P. 1
çözünürlüğe etki eden faktörler

çözünürlüğe etki eden faktörler

|Views: 265|Likes:
Yayınlayan: EnesEmreTaş

More info:

Published by: EnesEmreTaş on Mar 28, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2015

pdf

text

original

Çözünürlüğe etki eden faktörler

4.4. Bu durum ise çözünme işleminin çevreye ısı verdiğini ve olayın ekzotermik olduğunu gösterir. bir deney tüpü içersinde suda çözündüğünde çözelti oluşumu ile birlikte deney tüpünün soğuduğu gözlenir. Mesela.0 g çözünürken. HNO3 gibi asitlerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilerde sıcaklığın arttığı gözlenir. KOH gibi bazlar veya HCl.6 g çözünür. Mesela. endotermik olarak çözünen KCl 10°C'ta 100 g suda 31. bazıları da çevreden ısı alır (endotermik). Yani birim bellimiktar suda çözünen madde miktarı artar. Mesela. NaOH. Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi . bir miktar katı amonyum nitrat (NH4NO3) tuzu. Le Chatelier Prensibine göre denge sağa kayarak çözünürlük artar. Çözünen + H2O + Enerji ↔ Doymuş çözelti Yukarıda tepkimenin gerçekleştiği sistemin sıcaklığı yükseltilirse. Bu durum çözünme işleminin çevreden ısı aldığını ve olayın endotermik olduğu gösterir. 50°C'ta 42.Bazı çözeltiler hazırlanırken çevreye ısı verilir (ekzotermik).

Görüldüğü gibi sıcaklığın artması ile oksijenin çözünürlüğü azalmaktadır. Çünkü gaz moleküllerini birbirinden ayırmak için enerji gerekmez. Birkaç iyonik bileşik dışında iyonik yapılı bileşiklerin sudaki çözünürlükleri genelde endotermiktir. bu nedenle gazların sıvılarda çözünmesi ekzotermik bir süreçtir ve sıcaklık artması ile gazların çözünürlükleri azalır. çözünürlüğü ekzotermik olan Li2CO3 10°C sıcaklıkta 100 g suda 0.4. Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi .03 g iken 50°C'da 0. Diğer taraftan gazlar. Mesela. sıvılarda dışarıya ısı vererek çözünürler.0041 grama düşmektedir. 4.23 çözünürken 50°C'ta ancak 0. gazların çözünürlüklerinin sıcaklık arttıkça azalmasına bir örnektir.08 g çözünür. O2(g) + H2O ↔ O2(aq) + Enerji Oksijen gazının bir litre sudaki çözünürlüğü 25°C de 0. Ayrıca ısıtılan sudan hava kabarcıklarının çıkması.Çözünen + H2O ↔Doymuş çözelti + Enerji Şeklinde gerçekleşen sistemin sıcaklığı artırılırsa. Gazların çözünürlüğü ekzotermiktir. Le Chatelier Prensibine göre göre çözünürlük azalır.

Bu tür gazların çözünürlüğü Henry yasasından sapma gösterir. karbondioksit veya kükürt dioksitin sudaki çözünürlüklerinden daha azdır.4. Pgaz şeklinde ifade edilir. Gazların katı ve sıvılardaki çözünürlükleri ise basınçla önemli ölçüde değişir. Pgaz= Gazın bu çözeltideki kısmî basıncı. Burada. Bu kurala Henry yasası denir ve Hanry Yasaı. sabit sıcaklıktaki çözünürlüğü. Bir gazın başka bir gaz içindeki çözünürlüğü de basınca bağlı değildir. Sıvı ile tepkime veren gazların çözünürlüğü vermeyenlere oranla daha fazladır. Çünkü bu maddeler suda çözünürken su ile tepkimeye girerler.6. . Mesela. C= gazın belli çözücüde. oksijen. Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak değişir. k= orantı katsayısı dır. sıcaklık etkisinden çok daha fazladır. C = k . hidrojen veya azotun sudaki çözünürlükleri amonyak. Bir gazın sıvı içindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi. Gazların Çözünürlüğüne Baınç Etkisi (hanry Yasası) Basıncın sıvı ve katıların çözünürlüğüne önemli bir etkisi yoktur.

Bu kabarcıklar eklem ve damarlarda şiddetli ağrılara. Ani olarak alçak basınçlı bir ortama geçildiğinde ise felçler. . vücut bu az miktardaki değişime kolaylıkla uyum sağlar. Çünkü helyum gazının çözünürlüğü azot gazının üçte biridir. felç ve hatta ölümlere neden olur. Çünkü vurgun havadaki azot gazının temel olarak kanda çözünmesi veya kandan uzaklaşarak gaz hâline geçmesi ile ilgilidir.Henry yasasının uygulaması meşrubatlarda görülür. Yani. Basınç kalktığı için çözünmüş CO2 çözeltiden uzaklaşır. yüksek basınçtan dolayı havadaki azot. kabarcıklar oluşturarak uzaklaşır. Dolayısı ile basınç değişikliklerinde helyumun çözünürlüğü daha az etkilenmektedir. Pgaz ) da artar. Diğer taraftan vurgun olayı sadece yüksek basınçtan ani olarak alçak basınç ortamına geçmekle değil alçak basınç ortamından ani olarak yüksek basınç ortamına geçmekle de ortaya çıkar. Bu nedenle dalgıç derinlerde iken. Dalgıçların zaman zaman yaşadıkları “vurgun” olayı da gazların çözünürlüğü ile ilgilidir. Ani bir şekilde yüksek basınçlı bir ortama geçildiğinde vurgun baş dönmesi. işitme bozuklukları. Derin su dalgıçları vurgundan korunmak için dalgıç tüplerinde sıvılaştırılmış hava (azot-oksijen) yerine sıvılaştırılmış helyum-oksijen karışımını kullanırlar. Denizin derinliklerinde suyun uyguladığı basınç yüzeye göre daha fazladır. baş dönmesi. İçeceğin kapağı açıldığında gaz çıkışı fark edilir. Bu içeceklerde çözünen gaz CO2 tir ve yüksek basınçlarda çözünürlüğü daha (C = k . basınç azaldığında vücut sıvısından uzaklaşan çözünmüş gaz daha az olacağından. Dalgıç yüzeye ani çıkış yaptığında yüzeyde basınç düşük olduğundan dolayı dalgıcın üzerindeki basınç aniden düşer ve vücut sıvılarındaki çözünmüş azot. vücuttaki kanda ve diğer sıvılarda daha fazla çözünür. Dalgıçların ve hatta denizde yaşayan hayvanların denizin derinliklerinden yüzeye aniden çıktıklarında vurgun denen çok ağrı verici ve öldürücü olan bir olay ile karşılaşırlar. deri altı amfizemi. kulak uğultusu ve burun kanaması gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Böylece vurgunun gerçekleşmesi önlenmiş olur. kanamalar ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar ile karşılaşılır. ki bu da köpürme şeklinde görülür.

az çözünen bileşiğin çözünürlüğü genellikle artırır.Yabancı İyon Etkisi Çözünürlük dengesinde yer almayan iyonlar yabancı iyonlar diyoruz. Bununla beraber. Yabancı-iyon etkisine çoğu zaman "tuz etkisi“ de denilmektedir. Buna göre yabancı-iyon içeren çözeltilerde. ortakiyonların etkisi kadar önemli değildir. Ag2CrO4 'ün doymuş çözeltisine katılan. Ag2CrO4 ün çözünürlüğünü %25 dolayında artırmıştır. K2CrO4(aq). Mesela.01 M CrO4-2 iyonun ortak iyon etkisi Ag2CrO4 ün çözünürlüğünü yaklaşık 35 kat azaltırken. şekilde de görüldüğü gibi Ag2CrO4 çözünürlüğü üzerine ortak iyon ve yabancı iyon etkisi incelendiğinde. Mesela. ölçülen derişimden küçük olur. KNO3 gibi maddelerin iyonları "yabancı iyon" durumundadırlar. orta iyon etkisi yaparken. . yabancı iyonların etkisi. çözeltinin toplam iyon derişimi artırırlar ve bu durumda da iyonlar arası çekimler önem kazanırlar ve etkin derişim. K2CrO4(aq) dan gelen 0. Bu iyonlar. yabancı iyon etkisi oluşturan KNO3 .

iyonları ile H2O + iyonları reaksiyona girmeleri nedeniyle OH. OH. Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi Pek çok maddenin çözünürlüğü. OH.8.iyonları eklendiğinde (pH artar) denge. Le Chatelier İlkesine göre denge sağdan sola kayar ve Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü azalır. Mesela. diğer bir deyişle ortamın pH'ına göre değişir.(aq) + H+ (aq) → H 2 O (s) Bu durumda denge soldan sağa kayar ve Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü artar. Ortama OH. Mg(OH) 2 (k) ↔ Mg+2 (aq) + 2OH+2 (aq) şeklindedir.4.iyonları azalır. . Diğer taraftan ortama H+ iyonları eklendiğinde (pH azalır).Magnezyum hidroksit'in çözünürlük dengesi. çözeltinin hidrojen iyonu derişimine.

4. .]1= 1 1-1 x 11 Kç = 1 1= 1 1-1 x x 11 Ç = 1 11 . Çözünürlüğe Örtamın pH sının etkisi Örnek: -11 Mg(OH) 1için Kç = 1 x 11ise doymu ş çözeltinin pH? .1 1 .1 − [OH .1 1 NOT: Buna göre pH'ın 10.1 − pOH = − log 1 11 = 1 log 1 1 .] = 1 11M .1 − − = .1 pH = 1 − 1 = 1.6 ‘dan daha az olduğu ortamda Mg(OH) 2 'in çözünürlüğü artacaktır.8.1 Çözüm : Mg(OH) 1 ↔ Mg +1 (aq) + 1 − (aq) OH (k) -x +x +1 x Kç = [Mg +1] [OH .

8.. H+(aq) + F.(aq) → HF(aq) reaksiyonu gerektiğinde H+ iyonları ile F. I . Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi Bazik bir anyon içeren tuzların çözünürlükleri de pH ile değişir. çözünürlük dengesinde [F-] azalacaktır ve dengenin sağlanabilmesi için daha fazla BaF2 çözünecektir. Br . Hidrolize uğramayan anyonlar (örneğin Cl. ortamın pH'ı ile ilintili olarak sağa veya sola kayabilir.gibi) içeren tuzların çözünürlükleri pH ile değişmez. Yani ortamın = [H+] arttıkça BaF2 nin çözünürlüğü artacaktır. Mesela. .4.iyonlarının reaksiyona girmesi sonucu.. BaF2 için çözünürlük dengesi. BaF2 ↔ Ba+2 + 2Fve Kç= [Ba+2][ F-]2 Asidik ortamda.

H+(aq) + PO4-3 (aq) →H3PO4 (aq) Asidik ortamda Ca3(PO4) 2 in çözünürlüğü artar.4. H+(aq) + CO3-2(aq) →H2CO3 (aq) Asidik ortamda CaCO3 ın çözünürlüğü artar. Çözünürlüğe Ortamın pH sının etkisi CaCO3 ↔ Ca+2 + CO3-2 Kç = [Ca+2][CO3-2] Kç:1.0 x 10-10 Asidik ortamda. .2 x 10-26 Asidik ortamda.8. Ca3(PO4) 2 ↔ 3Ca+2 + 2PO4-3 Kç =[Ca+2]3 [PO4-3]2 Kç:1.

veya verdiği mol elektron sayısıdır. Asitlerde Tesir Değerliği: Bir mol asidin suda çözündüğünde çözeltiye verdiği H+ iyonu mol sayısıdır. Tesir değeri .Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı. Fe+3 + 3e → Fe ise TD= 3 Fe+2→ Fe+3 + 1e ise TD = 1 KIO3+5KI+6HCl → 3I2+3H2O+6KCl iseTD:5 Cu+HNO3 → Cu(NO3)2+NO+H2O iseTD:3 6. Tuzlarda Tesir Değerliği: Bir mol tuzun formülündeki katyonun yük toplamadır. 1. HCl → H+ + Cl.ise TD = 1 H2SO4 → 2H+ + SO4-2 ise TD = 2 2. Redoks Tepkimelerinde Tesir değerliği: Bir redoks tepkimesinde bir mol atom ya da iyonun aldığı.ise TD =1 H2SO4 → H+ + HSO4. bazların ortama verdiği OHiyonu sayısı.1.1. Bazlarda Tesir Değerliği: Bir mol bazın suda çözündüğünde çözeltiye verdiği OH. AlCl3 →Al+3 +3Cl– ise TD = 3 4.iyonu mol sayısıdır NaOH → Na+ + OH– ise TD = 1 Mg(OH)2 → Mg+2 + 2 OH– ise TD = 2 3. tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

.Örnek: Örnek: KMNO 1 →de ğişik şartlarda 1 MnO 4 . O ve 1 + KMNO 1 →MnO 1 1 +1 +1 TD: 1 ürünlerini olu şturmaktad ır.MnO 4Mn 4 4 ya Mn . Bu durumlardaki te ğsir değerliğini bulun uz? KMNO 1 →MnO 1 +4 +4 TD: 4 KMNO 4 →Mn 4 4 O +1 +1 1 + TD: 1 KMNO 1 →Mn +4 +4 TD: 1 .

diğer maddenin bir eşdeğer gramı ile tepkimeye girer ve ürün verir. NaOH + HCl → NaCl + H 1 O -1 mol -1 mol -1 şdg -1 e eşdg 1g 1 1.6.Eşdeğer kütle Eşdeğer kütle: Bir maddenin molekül kütlesinin tesir değerliğine bölümüne denir.1 1 1 1 1 = 11 1 4 4 = 11 1 H 1 1Eşdeğer Kütle : SO NaOH Eşdeğer Kütle : 1 1 Ca(OH)1Eşdeğer Kütle : = 11 1 1 1 Ca : =11 1 1 1 Na= = 11 1 1 1 Al= =1 1 1 NaOH + H 4 4→ Na 4 4+ H 4 SO SO O -1 mol 44 g -1 mol 44 g -1 şdg -1 e eşdg .2.1. Eşdeğer Kütle: HClEşdeğer Kütle : Maddenin Mol Kütlesi Teğsir Değerliği Bütün kimyasal tepkimelerde bir eşdeğer gram madde.1 1 g 1.

6.2.1. çözünen maddenin eşdeğer gramına oranına eşdeğer gram sayısı denir. Eşdeğer Gram Sayısı: Eşdeğer Gram Sayısı: Çözünen Maddenin g miktarı(Kütle) Çözünen Maddenin Eşdeğer Gramı m Ma Td Çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı Çözeltinin Hacmi (L) m Ma Normalite: Td N V Normalite: .Eşdeğer gram sayısı Eşdeğer Gram Sayısı: Bir çözeltide çözünen madde miktarının (g).

1 1.1 Normalite: =1 N 11 .2. 1 1 11 1 Çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı Çözeltinin Hacmi (L) 1 . = 1 .1 Normalite: Normalite:e M e=Etkime Değerliği M=Molarite n 1 .1 ml rlan yor.Eşdeğer gram sayısı Örnek: 11g Ca(OH) 1 ile 111 çözelti haz1 1 .1.6. M= e.1 1 1 = = 11 . =1 N V 1 .11 .1 lt Eşdeğer Gram Sayısı: 1. Çözeltinin normalitesi kaçtır? (Ca(OH) 1 : 11 g/mol ) 11 = 1 1 Td = 1 1 ml .11 N= e.

11 = 1 1M .1 D:1 -x=1 .11 D : .] x.1 pH = 1 1 .] = 1 1 -1⇒ pOH = .6.11 VT = 1 mL 1 [NH 1 = ] -.11 . Titrasyon problemleri Örnek Zayıf Baz-Kuvvetli Asit Titrasyonu: 50 mL 0.1 1 mol + 1 1 mol .1 .2.11 11 .11 1 1 mol ..1 . a) 50 ml NH3 çözeltisinin pH=? b) 20 mL HCl eklendiğinde pH=? c) 50 mL HCl eklendiğinde pH=? d) 60 mL HCl eklendiğinde pH=? (NH3 için Kb = 2xl0 -5 ) b) NH 1+ HCl ↔ NH 1 Cl B : 1 1 mol 1 1 mol .11 11 .[baz] 1 11 4 ] .1 + NH1 +OH- 11 .1.11 .1 .1 M HCl ile titrasyonunda.11 S : 1 1 mol .444 [OH ] = = [tuz] [1 ] .4.11 .1 Kb.1 1 mol .log 4 4 41 .x Kb= = ⇒ x 4=1 -4 .11 .1 .1 -1 x=44 pOH=4 pH=44 ⇒ .1 − .[ .11 [NH 1] 1 .1 11 .11 Çözüm a) NH 1 +H 1 O B: 1 M .1 M 1L NH3 çözeltisinin 0. [OH .4 pOH = 1 log 1 1= 1 1 = 1 1 − .111 - xM xM + [NH 1 ][OH .11 + [NH 1 ] = = 1 1M .

1 Ka 1 11 .1 -4 x1 -1 1 Kh = = =11 = . [H + ] = 1 11M ⇒ pOH = .1 1 mol .1 1 mol .1 M D: -x Ksu 1 1 4 .11 NH 1 + + + 1 1 mol 1 1 mol .1 .1M NH 1 + + H1 ↔ O B: -11 .1 M D: -x S: 11 x = 11 .11 .1 .11 NH 1+ OH +x x +x x VT = 1 + 1 = 11 mL = 1 1 1 1 11 . 1 .log 4 41 .11 .11 c) NH 1+ + HCl → NH 1 Cl 1 1 mol .1 . 1 .1 S : 1 1 .1 − X = çokküçükol duğuğundanmaledilir .11 x (x + 1 11) .4 pOH = 1 log 1 1 1 = 1 ⇒ pH = 1 − = − .log 1 11 .11 [H + ] = 1 1/1 1= 1 1M .11 .1 Titrasyonu: M 1L NH3 çözeltisinin 0.11 .11 .11 [NH 1 ] = 1 1/1 = 1 1 .11 + 1 1 mol .1M H1 ↔ O NH 1+ H 1 + O +x +x B: -11 .11 .1 .11 .1 − pH = 1 log 1 1 1 = 1 ⇒ pH = 1 − = − .Örnek Zayıf Baz-Kuvvetli Asit 50 mL 0.x = 1 1M .1L [NH 1 ] = 1 1/1 1= 1 1M .1 M HCl ile titrasyonunda. a) 50 ml NH3 çözeltisinin pH=? b) 20 mL HCl eklendiğinde pH=? c) 50 mL HCl eklendiğinde pH=? d) 60 mL HCl eklendiğinde pH=? (NH3 için Kb = 2xl0 -5 ) d) NH 1+ HCl → NH 1 Cl + 1 1 mol .1 .1 11 .1 .11 .1 1 mol .1 X = 1 11M ⇒ pOH = .1 − .1 1 mol .1 .11 .

] = 1 1 11⇒ pH = − log 1 1 11 . 1 mol 1 1 .5) Çözüm a) CH 1 COO.1.1 M Değ : .1 − pH = 1 log 4 4= 1 1 1 1 1 − .Zayıf BazTitrasyonu: Örnek Asit-Kuvvetli ile 400 mL 0.1 x = [OH .22 mol HCl eklendiğinde pH=? (V=sabit) (CH3COOH için K = 1.1 1 11 . − .1 [CH1 COO ] = =11 .11 11 .4.1 = .1.6 M 1L CH3COOH çözeltisinin 600 mL 0.1 − .1 +x x +x x a) CH1 COOH + NaOH ⇔ CH1 COONa + H 1 O Baş : S: 11 .1 1 . a) Karışımın pH=? b) 0. 1 mol 11 .6 x l0 -5 ) (Cl=35.11 . 1 mol 1 1 .1 −1 .1 Ka 1 .X S: 1 -x = 1 1 .1.+ H 1 ⇔ CH 1 O COOH + OH Baş : 1 1 . 1 mol VT = 1 L 11 .4 M NaOH çözeltisiyle titrasyonunda.1 Değ : 1 1 .1 .1 mol 11 .1 M 1 - Ksu 1 −4 14 X1 −1 1 Kh = = =111 = .

1 − .1 ∉ .1M [CH 1 COOH] = 1 1 11 + 1 1 1 1 .b) 0.1 mol [H + ] = 1 1 = 1 1 . .1 − 1 .1 − .6 x l0 -5 ) (Cl=35.1 .1/1 .1 [H ] = = = 1 1 11 .1 . 1 M [CH 1 COO .11 [CH 1 COO .1 = .] = 1 1 1 1 1 1 . .1 1 .5) Çözüm b) Ortama 1 1 H + ilav dilirse.22 mol HCl eklendiğinde pH=? (V=sabit) (CH3COOH için K = 1.1.1 −11 1 .1 = − .1.1M Ka[CH 1 COOH] 1 .] + pH = 1 log1 1 1 1 = 1 − .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->