P. 1
Tarihte Usul - Zeki Velidi Togan

Tarihte Usul - Zeki Velidi Togan

5.0

|Views: 531|Likes:
Yayınlayan: Tarık Türk

More info:

Published by: Tarık Türk on Mar 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Ord. Prof. Dr. A.

Zeki Velidi Togan

TARİHTE USUL

( 3 üncü Baskı )

İ S T A N B U L 1981

t

ENDERUN YAYINLARI

9

ENDERUN KİTABEVİ
Beyazsaray Kitapçılar Çarşısı No. 46 Beyazıt - İstanbul : 22 40 51

Tel.

V

Basıldığı Yer . AKSİSEDA MATBAASI <§> : 27 21 99 İstanbul

I

Ged. P«4. %,. Fuad Köprülü'ye
tüek iLmlnl UıfuLe fzavuytuemak ualun.da.ki tne<salteclnin takdie ni^ane^i- atacak-ithaf. aLunıttUtfiı tu-e

İçindekiler Ö N S Ö Z XI - XXXI
I TARİHİN MEVZUU VE SAHASI : 1-27 1 «Tarih» ve «Tarihte usul» mefhumları, 1-5 2 «Nedennasılcı tarih» ve vazifeleri, 6-19 3 Tarihin başka ilimlerle münasebeti, 19-23:
Kronoloji, 20. Meskukât, 20. Arkeoloji, 21. Coğrafya, 22. Etnografya, 22. Antropoloji, 22. Lisaniyat, 23. iktisadiyat ve İçtimaiyat, 23.

4 Te'lif tarzına ve mevaddın taksimatına göre tarihin nevileri, 23-27 II METOD BİLGİSİ 28-135: 1 Tarih metodunun tarifi, tekâmülü ve taksimatı, 28-35 2 Kaynaklar bilgisi, 36-75:
1 — Müşahedeler ve hatıralar, 36-38. 2 — Haberler, 38-61 : a) Şifahi haberler, 38. aa) Tarihî şiirler, 39, ab) Destanlar, 39. Seyyar hikâyelar, 40. mit'ler, 42. Tarihî destanlar, 43-48 ac) Menkibeler, 48. ad) Hikâyeler ve anekdotlar, 50. ae) Fık-alar, 51. af) Tarihî darbımeseller, 51. b) Yazılı haberler, 52-60 : ba) Kitabeler, 52. bb) Şecereler, 53. be) Vakanuvisler, 54. bf) Haltercümeleri, 57. bg) Otobiogıafi ve hatıralar, 59. bh) Seyahatnameler, 59. bi) Gazeteler ve diğer vakitli matbuat, 60. e) Resimli haberler

VI
60-61. 3 — Kaynaklar ve kalıntılar, 61-69: a) İnsan vücudunun kalıntıları, 62. b) Bu gün kullanılan diller ve coğrafî isimler, 62-64. c) Adat ve örfler, 64. d) Eski binalar, 64. e) İlmî mesai mahsulleri, yazma eserler, 64-67. Hukukî vesikalar, f ı k ı h kitapları, 67. g) Edebî eserler, 68-69. 4 — Heykeller ve resimler

69-70. 5 — Kaynakların muhafaza olunduğu yerler ve onlardan istifade yolu. 70-72. 6— Kaynakları bildiren eserler, 72-75.

3 tntikad (Kritik), 75-101: A DIŞ İNTİKAD, 76-96 :
1 — Kaynağın doğruluğunu tayin, 76-82 : a) Adî sahtekârlıklar, 76. b) Hatır için yapılan sahtekârlıklar, 72. c) {yi niyetle yapılan sahtekârlıklar, 79. 2 — Eserin yazıldığı zamanın tayini, 83. 3

— Malûm olmayan müellifin tayini, 83-86.4 —Kaynakların tahlili, 86-89. 5 — Tenkidi! metin neşri, 89-96.

B İÇ İNTİKAD, 95101
1 — Kaynakların ve haberlerin iç intikadl, 97-100. 2 .— Tarihçinin hâkim mevkiinde oiınası icahı, 100. 3 — Menbalarln ifadelerindeki tezadlar, ÎJ0İ.

4

Yorumlama (Interpretation), 101-106 : 5 Terkip (Synthese), 106-135: A
UMUMÎ HÜKÜMLER, 106-121

1 — Sebeb ve sebeplenme bağlılıkları; ruhî âmiller, 167. 3 — Fizikî âmiller, 109. 3 — Medenî âmiller, 110. 4 — Kaynağın eksikleri, 111 a) Uydurus-combination, 111. b) Tamir reparation, 112. 5 —Tarafsızlık, 113-119 6— GenelIeştlirme--generalisation, 119. 7 — Materyali zaman ve mekân mevzularına göre tanzim, 120-121.

B
HADİSELERİN ESER ŞEKLİNE İFRAĞI (TASVİR), 121-135

1 — Esire isim vermek. 122 2 — Tasnif olunacak eserlerin şekil ve mahiyeti t a) Monografiler, 122. b) El kitapları, 122. c) Giriş-egsai, 122 d) Konferanslar, 123 e) Büyük tetkikat 123. f) Popüler eserler, 123. g) Tetkik toplamları, 123 h) Tenkidî makaleler, 123. i) İlmî eserler, 123. 3 — Eserin yapılış şekli, metin, haşiyeler, ekler bölümler, bab, fasıl, plân ve haritalar, 133-155 Yabancı Dildeki metinlerin edisyonu, 125. 4 — Esere harita ve resimler koymak usulü, 126. 5 — İsimler fihristi, 126-127 6 — Bibliografi, 127.

VII
7 — Tahlil ve terkipte sıra, 128 ıntikad 129. 8 — Hazırlık ve vesait, 129-131. Kitap mübadelesi, 133 Bilginlerin karşılıklı yardımı, 133 Şarklılarda ilim bir sır, 134.

III TARİH FELSEFESİ, 135-174 1 Teokratik tarih telâkkisi, 137-139. 2 Materyalist tarih telakkisi,137-139. 3 Pozitivist tarih telâkkisi, 139-140. 4 idealist tarih telâkkisi, 140-141. 5 Empressionist tarih telâkkisi, 141-142. 6 Hümaniteci tarih telâkkisi, 145-174 7 islâm Şarkında tarih telâkkileri, 142-145.
Arap ve Yunan tarihçileri, 145. El-Bîrûnî'nin tar'h anlayışı, 147-154 İbn Miske-veyhin tarih telakisi, 154 İbn Sacîd al-Magribî ve Reşideddin'io tarih anlayışları 155. Tae al-din al-Subkî'nin tarihe ait fikirleri, 156. İbn Haldunun tarih felsefesi, 157-165. Şeyh Ahmed al-Maqqârî'nin tarihe ait fikirleri, 166 Şemsettin Muhammed Saxavinin fikirleri 166. Muhyeddin Kafiyecî'nin fikirleri 167 Ahmed Vefik'in Paşanın fikirleri 169 Geleobevizade Ahmed Tevfik'in f ik ir le r i, 169. Müşir Süleyman Paşanın fikirleri, 170-172 Köprülüzade Fuad'ın usule aid eseri, 173. Akçuroflu Yusuf'un eseri, 172. Taha Hüseyin, 173. Reşid Yasimî'nin tarih usulüne dair eseri, 173-174.

EKLER Ek No. 1 TÜRK TARİHİNE AİT KAYNAKLAR 176-261: 1 Kaynaklan gösteren eserler, 176-179

VIII 2 16. asırdan önceki umumî Türk tarihine ait eserler. ı79-202
Çin kaynakları 179-182* Eski Türk kaynakları, 182. Yunan Lâtin ve Bizans kaynaklan, 183. Eski Türk destanları, 183 Islâmi kaynaklar t Türk- tarihi için istifâde edilecek umumî islâm tarihi kaynakları 184. Ayrı sülâlelerin ve devirlerin t a r i h l e r i , 209 Selçuklulara ait kaynaklar 124. Horezmşahlar tarihinin kaynakları 191. Şehir ve vilâyetler, vezirler, içtimaî hayat tarihleri ve hikâye tarzı eserler, 191- Moğollar devrinin kaynakları 194 Temür ve oğulları devri tarihinin kaynaklan, 197 Moğollar devrinde şehirler tarihine ve iktisadî hayata ait eserler, 201.

3 Batı Türkleri tarihinin kaynaklan 202-217
Mısır ve Suriye Türkleri tarihine dair eserler, 202. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair kaynaklar 206. Azerbaycan ve Şirvan ve Doğu Anadolu tarine dair kaynaklar-212. İranda yaşıyan Türklerin tarihi Safevîler, 214. Nadirşah Afşarın tarihine dair eserler, 215. Kaçarlar tarihine ait eserler, 216.

4 Doğu Türkleri tarihine ait kaynaklar 218-226
Buhara da Özbek hanları için, 21S. Hokand hanları tarihine ait kaynaklar, 221 Ho-rezm, Altın Orda, Kazak, Başkurt, Kazan ve Kırım tarihlerine ait kaynaklar, 224.

5 Hindistanda Hükümranlık eden Türk Sülâleleri tarihine ait Kaynaklar. 226-229:
Tugluklar devri, 226. Baburlular devri için, 227-229.

6 Moğolca Kaynaklar, 229. 7 Süryanî, Ermeni ve Gürcü Kaynakları, 230-231 8 Rus ve Avrupa Kaynaklan, 231-236 9 Hal tercümesine ait eserlerden Türk tarihiyle ilgili olanları, 236243
Şair tezkireleri, 239. Hattat ve ressamlar, 241. Türklerde musiki tarihi, 242. Muhtelif ilim sahalarının tarihine dair eserler, 242. Osmanlı devlet adamları tarihi, 243.

Muhtelif â l i m l e r i n ilmî mesailerini takdiren neşrolunan manueller. EK No. Şarkı öğreten yüksek mekteplerin neşriyatı. 286. 271. Hıristiyanlar ve İslamlar tarafından münakaşa ınaksadiyle yapılan neşriyat. İslâm ve Türk âlemine âit mecmualar ve seriler. 3 Tarihle ilgili ayrı ilimlerin metodolojisine dair eserler. imlâ. 288. Siyasî ve medenî hayat k a r ı ş ı k olarak yazılan vatan tarihleri. 305. 302. 338-343 Kısaltmalar. 240 Ulum Akademileri neşriyatında Şarka ait yazılar. 300-312. Şarka tahsis edilen vakıfların ve hususi teşebbüslerin serileri. 334-350 . 243-246. EK No.IX 10 Tarihî coğrafyaya ait eserlerden Türk tarihiyle ilgili olanları. Kültür tarihleri plânları. 321-337 Mevad Fihristi. 272. Haltercümeleri plânları. Ayrı Şark mıntıkalarının tetkikini gaye edinen ilim cemiyetleri. 285. 312-320 İsimler Fihristi. ilâve ve tashihler. EK No. 261-262. 263. 11 xQ Türk tarihiyle ilgili olan seyahat kitapları. 2 Şark. 275 Şarkiyatın ayrı branşlarına ait neşriyat. İngiliz ve Rus Coğrafya cemiyetlerinin neşriyatı. İslâm tarihi plânları. işaretler ve ilmî eserlerin tabı tekniği. 311. Şarkiyatın ayrı ayrı sahalarına a it mecmualarından Türkleri ilg ile n d ir e n le r i. Beynelmilel müsteşrik kongreleri. 4 Tasnif ve telif plânları. 5 Transkripsiyon. 283. 281. 246-261. EK No. 287 Şarka ve İslâm Alemine ait bibliografi kitapları. 291-299. 263-290 Muhtelif milletlerin Şarkı tetkik maksadiyle kurdukları cemiyetlerin mecmuaları. 279. 308. 307. 12 Türk tarihi üzerindeki çalışmalarda gereken el kitapları. Tarihin ayrı bahislerine ve devirlerine tahsiı edilen monografiler.

Tarih tetkiki usulünün son asırlar zarfında geçirdiği tekâmülün tarihine hiç temas etmedim. G. p. 2 . tarih ve edebiyat tarihi başta olmak üzere. Garb f i k i r sistemini kavrama yollarını gösteren kılavuzların başında geldiğini sırası gelince (bk.ÖNSÖZ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1929-1932 senelerinde okuttuğum ve 1939 da bir daha tedrisine başladığım "Tarihte Usul" derslerimi 1941 de taba başlamıştık. Abdullah Cevdet ve muarızları . hümaniter ilimlere tatbik etmenin usulü olarak ele alınmıştır. d. son zamanlarda ') G. (Akçaroğlu Yusuf ve Köprülü Fuad'ın eserleriyle) Avrupanın tenkidi fikrini. b« t s. 483-561 . P. 181-182) aha sonra ise o. II. Cromer. Üç forma basıldıktan sonra bu iş hayatımda zuhur eden bazı hediseler yüzünden geri kaldı ve ancak şimdi kitabı tam bir şekilde talebelerime ve diğer okuyucu zümresine sunmak fırsatına nail oldum. vol. onu böyle anlamıştır. 1313/1887 . Ayin. İstanbul. bilhassa c. be önsözde Garb zihniyetinin mahiyeti ve onun Şarkla münasebeti hakkında bir kaç söz söylemek faydadan hali değildir. s. 181 de zikri geçen eserinde. The Growth of historical science. s. tarih felsefesi ancak derslerin sonuna eklenmiştir.yahut münakaşalarda bulunurken en çok Ernst Renan. Mesele böyle olunca.7m. 1929. Al-Islam (i W-j 7c . G o o c h . Tarihte usul bizde Tanzimattan önce İbn Haldunvarî düşüncelerden ibaretti (bk. t s. Biz bu kitapta tarih metodolojisinin. Nizac-i ilm ü dîn. XII. J. W. İranda S e y y i d A h m e d K i s r e v î T a b r i z î. Bu mesele ile uğraşacaklar için Cambridge Üniversitesi umumî tarih serilerinde Prof. ) Türklerden A h m e t M i d h a t E f e n d i . b. Araplardan M u h a m m a d Farı d V a c d î. Reşid Yâsimî de. iranlı Prof. Gooch tarafından neşredilen eseri ') tavsiye etmekle i k t i f a ederim. 2 cüz . Bu dersler tarihte usulün tatbikatına hasredilmiş. Lord E. 1311-12/1933. Muasır İslâm düşünceleri ve yazarları Garb-Şark Garp medeniyetinin özel medeniyetlerinin mahiyetine dair mütâlealar dervMtflan meselesi meyan eder . 19-20 ) anlattık. P. 816-850. Cambridge Modern History. Kahire 1905. Draper. Reinhardt Dozy gibilerin eserleriyle uğraşırlardı 2) . Tahran.

son derece dindar. 1933 ve ayni zat : The truth about Islamic decline. Garb mütefekkirlerinden bu mevzu üzerine yazanların çoğu. lsviçrede Bâl Üniversitesinde profesör (aslen Alman) Kari Jasperr "Tarihin menşei ve hedefi" unvaniyle geçen sene neşrettiği eserinde "Garb" olarak Avrupa ile birlikte Akdeniz havzasını almış ve Müslüman şarkın dini olan islamiyeti de menşe bakımından bu "Garb Çerçevesi" mahsûllerinden biri olarak göstermiştir. bir tâli âmil sıfatiyle bahis dışı bırakırsak 2). Millet ve Tarih Şuuru İstanbul. yine o : Essays. mazi ile ilgili olduğu ölçüde kıymet verebilen. Redemption (Erlösung) fikri de Avrupa kültür inkişafında son şeklini almıştır ve hristiyanlığa has delildir. V a l e r y ve H. İstanbul. Hilmi Ziya Ülken. 1934. esrarlı. Şark ise huzur ve feragetten haz duyan murakabeci. Mukadderat-i tarihiye. 1938. Gustave le Bon. Contributions to the history of Islamic Civilisation. 1948. K a u t s k y 'nin) eserlerini okumayı tavsiye ederim. sayı. şuursuz. 111-148. istanbul. İ0O5. s. Şarkı bu manâ ile anlayan ve seven garbli şair Goethe'nin "Garp-Şark divanı" ve şarklı şair Sir Muhammed ikbal'in "Şark-Garp divanı" (Li-'llah-i 'l-maşriq va İ-magrib) Garb-Şark fikir ve zihniyetlerini şiirlerinde canlandırmışlardır. p. Arnold Toynbee ve VCill Ourant gibilerin eserlerini hedef edinirler '). 2 ) Avrupa medeniyetine son şeklini veren başlıca âmil sıfatiyle hıristiyanlığa çok mühim yer ayıran koyu katolik P. 1313/1915. Türkiye için necat ve itila yolları. !) Hind Ulamlarından I C h u d a b a k h s h . Caııses de decadance de la civilisation musulmane. İstanbul. kaderden çok kendine ve akla güvenerek tabiatı insana tabi kılma isteğini hâkim kılan bir akti-vite âlemidir. 1946. London. London. Bizde meselâ Celal Nuri. Son zamanlarda bu mevzu daha geniş bir ufuktan tetkik edilmeğe bağlanmıştır. bu tariflere göre Garb. s. bilhassa Avrupa medeniyetinin ahlâki cihetinin tekâmülünde müessir âmil sıfatiyle hristiyanlığa çok yer verilmişlerdir. kadere inanmış. Garb-Şark medeniyet- H'nd Ulamlarından i q b a 1 A 1 i s h a h. 1912. Oswald Speng-Jer. eski Yunandan gelen devamlı araştırma. . Dini. İslâm and Eurape. akide ve menfaatler çarpmasını kendisi için fikir hayatının kaynağı yapan. yaşanılan hayata geçici nazarile bakan ve halihazıra ancak. London. 3-5 te ve Türk İnkılabına bakışlar nam eseri.XII ise Henri Massis. Kültür haftası mecmuasında 1936. passif bir âlemdir. 481-499. 1318/1915 . 11-16 î Rusya Türklerinden Haydar B a m a t . Calcutta. İndian and Islamic. Kayserling. M a s s i s gibileri okuyanlara bu dini o zevat tarafından tebarüz ettirilen hususiyetlerinin Avrupa içtimaî ve iktisadî şartları altında sonradan kasbettijiai isbat eden â l i m l e r i n (meselâ K. Paul Valery. d. P e y a m i S a f a . Visages de l'lslam. H a ş i m N â b i d . Tarih-i tedenniyat-i Osmaniye. tabiatı kendi haline bırakmış.

muvakaat bir zaman için olsa dahi. dünyanın başka hiç bir yerinde meydana gelmemiştir. yanlış bir tesbit neticesinde. diğer tarafta evliya. fakat (medenî) bi rl i k göze çarpmaktadır. çöller ve vahalar. Yunanistanda doğmuş olan bu hürriyet. Ancak Garb böyle bölünme yerine dünyaya şekil ve düzen vermek . hülâsa ettiğimiz şu dokuz maddede toplamıştır : 1) Coğrafî bakımdan bile Garb büyük bir fark ve hususiyet ar-zeder . herkesin her zaman idrak etmesi lâzım gelen mantıkî tefekkür ve tec-rübî gerçeklik zaruretine kendini açık bulunduruyor.tabiatten ve insan topluluğundan ayrılmak. öbür yanda dünyadan vazgeçmiş mistisizm . sonsuz boşluğa girmek mümkün olmuştur. İktisadî teşebbüste de her hatva için sahih hesaplama yer alıyor. bir tarafta vahşi insan. onda sahillerin nisbeten uzun bulunmasına uygun olarak halklar ve diller çeşitliği. Çin ve Hindistan bu siyasî mânadaki hürriyeti bilmezler. 2) Garb siyasî hürriyet idesini tanır. Yunan fi-losoflarında. Çin ve Hindistanın kapalı kara ülkelerine nazaran Garb. Yunan akılcılığı Şarka nazaran neticeye daha uygun hareketle riyaziyeyi kuruyor ve surî mantığı tekemmül ettiriyor. XIII Ieri arasındaki farka ait fikirlerini. 5) Garbli için dünya kendi realitesi içinde daima kaçınılmaz şeydir. külde daimi bir noksanlık arzederken. sanki insanın kendisi mebde' ve halik imiş gibi mahz benlik olarak tamamen kendi üzerine kurulabileceğini sandığı şey'ın kendisine bağışlanmış olduğunu duydu ve gördü. 4) Şahsî benlik ve varlığın şuurlu derunîliği (die bevvusste Inner-lichkeit persönlichen Selbsteins) Yahudi peygamberlerinde. Garbli insan en yüksek hürriyet içinde hürriyetin Hiçlikteki hududunu anlamıştır. Tenkidî usulden mülhem ilmî araştırma. Romalı devlet adamlarında her zaman için muteber bir mutlakiyet kazanıyor. yarım adalar. Diğer büyük kültürler gibi Garp te insanlıktaki bölünmeyi (Spaltung) müdriktir : bir yanda vahşet içinde yaşama.*. 3) Hiç bir engel önünde duraklamıyan akılcıhk (Rationalitaet). Akdeniz iklimi ve Şimalî Alplar mınta-kası tarzında zengin bir tenevvü göstermekte. Böylece -Sofistlerdenberi. Hukukî devlette her türlü cemiyet münasebetlerinin hukukî neticelerini önceden tayin imkânı tebellür ediyor. Ortaçağın sonundan itibaren modern a k ı l c ı l ı k Şarka nazaran büsbütün ayrı veçhe kazanıyor. cüzde nihaî neticeleri istihdaf ve böylece sonsuz bir yolu takib ediyor. En kat'î mânasiyle benliğine sahib ve onda var olurken.

Garbdeki uçsuz bucaksız dinamizmin muharrik kuvvetleri. Garb istisnaya yer verir. 7) imdi hürriyetine ve sonsuz seyyaliyetine karşı Garb. Garbde hayat ne bir kast sistemi. Garb eşine raslanılmıyacak bir vuzuh ve katiyetle. Hâkimiyet iddiaları biri diğeriyle çatışınca. Bu yoldan dünya hakikiliğini tecrübe il e tanımak öyle bir tarzda mümkün olmuştur ki. umumiyi yaran "istisnalar" dan doğarlar. Fakat daha sonra ehemmiyet kazanan husus. Garb hiç bir mânada müstakir (stabil) olmaz. memnuniyetsizliği. ezcümle Yahudilerin peygamberleri tarafından getirilen din. Böylece zahiren tesadüfi görünen vaziyetler içinde. ne de kosmik bir nizam (kader mefhumu) içinde te-kallüs eder. yalnız taassubu doğurmakla kalmadı. keza devlet ve kilise tezadiyle tehdid edilmiş olmasıdır. hakikati bir ideal âleminde temaşa ile iktifa etmeyip. bunda izah ve tefsirle künhüne varılamıyan bir akamet (Scheitern) mündemiçtir. işte Garbin daimî huzursuzluğu. daimî tecessüs ve arama hareketini vücuda getirdi. imkânsız görünen imkânlar doğdular. bu iddianın aynı zamanda kütübü mukaddese ve din mezheplerinde husule gelen itizallerle. devletin müdahalesine (engel olmak istemesine) rağmen ve dünyanın bir hücra köşesinde yükseldi. fakat insanlar için erişme hedefini teşkil eden zirveler yaratır. Bir tek hâkimiyetin tees- .XIV (Weltgestaltung) için yükseliş yolunu bizzat bulmaya. Garb dünya hakikiliğinin mânasını hisseder . gerçekleştirmeğe. 6) Bütün kültürler gibi Garb de bir "umumi" nin "şekil" lerini (Gestalten) gerçekleştirir. ide'Ier sayesinde hakikiliği kuvvetlendirmeye teşebbüs eder. böyle bir iddianın kudreti sayesinde insanların gücü artmakla beraber. aciz şartları içinde. Şöyle ki yalnız Garb trajediyi bilir. Fakat bu umumi nihaî müesseseler ve tasavvurlar halinde dogmatik bir selâbette donup kalmaz. islamiyet de dahil olmak üzere. iktidarlara karşı kendilerini korumaktan tamamen âciz bir vaziyette meydana geldi. bir tekâmülde itminan hâsıl edememesi buradan ileri gelir. Garb erişilmiyecek. ayni zamanda hakikilik ve şuur oluyor. izlandalıların şimal kültürü ve zihniyeti de. kütübü mukaddese dinlerinde akidenin kaklığı hususunda inhisar iddiası ' nı (Ausschliesslichkeitsanspruch der Glaubensvvahrheit) inkişaf ettirmiştir. dünyayı tanzim vazifesini müdriktir. (Hakikate ulaşmak gayreti ile akamet onun içinde trajediler yaratıyor ve bu) t r a j i k l i k . Bu iddianın küllîliği tarih boyunca devam eden bir prensip olarak yalnız Garbde çıkmıştır. garbli insan dünya dışında değil onun içinde yaqîn\ bulur.

Zürich. devletle kil i s eni n mutlak hâkimiyet için amansız mücadelesi daimî ve siyaset gerginliği (Spannung) yarattı . sınıf menfaatleri çarpışmasında. Avrupa milletlerinin içtimaî bünyesinde husule gelen bu «mücadele katiyeti» nin. ki insanlar arasındaki münasebet ve i rt i bat ı n tam mânası ve asıl makuliyetin ufku parıldıyarak belirir. Vom Ursprung and Ziel der Geschicthe. — 17.89. Bizanstan Çine kadar bütün Şark imparatorluklarında görülen yeknesaklık. şahsiyet ide'si. 88 . Burada kendini gösteren açıkkalplilik. 9) Gerginlikler âlemi olan Garb Yahudi peygamberlerinden ve Yunan filozoflarından. ilahiyat ile felsefe arasındaki gerginliklerde bu hal görülmektedir. Hiç b i r tarafta mutlak ve sabit mekân yoktur. keşiflerini. bilhassa feodalalk teşkilâtında. 8) Bir taraftan sonsuz "umumiliği". büyijk Hristiyanları da içine alarak 16. cephe vuzuhsuzluğu. içtimaî ve siyasî büyük ihtilallerde (meselâ Fransa ihtilallerinde) görülen <cep- ') Kari J a r g p e r s . tevettürsüzlük (Spannungslo-sigkeit) karşısında Garb bu bakımdan fark aızeder. iç mihncclelerde cephelerin sartılmii'm temin eder. Şarkta varlığa hâkim olan istibdat şekli. s.XV süs edemeyişi. bu da her işte vuzuh. Meselâ hristiyanlık ile kültür. evet ya hayır cevabı ister. Bnrada 8. Kısaca şöyle ifade edilebilir : Garbde hürriyet. sonsuz teemmül. devlet ile kilise. Bu mücadelede katiyet. 1949. tecrübe genişliğini meydana getirdi. derûnîlik sayesindedir. berrak şuur . romen milletler ile germen m i l l e t l e r . bu da Garbin yüksek f i k i r kudretini. kategorilerin enginliği. tarihsizlik ve kararsızlık. ruh ve fikrin kader zihniyeti içinde donması '). ka-tol ikl ik ile protestanlık. asır simalarına kadar zengin bir karakter tenevvü'ü müstakil karakteıli şahsiyetler (eigenstaendige Persönlichkeiten) vücuda getirmiş ve hiç bir zaman son künhe vasıl olamıyan bir kendini tanıma (ma'rifet-ü'n-nefs) kudreti doğurmuştur. Garbde kimse bunu istemez ve isteyemez. Bu gerginlikler neticesinde Garbde mücadelede ftut'iyel zihniyeti (Ent-schiedenheit) doğmuştur ki. müşahhas tarihî gerginliklerde tezahür e t m i ş t i r. diğer taraftan akide h a k l i ğ ı . yorulmak bilmiyen a ra ş t ı r ı c ı l ı ğ ı n ı . . aynı zamanda prensip açı kl ı ğı nı .ıım her muhitin kendine münhasır olması iddialarını i ç i n e alan Garbde f i k i r ve hayat sahasındaki gerginliğin son badeline çıkması t ab i i d i r . maddede anlatılan «fikir ve hayat mücadelelerinde cephe sarahati ve kat'iyet? hususuna içtimaî tarihçilerin. imparatorluk ile mi l l et l er.

Prof. H. en acı tenkidlere göğüs geriyor. Fakat bu geniş mevzu bir eserin önsözünde bahis konusu olamaz. "Avrupa zihniyeti" namı altında neşrettikleri eserlerinde 2) söylenen fikirleri ilâveten zikretmeliyim. şerayit husule gelince mücadelelerin Şarkta da cephe serahati kesbettiğini gösteren hâdiseler dikilmekte ise de. bugün cihanşümul mahiyet alan medeniyeti. Bir de bu zatın Alman müsteşrıklannın 8. Schaeder Garbin gittikçe «-makineleşme ve zâhîrileşme» si (Mechanisi*) Sir D e n i s o n R o s s bu konferansını İkinci Türk Tarih Kongresinden dönüsünde Bonn Üniversitesinde vermişti. 2 ) K. H. hedeflerini bilerek. Die Orientforschung und das abendlandische Geschichtsbild (Die V/elt als Geschiehte. Bu zevat tarafından serdedilen mütâleaların özü şudur : Avrupa zihniyeti Yunan riyazi ve tabiî ilimlerinin vaz ettikleri usullerle ve Xenophon'un akidelere dair tenkidi yazıları ile başlayan. ehemmiyetini muhafaza etmektedir. . bunda akla dayanır ve bu yolla keşifler peşinde koşar. karşılarına son senelerde (Barthold'den başlayıp) Rus â l i m l e r i n i n Şark içtimaî ve iktisadî hayatı tarihine ait tetkiklerinde meydana çıkardıkları farklar. Schaeder (alman) in "Şark ve ° ' . O. Yaratma kudretine inanç onun baş vasfıdır. Roma cemiyet hayatı ve hukuku olan bu zihniyet ve ruh Garb âleminde akideleri. O bütün tahâvüllerinde ilmin muhtelif sahalarına ait nazariyeleri daima tashis etmiş. Garb ruhu. Garb her şeyi vasıtasız anlamaktan hoşlanır. ..XVI he sarahati. Bu mütâlealar. yenisini koymuştur. ı J 1» Avrupa z ih n i y e t in e G arp-Ş ark m edenî mblz mevzuu üzerinde verdikleri konferanslarda1) ünasebetine dair dört â li. 377-396) da ayni mevzua tahsis edilmiştir. II. O cihana hakim ve medeniyetin yaratıcısı olduğuna kani olduğu için araştırmaları ve matbuatiyle dünyayı bir dakika inkitaa uğramıyan bir murakabe altında bulunduruyor. Röne-sansla yenilenen bir zihniyettir. Brunschvicg '»in fikri (fransız) ile zikri geçen K. Zürich. Vom europaeischen Geist. Paris İ9İ7. onlar sayesinde canlanıyor. s. . ve Yal. çürüklerini atmış. fikirleri türlü türlü kanaatleri biri birine çarpıştırıyor. J a s p e r a. Kongresinde söylediği aç'lış nutku. Sechs Vortrâge des Deutschen Orientvereins. .ve 1947 de muasır felsefecilerden L.-ıiz 1935 te müsteşriklerden Sir Denison Ross (ingiliz) ile H. Leon B r un s c h-V i c h. hiç sükûn bulamıyan bir ruhtur. H. 1936. Jaspers (alman) in. Berlin 1935 de çıkmıştır. L'Esprit europeenne. yaratıyor ve her yeni yarattığı ile evvelkini tamamlıyor. S c h a e d e r i n konferansı ise Der Orient und Wir. bunda hayat buluyor. H. Kaynağı Yunan zekâsı. 1947 .nin Şark tarihinde görülmediğine dair mütâlealannı eklemek icabederdi. H. uzun asırlar durakladıktan sonra. .

onun tarihine. onun yaşadığı ülkelerin haritalarını çizmek. bu sayede keşif yollarına girmeyi icabettiren vaziyetini de ilâve etmek yerinde olur. 552. Sir Denison Ross 1935 ikinci Türk tarih kongresinden ve 1929 da Önasyada yaptığı seyahatinden aldığı intibalarıni anlattıktan sonra Garbin fikir sahasında faikiyetinin artık ebedileşmiş olduğunu ileri sürmüş ve demiştir : «Şark bizden teknik ve metod öğreniyor. bilhassa. 1936. G r e n a r d. 181—238. Bir vakitler güya Türk kavimlerinin baş ırkî vasfı imiş gibi gösterilen mutlakıyet ve istibdat bugün eski Türk ve Iskitlerde mevcut olan çifte kırallık ve aşiretler arası muvazene nazariyelerinin tevazzuhu netiBu tariflerin sakat tarafları !) Bemerkangen zam modernen İslam. XXX-III. 3 ) Owon L a t t i m o r e . Paris 1939.XVII erung und Veraeusserlichung) karşısında Şarkın maneviyat sahasında ön safa (Vorrang der seelischen und geistigen Kulturen) geçmesi ihtimalini varid görüyorsa da. onun şümulü ve kudreti hakkında garblilerin fazla gurur ifade eden sözleri bunlardır. Garb ve Şarkın yükseliş ve alçalış sebeplerini inceliyen Ortaasya tetkikcisi F. d. Deniz yolları bakımından çok müsaid olan Avrupa ve Amerika bugüne kadar kara muvasele sahası olan Asyada kendi elleriyle asrî kara nakil yollarını. Avrupa zihniyeti ve metodu Avrupalıların patentidir . maneviyat sahasında dahi Batınm rehberliği altında kalmalarını sağlıyacaktır. 1949. 2) F. 230-238. The Situation in Asia.158. Grenard'in Asyada Maleziya ile Japonyanın coğrafî vaziyetlerinin de. p. s. işte Garb medeniyetinin mahiyeti. . bu günkü hayatına ve mesaisine kıymet biçmek daimi Garbin elinde kalacaktır. Lâtin alfabesini kabul eylemeleri şarkıların yalnız teknik değil. Grandeur et decadance de l'Asie. Avrupanınkına benzediğine dair haklı sözlerini 2) hemen eklemek gerekir. a. Fakat buna. elverişli olmak bakımından. bilhassa hava ulaştırmasını inkişaf ettirmektedirler. Boston. SüdJenthsche Monatschefte. Kat'î tesiri münakaşa götürmez bir şekilde sabit olan coğrafî faktör meselesine bir de Avrupanm doğudan gelen tazyikler neticesinde garbî kısmında daha sık nüfus kesafeti hasıl olmakla denizlere açılmayı. fakat onun bütün teşebbüslerine istikâmet vermek. bunun birgün bütün Garbi Şarka karşı birleşmeye sevk edeceğini zannediyor '). şarkılardan münferid bazı şahsiyetlerin bunları kısmen yahut tam olarak benimsemesi bu vaziyeti değiştiremez». Bu ise Asyanın çehresini bir iki nesilde kat'î surette değiştirecektir3).

bilakis. p. t h o I d 'in ve diğerlerinin yazıları da gösterilm iştir.-. Les (Jrands Courants de VH istoire Ü niverselle. Arab al fabesinin m ükem eliyetine dair söylediği nutkunu nakletm m iştir. bundan hiç haberi olmıyan Avrupaya nisbetle çok daha üstün olduğuna dair haklı mütâlealarını*) zikretmeliyim. 190-91. İbn t adlan. 343-44 te anlattığımız gibi. t. bana ve ihtim Fuad al K öprülü'ye yazdığı m ektuplarla «illa Lâtini alınız» diye ısrar etm ve 1929 da bu al iş fabe lehine propaganda yapm m ak aksadiyle Kahire.. 4) F. . . „ . II. . bu sahada Avrupa ile aynı seviyeye gelme vasıtasıdır 2).o • sadece deniz yolları o # ■■ . bu da Garbde hasıl olan «yaratma zihniyeti» (esprit de creation) ile Şarkta hasıl olan «aşağılık ruhu> (sen-tement d'inferiorite) den ibarettir. Denison Ross'un dediği gibi fîkrî esaret amacı değil. Grenard'in bu f i k r i n yalanlığını.■. Thales ve Pythagor'Iardan muasır Avrupaya kadar uzanıp gelen bir faik zihniyet silsilesi gibi göstermelerine karşı zikri geçen F. İranlı âlim lerden Atârid Tebriz Edebiyat Fakültesi neşriyatında (Neşriye-i Dâniskedei EdebiySt-i Tebriz 1949. . «aşağılık ruhu» Garbin Şarka faikiyeti her halde böyle üç bin se. yoksa çok i siyasî olan bu ingiliz m üsteşriki daha 1926 da bize Lâtin alfabesini kabul zım ında Türkiye m hüküm etini ikna etm eyi teklif ettiği zam dahi 1935 te Bonn Ü an niversitesinde söylediği fikirlerde olduğu halde bir oyun m yapm ? B u ıştı unu anlayam adık. 2 ) Sir Denison Ross 1<J26 da Barthold Istanbulda iken ona. Son beş asrın torlusu demek olan bu hususiyeti pek çok Avrupalılar kendilerinin ve Şarklıların ırkî hu- i ) Bak. nelık bir mesele degu.. Şam Bağdad ve Tahrana seyahat yapm fakat . projelerini K Fuad'a ve Riza Şaha kabul ettirem ral ediğini The Atitaic Reviezv'nia ayni sene Tem uz nüshasında neşrettiği m m akalesinde (Impressiorts from the Near and M iddle East) anlatm ıştı. I. Z. Bunu pek yakın istikbal gösterecektir. F i r e n n e. 277-98. D enison Ross'un bu söz leri seyahatları neticesinde hasıl ettiği fikir değiştirrnedenm ibaretti . . V.a D. . 1946. 4-6) yayınladığı hatıra tında m ezkur 1929 da Londrada «Şarkî Hind c Cem iyeti» (The East India Association)nde Hind N üslüm anlarlndan E 1 m e T a t i f i ism inde bir zatın H indistan M üslüm anları ve Hinduler için U dilinde tatbik edilm üzere bir Lâtin rdu ek alfabesi teklif ederek ver diği konferansta söz alan Sir D enison Ross'un Lâtin alfabesinin noksanlarına. orada m acar âlim G A 1 f ö I d y-nin B a r i . „• keşfinin sağladığı Avrupa iktisadî ve siyasî faiki-yetinin mahsulüdür. Neuchâtel. ış. « Yaratma z i h n i y e t i » ve . Zikri geçenlerden başka bir çok umumî tarihçilerin. 1944.Garbin faikiyet âmilleri olarak zikrolunan hususiyetlerin çoğu ancak son beş asrın ve büyük keşiflerin doğurduğu ruhî bir halete irca edilmelidir. 200-204. s ) J.XVIII cesinde çürümüştür '). es. . T o g. 271-65 . G r e n a r d. a. s. . b. Rönesansa kadar Yunan ilim ananesinin Bizansta ve islâm Âleminde. N. s. o cümleden Jacques Pirenne'in *) Avrupa fikrî faikiyetini lonie'liler mektebinden. Lâtin alfabesi. s.

G r e n a r d . Petetsb. Bizde büyük bir teşkilâtçılık var. Arap ve Rus camialarına katıldıktan sonra-yani başkaları tarafından açılmış olan yol üzerindekültür yaratma hususunda birinci s ı n ı f şahsiyetler vermişizdir. s. Kııtuzov. Bu aryanı ırk üstünlüğü psikozu Türk ve Moğol milletlerinin tarihi ile en geniş mikyasta meşgul olan. Zikri geçen F. tarihî devirlerde Orta . il s' ag-it ci'une quas-tioa de psychologie. Çaadayev gibi harikalar yetişmiştir demişti. Muhtelif memleketlerdeki Türk aydınlarında bu f i k i r bir ruhî hastalık şeklini almıştır. o Aryanîlerin bizde bu-lunmıyan bazı ırkî meziyetleriyle karışınca mucizeler yaratmış. bu fikrin mukadderatımız bakımından geriletici tesirlerinin küçük mikyasta olsa dahi ilmî içtihadların sanksiyonunu yapacak ve millî bünye içinde inkişaf edecek otoriter i l im merkezinin doğmasına ve ilim ananesi husule gelmemesine sebep olduğu aşikârdır.İ929 da üç c i l d olarak neşrolunan büyük eserini kasdediyorum. ' fakat Çin. . Hind. Rusyada gördüğüm çok okumuş münevverlerden eskiden tenassur etmiş Tatar mirzaları neslinden gelen esbak Duma azası Kniaz Kuguşev (Koğuş oğlu) kendisini Türk sayardı ve derdi : «Biz Türk ve Moğollar kendi başımıza medeniyet yaratmadık ve yaratamayız . Godu-nov. 198-199 : Tout bien posei. Geçen asrın rus <Garpçiler>i ve rus filozofu Çaada-yev de böyle düşünürlerdi 3). Müslüman Türk aydınları arasında ayni veya buna benzer fikirlerin Türk milletinde iç güvenin husule gelmesine mâni olduğu. Zapadnoye vliyaniye v novoy literatüre. ayni eser. Avrupanın siyâsî yahut manevî nüfuzu altında bulunan şark milletlerinin aydınlarına da aşılanmıştır. Urianxaskig kray i sm i le Rug-Soviet CoJ-rafya Cemiyeti tarafından 1926 . de certaineı differences essentieiles dana le cnrnctcre et l ' e s p r i t des deux groupea des peuplea. ki Garbdeki milletler gurubu ile Şarktakilerinin karakter ve ruhunda mühim farklar şeklinde tezahür etmiştir-' ') demiştir. Grenard dahi «Iâyıkiyle düşünülecek olursa bu faikıyetin bir ırkî psikoloji meselesi olduğu görülecektir. 3 ) Al. 2 ) Bu zatın Zapadnaya Mangalıya. *) F.XIX susiyetleri olarak almışlardır. 1916. Ciddi âlimlerce reddedilmesine rağmen Avrupalılarda çok yayılmış olan bu üstün ırkın faikıyeti ile diğerlerinin değersizliği f i k r i edebiyat vasıtasiyle. Rimski Korsakov. E.ve Doğuasyada görülen tekmil kültür hareketlerini beyaz Aryanîlere nisbet etmekte sonsuz uydurmalar yoluna giren aslen İsveçli rus âlimi G. Grunı Grjimaylo'da 2) had derecesini bulmuştur. V e s e l o v s k i y .

a. d. ki bunun için « Rönesans» tan önce bilgiyi Araplardan aldıkları zaman Avrupalıların kendilerinde asla böyle bir meziyet görmediklerini. kendi üfürükleri tesirine fazla inanmasının ağırlıklarını çekince. zamanın zarureti olarak bugün Amerikada ileri sürülmektedir ').1 1 • gibi tekerledikleri ° Bir çok garblı tarihçilerin bîr riyazî hakikatmış 1 .«> . The Siluation in Asia. geriliğin ve pasifliğin timsali olarak bahsuttikleri Hindlilerle İranlıların aryanı ırktan oldukları halde bugün Avrupa medenî hayatında şerefli mevki alan Finler'le Istonlarm ve Macarların Ural . *) O. LaÜimore. .. «aşağı ırklar» üzerinde hâkimiyetin « Garbin ırkî meziyetlerinin mantıkî bir neticesi > olduğuna dair büyük Ayrupa mütefekkirleri tarafından söylenen fikirleri hükümsüz bırakacaktır. 230 v. Dünyanın «şeyhi ve mürşidi» kesilen Garb. nın butlanı _ . ^ . Son cihan harbi de Avrupalıların.. asyâ'î bir unsur telâkki ettikleri Sovyet Rus-luğunun.. H. bu ustun Garb ırkı fikrinin 110 . istiklâl kazanan müstemlekelerdeki yeni hızlı inkişaflar. O vakit yukarıda 9 madde ile sayılan büyük medenî meziyetlerin mümtaz ırk'ın malı olmayıp medenî beşeriyetin Avrııpada inkişaf ettirdiği müşterek malı olduğu ve yaşı-yan medeniyete intisab eden her camianın bu meziyetleri benimsemi-yeceği ve ona yenilikler ilâve edeceği dünyaca kabul olunacaktır. butlanı o kadar vazihtir. Zaten güya Alman ırkçılığına karşı savaşan Anglo-Sakson âleminde görülen «hakikî Garb» ırk meziyetlerine derin inanç. . ki bu hal Asyalılara Avrupanın siyasî ve medenî tasallutundan ebediyen kurtulma yolunu sağladı. Prof. bir gün bu «kerametler» ine karşı bir nefret hissi duyurabilir. Uzun zaman iktidarda bulunmak ferdlerde...XX «Üstün ırk» nazerivesiJ . . ırkî birliklerini tamamiyle unutarak biribirine düşmeleri levhasını arzzetti.1 1 1. kendileri ile «temas neticesinde muhakkak medenîleşeceği ve yola gireceğine» dair akıbeti cihan mikyasında elim yanlış kanaatler doğurmuş ve bu yüzden öbür zamanki »Yunan mucizesi» gibi «Garb mucizesi» fikrini de iflâs ettirmiş.Altaylılardan olduklarını hatırlatmak kâfi gelir. H. kendi faikiyetlerini korumak ve küstah Asyalıları te'dib eylemek için ırk esasında birleşmelerini değil.. Fakat şimdi müstemleke ve yarı müstemleke ülkeler kendi mücadeleleri neticesinde kurtuldukları gibi. Scheder'in dediği gibi. . . onları kurtarmak da. bunun yerine müstemleke ve Asya kavimleri ile eşit demokratik münasebetler kurmak fikrini getirmiştir. . asırlarca süren hakimiyette cemiyetlerde kendilerine «keramet» atfetmelerine sebep oluyor.

J* i_-#L c>Ji^t yjUı j>_y »jt^yv *-*Ul J c^U*^ f^-JL« oijUb &'j ***' j . Horezmlilerde iîna liram ') v. bu sahalarda çaiış- hakkında hl - . Kitâb al-şaydana.Bîrûnî. ElBirûnî. .. . Arkadaşımız olan alman filozofu K.._-»! Jc i. coğrafî.İ-' fr £y* <f^" â" 'f* ıW Jur^l V*l> Mj . mede- garbli milletlerle onların arasında örf. adat. « K u l t u r » ve «medeniyet» * Avrupa milletlerinin millî kültürleri olduğu gibi şarklı milletlerin gerek kendi aralarında.. «ilimde itinâ ve dikkatin her şeyi en yüksek derecesine çıkarmak» hususunda ancak o devrin Yunanlılarında hâkim olduğunu 3 belirtmiştir ).) Bk.—.. dini medeniyatle birleştirme çağında husule gelmiştir. Roma ve Mısır ile birlikte tek bir «Ahl-ıı'l-ınağrib». . Kur'an vasıtasiyle <Çifteboynuzlu» yu. . ^3 b» JL'LlC c>*>ll c>. riyazi ve felsefî anlayış. . El . dirhem. ve ahlâk hususlarında farkların kalması tabiidir.. niyetlen n . Medeniyet yarattığı devirlerde İslâm Alemi. Yunan medeniyetini devam ettiren «Garb Alemi» nin bir kısmı telakki olunuyordu. 3 s . ^... JC*.. . □ ı r u n ı nın f i k i r l e r i ma metodu ve tekniği bütün dünya milletleri için ayni olmak yoluna girmiştir. El-Birûnî de eserlerinde İslâm Âlemini medeniyeti bakımından Yunan. fakat medeniyet..J . .ly ^.. Garb medeniyetinin itilâ ve en parlak devri olarak Yunanlıların hristiyanlığı kabulden evvelki devrini almış.).. gerekse .. s. Yunan medeniyetine ayrı ve mümtaz bir mevki verirken hristiyanhğa pek büyük rol ayıran Henri Massis ve Paul Valery gibilerin aksine olarak. 6b : ... Bursa Kurşunlu Cami yazması.. Hind ve Çini tek bir «Ahl-u'l-maşriq> olarak anmakta ve bu iki âlem arasındcki karakter farklarını belirtmektedir r).-İ^. . miskal...XXI .y>¥tf> lç». i l i m ve sanat.£• .« «l"-c*IU <Jlü J _. Fikrimce bir ') Horezm d i l i n d e «gram» kelimesi geçen sene Ortaanadoluda seyahatimiz esnasında Konyada Yusufaga Dütüphanesinde keşfettiğim Horezm d i l î n a ait lügat kitabında bulunmaktadır.. estar. «T .. Kıymet ve ölçü mefhumları eski Sümer ölçülerinin Yunanlılarda aldığı şekillerden (dinar. yani Makedonyalı Alexdander'i. bir peygamber derecesine yükselterek takdis eden İslâm Âlemi başka türlü telakki olunamazdı. İslâm Âleminin eski Yunandau ayrı düşmesi onun tereddi zamanında... vr. Yunan ... din farkları . Jaspers gibi.>*j \fS)#t <jy~\ Jl V*^1 V/j -^r11 «i ^L-U J-** j>'r-)* j_^i)l«j* (&} x ~i^j^. halta Hicret esası yayılmadan önce takvimi bile yunanlı (Selivk takvimi olan.

. Bu fikir pek yakın bir zamanda Şark Âleminin yegâne rehber şiar haline yükselecektir. müstakilleri vücuda getirilen eser. s.. . e-llj j. ~ ıı ı u u metı yaradış zihniyeti ve aşağılık ruhu olduğuna J göre. jl^Ji "*t}fi .. Mesai birliği i l e.il . 145 te anlattığımız gibi. Fransa İspanyaya göre şarklı ocaktır. Son beş asır zarfında Avrupa ile Asya arasında yer alan «yaradıcılık» ve «aşağılık» zihniyeti farkları bundan sonra da epey zaman devam edebilir. ilmi şahıslara ait bir «sın bilen şarklı işi. (J.jJr. 135 ( = Z. . Meselâ bir Türk.»t'-*. Garb medeniyetini be1 . Muasır Avrupada «akribie» diye C»-ul> ıS^ x-ai j . Japonya Ameri-kaya nisbetle garbi i. ■ . J-Ul o^ U •)»(*• ÛÇ--U\ U i1 J_—)l» . b. t. 161 : üLi-l «-» I .Wl j*1 ---.V ti . yahut bir Moğolun kültür itibariyle bir Almandan yahut bir Amerikalıdan farkı Avrupa ve Amerika milletlerinin kendi aralarındaki kültür farkları derecesine inecektir. üstadlara ve ilim arkadaşlarına lüzumunda yapılması gereken müracaatlerden kaçınmak demek değildir. J*\ U1* Togan. ki bu «müstakil iş>. '. . Fakat hemen kaydetmeliyim. bunu yapamıyan camia ölüdür. 'u' W b •**■** . nımsernenın mikyasları Bugün Garble Şark arasındaki farkın başlıca alâ._. yine m i l l î camialara ayrılan Şarkın da medeniyeti ayrı diğer bir kül teşkil edeceklerini zannetmem. vücuda getirilen eserler orijinal buluşları. Bir Male-ziyahnın. Birıuıi'n Picture of the \Vorld. eserine bu bakımından tam bir garbli eser şeklini verebilmişse. Diğer bir mikyas ta dikkat 'tir.b .. Ji.. . s.. münderecatını işlemekte. Fakat bu yine ârizî kalacaktır.« Jt \ju JJ* . Tahdid nihâyai-i '1-amâkin.J. metod ve teknik bakımından pürüzsüz kılmakta hiç bir garblinin yardımını görmediği halde. .. j* Fatih Kütüphanesi yazması. 62-54): ^y~l\ s. Millî camialara ayrılan Garbin medeniyet itibariyle bir kül. Şarkta asrî yaratma zihniyetinin mi yarı ne olacağı bes bellidir . Müterakki camia medeniyet yaratmanın kaidelerini kendisi vazeder. Jj~tll J*l Ltj * .. o Türk Garb medeniyetini tam olarak benimsemiş demektir. Ü* «4p J> ^-yi) -*H!İJ (J^JlUi . .. tasnif ve telif usulü ve ilmî teknik teçhizatı bakımından yine müstakil olabilir.gün «garbli» ve <şarkin medeniyet farkı kalmıyacak. dünya ilmine yeni bir şey ilâve ederek b i r ilmî eser vücude getirmiş.

islâm milletleri aldırış etmezler. . M —205. dikkat ve itinanın ehemmiyeti hususunu takdirde geç kalır ve bunu yani nesillere hususi terbiye ile aşılamak çaresine girişmezlerse. IV. 1945. bilhassa teknik ilimler sahasında. El-Birunî'nin Türkistanda oturduğu halde yunanca öğrenm olduğu Ho-m iş erus'un arapçaya ve süryaniceye tercüm edilm iş olan eserlerinden bizzat yaptığı e em tercüm eleri ile de sabittir . dikkatin hangi memleketlerde görüldüğünü tesbit etmek islâm milletlerinin kültür tarihini öğrenirken ayrıca ehemmiyet verilecek bir noktadır. bk. ki yazıları tashih etmek ve aslı ile karşılaştırmak hususunda bize hâkim olan dikkatsizlik yüzünden böyle yazma eserlerin varlığı ile yokluğu müsavi oluyor. Her halde Garb sistemini benimsemenin başlıca mikyasları şimdi zikrettiğimiz eser «yaratmada istiklâli ve «. Dikkat ırkî hususiyet değil.XXIII yunancadan gelen bir kelime ile ifade olunan bu husus belki Avrupalılara eski Yunan ve Romadan miras kalmış bir hususiyettir. Bıılletin de l'Academie des Sciences de Russie. 193»). p. El-Bîrûnî Yunanlılarda bulunan bu dikkat hususun Islâmlarda bulunmadığından şikâyet etmekte.meros ve EI-Bîrûnî). Galenos. d. OrUnfalUtedtag (ZI)CM. L. *30\ ) El-Bîrûnî'nin Saydana'smd& ki bu kayıt hu kitabrn 340 sayfası haşiyesinde. her halde Rum harfleri ile «yazıp tesbit» ettiğini anlatmaktadır 2). O . G er-i Al-birani om (Ho. daima Garbın gerisinde kalacaklardır.dikkat» hususudur.m Türklerinde de görülmektedir ').naklonulm uştur. eski Horeznılilerde ve onlarla komşu olarak yaşıyan Sırderya ve Hore/. Bizim kütüphanelerimizdeki eski yazma eserleri «dikkat» bakımından ayrıca tetkik etmek. r. Paulus ve Oreibasios'un eserlerinin arapçaya tercümelerinde zikredilen yunanca isimleri nakletmek kâfi gelirdi. i'tiyad ve terbiye neticesidir. hatta dikkatsizliği «bu bizim kavmin umumî eksikliğidir» diye vasıflandırdıktan sonra. zihniyeti ve dikkatle ikmal edilen orinal eserler vücuda getirecek derecede ve geniş mikyasta benimseme i) 2 Der VII. Fakat bu hususiyet Cinde olduğu gibi. s. Acaba biz yaratma zihniyetini böyle müstakillen Dem okrasi ve yaratm a J t . XC. di Kr a ç l c o v s k y . t. fakat dikkatsizliğe alışmış olan kavimlerde taammümü zaman ve ihtimam ister . «şöyle. Eğer bizde bu âfet olmasa idi. . şim I. fakat biz o tercümelere inanamıyoruz ve onların yazma nüshalarında değişmeler yapılıp yapılmadığından emin olamıyoruz. Dioskurides. . Bu yüzden bu yunanca isimlerin aslı ne olduğunu Yunanlılardan soruşturup tesbit etmek icabediyor> diyerek kendisinin o zaman Horezme yahut Gazne-ye gelen bir Rum 'dan soruşturup «asıl şeklini onun kendi dilinde». hatta böyle kitapların içinde mündereç malûmatı bilip bilmemenin ehemmiyeti bile kaimiydi'.

Daima asker kalacağına inandığım Türk milleti bir defa devleti dinden ayırmıştı. s. 405. Fakat serbest iradeyi siyasî. 3 — İlmî faaliyetin kendisini bu ruhî arızaları gidermekte faydalı olacak bir şekilde plânlı yapmak. içtimaî hayatta olduğu gibi. aşağılık ruhunun. aşağılık ruhu ve dikkatsizlik aleyhine mücadelede metodlu terbiye ve öğrenme hususuna gelince. Yaratma zihniyeti ve dikkat lehine. içtimaî bünyemizi değiştirecek ilimde teşebbüs ve ictihad yoluna girmeyi temin edecektir. Giriş. seçimli şehir ve vilâyet idarelerine geçmek. «Goethe'nin Şarkı duyuşa» d. ilmî hayatta da tatbik imkânı hasıl olmakla iş bitmiyor. . idarede demokrasi sistemine. Mademki yaratma ve aşağılık bir ırkî hususiyet Yaratma zihniyetini elde değildir. 55. Bu yolla aryânî olmıyan ırkların yaradış istidadı meselesi de aydınlatılmış olur. Bu üç mevzuu ayrıca izah edelim. kan dökülmeden. onun terakkiyatına artık hiç bir engel kalmamıştır. 1863 ten sonraki çar Rusyasında olduğu gibi. Yücel. a. fakat emsali bu memlekette belki hiç görül-miyen temkinli heyecan içinde gerçekleşmiştir. milletin tam bir şuurlu hareketi. municipium'a. bunda her şeyden evvel kendimizin şarklı olduğumuzu. N. yalnız Tanrı onu dış düşmandan korusun. Herkesten önce inandırılması icabeden sahte garb-çilerin gözlerini açmak için bilhassa son cihan harbi esnasında Alman üstün ırkı nazariyesine karşı İngiltere ve Amerikada yapılan neşriyattan geniş mikyasta istifade edilebilir. yaratma zihniyetini bnimsemenin yolları ve çareleri tespit edilmelidir. Üstün ırk nazariyesinin butlanına daha evvelki yazılarımda işaret etmiştim '). 8 . Atsız mecmua 1931. 1. 27-8. 2 — Yaratmanın metodunu öğrenmeyi bir millî vazife yapmak . Şu satırlar yazıldığı sırada Türkiyenin tarihinde en büyük bir inkilâp. bir ciddî hastalık olduğunu ve bunun ') «Türk destanlarının tasnifi» d. ârizî olmakla beraber. N. öyle ise bu zihniyeti kendimizde ihya etm«nin üç şartı etmenin yolu fikrimce üçtür : 1 — Üstün ırk nazariyesinin butlanını ilme dayanarak telkin etmek . şimdi de devlet idaresini demokrat ve sivil yapacaktır.XXIV işinde nasıl ve ne zaman muvaffak oiabiliriz ? Herhalde içtihad yollarının kapalı kalmasında başlıca âmil olan askerî idare sisteminden demokrasiye geçmek bu işi kolaylaştıracaktır. 2. 275. Türkiyede de hayırlı neticeler verecek. Türk Jileti şuur ve iradesine kavuştu ve artık bundan ayrılmıyacaktır. 2. 1939.

göçebe Türk ve Moğollarda bu zihniyetin Ortaasyanın medenî Türklerine nisbeten daha kolay benimsendiği daha geçen asır ortasında Kırgızlar arasından çıkan âlim Çokan Velihan ile Buriatlar arasında zuhur eden âlim Gürcü Banzarov gibi harikaların 4) mevcudiyeti ve bunları takip eden diğer bazı parlak si- Cumhuriyet. p.XXV plânlı. 1958. imâr plânları yoluyla şehircilik te memleketimize girdi. Ve ancak o vakit biz bu hastalığın müzminleşmesinin önünü alabiliriz. 141-142. V.10. Türkili tarihi. Z. 1942. üstadlığa doğru iler-liyen yeni yeni şahsiyetlerimiz çıkar. Gregor'yev ve P. Bilâbenimsenmesi şartlan kis rus âlimlerinin. o vakit şeklin kabulü ile zihniyeti benimseme meselesinin kendi kendiliğinden halledilivereceğine dair hülyalardan da kurtulmuş oluruz. başka ilimler ve hayatın başka sahaları için de aynı olduğunu kabul etmek icabeder. Aşağılık zihniyeti. Bu iki zat için bk. N. V. s. lâyıkiyle ihtisas kes-betmiş adamlarımız var. Çünkü «mimarlarımız var. İstanbul III. Biz kendimizi Garb zihniyetini benimsemek azminde olan bir şarklı millet olarak kabul edersek. 22. müteaddid defa kendi tecrübeleri sıfatiyle tesbit ettikleri gibi.Ük» an'aneleri mani olduğuna dair edebiyatımızlerde yaratma yollarının da 3) ve Garbde yazılanların kıymeti yoktur. 12. «Yaratma zihniyeti» nin benimsenmusine «göçebeGöçebe ve medenî Türk. geldiler. O halde bu aşağılık ruhunu ve metodu benimseyişin yalnız hümaniter ilimlerde ve tarih sahasında değil. Paris 1935. 256-260.1950. a. sistematik tedaviye muhtaç olduğunu kabul etmeliyiz. fakat niçin bu uyanışın neticelerini alamıyor u z ? » 1 ) .1948. GarbŞark farkını ezelî bir keyfiyet diye bilmek ve Garb zihniyetini benimseme yollarını bulamamak gibi hallerle beslenmektedir. Dr. yahut «Gemilerimiz yürüyor. Saveliyev'den başlayıp. Hayat mecmuası. Bk.1. gemi inşası ilmini tahsil için bu kadar Türkü Avrupaya gönderdik. III. fakat gemilerimizi neden kendimiz yapmaktan çekiniyoruz ? » 2) gibi sualler bütün diğer sahalar için de soruluyor. Yeni istanbul. 1) 2) 3) 4) . T o g a n. Halil F i k r e t . 543-551 ve Revün des etüde» islamiçues. O halde aşağılık ruhundan kurtulup yaratma zihniyetine geçme umumî bir meseledir ve bunu benimsemenin usulü bütün ilimler ve hayat sahaları için şâmil ve bize has bir ilim olarak işlenmeli ve bütün yüksek mektep talebelerine okutulmalı ve bu iş bir millî seferberlik şeklini almalıdır.

muasır medenî milletler arasında mühim mevki almış ve kendi fikrî hayatlarında yüksek seviyeye çıkmış olacaraklardır» demiştir :).. 249-27"ı) de Considerations sur la collaboration scienlifique entre VOrient Islamiaue et l'Europe nam yazımda izah etmiştim . yayla çıkışları müstesna.000 Müslüman kendi dinlerini Garbin tarihî ten'. Yalnız göçebelerin hayat şartları icabı. ingilizce okuyan Hindli Müslümanlara okutmak maksadiyle. şimdi bu mevzu yeniden işlenerek İş mecmuası 1950. Cengiz oğullarından Seydalioğlu Tilev ve Cantüreoğlu Seyidhan isminde iki sultanın Rus mekteplerinde tahsilden sonra ziraati halkın ruhiyatına uygun bir şekilde ve onların itimadını kazanarak telkin eylemeleri neticesinde Kustanay vilâyeti KazakKırgızlarında ve Küçükoğlu Küçükov nam Başkurt subayının ') Meselâ Altay Türklerinden Prof.XXVI malar ') ile sabit olmuştur. Arap ve iranlılarda da hal böyledir.id usulünü benimsemeyip bu şekilde tetkik etmek yoluna girerlerse. ) Dil Kultar der Gegenwat. 131. 2 . şimdi o göçebelikte. hemen hemen kalmadı. N. bu terbiyeyi alamıyan çevrelerde göçebelikten asrî ziraate geçmek işinin tamamiyle akim kaldığı geçen asırda "Kazak-Kırğız ve Başkurtlar arasında yapılan tecrübelerle sabit olmuştur. Çünkü bunlar göçebeler gibi körpe deği l . Katanov ve Moğollardan Jamsaranov San-j i v e y vesaire. aralarından yetişen Garb zihniyetli âlimler kendi muhitlerinde bir kültür çevresi yaralamıyorlardı. Bunu çok i yi takdir eden Hindli Müslüman aydını Khudabakhsh meşhur İslâm tetkikçisi I. 107-8 de bir daha neşredilmiştir. s. p. 1. O halde biz sırf terbiye bakımından dinî sahalarda Garb tenkidi usullerini öğreten «metodik» leri işlemek mecburiyetindeyiz 3). Goldziher'in almanca eserlerini. Orta ve Onasya medenî şehirli Türklerinde Garb zihniyetini benimsemek ise çok vakit güçlük arzeder. Goldzihe-kendisi dahi «200. 3 ) Bu meseleyi ben Revııe des Etudes Islamiçues mecmuasında (III. ilgiliz-ceye tercüme ederek neşretmiştir. Göçebeleri asrî ziraat hayatına geçirmekte metodik çalışma sayesinde hiç beklenmedik müsbet neticeler verdiği halde. yahut o eski tortulan yenisini kabule müsaid bir hale getirmek lâzım geliyor.1-31. kafaları asırlarca taşımış oldukları medeniyetlerin teressübatı ile çok vakit dolmuş bulunuyor.000. Bunlara bu yabancı zihniyeti benimsetebilmek için kafalarını o eski medeniyetlerin tortularından temizlemek. N. Bu gibi sahalarda Garb yaratma zihniyeti (dinî kültürün kuvvetli tesiri altında kaldıklarından) en çok dinî ilimler ve fikriyat sahalarında çalışma metodunu benimseme yoluyla yerleşebildiği görülmektedir.

3.vuıyu ı . Bu işi liberaz zihniyetle kendi haline bırakmak asla caiz olmaz. ferdi teşebbüslere engel olmak demek olmamalı. hatta bunu yüksek i l i m müesseselerimiz için mecburî tutmak bugün için bir zarurettir. beynelmilel sahaya çıkarmayı mümkün kılmak. az yahut çok.. Çünkü biz çok geri kalmışız. Bunun için tekmil neşriyatın sonuna eserlerin Garbin üç ilim dilinden birinde hülâsasını (resume) vermek. Türk üniversitelerinin neşriyatla uğraşan tekmil şubelerinde ve enstitülerinde kuvvetli tercümanlar kadrosu bulundurmak. mühim eserlerin tam olarak Garb dillerine tercümesini mecburî kılmak icabeder.. sıf süratli ve plânlı olmayı temin etmek'maksadiyle ve ilim tekniği bakımından yapılmalı ve devlet bütçesinden idare olunan i l im müesseselerinde tatbik edilmelidir. bu kâbustan kurtulduğumuzu âl em i n e arz etmenin kendimizin yaratma istidadımıza inandığımızı farmübremli£i zedelim . u o i i n ı ruı LMjaıvaıı "un jthTfıÖc. Yani devlet hesabına yapılan neşriyat muhakkak tek bir merkezden idare olunmalı. Memleketimizde siyasî idare bir gün belki merkeziyetsizlik esasına kurula-labilir. Terbiye ve öğrenme için olduğu gibi. metod ve i l i m tekniği bakımından yeknesaklığın teminine çalışılmalıdır. Bu ise içtihada karışmak. fakat tatbikat sahasına ğeçmeyinde böyle bir inanç neye yarar ? jlmî faaliyetimizi. Bunun için bu neşeiyuH her şevden evvel beynelmilel ilim çevrelerinin tenkidine maruz tutma'yi ğözönünde bulundurmalıyız. İlim sahasında yaradış ile «Con Ahmetlik» 1er arasındaki farkı da ancak bu metodik telkinlerle anlatmak mümkün olacaktır. zayıf yahut kuvvetli olsun. TaKal uüyı'c milletin güvenini kazanan bilgin rehberlerin metodlu telkinlerinden mahrum kalan yerlerde ayni uruğlara mensup çevreler asrî ziraat hayatına alışamamış ve sefalet içinde yuvarlanıp gitmişlerdir. öğrenmişlerin ilmî faaliyeti için de muhakkak plânlılık ve biri diğerini tamamlayıcılık temin edilmelidir. Bu halin Anadöludaki emsalini de memleketin her tarafında ziraat mühendisliği işinde bulunanlardan öğrenmek fırsatına nail oldum. ı.. Garbli aryanı ırkının üstünlüğü fikrini kafamızTürk i l m i n i medeniyet dan çıkardığımızı. 'ıjcuunscıııııış. fakat böyle olsa dahi ilmî sahadaki faaliyeti sıkı merkeziyette tabi kılmak zarureti görülecektir. Bütün bunlar Garbin yaradış zihniyetini aşılamak yolundaki mesaiyi biz Türklerde geniş bir mikyasta ve motodlıı b i r şekilde umumî millî bir iş olarak ele alıp yapmak icabettiğini göstermektedir. itt Lilr-îr ve hfi&Ul 'lüvenine dayanarak çalışma- .XXVII . bu gibi müesseselerin dirayetli ..

yine bugün Garbin özel vasıflarıdır. 362. fakat o üstad bizi ancak açık mesai ile açık mücadele ve yarışta kendisini geçmek azmiyle çalıştığımızı görünce takdir edecektir. Bu mesaiyi dış ve iç için toplu ve gösterişli yapmak her cihetten faydalı olacak. onun takdir ve tenkidine maruz kılarak ilerletmek bizim için biç bir gün geciktirmeden başlanması gereken en aktüel bir meseledir.ve ârizî olmakla beraber.İSe. Bu hususiyetler bizim için de medeniyet yaratan bir millet olabilmek için ülkü mahiyetini haizdir ve bu yüzden biz usule dair olan bu kitabın basında öteki dokuz maddeyi saydık. Çünkü İslâm Aleminin «şuğör» mıntakalanndaki askerî muhitler. Biz yaradıcılık ziyniyetini benimsemek davasında bulunurken Garbi erişilecek. Biz Türkler 9 dan hoşlandığımız için Jaspers'in dokuzuncu maddesi üzerinde düşünmek bize eyi gelecektir. Biz kendi kabuğumuz içinde kapalı halde ne kadar faaliyet göstersek dahi faydası azdır. Üniversitelerde herkes eserini. Medeniyet yaratan Garbin fârik vasıfları sıfatiyle söylenenler. ki bu sayede herkes kendi sahasında medeniyet âleminde yapılanlarla aşinalık peyda etmeyi zarurî görsün.XXVIII ? adammm ne5dyatl e I'rin h £ Î î ^ k3dar mÜhİ. emir almaktan sarhoş. . dünyaya göstermek için yapmalıdır. Tojjan. Garb başta olmak üzere. hatta şerait müsait olunca geçilecek bir örnek diye tanırız.Dmvnp *> N«W Avyır»«W*W rittn ■Mmırttın macunca ıtvuıuHraaı Lu o derece mühimdir. bu asla inkâr edilemez. beslemiş. ona hedefini gösterecektir. büyük âlim Seyyid şerif Cürcânî'nin dediği veçhile «keşret-i örfoü '). Yani o yine bizim üstadımızdır. Bu işi ne kadar masraflı olsa dahi yapmak mecburiyetindeyiz. emir vermekten mağrur tipl ) BIc. Çünkü ilmi hayatla içtihad kaynağı tenkiddir ve ancak beynelmilel sahada insanların müşahedesine arzedilen mesaînin milletler hayatında kıymeti vardır. s. Z. O £S£UP . âleme ne söylemesi reva olduğunu bilerek ve düşünerek yazacaktır. Biz bunu yaparsak 20-25 senede ilim yapanlar kafilesine katılmış oluruz. Biz mesaiyi plânla yapmak ve onu günü gününe dünyaya bildirerek onu «râic» bir halde bulundurmak hususunda daima seferber olmalıyız. Dağınık ve köşelerde yatıp kalacak mesai bizim gibi geri kalan bir millet için ziyandır. V. silsile-i merâtip ananesini. genç ilim unsurumuzu da işe tergip ve teşvik edecek. bir ırk hususiyeti olmamak. O halde her müellif eserini. tekmil cihanın gözönünde. yaradışın Garbe has olduğuna ve bizim istidatsızlığımıza dair kanaat-lar da kendiliğinden kalkar. Umumî Türk Tarihine giriş. İlmî ve medenî faaliyetimizi.

XXIX leri yaratmış. t.ilim dili olmadığından kendisine yabancı olan ve kullanışta müşkülât çektiği arab ve fars dillerinde yazmak mecburiyetinde kaldığını. Şair Muhammed İkbal hakikî garbçiliği bulamıyanlara hitaben demişse. ki en çok zavahirin metod'undan bahseden bu eserin «Önsöz» ünü «Garb zihniyeti» ve «ma'zs i mevzuuna tahsis ettim. N. miralay Ebubekir Divayoğlu Türklerin etnografyasına dair neşrettikleri kıymetli eserlerini munhasiren rus dilinde yazdılar. Ve o bu yüzden. öğren- . Biz zikri geçen 9 madde ve emsalini etraflıca öğrenmek mecburiyetindeyiz. kendi kavminin vaziyeti ve Rus hükümeti ona bu emellerini kuvveden file çıkarmaya yol vermedi. hastalanarak daha gençken 26.1914 te bu dünyadan ayrıldı. Açık kalple iş birliği yapamıyacak insanlar ilim muhiti yaratamazlar ve onların çevresinde ilimde «âriflen zuhur edemez. Katanov Tür tarih ve lisaniyatına. ana dili ilmî mevzuları yazmağa müsaid olmadığı için eserlerinin o dilde yazacak olursa bunnn yalak üzerine çıkan bir deve kabilinden garib görüleceğini söylemiştir. Bu eserde bir çok nazarî meseleleri izah etmeye Türk dilinde ilim ya. Ben de eski vatanımda kalmış olsaydım.s. Büyük âlim ElBîrûnî kendi ana dili -her halde türkçe. İki gün evveline kadar devam edip gelen vesayet zaman/arında ilmî rütbelerde bulunanların ancak ktndı seviyelerinden aşağı olanlara karşı feragat göstermek ve kıskançlık içtimaî belâlarımızın başında geliyordu. 342'de. Kâtip Çelebi. Ka-zakKırgızlardan Almaatalı Barlıbek Sırtlanoğlu da Petersburg Üniver-sitesitesinin Şark Fakültesini mükemmel bir ilmî eserle ikmal etmiş ve ilmî metod hususunda öğrendik . Ali ve Cevdet Paşa gibi parmakla sayılabilir zevat bildiklerini kendi ana dillerinde doya doya yazıp millî kültür yaratabilmişlerdir. ben de b. fikir sahasında müstakil karakterlerin ve kategori enginliğinin meydana gelmesine mâni olmuştur.ve bildiklerini kendi ana dilinde tatbik ederek millî kültür yaratmak istemişti. üzüntüden.11. Tarihte Türklerden bir çok ilim adamları yetişmiş. görünüşte garbli. Zikri geçen Çokan Velihan ile Altay Türklerinden yetişen turkolog Prof. öğrendikleri ilmî usul ve metodla Rusların ilmi için çalışmış oldular. İşte bu yüzdendir. Fakat bu nazariyeler ancak tatbikat sa-ratmaniD zevkli devri hasına geçerse kıymet kesbederler. fakat ancak Alişir Nevayı*.çalıştık. hakikatte <Netâyic-ü '1-vuku'âb karşısında yüz karası olan eserlerden tiksindiğimi belirttim. Aşağılık ruhunun ilim ile uğra-raşanların her vakit karşılarına çıkacak en feci tezahürü de budur.

bunun başka çaresi yoktu. Bu k i t a p t a b. Türk milletinin siyasî ve medenî sahalarda vesayet devresini tarihe k a r ı ş t ı r ı p iradesini istediği gibi işletme yoluna girmesi her kes gibi bana da lam bir ferah ve daha çok çok çalışma hevesi vermaktedir. bir de riyazi ve t a b i î il iml erle b i r l i k t e hümaniler i l i m l e r üzerinde çalışacak ve bünyemize uygun Türk Ulûm Akademisi kurnak hususunda 8. 321 de anlattığım gibi. 282 ve 310 da tesisi yollarını gösterd i ğ i m ilmî e n s t i t ü kütüphanelerini t eş ki l de faydalı olabilsem. fakat ilmî eserlerimi rusça neşrediyordum. Zeki Velidi Togan 16. muhtelif vesilelerle. Öğrendiklerimi tarihî eserler şeklinde. 13-14. senelerden-beri. Bereket versin. Gerçi ora türkçesince bazı popüler eser ve derslikler neşretmiştim.9. nihayet bizim yolun heveslilerine ve talebelerime yol göstermek rnaksadiyle topladığım bu nazarî fikirlerimi ve "kaynakları da bir türkçe usul kitabı şeklinde Türk aydınlarına sunabildim.1950 Bayezit .XXX diklerimle milletime faydalı olamamak bakımından Çokan ile Barıl-bek'e benziyecektim. Çünkü bu kitapta s. matbuatta izhar edegeldîkleri büyük dilekler i n i n kuvveden file çıktığını görürsem daha çok mesud olurum. aynı f i k r i taşıyan diğer bir çok Türk aydınlarının.5.1925 te Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beye takdim et t i ğim lâyihanın. 114. s.6 ve 5. 316-319. 144. t. A. tarih ve lisaniyat ilimleri ancak milshet ilimlerle birlikle ve muhtelif ilim mensuplarının yardımiyle işlendikleri zaman lâyık oldukları kiymeti kazanırlar ve metod ancak o şeraitte t a m olarak tatbik edilebilir. ki Türk dili devlet dili olan ve asırlardanberi bu şekilde inkişaf edegelen Türkiyeye gelerek çalışmağa muvaffak oldum. Bu memleketin i r f a n işlerinde kendimize h a l e f l e r y e t i ş t i r m e k üzere çalışmak benim için en büyük saadet olacaktır.

1905. Wien. Bu kıt'aya mensup milletlerden Fransızlar ve ingilizler kendilerini Avrupa medeniyetinin hakiki banisi telâkki ettiklerinden bu medeniyeti ve bunun tarihini öğrenmenin usulü hakkında fazla düşünmemişlerdir. 270). Avrupada tarih ilmi usulüne dair olmak üzere neşredilen eserler çoktur. 2. Regens-burg. 1936 da Istanbulda intişar etmiştir). (Bu eseri prof. J. Bernheimin zikredilen iki eserinden birincisi . Bauer. Auflage. A l f r e d Feder Lehrbuch der geschichtlichen Methode. Ayni müellif: Einfülırung in die Gechichtswissenschaft (GöschenSammlung. H e g e l ve F i c h t e gibi mütefekkirler alâkadar olmuşlardır Son zamanlarda buna dair elkitapları yazan müelliflerden şunların eserlerini zikredelim: 1 . Lehrbuch der historischen Methode. III. E r n e s t B e r n h e i m . M o r d t m a n n harbiumumide istanbul Darülfünununda tarihte usul mevzuuna dair okutdugu derslere esas ittihaz etmiştir). 4. S e i g n o b o s . Buna mukabil Almanlar ve Ruslar gibi medenî inkişafları yeni olan ve bunu diğerlerinden öğrenmek ihtiyacında kalan milletler bu mesele ile daha çok meşgul olmuşlardır. 1926 (Bu eser Ş ü k r ü A k k a y a tarafından bazı yerleri ihtisar edilmek üzere türkçeye çevrilmiş ve «Tarih ilmine giriş» unvaniyle. W. 5. Almanlardan bu mevzu ile Önce L e i b n i t z .\ I TARİHÎN MEVZUU VE SAHASI ı "Tarih" ve «Tarihte usul» Mefhumları 1. 1924. C. (üçüncü basımı). Einführung in das Studium der Geschichte. 1921. Paris. L a n g l o i s et Ch. Bu eser müellifin Viyana Üniversitesinde okuttuğu derslerinden ibrrettir. Berlin. V. Leipzig l889. 3 . Introduclion aux eludes historigues.

Tarih. "Tarihte usul" ise bu tarif ettiğimiz tarih mevzunnun nasıl tetkik edilerek işlenmesi icabettiğini gösteren ilimdir. meselâ elma ağacının. mevaddan. Tarih bu vakaların maddî ve manevî sebeblerini ve sebeb-ler ile vakalar arasındaki münasebetleri araştırıp tayin eder. Bu eser de Galip Ataç tarafından «Tarih tetkiklerine giriş» unvaniyle 1937 de türkçe olarak neşredilmiştir. yahut ş e ' n î tarih (=histoire paragmatique) yazışı. Böylece biz tabiî hâdiselerin tarihini. meselâ altının. hatta madde. ipek kumaşın. F1 i n g. Bilhassa metodun kendisine. . F. bir ilmin. yazış tarzlarına nazaran başlıca dört nev'e ayrılır : 1) R i v a y e t c i yahut n a k 1 î (== histoire referente) yazışı. 2. 2) ö ğ r e t i c i . muhtelif ağaç envaının. beşeriyetin içtimaî ve siyasî bünyeler teşkil ederek terakki ve tekâmül eylemesinde fertler ve cemaatler tarafından işlenen fiil ve ortaya atılan fikirleri ve bunların neticesi olarak zuhur etmiş olan vakaları tefkik eder. Tarih. New-Haven. Fakat burada bizim için tarih daha ziyade insaniyetin veyahut milletlerin tarihidir. Kur'ande asatır al-avvalîri) şeklinde geçmiştir. introduction to fıistorical method. bom-bo'nun. Zikredilen müelliflerin eserlerinde daha ziyade mevzuun nazarî cihetine ehemmiyet verilmiştir. ki yunancadan lâtinceye geçen "historia'' kelimesi de Araplara asfürâ (ve cemi ile asâfır. Tarihin insanın hayatının tasviri olmak bakımından daha sağlam ve mufassal tarifi biraz sonra verilecektir. 6. tütünün. Hatta Yunanca "Istoria" kelimesi dahi aslında "araştırma" demektir. "Tarih" kelimesi ibranicede "ay" manasına gelen "yarex" ke limesinden gelmedir. ve eşyanın mazi ve halinden bahseden her yazı ve her hikâye tarihtir. ben ise başlıca Bernheimi göz önünde bulundurarak. Hâdiselerin seyrinden. Bu itibarla "tarih" içtimaî bünyenin âzası olmak itibariyle insanlığın fiil ve fikirlerinin inkişafını takip eden bilgidir. The zariting of history. 1923. M.—2- esas ittihaz edilerek ve fransız tarihine tatbikan yazılmıştır. demirin. çalışma usullerine ve bunların teknik cihetlerine ait malûmat vermeğe çalışacağım. 3. Nasıl. tarih felsefesi meselelerini ve diğer nazariyatı kitabın sonunda kısaca anlatmakla iktifa edeceğim. taşlardan meselâ mermerin tarihini bahis mevzuu edebiliyoruz. buğdayın.

A ş î r gibi müelliflerin eserleri. keza Türklerin pek mâruf olan ensab şecereleri bu cümleye dahildir. beşer hayatındaki tekâmül safhalarını ve bilhassa onları doğuran sebepleri . Yunanlılarda P l u t a r k o s ise meşhur adamların tercümei hallerini yazarken bu usulü esas ittihaz etmiştir. Sonra müverrihlerden P o l y b i o s (M. vakayii felsefî veya diğer bir bakımdan tetkikle ve sistemleştirmekle uğraşmıyan. doğrudan doğruya rivayet yahut hikâye eden eserlerden ibarettir. Cenubî Arnavutlukta. Toktamış. esbab ve sebeblen-mişler arasındaki münasebetler mevzuu bahs değildir. Rlvayetçi tarih. genetıque. Öğretici maslahatçı. Nogaylarda Ediğe. yani hadiselere karşı her vakit «neden ve nasıl böyle oldu?» sualini vaz ederek araştırıcı. yahut tekevvün? tarih. ö. Makedonyada Tepedelenli Ali Paşa hakkındaki destan. Daha sonra İngiliz tarihçisi Kar l e y i ( C a r i y l e . Eski Yunanlılardan Thukydides (M. Meselâ H e r o d o t tarihi. usule göre yazılan tarih ise tarihî vakıaları. Bu şekil her millete tarih inşasının en eski şeklidir. evliya menkıbeleri ve siyer kitapları da bu gayeye hizmet ederler. 210 — 127) Milâddan önce 264 —144 yıllarının tarihine ait eserinde ve Roma tarihçilerinden T a c i t u s bu yolu takip etmiş. 17^5-188) de bu yolu takip ederek cihan taihinde bilhassa şahısların rolüne fazla ehemmiyet varmiştir. 1469-1527) dir. Ve burada vakaların bir sistem esasında tetkiki. Bu usulde tarih yazanlar bilhassa tarihte ayrı şahsiyetlerin hayatını tavsife fazla ehemmiyet verirler ve onların bariz karakterlerinden ekseJİya boyalı tablolar çıkararak bahseder ve bununla seciye ve ahlâk terbiyesine hizmet etmek isterler. Urak ve Ma-may destanları. ekseri islâm kronikleri. diğer tabirle felsefî esasta yazılan tarih eserleri ise tarihî vakayii öğrenerek faideli bir netice çıkarmak gayesini takip eden eserlerdir. meselâ Iliada ve Odissea da kısmen bu zümreye girer. Bu usulde tarih yazanlar bilhassa tarihte ayrı şahsiyetlerin hayatını tavsife fazla ehemmiyet verirler ve onların bariz karakterlerinden ekseriya boyalı tablolar çıkararek bahseder ve sini takip eden eserlerdir. 460—400) bu usulün vaz'ı addolunuyor. Bu usulde eser yazanlardan biri de M a k y a v e l (M a c h i a v e 1 1 i. Nedennasılcı. 4) İ ç t i m a i tarih yazışı. keza tarihî distanlar. arapça karşılığı ile de «tekevvünî>. İslâm âleminde yazılan hal tercümeleri.—3 3) N e d e n n a s ı l c ı . meselâ T a b a r î ve İ b n a l . (= histoire genetique) yazışı ve nihayet. ö.

Onlar için tarihi naklî tarzda yazmak lâzım geliyor. işittiği ve gördüğünü fazla indiyat ilâve . Marksist ve materyalist tarihçiler. Bu dört nevi tarih yazış tarzından ilk ikisi de modadan kalkmış değildir. Tabarî bütün tarihî hâdiselere ait okuduğu. tarihte medeniyetlerin kalkınma ve inhilâlerin muayyen devrelerde cereyan ettiğine inandığından bütün beşeriyet tarihinde büyük muhaceretlerin takriben her 300 yılda bir devre teşkil ederek husule geldiklerini ileri sürmüş ve Miiâddan önce 2025 yılından Miiâddan sonraa 2175 yılına kadar olan zamanı 300 yıllık devrelere ayırmıştır. enfüsî ve hissî cihetlerini kenarda bırakan başka bir şeklinden ibarettir. Keza beşer tarihinde ayrı hadiseleri büyüterek ve mefahir şeklinde tasvir ederek hatırlarda kalmasını kolaylaştırmayı isteyenler de az değildir. Muhammed Peygamber ile Büyük Petro'yu. Bu gibi müelliflerin yazılan bittabi indî olur. İçtimaî tarih yazış usulü. Tarihte bu gibi hususî tetkik tetebbu yolunun icadını düşünenler az değildir. bizim tarihte usul derslerimizde başlıca bahis mevzuu edeceğiz tarih yazış tarzı budur. Bu usûl <öğretici usübün. Çünkü insanların mukadderatını o "eski usul" münte-siplerinin tatbik ettikleri tarzda anlatmak ihtiyacı hâlâ baki olduğu gibi bu mukadderatın dikkate şayan noktalarını olduğu gibi hikâye ettirerek bundan estetik terbiye almak isteyen insanlar da vardır. tarihte vekayin esbabını tahlille uğraşmamıştır. Kant ile Xenop-hon'u. meselâ İslâm âleminin büyük tarihçisi Tabarî. aralarında müşterek hususiyetler bakımından Machiavelli ile tarihçi lbn Haldun'u. kendine has bir usulü takip etmiştir. 4. Bilâkis zamanımızda dahi bu tarzlarda yazılan eserlere tesadüf olunur. Eski zamanın vak'anüvisleri. Temür ile Annibl'ı. Biz ise burada başlıca tarih yazış sistemi olarak zikri geçen dört sistemi ele aldık._ 4— araştırarak tavsif etmeyi gaye edinir ki. Bu yüzden o. iktisad tarihçilerinden Kari L a m p r e c h t ve muasır feylosof O s w a 1 d S p e n g l e r bu yolu tutmuşlardır. Muasır İngiliz tarihçisi A r n o l d T o y n b e e de/î Study of History isimli büyük cihan tarihinde tarihte daha ziyade müşterek tipler arayan. Babür ve Ekber'le Davud ve Süleymanı bir arada zikretmiş ayni zamanda kendisi. tarihî hâdiselerin arkasında gizlenmiş tarihî kanunları tebarüz ettirmek cihetine önem verir. Bunlara karşı hakikî ilmî tarih eserlerini genetik tarzda yazmak makbul olmuş ve o nisbette tarihçinin vazifesi cidden ağırlaşmıştır.

ecnebilerin çıkardıkları resimler ve yazdıkları tavsifler kalmıştır. gazeteleleri ve matbuatı tetkik etmeliyiz. Meselâ Sultan Abdülaziz devrini öğrenmek istersek. Bütün bunlara ait tetkikler. Yalnız bu zevat fazla dindar ve ancak kendi muhitlerini bilen kısa görüşlü adamlar olduklarından vekayii tevsik etmeden. Maamafih Nedennasılcı usul ile Öğretici (Pragmatik usulü birleştirerek yazanlar da vardır '). muhtelif cephelerden yazılan kayıtları tetkik etmek mecburiyetindedir. Polybios Kartacalıların muvaf-fakiyetsizliğinin sebebini bu domoraside görüyor. Şimdi ise komşu m i l l et l e ri n o kavimlere ait kayıtlarından ma'ada onların kendi kitabeleri okunmuş ve halen okunmakta olduğu gibi şehirleri maddî medeniyet eserleri de bulunn-mvştur. tesbit etmişlerdir. Yeni zaman tarihimiz için de boylerdir. Polybios'a göre lerdler gibi devletler de . Yani me-vad çoğaldıkça tarihi Nedennasılcı (genetik) usulde tetkik zarurî oluyor.—. anlayabildikleri gibi. bu Sultanın zamanından elbiseler. Eski Mısırlılar. 11-13 üncü asırda Cermenlerin ve Rusların manastırlarda çalışan rahiplerinin kayıtlan da öyledir. Meselâ Sumer-leri ve Hititleri ele alalım. !) Pragmatik tarih yalınız «öğretici» değildir.5 — etmeden eserine almıştır. ve ancak bu şartlar altında Abdülaziz devri tarihini. Hükümdarların şahsî hayatlarına ve o zamanki şehir hayatına gelince. Gerek Thukydides ve gerek Polybios tarihte başlıca müessir sebeb ve âmil olarak insanların devlet idare sistemlerinin değişmesini kabul etmişlerdir. tablolar. bunlardan da sorabiliriz. arabalar. tarihte âmil olmak itibariyle bütün insan camiaları için umumî esastır. Thukydides Peioponnes harplarının sebebini Atina ve Sparta devlet hayatı şartlarının değişik durumunda görüyor ve bu hayat şar-larlndaki değişiklik onca. ve evler. Thukydides arkeolojik materyaldan igtiîade etmesini de bilmiştir. Bugün tarihçi olan zat tarihî bir şahsiyete ait t e t k i k a t t a bulunurken onun dost ve düşmanları. varsa kendisi tarafından yazılan yazıları. modern medeniyetin hâmili olan milletlerin dillerinde yazıldığından bunların bütün araştırmalarını okumak lâzım geliyor. O da vak'aların sebep ve sebeblenme bağlantlTarına ehemmet verir. resimler. yemek takımları. Bütün bunları karşılaştırır ve tahlil ederiz. Bir asır evvel kimse bu kavimlerin tarihinden haberdar değildi. o zamanı gören adamlar bile henüz yaşamaktadırlar. Asur ve B abil i l er hakkında da ancak pek az şey biliniyordu. Zamanımızda ise vaziyet bambaşkadadır. Kartacalılar savaşında da en müessir âmil devlet idare sistemi farklıdır. Romada Senato vardır. Sonra devrin icraat ve İslâhatı hakkında ve kendinin Avrupa seyahati dolayısile Avrupada neler yazılmışsa onları öğrenmeliyiz. silâhlar. yataklar. Polybios ise sebepleri incelenmekte daha ileri gider.' evvelâ o zamanki vaka-nüvislerin kayıtlarını. Ona göre. saraylar. Kartacada ise idare demokrasiye geçiyordu. yahut o devre ait bir hâdiseyi aydınlatmak imkânına ereriz.

Bundan anlaşılıyor. zamanımızda ise bu nevi mesaiyi kolaylaştıran birçok vesait vardır. Eski tarihçiler. «arkeoloji» yani eski maddî eserler.-eski tarihçilerden ve bugünkülerden bazıları tarihî vakalara ait haberleri olduğu gibi nakletmekle iktifa ederler. Bunu nasıl anhyacağız ? . zamanımızdaki ilmî tarih. aristokratizm ve demok-ratizm tedricî tekemmülü safhalarıdır. Fakat tarih yazmanın asıl müşkül ciheti vak'aların izah ve tahlilidir. Önasya çivi yazıları okunmuştur. üIûM motivlerle izahlardan kurtararak «iş» ve «realite» «sebep sebeplenme» yolu ile izah etmeyi esas edinmişleadir. fakat bu usûller tarihî devirlerin tetkik usûllerinden epeyi farklı olduğundan ve ayrı bir mevzu teşkil ettiğinden bunlara burada temas etmiyoruz. Din meseleleri de büyük bir zümreyi çok yakından alâkadar etmiştir. ki pragmatik düşünüş de aslında hâdiselerin sebeplerini aramakla başlamıştır. tarihi.ş zamanların tarihini yazarken Herodot tarihinden malûmat nakletmekle iktifa ederlerdi. efsanelerden. Nedenasılcı (genetik) usuliyle yazılan tarihtir demiştik.2 "Nedennasılcı tarih» ve vazifeleri 5. Zaten «pragma» sözü «iş» demektir. Bu yüzden «Ne-dennasılcılık». Yine demiştik ki. . diğer bakımdan da öğrenilir. Tarihi bu tarzda yazabilmek eski zamanlarda çolc müşkildi. genetik usulün hususiyeti olarak tanınmıştır. Eski önasya milletlerinin maddî medeniyet eserleri üzerinde geniş tetkikat yapılmıştır. Tarihin herhangi bir devrini veya dünyanın herhangi noktasında yaşayan bir milletin tarihini tetkik ederken şimdi «paleografi» yani eski yazıların okunuşu. Beşeriyetin bundan önce bir hayvan gibi yaşayıp geçirdiği mebdei malûm olmıyan devir ve yazı sanatını bildiği halde. Romanın başına da böyle bir hal gelecektir. ancak «kalıntılar» bıraktığı zamandan önceki devirlerin tarihi ayrı meselelerdir. Bugün ise tarih yalnız bu noktalardan değil. ancak şahısların rolüne fazla ehemmiyet vermişler ve tarihe öğretici kıymet atfetmişlerdir. Eski müverrihler meselâ geçm. Bu derslerde «Tarih» derken. billhassa yazılı kaynaklara ve kalıntılara dayanarak öğretilmekte olan «tarihî devirlerdin tarihini kastediyoruz. Zamanımızba ise Mısır hiyeroglifleri. binalar ve harabelerin ihtiyarlaşır ve münkariz olur. bu haberlerin tenkidi ile uğraşamazlar. Beşeriyetin mebdeini ve tarihin de tarihten önceki devirlerini öğretmenin ayrı usûlleri vardır. yalnız râvî olarak kalırlar. daha ziyade imsanın siyasî hayatîyle alâkadar olmuşlardır. Bu usulü ilk icad eden! r. Eflatun (Rlaton) için olduğu gibi Polybios için de beşer hayatında monarşizm.

bunların ma'şerî (içtiaî) bir vücudun ferdleri ve toplu lukları sıfatiyle yaptıkları f i i l l e r i n d e . Tarih mefhumunu ve tarihçinin vazifelerini önceden iyi bilmemiz lâzımdır. Fakat bütün bu vesikalardan ve ham mevaddan istifade edebilmek için tarih usulünü ve lisanları bilmek başlıca şartlardandır. bu üç dilde yapılan neşriyytta şu veya bu şekilde muhakkak temas edilmiştir. onun ilim sahasına akseden cihetlerini öğrenerek tetkik etmek için tarihçinin ana dilinden ve mevzuu bahis olan maddenin yazıldığı lisandan başka başlıca üç Avrupa dilini. B e r n h. Zamanımızda tarihî hâdiselerin tesbiti işinde ise fotoğraflar. zaptetmek bazı hâdiseleri tamamile filme almak gibi tekâmüllerden geniş mikyasta istifade edilmektedir. vesikaların faksimilelerini çıkarmak nutuk ve muhavereleri stenografla. M o n o d: "Beşer faaliyet ve tasavvurlarının taakkub. fransızca ve almancayı bilmesi zaruridir. «lingvistik» yani lisaniyat gibi ilimlerin yardımıyle elde mevcut bütün mevaddı incelemek. Çünkü beşer tarihinin tetkik edilecek bütün sahaları bu üç dilde yapılan ilmî neşriyatta tamamile incelenmiş değilse de. Bundan dolayı kültür merkezlerinde yalnız evrak değil. insanların zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri tekâmül hâdiselerini. inkişaf ve bağlılık nisbeti bakımından tecellilerin heyeti mecmuası" dır diye tarif ediyor. bu zamana kadar medenî insanın hatırına gelen ve bu güne kadar keşfolunan bahislerine ve mevzularına son üç asır zarfında. ses yani plâk arşivleri vücude getirilmiştir. Tarihin her hangi sahasında çalışılırsa çalışılsın bu mevzuu. Bernheime göre : "Tarih ilmi.tetkiki. tarihin. . bu ma'şerî hayatta mevzuu bahis ayrı hallerdeki rol ve ehemmiyetleri tayin ve tesbit edilen psiko-fizik âmillerin teşkil ettiği illî bağlılıklar çerçevesinde. muhtelif milletler arasındaki geçmişte vaki olmuş karşılıklı dil ve edebiyat tesirlerini tetkik eylemek mecburiyetindeyiz. onu anlarsak Monud'u da anlarız. Tarihin tarifi : 6. Bunun için bu ilmin yukarıda verdiğimiz kısa tarifini biraz daha tevsi edelim : Tarih ilmini esaslı ve şümullü bir surette tarif etmek kolay bir iş değildir. yani ingilizce.e i m i n tarifi daha şümullüdür. G. Fakat E.

Ayni tarifi E. hâdiselerin tetkikinde. Bazıları tarihi sadece maziden bahseden ilimdir demekle iktifa ederler: meselâ H e n r i Berr La synhese en histoire Paris. yahut devletlerin tarihi telâkki edenler Avrupa'da da eksik değildir. Hülâsa tarihin. yahut içtimaî bir bünye olması itibariyle faaliyeti> derken insanların teşkil ettikleri her nevi zümre. Fakat insanların uzvî bir mahlûk olmaları itibarile yaptıkları işler. Vom Sinn der W elt gesphichte (1 13) : Das Geschichtliche Leben ist das Staatlicbe Leben. vvelche die Tatsachen der râumlich-zeitlicn Entvvicklung der Menschen in ihren Betatigungen als Gemein«chaftswe-gen im pgycho-physischen auf jevveilige Gemeinschaftsvverte bezogenen Kausalzusammen-hang erforscht und derstellt. Evvelâ tetkik mevzuu olan şey hep hâdiseler (faits) dir. sovveit es sich um Verânderungen handelt. ancak siyasî hâdiselerin. biyoloji yahut fizyoloji mevzuu olacak hayvanı hareket ve fiilieri buraya dahil değildi. Bu «faailiyet» e bir camianın şuurlu uzuvları olan fertlerinin bütün filleri dahil olur. meselâ bir devlet. W i 1 h e m B a u e r ise Bernheim'in ve diğer bir çok tarihçilerin tariflerini de naklederken kendisi şöyle tarif etmiştir : Geschichte ist die Wissenschaft. Prof. Tarihi. wie typischen und kollektiven) Betatigungen als soziale Wesen im Zusammenhange psychologiech-physicher Kausalitât erforscht und darstellt. bunların yalnız zamana göre sıralanmasının kâfi gelmediğini. ')• ilk nazarda anlaşılmaz görülen uzun cümleli bu tarif muasır medenî milletlerin yüksek mekteplerinde talebeye anlatılan umumî bir tariftir._8— tecelli eylemeleri itibariyle tetkik ve tasvir eder. p. aynı zamanda içinde vaki oldukları mekânın da zaman ile beraber ve ikisini bir «kül» olarak almak lâzım ') Die Geschictsvvissenschaf t is die Wissenschaft. welche die zeitlich und râumlich bestimmten Tatasachen der £ntwicklung der Menschen in ihren (singularen. der die Erscheinünjren des Lebens zu beschreiben und nachfühlend zu erklaren sucbt. B e r n h e i m bir de şu şekilde yazlyur : Geschicte ist die Wis-genschaft. in dem sie diese vom Standpunkt ihrer Wirkung auf die Folgezeit öder in Rûcksicht auf ihre typischen Eingenscbaften ausvvShlt und ihr Hauptaugenmerk auf solche Verânderungen richtet. The Methodes of historical Stadı/ (1881) : History is past politics and ploitics are present history. S e e b e r g . F r e e m a d n. . tarifi vardır. t i r aile gibi gruplar halinde ibraz ettiği faaliyetini anlıyoruz. onu görüş tarzının sayısı kadar. Çünkü bu kitap başından sonuna kadar hep bu tarifi ve ona yaptığımız ekleri izah eder. insanın «ma'şerî bir vücut. A. die das Verhaltniı des Menschen zu den verschiedenen gesellschaftlichen Gesamtheiten mit sich bringt. 1911. Bk. R. meselâ E. I : I'histoire est l'etude des faits humains du passe. die in der Zeit und im Raurn unweiderholbar sind.. bir oymak. bir kabile. yanlış olarak. Bunu izah edelim. «Zaman ve mekân çerçevelerinde husule getirdikleri tekâmül hâdiseleri* derken. 7.

terakki ve inkişaf etmesi hususunu değil. almanca : Kausalzusammenhang) diye. Meselâ tarihte milletlerin fütuhatı ve muhaceretleri. mer'alar ariyan bir hayvan sürüsü!) Bu kelimeyi "müaebbebiyet" yerinde kullanıyorum. <tekâmül> yahut «tehâvül» diyoruz. Bunu «terkip* (synthese) bahsinde de bahis mevzuu edeceğiz. insanların asıl kendi iradelerinin. bir şeyin. Burada (tekâmül. «Ma'şerî (içtimaî) hayatta mevzubahis ayrı hallerdeki rol ve ehemmiyetleri tayin ve tesbit edilen psiko-fizik âmillerin teşkil ettiği illî bağlılıklar çerçevesinde tecelli eden hâdiseler» dedik. yahut tesir altında kalmaları itibariyle tayin ve takdir ediyoruz. ancak «içtimaî hayattaki ayrı halleri bahis mevzuu*. Tarihe ait bir eser vücude getirdiğimiz vakit hâdiseler arasında bizce lüzumlu olanlarını intihap ederken ancak zikrettiğimiz bu cihete bakıyoruz.-9geldiğini anlatmak istiyoruz. diğer tabirle «sebep ve sebeplenmiş ') bağlılığı» (faransızca : consensus causal. yani sebeplenmiş (yahut mü-sebbeb) arasındaki münasebti kasdediyoruz. biz o mesele ile meşgul olmuyoruz. almanca : Entvvicklung. Bunlar birçok «tekâmüller» olduklarından «tekâmüller sı rası » (Entvvick-lungreihe) teşkil ederler. (fransızca : evolution. diğer tabiat hâdiseleri gibi. -r £ 11 i bağlılıklar». türkçe : Ragıb Hulusi merhuma göre «evilme») demekle. biri diğerine müessir olarak vücut bulmaları itibariyle. Fakat bu dervişlerin hareketi yahut dervişlik hareketi bizatihi kıymetli bir hareket midir değil midir. yani bahis mevzuu hâdiselerin cereyanında yahut neticelerinde müessir olmaları. birinin diğerini doğurarak husule getirmesi keyfiyetini ifade ediyoruz ki. kelimenin maruf manâsiyle. buna göre terakki ve inkişaf manâsındaki tekâmülün zıddı olan tedenni safhalarını arzeden hâdiselerin husulüne de. 8. bu âmillerin her vakit haiz oldukları hakikî kıymetleri itibariyle tayin ve takdir etmiyoruz. İnsanların fiilleri. bahis mevzuu olan hâdiselerin üzerinde müessir olan âmillerin ehemmiyetini. hâdiselerden birinin diğerine tesiri. Meselâ Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Bey zamanında Uçta cereyan eden hâdiseler üzerinde o zamanki dervişlerin tesirin bir âmil olarak zikrederiz. fikirlerinin ve ruhî haletlerinin andığımız tekâmül faaliyetlerindeki rolü de ayni derecede mühimdir. burada yalnız Söğüt beylerinin 1290-1300 yılları arasında sevk ve idare ettikleri hâdiselerde onların tesiri itibariyle ihraz ettikleri kıymet bahis mevzuudur. rol ve ehemmiyetlerini. fiilin husulünün sebepleri ile o fiil. . yalnız fizikî cihetten mütalea edilmez. Çünkü biz tarihte. yani t e t k i k mevzuu ederken bu âmillerin o haller üzerindeki.

meselâ iklim değişmesinin. 9. Yalnız cemiyetlerin değil. Çağatay oğulları ile Ögeday oğullan arasındaki mücadelede meydana çıkan diktatör nevinden kabile reisleri ile bunlar arasındaki münasebetleri öğrenmemiz lâzımdır. Fakat biz o zamanlar "hanlar"ın nüfuzunun azalıp "kabile reisleri" yani "beyler" nüfuzunun artması hâdisesini keza şimalî ve cenubî Türkistan arasındaki medenî. Hakikatte ise böyle sebep ve müsebbep sıfatiyle biribirine bağlanan hâdiseler biri diğerine müessir olmak ve hepsi bir "kül"ün "cüz"leri ^utanmak itibariyle ayni kıymeti haiz bulunurlar. bunları teşkil edeu bütün ferdlerin hareketleri de böyledir. ecdaddan kalan göç ve istilâ ananeleri. ihtiras. Burada Barlas kabilesi başında enerjik bir şahsiyetin reis olması ve bunun da o zaman memleketi idare eden Emir Kazgan ailesile karabeti cihetleri 1373 senesi hâdisesinin mühim esasını teşkil etmiştir. yahut sadece tabii hâdiselerin. diğerlerini ancak talî hâdiseler telâkki ediyoruz. dinî ve fikrî mücadeleleri de bahis mevzuu olarak alıyoruz. meselâ kendi iradeleri. yiyecek aramak neticesi.m e k â n çerçevesinde husule gelen t e k â m ü l h â d i s e l e r i " arasından bazılarını esas hâdise. dolayısile bunu da Temür tarihinin esas mevzularından biri olarak alabiliriz. Afganistan. Horasan. cihangirlik emelleri. dinî hissiyat ve saire de müessir olur. " Z a m a n . Bunun gibi meselâ 14 üncü asır başlarında küçük bir kabile reisi olan Osman ve Orhan beyler tarafından Bursada yeni bir muslüman . nehirlerin mecralarını değiştirmesi gibi tabiî amillerin tesiri altında vaki olursa da bu gibi hadiselerde ayni zamanda ruhî ve manevî amiller. kuraklık. şimalî Türkistanda budizm ve hıristiyanlık ile islâmiyet arasındaki cenubî Türkistnda da şeyh ve han olan Kazan Han Halil'in temsil ettiği Türk tasavvufu ile Termiz seyitlerinin temsil ettiği Iran tasavvufu arasındaki mücadeleleri.. bununla beraber o cereyanların Temürün kendisine karşılıklı te'sirlerini etraflıca öğrenmeliyiz. Bütün hâdiseler umumî heyetleri itibarile bir "kül" teşkil ederler. İşte bu "ruhî ve tabiî" diğer tabirle "psiko-fizik" amillerin birbiri üzerindeki tesirleri "illî bağlılıklar"ı teşkil etmektedir. Meselâ Temür'ün kendisini 1372 senesinde Belh'te bir kabile reisliğinden Ortaasyanın büvük hükümdarı olarak ilân edebilmesi hâdisesinin nasıl husule geldiğini tetkik ederken bu hâdiseden evvel 14 üncü asrın ortalarında-Maverünnehirde. açlık. buralardaki dinî ve fikrî cereyanları. Şarkitürkistan ve Altınordada cereyan eden hâdiselerde müessir olan siyasî ve iktisadî şartları.10 gibi. Ayni zamanda Temürün ve refiklerinin bu gibi cereyan ve hareketlerden nasıl istifade ve o ceryanlara nasıl tesir edebildiklerini. zelzele.

ki o ayni zaman da şarkta Kaanlığın Cinden çekilmesini. bilhassa "Uç" Türkleri arasındaki içtimaî teş^ kilâtı. işte Osmanlı devletinin teşekkülünde bütün bu noktalar biri diğeriyle sebep ve müsebbep olarak girift bir şekilde bağlanmıştır. Mısır memlükleri ve llhâniler münasebatını. onun şümullülüğünü. garpta llhâniler devletinin sukutunu ve Ortaasyada yeni bir devletin tessüsünü mucip olmuştur.11 Türk devleti kurulması keyfiyetini öğrenirken evvelâ bunların mensup bulundukları Kayı kabilesinin nasıl bir kabile olduğunu ve bunun orta Sakarya "Uç" kabileleri arasındaki mevkiini. buralardaki dervişlerin rolünü. Biz bu gibi âmilleri aramalıyız. Fakat ticaretin sukutu ve ticaret yerine ancak mahallî ehemmiyeti haiz bir ziraatın inkişafı diğer bir büyük ve umumî sebebin neticesidir. o zaman Anadoluda hâkim Moğol ümerası arasında olup geçen hâdiseleri. İlhanı devletinin dahilî vaziyetini ve onun uçlardaki siyasetini. "ahilik ve gazilik" gibi müesseselerin ve Uçdaki Türk şeyhlerinin. Ayni şekilde 14 üncü asrın son nısfından garpte . Bizans ile llhâniler arasındaki siyasî ve medenî münasebetleri. îlhanilerle Bizans ve Cenevizlilerin deniz ve kara yollarile te'sis ettikleri iktisadî ve ticarî münasebetleri. Altınordanın Bizans ve Mısır memlükleri. Temür devletinin zuhurunda yekdiğerine tesir eden yukarıda mezkûr hâdiseler arasındaki illî münasebetlerden başka belki onların hepsi üzerinde âmil olan ve onlara toptan tesir eden diğer bir umumî âmil var dır. O da Hind ve Amerika deniz yollarının avrupalılar tarafından keşfolunarak Ortaasyadan geçen eski kara yolunun ehemmiyetten düşmesidir. Mısır memlükleri ve Uç ümerası. Rumelideki reisleri Nogay'ın hayatında ve vefatından sonra. nihayet Anadolu Türkleri. buna reğmen tenkilini. Gazan Han zamanında Moğol emirlerinden Sülemişin isyanını. Mısır memlükleri ve Altınorda. bunların îlhanilerle ve Bizanslılarla münasebetlerini. Balkanlarda oynadıkları rolü. bilhassa Bizans'ın Bithinia ve Paf-Iagonya hudutlarındaki kuvvetinin o mıntıkalardaki Türk kuvvetleri karşısındaki halini.. Bizans imparatorluğunun dahilî vaziyetini. Meselâ 16 inci asırdan başlayarak Ortaasyanın ufak hanlıklara bölünmesinde başlıca âmil ticaretin sukutu ve mahaallî ziraat hayatının inkişaf eylemesi olmnştur. bunların Rumeli tarafına geçerek yerleşmelerini. Keyhatu Han zamanında "Uç"da vaki olan isyanları ve onların tenkilini. Bunun üzerine Osman ve Orhan'ın ve maiyyetleri erkânından nüfuz sahibi olan zevatın şahsî karekterlerini öğrenmek lâzım gelir. Uç beylerinin bir taraftan Bizansla diğer taraftan Moğollarla ve Memlûklerle olan münasebetlerini ve bütün bu gibi şeraiti etraflıca öğrenmek icap eder. Altınorda'ya mensup Ak-Tatarların.

dini taassub ve aşkı. onların nasıl bir "umumî kül" teşkil edebilmiş olduklarını öğrenmek ve ayrı hâdiselerin veyahut onların heyeti mecmuasının kıymetini illî bağlantı çerçevesinde tayin etmek demektir'). Biz her ayrı hâdisenin kıymetini diğer hâdisenin veyai. bir kül teşkil eden dağınık âmillerin o münferit birleşme anlarında tesirleri itibariyle kıvmeti şeklinde tayin edilir. Frankların taze ve iptidaî bir kavim glfatiyl kudreti ve diğer ruhî ve f i z i k î uusurlar. İslâm âleminin o zamanki cihan siyâsi hayatındaki kahir t es ir i. B i z a n s l a olan mücadele ve müzakereler. batıda Osmanlı devletinin teşekkülleri birer "tekâmül"dürler. Yani hâdiselerin kıymeti bunların ayrı ayrı vakitlerde "rabıtalarla bağlanan ahenktar bir yığın" teşkil eylemelerine göre takdir edilir. Hâdiselerin kıymeti meselâ felsefe sistemleriyle isbat olunan yahut isbatı yolunda çalışılan "ebedî kıymetler" s ı fat i yl e değil. Başlıca B e r n h e i m ' a dayanan ve zamanımızdaki tarihçilerin çoğunca kabul edilen bu tarifin zayıf bir noktasına işaret etmek ') B e r n h e i m : «Die Tatsachen im Zusammenhange der Entwiclungen zu erfaggen haben wir die Einzeldaten mit dem Ganzen und mit dem Allgemeinen der Entvvicklung.. 10. Tarihin t e t k i k mevzuu olan bu "tekâmül" meselâ yukarıkiler gibi bir devletin yahut m i l l e t i n hayatı. birisinin hal tercümeli. ayrı d e v i r l e r i n tarihi de kendi başlarına birer «kül» teşkil ederler . . ayrı m i l l i l e r i n tarihi. «Genel sebep» (allgemenie Ursache) ise Şarlamanın ihtirası. Langobardların millî ruhunun iklim ve medeniyet tesiriyle zayıflaması. din ta ri h i . ki umumî sebepleri vardır.„ı birçok hâdiseler sırasının cereyanında. in der aie ıtehen'in kausale Beziehung zu getzen» diye «kül» (Ganz) ile « g e n e l . B i r hadis* (Tatgache) diğer hadise il iki katlı «illî bağlılık» ta bulunuyor. cihangirliği. neden-nasılcı usule göre t a r i h yazmak demek.(Allgemein) ı ayıarrak anlatıyor. Bu ayrı hâdiselerin bir "bir tekâmül'deki rolünü ve ehemmiyetini tayinde muhtelif tarzda olur. veyahut küçük bir zaman parçasıuın yahut bir şahsiyetin inkişafı da olabilir. işte bu tarihî hadisedeki tekâmülün «genel» cihetidir. Frank memletindeki ve İtalyadaki hâdiseler. işte bu "hâdise"lerle "tekâmüll"lerin bağlanışını. bütün bunlar yine bir «birbirine bağlı olan hâdiselerin teşkil ettiği ayrı bir kül» (besoederer Ganz von zusammeobaogen Tatsachen) dür». Şimdi Türk tarihindeki iki büyük vakıa ile i l iş i ği olmak üzere saydığımız hâdiselerin her biri veyahut onların umumî heyeti karşısında bu iki vakıa yani doğuda Temür. umumî t a r i h bakımından beşeriyetin tekmil hayatı bir «kül» d ü r . Anadolu ve Rumeli etrafında toplamaya başlaması nı n da şüphe yok. biz buna ileride "terkip" bahsinde de temas edeceğiz. ve bu hâdiseler cereyanının neticelenmesine iş tirak etmiş olması i t i b a r i y l e takdir edebiliriz.12 Türk kuvvetlerinin Çanakkale ve Karadeniz boğazları ve Gelibolu merkez olmak üzere. Tekrar ediyorum. Meselâ Şarlmanın k ı r a l l ı ğ ı nasıl ele geçirdiği meselesinde bu meselenin toptan münasebette bulunduğu hâdiseler bir «kül» (Ganz) dür.

13 ~ isterim. "beşerî tarih" ise daha ziyade maşerî hayatın tezahürleriyle meşgul olur. 18 21. B a u e r. d. şekli ve cinsi ile. Bu tarifte tarih yalnız maşeri bir vücudun tekâmülü olarak gösterilmiştir. bunların şuursuz iptidaî hallerinde. A. ve maşeri hayatında mevzuu bahis ayrı hallerde rol ve ehemmiyetleri tayin ve tesbit edilen psiko fizik âmillerin teşkil ettiği illî bağlılıklar çerçevesinde tetkik tasvir eder. keza t a r i h i n «ilim» olup olmaması meseleleri-ne temas sden eser ve makalelerin bibliografisi iç in bk. cemiyet ruhu gibi hususlarda çok ehemmiyet vermişler. Metodologiya istoriyi." 11. F e d e r. şekli ve cinsi ile beşerî tarihin ancak ayrı insan camia l a r ı n nesli. . beşerî tarihin aneak ayrı insan camialarının hayatı ile meşgul olduğu hakkındaki f i k i r l e r ise doğru değildir. 2—4 . s. Halbuki tarih yalız insanların maşeri bir vücudun şuurlu uzuvları sıfatiyle yaptıklarını tasvirle kalmaz bilâkis onun hayatının anotomik ve fizyolojik bakımından inkişafları hususuna da temas eder. Eğer beşer hayatı bu hususta diğer hayvanların hayatından farklı olmasa idi tarihçiye ayrı camiaların hayatında durmağa lüzum kalmazdı. yine ayni insan tarafından öğrenilebilecek olan tedricî inkişaf sahalarını ve bu camiaların kendi aralarında gittikçe yaklaşma safhalarını arzeder. Arada fark şudur ki. Tabiî t a r i h i n insanların nesli. *) Beşerî ve tabiî tarih mefhumleri. A. 12—14 ve W.D a n i 1 e v s k y.. s. L a p p o . halk ruhu (Volkesgeist). insan ı r k l a r ı n ı n menşe'i ve bu ı r k l a r ı n karışmaları ve onların inkirazı meseleleriyle de meşgul olur. s. Bunlar "tabiî tarilı"e a i t t i r diye tarihçi bu meseleleri bir tarafa atamaz. tabiat esirleri yahut maşeri bir vücudun fertleri ve toplulukları sıfatiyle yaptıkları fiillerinde tecelli eylemeleri itibariyle. yalnız beşer tarihî şuurlu bir ma'şeri hayatın tarihi olmak itibariyle maksadına tabiî ilimlerden ayrı bir yoldan yürür Ayrı insan camialarının hayatı. Almanlardan S a v i g n y ve N i e b u h 1 e r gibiler illî bağlılıklarda ruhî. 1925. "tabiî tarih" daha ziyade beşer tekâmülünün fizikî hususlariyle. içtimaî ruh. htoriya Izuçenya Vostoka. B a r t h o 1 d. Her halde beşer tarihini tabii tekâmülleri itibariyle öğrenmenin inkişaf etmesi tabiat tarihi ile beşer tarihi arasını gittikçe yaklaştırmaktadır '). Bulletin de l'Academie des Sciences de Russie 1918. Bu tarih tarifinde anlatılan "ruhî âmiller" de ayrıca izah edilmesi icab eden bir hususiyyettir. Bu mülâhazalarla ben B e r h e i m 'in tarih ilmi tarifini şu şekilde tadil ediyorum : "Tarih ilmi insanların zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri tekâmül hâdiselerini. W. Bilâkis "umumî cihan tarihî" insan neslinin mazisini öğretir. S.

Beşer tarihi ile . tabiî ilimlerin yanında onlarla hem'ayar bir ilim saymaktan çekinirler. Alman tarih metodçularından hümanist H e r m a n L o t z e ve B e r n he i m tarih anlayışını hümanizm gibi daha geniş ve şümullü esaslara dayıyorlar.— 14 umumiyetle Almanların idealist H e g e 1 mektebine mensup tarihçileri ( R a n k e . G u s t a v 1 e B o n da Almanların "kolektiv ruh (kollektiv Geist) ına "l'unite mentale des foules" ismi vererek buna ilmî bağlılıklarda ayrı bir yer ayırmıştır. aralarında antropoloji bakımından hiç bir bağlılık olmı-yan ve müşterek ırsî karakterleri de bulunmıyan insan gurubları" olduğu fikrinde bulunduklarından. Fikrimce hakikat şudur ki. Meselâ Bökl (Buckle) ün istatistik esnasında. tarihî hâdiseleri sırf ruhî âmillerle izah etmek yanlışdır. M o m m s e n ve D r o y s e n ) ve Fransızlardan da bu tip tarihçiler (Ta in e ve Mi c h e l e t) bu yolu tutmuşlardır. Hakikatte ise beşer tarihini tabiat tarihini tabiat tarihinden uzaklaştırmak hiç doğru değildir. 12. Marx) in iktisadiyat esasında tarih tetkiki için kaideler vazetmek tecrübeleri bu cümledendir. Marks (Cari. Menşeleri Yahudi olan ve insan camiaları arasında "millî fikir" lerin yayılmasını Yahudilerin umumi menfaati bakımından zararlı gören tarihçiler bu "ruhî âmiller"i bililtizam inkâr ettikleri gibi. Bu mu'dil şartlar içinde ilmî surette çalışma yollarını idrak edemiyen birçok zevat tarihi. bunların ve milletlerin ruhî karakterlerinin iktisadî ve tabiî âmiller kadar müessir olduklarını inkâr etmek veya onları talî şeyler saymak tâ bir tarafgirlik ve mahdudiyet eseridir. Bunlara göre "cemiyet ruhu" ve "halk ruhu" birer "mith" den ibarettir. hattâ "Fransız millî ruhu" nu inkâr ettikleri gibi Alman ve sair milletlere mensup âlimlerin tarihte müessir âmiller sıfatiyle kabul ettikleri "millî ruhu" da katiyyen red ve inkâr etmiş ve bunları " eski teolojinin layık kıyafete bürünmüş yeni şekli" diye alayla tavsif etmek istemişlerdir. Sosyal Demokrat fırkasına mensup bir çok büyük âlimler de milliyet fikrini mçteryalistliğe aykırı telâkki etmekte ve bu ruhî cihetleri "superstructure" sırasına idhal eylemektedirler. ki burada kanunlar çıkarmak tecrübeleri ekseriya muvaffakiyetsiz kalıyor. tarihte ise âmiller o kadar çeşit ve illî münasebetler o kadar karışıktır. Fransız tarihçileri L a n g l o i s ve S e i g n o b o s "tarih cemiyetlerinin. Bir ma'deniyatçı dağ billurlarını bir araya getirerek bunların şekillerini tesbit ve buna istinaden tabiat kanunlarının birini keşfeder . Tarihçi ya'nız fizikî hâdiselerin tesirini tesbit ile iktifa etmeyip ruhî âmilleri ve onlar arasındaki mu'dil illî (causal) bağlılıkları araştırmak mecburiyetinde olduğundan vazifesi ağırdır.

Herhalde tarih. Fakat meselâ bir avrupalı. Fakat bilhassa ayrı hâdiseleri tetkikfe uğraşan insanın kendi muhitine ve şahsına taalluku ol-mıyan hâdiseleri tesbitte indiyattan kenarda kalabilmesi pek mümkündür. çalışma şartlarının mudiliği ve metodlu çalışmanın kıymet ve ehemmiyyeti anlaşılarak yapılırsa ilmî kıymeti öteki ilimlerden meselâ tabiat sahasındaki mesaiden hiç eksik olmaz. bir hindli. Napol-yon'un son hayatını ve şartlarını. bir ilim eseri olmaktan ziyade eski alchimitslerin tabiiyata ve fiziğe dair yazdıkları eserlere benzeyebilir. bu ilmin daha inkişaf etmediği devirlerdeki mahsulleri tesiri altında kalmak ve bu ilimde metodun ehemmiyetini takdir edememek neticesinde büyütülmüştür. Dürüst bir tarihçi meselâ hiçbir senteze girişmeden sadece metinleri ve vesikaları tenkidi surette tetkik ederek veyahut meselâ arşiv-lerdeki işlenmemiş materyalleri işleyip tarihin ayrı bahislerini izah ederek bir tarihî eser yazarsa. bu zatın doğum yılını. tarihçinin şahsî lemayyüllerine maruz kalarak yapılmış olursa.— 15 tabiat tarihi arasındaki fark. ilim olmakla beraber. kattiyen indiyat karıştırmadan. ilmî kıymeti herkesçe kabul edilecek bir eser vücuda getirmiş olabilir. tam bir tarafsızlık ve gerçekseverlikle tam ilmî olarak tesbit edebilir. her yapılan tetkikat neticesinde bahis mevzuu olan me- . Meselâ istanbul'un Türkler tarafından fethi hâdisesini biz «milli gayeler> namına fazla «güzelleştire» bileceğimiz gibi. yahut cinli. ondan. kendisiyle meşgul olan zevatın temayüllerine pek fazla maruz kalabilen bir ilimdir. yukarıda da anlattığım gibi. fakat vakaların illî bağlanışlarını tesbit eylemek suretile vücude getirilen bir tarihî sentez. Tarih bir ilim sıfatiyle ciddî ve usullü tetkik yoluna girdikten sonra. ileride daha mufassal surette anlatacağım gibi. Yani bu gibi yollarla hâdiselerin kıymetini takdirde alınacak tarafgirliklerle tarihe her nevi yanlışlıklar sokulabilir ve hâdiselerin izahında uydurma ve yalan şeyler dahi yer tutabilir. Tarih tetkikatı. bu nevi tarih. nihayet hayâl ve vehim mahsulü olur kalır. bir hristiyan Rum da bunu kendi «dinî ve millî fikirler» bakımından mütalâa ederek son derece kötü ve menfur bir iş olarak gösterebilir. tarih. hatta diyelim bir afrikalı tarihçi 12 inci asırda Ortaasya'da Cengiz devletinin nasıl kurulduğunu. Cüz'î bir dikkatsizlik neticesi bu yoldaki mesaî ilmî olmaktan çıkar. ayrı hâdiseler arasındaki münasebetlerin tayininde ve senteze indiyat karışması ile ilimlikten çıkıp edebiyata dönebilir. yahut bir Türk. İleride «terkip> (synthese historique) bahsinde de göreceğimiz gibi tarihçinin işi çok müşkül ve tehlikelidir.

Bu gibi sözler diğer ilimlerin. yani intikad tarihinin neden ibaret olduğu meselelerile uğraşmıyan zevattan işitilir. Sonra anlaşıldı ki bu zat bütün ilim meselelerine ancak kendi ihtisas zaviyesinden bakabiliyormuş. Bununla beraber eski çağlardan beri yaşayıp gelen maruf bir "şüpheci" (sceptique) bakış vardır. fütuhat ve ölüm tarihleri bir riyazî hakikat kadar müsbet tarihî hakikatlerdir. o da cevabında "tarih ve filoloji ilim değil ki" dedi. İnsaniyetin geçmişini tesbit eylemek ne kadar müşkül olursa olsun. tarihî bir hâdisedir. Nopoleon'un doğumu. yerine göre bu meselelerin hallinin ne derecede kabil olduğunu tesbit etmeyi taleb etmek mümkün olmuştur. kat'iyetle bilinen şeylere bilinmiyenleri karmakarışık bir şekilde sıralanmış olduğundan ve karışık meselelerin halli ile usulsüzce uğraşıldığından. Bazı ilimler için doğru görülebilen bu şüphecilik tarih için varid değildir. . Keza biz 1914-1918 yılları arasında vaki olan cihan harbinin umumî hatlarını da herhangi bir riyazî mesele kadar kat'iyetle tesbit edebiliyoruz. Fakat eseri dikkatle okunursa bu zatın tarihî hadiseleri ilmî intikad esasında öğrenmenin künhüne ermediği. 7. L e s s i n g daha 1922 yılında intişar eden eserinde (Geshicte als Sinngtbung des Sinnlosen. ki buna göre insanın hiç bir bilgisi kat'î olamaz. Asrımızda yazılan bazı tarih kitaplarında dahi tetkik usulüne vakıf olunmadan yazılıp. bu gibi eserleri okuyanlar arasında bu eksikliği bütün tarihe teşmil ederek tarih ilminde müsbet hiçbir şey olmadığını ileri surenle. 106. Rusya'dan gelen eserlerin ancak fenne ait olanlarını tanzim edip tarihe ait olanlarını sâdece tavan arasında i s t i f ettirdiğini görünce sebebini sormuştum. 133) "tarih ilminde katiyetle bilinen hiç bir şey" demiştir. Meselâ Th. inci asır başında hazreti Muhammedin yaşadığı. ve ortaçağlarda olduğu gibi. Çünkü tarihin mevzuu olan "İnsanın faaliyeti" bizim her gün geçirdiğimiz ve görüp duyduğumuz hayatın kendisidir. s._ j6 - seleleri muhakkak müsbet yahut menfî olarak halletmeyi değil. Bu. Şu dersin baş tarafını dün. tarihin ilim olduğunu inkâr edip duranlar bulunur. yani Türkler tarih usulünü inceliyor ve onu Üniversitelerinde tedris ediyorlar. Bundan nasıl şüphe edilir. İsterse insanların fikri hayatında mühim rol oynıyan Buda ve İsa gibi şahsiyetlerin hayatı. Meselâ Iskenderin Milâddan önce IV. 113. kalanını bugün yazdım ve bunu bugün beraber okuyoruz. 129. 96. Meselâ daha birkaç yıl önce Viyana Ulûm Akedemisinin riyaziyatçı olan kâtibinin. meselâ riyazî ve tabiî ilimlerin mütehassıslarından. bu meseleleri lâyıkiyle kavramak istidadında olmadığı cihetle ulu orta atıp tuttuğu görülür. üncü asırda yaşayıp Ön-ve Ortaasyada fütuhat yaptığı. bir çok ayrı hâdiseler ve hâdise silsileleri kat'iyetle aydınlatılmıştır.

Ayrı tarihî hâdiselerin doğruluğunu tesbit etmek ve hâdiseler hakkındaki tezadlı hüküm ve takdirler. hepimiz bunu anlıyarak burada toplanmışız ve çalışıJ ) Kr. Filhakika tarih ilmi insaniyetin geçmiş hayatından kat'iyetle bildiğimiz hâdiselerin tavsifine münhasır kalmıyor.M - veyahut Sultan Abdülaziz'in nasıl ölmüş olduğu meseleleri meçhul kalsın. Yalnız bir tetkikin neticesi yanlış olmuşsa onu açıkça kabul ederek doğrusunu bulmak yolunda tekrar çalışılmalıdır''') demiştir. bilâkis ihatası müşkil. O zaman tarihin kat'iyetle tesbit ettiği bilgilerin yanı başında iyi bilinmiyen hâdiselere ait mütalealar bulunmasında tarihî bir meselenin tetkikine tahsis edilen bir eserin ilmî kıymetine hiç zarar gelmez. Fakat hâdiselerin iyi bilinenleriyle iyi bilinmiyen-lerini yekdiğerinden ayırıp göstermek hususunun usullerine riayet etmek icab eder. fakat asıl tetkik mevzuu olan hadise gerçektir. Atomu muvaffakiyetle bombardıman edip parçalayıncaya kadar fizik âlimleri asırlardanberi netice itibariyle boş olan ne kadar mesai sarfettiler. 13. F. Hattâ vâki olmadığı tetkikat neticesinde tesbit olunan^ hâdisenin vâki olmadığı da bir gerçektir. Zeki ve geniş görüşlü bir âlim olmakla beraber biraz da septik olan fransız müverrihi S e i g n o b o s' un tarihî kaynakların tetkikinde muasır tenkid usulü tam. E r s l e v Hittorische Technik. s. çünkü. Bütün başka ilimlerde de bilinen şeyler bilinmeyenlerine nisbetle cüzî olduğundan o ilimlerin inkişafı yolunda. bunun ne zararı var. 2 Tarihte Usul . Hakikaten bu böyledir. sayıları artan insanlar çalışırlar. Bunları tesbit edebilmesi veyahut tesbiti uğrunda uğraşması itibariyle tarih tam manasizle bir ilimdir. asırlar geçtikçe. München 1928. Tarihin faidesi nedir? Bu mesele ile fazla uğraşmağa lüzum yoktur. Vakıaları tesbit yolunda kullanılan usul ve vasıtalarda sakatlıklar olabilir.. olarak tatbik edildiği halde neticelerin ekseriyetle müsbet olmadığını ve bu tetkikler neticesinde kafiyen sabit gibi telâkki olunan olayların bazen aksi çıktığını söylemesi üzerine alman âlimi Kr. Tarihin gayesi işte bu gerçeği bulmaktır. E r s l e v "tenkidî tetkiklerin neticelerinin çok defa zayıf olması yalnız tarih için değil diğer ilimler için de varid olan bir keyfiyettir. hattâ uydurmalar ve sahtekârlıklar arasından nihayet hakikati bulup çıkarmak da öyledir. indiyat. fakat nihayet maksatlarına nail oldular. 96. meşkûk ve mudil meselelerle de uğraşarak insaniyetin mazisine ait bilgilerimizin açıklıklarını doldurmak istiyor.

- 18 yoruz. Her halde bir insan muhitinin tarihini öğrenmek, insanın kendisini ve mensup olduğu camiayı öğrenmesi ve bunu anlaması demektir. Tarih bize muasır hayatı geçmiş hayatın tekâmülü olarak yakından anlatır, hattâ istikbâl hakkında düşünmeleri de mümkün kılar. Bundan başka umumî tarih, ileride bahsedeceğimiz veçhile içtimaiyat ve iktisat tarihi gibi hususî ilimlerin meydana gelmesine sebep olduğu gibi, tabiî ilimlerin bazı mu'dil meselelerini de halletmeğe yardım etmiştir. Meselâ Amuderya nehrinin tarihî devirlerde Hazer Denizine munsap olup olmadığı ve özboy yatağının eski devirlerin denizlerinden mi yahut Amu-deryanın mecra değiştirmesi hâdiselerinden mi kalmış olduğu meselelerini geçen asırda jeologlar ne kadar tetkik etmişlerse de haledeme-mişlerdi. Nihayet bu asır zarfında tarihçiler bu mecranın mazisine ait tarihî kayıtlar bularak Arauderyanın milâd öncesi devirlerde olduğu gibi, milâdî 13-15 inci asırlarda da Hazer Denizine munsab olmuş olduğunu isbat ettiler. (Bak: islâm Ansiklopedisi, türkçe neşri, "Amuderya maddesi). İlim olmak ve bilhassa insaniyete kendisinin mazisini öğreten bir ilim olmak itibariyle tarihin faidesi aşikârdır. Bir insan kendi hayatının sonlarına doğru nasıl bir kıymet teşkil ediyorsa tekmil beşeriyetin tarihinden elde edilmiş tecrübelerden istifade eden insaniyet de böyledir Tarih ancak ilmî haysiyetli şerefli bir ilmdir. Bu itibarla fevkalâde hassas. Bunun için de o vakaları zorlamayı sevmez. Ayrı şahıslar tarihi zorlar, onu tahrif eder yahut vak'aları tarafgirâne bir surette izah edebilir; fakat bir devletin, bir hükümet ve bir milletin ilmî müesseseleri bu yola girerse tarih tetkiki felce uğratılmış olur. Tarih ilminin kıymet ve mahiyetini anlayan, onu rasyonel ve me-todik bir surette vesaik üzerinde işleyip bu yolda kendi mesaisini diğer milletlere de tanıtabilen milletler reşid ve olgun milletlerdir. Tarih tetkikinde kemale ermek milletlerin ve cemiyetlerin kemalini ölçmekte mi'yar olmuştur. Cahil cemiyetlerce tarih hiçtir. Bu yüzdendir ki bizim eski din ulemasının çok geri kalanları tarihi hiçe saymışlardır. Onlarca tarih ilim değildir. Ve bu sebeple tarih medreselere girmemiştir. Fakat medeniyet ilerledikçe daha fazla anlaşılır olmuştur. Tarih öğrenmek, insanların gündelik hayatında bile mühim yer almalıdır. Cihan devletleri arasında demokrasi sistemine sadık kalanların 1939-45 yıllarında cereyan eden ikinci büyük Cihan Harbi sonunda beşer tarihinin seyrini kendilerince matlup olmıyan bir şekilde değiştirecek mahiyette büyük çapta hatalar yaptıklarım bahis mevzuu eden muasır

~ 19 mütefekkirler, bu devletlere rakib olan Rusya'nın hadiseleri günü gününe takip ederek bunu Rus milletine günü gününe öğrettiği halde, demokrasi âleminde tarih o cümleden Rus tarihi tedrisini ilk cihan harbi sonlarına kadar getirerek orada bırakmanın ve cihan hâdiselerini muntazam ve sistematik bir surette ve demokratik prensiplere göre günü gününe takibe alıştırılmamış olan efkârı umumiyeye seçimler yolu ile müracaat ederek cihan hâdiselerini halletmeği düşünmenin büyük bir hata olduğunu söylemişlerdir. Hakikaten tarihi yaşadığımız güne kadar getirerek öğrenmemek büyük bir hatadır. Tarihi asla öğrenmeyip onu ihmal etmek ise cehalet ve hamakatin en bariz tecellisi demek olur. 3 Tarihin başka ilimlerle münasebeti 14. Hiç bir ilim mücerret bir halde inkişaf edemez. Tarih ilmi de birçok ilimlerle muvazi olarak ve onların yardımiyle vücude gel miştir. Bunlardan arkeoloji tarihin eşidir, bu ikisi birbirlerinden ayrıla mazlar. Tarih hümaniter ilimlerden biri olduğundan bilhassa bu saha ya ait ilimlerle, meselâ umumî sosyoloji, sosyal psikoloji ile ve bun larla ilgili hukuk, iktisat v<s. gibi bir çok ilimlerle fazla alâkadar olur. Mamafih antropoloji, antropogeografi gibi tabiî ilimlerle ve coğrafya ile pek sıkı surette merbuttur. Tarih ile coğrafyanın birleşmesinden bir "tarihî coğrafya" doğduğu gibi, felsefe ile münasebetinden de "tarih felsefesi" doğmuştur. Daha başka bir çok ilimler de tarih için yardımcı ilimler den sayılırlar. Meselâ: paleografi (eski yazılar ilmi), arşiv işlerinin kollan olan geneoloji (şecere ve ensab), diplomatik (vesaik ilmi), sphragistique yahut sigillographie (mühürler ilmi), numismatik (mes kukât ilmi), heraldik (armalar ilmi), kronoloji (takvim ilmi), etnografya (kavimler ilmi) ve filoloji (diller ve metinler ilmi) böyledir. Bu muhte lif ilimler sahasında çalışan mütehassısların mesaisi sayesinde Mısır hiyeroglifleri, Önasya çivi yazıları, Sanskrit yazısı ve bunun envai, Sogd ve Manihaî yazılan, eski Göktürk yazısı vesaire okunmuş ve bu yazılarla yazılmış vesaikteki malûmat herkesin istifadesine konulmuştur. Bizde de eski kûfî, divan ve siyakat v.s. yazılariyle yazılan vesikalar ancak islâm yazı mütehassısları tarafından okunabilir. Diplomatik, vesikaları okumak ve anlamak, mühürleri, armaları, şecereleri tetkik etmek ayrı bir ihtisas meselesidir. Bütün bu gibi ihtisaslar için Avrupa milletlerinde ayrı cemiyetler vücuda getirilmiş olup ayrı mecmualar çıkarılmaktadır. I

- 20 -

15. Kronoloji, bilhaasa astronomi mütehasısları. tarafından veya hut onların yardımiyle işlenen bir ilimdir. Meselâ bizim tarihî menbalarımızda kullanılmış hicrî tarihten maada Türklerin 12 senelik hayvan takvimi, Iranda hicrî şemsî, Türkiyede hicrîrumî veya malî takvim, Çin takvim usulü, ve Uygur takvimi görülür. Bunları birbirleriyle mukaye se eden cedvelleri elde bulundurmak yahut hesap ile halledebilmek icabeder. Bu itibarla her tarihçinin elinde bulundurması zaruri eser: W ü s t e n f e l d Mahler, Vergleichungstabellen der mohammedanischen and christichen Zeitrechnungen. Leipzig 1926 dır, ki Faik R e ş i d Bey tarafından Tarih Kurumu Yayınlarında türkçe neşredilmiştir. Diğer takvimler için mühim eser: G i n s e 1, Hundbuch der mathematischen und technischen Chronologie, I-I1I Leipzig 1906 dır. Bizim Türk tarihi için 12 senelik takvimin Milâd-ı Isa bidayetinden zamanımıza kadar gelen bir cedvelini neşretmek lâzımdır. Bunun için meselâ 12 senelik takvimin başı olan "sıçan yılı" nın tetabuk ettiği seneleri gös termek kafidir. Bu nevi cetveli umumî Türk tarihine ait eserlerimizin sonuna ilâve etmeliyiz. Bundan başka tarihçilerin Metroloji, yani olcu lar ilmine ait eserlerden de istifade etmeleri icabeder. Meselâ hangi zamanda dirhem, mıskal, okka, ratl, men müd, kantar ve astar, fersah, çakırım, senk ve ağaç ne ederdi tayin edebilmemiz lâzımdır. Çünkü bunların kıymetleri muhtelif devirlerde değişir. Bu hususta da bazı eserler vardır. M. S a u v a i r Materiaux pour servir â /' histoire de la numismatiçue et de la metrologie ınusulmanes Paris 1882 (Journal Asiatique de basılmıştır.), fakat eskidir ve ölçülerin muhtelif zaman larda değiştiğini pek takdir edememiştit. Meselâ İslâm tarihinde "dir hem" ve "miskaP'ın değişmesinden haberdar olmayıp Napolyon Mısıra geldiği vakit Mısır'da câri olan ölçüleri İslâm tarihinin eski devirlerine ve diğer İslâm ülkelerine teşmil ettiğinden büyük hatalara düşmüştür. Bu nevi ölçüleri ait bazı kısa malûmat Encylokedie de V İslam'e da ve R. K l i m p e r t ' i n zikri gelecek eserinde bulunmaktadır. Dilimizde bu mevzua ait ciddî bir eser maalesef yoktur. 16. Meskukât evvelce hükümdar lakablarını, hükümet, sene ve mahallerini öğrenmek için menba sayılırdı. Şimdi ise daha ziyade üzerindeki resimler ve yazılar ile hâkim unsurun san'atını, güzel san'at zevkini, keza darp mahalli olan ülkenin iktisadî hayatını, malî vaziye tini öğrenmek için sağlam menbalar olduğu anlaşılmıştır. Sikkelerde ilâhlar, mukaddes hayvanlar armalar tersim edilir. Gümüş ve altın para ayarlarının nasıl değiştiğini, memleketin malî vaziyetinde geçirilen parlak devirleri, yahut buhran devirlerini gösterir. Sonra bu paralar o zamanki metroloji, ölçü hususlarını öğrenmek için de menba oluyor.

- 21 Onun için şimdi meskukât hakkında, cesameti, ağırlığı ve ayarı hakkında malûmat verilir. Türk tarihine menba olabilecek meskukât için : S c h r ö t t e r. Wörterbuch der Münzkunde. (Berlin 1930) da umumî malûmat vardır. Meskukât hakkında yine metroloji ile bereber, bk. R i c h a r d K l i m p e r t , Lexicon der Münzen, Masse, und Geuıichte der Lânder. Berlin. 1896. Ayrıca islâm ve Türk meskukatına ait bibliyografik malûmat mezkûr Schrötter'in meskukât ve metroloji ait kayıtların Türk tarihi meselelerini izah için nasıl istifade edilebileceğinin misali Moğollar devrinde Anadolunun iktisadî vaziyeti (lürk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I. İstanbul. 1930) isimli makalemde verilmiştir. Arkeoloji tarihin eşidir, dedik. Tarih tetkiki filhakika en ziyade arkeoloji tetkikatına istinat ettiği zaman sağlam oluyor. Meselâ önasya ve Mısır tarihleri eskiden Tevrattaki efsanevî, müphem nakillerden, Herodot ve sair eski yunan müelliflerinin eserlerinden öğrenilirdi. Zamanımızda ise bunların tarihi başlıca hafriyat neticelerinde meydana çıkarılan şehirler, orada bulunan yazma eserler, ve maddî medeniyet eserleri ve saire ile canlı olarak tesbit ve izah edilmektedir. Naklî tarih malûmatı bu arkeoloji asarı yanında bazen ancak talî derece yer tutabilir. Arkeoloji ile çok sıkı olarak bağlanan ilim de Sanat tarihi'dir. San'at tarihi bazen bütün arkeoloji işlerine karışır. Resimler, minyatürler ile beraber elbise kumaş zinetleri, keramikler, binalar şehir yapma usulleri, dolayısile hattâ korganlar, hüyükler bile yapılış tarzları itibariyle san'at tarihine idhal ediyorlar. Bizim Türk tarihi için bilhassa Ortaasyada ve Anadoluda arkeoloji ve Anadoluda arkeoloji ve san'at tarihi mütehassısları tarafından yapılan tetkikatın neticeleri mühimdir.
Bunlardan Ortaasya için kısa malûmat : Er n e ı t V t l d t c h m i d t Gandhara-Katscha-Turfan Leipzig. 1925 A. lo Coq. Bilderatlas zar fCunst-und Kultur gechicte. Berlin, 1925. Sir Aurel S t e i n . On Anciet Central Asian Tracks. London. 1933, Anadolu için M. G a S r i e l'in neşriyatı : A 1 b e r t G a b r i e l Monamentt Taret d'Anatolie. I. (Kayseri ve Niğde şehir vilâyetleri asarı). Paris, 1931, II (Amasya, Tokat; Sivas şehirleri ve vilâyetleri), Paris 1934. Bu eserde Türk asarının güzel resimleri ile beraber evvelki şekillerini gösteren ■ rekonatruksıyon» lan da vardır. Amerikalı R i f s t a I 'i ıı ve bizim İ s m a i l H a k k ı U z u n ç a r ş ı l ı o g l u , Mübarek Galip, A b d u r r a h i m Ş e r i f , H a l i l E t h e m ve M e h m e t B e h ç e t gibi şehir tarihçilerinin ayrı şehirlerin kitabelerine ve asarı atikasına ait türkçe neşriyatı, keza Millî Bakanlığı neşri olan Güzel San'atlar serisi ki şimdiye kadar üç cildi çıkmıştır. Umumî olarak Türk ve Moğol minyatürcülüğü ve san'at eserleri hakkında toplu malûmat : A r t h u r Pop e, A. Surveg of Persian Art. Oxford, 1939. adlı altı büyük ciltlik eserinde bulunmaktadır. Mmumiyetle islâm san'at eserleri için S i r T h o m a s A r a o l d , Painting in islam. Oxf ord 1930. E r n e s t Diez, Die Kunts der Islamischen Völker Leiptig. 1929.

— 22 -

17. Coğrafya'nın tarihe yardımcı bir ilim olması izaha muhtaç değildir. Coğrafyaya dayanmıyan tarih kitabı tarih değil roman sayılmak icabeder. Tarihçiler için bilhassa t a r i h î c o ğ r a f y a ve t a r i h î
a t l a s l a r mühimdir. İslâm ülkelerinin tarihî coğrafyasına ait olmak üzere islâm Ansiklopedisi; G. 1 e S t r a n g e , The Lands of the Eastern Caliphate- London. 1905 ; W. B a r t h o l d'un ''Moğol istilâsına kadar Türkistan" adlı eserinin (ki İngilizce tercümesi. Turkestan down to the Moğol invasion, İ928 de İntişar etmiştir) baş tarafındaki Maveaünnehir tarihî coğrafyası, yine ayni müellifin son zamanda farsça olarak da neşredilmiş olan "İran tarihî coğrafyası" (rusçası [storiko geografçeski obzer Irana, Petersburg 1903) zikredilmelidir. Anadolu için W. R a m s e y ' i n The Historical geography of Asia Minör adlı eseri mühimdir. Suriye, Mısır, Arabistan ve Hind taraflarının tarihî coğrafyalarına ait eserler de vardır. Kadîm yunan ve lâtin eserlerine göre cihan coğrafyası için A. F o r b i g e r'in iki citlik büyük eseri Handbuch der alien Geographie ve P a v v l y W i s s o w a Real-Encyclopaedie der Klassischen Altertamsmissenschaft müracaat edilecek başlıca eserlerdir Tarihî atlaslardan P. V i d a 1 la B 1 a n c h e, Atlas general Paris. 1909 ve almanca G. D r o y s e n, Allgcmeiner historischer Han-datlas, 1889 ve H. K i e p e r t Atlas Antigus, 12. Auf 1. 1912 K. v o n S p r u n e r , Handatlas fiir die Ceschiehte des Mittelalters and der neueren Zeit, 1893. Keza Şarkî ve şimalî Ortaasya tarihi için A l b e r t H e r r m a n , Hittorical and Commercial Atlas of China. Cambridge, 1935. mühimdir.

Etnografya ve Antropoloji' n i n de tarih için yardımı çok büyüktür. Tarihin karanlık safhaları ekseriya etnografik mevad sayesinde aydınlatılabilir.
Türk kavimleri etnografya ve etnolojisine ait başlıca eserler: W. R a d 1 I o f, G. P o t a n i n ve A n u c h i n gibi rus âlimleri tarafından neşredilmiştir. Bilhassa R a d o 1 f f 'un Aus Sibirien adlı eseri mühimdir. Türk kavimlerinin etnografya ve antropolojisne ait tetkikatı ihtiva eden mecmualardan ise Rus Ulûm Akademisinin Einog-rafî ve Antropoloji Müzesinin Sbronik'i Rus Coğrafya Cemiyetinin etnografya şubesinin, keza bu cemiyetin Kafkas, Orenburg, Türkistan, garbî ve şarkî Sibirya şubelerinin Zapitki'leri, ve etnografyaya tahsis edilen jivavaya Siarina ve Etnografiçeskoye Oboz-renye adındaki mscmualar mühimdir. Bir de Macarların millî etnografya mecmunsı (Etnographya-Nepelet. 50 cild kadar çıkmıştır) ve Macar Etnografya müzesi mecmuası [Nepraizi Ertesitö. 50 cild kadar çıkmıştır) Türk ve Turan kavimleri tarihine ait pek çok malûmatı havi bulunur. Tüıkçe de ise M e h m e t Halit B a y r ı 'nın idaresinde dokuz senedenberi muntazaman neşronulmakta olan »Halk bilgisi Haberleri» ve P e r t e v B o r a t a v, Ali Rıza Yalgın ve A b d ü l k a d i r İnan'm etnografya ve folklara ait neşriyatı mühimd ir. Bu

etnografi tetkikat sayesinde Orta ve Önasyadaki Türk kavimlerinin örf âdâtının ve umiyette dahilî kültürünün vahdeti gittikçe daha güzel izah edilmektedir. Meselâ Korkut, Bamsı Böyrek, Köroğlu destanlarının her yerde müşterek motifleri, keza maddî medeniyet sahasında kadın-kız elbiselerinde ve ev eşyasında görülen zinetler, yayla evlerinde, hayvan beslemede, defin ve düğünlerdeki âdetlerin vahdeti görülmektedir.

- 23 -

Lisaniyata gelince, lingvistık tetkikatın kavimler arasındaki lisan sahasındaki karşılıklı tesirleri, keza bir kavmin lisanında medeniyetin muhtelif sahalarına ait olmak üzere muhtelif milletlerin dilinden alınan kelimeler üzerindeki tetebbuatın milletler tarihinin karanlık noktalarını ve bilhassa tarih öncesi devirleri izah için mühim olduğunu kaydedelim. Bizim Türk ve Turan kavimleri için bu bakımdan ehemmiyetli tetkikat Macar, Fin ve Rus âlimleri tarafından yapılmaktadır. Bunlardan :W i c h m a n n , Pasonen, R a m s t e d t , Râ sa ne n, V1adimi r t s e v, M u n k a c s i , G o m b o c z , Pop p.e, A ş in a r i n, Y e g o r p o v , K o r s c h , M i l y o r a n s k y , M i k l o s e h i t s c h gibi lisaniyatçıların Türk kavimleriyle Fin, Rus ve Slav kavimleri arasında lisan sahasındaki karşılıklı tesirlere ait tetkikatı mühimdir. Bir tarihçinin, okuma dili olmak itibarile, her ne ihtisas için olursa olsun öğrenmek mecburiyetinde olduğu ingillizce, almanca ve fransız-cadan maada ayrı ihtisasların, devir ve sahaların ve tetebbua menba olacak metinleri tetkiki içini lâzım gelen lisanları da bilmesi zarurîdir. Bütün bunlara ilâve olarak tarihin kendisinden doğmuş olan iktisadiyat ve İçtimaiyat'ın tarih ilmiyle [çalışanların kaçınılmaz yardımcıları olduğunu zikretmek icabeder. İktisat sistemlerinden haberi olmıyan tarihçi tarihî hâdiselerde çevresinde döndüren mihveri, hâdiselerde müessir olan asıl ve hakikî âmilleri takdiren aciz kalır, içtimaiyattan haberi olmıyan tarihçi de hayatını öğrenmekle meşgul olduğu cemiyetlerin, bünye tiplerini ve arızalarını anlıyamaz ve anlatamaz . Bu sahalarda tarih talebeleri içine tavsiye edile -cek türkçe eserler : Prof. G a t a n P i r o u Umumî iktisada giriş (fransızcadan Turhan Feyzioğlu tarafından çevrilmiştir), istanbul 1945, Prof. G. K e s s l e r , İçtimaiyata Başlangıç (almancadan çeviren Ziyaeddin Fahri Fmdıkoğlu), istanbul, 1938 dir. 4

Telif tarzına ve mevadın taksimine göre tarihin nevileri
18. Tarihî eserler, esas kayneklardan vasıtalı veya vasıtasız istifade edilerek yazılışlarına göre b i r i n c i el, i k i n c i el, ve ü ç ü n c ü e 1 den yazılmış eserler diye nevilere ayrılır. "Birinci el,, den diye, vukuatı henüz tarih kitaplarına geçmiyen ilk kaynaklardan alarak izah eden, yahut kitaplara geçse de nâtemam yahut iyi istifade edilmeyen kaynakları doğru okuyarak ve anlayarak

- 24 ' —

yazılan tetkiklere, mongrafilere denir, "tkinci el„ den yazılmış eser de ilk kaynaklarla bizzat meşgul olmayıp veyahut ancak az miktarda meşgul olup, malûmatın ekserisini yahut hepsini birinci elden yazılan monografilerden almakla iktifa eden ve yalnız onları esas edinerek telifatta bulunan zevatın eserlerine denir. "Üçüncü el„ den yazılan eserler,, ise bu ikinci elden yazılan eserlerden ve kısmen de monografilerden alınarak yazılan ve hiç bir kısmı tetebbu eseri olroıyan kom-pilasyon (telfik) Iara denir. Bu itibarla meselâ: De G e u i g n e s 'nin Hun, Türk ve Moğollar tarihi, D ' O h s s o n 'un Moğollar tarihi, De G r o o t 'un Hunlar tarihi, B a r t o 1 d 'un Moğollar istilâsı zamanına kadar Türkistan, Uluğ Bek ve zamanı, J. v. H a in m e r P u r g s t a h 1 'in Osmanlı tarihi, Köprülü Fuadın "İlk mutasavvıfları,, Kadı R ı z a e d d i n ' i n "Asar,, U z u n ç a r - ş ı l ı o ğ l u İ s m a i l H a k k ı 'nın muhtelif kitabelere ait neşriyatı, birinci elden yazılmış eserlerdir. H. H o v v o r t h 'un Moğol tarihi, R. G r o u s s e t 'nin L'empir des steppes kitabı, K ö p r ü l ü F u a d ' ı n "Türkiye tarihi,, Şe m-ş e d d i n G ü n a l t a y ' ı n "Mufassal Türk tarihi,, ikinci elden yazılmış eserlerdir. Diğer türkçe tarihi eserler, meselâ: A h m e t R a s i m tarihi, Tarih-i Ebülfâruk ve saire üçüncü elden yazılmış eserlerdir. Hiç bir yabancı dil bilmeyen zevat diğer milletlerin âlimleri tarafından dokunulmıyan bakir mevzular üzerinde birinci el eser yazabilir: fakat Avrupalı âlimlerin de bildikleri, onların da temas edip üzerinde tetkikatta bulundukları mevzular üzerinde birinci el eser yazmak için üç Avrupa ilim lisanını bilmek, bazan bunlardan başka bir de mesele hangi kaynaklara istinaden tetkik ediliyorsa o kaynağın yazıldığı lisanı bilmek zarurî olur. Mesela kaynak yunanca ise onu, arapça veyahut farsça ise bu iki lisanı, Orhun kitabelerinden istifade etmek için bu yazılan bizzat okuyup anlayabilmek lâzımdır. Yâni R a d o l f f v e T h o m s e n ' i n tetkikatı ile iktifa ederek orhun yazıtları hakkında birinci elden eser vücude getirmek kabil değildir; keza eski Mısır ve Asur tarihlerine ait birinci elden eser yazmak için hiyeroglifleri ve çivi yazılarını bizzat okuyabilmek lâzımdır, ikinci elden yazan ise, asıl menbaların doğru okuyup, anlaşılıp anlaşılmadığı keyfiyetinden mes'ul olmadıkları için, o menbaların lisanını bilmek mecburiyetinde değildirler. Onlar için monografilerin yazıldığı Avrupa dillerini bilmek kâfidir. Üçüncü el ile yazanlar ise yalnız türkçe bildikleri halde iyi bir eser yazabilirler, çünkü bunlar mevcut monografileri ve tetkikleri gözden geçirmekle de mükellef değildirler. 19. Burada bir de tarihin taksimatı meselesine temas edelim. Tarihin elde mevcut menbalardan öğrenilmiyen devirleti " t a r i h t e n

- 25 -

ö n c e k i d e v i r , , sayılır. Tarihten önceki devirlerin tarihi (prehistoire) anthropoloji ile pek sıkı bağlıdır. İnsanların o zamanlarda kullandıkları aletler yer altı tabakalarının derinliğinde ancak taştan yontularak yapılan, biraz daha yukarı tabakalarda cilalı taşlardan yapılan daha sonraki tabakalarda bakır, tunç ve demirden yapılan âletler olduğuna göre tarihten önceki devir de Milâddan önce 30—25 bin sene kadar bir zamanı istiab etmek üzere devirlere ayrılabilir. Yazılı vesikalar ise Önasyada'da Millâddan önce 4 üncü binde bulunduğundan beşeriyetin bu tarihî devri dünyanın bu kısmında zamanımızdan hemen hemen 6000 yıl önce başlamış demektir. Bu tarihî devrin devirlere taksimi ise tarihten önceki devirler için olduğu gibi sırf âletlerin yapıldığı maddelere göre değil, insanların başlıca fikir hayatında ve siyasî hayatlarında geçirdikleri hâdiselere göre yapılmak icap etmiştir. Evvelâ tarihi "Umumî Tarih,, ve "Hususî Tarih,, diye ikiye taksim etmek âdettir. Umumî tarih'i devirlere taksim ya tekmil tarihin asırlar sırasını muayyen devirlere taksim etmek, yahut da tarihi ayrı coğrafî mıntakalara taksim edere"k o mıntakaların mazisini devirlere ayırmak esasında olur. Meselâ Helmolt'un cihan tarihi coğrafî mıntakalara taksim olunmuştur. 20. Eski zaman tarihçileri tekmil tarihî hayatı kronolojik bir sıra ile yazarlardı, bu ise bütün insanlığın hayatı bir tek hayat olduğu telâkkisine dayanıyordu. Bu hususta Yahudilerin taksimatı bir çok milletlere numune olmuştur. Meselâ islâm tarihinden alınarak bizde de yerleşen şu taslak : Enbiya tarihi, sonra Sâsâniler ve Romalılar, Mu-hammed Peygamber, Dört Halife, Emevîler, Abbasîler, ve Osmanlılar, bu eski Yahudi sisteminin bakiyesidir. Yahudi sistemi Milâddan 5508 sene evvel vaki olduğu zannolunaa hilkati âlemden başlardı. Bunu hristiyan uleması almış ve umumî tarihi o esasa göre devirlere taksim etmişlerdir. Bunu bilhassa Kayseriydi Eusebius (milâdî 4 üncü asırda) idhal etmiştir. Burada eski Yahudi peygamberleri tarihi ve Yahudi tarihi, Asur, Yunan ve Iran tarihlerini tayin için esas oluyor. Bu bizim bazı kısas-ı enbiya kitaplarımızda (meselâ Cevdet Paşada) ve bazan umumî tarihe ait kitaplarımızda görülür. Yani bunda Yahudi tarihi öteki kavimlerin tarihile muvazi öğrenilir. Hıristiyan ulemasından St. A u g u s t i n u s (öl. 430) buna daha muntazam bir şekil vermişti. Buna göre beşeriyet tarihi altı devre inkisam eder: 1) Ademden Nuha kadar. 2) Nuhdan İbrahime, 3) tbrahimden Davuda kadar. 4) Davuddan Beni Israilin esaretine kadar. 5) Bu esaretten Milâdı Isaya kadar. 6) Isadan kıyamete kadar. Umumî tarihi zamanımızda olduğu gibi, Garbî Roma imparatorlu-

Yalnız bu iki eserde Türk ve Moğol tarihi cihan tarihinin esası olarak alınmış ve küllivatın esas ciltlerini teşkil etmiştir. Hindilerin. Histoire de la Civilhatlon. . Papaların. Almanyada Halle Üniversitesi profesörü C h r i s t o p h C e l l a r i u s tarafından yapılmıştır ki. 1644-1707 senelerinde yaşamıştır. Sonraki ciltte her-ayrı milletin meselâ Firenklerin. Meselâ O n c k e n 'in idaresi altında çıkan almanca Allgemeine Geshichte in Einzeldarstellungen nam büyük külliyat tarihte malûm ve büyük hâdiselere ait müstakil monografilerden ibaret olmak üzere tertip edilmiştir. Beni Israilin. Paris. Bizim Türk tarihine ait moğollar zamanında Resi-d e d d i n i n idaresi altında vücuda getirilen Cami üt-tavârih ile sonra Hafız Abru kalemile tasnif olunan cihan tarihi Zübdet üt-tavârih de Oncken'in usulüne benziyor. ö. onun isti'mal olunmasından tarihilmine büyük bir zarar gelmemektedir. kadim İrânilerin. 1927-1992. 2500 yılları ile başlanıyor. Mamafih umumî tarihi müstakil bahislere ayırmak usuiü de vardır. Bu taksim taksim için ancak Avrupa tarihi esas ittihaz olunmuştur. Bu gibi çağlardan başka bir de.26 ğunun 476 da sukutuna (veyahut Büyük Konstantin zamanına 306-337) kadar Eski çağ lslanbulun Türkler tarafından 1453 de fethine (yahut Amerikanın 1492 de keşfine) kadar Orta çağ. Bu seneden s~nra hükümdarlar listesi. Meselâ Amerika milletleri için Uarihî devir» pek yenidir . ö" 3200 yıllarında yaşayan Mens zamanından başlayıp oldukça muntazam tarihî malûmat veriyorlar. buna rağmen insanlar yine öteki taksimatta kalıyorlar. çünkü o nihayet bir çerçevedir. yine sırf Avrupa hâdiseleri esas ittihaz edilmek üzere. Asya. «Tarihî devinlere «tarihten önceki devirleri > biri birinden ayırmak ta dünyanın muhtelif mıntıkaları için tek bir esas üzerine yapılamıyor. halbuki Mısır hiyeroglifleri M.. başka taksimat yapılması lüzumu daima söylenmiş ve bir çok başka projeler de ortaya atılmıştır. Çinlilerin. Amerika ve Afrikadaki büyük medeniyetlerin tarihi cihan tarihi çerçevesine girdikten sonra bu taksimatın gayri ilmî olduğu anlaşılmış. Umumiyetle Mısırlılarda tarihî yazılar M. onların hükümranlık seneleri ve diğer hâdiseler tam bir vakanüvis kayitleri şeklinde yazılmıştır. 1789 yılında Fransa i ht i l âl i ni n başlamasından zamanımıza kadar geçen devri Yakın tarih* diye dördüncü bir devir olarak ayırmak âdet olmuştur. müslüman halife') Wi11 D u r a n t. ') Demek Mısır'da tarihî devir Milâddan önceki üçüncü binin ortasında başlıyor. bilâkis muhtelif ülkeler için ayrı ayrı esaslar bulmak icabediyor. bundan sonrası Yeni çağ olarak üçe taksim.

21. Reşideddinin eserinde ayrı milletlerin tarihi bu milletlere mensup zevat tarafından kaleme alınmıştır.27 lerinin. Ş S f a d i 'nin al-Vâfi bi'lvafiyât \ *A s q a 1 â n i ' nin sekizinci asr-ı hicrî ricali. yani bütün Türk tarihini dörde ayırmamız mantıkî olur. ayrı müslüman sülâlelerinin. ve sairenin tarihleri müstakil bahisler şeklinde yazılmışlardır. keza islâm devri Türk tarihini de 16 inci asırdan önceki mütemadi yükseliş ve bundan sonraki mütemadi alçalış devirleri. Ibn X a 1 1 i k â n 'in Vafiyöt-al acyân '. Bu gibi hususî tarihler dünyanın her tarafında ve her milletde vardır. dinler t a r i h i . Ibn Qutlubüğ3*nin Tabaçât hanefiya '. inci asrın başından itibaren yeniden yükseliş devri olmak üzere üçe.Q ı f \ i 'nin Târîx at-hukamS ıbn Q u t a y b*a 'nin al-Şicr val-şa'arâ sı. medeniyet tarihi kilise tarihi. tarihi. Yaqût'un Irşad al-arlb ilâ maarifat-il-adıb . tbn tAdim"\a Halep tarihi. İran ve Türk edebiyatında edipler ve şairlere tahsis edilen Tezkiret üş-şuarâlar. Ehlisalip muharebeleri.Ş a b î 'nin vezirler tarihi. Sâmânîler. Halbuki tarihimizin devirlere taksimini başka esaslara dayandırmak ta mümkündür. bu cümleden M u h a m m e d c A v f i ' nin Lııbâb al-bâb. Bu gibi bu cümledendir. M a q r i z î 'nin Mısır topografi ve tarihi. Hususî Tarih'e gelince bu ayrı ayrı milletlerin tarihi. ilimlerin ayrı şubelerinin ve sairenin tarihidir. Rövendi'nin Selçûkîler tarihi. bir de 20. . Hafız Abu Nulaym'\a Axbâr-ı Isfahan. Harhalde devirlere taksimden esas maksad elde mevcud mevadın öğrenilmesini kolaylaştıran itibarî taslaklara ayırmaktır ve bizi bu maksada götürecek yollar muhteliftir. meselâ Alman. felsefe. muhtelif ilim sahalarına mensup ulemanın tarihi ve hal tercümeleri gibi mevzulara büyük büyük eser tahsis edilmiştir. Bu hususî tarihler de bariz hususiyetler arzeden kısımlarına göre devirlere ayrılmaktadır. H i 1 5 1 a l . Osmanlı ... Muhtelif milletlerin yahut gurubunun hayatı biri diğerinden farklı olduğundan hususî tarihlerin deAİrlere ayrılması keza ayrı müesseselerin ve maddeler tarihinin devirlere taksimi başka başkadır. Ibn Ebî U ş a y b i c a nin Tabagât alatibbâ. yahut. ilimler tarihi. Meselâ bizim Umumî Türk tarihini tarihi inkişaf safhalarımızın bariz bir surette ayrıldığı İslâm'dan önce ve islâmiyetten sonraki Türk Tarihi diye. Sû v üt i 'nin Tabaqât al-luğaviyln . Gaznevî.M u h i b b i ' nin onbirinci asır ricali tercümli hallerine tahsis edilen eserleri bu cümledendir. Hulâsa tarihî hâdiseler büyük bir nehir gibi mütemadiyen aktığı ve bunda muayyen hâdiseler siklinin başlangıcı telâkki edileck «en mühim hâdişeler> pek çeşitli ve onlara tarihçilerin nazarı da muhtelif olduğu için insan tarihinin ve milletler tarihinin devirlere taksimi itibarî olarak kalıyor. güzel sanatlar tarihi. Fransız inkılâbı tarihi. Selçûkîler. Bizim islâm âleminde de ayrı şehirlerin.tarihi. vezirlerin valiler ve kadıların tarihi. a I .K i n d i 'nin Târfx-u vulât va Quzat-ı Mısır. da insan tarihinin ayrı ayrı bahislerine tahsis edilen tarihler. sülâlelerin. a 1 . Meselâ N a r ş a x î 'nin Buhara tarihi. a 1 .tarihi. Napoleon seferleri.

fiziyoloji ve biyoloji ilimleri için mikroskobun ve röntgenin astronomi için yeni teleskoplar keşfinin ve bunların kullanma usullerindeki tekâmülün bu ilimlerin inkişafındaki ehemmiyeti pek aşikârdır. Tarih ilminin inkişafı ile muvazi olarak onun metod cihetleri de işlenmiştir. teleskop ve röntgenin tatbikiyle kıyas kabul etmiyecek derecede büyük olmuştur. eskiden olduğu gibi tarihçilerin yazdıkları kroniklerden öğrenmekle iktifa etmeyip. Tarih metodunun tatbiki insaniyetin ve ayrı milletlerin fikrî inkişaflarında kazandığı ehemmiyet itibarile mikroskob. İnsan kendi tarihini artık.II METOD BİLGİSt ı Tarih metodunun t ari fi . Ancak kendisinin içtimaî hayatını teşkil eden bütün faaliyetleri arasındaki münasebetleri ve bunların pek çeşitli olan sebeplerini göz önünde tutabildikten sonradır ki insaniyet mazisinin nasıl olup bitmiş olduğu meselesine karşı toptan alâka göstermiş ve onu anlıyabilmiştir. Her ilmin inkişaf ederek yeni yeni sahaları aydınlatması bu yeni sahalara ait bilgilerin istihsal vasıtalarının da yenileşmesi ile muvazi olarak husuΣ gelmiştir. Tıp. Fakat tarih ilmindeki bilgilerin istihsal vasıta ve yollarının kıymeti. bilâkis menbalık işini görecek olan her şeyi bir araya toplamak ve . meselâ fiziyolojideki mikroskobun kıymeti gibi göze çarpacak mahiyette değildir. Tekâmülü ve Taksimatı 22. her hangi bir ilmin iştigal mevzuu olan maddelerden çıkarılması istenilen neticeleri ve bilgileri elde etmenin vasıtaları ve yolları demektir. ilim ve fikir hayatındaki terakkilerin. "Nedennasılcı tarih usulü" takarrür ettikten sonra tetkik merakı insaniyetin tarihî hayatının tekmil safhalarına yayılmıştır. İlimlerin inkişafı ile muvazi olarak metodları da inkişaf etmiştir. insanlarda görüş ufkunun genişlemesinin bir mikyası olarak inkişaf etmiştir. Metod (Methode) demek. Bununla beraber tarih metodu. İlimlerin inkişa-file muvazi olarak yeni metodlar husule gelirse bu yeni metodlar da yeni yeni ilim sahaları açarlar.

hadiselere ait haberleri kaynakların kaynaklarından öğrenmek birinci şart sayılıyor. bu tahrifin şeklini tesbit ederler. yanlış okuyuş ilâve ve sahtekârlık eserlerden temizlemektedir. eskiden olduğu gibi. Eskiden tarih müdekkikleri ellerinde ne gibi menba' ve malûmat varsa onunla iktifa ederek çalışırlardı. Şimdi kaynak bilgisini'nin sahası da gittikçe genişlemektedir. muhtelif rivayet ve nakil safhalarından geçerken bizzarure kabul ettiği tağyir ve tebdil. onlardan tam olarak istifade ederler. her yazma menba'ın muhtelif nüshalarını karşılaştirarak doğrusunu. Eski tarihçilerin eser yazarken istinat ettikleri rivayetlere ait vesikalar arşivlerde. Bu Tarih İntikadının gayesi. onların kıymet itibarile yekdiğerine nisbetini ta'yin etmek.. Nedennasılcı usulle çalışanlar. vakaları tesbit etmek için lâzım gelen materyalin kıymetini mümkün olduğu kadar mükemmel ve etraflı bir surette tayin etmek ve materyali. Tarih intikadının tatbiki tarih ilmini temelinden değiştirmiştir. bundan sonra görülen tasnif ise terkip'tir. Tarihî eserin tasnifine kadar görülen bütün ihzari işler tahlil. Metod bahsi umumiyetle tahlil (analyse) ve terkip (synthese) diye iki kısma ayrılır. Böyle çalışmakla yavaş yavaş tarih intikadının yolları keşfedilmiştir. sehiv. Zamanımızın âlimleri yazılı menba'lardan istifade ederken.29 - " tarihi o esastan öğrenerek ihata eylemek yoluna girmiş ve dolayısile Kaynaklar Bilgisi husule gelmiştir. o tarihçilerin nakillerini bu asıl nüshalarla karşılaştırarak. ele geçen herhangi bir yazma nüshayı esas ittihaz etmekle iktifa etmezler. yahut kullandıkları diğer menba'ların yazmaları kütüphanelerde mevcut ise. 23. Çünkü bu in-tikad usullerinin keşfinden sonra eski tarihçilerin şahadetleri karşısında herkesin şu sualleri sorması âdet olmuştur : Acaba bu tarihçi bu malûmatı nereden almıştır ? Eğer bu malûmat orijinal bir malûmat ise bahis mevzuu olan hâdiseyi aydınlatmak için kıymeti haiz midir ? Sonra acaba müverrih yazılarında bitaraf mıdır ? İtimada şayan mıdır ? Eğer müverrih bu malûmatı eski kaynaklardan almışsa bunlar ne gibi . nakillerini doğru olup olmadığını şayed müellif asıl kaynaktaki bir malûmatı naklederken onu değiştirmiş veya tahrif etmişse. yani müellif eserinin nüshasında nasıl yazmış olduğunu kat'iyyetle tesbit etmek için elde ne kadar mevad varsa. bu çeşit kaynakların bir tarihî hâdiseyi aydınlatmak işindeki kıymet ve ehemmiyetlerinin başka başka olduğunu idrak ederken. Zamanımızda ise tarihî bir meseleye ait bir ilmî eser veya makale yazmak için mevzu-la ilgisi olan tekmil menba'ları görmek. bu kıymetleri tayin eylemenin yollarını da keşfetmişlerdir.

N i e b u h r 1811 . tarih ilmi inkişaf ettikçe tebellür etmiştir. Zamanımızda vesikalara ve bakiyelere artık gelişi güzel inanılmaz.. yüzlerce cilt teşkil eden bu alman tarihi vesikaları külliyatını neşir yolunda bir asırdan fazla bir zaman zarfında hayatlarını tamamile ona vakfederek çalışırken. onların halefleri ve talebeleri.1813 senelerinde intişar eden Roma tarihine ait eserinin mukaddemesinde ve meşhur müverrih L. keza tarihte hiç vaki olmayan mevhum uydurma hadiselere ait haber ve rivayetleri yekdiğerinden katiyetle ayırır. ve diğerleri. bilhassa G e o r g w a i t 2. üniversitelerde dersler verirken vesikalar ve metinler tenkidinde yeni yeni usuller bulmuşlar ve tarih intikadı meselesini etraflıca işlemişlerdir. D r o y s e n . ka'sden yahut kasıdsız tahriflere maruz kalmaları ihtimali noktasından inceden inceye tetkik olunur. Bunlar Garbî Frank ve Şarkî Frank memleketlerini idare etmiş imiş. Bu nev'i tarih intikadını son asırlarda ilk defa olarak a|man âlimlerinden B. Bu tenkid usulü sayesinee Avrupada tarih telâkkisinde ne gibi büyük tahavvül-ler ve inkılâplar husule gelmiş olduğunu anlamak için 18 inci asırda tenkitsiz çıkan eserlerle zamanımızda tarihe ait herhangi ilmî neşriyatı karşılaştırmak kâfi gelir.3U - kıymeti haiz imişler ? Bütün tarihi kayıtlar karşısında bu sualleri soran muasır tarihçi. doğru veya uydurma olmaları. von R a n k e ' Roma ve Cermen kavimleri tarihine ait eserinin 1824 senesinde basılan ilk cildinde izah etmişlerdir. Bu intikad usulleri ve vesaiti. S y b e l . G u s t a v . Burada cem'an 60 kadar hükümdar sayılıp her birinin ne kadar sene ve hangi seneden hangi seneye kadar hükümet sürdükleri de kat'î rakamlarla gösterilmiştir. J o h a n n e s H ü b e r isimli alman müverrihinin 1708 senesinde bastırılıp bu as:r zarfında çok ilmî bir eser olarak telâkki edilen ve daimî müracaat kitabı sıfatile kullanılan <en-sab cetvelû (Genealogische TabeUen) nam eserinde Frank hükümdarı Chlocvvig'in ecdadı sıfatile Sikambre sülâlesi diye bir sülâle azaları sayılmıştır. bunlar. İ. W. bu Frank hükümdarından hiç olmazsa birisinin bile tarihte mevcut olmadığı. R a n k e ' n i n Alman tarih vesikaları külliyatını. H. hepsi tarihçilerin hayal eserleri olduğu veyahut bazı alimlerin «ilmî istintaçlarının mahsulü olduğu tahakkuk etmiş ve bu sahte sülâle tarihi 19 uncu asrın en . G ie s e b e r i c h t . Aynı hâdiseye ait muhtelif müşahitlerin verdiği şahadetler karşı karşıya konulur ve kıymetleri itibariyle takdir edilir. bu meseleleri izah ederek tarihî hadiselere ait hakikî tarihî rivayetlerle o hâdiselere ait efsaneleri. yani Monumenta Germaniae Historica yi neşreden arkadaşları ve talebeleri. G. Halbuki tarihî tenkid usulü tatbik edilerek Hüber'in istifade ettiği kaynaklar menba' sıfatile değerleri bakımından tetkik edildikten sonra.

Avrupanın daha 19 uncu asrın bidayetinde keşfederek benimsemiş olduğu bu tarihî inti-kad usullerinden bizim ne kadar uzak kaldığımızı öğrenmek için de.31 ehemmiyetsiz t a r i h kitaplarından bile atılmıştır. (l'histoire n'est qu'une fâble convenue) diye hülâsa etmiş ve bu söz vecize gibi o zamanki Fransız edebiyatı vasıtasile diğer Avrupa milletleri arasında da yayılmıştır. kadim Türk hükümdarları neslinden gelmiş bir hanedana mensup göstermek maksadile t erti p edilen şecereler. Bunun gibi Mahmud Gaznevî'yi Sâsânîlere çıkaran şecere (meselâ : «Tarih-i Firişteh» de) ve Selçûkîleri Afrasyaba çıkaran şecere ve saire de bu cümledendir Eskiden tarih diye telâkki olunan eserlerin çoğunun uydurma malûmatla dolu olduğu.. hakikî tarihî kayıtları efsanelerden ve uydurma rivayetlerden ayırmanın yolları daha idrak olunmuş olmadığından. Tarihe efsane nazarile bakmak bazan âlimlik iddiasında bulunan şahsiyetler tarafından söylense bile bu sözler bu gibi zevatın. f i k i r sahasındaki mahdudiyetini gösterir. Bugün eski tarihçiler veya antikacılar tarafından yapılan sahtekârlıklar veya umumiyetle itimada şayan olmıyan tarihî kayıtlara. Ancak tarihin ilim olarak kıymeti daha taayyün etmediği devirlerde söylenebilecek bu sözlerin emsali bizim İslâm Âleminde de ta orta çağlardanberi mükerre-ren söylenmiş ve bu ilme istihfafla bakılmıştır. bu mpvhum hükümdarların hükümdarlığı senelerine ait Mahmut Bayatî'nin eserinde verilen uydurma malûmat ve bu beğleri. bir çok kaynakların ve bakiyelerin sahte çıkması Fransada.fakat itimada şayan kaynakları sahtelerinden. bu zatın güya 50 göbek ecdadını gösteren listeler. insatiyetin fikrî inkişaf sahalarını anlamamak itibarile tam cehaletini. daha 17 inci asrın sonlarında ve 18 inci asrın başlarında idrak edilmiştir. sahte kaldıklara tesadüf etmek artık tarih tetkikcilerini bu . 17 inci asrın son yarısında yaşayan bir fransız âlimi (de Fontenelle) zamanındaki münevverlerin tarihe bakışlarını «Tarih herkesin bildiği efsaneden başka bir şey değildir». hükümeti güya Selçûkîlerden miras almış gibi gösteren sahte kayıtların bizde halâ tamamile tetkik ve tahlil edilmiş ve aydınlatılmış olmadığına işaret etmek kâfi gelir. 13 üncü asır sonlarında «Uç> beylerinden Moğollara lâbi bir kabile reisi sıfatile çalışan Osman Gaziyi. Tarihî intikadın hümaniter ilimler sahasında en mühim bir kazanç sıfatile ortaya atılıp hayat hakkı kazandığı ve parlak istikbali anlaşıldığı bir zamanda yaşıyoruz Intikad usulile yapılan tarih tetkiklerinin insaniyetin mâzisindeki karanlık safhaları açıp göstereceğine iman artmıştır. umumiyetle tarihe karşı bir itimatsızlık ve şüpheci (sceptique) bakış doğurmuştu.

hakikî ilim için mühim bir kazançtır. yanlışlıkları meydana çıkarırlarsa. doğruyu yalandan ayırabilirlerse. Meselâ ziyanın bünyesi önce pek sâde bir mesele zan olunuyordu. son tetkikat bunun tarihî hayatını hatta onun tarihî bir şahsiyet olup olmaması keyfiyetini bile şüphe altına almıştır. Tarihî vak'aiara ait pek çok kayıtların doğrusunu yalanından ayırmak tecrübeleri bugün bile muvaffakiyetsiz kalıyor. Bunların eski tarihî menşeleri aydınlatılamadı. Polovitz ve Kıpçaklar meselesi vardır. Fakat böyle vazıhan malûm telakki olunan hâdiselerin bilâkis pek mu'dil ve karanlık olduğunu tarihi intikad yolu ile isbat edebilmekte. Meselâ bizim Türk tarihinde cenubî Rusyada 11-12 inci asırlarda hüküm süren Kumanlar. Bu mesele geçen asrın ortasında Golüb o v s k y namında bir Rus âlimi tarafından tetkik edilirken pek sade bir mesele gibi görülmüştü. Fakat Marquarfın bu . Alman âlimi M a r q u a r t bu meseleyi Avrup ve islâm menba'lan üzerinde. Bu itibarla onlar hastalığı teşhis ederek ne olduğunu tayin edebilmekten haz duyan tabibe benzerler. Tarihte de böyledir. Fakat insaniyetin tarihî hayatındaki faaliyetleri o kadar mu'dil ve giriftdir. Bununla ancak bu Kumanlar meselesinin çok karışık olduğu anlaşıldı. ki bunların pek çoğu daha aydınlatılamıyor. P e l l i o t ve W. bununla ilme en büyük bir hizmet görmüş olmaları iti-rile sevinirler.— 32 - ilme karşı şüpheciliğe düşürmez . Marquart'ın eserini tenkit eden P. B a r t h o 1 d da meseleyi halledemediler. yeniden tetkik etti. Bu gibi hususlar diğer ilimlerde de vardır. Mamafih bu meselelerin mu'dil olduğunu tesbit edebilmek yine kimya fizik ilimleri için bir gerileme değil bir ilerleme telâkki olunur ve aydınlatılmaları yolundaki tetkikata daha fazla gayretle devam edilir . Keza elektriğin bünyesi de böyledir. Tenkitsiz tarih yazan müellifler tarafından pek sade ve ana hatları malûm gibi gösterilen bazı hâdiselerin hakikatte pek mu'dil ve halli muşkil meseleleri teşkil ettiği anlaşılıyor. Ve 1914 senesinde bu meseleye tahsis edilen büyük bir eser neşretti. Meselâ isa Peygamberin doğumu bugün bütün cihanın tarih mebdei olduğu ve kendisi yüz milyonlarca insan tarafından en iyi bilinen bir tarihî şahıs gibi telâkki olunduğu halde. Çin kaynaklarını da tamamen göz önünde bulundurarak. zamanın tetkikcileri bilâkis bu gibi sahtekârlıkları. Henüz aydınlatılmış bulunan sahalar sahalar daha pek cüz'idir. Muhakak vaki olmuş olduğu hafriyatlar sayesinde kat'iyetle anlaşılan bir çok tarihî hâdiseler hakkında tarihlerin hiç bir kelime kaydetmemiş olduğunu görüyoruz. bazan bu gibi mu'dil meseleleri halletmek yolunda çalışırken tamamile başka meseleler aydınlatılmış oluyor. şimdi tetkikat ilerledikçe bu meselenin mu'dil olduğu anlaşılmış ve atomun keşfinden sonra da bu mu'dillik dal budaklan-mıştır.

s. Yalnız t a r i h t e olup geçmiş zamanlar için değil muasır insanların. arabî Kur'an. 3 W. İnsanlığın hayatında ihatası müşkil meselelerin biri de tarihte gelip geçen insanların. onlar arasındaki müşterek ve umumî esasları da nazarı itibara alarak öğrenmemiz. Bunu. ruhî hususiyetleri ne kadar muhtelif. 24. Mısırlıların kitabeleri. dilek ve isteklerini. Çinli Konfiçus'un fikirleri. onların muhitini anlayabilmektir. W. anlıyabiliyoruz. Yalnız bizim de muhtelif zamanlardaki muhtelif muhitlerin düşünüş ve anlayış tarzlarının farklarını.ul . muhtelif camialara mensup insanların ruhî cihetlerinin tezahürlerini. milletlerin ve hattâ şahısların ruhiyatını. mi l l et l eri n ve şahısların ruhiyatını onların hissiyatını ve fi ki rl er i n i . 8aiIey ve F. mamafih buna ait tetkiklar bilhassa Doğu Türkistanda bulunan vesikalar meyanında <Saka-Xoten. Asûrîlerin. Umumi Türk Tarihine Giriş. onları bugünkü lisanımızla anlatabilmemiz icab-eder. V. Bu tetkikat sayesinde Türk tarihinin diğer bir çok meseleleri aydınlanmıştır. Mamafih insanların düşünüş ve anlayış tarzları. ideomlarla yazılmış olsalar bile. Bu kavmin tarihi halâ aydınlatılamadı. Aristotelin felsefeleri. 1946. Orta-asyada yaşayan Toxar kavminin menşe'i meselesi de böyledir.. Zamanımızın psikoloji âlimleri bu müşabeheti göz önünde tutarak aradaki farkları ciddiyetle öğrenmişler. ayrı ayrı dillerde. Tarihte U. onların neden neş'et ettikleri keyfiyetini tetkik etmişler ve bu müşkilâtı bertaraf etmenin bir yolunu bulmuşlardır. muhtelif dillerde çeşit çeşit ifade tarzları ile. ihatası müşkül ve mu'dil olursa olsun. Hindli Buda'nın nazariyeleri. Biz bugün muhtelif zamanlarda. vesikaları* denilen vesikaların tetkiki sayesinde Türk tarihine ait bir çok mu'dil meseleler aydınlatılacak bir şekil aldı '. Meselâ Sumerlerin. hissiyatını bile kendi ruhiyatımız ve sezişlerimize göre anlamak. H e n i b g 'in incelemeleri. T o g a n.33 tetkikatı Türk tarihine ait bugüne kadar yazılmış yegâne ciddî bir eserdir. bizimkinden tamamen ayrı muhitlere hitap ederken. idrak ve ihata etmek müşküldür. t ar i h usulü mütehassısları da muhtelif zamanların ve muhtelif eserlerini anlıyabilmek için kendi sahalarına tatbik etmişlerdir.l. bir emîrin namına kaside yazarsa baş tarafında bir mahbubeye yazılabilecek tarzda bir uzun muhabbet 1) Bale Z. milletlerin ve şahısların düşünüş ve anlayış tarzları arasında bir müşabehet vardır. bütün insanların. 406-407 de H. Orta çağda yaşıyan bir arap. ayrı harfler ve ifade tarzları ile yazılmış iseler de biz bunları bugün anlıyabiliyoruz.

onların hayatlarından. Iııterpretation (yanut Hermeneutique) diyoruz. Biz buna bakarak. Yalnız eski zaman değil. B a u e r . Bu vasıta ile biz muasır insanları olduğu gibi. karakterini. eskiden olup geçmiş muhitlere mensup adamların fikir ve ifade tarzlarını dahi anlıyabiliyoruz. B u x a r i n . Hayatında ağzına bir defa olsun rakı almıyan bir çok mutasavvufların fikirlerini. şâir ile o emir arasında bir muaşaka olduğunu zannetmemeliyiz. hissiyat ve ifade tarzlarını anlıyarak onların sözlerini tarif etmeden. 25. Eskiden her tarihçi kendisinden evvelki bir müellifin eserini yalnız harfi harfine nakil ve tefsir etmekle kendi vazifesini ifa etmiş zannederdi. bir kıyas imkânını veriyorlar. Bu gibi bize yabancı olan cemiyetlerin ruhiyat. Düşünüş ve ifadelerde olduğu gibi umumen zamanlar ve medeniyetler arasındaki büyük farklar da ancak nedennasılcı usulle tarih yazış tarzının inkişafı neticesinde yakından anlaşılmıştır. hamr ve şaraba ve bardağa hitablarile ifade ederler. keza diğer eserlerinin karakterlerini ve kıymetlerini etraflıca öğrenmeğe ehemmiyet verirler. L a n g l o i s . ne gibi tesirler altında kaldıkları hususuna pek ziyade ehemmiyet vermişler ve bunu hadîs ulemâsının hal tercümeleri (ricâl-u hadîs) kitaplarında o zaman bakımından hayret edilecek bir şekilde dikkatle kay- . Zamanımızda ise eserinden menba' sıfatiyle istifade adilecek olan müellifin mensup olduğu muhitini. eskiden olduğu gibi. karalcterleri. zamanımızda dahi' meselâ şu tarihte usul ve tarih felsefesi derslerini bile B e r n h e i m . biz buna Tefsir. fikrî inkılâp zamanlarından misaller getirerek yazdıklarını harfiyen tercüme etmiş olsaydım. bir çoğunuz anlıyamazdınız: bunları kendi hayatımıza tatbik edip. insaniyetin pek muhtelif olan düşünüş ve ifade farkları ile beraber onları birleştiren umumî ruhî prosse-ler vardır. o muhitin kültür seviyesini. K a u t a k y . Allaha takarrub maksadiyle yazdıkları şiirlerini güya bir sarhoş gibi. bunlar bize bir analoji. ilk İslâm asırlarında müslü-man âlimleri peygamberden naklolunan hadîsleri toplarken. Bu onların âdetleridir. hangi muhite mensup oldukları. müellifin şahsiyetini. bugünkü zihziyetlere uygun bir surette ve dürüst bir şekilde bugünkü lisanla anlatabilmeliyiz. ondan misaller alarak anlaşılır bir surette kendi dilimizde yazdıktan sonra ise siz bunu anlamakla kalmıyor. F l i n g gibi âlimlerin Avrupa tarihi hayatına tatbik ve onların itiyatlarına ve üslûplarına göre.__ 34 - mukaddimesi yazardı. ondan ha* duyuyorsunuz. İşte bu muhtelif zamanlarda muhtelif muhitlere mensup insanların düşünüş ve ifade tarzlarını anlıyabilmek usulü tarih metodunun ikinci mühim bahsini teşkil ediyor ki. bütün tâ-vîlerin şahsiyetleri.

Eski tarihçiler eski zaman âdâtını ve müessesslerini kendi zamanlarındaki âdât ve müesseselerin tıpkısı gibi telâkki ederlerdi. Bu zamanlar bilhassa Fransız ve Alman mütefekkirleri muhtelif zamanlarda hüküm süren tefekkür ve düşünüş tarzlarını ma'nen o zamanlara intikal ederek öğrenmeğe başladılar. Ch. Bu yoldaki mesaî bilhassa 18 inci asrın sonunda insaniyetin medeniyet tarihini yazmak tecrübelerile başladı. içtimaî ahlâklarını etraflıca öğrenmiş olması lüzumu anlaşıldı. Burada hadiselerin sebep ve müsebbeb sıfatile biri diğerine bağlılığı (üne de causalite) nı tayin etmek başta gelmektedir. Bunların her birini ayrı ayrı izah edeceğiz. Daha 18 inci asırdaki Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi -ideiste» lerin orta çağı görüşleri böyle idi. onlar tarihçilerin ancak bir kısmı tarafından tatbik edilmektedir. Herhangi bir zamanı anlamak için müverrihin o zamanın medenî seviyesini. onun i çi n zamanımızın pek çok münevverleri bile onların telkinatı tesirinde kalmakta devam ediyorlar. ki biz de «münasebetler tayini» diyebiliriz. tarih felsefesi ile içtimaiyat yol gösteriyor. Avrupada ise nedennasılcı tarih tetkiki usulü yerleşince. bu da tefsirinterpretation için bir yardımcı vasıta olmuştur. Bu ise tarihe sosyol-psiko-loji'yi karıştırmak demektir. ma'şerî ruhiyat. Fakat tarih tetkikinin bu incelikleri daha taammün etmiş değildir. Avrupanm genç ve bu asır müverrihleri bu hususlara çok ehemmiyet vermişler ve vermemektedirler. L a n g 1 o i s da fransız'ca olarak «conception» tabirleriyle ifade eylemektedirler. hangi te'sirler altında kaldıkları hususları daha hiç tetkik olunmamıştır. Burada tarihçiye tabiî ilimler. Interpretation'dan sonra asıl terkip (synthese historique) geliyor. tetkik ederler. fakat İslâm âlimleri tarih ulemâsının şahsiyeti. Bilhassa Hegel ve August Comtes'un eserleri bu hu-husta müessir olmuş ve fikirleri açmıştır. Hele Osmanlı devri müelliflerinde bu hususa hiç dikkat edilmemiştir. Bunu Bern-h e i m «Auffassung des Zuzummenhanges». onlara ayrı millî medeniyetlerin ve zamanların mahsulü nazarile bakarak. [psychologie col-lective] ile alâkadar) âmiller» ile «haricî (fizik) âmiller» ve sebepler arasındaki münasebetler izah edilir. burada «dahili ruhî (individual psikoloji ve sosyal-psikoloji. Bununla beraber vesikaları. Bizdi i l k Osmanlı tarihlerini yazan zevatın muhit ve alâkaları. O zaman daha Ortaçağın ne olduğu anlaşılmamıştır.. hüviyeti ve muhiti meselesine öyle bir sistem halinde ehemmiyet vermemişlerdir. İşte tarih metodunun umumî hatları bunlardır.35 detmişlerdir. . o eski tarz telâkkiler de kalktı.

1 . ancak ondan sonra me-tod ve intikad meselelerinin teferruatına geçmek lâzım gelmektedir. (apriori hüküm. almanca tabirle : Voreingenommenheit). Meselâ orta çağlarda. Tarihin kaynaklan mütenevvi olduğu gibi bahis mevzuumuz olan metod'un onlara tatbiki keyfiyeti de türlüdür. Bazan bütün bir camianın yahut bir kaç asır böyle «önden kestirme» ve telkinler tesirinde kaldığı vaki oluyor. fakat her müşahede edenin hadiseleri anlayışı. Müşahedeler ve Hâtıralar Başkalarının yaptıklarını bizzat görerek onları doğru tesbit edenler. Tarihe ait bilgileri veren maddelere m e n b a' yahut kaynak diyoruz. tarih için mühim vesikalar bırakmış olurlar. bu parça da kendi zamanımıza ve muhitimize ait vakalardan ibaret oluyor . Bu hususta bilhassa işlerin aslı hakkında tahkik filan yapmadan peşin hüküm vermek. O halde biz yalnız geçmiş zamanlan değil. onların çıkardıkları resimlerden öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. yahut kendi yaptıklarına ait hâtıralarını doğru olarak yazanlar. müşahidlerin bu hâdiselere ait hükümleri de ekseriya türlü olup biri diğerine uymaz. kendi gözümüzle gördüğümüz ve başımızdan geçirdiğimiz vakaların teferruatını bile çoğunca unutuyor ve onlara ait malûmatı başkalarından almak mecburiyetinde kalıyoruz. Tarihe. fotoğrafa alanlar. Bu gibi muhake- . Bunun için menba-ların bu gibi nevilerini ayrı ayrı izah' etmeh. prejuge. hatta dah 18 inci asırda bile Av-rupada büyücü kadınların muhakemeleri (Hexenprozesse) olmuştur. bazan müşahidlerin ifadelerine bakarak hâdisenin hakikatini tesbit etmek müşkül. bizzat mazide yaşıyan insanların yaptıkları eserler. kendi zamanımızın vakalarının çoğunu bile başkalarının rivayet'lerinden yazılarından. Üçüncü bir menba da maziden bize miras kalan kalıntılardır. hatta imkânsız oluyor. Jan Dark (Jean d'Arc) da bu cümleye idhal edildi. ki bunlar haber değil. insanların faaliyetinin seyrine ait malûmatımızın ancak cüz'î bir parçası kendi müşahedeler'imize dayanabiliyor. inşa ettikleri binalar vesairedir. telkin tesirinde kalmak (suggestion) gibi hususların rolü büyük oluyor.— 36 2 Kaynaklar Bilgisi 26. istidadına ve medenî seviyesine göre türlü türlü olduğundan.

Keza orta çağda mucize ve kerametler ve cinlere inanmak da böyle umumî idi. çünkü bu zat ingiliz medeniyetini az çok öğrenmiş birisi idi. 19 uncu asrın ilk rub'unda Ortaasyada seyahat eden Hindli Mir İ z z e t u l l a h ' ı n hatıraları vardır. bu muhakkak bir tekâmül eseri. ötekilerin mühim hadiseler sıfatiyle kaydettiği vakaların bir çoğunu hiç zikir bile etmemişlerdir. o zamanki Türk münevverlerine ve onların arasındaki f i k i r cereyanlarına dair bizim kendi müşahitlerimizin yazıları ile o zamanki Alman konsolosu A. ki dikkat itibariyle. Keza meselâ Büyük Reşid ve Fuad Paşalar devrine. Bunun gibi filan senede filan gölde ejderha zuhur etti.. fecrişimalîde cinlerin takım takım olarak harb et t i kl eri ni . Bir kaç sene sonra Buharayı ziyaret eden genç Rus müsteşriki K h a n i k o v 'un ve Kaşgarı ziyaret eden Kırgız-Kazak sultanı Ç o k a n V e l i k h a n ' ı n müşahedeleri ile Mir lzctullah'ınkinden daha etraflı ve daha dikkatlidir. M o r d t m a n n 'in yazıları (Stanbul und das moderne . Yani müşahedeler umumiyetle zamanın f i k i r cereyanlarına. Çokan Sultan Kaşgar hayatının bütün teferruatını eserlerinde büyük bir ihtimamla aksettirmişlerdir. Eğer müşahedelerinde her vakit eksiklik gösteren bir muhitte bu hususta dikkatli olan bir şahsiyet zuhur ederse. bu eser bizim şark milletlerinde bir çok asırdanberi hiç görülmiyen bir manzara teşkil ediyor. milletlerin medenî seviyelerine ve modaya bağlı kalıyor. zira öte-kilerce mühim görülen bir çok teferruat bunların nazarında ehemmiyetsizdir. Medenî seviyeler. yahut bir medenî milletin tesiri olarak kabul edilmelidir. Her müellifin zamanında o devrin hadiselerini müşahit sıfatiyle tavsif eden eski tarz yerli tarihçiler ise. aşağı olan insanların müşahedeleri her vakit bir taraflı ve eksiktir. Müşahede de dikkat her zaman şahısların ve camiaların medenî seviyeleri yüksekliğinin delili olmuştur. Menşei Türk olduğunu iş itti ğim Khanikov Buhara. halkiâlem çok korktular mealinde şeha-detlere eski vakanüvislerin eserlerinde sık sık rast geliniyor. bu seyyahın kendisi gibi bulgar hükümdarının ve bütün Bulgarların bunu beraber müşahede ettiklerine dair bir kayıt bulunuyor. Böyle umumun akide ve telâkkilerine göre tamamiyle uydurma *müşahede>lerde bulunmak zamanımızda da oluyor : Meselâ ben küçüklüğümde kendi memleketimde Tura Tav dağı üzerinde bulunan gölde bir ejderha bulunduğuna dair olan habere eski akidelerin tesiriyle kanmıştım ki. İbn-Fadlan'ın seyahatnamesinde. bir yıl Temmuz ayında gölün yanında ot biçmek ve toplamakla meşgul olan köylülere bu ejderhanın taarruz ettiğini o senenin en büyük hadisesi olarak öğrenmiş ve ona inanmıştım.37 melerde şahidler de hakimler de yanlış peşin hükümde bulunuyorlar. buna bütün millet inanıyordu.

. olup geçen hadiseler hakkında. Bu yoldaki sahtekârlıkları kontrol eylemek için de usuller vardır. Zamanımızda müşahedelerin tesbit vasıtaları sifatiyle fotoğraf. 1877) mukayese edilirse. Intikad usullerini bilirsek bize. bunların tarihî hadiselere çok sadık kalıp manzum olanlarına «tarihî şiirler». yine Avrupalı ve Türkiyeli müşahitlerin arasındaki büyük fark vazih olarak görülür. Mamafih bunda da sahtekârlıklar olabilir. stenografi. hadiselere ait müşahitlerin verdiği malûmat arasındaki farklar bu müşahedelerin kendileri kadar mühimdir. yahut ona benziyen birisini karşısına koyarak flim çevirebilir. Meselâ birisi. araya fazla şîriyet karıştırılmış olanlarına «destan» (almanca olarak «Sage») diyoruz. onların neden ileri gelmekte olduğu keyfiyetini iyi bilmesi lâzımdır. Bu nevi menbalar ancak gelecek nesiller için • mühim olacaktır. . 2 . biz buna «simâ'i haberler» (bruits) yahut doğu türkçesinde «uzun kulak haberleri» diyoruz.. onun umumî hatıraları şeklini almış haberler yahut sözler ise. Tarihçinin işte bu müşahede farklarını. Eğer bu şifahî haberler. olup geçen hadiseler hakkında başta kimin tarafından söylendiği çoğunca belli olmayıp bir halk ve camia malı. dil ile (şifahi) veya yazı ile (tahriri) veya resim ile olur. Leipzig. Bu şifahî rivayetlerin nevileri kabilinden olmak üzere bir de . Bütün bunlara biz «haber» diyoruz. Müşahedelerin sahiplerinden bize nakil şekilleri. fonograf. Bu modern usullerle hadiseler ve ifadeler doğru tesbit edilir. i n t i k a d bu farkların neden husule gelmekte olduğunu gösterir ve tarihçiyi de bu şahitlerin fevkinde bulunan bir hakem derecesine yükseltir. bu hadiseleri gören yahut görmiyen birisinin sözlerinin bir çok meçhul adamlar ağzından tekrar edilerek aldığı şayialar mahiyetinde olurlarsa. a) ŞİFAHÎ HABERLER Kendisinin yahut başkalarının başından geçenleri manzum veya mensur hikâyeler tarzında nakledenlerin rivayetleri tarihlere menba olan «haber» lerin en eski şeklidir. zamanın maruf bir devlet adamına benziyen bir sesle bir nutuk söyleyip fonografa alabilir. \ Haberler (Traditions) 27.— 38 Türkertum. film ve sesli film mühim yer tutmaktadır. Eğer şifahî haberler.

2) Diğer bir kısmı tarihî vâkıları tasvir eder. Kazak ve Nogaylar içinde bu usul son zamanlara kadar şayi'di. bu şahısların ulûhî hususiyet almaları neticesinde. yahut <myth» tesmiye olunarak. . meselâ onların ilk müverrihlerinden. Bu myth'lerin bazıları tarihî şahsiyetlere ait oldukları halde. ilâhlaşmış padişahların hikâyeleri şeklini arzediyorlar. Birinci nevi destanlar. (ölm. bunların 1) bir kısmı tarihî esaslara dayanır gibi görünmekle beraber. yahut yunancadan arapçaya geçen tabirle «astüra» (esatir) diyebiliriz. mevhum hâdiseler ve şahsiyetlere ai t oluyorlar. hakikatte tarihî olmıyan. destan sayılır.39 mankibe» (leğende) ve <hikâye ve letâif» (anecdote). yalnız bu rivayetler. Meselâ Yunan myth'lerini de kadîm yunan âlimi Euhemnros bu şekilde ilâhlaştırılmış kırallar zannetmiştir. biz de bunlara «myth». meselâ eski Yunan ilâhlarına ait hikâyeler. bazıları da tamamiyle muhayyel ilâhlara ait oldukları halde. hükümdarın sözlerinin manzum olarak ezberletildiği söyleniyor Muhtelif hadiselere ait bu gibi manzum vesikalardan zamanımıza kadar bazı parçalar vasıl olmuştur.. meşhur Cermen hükümdarlarına ait halk arasında yaşayan ve şiir şeklinde naklolunan rivayetlerden istifade etmişlerdir. aa) Hadiselere ait tarihî şiirler için islâmiyetten evvelki ve islâınî ilk asırlardaki Araplarda muayyen hadiseler ve muharebeler ve şahıslar hakkında isimleri malûm yahut meçhul şâirler tarafından söylenen şiirler ve kasideleri misal olarak gösterebiliriz. <mythos>. Reşideddin'in Moğol tarihi'nde Cengiz'den önce ve hatta onun zamanında komşu ülkelere gönderilen elçilere.). ağızdan ağıza naklolunduğundan bunları ilk defa tedvin eden zâtın ismi unutulmuş olduğundan. tavsiflerinde tarihî hususiyetleri silinmiş oluyor. « t a r i h î esasa müstenid atalar sözü» ve «fıkralar» da şifahî rivayetler halk içinde yaşar. 3) Diğer bir kısmı da bu iki destan nevinin halitası mahiyesinde oluyor. Kırgız. 28. Langobardların tarihçisi Paulus Diabonus. hattâ 11 asırda Friedrich Barbarossa'nın tarihini yazan zat. Türk ve Moğollarea da destanı mahiyette olmayıp hadiseleri halkın hatırında yaşatacak şekilde şairler tarafından söylenen şiirler mevcut idi.). ab) Destaular'a gelince. Bu nevi tarihî şiir ve kasidelerden bazıları vakıalara ait tarihî bir malûmat nakletmekten ziyade edebî maksatla vücude getirilmiş bulunuyorlar î bu nevi şiirler bittabi tarihî vesika addolunamazlar. 29. Manzum olmakla beraber vakıaları güzel ve dürüst tesbit eden şifahî rivayetler ve fıkralar ise her halde mühim menbalardır. Eski Cermenlerde de bu nevi tarihî şiirler pek şayi idi. 800 m. ötekilerden ayrılırlar. Gregor von Toars (450 — 495 m.

Getchichte . bk. Meselâ Q a y-r a h a n . Missverstandenes und Misseverstandliches aus der Geschicte 1891) ve W. bazıları güya tarihî vakıa imiş gibi tarihlere de girmiştir. Orta çağlarda gerek Şark'ta ve gerekse Garp'ta bu gibi hikâyeleri tarihî addederlerdi. Bunlardan bizim Türk tarihine geçenleri de vardır. adam. Meselâ 1246 da Moğolistana seyahat etmiş olan Plan Karpini (Plano 1) Bu «Bin bir gece» nin tarihi ve menje'i hakkında der arabisehen Literatür II . 58-61. Fakat bu hikayelerdeki şahsiyetlerin çoğu hiç de tarihî değillerdir. Filhakika bu destanlar arasında ilâhlaştı-rılmış oldukları muhakkak olan tarihî şahsiyetler vardır. W i d m a n n (Geschichtel. daha Sasanîler devrinde iran'a geçerek onr larda <Hezâr Efsâne» ismiyle maruf olan ve sonra arapçaya tercüme ve 960 senesi hududunda Arapların tarihî şahıslarının isimleriyle karıştırılarak yeniden tasnif edilmiş olan «Bin bir gece» masallarından çoğu artık seyyar hikâyeler olmuşlardır '. 30. W. Avrupada da güya tarihî bakiyelermiş gibi telâkki olunan şeylere ait. Meselâ Ön . Bunlar Haçlı seferleri zamanında Avrupa'ya geçmiş. (W. 59-63. Aşhâb-i Kehf ve Aşhâb alRaqim mağaralarını bulup öğrenmek için Anadolu' ya ve Sallâm al-Tarcümân'ı da Ya'cûc ve Me'cûc şeddini bulup tavsif etmek için Hazarların memleketine ve Türkistan'a îzam etmişti. zamanının müneccimi olan Muhammed b. Bu nevi destanlardan bir çoğunu W. Bunlara karşı pek dikkatli davranmak icap eder. II. «Ya'cûc ve Ma'cûc Şeddi» ile «Demirkapn Iara ait hikâyeler gibi. cilt. I.— 40 Bizim Türk destanlarından Altay Türklerinde iyi muhafaza olunan şaman destanları böyledir. ki bir milletin diğerlerine geçerek umumlaşmış-lardır. Proben der Volksliteratur der türkischen Stâmme.ve Ortaasya'nın muhtelif yerlerinde gösterilen Aşhâb-i Kehf mağaralarına. Suppl. H e r S-1 e t (Der Tr3ppenwitz der Weltaeschishte 1925) tafsilen bahis mevzuu etmişlerdir. Bir de muhtelif acayip şeyler. Musa el-Xorezmî'yi. mağaralar. Meselâ Hindlilerin. Samı kavimlerle Yunan ve Romalılara a i t bir bir çok hikâyeler de git gide seyyar hikâyeler şeklini almıştır. eski duvarlar. bu nevî hikâyeleri bilhassa S. Bununla beraber Seyyar hikâyeler ve «seyyar destanlar* (Wandersagen vardır. Radloff neş-retmiştir. II). Bunlar bize b i r tarihî menba olamıyor. R a d l o f f . Meselâ Bağdad halifesi al-Vâsıq bi-'Llah. Q a r a lı a n isimlerinde ilâhlaşmış hükümdarlara ait hikâyeler söylenir. yahut bir bina şeklinde olan kayalar hakkında uydurulmuş hikâyeler oluyor. Hindlileri «Pançatantra> hikâyeleri de o cümledendir. C B r o c k e l m a n n .

işte bir sığır derisi kadar toprak dediğim budur demiş. Ktisiya bunları şimdiki Belûcistan taraflarında yaşamış gibi a n l a t ı r ').41 — de Carpini). yani tarihî olmıyanları. Hikâyeye nazaran Sâmânî Nasr. s. masal şeklinde olanları. Köpekbaşlı adalılara ait efsane 6. Belleten. XIII. H e r o d o t bu nevi köpekbaşlı insanları (Cynocephal) şimalî Afri-kada yaşıyan insanlar olarak tasvir eder. Han da bunu böyle kabul etmişmiş. Destanların. Bu sığır derisi hikâyesi «Dydonap hikâyesi» ismiyle eski Yunanlılarda da malûm olan ve muhtelif kavimlerde görülen maruf bir seyyar motifdir 9). tarih için menba olmıyacağı gibi. 1017. bina etmiş ve ilk İslâm camiini kurmuş imiş. s. M a r q u a r t . Yani Çengizin böyle bir ülkeye sefeıine a i t rivayet. Hanın rizasını elde ettikten sonra. asır Çin kaynaklarında da zikredilir 2). 2) BIc. J) BIc. Die Binensammlung des Reichsmussum fiir Volk»-kunde in Leiden. Amazonlara ( arapça kaynaklarda : Mamlakat al-nisa ) ve gilem kulaklı insanlara (farisî menbalarda : Kilimgoşan) ait rivayetler de bu kabildendir. J. Sbornik Muzeya Antropolağiiji-i Etnoprafiyi. CC-CCX1X. . 189-150. Cengiz Han Baykal Gölü şimalinde bulunan ülkelere sefer filan icra etmiş değildir. Ortaasyada Hunla-nn şimalinde yaşayan bir millet sı fat i yl e daha milâdî 6 inci asır ortasında süryanice İskender romanında da zikredilen köpekhaşlı insanlara ait kıssaların Çengizin efsanevî tarihine geçmiş bir şeklinden ibarettir. Böyie bir kavme dair rivayetler diğer Yunanlı yazarlar tarafından da zikredilmiştir. J ) BIc. b i r sığır derisini incecik bir ip şeklinde kesmiş ve bu incecik kayışın ihata edebildiği kadar toprağı göstererek. Manşür isminde bir prensin Karahan-lardan Satuk Buğra Hanın amcası olan Oğulcak Kadir Hanın başkentinde. Leiden İÖİ3. V. On üçüncü asırda yaşıyan türk âlimi Cemâl Qarşî Orta-asya Türklerinin islâmiyeli kabul eylemeleri tarihine ait naklettiği bir hikâyede Sâmânîlerden Naşr b. tarihî eserlere sokulmuş olan seyyar hikâyeleri de hakiki tarih için yabancı unsur diye tanımak lâzımdır. 149-151.. Bu mutifin Başkurtlara geçen bir şekli Rus muharriri Leon T o l s t o y'ın <(lyas> ismindeki hikâyesinde güzel bir surette anlatılmıştır. Bu ise. Retersbursr. eski Türk Oğuz destanlarından alınmıştır. ancak Türklerde yaşayan köpekbaşlılar efsanesi Çengizin tarihine sokulmuştur. yani Kaşgarda mülteci sıfatiyle bulunduğunu ve Handan Artuç kasabasında bir sığır derisi kadar toprak istediğinde Hanın bu isteği hemen kabul e t t i ğ i n i anlatır. Nasr böyle hile ile elde ettiği toprağa Türk ülkesinde ilk İslâm camiini . Cengiz Hanın köpekbaşlı şimal kavimlerine karşı seferinden bahsediyor.

s. . s. Fakat bunlardan istifade ederken usule sadık kalmak ve son derecede ihtiyatlı olmak ilk şarttır. T o jf a n. Türk kavimlerinin ön-tarihteki yayılmaları ile bağlı bazı davaları isbat yolunda bunlardan istifade edilebilir. 3 ) E. bilhassa Önasya tarihine ait meseleleri izah için geniş mikyasta istifade edilmiştir. nşr. Z. GeselUchaft. Reşideddin. IV ve B e r e z i n. Y. O b u r h u m m e r . B e r e n z i n .. 8. 1. 278. 196-198 . V.— 42 31. Bozkurt efsanesi ve annesiz doğan ced motifleri ehemmiyeti haizdir. Ibn Fadlans Reisebericht. Bundan başka Baykal gölü tarafında da Ergenekon olarak gösterilen yer vardır '). Ergenekon denilen bu sed Araplara Kafkasya derbendinde ve Terek nehrinin şimalinda gösterildiği gibi. Dişi hayvanı emerek büyüyen çocuk-cedd efsanesine gelince. III (140). Yani bu efsane Türklerle önasya kavimleri arasındaki münasebetin kıdemi meselesi tetkik olunurken bir delil olarak istifade edilebilir. T o g a n. I tercüme. 272-273. meselâ en eski süryanice İskender romanlarından dahi Ye'cüc ve Me'cüc bir Hun. Terek tarafındaki «sed» için bk. yani Türk kavmi olarak tasnif olunduğundan bff motifin Yahudi mankibelerinde görülen şeklinin Odaasyadan Önasyaya pek eski zamanlarda geçen bir Türk kavminden öğrenilerek sokulmuş olduğu ileri sürülebilir. Biblioteka Vostoçnıx Istorikov. Orhon Göktürk yayazıtlarında da bu geçit «Temir Kapug> ismile zikredilmiştir. ha-şiyeleı. 3 ve 135. C. Mitteilungun der Wiener Geograph. B a z a r o v. d. giden âlim Çin seyyahı Hiyüyün Çang'a Göktürklerin ecdadının hudud sınırı olarak Amuderya şimalindeki Termiz Demirkapı'sını göstermişlerdi . ha6iyeler. Völkerschaften des Chazarenreiches im neunten Jahr-hundert. Halbuki efsanenin Araplar tarafından mahsus adam gönderilerek lokalize edildiği yer ile nehrinin şimalindeki Talkı geçidi (tarihlerdeki Temirkapu) ve onun şimalişark dır 2). t. Bizim Türk tarihi için bunlardan meselâ Ye'cü Me' cüc şeddi. I. Daha önce milâdî 630 senesinde Türkistan yoluyla Hindistan. s. prilojenye (ilâve) N. Myth'ler den tarihe ai t meseleleri. Herhalde Türklerin fütuhat sahalarında bu nevi «Temirkapı» 1ar gösterildiği gibi 3) tarihin derinliklerinde. g. Romanın müessisleri olan Romuluş ve Remus'un bir dişi kurdu emerek büyümüş olduklarına dair efsanenin Etrüsk'lerden geldiğine ve bunla-ia da Avrupanın şarkın!) Bk. Reşideddin. ») Bk. Z. 1919. 51-52 Volga-Manç Ergenesi için bk: B e r e z i n. Ural dağlarını Kafkasya dağlarına bağlamak üzere Sarısın (şimdi Stalingrad) şehri yanından geçip Manıç'a doğru uzanan sırtlar da "Ergene'' ismini taşımaktadır. Ye'cüc ve Me'cüc kavmi ve şeddi Göktürklerin ve Çengizin ecdadına ait rivayetlerde zikredilir. Eisernes Tor. d. KÖrösi Csomı Archivum.

3) B a r t h o 1 d. I-II. Ediğe Mirza. Stuttjart. Meselâ Hindliler kendi tarihlerinden ancak masallar naklederler. İranlıların. F r e d a K r e t s c h m a r . yani eski Yunanlarda olduğu gibi. . Daqiqi. masallar ve destanlar şeklinde hatırlamaktan hoşlanırlar. Ebumuslim Horasânî. Iranîlerin islâmiyetten önceki zamanlarda yazılmış muntazam tarihleri olmayıp. Almanların Hunlarla temasları devrine ait Niebelungen destanları bu cümledendir. bizim de Oğuz destanlarımız. bir kurdu yahut bir ayıyı emerek büyüyen Wal-gora ve Wyrwidab ismindeki i ki z çocuk hikâyesi de Slav kavimlerinde bulunmaktadır '). 89. Asadi Tusi gibi rivayetcileri tarafından toplanmış olan destanları. Zopiski Vostoçnago otdelenya Rasskago Arxeologiçeskago Obşçestva (Icualtrra ile : ZVORAO).43 dan gelmiş olacağına ait yazılar bakarak. Şa'âlibî. Erke. Iranîler de tarihî mahiyette destanlar söylerler. Firdevsî.. K r a p p e. P o t a n i n şimal kıtalarında iyi görülen yıldızlar ile bağlıyarak. d. bizde bu Elrüsk efsanesinin Türk ve Moğol Bozkurt (Börte açına) efsanesinden alınmış olduğu fikri kolaylıkla ileri sürülüyor. yahut bilâkis Batıdan Doğuya mı gitmiş olduğuna hükmetmek mümkün olmuyor. H. Fakat bir kısrağı yahut bir köpeği emerek büyüyen Palias ile Nelee nam i k i z Homerus'ta. Daqiqi ve Firdevsî gi') A. Bunun gibi Önasyada. P o t a n i n. Temür. 1938—Belleten V 5941 s. Bu halde motifin Doğudan Batıya mı. 1915. Handesstammvnter und Kerberos. Fakat bu zatın buna benzer nazariyeleri ciddi itirazlara çarpmıştır 3). Bu nevi mankibelerin ön tarih için emin bir delil olabilecek ciheti eski kavimler arasındaki kültür ve akide rabıtalarını göstermeleridir. Paris . 0150-2. XXI. bilhassa Isa Peygamberin velâdeti efsanesinde görülen kocasız gebe kalan annenin kudsiyet kesbeden çocuğu hakkındaki efsane motifi'ni Rus âlimlerinden G. Bazı kavimler kendi mazilerini münhasıran hikâyeler. 2 ) G. Kült sına neba v Severney Aziyi. kalan tarafı faraziyelerden ibarettir. Tokta-mış Han. Cengiz. Tarihî destanlar ise tarihî hâdiselere ve şahsiyetlere ait halk şairleri tarafından söylenip halk arasında yaşıyan ve bu hâdiseleri canlandıran rivayetlerdir. Omsk. Hamza al-Şâri'ye ait destanlar. 172-174. olacağını iddia etmiş ve bunu Türk ve Moğollarda ve Uygur-lardaki ışıkdan doğan çocuk-cedd efsanesinin Batıdaki »n'ikâsı diye izah etmiştir 2). Mythologie Univrrselle . 1930. s. 32. Abû-Manşür Balhi. bu efsanenin menşe yeri Sibiry?. Bunlar bazan bir uzan veya muhtelif uzanlar tarafından söylendikten ve halk arasınna şayi olduktan sonra bir yahut bir kaç şair tarafından toplanarak tasnif olunuyor ve muntazam bir tarih şeklini alıyorlar.

Çiğil ve Haklarla birlikte yaşadıkları zamanı anlatan Hanname bize ancak 17 inci asırda Buharalı bir Özbek tarafından efsanelerle karışık yazılması bir şekilde vasıl olmuştur. mahivet alıyor. destanlar söyliyerek geçindikleri anlaşılıyor. Tarihî rivayetlerde ve tarihî destanlarda realiteye yakınlık nisbeti muhtelif kavimlerde çok farklı olarak görülür. Hasarlar. Bu nevi yarı destan mahiyetindeki tarihler 3-4 batında cereyan eden hâdiselere ait muciz. Türk deetanlarında realiteye yakınlık. Bunda 24 kadar padişah zikrolunuyor. Muahharan yazılan bu nevi « h a l k tarihlerimden meselâ Tonyukuk ve Bükü Hana ait parçalar ve bazı Turfan vesikaları uygur yazısiyle. hep yarı destan mahiyetini îıaiz olmuştur. Bu gibi destanlardan tarihî meselelerin izahı yolunda çok ihtiyatlı olmak şartiyle. yahut tavşan yılında filân hadise oldu demek kabilinden kısa ve muciz kronikler şeklinde kaydetmişlerdir. ki bunlardan «Şu destanı>. Fakat daha eski batınların zamanında vaki olan hadiseler hakkındaki hatıralar karışı'. Kimme-rilerin Ortaasyada bazı Türk kavimleri. 33. mübalağadan u z a k l ı k tâ Orhun yazıtlarından beri müşahede edilen bir keyfiyettir. *Tün-ga Alp» (Efrasyab). istifade ederek tarihin vesikalarla izah edilmi-yen boşluklarını doldurmak mümkün ve caizdir. Rak (Uğrak). Türk kavimlerine gelince. Nisbeten iyi muhafaza edileni Oğuz destanıdır. Hatta usulü ile istifade olunursa vesikalar bulunmıyan devirler için menba işini de görürler Destan rivayetlerinin elbette ancak vesikalara uygun ve onlarla herhangi bir il işi kli ği olanları itimada şayandır. İslâm devrinde da arap harfleriyle yazılmışlardır. Burada bir kaç sülâleye mensup hükümdarlar karıştırılmış . Maamafih bu rivayetlerin tarihî hayatı aksettirdikleri aşikârdır. Mongal un niuca Topça an (cince olarak : Yüan-çaobi-şi). bunlar vakıaları "mücel" dediğimiz oniki senelik takvim esasında koyun yılında. Bunlar Moğollarda da mevcut olmuş.. Bir çok kavimler için .44 - bi şairlerin naklettiği rivayetler kabilinden. Meselâ Çen-gize ve ecdadına ait «gizli tarih>. yani garbı Göktürk) rivayetleri bize ancak bazı parçalarından malûmdur. «Türk. «Hannamo. tam bir sülâlenin hükümdarlık devri tek bir padişahın ömrü gibi tasvir olunan noktalar da olabi-bilir. dört oğlu ve on kam» (On ok. Orhun yazıtlarında da yazıt müellifinin hatır-lıyabildiği devirlere ait kayıtlar bu tarzda mücel'le tesbit edilmiştir. Türk tarihinin en eski devirlerine ait rivayetler doğrudan doğruya destan olarak yazılmıştır. kısa ve çok realistçe ve doğru malûmat vermektedirler. Altınorda hanlarına ait Horezml-i ö t e m i ş Hacı 'nın tarihi (Tarih-i Dost Sultan) ve ilk Osmanlı rivayetleri bu cümledendir.

«Adil Sultan"a dair söylenen ve kısmen basılmış olan destanlardan ikmal edilebilir. Destanlardan istifade de bu destanlarda naklolunan ve tamamiyle tarihî olduğunda şüphe olmıyan bir çok mühim teferruat bi zim vakanüvislerin eserlerinde bulunmamaktadır. Nöldeke. fakat İranlıların t es iri altında uydurulmuş olmadığı usulü dairesinde yapılan tahkikattan anlaşılan Arap rivayetlerinin şahadetinden ibarettir. Kazak ve Kırgızlar arasında. çivi. Çünkü bu destanlarda bahis mevzuu edilen ve tamamiyle tarihî olduğunda şüphe olmıyan bir çok mühîm teferruat bizim yazılı tarih kaynaklarımızda bulunmamaktadır.~ 45 destanların bu gibi noktaları tesbit edilmiştir. yahut Fatih'in zamanında As-tarhan hanlarının başveziri olan Mangıt Temürbeğ'in haç seferi yaptığı ve Istanbulu ziyareti. Osmanlı ve Safevî vakanüvislerinde verilen malûmat muhakkak ki. Keza Osmanlı. Anadoluda Karamanoğulları hayatına. Osmanlı ve Kırım münasebetlerine ait bir çok tafsilât ancak destanlardan alınabilir. keza 1709 da Deli Petra ile Demirbaş Şarl arasında Pol-tava'da vâki olan savaşlardan az önce Osmanlı devletinden yardım almak ümidiyle Dağıstan'da Terek kalesini alıp Deli Petro'ya karşı yapılan büyük savası Batı Sibirya'dan kalkıp gelen iki Çengizli şehzadesinin İdare ettiği tarihlerimizde kayıtlı değildir : Bunları biz ancak Mangıt Nogay destanlarından öğreniyoruz. Safevî ve Kırım münasebetlerine dair. Meselâ iraniyatçılardan Schlegel. Kırım Tatarları. Safevî Iranla Kırım münasebetlerinin bir çok teferruatı . Meselâ . Dikkat edilecek nokta bütün bu nevi destanların itimada şayan olan ve olmıyan cihetleri hakkında muhtelif milletlerin destanlarından istifade eden zevatın kaydettikleri «müşterek» hususiyetlerdir. meselâ Buğra Gerey ve Adil Gerey sultanların macerelanda ait tarihî menbalarımızda. Bizde de Temür ile Toktamış ve Ediğe ve Doğutürkistan diktatörü Kamereddin Duğlat gibi şahsiyetlerin hayatlarına. Nogaylar. M o m m s e n de kendisinin eski Roma tarihine ait meşhur eserinin bir çok boşluklarını destanlardan bol bol aldığı malûmatla doldurulmuştur. yazma vesikalara dayanarak reel bir t a r i h i n tavsifi olarak kabul etmişlerdir. Bunları teyid edici kayıt Yunan ve Lâtin müelliflerinin yazıları. Eski (antik) t a ri h mütehassısı slan Prof. Meselâ Temü-re karşı Doğutürkistanı müdafaa eden Kamaereddin Duğlat'ın Altay dağlarına sığındığı yerde ölmüş olması. Marquart ve Chrestensen İran tarihine ait eserlerini daha ziyade tran destanlarından alarak yazmışlar ve bu destanlarda tarihsiz olarak anlatılan bir çok uzun yahut kısa kıssaları başka bazı maddî medeniyet eserlerine. Geiger. yahut pehlevî yazılı vesikaların şahadeti olduğu gibi tıpkı tran rivayetleri gibi destanı mahiyette olan.

şarkî ve şimalişarkî Avrupanın İskit olmıyan ve "Saklab" ismi umumisi ile tesmiye olunan kavimleri hakkında Türk rivayetlerini (s. 115-133. Bu gibi destanlar bahis mevzuu olan esasî hâdiselerden ziyade kaynaklarda istitardî mahiyette temas olunan teferruatın aydınlatılma. 243-244). Ve bu kayıt arkoloji tetkikatı ile teyid edilmiştir1). Macar. 309-330). 148) mühim bir tarihi meselesinin halline yardım etmiştir. Burada teferruat kabilinden getirilen bir kayıt bu şehrin eski topografisine ait bazı meselelerin halline medar olabilecek kadar mühim görülmüştür.. Malûm olduğu üzere Agaçeriler Edil (Volga) sahasından M. Ezcümle Uzunköprü'de keşfolunan bir Çağatayca Oğuz destanında «. 147-148). Marquart iran ve Türk kavimlerinin eski tarihine.. Ittoriyi Merva Ar. 460 senelerinde ayrılmışlardır. . destanları söyliyen milletler bir kaç defa din değiştirdikleri halde bu hadiselerden müteessir olmamıştır. 34. el. keza eski İşkillerin menşei meselesine ait mütalealarımda (s. için menba olabiliyorlar.46 destanlarda asırlar geçtiği halde hiç değişmediği bazı arkayik isim ve tabirlerin muhafazasından kolay anlaşılan noktalar bulunur.tealoh.. Başkurt.beşi Uygur erdi Ağaç er bile». İranın ve Ortaasyanın eski coğrafyasına ait !) Bk. XXXI).Destanda Edil havzasında beş ve Horasanda Uygur kabilesinin bulunduğuna Agaçerilerin de bu beş Uygur (Beş ogur) heyetine dahil olduklarına dair bu küçük teferruatı uydurmakta destanı söyliyen eski "akın" ve "uzan"lardatı kimsenin alâkadar olmadığına emin olabildiğimiz gibi. Obfçeıtvd. Karıklı. Meselâ Ebumislim Horasanî destanında eski Merv şehrinde vaki olan hâdiseler anlatılıyor. Bazı teferruatlı destanların hamili olan kavimlerin kabul ettiği dinjerin an'aneleri ile açık tezad teşkil etmediğinden. Meselâ ben İbn Fadlana ait eserimde Oğuz ve saire Türk destanlarını. K. B a r t a o l d . Oğuz destanının bu küçük kaydı bu destanın Edil sahasında Beş ogurların yaşadıkları. yahut onlara dair hatıraların daha taze olduğu eski bir zamanda (ihtimal Garbi Hunlar devrinee) söylenmiş bir rivayetten alınmış olduğunu göstermek itibariyle de bir kıymet kesbeder. s. XIX.. istifade etmişimdir. Karluk ve Kıpçak'lar hakkında onlar Beş Uygur idiler" denilen cümle (s. eski Oğuzlara ve Masagitlere (s. Mişer ve Bulgar kelimelerinin menşeleri meselesiyle ilgisi görülen bahislerde (s. yani "Aga-çeriler ile birlikte Halaç. Zapiski Vostoçnago OidtUnya /?. Agaçerilerin bu beş Uygur heyetine dahil olup olmadığı hususunun bu destanı bu şekilde söyliyen Türk kabilelerinden hiç birinin kabul ettiği din ve akidelere aykırı olmadığını de farkedebiliriz.

Mısır Memlûklerinden Sultan Baybars ismiyle bağlanan destan (Sırat Malik al-Zâhir Baybars) da hakikî tarihten çok bu zatla ilgisi olmıyan eski Arap motifleri ile doldurulmuş bir eserdir2). meselâ Sâmâ-niler yahut Karahanlar ve Horezemşahlar zamanında cereyan eden bir hadiseye ait olması mümkündür. devrine ve Danişmend Gazi'ye ait gibi telâkki olunan Danişmend Name destanının Danişmend Gazi ile ilgisi yoktur. 1936. 2) Blc. III-V1I. Bu yüzden bu destan tarihî meseleleri izahta kullanılamaz. keza tarihî şahsiyetlere ait olarak söylendikleri haide. inci asır ortasında Arap-Türk münasebeti tarihine alamayız.. Anadoludaki İslam yahut Türk fütuhatı devirlerine ait olmak üzere söylenen destanlardan Battal Gazi Destanı'tim kahramanı malûm') ise de. Türk fütuhatı.47 - bir çok mudil meseleleri İran destanındaki kayıtlarla izah etmiştir. Mukaddeme s.Mükrimin Halil'e göre destanda Danişmend adlandırılan zat Arapların Malatya emiri olan ve savaşta şehid düşen Emir Ömer bn Ubayd Allah al-Sa-lamî olsa gerektir. Bonn. «Battal» majalesi. . e 1 i n . Maruf tarihî şahsiyetlere atfedilen uydurma destanların emsali Avrupa'da da çoktur. ki tarihi meseleleri aydınlatmak yolunda destanlardan usule muvafık olarak istifade edebilmek çok müşkül bir iştir ve bunu usuliyle yapabilen tarihçi hem tarihin ilim olarak ne demek olduğunu anlamış. Danişmend Gazi ise Malatya emiri olmamış ve küffarla tavaşta ölmemiştir. Itlâm Ansiklopedisi I 344-361. fakat bu destanın farsça nüshalarının bazılarınde Ebumuslimin Mâverâünnehir'in şimalinde Türk hanları ile savaşına ait hikâye vardır. bunun uydurma olduğu bazen ancak zorla tesbit edilebiliyor. hem de metod ve intikadın ne olduğunu tamamiyle kavramış bir âlim olduğunu gösterir ve ancak bu gibi zevatın elinde sert bir intikade tabi tutularak istifade edilen destanlar çok kıymettar ') Bk. Bu cihetten biz bu teferruatı 8. Fakat destanlara muhtelif zamanlarda yapılan ilâvelerin asıl destanın bahis mevzuu ettiği zamana ait malûmattan farkı. Tarihte kaynak olmak bakımından tarihihî yahut uydurma tarihî destanlara dair bu anlattıklarıma ek olarak burada tam ciddiyetle kaydetmek icabader. H e l m u t W * D . Meselâ Ebumuslim destanının Osmanlı rivayetlerinde bu zat bir Osmanlı padişahı ve Kırım Hanı ile birlikte Rus seferine işti rak etti ri lmi şti r. bunun uydurma olduğu tarih bilen herkese malûmdur. Cüneyid Name'nln tarihî bir şahsa ait olduğu malûm değildir. Destan Malatya tarafından iş gören ve orada şehid düşen bir gazininin hayatını anlatır. Prof. Zar Sırat Malik az-Zahir Batbars. bu teferruatın daha muahhar zamanlarda.

bilhassa hıristiyan aziz leri. Balh'te cAkâşe. Bu şeraite malik olmayan bir tarihçi destanlara baş vurursa başa çıkamaz ve bütün işini berbad ede. ac) Mankibe efsane (leğende) lerden. Semerkandde Quşşhem bn Abbas (Şahizinde). islâm evliyaları ve şeyihleri hakkında söylenenlerini bahis mevzuu ediyoruz. Bu rivayetlerinin 6 inci asra ait Süryânîler tarafından işlenen redaksiyonu. manastırları. Ensarî hakkında. ncı asırların mahsulü olmak itibariyle değil. Efsanevî mahiyetteki hikâyelerle tarihî hâdiseleri karıştıran yahut aslen tarihî olduğu halde zamanla bir ebedî janr mahiyetini alan rivayetleri halit a sıfatiyle üçüncü nevi olarak gösterdik Makedonyalı Iskendere ait romanları bu cümledendir. tarihî davaları isbat zımnında destanların yardımına müracaat etmemeyi tavsiye etmek pek yerinde ve hayırha-hane bir tavsiye olur. söylenen mankibeler meşhurdur. Bunlardan meselâ 5-8. Buharada Hoca Nakişbend Behaeddin. nci asırlarda hüküm süren Merovving kıratları devrine ait hıristiyan azizlerin menkibeleri <German tarihi abideleri (Monumenta Germaniae Historica) kül- . Binaenaleyh kâfi derecede usule ve intikad yollarına vakıf olmadıkları halde t a r i h ile meşgul olanlara. 36. Iskenderin kendi tarihi için de ehemmiyeti haizdir.48 menba şeklini alabiliyorlar. Arap ve Türk kavimlerinin eleğinden geçmiş oldukların dan bunlara bu kavimlerden her birinin destanların hususiyetleri geç miştir. ki metni ve ingilizce tercümesi matbudur. Hazreti Ali hakkında tstanbulda Eyyub-ü Ensarî hakkında. Herat'ta Hoca Abdullah. Fakat son raki Iskendernameler ancak yazıldıkları devrin fikirlerini eski kalıba sokan edebi mahsullerden ibarettir. Bu destanların islamî şekli tek bir kavmiin millî mahsulü olmayıp Iran. İskender tarihî şahsiyet ol makla beraber ona ait roman ve destanlara pek çok masal unsuru karışmıştır. 35. Hıristiyan âleminde bu gibi mankibeler Açta sanctorum (azizlere ait vesikalar) unvanı al tında toplanarak neşredilmişlerdir. Bunu için meselâ N i z a m î 'nin yahut N e v a y ı 'nin Iskendernameleri ancak bu ş ai rl erin kendi zamanlarının mahsulü olmak itibariyle mühimdir.. Konyada Celâleddin-i Rumî. Bu rivayetlerin esas kaynağı Pseudokallistin deni len ve Iskenderin tarihçisi Kallistine isnadla uydurulan Yunan destanı ve rivayetidir. yalnız 5-6. onların mezarları ile de ilgili olarak. Hattâ ilk Arap tarihçisi V a h a b b n M u n a b b i h tarafından Arapların Himyer devleti tarihe uydurularak iskender'i "ZuM-Oarnayn" (Çifte Boynuzlu) ismi altında bir Arap kahramanı gösterilerek yazılan rivayet te kısmen böyledir. çünkü o zaman daha ellerde bulunan Psudokallestin'lerden alınmıştır.

istifade edilirler. Azizlerin ve şeyihlerin hayatlarına ait teferruatta. Bundan biz bugün "Mirza Çölü" ismi ile maruf olan bu çölün şeyhin yaşadığı 16 inci asırda. Bu nevi menkibeleri yazanların zayıf cihetleri. Bizde ise bu gibi mankibelerin tarih menbaı sıfatiyle kıymeti daha lâyıkiyle anlaşılmadığı için toplanmamışlar. yukarıda zikrettiğimiz destanlar gibi. Aizze mankibeleri bize çoğunca yazılı olarak gelmiştir. intikad esaslarına tabi tutularak. Hoca Behaeddin Nakişbendi'nin nüshaları kütüphanelerimizde Tarihte Usul c F. Yalnız bu değil 1931-32 kışında Temür tarihine ait derslerimde «Temürün zuhurunu hazırlıyan fikir cereyanları» meselesini izah ederken A b d u r r a h m a n Câmî nin tasavvuf şeyihleri hal tercümelerine ait Nefehât al-uns nam kitabını ona H ü-seyn a l K â s ı f î ve Alisir N e v a y î gibiler tarafından yapılan zeyilleri ve kütüphanelerimizde Hoca Nakişbend ve halifelerine ait mankibe kitaplarının yazmalarını mahaz sıfatiyle göstermiş ve onlardan malûmat nakletmiş olmam dolayısiyle mebuslardan birisi beni «muzır kitapları mehaz sıfatiyle kullanıyor» diye merhum Atatürke jurnal etmişti. güya Sırderyadan kanallar çıkarılarak İska ve iskân edilmiş olduğu hakkında bazı mühendislerce matbuatta yazılan fikirlerin yanlış olduğunu öğreniyoruz. bu tesbit edildikten sonra uydurmalar sahasının dışında kalan haberler. S c h u l t z e (Allgemeine Enziklopâdie der Wissenschoften und Kunst von Ersch und Gruber'a 2. i ._ 49 liyatının ayrı bir şubesi sıfatiyle Scriptorum rerum Merovingicarum un-vaniyle müteaedit cildler halinde neşredilmiştir. Bunların nevileri ve onlardan tarih için istifade imkânları V. Paris. Bu mühendisler bu Mirza Çölünün baştan başa iskânı kabil ve vaktile iskân edilmiş bir saha olduğunu iddia ediyorlardı. 1888 de "Leğende" maddesinde) ve H. evliya ve maşaihe ait uydurmaları bilhassa hangi merkezlerde döndüğü tesbit edilebiliyor. Sektion. 1906) tarafından etraflıca anlatılmıştır. D e l a h a y e (Les legendes hagiographiçues. onların kerametlerine ait hikâyelerde tarihî hâdiselere temas ediliyor. Teil 42. Bundan kat'inazar bu menkibeler bu nevi azizlerin ve şeyihlerin muayyen memleketlerin ahalisinin efkârı üzerindeki tesirlerini gösteren vesikalardır. Demek bu gibi menkibeler memleketlerin imar ve iskân tarihlerini öğrenmek için de faydalı oluyorlar. Fakat bunların çoğa şifahî rivayetlere dayandığından biz de bunları «Şifahî rivayetler» sırasına koyduk. yani taptıkları azizler. Meselâ Ortaasya Türk evliyasından 16 ncı asırda yaşıyan Mahtumi Aczam mankibesinde şeyhin Maveraün-nehirde Cizak ile Sırderya arasında hiç su bulumıyan çölde gösterdiği keramet söylenir. Menkibeler de. tarihî tetkikat için mühim menba olabilirler.

Ancak edebî mahsuller meyanında yer tutarlar «Anekdot> tabiri Avrupalıların ıstılahında yalnız latifelere değil. Bu zat tarihî şahsiyet olduğu takdirde bile bir umumî mankibevî şahsiyet şeklini almış. vaktiyle manastırın müessisi olan bir azizden. kısa tarihî hikâyelere de itlak olunur. A b ş î h î 'nin türkçeye ve fransızcaya da tercüme olunan al-Musfafraf fi külli faninin mastazraf kitabı gibi tarihî hikâye mecmualarına da anekdot denilmektedir. . Menbaları gösterilmiyen hikâyelerimden bir çoğunun da nereden alındığı eser üzerinde tetkikatta bulunan Hindistanlı Muhammed N i z a m e d d i n tarafından tesbit edilmiştir'). Introduction to the Jami'ul-hikâyat of Auft. İslâm Şarkında bu nevi anekdot kitaplarına «muhâzarât» kitapları denir. 37. Biz Hoca Nasreddin latifelerini biliriz. (Emir Hüseyin ile Emir Bayan Sul-duz'un tarihlerde tafsilât verilmiyen muharebelerine ve bunların nerelerde cereyan ettiğine) ve memleketin o zamanki iktisadî hayatına ait malûmat elde ediniyoruz. Bu nevi anekdot (muhâzara) kitaplarından bazıları. bizde kendi şeyihlerimizin müridleri ve halifeleri. Bir hıristiyan rahibinin. Bu müellif naklettiği hikâyelerin hangi menbadan alındığını da bazan göstermiştir. Biz bunu yaparsak bu men-kibelerden istifadenin usulünü tesbit edersek. muharebe ve entrikalardan bahsedildiği gibi.50 bulunan menkibelerinin birinde o zamanki Çağatay emirleri arasındaki mücadele. 1929.. muhtelif devirlere £İt Türk latifeleri onun ismi etrafında toplanmak âdet olmuştur . o günlerin ekmek fiyatından. Bunlardan biz o devrin siyâsî hayatına. Çünkü bunlar şifahi lâtifeierle bağlıdırlar. üstazları hakkında verdikleri malûmatın ne gibi noktalarında fazla zaiflik göstermekte olduklarını tetkik ederek aydınlatmalıyız. ve "cadlî'* denilen Horezm dirhemlerinin kıymetinden istitradî olarak haber verilmektedir. London. N i z a m e d d i n . Bu yüzdenbîz yazma telifleri de burada şifahi rivayetler meyanında bahis mevzuu ediyoruz. açlık seneleri geldiğinden. islâm eserlerinden meselâ Muhammed A v f î 'nin Cavâmf ülhikâyât va lavâmf ür-rivâyât kitabı. onun kerametlerinden bahsederken bilhassa hangi noktalarda samimî olarak yanılmakta olduğu ve kerametleri nerelerde aradığı avrupalı tarih münekkitleri tarafından tesbit edilmişse. ad) Hikâyeler ve anekdotlar muhtelif şahısların ve devirlerin karateristik cihetlerini tebarüz ettirmek maksadiyle söylenirler. meselâ şimdi zikri geçen Muhammad Avfî'nin eseri hakikî tarihî rivayetleri cami bulunmaktadır. onlar da bizim tarihimiz için kıymettar menba olurlar*. fslâm ülkelerinde «muhâzarâb kitaplarının *) M u h a m m a d . binaenaleyh bu latifeler tarih için mehaz olmaz.

Q a z v i n i A s t e r a b â d i tarafından 1614 (1023 hicrî) da telif olunan ve büyük bir cild olarak 1910 da Tahranda basılan farsî Târix-i Buhagra nam anekdot mecmuası ise başta 1) eyi ve kötü ahlâk. af) Tarihî darbımeseller diye şahıslar ve vakıalara nisbetle söylenen atasözlerimizde de bazan tarihî şahısların veya kavimlerin . L a d e n d o r f (Historisches Schalgzuörterbuch. Her iki kitabın acayibi âlem ve tabiat kısımlarında coğrafya. misafirperverlik ve saire ahlâk ve muaşeret mevzulanna ayrılmış ve hikâyeler de bu fasıllara göre tanzim edilmiştir. ikinci kısmı çalışkanlık. Bunlarda latifeler gibi ekseriya uydurulmuş veya tarihî olanları da çoktur. 2) eyi ahlâk 3) kötü ahlâk 4) acayibi âlem ve hayvanlar diye dörde taksim etmiş. 1906) ve G. Bizde bu gibi tarihî fıkralar maalesef toplanmamıştır. Arapça eserlerden M u f a z z a l b i n Salma h'nin Ğâgat al-'arab fi mc^ânii mâ yacricala alsinati 'l-Q5mma fi amşâlihim va muhâvarâtihim min kalümi 'l-carab (Istanbulda Elcevaip matbaasında basılmıştır) nam eseri maruftur. birinci kısım peygamberler. Meselâ cAvfî zikri geçen Çavâmi11 ül-hikâyât kitabını 1) insanların sınıfları ve onların arasındaki münasebetler. Bunlara bazı Avrupa dillerinde <kanatlı sözler» de denir. evliyalar. gibi fasılalara. vezirler. İslâm edebiyatında bu nevi fıkralar bilhassa AbONuvâs ve Mütnebbi. nebatat ve hayvanat hakkında muhtelif asırlarda yazılmış. halifeler. 1918) taraflarından toplanmıştır. tedbir. verilen malûmatı hikâye tarzında sıralanmış olmasıdır. Umumiyetle bu nevi fıkralardan da tarihî eserlerde ancak ihtiyat kaydi ile istifade edilebilir. nehirler. hükümdarlar. 38. B u c h m a n n (Geflügelıvorle. dağlar ve şehirlere ait malûmat ile beraber ma'adin. denizler.— 51 tertip ve tanzimi için'kabul edilmiş ve az çok farklı sistemi de olmuştur. kadılar kâtipler. farslardan cUbayd Zâkâni. Avrupada maruf tarihî fıkraları ezcümle D. sadakat. şairler. Bunların coğrafî kısımlarının diğer İslâm coğrafî eserlerinden farkı. ae) Fıkralar diye muhtelif meşhur şahıslardan naklolunan ve ağızdan ağıza söylenip gelen hikmetli sözlere denir. Yani anekdot mecmuaları olmakla beraber bu nevi arabî ve farsî muhâzarât kitapları bazen pek kıymetli tarih menbaı işini görmektedirler. 3) acayibi âlem diye üç büyük kısma. muhabbet. musikişinaslar. itimada şayaniık bakımından çok farklı eserlerden malûmat toplanmıştır. 2) insanlar ve sınıflar arasında münasebetler. müneccimler. Türklerden Nevayı ve Bennayi gibilere nisbet edilenlerini zikredebilirim. sonra da öteki eserde olduğu gibi fasıllara taksim olunmuştur.

sonra başka Türk kabilelerine karışıp ortadan kaybolmuş olan Bansgan kabilesinin karakterini göstermektedir. ki ilmî eserlerde lâtince olarak Monumentum Ancyranum ismiyle zikredilir. bizim Türk asarından Orhun yazıtları ve islâm devrindeki kitabeler. Yazılı rivayetler bize ya aslî şekli ile yahut aslından bilvasıta nakledilmek suretiyle vasıl olurlar. islâm milletlerine mensup tarihî şahsiyetlere nisbet edilen hikmetli sözler ve tarihî darbimeseller c A b u . budun yuvazı bansgan meseli o cümledendir ki. Ahmed Yeseviye ve Türkmenlerden Mahtum K. meselâ Kütahyadaki Germiyanoğlu Yakub Beyin büyük türk-çe vakfiyesi. Babil ve Iran çivi çivi yazılı abideleri. Maamafih şifahî haberlerin ağızdan ağıza naklolunurken maruz kaldığı değişiklikleri kontrol etmek her vakit kabil olmadığı halde. b) YAZILI HABERLER 39. yazılı haberler de istinsah edenler yahut nakiller tarafından ekseriya tahrife uğrıyorlar. şecerelere. vakanuvislerin eserlerine. Yazılı haberler tabiri önce şifahî olup sonradan yazılmış değil. Biz burada yazılı haberlerin muhtelif nevilerini sırasiyle bahis mevzu edeceğiz: ba) Kitabeler'den burada bilhassa eski Mısır hieroglifleri. Roma ve Bizans devri kitabeleri. inci asra kadar yaşamış.. Nogaylardan Ediğe'ye. son kazak hanlarından Barak ve Bobı Hanlara. yazılı haberlerin değişme safhalarının kontrolü. Romalıların kitabelerinden imparator Augustos'un kendi hatıralarını muhtevi Ankara kitabesi mühimdir.M a n ş ü r c A b d a l M a l i k al. M a h m u d K a ş g a r î de (1. ilâvelere maruz kaldığı gib.Şacâlibi tarafından Ahâsin 't-kalim ve Ahsanu mü samFtu unvanları altında toplanan sözler bu darbımesel ve fıkralar zümresine girer ki. asıl menbalar elde olduğu takdirde. 366—67) kuş yuvazi sagıskan.52 isimleriyle ilgili olarak söylenenleri vardır. takviriıler ve hal tercümelerine itlak olunur. İslâm kitabelerinden Mısırda ve önasyada bulunanları Mısırdaki Fransız arkeoloji enstitüsü tarafından yavaş yavaş neşrolunmaktadır. Türk ülkelerindeki islâmi . Issıkgöl civarında 11. Şifahî haberler ağızdan ağıza naklolunurken değiştirmelere. kitabelere. Istanbuldaki Okmeydanı ve çeşme kitabeleri zikredilmelidir. pek mümkündür.ulu'ya nisbet edilen darbimesel kabilinden sözler vardır. daha bidayette yazılı olarak nakledilen haberlere. Mısır ve Istanbulda basılmıştır. Altınorda devrinden Çirençe Çeçene nisbet edilen sözler. D i e h 1 tarafından Res gestate divi Augusti ismiyle 1918 de 3 üncü defa neşrolunan eserde bittafsil anlatılmıştır. Sümer Asur. Bunun münderecesi E.

263. fakat Eskişehirde-ki Alaeddin camiindeki Câce Beye ait arapça kitabe burada daha 1262 senesinnen önce. ) Türk Tarih. Daha 1936 senesinde yazılan bir ilmî eserde Bizans menbaalarının kayıtlarına dayanarak Eskişehirin Selçuklular devrinde mevcut olmadığı. Bizde Osmanlı devrinde mülkiye memurlarının. Halil E d h e m B e y i n Kayserideki. Horezmşahların Ürgenç'teki bir kitabesi kurşuna yazılmıştır. burasının ancak Osmanlılar devrinde bir şehir şeklini aldığı ileri sürülmüştü1). şeyhülislâmların listesi tutulmuştur. ayni İsmail H a k k ı Beyin Kütahya. Bunlardan bilhassa Moğol devrine ait ensap çok mazbuttur. Maamafih şecere tutmak usulü daha ziyade Şark kavimlerinin âdetidir. yani Selçuklular devrinde yalnız bir değil 18 cami bulunduğunu katiyetle isbat etmiştir 2). Kitabeler tarihî menbaların en esasî kısımlarını teşkil ederler. Arkeoloji ve Etnografia Dergisi. Cermen kavimlerinin zadeganı arasında da ensabın zaptına ve şecerelerin tertibine ehemmiyet verilmiştir. Van B e r c h e m ile Halil E d h e m'in Amid (Diyaribekir) kitabelerini tasvir ederek neşrettikleri eserleri. 43. İslâm devri kitabelerimiz de aynı dereeede kıymettardır. Nil sahası ve Önasya tarihi hakkında önce Yunan menbalarının verdiği malûmatlara dayanarak kurulmuş olan bir çok faraziyelerin yanlışlıklarını meydana çıkarmış ve bu tarihin karanlık safhalarını aydınlatmıştır. Karasi ve diğer şehirlerdeki kitabeleri. çivi yazılı kitabeler. O cümleden İsmail Hakkı Bey ile. M e h m e t B e h ç e t Beyin Kastamonu. Mısır hieroglifleri. bazan da demir. Orhun yazıtlarının. bakır ve tonuça yazılır. Romada da konsülların hükümet senelerini sonra da papaların papalık senelerini gösteren listeleri bulundurmuşlardır. II. vezirlerin.53 — kitabelerden ancak pek az kısmı toplanmıştır. 35 — 39. Sivas. moğolca ve süryanice kitabelerin Ortaasyanın mudil tarihini aydınlatmakta aynı ehemmiyeti haiz olmuştur. X. 2 . Çengizin ecdadının ve ahfadının 1300 senesine kadar ki şeceresinin R e ş i d e d d i n ' i n idaresinde tertip edilen nüshası Şacbi Penc-gâne ismi ile maruf olmuştur. uygurca. p. ki K â t i p Ç e l e b i 'nin Takvim üt-teva-rih'ine eklenmiştir. keza Atina zadeganı Archonotle. merhum T e v h i d Beyin makalelerini zikredebiliriz. A b d u r r a h m a n Ş e r i f Beyin Ahlat ve Erzurum kitabelerini. ki bazı yerleri uygur harfleriyle yazılan ') Byzantion mecmuası. Kitabeler ekseriya taşlara. yahut çinilere. bb) Şecereler (geneoJogie) eski Yunanlılar Olympia'da galip gelenlerin listelerini.rin şecerelerini tertip ederlerdi.. Bruxelles.

sanra Hüseyin Baykara zamanınde bir daha ilâveler yapılmıştır. Bunları Kazaklardan Şahkerim ve kazan-lı Ahund Kurbanali neşretmişlerdir. onlarda yaşıyan rahiplerin vakayinameleri mebzul bulunmaktadır. bir kaç sene süren" vakalar ekseriya muhtelif sene ve ayların kayıtlarında zikredilmektedir. ki Alangua ve Temür ve Şahruh dahil olmak üzere bir çoklarının resimleri de verilmiştir. Meselâ biz Hazarlar Edil Bulgarları. onları muhafaza eden ve neşriyatta bulunan genealogie cemiyetleri vardır. hatta ay be ay tesbit etmişler. 183) bulunmaktadır. Fa- . 2937) bulunmaktadır. 67) ve Londrada British Museum'da (R i e u. meselâ Leh ve Macar rahiplerine göre. 2152) Temürün. Almanyada şecereleri toplıyan. Koman ve Peçenek gibi kavimlerin tarihlerini ve Rus-yada Moğol hakimiveti devrini en çok Rus vakayinamelerinden öğreniyoruz. Bunlardan "Gotha Cemiyeti" nin neşriyatı başta gelmektedir. çocukken ölenler bile kaydedilmiş ve çocukların anneleri ve bunların hangi kabileden geldikleri de zikredilmiştir. Yine Herald Cemiyeti tarafından neşredilmekte olan Deutsches Geschlechtsbuch şimdiye kadar 56 cild çıkmıştır. annal ve kronik'ler milletlerin medeniyetçe biraz daha yükseldiği devirlerde yazılmağa başlamıştır. Fakat Rus rahipleri. Vakanuvisler her şeyi sene besene. ki nüshaları Paris Millî Kütüphanesinde (anc. Bunlardan bizim Türk tarihi için bilhassa Rus ve Leh vakayinameleri (letopisi) bilhassa 11 nci asırda yazılmaya başlamış. Catalogue of the Persian manuscripts. 41. Kazak urugları arasında yaşıyan Cengiz oğulları bütün son asırlarda kendi ensap ve şecerelerini itina ile zapt etmişlerdir. Türkiyede pek bol olan bu nevi ensap defterlerinin cem ve zaptına daha itina edilmemiştir. 830) senesine kadar getirilmiş.54 yegâne nüshası Topkapı Sarayında (N. fakat 10 uncu asrın hâdiselerine ait bazı mühim kayıtları da ihtiva etmektedirler. N. Asur kırallarını da vaka-nuvisleri olmuş. manastırların tesis tarihleri. Bunlardan kıral AssurbanipaFın toglalar üzerine yazılmış olan vakayinamesi 1856 da Ninive'de yapılan harfiyatta bulunmuştur. "Gotha Saray takvim neşriyatı" ismini taşıyan bu dergi 1764 denberi her sene çıkıyor. selef ve haleflerinin uygur harfleri ile yazılmış şeceresi vardır. Bir de Topkapı Sarayında Baysungur Mirza'nin hat ve resim albümünde (hazne kısmı N. fond Persan.— . s. Bu şecerelerde bazen ufak çocuklar. Mısırlıların kayıtlarından yukarıda bahsettik. Bu esere Temürlüler devrinde Muciz al-ansâb ismi verilerek 1426 (h. be) Vakanuvisler 'in eserleri. Bununla beraber takvimler ve hıristiyan milletlerde paskalya* günlerini gösteren fihristler. çok cahil insanlar olduklarından verdikleri malûmat arasında kültür hayatını tenvir edecek kayıtlar pek azdır.

C a v z ı Z e h e b i . dikkatlilik itibariyle Çin vakanuvislerinin kayıtları çok yüksek mevki tutar. Osmanlı vakayinamelerinin listesi bu derslerin sonuna ilâve edilecektir. Bu uygurca vakayinamelerden bir nüshasının isimleri kısmen uygurca yazılan farisî tercümesi «Tarihi Yasa» ismiyle 1920 ye kadar Buharada hühûmet sarayında (Erk'te) bulunmuştur. Sibt Îbn a l .. islâm vakanuvislerinin kayıtları. ya başka memuriyetlere tayin edilmek. Bir de I b n a 1 . Maveraünnehirde Hive ve Hokand Hanlıkları zamanında da bir çok vakayinameler de türkçe. î b n T a n g r i b e r d i gibilerin mufassal kronikleri ve Ayntaplı B e d r e d d i n 'Ayni 'nin büyük kroniği vardır. Vakayinameler vakanuvislerin bizzat kendi zamanlarına ait kayıtlarını ihtiva etmeleri nisbetinde kıymettar oluyorlar. Vakanuvislerin bazısı. Îbn a l . yani kâtipleri olup vakaları uygurca kaydetmişler.C a v z i . bunların eksiği has isimlerin kaydinde uğradıkları müşkülâttır.55 kat İslâm kaynaklarındaki haberleri bilhassa kronoloji bakımından ve arap harfleriyle yazılan ve okunamıyan isimlerin Rus vakanuvisleri mühimdir. Onun devamı olan Şi-lat al-ğarlb ve îbn M i s k a v a y h kronikleri önemlidir. Aslında Mirza Isa-meddin Karavulbegiye ait bulunup emir tarafından müsadere edilen bu eser Ruslar 1920 de Buharanı işgal edip Erk'i bombardıman ettiklerinde telef olmuştur.A ş i r tarihi vardır. veya âni olarak vefat etmek yüzünden eserlerini bir kitap şekline sokamamış- . bunlar uygur bahşıları. sonra bunlar tanzim edilerek «Târihi Hânî» şeklinde yazılmışlardır. Bunların listesi de bu kitabın sonunda ekli olacaktır. Bu eserler bize farsça redaksiyonlarında vasıl olan İlhanlar ve Temürlüler ve Safeviler devri vakayinamelerinden farklı olarak türkçe olarak gelmiştir. azledilmek. Şumûlü ve bilhassa kültür tarihi bakımından kıymeti. Bunlardan bilhassa T a b a r i maruftur. ki bunlar hakkında bu kitabın sonunda menbalar listesinde malûmat verilecektir. Bu kitaplar Avrupalı müsteşrikler tarafından tenkidi mütün usulüyle (Îbn Miskeveyh ise bir de faksimile olarak) tab edilmişlerdir. Bunlardan başka îbn a l . Moğol devrinde bilhassa ilhanlar ve Te-mürlüler devrinde hükümdarların has vakanuvisleri bulundurulmuş. Osmanlı vakayinameleri bize Türk tarihini türkçe yapılan eserlerden öğrenmek imkânını veren ilk mufassal türkçe tarih kaynaklarıdır. Buharada ise farsça yazılmıştır. Mısırlılardan M a q r i z i. Fakat bu Rus ve Leh vakanuvislerinin kayıtları ancak Do-ğuavrupa'da yaşıyan Türk kavimlerinin tarihine aittir.K a ş ı r . Îbn Ayaş. bilhassa cenubigarp Türklerinin tarihi bakımından çok mühimdir. Osmanlı devrinde saraya mensup vakanuvisler üç asrın vakayiini muntazam olarak tesbit etmişlerdir.

Osmanlı vekanüvisleri saray mensupları olduklarından bilhassa saray ve paytaht hayatını. Doğu Avrupa hıristiyan milletlerine mensup rahiplerin manastırlarda tuttukları vakayinamelerde umumî siyasî hâdiseler kaydedilmiş bulunmakla beraber bunlar en çok manastır hayatına dinî hayata ait teferruatı ihtiva ederler. bilhassa Osmanlılar da takvim tutmuşlardır. ki kütüp-hanelerimizde#mevcuttur. Maamafih bizde de ayrı tavaifi mulûke tahsis edilen eserler mahallî müellifler tarafından mahallî hâdiselere ait eser. ki N i y a z î Aksu tarafından türkçe-ye çevrilerek fakültemiz neşriyat. 42. Zamanımızda ise tarihleri kronoloji sırasiyle yazmayıp mevzulara göre tertip ediyorlar. Bunlardan Konya Müzesi kütüphanesinde 2120 numarada bulunan Mecmtfat ürresail' de M ü s t e n c i d ül-Mev-1 e v î 'nin 15 nci asrın başında Emir Tahraten'in zamanında Erzincan taraflarında cereyan eden hâdiseleri gayet kısa olmak risalesi sayesinde Temürün Doğu Anadoludaki icraatına ait bazı mühim teferruatı tesbit etmek mümkün olmuştur. (Bk. Hıristiyan kilise ve manastırlarında tutulan takvimler gibi islâm milletleri. bir saray mensubunun öğrenebileceği siyasî hâdiseleri kaydetmişlerdir. kolay hatırlıyabilmek için bir kaç senelik cihan vakayiini gün begün tesbit edip yazan eserler neşrederler.. Maamafih halk kütleleri içinde yaşıyan rahipler halk tabakaları arasında cereyan eden hâdiseleri de kaydetmişlerdir. ve paytaht hayatını aksettiren resmî vekanüvislerin . Bütün bunlar bizde saray. harpleri. bilhassa gazeteciler. J â s c h k e telif etmiştir. Vilâyetlerde halk kütleleri arasında cereyan eden hâdiseler eksik aksettirilmiştir. Biz de memleketin muhtelif taraflarında hıristiyan manastırlarına benzer tekkeler olmuşsa da onlarda vakayinameler tutmak âdeti olmamış ve tekkeler hıristiyan rahip kadrosunun yerini tutan ve onlara benzer hayat şartlarında kadroya mâlik olmadıklarından onlarda muntazam vekanüvislikle meşgul olunmamıştır. Meselâ Osmanlı vakanuvislerinden Vasıf Efendi tarihinin bir kısmı Enverî'nin müsveddelerinden alınmıştır. Tür-kiyenin cihan harbinden sonraki hayatı için böyle bir kalendar'ı Prof.56 lar. sırasında bastırılmıştır. Maamafih mektep talebelerine tarihi sene ve vakayi sırasiyle ezberlemeyi kolaylaştırmak için "tarihi cedvellcri'' tertip etmek âdeti olduğu gfibi.'bunların kayıtlarını halefleri tanz imetmişlerdir. yakın zamanlarıe hâdiselerini. II. O cümleden Londra-da çıkan News Chronicl gazetesinin böyle takvimleri malûmdur. hükümdar. 390). islâm Ansiklopedisi. risale manzum yazılan yazılmış ve zikri geçen Erzincanlı Müstencidi Mevlevi'nin takvimi gibi takvim tutan zevat olmuştur. Tabii ki vakayinamelerin bu gibileri bazen pek noksanlı oluyor.

H a r a v i 'nin Taböqât alsüfiya. I b n X a 1 1 i k â n 'in Vafiyât al-acyân'mı.L u k n a v î 'nin Al-Favaid al' bahiya fi tarâcim al-hânafiya. c A b d . bilhassa hadis ilminin tesiri ile ilerletilmiştir. A y b e k a l .57 vilâyetler ve halk kütleleri hayatını aksettirmek hususundaki eksiklerini telâfi etmek için faydalı kaynaklardır. al-luğavıyın va 'l-nuhâl nam eserleri. İngiliz ve . Bunlar bilhassa fikrî hayatın inkişaf tarihini öğrenmek için çok mühimdir. 43.Ş â b i'nin Tânx al-vuzarâ. M i r x o n d'un farsça vüzera tarihi.Q i ft î 'nin eseri olan Târix alhukumâ.Ş a f a d î 'nin Al. Türk şairleri için de sayıları -çok olan Tezkirei şuarâ kitapları zikredilmelidir. bf) Hal tercümeleri. Bundan başka İslâm milletlerinde ressamlar.v a h h â b a l .A z d î a I -N i s â b 0 r i 'nin Tabaqât al-şüfîyın F a r i d e d d i n ' A t t â r ' m Tazkira-i Avliyâ.H a r a v i 'nin. A b d u 1 h a y a l . hattatlar gibi sanatkârların hal tercümeleri için de ayrı eserler vücude getirilmiştir. tabipler için İbn U ş a y b i ' a telifi olan Tabaqat al-atibbâ. A b ü . O cümleden Sam câni'nin Ansâb kitabını. ( Abd a l .A l l a h b i n M u h a m m e d a l . Hal tercümeleri yazmak bilhassa Çin tarihçilerinde mutaddır.. Hal tercümeleri önce mezar taşlan yazılarına veya vakanüvislerin her ayrı sene hâdiseleri sırasında o sene vefat edenlere ait verdikleri malûmata münhasır kaliyordu. ki sülâle anrca/'larına ilâve edilirler. siyasîleri. filozoflar için A 1 . İran şairleri için M u h a m m a d cAvfî 'nin Lubâb ülalbâb ve D e v l e t ş a h Sa-m a r q a n d î'nin Tezkira-i şucarâ kitapları. Bu nevi hal tercümeleri medeniyet tarihi üzerindeki tetkiklerde müracaat edilecek ilk mercilerdir. meşhur şahsiyetleri için toplu bir tercüme-i hal lügati da Fransız. mutasavvıflar için A b ü Nu'ayra a l .B a k i r Taqi-a 1 .S u b u k î 'nin Tabaqat alşâffiya nam eserleri. Ezcümle vezirlere ait eserlerden C a h ş i y â r î 'nin ve Hilâl a 1 . türkçe Hadikat ül-viizera. X a 1 i 1 bn.Vâfi bi-'l-vafiyât nam eserini. Avrupada hal tercümesi ansiklopedileri.d i n 'in. musikişinaslar. türkçeden de Şaq5qu nu'mâniye tercümesini ve zeynili zikredelim. İslâm uleması. şafii-lerden de Abü 'Âmir a l . İslâmlar ayrı ihtisaslara ait olarak da hal tercümesi kitapları vücude getirmişlerdir. yahut külliyatları olduğu gibi İslâm Aleminde de müteaddit şahsın hal tercümelerini bir araya toplayıp «vefiyat» yahut «rical» kitapları vücude getirmek âdeti. Yaqöt Hamavi'nin İrşâd al-arib nam eserini. kadılar ve valiler için a l K i n d î ' n i n Tarix-i vulât va quzât-i Mişr kitabı. arab şairleri için İbn Q u t a y b B 'nin Kitöb al-şicr va'l-şucâra. fakihler yani dinî hukukçular için: hanefîlerden 1 b n Q u t 1 u b ğ â 'nin Tac al-tarâcim fi tabaqât al-hanafiya.

i ahval ve t e k i r e kitaplarından da ancak orjinal-te'lif mahiyetinde olanlarının rnenba' sıfatı ile kıymeti vardır.W i s s o w a Ansiklopedisi ve zikri geçen İslâm Ansiklopedisi. Roma ve saireden başlayıp zamanımıza kadar geçen devirlerde yaşayan eşhasın umumî biografisi için kullanışlı ve toplu eser olarak C h a r l e s Dez orby 'nin lügati daha mufassal bir eser sıfatiyle L. T e r c ü m e . 1875 . Ansiklopedilerden de meselâ eski Yunan ve Roma ilimleri ve medeniyeti tarihine tahsis edilen ve beynelmilel meşhur büyük âlimler tarafından neşredilen P a u l y . 65 cilt. eski Yunan. Asıl menba'lardan öğrenilecek mevzulara ve şahısların tercüme-i haline ait malûmatı mehaz göstermeden yazılan umumî ansiklopedilerden nakletmek bir ilmî eser için caiz olmaz. bundan elbette istifade edilir. S t e p h e n and S. ki dört büyük cilt ve bir ilâve cilt olarak Leyden de intişar etmiş ve türkçesi de fakültemiz tarafından ilâvelerle neşredilmektedir.. Fakat bir şahsın tercüme-i haline ait malûmat asıl menba'larda görülmediği halde bunlar umumî tercüme-i hal kamuslarında zikredilirse. müridleri ve talebeleri tarafından yazılan eserler kısmen matbu olup elde mevcut olduğu halde bir ilmî eserde bu zattan bahsederken. Dic-tionnaire general de biographîe et d'Hisloire Almanya için Allgemenie deutsch Biographîe. Ş e m s e d-d i n S a m î Be y'in Kamus ül-aclâm kitabından malûmat nakletmek ve onu mehaz olarak göstermek caiz olmaz. Paris 1843 — 1865. B a c h o l e t . Nouvelle biograp-hte universal ancienne et moderne. bu ilk menba'lardan istifade etmeyip. Diğer milletlerden meselâ İngiliz meşhurlarının tercüme-i halleri için L. Dictinnary of national biografy. ki doğru değildir. M i c h a u d. G. 1885 Fransız meşhurları için C h . E b e r t'in Kabîettarih Bilgiler Ansiklopedisi gibi tetkik mahiyetinde mehazlar gösterilerek yazılan ilmî ansiklopedilerden elbette ilmî eser olarak istifade edilir. Şemşed-din Sâmî'den bu nevi malûmat nakledilecek olursa «Kamus ül-acalâm sahibi bu zat hakkında filân malûmatı veriyorsa da nereden aldığını zikretmiyor» diye zikredilmelidir (Kamus ül-aclâm'da meselâ bize ma- .58 — Alman dillerinde yayınlanan İslâm Ansiklopedisi (Encyclopedie de l'Is-lam) dır. ansiklopedileri gösterilmek icabeder. Celâleddin Rumî hakkında kendi oğlu. Böyle kamuslarda çoğunca mehaz zikredilmediğinden meselâ. birde büyük milletlerin büyük umumî kamus. L e e . Bizde umumiyetle tarihe ait ilmî olarak yahut imlî olmak iddiası ile yazılan eserlerde Kamus ül-aclâm ve la Grande Encyclopedie gibi umumî kamuslar mehazlar sırasında zikrediliyor. D e z o b r y etTh. Meselâ.

Ayrı devirleri tarihini öğrenmek için seyyâhatnameler pek mühim menba'dırlar. Relâtios de voyages et textes geographiçues arabes. Cathay and the zuay thither yani «Hatay ve ona giden yol» namile topladığı cihetlerde.— 59 lûm tezkerelerde gÖrülmiyen bazı şairler hakkında malûmat vardır). Bizim Türklerde bu neviden olmak üzere Temûr'ün gençliğine ait hatırasından bir parça (Malfuzât-i Temurı) 17. Geçen asırda Fransada büyük Fransız ihtilâli zamanında ve ondan evvelki istibdad devrinde başlarından geçenleri yazan hatıracı-lar zuhur etmiştir. Çünkü yabancı seyyahlar daima bizim dikkat etmediğimiz hususları görmüşlerdir. Moğollar devrinde seyyahat eden P l a n o C a r p i n i . J e n k i n s o n 'nun Rusya tariki ile Ortaasya'ya seyyahatı. bilhassa harb~î umumîden sonra ekseri devlet adamlarının çıkardıkları hatıralar şayan-ı dikkattir. o cümleden birisini Bismark'ın prens Bülovv'un. bh) Seyjyâhatnâmeler. Bizanslılardan İmparator K a n t a k u z e n o s'ın eseri böyle hatıra şeklinde kaleme alınmıştır. Sonra büyük devlet adamları hatıralarını yazmışlar. Seza r'ın hatıraları malûmdur. Murad II devrinde Türkiyeyi ziyaret eden B e r t r a n d o n . İlmî eserlerde böyle umumî kamusların hatalarını gösterip gitmek te iyi bir işdir. Eski çağlarda böyle eserler nadir yazılırdı. 45. persans et turks relatifs a VExtreme-orient du XIIle au XVIIIe siecles. 44. Seyyâhatnameler bizim tarihimiz için kaynak olmak itibariyle ayrı bir ehemmiyeti haizdirler. asırda yapılan ilâve ve uydurmalarla karışık olarak bize vasıl olmuş. Paris 1918-1914 de bir araya getirilmiştir. Sonra onun torunlarından B a b u r Mirz a'nın gayet enteresan hatıraları (Baburname) vardır. 16. bg) Otobiyografi ve hatıralar. asırda seyyahat I bn F a d 1 â n 'in. Bu gibi seyyâhatnâmelerin şarkî Asyaya aid olanları H e n r i Y u 1 e Marco Polo'nun seyyâhatnâmesinin ilmî neşrine ilâve ettiği notlarında. R u b r u k . bir zatın kendisi taralından yazılan tercüme-i hali ve hatıralar (memoire) bilhassa zamanımızda moda olan eserlerdir. ki karakter itibarile Roma İmparatoru Sezar'ın hatıratına benzer. Bizim Türk tarihi için bilhassa 10. Asırda İngiliz A. Bunların bir çoğuna İngilizler meşhur seyyahları Hyklut (Hayıkliyut) namına tesis edilen cemiyetin Hyklut society series unvanı ile yüzlerce cilt teşkil eden seriler halinde neşretmişlerdir. Osmanlı rical-i devletinden Said Paşanın Hatıratı ve Atatürk'ün büyük Nutk'u mühim eserlerdir. gene G a b r i e l F e r r a n d . M a r c o Polo 'nun ve I b n B a t u t a 'nın Temür devrindeki seyyahlardan İspanyalı C 1 a v i j o 'nuu seyyâhatnâmeleri mühimdir. Otobiyografi.

ısır Türkiye ve onun nüfuzu altında bulunan ülkeler hakkında çok kıy» etdar malûmat elde edilebilir. Şah Abbas zamanında iran'a giden ingilizlerin iki birader Shierly'nin. fotoğrafları. Bu itibarla gazeteler zamanındaki muhtelif fikirleri. Bu kitabın son kısmında tarih kaynaklarımızla birlikte Türk ve Türkiye tarihî için ehemmiyetli seyyahatnâmelerin listesi de verilecektir. İran ve Hind'in ve Ortaasya'nın tarihini aydınlatmak kabil değildir. Zamanımızda meselâ bazı büyük devlet adamlarının ancak resimlerden veyahut filimlerden ibaret tarih leri vardır.) Gazeteler ve mevkut matbuat. Gazeteler ve mecmua lar ve umumen vakitli matbuat zamanımızın vak'anüvisleridir. Ezcümle kayd-ı ihtiyatla istifade edilmesi icab eden arab E b u Du-1 a f ve türk E v l i y a Ç e l e b i seyyahatnâmeleri vardır. Nadir Şah zamanında iran'da bulunan Avrupalıların hâtıraları. Bunlar bilhassa zamanımızda büyük ehemmiyet kesbetmişlerdir. seyyahatnâmeleri bu ülkeler hakkında yerli müverrihlerin verdiği malûmatı pek çok noktalarda itmam etmektedir. asır Avrupalıların seyyâhatnâme ve diğer tetkikatını göz önünde bulundurmadan yalnız yerli müverrihlere dayanarak bu asırlardaki Türkiye.60 de la B r o c q u i e r e. . Bununla beraber bizim muhtelif müs'üman ülkelerinden Hicaz'a gelen hacıların menâsik kitapları da bazân çok mühim ma'lûmatları ihtiva ediyorlar. filimleri murad ediyoruz. c) RESİMLİ HABERLER ve HARİTALAR 47. Bunun gibi bizim kendi seyyahlarımızın yazıları da mühimdir. 17-19. sonra alman Olearius (1635-1639) un ve Fransız mücevheratçı Tavernier. 46. Raphael du Mans'ın iran'a seyyahatnâmeleri. Evliya Çelebi seyyahatnâmesinden de 17. Charden. Süleyman Kanunî zamanında Türkiyede bulunan Avusturyalı B o ı b e k 'in eserleri. b. Hiç bir vakit vakıalar ancak bir gazete yüzünden öğrenilemez. Bunlar da tarihin mühim menbalarından sayılırlar. ki bunları bilhassa gençliğin istifadesine korlar.. fırka mücadeleleri ni gösteren kaldıklardır. Maamafih usulü dairesinde tetkik edilirse Ebu Dulaf seyyahatnâmesinden 10. asır başlangıcında Ortaasya Türkleri tarihi için istifade edileceği gibi. <Resimli haberlen derken ressamların ve heykeltıraşların kendi zamanlarındaki hâdiselerde rol oynıyan şahısları tasvir ederek yapıp bıraktıkları eserleri. Fakat bunlarda haberler umumiyetle ^ün ve saatinde ve hiç tetkik edilmeden yazılır. Maamafih zamanımızda tarih yazmak için ilk müracaat edilecek başlıca menba bunlardır.

Stokholm.61 Bununla beraber eski kitaplardaki haritalar da böyle mühim resimli haberlerden sayılmak icab eder. Daha sonra S e n t . 1901 mühimdir. Mappae Mondi ism-i umumîsi altında neşretmektedir. ki bunları Prof. Z o n d e r v a n Allgemeine Kartenkunde. O sırada İslâm haritalarını.J e r o m o s haritasında da Çin'in (Seresoppidum = ) üstünde Huniscite adını görmekteyiz. Bunlardan meselâ Pt ol om ey us'un haritası ve 14. Bu gibi haritaları Almanlardan K o n r a d Miller.. Bizim Türk tarihi için eski Çin haritaları da mühimdir. Bu harita İslam haritaları ile beraber Çinlilerin en eski kosmogonilerini ve eski Türklerin cihanda hâkimiyet telâkkilerini aksettirmiştir. ki başta E. Pekin. "Kaldıklar" yahut arabca olarak "baqiyye"ler (almanca Über-reste) eskiden olup geçen hayatın.Yü. Bunlar 1) W a 11 e r F u c h s. hatta M a h m u d K a ş g â r î'nin haritasını neşretmiştir. bize vasıl olan vasikalandır. bu devre ait diğer haritalarla birlikte Pekindeki Katolik Üniversitesi tarafından da yayınlanmıştır1) Tarihî meseleleri aydınlatmakta haritaların oynadığı mühim role bir misâl olarak doğu Hunları yani Hiung-nularla Batı Hunlarının menşe birliğini ve ayniyetini isbat için baş vurulan şu ma'lûmatı arz edelim : O r o s i u s haritasında Seres yakınında. The Mongol Atlas of Cbina and Kuang. aşıra ait Katalonia tüccarlarının haritası (Carta Catalana) mütelea edilirse muhtelif zamanlarda yapılan haritaların tarih için ne kadar mühim menba olduğu görülür. B r e t s c h n e i d e r ve Albert Hermann tarafından neşredilmişken. Mahmud Kaşgan'nin eserine ekli olan harita da onun kitabının metninde bulunmıyan bir çok malûmatı ihtiva etmek itibarile bir tarih kaynağıdır. Bir de Moğol (Yüan) hanları hakimiyeti devrinde 1332 senesinde. 1916. islâm alimlerinin de iştirakiyle Asya ve Avrupada Cengiz Oğulları hakimiyeti altında bulunan ülkelerin haritası tertip edilmiştir. Bu gibi haritalar hakkında umumî malûmat veren eser sıfatı ile H. Bizim için meselâ islamlardan İbn Havqal'in haritaları çok mühimdir. 3 "Kaldıklar" yahut "Kalıntıları" 48. VIII. . Demek oluyor ki Çinlilerin şimal komşuları olan Hiung-nu'lara batı kaynakları Hun ismini vermektedirler.7"u. A l b e r s H e r r m a n n meşhur seyyah Sven Hedin'in seyahat raporlarında (Southe-in Tibet. yani Çin civarında Chuni adına tesadüf etmekteyiz. Ben bunu 1939 da «Kopuz» mecmuasında (sayı: 5) izah etmiştim. İ d r i s î ve sairenin haritalarını. 1922) neşretmiştir.

Kaldıklar ekseriya dilsizdirler. Kaldıklar kendi başlarına çok bitaraf (objectiv) ma'lumat veren menba'lar iseler de. onları izah eylemek ciheti çoğunca pek tarafgirâne (subjectiv) oluyor. «Geçmiş hayatın kırıntılar» olan bu kaldıklar da türlüdür. yahut bir köprü nehirden geçmek için vücuda getirilmişlerdir. o zamanki düşünüş tarzının kaldıklarıdır. o zamanın kültür âbideleri olmak itibariyle <kaldık> dırlar. bu malûmatı biz onlardan istihraç ediyoruz. Meselâ kablelmiâd 1360 senelerinde yaşı-yan Mısır k'^alı Tutankamon'un çok mükemmel muhafaza olunan mumyası önce ancak tarihlerden öğrenilen bu kiralın kendisini bütün saray ihtişam ve debdebesiyle bizim önümüze getirmiş oluyoruz. bilhassa mezarlardan elbiseleri ile beraber bulunan mumyalı vücutlar da burasının Milâddan evvelki hayatını gözümüzün önüne getirerek canlandırmaktadır. tarih için de mühimdir. kafa tasları. Biz bu kaldıkların böyle maksat takip etmeden yapılıp bize miras kalanlarına "geçmiş hayatın kırıntıları" (survivant. Dillerin mukayeseli tetkiki milletler . fakat onlar bize tarihten bir kalıntı olarak miras kalmışlardır. muharebenin zamanını takriben ta'yin edebiliriz. Tarihî meselelere. biz onlara «heykeller> diyoruz. Bununla beraber bir de bize tarihî eser bırakmak maksadiyle miras bırakılan eserler vardır. bize naklettikleri haberler itibariyle tarihî menba'lar iseler de o zamanın tarih tasnifinin. Keza Lubnor gölünün yanında eski Lulan şehri harabelerinde bulunan âsâr. Meselâ Osmanlı vakanü-visleri de. Meselâ garbî Almanyada Teutoburgerwald ormanlarında hiç bir şehir izi olmıyan yerlerde altından bir çok eski Roma silahları ve sikkeleri bulunmuştur. sikkelere bakarak da. yahut o zamanki edebî dilin. eski Mısır mumyaları. 49. b) Bugün konuşulan diller de insanın tekâmülü tarihinin eseri olmak itibariyle bir kaldıktır. Bizim yukarıda zikrettiğimiz bütün tarihî yazma ve şifahî haberlerde geçen zamanlardaki fikrî hayatın âbidelerî. Bunlardan şu nevileri zikredelim: a) İnsan vücudunun kaldıkları. havadise ait haberleri onlar söylemiyorlar. Bu gibi kaldıklar antropoloji için olduğu gibi. yer tabakaları arasında kalan iptidaî insanın iskeleleri ve onların yanında bulunan eserler. Bundan biz burada bir vakit Komalılârla Cermenler arasında muharebe vaki olduğunu ve Romalıların mağlub edilerek silahlarını bırakıp gitmiş olduklarını istihraç ve. Kaldıklar umumiyetle tarihte bir eser bırakmak gibi bir kasıt takip etmeden vücuda getirilen eserlerdir. Uberbleibsel) diye biliriz. Meselâ bir ev ikemetgâh olarak.— 62 — şahsî tesirlere maruz kalmıyarak tarihin kendisinden miras bırakılan eserlerdir.

dere ve taşların. kayaların isimleri eski Türk kabile ve şahsiyetleri isimlerine bağlıdır ve muhtelif şivelerin izlerini 1) Bak. sotuie in dus übrige Europa. hangi kavimler meselâ hayvan besleme. Kulturpflanzen and Tiere in ihrem Übergange von Asien nack Griechenland und Italien. Fakat bu madde Türk tarihi bakımından çok ehemmiyetlidir Çünkü Türk milleti dünyanın her tarafında nerede olursa olsun oturduğu yerin her köşesine. Anadolu için böyle tetkik tarih için en mühim kaynak olur. küçük arazi parçalarına bile isim vermiştir. Meselâ Avrupa dillerinde ziraat mahsullerine ait kelimelerin tetkiki bunların Avrupaya Asyadan gelmiş olduğunu tam kat'iyet-le göstermiştir (bak. Sırf müşabehete aldanarak meselâ «Sart> ve «Bayburt» kelimelerinin Türkis-tandaki "Şart" ve «Bavurt> kelimelerile birleştirmek olmaz. 1911). Meselâ ben 1926 da Uludağ'ın muhtelif yerlerine ait isimleri ihtiyarlardan yazıp almıştım . bu defa bu isimleri yeni neslin bilmediğini öğrendim. Z. . biri diğerine benzer. Elbette bunun da usulü vardır. her küçücük tepesine. tbn Fadlan's Reisebericht. Bunlardan gayet mühimmi Bonn üniversitesinde Rhein nehri sahasındaki coğrafî isimler üzerinde uğraşan enstitüdür. H e h n. Keza meselâ muasır lisaniyat âlimlerinin Fin ve Uğur zümresi kavimlerinin dillerinde mevcut türkçe ve iranca kelimelere ait tetkikatı Şarkî Avrupanın tarihten önceki zamanlarda hangi kavimlerle meskûn olduğunu ve bunlar arasında medenî tesirlerin nasıl husule geldiğini. 180-182. bilhassa Almanlar bu isimlere (Ortsna'me) çok ehemmiyet verirler. Avrupa milletleri. V.. ziraat.63 ve kavimler arasındaki karşılıklı medenî tesirlerin tarihinin öğrenmek için mühimdir. B. Bunun Anadoluda böyle olduğunu ben 1931 senesinde Bolu vilâyetindeki seyyahatimde gördüm. yani bir ismin Türkler gelmeden evvelki bir ismin türkleştirilmiş şekli olup olmamasına ehemmiyet vermek ister. çeşmesine. Halbuki küçücük tepe. bunları toplıyan ilmî cemiyetler vardır. a. Fakat Erkân-ı harb haritasına bu isimlerin ancak bir kısmı girmiştir ve yayla hayatı ortadan kalktıkça bu isimler unutuluyor. T o g a o . bu isimlerin Erkân-ı harp haritalarına dere olun-mamlş olduğunu görünce 1940 yazında bu yaylalarda yürürken bir daha soruşturdum. sanayi ve demircilik ıstılahlarını kimden aldıkları hususunu aydınlatmıştır. ') Diğer taraftan eski dil leri n kaldıkları sıfatiyle. Bu sayede Anadoluya gelen Türk kabilerini onların dil ve lehçelerini tesbit etmek mümkün olur. devlet idaresi. hatta step yerlerinde hudud gösterilmesi zor. coğrafî isimler de tarihin uzun devirlerinde teressüb eden bakiyyelerdir.

H. hurafât ve akideler hakkında bakınız: T h e A c h e l i s . 51e) Bununla beraber tarihin muhtelif devirlerinde vücude getirilen ilmî mesainin muhsullcri. silâhlar ve başka her şey bulunuyor. Meselâ Ortaasya'da yaşıyan Türk ve Moğol kavimlerinin bugün yaşıyan adat. demir ve çelik parçaları. Berlin Etnografya müzesinde Turfan asarı. Ortaasyadaki coğrafî isimler eski Türk ve Moğol lehçeleri bakımından daha hiç öğrenilmemiştir. tuvalet takımları. Londra British Muzeyumunda Mısır ve önasya asarı oeski tarihî devirlerde bu ülkelerdeki hayatı canlandırıyorlar.64 taşır. ev esbabı ve zinetleri. münderecatlarından kat'ı nazar. vücude getirildikleri zamanların kaldıkları sayılırlar. ibadethaneler ve onlara taalûk eden eşya ve resimler. Meselâ 11. bulunmuş. sapanlar. Berlin müzesinde Bergama müzesi. Coğrafî isimler sayesinde Almanyada ve Belçikada eski Hunların ve Alanların oturdukları yerleri tesbit etmek tecrübeleri yapılıyor. Bunlar ve coğrafî isimler sayesinde Alman-yanın hangi tarafında eskiden hangi Cermen kabileleri oturduğu takriben olsa bile tesbit edilmektedir. san'at mahsulleri ve el yaz* ma eserleri de. d) Eski binalar. merasim ve örfî kanunları. c) Muhtelif kavimlerde bugün mevcut âdâ t ve örfler de eski zaman tarihlerini aydınlatmak için çok mühim menba oluyor. eVler. kilise. 1889. II. elbiseler. Şehirler. Türkiyat Mecmuası. Bu sayede eski tarihî devirler canlı olarak göz önümüze geliyor. Die Entzvicklung der modernen Ethnographie. tekke (hanekah) bakiyeleri hepsi tarih için mühim menbalardır. d. Adat. caddeler. 243260). Keza lehçe tetkikatı da mühimdir. manastır. N i h a l ve A h m e d Naci.hudud duvarları (lemes) ve kal'aları hepsi tesbit olunmuştur. kanal yolları. 50. Arkeoloji tetkikatı son zamanlarda bilhassa çok mühim eserler meydana çıkarmıştır. s. hayat tarzları Şarkî Avrupadaki eski Skit'lerin tarihini aydınlatıyor. ziraat alâtı. Bunlardan istifade ederek Küçükasya'ya gelen Türk kabilelerini öğrenmek tecrü-leri yapılmaktadır (bak. Şimdi tekmil Avrupada eski Romalılar devrine ait asar aranılmış.. hurafat ve akideleri. şehir duvarları. Türk ülkelerinin coğrafî isimleri dokunulmamış bir halde duruyor. Eski medeniyetler kitaplardan ziyade şimdi bu nevi kaldıklardan öğrenilir. hamam. cami. Anadoluda Türklere ait yer isimleri. eski Roma. Bütün bunlar kaldık sıfatiyle tarihin menbalandırlar. asırda Gazne'de tasnif . Anadotudaki Türk kabilelerini keza burada eskiden yaşıyan kavimlerin bakiyyelerini öğrenmek için bizim Erkân-ı harb haritası yahut Dahiliye Vekâletinin neşr ettiği "Köylerimiz" gibi fihristler çok mühim menba'lardır. tuğlalar.

15. asırda yapılan farsça tercümenin 15. asırda Tarihte Usul F. asırda Konyada yazılan bir nüshası da bu şehrin kültür tarihi bakımından bir kaldıkdır. asırda nesih-ta'lik hattı ile Herat'da yazılan.. bazılarının da Azerbeycandan getirilmiş olduğu anlaşılabilir. minyatürleri itibariyle Firdevsî'nin eseri 14. Bu itibarla bu kitap bize bu mevzulara dair malumat naklediyor. asırda te'lif olunan Iştaxrl coğrafyası (Küâb al-masâlik ve'l-mamâlik) nın 13. asırda kopya edilirken ne derecede dikkat ve it i na gösterebildiğini ve orijinal haritalar bu zaman nasıl tasnif edildiğini betirten vesikalardı. Bu eserde hesabın dört ameline. asırda Buhara'da yapılmış olsun. farsca tercüme olmak itibariyle 13.65 olunan Firdevsi Şehname's'mın 14 asırda Tebrizde llhânilerin ressamları tarafından tersim edilerek yazılan mükemmel minyatürlü nüshalarını. Bu eser münderecat itibari ile 10. bunun kabı da 16. 16. meseleler hal edilmiş ise 13. Eser Konya'da yazılmış olmakla yazılışı ve kâğıdı itibariyle o asırdaki Konya'nın san'at eseri nümunesidir. 5 . asır sonlarında llhanîler devrinde Meraga'da yazılan bir hesap ve hendese kitabının 15. asrın eserleridir. asrın. asrın başında tertip ettirilen Cami üt-te-vârifı'in 16 asırda Hind Moğolları memleketinde vücuda getirilen minyatürlü nüshasını alalım. Keza kitabın kâğıdı da o zamanki Herat'daki kâğıtçılık san'atının. haritalar ve resimlerle tezyin edilmiş güzel bir nüshası elimize geçmiş olsun. Bu eser münderecatı itibariyle o zaman Meraga'da inkişaf eden riyazî ilimlerin bir abidesidir. ratıl ve men ve sairelerine öğrenmek için bir menbadır. asırda Buhara'da yapılan kap ise yine islâm ve şark san'atının mühim bir şubesini teşkil eden kitap teclidi işinin bu asırdaki bir numunesi ve işlenen keymııth (şagren) deriler de o zamanki dericiliğin birer nü-munesidirler. Cami üt-tevarih'te 16. asırda nes i h.t a'li k ile yazılan resimli eser olmak itibariyle bu asırdaki Herat'da yaşatılan hüsn-i hat ve ressamlık nümunesidir. asırdaki cihanın coğrafyası ise. 13. Keza meselâ. küsur ve faizlere ait misaller o zamanın para ve ölçü. Bununla beraber bazı boyaların Çin malı olduğu. Haritaları ise kısmen eski arapça aslının kopyası ve kısmen orijinal olursa yine eski haritalar bu zamanda. sistemleri gösterilmiş ise. Yahut meselâ milâdî 10. Eğer kitap o zaman talebeler elinde çok okunmuş. aralarına çok izahlar yazılmış. asırdaki farscanın b i r bakiyyesidir. o zamanki kıymetleri ve o zamanın ölçü miskal. kitapdaki boyalar ve yıldızlar o zamanki Herat^ boyalarının bakiyyesidir. Burada riyaziyat sahasına ait bazı yenilikler de bulunuyorsa ehemmiyeti daha fazla olur. yahut Ilhâniler tarafından 14. dirhem. yani 15.

asırda Horzemde telif olunan bir fıkıh kitabının. 13. Kitabın içerisinde yerli ziraat hayatına ve iktisadî hayata. İstanbul kütüphanelerinde meşhur Horezm türk âlimi Zemaxşeri'nin nahv ve sarfa ait Unmûzac.66 — Meraga'da yaşayan bir riyaziyeci tarafından yazılan bir kitabın iki asır sonra Konya'da ders kitabı olarak kullanılmış olduğu yani Mera-ga'daki riyaziyat âlimlerinin Anadoludaki tesirini gösteren bir bakiy-yedir. asırda Altunorda ve Sırderya şehirlerinde arabî ve farisî dillerin çok iyi öğrenildiğini. 13. yazılmışlardır. halkın örf ve âdâtına ait bir çok notlar vardır. 28*-29*. . T o g. meselâ Qun-ya kitabının. asırda Altunordanın Sırderya havzası şehirlerinden birinde yazılan nüshasını alalım. 14. Z. Bu itibarla bu eser münkariz olmuş bir eski kültürün ve bir lisanın hazinesidir. asırdan sonra ölmüş olan eski Horezm dilinden bir çok numuneler vardır. asırda Horezmde yaşıyan kültürü öğrenmek için meııba'dır. Diğer taraftan bunlar Zemaxşeri'nin ilmini ve fikirlerini gösteren. s. arab dilini ve Kur'anı öğretiyorlar. Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft. medreselerde bilhassa Horezm'de. te'lif olunan eserlerin okunduğu ilmin isko-lastiğe boğulmadan filhakika ilim olarak tahsil edildiği ve burada diğer Şark memleketlerinde pek görülmeyen dikkat (Akribie) hüküm sürdüğünü gösteren çok kıymetdar abidelerdir '). Elimizdeki nüshalar ise yazılışları. asırda Horezmde arab dili ve edebiyatı ne derece kuvvetle intişar etmiş ve Kur'an o memlekette nasıl okunmuş olduğunu gösteren eserlerdir. ne gibi kâğıda ne gibi hallerde yazılmış olmaları itiba-barile yazıldıkları şehir ve vilâyetin mahsulüdürler. Bununla beraber bunlar Horzemden neş'et eden bu büyük mu'tezıle âliminin eserleri hangi memleketlerde ve vilâyetlerde çok beğenilerek okunduğunu gösteren şahidlerdir. Bunlar istanbul kütüphanelerinde epey vardır.. Münderecatından kat'ı nazar edilirse. V. kimler tarafından ve nasıl istifade edilmiş. d. Bu kitaplar bu itibarla birer bakiyye. hangi şehirlerde yazılmış olmaları. Mufassal. *) Bk. kaldıklarıdır. Bu eser içindekiler itibariyle bir hanefî fıkıh kitabı olmakla beraber burada mezkûr. Eser bu itibarla 13. arapça ve farsça ibareleri çok doğru olarak.a n Über die Sprache and Kaltur der alten Chmarezmier. Altın-orda'da ve ona tabi olan Sırderya havzası şehirlerinde yazılan bu nüshanın gayet dikkatle. Bu itibarla bu nüshalar 14. XO 1936. Bu eserler münderecat itibariyle ma'lûmdurlar. Muqaddimat al-adab ve al-Föi'iq nam eserlerinin ve tefsire ait Keşşaf kitabının nüshaları pek çok bulunur. aynı zamanda onun yaşadığı 11.

çünkü bunlar Türk ülkelerinde en çok okunan kitablar imiş. noter kâğıtları. Ben 1926 senesinde bunlardan bir kaç mühim nüsha görmüşdüm. Bu nüsha. pasaportlar. 14. hatta bunlardan bir al-Mafassai nüshasının 817 hicrî. talebelere ait ta'Iimat gibi şeyler sayılmalıdır. tefsir ve hadise ait kitapların mükerrer nüshaları. Abü'I-Barakât'ın eserinin mükemmel bir nüshası olmasından ve münderecatından kat'ı nazar.. Meselâ Bursa'da Orhan camiinde bu gibi arabiyyata. kanunlar. dolaplardan alınmış ve uzaklaştırılmışlardır. Biz bütün bu nevi eserlerin hangi memleketlerde yazılan nüshaları hangi zamanlarda ve hangi yollarla Türkiyeye gelmiş olmalarını tst-kik ederek. bu kitaplar zaten mükerrer tab edilmişlerdir. 1930. onların parçaları sıfatı ile bize kalmışlar- . «Keşşaf» nüshalarını mükerrerdir. Bunun gibi meselâ İ s m a i l C e v h e r i 'nin lugata ait Şıhslı kitabının. defterler. medeniyetin Te-mürden sonra. Türk ve İslâm ülkelerinin bilhassa hangilerinden eserler celb ettiğini ve bu ilimleri' öğrendiğini öğrenebiliyoruz. Bu ise Temürün aşağı Volga şehirlerini tahrip eylemeninin geçici bir hal olduğunu. 52. yani 1414 milâdî'de Edil havzasındaki Ökek şehrinde istinsah olunduğunu görmüş ve kaydetmiştim.d i 'nin hikmet. Bizim Es'ad Efendi kütüphanesinde No : 1941 da Selçu-kiler zamanıneaki hükemâdan A b ü ' l B a r a k â t a l . Bunlardan hiç biri tarihe menba' olmak maksadı ile vücuda getirilmiş değillerdir. Temurkutluk Han ve Ediğe Mirza zamanında yaşadığını gösteren mühim bir vesika idi. tabiiyyat ve ilahiyata ait alMıftabar nam kitabın h. s. mahkeme sicilleri. Onlar eski zaman hayatının numuneleri. makbuzlar. 32). Türkiyenin ilim ve medeniyet sahasında hangi asırda bilhassa hangi memleketlerde daha sıkı temaslarda bulunduğunu.kadar uzanan Altunorda memleketinde buradaki Türklerin yüksek felsefe ile iştigallerini gösteren bir âbidedir. bu eserlerin tarih kaynağı olmak itibarile kıymetleri takdir edilemediğinde.67 — Bunu anlıyamıyan bazı maarif memurları kütüphanelerindeki "Mufassal". için mühimdirler. mektep kayıdları. Bu sene (1941) Bursaya gittiğimde o nüshaları bulamadım. üncü asrı milâdî'de Canibek Han zamanında Horzemden Kırım'a. fıkıh kitapları. IV.B a ğ d â . ticaret muamelesi kâğıdları. f) Kaldıklar sıfatiyle bir de hukukî vesikalar. 742-44 senelerinde Horzemde Cürcaniye yanında Hatuniye hangahında ve kısmen Altunorda'nun Saray şehrinde. mantık. oradan Kırım'a giderken Uç Kargu nam yerde istinsah ve mukabele edilen bir nüshası vardır (bak: İlahiyat Fakültesi Mecmuası. yazma nüshalarına ne lüzum var diye bir tarafa atmışlardır. fıkıhdan Hidâye ve Muxtasar al-viqaga ve cAqöid Nasafı nüshaları da bakiyye olmak itibariyle Türk ülkeleri tarihi.

68 — dır. zamanlarına at muhtelif ıstılahları. K a d ı Burhaneddin. örf ve âdetleri. bakiyyedir. Hoca Hafız. ticaret an'anelerini tesbit etmek mümkün olduğu gibi. 1909) iyi göstermiştir. elbise ve kıyafetlerini tavsif edi- . Meselâ Horzem. 51) temas etmiştim. Şairlerin muhtelif şahıslara hiciv ve medh makamında ve hükümdarların fütuhatları ve seferleri dolayısiyle yazdıkları şiirler şöyle dursun. Mü t e n e b b i . F a r r u x i S i İstan i. Semerkand.. M e v l â n a Celâ-l e d d i n Rumî. ve bu itibarla çok mühim bir vesikadır. gazeliyat ve saireyi de asla ihmal edemeyiz. Fıkıh kitaplarının mehazlık cihetine yukarıda (§. M a s c u d S a c d S a l m a n . kanunları. Bir siyasî diplomat mükâtebesi münderecat itibarile yazılı bir menba'dır. A l i ş i r N e v a y î . Meselâ zekât. M u c i z z i . diğer bir çok baplardan içtimaî hayatını öğrenmek mümkün olur. Bu gibi vesikaların tarihe menba' olmak itibarile istifadesini ve etraflıca tetkik edilmek usullerini C h a r l e s S e i g n o b o s (la Methode histori-que appliqu. Bunların bilhassa mahallî hâdiseleri tebarüz ettirerek fetva şeklinde yazılanları çok mühimdir. Bunlar zamanının edebî zevkinin bakkiyesi sıfatı ile menba' iseler. 53. sarraflık (Kitâb el-şarf) ve ticaret (Kitâb elbay*) fasıllarında verilen malûmatın yardımiyle muhtelif ülkelerin ölçülerini. Fergana. Buhara ve Balh taraflarında yazılan fıkıh eserlerinden haram şeyler (Kitâb al-Muharramât) ve mekruh şeyler (Kitâb al-karâhigya) bahislerinde İslâm şeriatına uymıyan bir çok yerli âdetler sayılıyor.ee aux sciences sociales. islâm Aleminde de F a r a z d a q . ziraat ve ıska ve saireye ait baplardan bu kitapların yazıldığı üzkelin iktisadî hayatını. Kaldık sıfatı ile olar da tarihin çok mühim menbalandır. metrolojisini. fakat aynı mükâtebs o zamanki diplomasının vaziyetini ve mu-hakemelerdeki tarafgirlerin ve taassubun numunesi olmak itibarile bir kaldık. g) Diğer taraftan pek büyük ehemmiyetle mehaz ittihaz edilecek bakiyyeler de edebî eserler dir. Fatih zamanında K a b u 1 î ve sairelerin şiir divanları o nisbette mühim menba'lardır. bunlar Horezm ve Soğd kavimlerinin ve Ortaasya Türklerinin islâmiyetten evvelki örf ve âdetlerinin bakiyyelerini tebarüz ettirmektedir. Şe y h Sacdî. Alman fikir tarihi için Göethe'nin şiirleri büyük bir devir için kıymetdar menba' ise. S u l t a n V e l e d . mahallî beğleri. c U n s u r î . onların arasındaki münasebetleri tebarüz ettirmeleri itibariye yine o kadar ehemmiyeti haiz kıymetdar kaynaklardır. Meselâ Kadı Burhaneddin gazeliyatında mah-buplarının güzel kaşım ve simasını. N â s ı r . S e l m a n S â v e c i . hükümdar ve valileri.ı X u s r e v . İhtimal bu mükâtebe münderecat itibarile çok tarafgirâne ve tarihî mes'eleleri aydınlatmak hususunda ise pek az yarayacak bir şekildedir .

Alişir Nevayı gibi şairlerin edebî eserleri tarihimiz için kıymetleri ancak uzun zaman tetkik ve incelemeler neticesinde aydın-lanılanıbilecek geniş kaynaklardır. fakat iktisat ta rihi âlimlerinden A l f o n s D o p s c h «Karolingler devrinde iktisadî inkişaf» (Die Kulturentwicklung der Karolingerzeit. Bunun gibi ben de meselâ 1933 de Edil havzasında Suvar şehri harabelerindeki kazılarda bulunan buğdağı 10. asırda buralarda bulunan Arab elçi hey'eti kâtibi İbn Fadlan'ın buradaki ziraat kültürüne ait verdiği malûmatı te'yit zımnında istifade etmişimdir (ibn Fadlans Reisebericht. Tarih menbaı olmak itibariyle kaldıklar çok geniş sahaları alır. Heykeller alâkadarlar için hatıra olarak yapılıyorlar.. mezar bina ları. Kayseri mıntakalarındaki Türk ahalisinin tip. meskukat ve madalyonlardır. 61). asırlarda Horasan ve Azerbaycanda ve doğu Anadoluda görülen ve bir nüshası Bursa Yeşil Türbesinde bulunan oyma kapılar tipinin menşei anlatılmış olur. Eğer bunlarda Bağdad Hatun ile Dimaşk Hatun büyük aşk kahramanları sıfatı ile zikr ediliyor ve ibiyalize ediliyorsa bunun son llhânî hükümdarı Ebu-Sacid'in devri ve saray hayatının ve saray maceralarının Anadolunun göbeğine kadar derin intiba'lar bırakmış. Şayet bu şiirde mahbubu-nun «Semerkand (yani Semerkand üslubunda yapılmış) kapusu» zikrediyorsa bununla 14-15. 54. Celâled-din Rumî. Mucizzi. bizim Türk ve Şark tarihinde an- . Hatta tabiat mahsulleri de bu cümleye girer. fakat keykel ve zamanının âbide leri olmak itibarile "kaldık" dırlar. şivelerinden kelime ve sözler naklediyorsa bu şiirler o zamanki Sivas. Kitâbelerdeki yazılar mündereceleri itibarile «haberler» kısmına aittirler. ot ve ağaçların Avrupaya ne zaman gelip nasıl yetiştirildiği mes'elesi bir bakımdan nebatat ilmine ait bir mes'eledir. buraya nüfuz etmiş olduğunu ve hatıraların bu şair zamanında yaşadığını göstermiş olur.69 yor. Bunlar dan başlıcaları monument ve kitabeler ve mezar taşları. asırda Almanya'da ve cenubî Fransa'da sebze kültürünü gösteren kaldıklardan istifade etmiştir. Meselâ bir çok seb ze. kıyafet ve karakterlerini öğrenmek için mühim vesikalardır. Antik âlemde ve Avrupada hey kel geniş bir kaynak sahası ise de. 1921) nam eserinde bu nevi mevadı kültür tarihinin kaynağı olarak ele almış ve orta Av rupa tarihinin esas kaynaklarından olan Capitulare de villls'i izahda meselâ 8. 4 Heykeller ve Resimler 55.

Avrupa tertibatının bizim Şarklılar için hemen kavramağa elverişli olmadığı ve bir kitap lâzım olursa mutlaka bir ecnebiye müracaat ettikleri görülür. H o m b e r g e r . Miller. bakiyeler ise bilhassa müzelerde muhafaza olunur. Bibliyografiden. Möl-ler. Schmith. Museumskunde 1924 tavsiye olunabilir. Demek her halde htr hangi bir risale veya kitabın müstakil olarak mı veyahut mecmualarda makale sıfatiyle mi neşr olunduğunu öğrenmek ve büyük kütüphanelerde istifade edilecek eserlerin listesini tertip ederken müelliflerin isimlerini. Almanca olarak O. Meselâ sadece Hammer yahut Müller demekle müellif ve eserle- . ayrı bir ders tahsis ederiz. Schmid. Meselâ Shmidt. Schmidt. Fakat bu eserlerden onların muhafaza olundukları yerlerinde istifade edebilmenin de usulleri vardır. Tarihimizin eski Uygur. yukarıda zikrettiğimiz «Resimli haberler» den ayrı. Usule göre aranmak lüzumu bilhassa mecmualarda intişar eden makaleler hakkında variddır. Bu kütüphanelerden lâyıkıyle istifade edebilmek Avrupalılar için kolay olduğu halde. sonra Müller.. Moeller. Burada bunlardan. Yazılı kaynaklar daha ziyade kütüphanelerde ve arşivlerde. Sırası gelirse ona ve umumiyetle sanat eserlerinden istifadenin usulüne. Avrupa kütüphanelerinden istifade eylemenin yollarına ait malûmatı A d n a n Ö t ü k e n'in Bibliyotek bilgisi ve bibliyograji nam eserinde bulursunuz. Moller. onların insiyallerini dikkatla kaydetmek lâzımdır. Hammer gibi isimler pek çok olduğundan onların insiyalleri kaydedilmezse ve doğru kayd edilmezse bulmak pek zor olur.70 cak Budizm'in Hind kültürünün ve hıristiyanlığın intişar ettiği ülkelerde ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Temürlü ve Osmanlı devirlerini canlı olarak aydınlatan bu kaynaklardan istifadenin ayrı bir usulü vardır. 5 Kaynakların muhafaza olunduğu yerler ve onlardan istifadenin yolu 56. sırf kaldık sıfatiyle kıymeti haiz olanlarını kasd ediyoruz. Paris Millî Kütüphanesinde mevcut pek çok eserleri sırf bu kütüphanelerden istifade usulünü benimsemediğinden yok zan ettiğini gördüm. Merhum Rıza Nur bey'in çalışırlarında. Müzeler için böyle bir türkçe eser daha mevcut değildir. kütüphanelerden istifade eyleme usullerinden habersiz olan birisi meselâ Paris ve Berlin ve Viyana millî kütüphanelerine gelirse istediği kitapları bulamadan çok vakit kaybeder. Meyer. Fakat resim ve minyatürler Türk tarihinin en kıymetli kaynaklarından birini teşkil ederler. Smid. Müler.

Bazı kütüphanelerde kitaplar ekseriya ancak külliyat ve seriler ve mecmualara göre kayd edilirler. hatta in 16° intişar etmiş ise. Bunlardan bazıları in 4° . Yani ayni eser formalarına. Meselâ bizim istanbul üniversitesinin neşriyatının Avrupanın büyük bir şehrinin kütüphanesine mnhakkak gönderildiğin biliyorsunuz ve bunlardan bir seriyi muhakkak görmek istiyorsunuz. bundan İbn Miskavayh faksimilesi ise in 16° hacmında olarak basılmıştır. Hammer. ba-zan F. akademilerin ve ilmî cemiyetlerin serilerinden birinde çıkmış değil mi diye bakmalı. W. bilhassa Alınanlarda. Bu halde hacimleri muhtelif olan mecmuaları ararken muhtelif senelerde çıkan ciltlerinin hacimlerini de kayd etmek ve ona göre aramak icab ediyor. ciltler ayni Signatur altında hacımlarına göre muhtelif dolaplara dağıtılmıştır.71 ri bulunmaz. Sonra mecmualar bazı senelerde büyük hacimde in folio olarak intişar etmişse bu hacimdeki ciltler. Bunların kaydı da muhtelif kaidelere tabi'dir. Külliyat ve mecmualarda yazan müelliflere göre kataloglar tertip etmek bilhassa Almanya'da ilerletilmiştir. diğer senelerdeki ciltler in 4° ve in 8Ö . cesametine göre kütüphanenin kendilerine münasip dolaplarında yerleştirilmek üzere dağıtılırlar.K. T. onlar da kütüphanenin tamamiyle başka yerlerinde yerleştirilmiş bulunuyorlar. Müelliflerin isimleri alfabe sırası ile fiş kataloglarından bulunmazsa kitap münderecat ve ilılisas üzerine yasılan Fachkataoğiielardan aranır ve acaba bu eser mecmualardan. Mecmualar. Sonra bazı eserler muhtelif defa basılır ve bir tab'ı diğerine uymaz. kütüphanenin bir yerinde.K.B. bunların muh- . Müller diye üç insiyalle yazılırlar. toplayana ve naşire göre yazılmayıp umumî unvanına göre kayd edilirler. Çünkü bir çok kütüphanelerin kataloglarında ayrı sene ve ciltlerin hacmî gösterilmemiş. bunların her ikisine göre kayd edilmişlerdir. Bazı kütüphanelerde bu külliyat Gibb ismi altında yani serie'ye. mutlaka A. fakat İstanbul Üniversitesi Yayınları unvanını taşıyan bu seri ya istanbul diye / harfında yahut Yayınlar a göre Y harfında. bazılarında in 8° . yahut bu yayına dahil bazı eserlerde bu seri isminin Avrupa dillerince tercümesi yazılmış olduğundan kitapların bu unvan tercümelerine ve makalelere göre başka harfler sırasında yazılmış olduğunu görürsünüz. bazılarında ise bu seriye eserleri idhal edilen müelliflere göre. bir umumî signatur konulmuş.. Hammer. Meselâ siz P t o l e m e u s veya S t r a b o n coğrafyalarını veya Celâle d din Rum î'nin Masnevi sini veya M a r c o P o l o seyyahatnâmesini Cari M a r x'ın Kapital'ini hatta 1 e B e a u'nun Bizans tarihini arasanız.S. bazan kütüphanelerde. Alüller. Bizim Türk ve islâm tarihi için meselâ Gibb Memorial Series külliyatı mühimdir. ve bunlar bazan böyle dağıtılır. vesaik külliyatı müellife.W.

10 cilt). Manuel. 1919. Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte). W.. Almanya için : D a h 1 m a n n . 1925—1937. E. o gördüğünüz eserin sahibi bu kitapları hangi neşirlerinden istifade etmiş olduklarını muhakkak kaydetmelisiniz. F u e t e r. yoksa bulamazsınız veyahut buluncaya kadar pek çok vakit sarf etmiş olursunuz. cild). Orta asırlar için : U l y s s e C h e v a l i e r . Geschicte des Altertums. B r o c k e l m a n n . Umumiyetle tarihe ve tarih meselelerine ait eserlerin dolgun fihristi Chr. Sol t an. 1888 . 1939 da gösterilmiştir. H e r r e . G r O s s. M o n o d. ikinci kısmı. Umumî cihan tarihine ait eserler ve menbalar için bk. Geschichte der is-lamischen Völker und Statd. Yeni çağlar için : C h r . S t r e h l und W.W a İ t Z. 2 cilt. Die Enttvicklung der Geschichtsıvissenschaft an den führenden Werken betrachtet. Ayrı devirlerden eski zamanlar için: W. işte kütüphanelerden kolay istifade edebilmenin bu gibi karışık şartlan vardır. Repertoire des sources his-toriques du moyen âge. islâm memleketleri ve milletleri tarihi için Avrupa dillerinde çıkan başlıca eserler -C. Bibliographie de Vhistoire de France. 13. Geschische der neueren Historigraphie (d. The sources and literatüre of English history (1485 senesine kadar). 5 cilt. H. E d u a r d M e y e r . bu çağın ayrı sahaları ve meseleleri hakkında müracaatı için : The Cambridge Modern History (1017-1927. en son tabı Gotha. cilt. Quellenkunde der deutschen Geschichte.. 1915. R i t t e r . Bu çağın bütün ayrı sahasının tarihi ve kaynaklan için bk. 6 Kaynakları Bildiren Eserler 57. 1911. ortaçağlarin ayrı sahalarının kaynaklan için The Cambridge Mediaeval History (9 cild). 1905—1907. L a n g l o i s Manuel de bibliohraphie historique. Quellenkunde zur Welt geschichte. Grundriss der alten Geschichte und Quellenkunde.72 — telif tabılarının hacimlerinin ayrı olduğunu gföz önünde bulundurmanız ve öyle aramanız icap eder. 77je Cambridge Ancient History (1924-1934. L a n g l o i s . 2. ingiltere için : C h. Ayrı memleketlerden Fransa için : G. 1901 de verilmiştir. Eğer siz bir yerde bu eserlerden nakledilen parça gördünüz de onu asılları ile mukabele etmek istiyorsanız. 1913—14. Türkiye için Os- .

talebeler için Seriptores rerum Germanicurum in usum scholarum ve «Monu- .73 — manii menbaları : B u r s a l ı T a h i r Bey. git gide bunun neşrinin idaresi «Alman Eski Tarih Bilgisi Derneği» isminde bir daimî ilmî cemiyet şeklini almıştır. ki Alman tarih tetkikinin ilmî merkezi işini görüyor. Poetarum Latinarum medii aevii. 2) Leges (yani eski Cermen kanunları) in 4° 13 cild çıkmış. in 4° (yahut in quarla. Türkiye tarihine ait Avrupalılar tarafında yazılan eserlerin listesi D e 1 a Jon-q u i e r e. Scriptores rerum Cermaniccrum. Bu Cemiyet Archiv (1876 senesinden sonra Neues Archiv) der Gesellsc-hafi für ditere deutsche Geschichtskunde ismile bir mecmua da neşrediyor. fakat eser bugüne kadar ortaçağlardan ancak 13. B a b i n g e r. Bu eserin neşrine 1819 senesinde bir tarihçiler heyeti tarafından başlanmış. Bidayetteki pilâna göre «Monu-menta> Almanların milâdî 500 — 1500 seneleri arasında eski ve orta asırlardaki tarihlerine ait vesaiki ihtiva edecekti. Bunlardan başka Auctores Antiqu-issimi. Alman tarihine ait menbaları ve vesikaları toplıyan külliyatın başlıcası yukarıda da zikri geçen Monumenta Germanie Histo-rica'dır. yani Ortaçağda lâtince yazan alman şairlerinin eserleri ismiyle (5 cild). Geschiche der osmanischen Geschichtssch-reiber und Statd und ihre verice. (Kısaltma ile GOG). 1946 ve R. 714-727 de ve C o l o n e l L a m o u c h e . l'Empire des Steppes de gösterilmiştir. 1934'ün sonun da verilmiştir. bizce «ve-zirî» formalarda 9 cild). Osmanlı müellifleri. 58. bu hususta ön safta Almanya gelmektedir. 3) Diplomata (fermanlar ve siyasî vesikalar) in 4" 5 cild çıkmış. 5) Antiquiatates (yani her nevi eski eserler) ayni cesamette 9 cild. Kaynak toplamlarına gelince. İtaliyan ve saire tarihçilerinin eserlerini ihtiva eden cildler. yani listen büküldüğünde 8 sahife çıkan orta.Umumî Türk tarihi için okunacak eserlerin bir biblioğrafisi yapılmamıştır. Histoire de la Turquie. Histoire de l'Empire Ottoman 1914 Paris. Külliyat beş büyük şubeye ayrılmış : 1) Scriptores (<orta-aIman> müverrihlerinin yazıları). II. yine ayrı seriler halinde in 4° neşrediliyorlar. cü asrın sonuna kadar gelen vesikaları neşredebilmiştir.. I. 3. G r o u s s e t . en eski alman müelliflerinin tarihi eserleri unvaniyle (in 4° 13 cild) . ki in folio (yani listenin büyük şeklinde) 30 cilt çıkmıştır. cild. F. resmi mura-sele yazıları) aynı cesamette 9 cild. yani kâğıdın listesi bükülerek 4 sahife teşkil eden cesamette) şimdiye kadar 13 cild çıkmıştır. 4) Epistolae (yani mektuplar. fakat başlıca eserler benim Umumi Türk tarihine giriş kitabımda. Nova series ismiyle (in 8° yahut in octav. Burası şimdi bir asırdan fazla bir zamandır. Bu <Scriptores» kısmı Almanlara ait Roma tarihçilerinin.

Akty arxogra-fiçeskix ekspeditziyi. Sobraniye gosudarstvennix gramot. ki vaktiyle eserlerini ve şiirlerini lâtince yazan Almanlar da bu gün yaşıyan Alman medeniyetinin selefleri sayılıyorlar. Fransada bu nevi vesaik neşrine daha evvel 1735 de başlanmıştır ki Collection de iocument inedit sur ihistoire de France ismini taşıyan bu külliyattan şimdiye kadar 100 den fazla cild intişar etmiştir. in 4° 382 cild çıkmıştır. Bizim Türk tarihinin eski ve orta çağlara ait çağlara ait vesikalarını neşretmek için de «Monumenta> neşri sistemi çok güzel olurdu. tarihî vesikalar. Alman eski asarında bizim tarihimize (mesela Hunlara ve Avarlara) taallûk eden malûmat bulunur . fakat Rus kaynaklarında bizim tarihimize taallûk eden malûmat müstesna bir surette zengindir. bunun gibi biz de kendi milletimizden ortaçağda eserlerini ve şiirlerini arapça yahut farsça yazan türk müellif ve şairlerinin eserlerini millî külliyatımız içine alabiliriz. Ruslar da kendi vaka uivislerinin eserlerin Sobranye russkix letepisey yani Rus vakanüvisleri toplamı ismiyle (in folio ve in fjuarta 14 cild). Yunan ve Lâtin müellifleri eserlerini ihtiva etmek üzere. Akty yuridiçeskiye. Avrupada bir de kilise arşivleri büyük milletlerde yüzlerce cild otarak neşredilmiştir. B r o c k e l m a n n ' ı n Geschichte der arabischen Literatür (kısaltma . onu bihakkın benimsemiş olan Macarlar da Alman menabi neşr sistemini alarak Monumenta Hungariae Historica. Aktı istoriçeskiye. çarların ferman ve muharebeleri külliyatı (in Folio yüzden fazla cild). İslâm milletlerinin bilhassa Türklerin tarihî vesikaları külliyat halinde toplamış. O cümleden M i g n e tarafından neşrine başlanan Patrt>logie curcus completus. Görüyorsunuz.— 74 — menta> nın yine bilhassa talebelere tahsis edilen almanca tercümesi Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit isimlerile ve saire ayrı serileri vardır. yani Macar tarihi asarı ismiyle geçen asırdan beri tarihî eserlerini neşrettiler. yani eski âsâr dairelerinin vesikaları unvaniyle in 4° müteaddid vesika külliyatı neşretmişlerdir. Arap dilinde yazılmış tarihî eserler C. hıris-tiyan Arap eserleri de arapça intişar etmiştir. ki bunlarda İslâm ve Türk tarihine a i t de mühim malûmat bulunuyor. evvelâ bunların bir fihristi dahi neşredilmiş değildir. 59. Bu seride süryanî müelliflerin eserleri süryânice neşredildiği gibi. Bugün bu külliyat in 4° cesamette yüzden fazla cild teşkil etmektedir. Bununla beraber Fransada Şark kilise erkânı külliyatı Pat-rologie Orientalis unvaniyle pek çok cildler olarak neşredilmektedirler. hukukî vesikalar . Turan kavimlerinden Avrupa medeniyetine daha önce iltihak etmiş. hattabunların tenkidi mütûn usuliyle neşrine esaslı ve ciddî bir surette girişilmiş olmak şöyle dursun.

— 75 — ile GAL) ismiyle 1898 ve 1902 senelerinde iki cild olarak l) ve şimdi de 1937 senesindenberi üç büyük cild olmak üzere neşretmekte olduğu «ilâve» leri (Supplementbânde) de her devrînki ayrı yerde olmak üzere sayılmıştır. S t o r e y tarafından 1927 senesinden beri cüz cüz neşredilmekte olan İran edebiyatı bibli-ografisi. ) Paranın ayarını ve değerini denemek manasına jjelen tanqit ve irıtiçât kelimeleri arasında fark pek bulunmuyorsa da tenkid'i daha ziyade recension k a a ş ı l ı ğ ı olarak kullandığımızdan kritik karşılığı olarak da iniikad'ı aldık. yahut az farklı tabirle «vakıaların intikadı» (critique des faits) ') Bu ilk cildler de şimdi ihtimamla tekrar basılmıştır. A. Literarg History of Persia (kısaltma ile LHP) nam eseri ve bilhassa fars edebiyatı için zikri geçen Brokelmann'ın eseri tipinde C. 2 . Persian Literatüre. keza Şarka ait yazmaların fihristlerinin ve şarkiyata ait mecmuaların listesini vereceğim. 3 İntikad (Kritik) 60. Ben de bu kitabın sonuna eklenen Şarkiyata ai t bibliografya bahsinde gerek İslâm ve gerekse Türk tarihine dair basma ve yazma ilk kaynakların başlıcalarının listesini. Bütün bu eserler tarihe ait eserlerin matbu olanlarının nerede ve hangi senelerde basılmış olduklarını. B r o w n e 'in 1925—30 senelerinde neşrettiği dört cildlik İran edebiyatı tarihi. «kaynklar intikadı> (critiqe des sources) deriz. a bio-bibliographical surveg çok mühimdirler (bu son son eserin neşri daha tamam olmamıştır). Şimdi de tarihte usulün asıl mayası olan ve onun bel kemiğini teşkil eden meseleye geldik. İntikad iki türlü olur: a) bir kaynağın hâdiselere ait ifadelerinin bir şahadet sıfatile kabule şayan olup olmadığını tetkik etmek. önümüzde bulunan bir kaynağın bir hâdise hakkındaki şahadetinin ve bundan çıkarılan neticenin hakikate mutabık olup olmadığı meselesini incelemektir. Osmanlı tarihleri için Babinger'm eserini yukarıda zikretmiştik. Farsçada tarih edebiyatı için de E. yazma eserlerin de hangi kütüphanelerinde hangi numara altında muhafaza edilmekte olduklarını bir bir göstermişlerdir. b) kaynak ifadelerinin hâdiseye ait şahadet sıfatile karşılaştırarak ve kontrol ederek kıymetlerini biçmek ve ispat kudretlerini tesbit etmek ki buna iç İntikad (critique interne). şümulünde bir az farklı olmak üzere. ki buna dış intikad (critique externe) yahut. Intikadın2) vazifesi.

İngilizler bunu belki de istenen fiyat üzerinde alacaklardı. R. istanbul'da yaşıyan bir antikacı o zamanki Roma generallerinden Corbulo'ya ait olduğnu iddia ettiği bir kılıç yaptırıp üzerine bahsettiğimiz kitabeyi hakkettirdi. Bu şekil sahtekârlığa bilhassa kaldıklarda raslanır. Yine geçen asırda Anadolu'da Harput'ta Romalıların imparator Neron zamanında Ermenistan'a yaptıkları seferlerden bahseden bir kitabe bulunmuştu. M u n r o . Kaynaklar ve ifadelet i ancak böyle bir iç ve dış intikada tabi tutulduktan sonra mekân. Maksadı bunu Avrupa müzelerine yüksek fiyatla satmaktı. Bununla bütün Hristiyan Alemi heyecana geldi. Yalnız minyatürlü yazma eserler Avrupada fazla takdir edilip.— 76 — deriz. Ayrıca sık sık vesika ve hatta kitap sahtekârlıklarına da rastlanmaktadır. Times gazetesi okuyucularına bu Tevrat hakkında her gün heyacanlı haberler veriyordu. Buna dair bir kaç misal verelim : Geçen asırda Kudüs'te S h a p i r o adında bir musevî bir çok beyaz çanak ve çömlek yapmış ve bunları Filistin'in en eski âsân sıfatiyle Londrada British Museum'a satmıştı. A Dış tntikad Dış İntikad (critique externe) bir kaç cepheden yapılır: 1) önümüzde bulunan kaynak sahte midir? sahte de değilse de hatalarla dolu değil midir? Kaynakların sahteliği türlü türlü olur: a) Adî sahtekârlık. Avrupa-da heykellerde ve resimlerde pek çok ol^ . zaman ve mevzulara göre tanzim edilebilirler. müşterisi çok olduğundan bilhassa iranlı antikacıların yazma eserlerin arasına sahte minyatürler yaptırarak sattı!* arı vaki olmuştur. Sahtekâr yahudinin bütün ümit ve plânlan da bu suretle suya düştü. İslâm Aleminde san'atın bu şekilleri inkişaf etmemiş olduğundan bu nevi sahtekârlık da pek yoktur. London 1905. Talmud'a inanmıyan bu Kırım Yahudilerinin mensup olduk- . Shapiro bunu satmak için iki milyon ingiliz lirası istiyordu. Archeology and false antiquities. Bu satıştan elde ettiği kârla kanaat etmiyen bu maceracı sahtekâr bu sefer yeni ve daha büyük bir sahtekârlık yaptı. Avrupada bu kaldık sahtekârlıklarına ait hususî eserler vardır. Yine geçen asırda Kırım'da Karayim yahudi âlimlerinden Fir-k o v i ç. Fakat eserin sahteliği meydana çıktı. yani bir eserin benzeri yapılarak aslı yerine sürülmesi. Zira bu Tevrat dünyada malûm Tevrat nüshalarının en eskisi oluyordu. Yemen'e giderek orada eski Yahudi hattatlık eserlerine benzeterek eskitilmiş deriler üzerine bir Tevrat yazdı. Bunun da sahte olduğu tahakkuk etti.

müsaadesiz bir yere gitmek için sahte pasaport uydurmak vs. Bu gibi sahte şecerelerin bir çoğunda seyyid ve hâceler kendilerini hem Peygamber evlâdından. Nizamülmülk Mevlâna c Abd ur-rahman Câmî'den de bu şecereyi tasdik etmesini rica etti.Câmî bu teklifi gayet mahirane bir surette reddederek ona şu şiiri yazıp gönderdi : Anrâ ke buvad nür-i Nabî dar basara Hâcat na buvad ba tül-i carz-ı şacara Anrâ ke Zi rux na tâbad in nür basara Şacara na dihad bi gayr-i la^nat şamara Yani : Alnında Peygamberin nuru olanlar şecerelerin uzun ve geniş olmasına muhtaç değillerdir . Ayrıca bir çok âlimler kendilerini çok âlim ve pek mühim menbalara malik göstermek için sahte vesikalar uydururlar veyahut hiç görmedikleri vesika ve kaynakları görmüş gibi nakl ederler. ki vesikalar bir çok maksadlarla uyduruluyor : evvelâ para kazanmak için. XV. hem de eski Tü-ik hanedanından göstermek için araya Oğuz Han'ı da karıştırırlar. Bunu keşfedip okuyan Avrupalılar bu- . Meselâ hicrî üçüncü asırda yaşıyan M u h a m m e d b. salisen kendilerini şahıslara neseb itibarile yüksek göstermek için. CA 1 i b. Sırderya havzasında tertip olunan böyle bir şecere istanbul'da Halis Efendi kütüphanesinde bulunuyor. Avrupa âleminde bir çok kimseler kendilerini zadegan sınıfına nisbet ettirmek maksadile pek çok vesikalar uydurmuşlardır. saniyen mezhep taassubu yüzünden yani kendi mezhebini nazarlarda yükseltmek için. Demek oluyor. Şarkı kadimde eskiden kullanılmış yazılar ile yazılar uydurdu. Bunlardan ma'dâ bir mülkü ele geçirmek için yalan tapu kaydı. V a h ş i y a h adlı bir alşimist arab âlimi bir çok sahte eserler yazarak eski Babil medeniyetinin yüksekliğini isbat etmek istedi.77 — lan mezhebin diğer yahudi mezheplerine nisbetle daha eski ve daha hakikî olduğunu ve bu Karayimlerin oralarda Milâddan evvelki zamanlardan beri yaşadıklarını ispat maksadile bir çok Karayim kabir taşlan uydurdu.. asır sonunda Hüseyin Baykara zamanında Herat'ta vezir olan Nizamülmülk kendisini Evlâdı Nebi'den göstermek için sahte bir şecere tertip ettirdi ve bunu ulema ve şeyhülislâma tasdik ederek mühürlerini bastılar. bu cümledendir. yüzünden böyle nur damlamıyanlara ise şecere lanetten başka semere vermez. sonradan eserlerinin sahteliği meydana çıktı. Önceleri ilim âlemini oldukça inandırabildi .

türkçemize maalesef hâlâ çevrilmemiştir. XI-XIV. Supplementdband. . Eski yazılara ait eserini (Savq al-mustahdm fi marifat alaqlâm) 1810 senesinde J. 1918. *) Bk. 63-69. 2) J. 4 ) Ahsan al-taqüsim. Leiden tabı. Az sonra bütün bu eserlerin sahte olduğu görüldü. I. Mir Islama. M ü k r i m i n H a l i l Y ı n a n ç bu vesikaların nerelerden alındığını isbat ederek göstermiştir 3). Bu cümleden coğrafyacı M u q a d-d a s i 'de Peygamberden "Benim ümmetimi Deylemlilerin tagallübünden Horasan'dan gelen bir acem (yani Arab olmıyan biri) kurtaracaktır. 81. Geschicte.bir numune telâkki edilmektedir. ki bunların sahteliğinden J. s. ı. Bunu muaharen Deylemlileri inkıraza uğratan Muhammed Tuğrul Beyi önden haber veren bir hadis olarak tefsir etmişlerdir5). sayı. I. M o r d t m a n n .— 78 - na aldandılar. B r o c k e l m a o n . M o r d t m a n Usuli tarih kitabında bahsetmişti 2). İslâm dünyasında sahtekârlıkların en çoğu mezhep ve fikir cereyanlarını Peygambere dayanarak yaşatmak maksadiyle «mevzu hadisler» uydurmak şeklinde tecelli etmiştir. Bunun gibi İstanbul'u Türklerin fethedeceğine dair hadisler de uydurulmuştur. H. II. 219-220. bazıları arasında Türklere dayanarak düşmanlarından intikam almak ümidini uyandırmıştır. B art hol d d. Mevzuu bahis sahte hadisler arasında zamanın gidişini iyi sezen siyasîler tarafından uydurulanları da olmuştur. 430-431. 242-243 . Osmanlı devletinin teşekkülü devrine ait sahte vesikalar zikredilebilir. der arabischen Liiteratur. /stanbul.Q 3 r i) meşgul olduğu gibi. C. s. b) Bazı sahtekârlıklar da hükümdarlara ve yüksek mevki sahiplerine yaranmak ve dalkavukluk etmek için yapılır. Sonra Prof. 3 ) Bk Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası. Almanca olan bu eseri bu yüzden Hindistan müslümanlanndan X u d â b a x ş ingilizceye terceme etmişse de. 61. c. Onun ismi de benimki gibi Muhammed olacaktır" diye bir hadis nakledilir4). Ilm-i usûl-i târih. v. asırda Bağdadda Halife hizmetindeki Türk askeri adedinin çoğalması bazı Arabları endişeye düşürdüğü gibi. Bunun gibi Hz. Ali'ye ve diğer İslam büyüklerine nisbet edilen pek çok rivayetler vardır. H a m m e r İngilizce olarak ilim âlemine tebliğ etmiş ve Nabatîlerde ziraat (al-Falâhat al-Naba(iyya) adlı eserini de Rusya'da C h w o 1 s o n neşretmişti '). 4836) Bk. Bu zatın hadisleri tenkid usulüne ait Mohammedanische Ştudien adlı eseri umumiyetle islâmiyeti intikadî bir surette öğrenmek işinde şaheser. [Meselâ 10. Avrupa âlimleri ve bunlardan bilhassa I g n a z G o l d z i h e r uğraşmıştır. Bununla İslâm âlimleri (meselâ CA I i a 1 . W. 148-149. 1912. Bu cümleden olarak meselâ Feridun Bey Münşeatı'nda.

79 62. Husameddin Efendi'nin kitabındaki bu gibi uydurmalar sahte bir tarih uydurmak maksadiyle değil. Mucîreddin Emir-şah (Horezmî) ve saireyi Baba tlyas neslinden gösteren şecereler sırf hayal mahsulüdür. Maamafih tarihî kaynaklarda sahteliğin tesbiti hususunda pek ihtiyatlı olmak icap ediyor.. Çok defa doğru olan hakikî kaynaklar sahte zannediliyor. hatta sahtelikleri katiyetle ispat edilmiş olarak maruf oluyor. —12. Bunun gibi Cengiz'in hayatına ve bu cihangirin ecdadına ait Yuan-Çao-Bi-şi (Mangol un Niuca Topça?an) tarihinde mevcut olan rivayetler hep sonradan uydurulmuş şeyler olarak biliniyordu.. sadece kaynakları kendi hayal ve temayüllerine göre okuyup tefsir ettikten sonra bunların üzerine yeni uydurma silsileleri kurmaktan ibarettir. Meselâ Almanlar 10. ki sahtekâr değildirler. İlhanlar devrinde. Kazancık Noyan. Oğuz urug isimlerini önasya tarihinde. Amasya vilâyeti ve Orta Anadolu tarihi için kıymetli malûmatı da ihtiva eden bu eser uydurmalar yüzünden toptan bîr uydurma şaibesi altında kalacaktır. asırdaki Alman hükümdarlarından Büyük Otto ve Friedrich Barbarossa hakkında yazılan destanî mahiyetteki kaynakları geçen asır bidayetinde tamamiyle sahte zannetmişlerdi. Yahudi ve Arab rivayetlerinde geçen isimlerle birleştirmeleri. c) Bazı şahıslar vardır. sonra Tebrizli olan bu Ahmed Lâkuşî'yi Selçuk emirlerindeu Alakuş Bey'in oğlu yapması biri diğeri üzerine yapılan uydurmalardan ibarettir. Sonradan bunların hakikî oldukları tahakkuk etti. Bunun misallerinden biri de Amasyalı H u s a m e d d i n E f e n d i'nin Amasya Tarihi''ne ait eserinin Anadolunun eski tarihine ait kısımlarıdır. Ezcümle Selçuklu vezirlerinden Şemseddin Muhammed Tuğra'?. İşbuga Noyan. Şimdi bunların 10. Bu eserde Selçukluların ve Osmanlıların menşeine ai t yazdıkları. asrın ortalarına kadar . Güya Amasya Darüşşifasındaki kitabede okuduğunu söylediği muhayyel «Emir-i Anadol Ahmed» iharesindeki Ahmed'i Ahmed Lâkuşî ile birleştirmesi ve aslen Kazvinli. Amasya ve Semire merkez olmak üzere. Aydıncık Noyanlar) sırf tarihî isimlerin arap harfleri ile yazılıştaki benzeyişlerinden çıkarılan uydurma şahsiyetlerdir. Anadoluda yaşadıklarım söylediği ve faaliyetlerine dair bazı teferruat bile naklettiği bir çok «noyan» 1ar (Samuk Noyan. Hele Husameddin Efendinin Anadolu Türk beyleri Baltu ve Bal-tuk Beyler sadece Moğol emiri Baltu bn Teneci'den uydurulmuştur. keza Selçuklular ve İlhanlılar devri eşhasının şecere ve ensabına ait yazdıkları sırf hayalî mukayese mahsulüdür. Fakat sonradan bunların doğru olduğu tahakkuk ediyor. fakat mukayesede hayallerini farla işletmeğe alışmışlardır ve bu yolla netice itibariyle sahtekârların yaptıklarını yaparlar.

Kaynak ve kaldıkların asıl yahut sahte olması keyfiyeti. Yine bunun gibi Hazar hakanlarından Yusuf'un 960 senelerine aid İspanya Yahudisi Xaşday bn Şaprüt'a yazdığı bir mektup vardır. Bunu bilhassa Rus arkeologlarından S p i z y n ve Almanlardan M a r q u a r t kat'iyetle iddia etmişlerdi. tbn Fadlan.. 240) eserlerinin dikkatle okunması tavsiye olunur. Völkerschaften des Chazarenreiç-hes. y a z ı. 1877) ve W. hakikî ve "asıl"' olduğu muhakkak olan diğer kaynak ve kaldıklarla şu dört esasa göre karşılaştırılarak tesbit olunabilir: 1) Tetkik olunacak veya hakikiliğinden şüphe edilen kaynak. 256.eğer heykelse yapılışı bakımından aynı zamanlarda ve aynı yerlerde yazılan yahut yapılan veyahut aynı sahaya aid fakat hakikî olduğu şüphesiz olan diğer eserlere tevafuk ediyor mu? 2) Kaynağın münderecatı hakikî olduğu şüphesiz olan diğer kaynağın münderecatına tevafuk ediyor mu? Bununla beraber eser bu noktadan tetkik olunurken yanlışlığa düşmemek ve hatalı hükümler vermemek için doğruluğu daha tesbit edilmiyen bu kaynaktaki malûmatın hakikiliği malûm olan kaynakta belki de bırakılmış. belki Savsan isminde bir arap elçisinin yazmasından alınarak sonradan uydurulmuş addolunuyordu. V. yine o. Halbuki eserin Meşhed'de bulunan asıl nüshasının neşredilmesiyle bu iddiaların tamamiyle yanlış olduğu tahakkuk etti. üslûp. T o g a n. bir eserin asıl veya sahte olduğunu tahkik ve tedkik etmenin usulüne tamamiyle uygun hareket etmekten başka çare yoktur. Bilhassa Kırım yarımadasına aid tafsilâtı havi olan mufassal bir şeklinin sahteliği kat'iyetle iddia ediliyordu. Doğru eserlerin sahte olduğunu iddia etmek hatasına düşmemek için.60 çıkan kısmının doğru oldağu tahakkuk ediyor. yahut onca ehemmiyetsiz görülerek zikre') Z. . 1870 senelerinden itibaren bu mektup müteaddit defalar tetkik edilmiş. d i 1. 198. 10. t e r k i p ve t a s n i f cihetinden . tedkikatın neticesi bu eserin sahte olduğu kanaatini vermişti. s. s. Şimdi ise mektubun her iki nüshasının tamamiyle orijinal olduğu. Bu mes'ele için bilhassa Jul F i c k e r'in (Beitrâge zur Urkundenleh-re. yahut o kaynağın müellifince malûm olmamış. asırda Türkler arasına seyahat eden 1 b n F a d 1 a n'ın seyahatnamesi daha 1924 senesine kadar tamamiyle sahte. 50. en son olarak da 1934 de Ruslardan Kokovtsev tarafından tenkidi neşri yapılmıştır. B a u e r'in (s. hatta Xaşday bn Şapröt'ın kendisinin Kafkasya (yani Hazarlar memleketi hududunda) bulunduğu tahakkuk etmiştir ')• 63.

XXX. üslûp gibi şeklî cihetleri ve münde-recah bu kaynağın neş'et ettiği iddia yahut zannolunan muhitin karakterine ve medenî tekâmül seviyesine tevafuk ediyor mu? Bununla beraber burada da o muhitin karakter ve seviyesinin. 3) Bu kaynağın yazı. Mukaddime. Yani bu neviden eserler için yapılacak tetkikat bu çerçeve içinde yürütülmelidir.Ta-vassııl ilâ cattarassul ve 1 b n CA r a b ş â h'ın A(c<.Şib al-maqdür adlı eserlerinden yalnız şahıs adlarının değiştirilmesi suretile alınmış oldukları. harf şekillerinin yeniliği. kolayca tesbit edilmiştir.81 - dilmemiş veya "hakikî" dediğimiz bu kaynaktaki malûmatın içine her hangi bir yanlışlığın karışmış olacağı gibi hususlar da hatırda tutulmalıdır. *) Ibn Fadlan. Yukarıda bahsettiğimiz F i r k o v i ç de sahte eserlerini orijinal göstermek için bütün çarelere tevessül ettiği halde dil hususunda bunu yapamamış. Zikri geçen Corbulo'ya aidiyeti iddia olunan kılıcın sahteliği de. . Halbuki o zamanlar oralarda Türkler mevcut olsalar dahi bunların şivelerinin Bulgar ve Hazarların ecdadının dili olan Lir türkçesi olması iktiza ederdi '). Tarihte Usul 5 F.B a ğ d â d i'nin At . hakikî olduğu muhakkak olan kaynaklarda. örf ve âdetlere. kılıcın şekil ve yapılış itibariyle o zamanın kılıçlarına hiç uymaması. önce malûm olan eserlerden alınmış çalınmış yahut ona ilâveler yaparak. Bunlar umumiyetle hakikiliği şüpheli olan eserlerin tetkikine medar olacak şeylerdir. değiştirerek mevzuu bahis olan zamana uydurulmuş yerler yok mu? Yahut meselâ mevcut olmadığı tarihçe muhakkak olan şehir ve yer isimleri yok mu. s. istinsah hataları. üzerindeki kitabe muhteviyatının böyle bir silâhla alâkası olmaması. doğru olarak tavsif edilmemiş olması mümkün olduğu da unutulmamalıdır. o zamanın tarihçe malûm olan hâdiselerine aykırı şeyler yokmu? Yahut meselâ eserin sahteliğini örtmek için alınmış olan mübalâğalı ihtiyat tedbirleri yok mu? Bu zikredilen dört maddedeki suallerle ifade olunan hususları tetkik mevzuu olan her eserde aramak lâzım gelmez. milâdı Isa zamanlarına a i d olarak ortaya attığı eserlerine bugünkü Kırım Türk şivesinde kelimeler sokmuştur. bu eserlerle karşılaştırmak usuliyle. silâhlar üzerine yazı yazmak âdetinin Şarkta mevcut olması ve Romalılarda böyle bir âdetin ademi mevcudiyeti gibi hususlarda sabit olmuştur.. yazıda anachro-nism. 4) Kaynağın içinde yahut üzerinde sunîlik ve uydurmahk eserleri. bahis konusu olan zamandaki hayata. dil. F e r i d u n Bey M ü n ş e a t'ındaki eski Osmanlılara aid vesikaları doğrudan doğruya M u h a m m e d bn M u a y y a d a 1 .

Meselâ 1941 de Konya'da eski Osmanlı tarihine aid bazı eserler meydana çıkarılmıştır. Bunlardan anlaşılıyor. Bunu da Abü Tâlib tevsi ederek Temür'ün autobiyografyası yahut Temür'ün kanun ve nizamları adile maruf olan sahte eserleri vücuda getirmiştir. Abt. gerek arabca gerekse farscasının gayet bozuk olmasından. Bd. Bunlar gösteriyor. 1. 1901). Bunlar imparator Cihanşah zamanında Abü Tâlib al Husayni adında Horasan'lı bir tacik tarafından. yani sahtekâr zat'ın her iki dili de az bildiği halde kendisini bu dillerde yazmak yolunda zorladığı görülmesinden ve yazılarının birbirine benzeyişinden anlaşılıyor. Fakat mühim olan cihet Türkiye'de ancak 20. Bazı sahtekârlar sahte eserlerine temel olarak hakikî bir eseri ele alıyor. ki Baburluların elinde Temür tarafından imlâ ettirilen bir küçük eser yahut sahifeler bulunmuştur. Neue Jahrbücher für das Klassisch Altertum. Onun için eserlerin sahteliğini isbat etmek müşkülleşmiştir. Şüphe altına alınan bir eserin sahte yahut doğru olduğu hakkında doğru hüküm verebilmek için bittabi o eserin aid olduğu iddia edilen zamana ve hâdiselere aid tekmil menbaları ihata etmek ilk şarttır.. bunları meydana çıkaran şahsın daha evvel yapılmış sahte eserlerle ilgisi görünmesinden.82 — Geçen asırda sahte eserlerin tesbiti nisbeten kolaydı. Zamanımızda ise sahtekârlık usullerinde çok ileri gidilmiştir. ancak Orhon kitabelerinin keşfinden sonra meşhur olan Orhun nehri bile vardır. Burada müellif Anadolu'daki Hititlerden bahsettiği gibi. Bunların birisi arabca. VII. G e r c k e. ona ilâveler yapıyorlar. uydurulmuştur. Die Analyse als Grundlage der höheren Kritik (d. Bunun gibi Temür'e nisbet edilen bir Maljüzat ve Tiizükkât vardır. Bu gibi sahte eserlerin tetkiki hususunda istifade edilecek eserlerin birisi de şudur: A. . Arabcası Tazkirat alc ibar adında olup Aksaray'Iı birisi tarafından güya 756 (1355) de yani Orhan Gazi zamanında yazılmış imiş. diğerleri farscadır. o da bunu tevsi ederek Hitit ve sair kavimlere aid muasır malûmatı da ilâve ederek esere fazla kıymet vermek istemiştir. asırda Avrupalı âlimlerin tetkikatile aşinalık peyda edildikten sonra malûm olan şeylerin Aksaray'Iı âlime daha Orhan Gazi zamanında malûm olmuş gibi gösterilmiş olmasıdır. Maamafih bu Tazkirat al-cibar de eski Osmanlılar zamanına aid. Bu eserlerin sahteliği. ki sahtekâr müellifin eline böyle bi eser geçmiş. Fakat bununla beraber her iki eserde de Temür'e aid tarihî haberler olduğunda hiç şüphe olmıyan ve teferruata aid kayıtlar vardır. Konya civarında yaşıyan birisi tarafından uydurulması mümkün olmıyan bazı teferruat vardır.

-83 M.V7UU hah^pHiİpn hir hadise veya zaman hakkında bilgimizin bugünkü seviyesini esas tutarak bu bilgiye uymıyan her eserin sahte olduğunu hemen iddia edivermek bir cehalet eseridir. Yani meselâ filânca gün güneş tutulmuştu der. te'lif zamanı ve yeri malûm olmıyan bir eser alalım. Yahut müellif güneş tutulması. Bundan bu te'lifin 470-510 seneleri arasında Şiraz'da yaşıyan bir müellifin eseri olduğu tesbit edilmiş olur. Bunda eserin lisanının üslûp itibariyle hangi vilâyetlere ve hangi zamana ait olduğu hususu tesbit edilmiye çalışılır. Meselâ müellifi. 510 senesi gibi aşağıdan yukarıya giden son seneyi terminus ante quem tesmiye etmek âdettir. Kanon der Finsternisse. O p -p o 1 z e r. 64. 1887. Bir çok yazmalar bize baş ve son tarafları eksik olarak intikal etmiştir. 2) Dış intikad mes'elesinde dikkat edilmesi icabeden ikinci bir cihet de bir kaynağın müellifi malûm olduğu halde ne zaman ve nerede yazılmış olduğunu kat'iyetle tesbit etmek hususudur. varsa kayıtlarla mukayese etmek suretile tesbit edilebilir. Ortaçağda islâm Aleminde istinsah tarihini yazmak âdeti mevcut olmuşsa da "Qad farağa min ta'Iifihi fulân. Burada 470 senesi gibi yukarıdan aşağıya gelen son seneyi lâtince olarak terminus post quem. Bu gibi hallerde eserin hangi zaman ve mekâna ve ne gibi hâdiselere aid olduğu ancak bu mevzua ait diğer eserler vs. yahut da yan lış kayıt bulunuyor. eserin ait ol duğu devirde yazan müelliflerin birisine aid olup olmıyacağı. Bazı eserlerde hiçbir tarihî kayıt bulunmaz. 3) Müellifi malûm olmıyan bir eserin müellifi. ya bir mısrada veya bir beyitte bildirilir. Meselâ: T h. Müelllif kendisinin cenubî iran'da Şi-raz şehrinde bulunduğuna dair istitradî bir kayıt yapmış olsun.. Bu gibi bir kayıt da eserin te'lif zamanının tayin ve tesbitinde medar olabilir. Bu mes'elenin halli resim ve heykeller için daha müşkül oluyor. 65. büyük zelzele gibi tabiî hâdiselere aid bir kayıt verir.. Bu halde eserin t el i f zamanını ve mekânını tesbit etmek ehemmiyet kesbeder. Bununla da müellifin yaşadığı zaman tayin edilebilir." şeklinde te'lif senesini tasrih ederek "feragat tarihi" (colophon) yaz mak âdeti nadir görülüyor. Çünkü bu gibi tabiî hadiselerin tarihte vukuu zamanlarını tesbit etmiş ayrı ve hususî eserler vardır. dil. üs- . Sonra hicrî 510 senesinde cereyan eden bir hâdise dolayısiyle bu hâdisenin benzerini aynı vilâyette 470 senesinde görmüş olduğunu söylemiş olsun. Bir çok eserlerde bu tarihîeme ebced he sabı ile söz arasında. Bazı eserlerin üzerinde buna dair hiç bir kayıt bulunmuyor. Fakat müellif ne zaman ve nerede cereyan etmiş olduğu diğer kaynaklardan malûm olan bir hâdiseyi kendi zamanında vukua gelen bir olay olarak zikretmiş olur.

Halbuki diğer kaynaklarda o senede Diyarbekir'de kimin kadı olarak bulunduğu. Halbuki Haydar Mirza Duglat'ın Tari/t-i Rest di'sinde ve diğer eserlerde 939 senesinde böyle bir sefer icra eden han'ın Kaşğar han'ı Saîd Han olduğu. S. Meselâ müellif. 1 ) Bak. «Ben o sırada Diyarbekir'de kadı idim» yahut « f i l â n padişah tarafından filân padişaha elçi olarak gönderilmiştim» veya "bu sefer ordu kumandanı idim" gibi kayıtlar verir. Üzerinde müellifi yazılmamıştır. T ogan. filân padişahın filân padişaha kimi elçi olarak gönderdiği veya bahis konusu seferde kimin kumandan bulunduğu kaydedilmiş bulunur. Bununla da eserin müellifi tesbit edilmiş bulunur. Bir «Han» zikrediliyorsa da onun da ismi tasrih edilmemiştir. 1924 senesinde ben Berlin'de Alman Devlet Kütüphanesinde çagatayca. Bulletin of tht School of Oriental Studi**.-ırile <-> müelliflerden birinin üslûp ve muhakeme tarzına ve karakterine benzemesi gibi şeylerle takriben tayin edilebilir.»» tarihinde) «Han ile birlikte Kaşgar'dan Bedahşan seferine çıkmış ve kendisinin han'dan ayrılarak kışın Bedahşan'da Qalca-i Zafer'de kalmış olduğunu ve eseri vakit geçirmek için orada riazmen te'lif ettiğini» söylemiştir. V. . Bunlar da hesaba katılmalıdır. Bazan ismi meçhul müellif bize diğer kaynaklar yolu ile malûm olan hâdiselere iştirakinden veya bu gibi malûm hâdiseler esnasında bir mausıb ve vazife işgal etmiş olduğundan b i l i s t i t r a d bahsetmiş olur. Yalnız müellif kendisinin 939 senesinde (ebced hesabile «o-c. 6*2?. N. maiyyetinde veziri Haydar Mirza Duglat'ın bulunduğu ve bu Mirza'nın da han memleketine çekildiğinde kış aylarını Qal ca-i Zafer'de geçirdiği mezkûr olduğundan *Cihannuma» kitabı müellififinin de aynı Haydar Mirza Duglat olduğu tahakkuk etti ').-. Tabiî aynı zamanda yaşı-yan müelliflerin üslûp ve yazıda müşterek hususiyetleri olabilir. V I I I . Ein uııbekanntes Werk von Haydar Mirza Dughlat. o gurupa mensup müelliflerden b i r i ni n eseri olduğu tayin edilmiş olur. ı Z . hattı diğer eserlerinden malûm olan bir müellifin eli ile yazılmış olur. 2) Ne5riy3t-ı Danişkada-i Adabiyat-ı Tabriz. Bu da müe l l i f i n o zat olması ihtimalini ortaya atar. halbuki bahis konusu hâdisenin cereyanı sırasında zikredilen mansıb ve vazifede kimin bulunduğu diğer kaynaklar vasıtasile bize intikal etmiş bulunabilir.Bazaıı bir eserin el yazısı. 6S5-81). 1948. O halde eserin o zamanda. d.-M lÛp Ve hâdiseleri tetkik ve muhakeme taryı iHb. manzum Cihannumö adlı bir romanı tedkik etmiştim. Diğer bir parlak misal Bedi-u'z-zaman Faruzanfcr'in ai-Zaeir li '"l'Şİgâr can mıfaraiat-i V-kibar nam eserin Mahmud Zamaxşari'ye ait olduğunun muhtelif delillerle ispatıdır 2). 1937 p. Bu suretle de müellifin kim olduğu meydana çıkmış olur. 8-9.

asra aid bir eser bulunuyor. ve Topkapı Sarayında daha iki nüshası vardır. sadece bir müstensih isminin müellif adı olarak kitaba geçirilmiş olması da mümkündür. Bizim kütüphalerimizde bazan telfiq (compilation) sıfatile vücuda getirilen eserlerin üzerine müellif ismi yazılmayan ciidlerine tesadüf ederek orijinal eser keşfettiğimizi zannettiğimiz de az vaki olmuyor. Bunun gibi İbn al-Aşir . Halbuki bu eser Raşid ed-din et-Tabib'inin eseridir. Buna da aynı Topkapı Saray nüshası üzerindeki kayıt geçirilmiştir. A h m e d a 1 . Bu Muhammed b. İhtimal eser A l i ş i r N e v â y i 'nin kütüphanesi için yazılan bir nüshadan istinsah edilmiş ve onun eserin müellifi olduğu müstensih tarafından zannedilerek öyle kaydedilmiştir. Müellifi malûm olmamakla beraber her halde o devrin tarihi ve yazısı da öyle. Bu nüshadan Prof. Bizim İstanbul kütüphanelerinin fihristlerinde ise müstensih veya müstemlik adlarının müellif ismi olarak kaydolunduğu belki de yüzlerce eser vardır. ki bu şerh Mısır 'da basılmış olan M a n i n i şerhinden ibarettir. Bu cümleden olarak Hafi s A b r ü'nun Zubdat at-tavârih B av sun gurV sinin Fatih kütüphanesindeki nüshası M f r x ö n d 'in Ravzat us-şafâ adlı eseri olarak kaydedilmiştir. Ahmed Buxâri ' nin R a ş i d e d . ki bu nüsha da Paris'te Millî Kütüphanede mahfuzdur.d i n ' in bu büyük eserini onunla müştereken yazmış olması ihtimali de varid ise de. Mal^m tarihî eserlerle mukayese edilince anlaşılıyor. Bu elbette yanlıştır. hele Tarih-i Yemini gibi bir kitaba şerh yazmak asla onun meşgul olacağı bir iş değildir. Ch.\ — 85 - Bazan da eserlerin üzerine müellif olarak hataen başka birisi yazılabilir. Meselâ istanbul Kütüphanelerinin bazılarında c U t b i ' nin Gazneli Muhmud'un tarihine âit Târix-i Yemini sinin arapça bir şerhi CA 1 i ş i r N e v â y i 'nin eseri olarak gösterilmiştir. Tetkikten sonra anlaşıldı.B u x â r i 'nin eseri olarak kaydedilmiştir. S c h e f e r için diğer bir nüsha istinsah edilmiştir. O arapça bir eser yazmamıştır. Meselâ hicrî 4. Müellifi tasrih edilmiyen eserler içinde bilhassa müellifin mütekel-lim siygasında yazdığı sözlerini ve zihredilen vakıalara muasır olup olmadığını gösteren kayıtlan bulmak mühimdir. A h m e d a l . Zira CA 1 i ş i r 'in eserlerinin listesi malûmdur. Bunlar sayesinde müellif meydana çıkmasa bile hangi devrin adamı olduğu tesbit edilmiş olur. Bunun gibi Topkapı sarayında farsca Tevârix-i Alem kitabı vardır. Üzerine kitabın müellifi olarak M u h a m m e d b. yani eser M u h a m m e d b. Hatta bunlar da bazan yalnız müellifin değil.B u x â r i ismi yazılmıştır. kitabın ismi de değiştirilerek yazılmıştır. ki bu eser İbn Misk vayh'-in matbu Tacarib al-Umam'inin bir cildi imiş.

Çünkü Raşid ed-din'de &*> (=taş) diye yazılan l ) M. bunların eski zamanlara dair bahisleri sadece daha eski eserlerden derlenmiş malûmat topluluklarından başka bir şey değildir. Bu usulü her muallim. 2) veya bu eserler müşterek bir kaynaktan istifade etmiş olurlar. Bunun için kaynaklar tahlili (analyse des sources) usulleri işlenmiştir. diğeri de bu sonuncudan istinsah edilmiş. kelime ve isimleri yanlış okuyarak yazmış ise. talebelerin yazılı vazifelerini kendileri mi yapmış. hükümdar ağzından naklolunan hikâye ve <bilik»Ierin Oğuz destanından alınmış olduğu söyleniyor ve buna bir hikâye misal olarak gösteriliyordu '). Şekil ve üslûb itibariyle birbirine bağlı olan eserler arasındaki münasebet türlü türlü olabilir : 1) Bir eser diğerinden sadece kopya edilmiş. yoksa başkalarından mı istinsah etmiş olduklarını tesbit ederken tatbik eder. Meselâ Reşid ed-din'de Cengiz Han'a aid. Tarihî vesikaların bu yönden tedkikatında riayet edilmesi icab eden esas şudur : Eğer iki veya daha çok kaynak aynı hâdiseleri aynı veyahut birbirine benzer bir şekil ve üslûbda yazmışlarsa.— 86 — ve İbn al-Kaşir gibi müelliflerin compilatif eserleri de orijinal birer eser gibi görünürlerse de. diğeri de anlamıyarak. bu sonuncusu elbette kopyadır. Edebî istiklâlin bu devirde ehemmiyeti yoktu. 37. Der islamische Orient. Bahis mevzuu eserlerden biri bir meseleyi anlıyarak yazmış. Fakat bu bağlılık onlardan birinin diğerinden alınmış olduğunu kestirmek için kâfi değildir. Halbuki bu hikâyeyi Oğuz destanından nakletmiş olduğu zannedilen Y a z ı c ı Z a d e c A l i 'nin buna dair sözlerini Râşid ed-din'in Câmf ut-tavârîA'indeki ibareleriyle mukabele ederken bilakis Yazıcı Zade'nin Cengiz'e aid rivayeti Raşid ed'din'den kopya etmiş olduğu anlaşılmıştır. 4) Dış intikadın diğer bir mevzuu bir eserin orijinal mi yoksa başka bir kaynaktan mı alınmış olduğunu tayin etmektir' Bu da bahis mevzuu eserin verdiği malûmatın diğer kaynakların malûmatiyle mukabele edilmesi usuliyle yapılabilir. bunlar herhalde birbirine bağlıdırlar. III. Meselâ bizde bir çok Kısası Enbiya kitapları vardır. . Bunların pek çoğu B a lc a m i 'nin Taban tercemesinden alınmıştır. Yani bir kaç müellifin birbirlerinin eserlerinden istifade etmedikleri halde hepsinin de aynı kaynaktan alarak müstakil eserler vücude getirdiklerinin misali çoktur. Eserlerin birbirinden kopya olup olmadığım tayin için "karşılaştırma usulü" (methode comparative) tatbik olunur. H a r t m a n n . 66. Böyle bir hüküm bilhassa ortaçağ eserleri için doğru olmaz. Çünkü o zamanın müellifleri bir-birlerin tasnif şekillerini ve hatta ûslûblannı kolayca benimsemişlerdir.

coğrafyaya aid Nasq al-azhar adlı eserinde. Eğer bunlardan A ve B ile işaret edilen ikisinin C ile işaret edilen üçüncüsü ile mukabelesi esnasında meselâ A nın bazı hususlarda C ye pek benzediği.( = köpek ) olarak Bazen de başka bir müellifden nakleden bir müellif asıl kaynaktaki sözleri kendi bildiğine göre kısaltıyor ve bu yüzden hikâyenin tadını kaçırıyor ve mânâsını bozuyor.B i r 0 n i 'nin Tahdid nihâyât al-amâkin adlı eserinde bu hususa aid münderic bulunan malûmat çok kısadır ve gayet doğrudur. s. Meselâ Mısır'lı l b n A y â" s. s. ki bir mevzuu diğerlerine nazaran daha tafsilâtlı olarak anlatan eserlerin muhakkak surette asıl olduklarını zannetmemelidir. . Bazan bir eserin aslı daha muhtasar oluyor. 99. Bundan da anlaşılır.ii. Bu arapça kaynağın yazma nüshasında bulunan hadi d (demir) sözünün (şâhib al-qavs al-hadid) şadid (sert) diye yanlış yazılmış ve farseaya bu yüzden saxt diye tercüme edilmiş olduğu kat'î olarak anlaşılmaktadır 2). Birbirine bağlı olan ve benziyen eserlerden hangisinin hangisinden alınmış olduğunu tesbit etmek için bunları birbiriyle mukabele-ederken.87 — okunmuş ve "suya düşen taş" demek olan cümle <suya düşen köpek> diye gülüne bir şekilde tercüme edilmiştir. 440. kelime Yazıcı Zade tarafından yanlış olarak . 2) Z. Bunu okuyan bir kimse al-Birüni gibi büyük bir müdekkikin eserinde bu kadar fahiş hatalar bulunduğuna hayret eder. izaha ve ona ilâveler yapmağa kalkışıyor. Umum Türk Tarihine giriş.B i r ü n i 'den tarihî malûmat nakletmiştir. V. Halbuki aslında bu hatalar al-Birüni'ye değil. Bunlar da ancak karşılaştırma usuliyle tesbit edilebilmektedir.. ki bu hikâye için asla va-rid değildir ')• Yine meselâ Selçuk'un babası Dukak 'in lâkabı olan Demiryahg kelimesini saxt keman (sert yay) diyerek tercüme eden farsea eserin esas menba olduğunu zannetmek hatadır. 67. yanılıyor ve bu suretle yakalanıyor. diğer tarafdan B nin de diğer hususlar!) B a r t h o 1 d. Ibn Ayâs ise Al-Biruni'den aldığını tasrih ettiği bu malûmata bazı şeyler ilâve etmiş ve bozmuştur. Akdeniz ile Kızıl Denizi birleştirme tecrübelerine aid bahiste A 1 . T o g a n. bu eserlerin birbirinden farklı olan noktalarını tetkik etmeliyiz. Mir Islama I. Fakat A 1 . Ortaasya Türk tarihi hakkında dersler. Bunun emsali pek çoktur. Bazen de bilâkis müstensih asıl menbaı tashihe. 191. ondan yanlış ve ilaveli nakiller yapan ibn Ayaş'a aittir. Zira bu farsea eser bu malûmatı diğer bir arapça eserden almıştır.

bûiı'. Şayet A ve B il e işaret olunan eserlerin C ile işaret olunan eserlerden farklı olan noktaları hemen aynı ise. Ah-m e d T ü s i gibi müelliflerin nakillerinden tamamlanarak tarafımdan neşredilmiştir. Z a k a r i y â a l . Bu eser mukayese usuliyle menbalar öğrenmek ve metinler ihya etmek tekniğini öğrenmek bakımından. fakat bu B ve C birbirlerine benzemiyorlarsa o halde A ile işaret olunan eser muhakkak surette B ve C nin her ikisinden alınarak telif olunan bir compilation-dur. kendi asırlarına uydurmuş olurlarsa hu eserin aslî şeklini tesbit etmek kabil olmaz. Bazan müşterek bir kaynaktan ntifade suretile vücude getirilen elde mevcut olduğu halde. ihya etmek mümkündür.— 88 da C ye pek fazla benzediği tezahür edecek olursa.B o i c h o r s t 12.ann istifade etmiş oldukları asıl menba ortadan kaybolmuş bulunuyor. yani bunların usul ve tekniğini öğrenmek için çok mühimdir.M a d â y i n i'nin tarihi ve C a y h â n i'nin coğrafyası kaybolmuşlardır. o vakit bu ilk iki eserin. Fakat bunlardan nakiller pek çoktur. Arapcadan da meselâ A l . o zaman onlardan ancak birisinin (yani ya A yahut B nin) o üçüncü eserden. Eğer A eseri B ve C ye çok benziyor. kısmen de olsa. Kaybolan bir menbadan muhtelif asırlarda yaşıyan müellifler istifade etmiş ise de. yani A ve B nin C den rnüstakülen kopya edildikleri anlaşılmış olur. lbn Fadlân seyahatnamesinin Meşhed nushasındaki eksikleri de Y â q ü t . Arapca bir eseri nakillerden toplayıp ikmal etmenin usul ve tekniğini öğrenmek i ç i n bu kitabın arapca metin kısmı bir örnek teeşkil eder. Meselâ milâdî 840 senelerinde Bizans ve Karadeniz taraflarına seyahat eden Muslirn alC a r m i adında bir . yahut çok müşkil olur. Diğer bazıları meselâ bir farsea eserden naklederken arapçayı farseaya çevirerek naklederler. Bütün bunları bir araya toplayıp o kayıp olan eserin fragment-lerinden o eseri kısmen olsun dahi ihya etmek mümkün oluyor. Şayet bir kaç kaynak şekil ve mündericat i t i bari l e birbirine yakın iseler bunları üçer üçer veya ikişer ikişer birbi ril e karşılaştırmak s uret il e hangisinin hangisine mehaz olduğu meselesinin yukarıda göstermiş olduğumuz usulle tesbit edilmesi mümkündür. bunlardan her biri bu menbaın malûmatına bir şey ilâve etmiş. yahut onu değiştirmiş. l>u kayıp menba meselâ arapça ise bundan istifade edenlerin t/azıları ondan arapça cümleler naklederler.i a l H a m a v i .Q u a z v i n i . asra ait olup da kaybolan Annales Pater brannenses adlı bir tarihî kaynağı diğer menbalardaki nakillerdeki bulunan fragmentleri bir araya getirerek ihya etmiş ve 1870 de neşretmiştir. yani C den alınmış ve A ile B den birisinin de diğerinden nakledilmiş olduğu sabit olur. Bunlar bir araya getirilerek her iki eserin şekli aslîsini. Meselâ Paul S c h e f e r .

o vakit bunu kendisinden istinsah edilmiş bulunan diğer nüshalarla karşılaştırılmağa lüzum kalmaz. Eğer bir kaynağı asıl nüshası bulunmadığından dolayı. sonra onlardan da daha muahhar olan başka müelliflere geçmiş malûmat ve kayıdlar bulunursa. aslî şeklini (archetypus) ihya ederek tabederler. usuliyle tetkik etmek neticesinde bu nakillerin şeceresini tes-bit kabil oluyor. ki buna rezeusion veya edition critique denilir. Maamafih bunlardan toplayıp faraziyelere dayanan b i r ıeconstruction yapmak mümkündür.89 zatın kaybolan eserinden 1 b n X u r d â d b i h. 268. Burada menbaın asıl nüshası bir az iri harflerle kitabın ortasında. 74-75) yalnız bir mesele hususunda bunun tecrübesi yapılmıştır. Tabiîdir. C a y h â n i . biz de tenkldli metin neşri diyelim. ondan alınan derivee şekiller ise küçük harflerle kenarda. meselâ Iştaxri. metinleri ele geçen herhangi bir nüshaya göre değil. Zamanımızda. Mas' ü-d f. asırda Hazarlar memleketine tabi Kavimler » ismindeki almanca eserimde (s. cildidir. 212. bunun gibi cAbd ur-razzâq Samarqandi'nin Matla C ü s . aslından istinsah edilen nüshalara göre neş- . Bunlardan meselâ El-Bîrûnî'nin. nüshaları muhtelif olanların mukabelesini yapmaktır. mutlaka dünyada mevcud nüshalarının en mühimlerini karşılaştırarak. 428. Benim 1940 da Budapeşte'de basılan «11. 5) Dış intikadın diğer bir ciheti de bir menbaın asıl metnini ihya etmek. M i n o r s k y'nin Hudüd al-cAlam kitabının ingilizce tercemesine aid haşiyelerinde bulunuyor (Bk. İbn Havqal ve saireyi bir araya getirerek neşretmek bu esasa göre yapılabilirdi. Bazıları bu eserden istifade e t t i k l e r i halde ismini zikretmemişler. Arab coğrafya külliyatını. Meselâ Hudüd al-*Âlâm kitabının müellifi böyle yapmıştır. Fakat bunu daha kimse yapmadı. ve 1 b n R u s t a h gibi müellifler istifade etmişler. 420. Bunun misali V. ki eldeki nüsha müellifin kendisi tarafından yazılmış nüsha ise. 436) Birbirinden alındıklan halde b i r i ni n diğerinden i s t i f a d e nisbetleri karışık olan menbaların karışık olan birer asıl kaynağa münasebetlerini tayin etmek üzere mukayese usuliyle metin neşr etmenin en mükemmel numunesi Monumenta Germaniae Historica serisinin 1841 de çıkan VI.. Bir müelliften alınarak diğer m ü e l l i f l e r i n eserlerine. Fakat bu şekilde nakillerden istifade edip metin ihya etmek ancak farazi mahiyette olur. alNuvayri'nin Zahabi'nin ve Kâtib Çelebi'nin İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve kendi ellerile yazılmış eserleri. 68. kitapdan harfiyyen alınmayıp mealen alınanlar ise espase edilerek yine ayrı basılmışlardır.S a c d a y n adlı eserinin Edirne Selimiye kütüphanesindeki nüshası zikredilebilir. s.

"Şecere" den maksad. Nüshaların şecerelerini vücude getirmenin iki safhası vardır: a) Eserin rivayetleri yahut muhtelif rivayetlerinden (redaction) alınan nakilleri (citate) bulunup tenkit gözünden geçirilir. Bir kaynağın mevcut yazmalarından en eski nüshasını arayıp bulmak kâfi gelmez. Fakat bu zahmete katlanmadan nüshaları gelişi güzel sıralıyarak edition yapmak manasızdır. Mirza Baysungur da Mazendran'dan dönüb geldi» mânâsında olan : . nüshalardan hangisinin hangisinden istinsah edilmiş olduğunu. orijinal nüsha ikame edilir. bu ancak bahsettiğimiz karşılaştırma (colla-tion) usulüyle yapılır. Bunun için şu hususlar araştırılır: acaba nüshalardan birisi diğerinden alınmış değil-mi dir? ve o aslında müellifin orijinal nüshasına münasebeti nedir? Bu hususlar yazma nüshalarda mevcut eksiklerin ve muayyen hataların tekerrürü keyfiyetinden kolayca anlaşılır. asırda telif olunan bir eserin 11. Bu usul. Eğer bir eserin yazma nüshaları pek çok ise bunların hepsini bir araya getirmeğe lüzum yoktur. Yalnız mevcut nüshaların en iyilerini almak kâfi gelir. buna mukabil bu eserin daha mükemmel ve eski bir nüshasından dikkatli bir adam tarafından 17. Eserin tercümesi varsa.. Meselâ Mirxond'un Rav-zat us-şafâ adlı eserinin nüshalarında Şahruh ve Baysungur Mirza hakkındaki bahisde «Şahruh Herat'a döndü. asra aid eski bir nüshasının hatalarla dolu olduğu. hangi nüshanın hangi grupa mensup olduğunu tesbit etmektir. Meselâ 10. müellifin yazdığı asıl nüshayı en iyi aksettirmiş olmak itibarile en iyisini ve en ziyada dikkatle yazılmış olanını tesbit etmek icap eder. gayrı ilmîdir. epeyce müşküldür. Bu zahmetli bir iştir. Bâğ-i Zâğân'a indi. (rezension) b) Yazmalar noksanlı olduğu takdirde boşlukları farazî olarak doldurulur (emendation). asırda istinsah edilen nüshasının daha sahih olduğu vakidir. Sadece bunu esas edinmek de asla caiz değildir. nüshalar ayrı guruplar teşkil ediyorlarsa. Diğer nüshalara göre yapılan tashihler ve nüsha farkları öteki nüsha üzerine yapılır.90 retmek icab ediyorsa. sade görünmesine rağmen. Elde mevcut nüshalar bidayette menşeilerine göre tasnif edilirler. yapılan bu tamir ve doldurma (yahut yamama) işinde bundan da istifade edilir. Bunun usul ve tekniğini ayrıca öğrenmek icab eder. Bunun için mütehassısların yanında tecrübe görmek lâzımdır. Onun için elde mevcut nüshalar arasından en eskisini değil. Bunun için de yazmaların şeceresini tesbit etmek ve kendilerini bu esasta bir tasnife tabi tutmak icab eder. Tenkidli metin neşrinin başlıca esasları şunlardır: Evvelâ metnin mevcut nüshalarından biri esas olarak alınır.

yahut üçüncü asıllardan çıkarılmış ehemmiyetsiz nüshalar olduğu anlaşldığından onları bu mukayese işine celbetmeğe lüzum görülmedi. Meselâ Cami'1 üt-Tavârix-i Ğa-zöni'n'm K. diğeri de Pa ile işaret ettiğim Paris suppl. 316 nüshasıdır. Emiri al-Haravi tarafından yapılan ve Lefa'ifnâme ismi verilen farisî tercemesinden (La) anlaşıldı ') çağatayca aslının Ka daki eksiklerini ben bu La nüshasından çağatay-caya çevirerek ikmal etmiştim. Wa nüshaları alındı ve bunlara da Pa esas tutuldu. Bunun gibi ben Muhammad cAvfi'-nin Cavamf ül-hiköyat eserinin ve Mascüdi'nin Murüc alzahab adlı !) Macâlis ün-na/a'ı's'in Fasrî Sultan Muhammed ve Hakîm Şah-i Qazvînı tarafından yapılan farsca tercemeleri 1945 de Talıran'da Prof. Bunlardan Ka nüshası müellifin il k defa yazdığı şekil olup bunda bir çok şairlerin tercümei halleri eksiktir. Bunun birisi Ka ile işaret ettiğim Kabil şehir kütüphanesi nüshası. kalan nüshalardan bir kısmının Ba. Sonra bu ilâvelerimi Pa nüshasına göre tashih ettim. Ta. Fakat eseri bunlardan ancak 5 ile tam olarak. Ben kendim Alişîr Nevâyî'nin Macâlis ün-Nafâ^is adlı eserinin 22 kadar nüshasını gördüm. 22 nüshadan kalan on nüshası da bu ikinci. Pa nüshası da müellifin son tam nüshasıdır. La. Bu cihetten kitabın mukayesesi için Ka. No. sekizinin de Pa dan istinsah edilmiş olduğu ve Pa dan alınan nüshaları da nüsha hataları ile mukayese ede ede 12 nüshadan tarafımdan Ta ve Fa diye işaretlenen ikisinin Topkapı sarayı. Bazan birbirinden farklı olan ikinci orijinaller birinci orijinalden mu-arref olmaz da müellif kendi eserini iki yahu} üç rivayette (redaction) yazmış olur ve yazmalar bu rivayetlerin şu veya bu nüshasından alınmış yahut alınmışlardan alınmış olur. Müellifin bu eseri iki redaction'da yazdığı bu eserin tam nüshadan Falın Sultân Muhammed b. şüphe götürmiyen üç delil ile kafi olarak sabit olmuş olur. diğer 7 nüshasile de kısmen karşılaştırarak 12 nüsha ile mukayese ettim. Bunlardan 2 nüshanın Alişîr'in kendi nüshasına dayanan iki rivayet (redaction) olduğu görüldü.— 91 sözü elde mevcut 9 nüshanın 4 ünde Jjjr' j^j £V j» «-VJ *^* ji j'j-^'j^ cis Jt jU'j JLJ jl j4 >^-JI< Ij-Mj *J*J* şeklinde yazılmışsa bu nüshalardan her dördünün de çok yanlışlı olan bir nüshadan istinsah edilmiş oldukları. diğer bir kısmının da Wa dan istinsah edilmiş oldukları sabit oldu. 4056 nüshaları Ka nın aslından Jc ve Wa nüshalarının da Pa dan alınan nüshalar olduğu. Pa. Turc. Şöylece elimde mukayese ettiğim 12 nüshadan dördünün Ka dan. J a h n neşrinde ve G i e s e'nin Anonim Osmanlı Tarihi neşrinde bunlar gösterilmiştir. Revan Köşkü N. 808 ve Fatih kütüphanesi N. CA 1 i A ş g a r Hikmet tarafından neşredilmiştir. .

bunda yüzü aşkın bütün nüshaların mukabelesinden vaz geçip şecere ile ehemmiyeti tesbit olunan 5-10 nüshasının karşılaştırılması kâfî gelecektir. Bu nüshaya Q alâmeti verelim. Sonra Esad Efendi kütüphanesinin 2370 No. Yukarıda zikri geçen eserlerden Mirxond'un Ravzat us-şafâ'-sının nüshaları Avrupa ve Asya'da mevcut kütüphanelerin çoğunda bulunur. Bir de burada Ş a r a f e d . Bu nüsha 855 Zilhiccesinde yazılmıştır. fa= Paris nüshalarından a nüshası. Wa=* Viyana nüshalarından a nüshası demektir. Ta= Topkapı saray kütüphanesindeki nüshalardan a nüshası. Fakat bu yazmaların şeceresi tesbit olunmamış. Yazma nüshaları pek çoktur. Fakat alâmetlerin bir mânâya delâlet elecek şekilde olmaları daha münasiptir.92 — eserinin Türklere aid kısımlarını bu iki eserin müteaddid nüshaları ile karşılaştırdım. C gibi hurufat sırasile vermek de mümkündür. Bu gibi işlerde nüshalara harfli birer alâmet verilir. La= Latâ'ifnâme nüshalarından a nüshası.Hindbtan tabıları bir tarafa bırakılıp ilmî usulle yeniden neşri cihetine gidilecek olursa. Bunun Kalkutta'da iki cilt olarak tab olunan nüshası basılırken 6 yazma nüsha esas tutulmuştur. Bu alâmetleri sadece A. Bu bakımdan bu neşir asla bu eserin edition critique'i sayılamaz. lu nüs- . Gösterilen nüsha farkları da ehemmiyetsizdir. Muhakkak ki bazı nüshaları aynı asıldan gelmektedir. Aa= İstanbul'da Ayasofya nüshası demektir. (i9..d i n Y a z d i 'nin Zafarname's'ı-ni ele alalım. Meselâ deminki misalde benim Macâlis ünnafâ'is nüshaları için intihab ettiğim işaretlerde Ka-= Kabil'de bulunan nüshalardan a nüshası. Eğer biz bu eser İstanbul'da yeniden neşretmek istersek bunların en iyisi ve en eskisi olan Kara Çelebi Hüsameddin Efendi nüshasını (No. 275) esas edineceğiz. Eğer bu eserin itimada kafiyen şayan olmıyan. gelişi güzel altı nüsha ele alınmıştır. Bu nüsha müellifin hali hayatında 17 Safer 840 da Eberqüh'da yazılmıştır. Buna E alâmetini verelim. ' 'alnız fihristlerde kayıtlı nüshalar yüzü aşkındır. Sonra üçüncü nüsha olarak Fatih kütüphanesinde 4425 No. lu nüshasını alırız. Bu cihetten zahiren ilmî bir neşir gibi görünen bu tabı pek hatalıdır. Nasıl ki B a r t h o 1 d 'de Uluğ bey ve zamanı adlı eserinin rusca neşrinin sonuna Ravzat us-şafâ'dan farsca olarak naklettiği bir faslın mukayesesi için bu eserin matbu nüshasından maada Petersburg Asya Müzesindeki 3 ve Petersburg Üniversitesi Kütüphanesindeki 3 nüshayı karşılaştırmakla yetinmiştir. Halbuki matbu nüshaları da vardır. Cavâmi' üi-hikâyât nüshaları için bu zikrettiğime benzer bir şecere tertib ettim. B.

ki 857 senesinde yazılmış hareketli bir nüshadır. Burada yalnız yazıdaki dikkat. diğer nüshalarda ise farklı yazılmış ise ismin bu yazılışım Q nüshası esas alındığından ayrıca göstermek icab etmez. 1328 nüshayı alırız. Nihayet Kalkutta'da basılan matbu nüsha kalır. yahut: Q : .d i n Sami 'nin Zaferrıame si H a f i ? A b r ü 'nun Zubdat üt-tavârix Bagsungurî'si ve M u s e v î 'nin Asalı üt-tevâri x'id\r.. lu nüshayı alırız. Musevî'ye de Ms işaretlerini koyarız. Bu üç eserden ve Hindistan kısmı için de G i y a ş e d . Buna da Tr alâmetini veririz. fakat bu nüshaların şeceresini yapmış değilim. Bu eserlerin de hangi kütüphanelerde mevcut hangi nüshalarından i s t i f a d e edildiği de alâmetlerle beli rt ili r. Ben Zafernâme'nin İstanbul kütüphanelerinde mevcut bütün yazma nüshalarını gördüm. Çünkü aynı mevzu üzerinde yazılmış diğer muvazi eserler de vardır. Şaraf ed-din Yazdi'nin Zafernamesi bu beş nüshası ile ve ihtimal başka nüshalarla mukabele edilerek yeniden neşredilecek olursa bu neşirde yalnız Şaraf ed-din Yazdi eserinin nüshalarını karşılaştırmak kâfi gelmiyeceğini de ilâve edeyim. Çünkü onların da müteaddit nüshaları vardır. Buna da Fa alâmetini verelim (çünkü Fatihde daha iki nüshası vardır).-. ki buna da upparat denir.y^» yazılmış. tamamlık ve kıdem cihetine bakarak Q nüshası esas tutulmuştur. Şimdi bunlardan Niâm ed-din Sami'ye NŞ. Buna da Th alâmetini veririz. Şayed Temür t a r i h i n i n uygurca aslı bulunursa Şaraf ed-din Yazdi'nin 2afer-name'sinin neşrinde bu uygurca nüsha muhakkak ki en mühim esaslardan biri olarak mukabele edilmelidir. yani matbu nüsha. alâmetini veririz. Nüshadaki farkları gösterirken meselâ bir «ji'i»s özü Q nüshasında «. ki buna da Mt. Q3 _ hayı alırız ki 17 Ramazan 871 de ikmal edilmiştir. Dördüncü olarak Topkapı Sarayı Hazine No. Bu cihetten bu eserlerden biri diğerini ikmal etmektedir.d i n CA 1 i 'nin 'lârix-i ğazavât-i Hindistan adlı eserinden bilhassa ismi hasların tes-bitinde muhakkak istifade edilmelidir. Bunlar da N i z â m e d . Demek oluyor ki Şaraf ed-din Yazdi'nin eserinin istanbul'da yapılacak ilmî neşri 6 nüshasına ve diğer üç esere bakılarak ve o n l a r l a karşılaştırılarak vücuda getirilebiledektir. Beşinci olarak Topkapı Sarayı Revan Köşkü 1522 No. İhtimal şecere tesbit edilirsa zikri geçen beş nüshadan başka b i r i s i n i n esas tutulmaya daha lâyık olduğu meydana çıkar. Mukayese edilen nüshanın aşağısına nüsha farklarını göstermek ve mülâhazaları yazmak için yer bırakılır. ki 884 de yazılmıştır. Hafi? Abrü'ya HA. Çünkü bu eserler Temür t a r i h i nin uygurca aslından istifade edilerek yazılmış ve her biri has isitnle-rile arab hurufatı ile transkribe ederken başka şekilde okuyarak yazmıştır.

yalnız **!»' yazılmış demektir. Son zamanlarda Şarka ait metin neşriyatında naşirler haşiyelerini kendi ana dillerinde yazar oldular. 12 ve eğer daha sonraki sahifelerden birinde. 12 de geçmiş şekline bakılmasını işaret etmek istiyorsa cf. Yahut kelime Q işaretli nüshadaki jt1 ise ve metne o şekli alınırsa. Tabarî ve saire metinlerinin apparatları lâtincedir. Yani arapça bir metin bile neşretsek yine ya . Meselâ metindeki ^"}tj kelimesinin mukabilindeki haşiyede : Partem primum non habet LUK sözü yazılmış bulunsun. «asıl nüshada öyledin diyecek yerde sic cod. Eğer bir kelime metinde noktalı olarak yazılmış da haşiyesinde cod. Fakat pek meşhur ve maruf olan isimlerin (meselâ Nil nehrinin) yazılışında nüshalarda. Eğer tekmil nüshalarda yanlış yazılmış ise. fakat bu isim j^dır. infra 261 diye yazar. meselâ s. bilhassa Mısır'dan uzak memleketlerde yazılan nüshalarda farklar varsa böyle farkları göstermekten vaz geçilir. bugün dahi mevcuttur" diye izahat verilir. sine punctes bulunuyorsa. hatta mülahazaları lâtince olarak yazmak makbuldü. Biz ise bu gibi metinlerin neşirlerinde sadece türkçe yazarız. Yani lâtince olan appara'. Yani meselâ j)"J mukabilindeki haşiyede U om yazılmışsa bu U nüshasında yalnız f} kelimesi bulunuyor demektir. Haşiyede Locana in cod. yani. Eğer bugün bile mevcut olan bu nehrin ismi Q da yanlış olarak jVI yazılmışsa ve yalnız Th da doğru ise. U ve K da bu kelimenin ilk nısfı. Fa : >" i diye yazılır. Eğer bir kelimenin eserin başka bir yerinde meselâ s. Haşiyeleri lâtince olanlarda yazma asıl nüsha cod= yani codex diye işaret edilir. Bunun manası kitabın yazma nüshalarından L. eğer «anlaşılan böyle» demek ■ istiyorsa videtur yazar. o zaman metinde bugünkü ismine göre yani naşirin bildiği gibi yazılır ve ap-parat'da nüsha farkları gösterilir. bunun manası asrf nüshada buranın boş ve açık kaldığıdır. metne bu doğru şekil alınıp aşağıda : Th : öyle. Bir kısım müsteşrikler de haşiyeleri arabca yazarlar. Evvelce metin neşrederken apparat'ta işaretleri ve kısaltmaları. Benim lbn Fadlan ve EI-Bîrûnî'ye ait neşirlerim de arabcadır. supra p. jjj bulunmuyor.lardan istifade edebilmek için bu gibi birkaç kelime ve işareti öğrenmek gerektir. E: jt»'l. bu kelimenin asıl nüshada noktasız olduğu anlaşılmalıdır. Q : jV\t E: $> ) diye işaret edilir. haşiyede "Q : öyle. E : jV\ . Arabca olarak da J-Vl j Uf yazılır. varsa. Meselâ M. Th : j\>\. de G o e j e tarafından neşredilen Arab coğrafya külliyatı. Eğer naşir kendisinin muhtemel gördüğü bu şekli apparat'da veriyorsa fortasse. denilir. 261 daki bir şekli ile karşılaştırılmasını tavsiye ediyorsa cf.— 94 öyle.

Bunun gibi bazan sahifenin arka tarafından mürekkeple çıkan noktalar da fotoğrafı alınan sahife-lerdeki kelimelere aid gibi görünür. Yalnız fotoğraflarda da bazan eksikler olur. noksanlıdır . Meselâ İbni Fadlân kitabının nüshası tek dir. bir çok yerleri Yâqüt al-Hamavi ve bazı yerleri Zekeriyâ Qazvînî'ye göre ikmal edilmiştir. yalnız Yâqüt'da bulnnup da asıl nüshada bulunmıyan ve Yâqüt'a göre ikmal edilen yerler *[ ] işaretleri arasında yazılmıştır. Bazan metin an cak tek bir nüsha üzerinde neşredilir. meselâ Mısır'da ve Tahran'da çıkan eserlerde. asıl nüshada ve Yâqüt'da müşterek olan yerler < > işaretleri ara sında. renkli yazıları. ince ve zaif çizgili yerleri kaçırır.. fotokopide ise farkedilmez. yahut da lâtin alfabesile türkçe yazarız. Qazvini'den alınanlar [ : q]. tabı esnasında da hatalar sadir olabilir. Yani elde mukabele edilecek diğer nüshalar bulunmaz. Bir de meselâ 11. Bu gibi iştibah yerlerinde yazma eserin aslına müracaat etmekten başka çare yoktur. Yâqüt al-Hamavi'den alınan sözler [ : y]. arap harfleri ile yapılmıştır. Kitabın aslında bunlar farkedilir. Zaten herhangi bir şehirde mevcut nüshaları mukayese ederken bile fotoğraflarını elde bulundurmak ve bütün matbaa tashihlerini her defasında o fotoğraflara bakarak yapmak en emin ve sağlam yoldur. Metinler neşrinde kullanılan bu işaretlerin diğer nevileri A. Bazı yerlerde noksanlar kari ne ile tarafımdan ikmal edilmiştir. Bu nüshaların fotokopilerini getirmekle maksad hasıl olur.95 arapça. Bu tek nüsha da noksan olur da diğer kitaplardaKİ bazı nakillerle (citate) ikmal edilmek icabederse bunun için ayrı alâmetler uydurulabilir. Çünkü insan her istinsahda bir hata yapabilir. hattâ bazı mülâhazalar yazmış olabilirler. 192-193 de gösterilmiştir. Bunlar şu şekilde işaretlerle yapıl mıştır : Tarafımdan yapılan ilâveler ( ) işaretleri arasında. asra aid bir yazma eseri muahhar asırlarda okuyan kari'ler başka mürekkeple bazı işaretler. . Tarihimize aid mühim metinler neşreden İranlı âlim Mirza Muhammed Qazvinî de böyle yapıyor. F e d e r s. 70. Fakat bu alâmetlerin arapça metinde lâtin harflerile yazılması daha ziyade göze çarpar ve iltibastan korur ma hiyette olduğundan ben bu son şekli tercih ederim. Bütün büyük kütüphanelerde eserlerin fotokopilerini almakla mükellef fotoğrafçılar vardır. Arapça metinler neş rinde haşiyeleri gösteren işaretler bazı âlimlerin neşriyatında. Fotoğraf bazı boyalı. Nüshaları muhtelif memleketlerin muhtelif kütüphanelerinde dağınık olan bir kaynağın nüshalarının mukabelesini yapmak için zamanımızda bütün o memleketlere gitmeğe lüzum yoktur. Bunun için asıl nüshaların fotokopilerini daima yanında bulundurmak metin neşrinde en emin ve ilmî yoldur.

yazılan bir diğer şehir hakkında geçen asrın başlarında alman alimi C h. Bu son eserde s. s. Daha bk. «Şükrullah.H\jVL) yani <Arşa şehri Hazarlarla Büyük Bulgar'ın arasında bulunuyor» demektir. Buna bakarak bu şehirlerden ismi *}~f şeklinde yazılan birisinin Kiyev olduğunu tes-bit ediyorlar.B a u e r. 1927 tavsiye edilecek başl ıca eserlerdir. Ben bu derslerin tekniğe tahsis edilen ikinci kısmında ki (ayrı bir cüd teşkil edecektir) metin collation'unun bir örneğini vereceğim. yani bu cümlede 1»\>I isminde bir şehrin asla bahis mevzu olmadığını. 10. Textkrltik und Editionstechnik. Editionstechnik. 71. s. Bu Artab'mda şimdiki Rusyada olmaktan çok iskandinavya'da. İhtimal bu doğrudur. Burada bu şehirlerin arasındaki mesafeler ve onların Bulgar'ların memleketinden kaç günlük mesafede bulundukları da kaydedilmiştir. İsveç'te bulunduğu anlaşılıyor. 1909./ fr 96 Umumiyetle metinler neşri için en mükemmel teknik Almanların Monomenta Gerrraniae Historıca serisine tatbik edilmiştir. W. G.ktur. Burada yalnız metinler k a r ş ı l a ş t ı r ı l ı p bir menbaın asıl şekli tes-bit edilmeden i s t i f a d e etmek asla caiz olmadığını göstermek üzere bir küçük misal vermek isterim. Einfuhrung. 320) bu cümlenin sadece İ^j jU. Fakat ismi İ»V . ^V'. as ır coğrafyacılarından 1 s t a x r'nin ve Ibn H a v q a !'. Burada l*j' şehri hakkındaki cümle jj*-1 Oy\> V)\ fjaM. 210-226. *o' ş eki ll eri n. . F r a e h a den başlayıp herkes b i r f i k i r ileri sürmüştür. Bizim Türk tarihine ait arabî ve farisî kaynaklarda da bu nevi uydurmalar pek ço. Buna bariz örnekler vermek maksadile bir k i t a b ı n ikinci cildine 'Mas'üdi'ye göre Türk kabileleri?. 214.?-1 o-'ul> yani «Hazer ve Bulgar ve Peçenklerin elbise ile kıyafetlerine gelince? demekten ibaret olduğunu. s j.n eserlerinde şarkî Avrupa'da hakimiyeti ellerine alan İsveçli Rus'larsn idare ettiği şehirlerden bahsediyor. Vakıa kaynaklarımızda Rusların üç şehrindtn değilde üç gru/m'ndan bahseden kayıtlar vardır. Bazı slâv âlimleri bu şehrin yerini kafi olarak tesbit etmek zahmetine katlanmışlardır. Bu şehir cenubî Rusyanm muhtelif yerlerinde aranmıştır. fakat bu üç sınıftan birinin ismi l*jl şeklinde değil >J»j\ şeklinde yazılmıştır. Halbuki metinlerin tarafımdan mukabelesi (İhn Fadlân. y a l n ı z crMî kelimesi nüshaların birinde o-^J1 şeklinde yazılınız olduğundan bunun ı>L« fjt e çevrilmiş olduğunu göstermiştir. Bu editon tekniğinin nazariyatı için O t t o S t a e h 1 i n. W i t k o w s k i. Fakat metinleri mukabele e t t i k t e n sonra bu zahmetlerin hepsinin beyhude olduğu anlaşılmıştır. Avfi ve Şaraf al-za-man Marvazi'de Türk kavimler» diye i k i bahis ilâve edilecektir. 220-225 de bu mevzua aid biblioğrafi verilmiştir.

yâni bu kaynağın meselâ bir haber mi. Herhalde müellif olan şahsiyetin hâdiseler hakkında bitaraf ve sadık haber verilecek kabiliyette bir adam olup olmadığını tesbit etmek zarurîdir. onun hayatını. resim mi yahut bir kaldık olmasına nazaran türlü türlü olur. Sinan'ın mimarisinin karakteristik vasıfları hakkında verdiğimiz hükümler de kıymet ten düşer. Kaldıklar sahte değillerse her vakit itimada şayandırlar. iç intikad da birkaç cepheden ele alınarak yapılır: 1) İç intikad kaynakların karakterlerine göre. Bununla yalnız bizim bu köprü hakkındaki hükümsüz değil. kontrol edilmek icabeder. Bu işi yapmakta olan tarihçi adetâ bir hâkim vaziyetine geçer. mezhep ve partiye mensub olduğunu. alâka sahalarını. Haberlere gelince. onlar hakkında biz çok etraflı düşünmek mecburiyetindeyiz. İslâm âleminde râvilerden M u q â t i \ T. Böyle bir müellifin foyası bir defa meydana çıktımı. hangi din.97 B tç İntikad 72. bir menba'ın zahirî mahiyetini ta'yin ettikten sonra onun içine girerek. Evvelâ müellifin şahsiyetini. Fakat köprü bir devrin mimarisinin abidesi olmakta devam eder. Yani bu kaldıklar ancak bu cihetten. onun mesaî tarzını ve şahit olmak itibarile haberlerinin itimada şayan olup olmadığını tesbit etmemiz icab eder. Eğer müellifin mufassal tercüme-i hali malûm değilse bu malûmatı onun eserlerini tetkik ederek onlardan çıkarmağa çalışılır. Biz bir köprü görüyoruz ve bunu Mimar Sinan köprüsü diye tanırız."' . yâni onlar hakkında bizim vereceğimiz hüküm cihetinden.. medenî seviyesini. bu onun diğer eserlerini de şüphe altına almak için kâfi bir sebep olur. itimada şayan olup olmadığım ve şehadeti-nin kıymetini ta'yin etmek demektir. sonra anlaşılır ki bu köprü daha muahhar bir mimarın eseri imiş. Tarihçi de muhtelif menba'ların ifadelerini aynı şekilde tetkik eder ve hükmünü verir. Buna istinaden üstat Sinan'ın mimarisindeki karakteristik hususiyetler hakkında hükümlerimi veririz. İç intikad. Çünkü onlar eski hayatın birer parçalarıdırlar. Dünyada birçok eserler yazıp şöhret kazanan ve sonra eserlerindeki haberlerin yalan olduğu tahakkuk eden birçok âlimlerde görülmüştür. Yalnız onlar hakkında bizim hükmümüz tarafgirâne yahut yanlış olabilir.rihte Usul F . Hâkim mahkemede dâva edilen işin hakikatini tesbit etmek için muhtelif şahitlerin ifadelerini karşılaştırarak kontroldan geçirdikten sonra kararını verir.

Der islâm. Halbuki bu nehir bir müellifin yazdığı zamanda bir isim altında Aral Gölüne munsap olmuş. Bi zanslılarla birlikte İslâm memleketlerine karşı tecavüzlerde bulunarak zarar iras eden gayri müslim bir kavim olarak bahsedilmiştir 1). K ât i b Ç e l e b i de. asrın ilk yarısında Türkler artık müslümandı. Ahsan ald. E v1 i y a Ç e l e b i Seyyahatname'sinde hiç görmediği bazı kavimler ve onların dili hakkında 14. Ekseriya malûmatlarını nereden aldıklarını kaydetmezler. IV. Bununla beraber Yedinci İklimde de bu. Meselâ Y â q ü t a l . 489. Hal buki Yâqüt'un yaşadığı devirde. sonra diğer bir âlimin zamanında başka bir isim altın da Hazer Denizine munsap olmuş. Maccam al . yâni 13. Sonra coğrafyaya ait eserler ya zan bazı âlimler. satır 9. onların kim olduğunu. O bazan top ladığı malûmatı tasnife bile hacet görmeden muhtelif âlimler tarafın dan verilen malûmatı muhtelif coğrafî mevkilere ait verilen malûmat olarak kaydetmiştir. kendisi görmüş ve işitmiş şeyler gibi nakleder. Barthold. Yâqüt bu kaydı 10. Sonra müellifin haber verdiği malûmatın muasırı olup olmadığını yani o hadiseleri kendisinin görüb görmediğini. asır müellifi olan Muqaddasî'den almışdır 2). Muhtelif devirlerde yazılan eserlerden malûmat naklederler.H a m a v î ' d e Türklerden.— 98 bin S ü l e y m a n vardır. bu yola sapmıştır. yani onların da itimada şayan olup olmadığını tesbit etmek icabeder. öyle Bizanslılarla birleşerek İslâm memleketlerine tecavüzde bulunan kuvvetli Türk zümreleri yoktu.baldan. *) M u q a d d a s i. 150P gatır 4. )Y5qütal-Hamavî. s. Böyle bir müellifin kitabını okuyanlar da 0 müellifin bizzat kendi zamanına aid olmak üzere topladığı malûmat gibi kaydederler. Kâtib Çelebi'nin kendi devrinde ise tekrar Aral gölüne munsap olmuştur. XIX. keza bazı seyyahlar görmedikleri yerler hakkında da bizzat görmüş ve bilmiş gibi malûmat nakletmekden hoşlanırlar. şayet bahis mevzuu olan bu hadiseler hakkında başka birlerinden malûmat naklediyorsa. Meşhur kezzaplardan (yalancılardan) biridir. islâm müelliflerinde fena bir i'tiyad vardır. fakat kimden aldıklarını söylemezler. . nereden aldığını zikretmeden. 8. Türk tarihine ait konfranslar. bu cihetten Yâqüt'un Türkler hakkında böyle mütâlâada bulunması garib görülmüştür. asır müellifi olan Hamdullah Kazvînî'nin ese rindeki malûmatı. İslâm memleketlerinde coğrafyaya ait yazılan eserle rin çoğu böyle muhtelif asırlarda yazılan eserlerin compilation'undan ibarettir. tagâsım. 40. Cihannüma sında. Şöyle meselâ o Amuderya nehri hakkında muh telif müellif malûmatını Aral Gölüne yahut Hazer Denizine munsab olan birkaç nehir hakkında verilen malûmat gibi nakletmiştir. aynı müellif. Sonra anlaşıldı ki.

l d r i s î ' d e görmediği yerleri görmüş gibi göstermek ve eski müelliflerin malûmatını kendi zamanına aitmiş gibi göstermek hastalığına müptelâdır. halbuki Anadolu hakkında verdiği malûmat ancak Avrupa kaynaklarından alınmışdır. yahut müteassıb bir müslüman hıristiyanlar hakkında bitaraf hüküm veremez. Yazıların sansurdan geçmesi eski zamanlarda da olağan bir işti. asırda yaşıyan Ptolemeyus'un eserinden alınan malûmatı 9. Bu zat kendisini Anadoluyu gezmiş gibi gösterir. Bir cahil tarihçi bu hekimin katlinin hakikî sebeblerini anlıya-cak iktidarda olmadığından bunun bir cinayet neticesinde öldürülmüş olduğunu söyler. Keza hükümdarlara yakın olan müelliflerin çoğu hükümdarların tesiri altında bulunurlar. Çin ve Hind taraflarında seyahat etmiş gösteriyor. \>v»\Km vt Katan laıal\aınida ü. fakat Çin seyahati muhakkak. Meselâ bir hükümdar bir hekimi ve filesofu öldürür'. Fakat malûmatı da milâd-ı İsa'dan 2. Kendisi herhalde Hind'de bulunmuştur.a seya\ld\ yapmış gibi gösteriyor. Bunun gibi Araplardan bir seyyah Abu D u 1 a f vardır. müslümanlar hakkında.onun bahsettiği hadiselerin hakikî mahiyetini anlıyabilecek seviyede değildir. Islâmın büyük coğrafyacılarından Ş a r î f a l . o da meseleyi o muhite göre izah etmiştir.. Koyu müteassıb bir hıristiyan. kendisinin bu ülkeyi gördüğüne delâlet eden inanılır kaydı yoktur. ki yalandır. Yahut hakikî sebebini kendisi bilse dahi muhiti o katlin hakikî sebebini yazmağa müsait değildi. PtolemeyüVde zikredilen isimlerdeki şehirler güya kendi zamanında dahi payidar olduğunu kendinden evvelki arab coğrafyacılarından ve kendisine muasır bir Ortaasyalı Kimak hakanı oğlu Canah. asırda yaşıyan Ceyhânî ve İbn Xurdâdbih'in ve kendisine muasır bazı diğer zavatın verdiği malûmat ile bir araya karıştırıb sun'î bir tasnife tâbi tutmuş. kendisini Türk illerinde. Bütün bu eski kaynakların müellifi üzerinde kendi zamanlarının ve muhitlerinin tesiri olacağı ve bunların da ne gibi tesirler olacağı iyice öğrenilmelidir. İhtimal müellifin mensub olduğu muhit. Bunun başka müelliflerin eserlerinde gördüğü malûmatı kendi eserine gelişi güzel nakletmiş olması muhtemeldir. işte bu gibi ağır mudil meselelere ancak iç intikad usulü ile yaklaşılabilir. 16.99 lunmuş gibi görünmek için kendisini eski Altınorda başkenti Oİan Saray. Sonra bu zat Altıncı ve Yedinci İklimde Türklerin ve efsanevî Ye'cüc ve Me'cuclerin memleketine ait gayet mufassal malûmat vermiştir. müellif de verdiği malûmatını o muhite uydurmak mecburiyetini görmüştür. (Cânâx bin Xâqân al-Kimâkî) dan öğrenmiş gibi bir intiba' husule getirmek istemiştir. asırdaki bir tarihçi Safevî Şah Tahmasp ile .

tarih meselelerinde de öyle vaziyetlerle karşılaşılır. İslâm büyük tarihçilerinden M a s' cü d i' ye göre iktisadî meselelerin tarihte yeri yoktur. çünkü onu her tüccar billir. hangi muhitte ve hangi şeraitte yazılmış olmaları bakımından. Bu mesele ileride yorumlama (Interpretation) bahsında da annatılacaktır. keza zamanımızda bir kaynağın nasıl yazıldığı hususuna göre değil. ayrı ayrı tetkik edildikten sonra kaynakların ifadelerindeki tezadlar. ancak şahid sıfatı ile dinlenen bu kaynakların ifadeleri karıştırılarak ölçüldükten sonra hüküm verilecekdir. kat'î olur.bi. 73. varsa onların nereden geldiği hususunu tâyine ehemmiyet verilecek. orta çağ Avrupasındaki müşahede ettiğimiz garip zihniyetleri bugünkü görüşlere göre sadece takbih edemeyiz. şayan-ı i'timad olub olmamaları. asırda yapılan mahkeme kararını bugünkü hukuk noktasından tetkik edemediğimiz gibi. Bu cihetten o sırf iktisadî amillerin te'siri altında husule gelen hadiseleri de başkaca izahıdır. Maamafih bizim tarihteki hükümlerimiz ekseriya tek bir kaynağın ifadesine istinad ediyor. onların karakteri. Mademki bunu nakzeden diğer bir ifade ortada yoktur ve kaynağın sıhhati de şüpheyi mucib değildir.— 100 — Özbek hanı Ubeydullah Han arasında Horasanda vaki olan muharebelerde oklarla mücehhez olan Özbekler üzerinde Tahmasp'ın ordusunun toplarla mücehhez olduğunun tesirini ve ehemmiyetini lâyıkile takdir edemez. Eski bir kaynağın kıymetini biçerken onu ancak zamanımızdeki görüşler esasında da değil. Bu incelemelerde h a b e r dediğimiz kaynaklara şa-hidlerin ifadesi nazariyle baktığımız gibi. başka bir vesika bulunub aksi isbat olununcaya kadar. k a l d ı k dediğimiz kaynaklara da mahkemede hâkimin elinde bulunan maddeler (meselâ bir katilin muhakemesinde tabanca. Bazan bütün maddeler ve şahidlerin ifadeleri olduğu halde dâva da hakikati isbat etmek mümkün olmadığı gi. o zaman isyanları tenkil ederken ehaliye ve zihinlere tesir maksadı ile Iranda ve Avrupada tatbik edilen kelle minareler yapmak adeti. Yâni kaynakların ifadeleri. o müellifin zamanına kadar giderek o zamanın medenî seviyesi i'tiyad ve ihtiyaçları gözönünde tutmak ve ona göre hüküm vermek icabeder. o halde o hüküm de. Safevî ordusuna beyaz gömlekler giyerek gelen erenlerin katılmış olduğunu söylemeği zamanının ruhuna daha uygun bulur ve vakıaları öyle anlatır. 2) Bir eserin kıymetine ait hükmü verirken tarihçi kendisini filhakika bir hâkim gibi telâkki etmelidir. kanlı elbise ve maktulün cesedi) nazari-le bakmak yakışır. tetabuk etmeleri ve kaldıkların da tevafuku vaki ise elbette hüküm de kat'î olur. . Biz 13. Kaynakların ifadeleri birbirinden tam müstakil oldukları halde.

başka ifadelerde bulunur fakat diğer kat'î delillerile hakkatin öteki ifadelerin anlattığının tam aksi olduğunu gösterir. Umumiyetle müverrih menbaları nasıl kullanıldığını. mesele tam o tetkik edildiği yerinde kalmalı dırlar. Eğer mütezad ifadeler arasında hangisini tercih etmek için bir mesned bulamıyorsak. onların ifadelerinin mahiyetini lüzumu olan heryerde muhakkak anlatmalı ve okuyucularını haberdar etmelidir. Fakat batı türkçesinin selikasine uymazsa garib olur. 4 Yorumlama (İnterpretation) 75. Yorumlama (yahut tefsir). Olabilir. Bilhassa bir devirde vâki olan hadiseler hakkında daha muahhar zamanda yazılan bir kaynakta biraz mankibevî tarzda haber verilmesine. Şekib Beyin dediğine uyarak. Dr. Bu nevi ifade ler başka başka nokta-i nazarları aksettirmiş olabilir. Demek o iki kaynağın her ikiside bu mes'ele hakkında tarafgirâne hü küm vermişlerdir. sadece «yorumlama» dedim. 3) Menba'larm ifadelerindeki tezatlar üzerinde çalış manın da bir usulü vardır. ki menba'ın ifadelerinde tezat olmakla bun dan her ikisinin de kıymetsiz olduğu istidlal olunamaz. jön sıra. yahut onlar onu ehemmiyetsiz saydılar da zikretmediler. 74. Birşey'in etrafını. Tezadlar hal edilmezse. mahiyetini açmak mefhumunu ifade için bu doğu türkçe terkibi pek muvafık gelirdi. Bazı bir hadiseler hakkında iki kaynak başka. Tezadlar karşısında bir mesele hakkında hüküm verimemiş ise. Tire etraf. bu husus ilmî tarihî eserde muhakkak tasrih edilmelidir. hükmümüz de ona göre gayr-i kat'î olur. sırasını. bu hadise hakkında muasır kaynaklar da haber verilmemiş olması o muahhar kaynaktaki haberin i'timada şayan olmadığına delil ve hüccet telâkki edilebilir. !) Ben bu ınterpretation kelimesini doğu türkcesine. Onun için. ki bunlar o hadiseden habersizdirler. tercüme etse idim tire yön yorumu derdim. Tezadları zorla bertaraf etmeğe çalışmak cinayetdir. meselâ Kazak şivesine göre. . mahiyet mânasına gelir. yahut tarafgirlik yüzünden kasden zikretmediler. W a 11 e r W r i g h t' in Sarı Mehmet Paşanın Na$â'ih ül-vüzerâsımn ingilizce tercüme. haşiye ve izahları bu itibarla iyi bir numune teşkil eder. menba'ların şahadetlerini aralarında mevcut yakın yahut uzak bağlantıları bakımından izah etmek demektir ').— 101 Eğer aynı zamanda aynı muhitte yazılan diğer kaynaklar bizim «yegâne menbaımız> tarafından rivayet edilen hadise hakkında hiçbir şey yazmıyorlarsa onların sükûtunu hüccet (argumentum ex silentio) yapmakta pek ileri gidilmemelidir. Fakat diğer kaynakların müelliflerinin habersiz olmamaları icabeden büyük hadiseler hakkında sükût ediyorlarsa o «tek kaynağ* in verdiği haber şüphe altına alınır.

Kavimlerin dilleri ve kabilelerin şiveleri. o zamanın mimarisini. Çünkü biz burada başka yardımcı ilimlere arkeolojiye. Bundan orada bir zamanlar Romalılar ile Cermenler arasında bir harb vâki olduğunu ve Romalıların mağlub olduklarını ve sikkelerinde bu hadisenin zamanını istihraç ediyorsak bu istihraç artık bir yorumlamadır. 76. bazan de mudil oluyor. bugün bir şey ifade ediyorsa bu vesikanın yazıldığı devirde başka mâna ifade etmiş olabilir. Umumiyetle haberlerin yorumlanması kaldıkların yorumlanmasına nisbeten daha mudildir. diplomatik gibi ilimlerin yardımlarına müracaat etmiş bulunacağız. Menba'ların dili yalnız kelime itibarile değil ifade keyfiyetinin tarihi itibarile de tetkik edilmek icabediyor. Bir menba'ın verdiği malûmat müellifinin dili. izah edilir. bunun formalitelerini öğrenmek ötekisine nisbeten daha mudildir. kitapların ve vesikaların yorumlanması müteaddit cebheden yapılmak icabediyor. ifade i'tiyatları ve kültürü bakımından tedkik edilerek yorumlanır. fakat bir şehrin harabelerini tetkik ederken.hakkında malûmat veren kaynakların. Almanyada Teuto-burgervvald ormanlarında eski Romalılar devrine ait birçok silâhlar ve sikkeler ve sair mevad toplu olarak bulunmuştur. yahut bir hükümdarın fermanlarından onun divanındaki iş yürütme usullerini. şimdi ise eserin hangi şeraitta vücuda geldiği.— 102 — Evvelce menba'lardaki ifadelerin yalnız kelime. o zamana hulul ederek. Tetkikte yorumlama usulü yalnız yazılmış haberler değil. Bu hususta bize filoloji. Menba'ların zamanımız için yabancı görülen ifadeleri bahis mevzuu olan âdetler. dünya görüşleri. akide ve sanat hususlarını öğrenmek. Kitabın baş kısmında da üzerinde durarak anlattığımız bu «yorumlama» zamanımızda ilmî mukayese usullerile epey ilerletildi ve tarih ilminde derinleşme ve genişlemenin yollarını gösterdi. nümizmatike. Bazı usta tarihçiler bu işde mahir bir artist gibi hareket ederler. müellifin ne gibi muhite mensub olduğu. asrın mahkeme defterlerinden o zamanın sicil tutmak tekniğini ve muhakeme usulünü öğrenmek kolaydır. o zamanki şehir plânını. hülâsa her vesikanın kendi söylediğinden başka daha neler söyleyebileceği cihetleri de itibar nazarına alınmaktadır. yahut meselâ 10. söz bakımından tahliline en çok itina gösterilirdi. Yukarıda bir misal almışdık. umumiyetle vesikaların her devirde ayrı hususiyetlere malik olduğu. Bize herhangi bir mesele ve hâdise . Meselâ bir heykel ve resimden onun ait olduğu zamanın sanatı hakkında fikir edinmek. diğer eserlerinin karakteri. kaldıklara da tatbik olunur. Yorumlama bazan kolay. bir sikkeden o zamanın sikke usulü ile beraber o zamanın din. yar- . idiomlar. yazmaların.

Toktamış han'ın Edil havzasını tavsif ederek söylediği sözünde sabam toyga koçken yurt tâbiri vardır. ifade etmesi icap eden mânayı tam olarak ifade edemez. «Kımız zarfının düğüne doğru göç etmesi» zamanımızda bir şey ifade etmez. fikir ve dinlerini. Bu muahedenameyi anlamak için buna hazırlık olarak yapılan müzakereleri.. muhitini. 11. ondan hakikî tarihî mânayı çıkarabilmek için bu muahedeleyi hazırlıyan bütün vekâyi. 77. Bunlar ancak güzellik ve hoş kokuyu ifade ederler. «misk-ı tâtârî» (yani Tatar miski) gibi tâbirlere rastgelinir. kendisini uzak yerlerde yapılan düğünlere. Halbuki babasının adı Süleyman'dır. münakaşaları. fakat bu cümle Toktamış'ın zamanında söylenirken servet ve sehavati. Sonra müellifin zamanını. Aynı hâdise hakkında diğer bir muasır adam yazmışsa elde mevcut menba'ın verdiği malûmat bununla da karşılaşdırılmalı ve bunun yardımı ile öteki menba izah olunmalıdır. dünyaya bakışlarını bilmek lâzımdır. Burada bir yanlışlık yoktur. Bu günkü İran edebiyatında bile bazan «but-i yağma» (Yağma putu). Babası o zamanın şâmânî tabu'lara göre. onun karakterini ve diğer eserlerinin karakterini bilmek lâzımdır. Demek tarihçi olan zat aynı zamanda biraz filolog olmalı. Demek tarihçi bir vesikayı dil itibarile tetkik ederken ifadelerin muhtelif ve zamanımızdakinden farklı olması keyfiyetini bilmelidir. fırkaların çekişmelerini öğrenmek lâzımdır. Türk. asırda «but-i yağma» ile «mâh-ı çigil» Tiyanşan dağlarında yaşıyan Yağma ve Çigil kabilelerine mensub güzelleri. Eflak ve Buğdan münasebetleri öğrenilmiş olmalıdır. Hıristiyan Almanların 1122 senesinde Worms'da akdettikleri bir muahedeleri (konkordat) vardır. «misk-i Tâtârî» Doğu-türkistandan gelen bir yıparı (miski) ifade ederdi. yahut lüzumunda filologların yardımına müracaat etmesini bilmelidir. Rus. Kütahya'daki Germiyan oğlu Yakub Bey'in kitabesinde babası «Güldü Babam» tesmiye olunmuşdur. millî içtima ve şenliklere sabalar dolu kımızı göc olarak gönderecek derecede zengin yapan vatana karşı sonsuz minnetdarlığını ona mer-butiyetini ifade ediyordu. Güldü Babam tesmiye olunmuştur. "Saba" içine kımız konulan ve deriden mamul bir zarf. Bunun gibi Küçük Kaynarca muahedenamesi de yalnız kendisi ele alınırsa. Yani babasının ismini söyle-miyerek yalnız gülerek ölmüş olduğuna dair bir müsteâr tâbir kullanarak ona karşı bir hürmet hissi ifade edilmiştir. "toy" düğün. Keza zamanın irfan seviyesini. Keza vesikalardaki ayrı isti- . Kırım. <mâh-ı çigil» (Çigil ayı).103 dım eder. Bu gibi ifadeler Dede-Korkut kıssalarında ve Aşıkpaşazade ve Dostsultan tarihlerinde de çoktur.

Hazarlarda "bek" hükümdar. halbuki Karahanlılar da bu kelime hükümdardan sonra ikinci derecede gelen vezirin lâkabı idi. marsüm. çift. «dirhem». Eski Usun'larda hükümdar lakabı olan "bay" unvanı da "bek" unvanının başka bir teleffuzundan ibaret olmuş görünüyor. çifte.000 dinar» diye yazılmıştır. ki asla bizim bugün bildiğimiz farsça ve yahut arapça ile izah edilebilir kelimeler değildir.— 104 lâhlar da muhtelif. tasarruf. Altın yahut gümüş külçe para demek olan (yastığa benzediği için kendisine türkçe) yastuq (ve farsça tercümesile) baliş ta'birleri de muhtelif zamanlarda muhtelif kıymetleri ifade etmişlerdir. Hun-ların. Yahut muhtelif kıymetleri ifade ederler. muqarrar-i tavâ-mil. Iranda "han" tâbirleri az çok münevver insana karşı sadece hürmeti ifade ederler. havale. zevç. «baliş». Avrupalı müsteşrikler arasında da biraz farsça yahut arapça bilenler kendileri hakkında «tercüme edecek kadar bilmiyorsam da. «yastuq> kelimeleri de. c aded.zamanda muhtelif mâna alırlar. «dinar». llhanîler devrinde ise takriben 75 kuruşa muadil büyükçe gümüş para demekdi. Halbuki «dinar» bir^zamanlarda altın lira demek idi. Oğuzların hükümdarının lâkabı idi. hâkim. Halbuki. Bunun gibi «akça». Zamanımızda "bey". niyabat. muhtelif asırlarda ve Safevîler-den önce Iranda ifade ettiği mâna bambaşka idi. Meselâ Aksarayî' de câvâmil. asır önasya Türkmenlerinde ise yabgu (cafga) yalnız köy kâhyası mânasını ifade ederdi. hakanın nâibı demek idi. metni karşı--laştırıb neşredecek (editon critique yapacak) kadar biliyorum» iddia-sile metinler neşrine girişirler. Umumiyetle tercüme edilebilecek derecede anlanmiyan bir metinin neşrine asla girişilmemelidir. 78. qaf. Bazan bu ale- . ixracât. Biz de bunun misali Mevlânâ ve Sultan Veled ve Aksaray! eserleri metinlerinin neşirleridir. hükm-ü inçü. vucüh-i xaş rasanıdan. vazcı qanûn vesair tâcbirler. Muahharan meselâ 14. Halbuki bu kelimelerin muhtelif Türk ülkelerinde. Bunların istikâkî mânaları vazıh isede o zamanki iktisadî ve içtimaî hayatta kesbettikleri teamül mânaları başka idi. çift ^avâmil. "Han" ise Tunga Alp (Afrasyab) neslinden gelen sülalenin. Bu tercümelerde metin açıklaması usûlleri kafiyen gözönünde bulundurul-mamıştır. Halbuki «dinar» diye yazılmıştır. Metni tam anlamadan yapılan tercümelerin misali de Mehmet Tevfik'in G ü v e y n î tarihi ve Nuri Gençosmanoğlu'nun Aksarayî tarihi tercümeleridir. parayı ifade etmekle beraber bu paralar muhtelif asırlarda ve asırların ayrı bölgelerinde kıymet i ti— barile farklı olmuşlardır. tavfir-i câ~mme. tavfir-i xöşşa. devleti bizzat idare eden azasının unvanı idi. mütavaccihât. «Yatgu». biz de olduğu gibi. Bugün 50 kuruş gümüş para mukabili olan iran «kran» ı üzerine «10.

ki bu öyle ta'mim ve teşmil edilecek bir keyfiyet değilmiş. Bu gibi neticeleri bütün va sıtalara müracaat ederek tam açıklamanın küçük fakat güzel numune leri sıfatı ile Prof. bunları mukayese ederek cümle ve kelimelerin açıklanmasını kendi iç tihadı ile yapmakdan başka çare yoktur. Ziya G ö k a l p da D u r k h e i m ile Moo s'un l'Annee Sosio-logique mecmuasında iptidaî kavimlerin teşkilâtına ait yazdıkları nazariyelerini Türk kavimlerinin içtimaî hayatını ve tarihini izah için tat!) P. Meselâ eski zamanın ve bugünün iptidaî kavimleri mukayese edilir. Die Schaetze der Fatimiden d. Umumiyetle herhangi mukayesede görülen tetabuk ve tevafuklardan umumî kaide çıkarmakta asla acele edilmemelidir. LXXXIX 1935. 329-362.105 lâde farsça tâbirle o zamanın büyük iktisadî müessesesi ve sistemi ifade edilmiştir. > 79. 1943. Mukayese usulü (m6thode comparative) kaynakların açıklanmasında da geniş mikyasta tatbik edilir. 2 c. K a h 1 e. D o z y'nin arabca lügat kitabında (Supplement aux Dictionnaires Arabes. Sonraki tetkiklerle anlaşıldı. K a h 1 e. Arapça kaynaklarda tesadüf olunan bu nevi istilâhların ifade etdiği mâna R.H. fakat bu mukayeselerden netice çıkarmakta fazla ileri gidilmemelidir. Meselâ. Zeitschrift der Deatschen Mârgen-laendischen Geselhchaft. 1881) kısmen izah edilmiştir. herkesin kullanabileceği bir el kitabı yoktur. fakat her parçası ayrı ihtisas istiyen mese leler hakkında mevcut ilmî edebiyattan maada bu mes'eleleri bileri mütehassısların yardımına müracaat ederek metin açıklama işi için de bir numune teşkil eder. Islamische Qaellen zam chineeischen Parsellen. 1—45. ) P. s. . ve bir de islâm kaynaklarında Çin porselenlerine dair kayıtların 2) tetkikine ait iki eseri gösterilebilir. aynı mecmua. Bunu mark-sistler de almışlardı. Her iki eser tarihî kaynaklarda mevzuc bahis. şayet o zamanın diğer eserle rinde kullanılmışlarsa. Farsça için ise ancak Horn ve Q u a t r e m e r e gibi müsteşriklerin eserle rinde notlarda verilen izahat gibi dağınık tefsirler varsa da. LXXXLVI1I. P. K a h 1 e'nin Mısır Fatimilerinin hazinesine ait haberlerin '). s. ne gibi mâna ifade etdiğine dikkat etmekten. le M o r g a n 1877 de çıkan Ancient Socîety kitabında müşterek nikâhı umumiyetle insanların inkişaf safhalarında geçirmeleri mecburî olan muayyen kültür seviyesinin hususiyetlerinden biri olarak göstermişti.. Bu cihetten tarihçiye bu gibi me tinleri okuyup anlamak için aynı eserde bu ıstılahların müteaddid yer lerde hangi münasebetle kullanıldığına.

Fakat bu ancak tarihin «kara işi> dir. ve yahut kaldıkları usule göre pv alayıp tarih müzelerine korlar ve bununla ilme büyük hizmet etmiş olurlar. beşer tarihi sahasında sentez yapanlar daha fazla faraziyeler kurmak mecburiyetinde kalıyorlar. İnsan hayatını tanzim eden. onun inkişafında müessir olan kanunları tesbit eder. s. 1. Nasıl ki tabiat ilmi mütehassısları maden yahut nebatL. 5 Terkip (Synthese) A Umumî Hükümler 80. meselâ Avrupa milletlerinin ya*) Mellî Tetebbüler Mecmuası. Türk medeniyeti tarihi. maddî olduğu gibi ruhî de olduğundan dayanılacak vesikaların mevsükiyetini ve isbat kudretinin tesbit hususu da müşkül olduğundan tetkikleri ve tayin edilmeleri çok müşküldür. s. 1918. beşeriyet tarihinin mütehassısı da yazma menbaların ve kaldıkların sıhhat ve mevsükiyet derecesini (autenticite).r ve diğer madenlerin biri diğerine olan münasebetlerini ve temaslarını öğrenmek neticesinde tabiat kanunlarını keşfederler ve bununla bu ilmin sentezini yaparlar. hiç olmazsa beşeriyetin inkişafının büyük hatlarını öğrenebilir. makineler icadedi-lir. tabi oldukları kanunlar da çoğunca muayyen olduğundan tetkikleri kavrayışı kolay muayyen yollardan yürür. Tabiî ilimlerin mevzuu olan hâdiseler ekseriyet itibariyle devamlı.d. Intikad yolile çalışarak tarihî hâdiselere ait elde edilen neticeler her vakit mühimdir. 385 v. Tenkidi usulde neşrolunan vesikaların tarih müzelerinde tanzim edilen kaldıkların tabiat mürverinde usule göre sıralanmış maden ve nebatat kolleksiyonlanndan farkı yoktur. 1341. . Tabiî ilimler arasında sentez yapanlar birçok faraziyeler kurmak mecburiyetinde kalıyorlarsa. bu yolda öğrenilen hâdiseleri bir araya getirerek. 112 v.d. Birçok tarihçiler metinleri tenkidi usulde neşrederler. İstanbul. aralarında sebeb ve sebeblenme bağlılıklarını (Kausalzusammenhang) bulup bu sayede beşerin cemiyet hayatını idare eden. hâdiselerin mahiyetini belirtmekteki kudretini ve katiyetini (certitude) tayin ettikten sonra.— 106 bik edivermişdir ')• Halbuki burada görülen tevafukların bir çoğu sırf tesadüfi mahiyettedir. bundan tabiatın esrarını aydınlatan keşifler yapılır. onun inkişafını temin eden kanunlar ve şartlar ise. Beşer hayatında da. Herhalde mukayese usulü yorumlama (ınterpre-tation) işinde ancak büyük ihtiyatla tatbik edilmesi icabeden bir usuldür.

Muham-med Peygamberi yahut Cengizi anlayabilmek için onları doğuran Roma. Sezar. tarihî incelemelerin çoğunda vakayiin doğru tes-biti gaye edinir. bunu tesbit etmeli. zamanımızda ilmî sayılır. Cen- . Nasıl ki incelemeler neticesinde içtimaî ve iktisadî hayat kanunları demek olan içtimaiyat ve iktisadî siyasî ilimleri vücuda getirmiştir. Dahî tanınan tarihî şahsiyetlerin hayatını aydınlatmak maksadiyle kaleme alınan eserler. Meselâ biz Sezan. 6) Nihayet böyle bir eser vücuda getirmekte olan tarihçi vesikaların tetkikiyle elde edilen neticeleri. yani içtimaî ruhiyatı iyi bilmek lâzımdır. isterse. hayat bakışlarını. karşılıklı kontrolü mümkün kılan vesikalar çoğalmış. 1) Vakaların birbirine münasebetlerini biri sebeb diğeri sebeblenmiş olmak itibariyle tayin etmek ve onları bu cihetten kavrıyabilmek tarihçinin esas işidir. 5) Olayların tanzim. 2) tabiî ve 3) medenî âmilleri kavrayabilmeli . istediği takdirde ve usule göre hareket ederek. bazı ilmî kaideler şekline ifrağ etmeyi ve genelleştirmeyi de bilmelidir. bilhassa iktisadî hayata ait yapılan terkipler çok meşkûk ve müphem kalmaktadır. Biz bu hususları burada bir bir izah edeceğiz. kat'î terkipler yapmak. bazı devirler için mefkud olduğundan o zamanlardaki hayata.. fakat her tarihçi herhangi bir hâdiseyi öğrenir ve tesbit ederken en müşkül meselelerin sentezini yapıyor gibi hareket etmek mecburiyetindedir. Tarihçi hâdiselerin zuhur ve inkişafında müessir olan âmillerden hangileri daha fazla müessir olmuştur. Arap. Geçmiş zamanlar da cereyan eden hâdiseleri bu hâdiselerde rol oynıyan şahısları ve camiaları anlayabilmek için umumiyetle insan ruhiyatını ve daha ziyade cemiyetlerin. bu camialar efradının ruhiyatını. milletlerin ruhiyatını. noksanlı. sonra 4) vesikaların tamiri kabil olan eksikliklerini. Fakat orta çağlar ve eski zamanlar için. emellerini öğrenmeliyiz. 81. iktisadî hayat için istatistik malûmatı toplanmış olan devri tetkik ederek. Türk ve Mogul camialarını. herşey muhtelif muvakkat ve gayri muvakkat matbuatta yazılıp tesbit edilmiş. tasnif ve tenvirinde tarafsız olabilmeli.107 kın zamanlardaki tarihi gibi. Muhammed. fakat usulü dairesinde. ikmal etmesini de bilmelidir. bazı kaideler tesbit etmek mümkün olmaktadır. vesikalar az. ancak bu gibi dâhileri doğuran ve ortaya atan muhitin tarihi olarak yazılırsa. Tarihçi beşeriyetin mazisine ait terkibi mahiyette eser vücuda setirebilmek için 1) hâdiselerin sebeb ve müsebbib olmak itibariyle münasebetlerini tayin ederken beşer hayatı üzerinde müessir olan ruhî. Gerçi tarihî tetkiklerin hepsinde sentez yoluna girilmez.

hattâ aklı başında iki emirin bir erkeği sevdikleri yüzünden harp yaptıkları vaki olmuştur.— 108 giz. Misâl olarak bazı ahlâkî noktaları alalım : Bunlardan meselâ tekebbür zamanımızda makbul bir karakter değildir. 14-19 uncu asır iran'da bütün edebiyat bu ruhta yazılmış. Yalnız W. Bu kabilden hâdiseler ciddî âlimlerin. camiaların ruhiyatı da biribirine uymaz ve bu ferdlerden herbirinin muhtelif zamanlardaki ruhiyatı da biribirine uymaz. inci asırda papa Yedinci Gregor kral Dördüncü Henri'yi sadece tekebbür yüzünden haPetmişti. August Comte'un tabiriyle. Fatih. gazete ve mecmualarda ya-yınlıyamaz. Bu o zama : bir hükümdarı hal'etmek için en mühim sebeb teşkil ediyordu. içtimaî ruhiyat zamanımızda tarih öğrenmesinde esas olan bilgilerden sayılmaktadır. 12-16 inci asır İran'da bu âdet yalnız meşru değil makbuldü. Çürkü tekebbür (superbia) mücessem bir mahluk gibi telâkki olunan Şeytan ile ittifak akdetmek sayılıyordu. Yukarıda «yorumlama> bahsinde de kaydettiğimiz gibi. Halk ve cemiyetler ruhiyatı. Halbuki bir zamanlar bazı camialarda o en büyük suçlardan sayılıyordu. hükümdarların huzurunda. buna tahsis edilen cemiyetlerin ve ayrı mecmuaların bulunduğunu hatırlatmak kâfi gelir. Kimse şimdi erkeğin erkeğe karşı gayri tabiî sevgisini tebarüz ettiren hat u gubâr'dan bahseden gazeller yazıp bunları münevver insan kütleleri arasında okuyamaz. fakat büyük bir kabahat y: bir suç da sayılmaz. Ayni kavimlerin ve camiaların psikolojisi muhtelif devirlerde türlü olduğu ve kıymetlerin daima değiştiği itibar nazarına alınmazsa. 7-12 inci asırlarda bir müslüman hükümdar zina ile itham edilirse halk nazarında itibarını kaybederdi. W u n d tarafından 1905 ten beri 10 büyük cild olarak çıkarılan Völkerpsycho-logie külliyatını. Keza meselâ zamanımızda erkekler için erkek sevgisi en menfur bir âdet telâkki olunur. Orta çağ Avrupa ruhiyatının si- . Bu ise* bir hükümdar için en büyük bir kabahatti. Napolyon kendi <zamanlarının çocuğu>. hattâ kibar kadınların ziyafetlerinde pek tabiî iş gibi konuşma mevzuu olurdu. biz bunları ruhî âmiller sıfatiyle öğrenmek mecburiyetindeyiz. Halbuki eski Yunanlılarda. Fakat ferdlerin ruhiyatı gibi milletlerin. beşeriyetin tarihi anlaşılmaz. Bu mealde söylenen şiirleri necib insanlar kendi meclislerinde okutarak bazan külliyetli «sıla » vererek mükâfatlandınrlardı. kendi <milieu» lerinin yetiştirdiği şahsiyetler olarak öğrenilmelidirler. 11. Zamanımızda ise Vabhâbi mezhebi gibi ortodoks bir mezhebin Mekke ve Medine de oturan şefleri için dahi alenen metres tutmanın ayıp sayılmadığını söylüyorlar.

bu muhitlerin ne gibi hâdiseler ve kahramanlar doğurduğu incelenmelidir. Padişahların. siyasî değişiklikleri mucib olmuştur. edebî eserler aynı ehemmiyeti haizdirler. dağdakiler de bağdakilere hâkim olmuştur. şiirler. mahkeme sicilleri. külhan beyler mi. Mittelalterliche Zeitanschaungen in ihrem Finfluss auf Politik und Geschichtsschreibung 1918 e işaret edelim. Bunun bariz misalini biz Mâverâünnehir'de Sırderya ve Amuderya havzalarında zi-raatle. diğer biri. kuvvetli olmazsa dahi. Bizde de tarih tetkikatında bu yola girmek artık bir zaruret haline gelmiştir. onların idaresi altına girmiş olmasında görüyoruz. onun münderecatını nasıl teşkil ettiği. Bozkır (step) kavimlerinin yaradılışındaki bazı hususiyetleri onları bazan ovalardakiler üzerinde hâkim kılmış. medrese talebeleri mi. Bunun gibi tabiî hâdiseler insanların hayatına tesir ediyor. yahut bir uruğun tarihi bir muhitin tarihi olarak öğrenilmelidir. bunlarla mücadele eden polis teşkilâtını hepsini öğrenmeli ve bunların heyeti mecmuasının bir camia hayatını. Bunda elbette insanın kendi yaradılışının ve yaradılış farklarının tesiri vardır. Biz de ise talebeye tavsiye edilecek bir eser mevcut olmadığından bu hususta birkaç kelime söylemek mecburiyetindeyiz. 82.. hırsızlar mı. Yalnız iyi fikirleri değil. meyhaneler mi. geçinen ahalinin her vakit ya bozkır yahut dağ kavimlerinin tecavüzüne maruz kalarak. 2) Bir insanın hayatı üzerinde müessir olan tabii. fizik âmillerden yukarıda (§7) bahsetmiştik. Bunun değişmesi bütün oradaki hayat sahasının başka yere naklini.109 yasî hayattaki tesiri ve onların zamanımızın" ruhiyatiyle mukayesesi için de ayrıca E. Bunun gibi büyük açlıklar. polis zabıt cerideleri umumiyetle milletin içtimaî hayatını ve ahalinin aşağı tabakalarının hayatını tasvir eden yazılar. esnaf cemiyetleri mi var. umumî siyasî hayatı öğrenmek için vaka-nüvisler ne kadar mühim ise. Tarihin ancak vakanüvislerden ve diğer yazılı vesikalardan tam olarak öğrenileceğini zannederek bütün himmeti o tarafa hasretmek büyük bir dalâlettir. kuvvetiyle nisbeten daha mukavemetli olarak yaradılmış. Âlimler mi var. Irkların karakteri. İnsanların biri kuvvetli. yüksek sosyetenin hayatını. fikirlerin ve içtimaî zuhuratın" fena taraflarını da öğrenmeliyiz. Bunun için de Amuderya nehrinin mecrasının değişmesini misal almıştık. bunların ırsî hususiyetlerindeki farklar da tarihte akseder. diğerleri ise nâzik olup kabalıktan kaçar. Bu meselelere ırk biolojisi ve siyasî entojoji meşgul olur. yahut . Bazı camialar kabalıktan hoşlanır. Türk tarihinde de bir şehrin. diğeri zayıf. Biz bu muhitin ruhiyatını ve o ruhiyatın neler yarattığını öğrenmeliyiz. B e r n h e i m.

din devlet ve onun idare şekilleri. Zamanımızdaki havacılıkta insan mesaisinin mahsulüdür. Fakat bu inkişaflar eski dünyanın bazı diğer kısımlarında felâketlerin mebdei oldu : önasya'dan ve Doğu Avrupa'dan Hazer Denizinin güney ve kuzeyinden. sanayi. R a t z e 1 'in Anthropogeogrcıphie öder Grundzüge der Anzvendung der Erdkunde auf die Geschichte 1920. teknik. bütün bu ticaret yolu üzerinde yaş'ıyan insanların hayatı berbad şekil aldı. Bu bir merak işi gibi başladı. inci asırda. halbuki insan diğer bakımdan tamamiyle kendi hayat mahsullerinin esiridir.16.— 110 — Çin'de daima tekerrür eden büyük feyezanlar. nam eseri güzel malûmat vermektedir. denizcilik. sebep ve müsebbib olmak itibariyle. kendileri da âmil oluyorlar. ferd-ler. bu insanlar asırlarca süregelen fakr. kapitalizm. yahut istiraplar çeken bir bedhahtır. Şöylece insan. kültür yaratıyor. siyaset yapıyor. sefalet ve cehalete yuvarlandılar. bu münasebetler neticesinde o mes'uddur. büyük denizyollarının keşfi insanın işidir. Radyo da daha 25 sene önce ancak tak- . Bu meseleler hakkında F r . 15 . bütün bunlar insanın tarihî hayatının mahsulleridir. Tarihçinin vazifesi hâdisatı sebeb ve müsebbeb olmak itibariyle tetkik ederken bu tabiî âmilleri de ayni ruhî âmiller kadar dikkatle öğrenmektir. onların tesirleri altında bocalıyor. karşılıklıdır. terbiye. milletler ve sınıflar olmak sıfatiyle bu ma'şerî hayata tesir ediyor. ma'şerî bir varlık olmak sıfatiyle. küçük ve büyük guruplar. teessüs ve teşekkül ettikten sonra. Bu meseleler ile jeoloji ve beşerî coğrafya meşgul olur. devlet ve cemiyet içinde. san'at. onun muhtelif tezahüratı. 3) İlim. İnsanın tarihî hayatiyle onun bu hayatta tevlid edip vücuda getirdiği kültür arasında münasebet. Şimdi o bütün dünya milletlerinin mukadderatını başka tarafa çeviren müdhiş bir harp silâhına dönmüştür. Yukarıda (§ 7) de işaret ettiğimiz bu hususlara biz medenî âmiller diyoruz. yalnız haricî âmillerin mahsulü değildir. Japonya'daki zelzeleler bazı ülkelerde iklimin yavaşça değişmesi bütün hayatı altüst etmiştir. bunlar o ticaret sayesinde yaşıyorlardı. Bu da Avrupa'da büyük inkişaflara yol açtı. Batı ile Doğunun ticareti karayollarından denizyollarına geçince. Tiyanşan dağları üstünden Uzakdoğu'ya giden büyük kara ticaret yolu vardı : bu ticaret yolu üzerinde yüzlerde şehir ve kasabalar payidar olmuştu. yüz milyonlarca insan onun önünde titriyor. onu yaratıyor. Fakat onlar. 83. havacılık. Yarın o bütün dünya iktisadiyatında esas âmili olacaktır. İnsanın en eski zamanlarda buz devirlerindeki hayatını biz ancak büyük tabii değişmeler bakımından tetkik edebiliyoruz. spor.

4). Tarihçi. Tarihte âmil olmak sıfatiyle kültür ve beşer hayatı heyeti umumiyesiyle mütaleâ edilmelidir. sebeplerin neticesi olan olaylar elde olduğu halde. Biz buna «uydurma» dan farklı olmak üzere «uyduruş» dedik. ordu mensuplarından bir beğin. sebebini bulamamak. Bu husus.. onları az sonra anlatacağım zaman ve mekâna. şimdi o kıtalardan kıtalara müdhiş infilâk âletleri yürüten bir kuvvet oldu. bunları daha kitap şekline sokmadan evvel. süratle iki günde Tiflisden geldiği ve haber getirdiği kaydedilmişse. Yahut orta çağlarda Almanya'da bir hükümdarın 6 Şubatta . Uyduruş yalnız şu kadar olabilir: Meselâ. Medenî âmiller bugün bu kadar bariz misalleriyle insanın hayatındaki tesirini gösterir. sırf istihsal münasebetleri ile izah etmek. bu beğin Şamahı-Derbend yoluyle değil. Meseleyi bu şekilde mütaleâ eden âlim de H e r m a n n L o t z e 'dir. herşeyde ilmin hâkim olduğunu ileri sürmek tek taraflı hükümlerdir. ki combination'un karşılığı olsun. ki bunları ileride bahsedeceğimiz Mikrokosmus adlı büyük eserinde tahlil etmiştir84. Fakat insanın vücuda getirdiği diğer medenî mahsuller de eski zamanlarda insanın hayatı üzerinde o kadar müessir idi. Tarihçi böyle bir «uyduruş» yaparken şair ve edipler kadar serbest hareket edemez. yahut İngiliz Buckle 'in yaptığı gibi. âdeta oynncak gibi bir-şeydi. mevzu ve sahalara ve diğer esaslara göre tasnif ve tertip eder. Daryal geçidi yoluyle gelmiş olduğunu ciddî olarak ileri sürmek ve bu geçid mınta-kasının o zaman Osmanlılara tâbi olduğunu bile farzetmek yerinde olur. Herhalde tarihî. Tarihçi ancak menbalardaki malûmata isti-nad eder ve onların arasındaki sebep ve sebeblenme münasebetlerini tayin eyler. Yani gelişi güzel fantazisini işletemez. şimdi bahis mevzuu olan «münasebetler kavrayışı» bakımından inceler. a) Tarihî malûmatın eksik tarafını diğer delillere dayanarak burası şöyle olsa gerektir diye farazî birer parça uydurup doldurmak yolu vardır. tarihe ait malzemeyi dış ve iç intikad kaideleri bakımından tetkik ettikten sonra. yahut ele geçen vesikaları birbirleriyle bağlanamıyan parçalar (fragments) halinde bulmak gibi hallerde görülür. Fakat o bu işi yaparken çok vakit eksikliklerle kaşılaşır. Bu eksiklikleri doldurmak için tevessül edilecek bazı çareler de vardır.111 ma kulaklıklar vasıtasiyle şarkı dinleme âleti. Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Çeçenler ülkesinden geçtiği vakit. iktisadî materiyalizm taraftarlarından birçoklarının yaptığı gibi. Bunlardan birine «uyduruş» (combination) diğerine «tamîr» (reproduction) ismi verdiğimiz iki ameliyeyi zikredelim.

B a n g ve A. Yalnız aslın nereye kadar geldiğini ve tamirin nereden başladığını pek vazıh olarak göstermek icabeder. elde delil varsa ona göre. yahut meselâ menbada güveler tarafından yenmiş kelimelerin ne olabileceğini tasavvur ederek. o kadar mümkündür. büyük bir hâdisenin eksik parçalarını ta'mîr etmek şeklinde de olabilir. Onun bazı faraziyeleri sonradan tahakkuk etmiştir. 6 eksik malûmat. Bağdad'a döndüğü bu seyahatnamenin tam nüshasını görüp okumuş olan Yâqüt al-Hamavî ve Ahmed Tusi tarafından haber veriliyorsa da. yahut hal tercümesini tenvir ederken. Horasan. Oğuz ve Başkurtlar memleketi üzerinden orta Edil'deki Bulgarlara geldiği eserinde mufassalen anlatılmıştır.) lj~ı Jl JŞJJS cümlesinde parantez içindeki <*lk* cii. Fakat sefaret heyetinin. kenarları yırtılmış yahut yanmış bir vesikanın asıl şeklini sağlam kalan kısmına istinaden karine ile ikame etmek de. bu seyahatnameyi okuyup farsça bir eserinde ondan nakillerde bulunanA h m e d T ü s î 'nin ı&\ f^ \jj j»-jJ jj cümlesi bulunduğundan ta'mîr ederek <*U^ cJ*i. M a r q u a r t 'ta bunlar görülür. Bu cümleyi biz. Yalnız eksik parçalardan öğrenilen bir hâdiseyi. 9 Şubetta Nürnberg'de bulunduğuna ait kayıt bulunursa hükümdarın bu iki şehir arasındaki mesafeyi en kısa bir yoldan ve acele olarak katettiğine hüküm etmek ve hükümdarın bu mesafeyi üç gün zarfında hangi yolu takibederek katetmiş olduğunu tahmin etmek mümkün oluyor. Bu müellifin Bağdad'dan. b) Bu nevi boşlukları bazan sadece ta'mîr (reproduction) lerle doldurmak mümkün oluyor.nın yeri kitabın asıl yazma nüshasında bozulmuştur. bu eserin bize kadar gelmiş olan yegâne Meşhed nüshasında bu sefaretin Bulgar'dan Bag- . Ta'mîr'in bir hâdise parçasını yamamak şeklinde olanı için de yine İbn Fadlan'dan bir misal verebiliriz. Türk tarihi ile uğraşanlardan bilhassa J. işini bitirdikten sonra. Karışık mu'dil meseleler daima hads (intuition) ile hükmetmeğe müsaiddir. Ve bu ta'mîr keyfiyetini ben metine ve tercümeye yapılan haşiyelerimde kaydettim. Yıkılmış bir binanın enkazından onun tam şeklini reconstruc-tion ile meydana koymak ne kadar kabilse. bir cümle içindeki bir kelimelenin ta'mî-ri şeklinde olacağı gibi. Horezm. Bu nevi ta'mîr. Buhara. M. Von G a b a i n tarafından neşredilen uygurca vesikalarda da yapılmıştır. bir başka nüshanın yardımına müracaat edilemiyor.112 — Wurzburg'da. Bu gibiler W. Bu da tek nüsha olduğundan. Jbd-.diye yazabiliyoruz. Meselâ İbn F a d 1 a n seyahatnamesinde (s. 33) l/-^ <-\j) (<*Uix.. yani onlarda faraziye (hypothese) lere yer vardır. tamir etmek mümkündür.

5) Bir tarihî eserin tasnif ve terkibinin ilmî olması ancak tarafsızlık ile temin edilebilir. ve Horezm valisinin kendilerine bu bozkırlarda seyahati temin eden bir muhafız kıt'a vermiş olduğudur. Hattâ Oğuzların «tarhan rütbesinde) bir beyi bu Araplara karşı plânlar kurduğu vakit kendilerini Hazar hakanına teslim etmeyi düşündüğünü de Ibn Fadlan yazmıştır. Bu muhafız kıt'anın yolda sefaret heyetini ve tüccarları Başkurtları taarruzundan koruduğu da kaydedildiğinden heyetin bu muhafız kıt'anın himayesinde Horezm yoluyle dönmüş olacağı kat'î olarak iddia edilebilir. sefaret heyeti Hazarların başkenti olan Etil ve^Kafkasya yolundan dönemezdi. orada Artahuşmiten adlı yerde para muamelelerini tamamlaması icabettiği. itiyatlarının ve muhitinin esiridir.— 113 — dada dönüşüne ait kısmı bulunmamakta ve seyahatname Hazarlar'a ait bu malûmatını Edil Bulvarlarına ait verdiği malûmat sırasında yazmış olduğundan. Avrupada'da eski Yunan ve Lâtin kaynakları üzerinde çalışanlar bu gibi ta'mîrleri yapmışlardır. Üstelik o vekayiin kâffesini ihata etmek iktidarında değildir. Diğer bir delil Hazarlar hakkında yazılan parçanın bu ülkeyi bizzat görüp ziyaret eden birisinin yazısı olmayıp. 85.922 senesinde Edil Bul-garlarını ziyaret eden Abbasî elçiliğinin Horezm ve Oğuzlar yoluyle geldiği gibij aynı yoldan dönmüş olduğunu söyliyebiliriz. Bulgara gelen Ruslara (Variaglara) ait haberler sırasında yazılmış olmasıdır. Bu cihetten o. Çünkü Oğuzların ordu kumandanı (subaşı) Bağdad halifesinin kendisine yazdığı mektuba cevabını sefaretin Bulgardan dönüşünde yazıp takdim edeceğini söylemişti. yani Oğuzlar ülkesi ve Horezm yoluyle. Fakat bu nevi uyduruş ve ta'mîrler ancak usulü dairesinde ve uyduruş-ta'mîr keyfiyetinin de tasrihi şar-tiyle yapılabilir. O malzeme kalaTarihite Usul F 8 - . Tarihçi de insan cemiyetlerinden herhangi birine itiyaden merbuttur. İşte bu da bir hâdiseye ait vesikanın eksik kısmini elde mevcut delillerin yardı-mıyle yamamanın bir misalidir. Fakat bu da ancak müşkülâtla elde edilecek bir meziyettir. Bu cihetten biz 921 . Diğer taraftan Bağdad halifesinin Hazar hakanına tabi olan Edil Bulgar kralına elçi göndermesi Hazar hakanına karşı düşmanca bir hareket olduğundan. kendisinin ve sefaret heyetinin Hazarlar ülkesine gitmemiş olduğunu ve geldikleri yolla. dönmüş olduklarını farz ve tahmin edebiliyoruz. bilhassa hâdisatın kıymetini takdir ederken. hislerinin. Bazan kendisini bu bağlılıktan kurtarmak onun ihtiyarında değildir. Daha başka bir delil de bu sefaret heyetinin Edil Bulgalarına gelirken kendi erkânından bazılarını Horezmde bırakmış olduğu.

yahut mensup değilse bile. Zaten insanın hâdiselere kıymet biçmek hususunda daima işine yarayacak sabit ve müstakar bir mi'yan yoktur. bilgi ve ihata seviyesinin esiri olmaktadır. ayni derecede türlü his ve temayüllere tâbi kalan diğer insan kütlelerinin. ağaçlar. zamanımızda umumiyetle dünyadaki hayat mücadelelerine dair biribirine zıd görüşlerin mübareze sahası yapılmıştır. Bütün bunlar nazarı itibara alınırsa. Milletlerin kültür seviyeleri. kendi hesabına tarafsız olsa dahi.ve «en mühim» lerini ele alacak. hattâ bir cemiyet içindeki muhtelif gurupların ve şahısların telâkkilerine göre başka başka şekiller alıyor. Bunu biz yukarıda (§ 12. kültür ve mezhep hususiyetleri bazan onların bütün tarihî eserlerine koyu bir tarafgirlik şekli verir. insanların tarafsızlığının nisbî (relativ) olduğu meydana çıkar. Halbuki tarih. her zamanın. Böylece.— 114 balığı içinden bir kısmını alıp bir eser yazarken hâdiselerin ancak «tipiks. İşte bu «tipik» ve «en mühim» leri ayırırken ekseriya hislerinin. diğerlerini ikinci ve üçüncü derecede mühin ve az <tipik> diye kenara atacaktır. bu gibi muhtelif cereyanlara mensup olan diğer müelliflerin eserlerini. Meselâ hristiyanlıktan önceki Cerman tarihine dair kaynaklar bütün sair milletleri değersiz telâkki eden dar bir millî mahdudiyet ruhunu taşımaktadır. ya bunlardan birine mensuptur. 25) da zikretmiştik. başkaları onu aidata ve yanlışlığa sevkedebilirler. taşlar değildir: onun mevzuu canlı ve muhtelif temayüllere ve hislere malik insan kütleleridir. hâdiseleri sebeb ve müsebbeb olmak bakımından tetkik edecek ve müessir olan âmillerin ehemmiyetini tayin edecektir. Müslümanlıktan önceki Türk ve Moğol tarihine dair millî eserler de böyledir. ayrı tarihî hâdiselere ait monografilerini gözönünde bulundurmak mecburiyetindedir. kendi camiasının dostu yahut düşmanı olan diğer camiaların kayatına ve fikirlerine ait hükümler verecektir . islâm mezhepleri arasında şî'a mezhebine mensup tarihçilerin islâm tarihine dair yazdıkları eserlerin hemen hepsi tarihi kendi mezheplerine uydurarak değiştiren bir koyu taassup ruhunu taşır (misal olarak Mu-h a m m e d Taqi Xan S i p ı h r ' i n 14 cildlik Nâsix ut-taoârîx ki- . Tarihin mevzuu tabiî ilimlerin mevzuları gibi otlar. «Ebebî hakikatler» denilen şeyler de her cemiyetin. Meselâ Mangolun niuça Topça'an Cengiz'in mensup olduğu ve ona tabi Moğol ve Türk zümrelerinden başka bütün kavimleri hiçe sayarak zikreder. Türlü his ve temayüllere malik bir insan camiasına mensup olan tarihçi. Tarihçi. itiyatlarının. Mahmud Kaşgarî'de <Tat ve Tavgaç» lara dair naklolunan ata sözleri ve şiir parçaları da bu ruhu taşır.

onların Osmanlılara karşı Batı devletleri ile birleşmek tec- .— 115 tabını. Prusyalıların inandığı gibi. İslâmiyetten önceki Iran ilim ve irfanına. G. Sefevîlerden Şah İsmail'in annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın nikâhındaı bulunan Trabzon imparatoru kızından. Bazan bu mevzu zamanımızda dahi bu şekilde yazılır. Meselâ 1819. Ta i ne (öl. 1884). asırlarda eski Yunan tarihinin parlaklığı hep hümanisttik zaviyesinden tasvir edildiğinden. Keza islâmiyetten önceki İran tarihi de İran milleti tarihinin en parlak bir altın devri olarak tasvir olunurdu. zikredebiliriz). Fransız müverrihi H. fakat makedonyalı Büyük İskender'e karşı her yerde açıkça anlattığı derin antipati yüzünden tarafgirânedir. ki 1900 de basılmıştır. yahut böyle bir askerî kuvvete mâlik devletlere dayanmak şartiyle yaşadıklarına inandığından pek çok hükümlerinde tarafgirdirler. İran medenî ve edebî hayatının ancak islâm devrinde. Bu fikirde olan âlimler <tebaa Skitler» den ayrı olan eski «hükümdar Skitler» i bunların sanatini ve antropolojisini sırf <aryanîcilik> bakımından muhakeme etmekte diğer Avrupa milletlerine mensup âlimlere nisbeten daha büyük ısrar göstermektedirler. parladığı ve memleketin iktisaden ve nüfusça inkişafının da islâmî devirlerde husule geldiği ancak son zamanlarda anlaşılmaya başlıyan hakikatlerdendir. eski İran medeniyeti orijinal bir medeniyet ise de. G. Kavmî ve dinî taassuptan sıyrılarak usule uygun surette vücuda getirilen ilmî eserler de ba-zan uzun zamanlar hüküm süren ümî dalâletlerin tesiri altında kalmaktadır. D r o y s e n (öl. gerçek tarihte olduğundan çok mübalâğalı bir şekilde yazılırdı. bir hatip ve devlet adamı olmak itibariyle Cicero'yu çok acı ve sert tenkitlere maruz bırakmıştır. Zamanımızda hâkim fikir cereyanlarının beslediği tarafgirlik te İslâm âleminde şî'î tarihçilerinkinden eksik değildir. Tarihte intikad ve usul hususunu ilerleten muasır büyük tarihçilerin eserleri dahi bazan garip şahsî his ve temayüller yüzünden aksamaktadır. kusurlarını değer gibi gösterecek derecede sevdiği için. bütün Safevî sülalesi «damarlarında Aryanî kanı akan bir sülale» telâkki olduğu gibi. N i e b u h r 'un tarih telakkisi kartacalı Hanibal ile romalı Cicero'ya karşı derin sempati. yani bir Rum kızından doğmuş olduğundan. Meselâ B. devletlerin ancak büyük askerî kuvvete mâlik olmak. Meselâ Almanyada hâkim olan ırk nazariyesi bazı Alman âlimlerini Şark ve Türk tarihine ait neşrettikleri eserlerde de kendisini göstermektedir. 1893) her yerde August Comte'un tarih görüşünün tahakkukunu görmek istediğinden ve J. tarihî eserleri ihtiva eden zengin kütüphanelere dair yazılanların bir efsaneden ibaret olduğu. T h e d o r M o m m s e n ise Sezar'ı.

— 116rübeleri bu noktadan izah olunur. keza Ermeni milletine mensup müellifler arasında bunun misali çok görülmektedir. Meselâ 18. 7. asırda yaşıyan bir alman protestan âlimi A r c h i b a 1 d B o w a r papalığın tarihi hakkında bitaraf bir eser yazmak gayretiyle «Papalığın bitaraf tarihi» adlı eserini yazmıştır. bütün kitabeleri marksizm esaslarına uydurmak gayretiyle. elinde kâfi miktarda vesika olmadığından. t. Elbette müellif bitaraf olmak niyetinde idi. en garip uydurmalara tevessül etmekten çekinmezler.yeniseyskix Ti-urkov (Trudy Instituta vostokovedenya. 86.-9. fakat koyu katolik taassubüyle yazılmış olan yazılar. din ve mezhep taassubu bağlılıkları ile beraber bir tarihçi için ne derece bitaraf olmak mümkün olduğu tesbit edilmiş. Viyanada Cezvitler tarafından neşrolunmakta olan büyük Antropos mecmuasında ilim kisvesine bürünerek çıkan. ve 130. B e r n ş t a m m . yine Almanlar gibi. asır Türk tarihini alt üst etmekte. Rum Selçukluları tarihine dair 1941 de mühim bir eser neşreden marksist rus müsteşriki G o r d l e v s k i . asrın ilk yarısında vaki olan Hoca Ishak Kefertüşî'nin isyanını bu zamanki hayatın merkezî hâdisesi olarak ele almış ve. Sotsialno . uncu asır Avrupasında. 106 -136. ve 19. bundan 8—9 asır önce Anadoluda olup biten hâdiseleri sınıf mücadeleleri bakımından öğrenirken. bu Hoca İshak'ı damarında eski Eflatun'un kanı akan bir Rum mühtedisi göstermiştir. ırkçılık yoluna saparak. Halbuki Hoca Ishak ne komünistlik. Milliyet. ne de rumluk ile ilgisi olmıyan bir dervişti. Cezvit tarikatine. Marksist tarihçilere gelince. B e r n ş t a m m ismindeki diğer rus müsteşriki «Orhon Yeni-sey Türklerinin içtimaî ve iktisadî teşkilâtı» ismiyle 1946 da neşrettiği eserinde. Bir mezhebin son derecede mütaasıp inanıcısı. Bunun gibi A. iki cildlidir) bu cümledendir. ma-lûum hadiselere ait herkesin bildiği kayıtlara başka mana vermiş ve 13. tarih yazısında tarafgirlikten kurtulmak büyük bir mesele olmuştur. 18.162 de sınıf mücadelelerinin şekilleri ve teşkilâtı bahisleri. keza J o s e p h S a n d a l g i a n isminde bir ermeni papasının 1917 de Roma'da neşrettiği <vesaika müstenid eski Ermenistan tarihi» (Histoire documentaire de VArmenie.ekonumiçeskiy Strog orxono . Leningrad 1946. XLV. bilhassa s. fakat bu bitaraflık ancak kendi zamanına göre*) A. yahut bir milletin şoveni olduğu halde bunu ustalıkla gizliyen âlimler de her millette çoktur. sırf hayal mahsulü olan uydurmalara karışıp gitmiştir i ). . fakat bunun tatbiki kolay olmamıştır. bunlar tarihte «sınıf mücadelesi> ve «iktisadî tezad» eserlerini Şark ve Türk tarihine de tatbiken tesbit ederken. 159 .).

bitaraflık elde edilmiş demektir.bir şî'î iranlının yazdığı Safevî tarihi de tarafgiranedir. Büyük müverrih L e o p o l d von R a n k e 'nin «Roma Papalığının 16 ncı ve 17 nci asırdaki tarihi» adiyle yazmış olduğu eseri ise hakikî bir tarafsız tarih numunesi sayılabilir. inci asırda. yahut bir türkistanlı Türk oradaki Özbek hükümdarlarının nokta-i nazarından yazacak olurlarsa-. fakat eser her okuyana müellifin protestan olmak ihtimalini tamamiyle unutturuyor. bir katolik yahut protestan. bir materyalist ve saire gibi ve din fikir cereyanlarına mensup şahıslar olacağını göz önünde bulundurmak icabetti-ğini müdrik ise. yoksa bu eser o kadar taassupla yazılmıştır. İran ve Ortaasya olmak üzere. Fakat türkiyeli yahut bir türkistanlı Türk Safevîler tarihini yazarken kendisini o muhite mensup gibi telakki ederek. bir sünnî yahut şî'î. Türkiye tarafından olduğu kadar. onda sempati ve ruhî temayülleri epeyce dizginlemiş olur . Bir Alman milliyetçisi olan protestan âlim papayı filvaki Aziz Petrus vasıtasiyle Hazreti İsa'ya yerdö halife olan bir şahsiyet diye tanımıyor. Eseri yazan bu zat protestandır ve bir Almandır. Aynı şekilde . Eğer bir Türkiyeli tarihçi Safavilerin tarihini Osmanlı nokta-i nazarından. Filhakika tarihçi kendisini namuslu bir hâkim telâkki etmekte sebat gösterirse ve karşısına çıkan davacıların ve maznunların bir müs-lüman.Avrnpa için olduğu gibi Şark için de bu kaide kabili taibiktir. 16. Fakat sırf şahsî subjektiv kanaatlere göre yazılan eserlerle bunun arasında fark yerle gök arası kadardır. elbette tarafgirâne olur. üçe ayrıldı. Bu yüzden Müslüman Türk Alemi.117 dir.. ki «Papalığın bitaraf tarihi? ismi kendi kendisini alay etmek maksadiyle verilmiş gibi görünüyor. onun beynelmilel nüfuz ve kudretini itiraf ediyor ve bunları yazarken kendisinin Alman milliyetçiliğinden ve protestanlık gayretinden fedakârlık ediyor. Bu bitaraflık elbette nisbîdir. önasya. iran'da Safevî şeyhlerinin gaytetile. şî'î mezhebi bu ülkenin devlet dini şeklini aldı. keza Şah Tahmasb'ın Osmanlılara karşı Avrupa'daki Osmanlı düşmanları ile ve Ruslarla birleşerek hareket etmesini dahi. onu bilâkis milliyetçiliğin ve protestanlığın düşmanı biliyor. fakat Papalığın tarihini yazarken hem Petrus'un missionuna hem de Papalığın İsa'ya halife olduğuna inanmanın Avrupa'da ve Hıristiyanlık Aleminde ne gibi müs-bet tesirleri olduğunu ve bu inancın birçok hareketleri yaratan âmil olduğunu. Safevi devletinin menafii bakımından da tetkik edebilirse. bir idealist felsefeci. Keza bir iranlı şî'î . bir hıristiyan. Şah İsmail Safevi'nin mezhep telkinatını bir şî'î gibi öğrenecek-olursa. arada uzun süren ve mezhep ihtilâfına dayanan savaşlar oldu.

1932 senesinde Ankarada toplanan İlk Türk Tarih Kongresinde müdafaa ettiğim tez bu idi. asır önce cereyan eden hâdiselerin takdirinde din ve mezhep çerçevesinden çıkamayan bir sünnî müslüman. Elbette onun kalbinde yinede kendi ecdadının vatan ve onun müdafaası hakkındaki fikir ve işlerine sempatisi kalacaktır. hakikî hâkim mevkiinde görecek. bir müverrih de hakikat namına kendisini zaptedecek ve Osmanlı tarafından haksızlık varsa ve vesikalar onu vazihan gösteriyorsa. Abbasîler zamanından başlayıp şayi olan mânasiyle bir sünnî. eserlerimi bana karşı bir güven duyarak okuyan insanları da aldatmak demek. Millî meselelerde olduğu gibi. Ben Türk tarihi ile. bence tarih gaye değil. hislerini ve sempatilerini vazifelerine tâbi kılabilen insanlara karşı en samimî bağlılık duyarım. yahut tarih ilmini sadece sevdiğimden değil. ilim namına. Fakat bundan 13. ilk islâm devrinde Peygamber evlâdı ve akrabası ile Emevîler ve sonra Emevîlerle Abbasîler arasındaki mücadeleler hakkında biz bugün Türkiyede tam bir bitaraflık yapabiliriz. kendi dar mezhebi düşüncelerinden uzakta tutacaktır. vaktim müsait olduğu kadar. Emevîler ve Alevîler tarihini bîrtarafane yazmak isterse kendisini ilim ehli olmak sı-fatiyle. Tarihte namına kosıuopolitik yolu- . yahut Türk-Rus münasebatı tarihini tarafsızca öğrenmesi.. ancak mensup olduğum muhiti ve. Bu cihetten tarih tetkikinde kendilerini ancak. yine tarafsızlığı ifade etmiş olur. diğer milletlerin de işine gelir. O cihetten bu tarihi her hangi makaddes emellere hizmet fikriyle tahrif etmem kendimi aldatmak demek olacağı gibi. fakat bir hâkim adalet namına hareket ettiği gibi. Bence hakikat ve hakikî tarih Türk milletinin de işine gelir. Kendi milletini seven bir türk müverrihinin Saf evi tarihini. tekmil insaniyeti öğrenmek için meşgul oluyorum. ancak mensup olduğum muhiti onunla temaslarda bulunarak birlikte yaşıyan muhitleri öğremek-için bir vasıtadır. Safevîler tarihi hakkında. Burada ben bu meseleye dair kendi nokta-i nazarımı da anlatıp geçmeği lüzumlu buluyorum. müslümanın Alevîler ve Emevîler hakkında ilmî usullere göre eser yazarken akide ve sempatilerinde fedakârlıklarda bulunursa. dinî meselelerde de iş böyledir. Yani. kendi millî fikirlerine karşı fedakârlık etmesi dcmekfir. Bir milliyetçi Türkün. onları açıkça ortaya koymaktan çekinmiyecektir.118 — Osmanlı tarihini o şekilde bitarafane öğrenebilir. olur. 87. «bitaraf> kelimesi herhalde nisbî olmakla beraber. Bence vekayii tarafsızca öğrenmek tarihçinin mukaddes vazifesidir. milletler arası müsabakada geri kalan milletime millî bir ruh vererek onu sahili selâmete çıkarmak işinde yardım etmek gibi maksadlarla.

Hindistan'da. Ciddî tahlile dayanmıyan genelleştirmeler daima esassızdır. Buna müracaat etmeden dünya feodalizm tarihi hususunda genelleştirmeler yapanlar daima yanılmışlardır. Tarih tetkikinde tarafsızlık meselelerini en iyi izah eden eserler bence şunlardır : A. 6) Tarihî eserlerin tasnif ve terkibinde hâdiseleri sebeb ve sebeblenme silsileleri sıfatiyle tetkik ederken tarihçi usule göre incelediği teferruattan beşerin yahut ayrı beşer camialarının hayatı hakkında umumî kaideler elde ettiği kanaatine varıyor. fakat şartların müşterek hususiyetlerini tesbit etmek tarihçinin vazifesi ve tarihin gayesi değildir. Avrupa âlimlerinin Şark . Bu şartların birbirine benzeyenleri tesbit edilirse. Çin'de ve Japonya'da ne gibi değişik şekillerde tecelli ettiği gibi hususları öğrenmek mecburiyetindedir. yapmacılık ve samimiyetsizlik doğmaktadır. Meselâ umumî cihan tarihinde bilhassa ortaçağlarda feodal teşkilâtı mühim yer tutar. çünkü bu gibi extremitelerden dünyada çok vakit ilimde sun'îlik. olması şarttır. E. muhtelif memleketlerde ekseriya ayni olan içtimaî şartlar altında vücuda gelmiştir. Geschichtliche Wertmasstabe in der Geschichtsphilosophie und im Volksbeıvusstsein. Geistsmissenschaften und Naturıvissenschaften. 1921. Feodalite. Kendisini idare edebilen ilim ehilleri böyle yollara sapmanın lüzumu yoktur. 1905 . Evet tarihçi de bu mesele ile meşgul olur. içtimaiyata ait bir tetkik yapılmış olur. tarihçi bu genelleştirme işinde başka sebeplerden de yanlış yollara sapabilir. hakikat ile faraziyenin nerede başlanıp nerede bittiğini kendisi bildiği gibi okuyucularına da bildiren büyük tarihçilerin genelleştirmeleri ilimde geniş görüş ufukları açılmasına sebeb oluyor. Bu kanaat bazan aldatıcı olduğu gibi. B e c h e r. Ve bu kanaat ona genelleştirme (generalisation) yapmak fırsatını veriyor.. V o n R a n k e ile Edvard M e y e r zikre değer. fakat en çok bu feodalizmi yaşatan şartların. Tarihteki bu gibi içtimaî ve iktisadî hâdiseleri tetkik ederken yine mukayese usulüne müracaat etmek zarurîdir. Avrupa ve cihan tarihi bakımından çok muvaffakiyetli genelleştirmeler yapan âlimlerden L.119 na sapmağı ve millî bağlan inkâr etmeyi tavsiye edenlerin çoğu gayri samimî insanlardır. ihtiyat kaydiyle. meselâ Bizans imparatorluğunda ve diğer Avrupa memleketlerinde. Maamafih usulünü bilerek yapılan. Çünkü birçok müşabehetler tesadüfidir. G r o t e n f e l t . Tarihçinin umumî kaideler çıkarmakta muvaffak olmak için evvelâ teferruat üzerinde dikkatle çalışmış. 88.

Türk tarihine ait tahlil ve terkip hususunda. 89. Bu eserin tetkik ve terkipten ibaret olan ikinci cildinin (ki 1901 de rusça neşrolunan bu cild 1928 yılında ingilizce de çıkmıştır. gösterdiği kaynakları ile ve bu birinci cildde neşrettiği metinlerle karşılaştırarak okuyanlar sentez bahsinde görülen nazariyatın tatbikata nasıl geçirildiğini de göreceklerdir. beşer hayatında da böyle hükümler vermek mümkündür. 1900 yılında çıkan ilk cildinde ise o zaman daha neşredilmemiş yazmalardan alınmış kayıtlar tenkid-i mütün usulüyle bir araya getirilmiştir. S c h a e d e r ve Arn. fakat intikad melekesine (esprit critique) malik olan ve teferruatını ciddiyetle öğrenen büyük dahîlerin genelleştirmeleri. B a r t-h o 1 d idi. yapılan bir tetkikte W. T o y n b e e eserlerinde ve nutuklarında böyle genelleştirmeler yapmaktadırlar. Bir insanın bütün ef alini tahlil etmeden o insanın karakteri hakkında hüküm vermek mümkün olduğu gibi. fizik ve tabiî ilimlerde olduğu gibi. Bu da öteki hadi- . bunu açık olarak söylemeli ve müellifin yaşadığı zamanı tayin bahsinde (§ 64) kısmen zikredilen vasıtalarla tayine çalışılmalıdır. bir kenarı ile bize malûm olan hâdiselerden meçhulleri istihraç (method deductive) tarihte büyük keşiflere sebebiyet vermiştir. asır ve senelerini) ve mekânını (memleket. Barthold bu eserde birçok genelleştirmeler de yapmıştır ve bu genelleştirmeler Barthold'da daima ihtiyatla ve usule uygun olarak yapılmıştır.. W. ülke ve kıtaları) tesbit ederek ona göre tanzim etmek tarihinin esas işidir. K a r i B e c k e r. Yani tarihî menbalardan istihraç edebildiğimiz vukuatı zuhurlarının zaman (devir.120 tarihiyle meşgul olanlarından bu gibi ğenelleştirmeleriyle tanınmış olanlar B a r o n V i k t o r R o s e n. Bazan tarihi kayıdh olmıyan bir hâdisenin tarihi malûm olan diğer bir hâdiseye herhangi bir münasebeti istitradan zikredilmiş olur. tarihte de geniş tetkikata yol açmaktadır. Eğer menbalarda hâdiseler sayılırken seneler gösterilmemişse. Barthod'un bu eserini. 7) Terkibin bahislerinden biri de intikad eleğinden geçirilmek suretiyle elde edilen malûmatı ve materiyeli zaman ve mekân ve mevzulara göre tanzim etmekdir. Bugün H. B a r t h o d 'un <Moğol istilâsı ânında Türkistam adlı klasik eseridir. muasır usullere dayanarak.) baş tarafında bu^ esere esas olan bütün menba-lar gözden geçirilmiştir. Hâdisenin ne zaman cereyan ettiğine dair sarih bir kayıt yoksa. onun en erken ve en geç hangi devirlerde cereyan ettiği tahmin olunur. Ancak bir ucu. H. Elbette bunda yanlışlıklar olur.

Bunları tetkik ettiniz. fakat daha tanzim olunmıyan malzeme bütün islâm ülkeleri ve kavimleri tarihinin muhtelif devirlerine ait ise. Bu materyelin terkibini yapmak için evvelâ onları istifadesi kabil bir sıraya koyacaksınız. Şarkî Anadolu'nun ve Kırım'ın ilhakı. muhtelif «mantıkî çerçeveler» şeklini arzeder. Karaman Beğlinin. İzmir ve Konya gibi şehirlerdeki ve Kırım'daki iktisadî ve içtimaî hayata. Böylece bu hükümdarın gençliği. Kırım ve Şarkî Anadolu. Fatih zamanında İstanbul diye mekâna göre taksim edeceksiniz. Trabzon'un fethi. Balkanlar. İleride «tasnif plânları» na tahsis edilen «Ek No. yahut Fatih zamanında Batı Anadolu. o zamanda Orta Anadolu. zaman ve mekân çerçevesine göre taksimden başka. yahut meşhur bir tarihî şahsiyetle ilgisi bulunduğunu gösteren bir ipucu bulunur. B Hâdiselerin Eser Şekline İfrağı (Tasvir) 90. veliahdlığı ve saltanatı zamanları demek olan 1432-1479 yılları arasında geçen zamana ve bir de İstanbul'un fethi. kültür hayatına. Meselâ vesikalarda bu hâdisenin bir hükümdarın hükümet sürdüğü zamanda cereyan ettiğini.. 4» te ben materyali mevzulara göre taksimin numunelerini de vereceğim. edebiyat ve san'-ata göre taksim edilir. Ayn zaman ve mekânlarda zuhur eden hâdiseleri ihtisas mevzularına göre taksim etmek icabeder. Şayet elinize geçen ve incelenen. bunları da devirlere senelere. Meselâ Fatih Sultan Mehmed devrine ait muhtelif vesaik elinize geçti. memleketlere ve sülâlelere göre taksim edip sıralamak icap edecektir.121 senin tarihini tayin etmekte işe yarar. mekân ve mevzulara göre tasnifi ve tarihçinin kafasında yahut kâğıt üzerinde sentez'i yapıldıktan sonra bu materyal ilmî eser şekline sokulur ve bununla tasvir . ayrı devirlerde ayrı vilâyetlerde ki İstanbul. Sırbistanın fethi. Bu mevzular muhtelif tarihçilerin kendilerine göre tesbit ettikleri. yani sebeb ve münasebetler tesbit edilmek üzere tarafsızca kıymet biçip onun zaman. Seneleri tesbit olunan vekayie ait materyelin tertip ve tasnifinde de vakaların muhtelif zamanda aynı yerde ve aynı zamanda muhtelif yerlerde zuhur etmesi imkânı da nazarı itibara alınmalı ve bunlar s i n k r o n i k m u r a k a b e usulüne tâbi tutulmalıdır. Intikad usullerine göre incelenen tarihî malzemeye şimdi burada zikri geçen esaslarda. Fakat geniş sahalara taalluk eden materyalin tasnifinde zaman ve mekân çerçevesi kâfi gelmez. Meselâ Fatih zamanına ait materyali.

Müteaddid cildli ve ansiklopedi mahiyetinde «el kitab> larına da tesadüf edilir. Bunlar da ekseriya birer cildlik. teferruatını anlatmaz. 76-110. Böyle «el kitabı» da bir yahut iki cildi. b) Genişçe mevzuların bütün bahisleri hakında müracaat edilecek el kltabı(Handbuch. W" B a u e r. ki her mevzuun ancak başını ve mebdeini gösterir. yine ona göre isim verir. 91. a. Monografiler ekseriya bir veya iki cild kadar olur2). 1913. Roger B. T i e t z e Die Methode der Kunstgeschicte. 2) Bundan sonra tasnif olunacak es '. 1916' g. Beiiraege zar Methodik und Praxis des akademischen Studiums. Benim Umumi l BIc. Bu unvan kitabın mündereeatının umumî ismi şeklinde olmalıdır. Gurundriss der hermanischen Philologie. doçent olacakların liyakat (habilitation) tezleri bu cümleye girer. o. ilmî eserler a) müstakil ve dar mevzular üzerinde geniş ve etraflı tetkik mahiyetinde monografi (yahut~ almanca olarak Abhandlung) olur. Paul. 777 . onun hacmini ve şekli ni tayin eder Eğer eser tekmil cihan tarihine yahut bir milletin. ki üniversite mezunlarının doktora tezleri. çok vakit küçük eserler olur. handbook) yahut maktep ve üniversitelerde tedris kitabı: olur.— 122 ameliyesile tamamlanır. evvelâ bu mevzua ait yazılmış olan esere muayyen bir isim verir. 460-480 E d u a r d M e y o r . Bu gibi eserlerde bütün bahisleri de menbalar gösterilerek müellifin her tesbiti ve her iddiası mehazlara müracaatla kontrol edilebilir şekle konulur. Terkibi yapılan materyale eser şeklini vnrmek onu müellifin hitap ettiği muhitte anlaşılır bir şekle koymak hususu garplı metodcular tarafından uzun uzadıya izah edilmiştir.. Eser bir tercümesi (meselâ hindistanh âlim M u h a m m e d N i z a m e d d i n i n yazdığı «Gazneli Sultan Mahmud> yahut Amerikalı Prof. ') 1) Tarihin birçok sahalarını öğrenen tarihçi. s. bildiği mevzulardan biri üzerinde bir eser vücuda getirmek isterken. bunlara göre bir isim verir. tavaiye edilecek kıymettedir. Mer-r i m a n ' m yazdığı «Kanunî Süleyma»ın tercümei hali) ise. I. Geschlchte des Alter-tums. 1 (1906) a. ki mehaz gösterilmemiş fakat bibliografi verilmiş olur. essai) mahiyetinde yazılan eserler. . B a u e r. 2 ) Almanlar kendi ıstılahları olan «Abhandlung» ile «Monografia» yi ayırd ederek iki muhtelif ilmî eseri belirtmek için kullanılırlar (bk. 145-157. 315-57): fakat bizim için bu incelikler fuzulidir. Sentez ve tasvirin nazarî ve amelî meseleleri için bir de H.798: H. bir devletin tarihini bahis mevzu edecek ise. bazan büyük. ve eser mevzuun hangi bahislerini ihtiva edeceğini tasarlar. W. c) Geniş mevzulara giriş (methal. aşmamak âdettir. Wissenschafliches Arbeiten.rin şekli ve mahiyeti gelir. Meaelâ: B e r n h e i m Lehrbach' . 166-178. (1927 basımı) F o n c k . 329-336. Einfürung.

talebelere hitap ederek yazılan eserlerdir. Geniş ve muhtelif mevzuları ihtivaeden ve muhtelif devirlere ait olan bir eserin şekli. ki bütün menbalar gösterilerek yazılan ilmî tarihlerdir.P u r g t a h ı l'ın Osmanlı Devleti Tarihi. Bununla eserin ilmîliğine asla zarar gelmez. yahut tekmil kitabın sonlarında (bazan başlarında) az yahut mufassal bibliografiler verilir. Bunlarda fikir ve mütaleaların dayandığı menbalar gösterilmez. materyalin taksimine ve görünüşlü olmasına. sa-hife adedi tesbit edilir 92. Fakat ilmî esas-lara'dayanan bir tarîh eseri kolay okunur bir tarzda. e) Geniş mevzular üzerinde büyük tetkikat. yalnız bahislerin. Go 1 d-z i h e rin İslama ait konferansları bu cümledendir. ve eserler. hattâ bir şiir gibi yazan. Hadiselerin tasvirinde gaye bütün vak'aları almak değil. yahut memleket vatan ve millet tarihi ve biografıleridir. g) Muhtelif mevzulara ait tetkiklerin toplamaları meselâ G u t s c h m i e d K l e i n e Sch r i f t e n ve h) İlmî eserlere ait tenkıdî makaleler. ehemmin mühimden ayrılmasına kitabın okunmasını ağırlaştıracak teferruattan kaçınılmasına ehemmi- . işte yapılacak eserin bu şekillerden hangisine uyacağı ve cesametini. Monografi mahiyetinde yazılan ilmî eserler. B a r t h o 1 d'un Ortrasya Türk tarihine ait konferanslar'ı. I. J o s e p h v o n H a m m e r . A. yahut cildlerin. mahiyeti ve cesameti ne olursa olsun. K a r a m a z i n ' i n Rusya tarihi. R a m b a u d e t E. onda münderiç malûmat muhakkak tenasüp (disposition) esasına göre tanzim edilmelidir. Bir tarihsanatkârane tasvirin peşinden koşamaz ve eserin kıymeti ilmiyesine ehemmiyet vermeyip sadece ifade san'at cihetine daha fazla ehemmiyet vererek yazılan tarihî eserler roman şeklini alır. ki konferans salonlarında dinleyicilere. yani üslubunu o şeklide işliyen dâhi müverrihler de vardır. küçük büyük (bazan onlarca cild tutan) umumî tarih. f) Tahsil görmüş geniş münevver tabakası tarafından okunmak üzere yazılan ilmî popüler eserler. L a v i s s e ve onlardan kısaltılmış tercüme olan A h m e d R e f i k Tarih umumî'leri gibi. Dil ve üslubu da hitab ettiği muhit tarafından kolay anlaşılacak. cild. Bunlarda malûmat hitab ederken anlayışlı ve toplu olarak serdedilmiş ve bibliograflar derslerin sonuna ilâve edilmiş olabilir. onun yapılış şekli tasarlanır. ancak tipik ve mühim olanlarını alıp hâdiselerin mahiyetini ve gidişini anlamaktır. 2) Eserin ismi ve şekli tesbit olunduktan sonra. E. M e y e r'in Eski çağlar tarihi (Geschichte des Altertums) gibi.— 123 - Türk tarihine Giriş kitabım gibi d) konferanslar tarzında yazılan ilmî eserler. i) Mecmualarda neşrolunacak ilmî makaleler. hatta lezzetle okunacak bir şekilde olmalıdır. Bilhassa Fransızlarda böyle alimler çıkmıştır.

Herodot tarihi' Stra-bon ve Ptolemeus coğrafyaları. mevad ve hâdiseleri izahederler ve bunlar teferruat. Münderacatı çok mütenevvi ve bahisleri müstakil olan bunların birinin diğerinden âyır-dedilmesi faydalı görülen eserlerde ise (meselâ bu «Tarihto Usul kitabımız gibi eserlerde) metinde sıra ile anlatılan bahisler § işareti ile. yahut metinde mezkûr isim. üzerinde ayrıca durulacak bir mevzudur. bab ve fasıllara taksimden başka bahislerin biri diğerine bağlılık nisbetini göstermek üzere. göstermelidir. Münderecati zengin ve müteaddid ayrı bahisleri içine alan eserlerin metinleri bölüm. asıl metninde neler ve haşiyeleriude neler yazılması Umumiyetle ilmî eserlerin tasnifiyle meşgul olanlar yazdıkları kl~ bın icabettiğini ayırıp bilmelidirler. (V. büyük ve küçük punto fark larmdan. bab ve fasıl'-ların. ona taalluk eden notlar demek olan haşiyeler metin ve haşiyelerden çıkarılan uzun ilmî meseleler ve uzun ilmî izahları ihtiva eden ekler (excurse appendix. yahut ona itnâb şeklini verecek şeyler okuyucuyu yoracak ve yanlışlıklara sevkedecek teferuat bulunmamalıdır. yahut sadece büyük puntolu rakamlarla paragraflar'a ayrılır. teferruatı üzerindeki çalışmaların inceliğine olduğu kadar. Haşiyeler metni. Etud mahiyetinde olan eserler metin.. Mehazlardan meselâ Kur'an. onların büyük ve küçük harflerden istifade edilerek biri diğerinden şeklen ayrılan rakamlaryahut harflerle işaret edilen ayrı bahislere ayrılır. meselâ 10 numara ile belirten puntonun. ayrı puntoların büyük (majüskül) ve küçük (miniskül) şekillerinden. yahut mehaz göstererek dâvayı teşvik eden şehadetlerdan ibaret olur. 15). dış yapılışının mükemmeliyetine ehemmiyet verilmiş olmasiyle de ölçülür' Bu cihetten ilmî eserlerinin «tasnif plânları». fakat diğer . Eserin asıl metni (text) bölüm (capitel).124 yet verilir. kalın kalın ve ince. Metinde işte bu plânda sayılan hususların dışına çıkan ve mevzu ile ilgisi uzak olan yahut bu ilgi teferruattan olan. 7 Ş 4) gibi şekillerle metinde gösterilir. Bir ilmî eserin içindekiler itibariyle kıymet. bab ve fasıllara taksimi gösteren plân ve fihrist kitabın asıl Metninde nelerin bahis mevzu olduğunu açık bir sekile1. siyah yahut açık şekillefinden. Bölüm. Tevrat ve İncil. Xenophon ve Tacitus gibi klasik âlimlerin asırlardanberi fasıl ve paragrafları takarrür etmiş olan ve muhtelif tabılarında aynı fasıl ve paragraf (Kur'anda sure ve âyet) taksimatını muhafaza eden eserlerinden yapılan nakiller sâdece parantez içinde (X. Metin kısmında ancak mevzuun kendisi yazılır. ve biz bunun için kitabın sonuna ayrı bir bahis ilâve ettik. yahut ayrı bahislere taksim edilip kolay anlaşılacak bir hale getirilir. Anhang) gibi kısımlara ayrılır. aynı puntonun.

İlmî eserlerin yapılış şekline ait bir mesele de kısaltmalar ve işaretler kullanmakta zabt-u rabtın temindir Bu mesele kitabın sonuna ayrı bir «ek» te anltılmıştır. böyle eserlerin metinleri kolay okunur. 93. 45 ve 85 de gösterilen mahazlar s. Keza metnin okunmasına yahut izahına ait küçük haşiyeler de bu apparatlarda verilir. Bunun için kitabın bölümlerine ayrı numaralar verilip bir bölüm içinde gelen haşiyeler bölüm sonuna kadar sıra numarası ile gösterilir ve kitabın sonundaki haşiyeler de bu bölümler ve sıra numaraları ile tertip edilir. «Tarih ilminin ayrı şubelerinin metodları». «Kısatma ve işaretler» 1. 5-6.. Şimdi bu «Tarihte Usul» kitabımızda da metne sokulması mevzuu dağıtacak ve karıştıracak olan uzun bahisler kitabın sonsna «Türk tarihine dair menbalar». Tarihi coğrafya ve seyahat kitapları>. haşiye ve ek farkları yapmıya hiç lüum olnuyor. okunuşunu ağırlaştirmamak için bütün sayfa aşağısı notlar kitabın sonuna nakledilir. muayyen coğrafi saha yahut sahalar bahis mevzuu olan tarihi eserler için muhakkak zarurîdir.125 mahazlar satır altı «aparatlarda gösterilir. Benim «Umumî Türk Tari-rihine Giriş> kitabımda böyle yapılmıştır. Benim tbni Fadlan kitabım ve M a r q u r a r t ı n ermeni müellifi Musa Xorenakfnin coğrafyasından İrana ait kısmını nakil ve tercüme ederek İranşahr ismiyle neşrettiği eserinde bu yol tutulmuştur. Mamafih bazı. tasnif şekillerinin türlülüğüne göre türlü oluyor. Şayet kitabın metni yabancı dildeki bir metnin edisyonu'ndan ve onun tenkitli ve izahlı tercümesinden ibaret ise. 8 ve 12 deki izahlar metne alınırsa fikirleri teferruata karıştıracak mahiyette olduğundan haşiyelere alınmıştır. «Şarkiyata ait mecmua ve saireler» «Tasnif plânları». Böyle . 3 ve ilah. ilmî eserlerin «dış yapılış sekilileri. 4) Tarihi ilmî eserler harita ve resimlerle istifadeye daha elverişli bir şekle konulur. 1. Harita. Metnin altında verilmesi icabeden haşiyeler uzun olduğu ve bunların ayrı ek (appendix) şeklinde ayrılması da istenilmedtği takdirde bu nevi haşiyelerle kitabın umumi manzarasını bozmamak.âlimler eserlerindeki bütün re-ference'ları metinde yaparlar. Bu nevi haşiyelerin istifadesi müşkül oluyorsa da. yabancı dildeki metne ait haşiyeler bu metnin! tercüme ve izaha ait haşiyeler de tercümenin altındaki appartlarda veriliri metnin tahlilinden çıkan bahisler de ek olmak itibariyle tercümenin sonuna alınır. Meselâ bu eserde s. rakamlarla işaret edilen «Ek» 1er şeklinde sıralanmış olacaktır. İlmî kamuslar (meselâ Pauly Wissowa Kamusu ve İslâm Ansiklopedisi gibi) de haşiyeleri sadece metinde vermek âdeti cari olmuştur.Şöyle ki bazı tasnif şekillerinde metin.

Temür'ün tarihinde Kıpçak. kitabın metnine de küçük küçük. veya her maddenin ne münasebetle zikredilği kaydedilmiş olduğu gibi. san'at tarihi eserlerine muhakkak ilâve edilir. tahlilî analitik de olur. 94. Fakat en iyisi bütün bunları bir arada toplamaktır. Keza resimli popüler umumî tarihlere ve vatan tarihlerine de konulur. şahıs isimleri. Bunda coğrafî isimler. mevad isimleri. Muayyen mevzular üzerinde tetkik mahiyetinde olup bahis mevzu olan maddeleri bu resimlerle göstermek zarureti olmıyan monografilere de resimler konulmaz. İngilizler çok zaman böyle yaparlar. Göktürkler kısmında Orhun sahası. her şahıstan veya hâdiseden de başlıca hangi sahifelerde bizzat hangilerinin de bilistidat anlatılmış olduğu kalın ve ince puntolu rakamlarla gösterilmiştir. Türk tarihine ait eserlerden meselâ Hunlar faslında Şimalî Çin ve Doğu Avrupa. kavim ve kabile isimleri. numune olmağa lâyıktır. Türk tarihi ile ilgili eserlerden meselâ Amerikalı Owen L a t t i m o r e'ün 1940 da çıkan tnner Asian Frontiers of China kitabının muhtelif yerlerine konulan krokiler. buna muhakkak isimler fihristi koymak lâzımdır. meselâ 100 sahifeyi geçerse. Meselâ Rostovtsev'in «Bosforos'ta İranlılar ve Greklen kitabının almanca tabı böyled/r. hattâ eserde isimleri geçen müelliflerin isimleri için ayrı ayrı fihristler yapmak âdeti vardır. Burada her isim. Fakat birçok tetkik mevzuları resimle ifade edilemiyecek şeylerden ibarettir. (Fihristler sırf isimlerden ibaret olduğu gibi. Fatih'te Mora ve Sırbistan ve Otlıkbeli. 5) Tarihi eserler. Hind ve Ankara seferleri.— 126 — haritalar kitabın sonuna mufassal bir şekilde ilâve edildiği halde. daha ziyade ilmî~seyahat raporlarına. Yani her şahsın yahtda maddenin ne münasebetle zikredildiği fihriste kısaca anlatılır. Ya-vuzda'da Çaldıran ve Mısır. haritalar şeklinde sokulabilir. Resimler. Böyle tahlilî fihristler bilhassa ingiltere'de dikkatle işlenir. Arkeoloji ve san'at meselelerini bahis mevzuu eden eserlerde bu resimler kitabın sonuna levhalar ve ekler şeklinde de ilâve edilir O vakit kitabın metninde bu resimlerin bulunduğu levhaların numaraları ve bu levhalardaki resim (figür) sıra numaraları ile gösterilir. Benim kitaplarımdan «Bugünkü Türkistan ve Yakın Tarihbnin 1947'de çıkan ikinci tab- . Uygurlarda Doğu Tiyanşan. Bunlardan bizim için numune olabilacek olan birisi d e H e n r y Jul e'ün The Book of Sır Marco Polo'sının (üçüncü neşri 1929 da çıkmıştır) ikinci cildi sonundaki fihristir. Çengiz'm tarihinde Şimalî Çin. garib kelime ve is-tilâhla. Batı Türkistan ve güney Rusya. Kanunî'de Trablusgarb hep sahife içinde 6X4 ve emsali büyüklüklerde küçük krokiler ilâve edilirse bu eser çok anlayışlı bir şekil alır.

bunları arapça eserler. fransızca vesaire eserler diye lisanlara göre ayırarak gösterenler vardır. bundan istifadeyi. 96 7) Sentez bahislerinin sonunda tahlil ve terkipde sıra meselesine de temas etmek yerinde olur. bunlardan islifadeyi kolaylaştıran kısaltmaların alfabe sırasiyle sayımı 9 ve 16 sahife tutar. Bu da zikri geçen bütün eserlere birer numara koymak ve bütün menbalar için işaretleri koymak ve kısaltmalar için ayrı bir index yapmaktır. «intikad» ve «terkib» diye üçe ayırarak bahis mevzuu ettik. Bu lüzumsuzdur. Wiener Zeitschrift fiir Kunde des Morgenlandes yerine WZKM. Tarihî eserler için mevad fihristi çok zarurîdir. Muasır Mısırlılar fihristleri ayrı cildlere dağıtmakla bu fihristerden istifadeyi güçleştiriyorlar. tarihe ait eserler vücuda getirilirken biri diğerini takibetmek üzere tedricen geçirilmesi icab-eden bir basamak intibaını verebilir. bu üç iş safhasının. Bizim Türk tarihine ait eserlerden profesör B e r t h o l d S p u l e r ' i n Moğollar devrinde Iran ile Altın Orda da Bibliografi böyle gösterilmiştir. Bu usulü kabul eden eserlerde kitabın asil metninde ve haşiyelerinde mehazlar asla tam ünvaniyie naklolunmayıp ancak kısaltmalariyle gösterilir. Böyle bir sıralama. Meselâ A. 95. Fakat eserler dillere ve ihtisaslara ayrılarak gösterilecek olursa dahi. Metod bilgisini «kaynaklar bil-gisi>.' Tasnifde çok mehaz kullanılan eserler için bu usul çok iyidir.) Eserde istifade olunan me'hazlar ve diğer kitapları gösteren bibliografi veriliyorsa. Bunlar da kitapların ihtisaslara ayrılmış ve numaralanmış fihristi 40 ve 55 sahife. ayrı bir cilde yahut son cildin sonuna koymak daha iyidir. Müteaddid yerlerde zikredilecek me'hazları her zikredildiği yerde tam ünvaniyie zikretmek kitapta fazla yer ve müellifin de fazla vaktini işgal edeceğinden. Fakat bunu tedvin etmek meseleyi iyi kavrayabilmekle ilgilidir. Böyle kısaltmalar unvanlardaki esas kelimelerin baş harflerinden ibaret olmak üzere araları noktalarla ayrılmayan büyük (majüskül) harflerle gösterilir. Yani 1) tarih tetkiki müm- . Menbalar çok ve muhtelif dillerde ise. 1938 de böyledir). S. Böyle madde fihristinin ayrı yapılması daha makbuldür. kısaltma işaretleriyle nakletmek âdet olmuştur.. bunun da usulleri vardır. Fihristler her cild için değil. Meselâ Journal de la Societe Finoougrienne yerine JSFOU.127 — inin fihristi de kısmen böyledir. kolaylaştırmanın yolları vardır. Atiya The crusade in the later Middle Ages. Keza eserleri mensup oldukları hususî zümrelere göre ayırmak ta biblografiyi dağılır. İşte bu indexde gösterilen numaralara bakarak mufassal biblio-grafyadaki eserler bulunur.

yahut her ikisi aynı zamanda husule gelmiş olur. kendisinden evvelki âlimlerin eserlerine dayanarak. meskukât. 2) Tarihçi bu işe giriştikten sonradır. ki aynı meseleleri ilk kaynaklardan öğrenirken. 3) Bu tetkikin tam mâ-nasiyle esaslı olması ve neticelerin gerçekten esaslandırılmış olması için tarihçi elindeki kaynakların mümkün olduğu kadar çok ve etraflı olması için kaynakların içine dalıyor Bununla yukarıdaki taslağa göre herşeyden önce işlenmesi icabeden «kaynaklan toplama> işi sonraya gelmiş oluyor. bazı farkların şayanı itimad olmadığı gözüne ilişiyor. Zaten tarih metodolojisi kendisi de bu esas dahilinde vücuda gelmiş olup. Çok zaman tarihçi öteki üç «tedricî sıramın aksini yapıyor: 1) O tarihe ait müstakil bir ilmî eseri yazmaya başlamadan önce. Diğer taraftan onun bu eserini ne gibi takdim ve tehirle vücuda getirdiğinin ehemmiyeti yoktur. Yoksa bir tarihçi.— 128 — ün olduğu kadar zengin malzemeye dayandırılır. hâdiselerin zuhur ve teakubu ile tedrici inkişafı hakkında bir f i ki r ediniyor ve tetkik mevzuu da çoğunca bu yolla taayyün etmiş bulunuyor. müverrih onları toplar. etnografi. bu ise tahlil ile terkibin aynı zamanda yapılması demektir. yani intikad melekesi (esprit cri-tique) denilen hususiyete mâlik olmasıdır. terkib ile meşgul olurken tarihî intikad usulünü tesbit etmek ihtiyacı hâsıl olmuştur. bir eser . ve sonra terkib yapması talep olunmaz. sonra tahlil. Sonra arkoloji. Fakat bu nevi «tedricilik> (con-sequence) ancak bir eserin telifi işinin son neticelere geldiği zaman tatbik olunur. ondan ancak bu üç safhada riayet edilmesi zarurî olan şeraite bihakkın riayet ederek eser vücuda getirmesi taleb olunur. Bütün bu tahlil ve terkib şartlarını cibillî bir iş olarak benimsemesi. filoloji gibi ilimlere müracaatla kaynak sahasını genişletmek yoluna gidilmiştir Yani tarihçiden tarih metodolojisinde alınmış olan sıraya harfiyen ve sıra ile önce kaynakları toplaması. keza bir kaynağın diğeri üzerindeki tesirini tetkik eder ve bunları bir sisteme koymağa çalışır: 2) sonra haberlerden hâdiselere geçer. antropoloji. onların itimada şayan olup olmadığı cihetini. Yani böylece «terkib» de yapılacak iş «tahlilce tekaddüm etmiş. ve dolayısiyle ancak şimdi bütün malzemeyi tenkidi surette tahlil ediyor. Bazan bir hâdisenin kendisinden evvel ve sonra zuhur eden hâdiselerle sebeb ve müsebbeb olmak sıfatiyle bağlılığı. bu hâdisenin hakikaten vâki olmuş olduğunu işhat eyleyen bir vesika şeklini alır. ve bunları da aynı şekil de tetkik ederek sisteme koyar: 3) nihayet hâdiseleri zaman ve mekân çerçevesine ve mevzu ve ihtisasa göre sıralayıp aralarındaki sebeb ve sebeblendirme bağlılıklarını tesbit eder.

yine asla ilmî bir eser vücuda getiremezler. bunu işlemek için gereken hazırlık ve vesaitin mevcudiyetini nazarı itibara almanın lüzumuna işaret etmek isterim. Bilâkis büyük bir şairin eseri aruz için numune ve misal olduğu gibi. mevzuu ilk defa ve yahut yeni malzemelere göre tetkik etmekle vücuda gelirİyi fransızca. vesaitin mevcudiyeti derken de. kaldıkların ve diğer malzeme ve vasıtaların mevcudiyetini kasdediyoruz. üstadlarîa beraber çalışmış. bu eserin Orta . B s r t h o 1 d. metod görmüş olmak kastedilir. s. W.ve Şimalî Asya'ya ait kısımları-ni tetkik etmiş ve Türklerin tarihine dair büyük keşifler yapmış olduğu iddiasında bulunmuştu. tabiî ve medenî âmillerin tesbiti hususuna bihakkın riayet ettim mi diye düşünüp başını yoracak olursa o tarihçi metod işini daha benimseyememiş demektir ')• Şür söylemek istidadı olmıyan birisi. bu işim acaba dış veyahut iç intikadının falan veya filân kaidelerine uydumu. 20-21 Tarihte Usul F.— 129 vücuda getirirken. ihtisas sahasının üstadları önünde mektep görmüş. Çünkü bir ilmî eser ancak o mevzua ait yazılmış ve basılmış eserler varsa. Leningrad. Hazırlıksız ve eksiz vesaitle girişirse mesâisinin beyhude olacağını söyleyerek kendisine bu gibi mesâide takibi j) Blc. onları dikkatle okuyup gözden geçirmek. ingilizce ve arapça bilen ve tarihle meşgul olan bilgi sahibi bir subay mütekaidi bundan 9—10 yıl önce meşhur Arap coğrafyacısı Idrîsî (Şarif al -ldrisi)nin eserlerinin Köprülü Kütüphanesi nüshası üzerinde çalışarak. 97.8) Terkib bahsinin sonunda ilmî bir mevzuu ele alırken. Tarihî kavrayış istidadına mâlik olmıyanlar da ne kadar tarih metodiyîe uğraşırlarsa uğraşsınlar ve ona harfiyen riayet etmeğe çalışsınlar. Maamafih bütün bu dediklerimiz daha çalışma merhalesinde olan tarihçilerin tarih metodolojisinin gösterdiği yoldan bir dakika olsun ayrılmalarına iddiacılık yoluna girmelerine müsamaha nazariyle bakmak gibi telakki olunmalıdır. Bunları göz önünde bulundurmadan başlanan işler akîm kalacak yahut yalan keşif davalariyle nihayete erecektîr: Hazırlık derken. şayet böyle eserler ortada yoksa bunu tesbit ederek. aruzu nekadar dikkatle öğrenirse öğrensin şâir olamaz. tstoriya izaçenga vosoka. aceba ruhî. 1925. esprit critique'e mâlik olup tarih tetkiki işlerinde bilfiil çalışma ile meleke hâsıl eden ve bunda kendiliğinden kaideler çıkarıp metod sahasında yeni buluşlar yapan büyük âlimlerin eserleri. 9 . nümüne olmaktadır. mevzuların tetkiki için gereken ilmî neşriyatın. eksikleri varsa ikmal etmek.

muahhar zamanlardaki marşrutlara tevakkufu tesbit edilir. -nin aynen Ptolemeus'dan aldığı sabit olan i'frlJU = OTTopoxoppa ve U-U-l = L U_l = Ixv9ıa'yı Kazakistan'da ancak son Rus idaresi devrinde zuhur eden Tokraunsk veSpassk isimleriyle birleştirmişti. Türkistan'da olduğu gibi. eğer varsa. Kimâk. Hoenerbach. eski coğrafî eserlerde görülen coğrafî isimlerin arada geçen asırlar zarfında ayniyetini muhafaza ederek gelmiş olmaları. Bu husus Ortaasya için de böyledir. Çünkü bir tarih ve tarihî coğrafya mektebi görmüş ve bunların usullerini benimsemiş değildi. eski coğrafya kitaplarındaki marşrutların. M a r q u a r t ve H. Bk. Başkurtlara. Arapça bir kitabı okuyup doğrudan doğruya Rus erkânı harp ve Alman Kiepert haritasına bakarak bir iş yapılmaz. hemen "vesait" meselesi ortaya çıkar. Karluk ve Kimâklara nis-bet edilen şehir. müteessir oldu ve «alelade bir müsteşrik Topkapı Sarayı'na gidiyor da Piri Reis'in haritasında Amerika keşfine dair kıymetli şeyler buluyor. M.. bir de Orta . Bu da italyan riyaziyecisi Nallino. ldrisî'nin eserindeki tül ve arz derecelerinin şimdikilerine nisbeti. Bizim vatandaş hazırlıksızdı. 11. 1896. inci asırda yaşıyan idrîsî Karluk. bu coğrafî isimlerin tarihî eserlerde izi olup olmaması. Çünkü bu hususta müracaat edilecek eserler. Anadolu'da da tesbit etmeğe muvaffak olmuş olduğunu zannetmiştir. Deutschland und teine Nach-barlaender idrîsî. meselâ İdrisî'den evvelki ve sonraki islâm coğrafya ve tarihî eserleri elde bulunmalıdır. N a l l i n o . Bu nevi tetkikatta bulurken. bunlardan haberdar olmadığından. 43-44 . Oğuz ve Başkurtların ülkelerinde sa1). yukarıda (§ 73 de) kısa olarak izah ettiğim veçhile Ptolemeus'a ve onun arapça tercümelerine bağlıdır. p.Diğer taraftan İdrîsî. benim yaptığım neden ilmî olmaz?> dedi Bu zat ldrısi'nin Köprülü Kütüphanesindeki aslını.ve Şimali Asya'nın mufassal Rus erkânı harp haritasını. Al-Kuvıarizmi e il suo rifacimento della geographia di Tolomeo. Idrisî'de Oğuzlara. Stuttgart 1939 ■. yine C. idrîsî. Herşeyden evvel. Zira İdrîsî bu malûmatın çoğunu kendisinden evvelki eserlerden almıştır. Roma. nehir isimlerini.1 7 de kısmen gösterilmiştir. A. 8 .Honigmana Buna ait edebiyat W. coğrafî ve tarihî malûmata mâlik olmak ve bu sahada çalışma usullerini bilmek şarttır. alman müsteşriki J. Anadolu için de K i e p e r t haritasını ele alarak işe başlamış ve güya Idrisî'de zikrolunan bütün coğrafî isimleri bu haritalar üzerinde tesbit etmiş.130 zarurî olan usule dair fikirlerimi anlattığım zaman. M z ı k gibi âlimler tarafından tesbit edilmiştir ')• Vatandaşımız ise.

Bütün bunları tesbite medar olacak eserler istanbul kütüphanelerinde yoktur. 80 kişilik bir Arap heyetinin gemilere binerek Endülüsten Atlantik denizine açıldıklarına ve meçhul insanların yaşadığı adaları keşfettiklerine dair haberine ve aynı mealde diğer kaynaklardaki bazı kayıtlara dayanarak. Ural Başkurtları ile Tuna Macarları Arap kaynaklarında birbiriyle karıştırıldığından bu kavimlere nisbet edilen şehirlerin hangi ülkelere ait olduğunu kabul etmekte de ihtiyat lâzım geliyor. Bizzat onun Oğuz ülkelerine ait malûmatı Barthold tarafından ') kısa olarak hülâsa edilmiştir. Idrîsî'nin menbalardan istifade de pervasızca hareket etmesi onun sözlerine bakarak hemen hüküm çıkarmanın doğru olmadığını meydana koymuştur. ) Şehabeddin M e r c â nî M uqaddimat-u Vafiyat-ı al-aslâf. İtalya. S c h i a p p a r e l l i . v..^W ) Idrîsî'nin Almanya ve Skandinavya taraflarına dair verdiği malûmatta da tekrarlandığında klişe intibaını vererek şüpheyi mucib olmuştur. Edil (Volga) ve Tuna Bulgarları gibi. Bunun gibi Mısır'da A h m e t Z e k i Paşa ve Tahran'da S a-' î d N a f î s î gibi alimlerin bir çok eserleri de hazırlıksız ve vesaitsiz yapılmıştır. T o m a s c h e k . Filvaki aynı Idrîsî'nin 1041 (hicrî 433) yılında. o cümleden (1883 de) kazanlı Şehabeddin Mercânî tarafından ileri sürülmüştür2). s. Balkan. Kazan. fakat muvaffak olamamıştır.o'i <•* yahut jıkJ\3 jUdlj JUlj jUVb İjû yahut ^Uı jLJ!_. Mzık'ın ve Conrad Miller'-in neşriyatını elde bulundurmak lâzımdır. 1883. Baltık. Tuu-1 i o ve Hoenerbach gibilerin neşriyatını gözden geçirmiş olmak lazımdır. bunların bazıları tamamiyle şimdiki çöl mıntıkasına tesadüf etmektedir. Idrîsî'nin haritaları Ptolemeus'un ve arap müelliflerinin haritalariyle karşılaştıran H. hatta müsteşrik kongrelerinden birinde bu mealde rapor okunmuş. Magrib. Ahmet Zeki Paşa Arapların Amerika'yı Kolumbus'dan daha evvel keşfettiklerine dair yazılar neşretmiş. Bu cihetten Idrîsî'nin Endülüs.f ç»1jl*j Jj^j Cj-». Almanya ve Finlandiya ülkelerine ait kısımlarını neşir ve tahlil eden D e G o e j e Dozy. coğrafya tül ve arzına bakılırsa. J 2 ) Festschaift für D. Jl^^l . Berlin 1899. s. 226-241. N ö l d e k e . . Diğer taraftan sanayi ve ticaretin inkişafını ifade eden tabirler ( ijÇ. 337 - 338. ChzuoUon.j>. Arapların Amerika'yı Ispanyalılardan tam dört buçuk asır evvel keşfettiklerine dair mütalaalar son asrın diğer İslâm müellifleri.131 nayi ve ticareti inkişaf etmiş zengin şehirlerden bahsediyorlarsa da.

2 P r o f.132 Fakat Endülüs'ten Lisbon (Uşbüne)'dan. müzeleri her ihtiyaca kâfi gelecek de-cede zengin olan mesûd şehirler Garpta da parmakla sayılacak kadar azdır. böyle bir deniz seferi yahut seferleri yapılmışsa.. Çünkü çok muahhar zamanda yapılmış riyazi hesaplar doğruluğunu çok eski zamanlara aksettirecek inceliklerle yapılabilir. Yani vesaitsiz çalışmanın akameti yalnız Şarka ait bir iş değildir. H e n n i g isminde bir müdekkik Doğu Avrupa ve Şimalî Asya'ya ait seyahatnameleri ve diğer tarihî vesikaları bir arada toplayıp Terra Inco-gnita unvanı altında iki cildlik büyük bir eser neşretti. Sacid Nasîfîde Narşaxi ve Rüdaki hakkında çok geniş tetkikatta bulunmuş. Ustad bu gibi takvimleri tetkikte medar olacak mühim menbaları istanbul'da elinde bulundursa idi. istanbul 1937 p. nesillerce intişar ederek muhtelif ilim sahalarında devirler açmış olan hususî ilmî mecmuaların ve külliyatın bulunmamasıdır.khalidât maddesine ek. Bu mevzuu İslâm Ansiklopedisinde bahis mevzuu eden H e n r i B a s s e t b u mevzuu sadece "expedition legendaire des aventuriers" diye vasıflandırmakla iktifa etmiştir '). fakat bu meselede "tarih unsurunu asla itibar nazarına almadığını" fransızca olarak neşrolunan bu raporunda açıkça söylemiştir 2). III. . Fa t i n Gökmende İkinci Tarih Kongresinde "Eski Türklerde heyet ve takvim" mevzuu üzerinde çok enteresan bir konferans vermiş. kütüphaneleri. Bu gibi şerait içinde.000 yıl önce. yine orada. fakat hazırlıksız ve vesaitsiz yapılan iş Samanîler zamanındaki kültür hayatı tarihine hiç bir yenilik ilâve etmemiş. V' Asronomie et le CalendrUr chez Us anciens Turcs. II. 932 Gazair al. faraziyeleri akim kalmıştır. Meselâ bundan beş sene önce Almanya'da R. işlenmiş olduğunu riyazi delillerle ısbata çalışmış. Bizde. Kıymetli riyaziyecimiz Prof. o Kanarya adalarının ötesine gitmemişrir. böyle büyük tarihi dâvayı sırf riyazi hesaplara dayanarak ileri süremezdi. 42-44. bundan 20. F a t i n G ö k m e n . islâm kaynaklarına müracaat ederek. 29 Bk. Vesaiti. vesaitsiz hir memleket yahut şehirde çalışanların eserleri Avrupa'da da muvaffakiyetsiz-liğe uğramağa mahkûmdur. 98. Türkler gibi Çinlilerde de kullanılan bir takvimin şimal garbı Cinde yaşıyan Türkler tarafından. Bizde ise en büyük eksiğimiz Avrupa'da ilmin terakkiyatı yolunda önderlik eden ulûm akademilerinin ve diğer ilmî cemiyetlerin mevkut ve gayrı mevkut mecmua ve serilerinin. yapılan bütün bu nevi <keşifler> hazırlıksızlığın ve vasıtasızlığın neticesidir. Hazırlıksız ve aimanyanın küçük bir şehrinde vesait kifayetsizliği içinde çalışan bu 1) Encylopedie de Vislam.

Sonra o haritanın fotoğraf nüshalarını Bonn Üniversitesine getirtip çalışırken. Meselâ ben Türkiye'de yazdığım bir çok eserlerimi böyle yazmışımdır. El-Bîrûnî Ab-ucl-Barakâı al-Bağdâdi gibi eserleri muhtelif ilim sahalarında dal budak salan âlimlerin eserleri üzerindeki çalışmalar böyle mütehassısların yardımını kaçınmaz kılmaktadır. Maamafih harpten önce lstanbuldaki Alman ve Fransız Arkeoloji En-sititüleri Avrupanın müteaddit kitap haznelerinden kitap getirmekte bize vasıta oluyorlardı. fakat tam emniyet altında yapılan kitap mübadelesi usûlü yerleşmiştir. ingiliz alimi H.265). memleketler arasında da bu iare usulü tatbik edilmektedir. 1929 Ekim ayında Topkapı Sarayında. Fakat zikri geçen ldrîsî meselesi gibi mu'dil mevzular üzerindeki çalışmalar çok vakit bu usullerle de halledilemiyor. XXII. Şimdi burada zikri geçen P i r i R e i s'in hatırasının keşfi ve bunun ilim alemine tanıtılması da buna bir misal teşkil eder. Fakat mesele bu !) Bu zatın ayni tipteki diğer yazısı da Der islam mecmuasında çıkmıştır. . bizde bu iş daha yapılamıyor. Bundan başka istanbul ve Ankara'da mu'di lilmî mevzular üzerinde çalışan profesörler için. BilhassaŞarkta meselâ Al-Kindl. önünde ne gibi bir eserin bulunduğunu farkedecek kadar hazırlığı vardı. Bundan başka Garp kütüphane ve müzelerinden ucuz fiatla fotokopiler getirtmek te mümkündür. fransız V i g n a n d ' ı n Tos-canelli ve Kolumbus haritasına ait eserlerini. (c. M a j o r ' u n Kolumbusun mektuplarına dair eserlerini hemen buldu. eksik kalmış. ora üniversite kütüphanelerinde Yeni Dünya keşfi tarihine ve o zamanki haritalara ait İtalyan alimi C e s a r d e Lolli s'in Romada basılan büyük eserini. K a h 1 e. böyle mesâi muhtelif ilim ehillerinin yardımım temin etmeyi icap ettiriyor. 239 .133 zatın emekleri çoğunca fantazi mahsulü olduğu için tam bir akamete uğradı '). Yalnız bir şehirden ikincisine değil. P.66 ncı cildini teşkil eden ve Madrid'de intişar eden eserini. Yani eser kışın İstanbul'da yazılmış. ı. Vesaiti tedarik etmek için Avrupa kütüphaneleri arasında gayet ucuz. Bizim kütüphanelerimiz henüz beynelmilel itimadı kazanmamış olduğundan. kendisine bu harita gösterildiği vakit. Bu haritayı keşfederek ilim alemine tanıtan Prof. Ispanyalı L a s C a-s a s'in İspanya tarihine dair vesikalar külliyatının 62 . "kışın eksikleri not ederek yazın Avrupa kütüphanelerine gidip o eksikleri telâfi etmek usulü de vardır.. O bunda Kolumbusun 1498 senesinde tertip ettiği haritanın bir kısmının bulunduğunu hemen anladı. sonra yazın Avrupa'da ikmal edilmiştir.

ki Piri Reis haritasında Orta Amerikada Küba ve Küçük Antil adalariyle Venezüella sahilinde küçük Tirinidad adası yanında karaya indiğini gösteren parça muhafaza olunmuştur. kendisine bu işte yardım eden âlimlerin haklarını da. Marco Polo'daki Zipango. bu mevzu üzerinde Leyden'de Müsteşrikler Kongresinde. Piri Reis'in haritası gibi ilk görünüşte. eserinde şükranla yad ederek. Bu teteb-bular neticesinde anlaşıldı. Kahle. başkalarına müracat edip yardım istemek te kendi cehaletini ifşa etmek gibi telâkki edildiğinden bizde herkes kendi başına çalışıp hemen bir keşif yapmak iddiasına düşer. Meseleyi muhtelif alim ve mütehassısların yardımı ile tesbit ve hallettikten sonra. Bizde Idrîsî'nin coğrafyası ve haritaları. Pariste Amerika ve Afrika keşfiyat tarihi mütehassısı Prof. The lost Columbus Map of 1498 ditcovired in a Turkish Map of the World of 1512 d.ödedi. Prof. K.. l . dünyanın dört köşesindeki âlimlerin samimî ve kalpten yardımlarını da temin ederek eserler yazabilecek 5-10 âlim yetişirse o vakit ilim sahasında artık ayağa kalktık. Bunlar da Viyana'da Prof. Elbette P. KoluTibus buralara geldiği vakit Marco Polo'da okuduğu Japonya ile Katay'ı. Kahle dünyanın dört bucağında muhtelif ilim merkezlerinde Amerika keşfi ve Kolumbus mevzuları üzerinde çalışan büyük otoriklerin yardımına müracaat etti. Oberhummer de Viyana Ulûm Akademisinde bu harita hakkında maruzatta bulundular ve P. Aligarh Maslem Universitg Journal. E. Şarklılarda ilim işi bir sır. aynı müellif. K r e t s c h m e r . Acaba vesaitimiz eksiktir diye mu'dil tarihî mevzular üzerinde çalışmıyacakmıyız? Elbette şimdi burada anlattığım usul dahilinde çalışmalıyız.134 kadar bol vesaitle de halledilemedi. İşte Kolumbus'un üçüncü seferinden sonra 1498 de tertip edilen haritasının Avrupada mevcut nüshalarında Koîumbusun fikrini aksettiren bu mühim parça bulunmuyordu. Prof. ilim yapan diğer milletlerin seviyesine yükseldik demek olacaktır. E. Berlin Üniversitesinde Amerika keşfi tarihi ile meşgul Prof. O b e r h u m m e r . vesaiti de bulup. Die verschollene Colarfbas-Karle von1498. Fakat bunlardan evvel hazırlığımız ve vesaitimizin müsait ) P. vol. Şimdiki Haiti adasını o. P. yani Çini bulduğunu zannetmişti. N2. Berlin 1933. Nunn. yani Japonya zannetmişti. Kahle. 99. Amerikada aynı mevzuun mütehassısı Berkley profesörü G. I I I . Kahle. Kahle bu tetkikat neticesini 1933 te almanca ve 1935 te ingilice yayınlayıp ') Topkapı Sarayında yapılan keşfi ilim âlemine tanıttı. basit gerçekte mu'dil mevzular üzerinde meşgul olup. De La R o n c i e r e gibi güzide âlimlerle muhabereye girişerek meseleyi tam olarak aydınlatabildi. 1935.

diğer taraftan da şahsî ve maşerî seciyemiz. bu mevzular saymakla tükenmez. Birçok islâm âlimlerinin eserlerinin. insaniyetin iç müessir kuvvetleri insanların mukadderatında kat'î olarak müessir olmuştur. ki mukadderatımız üzerinde esâs itibariyle. Arap ve Iran edebiyatına. beşeriyetin maddî ve manevî hayatını öğrenmektir. Tarih beşeriyetin bir tercümeihali ve ruhiyatı gibidir. iki şey müessir olmaktadır.. beşerî tarihin gayesi de. Kendi hayatımızı tetkik ederken görüyoruz. İşte bu sebeple çeşit çeşit tarih felsefesi doğmuştur. yine ayni istikamette başkaları tarafından idame ettirilmiş bulunacaktı. Fakat hayat onlara bağlı değildir. harpler ve vebalar. İnsan bizzarure kendisinin sebeb-i vücudunu düşünür. Kendi hayatımızı ve bugünkü vaziyeti muhakemede bile fikirler muhteliftir. Ben 1939 yılı umumî Türk tarihi derslerine başlama derslerimde bunların Türkiye dışı Türk tarihine ait mevzulardan 260 kadarını doktora ve mezuniyet tezleri olarak ele alınacak ve Iştanbulda işlenebilecek mevzular olmak üzere saymış listesini vermiştim. a'râz farklarıyle. Hattâ bir çok mevzular ancak ve yahut en iyi bir surette burada yapılabilir. III TARİH FELSEFESİ 100. Bunlar tarih . hatta bazı alimlerin tekmil eserlerinin külliyatı toplu olarak ancak bizde bulunmaktadır. Bir taraftan ihtiyacımıza tetabuk eden ve yahut bilâkis onlara aykırı gelen haricî ahval ve şerait. Maruf erlerin (kahramanların) ve dehâların da tesiri vardır. Osmanlı tarihi ve İslâm tarihi için ise. Böyle mevzular ancak bizde yapılır. feyezanlar. fıkh ve hadis tarihine âit en mühim mevzular da memleketimizdeki kütüphanelerde muaffakiyetle işlenebilir. bizzat müellifleri tarafından yazılan yazma nüshaları. İslâm tarihine. meselâ zelzeleler. Bu gibi erler olmasa dahi tarihin gidişi bazı. iklim değişmesi gibi tabiî hâdiseler ile beraber ferdî yahut maşeri seciye. Meselâ tarihimizde Osmanlı devrinin bütün safahatı ve Ortasya Türk tarihinin tekmil islâmî devirleri İstanbul'da pek mükemmel olarak işlenebilir. Umumî şerait.Tarihi tabiînin gayesi nasıl arzın ve onu teşkil eden her şeyin maddî hayatını öğrenmek ise. O halde tarih için de öyle olmak icap eder. Muahhar devirlerinin tarihine dair Hazine-i Evrak (Arşiv) vesikaları üzerinde çalışmalar da böyledir.135 olduğu mevzuları tercihan ele alabiliriz. Camialarda da bu hal vakidir.

bunu üstüörtülü surette anlatırlar. hayatta şeytana o kadar . Z i y a e d d i n F a h r i F ı n d ı k o ğ 1 u 1946 yılında çıkan Metodoloji ve 1947 de çıkan İçtimaiyat ve Hilmi Ziya Olken içtimaî doktrinler nam kitaplarında toplanmış bulunmaktadırlar. Muhtelif tarih felsefesi nazariyelerini Prof. tarihini kaim bir cild olarak yazmıştır. mesut olur. S c h m i d t "Allah fikrinin menşsi. esasen bu fikri taşıdıkları halde. Büyük bir âlim olan bu zatın bütün tarihî tetkikleri bu ruhtadır. yahut da şeytanın idaresini icra ve tatbik eden bir teşkilât ve vasıta telâkki olunduğundan bu nevi tarih telâkkisi teokratik ve dualist tesmiye edilir. Bizim İslâm tarih edebiyatında da din hâkim mevkii işgal eder. Maamafih fikirlerini açık söyliyen ve bütün beşeriyet tarihini ilahî ve şeytanî idelerin mücadelesi tarzında tasvir eden hıristiyan müverrihler de çoktur. fakat Ortaçağ hristiyan âleminde olduğu gibi. ancak din ehillerinin emrine tâbi olarak hareket eden mütedeyyin devlet adamları tarafından idare olunursa.. 5) ekspressionist ve 6) nihayet hümaniteci tarih telâkkisi. Pater W. 1 TEOKRATİK TARİH TELÂKKİSİ 101. ve bu da bir şeytanî hükümranlığa tâbi olur. eser bir sosyalist tarafından yazılmış telâkki edilebilir. Biz burada da Tarih felsefesi nazariyelerinden ancak maruf olan bir kaçını alıyoruz. Diğer dinlere mensup olanların hayatı ise şeytan tarafından i-dare olunur. Bunlara göre insaniyetin tarihî hayatının münderecatı ve kıymeti hayatın bir ilâhî hükümranlığın esas kanunlarına tevafuk edip etmemesine göre taayyün eder. Devlet ya Al-lahın. Onlar 1) teokratik ve dualist tarih telâkkisi. Tarih metoduna ait faydalı eseri dolayısiyle bu derslerde ismi çok geçen Profesör A l f r e d F e d e r bunların mutedilidir. Bir memleket ehalisi. 3) positivist tarih telâkkisi. Birçok katolik ve cezvit âlimleri. islamcı mütefekkire göre ancak islâm dininin mukarreratına tevafuk eden. bir hıristiyan mütefekkire göre de hıristiyan dininin mukarreratına uygun bir ilâhî hayat bahis mevzuu olabilir.— 136 — öğrenmesinde de in'ikâs eder. Meselâ Viyana-lı Prof. 4) idealist tarih telâkkisi. telkin etmek mak-sadiyle yazmıştır. Onun için de tarih muhtelif feylosoflann nazariyatı tatbikte esas ittihaz edilmiş ve edilmektedir. Kitabın ismine bakılırsa. fakat bunu cezvit papaslarının postnişini sırf katolik hrisitiyanlığını muasır bir kıyafete bürünerek. îste bütün insaniyetin tarihi ancak bu bakımdan tetkik edilir. 2) materyalist telâkki.

. cemiyetler ve devletler tarihinde tabiî biolojik âmillerin tesirlerini tesbit etmek isterler. Maamafih Al-Birunî Ibn M i s k a v a y h Şems İçi ve Ibn Haldun gibi âlimler için din asla esas faktör âmil değildir. İşte insanın tarihî hayatı da bu istihsal müna- . ancak bu maddi tabiat kanunların insan cemiyetinin tekâmülünde müessir olmaları keyfiyetini doğru öğrenebilirse ilmî olabilir. MATERİYALİST TARÎH TELÂKKİSİ 102. yani tarihî materiyalizm anlaşılır. ya D a r v i n'in hayvanların ve insanların menşei ve hayat için mücadeleleri nazariyesini esas edinerek. Bu telâkkinin mümessilleri. Bütün İslâm tarihi edebiyatını teokratik esasda yazılmış gibi telâkki etmek yanlış. L e n i n'e göre. Tarihteki her türlü fütuhat ve beynelmilel münasebetler bununla izah edilir. yalnız ayrı camialar ve azaları arasında değil. hukuk. ve dinî-ujücadeleleri doğuruyor. tarih ilmi. dünyayı idare eden kuvvet ilâhî ve tabiat üstü değildir. Buna göre-insaniyetin tekmil hayatında iktisadî istihsal münasebetleri esas âmildir. medeniyetleri ve onlar arasında. keza sınıflar arasındaki medenî. ?. Fikrî ve içtimaî hayattaki tekâmüllerde ancak bu müessirdir. Bunlara göre istihsal münasebetleri yalnız insaniyetin ve milletlerin iktisadî hayatı nıtayin etmekle kalmayıp.137 mühim mevki ayrılmıyor. Materiyalizm derken zamanımızda bilhassa bu son nazariye. Yalnız bütün hâdiseleri sırf dinî esaslarla izah etmek umumîdir. Bilâkis cihan mihanikî bir surette cereyan eden maddî tabiat kanunlarına tâbidir. daha ziyade. ve yahut K a r i M a r x'ın ileri sürdüğü iktisadî âmillerin tesirini tesbit ederler. onların hayat ihtiyaçları nasıl vücuda geliyor? Tabiat mahsulleri nasıl oluyorda bir gün hususî mülk maddesi oluyor? İnsanlar mesaî mahsullerini nasıl taksim ederler? İşte bu esaslar üzerinde insanlar arasında doğan münaseebtlere istihsal münasebetleri (relations de la produetion) denir. dualist tabirini onlara teşmil etmek büsbütün yanlıştır. insanlar kendi tasarruflarında bulunan tabiat mahsullerini teknik vesaitin yardımı ile nasıl ve ne derecede kıymetlendirebiliyorlar. maneviyattan ibarettir. din bir mi'yar. fikrî. Bu yüzden dualizm islâm müverrihleri için varid değildir. siyaset ve içtimaî sınıfları. kendilerine has tefekkü rve i'tikad şekillerini. muayyen tarih felsefesinin temeli şeklini almamıştır. Onlar için din. Teokratik felsefe en çok . muhtelif camialar da sınıf mücadeleleri vardır. Bu nazariyenin taraftarlarına göre.Avrupalıların bilhassa katoliklerin tuttuğu bir felsefedir. islam müverrihleri için.

l) Fakat iktisadî âmiller ve istihsal münasebetleri bazis (temfel) tanındığı için marksistler tarafıdan yazılan tarihî eserler de diğer âmiller tamamen gölgede kalmaktadır. başka âr„ 'İleri de büsbütün inkâr etmezler. bir üst yapı sıfatiyle tesirini inkâr etmiyor. Marksist materiyalistler. B o I ş ak o v. bazan yalnız iktisadi değil. Bu sahada en mühim eser. İktisâdi materiyalistler. K a u t s k y ' n i n Ma-terialistische Auffassung der Geschichte si dir. d. Vvedenye e iznçenye istoriyi. felsefi ve edebî inkişaflar iktisadî âmillere dayanıyorsa da birer üst yapı olmak sıfatiyle kendileri de o iktisadî bazis (temel) üzerine tesir icra ediyorlar ve bu tesirler karşılıklıdır» demiştir. tabiî ve içtimaî şerait altında husule gelen hâdiseleri dahi ancak iktisadî esaslara göre izah etmeğe çalışırlaı. Hz.. tarihî meteryalizmi marksist sosyalizmin esası diye tanıdıklarından. kendi tarih telâkkilerini yaymak hususuna diğer doktorinlerin mümmesillerine nisbeten daha çok ehemmiyet verirler. ki iki büyük cildden iba) Bale. A. tarih tetkiklerinde. Yoksa siyasî. islâm dini ile İslâm Devleti de Moğol İmparatorluğu da sırf sınıflar arasındaki mücadele neticesinde.138 — sebetleri neticesinde husule gelen içtimaî bünyeler ve sınıflar arasındaki mücadelelerin tarihi demektir. Bunu Marx istihsal münasebetlerini bir üs (bazis) olarak tanıyor. diğer taraftan tarihi kendi nazariyelerini ilmen esaslandırmak ve onun ilmî propagandasını yapmak için en müsait ve en mühim saha olarak bildiklerinden. Onlara göre. Materyalistiçeskoye panimanye istoriyi Moskova 1929. 1923. 250-258. onun mahsûlüdür. 8. onların muhalifleri olan Müseyleme ile Camuka Çeçen fukara sınıfının menfaatlerini temsil etmişler. ve B u x a r i n. hukukî. İnsanlar arasındaki muhtelif mücadele ve münakaşaları ancak sınıf mücadele ve münakaşaları şeklinde anlarlar. K. Engel s «genç» (yani kendilerine nisbetle genç) marksistlerin bu hususta mübalâğa ettiklerini kaydetmiş ve «bunda ben ve kısmen de Marx mss'ulüz. Peygamber ile Cengiz Han ancak burjuva aristokrat tabakasının. fakat idenin de. Materyalistlere göre tarihteki büyük şahsiyetler ve ideler istihsal münasebetlerinin mucidi değil. 75 v. l . M. bir istihsal münasebetleri neticesi olarak. Moskova. Matariyalist telâkkinin büyük üstadları bi'tün hadisatı istihsal münasebetleri ile izah etmekle beraber. Daha Fr. çünkü iktisadî esasları inkâr edenlere karşı cevaplarımız güya istihsal münasebetleri dışında başka hiçbir âmil olmadığını iddia ve bu nevi âmillerin tesirini inkâr ediyormuşuz gibi intiba bırakmıştır. zuhur etmişlerdir.

yahut bir ülke sekenesinin medeniyet tarihinde geçirdiği devirlerin mahiyeti (almanca Kulturzeitalter). 162-231). fakat onun meteryalizm ile alakası yoktur. diğer nazariyelerin taraftarları ile kendi aralarında Şark milletleri tarihine de temas etmiştir. üst yapı bahsinde (1929 senesi neşri s.. romanlar cümlesinden sayılmak icabeder. 2) Bundan sonraki tekâmül safhalarında hayat tezahürlerini metafizik şerait. Buna göre : 1) Herhangi bir insan kütlesinin. Auguste Comte insanların fikri tekâmülünde gördüğü üç tedricî tabaka esasını tarih telâkkisinde de tatbik ediyor: 1) İnsanlar tarihi hayatların tezahürlerini tabiat üstü hâkim ruhî kuvvetler ile izah ediyorlar. Şahsiyetlere fazla rol atfederek yazılan tarihler ilmî olmayıp san'at eserleri. ancak vekayiinin zuhurunun sebeplerini ve âmillerini tetkik ederek. tarih tetkikinde içtimaî ve tabiî ilimler takip etmekten doğmuştur. mukayese edilmek (Mas-senbeobachtung) yoluyla tayin edilebilir. Rus komünistlerinin ideologlarından B u x a r i n bu eseri hulâsa ve Rus tecrübelerine ai t mütaleaları ilâve ederek Muteriyalist-içeskoge ponimaniye Istoriyi (Tarihin meteryalist telâkkisi) adlı eserini yazmıştır. 3) Ferdlerin faaliyeti.edilerek yayınlanmıştır. 4) Tarih. onları kesim olarak anlamak (Kausalerkenntnis) sayesinde «iliım olabilir. Tarihte pozitivizm. Bu nazariye de tarihte tabiat üstü (metafizik) amillerin tanımıyor. umumî vaziyetlere ve umumî şeraite bağlıdır ve onlardan doğar. umumiyetle insan medeniyetindeki tekâmül safhaları sosyal psikolojik şeraite göre taayyün eder. idelerin ve substansların te- . Buxarin.139rettir. ki mükerreren neşredilmiş ve Kazan türkçesine ve bazı diğer şivelere de tam yahut hulasaten tercüme. bir ülke sekenesinin medeniyet tarihinde geçirdiği devirler. Bu telâkki A u g u s t Corate'm 1839 çıkan Cours de philosophie positive adlı eserinden mülhem olarak ettirilmiştir. 2) Herhangi bir insan kütlesinin. diğer insan kütlelerinin ve milletlerin geçirdiği medenî hayatın ancak inkişaf şeraiti ile umumî ve geniş mikyasta. 3 POZtTİVÎST TARİH TELÂKKİSİ yolunu yılında inkişaf tesirini 103. Ve ehemmiyeti itibariyle M a r x ' ı n Das Capital kitabı ile bir seviyede gelir.

ki A r i s t o . tarihî hayat hareketleri haricinde kalan kütlelerden ibarettir. Bu bir idedir. Bu ide hürriyetten mahrum olan iptidai hayatın kendiliğinden tekâmül etmesi (Selbstentvvicklung) yoluyle husule gelir. ilk defa olmak üzere. ki bunu E f l a t u n . 1839 yılında August Comte'un kitabı çıktığı zaman. Hegel ve Scho-p e n h a u e r'ın felsefeleri bu nevidendir. tayin etmek yoluna girdiler. Herhalde bu yol Avrupanın bilhassa liberal burjuva muhitinde makbul en ilmî yollardan biridir. Bunu eski yunanlılar ve Romalılar kısmen anlamışlar. ideden ibarettir. fakat onu ancak hıristiyan Avrupalılar. 1915. Bu telâkki materyalizmin tam zıddıdır. işte beşer hayatını idare eden esas âmiller de bu gibi idelerdir. geniş mukayese usulü ile. yahut objektiv olur. Bu cihetten marksist tarih felsefesinin en çok mücadele ettiği felsefe de bu idealist tarih telâkkisi olmuştur. Buna göre. 3) Nihayet insanlar hâdiselerin tabiî sebeblerini. daimî olarak yaşıyan hareket ise. hakikaten idrâk etmişlerdir.140 siriyle izah ediyorlar. Za- . Objektivlere göre madde (materyal). Afrika ve eski Amerika'daki insanlar ise. inde mufassalan izah edilmiştir. ancak ide vasıtasiyle hakikat olabilir. sonra F i c h t e ve şair S c h i 1 1 e r tarafından ileri sürülmüş bir nazariye ve telâkkidir. İdealizm nazariyesi K a n t'ın 17 "4 yılında çıkan Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in zueltbürgerlicher Hinsicht nam makale-siyle başlanmış. K a n t ve F i c h t e izah etmişler. Hegel'in fikrince. Sonra bu fikri İngiliz mütefekkirleri B u c k l e ingiliz medeniyeti tarihi kitabında August Camte'den alarak ve Almanlardan Kari Larap-r e c h t 1891 yılında çıkardığı eserinde müstakilen (yani August Com-te'dan almış olmıyarak) inkişaf ettirdiler. Schilling. ancak ide esasında tekâmül eden milletlerin tarihinden ibarettir. Şark kavimleri hürriyetin kıymetini anlamıyorlar. Umumîyetle madde ruhun elinde kullanılan bir aletten ibarettir. 4 İDEALİST TARİH TEÎ \KKİSİ 104. insaniyetin tarihi. böyle düşünülüyordu. yani kendi şahsi hürriyetini kendi istekleriyle tahdid ederler.. kendi şahsi hürriyetlerininin mühim kısmını devlete verir. Bu ide ya sübjektif olur. onların sosyal psikolojik şartlarım tesbit ederek ve aralarındaki münasebetleri. Bu nazariye bilhassa P. İde ilâhî ruhun mahsulüdür. bilhassa Cermenler. Bu telakkiye göre. insanlar. B a r t h ' m Die Philosophie der Geschicte als Sozialogif. hürriyetlerini temin edebilmek için.

muhitle temasdan korkmuş bir halde yukarıya doğru siv-rilmiştir. Medeniyetler yekdiğeri arasında ancak tesadüfen rabıta bularak. Şarklı.etçebenımsemiş oldukları felsefe olmuştur. Bu nazariyenin taraftarları. inkişaf ettirilen bu fikir sistemine göre.. onların yerine yenileri doğuyor. intutionla hads'le sezilir ve ciddî tarih kitaplarından ziyade destanlardan anlaşılır. Meselâ tarihte oynadıkları rollar itibariyle Şarklı ile Garplinin duyuş farkları hakkında garip mütalealar dermeyan ediyorlar. Bu f i k i r Leo F r o b e n i u s ve Osvvald S p e n g l e r tarafından ileri sürülmüştür. vakanüvislerden öğrenilmekten ziyade. mânası ve neticeleri hakkında ancak takriben bazı fikirler ve mütalealar söylemek mümkündür. Tarihin karanlığında kaybolup giden meçhul medeniyet devirlerini anlamak için ise. ona dayanılarak. onun münderecati. Umrisse einer Kultur-und Seelenlehre 1911. O s v v a l d S p e n g l e r'in . insanın hayatı sıçrayışlardan ve tesadüflerden ibarettir. bir minare şeklin detasavvur edilir ki darlaşmakta olan gök kubbesi altında. Onun için de o. ansızın meydana çıkıyor. yaşıyan fakat kat'î şeklini alamı-yan insan hayatı demek olan «tarih> hakkında ise. Daha inkişaf devrini yaşayıp bitmiyen ve hakikî siması henüz açıkça bilinmiyen medeniyetler (meselâ şimdiki Avrupa medeniyeti) hakkında. Frobenius'a göre. ancak muhayyeleye göre tamir (reconstruction) usulleri tatbik edilebilir. ancak henüz vücut bulmak üzere olup hâlâ cereyan ve inkişaf halinde bulunan. ihtiyarlıyor ve ölüyorlar. ilmî esaslara göre tetkik edilmeli. artık katî bir şekil almış olan tâbiiyattan ayrıdır. 5 EKSPRESSÎOiNtST TARÎH TELÂKKtSt 105. Garpli ise. tarih. insan hayatının cereyan halini idrâk eylemek için bir vasıtadır. Artık vücut bulan ve kat'î şeklini almış olan <tabiat>. L e o Frobenius'un fikirleri Paideuma. şiir söylemek ica-beder. mahdut sahada. insaniyet tarihinde rol oynıyan ayrı insan kütleleri ve camialar hakkında da vesikalardan ziyade kendi-intibalarına dayanarak hüküm veriyorlar. Tarihin mevzuu. onun takâmül sür'ati.141 manımızda da meteryalizm Rusya'nın ve idealizm de Almanya'ma devl. Bir asır sonra garb medeniyeti de batacaktır. Esasen modern sanattaki ekspressionizmden mülhem olarak. Şarklıdaki '"minare duygusu" ile Garplıdaki "cihan duygusu" biri diğerine mukabil olarak tarihte görünüyorlar. cihanın vüs'atını ve hudutsuzluğunu duyarak bu hudutsuz sahayı dolduramamak hasreti içinde yanıyor.

efkârı. deruni ve ruhî amillerin tesiriyle ilerlemekte olduğuna inanmaktadır. Aynı nazariyelerin bir benzerini derin inançlı bir hıristiyan sı-fatiyle ileri süren ingiliz âlimi A r n o l d T o y n b e e'nin fikirleri ise ismi yukarda (s. arada az çok fark olmak üzere. Herder ve Lotze. Ideen zur Naturges-chichte und Geschichte der Menschheit ismindeki eserinde daha etraflıca izah etmiştir. Lotze bu nazariyeyi sade bir hümanite nazariyesi olmaktan çıkararak. Umrisse tiner Morphologie der Welt geschichte adlı eserinde izah edilmiştir. buna tarih ilminde. hülaseten şudur: İnsan tabîat üzerinde hâkim olmak için yaratılmıştır. idesi aranmalıdır. fiilleri telakki olunmalı ve onlarda tek bir insan medeniyeti. ayrı camiaların isteklerinin çok mütenevvi olması ancak bu idenin büyüklüğünü. ne kadar muhtelif olursa olsun. 6 HÜMANÎTECİ TARİH TELÂKKİSİ. fakat büyük medeniyetlerin kuruluşunda nomadlara teşkilâtçı ve itici rol atfettiği gibi. o nisbette. milletlerin. bunlar üzerinde şuurlu tek bir fail hakim bulunmaktadır: insan. unvaniyle 1788 yılında çıkardığı eserinde ileri sürülmüş sonra ayni fikri Her-mann L o t z e 1856 yılında çıkan Mikro. 4) de geçen A Stııdy of History s inde (1932—1946) uzun uzadıya anlatılmıştır. bunlar ancak tek insanın harekâtı. milletler ve ırkların üzerinde hâkim olan bir insaniyet vardır.kosmuş. tek bir kül olarak aldığı beşer tarihî mukayeselerine Sark kavimleri tarihini geniş mikyasta celbetmekte ve beşer medeniyetinin. arap İbn Haldun'un düşündüğü gibi. Bu telâkki Kant ile aynı zamanda yaşamış olan L e o Her-d e r'in Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschen. edebiyatta ve sanatta bir metod şeklini verebilmişlerdir. ferdler. O. ayrı ülkelerin tarihi. Bu iki hümanitecinin görüşleri. o müşterek büyük ide bütün diğer idelere üstün olur. ayrı kavim ve devletlerin tarihi olarak öğrenildiği halde. Binaenaleyh beşeriyetin hayatı. tabiat ile karşı karşıya bulunan da kül halinde olan bu insaniyettir. Kültürler. Toynbee daha olgun olmadığını zannettiği tarihin alıştığı t ert i p şekillerini tanı mamakta. azametini gösterir ve. 106. tarih felsefesi nazariyelerinin fevkinde bir nazariye haline getir- . doğuş ve çöküş devridaîmisinin iztirapları şeraitinde dahî. Fertlerin. medeniyetlerin yükseliş ve çöküşünde bir devridaim hâdisesi görmekte._ 142 fikirleri de 1918-1922 de çıkan i k i cildlik Der Untergang des Abend-landes. Spengler gibi A. fertle cemiyetin biolojik bünye birliğine inanmakta.

O diyor ki. hangi unsurların daha ziyade devamlı tesir icra eylemekte olduğu. memlekete altın ve gümüş getirmek. kısmen bile olsa tesbit edilebilir: 1) Evvelâ iktisadın. B c r nh e i m 1880 de neşrettiği Geschichtsforschung Geschichtspilosophie nam eserinde Lotza'nin fikirlerini tahlil etmekte ve onları heyeti umumiyesi itibariyle kabul etmektedir. Beşer tarihinde. . Tabiatın ve medeniyeti yaşatan cemiyetin hariçten yaptığı tesirler gibi. kimyevî ve biyolojik nevilerden çeşitli ve devamlı aksülamel-lerle yaşattıkları karşılıklı muazzam tesirler sisteminin husule gelme şeklinden ibarettir. insanın içinden gelen saikler de. umumî insaniyetin tabiî ve medenî âmillere muvazi tesir eden iç müessir kuvvetleri'nin tesiriyle izah ediliyor. beşeriyetin hayatında. biri diğerine mütemadiyen değişen karşılıklı tesirlerde bulunurken. tarihteki rolünü tesbiti nisbeten kolay en büyük âmil olduğu muhakkaktır. bu meselenin teferruatına girerek.metodolojisi mutahassıslarının en büyüklerinin benimsediği bir fikirdir ') 107. Maa-mafih tarih felsefesi tetkikatı sayesinde. varlıkların iç müessir kuvvetleri (innerliche Wirkungsimpulse der Wesen)nin fizikî. Meselâ 17. Bu f i k i r tarih . "Tarihte hümanitecilik" insanın temayülleri. inci asırda ticareti devletleştirmek ve hazineleri çoğaltmak. iktisadî âmillerle izah olunamıyan pek çok hâdiseler.143 mistir. yahut beşeriyete aşılanmak istenen cihanşümul ahlâk ve f i k i r sistemi olan "hümanizm" demek değildir. fakat harice çıkarmamak şeklinde görülen merkan') Prof. Bana göre. tarihî vak'alar üzerinde içten ve müsta-killen müessirdirler. yalnız kendisini ihata eden tabiatla değil. onu misallerle anlatmak yersiz olacaktır. kavimler hayatının mütenevvi olan tezahürlerinde bilumum insanların bir umumî ideale doğru yürümekte olduğu görülüyor Hümanitecilik" Rönesansm umdesi olan "hümanizm". Burada. Bu fikri taşıyan hümaniteci tarihçi tek taraflı olan idealist yahut materyalist tarihçilerden daha geniş f i k i r ve esaslara dayanmaktadır. Tarihin heyeti umumiyesini bir takım umumî düsturlar içine almak tecrübeleri ekseriya tarihî hakikatleri izaha mani olmuştur. Muayyen ticaret usullerinin de büyük rolleri görülüyor. yine her vakit mevcud bulunan medenî münasebetlerle birlikte inkişaf ettiğini ileri süren nazariyedir. ihracatı artırıp ithalatı azaltmak. fakat kesin nazariyelerin ve sivrilmiş felsefe sistemlerinin hiçbirisinin tesirinde kalmayıp hâdisat karşısında bitaraf kalmak isteyen tarihçiler için kabule şayan olan geniş ve ihatalı tarih telâkkisi budur. tabiat kanunlarının makanizması..

Bu mesele. asrî vesaiti nakliye. yukarıda (§ 8183) münasebetler kavrayışı ve kültür âmilleri bahsinde de izah edilebilirdi. ihtirasları gizliyen bir maske rolünü oynuyorlar. cumhuriyet. V. yahut göçebe hayatı. İçtimaî hayat ve kültür muhakkak ki. makine ve teknik. Umumiyetle vekayii öğrenirken zikri geçen mekteplerden hiç biri2 *) Blc. inci asrın başında deniz ticaretinin inkişafı ve bunun efkâr ve zihinler üzerindeki tesiri bir çok kavimlerin tarihinde mühim değişiklikler yaratmıştır. («Harizm» maddesi) 256. 2) Diğer taraftan kültür sahasında elde edilen bazı kaideler de şimdi beşeriyet tarihine ait tetkiklerde umde olabiliyor. Keza meselâ devlet teşkilâtında bir kaç usulün bulunduğu de bunların medenî tekâmül üzerinde tesirleri de malûmdur. hattâ Iranda . yalnız ingiltere'de değil. yahut şehir hayatı ne gibi tesirler yapmıştı. yalnız müessir âmillerin mahsulü değil.Sünnîliğin yerine şi'îliğin hâkim vaziyete geçmesinin bunun tesiri ile husule geldiği malûmdur 2). matbuat sinema ve radyoların. kara ticaretine bağlı bulunan İslâm memlekelerinin medeniyetçe sukutunun. havacılığın ve propagandanın beşer hayatı üzerindeki tesirleri muhakkaktır. Toplu olarak bakılırsa iktisadiyata ide karışıyor.144 tilizmin. türkçe Isl&m Ansiklopedisi. Tarihte müessir olan büyük âmiller nedir? Bu sualin cevabını. 16. inci asırda Buhara ve Hive'nin. Biz de buna burada temas edelim. federasyon. aynı zamanda kendisi de müessir olan bir âmildir. bunlar da birer kaide şeklini almışlardır. Mamafih hayat üzerine müessir olmak manasiyle bu gibi âmiller beşer hayatının tenevvüü karşısında pek mahdut kalıyor. T o y a n Bugünkü Türkistan ve Yakın tarihi ikinci tabı a. kölelik ve hürriyet nevilerinin beşer hayatına tesir şekilleri sabit olduğundan. . V. bu malûmdur. Aynı merkantilizmin 10-11. Zamanımızda endüstri.. Meselâ monarşizm. ideler de iktisadî menfaatleri. Bunlardan her birinin arkasında (yukarıda § 104 de işaret ettiğimiz) siyasî ve iktisadî menfaatler gizlenmektedir. feodalite. daha doğrusu eski Soğdlann ve Horezmlilerin ticaretinde. bilhassa son iki cihan harbinden öğrenmek mümkündür. esas olmuş olduğu ve oranın hayatı üzerinde büyük bir tesir icra etmiş bulunduğu görülüyor ')• Bunun gibi. 121. aristokratik cumhuriyet ve demokratik cumhuriyet. Zamanımızda mücadele halinde bulunan ideolojiler. beşeriyetin hayatını alt üst etmektedir. konfederasyon gibi usulleri tanırız. Keza esaret. Meselâ insan hayatında avcı hayatı. tekmil Avrupa'da tesiri malûmdur. ) Z.

145 ne kapılmamalı. r e d e r tarafından yazılıp Lehrbuch der Geschictlichen Methode'aindt: s. ona sanat nazariyle bakılmış ilmî tarih sistemini işlemek hususuna ehemmiyet verilmemiş. Mamafih islâm teolojisi hırıstiyan teolojisinden biraz farklı idi. takip etmiştir.Garpta tarih telakkisinin ve metod bilgisinin mükemmel tarihleri olduğu ') gibi. Bunlara nazaran tarihî vekayiin sebebi malûmdur: Allah ve kader. Allah o âdeti kolay kolay terk etmiyor. Allanın iradesi hususunu tarihe "sebep ve sebeplenme" bağlılıkları kanunu ile barıştıran bir formül bulmuştur. Tarih tetkikinde en iyi yol. Çünkü islâmiyetin hâkim mezheplerine göre. Kur'an'ın kendi1) Garpta metod bilgisinin eski çağlarda zamanımıza lcadarlci tarihinin güzel bir hulasası Geschichte der historisehea Methodenlehre unvaniyle A. bazı hususlarda. edebî zevklere tabî tutulmuş. her devir ve her ayrı vaka hakkında bunlardan bir veya bir kaçının müessir âmiller sıfatiyle gösterdiği hususiyetleri düşünerek çalışılmalıdır. dinî teokratik nazarlar galib gelmiştir. Tarihte Usul . her şey Allanın iradesiyle vücuda geliyorsa da. 108. tarih sahasında tam bir irtica hüküm sürmüş. Bunların yolu. Allah her şeyi muayyen bir kanuna göre yapmak âdetini icad etmiştir. 10 . Romalılar devrinde tarih. onun kendi iradesinin neti cesi ise de. Bizansta da tarih ilminde teoloji hâkim olmuştur. 7 İSLÂM ŞARKINDA TARİH TELÂKKİLER!. Bu. şarkta tarih telakkisinin de tarihi vardır. 65-85 de dercedilmijtip. Bu usûl kendilerinden sonra da yaşatılmıştır. bulunarak hâdiselerin hangilerinde ne gibi âmillerin müessir bulunduğunu hiç bir kablî fikire tâbi kalmayıp tesbit etmeğe çalışmakdır. Şahsen ben tarihî hâdiselerde en çok tabiî ve iktisadî âmillerin ve bizzat beşer hayatının kendisinin müessir olduğuna kanî bulunuyorum ve bununla beraber ruhî âmilleri de müstakil müessir âmil olarak tanıyorum.. yukarıda anlattığımız gibi Pragmatik tarih usûlü idi. F. O da Allahı "istediğini yapan'' (faccâl-un li-mâ yaşa') bir padişah (melik) olarak tanıyor ve kadere inanıyorsa da. yalnız T a c i t u s öteki Thukydides'ın yolunu. Yunanlılardan T h u k y d i d e s ile P o l y b i o s tarihte felsefî bir yol tesbit eden ilk âlimlerdir. Hıristiyanlık ve İslâm devirlerinde ise. bu hususlarda tam bir şekilde bitaraf.

tabiatçılara olduğu gibi. bilhassa tıp felsefe. Morg. herhalde Jslâmiyetten önceki Arap ve Fars rivayetleri tesiri altında tekemmül etmiştir. tarihçilere de "Allahın sünneti" ni. kanuna tabi kılmasını idealist Alman filosofu H e g e l'in insan cemiyetinin kendi hürriyetini tahdit ederek refah temin ettiğine dair felsefesine benzer bir şekilde izah etmişlerdir. Yunan edebiyatiyle daha yakından tanışmış olan Süryanî âlimlerinden bazıları. Islâmiyetin bu talimi. diğer bir çok ilimde. coğrafya ve hey'etde yunanca eserleri tercüme ederek onlara Hindlilerden ve saireden öğrendiklerini eklemişler ve kendi tecrübelerine dayanarak bu ilimlerde terakkiler elde etmişlerdir. Yani rivayetçi tarih tasnifi yoluna girdiler. Az sonra. Zar Ûberlieferangsgechichie von Buchari't Traditionssammlung. meselâ Thukydides.— 146 — sinde (XLVIII. İslamlar. muhtelif "futûh" kitapları telifine. XCII 1938) «. ') Hadis rivayeti tenkidinde kabul olunan usul T a b a r î gibi âlimlerin tarih rivayet sistemi üzerinde müessir olmuştur. tarih değil. İslâmlar. Bunlar ise. ihtimal tarihî eserlerin dış şekli hususuna da antik tarihçilerin yarattıkları ananenin (Süryanîler ve Bizanslılar vasıtasiyle) zaifde olsa tesiri olmuştur. Gerçi Islâmlarda bizzat tarih yazmakta muayyen sistem takip eden âlimler de zuhur etmiştir. Araplar fütuhatlar vasıtasiyle. Polybios ve Tacitus'un eserleri tslâm-larca tamamiyle meçhnl kalmıştır. Allahın böyle kendi iradesini meşrutiyetçi bir hükümdar gibi. Fakat bu da isbat edilmiş değildir. yani sebeb ve müsebbep bağlılığı kanunlarını ara mak hususunda geniş imkânlar açmıştır. Bazı islâm mütefekkirleri de. Makedonyalı Filip'den sonraki Yunan ve Roma tarihi için Ptolemeus'un kronolojisinden Bizans-lardan ve Süryanilerden bazı malûmatlar elde etmişler. Fakat tarih sahasında tarih felsefesini aksettiren eski Yunan ve Roma eserlerinden hiç birisi arapçaya tercüme edilmemiş. I. fakat Müslümanların tarih telâkkisi. hatta onun esiri nazariyle bakmışlardır. ilmi vücuda getirilmiş ve bu sayede Araplarda rivayetleri tenkid ananesi yerleşmiştir. sizden önce de böyle olmuştur ve Allahın yolu hiç değişmez" deniliyor. F ü c k. fakat onlar da bu nazariyelerini işlememişler ve Osmanlılar devrinde Ibn Haldun'un ') Bk. 23) "Bu Allahın yoludur. Yalnız Peygamberden rivayet edilen hadislerin mevsukiye-tini tesbit maksadiyle "uşül-i hadîs. riyaziyat.. d. Buna rağmen. . rivayet ve epos idi. yani vakanüvişliğe başladılar. 60—87. ilmin bir şubesi olan tarih felsefesiyle alâkadar olmadılar. Bu gibi âyetlerden dolayı bâzı islâm mezhepleri Allaha kendi vazettiği kanuna bağlı. eserlerini Arap dilinde yazmışlar ve müslüman Araplar da bunları okumuşlardır. Zeitschrift der Deutsch. Cet.

~*"^' 4X Jl «4* «i&* ^ iLoUıU lt±L\ Ji'j itli" j b_l *. 109.'. tarih ve heyet ilimleri olduğu halde.. İktisadî meşeler riyazî ve tabiî ilimlere dayanır. Onun tarih talâkkisini ve felsefesini belirten yazıları Hind medeniyeti tarifine dair yazdığı Kitâb mâ li 'lhind kitabında.JaUtl. âdât ve dillerine taassupla bakarlar. vr. her halde böyle bir eseri bize kadar gelmemiştir. Bu gibi münferit tezahürlerden biri de Ebü-Reyhân El-Bi-rûnî'dir (Ölüm. Fakat İslâm âlimleri yabancı milletlerin. El-Bîrûnî tarih felsefesine dair fikirlerini müstakil bir eser şeklinde toplamamış.— 147 — tesiri müstesna. etnografya (Macri-fat al-umam). Jj-»>. Arzın hayatı Kütübü MukadJ ) Şaydana 7a _. mineralojiye ai t A l-Cama hır fi 'l-cevâhir.i. ElBîrûnî'ye göre tarihî hadiseler muhtelif dinlere mensup eşhasın bakışlarının fevkine çıkabilen muhakeme usulüyle yapılabilir. Keza tarihe hurâfî fikirlerin karışmasına karşı şiddetli sözler yazmıştır. 6a 4^S* W*' -1» f^\ »>*4» J**' ^*J • i-l—«j ^-~ Jl •"****' J* ^İ—**. El-Bîrûnî'ye göre. lisaniyat ilimlerini. bu cihetten insanın hayatında en zarurî ve en tabiî olan ilimler coğrafya. hattâ jeoloji ve iktisadiyata ehemmiyet vermiştir. İnsanların diğer ihtiyaçları tıp. beşeriyetin de mebdei takdir edilmeyen tarih öncesi hayatı vardır.j l(—£■ Dijer ilimlerin zuhu- . bir anane ve bir mektep vücuda getirmemişlerdir. Gerçi kendisi "din ile devleti i k i z telâkki etmiştir '). arzın hayatı gibi. ^^-u:il ^->jj J^'/ i#" & "^i-^S ^ » f 2) Tahlıd.« jlJıi)! j ı>»»l)lM l^U» ^»lr oL-li.Vr.jkkjil^ J. fakat tarihî meseleleri ancak dinî ve kavmî hislerin tesirinden azade ve bitaraf olarak yazmanın lüzumundan bahsetmiş ve Hind medeniyeti tarihini bu esas dahilinde yazmıştır.J. mantık. 2). bunlara itiraz ederler. eczacılığa ait Al-Şaydana ve coğrafî tetkikler metoduna ait yazdığı Tahdid nihaydt alamâkin nam üç eserinin mukaddimelerinde istitraden söylenmiş şeylerdir. 1050 lerde). Umumiyetle ilimler yekdiğerine sıkı bir şekilde merbuttur ve bu ilimler karşısında muhtelif milletlerin vaziyeti de aynıdır. 3a: .\j (J-»Vîj o^-UjJ-lj . Ona göre."Vl Uj <~«1V1 i^îll l»A^I ^VcJ^jU '•"A. şiir ve edebiyatı vücuda getirmiştir. Al-Aşar al-bâqiya sinde. Bu zat tarihî meseleleri aydınlatmak yolunda arkeoloji. Lr jlj». musiki. meselâ Yunanlıların. "Muhtelif ilimler insanın hayatî ihtiyaçlarından doğmuştur. İnsanın iktisadî hayatı ftabiî muamele* usulünden sonra *vaz'î muamele» usulünü doğurmuştur.

arz tabakalarında husule gelen değişiklikleri tetkikle öğrenilir. 167 ve KÜSb m&li'l-Hind. tabiata hâkim olmak ve kendi hayatını korumak zarureti yüzünden içtimaî ve iktisadî kanunlar vazederek kendisini bunların çerçevesine sokmak ve bu kanunlara tâbi kalarak seadetinin temini için uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. İnsan tab'en anarşıya mütemail ise de. insanlar da buna göre yerlerini değiştirmişler ve muhaceretler meydana gelmiştir3). 2 ) Aynı eser. Biz bu tabakaları taşların ve toprakların şeklindeki farkları tetkik ederken. medeniyet.. insanın kültür hayatındaki inkılâpları da. Amuderya nehri mecrasında vaki olan tabiî değişikliklerin arz tabakalarında hasıl olduğunu. hararet tesiriyle muhtelif şekiller almış olduklarını. 13a—13b. ') Al-Cevâhir. Yani El-Bîrûnî jeoloji ile arkeolojiden tarih hadiselerini izah etmek için istifade etmiştir. eski mamurelerin harabelerini tetkik ederek tesbit ediyoruz'). Al-Cavâhir ile Tahdıd'in mukaddimelerinde. fakat kendisini çeviren düşmanlarının çokluğu.148 dese ile değil. Ona göre. 124. vr. j-ş-^:' <UJJX ^--illjl jj^>_ J^^y 0:4li xx. Hb— 16b. ilk önce bunların eritilmiş bir maden halinde. yahut bilâkis soğuk yerler sıcak olmuş. nşr. sonra soğumuş bulunduklarını tesbit ederek toprak üzerindeki hayatın değişiklikleri yarlarda ve uçurumlarda müşahede ettiğimiz fosilleri öğrenerek. vr. 1) TakJîd. El-Bîrûnî Horezm'in eski kültür tarihine de. Kren/tovv. s. insanlar arasındaki içtimî bağlılıkların nasıl husule geldiğini anlatıyor. sanat ve hirfetlerin. 2 ) Aynı eser. O. arabî metni. 14a — 14b. harf inkılâbı zamanında bu formalar Devlet Matbaasında imha edildi. bu nehrin eski mecrasında müşahede ettiği eserler ve nehrin doğusundaki eski Horezm (Sağ Horezm) harabelerinden istidlal ederek anlatmıştır 2). 29—43 de intişar etmişti. O yine dağılmak için çırpı-nır. Bu mukaddime 1928 de tabına başlanan El Bîru-nj'nin Asarı nam eserimde s. *!• Lul^t <-*_) ^j)l ^Jı (J^. daima maruz kaldırunu sebeplerini de böyle izah etmiştir. Her iki kitaptaki uzun mütaleâlannın özü şudur: "İnsan birbirlerine aykırı unsurların halitası olduğu için ancak bir kaahir kuvvet karşısında topluluğunu muhafaza edebilir.) Llt *j")*? >-**J 4i* ı_»'j ••• iJf* • oi-JI . El-Bîrûnî'ye göre. vr. arz üzerindeki tabiî tahavvüller neticesinde sıcak yerler soğuk olmuş. Müslüman avamın inandığı Kaf Dağı hurafesi Hindlilerin ve Soğdlula-ların semada asılı olduğuna inandıkları efsanevî dağ kıssasından mülhem olarak yerleşmiştir *).

para ihtikarına düşkünlük ve kazanç hırsı doğurmuştur. bunları insanlar arasında tedavülden. Hirfetkarların mahsulleri her istenilen zaman mübadele edilemeyip boş kaldığı için kendi aralarında her vakit kıymeti haiz olan bir mübadele vasıtası icad etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Madenî paralar esasına göre kurulan hayat ise vaz'î muamele hayatıdır. işte bunları yerin göbeğine ezelden beri gömülü kaldıkları yerlerden çıkararak muameleye koydular. başkasının zararından korumak işinde de faydasızdır. Para sistemine geçmekte de böyle oldu: İnsanlar arasında derecesi yüksek ve aşağı ve zayıf zümreler zuhur etti. fakat bunda işlerine yarayacak bir hususiyet görmediklerinden altın dinarları tüccarlara iade etmişlerdir. Çünkü iş karşılığı olarak aldığı mübadele maddesi onun ihtiyaçlarını tatmin etmemiştir. ihtiyaç saatleri de uymamış. Deniz ticareti ile meşgul olanların gemisini rüzgâr deniz ticaret yollarından uzak bir adaya götürmüş.. muameleden alıkoyanları azabı elîm ile tehdit etmiştir. Bu vaz'î muamele hayatı insanlar arasında kadına. Bu da bir taraftan fakirlik ve rehinle geçinmek. lükse. bunlar da yerlilere eşya karşılığı olarak dinar vermişler. Amel müsavi olmadığı gibi. Bu da görünüşte parlak. Çünkü altın ve gümüş insanın karnını doyurmadığı gibi. Paranın kıymeti ancak sun'î bir şeydir. Allah san ve beyaz madenler vasıtasiyle hayat işlerini tanzim edince insanlar arasında para toplamak hırsı arttı.149 ğı belâlar karşısında tek hasına müdafaa edememesi onu diğer hemcinsleri ile birlikte medenî olarak yaşamağa mecbur etmiştir. Hayat bununla tanzim edildi. Fakat istihsal maddelerini kendi aralarında müsavi surette taksim etmekle mesele halledilmemiştir. onun başına gelecek belâyı defetmek. Allah onu şehir ve köylerde de muhtelif parti ve hiziplerin karşısına çıkarmıştır. Zaten böyle define (kenz) yapmak doğmuş çocuğu geri ana rahmine koy- . O diğerleri tarafından ezilmemek için başkaları ile birlikte hir-fet ve sanayi'i inkişaf ettirmeye başlamıştır. Fakat her haklının hakkı karşısına haksızlık tarafının batıl işleri dikilir.. nâdir bulunan. Onlar da bunu ellerine alarak tadını ve kokusunu tecrübe etmişler. evlâda. diğer taraftan saltanat ve dehqanat (yani derebeylik) doğurmuştur. işte hayatımla kasem ederim: Medenî insanları birbirine yardıma sevkeden hakiki hayat nizamının esası bu tabiî muame-Ie'dir. insanların başında olanlar siyaset şartlarını buna uydurmak bu zümreler arasında bir tesviye çaresi bularak Allahın kendilerine tevdi ettiği vazifeyi ifa etmek mecburiyetinde kaldılar. Fakat Allah altın ve gümüşün define sıfatiyle gizlenmesini takbih etmiş. paslanmadan şeklini muhafaza eden gümüş ve altın olmuştur.

ajj jarl r-b>-l l-lflj .-^'J *"*•»— ^ulf J^»-** »>>Sf»j Jt*lv-j jlllj İ.. maden ocaklarından çıktıktan sonra biçilmiş ekin ve kesilmiş hayvan gibidir..l j Ui.Jc LrU jL-^i M ji^f Lr'M LL. jJVij -J^-V * J^J KM ^I^İ-UA» J <:-• j'V l L. L.J^-J ^j S'jjj .1 J* j-JU"^.ijy r^ <ftt. 9-10 : rli.. .ı_. ^ U^^i: —. L_. ( >^.* ^^-^-ı Jü^tj ^Uı >"S'ia. „•"«—Jl» u'j^'J «*ta JJJIİ ^)j«-. o)li «•IJtYl jrf *• j>... ! ) 1 ) Al-Cevahir.I üLJIj BÛUJi VI >ıi" V lrlj JI^VljLjli j^Vl._ij «J/j »ii-li l_jL j <^« c»L tSİj ^* Jl iULlI^» ı^j»J l-Uj <j J.JLT jiVi j^c-i Vj JÜ»j .— 15ü - mak gibi gayri tabiî bir iştir.^İI^J » t IJS»İ\ cjti\ »L--HJ î>-?fc ^UI^ujL-Jj 5Ll\ ^tp ur^U' ^Jrr> u J._>lklljlr 1 ^ ^ *ic ^UliL» L «jf ^.y* U .tA.JV ^ >i £?*£$ £f)^% J'.. K r e n 1c o w..«3* iJ5U Jl rrJ l________________i tfj&j J>>-1. \jtt\ J{J3 ^ı/S'ı . l<—'»' V V »^ .^ .-> .j ır'_.U J^ ^C ( jl_. Altın ve gümüş.ü-_Vj ..ıij j^Laicit.V L_^_.. etil j\yH\ÜJ* «*t jl-""' Jt J> >lojtj >^l..i"M lc 4. 4*j*«.--^-i. M' *^* #J j **J (*" /*' j» ^VİJJ <--_>yı i*uı uij j^kı cni^'.r l^jl vyıll JL. ki onları yemekten başka çare yoktur Altın ve gümüş te muhakkak ticaret.Z)\ tj'i.»Jllj <-ü)İJ j-û »" . hak ve hukukları tesviye işlerinde kullanılarak tedavülde bulunmalıdır. *-iU Jl oleLJij «J^il iŞ*l oljljVlj f).ıyui:i:-. nşr.Vlj 1 A_^Uİ\ c-til US .«jJij >_^Ji j^^-Ç j-Jij jl*» jypı o' «î*j .c ı# luı a».!• lf.i)IJ ) *'l»«^— jU^ . I_^*J l^» |j-t» j)l L<r'jL.U«-:-..>' JljU l4llj. i^ ır J\ i-ryı t*X_^' yi UM «iU *»L»^ rr ^î tr_ v^v_jij ^l:)lc«l j ^ibjl jJi JjUJt N 4>:-)l> cn«lli_.U^ Jl L-i. L. cU J ^Lı'VI 'Â*j _ «_jj»«l)l_j „«_il)l J»l ^-» <♦—! y. y^l JC_İİ j tf>l Jl İU-'j ^ L u j.*Jlj 0*JI.i— L». *iz't.I» «îlj^ <«.îj »l__ill< İ^AJ.tj U*j .l:^l. .»^} . ^U)liy . ^»j J^—î.ll Iji^Hıl L-t-JÜ. «.

lj Jl^Vl Ijl. Fakat o medeniyetlerin inkişafında bizzat insanın kendisinin ve onun tarafından yaradılan hayatın da âmil olduğuna inandığından muasır hümanitecilere. Grafenhaninchen. \)) ) Lc A^İJİ^İ OLÎ-VIXJ LS-^İJ -J^-J JtU U* dll-Lf j El-B î r û n î Tahîîd kitabında da vr. -ı^l «ol-**! jy} *• frljjl «u^j i. 21b : jd M\Tl ) JİSUİ %-j JJİiJt Lr .i-I Ijl *_».3b aynı fikirleri başka ibarelerle anlatmıştır : 1U1 j i£f 1^)1 t Jx±\ oîi V£fŞ le^Ja.151 Tabiî ve iktisadî âmillere bu kadar yer ayıran El-Bîrûnî muasır pozitivist ve materyalistlerin mübeşşiri sayılabilir. 2) + iU'l _. muğlak mevzuların anlaşılır bir şekil aldığını kendi keşifleri sayesinde ilmin tekâmül ettiğinb söylemiştir. 6-7) kitabın metninin bu parçasını Tchlid'den nakleltiğimiz parça ile karşılaştırmadığı için cüm-nin para sistemi yerleşmeden önceki hirfet ehli hayatına ait olduğunu iyice tebarüz etti-rememiştir. s. U »xı/j .—ı)l> î!jLt« ^c l|—»b ljf_ ^ Jl j.jLJNı $f jl -u> . £j_j V <»-yjU pUı'V'j "JJ-^I ^jjjl'S'IjU L^L* ^ L_. El .Bîrûnî medeniyetin mütemadi bir surette durmadan inkişafına inanmış ve kendisinden evvel yaşıyan coğrafyacı C ey h âni'-nin zamanında ilmin Yunanlı P t o l e m e ü s zamanına nisbeten ilerlemiş olduğunu bildiğini gibi. t+^l jte. kendi zamanında ilm-ü-irfanın Ceyhan! zama-nındakine nisbeten bir daha ilerlemiş olduğuna kani olmuştur. büyük bir idealist olması itibarile de muasır idealistlere takaddüm eden bir mütefekkirdir.. O kendi mesaisiyle önce Ptolemeüs devrinde «dağınık olan fikirlerin toplu bir sistem haline getirildiğini. 3a ."V ^j-ISLJI U-â» ^c *j «i^^T »JU Js JI^UJLIJ j»ıju) IJUÛ <_i» J*l A^ J-ÜM^ IJ.d i n alil i U I i (Die Einleitang zu al-Birûnî's Steinbach. vr.5U <. İÇ)44.^-» js^llr-tj-lj »>i J-^îj ^sH J*—-! pr* "**1j o'ij' "^j ^JİS'jl l^—i Jt /J_jl. f>>i* »_^i-»J»zll» Al-Cat/a/ıı'r'in mukaddimesini aloıancaya tercüme ederek neşreden T a q i a d . .A. 2) TahtiJ.^Ul LU oN l ^ *^J ^ cd:î y»j *LL ».

»._ V J»Ul . Onca insan tab'an anarşıya fesada ve pisliğe mütemayildir. bu kabilenin de mümtaz şahsiyetleri idare eder. El-Bîrûnî.0^ t»U- <) Al-Cavahîr. Bunlar da sülâle teşkil ederler. mürüvvet. Eyi ahlâkın başında mürüvvet ve fütüvvet (yiğitlik) gelmektedir.j] jiül jj> f jb»V»j S^-it**. Tenkid usulünde.U\ <—İACJ j^X. 24-25 . nşr. 12 : 0 c Ji\} İjUl i-l-iJIj^Vl. iç ve dış temizliği. o kendi kendini sıkıya almak.\ Uf* V?) 2) Bk. Hakikatlar üzerine din ve mezhep taassubu neticesinde çöken karanlıkları aydınlatma yollarını Kitâb mâ İil-Hind'inde göstermiştir. 11 b : JbJuSjjM» UJUL ^ J 0« ÎUüdlj I4CL. birini diğeri aleyhinde şahid yapmaktadır 3)." îjlr J.\. <b. J «öL___•) J^. herşeyden önce mukayeseyi ele alıyor. El-Bîrûnî bu gibi iddiaları tenkid süzgecinden geçirmektedir. vr. 17 : lj^\ jl-Uj :>yll l4J»î X. Vl JÜ. El-Bîrûni'in siyasî düşünceleri Aristo'nunki ile bir gibi görünüyor. *) Al Cavahtr... Onca muhtelif kabilelerden ibaret olan insanları arada imtiyaz eden bir kabile. Akil ve mütekâmil bir insan ancak ebedî kıymetlerden ve maneviyattan haz duyar. O beşer hayatında ahlâkî vazı'ların tesirine inanıyor. Medeniyet işte insanın bu gibi zayıflara karşı kendini koruması.Lİ\ jl ^kM ^ilUj* t. iradesini tahdid etmesi ile kaimdir. fedakârlık.'<«* :J JiUl jj» L-'l . İnsan kendisi için beğenmediği birşeyi başkaları için de be-ğenmemelidir '). Vj «J» JA. müşküllere şuurla katlanmak suretile saadete ermektedir. gabiler ise şehvetlerinin ve hislerinin esiridir 2).1^M-V1*I ç.— 152 El-Bîrûnî gerçekten büyük bir idealisttir. <S»İli._j>ı 3) Tahdid. g.:* r-jÜ-L* J^cr j^A^* J^r*^ ^ j-^^i ^ifedlj SjlfLHje. Ona göre muhtelif menbalardan alınan malûmatın doğrusunu yalanından ayırdetmekte en iyi yol herhangi malûmata hemen inanmayıp onları ihtiyat kaydile karşılamak ve ifadeler arasındaki tezadlardan istifade ederek. Kabile ve zümrelerin başında bulunarak hükümdarlığa yükselen şahsiyetler kendilerini asîl bir menşe'den gelmiş göstermek için tarihleri kendi isteklerine göre uydurur ve uydurturlar 4 ). K r e n k o w. yine orada a.

153 — El-Bîrûnî.*Vi <y> . hisse kapılmak. tek bir milletin tarihini dahi (bu şekilde tenkidi usulle) tahkika ve ihataya kâfi gelmediği için biz ancak hadiselerin kendimize en yakın ve belli olanlarını ele almamız ve bunları da (selâhiyet sahibi ve itimada lâyık) erbabından sorup kontrol etmemiz. EI-Bîrûnî'nin aynı hâdise hakkında söylenen rivayet1) Al-Aşâr al-bâ~qiya can al-qurün al xâ~liya E.V*4» jLj ^ Ljil» J^-JL LjJl Jl. bundan geri kalanını yüzüstü yatmış halde bırakmamız icabetmektedir> ')..'Mk~ a*l^ı_ iljl Jflij*il <Sj£ ^ £j.\j <-\Jl> »JUdVj <£jj\ J l^ jls'L. mukayese ve tarafsız tenkid yolu) dur. JK) ^. Bu gibi karışık hallerde rivayetleri ve fikirleri mukayese etmek.JCİİ l::d *. çünkü haberler ve rivayetler uydurma (abâtil) ile karışık olduğu gibi. Fakat tarihin ilk devirlerine ait malûmat çok vakit milletlerin dinî rivayetlerinden başka bir şeye dayanmayınca iş çatallaşıyor.ar-j >^i *b«VİJb. Al-Aşar al-bâqiga sinde (s. 4 İi-Ul <_jjl> ^J İÂ+A ^Jl jı_jU\j . ki «Tarihte de hakikati meydana çıkarmanın yolu akılla istidlal (al-istidlâl bi 'lmacqülât) ve görüp hissedilen şeylerle mukayesedir. s.\j Lg. yunanî ve Süryânî metin farklarını. Gerçi bu yol ağır bir yoldur. J İbi. S a c h a u tabı. ve bu işde gözleri hakikati görmekten meneden ihtiyatlardan... Mamafih hakikate ermek için yegâne yol benim gösterdiğim yol (yani akıl. bunların bir çoğu tabiî ahvale uygun ve imkân dahilinde görüldüğünden bunlar arasından gerçeği yalandan ayırabilmek müşkül oluyor. Kafkasya Derbendinin bununla ilgisi olmadığı bunun şimalinde yaşayan Bulgar ve Suvar Türklerinin o taraflarda böyle bir kavim ve sed'den eser bulunmadığına dair şehadetleriyle sabit olduğunu bir hakiki rasyonalist sıfatiyle anlatmıştır. 13-41) tarihî hayatın mebdei hakkında muhtelif milletlerin dinî rivayetlerini ve kronolojilerin başlangıcı meselelerini incelerken. Kur'anın bir coğrafi mevki'e bağlamadığını.JUİ f li^A 0t .Li. Tevrat ve incil'in ibranî. egoizm gibi körletici şeylerden kendini temizlemek (korumak) i lk şarttır. Ye'cûc u Me'cûc rivayetlerinin bir efsane olduğunu.tr" c____i) ^ijUNlj jL^Vl JAJ-İJ J J j«li»4İ Jı _..jtflNt-ı. massora'ları : Zülkarneyn meselesinde bunun Makedonyalı Filip'in oğlu İskender. Bu yüzden ve bir insanın ömrü tekmil milletlerin değil. tdMi . olduğu gizlenemeyecek kadar vazıh (azhar min an tuxâ) olduğunu. El-Bîrûnî diyor. şovenlik.i-T judys *. ta'assup. 4—5 : J .

^J"İ\ -ü-î. 2 ) Balletin de l'Academie dts ScUncs de Petersburg. lbn Sına. 539—546. Eğer lbn Miskeveyh tarihte usul meselesine dair bir eser yazmış olsaydı El-Bîrûnî'nin ve kendinin devrinde hâkim olan fikirleri büyük bir selâhiyetle aksettirmiş olacaktı. 1920 mukaddimesi. asrın ruhiyatı. 145—158. D. esatir ve hurafelerin düşmanı olduğundan (ona göre Peygamberlerin sözlerinin çoğu remzdir yahut sadece hayal mahsulüdür) hadiselerin izahında dinî hislerin tesirinde kalmamış. tecrübe ve mukayeseye müstenid tenkidî usulü tutmuştur. jl LU ^.riyU j-iJI lâ* Je LjL ^Vl JK" Ijlj . Margoliouth olsa gerektir. Aslen Reyli bir İ r a n l ı olan lbn Miskeveyh 906 — 979 (hicrî 295—369) seneleri tarihine ait yazdığı büyük eserini kendisinin tarihe bakışını aksettiren «Milletlerin tecrübeleri ve himmetlerin biri diğerini takip etmesi» (Tacarib al-umam va tcföqub al-himam) ismini vermiş ve kitabında rasyonalist tenkid c 'krini hâkim kılmıştır. Maalesef böyle bir eser yazmamış.ı bj£ uıfu o^jj Ly 0* L*i--/j ^Vi* Jf. s.Kraçkovski'nin 2) Araplarda Zaki Mubarak'in 3) ve ü . Fikirleri hakkında. Abü-Naşr bn lraq ve saire ile ilim arkadaşlığı eden Abu cAIı Abınad İbn Miskavaylı (öl. Meselenin nazariyatı hakkında ayrı bir eser bırakmadığı halde yazdığı eserlerini tertipte sıkı ve şuurlu bir metoda tâbi kalmış olduğunu gördüğümüz alimlerden biri de El-Bîrûnî'nin muasırı olup epey bir zaman Horezmde kalarak bu zatla. II. . Margoliouth'un '). aynı zamanda edip..& l44rJ ji UjL. Koyu Iran milliyetçisi olduğu için Âli Buveyhin tarihteki rolünü büyütmüş ise de. islâm aleminin büyük âlim ve mütefekkirlerinden İbn al-cAmîd'in talebesi. {fit s-c üjk V ifii <»y_-. yahut yazsa da bize kadar gelmemiştir. vol.VL» ««i jl\ JIU L« dus j* 4^L j. Oxford. D. filosof riyaziyeci ve maliyeci olan lbn Miskeveyh eserlerinde devlet idaresi. 110.154 — yetlere karışan uydurma ve tahriflerin zuhur sebeplerini anlatırken bunun ruhî taraflarını göstermesi de o zaman için çok dikkate şayan bir keyfiyettir. 8) Zaki Mu bar ak. I. . al-Naşr al-fanni. milletlerin inkişaf ve inkırazlarının sebepleri gibi meselelere içten gelen bir ilgi ile temas etmiş. 1029) dir. S.. sırası gelince bunları aydınlatmağa çalışmıştır. S. İs lâm Ansiklopedisinde «İba Miskavvaih» maddesini yazan zat da bu Prof. 1) The Eclips of the Abbatid Caliphate. 1916.iVij _. VII. tarihinin naşiri olan ingiliz müsteşki Prof.

Moğol ve Uygur tarih yazma an'aneleri esas olmuştur. Reşîdeddin. iktisadî hayat ile imar siyaseti meselelerini aydınlatan vesikaları kalmıştır. Reşîdeddin zamanının ziraat. Gibb zikretmektedir. Reşideddin'e göre. bize bunun yalnız fihristi vasıl olmuştur. Supplementband. idare ve kültür meselelerine ait bol malûmat vermiş. feodal teşkilâtı. Gazan Hanın tarihinde görüldüğü gibi. 1318) tarih yazarken muayyen bir sistem kullanmıştır. s. 3 ) Encyclopedie de Piulâm.M a ğ r i b î . Supplem. vergiler. resmî vesikalardan nakiller yaparak gözönünde canlandırmıştır. Cihan tarihi yazmakta ve hükümdarların sülâle !) ilahiyat Fakültesi Mecmuası. 1274 yılında vefat eden tbni SacId al-Mağribî al-Andalusî yorulmaz bir seyyah ve araştırıcı bir âlim idi.. imar ve iskân hayatına ait olmak üzere Âşâr u ihya isminde ayrı bir büyük eser yazmış ise de. p. Fakat bize vasıl olan Münşeat'-ında. Ondan evvel veyahut az sonra geldiği halde ondan müstakil kalan ve müstakil fikirler söyleyen tarihçiler Endülüslü İbn Sacîd A l . O Hülâgü Hanı da ziyaret etmişti. 2 sayı 11. Kendisine tarih felsefe ve lisaniyat bahislerinde İlhanlı sarayında ki Çinli âlimlerinin müessir olduğunu. ölçüler. eserlerinde kendisinin tarih telâkkisine ait bazı fikirlerini tebarüz ettirmiş olduğunu ingiliz müsteşriki H. Bu sistem Uzak Doğu'dan gelen Çin. bunları tarih usulü bakımından da tahlil eden etraflı bir tetkik daha çıkmamıştır 2).vo l. posta teşkilâtı. tıbba ait çinceden tercüme edilen ve yegâne nüshası Ayasofya kütüphanesinde bulunan Tân-suq nâme adlı eserinin Gaip ve Şark kültür münasebetlerine ait yazdığı uzun mukaddimesinde anlaşılmaktadır. malî teşkilât meselelerini. İlhanlılar memleketinin iktisadî. Geschichte der arabischen Literatür. 1929. s.-155 bizde İzmirli İsmail Hakkı merhumun ') yazılarından başka. ordu. »■ 59 — 80 İbn ) İbn Maskavayh'e ait edebiyat için bk.78. 111. burada.A. 257-8 . cihan tarihine istikamet veren âmiller Cengiz ve Gazan Han gibi yüksek şahsiyetler ile iktisaddır. O. Coğrafyaya ait eserini okumuşumdur. ziraat hayatı. R. Tâc aidin al-Subki ve Heratlı Mirxond'dur. 17—33: Mislcavayh'in dine nazarları. C. sayı 10. 582'—84. yazmayı kendisi için bir şeref saymış ve ilhanlı devletinin evrak hazinesinden istifade etmesine müsaade edildiğinden dolayı iftihar etmiştir. B r o c l c e l m a n n . I. 3) ilhanlı Gazan ve Olcaytu Hanların veziri olan Reşided-dln Tabib (öl. tarihi ilk kaynaklardan alarak. Tarih telâkkilerini nazariyata istinat ettiren islâm âlimleri-rinin başında İbn Haldun gelmektedir. Reşîdeddin Tabib.

") Son temürlüler devrinin büyük müverrihi olan Mirxond (öl. doğru ve yalanını farketmeden hertürlü rivaye inanarak. 1) Bitaraf ve sözünde sadık olmalıdır. Büyük âlim olan babası Taqi al-din al-Subkî'nin de fikri olduğunu tasrih ettiği bu mütalealarına göre. Şafiî fakihlerinden Tac al-dîn Abü Nâşr cAbd al-Vahhâb ibn Taqi aldin al-Subkİ (öl. 4) Haber ve rivayeti kimden naklederse o râvînin ismini muhakkak zikretmelidir. 73-75 de bulunyor. yazdıkları eserler kıymetten mahrumdur. hayatı ve eserleri adli eserimde tafsilat ile anlatılmıştır. 1370). 3 ) Bk.Sax5vî. 3) Başkasından rivayetler naklederken bunun doğru ve yalanlığını müzakere ederek (yani intikada tâbi tutarak} almalıdır. Mısır . bildiği şeyleri tasnif ettiği vakit istihzar kudreti gösteremezler. 1. cild 1. rivayetyetlerin ancak mânasını alıp bunları kend' beğendiği ibarelerle yazmamahdır. kendilerinde hâdiseleri esbabına bilerek kavramak istidadı ve ilim mevcut olduğu halde. taassup ile. M ü n e c c i m b a ş ı Câmf-üd -:'düvel kitabının mukaddimesine. Sübkî'nin sözlerini kendisi için umde olarak almış ve bu «Medlûlât-i elfazın ma'rifeti» mefhumu üzerinde durmuştur. diye bir fasıl yazmıştır. aynı zamanda. Tarihî hâdiseleri vazih anlamak "hüsnü tasavvur. 1498) !) Resideddin'in tarih yazma sistemi benim daha basılmamış olan Reşideddin. i olmalı. tahkik ve tetkik ettiği vak'aları mazbut bir şekilde rivayet etmiş olmalıdır.. diğerlerini zem ederek. Tarihçi. (interpretation) dediğimiz hususu iyi bilmeli) dir. ... Müverrihin "medlûlât-ı elfaz marifet. (yani müverrih bizim "yorumlama. İlân al-tavbîx.— 156 — şecerelerini tertip etmekte kendisine has usuller icad etmiştir '). 2) Başkalarından sözler naklederken harfiyen nakletmeli. 2 ) TabaqSt al-Şâfi'ya tu' al-Kubrâ. Sübkî'nin dijer eserlerinden da ha geniş nakiller S. tarihçilerden bir çoğunun bazı insanları medh. 33. Nakillerin sahibi şayanı itimad adamı olup muayene ve müşahede ettiği hâdiseleri. şafiî fakihlerinin hal tercümelerine ait yazdığı eserlerine "tarihçiler için kaide. N e d i m tercüme3İ Sahâyif ül ahbar. 2) Sübkî'nin *medlûlât-ı elfaz'ı mcarifet» hususuna itina gösterdiği eserinin başka yerlerinde de tebarüz ettirilmiştir.. Çünkü bazı müellifler. (yani bunların zuhurunda âmil olan sebepleri vazıh kavramak) ve ilimden başka bir de «istihzan (ihata ve terkib) kudretine mâlik olmalıdır.

Tarihe bilhassa devlet adamları muhtaçtır». tağyir ve tebdilden kat'î olarak sakınmalıdır. Nasıl ki Kur'an «onları Allah doğru yola sevk etmişti.^\y> jc J£3'j>_/.. kıyamet gününe kadar. Mirxond. nasıl ki Kur'ân da böyle tahrifkâr insanlar hakkında «sözleri yerinden değiştirerek tahrif ederler» <. bunu bilerek. Tekellüfattan kaçınmalı. Tarih felsefesini ve usulünü müstakil bir mevzu olarak ele alıp inceleyen yegâne islâm âlimT Abd al-rahmân Muhammad İbn Xaldün (Ibn Haldun) dır. Tarihî eser bizzarure başkalarının rivayetlerine dayanacaktır. ellerde kalır ve herkes ondan istifade eder. Müverrih. hayat için yol bulmaktır. adil ve ihsan tarafı olduğu gibi çirkin (kabîh). 112.ı Jiat. herşeyin fazilet. nev'i beşerin başından geçen halleri toptan müşahede ederek. tarihi yanlış bir şekilde yazmak vatana ve devlete ihanet etmek olacaktır. Bunlar asla gizlenmemelidir. tarih görüşlerini 10 maddede hülâseten anlatmıştır. Tarihçinin ibaare ve üslûbu sâde ve anlaşılması kolay olmalı. bu hususu üç madde ile anlattıktan sonra. Ravzat uş-şafa's\nm mukaddimesinde.. hareket etmeli.157 da. Bir eser yazarken rivayetlerin doğrusu ile yalanını ayırdetmek şarttır.y. rezîl tarafları da vardır. O ilk kaynaklardan alarak ve şahsî müşahede- . sen de onların doğru yoluna uymalısın> ( . bir müddet Kastelya kralı Pcdro'nun nezdinde Beni Merrin tarafından sefirlik etmiştir. ki eserini havas gibi avam da anlayıp istifade etsin. JU. Bir müddet Mısırda kadılık etmiş ve 1406 da Kahire'de vefat etmiştir. ki 1332 de Tunus'ta doğmuş Endülüs'te Gır-nata'da büyük devlet memuriyetlerinde bulunmuş. Tarihin tedvin ve tasnifinde beş şart vardır: Herşeyi olduğu gibi yazmak. Müverrih sözünde doğru (şâdiq al-qavl) olmalıdır. Müverrih medh ve zeme girişmemeli ve hüküm vermekte çok ihtiyatlı olmalı. tâ ki onun kitabını okuyacak nesiller vebale uğramasın. Tarihin faydası. salâbet sahibi olmalı.$-» *$J>\-t* ıj Jl iWy ) ve hadiste de «Dünyada mesut insan başkalarının başından geçen işlerden ibret alan kimsedir > „^. hayrat. bir mesele hakkında muhakkak hüküm vermek lâzım geliyorsa itidali muhafaza etmelidir.II denilmiştir.». Dağdağalı hayatı ona milletlerin mukadderatını geniş mikyasta öğrenmek imkânını vermiştir. dini dünyaya değiştirmeyen.demiş ve onları bu suretle kötülemiştir.. ki bunun hülâsası da şudur: Bir insan sırf kendi müşahedelerine dayanarak tarih yazamaz. Böyle yaparsa müverrihin eseri. Bu itibarla tarih yazmak son derecede mes'u-liyetli bir iştir.a:i| ^1.

hakikî.__!! c»_^. 1895) türkçeye tercüme etmiş ve bu eserin fransızcaya tercümesinden az evvel. JLiVlj Jyil a . 1749). ^jUl^i j\ J* x_yy . 8-4 : —fj JLJI. inkişafında rekabet ettikleri bir sahadır. uncu asırda bura yoluyla Edil ve Türkistan Türkleri üzerinde de tesir icra etmiştir. Ona göre < t a r i h ilmi milletlerin ve kavimlerin. inci asırdan başlayıp Türkiye'de büyük bir rağbet görmüş ve 19. Bu son müverrih. mukaddimesinde serdettiği felsefi ve içtimai bahislerde vekayiin sebeb ve müsebbib sıfatiyie bağlılıklarını arayan ve tarihte intikad yolunu takibeden bir âlimdir.^J—Nj 1 JjkZi JLcVlj li_. b a t i n î cephesiyle. Bu eseri ilkönce T a ş k ö p r ü z a d e . sonra onu tevsi ederek ona bir büyük ve umumî islâm tarihi şeklini vermiştir. 18. O kâinattaki h â d i s e l e r i n zuhurunun i l l e t ve m e bd]e'leıini inceler. (Eserin fransızca tsrcümesi 1862-68 yılları arasında intişar etmiştir.. Fikirleri kendi içtihad ve müşahedelerinin mahsûlüdür. J\> jıJrj âut • . daha sonra N a i m a kullanmışlar. Jl JİJj JjWj >i d#i Jj «Wj (k^O* A*- ı^^J H*J* Ü* •**. üç cild olarak neşredilmiştir.) ibn Haldun. bir mufassal Şimalî Afrika.Jj^l j)j5\j* J'. bu fikirleri eski Yunanlılardan almış değildir. ^ı di o_^j JU«tftj fî\ 4. sonra K â t i p Ç e l e b i . eski zamanlara ve devletlere ait haberlerin naklinde ibaret gibi isede. z a h i r i görünüşünde.— 158 — lerini esas edinerek. Sonra. uncu asır ortasında C e v d e t Paşa (öl. 1858-1862 seneleri arasında. inci asırda Şeyhülislâm P i r i z a d e M u h a m m e d S a h i b E f e n d i (öl. s. asıl eserinde bir rivayetçi olmaktan ayrılmamışsa da. üzerinde çalışarak. felsefenin temdidin '). h â d i s e l e r i n vuku k e f i y e t i n i n s e b e b l e r i n i derinliklerde arar. muahharren onun fikirlerini benimseyip eserlerinde tarih felsefesine ait mütelealar yazan Osmanlı müellifi N a i') } c Unvân al-cibar f{ divân al-mubtadâ va 'lxabar cild.\£ j}l j^\ö. bu yüzden tarih. 16. AI-cİbar yahut cUnvan alHbar ismindeki yedi cilt tutan bu eserine yazdığı bir cildlik mukaddimesinde lbn Haldun tarih felsefesiyle ve içtimaiyat meseleleriyle meşgul olmuş ve bu eser diğer islâm ülkelerinde fazla bir akis uyandırmadığı halde. lbn Haldun'u kendisi için tarih teiâkkisinde bir pir ve şeyh bilmiştir.^fc j s* il . ondan kalan bir kısmını da 19. 1. bilhassa Berber'ler tarihî yazmış. Çünkü tarih.. o insan için tefekkür ve tahkik meydanı olmuştur. Tarih yazısında intikada dayanan pragmatik bir yol tutmuş olan İbn Halnûn. lbn Haldun'un tarih felselesinin temelini anlatan bu cümleler.

1822. ) y> il J-U. ! ) Naima'nın sözlerinin Ibn Haldun'un ibareleriyle mukayegi için blc. <) Journal Asistique.— 159 — m a (öl. 1881. H a m-mer "arap Montesquieu'su„ tesmiye ettiği Ibn Haldun'un mukaddimesi hakkında Pirizadenin türkçe tercümesine dayanarak 1822 yılında Journal Asiatiçue mecmuasında yazdığı 12 sayfalık küçük makalesinde Ibn Haldun mukaddimesinin o zamanki Osmanlı ilim ve devlet adamları arasında ideoloji yaratan bir eser sıfatiyle çok okunduğunu zikretmiştir.. Müstefâd ül-ahbVr fi ahvali Kazan ve Bulgar. 265: J* <M Jj . s._>_V iyklfe J ( £. J.__.} OLVH ) -Şihabeddin Mercânî. Ibn Haldun 1940. 279. yani kaynakların tenkidi ki bu yolla hak bâtıldan ve doğru da yalandan ayırdedilmiş ve haberlerin hakikate uygunluğu tesbit ve te'kid edilmiş olsun. aal\ j oji-i'j PjUfı j.J_. Ibn Haldun'un nazariyelerini teyid eden bir hâdise olarak. Kazan. 3 ) Blc. 1716) ile Kazanlı âl im Ş i h a b . . Muqaddimat Vafiyât al-aslâf.. ') Şehabeddin Mercanı ise Vafiyât al-aslâf ve tahiyât al-axlâf adlı arapça eserinin büyük bir cild halinde basılan mukaddimesinde 2) ve Mustafâd al-axbâr adlı eserinde ilk cüdinde 3) ^kendisinin tarih telakkisini tebarüz ittiren sözlerinde Ibn Haldun'un sözlerini. 10. *JÛ\ .a x b â r . 4) 18-19. s. Ş i h a b e d d i n M e r c a n ı . Cevdet Paşa (öl. kendi tarihinde bunları kısaltarak almış.1892) tarafından iktibas edilmiştir. 30.jB1 J. Sâtic Bey müverrih Abdurrahman Şerefin «Ankara vakası» nı (Temür-Bayazit savaşını) bile. s.e d d i n M e r c a n î (öl. 1895) da kendisinin fikri inkişafında Fransız müverrihleri Michelet ve Taine ile Araplardan Ibn Teymiye ile Ibn Haldun'un müessir oluğu yazmıştır 5). mütalea ettiğini kaydetmiştir. 50 : «Bu fenn-i tarix cemi ümem ve qabâil ahyalini şâmil * ve efnân-i ulûm ve ebhas-i funûn ve matârif emsali mütenâvil * gerçi b:haseb-i zahir şebîh-i efsâne ve qlg-saxân-î der nazari qâsir * lâkin der haqîqat her lâfzında mündemiç bir nükte-i bahir * zahiri axbâr-i ayyâm ve düvel * va batını tahqîq ve tedqiq-i acmâl ve ahvâl-i üvel " O'ilel-i ka'inât ve mebadi daqîqlndan muxbir * ve keyfiyât-i vaqâyi* ve esbâb-i amîqını muzhir 2 Bal huva asil-un f i'1-hikmat-i ğarîq va cadır-un bi an yu'adda min umm-i Tutum--i va xaliq.-di~ı <i* jiLi ıy>s •OJJ) ı^ı. v. 6) Z i y a e d d i n F a h r i. tbn Haldun. Z i y a e d d i n F a h r i .Jlj (AVt^» jLi-VlJc <JU. almıştır.II 8 J. s. asır Türkiye'sinde. bunları biraz daha aydınlatan ibareler ilâve ederek. tf-L-l^ gfcjK^Ü/* £» <J^f yt il jLi/* <XL\j J-^lj &&s . Bilhassa Devlet nazariyeleri bakımından bir otorite sayılan Ibn Haldun tarihinde usul meselesinde bilhassa şu iki esası kaydetmiştir : 1) T a m h ı ş a l . I. Naima. s. Kazan 1883.

a tâbi olduğunu ve bu işlerde başlıca coğrafî ve iktisadî âmillerin ve hayat tarzının müessir olduğunu uzun uzadıya anlatmıştır. yani hâdiseler arasında illi (sebeb ve müsebbeb bakımından) münasebetlerin tesbiti. yaşama ve zava-linin değişmez bir "tarihî kanun. ki bu yolla bu hâdiselerin zuhur keyfiyeti. 158.. I. islâm devrinde Araplar da olduğu gibi. kavimlerin bünyesinde mündemiç "dinamik kuvvet. Devletler kuran milletlerin enerji kaynağı. Ona göre. çok geniş alınmıştır.clbar'ln muhtelif yerlerinden bu ta'iiPe ait misaller nakletmiştri.— 160 2) Tac 1 î 1 a l . 2 B 1 ) Fransız ve Alman müşteriklerinin esprit de corps ve Gsmeînsinn diya eksik tercüme ettikleri bu kelimeyi Sati{ Bey ^/U^-Vl *_A"63l ve solidarite tociale diye anlatmak . olayların biri diğerini tackîb ederek kovalamaları tebarüz ettirilmiş olsun !)."4i^''iiy>i /"A^J^"1' ) İbn Haldun'un bu hususlara ait fikirlerini bu âlime ait en mufassal ve en güzel bir eser vermiş olan S B { ic Bey a l . aynı zamanda ideoloji ve din tesânüdü şeklinde gösterir.H a ş r i toplamıştır. kelimesi ile ifade eder. *) Bk. Bu iki hususta ihmal gösterenler. Bk.v a q â y i c . muhafaza eden göçebeler tarafından kuruluyor. Akdenizin bütün sahillerinin tarihî mukadderatını müşahede altına alabilmesi. zamanına göre. rivayetlerin doğruluğunu tesbit etmenin yollarını ve bizzat kendisinin vaz'ettiği «beşeri içtimac> yahut «ilm alcumrân> in yardımiyle intikad mevzuu olan hâdiseleriu geçmiş zamanlar için mümkün olup olmadığını akılla tayin etme usulünü anlamış. 222-236. İbn Haldun'a göre.: l^. Ihn Haldun bu iki mevzudan birincisini 14. bu hususta akıl ile şeriatin çarpıştığı noktalara da temas etmiştir. hattâ İran ve Türk ülkelerinin mazisini öğrenmesi *) ona eski Yunanlılara nisbeten daha geniş içtimaî nazariyeler kurmak imkânını vermiştir. cevvaliyet ve aktivitelerini. medeniyetle teması az olduğu için safiyetlerini. neden zuhur etiğini misallerle gösterdiği gibi. Beyrut 1943. S) Ayni estr 1. d. 95. s. fakat akıl mizanının meriyetini mahdud bulan İbn Haldun 2) taclîl al-vaq-âyi£ hususunu mufassalolarak işlememiştir ve malesef izahetmemiştir 3) İbn Haldun'un tarih felsefesi. daha evvel ve sonra da müteaddid gayri müslim kavimlere de i'tilâ ve hâkimiyet elde etmeyi temin etmiştir5).. sahtekârlıkların. müverrih sayılmaz. v. Fakat devlet. Al-Dirötat lan Muqad-dimat-i ibn Xa al-dün. Tarihte yalan ve tahliflerin. büyük devletler. Mamafih S a t i c B e y al. üncü asır âlemi için hayrete şayan bir dikkat ve itina ile izah etmiştir. O dünyada medeniyetlerin ve devletlerin zuhur. Sat ic Bey İL 65-72. Ona göre bu "caşabiyet„ kendisini en çok kavmî tesanûd. 1) bir merkezden Sâtic Bey 1. cAsabiyet.îU'j l*»"'/ «-^-'j ^ri->. tir ki ibn Haldun bunu "asabiyet. .

'. i) y*Uui3tflS <. ki 1) ilk zafer devri. Ceschicte der arabisehen Literatür.aynı zamanda hamillerine heyecan vermek manasryle müsbet ideolojilerle beslenen kütlelerin dinamik kuvveti diye anlamak gerekir. 342-4 da sayılmıştır. 242-245. En mühimleri Tarihte Usul F. 18. Fertler gibi cemiyetler de muhakkak ölecektir. İbn Haldun'a göre. inci asrın sonunda D' H e r b e l o t ve 19 un başında S. yaşaması ve zevali "tavr. 11 . Bu proses hiçbir kuvvetle değiştirilmez1). Ve 3) feodal teşkilâtın memleketi tedricen parçalaması. İbn Haldun'un Avrupa'da zuhur eden birçok felsefî ve içtimaî fikir ve nazariyelerin mübeşşiri olduğunu meydana çıkarmıştır. İbn Haldun. asayiş. eserlerinin. cemiyetlerin iatemiş ve nihayet T a i n e'in «moment» nazariycsiyle birleştirmiştir (1. B r o c k e l m a n n . 18. 3) onu takip eden huzur. nihayet 6) hâkim zümrenin israfa alışıp daha fazla vergi tarh ederek tebaayı ayaklandırması gibi haller neticesinde zevale uğrayor. De Sacy İbn Haldun'un mukaddimesini öğrenmişlerse de ancak bu mütefekkirin fikirlerini Piriazde tercümesi vasıtasiyle yakından öğrenen J. 193. 176. 2) onu takip eden istipdat. Devletin zuhuru. 203) söylediğinden ve saire yerlerinden onun «casabiyet»ini yine en çok kavmî ve millî birlik hissi (almanca: Gemeingeist eines Volkes). bilhassa zamanımızda.. 4) hâkim sülâlenin kendi kavminden yüz çevirerek devşirme asker teşkiline ve ona dayanmağa başlaması. ilerliyen tetkiki 2) ise. (atvâr) tabiri ile ifâde ettiği bir merhalede husule gelir. 176). Suplementband II. tarihî tekâmül nazariyesi esasında tarih felsefesi kurmuş. 4) medenî teba'anın ahlâk ve seciyesine uyarak sulh ve müsalemet yoluna girmek ve gevşemek devri. 5) hâkim zümrenin medeniyete kapılması neticesinde askerî ruhun sönmesi. İbn Haldun'un eserlerinden habersiz oldukları halde. II. r_*)H~J» ^JJJOIJ yine orada. 285-306). *) İbn Haldun'a ait başlıca Avrupa tetkikleri G.J»_jlVM IVM IjJ sljJljt {Muqadqima : s.. inci asırda başlıyarak Aurupa'da İbn Haldûn'ünküne benzer nazariyeler doğmuştur.161 idaresi müşkül bir şekilde genişlemesi ve 2) cengâverlik ruhu ile fatih kavimlerin temas ettiği medeniyet arasındaki tezad neticesinde zayıflıyor. Fakat ibn Haldun harplarda «'asabiyetleri müteaddit olanlar»a «tek casabiyet'e mâlik olan!ar»ın galip geldiğini (Muçaddima. von Hammer zikri geçen makalesini 1822 de neşrinden ve nihayet mukaddimenin Fransız müsteşriklerinden Quatremere tarafından metninin. 5) nihayet israf merhalesidir. devletlerin türeyip batması bir bioloji hadisesidir. Beyrut tabî. sükûnet ve imâr devirleri. De Slane tarafından (1862-68 de) fransızca tercümesinin yayınlanmasından sonra tanınmış . s.

Und Ğesellschaftsphilesokphie Ibn Chaldans. sayı No. Von K r e m e r. Ibn Haldun felsefesi. 193—205. 21 de Ibn Haldun'an hakak felsefesine dair bir makale neşretmiştir. arapça nesri FaUdfat Ibn Xaldûn al içtima(iya. XCII (1877). Ibn Haldun milletlerin hayatında coğrafî âmillerin tesirini de uzun uzadıya anlatmıştır. çözülme devrindeki Osmanlı ricalinin efkârı üzerinde büyük tesir icra etmiş ve fert ile devleti aynı derecede fâni tanıyan ve bunu «kaçınılmaz ve mukadden gösteren nazariyeleri bizde bedbinliğin yerleşmesine sebep olmuştur. Bizde en iyi eserler : Fınd ı k o ğ l u Z i y a e d d i n F a h r i . 8 ) Aynı eser I. sosyoloji ilmini kurmuş. F i n-d ı k o ğ 1 u İş mecmuası 1910. ve H i l m i Z i y a O l k e n . bu hususta 18. İbn Haldûn-'a ait en mufassal tetkikat Satic Bey al-Haşrî'nin 1943-44 senelerinde iki cild olarak Beyrutta neşrettiği ve zikri geçen A'-Darâsa ean Makçaddi-mat-i Ibn Xaldün nam eseridir. 171—192. Die öeschichts . Prof. Kahire İ926: Dr. Classe.162 — muayyeniyeti. T a h a H ü s e y i n . Ibn Haldun İstanbul. neş'et ve zevallerinde değişmez cycle'-lerin biri diğerini takip eylemesi hakkındaki nazariyesini ortaya koymuştur.Wiener Akademie der Wi*senchaften. 22 : 1938 . İstanbul (İş Mecmuası. Sitzangsber. ayni F l n d ı k o ğ 1 u Z. *) S a \ ic B e y 1. 1940. 581-640. d. Philoe-hist. 14-19. Ibn Haldun devletlerin teşekkülündeki dinamik kuvveti ve çelik iradeyi başlıca âmil sayması itibariyle italyan M a c h i a v e 11 i'den evvel bu hususları düşünmüş bir içtimaiyatçıdır.. Ibn Haldun'un devlet ve siyasete ve milletlerin mukadderatına ait fikirleri.1940) . Stuttgart 1930 -1932 senesinde velâdettinin 600 üncü seneyi devriyesi dolayısiyle B o u d h o a l d . ferdlerin uzviyeti ile cemiyet ve devletlerin uzviyet birliğini ve medeniyetlerin zuhur. 21. Ibn Khaldun and Seine Kalturgeschicta der islami schtn Reiche d. •i) Aynı eser I. Bu hususta o İtalyan feylosofu V i c o (1667-1744) ve muasır Alman feylosofu expressionist O s w a l d S p e n g l e r v e ingiliz A r n o 1 d T o y n b e e'lerin mübeşşiri olmuştur ') İbn Haldun cemiyetlerin inkişafında iktisadî âmillerin başlıca müessir olduğunu ileri sürmekle muasır materyalist nazariyelerin de bazı hususlarda mübeşşiri olmuştur. F. inci asrın Fransız müfekkiriMontesquieu' nun selefi2). . 148-170. Tarihçi N a i m â da Ibn Haldun'un <atvar> nazariyesi ile muayyen bir biyoloji kanununun cemiyet ve devletler bünyesinde hâkim olduğunu ileri sürmesinin mânasını lâyıkiyle anlayamayıp bu nazariyeyi bir hakikat gibi ele almış. Kâmil Ajad. La philosophie Sociale d'lbn Khaldoun. fakat bu makalelerin mehaz gösteren kısmı daha çıkmamıştır) . Ibn Haldun eserlerinde milletlerin ruh ve seciye meselesine de çok yer ayırmıştır. Paris 1932 ve ' A b d u l l a h £A n n 5 n Faltafat Ibn Xald5n va taröşuhu al-fikrt 1933 nam eserler çıkmıştır. M. Paris 1918. bu hususta A u g u s t Comte'-un (1798-1857) selefi olmuştur 3). ona inanmış ve ihtiyar Osmanlı devletinin bazı sun'î ameliyat sayesinde bir müddet yaşatılaşuülardır : A. La philosophi» sociale d'lbn Khaldan.

Bulletin of the School of Oritntal Studies. Keza Ibn Haldun'un nazariyelerinin islâm çerçevesi içinde kaldığına dair İngiliz müsteşriki H. Son 4-5. Garb ve Şarkta medenî yükselişlerin temâdî edeceği kanaati sarsılmamıştır.»?») . 23-31. son Cihan harplerini müteakib Almanya'da Os-vvald S p e n g l e r ve Ingilterede A r n o l d T o y n b e e gibi medeniyet cycle'leri nazariyesini kuvvetle ileri sürenlerin türemesine rağmen. R...jUl Jil. Ibn Haldun dindar bir müslüman olduğu halde. hayatı içtimaiye dinle kaimdir ve şeriat-sız siyaset olmaz> fikrinde olanların fikirlerini reddetmiş 4) ve ayrı iki müessese sıfatiyle. s.! y^ül JAIJ .. ^jUjl* »JiJI^ j^T İT J. ") Maqaddimm. insanı «bittabıc medenî> ve «içtimaî hayatı zarurî» gördüğü halde. «saltanat» ile «hilâfet» in vazifelerini anlatmıştır 5). İstanbul 1947.. 121 : <ic > rU*i/l^ı\t jJL» ^Jlj^j.Judl^A W*. Ibn Haldun'un nazariyatının burada ehemmiyetle üzerinde durmak istediğim orijinal tarafı: 1) tarihte intikad ve cilliyet yolunu tutmuş ve bunda iktisadî ve coğrafî âmillere yer ayırmış olması. VB. The islamic background of Ibn Khaldans philotpphical theory.. A. dünyayı dinden ayırmayı bilmiş ve böyle düşünen bir müverrih « yüksek iman> inin en iyi tarifini yapmış 3). *) Tarihi Naimû.J .£ rLML^.. devlet idaresinde teokratizmi reddetmiş olması..L-5JI i^9 j... s. 192 JjfJİJUi dJUlj^l ^is^j Lc^Vl ..I JA ^jjljlr^l jU'^V £j\ 4 1-İA. ...U-IJiir jl» . s. R. £jkJI Vj J jC ) Blc. devletin dinle kaim olmadığı fikrini ileri sürerek. 461 : JA\ jj. s ) H. j. 1.. 190 . 2) enerji kaynakları tabiî halinde bulunan unsur sıfatıyla göçebe unsura devletlerin ve medeniyetlerin teşekkülünde mühim rol atfetmesidir.-«* 8) Maqaddima..163 bileceğini ileri sürmüştür. 41 Naima'nın yanılmasını Z i y e A d i n F a h r i . A. S 5\ i c Bey. ').....inci asır Avrupa tarihinde devletlerin ve medeniyetin mütemadi inkişafı Ibn Haldun'un devlet uzviyeti nazariyesinin yanlışlığını açıkça göstermiş ve. A. 101—102 de anlatmıştır. Maçaddima._J|£İ)İJ*...11 JJi|l f f : blc. -u. G i b b tarafından yapılan son neşriyatı 2) da büyük mütefekkirin fikir ve nazariyelerinin orijinalliği hakkında varılan fikirleri değiştirmemiştir..ljJS" *ij*> II. 113.5J lr'1 £_jb)l £Ü?j1 jl ^-Ul jtsut _.. G i b b. içtimaiyat. 170. s.

Prof. s. a. Ibn Haldun'un din ve dünya. hajiye 2 de zikredilen eserlerinden başka onun 1948 do Amsterdam'da inikad eden Beynelmilel Felsefe kongresine okududu ğu küçük bir raporu da vardır (Les theories de la connaissance et de l'histooire chez Ibn Khaldoun d. *) Zi y aedd in F a h r i 'nin yukarda s" 161. Şimdi bizde Ibn Haldun'un fikirlerini Garb kavrayışfyle inceleyenlerin başında yine mumaileyh Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu gelmektedir. s. Ted-ritat-ı Ibtidaiye Mecmuası.. 221). Avrupa fikrini gerçekten benimsemiş olan diğer bir kısım münevverlerin bunu iyi karşılamış olduğunu da 1931 senesi kışında Atatürkten. *) Bk.743.«U'^. imamet ve saltanat nazariyeleri için bk.J U J>. Tevfik Rüştü Arastan öğrendim. 1) Bilgi Mecmuan. S â t ı c B e v c. 1914.Jt>UjH ile jt-JI jj IU—II £j\J\ yi sarih olarak ayırmaktadır (s. 1920.164 Ibn Haldun'un bu fikirlerini ben 1914 de Bilgi Mecmuasında «ibn Haldun'un nazarında İslâm hükümetlerinin istikbali» ünvaniyle neşrettiğim makalede izahetmiş ve Türkler için hilâfet ve teokratizm fikrinden ayrılarak. Muqaddima. N. Siirt Meb'usu Mahmuddan ve Dr. M u a l l i m M. O zaman daha <hilâfet» ve saltanat» aynı şahsiyet elinde toplamış olduğundan. Procedings of the Xth International Congres of Philosophg. sayı 53-55. Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri'nin de "Na-ima Cevdet Paşa ve saire Ibn Haldun'un nazariyelerini münevver şarklılar sıfatiyle ele almışlarsa da. Amsterdam. göçebe unsura yer verip. 1940. 256. s. düşünmenin daha hayırlı olacağını kaydedip islâmiyeti teokratizm esasında islâh ve tamir etmek isteyen Musa Carullah ve Müftü Muhammed Abdu gibilerin mütalea-larını tenkid etmiştim1). 254- . 3) Z i y a e d d i n F a h r i .. 48-51. bunların medenî tebaalar araJ JJÜl Jd\ ^lau Jc ÜÜI J* )*> ı^-L-H «üUljl» . s. devlet işlerinde Ibn Haldun gibi. büyük devletlerin ve medeniyetlerin teşekküllerinde. diye karşılamış olduğunu onun Ibn Haldun'a ait 1922 de yazıp 1940 da intişar eden eserinden öğrendim s). 733 . Şimal müverrihi Zeki Velidi ve Ibn Haldun. Ibn Haldun. C e v d e t . Zeki Velidi bunu Garbin felsefesi ve içtimaî cereyanlariyle yakından tanışmak neticesinde şayanı dikkat bir surette izah etmiştir. 7. 242. *) Ibn Haldun cihan tarihinde. bu makale Türkiyenin bazı islamcı münevverleri arasında kötü akisler uyandırmış ve aleyhimde bazı neşriyat yapılmış 2) ise de. I. II. Ibn Haldun J. Dr. d.. 164.

Hicri 4. Şam'da Te-mür'le görüştüğünü anlatırken. p. Babil ve İran hükümdarları. M e n g e n . jj£ ır"jLT J»J <-J~JI djC. s. ve İskender bu büyük Türk cihangirine nisbetle gölgede kalır. T o g a n. yeni Maarif Vekâleti tabı 1. 395-154 3) 6 . İbn Haldun'un Muqaddima'sini Magrib ülkesinden Şeyh Ah-med al-Mağribi al-Maqqari (öl. Bu iki milletin biri Macmûrenin güneyinde. Study of History. Bir gün gelecek. III. Toynbee zaten İbn Haldun'u yakından öğrenmiş. S c h m i d t . A. 282. dünyada hiçbir millet Türklere müsavi gelmemektedir •)• Araplar caşabiyetten ziyade dinî fikir etrafında toplanmışlardı. onun birçok esas fikirlerini benimsemiş bir âlimdir2). 11 1124. T o y n b e e . milletleri birbirine katan ve sonunda medenî tebaalar arasında eriyip kaybolan faal unsur diye tanıyan W. üncü asrın sonuna kadar Araplar hâkim idi. Fakat herşer zevale mahkûmdur.iWijj. Türklerde caşabiyet ruhu ise daha Afrasyab ile Kisrâ'nın muhaberelerine dair rivayetlerde bile görülmektedir. diğeri Türkler. diğeri kuzeyinde bulunarak komşu kavimler üzerine bilmünavebe tegal-lüp etmişlerdir. ve bu dinin etrafında toplanabildikleri müddetçe dünyada hâkim kaldılar. dünyada hakimiyetin göçebe Araplardan sonra göçebe Türklere geçmiş olduğunu kaydetmiş ve demiştir: Dünyada iki millet hâkim olmak üzere yaradılmıştır: biri Araplar.— 165 — sında yaşayıp milliyetlerini kaybettikleri hakkındaki fikirleri de zamanımızda aynı göçebeleri medeniyetler kuran. ) Kaşf-u'l-ü-Zanûn. ') Z. . Sonra hâkimiyet yavaş yavaş Türklere geçti. casabiyet hususunda ise. nüshaları Ayasofya ve Esad Efendi kütüphanelerinde bulunan seyahatnamesinde. diğer eserlerinde de (islâm düşünceleri. 769-771) Hilmi Ziya Ülken de Fındıkoglu ile birlikte İbn Haldun'un hayatına ve fikirlerine ait bir eser neşretmiş. Dünya yaradılalıdanberi böyle bir devlet kurulmamıştır.7-22. 1631) nin şerhetmiş olduğunu Kâ-tib Çelebi zikretmişse de 6) bu eserin bize kadar gelip gelmediği ben1. u'ı djiiıji. Şimdi bu hâkimiyetin böyle Türklere geçiş prosesi Temür'ün devrinde en yüksek kemâl noktasını bulmuştur. Umumî Türk tarihine giriş. O. W. K o p p e r s 1 ) ve Arnold Toytjbee'ltr'm ileri sürmekte oldukları fikirlerin aynıdır. 336-343) bu mütefekkire dair mütalaalarım yazmıştır. bu faikiyet Türklerin elinden de kaçacaktır. İbn Haldun'a göre «Temür devri beşer tarihinin inkişafının en yüksek noktasıdır. 'asabiye ruhu üzerine kurulur ve onun ehemmiyeti de bu millî c aşabiyetin kuvveti nisbetinde olur 3). 384 9) A. V. Zira devlet. İbn Haldun'un. 114.

Tibrul u'l-masbük kitabının mukaddimesinde ve bu Al-lIlâ~n risalesinde tarihten siyaset. lbn Haldun. Her halde lbn Haldun son 4 asır zarfında en çok Türkler arasında takdir görmüş o-lan bir mütefekkirdir. «Mu-qaddime» nin 1858 de basılan Bulak tabında ayni senede Paris'te Qu-atremere tarafından neşrolunan nüshasında münderiç 11 faslın (cem'an 60 sahifesinin) eksik olduğunu ve bu eksiklik bu eserin müteakip tabılarında tekrarlandığını ve bütün bu tabıların lbn Haldun'un fikirlerinin katiyen anlaşılmadığını gösteren hatalarla dolu olduğunu. Muqaddimeye şerh yazdığından haberim yoktur. Yoksa lbd Haldun'un muhlis talebesi olan Maqrizî'nin kültür tarihine ehemmiyet verdiği malûm ise de. Bunlardan meselâ Mascüdî.— 166 — ce malûm değildir. içtimaiyat ve ahlâk ilimleri doğduğunu (ihtimal lbn Haldunun tesiriyle). lbn Haldun'un Arap âleminde ihmal edildiği keyfiyetini kıymettar eserinin mukaddimesinde yana yakıla anlatmış. Tarih ilmi ve onun ehemmiyeti hakkında yukarıda Mirxond'-dan naklettiklerimize benzer mütalealar bir çok büyük islâm müelliflerinin tarihe ait eserlerinin mukaddimelerinde görülmektedir. 115. Zâfir al-Azdl. 1499) tarih ilmini inkâr edenlere cevap olarak yazdığı Al-Iclâ~n bi 'l-lavbîx liman zamma 'l-lâ~rix nam eserinde (1344 Mısır tabı. Osmanlı mütercimlerimden ve sarihlerinden (Ahmet Cevdet Paşa'dan) ve zikri geçen Kazanlı Şahabeddin Mercanî'den başka Buhara'da 19. bu eserin türkçe tercümesi ise tam olduğu gibi. clmâd Işfahanî. s. 26 . Hattâ evvelce bir Osmanlı sıfatiyle Istanbulda Darülmuallimin müdürü olan muasır arap mütefekkiri Satıc Bey. tarihin harp ve fütuhat kıssalarına münhasır kalmayıp insan camialarının fikir hayatı tarihini (şarh magâhib al-nâs) şamil olması gerektiğini anlatmış ve tarihte intikad meselesini izah etmek üzere bazı mi») Z i y a e d d i o F a h r i . lbn al-Asir. 11-43) toplamıştır. Zahabî. Ahmet Cevdet Raşa'nın kıymettar not ve ilaveleriyle birlikte basıldığını kaydetmiştir. Araplar lbn Haldun'u peit geç takdir etmişlerdir. uncu asrın başında yaşıyan H ü s e y i n AlSâcâtî isminde bir zat da lbn Haldun'u tanımış ve fikirlerini Marşad-u l-tasânjf ilâ macrifat-i'l al-t'âllf adlı eserinde aksettirmiştir. tedbir al-manzil. Sibf lbn al-Cazvî ve Maqrizi gibilerinin bu mealdeki sözlerini Şams al-dîn Mu^ammad al-Saxâvî (öl. lbn al-Cavzi. Ali bn. Mısır'da lbn Haldun'un nazariyesini Maqrizî'nin şerh etmiş ve ilerletmiş olduğuna dair söylenen bazı fikirler ') bu âlimin al-Maqqarî yazılan ismini Maqrizî'nin ismiyle karıştırmaktan ileri gelmiş olsa gerektir. Ayni Saxâvi kendisinin Al.

Supplemaodband. Diğer bir misal olarak ta Mücammar bn Şabib isminde birisinin imam Şafi'înin Halife Memun'un yanında şarap içtiğine dair rivayetinin de. . 140 . Hakkı batıldan ayırmayı güçleştiren uydurmacılık ve sahtekârlık ta o zamanlarda bu kadar ilerlemiş değildi. Brockelmann Ka-fiyeci'nin eserinin Ayasofya nüshalarından başka bir de Kahire nüshasını zikretmiştir. 'Ayni. Mükrimin Halil Yınanca mütefekkirim. imzalar arasında daha Hayber vakasında müslüman olmı-yan Muaviye'nin ve bu vak'adan önce vefat etmiş bulunan Sa'd bn Ma'âz'in bulunduğu gösterilerek. 1055 tarihinde Bağdadda Yahudilerin başvezir Abü alQasim cAli'ye maruzatta bulunarak Hazreti Muhammedin Hay-bcr harbi günlerinde cizyeyi kendilerinden iskat eyleyip bir berat verdiğini anlattıklarını ve bunu teyid etmek üzere bir çok sahabe tarafından imzalanıp tasdik edilen bir şahadetname arzettiklerini. B r o c k e 1 m a n n'da Geschichte der aröbischen Literatür. bu devirde bir çok büyük tarihî eserler meydana gelmiş.4 — 167 — saller getirmiştir. 32. bu imamın daha Memun Horasanda yaşadığı senelerde vefat etmiş ve aralarında görüşme vaki olmamış olduğunu ispat eden vesikalara aykırı olduğu için. Her iki esere dikkatimi çektiji için Prof. 115. Bunlardan Suyutî'nin üstazi olan Bergamalı Muljyeddin Muljanı-mad al-Kâfiyecî 1463 te Memluklardan Barsbay için telif ettiği Al-Muxtaşar al-mufîd fi cilm-i'rtârîx nam risalesinde tam manasiyle «tarihte usul ilmini tedvin etmek meselesini ortaya koymuştur. zamanımızda da olduğu kadar bol ve zengin havadis ve vekayile karşılaşmamış ve bu kadar mudil bir şekil almamıştı. Umumiyetle 15. s. Nüshaları Ayasofyada ve Mısırda bulunan ve Saxâvi'nin Al-I'lân'mda (s. Tarih !) SSıavî ile Kafiyeci'nin bu iki risalesi C. meselede mütehassıs sıfatiyle müracaat edilen büyük tarihçi Xatîb al-Bağdâdî tarafından. II. "Tarih bir ilimdir. 36) da kendisinden nakiller yapılan bu eserinde (Ayasofya nüshası No. fikir ve iktisad tarihi gibi mevzulara ait eserler ve İbn Haldun mukaddimesi gibi bir eser meydana gelerek tarihin tenevvuu anlaşılmış olduğundan bunun bir ilim olduğuna ve usulünün işlenmesi icap ettiğine dair fikirler doğmuştur. İbn Hacar. Bizden evvelkilerin bu ilmi tedvin etmemiş olmaları bir misal teşkil etmez.1) zikredilmiştir. Ezcümle {Al-Hün. Suyütî ve Şaxâvî gibi büyük tarihçiler vermiş. Bunun usulünü tedvin etmek ica-beder. II. şehadetnamenin sahte olduğunun ispat edilmiş olduğunu zikretmiştir. 10—11) Halife Al-Qâ'im bi-am-r-i 'İlah zamanında. vr. yalan olduğu sabit olduğunu anlatmıştır. kültür. 3402. 13a—14b)1) Kafiyeci tarihte usulün tedvini lüzumundan 'şu şekilde bahsetmektedir. Onların zamanında bu ilim. inci asrın Mısır ve Suriyesi Maqrizî.

.. tarih intikadınm yine hadîs intikadından. nahiv ve beyân için böyle usuller ve kaideler tesbit edilmiş ise tarih için de böyle kaide ve usul tesbit edilmelidir.15j r*-~ef C% j*-' 5t ■ J*1"! t« <—i») I4-» (&-—* H-* 10* &iy\ j_)C" jW| \j!» I4I VLCj ÎJUJ %\'j»s UH-'/li JJl li* j^5Çi »j-lil J.. Hulasa gerek Kafiyeci. umdesi çıkarmalarına karşı isyan etmiş (s.. 2) zabıt. *m\ g?3 LJ». i) l^ Jl irLLl a~i jL-j) U* J Ur ijjSJA -fcjflj ^jl^Ll Uj . Zulkarneyn meseleleri gibi islâm apokrifleri içine dalarak kaybolmuştur.. Böyle şerif bir ilim üzerinde çalışırken gelişi güzel iş kılmak. b^j £uH Oy~? •>«•* -iı-». j/uıij 3jJİ\ uu j» j*. "carh ve tacdil„ den ilerletmemiş. En çok bir muhaddis olan Şams ad-dîn Muhammad Saxâvî de zikri geçen risalesinde şimdi naklettiğim güzel fikirleri söylemiş ise de. dışında bir "siyaset.. te-mayile teokratik bir zihniyetle öğrendiği islâmiyetin. Ve şe'nî tarih ile meşgul olacak yerde Kaf dağı.UT iae.>. usulü fıkh. 3) müslü-manlık. 4) adalet umdelerine riayet şarttır. kaidesini koymuştur.iiı öisJVy. gerekse Saxâvi tarih ilmi için bir usul tedvin etmenin lüzumunu duymuş. fakat bu hususta hadîs tenkidi usulünü tarihe tatbik edebilen en iyi müslümanın en iyi bir tarihçi olacağını söylemekten ileri gidememişlerdir. Fıkıh. geceleyin yaş ve kurusunu ayırmadan odun toplıyan adam gibi yalan yanlış haberleri toplamak bu ilme yakışmaz. Hayat Çeşmesi 'Uc bn cUnk. '). . asıl tedvin işinde muvaffak olmamış. bilhassa hadis rivayetlerinin esaslarına bağlamış ve "müverrih için muvaffakiyet yolu.I4-» \a~£ j Ji—. Fakat bu lügat âlimi olan Muhyeddin Kafiyeci bu işin ehemmiyet ve lüzumunu anlamışsa da.. bazı sivil aşhasm "şeriat. 48) ve üstazı İbn Hacar gibi o da Ibu Haldun'u şeriatçilik ve sünnîlik bakımından cerh etmeğe ve küçültmeğe kalkışmıştır. İşte ben mizan ve micyar işini görecek usulleri bu eserde tesbit edeceğim. işi tamamiyle şeriate bağlamış. Ve ihata kudreti itibariyle de İbn Haldun'un çok gerisinde kalmışlardır. bir kıstas lâzımdır. Doğruyu yalandan ayıran bir mizan. tarihi.tfi' . olarak "hadîs rivayetlerinde olduğu gibi 1) akıl.-168ilminin ehemmiyeti tarife muhtaç değildir..

Hikmeti tarihten haberdar olanlar akıl mizanına müracaat ettiklerinden efsane ve safsataya aldanmaktan kurtulurlar ve her devrin fikir cereyanlarında tenkidi nazarla nüfuz edebilirler. Cihanın bir köşesinde zuhur eden ve fikir hayatında çığır açan büyük şahsiyetler dünyanın diğer kısımlarında akisler uyandırır.. II. İlk meşrutiyet hareketleri ile bağlı olarak tarih tenkidi fikirlerinin yayılması Ahmet Vefik Paşa'nın 17 Şubat 1863 ') Darülfünun açıldığı vakit tarih felsefesine dair verdiği 44 sayfa olarak aynı sene Hik-met-i tarih ismiyle neşrolunan dersinde ve Sultan Hamidin kâtibi Ge-Ienbevizade Ahmet Tevfik Beyin bu sultan namına tarihte usul mevzuu üzerine Hamidet-ü'l-usul namiyle 1878 de yayınladığı 43 sayfalık küçük bir risalesinde kendisini gösterdi. Bunu bilenler„Tevrat'-taki 'Amâlika ile Amerikayı. yahut aynı fikirler ve cereyanlar onun tesirinden başka muvazi olarak zuhur eder. 458. 2) istanbulini eski tarihine ait rivayetlerde gelen bu isinin tarihi aslı bence meç huldür. onun Peygamber olmayıp üluhiyet dâvasına kalkışan birisi olduğunu tesbit etmek. Arapça gibi fransızcayı da iyi bilen bu iki zat eserlerinde lbn Haldun'dan başka Fransızların tarih felsefesine ve usulüne dair neşrettikleri eserlerden de istifade etmişlerdir. Avrupa manâsiyle tarihte usulü ve tarih felsefesini aksettiren eserler sıfatiyle bazılarını yukarıda (s. geçmiş hadiselerin sebep ve hikmeti zuhurunu. 1928. 1-2) zikrettiğimiz tercümekr (Bernheim. Türk yılı. bk. s. Her iki müellif yazma menbalardan başka bir de "cantika. yani eşyâ-i 'atika. 1279. 1940. s. inişinin ve inkırazının sebeplerini aydınlatarak istikbali düşünmeye yol açtığından bütün ilimlerin en büyüğü ve en faydalısıdır. Zülkarneyn. Zamanımızda elde edilen bu muvaffakiyetler ihmal edilmeğe gelmez. sihir ve simya hezeyanlarile Eflatun ve Ib-ni Sina felsefesini karıştırmazlar. Türkiye Maarif Tarihi. geçmiş hadiselerin neden ve nasıl zuhuru meseleleri üzerinde durarak kıyas ve tatbikla muhakeme ederler. Gustave le Bon'dan tercümeler) den başka bazı orijinal eserler de yayınlanmıştır. Ona göre (s. Ahmet Vefik Paşa tarih öncesi için arz üzerinde vaki inkılâplardan istidlal edileceğini anlatmıştır. kırık küp içinde Konyada felsefe tedris ettiğine dair efsanelerin mevzuu olan Eflatunun hakiki mahiyetini eserlerin1 ) 27 Şaban. 103 yine bk: O s m a u E r g i n . .— 169 — 116. Seignobos. milletlerin yükselişinin. büyük İskender ise. Monod. dedikleri arkeoloji'yi ve gazeteleri tarih menbaı o-larak kaydetmişlerdir. Dinî kitaplardan öğrenilen Süleyman Peygamberin Istanbulu üçüncü banisi Yangu lbn Madyan'ın 2) muasırı olduğunu. İsta nbul. 2629) "Tarih ilmi.

«Zülkarneyn» (iki boynuzlu) tabiri Makedonyalı Iskenderin resimlerinde ve sikkelerinde görülen iki boynuzlu şapkanın hâmili olan zattan başka bir şey olmamalıdır. bu sayede dünya artık tek bir mahalle şeklini almıştır. ve Gibbons gibilerden haberdardır. D. ve medâri fen dahi budun. 167. o bunların Mısır hiyerogliflerini okuyabildiklerine inanmıyor. ı. Polybios ve Tacitus ve fransız Voltaire. 1877. lttanbul 1828. Zülkameyn'in Himyerli Şacb olması muhtemel değildir. Tarih siyasî vukaat ve esâmi zaptına münhasır değildir. fakat «Tarihî AIem> inde mehazlar listesinin başında zikrettiği C l a u d e F r a n ç o î s Dannon'un Cours d'etudes historiçues''inin ilk cildinden (1842) istifade istifade ettiği gibi.— 170 — den öğrenmek ne mutlu. tkuvve'i buhariye ve sey-yâle-i barkiye» keşiflerinin ehemmiyetlerini tebarüz ettiriyor. 207 —221. çünkü Himyerîlerin bu kralı Arabistan dışarısına çıkmamıştır. . 133-188) fransızca eserlerden ve bunların başında ismini burada tasrih etmediği. Belleten XII (Ankara 1948). 3) tarihi tabicî olmak üzere üçe taksim olu!) Ahmet Vefik Paganın fikir »utemi için bk. O ı m a n 11 (-~A. Herhalde Osmanlı ilim adamları 19. vukuati azimenin hakikî ince manâlarını meydana vuran ve akıl ayarına dayanan bir fendir. o milletlerin kaynaşmalarını. s. cefr ve melhamede hurafattan ibarettir. Sianbul and das moderne Turkentam. s. 1. Ahmet Vefik Paşa kendi zamanında makbul olan rasyonalist tarih telâkkisini benimsememiş görünüyor ') Gelenbevizade üzerinde islâmî an'anelerin tesiri kuvvetlidir.. *) Tercümeihal için bk. bu yüzden «Usulü tarihin bir ilim olarak talim ve tedrisi muktazı» dır. Müşir Süleyman Paşa'da (1836 -1892)J) 1871 de Harbiye Mektebi talebeleri için ders kitabı olarak neşrettiği Mebânii-inşâ kitabında (cild. 2) ulum ve edebiyat tarihi. Fakat Gelenbevînin müslümanlığı bu hakikati kabul etmeye müsaid değildir. O yunanlı Tukydides. cÛc bn cUnk kıssaları yalandan. Montesquieu. asrın üçüncü çeyreğin de tarihte usul hakkında düşünmüşlerdir. 319 — 322. Eski insanların boylarının uzunluğu. O lbn Haldun'un «afvâr> ve «göçebelerin casabiyeti> nazariyesini kabul ettiği gibi tarihî kaynakların tenkidinde esas olarak ta bu mütefekkirin «istidlal nazariyesini» genişletmekte iktifa etmiştir. Ona göre «Usulü tarihte hezâkat müsab-bebat ile esbabı olduğu gibi irfan ve idrak demektir. Türk gılı. M o r d m a n n). Ona göre tarih 1) siyasî ve medenî tarih. Maamafih o Amerika keşfinin.. kendi içtihadlariyle de bulduğu bazı fikirleri 6 sa-hifede hülâsa etmiştir. <firenk ülemasn onunca başka bir âlemdir. Her hâdisenin sebebi tesbit edilmeli.

nur. Ulûm ve edebiyat tarihçisi her bir müellifin mümare-se-i ilmiyesini temyiz ve onları diğer âlimlerin eserleriyle mukayese ve muhakeme edecek ve onların iktidar derecelerini ve ilim tarihindeki mevkiini tayin edecektir. Afganistan'ın tarihi. bahseder. Son çağın da. Diğerlerinin ilmî eserlerini ve edebiyatı ten-kid edebilmek için zekâ ve vüsat-i fikir sahibi ve rastgû olmak şarttır. bu gibi hususî tarihlerin menbaları kütükler ve tezkerelerdir. Siyasî Hususî t a r i h ise. Fransa büyük ihtilâli Sultan Selim'in yahut Kanunî Süleyman'ın hayalı. Kata-rina'nın ve Napolyon'un tarihi gibi mevzulara ait eserlerdir. ilmî bir "ter-cümei hal. İkinci Mahmud'un tanzimatından sonraki devri asrı hazır tarihi olarak dördüncü bir kısım sayılır. bunları hakikî vaziyetiyle karşılaştıracak kadar iyi bilmek ve öğrenmek mecburiyetindedir. onların ahlâk ve kaidelerini (yani devletlerin iktisadî vaziyetini) devletlerde ve milletlerde husule gelen büyük inkılâpları. İlim ve e d e b i y a t t a r i h i . Bunları yazanlardan fazla tetkik ve taharriyat beklenmeme-melidir. devletlerin vekayiini ve bu hadiselerin doğurduğu neticeleri ve eserleri tesbit ve cemc edip onları hakikat-i maddiyelerine ittılac kesbederek. Bir C i h a n t a r i h i yazan tarihçi.. Onların fuzuli taraflarını müverrih kendisi tesbit edecektir. ile "sergüzeşt. Haçlı seferleri. ve ona taalluku olan diğer meselelerle birlikte.. Ona göre. din ve fikir cereyanları tebarüz ettirilecek ve fikir hayatındaki inkişaflar neticesinde kıymetini kaybeden . inkiraz etmişlerse yahut büyümüşlerse. onların muhtelif çağlarda yaptıkları tesirlerden. o devirlerde o memleketlerdeki ahlâk. Böyle eserleri yazarken müverrih bu milletlerin mebdei zuhurundan başlayıp terakki etmelerini ve büyümelerini. Süleyman Paşa tercümei hallerin nasıl yazılacağını. muhtelif ilimlerin ve sanatın. Türkiye'de Hayrullah Efendi tarihi.— 171 tarih de 1) cihan tarihi 2) ayrı devletlerin ve milletlerin tarihi ve 3) hususi tarih olmak üzere tekrar üçe ayrılır. keza güzel yazıların zuhur ve inkişaflarından. eline kalemini almadan önce. tereddüd ve tevessülünden. ilmî eserler bitarafâne tetkik edilerek onların yazıldığı devirler. bütün bunların hakikî sebeplerini tahkik ederek hâdiseleri adım adım takip etmesi lâzımdır. ingiltere'de Lingar'ın tarihi gibi eserlerdir. keza tedenni ve inhitatından. Romalılar'da Titus Li-vius ve Tacitus. i birbirinden ayırmak icab ettiğini anlatmıştır. izah etmelidir. Ayrı d e v l e t l e r i n ve m i l l e t l e r i n t a r i h i Araplar'da İbn al-Aşîr tarihi. güvenilir bir hale koyacak. Müverrih ihtilâl ve inkilâpları bahis mevzuu ederken bunun esbabı zuhurunu.

(1918 N. Ankara . Tarih ilminin bu kısmında müverrih daha fazla dehâ ve iktidar sahibi olmak. bu fikrin Şarktaki mübeşşiri sıfatiy-le İbn Haldun'dan bahis etmemiş ve umumiyetle eserinde İbn Haldun'un ismini hiç zikretmemiştir. H. Vico'dan "İlk felsefe tarihi âlimi. Köprülü Fuad ile. Fakat. kürrei arzin neşvü nüması. merhum Ahmet Refik Bey'in "Tarih ve Müverrihler. 117. maâdin ve saireden bahis eder..... Kadı Burhaneddin'i İslâm Ansiklopedisinde müsteşriklerin makalelerinden öğrenmiş olmakla beraber. inden mülhem olarak . 1913 de Koprülüzade Fuad İstanbul'da münteşir "Bilgi mecmuası.Bourdeau. Nasıl İslâm âleminde Kadı Mîr (yani Aşır al-din A b h a r ı ' n i n Kitab al-hikmasine şarh yazan Qadı Mîr al-Maybadî) gibilerin felsefeye ait eserleri bir asır evveline kadar muteber iken şimdi felsefe sahasındaki terakki ve inkişaflar neticesinde Kadı Mîr'in eseri nazar ve itibardan düşmüştür. Berr ye Monod'un ve sairenin eser ve makalelerini okuyarak kaleme almıştır. unvanıyla aynı mecmuada (1928. nın ilk sayısında Türk edebiyatı tarihinde usul isminde 52 sa-hifelik bir eser neşretti. tabii hâdi-' selerin derinliklerine inecek kudrette bulunmak lâzımdır. Köprülü bu eserini yalnız edebiyat tarihi değil. Şükrü Akkaya'nın tarihte usulün ayrı meselelerine dair çıkan yazıları (Tarih ilminin tarihi. H. sıfatiyle bahis ederken. 51-52) saydığı eserleri... Süleyman Paşanın 6 sayfalık olmakla beraber meseleyi tam olarak kavradığını gösteren nıûciz yazısının neşrinden tam 42 yıl geçtikten sonra. Emin Ali Beyin de onu mütemmimen Tarihte usul unvaniyle aynı mecmuada neşrettikleri makaleleri. benim usul gösteren bazı tenkidi makalelerimiz. jeoloji.68. No.172 — eserlerden de bahsedilecektir. Köprülü Fuat Alişir Nevayi'nin tam külliyatının istanbul kütüphanelerinde mevcut olduğunu o zaman daha öğrenmemiş.71.73) ve Ali Canib Bey'in "Türk Tarihi için çalışmalar.69. mecmuasında (1928. 2 cüz. hayvanat. umumiyetle tarih tetkikine dair fransızca in !şar eden ve isimlerini makalesinde (s. Türk Edebiyatı tarihine ait başlıca kaynakları saymış ve bunların intikad yoluyle tetkik edilmesi icap ettiğini de söylemiştir. T a r i h i t a b i î ecram-i semaviye.1938) Türk basınında tarihte usûle ait ayrı çalışmalar serisini teşkil ederRusya Türkleri arasındaki yayınlardan Akçuraoğlu Yusuf'un Langlois ve Seignobos'un "Tarih tetkikine methal. unvaniyle "Hayat. 80) çıkan makaleleri. Ziya G ö k a 1 p'ın Tarih ve İçtimaiyat unvaniyle Yeni Mecmuamda. Dr. 52). bilhasse Langlois ve Seignobos başta ölmek üzere. sayı 60-63..

ele almak yanlışlığında bulunmuştur. Arap âleminde Taha Hüseyn. tarihte usul tamamiyle ihmal edilmiş iken. Taha Huseyn bir müslüman Arap olduğu halde is-lâmiyetten önceki Arap fikir ve içtimaî hayatını öğrenmek yolunda Kur'anı zamanının mahsulü olan bir tarihî vesika sıfatiyle ele almış ve mehaz olarak kullanırken bir garpli âlim gibi davranmıştır.) bir eser neşredilmiştir. Leningard. Abdullah. bilhassa bugün Kahire Camiasında çalışanlar arasında Garp metodunu lâyıkiyle kavrıyanlar bulunduğunu eserlerinden öğreniyoruz. Ayni senede Ulûm ve tarih ismiyle 16 sahifelik bir risale şeklinde neşrolunan bu eser Seig-nobos'un fikirlerini kendi tarihimize tatbik tecrübesi olmak bakımından mühimdir. inin B a y ı m b e t o v tarafından yapılan ve 1924 de Kazan'da basılan tatarca tercümesi) den maada edebiyat ve etnografya sahasında tetkikat için usul göstermek maksadiyle Özbek. Aynı zat. ş. Bunlardan Serbedarlar devrinin filosof edibi İbn Yemîn Faryûmadî'nin hayat ve eserlerine ait tetkikatı mühimdir. B e r t a 1 s. ismiyle neşrolunan Çengiz'e kadarki kısmını ilmî usule uygun olarak yazılan bir eser sıfatiyle . Akçoraoğlu'ndan sonra Sovyetler devrinde tarihî materyalizme dair rusçadan yapılan tercümeler (o cümleden Buxarin'in "Tarihî Materyalizm. Bk. bu divanda hicrî 480510 seneleri arasında Afganistan'da cereyan eden hâdiselerin tarihine dair malûmat istihraç etmekle. iran'da. ş. Kazak ve Başkurt şivelerinde müteaddit makaleler ve broşürler intişar etmiştir. 144 sayfa tutan Âyîn-i !) Muasır İranın ileri gelen ediplerinden olan Reşîd Yasımı edebiyatta da eski İran edebî ananelerini garp sistemi ile ve bir metod esasında telif etmek yolunda eserler neş-retmiştir. cAnnan. s. 0. 1318 h. bu defa Tahran Üniversite Profesörü Doktor Reşîd Yâsimî tarafından ÂgJn-i nigâriş-i tarix isimli (1316 h. inin Necip Asım Bey tarafından tercüme ve ikmal edilerek "Türk Tarihi. E.erk istoriyi persidskoy literatür. edebî eserlerden tarih için nasıl istifade edileceğini de göstermiştir '). Fakat Avrupa terbiyesi gören muasır Arap ulemasından. Arap ilmî mecmualarında da muasir tarih kavrayışını gösteren ilmî tenkidlere tesadüf edilmektedir. Kâmil Ayyad ve Satic Bey gibilerin İbn Haldun'un tarih felsefesine dair eserlerinde bu felsefedeki muasır cereyanlar bahis mevzuu olmuşsa da modern tarihte usul mevzuu üzerinde kitap yahut risale şeklinde müstakil bir yayın yapılmamıştır. de neşrettiği Divan-i Mas'üd Sa'd Selmâria yazdığı mukaddimesinde. Bunlardan Prof. "Asya tarihine methal.1906 da Kazan'da verdiği bir konferans mühimdir. Akçoraoğlu bu makalesinde Leon Cahun'un.. Kahire Üniversitesi Profesörü Hamza Tahir Bey'in verdiği malûmat budur.. 187-8. . 1938..

174 — n i gar iş-i t â r î x ' inde ise tarihte usulün nazariyat ve felsefesini. (meselâ Taqiza-denin 1918-20 de Berlinde neşrettiği Kava mecmuasında «Iran destanı tarihime dair makaleleri ve Abbas lqbal'in Tahranda neşretmekte olduğu Yadigâr mecmuasındaki tenkidi makaleleri bilhassa sene IV. Bundan başka ilmî usulleri tam olarak kavrıyan ve Avrupa dillerinde ilmî neşriyatta bulunan İranlılardan S e y y i d Hasan T a q i z a d e ile Prof. izah etmekle iktifa etmişti ve meselenin amelî cihetine yanaşmamıştır. mantıkla karışık olarak. A b b a s l q b a l A ' ş t i y a n î de yazılarında irşâd mealinde usule dair mutalealar serdetmişlerdir. Iran tarihinden bazı misallerle..) . sayı 3 te Nuviştan-i tâ~rix-i mu'dşir. sene V. fakat en çok Berg-son'a dayanarak. sayı 1-2 de mavzu-li ilm-i lâ~rTx unvaniyle neşrettiği makaleleri bu cümledendir.

EKLER .

Ch. 7) Tarihî coğrafyaya ait kitaplar ve Seyahatnameler ve 8) Müracaat kitapları sayılacaktır. 11/. ayrı eserler hakkında (bilhassa İngiliz kütüphanelerinin fihristlerinde) içindekiler sayılarak dünyanın başka yerlerinde nüshaları varsa. onlar eser hakkında tetkikat yapılmışsa onlar gösterilerek mufassal malûmat verilmiştir. 11. in the Library of indian . Iran edebiyatı eserlerine ait en güzel ve çok büyük dikkatle tertip edilen bir eserdir. R i e u . 1883. Otto Loth. Ch. 1895. ancak ilk kaynakların başlıcaları sayılacaktır. Rieu. ilmî esasta yazılan bu fihristlerde kitaplar yalnız sayılmış ve kütüphanelerdeki sıra numaraları gösterilmiş değil.EK No. Catalogue of Persian Mss. I. vol. vol. C h a r l e s Rieu. in the British Museum. 6) Haltercümesi kitapları. Supp-lement to the Catalogue of Arabic mansuscriptes in the British Museum. London. arabî yazmaların fihristidir. 1888. Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. 1869. 1846. H e r m a n Ethe. 936. in the library of İndian Office. Şimdi de fihristlere gaçelim: İNGİLTEREDEKI YAZMALAR için: Catalogus codicum manuscrip-torum orientalium qui in Museo Brifanico asservantur. Catalogue of Arabic Mss. vol. 452 folio sahife. Catalogue of the Tur-kish Manuscripts in the British Museum. 1879. C h. 3) Batı Türk tarihine. London. London. 1881. Buna giriş sıfatiyle de 1) diğer İslâm milletleri tarihine ve Türk tarihine ait islâmî yazma menbaların dünya kütüphanelerinde bulunanların fihristlerini sayalım. London. 1 Türk Tarihine Ait Kaynaklar 1 KAYNAKLARI GÖSTEREN ESERLER Burada Türk tarihine dair tetkikler değil. R i e u . Bunlardan sonra sıra ile 2) Umumî Türk tarihine dair kaynaklar. p. 1811. 5) Hindistan Türkleri tarihine ait kaynaklar. 4) Doğu Türk tarihine. Catalogue of Persian Mss. London.

Paris.. 1867 (654 s. Hollandadaki yazmalar için: D o z y . t. 596 s. N i c h o 1 s o n. İ2 . 1883 — 1898. preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. A Catalogue of the Persian Mss. 1865 (734 s. 1632 sahife.. 1917 ). I. Manchester.— 177 Office. 10 büyük cild. 628 s. 686 s. VI. E. 1842. (1889). Die arabischen Hss. Wien. t. II.Y o n g . (1895). B l o c h e t . c. (820 sahife). Brozvne. III. der Her-zoglichen Bibliothek zu Gotha. der kön. VII. bu da çok mükemmel bir eserdir. 1150 sahife. Die arabischen.D e G o e j e . Industani and Pushtu Mss. Gatologue codicum orıentalium Bibliotlicae Academiae Lugdino Ba-tavae. der königlichen Orientalischen Akademie zu Wien (şimdiki Konsularakademie mektebinin yazmaları). V. The Persian Mss. (1897). der Hof-und Staatsbibliothek in München (arabi. vol. W. II. 618 s. H e r m a n Ethe and E d v v a r d S a c h a u . P e r t s c h . in the Bodlean Library. 1878-92.. (1895).. Yine. belonging to the late E. Cambridge. Oxford. VIII. Oxford. (334 sahife). III.. 1934. of the late of Sir Albert Houtum-Schindler (Journal of the Royal Asiatic Society. c. P e r t s c h . 628 s. Die arabischen Hss. J' Au-mer. (1899). farisi ve türki yazmalar beraber). 414 s. IV (1892). Verzeichniss der türkischen Hss..m a. octob. der Hof-und Staatsbibliothek in München. 808 s. Tur-kish. Tarihte Usul F. P e r t s c h . 1866. der königlichen preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. I. II. E. c. in the John Rylands library at Manch-ester. 562 s. A discriptive catalogue of the oriental Mss. München. Die persischen und türkischen Hss. A. 1937. 1865 (614 s. 1889. (1887). 462 s. Catalogue des Manuscrits persans de la Bibliotheçue Nationale. 646 s. München. R. c.. Paris.. 1374 sahife. W. I. 5 cild. Avusturya için G. Verzeichnisse der arabischen Hss. c X. persischen und türkischen Hss. Berlin 188.). c. Almanya için : A h 1 w a r d. vol. (1893). I. c. in the library of the University of Camb-ridge. 3 cild: I.. E. (_________s ). Cambridge. Ayni müellif. c. Catalogue des Manuscrits arabes de la Bibliotheque Nationale. B r o w n e.) Alb. Catalogue of the Arabic Mss. in München. Verzeichnis der persischen Hss. 18511877 seneleri arasında altı cild olarak basılmıştır. 1912. F l ü g e l . der Hofbibliothek in Wien. Fransa için: De SI a n e. Paris 1905. 1859. 1903. IX. Oxford. der Her zoglichen Bibliothek zu Gotha. persischen und türkischen Hss. c. c. et. M in g an e. 1896. 1932. Catalogue of Persian. II. (1891). (412 sahife). 1182 sahife. der königlichen preussischen Staatsbibliothek zu Berlin 1899 (584 sayfa). Verzeichniss der orientalischen Hss. Die persischen Hss. 1866. (1896). Die arabischen.. K r a f t . 1875. Brovvne. P e r t s c h . c.H o u t s .).

Max Krause. 1964 — 1968 Ankara. B a r o n V. 1877. 1735 sahife. 1852. Petersburg. mamafih Kahire Hidiv Kütüphanesinin fihristinde bazan faydalı malûmat ta ilave edilmiş bulunuyor. Petersburg. 968 sahife teşkil eden büyükçe eserdir) tavsiye edilebilir. sonra Halil S erk is al-Kutub al-Matbuca al-^Arabiya ismiyle Mısırda iki büyük cildde matbu arabî eserlerin fihristini neşretmiştir. Rösen. Avrupada ve şarkta basılan şark eserlerinin fihristini Z e n k e r 1846-61 senelerinde Bibliotheca Orientalis ismiyla iki cild olarak neşretmiş. 1886 (370 sahife). Les manuscrits persans de l'înstitut des Langes Orientales. Şark memleketlerinden ancak Hindistanda Bankipor kütüphanesinin yazmaları için çok mükemmel ve mufassal tavsif katalogları basılmıştır : E. ilk cildi 1908. Türkçe matbu eserler için: Millî Kütüphanede mevcud arap harfli Türkçe kitapların muvakkot katoloğu 2 cild. keza K. London. Spies. Tahranda Meclis.' — 178 — Bunlardan maada Almanyada Leipzig ve Hamburg. Rusya'ya gelince burasının şark yazmaları itibariyle en zengin hazinesi olan Petersburg Musea Asiatique kütüphanesi için muntazam bir şark yazmaları tavsifi neşredilmiştir. Petersburg. Catalogue of Arabik and Persian manuscripts in the Oriental Public Librar'y at Bankıpore. 1939 senesine kadar 23 cild çıkmıştır. O. İstanbul kütüphanesindeki yazmalar içinde T. Diğer Rus kütüphanelerinin şark yazmaları için: B. Dorn Catalogue des manuscrits et xylographes\orientaux de la Bibliotheque Im-periale Publique de St. Matbu fârrsı eserler için bunların British Museum'da mevcud bulunanlarının E d w a r d Edwards tarafından bastırılmış olan fihristleri Catalogue of the Persian printed Books in the British Museum. B a r o n V. 1962 yılına kadar. Maarif Vekaleti tarafından tesis edilen tasnifi kûtûp komisyonuna mesaisi de yavaş yavaş çıkmağa başlamıştır. Z e t t e r . Meşhedde Ravda kütüphanelerinin ancak kitap müelliflerinin isimlerini muhtevi sade fihristleri tab edilmiştir.s t e e n tarafından tertip edilen Uppsala kütüphanesindeki arabî. «İstanbul Kütüphaneleri tarih coğrafya yazmaları katalogları» unvanı altında 11 fasikül çıkmış bulunmaktadır. ve saire alman müsteşriklerinin ayrı makaleleri olduğu gibi. Den i son Ross and M a v l a v i A b d u l m u q t a d i r . Italyada Roma ve Vatikan İspanyada Eskoryal kütüphanelerinin. İstanbul kütüphanelerinin. Les manuscrits arabes de l'Institue des Langes Oriantales du Ministere des Affaires Etrangeres. . farisî ve türkî yazmaların güzel tavsifları vardır. Horn. H. Ritter. R o s e n . yalnız Dorn ve Salemann'lar tarafından Rus Ulum Akademisinin «Bulletin» lerinde (1888 e kadar Melanges Asiatiques ayrı basımlarında) ayrı makaleler halinde fihristleri verilmiştir. 1922.

Wylie. 1881—2. S t o r e y. 1 cild. Histoire Generale des Huns. kısaltma ile: GALS) 3 cild. . 1917). Die Chinesischen Nachrichten zur geschichte der OstTiirken (T'u-küe). r=türkçe diye gösterilmiştir. Leyden. II cild. E b e r h a r d . Bu eser. Hüseyin Cahid Bey tarafından türkçeye çevrilmiş. London. des Mongols et des autres Tartares Occidentaux. Çinin Şimal komşuları. B r o c k e l m a n n . Farsça kaynaklar için baş rehber: C. XI. 5 cild. en zengin bir toplamadır. 1850—1851. 1958 Wiesbaden. 3) J. X. kısaltma ile GALG). 19371939. H i r t h . iki cild. 2) Çin kaynaklarının en eski zamanlardan 12 asra kadarkilerin toplu hulâsası H y a c i n t h ( Y a k i n f ) . E. Notes on the Western Region. 7b) Liu Mau-Tsai. F=far»ça. London. Ankara. a biobibliographical survey. D e g u i g n e s . iki cild London. 1942.B i ç u r i n . 1927 — 1958 London. Persian Literatüre. A. The Story of Chang-Kien. 1903. (kısaltma ile: PL). Paris. fakat Hya-cinth'de Rus harflerile yazılan isimlerin okunmasında Deguignes'den istifade edilir. des Turcs. 5) De G r o o t . Türklere ait Çin kaynakları bu eserde de toplanmış ise de artık eskimiştir. Berlin 1921. 4) F. 4 cild. Weimar. 1898. Petersburg. Petersburg.) 1) Eski Türk tarihine dair Çin kaynakları'nın umumî bibliog-rafisi için W. 1888. 7a) E. 2 16. B r e t s c h n e i d e r . 6). C h a v a n n e s . Sobranye svedenyi o narodax obitavşix v Sredney Aziyi v devneyşiye vremena. 8) Ortaçağlar için Dr. Mediaeval Resear-ches from Easiern Asiatic Sources. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) Occi-dentaux.— 179 — Arapça kaynaklar için başlıca rehber: C. Appendix to The Juor-nal of Anthropological Institut vol. ilk tabı (Grundausgabe. XXXVII. ASIRDAN ÖNCEKİ UMUMÎ TÜRK TARİHİNE AİT KAYNAKLAR (İslâmî kitapların hangi dilde olduğu parantez içinde <4=arapça. transkripsiyon ve isim kıraeti hatalarına rağmen. China's piooner in Wes-rem Asia (Journal of the American Oriental Society. 1756—58. Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. 1902: ilâveleri (Supplementbânde. Gesc-hichte der arabischen Literatür.

. "orta Ts'i sülâlesi (475-502) tarihi. 18) Nan. tercüme edilmiştir. "Tsin sülâlesi tarihi. ö. Dubs. 13) Ts'ien-Han şu "İlk Han sülâlesi tarihi.. 12) Şe-ki "Tarihî hatıralar. 80 senelerinde telif ve tertib edilmiştir. yalnız E. 17) Song şu "İlk Song sülalesi (420.. ö. ö. 15) San-kuo çe. "Üç sülâlenin tarihi. 1938. 445). 645 te telif edilmiş. Ç'en Şeou (öl. S s e .478) tarihi. Hong L e a n g şe tarafından muhtelif kaynaklar20) . 19) Leang şu. m.. " Leang sülalesi (512-556) tarihi.180 — Ayrı devir ve sülâlelerin tarihine dair Çin kaynaklarından umumî Türk ve Moğol tarihi için mehaz olmak üzere şu eserler başta gelmektedir: 9-10) En eski devirlere <\A kısmen tarihî ve kısmen destanî mahiyette olan Şu king ve Şe king M. 102) tarafından ikmâl edilmiş. P a n . Les pays d'Occident d'apres le Heou-Han chou (T'oung pao 1907) de bazı parçalarını neşretmiştir. 11) Tso-çuan.. m. Baltimore.588) tarihi „ tereme edilmemiştir.. tercüme edilmemiştir. Ç'en şu.k u (öl. Fan Ye (öl. 722 — 450 seneleri arasındaki tarihine dair eser ayni Legge (1872) ve Couvreur (1914) tarafından tercüme ve neşredilmiştir. H. hâla tercüme edilmemiştir. " Ç'en sülâlesi (557 .I . 16) Tsin çu.. Çinin mebdeinden M. garb dillerine tercüme edilmemiş.Ts'i şu. C h a v a n n e s . asır) Fa ng H i-u a n -1 i n g idaresinde m. Yao Ki en tarafından telif ve 633 te ikmal edilmiş. ö. asra ka-darki tarihine dair. 14) Heou-Han şu "ikinci Han sülalesi tarihi. 9-6 asırlarda tertip edilmiştir. hâla tercüme edilmemiştir. L e g g e (18651871) C o u v r e u r (1896—1897) tarafından tercüme ve neşredilmiştir. Çin'in M. (milâdî 3-4. Bu büyük eserin bir kısmı E. de) tarafından telif ve P a n Çao (ol.. 297) telifi.m a T s ' i e n tarafından M. 21) Çe-Iieou kuo kiang yu çe. The history ofihe Formere Han Dyn-asty. hâla tercüme edilmemiştir. Ş e n . miladi 92. Siao T s e u h i e n ' u n telifidir.Y a o tarafından 488 de telif edilmiştir. ingilizcesi H. Cinde Türkler tarafından kurulan altı sülalenin tarihi. C h a v a n n e s tarafından tercüme edilerek Les Memoires historiques de Se-ma Ts'ien ismi altında 5 cild olarak 1895 -1905 te neşredilmiştir. 1.

tercüme edilmemiştir. C h a v a n n e s . 620-36 arasında L i P a y . 31) Song şe. 1890. 30) Ts'eu-çe t'ong-kien. "Şimalî Ts'i sülâlesi (550-577) tarihi.. ( Historie geographiaue de seize royaumes fondes en China par les Tartares. Wey Şeou tarafından 551-4 te telif olunmuş. Hâla tercüme edilmemiş olan bu iki eserden C h a v a n n e s T'oung Pao. " Tang sülâlesi (618-907) nin eski tarihi. 23) Pey . \ . Tang sülâlesi devrinin idare işlerine dair vesika külliyatı. ki Moğol prensi T'o-t'o idaresinde 1343-45 seneleri arasında tertip edilmiştir. tercüme edilmemiştir.. tam tercümesi yoktur. "Suey sülâlesi (589-618) tarihi. tam tercümesi halâ yapılmamıştır.B i ç u r i n gibilerin eserlerinde istifade edilmiş. 945 te Lieu Hiu tarafından ikmal edilmiştir. Çin annallerinin en mükemmeli olan bu iki eser C h a v a n n e s .Ts'i şu. 1250 de Ye Long-Li tarafından tertip edilmiştir.Y a o tarafından kaleme alınmıştır. "Şimali Wey (yahut T'opa = Tafgaç) sülalesi (386-550) t arihi.ın garbı Göktürklere ait eserinde neşredilmiştir. 29) Sin Wurtay şe. eski sülâlelerin umumî tarihi.181 — dan alınarak yazılmış. 1916 da istihraçlar yapmıştır. " Beş sülâlenin yeni tarihi „ 1072 de Negu Yang Sieu tarafından telif edilmiştir. fransız alimi M a i l l a ' n ı n 1777-85 neşrettiği 7 cildlik umumi Çin tarihi (Histoire generale de la Chine) ne esas olmuştur. 22) Wey şu. 25) Kieu rang şu. Paris. tercümesi yoktur.. Des M i c h e l s tarafından fransızcaya tercüme edilmiştir. 26) Sin T'ang şu " Tang sülâlesinin yeni tarihi. 28) Kieu Wu-tay şe. "Song sülalesi tarihi..m a K u a n g tarafından tertip ve 1119 da filosof Çu-Hi tarafından tevsi edilmiş geniş bir umumî ta rihtir ki. 32) K'i-an kuo çe... 950 de Wang P ' u tarafından telif olunmuştur. Wey-Çeng idaresinde 629 da tertip edilmiş ve parçaları E. 27) T'ang huey yao. 24) Suey şu. N g e u . Bu eser Song sülalesi -zamanında 1084 te S s e u . Parker ve H y a c i n t h .Y a n g Sieu ve Song K'i tarafından yazılmış ve 1060 da ikmal edilmiştir.. " kıtay (Leao) sülâlesi (916 — 1115) nin tarihi. " Beş sülâle (907-960) nin eski tarihi „ 973 te Siue Kiu Çeng tarafından telif edilmiştir..

ayni sülâlenin zikri geçen Moğol prensi T' o -1' o ida- resinde toplanan bir komisyon tarafından 1343-45 arasında tertip edilen mufassal tarihidir.— 182 — 33) Leao şe. . Müller. Chinesische Ceschichtsliteratur (Ostasiatische Zeitschrift. 1908. A. F.1920. Yalnız Mançu dilinde yazılan Kin sülâlesi tarihlerinden biri H. Bunlar: 39) H ü s e y i n N a m ı k O r k u n . Eski Türk kaynakları ndan en mühimi kitabeler ve sanat eserleri dir. Leningrad 41) F. "Yunan (yani Cengiz oğulları. F r i z t h gibi sinoloğlar Çin tarihine ait eserlerini bunlardan istifade ederek yazmışlardır. 37 . W.B i ç u r i n tarafından hulasaten rusçaya. von G a b e l e n z tarafından 1877 de Petersburgda almanca (Geschichte der grossen Liao). diğeri G. Cengiz Hana ait kısmı F. 27-27.Sprachen. H a e n i s c h . fakat İstanbul kütüphanelerinde bu ana kaynaklar kısmen bulunuyorsa da türk tarihine dair ihtiva ettikleri zengin malumat da dilimize hiç çevrilmemiştir. t. "Kin (yahut Cürçit) sülâlesi (115-1234) tarihi „ ayni Moğol prensinin idaresinde ayni senelerde vücuda getirilmiştir. De H a r l e z tarafından 1887 de fransızca olarak (Histoire de Vempire Kin) neşredilmiştir. dört kaana ait kısımları H y a c i n t h . Bu eserin Cengiz ve onun dört halefi. Ming sülâlesi Ç'en P a n g . istanbul. Song Lien idaresinde bir komisyon tarabmdan 1369 da yazılmıştır. Otto F r a n k e. H a u e r. 4. Moğol hanedanının Cinde hâkimiyeti devri (1234-1369) tarihi. cild.1931. 4 cild.38) Çin kaynakları hakkında umumî malumat veren eserler sı-fatiyle de E. 193641.. 36) Yuan şe ki şe pen mo. Tercümeleri daha yoktur. E. Bu Çin kaynakları cince olarak matbudurlar ve Avrupa kütüphanelerinde bulunurlar. C h a v a n n e s . Dit 24 Reichsannalen der Chinesen ( Mitteilungen des Seminars jür orient. K r a u s e tarafından almancaya tercüme edilerek neşredilmiştir. Eski Türk Yazıtları. E. 34) Kin şe. bir diğer Yuan tarihi. Berlin. 10. Daha tercüme edilmemiştir. Kitabelerin başında Orhon ve Uygur yazıtları gelmektedir.1910. R a d 1 o f f ve M a 1 o v Uigurische Sprachdenkmâler. Her iki eser daha tercüme edilmemiştir. 1924) ve E. 1928. 35) Yunan şe.Ş a n tarafından tertip edilmiştir. 40) W. K. A. 1922) zikredilmelidir.. Uygurica.

Innermost Asia. 1924. V. (HAN NÂME) 51) Oğuz Nâme (F). Türkische Turfan Texte. VI. 1940 (Oğuz Name uygur). M i n n s . 54) Eski Türk Cami i Azam rivayetleri â. IV. vr. Mükrimin Halil Yınaç'in kütüphanesinde. 45) A. S tein. 1907. 2. 55) Diğer eski Türk rivayetleri ve lisanî kayıtlar için M a h m u d K a ş g a r î . türkçe Besim At alay tercümesi ve faksimile 1940-44. arapçası. cild.III. Berlin 1913. S tein. 5 cüz. 1929-1934. Buddhistische Spâtan-tik in Mittelasien. Ş a r a f . Serendia. İstanbul.R a c h m a t i . III. 1912. I . Skythians and Greeks. 5 cild Oxford. . 4975. 1913 de gös terilmiştir. Mor a v e s i l e .e dd i n Y a z d ı . Leipzig. c. 313. Câmi'üt-tevârih'mm ikinci cildinde (OĞUZ-NAME REŞİDEDDİN) 52) Oğuz Nâme'nin uygurcası. 17 asırda Buharada I ma mî isminde bir Özbek tarafından farsça olarak yazılan bu eski Türk destanının yazması Prof. Z. Reşideddin. V. 1926. Sanat eserleri için: 43) A. 46) A. To-gan. 15 v. Oxford.G a b a i n . llhanîler zamanında tesbit edilen eski Oğuz destanları. 1928.. Berlin 1958. Bizans kaynaklarındaki kayıtlar için: 48) K. d. 1921. ve Xo n d e m i r Habîb-ü ' s-siyer. Byzantinische Quellen zur Laender-und Völker-kunde (515 Jh. D i e t r i c h .2 cild. Cambridge. İskit ve sair kavimlere ait eski Yunan ve Lâtin kaynakları nın kayıtları 47) E. Ancient Khotan. v. 2 cild. Diyân-ü lugât-i ' t-türk. Ibn Fadlans Reisebericht. mukaddime. Bang-R. 1925. 4 cild Oxford 1928.Hazar rivayetlerinin bibliografisi için bk. Oğuz Han Destanı İstanbul. Eski Türk. 49) G. c. s. Le Coq. c. Berlin. N. 5 ciid. 13 asırdan W.183 42) B a n g . S tein. . s. Chotscho. Bombay tabı. Berlin. 44) A. Rachmati.). 53) Göktürk . 381. 3 cild. Byzantino-turcica.Zafernâme. 1918. Umumî Kütüphane nüshası. Eski Türk destanlarından: 50) Han nâme (F).

N i c m a tarafından ^Uyün-u'l-tavârix ismiye bir kitap şeklinde zeyledilmiştir. 95?). "Serie II„ 2017 sayfa. 59) M u h a m m a d bn C a r ' i r a l . TÂRÎX). 897) Futüh al-buldan (A) Liber expugnationes regionum. Taberlnin farsça tercümesi.H a r a v î tarafından yapılan ve Hüseynin şehadetine kadar gelen farsçaya tercümesinde 1303 te Bombay'de basılmıştır. 2 cild. (öl. 2561 sayfa. LEİDEN) Bu eser hicrî 302 ye kadarki vakayii ihtiva eder. 448 — 478 seneleri bunun oğlu M u h a m m e d bn Hilâl G a r ş a l . Eksik olan baştarafı M u h a m m a d bn Ahmad a l . ciltlerinin yegane nüshası Topkapı sarayında N. M. ed. fakat De Goeje'nin haşiye ve ilâveleri tayyedilmiştir.B a l c a m î (öl. M. hicrî 291-320 seneleri cArib bn S acd a 1-Q u r t u b l tarafından Şila ismiyle zeyl edilmiş ki Leiden basımına eklidir. 2 ve 3.— 184 — İslâınî kaynaklar: Türk tarihi için istifade edilecek umumi islâm tarihi vakanuvisleri : 56) Ahmad bn Yahya al-Balâzirî. hıristiyan ve yahudi âlimleriyle bizzat temasta bulunup beşer tarihine .Y a c q ü b bn a l . ed. 897). 1866 (BALA-ZURİ. 1592. 2956. 58) Ibn A c s a m a 1 -Kû f î (öl. 996) Tarcuma-i TabarT (F). iran ve Horasandan başka Mısırda ve Hindistanda bulunmuş. 302-360 seneleri Sabit bn S i nân. Kütüphanelerimizde çok eski yazma nüshaları (ezcümle Edirnede Selimiye Camii kütüphanesinde N. 360-448 Hilâl a 1-Şâbi2 tarafından. Z o t e n b e r g f . tarafından. Zamanında büyük seyahatler yapmış Arabistan.. isimler fihristi de yoktur. fransızca tercümesi.c A l i Muhammad a l . "serie I„ 3131 sayfa. (TABARÎ-BALCAMİ). Tabarî Leiden tabı aynen Mısırda 12 cild olarak basılmış. 3 seride neşredilmiş.Y a q ü b i (Öl. Leiden. 2 cild (YAcQÜBl. Leiden 1883. 932) Târîx-u'lumam va cl-mulük (A) Tabari's Annales. Murüc-u '-zahab va ma'adin-u 'l-cavahir (A). 1570) vardır. fakat De Goe-je'nin haşiyeleri tayyedilmiştir. H o-u t s m a . 920).T a b a r î (öl. De G o e j e Leiden. arapça aslının ilk cildi Yezid bn Muaviye'ye kadar Gotha kütüphanesinde N. 61) CA1 i bn H u s a y n a I . TSrîx Ibn-i' 1-VüHı (A) Ibn Wadhih Historiae.M a s c û d î (öl. Chronique de Ta-bari traduit sur la version persane de Balamı par M. "Serie' III. ed. Paris. (TABARİ. LEİDEN) Bu basımdan yapılan Mısır basımı da var.V â z i h a l . H. 60) A b ü . \blA (TABARİZOTENBERG) en iyi nüshalara dayanmaktadır. Kitab al• Futüh (A). de bulunmaktadır. 1879-1901. De Goeje. 57) A h m a d bn A b i .

I. (A) H. (h. c. 63) M u t a h h a r bn T â h i r a ! .d e .C o u r t e i l l e v e B a r b i e r de M e y n a r d tarafından 1861-77 de 9 cild olarak arabî metin ve fransızca tercümesi birlikte neşredilmiş Les prairies d'or. VII olarak neşredilmiştir. Kitâb-u l-bad'i va'l-tarix (A). 1899-1916). N. 1029) Taccf-rib-ulumam va ta öqub-u l-himam.Munt a z am va mu l t a q at .u 'I-Aş. H. son cildi fihrist ve ilaveler olmak üzere 7 cild olarak neşredilmiştir. V. CBrock e l m a n n . 64) cIzz-u al-dîn İ b n . Al-Târıx-u 'l-kâ-mil (A).u l . IV (h.muit azam. Ibn al-Athirî Chronicon quod Perfec-tissimum inscribitur unvaniyle 13 cild olarak neşredilmiş. (961 m. VI (329-369) 19141915 te Mısırda basılmıştır. 369-388 seneleri havadisini ihtiva eden zeyli ile Hilâl alŞâbFnin 393 e kadar oian zeyli 1916 da Amedroz ve Margoliuoth'un ingilizce tercümeleri ile birlikte The Eclipsc of the Abbasid Caliphate unvanîyle. 326369) Ayasofya nüshasında faksimle olarak Caetani tarafından Gibb Memorial old series de. 966 senesinde Samanîler devrinde Büst'de yazmış. c. Medeniyet tarihine.u ' /. sene 37 ye kadar). 295 senesinden sonraki kısım. Hicretin başından 369 a kadarki havadisi ihtiva eder. 915).Alî A h m a d İ b n . Gal. 585 m. c. K i t â b . İr (öl. 62) Abu. I. 31163121.M u q a d d a s î . 1200). 284-326). 1231). Baştaraflarını da ihtiva eden tam yazma nüshası Ayasofya. bu tabı üzerinden 1301 (1883) ten itibaren Mısırda da bir kaç defa basılmıştır.Ş u c â c M u h a m m a d a l R u z r â v î ' nin h.) hâdiseleri ile bitiyor. 65)Camâl-u'I-dîn Abü-'l-Farac al-Cavzî(öl. Türklerin akidelerine. V (295-329 seneler). örf ve âdetlerine dair verdiği malûmat bakımından mühimdir. 1156 e kadarki havadisi ihtiva eder (kıymeti için bk.u M i s k i v a y h (öl. tarihî kısmı 350 h. 6 cilddir. (h. Paris. V ve VI cildlerin faksimilesi de 1909-1917 de Gibb Memorial Series. TabarPnin devamı olan kısmı 10 cild olarak 1354=1935 te Haydarabadda neşredilmiştir. (A). . 302 ye kadarki kısmı Tabarî^den hulâsa olmak üzere yazılmış bulunan bu vakayiname C..185 ve coğrafyaya dair çoğu bize kadar gelmiyen sistemi eksik bir çok eserler yazmış olan Mascüdi'nin bu eseri P a v e t . Paris 1861-1877) ayrı cild halinde ve tbn-u '1Aşir'in hamişinda Mısırda da basılmıştır. T o r n b e r g tarafından 1851-76 senelerinde Upsala ve Leyden^de. 628 senesi sonuna kadar gelen ve h. son cildi isim fihristleri olmak üzere. Buna A b ü . Suppl. Arabî metni ve fransızca tercümesi C l e m e n t H u a r t tarafından 5 cild olarak neşredilmiştir (Le Livre de la creation et de Vhis-toire. c. Bunun başından.

Topkapı Sarayında ve Evkaf Müzesinde (N. G. Paris N. GAL. 1359 senesine kadarki İslâm tarihi vakayiini ihtiva eder. 760/m. S. 745— 900 seneleri havadisini ihtiva eder. s. G. yine bazı ilâvelerle Al-tbar fi axbar-i man'abar. 1932. Paris. 1048. . Bu eserin bir muhtasar redaksiyonunun h.. N. 45-6. Hulâsası.C a z a r î 'nin (Cavâ-hir-u 'l-sulnk. 1326) nin nüshaları: Feyzullah Efendi. C. 6 cild. 2141.d î n Y û s u f b n Q ı z o ğ l i . 1307 de. 21 büyük cild.u '1-din Müsâ a l . 1363). 689 — 699 seneleri vakayini ihtiva eder. Buna yazılan zeyillerden Ş a m s-u ' I . C. N. h. d. Sib{-u lbn-i '1-Cav-zî'nin eserinden h.u ' 1 . a d b n U ş m â n b n Q a y-m â z a l Z a h a b î a l . en çok İbn Kasir'den almış. 2922. B r o c k e l m a n n .K a § î r a 1 . I. h. tam nüshası Topkapı sarayındadır). 1338/1939 da Mısırda basıldı. Topkapı. N. 12. nüshası Köprülü. III de neşredilmişti. 69) M u h a m m a d bn Ş â k i r Ş a l âh-u'1-din a l . B r o c k e l m a n n . N. 5015). N. 740 senesine kadar gelir. Kendi el yazmalarından c. Tarix-i duval-i 'l-Islam (A). 48. 700 senesine kadar gelir. 18-21 Ayasofya. (A) h. 49. 589) Türk tarihine dair çok kıymetli malûmatı ihtiva eden bu eserin yazma nüshaları Esad Efendi. bazı nüshaları 21 cilde ayrılmış. 1348). II. 1372). 499-654 senelerine ait kısımları faksimile olarak J. Köprülü. 7 26. 2910. 2. 1267) Mir'St-u 'l-zamân fi tarix-i 'l-ayân (A). 1045. Buna zeyl olarak Q u t b . d e S o m o g y i.D i m a ş q î (öl. C. 2072. 14 cild. 2449. Yazmaları: Topkapı Sarayı. 2136) vardır. 737/m 1337 ye kadarki vakayii ve vefi-atı ihtiva eder. GAL. Veliyeddin Ef. S. Ayasofya N.d i n M u h a m m a d a l S a h â v î (öl. S. (Bk. N. Brockelman. Al-Bidaya va 'l-nihaya. 1500) nin Vaclz-ul-kalam (i 'l-zayl-i 'ala duval-i 'l-islam. 825—55. h.u İbn-i'lC a v z î (öl. 1079. ve J. t. N.u M . Evkaf Müz. 1948 de Mısırda basılmaya başlandı. 67) Ş a m s . J e w e t t tarafından Şikago'da 1907 de neşredilmiştir.l-tavdrix (A). 'm. N.Y ü n i n î (öl. 282. Eser için bk. h. Zehebinin eserleri için bk. 400—521 senelerine ait kısmı daha önce Recueil des historiens des Croisades. JRAS. Uyün-u. 68) 1 s m â î 1 I b n . Topkapı sarayında tam nüshası vardır) eserleri vardır.186 — 66) Ş a m s . h. Köprülü. ayrıca Kitab-u 1 bar fi axbar-ı man abar nam eseri vardır (Bayezid Umumi. N. 6739 da 726—38 seneleri vakayii Köprülü kütüphanesinde N. Keza bu müellifin. 2135. N. 5—8.u '1-din M u h a m m. II.K u t b î (öl. S ı b t . 3410-3412. 147. 11. Ve Ş a m s-u '1-din M u h a m m a d bn i b r a h i m a l . R. 3005-3016.T u r k m â n i (öl. GAL.

Yalnız arapçası 1286 (1869—70) de Istanbulda. 1485-95. N. C.— 187 Feyzullah Ef. 1275). m. (Historia orientalis autore AbulPharagion). fakat müteaakib seneler için orijinal ve mühimdir. bk. Makte banut zabne=Chronicon Syriacun. Bunun m. Türklere ait kısmının Ş e r e f e d d i n Y a l t k a y a tarafından yapılan türkçe tercümesi 1941 de Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir. N. GAL. sonra defaetle Mısırda basılmıştır.S â c î a l . Arapça aslının müellife yakın zamanda yapılan çok güzel ve tam nüshası Fahri Bilge Beyin hususî kütüphanesinde bulunmakta idi. 1286 Maragada). GAL. Kitâb-u. Ayrı sülâlelerin ve devirlerin tarihlerinden 74) A b ü S a c I d c A b d . Amuca Hüseyin. 'l-muxtaşar fi axbâ~r-i 'l-başar (A).u ' 1 -c İ b r î=G r e gor i u s Bar H e b r a e u s (öl. II.d î n l b n . 10 cild. 1890.d i n I s m a c i l A b ü ' 1 . B r o c k e l m a n n GAL. 22 sene Hülagünün yanında Meragada bulunmuş ( B r o c k e l m a n n . 73) Malik-u ' 1 . Malatyalı yahudi tabibi. 71) A b ü . R e i s k e v e j . 1890 da Beyrutte de neşredilmiş. C. 48. İbn al-Asiriıı hulâsası gibidir. Zayn-u 'l-axbar (F). Fatih N. 349. G.X â z i n (öl. B r o c k e l mann. ikinci kıs ım J.M u a y y a d c l m â d . 591 )• 1292 senesine kadar gelen bir süryani kroniki yazmış. 72) Aynı müellifin diğer eseri Târix-u muxtaşar-i.F i d â (öl.u ' l . cildi 1934 de Bağdadda Süryanî Katolik matbaasında basılmıştır.u ' 1 . 656. 1040 e kadar . Müellif ve eserleri için bk.u ' l . II. Adler tarafından arabî metni ve lâtince tercümesi 5 cild olarak 1789 — 1794 Copenhag'da (Abulfedae Annales Muslimici arabi) neşredilmiştir. N. 4441. Al-Câmic-uLmuxtaşar fi unvan-ı 'l-lâ~rix va 'uyün-i 'l-tâ~rlx va ^uyün-i'lbaşar (A) . sonra hıristiyan ve Ya'kubilerin metropoliti olmuş. 363. Hama hükümdarı. h.u 'I .G a rd î z î. 70) CAİI bn A n c a b T â c . 44 —45). 48. S. 1331. 1258e kadarki vakayiin tarihi. öteki süryani eserlerinin bazı ilâvelerle arapça hulâsasıdır. I. Şimdi Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir. h.H a y b n Z a h h â k a 1 . 1663 te Oxfordda lâtince tercümesiyle birlikte E.' l . G. 1121. Köprülü. P o c o c k e tarafından neşredilmiştir. Paris. 440/m.l-duval (A). 595—606 senelerine ait 9.F a r a c G r i g o r i s 1 b n . Kitabın ilk kısmı F 1 e i s c h e r tarafından arapça metni ve lâtince tercümesi ile 1831 de Leipzig'de (Abulfedae Historia anti-islamici). P a u l B e d j a n neşri. 1040 de yazılmış. S. S.

1858) daha önce neşredilmiş ve 1286 (m. 1296/m. hist. 772.q i ş a ş (F). Cod. 1036).B u n d â r i tarafından yazılan Zubdat-u . M. Bar th ol d tarafından 1897 de (Otçel o poyezdke v Srednuyu Azıya. 409 a ka-darki vakayii ihtiva eder. 1201). Memoires de iAcademie des Sciences de Petersburg. Ibn Fat'lans Reisebericht. h. Eserin h. — phil. h. H. 520/m. 213). 751 de yazılmış diğer bir nüshası merhum Fuad Köprülü'nün hususi kütüphanesinde bulunmaktadır. N. V. bilhassa Horasanın tarihi. N. M o r 1 e y tarafından neşredilmiştir Tarikh-i Bayhaki. 418 sayfa tutan bu eserin Türklere ait kısmı V. N. 4.t a v S r I x v a ' l . Ouseley. Gazneli Mahmudun oğlu Sultan Mescüd'un tarihi. Selçuklular için: 78) cl m â d . Mşrat-u 'l-fitra va cuşrat-u 'l-fitra fi axb r-i 'Idavlai-i .188 — Halifelerin. Z. 1782 de yazılan diğer nüshası Oxford'da (Bodlean. 312—6).. 903/m. Gazneli Mahmud'un tarihi. 1226 da Fath bn a l . 813 te yazılan Paris nüshası üzerinden Melik-ü 'ş-şuarâ Bahar tarafından 1940 ta Tahranda neşredilmiştir. 1500 de yazılan nüshası Cambridgede (King College library. Supplement Arab. 75) M uc m al -u ' t . 1.C a b b â r a l cUtbî (öl. cim.1 s f a h â n I (öl. h. Horasan vakayiine ait kısmı M i r z a Mu-h a m m a d X a n Q a z v l n i tarafından 1315/1937 de Tahranda neşredilmiştir. s. (bk. Nâşih al-Carbâdiqâni tarafından yapılan kısaltılmış farsça tercümesi ve onun üzerinden R e y n o 1 d e s tarafından yapılan ingilizce tercümesi (Londra. 1862 de Calcutta'da W.l-salcuqiya (A) 1180 senesine kadarki vakayii ihtiva eden bu Selçuklular tarihi Sultan Börkyarıq zamanında yazılmış. 78—126).u '1 . Târıx-i bayhaql (F). 1126 da Selçuklu Sencer namına aslı Hemedan Esedabad'ından olup İsfahanda Selçuklular hizmetinde bulund:v anlaşılan ismi meçhul bir zat tarafından yazılmıştır. T o g a n. nüshası: Paris. VHIe serie. 1865) te Ahnad al-Manîni'nin şarhi ile birlikte arabî aslı Ka-hirede iki cild olarak basılmıştır. Selçuklu ve sair ürk hanedanları tarihinden başka eski İran ve eski Türk tarihi bakımımdan fevkalâde bir emniyeti haiz eserdir. the life of Mesud) Saîd Nafîsî tarafından iki cild olarak 1945 te haşiye ve fihristlerle birlikte Tahranda yeniden neşredilmiştir. 240) bulunmaktadır. Târ~ix-u 'l-yamınî (A). 1077).i ' 1 . vol. d.d î n K â t i b a 1 . 77) AbQ '1-Fail M ü h a m m a d bn H u s a y n al-Bay-h a q î (öl. 76) Abü Naşr M ü h a m m a d b n A b d .

Tarix-i salaciqa-i kirman (F).u 'd-din A h m a d bn H â m i d a l . Axbâr-u 'l-davlat-i 'l-sal-cüqiya (A). h. Ch. 1194 te yazılmış. Tahran. İqd-u "l-'ulâ li H-mavqif~i 3l-a'lâ (F). şimdi Mirza Muhammad Han Qazvînî tarafından Tahranda (1328 — 1949) neşredilmiştir. (F) ?ahîr-u 'd-dîn al-Nişâbürî'nin nüshası daha bulunmıyan Selçuknamesine zeyldir. II olarak 1899 da neşredilmiştir. Röhât-u 's-şudür va âyat-u 's-surür. 1188 de telif olunmuş küçük bir eser. 85) A b ü . II olarak neşredilmiştir.u 'd-din M ü n ş i . H o u t s m a tarafından mezkûr Recueil des Seldjukides'in ilk cildi olarak 1886 da neşredilmiştir. 749 da bulunmaktadır.— 189 — 7-nuşra va nuxbat-u 7-cuşra (A). Bu eser hususunda ancak Mecelle-i Mihr. Kerman Selçuklularının ve 705 tarihine kadar hükümranlk eden Kerman Karahıtaylarının tarihinden bahseder. Prof. Simt-u l-cula li. L a n b e r g tarafından 1888 de Leyden'de neşredilmiştir.'l-hairat-i 'l-'utyâ (F). Collection Schefer. 765 te Ertene Oğulları yanında bulunan bir Selçuklu prensi namına yazılmıştır. British Müseum'deki yegâne nüshası üzerinden Muhammad Ipbal tarafından 1933 te Lahur'da neşredilmiş ve Necati Lugal tarafından yapılan türkçe tercümesi 1943 de Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. 83) A f z a l . 584/m. II. 81) N â ş i r . yazma nüshası British Museum Or. F e r i d u n N a f i z Uzluk tarafından fotoğrafı ve tercümesi neşredildi. . t. Zeyl-i selçüqname. Kerman Selçuklularının tarih. c Ali Muhammad Âmiri Na'ini tarafından 1311/1932 da Tahranda neşredilmiştir.H â m i d bn İ b r a h i m . 84) Anonim TârTx-i 5l-i salcuq (F) Paris.K i r m â n î . N. '5S3 te bulunmaktadır.R â v a n d ı . 590/m. 1202 de Giyaseddin Keyxusrev bn Kılıç Arslan namına yazılan Büyük Selçuklular tarihi. 82) CA 1 i bn N a ş i r a l . Pers. M u h a m m a d İqbâl tarafından 1921 de Gibb Memorial new Series vol.H u s a y n f . 80) A b ü B a k r M u h a m m a d bn c A 1 ı A l . sayı 3 te malumat bulunuyor. nam hulâsası H o u t s m a tarafından Recueil de iextes relatifs â Vhistoiredes Seldjukides. A. Ateş'in türkçe tercümesi TTK' u tarafından neşredildi. Prof. 79) M u h a m m a d bn İ b r a h i m . Ayni Kâtib Isfahani'nin Salaheddin Eyyübi zamanına ait Al-Fath-u 'l-gussl fi fath-i 'lqudsl nam eseri de Selçuklular tarihine dair çok malûmatı ihtiva etmektedir. h.

588-679 senelerine Rum Relçuklarının tarihi. Mirxond ve Kâtib Çelebi tarafından zikredilen ve İslâm sülâleleri tarihine ait bu eserin ancak hicrî 63/m 682 senesine kadarki kısmı Berlin. 130 v. II. 87) K a r i m . 2985 yazmasının (744 sayfa) faksimilesi Türk Tarih Kurumu tarafından 1949 bastırılmıştır. IV olarak meşredilmiş ve türkçeye çevrilen bir şekli de Prof. (Die Seltschukanschichte der Aksa-rayi. h. Şimdi ise Tahranda bulunmuştur.C a f a r i alM u n ş ı . (Aksaray!) Musamarat-ul Jl.d i n M a h m u d A q s a r a y î . 1342). 91) M u h a m m a d bn M u h a m m a d ibn a l . 31. Selçuknâme. mufassal yazması Topkapı Saray. S t o r e y. 79) diğer kısımları kaybolmuş sayılıyordu. 723/1323 te telif olunan Rum Selçukları tarihi. F e r i d u n N a f i z U z l u k tarafından Anadolu Sel-çukî devleti tarihi ismi altında 1942 de neşredilmiştir. A. Bundan Tahranda Muhammad Han Qazvinî ve Abbas lqbal istifade etmektedirler. Bu eserde Kerman Selçuklularına ve Kara Hitaylara ait malûmatın da mühim olduğu Mirza Muhammed Han Qazvini'nin nakillerinden (Simt-u 'l-culâ Tahran tabı. 88) Y a z ı c ı o ğ l u cAli. (F) h. farsça anonim bir eser. Al-AvSmir-u 'l-calâ~iya fi umür-i 'l-'alâ'iya. Fikret Işıltan bu eserin almanca hülasasını ve tahlilini neşretmişti. Ayasofya N.N i z â m a l Y a z d î (öl. 119. Al-cUraza fıcl-hikâyat-i 'l-salcüaiya (F) Kari S ü s s h e i m tarafında neşredilmiştir {Das Geschenk aus der Szldschukengeschichte. ekseri Ibn Bibi'den alınmıştır. N.— 190 86) H u s a y n bn M u h a m m a d a l . O s m a n T u r a n 'in sâyile Tarih Kurumu tarafından 1944 te neşrolundu. Zubdad-u 't-tav5rix (yahut Tarix-i Kaşl).ahbâr va musayarat-u'l-axya~r (F). Per-siau Literatüre. 1 b n Bibi. N. başlıca Râvandi ile ibn Bibi'yi esas edinmiştir. s. 90) Abu '1-Qâsim cAbd-u 'İlah bn cAlî bn Muhammad al-Qâşânî (Reşideddin'in mesâi arkadaşı). 1941).u 'd . 1391 ve 1392. . Leipzig. 569-619 hâdiselerini ihtiva eder. bunun muhtasır şekli H o u t s m a Recueil //olarak neşredilmiştir. Bu iki zatın beyanına göre bu eser Selçuklular tarihine dair mühim malûmatı ihtiva etmektedir. C. (T) türkçe. 89) Tarix-i âl-i salçüq (F) Gotha farsî yaymalarından N.) anlaşılmaktadır. h. Bu eserin müellifinin biraderi Y a h y a bn M u h a m m a d tarafından yapılan bir muhtasar şekli H o u t s m a tarafından 1902 de Re-cueil des Seldjukides. 368 yazmasından malûm idise de (bk.

45H. 92) N i ğ d e 1 i Kadı A lı m e d. B r o c k e l m a n n . Horezmşah Ce-lâleddin'in Nureddin Muhammad Münşi isminde bir kâtibi olduğu malum ise de. 919. 1934). 562- . (F) Celâleddin Horezmşahın muhtasar bir tarihidir. VII (1943). Naf-şatu 'lmaşdur. N e c i b Asım B e y bu eseri fransızcadan türkçeye çevirmiştir.u '1-din M u h a m m a d bıı Ahmad a l . eksik kaldı. 1305/1928 de Tahranda taşbasma olarak neşredilmiştir. N. O. 95) Nûr-u '1-din M u h a m m a d M ü n ş i Z i n d a r î . Al-Valad-u 'ş-şafiq. 1909). 1071). Sirat-ü 's-sultân caldl-i 'l-din mangubarti (yâni Mengubarsi) (A). Tarix-u bağdad. 247-250 b) Horezmşahlara ait faslı. (Celâlüttin Harezmşah. İstanbul. 391. GAL.. 98) Horezmşahlar tarihi için R e ş i d e d d i n Tabi b'in Cami. s. K ö p r ü l ü F u a d.ut-tavâ~rix (F) inin ve H â f i z A b r ü Mecmua (F) sının (meselâ Damad İbrahim Paşa. G. Bu eserin bir farsça tercümesi Mükrimin Halil Yinanç'ın hususi kütüphanesinde bulunuyor. Fatih. (F) yazması. Moğollardan önceki müslüman Türklerin tarihi için kaynak olacak şehirler ve vilâyetler tarihi. Belleten. vezirler tarihi.. 94) Ş e h a b . türkçe olarak 1918 de Millî Tetebbuler mecmuasında basılmaya başlamıştı. 329. H o u d a s tarafından arabî metin ve fran-sızca tercümesi iki cild olarak 1891 de neşredilmiştir. Tahran 1308/1929) ise de İbn Bibi faksimile tabı.N a s a v î . I. Mirza Muhammad Qazvini bu Nafşatu a'I-maşdür'un da Şehab-u 'd-din Muhammad Nasavi'nin ö-eki Sireat'den bir kaç sene önce farsça olarak kaleme aldığı muhtasar bir eseri olduğunu iddia etmekte (Dar bâb-i nafşat-i 'l-maşdur.b a k r A h m a d bn A l i a 1-X a 11 b âl-B ağ da dı. 368) Şihab-u 'd-din al-KusavI (yani NasavI) ile Şihab-u 'd-dın al-Rindarî (Zindarî) nin iki ayrı şahıs olduğu mahsus tasrih edilmiş olduğundan bu iki zatın iki ayrı müellif ve eserlerin de iki ayrı zata ait olduğu şüpheden âri kalmaktadır.191 Leiden. s. vr. (A) Bağdad şehrinde yaşıyan âlimlerin ve meşahirin tarihî (bk. Bu eser için bk. ve cAtâ Malik Cuvayni' Cihanguşa'sının Horezmşahlara ait kısımları başlıca kaynaktır. S. Yanlışlarla dolu ve eksiktir. içtimaî hayata ait ve hikâye tarzı eserlerden şunlar zikre şayandır: 96) A b u . (öl. 1241 de ikmal edilmiş ve 1231 de son horezmşah Calalüddin'in ölümüne ka-darki vakayii anlatır. C.

asrın ilk yarısında kısaltılan farsça şekli gelmiştir.d i n U m a r bn M u h a m m a d a l . 859 (C) de bulunmaktadır. S. 97) Abu '1-Q âsim A l î bn al H a s a n Ibn A s â k i r (öl. fakat çok eski bir nüshası Paris Arab. h.i '1. ed. 1 b n -u '1 . 17). G. 455/m. 331. bize ancak 13. 1 0 0 ) A 1 . Yazması. W. Muntaxab al-siyaq fi tarix-i nlsabür (A). I. C. B r o c k e l m a n n . 48—51 de neşredilmiştir. ki bazı parçalarını B a r t h o 1 d. 1176). 1213 te yapılan bir muhtasarıdır (bk. S c h e f e r . N. Abdullah bn Sayyar ismiyle bitiyor.u ' l .B a k r M u h a m m a d bn C a f a r a l . 99) M u h a m m a d b n A b d . 6284 te bulunmaktadır. Tarix-u madinât-i dimaşq. 537/1142—3 te telif olunan bu eser bu müellifin ayni senede vefat eden üstadı Abu Hafş N a c m . par Ch. naşestviya.u ' 1 . N. 18 de TerS-cüm-i ahvâl-i maşâyih ismi altında bulunmaktadır. 1022 de bulunan yazması yüzünden 14 cild olarak 1349/1931 de Mısırda basıldı. muhtasar (74 varak) fakat bazı ilâveleri muhtevi farsça tercümeli Bursada İnebey (Hüseyin Çelebi) tarih kısmı. Eser Buharada taşbaşma olarak basılmıştır.G â f i r bn İ s m a i l bn M u h a m m a d a l F â r i s i a l . h.N i-s â b ü r i (öl. (A) Dimaşk şehir ulemasının tarihi (bk. Köprülü.H â k i m A b 0 .) Târix-i buxara (F). 659 m. Abb 574 ag ve Petersburg üniversite kütüphanesinde N. 808 sırasında yapılan. Asıl Abü Hafş'ın eserinin farsça nüshasından parçalar Petersburg Asya Müzesinde N. B a r t h o 1 d . 1 0 1 ) ' A b d .N a r ş a x î (öl. 1130 da daha bir yazma nüshası vardır. Aa 574 ag-.B a y y i' a 1 . Paris. Bu eserin eksik (75 varak). 1014) nin Al-Siyaq nam eserinin m.H a f i z . ki Pariste neşredilmiştir : Description topographique et historique de Bukha-ra. Köprülü Kütüphanesinde N. N. N.C a 1 i 1 a 1-S a m a r q a n d î.rA b d . m. 9 8 ) A b ü . 998 de telif olunan bu eserin h. Turkestan v epoxu mongol. 1152 de maafuz bulunan bu eser c A d u 1 1 a h bn M u h a m m a d bn H a m d ü n . 1892 Bağdadlı Vehbi.N a s a f i ' nin telifi olan Kitab-u 'l-qand fi tarix-i samarqand nam eserinin hulâ-sasıdır.u î '1 1 a h al N i s â b ö r i . Turkestan. Bu kitaba meçhul birisi tarafından yapılan Zayl-u târix-i nısabur nam bir . I. 7 cild olarak 1329-51/1911-1932 de Şam'da basıldı. Muntaxab al-qand fi târix-i sumarqand (A). Târlx-i nlsâbur (F). Samanî Nuh bn Nasr namına yazılmış.— 192 — 64). 566-67).

GAL. arab.H a s a n c A 1 î bn Z a y d a l .193 eserin H harfiyle başlanan isimler alfabe sırasiyle tertip edilen mühim bir zeyil ismail Saib Beyin Ankarada Türk Tarih Kurumu elindeki kitapları meyanında bulunmaktadır. 106) Hilâl a l . Buğyat-u 'l'talab fi tarix-i halab (A). h. Mzik tarafından faksimile olarak neşredilmişken 1938 de Mısırda hurufatla yeniden yayınlanmıştır.Brockelman. Târlx-u 'l-vuzarâ (A) H. S c h e f e r tarafından 1893 te neşredilmiştir. 1050). 572/m.Ş â b i ' (ol. 104) A h m a d bn Y u s u f bn A l i bn a 1 . 5803 ve Or. 1935 de Tahranda Malik-u 'ş-Şucara Bahar tarafından neşredilmiştir. Yazmaları: Topkapı Saray 2925 . 568-9). 1176 da yazılmış. m. 13 . 445 te telif. E. dair geniş malûmatı muhtevi 10 cildden ibarettir. 36). 556) 107) Abu . 1176).m. 1262). London British Meseum Or. B a r t h o 1 d. 1. Buna yapılan zeyillerden Qâzı ibn Ş i h n a'nin Al-Durr-u 'lmuntaxab fi târix-i ma-mâlik-i halab (A) 1909 da Beyrutta J.A b d u l l a h Muhammad bn 'Abdüs al-C ah siya" rî (öl. Ayasof-ya. KitSb-u 'l-vuzarâ ve'l-kuttâb (A) Viyana kütüphanesindeki yegâne nüshası 1926 da H. 332. Ş. Tarix-i mayyafâriqin (A). Tarihte Usul F.u ' l . 102) Abü'l.d î n I b n . 1310/1931 de A b d u r r a h i m X a l x a l i tarafından Tahranda musahhah bir şekilde yeniden neşredilmiştir. nüshası British Museum. 27-35). 1938 de Tahranda Ahmad Behmanyar tarafından neşredilmiştir. 1949. Siyasat-name (F) Gh. Cavâmi-Cu' 1-hikSyat va lavamF-u 'r-ri-vâyât (F) m. Or. G. 1 0 8 ) N i z â m -u ' 1 . 572. S a r k i s tarafından neşredilmiştir.A z'r a q a 1 -F â r i q î (h. (bk. 3036 (üellif yazması). XIII.m u l k (öl. Târıx-i bayhaq (F). 1290 (bk. 25). Türk tarihine. Turkestan. 1092). Turkes-tcn. GAL. H. yukarıda s. M i n o r s k y'in Bulletin of the Scholl of Orientel Studies.. sonra h. 109) Muhammad ' " A v f i . m. m.Adı m (ol. Paris. p. 942). A m e d r o z tarafından 1904 te Leyden'de neşredilmiştir (B r o c-k e 1 m a n n. v. 103) İlk defa h. C. 1330 da Bombayda basılan taşbasması da vardır. 6310 da bulunmaktadır (bk. 50 ve B a r t h o 1 d. 1169). S. 2138.u ' 1 . 1228 de yazılmış anekdot mecmuası (bk. m. I. 725 te ikmal olunan Tarıx-i siyistSn (F).B a y h a q î Ibn F ı n d ı q (öl. 105) K a m â l .

m. 112) Abu 'l-cAla İbn H a s s ü l (Tuğrul Bey'in veziri) Risala fi tafzi-l-i c/'atrâk calâ~ sa'ir-i V. 115) M i n h a c C u z e c a n î . Türk ve Hinde ait kısımlarının arabî metni ve ingilizce tercümesi V. 1932. II. 1206 da yazılan bu eser 1927 de S i r D e n i s o n Ross tarafından neşredilmiştir (bk. Tabâyic-u 'l-hayavân(A). 115. Doğu mecmuası. N a s s â u L e e s ta rafından 1864 de Calcutta'da neşredilmiş. S t o r e y . tarafından 1903 te Leyden'de neşredilmiştir. V. Zonguldak. ingilizce olarak: C. 1944 N. 1935. On Mubarakshah Churi. Sultan Sencer zamanında 1120 ierde yazılan bu eserin Çin. 1283). 86-516 O. Risâla fi manaqib-ıl-turk (A). (Tria apascula auctore s. London 1941) bk. Târ'ix-i Cihanguşâ (F). TabaqSt Naşiri (F). XVI de. M i n o r s k y tarafından neşredilmiştir. the Turks and india. Türkçe tercümesi R. Eserin farsca aslı islâm tarihine ait kısımları tayyedilerek W. 1940. Togan. Hilâfet ordusunun menkibeleri ve Türklerin faziletleri 1967 Ankara.acnad (A) Şerefeddin Yaltkaya tarafından. Rescher da almanca neşretmiştir: Orienta-lische Miszellen istanbul. 869). Moğollar devri'ne ait eserler : 114) cAlâ-u 'dîn Ata M a l i k C u v a y n i (öl. T â r i x (F).) 1 1 3 ) F a x r . VI. d. G. te arabî metni ve türkçe kısa tercümesi ile neşredilmiştir (ibn Hassul'ün Türkler hakkında bir eseri. Seşen. Eserin mufassal nüshaları için bk. {Sharof al-zaman Tâhir Marvazi on China. Har ley W a 1 k e r. Gurîler memle ketinde bulunarak Cengizin ve oğullarının fütuhatını müşahede eden bu müellif eserini 1260 da Hindistanda yazmış. T. PL.C â h i z (öl. Babası Baha3-üd-din ilhanlıların veziri olup 1235/6 da Moğolistanda bulunduğu gibi yine vezir ve Hülagunun 24 senelik Bağdad vali si olan Atâ Malik de 6 defa Moğolistanda bulunmuş ve en büyük tari hî hâdiseleri görmüş yahut görenlerden öğrenerek yazmıştır. Mirza Muhammad Xan Qazvini tarafından Cibb Memorial Old series. de Journal Royal Asiatic Society.. 1912. 1915. 11 111) cAmr bn Bahr a l . Belleten IV. Z. Johiz on the exploits of the Turks. 847—858). 1915. . tekmil eserin Majör R a v e r t y tarafından yapılan ingilizce tercümesi 1881 de Londrada yayınlanmıştır. s. p.z a m a n a 1-M a r v a z i. van V l o t e n . Bulletin of the School of Oriental Studies. 156). Horezmşahlar ve Hindis tan Türk sülâleleri tarihini de mufassalen tavsif etmiştir.194 — 110) Şar ai-u'l . 1937 de üç cild olarak neşredil miştir.u 'd-din m u b â r e k ş â h Güri.

V. Çin. Frenk ve Hind kavimleri tarihi. Firenk ve Çin hükümdarlarının Moğolhanlarının şeceresi. cod. successurs de Tchinkkiz Khaghan unvaniyle Cibb Memorial old Series XVIII olarak 1912 de Leydende. 67. Selçuklular. N. îlhanlara ait kısmının Hulagu hana ait Q u a t r e m e r e tarafından farsça metni ve fransızca tercümesi ile birlikte Histoire des Mongols de la Perse unvaniyle 1936 da Parisde (bundan alınarak ' S e y y i d C e l â l . ye ek olarak 1945 te Tahranda). J a h n tarafından yalnız farsçası olmak üzere (Ceschichte der tlhane. nüshası. 3019 h-718 e kadarki vakayii ihtiva eder. m. Sbornik Letopisey t. 381. Yahudi. Umumî Türk tarihine Giriş. 1430). Oğuzlar. llhanîler tarihi kısmı kamilen rusça olarak A. Târix-i Ulcaytu. XII ve XV) Petersburgda. Blochet tarafından Histoire des Mongols. Persane. Hazreti Muhammed ve Halifeler. Abaga bis Gayhatu 1265-95) 1941 de Prag'da. a n î tarafından 4 Gahname 1313 s. A r en d tarafından Reşideddîn. N. Z. Salgurlar. islâm. farsça. ikinci cildinde (en eski resimli nüshası Topkapı. III unvaniyle 1946 de Leningradda yayınlanmıştır. Şahruh ve Hüseyin Baykara zamanında ilâveler yapılan diğer bir şekli Mu 'iz-u 'lansab ismiyle ma-rufdur. 1518) Türk ve Moğolların tarihi. Cengizin ölümüne kadar 1.. Gazan Han kısmının farsça metni yine K. V. Eserin Topkapı nüshası için bk. t. îsraililer. 270-71.195 — 116) Reşîd-u'd-ddm Fazl-u. Zeyl-i Câmi'-u 't-tavarlx (F). 119) Lutf-u'llah Hâfî? Abrü (öl.d i n T a h r . Jahn tarafından History of Chazan Khan unvaniyle Gibb Momiral netu series XIV olmak üzere 1940 Londrada neşredilmiş. 118) Abü ' 1 . Ul-caytu'nun cülüsüne (1307 ye) kadar.ü ' . Bu eserin Temür oğulları. Çengizden sonra dört Kaan ve ahfadı ile Cindeki Büyük Kaanların tarihine ait kısımları yalnız farsça melin olarak E. ilk cildinde (en eski nüshası Topkapı N. B e r e z i n tarafından 1855-1888 de farsça metin ve rusça tercümeleri ile dört cild olarak Sbornik Letopisey Reşi-deddina ismi allında ( Trudy vostoçnago otdelenya Russgako Arxeologi-çeskago Obşçestva. K. N. yazması: Ayasofya N. arada uygur harfleri ile moğolca izahları havidir. ilhanların Abaka'-dan Gazana kadarki tarihi Dr. yegâne nüshası Topkapı Sarayı. Gazneliler. Birinci cildin baştarafı. Horezmşahlar. iki büyük cildden ibaret olup. X a n b a b a B e y a n î tarafından 1317/1933 de Tahranda neşre- .Q â s i m cAbd-u ' İ l a h M u h a m m a d bn {Alî al-Q â ş â n i .'İlah bn Ab-î 'l-xayr at-Tabib (öl. V1J. Şu^b-i pencgdne (F). CâmF-u 't-tavârıx (F). 2475) eski ıran. Ismailîler. ancien fonds. 117) Ayni Reşideddîn. Paris. 1318). 2937. Togan. K.

lbn Tıqtâqa devlet idaresi. 1257-1337 senelerinde İlhanlı tarihi.S u l a y m a n Davfld bn Muham-mad a l B a n â k i t i ( F a x r B a n â k i t l . {Hafiz-i Abru. 124.. 909 Reşideddin'in aleyhtarı olmakla beraber ismini zikretmeden eserinden istifade etmiş ve eserini Reşideddin'in oğlu Giyaseddin Muhammede ithaf etmiştir. Asya müzesi N. 1949 s. Mavahib-i ilâhiya (F) Âli yazmaları: Ayasofya.u 'd . bk. 123) Safî âl-din Muhammad bn CA 1 i bn T a b â t a b â lbn T ı q t a q i . Târîx iI-faxri (A) 1301 de yazılmış. II. Reşideddin tarihinin her iki cildini bir cildde hulâsa etmiş. 122) M u h a m m ad b i n CA 1 i. 613-755) de Hamdullah Qazvini*nin Tarbc -i Guzide'sine ek olarak basılmış fakat eksiktir.d î n Y a z d î (öl. Gibb. 3087. h. yazması Leningrad. Zeyl-i Canıic-u 't. d. 3026 . Prof. 566 İstanbul Yeni Cami.l-atşar== Târîxi Vaşşâf (F). 122 Şair olan Benâkiti Gazan Hanın "Melik uş-şuara" sı olmuştur. . (Tecâri-ba 'salaf için bk. 1317 de Mısırda neşredilmiştir. Tahranda basılan farsçası. diğerleri için bk. 135-40 da aydınlatılmıştır. öl. Storey.tavârıVin biraz başka bir şekilde. 1936). Benâkiti Sırderya havzasında Taşkendin cenubunda Temür devriden sonra Şahruhiye ismiyle maruf kasabadan neşet etmiştir.al Ş a b a n g â r a .u 'd-dîn A b ü . M. 1853 te Bombay'de taşbasma olarak neşredilmiştir.u ' 1 h a z r a (öl. //. 1330). . ayni zat bu eseri fransızcaya tercüme ederek neşretmişti. galiba yine ayni Hâfiz Abrü tarafından tertip olunan şekli Nuruosmaniye.196 redilmiştir . Aşir Efendi. 1328 sırasında) Tacziyal-u 'l-amşar va iazciyat-u. Esad Efendi 2082. (F) Ali Muzafferin 1393 te ihkirazına kadarki tarihi. 125) M u 1 n . Nüshaları Ayasofya N.u ' İ l a h al. halifeler ve Moğollar hakkıdda orijinal fikirler söylemiş bir müverrihtir. Cuveyni'nin Cihanguşa'sına zeyl gibidir. 3088. Ravzat-u ül-i V-albâb fi tavarix-i Vakabir va l'-ansâb (F). 1387). 123.u ' l l a h bn F a z l . Halil bu eserin İlhanlılardan sonra İran'da zuhur eden mulük-i tavaife ait 760'a getirilen kısmının başka birisi tarafından zeyl-edilmiş olacağını zannediyor. S t o r e y . Tahran. Mecma-'u ^l-ansab. N. XIV. N. Chronique des rois mongol en Iran Paris. 1 (1910) de (s. 120) c A b d u . m. 3271 de bulunmaktadır. 124 Mahmud Kütbî (önce "Gitî okunan bu ismin doğru şekli Yadigar. V. 254. (F). 789 m. Memorial old series. Ahlvvard ve Deren-burg tarafından h. 1 2 1 ) F a x r . fakat bazı ilâveler de yapmıştır.î . S t o r j e y .) Törix-i Mazaf{ariya.Ş î r â z î V a ş ş a f . 5 cild.

İslâm Ansiklopodisi V.N a x ç i v â n î Dustur-u l-katib f\ ta'yin-i 'l'meratib. İslam tarihi ve Moğol tarihi.B a ğ d a d î . mühim kısımları B a r t h o 1 d Turkestan epoxu mongol. 463. ingilizcesi 51-52 Bu eserin diğer bir nüshası tarafımdan 1913 te Fergenede Yeni Margilan şehrinde bulunmuştur. 4460.u 'd-din M u h a m m a d K â ş â n î . manzum. F. Nüshaları British Meseum. Bağdadda 1351 m 1932 de neşredildi. Zafernâme (F) Temürün seferlerinin tarihi. 3762. 3763 Aşir Efendi 792. 2041 (838 de Şahruh nüshası) ve N. Esat Efendi.-197126) K a m â 1. Selçuklular.'I-Fazl bn Muhammad al -Qarşi. 129) Cemâl-u '1-din Abu. 127 H a m. Topkapı Sarayı. 1350) Zafernâme (F). Bu eser için bk. Tarix Güzide (F) İslâm ve Türk tarihi.d i n Ş a m î. naşestviya I. Tauer tarafından Prag'da 1932 de Necati Lugal tarafından yapılan türkçe tercümesi de 1949 de (Türk Tarih Kurumu tarafından) . 354 Temür ve oğulları devri'ne ait eserler: 132) Nizâm-u 'd . 2169. nuhalan Paris. Köprülü N. 175). 75000 beyit (bk. Çağatay hanları ve ulema tarihi. 3869.d . B a r t h o 1 d. Yazması Leningrad Asya Müzesi N. istanbul Evkaf Müzesi. 185.u ' 11 a h a 1 . ayrı bir cild halinde de indeksleri ve ingilizce hulâcası neşredilmiştir. Suppl. F. Şehname-i Çen-gizi (F) Moğol hükümdarla. N.M u s t a f î al Q a z v i n î (öl.r a z z â q b n al-Fuvvatî al. Al-Havadis-u'l-camfa va rl-tacc. Mehmed Reşad kısmı. (Fatih. Bu nüsha harekeli olmasına rağmen çok hatalı ve eksiktir. Mtdhaqâ~t-u 'l-şurah (A). 128-152 de neşretmiştir. 2042 (808 dan Safaviler nüshası). 430 a. Bilhassa iktisadî tarih bakımından mühimdir. îlhanilerin devlet teşkilâtını gös terir inşa numuneleri mecmuası. Or.inin manzum tarihi. Müellifin 1282 de Kaşg-arda telif ettiği Şurah-uU-luğa kitabına ek olarak 1300 lerde yazdığı bir eser. 4459.u '1 . İlhanlılar zamanının tarihi. îstanbulda Ayasofya. 1054. Ortaasya da Karahanlar.rib al-nâf?a (A). 131 S a m s . s. Yazması! Lala ismail kütüphanesi N. Viyana A. 187). Fatih.d î n CA b d a 1 a 1 . Şehname tazında. 128 Ayni müellif. Turkestan. N. Istanbıılda eyi nüshaları vardır. 3870. 130) M u h a m m a d bn H i n d u ş â h a l . E" Bro-wne tarafından Gibb Memariul old serios'te faksimile olarak (vol XIV) 1910 da neşredilmiş. Pers. 2833.

132) ile bitiyor Mecmüca-i Hâfiz-i Abrü'nun Istanbuldaki nüshaları: Damad ibrahim Paşa N. N. bütün bunlar Reşiddedin'den alınmıştır. evrakı karışık bir halde.u '1 -1 a h bn L u t l . 919 ve Topkapı Sarayı. Selçuklnlar. Zubdat-u . s. 1430) Mecmu d-i Hsfiz-i Abrû (F). Bunun yazması Murad Molla. Bağdad Köşkü.lran tarihi! ikinci rub: Peygamber ve Mütasim zamanına kadar Halifeler tarihi. Beni israil.4431 de bulunuvor. Emir Velînin ve Serbedârların târihi ve Reşideddinin CâmP-u't-tavârbc'ine zeyl. islâm halifelerinden sonraki sülâleler şu şekilde sıralanmıştır: Moğol hanları Gazneliler. ki nejşredilmemiştir. 4977 de dir.u ' l l a h a l . 282 (aynı elle yazılmış nüshaları). Çin. s. N. 135 Ayni müellif. Zubde'nin tekmil dört rub'unun bir arada.X a v â f i H a f ı z Abru (öl. Zafernâmenin Çağatay hanaları ve ve ilk Türk tarihine dair çok kıymettar malûmatı ihtiva eden bi. Isma'ililer. Zafemâme (F) Temürün tarihi Mevlevi Muhammed llâhdât ve Asiatic Society of Ben-gal tarafından iki cild olarak 1887-8de Calcutta'da neşredilmiştir. Bunlardan 4. Horezmşahlar.— 198 — neşredildi. Baş tarafında Tabarı'nin Bal'ami tercümesi. Muzafferiler tarihi geliyor. Petis de le Croix tarrfından 1720 de neşredilen çok eksik fransızca tercümesi de (Histoire de Timur Bec) vardır. N. İslâm ve Türk sülâleleri (Şaffari Deylemi. 1454). 100-101. Buna Hafız Abru tarafından yazılan "zeyl"in bazı kısımları mezkûr F. Kitabın Istanbuldaki yazmaları için bk. rub Fatih N. T a u e r tarafından Archiv orientalni IV (Prag 1932). sonrakilerinde Reşideddin tarihi esas olmak üzere vücuda getirilen cihan tarihidir. yukarıda. ilk rub: Enbiya ve eski (Sasani). yukarıda N. fakat Fatih.tavâ~rix-i) 4 "rnb"den ibaret cihan tarihidir Bu eserde Hafiz Abru Reşideddinden almakla beraber çok yerini müstakil yazmıştır. Gazneliler. Sonra müellifin kendi eserleri olmak üzere Kert sülâlesi tarihi. 134) CA b d . Selçuklular. Moğol hanedanı. bazı yazmalar-lardaki ismiyle: Mecma'-u . Kara-hataylar. Istanbulda nüshaları Fatih N. 736 da İlhan Ebu Sad'in vefatına kadar). Son kısmı Nizameddin Sami'nin Zafername'si ve ona Ha-fiz Abrün'ün kendi ilâveleri (bk. 4425 ve Bayezid Umumî N. cidlik "Mukaddime" kısmı vardır. Temür ve Şahruhun tarihi Nizameddin Sami'ye zeyl olmak üzere 820 (1416) senesine kadar getirilmiştir. Togay Temürün. h. Salguriler. 133) Ş ar a f-u 'd . Üçüncü rub'. Oğuz Han destanı. 4431 deki dördüncü rub'un nüshası kenarında tashihler yapan zatın (ihtimal .250-59 da neşredilmiştir. Horezmşahlar.tavârix-i bâysungurî (F. 1427 senesine kadar. 1441 de vardır. Dördüncü rub': Temür ve oğulları h.d İ n CA 1 i Y e z d î (öl. 830/m. Firenkler ve Hindistan tarihi.

304. fiz Abru'nun mukaddime ve ekleri ile Hafız Abru eseri olmak üzere cîdlenmiş nüshasından ibarettir. İranı Taşkent. 2 ve 3. s. nüshası Leningrad Asya Müzesi. Aşahahu 't-tavarıx diye kaydedilmiş). 833/m. Eserin bu üçüncü rub'unun Şahruhun kendi kütüphanesine ait nüshası da yakında Tahranda buiunmuştur (Yadigar.. 224 (Aşahh-u 't-tavarîx ismizle). 139) Tac S a l m a n i. (F) Temürün Önasya seferlerinin tarihi. diğer nüshaları için bk. . XXXIII). 136) G i y a ş . s. 1913] senesinde ise ancak bu eserin Margilanlı tarihçi Molla Aziz tarafından okunduğu tesbit edilmiştir. Tarix-i temüri (F). N. m. V e 1 i d i d. 3029. 1653 te bulunduğu ilkin 1931 de tarafımdan görülmüştür. 4305 de qulunuyor. rub'lann mükemmel minyatürlü nüshası da Topkapı Sarayı Hazine kısmı. Bu son nüsha 1653 Reşideddin'in Câmic-u 't-vâ rix'inin 14. Bodlean-Eliot 2 (1440 nüshası. Kısa olmakla beraber hükümdar emriyle değil müstakilen yazılan bir eser olduğundan mühimdir. 1-34 ve Storey. Zapiski vos-toçn. 137) Şihâb-u 'd-dîn M u h a m m a d M ü n ş i . 1428 de telif edilmiş. II. Mucmal-i fasihi (F) Şahruh zamanında h. a mukaddimesin. N.. N. Z. (Zikri geçen Gıya-seddin Al i'nin oğlu) Feth-i vilayöt-i şâmu arüm.in Tahran tabı mukaddimesinde s. Otdelenya' XXII.199 müellifin) eliyle yazılan kenar ve satır arası tashihleriyle Topkapı Sarayı N.u 'İlah al M ü s a v i . N. B a r t h o 1 d. 82-83 ve Xanbâbâ Beyâni Zeyl-u Cvmf-ııt-tavârix. 90—91. RuznSme-i gazavati Hindistan. sayı. B a r t h o 1 d. Or. önce "Anonymus Şah-rux" ismile tanınan bu eserin yazma nüshaları Lala İsmail Efendi N. c 138) M u h a m m a d bn Amir F a i l . 9-10. N. 4t94 (Tarix-i 'bcayrât ismiyle) Istanbulda Hatice Tur han. Ruznâ-ğazâvSt-i Hindistan (F) Petersburg. Ayasofya. (bk. "Zafername-i Muhammed Münşi ismini" de taşıyan bu eser tarafımdan 1917 de Margilan şehrinde buluumuştur. r>81 a. IV. 171-76) Hafiz Ebru'uun eserferi için bk. 1915. 310 ve W. Britsh Museum. s. Eserin Taşkent kütüphanesindeki yegâne nüshası üzerinden L. Fatih.u ' d • d i n CA 1 i b n Cemâl-u 'l-Islâm. S t o r e y . W. 1659 da 1. 3028. 1430 da yazılmış bir umumî İslâm tarihi kendi zamanına kadar getirilmiş. Tarıx-i'l-xayrSt (F). asır başında Reşideddin için yazılan minyatürlü fakat Ha-. 140) Ahmed bn Muhammad Fasih aI-Xavâfi. yazmaları: Oxford. Zimin tarafından neşredilmiştir. 1926. II. 86-89.

No. (=Şacarat-u 'l-atrâk). Pers. Latince. yegâne nüshası: Fatih. Bedi cuzzaman Mirza namına yazılmış Temürün vefatına kadarki vakayii ihtiva eder. 2425). 86 1 4 3 ) A h m a d b n Xâ v a n d ş â h al. S. Bu eserin hı 802-833 senelerine ait kısmı . 201 de bulunmaktadır. Fatih. GAL. N. 1. en mükemmeli Edirnede Sultan Selim camiinde. Barthold bu eseri 1927'ye kadar "Anonymus iskender" ismi altında zikretmiştir.Tnrkestan. 1412-1414 arasında yazılmış. c c Matla -u 's-sa'dayn va macma -u 'l-bahrayn (F). II G. nüshaları British Museum. ingilizce (Tamerlane or Timiîr the Great Amir. British Museum Or. nov.. Suplement Persan. 144) H a s a n bn Ş i h a b .H ü s e y n î . Bu eserin Paris nüshası "Muntaxab al-tavârix-i Mu-inî" ismini taşımaktadır. 566 be. yegâne nüshası Fatih N. cildi. The Shajarat vl-Atrak. 431. tam değildir. N. Paris. London 1838 tercümesi yapılmıştır. Baysungur Mirzanın vefatına kadarki vakayii muhteviyegâne nüshası Leningrad Umumî Kütüphanesinde. 4307 145) Uluğbek. S a n d ı r s .H ü s e y n î Zafemâme (F). CamP-u'ttav5rix-i hasanı (F) 1452de Muhammed sultan Mirza bn Baysungur Mirza namına yazılmış. diğer nüshası için bk. Tar\x-i arbac-i ülüş. 1566 ve Leningrad Asya müzesi. S t o r e y II.-200141) M u ' î n .u 'd . 1477 de müellifin kendi eliyle yazılan nüshadır. N.d i n bn H u s e y n bn Tac-i'd-din al-Y azdî. 8106 (bu nüshadan M i 1 e s'i n. 4429. bk. 1887 ve saire senelerde Mısırda basılmıştır. 1651 uüshası Şahruh namına yazılan ilk şekli.r-zzaq as-Samarqandî. N. Ortaasya Türk tarihinde bilhassa yerli halk rivayetlerini aksettirmiş olmak itibariyle büyük bir kıymeti haizdir.840/m. 2 cildi. Or. 881/m. Add 26190. Târix-i ceffarî (F) 1433 te yazılmış. 28-30. N.i ' d . 1436 da yazılmıştır.d î n N a t a n z i TSr'ix-i muHni (F). nüshaları Temürün torunu İskender Mirza namına yazılan son şekli oiduğu görülmektedir. L o n d o n 1936) ve N a z m i z a d e tarafından yapılan türkçe tercümeleri matbudur. 1306/m. 2125. 1304 te ilhanlı Ebu Said Han'in doğumundan başlayıp Hüseyin Baykara zamanında 1471 e kadarki vakayii ihtiva eder Yazmaları istanbulda. dili mükellef arapçadır. 1492 de bulunan ve h. Esad Efendi. Keza bk. 142) C a f e r bn M u h a m m a d al . transl by I. B r o c k e l m a n n . series. 56-7 146) A h m a d bn M u h a m m a d bn CA r a b ş â h al-Di maş-qi Aca'ib-u ^P-maqdür fi axbâr-i temur (A) h. c c 147) Kamâl-u 'd-din Abd-u. B a r t h o l d . Arap-çası h. H.

(M. Slorei}. 148) M i r x o n d. Bunun da Çağatay hanlarına ait kısmı Fransızca olarak neşre dilmiştir. 717/m 1317 sırasında yazılmış M u h a m m a d Z u b a y r a 1-S i d d i q i tarafından 1944 te Calcutta da neşredilmiştir. XVI) de fransızca olarak neşredilmiştir. 729/m 1329 de İlhanlılar zamanındaki vaziyete dair ilâvelerle yapı lan tercümesidir. Persan N. Supll. D e f r e m e r y.l s f i z â r ı al Z a m c i Rm>zâ~t-u '1-cannSt fi avsâf-i madinat-i Herât (F). . 7 cilddir. Tarcuma-i mâhâsin-i İsfahan (F). 151) H u s e y n bn M u h a m m a d Av i.. Asya Müzesi N. Histoire des Khan Monogls du Tür kistan. 574 agfh. 1527 senesine kadarki vakayii ihtiva eder. 150) Mu'in-u 'd-din M u h a m m a d a l . Beheri 4 cüzden cild teşkil eden bu eser 1857 de Bombay'de iki cild olarak taşbasma ile yayınmıştır. 1949 da Tahranda Abbas lqbal tarafından neşredil miştir.. Muhammad Safı tarafından 1360'1941 de Lahurda taşbasma olarak yayınlanmıştır. 698. eserler N. Paris. 1498) Raviat. h. Alişir Nevayi na mına yazılmış bir umumî thrih 1475 senesine kadarki havadisi ihtiva eder. Bazı parçaları lâtinceye. 149) G i y a s .u ' d d i n X o n d e m i r (öl. Habib-u s-siyar fi axbar-i afrâd-i 'l-başar (F). XV. 1S04 te Bombey'de taşbasma ola rak yayınlanmıştır. 14 44 Leningrad.201 Dr. 1492 de telif olun muştur. Yazmaları: İstanbul Üniversite Kütüphanesi farsça. (öl. II. 1852). Târix Name-i Herât (F). extraite du Habib essier. 101 — 109.u'ş-şafâ (F). C. 92—101. Bundan sonraki kısmı torunu Hondemir tarafindan ilâve edilerek 1506 ya kadar getirilmiştir. Diğer iktibas ve tercüme ler için bk. bir kısmı B a r b i e r de M e y n a r d tarafından Journal Asiatique'de 1860-61 (t. S t o r ey. 152 Sayfi bn M u h a m m a d bn Yacqüb al Haravi. Paris. bk. 786 sayfa tutan bu eser de İlhanlılar devrinde Heratm tarihi tasvir edilmiştir. Selçuklu Melikşah zamanında yazılan Mahâsin-i İsfahan'ın h. Moğollar devrinde şehirler tarihine dair yazılan eserler. 11. 1535. anne tarafından büyük babası olan Mirhond'un eserinkine benzer bir plânla kaleme alınmış İslâm tarihidir. fransızcaya ve ingilizceye tercüme edilerek neşredilmiştir.

Hinz. I.* _&.' l . W. I.c I z z i a l .î d n A b ü . C. Mecmü-u'lna-nadir mîmmö cara Ifl-ava^il va ^l-avaxir. 1655 (h. 1935 cüz 2. II.d. Hinz d. 21-27! islâm Ansiklopedisi. 5038 ve 5927 h. Bk.202 — İihanlı ve Temürlüler devrinde eserler: iktisadi hayat'a ait 153 Ham d-u'l lah M u s t a v f i Q a z v i n i . 1756 (bk. 1268). 3 v. 616-681 seneleri vekayiini muhtevi 8. 2756 bk.d. s. 1 v. 160) Q a r a t â y a l . Brockelmann. 3 BATİ TÜRKLERİ TARİHİNİN KAYNAKLARİ Mısır ve Suriye Türkleri'ne daîr olanlar : 158) Ş i h â b . 161-273. Broc kelman.Ş â m a h (öl. Paris. 155) CA 1 â-u ' d .u cs-siyâq. N. 113 V. Konya Yusuf Aga. C. Hindistanda. arab. III (1949) s.d. Ein orientalisches Handelsunternehmen im 15 Jahrhundert Die JVelt des Ori-ents. Yazmaları: British Museum. Şah-ruhun emriyle h. S. Rampur. cüz). 1. m. 1891-1901 Bu kitaba müellifin kendisi tarafından yapılan "zeyil" de Mısırda basılmıştır. -986. Revan köşkü. S. G. AV-A^la~q al-hazira fi zikr-i umara~i 'l-şâm va 'l-cezira (A) Haleb ve Suriye taraflarının tarihi coğrafyası ve eşhasa göre tarihi. 154 CA 1 â3 T a b r i z î Şahadetname (F).d i n M u h a m m a d bn Giy a ve Falak-u »I-M a5 âl î. Der islam XXIX Berlin 1949 s. 157) 3A 1 i M u h a m m a d al Q u m i S a m s . 53).X a z i n a d a r i .. c 159) Muljammedbn İbrahim bn AlibnaIŞ a d d â d (öl. 1285). Türk hukuk ve iktisat tarihi mecmuası. Arab 281 (cüz.\Le livre des deux jardins. 108-109). 313340. 1428telif olunmuş ve h. G. ünde münderec malûmat (bk. 156) cl m a d-i S a r â v î Cârni-u 7-/. GAL. II. N 1564 (cüz 2). (A) bk. Kitâb-u ^P-raviatayn fi axbar-i l-davlatayn (A). 482. Nureddin Zengi ile Salâheddin Eyyubi zamanının tarihi Mısırda basılmış fransızcası : B a r b i e r de M e y n a r d. ilk Ilhanîler ve Ehlisalip meselelerine dair çok kıymettar hatıraları muhtevi bir eser Yazmaları Gotha. 54. Konya Yusuf Agfa N. 3) Ayasofya. 3084 (cüz 1). Bk. I. 738 senelerinin bütçe hasapiarını ihtiva eder. W. 842/1438 defternameçe' sini de ihtiva etmektedir Nüshası Ayasofya.) Türk hukuk ve iktisad tarihi mecmuası. Nuzhat-u l-qulüb (F). 632. 883 ve Al masriq. Abou Chamah. Risala-i Fhlakiya (F) Ayasofya N. 831/m. .

yâni ceman 17 cildi var.u ' I . Her iki eser umumî İslâm ve Memlûkler tarihinden maada bir milliyetçi Türk tarafından kaleme alınmış olmakla Türk ve Moğolların ananelerine ve rivayetlerine de ehemmiyet vererek yazılmıştır. Ayasofya N. 221-224.N u v a y r î (öl.d j n A h m a d a l . 1047 (bk. c. T i e e e n h a u s e n .9 cildleri Oxford Bodlean. Sirat-u malik-i 'l-zâhir baybars (A).-203161) Amir Baybars al-Manşur al-Davadâr (öl. 44). 314-319. 166) A b ü '1-Qâ si m a 1 . S. 5 cild Paris 1572. G. 1339). s. Kütüphanelerde de en çok müellifin oğlu Fatih-u 'd-din Muhammad ve İbn Safi tarafından yapılan muhtasar şekilleri bulunmaktadır.u 'lak bn Abd-i '1-2 âh ir a İ . 3073-3077 (1. 1331 Durar-u cl-ticân ve gurar-u tevâ~rix-i 'l-azman. s. 43 T i e s e n -h a u s e n . Brockelmann. Yazmaları: (müellifin yazısı). 6. B r o c k e l m a n . 2. S. 1332) Nihayet al-arab fi funün-i 'l-adab (A). 16<<) A b u . GAL. GAL. Kanz-u 'l-durar va camf-ıı 'l-gurar. Topkapı Sarayı. S. II.I z m i r l i İ s m a i l H a k k ı . 1349). 9 cild. Brockelman. 8. 1925. cildi Bri-tish Meseum. II. 5050 Mısırda 1930'dan beri basılıyor. C. Brockelmann. 4. 173-4) Yazmaları Ayasofya. bk. 1338 e kadarki hadiseleri ihtiva eder. 701. yazması Viyana. 149-140. Yazmaları: 4 cild Upsala. yine C. s. Abu '1-Sâma'nın kitabına zeyl. 44.Tuhfat-ıı 'l-mulükiya fi ^lldavlat-i 'l-turkiya. I.U m a r i (öl. 10 cild. 550-51. N. m.f az l ' A b d . G. 9.B i r zâ 1 î (öl. 1233 (bk. umumî islâm tarihi. GAL. 1325).) 162) Ayni müellif. (Saxavi Al-icl5m. I. Altın Ordu. 1573-1579. GAL. 704. Baybars (1260-77) in tarihi. s. 711. Ii. cildler). 33-50. S.S a cd î (öl 1293). Târix-u misr va dimaşq (A). Yazması Köprülü. 10. 12491321 arası Memluklar tarihi. 6. 158. 24 cild. 35113527. 5. S. 36. II. N. 168) Şihâb-u 'i-dîn İ b n F a ? î 1 . I. G. Yazmaları: Damad İbrahim Paşa.l z m i r l i İ s m a i l H a k k ı . N. çoğu müellifin el yazısı: Köprülü-Fazıl Ahmet. 135-141. 231. B r o c k e l m a n n GAL. Türk Yurdu. 165) Ayni müellif.B a k r b n c A bd-u'llah bu Aybekal-Davadarî (öl. 2932 (3. 150 ye göre 25 cild). 1. Al. 163) M u h y ı '1-dîn Aba" ' 1 . (bk. 9 cild Qılavun tarihi (1279-1290). III. Paris N.i 'Hah a l . Al-Zubdat-u U-fikra fi târix-i l-hicra (A). N. 30 cild (bk. ansiklopedik mahiyette bir eser. 913. N. Yazmaları . 804. 167) Ş i h â b . cildleri). Masalik-u 'l-abşar va mamalik-u 'l-amşâr (A). N. s. sayı 14.

Kusurlu bir eserdir. 814. 233 ve Paris. 49 173) Şâ r i m . 1107-1395 Seneleri vukuatını ihtiva eder. /azması: Paris. Avruada diğer istinbatlar da yapılmıştır. 12 cild. 320-349. Topkapı Sarayı. Z e t t e r s e e n . II. 4680.u 'I.'lduval va 'l-mulak(A). 141. Gotha. B r o c k e 1 m a n n. XIV. G. I. II.. 590 ve T i e s e n h a u s e n l z m i r l i i s m a i l H a k k ı . C. B r o c k e l m a n n. 1597. Yazmaları: Paris. C. S. 175-6 ve T i e s e n h a u s e n . 34). N. m.d î n bn H a b ı b a l . N.u '1-din İbrahim bn M u h a m m a d ibn-u Do q-mâq (öl. . 1260-1348 seneleri vakayiini ihtiva eder. arab. arab. 4525 Arabî metnî ile fransızca tercümesi neşredilmiştir: E B 1 o c h e t. S. Altın Orya I. N. Yazmaları (müellif yazısı) Viyana N. N. M e u r s i n g e tarafından 1840 da neşredilmiştir (C. Topkapı Sarayı. Eserin Türk tarihi bakımından en mühim olan kısımları 1-3 cildlerdeki coğrafî tarihî ve iktisadî malûmattır. Durrat-u 'laslak fi davlat-i U-atrâk (A). N. G. GAL. N. 37. R-?röge :ur Geschichte der Mamluken . Anadolu beyliklerine ait olan kısmı Fr. 1570. 9 cild. man n II. 406 yazmasından alarak K. XX.H a l a b ı (öl. 1349) Tâ~rix salatin-i mişır va 'l-şânı va'l-halah (A) 7 cilddir.204 — Ayasofya. G. Altın Ordu I. B r o c k e l m a n n . 911-912 (müellifin el yazısı). 691-709/m. d. Köprülü. 3011. 50.d î n B e k t a ş a 1 . 172) Nâşir-u '1-dîn bn M u h a m m a d İbn-u '1-Furat (öl. islâm tarihi. N.İsmail H a k k ı .çamid (A). His toire des Sultan Mamluks. 849. 1375). 8-9.F a x i r î (öl. Nûzhat-u '1-anSm fi târıx-i 'l-islâm (A). N.Sultam. 348. B r o c k e l . h. C. Al-Nahc-u 'l-sadid zıa'-durr-u 'l-farid fi mâ ba~ d-a tâ~nx-i ibn-i 'l. V e i j e r s ve A. 171) B a d r . Patrologia Orientalis. N. cildleri Costi Zurayk tarafından Beyrut'ta 1938-39 senelerinde basıldı. Bk. T a e s c h n e r tarafından 1929 da neşredilmiştir. S.F a z a ' i l '31. XII. 3415-3439. bk. C. diğer bir Mısırlı hırıstiyan C i r c ı s ibn-u '1A m i d'in eserine "Zeyl" olarak kaleme almıştır. 1350 lerde). Hatice Sultan. 35). F. Yazmaları: Yeni Cami. t. Damad İbrahim. S. G. 1052. H.u '1 . 1292-1309 senelerinin vakayiini ihtiva eden 7 cildini Münich. 1407). bk. 169) Amir B a d r . 1382 de tamam olmuş islâm tarihi. 1405) Târîxu. Leidcn 1913 neşretmiştir (bk. 2797. N. 1250-1375 seneleri vakayiini ihtiva eder. GAL. S. Mısırda neşrine 1924 te başlanmış ise de şimdiye kadar ancak ilk cildi çıkmıştır. Mufazzal Mısırlı bir hırıstiyandır. 170) M u f a z z a l bn A b ı J . 361-414. GAL. B r o c k e l m a n n II.

u '1-d in M u h a m m a d b n A h m a d a-1 'Ayni (öl. Misırın Islâmanlaşması devrinden başlayıp m. 49-50 175) cAbd-u 1-rahman l b n X a l d â n (öl. 831/1427/28 senesine kadarki vakayii ihtiva eder. Brockelmann. 2374-2396 (müellifin el yazısı). S. i/nvân-u '•Hbor va divünu 'l-mubtadâ va 'l-xabar (A). C. 2243 lbn Doqmaq ve eserleri için bk. 39 . Âşir Efendi. 830-935. Köprülü N.' l . 67-60.38. N. 178) A h m a d bn CA 1 i bn M u h a m m a d tbn H a c a r (öl. 1371-1446 seneleri vakayiini ihtiva eder. 36 . Yazmaları Yeni Cami. 'Iqd-ul . N. 50. Esad Efendi 2317.d î n A h m a d a l . 177) B a d r . N. 1005-1009 (5 cild). GAL. Aİ-Sulükfi ma'rifat-i 'l-duval-t va 'l-mulük (Â). Paris. h. 773-850/m.M a h â s i n Y û s u f bn T a g r i b e r d î (öl. S. 2912 Topkapı Bağdad Köşkü. şimdiye kadar h. 72-76. 1842). 4313. G. C. 1468 synesine kadarki mufassal tarihi 7 cilddir 1-2 cildleri 1851. N. Yazmaları: Ayasofya N. GAL. 818/m. Inbâ'u "l-gumr bı abnS-i 'Pumr (A). 1855 te J u y n b o 1 I tarafından Leyden'de cild 2 nin son kısmı ile. Bunlar yukarıda. simdi yeniden basılıyor.205 174) Ayni müellif. Fatih. h. Esad Efendi. al-Kassire zeyil gibidir. Al-Cavhar al-şamin fi siyar-i 'lxlafâ va 'l-salatin (A). H. B r o c k e l m a n n . 12841867 de Mısırda neşredilmiştir. 1469) Al-Nucüm-u 'l-zâhira fi mulük-i mişr va 'l-qâ~hira (A). Ayasofya N. 2321. Yazmaları. S. kültür hayatına ve iktisadiyata ait mühim malûmat vermişlerdir. N. cAyni için bk. B r o c k e l m a n n . II. 791 senesine kadarki vakayii ihtiva eden cildleri intişar etmiştir. 678. Veliyeddin Efendi. II. fransızca olarak iki cilde hulâsa etmişti (Histoire des Mamluks. 1414 e kadarki vakayii ihtiva eder. Bu eseri Q u a t r e m e r e. cild 3-7 W I 11 i a m P o p p e r tarafından California'da Berkley'de 1909-1920 seneleri arasında (Abu 'l-Mahâsin . 2911. 2974 Paris arab N. lbn Hacer için bk. 52-53 S. 68 de zikri geçen lbn. Topkapı Sarayı. B r o c k e l m a n n . 3172. N.z a m a n (A) 1446 ya kadarki islâm tarihini 24 cilde toplamıştır. 1406).i ahi-i 'I. C. Maqrîzı ve3 Aynî Kahire bele diye ve zabıta reisi olduklarından eserlerinde «dünyevî» meselelere çok yer ayırmış.. 51. Bk. GAL. 1602-1804. 278 Süleymaniye. 7 cild. 1449).40. 1934 den başlıyarak Mısırda tam olarak neşredilmektedir. G. II. N. 179) Abü ' 1 . U42).. 2346. 176) T a q i . G. N. 814. GAL II.M a q r î z î (ö\. G. Nuruosmaniye. 1451). 3056.c u ma n f i t a r i x .

G. G. h. Paris. Bad5y?-u 'l-zuhür fi vaqâ~yic-i duhür (A). 810 a kadar. GAL II. N. Zahabiye zeylidir Yazmaları: Feyzul-lah Efendi. kısa umumî tarih olmakla be raber Osmanlı tarihine dair kayıtları da havidir. c. S. 1027.921 yıllar. 195-198 181) Abu '1-Valid M u h a m m a d bn M u h a m m a d Ibn-u '1-Ş i h n a (öl. 1524). 922 — 928. II. 340. N. Ibn al-Aşir tarihinin 1303 deki Mısır tabının 11. 203. (c. 156-158. II. 872 . 1929-1941 seneleri arasında 9 cildi Mısırda yeniden basıldı ve daha tamam olmadı. N. Kılıç Ali. 1796-1810 Suyuti'nin diğer tarihi eserleri için bk. Istanbulda Yazmaları. Abu '1-Fida'yi hülâsa etmiş ve ona ilâveler yazmıştır. 922-928 yıllar) bk. 41. 351. c. B r o c k e l m a n n . Köprülü N. İlk 3 cildi h. V. 39. 277. 182) Abu Bakr bn Ahmad bn Qâzi Şuhba al-Dimaşqî föl. 1425). 845 -864 seneleri vekayiine ait ve Maqrizi'nin <SuIûk>'une zeyl olarak yazdığı Havadiş-u 'lduhür fi maza 'l-ayyâ~m-i va J-şuhür nam eseri ayni W. Köprülü. S. N. Berlin. 1505). Veliyeddin Efendi. Annals ismi altında) neşredilmiştir. İli. Ravz-u 'l-maanzır fi axbâr-i 'l-avai'l va 'l-ava xir (A). 844-846. Süleymaniye. G. GAL. Al-i clâ~m bitârıx-i ahi .u ' d .-206bn Taghribard'1. Ağa. G. S. II. arab. GAL. 780 tarihine kadarki vakayii ihtiva eder. Yeni Cami. 1311 — 22 de Mısırda basılmış (c. Paris N. C. C. B r o c k e l m a n n . II. Zat-u 'l-şifa fi sira-i 'l-muluk va 'lxulafa (A). II. P o p p e r tarafından 1932 de neşredilmiştir. S. 1403 (müellifin el yazısı). Bk. Ayasofya. I. 141-2. B r o c k e l m a n n . IV. III. Aynı müellifin h. N. bk. N. Yazmaları: British Museum. Ayasofya. 906 . 2416. 3-5 cildleri P. N. 180 Calâl-u '1-d i n a l . N.905 yıllar. 405 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi'ne dair kaynaklardan başlıcaları şunlardır: 184) Ş a m s . C. K a h 1 e ve M. M u st a f a tarafından Istanbulda basılmıştır. 616. ve 12 cildlerinin hamişinde basılmıştır. GAL. 1181. 1412). 825. c. 9692.C e z a r i (öl.1448). 3494-3499 da bulunmaktadır. Istan-bulda Al-Nucüm al-?ahira'nın yazmaları. Hasn-u 'l-muhazara fi axbâr-i mişri va 'l-qöhira (A) Mısırın 1497 senesine kadarki tarihi. C. I ' .S u y ü t i (öl. 183) Abu 3I-Ba r a k a t Muhammad bn Ahmad Ibn Ayâs (öl. Ibn Tagriberdi'nin diğer eserleri için bk. Hamidiye N. H. 856.d i n M u h a m m a d a l . 811 — 906 c. 1598 — 1600. 3178. Brockelmann GAL.'l-islam. B r o c k e l m a n n .

24. 4905! Al Favdih-u '-misklya. Behcet-ü '-tevarih (F). Ebülfeth Sultan Mahmud Han (T) 1484 e kadar. Gişe neşri (T) 1922 1555 e kadar gelir. Bu zatın muhtelif mevzulara ait diğer eserlerinde de dağınık olarak bazı tarihi malumat bulunmaktadır. 955. yine Durrat-u tâc-i 'l-rasa'îl Nuruosmaniye. 188) Âşıkpaşazâde. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası'mn 26 — 38 sayılarına ilâve edilerek neşredilmiştir. türkçeleştirilerek N i h a l A t s ı z tarafından 1939 da Dokuz boy Türkler ve Osmanlı sultnaları tarihi ismi altında neşredilmiştir. Fr. Benim gördüğüm Manisa Atıf Efendi ve Pertev Paşa nüshaları ancak 30 risaleyi ihtiva eder. 1477 e kadar. 186) A b d u r r a h m a n bn M u h a m m a d a l . Museum. Add. 1502 ye kadar da kayıtları var. Muhtelif risaleler birliği olan bu son eserde 80 risale olarak Al. 187) Şair Ahmedî'nin (vef. Osmanlı tari-1488 e kadar geliyor. Osmanlılara a i t kısmı Nîhad Sami Banarlı tarafından Türkiyat\Mecmuası VI da neşredilmiştir. 845/m. 1925 Hannover'de neşredilmiştir. 193) Anonim Tarih-i Âl-i 'Osman. 191)"Tursun Bey. umumî coğrafya ve Anadolu coğrafyasına dair mühim malûmatı ihtiva eder. ikinci Murad zamanında yazılmış küçük parça risale. 1492 de telif olunmuştur. 1412) kendi tskendername sine (T) yaptığı ilfıveler ki. Istanbulda 1332 (1916) ve Leipzig'de 1922 de neşredilmiştir. umumî tarih 6 inci cilt Osmanlı tarihi. Tevarih-i Al-i Osman (T). Muradi-N. ilk cildi 1949 da Türk Tarih Durumu tarafından neşredilmiştir. 1967 ye kadar. 190) Uruc bn cÂdil. 192) N u h a m m a d N e ş r î . 189) Şukrullah.B i s t â m i (61. umumî tarih. Mükrimin Halil Yinanç'ın milkidir. 1441) Naim al-sulük fi musamarat-i 'Imuluk (A). İlhanlılara ait kısmı daha neş-redilmemiştir.— 207 — 185) Tafsil-u l-aqdlim-i 'l-sab'a (A). Der islâm. 3503. 1481 e kadar Nüshası Brit. Al-Tibr-u '1-masbuk bundan sonraki kısımda geldiğinden bu nüshalarda bulunmuyor. . XII. N. 194) Sinan Ç e l e b i B i h i ş t i Tarih. 7869 ve Add.Tibr-u 'l-masbük fi tavârıx-i 'lmulük nam eseri bulunmaktadır. 106 v. h. mufassal. Tarihi. Bk. Pertevpaşa N. 499 ve Manisa. 1474. N. Tevarih-i Al-i 'Osman (T). Atif Efendi. 1470 nam eserleri vardır. p. i!k Osmanlılar tarihine. Kitatab-ı Cihânnumâ (T). Ayasofya N.

Hüsrev Paşa. 28-31. Isatnbulda nüshası Nuruosmaniye. türkçe tercümesi yine orada N. 1580). 1149. yazması Es'ad efendi N. 1550). 105. 3215. 3296. Yazmaları: Viyana. Fatih N. Tavarih-i ÂVOsman (T) 1553 e kadar. 1341 (1925) te Istanbulda basılmıştır. Bk. Viyana N. N. 207) S o l a k z a d e Mehmed Hemdemî E f e n d i . Azerbaycan vakaları. Hoca Sâdeddin tarihinin sadeleştirilerek bazı ilâveler yapılmasın- . Tarih-i Âl-i Osman [T] 1549 e kadar Yazmaları: Berlin 207. N. N. Nüshaları Ali Emiri Efendi. 1590). Şecaatnâme (T. 206) Ş e y h ü l i s l â m Hoca S â d e d d i n E f e n d i . 3078.mesâlik (T).C e n n â b î . 197 Kemal P a ş a z a d e . Es'ad Efendi N. 200) M u s l i h e d d i n L â r î . 2081 bk. GOG I. 3099 — 3102. başlangıçtan 1053 e kadar. Yıldız kütüphanesi yazması : N. 203 Ş e m s i Ahm>t P a ş a (öl. Nüshası Nuruosmaniye 3008. Tarih-i Nişancı (T) 1561 e kadar 1279 da Istanbulda basılmıştır. 204) M u s t a f a 1 . Yazmaları İstanbul. Tarih-i Âl-i 'Osman (T) 1522 ye kadar. 1506 ya kadar. cild Mahaçnâme (T). fakat ediliyor. Schefer N. N. 1555 e kadar. bir cild. 220 v. 72-74. Tarih Kısmı. 1586 ya kadar. Tac-ü'l-teva-rih (T). 304. istanbul. s. Al-aylam-u 'l-zahir fi axbSr-i 'l-ava'il va 'lavâxir (A) ı588 e kadar. 345 201) M u s t a f a Ç e l e b i K o c a N i ş a n c ı Tabakât-ü'l memâlik ve derecât-ü'l. 196 ) Hadidî. 199 Muhy i d d i n C e m a l î Zenbilizade (öl. iki cild. 1025. Yazmaları: Ayasofya. 1297 (1881) de basılmış. 1000. 2087.. Babinger GOG. 202) K ü ç ü k N i ş a n c ı M e h m e d Paşa. Mir at-a l-edvâr va mirkat-ü'l-ahbâr (F). 1280 (1864) te matbu. N. 86 kadar minyatürle. (öl. d. Tevarihi Âl-i ^Osman 10 cild. 2085. Farsça olup daha neşredilmemiş. 1521 e kadar. Es'ad Efendi.208 195) İdris Bitlisi Heşt-i Bihişt (F). B a b i n g e r s. manzum) Özde-miroğlu Osman Paşanın şarktaki faaliyeti. No. Şehname-i Sultan Murad (T) 1579 kadar gelen manzum Osmanlı Tarihi. 205) M e h m e d Paşa A s e f î . 422i. Paris. 1 9 8 S a d r ı a z a m L u t f i P a ş a . 1566 ya kadar Yazma : Ayasofya. Solakzade Tarihi (T). N.

1648) e kadar kısa hülâsa. Mısırda İbn'1-Asîr tarihinin Bulak tabının 11-12 nci ci i dl er i n i n kenarında basılmıştır. Al-Futühnt-u '1-murSdiye (A). 1520—1639 (927— 1094 hc. Tenkih-i tevarih-i mülük (T). N.1 28 5 te basılmıştır. 215) Aynı müellif. 2259 da bulunmaktadır. Es'ad Efendi. N. 2161. 3149 — 3151. Bu eserde Roma ve Bizans tarihleri İslâm âleminde ilk defa olmak üzere Lâtin ve Bizans kaynaklarından vasıtasız istifade olunarak yazılmıştır. KünhU'l-ahltâr tü lukh-ul-efkâr (T). 214) K â t i p Ç e l e b i .. Fezlike (T). Basürnıyan k ı s ı m l a r ı m muhtevi yazmaları Nuruosmauiye 3400-3409. 3166. U . Selanikî'nin h. 1599 a kadar.) senelerin t ar i h i .) e kadarki kısmı neşredilme-miştir. Üçüncü Murad zamanının mufassal tarihi. Atıf Efendi kütüphanesi. 1257 de Bulak'ta ve 1290 da İstanbulda iki cild olarak iki defa basılmıştır.) e kadar. 211) A h m e d bn Y u s u f e 1 .K a r a m â n î. 1058/m. Yazmaları: Ayasofya N. 216) Şeyhülislâm Abdülaziz Karaçelebizade. iki cild. 1521 den sonraki kısımları kendi eseridir. 208) Âli E f e n d i . 1912. Tarihi Selânikî (T). 1591-1654 (1000—1065 hc. 2363. dan ibarettir. Esad Efendi. Eser daha neşredilmemiştir. Es'ad EfenTarihte Usul F. 213) İ b r a h i m P e ç e v î . 209) M u s t a f a S e l a n i k i. 1284 de Bulakta basılmıştır. 3047 Nuruosmaniye. Umumî t a r i h . F a t i h devrine kadar kısmı. 1646 — 1657 (1056 1068 hc. 1733 te İbrahim Müteferrika tarafından neşredilmişti!. Süleyman Kanunînin başlangıcından 1599 a kadar. 2İ2) M e h m e d N i ş a n c ı z a d e . iki cild 1283 te İstanbulda basılmıştır.20.. Yazması: Ayasofya. bir cild. 1001-1008 senelerine ai t gayrı matbu kısmı Veliyeddin Efendi N. Mirât-Cı 'l-kâinût (T). 1597ye kadar. 210) 1 b n Y u s u f e 1-V a i z . nen eridi Osmanlı tarihi. Prof. umumî tarih ve 1672 ye kadar g-etirilen Osmanlı tarihi. Axbar-u 'l-duval va öşar-ii 'lu'vâl (A). 217) H a z a r f e n H ü s e y i n E f e n d i .) seneleri tarihi. 1566 ya kadar. Takvim-ü 't-tevârih (T). diğer İslâm sülâleleri t a r i h i île beraber 5 cild olarak 1 27 7. Rav-zat-ül-ebrar (T) Matbu kısmı 1645 (1055 hc. istanbul 1281 de basılmıştır. 4. Cavid Baysun'un tetkikatma göre bu kısmın Kanııni'dcn sonraki zamana ait f a s ı l l a r ı Hasan Beyzade tarihinden alınmıştır. 1286 — 87 de basılmıştır. (h. Peçevî Tarihi (T). N.

219) A lı m et bn L ö t fil 11 a lı M ü n e c c i m b a ş ı. XXX. 228-231.2103 220) M u s t a f a N a ' î m â E f e n d i . 2236. Hekimoğlu Ali Paşa. 1660-1721 (1071-1134 hc. Tarih (T) leri 1730—1743 (1143—1156 h. 222) Esirî Hasan bn Şeyh Hüseyn (öl.) seneleri vakiatının tarihi. 5019 — 5020. 1591 — 1659 (1000-1070 hc. 803. Macaristanda bulunmuş olan bu müellif eserine haritalar da eklemiştir. Istanbulda 1741 de basılmıştır. Sîlâhdar Tarihi (T). Kitabın şair Nedim tarafından yapılan türkçesi 1295 te Istanbulda 3 cild olarak basılmıştır. Tarih-i Râşid (T).) se nelerinin vakayii. 2369. 1198 de iki kısımdan mürekkep bir cild olarak basılmıştır. 6 cild olarak iki defa basılmıştı.) seneleri vakayüni havidir. Kâtip Çelebinin Fezlekesine zeyl olarak kaleme alınmıştı. Yazmaları: Esad Efendi. Yazması Veliyeddin Efendi. Tarih-i vakayı . Camf -ü-düvel (yahut Sahaif-ü 'l-ahbar) (T). Yazmaları! Beyazıt umumî kütüphanesinde N. kitabın daha çok mufasal olan arapça aslı (Şaha'if-u cl-axba~r fi vaçâyl'-i 'la'şar) gayrimatbudur. 226) Mustafa Vâsıf Efendi. 221) R â ş i d E f e n d i . Hamidiye N. N. son cildi Çelebizadenin eseri olmak üzere 3 ve 5 cild olarak 1740 ve 1865 senelerinde iki defa basılmıştır. N. 1694 — 1720 senelerine ait olup "Nusrctname" ismini taşıyan üçüncü cildi dahi i nt i ş ar etmiştir. 1727) Mfyâr-ü 'd-düvel ve misbâr-ü 'lmilel (T). 2110. 2 İS) S i 1 a lı d a r Fi n di k i l l i M elıraed Agfa.— 210 di N. Tarih-i vakayic (T). Osmanlı tarihi ise 1672 ye kadar getirilmiştir. Umumî islâm t a ri hi . 225) Süleyman 'Izzî. H ü s e y i n Ş a k i r ve M e h m e d S u p h i . 2101 . bk. 1654 — 1694 senelerine ait i k i cildi basılmış. İki cilddir.) senelerinin vakayii. (T) 1744-1752 (1157-1165 h. 1722— 1728 (1135 — 1141 h. 1199 da iki kısımdan mürekkep bir cild olarak basılmıştır. Osmanlı "vakanuvis" lerinin piri sayılır. 223) İ s m a i l Asım E f e n d i K ü ç ü k ç e l e b i z a d e . Mahasin-ü 'l-asâr ve haka'i- . 224) M u s t a f a Sami. 468 ve B a b-inger GOG. 915. morgeul Ges.) senelerinin tarihi ve Na'îmânın devamıdır. Esad Ef. Tarih-i Naimâ (Revzat-ii 7hüsegn fi hulasal-i ahbâr-i 'l-hafikayn) (T). 2109. Deuiseh. Zdischr d.

Tarıx-u l.) senesinin tarihi. 1752—1774 (1166-1188 h. Bağdad 1928-9 (3 cild) zik redilmelidir.ciraaq (A). H. Viyana N. 235) Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit II devirleri tarihi yazılma mış yahut işlenmemiş ise de (bk. Asım tarihi (T). nin 1 ci cildine bakılsın. s. 2083-2084 de bulunuyor. kalan 7 cildi yazma halinde olup 1876 (1293 h) ye kadar gelmektedir. Şanizade Tarihi (T). S. Mısır-Bulak. 5 cild ve matbudur. C. 408) ve Abbas al-cAzzâvî. Maarif Vekâletinin 1940 ta neşrettiği l'Tanzimat. 233 b) Seyyid Mustafa Nuri Paşa. Netâyic-ü'lvukû ât (T) Osmanlı tarihinin tenkidi tasviri ve itimada en şayan olanlarından biridir. yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle'''. 11494 ve Ussi zafer ki t ab ı . 1328J. 1774—1830 (1188 1241 h) Mustafa Vâsıf Efendi tarihini devam ettirmek üzere kaleme alınmış. O n g u n s u . G..) senelerinin tarihi iki cild olarak basılmıştır. 1808-1820 (1223-1236 he.) senelerinin tarihi. ki iki defa basılmıştır. 12 cild olarak üç defa basılmıştır. 234) Diğer islâm memleketlerinde Türkiyeye ait yazılmış tarihi eserlerden en şayanı istifade olanı sıf atiyle rA b d a I . II. 1327 senelerinde 4 cild olarak iki defa basılmıştır. 228) Ataullah Şânizade. B r o c k e l m a n n . 1302 C'bk. Tarih-i Devlet-i ''aliye-i Osmaniye (T). (1729 1141 h. M a h m u d . 296-9 7. 1825-1849 1241-1266 hc) senelerine ait olan kısmı 8 cild olarak basılmış. (Vakâyi-'i DevUt-i aliye-i 'Osmaniye) (T).) senelerinin tarihi. Ayni müeliifin Şanizâdeye zeyli. Abdülaziz ve Abdülhamid II maddeleri) Tanzimat için E n g e l h a r d t tercümesi (Isianbul. GAL. Osmanlı vakayinamelerinin en mufassalıdır. Tarih-i cAta enderun t ar i h i d i r . ÖTEM. 2 3 2 ) H a y r u l l a h E f e n d i . başlangıçtan 1648 (1058 senesine kadar olan vakayiin tarihi 18 cüz 2 cild halinde 1292 de basılmıştır. 1294. 227) Mehmed Asım Ayıntabî. 4 cild olarak tstanbulda matbu 229) S a h h a f l a r Ş e y h i z a d e Es'ad Efendi. Cevdet Paşa'nın ilk cildinde saydığı kaynaklara bakılsın. 233 a) Tayyarzade Ata Bey. Lutfi Tarihi (T). 60.c A b b â s Ahmad bn M u h a m m a d a 1-M a q q â r i'nin Endülüs tarihine dâir eseri Nabh-u '[-(ib min ğusn-i 7 andalus al-ratlb (A). I. 4 cild.21» kul-ehbâr (T). Tarih (T). 1219 da İstanbul da ve iki cild olarak 1246 da Bulak'ta basılmıştır. islâm Ansiklopedisi. 80 A. 230) A h m e t C e v d e t P a ş a . Tarih-i Cevdet. 1787-1808 (1202■1223 h. 231) L u t f i E f e n d i . N. Yazması Es'ad Efendi.

[326. 875 de telif olunmuştur. 1939—45. 1111—1130. Osmanlı devrinde son sadriazamlar.n naklettiği parçalardan anlaşılmıştır (Bayezit Umumî Kütüphanesi nüshası. h. İstanbul 1328. 1326.. 1398 de telif olunmuştur. NSmdar d. Meclis-İ Mebusa nın ilk devre müzakere zabıtları. 239) Aziz bn A r d a ş i r A s t a r a b â d i .T a h r â n ı a l . 'Nutuk. Kaz e m B e g. s. Tarih-i Sullan Murad-i hârııis. 468 senesine kadar gelmiştir. h. Bk. Journal Asiatiçue t. p. Le Recueil Transcaucasien de Mas'üd b. 1328. 5019. Lugal ve F. Mısır. Petersburg. the History'of Derbend. S ü l e y m a n p a ş a z a d e Sami. I. Maarif tarihi (5 cîld. 93-142. 5020. B. N. 1949. Osman Ercin. II. Paris kütüphanesi. . Azerbaycan. 719—807 " Ata türk" maddesi. I b n ü 1 e m i n M a l ı n ı ıı d Kemal. asır). 801— 804. N. 10 cüz: A hm e d Sâib Vakcîgi-i Sultun Abdülaziz' Mısır. 237) Mas üd b n N â m d â r (12. M u s t a f a K e m a l . 719-842). Abdulhamid-i Sami'nin devri saltanatı. Tarix-u 'l-irâq Bağdad. 1932. 1851. CCXXXVII. Paris. KitSb-u 'd-diyaribekriya (F). K. M i n o r s k y et C. S t o r e y. 1940 (2 cild). Sümer tarafından neşredildi. 422—25) bu eserin yazması daha 18. O s m a n N u r i. C a h e n. H i k m e t Bayur. 238) A. 1940. 1934 (3 cild). 1326: Abdiilhamidin evail-i saltanatı. Diğer kaynaklar islâm Ansik lopedisi. Şirvan ve Doğu Anadolu tarihime ait kaynaklar..2m~ Celi i e dd i n P a ş a. Akkoyunlular'ın mufassal tarihidir. I.l ş f a h a n î . bu devrin tarihine dair başlıca eserlerdir. A b b â s c A z z â v i. Bu eser tarafımdan taba hazırlanmıştır. 217. 1927. Mısır. Munşa'at-u arrân (A). S a i d v e Kâmil P a s a 1 a'nn hatıratı. Hakkı T â r i k Us. Ankarada Türk Tarih Kurumunda N. 1934.l-axbar'md& Tâ~rixu 'l-bâb va '1-abvâb'da. translated from Turkısh version by. s. İslâm Ansiklopedisi. Arapça aslının kaybolduğu zannolunan (bk. Süleyman Pafanın muhakemesi. Atirâi-t hakikat. 240) Q a z i Abu B a k r a l . gazetesi mühimdir. istanbul. 800/m. 4433 bk.C. 1326. Bazm u razm (F). Bir de Ayın Turild mecmuası ve Resmî Gazete mühimdir. s. Türk Inkilâp tarihi. Derbend-Name. 236) Cumhuriyet devri için. asırda Istanbulda bulunduğu Müneccimba-şı'nın ŞâhâHf-u . istanbul. PL. arab N. 1949. bu nakillere nazaran bu kitapta Dağıstan ve Azerbaycan tarihine ait malûmat h. 1928.'A. V. Bu devirler için "TaLvim-i Vakayı.

Paris sup. Muhtelif İran kaynaklarında Şirvan t a r i h i n e ait ■malûmat toplanmıştır. 246) A b b a s k u 1 i X a n B a k i x a n o v (öl. 1925. 1247 m. U. vol. I. Matbudur: Scheref-Nameh. 852 sayfa. F. d.. t. 459 sayfa. N. Rusça tercümesi 1926 da Baku'da neşredilmiştir. V.a b i d i n Ş i r v a n î . ilk Şafeviler devrinde yazılmış. Bu haşiyelerde başka bir çok eserlerden de Tenis nakiller bulunmaktadır. Azerbaycan. 242b) H u s a y n a 1 . Yazması Ba-kude verçsesi elindedir. Ü . t. 1211. Bu m ü e l l i f ve hayati için bk. 80 — 88. a'«r ( Tarix-i takriz) (F) Şah Abbas Sânî'nin 1053/1642 de cülûsünde başlayıp Azerbaycan vakayii. L868). 1315/1897. Sank-u 'd-davla. 1832 da yazılmıştır. part 2 (1870). Kürdlerin ve bilistitrad Çark" Anadolu ile Azerbayeanın tarihi.u ' 11 a h bn R u z b ah âtı 1 ş ! a h a n i Tarix-i amini (F). C h a r m o y t a r a f ı n d a n yapılan fransız-ca tercümesi ve haşiyeleri: t. 243b) B. Petersburjr. 1.. Journal Asiatique. CCVII. II (1862). Yazması : Rag-ıp Paşa N. II.-. Akkoyunlulann t ari hi . t. 1305 245) Ayni müellif. 502 s a y f a . 2273.241) F a z 1 . t. cild 1. Bustân-b s-siyahal.H a fi z a 1 . Şirvan ve Erran'ın tarihidir. hUtnöirs de V Acadcmic des sciences d.şehri ve civarı meşayih ve mezarları. Ndnıe-i dânişvarân. Yazması: F. Giilistân-i irem. 247) M İrza C e m a 1 Q a r a b a ğ. 243a) Mir? a V a h i d. 1841.Z e r n o f. 244) Z e y n . 242a) Ş a r a f X a n bn Ş a m s. Petersburg. p. 45 de neştettîîri Azerbaycan ddçsipde : ". 1860. 6.u '1 .K e r b e i a ' ı. part i (Petersburg'. 1816). 400 s a y f a l ı k bir eseridir. 712 sayfa. serie. h. o ' man Azerba'ycan tarihi M e h m e d Emin Resüizadü' rtin tslâm-Tûtk Mu/titülmaarifi. 308 + 79 sayfa. Hadiqat-u's-siyâhat. M . Taliran.i (son Karabaf ham veziri). D o r n. Qarabağ n&me.scad lif. t. Ra-<zâl-. part 2 (1875). 4431. A. Zeyn-u '1-âbidin Şirvanî ve eserleri için bk. part 1 (1873).: 7-cannât (F) Tebriz . publiee par V e 1 i-a m i n o f .u * d . pers. farsça rfii tni: t. Geschcihte Schirtbam von 1538-1820. Y. 706 sayfa. 1596 da telif olunmuştur. 149-157.d ı n Bitlisi Şarafnâme (F). yegâne nüshası: Fatih N. I.' * edil iş ve hu devre ait bihliograîi nalüı 71 ') ora : . . N.

s. 367. Safevilerin 1495 — 1577 senelerine ait kısmı 10 (12) cildi basılmıştır. 1577 senesine kadarki havadis. PL. s. Gulistsn-i tavâ~rix (F). PL. elde 10 cildi var (Bk. A. M ı r M ü n ş i İ b r a h i m H u s a y n i a 11593e kadarki havadisin tarihi. 960/1553). 118. ed. II. Elliot. N. bk. 2370. Yazmaları: Veliyeddin Efendi. Şeyh Safyeddin Erdebilı'nin manakibidir. II. vol. Târlx-i şâh ismail (F). 257) Calâl-u'd-din Muhammed Münşi Yazdi. pers. Deutschtn Mor-henl. 252) Amir Y a h y a bn ! A b d . 250) Hasan Bek Rumlu. Cavahir-ul-axbâr (F). 251) Q a z i A h m a d bn M u h a m m a d a T-G a f f a r ı . 3317. 1931. 12 cildlik cihan tarihidir. N.'c. S t o r e y . 2 5 6 ) B u d a q M ü n ş i a I . Tarix-i cabbâsi (F). Ges.Q a z v i n i . Ahsan-u. Bk. II. pers. 't-tavarix (F). 2 5 3 ) M i r z a H a s a n C a n â b i d i . Raviat-u 'ş-şafaviya. text. Baroda. 3099.S t o r e y PL. 315—328). by C.Umumî Kütüphanesi. N.— 214 İranda yaşayan Türklerin Tarilıi'ne dair kaynaklar: Safeviler devri için : 248) Ş a y x H u s a y n bn Ş a y x . Oxford. Nusax-i cihan ârâ (F). 249) Haci B a z z â z T a v a k k u l î . Esad Efendi. 1541 e kadarki vakayii ihtiva eder.u "1-latif a l . 255) Q g z i Ahmed bn Qumî. XVII. 1661 senesine kadarki vakayii ihtiva eder. Yazmaları: Ayasofya N. 1783. 306-8).Q a z v î n î (öl. Chronic of the earlg Şafatois. Bahram Mirza namına yazılmış. S e d d o n . 318. 2123. 346. 2394. Esad Efendi. 111 —113. Bk. Halle. Lala İsmail Efendi. Yazması : 2202 (bk. 288.Z i h i d i . Lubb-u 't-tav5r~ix (F). 2444. Yazması: Petersburg. N. Yazması: Viyana. 1935. Şîlsîlat ıı 'nnasab-i 'ş-safaviya (F). 254) Meçhul müellif. 837. Yazması. 2157. S t o r e y PL. Bodlean Library. S t o r e y . Zeitschrifi d. I. A. Al-Mavahib-u 's-saniya fi "lmanSqib-i 's-şafaviya (F). Prusya devlet kütüphanesi. 5-186. N. II. 1577 ye kadarki havadisin tarihi.A b d â l . Almanca hulâsası: Busching Magazin. Berlin 1924 de neşredilmiştir. N. Pers. . 9-10 (11—12) cildlerinin yazması Nuriosmaniyede N.

Ms. Fol. Bk.d a v 1 a (öl. S t o r e y . Yadigâr V. VII. 1043 1633). PL.u ' d . 1896). bk. 41S. p. Tahran. 927—930 ve L. Kitâb-i nadiri (F). mecmuası kütüphanesinde bulunmaktadır. A. İngilizce tercümesi metni ile b i r l i k t e n e ş r e d i l m i ş t i r : Tadhkifat al-mulûk. Safeviler tarihine dair diğer eserler için bk. 324-5. 265) M u h a m m e d H a s a n X & n Ş a n i ' . Buna zeyil: Y u s u f M u v a r r i x Zeyl-i tttrir-i alam dra-i 'abbasi. 310-313. S t o r e y . C. Star e y . Tahran 1317 193S. N'adirşah Afşar'la tarihine'ne d a i r eserler: 262) M ü n ş i M u h a m in a d K â z ı m M ş r v a z i.' 1599 senesine kadarki vakayiin t ar i h i . II. A. Durra-i nâdiri (F). Tebriz. 1725 s. c i l dl e ri Leningrad Akademisi'nin Şarkiyat Enstütüsünde bulunmaktadır. ve 3. Bıdletin da VAcademie des Sciences de Leningrad. 1007'm. 322-24. 1886 — 86. li. TSri. by V.R a t i. diğer neşirleri. Horasanın topografisine ait olmakla beraber Nadir Şah zamanına ve icraatına ait mühim ma-'. A. s. L o c k h a r t . Yegâne yazma nüshası Tahranda "Yadigâr. 1313'1895.ıı 'II a h N a t a nzi. B a r t h o l d . ingilizce ve almanca tercümeleri için bk. Nadir Şhah.. Târıx-i nadiri (F). 1619 senesi v e k a y i i l e b i t i y o r . . ımatı i ht i v a eder. 3 cild. W. edil. Matla u 'ş-şams (F). bk. M i n o r s k y . Bu eser Ali Akber Genceli tarafından türkşeye çevrilmiş olup Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilecektir. 1919. H. Bu eser ve zeyli için bk. 2 cilddir. 2 cüd. C. 181. 1271/1854. G. A manuel uf Şufavid Administration. Bombay. Prusya Devlet Kütüphanesi yazması. PL. 124259) I ş k e n d e r M ti n ş i T ü r k m e n (öl. 62-78.. S t o r e y . N. 264) Aynı müelüf.! a y d a r b n c A 1 i H u s a y n i a 1 . PL. S t o r e y . London. Yazımları için bk. 1050 1610-41 senesine kadarki vakayii i l ı t i v a eder. AV/a-vat-u 'l-aşar fi 2İkr-i 'l-Sşâr (F). 260) M a h m u d b n H i d a y a t . Tahran. S n fe vi l e ri ı ı mebdeinden 1629 a kadarki mufassal t arihi. London. 261) Ta:kirai-u ''l-mttlük (F). N.tasında yazılmıştır.t-i haıjdari (F). I I . yazmaları. Safeviler devrinin mali idare mesele lerine ait eser. Şah Tahmaspın vefatından h. 263) M i r z a M a h d i X a n A s t e r â b a d i. Târix-i tglam iird-i abbasi. 1913. 1939. 1260/1844.258) 1. or. Nadirşah'ın tarihine ait bu büyük eserin 2. 163--274. 301-322.

Nadir Şahın mektupları. Leyden. S t o r e y . yukarda. 270) Xoca c Abd u . 1880). 1714. 267) Vakâyi name-i nâdiri (T). Tahran 1853 — 6. 326.u ' 1 .k a r i m K a ş m i r i . Zendlîler devri vakayii.H a s a n b n M u h a m m a d A m i n.. 1871). s. Nadirin Hind seferini. Ta~rix-i Çiti guşa (F). Nadir Şah devri tarihine dijer eserler için bk. 268) Maktubât-i nadiri (F). Bu nevi mektuplar türkçe münşeat kitaplarında da vardır. 273) M i r z a M u h a m m a d S â d i q Nâm i. Tahran 1316. II. 14 cidlik islâm tarihi (bk.k a r i m Ş i r â z î . Londra. Tahran. Tâ~rlx-i zandiya (F). C. 1929. 276) M i r z a Taqi X a n S i p i h r . A. son hayatını. S t o r e y . 10 cild. . 272) A b ü '1 . 1747—1882 seneleri vukuatı. 1779 — 1794 seneleri vakayiini muhtevidir. 322—29. N.— 716 — 266) MvâH Nâdir Şah (T). u hind. II. Vâqfat-i iran Indian Office kütüphanesi. E. British Museum. Armağan mec muası. 274) cA1 i Rizâ bn { A b d . PL.i K â ş a n î (öl. 124). 3550. 2436. Nâsix-u t-tavâ~rîx (F). 269) M u h a m m a d A l î X â z i n . Esad efendi. Esad Efendi. Nadir Şah devletinin inhilâlini taakub eden hâdiseler için: 271) M u h a m m a d bn H a c i M u h a m m a d R ü ş a n X â n.u ' 1 . bir Türkün hatıratıdır. Rax<iat-u cş-şafs-i naşiri (F). Târix-i ahmad şah-i durrani (orducadan farsçaya tercüme). Bayün-i vagayi'i {Iürix-i nâdir: ^-A'âdirnâmc) (F). Ekim ayı nüshası. 1891. m ü e l l i f i n o zamanki iran ve Iraktaki müşahedelerini ihtiva eder. Or. O s k a r Mann neşretmiştir. Kaçarlar devri'ne ve sonrasına ait kaynaklar: 275) R i z â q u l i X â n H i d â y a t (öl. 2178. Tahran . Mucmal-u 't-tarix-i bacd-a n-nadiriya (F). Reşideddin eserini kendi eserine ekliyerek büyük bir cihan tarihi yazan Hafız Abru gibi. Nadirin Hind seferine aittir. Londra. Kaçarların 1850 ye kadarki tarihi kitabın 9—10 ncı cildlerini teşkil ediyor. Rıza Kuli Han Hidayet te Mirhond'un Ravıat-u 'safâ'sını harfiyen naklederek ona Safavî ve Kaçar tarihini eklemiştir. nüshaları ve tercümeleri bk. Beer tarafından 1888 de Leyden'de neşredilmiştir. N.

C. Tahran 1874 Şahın Avrupa seyahatinin hatıratıdır.u s s a l t a n a . Kaçarların 1797 — 1818 seneleri tarihini ihtiva eder 2 cilddir. 155 v. 1882 senesine kadar getirilen cihan tarihi. 285) H a b i b . PL. Târix-i cihânarâ (F). Zadigâr. 1947. 1896) Al-Ma'âşir va 'öşür (F). 282) Aynı' müellif.u 'İlah M u x t â r . c. 335-6 278) Abd-'r . Tahran. 1824 . Tarix-i mtmtazam-i naşiri (F). 922 sayfalık. A. 9 cildi Kaçarlar tarihi olup 1857 senesine kadarki vakayii ihtiva eder. PL. 1881 — 83 Bk.gerekse h. c. Storey. kadar). Bk. Ruznâme-i sefer-i firengistan. Tahran. 1296 = 1324 senelerinde 7 cild olarak neşrettiği Ncime-i dânişverân kitabının 3. c. 284) C i h a n g i r M i r z a bn Abbas M i r z a N â i b . 1325/1946 sayfa (Seyyid Ziyaed-din Tabata'î kabinesinin düşmesine kadar). A. Tar~ix-i nav (F).). 277) M i r z a Ş a d i q M a r v a z i V a q a y i n i g â r . cildden başlıyan cildlerin sonuna Kaçar devletin devlet idare makinesini gösteren mükemmel kalenerler eklemiştir. PL. 152 — 4. Tahran. S t o r e y . 283) Nâdir-u'd-din Şah. 279) Abd-u 'İlah Mustavfi. 1949. kısım I. Tahran. 3 cild. 280) M u h a m m a d H a s a n X a n S a n ı -u" d -davla (öl. 3 Fathalişah'ın tarihi.r a z z a q Beğ bn N e c e f q u 1 i Xan D u n b u l l i (öl. Tahran. 1889 281) Aynı müellif. 720 sayfa (Muzafferiddin Şah'dan Vuşukuddevle'nin ingilizlerle mvkavele akdine kadar). 154. 728 sayfa. Hf. 1324/1945 (Aka Muhammad Handan Nasi-reddin Şahın sonuna. 286) A b d . 1324 1945. Târix-ı bidari recin (F). o cümleden 1779 — 1882 senelerinin Kacar-tarihi. Diğer yazmalar için bk. S t o r e y . Tahran. Tebrizde 1241/1826 da hurufatla basılmıştır. 11. Tahran. yazma tam nüshası Kirmenşah da Muhammad Hasan Han Calelî'nin milkidir (bk. 1305 1926. 1827) Ma'âşri şultâniya (F). 3 cild.s a l t a n a . Tarıx-i şShinşâh-i alâ hairat-i riza şâh-i pehlevi. . d.ıı ' 11 a h X a n A m i r T a h m a s b. II. S t o r e y II. I. cüü 2 s. C. Tarix-i içtimai u iddri-i davra-i qö'c5ri-ıja (F). gerek bu kitabın sonlarına. Nasireddin Şahın hayatı. 332 = 48. II.— 217 — 18S6 —7.5. 1814 e kadar.1851) senelerinin tarihi Tahran 1945 A b b a s lqbal neşri. Kaçarların tarihine dair diğer kaynaklar için bk. V. 1240 — 1267 (m.u ' s .

287) M as c B d K u h i s î a n i. Şaybak Hanın seferlerinin tarihi. C. R i e u . Özbek hanlarıma ceddi olan Abulhayır Hanın hayatı (14o2 1468). bk. Zubdet-ü'l-aşar (T). 276) bulunmaktadır. Şaybak Hanın manzum t a r i h i . Vambery tarafından V'ivanada (1885). Pers. XV. 372.I s f a h â n î . 290) M u h a m m a d Ş a 1 i h. 590 ve Londra British Museum'da (bk. Badayic-a 'l-z<a qöyi~. Şaybak Hanın man-mum tarihidir. Mihman-mdmei buxara. bk. ŞiybânT-name (F). m ü e l l i f i meçhul. '295) Z a y n . N. Catalogul of the Turkish Manuscripts in the British Musaum. Yazması : Nurosmaniye. yazması Semerkantda Viyatkîn kütüahanesinde bulunuyor. !!. yazmaları Taşkent Umumî küt" 'hanesinde ve Hiyve' le bulunuyor.v is'orikot'. 294) CA b-u'11 a h bn M u h a m m a d bn cAIî Naş — r u l l â h ı . J. 289) Be n n a 'i Hara v i. müellifi meçhul. Şiybânl name (T). 3431. 291) Fath-nâme. Târix-i abu'h'xagir xâni (F). p. bk. Zap. Yazması Leningrad . H. 110. N. Zapiski VosL Otd. !. yazmaları British museum'da (Rieu-. 103) ve Leningrad Dni-verstesi kütüphanesi farsça eserler meyanmda. M e 1 y o r a n s k y ve A. 2 9 2 ) F a z l . bk.~ 2i8 — 4 DOĞU TORKLERÎ TARİHİNE AİT KAYNAKLAR Buharada Özbek hanları t a r i h i i ç i n '. Özbek hanlarının tarihi. çag'atayca dünya tarihi. S a m o y l o v i ç tarafından Petersburg-da (1908) neşredilmiştir. XV. A. Yazması Leningrad Akademisinin Şarkiyat Enstitüsünde. Otd. 187—205. S t o rey. 852 de bulunmaktadır. 908 1502-3 de yatılmış. Çata!. l'L. B a r t-holdd. son kısımları Temür ve oğulları ve Özbekler tarihidir. I).u ' l l a h bn R u z b a h a n a l . son Temürlüler ve Özbek hanları zamanında Herat ve maveraünnehirde içtimaî ye kültür hayatını anlatan büyük bir eserdir. B e r e z i n tarafından 1849 da Kazanda neşredilmiştir (Bibliottka vostoçni. Yazması Semerkandda Viatkin kütüp hanesinde bulunuyor. 293) Tavarîx-i gazide yahud Nusret-nâme (T). Şaybak Hanın 9[4/1508 de Kazak hanlarına karşı seferini tavsif eder. N. 176 -187. Vost.d i n Mahmud V a s i f ı. il. S t o r e y .u ' d . 288) Şigbâıil-nâme (T).

E. Hafız Abru ve Mirxond'un eserleri tipinde kaleme alınan cihan tarihidir. V. Zap. d. Otd. 297) A m î r c A b d . XV. 1913 te kitabın bütün diğer aksamını. Z. V. C.u 'ilah M u ş f i q i. 4 dördüncü rüknü Coçı oğullarından Tukaytemür Han neslinin. Cürebek'-in hususi kütüphanesinde (bk. 575) bulunmakta idi. '-Abd-u 'ilah -nâme yahut Şarafnâme-i şâhî (F). o cümleden coğrafya ve tabiiyata. Vost. 1940. bilhassa Şıbanlıların. K a h 1. dördüncü rüknü Londrada Office kütüphanesinde (N. bk. A. s-232—260).u ' I I a lı. arabskiyai tiurksb'ya rukopisi Tıırkestans-koy Pudliçnoy Biblioteki. ) Eserin tasnifine 1634 te Nadir Muhammed Hanın emrile başlanmıştır. bk. Reşideddin. Zap. B a r t h o 1 d. 298) H a f ı z T a n ı ş B u x a r î . 20. yani Kaanların. d. Vost. 1889. Ermitaj'a II. ve İlhanların. 1587 de vefatına kadar Nüshaları. Otd. Otd. iskender Han bn iınamkuli Han namına yazılmış Maverünnehir Özbekleri tarihi 1520 ye kadarki vakayii tasvir eder. T o g a n d. ve Trudi Otdtla Vostoka Gosud. 574 age ve saire için bk.V. o cümleden Buharadaki Astarhanlı'-ların tarihine tahsis edilmiştir. Vost. Taşkent. s. Bahr-u 'l-asrâr fi manâqib-i 'l-axyâr (F). XXII. XXII. 2 ikinci rüknü Çagatayların Ve Temüıiülerin: s üçüncü rüknü Coçı Han evlâdının. Tdrlx-i cabd-u Hah xan (F). müellifin kendi zamanına kadar getirilmiş.d. Zap. tskendar -nâme. XXII. Buharada hususi elde. Nüshası Taşkent Umumi Kütüphanesinde-dir.— 219 Şarkiyat Enstitüsündedir. Abdullah Han Şibanî'nin mufassal t a r i h i . Z. II. 318. 299) M a h m u d b n A m i r V a l i . 218 v. Persidskiya. s. 28. Kitabın ikinci rüknünde Çağatay hanlarına ayrılan kısımlarda Kaşgar hanlarının tarihi. T o % a n. 296) c A b d . acâibi âleme ait kısmını ihtiva eden iki nüshası tarafımdan Hokandde ve Buhara'da hususi ellerde bulunmuş ve eserin tekmil cildleri böylece meydana çıkmıştır (bk. Uluğ Yurd. . 374-78. s. Zap. Eserin ilk üç rüknü Taşkentte. T o g a n. Bk. az sonra Türkiyede Müneccimbaşı tarafından yazılan Şahâ'if-u 'l-axâbr biri diğerinden müstakil olarak 17. Yeni bir nüshası lstanbul-da Prof. dördüncü rüknünde de Tukaytemür oğullarından olan kazak hanlarının hayatına ait orjinal malûmat verilmiştir. Leningrad Şarkiyat Enstitüsünde N. Vost. asır Türk âleminde vücude getirilen üç büyük umumî İslâm ve Türk tarihidir. Türk tarihine ait kısımları Hafız Abru'-nun «4 rubs> u karşılığı olarak -A rukn> e taksim edilen bu muazzam eserin '• ilk rüknü Cengiz Hanın. Z. Bahr-u '1-asrâr'on-dan az önce Hindistanda Ekber Şah'ın emriyle yazılan Târıx-i Elfl. S t o r e y. ismail Hikmet Ertaylanın hususi kütüphanesinde bulunuyordu.

A. Subhankuli Hanın Ballı valisi olan oğlu Mukim Han namına yazılan Özbek hanları tarihidir. Leningrad.u ' d-din AMam b n Nur-u ' d . Taşkent ve Kâ!>:! !e vardır. 380-81.u ' d . 1711 e kadarki Özbek hanları tarihi. 306) M ir M u h a m m a d V e f a K a r m i n a g i. Yazması Buharada hususi eldedir. Temürün velâdetinden 1616 senesine dadar getirilen muhtasar kronolojidir. N. 379—380. Turix-i mutfftn xani (F). 305) Hac i Mır M u h a m m a d S a l i m . St'Manauli-nâme senelerinin mufassal tarihidir. PL. yine C. Tarix-i cUnay-du ilah Xa.al an Paris (supp. mancsr. II. Bodlean kü-tüphanesindedir. c 581 b) de bulunur. Snppfament a /' Histoire generale des Hınıs. bk. Şilsilal-u 's-salatln (F). Qari Rahmatuüah'ın Târıx-i kesire ismile 1913 te Taşkenüe intişar eden eserinin kenarında T5rTx-i râqimı de neşredilmiştir. 301) M'i'r Ş â [ l i h $ i y â h f i 3 r d î .d i n R ii q i m. j o s e p h Sen-k o v s k i. Tarix-i râaimi (F). bk. 304) M ıı h a m m a d Y u s u f M u ı ı ş l b n X o c â B a q a B a 1-x î. PL. Duı ır-u 'l-akabir (F). Yazmaları için bk.ütüphanesfrtde bulunmaktadır. S t o r e y . 307) Z a y n . 379. (F). Uannscr. S t o r e y . 378. S t o r e y . »886. p. A. bk. '. U\. 376-8. Petersburg 1824 te hulâsa edilmiştir. fe. Astnrhanîlerden Ubeydullah Hamn (1702—1711) t a r i h i d i r . T e u f e 1 tarafından Zdischrift d. C. Persan.ıi. Peters-burg.i B u x â r i.302) M i r M u h a rn m a d A m i n b n M i r z a Z a m a n . Yazması Cambridge. S töre y. lî. . A.şik A. Ges. II. Tdrixi sabhanaıtli xanU Subhaııkuli Hanm zamanı (1680 — 1702) mufassal olmak üzere. Taşkentte rjnüst. PL II. C.15-140. E. Mangıt Şah Murad'ın zamanında 1776 da kaleme alınmış mufassal islâm ve Özbekler tarihidir. 1722 —1759 seneleri vakayiini ihtiva eder. R o s e n tarafından bit-tafsil sayılmıştır : Collectlon gcientifiaues. 303) M i r M u h a m m a d A m i n B u x a r î. İ68Ö-r-1702 A. 1. Münderecalmın almanca hülâsası F. Persans. SîmeROV'un . II. Yazır. Yazmaları Taşkent ve Leningrad (Şarkiyat Enstitüsü.Deulsch. Târix-i Ra-himxanî (F) Mangıt sülalesi müessisi Rahim Hanın tahihi. Morgetıl.— 220300) A x u n d M u I 1 â Ş a r af. XXXVIII (1888). Çengizliler t a r i h i . Pek çok vefiyat ve terâcümi ahvali ihtiva eden hu eserin münderecatı B a r o n V. B l o c h e t . Yazmaları için bk. N. S t o rey. Bk. 295).d i n M u h a m m a d Amîn K aş garı. 1548. persans. 299-376 da verilmiştir.

1920 d.u 'd-d in Aynî. Otd. XV. Taşkend. 3 1 1 ) M u l l a E d â . 1805 te Peter-sburgda. bilhassa Hokand hanlığı tarihi. Togan. Taşkent. d. bk. Mirât-u 'l-futuh (F). bilhassa Fergane tarihi. Ch. Vost. Mangıt emirlerinin son devirleri ve Buhara inkılâbı tarihini ihtiva eder. s. Tac-u-tlav5rix (F). Otd. Bıdletin de lAcademie des Sciences de Leningrad. B a r t h o l d . 1921. yazması Buharada hususi eldedir. 304 ve Nekotoriye danniyi po istoriyi Ferganı 18. yazması Semerkandde Vialkin kütüphanesindedir. Zap. B a r . V.k a r i m B u x a r î . 1843 e kadar getirilmiştir. V e l i d i . d. Vost. Otd. 313) Mir c A b d .— 221 — bk. bk. Zap. I). d. 3 1 5 ) A t a b e k Q â z i A n d i c a n i . Emir Ma'sum zamanında yazılmış çagatayca Mangıt sülâlesi tarihi. R o s e n. 309) Muhammad Ş a r î f b n Muhammad T a q i B u x â r î . Nekotoriye danniye po istoriyi Ferganı 18. Badahşanın 1658 — 1809 seneleri tarihi. Ahval-i kabil. Togan. Vost. Vost. 1865 e kadarki vakayii . Muntaxab-u 't-tavâ~rix (F). 198). s. 1923. Z. bk. Vost. bk. 17. V. Umumî islâm ve Maveraünnehir. 16. B a r t h o l d . buxarâ u xiva u xoqand (F). Umumî islâm ve Maverünnehir. S e m e n ov. Târix-i badaxşân (F). Târıx-i xânân-i buxârâ (T). Togan. 1801 de Buhara emiri Emir Haydar namına yazılmış mufassal Mangıt sülâlesi tarihidir. A. Schefer tarafından 1871 de Pariste neşredilmiştir {Publication de l'Ecole des Langues orientales. B a r t h o l d . 154. 1807 de Istanbulda Buhara emiri tarafından elçi olarak bulunduğu zaman kaleme aldığı eseridir. Zap. 3 1 2 ) S a d r . Otd. Taşkent. 251—52. 1915 te verilmiştir. s. Zap. Bu eserin çagataycası da vardı. V. Hokand Hanları tarihi'ne ait kaynaklar : 314) X o c a M u h a m m a d H e g i m x a n T ü r e bn Macşümxan. 308) TdrJx-i amir ma'sûm (F). 217. Otçed o komandirovke v Turkestanskiy krayv. 1926. stolet'ya. Bundan nakiller Z.ü ' 1 . Yazması Buharada hususi eldedir. Zap. Collection Scientifiaues. 310) M i r z a Sank M u h a m m a d B a d a x ş î . V. stolet'ya. XV. Z. VIII. Tarix-i amirân-i mangitya (F). XXII. Qtd. XXIII. Z. Leningrad. 218. Taşkent ve Fergane nüshaları için bk. XXIII. müellifi meçhul olan bu eser Man gıt Emir Ma'sûm devrinin (1785—1800) tarihini ihtiva eder. 303. Ukazatel persidskoy literatori po istoriyi Uzbekov v Sredney Aziyi. Yazması Buharada hususi eldedir.

Leningrad ve Margilan nüshaları için bk. Otd. Tarıx-i şavqi (F). 273.-222 — ihtiva eder. XXII. Vost. 303—4. Krujka Liubit. 2723 1 9 ) M u I l â c A l i . Zap. XXII. V e l i d i. Ansâb-u s-salâtin va tavâ~rix-u 'l-xavâ~qin. Z. 317) M i r z a cAziz bn M u h a m m a d Rizâ M a r ğ i l â n î . Vost. 310. A. Yazması Taşkent Umumî kütüphanesindedir. 3 2 3 ) Ş a v q î . V e 1 i d i. d. Z i m i n tarafından Protokolı zased. Otd. Bu eserde Mar-gilen şehrinin ve bu şehirden neşet eden meşhur eşhasın tarihi de vardır. Zap. bk. 310. Vost. Vost. bk. Buna ilâveler için bk. Vost. Otd.M u h a m m ad bn M i r z a R ü z i S ü f i A t t â r . bk. 31-38 de verilmiştir. XXII. Z. Zap. s. d. Haydar Hanın 1845—58 seneleri arasındaki hayatını ve vakayii tasvir eder. Müellifi Hokand hanlarından Mehmet Ali. Fergane'nin 1866 senesine kadarki tarihini tasvir eden iki cildlik bir eserdir. arxeologiyi. d. Münderecatına ait tafsilât L. 304. Vost. Hadiçat-u '-haça'iy (F). Veli d i. yazması hususi eldedir. Mehmet Ali Han devrinin tarihidir. XV. 194-195). V e l i d i . Fergane hanlığının 1709—1872 senelerindeki tekmil tarihini tasvir eder. 1921. Otd. Turheşt. Z. 303-4. Zap. 17. Hokand hanhğnın 1822—1867 seneleri tarihini ihtiva eder. S e m e n o v. XVII 1913. Yazması Mergilanda hususi eldedir. Ferg-anede hususi eldedir. 1885 te Kazanda basılmıştır. Tavârix-i munzüma (F). Nüshaları için bk. Zap. Hokand hanlığının son senelerini . Otçet o koman-dirovke ve Turkcston 1920 (Bulletin de /''Academie des scîences de Leningrad. c 318) M u 11 â cl v a z . bk. yazması hususi eldedir. müellifi meçhul. Tarix-i şahruxi (F). B a r t h o 1 d. Haydar Hanın münşilerinden olan Molla Aziz bu hanın hanlık devrindeki Fergane vakayiini başka kaynaklarda görülmiyen vesaik ve müşahedelere göre tasvir etmiştir. 3 2 2 ) M i r z a cAlim b n M u l l â R a h i m T a ş k e n d I .Q â r î Q ü n d u z I . Şirali ve Hudayar hanların zamanını şahsî müşahedeleri ve vesikalar esasında tasvir etmiştir. XV. bk. Zap. Otd. Ukazatel persidskoy literaturı po istoriyi Uzbekov. Bar t hol d. Rus istilasına kadar Hokand hanlığı tarihi. 320) Mullâ Muhammad Ş ı ğ â v u l . Otd. 316) Zafernâme-i xwlayarxanî. Otd. 321) Mullâ N i y a z M u h a m m a d bn M u l l â c A ş u r Muhammad X o q a n d î . Z. Vost. A. B a r t h o 1 d. Tuhfat-u 't-tavâ~rix-i xâni (F). Ta-rixi azlzi (F). p. V e 1 i d i. Zap. Z. XXII. XXII.

Çağatay hanlarının T. Hindistan. Yakub Bege ait yerli ve Avrvpa kaynaklarında verilen malûmatı 90 sayfada hulâsa etmiştir. Ukazatel persidskoy literatuarı po istoriyi Uzbekov. 314-319. Z. Pantusov tarafından 1905 te Kazanda neşredilmiştir. Yazma olarak-lstanbulda Türkiyat Enstitüsü kütüphanesinde mahfuz bulunmaktadır. İstanbul 1300. A history of Mongols in Central Asid. Otd. Tarix-i raşlJi (F ve T). Şarkî Türkistan Tarihi. C. II. Vost. V e l i di d. 140—5). XXII. Özerg-in'de Türkçe bir nüshası vardır. Hocalar ve Ya'kub Bek devri tarihi. bk. 15 ve M.--. Otd. (F ve T) Kaşgarda Hocalar hâkimiyeti devrinin tarihi. s. S e m e n o v .K.e dair kaynaklar : 324) H a y d a r M i r z a D u ğ l a t . 1940. 1929-1940 seneleri arasında Türkis- . A. 1905. İzsltdovanya o kasiwovskix tsariax. 1934 te başlanan son isyanlara kadar ki vakayii anlatır. 325) M i r z a Ş â h M a h m u d Ç u r â s. II. 273-276. Zap. (T) 1930 da yazılmış mezuniyet tezi. 326) M u h a m m a d Ş a d i q K â ş g a r i . Baravul. İlk cildi 462 sayfa.223 — tasvir eden bir eserdir. Yazmaları için bk. XXII. Târix-i şah mahmud çurâs (F). Maveriinnehir ve Kazak hanları tarihi için de birinci sınıf kaynaktır. Nüshalar için Bk. Târix-i Eminiye (T). 327) Mulla Musa bn M u l l â I s a S a y r a m î . Atalık Gazi Yakub Bek. VI-X. bk. E1 i a s. Kaşgar tarihi ve bâ'isi hayret ahvali garibesi. translated by D e n i s o n R o s s and edited by N. Burada eserin bütün babları ve fasılları sayılmıştır. PL. Ein Heiligenstaat im islam: das Ende der Tschaga-taiden und die Herrschaft der Chodschas. Zap. Kaşgar Hanları iarihi'r. 464 sayfalık bir eserdir. Tezkire-i xocagân. Vost. 1895. Der islamische Orient. V e 1 y a m i n o v Z e r n o v. Eserin Muhammad Sadiq Kaşgarî tarafından yapılan çagatayçası da vardır. 3 3 0 ) H o t e n l i M e h m e t E m i n B e k B u ğ r a . Haydar Mirza tarihinin devamı 1182 de yazılmış nüshaları hususi ellerdedir. A. Yazması hususi eldedir. S t o r e y. 3 2 9 ) A k d e s N i m e t . Berlin. M. bk. 328) Muhammad Atif. 320. d. 331) Zeki V e l i d i Togan. Veli d i. H a r t m a n n. A. Lon-don. Kitabın bazı kısımlarının ihtisari ile yapılan ingilizcesi : 7'he Tharikh-i Rasihidi of Mirza Muhammad Haydar Dughlat. (1864). Z.546 senesine kadarki tarihidir.

- 224 — tanın vaziyeti. (T), İstanbul, 1940. Burada Şarkî Türkistanda 1934-1937 seneleri arasında yaşayan "Şarkî Türkistan Cumhuriyeti., devri vakaii tasvir edilmiştir. 332) Garbî Türkıstanın, Buhara, Fergane, Kazakistan, Hiyve ve Türkmenistanın en son tarihi (1928 e kadar) için : Z e k i V e l i d i Togan, Bugünkü Türkistan ve yakın tarihi, 1929-1940 ta Mısırda ve 194247 Istanbulda iki defa basılmıştır. Horezm (Hiyve), Altın Orda, Kazak, Başkurt, Kazan ve Kırım tarihleri'ne dair kaynaklar : 333) Öte m iş H a C l». Tâ rîx-t dost sultan (T), 1550 senelerinde yazılmış Altın Orda hanları tarihidir, tam nüshası benim hususi kütüp-hanemdedir, bk. Z. V e l i d i , d. Zap. Vost. Otd. XXII, 310; diğer bir kısmı da Taşkent Umumî Kütüphanesinde bulunmaktadır, bk. Bart-hold, Zap. Vost. Otd. XV, 226-232. 3 3 4 ) E b ü l g a z i B a h a d ı r X â n (öl. 1664), Şecere-i türk. Çengizlilerin ve kendi zamanına kadar Horezm Özbek hanlarının tarihidir. Matbudur : B a r o n D e s m a i s o n , Histoire des Alongols et des Tat a-res, I, Petersburg, 1861 (Çağatayca metni), II, 1874 (fransızca tercümesi). Rıza Nur Bey bu fransızcasından bazı ihtisarlarla garp türkçesi-ne çevirerek neşretmiştir; Türk Şeceresi, İstanbul, 1925. Ebülgazi Hanın son senelerine ait kısmı oğlu ve halefi Öreng Han tarafından zeyl edilmiştir. 3 3 5 ) Ş i r M u h a m m e d M i r â b M ü n i s (öl. 1829), Firdevs-i iqbâl, Horezmde Özbek hanları tarihi ile Kongrat sülâlesinin teessünden 1740 senesine kadarki tarihi. Yazma nüshası: İstanbul Üniversite Kütüphanesi türkçe yazmalar, N. 82. 336) M u h a m m e d R i z a  g e h i , Riyâi-u 'd-dcvle (T), Allah Kuli Han devri (1825-1842) tarihi. 337) Ayni müellif, Zübbet-u 't-tevâ~rîx, Rahim Kuli Han devri (1842-1845) nin tarihi, 338) Ayni müellif, Câ~m?-ü cl-vaquca~t-i 's-sultâniya, (T), Mehmet Emin Han Devri (1845-55) nin tarihi; Bu üç kitabın yazması Leningrad, Şarkiyat Enstitüsü, N. F, 6.; Riyâz-u 'd-devle ve Zubdet-ü 't-tavârix de İstanbul Ünversite Kütüphanesinde türkçe yazmalar N. 82 de bulunmaktadır.

- 225 3 3 9 ) M u h a m m e d R i z â A g e h i , Gülşen-i iqbâl, Seyyid Meh-med Han devrî (1856-65) nin tarihi. Yazması; Leningrad Şarkiyat Enstitüsü, B. 1891, N. 562. 340) Ayni müellif, Şâhid-i iqbâl, 1865 te cülus eden Mehmet Rahim Hanın 1872 senesine kadarki hayatı ve icraatı. Ayni Leningrad Şarkiyat Enstitüsü yazmalarından N, C 572. 3 4 1 ) B a b a c a n M a n g ı t , Tavâ~rTx-i xorezmşâhiye (T), Horezm Kongrat emirlerinin 1864 e kadarki tarihi. Yazması : Berlin, Acc. mss. or. 1927, N. 144.

Kazak hanları, Kalkmuklar ve Kırgızlar tarihi için ayrıca:
342) S ey fi Ç e l e b i (öl. h. 990/m. 1582), Hind, Qalmuq, Kaşgar ve Qırgızlar tarihi, (T), yegâne yazması: Paris, Supplm. Turc. 1136. Neşredilmiştir. 343) Şah K e r i m , Qazaq Şeceresi, Orenburg, 1915. 344) Q u r b a n ' a l i X â 1 i d î, Tavâ~rTx-i xamsa-i şarql, Kazan, 1910. Kazak, Kalmuk ve Kaşgar tarihine dair, bir çoğu hâtırat mahiyetinde 791 sayfa tutan büyük bir eserdir. 345) 1924. M u h a m m a d c a n T ı n ı ş b a y , Qazaq tariqı (T). Almata

Altın Orda tarihi, Başkurt hır ve Kazan için:
3 4 6 ) M u r a d R e m z i (öl. 1935), Talfiq-u ,l-axbâr va talq'ih-u 7-â~sâ~r fi ahvâl-i qSzSn va bulgör va mulük-i '1-tStSr, Orenburg, 1908. İki cild (A) 1 cild 716 sayfa, 2, cild 534 sayfa. 347) Zeki V e l i d i Togan, Başkurtların tarihi. Yazması: İstanbul Üniversite kütüphanesinde bulunuyor. 3 4 8 ) S a m s u n T i p i y e v, Başkurt İnkılâbı tarihi, Ufa. 1925. 349) c A l î C a l â y ı r , Câmf-u 't-tuvârix, Reşideddin tarihinden tercüme ve ona Altın Orda hanlarına ait ekler, Berezin tarafından 1850 de Kazanda neşredilmiştir. Bu eserin yeni bir yazması hakkında bk. Ali R a h i m d. Vestnik Nauçnago obşçestva tatroyedenya, VII, Kazan 1927 s. 133—148. 3 5 0 ) Ş i h â b e d d i n M e r c a n ı (ö[. 1892), Müstefâd-ü 'l-axbâr fi tarix-i qazan va bulgar (T), iki cild, Kazan, 1885, 1900. 3 5 1 ) A b d u l l a h B a t t a l , Qazan Türkleri, İstanbul, 1925. yeni tab'ı 1966, Bilhassa 1917 senesinden sonraki hayat tasvir edilmiştir.
Tarihte U«ul F. 15

-226-Kırım için ayrıca :
352) Q a y s u n i z a d e , N i d a ' î R e m m a l Xoca, Târix-i sahib geray xan (T), Yazmaları : Paris, supplem. Turc, N. 164; Leningrad Üniversitesi şark yazmaları, N, 488. Sahib Gerey Hanın devrinin (1532-1551) tarihidir. 353) Haci A b d - u ' 1 - g a f f a r Q ı r ı m î , Umdet-ut-tavârix, 1744 te

yazılmiştır (T). Müellifin kendi eliyle yazılan nüshası Esad Efendi, N. 2331, Bundan bazı kısımları tayyedilerek N e c i b Asim Bey tarafından Istanbulda 1343/1927 neşredilmiştir.
354) S ey i d Riza, (öl. 1169/1756) Es-seb'-u 's-seyyar. (T). Yazmaları : Hamidiye, 950, Ragib Paşa, No. 1016. 1855 te Kazem Bek tarafından Kazanda neşredilmiştir. 355) K e f e l i İ b r a h i m E f e n d i , Tavâri\-i tatarxan ve t ağıştan va musquv va deşti qıpçaq ülkelerinindir (T), 1736 da yazılmıştır. 1933 de Romanyada Bazarçık'ta basılmıştır. 356) Halim G e r a y S u l t a n , Gülben-i xânân, (T) 1226/1811 de yazılmıştır. Yazması : Paris, supplem. Turc, N. 1116. Istanbulda 1287/ 1871 de ve bazı izahatın ilâvesiyle 1327/1911 de neşredilmiştir. 357) H a m d i Geray, Müstakil Altın Ordu devletinin bir ülkesi olan Kırımın tarihi. Kırım hanlığının mufassal tarihidir. Mezuniyet tezi olan bu eserin nüshası Türkiyat Enstitüsünde muhafaza edilmektedir.

Son zamanlar ve Kırıma ait bibliografya için : E t h e m F e y z i Göz ay d in. Kırım, istanbul 1948.

5
HlNDİSTANDA HÜKÜMRANLIK EDEN TÜRK SÜLÂLELER, TARİHİNE AİT KAYNAKLAR Tugluklular Devri İçin: 358) Sadr-u'd-din Muhammad bn H a s a n a l - N i z a m i , Tâc-u 'l-ma^âşir fi ahvâl-i mulük-i 'l-hind (F), Aşir Efendi, N. 601; Ayasofya N. 2847, 2848, 2991. 359 Z i y â - u ' d - d i n B a r r a n î , Târlx-i flrûzşâhl (F), 1266 da Firuz Şah devrinden 1356 senesine kadar. Calcutta, 1862 Bibliotheca İndica, N. 119).

— 227 360) Şams-i Sirâc 'Afif, Târ'ix-i firüzşahi (F), Calcutta, 1891 Bibliotheca Indica N. 119) 361) Yahya b n A h m a d b u A b d - u ' l l a h S e r h e n d i , Târıx-i mübârakşâhı (F) Hızır hanilerden Mubarekşah bn Hızır (1421 — 1434) namına yazılmıştır, Calcutta, 1931 362) H a c i M u h a m m a d b n H a c i Ali N i ' a m i , Târix-i firuzşâhl (F), yazması: Ayasofya N. 3055. Babürlüler devri için : 363) Z a h i r - u d-d in B â b u r, Bâbur-nâme, çagataycası 11 m i n s k i tarafından 1857 de Kazanda; çagataycasının faksimilesi B e v e r i d g e tarafından 1905 te Londrada; Batı türkçesine R e ş i t R a h m e t i Arat tarafından yapılan tercümesi, Türk Tarih Kurumu tarafından 1943 te Istanbulda neşredilmiştir. Erskine (1836). S i r L u k a s K i n g - ( 1 9 2 1 ) , Beveridge (1922) tarafından İngilizceye, A. P a v e t de C o u r t e i l l e (1861) tarafından fransızcaya ve A. K a i s e r (1828) tarafından alman-caya tercüme edilerek neşredilmiştir. B a y r a m Xan tarafından yapılan tercümesi çagataycasından daha evvel malum olmuş, bu da 1308/1890 Bombay'de neşredilmiştir. 3 6 4 ) G ü l b e d e n B e g - i m (Bâbürün kızı), Humâyün-name (F) türk-çe tercümesi Türk Tarih Kurumu tarafından 1945 te Istanbulda neşredilmiştir. 365) B a y e z i d Bek Târîx-i hümâyûn, Calcutta, 1898.

366) Abu ' 1 -Fazl-C A l l â m i, Âkbâr nâme (F) Ekberin hayatı 1602 ye kadar 3 cild, Calcutta, 1877, 1887 (Bibliotheca Indica N. 79) 367) A b u * l - F a z l al- ' A l l a mî, Âyin-i akbar'i (F) Ekber zamanının idare teşkilâtı. Calcutta, 1872, H. B l o c k m a n n tarafından yapılan ingilizce tercümesi, (1873. 1907) de vardır. 368) 5 A b d - u ' l - q â d i r ba M e l i k ş â h a l - B u d u v â n î , Munta-xâb-u 'tâvânx (F) 3 cild 1595 e kadar Bâburlular tarihi. Calcutta, 1862, 1868 (Bibliothe Indica, N. 97). 369) Ni?am-u 'd-dîn Ahmad bn Muhammad M u q î m H a r a v î , Tabâqât-i akbarî (F), 2 cild Calcutta, 1913, 1936. Bâburluların 1593 e kadarki tarihi. (Bibliotheca Indica, N. 223j.

- 228 — 370) Mulla A h m a d T a t t a v i , N a q i b X a n , C a f e r Bek ve A b u ' 1 - F a z l c Al lam i dan mürekkep heyet Târix-i alfi. Hicri 1000 — 1591/2 tarihi dolayısiyle Ekber Şahın emriyle yazılmış bir İslâm ve Temürlülar tarihidir. Basılmamıştır, yazması; Britisch Museum add 16. 681; bk. Storey II. 118-121. 371) H a s a n Bek bn M u h a m m a d Bek Xâki Ş i r â z î (öl. 1613). Muntaxab-u yt5vâ~rix (= Ahsan-u ,tâ~varix). 1613 senesine kadar gelen umumî İslâm tarihi, yazmaları için bk. S t o r e y PL. II. 123. 372) C i h a n g i r P a d i ş a h , Tezkire-i cihangiri (F), Cihangirin hatıratıdır. Aligar, 1864 A. B o g e r s tarafından yapılan ingilizcesi 2 cild olarak 1904, 1914 te neşredilmiştir. (Bibliotheca tndica, N. 126). 373) cutta, 1865. M u c t a m a d X a n B a x ş i , tqbâ~l-nâ~me-i cihangiri (F) Cal-

374) Xoca G a y r a t Xan, (Kâmgâr Hüseynî) Ma'âşir-i cihangiri (F), basılmıştır, bk. C. A. Storey PL. 563. 375) c A b d - u ' l - h a m î d Lahürı (öl. 1065/1655), PadişahnSme (F) imparator Şahcihanın tarihi, 1662 sayfalık büyük iki cildlik eser. Calcutta, 1867, 1868. 376) M u h a m m a d Ş a d ı q , Târix-i şahcihâni (F), neşredilmiştir, bk. Elliot, History of tndia, vol. VII. 133. 377) Muhammad S a l i h Kambü L a h u r i , ^Amal-i şâlih yahut Şahcihannâme (F), 2 cild, Calcutta, 1927 (Bibliotheca tndica, N. 214 378) M u n ş î Muhammad K â z i m bn Muhammad Amin, AlamgIr-nâme (F), imparator Alemgirin mufassal tarihi, 1160 sayfalık Calcutta, 1868,
c

379) X o c a q u l i Bek bn Q ı p c a q Xan, Tâ~rix-i qıpcaqxSnl, (F) 1712 ye kadarki vakayii anlatır. Yazmaları için bk. Storey PL II. 136. 380) Muhammad S a q i M u s t a c i d Xan, MSşir-i calamgiri (F), 2 cild Calcutta, 1870, 1871 381) Ş â h n u v â z X a n Ş a m ş â m - u ' d -davla, McPâsir-i cl-uma-râ (F), Ekber devrinden 1870 e kadar ki devrin tarihi 2 cild, Calcutta 1887, 1895. H. B e v e r i d g e tarafından yapılan ingilizcesi de vardır (1912 Bibliotheca tndica, N. 112). 382) Mullâ Abu ' 1 - q 3 s i m H i n d i ş a h F e r i ş t a h , Tâ~rix-i fe

- 229 — riştah (F) Biçapurda Adîlşahîlerden ibrahim Sani (1579-1626) a ithaf edilmiş İslam ve Hind islam sülâleri tarihi. 2 cild 1831 de Bombey'de ve 1905 te Luknau'da taşbasma ile neşredilmiştir. Afganistanda Cengiz-liler ve Hindistanda Bâburlular tarihi için de çok mühimdir, 383) M u h a m m a d H â ş i m X â f i X â n , Muntaxab-u 'l-ubsb (F), 2214 sayfa tutan muazzam eser. 3 cild olup Alemdir zamanına kadarki Bâburlulardan 3. cildinde de Dekkan hâkimlerinin tarihinden bahse der, Calcutta, 1869, 1874, 1925. 384) c U b a y d - u ' l l a h M u h a m m a d Gucu râti, Târix-i gucurat (F), Calcutta, 1910. 385) H a c i ' d - D a b i r Z a f a r - u ' 1 - v â l a h , Târix-u gucurât (A) 3 cilddir. London 1928. Hindistan Türk sülaleleri tarine dair diğer kaynaklar için bk. C. A. Storey, PL. II. s. 435 vd.

6
MOĞOLCA KAYNAKLAR 386) Mongol'un niuça topça an (Yüan-çao •pi-şi), Moğolların gizli tarihi, Almanca tercümesi: Die geheime Geschichte der Mongolen von Erich Haenisch, Leipzig, 1941. Bunun içindeki kelimelerin tahlili yine Erîch Haenisch, Wörterbuch zut mongol'un niuca tobçaan, Leipzig, 1939 Bu almancadan tercümeden Ahmet Temir tarafından yapılan tercümesi, 1948 de Türk Tarih Kurumunca neşredilmiştir. Bu eser için bk. yuka rıda s. 4444. 397) Altan topçı, Moğol vakayinamesi lama Galsan Gombayev tarafından moğolca metni ve rusça tercümesi ile Trudi Vost Otdelenya Russk: Arxolog. Obşçestva, VI, 1858 de neşredilmiştir.
388) Sanang seçen, Erdenijin topa (Kıymettar incilerin toplanması) almanca tercümesi: Geschichte der Ostmongolen und ihres Fûrstenahuses übers. v. 1. Schmidt. Petersburg, 1829. 389) S. J a m s a r a n o v , Mongolskaya letopis XVII. veka, (17-asır Moğol vekayinamesi). Leningrad 1931 (Trudi tnstituta Vostokove-denya XVI).

- 230-

7 SÜRYANİ, ERMENİ ve
GÜRCÜ KAYNAKLARI 390) Mâr M i c h e l l e S y r i e n , Chronique, ed-par J. B. Chabot Paris 1899-3924. 4 cild. Süryani metnî ve fransızca tercümesi, 1166-1199 da monofizitlerin patriği olan bu zat 1196ya kadarki vakayii toplamıştır. Daha evvelki Süryani kaynakları için bk. N. P i g u I e v s kaya Siriysaiye istoçniki po istoriyi norodov S. S. R., Lenigrad 1941. 3 9 1 ) L a s d i v e r d ' l i Arisdakes (Aresdakes Lasdivertzj), Ermeni tarihi fransızcası : Histoirs d'Armenie, comprenant la fin du royaume d*Ani et commencement des invasion des Seldjoukides traduit par E v. Pru d ' h o m e , Paris 1864 392) Urfah Mateos (Mateos Urhayetzi). 952 — 1136, Haçlı seferleri kronolojik tarihi; talebesi Grigor tarafından 1163'e kadar devam ettirilmiştir. Fransızcası: Chronique de Mathieue d'Edesse trad. par E. D u 1 a u r-ier, Paris, 1858. H r a n t A n d r e a s y a n tarafından yapılan türkçesi Türk Tarih kurumunca neşredilmiştir. 393) Ani'li Samuel (Samuel Anetzi), Vakayi takvimi. Franzcasısı: S a m u e 1 d'Ani, Table chronologique, traduit par M. B r o s s e t Petersburg 1876. 394) M a g a k i y a A b e g a (Malagia Apegha, Rahib Magaki-ya), Okçu milletin tarihi, rusçası : Istoriya monogolov inoka Magakia, perev. Patkanova, Petersburg, 1871. Brosset tarafından yapılan fransızcası Petersburg 1874. 395) G e n c e l i Z y r i a k (Giragos Kandzageçi), Ermeni tarihi fransızca E. D u l a u r i e r tercümesi (Journal Asiatique, 5. serie, t. XI, 1858, p. 197-255, 426-508) nden türkçesi Türkiyat Mecmuası II, 1928 s. 139-218. Ayrıca Brosset de fransızca olarak Petersburgda 1870 te neşretmiştir. 396) V a r d a n P a d m i ç (Vardan Vardapet), Cihan tarihi, rusçası : Vsebosçaya istoriya Vardana Velikogo, Peredov N. £ m i n ' a Moskova, 1864, Fransızcası: E. D u 1 a u r i e r, Les Mongols d'apres les historiens Armeniens. Journal Asiatique, 1860. oct- nov. Türkçeleri! Türkiyat Mecmuası, V, 1935; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi, sayı 2, 1937 397) Aryavanklı Mixitar (Mixitar Arivanetzi). Kronolojik cedvel. Fransızcası: Historie chronologique par Makithar d'Airvanak traduit par B r o s s e t , Petersburg 1869 (d. Memoires del'Academie de Petersburg 7. serie. t. XIII. N. 5).

Rus vakayinamelerinin külliyatı. 8 GREK.— 231 398) S t e p a n o s O r b e l y a n (Etienne Orpelian). 1849-58 (4 cild) te toplanmıştır. LÂTİN. A. asırda (Nestor ve başkaları tarafından) işlenmiştir. Historie de la Georgie depuis lanli(}uitv. III: C. Temiir tarihi. Brosset. IV : ISıovgorodskaya letopis' (3 rivayeti vardır) Çetverlaya novgorodskaya letopis' Pskovskaya letopis' Semenovskaya letopis' C. Bunlardan Türk tarihi ile de ilgili olan başlıcaları şunlardır : C. 12. Gürcü tarihi I. sonra. Paris. VII: Voskresenskaya letopis' . 401) Bu eser esas olmak üzere geçen asrın ilk yarısında malûm olan bütün Gürcü kaynakları M. II: Gustinskaya letopis'. I: Troytskaya letopis' ve Lavret'yevskaya letopis'. Petersburg. Expose dcs çuerres da Tamerlan et de Shah-rokh dans VAsie occidentale d'apres Thomas de Medzoph. E. asra kadar. Şax-matov 1916 neşri. Vf—V'2: C. Ipat'yev vakayinamesi 15. RUS ve diğer AVRUPA KAYNAKLARI 402) Naçalnaya letopis: Rusların «mebde vakayinamesi». Brosset. 1842 de başlayıp tam bir asırdır neşrediliyor. ve Ipatyevskaya letopis. IV—V : C. 400) K ' a r t ' l i s C h o v r e b a . 403) Polnoye sobranye russkix letopisey. Fransızcası: Felix Neve. jusqııan XIX siecle. B r o s s e t tarafından 1849 da Peters-burgda neşredilmiştir. Hrant Andreasyan tarafından yapılan türkçesi Türk Tarih Kurumu elindedir. Fransızcası: Historie de la Siounie par Stephaneos Orbelian traduit par M. Sünik (Karadağ) vilâyeti iarifıi. Petersburg 1864 3 9 9 ) M e d z o p ' l u Torna (Tovma Medoptzi). Lavretyev vakayinamesi 14. C. asırda yazılmıştır. İlk cildi (1469 a kadarki kısmı) M. 1292 senesine kadar gelir. Üç kısımdan ibaret olan bu vakayiname 1051 de yazılmış. C. asırda Suzdal'da yazılmış ve 1305 e kadar gelir. 1858.

Bu külliyat 16— 17 asır Nogay. 10 cilddir. Rus idaresine girmiş veya girmek üzere bulunan (Nogaylar. Petersburg-. Kazan Kırım tarihi için fevkalâde mühim vesaiki ihtiva eder. Petersburg. 1685 e kadar ki vesikaları ihtiva eder. Buna ilâve olan Dopolnenye k Aktam Istoriçeskim. XIX : Kazanskaya letopis' C. Moskova. XXI: Stepennaya kniga C. c. 406) Ponoye sobranye zakonov rossiyskoy Imperiyi. Tarihî vesikalar. 405) Drevnaya rossiyskaya vivliofeka «Eski. münderecat ve Türklere ait kayıtlarının genişliği itibariyle en zengini. Rusyanın kanun. 1773 — 75 senelerine N o v i k o v tarafından neşredilmiştir. XX : L'vovskaya letopis' C. C. Rusya devletinin ferman ve muahedeleri külliyatı. cild (1894) natamam kalmıştır. s. 1938 ve Brokhaus ansiklopedisinin rusçası. letop» maddesi. ikinci seri (Vtoroye Polnoye Sobranye Zakonov) 1825 —1881 arasında 55 cild çıkmış. 1649 dan 1825 e kadar 45 cild. vekov. 1881 de üçüncü seri başlamıştır. cild. Kafkaslılar) kavimler tarihi için ilk kaynaklardandır. 1789 dan başlayıp çıkmıştır. muahede. T u r g e n e v neşri. 195 — 197 «Polnoye sobranye russk. Rus kütüphanesi». Aktı otnosiaşçiyesia do yuridiçeskago bıta drevney Rossiyi 13-18 asrın hukukî vesaiki mecmuası. 1857 —1864 v. 408) . İlk cildi 1841 de çıkmıştır. 12 cild. XXIII: Yermolovskaya letopis' Rus vakayinameleri için en iyi rehber: A. Kalmıklar. 1216 —1679 seneleri arasına ait vesikalar. Ş a x m a t o v. 1265 — 1699 senelerine ait vesaiki ihtiva eder 5. bunların esbabı mucibesini ihtiva eden vesaik mecmuası. U. Petersburg 1813 —1828 de folyo olarak 5 cild çıkmıştır. 2 cild. 407) Aktı istoriçeskiye. 404) Sobranye gosudarstvennıx gramot i dogovorov. 1581 — 1700 seneleri vesaiki. 35. IX—XIII: Nikonovskaya letopis1 (Rus vekayinamelerinin en mufassalı. XV: Tverskaya letopis' C. s.— 232 - C. Obezrenye russkix letipismx svodov 14—16. A. Buna ilâve olan Prodoljenye drene -rossiyskoy vivliofeki. Rusyanın en zengin vesaik mecmuasıdır.

1837 — 42. X. 415) S. Leningrad. 413) Pamiatniki diplomatiçeskix snosenyi Rossiyi s Persiyey. Petersburg 1871-88. 1869. Dopolnenye k Aktam Arxeografiçeskoy Kommissiyi. 1870. C. Istoriya voyni ivladiçestva russkix na Kav-kaze. Çarlığının Azerbaycandaki müstemleke siyasetine ait vesaik (Ulum Akademisinin Tarih Enstitüsü neşri) Çast I. Materyali po novoy istoriyi Kavkaza. Kafkasya ar-şivbilimi komisyonu vesaiki. Rus-yanın İranla olan siyasî ve ticarî münasebetlerine ait vesikalar.IV. Golovin devri vesaiki C. Murav'yev devri vesaiki. Bunda ermenice. 418) Materyali po istoriyo narodov SSSR. D u b r o v i n . 416) P. 2 cild. Snoşnye Rossiyi s Kavkuzom. —1811-16 Pavluççi devri vesaiki C. II — 1802 —1806 Tsitsianov zamanına ait vesikalar C. 411) Aktı Arxeografiçeskoy Kommissiyi. 1837—42. VII 1827-1831 Paskevıç devri vesaiki C. 1334 ten 1699 a kadarki vesikalar: 5 cild. . V. 1937. 6 cilddir Rusyanın Kavkasyada işgal seferleri ve harplerinin mufassal tarihi. IX.233 409) Aktı istoriçeskiye i yuridiçeskiye. M. Belokurov. Yermolov devri vesaiki C. —1809 — 1811 Tormasov devri vesaiki C V. 12 cild 412) Pamiatniki diphmatiçeskix snosenyi Rossiyi sinontrannımi der-javami Petersburg 1851-1875 arasında 10 cild çıkmıştır.. Rus Devlet arşiv komisyonunun vesikaları. B u t k o v . 4 cild Petersburg 1836 ved. I. asır tarihî ve hukukî vesikaları. Vorontsev devri vesaiki C. XI 1852—54. Moskova. VIII — 1831 —37* Baron Rosen devri vesaiki C. 1. Bu eserde Azerbaycan tarihine dair diğer vesaik toplamları da gösterilmiştir. Moskva 1896. 464 sayfa. III — 1806 — 9. N. gürcüce. S e m e v s k i neşri 17 — 18. 410) Aktı Arxeagrafiçeskoy Ekspeclitsiyi Akdemiyi Navk. 417) N. VI—1816— 1827. F. Petersburg-. Bana malûm olan 11 cildinde şu devirlerin vesaiki mündereç bulunuyor: C. İlk cildi 1488 den başlıyor. Rus Ulûm Akademisinin vesaik şubesi neşri 1249 — 1645 senelerine ait vesikala-ihtiva eder.p. Buna ilâveler. arapça ve rusça vesaik neşrediliyordu. Veselovski tarafından 1890 — 93 senelerinde neşredilmiştir. 1827—1843. 414) Aktı Kavkazskoy Arxeografiçeskoy Kommissiyi. senelerine ait vesaik. 1722—1803 senelerinin Şimalî Kafkasya tarihine ait vesaik. 3 cild. I— 1398-1799 senelerin vesaiki. Gudoviç devri vesâîkı C. Koloniyalnaya politika rossiyskago tsarizma ve Azerbaycane. türkçe. 1568— 1613 seneleri vesaiki.

Petersburg. hsledovanya o kasimovskix tsariax. 426) Materyali po istoriyi Uzbekksoky. Leningrad 1938. Zapiski Russk. Burada Astarhan. Leningrad 1939. Rusyanın 16 — 17. Petersburg. Kasım hanları tarihine a i t telkikat. Cvcgraf. Taşkent. M.si Şark E n s t i t ü s ü neşri 2 c i l d . haritalarla 4 cild. 1832. 422) M. Rusyanın son üç asırda Buhara ve Hiyve ile münasebeti tarihi. 1915. Leningrad 1935 (Trudi i a t i t t ı d a Vostokovedeııya VII). Opisanye kirgtz-kaysatskixrdi stepey. Oçerk istoriyi Karakalpokov. 1933. d. 421) A. Jukovski.I. Frotskiv Materyali dlia opîsayna xifinskopo poxada 1873 go-goda. d. Orta-asyanın Ruslar tarafından işgalinin t a r i h i . Rus UJûm Akadimi. c. Tacikistanve Türkmenistan Cum huriyetleri t a r i h i . Terent'yev. 420) S. U l î a n t S k İ . . Petro zamanında Rusyanın Hiyve ve Buhara ile münasebeti tarihi. L e v ş i n. Sbornik rnateryalov dlia istoriyi zevoy-evanya Tarkestanskago Krayj. 1888! 424) Materyali po istoriyi Türkmen i Turkmeniyi Türkmenler ve Tüıkmenistana ait i s l â m i k a y n a k l a r ı n verdiği malûmat toplamı. Screbrennikov. Türkistan ülkesini işgal tarihine ait me-vaddın toplamı. G. Leningrad. Petersburg. ıstoriya :avoyeı. Snoşenye Rossiyi s Buxoroy i A'ivoy za poslccl-niye trexsotlet'yf. Tacitskoy i Tarkmcnskoy SSR. Snoşenye Rossiyi s Xivoy i Buxaroy pri Petre-Velikom. 428) A. Petersburg 1906. I. Kırgız-Kazak urugları ve bozkırlarının tavsifi 3 ci l d. 425 V. Horem-de yaşayan Karakalpaklann t ari hi . 1864. v. 1613 senesinden başlar. Peteresburg. Kazan ve Kazak hanları tarihine ait vesaik toplanmıştır. 1910 dan başlayıp 8 cild çıkmıştır. 430) V e 1 ya m in o v Z e r n o v. 1!. 429) A. P o p o v.anya Sredney Aziyi. Snoşenye Rossiyi s Sredney Aziyey v 16-17 vekax. Özbekistan. 423) N. Petersburjr. kn. Grodckov. Türkmenistan savaşları t a r i h i 3 cild. 1853.-. asırda Ortaasya ile münasebetlerine ait vesaik. 1881. IX.234 -419) V. 4 cild. Vouna v Turkmeniyi. 1873 te Rusların Horezmi istilalarının tarihine ait materyallar. c. I v a n o v . 427) P. Obsçest-oa.

435) Istoriya Tatarıyi v muteri\alax i dokummdax. 1887. c. 1937 iki cild. 1774: almancası daha önce 1768 de ç ı k m ı ş t ı r . Miller. 1936 dan beri 3 cild çıkmıştır. 1. Kırgız ve Başkurtların tarihi. 4 3 7 ) P i ş e r . Sibir t a ri hi . ikinci tabı Orenburg. 1759. Burada Rus arşivlerindeki türkçe vesaik de a s l ı n da olduğu gibi arap harfleriyle neşredilmektedir. Sibir hanlığının ve orada zuhur eden bütün vakayiin tavsifi. 434) Materyali pa istoriyi Başkirskoy ASR.). 1937 (farsça kaynaklardan toplanan malûmat farsça metin ve ruşça tercümeleri). (Rus Ulûm Akademisinin Tarih ve arkeoloji Enstütüsüuün «Trudn larından. 549—585 Sibirya ve orada yaşayan Türkler tarihine dair Rus vesaiki sayılmıştır'. 438) G. T i e s en h a u s e n. Opisanye sibirskago t s ar s t va i vsex proljsşcdi. Tataristanın eski t a r i h i n e ait mevad toplamı ve Kazan şehrinin topografyası. Petersburg. Petersburg. 439) Bar. 1750 Kitabın ikinci cildi Rus Ulûm Akademisinin Etnografya Enstitüsü tarafından 1941 de neşredilmiştir. 1. Sbornik materyalov otnosiaşçıxsia kistoriyi Zolotoy Ordı. Moskova. 432) P. Orenburg vilâyetindeki Kazak. Istoriya Orenhurgskoy gitmemi. 1938 senesine kadar 87 ci l d ç ı k m ı ş t ı . Başkurt Kalmuk ve saire kavimlerin tarihi ülkenin tarihi coğrafyası. Pe-tersbug.235 431) Materyali po isteriyi Kazaxskoy SSR. Altın Orda tarihine ait materyallar. Orenburg vilâyeti Kazak. Todugrafiya orenhurgskoy guberni ilk tabı. .. :' 440) Sovyetler devri için biihassa Krasnıy Arxiv. Petersburg. I. Leningrad i932. Başkurdistan Cumhuriyetinin ve Başkurtların tarihi Leningrad. R ı ç k o v. Sibirskaya. 436) Materyali po isteriyi taturskoy ASSR. Rus Ulûm Akademisinin Tarih Enstitüsü tarafından neşredilmiştir. F. ıstoriya. 1884 (arap kaynaklarından toplanan malûmat ki İ s m a i l H a k k ı i z m i r l i tarafından türkçeye çevrilmiştir ve 1941 de Maarif Vekâleti tarafından ilk cildi neşredilmiştir). Petersburg. c. 1762. i k i n c i cildi Leningrad. Kırmızı arşiv mühimdir. ilk tabı. 1940 a kadar 4 cild çıkmıştır. 433) P. R ı ç k o v. Ve bu ci l di n haşiyelerinde. Tataristan Cumhuriyeii t a r i h i . I.v v nem del. Kazakistan Cumhuriyeti tarihine dair mayeryallar. s. Pistsovaya kniga gorada Kazanı.

B e s t u j ev-R i u m i n'in Russkaya istoriya (Rus tarihi) n i n I. onun Altın Orda (Geschcihte der Goldenen Horde. Darmsdat. Jorga'nın (Geschichte des osmaniechen Reiches. ingiliz. . Kanunî zamanında Türkiyede bulunan bu Alman. Wien 1856) ve İlhanlılar tarihi (Geschihte der llchane. İrşSd-u 'l-arıb li-mac rifat-i 'l-adıb (A). London 1638. Fransız. 1939) ve Altın Orda tarihinde (Die Goldene Horde. Frankfurt 1591. 1827-35. 1840-63. M a r g o l i o u t h neşri. s. 1891-2. Macar. 1840). 1511 sayfa. 10 cild.H a m a v i (öl. London-Kahire. 1—246 da verilen muntazam bibliografiyasında ve V. Hamburg. 1908-13 cild) Osmanlı tarihinde. 1872. 4 cüz) inde gösterilmiştir.. Kırım (Geschcihte der Chane der Krım. 1923-27 7 cild-Gibb Memorial old series. Zinkeisen'in (Geschichte des osmanischen Reisches in Europa. Gotha. Rumen ve İtalyanların Türk tarihine taalluku olan diğer kaynakları J. Bu eserde de müellifin bizzat kendisinin topladığı malûmat çoktur. Bu zatın yine Annales Sultanarum Othmaniarum ilimli eseri de 1590 da neşrolunmuştur. B e r t h o 1 d S p u 1 e r'in İlhanlılar (Die Mongolen in İran. Tfıe Generale historie of the Turkes. Budapest. H a m m e r P u r g s t a h l'in 1774 e kadar gelen büyük Osmanlı tarihi (Geschichte des osmanischen Reiches. V. l k o n n i k o v ' ı n Opıt russkoy istoriogra-fiyi. Avrupada Alman. Leh. 7 cild) ve N. 9 HAL TERCÜMESİNE AİT ESERLERİNDEN TÜRK TARİHİYLE İLGİLİ OLANLARI 443) Y â q ü t a l . Mısırda hareketli olarak 1936-38 de 20 cild olarak yeniden basıldı. 900 sayfa. Leipzig. birde zamanına ait resimleri mühimdir. türkçe Mehmet Ata tercümesindan şimdiye kadar (1913-1947) 1676 ye kadar 11 cild çıkmıştır). 1229). W. Budapest.236 — Rus dilinde yazılan diğer vesaik Karamizm ve Solovyov'ın Rusya tarihine dair eserlerinin haşiyelerinde ve ayrıca K. Türk tarihine taallûk yeni çağ Avrupa kaynaklarından ancak bir ikisini göstermekle iktifa ediyorum: 441) Hans L e u n c l a v i u s . 1824-44 ne ait eserlerinde. Leipzig 1943) mufassalen sayılmıştır. eserini Osmanlı menbalarından almış ise de kendi zamanına ait malûmatı kendisi toplamıştır. 1908 (3 cild. J. Historiae Muslumanea Turcorum de monumentis ipsorum excriptae. 442) R i c h a r d K n o l l e s . VI.

32. İslâm teracümü ahval kitaplarının ana kitabıdır. 452) c A b d . Ayân-u 'l-aşr va acvan-u 'l-naşr (A). New York. 449) Ibn H a c a r (öl. II. 2962-70. 1996. 4 cild. Ragib Paşa. h. N. 1469). 1299/1882 Bulak tabı iki cilddir. 40. 454) M u h a m m a d b n X a l i l a l .q â d i r a l . Silk-u 'l-durar fi a'-yân-i 'l-qam-i 'l-şâni çaşar (A) . Terâcüm ve havadis beraber. N. 1284 Mısırda basılmıştır.t m â d a l . 3428-9. 2910. B r o c k e l m a n . Ayasofya. H. Nuruosmaniye. G. 1288 de Kahirede basılmıştır.M u h i b b i .u ' l . Lâleli. 4 4 8 ) Ş a m s . . 28. (öl. Terâcümüahval ve havadisler beraberdir. ancak son cildleri eksik. Mc. G.M a h â s i n l b n T a g r i b e r d i (öl. Yazmaları: Es'ad Efendi. h. 2345 . Al-Vâfi bi 7-vafiyat (A). 1280 de 2 cild olarak ls-tanbulda intişar etmiştir. asrın Who's who'su> sayılıyor. 1678) Şazarüt-u 'lzahab fi axbâr-i man zahab (A). 4 5 0 ) C a l â l . kaldı. 20 den fazla cild.'e n f e 1 d 1842-71 de kendi el yazısiyle taş-basma olarak Göttingen de 13 cüz olarak bastırmış . 8 cild. yazması Topkapı Sarayı N. 445) Halil bn A y b e k a l . 1374 . 1350 Kahirede basılmıştır. 4 5 1 ) Ş a m s . Al-Zav-'u 7-lâmf li-ahl-i 'l-qarn-i 'l-tâsiQ (A). H.u '1-dîn a l . Ibn Hallikâna zeyldir. 4 cild. Târlx-i 'l-nubalâ (A).237 444) A h m a d b n l b r â h i m l b n X a l l i k â n . Al-Man-hal-u 7şö/f va 'l-mustavfi bi 'l-vâfi (A). Kahire 1303 basımı 12 cild. R i t t e r 1931 de neşrine başlanmıştı. 455) cAbd-u '1-hay b n a l . GAL.u ' I .. S. II. 1440). 2966. Başka yazmaları için bk. B r o c k e l m a n . W ü s t. 446) Ayni Müellif. 1505).S u y ü t î (öl. 1927 «15. S. Xulâşat-u 'l-aşar fî a'yân-i 'l-qarn-i 'lhâdi caşar (A). Nuruosmaniye.H a n b a l î (öl. VafiySt-u 7 a^yan (A) F. Tâ~rlx-u'l-nür-i'l-saflrcan axbâri 'l-qarn-i 'l-'âşir (A).d i n a l . 1383).iqyân fi cfyan-i 'l-ayân (A). Yazmaları için bk.M u r â d î . Bağdad 1934 basılmıştır. 42.d i n Muhammad a l .u ' 1 .l-. N. 453) Muhammad a l .S a x â v i .Z a h a b i . De Slane ingilizce tercümesi 18421871 de Paris ve Londrada 4 cild olarak. N. Ro-doslu Mehmet Efendinin türkçe tercümesi h. (öl.I d r ü s i .c . 447) Abu M . Haydarâbadda 1348-50 de 4 cild olarak basılmıştır. 3191-93 Ayasofya. Fil ip H i t t î neşri. Nazm-u. N. 1282). Al-durar-u 'l-kâmina fi acyan-i 7-mfat-i '1şSmina (A).Ş a f a d î .

4 6 3 ) R i z a e d d i n bn F a x r e d d i n . İstanbul. Jabaqâl-u'l-ş5fiiya al-kubra (A). B r o c k e l m a n n .q a d i r a 1 . 460) T a q î ' 1 . Bk.L u k n a v î (öl. Köprülü. Bundan başka Ahmet Habib Uşşakizade'nin (Es'ad Efendi. 1324. yazmaları için bk. 433.— 23S — 456) A h m e d T a ş k ö p r i z a d e (Öl.a <öl. . Tac-u '1-tarScim fi \abaqat-i 'l-hanafiya (A). N. Yazmaları için bk. Buna Ali bn B â l i ' n i n Al-Iqd-u 'l-manzüm ismindeki zeyli (A) İbn Hallikan hamişinde. 1370). 1333/m.T a m î m ı (öl. 459) Q a s i m b i Q u t l u b u g . Leipzigf 1862. 5 cild. 829. II: S. 1918. II.S u b u k l (öl. ve Borsada Hüseyin Çelebi. 302-3. (F). 1924. 7 cildlik bir eserdir. Mukaddimesi hariç basılmamışhr.q â d i r a l . 53. 458) Abd-u '1 . Flügel neşri. II. S. 1299/m. 1915. Alâm-u 7axyar min fuqahcV-i mazha-i 'l-nu man-i 'l-muxtâr (A) . G. B r o c k e l mann. AlTabaqat-u al-saniya fi terâcim-i 'l-hanafiya (A).u '1 . Aşar (T) 1902 den başlayıp cüz cüz basılmıştır. 464) Abd-u 'J-hay a l .Q u r a ş î (öl. Nev îzade Ataullah Efendinin türkçe zeyli (Hadiqal-ii 'l-haqâ~iq fi zeyl-i 'şsaqâ~'iq) h. 1601). 1553). Yazmaları için bk. Mısırda basılmış. II. 1289-1874. Mısır. 461) Tâc-u 'i-din a l . N. 1840) AUFavâ'idu 'l-bahiya fi terâcüm-i 'l-hanafiya (A). s. N. B r o c k e l m a n n . G. 2419-2423) vardır 457) M a h m u d bin S ü l e y m a n K e f e v î (öl. Yazmaları: Süley-maniye. Brockelmann. s. Şaqa'iq-u nu'maniya fi ulema'i 'l-davlat-i 'l-usmaniya (A). Mısırda h. Vafiyat-u 'l-aslâf va tahiyat-u 7-axlâf (A). 106. Kazan 1903 Bk. N. nüshası Kazanda Alimcan Bârudî Kütüphanesinde bulunuyor. C. B r o c k e l m a n n . 2439) ve dikerlerinin zeyilleri (Veliyeddin Efendi. S. 1882 İbn Hal-l i k a n * ı n hamişinde: Mehmed Mecdi Efendi tercümesi 1852 de Istanbul-da basılmıştır. 1332 de Haydarabad'da basılmıştır. Luknau tabı. 1589). 645. 89. 3 cilddir. Al-Cavâhir-u 7muzj'a fi tabaqdt-i 'l-hanafiya (A). 1304. II.d î n b n A b d . h. 1375). 1113. NafahSt-u 'l-uns. 429. N. t ar i h kısmı. 1474). Türk tarihiyle ilgili Suf iler teracümünden: 465) Abd-u'r r a h m a n C a m i . 1268 de Istanbulda basılmıştır. Ortaasya ve Edil uleması için: 4 6 2 ) Ş i h a b e d d i n Mercanı. türkçe Lâmicî tercümesi.

4056 Farsça tercümesi ve zeyilleri Prof. Türkçe tercümesi İstanbulda h. 221 (Rieu. Axbâ~r-u 'l-axyâr fi asrâr-i 'l-abrâr (Tezkire-i maşayix-i hind). 1946. 468) CA b d . Ms. 467) Ali bn H u s a y n al. Minut. Raşid Efendi. I. 69. Leyden. türkçe yazmalar. Ne- vayi külliyatında Fatih. 291-300. N. (öl. B r o v v n e neşri.a ş r a f ( H a s a n N i ş â r I ) . istanbul kitaplıkları. Catalogue of lndia Office Library 1. I. 1052/1642). B o l d i r e v d. 1495) Tazkira-i şu ara (F). 1912. İstanbul. \ i ş ' ı r N e v a y ı (öl.T u r k a 1 . 2 cild. Muzakkir-i ahbâb (F). Süleyman Fehmi tarafından yapılan türkçe tercümesi de Sefinet-ü 'ş-şuarâ ismiyle h. Mecâlis-ü 'n-nefa'is. istanbul. Trudı Otdela Vostoka Gasu-darstv. 355) ve lndia Office N. Mss. 1914 senelerinde basılmış. (F). N.u ' 1 . Safinat-u 'l-av-liua. Rcşahat an ayn-i 'l-hayat.K â ş i f i (F). 1945). Tarih Dergisi. Ermitaja. s. 1906. A. Tahran. 40. Yine Hindistanda 1887. S. Luknav tabı. 472) c A l i ş i r Nevâyi. 4 7 3 ) H a s a n X o c a N a q i b . 4056 vr. 1940. bk. tarih ve coğrafya yazmaları katalogları. Or.u '1 h a q b i n S a y f . Galaxy of poets Mir Alishir Nava'i. 640 ( E t h e .V a i z a l . 1901. 1872. (1049/1639 da yazılmış). 150S"). s.— 239 — 466) A . 1843 te İstanbulda neşredilmiştir. 52b —162a. Catalogue of Pers Mss. E. İVes5'im-u 'l-mahabba (T).u 'd .d i n a 1 . Lâmrî'nin Nefahat tercümesine Osmanlı meşayihi de ilâve edilmiştir. Berlin yazması. E. Leyden. cAli A s ğ a r H i k m e t tarafından neşredilmiştir ( The Majalis-un-nafa'is.D i h-lavî a l B u x a r î (öl. Kayseri. 1. 274-315 de. Bu eser Berlin ve Kabil nüshaları tarafımdan karşılaştırılarak taba hazırlanmıştır. Çagataycası. Fâtih. N. Catalogue of Pers. Leningrad nüshaları için bk. 443-571. 927. Bu eserin mufassal hulâsası Ethe. Kavinpur basımı. 1903. II. 471 D e v l e t ş â h S e m e r q a n d î . 1949. 1279/m. Hindistan meşayihi tarihidir. B r o w n e neş ri. . Lubâb-u'l-albâb (F). British Museum'de de N. Şairler tezkerelerinden : 470) Muhammad A v f i . 469) Bâburlulârdan M u h a m m a d D a r â ş i k ü h . 273) düsha-lan vardır. Yazması. or. I. Leningrad. 1863 te basılmıştır. Diğer Osmanlı meşayih tercümeihalleri ve menakibi için bk. 1259/m.

484) Taqî 'd-dîn a l . Yazması: Taşkend'de Devlet kütüphanesi yazmalarından N. 1002/1593 te yazılmıştır. 1918. Tatar Edebiyatı tarihi (T). 1321/1932. 270—323. Baku. yine Ş a d r . 1923. 1900. (2 cild). (Bibliotheca Indica. istanbul. H. Mss. 1762 de yazılmış.u ' d . 1578 de yazılmış. 139-140 ta sayılmıştır. K ö ç e r l i .B u x a r î . Azerbaycan ve Kırım edebiyatı tarihi için : 477) Azerbaycan Edebiyatı tarihi (T). Macma^-u 'l-fuşahâ (F). Hindistanda yetişen Türk şairleri'ni öğrenmek için: 483) Amîn Ahmad R â z i . 138. 1295/1878. . 4 8 1 ) L u t f ' a l l Bek. 1299/1881. ( E t h e .K â ş î Xulaşat-u 'l-âşâr va zubdat-u 7-afkâr (F). Yazması Londrada India Office'de bulunuyor. Tahran. İ s m a i l H i k m e t . 485) Gulâm cAlî Xân  z a d. 3 cild (600 sayfa) ve A b d u r r a_h m a n S a cd î.. Dânişmendân-i âzerbaycân (F). bunun 1585 te yazılmış "Hatime" si de vardır. 1925. 1314/1935. Tuhfa-i sâml (F). S. 1314/1935. Baku 1925-26 (4 cild). Kazan. Tahran. Diğer «tezkire» ler R i i a z a d e Ş a f a q . Vâhid Dastgardi neşri. 476) Kazan Türk edebiyatı için. Haft-i iql\m (F). I. Numune edebivât-i tâcik (?).l-axyâr. İranda Türk menşeli şairler için daha : 480) Sam M i r z a Ş a f v î . Tatar edebiyatı tarixi. İslâm Ansiklopedisi. 1928. Bombay. 4 8 2 ) R i z â q u l i X â n H i d â y ajt. Kavanpur basımı. 1926 (300 sayfa). Catologue of Pers. 425) Çağatay edebiyatı tarihi için Köprülü Fuad Çağatay Edebiyatı d. Kazan. III.d i n cAyni. 478) M u h a m m a d CA 1 i T a r b i y a t . Tahran. 4 cild. A z i z U bay dul lir. N. Tahran. ve Ali R a h i m . 1334/1919. F. Taşkent. 1854-70 te yazılmış bir eserdir. Ateşkede-i özer (F). el-Bul-gâri e l . 1336). Târix-i adabiyât-i Iran. Xazânâ-i câmira (F). 479) B u r s a l ı T a h i r . 343 — 348).740 — Tür kist anda f arşça yazan ediplerin hal tercümeleri: 474) M ü n l r e d d î n Abu-Şe r e f H ü s e y n e l . Yavâqit-u 'l-âşâr min xavânln-i .F e r g â n î .den başlayıp basıldı. Calcutta. Qmm müellifleri (T).

16 . 1936. 771. Osmanlı devri şairleri için: 487) 488) 489) c E d i r n e l i Seh i.. Raşit Efendi. 1314/1898. I. İstanbul. B u r s a l ı T a h i r . 604. 1132/1720 de tamam olmuş nüshadır. Yazması. 772. eyi yazmaları: Kayseri. 1005 / 1596). VII.494) Fatîn Efend. İstanbul. Yine Ali Emiri Efendi. 2164 numaralı murakka'da. 1269/1853. Tezkire (T). Tezkire (T). Tezkire (T). İstanbul. 357 — 8). Yazması : Ali Emiri Efendi. Bu zat Avrupaya seyahat yapıp mufassal hatıralarını yazan ilk Türktür. B u r s a l ı cAşiq M e h m e d Ç e l e b i (öl. 503 sayfa. istanbul. N. 576614 de gösterilmiştir. 1314/1898. 1156/1743). 1930-1940 da 10 cüz çıkmıştır. Osm. bk. "Türk" maddesinde ve istanbul Kitaplıkları Tarih ve Coğrafya yazmaları. N.(öl. I. 493) M i r z a z a d e M e h m e d S â l i m. Tezkire (T). Yazması: Topkapı Sarayı. 1316/1900). 934. K a s t a m o n u l u L a t i f i . Ali Emiri Efendi.T a b r i z i (öl 1805). N. . N. Osmanlı edebiyatı tarihine dair diğer kaynaklar Kö prülü Fua d. 497) Dost Muhammad K i t â b d â r . N. Tezkire (T). Halât-l hunerverân (F) La-hur. 307). türkçe yazmalar. 256. 87 kadar şairin minyatür resimleri ile. S. 492) E d i r n e l i S e y y i d R i z a (öl. N. Encyclopedie de l'Islam. Yazmaları: Kayseri. 495) Ibn-ü '1-emin Mahmud Kemâl. istanbul. (bk. 978/1570) Meşair-u 'şşu arâ (T). Xâtimetü 'l-eş'âr (T). Xulâşât-u 'l-âfkâr (F). Londra IndiaOffice'te bulunuyor (Et h e. 274 varak.241 — 486) H â c i M u h a m m a d B e k T a l i b i a 1 . 491) B u r s a l ı H a s a n Ç e l e b i X a y a l î z a d e (öl. fasikül. tarih kısmı.H u s a y n i . Hattat ve ressamlar için: 486) Ah m ad a l . Tarihte Usul F. 490) Şafâ'I. tarih kısmı. aşağıda s. Salim Tezkeresine zeyildir. III. Câtâloğue of Persion Mss. 35. N. 1947. müelliflerij II. İstanbul. 758-761. Risâle-i naqqâşân (F). 777 sayfa. 1325/1910. 1082/1671). TezUret-ii 'ş-şuarâ (T). Son asır Osmanlı şairleri (T). Raşid Efendi.

Osmanlı müellifleri (T). F i t r a t Özbek klassik musikisi ve o-nun tarixi (T). N. Moskova.F. 1927. 240b— 267a). 4097. 1925. İstanbul 1943 (2 cild) den öğrenilir. Tuhfe-i xaffâfın (T). tarih K. İstanbul. 1910. 139-140. A1 i. İstanbul. Yazmaları: Ali Emiri Ef. Türklerde musiki tarihi için: 504) Mir Muhammad E m i n B u x a r î. Osmanlı Türklerinde ilim (T). 1940) Tezkiret-Ü 'l^atfatin. 73a—96b. İstanbul. N. Mecme'-u n-xavâs (T. 1291-1876. 3 cild. N.— 242 — 498) S â d ı q î K i t â b d i r . N. vr. 1928. Risâla dar musiçi (F).. Sicilli osmanî (T) 4 cild. Tarih K. Xorezm musiçisi tarixi (T). Diğer eserler Abdurrauf. Paris suppl. Türklerde İlim tarihi için A b d u l h a k Adnan ( A d ı v a r ) . 1947. Tuhfat-u 's-surür (F). Taşkent. 706. 808. 233-239. H a bib E f e n d i . Muhtelif ilim sahaları için: 506) B u r s a l ı M. J a h i r. Yine bk. d. S a d e d d i n Nüzhet. 1333. Menâqib-i hünerveran (T). Persan. 1548. Es'at Ef. 1342 ve bir de Ahmet R e m z i tarafından bu esere yapılan esami indeksi. Türk musikisi antolojisi. türkçe yazmalar. N. Tezkirei xaf(atln (F). 1346/1928. Tezkire'i xuşnuvisân (F).) Tebriz. 507) Mehmet S ü r e y y a Bey. II. Yazması: istanbul Üniversitesi. Calcutta. 1943 ve ayrıca Türklerde tıp ta- . 500a) M u s t a q i m z a d e S ü l e y m a n S a c d u l l a h . 505) H a f i z D a r v i ş . Garb Türkleri musikisi tarihine dair kaynaklarda R a u f Yekta. 1926.C a l î Ç e n g i . 1338. Xaf ve xat(atan (T). İstanbul. 135-141. millî tetebbuler macmuası I 1916: 465—493. İstanbul. vr. İstanbul 13061311. 2547. 501) 502) M i r z a S e n g l â x . İstanbul. Miftâh-ü 'l-kütüb ve esâmi-i müellifin. 1305/1889. Türk musikisine dair tetebbular. Buharada Abdurrauf Fitrat in milkidir. Es'a d E f e n d i Afrab-u '1-5 şar. 499) C 500b) İ b r a h i m N e f e s z â d e (öl. 503) Ğullâm Muhammad D i h l a v î . Yazması : Ali Emiri kütüphanesi. M o l l a B i k c a n (Muhammed Yusuf Divan). İstanbul.

891 de yazılmış. 515) A b ü l s l j a q İ b r a h i m b n M u h a m m a d a l . Şeyhülislâmlar. Bulletin de la Academie des Sciences de Russie.F a q î h a l . Kitsb al-masalik va 'l-mamâlik (A). Leyden. c Ahmad bn al. m. I. 1892 = BGA. 237 — 248. İstanbul 1925 ve Prof.u 'ilah bn X u r d â d b e h (eserini c. De G o e j e neşri. M. türkçe eserler. V. M. 1723). Osman Ş e v k i . 951 senesinde yazılmış. Kitâb-û 'l-masalik va 'l-mamâlik (A). 1889 Bibliotheca Geographorum Arabicorum (Kısaltma ile BGA). M. VII. De G o e j e neşri. 10 TARİHÎ COĞRAFYAYA AİT ESERLERDEN TÜRK TARİHİYLE İLGİLt OLANLARI U b a y d . 1888= BGA. Meşhedskaya rukopis' İbn-u l-faqiha. Kitsb-u 7-6uWân(A). Leyden.S ü h e y l O n v e r ' i n idaresinde 1939 a kadar 15 sayı çıkan Türk tıb tarihi arşivi'nde kaynaklar gösterilmiş yahut kısmen neşredilmiştir.243 - rihi için Dr. Bk. sâdat ve saire Osmanlı devlet erleri tercümeihallerine ait eserler için bk. Leyden. Bu kitabın mufassal nüshasının mühim bir kısmı Meşhed'de Ravza kütüphanesinde. Türk Tababet tarihi. cild VI. Kitab-u ' l-xarâ~c (A) Ibn Hurdadbe-h'in eseri ile birlikte basılmıştır. 1948. 509) İ b n ü l e m i n M a h m u t K e m a l Osmanlı devrinde son astr sadrazamları. S. c.F â r i s î a l i ş t a x r i . . 920 sıralarında yazmış. De G o e j e neşri. Al-Aclâq-u H-nafîsa (A). istanbul Kitaplıkları Tarih ve coğrafya yazmaları katalogları.Yacq übî. 840 yazmıştır).H a m a d â n î . 1271 . Leyden. I. De Goeje neşri. M. Hadiqat-ü 'l-vuzerâ İstanbul. bunun zeyilleri. Leyden. 930 senelerinde yazılmış. Osmanlı devlet adamları tarihi için ayrıca : 508) Osmanzade Tâ'ib (öl. 109 da bulunmaktadır. 1944-1948 de 9 cüz çıktı. yazması Köprülü kütüphanesi N.V a z i h a l . 510) 511) Qudama bn Ca'far. 1892 = 5G^4 VII. 1924. 512) 513) Abu 'Alî Ahmad bn CU m ar Ibn Rusta. 1076. Axbâr-u 'l-buldân (A). 616-747. 1870 = BGA. d.. fa-sikül VIII. s. De Go e j e neşri. Zeki V e 1 i d i. N. 514) Ibn a l .

S. Leyden. traduit par B. B a r t h o l d ve Rus Ulum Akademisi tarafından faksimile olarak neşredilmiştir. K u n i k ve B a r o n V. 1925 t. Kitâb-u 'l-masâlik va 7-mamalik (A). Büyük Selçuklularda Tuğrul bn Arslan (1173-1193) namına yazılmıştır. 519) Hudüd arslam. III. tarafından neşredilmiştir. 522) c A b d . yazmaları jçin bk.l-aqalîm (A). 985 te yazılmıştır.Q â s i m İ b n H a v q a l . 3346 dan J. IX. Togan. 1939. h. CCVİI). 5 1 7 ) M u h a m m a d bn Ahmad a l . Istanbulda Lâleli. 1877. 1906 = BGA. translated by V. 1896. 5014. Z. Ahsan-u 7-taqâ~sim fi mcfrifat-i . 521) A b ü H a m i d a 1-An d a l u s î a l . (Journal Asiatique. Göttîngen. N.G ı r a n t l . De G/>eje neşri. yeni tabı. (Hudüd al-calam. 372/m. 1937— Gibb Me-morial nevv-series.M u q a d d a s i . 1894 — BGA VIII. G a b r i e l F e r r a n d tarafından 1925 te Pariste neşredilmiştir. Bayezıt Umumi. 1162 yazılmıştır. B r o c k e l . ' 518) cAIı ibn a l . I.Hudüd al-^âlam. N. G. C a r r a de Vaux. 982 de yazılmış (F). 976 da yazılmıştır. M i n o r s k y. . H. 1930). 476. müellifi meçhuldür. De G o e j e neşri. Leningrad. Fazıl Ahmet kısmı. 1939. Nuruosmaniye. ibn Fadlans Reisebericht Leipzig. N. W ü s t e n f e l d neşri. Eserin Ferrand tarafından istifade edilmiyen İstanbul yazmaları : Köprülü Kütüphanesi. mukaddime. 1904).mann. M. N.H u s a y n a l . rukopis' Tumanskoge. 'Acâih-i maxlüqâ~t.) ' 523) Aynı müellif. I. De G o e j e neşri. Muccam-u ma^ sta^cam (A). ingilizce tercümesi: . 956). 1878. II. 520) A h m a d Tüsi.B a k r î (öl.M a s c ü d î (öl. Leyden. 198 (bir cildde iki nüsha). Leyden. London. Kitab-u 'ImasSlik va 'l-mamâlik (A). Bu eserin en eski ve en mükemmel nüshası olan Topkapı Sarayı. 876. V. 1876 — 77: 2 cild istanbul yazması: Ragıp Paşa N. Bunun Slavlara ve Türklere ait kısımları A. Ayasofya. Petersburg. yazmaları için bk. M. F. 2144. 1066. (Izvestiya al-Bakri o rusi i sla-vianax. 1873= BGA. c. Paris. The Regions of the zuorld. 3034.— 244 — 516) Abu ' 1 . Fran-sızcası: Le Livre de Vavertissement.u ' l l a h bn cAbd-i 'l^azîz a l . Kitâb al-tan-bih va 'l-işraf (A). XI. s. Tuhfat-u 7albâb va muhbat-u 'l-a'câb (A). R o s e n. 3127. N. K r a m e r s Opus geographicum auctore ibn Hau-kal unvanı altında yeni neşrini yapmıştır. Paris. C. Leyden. Metni V.

N. W ü s t e n f e l d neşri. 528) İbn Sacıd a l .' l . 532) İbn F a z l . 1836.M a g r i b î (öl. 2222) ve saireden başka Istan-bulda tam nüshası Köprülü. 1274). faksimile tabı Gibb Memorial old Series.l-muştaq va ixtiraq-u '1-5fâq (A).ib-i 'l-barr-i va 'l-bahr (A) . 5 3 1 ) A b ü . R e i a n u d ve S t a n i s l a s G u y a r d tarafından arapça metin. V — VI) Bu eser Türklerin yaşadığı iklimlere ve Horasana ait kısımları tarafındam müteaddit nüshaları ile karşılaştırılarak. Mehre'in fransızca tercümesi» Kopenhagen. Muccam-u 'l-buldân (A). Mısır basması h. GAL II. N. C. S. 2234. London. N. 1283). 1866—73. Nuxbat-u 'l-dahr fi <aca. F. GAL. Nuzhat-u . yazması: Paris. 1874. 1327). Paris yazmalarından (arab.u ' l . 1912. 1848 . 1324/1906 .F i d â . 529) Z a k a r i y â a l . Ayasofya. M e h r e n neşri (Cosmographie de Dimashqi). Taqv'im-u 'l-buldân (A). 1348). I. S. 168 da zikri geçen bu .l-maxlüq5t ve Âsar-u n-bilüd (A). Leipzig.k a r î m SamânI (öl. A. 1180). fransızca tercüme ve geniş haşiyelerle 3 cild olarak Pariste 1848 — 1883 senelerinde neşredilmiş.— 245 — 524) Abu cAbd-i ' İ l a h Muhammad bn Muhammad al-Ş a r î f a l . 1229). t. traduit par J a u-b e r t. N. Kitâb-u 'l-ansab (A). 1866.d i n M u h a m m a d a l .l d r i s i (Öl. F. *Ac5ib-u . neşre hazırlanmıştır. F. Paris. W ü s t e n f e 1 d neşri. haritalarla. 5 3 0 ) Ş a m s . Mısır basımları da vardır. XX. Yukarıda. Başka yazmaları için Bk. 7. 3502. 6 cild. N. S c h i e r tarafından da yalnız arabî metni letograf olarak 1846 da Dresdende yayınlanmıştır.49. Ravi-u 'l-furac va nuzhat-u 'l-mihac (A). 1840 (== Memoires de la Societe de Geographie. 525) Aynı müellif. Paris yazmaları üzerinden eksik ve yanlışı çok fransızcası: Geographie d'ldrisi. N.c U m a r î (öl. 1167). Istanbulda yazması: Ayasofya. Nüshası: Hekimoğlu Ali Paşa. arab. B r o c k e l m a n n . De Slane. 481.7 de Muhammad Amin al-Xanci'nin iki cildlik ilâveleri ile 10 cild teşkil etmektedir. Masâlik-u'l-ab-şar fi mamalik-i 'l-amşâr (A). Ch.Q a z v i n i (öl. 955 (606 sayfa). ki "küçük İdrisi" ismiyle maruftur. G. 5 2 7 ) Y â q ü t al-Ha ma vî (öl. Yazmaları için bk. cildi fihristler ve ilâveler. Göttingen. Kitâb-u cuğrâfiyâ fi 'l-aqâ~lim-i 'l-sab'-a (A). yalnız ilk 3 iklim. Ayni A. 526) 'Abd-u ' 1 . B r o c k e 1 m a n n. ls-tanbulda yazması: Köprülü. 161. 2945. N. 1010. 688. 2221.i ' l l a h a l . Petersburg.D i m a ş q î (öl. 882. 1499 yazması.

961. (7. XXIV. 2421. 1915. kn. Leipzig. İstanbul. 817/1317 de Şahruh için yazılmıştır. (= Gibb Memorial old series. XIII. 5 3 3 ) H a m d . 1006/1597 de yazılmıştır. London. Zayl-u camvu 't-tavarix. Gürcüstan coğrafyası. Le S t r a n g e tarafından farscası ve ingilizce tercümesi neşredilmiştir. Memoires sur les countries occidentales par Hiouen- . "Şark yazmaları Entitüsü" N.— 246 eserin ilk üç cildi coğrafyaya aittir. Anadoluya ait kısımları F. Zapiski Kavkazsk. 1929) neşredilmiştir. X a n b â b â B a y a n i. N. j_l» 5 3 5 ) M a h m ü d bn V a l i . 2797 (17 cild). Tiflis. Manâzir-u 'l^avdlim (T). British Museum.Bk. 1904. N. London. Coğrafî kısımlarından istihraçlar Q u a t r e m e r e tarafından fransızca olarak (Notices et Extraits des manuscripts. T a e s c h n e r tarafından yalnız arapça olarak (AlUmarVs Bericht über Anatolien. N.. 299). N. N. 536) K a t i b Ç e l e b i . 3415 — 3449 (25 cild). tabiiyâta ait kısmı. d. mukaddime. asırda Batı Göktürk memleketi üzerindnn Hindistana seyahat yapan büyük Çin seyyah rahibi) fransızcası: S t a n i s l a s J u l i e n . ilk'cildi. Yazmaları: Esad Efendi. G. Taşkend'de Özbekistan Ulûm Akademisi. 1725. Paris. yalnız farscası Bombay'da 1311/1893 de neşredilmiştir. 5 3 4 ) H a f i ? Abrü. 5. Leningrad Umumî Kütüphanesi. 537) cAşıq M e h m e d Ç e l e b i . Tahran. N. Yazmaları: Tahran devlet kütüphanesi. Bahr-u 'l-asrâr fi nıanâ~qib-i 'l-axyâ~r (F). 255 . 1350). XXX). rusçası: Ceog-rafiya Gruziyi. 290. Geograf. vıp. Reşid Efendi. Nuzhat-u 'lçulüb (F). 5361 . 11 TÜRK TARİHİYLE İLĞISl OLAN SEYAHAT KİTAPLARI 539) Yüan-çang. 1317. Cihannûma (T). inin (bk. daha diğer yazmaları için bk. N. 1151. yukarıda. Otdela Russk.u 'İlah M u s t a v f i Q a z v î n î (öl. XXIII. 1 — 2. İki cild. Obşçestua. s. ZVO.257. 1919). tam bir nüshası. Topkapı Saray. yalnız ingilizce olarak 1928 de (Orien-tal Translation Fund. Yazmaları: Ayasofya. 1838). farsi yazmalar. XXIII. 577 (768 sayfa). Şuvar-u 'l-agâllm (F). 538) P r e n s V a x u ş t i. or. Kayseri. Zeki Velidi.

yeni tab'ı : 1967.ş a n g tarafından yapılan türkçe tercümesi Türkiyat Enstitüsü kütüphanesinde ve benim elimdedir. 541) A b u . The life of Hiuen-siang. 1945. Çengize elçi sıfatiyle gelen bu iki Çinlinin hatıratı. Daha önce bunların bir kısmı Men-hon'ın eseri zanniyle V a s e l y e v tarafından Trudı Vost.— 247 — thang. Russk. Alf. XXIV. London 1931 (Broadvvay Travellers serisinde. Göktürklere ve Türkistana ait kısımları N. Otd. Geschihte der. . 52-66. -. Garp ülkelerinde seyahat. und India (Bonner Orientalische Studien.) 5 4 5 ) C i a o . VII-IX Türklere ait kısmının en yeni tercümesi: Dr. tercümesi.t i. İngilizce tercümesi : Travels of an alchimist. 543) B i n y a m i n a l . ibn Fadlans Reiseberciht. XXVI) Stut-gart. Arabi metniyle birlikte almancası Zeki V e l i d i T o g a n. 1906. Paris. Togan tarafından tercüme edilerek neşredilmiştir. 546) Plano K a r p i n i .Mongolen und Reiseberichte. Arxeol. R o h r S a u e tarafından yapılmıştır. Papanın 1245-46 da Kara-kurumu ziyaret eden elçisinin hatıratı. Rihlat-u Binyamin. London. Leipzing 1939 Abhandlun gen für die Kunde des Morgenlandes. Siyu-ki. Uygurlara seyahat hatırası. (Petersburg. t. iki cilddir. Obşçestva. 1853. by A.z i n . transl. 1847. Journal Asiatique. 26135 te rusça olarak neşredilmişti. 5 4 4 ) Ç a n g . 542) V a n g . bu eser de tarafımdan tercüme edilerek tab'a hazırlanmıştır. buddhist records of the Westem World.y e n . Hiu-en-tsiaiig.. Almancası : J o h a n n de Plano C a r p i n i .D u l a f M i s ' ar ibn M u h a l h i l . Rihla (A) 921 — 22 de Türk ülkelerinde yaptığı seyahatinin hatırası. Bak Z.T a t i l î . IV. 1930. AbuDulaf's Berichte über seine Reise nach Tur-kestan. 1857). s. Fransızcası! d. Çinli Tauest rahibi'-nin Cengiz Hanın garp seferleri esnasında Türkistanı ziyareti hatıraları. übersetzt von F.d a y a Seyahatname'leri. 1911 ve. 540) Ahmed İbn Fazlan. Arapça E r z a H a d d a d . mukaddime. T o g a n ibn Fadlan.g o n v e P u n . cince aslından C e l a l e d d i n W a n g . s. IX. RisSla (A) Tam nüshası Meşhed Ravza kütüphanesindeki İbn al-Faqih' nüshasına ekli bulunmaktadır. 1930. China. V. Seyahatname. W a 1 e y. ingilizcesi: Samuel Beal. 3). Rihla. Paris 1857 ve Histoire de la vle de Hiouen-thsang. London. v. R i s c h. Bağdad. Selçuklular devrinde 1165-1173 de İslâm memleketlerinde seyahat eden Endülüslü Yahudi'nin seyahatnamesi. Leipzig.ç u n g .

S a n g u i n i t t i tarafından 1854 Pariste. by W. Fransız kralının 1253 te Karakurum'da bulunan elçisinin hatıratı. Yule. London. J. trans. Yalnız arapça metni Mısır 1322/1904've sair senelerde neşredilmiştir. iki cild. Ingilizcesi : The Journay of Wüliam of Rubruck to the eastern part of the toorld. 33. iki cilddir. R o c k h i 11. ilk tabı. Plano Karpini ile Rubruk'un seyahatnameleri A. 551) Abu'A b d . London 1929. \) 548) M a r k o Polo. 37. 552) Ruy G o n z a l e s de C l a v i j o . En iyi neşri Rus Ulûm Akademisinin ispanyolca metni ve rusça tercümesinin neşridir : Ruy G o n z a l e d e K1 a v i x o. 553) iv. London 1875. 38. Petersburg-. Yıldırım Bayezit ve Te-mürin nezdinde bulunan bu Almanın 1396-1427 arasında Asyadaki seyahati hatıraları. Schi 1 tberg e r . London. Fransız-calarının iyisi : A. Bunda Eski Yunan. 1926. 1881. Kısaltılmış bir ingilizce tercümesinden Ömer Riza D o ğ r u l ' u n yaptığı türkçesi de iki cüz olarak neşredilmiştir. Yule. vol. II. 4. 1928. 3 cild. Ing-ilizcesi : The book. Seyahatname. Ingilizcesi : The Bondage and travels of Johann . 41. 4. Le livre de Marko Polo. Pekin. Hakluyt Society second series.— 248 — 547) R u b r u k . persans et turks relatifs a iExtreme-Orient du VHIe au XVIIIe siecles. 1913—16. Dnevnik putişestviya ko dvoru Timura. arabes. Chalay and the ancient way thither. perevod I. türkçesi Mehmet Ş e r i f Paşa tarafından 1919-25 de Istanbulda neşredilmiştir. 1924. 549) H. Paris. 1271-91 de Moğollar memleketinde seyahat eden tüccardır. by H. Bu eserde Abu-Du-laf'in Türklere ait haberleri de alınmıştır.u ' l l a h M u h a m m a d bn Muhammad İbn B a t t a t a Rihla. ed. ikinci neşri Hakluyt Society series. cildinde cizvit misyoneri G o e s ' i n seyahatnamesi de dercolunmuştur. 4 cild. Arabî metin ve fransızca tercümesi C h. 550) İslamların Çini deniz yoluyla öğrenmeleri ve islâm seyyah ve müelliflerinin Uzak Doğu'ya dair haberleri ise şu eserde toplanmış ve tahlil edilmiştir : G a br i e 1 Fer r and Relations de voyages et iextes geographiçues. Ch a r i g n o n . 1900. N. 1913-14. of ser Marko Polo. M a 1 e y i n tarafından 1911 de rusça olarak da neşredilmiştir. Kas-tilya kiralının bu elçisinin 1403-1406 da Temürü Semerkandde ziyaret etmesi tarihi ve seyahatnamesi. Sreznev-sk'ag-o. D e f r 6 m e r y ve B. 456 sayfa. son tabı. Del Grand Tamorlan. Arap ve Moğollar devrindeki Avrupalı seyyahların verdiği malûmat topanmış ve tahlil edilmiştir.

1892. Matla-u 's-sa dayan. İslâm An-siklodedisi. 5 5 6 ) J o s e f B a r b a r o. 156 sayfa. M. by J.u d . Bu Venediklilerin Azak ve Astarhan yoluyla Tebrize Uzun Hasana elçilik seyahatnamesi-dir. 5 5 4 ) G i y a ş .— 249 - . 1879 (=Hakluyt Society old series. 1473 de Kırım. 1836 da çıkmıştır. İstanbul. // Viaggio della Tana. 1313/ 1897. G r e k ov idaresinde Rus Akademisi neşri. rusçası aynı Brun tarafındad Zapiski Novorossiyskago Universiteia. 308-341. Şâfârnöme-i çln. d. Schiltberger. XII.d i n Naqqâş. farsça aslının yazması : Mustafa Aşir.q a n d i . Bk. N. Q u a t r e m e r e tarafından fransızcaya tercüme edilerek neşredilmiştir. B . II. Mir'ât-u 'l-mamâlik (T). Şahruhun 1419 Çine gönderdiği elçi heyeti azasından olan bu zatın hatıratıdık. 228 sayfa. 192 sayfa. tarafından A b u-'r-a z zâq S a m a r . 477-531 de Hafiz Abru ile karşılaştırılarak neşredilmiştir. 1941. olarak neşredilmiştir. n e şre d ilm iştir. 5 5 8 ) A f a n a s i N i k i t i n . 310. transl. "Ali Ekber. 1868 de. Viaggio del magnifico. 1948. Aşir Efendi. Recueil de voyages et de documents pour servir a Vhistore de la geographie. 1466-1472 senelerinde Tebrizde Uzun Hasanı ziyaretten sonra Hindistanı (Haydarabad'-ın şimaligarbindeki Beder'i) da ziyaret eden bu Rus elçisinin seyahat-namesidir. 5 5 5 ) B e r t r a n d o n de la Br oq u i e r e'in ikinci Murad zamanındaki seyahat hatıratı : Le Voyage d' Outremer de Bertrandon de la Bro-quiere. 5 5 7 ) A m b r o s i C o n t a r i n i . 249. LVIÜ). italyanca metni ve rusça tercümesi (Puteşestviye v Tany Yosefa Barbaro) Bibliotek inostrannıx pisateley o Rossiyi. Neşri Lahur.Qanunname-i Çin u Xitü (F). Notices et Extrits des manuserüs. Xojdenye za tri moria. . 23 te (1940) te ayrıca neşretmiştir. B u c h an Te 1 f er. P. ayni Biblioteka inostannıx pisateley o Rossiyi. t. 387-426. with notes by Prof. metnin aslı M u h a m m a d Ş a f i . t. s. Paris. I. N. Petersburg. maddesi. Leningrad. N. 1500 -1510 sırasında Çini ziyaret eden Osmanlı seyyahının hatıratı. London. de c.. 5 6 0 ) Ş e y d i Ali Reis. XIV. B r u n n . Bu zat bu seyahatnamenin Hafiz Abrudaki şeklini Calcutta'da Oriental College Magazine. Astarhan yoluyla Tebrize Uzun Hasana giden Venedik elçisinin hatıratı : İtalyanca metni ve rusça tercümesi (Puteşestiviye Ambarosiya Kontarini). 309. 5 5 9 ) A l i a k b e r H ı t â y i. p.

vol. 1748 (3 cild). Xitay u Xulen u Kaşgar u Qalmüq u Çin MacTn (T). 1556 ve 1560 ta Istanbuldan. 1866) ve üzerindeki tetkiklerden E. Z a m ı s l o v s k i ' n i n eseri (Gerberşsteyn i yego istoriko-geografiçeskiya izvestiya o Rossiyi. Soçenenye Fletçera kak istorıçeskiy istoç-nik. 1549. Türk mektupları. N. London. Paris. mektuplar. Dr İmar M o r g a n and C. Buna ait tetkikat : S. 1562 de Frankforttan arkadaşı Michault'a Türkiye ahvali. I. Yazması : Paris. 5 6 2 ) L u d o v i c o V a r t h e m a . Flettscher 1588 de ingiltere elçisi sıfatiyle Moskovaya gelmiş ve Rus siyasî ve içtimaî hayatı hakkında itimada şayan çok kıymetli ve bitaraf malûmat bırakmıştır. Bu memleketleri XVI. 5 6 3 ) C h i s e l i n B u s b e q . H. Rusça tercümeleri mukerreren basılmıştır. Petersburg. Rusça tercümelerinden I. 564) Early Voyages and travels to Russsa and Persia by Anthony Jenkinson and other Englishman. 1550 de italyanca tercümesi. Peters-gurg. Franaızca nesri : Leltres du Baron de Busbec. Kitab-i tavârlx-i pâdişâhân-i vilâyet-i Hindustan. 72). London. by. London 1856 (=Hyklut society series. . 1575-1591 de Rusyada bulunan Jero-me H o r y e y ' s Travels in Russia ile birlikte). Eserini 1549 da lâtince olarak kendisi neşretmiş. 990/1582). 1884) zikredilmelidir. 1551 ve 1556 da lâtincesinin yeni neşirleri. 1949). N. ed. 1136. — 20. S er ed on i n. 5 6 5 ) S i g m u n d von H e r be r s t e i n . ed. by P e n z e r. Astarhan yoluyla Horezm ve Buharaya kadar giden ingiliz tüccarının seyahat hatırası. 1502-8 arasında Temürlüler memleketlerinde ve Heratta bulunan Venedikli seyyahın hatıratıdır: The Itinerary ofLudovica Varthema of Bologna. 1558-59 da Moskova. A n o n i m o v'un tercümesi Zapiski o Moskoviyi. (=Hyklut Society series. Türklerin hayatı hakkında yazdığı. E. supplem. 1886.arkçeye çevrilmiş ve Istan-bulda neşredilmiştir. C o o t e . 1928. 566) Giles F l e t t s c h e r . 1557 de kendisi tarafından yapılan almanca tercümesi neşrolunmuştur. bapları Rusyaya tabi Müslüman ve diğer gayri rus kavimlere aiddir.— 250 — 561) S ey fi Ç e l e b i (öl. Viyana. Kitabın 15. Turc. Petersburg 1891. Astarhan hanlıkları ve Nogaylar hakkında malûmat toplamıştır. ed. M. Türk Mektupları Kanuni Süleyman zamanında Avusturya elçisi olan bu zatın 1555 te Viyanadan. Rerum moscoviticarum commentarii. Muhtasarı Hüseyin Cahid Yalçın tarafından . ( B u s b e c . asrın üçüncü rub'unda gezen Osmanlı seyyahının hatıratıdır. par l'abbe de Foy. Of the Russt Commonwealth. Maksimilyan 1 'nin elçisi sıfatiyle 1516-17 ve 1526 senelerinde Moskovada bulunan bu zat o zaman daha müstakil olan Kazan.

Sir Villiam Foster. en perse et aux Indes. Les six voyages en Turguie. Frankfurt. Paris. LXVII" London. Anthony'nin ve biraderi Thomas' in seyahatnamelerile birlikte Travellers of Thomas and Anthony Sher-ley. Voyages du chevalier Chardin en Perse et aut-res lieux. B. 1882. ed. Tür kiye ve Şahabbas I e ait kısımları ikinci cilddedir. 1614 te seyahata çıkan Türkiye. 84). Schefer neşri. 1892 ( = Haklyut Society Series. Sandarson in the Levant 15841602. bilhassa Iran ve Azerbaycana ait mufasaal ve şayanı itimat seyahatname bırakmıştır. By. N. Le Voyage de M. 1735. London. 568b) John S a n d e r s o n . D'Aramon Paris. 1887. Türkiyeden yazdıklarile Şah Abbas hakkında yazdıkları daha kendisinin hayatında neşre dilmiştir. Şah Abbasın . "JVorks insaid by the Hyklut Society Second Serîe. Anton Suerley's Trâvels to the Persian Empire. imparator Maksimiiyan H'nin elçisinin maiyetinde 1573-78 de lstanbulda bulunan bu Almanın hatıralarıdır. 1586. Seyahatnamenin daha mufassal şekli italyanca olup Viaggi di Pietro della Valle ismi altında iki cild olarak 1843 de basılmıştır. 572) J. 4 cilddir. The Traveh of J.) Jean C h e s n e a u . C h a r d i n. 1940" 322 sayfa. 571) I. 570) The Traveils of Pietro della Vallein İndia. 568a) N i c o l a s de N i c o l a y . Amsterdam. Safavî şahının saray mücevharatçısı vazifesinde bulunan C h a r d i n Türkiyeye. 573) W i 1 1. T a v e r n i e r. Anvers. Discours et histoire veritable des navigations et voyages faits dans la Turçuie. Istanbulda Fransız sefiri bulunan bu d'Aramon Süleyman Kanuninin 1548 ikinci Iran seferinde beraberinde bulunmuştur. Bu zat 1664-1670 ve 1671-1677 senelerinde iki defa Türkiye ve Irana seyahat eden bir fransız mücev-ratçısıdır. 1551 de lstanbulda bulunan bu zatın eserinde 60 tane güzel gravür vardır. Fo. Mısır ve İranı gezen zamanına göre (bilhassa zikri geçen Varthema'ya nisbetle) münevver bir Venediklidir. Sir D e n i s ö n Ross tarafından neşredilmiştir. N. by E. 569 S t e p h a n G e r l a c h Tagebuch. iki cild Bu fransız seyyahı daha önce 1636-1663 seneleri arasında Türkiye ve İranda bulunarak bu memleketleri tavsif etmiş ve Türkiyenin dahili siyaseti ve hayatına dair 1676 da basılmış olan diğer bir eser de bırakmıştır. G r e y Lon don. 1614. P a r r y. 1601. nem discours of.— 251 — 567. A. Ch. Edit.

B a r s o v tercümesi Moskova Tarih ve Asariatika Cemiyet] tarafından 1870te. Am Hofte des persischen Grosskönigs. 1678). 1940. L o v i a g-'in tercümesi Süvarin tarafından 1906 da haşiyelerle ve resimlerle beraber neşredilmiştir. Paris. 10 Isranbul 1935. Hinz. c. c. 574) T h o m a s H e r b e r t ' i n seyahatnamesi. B e r n i e r. En eyi neşirleri rusçalarıdır. 1938 (yeni harflerle) İlk 6 cild! :rinde sansürün çıkardığı yerlerin bazı kısımlarını M u s t a f a N i h a d özön tarafından Evliya Çelebi Seyahatnamesi Sansürden çıkardan parçalar. Journal de voyages faits en 1671-73. von W. Schlesweg. Bu zat 1627-1629 da İranda seyahat etmiştir. Bu fransız seyyahı 1643 den 1696 da vefatına kadar İranda kalmış ve oranın iktisadî içtimaî ve siyasî hayatına dair gayet mühim eser bırakmıştır. Eser iki çildir. Ausführliche Beschreibung der kundba-ren Reise nach Muscov and Persian. c. Voyages. 1711. Voyages en Persie. 575) Adam O l e a r i u s . cild 1-6 cildler. Paris. Fransız sefiri Maintel ile birlikte Istanbula gelen fransız müsteşrikidir. bunu da Sir Denison Ross neşretmiştir. Ist-nbul. P. Azerbeycan ve İran hakkında çok mufassal eser bırakmıştır.-252hizmetinde bulunmuştır. mühim malûmat bırakmıştır. İlk defa 1598 de İrana giden bu kardeşlerden Thomas 1603 de Agriboz'da Türk ordusuna esir düşmüştür. Seyahatini Suriye. 1671. İstanbul. Evrenzib zamanında Hind Moğolları nezdinde bulunmuş ve bu memlekette 1655-60 senelerinde vaki olan büyük hâdiseler hakkında ayrı bir eser bırakmıştır. 1890. Amesterdam. 577) Rafhael du Mans. . 1928-1929. Alman seyyahı 1684-85 te Safaviler paytahtında bulunarak bu hanedanın saray hayatına dair. ed. 578a) F r. Mısır ve İran tarikiyle yaptığından Türkiye ve İran meselelerine de temas etmiştir. Berlin. 579) A n t o i n e G a l l a n d . 9. 1831. Suriye ve Bağdad tarafları hakkında da malûmat vermiştir. Seyahatname (T) 11. 578b) E n g e l b e r t K a e m p f e r . 1635-39 seneleri arasında Almanyada Holstein düklüğü tarafından gönderilen elçi sıfatıyle Safevî şahının nezdinde bulunmuş. Seyahahnamesinin N a h i d Sı rrı Orik tarafından yapılan türkçesinin ilk cildi Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir (Ankara 1949). Etat de la Perse en 1660. 7-8. ismiyle yeni harflerle ayrı bir cüz olarak (1932 de) neşredilmiştir. 1314-19/1898-1902. 576) Evliya Çelebi (öl.

Paris. Poyezdka iz Orska v Xivu i obratno v 1740-41 godax d. Yakub. London. Haritaları ve resimleri çok mühimdir. 585) John Bell. cildinde Rusya. 583) G l a d i ş e v ve M u r a v i n . Suriye ve Filistin. İki çildir. 582) R. İzvestiya tmperatorsk Geogr. London. Otd. Voyages en Turquie et en Perse avec «n rela-tion des expeditions de Tahmas-Kouli Khan. 586) John O t t e r . 584) Kazanlı İsmail Seyahatname. Molla Nadir ve Abdurrahman Nadirek isminde üç arkadaşı ile Rusya tarafından mümessil sıfatiyle Hindistana gönderilmişler. Obşçestva. 1717. 581) C o r n e i l l e le B r u y n Voyage en Levant. Petersburg. 2 ciddiir. Relation d'ın voyage de Levant jait par l'ordre du roy. Paris. oradan da hacca gitmişler.253 580) P i t t o n d e T o u r n e f o r t . Travels from St. 1725. II. İran ve Şarkî Hindistan seyahati tavsif edilmiştir. 1775. İlk iki cildinde Anadolu. Fransızca tercümesi 1806 çıkmıştır. sonra Rusyada hatıratını yazmıştır. İsmail ise uzun müddet Istanbulda kal' mış. 3-4. 1903 Bu zat. Paris 1848. Bu kitap 1776 da fransızca olarak da intişar etmiştir. Travels in Asia Minöre. Bu zat 1700-1702 de beraberinde bir ressam olduğu halde Türkiyeyi gezmiş ve kendisi bir nebatatçı olduğundan bu hususa ait malûmatla birlikte siyaset ve kültür hayatına ait te çok kıymetli malûmat vermiştir. Andxoy ye He-rat üzerinden Evrengzib zamanında (1658-1787) Dehliyi ziyaret etmiş ler. Petro'nun İran ve Der-bend seferinde de beraber bulunmuştur. Aslen Skoçyalı olan bu zat 1714 te Rus hizmetine istisab etmiş ve Rus mümessili sıfatiyle İranda. Cinde ve Türkiyede bulunmuş. 1708 de nihayete eren bu seyahat Fransızlar tarafından girişilen en mühim teşebbüslerden biridir. 5 cilddir. 2 cild. to divers parts of Asia. Buhara. 1764.. 1850' Kazak-Kırgız hanı Abulhayır Hana ve Nadir-şaha Rus mümessilleri sıfatiyle 1740-41 de Orsk'dan Hiyveye giden ve aynı yoldan dönen Rus subayları Gladişev ve Muravin'in hatıratıdır. Kazan. Bu zat Nadirşahin 1736 da Istanbula gönderdiği elçisi Abdülbaki Han'a . C h a n d 1 e r. Bu seyahatnameyi Kadı Riza-eddin bn Fahreddin neşretmiştir. Mısır. Petersburg. 3 cilddir. Çine Sibirya ve Şarkî Türkistan yoluyla gittiğinden bütün bu ülkeleri eserinde tavsif eîmiştir. Bu zat 1764-66 senelerinde Türkiye de bulunarak müşahedatını yazmıştır.

Tartary. London 1742. Memoires sur les derniers annes du regne de Tahmas Kouli Khan. 1785 iki cild. London. 306-7. Lockhart. An historical Account of the British Tradeover the Caspian Sea zuith a Journal of travels through Russia to Persia. teşkilât meselelerini aksettirmiştir. Paris. Bu zat kendi ticaret işleri için Nadiri ziyaret etmiştir.— 254 - katılarak İrana gelmiş ve üç sene Nadirşah'ın yanında kalmış. s. Bk. Bk. L. Nadir shah. 1875 neşri 4 cild.. and port of Persia. Germany and Holland. Paris 1750 3. cild. L. and back again through Russia. 307-8. Nadirşaha ait en kıymetli malumatı ihtiva etmektedir. L. London 1753. e.Türkiye hizmetinde bulunarak Kırımda da bulunan bu fransızın hatıratında Garp ve Şark medeniyetleri farklarını. Voyages and Travels through the Rus-sian Empire. Nogaylar ve Dağistan yoluyla gitmiştir. Neu . Paris 1780 4 cilddir. Lockhart. fikîr hayatını. Histoire de Perse depuis le commencement de ce siecle. The history ot Nadir Shah. a. 4 çildir. 1938. 989 ve 10062 da mahfuz bulunmaktadır. p. Aslen papas olduğu halde tıp da tahsil eden bu ingiliz 1741 den başlayıp İranda bulunmuş. a. es. 587) Luis Andree de M a m y e Clairac. ki Rusya. 592) Baron de Tott. Bk. Lockhart. Bu İngiliz taciri 1730-40 da Hindistanda Surat ve Ahmedabad'da bulunarak Nadirşah hakkında malumat toplamış Nadirşah'ın nezdinde bulunan bazı zevatın yazılarını eserine almıştir. s. 308-310. L. Lockhart. 310-311. John C o o k . İngiliz kraliçesi Elizabet tarafından] 1746 da Nadirşah'a gönderilen elçi heyetine dahil olan bu zatın hatıratıdır. Edinburg 1770. 589) Dr. 1724-27 senelerinde lstanbulda bulunarak 18. s. 591) Pere L o u i s B a z i n . Nadirşah'ı 1744 te Rest ve Lahican'da görmüş sonra 1746 dan ölümüne kadar Nadir'in yanında has tabiblik vazifesini görmüş ve 1751 de İrandan ayrılmıştır. asırda Iranın vaziyetine dair çok geniş malumat toplamıştır. Bak. Memoires sur les Turcs et les Tartares. Rusya yoluyla Nadirşah zamanında Irana giden bu İngiliz tacirinin seyahat hatıraları ve Hazar denizinde ingiliz ticareti tarihine ait kayıtlardır. 593) N i c o l a s K l e e m a n . 588) J a m e s F r a s e r . Voyage de Vienna â Belgrad. 590) J o n a s H a n w a y. Daha neşrolunmıyan hatıratı (Journal des voyages) Paris Millî kütüphanesinde N.

Voyages dans VEmpire Ottoman. London. 1767-74 senelerinde 6 sene Rus Ulûm Akademisi namına Sibirya ve Kafkasyada seyahat yapmıştır. 1771-1780). Sibirya ve Ortasyada geniş seyahatler yapan bu nebatatçı Türk kavimlerinin etnografyası. 1811 de intişar eden iki Kırım seyahatnamesi (Tableau de la Tauride ve Socoud Voyage) de vardır. 5 9 7 ) S a m u e l G m e l i n . 3 cild. Aynı eserin rusçası da vardır (Puteşestiviye po Rossiyi). tarih ve hayatına dair kıymet biçilmez malumat toplamıştır. Fransız hükümetinin emriyle 6 sene yapılan seyahatin raporudur. 1775.. Reise in verschiedenen Provinzen des Russ. . İngiliz sefirinin zevcesi tarafından yazılan bu mektupların kısası R e ş a d Ekrem Koçu tarafından türkçe olarak (1946 da) neşredilmiştir : Lâle devrinde Türkiyeyi ziyaret eden Mary Montague. Bu ingiliz muharriri 1786 da Kırım ve lstanbul-da bulunduğunun hatıratıdır. 1768-73 senelerinde Rus Ulûm Akademisi tarafından Edil. • 5 9 9 ) Y o h a n n G e o r g ı . 1771-74. Gmelin. İki cild. 1770 senelerinde kalarak hayatlarına dair çok mühim malûmat bırakmıştır. 5 9 5 ) L a d y ( M a r y ) M o n t a g u e . Rıçkov. Journey throııgh Crimea to Constan-tinople. Ural. Pallas'ın fransızcası Pariste 1798. 600) I. Paris. 3 büyük cilddir. VEgypte et la Perse. Pallas. 598) P e t e r-S i m e n P a l l a s . 1805. Lettres. Beobachtungen ıvaehrend einer Reise im Russıschen Reıche. 1775. Ural. Türk kavimlerinin etnografisine ve hayatlarına ait topladığı malûmat çok mühim ve zengindir. 1789. Altenburg. 1780. Reisches. Sibirya taraflarında yaptığı ilmî seyahatin hatıratıdır. 596) A. 5 9 4 ) E l i s a b e t h C r a v e n . 1767-1771 senelerinde Edil. Georgi ve Lepexin Türk tarihi tetkikatında kaçınılmaz ilk kaynaklardır. 1771-76. Bucak Tatarları ve Nogaylar aramda 1769. Petersburg. Paris. Petersburg. 1804. (Petersburg. Eserin rusçası (Puteşestviya po raznım provintsam Rossimyskoy İmperiyi) ve 1785 te Paris'te intişar eden fransızcası da (5 cild) vardır. Petersburg.255 — Chatel. O l i v i e r . 2 cilddir. Reise durch Russland. L e p e x i n Tagebuch der Reise m verschıededenen Provinzen Russlands. 1. Eser rusça da çıkmıştır.

s. A journey through Persia. especially m Persia. Kalkutta. 1799 senesinde Rechardson nam ingiliz subayı refakatinde Kap yoluyla Ingiltereye seyahat etmiş. Bağdad ve Basra yoluyla 1804 te Hindistana dönmüş ve yazdığı seyahatnamesi oğlu Mirza Hüseyin Han tarafından 1812 de Kal-kuttada 850 sayfalık bir eser halinde neşredilmiştir. Petersburg. London 1818. 3 cilddir. Reise durch Russland und im Caucasischen Gebirge. Stranstvovanye v Buxarıyı. Perisyi i İndiyi. 65. Petersburg.G ü l d e n s t a d t . 605) S i r W. Eserin ingilizce (Travels in Europe and Asia by Mirza Abu Talib Khan). Bu zat 1770-73 senelerinden cenubî Rusya. p. A. Petersburg. 1812. Roma. 602) J. 1793-94 senelerinde Rusya tarafından Hive'ye elçi olarak gönderilmiştir. Mas'i-rat-i talibi fi bilad-ı afranc. Azerbaycan Türklerinden olup Hindistanda Lüknev ve Kalkuta'da yerleşerek orada ingilizlerin hizmetine intisab etmiş. Armenia and Asia Mi nore betıueen the years 1810 and 1816. A second journey through. tarihî ve bilhassa lisanî malûmat toplamıştır. Vestnık Imperatorskago Obşçestva. 604) H â c i Mehmet B e k T a l i b i (=Mirza Talib Han). Seyahatname. 2 cild. 1810-12 de İranda ve Azerbaycanda seyahat edip pek çok Şark yazmaları toplamış olan o zaman genç ingiliz diplomatının hatıratıdır. Armenia and Aşia Minöre to Constantinople in the years 1808 and 1809. Hiyve ve Hokand'da muhtelif vazifelerde. 1786. 1811. N. oradan da Londra yoluyla Petersburga dönmesi ile sona eren seyahat maceraları nın hatıratıdır. Talibî'nin diğer bir eseri yukarıda. Persia. Talibî'nin Frengistandan seyahati. Kafkasyada seyahat etmiş. Ayni müellif. London 1819-23. XXII. 603) B l a n k e n n a g e l . . Azerbaycan ve Iranın etnografyasına dair de çok mühim malûmatı ihtiva eder. Kırgızlar tarafıdan esir alınarak Buharaya satılan bu Rus casusunun 1774-82 senelerinde Buhara. M O r i e r. Şarkî Anadolu Kürdistan. bilhassa Buharada Daniyal Atalık nezdinde bulanarak oradan Iran yoluyla Hindistana gidip. 1796.— 256 601) Filip Y e f r e m o y . 1787-1791. Catalogue of Per-sian printed books of Brıt. Kive. 386 da zikredilmiştir. 1858. 87-116. fransızca ve almanca neşirleri için bak. İstanbul. etnografi. 606) J. Museum. E d w a r d E d w a r d s. Travels in the various countries in the East. London 1812. orada beş sene kadar kaldıktan sonra Paris. O u s e 1 e y.

Afganistan ve Buharada 1832 de seyahat etmiş İngiliz diplomatıdır. Paris 1815.. N 4 s. Tarihte Usul F ' : 17 . Murav'yev. ki öteki seyahatnamenin itmamıdır. 1346) mahfuz bulunmaktadır: Eser hakkında bk. Geographisch-historische Beschreibung dts ösl-lichen Kaukasus. N. Paris. 612) Mir İz ze tu 11 ah. Rusça tercümesi de neşredilmiştir. Voyage en Turcomanie et Khiva. 615) N. Mesir-i Buxara (F). N. London. London. Bu meşhur müsreşrikin 1807-8 de Kafkasyada yaptığı ilmî seyahatin tavsifidir. 617) John Mac do nal d K i n n e i r . Persan. Weimar. Hokand ve Kaşgarda bulunmuş ve bu hatıratını yazmış tır. 611) Aynı müellif. X a n i k o v. 2 çilddir. 280 sayfa. V. 1835. 6 1 6 ) A l e x a n d e r B u r n s . 162-183) hülasatan neşirleri varsa da. 1814. 1843. 608) W i 1 1 i a m H e u d e . 1*51. Upîsanye buxarskago xanstva. Rus elçisi Muravyev'in 1819-20 de Türkmenistan yoluyla Hiy-ve'ye yaptığı seyahatin hatırasıdır. 400 sayfa. Paris 1926. 500 sayfa. la Turqu-ie de VAsie Paris. Z. Voyage en Armenie et en Perse. Travds into Buklıara. farsça aslı Paris milli kü tüphanesinde (Suppl. 614) M. üç çilddir. Rus elçisi Baron Meyendorfun 1820 de Buharaya yaptığı seyahatin raporudur. M e y e n d o r f f . Hindistan müslümanlarından İngilizlerin hizmetinde bulunan bu münevver zat 1812-1813 senele rinde Buhara. İngilizceden tercümedir. Vogages en Armenie et en Orient. II. 609) A m e d e e J a u b e r t . 41-44 613) M. 1812. Paris 1826. K1 a p r o t h. Vogages rfanf'A ne Muttur. T o g a n d. 610) J u 1 i u s v. Ermenistan ve İranda yaptığı seyahatinin tavsifidir. İstanbul 1929. Meşhur müsteşrikin 1805-6 da Kafkasya. Eserin ingilizce ve fransızca (Magazine Asiatique. VArmenie et le Kourdiştan. Voyage d'Orenburg a Boukhara. Paris. 1829. Petersburg. 1817 de Hindistandan Acem Körfezi ve Türkiye yoluyla İngiltereye seyahati hatıratıdır. 1821. Halle-Berlin.257 607) F o n t a n i e r e . A voyage up to the Persian Gulf. 1819. 184142 de Buharayı ziyaret eden Rus elçiliği heyetinde bulunan müsteşrik Xanikof'un hatıratı ve bu hanlığın tavsifidir. Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Bu zatın 1821-1828 senelerinde Fransız hükümeti tarafından Türkiyede yaptığı seyahatin hatıratıdır. 2 cild. Şarkî Kafkasyanın coğrafya ve tarihine ait malûmat. 1823. Yeni Türkistan.

7 cilddir Fransız Akademisi azası olan larihci Michaud ile yoldaşı Poujoulat'nın 1830-31 senelerinde yaptıkları seyahatinin hatıratını ihtiva eden çok mufassal bir eserdir. overland from England through Russia. 1826. da çıkmıştır. Pensees et notes critique exraits du Journal de mes uoyages dans VEmpire du Sultan et dans les provinces russes. Fransa hükümeti emriyle 1833-37 de yapılan tetkik seyahati neticesinde yazılan bu eser lürkçe olarak ta neşredilmiştir. T e x i e r . 1833-35.— 258 — 61S) M. R. T e u I e. P a u j o u 1 at. Weimar. Kaçarların Türk uruğları ile münasebetleri hususunu da (s. 1822 de yaptığı seyahatin intihalarıdır. 1864. 1924-25. Voyage dans la Cilicie et dans les n'ontagnes de Taurus. 625) Aynı müellif. 559 da başlayıp) canlandırmıştır. 620) Mac F a r l a n e . 2-3 cildleri İstanbul ve Türkiyeye. 1821. Paris 1842. 1839. . 1838. 2 cild. Turkcy and ils Destiny. TVJO years in Constantinople. Michaud ls-tanbulun kütüphanelerinden ve Türkiyede ilmî hayattan da ehemmiyetle bahsetmiştir. Paris. İkinci cildinde Hiyve (s. Travels and adventureş in the Persian provinces an the southern banks of the Caspian Sea London. C o n o 11 y. M i c h a u d et M. Bunda da Türkmenler hakkında çok malûmat vardır. 619) C h. İngilizce aslı (Narrative of a journey into Khorasan). 622) Ch. London. 568-625) hanlıkları hakkında elde ettiği malûmatı da ilâve et miştir.) En çok tarihî coğrafya bakımından yazılan bir eserdir. 624) J. İstanbul. Correspondance d'Orient. Journey to the north of India. Description de VAsie Mineure. F r a s e r . London 1832. Bu müsteşrikin 1852-3 te Kilikya ve Toroslarda yaptığı seyahatin hatıratıdır. London. Inkiraza yüz tutmuş olan Osmanlı devletinin mukadderatı üzerinde en etraflı tetkikatta bulunan bir tngilizdir. üç cild. Reise nach und in Khorasan. Paris. diğerleri Suriye ve bilhassa Mısır'a aiddir. 626) A. 1829. {Küçük Asya. 1826. ge-orgiens et tartares de Caucase et dans la royaume de Perse. 623) V i c t o r L a n g l o i s . 1829 İki çildir. Paris. 621) Ayni müellif. 535-567) ve Buha ra (s. Persia and Affghanislan. İran Türk leri ve Horasan Türkmenleri hakkında pek kıymetli ve çok mufassal malûmatı ihtiva etmektedir.

1870. Afghanistan and Turkestan. . London. A b b o t. 1864. 633) J. 1842 de Hiyveyi ziyaret eden Rus elçisinin hatıratı. Voyages et aventures en Perse. 6 3 2 ) M i r z a R i z a q u l i L â l a b a ş ı . F e r r i e r . Kazan. «Bir sahte Dervişin Asya-ı Vustada seyahati* ismiyle türkce 1295/1878 de neşredilmiş olan bu seyahatname. 1844. 1849-1852. V). bilhassa Afganistanın garbî ve şimalî kısımlarında yaptığı seyahatinin hatıratıdır. Buna ek olarak ta ayrıca Sketches of Central asia. 631) 1. IV fransızca tercümesidir. Bu vilâyetlerdeki Türklerin. 1851 {Zapiski Geografiçeskago Obşçestva. Putesestviye po vostoku. Petersburg. Bu İngiliz subayının 1839 da Hiyve Hanı Allahkuli'yi ziyaretini ve gördüğü bu ülkelerdeki hayatı ve Türkmenleri anlatır. Tebriz-in ilk defa yapılan ilmî tavsifini ve plânını ihtiva eder. V a m b e r y . ilk cildi Dağistan ve Azerbeycan'a. Bu zat 1849-1852 de İran ve Türkiye sınırlarını tayin eden devletler arası komisyonun azası sıfatiyle Türkiyenin şark vilayetleri. the Ethnology. İranda uzun vakit kalan bu fransız generalinin 1845-46 senelerinde Horasanda. c. M a s s O n. iki cilddir. Calcutta. dans l'Afghanistan. Ortaasya bilhassa Hiyve ve Türkmenistan Türklerine ait bahisleri ihmal edilemez. İran elçisi Mirza Rizakulı Lâlabaşının 1852 de Hiyve hanı Mehmet Emin Hanın zamanında bu ülkede gördükleri anlatılmıştır.— 259 627) Ch. 1875. Paris. 6 3 4 ) D a n i l e v s k y . III ve IV). Safâratnâme-i xorexm (F) ParisBulak. Narrative of various journey in Balodjistan. Narrative of an Jaurney from Herat to Khiva and Mangyshlak. ihtiyatla okunacak eser olmakla beraber. Putevoy Jurnal. ikincisi Irana aittir. Travels in Central Asia. 6 3 0 ) Ç i r i k o v . 1840. P. 1875 (Publications de l'Ecole des langes orientales vivantes. 1865 Orta-asya'nın etnografyasını neşretmiştir. iki cilddir. Azerbeycan ve Kür-düstan hakkında mufassal malûmat toplamıştır. 628) J. le Beloutchistan et le Turkestan. London. Petersburg. 629) H. Be r ezin. Bunun Irana ait kısmı İrana ait müteaddid eserleri olan Rus alimi (menşe itibariyle Türk) Xanikov'un ilaveleriyle 1874 de basılmıştır fakat bu kitabın son cildi çıkmamıştır. 4 cilddir. Türkmenlerin hayatını pek güzel anlatmıştır. Opisanye xivinskago xanstva.

Y a t e . 1877. Türkistan ve Altay Türk kabileleri ve oralardaki eski Türk âsârı tetkikinde kullanılacak esas kaynaklardandır. 1885 senesinde Heratta bulunan bu İngiliz seyyahının hatıratı (430 sayfa. C u r z o n . .— 260 — 635) 1. N.sefaretname" leri çok mühim kaynaktır. Eser Musavvar Türkistan ve seyahatnamesi unvaniyle ancak 255 sayfa kadar kısaltılarak Istanbulda 1877 de neşredilmiştir. W. Türkiye arşivlerinde ve kütüphanelerde çok bulunan bu sefaretname-ler Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir. frontiers of Afghanistan. Türkiyenin medeni ve siyasî tarihi için garp ve şark memleketlerine gönderilen Osmanlı elçilerinin . London. İstanbul.) Ayni müellif. fakat kısaltılarak neşredilmiştir. 1282/1866. A Ride to Khiva. London. 1900 (430 sayfa). M. İki cilddir. 1295/1879. 641) Colonel C. Sefaretname-i Fransa. Aus Siberien. 1879. 876 sayfa.) G. Compcining on the Oxus and the fail of Khiva. İngiliz seyyah ve muharririnin Rus istilâsından sonra yaptığı seyahati hatıratıdır. 1283/1867. İstanbul. 1892. London. (Napolyona gönderilen elçinin yazıları). London. Northern Afghanistan. 644) Vah i d E f e n d i . London. E. R a d 1 o f f. B u r n a b y . Bunlardan : 6 4 3 ) G i r i d î Ahmet R e s m î E f e n d i . 640) W. 6 3 8 ) M e h m e t Emin. 637) Fr. Mac G a h a n. Rusların Türkistan seferlerine gazete muhabiri olarak iştirak e-den bu zat Türkistanın o zamanki vaziyetini oldukça tarafsız olarak tasvir etmiştir. Klmrasan and Sistan. 6 3 9 ) M a j ö r C. Narrative of a Journey through Khorasan and on the N. Bu ingiliz subayının 1875 de Horasan ve şimalî garbî Afganis-tanda seyahati hatıratıdır. London. İstanbul. S c h u y l e r . (Büyhk Fredrike gönderilen elçinin raporudur). 1876. London. Persia and the Persian Question. Türkistan. Leipzig. 1875. A. G r e g O r. W. Meşhur Lord Curzon'un Times gazetesi muhabiri sıfatiyle yaptığı seyahatinin hatıratıdır. 636) E.. Istanbuldan Asyai vustaya seyahat (T). 64!. Rusların Hiyve seferine New York Herald Gazetesinin muhabiri olarak iştirak eden bu zatın bu hatıratı Hiyve seyahatnamesi »e tarihi ismiyle 1292/1877 de Istanbulda türkçe olarak. 1882 2 cild. Xulaşat-u 'l-ictibâr (T). iki cild. 1888.

istanbul. Flügel. A. 6 5 0 ) R i c h a r d K l i m p e r d . 3 cilddir. İstanbul. Dîe Kunst der islamischen Völker. Sefarelname-i Abdûlkerim Paşa. 20. (1776 da Rusyaya gönderilen elçi heyetinin gördük lerine ait yazılar). 21. s. 1364/1945. Handbook of Mohammedan Art. On iki hayvanlı Türk takvimi. Bak yukarıda. 1947. yalnız bu fih rist Flügel neşri Kur'ana dayanmaktadır. 653) . 648) G i n s e 1. 647) Osman Turan. Bu büyük eserde İran ile birlikte Türk sanatına ait bütün ilmî neşriyat gösterilmiştir. 1874. Diez. 20. 1926 ve türkçesi. Al-Muccam almufahras li-alfâz-i 'l-qur'ân-i 'l-karım (A). 1946. İstanbul 1941. Mısır. 654) Tarihî eserlerde arasıra tesadüf eden Bibelden nakillere bak mak için : Alexander Cruden. Masse und Geıuichte der Ldnder.— 261 — 645) M e h m e d Emin N a h i f " ) . 6 5 1 ) M a u r i c e D i m a n d . 12 TÜRK TARİHİ ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARDA DAİMA ELDE BULUNDURULMALARI LÂZIM OLAN ESERLER 6 4 6 ) W ü s t e n f e l d . Oxford. Nevv York. Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Berlin. Menbalarda rastlanan Kur'an ayetlerini bulmak için en iyi fihristtir. daha kolay olanı : G. Leipzig. Leipzig. (T). Wörterbuch fiir Münzkunde. 1909. Berlin 1896. Leipzig. Vergleichungstabellen der mohammedanischen und christlichen Zeitrcchunagen. 1925 neşri ve ayni zatın Türk Sanatı (T). A Complete Concordance to the Holy Scriptures of the Old and Nezu Testament. 1939 dır. 1316/1900. 1875. bk. Lexikon der Münzen. s. yukarıda. 6 4 9 ) S c h r ö t t e r . daha mu- . New York. 652) E. Conçordantiae Corani. Bk. A Survey of Persian Art. yukarda. s. 1930.Muham mad F u ' â d c Abd'u ' l'b âq i. çok büyük ve pahalı ise de medeniyet tarihimizle meşgul olan herkesin daima müracaat edeceği eser de Ar t hur P o p e.M a h l e r .

Hindistanda Türkler hakimiyeti devirleri için bir de ingilizlerin neşrettiği Hobson Jobson 1903.— 262 fassai Bibel fihristi : J a m e s S t r o n g . keza bu ilk kaynaklara dayanarak vücuda getirilen tetkik mahsulü eserlerden teşekkül edecektir. onların yazma olanlarının fotoğraf ve filimlerden. Biri ilâve olmak üzere 5 cilddir. New York. The Exhaustive Concordance of the Bibel. 1890. Türkçe neşrinde Türk tarihine ait makaleler muntazaman ikmal edilmektedir. İşte Türk Üniversitelerinde kurulan ve kurulacak Türk Tarihi Enstitülerinin veya bu mevzuu tetkik etmek üzere kurulacak diğer ilmî müesseselerin ve cemiyetlerin kütüphaneleri burada unvanlarını saydığımız bu ilk kaynaklardan. lügati faydalıdır. 655) Encyclopedie de Vlslam.Tetkik mahsûlü eserler ise benim Umumi Türk Tarihine Giriş kitâbımım mukaddimesinde ve haşiyelerinde sayılmış Ve bu kitabın ikinci cildinde daha sayılacaktır- \\ \ ■\ \. \ \' .

P a r g i t i r bu mecmuanın 1821-1922 senelerinde çıkan 95 senelik nüshalarının indeksini neşretmiştir. Bu mecmua 1822 de müsteşriklerden Julius von Klaproth. Bu İ n g i l i z mecmuaları teessüsleri sırasında kıymeti eksik yazıları da almışlardır. Abel Remusat. sonra 1830-1833 te <new scries-sıfatiyle daha 12 cild ç ı k t ı . nci ci ldi çı ktı . Bu İngiliz Kırallık Asya Cemiyetinin bize ve tarimize epey taalluku olan Hindistanda Bengal ve Uzakdoğııda Çin ve Şimalî Çin şubeleri ve bunların neşriyatı vardır. son senelerde neşrine haşlanan. Böyle cemiyetler İngiltere.. Patiste Fransız Asya Cemiyeti tarafından da 125 senedenberi tam ilmî bir neşir olmak üzere Journal Asiaticjuc (kısaltma ile: JA) mecmuası neşredilmektedir. fakat 1940 de İngiliz Bibel Arkeolojisi Cemiyeti (Society of Biblical Archaeo-logy) ile birleşerek mecmua b i r as ı rl ı k çehresini biraz deği ş ti rdi . İslâm ve Türk âlemine ait mecmualar ve seriler (*) Bu neşriyatın başında büyük medenî milletlerin Şarkı tetkik nıaksadiyle kurdukları cemiyetlerinin mecmuaları gelir. 1944 e kadar her sene bir cilt! olmak üzere muntazam çıktı. . Fransa ve Almanyada geçen asrın başında tesis edildi ve bu cemiyetlerin neşriyatı da bu asrın ilk dörtte birinde başladı. 1842 den başlayıp her sene bir cil d olarak çıktı ve 1863 te 20 cild ile ilk seri si tamland. Silvester de Sacy ve saire tarafından. yine İngili z mecmuası gibi aylık olarak çıkarılmaya başlanıp (*) Bu liste 1943 de tertip edilmişti. F. Sonra bu mecmua 1834 ten başlayıp Journal of the Royal Asiatic Society of Grrat Britain and Irland (Şarka ait ilmî neşriyatta kısaltılması: JRAS) unvanı altında çıkmaya başlayıp. ki ileri de zikredilecektir. 2 Şark. 1S22 ye kadar 14 cild (84 defter) ç ı k ı p 1824 te 18.EK N. İngiliz Kırallık Asya Cemiyeti 1815 te The Journal ismi altında aylık mecmua çıkarmaya başladı. dergiler yahut h r ı r p ve inkılâplar d o l a y ı s ı y l a goo senelerde mecmuaların başlarına gelen haller burada z i k r c d i l n ı e i î i i ş t i r . 1865 ten <rtew seriesi başlanıp 1891 de 22 cild çı ktı . Saint Martin.

ki benim İbn Fadlans Reisebericht kitabım da bu Abhandlunğ'ların 24 üncü cildinin 3. 1836 da tekrar sadece «Journal Asiatique> ismiyle neşredilmiş oldu. Buradaki tetkikat-tan M. . B l o c h e t ' n i n yazıları mühimdir. 1828-1835 arasında M. 13) ve E. Mecmuanın her 10 senede çıkan 20 cildi bir ^serie» teşkil ediyor ve bu cildler için bir mufassal fifrist tertip ediliyordu. ye gelmiş ise de. Şimalî Amerika Şark Cemiyeti de 1851 senesinden başlayıp her sene bir cild olmak üzere Journal of the American Oriental Society (kısaltma ile: JAOS) neşretmektedir. 4 üncü cildden başlayıp bunu Lassan Bonn'da neşretmiş. 1845 te 4 nci cildi çıkmış. Le livre du centaire ismiyle çıkan eser bu mecmua için de rehber işini görmektedir. Bu mecmua önce 1837 de Göttingen Üniversite'sindeki hindolog ve iranyatçı-lar (Gabelenz. «Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft» ismi altında. sonra 1847 den başlayıp. Rödiger. Bu cemiyetin bir de monografiler için tahsis edilen Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes mecmuası neşredilmiş. Yine Fransada Academie des Inscription et des Belles-lettres'e mülhak bir heyeti teşkil eden müsteşrikler Paris Millî Kütüphanesindeki yazmalardan çıkarmalar yaparak Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothique Imperiale (Naüonale) külliyatını bu kütüphanedeki şark yazmalarından istihraçlar.264 her sene iki cild neşredildi. 221 nci cildin sonuna ilâve edilen fihrist «XI inci seri» nin fihristi olarak tertip edilmiştir. 1938 senesine kadar 58 cild çıkmıştır. Quatremere idaresinde «Nouveau Journal Asiatique» ismiyle çıktıysa da. Q u a t r e m e r e ' i n Temürlüler tarihine dair Abdurrazzak Semerkandî'nin eserinden (c. 14) ve 14 üncü asır islâm ve Türk ülkeleri coğrafyasına ait ibn Fazl-u 'İlah al-cUmarî'nin eserinden istihraçlar (c. Lassan ve şair Rückert) tarafından «Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes» unvanı altında intşar etmiş. 1787 de çıkmaya başlıyan bu külliyat 1933 e kadar 42 cild çıkmıştır. bu da 1941 senesine kadar 26 cild çıkmıştır. notlar neşretmişlerdir. her sene bir cild olmak üzere. Bu cemiyetin 100 yılı dolayısiyle 1922 de neşrolunan Soct-ete Asiatique. üncü cüzü olarak intişar etmiştir. Alman Şark Ülkeleri Cemiyeti tarafından neşredilmekte olan Ze-itschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft (kısaltma ile: ZDMG) mecmuası 1943 senesine kadar 97 cild çıkmıştır. intişar etmiştir. 1922 senesinde <serie» sisteminden vaz geçerek sıra cildlerle neşredilmeye başlamış ve o sene çıkan cild 202 inci cild olarak çıkmış 1942 de 233.. asıl idare merkezi ekseriya Halle'de olmak üzere.

ki 1887 W den 1940 a kadar 46 cild çıkmıştır. ki bunların Türk ve islam tarih. Nemeth Gyula tarafından en çok turkoloji bahislerine tahsis edilerek çıkarılmaya başlıyan Körösi Csoma Archivum (kısaltma ile: KCsA) memuasına terketti. Almanya. cildi çıkmış. Bu son mecmua da 1943 e kadar ancak 3 cild ve 1 cild «ilave cild> (Ergânzun-gsband) çıkmıştır. fransızca olarak Revue Orientale da denilir) mecmuası çıkarılmaya başladı. 1930 te «nova seria> ismiyle bir daha çıkmış. sonra batmıştır. Avusturya. V. Rus Ulûm Akademisinin Asya Müzesi (Musee Asia-tique) ve Petersburg Üniversitesinin Şark Fakültesi etrafında toplanan müsteşrikler bu akademinin umumî neşriyatında ve Rus Asariatika Cemiyetinin Şark Şubesi namına tesis etlikleri iki mecmuayı Rus şarkiyatçılığının merkezî organı sıfatiyle yaşattılar. Bunlardan birisi 1855 de Prof.. Ruslarda muntazam çalışan bir merkezi Şark cemiyeti son inkılaba kadar kurulmadı. 1902 de 15. Bidayette bilhassa Ural-Altay dillerine tahsis edilen bu mecmua Macaristanın merkezi şarkiyat mecmuası şeklini alarak muhtelif memleketlerin müsteşriklerinin iştirakini temin etti. bu mecmuaların küçük notları ve celse zabıtları dahi görülmelidir.265 Viyana Ulûm Akademisi ve Üniversite Şark Semineri etrafında birleşmiş müsteşrikler. Macaristan da Budapeşte Macar Ulûm Akademisinin parasiyle Macar Etnografya Cemiyetinin Şark Şubesi azaları ve Şark Ticaret Akademisinin hocaları ve saire tarafından 1900 de Kekti Szemlc (kısaltma ile KSz. Christian idaresinde) Wiener Zeitschrift für die Kunde des Margenlundes (kısaltm a ile: ZKM )m ecmuasını çıkardılar. 1922 ye kadar 19 cild çıkıp mevkiini daha 1921 de Prof. Karabaçek ve G. fakat bu mecmua 1920-23 iki cild çıktıktan sonra durmuştur. ttalyan Şark Cemiyeti de ayni şekilde neşriyata başlamıştı: Bunun mecmuası olan Giornale della Societa Asiatica Italiana 1887 den başlayıp Firenze'de çıkmıştır. Fransa. Grigoı'yev tarafından tesis olunan Trudı Vostoçnago Otdelenya . edebiyat ve filolojisine ait olanları ayrı fihristlerle ve icabeden fasıllara ayrılarak gösterilmeli. Alman ve Avusturya müsteşriklerinden turkoloğ olanları Osmanlı tarihine tahsis ederek 1920 de Mitteilungen zur osmanischen Geschichte ismiyle bir mecmua çıkarmıya başlamışlar. İtalya ve Maca-ristanda çıkan bu başlıca şarkiyat mecmuaları 19 ve 20 inci asırların en güzide orientalistlerinin tetkıkatını ihtiva etmektedir. İngiltere. Amerika. Büchler idaresinde (son zamanlarda Prof.

15). Eski Rus İmparatorluk Arkeoloji Cemiyeti yerine Sovyetler "Maddî medeniyet Akademisi.. Samoyloviç'in Ortaasya Türklerinin edebiyatına. B a r t h o l d tarafından idare edilmiş. Sovyetler zamanında bu nevi ciddi Rus şarkiyat tetkikatı 1924 ten başlayıp Rus Ulûm Akademisinin «Şarkiyat Enstitüsü (eski Musee Asiatique) etrafında toplanıp eski <Trudi' (yani TVORAO monografileri) serisi Trudi Instituta Vos-tokonedeııya Akademiyi Nauk SSSR (kısaltma ile: TIVAN) ismi altında devam ettirilmekte. Bunlardan 1941 e kadar 41 cild çıkmış. line ait eserine (15). 16) ve benim de Türkistan asariatikasma ait makalelerim (c. 41 inci cildi de Türk tarihine ait süıyanî kaynakları hakkında P i g u l e v s k a y a 'nin eseridir. Savelyev'in Altıonorda Hanları meskukâtı.viologiçeskago Obsçestar'a (kısaltma ile: ZVORAO. 9. Rosen'in Avrupa şark neşriyatına ait tenkidi yazıları intişar etmiştir. 11. monografiler mahiyetinde. Tiesenhauen'in İslâm ve Türk meskukâtına ait makaleleri ve İslâm ülkeleri sanat ve arkeolojisine dair mufassal bibliografisi (c. Bunlardan V. Bu da 1940 a kadar 8 cild çıkmıştır. 13. 12). 3. Kraçkovski'nin Arap edebiyatına. sonra W. Meüoranski'nin Kültekin abidelerine (c. Smirnov'un Rusyada müslüman matbuatı (c. ve 20. cild-lerinde 1-20 cil dleri n mufassal indeksleri vardır. 7. 4). 23) i nt i ş ar etmiştir. Mecmuanın 10. bu zatın ve Bar. Bu mecmuada ayrı makalelerden başka. R o s e n tarafından tesis edilip. Reşideddinin Moğollar t a r i h i n i n metin ve rusça tercüme ve haşiyeleri (c. 17). Eski vZapiski» (ZVORAO) nin yerine de Zapiski Instituta Vasto-kovedenya Akademiyi Nauk SSSR (kısaltma ile: ZİVAN) çıkarıyor. tbn Mühennanın Moğol di. (Akademiyi materyanl'noy Kul'turi) kurdular. İkinci mecmua Zapiski Vostoçnago Otdelenya Imperatorskago Russkago Ar. yani Rus Arkeoloji Cemiyetinin Şark Şubesi tahriratı) dır. Her yıl 1 cild çıkan bu mecmua 1925 senesine kadar 25 cild çıkmıştır. bunun da «Izvestiya» (Btılletin). ■Sobroiiik (memoires) lan neşredilmektedir. 22 1892. 5. ki Türk ülkelerinin târih ve arkeolojisine ve sanat t a r i h i n e dair . V. 10. 12). 1898) çıkmıştır. Veselovski'nin Rus-lran ticaret tarihine dair vesikalar (c. 3. 22. 6. 21. ki müsteşriklerin ayrı tetkikatını. Vilyaminov Zernov'un Kasım Hanlarına ait tetkikatı (c. ki 1887 de Bar. Burada Rus müsteşriklerinin en ileri gelenle»-! tetkikat makaleleri neşret-mişlerdir. Karahanlar t a r i h i (c. makalelerini ve ilmî eserlerin tenkidini ihtiva etmektedir. Burada bir de Bar.. Jukovski ve fnostransevin İran edebiyatına ait makaleleri. ki 22 cild çıkmıştır. 39 nci cildi Rum Selçukları tarihine ait G o r d l e v s k i 'nin.266 Imperatorskago Russkago Arxiologiçeskago Obşçestva (kısaltma ile: TVORAO) dır. Bartholdun Türk ve İslâm tarihine ait makaleleri.

Bundan başka Leningrad'da Musee de 1'Ermitage'ın Şark Şubesi de çok kıymettar tetkikleri ihtiva eden Trudt Otdela Vostoka (Travaux dt Departement Orientale) çıkarmaktadır. 15) Raaıstedt'in Moğol dil ine a i t t e t k i k l e r i (c. Kafkasya tarih ve etnografyası için Kafkasya Maarif Müfettişliği tarafından 1881-1926 seneleri arasında 45 cild neşredilmiş olan Sbornik materyalov dlia opisanya mestnostey i plemen Kavkaza (Kafkasya ülkeleri ve kavimleri tavsifine ait materyallar mecmuası. 30).-267 mühim makaleleri i ht i v a eder. Türkmenistan. G. 14). Mannerheim Sarıuygurlara ait tetkiki (c. 17). 1-30 cildleri için fihristi de vardır) ve inkılâptan sonra Azerbaycan. «Me-moire> larmdan da 75 cild neşretmiştir. Rusyada bunlardan başka Moskova Asarıatika Cemiyeti tarafından Drevnosti Vostoçnıya (yani Şark asarıkadimesi) isminde bir mecmua neşredildiği gibi. Mcnvnres de la Societe Finno-Ougrienne (kısaltma ile: MSFO) dan da .Ş i m a l î Mogoli-. Donner'in şimalî Asya Türk alfabesi (c. Türklerin yaşadığı Türkistan (şimdi Özbekistan. C. Burada teessüs eden ciddi ilmî cemiyet olan Fin-Ugur Cemiyeti (Societe Finno-Ougrienne) 1886 da neşrine başladığı «Journah ından 1937 ye kadar 49 cild. 28) ve . 18S2 den 1929 a kadar 34 cild çıkmıştır). Arxiologiyi i Etnografiyi pri Imperatorskom Kazanskom Universiteie. Tacikistan). Kazakistan. Passonen'in Mordva dilinde Türkçeden alınma kelimeler (c. ve yüksek mekteplerin neşriyatım burada sayamayız. Izvestiya Tavriçeskoy Uçeno-arxivnoy Kommisiyi. Arirologiyi i Etnografiyi ismi altında çıkmaya başlamıştır. 1914 e kadar 52 nüsha çıkmış ve 1927 den başlayıp Izvestiya Tavriçeskago Obşçcsva htoriyi. Şarka. geçen asrın ortasından beri faaliyette bulunan Kazan Üniversitesi Tarih. Kırımda Tavrid İlmî Arşiv Komisyonu da aynı şekilde <ha-berler» i. Arkeoloji ve Etnografya Cemiyeti kendisinin «haberler» ini (Izvestiya Obşçestva htoriyi. Kazan <îzvestiya> sı gibi bu Türkistan «Po-tokol» larına ben de makalelerimle iş t i rak etmişimdir. Journal de la Societe Finno-Ougrienne (kısaltma ile: JSFO) de neşrolunan eserlerden O. Başkurdüstan ve Tataristan (Kazan) ülkelerinde inkılâptan sonra tesis olunan müteaddid ilmî cemiyetlerin.tandaki Uygur-Orhun yazıtları* (yani Moyunçur kitabeleri. Ermeni ve Gürcü ilmî tarih ve arkeoloji cemiyetleri tarafından çıkarılan mecmualar mühimdir.27. Bundan maada Türkistan Asariatika muhipleri Cemiyeti de 1918 e kadar 21 cüz çıkan Protokolı Tıırkestanskago Krııjka Liobitelcy Arxio-logiyi mecmuasını neşretti. c. bilhassa Ural-AItay kavimleri tarih ve lisaniyatına ait ciddi neşriyat yapan bir memleket te Finlandiya'dır. 23. ki 1930-41 de üç cildi çıkmıştır.

Macar ve Leh ilmî mecmuaları gibi Çek ilmî mecmualarında da bazı makaleler kendi dillerinde intişar ediyorsa da. F. Naşiri olan Prof. E k b l o m ' u n «Rus ve Va-ring» nam eseri A. Vambery'nin ayni Göktürk kitabelerine ait tetkikatı (c. Tauer vesairenin Türk ve İslâm kavimleri dil ve tarihlerine dair makaleleri de intişar etmektedir. Naşiri olan W1. Macar alimi Gombocz'in ma-carcada eski bulgarcadan alınma kelimelere ait tetkiki (c. Hronzy eski Önasya dilleri mütehassısı olduğundan tetkikatın ekserisi buna hasr ediliyorsa da. K o t v i ç . dil ve folklor meselelerine ait tetkikler neşreder. Duda'nın Ferhad ve Şirin hikâyelerine dair tetkiki ile F. Rypka. 1922-1944 . 30) ve saire bulunur. H r o z n y ' nin idaresinde 1929 da Prag'da Archiv Orientalny mecmuasını neşre başladılar. Prag âlimleri bu mecmua ile birlikte bir de Monographiae Archivu Orientalnino çıkarmaktadırlar ki H. 12). W. sonraki ciltleri varsa da görmedim. almanca ve ingilizcedir. İsveç'te müsteşrikler Le Monde Orientale mecmuası etrafında toplanmışlardır. son senelerde de H. Her iki mecmua Czechoslovak Oriental Institute tarafından çıkartılıyor. 5) ve «Turcica> ismi altında bu mevzua ait neşrettiği yeni tetkikleri (c. H. Bir de bu memlekette Prof. Chr is t e n s en'in eski İran'a ait. 1911-1926 arasında 25 cilt çıkmıştır. fakat naşir slavist olduğundan Şarkî Avrupa ve Slav kavimlerine ait eserleri de araya karıştırıyor. Lehistan müsteşriklerinin Şarka ait ciddî mecmuası 1914 te W 1. Tor Andre'nin Muhammad Peygambere ait maruf eseri bu seride çıkmıştır. T a u e r 'in Türk tarihine ait metinleri burada intişar etmiştir. 37). Kotviç mongolist olduğundan mecmua da başlıca Ural-Altay dilleri ve mongolistik meseleleri ile meşgul olmaktadır. L u n d e l i ' n i n idaresinde Upsalada her sene bir cild olarak çıkan Archives d'Etudes Orientales neşredilmektedir. 1938 e kadar 8 cild çıkmıştır. N y b e r g ' i n idaresinde neşredilmektedir. ilk cildi 1914-1918 de çıkmış. Tarih.268 Vilhelm Thomsen'in «Orhun kitabeleri» (c. 1936 da 12 cildi çıktı. ekseri fransızca. 1935 te 29 uncu cildi çıkmıştır. mecmua 1906 dan başlayıp Upsalada Z e t t e r s t e e n . Ezcümle R. Hollanda'da Leiden'de Danimarka ve Norveç Şark Cemiyetleri de birleşerek Açta Orientalia mecmuasını neşretmektedirler. A n d r e i G a w r o n s k i tarafından Krakov'da intişara başlayıp Lwow'da çıkmaya devam eden Rocznik Orhntalisticzny mecmuasıdır. J. sonra mecmua her sene intişar etmiştir. coğrafya. arkeoloji. A.. Çekoslovak müsteşrikleri Prof. Her sene bir cildi çıkan bu mecmua en ciddi ilmî şarkiyat mecmualarından biridir.

Bunlar en çok hıristiyanlığa ehemmiyet vermekle beraber ara sıra çok ciddî ilmî eserler ve tetkikler de neşrediyorlar. Bunlar tarafından neşredilen Melanges de la Faculle Orientale de t'Uıdvercite Sa- . abide ve kitabeleri neşri hususuna. Şark memleketlerinden Mısırda yapılan neşriyattan bilhassa Fransızların daha Napolyon zamanında tesis etmiş oldukları Arkeoloji Ens-titüsü'nün neşriyatı Mısırlıların Arab dil ve edebiyatı cemiyetinin neşriyatı zikre şayandır. ki 1898 de F. Anadolu şivelerine. son zamanlarda Prof. Kahle. Arab tarih ve filolojisine ait tetkikatı ve türkolo-jisine ait makaleleri havidir) zikredilmelidir. Bunun gibi Beyrut daki Fransız katolik misyonerleri tarafından tesis edilmiş olup son zamanlarda dünyevi mahiyet almakta olan Saint-Joseph Üniversitesi hocaları da Şarka ai t mühim neşriyatta bulunmaktadırlar. (ki bunda M. Minorsky ve Kramers gibilerin makaleleri zikre değer.Naşir olan Prof. Fransızlara uyan Mısır alimleri de Mısırdaki İslâm. Burada bir de Finlaniya Şark Cemiyeti (Societas Orientalis Fin-nica) tarafından 1925 te Helsinki'de neşrine başlanan Studio Orientalia serisini. meselâ Türkiye. P.269 — seneleri arasında 18 cild çıkmıştır. O cümleden Prof. bazan Şark. tenkidi makalelerden başka baş tarafında şarkiyatın aktüel meselelerine dair ilmî makaleler de basılır. Uygurcaya. S t e n K o n o w Sanskrit ve lraniyat mütehassısı olduğu için mecmuada bu mevzua ati tetkikata fazla yer ayırıyorsa da. Zikredilmesi elzem olan diğer bir şarkiyat mecmuası da Şarka ait Avrupa ilmî neşriyatını.. neşriyatını da t ahli l e tahsis edilmiş olan Orientalistische Literatuzeitung dır. O. büyük ehemmiyet vermekte ve ayrıca neşriyat yapmaktadırlar. Şark bibliografisine dair en ciddi mecmuadır ve diğer bir na-zîrı de yoktur. Fakat bilhassa ispanyada Arab devrini öğren-miye hasredilen bu mecmuadan ancak tek bir nüshasını gördüğümden mahiyeti hakkında hüküm veremem. Islâmiyyat ve Türkiyata ait de mühim tetkikler çıkmaktadır. Taügren'in İdrîsî'nin şimal ülkelerinden bahseden fasıllarına ait tetkikleri çıkmıştır) ve Vatikan'ın İnstitut Biblicisi profesörleri tarafından neşrolunmakta olan Orientalia mecmuası (ki 1936 dan beri 5 cild çıkmıştır. Her ay çıkar. R i eh a r d H a r t m a n n idare ediyor. P e i s e r tarafından tesis edilmiş. 3u listeye İspanya'da Madrid'te arabiyatçı Asin P a l a c i o s tarafından son senelerde çıkarılmaya başlıyan Al-Andalus mecmuasını da sokmak icab eder. R â s â n e n ' i n Türkiyata.

1928 e kadar 96 cüz. kongreleri müteakip bunlarda okunan ra- . Türkiyede islâm ve Türk tarih ve kültürüne ait ilmî mecmualardan Osmanlı Tarih Encümeni Mecmuası ile Türkiyat Enstitüsü'nün mecmuası ve Türk Tarih Kurumu'nun neşri olan Belleten zikredilmelidir. üç ayda bir fasikül olmak üzere. Bununla beraber istanbul Edebiyat ve Ankara Dil-Tarih Fakültelerinin yayınları da gittikçe ilmî kıymet kesbetmekte. Suriye'de de 1921 de bir Arab Ulûm Cemiyeti kurulmuş ve bunun tarafından 1921 den başlayıp Macallat-u 'l-macmcf-i 'l-Ulmf neşrolunmaktadır [Şimdi bunun 23 üncü cildi çıkmıştır]. iktisat ve tıp fakülteleri neşriyatında dahi orientalistik bakımından sevinçle karşılanacak eserler gün geçtikçe çoğalmaktadır. her sene bir cild çıkarılmaktadır. Bağdad'da da Araplar. Bir de bu mektebin hocaları tarafından arapça olarak 1898 denberi alMasriq mecmuası neşredilmektedir. 16 cild intişar etmiştir.270 int-Joseph â Beyruth. arada 3-5 sene. Belleten mecmuası 1937 de Ankarada Türk Tarih Kurumu tarafından. Beynelmilel Müsteşrik Kongreleri Böyle kongreler geçen asrın son yarısında toplanmıya başlanmış. şimdiye kadar 9 cild intişar etmiştir. Halil Edhem Bey tarafından t e rt i p olunan bir fihristi de matbudur.. bilhassa hıristiyan Araplar edebî ilmî ve tarihî olarak 1911 denberi Luğat-u'l-arab mecmuası neşretmektedirler [şimdi Bağdad'da bir Arab islam Akademisi de teessüs etmiştir]. 1906-1925 seneleri arasında çıkan 10 cildindeki tetkikat arasında H. Lammens'in Muaviye ve oğlu Yezid'in hayatına ait büyük eserleri intişar etmiştir. bazan daha büyük fasılalarla muhtelif memleketlerin paytaht ve ilim merkezlerinde toplanarak şarkiyat i l m i n i n aktüel meselelerini müzakere etmişler. Târihi Osmani Encümeni Mecmuası (1923 ten sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuası olduğundan kısaltması TTEM) 1909 da teessüs eden tarih encümeni tarafından neşredildi. Yeni harflerle de 5 cüzü çıkmış ve 1930 da lağvedilmiştir. bundan bugüne kadar ancak iki cild neşredilmiştir. Bu enstitü bir de 1930 de ayni Köp-rülüzadenin idaresinde Türk Hukuk ve tktisad tarihi Mecmuası çıkarmaya başlamıştı. Türkiyat Mecmuası 1925 te istanbul Üniversitesinin Türkiyat Enstitüsü tarafından Köprülüzade Fuad'ın idaresinde neşredilmeğe başlamış ve 1942 ye kadar 8 cild çıkmıştır. hukuk.

bunlar bilhassa Prusya akademisi ve Göttiagen ilimler Cemiyeti neşriyatında çok intişar etmiştir. k. Mütler. Viyatıa'da (1888'de). başka mevzularla karışık neşriyat arasında. Ak. W. Avusturya ve Rus Akademileri gelmektedir.. W. August Müller. intişar etmiş ve etmektedir. Pr. Bütün bu kongrelerin mesai mahsulleri 2-3. VI. XVIII k. k.) ismindeki celse zabıtları ve küçük tetkikler mecmuası şarkiyata ve türkiyata ait müteaddid tetkikatı ihtiva etmektedir. Hamburgda (1902 de). Actes. XI. W. Berlinde (1SS1 de). Cezayir'de (1905 te). Prusya Ulûm Akademisi'ııin Abhandlungen der Kaiserlichen Preussischen Akademie der İVissenchaften (kısaltma ile: Abh. XII. XV. Florenz'de (1878 de). Romada (1935 de). Well-hausen.) ismindeki memoire ve monografileri ile Sitzungs-berichte der Preussischen Akademie der IVissenschaften kısaltma ile: SB. III. XIX. olarak Brükselde (1938 de) toplanan kongrelerdir. tekrar Pariste (1897 de). Londrada (1892 de)r X. k. W. Almanyada Bavyera. XX. Goldzihcr. Kopenhag'ta (1908 te). Cenevrede (1894 de). II. Londrada (1876 da). İlk cihan harbi senelerinde müsteşrikler kongresi toplanmamış. XIII. sogdça ve saireye ait tetkikleri burada çıkmıştır. ancak 24 sene sonra toplanabilmişler. Göttingen İümler Cemiyeti'nin Abhandlugen der Gesellshaft (şimdi Akadvmiç) ftlr div IVissenschaften tetkikat serisinde ve Göttingener Gelehrter AmAp -ı nam neşriyatlarında Nöldeke. Le Coq. Bunlar da XVII. k. k. Trancasiions Verhandlungen ve Trudı gibi isimler altında intişar etmiştir. Lüders.271 porlar cildler halinde neşredilmiştir. Leidende (1932 de). Ulûm Akademileri neşriyatında Şarka ait yazılar Şarka ait en ciddi ilmî tetkikat ayni zamanda umumî ulûm akademilerinin neşriyatında. Scha- . k. Leiden'dc (1883 te). Atinada (1912 de) toplanmıştır. K. IX. k. J. Bang. V.kongre Pariste (1873 te). k. Saksonya ve sair ulûm akademileri neşriyatında da Şarka a i t tetkikler neşredilmişse de. Pr. W. k. E. 1. k. k. XIV. k. Pomada (1899 da). Fhning gibilerin türk dil ine. VII. Katanov'un kitapları meyanında. k. ki şarkiyata ait çok mühim ilmî raporları i h t i v a ederler. F. k. kongre olarak Oxfordda (1928 de). W. XVI. Bunların başında Alman. Bu nevi raporlardan bizim İstanbulda ancak bazı c i l dl e r Türkiyat Enstitüsünde. hatta bazan 5-6 cild halinde Travaux. Sachu islâmiyata. k. H. Attı. H. Paul Horn. Ban?. k. IV. Ak. k. Stokholmde (1889 da). VIII. Petersburgda (1877 de).! Marquart. Asariatika Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü kütüphanelerinde bulunmaktadır.

Bunları ge^en asırda Melanges Asiatiçues unvanı altında ayrıca toplayıp cildliyorlardı. 87 de Ortaasya tetkikatı. celse zabıtları ve makaleler Sitzııngsberichte der Wiener Akademie dar Wissen-schaften (kısaltma ile: SB. W. diğer birlerinin İslâm ve Çin tarihine ait yazıları burada i nt i ş ar etmiştir. Sogd ülkesi tarihi ve tarihî coğrafyası. larda çıkmıştır. V. Karabaçek. Frâhn'in Hazarlara ve Başkurtlara ait Arap haberlerinin tahlili (1822.) de İslâm ve Türk âlemine dair mühim makale ve tetkikleri ihtiva etmektedir. kısaltma ile: BASR rusça olarak "Izvestiya Akadeyi Nauk SSSR.. 1918 de "Ulugbek ve zamanı. ismi altında eski Türk tarihine ait klasik tetkikleri ve saire). Wien Ak. Krause ve R.). 124. B. Yüzlerce cild teşkil eden ve bir kısmı ayrıca rusça olarak neşredilen Memoires de l'Academie des Sciences de St. Dorn'ın Hazarlara ve Kafkas kavimlerine ve Hazar Denizine ve Cenup sahiline ait Arap ve İran müelliflerinin haberlerini tetkikleri. fakat 10 cild intişar ettikten sonra bu güzel usul bırakıldı. Viyana Ulûm Akademisi'nin memoireları Denkscriften der Wiener Akadcmie der Wissensechaften (kısaltma ile: D. Wien.) de Şarka ait intişar eden tetkikat ise daha çoktur. M. W. W. Bu akademinin celse zabıtlarını ve makalelerini ihtiva eden Bulletin de VAcademie des Sciences de St. Petersburg şimdi Memoires de l"Academie de Sciences de URSS. Barthold (1897 de bunun Ortaasyaya seyahatinin hesaplan. 116. ayni müellifin Mes'u-dînin Slavlara ait haberlerinin tetkiki (1833). Bunlar hep bu Abhandlungen ve Sitzungsbericht'le-rin "histor.. Orta- .. Bulgarlara ait Arap haberleri (1830-1832). 133 üncü cildlerinde Küçükasyanm tarihi coğrafyası. Rosen ve W. Tomaschek'in mühim tetkikleri bu akademinin Sitzunngsbericht'le-rinde (meselâ 121. (kısaltma ile: MASR) da Ciı.Saleman'ın Hekim Ataya (1896). I. Buüetin'in ondan sonraki yıllarda çıkan nüshalarında K. Petersburg (şimdi URSS.. 113 te Hâmus yarımadası. Von Kremer'in.s kısımlarında basılmışlardır. lâtince). Kara-baçek'in bazı tetkikleri (meselâ 172 nci cildde onun "Türk asariatıkasi ve İslâm sanati). Charmoy'nın Temü-rün Deştikıpçak seferlerine dair haberlerin (1863). yani Balkan tarihi coğrafyası. Mzik ve saire müsteşriklerin tetkikleri bu Denkschriftlerde. Strothmann gibilerin şarkiyat ve türkiyata ait en ciddi ilmî tetkikleri intişar etmiştir. Brosset'nin Ermeni ve Gürcü tarihine ait tetkikleri intişar etmiş ve son zamanlarda da Bar. 117 cildlerinde "Şimal ve Skit ülkeleri hakkında eski haberlerin tenkidi. Ak. Ulûm akademileri arasında Şarka ait tetkikatın çokluğu ile Rus (Petersburg) Ulûm Akademisi belki birinci mevkii işgal etmektedir. Classe.272 eder.. philol.) un tetkikleri de bu "Memoire.

212 N. R i t t e r ve R. 36). Şarkiyatın ayrı ayrı sahalarına ait mecmualardan Türkleri ilgilendirenleri Bunlardan islâmiyeti ve islâm Alemini bahis mevzuu edenlerinden başlıca şunları zikredelim: Der islam. [Şimdiye kadar 28 cild çıkmıştır]. 15). 27) ve Hazarlara (N. B e c k e r tarafından Strassburg . 11). F. kısaltma ile: Cr. ASR) çıkmaktadır. Hirth ve Dr. ki bunda da şarkiyata ait kısa makale ve mülahazalar intişar ediyor. Kowalsky ve Zaiaszkowski gibilerin turkiyata ait değerli tetkikleri intişar etmektedir. Krakow'daki Lehistan Ulûm Akademisi'nin Memoires de la Commission Orientaliste ismiyle 1919 da başlayan neşriyatında da 'T. Vladimirtsev'in ve Poppe'nin Moğol filolojisine. 29).Berliade neşrolunmak üzere 1910 da tahssis edilmiş. tnostransev'in iraniyata. eski Os-manlıcaya (17. Bunlar arasında Kowalski'nin Türk aruzuna (N. H.asyada bulunan Manihayi yazılarına (1907. Son zamanlarda bir de Dokladı Akademiyi Na-uk RSSS (Comptes rendus de l'Academie de URSS. 1913) ve İran fi l ol oji sine (meselâ 1914) ait kıymetli makaleleri ve Asya Müzesindeki yazmalara ait makaleler ve fi hri s tl eri . şimalişarkî Bulgaristan'daki Türklere ve dillerine (N. İS . Bilhassa İslâm ilimlerinin aktüel meseleleri ile meşgul Tarihte Usul F. cildi olarak ta 1851 de Kazım Bek'in yukarıda (s. W.mann tarafından Hamburgda devam ettirilmiştir. İrandaki Aynalı Türkleri şivesine (N. Samoyloviç'in turkiyata. 1912. bunun V. Saadet İshakî'nin Cura Batır destanına (N. bununla beraber Akademinin ayrı sessionlarında ori-entalistler grupu faaliyetlerine dair onların makalelerini muhtevi Dok-lad (Comptes rendus) çıkarılıyor. Radloff'uü eski türkçeye ait tetkikleri (Attürkische Studien. Shiratori'ırin Hıkların nıenşeine ve Türk kavimlerinin eski tarihine. sonra H. 20) ait tetkikleri intişar etmiştir]. bundan ancak 1936 da çıkan bir cildi manzurum olmuştur. 238) zikredilen türkçe Derbend-Name ve onun ingilizce tercümesi intişar etmiştir. Kraçkovski'nin arabiyata ait müteaddit makaleleri ile Barthold'un sayısı pek çok olan tetkikatı hep bu Bulletin'lerden intişar etmiştir. Zajaczkowski'nin Karayım türk diline (N. C. S t r o t h . 16). akademinin bir de yabancı âlimlerin eserlerine tahsis edilen Memoires des savants etrangers unvanlı bir serisi vardı (şimdi yoktur). 5) Karayiın Türk şivesine (N. sonrasını göremedim. Chuastuanift ve saire). [Şimdiye kadar bu mecmuadan 36 cüz intişar etmiştir.

Burada (1927) benim de eski Horezm diline ait makalem basılmıştır. panturanizme (c. Krenkov. Müsteşriklerden F. hilafet meselesine (c. 12. Leipzig Asia Maior neşriyatı tarafından 1924 te tesis ve A. J. Bunda bilhassa Türk tarihine ait çok mühim makaleler çıkmıştı. burada ayrı islâm milletlerinin mukadderatına. 15) ve Bartholdün Ortaasya türkleri tarihine ait konferansları da intişar etmiştir. tarih ve kültürüne dair neşrolunan mecmuaların en ilmîsi Hindistanda Haydera-badda burasının hükümdarı ve onun münevver maiyeti tarafından tesis olunan İslamic Culture Board cemiyetince 1927 de müslüman İngiliz Marmaduke Pictuall idaresinde neşrine başlanan ve üç ayda bir çıkan islamic Culture mecmuasıdır. Boğazlar meselesine (c. fakat ilmî kıymeti yoktu. Berlinde 1913 te tesis olunan İslamı öğrenme cemiyeti (Gesellschaft für Islamkunde) tarafından Prof. 1937 ye kadar 10 kadar cild çıkmıştı. ncü cildi çıkmıştır. Pozd-neev'in eline verdi. İslamica. G. 1912 de ancak bir cild intişar etti. brr cüzden fazla çıkamadı. 2). Jâschke'nin son inkılâp zamanı Türkiyesinin siyasî takvimi (c. . 7) dair makaleler neşrolunduğu gibi.— 274 — oldu ve Becker bu mecmuada İslâm âleminin iktisadî tarihini öğrenmek hususunda çığır açan tetkikatını neşretti (bunların çoğu B e c k e r 'in mecmuai âsârı olan Islamstudien nam iki cilde de g-irmiştir). Fischer tarafından idare olunan ve islam ilimlerinin daha spesial meselelerine tahsis edilen mecmuadır. Rusya Türklerinin meselelerine (c. 10. 4). 23). Bu mecmua Der İslam'a nazaran daha aktüel meseleleri bahis mevzuu ediyor. Horowitz ve sairenin makaleleri ile birlikte Hind müslüman alimlerinin o cümleden Hind Müslümanlarının büyük âlimi Süleyman Nadvi'nin makaleleri intişar etmiştir. Rusyada Barthold bu mecmuanın ve Der İslam'ın işini görmek üzere rusça olarak Mir İslama (islam Âlemi) isminde bir mecmua tesis etmişti. 1930 a kadar 4 cild çıkarak durdu. Mecmua bunların elinde de bir kaç sene çıktı. Kampfmeier'in idaresinde çıkan mecmuadır. Hammer'e kadar Türklere ait Avrupa tetkika-tına (c. 1934 senesinin cildinde benim de «İslamiyet ve coğrafya ilmi» isminde bir tetkikim basılmıştır. Müslümanlar tarafından İslam Âlemi mukadderatına. J. Barthold 1917 de Musulmanski Mir (Müslüman Âlemi) isminde bir mecmua neşrine başlamıştı. 1942 de 24. Die Welt des Islams. G. Rus hükümeti bunu fazla «bitaraf ve ilmî» bularak kendi siyasetini daha iyi aksettirecek olan Prof. 5).

Papalığın neşriyatında da (o cümleden Orientalia Christiana Perio-dica'da) hristiyan Şark mevzuu mühim yer tutmaktadır. Fransada ayni mevzu üzerinde 1896 da neşrine başlanan Revue de l'Orient Chretiene 1934 e kadar 28 cild çıkmıştır. olarak daha 10 cild. 203 N.'1938 e kadar 18 cild çıkmıştır. Bu cildlerde. A. 1917-22 seneleri arasında 6 cildi çıkmıştır. Mecmuada ilmî tetkikat ile birlikte siyasete kaçanları da vardır. Ayrı Şark ıuıntakalarımn tetkikini gaye edinen ilim cemiyetleri nden bazıları da Türk ve İslâm âleminin bu gününü ve geçmişini öğrenmekte kaçınılmıyacak derecede mühim neşriyat yapmaktadır. Memun zamanında yapılan İncil tercümesi. tarafından Şarka ait mühim vesikaları İhtiva eden Patrologia Orientalis mecmuası neşrederler. Birde 1902 de Hamburgda toplanan beynelmilel müsteşrikler kongresi karariyle Petersburg Ulûm Akademi- . 1908 e kadar 12 cild. Ermeni ve Süryanilerin tarihi eserleri. Yine Fransızlar.275 - Hristiyan Şarka ait mecmualardan Prof. meselâ El-Bîrûnî'nin Hıristiyan alemi ve dini hakkındaki yazıları da tahlil edilmektedir. Gürcü. Emevi halifesi Ömer bn Abdulazizin hayatı. Orta-asyayı öğrenme cemiyetleri başında Londrada faaliyette bulunan İngiliz Kıraliık Ortaasya Cemiyeti gelmektedir. ceman 36 cild çıkmıştır. bu mecmuada İslâm âlimlerinin. 1926-41 arasında ayni Baumstarkın idaresinde (üçüncü seri» olarak 14 cild.170 de zikredilmiştir. ki bunlardan birisi yukarıda s. Marr ve K r a ç k o v s k y idaresinde Xristianskiy Vostok mecmuası neşredildi. El-Bîrûrî'nin Şark Hristiyanlarına dair kayıtları ve saire mevzularda mühim tetkikler çıkmıştır.. Ingilterede bu mevzu ait olmak üzere 1920 den başlayıp The Ch-ristian Ecst mecmuası neşredilmektedir. ki 1914 te teessüs etmiş ve neşretmekte olduğu Journal of Royal Central Asiatic Socie/y bugüne kadar 28 cild çıkmış bulunmaktadır. Baumstark tarafından Romada 1901 de tesis olunan Orients Christianus senelik mecmuası önde gelmektedir. Ayni mevzua ait olmak üzere Rus Ulûm Akademisi tarafından B a r t h o l d . 1911-1924 te <yeni seri. Hristiyan Şarka ait en ciddî ilmi mecmua budur.

o cümleden Çinli âlim Wan . Almanyada yine T'o-ung pao gibi Uzakdoğu tarih. dil ve kültürüne tahsis edilerek Asia Majör mecmuası neşredilmeye başlandı. sonra buna benzer bir zümre 1911 den baş-lıyarak Şredniaya Aziya. yalnız Arriyanos'un İskender Anabasis'ini neşrettiğini hatırlıyorum. ve bilhassa Pelliot tarafından Orta ve Uzakdoğu tarihine ait ilmî neşriyatın tenkidleri. S c h i n d l e r ve Fr. 1896 da Taş-kentte Prof. Kümmel ve Cohn W i e n e r idaresinde çıkmaya başhyan bu mecmua 1922 de «ye- . bir de 1900-1910 arasında 10 cild kadar »yeni seri» diye bir muvazi seri neşredilmiştir. C o r d i e r tarafından neşrine başlanan T'oung pao mecmuası gelmektedir. Bu mecmua Orta-asyaya ait Yunan ve Arap klasiklerini de neşretmeyi tasarlamıştı. Bunda da Pelliot ve saire fransız Uzakdoğu ve Ortaasya mütehassıslarının mühim makaleleri yayınlanmıştır. son zamanlarda Cordier ve P. Bu komite tarafından. etnografya ve tarihî coğrafya meselelerine. 1912de O. Bu çok ilmî mecmuada Türk ve Moğol tarihine ait pek çok makaleler. Uzakdoğuya ait neşrolunmakta olan ilmî mecmualar da Türk tarihi için istifade edilecek olan tetkikatı ihtiva eder. tahsis edilerek Ostasi-atisehe Zeitschrift mecmuası çıkmaktadır. bilhassa Bar t h ol d 'un yakından iştirakiyle. yani Ortaasya ismiyle bir kalın mecmua tesis etmişti. Şimdiki hali bence meçhuldür. Pel-liot ve nihayet yalnız Pelliot tarafından neşredilmiştir. W e l l e r tarafından idare olunan bu mecmua 1933 e kadar 10 cild iatişar etmiştir.— 276 — si yanınında bir Ortaasya ve Uzakdoğu tetkik komitesi kurulmuştu. B. Ancak ilk cihan harbine kadar devam etti. 1935 e kadar 31 cild çıkmış.Kuwey'in ve Barthold'ün Ortaasya tarihine ait eserlerinin tenkidi neşredilmiştir. Bartholdun teşvikiyle ve S m i r n o v idaresinde kurulan bir Ortaasyayı öğrenmeyi sevenler derneği (krujok)'de ayni sene Vestnik Sredney Aziyi (Ortaasya muhbiri) ismiyle bir popüler-ilmî mecmua neşrine başlamış. Izzıestiya Komiteta dlia izuçcnya Vostoçnoy i Sredney Aziyi isminde bir mecmua da neşrediliyordu. Bunların başında Hollandada Leidende 1890 da bu şehir Üniversitesinin Sinoloji profesörü G. 1924 e kadar 24 cild çıkmıştır. Sonra 1924 te Leipzigde Uzakdoğu ve Ortaasya tarih. Bu mecmua 1910dan sonra fransız müsteşriki E. Bir de Saygon'da Fransız Uzakdoğu Mektebi tarafından 1901 den başlayıp neşrolunmakta olan Bulletin de VEcole Française d'Ext-reme Orient (kısaltması: BEFEO). S ehle gel ile Paris Şark dilleri mektebi Sinoloji hocası H. ilâve olarak ta Uzakdoğu sanat tarihine. C h a v a n n e s ile mumaileyh Cordier tarafından.

372-75) «Vestnik Asiyi» de münderiç makalelerin D. Ferguson. Rusların Vladivostok'ta 1900 de aynı tipte kurduğu Şark Enstitüsünce çıkarılan Izvestiya Vostoçnago İnstituta (1900-1919) ve Xarbinde 1909 de tesis ettikleri Rus oryantalistleri Cemiyeti tarafından neşrolunan Vestnik Aziyi (1909-1927) mecmuaları da Moğol ve Mançuların tarih. Rusyanın yayılma plânlarına giren yerlerle. Bu mecmua 1931 e kadar çıkan 63 cildinde eski Türk ve Moğol tarihine dair Çin kaynakları tercüme ve istifade olunmuş.— 277 — ni seri» sine başlamış ve Berlinde Sinoloji profesörü E. Türkler ve Cinde Türkler ve( islâmlar meselesi için bunlardan «Şimalî Çin Şubesi> nin organı sıfatiyle çıkarılan Journal of the China Branch ile Journal of the North China Branch of Royal Asiatic Society bilhassa mühimdir. B. etnografya ve hukukuna dair makaleler yayınlıyorlar. dil. List of artikles vvhich have appeared in the JNCBRAS 1912-2931) görecektir. . çiniyatçı Hirth. I to vol. sonra da Tokyo'da neşrolunan Transactions of the Asiatic Society of Japan mecmuaları vardır. s. orada teşkil edilen yeni bir üniversite ile yine orada tesis olunan <Uzakdoğu Ulûm Akademisi» ne geçti ve bu akademinin 1932 sene neşriyatından bir makale (Tölös ve Tar-duşlara ait bir yazı) türkçe olarak da yayınlanmıştır {Ülkü VII* Ankara. onun 1924 te çıkan 55 inci cildine ilâve olarak neşrolunan ilk 54 cildinin indeksi (P. 1914 e kadar 42 cild çıkmış. ekseri Rus ilmî müesseseleri gibi. burada Japonların ve Çinlilerin elindeki ülkeler ve kavimlerle meşgul oluyorlardı. H â n i s c h ve saire idaresinde devam etmiştir. sonra «yeni seri» si başlamıştır. Sovyetler devrinde Vla-divostok Şark Enstitüsünün işleri. Bundan başka Japonların Asya Cemiyeti tarafından 1874 tenberi Yokohama'da. Woo and Chao. ki bunda da Uzakdoğu Türk ve Moğolları tarihine taalluklu makaleler oluyor. lndex to the JNCBRAS for vol. Bu mecmuadan istifade eylemek için rehber işini. Wylie ve Parker gibilerin eski Türk tarihine dair tetkikleri bu mecmuada yayınlanmıştır. P a n-t e ley ev tarafından 1927 de bir fihristi neşredilmiştir. Fakat bunlardan kuvvetli ilim ehilleri olmadığından neşriyatları fazla bir ilim kıymeti kesbetmiyor. Bir de İngilizlerin Uzakdoğu'da Çin tarih ve kültürünü yakından öğrenmek maksadiyle Royal Asiatic Society'nin Çin şube'leri sıfa-tiyle 1858 de tesis attikleri müesseselerin neşriyatları zikredilmelidir. 1936. LIV) ve mecmuanın 1931 de çıkan 63 üncü cildine ek olan 1912-1931 seneleri cildlerinin indeksi: (z.

Afganistan ve Horasan tarihine de ehemmiyet verir olmuşlardır. sanskrit edebiyatına ehemmiyet vermişken 1902 den sonra Hindistandaki müslü-man sülâleler ve Türkler tarihine. Eberhard'ın makaleleri de intişar etmektedir. VII. Bibel ve Yahudiliğe ait olanları mevzuumuzun dışında kalır. H. XXV. 1919-1922 de New China Reviezu ismi ile çıkmaktadır. Bunlarin başında ingiliz Kırallık Cemiyetinin Bengal ve Bombay şubeleri'nin neşriyatı mühimdir. [Monumenta'da bizim Ankara Üniversitesi profesörü W. 1896. cildde Kay kabilesi hakkında Çin kayıtları mevzuu üzerine makalesi vardır]. Onasya tetkikine tahsis edilen ilmî cemiyetler'in Şarkı Kadim. brahman Hindistana.-278Bunlardan başka Avrupalıların Çin'de dinî ve misyonerlik teşkilâtları tarafından neşrolunan mecmuaların bazıları da bizim Türk ve İslâm âlemi için mühimdir. Uzakdoğu neşriyatı arasında Türk tarihi için mühim tetkikleri yayınlayan The China Reviezv mecmuası mühimdir. Bu mecmualar ilk serilerinde daha ziyade budizme. Parker'inkiler (XX. XXI. Rusların Trudı'sında ise Çengizin «Gizli tarihi» (Yüan-çao-pi-şi) ve daha diğer mühim tercümeler neşredilmiştir. Avrupa ve Amerikada intişar etmekte olan sinoloji müesseseleri neşriyatı meyanında bilhassa Frankfurt Sinoloji Enstitüsü tarafından 1927 de neşrine başlanan Sinica mecmuası çok mühimdir. XXIV. Cenubî Asyadan bizi bilhassa Hindistana ait ilmî mecmualar ilgilendirir. Eski Türk tarihine taalluku olan yazılardan E. Bengal cemiyetinin 1905 te neşrine başladığı bir Memoire'ları da vardır ki. 1892. 1900) mühimdir. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal ve Journal of the Bombay Bransh of the Royal Asiatic Society 1841 denberi her sene muntazam çıkmışlardır. 1899. Bunların başında Pekindeki Katolik Üniversitesi tarafından neşrolunmakta olan Monumenta Serica [1935-1947 arasında 12 cild çıkmıştır] ile Pekinde Rus Misyoner Cemiyeti'nin neşrettiği Trudı Pekinskoy Duxovnoy Missiyi (1852-66) arasında 4 cild çıkmıştır) mühimdir. sonra çıkıp çıkmadığını öğrenemedim. 1918 e kadar bu mecmua da intişar eden makalelerin indeksi F e r g u s o n tarafından neşredilmiştir. Bu mecmua 1872 denberi Honkong'da intişar etmekte. islâm devrine de temas eden ilmî cemiyetlerin başında gelen 1878 de kurulan Alman Filistin Cemiyeti (Deutsche Palastina Verein) nin mezkûr senede başlayıp çıkan ve bugün dahi çıkmakta devam eden Zeitschrift des Deutschen Palestina Vereines mecmuası (ki 1878-1930 seneleri ara- . 1923 e kadar 8 cild çıkmıştır.

— 279 — sında 50 cild çıkmıştır) ve 1895 te teşekkül eden Alman Önasya ve Mısır Cemiyeti (Deutsche vorderasiatisch-aegyptische Geselschaft) nin 1896 dan başlayıp neşredilmekte olan Mitteilungen der Deutschen Vor-derasiatisch-Aegyptischen Gesellschajt mecmuası zikredilmelidir. 49. Memoires publies par VInstiute Française d'Archeologie Orientale dıı Caire ismini taşıyan 1902-1938 arasında 71 kadar cilt halinde çıkmış bulunan mecmua önce daha çok bu memleketteki eski Mısır eserlerine. ki bunlardan birinci mecmuanın ikinci cildi P. İkincisinin 13. B i t t e l ' i n Küçük Asya tetkikatına. cildi ise İznik asarı islâmiyesine ayrılmıştır. Pelliot'un eski Türk takvimine ait tetkiki (c. Ayni zamanda İngilizlerle Yahudiler de Kudüs'te bir Filistin Şark Cemiyeti (The Palastine Oriental Society) kurmuşlar ve bunun tarafından da 1920 den başlayıp Journal of the Palostine Oriental Society mecmuası çıkarılmaktadır. E. Herz. Alman Arkeoloji Enstitüsünün Irandaki mümessili Prof. Arkeolojiye ait neşriyatın başında Fransızların daha Napolyon zamanında Mısırda tesis ettikleri ve yukarıda zikrettiğim Fransız Arkeoloji Enstitüsü'rıün Memoire'ları gelmektedir. Bu son cemiyetin 1930 da çıkan raporundan o sene Almanyanın en güzide alimlerinden mürekkep 433 azası olduğunu görüyoruz. ki bu güne kadar 20 cild çıkmıştır. 1924) zikredilmelidir. İnkılâptan sonra Istanbuldaki Alman Arkeoloji Enstitüsü 1932 de Istanbulda Istanbuler Mitteilungen ve Istanbuler Forschungen serilerini neşre başladı. Wittek'in Menteşe oğulları tarihine. 5. 1912 ye kadar 16 cild çıkmıştı. İstanbuldaki Fransız Arkeoloji Enstitüsü de 1933 ten başlayıp Memoires ve Etu- . Memoires publit's par les Membres de la Mission Archeo-logiaue Française au Caire 1886 dan 1936 ya kadar 31 cild çıkmıştır.-feld tarafından Archeologische Mitteilungen aus Iran neşredildi (1929-1938 arasında 1-9 cildleri çıkmıştır). Bu mecmuada Türk tarihine ait çıkan yazılardan ezcümle P. Şarkiyatın ayrı branşlarına ait neşriyat arasında bilhassa İslâm ülkelerinin Arkeoloji ve sanat tarihi meselelerine tahsis edilenleri zikredilmelidir. hiyerogliflere tahsis edilmiş idiyse de son zamanlarda Mısır ve komşu memleketler ve o cümleden Anadolu İslâm eserlerine de yer ayırmaktadır. Buna uyan Mısır âlimleri de Mısırdaki İslâm eserlerine ve kitabelerin neşrine tahsis edilen yayınlar yapmaktadırlar. si K. Istanbulda mülga Rus Arkeolojisi Enstitüsü tarafından da Bulletin de Vlnstitut Archeologiqe Russe â Cçnstantinople mecmuası çıkarılıyordu.

Kafkasya için de Rusların Materyali po arxiologiyi Kavkaza mecmuaları vardı. 11. Glück'ün İstanbul çeşmeleri. Bu mecmuada Hin-distanın islâm eserlerine mühim yer ayrıldıktan başka hatta arkeoloji dışında tetkiklere de yer veilmektediir. Hindistan için Denlide ingilizlerin tesis ettikleri Direction of Arc-haeology of India tarafından neşredilmekte olan Memoirs of the Arc-haelogical Survey of Indiâ mühim yer tutmaktadır. ki 1920-1937 arasınna 18 cildi çıkan ciddi Paris mecmuası (Türk tarihine taalluklu gayet mühim yazılar ve resimleri ihtiva eder). Sanat tarihine ait neşriyat'a gelince bunların C. ki El-Biruni'nin. Âthâr-i İran. Annales du Service arc-heologique de l'İran (Y. S a l o m n y tarafından Dresden'de 1925 ten başlayıp neşredilen ve şimdiye kadar 8 cildi çıkan Artibus Asiae mecmuası. Leipzigde 191 Oda H . Babinger'in Osmanlı sanat tarihi menbaları hakkındaki tetkikleri enteresandır). A. G r o s s e tarafından neşredilir. cild benim «Birunis Picture of the World> nam eserimi teşkil etmektedir. Memlûklar ve Temür devrine ait sanat eserleri hakkında mühim makale ve tetkikleri ihtiva eder). G l ü c k . Viyana Asya Sanat ve Kültür Muhipleri Derneği tarafından 1928 de neşrine başlanan Wiener Beitrâge :ur Kunst-und Kulturgeshichte Asiens mecmuası (ki 1937 ye kadar 11 cild çıkmıştır.h e tarafından çıkarılmaya başlayan Orîentalisches Archiv. P e l l i o t ve M. G r o t . Revue de'Art oriental et d'Archeologie. şimdi repub-Ii ki l er i n ayrı neşriyatı varsa da bunlar hakkında kâfi malûmatım yoktur. Fuat Köprülünün Osmanlı devletinin menşeine ait eserini (III) ihtiva etmektedir. (1940 ta çıkan 53. P. 1924 tenberi Leipzig'de neşrolunmakta olan Jahrbuch der asialisehen Kunst mecmuası ( S a r r e .280des Orientales unvanWı jşltında çok kıymetli tetkikler neşretmiye başlamıştır. asır cihan coğrafyasına.. F. Küçük Asyaınn tarihî coğrafyasına ait tetkikleri. ki şimdiye kadar üç cilt çıkmıştır. Memoircs'lardan ilk cildi İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki minyatürlü yazmaları tetkike tahsis edilmiştir. o zaman etnografyası ve kültür hayatına ait malûmatını ihtiva etmektedir). Syria. Ortaasya'ya gelince buranın asariatikasına ait Rusların Taşkent'teki Türkistan asariatika cemi-yeti'nin neşriyatı olduğunu yukarıda zikrettik. C o h n W i e n e r ve K ü h n e l gibi mühim islâm sanat tarihçilerinin iştirakiyle E. G o d a r d . İslâm. H e n z e ve A. S m i t h tarafından 1936 da çıkarılmaya başlamıştır).k muharrirlerine. Etudes'lerin çıkan cüzleri de muasır Tür. ilk cildinde H. Bu enstitü bir de ayrı ve büyük folio eb'adında arkeoloji tetkikleri (Monuments tures d'Anatolie) neşretmektedir. Amerikada Michigan üniveasitesinin islâm sanatı semineri ve güzel sanatlar enstitüsü .

bilhassa şarkî İran ve Afganistan asarına ait kıymettar resimlerle dolu Bulletin of the American Institute for Persian Art and Archealogy (bundan 1943 e kadar çıkan 7 cüzünü gördüm) kültür tarihimiz için çok istifade edilecek dergilerdir. ingilizce ve almanca da intişar etmektedir.— 281 tarafından Mehmet Ağaoğlunun idaresinde 1934 te çıkarılmaya başh-yan Ars İslamica (1938 e kadar 5 cild çıkmıştır ve çok güzel resimlerle doludur). Bugün Avrupada neşrolunmakta olan şarkiyat mecmualarının en ciddtlerindendir. 1943 e kadar 36 cild çıkmıştır. Revista degli Studi Orientali. Mi-norsky ve Baily. (Şark Dilleri Semineri son zamanlarda Auslandhochschule'ye çevrilmiştir). Türkolojiye ait Martin Hartmann. Jâschke ve sairenin makaleleri. Mitleilungen des Seminars für Orienta-lische Sprachen zıı Universilet Berlin (kısaltma ile: MSOS) Berlin Üniversitesi şark dilleri semineri tarafından E. zaten Annales de Musec Guimet daha 1880 de çıkmaya başlayıp 1909 a kadar 33 cild çıkmıştır). Mordtmann. Minovi ve Taqizade gibi İranlı alimler de buna işti rak etmektedirler. Burada bilhassa italyanların önder müsteşriki Michael Angelo Guidi'nin arabiyata ait tetkikleri mühimdir. Bartholdun Şarka ait Rus neşriyatını tenkitleri intişar etti. Macarların Berlinde . Londra Üniversitesinin Şark Mektebi tarafından Sir Denison Ross'ıın idaresinde 1917 de çıkmaya başlamış. Şarka ait ilmî neşriyat meyanında Şarkı öğreten yüksek mekteplerin neşriyatı da mühim yer tutmaktadır. (kısaltma ile BSOS). Henning'in kıymettar yazıları çıkmaktadır. nihayet Iran sanatine tahsis edilerek New-Yorkta İran Sanat ve Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 1932 de ç ı k ar ı l maya başlıyan. V. Bunda da bu üniversite hocalarından başka diğer memleketlerin Şark bilginlerinin de yazıları çıkmakta. 1942 ye kadar 11 cild çıkmıştır. Bunlardan şunları zikredelim: Bulletin of the School of Oriental Studies. G. Burada pek çoğu tedris maksadiyle yazılan eserler ile beraber orjinal ilmî tetkikler de çok çıktı. Roma Üniversitesinin «Şark Mektebi» (Scoula Orientale) tarafından 1906 da neşredilmeğe başlamış ve 1938 e kadar 17 cild çıkmıştır. makaleler italyancadan başka fransızca. Sachau'nun idaresinde 1900 senesinde Batıasya ve Doğuasya şubeleri için bazan ayrı cildler olmak üzere neşredilmiş. benim de Mubarekşahi Guri ve Hayder Mirza Doglat'ın eserleri hakkında iki makalem bu mecmuada ba s ı l m ı ş t ı r. J. Pariste Muse Guimet tarafından 1926 da çıkarılmaya başlıyan Revue des Arts Asiatiçues (1936 ya kadar 10 cild çıkmıştır.

Bunlardan başka ayrı Şark mekteplerinin gayrimevkut serileri vardır. Nİzam-u '1-mülk'ün Siyasetname'si (s. c. Ural-altay dilleri münasebeti tarihine dair tetkikler. tarihimize taalluku olan bazı ermeni metinleri hep bu «Trudı» meyanında çıkmıştır. Bunlardan Fransızların daha 1795 de tesis etmiş oldukları Paris Elsine-i Şarkiye mektebinin 1871 den başlayıp neşrettiği Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes başta gelmektedir. Universiteta) da bir çok cildler teşkil eder.2. Her 20 cild bir seri olmak üzere şimdiye kadar 6 seri çıkmıştır. Türkiyenin ve Türk edebiyatının tarihi ismi altındaki eserleri. 2) Rizaquli Han Hidayet Lâlabaşı'nın Horezm sefaretnamesi (s. 7-8). Bunun gibi Tü- . 46).— 282 — tesis ettikleri Macar Enstitüsü tarafından 1920 denberi neşredilmekte olan Ungarische Jahrbücher mecmuası da zikredilmek icab eden ciddi ilmî bir dergidir. şimal ülkeleri Türkleri tarihine ve şivelerine ait Marquart'ın yazıları intişar etmiştir (c. 2. 4. Memlûk Baybars'ın destanı. 9). ki 1935 e kadar 14 cild çıkmıştır. 1. Nalivkin'in Hokand (Fergane) tarihinin fransızcası (s. Kanunî'nin Venediklilerle akdettiği muahedenin metni. Bunun gibi Moskovanın Lazarev Şark dilleri Enstitüsü tarafından «Trudı» ( Trudî Lasarevskago Instituta Vostoçnıx Yazıkov) yani «Travaux> sıda bir çok cildler teşkil etmekte. Krımıskinin Arabların ve edebiyatlarının tarihi. 6). Barbier de Mey-nard. bunun tercüme ve tahlili. c. AImanyada Bonn Üniversitesi Şark Seminer'inin neşriyat serisi olan Bonner Orientalische Studien de şimdiye kadar 25 cild çıkmış. Nâşır-i Xusrev'ın seyahatnamesi (s. c. Asadî Tusi'nin Gurşaspnâme'si (s. Tannühi'nin Mustacâd nam eseri. 22). Ebudûle-fin Türk ellerine dair yazısının tahlili ve saire vardır. 4). iran'ın ve edebiyatının tarihi. 1). 6. 1.'c. Jukovski'nin mühim farsı metinleri burada çıkmıştır. Pet. 21. çagayca lügati (s. çagatayca-uygurca Micracnâme (s. cild 4). İdrîsî coğrafyasının Almanyaya ait kısmının tahlili. ve «İran'ın tarihî coğrafyası». Fakat bunlar daha ziyade talebenin ihtyaçlarını tatmin maksadiyle kaleme alınmış eserlerdir. Tâhir Muqaddasi'nin Kitdb-u '1-bad'i va 'l-târix'inin tam metni ve tercümesi (ki tarihimize ait en mühim menbalarındandır. c. Burada türkiyata ait çok mühim makaleler. 4. ki Barthold'ün klasik eseri olan «Moğol istilâsı hengamında Türkistan> in her iki cildi. 4. 2. c. c. 2. Bunlar meyanında Abdülkerim Buuarinin seyahatnamesi (s. s. 16-18. Petersburg Üniversitesinin Şark fakültesi'nin <tzdanya» yani Pub-lication'ları (Izdanya Fakulteta Vostoçnıx Yazıkov S. ki sayıları çoktur. c. bunlar arasında Şihabeddin Sühreverdinin Münis-u 'l-cuşşâq'ı ve diğer üç risalesi. 3. 2) intişar etmiş olduğunu zikretmek kâfidir.

187). Tabaqât-i Akbarî (N. 78. Şarkî Türkistanda bulunan tarihî vesikaların tercümesi vardır). Tüzük-i cihangiri (N. Gibb memorial Publications. arada Le Strange'ın 14. 191). Prize Publication Fund (1938 e kadar 17 cild çıkmıştır. Yaqüt al-Hamavî. İbn Cubeyr. Ma'âşir-ü'1-umarâ (N. Muh-yi'd-din İbn al-cArabî. 215). Tabaqât-i xuşnuvlsân (N. 234). 213). Mesnevi Celeleddin Ruminin tenkidi neşrini. Ma'âşirü '1-umarâ (N. 1905 ten başlıyan *eski serisi» 20 eser ve 40 cildden ibarettir. o cümleden tvanov'un tsmailî edebiyatına rehber. 197). Zafernâme-i Yezdı (N. Bu neviden diğer bir mühim seri İngiliz Asya Cemiyetinin Ben-gal Şubesi tarafından Kalkuttada 1849 danberi neşredilmekte olan Bib-liotheca Indicadır ki. Câmî. nci asırda Mesopotamya ve İran. Hamdullah al-Qazvini'nin Nüzhet-ül-qulûb kitabının tabii-yat kısminin tercümesi.-283 — bingen. Gazaliyât-i Sayx-i Sacdî (N. 3 cild).'t-tavarix (N. Fârsnâme-i Hâşimî N. 22 cild çıkmıştır. Barthold'un Türkistanı ve Minorsky'nin Hudud al-Alemi gibi tetkiklerini ihtiva eder. 189). Ziyâ-u 'd-din Naxşabi (N. 181). 184). Muqaddasî (N. Mabâni-ü '1-luğât Mehdi Xân (N. Çaharmakale-i cAruzî tercümesi. Leipzig üniversitelerinde bu neviden muhtelif seriler neşredilmektedir. Baburname gibi eserleri. Jabaqâti Naşiri ve tercümesi (N. Meâşir-i rahîml (N. 119). Hamdullah Qaz-vini. Hamburg. Rayaz-u 's-salâtln (N. Divan-i türkî Bayram Xân (N. 97). İslâm ve Türk küllür tarihi için mühim menbalardan ve metinlerden Cuveynî. J. Hadîqat-ü Mhaqıqat (N. 67. Bunlardan en meşhurları şunlardır: E. iki cild). 1921 de başlıyan «yeni seri» den de 1940 a kadar 14 eser. şimdiye kadar 250 kadar eser bu seride intişar etmiştir. Târîx-i ferüzşâhî (N. Royal Asiatic Society Monographs (1938 e kadar 23 cild çıkmıştır. Mekteplerden başka Şarka tahsis edilen vakıf (fond) larm yahut hususi teşebbüslerinin serileri vardır. tbn Miskiveyh ve Semcânî'nin tıpkı basımları. 223). iki cild). Akbarnâme ve tercümesi (N. Wittek'in Osmanlı devletinin kuruluş tarihi ve saire vardır). 154). 137). Heft-i iqlîm (N. müsteşrik Gibb'in vakıfları hesabına neşredilen eserler serisi. Takizade'nin. keza ibn Ayaş'ın Mısırın Osmanlılar tarafından işgali tarihi. Birde ingiliz Kırallık Asya Cemiyeti'nin Oriental Translation Fund (1939 a kadar 35 cild çıkmışdır. Muntaxab-u. bunlardan İslâm ve Türk ve Hind İslâmları tarihine ait olanlar şunlardır: Ayîn-i Akbarî (N. Amin Ahmad Râzt. 211). W. 129. iki cild). 58. ާhcâlim-nâme (N. 100. 202) Şah Tahmasp'in hatıratı (N. 79. 119). Reşidedin. 112). Farhangi Reşidi (N. . ki arada Mirxond. 210). Breslau. üç cild).

arada bazı ilmî makaleler bulunmakla beraber siyasî idi. Münih Şark Cemiyeti ve Alman Asya Cemiyeti tarafından 1901 de neşrine başlanan Asien mecmuası (1919 a kadar 16 cild çıkmış) da bu neviden-dir.2ö4 — Eski İran takvimi. Şarka ait olmak üzere neşrolunan popüler . Şerefuzzeman Mervezi'nin Tabayil-ü '1-hayavân'ından i s t i l ı ra c at onun tercüme ve t a h l i l i ) zikredilmeden geçilemez. Denison Ross'un Şarkî Türkistan şivesi numuneleri. Bu son mecmua islâm alemine dair i s t at i s t i k malûmat neşretmek ve aktüel meselelere temas etmekle beraber ilmî kıymeti haizdir. Mecmua Kalkutta Üniversitesi namına neşrolunmakla beraber siyasî mahiyettedir. 1926 ya kadar 64 cild çıktıktan sonra yerini 1927 de arabiyatçı Prof. M a s s i g n o n ' u n sekreterliği altında tesis edilen «İslâm tetkikleri Enstitüsü* nün mecmuası olarak çıkmaya başlayan Revue des Etudes Islamiques dergisine terketti. 1913-1920 de «new-series» s ı f a t i y l e daha 8 cild. Bu mecmua da ingiliz mecmuası gibi siyasi bilhassa. o cümleden Gibb'in Ortaasyada Arap fütuhatı tarihi. Poliak'ın Mısır. ki 1926-1938 . Forlong Fund (1942 ye kadar 22 cild çıkmıştır. sonra 1855-1864 te «yeni sem ve 1865 ten başlayıp ta «üçüncü seri» olarak intişara devam etmiştir. pai»irf şrrvani'nin hayatı ve şiirleri.. M a r ç a i s'in riyaseti ve L. Fransızlardan M. ki türkçeye de tercüme edilmiştir. müstemleke meseleleri ile meşgul olmaktadır. James G. ki 1544 ten 1912 ye kadar 135 cild çıkmış. CuveynI Cihanguşâ'sinden yeni bulunan bir eski nüshanın faksimilesi. A. Suriye ve Filistinde feudalizm tarihi gibi eserler vardır). Bu mecmua da 1938 e kadar 20 cild çıkmıştır. 1921-1933 arasında «üçüncü seri» olmak üzere daha 49 cild intişar etmiştir.ilmî ve siyasî mecmualar Bunlardan biri The Calcutta Revteıv dir. N. Fransızların Şark Cemiyeti (Societe Orieritale) de 1843 ten başlayıp bir Revue de VOrient mecmuası neşretmektedir. Bunlara nisbeten daha çok siyasî olarak çıkan fakat şarkiyat ile meşgul olanlarca takip edilmeleri muhakkak faydalı olan mecmualar vardır: Bunlardan Londrada İngiliz yüksek siyasî şahsiyetlerinin ve müsteşriklerden Sir Denison Ross'un iştirakiyle neşredilmekte olan Asiatic Reviem ismindeki üçaylık (quarterly) mecmua başta gelmektedir. C h a t e l i e r Cezairdeki Fransız ilmî heyeti namına 1907 de bir Revue du Monde Müslüman tesis etmişti. Almanların «Die Welt des Islams» mecmualarına denk gelir. İtalyanlarda da Napoli'de tesis edilen Şark Enstitüsü (Istituto superiore Ortentale) tarafından bir Annali çıkarılmaktadır. Tarih-i Fahruddin Mubarekşah Gurî. ki 1854 e kadar 16 cild çıkmıştı.

New York'ta çıkar.285 arasında 10 cild çıkıp. 1944 e kadar 27 cildi çıkmıştır. 1910-1937 arasında 27 cild intişar etmiştir. 1922-1930 seneleri arasında 29 cildi çıkmıştır. Der Nahe Osten gibi isimler altında siyasi mahiyette neşrettikleri mecmualarında bazen faydalı yazı. Babinger'in Malkoçoğulları tarihine ait yazıları o cümledendir). . bilhassa Şark matbuatından hulasalar vermek maksadiyle Ori-ento Moderno mecmuası çıkarılmaktadır. Ruslar tarafından çarlık zamanında Petersburgda siyasî maksatlarla Prof.. Bütün bu son nevi neşriyatın ilmî mesaide ancak pek ihtiyatla istifade edilebileceğini kaydetmeliyim. sonra Macar parlamentosundaki siyasî Turan Cemiyeti'nin nâşiriefkârı olarak bidayetteki yolundan ayrılmıştır. Müslümanların noktainazarlarını ise bilhassa Hindistanlı Ahmedîler müdafaa etmektedirler. Bunlardan Khoja Kemaleddin ve Sadreddin tarafından Londrada neşredilmekte olan The Isla-mic Review ile Berlinde yine bunların arkadaşları tarafından neşredilen Moslimische Revue ve Hindistanda çıkan The Müslim Revieıu Lucknozu zikredilmelidir. Cholnoky Jenö'dür. Almanların da Der nene Orient. 1940 ta <yeni sem si çıkmaya başlamıştır. Şarkın aktüel meseleleri hakkında Sovyet noktainazarını tebarüz ettirerek yazılan. Makalelerin çoğu italyancadır ve siyasîdir. N. Bir de aynı maksatla Kazanda Prof. Macarlar da 1918 de Graf Teleki idaresinde bir yan ilmî Turan mecmuası neşrine başlamışlardı.'ar neşretmektedir. ilk senesinde çok ilmî makaleler de neşrolundu. Bir de Romadaki Şark Enstitüsü (İnstituto per l'Orient) tarafından muasır Şark hayatını tetkik. Hıristiyan ve islamlar tarafından münakaşa ve müdafaa mevzuu olarak müslümanlık meselesi üzerine yapılan neşriyat da ihmal edilmemelidir. İnkılâptan sonra çıkan bu nevi Rus neşriyatının başında Moskovada "Şarkı öğrenme derneği-tarafından ve hariciye memurlarından Pavloviç'in idaresinde neşrolunan Novıy Vostok (Yeni Şark) mecmuası gelmektedirler. bazen çok mühim makaleler neşredilmektedir. Her iki mecmuada müsteşriklerin ve Rusya Islâmlarının neşrettikleri eserlere ait ve faydadan hali olmıyan tenkitler de çıkıyordu. Son zamanlarda naşiri Dr. Bu cümleden Amerika misyonerlerince. bazan Margoliuth gibi büyük müsteşriklerin de iştiraki ile The Moslem World (islam Âlemi) mecmuası neşrolunmaktadır. Fr. Arada ilmî olanları da vardır (meselâ Caferoğlu Ahmedin Azerbaycandaki sayecilere. Pozdneev'in idaresinde bir «Mir Islama^ mecmuası çıkarıldığını zikretmiştim. Katanov'un ve Yemilyanov'un idaresinde «gayrirus milletler» in hayat ve edebiyatını t e t k i k ve hulâsa etmek maksadiyle 1912 de Inoreodçeskoye Obezrenyc mecmuası çıkarıldı.

25. Theodor Nöldeke (1906.. Miscellanea in memoriam. gibi unvanlar verilir. Fransız. Uz. ki 1927 de çıkmıştır) gibi makaleleri burada zikretmeden geçmiyelim.. Giese (1940). İslam ve Türk Aleminin tarih ve kültür meseleleri ile ilmî esasta çalışan zevat Şarkiyata ait eser ve mecmuaları tetkik etmekle i k t i f a edemezler. Fr. Bunlardan meselâ İngiliz. Festschrift. G. A. E. Belçikada Brükselde 1925 tenberi neşrolunmakta olan Byzantion mecmuası. Baron V. 2 cild). Rosovski (bilhassa Peçenek. Hirth (1920) E. Livre d'hommage â la memoire de.. Rusların Vizantiyslçi Vremen-nik mecmuası... Wittek ve Honigmann gibilerin Anadoluda islâm devri tarihine. Vernadski. Ma-nuel. Browne (1920). Sachau (1915). P. N. tarihimiz için çok mühim tetkikleri ihtiva etmektedir. P. cemiyetlerin ve mekteplerin seneidevriyesi dolayısiyle de çıkarılır. meselâ umumî coğrafya. etnografya. Alman. Fleischer. . Commentationes in honorem. Joseph Strzygovvski (1923). Beliayev (bunun metrolo-jiye ait makaleleri çıkmıştır). Rosen (1897).. Anadolunun tarihî coğrafyasına dair yazıları. A. Rusların 10. yine Pragda rus bizantoluğu Kondakov namına tesis edilen seminerin neşriyatı olan Seminarium Kondadovianum (Recueil d'etudes Byzantines. Festansgabe. bazan bunlar ilmî müesseselerin. Radloff (1918) F.. Vilhelm Thomsen (1912). Anniversary volum. W. Barthold (1927). Kondakov semineri mecmuasında D. Bizantolojiye ait Almanların neşretmekte oldukları Byzantinische Zeitchrift. 24). N. 3). Koman ve Kıpçak-ların tarihine dair). Brendi. Selçukların 1221 de Kırımda Sudaki fethetmeleri (c. Byzantion da Gregoire. Melanges. G.— 286 — Şarka ait malûmatı muhtevi diğer neşriyat Şarka ait neşriyattan asla ihmal edilmemesi icap eden bir kısmı da muhtelif alimlerin ilmî mesaisini takdir ederek neşrolunan ithaf cild-leri dir. Kahle (1935). asırda Azerbaycana taarruzları (c. Bunlardan bizim İslâm âlemi ve Türkiyat ile meşgul olanlar ezcümle şu alimler namına çıkarılan ithaf mecmualarını görmelidirler: H. Ignaz Goldzieher (1912). Vaselovsky (1914). ki bunlara Symbolae grammatieal in honorem. ulûm akademileri bahsinde dediğimiz gibi. ve Rus arkeoloji coğrafya ve antropoioji mecmualarında bize ait pek çok kıymeltar tetkikler çıkmıştır. Rusların 1894 tenberi neşrettikleri Vizan-üyski Vremennik mecmuasında çıkan «Selçuknamelere göre Bizans» (c. Georg Jacob (1932). Toll. arkeoloji. Hele bu memleketlerde sinoloji ve bizantolojiye ait neşriyat tarihçilerimiz tarafından asla ihmal edilemez. lengüistik ve numizmatik sahalarına ait neşrolunmakta olan yahut neşrolunan mecmualarda Şark ait tetkikatı da mukakkak gözden geçirmiş olmalıdırlar.. Sven He-den (1936). W. 1927 de çıkmaya başlamıştır). Tork. antropoloji.

.. R.. etnografya ve statistik gibi şubelere bölünmektedir) mecmualarında Ortaasyanın ve diğer Türk ülkelerinin coğrafya ve etnografyasına a i t çıkan makaleler tarihimizle uğraşan hiç bir âlimin ihmal etmesi caiz olmıyacak kadar mühimdir. Taşkentte intişar eden Türkistan şubesinin "Izvestiya. ismindeki yazısı ve seyahatlarına ait raporları zikredilmelidir... Orenburg şubesininki 1917 ye kadar 10 cild. Kafkasya şubelerinin "Zapiski. Bunlardan Garbî Sibirya şubesinin "Zapiski.. leri 1913 e kadar 5 cild. Rus Coğrafya Cemiyeti'ne gelince onun Kafkasya. Bunlardan D. lnsilizlerin İncil Arkeolojisi Cemiyeti neşri olan Procee-dings of tlıe Socicty of Biblical Archaelogy mecmuasında. İngilzler tarafında Ortaasyada taharriyatta bulunan Sir Aurel Stein gibi ve Önasyada tetkikatta bulunan Ramsary.. (Obşçestvo Krayovedenya) leri ve sairenin eline geçmiş bulunmaktadır. leri 1852-1916 seneleri arasında 30 cild. Almanların Sâmî kavimlerin kültürüne ve dillerine tahsis ettikleri Zeitschrift für Semitistik und verzuandte Gebiete mecmuasında (ki 1922-1935 arasında 10 cild çıkmıştır) yine Önasya ülkelerinin islâm devri tarihi için mühim tetkikler intişar etmiştir.. Londradaki Kraliyet antropoloji cemiyeti tarafından neşrolunan Journal of the Royal Antropologecal Societyberinde de Türk . Rus statistik komiteleri ve coğrafya cemiyetleri tarafından idare edilen bu mesai bugün ayrı ayrı re-publiklerde açılan Sovyet Ulûm Akademisi (yani Leningrad akademisi) şubeleri yahut müstakil ulûm akademileri "Ülke öğrenme cemiyet. ve "Garbî-asyanın tetkik problemleri. leri 1917 ye kadar 15 cild. Kiakhta.. ingilizlerin The Geographical Journal ve rusların Zapiski Russakago Crogra-fiçeskago Obşçestva (ki umumî coğrafya. Orenburg. sı 1894-1917 arasında 25 cild çıkmıştır. Türkistan. Kafkasya şubesinin "Zapiski. Hograthe ve J. D. Semipalat şubesinin "Zapiski. bunun "İzvestiya. İngiliz ve Rus coğrafya cemiyetlerinin neşriyatında. lan 1918e kadar 14 cild. unvanlı yazılar. Aurel Slein'nin bu mecmuanın 1925 nüshalarında "Ortaasya tarihinde müessir âmil olmak üzere bu ülkenin coğrafyası. Doğusibirya. leri baştan başa Türk il ve uluslarına ait yazılarla doludur. Murno gibilerin raporları hep bu İngi l i z Coğrafya Cemiyeti Jour-nal'ında intişar etmiştir. A. Semipalat. ki bunlar ve mesaileri hakkında yeter derecede malûmata mâlik bulunmamaktayız..287 Atinada almanca çıkmakta olan Byzanlinisch.neugriechische Jahr-bücher mecmuasında bile uygurca Aesop hikâyesine dair bir t e t k i k intişar etmiştir.. Batısibirya. Hograth'ın 1908 nüshalarında çıkan "Küçükasyanın şarkî kısmında eski ve yeni yollar.

. leri (ki bu müze meşhur müsteşrik Radioff tarafından idare olunurdu) baştan başa Ural-Altay kavimlerine ait t e t k i k a t l a doludur. islâm tarihi için yapılan yeni bir bibliografi kitabı Jean S a u v a g e t ' i n Intorduction â Vhistoire de VOrient musluman. Türk tarihine az yer ayrılmış olmasına rağmen metod hususuna ehem- .n "Petermans Mitteilungen. London. Mzik vs.Bütün bu nevi dağınık neşriyattan istifade edebilmek ancak mükemmel tasnif olunan bibliografilerin yardımiyle mümkün olur. W a s 11'in Başkurtların antropolojisine ait tetkikatı (Baschkiren. P h i 1 i p s 'in idaresinde bir «Şark tarih elkitabı» (Handbook of oriental history. P f a n d m ü l l e r isminde birisi islâmiyete ve İslâm milletlerine ait Avrupa neşriyatının bibliografyasmı bir ciltte toplamak tecrübesinde bulunmuş (G. dair Fück. 1925). Almanlardan G. P f a n d m ü l l e r . Asyanın dört köşesindeki tarihten önceki kavimlerle Ortaasya kavimlerinin münasebetleri bir çok defa t e t k i k edilmiş olduğu ffibi. beynelmilel ilim tarihi mecmuası olan /sz's'de. 1949) neşretmişse de bunu daha göremedim.. da. H. 1916) neşretmiş ise de her ikisi eksiktir. Heidelberg Coğrafya Cemiyetlerinin "Zeitschrift. Han-çar. Bu eser Şark ve İslâm tarihiyle uğraşan talebeler için yazılmış ise de. Handbuch der islamischen Literatür. bunlarla diğer milletler arasındaki kültür münasebetlerine. Fakat böyle bibliografiler maalesef meydana getirilmiş değildir. Fransızların Journal des Savants gibi umumî ilmî mecmualarında şarkiyata ait neşrolunan kıymetli tetkikatı saymak ancak bir umumî bib-liografi nin işidir. Spuler'in idaresinde bir geniş «Şarkiyat elkitabı> (Handbuch fiir Qrientalistik) 1938 de teşebbüs ettilerse de şimdiye kadar bu işi yürütemediler. C. Berlin. 1938) neşrolunmuştur. Berlin. J. Paris 1946 dır. gibi âlimlerin müteaddid makaleleri. ein Btitrag zur Klâ-rung der Rassenprobleme Osteuropas. lerinde. Gotha da çı ki . [İngliz Royal Historical Society Mr.. Viyana antropoloji cemiyeti mecmuasında (Mitteilungen der Wientr Antropo-logischen Gesellschaftj da muhtelif Türk kavimleri antropolojisine. Alman alimleri de B. Roma. Radloffun Sibirya ve Ortaasya Türk kavimleri etnografyasına ait tetkikleri de Berlin etnografya (Völkerkunde) mecmuasında i nt i ş ar etmiştir. daha önce İtalyan G a b r i e l i böyle bir eser (Bibliographia Musulmana. Hindistan ihmal edilmiş. Rus Ulûm Akademisi yanında Büyük Petro namına tesis edilmiş olan Antropoloji ve Etnografya Müresi'nin "Sbornik. kendisine üniversiteler dışında çalışanlar için de rehberler işini görebilecek bir şekil verilmiş. Belçikada Louvain de çıkan Museon mecmuasında ve Almanların tabiî ilimler ve tıp i l m i tarihine ait mecmualarda..1 ~ 288 t a r i h i n e dair Çin kaynaklarının malumatı tercüme edilerek neşredilmiş. Elements de bibliographie. ve Viyana Coğrafya Cemiyetinin "Mitteilungen.

^Houtsma. Fransız ve Rusiar tarafından neşrolunan bu bibliografi eserleri sistematik bibliografiden çok bu milletlerin dilinde Şarka ait neşriyatı öğrenmek bakımından önemlidir. R. Quellen und For-schungen zur Erd-une Kulturkunde. Th. Türk devlet kütüphanesi ve üniversite kütüphaneleri burada zikri geçen bütün bu periodik neşriyatı ve emsalini elde etmek mecburiyetindedirler. Arnold. eserlere dair kısa fakat çok faydalı malûmat ilâve edilmiş olduğundan bu eser Avrupa bilhassa Fransız neşriyatı bakımından cidden tavsiye edilebilir. Heffening.] Ruslardan da M e j o v adında birisi Asya ve Sibirya kavimlerine ait geçen asırda çıkan Rus neşriyatının üç c i l t l i k bibliografisini neşretmiştir. sonra da bu neşir heyeti A. J. 1913 de muhtelif ulûm akademilerinin yardımiyle Leidende müsteşrik M. W. bir çok ilâvelerle intişar etmektedir: islam Ansiklopedisi (kısaltma ile: t A). ingilizce ve almanca olarak üç dilde neşredilmeğe başlamış. R. \T. dir. Hartmann idaresinde fransızca. İslam ve Türk kültür tarihine ait tetkikatta ve bibliografi aranmasında hareket noktası Encyclopedie de l'islam (kısaltma ile: El) olmalıdır. İngiliz. nda neşredilmeye başlanıp ta yarı kalan eseri "Avrupa ve Rusyada Şarkı öğrenme t ari hi . d. VIII. İşte Türk üniversitelerinde Şarka ve İslâm Âlemine ait tetkikat-la meşgul olacak müesseseler.— 2öy — miyet verilmiş. Fakat bu eser de Rus ilmî neşriyatının ilk genişlemekte olduğu 1890 senelerine kadar getirilebilmiştir. 19 . A. Bunun için yegâne çare: devlet kütüphanesi ve üniversiteler için kitap tedariki işini bir devlet meselesi olarak ele almak. Gibb gibilerin iltihakiyle genişlemiş ve eser büyük 4 cild ve bir ilâve cildiyle 1938 de tamamlanmıştır. B a r t h o l d . Alman.. Eser 1939 dan başlayıp türkçe olarak ta. W. B. Bu eser^ beynelmilel müsteşrikler kongrelerinin müsbet mahsulüdür. İtalyan.Periodik ilmî neşriyata mâlik olmıyan üniversiteler hakiki ilim müessesesi olamazlar. H.. İlmî mecmuaların ve serilerin tedarikinde geç kalmışız. bundan yapılan almanca tercümesi de 1913te intişar etmiş (W. Şarka ait çalışmalarda muhakkak faydalı olabilecek sistematik rehber ve bibliografya Barthold'ün vaktiyle Ragıp Hulûsî tarafından tercüme edilerek "Millî Tetebbüler Mecmuası. Wensinck. bunun için üniversiteler ve kütüphaneler arası bir ilmî ve amelî heyet kurmak. Die geographischen und historischen Entdeckııngen des Orients mit be-sonderer Beriicksichtigung der russischen Arbeiten. ki ilk neşri 1911 de çıkmış. tLeipzig) ve yeniden ikmal edilen rusça neşri de 1925 de çıkmıştır. bunları dünyanın her köşesinde eski kitaplar ve ilmî neşriyat satan büyük kiTarihte Usul F.

-290tapçılar, antikvarlar ile sıkı temasta bulunarak, muhtelif memleketlere kitap işini bilen adamlar g-öndererek ve vefat eden âlimlerin miraslarına dair ilânları gözden kaçırmayıp tedarik etmek, ilmî neşriyat ile periodik neşriyatı tedarik ederek millî ilim hazineleri vücuda getirmeyi bir millî haysiyet meselesi yapmak olacaktır.

Bir t a v s i y e : Herhangi bir Avrupa (Londra, Paris, Viyana v. s.) ve Asya (İstanbul, Mısır, Calcutta v. s.) şehirlerinde Türk tarihi ve şarkiyat sahasında çalışan Türkler o şehirlerin kütüphanelerinde mevcut olup okunmaları uyg-un görülen eser ve mecmuaların kayıt numaralarını bu eserde sayıldıkları yerin kenarına yazarlarsa, bu kitabımızın sonunda müelliflerin isim fihristi de olduğundan, istifade için kolaylık olacaktır.

Ek. N. 3
Tarihin ayrı şubelerinin ve tarihle ilgili ilimlerden bazılarının metodolojisine dair eserler

Tarihle bir ilim olarak meşgul olanların, bu ilmin usulünden başka, bir de onun bazı şubelerinin ve tarihle ilgisi olan bazı başka il i m l eri n metodolojisi hakkında da bilgi sahibi olmaları icabetmektedir. Bunlardan iktisad tarihi ile içtimaiyat ve lisaniyat ilimlerinin metodları (bk. yukarıda, s. 23) başta gelmektedir. İktisat tarihi, iktisat sistemleri ve içtimaiyat ile de bağlı olduğundan, bunların çalışma metotları da birbirine bağlıdır. Biz bütün cihan tarihini bir iktisad tarihi olarak öğrenebildiğimiz gibi, tarihin herhangi bir devrini ve safhalarını öğrenirken dahi siyasî ve harsı meselelerle beraber, o devrin ve safhalarının iktisadî hayatını da bizzarura öğreniyoruz. Mesela, biz siyaset ve kültür hayatı bakımından Türkiye ve İranın 16. asırdan sonraki tedricî gerilemesini ve Rusyada bu devirden sonra vukua gelen inkılâpları öğrendiğimiz gibi, İsmail Galib Beyin Meskukat-i Osmaniye kitabının sonundaki cetvelden ve diğer tarihî kaynaklarımızdan <Osmanlı akçesi» kıymetinin Orhan Gaziden Dördüncü Mehmet zamanına; 14. asırda takriben 75 kuruş kıymetinde bir gümüş para olan İlhanlı «dinar» inin, son Kaçarlar devrinde aynı kıymeti haiz olan gümüş İran «kıran> inin üzerinde «onbin dınar> şeklinde yazılan yazıdan, <Genc-i şayigân» dan ve İran tarih kaynaklarından ve seyahatnamelerden altı asır zar/ında kıymetçe tedricen 10.000 defa aşağı inmiş olduğunu; keza Rusların «kopeyka» (yani <kepekî dinar>) ismindeki gümüş paralarının dahi 16. asırdanberi tedricen bir bakır mangır seviyesine inmiş olduğunu öğrenebiliyoruz. Bundan Irandaki tedrici dinar enflasyonunun katastrofal mahiyette olduğu, Osmanlı akçesinin kıymetini kaybetmesinin o nisbette olmamakla beraber, yine mütemadi bir surette devam ettiği görülür. Bu paraların kıymetsizlenmelerini tes-bit için, her devir için bu paraları o zamanın beynelmilel para kurları ile karşılaştırmak gerektiği gibi, her devrin dinar, akçe ve kopeykala-rının kimyevî tahlilini elde etmek icabetmektedir. Bu paraların muhtelif

— 29i — devirlerdeki kurları hakkında yerli ve yabancı kaynakların verdiği malûmatı kıymetlendirmek bir metoda tabi olduğu gibi, 16 —19. asırlarda Önasya ve Doğuavrupadaki siyasî ve iktisadî inkişafların bilançosunu yaparken zikri geçen üç devletin umûmî iktisadî vaziyeti, ticaret, sanayi ve ziraati hakkında kaynaklarda verilen malûmatla birlikte bu enflasyon keyfiyetine dair belirtilerden istifade etmek de yine ayrı me-todlata tabi bulunmakladır. 15. asırdan başlayıp, Önasya islâm kaynaklarında, bilhassa Bedreddin El-Cayni'de ayrı seneler için «ascâr», yani para kuru kayıtları, bunların bazı ecnebi paralarla mukayesesi bulunduğu gibi, Hamdullah Qazvini, cAla' Tabrizî, cAlâ'-u 'd-din Fa-lak-u '1-ma'âli, cImad Sarâvi, cAli bn Muhammad aI-Qumi gibilerin İlhanlı ve Temürlüler devr maliyesine (bk. yukarıda, s. 202 N. 153-7), keza Safevîler devri maliyesine (bk. s. 215, N. 261) ait eserleri gibi kıymetli kaynaklar kalmıştır. Bir çokları «erqâm stenografisi» demek olan «siyâq» haltı ile yazılmış olan bu vesaiki okuyup, mutad rakamlara çevirmek, malî ıstılahları, para ve kıymet nevilerini, vergi ve varidat, keza masarif tiplerini tayin eylemek, sonra bu malûmatı o zamanlarda diğer medeni ülkelerde, meselâ Avrupa memleketlerinde kıymetler, devlet bütçeleri, varidat ve masraflarına, beynelmilel ticarete ait kuyudat ile karşılaştırarak, bu eserlerin cihan tarihi mikyasında kıymetlerini tesbit etmek yine metoda tâbi bir iştir. Bunlar ilmî edebiyatta daha ancak pek az bir miktarda istifade edilerek kıymetiendi-rilebilmiştir. (bk. Z. V. Togan, Moğollar devrinde Anadolunun iktisadî vaziyeti, istanbul, 1931; yine benim İslâm Ansiklopedisi, II. c. 108 — 109 de «Azerbaycan» maddesindeki ve Umumî Türk Tarihine Giriş, I. s 294-296 da verdiğim malûmat ve W. H i n z ' i n Der İslâm, XXIX ve Die Welt des Orients, III de neşrettiği yazıları). Bizim 13 — 15. asır tarihimize, yani umumî Türk tarihine dair tetkikatımızda meselâ bu asırlarda Cinde iç ticaretin, pamuk ve demir istihsali inkişafı ile bunların Çin-Hind deniz yolları ticaretinde istifade edilmelerine dair Çin kaynaklarında mevcut malûmatı da ele almamız icabetmektedir (bk. Giriş, s. 429). 9 —10. asır arap kaynaklarında da Abbasî Halifeliğinin iktisadî vaziyetine ait mühim bazı kayıtlar münderiç bulunmaktadır, bunlarda zamanımızda bu halifeliğin iktisadî hayatini aydınlatmak yolunda istifade edilmeğe başlamıştır (Bk. Abd-u 'laziz a l D ü r î , Al-hayüt-u ' l-İqtişadiga fi 'l-qarn-i '1-şSliş-i min al-hicra, Mısır, 1947). Ayni eski Arap tarihî ve coğrafî kaynaklarında muahhar Iran menba-larında, keza Çin annallarında Asyanın muhtelif kısımlarında muhtelif devirlerde nüfus kesafeti, bunun artması ve eksilmesi meselelerini aydınlatacak kayıtlar bulunmaktadır (bk. Z. V. Togan, Uber die Be-

- 293völkerungsdichte Zentralasiens im Mittelalter, d. Festschrift fiir Alf. Dopsch, 1938, 424—33). Türk ve İsl âm alemi tarihinde feodal teşkilat ve vergiler, bunların başka memleketlerdeki feodal t e ş k i l a t ve vergilerle mukayesesi işlerinde yarıyacak kayıtlar gibi, köy hayatı, halk tabakaları, sınıflar arası mücadele meselelerini aydınlatacak malûmat ta bu İslâm tarihî eserlerinde, vakıf ve sicil vesikalarında ve f ı k ı h kitaplarında bulunmaktadır (bk. yukarıda, S. 47, 48). Bütün bu gibi kaynaklardan İslâm ve Türk ülkelerinin iktisadî ve içtimaî tarihlerini taz-makta istifade etmek ayrı usullere tabidir. Avrupalılar tarafından bu yolda yazılan bazı eserleri yukarıda (s. 23, G a t a n P i r o u , G. K e s s l e r , s. 68, S e i g n o b o s ' u n eserleri) zikretmiştim. İktisadiyat ve içtimaiyat meseleleri için Kari M e lige r, Untersuchunüen über die Methode der Sozialzuissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere, 1883; 1. N. K en ey s, The Scope and method of political econorn;/, London, 1904; ayrıca iktisad tarihi için Max W e b e r ' i n münakaşa tarzında kaleme aldığı şaheseri: Rosc-her und Knies und die logische Probleme der historischen Nationalöko-nomie (Schmoller's Jahrbücher für Nationalökonomie, 1903-1904) ve G. B e l o v v ' u n Probleme der Wirtschaftsgeschichte, 1920, keza Alf ons D o p s c h 'in Zur Methodologie der Wirtschaftsgeschichte (d. Verfassungs-und Wirtschaftsgeschichte Mittelalters, Wien, 1928, s. 543—564) gösterilebilir. Bir ilim olan iktisad tarihinin metodlarını nazariyattan çok tatbikat sahasında öğrenmek için şu i k i büyük i kt i s a d tarihçisinin Avrupa iktisadî tarihine ait başlıca eserlerini yazarken kullandıkları usulü tetkik etmenin çok faydalı olacağını zannediyorum: W e r n e r Sora-bart, Der moderne Kapitalismus Leipzig, 1902; A. D o p s c h , Gründ-züge der europaischen Kültürentzvicklund aus der Z°.it von Caesar bis auf Kari des Grossen (2 cild), 192324. Avrupa iktisadî tarihini öğrenmenin usulünü öğreten bu eserler Şark ve İslâm kaynakları esasında Şark, İslâm ve Türk ülkelerinin iktisadî tarihini öğrenmek için asla kâfi gelmez, bu mevzuu muhakkak kendine has hususiyetleri tebarüz ettirilerek ayrıca yazılmak icabeder. Metodu ayrıca tarihcilerce de öğrenilmesi icabeden bir ilim olarak Lisaniyatı da zikretmiştik. Bizde tarihî meseleleri bu yolla izah etmek, bazan hastalıklı bir şekilde tatbik edildiği için, bunun üzerinde durmak bilhassa zarurîdir. Tarihçi, lisaniyatın yardımına müracaat etmek mecburiyetindedir. Fakat lisaniyatın usullerini bilmiyen birisi bu işi tarihe karıştırırsa muhakkak yanlış yollara sapar. Yukarıda (S 7) Türk ve Fin kavimleri arasında kültür münasebeti meselesini tayin yo-

- 294lunda Finlandiyalı âlimlerin ve Macarların bazı eserlerini zikretmiştim. Bu âlimler bu eserlerinde muayyen sistemlere ve metodlara tevessül etmişlerdir. Meselâ birçok kavimlerin dillerinde müşterek kelimeler bulunmasına bakarak, bundan bunların ırkan kardeşliğini istihraç etmek yanlış olur. Lehistanlı Celâleddin Paşa Leh ve Türk dillerinde bulunan müşterek kelimelere dayanarak, bu i ki milletin akrabalığını isbat etmek istemiştir, halbuki kendisi Osmanlıcadaki kelimelerin çoğu arapça yahut farsça olduğunun farkına varmamıştır. Bunun gibi, müderris Yusuf Ziya Bey, eski Türk ve Yunan medenî münasebetleri hakkında türkçe ve almanca olarak yayınladığı «Yunandan evvelki Türk medeniyeti) 1927 (almancası: Arier und Turanier 1942) eserinde ve İsmail Hami Danişmend «Türk ve Hind Avrupalıların menşe birliği» nam iki cildlik eserinde (1945 — 6) sırf kelime müşabehetlerine bakarak büyük iddialara girişmişlerdir. Umumiyetle Türkiye'de Türk Tarih Kurumu'un neşri olan «Türk Tarihinin Ana Hatları» adlı eser de, bu lisanî müşabehetlere bakarak, bir çok kavimlerin menşe itibariyle Türklere akrabalığı ve medeniyetlerin Türklerden alındığ1 iddia olundu. Bunlar lisaniyat metoduna aykırı harekelerdi. Yusuf Ziya Beyin iddiaları ilim âleminde istihza ile karşılandı ')• Halbuki aynı Türk Tarih Kurumu'nun neşriyatında (Belleten V, 94—95, IX, 480—8), iki tarih talebesi Suvar ve Çigil kabile isimlerinin çok eski ve çok yayılmış olduğuna dair bir Türk tarihçisinin faraziye yolunda dermeyan ettiği mütaleaları, hocaları olan bir genç Macar müsteşr i k i n i n fikirlerine uymadığını görerek, bilmedikleri almanca ile yazılmış olmasına rağmen, değersiz göstermek istediler. Bu da Avrupalılardan herhangi birinin, hatta müptedi birinin dediklerine uymıyan vatandaş içtihadlarını Con Ahmetcilik saymanın körpe Üniversite talebeleri arasında dahi yer tutmakta olduğunu gösteren menfi ve şayanı esef bir misâldir. Yani tarihî mesaide filolojinin yardımına müracaatta metoda sığınmanın zarureti anlaşılamamakta, bunların ehemmiyeti ya sadece inkâr edilmekte ve yahut bu usuller ancak Avrupalılarca anlaşılabilecek birşey telâkki edilmektedir.
!) Bk. Dr. Fr. B l e i b e r d . Wiener Zeitschrift für Kandtdes Morgenlandet 1934, s. 159: Um so harter die Enttaeuschung. Denn man mugg sçbon nach kurram Blattem er-kennen, dass hier vveder von Quellen noch von irgendeiner Methode gegprochen vverden darf. Zur Erhartung aeiner These, Arier und Turanier rassisch gleich geien, bedient sich der Verfasser vvarhaft abenteuerlicher Mittel. Die im Okıident gelaufige Vorstellung von mangelnden methodischer Unterbau orientalischer Forschung in Geschichte und Sp-rachvvissenschaft hat durch Ziyas monstrÖses Werk bedauerlichervveise eine neuerliche Bestatigung gefunden. Bk. yine R i c h a r d H a r t m a n n , d. Deutsche Literaturzeltung 1935.

- 295 Umumiyetle tarihte filolojinin yardımına müracaat, usulü veçhile yapılırsa dâvanın kuvvetlenmesine, usulsüz yapılırsa hu ilmî davaların sakatlığına saik olmaktadır. Filoloji sahası türlü temayüller icabı iııdi-yat karıştırmaya çok müsaiddir. Meselâ Doğu Avrupa Skit ve Sarmat-ları ile ve Ortaasya Hindo-Skitlerinden kalan isimler, yahut onlara ait olacağı zannolunan kelimeler hakkında ilim mensupleri içinde dahi pek çok bir diğerine zıd şeyler yazılmıştır, ki ekserisi kablî fikirlere dayanır. Meselâ Rus Slavları arasında Sarmatların mevcut olması hususunda Rus Ulûm Akademisi neşriyatında rus akademisyeni A. Sobol e vsk y Rus zadegfân ailesi ismi olan Şiremet kelimesini esas ittihaz etmiştir. (İsvestiya Otdel. Russk. Yazıka Akad. Nauk, XXVI, 1921. s. 11); halbuki bu kelime, Altın-Orda Tatarlarından ruslaşmış bir ailenin tatarca ismi olup farsça şir ile arapça ahmet kelimelerinden mürekkeptir. Skit ve Slav münasebetleriyle meşgul olan Max Vasmer'in Prusya Ulûm Akademisi neşriyatında yayınladığı tetkikatı da, bu gibi uydurmalarla doludur '). Bizini Türk tarihine gelince, bunda filolojinin yardımına bilhassa Macar âlimleri müracaat etmişlerdir. Fakat bu tetkikat ta ekseriya bugün yaşıyan türkçeye, yahut o r t a asır türkçesine ancak kısmen LİR türkçesine dayandırılmaktadır. Halbuki kableltarihî devirlerden kalan pek çok Türk kabile isimlerinin bazıları Ural-Altay dillerinin bir arada yaşadıkları devirlere ai t kelimeler olacağı anlaşılıyor. Kora diline dair G. Ramstedt2), Hindistanda Munda ve Dravid dillerine dair T. Burrow 3), Pamirde Buruşask diline dair L. R. Lorimer *) tarafından toplanan malzeme, Türklerin komşu kavimlerden bazıları ile, dil hususundaki temaslarının diğer Ural-Altay kavimleri ile müşterek bir maziye irca edilmesi icabettiğini göstermektedir, iştikak dâvaları yalnız bizde değil, diğer bir çok milletlerde dahi tarihî hakikatleri feragatle öğrenmeğe engel oluyor. Meselâ Ruslar «rus» ismini Skandinaviya Cer-menlerinin bir kısmına verilen isim olduğunu, tarihî delillerin sarahatine rağmen, kabul etmek istemezler. Macar âlimlerinden çoğu da «maçan kelimesini millî Ugor dilinden çıkarmak (maynsi aslından getirmek) hususunda diğer Macar âlimleri ile çarpışıp dururlar. Böylelikle filoloji her türlü prejüjelerin esiri olmaktan kurulamamaktadır. Umumiyetle kavimlerin menşeini tesbit yolunda Hsanî faydalanmak çok ihtiyat istiyen bir keyfiyettir. Biz meselâ 13-14 asırB. Z. V. T o g-a n Ibn Fadlan, mukaddime, s. XXIX-XXX. G. R a m 11 e d t, Studies in Korean Ethymology Helsinki, 1949 3 ) T. B u r r o w , The Dravidian Studies, d. Bulletin of the school of oriental Studies, XI, London, 1944, -328-356. *) L R. L o r i m e r , The Burushaski Language, Oslo, 1936.

delillerden

1) 2)

- 296 larda, muhtelif Türk ve Moğol kavimleri hakkında mufassal malûmat veıen ft«r;d*ddin tarihinde ve şarkî Moğol kaynaklarında zikredilen isimlere bakarak bu kavimlerin hangilerinin Türk yahut Moğol olduğunu iddia edebiliriz. Fakat Türk dili mogolcaya nisbeten çok yayılmış ve aynı zamanda edebî dil olduğundan, ana dili mogolca olan kavimler de, son zamanlardaki Ortaasya Tacikleri gibi, türkçe isimler almışlardır, Buna mukabil Cengiz nesli büyük kudret kesbettikten sonra, halis Türk olan kabileler de, bazan moğolca yahut moğol edatlı isimler almışlardır. Bir çok kavimler, din ve medeniyet tesiriyle, baştan başa yabancı bir dilden gelen isimler alıyorlar. Meselâ 1918 de yapılmış olan bir nüfus tahririnde, Başkurdistan'da bir Tatar köyünde tesbit olunan yüzlerce şahıs ismi arasında, ancak iki üç tanesinin türkçe, kalanının kamilen farsça yahut arapça olduğu görülmüştür. Bunun gibi 8-10 asır Şarkî Türkistan Türk ve Moğollarında bir çok isimlerin Hindistan menşeli olduğunu, yani budda dini tesiriyle, isimlerin aldıkları vesikalardan açıkça görülmektedir. Bunun gibi Milâd hududunda Orta-asya'da yaşayan Skit ve Hindo-Skit kavimlerinin şahıs isimleri arasında türkçe ile izah edilen lakab ve isimler mevcud olduğu halde, bunlardaki isimlerin çoğu Iran ve Hind dillerinden gelmekte, Karadeniz Skitlerinin isimlerinde de İran unsuru görülmektedir. Gerçi başka dillerden alınan isimleri, her milletin kendi şivesine uydurarak telaffuz etmesi sebebi ile husule gelen değişmeler üzerindeki incelemeler, o nevi isimlerin şekli aslîsini tesbit yolunda çalışanlara çok vakit bir ip ucu veriyor (Meselâ eski Franklardaki şahıs isimleri hususunda bu cihet dikkatle incelenmiştir). Fakat şahıs isimleri, kavimlerin menşeini tayin hususunda, her vakit itimada az şayan bir delil olarak kalmaktadır. Tarih meselelerinde filolojinin yardımına müracaat eden tarihçi için filoloji metodlarına vukuf elzemdir. Fakat filoloji metodunun bilhassa Şark ülkeleri tarihçilerini tatmin edebilecek bir eser tavsiye etmek güçtür. Umumî filoloji için A u g u s t B o e c k h ' in 1877 ve 1888 aralarında intişar eden Encyklopaedie und Methodologie der philologischen Wis-senschaft; Grundriss der indo-arischen Philologie, herg. von Bühler ve Grundriss der indogermanischen Sprachıvissenschaft herg. von B r u g-mann 1916 gibi kamusların ilk cildlerinin mukaddemeleri, bilhassa bu son eserin ilk cildinde H e r m a n n P a u l tarafından filoloji metoduna dair yazılan mufassal eserler tavsiye edilebilir. Bu meselelere ait diğer rehber kitaplara ve isimlerini zikrettiğim bu eserlere dayanarak, kendi dillerimize tatbikat filoloji metod bilgisine dair türkçe bir eser vücude getirmek Iisaniyatçılarımıza düşen bir vazifedir.

1948 s. Fakat bütün bu nevi etnik malzemede insanların içtimaî ve iktisadı havatlarının muayyen seviyesinin müşterek mahsulü olanları çok görülür. (4. Bauer s. kuzey ve Ortaasya kavimleri arasındaki kültür yahut etnik münasebetleri tes-bit hususunda işe yaramaktadır. Stuttgrat 1937 ve P. hukuk Metolojisi dersleri. Etnoloji ve iktisad tarihi ile ilgili olan hukuk tarihinin de ayrı metodu vardır. 1911 ve G u s t a v von B u l c k ' ı n Beitrâge zur Methode der Volkerkunde. Muhtelif cereyanları izah eden metod kitabı sıfatiyle De Rosny. Etnografya'da «tarihî etnoloji» (historische Völgerkunde) ve «medeniyet çevrelem (Kulturkreise) mektebini temsil edenlerin metodolojisi ise F. Bilhassa Ural-Altay ve Türk kavimle-nin kendi aralarında hangi kavim ve kabilenin menşe itibariyle hangi gurup ve zümreye yakın olduklarını tayin ve bunlar arasında kültür vahdeti meseleleri tetkik bakımından etnografya esastır.15) izah etmiştir. Buna benzer yakınlıklar kuzey Amerika'nın kadim sekenesi ile Uzakdoğu. Buna dair eserler de W. eski Kırgızlarda ve diğer bazı Türk kavimlerinde ihtiyar adamları.üncü tabı 1912 de çıkmıştır). 1931 dir. Etnografya ve etnolojide muhtelif cereyanlar vardır. Meselâ tarihimizde. 142 . Tarihte yardımcı ilimlerden coğrafya ve tarihî coğrafya'nın . bunları asıl kavmî. London 1927. İstanbul. etnik hususiyetlerinden ayırabilecek ancak etnografya'nın usulüne vukufla mümkün olmaktadır. G r a e b n e r ' ı n Methode der Ethnologie. Traıte d'ethnographie Paris 1950. E b e r h a r d "Bugünkü Avrupada etnolojinin esas cereyanları" adlı yazısında (Ankara Dil ve Tarih Fakültesi dergisi VI. muayyen bir yaş haddine geldikleri vakit merasimle ve muayyen yemekler vererek öldürmek âdeti varmış. Gravies'in Enzyklopâdie und Methodo-logie der Rechtszvis sen s chaj'ten'dir.297 Bunun gibi etnografya nın da ayrı usulü vardır. Bunun gibi Meksika ve Orta Amerika medeniyetini yaşatan kavimlerde görülen 12 senelik takvim ile bizdeki 12 senelik takvim arasında senenin. Heidelberg.145 de gösterilmiştir. W. kuzey Cinde Milâd-dan önce yaşıyan bazı göçebe kavimlerde de bunu görüyoruz. Bu hususta türkçe çok faydalı eser Orhan Münir Çağıl. Bundan da usulü bilinmeden istifade edilemez. Konrad Prenss'ın Lehrbuch der Volkerkunde. Şubat yahut Mart ayında başlaması kadar yakın kültür münasebeti görülmektedir. Bu gibi âdetler Masagetler ve Türklerle bu kavimler arasında mevcut münasebeti. Wien. eserleri tavsiye edilebilir.. Eski Skit kavimleriyle muahhar Türk ve Moğol kavimleri arasındaki münasebeti öğretmek hususunda mukayeseli etnografya çok işe yaramaktadır. belki karabeti gösterebilir. Bunu Prof. 1 . Bu nevi eserler arasında en iyisi K. Rad in'in The Methode and Theory of Ethnology. biz Masaget'lerde olduğu gibi. 1949.

Bu sahada çalışmak istiyen Şarklılar için metod bilgisine büyük bir ihtiyaç vardır. Mısırda yaşıyan alman Yahudi'lerinden M. Kari G a r b e r s . S e d i l l o t . T i e t z e . H e i d i c k e. Fakat tarih ile uğraşanlar için iktisad tarihi ve içtimaiyat ile tarihî coğrafya metodlarını bilmek zarurî. tabiî ve riyazî ilimler tarihçisi J u l i u s Rusk a'nın mesaisi artık bir mektep açmış bulunuyor. Tarih için coğrafyadan istifadenin yollarını öğrenmek için E. Ch. lisaniyat metodunu bilmek faydalıdır. spor takımları. Burada. İtalyan N a l l i n o . Max Kra-us e. tarihe yardımcı olan ilimlerin metod bilgisi hakkındaki eserleri göstermemiz. Coğrafya metodu için H e t t n e r . ihr Wesen. Geographie. Bauer s. saat. Oberhumme r'in Die Stellung der Geog-raphie "a den historischen Wissenschaften Wien 1904 faydalıdır. bu ilimler sahasında çalışmak mecburiyetinde kalındığı vakit. bunların muhtelif Şark ve islâm kavimlerindeki farkları tebarüz ettirilmek üzere mukayesesi tetkik mevzuu olmaktadır. L. Fransızlardan M. Bir de K a r i G a r b e r s 'in «İslâm medenî . yol inşaatı. çocuk oyuncakları. bilinmesi icap eden metodun nereden öğrenilebileceğini göstermek için. arkeoloji metodları ise. Ram s ey W r i g h t . P. fizik ve kimya ve tekniğin tarihine dair tetkikat'ta çok mühim yer tutmağa başlamıştır. sanat tarihi. tarih dolayısiyle. Tarihî coğrafya metodları hakkında kaynaklar için bk. ölçüler. L u c k e y . coğrafya. Die Methode der Kunstgeschichde 1913. islâm ve Türk kültür tarihinde İslâmlarda tabiî ve riyazî ilimlerin tıp. kimya laboratuvar edevatı v. ancak l ü z u m u o l d u ğ u n d a müracaat edilecek mevzulardır. ziraat aletleri. Schoy. tıp âlât ve edevatı. zikredelim. Sanat tarihi'nin metodu için R. demircilik. Fakat Garpta bu nevi tetkikatın usullerini öğretecek toplu bir eser yoktur. Toponymie metoduna ait eserler de aynı yerde gösterilmiştir. 164-170 Tarihte yardımcı olan Anthro-ponimie.s. bu eserleri saydım. Bu hususta bilhassa Erlangen Üniversitesi profesörü E i î h a r d W i e d e m a n n (öl. ihre Geschichte und ihre Methode gösterilmelidir. M e y e r h o f ve P a u l K r a u s gibilerin tetkikatı sayesinde bu mesai dal budaklanmıştır. ingiliz R. tarihçiler tarih metod bilgisinden başka bu ilimlerin de metodlarına vâkıf olmalıdırlar demek değildir. Yalnız bu mevzular üzerinde yapılan neşriyatı tetkikle metodu öğrenebilir. Teknik sahasındaki tetkiklerde harp tekniği. Almanlardan H e n r i c h Su t e r . değirmencilik. W. Methodenlehre der Kuns-tgeschichte 1924 ile K.— 298 — metodu da ayrıca öğrenilmek ister. 1928) m 1880-1925 aralarında çıkmış sayısı 70 i geçen irili ufaklı eserleri. Fakat.

d. H. 1—2.— 2yy çevrelerinde tabiî ve riyazi ilimlerin tarihini öğrenmenin aktüel meseleleri» unvaniyle 1943 te neşrettiği eserini (Das aktüelle Interesse am Studium der Geschichte der Mathematik und der Naturıvissenchaften im islamischen Kultarkreis. 1943. Berlin. den ayrı basım) bir methal sıf atiyle tavsiye edebilirim. Zeitschrift für gesammte Naturıvissenchaften. .

mesken. Fikir hayatı: dil. din. kıyafet. fslâm müverrihleri de eserlerini bu esaslara göre yazmışlar. elbise. nefîs sanatlar. oyunlar. Sonra da bu altı guruba giren maddeleri şu şekilde «ıralıyor. nebatat. doğum-vefat-evlenme ve düğün merasimi. iklim. edebiyat. eğlenceler. toprak. mezhepler. ilimler ve nevileri. teşrifat.EK N. Seignobos muasır bir Avrupa devletinin siyasî ve medenî tarihi ile uğraşanlara materyalleri tasnif ederken bunları 1) maddî ve fizikî hususlar. sonra materyelleri mahiyetlerine göre. müsamereler ve tiyatrolar. 2) fikir hayatı. harpler ve ihtilâllerle birlikte yangınları. Tacitus v. Yeni ve müşkil olan tasnif usulü ise. dinler arsalndaki münasebetler. ev. millet ve camia esaslarına göre tasnif etmek çok eskiden anlaşılmış en kolay bir yoldur. 6) halk ve devlet müesseseleri diye başlıca altı büyük gurupa ayırmayı tavsiye ediyor. Maddî ve hususî içtimaî hayat: yemek. sıralamalıdır. fezeyanları. içmek. erkek yahut kadın cinsinin çokluğu. merasim. Maddî ve Fizikî hususlar: insan tipleri. Romalı müverrihler gibi. II. yazı. yahut bir eser hazırladığı sahayı kat'î olarak tahdit etmeli. bayramlar. Tarihçi herhalde meşgul olduğu. evvelâ onları. muayyen prensiplere isnat ederek ayırıp. III. veba ve doğum ucubeleri gibi şeyleri bu çerçeve içinde kaydedivermişlerdir. ahlak. istifadelerini kabil kılan bir sıraya koyup tasnif eylemek icab ettiğini kaydetmiş ve materyallerin zaman ve mekâna göre tasnifinden başka. guruplara ve onları da şubelere. zelzele. ve ölüm nüfus. I. musiki. 3) hususî ve içtimaî hayat. mekân (coğrafî saha). 5) içtimaî müesseseler ve hukuk. .s. hadise ve fiillerin nevileri demek olan <mantıkî farklara» göre' tasnif etmek âdet olduğunu anlatmıştık. doğum. çadırlar. Tite Live. hububat ve hayvanlar. dans. Materyallerin tasnifinde zaman [(kronoloji). Hastalıklar. mo bilya. 4 Tasnif ve te'lif plânları Yukarıda (§ 89) vesika ve malzemelerin terkip ve telifini yapmak için. hadiseleri bü üç esastan başka bir de mahiyetlerine göre tasnif etmek ve sıralamaktır. seyahatler. 4) iktisadî hayat.

ticaret. kültür tarihine yahut siyasi ve kültürel tarih karışık bir tarihe tahsis edilen eserlerin telifinde de gözönünde bulundurulacaktır. hükümet meseleleri. yahut bir kaçına tahsis edilecektir. iç ve dış ticaret. bu ve buna benzer bir plâna göre tasnif eder. umumî tarih. Fakat ayrı millet ve memleketin hususî şeraitine göre ele alınmak şartiyle telif için de esas tutulabilir. 91 de zikrettiğimiz çeşitli şekillerine göre. o Avrupa içindir. maden işletme. istihsal ve istih lâ k teş kilâtı. eserin baş tarafına en eski. hayvan besleme. kad'nın hukuku. bunlara gö- . hükümet ugulü. fabrikalar. yahut grupların şubelerinin birine. meclisler. köprüler. binalar. Hayat şartları müsaid ve hususi evlere malik olan bir çok bildiklerim ise fiş usulünü ihtiyar etmişlerdir. sıhhat müesseleri. okuduğu eserlerden ve vesikalardan çıkaracağı notlarını. İdare teşkilâtı. iktisadiyat ve içtimaiyat. intihabat. bankalar. Ordu. VI. Ben şahsen Türk tarihi. harp sanatı spor ve ona ait müessesat. şose ler. Harbiye-adliye-dahitiye-maliye ve saire teşki lâtı. bunda iş bölü mü. imar ve inşaat. para sistemi. terbiye ve talim. Elbette bir eser orada zikredilen 6 sahanın hepsine. yahut medenî. miras usulü. esnaf ve amele teşkilâtı. içtimaî sınıflar.-301 ~ IV. edebiyat ve sanat tarihi. Tasnif olunmuş olan materyalleri bir araya getirerek eser telif eylemek daha güç bir iştir. jandarma teşkilâtı. işte bu fişlere yahut ayrı bahislere tahsis edilen defterlere taksim edilir. Tasnif için fiş usulü. hükümdar. § 19 — 21. askerî ve harbî mü esseseler. polis. Fransa tarihi ile meşgul olan birisi. hamamlar ve kaplıcalar' İşte. yollar. meselâ. ya siyasi. yahut onların birine. yahut bir dinî camianın tarihi. Halk ve devlet müesseseleri: siyasî nizamlar. yahut bunların karışığı şeklinde olur. V. Tarihî bir eser yazarken. yahut bir camianın hususî tarihi ile ayrı tarih bahislerine ait olmak üzere yazılacak monografileri ele alacağız Seignobos'un Fransa kültür tarihine ait materyali tasnif hususunda teklif ettiği taslak. Aile hayatı. millet ve memleketin. etnografya ve antropoloji gibi muhtelif ilim sahalariyle ilgilendiğimden bu mevzuların muhtelif meselelerine tahsih edilen yüzlerce defter tutarım. telif plânı. memurlar. Tarihin. tarihî coğrafya. yahut defterler tutmak usulü vardır. İktisadî hayat: ziraat. telif plânları da türlü türlü olur. şehirler. Yazılacak eser. islâm milletleri tarihi. Fakat bu taslak her millete ve ülkeye olduğu gibi tatbik edilemez. Biz burada ancak bir millet ve memleketin. Her okunan eser ve vesikadan çıkarılacak not. teknik hayatı. bunları bir fikir ve ideye göre harman etmek suretiyle yapılacaktır. son tarafına en yeni hâdiseleri almak gibi kaba zaman taslağı değil. İçtimaî meseleler ve hukuk. kasabalar. münakalat. vilâyet idareleri. arkeoloji. dinî müeseseler.

Her iki eser. 2) Türk tarihinde menşeleri aydınlanmış sülaleler. ve Seignobos'un kültür tarihi tasnif plânında zikredilen öteki mevad ve benzerleri her devir için varid tasavvur edilerek. Biz burada bir millet yahut vatan. 1) Türk tarihi öğrenmenin şartları. Bunlardan misal olarak İngiltere tarihi için Cambridge Üniversitesi profesörü Georgf Maçan la y Travelyan'ın bir cidlik History of England (ikinci basımı 1937 de çıkmıştır) ve Budapeşte Üniversitesi Macar tarihi profesörü F. Telif plânları için yazılacak eserin mensup olduğu tipte neşredilen eserlerin plânlarını ele almak faydalı olacağından burada bu mevzu üzerinde duracağız. tetkik olunacak olursa Türkiye tarihi için böyle tertibi muayyen bir fikir sistemine dayandırılmakla telif plânı numune ittihaz edilebilecek bir eserin daha meydan da olmadığı görülecektir. inhilâl. Siyasî ve medenî hayat karışık olarak yazılan vatan tarihleri'nden örnek olacak eserler şimdi bütün medenî milletlerde vardır. yükseliş. 3) Türklerin Sasanî Iranla ve Çinlilerle temasları iranlı Sogd ticaret kolonileri Medenî Uygurlar ve manîhaî mezhebi. devirlere taksim olunur. Hazar medeniyeti. maddî ve manevî hayatın her sahası için malûmat elde etmeğe çalışır. tipik eserler olmak itibariyle. Horezmin Hazarlar ve Ruslarla münasebeti. D el a J o n q u i e r e ' i n iki cild-lik Osmanlı tarihi (1914 de ikinci basımı çıkmıştır) telif plânı üzerinde çok düşünülmeden fütuhat. Mahmut Kaşgarî'nin eseri. İslâhat ve siyaseti hazıra diye beş devre ayrılan bir siyasî tarîhtir. 4) Türkler arasında islâmiyetin intişarı. 5) İslâmiyetin kabulü neticsinde Türkler arasında medeniyetin intişarı. Umumî Türk tarihine dâir B a r t h o 1 d'un Ortaasya Türk tarihine dair dersleri ile benim Umumî Türk Tarihine Giriş kitabımın telif plânlarını ele alalım. Ortaasya'da Karahanlılar sülâlesi Oğuzların islâmiyet! kabul etmesi.— 302- re. Bathold'un 1927 de türkçe neşredildikten sonra almanca (1935) ve fransızca (1945) olarak ta yayınlanan eseri konferans adedine göre 12 bab'a ayrılmıştır. Göktürk Hakanlığı ve Orhun abideleri Türklerin iptidaî din ve medeniyetleri. Milletlerin* seciyesine dinin tesiri. . vatan yahut camia tarihlerinden bir yahut iki cild olarak kaleme alınan «elki-tap>larının siyasî ve medenî hayat bahis mevzuu olanlarını ele alacağız. Doğu Tiyanşan'da ilk medenî Türkler. bir vatan ve devlet tarihinin bütün devirleri. E c k h a r t tarafından yazılan ve türkçesi 1949 da Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen Macaristan Tarihi gösterilebilir.

Güney Rusya'da Peçenek ve kıpçaklar. Azerbaycan ve Anadolu Türkleri. Bu devrin maliyesinde gümüş buhranı. bilhassa Ortaasya Tükleri tarihi» yani eser bir vatan ve onun sekenesinin tarihi değil. Moğolların Frenklerle münasebetleri. 4 — Moğol d e v r i . Iran ve Türk unsurları arasındaki münasebet. inci asır ihtilalleri. onların müesseseleri. Ve plânı da şudur : 1— l a l a m d a n ö n c e k i T ü r k i s t a n Sasaoîlerin ve Çinlilerin tesirleri Sogdlı-larin Ortaasya medenî hayatındaki rolü. uncu asır hanlıkları. Barthold Ortaasya ile iktifa etmeyip Doğuaavru-pa ve Önasya Türklerinin tarihini de bahis mevzuu ettiğinden kitabı Ortaasya Türkleri tarihi değil de. hristiyan manihaî dinlerinin yayılması. Demek Barthold bu eserini yazarken Ortaasya Türklerinin siyasî tarihini sıralamakta. bunların komşu medenî kavimlerle temaslarını ü-zerlerinde muhtelif dinleıin ve medeniyetlerin tesirini. Karahanlılar ve Karahıtayların temsil ettikleri kültürler. 9) Cengiz Han ve onun Türkistan'daki fütuhatı. Türk kavimlerin bugünkü hali. Türkistanda Uzakdoğu kültür tesirinin son zamanlara kadar gelen izleri 8 — Rus devrinde şehir hayatı. Özbek hanları. Şarkî Türkistan şehirlerinin mukadderatı. Buhara. islâm devrinde medrese hanekah. Horezm'de Türk edebiyatı. 9 — M e m l e k e t i d a r e s i n in a v r u p a l ı l a ş m a s ı Toprak meselesi.-taasya'da Moğol sülaleleri. Rus şehir hayat şartlarının yerli Türkler üzerisde tesiri. isyanlar. «Umumî Türk. Bu devirde şehir hayatı. Altın-Orda10) O. Eski gayri müslüm Türklerin içtimaî ve harsı hususiyetleri 7) Uzakdoğu kavimleri ve anların (Ç inliler in ve Karahıtayların) Ortaasya müslü-man Türkleri üzerinde tesiri. Pamukçuluk. 8) Türk medeniyeti tarihinde Morezmin ehemmiyeti. 3 — T ü r k i s t a n v e T ü r k l e r . Moğol fütuhatının cihan tarihindeki ehemmiyeti. Şehir hayatinin değişmişi Buda. 11) Ortaasya'da Tcmür devrini hazırlayan dinî mücadeleler ve Temür'ün kurduğu devlet- 12) Temür ve oğullar! dsvrinde Ortaasyada iktisadî ve medenî hayat. bir milletin tarihi olmuştur. Bunlara karşı alınan mukabil tedbirler.— 303 6) Oğuzların islâm memleketlerini istilâ eylemeleri. Halbuki aynı Barthold'un bir sene sonra 1928 de neşrettiği Türkistan medenî hayatı tarihi adlı eseri bir vatan ve onun Türk ve İranlı olan sekenesinin medenî tarihidir. 18. Türk beyleri ve türk dili. 19. Cengiz evlâdı zamanında türk ve fars dillerin in ehemmiyeti. İlk islâmî türkçe edebî eserler. Hokand ve Hiyva hanlıkları. — Rus devr i n d e y e r l e ş i k ve g ö ç e b e h a y a t Ahalinin bu iki zümresi arasında mektep ve medreselerin rolü. Türklerin geniş mikyasta şehir ve köy hayatına geçmeleri. 2 — İslâm d e v r i n d e T ü r k i s t a n dillerin değişmesi. 7 — Rus m u h a c e r e t h a r e k e t i . tasavuf ve Şafiîlikle hanefîlik arasındaki nevbetleşme. bu yolla bir Türk medeniyetinin meydana gelmesi hususunu tebarüz ettirmeyi. telif plânına esas edinmiştir. Türkiıtanda Devlet idare makinası 5 — Ö z b e k h a n l a r i . . 6.

Horasan ve Iraka geçmeleri. 5) İlhanlı hükümdarları ve onların yerlerine geçen beylikler. Türkleri 11. 6) Kazan hanları. 11) Osmanlı devletinin kurulduğu devirde batı Türklerinin kültür hayatı.ve Ortaavrupa'ya yayılmaları.ve Önasya'yı vatan edinen bir millet olması bakımından ele alarak. I. Türk tarihinin devirlere taksimi ve o devirler hakkında okunacak eserler. fakat ikinci cildi daha çıkmamı. asra kadar Ortaasya'y'ı sonra Orta. 9) Coçı Ulusunun batısı ve Osmanlılar. O n a s y a'd a yeni T ü r k v a t a n ı n ı n k u r u l m a s ı . 2) Safevîler. 3) Selçukluların ve Oğuzların Azerbaycan'da ve Anadoluda yerleşmeleri. 6) Bu eski devrin umumî vasfı. 4) Selçuklular devrinde Azerbaycan'ın ve Anadolu'nun türkleşmesi. 3) Sakaların türklüğü ve Afrasyab. IX. Avrupa ve Çin istilâsına kadar Ortaaasya.— 304 — Ben ise Umumî Türk tarihine Giriş için. C u m h u r i y e t i n k ı l â b ı n a k a d a r ö n a s y a Osmanlılar. IV. tertib edilen bir çok defalar değişmelere maruz tutulan ve nihayet . 2) Güney Türkistanın kadîm sekenesi ve onların komşuları. inci asrın başına kadar önasya. 10) 14. olan bu eserin plânı şudur: O — Türk kabileleri ve sayıları. 1) Selçuklular ve onların aslı. 18. 3) Türklerin yayılma şekilleri ve bunda müessir olan âmiller 4) Türk ve Turanlıların en eski yayılmaları. 3) Kırım kanlığı ve Rusya. Kafkasya ve Azerbaycan'da hanlıklar ve Rus istilâsı. İki cild olarak kaleme alınan. 4) Kâşjrar'da banlar ve hocalar.ve Ö n a s y a Türk tarihinin seyri hususunun uzun seneler zarfında öğrenerek. inci asrın son yarısında Azerbaycan'ın siyasî hayatı. siyasî hayatları ile birlikte medeni ve iktisadî hayatlarını bahis mevzuu etmek üzere bir telif plânı tertip etmiştim. i n k ı l â p l a r d e v r i n d e O r t a . 7) Türklerin önasya ve kuzey Af ri-kaya yayılmaları. V. 4) Tück ve Turan kelimelerinin aslı ve Türk ismi taşıyan ilk kavim. III. 4) Bu devrin mmuraî vasfı VII. 2) Türk ve Moğol fütuhatının cihan tarihindeki ehemmiyeti. Türk T a r i h i n i n İ s l â m ç a ğ ı n d a y ü k s e l i ş d e v r i l ) Bu devirdeki başlıca siyasî hâdiseler. 7) Bu devrin umumi vasfı. 7) Osmanlı devletinin kuruluşu. hükümet süren sülâleler ve tanınmış şahsiyetler. 1) Özbek hanları. 6) İlhanlılar zamanında kültür hayatı.ve Doğuasya taraflarına yayılmaları" 6) Türklerin ve Turanlıların Doğu . VI. 2) İslâm çağında yükseliş devrinin umumî vasfı. VIII. 5) Türklerin ve Turanlıların Güney . Tür ki erin f ü t u h a t l a r ı ve İ n t i ş a r l a r ı 1) Türklerin fütuhat an'ane-leri. 1) Osmanlı devleti 1579'a kadar. 5) Eski devirlerde ana yurdda olup biten siyasî vakalar. 2) Selçukluların Meverâünnehir'deki hayatı. 3) Kazaklar ve Kalmuklar. Türk ta ri h i n i n eski d e v i r l e r i : 1) Türkistanın asıl sekenesi meselesi ve Türkler. II. 8) Osmanlı devletinin teşkilâtı. 2) Garbî Sibirya'da Şibanlılar. Rus ve Çin i d a r e s i a l t ı n d a O r t a a s y a . 5) Nogaylar ve Başkurtların Ruslarla mücadeleleri.

C. Rus tarihinde para ve kıymet mefhumu. VerTarihte Usul F. bütün bu devirlerde Türklerin muhtelif medeniyetlerle daimî temas neticesinde kendi millî medeniyetlerini kurmaları. panayırlar. Oldukça tafsilatlı bir eser sıfatiyle Prof. anlatılmıştır. Türk ve Moğol kavimlerinin muhtelif devirlerde yayılıp taşmalarının plânlı «fütuhat» yahut plânsız «intişarlar» şeklinde inkişaf ede ede. S e l i g m a n ' ı n idaresinde 1931 de neşre başladıkları The Cressert Historical Series'te Rus. asırdan sonraki inkişafı. Sanayi ve fabrika hayatının başlangıcı ve inkişafı. örnek olmak itibariyle. bunda komşu milletlerin tesirleri. Şehirli ve köylü iktisadiyatı arasında tenasüp. Japon. Ortaasya'da Türk ve Aryanı kavimlerin Milâddan bir kaç asır önce başlayan medd-ü cezirleri. Şark milletleri ve Rusya gibi yarı şarklı milletlerin kültür tarihine dair yazdıkları eserler. Sarayın masrafları ve bunun muhtelif devirlerde devlet bütçesinde yeri. 2 — 15-18. 20 . Garp milletlerinin. kara-nehir ve deniz yolları. Moskova kniazlığının askerî bütçesinin muhtelif devirlerde devlet maliyesinde tuttuğu yer.. Garbın tenkidi tarih metodu ve onun Rus âleminde tatbikatı üzerinde çok duran ve Rus kültür tarihçileri üzerinde geniş tesir yapan bu eserin 21 sayfa tutan fihristinin hulâsası şudur : 1 — Rusyada A h a l i n i n a r t m a s ı ve o n u n d e v i r l e r i . Böyle eserler birer cildlik popüler kültür tarihlerinden İngilizlerin Prof.305 son şeklini alan bu plânla. Mübadele ve para iktisadiyatı. P. bugünkü cîhan siyasî ve medenî hayatında kendilerine münasip mevkii almak yolunda geçirdikleri ve geçirmekte oldukları mücadeleler kısa olarak. Kredi işleri ve bankacılık. bizim için daha elverişlidir. Rus malî idare sistemleri. Kitabın metninde hiç bir meselenin derinliklerine dalmayıp onları öğrenmekte faydası olacak kaynakları haşiyelerde göstermekle iktifa edilmiş ve bu yüzden de kitaba «giriş» ismi verilmiş ve her devrin vukuatı sonunda onun umumî vasfı yazılmıştır. Eski Slavların hayat tarzları ve meskenleri. İç ve dış ticaret. nüfus artıklığının eski dünyanın muhtelif taraflarında yerleşme tecrübelerinin nihayet Ön-asya'da yeni bir vatan kurmakla muayyen bir şekil almış olması. asırda İ k t i s a d î h a y a t . M i 1 i uk o v'un ilk defa 1896 neşrettiği 4 çildik «Rus medeniyeti tarihi» (Oçerki istorigi russkoy Kulturı) 'nin telif plânı istifadeye şayandır. Ticaretin 17. Ziraat hayatına geçmenin temposu. Çin ve Hind kültür tarihlerine tahsis edilen cildler mühimdir. Bunun coğrafî şartları. Fakat garplı âlimlerin (meselâ B o c k l e ' i n ) Avrupa milletlerinin medenî tarihlerine dair yazdıkları eserlerden çok. Yollar. kültür tarihleri için yazdıkları eserlerin telif plânları Şarklılar için de örnek olmalıdır. 3 — D e v l e t h a y a t ı .

eserler. nevileri ve muhtelif devirlerde değişmeleri. Hâkim kilisenin iç gelişmeleri. Kilise ve sanat. Masonluk hareketi.. 6 — K i l i s e ve f i k r î y a r a t ı c ı l ı k . Milletlerin ve camiaların kültür tarihinin ayrı bir kolu olarak işlenen tefekkür tarihi parti ve mezhep tesirlerine en çok maruz kalan bir sahadır. 9 — R u s y a n ı n yeni f i k i r h a y a t ı n'da tenkid unsurunun ve metodun zaferi. Miliukov eserinin son yarısında bu mevzuu bir pozitivist olarak ele almış ise. Kilise ve edebiyat. Rusyada Türk aydınlarının bir çoğu üzerinde de müessir olan bu eserler telif plânları itibariyle. Ov-s i a n i k o . muasır hayattan tecer-rüd ederek. Çünkü fikrimce bizde de Türk fefekkür tarihi en çok muasır Garp fikir cereyanlarını benimsemenin ve bu yoldaki mücadelelerin tarihi şeklinde. 8 — Asrî D e v l e t in t e ş e k k ü l ü d e v r i n d e millî f i k r i n g e l i ş m e s i Rusyada fikrî takip ananesini yaratan ekoller. Rus kilisesinin ve dininin millîleşmesi. Ordu bahriye ve iktisad teşkilâtında f i k i r ceryanla-rındaki tekamü. Ve bundan müstakil umumî fikrin doğması. Tüccar sınıfı Köylü gınıfı. 5 — K i l i s e ve din. asırda geçirdiği inkişaf safhaları. bunun inkişaf safhaları. asırlarda ıjeçırdigi değişmeler. Bunun 17 —18. Rus milliyetçiliğinin gelişmesinde yabancıların tesiri. Garp tenkidi f i k r i n i n içtimaî karekter kesbetmesi. mecmualar ve cemiyetler. Bu sınıfların iç temaslarının Rus milletinin bir millet olarak gelişmesine tesiri. Devlet ahlî idare müesseselerinin ta r ih i. 3 cild. Şthirlerde nüfusun artmasının geçirdiği safhalar. İçtimaî İslâhat hareketleri. D. Rusyada f i k i r hareketlerinin plânlılığınl temin eden cerevanlar ve mektepler. Bunun Petersburg devri. Garpta ve Rusyada zadegan hayatı. Muhtelif devirlerde gelir vergileri. onun zadegan ve şehir ahalimi ile münasebetlerinin tarihi.ün tesirleri. ortaçağ İslâm ve İran fikir cereyanlarını millî malımız gibi ele olarak «Türk tefekkür tarihi» yaratmağa çalışanlar için de örnek olabilirler. Mezhepler ve dinî isyanlar. Rus şehir hayatının bu asırlarda gelişmeli. sosyolog G. bilhassa Tanzimattan sonraki f i k i r hayatı olarak . Rus zadegan hayatının 17 — 18. onun Rus cemiyetindeki tesirleri. Fransız ve Alman idealizm ve materyalizminin Rusyada içtimaî İslâhat fikirlerini doğurması. Rusyada millî idealin felsefesi. 7— M a a r i f ve m e k t e p Petro'dan önceki Rus mektebi. Bizans ve Rus kilisesi.. Petro ve Katerina zamanında efkârıumumiyenin iktidar ile çarpışması. 4— S ı n ı f l a r h a y a t ı . Plexanov da «Rus içtimaî fikrinin tarihi» (Istoriya russkoy obçestivennoy misli. Avrupa medeniyetinin dış ve iç hususiyetleri. Garpçilik ve ekolleri. edebiyat tarihçisi ve sanskritçi olan Prof. Bunda âmil olan şahsiyetler. Rsdikalizm ve irtica.306 giler. 1912) bunu bir sosyal-psikolog olarak.K u I u k o v s k i «Rus aydınlığının tarihb (Istoriya russkoy intellegntsiyi. Bu meselede "milliyetçi ve "garpçı. Vilâyetlerin idarî taksimatının geçirdiği devirler. Tiyatroda halkçılık ve milliyetçiliğin inkişâfı. tarihçilerin görüş farkları. 3 cild 1914-16. 1925) bir sosyal-demokrad sıiatiyle tahlil etmişlerdir.

ilk c i h a n h a r b i s o n u n d a İ s l â m m e m l e k etle r i n d e t e c e d d ü t : 1) Cihan harbinde Türkler. uncu asırda Mısırda Osmanlı hâkimiyeti. Rusça tercümesi de yayınlanmış olan bu eserin plânını. Filistin . 2) Cihan harbinden sonra Mısır. Böyle bir tslâm tarihini geçen asırda Göttingen Üniversitesi profesörü A u g u s t Müller <Onc-ken'in Tarihi Umumîsi»' ne dahil olmak üzere neşretmişti. bu müellifin İslâm camiası tarihini telâkki tarzı artık eskimiş olduğundan. 4) 19 uncu asırda Sudan.'"< ve Mısır'da Memlûklerin zuhuru. 2 cild. 4) İspanya'da ve Şimalî Afrika'da islâmiyet. Mevârâi Ürdün ve Irak. 3) İranlılar ve Türkler (Gazttdıler ve Sel çuklular). 5) Cihan harbinden sonra İran ve Afganistan. 1) 19. C. 4) Suriye.— 307 işlenecektir. 2) Hilâfetin dağılması ve küçük sülâlelerin ortaya çıkması. 3) Osmanlıların rakibi sıfatiyle yeni tran devleti (Safevî dev leti) nin teessüsü. bilhassa Mısır Üniversitesi profesörlerinden Ahmet Emin Beyin Avrupa görmüş bir â l i m sıfatiyle yazıp yayınladığı eserler netice itibariyle bir arap tarihi şeklini almıştır. 2) Cihanşümul islâm devleti ve onun parçalanması. . hatta çok zamanlar millî tarihimizin yerini tutmuştur. Muasır ilmî anlayışla şuurlu telif plânlariyla vücuda getirilen bir türkçe eser hâlâ meydanda yoktur-Araplardan. 3) Arabistan. 2) Muhammed Peygamber 3) Onun t a l i m a t ı . Bu asırda İran ve Afganistan. burada bahis mevzuu etmiyoruz. 2) 19. 19 uncu asırda islâmiyet. sonra da bu mevzulara ait teferruatı şu fasıl (rubrik) larda avraiamışilr. Berlin. Cihanşümul İslâm devleti ve onun parçalanması: 1 İlk Abhaüler. Zamanımızın büyük Arap edebiyatı ve İslâm tarihi bilgini olan Prof. JDer islâm im Morgen-und Abendland. 4) Dört Halife. V. uncu asırda Osmanlı devletinde ve Mısırda fikri hayat 3) 19 uncu ağırda Şimalî Afrika. i) 18 inci asrın sonuna doğru Osmanlı devletinin inhitatı. II. Brockelmann elindeki bütün mataryali 1) Araplar ve Arap d e v l e t i . 4) 10 uncu asırda islâm. 1887). Elbette bu. 5) ilk cilıarr harbinden sonra islâm devletlerinin teceddüdü diye beş esas baba ( k a p i t e l ) ayırmış. l a l a m ı n ön k u v v e t i o l m a k i t i b a r i y 1 a O s m a n l ı l a r : 1) Osmanlı devletinin teessüsü ve onun Kanunî devrine kadarki genişlemesi. Brockelmann'ın 1939 da bir cild olarak neşretiği ve fransızcaya da tercüme edilmiş olan «tslâm kavimleri ve devletleri t a r i h i » (Ceschicte der islamischen völker und Siaaten) nin plânı ele alınmağa değer. 3) I s l â m ı n ön kuvveti olmak i t i b a r i y l e Osmanlı devleti. 1885. IV. 5) Haçlılar zamanında Ö»5>. I. 5) Emevîler. 2) Devletin en parlak devrinde Osmanlı kültürü. 6) Türkler ve Moğollar ve Abba»î halifeliğinin sonu. Vatan ve milliyet çevresine girmiyen camiaların tarihi'nden İslâm tarihi bizi ötedenberi yakından ilgilendirmiş. Türk camiası üzerinde müessir olan eski ve ortaçağ f i k i r cereyanlarını ihmal etmek olmaz. A r a p l a r ve Arap d e v l e t i : 1) İslâmdan önceki Arabistan. III.

1884) yahut «islâm medeniyetini (A. diğer bir çok kavimler. fakat Şimalî Afrika'da Fransa ve İtalya müstemlekeleri olan ülkelerin tarihini kitabına almakla bu prensibe sadık kalmamış olmasıdır. Yoksa bir camia tarihi sıfatiyle «İslâm milletleri tarihi» bu kavimlerin ayrı milletler şeklinde geçirdikleri hayattan başka. Die Renaissance des Islâms. İran gibi bir millet islamiyet çerçevesi altında kendi mevcudiyetini asırlarca örtülü bırakmış.. burada bunlardan ancak bizim Türk ve islâm tarihini ilgilendirenlerini bahis mevzu edeceğiz. kendisine intisab eden milletler için bir din olmaktan başka. siyasî bir umde işini de görmüş olduğundan. v. Tarihin ayrı bahislerine ve devirlerine tahsis edilen Monografiler'e gelince. Târıx-u 'l-tamaddun-i Vislâml. Fakat asrımızda başlıyan millî uyanış devrinde vücuda getirilen «Arap tarihi» «İran tarihi» ve «Türk tarihi» İslâm umdesine tarihte verilmekte olan rolün îzam edilmiş olduğunu göstermiştir. İslâm milletlerinin müşterek malı olan «İslâm medeniyeti» halis Arap malı olan «Arap kültürü» nden ayrılmakta ve ayrı tetkik mevzuuna teşkil etmektedir.işlenmek ihtiyacm-dadır.308 Fakat bu plânda qer şeyden önce göze çarpan cihet bugün Rus idaresinde bulunan Ortaasya'nın ve ingiliz idaresinde bulunan Hindistan'ın «İslâm kavimleri ve devletleri tarihi» çerçevesinin dışında bırakılmış olması yani bugün mevcut İslâm devletlerini esas edinmesi. 1922) bu fikri tam olarak tatbik etmediklerinden mevzu bu hudud içinde yeniden. Bu güne kadar Arap medeniyetini ( G u s t a v e L e B o n . Brockelmann da eserini yazarken. bu yanlış telakkiyi devam ettirmiştir. ve arada Türkler. Cultergeschichte des Orients unter den Chalifen. M e z. kendilerini bir «müslüman milleti» saymışlardır. idrak edenler de (A. Avrupa milletlerinin siyasî ve medenî tarihi bir «Hristiyanlar tarihi» ismi altında birleştirilmediği halde. 1902-6) bu hakikati tam olarak idrak etmiş olmadıklarından. Avrupa milletleri için «haçlılık» ancak iki asırlık bir zaman için bir müşterek siyasî umde olduğu halde islâmiyet müs-lüman milletler için son millî uyanışlar zamanına kadar siyasî ve fikrî hayatı tanzim eden ezelî ve edebî bir umde telâkkî olunmuş. 1875-7 ve Curci Zeydan. birlikte geçirdikleri müşterek hayatı. islâmiyet. bu milletlerin birlikte doğurdukları müşterek medeniyeti bahis mevzuu etmelidir. bütün bu kavimlerin siyasî ve medenî tarihini tek bir «İslâm tarihi» altında birleştirmek âdeti cari olmuştur. 2) tarihimizin ayrı bahislerini aydınlatacak metinleri esas edinerek vücuda getirilen . La Civilisdtion des Arabes. Krem er. Ve bunlardan da 1) tarihimizin ayrı devir yahut sülâlelerine tahsis edilen.

. 8) elçilikler. Barthold 10—12 asırlarda. Spuler de İlhanların ve Altın-orda hanlarının tarihini eldeki malzemeyi her iki eserinde 1) siyasî hayat 2) dinî hayat. Marquart'ın Eranşahr (Berlin 1900). şehir hayatı dil ve milliyet meseleleri olmak üzere kültür hayatının safhalarına göre tanzim ederek yazmıştır. ermenicesinin edition kritiğini. asırlarda cereyan eden hadiselere ait İslâm ve Bizans kaynaklarında mevcut malûmatı metodik bir surette tahlil etmiş. — 15. saray memurları ve zâdeğân. 5) hükümet teşkilâtı. P. Iran. 6) vergiler ve maliye işleri. Türk tarihinin ayrı devirlerine tahsis edilen eserlerin başında B a r thold'un «Moğol istilâsı sırasında Türkistan>. Benim îbn Fadlans Reisebericht ve Dr.309 eserlerden ve 3) tarihî şahsiyetlerin hal tercümelerine tahsis edilen tetkikattan bazılarını zikredeceğiz. Zamanımızda ayrı devirlerin tarihine ve şahsiyetlerin hayatına tahsis edilen tetkikatta. ev hayatı.?) vilâyetlerin idaresi. Wright'ın Ottoman Statecraft (Princeton 1935) adlı eserleri gösterilebilir. Spuler'in İlhanlar ve Coçı oğulları tarihine tahsis ederek neşrettikleri eserler gelmektedir. elbise. burasının kültür hayatına dair eline geçen kayıtları dahi ihmal etmemiştir. elde mevcut bütün vesaiki tenkidi surette gözden geçirerek. sonra ülkenin tarihî coğrafyası meselelerini izah ettikten sonra. Bu husus metinler tetkikinde dahi her vakit hatırda tutulacaktır. Ptolemeus Cografya'sının ermeni müellifi Koronu Musa'nın eserine alınan şeklinin Mediya. Metin tahlili esas edinerek yapılan tetkikat için misal olarak J. C h a v a n n e s ' i n Une traiti manichaienne reîrouvee en chine (Paris 1913). P. 10) askerî teşkilât. . Horasan. W. Türkistanda cereyan eden siyasî ve medenî değişiklikleri başta kaynaklar. 3) devlet idaresi. 11) umumî hayat. bu nevi eserler vücada getirmek üzere çalışanlar Seigno-bos'un tasnif taslağında yazdığı kültür hayatı teferruatını kafalarında tutmak mecburiyetindedirler. yemek. Wittek'in «Menteşeo-ğullarn B. ticaret ve sanayi. 9) hukuk. Baktr. Horezm ve Skithiya ait kısımlarını ele alıp. Sogdiyana. Bunlarda Marquart. 400 sayfada aydınlatmıştır Wittek Batıanadoludaki bir küçük Türk beyliğinde 13. B. o devirlerin kültür hayatını aydınlatmak usulden olduğu için. tercümesini. tahlilini ve bu metin ve tahlilden çıkan tarihî meseleleri «ekler» şeklinde sıralayıp ve indekslerle de teçhiz ederek bu mevzu için klasik bir eser vücuda getirmiştir. P e l l i o t ve E. 4) hükümdar.

metnin tahl. Wright eserine 14 sayfalık tahlilî bir indeks ilâve ettiğinden.linde ortaya çıkan meseleler tercümenin sonunda değil mukaddime ile tercüme ile kısmı arasına sokulan bir makale'de (63 sayfa) ve tercümenin haşiyelerinde (90 sayfa) izah edilmiştir. asırda Şimalî Cinde ve Uygurlar Memleketinde manihaizmin intişarı zamanında yazılıp m. nihayet 232 sayfa tutan ve metin tahlilinden ortaya çıkmış olan meselelerin izahına tahsis edilen sekler» gelmektedir. W. Türk tarihine ait monografilerden Dr. Bu eserde bu meseleler arapça metnin tahlili dolayısiyle ortaya çıkmış olduklarından. sonra 104 sayfa tutan haşiyeli tenkidi tercüme. asır Ortaasya. müellifini ve bu eserden neşet eden meselelerin ehemmiyetini izah eden 34 sayfalık bir mukaddime. Haltercümeleri de zamanımızda bîr devrin.. Böyle eserlerden islâm tarihinin büyük şahsiyetlerinden Emevî halifelerinden . 8. Uzakdoğu (o arada Uygurlar) hayatına ait müteaddit meseleleri izah etmiştir. sonra eseri. 101 da zikri geçen Sarı Mehmet Paşanın Osmanlı devlet idaresi bilgisine dair türkçe eserinin tercüme ve tahlilinde ise. nevilerine göre sıralanmanın lüzumu yoktur. Yani bu nevi metin tercüme ve tahliline ait eserlerin telif plânları sa. Tenkidli tercümesi 81. 920-22 de Türk illerin de seyahat eden bir Arabın seyahatnamesinin arapça metni 406 sayfalık eserde ancak 46 sayfa tutmakta. Fakat bu meseleler cince metnin tahlili dolayısiyle ortaya çıkmış olduklarından yazılışlarındaki sıra da ona göre yapılmıştır. Mr. yahut bir milletin yahut bir mefkurenin izahı için bir çerçeve olarak ele alınır. ondan istifade etmek kolaydır. 900'Iarda çinceye tercüme edilen ve 1908 de Tungh Uvang'da bulunan manihailiğe ait 26 say falık bir parçayı neşretmişlerdir. Wright'in yukarıda s. Elbette ayrı meselelere ait yazılar kendi başlarına birer müstakil ilmî eser olduklarından her birinin birer ilmî makale sıfatiyle metod bakımından mükemmeliyetine itina edilecektir. Pelliot bu eser için yazdığı haşiyelerinde 8. Bunlardan istifade de muntazam fihrist. dedir. bilhassa «tahlilî indeks» 1er sayesinde mümkün olmaktadır.310 — Pelliot-Chavannes m. o sıra ile tertip edilmişlerdir. Benim İbn Fadlan kitabım da buna benzer. bundan çıkan meselelere ait haşiyeler 210 sayfa' eserin menşeine ve mevzua ait bir mukaddime l2 sayfa olup 26 sayfalık cince metni ve indeksleri birlikte ceman 360 sayfa tutar. Bu gibi eserlerde meselelerin mevzularını. Tercüme haşiyelerinde ve eklerde dağınık materyalden istifade «tahlilî indeks» lerle kolaylaştırılmış olmak için bu indekslerin tertibinde mevzuların bütün teferruatiyle kavranmasına ve okuyucunun arama ihtiyaçlarını anlamakta cidden maharet gösterilmesine bağlıdır.

1907). Harold Bowen. Merriman. 1932) L. Kanuni'nin en çok Avrupa tarihinde oynadığı rolü aydınlatmak hususuna ehemmiyet vererek Asya meselelerini (türk-çe de bilmediği içip) ihmal etmiş iseler de. L o c k h a r t ' ı n Nadirşahın (Nadir Shah. Paris. Beyrut. 1938) hayatlarına ve zamanlarına ait eserleri bu nevi eserler vücuda getirmek istiyenler için numune olacak mahiyettedir. temsil ettikleri yahut mensup oldukları muhiti. S r b i k ' i n Metternich'in hayatına ait yazdığı eserini Mtternich der Staatsmann und Mensch. Barthold ve Lockhart'ın eserleri bahis mevzuu olan zevatın haltercümelerini zaman ve muhit çerçevesinde ve zamanın içtimaî hayatını aydınlatmak yoluyla yazmışlardır. Meselâ onun 500 üncü senei devriyesi dolayısiyle. son histoire. Cambridge. İsa'nın hayatı h. Ulug Bek bu muhitin çocuğu olarak tasvir edilmiştir. Ali bn. siyaset ve f i k i r cereyanlarını aydınlatmak için ele almakta viyanalı profesör H c h v. bunun bu Metternich. 279 — 335[m. Çistiakov'm. 1932). USA — Cambridge. 1908. mehazları babların sonunda göstermekle i kt i f a edebilmiş. 1921) H a r o l d Bowen"ın Abbasî veziri Ali bn İsa'nın hayalına ve zamanına dair (The Life and Times of Ali İbni İsa. Mamafih ben şahsiyetleri. Viyana. 1925) tavsiye ederdim. 892 — 945 seneleri arasında Bağdad halifeleri. Barthold'un Ulugbek kitabı da tekmil Temür ve Şahruh saltanatı devrindeki ilmî ve içtimaî hayatı aydınlatmak için bir vesile yapılmış. devri ve muhiti izah edilerek eser yazılacak olursa. W. sa vie. haritalar ilâve edilerek aydınlatılmıştır. 132 de Fatih Sultan Meh-medin devrine ait yazılacak eserden bahsetmiştim. a critical study based upon contemporay sources. Yukarda s.— 311 — Muaviye'nin ve oğlu Yezid'in hayatına dair Henri Lammens'in iki büyük seri (Etudes sur le regne du Calife Omaiyada Mocawia ler. yahut S. R o g e r B. Beyrut. İstanbul. London. . ve son zamanlarda diğer Rus alimlerinin Birinci Petroya tahsis ederek yazdıkları eserler tipinde bir eser vücuda getirilmesini arzu ederdim. B a r t h o l d ' u n Temürlü-lerden Ulugbek'in hayatına ve zamanına ait eseri (Uluğbek ve zamanı Akdes Nimet tercümesi. bu büyük Türk hükümdarının hayatı. M e r r i m an'ın Kanunî Süleymanın (Suleman the magnifecent. BellanJın eserinde fazla popülerliğe kaçılmış. Le califate de Yazid f*. bilhassa el-Muktedir zamanının tavsifi için bir vesile ve bir çerveve olarak ele alınmış 400 sayfa tutan eserde hadiseler. Papas olan Lammens'in eserlerinde hep siyasî ve dinî meselelerden bahsedilmiş iktisadiyat ve içtimaî mevzular ihmal edilmiş. Haltercümesine ait Avrupada Türk ve İslâm tarihi dışında neşrolunan eserlerden bizim için numune olabilecekleri sayısızdır. 1938) Lucien Levis Bellan'ın Safavî Şah Abbas'ın (Chah Abdas I.

bir Türk. ingiliz dili. metin ve ibaretlerin harfiyen naklinde kullanıldı (Riza qull xân. Slav dillerindeki III ve LI karşılığı olarak ŞÇ ve i' işaretleri. imlâ. Mirhond). onun şarkında. 5 Transkripsiyon. hanlar. İstanbul Edebiyat Fakültesi. j=Q. İranlılar. fakat Prof. fakülteler. Ebert. kitabın asıl metninde ise isimler sade olarak yazıldı (Rizakuli Han.-=X. fakat sıfat yerinde kullanılan has isimler küçük harflerle yazılmıştır. yalnız ^ yerine X ve j karşılığı olarak ta Q harfini almıştım. halifeler küçük harflerle. Türkler. arapça. mirzalar. . hıristiyanlık. Alman üniversitelerinin enstitüleri. bir İranlı. hıristiyan müslüman karışık bir şehir. ikinci defa olarak Edebiyat Fakültesi matbaasında basıldı ve birçok trankripsiyon işaretleri de kullanmak imkânını bulduk. b için apostirof kullanılmıştır. ötekinin garbinde. Burada transkripsiyon müellif ve kitap isinlerinin tesbitinde. Türkiyat Enstitüsü. Her yerde tam olarak tatbik edemediğimiz bu usule bazı yerlerde (meselâ s. bir Türkiyeli. i)=N. j>=Z. islâmiyet. fakat bir türk müverrihi. Çin İslâmları. Has isimlerle birleşerek haslık mahiyeti alan genel isimler de küçük harflerle yazıldı : profesörler. Mirxond). £=c. sultanlar. rus dili.Ek. ^=Ş. türkçe. İstanbul Üniversitesi. 117) ehemmiyetle raiye edilmiştir. işaretler ve ilmî eserlerin tabı tekniği 1 — Bu eserin 3 forma ile kalan ilk basımının formaları ayrı matbaalar da basıldığı gribi. ^=2. Mamafih ilk tabı İbrahim Horoz Basımevinde yapılan bu kitap. bir viyanah profesör. ç_ Ğ. Hıristiyan Âlemi büyük harflerle.=Tı i>=Z. bir sünnî müslüman. J.N. Isken- . ingilizce. 2— Has isimler büyük harflerle (majüsküile).-—H. Türkiyeliler. Cengiz Han. bir iranlı şiî mütefekkir. farsça ve eski türkçede kullanılan harflerin karşılığı olarak kullandığımız işaretler şunlardır : ^=Ş. italyan Rossi bütün bun'ar küçük harflerle yazılmıştır. fransızca. yahut. bu yeni basımının da Devlet matbaasında bulunan transkripsiyon işaretlerinin mevcut bulunmadığı matbaalarda basılacağını gözönünde tutarak kitabı sâde harflerle yazmış. Şark tetkikleri. Arapça. . ingiliz Ramsey.

O halde mutarize içinde mutarize olan bu sözü öteki parantezden ayırd etmek için ya iki çizgi yahut da köşeli parantez [ ] arasına almak icabederdi. son satırın sol tarafına konulacak yerde Arap usulüne göre sağa konulmuş. 36 — (Harzeme) sözünün sonundaki noktalı virgül yersizdir. haşiyeleri köşeli parantezle göstermek. 3 — Kere (parantez). Enüş'm'ı?. 30 — «Melihşah» sözü has isim sıfatiyle parantez içinde alındıktan sonra bizim müellifimize ait olan «yani Melihşah» sözü de (gani (Melihşah) demek gibi b/r şekle koaulacak olsa dahi ötekilerden ayrılmış olması lâzımdı.'J nin sağındaki ) ile başlanan bu cümle kendisinin son kelimesi olan ve ismihas sıfatiyle parantez içine alınan (»LL»jjl^i) in yanına daha diğer bir parantez koymak icabederdi. o konulmamıştır. Keza lâtin harfleriyle türkçe metinler arasına sıkıştırılan arabî hurufatlı cümleler dahi artık lâtin kaidelerine uydurulmalıdır. Diğerlerini de sayalım : 24—Arabî mutarize cümle sıfatiyle parantez içine alınırken J.JO. Halife El-Muktedir olunca büyük harflerle yazılmıştır. 25 — Bu arabî cümlenin içindeki (aLtxJı« L$\) sözü Zehebî'ye ait olmayup bu cümleyi naklederek türkçe tercümesini yapanın ve bunu lâtin harfleriyle yazan zate aittir. Bu cihetten meselâ Zehebî tarihinden naklolunan şu 3 satırlık cümleyi sayılı âlimlerimizden birisinin yaptığı gibi (Zehebî) diyor ki : o (yani (Melihşah) (Horzeme). yani ismihasları yahut rakamları kere içine alarak yazmak. 35 — Mademki kereler has isim için kullanılmış. 27 — Nokta da el^j^y. (Belge Tekin) in kölesi (Enüş Tekin)i vali tayin etti ve ona (Harzimşah) lakabını verdi diye yazmak yanlıştır '). 31 — «Hanem şah» kelimesi has isim olmayıp lakap olduğundan bunun büyük H ile yazılması icabetmez. Sultan Ahmet. Halbuki tekin'mi teğin'vai? Harzem'mi?. 34 — Memleket ismi «harzem» şeklinde yazılınca hükümdar lâkabı olan kelime de «harzimşah» değil «har-zamşah» olmak icabederdi. Anuş'mi?. İşte 3 satırlık bu cümlede 36 kadar lâtinceye intibak yanlışı vardır. . o halde «e» edatı parantezlerin dışında (Harzem) e şeklinde olacaktı. Horzem'mi?.kelimesinin sağına konulacak yerde soluna konulmuştur. köşeli parantez kullanmakta ve noktalamalarda eski Osmanlı usulü. yoksa £"nuye'mi? Acaba bu cümle ve isimler Zehebi'nin yazma nüshasında nasıl yazılmıştı? Bunlar artık tabı tekniği ve imlâ dışında kalan meselelerdir. Hatice Sultan. noktalı virgülü yersiz suiistimal etmek gibi eski Osmanlı edebiyatından kalma âdetlere bu eserde yer verilmediği gibi. doğrusu şöyle olur : Zehebî diyor ki : !) Bu cümledeki 23 parantez yayı 23 yanlış teşkil eder. 32 — 33 — Belgetekin ve Enüştekin sözleri bitişik yazılacak isimler olduğundan bunların «tekin»i büyük T il* ♦Tekin» şeklinde ve ayrı yazmak ta bizim müellifimizin iki yanlışıdır. 26 — Diğer taraftan bu arabî cümle Lâtin sırasına tabi tutulmamış. diğer ilmî neşriyatta da bu gibi âdetlerin kat'î olarak bırakılmasını tavsiye ederim. Horezm mi' *j)\ykelimesini r i r ve * seslerini karıştıran H ile yazıp geçmek bir ilmî esere yakışırını? Belg» mi? Bilgâ'mû.313 der Mirza.. 28 — Zehebî'nin sözü burada harfiyen alındığından bunlar tırnak içine alınmalı ve 29 — cümle başındaki «O» harfi büyük yazılmail idi. Bu yapılmadığından cümle içinde parantezler içine alınan ismihaslarla Zehebî'nin sözleri karışmıştır.

Biz de trankrip-siyon'da arapça cümlelerde «eliflâm t a r i f a r t i k l i » ni qamerî ve şemsî harflerin her biri sonunda «al» ve izafelerde «a» nın apostrofa nakli ile ile «M» şeklinde. Şöyle ki mesela Bunun arkasından j. M.B . esse v.. «eb (yahut apostrofla «'!> ). al ta'rif'ini apostrofla işaret ederek (sâhb-u 'I-qavs-i '1-hadid). J . !*■ .<ıj Yani burada parantez iverdi» kelımesiile »|-3j'^->:> arasında başlayacak ^Jc^il kelimesinin sağ tarafında kapanacak ve lâtin alfabesi ile tertip edilen bu cümle bu son parantez'in sağına konulan bir nokta ile bitecektir. matbaa müsaid ise küçük puntolarla tertip ederek (şâhib-u 'l-qavs-' '1-hadid) yazmak mümkündür '). J . şemsî harfleden sonra da sonlarındaki kelimelerin baş harfleriyle çifleşmiş şeklinde kullanırız. 87 sâhib al-qavs al-hadid). Ben bu kitabın «ekler» kısmında bu üç usulden ikincisini al1 Alman Şark Cemiyetinin «İslâm eserleri trankripsiyon komisyoou» 1935 te Ro-nıada inikad eden Müsteşrikler Kongresi için hazırladığı raporunda Die Transkription der arabischen Schrift. Arapça «eliflâm tacrîf» artıklı 'I «qamerî harfler* ( l-»y-* K • CC.«) J j J. yukarıda s. Denkschrift der D. ^ . rj) » J-Îc. tnterrıationalen Orientalisten- . Arap cümlelerinin transkripsiyonunda icrabı (rafc. naşb. J ' . «şemsî harfler» (o . ben de bu usulü kabul ettim. i > j . j ) den sonra bunların baş harflerinin çiftleşmesi (ette.kelimeleri gelmiştir şeklinde sağ virgüllerle ve catıf vaviyle yazılınca yanlış olur. Arabî has isimlerin baş harflerini büyük harflerle. Cümlelerde naklonulan arabi kelimeler arasındaki virgüller de lâtin-ce sol virgüllerle tertip edilecektir. 4 — Terkipli isimler ve terkipli kitap isimleri lâtince yazılırken arap. rjj U ve jdt kelimeleri gelmiştir cümlesi Bunun arkasından J^->. yahut icrablan. dem 19. u " .'^'^-' '"* '■** ' ' f * * ' * * ** ' ^en sonra gelince <el> olarak telâffuz olunurken. G. yahut icrabı göstererek. ± ' .) şeklini alırlar. i .. < s ~ . fars ve türk dilleri için ayrı usulle yazılacaktır. ^ . erre.— 314 — "O (Melikşah) Horezme Belgetekinin kölesi olan Enüştekin'i vali tayin etti ve ona horezmşoh lakabını verdi" (fjj'i" Je [aCxJ.»l. car ve tenvin) gösterilmeden al tacrif'ini olduğu gibi yazmak (bk. j . uzun cümleli kitap isimlerinin de ancak ilk kelimenin baş harfini büyük harfle yazmayı adet edinenler vardır. ilh. farsça ve türkçe cümlelerde ise (İranlılar ve türkler bu qamerî ve şemsî harflerin farklarını bilmek mecburiyetinde olmadıkları için) qameri harflerden sonra «ab.

diye büyük harfle.— 315 mışımdır. İzmirli îsmail Hakkı ve Şerefüd-din Yaltkayanın lâtin harfli eserlerinde olduğu gibi. Arapça kitab isimleri de arabî eserler için Arap imlâsına uygun şekilde fabaqât-u '1-şSffiyat-i '1lcubrS şeklinde. bu mecmua unvanının sonunda gelmesi icabeden de yahut oa'yı iki unvan arasına alarak kısaltılmış d. kısaltma ile H. Bunu telaffuzumuza uydurup yazdığımızda dahi Tabaqâ~t-ü 'ş-şSfi"iyet-i 'l-kübra diye yazmalıyız..Termizî şeklinde yazılacaktır. Bir de bir makalenin unvanını dercolunduğu mecmua unvanından ayırırken. bir türkçe eserdeki cümle sıfatiyle de : Ebu-C Abdullah ibn-u Fadlullah et.. 950. Sene sayılarında Milâddan.ve Onasya deriz. mesela s. fakat vasıf olunca milâdî. fakat a/'sız söyleniyorsa gress in Rom. d. . bir türkçe eser olmak itibariyle de Nejehât-ü 'l-üns ve nesemât-ü 'l-quds şeklinde yazarız. Fakat şimaîl Afrika'yı ayrı yazdık ve vasfı ile birleştiremedik. yahut türkçede El büyük harfle. kısaltma ile h. Çok maruf coğrafî isimleri vasıflariyle birleştirerek yazdık. şeklinde.yani Milâddan sonra takriben 950 senelerde". türkçe için (eski Osmanlıca. . mükellefi âzerice olmak üzere) 5 yol gösterilmiştir. Hicretten. farsça terkibine uygun olarak. Ig35) arapça için i'rapları çizgi ile ayırmadan 4 şekil (kitap ve müellif isimleri yine ayrı). Bu ikinci usule göre arapça ^J^'1 «$U^Î J. 229 da Recueil Transcaucasien. AlBirüni (El-Birûnî). keza Doğuavrupa yazarız. Arabî ismihaslarda şahıs ismi tarif a/'i ile söyleniyorsa Al. Journal Asiatique de unvanlar italikle. bu nevi kitab isimlerini Tabakatüşsafi'igetülkübra yazmak yanlıştır. bir farsça eserdeki cümle olmak üzere : Abü-^ Abdullah ibn-u Failullah et-Tarmizı şeklinde. farsça bir eserin arapça ismi olursa.Tarmiti şeklinde. «d. . c. «İbn» kelimesi i ht i s a r olunmazsa 7zz-n 'l-dın ibn-u 'l-Acrac şeklinde. İran için (eski farsça ve yeni farsça olmak üzere) 2.. J* ^A< *' ismi bir arabî eserdeki cümle ise : Abü-cAbdi 'ilâh Bakr ibn-u Fail-i 'ilâh al. M. meselâ Onasya. «bn» şeklinde ihtisarla olunca cJzz-u 'l-dîn bn 'l-A'rac şeklinde türkçe olarak Iz~eddin Ibn-ii 'l-Erec şeklinde yazarız. Nafahâı-i l'-uns u nasamât-i 'l-quds şeklinde. eski doğu ve mükellef doğu türlcçeleri.» de düz olarak tertip edilmiştir. arab-fars karışık mükellef Osmanlıca.Takriben" manasında circa dan kısaltılmış c harfini kullandık. kısaltma ile m. Ortaasya bu ikisini bir kelime ihtisariyle Orta. sondaki isim de büyükle Al-Kindı (El-Kindî). Leipzig-. harfi kullandık. hicrî. diye küçük yazılmıştır. kıstltma ile M.

fakat Arapların biri diğerinden ancak noktalar yahut küçük dişlerle farkedi-len. 23.316 al küçük : al-lsfaxn (el-lsfaxrî) şeklinde yazdık. s.lj. Arap ve Müslüman Hind alemince de anlaşılacaktır.lj +}jC JjJc o-i-İe jljl Bk. h. Ibn-u 'l-Aşir gibi . 1327 (1948). j^Jİ J/ .Ijy* ±Js~\ «—>" »ij «. yahut onu bırakarak. bu kelime büyük yazılır ve fihristlere de lbnle geçer : Ibn-u Stnâ. 23 Ardibehşt. 1918 senesinde Tahranda Yadigâr mecmuasında «Fars dilini koruma mecburiyeti» başlıklı yazısında (N. fakat şöhret ibn'le değilse bu kelime küçük yazılır : Yahya ibn-u Sacid al-Anfâki.js3 /-^i j\ <? <SİL\ **..) jKj oyj\} »Uij M\) »ü\j ı—>s~ k ^ \f*if >>~° *'^-'"*" *fe-^ Jr ı^r^^^—<jl J'Jj Ji-Lr'' <^* ılr**. Arap alfabesinin noksanları şu ibarelerle ifade etmiştir : L^JÜ 1 Ipjj. ki yazma nüshası Mirza Muhammad Qazvininin elindedir.'I (iüij «o«ı ^ JL -Llu-l Vj \S*~ jjt ^5»ıSj*-^ <^L« ej)*> o^».J l$Js" liılr l*a«ı j\ jl ^Laj. Far fcan^ o xat u zabSn dar tarkiye d. tbn-u 'l-1 Arabi. ii^«j »5K3I oUui» J»j *. bu alfabe ile muvazi olarak.. Gerçi Iranda bu fikri bundan 20 sene önce terviç eden fikir adamları. 2) H a m z a İ s f a h a n ı (öl. İbn-u Safid al-Mağribi.-M ii^-r^l 3 ) El-Bîrûnî (öl.JUJ &Ü £*•*<« Ijl* J. Keyhân. bu fikirden kesin bir şekilde vaz geçmiş görünmektedirler '). cArıb ibn-u Sacd al-Qurfubi gibi. yahut kılacaktır. bitişik ve çoğunca saitsiz yazılan yazılarının. yine R i z a ı a d e S « f a q .a». asırda Hamza-i Isfahanî 2) ve 11.»C_JL. 970) Al-Tanblh calâ ftudâş-' 't-taşnlf nam eserinde. 5 — Zamanımızda teknik ve reyazî ilimlerde ve tabı tekniğindeki tekâmülün lâtin alfabesine dayanmış olması arap alfabesini kullanan milletlerin. S. lâtin alfabesini almalarını zaruri kılmıştır.j)^ £_x\ ıSİİl j> ^4» y^U-Lf j !_^»^dl Çji) 'r^-^i »Ul ıj>) . asırda El-Bîrûnî 3) gibi büyük İslâm mütefekkirleri tarafından söylenen hakikat er geç İran.1 jLo_>»- jVjj Jj' *»}* ıj\j S ıSjai- <_İJ. ayrı hurufattan müteşekkil lâtince ve rumca karşısında ilim için bir âfet olduğuna dair 10. L. s. m. ') Muasır Iranın büyük mütefekkiri S e y y i d H a s a n i Taq zade 1928 de fargçaya Lâtini teklif ederek «Muqaddime-i taclîm-i 'umûmî» ilminde bir eser neşretmiş-ti.W'İJ çX s jo^ıjljj & ıjr L« jSL* <İb. 1U50 senelerinde) nüshası Bursada Kurşunlu camiinde . Türkiyede bu alfabenin ilim sahasında tatbikında görülen müşkülâtı müşahede ederek. 27 : : }S~\ j* . 6.i U3V [fi üilj JaU)ı_. 39) Türkiyenin tatbikatından uzun uzadıya bahsettikten sonra Lâtini farsçaya tatbik fikrinden vaz geçtiğini ve «istiğfar» ettiğini beyan etti : Âk_—I.<_!>-* J»„t* JJ Jl— c—». 360/m. UJU JJ i Jc&tj ^-jl» ıS\j^ ^j/V ■!*». /6n'le başlanan isimlerde şöhret Ibn'le ise.jj wilp \ çijf İAJLU^-.

s. 8. 1928._} *-*)J-\}f *^* <y ~<~Şn îâ»T i-^Jl İJLCD J&) • l*jj"lj ^ii. bir vakit Rusya Türklerinde. der den Türken eigentümlich ist. 14) nebatat. K o w a 1 s k y.-u-* S'jir* j cJ^r. bunların kabul ettikleri şekli devletin himayesine almış ve onu zimamdarlar için bir izzetinefis meselesi yapmakla ona tatbikatta tekamül yollarını kapatmış olmamızdan ileri gelmiştir. ancak onunla muvazi olarak. 997 : Das Schwanken in der Artikulation einzelner Laute muss auch einem Mangel an Praezision in der Aussprache. \fi r>f 4l Bk. zugeschieben vverden. Lâtin alfabesinin ilim sahasındaki tatbikatında. B e r g â t r a s s e r de İstanbul münevverlerinin şivesine dair daha 1918 de neşrettiği tetkikinde bu şivenin oynaklığını uzun uzadı anlatılmıştır (Zur Phonetik des Türkischen nach gehildeter Konstantinopler Aussprache. Zeitschrift der Deutschen Morganlaendischen Geselschaft. Prof. Bu olmasaydı alfabemizden {j j ve sağır kâf harflerini sadece atmak. bizde sürüp giden aksaklık. işi şarkşinas âlimleri de celbeden bir akademik merkezin eliyle muayyen senelerde plânlı olarak ve ilmî esaslara dayandırarak yürütmek hakkındaki teklifleri ') reddetmiş. Enzyklopadie des Islams. LXX1I.Ji UJMJ oUJlj JLJJIJ JJJJIJ >->. alül» «^ JUlj OjUl JU1 üUjUil lili . İstanbul. Meyerhof. işi o zaman matbuatta <keş-fiyatiyle darülfünunları şaşırtan ümmî saatçılan diye vasıflandırılan amatör «dilci> lere vermiş olmamızdan. Das Vorıvort zur Drogen-kunde. d. 8a : M. Zeki Velidi Togan. Jli-lj ^.>-^ <J' ı^r' c-'-V> t^jl j» L^JJ ö\ <^t I-İAL_İ j£j. 1. Türk dünyatmda alfabe meseleleri. 1932. Die artikulationsstelle sowie der Grand der Offnung und die Spannung der Sjfrachorjjane vveisen oft einen weiten Spielraum auf. meyvalar ne hububatın yunanca isimlerini Horezm-de bulunan bir Kumdan nasıl yazıp kaydettiğini söylerken Arap alfabesinin eksikler: meselesine gerçek şu cümleleri yazmıştır : . * Bk. Berlin. d. 233 —62). bunları kullanan diğer türk lehçelerinden tecerrüt etmek bahasına etimolojiden kaçınmak ve kelime tesbitinde zaten oynak olduğu daha önce bilginler tarafından ciddiyetle tesbit olunan İstanbul Türk telâffuzuna 2) münhasıran dayanmakla dil ve imlâyı sonu gelmebuiunan Kitâb al-şaydana nam eserinde (vr. 1 .317 Çünkü Arab alfabesi. bu alfabenin umumî olarak Şarka intibak istidadının azlığından değil.Jl ^_<: v_ijl«i! »L^il U u*_>^ ■^j"" <J'A>. teknik sahada Lâtin'in yerini tutamaz. şimdi Mısırda yapılan tabı tekniğine intıbak'ın tekâmül plânları tahakkuk ettiği takdirde dahi. 18. bilhassa dinî ve edebî neşriyat alanında yaşamak hakkını kazanabilir.. Th. G. bunu bir inkilap amacı yapmış. lr^<—'l Û* JL-lj r W JJI 0 * dta} . sadece bu alfabeyi kabul ederken.

daktilonun. yazı makinesi ve linotipin -ispanyolca dahil.. yoluna giren Lâtin alfabesi ayrı şivelerde konuşan Türklere Batıda ve Doğuda. ilmî teknik bakımından pürüzsüz yapılmak istenmeleri nisbetinde çıkmaza girdikleri görülüyor. 'ı yanında bazen yüz karası teşkil eder. Türkiye ve Türkistan edebî d i l l e r i n i n telaffuzunu kolay öğrenmeyi sağlayacaktır. Çin ve Japon işaretleri kullanılmakla muvazi olarak ta pek alâ benimsenebilmektedir. fakat içi şarklı müelliflerin eserleri. fakat Lâtin alfabesi bu medeniyetin bütün milletçe geniş mikyasta benimsenip be-nimsenmediğini gösteren en doğru kıstas ve mikyastır.Garp dilleri için yapılanları ile birliğini temin etmek Q ve X harflerini alfabe de bulundurmak. biz Türkler başta olmak üzere. dışı şarklı olmakla beraber hakikî tenkidi fikre mâlik Mustafa Nuri Paşa'nın "Ne-tâyic-ü 'l-vukucât. Sırası geldiğinden şunu da kaydetmeliyim ki. Bizim müslüman komşularımız Arablarla iranlıların müstakbelen lârin harflerini kabul ederken. Diğer taraftan müslüman Şark dillerinde lâtin harfleri ile yazılan eserleri Garp memleketleri matbaalarında bastırmayı imkânsız kılan I ve Ş gibi harfleri o memleketlerde mevcut şekillerle (Meselâ /' ve i ile) değiştirmek. ilmî hayatımızda istikrarsızlık devam edip gidecektir. ilim tekniği ve metodu hususunda müslüman Şarklıların önlerinde bulunmakla beraber onlarla birlikte tekamül etmemiz.318 — yen istikrarsızlığa atmak yoluna gidilmiş olmazdı. Gerçi garp kültürü ve düşünüş tarzı Arap ve Sanskrit alfabeleri. 6 — Lisan ve imlâda istikrarsızlık devam ettikçe. yeni kültürümüzü geliştirmek için eski kültürümüzü çocuklarımıza daha üniversitelere gelmeden öğretmek yoluna gireceğimiz mukadderdir. bizini tecrübelerimizden istifade edecekleri. Çünkü hocanın. asistanın. islâm milletleri için istikbalde iktisadî men-fatler sağlayan ve beraberce düşünülmesi icabeden müşterek kültür mevzuları olacaktır. Muhtelif şehirlerimizdeki kütüphanelerde islâm ve eski Türk eserlerinin lâtince yazılan yeni fihristlerinden yazmaları ararken bunların ve müelliflerin bir kaç kelimeden ibaret isimlerinin sayısız yanlışlarla tesbit edilmiş olduklarından meçhulat içine gömülmüş olduklarını görüyoruz. mürettibin ve müsahhi- . Üniversite yayınlarından olan ilmî eserlerin dahi. Gerçi yeni harflerle. islâm Ansiklopedisi tercümesinde ittırada ehemmiyet veriyorlarsa da bunun imlâ ve tekniği ancak kendisine has bir yolu takip etmektedir. bu iki dili Kur'an arapçası ve edebî farsça yolundan ayırarak telâffuza göre mahallî lehçelere ayrılmak yoluna sevketmiyecekleri aşikârdır. Türklerin garplılaşma namına Şarktan infiradı bir efsanedir. biz Türkler için.. güya muasır metoda uygun olarak aparatlarda notlarla neşriyat yapan dışı garplı".

Dr. Die zuissenschaftlichen Arbeiten. . 1926 (3. Halle 1923. bilhassa Almanyada. E. Avrupada bu mevzu üzerînöe. Aynı müellif. 1935 (beşinci tabı). tabı). hayatımıza uygun olmak şartiyle. Beitraege zur Methodik und Praxis des akademischen Studiums. mükemmel eserler vücude getirilmiştir. etraflıca işlenmiş müstakil bir ilim olarak ele alınmak icâbeder. A r t h u r Weinmann. Teubner. Eine prak-tische Anleitung zur Anfertigurtg der haeuslichen Arbeit für der Refe-rendar. Bunlardan bazıları 5-10 defa basılmıştır. Wie ein Buch entsteht. 1927(6. ki Avrupalılar buna asırlârdanberi alışmış olduklarından onların metod rehberleri bize kâfi gelmez. Die Herstellung von Büchern. 1932 (4. Bu eserde üniversitelerde mezuniyet ve doktora tezleri nasıl yazılacağı. tabı). die Doktorund Assessorprüfüng. bizde ilimler için müşterek umumî metod bilgisi gibi ilmî çalışma tekniği de. A r t h u r Ungar. işte bazıları: Prof. Innsbruck. Berlin. Büyükçe eserdir her iki eser ilmî eserlerin tabı tekniğinden bahseder. Wisssenchatliches Arbeiten.— 320 lâzım gelir. Berlin. tabı). Technik des ıvissenchaftlichen Arbeitens. onların tasnif ve telid ve basın hususları öğretilmiştir. H e y d e. L e o p o l d Fonck. Bu gibi eserleri ve bizim vaziyetimizi lâyikiyle tetkik edenler göreceklerdir. J.

1949) ve Uygur metinleri neşridir. lâtin alfabesini aldıktan ve onu eserlere hakikî ilmî şekil vermek gayretiyle tatbika başladıktan sonra. bunun metodik'ini Üniversitelerimiz arasında kurulan müşterek bir heyetten tertip ettirmek. bunları ihmal eden ilmî eserleri de bastırmamak 1) İbret için meselâ en çok i t i n a gösterilen M'üyesiret-ül-ulûm (Türk Dil Kurumu yayını 1946) ile Neşrî Cihânnwnas\ (Türk Tarih Kurumu yayını 1949) nın transkripsiyonuna ve punto farkları kullanılmasına bakın. ilmî mecmuaların tekniği gibi mevzulardan ibarettir. Kültür itibariyle garplı olanlar ve tazyiki bilhassa dil. buna ancak sevinmeliyiz. imlâ ve tabı tekniğinde göreceklerdir. daha bariz ve dikkati çeker bir surette açığa vurduğunu gösterdiği için. bunların matbaaya verilirken manüskride gösterme usulleri. Garp ilmî iş tekniğine intibaktaki aksaklıkları. Bizde bu mesele tamamiyle ayrı bir ilim olarak okutulmak. 2) Bunun bir parlak delili Muhammad Raduyânî'nin Tercüman al-ba!Sğa'si (Edebiyat Fakültesi yayını. Fakat biz buna bakarak yılmamalıyız. Çünkü Şarkta meselâ diğer bir çok münevver milletdaşlarımın ve şu s a t ı r l a r l a benim de anlatmağa çal ı ş t ı ğı m gibi. hususî kütüphanelerin teşkil ve tanzimi. kendine uydurmak hususunda çok musirdir.— Siy- isin imlâ ve tabı tekniği anlayışları birbirini tutmadığı gibi. Çünkü eski Arap yazısı arkasına gizlenen hastalık artık meydandadır tedavi edilebilir2). tabı ve tashih tekniği. Onun sinsice yaptığı taz-yiklara. transkripsiyon ve tabı tekniği tutmazlığının hüküm sürdüğünü görürsek '). tekmil Şarklıların geçirmeleri mukadder olan bu dertleri kendi bünyemizde tecrübe etmeyi bilerek i i t i z am eylememiz demek olduğundan bu tecrübelerin bize Garp metodunu Şarka tatbik etmekte şerefli bir önderlik temin edeceğini görerek kendimize daha fazla güvenebiliriz. ki Şark onu tekrar kendi seviyesine indirmek. sonra buna riayet edilmeden yapılan talebe tezlerini kabul etmemek. . Bu da çalışmada tutulması gereken sistemleri. bu husus Garp sistemlerini benimsemekte Şarklıların geçirdiği müşkülâtın. kart ve fiş usulleri. ancak şuurla ve fedakârlıkla karşı konabilir. onların İslahı maksadiyle umum millete ve yüksek mektepler muhitine hitap ederek bunu bir millî dava yapan bir islâm milleti-Türkün yanında daha bulunmamaktadır. Lâtin alfabesini kabul etmiş olmamız. transkripsiyon işaretler. Garp ilim metodunu öğrenmiş olan her Şarklı bilmelidir. aynı müellifin imlâsı dahi bilhassa basımı uzun süren eserlerde değişir. eserin yazılması. Bilâkis meselâ Türk dil ve tarihiyle meşgul yüksek ilim müesseselerimizin neşriyatında gösterilen itinaya rağmen. 7 — "İlmî çalışmaların tekniği" Garpta bir ilim şeklini almıştır.

cAbd-u 'l-karim Kaşmiri. c Abd-u 'İlah X5n Amir Tahmügp. bk. 248. 174. 244. Abü Dulaf Miscar bn Muhalhil. c Abd al-Vahbab Subuki. 211. bk. 228. 82. 201. J. 99. 162. Mehmet. Abd-u 'İlah bn Muhammad bn cAlî Naşr u l l a h ı . 50. 57. 227. c Abd-u 'r-razz5q Bej bn Neeefquli Xân Dunbullî. 225. 240. 247. Abü Naşr bn -. 216. 242. 211. 202. 259. 195. Abü '1-Farac CamJl al-din al-Cavzî. Afzal-u 'd-dîn Ahmad bn Hamid al-Kir-mânî. 226. c Abd a). cAbd-u 'l-ğaffâr Hacı Qırımî. Th. Abü Şamah Şihâb-u'd-dîn. Abü Hamid bn İbrahim. 89. 196. 238. Abü Hamid al-Andalugi al Gıro3ti. 60. Abdurrahman Şeref. 27. 'Abdurrahman Sacdî. Abü '1-Barakat Bağdadî. Adıvar. 213. cAbdullah cAnn5D. Abü l'OJsim cAbd-u'ilah bn cAlî bn Muhammad a l . Adler. Abdulhak Adnan. Agaoglu. 190. 227 cAbd-u 'I-qâdir slQurajî. c Abdullah Battal bk. Abu cAınir al-Haravi. 154. 187. Abü TBlib Husaynî. cAbd-u l'ğafir bn Ismâcîl bn Muhammad at-Hafiz al Fârisi. Muhammad Riza. 217. 206. J. 53. Abü '1-Fail al-cAllamı. Abü Bak' (Qazi) al-Tahrâni al-lsfahânî. 242. Abü Nu'aym (Hafz) al-Ufahânî. 207. 217. cAbd a!-cazîz al-Duvarî. 239. 249. 216. Abü Manşür al-BaIxî. 187. 165. 224. 159 Abdurrahman Şerif. Bayhaqî Abü M-Fidâ'Malik-u '1 mu3ayyad cIm3d -u 'l-dîn Ism5cîl. 212. 217. 51. 185. Abü Şuc3c Muhammad al-RuzrSvî. 57. 292. cAbd^u '1-rahman al-Azdl al-Nîsabürî. cAbdulq5dir bn MalikjSh al-BuduvBnî. 57. 200. Abü Hafş Macm-u '1-din cUmar bn Muhammad. Abü N'uvSa. 189.c abbâs Ahmad bn Muhammad alMaqqarî. AhUvard. [Beygu] 21. 281. 192. cAbd-u *r-razzâq Samarqandî. 264. 245. Abü '1-Fazl Muhammad bn Husayn al-Bay-haqî. 177. 57. c c Abşihî. Abü l'Q&sim cAbd-u'llah Muhammad bn cAlî alQâsanî. 190. 217. 67. 228. 133. Abu Talıb Khan.Eserde zikirleri geçen müelliflerin İSİM CETVELİ Abbis cAzzâvî. 189. Abbaskuli Han Bakixanov. 218. cAbd-u 'lmuqtadir Mavlavi. cAbd-u 'İlah Mustavfî. Taymas cAbd-u 'ilah bn Muhammad Haravı. Abü M-Hasan bn Muhammad Amîn. 173. 64. cAbd-ü '1-hay bn alc 'İmâd al-Hanbalî 237.ir3q. cAbd-u 'l-hamld Lahüri. 4:3. cAbdurrahmSn bn Muhammad al-Bistarai. 212.Q 5 ş a o i . 185. . 57. cAbd-u l'-haq bn Sayf-u 'd-dîn alturk alDahlavi al-Buxarı. 203. Agehî. Abdurreuf Fi^rat. Abbot. 178. Talıbî Aehelis. 192. Abb5« Iqbftl A?tiy8nî. 282.

c _Aşıq Mehmed Çelebi. 96. Akçuraoglu. 33. cAlî Muhammad Amiri NaQinî. Amîn Ahmad Razî. Arnold. 184. Muhammad. Ahmed Remzi. cAyni. 241. Anonimov. cAlî bn Muhammad ai-Qumî. 59. Galib. 193. cAlî Asgar Hikmet. 184. cAlî bn Zsfir al-Azdî. 289. H. Avfî. Ahmed Refik. CAİÎ alQârİ. 208. 260. cAlî Akbar Xit5yî. 86. Melik-ü'ş-şucara 188. 21. 212. Ahmad bn Yahya. 64. Nikolay. 104. c Alî Rıiâ bn cAbd-u"lkarîm Şirâzî. 202. Arnold. 189. cAlâ" Tabrizî. 241. Karîm-u 'd-dîn Mahmûd. 91. 227. 221. 230. 169. Ahmed Sâib. 202. A. Ahmedî. H. 214. Akkaya Şükrü. 193. 276. 185. Th. 225. 25. Şadr-u'd-din. Ahmad Q54i bn Mir Munşî ibrahim Husaynî al-Qumi. 'Alâ'-u'd-dîn Muhammad bn Giya Falak-u' l-macâlî. 282. 207. 244. Nihal. W. 23. 240. Ahmad Qîîzî bn Muhammad al-Gaffârî. Abd allah bn cAbd-u'lcazîz. 103. Arriyanos. 51. Rejit Rahmeti (Rachmati). 225. 292. 239. 268. Ahmad al-Husaynî. 131. Babur Mirza Zahîr-u'd-din. 88. Ahmed Zeki Paşa. 281. 91.. 207. Ahmed Vefik Paşa. Ahmad Behmenyîr. 55. Bailey. A. Balcamî. 172. 198. 75. 87. 227. 59. Andreasyon. Asafî Mehmed Paşa. 49. Balazuri. Atalay Besim. . 127. 307. 280. 184. 173. 64. 132. J. Aksarayi. Tor. 230Aristo. Aşîr-u'1-dîn Abharî. H. 240. 285. 189. Ahmed Resmî Efendi Giridî. Ahmed Naci. 212. Badr-u'd-dîn Muhammad bn Ahmad. 22. 183. 166. 1. Ali Rahim 225. Atatürk. İ9İ. S. 202. 246. Ferîdeddîn. 164. Ataç. Ahmad bn Xâvandş5h al-Huseynî. 57. F. Bachelet. 205. Badr-u'd-dîn (Amir) Bsktaş al-Faxiri. 244. Amedroz. 191. Lasdiverdli. 195. T. Babinger. Ahmed Rasim. 250. 207: Aşmarin. 27. 239. 177. 140. 242. 73. 112. Sir Th. Niyazı 56. 221. Atiya. 167. Ali Canib. 209. 152. c Arîb bn Sa'd al-Ou^Hbî. Augustinus. 167. 193. I. 2. 24g. Amir Abd-u'llah. Asım. 170. Banarlı N. 58. Asadî TSsî. cAlî bn Husayn al-Va^z al-Kaşifî.K. 190 Aksu. W. Ayıntabî Mehmed'211. 227. 292. 207. 24. 212. 193. Ahmad Nizam-u 'd-dîn bn Muhammad Muqîm Haravî. 292. cAzîz bn Ardaşir Âstarâbâdî.— 322 — Ahmad Amîn. 199. 216. c AsqaIanî. Atsız. Arat. cAynî. Ahmed (Kadı) Nigdeli. 292. 214 Ahmad bn Muhammad Fasih alXavfifî. 27. 240. 204. 172. Arisdakes. 43. Arend. Andre. Yusuf. Ahmed Tusî. 239. 172. 50. 202. 700. Abü cAlî Muhammad. Ateş Ahmed. 189. c AUar. Aumer. al-Bak?î. 172. Ahmad (Abu Baltr) bn cAlî al-Xâtib alBagdadî. 242. cAlî Mustafa. 183. cAlî Calâyir. 219. Atabek Qaiî Andicânî. Âşıkpaşazade. 172. S. 57. B Babacan Mangıt. 210. Bahar. Anuchin. c Alî bn Naşir al-Husaynî.

Bergson. Sinan Çelebi. 218. 230. 233. 295. 71. E. C. 311. 24. 227. 197. B. Fr. 88. 72. Blankennagel. M. 274. 139. 172. Büchler. i al-BirzalI. 216. 204. 147-154. 247. 271. F. Pere Louis. Boeckh. 122. Bernier. Bulck. 187. H. 231. Bülow. 137. 279. Barthold. Barsov. 140. 225. G. G. Ber. 254. 249. 293. Benna-'î Haravf. la Blanche. 276. 192. 80. 87. 181. 253. Fr._ 174. 218. P. ı 202. C. P. 13. Berg-atrSsger. Muhammed Hâlid. 22. 230. 218. 1. A. Burns. Brovvne. 133. 211. 228. 303. 34. Budaq Munşî aI-Qazvînî. 15. 14. varı. 34. Burnaby. 236. H. K. | Boldırev. 274. 123. 177. 259. E. 192. 297. K. 1 Bittel. Buchmann. 61. 59. I Bojrers. 35. Bestujev. Muhammad bn Ahmad 85. Busbecq. 112. : Broekhaus. 212. T. 264. Baumstark. 200. Bernheim. 140. Bazin. 222. 181. Bayhaqî. 275. 89. 253Bellan.iıı. Banzarov. BaylmbetoV. Bayur Hikmet. Bourdeau. C. Buıcarin. 296. 13. 214. 221. 131. H. E. Bell. 94. 183. 297. 227. 173. 239. 92. 286. 60. 59. 12. 197. 273. 161. Basset. Bertels. M. 247. E. P. Berev. M. Becher. H. 250. 173. P. 238. 215. Burrow. Buh3rî. 286. 249. 195. 281. W. 138. 296. G. | el-BirÜnî. 7. Bretschneider. A. 75. «on. 187. 227. de la. Berchem. 302. 119. C. İ. 40. 14. 78. 233. Brosset. Buckle. G. le Beau. 187. 201. Barbaro. 316. 8. 111. 228. 200. Bernştamm. 203. Bouthould. 169. 205. Gregorius. . 13. Binyamin al-Tatilî. 173. Butkov. 283. 307. 22. le Bon. 78. 308. 120. 188. S. P. Baysun. 8. 219. 232. 116. Bismarck. 272. Bauer. Beer. BeIow. 59. Belieyev. E. Bayrı. Bowar. Bilge. 317. L. 167. 311. W. Beal. 188. W. 207. 289. 179. 272. 265. 252. 32. 143. | Brockelmann. 22. le Bruyn. Binişti. 275. 129. 248. 162. . 74^. 46. 43. 195. 98. J. E. | Boichorst. G. 220. Abu'lQasim. Brugmann. 87. 122. 53. 266. 186. 51. A. Boratav. Brunn. 224. 237. 172. C. 280. E. G. 51. 8. Fr. 257. 256. Bar Hebraeui. A. C 42. 239. A. A. 96. Blockmann H. Brlokurov. P. Baybars (Amir) al-Manşûr al-Davâdar 203. 275. 282. Bayezid Bek. 14. Gustav. 294. 245. 199. î Bleiber. 42. 169. 1. 191. A. Becker. 244. 109. Broqniere. Beveridge. 244. Bart. 34. 303. 273. i Blochet. Bedjan. 185. 203. L. 286. J. A. 116. 193. i Bolşakov.— 323 — Ban*. 22. 252. 155. 119. 227. 209. Bayram Xan. Samuel. 177. 179. 298.

197. Conolly.151. Costi Zuralc. 137. 166. Chandler. 248. ■ Curci Zeydan. A. Celâleddin çung. Celâleddin Rumi Mevlana. Camî. F. 311. N. 276. | Darviş cAli Çengi Charignon. Devletşah Şamarqandî. Ala5-u-d-dîn 'A^a Malik. 117. Diehl. 285. H. 23i). c Cihangir Mirza bn Abbâs Mirza Nâ'ibu'sDerenburg. 39. sultana. 140. 213. 18071. Cacfar bn Muhammad al-Huaaynî. 214. Clavıjo. 58. 254. 259. i Chatelier. Cellariu». Dezobry. 182. 69Ç'en Şeou. S.248. 265. 248. F. A. A. ' Christian. 211. 26. 277. 265. 230. 139. ! Dieı. j 276. Çistiakov. 204. Defremery. 57. cAbd-u'-r-rahman. 249. j Dietrich. 201. 99. 284. 35. t Ç'en Pang-Şan. i Dihlavî. . Chabot J. 104. 198. 309. 242. Charmoy. J. 250. 242. 52. 259. Deguignes. Delehaye. 162. 191. 261. 237. 158. 247. K. Chao. 45. 284. 228. 27. Caferoglu. Ch. Ch.. 49. E. t. 294. Cbwolgon. Desmaison. 173. Danişmend. 21. Orhan MÜDİr. I Cruden.— 324 — C Caetani. G. 179. D Cevdet Paşa. ç . 167. . le Coq. A. A. Ciao-gon. B. 3. H. ! Cuvaynî. 310. 57. Çirikov. i Diabonus. A. Calâl-u 'dîn Muhammad Munşî Yazdî. (Hfifiz). P. D. Cennâbî Mustafa' 208. 25. Dapilevsky. Abü cAbd allah Muhammad bn c Abdus. de 50. 185. E. J. 225. 217. 180. Ch. Dahlmann. 72. Camal-u'd-dîn Abû-'l-Fazl bn Muhammad aI-Qarşi. 196. 247. U. 308. Dannon. i Curzon. H. Çu-Hi. I Craven. Coote. ! Daqîqî. Cahen. 104. P. 206. 253. 164. er Dede Korkut. | Cholnoky. de. A. 251. 183. i ÇangCayhanî. 200. Baron. i CuzecSni. J. Christensen. H. 185. 43. 57. Cahun. C. Darvin. 88. Defremery. j Chardin. E. 78. G. 261. C. 68. Cahşiyârî. 255. A. 181. R. A. Gulam Muhammad. 21. 159. 193. 183. 238. 271. 108. Chevalier. i 49. Çagil. 72. 294. 196. 161. Chavanneg. \ Courteille. C 212. 94. 170. Cevdet. 224. I Contarini. i Couvreur. 228. Cheıneau. Coolc. cAbd-u'-lIah. M. al-Câhiz. Cacfer Bek. Cordier. J. Muallim. İ03. 283.. A. A. M. R. ! Paşa. L. Cariyle. E. 60. 272. 179-182. 297. 260. 258. Cihangir Padişah. 283. cAmr bn Babr. j 194. 283. 251. M. von. MinhSc. Comte. 194. 57. 14. I [Çağatay] Saadet İghaki. 273. 24. CelSl-u'd-din al-Suyuti. E.

von. 96. A. 43. 248. Ergin. H. 178. 68. Fath bn al-Bundarî. H. 177. R. J. 244. 177. ı Franke. Foy. M. 31. Es'ad Efendi. 95. 103. H. 156. . Donner. Edvvarda. 218.. B. . Faxr-u 'd-dîn Mubarekşâh Gûrî. O. 252. A. T. 258. . Dorn. F Falak-u'l-macalî. 284. M. Fleiacher. Foster W. Doğrul. Farruxl Sustanı. Feder. 122. 248. J. N. Engels. Ebert. Dub«. E. 278. E. W. Fişer.. 233. 59. 230. Kr. 188. 239. 261. Fichte. B. 23. 14. 211. 60. F. Dost Muhammad Kitabdür. 242 Estrî Hasan bn Şeyh Hüseyin. 22. 274. Emin. 272. 131. 256. 247. L. 1. P„ 259. Ch.. 68. i Fück. I Fuche. G Gabain. A. 245. 267. 264. 1. 223. EbüljrSzî Bahâdır Xan. Fontaniere.. : Farlane. 176. Sahaflar Şeyhi zade.. Eugebius. 172. 235. 115. J.. 8. 180. G. 105. 98. Eclchart. Droysen. Ferrier. Erslev. 2. Enveri. 268. G. Dulaurier. Ficker. 169. 213. Z. M. '< Fueter. 180. Forbiger. 224. Elias. Gabelenz. Frizth. 180. H. Fonck. 240Euhemeros. Durkheim. A. i Fraser.. O. Dopsch. 65. de. Eflatun. Elcblom.. Ertaylan. 261. 182. 182. 241. 196. 278. 183. Erza Haddad. 288. R. 257. Durant. Ethe. 1. 14. G.. H. 22. Flettsher.. Enjjelhardt. 145. 258. E. R. A. 281. 136. F... 211. 138.. 140. 194. 80 Fischer. W. Freemann. 58. Elliot. N. Fang Hiuanjr-ling. 177. Fraehn. 179. N. 182. A. P. 17. 203. F.. 23.325 Dimand. 56. 91. 277. 268.. Farazdaq. Ö. Dost Sultan. 250. 250. Dubrovin. 146. 210.. 241. H. Fliigel.302. de Fontenelle. 251. 213. A. 39. 293. 292. 61. 288. Fan. 272. F. Duda. 105. Firdevsî. 72.. F. E Eberhard. Fındıkoglu. Evliya Çelebi. 166.. M. bale: Platon.. 136.. Frobenju». 112. ]. E. 162.. 297. Şama-u'd-dîn Muhammad. M. Fath-u 'd-dîn Muhammad. W. Ferrand. Fr. 230. Ye. 212. R. Feyzioflu. al-Dimaşqî. 21. 34. O. W. Fling. 254. 240. A. Gabriel. Faıtr-u 'd-din Abii Sulaytn§n DSvüd bn Muhammad al-Banâkitî. 26. «Alâ'-u 'd-dîn. 30. Dozy. 320. Faxrî Sultan Muhammad bn Emîrî Haravî. Şirvani. Fatîn Efendi. 178. 25. A. 69. von. 228. Fazl-u'llah bn RuzbahSn Işfahanî. Emin Ali. Erach 49. 219. 141. H„ 187. Ferjfuson. Falakî.

78. F. 169. 208.. 227. 104. Grey. 91. 316. F. 30. 39. 242. 194. 202. K. R. 45. Grosse. 260. 246. 195. 268. 297. Oavvronskı. M. A. 280. 2S6. E. M. 280. al-Hâkim Abu cAbd-u'İIah Nişaburî. 255. M. F. 254. Gravieg.set. 280. Gubaydillin Aziz (Aziz UbaydulUhof lu) 240. E. 119. Guidi. 170. 286. 178. ı Hanvvay. 236. Gars al-nicma. I. Guyard. Habib-u'llah MuxtSr-uV-aaltana. 93. 26. 184. E. 24. Gûnaltay. Genceli. de Goeje. 184. Grejjor. 226. K. Ch. 209. 192. Goldziher. 270. Hasan. 86. 116. Abö Sa'Id cAbd-u'l-hay bn ZanGrou. 163. ' Hamdi Geray 226. 242. E. J. GiySş-u'd-dîn Kaqq55. 214. Hasan Bek bn Muhammad Bek Xâkî ŞîrSzî. Gross. 248. G. 182. 234. N. Halil Serkis. Hsfiz Tanış Buxîrî. 49. Gombocz. Gregor von Tours. 230. Gülbeden Beg'ira. A. J. Ginsel. Cereke. A. 187. Güldenstadt. 98. E. M. Gençosman. 298. 68. 249. Bek Rumlu. 240. Glück. E. 131. Hartmann. j de Harlez. 268. 179. Gmelin. 288. 68. Y. 292Hummer-Purggtall. 199. Hançar. Grodekov. 53. 123. 91. 191. Gc-es. J. H Gibbons. 226. Haci Bezzaz Tavakkulî. de Groot. Graebner. i Hartmann. H. Galsao. 229. 197. 261. 24. Y. S. 219. 123. 251. A. Hamd-u'llah Mustavfî. 244 Hakim Ş5h Qazvînl. 1<)8. Galland. 229. Gombayev. j Hamza Tahir Bey. A. Grothe. S. 217. J. 219. 283. C. Lutf-u'Ilah. A. N. 182. Golubbvsky. G egor. 249. Ğullam Muhammad Dihlavî. 289. Gruber. Giyas-u'd-dın cAli bn 190. 196. H. 229. 229. T. Hamza İsfahânî. Haenisch. Geijrer. Gordlevski. 85. 24. 228. 280. 243. Georgi. 215. 266. 246. V. Giesebrecht. Goethe. H. 177. Grejoire. 281. 123. A. 256. Muhammad bn HilH. 21. 23. Halil Edhem. A. C. Godard. 2SS. 271. 157. Hasan Beyzade. Grotenfeldt. Hadîdi. 72. 216. Camal-u'1-islSm. Habib Efendi. 170. 283. j 161. . 265. al-Gardîzî. Gibb. Giese. 32. 249. 281. 245. 284. . Garbers. R. Grekov. Ş. R. 94. Hafız Abrü. 132. Qazvini. von. hak. 73. Fr. 173. 252. A. Gelenbevizade Ahmed Tevfik Bey. H. Grigor'yev. Halim Geray Sultan. Gibb. 286. 78. 214. 297. Gerlach. 279. 93. 196. 23. 255. Ğulam cAlî Xîn Azad. 294. S. Gözaydm. 82. Gutschmied. Hsfiz (Hoca). 223. ' Harley Walker. B.— 326 — Cahrieli. 24. 159. 289. 207. 269. Gökmen. 20. W. 251.

264. W. F. 19'!. IbnTu'1-Aşîr. 7. Hirth. 272. 40. C. P. . 131. Yalçın. Husameddin Efendi. Herder. 193. W. 57. Hondemir bak Xondemir. 105. 72. Heidicke. Honigmann. 59. 201. Horn. Hiyüen Çanjj. C. 59. Hennig. W. 132. 37. Horovvitz. 1. 171. 209. Sven. Ahmad bn Yûsuf bn cAli alFâriqî. 179. H. E. 203. Herberstein. Hong. 182. Herrmann. 146. 204. Hehn. 184. 257. 252. Hyacinth-Biçurin (Yakinf). Herslet. 178. 85. 142. 14. 191. 182. J. 124. Ibn cAs3kir Abü-1-Qasim cAlı bn alHasan. lbn-u'I-Bayyic al-Nisâbürî. 140.Leang şe. Amasyalı. 190. O. 200. 245. Ibn Aybek al-Davâdarî. Ibn-u'l-Faqih a!-Hamadânî. Ibn FSzl-i'llahaIc Umarî. Şihab-u'd-din. 191. 125. 193. 185. 61. 55. Ahmad. Ibn Doqmâq.C a l a r i al-Munşî. H. Herre. 289. 161. 190. 289. 248. Ibn Bibi. Ş?rTm-u'd-dîn Ibrabîm bn Mu-| hammad. 81. ! Ibn Cubayr. 287. 63. 88. 281. Ibn Ayâs. 184. Hinz. Homerus. O. 112. 166. 279. Kamal-u'd-din. Hauer. Homberjjer. 283. J. i Husayn al-Hâfiz al-Kerbelâcî. Hasan Xoca Naqib-u'l-aşrSf (Hasan NisSrı) ' 239. Husayn Sacâti. 95. 70. Hrozny. 94. 59. 208. L. Hoenerbach. Hedin. 87. d'Herbelot. R. 80. 203. Herzfeld. 204. 171. 237. Horyey. Hoca Sadettin Efendi. 271. Abü Bakr bn cAbdi'ilah. 281. 215. Hojjarth. 210. Herodot. 22. Ibn al-Azraq. 187. Hilâl al-Şâbi. 209. Haydar Mirza Duğlat. R. 35. 202. 250. 211. Husayn bn Muhammad al-Avî. Hüseyn Kâşifi. Hezarfen Hüseyin Efendi. İÇ)3. 181. 81. 185. H. 69. c Abd-u'llah bn Muhammad bn Hamdün. Hyklut. 273. Horn. 223. 274. 21. A. 189. Heydc. W. Haydar bn cAlî HusaynI al-R5zî. C. 280. E. 27. 268. 30Hüseyin Şakir. 33. Ibn cArabş5h Ahmad bn Muhammad al-Dimaşqî. Hening. 93. 283. Hüber. Henze. 277. 130. 79. 24. Husayn bn Muhammad a i . Hettner. Hüseyin Cahid. 185. Ibn Fındıq Abii'l-Hasan fAh bn Zayd alBayhaqî. T. 286. Th. 166. 43. 200. 252. 298. 192. Heude. bk. He? el. 286. 44. ty. 27. 296. 147. 243. J. S. 286. Huart. 206. 271. 42. Abü'l-Barakât Muhammad bn Ahmad 55. 320. 179. 69. 192. 247. 113. ISn Battuta. 84. 245. Houtsma. 41. von. Naşir-u'd-din Muhammad 204. 49. 250. W. | Ibn Acşam al-K5fî.— 327 — Hasan bn Şihab-i'd-din bn Husayn bn Taci'd-dîn al Yazdı. Ibn-u'1-Furât. Abû cAbd-i'llah Muhammad bn Muhammad. Hitti. 213. 8. 61. 177. Hayrullah Efendi. i Ibn Fazl5n. Ibn-u cAmîd Circis 154. Herbert. I 206. Th. I Ibn-u'lCavzI. I v« İ Ibn cAdîm. J. 184. 166. B. 180. 205. ] Hovvorth. 3. F. Heffeninjf. Houdas.

167. 237. Jule. Munşı Türkmen. Ayyad. Ibn Hacar. 186. 273Ipat'yev. Idris Bitlisi. Badr-uM-dTn. 272. 185. 283. 197. 58. 291. 203. Jenkinson. 274. 137. 126. Kâmil. 266. Jahn. Ibn Habîb al-Haiabî. 27. Ibn Qutiubuğa. 257. 134. 196. İsmail Saib. 61. 96. 246. 73. 57. Inostantsev. 209.99. 286.] Ibn Sına. cAli bn Ancab Tâc. Ibn Şaddâd.X a z î n . 282. 209. 129. Sent-Jeromos. 188. 282.— 328 — İbn. Ilminski. 205. 155. Ibn Havqal. Ivanov. 4. Imâd-u'-d-din Kâtib al-Işfah5nû 166. cÂbd-u'l-rahmSn. 61. 187. 205. P. 205. 55. 133. 142. 27. 155. Kallistin. 203. 173. 142. 236. 61. Ibn Yûsuf alVa'iz. A. Abdulaziz Efendi 209. JHschke. Şarîf. 55. 22. K Kabûlî. 210. Ibn Tangriberdî. 266. Ibn Xurdâdbih. 57. H. Ibn Qutayba. Ibn Xaldun. Kâmil Paşa. Abü 'l-'Ala3. 157. 27. 159Ibn Tiqtaqa. Kantakuzeuos. ImSmi. Jukovski. Ibn Xaldün. 243. 245. 140. 55. el-Karamânî. lsbill. IsmScıl al-Cavharî. 208. Jonquiere. 237. 137. 85. Ibn Mühenna. 57. 206.u'l-Fu vv ıt i KemSl-u'd-dîn cAbd-u'l-razzak al-Bağdadi. 252. 269. 212. V. Ibn Yamîn Faryûmadî. 48. 67. 234. 281. 231. 244. 155. 212. 243. 65. Kadı Mir Maybadi. 71. Ibnülemin Muhammad Kemal. 235. 104. 68.j u'd-din. Ibn-u'1-Kasîr al-Dimasqî. -131. 86. 229. Kahle. 154. 236. J Jacob.-170. Abmed bn Yusuf. . inan. Kaisser. 206. Ibn Taymiyya. Jevvett. 186. Ibn Rustah. Ibn-Sa^id al-Andalusi al-Magribî. cUbayd-u'l-Ilah. 250. N. 237." J. 204. Kadı Burhanettin. İsmail Galib. Jorga. Kampfmeier G. 190. P. M. 162. Ahmad bn CAII hn Muhammad. 269. Ibn-u's-Sâcî a l . 265. G. Iştaxrı. 206. Kahl. cAbd-u'l-qadir. 243. CUzî. 89. 27. 4. 23. G. S. K. 59. 89. 194. 154. 96. Juynboll. Karaçelebizade. Kaempfer. Stanislas. 238. Karabaçek. de la. 134. E. 155. 172. bk. . Karamzini 123. 302. Abü'l-mahSsIn Yûsuf. Kant I. iskender. 237. 57. 193. 215. 292. Ibn Uşaybica. 219. A. Muhammad bn ibrahim bn cAlî. Süleyman. Şafî-u'd-din Muhammad bn cAli bn TibatabS. 206. 274. Işıltan. i Ibn Qazî Şuhba 8İ-Dimaşqî. 146. tzzî. 68. Ibn Miskavayh Abu cAlî Ahmad. A. Jamsaranov. 286. 204. Abû CA1I Ahmad bn cOmar 89. 283. 133. Ibn Haldun. 172. 59. 245. Ikannikov. 205. 202. 183. E. 227. Ibn Şifi. 244. 173. 89. 57. j 243. 266. 241. Jaubert. S. Julien. 168. R.172. 195. c Im5d-i Saravi. 202. Ibn Xallikan. Ibn Şihna. Idrısı. 193. Fikret. 91. 313. 227. Ibn Hassül. 236. 234. ismail Hakkı İzmirli. Idrîsî. A.99.

Köçerli. N. N. I. 269Korscb. 208. 255. Lee. Lingar. 80. A. Knolles. 43. Lûtfi Paşa. Keneys I. Kremer. Legge. E. 268. Leunclavius. 293. A. Liu Mau-Tsai. L. A. 43. 177. 210. Lockhart. 134. 298. 2ri4L a t i f i . 172. 98. F. 152. 4. 148. 240Lûtfi Efendi. Leibnitz. 41. 123Lebeau. 24. 210. 71. 22. F. Konow. A/268. Kazem Beg. Sir L. K. A. D. R. 133. -Danilevsky 13. Lammens. J. 212. 282. 275. Kleeman. 263. Kokovtsev. 311. 231. N. 272. 53. I. Krause. 73. 258. Krimıski. H. 20. F. Krause. Klimpert. 273. J. 266. Landberg. 211. Lorimer. 111. 274. 138. Th. M Mac Gahan. Levşin. Kotviç. 295. Lamifî. 317. Lappo. 208. . 252. S. 208. Las Casas. 298. Colonel. Kühnel. 227. 236. 223. K. 212. 189. 254. Lollis C. Ksenkow. Lattimore. 280. Kastamonulu. 180. 72. 16. 285. Luckey. H. 143. 276. A. 261. von 257. 308. al-Kindi. Kondakov. Kautsky. Lutfcalî Bek. Koca Nişancı Mustafa Çelebi. Kinneir. 150. 253. 188. 240. 25. Kiepert H. 271. Kefeli İbrahim Efendi. K. Koçu R. Loth. O. 197. 260. Kazanh İsmail. 57. W. 254. A. Kâtip Çelebi. D. Katanov. Kessler G. 21. 248. L. E. M. H. 244. F. Kiog. 226. 133. 154. Kraçkovski. 126. Kretschmar. Laoglois. Kurat. 176. 34. H. LeSBİnjr Th. 34. F. 240. Lieu Hiu. 27. 89. A. V. cAbd-u'l-Hayy. 57. Kraft. 190. Küçük Nişancı Mehmed Paşa. 172. Kunik. 311. Kowalsky. 130. A. Köprülü M. 241. Ktisiya. 14. 158. Klaproth.— 329 — K?arflis Chovreba. 238. 269. 215. R. 133Lassan. Loviag. Lavisse. 51. 272. 1. 182. 270. Luknavî. O. Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi. W. E. Kretscbmer. 181. 273. 171. 239. 273. 1. Lamprecht. 189. H. J. de. 191. 255. Li Pay-Yao. 58. 178. 236. 137. 165. 293. S. 208. Lotze. 244. A. Kramers. 140. J. N. C. S. H. 23. R. 271. 234. 226. I. L«pekhin. Lanin. P. 311. H. Lamouche. Kemal Paşazade. 280. 286. Lüders. M. A. von 162. 257. Kraus. Kopperg. 238. Lug«l. Krappe. 179. Ladendorf. 142. 181.^P. 15. Lundell. 165. Kümmel. 35. J.

246. C. Mehmed Behçet.t J. 219. 89. 206. 215. 237. Mirz5 Hasan Canübidi. G. 80. 219 . 284' Marco Polo. 190. 37. E. 23. 45. 131. Melyuransky. 177. 89. Margoliouth. 223. 242. 194. 183. Meyer. 317. 238. B. Taqî-u'l-dın Ahmad. Deg Miehels. Mateos. 137-139-Massignon. 182. 201. 74 Miklosehitsch. 230t Mehmed Ata. 235. 260. 60. 259. 194. 212. 236. al-Manînî. 225. 222' Mirza Cemâl Qarabağî. 184. 261. 201. 27. Meyendorrf. 293. 181. 1K:Î. Mîr Muhammad Salîm (Hacî) 220. 112. 289. A . A. 282. 248. A.— 330 — Machiavalli. Mez. 221. 272. Michel (Mar) le Syrien. Mejov. D. 222. 308. 159. Meyerhof M. Mahmud Celâleddin Paşa. Mîr Şiyahgürdî 220. Mercanı. Mahmud Bayatı. Mingane. Mehmed Suphi. 57. Mîr cAbd-u'l-karim Bu^rârî. A. 162.183. 216. L. 242. de. Mîr Muhammad Amîn Bunarî. Cüzecanî Mins. MirzâcAlîm bn Mulla Rahîm Taşkendî. 339. Mehmed Mecdi. L. B. G. Magakiya Abega. 166. A. 59. Mehmed Emin Nahifi. Mahmud bn (Amîr) Vali. 191. 254. 216. Mahler. 3. Micaud. 159. 220. Miller. 46. 538. 21. 257. 275. 212. Mascüd Kuhiataııî. 298. 248. 155-157. Mîr Muhammed Vef5 KarminSgî. 96. 281. A. 220. 282. Mîr clzzetullah. K. Marr. 100. 185. 196. 252. 119. 214. 181. 266. Ahmad. 85. 151. 55. 189. MirzâcAziz bn Muhammad Riz5 Marğîl5nî. Meynard. Hotenli. 230. H. 236. O. 92. Mirza Rizaqulı Lalabaşı. P. Mehmed Süreyya Bey. R. 248. Mahmud hn Hidayat-u'llah Natanzî. 215. 281. Mehren. 91. O. 95. Mirza Mahdî Xan Agtarabadi. 58. 213. 267. 15. 131. 245. 25 J. 32. MadSyinî. Mehmed Emin. 71. Marcais. 238. du. V. Mehmed Şerif Paşa. 258. 125. Minh5c Cüzec5ni-bk. Marqua. Migne. 23. 165. 212. Mascüd bn Namdâr. R. Masson Ch. Mirzzâ Şâdlq Marvazî Vaqûyîcnigâr. 271. Maqrizî. 61. Miles. Mengen. 85. 204. de la. Meursinge. E. C. Mahmud Kütbi. 269. G F. 218. Miller. 88. L. . 311. 14. Michelet. 244. 244. Mannerheim. 257. 166. 72. Urfalı. 90. Majör. 104. 202. 218. 193. 123. 11. 185. Minorsky. Muhammad bn Ahmad Haravî. CAİÎ bn Hugayn. 210. 61. Marx. Mana. 200Miliukov. 305. 122. Mahmud Kâşğarî. 166. 122. 188. Michaud M. Mirza Muhammad Xân Qazvînî. 184. Mahmud bn Süleyman Kefevî. 215. M. 167. 21. 261. Mehmed Tevfik. 211. F. 188. 114. 53. Menger K. Maley. 205. 71. Mascüdî. Mann. 52. 217. 281. 131. 230. Mamye Clairac. 4. 190. 130. Mîncond. Mehmed Efendi Rodoslu. Minovi. S. Mailla. 293. 31. Merriman. Mehmet Emin Bek Buğra. 285. Malov. 309.

242. Mommsen. 163. Mirza ŞSh Mahmûd Çuras. G. Munşı Muhammad Mazim Maravzî. 183. Mutahhar bn Tâhir. 223. Mul!5 Ahmad Tattavî. J. Montesqieu. 240.' l . Mordan D. 204. Muhammad Hasim Xafi Xân. Muhammad bn İbrahim. M. 240-Munkacsi. Morley. 105. 188. 201 al-Muhibbî Muhammad. Monod. Muhammad Şefic. Th.diq Hindi. 170. 185. 193. Muhammad Dâraşiküb. 23. Muhammad Ilâhdâd Mavlavi. 228. Muhammad Taqi Xan Sipehr. 225. Muhammad Salih Kambü Lâhürî. 221. Morgan H. al-Muqaddasî. 200. Mucîn-u'd-dın Natanzî. 237. 69. Muhammad bn Miisa alXorezmî. 122. 76. Mullâ cİvaz-Muhemmad bn Mullâ Rüzî Şûfi c Attar. 213. 229. A. Mıınşî Muhammad Kâzim bn Muhammad A" mîn. Mullâ Şaraf-u'd-din Aclam bn Nür-i'd-dîn Rnq:m Bux5ri. 164. 216. 221. Muhammad Fu'âd cAbd-u'l-B5qî. Moog. 198. 189. 223. Mullâ Niyaz Muhammad bn Mullâ cAsû> Muhammad Xoqandi. 221. 242. W. Molla Bikcan. 249. 239. 282. Mufazzal Ab-i'l Fazâ'il. 50. Muhammad '-Alı Xazm. Muhammad bn Xalil alMurâdi. 230. 72. Moravecik. 222. Mordtman J. 159. 216. Muhammad cA!i Tarbiyat. Montague. Mulla Muhammad ŞigSvul. Mixit8r. Muhammad bn Hacı Muhammad Rûşan Xan. Mordtmann. Muhammad bn cAli bn Vahşiyâh. 78. Muhammad-can Tlnlşbay. c Avfî. MU'MZZİ. 223. 220.— 331 — Mirza Senk Muhammad Badaxşı. Muhammad bn HinduşBh »I-Naxçivânî. 225. alMuqaddasi. Muhammad bn Şâkir Şalah-u'd-din al-Kutbî 183. 1. Mullâ cAli-Qâri Qunduzi 222. Muhammad bn Ahmad. 45. 215. Muhammad cAvfi. Muffazial bn Salmah. 237. 228. 105. 228. 245. 283. 196. Muhammad Sâqı MustaSd X8n. 7. Aryavanklı. 256. Muhammad bn Muhammad bn al-Nizâm aİ-Yazdı. 98. 201. Mirza Vahîd. bk. 27. 224. Muliâ Edâ. 203. 223. Muhyi'1-din İbn alc Arabi. İ97. 228. 241. M u h y i . 114. Muhammad cAbdû. 213. Mübarek Galib. 190. 261. Muhyi '1-din Muhammad Kâfiyecî. 255. Mirza Senjrlâı. 189. 21. 162.d i n Abû '1-Fail cAbd-u'llSh. Muhammad Ş?. . Muhammad Nizameddin. G. Muhammad Amin al Xanci. 201. Mucin-u'd-Tn Muhammad al-İsfizSrî alZamcî. 169. 40. Mucin-u'd-dîn Yazd. Muhammad Yûsuf Münşi bn Xoca Baqâ alBalxî. Muhammad Sadiq Kaşğarî. 115. Morirr. Muhammed Riza Agahi. Mullâ Abu '!-Qasim Hindişah Feriştah. Mullâ MusS bn Mullâ clsa SayramT. 167. 50. Mirza Taqî Xan Sipihr-i Kâşânî. 222. Muhammad Zubayr al-Şiddiqî. 244. Mirzade Mehmed Salim. 220. 78. 122. bn 'Âbd-i'z-Zâhlr al-Sacdi. 51. 37. E. Lady Mary. Muhammad bn '"Alî al-Sabangâra'i. M. Muhammad bn Mu'ayyad al-Bağdâdi 81. 228. 250. Muhammad cÂtif. Muhammad İqbâl. 77. Muhammad bn c Abd-ı 'I-Calîl al-Samarqandi 192. 14. 222. 170. Munro. 228. 281. Muhammad Nizam-u'd-din. 172. Munıru'd-dın Abû Şaıaf Hu§ayn al-Bulgarî al-Bux5rî al-Faığânî. Muhammad Şerif bn Muhammad Taqî BuxSri.

Neşri. 282. 807. 271. 134. 255. 162-164. 282. H. 101. Xusrav. Mustafa Kemal. R. 198. 298. 130. Abu Bakr Osman Şevki. 213. Mustafa Sami. I Ongunsu. M. Mustafa. 42. 260. 282. Musa Xoreoaki (Xorenli). 180. A. 131. Nemeth. 30. Şihab-u'l-dîn Ahmad. 60. i. 268. 231. Muhammad. 211. Nejju Yanjj Sieu. 256. 192. O I Oberhummer. 26. 48. Munsî. 227. 156. İbrahim. Panteleyev. 286. 97. 210. K. 159. 224. H. 231. 210. Orkun H. 228. 278. Nedîm. Nâşir-u'd-din Şâ+ı. 207. 219. 206. 48. 212. j Olivier. 68. j Nicamî. 24. 298. Muşfiqi cAbd-u'llah 210. 249. Orbelyan. 287. 177. H. Murno. Pargitir. W. 88. 239. A. Muravin. R. 69. 182. 277. Müller A. 232. I Novikov. Miik. j Nieholson. 211. 277. 93. 193. al-Nasavî.Ku. özön. ötemiş Hacı. Haci Muhammad bn Haci cAlî. Nev'izade Ataullah Efendi. A. 188. ötüken. 192. 172. j Nizam-u'1-mulk. F. Muctamad Xân Baxşî. 224. 257. 194. Mustaqimzade Süleyman Sacdullah. G. I Parker. | Nunn. 27. Nikitin A. 89. 265.-g. 272. 200 Öreag Xan. Necib Asım. Atatürk. G. 158. 201. NevSyî cAlişir. . 131. I alNuvayri. Mütenebbî. i Nicolay N. 193. 203. Nizamî. 306. H. 44. Mn-av'yev M. 231. . 51. 255. P. 51. 228. Nahid S. 91.. . Neve. Pan . Naqıb X?n. Narşaıi. 182. 252. 61. 225. 288. Pan-Çao. 318.Kulikovski. Naşır-u'd-dîn Ovsianiko. Muhammad bn Ahmad. Nallino. F. örik. 251. J. S. 243. 130. 253. M. E. 45. Otter J. Nassau. Nizâmu'iddin Şamî. 125. 243. G. Muhammad bn Cacfar. 197. 85. 181. Murad Remzi. 210. P Palacios. 180. Oppolzer Th. j Olearius. 263.181. A. 173. 191. A. Nalivkin. 307. 204. 164. S. NyU. 271. Mustafa Nuri Paşa. D. 132. 68. Nestor. 309. A. Müller F. A. Nişancızade Mehmed. Müneccimbaşı. Th. 238. al-Müsavi Muhammad bn Amir Fazl-u'llSh. von. 242. N8şir-i Ouseley. 83Orasius. E. Niebnhr B.— 332 — Muq5til bn Sulaymân. D. Musa Carullah. Nefegzade. C. 189. Nazmîzade. 226. 252. de. Osman Nuri. Pallas. W. 13. bk. 208. M. 242. W. 253. 134. Nâşih al-Carbâdiq§nî. Osmanzade Ta'ib. Oncken. N Naima Mustafa. 70. 49. 210. 217. 252. 115. N. 271. Muslih-u'd-dîn Lârî. Müslim al-Carmi. ! Niebuhler. \ Nöldeke. D'Ohsson.

N. 213. Prenss. 23. 1 Ramsay.. Qaysunizade Nida'î Remmal Xoca. 110. Prud'home. 205. W. İbrahim. 51. Radin. 70. 22.. 246. Resulzade Mehmet! Emin. M. M. 316. 236. P. 6. 151. Philips. 181. Piexanov.. 117. 176. 146. Pelliot.. 267. P. G. 269. Peiser. 220. Bk. 86. Plutarkos. Râqim BuTarî. Pun-daya. 209. Ritter. 24. 21. K. 61. 6. 276. Rohr Saue. Passonen. Reşid Yâsimî. J. O. 248. 251. Plano de Carpini. 285. Ptolomeyüs. Pigulevskaya.. 173Reşideddin.. 230. Qâsim bn Qutlubuğa. 286. 238. 295.' 187. R i Rachmati. Pirizade Muhammed Sahib Eferdi. 188. Ch. 43. J. G. 245.. H. H. 183. 280. R. 247. 261. Pietro Della Valle. Ritter.. 189. W. 129. 23. 21. 240. | Ranke. Rieu. Pavloviç. 297. 260. Risch. İ05. Reynoldes. I Ra?ıb Hulusi. Popov. i Radloff. 27. Potanin. Paul. Riza Nur. W. 186. Bk. Qari Rahmatullah. Abu Bakr Muhammad bu cAli. 288. Qutbu'd-dîn Mûsâ al-Yünînî. A. Majör. G. 243. W. 145. 177.. 195. 199. 288. 134. 22. 169. 41. 258. 310. 130. 274.. 30. 305. 293. 59. 273. 264. 298. A. 289. 273... 140. G. Pirou.. Pfandmüller. 57. 2S4Polybios. 251. 283. 274. 170. 3. 9. 27. 58. 249. 227.. 85. Pauly ve Wissova. Po'. Riumin. Reinaud. W. 206. 226.. 155. 182. Pavet de Courteille... 194.iak.. Qudsmarbn Cacfar. 156. bk. 3. . 296. Pertsch. Qazzînî Astrabâdi. Platon. H. 22. 247. 230. 288. al-RSvandî. 238. 116. 71. Rauf Yekta. 161. 26. 39. 239. 247. 187. Pozdneev. 53. Rindari. 161. Raşid Efendi. 279. Reiske. Quatremere. F. i Ramstedt. 195. E. reçev î. 247. ŞihSb-u'd-dio. 234. 23. W.çkov. 263. 5.— 333 — Parry. 146. I. Rescher. Rızaeddin bn Fahreddin. Zindan. Pope. W. Poppe. Penzer 250. I Rambaud. 282. 269. P. 178. L. 72. Remusat. Arat. A. 133.. 198. Raverty. 219. MullS Şaraf-u'd-din Râsanen. 266. 40. 240. Paujoulat. 158. 235. 185. 266.. RitSZSde Şafaq. 22. 218. 309. Rii3quli X3o Hidâyat Lalabaşı. von. von. 297. 40. Qaratay al-cIzzi al-Xazinadârî. 237. 196. Rockhill. 124. 255. 99. 14. 2T0. Piri Reis. Pococke. 24. 267. G. Rifstal.32.. 248. 273. N. 23. 23. 285. 225. 253.. 202. 123. M-. Popper.. 205. 224. A. A. 122.. W. 192. F. Fr. E. Ratzel.2l6. Qitfî. 159. 190. 194. Pictuall. 242. 130. 216.

Ğ. 35. Rüdakî. 159-164. ' Sauvair.. 136. A. Savelyev.. Sehi. Schiaparelli.. H. A. 2S0. 264. Çağatay. Semenov. A. 68. 1. 298. Sacy. 260. 57. 244. 233. 173. 288. Seyyid Riia Edirneli. 266. 59.. 251. | Sehlegel. 178. H. 188. 226. D. Mirza Muhammad. Sadeddin Nüzhet. 266. 57. 272. 230. E. 68. Ch. 287 Safari. 248. 229. Sedillot. 273. 177. 300. 263. 188.. Sauvaget. 88. Sayfi bn Muhammad bn Yacqüb al Haravî. J. 60. J. 193. 212. 221. 242. 272. J. 249. Sam Mirza. 302. Ruska.. 241. Saıkis. 248. 251. 40. 242. 120. Baron von. Şanic-u'd-davla Muhammd Hasan Xan 215. 85. L. Mascud. Shierly.. 298. Sherley. 59. S Schmidt. ! Sehrötter.. Rosovki. J . 132. 266. Sachau. 272. j Sohmidt. Şa Slibî. 17. c V. Rückert. 252. 140. Sherley. 131. al-Şafadi.. 240.. Semevski. 120. Rosny. | Schoy. 220. de 161. Salemann.. 178. 214 Ronciere. Rostovsev. 200. Selânikî. Sacîd Nafîsî. 241. 8. 245. A. Sanderson J. 261. 285.. C. Satic Bey al-Haşrî. R. Sacdî... 193. Şadr-u'd-din Muhammad bn Hasan al-NiîSml. 165. Schindler. 250. Schefer. W. 245. 251. 293. M. Sabit bin Sinan. 116. 264. İ0İ. Schiltberger. 2*23. 13. 305. 14. Saadet İshakî. H. 249. ! Schuyler.68. 20Sâvecî. B. 214.. 216.G. 172.. A„ 286. 221. bk. Rypka. 309. Sarre. Şamoyloviç. De la. 263. 280. Schefer. 218. Seyfi Çelebi. 310. Said Paşa. K.. 201. 166. 192. Ch. 140. 225. Samcanî. . 223.. C. 248. 1. Th. Seligmann. 281. Schiller. 234. cAbd-u'l-Karîm. Xalil bn Aybek. De. Saint Martin. Seyyid CelalSndir] Nâmı. 283. Salomny. Safavi. 1 Schultze. Ross. Seeberg.. 271. 173. I. A. 140. Seyid Rıza. 209. A. Sadreddin (Ahmedîlerden).. S. Rubruk. 276.. 21. Scad Salman. Ch.. Sanderg. P. 286. 241.— 334 — Sarı Mehmed Paşa. 268. Sallâm aUTarcamân.. Sanguinetti. 126. Senkovski. M. Savijrny. Âni'li. 226. 194. 184. 169. 251. 286. Schilling-. 132. 252. J.. J. 173. Şeyh. Rödig-er. Rosen V. J. Selmân. Sei^nobos. E. Şani'u'davla. 281. Şâdiqî Kitabdar.. 213. 45. 195. Sandalgian. E. Roıısseau. 301. Şeydi Ali Reis. 178. 43. N. Serebrennikov. P.. 298. Samuel. 276. B. Edirneli. 52. 59. 251. 284. Sezar. 68. 2P7. 49. u'd-dîn Tahranı. 27. 271. E. M. Seddon. i Schopenhauer. 131. 220. 184. Schaeder.. 220.

60.■— 335 —• Shiratori. J.. Tallgren. 58. Süleyman Paşa. 55. Abdullah Battal. Storey. 240. Solakzade Mehmed Hemdemî Efendi. Taine. Taqîzade Seyyid Hasan. 161. 80. 55. J. 288. C A. 180. Taqîu'd-din al-Hilalî. M. İ24. 171. 158. | Şir Muhammad Mirab Munis. 185. 4... Şavqi. 236. G. 180. U6. Şemsî Ahmed Paşa 208. .86. 232. Sybel. H. 3. 163. R. 212. 283. Şahkerim. 211. 170. 137.. 96. 274. 142. j Şen-Yao. Süvarin. Süleyman Fehmi. 283. 94. 184. von. 204. 145. 183. 229. 194. ' 256. Smirnov. 196. de. 242. 55. 268. Sibt Ibn al-Cavzi. Şihab-u'-dîn Muhammad Münşi. H. 201. 241. Sir A. Song Lien. le Strange. 186. 168. 238. 71. 208. 203. Şems İci. Soltan. Tac Salmanı. Süleyman Nadvî. Solov'yev. 298. Sse-ma Kuang. Somojryi. 159. 73. Şahnuvaz X5n Şamşam-u'd-davla. 212. O. 21. 75. 245. 276. 273. J. O. 197. 225. 293.. Strabon. Şihab-u'd-din. Muhammad bn Carir. Şams-u'd-dîn Muhammad bn İbrahim alCazarî. Siue Kiu Çeng.. 308. Sse-ma Ts'ien. 214-220. 57. 1. 127. Şams-'d-dîn Muhammad Kaşânî. 214. 246. K. Mc. 141.. K. Şama-u'd-dîn Muhammad Saxâvi. 156. F. 248. 72. 190. Spuler. Stein. 166. 206. Müşir. 282. 240. 241. 14. 151. 3-4. 194. 237. 124. Song K\ 181. 170. F. 227. 104. 311. Tâc-u'-d-in Subkî.. Spizyn. B.. 213. 212. 181. Taba Hüseyin. Srbik. Bursalı. 225. O. 238. Şayx Husayn bn Şayx-Abdâl-Zâhidî. T Tabarî. 237. 272. j Şükruüah. 186.. li)9. 166. 172. Şaxmatov. Taqî-u'd-din Abu Bakr. 179. 238. 222. 273. Şams-i Sirac cAfıt. 281. Sobolevsky. 93. 197. Talibi Hacı Mnhammad Bak alTabrizî. 199-Taeschner. 224. 180. 228. 251. Smith.. 183. 300. 177.. 156.. H. 280. 199 200. Spruner. Staehlin O. W. 186. Sombart. Tavernier. Taşköprüzade Ahmed. 22. 223. Suter. H. I Şaraf-u'dîn C A1I Yazdî. Strong. 174. 198.. 182. Sreznevskiy. 252. A. von. 58. 92. 262. Süssheim. 284. 269Tannûhî. Taqî-u'd-dîn cAbd-u'l Qâdir al-Tamîmi. Şaraf-u'z-Zaman Marvazî. 282. 231... B. 22. 228. 30. 186. Bitlisi. W. Sultan Veled. 57.. Siao Tseu-hien. F. Strzygovvski. 316. 162. J. Sühreverdî. Süleyman Paşazade Sami. 161. 54. 295. 207. 236.. 178.. Spies. 162. Şanizade Ataullah. Teqi'd-dîn al-Kaşî. Spengler. L. Strehl. Tacitus. 266. Şaraf Xan bn Şams-u'd-dîn. 239. 96. Sümer. Tauer. 181. Taymas. 72. Şemseddin Sami.. 198. 237. 286. 115. W.. 246. 190. Strothman. Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa 210. 146. Stepnen.. 68. 198. 96.. De Slane. A. 173-Tabir.

218. 190. : Ülken. 42. i Veselovski. j Wan? P'u 181. Uzluk. Voltaire. T. 235. V Vahab bn Munabbih. 164. Terenfyev. U.. Varthema. M... 231. 232. 266. 122. 234. 68. 258. i Vass5f-u'l-Hazra cAbd-u'IISh bn Faz!u'llSh 'ş-Şirâzî. H. Çok. 272. j WanKuwey. 203. Tietze. H. 223. Temûr. 317. 18. 247. V. 258. Weber. 246. A. Tolstoy. 182. 213. Toll. 163. Titus-Liviuı. 51.. 53. 56. 320c Unsurî. i Vaselyev. 230. 288. Ungar. A. 48. 285. W. 224. 200. i Vico. 43.. A. 243. Vladimirtsev. fuulio. ^bn Naşr Muhammad dn cAbd-i-cabbâr. Teleki. 196. 162. I Vaxuşti. 286. 2(3. 234. Vernadski G. 247. 72. 253. Vasifî. 59. 238. 24. 163. Usşakizade. Turyenev. İ. Zayn-u'd-dîn Mahmud. Weinmann. I Vardan Padmiç. 250. A.. Tott. 225. Teule. 66. 22. 3. N. Z. 246. 63. 268. 194. H. 144. j Wastl. Thomsen. 142.. Uruc bn Adil. Turan. 259. 84. 199. 32(1 . Celaieddin. Wangelin. 183. 266. Togan. 21. 231. 146. 207. 286. Vahid Dastgardî. 300. Ünver. Ch. 286. Tournefort. Ch. de. 39. 210. 257. Tüsî. K. 190Uzunçarşıtıo£tu İ. . 47. 171. F. F. F. c c Us. 87. von.. 53. 2S6. A. I Vasmer. Ulianitski. Thukydides. 261.. : al-cUtbı. 120. 162. Telfer.222. 4. 185. 170. 170. 218. M. E. H. 24. V. 295. 223. 249Temir. 189. M. A. 225.. H. 188. P. C. 1 oma. O. H. Vasıf Efendi. 136. Tipiyev S. 37. A. 165. Velikhan. Teufel.. S. ! Vahid Efendi. Vlotetı G. N. 247. Travelyan. Tiesenhauscn. L. Wangf-si-şangr. 172. 181.t 220. N. T'o T"o. A. J. Graf. G. 302. 207. Ubayd-u'll5h Muhammad Gucurâtî. 234. Toynbee. Z. H. Vidal. 276. 204. L. 21. 188. Tietze. Medzoplu. J. 247. 243.— 336 — Tayyarzade Atabey. Trotsky. 211. G. 41. 219. Tornberjj. 133. Prens. 194. 61. B. 145. Veliamioof -Zernof. Wald»chmidt. ' Vambery. Tomaschek. 221. Tursun Bey. V. W Waitz. 298. P. 293. 254. 204. 229. 21. 273. Texier. ! Veijers. Waley.. 35. 80. Baron de. 260. 292. M. 247. Unat. 30. Tevhid. Vignand. . U Ubayd Zfikanî. 295. 131. 165. V. H. 212. Ulufrbek. A. 85. 268-! Vang-yen-ti. 131.. 23. 229. 20. 5. Faik Reşit. 240.

M. WeSrsinck. 315. 193. Wund. Zayn-u'd-dîn Muhammad Amîn Kasğarî. 199. 88. Ymanç. 125. Xay5lîzâde Bursalı Hasan Çelebi. R. 180... 271. Beyânı. F. 20. Yusuf Muverrix. H. Şerafeddin. Xenophon. Ye Loag -Li. c ! . İ9İZinkeigen.55. 225. 280. j Zahlr-u 'd-dîn al-Nisabürî. Yüan-Çanjj. Zondervan. 273. 196. Wylie. 78. H. Zyriak. 227. 246. W. 194. C. 226. 246. Wrİ£ht. | 237. Xanbaba. 241. 195. Wittek. 178.337 WeIIer. 58. 309. Xaaikov (Khanikov). Ziya Gökalp. 208. 221. Yahya bn Muhammad. 207. 229. K. N.112. 232 Widmann. G. 61. C. Şeou. 261. Xocaquli Bek bn Qlpcaq X5n. 245. 213. Zenbilializade Mubyiddin Cemali. Y Yahya bn Abd-u 'l-La^îf (Amir) al-Qazvînî. 184. 245. 220.. j. Wellhausen. 298. 187. 228. 201. Z. H. Zafar-u 'l-Vallah Hacı Dabîr. 260. 298. 108. 237. 179. 47. 126. | Zakariya Qazvînî. 228. M. 283. Xud5baxs. Yegorov. 95. Woo. 184. 310. 59. 87. Yazıcızade Ali. W. 285. 236. Zaki Mubârak.. Xalxâlî. Zetterateen. 179. ! Yao Kien. j Zajaszkowski.. 23. 257. Zotenberg. Zindari.. Yule. 89ı 206. R. 37. 88. Wiedemann. Nür-u'd-dîn Muhammad Munşî. 54. S" 40. 276. 190. Witlcowai. Yaltkaya. | Zahabî. 294. Gıy5s-u*d-dîn. 215' | Yusuf Ziya Bey. 66. R. 277. X (leh) XSlidî Ahund Qurbanali. 230. P. 243. Yîgût. Wiener. Wissowa ve Pauly 22.. 98. Xoca Kemaledrlin. 167. H. 86. 289. 177. L. ZiyS-u 'd-dîn Barranî. Yemilyanov. 4. Wichmann. 190.. F. 181. I 1 Yon?. C. 248. 124. F. 236. Yate. . Zamıslovski. VPüstenfeld. Xoea Gayret Xan (KSmjar Hüseynî). Yalçın. 105. 22. H. Şams-u 'd-dîn Muhammad bn cUsı man bn Qaym3z al-TurkmSnî.96. J. W. 95. 183. 204. A. A. 277. 189. Wngrht. Genceli. 183. 256.. 309. 268. ! Yacqûbî Ahmad bn Ab-i Yacqüb bn al-V5-zih. 57. E. 84. 101. Xondemîr. 181. Xoca Muhammad Hekimxân Türe bn Macgümx5n... Zenker. 222. 283. 276. Yahya bn Ahmad bn cAbd-u 'İlah Serhandi. 27. E. 199. Wey-Çet>g. 78. 191. Yalgrın. 279. Zimin. 250. 245. 285. 178. W. j Yefremov. Zayn-u'l-cAbidîn Şirvânî. E. 244. 172. . Wey. 250-! Zemakhşerî. 154. cAbd-u 'r-Rahîm.

Ayin-i nigâriş-i tarix (Reşid Yasimi). 147. . Araplar ve Yunan tarihçileri. 40. 2. alAsar-u 'l-baqiya. 88. 63. 47. 318. 298. 116.MEVAD FÎHRİSTÎ A Adat ve örfler. | D Danişmendname. 74. 288. Beynelmilel Müsieşrik Kongreleri. Th» Crusades in the later middle ages (Ati-ya). Battal Gazi. 170. 75. Anekdotlar. Annee sosiologique. Baybars destanı. Amerika Şark Cemiyeti neşriyatı. Azerbeycan ve Şirvan tarihin* ait eğerler. ! Birinci el eserler. (AujfUgt Comte). Azerbeycan Türle Şairleri tezkereleri.B\rûnl). neşriyatı. 173. 43. 78. 47. 123. Cihannuma (Haydar Duglat). ç ■ Çekoslovak Şark neşriyatı. Cezvitler. j Coğrafî eserler. 146. 147. 40. ı Bozkurt efsanesi. 178. 84. 21. 58> al-Camahir fi'l-cavahir(. El-Bîrûnî'nin «tabiî muamele» ve «sun'î muamele»ye ait sözleri. 145. Antropoloji ve tarihi. Altın Orda tarihi (Spuler). 46. 146. «Büyük tetkikat» tipi eserler. 74. j Cours d'Etudes philosophiçue (Claude Françoiı Dannon). Asturar. 64. 160. 127. «Asabiyet» manası. 39. Allahın sünneti.317. «Artha» şehri. ElBîrûoî'nîn «mürüvvet» ve «futuvvet» e ait sözleri. 22. Aktl istoriçeskiye. Başlıklar (kitaplarda). 124. Arab dilinde matbu eserler. 41. ' Bibliografiya Şarka ait. 98. Cüneydname. 139. 212-213. Alman Arkeoloji Enstitüsü. B Bab taksimatı. 47. 177. «Beş Uygur». 297. Arkeoloji ve tarih. 89. 264. 152. Buhara Özbek hanları tarihine dair kaynak. Anoxronizm (coğrafî eserlerde). 153. 218-221. c Cace Bey camii. 240. 268. 23. 278. El-Bîıûnî'nin hurufata ait sözleri. J Cours de phiîosophei historiçue. 96. I Coğrafya metodolojisi. 22. Almanyada Şark yazmaları. j Binbir gece. 270. Bibliografiye dair. Cenubi Asva ve Hindistana ait eserler. 133. Arab edebiyatı tarihi (Broekelmann). 127. 47. asatir. 124. 155. 264. 124. j Coğrafî isimler. 279. 127. 116. Amozonlar. 271. 105. Ashab-i kehif. 152. ElBîrûnî'nin tarih felsefesine dair fikirleri. Aşar a ihya (Reşideddin). Bölüm (kitaplarda). 24. Alimler arasında karşılıklı yardım. 50. Coğrafya ve tarih. AntropoM.

24. «El k ita b ı» . Hamza-i Isfahânî'nin hurufata ait sözleri. 191Hümaniteci tarihi telâkisi. devrine Haltercümeleri (plânları). I İdeen zil eîner allgemeinen Geschicte (Kant). Fıkralar. 236-238. İç intikad.339 — Demirkapılaı. 41. 66. Haritalar. Hindistan Asariatika Cemiyeti neşriyatı. 66. 157-166. «Giriş» (kitaplarda). İktisadiyat ve tarih. ' 316. 201-202. Hristiyan Şarka ait neşriyat. 263. 221-223. Fatih devri. Hamidet-u 'l-usûl. i İ tbn Haldun'un f ik ir le r i. 240-241. 178. 177. 280. İlhanlı ve Temürlüler devri iktisadî Halk ruhiyatı.. 166. 1611. 125. der) 142. 283. 179. 65. ■ Dydon» hikayeleri. 36. Hukukî vesikalar. 61. 291 al-rlam bi'l-tavhix limanzam. 68. kaldık sıfatiyle. kaynak. Finlandiya Sark neşriyatı. 63. 67 in iktisadî t a r i h bakımından ehemmiyetii. H iktisad tarihi metodolojisi. t a r i h kaynağı. Heykeller ve resimler. Hatımlar. 275. Encyclopetlie de l'lslam. (Her119. 68. Fihrist tertibi. 319serler. 124. 23. 42. 297.mal-ta. 122. 154. 97. Eski binalar (kaldık). 169. 310-311. 135. Holandada Şark yazmaları. Etnografya ve tarih. Hindistan Türk şairlerine dair tezkireler. Hazırlık. İlmî ve fennî eserler. 65. Holanda Şark n e şr iy a tı . «Fasıl» (kitabda). 51. 44. 40. Haşiyeler. Genelleştirme (hükümlerde). Etnografya metodolojisi. Ibn Miskeveyh'in f i k i r l e r i . 142. kaldık olmak itibariyle. [ . El yazma eserler. ideen zar Philosophie der Geschichte. İdrisi'nin eserlerinin tetkiki. Ekler (kitaplarda). 58. 7ti. Hindistanda Şa'k yazmaları. Hindistanda Tugluklar t a r i h i n e dair kaynaklar. j İdealist tarih telâkkisi. 69Hikmet-i tarih.rix (SaHadîs tenkidi. 64. Fransız Şark Cemiyeti neşriyatı. Destanlar. Harita ve resimler ilâvesi usulü. 57. 140. Gazeteler. 148Horezm-Altın Orda tarihine dair yazma kaynaklar. İlmî çalışma tekniği. 129. 60. 320. 121. İngilrz Asya Cemiyetinin Hindistan şubesi neşriyatı. «İkinci el» kitapları. 124. 45. 124. Horezmşahlar tarihi kaynakları. 224-225. 35. E Ebu-Müslim hikâyeleri. 44. Edebî eserler kaynak s ıf a ti y l e . 67. F Farsça matbu eserlerin fihristi. 124. G i 140. 22. Diş i u t i k a d . Hanname. 122. Hindistanda Baburlular devrine ait kaynkk-lar 227229. Diller kalıntı olmak i t i b a r i y l e 62. 226-227. 269. Horezm kültürü. 34. 46. ne ait edair eserler. jcavî). 2'>b'. 64. Hokand hanlar tarihine dair kaynaklar. Hazine-î evrak vesikaları. Eserlerin yapılış şekli. 108. «Fıkıh» kitapları kaynak. Kaldık sıfatiyle. 122. mektep görme şartı. 130.

Menkıbeler. Kaynakların tahlili. 139. 48. Iranda Alman Arkeoloji Enstitüsü. Kağıd. 229. (Manı). 137. 64. 43. «İslâm tarihi» ve «İslâm medeniyeti tarihi» anlayışları. Mevzu hadisler. . K i t a n cesametleri. muhit. kitabda. 23. 110. 91. 86. 127. 214-217. Kanunî Süleyman tercümeihali. v. İngiliz medeniyeti tarihi I. 20. Moğolca kaynaklar. 111. Kanarya adaları ötesine seyahat. İskitler . 66. Melfazâtt temûri. 293. 265. i Medenî âmiller. kalıntılar. Köpekbaşlı insanlar. Innerasian Fronttiers of China (Lattimore). 138. 305. Das Kapital. tntikad. İnsanın iç müessir kuvvetleri. Mecâlis-u n-nefâis neşri. 122. kaynak. kaldık sıfatiyle. İran destanı. 140. isimler f ih r is t i (kitaplarda). J Japonya Asya Cemiyeti. 277. 107. Milieu. 43-44. teba İskitler. 298. kaynak. İslâm Şarkında tarih telâkkileri. 118. 126. ı Kolombos haritası. 56.d. Intikad melekesi. ansiklopediler. Lisaniyat metodolojisi. 170. 202-206. 36. 305-305. İngilterede Ş«rk yazmaları. italyan Şark Cemiyeti neşriyatı. 72. 268. Kamuslar. 2*5. 115. İslâm Hristiyan münakaşa mecmuaları. 41. 71. 70 Kaşgar hanları tarihine dair kaynaklar. 61Kalender. «Metod»un tarifi. 78. 52. . 145. İranda Türk Şairlerine ait tezkireler. İYİateryaliat tarih iıelükkisi. 41. 148. 142. edisyonu. Materialische Aufjassung der Geschichte (Kautski). ■ Mebâni-i inşa (Müşir Süleyman Paşa). takvimler. 58. M i Macaristan Şark Cemiyeti neşriyatı. Misyoner cemiyetleri neşriyatı. Mısır ilmî cemiyetleri neşriyatı. «Metin» kitabda. Kaldıklar. Kırım tarihine dair eserler. «mektep kitapları» 122. İngiliz Kr a l lı k Ortaasya Cemiyeti. 12H. 278. Lisaniyat ve tarih. Limes. Kitab mübadelemi. 70. ingiliz Uzakdoğu ve Çin Cemiyeti neşriyatı. 263. Kosmopolitlik. 287. 312-319. Mevad fihristi. Kitabeler. 48. İran edebiyatı tarihi (Brovvne ve Storey). 132. 240. «Konferans» şeklindeki eserler.Buckle). 143Kaşşaf (Zamaxşeri) yazmaları. 285. 133. Işıktan doğan çocuk. 176. Kilimguşan. 265. türkçede ve diğer İslâm milletleri dillerinde. 269. Kitab-u mâ li'l-hind (Bîrûnî). 124. Kültür tarihlerinin planları. Minyatürler. 226.— 340 — İn g iliz Coğrafya Cemiyetinin Şarka ait neşriyat ı. Meskukat. K Kaf dağı efsanesi. L Lstin yazısı. 123. ı bildiren eserler. Kaynak bilgisi. 152. ( » l a m l a r d a tabiî ilimler. 59. Menâsik-i hac kaynak. 279. 20. 125. 277. İskender kıssaları. 75. 307-303. Kronoloji. kaynak. Mısır ve Suriye Türkleri tarihine dair eserler. in g i li z Şark Cemiyeti neşriyatı. 82. 133. 128. 21. 28. Katologlardan istifade. 223224. 60. İranda yaşıyan Türklerin tarihine dair kaynaklar. 268. İsveç Şark neşriyatı. Lehistan şark neşriyatı. Mikrokosmus (Lotze). 75. 65.

Müzelerden istifade. 20. 42. Rus Ulûm Akademisi Şark neşriyatı. 78. Moğol devri târihi.261. Şarkı öğrenen yüksek mekteplerin neşriyatı. 74. ölçüler. 309. . Münasebetler kavrayışı. 298. 157. Sinkronik murakabe. Resimli haberler. 44. önasya cemiyetleri n e ş r i y a t ı . Muhtetif ilim sahalarına ait eserler. Para sistemi. 122.341 Moğol devrinde şehirler tarihine ait kaynaklar. Pozitif tarih telâkkisi. Orhon-Yenisey Türklerinin içtima'î ve iktisadi Sobranye russkix letopisey. hayvan isimli yıllar.165 Osmanlı devlet adamları tarihine ait eserler. I Şark sanat tarihine ait mecmualar.nta Germaniae historica 73-74. Sanat tarihi metodolojisi. Mufassal (Zamanşari) yazmaları. 242. 69. S «Saba» kelimesi. Moğol istilâsı anında Türkistan (Bartholdl 120. 277. 142. 54. 122. P Paideuma (Frobenius). Monumeta Hımırariae Historica. 59. I Oğuz destanı. 287. kaynak. 108. 201. Myth. 243. Ruhî âmiller tarihte. 74. | Safevücr tarihi kaynakları. al-Muxtaşar al-mufid ffiilm-i 'l-tarix (Ka-fiyeci). Ruhiyat ve tarih. Sİ. 76. Rus Uzakdoğu cemiyetleri. Pancatantra. 103. kaynak. Şark âdetleri. Patrologia. 141. 265-266. 300-310.v. Miinşaal-i raşidi. 108. Moğol devrinde Iran (Spuler). hammad Nizameddin). Sebeblenme b a ğ l ı l ı k l a r ı . 101. 36. «Müçel» yılı. 167. R Ravzat-ıı 'ş-şafa (Mirhond). ş Otobigrafi. 59. 206-212. A Study of hiıtory (Toynbee). Mu'-izz-u 'l-atısab (Şu'-b-i penegane). 44. 263. • Şark İslâm ve Ö Türk âlemine ait mecmualar ve seriler. N Sahtekârlıklar. 10. 279-281. 178. 149. 127. 44. 272-273. Riyaziyata ait kitaplar. 124. O «Semerkand kapıları» tabiri. gosudorstvennix gramot. Osmanlı devri şairlerinin tezkireleri. Riyazi i l i m l e r tarihi. 194-197. Popüler tarih eserleri. 123. 134. tasnif plânları. 281-2S2. 98. Münşpat-i Feridun. 278-279. Seyyar hikâyeler. 66. 300-311. I Selçuk Nasihat-u 'l-vazara (Sarı Mehmed Paşa). Müşahedeler. Piri Reis haritası. Osmanlı tarihi kaynakları.. Peşin hüküm. Nadirşahın tarihine dair kaynaklar. 241. ilmî mesaide. tarihi kaynaklan. 271. Rus medeniyeti tarihi (Miliukov) 305-305. Plân. 60. 188-191. in plânları. 4. kaynak. 32. 298. 74. Seyahatnameler. Rus Şark Cemiyetleri neşriyatı. 40. 155. I Sbornik russkix On ok.d. 111. teşkilâtı. 65. (MuOsmanlı devletinin ilk teşekkülü mevzuu. 70. 133. 75. 11. Monografiler. 36. 214-215. Rusyada şark yazmaları. Rus Coğrafya Cemiyetlerinin Şarka ait neşriyatı. 116. . Sultan Mahmud Gaznevi tercümeihali. 139Prusya Ulûm Akademisi Şark neşriyatı. 215-216. Moname. 74. -10. 120. 43.

Türk tarihine dair Gürcü kaynakları. Uyduruş. 239. ' Teokrathk ve İbn Haldun. kaynak. 113. Tarihin tarifi. '■ Türk tarihine dair İslâm kaynakları. Tavır ve atvar.d. metinleri ve vakaları. 82. 183Tazkirat-a 'l-cibnr (sahte eser). 24. 172. Türk tarihine dair Rus kaynaklar. TacIİI-u 'l-vaqayic. 16.b. (Yusuf Akçura).. 230-231. Türk tarihine dair Süryanî kaynakları. 100. Teokratik tarih telâkkisi. Tarihten önceki d e v i r l e r . 121. 298. 230. cUnv5n-u l-cibar va divân-u 'l-mubtadi l-xabar (İbn Haldun) ve mukaddimesi. sentez. Türk tarihine dair Ermeni kaynakları. Telif plânlan. 24. Tarihî coğrafyaya ait eserler. 25. v. 156. 135 v. 300. Şucb-i pencgâne. 44. 148. Tenkidli metin neşri edition critique. 2. Ulûm ve tarih. l «Üçüncü el» kitapları. Tarafsızlık. Tercüme usulü. 243-246. 34. '. Tekâmül nazariyesi. «Tarih» kelimesinin menşeî. Tarihî coğrafya metodolojisi. 106-135. 51. kaynak. 53. Şifahî haberle. Türklerde hattat ve ressamlara ait eserler. 179 v. interpretation. combination. 101-106. 9. Tarihin yazılış tarzlarına g5ra nevileri. 297. 10:i. Terkip. 236. 155. Der Untergang des Abendlandes (Spengle 142. muhtelif devirlerdeki değişik mânaları. Ta'mir. 173. 44. 55. Tansuçnaıne (Reşideddin). . 270. tapları. i Türkiyede ilmî neşriyat. 1841S8. Türk medenî ve siyasî tarihi plânları. T TabaqSt-u 'l-fâf&ıya-ti 'l-kubrâ (Subkî). 241-242. Tahdid-u nihayât-i 'l-amâkin (Birûnî). Türk tarihi ile çalışanlar için umumî el ki. Temür ve oğulları devri tarihi kaynakları. «Uzunkulak» tabiri 38. Târix-i yasa. Türk tarihi ile ilgili seyahat kitapları. 127. 230. 54. Tezadlardan tenkidde istifade. Türk tarihine dair Avrupa kaynakları. 89. Türk destanları. Tacârib-u 'l-umam (İbn Miıkiveyh). 276.342 — Şarkiyatın ayn sahalarına ait mecmualar.d. 69. kaynak. 112. 44. 111. 154. 159. 35. Terra incognita. j Transkripsiyon işaretleri. 183. Uzakdoğuya ait mecmualar. Tabirler. 312. j Türk tarihine dair Çin kaynakları. Tahlil ve t e r k i p t e sıra. Türklerin halk ruhunda tarihleri. Tarihçenin hakemliği. 53. 38. 162. 109. 163. Tefsir. 153.d. Tabiat mahsulleri. 160. Tabii âmiller tarihte. 10. Tamxiş-u 'l-axbar. 324-27. Tasnifte zaman ve mekân esası.s.. Tasnif plânları. Tarih ve içtimaiyat (Ziya Gökalp). 2-3. Tarihî ş i t ı ı e i . Türk tarih kaynakları. Türk tarihine dair Yunan ve Lâtin kaynakları. 101. kitabeler v. Tung-aalp destanı. 297. oöTarihî darbımeseller. Tarih felsefesi. 273-275. Türklerde musiki tarihine ait eserler. Türk edebiyatı tarihinde usul (Köprülü) 172. 70. 231 v. 261-262. 7*8. Ural-altay kavimlerine ait neşriyat. 121. 183. 301. 242-\ Türk şairlerine ait tezkireler. Şecereler. 197201. Tasnifte mantık çerçevesi. Tasvir. i U Ulûm Akademilerinin Şarka ait neşriyatlar 271-278. 246-| 260. 125. 120. Türk ve dört oğlu. 182-183. 132. Temür'ün ilk devirleri. Türk minyatürleri. kaynak. asra kadar.

15§. Zamalışeri'nin eserleri. 265.343 V Vajiyât-u 'l-asldf (Mercanı). 54.. Viyana Şark Cemiyeti neşriyatı. 40. z Zafer nam* (Ş Yazdî). 114.12. 66. Vakanuvisler. d. Y Yadigâr (Mecmua). Yorumlama. 174. Yaançao bişi. 272. . 79. Ye'cuc ve Me'cuc. Viyana Ulum Akademisi neşriyatı. 92 v. İOİ.

ZDMG. SBPrAkW. 273. 266. GOG. MSFO. 271. 265. ZiVAN. MSOS.344 Eaerde zikri geçen KİTAP İSMİ KISALTMALARI (Rakamlar bu kısaltmaların izah edildiği yerleri gösterir) Abh. JA. BGA. 179. GAL. WZKM. 267. MASR. Yacqûbl-Târîx' 184. TİVAN. BSOS. 263. El. Tabarî-Bal'amî. P. 271. 75. 281. TVORAO. 270. 184. 265. 272. 184. 311. 266. jRAS. 272. JAOS. 276. 267. '132. 281. BEFEO. Tabarî-Leiden. 264. 75. 263. ZVORAO. W. SBWAkW. 243. 272. / . LHP. DWAkW. 264. 266.. CrASR. 266. JSFO. Ak. 73. KCsA. TTEM. BASR.

XIII. Garbin bir hususiyeti sıfatiyle şahsî sevgi ve hududsuz ölçüde kendini tanıma kudretinin hiç bir zaman ta-mamlanmıyan bir hareket şeklinde tezahürü (tebarüz ettirilmelidir). s. garbli insan camiasında her ferdin yeri olduğunu garblilerden kimsenin böyle bir «herşey> ve «bütün» olmak arzusunda olmadığını. husule gelen âmir ve memur tipi insanlar arasında. Jaspers'e göre garbli insan benliğini o kadar sarahatle anlamıştır. hâkim tip insan çevresindeki bağlılık şeklinde olmayıp müstakil ve hür insanların açık kalplilik ve şahsi sevgi esasına dayandığını anlatmıştır. s. Burada . XXX da. Hier ist ein Mass von Auf geschlosesndeter Reflexion. bu yüzden bu kıtada bir âmir ve memur insan tipi değil. te K. von Innerli-chkeit erzuachsen. XV. Bu 9. garbli insanın inkişaf neticesinde kendi benliğini tam olarak idrak ettiğini.İ L Â V E VE TASHİHLER tönsöz>. bilhassa son asırların meydana getirdiği «aşağılık ruhu> nun hâkim olduğu muhitlerde ilim ve fikir sahasında «cârifler> vücuda gelmiyeceğine dair mütalealar-da bulunmamıza vesile olan parçasının aslı şudur: Und schliesslich und vor allem ist ein Moment des Abendlandes die persöuliche Liebe und die Kraft grenzloser Selbstdurcleuchtung in einer nie vollendeter Buzu-egung. ilim ve medeniyette yaradı-cılığını tebarüz ettirmektedir. maddenin Önsöz. für die erst der volle Sinn von Kommunikion zzuischen Menschen und der Horizont eigentlicher Vernunft aufleuchtete» Yaniî «Ve nihayet ve her şeyden evvel. ve 9. maddelerinin son kısımlarının izaha muhtaç olduğuna dair vaktiyle bir arkadaşımın işaretini de. Jaspers'in 4. ki o eski Yunanlıların anthropocentrique tasavvurlarının bir gün kendisine bağışlanmış olduğunu görmüştür. bu sayede onun karanlık meçhulat âleminde tereddüdsüz dalgıçlık yaptığını. maddede Jaspers Garbin bir «hakim insan tipbni değil. her ferdi ayrı kıymeti haiz olan karakter sahibi müstakil insanlar vücuda geldiğini ve garbli insanlar arasındaki bağlılığın. bilakis «birbirine zıt insan tiplerimi yaratmış olduğunu. 9. Maddeden maksad. bilhassa «şuğür> da. yine ayrıca burada cevaplandırayım : 4. Şarkta. Garbde hiç bir insanın her şey olmadığını.

Ne bu hikâyeyi <Mecmuac-u 'l-latâ'if»inde nakleden U- . en derin sevgi ve en derûnî düşünce metafizik âleme münhasır kalmıştır. makûl olanlarını kabul. olmayanlarını reddeder. günlerce. ^ikij ji. yıllar ve nesillerce muhakeme ve tenkid eder. sonsuz bir bir düşünüş (kabiliyeti) ve derûnilik yükselmiştir ve ancak bunların sayesinde (garbli) insanlar arasında tam mânasiyle bağllık ve asıl mackûliyet ufku parıldayarak belirtmiştir■> Burada <açıkkalplilik> diye tercüme ettiğimiz «Aufgeschossenheit» sözü ile herşeyi tetkike hazır ve her makûl fikri kabule âmâde bulunmak gibi samimiyet ifade edilmek istenmiştir. açıkkalpliliğe.— 346 — geniş ölçüde açıkkalplilik. zamanımızda en ciddî meseleler hakkında bu tip insanlar ayak üzerinde bir kaç kelime mübadelesi ile iktifa ettiği. şahsî sevgi ve derûnîlik esaslarına dayanır. Diğeri: ancak âmirler idaresinde birleşen insanların camiası. bunlara dair gazete sayfalarında üstün körü birkaç satır okuyup unuttuğu gibi.j0J iy Zjy* J's'J» t>-Jlj/ £'j))*^. mütefekkirlerin nesillerce okunan külliyatları dağılmadan nesillerce devam eden cemiyetleri vasıtasiyle yaşatırlar.**• <s\J* tjlauuj j^jjj <jM. ve din meselelerini saatlerce.£■ ^"«"•jf j^ .L»-.y lyuMi < Jul *i\i-j 4JIJUI» cJtj *j**£ lc~. ki kendilerini diğer insan camiaları arasında yükselten fikirleri nesiller boyunca çıkan kalın mecmuaları. ferdler arasında bağlılık. İşte iŞeyhi Ekber> diye tanınan.». jjjj ^ tf*«*j u'albr !►*>•!• Jl—ıj" >ft *. fikrî takip yoluyla camialarında kültür durmadan inkişaf eder._j. ki burada ferdler ancak yukarıya bağlı olduklarından kendi aralarında ki bağlılıkları gevşek ve sathîdir! her mesele yukarıdan halledileceği kanaati hâkim olduğundan. hür ve müstakil ferdler kendilerini ilgilendiren hayat. daha evvelki asırlarda da kimse hayatla bağlı sistem halinde fikirlerle kalpten gelen sevgi ve derin teemmül yoluyla bağlanmamış ve bu nevi fikirler cemiyetlerin yaşamasında medar olamamış. ' tf**jM j\j J^t-^İ^ «ki&J ı£İji) »Jk j \. fikir. Türkleri vesayet devrinden ayıran son 14 mayıs inkılâbının ilim ve fikir sahası için ehemmiyetini idrak etmek için iki tip camiayı ayırd edebilmek şarttır: Biri : hür ve müstakil insanlar camiası. <Fütûhât-u mekkiyosi ikinci Kur'an sanılan büyük Araba ait bir hikâye: _C £j^ (*•&.c » CJLJJ *jf i}i. ««j Jijy -4^'J1 ıMü i' .J>«•i-"• u/i|jl Ojllv ı^ji sfj « y-\ u _.f^st ısa ^-J .

muahhar şarklı ve garbli seyyahların (İbn Fad-lan. as 15. 1.. ys 13-14. 2. 5. as 10. teessüsünü as 6 . madde üzerinde düşünmek iyi gelecektir* dediğimin sebebi de budur. durumunda. A. istifâde as 1 . Zamanımızdaki ys 8 . ne de biz Muhiddin Arabî gibi kalpsiz insanlar Garbde de mebzuldür diye bu hikâyenin yanından geçebiliriz. s. as 5 : mevzuunun. İslâm âleminin Onasyadaki. 21. sahifenin aşağısından sayılan s at ı rl ardı r. münâsebeti ıo as 18. şartlarındaki as 4 . hayatı ölü resmî kalıba sokma usulünün Ortaasya için yabancı olduğunu gösterir. Türklere şefkatsizlik ve vefasızlık isnadı Acem şairlerinin Türk güzellerine nisbetle kullandıkları bir gazel ifade tarzından ibarettir. 3. Adnan Adıvar. ys 14. ora mutezilelerinin eserleri. içtimaî 9. as 3 : ibarettir. Geçici olan bu içtimaî illetlerden Türkler fikir ve şahıs hürriyetini temin eden şerayit husule gelince hiç şüphe yok pek çabuk kurtulacaklardır. satırlar silinecek. bulunmuştur. nin) Türk aşiretlerinde bu camiaları teşkil eden hür şahıslar arasında devletçilik bağlarının gevşekliğine dair kayıtları. ys lo. İlim ve Din I 1944. ferdler ys 11. ys 19: çıkararak ys 20. J47 •■ beyd Zâkâni Şarka ait efsaneler anlatan bir garbli seyyahtır. hatalı şekiller gösterilmeyip ancak doğrusu verilmiştir. 22. s. Zikredilen satırlardaki. Türkistan'da ıı.. tesirini as 8 . tetkik ile tasvir arasına "ve" gelecek. yalnız . Platon ys 19. ys 7 . as 9 . 4. esasında . ehemmiyet as '6 . Pallas. parçasının . ') Eski Yunanlıların tskitlerde. Annibal. . Garbin de Doğuavrupada ki tsüğür unda bu hal hemen hemen umumîdir. sahifenin yukarısından "as. illî . Radlof v. mahallî 12 ys 8 . rağmen ys 8 . fransızca as 6 . neşriyatta 6. 14 ys 5 . 1) Krşl. Vambery. tekamüllerin 13 ys 2 . 7. Önsöz de s. Şerif Curcânî ve Ali Kuşçî gibi Önasya uleması arasında gördükleri «merasim kalabalığımdan (kesret-i örf den) t i k s i n t i ile bahsedişleri... as 5 . XXX da «biz Türklere bu 9. 2 46 "ys. as 9 . keza Horezmde yetişen âlimler.

. Barthold ys 29. ölçüler as 12. ys 14. 36. Bu takvim". devrinde as 2 . ys 2 . Ye'cüc-Mecüc. as 4 . zihniyetlere ys 11. 27. 23. as 1 . "seyyahat" den sonra "eden". derecede as 16. monografilere 53. ys 5 . keşfederek as 9 . hâkimiyeti ys 2 . sene besene tesbit eden takvimi zikre değer. etmek as 3 . hükümet as 15. ys 11. şimalinde as 58. muharebe ys 19. ys 7 . mahiyet ys 19. İngilizce 51. ikametgâh . ölçülere as 12. ys 5 . as 1 . tarih ys 27. ys 22. olan ys 18. China ys 10. as 6 . ys 12. as 1-2. 11. Hening 34. seviyeleri 39. devirlerin as 12. devirleri 26. krallarının as 14. insaniyetin 32. ys 15. Moğollarca as 2 . ys 14. ys 23. bu bakımdan' as 17. ys 17. 62. 33. maceralarına ys 29. "olmak" dan sonra şu ifâde gelecek: "üzere. destan as 8 . zamanların ys 13.alar" silinecek. arasında 44. ys 12. Iık 61. 24.348 45. 41. neşriyatı ys 19. "sai. ilmî as 19. daha 37. hikâyeler 57. ys 4 . Encyklopedie 47. Clavijo'nun as 1 . ys 7 . Buharayı ys 7 . ys 7 . "yerlerde" den sonra "yer" gelecek ys 12. Roma ys 14. 35. vermektedirler. ys 8 . Şaqâiq u as 9 . bütün ys 8 . ys 1 . 42. ys 19. tunca ys 17. edilecek ys 25. kaynaklardan 52. "isimlerin" den sonra şu ifade gelecek: "Rus telâffuzuna göre olsa dahi varyantlarını vermişlerdir. "taksim" silinecek. tetkikle 16. 55. Petro ys 15. Dydona 59. Mütenebbî ys 18i gibi ys 9 . şey ile demiştir arasına "yoktur" gelecek. edilecek 56. 43. as 9 . prosses ys 25. herhalde 31. yahut as 9 . "tabiat tarihini" silinecek 15. sürenler 46. hafriyat as 6 . ys 7 . tarihî as 13. Kautsky ys 18. 20. 54. ys 18. Euhemeros 40.

96. yahutta istifâdeyi 28. -mamış 10. olarak da 9 .3) 11. cildlenmiş 10. 68.. 146. 64. oyuncak 19. hanları 10. m 112 . teminidir. müteakib 14. 116 . hakkında Memorial. 10. 9 . lüzum 126. Abdullah Annan 3 . 191.349 63. 1 . 125. 166. idealize 10. karşılaşır. hükümdarlarının 9 . 118. 93. 198. 122 . 101. tercümesi 6 . "çağlara ait" silinecek.m . öteki Siret 5 . İran 13. 161. 109 . Ferg-ane 6 . n. 106. as as as ys ys ys ys ys as as as ys ys ys ys as as as as ys ys ys ys ys ys ys ys as as as ys ys as as as ys as as 12. ıı. Müellif. telâkkisinde 16. as as as ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys as ys ys as as ys ys ys as as ys as as ys as as ys ys as ys ys ys ys ys as as 4 . 197. 192. hayatına. 189. 180. 97. bilir 21. mu'dil ilmî 17. 1 . haşiyelerinde 5 . zamanındaki 1 . ebedî 8. 75. 158. muhakkak 3 . 24. müsteşriki 11. Iqbal 13. 199. hulasası 15. 124 . 133. vakanüvis 21. rub 7 . tatbiktir 26. vermek 24. 159. 187. series 13. ettiren 17. 74. . 114. 100 . öğrenmek 9 . Paşa 15. 173. Şubatta 11. Ruznâme-i 17. hükümlerimizi 7 . bir 11. kaynaklar 11. bulunuyor. 193. gayretiyle 10. -zılmış 17. Cüveynî 2 .. Muqaddima 16. 188. bulunmuştur. 154. iskelet 5 . 71. ismiyle 7 . meçhul 28. 132. kitabın 10.. tercüme 12. 104. lr. mektep 17. malûm 25.. Museum 8 . ehemmiyeti 1 . Ebru'nun eserleri. kısaltma 6 . etnoloji 10. hakikatin 8 . o eski 19. anlatılmıştır. yüzlerce 1 . "Tarihte" den sonra "bitaraflık" kelimesi gelecek. 10. Yabgu 10. 10. 148. 117 . Avrupa 20. Nizâm ed-diıı 9 . 69. 123. 92. Şam u Rûm 19. Pirizâde 5. içtimaî 24. 67. mukaddes 1 . Millî 5 .7. bir 12. âlimler 11. 196. Ch. 110. Abdullah 18.

nılelelerl as 8 . 293. 202. as 9 . deki "Tarih-i" den! sonra gelecek. ys 13. ys 2 . ys 7 ı Mohaçnâme as 9 . ys 15. ys 16. ') 4 . 245. 320. 203.. ys 6 . 260. 240. ys 19.r 1 . 286. 'del "EbUfeth" 235. 207. as 14. . 287. 275. 4. Hekimxan 208. olduğu 'i13. 204 205. ys 17. 5. den sonraki cü. 7. ys 12. ys 19. 15. as 5 . 8 ınaqciı:r camiinde tarih '1-ravzatayn fi '1davlat-i Abö. matery aller Cumhu riyeti İdrisi Stıbki Safavi Schefer müsteşr ikin büyük ElBîrunî Kitab-u antropo loji İngilizl erin İngilizl er Ramsay yaztarihini n Ahalî sıfatıyla tefekkür Abbasil er telif 201. ys 3 . ys 11. as 8 .350 ys ys as as ys as ys ys as ys. ys 8 . Sultanları ys 27. ys 21. ys 18. 2 7 . ys 21. 304. 306. nüs ha s ı 5 . 5 . as 3 . 282. m 200. 221.. 238. as 3 . y s as as y 2 . 257. y. 307. Abdu'lah 'Hah Altmordu Xaldün Mısırın senesine -miskiya 25. 237.