Gizlilik Sözleşmesi...

İşbu SÖZLEŞME, ……………..İstanbul, Türkiye adresinde bulunan ________________________________ ile merkezi _________________________ adresinde bulunan _________________________ arasında, 2007 yılı ______ ayının _____ . gününde imza ve ifa edilmiştir.

BUNA GÖRE, Taraflar, kendi aralarında kurulabilecek bir iş ilişkisinden elde edebilecekleri çıkarları saptamak maksadıyla, aralarında gizli bilgi niteliğinde bazı bilgi alışverişlerinde bulunmuş ve bulunmaya devam etmek istemektedirler. YİNE BUNA GÖRE, Taraflar, söz konusu bu bilgiler ile ilgili olarak sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tanımlamak istemektedirler. BUNUN ÜZERİNE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARILMIŞTIR: 1. TANIMLAR İşbu Sözleşme’de, aşağıda belirtilen terim ve ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır: (a) "Amaç", taraflar arasında, bir ______________ ile ilgili olarak kurulacak iş ilişkisi hususunda veyahut da söz konusu iş ilişkisi ile ilgili olarak yapılacak her türlü görüşme ve müzakereler anlamına gelecektir. (b) "Gizli Bilgi", taraflardan herhangi birisinin işleri ile ilgili olup da, söz konusu bu tarafça veya, bu taraf adına hareket eden başka herhangi bir üçüncü tarafça diğer tarafa (yazılı veya sözlü olarak, kağıt üzerinde, kaset, disket veya başka herhangi bir araç ya da vasıta ile) ifşa edilen her türlü bilgi veya veriler anlamına gelecek ve, bunlarla tahdidî olmamak kaydıyla söz konusu tarafın her türlü operasyonlarını, proseslerini, planlarını, niyetlerini, ürün bilgilerini, know-how’ını, tasarım haklarını, ticari sırlarını, yazılımlarını, bilgisayar programlarını, kaynak kodunu, spesifikasyonlarını (şartnamelerini), pazar olanaklarını, müşterilerini, proje adlarını ve iş ve işletim faaliyetlerini kapsayacaktır; ancak yukarıda belirtildiği gibi ifşa edilen bu tip bilgi veya verilerin: (i) alıcı tarafça işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları; veya (ii) alıcı tarafın (A) ifşa eden tarafça gönderilmesinden evvel kendisinin, yani alıcı tarafın mülkiyetinde

kendisi. ne kendisinin. ve (ii) söz konusu bu yükümlülüklerin. müdürleri ya da danışmanları tarafından gereğince yerine getirilmelerini sağlamaktan sorumlu olacağını. GİZLİ BİLGİLERİN KULLANIMI Gizli Bilgilerin karşılıklı olarak temin ve ifşa edilmesi hususunda. Alıcı Taraf ile yapmış oldukları sözleşme tahtında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle yükümlü kılacağını. (d) yukarıda belirtilen (a). taraflardan her birisi diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak: (a) söz konusu bilgileri gizli tutup. yani Alıcı Tarafın. 3. bu şekilde çıkartacağı her türlü nüshaları. bunun haricindeki durumlarda kesinlikle böyle bir çoğaltma ya da yazıya dökme işlemi gerçekleştirmeyeceğini. gerekli olması halinde bile. ne de söz konusu kaynağın herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ya da Alıcı Tarafa yönelik bir kullanmama yükümlülüğünü ihlali söz konusu olmaksızın elde ettiği kısımları. veyahut da (B) alıcı tarafın. kendilerine yine yukarıdaki (c) alt-maddesi uyarınca Gizli Bilgi ifşa edilmiş bulunan çalışanları. yani Alıcı Tarafça ifşa eden taraftan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü tahtında iktisap edilmemiş olduklarını kanıtlayabildiği kısımları. ifşa eden tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak ihlal edilmesi durumunda. ya da (iii) Alıcı Tarafın ifşa eden taraftan başka bir kaynaktan. ve (e) diğer tarafın Gizli Bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu bilgilere göstereceği özenin. başka herhangi bir amaç için kesinlikle kullanmayacağını. (c) söz konusu bilgileri. Alıcı Taraf olarak bu yükümlülükleri hem kendi adına hem de ifşa eden tarafın talebi üzerine yürürlüğe koyacağını. yani Alıcı Tarafça ifşa eden tarafın temin ettiği bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu kanıtlayabildiği kısımları. kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını taahhüt etmektedir. söz konusu bu terimin kapsamı dışında sayılacaktır.bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini veyahut da dosyalarına ya da bilgisayarlarına veya başka herhangi bir kaydetme aracına kaydedilmiş olduklarını ve de daha önceden kendisi. (b) söz konusu bilgilerin hiçbir bölümünü Amaç için gerekli olan haller dışında çoğaltmayacağını ve yazıya dökmeyeceğini. (b) ve (c) alt-maddelerinin. yalnızca ve yalnızca Amaç için kullanacağını. bunları Amaç için bilmesi gereken çalışanları. müdürlerini ve danışmanlarını da. GİZLİ BİLGİLERİN İADE EDİLMESİ Alıcı Taraf : (a) Amaç’ın tamamlanmasının veya diğer taraftan yazılı bir talepte bulunulmasının ardından bir ay . 2. müdürleri ve profesyonel danışmanları dışındaki çalışanlarına ifşa etmeyeceğini ve (i) söz konusu bu çalışanlarını. röprodüksiyonları ve yazıya dökülmüş gizli bilgileri ifşa eden tarafın mülkiyeti olarak kabul edeceğini.

GEÇERLİ HUKUK VE MEVZUAT İşbu Sözleşme. Gizli Bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olduğunu garanti etmekte ve söz konusu diğer tarafı bu tip gizli bilgileri Amaç için kullanmak üzere yetkilendirmektedir. ve (b) Amaç’ın tamamlanmış olmasına ve her türlü belge ve malzemelerin yukarıda belirtilen biçimde iade edilmesine rağmen. bu tarafın Gizli Bilgilerini içeren maddi (elle tutulur) nitelikteki her türlü bilgileri (ve bunların tüm suretlerini) iade edecek ve işbu alt-maddenin gereklerini yerine getirmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edecektir. 6. işbu Sözleşme’de açık olarak belirtilen hak ve yükümlülükler dışında hiçbir hak ve yükümlülük verilmediği gibi. 4. taraflar arasında Gizli Bilgiler ile ilgili olarak yapılmış bulunan Sözleşme ve anlaşmaların bütününü teşkil etmekte olup. FESİH İşbu Sözleşme.içerisinde söz konusu bu tarafa. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ. kendi Gizli Bilgileri ile ilgili her türlü haklarını saklı tutmaktadır ve taraflara. 7. işbu Sözleşmenin gizli niteliğini koruyacağını ve bu Sözleşmeyi de. taraflardan herhangi birisini önerilen iş ilişkisine girmeye zorlayacak bir yükümlülük teşkil etmeyecektir. ilan ya da işbu Sözleşmeyi ilgilendiren başka herhangi bir ifşa işleminde kullanmayacağını kabul. verildiği de ima edilmemiştir. DEVİR VE TEMLİK ETMEME İşbu Sözleşme burada sözü edilen taraflara mahsus olup. FERAGAT VE GARANTİ (a) Her bir taraf. tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmediği sürece. Madde 2’de öngörülen yükümlülükler ile bağlı olmaya devam edecektir. 5. diğer tarafın (ya da söz konusu diğer tarafın bir parçasını teşkil ettiği Şirketler Grubu’nda yer alan başka herhangi bir şirketin) adını da herhangi bir reklam. GİZLİLİK Her bir taraf. beyan ve taahhüt etmektedir. (b) Her bir taraf diğer tarafa. TEBLİGATLAR İşbu Sözleşme tahtındaki tüm tebligatlar yazılı olacak ve değişikliği yazılı olarak bildirmediği müddetçe tarafların yukarıdaki adreslerine yapılacak tüm tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır. 9. herhangi bir tarafça. 8. taraflar arasında bu hususta daha önceden yapılmış . İşbu Sözleşmenin içeriğinde bulunan veya ifa edilmesi ile ilgili olan hiçbir husus. yürürlükte kalacak ve işbu Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllık bir süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır. önceden ilgili diğer tarafın yazılı izni alınmaksızın kısmen ya da tamamen devredilmeyecek ve başka herhangi bir suretle temlik edilmeyecektir.

anlaşma ve taahhütlerin yerini almaktadır. ……………………………. İşbu Sözleşme taraflar adına. taraflar arasında yazılı olarak mutabakata varılmadığı sürece kesinlikle değiştirilemez. ilgili tarafların yasal olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen tarihte imzalanmıştır. İşbu Sözleşmenin yorumlanması. BUNA ŞAHADETEN.. her açıdan söz konusu hukuka uygun olarak yorumlanacaktır ve de taraflar işbu Sözleşme ile kendilerini ________ Mahkemelerinin münhasır muhakeme yetkisine bırakmaktadırlar.. adına İMZALAYAN adına İMZALAYAN _______________________ _______________________ Unvan:___________________ Unvan:______________ .bulunan diğer her türlü Sözleşme. ……………………………. oluşturulması ve yürürlüğe konması ile ilgili her türlü husus _________ Hukukuna tabi olup. İşbu Sözleşme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful