Çözünürlüğe etki eden faktörler

6 g çözünür. KOH gibi bazlar veya HCl. Mesela. bazıları da çevreden ısı alır (endotermik). endotermik olarak çözünen KCl 10°C'ta 100 g suda 31. Mesela. Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi .4. Mesela. bir miktar katı amonyum nitrat (NH4NO3) tuzu.0 g çözünürken.Bazı çözeltiler hazırlanırken çevreye ısı verilir (ekzotermik). Le Chatelier Prensibine göre denge sağa kayarak çözünürlük artar. NaOH. 50°C'ta 42. Yani birim bellimiktar suda çözünen madde miktarı artar. 4. HNO3 gibi asitlerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilerde sıcaklığın arttığı gözlenir. Bu durum ise çözünme işleminin çevreye ısı verdiğini ve olayın ekzotermik olduğunu gösterir. Çözünen + H2O + Enerji ↔ Doymuş çözelti Yukarıda tepkimenin gerçekleştiği sistemin sıcaklığı yükseltilirse. bir deney tüpü içersinde suda çözündüğünde çözelti oluşumu ile birlikte deney tüpünün soğuduğu gözlenir. Bu durum çözünme işleminin çevreden ısı aldığını ve olayın endotermik olduğu gösterir.

Çünkü gaz moleküllerini birbirinden ayırmak için enerji gerekmez.0041 grama düşmektedir.4.23 çözünürken 50°C'ta ancak 0. sıvılarda dışarıya ısı vererek çözünürler. Le Chatelier Prensibine göre göre çözünürlük azalır. çözünürlüğü ekzotermik olan Li2CO3 10°C sıcaklıkta 100 g suda 0. O2(g) + H2O ↔ O2(aq) + Enerji Oksijen gazının bir litre sudaki çözünürlüğü 25°C de 0. Ayrıca ısıtılan sudan hava kabarcıklarının çıkması. 4.03 g iken 50°C'da 0.Çözünen + H2O ↔Doymuş çözelti + Enerji Şeklinde gerçekleşen sistemin sıcaklığı artırılırsa. Gazların çözünürlüğü ekzotermiktir. Birkaç iyonik bileşik dışında iyonik yapılı bileşiklerin sudaki çözünürlükleri genelde endotermiktir. gazların çözünürlüklerinin sıcaklık arttıkça azalmasına bir örnektir. Görüldüğü gibi sıcaklığın artması ile oksijenin çözünürlüğü azalmaktadır. bu nedenle gazların sıvılarda çözünmesi ekzotermik bir süreçtir ve sıcaklık artması ile gazların çözünürlükleri azalır. Mesela. Diğer taraftan gazlar. Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi .08 g çözünür.

karbondioksit veya kükürt dioksitin sudaki çözünürlüklerinden daha azdır. Bu tür gazların çözünürlüğü Henry yasasından sapma gösterir. sabit sıcaklıktaki çözünürlüğü. oksijen. Gazların katı ve sıvılardaki çözünürlükleri ise basınçla önemli ölçüde değişir. hidrojen veya azotun sudaki çözünürlükleri amonyak. Pgaz şeklinde ifade edilir. Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak değişir. C = k . Sıvı ile tepkime veren gazların çözünürlüğü vermeyenlere oranla daha fazladır.4. . Bu kurala Henry yasası denir ve Hanry Yasaı. Çünkü bu maddeler suda çözünürken su ile tepkimeye girerler. Mesela. Bir gazın başka bir gaz içindeki çözünürlüğü de basınca bağlı değildir. k= orantı katsayısı dır. Bir gazın sıvı içindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi. Burada. sıcaklık etkisinden çok daha fazladır. Pgaz= Gazın bu çözeltideki kısmî basıncı. C= gazın belli çözücüde.6. Gazların Çözünürlüğüne Baınç Etkisi (hanry Yasası) Basıncın sıvı ve katıların çözünürlüğüne önemli bir etkisi yoktur.

işitme bozuklukları. Diğer taraftan vurgun olayı sadece yüksek basınçtan ani olarak alçak basınç ortamına geçmekle değil alçak basınç ortamından ani olarak yüksek basınç ortamına geçmekle de ortaya çıkar. Yani. baş dönmesi. Ani bir şekilde yüksek basınçlı bir ortama geçildiğinde vurgun baş dönmesi. Bu kabarcıklar eklem ve damarlarda şiddetli ağrılara. Bu nedenle dalgıç derinlerde iken. İçeceğin kapağı açıldığında gaz çıkışı fark edilir. felç ve hatta ölümlere neden olur. Böylece vurgunun gerçekleşmesi önlenmiş olur. Bu içeceklerde çözünen gaz CO2 tir ve yüksek basınçlarda çözünürlüğü daha (C = k . kulak uğultusu ve burun kanaması gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Derin su dalgıçları vurgundan korunmak için dalgıç tüplerinde sıvılaştırılmış hava (azot-oksijen) yerine sıvılaştırılmış helyum-oksijen karışımını kullanırlar. ki bu da köpürme şeklinde görülür. Çünkü vurgun havadaki azot gazının temel olarak kanda çözünmesi veya kandan uzaklaşarak gaz hâline geçmesi ile ilgilidir. basınç azaldığında vücut sıvısından uzaklaşan çözünmüş gaz daha az olacağından. Dolayısı ile basınç değişikliklerinde helyumun çözünürlüğü daha az etkilenmektedir. Denizin derinliklerinde suyun uyguladığı basınç yüzeye göre daha fazladır. Basınç kalktığı için çözünmüş CO2 çözeltiden uzaklaşır. Dalgıç yüzeye ani çıkış yaptığında yüzeyde basınç düşük olduğundan dolayı dalgıcın üzerindeki basınç aniden düşer ve vücut sıvılarındaki çözünmüş azot. yüksek basınçtan dolayı havadaki azot. vücut bu az miktardaki değişime kolaylıkla uyum sağlar.Henry yasasının uygulaması meşrubatlarda görülür. Dalgıçların zaman zaman yaşadıkları “vurgun” olayı da gazların çözünürlüğü ile ilgilidir. Ani olarak alçak basınçlı bir ortama geçildiğinde ise felçler. kabarcıklar oluşturarak uzaklaşır. deri altı amfizemi. . Çünkü helyum gazının çözünürlüğü azot gazının üçte biridir. vücuttaki kanda ve diğer sıvılarda daha fazla çözünür. Pgaz ) da artar. Dalgıçların ve hatta denizde yaşayan hayvanların denizin derinliklerinden yüzeye aniden çıktıklarında vurgun denen çok ağrı verici ve öldürücü olan bir olay ile karşılaşırlar. kanamalar ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar ile karşılaşılır.

Ag2CrO4 'ün doymuş çözeltisine katılan. Buna göre yabancı-iyon içeren çözeltilerde. orta iyon etkisi yaparken. Mesela. K2CrO4(aq) dan gelen 0. Mesela. KNO3 gibi maddelerin iyonları "yabancı iyon" durumundadırlar. ortakiyonların etkisi kadar önemli değildir.01 M CrO4-2 iyonun ortak iyon etkisi Ag2CrO4 ün çözünürlüğünü yaklaşık 35 kat azaltırken. çözeltinin toplam iyon derişimi artırırlar ve bu durumda da iyonlar arası çekimler önem kazanırlar ve etkin derişim. az çözünen bileşiğin çözünürlüğü genellikle artırır. şekilde de görüldüğü gibi Ag2CrO4 çözünürlüğü üzerine ortak iyon ve yabancı iyon etkisi incelendiğinde. yabancı iyon etkisi oluşturan KNO3 . Bununla beraber. yabancı iyonların etkisi.Yabancı İyon Etkisi Çözünürlük dengesinde yer almayan iyonlar yabancı iyonlar diyoruz. Ag2CrO4 ün çözünürlüğünü %25 dolayında artırmıştır. ölçülen derişimden küçük olur. Bu iyonlar. Yabancı-iyon etkisine çoğu zaman "tuz etkisi“ de denilmektedir. K2CrO4(aq). .

Diğer taraftan ortama H+ iyonları eklendiğinde (pH azalır). OH. Mesela. Ortama OH. diğer bir deyişle ortamın pH'ına göre değişir. OH.8.iyonları ile H2O + iyonları reaksiyona girmeleri nedeniyle OH. Mg(OH) 2 (k) ↔ Mg+2 (aq) + 2OH+2 (aq) şeklindedir. . Le Chatelier İlkesine göre denge sağdan sola kayar ve Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü azalır.Magnezyum hidroksit'in çözünürlük dengesi. çözeltinin hidrojen iyonu derişimine. Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi Pek çok maddenin çözünürlüğü.iyonları azalır.iyonları eklendiğinde (pH artar) denge.4.(aq) + H+ (aq) → H 2 O (s) Bu durumda denge soldan sağa kayar ve Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü artar.

6 ‘dan daha az olduğu ortamda Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü artacaktır.1 pH = 1 − 1 = 1.1 − [OH .1 1 .] = 1 11M .1 Çözüm : Mg(OH) 1 ↔ Mg +1 (aq) + 1 − (aq) OH (k) -x +x +1 x Kç = [Mg +1] [OH .1 − − = .1 − pOH = − log 1 11 = 1 log 1 1 .1 1 NOT: Buna göre pH'ın 10.]1= 1 1-1 x 11 Kç = 1 1= 1 1-1 x x 11 Ç = 1 11 .4. . Çözünürlüğe Örtamın pH sının etkisi Örnek: -11 Mg(OH) 1için Kç = 1 x 11ise doymu ş çözeltinin pH? .8.

H+(aq) + F. BaF2 için çözünürlük dengesi. Mesela.iyonlarının reaksiyona girmesi sonucu. I . BaF2 ↔ Ba+2 + 2Fve Kç= [Ba+2][ F-]2 Asidik ortamda.(aq) → HF(aq) reaksiyonu gerektiğinde H+ iyonları ile F. Hidrolize uğramayan anyonlar (örneğin Cl. ortamın pH'ı ile ilintili olarak sağa veya sola kayabilir.. .8. çözünürlük dengesinde [F-] azalacaktır ve dengenin sağlanabilmesi için daha fazla BaF2 çözünecektir..gibi) içeren tuzların çözünürlükleri pH ile değişmez. Br . Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi Bazik bir anyon içeren tuzların çözünürlükleri de pH ile değişir.4. Yani ortamın = [H+] arttıkça BaF2 nin çözünürlüğü artacaktır.

0 x 10-10 Asidik ortamda. Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi CaCO3 ↔ Ca+2 + CO3-2 Kç = [Ca+2][CO3-2] Kç:1. H+(aq) + PO4-3 (aq) →H3PO4 (aq) Asidik ortamda Ca3(PO4) 2 in çözünürlüğü artar. Ca3(PO4) 2 ↔ 3Ca+2 + 2PO4-3 Kç =[Ca+2]3 [PO4-3]2 Kç:1.8. H+(aq) + CO3-2(aq) →H2CO3 (aq) Asidik ortamda CaCO3 ın çözünürlüğü artar. .4.2 x 10-26 Asidik ortamda.

Bazlarda Tesir Değerliği: Bir mol bazın suda çözündüğünde çözeltiye verdiği OH.1. veya verdiği mol elektron sayısıdır.1. Tuzlarda Tesir Değerliği: Bir mol tuzun formülündeki katyonun yük toplamadır. Tesir değeri . bazların ortama verdiği OHiyonu sayısı.ise TD =1 H2SO4 → H+ + HSO4. HCl → H+ + Cl. AlCl3 →Al+3 +3Cl– ise TD = 3 4.Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı. Asitlerde Tesir Değerliği: Bir mol asidin suda çözündüğünde çözeltiye verdiği H+ iyonu mol sayısıdır. Redoks Tepkimelerinde Tesir değerliği: Bir redoks tepkimesinde bir mol atom ya da iyonun aldığı.ise TD = 1 H2SO4 → 2H+ + SO4-2 ise TD = 2 2.iyonu mol sayısıdır NaOH → Na+ + OH– ise TD = 1 Mg(OH)2 → Mg+2 + 2 OH– ise TD = 2 3. 1. Fe+3 + 3e → Fe ise TD= 3 Fe+2→ Fe+3 + 1e ise TD = 1 KIO3+5KI+6HCl → 3I2+3H2O+6KCl iseTD:5 Cu+HNO3 → Cu(NO3)2+NO+H2O iseTD:3 6. tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

Örnek: Örnek: KMNO 1 →de ğişik şartlarda 1 MnO 4 . O ve 1 + KMNO 1 →MnO 1 1 +1 +1 TD: 1 ürünlerini olu şturmaktad ır. Bu durumlardaki te ğsir değerliğini bulun uz? KMNO 1 →MnO 1 +4 +4 TD: 4 KMNO 4 →Mn 4 4 O +1 +1 1 + TD: 1 KMNO 1 →Mn +4 +4 TD: 1 . .MnO 4Mn 4 4 ya Mn .

1.1 1 g 1. Eşdeğer Kütle: HClEşdeğer Kütle : Maddenin Mol Kütlesi Teğsir Değerliği Bütün kimyasal tepkimelerde bir eşdeğer gram madde. diğer maddenin bir eşdeğer gramı ile tepkimeye girer ve ürün verir.6.Eşdeğer kütle Eşdeğer kütle: Bir maddenin molekül kütlesinin tesir değerliğine bölümüne denir.2.1 1 1 1 1 = 11 1 4 4 = 11 1 H 1 1Eşdeğer Kütle : SO NaOH Eşdeğer Kütle : 1 1 Ca(OH)1Eşdeğer Kütle : = 11 1 1 1 Ca : =11 1 1 1 Na= = 11 1 1 1 Al= =1 1 1 NaOH + H 4 4→ Na 4 4+ H 4 SO SO O -1 mol 44 g -1 mol 44 g -1 şdg -1 e eşdg . NaOH + HCl → NaCl + H 1 O -1 mol -1 mol -1 şdg -1 e eşdg 1g 1 1.

6.1. Eşdeğer Gram Sayısı: Eşdeğer Gram Sayısı: Çözünen Maddenin g miktarı(Kütle) Çözünen Maddenin Eşdeğer Gramı m Ma Td Çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı Çözeltinin Hacmi (L) m Ma Normalite: Td N V Normalite: .Eşdeğer gram sayısı Eşdeğer Gram Sayısı: Bir çözeltide çözünen madde miktarının (g).2. çözünen maddenin eşdeğer gramına oranına eşdeğer gram sayısı denir.

1 1 1 = = 11 .1 lt Eşdeğer Gram Sayısı: 1.6.1 1. = 1 .11 N= e.1 Normalite: Normalite:e M e=Etkime Değerliği M=Molarite n 1 . M= e.1 ml rlan yor.1 Normalite: =1 N 11 .2.11 .Eşdeğer gram sayısı Örnek: 11g Ca(OH) 1 ile 111 çözelti haz1 1 . Çözeltinin normalitesi kaçtır? (Ca(OH) 1 : 11 g/mol ) 11 = 1 1 Td = 1 1 ml .1. =1 N V 1 . 1 1 11 1 Çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı Çözeltinin Hacmi (L) 1 .

.1 1 mol + 1 1 mol .4 pOH = 1 log 1 1= 1 1 = 1 1 − .1 1 mol .11 11 .444 [OH ] = = [tuz] [1 ] .1 pH = 1 1 .1 − .11 11 .11 .11 = 1 1M .11 .4.2.1.11 .1 .1 .11 Çözüm a) NH 1 +H 1 O B: 1 M .1 + NH1 +OH- 11 .11 .1 M 1L NH3 çözeltisinin 0.1 -1 x=44 pOH=4 pH=44 ⇒ .11 [NH 1] 1 .1 11 .11 + [NH 1 ] = = 1 1M .[ .log 4 4 41 .1 D:1 -x=1 .1 Kb.11 S : 1 1 mol . a) 50 ml NH3 çözeltisinin pH=? b) 20 mL HCl eklendiğinde pH=? c) 50 mL HCl eklendiğinde pH=? d) 60 mL HCl eklendiğinde pH=? (NH3 için Kb = 2xl0 -5 ) b) NH 1+ HCl ↔ NH 1 Cl B : 1 1 mol 1 1 mol .1 .] x.11 1 1 mol .1 M HCl ile titrasyonunda.11 D : . [OH . Titrasyon problemleri Örnek Zayıf Baz-Kuvvetli Asit Titrasyonu: 50 mL 0.1 .] = 1 1 -1⇒ pOH = .111 - xM xM + [NH 1 ][OH .x Kb= = ⇒ x 4=1 -4 .6.11 VT = 1 mL 1 [NH 1 = ] -.[baz] 1 11 4 ] .

1 .11 + 1 1 mol .1 .1 1 mol .1 . 1 .1M H1 ↔ O NH 1+ H 1 + O +x +x B: -11 .1 .1 .11 .1 M D: -x Ksu 1 1 4 .11 NH 1 + + + 1 1 mol 1 1 mol .11 .11 c) NH 1+ + HCl → NH 1 Cl 1 1 mol .Örnek Zayıf Baz-Kuvvetli Asit 50 mL 0.log 1 11 .1 M HCl ile titrasyonunda.11 .1 -4 x1 -1 1 Kh = = =11 = .1 1 mol .11 [NH 1 ] = 1 1/1 = 1 1 .11 . a) 50 ml NH3 çözeltisinin pH=? b) 20 mL HCl eklendiğinde pH=? c) 50 mL HCl eklendiğinde pH=? d) 60 mL HCl eklendiğinde pH=? (NH3 için Kb = 2xl0 -5 ) d) NH 1+ HCl → NH 1 Cl + 1 1 mol .log 4 41 .1 − pH = 1 log 1 1 1 = 1 ⇒ pH = 1 − = − .11 .11 x (x + 1 11) .1 S : 1 1 .11 .1 Titrasyonu: M 1L NH3 çözeltisinin 0.1 1 mol . 1 .1M NH 1 + + H1 ↔ O B: -11 .1L [NH 1 ] = 1 1/1 1= 1 1M .1 .1 X = 1 11M ⇒ pOH = .1 − .11 NH 1+ OH +x x +x x VT = 1 + 1 = 11 mL = 1 1 1 1 11 .1 1 mol .11 [H + ] = 1 1/1 1= 1 1M .11 .4 pOH = 1 log 1 1 1 = 1 ⇒ pH = 1 − = − .1 Ka 1 11 .11 .1 − X = çokküçükol duğuğundanmaledilir . [H + ] = 1 11M ⇒ pOH = .1 .11 .1 11 .1 M D: -x S: 11 x = 11 .x = 1 1M .

1.1 M Değ : . a) Karışımın pH=? b) 0.1 mol 11 .1 1 .1 1 11 .1 − pH = 1 log 4 4= 1 1 1 1 1 − .4.4 M NaOH çözeltisiyle titrasyonunda.] = 1 1 11⇒ pH = − log 1 1 11 .22 mol HCl eklendiğinde pH=? (V=sabit) (CH3COOH için K = 1.6 x l0 -5 ) (Cl=35. − .11 11 .5) Çözüm a) CH 1 COO.1.1 Değ : 1 1 .1 x = [OH .1 +x x +x x a) CH1 COOH + NaOH ⇔ CH1 COONa + H 1 O Baş : S: 11 .1 M 1 - Ksu 1 −4 14 X1 −1 1 Kh = = =111 = .X S: 1 -x = 1 1 .1 −1 .1 − .11 .1 [CH1 COO ] = =11 .1 Ka 1 . 1 mol 11 . 1 mol 1 1 . 1 mol 1 1 .1 .Zayıf BazTitrasyonu: Örnek Asit-Kuvvetli ile 400 mL 0.1 = .1.6 M 1L CH3COOH çözeltisinin 600 mL 0.+ H 1 ⇔ CH 1 O COOH + OH Baş : 1 1 . 1 mol VT = 1 L 11 .

1 − 1 .1M [CH 1 COOH] = 1 1 11 + 1 1 1 1 .1 .1.1/1 .1 = − .1 ∉ . .5) Çözüm b) Ortama 1 1 H + ilav dilirse.1 [H ] = = = 1 1 11 .1 −11 1 . 1 M [CH 1 COO .1 − .] = 1 1 1 1 1 1 .1 − .1 .1.b) 0.1 1 .6 x l0 -5 ) (Cl=35.11 [CH 1 COO .1 = .] + pH = 1 log1 1 1 1 = 1 − .22 mol HCl eklendiğinde pH=? (V=sabit) (CH3COOH için K = 1.1 mol [H + ] = 1 1 = 1 1 .1M Ka[CH 1 COOH] 1 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful