gerçek ihtiyaçların karşılanmasından uzaklaştıran. 1967). tüketicinin özgür seçimi değil.

2009). Tablo 8. 1990 sonrasında Türk sinemasına Eurimages‟ın maddi katkısı önemlidir.com/sinema-haberleri/haber_98. Ürün yerleştirme yapılan 216 sahne içinde sadece 10 sahnede sponsor ürünlere yönelik 11 http://www. Tablo 8‟de görülmektedir. Çünkü sponsorluk uygulamaları 1990lı yıllardan itibaren Türk sinemasının gündemine girmiştir.intersinema. Eurimages 1997–2000 yılları arasında Türk sinemasına 29 milyon 340 bin Fransız Frangı destek sağlamıştır11 Tabloda da görüldüğü üzere en fazla sponsor desteği alınan yıl 1997‟dir. Ürün yerleştirme uygulamalarında beklenen durum. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Filmin Sponsor Desteği Alma Durumunun Dağılımı Filmlerde Sponsor Desteği Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Sponsor Desteği Alan Film Sayısı Sponsor Desteği Almayan Film Sayısı Toplam 2 8 10 1997 8 2 10 2007 6 4 10 Toplam 16 14 30 2007‟ye gelindiğinde Türk filmlerinde sponsor desteğinin azaldığı görülmektedir. Tablo 9‟daki dağılım.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 123 Türk Sinemasında Sponsorluk ĠliĢkileri ile Ürün YerleĢtirme Uygulamaları Arasındaki ĠliĢkinin Yirmi Yıllık Periyotta Gösterdiği DeğiĢim Doksanlı yıllara doğru reklamverenlerin televizyon programlarının ve filmlerin sponsorluğuna ve yapımına yönelik ilgilerinin arttığı söylenmektedir (Mattelart. daha çok sponsor ürünlerin kullanılmasıdır. sponsorluk alan film sayısı. Türkiye‟de izleyici sayısındaki belirgin artış 1990lı yıllarda başlamıştır. 1995). İzleyici sayısında görülen artış. Türkiye‟de 1987. almayan filmlere oranla anlamlı bir sıklığa sahiptir. sponsorluk uygulamalarında da artışa neden olmuştur. İzleyici sayısı bir milyon üzerinde olan filmlerin örneklem olarak alındığı bir çalışmada (Taşkaya. 2007‟de sponsor desteği azaldığı halde ürün yerleştirme yapılan sahne sayısında 1997 yılına göre arttığına işaret etmektedir. Örneklemde bulunan 30 film içinde sponsor desteği almayan 16 film vardır. 1980li yıllarda sponsor desteğinin sadece 2 film tarafından alındığı.asp İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .

. Tablo 9. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Ürünün Filme Sponsor Olma Durumu YerleĢtirilen Ürünün Sponsor Olma Durumu Ürün Sponsor Değil Ürün Sponsor Toplam 52 Sahne Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 52 Sahne 1997 72 Sahne 3 Sahne 75 Sahne 2007 82 Sahne 7 Sahne 89 Sahne 206 Sahne 10 Sahne 216 Sahne Toplam Buna göre.dir. Güz 2009. sürenin ise sadece 63 sn. ürün yerleştirme yapılan diğer 206 sahnede yerleştirilen ürünlerin filme sponsor olmadığı bulgulanmıştır (bkz. Sponsor ürünün sahnelenmesi sırasında oyuncu tarafından kullanılması. iken. EPRA toplantılarında Avrupa‟da ürün yerleştirme uygulamalarının filmlerin sanatsal bütünlüğüne verdiği zarar tartışılmaktadır. 1987. ürün yerleştirme uygulamaları yapılan sahne sayısı 216 ve bu sahnelerde yer alma süresi toplam 1823 sn. Sponsor ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı sahne sayısı 8‟dir ve bu sahnelerde sponsor ürünün oyuncu tarafından kullanıldığı süre sadece 56 sn. reklamveren tarafından tercih edilen bir durumdur Tüketici örgütleri de izleyiciyi reklam izlediği uyarısı yapılmaksızın reklama maruz bırakılması noktasında ürün yerleştirme uygulamalarını sorgulamaktadır. Tablo 9). TaĢkaya yerleştirme yapılmış. sponsor ürünün göründüğü sahne sayısının 10. olması ortaya koymaktadır (Tablo 10).124 M. Türk filmlerinin yapımcılık pratiğinde ürün yerleştirmenin salt sponsorluk ilişkileri çerçevesinde uygulanmasına yönelik bir ilkenin gelişmediği söylenebilir. talep yönlendirici bir uygulama olarak kabul edildiği için. Ancak Türkiye‟deki uygulamada giderek sponsor ürünler dışındaki ürünlerin de film içlerine yerleştirildiği. Sayı:29 . Piyasa ilişkilerinin kar odaklı yaklaşımı çerçevesinde uygulanan ekonomi politikaları ve kuralsızlaştırma projeleri ile Türk sineması da diğer kültürel alanlarda olduğu gibi ilkelerin gelişmesine uygun bir alan olmaktan çıkarılmıştır.

Filmler. Sony. 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde Yerleştirilen Sponsor Ürünün Göründüğü Film. daima birbiriyle ilgisiz holdinglerini karşılıklı promosyon üreten ağlar şeklinde birleştirebilecekleri araçlar ararlar ve bu genellikle Hollywood‟un etkileyici kişilikleri tarafından yaratılmış bir ünlü olmaktadır. Reklamlarda ünlülerin kullanılması. 2002: 65. dergilerde ve televizyonda karşılıklı promosyon yapabilmek için yıldızlar yaratır ve spor. programların İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . kitaplarda. Macintosh. 66). Sahne ve Süre Dağılımı Filmlerin Gösterime Girdiği Yıllar 1987 Sponsor Ürünün Göründüğü Film Sayısı (Toplam Film Sayısı: 30) Sponsor Ürünün Göründüğü Sahne Sayısı (Toplam Sahne Sayısı: 216) Sponsor Ürünün Göründüğü Süre (Toplam Ürün Yerleştirme Süresi: 1823 Sn) Sponsor Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Sahne Sayısı (Sponsor Ürünün Göründüğü Toplam Sahne Sayısı: 10) Sponsor Ürünün Oyuncu Tarafından Kullanıldığı Süre (Sponsor Ürünün Göründüğü Toplam Süre: 60 Sn) 0 15 41 56 0 3 5 8 0 15 48 63 0 3 7 10 0 1997 1 2007 3 Toplam 4 Filmlere markalı ürünlerin yerleştirilmesinin Nike. televizyon ve müzik yıldızlarının da kendi markalarını „yayacakları‟ temel araçlar sağlar” (Klein.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 125 Tablo 10. 1987. Starbucks ve benzerleri gibi büyük şirketler için kaçınılmaz bir pazarlama aracı olması. “Yeni birleşmiş büyük eğlence şirketleri. filmlerin de giderek „markalanmış medya malları‟ olarak kavramlaştırılmasına neden olmuştur. film kahramanlarının belli ürünleri kullanırken gösterilmeleri.

126

M. TaĢkaya

sunucularının ürün tavsiyeleri bu taktiklerin örnekleridir (bkz. Baudrillard: 1997: 243). Ürün ve hizmetin tüketimi bu taktiklerle teşvik edilmeye çalışılırken, sinema filmleri de çoğunlukla bu ürünlerce desteklenerek üretildikleri için daha ucuza mal edilmektedir. Galician ve Bourdeau‟nun, örneklemde 1977, 1987 ve 1997 yıllarına ait filmler içinde ürün yerleştirme ile en çok görünen markalar, görünme sayıları ve yerleştirildikleri film sayıları ile ilgili olarak saptadıkları veriler Tablo 11‟de görülmektedir (Galician ve Bourdeau, 2004: 22). Tablo 11. Hollywood‟da 1977, 1987 ve 1997 Yıllarında En Çok İzlenen 15er Film İçinde En Çok Görülen 10 Markanın Film ve Sahne Bazında Görünme Sıklığı Dağılımı

Marka Cola Mercedes Miller Chevy Pepsi-Cola Schlitz BMW Jack Daniels Cadillac CNN

Görünme sayısı 44 18 17 15 13 12 10 10 9 9

Film sayısı 20 9 8 10 5 3 7 4 5 4

Ürün bazında bakılacak olursa; ilk üç sırayı otomobil, cola ve bira paylaşmaktadır (Galician ve Bourdeau, 2004: 25). Tablo 12‟de görüldüğü gibi, ilk üç marka, sıralaması farklı olmak üzere, Türkiye için de aynıdır.

Güz 2009, Sayı:29

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında…

127

Tablo 12. 1987, 1997 ve 2007 Yıllarında En Çok İzlenen 10ar Türk Filmi İçinde En Çok Görülen 10 Markanın Film ve Sahne Bazında Görünme Sıklığı Dağılımı

Marka Mercedes coca-cola Efes Pilsen JB BMW Honda Marlboro Jhony Walker Renault Philips

Görünme sayısı 18 11 9 7 7 6 5 4 4 4

Film sayısı 7 8 6 4 5 2 4 2 3 2

Türk filmlerindeki marka yoğunlaşmasına baktığımızda en sık kullanılan markanın Mercedes olduğunu Tablo 12‟de görebiliriz. Coca-cola‟nın ürün yerleştirmeye konu olma sıklığı Mercedes‟in hemen ardından gelmektedir. Efes Pilsen için yapılan ürün yerleştirme uygulamaları sıklık sıralamasında üçüncü konumdadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında görünme sıklığı en fazla olan ilk on marka içinde dört ürün tütün ve alkol; dört ürün otomobil sektörüne aittir. Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamalarının sektörlere göre dağılımında otomobil sektörü birinci sırayı almaktadır. Otomobilin, kiralanması veya satın alınması, film yapımcılığında yüksek gider kalemlerinden birisidir. Yapımlarda, otomobil ihtiyacı genellikle sponsorlar aracılığı ile karşılanmaktadır. Tablodaki dağılımda tütün ve alkol ürünleri ikinci sırada yer almaktadır. Reklam kısıtı olan bu sektörün yüksek sıklığa sahip olarak bulgulanması, ürün yerleştirme ve sponsorluklar aracılığı ile tanıtım yoluna gitmekte olduğunu göstermektedir. Aynı Tabloda Marlboro sigarası da ilk on içinde altıncı sırada yer almaktadır.
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

128

M. TaĢkaya

Wenner, izleyicilerin ticari bir düzeyde reklamın çekiciliğine kapıldıkları anın bilgisini edinme hakkına sahip olup olmadıkları sorusunun yanıtının, reklamcılıktaki aldatıcı uygulamaları sınırlayan yasanın mantığına göre, kesin olarak „evet‟ olması gerektiğini söylemektedir. Tüketiciler için bir yayının kendi başına reklam olduğunun belirtilmemesi halinde, ürün yerleştirme ya da çapraz promosyon uygulamalarında olduğu gibi gri bir alan içine düşülebilir. Bu gri alan, reklam kısıtı olan ürünler için fırsat olarak değerlendirilebilmekte, bu amaçla ürün yerleştirme uygulamalarından yararlanılmaktadır. Halihazırda devam eden para ödenerek yapılan ürün yerleştirme uygulamaları, Wenner‟e göre de teknik olarak illegaldir. Ürün yerleştirme, gerçeklik algısı yaratmak üzere yapıldığına göre, ürün desteği bağış mantığı ile gerçekleştirilmelidir. Tığlı (2004: 24), sponsorluk ile ürün yerleştirme uygulamalarını birbirinden ayırırken ürün yerleştirmelerde, sponsorlukta olduğu gibi bir duyuru/ilan yapma zorunluluğu olmadığını belirtmektedir. Oysa FCC (Federal Communications Commission), bu uygulamanın bildirilmesini şart koşmaktadır. FCC‟ye göre, ürün yerleştirme karşılığında programların sonunda marka isimleri listesine bakılarak „verilen promosyonel bedelin‟ kabul edildiği görülebilir ve reklam amacı anlaşılabilir. Wenner (2004) ise FCC‟nin bu uyarısındaki tutarsızlığa işaret etmekte ve bu uygulamanın da kamu yararına bir sonuç yaratmaktan uzak olduğunu vurgulamaktadır: “FCC‟nin ödeme karşılığı yerleştirmeyi yasaklaması, bir anlamda çok daha yoğun ürün bütünleştirme stratejisini teşvik eder, çünkü gelişen bu tarz çapraz pazarlama ortaklıkları ve ürün programlama radar silahı altına düşer. Film içinde, ürün yerleştirme bildirimi düzenlenmemiştir ve sonuç olarak tutarsızdır. Ürün yerleştirmesi yapılan markalar, izleyiciler marka mesajlarını çoktan süzüp aldıktan sonra, filmin sonunda jenerikte sunulmaktadır” (128). Aslında bu durum Neo-liberal ekonomi politikalarının piyasa taraftarı kuralsızlaştırma yaklaşımlarının uzantısıdır. Neo-liberal politikalar kapsamında yapılan düzenlemelerde kamu yararı değil, Pazar dinamiklerinin kar odaklı seyrinin sürdürülmesi esas alınmaktadır. Sonuç Türkiye‟de 1980‟lerden sonra satış artırımına yönelik bir faaliyet niteliğine bürünen ürün yerleştirme uygulamalarında 2000‟li yıllarda görülen, film, sahne, süre ve ürün sayısı bazındaki artış, ekonomik ve politik arka planı ile sorgulanmalıdır. Türkiye‟de 1980lerde uygulanmaya başlayan neo-liberal ekonomi politikaları, kar odaklı üretim anlayışını kültürel ürünler için de yerleşik hale getirmiştir. Neo-liberal

Güz 2009, Sayı:29

1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında…

129

ekonomi politikalarının desteklediği serbest pazar girişimleri, kendi kurallarını piyasa odaklı hareket noktası ile dayatmaya da bu yıllarda yoğun olarak başlamıştır. Piyasa aktörleri, salt kar hedefine odaklanarak talebin artırılması için gerekli tüm yolların zorlanması için sürekli girişimlerde bulunmaktadır. Tüketimin yönlendirilmesine ilişkin girişimler, ürün yerleştirme faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu noktada pazar liberalleri, piyasa ekonomisine uygun politikaların oluşturulması için çoğu zaman baskı grubu olarak çalışmaktadırlar. Sinema filmlerinde ürün yerleştirme uygulamalarının yasal zeminden yoksun ve keyfi uygulamalar halinde sürdürülmesini de bu politikalar kapsamında değerlendirmek kaçınılmazdır. Bu araştırmada incelenen sinema filmlerindeki ürün yerleştirme uygulamalarında reklam kısıtı olan ürünlerden tütün ve alkol ürünlerinin sektörel dağılımda ikinci sırada yer aldığı bulgulanmıştır. Bu durum reklam kısıtının aşılması niyeti ile açıklanabilir. Bu da neo-liberal ekonomi politikalarının, kuralların esnetilmesi için sunduğu zeminlere örnek olarak verilebilir. Türkiye‟de ürün yerleştirme uygulamalarında kullanılan stratejiler, reklam yapma niyetinin gizlenmesine yönelik olarak seçilmektedir. Bu nedenle en fazla tercih edilen strateji, optik doğal yerleştirme olarak adlandırılan, ürünün doğal ortamında sunulduğu stratejidir. Ürünün oyuncu tarafından kullanılırken sunulması ise beklenen etkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Reklamcılık uygulamalarında sıklıkla başvurulan bir yöntem olan „reklamda ünlü kullanımı‟, tüketicinin talebini yönlendirici etkiye sahiptir. Ürün yerleştirme uygulamalarındaki „talep yönlendirme niyeti‟ bu uygulamaların yoğunlaştığı stratejiler üzerinden okunabilmektedir. Bu araştırmada incelenen filmler içinde ürün yerleştirmeye konu olan ürünlerin film içinde çoğunlukla oyuncular tarafından kullanılıyorken gösterilmesi, ürün yerleştirme uygulamalarının, filmi desteklemekten çok reklam amacı taşıdığına işaret etmektedir. Piyasa güçlerinin gerek ekonomik gerekse politik arenada yönlendirici güce sahip olması nedeniyle, sinema filmlerinin markaların geçit töreni yapabileceği mecralara dönüşme tehlikesi altında olduğuna ilişkin tartışmalar da devam etmektedir (bkz. Wenner, 2004). Bu durumun Türk sineması için de geçerli olduğu, ürün yerleştirme uygulamalarındaki artış ve süregiden kuralsızlık göz önüne alındığında öngörülebilir. Türkiye‟de neo-liberal süreçte reklam ve program arasında amorf özellikler sergileyen tüm medya içeriklerindeki dönüşüm, sinema filmlerinde de gözlenmeye başlanmıştır.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

J. ABI/INFORM Global. 10. S. Güz 2009. Journal of Promotion Management. Tüketim Toplumu. “Temporal Influences on Image Change”. W.06. F. Gould. S. Türkiye Ekonomisinde İki Bunalım Dönemi: Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına. “Consumers‟ Perceptions of the Ethics an Acceptability of Product Placements in Movies” Issue and Research in Advertising. Trends and Ethics. J. J.7-23. “Product Placement in Movies – It is Really So Bad?”. “ The Evolution of Product Placements in Hollywood Cinema: Embedding High-Involvement „Herotic‟ Brand Images. “Separating Advertising From Programme Content: The Principle And Its Relevance In Comunications Practise”. No: 4. Annals of Tourism Research. Ankara: Birlik Yayıncılık. s: 635–644.8. İstanbul: Adam Yayınları Gürel. s. Gülsoy. S. Henry Stewart Conferences and Publications C.130 KAYNAKÇA M. Yaşasın Piyasa. İletişim ve Emperyalizm. 14. C. İstanbul: Etik Yayınları. (1999). P.htm ( Erişim: 10. Çaplı.. S. Medya ve Etik. E. Sosyal Devlet Biti. (2003). Galıcıan. Ankara : İmge Kitabevi Yayınları. (Der.. J. http://csmweb2.37–50 Govani. Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. M.com/durable/1999/02/10/p11s1. (2004). No: 1/2 içinde. (1999).2003) Gül Sallan. s. S. Mary-Lou Gallician. (1997). Ankara: Ütopya Yayınevi. 6. (2004).1. (2004). Handbook of Product Placement In The Mass Medıa: New Strategies in Marketing Theory. s. Galbraıth. Başkaya. Baudrıllard. The New Industrial State. (2000).). Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi içinde. s. Vol: 13. B. (2002). 15–36 Gartner.ve Alem. B. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Practise. F. (1986). Gupta. (1986).ve Bouedeau P.K.(1967). “Pazarlama İletişiminde Yeni ve Güncel Bir Uygulama: Ürün Yerleştirme”. (Spring) içinde. Journal of Communication Management.emcweb. TaĢkaya Baerns. (1997). B. Sayı:29 . 101-112 Başaran. T. NY: Best Business Boks. G. Boston: Houghton Mifflin Company.

Oxford: Basil Blackwell Kleın.M.1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında… 131 Gürel. “Product Placement in Late Turkish Cinema”. ve Friedman. S. Vol. Question of Control”. (1988). çev: I. “Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma” Akdeniz İ. Murdock. (1998). R.F.357–362 Sarıyer. ve Gül T. Ankara: Epos Yayınları. (der. Kazancı. “Casting Product for Special Effect”. Pİ (Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi) içinde. 104.5. 6th.S.ve Alem. Özgüç. D.N. C.W (2003). “Patterns of Ownership.217–237 Antalya: Akdeniz Üniversitesi Matbaası Smith. İstanbul: Bilgi Yayınları. Kellner. Foster J. 6. J. vd. (1995). (1985. Wood. (1995). (2005). M.B. Çınga.. (2008). Uluslar arası Reklamcılık. İstanbul: Lazer Ofset Russell. (2006). Mayıs. N. Dergisi. No Logo. C. Haziran).Communication in the Millenium..” Advences In Consumer Research. 10. (2009). “Towards A Framework of Product Placement: Theoretical Propositons. s:7-38. 1 (25): s. Lash. Open University McChesney. Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. “Küresel İletişimin Politik Ekonomisi” Kapitalizm ve Enformasyon Çağı – Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi. Ankara: Turhan Kitabevi. (Der. C. J. “Fütüristik Ürün Yerleştirme”. s. Antalya (Yayımlanma Aşamasında) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Connecticut. E. International Symposium. Mass Media 95/96-Annual Editions içinde Editor: Joan Gorham. N. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.) içinde. (1992). Çev. Inc.B. S. Bevarage World.16.E. “Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Stratejileri” Akdeniz İletişim Dergisi.20-30. (2002). C. Mass Media Communication an Society (Ders Notları. G. Bölüm). s: 72-80. Gürbüz. McChesney. (Nisan. B. 83-91 Taşkaya. Mıller.(1998). E.1: s: 339– 345. Nalan Uysal. Ankara: Vadi Yayınları Mattelart A. “Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities”. s.. S.M. A. Beyin İğfal Şebekesi.W.. Guilford. İstanbul: Sümbül Basımevi Pekman. S: 11. Köker. Türk Filmleri Sözlüğü. Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. S. The Dushkin Publishing Group. A. R. M. (1977). March). “Hollywood the Ad”.. (2006). Çev.10.İ. C.) Modernity and Identity.

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim. H. İkna Edici İletişim. Mary-Lou Gallician. L. Trends and Ethics. NewYork: The Modern Library Wasko. Practise. (2006). L.) içinde.2008) Güz 2009. “1960–1970 Dönemi Türk Sinemasında Düşünce Akımları”. “Sinema ve Reklamın Gizli Buluşması: Ürün Yerleştirme”.). Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:94. London ve New Delhi: Sage Publications. 2009) (Erişim: 31 http://www. Newbury Park.: Bayraktar. No: 1/2 içinde. (der) içinde. O‟Keefe ve Elen Wartella. C. (1994). 101-134. (Ed. (1934). A. s. Dalay. Editors: Brenda Dervin. A. Küçükkurt.08. Sinemada Anlatı ve Türler. A. http://www. Yaylagül. The Theory of Leisure Class. Bir Aktör Olarak Markalar: Ürün Yerleştirme. Handbook of Product Placement In The Mass Medıa: New Strategies in Marketing Theory.132 M. N. M. Wenner. J. TaĢkaya Tığlı. ve Akçalı E. Sayı:29 . İstanbul: Bağlam Yayınları Veblen.asp Mayıs. “What‟s So „New‟ About the „New‟ Technologies in Hollywood? An Example of the Study of Political Economy of Communications”: Rethinking Communications: Volume 2 Paradigm Exemplars (içinde). F. NY: Best Business Boks. Lawrance Grossberg.php?action=goToBoxOfficePage&type=0& year=&firma= (Erişim: 25.intersinema.sinematurk.com/sinema-haberleri/haber_98. (2004). s: 232.com/gise. ve Gürata. Journal of Promotion Management. “On The Ethics of Product Placement in Media Entertainment”. (1989). s: 474485. Ankara: Vadi Yayınları. D. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 5. 10. T. Barbara J. İstanbul: Türkmen Kitabevi Türksoy. Yüksel. (2004). (Der. (2004).

Ancak. iktidar mücadelelerinin içerisinde görebilmek mümkündür. ekonomik. halkla ilişkilere özgü bir nüveyi çok eski çağlardan bu yana süre gelen örgüt-çevre ilişkilerinin. Bilgi ve İletişim Teknolojileri An Analysis of Yesterday. economic. önemini yitireceğine ilişkin önemli göstergeler vardır. and to obtain social legitimacy besides legal legitimacy. yönetme erkini elinde bulunduranlar etkili olabilmek. yasal meşruiyetin yanı sıra toplumsal meşruiyet de elde edebilmek adına her zaman için çevrelerinin desteğine gereksinim duymuşlardır. we can observe the existence of core of public relations within the relationship between organizations and their environment. In contemporary age. and in power struggles since the old ages. 7(2). determining social demands. örgütlerin kendilerini ifade edebilmesi gibi açılardan günümüzde önemli işlevlere sahiptir. teknolojik koşularına bağlı olarak değişmiş.Ü. Key Words: Public Relations. BUGÜNÜ VE GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠR DEĞERLENDĠRME Ayhan BĠBER* ÖZET Halkla ilişkiler. Propaganda. basit propaganda tekniklerinden halkla ilişkilere doğru evrilmiştir. The contemporary public relations studies do not have a long history. Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler. çoğulculuk anlayışının gelişmiş olduğu demokratik toplumlarda örgütlerin gereksinim duydukları toplumsal desteği. Bununla birlikte. public relations have important functions for observing social changes. güveni. G. However. Today and Tomorrow of Public Relations Studies ABSTRACT Public relations are systematic and planned communication strategies of organizations to obtain social support. Kurumlar. Toplumsal Meşruiyet. kendi yaşamlarını ilgilendiren kararlara katılma iradelerini kaybetmektedirler. The ways of obtaining this support have changed in accordance with the changing political. İnsanlar hızlı bir şekilde çevrelerinde olup bitenlere karşı ilgilerini. and for providing opportunities for organizations to express themselves. 237- HALKLA ĠLĠġKĠLER ÇALIġMALARININ DÜNÜ. Bu desteğin elde ediliş yöntemi ise dönemin siyasal. The institutions. trust. toplumsal taleplerin belirlenmesi. Propaganda. Günümüzdeki anlamda halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel arka planı çok eski değildir. and rulers always need to have the support of their environments in order to be influential. and technological conditions of the time period. kuruluşlar. Nevertheless. Knowledge and Communication Technologies * Doçent Doktor. toplumsal değişimin izlenmesi. organizations. Halkla ilişkiler. rızayı elde etmek için gösterdikleri planlı ve sistemli iletişim çabalarıdır. yakın bir gelecekte bu işlevini. and their will to participate in decision-making process that will affect their life. the simple propaganda techniques were evolved into public relations.ĠletiĢim Fakültesi ĠletiĢim 2003/18 . and obedience that they need in democratic societies in which the idea of pluralism has been rooted.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. there are some clues to propose that public relations will not be able to fulfill these functions in the near future since people have been loosing their interests to their environments. Social Legitimacy.

Konu ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalarda uzun zamandır bu farkın altı çizilmekte ve halkla iliĢkiler propagandadan daha farklı bir yere oturtulmaya çalıĢılmaktadır. Diğer yandan. Biber Uygarlık tarihinin belli bir döneminde insanların yerleĢik düzene geçip bir arada yaĢamaya. propaganda. rıza elde etme gibi çabaların da ortaya çıktığı görülmektedir. Farklı bir ifadeyle. halkla iliĢkiler gibi yöntemler arasındaki farklılık ise manipülasyonunun derecesinden. baskı ve Ģiddetten katı propaganda uygulamalarına. yönetme erkini elinde bulunduranlar. ekonomik. teknolojik geliĢmelere bağlı olarak üretim. anlayıĢ veya ideolojiler günümüzde çok ince uçlu kalemlerle hat sanatçılarına özgü bir maharetle “zarifçe” iĢlenir olmuĢtur. iliĢki kurmaya. belli bir iktidar alanını iĢgal edenler. tutum ve davranıĢ değiĢimi meydana getirme. Bu bağlamda. tüketim. Hangi yöntem. sevk ve idare edilmesine iliĢkin yöntemlerinin de değiĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Toplumların sosyal. dengeleyici ve uyumlaĢtırıcı yönü vurgulanmaktadır. her fırsatta propagandanın ne kadar kutuplaĢtırıcı. yönlendirme. amacından. baskı grupları. duyurmak ve kabul ettirmek zorunda kalmıĢlardır. iktidar iliĢkileri değiĢmiĢ. Siyasal. örgütsel çıkarın yanı sıra gözetilen toplumsal faydadan kaynaklanmaktadır. sivil toplum örgütleri gibi her türlü tahakküme karĢı direnç oluĢturabilecek dinamiklerin ortaya çıkması. daha önceki dönemlerde zihinlere çekiç ile çakılmaya çalıĢılan düĢünce. ikna etme. daha rasyonel meĢruiyet dayanakları bulmak.134 GiriĢ A. Çünkü halka iliĢkiler çalıĢmaları Güz 2009. kamuoyunu Ģekillendirmeye veya onun desteğini elde etmeye yönelik tüm çabaların içerisinde manipülatif bir yönün mutlak bir Ģekilde bulunduğunu söylemek mümkündür. ekonomik. ticaret yapmaya baĢlamalarına koĢut olarak. teknik veya araçla olursa olsun. örgütlenmeye. bu zorunluluğun var ettiği bir olgu olarak kabul edilmektedir. onay yaratma. radikalleĢtirici ve kıĢkırtıcı bir etkiye sahip olduğu. toplumsal gereksinimleri karĢılamak için oluĢturulmuĢ toplumsal sistemler daha dünyevi. etik kaygılardan ne kadar uzak olduğu buna karĢılık halkla iliĢkilerin birleĢtirici. belli konularda kamuoyu oluĢturmaya. Tarihsel süreç içerisinde bu çabaların. Sayı:29 . sosyal. kitlelerin yönlendirilmesi. siyasal açılardan değiĢmesi. tutum ve davranıĢlarının değiĢtirilmesi. demokratik kazanımların artması. ajitasyon. daha sonra ise halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilen çalıĢmalara doğru evrildiği anlaĢılmaktadır. Halkla iliĢkiler.

Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 135 sayesinde gereksinim duyulan onayın. toplumsal faydanın. çok kudretli hükümdarlar. güven. Yukarıdaki tespitlerden hareket edilerek tasarlanan bu çalıĢmada. tebdil-i kıyafetle halkın arasına karıĢıp onların kendisine yönelik duygu ve düĢüncelerini öğrenmeye çalıĢtıkları bilinmektedir. Hıristiyan olmayan ülkelere misyonerler göndermiĢtir. Bununla birlikte. yakın gelecekte ne ifade edeceği. demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluĢturma. Kitleleri etkilemeye. selamlaĢma biçimlerini tercih ederek kendisine yönelik bir sempati yaratma yoluna gittiğinden söz edilmektedir. rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. günümüzdeki örgütler açısından halkla iliĢkilerin ne ifade ettiği. onay. ideoloji veya inanıĢ etrafında örgütlemeye yönelik propaganda kapsamındaki uygulamaların kökenleri Atina. halkla iliĢkiler olgusunun ortaya çıkıĢında. hükmetme yetkisini tanrıdan aldıklarını öne süren padiĢahlar bile belli durumlarda yönetimleri altında olan insanların onayına. Hıristiyanlığın yayılmasını sağlamak amacıyla Ġnancı Yayma Meclisi anlamına gelen Congregatio de Propaganda Fide adında bir birim oluĢturarak. sistemli ilk propaganda çalıĢması Hıristiyanlığın yayılması ile ilgilidir ve propaganda sözcüğü de zaten "yayılması gereken" anlamına gelen propagand Latince kökünden gelmektedir. belli bir düĢünce. Bu misyonerler çeĢitli propaganda İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . bir anlamda halkla iliĢkilere nüve oluĢturmuĢ çalıĢmalar olduğunu belirtmek gerekir.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. Roma gibi çok eski uygarlıklara dayanmakla birlikte. rızanın. daha kapsayıcı bir ifade ile toplumsal meĢruiyetin sağlanması ve sürdürülmesi mümkün olabilmektedir. Büyük Ġskender’in uygulamaları bu yöntemlere çokça verilen örneklerden birisidir. rızasına. hacim ve nitelik olarak nerelere varabileceği ayrıntılı bir Ģekilde ele alınıp tartıĢılacaktır. HALKLA ĠLĠġKĠLER OLGUSUNUN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Halkla iliĢkiler. krallar. halkın dertlerini dinledikleri. desteğine gereksinim duymuĢlar ve bu gereksinimin karĢılanmasına yönelik olarak çeĢitli yöntemler geliĢtirmiĢlerdir. güvenin. Ancak. bu tür çalıĢmaların süreç içerisinde halka iliĢkilere doğru evrilmiĢ. etik kaygıların fazla gözetilmediği propaganda niteliğinde çalıĢmalardır. Ancak bunlar. halkla iliĢkilere özgü bir nüveyi çok eski çağlardan bu yana süre gelen toplumsal iliĢkilerin. Çok güçlü. Osmanlı PadiĢahlarının Cuma namazı öncesi halkla söyleĢtikleri. 30 yıl savaĢlarının devam ettiği 1622 yılında Papa XV Gregory. Ġskender’in iĢgal ettiği bölgelerin yöresel kıyafetlerini. iktidar mücadelelerinin içerisinde görebilmek mümkündür. halkla iliĢkiler kapsamındaki çalıĢmalarının boyut. geliĢiminde rol oynayan temel dinamiklerin neler olduğu. bilinen planlı.

yüzyılın ikinci yarısında baĢlayan Sanayi Devrimi propaganda çalıĢmaları açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Biber teknikleri kullanarak değiĢik coğrafyalarda kendi inançlarını yaymaya çalıĢmıĢlardır (Pflaum ve Pieper. çalıĢma motivasyonunun sağlanması propaganda çalıĢmalarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Siyasi anlamda geniĢ çaplı. Katılıma ve sivil örgütlenmelere olanak veren bu siyasal yapı. daha etkili bir Ģekilde ulaĢabilmenin yöntem ve teknikleri aranmaya baĢlanmıĢtır. 1787 Anayasasıyla ulusal birliği sağlayan ve federatif bir yapıya kavuĢan Amerika. Bu “zirve” noktası aynı zamanda siyasal propagandanın ölüm noktası anlamına da gelmektedir. sistematik propaganda çalıĢmaları ise Fransız Ġhtilali ile baĢlamıĢ. halka iliĢkilerin kendisini propagandadan farklı bir yere oturtma çabaları 1900’lü yılların baĢında görülmeye baĢlanmıĢtır. hoĢ olmayan Ģeyler çağrıĢtırmaya baĢlamıĢtır. 18.136 A. Çünkü Hitler ve ekibinin uyguladığı propaganda çalıĢmaları sayesinde I. geniĢ bir siyasal katılıma ve güçlü bir sivil topluma olanak verecek Ģekilde inĢa edilmiĢtir. görünür olmaya baĢlamıĢtır (Kazancı. daha kısa sürede. gururu incinmiĢ Almanya. Hitler’in peĢine takılarak insanlığın büyük bir trajedi yaĢamasına. daha geniĢ kitlelere. Kitlesel üretimin gereği olarak gereksinim duyulan büyük hammadde kaynaklarının elde edilmesi. 1997: 5). yüzyılın sonlarına doğru belirginlik kazanmaya. iktisadi ve siyasi yönlerden hızlı bir geliĢim göstermiĢtir. Propagandanın büyüsünün Hitler’le birlikte bozulmuĢ olmasına rağmen. geliĢmiĢ ve 19. Tüm bu yaĢananlardan sonra propaganda sözcüğü insanlara soğuk gelmeye. büyük acılar çekmesine. ekonomik. Güz 2009. Amerika’daki federal sistem. siyasal. 1993: 407). Sayı:29 . Günümüzdeki anlamda halkla iliĢkiler çalıĢmalarına temel oluĢturan sektörel ve akademik altyapı ağırlıklı olarak Amerika BirleĢik Devletleri’nde doğup. dağıtımın da tüketimin de kitlesel olması gerekmiĢtir. bu kaynakları iĢleyerek üretimi gerçekleĢtirecek olan insan kaynağının yönlendirilmesi. 2004: 129). halkla iliĢkiler çalıĢmalarının geliĢip yaygınlaĢmasına olanak sağlayacak uygun bir zemin yaratmıĢtır. tanıtımın da. Sanayi Devrimi ile kitlesel üretim gerçekleĢtirildiğinden. BolĢeviklerin çalıĢmaları ile önemli mesafe almıĢ. sosyal iliĢkilerin uluslararası boyutta yeniden düzenlenmesine neden olmuĢtur. planlı. Bu süreçte propaganda çalıĢmaları boyut ve içerik olarak farklılık göstermeye baĢlamıĢ. Çünkü Sanayi Devrimi ile ĠletiĢim Devrimi aynı sürecin parçaları olarak kabul edilmektedir (Briggs ve Burke. Hitler’le “zirve” noktasına ulaĢmıĢtır. Tocqueville’e (1994) göre. Dünya SavaĢı’ndan yenik çıkmıĢ.

Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 137 Halkla iliĢkiler (Public Relations) kavramı ilk olarak dönemin Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Thomas Jefferson tarafından 1807 yılında 10. gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate almalıdırlar. Kongre’ye gönderilen BirleĢik Devletler’in dıĢ iliĢkileriyle ilgili bir mesajda kullanılmıĢtır (Kunczik. sosyal sorumluluk anlayıĢı geliĢmemiĢtir. Topluma karĢı yeterince açık olmayan. Daha sonra Dorman Eaton adlı New York’lu bir hukukçu. kapalı kapılar ardında gizli iĢler çevirenler.Pieper. herhangi bir örgüt ile kamuları arasındaki iliĢkinin nasıl olması gerektiği konusunda Lee Ģu açıklamaları yapmıĢtır (Ertekin. bilgi alması sağlanmalıdır. kendi çıkarlarını ön planda tutanlar Ģeklinde olumsuz bir imaj edinmektedirler. 1995: 6): KiĢi ya da kuruluĢlar. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 2002: 18). Halkla iliĢkilerin geliĢimine sağladığı önemli katkılar açısından üzerinde durulması gereken bir diğer kiĢi de. basın ile iĢ çevresini birbirine yakınlaĢtırmaya çalıĢmıĢ. bir gazeteci olan Ivy Lee ile konunun akademik boyutuyla ilgilenen Edward L. Kaynaklar. 1967: 2). çoğulculuk. çalıĢmalarını gizlilik içinde yürüten örgütler. 1916 yılında John Rockfeller’ın danıĢmanlığını yapmaya baĢlamıĢ ve ilk halkla iliĢkiler bürosunu kurmuĢtur. aynı zamanda halkla iliĢkileri meslek olarak icra eden ilk kiĢi unvanına da sahiptir. bültenler hazırlayarak iĢ çevrelerinin kamuoyuna seslenebilmesine olanak tanımıĢtır.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. değiĢikliklerden toplum mutlaka haberdar edilmeli. basın aracılığıyla topluma verilecek bilgilerde doğruluk ve dürüstlük ilkesine kesinlikle uyulmalıdır. demokratik kazanımlar yeterince sağlanmamıĢ. geliĢip yaygınlaĢmasına çok elveriĢli değildir. Yayımladığı bazı kitapçıklarla halkla iliĢkilerin özel sektördeki ilk örneklerini ve ilkelerini ortaya koymaya çalıĢan Lee. Lee. Bernays'ı alanda akademik çalıĢmalar yapan ilk kiĢi olarak belirtmektedirler (Pflaum . Serbest gazeteci olarak çalıĢan Ivy Lee. 1882 yılında Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezunlara hitaben yaptığı “Hukuk Mesleğinin Halkla ĠliĢkileri ve Ödevleri” baĢlığını taĢıyan bir konuĢmayla dikkatleri bu kavrama çekmiĢtir (Orrick. “Prensipler Bildirisi” baĢlığı altında. Toplumu ilgilendiren geliĢmelerden. Bernays'dır. 2001: 15). Edward L. Ancak dönemin koĢulları bu olgunun tam olarak anlaĢılmasına. çalıĢmalarını yürütürken kamuoyunun hassasiyetlerini. Bu tür geliĢmeler esas olarak 1900’lü yılların baĢından itibaren ivme kazanmıĢtır ve bu süreçte. Basınla sağlıklı iliĢkiler kurulmalı. Bernays’ın çalıĢmaları önemli kilometre taĢları olarak kabul edilmektedir (Faulstich. Kitle iletiĢim araçları geliĢip yaygınlaĢmamıĢ.

Alıcı konumundaki kiĢi ya da kiĢilerle etkili bir iletiĢim kurabilmek için iletilen mesajın yanlıĢ anlaĢılmaya olanak vermeyecek Ģekilde. gerçekler karĢısında çok çabuk hayal kırıklığına uğramaktadırlar. 1988: 26). Bir halkla iliĢkiler uzmanı empati yeteneğine sahip olmalı.138 A. Güz 2009. Bir halkla iliĢkiler uzmanı. masa baĢında oturarak hedef kitleyi oluĢturanları anlayabilmek mümkün değildir. Bernays’ın 1923 yılında yayınladığı “Crystallizing Public Opinion” (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli eseri de bu alanda yayınlanmıĢ ilk eser olma özelliğini taĢımaktadır (Mıhçıoğlu. Bu Ģekilde adlandırmasının nedenini ise kullanılmakta olan. “Kamuyu Aydınlatma” ya da “Reklam Yönetimi” gibi kavramların kamuoyunda bazı olumsuz çağrıĢımlara neden olduğu Ģeklinde açıklamıĢtır. Biber 1993: 224). Bernays. sözcüklerin yerinde ve doğru kullanılmasına dikkat edilmelidir. sonunda yaptığı iĢi en iyi tanımladığına inandığı “Halkla ĠliĢkiler DanıĢmanlığı” ifadesini kullanmaya baĢlamıĢtır. kendisini hedef kitlenin yerine koyarak onları daha iyi anlamaya çalıĢmalıdır. Renkli bir kiĢiliğe sahip olan Bernays. yaptığı teorik çalıĢmalar ve sektörde edindiği deneyimler sonucunda halkla iliĢkilerle ilgili bugün hala geçerliliğini koruyan Ģu tespitleri ortaya koymuĢtur (Ertekin. “Basın Temsilcisi”. salamdan sabuna. Ġnsanların beklentileri çok fazla olduğunda. hedef kitleyi meydana getiren kiĢiler ya da gruplar çok yönlü irdelenmelidir. 1995: 11): Halkı anlayabilmenin ilk Ģartı yüz yüze iliĢki kurmaktır. halkla iliĢkiler konusunda üniversitelerde dersler vermiĢ ve alanın ilk uzmanı olarak kabul edilmiĢtir (Mardin. Yaptığı iĢe uygun bir isim bulma düĢüncesini her zaman zihninde canlı tutan Bernays. 1988: 26). özellikle kavramların anlamlarını çok iyi bilmek durumundadırlar. yaptığı iĢi “Tanıtma ĠĢinin Yönetimi” olarak adlandırmıĢtır. mücevherden sigaraya kadar çok değiĢik alanlarda çalıĢmalar yürüten kuruluĢlarda danıĢmanlık yapmıĢtır (Mardin. Ġlk özel bürosunu 1919 yılında New York'ta açan Bernays. Sayı:29 . Daha sonra yayınlamaya baĢladığı “Contact” isimli dergide de halkla iliĢkiler konusunu açıklamaya çalıĢmıĢtır (Ertekin. Bir ziraat mühendisi olan ve rastlantılar sonucu halkla iliĢkiler çalıĢmalarına baĢlayan Bernays. 1976: 15). Hedef kitle çok iyi tespit edilerek. müĢterileri ile iliĢkilerinde bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurmak durumundadır. 1995: 8). Bu alanda görev yapanlar.

Ayrıca bu yaklaĢım. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Halkla iliĢkilerin 1930–1940 yılları arasında bir meslek olarak benimsenmeye baĢlamasıyla birlikte uygulamalar daha geniĢ kesimlere yayılmaya baĢlamıĢ. ekonomik yaĢamın canlanması.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. amaçlara göre yönetim. Bu aĢamada. yönetim. iletiĢim gibi sosyal bilim dallarına bağlı olarak geliĢimini sürdüren ve eklektik bir alan görüntüsü veren halkla iliĢkilerin kendi özgün kuramını oluĢturabildiğini bugün hala söyleyebilmek mümkün değildir. 1986: 58) gereksinim duyulan genel çerçeveyi baĢarılı bir Ģekilde sağlamaktadır. özel çıkarlarla kamu yararını ortak zeminde buluĢturmak anlayıĢı kabul görmeye baĢlamıĢtır (Peltekoğlu. örgütlerin dıĢ çevrelerinden soyutlanamayan. uyumlaĢtırmak zorunda olan sosyal sistemler oldukları düĢüncesi geçerlilik kazanmaya baĢlamıĢtır (Daft. halkla iliĢkiler açısından bir kırılma noktası olarak kabul edilmektedir. kendi temel gereksinimlerini bağdaĢtırmak. 1998: 59). Halkla iliĢkiler demokratik rejimlerde akademik bir çalıĢma alanı olarak geçerlilik ve yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. her türlü tahakküme karĢı direnç oluĢturabilecek sivil toplum örgütleri gibi yeni güç odaklarının ortaya çıkması ile birlikte. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 139 1929 yılında baĢlayan büyük ekonomik kriz. halkla iliĢkiler olgusunun geliĢip yaygınlaĢmasında pay sahibi olan önemli etkenlerden birisi olarak kabul edilmektedir (Jarren ve Röttger. Kriz nedeniyle halkla iliĢkilere duyulan gereksinim daha da artmıĢ. II. Dünya SavaĢı sonrası yönetim alanında sistem yaklaĢımı. Böyle bir anlayıĢın geçerlilik kazanmaya baĢlaması. dıĢ çevre ile kesin sınırlarla ayrılma olanağı bulunmayan ve temel amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için çevreden gelen baskılarla. 2004: 25– 30). sistemin istikrarına. bir etkileĢim sistemi olarak sonul amacının belirlenmesinde” (Uysal. Sosyal psikoloji. sistemin bir yerinde oluĢan bozulmanın tüm alt sistemleri etkilediğini yaĢayarak öğrenmiĢlerdir. Örgüt ve çevresi arasındaki iliĢkinin sistem yaklaĢımından hareketle incelenmesi sonucu. sosyoloji. halkla iliĢkilerin “doğasının açıklanmasında. Çünkü büyük firmalar. sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesine kendilerinin de katkı yapmaları gerektiğini. 1983: 42). yaygınlık ve geçerlilik kazanmasına olanak verecek koĢullar oluĢmuĢtur. konuyla ilgili yayınların sayısındaki artıĢ sonucunda ise akademik eğitimin gerekliliği konusunda görüĢ birliği oluĢmuĢtur. sistem yaklaĢımının halkla iliĢkileri kuramsal temellere oturtmak açısından uygun bir zemin sağladığı söylenebilir. halkla iliĢkilerin akademik bir çalıĢma alanı olarak geliĢmesine. durumsallık yaklaĢımı gibi örgüt çevresini daha fazla dikkate almayı gerektiren yeni yaklaĢımların ortaya çıkması.

hukukun ötesinde olan bir sorundur (Kapani. kamu vicdanı. kararlar da daha teknik bir nitelik kazanmıĢ ve birçok önemli konuda verilen kararlarda bireyin etkisiz kaldığı. 1983: 3). modern. Yöneten ve yönetilen arasındaki mesafenin açılmasıyla ortaya meĢruiyet sorunu çıkmaktadır. toplumsal ve dinsel sınıflamalar açık ve basitken hesapta olmayan. iktidarın etrafındakilerin bağlılığını hak edip etmediği ya da neden hak ettiğiyle ilgili bir sorundur (Atiker. insan topluluklarının. gücün. Refah ve eğitim düzeyleri eskiye oranla biraz daha yükselen insanlar örgütlenerek baskı grupları oluĢturmuĢ. bir süre sonra sosyolojik anlamda bir meĢruiyet kriziyle karĢı karĢıya kalmakta. aslında hukuk alanını aĢan. çözümlenmesi gereken bir problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. MeĢruiyet kaynakları. varoluĢ gerekçelerini yitirmektedirler. çevresinde üretim yapan örgütlerden uygun fiyat ve kalitenin yanı sıra. 1998: 21). karar mekanizmalarından uzaklaĢtığı gözlenmeye baĢlanmıĢtır (Uysal. 1998: 81) ve her sosyal sistem. Güz 2009. yönetilenlerin hesap sorabildiği toplumların bir zorunluluğudur denilebilir (Lesly. demokratik. Halkla iliĢkiler özünde halktan gelen bu taleplerin belirlenmesine. devletin müdahale ettiği alan geniĢlerken. 2009: 43). evrensel değerler tüm zamanlar için meĢruiyetin ortak paydası olarak kabul edilmektedir (CoĢkun. 1998: 119) ve çağdaĢ toplumlarda çok daha belirgin ve yaygındır. BaĢka bir ifadeyle. sosyal sorumluluk anlayıĢı kapsamında bazı taleplerde bulunmaya baĢlamıĢtır. meĢruiyet sorunuyla bir Ģekilde yüzleĢmek zorundadır. Çünkü toplumsal taleplere kulak tıkayan. iktidarın ve hareketin olduğu her yerde ve alanda öncelikle cevaplandırılması gereken bir soru. karĢılanmasına veya karĢılanabilmesiyle ilgili olarak yapılan düzenlemelerin duyurulmasına yönelik çalıĢmalardır. politik. Biber ModernleĢme olarak adlandırılan süreç. temel ahlak değerleri. insanın. Dolayısıyla halkla iliĢkiler. Çünkü iktidarlar ne tür bir niteliğe sahip olurlarsa olsunlar belli bir halk desteği olmadan yaĢayamamaktadırlar. Ancak. tarihsel süreç içerisinde değiĢebilmektedir. Ekonomide ve siyasette liberalizmi benimseyen ülkelerde Yirminci Yüzyılın ilk yarısında yaĢanan geliĢmeler. hem devletin iĢgal ettiği alanın geniĢlemesine hem de kamu yönetiminin karmaĢıklaĢmasına neden olmuĢtur. toplumların karmaĢık bir yapıya bürünmesine neden olmuĢ. bu talepleri algılayamayan ve gereklerini yerine getirmeyen örgütler. MeĢruiyet. öngörülmeyen birçok yeni sorun ortaya çıkmıĢtır. Bir anlam arayıĢı olan meĢruiyet. Sayı:29 . MeĢruiyet ilk bakıĢta hukukun alanına giren bir sorun gibi gözükse de. ekonomik.140 HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN BUGÜNÜ A. toplumların yapılarına ve özelliklerine göre farklılıklar göstermekte.

Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının iĢlevi ilk bakıĢta bir örgütün. yani hukuksal geçerlilik anlamında değil. Bu bağlamda Weber’in (1995: 311) meĢru otoritenin dayanaklarına iliĢkin yaptığı sınıflandırma sosyal bilimlerde geniĢ ilgi uyandırmıĢ. altyapı-üstyapı iliĢkisine geleneksel Marksist anlayıĢtan farklı yaklaĢmakta. Sistemin meĢrulaĢtırılması ve devamının sağlanmasıyla ilgili tezlerine bakılınca. kendi alanlarında rekabet etmek. Bu bilgi akıĢı ise ancak örgüt ve çevresi arasında oluĢturulacak iletiĢim kanallarıyla mümkün olmaktadır. kendi söylemlerini toplumun diğer kesimlerine de kabul ettirmekte. Bu uygulamalara bağlı olarak. örgütsel çıkar-toplumsal yarar dengesi fark edilir Ģekilde örgüt lehine bozulduğu anda meĢruluk krizi gündeme gelmekte ve örgütün varlık nedeni tartıĢılır olmaktadır. meĢruluk kavramını dar anlamda. Bu nedenle farklı güç odaklarının oluĢtuğu. malın veya hizmetin tanıtılmasını sağlamak Ģeklinde algılansa da. o etkileĢimden ne tür bir fayda sağladıklarını net olarak bilmek istemektedirler. modern toplumların geldikleri noktada kabul edilebilir. Habermas gibi teorisyenlere önemli bir esin kaynağı olmuĢtur. Marksist düĢünceyi benimsemiĢ olmasına rağmen Gramsci. Gramsci’ye göre. farklı çıkarların temsil edildiği çoğulcu nitelik kazanmıĢ toplumlarda örgütler. 1982: 20). 2003: 32). sistemin varlığını devam ettirmesini sağlayan gücün egemen sınıfların tinsel ve kültürel üstünlüğünden kaynaklandığını söylemektedir. “sosyolojik anlamda otoriteye tabi olanlarca beslenen inanç karĢılığında kullanmıĢtır” (Kapani. Ġktidara meĢruluk kazandırma sürecinde dinler önemli iĢlevler üstlenmiĢlerdir (ġaylan. politika ve stratejiler benimsemekte ve bunları uygulamaya geçirmektedirler. Belli bir gücün. Bu iletiĢim kanallarını oluĢturma çabaları ise özünde halkla iliĢkilerden çok farklı bir çaba değildir. belirledikleri amaçlara ulaĢmak.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. konuyla ilgili çalıĢmalar yapan Gramsci. rasyonel meĢruiyet kaynaklarına gereksinim duyulmaya baĢlanmıĢtır. kendilerini verimli ve etkili kılmak için çeĢitli plan. Habermas’a göre (1990: 327) kamu yararı öne sürülerek yürütülen bu tür çalıĢmaların iĢlevi. bu çalıĢmaların iĢlevi bunlarla sınırlı değildir. belli bir iktidar alanlarını ele geçirmek. böylece varlıklarını ve uygulamalarını meĢru kılmaktadırlar (Bobbio ve Texier. kendi çıkarlarının yanı sıra topluma ne sağladıklarını anlatmak durumundadırlar. Örgütler. varlıklarına kabul edilebilir gerekçeler bulmak. Gramsci’nin Weber’e yakın bir yerlerde durduğu görülmektedir. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 141 Tarih boyunca meĢruiyetin ilk ve temel kaynaklarından birisi de din olmuĢtur. iktidar sahipleri üstyapıya ait unsurları manipule ederek. 1998: 89). bir malın veya hizmetin tanıtılıp satılmasının daha da İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . örgütün etki alanında kalanlar. Ancak belirli aĢamalardan geçmiĢ. Weber.

sendikal ve iletiĢimsel aygıtlar Ģeklinde sıralamaktadır. Frankfurt Okulu’nun ilk kuĢak temsilcileri (Horkheimer ve Adorno. demokratik ve katılımcı bir siyasal kültürün yerleĢtiği modern toplumlarda bir sorun çözme ve olası sorunları önleme yöntemi olarak benimsenmektedir (Uysal. örgütsel etkililiği ve verimliliği sağlamak adına iĢbölümü ve uzmanlaĢmaya verdikleri önem sonucu toplumdan uzaklaĢmak. kapitalizmin toplumu kontrol altında tutabilmek için gereksinim duyduğu meĢruiyeti. kapitalist toplum arasında bir karĢılaĢtırma yapan Althusser (1994). 1998: 37). 1996: 132) ise halkla iliĢkiler adı altında yürütülen çalıĢmaları. kültürel. rıza yoluyla elde etme çabası olarak değerlendirmektedirler. polis gibi baskı aygıtlarıyla ideolojik aygıtlarını birbirinden ayrı tutmakta ve modern kapitalist toplumlardaki ideolojik aygıtları. vatandaĢla olan iliĢkilerini evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yürütmek zorunda kalmıĢtır. Althusser’e göre hiçbir sınıfın. Devlet. Çünkü örgütlerin büyümesine rağmen yetkinin merkezileĢmesi. bunun yanı sıra demokratik yönetim gereği olarak toplumdan onay ve destek elde etmek ikilemi ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Halkla iliĢkiler. taraflar arasındaki uzlaĢıyı sağlamak için gereklidir. Habermas (2001: 370) bu kutuplaĢmayı. çağdaĢ ve demokratik örgütlenmelere temel özelliğini veren bu iki olgunun yarattığı ikilemden kaynaklanan sıkıntıyı giderecek ve tarafları birbirine yaklaĢtıracak bir iĢlev üstlenmektedir. hapishane. iĢbölümünün insanı yeri kolayca doldurulabilir değersiz bir nesne haline getirmesi. 1997: 16). siyasal. çoğunlukla ideoloji kullanarak Güz 2009. Bu tepkilerden dolayı devletler resmi ideolojilerini çağın koĢullarına uygun yöntem ve araçlarla benimsetme yoluna gitmektedirler. ideoloji üretme ve yayma araçlarının süreç içerisinde değiĢtiğini ifade etmektedir. Biber ötesine geçerek. dinsel. farklı uzmanlık alanlarının kendi dilini yaratması ve kitlelerin bu dili anlayamaması sistem içerisinde kutuplaĢmaya neden olmaktadır. Böyle bir ikilem içerisinde doğru bir rota belirleyebilmek yaĢamsal önem kazanmaktadır. devletin ordu. Sosyal sistemler. amaçlarına ulaĢmak. Althusser. Sayı:29 . Modern toplumların belirgin özelliklerinden birisi de yönetme erkini elinde bulunduranların toplumsal sorunların çözümüne yönelik uygulamalarıdır.142 A. Çünkü aksi uygulamalar iç ve dıĢ tepkilere neden olmaktadır (Kazancı. Farklı bir ifadeyle halkla iliĢkiler. “ruhtan yoksun uzmanlık insanları ile gönülden yoksun haz insanlarının” sebebiyet verdiği kutuplaĢma Ģeklinde ifade etmektedir. firma veya sektör adına siyasal kredi sağlamakta ve onlara kamusal otoriteye duyulan türden bir hürmet kazandırmaktadır. Feodal toplumla. yönetilenler üzerindeki fiziki baskısını görece azaltmıĢ. Kapitalizmin geliĢim süreci içerisinde böyle bir çaba sistemin tıkanıklığını açmak.

Dolayısıyla.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 143 iĢleyen. parçalanma. Sosyal Pazarlama gibi belli bir ürüne. yaygınlaĢmasına. yani farklılıkları baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmek için büyük çaba harcamak. kamusal alanın renklenmesi. daha farklı iĢlevler edinmesi beraberinde yeni sorun ve tartıĢmaları da getirmiĢ. toplumu dönüĢtürme. Ancak. halkla iliĢkilerde var olan kimlik krizi daha da derinleĢmeye baĢlamıĢtır. Demokratik kazanımların artması. kutuplaĢma gibi sorunları gündeme getirmiĢtir. bunun yanı sıra reklamla da kullanılan araç ve bazı teknikler dıĢında bir bağının olmadığını reklam gibi belli bir ürüne veya hizmete değil. yeni yöntemler. Kendisinin propagandadan farklı bir yöntem olduğunu anlatmaya çalıĢan halkla iliĢkiler. kamusal alan farklı ses ve taleplerin yükseldiği çok sesli bir alana dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Halkla ĠliĢkiler. toplumsal yapı içerisinde ayrıĢma. kuruluĢa. kendilerini kamusal alanda daha rahat ifade edebilme olanağı bulmuĢ. hacim ve iĢlev açısından dönüĢüme uğramasıyla birlikte bu çalıĢmaların tanımlanması. Tüm bu geliĢmelere bağlı olarak. Farklı bir ifade ile modernleĢmenin birleĢtirdiği kadar bölünme ve parçalanmalara da yol açabilecek bir süreç olduğu anlaĢılmıĢtır (Yılmaz. beklenti ve çıkarlara sahip farklı ekonomik. halkla iliĢkilerin farklı örgütsel yapılarda. 1996: 69). hangi kavramın uygulamada tam olarak neye denk geldiğinin belirlenebilmesi bir hayli zorlaĢmıĢtır. nitelik. itibar. Reklam. çok sesli bir hale gelmesi. belirgin bir kavramsal çerçevenin çizilebilmesi. yönlendirme açısından ideolojik aygıtlar daha iĢlevsel hale gelmiĢtir. toplumun bünyesinde barındırdığı farklı anlayıĢ. saygınlık yaratmaya çalıĢtığını. onu üreten örgütün kendisine yönelik güven. kuruma. düĢünceye veya ideolojiye yönelik tutum ve davranıĢ değiĢimi yaratma amaçlı çalıĢmaların boyut. günümüz toplumlarında etkinlik alanının geniĢlemesine ve daha farklı iĢlevler edinmesine sebebiyet vermiĢtir. Kurumsal Reklam. uyum içerisinde bir arada tutulabilmek. Pazarlama. iletiĢim olanaklarının geliĢmesi ve çoğulculuk anlayıĢının geçerlilik kazanmasıyla birlikte yönetme erkini elinde bulunduranların yönetilenler üzerindeki baskısı azalmaya baĢlamıĢ. yeni “aygıtlar” geliĢtirmek gerekmektedir. farklı etnik ve siyasal gruplar. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . halkla iliĢkiler çalıĢmalarının geliĢip. bazı durumlarda da çok hafifletilmiĢ baskıya baĢvurmaktan kaçınmayan bu aygıtların içinde veya üstünde hegemonyasını uygulamadan yönetme erkini elinde tutabilmesi ve bunu meĢru kılabilmesi mümkün değildir. siyasal ve sosyal oluĢumları bir bütün olarak. Ancak. örgütsel çıkarın yanı sıra toplumsal yararı da gözettiğini sürekli vurgulamak zorunda kalmıĢtır. Yukarıda sözü edilen türden bir gereklilik.

her düzeydeki yönetsel politikalara katılma. sergi salonları gibi düĢünen. o meselelerle ilgili alınan kararlara etki edebilme. 1997: 291). 17. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Avrupa’da oluĢmaya baĢlayan kamusal mekanlar sayesinde gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır (Habermes. Biber Halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaları var eden ve çağdaĢ örgütler açısından zorunlu kılan geliĢmelere bakıldığında. eğlence yerleri. dünya üzerindeki geniĢ bir coğrafyayı etkileyen büyük düĢlerinden birisi olmuĢtur. Sayı:29 . halkla iliĢkilerin geleceğine iliĢkin bir perspektif oluĢturulmaya çalıĢıldığında. Bu dönüĢüm. neler yaĢanabileceğine iliĢkin ipuçları görülmeye baĢlanmıĢtır. eli kalem tutan insanların bir araya gelip müzakere edebilme olanağı buldukları bu kamusal mekanların siyasal süreçlere etki edebilme açısından önemli iĢlevler üstlenmiĢ oldukları anlaĢılmaktadır. kahvehane. ortaya çıkan geliĢmeler bu olumlu görüĢleri doğrulamamaktadır. kontrol ve talan edilen bir alana dönüĢmeye baĢlamıĢtır. görüĢ bildirme. 1990). tüketim süreçlerinde yaĢananların sanayi toplumunda yaĢananlardan daha adil olmadığı. süreç içerisinde kapitalizmin iyice oburlaĢıp. üreten. Ġnsanların kendi yaĢamlarını ilgilendiren toplumsal meseleleri anlama. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢip yaygınlaĢmasının bir sonucu olarak baĢladığı kabul edilen “Bilgi Çağı” da insanlık tarihinin Sanayi Devrimi. Tiyatro. bu geliĢmelerin toplumların bilgi alma. Bu geliĢim çizgisine bakılarak. vahĢileĢmesi nedeniyle kamuoyunu aydınlatmak için serbestçe tartıĢabilen entelektüeller tarafından belirlenen bir alan olmaktan çıkmaya. iktidarı sınırlandırma veya tahakküme karĢı direnç oluĢturabilme gibi arzu ve gayretleriyle koĢut bir Ģekilde ortaya çıktığı ve geliĢtiği görülmektedir. insanların kendi yaĢamlarını ilgilendiren birçok meseleden daha fazla haberdar olmak isteyeceği ve buna bağlı olarak halkla iliĢkiler çalıĢmalarının daha da yaygınlaĢıp kapsamının geniĢleyeceği ileri sürülmektedir (Sriramesh ve White. Paul Virilio’nun (2003) sözünü ettiği “Enformasyon Bombası” nın patlamasıyla “baĢarılı” bir Ģekilde tamamlanmıĢtır. siyasal geliĢmelere yön verebilme konusundaki arzu ve istekleri. Diğer düĢler gibi bunun da bir kabusa dönüĢmeye baĢlaması uzun sürmemiĢ. genellikle olumlu sözler edilmektedir (Kazancı. Habermas’ın (1990) idealize ettiği burjuva kamusal alanı. Ancak yaĢananlar. Halkla iliĢkiler kapsamındaki taleplerin daha çok artacağı. daha radikal bir aydınlanma Güz 2009. Bilginin üretim. hızlı bir Ģekilde daha fazla kazanç elde etmeye çalıĢanlar tarafından yönlendirilen.144 HALKLA ĠLĠġKĠLER NEREYE GĠDĠYOR? A. dağıtım. Aydınlanma gibi önemli mitlerinden. 2005: 638).

toplumsal körleĢmeye. talep etme. kolaylıkla farklı güç odaklarının nesnesi konumuna gelmekte ve basit manipülatif tekniklerle kolaylıkla yönlendirilmektedir. kendi gündelik yaĢamımızda yapacağımız iĢ. Ġnsanlar süreç içerisinde üzerlerindeki baskıdan hoĢlanmaya. Huxley bizi sevdiğimiz Ģeylerin mahvedeceğinden korkuyordu. daha bireysel. daha steril. Postman’ın (2004) belirttiği gibi. daha keyif verici bir yaĢamı tercih eder olmuĢlardır. Huxley’in çizdiği tabloda ise. kiĢiler toplumsal meselelere. ilgisini kaybetmekte. Huxley duygu sömürüsüne dayanan içki alemleri ve tek baĢına ipe asılı bir tenis topuyla oyalanmak gibi önemsiz Ģeylerle ömür tüketen bir kültüre dönüĢmemizden korkuyordu… …Kısacası Orwell bizi nefret ettiğimiz Ģeylerin mahvetmesinden korkarken. Ġnsanlar yavaĢ yavaĢ kendi yaĢamını ilgilendiren konulara duyarsızlaĢmakta. akrabalık iliĢkilerine dair basit gözlemler bile Postman’ın çarpıcı bir Ģekilde dile getirdiği kaygıların büyük oranda haklılık payı içerdiğini göstermektedir.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. sağırlaĢmaya yol açmıĢ. çünkü kitap okumak isteyecek kimsenin kalmayacağı Ģeklindeydi. arkadaĢlık. Huxley hakikatin umursamazlık denizinde boğulmasından korkuyordu. insanları avutmak. olaylara karĢı duyarsızlaĢmaya baĢlamıĢ. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Postman bu konudaki görüĢlerini Ģöyle sürdürmektedir: “Orwell kitapları yasaklayacak olanlardan korkuyordu. Orwell hakikatin bizden gizlenmesinden. tahakküme karĢı direnme beceri ve isteklerini dumura uğratmak için Orwell’ın sözünü ettiği “Büyük Birader” gibi diktatörlere gerek yoktur. Kendi yaĢamının öznesi olma gayretini göstermekten kaçınan insanlar. 2004: 16–17). daha fazla tükettirmek dıĢında bir iĢlev üstlenmediği anlaĢılmıĢtır (ġahin. yaygın olan inancın aksine Huxley ile Orwell’ın kehanetleri aynı sorunla ilgili değildir. oyalamak. tartıĢamaz. Orwell’ın uyarısı dıĢarıdan gelen baskıların insanları sindireceği. Postman’a göre. Yakın çevremizde. olay ve olgularla derinlemesine bir iliĢki kurmak için gereken sabrı gösterememektedir. aldatmak. ĠletiĢim ve bilgi teknolojilerinde yaĢanan devasa “geliĢmeler”. insanların düĢünme. Orwell bizi enformasyonsuz bırakacak olanlardan. Orwell tutsak bir kültür haline gelmemizden. Huxley pasifliğe ve egoizme sürükleyecek kadar enformasyon yağmuruna tutacak olanlardan korkuyordu. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 145 sağlaması beklenen bilginin. Orwell’ın “1984” adlı kitabındaki kehanetten daha çok Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” adlı kitabındaki baĢka bir korkutucu kehanet gerçekleĢme yolundadır. Yani. hiçbir Ģey talep edemez hale getireceği yönündedir. beklenenin aksine bilgi kirliliğine. düĢünemez. Huxley’in korkusu ise kitap yasaklamaya gerek duyulmayacağı. düĢünme yetilerini kaybettirecek teknolojileri yüceltmeye baĢlayacaklardır.

modernleĢme. yönetsel süreçlere etki edebilme gibi faktörlerden ve bunları sağlayan bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Toplumların geliĢme. saygınlık. teknolojik koĢullarına bağlı olarak değiĢmiĢ. Biber Tarihsel geliĢimine bakıldığında halkla iliĢkilerin talep edildikçe var olan. bir araya gelerek kendi yaĢamlarını etkileyen konuları daha fazla. var olabilmek için her Ģeyin olağan kabul edildiği bir ortamda rekabet etmeye çalıĢan firmalar halkla iliĢkiler kapsamında değerlendirilen günün koĢullarına uygun. demokratikleĢme. olumlu bir Ģekilde süreceğini söyleme olanağı yoktur. güven. biçimlenmiĢtir. Bu bağlamda. geliĢtirilen yöntemler tarihsel süreç içerisinde farklılıklar göstermiĢ. Basit propaganda teknikleriyle kolaylıkla yönlendirilebilen kitlelerin zaman içerisinde beklentileri. demokratik hakların kullanımı. Dolayısıyla insanların toplumsal sorunlara iliĢkin duyarlılıklarını. demokratikleĢme çizgisi düz bir çizgi değildir ve incelendiğinde çok fazla kırılmaların yaĢandığı görülmektedir. geliĢen bir olgu olduğu görülmektedir. yönetme erkini elinde bulunduranların vicdanı olabilmesi. ilgisine. benimsenen anlayıĢlar. Dolayısıyla. çevreleriyle olan iliĢkileri. teveccühüne gereksinim duyar ve bu gereksinimi karĢılamaya yönelik çaba gösterir. Buna bağlı olarak. geçerliliği olan politika ve planlar üretmek. kendilerine yöneltilen mesajlara daha eleĢtirel bakmaya. destek elde etmek isteyen kurum ve kuruluĢlar. ekonomik. ilgilerini kaybettikleri yerde geliĢmesi. halkla iliĢkiler çalıĢmalarıyla ilgili geliĢmelerin aynı hızla. daha kapsamlı bir Ģekilde müzakere etmeye baĢlamıĢlardır. aynı doğrultuda. çalıĢmalar yapmak durumunda kalmıĢlardır. onları atacakları olumsuz adımlardan alıkoyabilmesi mümkün değildir. Bu çaba çerçevesinde.146 A. dönemin siyasal. kırılmaksızın. SONUÇ OLARAK Hangi amaçla oluĢturulmuĢ olursa olsun her türlü örgütlenme içinde yer aldığı toplumsal çevrenin desteğine. Sayı:29 . varlıklarını meĢru temellere oturtmaya çalıĢan siyasal oluĢumlar. insanların sayısız kaynaktan gönderilen mesaj kırıntılarının oluĢturduğu bir nehirde sürüklendiği ve bu nehir içerisinde kafasını kaldırıp etrafta neler olup bittiğini anlama merakını ve kendisini ilgilendiren kararlara katılma iradesini kaybetmeye baĢladığı göz önünde bulundurulduğunda. hassasiyetleri değiĢmiĢ. güç odaklarının. Çünkü halkla iliĢkiler çalıĢmaları. halkla iliĢkilerin geleceği ile ilgili olumlu Ģeyler söyleyebilme olanağı kalmamaktadır. Güz 2009.

Metin (1997) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla ĠliĢkiler. Jürgen (1990) Strukturwandel Suhrkampverlag.). Jacques (1982) Gramsci ve Sivil Toplum. Y. Peter (2004) Medyanın Toplumsal Tarihi. LESLY. Otfried ve Röttger Ulrike (2004) “Steuerung. Theorien der Public Relations.). Ġpek ve K. KAPANĠ. Richard L. HABERMAS. ÖzıĢık (Çev. KAZANCI. Bugünü ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme 147 KAYNAKÇA ALTHUSSER. (1996) Aydınlanmanın Diyalektiği. 4. Tüzel (Çev. Ankara: Liberte Yayınları. FAULSTICH. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Vahap (2009) Ulus-Devletin DönüĢümü ve MeĢruluk Sorunu. Philip (1983) Lesly’s Public Relations Handbook. M. Norberto ve TEXIER. Ankara: Sevinç Matbaası. Erhan (1998) Modernizm ve Kitle Toplumu. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. München: Wilhelm Fink Werlag.Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢmalarının Dünü. Der. Münci (1998) Politika Bilimine GiriĢ. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Özügül (Çev. (1983) Organization Theory and Design. Ankara: Turhan Kitabevi. BRIGGS. St. Alp ve M. ATĠKER. ERTEKĠN. Ankara: Vadi Yayınları. HORKHEIMER. Jürgen (2001) ĠletiĢimsel Eylem Kuramı. KUNCZIK. Ġstanbul: Bilgi Yayınevi. Werner (2001) Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit. DAFT. New Jersey: PrenticeHall. Minnesota: West Publishing Co. Ankara: TODAĠE Yayınları No: 259. COġKUN. Somer (çev. der Öffentlichkeit.). Yücel (1995) Halkla ĠliĢkiler. Theodor W. Max ve ADORNO. Louis (1994) Devletin Ġdeolojik Aygıtları. Paul. O.Auflage. Reflexierung und Interpenetration: Kernelemente einer Strukturationstheoretisch begründeten PR-Theorie”. BOBBIO. Ġ. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.).). Michael (2002) Public Relations: Konzepte und Theorien. ġener (Çev. Köln: Böhlau Verlag.Ulrike RÖTTGER. Ġstanbul: ĠzdüĢüm Yayınları. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. JARREN. Frankfurt: HABERMAS. Asa ve BURKE. A.

ġAYLAN. Ankara: Yetkin Yayınları. ġAHĠN. Güz 2009. UYSAL. Akınhay (Çev. KüreselleĢme ve Devletin Yeni ĠĢlevi. ġahin (Çev.Ü. Özer Ozankaya. VIRILIO. PFLAUM. Cemal (1976) “Kamusal ĠliĢkiler Nedir?”. Ġ. Dieter ve PIEPER. PELTEKOĞLU. Ġstanbul: Rota Yayınları. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. Aytekin (1996) Modernden Postmoderne Siyasal ArayıĢlar.).). Neil (2004) Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem.). K. Ankara: Vadi Yayınları. Ġstanbul: Metis Yayınları. Biber MARDĠN. Max (1995) Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı. Sayı:29 . POSTMAN. Regensburg: Moderne Industrie. K.). Jon (2005) “ Toplum Kültürü ve Halkla ĠliĢkiler” Halkla ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Yönetiminde Mükemmellik. ORRICK. Onaran (Çev. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 154. SRIRAMES. YILMAZ.). TOCQUEVILLE.Ü. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık. ve WHITE. BYYO Yayınları No: 1. Ankara: A.). Gencay (2003) DeğiĢim. Çev. Ankara: Ġmge Kitapevi. Ankara: Ġmge Kitabevi. (1967) Halkla ĠliĢkiler Ders Notları. Ġstanbul: Beta Basım Yayım. E. Halkla ĠliĢkiler Sempozyumu–1987. Ankara: A. Dilber (Çev. Özsayar. Filiz Balta (1998) Halkla ĠliĢkiler Nedir. Paul (2003) Enformasyon Bombası. MIHÇIOĞLU. (Çev. Ankara: TODAĠE Yayınları No: 287. O.148 A. Halkla ĠliĢkiler (Seçme Yazılar). Birkan (1998) Siyaset Yönetim Halkla ĠliĢkiler. Birkan (1986) “Halkla ĠliĢkiler: Bir Değerlendirme”. WEBER. Wolfgang (1993) Lexikon der Public Relations. BYYO Yayınları No: 10.Kamu KuruluĢlarında Halkla ĠliĢkiler Sorunları Semineri. Grunig (Der. James B. Betül (1988) “Halkla ĠliĢkilerin ABD'de GeliĢimi ve Avrupa'ya GiriĢi”. Sezal ve F. UYSAL. Alexis de (1994) Amerika’da Demokrasi. J. Fermani MaviĢ (Der.). Ankara: MPM Yay. E. Haluk (2004) ĠletiĢimde Karavanadan Kafeteryaya. O.

lider tipleri belirtilecektir. Bu çalışmada lider ve liderlik kavramları açıklanarak. they want to see the specialities which belongs to their old leaders who they respect and love. Because mentality of classical administration is taught enough to solve the problems. 7(2). qualify and efficency. 237- TOPLUMLARIN İDARESİNDE LİDERLER VE YÖNETİCİLER Erdem TAŞDEMİR ÖZET Günümüz toplumsal yaşamı içerisinde insanlar sorunların çözümünü yöneticilerinden istemekte. leader types. Leaders and Managers in Community Management ABSTRACT In today’s social living. we will explain the difference which is between administrator and leader. Toplumları başarıya götüren unsurların temelinde liderliğin olduğu unutulmaktadır. people want to administrators to solve the problems. The main subject is forgotten which is leadership. lider tipleri. In this project we will explain leader and leadership. leader and administrator. liderlik nitelikleri ve lider etkililiği üzerinde durulacak. In the last part. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . leader talents are not looked for. Son kısımda ise yönetici ve lider arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır. leadership qualifies and leader efficiency and leader types. nitelik ve etkililik.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009.  Yardımcı Doçent Doktor. sevgi ve saygıyla andıkları eski liderlerinin özelliklerini onlarda da görmek ve yaptıklarını yapmalarını beklemektedir. But today it is very hard to find that old leaders. yöneticilerde liderlik vasıfları pek aranmamaktadır. Key Words: Leader. lider ve yönetici. Çünkü klasik yöneticilik anlayışının sorunların çözümünde yeterli olacağı düşünülmekte. Anahtar Kelimeler: Lider. is the way to carry the societies to success. Ancak günümüzde o eski liderlere rastlamak pek mümkün görülmemektedir.

Toplumların tarihlerine baktığımızda binlerce yıldır pek çok insan tarafından yönetildiklerini görürüz. Çünkü araştırmalar sonucunda lider niteliklerinin çoğunun doğuştan gelen özellikler olduğu ortaya çıkmıştır. Liderin toplumu etkilemesi ve bu etkinin devamlılığı toplumun lidere karşı geliştirdiği ruhsal sözleşme ile mümkündür. 1992:99). Bu bağı güçlendiren lider. Yaptıklarının ve düşüncelerinin etkisi gelecekte de devam eder. Liderler içinde bulundukları duruma göre davranışlar gösterir ve bu durum onların liderlik tarzlarının ortaya çıkmasını sağlar.150 Giriş E. İnsanlar sadece büyük topluluklar içerisinde değil küçük gruplar içerisinde de liderlere gereksinim duyarlar. askeri. Ancak bu insanların çok azı hatırlanmakta. pek çok alanda topluma liderlik ederler. Özellikle toplumsal liderlerin başarma arzusundan yoksun olmaları konumlarını kaybetmelerine neden olur. Bu liderler tek bir alanda değil. Motivasyonu sağlayan ise başarılı olma güdüsüdür. böylece onlara daha çok söz geçirebilmek için. toplumu hedeflenen amaca doğru ulaşmada. Bu durum insanların bir arada yaşamalarının sonucudur. “Lider olunmaz lider doğulur” sözü aslında işin özüdür. kendine karşı geliştirdikleri ruhsal sözleşmeyi güçlendirmeye çalışır (Başaran. yaptıklarından ve düşüncelerinden hala faydalanılmaktadır. Sayı:29 . insanlar kendilerine liderlik edecek kişiler aramışlar ve gelecekte de arayacaklardır. Taşdemir İnsanlığın var oluşundan bugüne. İkiden fazla insanın olduğu her ortamda insanlar kendilerine bir lider seçme ihtiyacı hissederler ve böylece bazı insanlar lider olurken diğerleri toplumun üyesi olarak yaşamlarını sürdürürler. Dini. Bunun nedeni o insanların sadece yönetici değil aynı zamanda lider olmalarından kaynaklanmaktadır. Lider olabilmek için pek çok özelliğe sahip olmak gerekir. Bazen de yaptıkları ile sadece yaşadıkları döneme değil. Lider toplumun kendisini izlemelerini sağlamak. Güz 2009. Liderlik bir etkileme sanatıdır. toplumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ortaya çıkarak sorun çözücü görevini üstlenmişlerdir. siyasal ve sosyal liderler tarih boyunca var olmuş. geleceğe de damga vururlar. Bu özelliklerden en önemlisi ise motivasyondur. birlikte hareket etmeye sevk ederek amaç birlikteliğini sağlamaya muvaffak olur. Liderler bazen yaşadıkları zaman diliminde yaptıkları ile anılır ve yeni bir lider ortaya çıktığında eski popülerliklerini kaybederler. Başarma arzusu olmayan insanların lider konumuna yükselmeleri mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu liderlerden biridir.

liderlerin ne tür kavramsal sınıflamalara tabi tutuldukları incelenmektedir. kişiler arasındaki etkileşimi gerçekleştirmek için sahip olunan gücü kullanma süreci olarak ve lider de bu beceriye sahip kişi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan. Pers ve Mısır dillerinde de aynı anlamda kullanıldığı tespit edilmiştir. liderin yapmış olduğu şeylerle ilgili bir süreçtir. Anglo-sakson‟lar. Belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan bir beceri ve ikna etme yeteneği gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan tanımlar incelendiği ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı takdirde bu kavramı. “yol” ya da “seyahat” imajına denk düşmektedir. Lider ve Liderlik Liderlik etmek (lead). Lider. “yol” ya da “yön” anlamına gelen “lead” dır. “seyahat etmek” veya “gitmek” anlamına gelen “laeden” fiilinden gelir. 1994:330). liderler ve yöneticilerin farklı yönlerinin neler olduğu ve toplumların nasıl bir idareci istediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Toplumların idaresine ilişkin liderlik ve yöneticilik anlayışının incelendiği bu çalışmada. diğer insanları belirli bir amaç yönünde davranışa geçmeye sevk eden onları etkileyen kişidir. Liderliğin temelinde başka kişileri etkileme olgusu vardır (Efil. Liderlik ve lider ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. liderlik. 1. Romalıların lider anlamına gelen “dux” kelimesinde olduğu gibi. Latince‟de geminin dümencisi manasına gelen “gubernatör” ya da “governor” da (yönetici) bu anlam netlik kazanmaktadır (Adair. Liderlik. liderlik (leadership) ve lider (leader) kelimelerinin kökü. 1998:5). bu soruların yanıtları aranmakta. Ya da bir grup insanın kendi şahsi ve grup amaçlarını başarmak üzere peşinden gittikleri. belirli İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Bunlardan bir kaçına yer vermek konumuz itibariyle yeterli olacaktır. Yunanca‟da karşılığı “hegemon” olup. Liderlik olgusunda güce dayanan bir yön bulunduğu akla getirilirse. bir grup insanı. insanların bu yolda ve yönde yaptıkları seyahatler olarak genişletmişlerdir. Liderse belirli amaçlar çerçevesinde başka kişileri davranışa yönelten kişidir. 2005:66). bu kelimenin manasını. emirleri yönünde davranışta bulundukları kişi liderdir (Koçel. verilecek örneklerle konu açıklanmaya çalışılacaktır.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 151 Lider kime denir? Liderlik nedir? Liderin nitelikleri nelerdir? Bu çalışmada. 2001:465). Bu incelemelerle.

Liderlik bazı tinsel vasıfların ön plana çıktığı bir süreçtir. empati. dinleme. çağın gidişatını adım adım takip edebilmesi. Liderlik Nitelikleri ve Lider Etkililiği Liderlik eğitim kurslarına katılan kişilere liderlik niteliklerinin tanımı sorulduğunda. çok yönlü etkileşimlerin varlığı ve lidere atfedilen bir takım özellikler gibi ortak noktalar içerdiği söylenebilmektedir. . bir memleket anlayışına sahip olması.Liderlik politiktir. bunlara rağmen liderlik tanımlarının genel olarak. Sonuçta. içinde bulunulan dönemin. Fakat gerekli olan nitelikler duruma göre büyük oranda değişiklik göstermektedir. .Liderlik kültüreldir. kişisel. açıklık ve zeka terimlerini içeren düzenli listeyi yapmaktadırlar (Georgiades ve Macdonell. amaçların başarılması.152 E. Bunun yanı sıra liderin öncelikle bir dünya görüşüne sahip olması. örgütsel ve toplumsal farklılıkların. bu dönemde liderlikle ilgili geliştirilen yaklaşımların ve elde edilen bulguların tanımları farklılaştırdığı söylenebilmekte. dünya ve memleket durumlarıyla ilgili toplumun gidişatına en doğru biçimde yön verebilmesi gerekmektedir (Aydemir. Taşdemir amaçlar doğrultusunda bir araya getirme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı diye tanımlayabiliriz (Eren. Liderler. kültürü okumak. yeteneklerini ve kişiliklerini tespit ederek yöneten bir orkestra şefine benzetilmektedir. 2004:431). 1997:102). Sayı:29 .Liderlik ve yöneticilik birbirinden ayrıdır. Bununla birlikte. bu konuda yapılan tanımların ayrı ve ortak noktaları doğrultusunda aşağıdaki yargılara varılabilmektedir (Erçetin. Bununla birlikte liderliği tanımlamanın zorluğu kabul edilerek. yorumlama. kişilerin güdülerini. 1998:76).Liderlik resmi bir konuma bağlı değildir. beş duyuyu kullanma ve hatta Güz 2009. öngörü. 2000:11-12): . . 2. hissetme. Lider içinde bulunduğu toplumu ya da örgütü çok iyi tanımalı ve sahip olduğu kültürü iyi özümsemelidir. Liderin sahip olduğu kişilik nitelikleri önemsiz değildir. . Deal ve Peterson‟un da dediği gibi. izleme. bütün liderleri içine alan tek bir yetenek ve kişisel nitelik kalıbı mevcut değildir.

Sosyal Olgunluk: lider heyecan yönünden olgun. güven. Liderin dışsal nitellikleri. . güç ile otorite arasındaki ayrıma duyarlılık gösteren kişidir. 1999:202): . kendini izleyenler tarafından onun benimsenmesini sağlamaktadır. kendini bilme.İzleyenlerle daha iyi iletişim ve ilişki içerisinde olması. Colcaud‟a göre iyi liderin nitelikleri ikiye ayrılabilir. Güç. Bir başka kaynak başarılı örgüt liderinin ortak niteliklerini şu şekilde sıralamaktadır (Yalçın.Ortak amaçlara daha fazla ilgi göstermesi ve motive olması. Liderin kendisini izleyenlerce benimsenme derecesi ne kadar yüksek olursa. onlara istediği bir şeyi yaptırabilme kudretidir.Ortak amaçlar ve izleyenlerin gücü ile ilgili daha iyi bir değerlendirme yapabilmesi. Bu üstünlüğü kaybetmesi veya müşterek amaçlar için kullanmaması ona liderliğini de kaybettirmektedir. kişileri denetim altında tutabilme. eleştiriye açıklık ve kendisiyle barışık olmasıdır (Colcaud. . İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . uzlaşmacılık. öğrenme yeteneği. projeksiyon (dışsal) ve içsel (gizli) nitelliklerdir. asosyal davranışları az olan. Bunlar. . Kişilerin bu gücü meşru olarak kabul etmesi ise otoritedir.Daha zeki olması. 1998:60). . . gündem belirleyicilik. Bunun terside doğrudur.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 153 gerekli olduğunda altıncı ve yedincisini de kullanma gibi çeşitli şekiller almaktadır (1994:29). nezaket. 1999:69-71). Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara bakınca liderlerin kendisini izleyen kişilere göre üstünlükleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Başaran. dayanıklılık. kendine güvenen. Lider. 1982:62). başarıya ve yenilgiye hazırlıklı bir yapı sergilemektedir.Daha yeterli bir durumda olması. sadelik ve ciddiyettir. İçsel nitelikleri ise. Gerçek liderlik meşru bir konumda yer almakta yani güç ile otorite arasındaki dengeyi sağlamakta yatmaktadır (Özel. 1982:61): . Liderin bu beş durumda üstün olması. onun izleyenler üzerindeki erki o kadar yüksek olmaktadır (Başaran.Zeka: lider diğer üyelerden daha zekidir. Ayrıca iyi bir liderin her koşula çabuk ayak uydurabilmesi gerekmektedir.

 İş başarma yeteneğine sahip olmak.  Uygun karar alma titizliğine sahip olmak. optimal bir zamana sahip.  Denetleme yapabilmek. 1997:251-254. Duygusal olgunluk sahibi olmak. dengeli ve örgütün gücüne uygun bir plan yapabilmek. Değişik kaynaklarda liderin değişik nitelikleri üzerinde durulmuş ve buna göre bir yaklaşım sergilenmiştir. Eren.  Açık kabul edilebilir bir amaç belirlemek.  Açık sözlü olmak. Taşdemir . Güz 2009.  Kişilerarası ilişki kurma yeteneğine sahip olmak. Bingöl.  Analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip olmak. Kendine güven duymak.  Güzel konuşma yeteneğine sahip olmak.Kalıtımsal motivasyon: daima bir başarıdan diğerine koşmakta.  Üyelerin uyumunu kolaylaştırmak.  Yönetici ve basiret sahibi olmak.  Üyelerin katılımını sağlamak.  İleriyi görebilmek.  Motivasyonu sağlamak.  Rasyonel.  Tutarlı kararlar alabilmek.154 E.  İnsiyatif sahibi olmak. dış ödüllerden ziyade bu motivasyonların etkisinde kalarak sürekli yüksek tempoda çalışmaktadır. 1998:143.    Başkalarına güven vermek. Sayı:29 . esnek. Buna göre bu kaynaklardan yapılacak bir sentezle liderin nitelikleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Şimşek vd.  Kişileri ve olayları tutarlı değerleyebilme özelliğine yeterli ölçüde sahip olmak.  Kararlı olmak.  İçinde bulunulan durumla eldeki kullanım potansiyeli arasında en doğru ilişkiyi kurmak.. 2001:466):  Üstün bir zekaya sahip olmak.  İçinde bulunulan koşullara uygun hedefler saptamak.  Düşüncelerini iyi bir şekilde aktarabilme kabiliyetine sahip olmak.  Hayalperest ya da aşırı karamsar olmamak.İnsan ilişkileri: liderler işlerin yürütülmesinde insan faktörünün önemini kavradıkları için kişilerarası iyi ilişkiler kurulmasına büyük özen göstermekte ve dolayısıyla gerek yazılı gerekse sözlü iletişim ağları sağlamaktadırlar.  Amaçlara karşı sebatkâr olmak. .

Daha önce lider durumunda bulunan kişinin yaşı.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 155 Ancak tek başına bu niteliklere sahip olmak liderin etkililiği için yeterli olmamaktadır. . 1996:8). grubun karşı karşıya kaldığı sorunlar. . Bir liderin etkililiğinin olabilmesi için öncelikle belirtilen niteliklere sahip bir liderin bulunması gerekir. olay ve görevlerin özelliği ve yapısal çerçeve tarafından belirlenen yapısal etmenlerin kesiştiği noktada liderin etkililiği ortaya çıkar (Yılmaz. Bütün bu unsurların dikkate alınması ve öneminin kavranarak bu doğrultuda hareket edilmesi beraberinde siyasal. . Liderin sahip olduğu kişisel özelliklerinin yanı sıra ortam.Örgütün faaliyette bulunduğu topluluk. lideri izleyenlerin özelliği.Grubun belirli iş talepleri. 1996:178). .Örgüt tarihi. Liderin topluma yapacağı etkinin derecesini o toplumun içinde bulunduğu şartlar ve sahip olduğu karakteristik özellikler belirlemekte (Kalyoncu. .Liderin yürüttüğü iş türü. Liderler insanların sevgi ve saygısına sahip olmalıdır. . bu unsurları dikkate almayan lider toplumu istediği seviyeye ulaştıramamaktadır. mevcut kaynaklar.Lider olunan grubun psikolojik ortamı. Korkuya dayalı yönetimlerde de insanlar liderin peşinden gidilebilmekte ancak bu durum istekli gerçekleşmediğinden sonuç verimli olmamaktadır (Handy. . .Üyelerin kültürel beklentileri.Liderin yaşı ve tecrübesi. Gönüllü olarak yapılan liderlik kişinin motivasyonunu artıracaktır.Grup üyelerinin kişilikleri. . . ekonomik ve toplumsal bütün liderlere başarı İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Grup üyelerinin iş birliğinin istendiği seviye. Yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra bazı yönetim araştırmacıları liderliğin etkililiğine tesir eden unsurları şu şekilde sıralamaktadır (Hodgetts.Karar alma için gereken ve izin verilen süre. birbiriyle çatışan çıkarlar. Ancak etkililiğin en önemli unsuru liderin bu işe gönüllü olmasıdır. 1997:319): . 2001:39). .Lider olunan grubun büyüklüğü.

Bu bağlamda Hun İmparatoru Atilla lider hastalıklarını şu şekilde sıralamıştır (Robers. durumsallık yaklaşımı ve daha sonraki dönemde oluşan çağdaş yaklaşımlardır. Bunları lider hastalığı olarak ta tanımlayabiliriz. amaçlarından ve zamandan bağımsız olmayacaktır. Liderin etkililiğinin olabilmesi için liderin belli bazı niteliklerinin olması gerektiği belirtilmişti. 3. liderin konumunu kaybetmesine. liderin davranışları yaklaşımı. Sayı:29 . Liderin bu faktörlere özen göstermeksizin bazı davranışlarda bulunması ise konumlarının sarsılmasına ve başarısızlığa sebep olacaktır. Taşdemir sağlayacaktır. Ortaya çıkan bu yaklaşımları dört temel başlık altında toplamak mümkündür. Davranış Güz 2009. Bu durumda liderin etkililiğinin azalmasına hatta yok olmasına sebep olacaktır.156 E. Bunlar. Örgüt üyelerini ya da izleyenleri etkileyen en önemli husus da liderin davranış tarzı olmaktadır. Lider Tipleri Tarihsel süreç içerisinde liderliğe yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda liderliğe yönelik pek çok yaklaşım ortaya çıkmıştır. toplumdaki lider algılamasının dışında kalmasına yol açacaktır. ancak olması gereken bu niteliklerinin yanında olamaması gereken bazı özelliklerde bulunmaktadır. Bunun sonucunda da bir lider davranışı ortaya çıkacaktır. liderin özellikleri yaklaşımı. Çünkü liderin belirleyeceği yönetim tarzı onun kişilik özelliklerinden. Bütün bu yaklaşımlar incelendiğinde görülmektedir ki hangi açıdan bakılırsa bakılsın sonucu etkileyen en önemli unsur liderin nasıl bir yönetim tarzı belirlediğidir. 1995: 149-162): Cimrilik humması Dikkat nevrozu Duygusuzluk kompleksi İtaat zorunluluğu İnkar bağımlılığı Başarısızlık korkusu İltihaplı ego Nedensiz kaygı Boş boğazlık Cesaret yetersizliği En büyüklük saplantısı Verimlilik gösterisi Izdırap sendromu Popülerlik felci Tanınma katılaşması Yırtıcılık eğilimi Kuşku paranoyası Düşünce daralması Bu unsurlara dikkat etmemek.

Topluma uymaya büyük bir önem verme.Tutucu ve geleneklerine bağlı görünme. Grup üyeleri arasındaki ilişkiler en aza indirilerek kişilerin birbirlerini denetlemeleri sağlanmaktadır. . 1992:69). demokratik ve katılımcı lider. öncelikle aile ve okul hayatından devlete kadar aşırı geleneksel yapıda yetişen ve kararı büyükten bekleme alışkanlıklarına sahip olan toplumlarda insanlar hiç kuşkusuz liderlerinden tam yetkisini kullanmasını bekleyecek bu davranış biçimiyle liderlerinin bilgili olduğuna ve kendilerine güven verdiğine ve tatmin sağladıklarına inanacaklardır.Etosantrik. Yine otokratik lider. . . yani yabancı ve azınlık gruplarına müsamahasız olma. tam serbesti tanıyan lider ve karizmatik liderdir. . Bunlar. Otokratik lider saldırgan ve baskılı bir kişiliğe sahiptir.İdare amir-memur ilişkilerine önem verme. karar verme ve tebliğ etme haklarını yerleşik teamüllerden almaktadırlar (Peters. otoriter lider tipi üzerine yaptığı bir araştırmada bu kişilerde aşağıdaki ortak niteliklerin bulunduğunu saptamıştır (Baymur.Değişmez bir kişiliğe sahip olma ve değişiklikten hoşlanmama. tam yetkili İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Başkalarının cinslik suçlarına aşırı ilgi gösterme.1. . 1994:279): . . Otokratik Lider Otokratik liderlikte zorlama. Korku ve tehdit unsurunu kullanarak ve karakteri ile baskıda bulunarak etkin olmaktadır. sahip oldukları otorite ile elde ettikleri kumanda etme. hangi amaçla ve sonunda nereye ulaşılacağını bilmeksizin üyeler sadece verilen işi yapmaktadırlar (Alptekin.Gücü elinde tutan kişi ve gruplara dönük olma. Adorno. otokratik lider. 1968:40-41). bu liderlik tipinde grubun amaçlarının üyeler tarafından bilinmesi gerekli görülmemekte. 1973:15). Otokratik liderliğin ortaya koyduğu yönetim biçiminin yararları ve zararları üzerinde durmak gerekirse.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 157 tarzlarına bakıldığında da dört temel liderlik tipi ortaya çıkmaktadır. Otokratik liderler. Öyle ki. tehdit ve güç kullanma vardır. Liderin yapması gerekenler gelenekler tarafından tayin edilmekte yönetimde yer alan kişiler sınırlarını aştıklarında çeşitli engellemelerle yüz yüze gelmektedir (Ergezer. 3. Bu tip liderler sert mizaçlı ve baskın tiplerdir.

kararlar. Bir diğeri. Bu nedenledir ki. 1968:42). Otokratik lider tipi ile azınlıklara müsamahasız olma ve otoriteye itaat konusunda Nazi Almanyası‟nda yaşananlar önemli bir örnek teşkil etmektedir. düşünce ve Güz 2009. Liderler cezadan çok ödül sistemine ağırlık vermektedir (Şimşek vd. Bu tip lider otokratik liderden sahip olunan yetkinin miktarı açısından değil. program ve iş görme yöntemleri üzerinde söz sahibi olmaması ve bunun sonucunda yaratıcılığın azalmasıdır (Eren. Pek çok fikrin bir araya gelmesi sonucunda alınan kararlar. astlar kendi aldıkları kararların sorumluluğunu taşımaktadır. 2004: 458). istek. Adolf Hitler psikopat bir canavar olabilirdi. örgüt için daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. planlar ve politikalarla ilgili tavsiyeler bulmaya çalışmalarında görülür ki. Otokratik liderliğin bu yararlarının yanında bazı sakıncaları da bulunmaktadır.2. 1992:73). 1998:140). Sayı:29 . Bunlardan en önemlisi.158 E. üyelerin inanç ve duygularını hiç dikkate almaması ve bunun sonucunda tatminsizlik. Lider üyeler arasındaki ilişkileri teşvik etmekte ve desteklemektedir (Ergezer. Demokratik ve katılımcı liderler grup amaçlarının belirlenmesi ve her üyenin amaç belirlemede ve amaçların başarılmasında geniş ölçüde yer almasına önem vermektedirler (Alptekin. Bu tip liderler karar verme aşamasında astlarının fikirlerinden faydalanmakta. Taşdemir olduğu zaman bağımsız hareket edebilme inanç ve güvenine sahip olabilmekte bu da lideri güdüleyici bir ödül niteliği taşımaktadır. otokratik liderlik tipi ile yönetilen gruplarda yenilik ve ilerleme oldukça yavaş gerçekleşir.. Demokratik ve Katılımcı Lider Liderin egemenliğinin yasalara dayandığı ve liderin yönetme ve emretme işlevlerini akılcı kararlarla yaptığı bir liderlik biçimidir. 3. yapılanlara katılmadığı ancak emirleri uyguladığı ortaya çıkmıştır (Atkinson vd. üyelerinde lider kadar örgütü etkileyen şartlarla ilgilenip amaçlar. moral düşüklüğü ve grup içi çatışmaların ortaya çıkmasıdır. otokratik liderlikte etkin ve hızlı karar verilerek zaman kayıpları asgari düzeye indirilmektedir. ancak bunları tek başına yapmadığı da bir gerçekti. 1999:659). Son olarak. plan. Diğer bir faydası ise. yetkiyi kullanma ve grubun yapı ve işleyişindeki şekli açısından farklılık göstermektedir. bu durum daha sağlıklı karar almaya imkan tanımaktadır. Demokratik ve katılımcı liderlik davranışının en önemli faydalarından biri. Savaş sonundaki yargılamalarda pek çok Nazi subayının tamamen sağlıklı ve kişisel ilişkilerinin normal olduğu.. grup içerisinde liderden başka hiç kimsenin amaç.

lider grup dışından bilgi ve kaynak sağlama doğrultusunda gruba katkıda bulunmaktadır.3. Grup üyeleri yetki alanlarına giren konularda karar almakta ve uygulamakta serbesttir. Gelişmelere zamanında tepki verilememesi örgütün sağlıklı işlemesine engel olmakta. Bu liderlik tarzının sakıncalarından ilki. üyelerin farklı nitelikte amaçlar geliştirebilmeleri. 2001: 489). Lider diğer grup üyeleriyle benzer bir rol üstlenmekte. Demokratik ve katılımcı liderlik davranışının en önemli sakıncası ise önemli önemsiz tüm karar verme sürecinin yavaş işlemesi ve bunun sonucunda zaman kayıplarının yaşanmasıdır. Diğer bir sakıncası da bazı yeniliklerin ortaya çıkması durumunda kararların etkinliğini kaybetmesi hatta grubun karar alamaz hale gelmesidir (Eren. 2004:460). 1998:141). örgütün yaşam süresi kısalmaktadır. İkinci olarak bireysel başarıların ön plana çıkarılması grup başarılarının önemli ölçüde azalmasıdır. Bu liderlik tarzının yararı. Son olarak tembel olan ve iş görmekten kaçan grup üyelerinin kaynakları kendileri için kullanmaları ve grubu parçalamaya yönelik çabalar içine girmeleridir (Eren.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 159 kanaatlerine önem verilen iş görenlerin motivasyonlarının olumlu bir şekilde etkilenmesi ve bundan psikolojik doyum sağlamalarıdır (Eren. üyelerin kararlarını serbestçe alıp uygulamaları sonucunda kendilerini geliştirip problemlerine en iyi çözümü bulma konusunda motive olmalarıdır (Eren 2001:489-490). Liderin buradaki fonksiyonu yönlendirme ve özendirmedir. Çünkü liderler genelde yetkiyi tamamen bırakmaya çok fazla eğilimli değildirler. Tümüyle oto kontrol sisteminin hakim olduğu ve çok fazla kullanılmayan bir liderlik tipidir (Sabuncuoğlu ve Tüz. güçten uzak duran bir liderlik tarzıdır.. Tam Serbesti Tanıyan Lider Grup üyelerini tamamen serbest bırakan. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . grup üyelerinin seçiminin çok önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 3. 1998:176). Tam serbesti tanıyan liderler genelde yetkilerini grup üyelerine bırakırlar. hatta bu amaçların birbirlerine karşı olabilmesi ve bunun sonucunda da özellikle kriz zamanlarında bu durumun grubun dağılmasına neden olmasıdır (Şimşek vd. Acil durumlarda karar verme aşamasında bu tip liderlik tarzı başarı sağlayamamaktadır. Bu durum bu tip liderliğin uygulandığı gruplarda. kararın alınması ve amaçların tespit edilmesini üyeler yapmakta. 2004: 459).

performans ve iş doyumunu artırmada oldukça etkilidir. Bu tip liderler bireyleri etkileyerek onları bir amaç doğrultusunda bir araya getirmekte ve ortak amaç için çalışmalarını sağlamakta etkindirler. Karizmatik liderler ile ilgili yapılan bir çalışmada şu davranış biçimlerini gösterdikleri ortaya çıkmıştır (Barutçu ve Akatay. üyelerin kişilik yapılarına.Büyük oranda yetkiye ve uzman güce dayanıp güvenmek. hemen yerine getirilen kişidir (Sabuncuoğlu ve Tüz. Sayı:29 . Karizmatik liderin insanüstü bir takım nitelikleri taşıdığına inanılmaktadır. insanlar sıkışınca onun yaptıkları ve söylediklerine bakmaktadırlar. Liderin karizması bazen ölmüş olmasına rağmen devam etmekte.Günün şartlarından çok farklı olan. Bu tip liderler genelde toplumda ya da grupta oluşan buhranlı zamanlarda ortaya çıkan. 1998:175). 1992:72). 1992:72). Lidere karizmatik kişiliğini atfeden insanlar bu durumu kabul etmemekte onun yanlış yapabileceğine kesinlikle inanmamaktadırlar. Karizmatik Lider Bu tip lider.4. Lidere yüklenilen karizmada buradan kaynaklanmaktadır. . Bu nedenle karizmatik liderlik. Bu durum grup üyelerinin sadakat ve itaatini sağlamaktadır (Aytürk. toplumun güvendiği ve kabul ettiği üstün nitelikli kişiler olarak kabul edilmektedir. gelecekle ilgili hedefleri planlamak. liderlik yaptığı grup üyelerini arkasından sürükleyen.160 E. Taşdemir 3. zaman ve mekanda oluşacak değişimlere göre farklılık gösterebilir. 1999:16-17).Bir dereceye kadar alışılmamış ve mevcut kurallara uymayan biçimlerde davranışlarda bulunmak. Yanlış yapmak bir anlamda karizmanın yok olmasına ya da zayıflamasına neden olacaktır. . Bu düşüncenin hakim olmasının nedeni lidere yüklenen karizmadan kaynaklanmaktadır. Açıklamaya çalıştığımız bu liderlik tiplerinin uygulanabilirliliği toplumun veya grubun kültür yapısına. Halk ile liderin inanç. Daha çok doğuştan gelen ve Allah vergisi kabul edilen bir yetenekle donatılan karizmatik lider bu nedenle toplum tarafından olağan dışı olarak kabul edilmektedir. iç ve çevresel şartlara. Toplum tarafından kurtarıcı olarak algılanmaktadır (Ergezer.Statükonun değiştirilmesi yönünde çaba harcamak. . Lider Güz 2009. Bu tip liderlerin yanlışları yoktur ve eğer yanlış olan bir şey varsa bunu çevresindekiler ve emri uygulayanlar yapmıştır (Ergezer. kararları bizzat kendisi alan ve söylemiş olduğu her söz emir olarak algılanan. beklenti ve ümitleri arasında bir paralellik ve benzerlik söz konusudur. 2000: 195-196): .

Bu kavramlar kimi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Kennedyler. ülke liderlerine. yaptıkları ve söyledikleri ile yaşadıkları döneme damgasını vurmuş liderlerdir. açlık ve çöküntü. üçüncü sırada ise. eğer kendilerine bir lider belirlemezlerse o toplulukta kargaşa hakim olur. yüzlerce ülkenin olduğu ve farklı yönetim biçimlerinin bulunduğu bir dünyada.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 161 benimsediği tarzın kendisini başarıya götürdüğünü fark ettiğinde bu tarzı devam ettirir. Ancak bu tarzın başarısız olduğunu ya da etkisini kaybettiğini gördüğünde ise bunu değiştirebilir. ter ve gözyaşı isteyen ve istediğini alan Churchill de gideli çok oluyor. 2002:16-17). sonsuzluktaki birlik ve kainattaki uyum fikirlerini aşılayan Einstein da artık aramızda değil. Topluluk halinde yaşayan insanlar. Martin Luther King Jr. bize şu an olduğumuzdan daha iyi ve daha mükemmel olabileceğimizi söylemekle ölümcül bir risk aldıklarını kanıtlarmışçasına hepsi öldürüldüler. Liderliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bu tespit insanların neden liderlere ihtiyaç duyduğu sorusunu akla getirmektedir. İnsanoğlu var oluşundan bu yana. Bennis‟in geçmişteki liderler ile ilgili söyledikleri ise önemlidir (2002:15-16): “Bütün bir ulusa. Liderler ve Yöneticilerin Farklı Yönleri Michigan Üniversitesi‟nden bir bilim adamı toplum için ölümcül bulduğu on tehlikenin bir listesini yapmış ilk sıraya da nükleer savaş veya kaza tehlikesini koymuştur İkinci sırada salgın hastalık. milyonlarca kurum ve organizasyonun bulunduğu toplumsal yaşamda. kurumsal ve grupsal liderlere ihtiyaç bulunmaktadır. Ama her iyi yönetici iyi bir önderdir denemez. İnsanları yönetenler ya da yönetmeye talip olanların her zaman lider olması beklenemez. İyi bir önder aynı zamanda iyi bir yönetici olabilir. Önderliğin temelini önderliğe ve yönetime ilişkin kavramlar oluşturmaktadır. Kan. hayata karşı büyük saygıyla insanlığa ilham kaynağı olan Schweitzer de artık yok. birlikte yaşama ihtiyacının sonucunda.” Bennis‟in bahsettiği isimler. Milyarlarca insanın yaşadığı. korkularını yenebilmeleri için meydan okuyan FDR (Roosevelt) artık yok. Bize. Ancak iyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir lider olabilmelidir. her zaman bir liderliğe ihtiyaç duymuştur. gibi liderlerinse. Liderlik önderlik etmektir. yönetimde ve kurumlardaki kalitesizlik ile liderlik eksikliği bulunmaktadır (Bennis. 4. Lambarane Ormanları‟ndan. Özellikle günümüz şartlarında görev alan yöneticiler toplum tarafından lider olarak algılanıyorlar mı? Bu soruyu amerikan toplumu için 1987 yılında “kim iş başında” diye soran Time dergisi ulusun ihtiyacının olduğu bir anda evde kimsenin olmadığını söylüyordu. Bu liderleri çoğaltmak mümkündür. Gandi.

Yönetim. Taşdemir yönlerden birbirlerinden ayrılırlar. Yönetici önder olmayabilir. Yönetici anamalcı ya da yönetsel erkçe atanmıştır. Önderliğin sürdürülebilmesi için önderin etkililiği asıldır. Önderlik. Önder. izleyenlere alışılmışın ötesine ve üstüne çıkan bir etkiyi içerir. 1969. ÖNDERLİK VE ÖNDER Önderlik. Önderlik ve önder ile yönetim ve yöneticiye ilişkin ayrılıklar Tablo 1‟de kısaca gösterilmiştir (Filley ve House. önderin onları etkilemek için kullanmasıdır. izleyenlerin öndere verdiği erki. makam sahibinin elde ettiği kayraları ve hakları kullanmasıdır. 1977.162 E. üst yöneticinin ve onu izlemek zorunda olan yöneticilerin yönetim biçimine göre nitelik kazanır. Güz 2009. 1 Önderlik. tekdüze alışılmış etkiyi gerektirir. Yönetim. izleyenlerin gereksinimlerini karşılamak için yeterliklerini eyleme dönüştürür. toplumun her kesiminde rast gelindiği için geniş bir kavramdır. yönetmen olmayabilir. toplumun her zaman iyi yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır. Yönetim. Başaran. izleyenlerin toplam etkisinden daha çoğunu onlara gösterip uyarlıklarını sağlayarak başa geçmiştir. 1982 „den Akt. Yönetim. Önder. Yönetim. YÖNETİM VE YÖNETİCİ Yönetim. iş görenlere çoğunlukla. Sayı:29 . saptanmış amaçları gerçekleştirmek için iş görenlere biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır. Önderlik. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tablo 1: Önderlik ve önder ile yönetim ve yöneticiye ilişkin ayrılıklar Görülmektedir ki. 1992:97). Yönetici yasal erkini kullanır. Önderlik. Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı olmak yeterlidir. Hersey ve Blanchard. izleyenlerin olgunluk düzeylerine ve geliştirdikleri değer ve düzgülere göre nitelik kazanır. Carroll ve Tosi. Önder kişisel erkini kullanır. Önderlik. iş görenlerin psikolojik gerçek sınırları içinde uyarlığını (compliance) sağlamaya yöneliktir. belli amaçları gerçekleştiren örgütlere özgü olduğu için daha dar bir kavramdır. Ancak günümüz hızlı değişimleri göstermektedir ki. izleyenlerin psikolojik gerçek sınırlarının ötesinde uyarlığını (compliance) sağlamaya yöneliktir. yöneticilerin aynı zamanda liderlik nitelikleri ile donanmış olmaları gerekmektedir.

Bu noktada liderlerin önemi ortaya çıkmakta. Gelişmiş toplumlarda iyi bir yönetici olmak. tam serbesti tanıyan ve karizmatik liderlik tarzları göstermişlerdir. bir araya getirme ve yönlendirme sanatı olarak karşımıza çıkmakta. hatta otoriter davranışlara müsamaha gösterilmektedir. Liderler yaşadıkları dönemdeki toplumsal yapıya ve duruma göre yönetim tarzlarını belirlemişlerdir. Çünkü tarihin başlangıcı. Bu liderler kendi zamanlarında ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkmış ve yaptıkları ile liderliklerini benimsetmiş. Ancak gelişmesini henüz tamamlamamış. insan ve insana özgü değerlerin yaşaması için en uygun yönetim tarzıdır. liderler ve liderliği de okumuş oluruz. insanlar için kurtarıcı olarak algılanmışlardır. Günümüz dünya düzeninde pek çok toplum demokratik ve katılımcı yönetim biçimini benimsemiş olduğundan bu tarz liderlik beklentisi içerisindedir. İnsanlık tarihini okuduğumuzda. çarkların düzgün işleyeceği şekilde kuramayan toplumlarda iyi bir yönetici olmak insanlar tarafından yeterli görülmemektedir. askeri. sahip oldukları donanımlarıyla topluma yapacakları katkı önem kazanmaktadır. çarkları düzgün işleyen sistemlerde yeterli olurken. insanlık tarihi boyunca denenen yönetim biçimleri ve liderlik tarzları içerisinde. Bu liderlerin büyük bölümü yaptıkları ile tarihe yön vermiş. insanlar yönetime katılmak ve görüşlerini rahatça söylemek istemektedir. hala sistemlerini. Çünkü sorunların çözümünün uzaması insanlarda bıkkınlığa sebep olmakta. Bu çalışma sonucunda görülmektedir ki. liderin olmadığı toplum ve organizasyonların sağlıklı bir yapı oluşturamadıkları ve süreklilik sağlayamadıkları görülmektedir. siyasal ve sosyal liderlerin varlığını görürüz. sorunların ancak otoriter bir tarzla çözülebileceğine olan inanç güçlenmektedir. belirli amaçları gerçekleştirebilmek için insanları etkileme. Bu durum toplumun zaman zaman farklı arayışlar içerisine girmesine neden olmakta. Ancak demokratik şartlarda da insanları belirli bir amaç etrafında toplamak. Ancak bu durum fazla uzun sürmemekte. öğretileri ile kalıcı olmuşlardır. harekete geçirmek ve başarıya ulaştırmak için İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Gösterdikleri yönetim biçimine göre de otokratik. liderlik. demokratik ve katılımcı. liderliğin de başlangıcı olmaktadır. dünyanın gelişmiş toplumları arasında olmayan ülkeler ve insanları demokratik ve katılımcılığın yanında karizmatik lider beklentisi içerisindedir.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 163 Sonuç Yapılan bu çalışmada. Tarih gözden geçirildiğinde dini. özellikle toplumların idaresi noktasında demokratik ve katılımcı yönetim biçimi.

and Peterson. ________________(1992). Feriha (1994). Baymur. Kültür ve Liderlik. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Nihat (1999). Smith. KAYNAKÇA Adair. Çev: Yavuz Alogan. 57-71. “Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik”. Tur. Güz 2009. Şevket Süreyya (1997). Genel Psikoloji.Ü. DJ. Mehmet (1968). Ethem (1982). Bingöl. SN. “Leadership and Effective Communication”.Ü. Adel Safty (Eds. İsmail (1998). Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University Pres. John (2005). Esin ve Akatay. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley. İ. Ankara: A. Eğitim Fakültesi Yayını. Bir Lider Olabilmek. Barutçu. Toplumların sıkıntılı dönemlerinde hala geçmiş dönemlerdeki liderlerine atıfta bulunması yönetici değil ama lider eksikliğindendir. Pelin Ozaner). ss. Taşdemir iyi bir yönetici olmanın yanı sıra lider olmakta gerekir. Alptekin. (1994).. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Terrence E. Kışkırtıcı Liderlik – Inspiring Leadership. Ankara: Alteo Yayıncılık. İstanbul: İnkilap Kitabevi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Bem. Bennis. Ayten (2000). İstanbul: Beta Basım.. Ankara: Yargı Yayınları. Sayı:29 . Başaran. Colcaud. Aytürk. Atkinson. Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara. Aydemir. Kent D. Personel Yönetimi. (1999). RC. ve Hoeksema. The Leadership Paradox: Balancing Logic and Artistry in Schools. 4:189-201. Selçuk Üniversitesi SBMYO Dergisi. (Çev. Psikolojiye Giriş. Deal. Leadership and the United Nations. Atkinson. Örgütsel Davranışın Yönetimi. İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Yayınları. Jean-Marc (1999).. Dursun (1997). EE.164 E. Yönetim Sanatı Başarılı Yönetim ve Yöneticilik Teknikleri. Çev: Utku Teksöz. Bursa: Vipaş İnş.T. Eğt. RL. Efil.). Trabzon: K. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Lider ve Demegog. Warren (2002).

İşletmelerde Davranış. Melek (1998). Akgemci.). Marshall Goldsmith and Richard Beckhard (Eds. Richard (1973). “Siyasal Liderlik”. Nick and Macdonell. Robers. Şerif. Eren. Hamdi (2001). Mustafa (1998). Örgütsel Psikoloji. Şule (2000) Lider Sarmalında Vizyon. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Liderlere Tapınma Psikolojisi. Koçel. Liderlik Sanatı. Peters. Çev: Mehmet Harmancı. Authority Responsibility and Education. İstanbul: Say Yayınları. (1997). A. Özel. İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. Tahir ve Çelik. 2(9): 163-182. Zeyyat ve TÜZ. Yeni Türkiye Dergisi Türk Siyaseti Özel Sayısı.Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler 165 Erçetin. London: George Allen and Unwin. Liderlik ve Özellikleri. Ankara: Nobel Yayın. Wess (1995). Richard (1998). Tamer (2001). İlhan (1994). Bahattin (1992). M. Leadership for Competitive Advantage. İstanbul: Beta Basım. İstanbul: Der Yayınevi. 3-9. Bursa: Alfa Basım. Çev: Canan Çetin ve Esin Can Mutlu. Yılmaz. Erol (2001). Chichester: John Wiley & Sons. İstanbul: Beta Basım. Eren. Strategies and Practices fort he Next Era. Şimşek. Frances Hesselbein. ss. Ankara: Ocak Yayınları. İstanbul: Marifet Yayınları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Hun Atilla‟nın Zafer Sırları. İstanbul: Beta Basım. İstanbul: Beta Basım. Ergezer. Ankara: Nobel Yayın. Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Yönetim: Teori. Kalyoncu. Süreç ve Uygulama. Richard M. Handy. İstanbul: İz Yayıncılık. San Francisco: Jossey-Bass. Sabuncuoglu. Erol (2004). Adnan (1998). “The New Language of Organizing and Its Implications for Leaders” The Leader of the Future: New Visions. Selçuk (1999). Georgiades. Erdoğan. Ş. Charles (1996). Hodgetts. Yalçın. Aytekin (1996). Personel Yönetimi. İstanbul: Beta Basım.

Hürriyet. Araştırma sonucu ede edilen bulguların internet gazeteciliğinin profesyonelliğinin sorgulanması. “Click commerce" * ** Yardımcı Doçent Doktor. her yaştan internet kullanıcısına kolayca ulaşabilmenin anahtarı olarak kullanılmaktadır. Milliyet. The strong representatives competed in the atmosphere and also put into practice the practices which are except from the traditional journalism conception and application with the ticking anxiety. her alanda olduğu gibi habercilik alanındaki profesyonelleri de büyük bir “rating” yarışına itmiştir.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Bu çalışmada. Zaman ve Radikal’in internet “ana sayfaları” söz konusu unsurlar açısından. the internet main pages of Hürriyet. cinsellikle yoğrulmuş ve erotizm içeren başlıklarla süslenmiş “hafif” haberler.Ü. habercilik. Anahtar Kelimeler: İnternet.gazetelerin internet sayfalarında kolaylıkla yer bulmaktadır. tık ticareti “Click commerce” based on sexuality: An Analysis on Internet Journalism ABSTRACT The internet which is the most effective communication media leads the professionals to compete in the rating. Hiçbir haber değeri taşımayan konular –gelenekselde de temsili olan. İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi. The photo galeries based on woman exposal. 237- CĠNSELLĠK ÜZERĠNDEN “TIK TĠCARETĠ”: ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME Umur IġIK* & Konur Alp KOZ** ÖZET Çağımızın en etkin kitle iletişim ortamlarından biri olan internet. The woman exposal. nitelikli bir habercilik anlayışının yerleştirilmesi açısından değerlendirilebileceği beklenmektedir.Ü. In this study. 7(2). haber değeri. kadın teşhiri. Any subjects which are not newsworthy take part in the internet pages of newspapers. Kadın teşhirine dayalı fotoğraf galerileri. Geleneksel gazeteciliğin güçlü temsilcileri de bu ortamda kıyasıya bir rekabete tutuşmuşlar ve daha fazla “tıklanma” kaygısı ile geleneksel anlamdaki gazetecilik anlayış ve uygulamalarının dışında pratikleri uygulamaya koymuşlardır. the rubbish news including sexual and erotizm are used for the internet user of all ages. içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir. news value. reporting. The results of research are expected to examine the professonalism of the internet journalism and evaluate to provide the eligible reporting conception. Zaman and Radikal are researched in terms of the aforesaid fact by using the content analysis method. Gazi Meslek Yüksekokulu İletişim 2003/18 . G. Key Words: Internet. G. Milliyet.

Sayı:29 .internetworldstats. Ülke nüfusunun yüzde 35‟i internet kullanıcısı durumundaki Türkiye‟nin 2000 ila 2008 yılları arasındaki kullanıcı sayısı artış oranı ise yüzde 1225 olarak gerçekleşmiştir (http://www. 26. Araştırma sonucu ede edilen bulguların internet gazeteciliğinin profesyonelliğinin sorgulanması. her yaştan internet kullanıcısına kolayca ulaşabilmenin anahtarı olarak kullanılmaktadır. Geleneksel gazeteciliğin güçlü temsilcileri daha fazla “tıklanma” kaygısı ile geleneksel anlamdaki gazetecilik anlayış ve uygulamalarının dışında pratikleri uygulamaya koymaktadırlar.47‟si internet erişim imkânına sahiptir. büyük. dünya sıralamasında ise 14. Haziran 2009). IĢık – K. internet kullanıcı istatistiklerinde Avrupa sıralamasında Mart 2009 rakamlarıyla 7. Güz 2009. geleneksel rakipleriyle paralellik gösterdiği unsurlar olduğu gibi kullandığı içerik ve anlamı bayağılaştırması bakımından farklılaştığı alanlar da söz konusudur. Zaman ve Radikal‟in internet “ana sayfaları” söz konusu unsurlar açısından. Milliyet. Yine araştırma sonuçlarına göre nüfusun yüzde 35. çağımızın en etkin kitle iletişim ortamlarından internet. Türkiye.8‟i internet kullanmaktadır ve bununla birlikte “gazete ve dergi okuma (yüzde 76)” internet kullanıcılarının en çok yaptığı iş olarak (TÜİK. İnternetin anlam üretimine aracı kıldığı dilin. Hürriyet. nitelikli bir habercilik anlayışının yerleştirilmesi açısından değerlendirilebileceği beklenmektedir. Hiçbir haber değeri taşımayan konular –gelenekselde de temsili olangazetelerin internet sayfalarında kolaylıkla yer bulmaktadır. Kadın teşhirine dayalı fotoğraf galerileri. Bu bağlamda.hamlelerle büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Türkiye‟de bugün itibarıyla 26.htm. cinsellikle yoğrulmuş ve erotizm içeren başlıklarla süslenmiş “hafif” haberler.5 milyon insan internet kullanıcısı durumundadır. Bu rakam ağın içindeki diğer Türkçe konuşan insanlar da dikkate alındığında daha büyük bir topluluğa işaret etmektedir.5 milyon internet kullanıcısı Avrupa nüfusu içerisindeki internet kullanıcılarının yüzde 7‟ye yakınını teşkil etmektedir. her alanda olduğu gibi habercilik alanındaki profesyoneller açısından da büyük bir rekabet ortamı yaratmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TÜİK) yayınladığı “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”na göre ise (Ocak-Mart 2008) Türkiye‟de hanelerin yüzde 24. 2008) gözükmektedir.168 GiriĢ U. Bu çalışmada.com/stats4. büyük olarak yerini almıştır ki. içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Avrupa‟nın ve dünyanın diğer ülkelerindeki Türkler bu rakama dahil değildir. Koz Gelişmiş ülkeler dikkate alındığında internetle oldukça geç sayılabilecek bir zamanda tanışan ancak son yıllardaki -devlet destekli. A.

onu Sabah gazetesi takip etmiştir. Türkiye‟de bu konudaki ilki Zaman gazetesi gerçekleştirmiş ve 2 Aralık 1995‟te internette yayına başlamıştır. Pavlik. Başlangıç yıllarında başta büyük gazeteler olmak üzere daha çok gazetelerinin “basılı nüshalarını” internete aktarmak yoluyla sanal ortama adapte olmaya çalışan bu yeni ortam aktörleri internete özgü bir yayın ve işletme modeli geliştirememişlerdir. ilerleyen yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler okuyucunun dikkatini çekebilecek unsurların (etkileyici görsellik. Zaman gazetesinden sonra Milliyet gazetesi 27 Kasım 1996‟da internette yayımlanmaya başlamıştır. ses. video. fotoğraf. bir yandan gelenekselde temsili olan gazeteler bir yandan da internetin sunduğu ekonomik imkânları fırsata dönüştüren çok sayıda internet gazetesi sanal ortamda yayına başlamıştır. Deuze. Türk basınında internete ilk giren dergi ise Temmuz 1995‟te Aktüel.) sanal ortamda gazetecilik yapılırken. 1997 yılıyla birlikte Türk basını tamamıyla internete adapte olmuş ve yazılı basınımızda yer alan çok sayıda dergi ve gazete sanal ortamda okuyucularına hitap etmeye başlamıştır (Gürcan. her türden malzemenin sunumunda sağladığı kolaylıklar. artan internet hızı. 1999: 45-46). Sanal ortamda da gelenekselde olduğu gibi abonelik yoluyla para kazanma girişimleri kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1996. merakların ve ilgilerin paylaşımını esas alan yeni toplumlar ortaya çıkarabildiğinden ve diğer herhangi bir iletişim aracı içinde imkansız olan bağlam ve yapı derinliği ile zamana bağımlılığı ortadan kaldırmasından ötürü gazetecilik anlayışında köklü değişikliklere yol açmıştır. fal vb. eş zamanlılık (synchronicity). paket anahtarlama (packet-switching). 1997: 30. Başlangıcında yalnızca geleneksel gazetede yer alan kısıtlı unsurlarla (haber. bulmaca. Etkileşim (interactivity). resim. Ekim 1995‟de Leman olmuştur. Hürriyet gazetesi. İnternet ve bağlı teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerle birlikte giderek kabuk değiştiren İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Türkiye’de Ġnternet Gazeteciliği Üzerine… İnternetle birlikte ortaya çıkan sanal gazeteler. etkileşim. 2003: 211-215) internete özgü bir gazetecilik anlayışının doğmasına imkan tanımıştır. video ve fotoğraf gibi web sitesine ağır yük getiren unsurların daha az yük getirir hale getirilmesi) internet ortamında kullanılabilmesine yol açmıştır. harita vb. Ulusal basında. alan darlığının ortadan kalması ve çok fazla erişime imkân tanıyan bant genişliğinin sağlanması.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 169 1. Türkiye‟de gazetelerin internetle tanıştığı 1995 yılından itibaren. 1 Ocak 1997‟de internette okuyucularıyla buluşurken. çokluortam (multimedia) ve bağlantılı metin (hypertextuality) gibi temel karakteristik özellikler (Newhagen ve Rafaeli.

okuyucuya ulaşma mantığında) ve bu ortama adaptasyonunu tamamlayan gazeteler nihayetinde internette ekonomik gelir elde etmenin temel unsurunun “tıklanma sayısı” olduğunun farkına varmışlardır. 1999. A. 2004. 2000. 2007. 2007) değerlendirilmektedir. uluslararası dolandırıcılık. Aktaş. 2003. 2009). Kısacası ne kadar çok “tıklanırsa” o kadar çok reklama ve dolayısıyla nakite kavuşma imkânı söz konusudur. sahtecilik) üzerinde tüm dünyanın ortak çalışma yürütmesi zorunlu hale gelmiştir. okuyucu-gazeteci iletişimine dek pek çok şeyi değiştirmiştir. 2007. bireyleri özellikle de gençleri ve çocukları. içerik kalitesi. Bugüne dek bu yeni ortamı teknolojik özellikleri/üstünlükleri ve gazetecilik temelinde keşfe yönelik olarak yapılan birçok çalışmada (Pavlik. 2007:9). haberin sunumuna (görsel-metinsel). Sayı:29 . Deuze. ziyaretçi sayısı ve profili. Bu reklam pastasından pay alabilmek. görsel kalite gibi unsurlarla ayırt ediciliğin sağlanması gerekmektedir (Danış.170 U. Kazaz. Haberin hazırlık sürecinden sunumuna dek internete özgü biçimler ortaya çıkmış ve bu gazetecilik anlayışında köklü değişimlere yol açmıştır. 2007. İnterneti önemli bir mecra olarak gören reklam verenlerin sayısı giderek artmaktadır ve Türkiye‟de online reklam harcamalarının 2007 yılı itibarıyla 40 milyon doları bulduğu tahmin edilmektedir. gazeteciye. Güz 2009. terörizm. Dimitrova and Neznanski. içerik. Koz (şekil. gazeteci-haber kaynağı ilişkisinden. başka bir deyişle reklamverenin gözüne girebilmek için bilinirlik. Tirajdan gelir elde edemeyen internet ortamdaki medya organlarının en büyük gelir kaynağını ise reklamlar oluşturmaktadır. teşhir. 2006) internet ortamının. İnternet. okuyucuya ve yayıncıya sunduğu fırsatlar ile internetin geleneksel anlamdaki gazetecilik uygulama ve pratiklerinden ayrılan yönleri (Gürcan ve Bekiroğlu. IĢık – K. Evrensel bir iletişim aracı olarak denetlenmesi. Thurman.koruyabilmek için bazı konular (çocuk pornografisi. gözetlenmesi pek mümkün olmayan internetin zararlı etkileri ve sonuçları karşısında toplumları. Bu yönüyle internet bir yandan sınırsız bir özgürlük ve iletişim alanını bir yandan da kötü niyetlilerin suiistimaline açık bir ortamı simgelemektedir (Işık.

Alexa sıralamasında ilklerden olabilme. kadın fotoğrafları ve zararlı yayınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan “Temiz internet” kampanyası. Yayın Yönetmeni.com. Buna karşın yapılan araştırmalar. sunulan içeriklerin derinlemesine araştırma ihtiyacı ortadadır. 2005). İnternette şiddet. Toplumsal değerlerle çerçevesi çizilen cinsellik olgusu konusunda ne ülke eğitim kurumları ne medya ne de ebeveynler üzerlerine düşeni gerçekleştirememektedir. Google aramalarında en ön sıralara çıkabilme ve reklam pastasından daha büyük bir pay kapabilmek telaşı. Yukarıda yer alan ve bir çeşit “itiraf” olarak kabul edilebilecek açıklamalar göz önüne alındığında medyanın kimi zaman bu rolüne ilişkin otokontrol ve kendini düzeltme çalışmaları yaptığı ancak mevcut duruma bakıldığında pek de başarılı olamadığı görülmektedir.tr Genel http://www.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 171 2.yaklaşık iki yıl önce.tr/gundem/6753140. Hürriyet. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .asp.hurriyet. arkadaşlar ve medyanın cinsellik konusunda en önemli bilgi kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır (Ercan. Çalışmaya da ışık tutan bu itirafın yanı sıra mevcut internet haberciliği ortam ve şartlarının.TartıĢmalar/Sorunlar “Kadın teşhirinin rekabetini reddediyoruz” Artık hiçbir haber değeri olmayan çıplak kadın fotoğraflarından oluşmuş foto-galerileri kaldırıyoruz. kimi zaman “teşhire” kimi zaman da erotizmin sınırlarını zorlayan haber(!) içeriklerine müsaade edilmesine yol açmaktadır. Bütün bunlara rağmen bugün Türkiye‟de habercilik adına internet meydanında boy gösteren gazetelerin sunduğu içerikler tartışma konusudur.Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni imzasıyla okuyucuya manşetten duyurulan haber başlığından ve spotundan oluşmaktadır. kültürel ve dinsel değerleri koruma çabalarıyla medyada sunulan içerikler arasında rahatsız edici bir ilişki söz konusudur. en azından ev sahibi gazete açısından olumlu sonuçlar vermiş görünmektedir.1 Yukarıdaki satırlar . 21 Haziran 2007. Bugün itibariyle Türkiye‟de en çok ziyaretçi sayısına 1 Fatih Çekirge.com. Yine benzer bir otokontrol çabası da Sabah gazetesi tarafından 27 Temmuz 2007‟de başlatılmıştır. Ülkemizde toplumsal.

alexa. Haber başlıkları. internet editörlerini geleneksel haber dilinden uzaklaştırmaktadır. haberin yer aldığı sayfalar sınırlı sayıdadır. Dikkat çekici bir haber başlığıyla sayfayı ziyaret eden kullanıcı. Dil oyunlarıyla örülü bu tercih. karakter sayılarıyla sınırlıdır.com/topsites/countries/TR). haberin ana kurgusunu örtülü hale getirilebilmektedir. geleneksel yayımcılıkta. Bu durum. hedef kitlenin dikkatini olabildiğince çekerek sayfa ziyaretini artırmaktır. Milliyet ve Hürriyet gibi gazetelerimizin başını çektiği bu yeni uygulamada. Haber başlıklarındaki “kurgusal oyun”. mümasil kılmaktadır. Geleneksel yayımcılıkta. Kullanıcı.172 U.Haber Sitelerinin Trafik Kaynakları ve Ġnternete Özgü Haber Tipleri Online haber yayımcılığı. okuyucuya nasıl ulaşıldığı ve ne tür teknolojik hileler yapıldığını görmek yerinde olacaktır. Temel amaç ise okuyucuyu baştan çıkaran bir söylemle. farklı içerikteki haberleri bile dublör haline getirmekte. geleneksel haber dilinden ayrılarak kendine özgün bir dil oluşturmuştur. İnternet sitelerinde ise bu sayı teknik ölçüde “sınırsız” olarak kabul edilebilir. daha çok retoriktir ve ikna edici bir kurguya sahiptir. Kullanıcı sayısını artırmak amacıyla yapılan bu kurgusal oyunlar. benzer kelime tercihleri ve diğer yayıncı kuruluşların “copy pastları”. Sayı:29 . IĢık – K. dikkat çekici hale getirilirken. Ancak her nedense büyük gazetelerimiz bu amaçlarını gerçekleştirirken kullandıkları yöntemler konusunda bihaber davranmakta. Bu amaçla. Haber içeriğine yerleştirilen cezbedici (!) görsel öğeler. dar alanlara sıkıştırılmış haber başlıkları. İnternet yayımcılığında. internet yayımcılığında ana sayfanın dışındaki bölümleri tercih etmemektedir. Güz 2009. Buradan hareketle çalışmanın bu bölümünde internet sitelerinin trafik kaynaklarına bakmak. Koz ulaşan ilk 30 siteye bakıldığında gelenekselde de temsili olan büyük gazetelerimizin yer aldığı görülmektedir (http://www. haber içeriği birden fazla sayfalara bölünmektedir. bazen de “örtbas” haberler yayınlayarak “Türk okuyucusunun birinci tercihi olmanın haklı gururundan!” bahsetmektedirler. tıklanma değeri yüksek kelimeler tercih edilmektedir. Bu yeni dil. Bu sistem yüzünden kullanıcı. tek bir haber için 2 ila 15 arasında sayfa ziyareti gerçekleştirmek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum her ne kadar avantaj olarak gözükse de aslında internet haber yayımcılığında alternatiflerin artması ve rekabetin olabildiğince sertleşmesi nedeniyle zamanla dezavantaja dönüşmüştür. 3. A. çoğunlukla yeni sürprizlerle karşılaşır. vitrin konumundaki ana sayfanın dışında devam sayfalarını okurken. ziyaretleri tetiklemektedir. sayfa ziyaret oranlarını da artırmaktadır.

com.com. okuyucunun sistemde daha fazla sürede kalması sağlanmaktadır.1. 26 Haziran 2009.milliyet. Özellikle fotoğraf galerinin tıklanma oranı yüksek olması.Galeri Haber Tipleri 3.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 173 haberle ilgili veya ilgisiz aynı içerikle sunulan fotoğraf galerileri ziyaret oranını ve dolayısıyla da “tıklanma sayısını” çok daha üst seviyelere taşımaktadır.1 .milliyet. haberlerde kadın teşhirciliğin artmasına neden olmakta. haber siteleri bu tür cinsel öğeler nedeniyle kimi zaman “filtreleme programları”na takılmaktadır.1 – “Vagon” Haberler Vagon haberler. 3.www.aspx?aType=GaleriHaber&ArticleID=1110998&PAGE= 1&Date= 26.06. Bu şekilde sayfa ziyareti artırılmakta. 2 http://www.2009&KategoriID=19 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Böylelikle. bu oranları daha üst seviyeye taşımaktadır. tek bir haberin birden fazla bölüme ayrılarak içeriğin ayrı sayfalara taşınması yöntemidir.tr/GaleriHaber. kendi tercihi dışında adeta sayfa ziyaret etmeye zorlanmaktadır. Haberin içerisine eklenen fotoğraf galerileri. tek bir haber için sayfayı ziyaret eden kullanıcı.tr2 Bu uygulamanın giderek yaygınlaşması içeriğinde zayıflamasına neden olmaktadır.

onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir bebek çıkar. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş beş veya yedi bebekten oluşur (http://tr. Haber içerisine yerleştirilen fotoğraf ve video galerileri.org). ziyaret oranlarını (hem sayfada geçirilen süreyi hem de sayfa ziyaretini) çok daha üst seviyelere taşımaktadır. Sayı:29 . bulvar tipi gazetecilik anlayışının internete de hâkim olmasına neden olmuştur. tıklanma oranı daha yüksek olan ya da editörün diğer haberlere göre daha önemli olduğunu düşündüğü haber. Fotoğraf ve Video Galerileri Görselliğin giderek ön plana çıktığı internet haber yayımcılığı.“MatruĢka” Haberler U. A. IĢık – K.wikipedia. Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. fotoğraf ya da video) ana sayfaya taşınır. Bu yeni uygulamada. Bild‟in.Hürriyet 3. Alman Bild‟in önünü çektiği yeni bir ekol peşindedir. 3 Matruşka. birçok ülkedeki haber sitelerinin de aynı yöntemi izlemesine neden olmuştur. 27 Haziran 2009. okuyucuyu devama yönlendirecek cezbedici ögelerle (başlık.1. haber içerik olarak zayıf olsa da büyük görsellerle desteklenmiş. “okumak istediği” habere ulaşana dek.174 3.2.2. Güz 2009. Ziyaretçinin dikkatini çeken bu haber tıklandığında ayrı bir sayfaya yönlendirilir ve 3 numaralı bölümde de gözüktüğü gibi günün tüm magazin haberlerinden oluşan bir derlemeyle karşılaşılır. internetteki çok yüksek sayfa ziyaretleri. Ziyaretçi böylelikle önem değeri en yüksek haberden başlayarak önemine göre sıralanan haber turuna sokulur. Bu yöntemde. diğer haberlere de göz atmak/tıklamak zorunda bırakılır. Koz Sayfa ziyaretini artırabilmek amacıyla daha çok Milliyet ve Hürriyet‟in uyguladığı bir diğer yöntem ise “matruşka3” olarak adlandırdığımız haber biçimidir. Bazen de okuyucu.

com.2% turkuaz 0.com adlı haber sitesinin de desteğiyle yaptığımız bir çalışmada. fotoğraf sayısı ve sayfa sayısının çarpanı kadar artırmaktadır.aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=3&Artic leID=1103664 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .tr 38.3% arsiv % 4.alexa.tr “İnternette en çok ziyaret edilenler listesinde zirvede yine milliyet.tr S U B D O M A İ N (Alt alan adı) 32.com.tr”.tr 100.com. radikal. sitedeki ziyaret oranını.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 175 Bu konuda 13 Haziran 2009‟da ankarahaber.com/siteinfo/milliyet.milliyet. Milliyet Hürriyet Radikal Zaman D O M A İ N (Alan adı) % 88. ikinci haber 3 ayrı sayfaya bölünmüş ve içeriğe 14 fotoğraftan oluşan bir galeri eklenmiştir.0% zaman.tr.com.5 milliyet. hurriyet. Aynı süre içerisinde ilk haberin sayfa ziyareti 300. Alexa verileri4 dikkate alınarak çıkarılan aşağıdaki tabloda haber sitesine ulaşan okuyucunun nerede vakit geçirdiği ya da hangi amaçla siteye ulaştığı görülmektedir.com.8% fotoanaliz 0. ikinci habere ilişkin toplam sayfa ziyareti ise 3150 olarak gerçekleşmiştir.0% fotogaleri 5. zaman.tr. Haber sitesinin ana sayfasında yayınlanan her iki haberin 3 saatlik yayın döneminin ardından sayfa ziyaretleri incelendiğinde çok farklı oranlarla karşılaşılmıştır. http://www. Bu haberlerin ilki “Ferhunde’nin acı intikamı” diğeri ise “Avrupa Yakası’nda hüzünlü veda” başlıklarıyla okuyucuya sunulmuştur.tr.com.0% radikal.1 msnyasam 1.0% emlak 0. benzer içerikteki iki magazin haberi yayınlanmıştır.8% kelebekgaleri 0.3% medya 0.com.3% hurriyet.com. Fotoğraf ve video galerilerinin bir haber sitesine ne derece katkı sağladığı aşağıdaki tabloda da görülmektedir.5% editor 1. okuyucunun hem daha fazla “tıklama”sını hem de sitede “daha fazla süre” geçirmesini sağlamıştır.1% arkadasim Tablo 1: Haber sitelerinin 19 Haziran 2009 tarihli toplam trafik kaynaklarının domain üzerindeki paylaşımı Milliyet Gazetesi internet sitesi bu konuda yaptığı haberlerde5 kendisine ulaşan okuyucunun yüzde 88.5‟inin ana sayfada sunulan içerikleri izlediğini belirtirken. Buradan da açıkça görüleceği gibi içeriğe eklenen galeriler. İkinci haber.tr/Ekonomi/HaberDetay. İlk haber tek bir sayfada okuyucuya sunulurken.com.9% sanaleditor 20.tr 99.4% videogaleri 0. rakip site olarak adlandırdığı Hürriyet‟te ise okuyucuların yüzde 4 5 http://www.com.

com.8‟inin de foto analiz bölümünü takip ettiklerini ve ana sayfayı izleyenlerin yüzde 38. Çünkü arama motorlarında. foto/video galeri vb. Koz 32. Kullanıcılar. içerikleri ana domain üzerinden sunmaktadır. Bu kodlamalar. sistem tarafından daha önce yapılan kodlamalarla sistemli biçimde title (site başlığı). aramalarda giderek önemli bir hale gelen “üst sırada çıkma isteği”nin bir sonucu olarak büyük bir pazar haline gelen optimizasyon hilelerinin önüne geçilmesi amacıyla algoritmalar sürekli değiştirilmekte ya da daha karmaşık hale getirilerek birden fazla bileşen kullanılmaktadır.tr/galeri) üzerinde tutmaktadır. Milliyet Gazetesi. Güz 2009. sayfaya kodlanan anahtar kelimeler veya sistemdeki eşlemeli anahtar kelimeler sayesinde ulaşmaktadırlar. arama motorlarının olası algoritmalarına göre düzenlenmektedir. galeri vb.tr (milliyet.milliyet.3. A. Hürriyet konusunda gerçekleri dile getirmesine rağmen kendi web sitesini ilişkin gerçekleri de göz ardı etmektedir. Arama Motorları ve “Kelime” Oyunları İnternet sitelerinin “kullanıcı havuzu” olarak kabul edilebilecek arama motorlarından kendi sitesine kullanıcı/okuyucu çekebilmesi tesadüflere bırakılan bir durum değildir. “Adriana Lima” konusunda Google‟da yapılan bir aramada Türk basınının önde gelen temsilcilerinin ilk sıralarda çıkması da bir tesadüf sonucu gerçekleşmemektedir.176 U.3 oranında olduğunu belirtmektedir.tr gibi) değil. Hürriyet‟in dışında Radikal ve Zaman gazeteleri de foto galeri vb. arama motorlarında istediği veriye. keywords (anahtar kelimeler) ve description (sayfa özeti) bilgilerine yer verilmektedir.8‟inin gazetenin magazin ekinin galerilerine. ana domain olan milliyet. Bu da kısmi de olsa açık kaynak olarak kabul edilen Alexa ölçümlerinde. IĢık – K.com. yüzde 20‟sinin fotoğraf galerilerine ve yüzde 5. Sayı:29 . Haber siteleri de birçok internet sitesi gibi bazı kelime gruplarında rakiplerine göre daha ön sıralarda çıkabilmek amacıyla bu tür optimizasyonlara başvurmaktadır. 3. içerik sunumlarını subdomain‟de (galeri. habere ilişkin her bir sayfanın başına. içeriklerin toplam kullanıcı üzerinden ziyaret edilme oranını kullanıcı bazında ölçüm dışında bırakmaktadır. Bu amaçla.com. Zira Milliyet istatistiklerde belirtilenin aksine.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . zayıf bir içerikle sunumu yapılan haberin sayfa başlığı ise (3) numaralı alanda görüldüğü gibi “Çamurla sevişenler” şeklinde oluşturulmuştur. (1) ve (2) numaralı alanlardaki başlıklar okuyucu için (3)‟üncü başlık ise site başlığı olarak arama motorları için düzenlenmiştir.tr/galeridetay. arama motorlarından “uygun olmayan içerik ve kelime oyunlarıyla” ziyaretçi çekme çabası açıkça görülmektedir.hurriyet. Sayfanın kaynağında sayfa başlığı (title) olarak “çamurla sevişenler” kelimeleri kullanıldığı görülmektedir.aspx?cid= 20006&rid=2369) ilgili kuruluşun. haberin içeriğinde “Çamur içinde festival” başlıklı haberle karşılaşırken. Haber başlığına tıklayan ziyaretçi.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 177 Hürriyet gazetesinin 27 Haziran tarihli “Çamur bahane festival şahane” başlıklı haberinde (http://kelebekgaleri.com.

Google‟da yer alan toplam indekslerindeki çevrimiçi aykırı kelime unsurları listelenmiştir. IĢık – K. Milliyet‟in ilgili tarihte Google‟de indekslenen toplam 13 milyon sayfası bulunmaktadır ve bunların içerisinde seks kelimesine ait 55 bin sonuç yer alırken bu oran Zaman gazetesinde sadece 723‟tür. Koz Aşağıda ankarahaber.000 Tablo 2: 19 Haziran 2009 tarihli Google aramalarında kelime tercihleri Güz 2009.920.000 Anahtar Kelime Seks Porno Fantezi Cinsellik Erotizm Toplam indeks Milliyet 55. Hürriyet 21.100 1.650. Buradan da görüleceği üzere ilgili haber sitesinin en büyük trafik kaynağını (% 78.000. reyting ölçüm ortamı olan Google Analytics raporlarında yer alan ziyaretçi kaynaklarının dağılımına ilişkin istatistiki değerler yer almaktadır. Bu durum.000 Zaman 723 835 240 2. A.000 19.800 4.79 ) arama motorları oluşturmaktadır. çevrimiçi ortamda arama motorlarını önemli hale getirmektedir.178 U.500 4.190 53 4.750.550 13. Sayı:29 .260 5. Bu da ilgili kelime gruplarında yapılan aramalarda.290 4.500 19.com (03-06-2009) adlı haber sitesinin.100 971 10.100 17.350 1. Aşağıdaki tabloda ise çalışmaya konu edilen dört ayrı haber sitesinin.400 1. Milliyet‟in ziyaret edilme olasılığını artırmaktadır.450 6.090 39.000 Radikal 46.

Araştırma kapsamında yanıtı aranan sorular şunlardır: 1. http://hurarsiv. 10 günlük sürede yer alan 103 haber. Milliyet ve Radikal gazetelerinin ana sayfalarına “Arşiv”den ulaşılırken. Zaman gazetesinde cinsellik ve teşhire dayalı hiçbir bir unsura rastlanmadığı için haber sayısı bakımından istatistiki bir değerlendirme yapılmamıştır. 1984: 18). bir metindeki değişkenleri ölçmek için yapılan sistematik. tarafsız ve sayısal bir analizdir (Berelson.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 179 4. İnceleme konusu gazetelerden Hürriyet. Yöntem Bu çalışma 1-10 Haziran tarihleri arasında incelemeye konu dört gazetenin internet sitelerinde ve yalnızca ana sayfada yer almış 6 haberler ve görsel unsurlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 7 Arşive atılan ana sayfadaki bütün haberleri kapsamaktadır. Gazetelerin ana sayfalarını. 6 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Zaman gazetesi 1-10 Haziran tarihleri arasında ve saat 20. Bulgular 5. Cinsellik ve “kadın teşhiri” gereğinden fazla olarak okuyucuyu çekmek ve daha çok sayfa ziyareti sağlamak adına kullanılmakta mıdır? 2. Nitel değerlendirme kapsamında ise özellikle kullanılan haber başlıkları ve kullanılan haber fotoğrafları başlık ilişkisi irdelenecektir.tr/goster/haberler. Nicel değerlendirme kapsamında 9 değişkenden oluşan kodlama formu yardımıyla elde edilen veriler istatistikî olarak değerlendirilecektir.00 saatleri arasında günlük olarak takip edilmiştir. Gazetelerin ana sayfalarında sundukları fotoğrafların ilişkilendirilmesi anlamlı mıdır? haberlerle kullandıkları 5. İçerik analizi.com.00-21. Gelenekselde de temsili olan gazetelerin internet sayfalarında sundukları içerikte “cinsellik” ve “kadın teşhiri”nin boyutları hangi düzeydedir? 3.aspx?id=2065&tarih=2009-06-01 ve takip eden günler.1. nitel ve nicel olarak değerlendirebilmek için “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. “Cinsellik” ve “TeĢhir” Ġçeren Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı ve Toplam Haber Ġçerisindeki Oranları Çalışma kapsamında yapılan incelemelerde Hürriyet gazetesinin arşive atılan ana sayfasında 1-10 Haziran tarihleri arasında toplam 525 haber başlığı 7 tespit edilmiştir.6‟sını teşkil etmektedir. Toplam haberler arasından “teşhir” ve “cinsellik” unsuru taşıdığı tespit edilen 103 haber içerik analizine tabii tutulmuştur.hurriyet. ana sayfada yer alan toplam haberlerin yüzde 19.

4 15.8 22.3 2.6 16.8 Tablo 3: Cinsellik ve Teşhir İçeren Haberlerin Ana Sayfada Yer Alan Haberlere Oranı Güz 2009. IĢık – K.6 2.1 28 21.2 2.3 20.6 22.6 16.3 18.5 9.3 20.2 9.2 4.5 19.6 6.7 16.2 11.9 19. Koz Tarih 1 Haziran Gazete Hürriyet Milliyet Radikal 2 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 3 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 4 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 5 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 6 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 7 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 8 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 9 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal 10 Haziran Hürriyet Milliyet Radikal Hürriyet Toplamı Milliyet Toplamı Radikal Toplamı Genel Toplam Ana sayfada yer alan toplam haber baĢlığı sayısı 52 62 47 54 62 47 50 66 47 54 64 47 51 63 43 51 58 45 52 60 43 53 66 43 54 65 43 54 62 43 525 627 448 1600 Cinsellik/kadın teĢhiri içeren haber sayısı 9 12 3 10 12 1 14 14 1 14 16 3 11 14 4 11 12 1 6 13 3 10 15 9 10 9 14 4 103 133 20 253 Yüzde % 16.5 21.3 22.180 U.3 19.3 6.9 18. A.6 21.9 25 6.3 20. Sayı:29 .1 25.

0 39.2‟sine tekabül etmektedir. Bunun toplam habere oranı ise yüzde 15. Bunların arasından 133 haber incelememiz açısından gerekli unsurları taşıdığı gerekçesiyle içerik analizine tabii tutulmuştur ve bu değerlendirmeye alınan toplam haberin yüzde 21. 8 Arşivde görüntülenen ana sayfada. İçerik analizine tabii tutulan toplam 258 haberin gazetelere göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir. görsel öge ve ifadeye rastlanmıştır. arşivlerinde yapılan incelemede ise. “Renkli Hayatlar”. Haberlerin yüzde 39‟unda eksiltili-devrik cümle kullanılırken.7 7.9 52. “Astroloji”.4 100. on günlük sürede 448 haber unsuru değerlendirmeye alınmıştır.9 92.6 100.4‟ünü teşkil etmektedir. başlık. “Günün Diğer Haberleri”. “Milliyet İnternet TV” gibi bölümler değerlendirmeye İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .2. Bu ise toplam haberlerin yüzde 4.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 181 Milliyet gazetesinin ana sayfasında ise 1-10 Haziran tarihlerinde toplam 627 haber başlığı yer almaktadır8. yüzde 53‟e yakını düz cümle ile başlıklandırılmıştır. Soru ve flaş-şok ifade şeklinde başlıklandırılan haberler ise (yüzde 8) daha azınlıkta kalmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan Radikal gazetesinin.7 7. “Sinema”.0 39. Radikal gazetesinin “teşhir” ve “cinsellik” içeren haber sayısı ise 19‟dur.4 100. cinsellik ve teşhir içerdiği tespit edilen toplam 258 haberde kullandıkları başlık açısından da değerlendirilmiştir. Zaman gazetesi dışında incelemeye konu diğer 3 gazetede toplam 1600 haber arasından 253‟ünde cinsellik ve teşhir unsuru içeren. Kullanılan BaĢlık Grameri İnceleme konusu üç gazete.8 olarak gerçekleşmiştir.9 52. Frekans Hürriyet Milliyet Radikal Toplam 103 136 19 258 Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 39.0 Tablo 4: Cinsellik-Teşhir İçeren Haberlerin Gazetelere Dağılımı 5. “Kültür-Sanat”. “Mizah” “TV Rehberi”.

1 3. Koz Frekans Eksiltili-Devrik cümle9 Soru cümlesi Flaş-şok ifade Düz cümle Toplam 101 8 13 136 258 Yüzde 39. Bunun yanı sıra 20 haberde ise sadece başlıkta (yüzde 7.7 100.2 47. kadın teşhirine dayalı olması. yalnızca yüzde 5. Cinsellik ve teşhir içeren haberlerin büyük çoğunluğunda (yüzde 64: 165 haber) “kadın obje”ye yer verilirken. A. (“Evlenmeden de olur” Hürriyet.1 42. 160 haberde görsel unsur yoluyla yapılan teşhirin (yüzde 62) yanı sıra 60 haberde de (yüde 23.0 52.182 U.0 Tablo 4: Haberlerde Kullanılan Başlık grameri 5. Haberde Cinsellik-TeĢhir Unsurunun Kullanıldığı Yer ve KullanılıĢ Biçimi Üç gazete özelinde ele alınan 258 haber üzerinde yapılan incelemede cinsellik ve teşhirin çoğunlukla görsel ögeler kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüştür.0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 39.3 100. görsel unsurlar ve metin) söz konusu unsurlara rastlanmaktadır. 10 Cinsellik iması: Haberde başlık ya da metinler yoluyla cinselliği çağrıştırıcı ifadeler.0 39.3) en az iki alanda (başlık. devrik cümlelerden oluşan başlıklar kullanılmaktadır.1 5. İnternette tasarım ve mizanpaj açısından yaşanan yer darlığı tam cümle kurmayı güçleştirmektedir. Haberler yoluyla cinsellik imasına 10 37 haberde rastlanırken (yüzde 14. Sayı:29 . yalnızca görsel unsur kullanımı 11 yoluyla cinsellik ve teşhire 13 haberde. 8 Haziran) 9 Güz 2009. 8 Haziran) 11 Görsel unsur kullanımı: Haberle ve konusuyla ilgisi olmasa da kullanılan resmin.4‟lük bir dilimde yer alan 14 haberde erkek obje ön plana çıkarılmıştır. Bu nedenle tam bir cümle kurulabilmesi için gereken ana unsurları (yüklem) içermeyen cümlelerle. (“Öyle bir hastalık ki” Hürriyet. erotizm içeren ifade ve unsurların kullanımına ise 29 haberde (yüzde 11) rastlanmıştır.1 3. 18 haberde ise sadece metinde (yüzde 7) teşhir-cinsellik unsurları yer almıştır.0 52.7 100.3.1 5.8). IĢık – K.39.

Haberlerde “En Sık Vurgulanan” ya da “Tekrarlanan Ġfade” 12 Frekans Cinsel görsellik vurgusu Cinsel istek uyandıran ifade Cinsel tercih Cinsel suçlar Diğer Toplam 167 40 11 21 19 258 Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 64. kişilerin cinsel fantezilerini konu alan haberler. konularla. (Seks bağımlısıymış. Haberlerin yüzde 15‟inde “cinsel istek uyandıran ifade”lere yer verilirken. Cinsel görsellik vurgusu: Habere konu kişi ya da kişilerin fiziki görüntülerinin ön planda tutulduğu haberler.5 92. Buna göre haberlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 52: 134 haber) foto galerilere yönlendirilmiştir.0 64. Milliyet.5.7 80. 2 Haziran. foto galerilerinin internet haber siteleri için ne denli bir “rating kaynağı” olduğunu da ortaya koymaktadır. (Kağıt bebekler ne kadar kazanıyor?.5 4.4 100.6 100. 21 haber taciz. Hürriyet.0 Tablo 5: En sık kullanılan ya da vurgulanan cinsel ifade Üç gazete ve 258 haber üzerinde yapılan incelemede.2 84.3 8.7 15. Milliyet. 6 Haziran. 5 Haziran) Cinsel suçlar: Tecavüz. 8 Haziran) Cinsel istek uyandıran ifade: Seks. cinsel şiddet haberleri. (Prensin „seks kölesi‟ kurtuldu. dekolte vb.3 8.1 7.7 15. (Frikik var. Milliyet. kelimeler içeren haber başlıkları ile yapılandırılan haberler. frikik. lezbiyenlik vs. tecavüz türünden “cinsel suç/adli vaka” vurgusu yapan metin ve görüntüler içermektedir. Küçük kıza otomobilde tecavüz!.4.) Cinsel tercih: Eşcinsellik. Bir erkeğe dört kız düşüyor. Milliyet. iç çamaşırı yok!. Eşcinseller bilimsel olarak incelenecek!.5 4.1 7. 9 Haziran. 3 Haziran) 12 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 8 Haziran.4 100. Radikal. Milliyet. Elde edilen veriler. Bir internet okuyucusunun daha fazla sayıda “tıklama” gerçekleştirmesi ve daha fazla süre ile sayfa ziyaretinde kalması için haberciler “foto galerileri”ni etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. çıplak. taciz türünden konular. cinsellik-teşhir içeren haberlerin büyük çoğunluğunun “cinsel görsellik vurgusu” yapan ifadelerle şekillendirildiği görülmüştür. 5.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 183 5. Dünyanın en güçlü kadını 34 yaşında. Haberin Yönlendirildiği Yer ve Ana Sayfadaki Konumu İncelemede ana sayfada yer alan 258 haberin sitede hangi bölüme yönlendirildiği de sayısal olarak ortaya konulmuştur.0 64.

3 9.1 61.2 26.7 38. Yüzde 9.0 51. İncelemede 258 haber.0 Tablo 6: Haberin Yönlendirildiği Yer Son dönemlerde foto galerileri ile benzer bir işlevi yerine getiren “Vagon” ve “Matruşka” haberler de rating ve sitede geçirilen sürede belirleyici rol oynamaktadır. eklere ya da başka bir siteye yönlendirme yapmaktadır. IĢık – K.184 U.1 17. yaklaşık yüzde 13‟ü video.7 8.1 100.2 26. Koz Frekans Foto galeri Video Eklere link Başka bir siteye link Devam sayfası Vagon/Matruşka haber Toplam 134 6 25 3 69 21 258 Yüzde 51. İncelemeye konu 258 haberin büyük bir çoğunluğu ise (yüzde 61.2 100.7 1. A. haberlerin yüzde11‟den fazlası (29 haber) manşet ve sürmanşet olarak ana sayfaya girerken.7 8.3 8.6 21.1 100.3 64.6 2.9 2.9 2.7 1.0 65.2 13.2 100.3 8.2: 158 haber) göbek tabir ettiğimiz bölümden ana sayfaya dahil olmuştur.7‟si devam sayfalara aktarılırken. ana sayfada yer aldığı konum açısından da değerlendirilmeye tabii tutulmuştur.0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 51.6 2. yine yüzde 27‟si (71 haber) manşet bölgesinde vitrine çıkmıştır.3 9. İncelememize konu olan 258 haberin yüzde 8‟i (21 haber) bu yöntemlerle dizayn edilmiştir.9 54.7 1. Sayı:29 .7 1.1 61.0 Frekans Manşet Sürmanşet Sağ manşet resimli Sağ manşet Manşet altı (resimli) Göbek Toplam 25 4 6 21 44 158 258 Tablo 7: Haberin sayfadaki konumu Güz 2009.1 91.8 100.0 Geçerli yüzde 9.7 11.9 100. Bunun dışında haberlerin yüzde 26.0 Birikimli yüzde 9.1 17. Yukarıdaki frekans tablosunda da görüleceği üzere.

151 haberin güncel resimlerle yapılandırılırken.1 91.1 5.5 5.0 100.0 Geçerli yüzde 58.3 84.2 78. Milliyet.4 36. Unutulmuş pop starlar. 7 Haziran.6. 2 Haziran. yüzde 27‟si dış kaynaklı haberlerden oluşmaktadır. Yüzde 58.5 5.0 Frekans Güncel Grafik/clipart Arşiv resim Toplam 151 14 93 258 Tablo 9: Haber-resim ilişkisi 13 Derleme Haber: Genelde fotoğraf kullanımı ile belirli bir konuda –güncel olmasa da. yüzde 36‟sının arşiv kayıtlarındaki resimlerle sayfaya taşındığı görülmüştür.9 100. 3 Haziran.6‟sı ülke gündeminden konulara ve yaşam/sağlık içeriğiyle donatılırken (35 haber).8 7.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 185 5.1 5.yapılan haberler. yüzde 8‟i derleme haber 13 şeklinde konumlandırılmıştır.) İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .0 100.0 51.4 36.0 Geçerli yüzde Birikimli yüzde 51.8 7.1 100. Dünya onları bu sahnelerle tanıdı. Hürriyet ve Radikal gazetelerinin ana sayfalarında ve devama aktarılan sayfalarda kullandığı fotoğraflarla haberin konusu arasındaki ilişkiye bakıldığında.0 Birikimli yüzde 58.5 64.0 100. Haberlerin küçük bir kısmı ise resim-grafik-clipart ile şekillendirilmiştir. Milliyet.8 8. Milliyet. Hürriyet. Haberlerin yüzde 13.2‟si (132 haber) magazin konularını kapsarken.0 Frekans Magazin Dış haber/dünya Yaşam/sağlık Yurt içi haber/gündem Derleme haber Toplam 132 70 15 20 21 258 Tablo 8: Cinsellik/teşhir içeren haberin türü Yine bir başka değerlendirme konusu da kullanılan fotoğraflarla haber ilişkisi üzerine olmuştur.8 8. Konuyla bağlantılı fotoğrafların bir kısmı alt yazı ve spotlarla okunur kılınırken ardından gelenler yalnızca görsel unsurlarla donatılıyor.1 100. Yüzde 51.2 27. Cinsellik-TeĢhir Ġçeren Haberin Türü ve Haber-Resim ĠliĢkisi Sayısal değerlendirme yapılan 258 haberin yüzde 51. (Makyajsız gezmemesi gereken 50 ünlü isim.2 27.

Değerlendirme ve Sonuç U.. Başka bir deyişle 10 haberden 2‟sinde teşhir ve cinsellik unsuru ön planda tutulmaktadır. Bunun için de kaldırıyoruz. Temel araştırma sorusu açısından ortaya çıkan gerçek ise. Hürriyet gazetesi açısından da bu oran yüzde 20‟lere yaklaşmaktadır. “Onları bu sahnelerle tanıdınız?”. Bunun yanında. “Bu küçük kızı tanıdınız mı?”. internet haber sitelerinin sunduğu içeriğin ne boyutlarda olduğu daha da anlaşılacaktır. Teşhir ve cinselliğin ön plana alındığı hiçbir haber ve görsel ögenin gözlemlenmediği Zaman gazetesi ile Radikal gazetesinin Hürriyet ve Milliyet gazetelerine oranla çok daha masum bir içerik sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sayı:29 . “kadın teşhiri” ve “cinselliği” ön planda tutan haberlerin birer rating unsuru olarak genel toplam haberler arasında önemli bir boyutta kullanıldığına işaret etmektedir.186 6. genç..incelemeye konu olan gazetelerden Hürriyet ve Milliyet‟te yoğun olarak kullanılmaktadır.. çocuk. Bazen de tam tersine. “teşhir” ve “cinselliğin” ön planda tutulduğu -magazin ağırlıklı hafif haberler. IĢık – K.” Çalışma ile ortaya çıkan sonuç ve gözlemlerden elde ettiğimiz önemli verilerden biri de. “Kadın Teşhirinin Rekabetini Reddediyoruz!” başlıklı yazısında bu konuda da şöyle bir itirafta bulunmuştu: “Biliyoruz ki internet sitelerine girebilmek çok kolaydır. Bir başka nokta da gazetelerin kullandıkları haber başlıkları ile fotoğrafların ilişkilendirilmesi açısından göze çarpmaktadır. yaşlı her kesimden insanın rahatça ulaşabildiği düşünüldüğünde bu içeriklerin daha sağlıklı ve okunabilir hale getirilme zorunluluğu ortadadır. vahşet içeren 3. İncelemeye Güz 2009.. A. aile içi şiddet. çok daha masum bir içerik taşıyan haber içeriği arşivden ortaya çıkarılmış şuh bir fotoğrafla süslenmektedir. Nitekim dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge. töre cinayeti. “En çok paylaşılan kareler” şeklindeki masumane başlıklarla yapılan yönlendirmelerin ardında “teşhir” ve “cinsellik” unsurlarının yer aldığı görsel unsurlar peş peşe sıralanmakta ve bu yöntem daha çok “tıklanabilmenin” anahtarı olarak kullanılmaktadır. Koz Yapılan incelemede elde edilen nicel veriler. sayfa haberleri de dikkate alındığında. Yarı pornografik ve kadın teşhirine dayanan üstelik hiçbir haber değeri olmayan fotoğraflara ne yazık ki çocuklarımız da kolayca ulaşabilmektedir. internet ortamındaki aşırı rekabet ortamında özellikle çocuk ve gençlerin ruh sağlığı ve psikolojilerinin gözardı edilmekte olduğudur. Milliyet gazetesinin genel toplam haberleri arasında bu tür haberlerin oranı yüzde 21‟e ulaşırken. Geleneksel basınımızın güçlü temsilcilerinin internet ortamında sundukları bu içeriklere.

(2007) İnternet‟in Gazeteciliğe Getirdiği Yenilikler. Dimitrova. Berelson. pp. (2004) What is Multimedia Journalism?. KAYNAKÇA Aktaş. http://www. Hafner Press. M. Journalism and the web: An analysis of skills and standards in an online environment. pdf.zapmedya. M. C. Milliyet). Deuze. (1999). “Fermuarını açık unutunca” (6 Haziran. Vol(5)2.V. 373–390. New Media&Society. 61(5). “Çamaşır giymeyi unutunca” (10 Haziran. Number 2. (1984) Content Analysis in Communication Researh. “Frikik var. Gazette. (2006) Online Journalismand the War in İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Hürriyet). “En çok paylaşılan kareler”. Selçuk İletişim. Danış. M. S. Vol:5. pp.139-152.203230. Journalism Studies. M. Neznanski. internete özgü içerik yaratma girişimlerinin temelinde daha fazla “tık” alabilmek ve okuyucuyu daha fazla sitede tutabilmek adına. Hürriyet). Ancak bu anlayışın karşısında uygulamaların ve teşhirden arındırılmış daha sağlıklı bir habercilik arayışında olanların varlığı da bilinmektedir. deyim yerindeyse “bel altı yöntemler” kullanılmaktadır. “Bir erkeğe dört kız düşüyor” (9 Haziran.com/data/sarperdanis_0802_onlinereklamcilik_public. D.Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: Ġnternet Haberciliği Üzerine Bir Ġnceleme 187 aldığımız üç gazetenin geleneksel ortamdaki içerikleriyle internette sundukları içeriğin farklılığı da ortada iken. 5 Haziran Hürriyet. Deuze. [Erişim: 5 Haziran 2009] Deuze. “Seks oyuncağı edinin” (10 Haziran. iç çamaşırı yok!”. “Üstsüz klip çekti!” (8 Haziran. (2009) Türkiye‟de Online Reklamcılık Sunumu. okuyucuların hemen her gün görmeye alıştığı ve giderek de yadırgamadığı haberler olarak karşımıza çıkarken. “Konuşan fotoğraflar”. Milliyet) vb. çok daha masum başlıklarla (“Beyaz giyerken dikkat!”. birazcık “cinsellik” ve “teşhir” koklatılmış haberlerin ulaştığı rating rakamlarının cazibesinin ve ekonomik getirisinin geleneksel gazetecilik değerlerini hiçe sayan bir anlayışın zaferine yol açtığı sonucunu doğurmaktadır. Milliyet) sunulan haberlerin altına yerleştirilen içerik ve görsel ögeler “teşhir”in boyutlarını ortaya koymaktadır. Hürriyet). türünden başlıklar. New York. (2003) The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online. B. 5(1). Her ne kadar çalışmamız büyük bir resmin küçük bir bölümüne ışık tutsa da.

188

U. IĢık – K. A. Koz

Cyberspace: A Comparison Between U.S. and International Newspapers, Journal of Computer-Mediated Communication 12 (2006) 248–263 ª 2006 International Communication Association. Ercan, H.(2005) Türkiye‟deki Gazetelerde Cinsellik, Türk HIV AIDS Dergisi, 8 (2), s.61.69. Gürcan, H.İ.(1999) Sanal Gazetecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. Gürcan, H.İ. ve Bekiroğlu, O. (2007) Türkiye‟de İnternet Gazeteciliği Açısından Yerel Basının Genel Görünümü ve Bölgeler Arası Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim, 5(1), s.22-29. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları (2008), Sayı:138, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2055, [Erişim: 26 Mayıs 2009] http://www.alexa.com/topsites/countries/TR Internet Usage in Europa (2009) http://www.internetworldstats.com/stats4.htm, [Erişim: 26 Mayıs 2009] Işık, Umur (2007) Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya. Kazaz, M.(2007) Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını, Selçuk İletişim, 4(4): 220-229. Newhagen, J. E., & Rafaeli, S. (1996) Why communication researchers should study the Internet: A dialogue, Journal of Communication, 46, pp.4-13. Pavlik, J.V. (1997) The Future of Online Journalism: Bonanza or Black Hole?, Colombia Journalism Review, Jul/Aug 97, Vol.36, Issue 2, p.30. Pavlik, J.V. (2000) The Impact of Technology on Journalism, Journalism Studies, Vol:1, Number 2, pp.229-237. Thurman, Neil (2007) The globalization of journalism online: A transatlantic study of news websites and their international readers, Journalism, 8(3), pp.285307

Güz 2009, Sayı:29

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237-

WHAT IS „EMPOWERING‟ AND WHO THE „USERS‟ ARE IN THE NEW MEDIA
Bora ATAMAN1
ABSTRACT
The battle on the meaning is inseparable from political ideologies. In this paper, therefore, the notion of ‘empowering for users’ as a common expression in media studies will be evaluated by focusing on various examples selected from new media applications on the scope of the liberal ‘media pluralism’ and the radical ‘media imperialism’ theories. As the flagship of the new media, the Internet is acknowledged as the perfect ‘marketplace of ideas’ in the liberal model, while critical political economists of communication delve into the complexity of cultural industries and the valorisation processes of cultural objects in the new media context. Understanding the use and the role of the media is one of the most complex issues of our time, as they are inextricably intertwined with our everyday lives. However, warning against a positivistic techno-global millenarianism in the light of the multidimensionality of our social world is a must. Key Words: New Media, Empowerment, Media Pluralism, Media Imperialism

Yeni Medyada “Kullanıcının Gücü” ÖZET
Anlam üzerine mücadele politik ideolojilerden ayrı düşünülemez. Makalemizde, bu sebeple, medya çalışmalarında yaygın bir ifade haline gelmiş ‘kullanıcının gücü’ nosyonu, liberal ‘çoğulcu medya’ ve radikal ‘medya emperyalizmi’ teorileri kapsamında, yeni medya uygulamalarından seçilen çeşitli örneklerle değerlendirilecektir. Yeni medyanın amiral gemisi Internet liberal modelde ‘fikirler pazarı’ olarak kabul edilirken, eleştirel gelenekten olan iletişimin politik ekonomistleri, yeni medyayı, kültür endüstrilerinin kompleks yapıları ve kültürel objelerin kapitalist ekonomide değer kazanma süreçleri bağlamlarında incelerler. Günlük hayatımızı bu derece sarıp sarmalaması, medyanın kullanım biçimleri ve rolünü kavramayı çağımızın en karmaşık konularından biri haline getirmiştir. Ancak toplumsal hayatımızın çok boyutluluğu ışığında, pozitivist tekno-küresel bir ‘İdeal Çağ’ beklentisine karşı uyarıda bulunmak bir gerekliliktir. Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Yetkilendirme/Güçlendirme, Medya Çoğulculuğu, Medya Emperyalizmi

1

Yardımcı Doçent Doktor, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü

İletişim 2003/18

190

B. Ataman

Introduction Words find their meanings in the dialogic reality of the language, as Bakhtin manifested (1981). The mutual understanding of minds within their contradictory social contexts could only be possible through the changing, transforming and living language. Therefore, words always have different connotations alongside their given denotations in the reality of everyday life. And as Freire puts (1996), conscientização (critical consciousness) is only available to those who have the capacity to name the world through their own words. By naming the world, and in a sense decoding it, people might begin to transform their oppressive realities for a better world. Here, there are at least two concepts that are needed to be emphasised and decoded by considering Freire’s approach and Bakhtin’s proposal of primacy of context over text, such as ‘empowering’ and ‘users’. However, it should be mentioned that decoding processes and resulting outcomes are varying in the dialogic relations of heteroglossia; conflicts between ‘centripetal’ and ‘centrifugal’, ‘official’ and ‘unofficial’ discourses within the language. In this essay, the notion of ‘empowering for users’ as a common expression in media studies will be evaluated by focusing on various examples selected from new media applications on the scope of the liberal ‘media pluralism’ and the radical ‘media imperialism’ theories. Hetoroglossia, in this regard, brings out not only the different perspectives, but also the clash of antagonistic social and political forces. Therefore, the concept of the user is dispersed and stratified across theories, but nevertheless, it would be virtually impossible to locate any of them in the cyberutopia where they can freely float. In the case of „empowering for users‟: media pluralism vs. media imperialism In media and cultural studies, polemical positions can be defined according to their ideological/political positionings. Thus, it would not be absurd if one tried to locate the main bases of the conservatives, liberals and democrats within the longstanding debates about the direct or indirect effects of information and communication technologies upon our lives or their roles in it. The battle on the meaning is therefore inseparable from political ideologies. In regard to media studies and also media policy, it reflects the particular antagonism between the famous theories of market oriented ‘media pluralism’ and radical ‘media imperialism’ (McQuail, 1992; Fiske, 1989; Mouffe, 2000; McChesney, 2000; Mattelart, 2003).

Güz 2009, Sayı:29

What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media

191

The resulting academic debate is multi-sided and intertwined, even though the primary subject is the media’s ‘liberating’ role for the users. For instance, as the flagship of the new media, the Internet is acknowledged as the perfect ‘marketplace of ideas’ in the liberal model, while critical political economists of communication delve into the complexity of cultural industries ‘in order to grasp the growing process by which cultural activities became objects of valorisation by capital’ (Mattelart and Mattelart, 1999: 91). A salient part of the so-called pluralist view generally carries the American label (Hall, 1982). For instance, John Fiske (1988), as one of the prominent representatives of pluralism in media studies, accepts mainstream media, specifically television, as a generator of polysemic texts. Therefore, messages can be interpreted in different ways, since programs provide a plurality of meanings which may find their actual values in social life. Although he stresses that he does not support the idea of liberal pluralism, he insists upon the flexibility of text and says ‘To be popular, then, television must be both polysemic and flexible’ (1988: 84). In this notion of pluralism, texts are ‘open’ and readers, audiences or users are able to extract the dominant view and transform it into something dissident or simply what they like. In the example of Dallas, he asserts its openness in comparison to a restaurant menu that allows people to choose whatever they like according to their socially situated and differentiated tastes. This approach, he argues, is ‘more productive than seeing the text as a singular determinate, closing down its meanings and producing a singular dominant ideology’ (Fiske, 1989:27-30). Thus, this ‘polysemic potential’ is indeed the keyword for most of media pluralism theories. At the same time, however, this reflexive keyword is also the Achilles heel of these theories: essentially, it can be argued that, they are in fact in agreement with the argument of Ericson et al. (1987) that the media (by implication, both in news and in entertainment) is open and diverse, and ultimately with the liberal-pluralist view that all is basically right with the media, and consequently with democracy. The traditional American pluralism has been transferred to new media studies, resulting in a sort of cyber-utopianism. Negroponte (1995), who sees empowered people socialising in decentralised, globalised and harmonised digital neighbourhoods in the near future, is a good example. But Mattelart (2003: 139) points out: ‘Whom is Negroponte empowering? The individual as a free-floating unit, sovereign in a free market’. At the same time, Jenkins and Thorburn (2004) illustrate the slippery ground of this ‘cyberutopianism’ and how this can peacefully associate with consumerist values. Therefore, an Apple computer could be a

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

For more democracy. Although they never wanted any public involvement. the fact has been controversial. is one example of a standard under threat from the increasing centralisation of control online. by conferring to Newman’s work. Terry Flew and Stephen McElhinney draw attention to the kinship between the mainstream economists and liberal communication theorists. ‘85 percent of research and development in the U. especially when they try to interfere or regulate the so-called free market. The Java language. in this regard. Allegedly.is a menacing indication of the controls on the standards of the Internet. Sayı:29 . authorities are mostly conceptualised as corrupt and oppressive powers against consumer-individuals. as McChesney shows in detail. Not surprisingly. And McChesney adds. entertainment companies like Disney and other media delivery systems like WebTV Networks. is seen as intrinsically effective in the circulation of liberal democratic ideas. more justice and a more balanced society. Global media. who are keen supporters of the combination of new technologies and markets. Ataman commodity but at the same time ‘a tool of liberation directed against an impersonal Orwellian bureaucracy’ (11). borderless communication and global commerce’ (2007: 289). Furthermore. However. they have always been eager for public subsidy. Boyd-Barrett (1998). However. the free-market conception of society moves closely with liberal democratic ideas in which the consumer-individual is greeted as the author of their own history (Mattelart and Mattelart. Their aspiration is for maximum profits. as McChesney (2000: 119-185) shows in the example of the commercialisation of the Internet in the US. In neo-liberal ideology. they also believe in media globalisation since it ‘promotes opportunities for shared information. decentralised and abandoned to commerce. and empowering for citizens or users against corrupt local authorities. the main aim was eliminating democratic process of policy making. but not for the people. in order to save the private interests of a few from popular interference. In their article. the proponents of free markets urge that all information and communication services should be deregulated. and nearly always works in favour of corporate America. but they are not eager to pay for expenses. this giant aims to dominate all levels of software production.S. the government’s economic and political power is crucial. In general. once being an open standard for running software over the Internet.192 B. electronics industry was Güz 2009. 1999: 124-125). explains how Microsoft -arguably a major controller of the Web. especially when there are government subsidies to be exploited. distribution and consumption in close liaison with hardware companies like Intel.

The current infrastructure of the electronic and digital media has significantly muffled the popular ‘electronic democracy’ idea of the mid-1990s. the company – arguably a sign of the decentralised global democracy – became a censor on behalf of the Chinese government by agreeing to limit access to online content İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . The example of CNN is noteworthy for understanding the global media attitude towards democracy. Murdoch’s CNN has been illustrating such a lubricious attitude towards many subjects worldwide that it is rather unlikely to be able to keep on carrying this positive reputation. As an effect of its advocacy for the Bush Administration’s militarist politics. However. in return (Flew and McElhinney:292). now an estimated 90 percent of all Web pages are for financial gain’. probably due to a sharp decrease in stock market prices on the eve of the new millennium. a large number of facts have shown that commercialised and globalised media systems. for instance. are not necessarily taking democratic values into account and do not pay attention to any improvement which could be empowering for users. In 2002. As Mark Poster (2007:135) points out. Yahoo decided to take a new step. ‘Corporations and entrepreneurs want nothing more than to glean greater profits’. This could also be the explanation of the historic $100 billion ‘gift’ to US media companies. Schuler (2000: 69) puts it clearly: ‘A decade ago commercial content was barred from the Internet.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 193 subsidized by federal government’ (142). Despite the fact that they were once called as one of the harbingers of global democracy. notwithstanding their age. satisfying the needs of other authorities such as the anti-democratic Chinese government. CNN received ‘support from Federal Communications Commission for the takeover of the largest cable TV network DirecTV’. regarding the dissident ‘Falun Gong’ movement which is seen as ‘a dangerous and apocalyptical cult’(Flew and McElhinney: 292). it would not be prudent to concur with official opinion in China. After defending even the right to sell Nazi memorabilia in the name of global democracy. is Phoenix TV’s main goal (a News Corporation joint-venture in China). which originated from publicly owned electromagnetic spectrum. Mutual support between governments and news corporations are not limited to one nation or one network. Since becoming a truly global corporation. its libertarian background had apparently vanished. Moreover. not for a sophisticated empowered community of citizens or netizens who might bother valuable business interests. China’s expanding market has not only attracted News Corporation: Yahoo was one of the many pioneers of freemarket liberalism entered to this arena. if they do not have enough amounts of shares in media conglomerates. Therefore. Their hunger is for cash.

But there was one more step. In this sense. 2003. as it is not highly filled with data. television is cold and unlike hot ones. after criticising the liberal media’s pluralism and the radical media’s imperialism schools as being determinist or essentialist. owing to television. the current fashion is subsequently striving to reformulate and develop new perspectives. political activists and so forth. 2006. In general. 1998. 2007). their commemorations of Canadian literature professor Marshall McLuhan sometimes blur that acknowledgment. his deterministic media theory transferred into new media studies. Dyer-Witheford. who are generally evolutionist rather then revolutionist. inspired by the growing use of the Internet and digital media. enables people to participate much more consciously to the determining process of meaning. 2006: 10). To some extent.194 B. in which communication technology is considered as the cause of change: first in minds. monitor and inhibit the so-called harmful information. the ‘tired democrat’ was to advance its position to an intelligence service supplement. Whatever the consequences of market–oriented new media applications as shown above. The most generative phrases belong to McLuhan (2001) were ‘the medium is the message’. In 2005. Therefore. most of the theories rooted in cultural studies reiterate their determination to find the active users in the cyberspace and defend their abilities to act (Boyd-Barrett. Poster. who hopefully would take part in the democratisation of offline as well as online ‘public spheres’. Rantanen. Ataman and even inspect. Morley. never give up believing in the positive interplay between modern technologies and the individual in the course of time. audiences/users who consume electronic signals of a TV box are becoming active in a McLuhanian sense. In the ‘Article 10’ which belongs to a document called the Public Pledge on SelfDiscipline for the Chinese Internet Industry. having been a successful censor. like newspapers or books. Yahoo tracked down a Chinese Journalist at the request of the government. which put him jail for ten years (Goldsmith and Wu. mainly. 2002). Although many of them admit that technology does not have the power to cause any positive/negative change on human history by itself. Rushkoff. and then in society. 2005. Güz 2009. 2007. since they should fill the data which is missing in a cold medium. Sayı:29 . active audiences. and the ‘global village’ in which people begin to live. Yahoo accepted these assignments (Lemon. and their fascinating potential for a more democratic world. which leads them in search of conscious individuals. These studies are. He also invented new concepts to support his deterministic arguments such as ‘hot medium’ and ‘cold medium’. It is clear that optimists.

Dahlgren (2007) acknowledges the significance of new technology and networked communication as he explains the characteristics of the ‘alter-globalization movement’ against the neo-liberal hegemony in the process of globalisation. strengthen the political participation which is truly empowering for users. As Poster suggests. Rushkoff (2003). like many proponents of the networked democracy. the Net is not only a source that explicitly contributes progressive civic culture but also a milieu of newer forms of civic identities. Web based organizations such as Indymedia. for instance. and benefit from its instrumentality to sustain their pre-practices. subject and object. 2007:136). believes that such practices and gained skills enhance one’s awareness about being a citizen. Hence. through sharing information. which also ‘open the field to new spaces of politics’ (139). and solidifies loyalty to the democratic system. He announces the electronic renaissance. the financial markets and consumer capitalism. therefore. however. For him. In line with Poster. Dahlgren. new media studies concerning culture should take into account the role of information machines in the process of mediating people’s symbolic practices. These identities are formed around Net-based activist organisations. Their democratic structures are usually in line with one-to-one architecture of the Internet. is more close to Poster than Dahlgren in his conceptualization of the Internet.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 195 Poster (2007). Computer-mediated communication fundamentally shifts the registers of human experience as we have known them in modern society and even as they have been known through ages. body and mind. ‘to be a rebirth of old ideas in a new context’ and continues: Predictably. users are encouraged to be active participants in debates as well as decisions. knowledge and abilities. Dahlgren. he believes that the potential of the new media offers new spaces for counter-politics. Presumably. human and machine are each drastically transformed by practices carried out on networked computers (Poster. argues that new media which elevates activities as a space may serve to create new types of subjects. Although he points out that the market and the state colonise new media. greets the potentials and opportunities of the new media even though his focus on radical democracy determines his framework as well as his instrumental approach. But they squandered their story on a pyramid scheme (indeed. the accelerating force of computers and networks tends to force any story to its İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . the dominant narratives of our era. in general. Time and space. the salient importance of these machines is the way they change people’s time and space perceptions. were the first to commandeer successfully the renaissance.

in this regard. This interactivity means a lot for him.196 B. learned a lot. established Skype. This proposed alternative global society relies on cooperation and organic interchange. which in turn leads to a fullscale urban rioting in many cities of the US. ‘the vast series of interconnections between the creatures allows any single one of them to serve as a ‘remote high leverage point’ influencing the whole’ (48). according to diverse media theories as well as political positionings. Collaborative behaviours of the developers of open code software confirm the advantages of togetherness as well as multiplicity of points of views (56-57). which in turn might forge a global society opposite to the free market model of globalisation. Kazaa has lost its user base and withered away.6 billion (Goldsmith and Wu. 2006: 105-125). Rushkoff asserts that compatible activity of the collective does not have coercive effects on the behaviour of the individual. On the other hand. instead of rivalry and monetary exchange. he gives the example of amateur footage appearing on television that shows the cruelty of white cops against a black man. sold it to E-bay and made $2. Enriching his own point by evidence from biology. Zennstrom. new media applications which empower ‘potentials’ for the users are continuing to be highly controversial. He greeted this action as the power of natural self-organization of community. he says. provides an example to foster his argument. especially the coral reef example. media technology empowers people. After so many legal disputes regarding copyright laws. Conclusion Overall. Supposedly. 2003:38-39). According to Rushkoff. it can be argued that a network-enhanced democracy is not a futuristic project. while assisting to create our own narratives together. The open source movement. whatever people do. the questions will remain: what is ‘empowering’ Güz 2009. however. but a promise of the day. Since individuals do not need to take orders from a higher authority to become active. Afterwards. Ataman logical conclusion) and now the interactive renaissance is once again up for grabs (Rushkoff. It reduces our dependence on closed texts. the government and the market can easily come together whenever they feel significant risks. There are very important lessons to take from the story of Niklas Zennstrom and his software Kazaa (once the flagship of the filesharing movement). In fact. who access and discuss how to change the status quo. Sayı:29 . Rushkoff dwells on people’s transformation from readers to writers.

157-176. O.’ in Electronic Empires: Global Media and Local Resistance. Understanding the use and the role of the media is one of the most complex issues of our time. it should not lead us to underestimate the genuine dissidence of some net-based movements’ anti-capitalist and anti-global manners. 2003: 162). Austin: University of Texas Press. like the one in Seattle against the WTO conference in 1999. This will require reflection on the myriad interconnections among the modes of social. Holquist (ed) The dialogic imagination: four essays. But at the same time. ‘Discourse in the Novel. M. who have been exploiting all sorts of media owing to the so-called freemarket.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 197 and who the ‘users’ are. REFERENCES Bakhtin. Thus. as they are inextricably intertwined with our everyday lives. one has to think over the following paragraph. and which are the very sources of democratic life. pp. it would not be reasonable to disavow the positive effect of some massive demonstrations. (1998). (Mattelart. political. Identifying the users and interpreting their practices regarding their interplay with the new media is not an easy task. in order to grasp the meaning of the empowerment in relation to the user. Jerry Yang and Bill Gates. In this essay. pp. Yet. (1981). ‘Media imperialism reformulated. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . In this regard. although they might also be identified as users. London: Arnold. this multi-dimensionality has been expressed in accordance with some different perspectives from various media scholars. Mattelart’s (2003) warning against the commonplaces of techno-global millenarianism becomes vital. M. carefully. it is clear that the author of this essay is not in favour of empowering the heads of giant media corporations such as Rupert Murdoch. 259-422. However. bringing into play the creative forces of science. the arts and social innovation. Thus.’ in M. national and global arena. which encouraged the opposition camp to organise world forums. Boyd-Barrett. an answer should embrace the interconnectedness between economic. cultural and educational mediation through which the uses of digital technology are formed. on the contrary they must be welcomed for their active participatory efforts in the local. Informational neo-Darwinism must be countered by a new conception of technological systems. social and technological factors.

‘Hegemony or Multitude? Two Versions of Radical Democracy for the Net. Massachusetts: MIT Press. London: Sage. London: Routledge. Rich Media. 287-306. Dyer-Witheford.W. et al. The Information Society. Media Performance. N. Jenkins and D.pcworld. (1996). pp. 191-206. ‘Civic Identity and Net Activism: The Frame of Radical Democracy. Jenkins. S. London: Sage. Theories of Communication. New York: Palgrave Macmillan. London: Sage. ‘Yahoo Criticized for Curtailing Freedom Online’ at http://www. A. Dahlgren and E. Gurevitch. Fiske. et al. (1992). New York: Oxford University Press. Lemon.’ in L. A.’ in L. Sayı:29 . (2002). (2001). Thorburn (eds. A. McLuhan. London: Routledge. (1988). ‘Globalization and the Structure of New Media Industries. Freire. Lievrouw and S. J.’ in G. Poor Democracy.198 B. McElhinney (2007). M. And D. and M. Livingstone (eds). Siapera (eds.’ in M. Mass Communication and the Public Interest. pp. pp. London: Methuen. ‘Popular Television and Commercial Culture: Beyond Political Economy. McChesney. H.html (accessed 10 Jan 09). Mattelart (1999). New York: Palgrave Macmillan. 56-90. Who Controls the Internet? Illusion of a Borderless World. Wu (2006).) Democracy and New Media. 27-30. Güz 2009. (2000). J. pp. Fiske. Dahlgren and E. (2003).com/article/103865/yahoo_criticized_for_curtailing_free dom_online. P. The Handbook of New Media. and S. Burns and R. London: Penguin.’ in L. Visualizing Deviance: A Study of News Organization. (1987). Ericson.(1982). P. Thompson (eds. Television Culture. and T. Mattelart. ‘Introduction. Toronto: University of Toronto Press. (2007).) Culture Society and the media. 55-72.) Radical Democracy and the Internet. (2007). S. D. pp. Siapera (eds. Goldsmith. New York: Praeger. Hall. Understanding Media. McQuail.) Radical Democracy and the Internet. R. New York: New Press. J. 1-17.’ in H. London: Sage. Mattelart. R. (1989).) Television Studies: Textual Analysis. (eds. pp. ‘The rediscovery of ideology: return of the repressed in media studies. Thorburn (2004). Pedagogy of the Oppressed. Ataman Dahlgren. Flew T.

140 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .’ in L. N. (2007). Jenkins and D. Open Source Democracy. (2000). Livingstone (eds). pp. 69-84. D. ‘Culture and New Media: A Historical View. (2003). London: Sage. T. The Handbook of New Media. M. Morley. The Democratic Paradox.’ in H. London: Sage. Schuler. C.What is „empowering‟ and who the „users‟ are in the new media 199 Mouffe. 101-121. London: Demos. pp. (1995). ‘Reports of the Close Relationship between Democracy and the Internet May Have Been Exaggerated. (2005). Massachusetts: MIT Press. Lievrouw and S. Rushkoff. Poster. D. Negroponte. A. (2006). D. 134-. London: Verso.) Democracy and New Media. Being Digital. The Communication Review. The Media and Globalization. New York: Vintage. Thorburn (eds. Rantanen. ‘Unanswered Questions in Audience Research’. 9:2. (2000).

237- ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ DERGİ VE GAZETELERİNDE SPOR VE KADIN (1928-1960) Funda ŞENOL CANTEK*-Betül YARAR** ÖZET Modern sporlar hem benliğin bedensel olarak algılanışının ve kimliğin inşasında bireyler üzerindeki etkileri açısından hem de nüfus bilgisi ve düzenlemelerine sunduğu katkı açısından modern yönetimlerin önemli araçlarından biridir. Key Words: Women. Besides that. changes in the body politics and gender regimes of the Republican elite from the period of the single party regime to that of multi party system are tried to be find out by questioning dominant masculinist discourses on women and sport. in addition to sport pages of a very important daily newspaper called Hürriyet. G. Bu doğrultuda önemli bir günlük gazete olan Hürriyet’in spor sayfaları dışında. Cumhuriyet elitinin beden politikalarının tek partili rejimden çok partili rejime doğru nasıl dönüştüğü bu yayınlarda spor ve kadın ilişkisi üzerine olan egemen eril söylemler sorgulanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kadın. From the early years of modernisation in Turkey too. In line with this. 7(2).Ü.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. modern sporlar modern yönetim biçiminin ve yeni yaşam tarzlarının gelişimine paralel olarak yaygınlaşmıştır. İletişim Fakültesi İletişim 2003/18 . Bu çalışma. İletişim Fakültesi Doçent Doktor. sport journals published in the same period are analysed. Türkiye’de de modernleşmenin ilk yıllarından itibaren. sport is one of the fields in which gender norms operate more strictly and are tied. spor toplumsal cinsiyet normlarının en katı olduğu ve titizlikle işlediği alanlardan biridir. as many feminist researchers put it. pek çok feminist araştırmacının da işaret ettiği gibi. the question how the relation between sport and women was constructed in the Journals and Newspapers in the Early Republican Period (1928-1960) in modernisation history of Turkey is investigated. sport. Ayrıca. In this work. Böylece. spor. Türkiye modernleşme tarihinde spor ve kadın ilişkisinin Erken Cumhuriyet dönemi (1928-1960) basınında nasıl kurulduğunu analiz etmektedir. modernleşme. moder sports have involved and diffused in parallel to the development of modern forms of government and new ways of life. dönemin spor dergileri incelenmiştir. Thus. press * ** Doçent Doktor. sporu bütün bu yönleriyle irdelemek amacıyla. with the aim of exploring sport from these perspectives. basın Women and Sport in the Journals and Newspapers of the Early Republican Period (1928-1960) ABSTRACT Modern sports are important means of modern governments both for their affects on individuals in constructing their identities and corporeal sense of the self and for their contribution to the knowledge of and regulating the population in modern societies. G. modernisation.Ü.

spor kapsamına giren tüm modern spor faaliyetlerinin iki temel anlamı bulunmaktadır. nasıl işlediğine dair ipuçları verir. bir ideolojinin ne olduğuna. Dolayısıyla spor tarihlerinin incelenmesi. Türkiye tarihinde beden politikaları ve sporun yeri. barındırdığı işaretler sebebiyle. Güz 2009. * Elit Sporcu: Örgütlü spora lisanslı olarak katılan ve üstün başarı gösteren sporculara verilen addır. kadınların spora katılımı çerçevesinde irdelenmiştir. elit sporlar ve sporcular* Türkiye’nin uluslararası platformda temsil edilip tanınır hale gelmesini sağlayacaktır. Söz konusu yayınlarda kadın sporcuların nasıl sunulduğu izlenerek. Bu çalışma. 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen ve Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların spor aktivitelerine katılımını. zinde ve estetik olarak gelişkin bireylerin yetişmesine katkıda bulunacaktır. Şenol Cantek – B. Araştırma kapsamında incelenen. Atatürk’ün önderliğinde. Birincisi. Yarar Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Spor ve Kadın: 1928-1960 Spor milli kimliklerin inşa edilmesinde ve ulusların modernleşme serüvenlerinde önemli bir yer tutar. Kadın bedeninin temsil ettikleri. Resmi söylem alanında. bu alanda var olma mücadelelerini ve bu mücadelenin kimlik kazanmaları sürecinde nasıl etkili olduğunu saptamaya yönelik daha geniş kapsamlı bir araştırmanın bir bölümüdür. Sayı:29 . boş zaman faaliyeti olarak spor veya kitle sporları. Türkiye modernleşmesinin niteliği ve özgünlükleri konusunda ipuçları vermektedir. denetleme ve yeniden üretmeye yönelik politikaları. geçirdiği dönüşümler. popüler bir gazetesi olarak Hürriyet’in spor sayfalarında kadın sporcuların nasıl temsil edildiği ve kadının sporla ilişkisinin nasıl manipüle edildiği bu çalışmanın temel sorunsalıdır. kurucu seçkinlerin hem özel. yine resmi söyleme göre sağlıklı. ulus devletlerin hangi ilkeler etrafında ve hangi politik argümanlarla inşa edildiklerini. hem de kamusal alanı düzenleme. Türkiye’nin modernleşme serüveninde toplumsal cinsiyete ve beden politikalarına ilişkin değişen değerler ve normlar. kamusal alanda bedensel pratikleri ile görünür olan bireyler olarak. Sporun elit düzeyde yapılan bir faaliyet biçimi olarak yine devletin denetiminde örgütlenmesi de bu politikanın uzantısıdır. Kemalizm’in modernleşme ve batılılaşma hamlesinin de kadınların kılık-kıyafetleri.202 F. zaman içinde bunların nasıl dönüşüme uğradığını göstermesi bakımından önemlidir. 1928-1960 arasında yayınlanmış spor dergileri/gazeteleri ile döneminin çok satan. bu analiz için en uygun kategoriyi oluşturmaktadırlar. bedensel aktivitelere katılma biçimleri takip edilerek analiz edilebileceğini söyleyebiliriz. İkincisi. halktan “vatandaş”a dönüştürülmeye çalışılan Türk insanının boş zamanını da kapsar. Sporcu kadınlar.

atletizm ve futboldur. Basında yer alan haberler ayrıca. birçok ülkede olduğu gibi seçkin sınıfların himayesi ve katılımıyla başlamış ve gelişmiştir. zamanla Müslüman öğrencilerin de katıldığı faaliyetler haline gelmiştir. Buralarda ayak talimi derslerini. vücut sağlıklarına özen göstermeyi öğrenecek ve disiplin altına alınacaklardır. Fenerbahçe Kulübü (1899) gibi. Akın. Galatasaray Kulübü (1905). 2004: 51). bu programların yaygınlaştırılması için bir talebin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. 1983. zamanla Müslüman ailelerin erkek çocukları arasında popüler olmuşlardır. Aşiret Mektepleri’ndeki derslerle. 2004. Okullar. Örneğin Beşiktaş Jimnastik Kulübü (1903). 1980). jimnastik ise sağlıklı bir yaşamın temel koşulu olarak gösterilmiştir. 19. İmparatorluğun son yıllarında beden terbiyesine yönelik ilgi çekici bir başka girişim ise Aşiret Mektepleri’nin eğitim programlarında yer alan “ayak talimi” dersleridir. halkın modern sporlarla tanışmasını ve bunlara ilgi göstermesini sağlaması açısından önemli bir potansiyele sahiptir.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 203 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Beden Terbiyesi ve Sporun Serüveni Türkiye’de de sportif etkinlikler. daha ziyade Levanten nüfus tarafından ülkeye sokulmuş. Bu tür gösteriler. Öncüleri erkekler ve varlıklı sınıflar olan modern sporlar. jimnastik. yüzyılın sonunda beden terbiyesi ile ilgili faaliyetler ülkenin Doğu’suna kadar ulaşmış görünmektedir. Günümüzde de varlığını ve başarılarını sürdüren birçok kulüp ve okul takımı. Galatasaray Kulübü’nün bünyesinden çıkmış olduğu Mekteb-i Sultani’nin spor alanına getirdiği yeniliklerden biri de. Telif kitapların İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Doğu’daki aşiretlerin padişaha bağlılıklarını sağlamak ve sürdürmek için. bekleneceği üzere Selim Sırrı vermiştir. kulüpler ve lokaller aracılığıyla örgütlü hale gelen en popüler spor dalları. Selim Sırrı’ya göre bu mekteplere devam eden çocuklar ayak talimi dersleri sayesinde. Atabeyoğlu. yıl sonunda okuldaki çeşitli beden terbiyesi faaliyetlerinin halka açık özel gösterilerle sergilenmesidir. modern sporlarla tanışmak için de vesile olmuştur (Bkz. Buna katkısı olan öğretmen Faik Efendi basının yoğun ilgisine mahzar olmuştur. Aynı dönemde. Önceleri gayrimüslim öğrencilerin ilgi gösterdiği dersler. Bu kitaplarda da. beden terbiyesi jimnastikle sınırlı tutulmuş. Zamanla jimnastik derslerinin diğer okullara da yaygınlaştığını gösteren örneklerden biri. Modernleşme ve batılılaşma hareketlerinin kaynağı olan Tanzimat dönemi. aşiret mensuplarının çocuklarını eğitme amacıyla 1892’de açılmıştı bu mektepler. Darülmuallimat’ın 1900 yılında yayımlanan ders kitabında çocuk oyunları ve beden hareketlerine yer verilmesidir (Akın. beden terbiyesiyle ilgili telif ve tercüme kitaplar yayınlanmaya başlanmıştır. Fişek. Tanzimat’tan sonra imparatorluk sınırları dahilinde kurulmuştur.

Türkiye’nin ilk kez uluslar arası spor müsabakalarına katılmasıdır. Bu dönemde beden terbiyesi mükellefiyeti gibi bir uygulama ile II. Spor yönetimi bugünkü biçimini almaya başlamıştır. voleybol. Bu dönemin özelliği. Cumhuriyet dönemi spor yönetimini dört aşamada ele alır: 1. Cumhuriyet Döneminde Spor ve Beden Terbiyesi Fişek. Dünya Savaşı’nın yarattığı gerelim. Fişek 1983. 1946 sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemi. yelken gibi. Şenol Cantek – B. 3. Akın 2004. tenis. Atabeyoğlu 1983). fiziki kültür politikasına yansımıştır. 1922’de kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Kurtuluş Savaşı’nın bitimiyle birlikte tüm spor işlerini kontrol eden tek yetkili organ haline gelmiştir. Yarar yazarlarının devlet kademesinde görevli veya önde gelen mekteplerde hoca olmalarını göz önünde bulundurarak. Kurumun örgütlenmesinde İsviçre Spor Federasyonu örnek alınmıştır. eskrim. (1983: 2180) Cumhuriyet döneminde sporun devlet denetimi ve gözetimine girdiğini söyleyebiliriz. Yeni devletin temsil edilmesi ve tanıtılmasında uluslararası spor müsabakalarının önemli rolü olacağı inancı İttifak’ın saygınlığını da arttırmıştır. 1936-38 arası Türkiye Spor Kurumu dönemi. beden terbiyesi ve spor alanında geçici bir düzenlemeyi hedefleyen kuruluş İstanbul’daki spor kulüplerinin temsilcilerinden oluşmaktadır.204 F. devletin bu işe ne kadar önem verdiğini anlamak mümkündür (a. sporun devlet denetiminde olduğunun resmen kabul edildiğini göstermektedir. 1922-36 arası Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı dönemi. Sayı:29 . güreş..e: 52). 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen davet edildiği ilk olimpiyat oyunu ise 1924’te Paris’te yapılandır. Daha ilk kurultayında CHP’ye yan-örgüt olarak bağlanmış olan kurum. atletizm. bir bölümü Türk kültürüne yabancı olan sporların Güz 2009. Kitlesel sporlar ve savaş sporları alanındaki zorunlu uygulamalara son verilmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti ilk uluslar arası spor müsabakasına bu ittifakın faaliyette bulunduğu (1922-1936) dönemde katılmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi. Bunun ilk kurumsal göstergesi 1921’de kurulan İdman İttifakı Heyeti Muvakkatesi’dir (Bkz.g. TİCİ’nin faaliyette olduğu dönemde. 2. 1939-45 arası Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü dönemi. spor alanında futbolun İmparatorluk döneminden devralınan üstünlüğü bir ölçüde kırılmış.

tüm sportif faaliyetlerin temeli olarak öne çıkmıştır. Stokholm caddesini göz önüne getiriniz.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 205 saygınlığı ve onlara yapılan yatırım artmıştır. kızak. Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”. İslam dininde beden. bedenin fiziksel zorlamalar ve kurallarla terbiye edilmesi ediminin İslam ve Anadolu kültürüyle beslenen geleneksel ahlaka ters düşmesi. halka boş vakitlerini nasıl değerlendireceklerini öğretmelerini öngörür. uğraşların karşısına. Cumhuriyet döneminde de İsveç’e gönderilerek.. örtülerin ardına saklanması gereken bir “ten kafesi”dir. Futbol. yağdanlık gibi gerdanlar. Fin halkının medenileşmesi için subayların. Berlin bulvarını. okullarda ve halk arasında benimsetip yaygınlaştırma misyonunu üstlenmiştir. Roman adlı kitabında. Şenol Cantek. Modern sporların başlangıçta üst sınıfların uhdesinde olmasının temel gerekçelerinden biri. Selim Sırrı Tarcan’ın öncülüğünde gelişen jimnastik çalışmaları. kambur yassılamağa çalışıyor (1964: s. Cumhuriyet’in kurucu seçkinlerinden Falih Rıfkı Atay. Selim Sırrı.b. güzel ve zinde bir nesil yetiştirilmesi için seferber olmuşlardır. İsveç jimnastiğini Türkiye’de. vandal bir spor dalı olarak görülmüştür. beslenme bozukluğundan mustarip ve vücudu geliştirecek sporlardan habersiz Türk insanına örnek gösterilmektedir: Tenasüp davasını sokakta kazanalım. Finlandiya’nın resmi tarih anlatısında büyük saygı gören fikir adamı Snelman. alışıldık bir şey olmamasıyla açıklanabilir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . müzik v. 63). kusursuz insanlarıyla. soluk yüzler… Bir de Paris sokağını. “bir topu tekmelemeye dayanan futbol”u koyar ve bu bağımlılıktan uzaklaşılması gerektiğini savunur (Bkz. Cumhuriyet rejiminin beden terbiyesi ile medeniyet arasında kurduğu ilişkiyi özetlemekte ve bu seferberliğin zorluklarına gönderme yapmaktadır. sağduyudan ve zarafetten uzaklaştıran. bohça gibi karınlar. 2009: 984). ön planda olmaması. spor cumhuriyetin kurucu seçkinlerinin moral değerlerinin ve kendilik etiğinin inşası sürecine katkıda bulunan bir unsurdur. Atay’ın atıfta bulunduğu Avrupa başkentleri. yüzme. benzer bir batılılaşma ve modernleşme sürecinden geçen Finlandiya’da olduğu gibi Türkiye’de de kitleleri uyuşturan. yirmi senedir cüce uzatmağa. paytak bacaklar. Bunun yanında. sözünü şiar edinen kurucu seçkinler. rekabetin öne çıkması yine aynı nedenlerle yadırgatıcı bulunmuştur. yüksek atlama. dans. Arzulayan/arzulanan. Tarcan’ın öncülüğünde spor aracılığıyla sağlıklı. Foucault’nun (2003) terimleriyle yorumlayacak olursak. yarı çıplak vücutların izleyicinin bakışına sunulması. idealleştirilmiş. Ski. İmparatorluk döneminin askeri okullarından yetişen ve Tanzimat’la birlikte beden terbiyesi ve spor konusunda uzmanlaşan Tarcan. Ecişbücüş bir sürü kadın erkek.

kürek. Bunun için Almanya’dan beden terbiyesi sisteminin en önemli isimleri Türkiye’ye davet edilmiştir. Şenol Cantek – B. Kadın sporcular açısından en hareketli geçen yıl 1936’dır. Erken Cumhuriyet döneminde bazı spor branşları üst sınıftan ve/veya gayrimüslim kadınların rağbet gösterdikleri veya “seçkin spor dalları” olarak nitelendiği için alt sınıftan kadınları dışlayan branşlardır. Diem’in raporunda. Yarar donanan. yüzme. mekan ve benzerinin tedarik edilmesinin önemli ölçüde harcama yapılmasını gerektirmesi de üst sınıfların ve Levantenlerin bu işte öncü olmasını beraberinde getirmiştir. Vivi gibi gayrimüslim kadınların adı geçmektedir örneğin (Hürriyet. bazıları da tek bir spor dalının ıslahı ve geliştirilmesi için bizzat çalışmış ya da okullarda eğitmenlik yapmışlardır. 1926’da Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kurulması sağlıklı nesiller yetiştirecek öğretmenlerin eğitilmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir. 2004). Cumhuriyet elitlerinin Türklüğe iade-i itibar çabaları doğrultusunda. batıya yaklaşmak isteyen varlıklı Müslüman kesim de beden terbiyesi ve sporun aracılığından faydalanmıştır. yani araç-gereç. Tenis. 21 Haziran 1948). Sporun ilk kez Levantenlerin ilgi alanına girmesinin sebeplerinden biri İslam dininin bedene yaklaşımı olabilir. Her ikisi de üst sınıftan ailelere mensup. 1948 yılında “ümit vaad eden” tenisçiler arasında Destina. Türklerin birçok spor dalının yaratıcısı. İkisi de eskrimcidir: Halet Çambel ve Suat Aşeni (Tarı). Akın. O yıllarda Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Alman hocaların en fazla mesai yaptıkları kurumdur. Berlin’de yapılan olimpiyat oyunlarına iki Türk kadın sporcu katılır. Davet edilen Alman hocalar arasında en önemlilerinden biri Carl Diem’dir. eğitmen. Modern sporları yapabilmek için gerekli temel donanımların. II. çocuklar ve gençlerin bedensel eğitimine ağırlık verilmiştir. Dünya Savaşı öncesi yükselen Nazizm’in beden politikalarının Türkiye’ye uyarlanması kararlaştırılmıştır. İki kadın sporcu dereceye girememelerine rağmen. Otuzlarda ortaya atılan Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi. Sayı:29 . Gazi Terbiye Enstitüsü’nün ilk kız öğrencileri kabul etmesinin yanı sıra. müminleri bu dünyanın hazlarına sürükleyebilir. eskrim bunlar arasında sayılabilir. yalnızca sosyal hayata damgasını vurmakla kalmamış. önemli bir deneyim yaşamışlardır. eğitimli Güz 2009. Lilyan. güzelleştirilen beden. Geleneğin ve dinin baskılarından bir ölçüde de olsa kurtulmak. teşhir edilen. spor alanında Türklerin yüzyıllara dayanan başarıları ve yeteneklerini öne çıkaran bir söylem ortaya atılmasına neden olmuştur. kıyafet. spor kelimesinin bile ilk kez Türkler tarafından kullanıldığı savunulmuştur (Bkz. isim babası olduğunun iddia edilmesinin yanında.206 F. Bunlardan bazıları hazırladıkları raporlarla spor ve beden terbiyesi alanında çeşitli iyileştirmeler önerirlerken. Yine bu yıllarda.

spor alanında da faaliyet göstermiştir. Cumhuriyet rejiminin yaygın eğitim amaçlı bir kurumu olarak. Çambel ise Almanya’da geçirdiği ilk eğitim döneminin ardından. yüzmeye teşvik edilir. ruh ve kafa gelişmesi bir arada düşünülerek hazırlanmış programlar uygulamaya konmuştur. yaya. garplı sporlardan tenis. yüzme. 1999: s. yalnızca askerlik pratiği alanında değil. aileleri ve çevrelerinin Cumhuriyet rejimine yakın. bisikletli geziler. Goltz’un yazdığı ve Millet-i Müselleha adıyla çevrilen kitap. Goltz Paşa olarak anılan subay. “Yurtdaşlara modern sağlık anlayışının esası olan ev ve oda jimnastiklerini öğretmek ve bunun günlük yaşayışın en lüzumlu bir aracı olduğuna herkesi inandırmak şuğbenin önemli ödevidir” ibaresi bulunmaktadır. modernleşme düşüncesine bağlı ve refah seviyeleri yüksek olmalarının eseridir. Spor şubesinin görevi jimnastik hareketlerini “kütle halinde taptamak”tır (tatbik etmek). Şube ulusal spor bayramları da düzenler. Cumhuriyet’in ilk yıllarında sportif faaliyetlere etkin olarak katılan kadınların bu alanda varlık gösterebilmeleri. Spor konferansları verir. eski sporların ihyası. İtalyan ve Alman faşist ideolojilerinin spor ve sağlam vücut konusunda duyarlık gösterdiği 1930-40’lı yıllarda halkevlerinde beden. Gençlik ve ulusal eğitimin parçası olarak görülen spor ve beden eğitimine karşı ilgi uyandırılması amaçlandığından. Milli sporlar desteklenir. CHP Halkevleri Öğreneği’nde. Türkiye’ye gelerek yüksek eğitim görmüş ve profesörlüğe yükselmiştir. Bunun için de her vatandaşın savaş sanatları konusunda temel eğitim almasını öngörmektedir. savaşsız bir dünyanın hayal olduğunu. Bu programlar.(aktaran Yeşilkaya. Suat Aşeni’nin babası Ahmet Fetgeri Aşeni Beşiktaş Kulübü’nün ve TİCİ’nin kurucularındandır. Gençler bisiklet ve motor kullanmaya. Halkevleri örgütlenmesi. mahalli şartlara uygun spor. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi .Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 207 kadınlardır. Bu iki örneğin de gösterdiği gibi. uzun bisiklet turları. spor şubeleri halkevlerinin en yaygın şubelerindendir. 98-100) Millet-i Müselleha Söylemi ve Beden Terbiyesi Mükellefiyeti İmparatorluk döneminde topyekun savaş fikrinin önde gelen savunucusu Alman kökenli Colmar von der Goltz’dur. o dönem için erkek sporcuların bile zor elde edebilecekleri bir fırsattan yararlanmış. atlı. savunma stratejileri alanında da çalışmaktadır. Yurdu tanımak için gezi ve kamplar düzenlenir. dağcılık. Hem Çambel hem de Aşeni. artık savaşların tüm vatandaşların katılımıyla ve ülkelerin kendilerine özgü stratejileriyle kazanılabileceğini savunmaktadır. eskrim ve benzerlerini içermektedir. Robert Kolej’de eğitmenlik yapan Rus Nadolsky’den eskrim dersi almışlardır.

modern değerlerin kadın bedeninde maddilik kazanmasıyla kurgulanır. Kısa askerlik süresi içinde. Cumhuriyet’in ilk yıllarında. Mükellefiyetin amacı. hareketli bir kadındır. 1938’de kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu da bu süreçte etkili olmuştur. Böyle olunca. spora verdikleri önemi ve formlarını sporla koruduklarını dile getirdikleri röportajları da bu dergilerin sayfalarında yer alır. Sayı:29 . batılı kadın sporcular referans gösterilerek özendirilir. Şenol Cantek – B. “tango” diye çağrılacak. Yarar Goltz’un fikirleri hem İttihatçılar’a hem de Kemalistler’e ilham vermiştir. Üstelik “asker ocağı” sadece erkeklerin bir araya toplanabildiği bir kurumdur. tahkir edilecek. Ancak. onlardan farklı olarak. Cumhuriyet döneminin başından beri askeri bir yönelim taşıyan fiziki kültür faaliyetleri. askerlik dersleri. 2004: 140-141). askeri bilgilerin uygulamaya konmasına da yaramıştır (Akın. Bu uygulamayı ülke çapında yönlendirmesi için Tümgeneral Cemil Tahir Taner görevlendirilmiştir. bütünüyle savaşa hazırlık çalışmalarına indirgenmiştir. kilolarından kurtulmuş. Dönemin spor dergilerinde modern kadınların spora katılımları. ailesinin bakımından da sorumludur. bunun yanında evinin. gürbüz. silah kullanma gibi. sağlıklı. spor yapar. sinemaya gider. Kıta Avrupa’sı ülkelerinde olduğu gibi. Ders bitiminde öğrenciler 15 günlük bir kampa gönderilmişlerdir. Bu kamplar izci kamplarını andırsalar da. Basında Kadın Sporcular Modern kadın imgesi ile spor arasında kurulan ilişki. Yeni ve modern Türk kadını. Bunun yanında. önce gençlere sonra da tüm halka temel askerlik becerilerini kazandırmaktır. 1930’ların ortalarından itibaren. vücut bakımını ihmal etmez. Beden terbiyesi mükelleflerine uygulanan çalışma programı askerliğe hazırlık veya askerlik taklidi olarak değil. “Beden Terbiyesi Mükellefiyeti” adı altında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Güz 2009. dönemin Hollywood yıldızlarının. Evi ve aileyi ihmal ederek.208 F. Böylelikle. bireysel hazların peşinde koşan kadın dönemin yaygın yakıştırmasıyla. ileride askeri faaliyetlerde lazım olacak esnekliği vererek. 1926’dan itibaren liseler ve öğretmen okullarının son iki sınıfında. savaş sanatı ile ilgili en gerekli bilgilerin kazandırılması mümkün görünmemektedir. Sokağa çıkar. askerlik dersleri okullarda yaygınlaşmaya başlamış ve örneğin Gazi Terbiye Enstitüsü ve Orta Muallim Mektebi’nin beden terbiyesi şubelerinin bütün sınıflarına teorik ve uygulamalı askerlik dersleri konmuştur. on beş günde bir saat olarak uygulanmaya başlanmıştır. farklı yaş gruplarından kadın ve erkekleri temel askerlik bilgileri konusunda eğitecek yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. gençleri ülke savunmasına hazırlayan bir uygulama olarak nitelenmektedir.

Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 209 eleştirilecektir. Çünkü bütün cihanın tasdik ettiği en büyük hakikatlerden biri de gürbüz çocuğun kuvvetli ve sağlam anneden doğduğu keyfiyetidir. yeni sporcu kadınındır! (1 İkinci Kanun 1931. örtülerini atmış. Birinci Kanun 1930). İki kadın tipinin tek benzer yönü iyi ahlaklı ve gerektiğinde fedakarlık yapabilecek. Sporcu kadının bedeni dolayımıyla cinsiyetçi toplumsal değerler. Türk Spor Dergisi’nin 1930 tarihindeki bir sayısında bunun bir örneğini görmek mümkündür: Memleket kadınlığının vücudunu sporla takviye etmesi. bütün dünya bu hakikatin peşindedir. ahlaklı ve disiplinli bir genç nesil yetiştirmenin bir aracı olarak (Gürsoy. Kadınların spora özendirilmeleri sadece estetik ölçütleri geliştirmek anlamında önemli görülmemektedir. Türk Spor Dergisi’nde 1931’de yayınlanan bir yazıda. örtülerin altından dünyayı görmeye çalışan. 1998: 4151) spor yapmak dönemin basını aracılığıyla da telkin edilmiştir. modern giyim-kuşam tarzına sahip. benliğini ikinci plana atan kadın olamaz. Genç Cumhuriyet’in ideal kadını ise başı açık. Yeni dünya. bedenini gizleyen. sağlıklı. arka planda kalmayı kabullenecek olmalarıdır. Anonim). Ahmet. ırkımızın eski kudreti hayatisini bulması için en kestirme yoldur. sağlıklı kadınlardan üreyecek sağlıklı ve gürbüz bir neslin önemine inanılmaktadır. Bütün Avrupa. Aynı zamanda. Dönemin İtalyası ve Almanyası’nda uygulanan beden terbiyesi politikalarından esinlenen bu yaklaşım esas alınarak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . güzel. Ve milletin vücut kabiliyetini en yüksek hadde çıkarmak için sarf ettiği spor mesaisinde kadınlara da erkekler derecesinde rol ve mevki veriyor. yeni ideal kadına vasıl olmak için tabiat ve güneşi bol bol yiyip içmekte olan yeni canlı genç kızlar ki ilk yapılacak şey olarak derhal soyunuyor ve açık havada hemen bir top oyununa başlıyorlar. “Yeni Kadını Spor Yaratıyor”. milliyetçi söylemle eklemlenerek ete kemiğe bürünürler. (“Kadınlar ve Spor”. çevik. Türk Spor Dergisi. öjenist politikalar doğrultusunda. sağlıklı ve kamusal alanda görünür olan kadındır. modern sportmen kadın tipi şöyle tasvir edilmektedir: (…) Anlaşılıyor ki yeni kadın spor yapacaktır. (…) Yalnız sırası gelmişken burada bir noktaya işaret edelim: (Cinsi latifliğin) kuvvetli ve sağlam olayım diye zorlu spor müsabakalarile vücudunun tenasübünü bozarak vücut teşekkülüne sakillik verilmesi doğru mudur? Fikrimizce kadın hafif sporlar yapmalıdır. Cumhuriyet’in ideal kadını artık Satı Kadın. Onlar Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarıdır. yeni ve genç Türk ırkının ideal temsilcisi olacaktır. sporcu kadınların birden fazla çocuk sahibi olmaları teşvik edilmiştir. İşte size. Bu nesil. Üst üste savaşlar yaşamış bir toplumdan. Kara Fatma gibi.

Ankara’da. Türkiye modernleşmesi. eskrim. Böylelikle kurumun CHP’yle ilişkisi organik bir bağa dönüşür. Her alanda olduğu Güz 2009. Anonim. özellikle fiziksel temasın daha yoğun olduğu dövüş sporlarında. dönemin spor yazarları tarafından kadına en uygun bulunan sporlardır. zarafetini. dövüşen batılı kadınların yer aldığı fotoğrafların altlarına yazılan yazılarda. boş zamanı değerlendirme ve sosyalleşme etkinlikleridir. üst sınıftan Müslüman ve gayrimüslim kadınların favorisidir. güneşlenen neredeyse tümü yabancı kökenli kadınlar spor dergilerinin yanı sıra gündelik gazetelerin sayfalarını da işgal eder. neredeyse onunla cinsel ilişkiye girmekle eşdeğer görülmektedir.210 F. Çünkü bunlar aynı zamanda. Şenol Cantek – B. Sayı:29 . Kadınlara uygun bulunmayan sporlar ise mukavemet koşuları. Sporda Kurumsallaşma 1936 yılında Türkiye’deki spor yönetimi açısından önemli değişiklikler yaşanır. 10 Haziran 1933). mücadeleye girmek. Ayrıca. Spor dergilerinde yer alan mayolu. kadınların en fazla rağbet ettikleri sporların. Boks yapan. rekreatif amaçla spor yapmaya özendirilirlerken. kadınlara uygun bulmadığı spor dallarını onlara yasaklamıştır (“Kadınlara Hangi Sporlar Yasak?”. geleneksel değerlere ve eşlik/annelik vazifelerine sadık kalmaya yönlendirilmektedirler. 1938’de açılacak olan. tenis. güreş. futbol oynayan kadın. bir adım daha ileri gidip. Cumhuriyet’in yeni ve seçkin kadınına işaret eder. sertleşecek hatta iffetini bile yitirecektir. orta sınıf kadınların kamusal ve özel alandaki bölünmüşlüğünün ve iki alan arasındaki gerilimlerle baş etme/edememe serüveninin de hikayesidir aynı zamanda. deniz kenarında giyilen kıyafetler en çok kadına yakıştırılmaktadır. büyük şehirlerde. özellikle de İstanbul ve İzmir’de yaşayan. bir yandan da kadınlık rollerini unutmadan. güzelliğini kaybedecektir. İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü. voleybol. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara ve Karadeniz havuzlarında yüzen. Yarar Dönemin spor dergilerine genel bir bakış. bisiklet ve atletizm olduğunu göstermektedir. boks. futbol gibi dayanıklılık ve sertlik gerektiren. Kadınlar. güreşen. saygıdeğerliğini. spor basını aracılığıyla profesyonel düzeyde değilse bile. dönemin spor basınında da sürülebilir. özellikle eğitimli. Dönemin spor dergilerinde erkeklerle güreşen. Bir erkekle. kasları geliştiren sporlardır. cinsel ilişkiye göndermeler vardır. Otuzlu yıllarda sadece deniz kenarına kurulmuş şehirlerde değil. Erkeksileşecek. Yüzme ve diğer su sporları. Su sporları. görevlerini ihmal etmeden. kürek. atlamalar. TİCİ kendisini fesheder ve yerine Türk Spor Kurumu (TSK) kurulur. Türk Spor Dergisi. yüzme. hem spor yapılıp hem de sosyalleşilebilecek. seçkin bir mekan haline gelecektir. Bu gerilimleri izi. düzgün vücutlu kadın fotoğrafları.

Federasyonlara kayıtlı kadın sporcu ise bulunmamaktadır. bu sebeple de elit sporcular yetiştirmeye ve profesyonelliğe önem verilmemesine bağlanabilir. kısa şortları. 19 Mayıs törenlerinde akrobatik danslar. su sporları. Direktörlüğün başına Tümgeneral Cemil Tahir Taner getirilir. bisiklet (motosiklet). Bu stadyum açılmadan önce. 19 Mayıs Stadyumu adıyla açılmıştır. kararlılık. eşliğinde gösteriler sergileyen kız öğrencilerin popüler basında. Beyaz. savaş yıllarında. hareketsiz. ilk 19 Mayıs Şenliği. Yeni federasyonlar kurulur. oyun ve eğlence olarak algılanmaması. kurdela. fiziksel dayanıklılık. atıcılık. ürkek neslin halefi olacaktır. sportif yetenekler ve fedakarlık. Otuzlu yılların ikinci yarısı ve Kırklı yıllarda. dağcılık ve kış sporlarıdır. Örneğin. Tenis. TİCİ’nin yerini TSK’nun alması beden terbiyesi konusunda daha fazla girişimde bulunulmasını ve verimli çalışmalar yapılmasını sağlamıştır. Danışma kurulu üyeleri arasında Adnan Menderes ve Burhan Felek de vardır. 1938’de Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü (BTGD) kurulur.b. İstanbul Taksim’de 1928’de yapılmıştır. futbol. Spor programları. Türk’ün ana vasıflarından olduğu ve potansiyel olarak her Türk gencinde bulunduğu savunulan cesaret. hentbol. Federasyonların organizasyonundaki özensizlik. güreş (boks ve halter). takla atan. fotoğraflar eşliğinde sıklıkla yer aldığı yıllardır. ilk uluslararası standartlara uygun stadyum. Bu federasyonlara 1940’da İzcilik Federasyonu da eklenecektir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . sporun ulusal ve uluslar arası boyutta rekabet. BTGD’nin kurulmasından hemen sonra mevcut federasyonlar lağvedilir. kolsuz bluzlarıyla koşan. 15 Aralık 1936’da Ankara’da. Onun yerine. zamanla kışlada. Bunlar atletizm. Sağlıklı nesiller yetiştirme arzusunun bu uygulamaların hedeflerinden olduğunu eklemek gerekir.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 211 gibi spor alanında da icra organı gibi hareket eden parti. tüm toplumun. derneklerde ve benzeri kurumlarda sporu beden terbiyesi ve askerlik pratikleriyle birleştiren uygulamaların hayata geçirilmesini beraberinde getirecektir. organizasyonları ve tesisleri TSK döneminde sayıca artmıştır. TSK’nın kuruluşuyla bu konuda yetkili tek organ olur. 19 Mayıs Stadyumu. voleybol ve diğer branşlar ise tek bir federasyon şemsiyesi altında toplanır: Sportif Oyunlar Federasyonu. çember. basketbol. özellikle de gençlerin fiziksel güçlerinin ve yeteneklerinin arttırılmasının üzerinde durulması. Kurucu seçkinlerin söylemlerinde sıkça yer bulan “gürbüz ve yavuz nesil” imparatorluktan devralındığı iddia edilen soluk benizli. savaş sanatına uyarlanarak ülkenin güvenliği ve bekası için kullanıma hazır hale getirilecektir. dans figürleri yapan genç kızları izlemek halk kitlesi için alışıldık bir pratik değildir. okullarda. top v.

fedakar ve sporcu Türk genç kızdır. Burada fetişleştirilen. Buna bağlı olarak kadınların yaptığı spor dalları arasında ilk sıralarda yerini alır atletizm. Kadınların mutlaka spor yapmaları gerektiğine dair söylemlerin etkisini kaybettiği. Spor politikaları açısından bu. Yarar Siyasal alanda ağırlaşan milliyetçi yaklaşımın. militer. Bu anlamda spor. ruhsal bir nesne gibi ele alınır. Bedensel faaliyet. Milliyetçi yaklaşım çerçevesinde istenen. Ancak bu dalların palazlanıp örgütlü bir biçim alması özellikle özel Güz 2009. kır koşuları düzenlenir. Spor erkekleri kahvehanelerden. Ayrıca. modernliğin yarattığı iki farklı kadınlık hali ve imgesi arasında (modern ve aktif olan karşı) “inkılap”a uygun olan sade. Sayı:29 . Bu dönemde kadınlardan sadece spor yapmaları değil. Spor Postası’nda yazan Mübeccel Hüsamettin’e göre. vefakar. Aynı dönemde Halkevlerinin Spor Şubeleri’nin faaliyetleri de önem kazanır. spor alanında milliyetçi. 1930’ların sonları ve 1940’lar döneminde yükselen spor dalı atletizmdir. disiplinli. 1940’larda voleybol dalında okullar arası müsabakaların başlaması söz konusu olmuştur. daha önce önem verilen jimnastik sporunun yerini atletizme bırakması anlamına gelmektedir. Spor yapmak gençliği “zehirli eğlencelerden” kurtarmanın en önemli aracı olarak tarif edilmektedir (4 Mayıs 1935). “doğru ruhsal gelişim”in sağlanması içindir ve beden “doğru karakter”in temsilcisidir. aynı zamanda makine gibi çalışan. Her ne kadar esas fetiş nesnesi erkek bedeni ise de bütün bu milliyetçi söylem için kadın bedeni de önemli bir temsil aracıdır. esas olarak genç erkek bedenidir ve sadece fiziksel değil. genç asker-yurttaşların yetiştirilmesi içindir. Bu biraz da seçkin sınıflar arasında yaygınlaşmış olan “modern kadın” imgesine karşı geliştirilmiş bir tepki olabilir. spor basınındaki bu tarzda yazıların yerini bir sessizliğe bıraktığını da belirtmeliyiz. Atletizm özellikle devletin teşvik ettiği bir sportif faaliyettir. idealleştirilen ya da kültleştirilen beden.212 F. sadece sağlıklı değil. Makine imgesine dönüşen bedenin. hatta yer yer ırkçı söylemlerin güçlenmesi biçimini aldığını görüyoruz. bireysel sporların ve özellikle jimnastik ya da atletizm sporlarının kitlesel olarak yaygınlaşması veya en azından eğitim süreci içinde genç neslin yetişmesinde etkin bir yöntem olarak yaygın biçimde kullanılmasıdır. Özellikle 1930’ların ikinci yarısında milliyetçi söylemin Batı’da yükselen otoriter rejimlerin de etkisiyle daha şoven-militer bir tona bürünmeye başladığı da belirtilmelidir. kızları ise sinemalardan ve komşu evlere kapanmaktan kurtaracaktır. askeri nizam altında işleyişinin temsil edildiği en önemli yer jimnastik ya da idman şenlikleridir. makyajsız ve sade bir tarza bürünmeleri talep edilmeye başlanır. azimli. Halkevlerinde genç kızlar için spor faaliyetleri. Bu dönemde sporun ethosunun dönüştüğünü söyleyebiliriz. Şenol Cantek – B. Bunun yanı sıra kız okullarında öncelikle voleybol ve yer yer basketbolun önem kazanmaya başlaması da söz konusu olmuştur.

Hürriyet gibi gazetelerin futbola verdiği önemle de beslenerek. Bütün bunlar yukarda ileri sürdüğümüz iddiayı destekleyen gelişmelerdir. Tüm bunlara bağlı olarak spor yapan kadınlarla ilgili haberlerin de azalması söz konusu olmuştur. bu fotoğraflardaki şortlu. Basın sektöründe dönemin önemli olayı. Bu olimpiyat oyunlarına ilk kez bir Türk kadını. Hatta. Hürriyet’in spor sayfalarında ise 1949’dan itibaren ilginç bir eğilim ortaya çıkar. Futbol ağırlıklı spor dergilerinin ilk örnekleri arasında 1948-49 yıllarında çıkan Gol Spor. 1940’ların sonunda mevcut spor dergilerinin pek çoğu kapanır. Spor gibi dergiler de bulunmaktadır. Dolayısıyla kadınların en fazla faaliyet gösterdiği okul sporlarına spor basını kapılarını yavaş yavaş kapatmaktadır. atletli bedenler sergilenmekte. gazetenin yayın politikasını magazin ve spor gibi. Spor haberleri magazin dedikoduları ve Hollywood film yıldızlarının erotik sayılabilecek fotoğraflarıyla süslenmeye başlar. Popülerlik ve yüksek tiraj arayışı. renkli bir gazete olmak iddiasıyla yayın hayatına girer. atlet Üner Teoman da katılmıştır. yerli kadın sporcuların müsabakalar sırasında çekilmiş fotoğrafları yayınlanarak. Buna paralel olarak basında okul sporlarına ve farklı spor dallarına ayrılan yer de azalır. Daha geniş bir çerçeveden yorumlayacak olursak basında giderek Cumhuriyet ideolojisinin ve modernleşmeci yaklaşımın yerini daha ticari ve eril bir bakış açısına bırakmaya başladığı yorumu getirilebilir. spor dergilerinin okuyucu kitlesi olarak erkekleri hedeflemeye başladığı izlenimini yaratmaktadır. kitlelere cazip gelen konular üzerine yoğunlaşmaya yöneltir. liglerin gelişmesi ve uluslararası müsabakaların başlaması sonucunda 1950’lerin sonu ve 1960’lar dönemine rastlar. fotoğraf altı yazılardaki ifadelerle de cinsel arzu yaratılmaya çalışılmaktadır.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 213 kulüplerde kadın voleybol ve daha sonra basketbol takımlarının oluşturulması. Bu yeni eğilim ile kadınlara dönük spor haberlerinin göreli olarak azalması arasında bir ilişki kurulabilir. çok satan. popüler gazeteler. Hürriyet Gazetesi’nin çıkmaya başlamasıdır. spor basını. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Spor Aktüalite. bol görsel malzeme eşliğinde günü gününe duyuran gazete. Bunun dışında 1970’lere kadar doğrudan futbolu çağrıştırmayan başlıklarla çıkan Türkiye Spor Gazetesi. 1967 yılında çıkan Fotospor sayılabilir. Hürriyet. bugünkü halini alır. İlk defa bu dönemde futbol ağırlıklı dergiler çıkar. 1948’de yapılan Londra Olimpiyat Oyunları’na kalabalık bir muhabir ekibi gönderen ve müsabakalarda Türkiye’nin aldığı başarılı sonuçları. Spor basınının giderek futbola odaklanıyor olması. Yani ağırlığını futbolun oluşturduğu bir içerikle hazırlanan spor sayfalarına sahip ulusal. Bunları takiben yayın hayatına giren spor dergilerinin ömürlerinin hep kısa olması da dikkat çekici bir gelişmedir. rakipleri arasından sıyrılır.

214 F. Yarar Tek partinin içinden çıkan yeni iktidar ve sporun “halka inmesi” Ellili yılların en önemli özelliği 1945’te iktidara gelen Demokrat Parti (DP) ile birlikte tek parti idaresinden çok partili rejime geçişe sahne olmasıdır. Bu gelişmeler. Batıda feminizmin yükselişe geçtiği bu dönemde. 1950’li yıllarda DP’nin genel liberalleşme eğilimi doğrultusunda. Buna karşın. spor alanında da daha aktif hale gelmesini sağlamıştır. 1983: s. Öte yandan. 1938’de kurulan BTGD’nin danışma kurulu üyesi olması sıfatıyla. 1950’ler dönemi kadınların örgütlü spora elit sporcu olarak katılımlarının göreli olarak arttığı bir dönemdir. Bunların başında futbol gelir. kadının her alanda olduğu gibi. DP iktidarı döneminde spor devletten önemli ölçüde yardım almıştır. Kadınların spor alanına ve uluslararası spor müsabakalarına katılımı eskisi kadar kurumsal destek görmemişse de. Türkiye’de spor tesislerinin kurulması için fırsat yaratmıştır. Menderes. kadınlar sporla uğraşmaya devam etmişler ve özellikle kulüplerin desteğiyle faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Ellilerin önemli bir diğer gelişmesi de. Yüksek tirajlı. spor alanında da liberal bir politika ve söyleme geri dönüş yapılmış olsa bile. spor konusunda bilgili ve ilgilidir. aynı zamanda kadının özgürleşmesinin ve haklarının peşine düşmesinin hakim eril düzeni sarsacağı endişesi ile kadına “asıl görevleri”ni. Spor Toto’nun kurulması ve futbolda profesyonelliğin kabulü. kadınların fizyolojik olarak erkeklerden daha güçlü olduğunu belirten bir yazı Hürriyet’in sayfalarında yer almıştır örneğin (“Erkekler Niçin Kadınlara Gıpta Güz 2009. yukarıda sözü edildiği gibi. popüler bir gazete olan Hürriyet kadının özgürleşmesi konusunda erkek egemen toplumun içine düştüğü ikilemi yansıtmaktadır. DP’nin lideri ve Başbakan Adnan Menderes’in popülist siyaseti. BTGM’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasıdır (Atabeyoğlu. popüler basından takip edilebilir. etkileri sonra da hissedilecek önemli gelişmelerdir. Spor Toto’dan elde edilen gelir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada kadınların kamusal alanda (zorunluluktan da olsa) daha fazla görünür olmaları. Türkiye’de de bu gelişmeler karşısında duyulan endişe. Batı’da ortaya atılan ve bilimsel kanıtlara dayandırılmaya çalışılan bir iddiaya göre. geleneğin ve dinin dayattığı ahlaka sahip çıkılması gerektiğini anımsatan bir söylem de paralel olarak yükselişe geçmiştir. 2194-2195). kadının özgürleşmesi ve eşitlik talepleri üzerine temellenen kadın hareketinin ivme kazanması. Sayı:29 . “halka inmek”. az çok Türkiye’de de etkisini göstermiştir. Şenol Cantek – B. Bu sebeplerle DP yönetimi kitleleri cezbeden sporlara özellikle önem vermiştir. kadınların spora katılımı açısından asla 1920’lerde ve 1930’ların ilk döneminde görülen özendirici ve harekete geçirici yaklaşımdan söz edilemez. “halka itibarını iade etmek” gibi iddialar taşımaktadır.

Kadın sporcuların hangi branşlarda. tiraj arttırmaya yönelik yayın politikası gereği. kuralları koyulan bir ilişkidir. yani kadınların erkekleşmesi hiçbir zaman ve hiçbir veçhile tabii. Bu ilişki. Kadın. 1950’li yıllarda kadınların spora katılımları ile ilgili söylem ve kadınların spor alanındaki faaliyetlerini basına yansıtan görüntüler. genel olarak egemen söylemdeki bir kaymanın da varlığına işaret eder görünmektedir. erkekler tarafından sınırları çizilen.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 215 Etmeli? Zayıf Cins Kuvvetli Cins Hangisi?”. Popüler gazetelerin bir örneği olarak Hürriyet. bu tür ajitatif ve magazinel nitelikli haberler aracılığıyla. kadınların sosyal alanda ve spor yaşamında artan varlıklarına paralel bir gelişme olmakla birlikte. saf ve yüksek bir medeniyetin mahsulü değildir. İçinde bulunduğumuz yıllarda kadının bağımsızlığı ileri sürülmektedir. okuyucunun dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Şevket Dilmaç imzalı bu metinde. gerçekliği sorgulanamaz hale gelmiş önyargıları tersyüz edermiş gibi yaparak. atletizm gibi “kadına yakıştığı” düşünülen. Bir yandan bu bakımından Türkiye’nin hep geride kaldığından şikayet edilirken. Hürriyet. sporun örgütlülüğünün ve kadınların spora katılımlarının artmasıyla da İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . Batı medeniyetinde kadınların toplumsal hayata ve spor alanına katılımına yaklaşım da çelişkilidir. Batı spor alanında genel olarak örnek gösterilen ve hep gerisinde kaldığımız bir gelişmişlik çizgisini temsil etmektedir. ne kadar süreyle çalışılacakları erkekler tarafından tayin edilmektedir. Branşlar. Halbuki bu daha ziyade evlilik ve aile bağlarından sıyrılmaya çığır açan bir hezeyandır” denmektedir ( Hürriyet. Kadınların toplumsal yaşama katılımının hem övgüyle hem de tedirginlikle karşılanmasına paralel olarak. Türkiye’de ve Batı’da kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda yaşanan gelişmeleri hem gıpta ile hem de tedirginlikle karşılayan bir “paranoyak” yaklaşım temelinde kurgulanmıştır. Örneğin kadınların Batı’da güreş ve futbol gibi annelik rollerine ve güzelliklerine zarar verebilecek sporlarla uğraşmaya başlamış olmalarını tedirginlikle aktaran bir yazıya 1953 yılında yine Hürriyet’te rastlanmaktadır (6 Mart. Sportif faaliyetlerde başarı gösteren kadınların basına daha sık konu olması yukarıda da belirttiğimiz gibi bu söylemsel kaymanın bir uzantısı olduğu kadar. Nitekim. vücudu deforme etmeyecek branşlardır. Sportif faaliyetlerden uzaklaşılması ise nişanlılık/evlilik ve/veya çocuk sahibi olunması sebebiyle olmaktadır. birkaç ay sonra aynı konuda tam tersi bir iddiayla ortaya çıkacaktır. bedeni ile ilişkisinde yalnız bırakılmak istenmemektedir. Spor yapan kadınlar için de aynı denetim ve yönlendirme mekanizması söz konusudur. amaçları/öncelikleri belirlenen. tenis. “Emenasipasyon. 1953). Bu. bu ancak bir dejenerelik olur. diğer yandan Batı’da bu açıdan yaşanan gelişmelerin tedirginlikle izlendiği anlaşılmaktadır. yüzme. 6 Temmuz 1951). 23 Mayıs 1951).

1957 yılında Gül Çıray ve Aycan Önel’in İngiltere Atletizm Federasyonunun kadınlar arası şampiyonasına katılması ve İngiliz basınında Gül Çıray’a yer verilmesi önemli bir haber olarak yer almaktadır basında. modernleşme projesi kapsamında kadınların toplumsal hayatın her alanına katılmalarını teşvik eden siyasanın Demokrat Parti döneminde değerini kaybetmesi. Üner Teoman Uysal’ın 1948’deki deneyiminin ardından. kadın sporcuların başarı veya başarısızlıklarının bir ulusal simge olarak dillendirilmesine sebep olan bir gelişmedir. daha önceki başarısız iki denemenin hayal kırıklığı yaratması olabilir. Örneğin 1954’te voleybolda ilk kadın kulüp takımı Fenerbahçe bünyesinde kurulmuştur. modern sporların tarihi özellikle devletin toplumla kurduğu ilişkilerde yaşanan dönüşümlerin de izlerini taşır. Spor yeni seçkinlerin kendileri ve bedenleriyle kurdukları yeni etiğin ve yaşam tarzının bir parçasıdır. Bu. Türkiye tarihi çerçevesinde bakıldığında. Bunun sebeplerinden biri. tıp gibi pek çok alanda üretilen bilgi ve siyasalarla ilişki içinde ele alınır. Bu anlamda nüfus bilimleri. Sayı:29 . Sporda modernleşmenin en önemli göstergesi. partinin sözde liberalliğine rağmen. kadın sporcuların kayda değer başarılarından söz edilemez. 1952 Helsinki ve 1956 Melburn olimpiyat oyunlarına gönderilecek kadın sporcu bulunamaması ilgi çekicidir. Öte yandan spor devlet açısından toplumsal bedeni. Yarar ilintilidir. 1950’lerde önem sırasına göre voleybol ve basketbol gibi takım sporlarının giderek canlandığını görüyoruz. Şenol Cantek – B. Okullar arası müsabakalarda bu spor branşları eskiye oranla daha da öne çıkmaktadır. Sonuç Ülkemizde modern sporların ortaya çıkışı. iktisat. modern yönetim zihniyetinin gelişimi ve modernleşme süreci ile iç içe geçen bir olgudur. 1950’lerin sonlarında kadınları katıldığı spor dallarında başta atletizm ve voleybol olmak üzere giderek uluslararasılaşma söz konusudur. Buna göre. Örneğin bu bağlamda Avrupa basınında Türk sporcu kadınların yer alması veya başarısından bahsedilmesi gurur vesilesi olmaktadır. modern sporların bu iki boyutuyla ilişkili iki dinamik temelinde geliştiği söylenebilir.216 F. sporun halkın ve bireyin bedensel ve ruhsal eğitiminin bir parçası olarak görülmeye başlamasıdır. toplumun her alanına muhafazakarlığın hakim olması da diğer bir sebep olarak görülebilir. Bu dönemde. Örneğin erken Cumhuriyet döneminde yetersiz sayıda ve nitelikte olan nüfusun hem tıbben hem de Güz 2009. yani halkın yeni bir düzenleme ile yönetilmesini mümkün kılan tekniklerden biridir. Erken Cumhuriyet döneminde.

Kadın sporcular ile ilgili haberler. spor alanında da. başka birçok alanda da halka rehberlik etmesi beklenen gazeteler kullanılmıştır. Ancak daha derinlemesine incelendiğinde. Modernleşmeci erkeklerin bir milli görev olarak kadınlara biçtikleri toplumsal rol. Parti ile devletin özdeşleşmiş olduğu bu dönemde. Kırkların sonuna kadar süren bu durum. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra. yeniden cinsiyetlendirme girişimleri birlikte işler. sağlıklı annelerin yetişmesi için en kestirme yoldur. Spor. devlet idaresinin her alanında gözlenen liberalleşme eğilimi spor örgütlerinin de liberal ilkelere göre yönetilmesini beraberinde getirir. hem de milli vazife olarak bu alanda faaliyet göstermeye çağırılırlar. henüz kadınların futbol alanında bir varlık gösteremediği Türkiye’de. spor basınında bu yeni anlayışın izlerini sürmek mümkündür. ticari mantığın almaya başladığı. Ağırlık futbola verilince. Özellikle Hürriyet’in spor sayfaları incelendiğinde. yüksek tirajlı gazetelerin spor sayfalarının futbol ağırlıklı olarak hazırlanması kitle sporları aracılığıyla kitlesel bir ilgi yakalanmaya çalışıldığının da göstergesidir. ulusa sağlıklı evlatlar yetiştirecek sağlıklı anneler olmaktır. Sonuç olarak. Belirli sınıftan kadınların dahil olduğu veya belirli bir vatandaşlık görevi olarak yapılan bir faaliyet olarak spor. kadın sporculara ve onların faaliyetlerine verilen yer çok azalır. Ellilerle değişmeye başlamıştır. zevkleri. beden terbiyesi politikasının bir parçası olarak zorunluluğa dönüşmüştür. Siyasal ve örgütsel yaşamdaki bu dönüşümler spor basınında da yankı bulur. kadınların kamusal alana çıkmalarını sağlayan bir faaliyet olarak spora katılımlarının belirli şartlara bağlandığı. tıpkı yine erken dönem milliyetçi seçkinlerin kadına dair egemen söylemlerinde olduğu gibi. spor basınında magazinelleşmenin bu dönemde. Futbol temalı dergilerin çıkmaya başlaması ve ulusal. geleneksel cinsiyet rollerinden uzaklaşması adına cinsiyetsizleştirme politikalarıyla. kadınların dahil edildiği ve hatta çağırıldığı bir alandır. spor örgütlenmesi de partiye bağlanmış ve her vatandaşın spor yapması. Kadınlar spor alanında hem yeni seçkinler olarak var olurlar. Yirmiler ve Otuzların modernleşmeci zihniyetinin yerini. Hürriyet gazetesi ile başladığı iddia edilebilir. magazinel boyutu varsa basında yer alır. dönemin spor basını takip edilerek görülebilir. dünya konjonktürünün de etkisiyle.Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960) 217 ahlaken daha yüksek seciyede yetiştirilmesinin önemli bir aracı olarak görülür spor. Kadınların spora teşvik edilmesi için tek parti döneminde. Otuzların ikinci yarısında. kişisel gelişimi için spor yapmasına İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi . 1928-1960 arası spor basını incelendiğinde. Buna bağlı olarak. kadının kendi tercihleri. Bu iki dinamikle ilişkili olarak bakıldığında spor cinsiyetsiz bir alan gibi görülebilir. egemen milliyetçi söylem içinde militer tonun ağırlık kazanması söz konusu olmuştur.

1945-1947 Hürriyet Gazetesi. İletişim Yayınları. Süreli Yayınlar Spor Alemi. Gürsoy. kadının bireyselliğini öne çıkaran. Atay. Varlık Yayınevi. İletişim Yayınları. Ed. N. Atabeyoğlu. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler. zinde ve özgüvenli kadın idealinden söz edilmekte. A. Funda (2009).Tanyeli. (1999). gençlik. Yarar ihtiyatla yaklaşıldığı görülmektedir. N. Yeşilkaya. güzellik”. (1998). “Türkiye’de Spor”. İstanbul. 1929-1934 Spor Postası. Roman. Ankara. İletişim Yayınları. Kurthan (1983). Cilt: 8-9. Michel (2003). İstanbul. Fişek. Cem (1983). U. Kurthan (1980).Tanrıöver. Cumhuriyet Ansiklopedisi. 1948-1960 Güz 2009. 1942-1945 Havacılık ve Spor. Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık. Şenol Cantek – B. annelik ve eşlik vazifelerini aksatacağı düşünülen etkinliklere. Ayrıntı. özellikle eril modernleşme perspektifinin toplumsal cinsiyete ilişkin normları nasıl eklemlediğine bağlı olarak değişim arzetmektedir. Cinselliğin Tarihi. Gürbüz ve Yağız Evlatlar. Cilt 9. Üç Kuşak Cumhuriyet. İstanbul. Çev. “Sağlık.218 F. Yiğit (2004). “Türkiye’de Sporun Gelişimi”. özellikle de sportif etkinliklere katılması yerinde bulunmamaktadır. İletişim Yayınları. İstanbul. “Modernizmin Vaad Edilmiş Cennetinin Kapısında İki Ülke: Finlandiya ve Türkiye”. Bu çelişkiler. Bir yandan. İletişim Yayınları. yaptığımız analizin de gösterdiği gibi. İstanbul. Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor. Fişek. batılı kadın gibi zarif. SBF Yayını. İstanbul. İstanbul. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Dönemi Türkiye Foucault. 1934-1937 Yeni Hayat.Ü. Şenol Cantek. Falih Rıfkı (1964). 1937-1941 ve 1948-1949 Beden Terbiyesi ve Spor. 1929 Türk Spor. 1936 Gol Spor. Sayı:29 . diğer yandan. H. İstanbul. Spor Yönetimi. KAYNAKÇA Akın.

7. Bulgular. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan. Sonuç ve Kaynakça. kapak sayfasında yazar ismi ya da isimleri. Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık. Özetlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. Yabancı Dildeki Başlık. yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. Makalelerde yazı tipi “Times New Roman 12 punto” ve satır aralığı “1. Dergiye gönderilen makaleler 2 basılı ve 1 dijital kopya olmalı ve “İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bişkek Caddesi 81. 10. Giriş.Sokak No:9 06510 Emek/Ankara” adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Sayfa yapısı soldan 4. Renkli grafik. 3.Kaynakçada. 7(2). makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Key Words. Makaleyi Hakemlerden birisi yayınlanmasına ikincisi yayınlanmamasına karar verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Tartışma.Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. 4. Yazılı kopyalar hakeme isimsiz gönderileceği için makalenin iç sayfalarında değil. Aynı yılda yapılan çalışmalar İletişim 2003/18 . 8. Ana Metin. 11. diğer taraflardan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.5 satır” olmalıdır. Makalelerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir. 9. 237- Yazı Teslim Kuralları 1. 6. 5. e-mail ve telefonları bulunmalıdır. Makalelerin 150-200 sözcük civarında İngilizce ve Türkçe özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. Bu bilgiler makaleye ait kapakta bulunmamalıdır.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009. Yöntem. şekil ve tablo kullanılmamalıdır. Anahtar Sözcükler. Makaleye ilişkin raporlar ve makale metni makale yazarına iade edilmez. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirmeye alınmamış olmalıdır. 2. 2. Basılı kopyalar A4 boyutunda dijital kopyalar “Word” formatında olmalıdır. Yasal ve etik her türlü sorumluluk makale yazarlarına aittir. Özet. adresler. Kaynakların Düzenlenmesi 1. Makalenin düzeltilmeden yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilebilir. Abstract. Gönderilen basılı kopyalarda kapak sayfası olmalı.

M Zıllıoğlu (Çev. (Erişim: EBSCO Masterfile database. İnternet Elçi. 36. A ve Mattelart M (1995) İletişim Kuramları Tarihi.. Business Journal. Journal of Communication. 2001) Günay’a göre (2005). http://www. “b”. (Vert ve Hale. (Tas. (Lazersfeld vd.95-134. Cilt 7. Sayı 2 . s. London: Colombia University Press. 34(1). s. Kaynakça örnekleri: Tek Yazarlı Dergide Makale Varis. 2005: 16). Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş. İstanbul: İletişim.trkist. O (1991) Futbol. Kaynakça ve Alıntı Kuralları Metin içi kaynak örnekleri: (Duran.).org/hra. Beverly Hills. “c. CA: Sage Pulication Inc. (2). (Hemdi. Tek Yazarlı Kitap McQuail. B ve Gaudet. Kimy. 2004. İstanbul: Derya Yayınları. s. 1944: 23). W (1992) Haberleşme Nasıl İşler. İki Yazarlı Kitap Perelman. M E ve Shaw D L (1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media. İki Yazarlı Dergide Makale McCombs. H (1944) The People Choice. Berolson.143-152. C ve Olbrechts-Tyteca. Ünsal Oskay (Der.176-187.). http://www. L (1971) The New Rhetoric. D (1987) Mass Communication Theory: An Introduction. (Erişim: 1 Mart 2002) Bahar 2009.220 için “a”.htm. Çeviri Kitap Mattelart. 2 Mayıs 1999) Mel. İkiden Çok Yazarlı Kitap Lazarsfeld.htm.” ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.dnr. T (1984) International Flow of TV Programmes. s.tr/hra. 2003). The Public Opinion Quarterly.11-12. H (2005) Vücudun dili olmaz. 2005: 71). (Erişim: 12 Mayıs 2005) Türkiye İstatistik Kurumu (2001) Zenginlik indeksleri.. Editörlü Kitapta Bölüm Schramm. P F. Notre Dame: University of Notre Dame Pres.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful