JOKER Ýnternet Paketi Kampanyasý nedir?

Kontratlý VINN abonesiyseniz veya aylýk bir Internet paketiniz varsa JOKER Internet Paketleri ile istediðiniz an, mevcut paketinize ilave ek paket alabilir ve almýþ olduðun uz ek paketleri 30 gün süre ile kullanabilirsiniz..

Nasýl yararlanabilirim? Bilgisayarýnýza yüklü olan VINN yazýlýmýnýn SMS bölümüne girerek istediðiniz paket büyüklüðün ini yazýp 2222 ye kýsa mesaj göndermeniz yeterli. Örnek : 1 GB lýk JOKER paket için JOKER 1GB yazarak 2222 ye gönderebilirsiniz. Kimler yararlanabilir? Kontratlý VINN müþterilerimiz veya herhangi bir 3G internet paketi olan abonelerimiz y ararlanabilir.

Ne zaman kullanmaya baþlarým? VINN hattýnýza gönderilecek olan onay mesajýný EVET yazarak cevapladýðýnýzda, VINN hattýnýza, dirme mesajý gönderilir. Bu mesajý aldýktan sonra Ek Paketi nizi kullanmaya baþlayabilirsini z. Nasýl ücretlendirilirim? 1 GB JOKER Internet Paketi ni 15 TL ye, 4 GB JOKER Internet Paketi ni 25 TL ye ve 8 GB J OKER Internet Paketi ni 45 TL ye kullanabilirsiniz. Paket fiyatlarýna tüm vergiler dâhildi r.

Kampanya koþullarý nedir? Satýn almýþ olduðunuz JOKER Internet Paketi 30 gün süreyle (veya paket bitene kadar) kullan bilirsiniz. 30 günlük süre içerisinde ayný JOKER Internet Paket ten sadece bir adet alabilirsiniz. Eðer terseniz 1 GB, 4 GB ve 8 GB lýk Paketleri ayný dönem içerisinde birer defa alabilirsiniz. Her bir paket için uygun mesaj metinleri ile baþvuruda bulunmanýz gerekir. Kampanya hangi tarihe kadar geçerlidir? Kampanya 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir.

JOKER Paket imde kalan internetimi nasýl öðrenebilirim? VINN yazýlýmýnýzdaki SMS bölümünde KALAN yazýp 2222 ye kýsa mesaj göndererek kalan ek paketin irsiniz.

Kullanmadýðým internetim bir sonraki aya devreder mi? Internet paketleri sadece satýn alýnan 30 günlük süre içinde kullanýlabilir, kullanýlmayan in net bir sonraki aya devrolmaz.

JOKER Paketi min bittiðini nasýl anlayacaðým? JOKER Paket kullaným kotanýz %80 e ulaþtýðýnda VINN hattýnýza bir bilgilendirme mesajý gönder ER Paketi nizin tamamýný kullandýðýnýzda da yine VINN hattýnýza bir SMS gönderilir.

JOKER Paket aldýðýmda mevcut paketim ne olacak? JOKER Paket aldýðýnýzda öncelikle ek paketinizi kullanmaya baþlarsýnýz. JOKER Paketi niz bitt mevcut paketinizi kullanmaya devam edersiniz. Eðer mevcut paketiniz bitmiþse, kullanýmýnýzý devam ettirdiðiniz sürece paket aþým ücreti ile ücretlendirilirsiniz. Ýsterseniz bu dönem içe de yeni bir JOKER paket alabilirsiniz. Kampanyayý nasýl sonlandýrabilirim? Kampanya aylýk olduðu için her ay yenilenmez.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.