P. 1
manas destanı

manas destanı

|Views: 289|Likes:
Yayınlayan: Cengiz Cagdas

More info:

Published by: Cengiz Cagdas on Mar 25, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

^€

,

Manas'Destant,

Prof. Dr. Tuncer Gtilensoy

Akga! Yaymlan I 419 Destan / I

ISBN 975-338-404-r

@

Bu kitabrn biitiin haklan AkCaE A.g.'ne aittir.

Sayfa Diizeni / Akga!

Dizgi lnitesi

Kapak I Emin Bebek Bash I BaEer Matbaas 356 88 88 2002-Ankara

Genel Ytinetmen I Hilseyin Hiisnii Yaztct Yaym Ydnetmeni I Ahmet Tiilek

Akga{ BaumYaytm Pazarlama A.$. Tuna Cad.811 06420 Ktzilay - Ankara Tel: (312) 432 17 98 -433 86 5I

Faks:432 28 52

www.akcag.com.tr akcag@akcag.com.tr

I\{ANAS

DESTAI{I
(Tiirkiye Ttirkgesiyle)

hof.

Dr. Tuncer Giilensoy

t a
41

Prof. Dr, Tlrncer Giilensoy
1939 tarihinde Ugak'ta doldu. Babasmm memuriyeti sebebiyle ilkokulu Ugak, Ankara ve istanbul'da; ortaokulu istanbul, Zonguldak ve Eskigehir'de; liseyi ise Eskigehir ve Ugak'ta tamamladr. 1960-1961 itlretim yrlmda istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Ttirkoloji Biiltimiine girdi ve 1962-1963 itlretim yrhndaAnkara Universitesi Dil ve Tarih-Colrafya Fakiiltesi IDTFC] Tiirk Dili ve Edebiyah Biiltimtinden mezun oldu. fiirk Ktiltiir0nii Aragtrma Ensti*ilmi Uzman" olarak gahgtr (1963-1970; 1972-1974). 196? yrhnda Prof. Dr. Ahmet tiisiinde TElvdR'in yamnda doktora gahgmasrna bagladr ve "Mo{ollann Gizti Tarihinde Hal Ekleri ve Cfinlede KullaruE $ekilleri" adh tezi ile "Edebiyat Doktoru" oldu. (1970)

::l

Ankara Universitesi DTFC Tiirk Dili ve Edebiyah Kiirsiisiine Dr. Asistan olarak atandr (Nisaq 1974). ABD'deki Texas Tech University (Lubbock-Texas)'ne misafir tilretim iiyes! olarak gitti ve Archive for Turkish Oral Narrative'de hof. Dr. Warren S. Walker ve Barbara K. Walker ile galqn (1976-1977). Ttirkiye'ye diindiikten sonra DTFC'de Eski Yazr ve Osmanhca ile Mololca Dersleri verdi. KiitiihyaYdresiAlrzlan (inceleme-Metinler-Stidtik) isimli teziyle dogent oldu (1980). Frat Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Ttirk Dili ve Edebiyatr Biiliimiinde iinceleri misafir ii$etim iiyesi (1980-1986), daha sonra ise kadrolu dogent olarak gahgtr (1987-1989). Fuat Univenitesinde bulundulu yrllarda (1980-1989) Tiirk Dili ve Edebiyatr Biiliimii Bagkanhfr, Rektitrliik Tiirkge Biiliim BaEkanl{r ve Sosyal Bilimler Enstitiisii Miidiirliilii (1989-1998) rekttir yardrmcrhlr ve vekillili gdrevlerinde bulundu (190-1992). 198'den beri Krgrzistan-Titkiye Manas Univesitesi Tiirk Dili ve Edebiyatr Biiliimiine yiinetici misafir Olretim iiyesi olarak giirev yapmaktadr. hof. Dr. Tuncer Giilensoy, Folklor AraEtrma Kurumu (ihsan Hrnger Tiirk Folkloruna Hizmet Odiilii, 1986), Ttirkiye Yazarlar Birlili (Tiirk diline hizmet 6diilii, 1986) gibi geqitli kurum ve kuruluElardan gok sayrda iidtil almrgtr. Aynca, Krgrzistan-Tiirkiye Manas Universitesinde giirevli bulundulu 1998 (Kasm)-2fi)O (Afustos) yrllan arasnda yazdft; l. Krgrz Tiirkgesinin Grameri-I (Fonetik-Morfoloji)
2.

Krgrz Tiirkgesi Kavramlar Siizliifii,

3. Tiirkge-Krgzca/Kugrzca-Tiirkge Sdzliik, 4. Tiirkge-Krrg ncalKngrzca-Triirkge Gramer Terimleri Siizli.ifti,

Krgrz Kigi Adlan (kadrn-erkek) Stizliilii (Etimolojik), Krgrz Tiirkgesinin Latin Harfli imlA Krlavuzu (22 bin kelime) adh eserlerinden dolayr; I. Tiirk Halklanna Hizmet Odtilti lAlmatr-Kazakistan) II. $eref Odtilti ("Krgrz Tili" Koomu, Bigkek-Krgrzistan)
5. 6.

III. $eref Odiilii (Uluslararasr Ruhaniyet DerneEi) ile tidiillendirilmigtir.

hof.

Giilensoy; 76 Yiiksek Lisans,43 Doktora tilrencisinin tezlerini ydnetrniE olup, gegit-

ve sempozyumlarda sunulmug gok sayrda bilimsel bildiri yanrnda, geEitli dergi ve gazetelerde yayrnlanmrg makalelerinin sayrsr 1000'in tistiindedir.

li iiniversitelerde pek gok dErencisi/ttEretim iiyesi bulunmaktadr. Yurt drEr-yurt igi kongre

Yayrnlanmrg 26 kitabr bulanan hof. Giilensoy'un Altan Topgi, OtemiE HactlQingizname (Qa{atay Tiirkqesinden), Tiirkiye Afiulan Bibliyografyas ve Krgtz Tilrkgesi Gramerill isimli eserleri de basrm agamasrndadr. Prof. Giilensoy, Ealqkanh$ ve iiretkenlili kadar, gezmeye ve giirmeye olan merakr ile de dikkati geken bir insandr. Bu ballamda diinyamn birgok iilkesini ve iinemli merkezleri gezip gtirdiiliin0 belirnnek gerekecekth. Bu iilkelerden bazrlan gunlardr: ABD, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Belgika, Hollanda, Danimarka, Norveg, Gago[uzistan, Moldovya, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Krgrzistan, Ozebekistan, Krnm, Abu Dabi, Dubai, Mofolistan...

IqINDEKILER
ON sO2....,

cini$
MANAS / 9

Manasgrlar Kollan "MANAS" Adr U2erine................. Manas Destanmda Medeniyet Unsurlan MANAS (Tiirkiye Tiirkgesiyle Metin)
Manas Destanrnrn Ozeti ve

.................13 .................14

.................16 ........20
...........27 !

MANAS'rN DOGU$U / 29
II. BOLUM

I. BOLUM

.

ALMAMBET'rN rUuSruUAN OLUP ER KOKeo'yu TERK ETMESi VE MANAS'A KATILMASI / 35
M. BOLUM

MANAS ir,B nn KOKQO'NUN OoVu$u; MANAS ILE KANIKEY'IN EVLENMESI, OluwrU vE YENiDEN DiRiligi I ae
IV. BOLUM BOK MURUN / 163 V. BOLUM KOS KAM AN I22I

VII. BOLUM SEMETEY'iw UOGUSU VII. BOLUM SEMETEY /317

I

257

Ox soz
"Manas" adrm krk yrl6nce Tiirkoloji Olrenimine baglayrnca, bir ansiklopedi maddesi olarak gdrmiigtiim. O zamanlar Tiirkiye'de yayrmlanmrg tam bir Manas neqri yoktu. W. Radloff'un derledili Krrgrzca metnin Almanca terciimesi dikkate ahnarak, bir mezuniyet tezi yaprldrlrm biliyordum. Fakat, bu metin yayrmlanmamrqtr. Rahmetli Abdiilkadir iNAN'm negri de serbest terciime ve 6zet bir metindi.
Aradan yrllar gegti. Manas destarunm yazrlryrmn bininci yrh dolayrsryla

TURKSOY tarafindan yayrmlanan Emine GURSOY-Naskali ve TDK tarafindan yayrmlanan Naciye YTLDA negirleriyle Tiirkologlar igin yeni bir kapr aralandr. Geng Tiirkologlar, halkiyatgrlar, etnologlar ve amatdr aragtmcrlar bu

iki yeni neqrl kaynak alarak saynrz makale ve bildiri iirettiler. Fakat, o zamanlar, Ttirkiye'de Krgrz Tiirkgesini gok iyi bilen Ttirkologlar bulunmadrlr igin bu iki negir de tam anlamryla tenkit edilmemig, aktarmalarda g6riilen
yanlry ya da f.arkh anlamalar tizeridde durulmamrgtr.

Bu negirlerden sonra Manas'la ilgilenmeye, K. K. Yudahin'in iki cilttik "Ktrgtz Siizlti{ii"nin Rusga ve Tiirkge baSkrlannr esas alarak, metni yeni bir yorumla aktarmaya baglamrgtrm. Qahgma gok dikkat istedili igin yavag gidiyordu. qiinkii, bu destan, bir milletin duygusunu, felsefesini, tdresini, gelenek ve gdreneklerini; en dnemlisi dilini ruhunda yagatlyordu. Onun igin kelimelerin belirli sdzliik anlamlanmn yamnda niianslanm da yakalamak gerekiyordu. Destan, btitilntyle manzurnmuE gibi gdriintiyorsa da pek gok btiliimiinde tizellili de taqryordu. Nitekim, bunu iki sene kaldrfrm Krrgrzrstan'da
de

,

nesir

dinledilim Manasgrlarrn alzrndan da duyunca, aktarmama bu 6zelli[i
ta$ldlm.

Krgrz

Ttirkgesinden aktarmada sdzliiklerin yanrnda, Manas

Universitesindeki meslektaglanm Prof. Dr. Salican Cigitov, Prof. Dr. Kadirali Konkobayev gibi Kugrz Tiirkologlarmrn yorumlanndan da yararlandlm. Hatta Krrgrzistan-Tthkiye Manas Universitesinde llocahlrm yaptrlrm (Ekim 1998, Temmuz 2000) Tiirkoloji bdltimiintin sevgili ve unutamadrlrm Krrgrz d$rencileri de yardrmcr oldular. Pek gok kelimenin yorumunda onlann olurunu
aldrm.

8 / Manas Destani

Metni aktarrrken kafiyelere dikkat etmek gerekiyordu. Bunun igin
ydntemi uyguladrm:
1-

gu

Krgrz Ttirkgesi - Krgrz Ttirkgesi kafiye,

2-Krgtz Tiirkgesi - Tiirkiye Tiirkgesi kafiye, 3- Ttirkiye Tiirkgesi - Krgrz Tiirkgesi kafiye,
4- Tiirkiye Tiirkgesi

-

Tiirkiye Tiirkgesi kafiye.

Briylece destanm giir ruhu kaybolmayacakfl. Gereken yerlerde kafiye olugturan kelimeler dip notlan hAlinde agrklandrfr igin okuyucu ve ara$tmcl hemen bilgilendirildi. Aynca, kafiye kelimeleri giize de hitap etsin diye siyah dizildi.
Deyim, terim, kigi ve yer adlan ile bazr madde adlar: italik,

siyah-ita-

lik, ve siyah fontlarla gtisterildi. Manas'rn dizgisi de sabrr istiyordu. Kayseri'de edebiyat dlretmenlerinin olugturdulu Lagin dizgi evi operatdrleri bu zor igi de baqardrlar.
Kendileiine tegekkiir ediyorum.

W. Radloff varyantl esas alnarak kurulan bu metin, Naskali ve Yrldrz aktarmalanndan pek gok yerde farkhhklar gdstermektedir. Ama yine de benim yorumladrlrmdan farkh aktarrmlarrn yaprlabilecelini belirtmek isterim. Manas, kelime kelime araqtrnldrkga dolru metinler ve daha do!ru aktarmalar oftaya grkacak, bundan da Tiirk kiiltiirii kazanacakhr.

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY tualft 2001, Girne

:l

ii
flj
t:

f,
i:i

Ii

hil
rrl,

{lt

Destan. Krrgrzlann ig ve drq diigmanlan. halklara. MANAS. Manas'rn dopuEu. manzum bazr bdliimler anlatrlmaktadr. oflu SEMETEY. Budist Kalmuk-Molollar. SEYTEK ile anlatrlmaktadrr. Fakat destan. ilgili olaylar SEMETEY bdliimiinde En eski Tthk destanlanndan. 5. Semetey'in dolugu. Radloff'un tespit etti$i MANAS varyantmda ise destan: 1. beq yti. heniiz bir devlet kurma. krsmen de Uygurlar ve Orta . I. Bok Murun. torunu SEYTEK hakkrndaki biiliimlerden ve yine MANAS dairesi iginde oldulu kabul edilen ER TO$TUK ile COLAY HAN destanlanndan ibarenir. 3. Almambet'in Miisliiman olup Er-K6kg6'yti terk etmesi ve Manas'a katrlmasr. iilkelere hiikmetme gibi iilkiilere sahip olmayrp. Giiniimiizde de bu Manas'tan. Semetey bdliimlerinden olugmaktadr. 2. biiyiik bir bdliimti manzumdur. Manas ile Kamkey'in evlenmesi. dtinyayr zapt etrne. 2. Bu tizellifinden dolayr MANAS. 6. kabile hayatr yagamaktaydrlar. Kds Karnan. dltimii ve yeniden diriligi. 3. ya$ayan ve Krrgzlarca yagatrlan tek destandri. Qinliler. mitolojisinden ve bozkrr kiiltiiriinden derin izler tagrmakla birlikte MANAS.GIRI$ MANAS Krrgrzlmn milli destam MANAS. elli iig bin mrsra olup. 6teki destanlardan balrmsrz ve mrsra sayrsl itibariyle diinyanrn en btiytik destanrdrr. Manas ile Er-Krikgti'ntin ddviiEii. MANAS'Ia hayatlarr anlatrlan gdgebe Krrgrzlar. 4. 7.

MANAS destamnda adr gegen Abeke.. edebiyat ve tarih malzemelerini de btinyesinde yaEatmaktadrr.'i1 . Acrbay. MANAS. mutfak kiikiirii vb. Tecik (Tacik) ka' vim adlarr ile yukanda belirttilimiz kigi adlarr Genel Tiirk Tarihi iginde yer alan tarih? ve cofrafi gergeklere uygundur. gelenek ve giireneklerine. deyimler. terimler.{akrlay (kadrn). Agrk. Abeke.vb. Ki)ro{la gibi Tiirk destanlarrndaki kahraman-alplerin hayatr ve dzellikleriyle yakrndan benzerlik gdsterir. Orus (Rus). $trqiit (Mangu). Tiirk Dili Tarihi igin gok delerli olah dil. Aksaykal. etnografyasna (giyim-kugam. eEya. Ak-albars ve Stit-bolot adh krhg. Krl-ciren.. fl.Klrgrzlarrn ad verrne g e I e n e ! ine verdikleri iinemin izlerini tespit edebiliyoruz. Ak-nakrg (kadrn). Kazak.. Dede Korkut.. Akcermen.. hayvan ve insan tasvirleri. Agrk. Krrgrzlar arasrnda yaprlan kardeg kavgalarrnrn kanh sahneleri de srk ve geniq qekilde yer alr. vb. Fakat.-''". Balk/Bahk (Belh). Molol asrlh Budist Kalmuklar ve Qinlilerdir. bu destan. ata siizleri gibi bilgilerin yamnda. Korcong-boz. Bu <izelliklerinden dolayr Krrgrzlar.''t!rygut*rt. gadtr hayatt. Erkeg (kegi halkr). gibi colrafi adlar.. hayvanciltk. Nogoy. Noygut. kahramanlann bazt . gibi bazr kahraman-alplerin hayatr ve dzellikleri O(uz Ka{an. korku ve heyecanlan galdaq roman anlafiqma benzer bir :l l .l0 / Manas Destani Asya'da yaqayan titeki Tiirk boylarryla yaptrklan miicddeleler. Baytitbttt gibi kiipek adlan) 6zel hayvan adlartnt ta$rmasr agrsrndan da bir ONOMASTIK hazinesidir. MANAS ve etrafindaki yi[itlerin miicadele ettigi "kdfir"ler. iimid. Agr-min. inanglanna. gibi pek gok kadrn ve erkek kahramanlann adlannr da belirtmesinden dolayr tinemlidir. AkrlayA.. AlpamtE. Krrm. Btittin bu savag sahneleri anlatrlrrken sihir ve bi)yilye balh masahmsr hayali tr sahnelere yer verilirse de destanrn gergekgi bir iisl0pla anlatrldrlr gtiriiliir. Bar-kiil. Ak-taygan. Ak-gumkar gibi kug. Krgrzlann folkloruna. Krtay. oymakt cemaat adlan ile (Ak+ulpar. bazt tabiat. bozkr hayatrna. Becin.. deve ve at kogumlan. A!rg.. Ak-bulung. Boy-barak. gibi at. Acrbay. Ak-otpok ve Kdk-ktibd adlt zrrh.Balakgan (Bedehgen). vb. Ak-ktyaz. Oziibek (Ozbek). Bu arada.0J1e ki. milli dzellikleri itibAriyle gok renkli. it (K6pek halkr). Abrlay... K6k-borguk. Kigi' boy. Kdk-ala. destanda. kendisine has deyiglerle yo!rulmug orijinal bir destandrr.. Kara-ker.. Koyon-boz. Ak-tinke adh hanger tizel adlannr da gdrerek. Oyrot. ttirelerine. MANAS'Ia adr gegen Ag-maral. . yakrn tarihe kadar yazrh eserlere sahip olmayan gtigebe Krgzlann hayatrnr btittin ytinleriyle aksettiren bir ansiklopedi nitelilindedir. Kurl-BaE. Akpay mamet. Bu bakrmdan. Albay vb. Oogan (Afgan). indi (Hintli).. gibi). derin vatan ve millet sevgisinin giirsel soyldnigiyle dikkati geker. soy. bit " Manas Ansiklopedisi" hazrrlamrglardr. Nayman. Ayrrca: Abrlay. Alierkeg (kadrn). Ak-ermen..

bu heyecanh duygularla yagatrlarak bugiine kadar getirilmigtir: milli ve dini duygulan beslemesi. kan ile kocamn biribirleriyle miicadelesi gok agft olarak. devrin Sovyet htiktimetini rahatsz etmig.nlerini. {€ X. Atpamtg. yeniden tegekkiil etmiEtir. gelinle kaynananrn. Krrgrzlar arasrndaki milliyet duygusunu da olumlu ydnde etkilemigtir. Biiylece bu btiyiik destan. Uygur Tiirkleri ve Qinlilerle yaptrklarr savaqlarda olugmaya baqlamrq. {r Manas Destanr'ndan bahseden en eski kaynak Seyfeddin Molla'nrn Mecmu'a't-Tevdrih adh XVI. kardegle kardegin. XVI-XVII. gelenek-gdrenek ve trirelerin. 1952 yrhnda Bigkek (eski adr: Frunze)'de toplanan sdzde bir sempozyumla dh destandaki gayri insani (!). yiizyrllardaki Krrgrzlar ile Kalmuklarrn veya Budist Kalmuk Molollan ve Qinlilerin Orta Asya'daki Miisliiman Tiirk kavimleriyle yaptrklan savaglar srasrnda btinyesine yeni unsurlan da alarak zenginlegmig. btiyiik bir devlet kurduklarr yrllarda. MANASQI. 840 yrh civannda. Krrgrzlann Yenisey rrmafr ile Minusinsk bozkrrlanndaki hayatlan srasrnda. lg5l-1954 yrllan arasrnda. (Dede Korkut. yelenle amcanrn. govenist (!). 1917 Sovyet dev. riminden ijnce ve sonra da ydnetime yaprlan dvgiilerle. Ytizyrlda destana isldmi unsurlar girmiqtir. banh tutmasl. Tuncer GULENSOY / II gekilde ve bi. feodal cemiyetin duygulanm aksettiren zuath krsrmlar (!) tespit Destarun edilerek kdtiilenmiqtir. Fakat. Destanrn biinyesine sonradan giren islAmi unsurlar Manas'ln orijinal yapnml ve btitiinltiEiinii bozmadrlr gibi. destandan pargalar . ahldksrzhfrn ve zalimli$in tenkidini de sert bir ifdde ile yapabilmigtir. O{uz Ka{an vb. Daha gok XIX. anlatrlmasr ve basrlmasr yasaklanmr$tr. yiizyrlda yazrlmrg olan eseridir. Bu eserde Manas tarihi bir kiqi ve kahraman (alp) olarak gdsterilir. Manas iizerine gahgan bazr bilim adamlanna gdre MANAS destanr.iytik bir ustahkla anlaulmrgtrr. hatta bazan dramatik bir gekilde if6de edilmigtir. halktan ve mtinevverlerden gelen baslcrlar sonucunda Manas hakkrnda bilimsel araEtrmalar yaprlarak. ddetlerin. Dr. alplerle (Miisliiman kahramanlarla) kAfirler (Budist Kalmuk Molollar) arasmdaki savaglar ve kardeq kavgalan geklinde gtiriinen yeni bir gekil kazanmr$tr. gibi) titeki Tiirk destanlanyla birlikte okunmasr.Prof. daha sonra. o devirde gdriilen sosyal hayatm bazr aksayan yd. Destan. Baba ile olulun. bu destanda.

Onun Kiiltiir Bakarnrlr yayrnlan arasrnda grkan "Manas'tan Segmeler" (Ankara 1973. "Tgastvustuk" gibi biiyiik eserlerin ya%n Alman asrlh Rus Tiirkololu W. lgg5 yrhnda. ve II. 1864 ve 1869 yrllanndaki Krrgrzistan gezilerinde Manas'tan pargalarr derleyerek yaztya gegirmig ve bunlan "Tiirk Halk Edebiyatr Numfineleri. Kiril harfleriyle Krgrzca-Latin harfleriyle Kugrzca-Ldtin harfleriyle Ttirkiye Tiirkgesi olmak tizere tig stitun halinde neqredilmigtir. Bugtin Kggrzistan'da yagayan Manasgrlardan pek golu bu destant ezbere okuyabilmektedir. 1856'da Krgrzistan'da yaptrlr seyahatte MANAS DESTANI'r derlemig. daha sonra Bok pek gok varyantr derlenmigt#. Semetey ve Seytek bdliimlerinin Krgrzlaun bu <iliimsiiz destamnr bilim diinyasrna ilk duyuran Kazak bilgini Qokan VELiHANOdTTU (1 835. Qinggis Kafan'rn soyundan gelen bu Kazak prensi. "Sibirya'dan". 1862. Petersburg 1885) iginde Kugrzca-Rusga-Almanca olarak yayrmlarmgtr. MANAS iizerine gahgan pek gok Kazak ve Krrgz bilim adamr bulurmaktadu. Tiirkiye'de MANAS iizerine gahgan bilim adamlanmn baErnda Baqkurt Tiirkt asrlh tiirkolog Abdiilkadk iNAN gelir. Kitaplannda "Kiikiitey Han'tn Agl" (yo! tdreni) adh lasmrm.nas Destant". Manasgrlardan derlenmiE OI. Radloff. yazma olarak bulunmaktadr' MANAS destam iizerine yaprlan en tinemli gahgmalardan birisi de Kazakyae. Krrgrzistan'da yaprlan derleme gahqmalarr sonucunda. 1861 yrhnda "Rus Co{rafya Cemiyetinin Yaztlarf' dergisinin I.1 865)'dur. Bunlann yapmlg olduklan gahgmalardan bazrlan Kazakga. Murun. rafindan yayrna hazrrlanan RADLOFF varyantr uMa. Emine GURSOY-NASKALI ta- i ir 1l . Num0neleri" (10 cilt). AVEZOV. Rusga'ya gevirerek yayrmlamrgtr. C.{tiQ ayn varyant. (Ankara 1995.V" (St. TiAk dili ve ktiltiiriine biiytik hizmetleri bulunan. TURKSOY tarafindan btiytik boy ebatta.279 s. Ozbekge ve Ttirkiye Tiirkgesine de aktanlmrgtu. 1930 yrhndan beri yaptr$r gahgmalan otuz yrl devam ettirmiq ve destanrn halk arasrnda ya$ayan pek gok varyantml @taya grkarmrytr. istanbul 1992) adh eseri ilk cinemli negirdir.12 / Manas Destani yayrmlanmrg. Orhun yazrtlanmn ilk *Ttirk Halk Edebiyatt okuyuculanndan ve 'Ttirk Lehgeleri Siizltilii" (4 cilt).an ve bilim adamt Muhtar AVEZOV'undur. Manas iizerine pek gok yayln ve derleme yaprlmrgtrr.) :il1 I Bu neEirden yrllar sonra .

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

I

13

Naciye Yllrdrz tarafrndan doktora tezi olarak haznlanan Radloff varyantl

daTDKtarafindan "Manas Destant (W. Radloffl ve Ktgtz Kiiltiirii ile itstti Tespit ve Tahliller" (Ankara 1995, 956 s.) adr ile
yayrmlanmrgtr.
1995 yrh Manas'rn yazilrgmm 1000. yrh olmasr dolayrsiyle Tiirkiye'de yaprlan gegitli bilimsel toplantrlarrn bildirileri de farkh adlar altrnda

yayrmlanmrgtr.
:t
tF

MANASqILAR
Manasgrlar, Manas destamn obuz gahp, tiirktiler sdyleyerek anlatan; el-

kol ve bag hareketleriyle MANAS, SEMETEY, SEYTEK, eR TO$TUK ve COLAY HAN gibi destan kahramanlannm konugmalanm yer ve olaya uygun olarak ses tonlannda canlandrran, "OZAN-A$IK-MEDDAH-AKTOR"
kangrmr meziyetleri btinyesinde toplayan sanatgrlardtr. Manasgrlar, ustalarrnrn yanrnda, iyi bir hikiyeci; iyi bir aktdr; iyi bir ttirkticii, iyi bir bestek6r ve gok baganh bir kompozitiir olarak yetiqmiqlerdir. Bu meziyetleri taqrmayan kimselere "manasgl" denilmez. Manas Destamnr gok iyi bilen Manasgtlara "NAGIZ (gergek) MANASQIT'; yanm bilenlere "$ALA (yan) MANASQI" adr verilir. "Nagrz Manasgr"lar destanm tamamrnr ddabr ve erkdm ile anlatrrlar ve Uq BIMJK KOLU da btitiin epizotlanyla, kesintisiz olarak, fakat ancak ALTI ayda sdyleyip tamamlayabilirler.

Bilinen en eski Manasgr KELDIBEK (1750- ?)tir. Oteki tanmmr$ Manasgrlardan bazrlan da gunlardr:

"Bahk" l6kaph BEKMURAT (?-1868), NAYMANBAY, AL QONBA$, TINIBEK, quVur, SAGIMBAY ORAKBAKOdLU ( 1 867- 1 930), SAYAK BAY KARALAYOGLU (1894-?), TOGOLOK MOLDO, $. RISMENDEYEV, C. KOCEKOV, B. SAZANOV. Kazak Manasgrlan arasrnda Cambil Cabayollu (1846-1945), Maykdt, Kulmambet, Siiyimbay, S. Mtirsekoy iinliilerdendir. Gtiniimiizde, Krrgrzistan ve Kazakistan'd'a MANAS'r yanm veya tam
olarak sdyleyebilen geng Manasgrlar bulunmaktadrr.
:NB

{r

rF

14

/

Manas Destant

MANAS DESTANININ OZETi VE KOLLARI Uq biiyiik "KOL"dan ibaret olan destamn, MANAS adrnt tagryan birinci btiliimti: Manas'rn dolumu, giig sahibi olarak kendisini tanrtmasl, Krgrzlar arasrndaki savaqlarda g6hret kazanmasr, Kalmuklara kargr elde ettili baganlar, Krrgrzlarr bir bayrak altrnda toplamasr, ilini dtipman istildsrndan kurtarmdsr gibi olaylardan olugmaktadrr.

"Kara Han'rn ollu YAKUP (Cakrp) Han ile Haydar Han'tn ktzr, kansr QIYRICI'nIn gocuklan olmaz. Baba Yakup bir gocuk vermesi igin Tannya yalvarn ve bir erkek gocuklan olur. Yeni dofan gocufa " diirt ulu peygamber" tarafindan MANAS adr verilir ve goculun geleceli hakkrnda kehanetler yaprlrr. Begikte iken konugmaya baqlayan Manas't Hrzu aleyhisselam korur; kdfirleri (Kalmuk ve Qinliler) yenecelini bildirir. Baba Yakup ollunun yetigmesi igin BAKAY'I giirevlendirir, ilerisi igin tasarlanan iki gdzann mAhiyeti anlatrlr; Manas gabucak biiyiir ve yilit bir delikanlt olur; Kaggar'da bulunan Qinlileri haraca ballayrp doluya siirer.

yo!

Bu briliimtn en giizel krsrmlan, Kiikiitey Han Agr (Kdkiitey Han'tn "matem" t6reni), Manas'ln yaralanmasr ve tiliimtiniin anlatrldrfr

pargalardn.

Manas, fOfqOfOZ ve KOZ-KAMAN tarafindan zehirlenerek tildtirtiltir. (Bu tiliim olayr, Radloff'un derledili varyantta, beginci bdliimde etraflr gekilde yeniden ele ahmp anlatrlrr.) Manas, destanda iig defa 6ltir: ilk defa, KOKQO ile savaguken, aldrlr yara onu dldiiriir; ikinci defa, zehirlenme neticesinde dliir; Ugiincii defa, geri ddnemeyecek qekilde iiliir.
Manas'rn tildiiriilmesinden sonra, Krrgrzlar arasrndaki ig gekiqmeler artar, iktidar miicddelesi yeniden baglar. Bu biiliimlerde htirriyet savaqlart motifinin daha zayrf oldufu gtiriiltir.

SEMETEY ve SEYTEK kollarrnda ise Krrgrzlar arasrndaki kardeg
kavgasrnrn derin izleri gtirtiliir. Milli miicddeleden gok gahsi kavgalar, hanlar ve beyler arasrndaki anlamstz ig savag anlatrlr.

SEMETEY'in adrnr alan yedinci bdl{imde Manas'rn kansr KANIve annesi QIYRIQI (veya QIYIRDI), ktigtik Semetey'i yanlanna alarak Buhara'ya, Manas'm kayrnatasr olan TEMIR HAN'a srlrnrlar. SemeKEY
tey, Buhara'da dayrsr ismail'in yamnda kim oldufunu bilmeden biiytir. Onddrt ya$ma geldifinde kim olduSunu Ofrenir. Babasr Manas'rn da vasiyeti tizerine TALAS'a geri dd,ner. Uzun mticddelelerden sonra, iktidan dedesi Temir Han ile amcalannui elinden alr. Buna ralmen Krrgrzlar arasrndaki beylik ve benlik

t. I I

I
t
t

I

prof. Dr. TuncerGULENSOY/

15

mticadeleleri bitmez, siirer gider. Bu miicAdeleler sonunda, akrabalanndan birisi olan il,ylS HAN, SEMETEY'i iildiiriir ve karrsr AY-QOROK'i de kendisine alrr. Bu bdltimiin asrl ba$ karakteri MANAS'rn karrsr, SEMETEy'in annesi KANIKEY ile SEYTEK'in annesi AY-QOROK'tiir. Her iki bdltimde de bag
roldeki kadmm intikam almasr incelenir.

SEYTEK kolu, Manas destammn iigiincii btiltimii olup, Seytek'in hayat'hikdyesinden ibarettii. Seytek de babasr SEMETEY gibi genglik ya$rna gelince, babasrmn kdtillerinden intikamrm alrr, iktidan eline gegirir, vzun zamandr esir olan dedesi Manas'rn kansr, biiytik nenesi KANIKEY'i de esaretten kurtarrr. Ug nesle uzanan destanda MANAS kurucu gdrevini g6riir, ollu SEMETEY iktidan tehlikeye sokar. SEMETEY'in oglu SEYTEK ise igleri yeniden diizene koyar. KANIKEY, ollu SEMETEY'i YAKUP'tan ue ooun o[ullarr ABEKE ili KOBO$'tin elinden kurrarrr, biiytik zorluklar sonucu seldmete grkanr.

Ancak, SEMETEY baEa gegtikten sonra igleri do!ru diizgiin yi[itlerini giicendirir ve uzaklagmalanna sebep olur. sonra, akrabasr UtrlUrOy'iin niganhsrm
gdtiiremez: rince, ddab, erkdn bilmedifi igin Manas'm

kagrnr..: Tdreleri yerine getkmez. Riiyasrnda uyanlmcaya kadar dlmiiq babasrnrn anlstna saygrda kusur eder. Semetey'in sonu kdtti olacaktr. semetey ile birlikte soyunun da sonu tehlikeye girmigtir. Semetey'i yenen ER-KIYAZ, Semetey'in yeni dofan oflu SEyTEK'i iildiirmek iizeredir. Trptr KANIKEY'in Semetey'i ahp kagrrarak kurtardrfr gibi bu sefer de AY-QOROK, * KUG(J- gekline girecelini ve babasr AKINIIAN ile yilitlerini galrraca$rnr siiyleyerek ER-KIYAZ'I tehdit eder ve SEYTEK'i kurtanr.

'

*

**
r0grUr
Bg iig biiytik hol drgrnda, Manas dairesi iginde kabul edilen ER ve coLAY HAN desranlan da vardr ki, bu son iki kol bazr bilim
adamlan tarafindan "mtistakil birer destan" olgrak kabul edilirler. Bazr bilim adamlanna gdre bu iki destan da MANAS'm birer epizotu olup, onun etrafinda olugmuglardr.

*

**

16

/

Manas Destant

MANAS AD.I UZERiNE
Diinyamn en uzun dCstanlanndan olan "MANAS", ktguTiirklerinin zenginbir dil hazinesi ve zengin bir dil hazinesi ve folklor-etnografya ansiklopedisidir. Manas, Ttirkiye Tiirkgesine ddrt kez aktanlmrqsa da heniiz genig half kitlelerine yayrlmrg defildir. Ttrkiye'deki Manasla ilgili yayrnlar gunlardr:
1) Abdulkadir INAN, Manas Destaru,Kiiltiir Bakanhlr yayrm.

2) Emine GURSOY - NASKALI, w. Radloff, Manas, Ankara 1995,
Ttirk soy Yay.
3) Naciye

YlLDlZ, Manas, TUrk Dil Kurumu Yay., Ankara

1996.

Manas Destanr hentiz dil$zellikleri bakrmrndan (fonetik, morfoloji, sentaks ve leksikoloji) araEtrnlmamrgtrr. Naciye YILDIZ tarafindan yaprlan doktora galrymasr folklor ve halk edebiyatr a[uhkhdr.

Manas'rn Naskali ve Yrldrz tarafindan Ttirkiye Ttirkgesine aktanlmrg olan metinleri, ne yazrk ki tam aktarma delild'ir. Naskali'nin negrindeki Tiirkiye Ttirkgesi karErhklann biiyiik bir bd,liimii Kugrzca Manas'm ttrm anlammr vermekten gok uzak olup, "serbest terciime" nitelilindedir. Bu aktarmada eserin giir dzellilini sa$layan "aliterasyonlar" ve "kafiye" dikkate ahnmadrlr igiii dest6ni duygu ve miizikal hava kaybolmugtur. Yrldrz'rn kurdulu Tiirkiye Ttirkgesiyle metin de Naskali'nin yaym gibi hatahdr. Krgzca metnin pek gok kelimesi ii2ellikle "deyimler" Tiirkiye Tiirkgesine aktanlrken asil anlamlarr ikinci plana itilmig ya da Krrgrzcalan iizerinde higbir agrklama yaprlmadan ve not diigtilmeden oldulu gibi verilmigtir. Bu yiizden metnin biitiiniindeki birlik kopmugtur. Hele "Manas destanrnrn yazthqrmn bininci yrh dolayrsryla Naskali negrine dayamlarak yazian makale ve bildiriler, bu negirdeki serbest 'laktarma ve yorumlar" ytiztinden mesajlanndan uzaklagmrglardr. Bu konu ayn bir bildiri ile gtindeme getirilmig ve tespit edilen aksakhklar ayr:ca sunulmuqtur.

*MANAS" adrnrn taqrdrlr anBurada igaret etmek istedi$imiz husus, lam ve kdkeni ile ilgilidir. "Manas" adrnrn ne anlama geldiline dair yeterli sdzliik bilgisine sahip de[iliz.
Tiirkge sdzliiklerde bu adla ilgili bilimsel kayrt yoktur. TDK tarafindan yayrnlanan "Tiirkge Sdzliik"te de kelimenin bambagka anlamr verilmektedir f,i
ii"
.i
1

(bk. C.II, s. 985a) Finli Tiirkolog Martti Rlisiinen'in

"Versuch

eines

?r

:

,trlilr

Prof. Dr. TuncerGULENSOY/ 17

Etymologisheen Wiirterbuch der Tiirksprachen" (Helsinki
etimolojik sdzliiliinde de bir bilgi yoktur.

1969) adh

"Maras" adrmn Sanskritge'de "gdniil" anlamrna geldifi; Budizm'de "eski bir ildh adt" oldufu; Do[u Tiirkistan'da " bir savag tanr$tntn adf ' (turgan ulmas, Uygurlar) olduSu hakkrnda bazr qifdhi bilgilerimiz varsa da kaynak gdsteremedilimiz igin yeterli delildir.

ilgili ciddi bilgi E. J. Eitel'in "Hand-Book four the student of CHINESE BADHISM" (Honkong-Shang hai: Lane, Crawford and co.,1870, s 7l) adh eserinde bulunmaktadr. Bu eserde: "MANAS. Lit The mind. The last of the 6 vidjgana or sensations also callet the 6 iyatana of organs. The mental faculties which constitute man as a moral and intelligent being. The Mongols explain the term "will or
Manas adr ile

desire" agrklanmasr bulunmaktadu. Aym sayfada verilen "MAnasa" adr ile ilgili bilgi de ifgi gekicidir:

"MANASA or.manasvin. Explained by lit. Produced by the mind (sc. lit. A large body. 1. The modern name (manasasarovira) of the like anciently called anavatapta. 2. a naga king, the guardian deiti of that lake."
Of Brahma), or by Manas adr ile ilgili olarak madde gdyledir:

Yukarrda yazrlanlarr "ansiklopedik bilgiler" de deiteklemektedir. "Ana Britannica" da (C.XXI, s. 401) yazrlan

"MANAS. (Sanskrit dilinde "diigiince"), Hint felsefesinde, biling dtizeyinde 6nce duygusal izlenimler arasrnda eqgiidtim saflayan insan "zihni."
insan bir geyi gdrdti$ii, duydulu ve kokladrlr zaman manas, birbiriyle zorunlu iligkisi bulunmayan bu iig farkh izlenimi bir ve aym nesneyle ilgili oldu[unun bilincine vanlmasrm sa$lar.

'Biiyiik Larousse"
giiyledir:

(C. XV, s.7742\ ansiklopedisindeki madde de

"MANAS. Dilgiince anlamrna gelen vg duyu verilerini, daha onlan birlegtirerek bilince sunmadan tince dtizenleme yetisini adlandrran Sanskritge sdzciik. Biitiin bigimleriyle Hindu gilesi, gok deligken olarak kabul edilen bu yetiyi egemenlik altrna alma gabasryla baqlar."

18./ Manas Destant

MANAS adr, yukanda ki.inyesini verdilimiz *CHINESE BUDHISM" stizliiliinde "mind" anlamlna verilmektedir. Bu kelimeyi Tiirkge'ye gevirecek olursak, "akrl, zihin, dimafi,fikir, kafa; zek6, idrak; Euur; kafah adarn" anlamlanyla kargrlandrlrnr g<iri.iriiz. Bunlar da ansiklopedilerde verilen "diigiince" stizciiltiniin e ganlamltsrdrr. Manas adl, "Manasse" geklinde kabile adr olarak tarihte ya$amrytr. "Maverai Urdiin"de yerleEmig bir v^hudi kabile olup israilolullarrnl olugturan 12 kabileden birisidir. Adrn. r aKub'un ollu Yusuf'un ktigiik olullan Manasse'den alan bu kabile Hz. Siileyman zamantnda ortadan kaybolmugtur." (bkz "Btiyiik Larousse", C.XV, s.7743; "Ana Britinnica", C.XK. s.402) 1604-1657 yrllan arasrnda yagamr$ olan "Manasse ben Israel" adh kiginin adr ile Bizansh tarihgi ve gair "Konstantions Manasses"in adtndaki "MANAS" kelimeleri bu adla ilgili olmahdrr. (a.g. yerler) MANAS adrnrn Bhutan vd Hindistan'da (Assam) rrmak adr olarak yaqadrfr bilinmektedir. "Biiytik r ?!'ousse", C.XV. s.7743)

ilgili tinemli yer adlan qunlardr: l) Manas .sanctuary: Hindistan'tn Assam btilgesinde Gahuati'nin batrsrnda 272km'hk do[a koruma alanr. 2) Manassarovar gtilil: Himalayalardaki yiiksek bir vadide 5600 m. yiikseklikte 560 km"lik bir gtil. Hindular ve Budistler tarafindan kutsal
Manas adr ile sayrlmrg Sanskritge eserlere konu olmuEtur. manastrr. Duv-arlannda dikkat gekici resimler bulunan kilise rulmuq olup,dnemli bir ktiltiir merkezi idi.

3) Manasrja manastrn: Srrbistan'da Dostopovag yakrnlannda eski kale XV. yiizyrlda kudoruk.

4) Manash: Himalayalann Nepal'deki kesiminde, 8156 m.lik
(bkz "Bi.iyiik Larousse", C.XV, s.7743)

MANAS adr Nilde'nin Bor ilgesinde "mayls bticelinin trrhl durumu" (bkz. Derleme Siizliilii, C.IX s. 3116 b) kullanrlmakta; bu siizciik TDK yaymt Ttirkge Stizliik'te "Krn kanatlanndan ergin evrede yapraklarr kurtguk dlesinde kiikleri kemirerek tarrm bitkilerine ve onnan alaglanna biiyiik zarar veren bir bdcek" (C.II, s. 985a) geklinde tanrmlanmaktadrr.
Bu sdzcti[iin:
a) Bok bdcefinin eEanlamltsr,

hof. Dr. TuncerGULENS0Y

I

19

sarr renkli ve beyaz hareli iri Mayrs bdcefi (Polyphylla fullo) adr ile ansiklopedilere girdifii gdriilmektedir. (bkz "Btiyiik Larousse", C. V, s.7743)

b) Genellikle krzrl

Manas adr, destanda agrkhkla anlatrlmaktadrr. Destanrn I. bdliimiindeki "Manasln do!uiu"; kahramamn nasrl do[dulunu ve kendisine nasd ad verildilini hikAye etmektedir. Agafrda gtiriileceli iizere, Manas dofdu$unda "beyaz eti pamuk gibi, kemikleri bakr gibi"dir. Onun dolumu gerefine bir ak krsrak kesilir; Cakrp (Yakup) Han ollunun adrnr DORT ULU PEYGAMr BERe *MANAS" koydurur. Manas ugurumun kenarrnda kundaklanrr; (erken) gtilmeye baglar ve begikte yatarken konugur.

Yukandaki bilgilerin rgrlrnda destandaki MANAS ud*rn Sanskritgeden Krgrz Tiakgesine gegmig tidiing bir kelime oldu$u ve"kafahlakilhlzeki adam" (ing. mind) anlamrnda kullanrldrlr anlaqrlmaktadr. Bu anlamda Tiirklerdeki ad verme geleneline uymaktadr.
Manas admrn Anadolu'nun Bor ilgesinde kullamlan "zararhbdcek" ve ansiklopedide belirtilen "may$ bdcefrilbokbdce$i" anlamryla higbir iligkisi

bulunmadrlr anlaqrlmaktadn.

Gelenek ve Grirenekler. 5. 553 bin mrira ile diinyanrn en uzun destanlan arasrnda yer almasrmn yanrnda. QoGRari aoun: Yer adlan (da!. vb. Su adlan (deniz. "folklor" ve '5halk edebiyatr" konulanmn basit bir tasnifini gdyle yapabiliriz: destanda gdriilen I. 1.Tdre . { : I ill .20 / Manas Destanr MANAS NBSTiNT'NDA MEDENiYET UNSURLARI "Manas Destanl". QeEitli ev 6let ve edavatlarr. Atastizleri. 2. Halk musikisi. "etnografya". 4. III. terimler. 6. 3. vb. gtil. Tiirktiler. 2. tekerlemeler. tepe. ova adlan) 2. vb. Savaq Aletleri. 4. 2. UNSURLAR V. Ki$i ADLART: rr. 3. 5. akarsu adlan) l. At kogumlan. HAK EDEBiYATI UNSURLARI: 1. Kadrn ve erkek giyim kugamlan. IV. biiyiik bir "bozkr kiilttirii"niin izlerini de iginde ya$atmaktadrr. Bin yrlhk bir tarihi siireg igerisinde. 3. Mdniler. Yiyecek ve igecekler. 7. Deyimler. Toplum hayatrnm izlefi . destanrn katmanlan arasrnda gtirtilen medeniyet unsurlan giizleri kamagtrracak niteliktedir. Bu medeniyet unsurlarr ile Tiirkolojiyi gok yakrndan ilgilendiren "adbilim". ETNOGRAFiK UNSURLAR: l. FOIKLORiK Halk oyunlan.

Qong-kara. Ak-kula. Koyon-boz. Ak-tulpar. IV. "silah yapan usta: Tiikiir usta"r "huri: Altmay" agrklamalan yaprlmrgtrr. "kadln kahlaman"l bazt 6zel durumlarda "dervig: Aykoco" "evliya: Baabedin". kabarrk olmahdr. Kiqi adlarr verildikten sonra. "hoca: Cangtr". Kiik-teke. Too-toru. "hazreti Er Nazart'. Tuncer GULENSoY / 2l Tiirkolog meslektagrmrz Emine Giirsoy-Naskali tarafindan yayma hazrrlanan "MANAS DESTANI" (Ankara 1995. sayfalan arasrnda verilen "Kiteptegi Ayrrm Stizd0rdin Tiigiindiirmdsi". kadrn ve erkek igin ttkahramantt. krhg: Stit-bolot" gibi madde adlan verilmigtir. Elimizde bulunan DORT "Kiteptegi Adam Attannrn Tizmesi". Kara-ker. "Kiteptegi Etnonimoerdin Tizmesi" ve "Kiteptegi Toponimderdin Tizmesi" baghkh btili. Ak-bungung. At. Kdk-golok. Ak-borguk. Qal-kuyruk. : KISRAK: Boz-bee XOpBf:Ak-taygan. Bay-tdbtit "bekgi kdpe$i" KU$ (SUNGUR): Ak-gumkar TABiAT USru YARATIK: Cerin-sekirrpes adlan "Manas" iginde yer alan 6zel isimlerdir. Korcong-boz. Coor-ker. tizel ad tagryan /ttifek: Ak-kelte. Ktirdnggii. kiipek ve kug adlarr da " Ozel iginde verilmigtir. Bu adlarrn 553 bin mrsrahk MANAS Destanr igindeki sayrsr oldukga ciltlik SAGIMBAY OROZBAK UULU'nun varyantl Boyonga'nrn agrklamah bir indeksi olmadr$r igin bu konuda yeterli bilgiye sahip deliliz. cildin 354-366. sayfalannda "iizel isimler indeksi" bdltimiinde "kigi. Tay-buural. "cadr kartst: Kuu-kempir". genellikle. hanger: Ak-tinke. Sur-kula. Manrker.imlerde verilen adlann genel Tiirk tarihi igindeki yeri tirrimlidir. isimler indeksi" Carmo- AT: Ak-bangkrl. Tiirksoy yayrnr) adh eserin 269-274. Ancak. . "falcr: Targil-tay". zrrh: Ak-olpok. Kdk-ala. Gergi. bu katmanlann neler oldulu ve Krgrzlann devlet olduklan.hof. krsrak. Bunun yanrnda. Qarhk Rusyast hflkimiyetine girdikleri ve Rus komtinizminin esAreti altrnda bulunduklan ddnemlerde destana hangi mrsralann girdili araqtrrlmahdrr. Kuu-gabdar. "ktitii niyetli danrgman: Mengdibay". Kart-ktirdng. Dr. "krrk yardrmcr ruh:Ktrk Qilten". "goban: Tagga-bek". Manas'rn 1000 yrlhk siire igerisinde kag katmandan olugtufu. Kara-aygrr. yon. Kambar-boz. Merdiyen.

evliya rnezarlartna gitmedi. ova vb. Qryngt'yt alah. taramadr. mrsralannda gegen gu sdzler "dofumla ilgili inanrglar" agrsmdan dikkat gekicidir: "QtyrtE'yt alahl ben bir gocuk iipmedim. kaphcalarda gece yatmadt!" $ rUiti .gibi "sahte" siiylentilerin gergek MANAS'rn yaprsrndan gftanlmasr gerekmektedir. Bu varyantrn iginde zaman zamfit g6riilen etnografik ve folklorik unsurlar da oldukga dnemlidir. dzellikle Anadolu'da yagayan benzerleri iizerinde durulmasr gerektifini vurgulamak isterim. Ni$de lli Bor kazasrnda "Mayrs bdce$inin trrtrl durumuna "manas" adrnr nverildiSini de hatnlamak isterim (bkz. burada tekrarlamaya gerek gdriilmemiEtir. (IIl1780-1786) Rus iline giderseniz Ak Han ile yemek yiyin.lX.T2 I Maras Destanr Radloff varyantrnda komiinizm ddnemine ait mrrsalar agrkga giirtilebilmektedir. Qryng giizdii(ii sagmr. Rakr igin. Allah'a tdvbe deyip hig igime bakmadt! belini nh bolmadt. "MANAS"rn Radloff varyantmda gegen "Cofrafya isimleri" Emine GURSOY-NASKALi yayrnmrn 275-277. Derlerne Sdzlii{ii. sayfalannda agrklamah olarak verildiEi igin. bu adlann titeki Tiirk yurtlanndaki. Meseld: MANAS adrmn Anadolu'da kom. Qrkarrp elbisesini size verir. elmahkta yuvarlanmadt. ama bu. "Manas'rn Dofugu" bdliimiintin 12-22. Ancak.:bulka) igin su grkar" mrsralan destana eklenmig bir*yama" gibi durmaktadr. Rus ilinde yagayrn.3I16 b) MANAS. s. bulu grkar Erce (Krrg. mezra. Mesel6. Bu arada.yayla. Mesela: "Rus milleti pek ctimerttir. yazt ktgt oldu tam ondiirt yil. hareketli bir destan oldulu igin bozku kiiltiirtiniin yerlegik unsurlannr pek fazla iglememektedir. Qryngr bana o{ul do$urmadr. adr olarak verilip verilmediSi ara$tmlmahdu.

/N ogay'dan gelen on elgi/ oturup eti yiyip gittirl "Manas korkung olacak!" deyip gitti. sagakh kugak. altrn taht. higbir tiifek kurgunu gegmez) zrrh (W1762-1765). hig ok iglemez. yeni bakrr. guvaldrz. krmrz tulumu. ince kesilmig/ iki kanE <iriilmiiq/ altrn saph kamgr. boz renkli" kese. gini ganak. ak gadrr. baq drtiisti. eyer vur-. ipekten kalm yaygr. pabug./ Yakup Han. Qin ipdfi./ Dilrt peygamber onu kucakladrr/ peygamber gocufu slnadr. kamgr. grkrtrh tulum. piring kaph ibrik. ipekli (kumag). (yakasr altrn.de Orta Asya Tiirk kavimleri arasrnda oldukga iinemlidir./ delikleri kug gdzii kadar kiigiik ak zrrhrn/ altrndan nakrgh yapttrdtft/ giimfi$ten nakrglar ditkttrdiigii) zrrhrnr giy-.Prof. Dr./ beyaz eti pamuk gibi. krl zrrh.l *Manas Qinlileri krracak!" deyip gitti. "ince. Bunun igin de Krgrz kfilttir tarihinin iyi bilinmesi gerekir./ Yarkent'te4 gelen yedi elgil yemeli Qviip yiyip gitti. kitap. Bu tdre. yular.Qin'den gelen krrk elgi/ yemeklerden bol yiyip gitti. kanst Qtyrlgr'dan/ gimdi bir oflan dofurttu.l . gizme." (455e) Yukandaki mrsralann Uygur Tiirklerinin yagayan "Ad toyu"na gok benzedili agrkga gdriilmektedir. kadifeden kahn yaygr. ince yaka. Tiirk kiiltiir Manas'ta zaman zamal mrsralara gizlenmiq olarak gegen gu sdzler. som demir. yatak. . ganak. krn. makas. demir tabanh iizengi./ kemikleri bakrr gibi. ilgili gelenek-gtirenek ve tdreleri Do[umdan sonra gocu[a ad verme geleneli. altrn baghk. diiEme. bayrak. semdver. Kalmuk hrrkasu bohga./ Ollunun yiiziine baktr. tokmak.l "Manas" obur olacak!" deyip gitti./ Bir ak krsrak kestirdi. kazan asrp ateq yak-. kara kalpak. "perginli. siingii. gocula verilecek ad. Tuncer GULENSOY / 23 mrsralarr Klrgrz Tiirklerinin dolumla hakkrnda ip uglan vermektedir. kara gelik krhg. altrn tilgiilii. dolan ollunun adrnr/ diirt ulu peygambere/ "Manas" koydurdu. (yakasr altrn yeni bakr. sahtiyan. altm drgiilii sagakh kugak. ustura. Kayseri'ye 40 sene 6nce yerleqmiq olan Uygur (DoEu'Ttirkistan) Tiirkleri tarafindan hdl6 siirdiirtilmektedir. nakrg. ve medeniyet tarihi igin iinemlidir: begikte yat-. yemeli takiben sa! kulalrna ezan okunduktan sonra "Besmele" ile sdylemektedir. tiifek sagmasr. heybe. siit kovalarr. "siyah samur" kalpak. Miisltiman Tiirk boylanmn hemen hep sinde "AD TOYU" adr altrnda yemekli bir gdlen diizenlenmekte. Manas'ta da bu gelenele benzer izler bulunmaktadrr: "Yakup Han.

vb. "ak" Qayrak. * ' *{t Anneye olan sevgi ve saygr Manas'rn mrsralanndan gdyle tagmaktadu: On iki ay beni ta$rdrn. (suya) ak kuyruk gaydan saldr.l . en miikemmel gekilde itibar gdriir. sen ollunu drglama! [j Hrl lilt llli Eril Itiii . ciimertge gayl kaynafrp. baEr sorguglu (krz). eyer. "ak direkli" krzrl tu$. giimiig kiipe. kaymak ekledi.(Ill324) i. gereken kigi" olup.25) ipek ve kadifeden altrna kahn yaygrlar serdirdi.. Bu konuda. (on iki krzrn elleriyle efirip drdtilii ipekli yular (II/1519-I521). deri elbise. semaveri ateEe koydu. el lefeni. kundak. Krrgrz Ttirklerinde de "alulanmasr Kiikgii ordusunu topladr.24 / Manas Destanr "uzun iikgeli" gizme. bir "gay ikraml" dahi nasrl an- Konuk (misafir). ar karntnr geniglettim. (aynca) elma da koyup. bunlardan bazrlandr.: nil omurganl srzlattrm. (onun tizerine) kaymak ahp kattr. altrnh kiirk..r :. kenarh gini kise. beline nigan kemeri ba!la-. "ipekten tay" yulan. (maden givili alaca) eyer (IV1580). kahn dtigek. tag (gibi sert) memeni gevgettim. ak gadrnnr kurdurdu. kemer. Bakrn. Eimdi Almambet'e sundu. eserin tamamrna dayanan iirnekli ve kargrlagtrmah bir araqtrma yaprlmasr gerekmektedir. latrlmaktadr: $A1.

sagak kugakhlAziz hantn ofla (1111679-1680) olmak bir imtiyaz iqaretidir. . biricik dostsm..Prof. Bozkrr hayatrnrn pek gok unsurunu destamn satrrlarrnm arasrndan segebilirsiniz. biricik dostum mrsralan Almambet'in alzrndan Ktikgd igin dd. kocakanlara kuyruk gi{netmek (II/709). Aynca. Krgz Tiirklerinin zengin bozkrr kiiltiirii hakkrnda yukarrda girigte verdilimiz smrflamadan da gok fazla malzeme verecektir. el le{eni hazrrlanstn (IIl984-985). Bu araqtrrma en krsa zamanda yaprlarak Tiirk kiiltiiriiniin zenginlili ortaya konulmahdr.. (IIi480) Bohgada elbisem gibi dostumsun. Dr.(lvl030-1033) sdzleri bir gelenefin izlerini yansrtmaktadn. Giibe{inin kesildi{i yer neresi 0I/1802) sorusu dofum Adeti ile ilgili giizel bir ip ucudur.(Il/409) afzrmdaki dilim.' Etnografik bilgiler baktmmdan MANAS oldukga zengindir. el f.a{layry durmak (IIl5aO). Altrn iirgiilii. elgiye zeval olmaz.. gibi sdzler destanrn satrrlan arasrnda yaqamaktadrr ki bu siizler Krgrz ttiresinin iqaretleridir.vb. krsa bir ara$trrma dahi. hakaret olmaz (II/834835). srizleri de Krrgrzlann dostlarrna verdikleri delerin izlerini taqlmaktadr. Tuncer GULENSOY t 25 Bdylesine sevgi yahn arkadaqlar igin de duyulur: "Tendeki canrm.sofralar kurulsun. akrabana yamugak ol (II/1837). Sag iirgiilerinin giimrig stisti bir kacak Kuyru{una giimiig toka taktt.kiilmektedir. MANAS'rn 553 bin mrsrahk tamamrna dayah genig bir aragtrrma.i izere. Riiya giirmek (IIl1132) ve falu kara Tiilek (IIl1159) sdzleri ilgi gekicidir... Yazrmrzrh baqrnda de$indilimiz gibi. Kdkg6'niin: "Tende canrm gibi dostumsun. bize MANAS hakkrnda oldukga zengin bilgiler aktarmaktadr. ktz isteyene. Saygr ve sevgi Manas'rn sattrlannda yagamaktadr: Uzaktan gelen misafire haztrltk yapmak (II/510-511). dizinin altrna bir yasttk dayadilar (lUI697). Gdrtildtifi. Sag iirgiilerinin alttn siisii bir kucak Kuyrupuna ay toka taktt..

.

MANAS DESTANI -Ttirkiye Tiirkgesiyle- (METIN) .

.

. (10) Haydar Han'rn krzr Qryrrgr'yr (eg olarak) almrq idi. (20) (Qryngr) evliya mezanna gitmedi. BOLUM MANAS'IN DOGU$U (1) Biiytin Han Yedi-Tdr'iin B0ytin Han'm o$u gayretli dolan Kara Han.' Qryngr'ya bir erkek gocuk dolurtabilsem! yamgh etik. e lmahkta (yerlerde) belenmedi. Q ungar. gecelemedi Ey Ulu Tannm. kap lrc alafia (yrkamp). (15) Allah'a tdvbe edip hig (bir) igime yararnadt! Belini srkrca germedi. Yakup Han. Yakup Han (Edyle s6yledi): "Qryng'yr (eg olarak) alah Ben birgocuk tipmedim.uy a' nrn iistiinde Almatr'mn a$nnda ofuruyordu. (5) Kara Han'rn ollu gayrerli dolan Yakup Hanl idi. Oda t. bagrnda do[mugtu. y^z-kr$ (gelip gegti) tam on diirt yrl oldu. O bana yAr olsun! Qryngr'mn kamrnda ! (25) bir ollan var olsun! (Qryngr'mn) belini bir srkabilsem! .I. Qryngr bana (bir) olul vermedi. Qryngr giizdii[ii sagrm (bir daha hig) taramadr. (Ben) Qryngr'yr alah (mevsimler doldu). Aktarmamrzda Yakup siiylenigi kullamlmrgtrr.Yakup Han: Kngrz Tiirkgesiyle Cakrp Kan. Yakup Han.gdk lcaloE'lu Noygut'u yerle bir edip yoketse.

Miisliiman jrolunu agacaltm. (35) giiriik b e ll e rne li. kemikleri baku eibi (idi) (40) (45) (O'nun dolumunun qerefine) Bir ak lusrak kestirdi. Manas kiikredi (ve daha) Begikte yatarken konugtu: * Ak sakal atcke Yakup Han. Qryngr'mn beline btr sodak ballattr ve O'ndan gimdi bir o$an dofurtru. hcp aggdzlii.. (60) Bu Baybige Qryrrgr Manas'r alaca beEipe beledi Manas'r Htzr korudu. y. Nogay'dan gelen ON ELQi oturup (toy) eti yediler (ve) "Manas korkung olacak!" deyip gittiler.gdk gapanh Hokand'r yerP bir edf yok etse. do[an ollunun admr DORT ULU PEYGAMBER'e *MANAS. arasmda. yarah e Eekli. " Manas Qinlileri krracakl" deyip gitti(ler). beyaz eti pamuk gibi. Kdfir ile Miisltiman (65) Manas'rn haberi duyuldu. Manas ugurum kenannda kundaklandr. Yakup Han.koydurdu.. . de E ilmiE damlt Sartlan yerle bir edip yok etse. kura kargilt Kazak'ryerb biredipyoketse.i.30 / Manas Destanl (30) kaEbagr eyerli. Ddrt Peygambbr O'nu kucakladr (50) ve kiiqiik Mqnas'r smadilar. (Yakup Han) oflunun yiiziine baktr.yip-Qip doymayan Krrgz'r yerle bir edf yoketseP' Yakup Han. Yarkent'ten gelen YEDI ELqi (ad toyu) yemefi(ni) yiyip tiverek "Manas obur gtkacaft!" deyip gitti(ler) (55) Qin'den geten KIRK ELQi (ad toyu yemelini) bolca yiyip.

(85) Benim er Matas oflum Ata binecefim! Uza$a sefer edecefim. altrndan nakrglar yaptrdrlr.' Kopoluu'yu gegecefim. "$emey ile Klzll-car ortasrndAki Klr-kegtifi'yti. giimiigten nak4lar diiktiirdti$ii (80) arhrm giyince. Tor-aygrr'r agaca[lm! Sarl-kaykan'r basaca!lm ! Temirlik'i agacaflm !" dedi. . Yakup Han (gtiyle) seslendi: "Bay'ln o$u Bakay Han! Beri gel (g6yle dur) karErma! (Birqeyler) sOyleyeyim dikil baErma.Prof. (105) Kum-bulun'a gelecelim! Almah'yr aEacalrm! Bana kapryr kaldrrdrfrnda. Medine'den yol ahp. turgay (kuEu) giizii glbi kiigtik ak zrrhrnr. dolamp ! (90) Ulu Buhara'dan irkegtiii'dengegecelim! dedi. (100) yiizerek gegecelim! Beg-terek'ten dolarup. MiislUman (igin) kurmlug olacalrm!" (dedi) Yakup Han bu siizii duyunca alaca bagh yorga a:. efilerek gegip grkacalrm! . (75) getiripeyervurdurdu: yakast alfin.r. Dr. Tuncer GULENSOY / 3t (70) Kdfrin malrru sagacalrm. (tirgtileri). dedi. BeE-tehek'ten agarak Beycin'deki Konur-bay'a vanp vuruEaca$rm! dedi. . yeni bakr. " Ak tenge dolu hazinesini agacalrm ! (95) Kalmuk'unmalrrusagacafrm! Uzun-bulak'r agacalrm ! Kebes-bulak'a ulagaca$lm !" dedi. . Kifiri siirgiin krlacafrm.

i '. at bagr kadar {biiytik): Krrg..32 | Manas Destanr (110) Medine gtiliinden dolaqrP GeniE ili'den'gegerek Qong Buura nehriboYunca Altr gtin yatacafrm!" dedi. bola et-: Krg.. Adem: Kug. yamnda birlikte yiirii (ey) Bakay. ateq yaktp. 5. Buka etken. birlikte olup "haydi yiirii!" de (ey) Bakay! Adem2 atanln.. . Sa! yanrna Oysul-ata'yr bola et. (120) $u Manas (adh) gocu$uma kazan agrp. Bakay! At bagr kadar (biiyiik)6 Kur'in'rnvar. Bakay! O'na giyecek ton5 bul. ' .. BakaY! Bahaeddin baErnda Koca Hrar dibinde (olsun).. Bakay! (olsun).4Bakay! (130) kollasm.'. (115) genig ili'yi gemi ile gegecelim Genig Kulca'yr dolamp agacaflm! Koco qehrini basacalrm! KorguE'tan dolanacalrm! " dedi.. (125) bilmediliniiilretip. 6.. kiirk.. Adam. Bakay! qenesinde sakal bitince.Bakay! . yanlna yoldag ol (ey) BakaY gtirmedilini giisterip. :. 4. : . Hawa3 anamn doldulu yeri bildir ona. Atr yelesinden tutup binince... 3. Atlan dinlendiriP. BakaY! Sol yanrm Koca Hzr Benim ollum Manas.. Bakay! (135) Biiyiiyiip adam (yerine) girince. ieiiii rrri 2. At bagrnday.t f. BakaY! O'na binecek (a0 bul. Ooba. ton: Elbise. Havva: Kng.

Yakup! Mtisliiman yolunu agahm. Yakup Tanrll0 izin verirse (onlan) yeneriz Yakup! (150-165) On yaErnda ok atan. Hokand'dan altmq aygr tay getirdi. Bakay! ona KryAmei alimetlerinis tilret. Beycin: Pekin. Yakup! Beycing yolunu tutahm. ll. yiz (BiRiNci BOr-UMUN soNU) 7. koyun sayrsr kadar: Krrg. Ktyamet colun. Yakup! Atlanahm. uzaklagahm. 12. baE ilstiine. baytal: Genq krsrak. geng kahraman er Manas. krydmet alAmetleri: Krrg. Kaggar'daki Qinli'yi grkardr. Dr. Turfan 'a siirdii. Bakay! Manas ile kryamete kadar dost kal. kunkap: ipekli kumag. Bakay! Yrlkrmm iginde boz (at) ol. Tuncer GULENSOY / 33 (140) Koyun sayrsr kadarT kitabrn var. . 9. on dtirdiine girince gehirler fethedip han olan Yakup'un ollu geng Manas. Hudd). Kuday (< Fars.Prof. Turfan'daki Qinli'yi Aksu'ya do!ru pUsktirttii. 8. Bakay!" Bay'rn ollu bu Bakay dedi ki: (145) "Makuldiir. Koy baEnday. Tann: Kug. 10. Buhara'dan seksen haytalll bin (top) krnkapl2 getirdi.

.

}i . kaplan: Krrg. . krl yakah Oyrot'un.li .:.u..iiig .r)! .i::. arka atasr Kambar-Han.. Almambet diinyaya geldiginde Ala-da! korkudanefildi. . BOLUM ALMAMBET'iN MUsLUnatr oLUp nn xOxgO'yU tnnr nrumsi vE MANAS'A KATTLMAsI i (l) Yer yer iken. biiti. akan su(lar) korkudan kurudu. Kara Nogay Camgrrgr.i :. 14.3i r-:g!--il. .i.:ri. Argaluu Mazar Hazret'in (15) Allah'rndan olmugtu. hl yakah Oyrot: Diinyanrn tek hdkiml 15. (10) Ffltiha duasryla.i! :{.{li . kaplanls (gibi) do$an Almambet biitiin evliydmn toplamp.in evliydmn toplamp. ditrt anqh Oyrot Diinyamn dtirt bir yam.: 13. .:.tr. Sarr Nogay Er Manas. (5) Dtirt arrEh Oyrot'un13. Ug atanrn Miisliiman (olan) o[ullan (20) suyun bagmdan gtigiip kagh.:1 tr.. kablan. bir alzdan okumasryla. i r:ir:r c':l. su su iken. tig atanm olullan Miisliiman imig.\ili e:)ji*g .: .i.{. 14 Altm iirgiilii piiskiillii kuEakh Kara Han'rn oflu.i:". kendi atasr Haydar Han. alh atanm ofullan kdfu..vt: .xrr.rir:i.

' . .: 1= :. ollu geng Manas." . ayaklan perdeli kaz: Krg. il srrunna varallm. kiin karartp grkkan. $imdi bu yerde duramam. kiik ala moyun sono. "Biz. giineq krzanp dofmadan: Krrg.i f' .!" Kiikqit dedi ki: (40) "Safrnda durdu[um Manas Han. ayaklan perdeli kaz2o kovaladr. giik ala boyunlu suna: Ktrg. 19. s6zden mand gtkarahm!" (55) Ktikgii bu siizleri stiyledikten-^sonra kara ya{u (afi) Bulan'ale bindi. ordu ktikreyip Yiiriisiin! Giirz sallar gibi grnlaYarak.. Atrmrn bagrm buramam. haber geldi' ili vadisine dolru indi. kara yalrz (at) Bulan'a: Krrg. 18.o{an Yakup Han'rn Ak-kula ile su ayaprndan gegti geliyor. . aylangas. Kiikgti bu s0zii siiYleYince (30) Ona "Kara NogaY Camgugr Kiirmiintii-$atuu'yu gegti!" diye bir "$imdi bu yerden giigiiP gitti. 20.'.36 / Manas Destant (25) tekl6dolan Er Kiikgii. gdk ala hoyunlu suna2l kovaladr. 17. Solunda durdufum Camglrgt. kara tdbiil Bulandl." Tan artarmadanrlT (45) '' giineE krzanp do{madanl8 yurdunun insanlanm bir araya topladr: "Atrlmr$ ok gibi vtnlaYarak. tan afarmadan: Krg. tan afarrp atkan.1. (50) halk giirleyip yiirtstin! Krzrl ateg (gibi) yanan OYrot'un." ]l iliitl 16. Haberciyi yakalaYahm. (35) tam etli. yiiksek ve iistiin d. tek: Krrg. . cargak taman kas. . giilde kug kovaladt. yattk yeleli. 21. hdrgiicii biiyiik. ilg Mij\lilmarun ortasmda duruP il tutalm!" dedi.rl .

Kdkgii gel kargrmda durdur. Tuncer GULENSOY / 37 (60) Kam ateg gibi krzgrn iken Is* ktil'iin krytsrna vardr.Prof. Yabr.l" diye haYkr&. Kaplan (gibi) do[an Almambet. baErnda kara btirkle: Krrg. Kalak ay nedir bilmiyorum. Almambet Ktikgti' yii gtiriince: * Altay Altay!" diye bafrrdr. * Isrk-ktil'tin bagrndan atlanrp kogmaya bagladr. K0kgti!" (dedi). deyince. iyi misin? demigtim. Yabr!" diye. Kdkgti giiyle cevap verdi: "Bu sdzlerin (anlamrm) bilmiprum!" (90) Bu cevap iizerine Almambet: *Altay Akay. "Yabt (70) Miindii Miindii!" diye grlrdr." Kaplan (gibi) dolan Almambet. kaldaygan kara b0riik. . bagrnda kara btirkle22 (65) ansran grkrp geldi. Arkadaki da$lardan. baludr. (80) "Atrnrn bagrnr burdur. * Bigik solonl" diye. deyince hAlin nasrldrr? demiEtim Yabt yabt. " Bigik solon!" diye seslendi " Kiikgti durup g0yle cevaP verdi: (75) Altay nedir bilmiyorum. 22. Yah nedt bilmiyorum. ^ Akay Altay!" diye. Ktikgii onu gtiriince korktu. ItL. Dr. (85) "Yabt " KalakaY kaEkat" diYe. " Kalakay kaEkal" diye. Kcikgd'niin yamna vanp. kaplan (gibi) doEan Almambet.

moyloon 25.g. eder hepsi yedi giin..p. sakahmr koydursam. 28. kiikiil < Mololca. bryrk 'iit:tlin:'b l"x*i:i.r.: Ll Lt.!ir"riiri *':ri:. makas: Krrg. Makasrn2S vardr yarunda.r. Hiliti altrn tu!27 gelir. altma yaygrlar dii$etti.i I(rg. deyince ttiriin23 var mr? demigtim.t t:i. Krg.*i".. 23. Alu bdltik kara kol gelir.' I 26.']. torii: Bey. deyince kalanm var prr? demiqtim. ipek ile kadifeden.. $. 24. Allahu Teala ay'r g6kyiiziinde ryrldatlr. o cuma ile bu cumaya.}* :r.i. iiiililil . Kur'6n'ln vardrr boynunda. I I h E .cep: Krrg. aldl . r*rrY . kendisiyle26 sekiz giin. Kitkg6 ak gadtnm kurdurdu.atis rlill:r* ::riiv.38 / Manas Destanr (95) Kalakay kagka. Getir Kur'0n' rm gtireyim ! (125) Ag kitabrm okuyayrm!" Kiikg0 ordusunu topladr. Ozii minen.i.I'Ben bryrlrmr oydursam.i . Bigik solon. diikOrt. dedin ki Almambet: .i:iji . .1*!.r{r>v. kikiil IQrg.nril. Giinegi giikyiiziinde rErlatrr.j s\r-ri.29 (120) Kitabrn vardr koynunda.rli:.{ . rgrlryla yeryiiziinii rsrtu!" (115) Sonra.irrr:. Hz.:ri. 29. kendisiyle: Krrg. {. aygrfr altrn tuu kelet. Bu diinyadan giigiip de <iteki diinyaya gitmek igin (100) bagka yol var mrdr?" (105) Kdkgii durup Eunlan stiyledi: "Bryr!rn124 oydursan sakalmr koydursan Kikiiliinii2s krphnan bagrndan kalpak diilmesini g*arnsan. hllefi altrn tu! gelir: Krrg. Usturan vardr cebinde..' E.':h . 27.: l niai:n !1i rrra lr'iri. (110) Cennet'e girilir dediler.

kutsal kitabr aqarak.Prof. . (155) bryr[rmoydu. (140) sakahm koyuk defil. Oniine koydu (ve) (160) Kur'in'r yardrm gilrmeden okudu. saglannt krptndr. arahksz kitap okudu. sakahnt koydu. kalpalrn siisiinii aldrnver. (o zaman) kitabrmr okursun. 30. biiylece gayr kaynattr. (135) (iistiine) peker katfl. KurtAn'rmr tamrsrn!" Kaplan (gibi) doEan Almambet. Dr. Anlamazsan nasrl igerim!?" Er K6k9ti kalkp dedi ki: (145) ) "K"r"-Han'rn balasr kaplan (gibi) dofan Almambet. . Sonra Almambet'e sundu. bryrlrm oyuver sakalmr koyuver (150) kakiiliinukrptmp. Getir Kur'in'rm g6reyim! Ag kitabrm okuyayrm! (manisrm) anlarsam (gayrnr) igerim. Kara Han'm er ollu kaplan (gibi) doEan Almambet: "Ben Miisliiman olayrm!" dedi. mamoor < Rusga. k a y m a ktan ahp doldurdu. Almambet gayr almadr: "Benim bryr$rm oyuk deSil. igine elma. yanma geker koydu. ak kuyruk (adh) gaydan (suya) saldt. semiver: Krrg. Tuncer GULENSOY / 39 (130) Semdveri3o atege koydu.

ayak: Kadeh. kendi yurduma varayrm. 34. 33. ay rgrlr32 gibi solayrm. ay rqrfr: Krg. tuilkrmlakonugayrm: yurduma anlataylm. 31. ay carrlr. aiama dil koyaytm. $imdi ben ilime diineyim. giden bir ayak senin olsun!" (175) Ay rgr[r gibi soldu. Almambet gayr igtikten sonra. ganak. (190) ak'tenge pulunu sagaylm. dedi. parayr helillagrp alahm! : b #. mah hel6l krlayrm Parayr kalrda kaydettirip. (=kase). (170) senin ile dost olayrm ondan sonra (gayrm) igerim!" dedi.40 / Manas Destanr (165) Almambet'e tag giniye3r (gay) koydu. k0kiirtiktO. Almambet gayr (yine) almadr. gii[s0mde: Krg. altr oluilu Oyrot'u. (185) . korkudan su boyunca kagan iig ata olullu Miisliiman (195) igine girip varayrm! Mah sayrp yazayrm. O zaman Almambet gayr igti. tag gini: Krrg. O zaman K0kg0 qtiyle cevap verdi: "gelen bu ayalCS benim olsun. halkrm sOziimii dinlemezse. (180) drrup Ktikgii'ye Etiyle stiyledi: "Gtifstimds34 camm bir. "Gtilstime can koyayrm. Haydar Han ollu Er Ktikgii kucaklagrp dost oldu. krzrl ateq gibi yanan Oyrot'un hakamm iildiirtip kagaylm! Halkrn sdziimti dinlerse. tag 32. Siiylemek istedilim dilim bir. gil .

ayala kalkan adam yok(tu). diigmamrun kargrsrna gelip gath. Krg. ana: Krg. elini veren adam yok(tu). ktl ztrhmgiyindi. 35. ne atadan ne yuvadan. arkar: Da! koyunu. babasrmn yurduna dtindii Babasrmn evine girince Almambet "Sel0miinaleyktim.Prof. atrmrn bagrnr buramam ben. yann gelin anlanm." Kaplan (gibi) doEan Almambet evden drqan grktr. Tahtrnda (oturan) Kara Han ilini yurdunu topladt tahtrndan kalkrp giiyle stiyledi: (235) * Arkafs ke aynlmaz kayadan. Tuncer GULENSOY / 41 (200) Miisliiman kavim ile geginip gidelim!" Almambet atma bindi. 37. Seldm verince Almambet. yumurtadan ak idi o. babam!" dedi. Mekke ile cennetin (220) ortasrnr alallm! bizMiisliiman olahm! aramzda g6riigiin. 36. Almambet ategin bagrna gegip qiiyle stiyledi. "Dolmaz olup kalsaydrn! bagaramadan kurusaydrn! yalan diinya burada. (230) halkrmn yanlna. ene. gitef6 aynlmaz ne anadan3T ne yuvadan. Dr. . egki. kegi: Krrg. kayadan. gergek diinya orada! O diinya igin bu diinyada (205) (210) (215) iyili[i do!rulu[u ti$enelim! 'Kul hiivallahti Ehad' Kur'6n dilini bilelim. (225) Bu yerlerde duramam ben. Kll-ciren (adh atrna) bindi.

kara kol.kumdu o.tr[rm b. Han bagrm kara mr olsun?" (260) HilAUi altm tu{ gtiriindii. Rus'un ordusu on biiliik asker (iginden) gegip gitti Almambet. SelAm verince Almambet. 38. kapryr kendim agamam. (255) ben sizden aynlamam. " (265) alh kol(dan) ordu38 giiriindii.g biricik ollum. gOriindii. Krtay'rn ordusu krrk bltik asker. altmdan yaprlmrg taht(rm)dan. (an) Ktl-ciren'e bindi. Biirkiiti. Krtay'm krk b0liik ordusu. eli yok oldu atasmm. (baba) evine do!ru (at) siirdii. suyun bagma koyarlz!" Han o zarnan (giiyle) cevap verdi: "(Ey) s* orman gibi gok halkrm. Tan a$anp annca giineE doSup gthnca kaplan (gibi) doEan Almambet. (Bu ordular) Almambet'in yolunu kollamayabagladrlar. bana nasrl bdyle dedin? srk ormanh btitiin yurdum.42 I Manas Destanr (240) Ana rahminde tek idi o! Kan Almambe. .. ordu: Krrg." Yurdun halkr Ka$an'a gtiyle s6yledi. ben yerlere inemem. (270) ktl ztrhlnlgydr. bu Almambet (adh) ollumu (245) Bir (daha) g6ziime g0srerme. katr s. (275) Altrn tahtrmn iistiinde oturan babasmn huzuruna vardr. "SelAmiinaleykiim ! " dedi. (250) "Okumuzu sessizce salanz.i balrtmadan alrrrz. Rus'un on btiliik ordusu gOriindii. erken yaglandrr dldiir (beni) gekip firlath[rm okumdu o.

kapryr kendi agarken. Keseceksen igte bag! Dtikeceksen igte kan!" Kara Han bu sdzleri sdyleyip. Dr.. (310) anasrna yeti$erek (qiiyle) dedi: "Atam ile siiylegtim. Mekke ile Cennet'in39 ortasrm alamam.. Benigt). krhcrm krmndan sr)rmp. atekem s6ziimii almadr: 'O dtinya ile bu dtinyaya iyilik (nasrl) yaprlrr bilemem 39.t :l '5 I j : hof. Beygt (<Fars.. Sdylesem de olmadr. (300) Ben Miisliiman olamam. .tim. gdle do[ru at siirdii. Kaplan (gibi) dofan Almambet. Cennel Krrg. (315) BizMtisltman olahm! de. (305) kara bedevi (atrna) binip. TuncerGOLENSOY/ 43 (280) Altrndan yaprlmrg altrn tahttan (yere) indi atasr.i.. Biz Miisliiman olahm! KAfrin kalanr olacaprna. gok siiz stiyleyip yalvardrm: O diinya ile bu diinya (igin) iyilik yaprlaca[rm bilelim. anasrna do!ru saldrrdr. Miisliimamn kulu olahm!" (295) Atasr durup qtiyle dedi: "O diinya ile bu dtinyaya (nasil) iyilik yaprlacafmr bilemem. kaplan (gibi) do$an Almambet atasrnr tutup (gtiyle) dedi: (285) "Do[urttufun iyilik evldttan yoksun olasrn (Onu) uguramadan kuruyup kalasrn ! O diinya ile bu diinya (igin) yaprp gidelim! ! (290) Ktl gibi ince ktal canlara "Kul hiivallahii Ehad" Kur'f. evden grkrp uzaklagtr.n dilini bilelim.-i _r.. I.

krzrl kor (gibi) yanan Oyrot'un kalamm rildtirtip kagarlm! Kdfire kagan olmakransa. Ktay: Qin. Miisliimana ktile olur (yaganm)!" Almambet anasrndan aynhp Krl-Ciren (adh atrna) bindi. unutma bizi!" O zaman Almambet (Eiiyle) siiyledi: * (335) . 41. (350) Kaplan (gibi) dolan Almambet kara polat4z ktlrcnr bir hamlede krmndan g*anp. Gdzden uak tutup. (. ktl ztrhmr kugandr.u 40. dar kur s a { tnt g e ni S I et tim. bir vurarak geri koydu. aga$rsrnda Orus'un4l on kol askeri yer almrgtr. (340) Ak tenge paraml sagartm.345) Almambet qimdi (atrm siiriip) gitti. ben de giderim. 42. Orus: Rus.44 / Manas Destanr (320) Mekke ile cennetin ortasrm alamarp. (bir) tepede Krtay'rn4o Ku krrk kol askeri duruyordu. . Krzrl kor (gibi) yanan gok sayrda Oyrot. polat (<Fars): Qelik. Atekemin siizii bu idi. tag (gibi) memeni yumuSattrml Sen ollunu drglama! (330) Anasr olluna (giiyle) s<iyledi: " Kara-han giderse. On iki ay beni (kamrnda) ragrdrn (325) omurgamsulattrm. ben Miisliiman olamam!" dedi. atekemden aynlmam! Oniinde adam olmasrn! Ardrna kimseyi koymasrn! Benden tince sen vanrsan.

Kilgaaa ktztl canrma KryAmeti dileyip varayrm! Klzll korlu4s Oyrot'un (380) Alaca (atlanm) ahp kagmadrm.Prof. diirkiin diirkiin.. Seni bir (tek) Tann'dan bir dileyip salmasam. Iirg." (385) Almambet batr btiyle stiyleyip Oyrot'a dolru (atrm) stirdii.. Kzrl kor gibi yanan gok sayrda Oyrot (askeri). Krg.. iistii drtiilmiiq kiiz gibi (etrafa) savrulup yatrp kaldrlar. (370) Bagma de[nek deymeyen Qdl yerinin ktrsasr43 Bir Eok cinin mirzasl. 45. anErn uzun. .! Medine'nin sararmr$ sahrasrna Bir defa indirip almasam. Kula atlarnt kovalayrp kagmadrm. Uzun bacakh4T Almambet 43.l4. krsa: Tilki.tzunbaiakh: Krrg.. (365) (Almambet) bir btilii$Un baqrnda durmugtu. Alhn (gibi) kakiilii dalgalanan. Tuncer GULENSOY / 45 (355) ortasrndanyararak gegip gitti Almambet Kolordunun golunu gegip gidince. kilga: Azac*. goktuu. krzrl kor (gibi yanan) biitiin Oyrot (halkr) grup grup6 oldu. Kara diEi deve gokse giirmeyen. 46. (360) Savurup vurdu kabrndan. sdzleriyle halkr darmadalrn eden Kalamn ollu Karaga (adh birisi) vardr. Bir yaman darbe indirdi. bir saf duran Kalmuk'a Krhcrm tuttu saprndan. Orus'tan gftm4 idi! Almambet batr dedi ki: Oteki diinya igin bu dUnyada (375) iyilik yaprp varayrm. . 4T. krzrl korlu: Krrg. Dr. grup grup: Krg.

(405) Ruhlar (seni) desteklesin!" Almambet bayrak giinderiniso yerden kaprp. tek dostum. (Ey) Yaradamm! Sana ne yaptrm? (Ey) kudretlim! Sana ne ettim?" Almambet bu etelini bu tarafa fulataraks3 krshrdr. krzrl bir kor (gibi yanan) Oyrot'u dofuya do!ru siirdti. Krzrl bir kor (gibi yanan) Oyrot'u doluyaa8 dolru siirdii! "kapatrlmrE kalan cennetin (395) (400) kaprsmr agan Er Kogoy. (415) Krzrl bir kor (gibi yanan) Oyrot'un alaca atlanm ahp kagmadrm. gO[iis: Krg. celek. kdmdkdy. dofu: Krg.Hocam! Melekler yardrmcr olsun. bolkup ahp. kula atlanm kovalayrp kagmadrm. 52. selde.. . dilcik Krg. ballamp kalan pazann yolunu agan Er Kogoy! Namusun duruyor baErnda. tek dostum. "Giifsiimdekisl camm. Melekler yardrmcr olsun! . 54. 53. 51. 49.. (410) dilcifimdekis2 siiziim.46 I Manas Destanr (390) bayrak gdnderini yerden kaprp. sol elindeki kargryr54 sol elinden brrakrp saf eline aldr (ve) "Ktikg6. ruhun duruyor karErnda! (seni) ruhlann korusun! Meleklerin yardrmcr olsun! Qa$rran sesin ezcn gibi. Kiikgti!" diye ba[rdr. nayza. firlatarak: Krg. 50. pegi sra talcip etti. ktikiiriik. ! sol ete{ini sol tar$a (420) firlanp afip ktstrdr. 48. bayrak gtinderi: Krg. sank: Krrg.. kin grgrg. Hocam bagrnda sank49 kazan gibi. kargr: Krrg.

uraan. bugiinlerde: Krrg. dosfum! -SaE selimet ddndtin mii. dostum! Halkm sdziimii dinlemedi. krykrra!/krykrrrk. dostum! (455) -Aleykiimselim. Kdkgd'niin meleli baskrn yapu.han ollu Han Kiikgii ile kucaklaErp dost oldu- (440) "Ben Mtisliiman oldum!" dedi. yiiriik Krg. dostum! -6zlem dolu. 59. sdlimen geldim. sular bulamp halk yatlnca. grkart:u^. Haydar Han'rn balasr biricik dolan Er Kiikgii. I I : haykrrdr. Almambet. dostum. Tuncer GULENSAY I 47 (425. savag narasr: Krrg. Bugiinlerdeo karErlaEtrlr yerinde Er Kiikgti'yti giirdii[tinde. ar['ata. Almambet batrr (gOyle) dedi: "-Sel6miinaleykiim. ulu (450) Er Ktikgii de geldi. Ak$arn olup gtin batrnca. 57. Manas'rn savat naraslss saylsrz askerin balrnqrnr56 Almambet batrr haykrdr. . baya. ev gibi krldr. oz babasr Haydar Han. Dr. 55. bafrng: Krg. ulu ata: Krrg. kolsuz hrrka: Krg. 60. Er k0kg0. aklan da! gibi yrldr. 58. Yer ortasrndaki gtik tepeye atasr5g Kambar Han. buudan. dostum? -Sa! seldmet dtindiim. ile (430) sayrsrz K a lp atn tepinmesini Krl-ciren (adl) yiiriiksT atr. kolsuz htrkasm'S ak tenge aftgcsrm (435) krzrl bir kor (gibi yanan) Oyrot'un kalarum iildiirtip kagtr! Ay rgrlr boz oldu. sagtr. Haydar. kiinmiin iin. 56. Manas'rn r0hu alzrna girdi. krzrl kor (gibi yanan) Oyrot'un (445) i tiliileri (tizerinden) at ko$turup geqri.Prof.

bai:7. Fan bahdsr: Krrg. yaptrlrm gdrevi yapmayaylm." kara suu.Kvi.yifidim' Kaplan (gibi) doEan Almambet. viEil Krs. kocfuan: Kue. dostum. hetrir: KFg. dostum! (475) Er dldiirsen. 66. (bana) itina et.. tek hdrgiigtii deve67 (ildiirsem. kete. dostum. dostum! (465) Krzrl bir kor (gibi yanan) Oyrot'un.48 / Manas Destanr (460) annem s6ziimii dinlemedi. dostum. H0n).isin. Yifit! Kara-Han'rnbalasr. ' 64. yifidim' "Deferini bilir!" deyip alan. 69. zild iirtl e r i baY laEtvtP. Kocakanya63 kuyruk yafu gi$neteyim. 65. 20. yurdum sdziimii dinlemedi ka$anrm stiziimii dinlemedi.Yifidim bizden bir qeY Yok. Yifidim! Qok kalabahk bir Nayman yurdundan. ftempir. Yii'idim6e nehirdeTo (hig) gemi yok. Krp. Celine64 giizet elbise65 giydireyim. tek hiirsiiclti deve: Krrs. Ak-kryaz ile KOk'krYaz. coro. dostum. 67. 62. (480) K6kgd kalkrp g6Yle cevaP verdi: "G6!siimde(ki) canrm (gibi) dostumsun' bohgadaki donum6s (gibi) dostumsun. iizii geldi evime. selin: Krs. li'elin.'hun (<Fars. to"n'. gadtnn baca deli\ine kadar may basaytm. dostum!" . ktirk. dostum.e. don: Elbise. dostum ! . Hamm tildiiriip kagacaftm. dostum! (Beni) iyi a[rrlayrp. nar. 63. kan bahast66 vermeyeyim. 68. (4S5) 61. dostum! Zay:frrrr may6l krlayrm dostum. mav: YaE. dostum! Ak tenge paramr (bu ufurda) sagtrm. yifidim.TT. Kre. . dostum. Etizel elbise: Krre. yilidim. dostum. biitiin yurdunu bay62 krlayrm. iglerimi yoluna koyup geri dtineyim. para vermeyeyim. ktilelerim sOziimii dinlemedi. (470) tamamiyle bir yurdunu bay kilaytm! Dostum.

Tan alanp atrnca. tGrg. oradan kalkrp buraya gOgsiin de. ugu(l) cerden. giideri: Krg. oekcok Krrs. 79. siiildsiin. kiigiikiittiiy gnkrldAlan. kar iistline kan damlasa. giide riTa gibi titreyen. siiliin: 78. kiiymdnsii. Milhm6n). 77. kiidiirii (: tilkiden bir parga biiytik olan yabanl hayvan. oorcrn.). erin-: tembellik et-. TuncerG(iLENSOY/ 49 (490) pek gok7l biiyiik bir Nayman yurdundan yigidim. 80. 75. bu yerden: Krg. giin krzanp grkrnca. de!" Haydar Han'rn ollu Er-ktikgd. bagqr yaptr. olo'o suluu. bet: Yiiz. sepilenmiE deri gibi /colsan Buuday-bek'e. yiSidim (505) bu yerdenso g(igsiin. de! (510) Uzaktan konuk geldi. Krg.Krg. buruksu-. . bir yandan tibiir yana ddnerek yatsa.'pek'guzel: Krrg. ilerleyip (bir yere) konsun. konulun geldilini haber verdiler. (500) siitiinT6 gibi gerilip. beyman/meyman (<Fars.Prof. iti yiEit eve giderek. 74. kardan ap-ak eti vat. kar iistiine kar yalsa. de! Konulu rahat ettirsin. bir yandan iibtir yana dtinerek yatsaTS giizel kokan. de! uzaktan konuk8l geldi. giizel koku sag-: Krrg. "Pek giizel!"1z deyip alan. . 76. 73. yi$idim. 71. 72. Dr. (495) kandan knil betJ3 var. de! Atekem Haydar-han'a sOyleyin. krk yilidini Krrlrngal'r yamna ahp. kurt yavrusu gibi uluyan: Krrg. (515) konakladrklan yere hareket etti. kurt yavrusu gibi aluyanT. konuk Krg. giizel koku saganTg Ak-erkeg'e ikisine de haber verin. sdylenen siize erinipTT giiliince kiirek gibi disleri parhyor. Kng. 81.

kulun: Tay. (545) "Almambet ne zaman gelecek?" diye. g6gii burdan yola diizdii. Krrg. ' uu!/ uuk. gadr kubbesinin direkleriniss gtirstn. 82. 9?drr'kribbesin'in'direkleri: Kug. rs'tuu: islenmis.' 88. Bin kulunu82 altrnrg iple. sahtiyandan yaptrdl. "ScDc'mrn84 siisleri giizel olsun!" deyip. 89. iki kege (gadrrda). 90.Krg. 86. hvnulannrn alt krsmr: Krre. ovada (bir yere) kondu. saba: Biiyiik krmrz tulirmir. ustuu: Siwi uclu. 91.iik'demir oarcasri Krrs. Krs. " Kamalar giizel olsun!" diye. 93. crkta.laraf tur-. 93 Sepilenmig deri gibi kokan Buuday-bek. tabaklanmtg meginden diktfudi. Qin ipe[inden87 ordtirdii. 6hkrp dur-: 84. Klre. . 83. bii. gttilerini ddrf aq'-. som temir. (535) "Tay yulartnrn alt kwmf6 giizel olsun deyip. Krg. gtizlerini dtirt agrp92 biiylece bahp durdular. Cin'ioeEi: Krrs. biiyiik demir pargastndan9r ddktiirdii. iiziik: Tuurduk'un bir parQa yukansrndan gegen 87. (525) Seksen iple pek gok tayr stra srra bafla&. 85. rgtuugo "Tolonadt giizel olsun!" deyip. Eki kiizi tiirt kel-. sra ile ba!la&. crn cibek. kdn6k0: Siit kovasr. Kol l<avugturup durdular.50 / Manas Destanr (520) iki yilit gadrn gdzdti. Krrg. KlrE. Qadrnn iiziikiS3 salrrunca sepilenmiE deri gibi kokan Bwday-bek (ile) giizel kokan Ak-erkeg (530) kadrnlantopladr.KrE. Koy unun se mi zi ni kestirdi. "Kiiniikii' 1niin85 siisleri giizel olsun!" deyip. kalaylatrp koydurdu. 92. u gtuuE 9 (540) sabasrn gdrsiin.

bagrmrza blr\gelse: Krrg. Tuncer GULENSOY / 5l (550) Ak-erkeg'in gadrnndaoturuyorken.'I(an 6ovu.1 lii alh uzun adrmh Oyrot'un (575) azizkalanrnrn o!lu. 98. b'oti.. alirn avdar. (560) Kdkgti ile Almambet. Bagrmrza bir ig gelsegS yalmz baErna halledecek er kigidir!" Krk goro geliyordu. cfiisman: Krrs.g6 Ak-erkeg'in kadrm dedi ki: "Qadrnmrzrn dibine dtigmangT gelse. o srrada: 95. Dr. 100. cok belboo. kOtiinii 9. (565) Eve yaklaEmca. " tatay!" feryadr bize buyurulmug.Prof. ' 97. gizlice bak-: Krig. Krs. Krrkkiginin iginden uzun bacakhs Almambet kol boyu loo y$kseliyordu. ikisi geliyordu. Ak-erkeg'in kadrm (qiiyle) siiyledi: ile : (570) "Ddrt uzun adtmh Oyrot'txr efendisinin oflu. Atrnrn bagm burdur tam kargrma durdur!" 94. ikisi birlikte: 96. piiskfflltilusakh: Krre. Kre. (sevgili) balir: Krrg. 103. Okttd / ek0ii. kol bovu: Krre. sepilenmig deri kokan Buuday-bek giizel kokan Ak-erkeg. uain bacakh: Kr-rs. ikisi birliktees iki taraftan gizlicebaktrlar. srkalap kara-. altrn pbncemfi: Krre. . arlsln uzun. 102. piiskiitlti kuEalsplo2 Kara-han'rn (sevgili) 5u1urt lo3 kaplan (gibi) dolan Almambet! (580) selAm vermek bizde yok. sel6m almak sizde yok: selim size buyurulmuq. o srrada94 "Almambet geldi!" deyince. hl yakah Oyrot'un laymetli o!lu. alnn pergemlilot . l0l . co-o. osondo. (555) Krrk goronun cintinde. iiy doo kelse. . kapr eqiline grkrp beklediler. (onunla) yalmz savagacak er kigidir.

Krtaylardan Er-Agrq. 105. lo7 Uzun bacakh Almambet 6uru6ulo8 durdu. I 12 trmrklayan. attan tiigii kaldr 110. trrm*la-: Krg. Bir yrlkryr almrqtr. beyim.6urdu: SvirEi. ne oldufunu bilmez mi?" 106. sldlr -. bey(i)l. beYim! nerede bir boynuz grktr. atrm bir durup ben alsam. l14. fular: Krrg.ta: golbrr). beyim? dizinin ig yanmtl 1l kug pengesi ili-suyu'nun (kenannda) gezinen. beyim. orada bir atrm tuffnuqtum. viiriik at: Klrs. dizinin Qi yant: Krrg. burada: Krg. beyim. 109. I13. gilbrr (Manas. l12. beYim! giinde bir atrm yakalanm. l07. beyim.52 | Manas Destanr (535) Krl-ciren gibi yiirtik atmlB yulanm los Ak-erkeg yakaladr 16 atm baEmt burdu. karrira-. beyim? giinde (bfu) it sahp. (610) ' (615) Nerede bir boynuz grktr. beYim! O zaman dedin ki K0kg6-han: "De$er bilen Ak-erkeg. kug pengesi: Krrg. iginde bir srkrni mr olur. beYim! (605) '. Peginden grkrp kovaladrn. beyim. zerAfet: Krg. Ak-erkeg'in kadrnr gtiyle dedi: (595) "Krzrl-su gukurundall0 beyim. -vakala-: IGrd. attan (590) indi. I l3 beyi*.. lll .attan indi: Kug. krymet bilen olmaz mr?" "Soy-sopunu bilen Ak-erkeg. beyim. taktm. krzrl suudun oyunda. gengel. 108. attndan inmedi.lD da! gibi (yaptlt) olan Kiikgti-han "Benim atrmr almadr!" diye kut. (bir) kug sahp. l(X. beyim! nerede bir boynuz gktl. beyim! (600) Orada bir atmr tufrnu$tum. (onu) kagmaya zorladrn. Krzrl-su gukurunda: Krrg. beYim? Zarafetinrr4 neden yok oldu beyim? Uzaktan gelen konulum. buudan. ugul cerde. giinde bir sefer yaparsln. .beyim.

tung ibri$ir2o ahp (650) elinizi yrkayrn nakryh ibri{i121 ahp. gtrtl giigdk. Kiikgii ile Almambet-batrr' rn dniine koyup buaktr. bu ikisi. nakrEh ibrik Krrg. ytiztintizii yftaym! Koyunun semizini kessinler! Uzaktan gelen Almambet'e ll5. t l8 semaveri ocala koydu. gini fincan{ yiik burcundan grkarrp verdi. Tmcer. (640) "Kd. kololuu kumgan. O zaman Ktikgii Edyle dedi: "Sepilenmig deri kokan Buuday-bek. 17 (630) Birisi (arak) koyup verdi. 120. bediirliiii kumgan. Birisi (arah) sunup verdi. evin igine girdi gitti. l19.uS ga&nn kaprstm agrverdi. tung ibrik: Krrg. - -'_. Dr. elmadan aldr. ll7. ctimert davramp: Krg. . (ona) bir tulum cralr verdi. Krg. eyerinin iizerinde dodrulup attan indi. Giizel kokan Ak-erkeg. "Sarhog etmeyen gaylan. ategi alevlendirip: Krrg.kgti ile Almambet.. (625) grndrmail 16 tulum(la). kaymaktan (da) ahp koydu. giizel kokan Ak-erkeg. Prof. kanttan ahp (igine) kattr. ll8. Eekerden koydu. cdmert davramp lte gayr kaynattr.GBLE{{}ft S (620) Da! gibi (ulu) olan Kdkgti-han. tonkoyrip attan diigtii. . giizel kokan Ak-erkeg ateEi alevlendirip. eyerinin 0zerinde do!rulup attan indi: Krrg. martuulap. gini fincan: Krrg. (645) sarhoglu$u giderir!" diye sundu. gaydan verip igirdi. grndlrma: $arap tulumlannda Srngrrdayan kiigiik demir gubuklar. ottu cagrp ciberip. l2l . sarhog olacaklar!" diye.:_. I16. (635) (igine) ak-kuyruk (adh) gayr saldr.

koyu yelelil2T tor aygtrlarm alaca beygir ktimeleri iginde P.54 / Manas Destanl (655) kol baflayry durunuz! Konuk ka[am Syuk qadra. (665) nahEh ibrik atrp yiiziine su diif. Tan alanp atlnca. . toprak sagrp kogturdu. giin krzanp grkrnca Almambet diigekten kalktr. (konufiu g0tiirdiiler).Kiirtingii (adh) ata binmiqti. I25. (Yatmadan) yataEmr rsrttrlar. tokir Kri tolimak calduu. ahp vann igeri sokun!" Sepilenmig deri kokan Buuday-bek ile giizel kokan Ak-erkeg. (675) . im. suaya koyup balladr. l!Q. uzun ayakh Ktirdngii. iq atr: Krrg. Bahadrr dolan btiyiik Kiikgti. lfi:lew Krs' esik ar' at. (kargrsrnda) el ba[layrp (divan) durdular. 127. (670) ondan sonral2a kaprdan grktrlar. kbyu yeleli: Krrg. krsrr krrsak: tuu bee. (680) altmrg kazr[a bin kulunu balladr. Seksen kazrla sayrsrz kulunu . Koyunun semizini kesip soydular.-n: 124. Hangi trsrr hsrapt2s kesecelini bilmiyor(du). onilan sonri: Kris. birisi kapryr agnrz2 (660) dipei diiSekl2s serdi.tiiler. (685) hangi ig atrnrnl26 kalabahk yrlkrmn arasmda iiteye beriye dolagtr(lrm bilmiyordu). Almambet' in kargrsrnda K0k9d duruyordu. (onu) ahp igeri lioydular Tung ibrik alry eline su diiktiiler.

. Krzrl kor (gibi yanan) Oyrot'u (700) ahp buraya getirdi. sebatlr: Krrg. Han Almambet-batr'rn bagrm onunla selimladr. telegeyin tetis krl-. gayet kiigiik iki krsrak: Krg. temene. 129. kdk. birinin takrtrs dilerinden aynlmca ls (695) Han Kdkgii bu iki krsrafr kestirdi.iihflt-iH'kubbesinin Parga. birinin takrtrsr digerinden aynhnca: ikisi birbirinden 6ynhnca. Krg. Biirkiit kugunun tepelifini dtizeltti. g u valdumr3s gelikten yapfilar. Tuncer GULENSOY / 55 (690) gayet ktigiik i1i 1tro1l28 va61. (bu krsraklar) gaprazvanr2g durdular. Her geyi uygun krldrlarly. 133:f. eki biiykiil bee. btitiin yurdu zen ginlegtirdi. 13. giindiiz onun yiiriidiilii yer. (710) kocakanya kuyruk yalr giynetti. guvaldu: her geyi uygun krl-: Krg. (705) gadrnn tiind. sormadan Eecer32 iyi mi olacak. Han Almambet-batr'rn gece yatacafr yeri zenginlegtirdi Haydar-han'rn alnn tahtrmn <iniinde oldu. Dr. l?3.Prof. Ktikgti'niin kargrsmda yfiriiyen krk qoro (bunu) krskandr. t30. ziifiirtleri Geline serpug giydirdi. Biitiin yurdu bay krldr.4. sormadan. kargrhkh tepigtiler. 5"6u1131 Almambet-batr bdyle yaptr. Gtin berbat mr olacak.ii$iner33 kadar ya! doldurdu. arkl-terki. gaprazviri: Krrg. (715) K6kgti'ntin tistiinde oldu. Kdkgd (bu krsraklara) yakrnlaqrp geldili zaman. yukandaki alastan yuvarlak 135. srnktarrnrn iisr ugranyla rutulan. l3l. Kiikgti'nitn zayrf (halkrm) yallandrdr.

tengsinip. Buuday-bek'ingadrnnda konuk (olup) uyuyordu. (730) . . : itlr. k6fi rden grkary Almambet.firi yanmdan grkanp atsrn!" dediler. (750) bagkasr s0yler diye duruyorum!" Sepilenmig deri kokan Buuday-bek. (740) ' (745) Ak-kryaz goro dedi ki: "Yukandan I39 gelip kiigtimseyiplaO krrk gorodan btyiimseyip Tann'mn yiicelttili lal Efendime denk batrnmrn kadrm ettilila2 lAlmambet). kukrmrzdan gong137 oldu. hr F'i .56 / Manas Destanr (720) "Uzaktan gelen Almambet. kiigiik inisi Kiik-kryaz gorolarur yahgilan gelip ak gadva girdiler. beyimize derikr36 oldu. Tan afanp atanda. Buuday-bek ile kalkanda. Batrr dolan Kiikgti Han. dnlerine oturup durdular. (725) 6uri1138 iEler yapmasrn! Uzaktan gelen kf. (Ama) Kiikg6-han'a stiylersem. l k t l! il kensinip. (735) ulu a$asrAk-kryaz. o da hamna sdyledi: "(Bunlan) ben de biliyorum. krk yi[it btiyle konuqtular. Ak-arkeg'in dtigeline Almambet girmeyi diigiiniiyor!" dedi. giin krzanp glkanda. Kdk-kryaz adh goro dedi ki: "Ben de giiriip duyuyorum. Bir gece Han Ktikgd.

: Krg. Almambet. l$. (765) "Bu Almambet (adh) batn beyim Ktikg6 ga[rdr!" dedi. (775) zU$iirtleri bayttttm.: (785) ek tengel47 paramr sagarken. lazrl kor (gibi) yanan OYrot'un yiiziinde bir kdtiiliik sakhyorl4s (gibi) giirdiim. ak teneei Giimiis sikke. "(Peki) varayrm!" dedi. KrrE. 145 gadtnn tiindiigiine kadar may krldtm. I. kefe: Serpus. TuncerGULENSOY / 57 (755) "Kadtn krskangh$r ile siiyliiyor!" (diye diiqiineceli igin) sdylemekten vazgegtim. !il:." Kiikgii o zaman dedin ki: "Almambet'i galrnn gelsin! Bu yaptrlrmn cezaslm vereYim! (760) (E!er) Ak-erkeg suglu ise. kiiriin'. . yiiziinde bir kittiiliik saklamyor (gibi) gtiriiniiyor' giiztinde bfu ktttiiliik saklamyor (gibi) giirtiniiyor' olmadrk s6zler149 sOylemig olmah! 143.l4 fakir halkr bay lcldrm. (onu da) parga parga kesip yok edeyim!" Kiik-kryaz adh goro vardr. 145. geline k e t e 146 bagtattnn. iingii bozuk 149. {l ij. Krre.mav krl . ongor Eumduk kep.. KrV. 146.: Semiz et-.: dir. yapacafrm dedi[im vazifemi yapmadrm mr? benim hangi yerimde eksiklik buldun? (7S0) Gegenlerde ti ihr $t 1i. al'atekem: Kudretli babam. bay kil . (770) zaytflan may krldrm. olmadrk sOzler: Krrg. 147 . yaiumde birXtttiiliik sakla . giiziinde bir k0ttiliik sakhyor (gibi) gtirdiim. "Selimiin aleykiim!" dedi. baglan : kaytttrm. ka[anr 6ldiiriildiiEii zatnan. (O da) "aleykiim selim!" (diye cevap verdi). (bu) Ktik-kryaz adb goronun. KrrE. yalnrz gelen Kdk-kryaz'rn.KrE.: Zengin et-. ii. Dr. btittin yurdunu baY krldrm. l48. (Sonra) Almambet Haydar-han'a (diinerek): " Al'atekem 143 Haydar-han.Prof. kocakarrya kuyruk yaP gidnettim.

duu dep. gelir sana sOyferim: y:rman sdz ol'ursa. yegil otlarla kaph lst (yerlere) girdi. Daha 0nceki (her) geliginde. Ayala kalkan goro yok(tu). cakErluktuu kep. . Eizf. bu ocalrn kargnrna oturup kaldr Almambet. sa! seldmet ol. 155. gorolar hayktrorolrl 53 ayafia lcalkartar &. dar gegitlerden grktr. tdrti. haykrrarak: Krrg.icetsz (igeri) eirdi.l54 Kaplan (gibi) doSan Almambet. Krl-ciren adh atrna bindi. gizlice: Krrg. kaplan (gibi) dofan Almambet. Han Krikgd'niin gadnna (800) ' (805) vanp attan aga[rya indi. yegil otlarla kaph: Krg. (atmm toynaklanndan) ombo-dombu (diye) sesler grkartrp. Kara Han'rn balast. beyleri bu K<ikgri (de O'nu) (810) . bey: Kug. 152. 154. igte o. sel6m verip (igeri) gidi. "Aleykiimseldmlf' (diyecek) yok(tu). sa! tarafina oturtup: Krrg. "Aleykiim" ile igleri yok(tu).ateEin baqrna. kdktiiii. oturacak yer veren treyl5s yok(tu). hl zrhrru giydi. sa$rcakla kal. Orada oturan Han Ktikgd uzafim$ oldu$u ayalrm toparlamadr. sa! tarafina oturturdu. ongdolop oltura berigi. l5l.58 / Manas Destam (790) Hayrrh 162l5o olursa. 150. (820) yrmulu gdziinii agmadr. hayrrh sOz: Krg. derim (795) dert etme. oradan tlteye giderim. (atrm yaydan fulamrg) ok gibi selirtip gitti. (815) "Sel0miinaleykiim!" dese. Almambet gadra her giriginde. derim!" Kaplan (gibi) dolan Almamber. giptep. 153.

156. 164. irnir Krrs. 16l . bozamn iEi bozulsun ktitii kigi yanlsrn! (835) (840) (845) "(Ey) rl rl . l' tek bilinen Tann'ya (850) (hig) Eiipheyle bakmadrn mr? inat 16l efendim var idi. ar[aml63 yok. igte bu ya!). (kendini) sana vermedi mi? (sen) mutlululu iildiiren yiSit bir eftssint"r62 Almambet (bu sdz iizerine) gtiyle dedi: "Tann istedi. O vakit Almambet giiyle cevap verdi: "At(rmr) kogacak yeri(m) yok. yiizlerinde kitttiliik saklamyordu. argam: Qaresizfikl Krg. 157. ekE/ake: Amci "yagqa biiyiik erke!-e hitap tarzr". Krrs. donumun yamanacak yeri yok. siiyledi. brgalr ahp kruna koydu. denk et-: Krrs. sdyledi. efendimin inadrru ls (855) ahp g6tiirmeye geldin sen! Ak-erkeg'in kadmmr istedin. ApEr 1*u1ul57 bulunan K0k-kryaz dedi ki: sen uzaktan gelip hava atanlss krrk goroya caka satan Tann'nm beyim ile yiikseltti!i denk ettilirse ii.Prof. q0pheyle baktradrn mr?: Krg. gara: Qare. giyim istesin!" diye siiyledi. Dr. Tuncer GULENSOY / 59 (825) Qorolara baktr. 162. oolukma (Manas5ta : ulukmil. (830) verileni bana iyi "At gerek olursa. " . tarbaybr? (: bu delil mi. Ak-kyaz goro gdyle stiyledi: "Bugtinkti aldrlm sana iyidir. g0zlerinde kOtiiltik saklamyordu. s0yledi. 160. Krg. "Bagka ne alrrsa alsrn!" diye. Krr[. Y ere arkrterkirs6 gizdi." 159. b66diisit-. 'Diledi[i her geyi alsrn!" diye. asaEr tarafta: Krgi fiimiingii cakta. hiv-a at-: Krrg. don bana gereksiz!" dedi. "Giyecek gerek olursa. at istesin!" diye. 158. at bana gereksiz. 163. Oddsii-. Kudret istedi garaml64 yok: arkr-terki: Caoraz.

sulfiu.ionE'ahardaki hafif derin"lik: Krrg.): Ekmek. vulaf: 172. terlemeyen: Krrg. (875) (8S0) aldatmak igin. 165. Kvg. bir) ince kuyruklur14 taynyok idi. kiik ceke: Bir gegit krymetli ayakkabr. 6el alaga (= bir at donu). 174. yulaflTo yok! Almrq idi qeref ile altmrt dokuz mal ile. kad6h: Krs. "Elbise gerek olursa. (fakat. beylialaqa: Krrg. terdebes. baslansrcr. 167. (bir de) giyecek gerek bana! damgahdanl6s begi yot beyli alagal69 (donlumun) giizeli yok: amnmqlardan altrsr yok. 165. c*nEr ilkbfiann . kongur salkrn. ala galbrrt cas: Yer yer kann erimesinden olugan agrkhk. 176. 168. Almambet at iste al!" dedi. Krrs. Kris. l7l. Krig. 169. Krrg. bu agrklftlann ortaya l73. Kaplan (gibi) dolan Almambet be$ kadehl67 dolusu igti. nanl<Fars. 170. elbise iste al!" dedi. krl kuyrukl 175. Almambet b_atr Eunu sOyledi: (870) "Ben at istiyorum.60 / Manas Destanr (860) veriverin burayal65 araktant"166 Arak ahp geldiler. samur kalpak Krrg. O zaman KOkgii dedi ki: (865) "At gerek olursa. ' Tekegi'nin terlemeyen 175 altm bilek. kig telpek. baktr toynok(h) (atr) (885) Ktik-ala'yr ver bineyim! Kttk-kiibit (adh arhrm) ver giyeyim! Kara samur katpafiI76 baqrma versin gegireyim! dkgesi yiiksek kdk cekeyilTT ver. veriverin buraya: Krrg. arak: lcki. dameah: Krri. tmr. 177 . kogturun yalnrz ala galbtrt cas172 ile geldin yalmz sonbahardaki hafif serinlikh173 gtiz ile krk adam boyun var idi.rakr. ince kuyruklu: Krrg. beleeliiii. kele. yemletin yalnrz yetmig batman nanl7l ile.

Dr. bakrr toynak: Krrg. rengine galar beyaz. ayalrmagegireyim! "iste!" diyorsan. yiyecek hususunda kanaatkdr at. Tekegi.. hangi. (895) sarr alaca atrm sayrsrz. hangi sar'ala(yr istiyorsun?)" O zamanda Almambet-batrr qdyle dedi: " Gdfisiimde carum bir". bahr toynak. obur: Krg. Krg. (o atrn) lagmr sana kim verir? San-ala'yr bu istiyor? (o atrn) budunu sana kim verir? (atrn) bagrna kamgr (vurun) tirkiitiin. t. yularh: Krrg.Prof. (bohgayr) agmayrnca giiremezsin (905) en baqmdan stiyleyeyim! (910) i Tekegi-mergen geng idi. dostum! yularhda179 mahm bir. 180. ni . Krrg. oktoluu / noktoluu (<Mo!olca: nokta). budur istelim!" : il {tr . lM.). krrk goroya caka satan. hangi. kr: Krrg. ces tuyak. K0k-ala'ru ver! Bineyim! Kiik-kiibii'nii ver! Giyeyim! "Rica et!" diyorsan.i 1t! Thnn'nm yiikseltti!i beyim ile denk ettili ffi. O zaman Kiikgii gtiyle cevap verdi: "(Ey) uzaklardan gelip hava atan. l8l.sorgok. gal (: Kiil . kiil rengi kula. TunceTGULENSOY/ 6l (890) .n (920) ffi ti iii iir ij' Kdk-ala'yr bu diliyor. yiiksek da! yaylasrnda dolmug: Krg. kula: Dayamkh. istediklerim bunlar! "Dile!" diyorsan."178 atrm pek gok. 178. Lu1u180 tay idi. kdk ala: Agrk mavi benekleri olan.' 179. ili!. mustakka tuugan. dostum.ts3 yiiksek da! yaylasrnda dolmug 184 Kiik-ala'm. 182. 183. (900) 'A[amda dilim bir" .s lall (915) ffl. bohga iginde elbisem br! sdylemeyince bilemezsin. iiteki Tekegi'nin terlemeyen Attm bilek. dilediklerim bunlar! Ktikgii (de) kalhp Eunlan stiyledi: " 11111-". hangi Kdk-ala. Konurbay o6urtst krr182 (at) idi.

kahrol!: Krrg. K6k-ala'yr bu (kiqi) isriyor. beren . (e[er) vermezsen. (bu) Kalmuk nigin gitmiyor? Uzun ayakh Almambet giiliimseyerek gOyle cevap verdi: ' (950) ' (955) . Haydar-han'rn balasr.62 I Manas Destanr (925) yakasmr srkr yakalayrn! "Qrk!" deyipce. alzrndan grkarsana! Kara samur kalpalrn heybende duruyor mu? Ben alsam onu olmaz mr? Ben giysem onu olmaz mr? (945) Kiikgii o zaman qtiyle dedi: "Uzaklardan gelip hava atan. (930) sonra kalkrp qunlan siiyledi: "Ar!r bir atan Kambar-han. it (gibi) gider. krrk goroya caka satan. (bu) Kalmuk neden gitmez?'. yakrn atan Haydar-han. Almambet. Almambet duran araktan beg kadeh igiverdi. 185. Kcikgd! A!il a[rl koyununu it bassrn. (aun) krgrnr sana kim verdi? Sar'ala'yr bu (kigi) istiyor. Tann'mn yiiceltti[i benim ile denk ettifi. yakrndaki ki giler gtiriiyorlar. Almambet. it Ktikgti! Sakahn dolsun bit. (935) deliqik dolan Er-Kdkgii. (940) 'Verdim!" diye. it Kiikgii! Sakahn dolsun bit Kiikgti Kaburgandaki bitler duysun. it (gibi) gider. kal!. kahrol!185 Haydar-han' rn Kdk-kiibti(sti) heybende duruyor mu? uzaktaki kigiler hissediyor. . budunu sana kim verdi? "Qrk!" deyince. (960) "Atanln mezan. Hep birlikte havlayan itler duysun! Atanln mezan.

koc"akan: Rrre.l88 krhg ile koparmazsam. eikimsieen. 187. kebic: Pabuc. etsem-: kamsrga senep krl -1= L"*n'ra g<ire paylaqtrr-).Krrg. Dr. dobulbag / doolbaE: Ahcr kuEla avlanrrken kullamlan kiigiik davul. (eeO) gay yatalmdaki yrlkrm.3ff?i#"jlff:'fl ln.. "Almambet" (denilen) adrm kurusun! Ulu kran kiigiilti. kamgr atarakl92 (avr. benim "Almambet" (denen) adrm kurusun! 186. 190. Krre. ile Krg. kendiiri beEbn"en: Kfre. ranrran rp. siiriip gdtiirmezsem. etinden lediye'ver-: Kug. . Tuncer GULENS'OY I 63 (965) ap$ aranr bit bassrn! Kebigini 186 dikmezsem.igfi. taylan ve buzalrlan ballamak iginkul- Krrg. l9l . vamactan asaEr: Krs. keinoir. soogatka karmap ber-. kendini be[enenl9l erlerini. taksim etsem. tokmak Krrel kiincdk. senin kocakanyrl8T ripmezsem krhcm yere gakmazsam. DAVULBA$'rma196 vurup. (970) kaprsrmntokmafrm. t dt d g dliitsg b oz g adv rn yamagtan agalr 190 diigtrmezsem. korkutup kagrrmazsam. cele: Ugldn iki kazrliballlnarak gerilen. iiztk'iin birleqti[i yerin bir pargh fukansrndan sus. benim "Almambet" (denen) adrm kurusun! itkbahar merasmdaki yrlkrnr. (onlann) ortasrnda bulunan (980) altr yagrndaki Ktirpii-can'r ince bile$inden 193 tutmazsam MANAS adh beyime av etinden hediye vermezsem.. obanrn drs tarafindan tuurduk gegerek obayr kufatan qerit qeklindeki 133:. tiis. yeni gelininle yatmazsam. tOtOgd: Krrnirzr ve bayaz keee parQalanndan dikilen. 188.hof. gilmardan'r galmazsam.Cy llb. l95. 189.lg4 (e8s) benim Almambet (denen) adrm kurusun! Kna cele'yi195 P"rlO almazsam Uzun c elka' yr sarmazsam. (97s) kiigtik krzrn biiyiigii.

199. 2@. ant gert.63). buruksuugan (Manas. tiEi ketik. ayag (KS. . g0nlii cetik (Manas'ta : qetik). benim "Almambet" (denen) adrm kurusun! (1000) Sa!-esenle7 ol Ktikgti sa! ol! Y"*in198 senin boynuna. dost: Krrg. Almambet (atmr) siiriip grkrp gitti. yemin: Krrg. ?-05. kog 198. ben andrmdan kurnrldum! " Krl-ciren (1005) Kaplan (gibi) dolan Almambet. ktl ztrhmgiydr. 64). 200. Kalabahk Naymanlann (bulundufu) pek gok gadr(lar arasmdan) "Kadrini bilin!" deyip alan pek gok 199 Nayman yurdundan (1010) "Qok giizel!"2m deyip alan Kara-gag'rn gadrnnda Ak-erkeg sagrnr ykryordu. basiretli2o3 dost2& igin nedir ki? (1020) Kara-han'm balasr kaplan (gibi) dolan Almambet kalkmrg gidiyor. ogolo suluu.ta: buruksurgan). Ersiz kalan Kara-gag'rn digleri krnlmrg2ot iO'. gdnlii uzalr gdren: Krrg. giizel kokan: Krrg. pek gok: Krg. (1015) (Fakat) giinlii uza$r gtiren2uidi. 206. 201 . 203. ayar (KS.I. 204. Qadrnnda sagmr yrkayan Ak-erkeg'e gOyle stiyledi "At. rica ile vermedilin Kdk-ala'yr.64 / Manas Destanr (995) YalvartrpvermedilinKdk-ala'yr (senin) altrndan ahp binmezsem. basiretli dost igin nedir ki? elbise." Giizel kokan2o5 Ak-erkeg. Krrg. I. nwndiliyiM 197. basiretli: Krrg. oorgun kdp. Sa!-esen: Krrg. (adh) atma bindi. gok giizel: Krg. mandili: Kadrn baE iirtiisii. siiriip grkanp binmezsem. - kuna. diqleri krnlmrE: Krrg.

TuncerGULENSOY/ 65 (1025) ahp bagrna giydi. torol-: Biiyii-. (1055) sen dahi Kiik-kiibti'yii giyin de git. (1035) kurt enili gibi uluyup. dost! atrmn bagrnr buruver. astrnan krya bas-. gdztiniin sa! iistii: Krg. Almambet. giiliince.Prof. qimdi egile grktr. (1050) Kdk-ala'yr isteyip giireyim! Kdk-kiibti (adh arhr) isteyip giireyim! Gitsen dahi. Sagmrn sa! tarafim alarak gtiziintn sa! tistiine2oT gevirdi. yolunu kes-: Krrg. Sagrmn sol tarafim alarak giiziiniin sol iistiine gevirdi. ogo. soganguk: Qocuk doEurmamq kadrn. . Almambet!" Atrmn baEmr burdu. ?fi. (1030) Altrndan sag ballanm bir kucak kuymfuna ay tol<a takn. iag kozuday. 212. Giimiiqten sag ballanm bir kucak kuyruluna giineS toka taktu. Almambet gibi batrnn yolunu L"sstsk2l2 Ak-erkeg (ona) giiyle siiyledi: (1045) "Selim demek sizde yok. kiirek gibi digleri parladr krmrldayrnca. Kng. Almambet. Ak-erkeg gadra gelip girdi: 20l. Krg. dost! selima karErhk vermek bizde yok. ong geke. taze kuzular gibi2oS 1o1o16o209 " solango|r2lo "* t s1e16u2ll (1040) Han balasr Ak-erkeg. 213. (sen) bu yerde duruver! Ben beyime gideyim. Almambet. orol-: Qele gekline koy-. Krg. . ttteki: Krg. Kiik-ala'ya bin de git! Gitsen dahi. 210. 61sh2l3 yerde durdu. misk gibi kokular sagtr. 2ll. 209. taze kuzular gibi: Krg. it yavrusu gibi titreyip. Dr.

66 / Manas Destanr (1060) Er Kdkgii beyim. daf srrtr: Krrs. kdk olaralikalmrqtrr.. yalnrz tiine. (1075) can meleklen'min hepsi. becen v-e tiinek (<tiin+e-k) kelimelerinde ^-_ .Krr[. ey! Erli$in vardr. higbir geyle il'gin yok!2ta (bir) at yiiziinden dostluk bozulur mu? (bir) don yiiziinden dostluk bozulur mu? (1065) Ktik-ala'yr sakrnayrm! derken.'i*lx#lf. Krdu : fhzrr (al6yhissel6m).lg: estengke menen ising cok' 219. Kahrol!:-Krrs. Kne. hay v a n me I e kl e r i min hepsi. ktip yrlkrdan oldun. bugiin tath siizlerle avutarak2l9 (stiyle) burada kalsrn! Yarrn aym sekizi. Kdk-ala'yr verrnezsen. 2n.(<tiin+e-) 218. yann ayln sekizi. (Onun) peginden g*mrg gidiyor. (1070) 1iip216 sayarak otursam. 217 3li: lililltd J"tf. soyun-soDun: Krs. Bugiin ayrn yedisi. oldukga gok2l5 (attan) aynldrn! giin sayarak otursam. sekizinde bir gadrnndan siiriip grkannca. kaprdan grkarak baksam (ki). Almambet gidip vannca. Bir yrlkryr sakrnayrm! "derken. Almambet'in geldili aydan bugiine kadarken. Krg. (1085) yrldzm sa! omuzuna koymugtur! Da! srtrm22o dolagmcaya kadar. tiiokii. 220. tath stizlerldavutarak: Krre. _bel gibi krzrl sOltit biter I I bir egin Tann (sana) yardtmcrdr: gadumr(n etrafint dolagrncaya kadar. (1080) Senin soyun-sopun2l7 1u6to1run2l8 . fiin': Gece (Noc Bu krilime Tiirkiye Tiirkcesinde unirtulmus. ' . i& (1090) gadrr gibi krzrl sOliit grkar Koca Kldrr22l (sana) yardrmcrdrr! Bashlm yer bak olur dayana[rn tek Tann'ya cakz2 olur! Kaplan (gibi) doEan Almambet. bel avlanal 4l . kil!.bilgin yok.). 1080. 216. yldrzm baganp almrEtrr.cak: Yiin. aldao soolao.

Prof. Dr. TuncerGULENSOy I 67

(1095) tath s<izlerle avutarak (siiyle) burada kalsrn!"
O zaman Er-Kiikg6, (sen) giiyle dedin:

"Kdk-ala'yr vbremem,

Kdk-kiib'yii iirtemem, gidersen, riziin gidersin!"
(1100) Ondan sonra Ak-erkeg cevap verdi: "Kdk-ala'yr sakmayrm!" derken,
gok yrlkrdan oldun,

"Bir yrlkryr sakrnayrm!" derken,
oldukga gok (attan) aynldrn.

(1105) Rica edip verrnezsen Kdk-ala'yr,
altrndan

alr

Almambat.

isteyince verrnezsen Kcik-ala'yr, siiriikleyip grkanr Almambet, avuglanru birbirine vurup223
(1
1

10)

krgrm yere koyup224 (oturursun!)" O vakit Er-ktikgii, (sen) q6yle dedin:

"Kiik-ala'yr (ona) verin!
Kdk-kiibtt'yii giydirin! Almambet'i ahp getirin!" Qorolar2s gelip dediler ki: "Almambet (adh o) Kalmuk, sarhoq oldu, bir dikigte beE @ardak) igti, daha sonra beE daha igti, ata binerken beg daha igti,

(l I 15)

(1120) Almambet (adh o) Kalmuk sarhog oldu! (bir) k0knar'rn226 gtilgesine
yatrp kaldr Almambet oradan kalkrp gelir." O zaman Ak-erkeg dedi ki:

(1125) "Bu txiyle Kalmuk de!ildir!"
(Qadrr) kapsmr agrp baktrlrnda227 Ak-erkeg, Almambet gekip gitmigti "Ktik-ala'yr ahp getirecekler!" sanmrgtr; gok beklemekten usanm4tr Almamhit.

223. avuglannl birbirine vurup: Krrg. alakanm gak koyup.

?#:

226. kitk-nair: Kre. Eareav.

[lif'"ili[!

feJw'

xoe.'xiitiit

cerge tak koyup.

2Z7.Krg. bak: ffaf.

68

/

Manas Destanr

(l 130) Kdk-ala'yr

ahp getirmeyince, Krl-ciren (adfr) atrna binip, Manas'tn yamna gitmigti. Yakup'un ollu er Manas,

o gece bir diig gtirdii, ateg etrafinda pek gok giE gtirdii.

(1135) ertesi sabah kalkrnca, gorolanm ga!u&: "Kuk'ln bagr Kr!il'rm! B oz-golok' a binen Qabay'rn!
Yedi-su'da yemek yiyen

"

(1140) ey, srrta atrlmrq olan (palto)228 Slrgak'rm Kiik-gebig' e binen Sereg'im Kutunay'rn Kuu-cigit, kurnaz $un-cigit!

kak[(lii) Yag-uul, (l 145) Bay'rn ollu Bakay'nn! Ak-balta olluBolot'um!
da[rmk
B

eyke gorom, Cayzan'rn!
- s ti

Ak
(

ii

k'tin229 balasr!

I

l50)

DaS(lar)rn Biirkiit-batrr' tm 2s, su(lar)rn Sazan-batlr'tm231
yeniden232 atrlan Kan-keldi'm feldket getiren 233 Can-keldi'm

Iraman'rn lrgr-uul Yrtrlam y.rmayan,
(1

!234

155) bozulam diizelten,
tu6t 6i1623s Acrbay! Kene'in ollu Ken Canbay, alolh dolan Er Qanbay ! P11s1236 kara T0liig'iim!

srta atrlmrg olan (palto): Krrg. celbegey. 229. Krg ak-stiOk: Asilzide. 230. Itug. Biirkiit Karakug. 231. Krrg. Sazan: Sazan bah!r..
?2,8.

?32. yeniden'. Kug. kayta. 233. fel6ket getiren: Kug kara coltoy. 234.Krg. rrgr: Kahramanhk destam s6yleyen; gAir. 235. tatb dilli: Krg. cat* tildiiii. 236. falct: Krrg. tOlgiigii.

Prof. Dr. TuncerGULENS0Y

I

69

(1160)

krk goronln biil6g'tm!238' Kazak'tan gelen Kolmon-bet, Klrglz'dan gelen Calman'bet! Kdfir ile Miisltiman segme239 kvan'lar?&
Hediyem23T

(1165) elim ile yurdumdan segilmiq yilitler Karabaytr24l Kazanat
hepinizde zzamat242 gece tilkinin izini bulur yamlmadan
(1

170) taylak'rm243 gzzl'um, Tdriikiiy
karanhkla

karsak'rn4 izini yamlmadan
!

bulan

Kaplan' rm, t aylak' wr, Ennl'um
Atakem YakuP-baY'a siiYleYin!

(1175) Ben ateg etrafinda Eig gtirdtim, Ben gok giizel (bir) diig gOrdiim
Etini ikram etsin! Krmram ikram etsin!

:

Diig(iimii) Yoran kiEiYe

(l180)

ben miijdesini vereyim"! dedi.

Bozulam diizelten,

Yrrtrlam yamayan, Tath dilli ActbaY (ata binip) y0nelip (1185) Yakup-bay'a geldiler. "seldmiinaleykiim Yakup-bay, atam!", "AleykiimselAm AcrbaY, balam!"

Altrn tahtrn iistiinden
Yakup-bay agalr indi, Bagrnda kalpa$r yok bag agrk, (1190) ayalrnda kepig?as yok yahn ayak tisttinde gepkeni Yok gaPansrz

indi ocak bagrna, Bu ocafrn kargrsrnda

Yakup-bay

oturuYordu.

237 . hedry e:

Krg..iibiil gii.

238. Krg. b0l6g;Ozel iyn; diEer. 239. weme: Krg. (mecazi) kargap algan. 2n.KIiq-. kran: Cevik. qiilesen.

Ul

M2. Kfis. azamat : Azamet. 2A.KnE. tavlak: iki vasrna sirmis zm.rrE ka'rsak: Boikri tilkisi.
245.

.KEE. karabayrr: SaftanTtirtmen atr ile adi attan dolan.
deve vawusu.

Krg.

kepig : Deri gizme.

70

/

Manas Destanl

(1195) Acrbay gora gdyle dedi: *Melek gibi beyime
belge verilip kalmrgtrr,

azametli beyime igaret verilip kalmrgtrr!

(1200) Beyim Manas bu gece ateg etrafindd Eig giirmiig, gok giizel2a6 Oir) diig gdrmiig, "Etini (sofraya) getirsinler,
Krmrzrm ikram etsinler!" dedi.

(1205) " Diig yoran kiqiye (hediye) vereyim,
dtigiimii do!ru yorarsa! "dedi,

Okt&47 dan seqme mal vereyim Bohgadan segme don vereyim, dedi.

Diiltinii kiitii yorarsa, (1210) O$lu gider Urum'a krzr gider Krnm'a!" Acrbay yenidbn2as Manas'a diindil: *Atekeme sdyleyip geldim!" dedi. "Etini sofraya koyacaklar, (1215). Klmrzmr ikram edecekler!" Batu Manas ayala kalkarak
"Agrn kapryr! diye, stiyledi.
Manas-han evden grktr.

Ak-kula'ya (L220) " udalasr yiiksek,2s0 sai.nst algak"
Sabrrsu
doPan2a9

cesur do !,an25 I Ak-kula'ya; krsa yeleli, oldukga zayf rlgigekici Ak-kula; higbir attan geri kalmayan,

(1225) ayalrna yuvarlak

.

no7252

gaktrmayan,

(iEte bu) Ak-kula'ya bindi.

Bu Qinli ustanrn

(bir zamanlar) zahmetle yaptrfr;

tu Rus ustamn (da) 2fi.9*.
A7.Krg okto: Yular [< Mofolca: nokta].
?!!. cesuidoian: Kug. dktdm fuugan."
?5l2. nal;

giizel: Kug. ogolo (KS. II, 58?: ogolo ele gakgl: gayret iyi).

24E. yeniden: Krrg. kayta. 249. sabrrslz doEan: Krrs.

tikiim tuupan. 250. crdalasr ytlksek, siEnsr alcak: Krrg. iirkiipii biyik, ceeri bas. Krrgltuyak.-

(1230)

daha

bu

iyi yaptr[r; Kalmak ustanln,

mrnltryla garkr stiyleyerek yaptrlr, pistonlu
tiife[in253 sagmast 6o7r,*ron254

(1235) pt11"2ss mermisi erigmeyen; Ustiindeki Ak-olpok adh ak zrrlu giydi.
K0rniir bu lunmadrlrndan
su

iginden gegilmez srk orman256 yok edilen257 / at' a258 su yetmedi[inden,

(1240) sdluk prnar2se kuruttuklan;
e$eler dayan madr$rndan, otuz e$eyi diizledikleri; krgl* vaktine kalanda, karrn ya!1260 ile bumban

(1245) en iyi (adamlann) gelip sardrklan;
yazhk vaktine kalanda yeqil,26l srk ve yiiksek262 otlara.yaydrklan giiglii dursun diye,
insan karunr

(1250) sivrisinek263 hortumu ile katrp
(su verdikleri) krhcrm beline kuEamp,

Yakup-bay'a (dofru) seyirtti. O'nu gtiren yurt halkr, "babasr Yakup-han'r mr iildiirecek,

(1255) ya da anasr Qakan baybige'yi mi?" dediler.
Yurdun biitiin insanlan, Manas'rn peqine diigttiler,
vanp Yakup-bay'rn gadrnna girdiler.

"Karlrtrkh her yere bat'ayak26 koy!" dedi. ttfek Krrg. barang (<Fars.). 254. sagmasr batmayan: Krrg. ogl patmagan. 255. Krrg. kelte: Bir nevi eski zaman tiifefi olup, Semetey Bahardrr'rn tiifelinin adr da "Ak Kelte" dir. 256. iginden gegilmez srk orman: Krrg. kdngkd tokoy. E7 . yok edilen: Krg. coyulgan. 258. Krrg. sufah Hayvanlara su igirilen yer, yalak. 259. prnar: Krrg. bagat. 260. kann ya!r: Krg. kazr.
?53. pistonlu 261. yegil: Krg. kOk. 262. sft ve yiiksek: Krrg. giber. 263. sivrisinek: Krg. girkey. 264. Krg. bat'ayak: Kadeh.

72

I

Manas Destanr

(1260) Bat'ayak'r igti. Fatiha o1u6o265'
Fatiha tamamhnsrn, oturunuz!" dedi. Sonra.Manas (gunlan) sdyledi: "Elim ile yurdum var, (bir de) segme erenler266

(1265) Kafu ile Mtisliiman
(hepsi) segme krranlar26T melekli dziime belge verdi bir agikl2ot (azbeline) dziime

(1270') ikaz verdin tiziime!
gece yafip diiE gtirdtim, gayet iyi26e diig giirdiim diigtimii do$ru yorarsan,

okto'dmt segme mal veririm! (1275) Bu Krtay ustasrrun
zahmet ile yaptrfr, Bu Orus ustasmrn

'

diigiinerek yaptrgl,

pistonlu tiifertin mermisi batmayan
-. iistiimdeki

(1280) kelte (tttfepin) mermisi defmeyen,

Alglpok

(zrrhrmr)

bunu goztp2To vereyim ben! diigtimii 166i271 yorarsan

ollungiderUrum'4 (1285) krzn gider Knm'a,
bagrm koyun gibi keserim,

kamm su gibi dtikerim!" lgki igerken yedi$i et ile

igtifi krmrzr kusup grkardr. (1290) Buyurttaki insanlar (gok) korktular. Yolu iyi olan gtisterildi; yagr biiytik olanlara niyet etti:
battr dofan er Manas, has g elilcten2T2 1t1"tnt
255. Fdtiha oku-:

266. secme erenler: Kre. ekceo alean. 267. seqme kuramlar: Kirg. tialgap-algan krran.

Krs. bata krl-.

TQ.elypt iyi: Krlgl Ogolo zlu. cozuoi lllrs. u€crD.
271 .

268. isikar: Krrs. Avan-

gaksay.

ktittii

Kughizrili.

2i72.has gelik: Kug. kara bolod.

Prof.

r)r.TlEclh.nwl?l

(1295) tutup yakaladr saprndan,
gekip grkar& kmmdan; atasrna iinden saldrrmaya niyet etti. Bozulam diizelten, yrrfllant yamayan,

(1300) tath dilli Acrbay,
Acrbay ayala kalktr. Beyine bakarak giiyle dedi: "dla-da!'r ag, beyim, alar su273 ili'yi geg, beyim,

(1305) deniz (gibi) ili'ye ulramadan geg, beyim, detuP14 fii'ye dal, beyim! Diig'tinii siiyle duyahm beYim
Diigiiniip bulahm sevinci, beyim! Olse de Acrbay iiliir, beyim! (1310) (diiEii) yorsa da Acrbay yorar, beyim, Korkan yurdun yiirefi, bir hopladr, (bir) durdu (Ondan sonra) Manas gunlan stiyledi: "Ak-kula' ya binmiEtim,

s'

F
f;'

W

(1315) gece yatarken diiEiimde Ak-taygan' r cetelep2T, Ak-gumkar' r bdpi)16p276
Ben sefere grkmrEtrm,

ffi
#
,r.il

Kolumdaki Ak-$umkar,

277

ti

(1320) Ak-qumkar'tmr ugurunca,
kanath bilinen kuglann hePsi ayalrmrn dibinde kmldt (bu) ne demek oluyor? Ardrmdaki Ak-taygan,

(1325) Ak-taygan't sahnca, d6rt ayakh kayberen278
ayalrmrn altrnda tiliiP gitti, (bu) ne demek oluyor? Acrbay gora cevap verdi:

273. akar su: Kug. agtn suu. TI4. det'tn:. Krg. tereng.

/76.KrE. biiptiliip:
277 -

275

. Kts.. ceteleo: YedeEe altp.

ak-sumkar: Ak sunsur. iZS. kay1ereni Krrg. Kayrp eien

Kri.

Ahcr-kugu trtipii btipii diye ga[[mak'

hdmisi; bu gibi hayvanlann genel adt.).

/

kayberen

/

kayrp (=DaEh gevig getiren hayvanlann

imah sdz28o siiyleyeyim. imah siiZ: Kue. !!1. Sen bu sefere grksan. Sagrnr al: Krrgl baEin ft. . 279. canrlitatrp dagr aytam. (1335) kinaye ile sdyliiyorum2sl Ak-taygan'mr cetelep. Deniz (gibi) ili'ye u[ramadan gegeyim. krymetli Han'rn balasr peginden cesaretlenen delil mi? (1355) Diigiinii do!ru yordumsa. babasr ile baban denk. kanath biitiin ku$larm hepsi. beyim. candlrinaktuu keo. Aceke'yi yarunaal!& Dtigiinii yanhg yordumsa.). kolundaki Ak-Eumkar. ayalrna gelip knlsa. (1340) Ak-qumkar'rm ugursan. ili suyunu gegeyim. 280.haslnsa al] 283. vanrira al: Krie. FAtiha'sr ile Fdtiha'n denk. Ak-$umkar'mr bdpdldp. Ak-olpok (adh) arhrmr ahp.74 | Manas Destanr (1330) "Ala-da!'r agayrm. Krg. kindye ile s0yTiiyorum: Klrg. Fitiha'sr ile Fdtiha'n denk. beyim 'Hikmet' deyip sdz279 s0yleyeyim. 282. (1345) krymetli Han'm balasr gadmna konuk olacak mr? ardrndaki Ak-taygan. Aceke'nin bagmt all8 Tath dilli Aceke'm (1360) bildim mi (senin) diigiinii?" O zaman Manas bunlan siiyledi: " Konguroolu-bay'rn (o$lu) KoE-abrg. Ak-taygan'r koyversen dtirt ayakh kayberen'm (1350) (aya[rmn) alhnda dliifii ' buburt ile baban denk. biriniz aya[a kalkrp da. kep (< Fars. sdzl. beyim.

Aydar: Pergem. ahp vanp giydirin! Aceke'm gelsin Yamma!" dedi' Aceke oldu$u Yerden aYafa kalktr. Krg. Tuncer GULENSOY I 75 (1365) Aceke'nin iistiine.rtr (1385) Aziz-han'rn balast Kara-han'tn 6o16' 3Y290 kaplan (gibi) do$an Almambet yiiziinil bize geviriP ruhlan bu Yana gtinderdi! (1390) halk (buraYa) geliYor. aldrna. altm aydar' 1t 288 gok belb?iii'liFe ii. 28?. 290. Krl-cagaluu. Aziz-han'm balasr. Krr!. diigman gibi geliYor hayret! diigmanhlrm bilemedim. Dr. . Krre. belge verdilini belli et telkin verdi!"in belli et! olacaklan Oziime telkin verdifini belli et! (1380) Dort artgtuu?86 Oyrot'un. 288. tiniiie: Krg. O zaman Manas qdYle sbYledi: "Bozulanr diizelten. DOKaZ DEFA BaLDUK URdu284 (1370) Manas-han'rn 6ntine285 gidip oturdu.hof. (erkeklerde) lag iirgiisii. Qok belbd6: Sagakh kugak. 286. Krrg. yuflaru Yamayan (1375) tath dilli AcrbaY ferigteli dziime. Gdlde Yatan ktiP Yrlkr.l . bulduk ur-: (eskiden) Tam itaat gOstermek. 285. 289. ti . iots: "Bir yagrnCa deve yavrusu" demek olup "okEama" siizii olarak kullanllu. kll yakah: Krrg. Angtuu: Geniq admb. ktiP Yrlkrmn iginde 284. Krrg. kil-yakalig7 Oyrot'un # krymetli balast.

D2. kirEtop. ukum ile tukuit: Soy sop.Jrabirha). 297 . duru su. kacli . Ak niyet / neet. (1420) benim Koyon-boz ala'mr ahp g0ttir! Kalkaman'rn K ar a . 298. no ut1u29l yaranidr ukum ile 1v16v4'uP92 Kambar-boz'un aygrr siir0siinden Qifter gifter2e3 ahp gelin! (1400) Bu atekem Yakup-bay'r oniki kulag ip ile bir baflaup getirin. Krig.Kre.76 / Manas Destanr (1395) atasmrn Fdtiha'sr. tav. 2!]6. 29E. ttikEnmeilen: Krrs. namuslu: Krrg. Iiinfi"taykr. Rulun: Siifemeh 295. baEirsaEr buvru: Kr?s. ile beslenniek: Kue.. eEe dig(i) Kiik-ala' yr ahp gdtiir! yiiriirken gevik hareket eden.buclr. 291 D4. krsa tiiylii: Krg. kurban kesilecek atr g'iittiriip koyuverin ! (1405) Birini ahp getirin! Altmrg kulun2% oldtiriip yem verdipimiz Tay-buural. yrtm yaprp: Krg. gifter qifter: Kug. icesisi.Kre. orilo: Hamn kirarsahr. iff . Klttr Frur: Kire. 300. kabursa:'Krrs. 301 .Kara daE cahs'i: Krrs: kara too karagan. hsa tilylii3o3 kadife gibi. biliniz! B a Pr sa P iyr i-buyrtF 00 lcaska-s u' yu30t (ilgilig konso) tiikenmeden3o2 (1415) benim Qozf -kara'mtahp giitiir! ' tavEan yanakh. klsk-a suui Berrakl teiriz. hub-ubat vemi 293.k e p' iri halkn (elinden) ahp giitiir! Tokomon'un ?orr'sunu y$tn yaprp3M ahp gdtiir! . cemdemek. yetmiq kulun tildiiriip hububat yemi ite bestedi$i^ir29S Tay-buural Tay-buural'r ahp gtittir! (1410) ' kabargasP96 httr ktur297 Kara dag gahst2es 1gibi1 Ord&ee dikerse. 0opton. 304. kabrrsa ( < MoE. 3(2. tiieiiirsiiz. 303.

Sabahleyin 3 16 g(igerek. 311. da! belini agrp agalrya indiler. :r' (1445) giln ktzanp g*tr{t zaman buradan giigttiler. bagrna ktrmtzt guhadan yutat308 taktran " sadnst yara olmasm1"3o9 6it" Orttlxen. colbors. gdtiir! Hayrh sdz3l2 olsa. erteng minen. Tan adanp atfidt. kaplan: Krrg. TuncerGULENSOY t 77 (1425) "Aya$r topa!305 olur!"diye yular taktfo6 kogmayr ii[reten "baglan sert @tfo7 olur!" diye. atrn. 312. 309.il Kara-buura ovastna gelip konakladrlar. noktoloy / yular: nokto. 315. caypoo. kdtii stiz3t3 olsa.' . {b W . 308. 314. yular yakrp: Krrg. sabatileyin:"Krg'. (1435) ona diiqmanhk yapanz!" $iddetli tahrnsla 1" 6. soorusl caypoo 310. Kara-buura beline Qirnag (da!rm) agarak indiler. Mangalan'a vardrlar. cakElhktuu kep. Sar'ala'y (1440) Su ayalr Korkurt'tan Mangalan'a yiiriidii. manattan nokto.hof. krmrzr guhadan yular: Krg. kecim. 305. 313. (1450) yiikselerek grktrlar. 3O7. topal: Krrg. (ok) firlatrp3l5 gtiriiltii g*ararak ordu ytrtdii tsl* galan bir (ok) atry giirleyerek ordu yiiriidii.:l iij $i. Dr. firlatro: Krre. bolot. gul: Krg.3 16. o yerde konakladrlar. ona diigmanhk yapmayrz. 306. boloo. sert (at): Krrg. salnsr yara olmasrn: Krg. siddetli takrtr: Kus. frr li Qatkal (suyun)'dan yukanya grkrp. kapla71310 derisinden gul3 (1430) iistiine I I . camandrktuu kep. kittii sdz: Krrg. hayrrh stiz: Krrg. . tars.

321 . 3Z':_. (1480) Manas gelip bakrndr. Demir tabanh ilzengiye3zl basmadan srgrayrp (ata) bindi. Celgek'in san vadisine3l7 gelip kondular Tan afanp attrlr. AEamara'mn Kum-bel'den Ak-kula'ya ba$layrp Agamara'nrn Kum-bel'den takke gibi Kara-tag.318 geng ofiul3|e. kanttan ahp katrnrz. Kara-ta$'rn tisttinde . "Melekli iiz[ime. it . cas-uuli boz uul. saldr. at eyerleven: Krre. (1470) ilimi dolagrp geleyim. san vadi: Krg. (1460) Manas qunlan stiyledi: " Dadmtk 2o2. 319. 318. toltucu. san talaa.iemir taman iizdngii. Orada higbir gey gti'riinmtyordu. 5).322 Merke'nin (147 baqmr kesti. deniir ta6anh iize"ngi: Krrg. cavma-ktikiil. g dz tiniin y a s fi { t nda duru yordu 317. dtirt tarafim taradr. 322. (iEine) hrtcnw gaydan sahmz.78 / Manas Destanr (1455) Talas boyuna grktrlar.i11i. . kirpi{i uzun idi. srgrayrp bindi: Krgl rrgrm-mindi. bolca gayr kaynatrp yalnrz bana veriniz! ileriye gideyim. (1485) belge veren igeretten: burada yok tiyle (bir) gey!" Manas'rn kaglan gank tdi. giin krzanp grktrlr zaman. daErmk k6kiillii: Kus. etrafinr dikkatlice gtizledi. ilkemi dolagrp geliyim!" dedi. (1465) kaymaktan (da) aLp koyunuz. ee-nc oEul: Krre. at eyerleyen320 geng o$ul semaveri ateg (iizerine) koyunuz.

32 Alnn y ilz g iz gil e r i nn ryrpr (1500) Miisliimana benzer g6riiniiyordu. kamgr: Krrg. . hl urhtn giymiE. BeS yagmdaki devenin derisinden 323. kdfire benzer giirfinmeR: Krrg. (ki onunla vurulunca) insamn kulalr sa$rrlagryordu. karang-surang. atrm t*iyle strmezdi. kaprrga gal6 kiiriiniiii. Krrg. Manas (atrna) g iiitdpls2s deyip siirdii. hayal-meyal: Kug. Almambet'in giiziine hayal-meyal 326 (bir gey) g<iriindi. Ak-ermen frmaEr) boyunca yiiriiyor. 327 . giidOii: Atr ytiriimeye tegvik igin haykrmak. (1510) demir tabanh iizengiye basmadan (atrna) srgrayrp bindi. ansr uzun. DtEmanca gelse idi.iyordu. 3Zi. uzun bacakh: Krrs. (1495) Sdlilkiitii-sdlpiitii ata binmig gidiyordu. uzun b ac akh 323 Almambet. 325. Hayal-meyal bir gey giiziiktii ve hemen kayboldr. 324. Krl-ciren'ine binmig.Prof. kavmime stiyleyip (onlan) g6reyim. Krk goroma vara)nm. TuncerGULENSOY I 79 (1490) Agamara'mn altrnda. iig yagrna basmrg deve: Krg. Dr. (1505) EteEinden tutup gabuk atasrm sorayrm! Yakasrndan tutup acele atasrnl sorayrm! Manas (atrm) geri siirdii. kunan. 328. buldursun. (1520) Ben oraya (bir) gideyim!" 0E yagrna basmry olan deve327 derisinden yaprlmrg kamgryf28 eline ahp salladr.i: (1515) "Bu K0kgii'den kagahdan beri gdztime (b6yle) hayal-meyal bir gey gtiriinmemigti. Ata bindifi kryafeti kdfire benzer gtiriini.

. 335 segilip gelmig: Krrg. 332. giikii) " ayk kemid}" ile (gryrak = baldvtrun gift kemiklerinin bfry ii !il' Krrg. tay gibi taz. (atrmn toyna[r da) bir parmak kiigiik geldi. ekgep algan. a^rr33o gibi srrtr kamburlaEtr. bir 0kgesi bir kanq (olan) td&-ceke'nin33t izini gtirdii. 329 . "Kim olursa olsun. taygan. bir miiddet 6nce: Krg. bir elisi. (Olgiip baktr). kalgap kalgan. gorom. )r birleqtiren kemikqik. (1535) iki tarafim gtizleyip. segilip gelmiE3 3 5 erenler.goFD.e eti yanldr. Krl-ciren'i ileri gtitiiriip (o izin iizerine) bastrrdr. Kqg tolorsuk: (Krg. . segilmig: Krrg. Almambet attan yere indi. etrafim gizlice kollayrp. AEmara'mn Kum-bel'ine fulayarak trrmandr. orduya haber salmrz. 333. Manas gorolanmn (yamna vardt). bir parmak geni$liEi!3z kuguk geldi! Biiyle bir ayak izinin yamnda bir atrn (ayak) izi de vardr. Krg. onlara gtiyle stiyledi: (1555) Kafir ile Miisliiman. (1 550) Ak-kula'nrn izlerinin ' yeni at izi oldulunu bildi. 330.80 / Manas Destanr ' (1525) yaprlmrg (ince) kamgryr iki kanE driilmiis altm saph cikih kamg (ile) Krl-ciren' in tolors uk' una329 yukan do!ru vurdu. kiik ceke: Bir geEit krymetli ayakkabr. (1540) (gtirdiilii o gizmenin) izine bastr. cangrdan.. 334. s e E il mi E3 ilim ile yurdumdan. Kaba etinin alt krsmrna (1530) dofru salladr. tazt. 331. Almambet gidip duruyordu. bu kigi benden iki parmak uzun er imig!" Bir miiddet tincd33 bastr$r bu yerde. gorom.bir parmak geniglifi: Krrg. gorom.gorom. 3 a kranlar. (1545) geri gdttiriip bastudr.

q . nereden geliyorsun sen? " (diye sordu). gorom. "Yolcu olsan. 338. gorom. gomm! (1575) Orudu'nun Oniine altr kigi gegsin. gorom? Gdriintiqtinden bilemedim. (1565) (bir) Mtsliimana benziyor. "Hanh yerden geliyorum. gorom! Evleri dik kurunuz. koktu. yakalayrp yine sahverdi! Altr kiEi seldm verdi: "SelAmiinaleykiim! " dediler. gorom! attan (inip) yaya olunuz. beyli yerden gelseniz. giizel. gdrdii. gorom. gorom. kelbet: Krhk. s ?i altrn gizgili nur ytizii. 337. Beyli yerden geliyorum. dik olup durunuz. _ : Krl-ciren'in rahvan ytirtiyiigii ile. yol gdstersem. 6teki gibi: Krg.: ! hof. TunceTGULENSOY I 8l (1560) yurda haber saltnlz. (1570) benden yukan konsunlar. Han'rm Manas 0teki bigdreyiz biz. kdfire benzer gdriiniiyor. (1580) ugan bir turgay (kugu) nu. Beye sOziimii s6yltiyorum. kayrp arayan olsan. Dr. (1585) (Almambet. gibi338 336. beye sOziiniizii sbyleseniz. yakyklt. Krrg." O zamanda ath kiEi cevap verdi: "Hanh yerden gelseniz. gorom. . gorom. tigindey. gorom! Halkrmdan (biri) gibi mi geliyor. DiiEmanca niyetlerle mi geliyor. gorom. gorom!" Almambet orduyu dad deresines3T girdii dere (boyunca) yiiriidii. arkasrna gadr dikiniz. dafderesi: Krg. gorom. (1590) hana sOziimii stiyliiyorum. o yerden (buraya) yayan getirin. gorom ata biniE kelbeti336. endamh. (1595) hana sbziiniizti siiyleseniz. 16 kd t ii .s ii I p ?i t ii. mal gdstersem.) "Aleykiim selAm!" dedi. gorom? Benden agafrya konan btitiin halk. gorom.

: B\* ffi. . Ak gadrnn kapnrmn iiniine Almambet yeti$ip varmr$tr." Yulanndan ya(aladr. F*. Beyim Manas iEte orada duruyor!" Atmm baErm burdu. (1610) nasil yiiz yiize gdrtigecek? diye. .:' tr. . kayrp arayan olsan mal gdstersem. Beyli yerden geliyorsanu. yolcuyum. #L E. . O zaman Almambet. Han'h yerden geliyorum. H. sdziimii beyine siiyleyece$im!" Acrbay o zamai dedi ki: "Han'h yerden geliyorsanrz.82 / Manas Destam (1600) sizler hamn ugafr. . Tath dilli Acrbay. (1630) Han'a sdziiniizii sOyleyiniz. Biz onun hizmetinde bulunan adamlanyrz. yol sormaya geliyorum. ffi ffii: ffi$ asil dolan Almambet geldi o yerde durdu. herkes merak etti. "Aleykiimseldm!" dedi bu. yol gdstersem. (1635) Biz onun hizmetk6nyrz. [1'' beye sdziiniizti siiyleyiniz. yamaru tepsetip uzaklagrp gitti. (1625) siiziimii Han'ma sOyleyece[im: beyli yerden geliyorum. Almambet ile M anas. (1620) Nereden geliyorsun sen?" . kaprya gtup qtiyle siiyledi: (1615) "Seldmiinaleykiim!". Acrbay gunlan siiyledi: "Yolcu olsan. dedi ki: "Ben kayrp arayan delil. (yamna) atla varmak iyi olmaz. ikjsi. Kaplan (gibi) dolan Almambet Butkup aldr grlbrn (1605) gukup al&dizgini ' yahgrnrn yakasrndan bastrnp. Hammrz Manas iEte orada duruyor.

kl yakah Oyrot'un kugaldaa ktytnnn34 balasr. altn gray 3a I nur yiiziin (1660) (bir) Miisliiman gibi giiriiniiyordu. Manas? Ben deve(ler) iginde ns1342 i6im (1670) Ben yerimde senin gibi var idim: nar iginde liiktr43 idim ben yerimde kiip idim Altr boylu Oyrot'un aknn'rnrn balasr. Babamn adr kim olur? Anamn adr kim olur?" Asil dolan Almamber. Krrs. Manas'a ddnerek E6yle dedi: (1665) "Kuday istedi arfam yok. KrE.s iilpdtii (gelirken) "Han Manas-batlr. y3 . 167 l. 340. Tuncer GULENSOY / g3 (1640) Kil-ciren'in dizginini srmsrkr tutup dedi ki: "Kuday istedi.ret.ie$. Kudret istedi. Manas! Igittifini btiyle mi duymugtun. at iisttinde oturan gdvden (bir) kdfiri andmyordu.?'it53ffi . argam cok: eiiciim vok. Lik: Tek horEiialii erkek deve. arfiam yok. caiam cok:-cirem iok- #l:f.s. #. "'. Tath dilli Acrbay.erkekerdeiirgii.339 Kudret istedi. (1675) dtirt boylu Oyrot'un ldrdsiintin balasr.iffft Frft f i1fiiffi #'J"?'$#:fr .'*'#T"ffig*r. sagakh 339.. (attan) atladr.Prof. garam yok! " 340 Kll-ciren'in dizginini (1645) firlatrp. garam yok. O zaman Manas ona gdyle dedi: (1655) "Bu taraftan (sen ey) yolcu s 616kdtii. alfi aydafas.*xH. Dr. sa! mrsrn?" "Aleykiimseldm!" diye cevap verdi.. KrrE. (yere) indi Almambet. elilerek kapryr agtr. Uzun hacakh Almambet (1650) e$ilerek (gadra) girdi: "Seldmiinaleykiim!" dedi. Manas.t*111'u"""'!i.

kuvvetli dofan Ak-kula. Krg. algak. (1590) elini bana ver!" Giiriigmeye bagladrlar. Ak-kula'y baE krhp Onun arka tarafina (1715) Sar'ala'yr koyunuz! . naar aldt a[zma. Manas ona griyle dedi: "Kafir ile Mtisliiman. gtnm349 alsrn giiziine!" Asil dolan Almambet'in gtnm aldt gdziine. en iyi:Krg. (1710) Ozaman Manas qdylededi: "H0rgiiEii yiiksek. (hep) s e g ilmiS ktranlar I (1695) itim ite yurdumdan (hep) ez iyi347 erenler Kara-han'm balasr ey Han Almambet batrra O zaman Gelip (siz de seldm) durun! (1700) Semaveri ate$e koyun! . Krg. Naar: Derideki gizgiler. Manas. (Onun da) arkasrna tay-kuvrul'u koyunuz! baE krhp dokuz (atr) Eekip giitiirsiin! Ak-kula'yr Y7. srrtr. .84 / Manas Destanr (1680) Aziz Han'rn balasr. (iqine) kaymaktan ahp sahn! (iistiine) kanttan ahp ekleyin! cdmertge gayr kaynatrp Almambet'e verin! (1705) Naafas alsm alzrna. Ekgep algan 348. parmaklann igindeki 349.1696. Kara-han'rn balasr. kaplan dolan'batudan Han Almambet gftmrgur! iqittigimi biiyle mi duymugtun. 1705. 1706. (1685) gtirdiiliinii btiyle mi gdrmtigttin. uyuklamak. ve el ayasrndaki ufak gizgiler. Manas? Ben Han Almambet (iEte) benim!" Manas kalkrp dedi ki: "Kara-han'm balasr Han Almambet sen isen. Qrrrm al-: Uyku kestirmek.

haztrl ay ry y ol una 3 56. Kre. don g*acak! 350. binip gelsin 6uu6on' u35o Benim Ak. Olursa olsun!" Manas batr siiyledi: " Serek.Prof. Lhg. Kirg. Srrgak. Kara-han'rn balasr (1755) kaplan (gibi) dolan Almambet'e dokuz tane at bulup at yanfl hazrlayn! Ak-sakal' a. GittiEi (her) dalhk yere Almambet'i haber verin! okgesi kang3s4 kdk ceke'yi3s5 (1740) giyip gelsin ayafrna" Siiyledili gibi yaptrlar. kak ziimgii 352. kav gakmak 354. 1731. at grkacak! Kiigiiciik goro('ya).o fu o umu getinn Almambet'in tisttine Ahp bagtanbaqa koyunuz! Giyip gelsin Olpok'u. 1129: tsiiknar kargr. Buudan: Yiirtik at. gorom. sert mrzrak (1730) Alaq'tan ahp getirdilim kds Eegetiss2 boE kise'yi3s3 takrp gelsin beline! Kara renkli samur kalpak Bagrna ahp koyunuz! (1735) Giyip gelsin Almambet! Vardrlr (her) memlekete. gorom. gorom. 353. Krrs. Dr. (17 25) { Kiiknar kargr3sl. hazrrlayrp yakrirai Krig. gdyle dedi: (17 45) " Sar'ala'ya binerim ben. Karagay nayza.kesb (kise. 355. Asil do[an Almambet verilenleri almadr. . stiylendi$i gibi krldilar. BoI kisc:'foz. Tuncer GULENSOY / 85 (1720) vardrlr (her) memlekete. Krrg. KiiF ceke:'Bir iesit krvmetli avakkabr. arpa ile bu$daya. gorom. (1750) kendisine kurban oldulum Kuday'a. gitti[i (her) daflrk yere deyip gelsin Almambet. sisara tasrmak icin kullamlrdr. iki o[ul.).1723.. 3!!. meginden yaprlrr ve kuEala ballanr. sert mrzrak: Krrg. Ak-kula'n dursun 6ztinde. "Veririm!" deyip eline. Kiis cbse: KaloaEr kalkrk olan civi. Krg. Beleri krhp coluna. gorom. l7sj. Kairg: Ar$rnrn ddrtrc biri uzunluk dlgiisii. 356.

baba. Kagrp geldi tragum4367 6"6u1 (1790) Kara elli. %l . mavi bitli. inatgr teke: Krg. gorom! Aladan bayta1359 kessin de. 1771. baba. heniiz kullamlmamrg olan geng krsrak. eve ulagana kadar at yangtrraca$rmr goroft. Agrgr curt.176y'.. qorom! uzak illkelerdeki3ff insanlan toplasrn de. baba."hrzh kosmak"- . baba?" . 366. Yakup-bay'a ulaqtr. Han ordo'stn6"365 rahat mr. (1770) krrk ata bayge diksnde.Krg. uzak tilke: Krg. Kre. 1782. 357. yavrum!" "Ey s iiyting ii . Krrl. baba. gorom (1765) beybaban Yakup-bay'a stiyleyin. Yeniden hediyeler hazrlansm.86 / Manas Destanr (1760) Kara-han'm balasr Han Almambet bu ise bir seldmlayaliir. "SelAmiinaleyktim. at ko$lan yap-: Krg.1781. Koi: Ifreti k69e 6v. Han Almambet geldi. 1766. Aladan baytal: Ala renkli. baba. Botom. Krg.1767. Cel. gorom. Aladan baytal kessin dedi. (1775) tiniinde kargrlamaya grkrp gelsin de. halk da giikiir ediyor mu. too teke.k kerme'yt36l gersin de. atabinip yeldik3e biz. Krg. gorom. gorom. vel-: 365. "Han ordo'sunda rahattrr. ' o yerden at kogulan yapakrf62. 35E. "Uzak iilkelerdeki insanlan toplasrn!"dedi. baba. Kaplan (gibi) do$an Almambet. baba.1769. gorom!" iki goro hareket edip. "Aleyktimsel dm. baba.1779.. At gap-.'yabanl teke: Krrg. baba!". Kerme: Atlan ballamak igin iki gah arasrna gerilen urgan. gorom.s i)y iing ii 19366 baba ! Kara-han'rn balasr. yawum: Krg. y av r um !"363 (1780) "Erkenden geldik (biz). Krs. Siiyiincii-siiyiincii: Sevincli haber setirene veril6n hedive. gorom! Kemeke'nin bagrna. baba! (Beni) beyim Manas giinderdi. uzun gS ve sefer srrasrnda kullanrlair litigiit kege ev. Kdk teke. 1786. %2. I(lr. gorom! " S0ylendili gibi_yatrlar: " inatg tekeyi3s1 yabani 1"1r"358 gibi korkutan. 364. Almambet gibi batra. 363. gorom. mustuluk. baba. Orto: Hanrn karareah. ffi. 367. (1785) Halk(r) da Etikiir ediyor.gorom.1789. yavrum. 359.

yavrum! Altmrg tay haarla. Kemege'nin bagrna i. eiibek: Kre. l8l l. $ ii' Yetmig celeye bin kulanu (1825) sra sra baflattr. kirimizin ykan&$ yerleri. 371. Ananrn doldulu yer nerede. yavrum?" O zaman iki olul cevap verdi: (1805) "G0belimizin kesildifi yerleri. kindik. yavrum! Onlan kestirip sen al. yavrum! Onlan kestirip sen al. yavrum! Doru alaca aygr siiriisii. teoe eibi et vrE-: Kre. . T0b6ddv etti krl-. Serilip yarulr genig lrtig'in bagrdr: Krg.370 iizerine gdl gibi et suyu di. yavrum. 368. Almambe t' in soluk bakrglanna dayanamayrp. biz bilmiyoruz!" dediler. Ktildiiy grktr iizerine et suyu dOkmek. baba. ili krk (tane) kaak gaktrrdr.hof. (1830) krk ata fitil verdi. Manas ondan sonra aflnt hzla siirdt. yavrum. diiz (bir) ovaya kondu. ele. baba "Oradan at yan$r yapahm!" dedi. "Krrk ata bayge diksin!" dedi. Altmrg celeyebnkulunt fazlaca ba$lattr.l . serilip yatttflt genis irtig'in baEdtf69. 1826. Ertigtin bag krl-. (1810) Kebes Dall'nrn beri yant. GogUp yiiriiyup tiikendin. yawum. yavrum. babam! Yakup-bay (da) bunlan s6yledi: (1800) "Atanm do[du[u yer nerede. yawum Kirini ilk yrkadrfirn yer nerede. ii2erine gof glbi et-suyu diik-i Krrg. Tepe gibi et ygdr&.). yavrum? Giibe{inrp68 kesildili yer nerede. 369. yavruni. *Gdbek kesilen yerlerin. yavrum. yavrum kiri yrkanan yerlerin. (grktoo: biryiyecelin . Altmrg ala-bag cygrr siiriisii. Dr.jt. Almambet'in Krl-ciren'i Ak-kula'mn'tintine gegti.1827. fr Krl irtig'ten yukan grktr. TuncerGfiLENSOY/ 87 (1795) "Kemeke'nin bagrna. 1802. babam. yavrum!" (1820) Cakrp-bay (oradan) inip gtigtti. baba.kttirdl9r. yavrum (1815) Altmrg tay haarla. babam. Kengirsip caktan keng 370. krrk kermc'yi gersin!" dedi.

iiniine karElamak igin geldi. bir emQe[ini (de) Manas emdi! Ondan sonra evine vardrlar. senin ile kardeg olayrm! (1860) Qtrgap-kulop yattiar. (annesi) Qakanrm Baybige. Ak-kula uzun adrmlarla kogmaya bagladr. ikisi 6z kardeq oldular. *** (iKiNci BoLT}MUN soNU) . (Biraz sonra) Almambet giirtndil. Manas'tn " uran" firthaykrnyordu! (1840) YakrnlaErp gelince. Manas alundaki atr brrakrverince. Almambet atrndan indi.88 / Manas Destam (1835) yagh giifsii ytiksek al at. (1845) Manas da attan inmiqti. Manas'a yakrgrr (gekilde) geliyor. Manas. ince kuwetli ve titrek bir ahnfi halinde ahyordu. Qakantm'm semsert duran ak memesine. Manas-han ! Bir emgef inden sen emesin. O zaman Almambet dedi ki: (1850) "Annenin ak memesinden siit akryor. Bir emgelinden ben emeyim! Belimi kn gibi srmsrkr ballayrn! (1855) Yakup-bay'dan dofayrm! ''Bir emge$ini Almambet emdi. Manas ile Almambet. o anda siit dolmug.

tiindiik: Obamn. Ak-padigah denende (15) batu Manas baq koydu. cabuu (: tiindiik cabuu) Obamn duman delilini Ortmek igin kullanrlan kege. kuga[ma bafla&fi bel oldu373 Ak-padiEah eline batr Manas el oldu. alga-: Bacaklannr aprgmak (algayrp binmek. eSi$inin engsesi'ni 376 372. uuk'lun iist uglanyla tutulan. MANAS. " Ak-kula'mn a[anr yrtanm tii nd iik' 1637 4 g ab u u' nu?1 5 kargt ile diirterim. (5) bu dtinyayr korkutan.trI. 375.IN KANIKEY iln nvlnnunsi. Kug. BOLUM MANAs iLE ER KOKqO'NUx n0vugU. buyurdulu zaman yutuyor. Ak-padigah halklannrn Midesine ag doldurdu. (20) her (emri) Manas tutuyor. yukandaki ahqap dairesi. Manas idin'e konanda. midesine ag koyan Ak-padigah denende Ezga Manas bag koyarr (10) Bastrlr yolu oyup duran. atka min-: Bacaklarrnr aptgarak 373. . uza[a sefer edende. 376. Kug. algayrp31 2 ata binende. egiginin engsesi: Kaprmn iist siivesi.). gok vurugup diiEman krran. 374. kugalrna balladrlr bel oldu: Krrg. kegine buugan bel boldu. Olultu ve YENiDEN niniligi (l) Manas Manas olanda. kulu kdleyi iirkiiten.Kng.

Manas'a itiraz edecek adam yok. yen.90 / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrmladdndtirtiriim.. 381. tahF77 krhp sdndiiriiriim. Krrg. toburgak: Iyi ve iri at. olcay]. yeng: kol. bitkisiz. 377. Krg.g un lkurgal€78 yrkanm! turna tiiyleri ile stislenmif79 bukrzr tutup olco380 ederim. danrgma. Srg. soot. savag atr. 1Z?. egit.Kng. kumdan yaprlmrg duvan gup . Giineg gabucak vannca batlr Manas rica etti. bagta-: Baga gegmek. Savagra veya avda ganimet [<Mo[olci. Orus'tan bagka milletler Manas'a gelip bag vurdu: (50) dal iisttinde badam yok. Ak-tepe'ye grkrp taE vurdu. 383. yeng oldu. 386. Krg. 3&4. yerinde saymak. tagta-: Atmak.. J85. ta$tan driilmQg duvan.Orus'tan bagka bu yurdu Manas kengegne3S4 topladr. : I f I l E t 387. otsuz. (40) Ak-padigah denilen Manas ile deng3& ol&tr Ak-kula'ya binip gelmiyordu. Krrg. giira. Manas Orus'u kovalayrp yenmiyordu! TobryEaF83 (ile) siirii toplandr (45) . . Coloy'u yolda ragralan385 hbtnPa1386 candt ba g tapan387 Krtay'dan da[ srn burunlu Konur-bay 378. Krg. cebe: Krg. karkaruluu. 382. !ry" ttiyleri ile siislenmig: Krg. gup-gungkurqak : Temelinden.olco: {9. l' :. takr: Qrplak. frg. Krg. (rmrn) krgrna atanm! Q iildiire gen $iirgtit'ii (35) batrr Manas iirkiittii! Bulutlar gibi boqandr. deng: Denk. ince bilelaen tutanm.J<lbrra -: A$rr ve tembel etmek. Ak-cebe38 I giyse. kengeg: Mtigavere.

Prof. celmegen. Tuncer GULENSOY / 91 (55) Sra sra dizdi bu Manas. Almambet. kiilpOng. Ak-kiib6'ye ok iglemez! Binek au Srgrayrp bindili Kara. Krg. Ak-kiib6'ye ok iglemez! 388. Krg. sara: Segme. hiicuma haznlandr krk y iir e d i. krk yilidin yiikseldi Acrbay gorona ba{vdtn. Ak-padiEah'a vanp h0rmet ettin! (601 r\k bayrak (ile) krzrl tu!.ker (85) basnlr yolu lcarayerl Manas Manas olah. Ay buluta saklandr. (iizerinde) ak bayralrn giilii deldi. Ak-kula'ya at erigmez. karkara: Turna kugu. 391. hrzh kogmayan: Krg. Ak-kula'ya at erigmez. giydili nrh Ak-kiib6. rgrfrndan ay korktu. Manas ata konah.3% batlr Manas'rn oniine (75) do!'ru adam gelmedi. panlu. Manas'a kary kamq sallayanl Asil ata binse. goronun (hep) giiglendi biledi! Karkara'nrn388 1-ro"t (70) her tiirlii alp'm sarcsr389 alp (ile) deltJr kengeE toplayan.iga{pdm. Kalga yurdunu lcagtrdm. 389. panltnndan3gl giineg korktu. Manas'rn batrh$ yiirekte. Krg. . 390. en iyi. Klzll-bag yurduna azap verdin. Giineg buluta saklandr! (80) Ak-kula. Sart'rn yurdunu sagtrdm. htzlr koSmayan. Dr. (65) krhcrvar bilekte.

nakkare: ytik beygiri: Krrg. . " Kdkgii'niin kik alah k6p yrlkts61392 (95) eyersiz rolrlrorr393 yapahm! yerinde duramayan kulunlannr suvanp geleyim! Aunapan3% aygnru yaban hayvanrna salaytmt (100) acr acr kiqneyen krsra$rnr tayr yokken sa{aytm! sra sra konup gelen Kiikgii'yti aynca sayrp alaym! Donunu don yapayrm. benimle vurugacak krgi yok oldu. Manas'a kamgr vuracak kigi nerede var? Ak-kula atrm tok oldu: Ak-padigah beni arkaladrktan sonra. Kanlkey refah gOrsiin!" diye. (120) batlr Manas!'. bana siiylenecek sdz nerede var? (l15) Avladrlrm arkal . " Er Ktikgii'ye diigmanga davranayrm!'. ata sunaytml atr azrlrm Kiiriinggii (adh) yiiriik Ak-padiEah'a armalan edeyim. Ak-padigah (benimle) gdriigtiikten sonra. dedin. er Manas. " Ak-colbors'u yakalayayrm!" dedin. rtoo. oyanh. ben.). ciirgdndiiii 1= 5u$tn" oyan glgirilmig olan.92 / Manas Destanr (90) Ata bindin. 392. kulca . airna-: Srk srk ve yiiksek sesle kiqnemek. ]!!. Bayramda at oyanrs395 alaym (110) ' Ak-padigah'rn dedilini yapayrm! Panldayrn yazdavar. Krrg. at siiriisii. "Karh dallardayatrp mal topladrm.oyan: Krg. Ak-padiqah Ala-da!'dan biiytiktiir. 395. Ak-padiEah benimle giiriigtiikten sonra. "Yavagca yolrma gideyim!" dedin. geyik'tir . "Buzlu yamaglarda yatrp mal topladrm.Krg. (105) afina yiik vuraytm. kiik alah kiip yrlkr: Teni lekeli 393.

/ q00. 398. nakkarer Kug. 397. kryaluu cer. Dr. ceen ayak: Kabile ziyafetlerinde (ceen= yefen) lere iizel ikram. egit olarak paylaqahm. Baqrm koyun gibi keserim! kanmr kara su gibi dtikerim! giyecelini giyecek ederim. Tuncer GULENSAY I 93 (125) fukaram sefa strstn!" diye. biiyiik pargasrm sen al! (155) Altmrg ala yiirtik (at) var. sooga soogat:. ona soo[at398 veririm Kiikgii'niin gok ala yrlkrsr var. eqit olarak phylagahm. 'in amcasrndan yahut dedesinden canr istedifi gibi ikram edilme veya siiriiden istedili atr segme hakkr (KS. kancrga. (140) ipekten yapilmrg yulartm eyer terkimi3g bagladrm peEimden gelen Ktikg0'ye kargr durup dd'liigiiriim!" Altrndaki Kiiriinggii ile (145) Kiikgii geldi peqinden. dereli tepeli yer: Krg.. eqit biiliigiip alahm! (150) Takip ettilin yedi yrlkr ile. "y. Alp'lar toplamp gelende. . atrrtt yiik beygiri39T yapanm! (130) turna tiiylii hzlarsx ince bileklerinden yakalanm. terkisi: Krg. 'Ceen aYak'*400 4. Harpte veya avda elde edilen ganimet veya etten hediye. giilenlerde ceenKrg. krrk gorom sefa stirsiin!" diye.Prof. ak-sakalh babana (bir) krsmrnr al! Yetmiq ala yiiriik (daha) var. hepsini derip-toplayrp siirdiim. (135) ganimet olarak ahp gelirim! Almambet gibi goroma. 3g9. " Dereli tepeli396 yerdenyrlkr aldrm. rloo.I. egit btiliigtip alahm! Doksan doru yiirtik (at) var. Krrg. 197). bu Manas'r gaSndr: "Stirdtfiin altr yrlkr siiriisiinii. yiik beygiri. ek olarak (bunlan da hep) sen al!" 3!)6.

gelip al! Giiciin yetmezse. .l{I2. Kre. birimiz kalmilr. dan [<Fars. ' (165) eqit btiliiqtip alamam.. 404. vuru$amn vurusup. KuSaklaM srkrlmrg belim var.94 / Manas Destanr (160) Manas. kiibii. 405. 191. mrltrk: Tiifek. 6lene dek tutugahm. sana bir gey veremem! Giiciin varsa. kugak: Kiig. Kiikgii'yedediki: "ikimizden birimiz (tilmeli).]."6t'^405 yvyr- lQl.baniq Krg. tiifek ile atrgahm. cebe: Krrg. (180) . Ir<"e. diirmiitfiifelin yemi. Manas. (185) vuru$ursan vurugahm. (Ben) aym gdrtigte olamam! Ben paylagamam. Srrhma giydiEim . milnk ile atrEahm (1e0) krhg ile vurugahm" krhcrndan korkmuyorum! vuru$san da korkmuyorum. bu yrlkrmr al giiriir! Eler beni dldtiremezsen.- . (170) mal igin ikimiz de iilelim! On dtirmdr$l gtittiren ate$ sagan kara mtlndrmrM *i senin eline vereyim! Avuglayrp kurgun koyup al! (175) Tabakrabak barut$ koyupall El kadar ak dtigiimti tiylece agrp vereyim! Miluk ile atrp vur! Beni vurup tildtrlirsen. doldurma. kesine. komgunun iti gibi vinileyip kal!" "Mal igin 6len it. zorbahlrna katlanmam!" Ondan sonra Manas gtiyle stiyledi: "Artrk senden korkmuyorum.

O taraftan grktr Er Manas. krk goromu krdrn sen! kaymm ile diiliigtip. atlarup gtktl Manas. k6tii gtihretli olmaz mrylz? ikimizden birimiz. aqalrya bastrn sen. Tuncer GULENSOY I 95 (195) Ak-kula'srnabindi. kiile gibi olup dtivtigiirsek. Ak-kiib0'siinii giydi. (215) yrlkmr derip aldm sen. yapmadrn.r diirmdr gdfliren. 406.. guha: Krg.Prof. ate$ sagan milnk'nr Manas'm eline verdi. (220) sana dogru kamgr Salladrm mr? sert (bir) stiz stiyledim mi? Koyver artrk yakamr! Sen her zaman Er Manas'srn!. bu taraftan grktr. (205) ikisi geldi bdliir bii[tire. ikisi karEr kargrya geldiler. Ben her zaman Er Kiikgii! (225) it gibi olup bo$ugursak. Aydar-han o$u Er Ktikgii. Dr. benim stiziimti dinlemedin ! " Onil. yukan gtitiirdii. (210) Sonunda Ktikgii yalvardr: "Koyver artrk yakamr! yukanya gektin sen. agalrya diigtirdii. Mal igin iilecek olduk! (230) "Koy! Koy!" dedim. . kulgun. kanm ile vuru$tun "Ofken artrk yatrgsrn!" "Hiddetin bitsin!" dedim. (200) guhffi ebisesini giydi. s6ylenmeyecek stizlerini sOylemediler. (sanki) Elmah-da!'r devire! Yakasrndan yapglp.

409. Agrkyerin kalmasrn! mermiyi yamhp salmasln Manas. 6o11408 olup dimdik dur. tabrlgr: Latince 4{X. kahkaha ile giildii: "Ateg sagan kara mrltrkr. dost: Krrg. . (sagma) Manas'rn yiireline deldi. iipgii: giyime diilme yerine dikilen a!ag.96 / Manas Destanr (235) (bir) tabak (da) barut koydu.sagma koydu. ' (260) O zaman bindili Ak-kuta. niqangahr (iyi) gOriir bu giiziim. Manas? tetik geken bu parmalrm. Manas. ikimizden biri (iiliir) Manas. (265) ' Sen teksin.M ecelin oku delende. Krg. (onu) tutsun. 5"g. ben de tekim Manas. "Tars!" diye tiifelini bogalttr! Kiikgii'niin atr Kiiriinggii bu Kiikgti'yilkaldrnp (240) toz-duman (iginde) kayboldu! Btiylece Kiikgtt sr oldu! kurgun Kiikgti'ye deyememigti! Tam karqrda Ktikgii durup. Manas. adr Spiraca olan bir a!ag. 191. Avug dolusu. Manas. Manas! Ben sana takrr taku atayrm! srkr ilikle diifmelerini. (245) (250) srla balla iipgiilein. iilmesin!" ! Ktikg0. tatuu. Manas. benim elime ver! Tabak tabak barut koyayrm avug dolusu sagma salaym! Tabilp(ya)M budak ol. kagrp gitsen olmaz mrydr. . Kiikgd arkasmdan ba$rdr: "Er (olarak) yalnrz sen idin. Babamrn ollu yalmz ben idim. "tars!" diye tiifelini patlattr. Manas. O'nu oradan gtitiiriip ahp kagtr. Ak-k6bd! (255) .

Manas!" O zaman. iki o!ul! Geceleyin tilkinin izini bulan Tiirsiin. Taylak. Ey Kuday'rm. ne yapayrm? (300) Karanlftta kabr-kubullr'koEarken karsak'm4ls izini kagrrmaz Kaman. karsak: Kar tilkisi. Kuday bagka delil mi?" Kuday da defil bu Manas (290) Kuday'r aldr a[zrna. Krrg. giyalo tyleyen4ll 6ir) 4orr'^412 vzv 6len canhyr kanlandrran. kara dilli. bozkr tilkisi.1. (275) ak pamula sarmalanmrq bir sarr'm var. "Hoca. kabrr-kubur: Ayakkabmrn grkardrlr ses. (285) "Allah!" deyip atrna atladr. Yaratan Tann'nrn sevgisine (sr[rndr). 4ll. yolbarsar3 gibi bOliiren Aclbay'r. . Krg. 416. TuncerGOLENSOY/ 97 (270) ba$lamp kalsa olmaz mrydr. Ak-padigah'm huzuruna grktr. Kuday!" deyince. kaman: Yabanidomuz. / Krg. Krg. iki o$ul! 410. Hoca!" demekten Kuday oldum sanmrgtrm. srkrp sana igireyim. Manas? Qmr denen (bir) grmm var. vticuduna melhem siireyim! iyilegtirip koyvereyim ! (280) Yolda boguna 6liip kalrsrn.416 Coypur. dan: ing 1<fars. ne yapayrm? ya[macr bir kaplan gibi Almambet'i. 412.Prof. Krg. hasrr yaprlan sert bir or. colbors: Kaplan. giy: Ytiksek. yolbars 414. Kug. ey Koco'm. iyle-: Sepilemek. gok uzaklara do!ru siirdii. Dr. sdnmiiq ategi canlandrran. 415. Kuday oldum sanmrEtrm. Emanet camma sabr koy! (295) Aygtr geneli. 413. ak pamula sarmalanm4 bir darr'm var. yarah olan Manas. colbars. "Kuday.

(O zaman) Kttkgii attan inip kagrr! Kiikgii'niin bindi$i Kiiriinggii (adh belinin iizerinden (ikiye) yanldr. Seyit. dura-dur. Giikytizti bulutlu giiniin altrnda.rmam Yer alhndan geldim ben. dur Manas! Duruver. Obtir dtinyaya varanda. duruver! Dur. yirmi gecede.98 / Manas Destanr (305) Elim. Krk goromu o yollarda bulamazsam.: ar) . iki o!ul! ! Kiildiir'iin ollu Qalbay'rm. (320) azabrm nasrl gekeyim? Yer altmdan gegerek. Qalbay'la yanyana yiiriiyen Balbay'rm Kiik-serek ile Slrgak'nn! Altmrgaltr mal dostum. semaverde gay kaynat!' Yirmi giinde. dur Manas!" (deyip). ey Hocam. (325) emanet (canrma) sabrr koy!" ' (330) Kiikgti dizgine yap4rp: "Dur. (340) dizgini srmsrkr tutan Ktikgd'yii krhcr ile vurdu. Ak-kula'mn afzr yanldr. sanhp ugugtular. goronun en y. iistiine de Kdkgii'yii kaldrnp. yurt ucuna ererek. efilip (Ak-ku la'yr) gtirtince. o an Olsem olmaz mr? Ey Allahrm. (310) mal dostumun iginde kryametlik Kara-toko can dostum! GitEUn yrldrz batn.' (335) Dizgini kavramrE olan Kiikg0 atr durdurmuqtu. kmrndaki krhcmr gekip grkardr. Manas'r yukan kaldrrdr. sonra yere dtigtiiler. demetlenmig kuru otlar iistiinde. Suyun kunduz batrn! Krk (315) Tazbaymat. Manas.

Boz-adr da$rnrn tepesinin iistiinde Kuday Tann gibi Almambet yalkryr siiriip giirtirdii. (380) iifkelenme Manas'a! Krtay yurdunu krayrm. Ben dOniiyorum bu yoldan. jazaplanma. gazaplanma Manas'a! Sart'rn yurdunu savuraylm. sdliitiin kiikiinii yarayrm: Ak-padiEah ulu'mla ben karqrlagrp geleyim! (375) Ak-padigah ulu'nun dediklerini yapayrm!. Kokand'm yurduna g6zdalr vereyim. (360) "Yrlkrm alnp gidesin vanp evime yetesin! Atekem ak sakalh Yakup-bay. Yolbars gibi btigiiren (355) Acrbay yrlkryr siiriip gdtiirdii. Padigahrm! Krzrl- baE yurdunu krrayrm. Almambet. siiriiyti geri gekip gitttirdii. 417 . ev sahibesi. . hatun. Tuncer GULENSOY I 99 (345) "Senitildiirmekisteseydim." " Kalgar'rn yurdunu inleteyim. baybige: ilk kadrn. yamagtaki karakuE gibi. Dr.Prof.. (365) konuk alu seni dniinde krz kardeqim Kardrgag konuk alrr seni dniinde. Kr yeleli erkek kurt gibi. garip kaldrn! Ddrt bacalrmn dtirt derisi Ayaklanna ganktr!" Krk gorosuyla birlikte yrlkrmrn ariasrndan gitti. Allah'a yaaktr (atrn) d6* butu sana drirt gtin aztktv! (bu) ditrt butu kavurup yiyiver gitsin ey Ktikgii! (350) Kiiriinggii (adh) atrn 6ldti. Kng. anne(m) Bagdr-diiiil ot baybigea I gOyle sorar iiniinde: 7 (370) "Da! gibi Manas nerede?" der.

(400) kan kokusu salan Coloy'u. balaluu cuban keng-minen. diiz burunlu: Krg. kara tokoy. (395) ter kokusu salan Coloy'u onu vanp alayrm.ihtiyar: Krrg. Kuday'rn tek eri denilen bir olul Ttigttik. 422.417. 423. argrmak at : Asil at.kara orman: Kug. kocakan: Krrg.416: Krg. 6teki vermedi. Tacik yurdunu derip toplayayrm! Ak'kula atrmr sefere hazrrlayayrm! (390) . (415) altmrg dokuz mal ile.. 4?fi. ona ben kendim boyun efdirdim! Tekegi'nin yiiksek salnh Ktik-ala'yr istedilinde vermedi. 424. kara kuyruk nar423 ile balah dilber cariye il42a o Kiik-ala'yr Almambet istedi. Krtaylar'dan diiz burunlualg Kongur-bay onu gidip (esir) alayrm. hiddetlenme $anas'a! Ak-padigali. Canlan. . Kug. iEte :. onu vanp alayrm! Kara orman'daa2o el yapan AlrE ile KocoE var: (405) onu vanp alayrm! . ablEka. 421 . Car Kemer'in arasr ihtiyar42 I (ile ) kocakanmn422 balasr dokuz olulun en giigliisti (410) Eleman-bay'rn ollu Er Ttigtiik. btitiin varhklan bir sOziimle boyun eldireyim! A r { t m ak ugrt4 18 toplayayrm. Padigah'dan izin alayrm! Yedi yrl yayan yaprldak.100 / Manas Destanr (385) Hintlininyurdunuinleteyim. 419. istedi[inde. balah dilber cAriye ile: Krrg. kempir. krr murunduu. i 418. Tekegi'den genlik ile aldrlr. yetmig alp'r 0ldiiriip. ulu han'rm. nar: Tek hcirgiiglii deve.

gdnltim so[udu: Krrg. Ben atlamp Oylece giderim.hof. Er Kiikgii rle vuruEup. (435) ' bana neyi yapacaksrn? "Kadrn ahp verdim! "deyip. Tekegi'den oynat oynayrp aldrm. (425) oynag (ile) oynayp aldrm. murdar 6lse. (430) . Er Ktikg0'niin yrlkrsrm aldrm ben. vanp yoldag olmasam! Manas'rn siizlerini etraflrca diigiiniip. onda kalan bir kadm (var) ben denklikte egitim!" (440) Seninle (bir) yerde birlekte otursam (da) _ (445) Kdk-ala'yrvermezsin! Kiik-ala tok mudur? Ben bir yrlkr kadar yok muyum? Benim (igin) yaya yiirtisiin der misin? YiirUrken Olsiin der misin? (450) Bir atr benden nasrl esirgersin? Kiik-ala'mn drqr tiiy. Tuncer GULENSOY / l0l (420) Almambet danlmrg 6teki Kiikgii'niin 6zii tiltinen " Kiik-ala'yr ona vermedim!. igi bok. bdyle zorbahk yapmadrm!" Al mambet kalkrp haykrdr: "Kendi kendini biiyiitiiyorsun. (455) dolru siizlerini uygun bulup. it ile kuga yem! (ben) bir Ktik-alaga kadar olamadrm mr? G dnliim so dud4425 K0kgii'den Ben Manas'a varrnasam. bir kazan et. "geri diinmem (o) kadrna. gahErp ldyrkiyle gekip aldrm. atlamp sefere grktrlrmda!" " Almambet igin yiiriidiim ben. 425. ona yoldag olurum. Dr. Tekegi'yi kiigiiltiiyorsun. kiingliim kaldl . Nogaylar'dan Er Camgrrg Sultan var. temiz tilse. kadrn yolda olur bala belde olur.

Krg. kuqalrn boldulu bel oldum. yolunda 1roo427 da yok Ak-padiqah kavmiyle Savagtllrn coo42E da yok (480) Manas Ak-padigah tiniinde . koo: Derin hendek."6. 430. koyu al: Krg. ciit0l6r : OtsUrrir. Manas gikAyetini stiyledi. Ak-padigah (ona) qiiyle cevap verdi: "Oteki alp'lann hepsine yapacalrnr yap!" ($ry) fazla varhlrm atma! Ak-padigah yurduna soylu Manas saldrrma! Akhnr kagrnp saldrnrsan. (465) Tacik'in elini yere serdim! Ak-padigah eline ' (470) adn tilylti Orus'a.l@ / Manas Deslanr (460) ktileler gibi bogugup. Klzll-bag yurduna eziyet verdim. nerede kamgm dermansrz? Ytiriisen. koyu ala26 atr iildtirdiim! Krtay'r krdrin gegirdim. .430 426. coo: D0gman.Kng. derin gukur. kiirOng. giysisi olmayana giyecek versen aqr olmayana a$ versen. Ak-pafi[ah eline savagmadan el oldum! . (475) Ey kaplan gibi padigahm. 4D . (ag) kamrna ag koydum herkesin bagrna saE (= sag) koydum! Ak-padiqah eline ben kbndim saldrmadrm. g0Esii olan ciittiliir. 4Tl . kdtiirOr: Yiikseltir. Krg. Hintlinin yurdunu aflattrm.42e seni Kuday i61i. 42E Krg. Sakrn bana danlma! (490) Atr olmayana at versen.

sana uzun yag verir. (530) Camgugr'yr yalvartrp gelende. AgrE ile Kogog'u Oniime katrp gelende. Coloy'u yoldan grkaranda. geng dliirsiin. Dr. Ateqin etrafina baE verir. agat-: Birisinin alzma lokmayr bizzat kendi eliyle koyarak ikram etmek. Krrg. Kltay yurduna eziyet gektiririm! iki kayrg. atrn hepsini alanda. dniine vanp Manas'r kargrladr: "Ala-da! gibi (ytce) Manas'rm. arkadan gelen siirgiine vurup salanda.hof. Kltay'r krnp gegirende. bu diinyaya kulak asma! (500) Benim dedilimden gagma! Benim bu s6ziimii unutursan. nerelerde yiiriidiin kulun' um?" Asil dolan Er Manas (babasrnrn) dntinde durup gdyle dedi: "Han babam Yakup-bay (525) Kiikgti'niin yilkrsmr kovalayrp alanda. Tuncer GULENSOY / 103 (495) buyuran yemek agata143l Kuday ytiz yrl yagatar. 431. Yakup-bay. krk goro eve gelende (520) (sen) tig ay gdriinmedin. Manas'rn! Biitiin diinyayr yiineten Ak-padigah denileni (505) Ala-da! gibi Er Manas (510) Padigah ile soydaq olsan ay gibi kaErmr gererim! Ak-padiqah ben ulu Kuday 'iilgen' yarattt. Kuday Ak-padigah'r gtiglii kdm4! Hiddetlensem korkuturum. Ayu-kem ile Boo-bekl riniime katrp gelende. . bir dizgin Manas'rn kendi eline veririm!" (515) Manas yurduna vardrktan babasr sonra.

kale: Kug. 439. ganimet: Krrg.Kng.e) Bay-mamat(r) yamma katrp gelende iEte o Ak-kula atr sefere hazrrladrm."ileng sdzlerinin bir pargasr gibi kullamlu. FAtiha). 435. 1 i I . t6g6riik: Diinyamn d0rt k0gesi. "Ak-kula atrn tok olsun! (545) Benden (ve) senden ulu kimse yok olsun! Sana targr kamg sallayan olursa Ak-padigah oldukga bagrm koyun gibi kesip al! Kamm kara su432 gibi diikiip al! I\{anas sen korkutup aldm" (550) Tdgiirdka$ iikelerinhepsini "Ak-padigah'm iilkesine sakm Manas el stirme! Ey Manas'lm. Krrg. dua: Krrg. olcay].562. garp: Krg. giiEiis: Krg. 440. 434. ur. Er Ktik-koyon (il. batr (<Arapga. olco [<Mo!olca. 437. eskisi gibia36 diigman peginden kogmam ben! Kaylp'm krzr Kara-btiliik' U (560) yakalayrp aldrm taladan. 6o".437 ganimelS I 46^ 1ro1o d*. korgon. 433. bayagrday.104 / Manas Destanr i. alundan kumas dokudum. karasu: Yer alu sulanyla beslenen gay. 43E. Krg. (hig) hz gtifiiisiie gwrrcdiml $oorok'un krzr Akrlayl a 432." 436.439' (higbir) krzla olmadrm. eskisi gibi: Krrg. Ak-padigah ulu'ya vanp akil danrqtrm. (540) alp'lann hepsini bir stiztime boyun eldirdim. tala: Bozku. . koyun. anladrn mr? (555) Benim iilkeme el stirersen.434 garpay'3s Manas'r!" Higbir alp'tan korkmam ben.i (535) Egig ile SegiE'i ba$ayrp ahp gglende.

Tuncer GULENSOY / 105 (565) Han atam Yakup-han. burak'la6 iintinii iEittim rrak'tan krlft kryafetin denw tamdrm. asil afi geri bastrn. altanrp klstr istetkin.M3. ara$tmp dolagtr yad elleri. .Mz gok Yakup-bay. koyun gtittiim seni iinceden gdrmedim.kl. dur biraz Sen kara samar bdrkiinti kar kllmrysrn. 445. krz bulmaya koyuldu. Krs. kaitio.Prof. Krrg. 441 . 14d.hk kryafet: Krrg. " . argrmak atl tistettin. balrdr sesi bofuldu biittin koyunlan yaya giiden (575) (bir) kel gobana rastladr.K$8. 47. ala:-Rezil ofmug.44l atlamp (o) krzr (bana) isteyin! Ben yahgi kadrn alayrm. Atlanrparzl isteyin: Kirg. giizellik: Krrg. Krz giifsiinii giireyim! " (570) Atlanlp grku. bu Manas'rn varhlrnda (585) attan inip yaya oldun mu? atrnr izleyip yUriidiin mii? Bu Manas'rn varhfrnda elbiseye muhtag oldun mu? Elbise isteyip yiiriidtin mii? (590) Batlr ag Manas'm varh$nda oldun mu? dilenip geldin mi? "YaYa giden ala'sln!445 Beni nerede gdren bala'sln? aga muhtag (595) "Yakup-bay. burak: Yiiriik af. {. kelbet. neden yiire$ini hor kllmrysrn.{-{. 446.43 (580) karanhktanasrl4 ytiriiyorsun? Sen rilti bdrkiini lslatrp gece nasrl yiiriiyorsun? Batlr Manas ollum var. Dr. davet etti: "Ey Yakup-bay. giizellilinden 48 tamdrm. Koyun gobam kel. 2148. 442. sumbat / srmbat. asil atr geri bastrn: Krrg. hor krlj: Hakir edi-.

r tistetti. Aga muhtag olmadrm. "Btitiin cortkonwn$g koydum !" dedi. 45l.a5o kiiyiitdpast suluu katm alfrga. Temir-han'rn lzr Kanrkey Manas'a denk krzdrr O: 2149. igerime tuz istedi Manas'rn almasr igin krz istedi. Krr!. (605) elbiseye muhtaE olmadrm. "Crr$apandr gal[rga. istetti.girdilim giizel kadrn i Krre. geceyi yanrnda ge.Krg kiiytilii-: lemek. ahnca. . 452. 'Duasrna doydum !" dedi. Neden camma zal53 hldtm'tKoyuncu bu sdzii igitince. bir tek boz toklum var. (hig) at isteriredim. rrgathktan aldr[rm. zar: Kuvveth. Ak-padi$ah'rn huzuruna (610) Manas vanp dua aldr. Krg. aq dilenip gelmedim. Batlr Manas bu balam. elbise isteyip gelmedim. tilki b0rkiim rslandr. 4JJ. 1- (625) Yakup-bay'a "Ey Yakup-bay. toklumu tutup keseyim! (630) Sana pigirip vereyim! Hayu duam verip git! Krzrn adrm biliyorum. ak sakal (babasrndan) at aldr.ar crrgaldr kiirgiigd: Her zevki tatmak isterdim.rlri 106 I Manas Destam (600) "Batlr Manas'tn vadt[rnda attan yere inrgedim. gtiyle dedi: ateke. (620) kara samur bdrlnm karlandt. (615) ar crr[aldr kiirgiigti !'as2 Ak-kult bana krzr atlr:. 450. NiEanh krzr niganh delikanh srracl ile ziyaret etmek ve onun yanrnda gece- t.. Krz bulamadrm bu yerde. _Krrg. I . crrgalandr galgrgir: (refah) iginde galgr gahp. cort-: Av va da diisman ardrnda kosmak.

vernez ise olur bozucu. Temir-han'a vardr. 455. ahliksrz dolmug kuldur! Temir-han ile Yakup-han diiniir o tdukl6616u 456 Manas'la kucaklagrrken (655) MengAi-bay bozmaya kalkrr.' Baybige'ye yaklErrdr. Yakup'un yanrna geldi. (660) iigii gimdi dtiEman olur. (665) uzaktan Yakup'u giirdii (ve) ata binip selirtti. . Tuncer GULENSOY / lO7 (635) batakhk sazr gibi sahmr."gocuklannr ve akrabalannr evlendirmek iuretiyle akraba olmak". Kug. bakrkargr gibi hafifleyip alhndan s()ykd454 taklgrr. 456. senin basfilm yolu derin sel gukuru yaprp Manas ile Temir-han. Temirkandm tilin siiiiliip turugu. kaynatasr Yakup-han'a yaklErr. kaynatasr Temir-han. Temir Han'rn dili ile konuqur. Dr. Temir-han'rn dili ile konugur: Krrg. Temir-han ona verecek beylik.ik kiipeler. Hayr duasmr verdi. kendi babasr Yakup-han. Yakup-han'a gtiyle dedi: 454.455 gu akan suyu siiziicii. siiykii: B0yi. (640) kaym ana Bagdr-diitiliit baybige giimiig kiipe taklErrdr.Prof. igte o yerde hazu ol!" demiEti. Krr sakalh Mengdi-bay. kudalaq. (645) igte o Temir-han'rn elinde. (650) krr sakalh Mengdi-bay. . gok giizel bir gelin olurdu! Kugalr sarmalanmrg belinde. diiniir ol-: Krrg. iyi gelin olurdu.

ij l(ts / Manas Destanr I :r' .f 1. inatg eEegini asil at gibi metheden.457 458 (675) Alt dudalm krzrl yiiztn sararmrg. krgrn mah 1t. krgrn mahi cu"t otup (cut= dondan ve yem krthlrndan kiitle .704. i (670) "Sen aygag atrnr yorarak. Benim batlr Manas balam var. ayalrna altrn gank sararak.7agrra nani t oynunTa- I . inatg egelini asil it giui metheden: K*g. ':r : ll rti (695) krz g6Ssiinii gtirmemig! A y g a $ atrmr dizginledim. nereden geliyorsun.l rl . bulday ile mrsr kanqik (undan) ekmeli loynundaiKrrg i i:) I .1.'. diinyanrn dtirt bucafrm dolaqrp.*r$n mal*f[nr*:n. sdyleyen dolagtrm. 'l Manas'a giizel bir galdr-guldur kz istedim. sen yaqlnm? nereye varacaksrn..i] : .ker egegin argrmak attay maktagan. sen yazrn dtigmanrn aldrlr zayf diigmiig ihtiyar degil misin. krgrn mah krnlan rjj ::1 ' iil 'i ' (690) aghktan rtrrap gekerek yiiriiyen defilim. i3i:l[.Siil :l . dilini kimsenin bilrnedili (700) Krtay'm yurdunu gezip Orada bir kz bulamadrm. 6l 291. (685) ' . krzlarla evlenmemig.H13:1"?fr 1I[""?i19ii3"tffigtu". $ooruk'un kra Nakrlay'r ganimet aldr kaleden. kazmaya sdliitten sap takan.f?xi:.l i. 45e. sen yaghsm? gatlamrq.460 bufday ile mtsrr kangrk (undan) ekme{i koynundd6t.t1*459 (680) aghktan r?trrap gekerek ytriiyen ihtiyar defil misin? siirdiiltin mah kaybedip sadaka istemeye mi geldin?" "Ben yazrn diigmamn aldr$r zayrfl amrg dilenci delilim. Kayrp'rnkrzr Kara-biiriik'ii ' yakalayrp aldr bozkrrda. siiriimii kaybedip sadaka istemeye gelmedim.

(720) (725) orada (da) giizel (krz) bulamadrm. 462. cenkdeg. yuvarlak kalpak. batrr Manas olluma (715) orada (da) giizel (krz) bulamadrm. orada (da) giizel (krz) bulamadrm! Allah Kuday yardrmryla Ak-padigah varhlryla. orada (da) giizel (krz) bulamadrm. Dr. Tuncer GULENSOY / t09 (705) anadut(la) Eapa'il boynunda. (730) Kazak'rn yurdunu gezip dolaEhm. Sart'rn yurdunu gezip dolaEtrm. kiir6kii kiyse. kalk* biiriiklii Kalmak'rn yurdunu gezip dolaEtrm.462 o Kanlkey denilen krz bu Manas'a denkmig. Klzrl-bag yurdunu gezdim dolaqtrm. orada (da) giizel (krz) bulamadrm. su bagmda gadrn olan. Kalga'nm yurdunu gezip dolagtrm. orada (da) giizel (krz) bulamadrm. gadrn bagrnda krsralr olan.hof. Alp'm yurdunu dolandrm. batlr Manas olluma oradan giizel (krz) bulamadrm. . Kanlkey denilen ktzt varmry. boyuna denkmiq. Krrgrz'rn yurdunu gezip dolagtrm. ak sakaldan ad alan (735) Padigah'danbat'alan (740) Ak-kula atr tok olan! Ak-padiqah'dan dua aldrktan sonra. orada (da) giizel (krz) bulamadrm. aqa sahnacak tuzu varmt{. (710) domuzun butunu kesip ahp eyerine ballayan. Hint yurdunu gezip dolagtrm. cebe glyse. Manas'a siiz sOyleyecek kigi yok idi! Temir-han denilen bir han varmlg. boyuna denkmiE: Krrg. orada (da) giizel (krz) bulamadrm. Calpak-da!'a g*rp yaylayan. cebe giyse. Tacik'in yurdunu gezip dolagtrm.

ti. ts..l (750) Temir-han'aEunlan stiyledi: "Krzmayasrn Temir-han. 463.] i1.unun kaErnda. '. diyor.lar. Temir-han'rn evine I gelince attan indi. F- I i i-" b (760) ji E. b6yle zorluk olurmu? Biiyiik nehrin bagrndan geri gevir! eli bog gelen diiniirii kdlelerine d<ivdtir!" F. :l 'r.. $ .. gergekten yakup-han o ise.t Frl Eir. F-: ak-sakalh yakup. F1 I' t.: ' rtr (765) O zaman Temir_han gciyle s6yledi: . avul. "K6k_ala sakalh Mengdi-bay: ara bozmak igin dolan kul.l ilt {r: 5. bindili atr ddndtirdii.r nl. Biiyle horluk olur mu. :' Ntl ii.lar. 'Dtnyadan gok alp'r F. pul : para. Kanlkey.. r .han (var) [ :. t: s [.2.. 465' Krrg' goro: l' Birtaklmdrrki onun iiyelerinden eder. l (775) :. sol yandaki goro.lar465 I ri :il' E. E"' E. dtiniir: Krrg.e diintir olmaya geldim!. ill & F. ahndan indirip alrruz! i. 'll I l0 / Manas Destant (745) Kanrkey'e ii i dtiniil63 olarak geldim!. (770) .l: :: l yapanm!" dese giicii var! batlr Manas ollu var! Sa! yandaki goro'lar. batrr Manas o$lu var! Bagma giydili bOrkii var.: :::. ernuOug." ri 'l . {i ri u. bozguncululuna girmiyorum Sa! taraftaki Q oro. B'1 Fi- t: a ..'-'-""". sol kaprdaki goro.i'ill I (755) ardmdan gelen mah yok. 3. *. K6k_ata sakat! ..1.16$.'r FL 'Ara binip geldim!" diyor. l1. cuueu. Bu takrmrn iiyesi.biri <iteki iiyelere boza pigirerek ikram .'l Mengdi-bay. .r: . srrtrna yiiklenmig puluau yok kullanacak kutuyok. r i. boz tepenin baErnda i !- .

yolunu qa$rrmr$ (gibi) nasrl yiiriiyorsun? K6k-ala sakal Mengdi-bay arabozmak igin dolan kigidu.Krg. geng krsrak.Prof. Dr. uyandrnp ahp sorun! Al atrna bindirip ahp tepeye gftayrm! Giizel. beklenilen yere vardr. balla kanEnnmz! gmlayan kise gini ayak elilerek ayat sununuz! Susuzlulunu giizelce kandrnp (790) (altrna) kaln dtigek seriniz! OrttisUnti sessizce Ort[niiz! Rahatga uyutup koyunuz! Tan alanp atanda obadan yildrz batanda. (810) O'na ne istedi$ini sordu: " Ala-da! gibi Yakup-han. 467. (795) gtineg sabah dolanda. (800) giizel cevap vereyim! Kdtii. kiitti cevap vereyim! Sdylenildili gibi yaptrlar. Tuncer GULENSOY / 1l I (780) Aya$ yere defmesin! Atmdan indirip ahn! (Altma) kahn dtigekler serin! Biiytik koyundan ag piqirip narrn466 getidp veriniz! (785) BaytaXa'T krsraktan krmrzr. 466. Susuzlulunu iyice kandrnp. Erkenden kalku (o). Yakup-han'rn yamna yaklagan Temir-han. Krg. baytal: Heniiz kulunlamamrg olan . bil. tath sriz sOylerse. kaba stiz siiylerse. yiiziinii-elini yrkadr. (805) onine demir ledenikoydalu. narln: 582). (Jzerine gorba ddktilmtiE ufak dofranmr$ etten ibaret olan yemek (KS. II.

alnn kiipe kula{md. Bozgunculu$una girmedim. iiliilmeye yakrgan: Krrg. kuyrulunu baflayrp: Krrg.468 kaynatasr ben Yakup |giilmeye yahEan. benim duran. . makrhgr cakkrday.+.. attrn iymek kakkrday. "Ey Yakup-han. ktttii ktttti stiz stiyledi. 470. Kanrkey (adh bir) klzrn varmrq: " elgilige dliim yok.a. (825) insanlann bu yurtlannr onun hepsini gezip dolaqtrm: Batrr Manas ofluma boylu. de[il mi? Senin balan bu Manas Qok yalmacr delil mi? Ak-kula'run kuy rufiunu ba llay tp.beylilimi verrneyen dd bozucudur.it' I :i l 1 : 1. (830) l I :l f . ll2 / Manas Destanr (815) "Sazhfa at kogturup girme!" der. butu gatal. {!tl kiipe kulafrnda: Krg. kuyrulunu buudat. danlma! Senin balan bu Manas dtiniirii ile kovalagrvereyim demez mi? (845) Dostu ile dolagrvereyim demez mi? Kanndagr ile kaprEryor.1 . O zaman Yakup-han Eriyle siiyledi: "Benim geldilim yolumu soruyorsan. 19. diiniir c tilii ! e zul iim y o k ! " Kanrkey'e geldim ben. tadar mrsrn sen bu tuzu? (835)- ' (840) verirmisin Manas'a ktzt?" Temir-han kalkrp buna q6yle cevap verdi. benim sOziimii igitirsen baEr kara. diintir olmaya geldim ben. giizel (bir) krz bulamadrm! Yaratanrn hoguna gider.a70 469.469 bana iyi gelin olacak gibi. . (820) gelip seninle raruEmak istedim!'.

Prof. Arak'tan tizenle segilmiq bal igen. Tuncer GOLENSOY / I 13 (850) biittinyrlkryr. celbegey celge gkpagan. gtiftis gererek gelen Ak-kula'yr (tistiine) ahlan oklardan kagrnyor. bir alp'm elinde tiltip kalmaz mr? Benim biricik krzrm . at yanqrndan vaz gegmezse mrzraklagmaktan y az gegmezse. . yakav agtk olarak riizgara gtkmayan4T3 (865) yel yiiztinii gtirmemig geceden kalan aqr yemeyen. altrnlar ile kaprgrp. asil kzrmr (ona) vermem!" Alagtk gibi (iri) Yakup-han. (880) Ala-da! gibi (yiice) Yakup-han. Atrqkarun474 koydursun ! ry k a n na75 koydursun ! S ay t g k a n nq6 koydursun! Ondan sonra lurmr vereyim! Qab . koE-koyunrlTl kovalayrp.Kanrkey yalnrz tiindiift'ten giin giiren Su igen (860) bir tiitiik'tena72 yorga att^n iizenle segilmiq boz (atlara) binen. (855) yakasr alfin ak kiibii'sinii grtlak grrtlala geldili diigmana yrttnyor. Yakup-han hrslandr. Dr. (875) Atrg yangrndan vaz gegmezse. battr' lar ile kargrlagrp. tifkesi yaman geldi: " Temir-han. biricik krzrm Kanlkey kara(lar) giyip kalmaz mr? Yalmacrhktan vazgegsin ! (870) Ondan soma krzrmr vereyim. ey Temir-han benim gukur igindeki kurumug drgkrmr kepiren.

486.1 . esash: 477 . Krg. rilt 4. bafudrlmda.. tiin: Gece.' ff atmm kt7tna bi ndi r ipa78 harp esirlTg yapacak. at kiitiinii sahgr. btiltik. ac bilek. ir.ii :. 1.. Krrg. dikkatli segip: Kirg. yakup-bay. I 14 / Manas Destanr . '. " (900) Ay gibi ftagrnr gerdi de.Kog. kuvmaluu ciisiln. . latife ettim. l 'l ** . '. kayd-a: Nerede. ben Manas'a varmazsam! ":rl.r. Orus'tan bagka bu yurdu Ak-padigahrm ona yerdi de. 479. kagka : Alnrnda b6yaz lekesi "olan.hayvan.:'1... ince bilek: Krg.r:l. isteyip vermedilin Kanlkey.:1]. .t atdip. it:l (890) haykrnp Manas (mrzrafrm) saplayacak. 478..isSliiii iE*. 485.itiptiil. .iia [3t rlt . Parqa. ditkmeli oyan: Krrg.t I I ltlt i lrl li oy an48o ftaEfta slndg4S I Ak-padigah eli ile br)16(82 baEkasrnda dikkatli segipa83 tot1r484 yaranda Ak-padiqah (bana) dua et!" deyip. tiin486 idi kadrn ile gocu[un (910) l bir araya geldifi giin idi Kadrmmla damgayrm! (Ku) balamla konugayrm! Afamta gdriigeyim! Ondan sonra geleyim i 4?.l] r.biiliik: 4M.:: . 480. olco cesrr. da$ srtrrun tepesine grkacak.1 . f.fl . vanp haber verrnezsem! sazhla hrzla k'og Temir-han ! Manas krzrldan bayrak agacak. i nc e . : i:t. ll (895) o zaman giiciin neye yeter? D d kme tj''X *-:. ---J'- 483.. (885) :r. fri.ilr .i.')' bile [i ndet477 yakalayacak . yakup-bay! Ay karanhk. .. [rl fii . krsrm.f. Parlakhk yayda var krzrm bana verrnezsen '(kagarak) yerin kayda485 ysl?- (905) O zaman Temir-han da gtiyle dedi: "$aka stiyledim. 1l! . atrnrn krgrna b-indirip: Klrg.l :r' : ... 5"g. akrtmah. harp esiri: Krrg.

kendi evine topladr: (930) "Diin gelen Ala-da! gibi Yakup-bay'dr. . 488. (920) koyun baqr kadar giimtigtiir "Verme !" diye kaqr gftan bozufu.H . burada bekle. at(h) g6rderip gafrrttr. "Bir tek oplum Manas'a Kanlkey (adh) krzrnt ver!"dedi. Yalntz (bagma) Manas'r vurarrm. Yakup-han!" (Kamgryr atrn) kalgasrna vurup gitti.q hof. acele yerinden kalku. yanyana dizip srk kaleler kuranm (945) kendim tetikte duranm! Asil (aun) a$zrnr yrtanm. o (da) beni bozmazsa! Gtiriigiip geleyim. Muteber kigiler: Krrg. karrsr sahk: Kolun dirsekten omuza kadar olan lusmr sarktk. korkma. Tuncer GtiLENSoY / I 15 I j (915) (Sen) burada bekle. gtiyle dedi: "Ardrndan gelen mah yok. Dr. Krg. Yakup-han! Deminki kdk-ala sakal(h) Mengdi-ba y ara bozmak igin dolmug kigidir Padiqaha verilecek geyler : at bagr kadar altrndr. ara bozmak igin dofan kul imig. Sen akhm mr kaybettin? Akan suyun bagrnr burarlm. yiikleyip getirdili pulu yok: (940) "yalmz atryla gelen Yakup'a ona krzrmr vereyim!" diyorsun. "Sazhla bir ip ger!"dedi. atrnr yiik hayvanr krlanm. korkma. Temir-han ! " 487 . (925) bay tu{la beyleiin. cakrlar. Nasrl hareket edelim muteber kiEiler'!"a88 (935) Ktik-ala sakal Mengdi Bay ki. karrst to1t1r487 hanlanm.

(955) bozgunculu$unukoymadrn. buta: Bir kumag adr. . (9?5) Yakup-han'r galrnp getidniz! Ayalrm yere de[irmeyiniz yukarrya kotay ve gabuk kaldtrnnaSg Han tahtrna g*anp (altrna) kahn ddgek seriniz. batrrlrk taslayan yi$itlerimi hepsini krnp gegirir! (970) '. Kug. Ak-padiqah ilinden (960) ondan baEka bu ilini Manas saman gibi savurup.hanlar (ile) bagr tuplu'beyler Mengdi-bay'a dediler ki: " Temir-han'rn nimetlerine doymadrn. tak kdtiir-. buulum : I . Krymetli bir kumE. yukanya kolay ve gabuk kaldu-: Krrg. 493. Bir kiirk adr. 2. terdik. kanst sahk han ben gdyle durayrm. (965) (Ak) duvakh gelinleri yakalayrp ganimet yaptr. kiik-ala sakalh (adam) sen qiiyle dur. turna tiiyleriyle siislenmiE kularr yakalayrp ganimet yaptr. 491 . kamrg gibi krvrnp.I 16 I Manas Destanr (950) Mengdi-bay bu siizleri sdyleyince. bagr turtfu (bey) gtiyle durun. telelti: Krrg. kanst sahk. 490. Barga4eo 11" 611o'^asL altrna serip koyunuz! guulu^492 g" 6u1a's493 bacaklanna sanmz! Barga ile balklnr (980) altlrrra tegelt/e4 seiniz! Arakrya bal katrp altrndan yaprlmrg kadehe. 494. cesaret taslayan yi[itlerimi. Krg. 492. onu koyup sununuz! Sofralan seriniz! 489. barga: Diba kumaE. balkl: Krymetli bir kumag.

. Krg. Dr. glapgm: El legeni. ona yara$rr olundu. Oniine vanp sununuz! 497 A I n nh kiir klein dokuzunu ona giydirip veriniz! (990) " Temir-han'rn krzrna Cakrp-han diiniir oldu!" deyip. Tuncer GULENSOY / I 17 (985) QilapEn\4e5getiriniz Erik4% ile kuru iiziimii.Prof. aldrna banp tartrngar. 'j 4%. "Krk gorona haber sal! yolbars gibi ktikreyen Almambet'e haber sal! (1015) (hemen) gahp kagrran kaplan gibi Aclbay'a haber sal! Boz-adlr ulu dafrnrn heybeti gibi iistiindeki Kuday Tengri gibi ' Manas burada durasrn. Yakup-bay geri dtintip vardr Manas'a.7 :l 495. gukuru doldurun! " (1000) "Develeri ahp gelsin!" : (Daha) pek gok mal getirmez mi? Bulsa siiriip gelmez mi? Bulmazsa iiylece tite gitmez mi?" Sdylendili gibi yaprldr. (yamna) gidip Manas'a Etiyle dedi: "Av ve diigman ardrndan kogturmaktan vazgegeceksin!" (1010) "Av ve diigman ardrndan koEturmayr buakmazsan. (1005) daha pek qok mal verildi.i . bUtfln yurt hayret etsin! "On gukuru doldurun!" "Yrlkryr siirtip gelsin!" (995) "Kuk gukuru doldurun!" "Koyunlan siiriip gelsin!" "Yiiz gukuru doldurun!" "Sr[rrlan ahp gelsin!" "D0rt. 497.erik: Krg. iiniine vanp sununuz: Krrg. .6riik. krzrmr vermem!" dedi.

Krglz yrlkrlanm stirdiilet yaElanmamrg kara "enenmemig develer"sge. Yakup-bay'rn evine (1035) Manas baga gegip geldi Gelip evde attan indi: "Hangi yol ile gidelim? Birisi yaman sdz sOyler Birisi yahgr stiz sciyler. " miluk'sm patlatrp parlak gtinderime dayamp5ol (1045) kdkrwr l<argrmtelime alayrmls@ gaddarlagrp (oraya) varaylm yalm krhg baflayrp calmamsrt'o3 varayrm! Yahqrlar canlanna veda etsin! (1050) Yamanlan mallanna veda etsin!" Stiylenilenleri yaptrlar. karagay nayza kolgo alah. enenmiq Krrg. (sen) yiiz yrlkr (getir)! (1025) Actbay. yamanlan yamanlagrp ahnz! Dolma tiifek.j .ll8 / Manas Destanl (1020) Ak-padigah ulu'ya kendin gidip varastn' sdyleneni yap'astn!" Manas gorolannt gafrrdr: "Almambet. eie ackrfir$olan-yrrtrcr Eayvan qekli vermek. 501 . kiiknarkarsrmr elime alavrm: Krrs. kQknq)rargrmr elim6 alalyrm: Krrg.-calmanrg. Krrg. @. (1040) yahgrlan yahgrl*la ahnz. atan. yorulmam4 ak "enenmemiq develer"e 4. parlak siinderime davanro: Krrs. srrduu celek siiiiliio.: tu 4l . (sen) ytiz ytlkr (getir)! Denk tuffir[um krk goro krkrmz da bir tiiriiags krkrmz krkar yiiz yrlkr getirin! vadileria9 doldurmaz mr? (1030) Kuk vadiyi doldurmaz mr? Yiiz vadiyi doldurmaz mr? Dtirt vadiyi doldurmaz mr? Hepsine haber saldr. 1048. 504. enenmis deve: Krrs. karagav navza koleo 503.: Sirratrna. 5{D.

Kug. 506. 508. yengeleri. baldrz. akganr kogo ahp grk!. sol yandaki tirnek kigiler ak heybelei agnrz! AlnnditddM grkanmz! (1080) Akqalan birleqtirini2ls0T Manas kaynnv50E vannca. uzun adrmlarla kogturup: Kug. sol kaprdaki ddrt timek ki$i. (1055) aaklan gorolar yiikledi: Dr.hof. Manas gimdi vardr. giimiig akgalan (1085) onlara versin er Manas!" Siiyleneni yaptilar: Sa! kaprdaki ddrt goro. nasrl olacak. 509. arrm arrm ciigiirtiip. Hamnkrzr Kanrkey'i (1070) gimdi almaya vanyorum. Padigahrm?" "Tebrikler olsun sana. Akgalan birlegtiriniz!: Krrg. kayrn: Kan ya da koca tarafindan akraba. bal&zlarfD vannca. baldrz: Krrg. tatminkar buldum siiztinti uygun buldum iiziinii. dilde: Altrn. 505. Ak-padiph'a gtiyle dedi: "Sii[iidiin ktiktinden yarryorum. . alun. TuncerGULENSOY/ 119 "sizler yola grkrmz! Ben Ak-kula'mr kogturup Ak-han'a vanp geleyim! Ondan cevap alayrm! (1060) Altmdan kumas dokutayrm Ak-padiqah uludan 'vanp tiliit alayrm! 505 Ak-kula'sm I uzun adtmlarla ka gturup tine dolru hrzla siirdiifii bagrm krsrp. (1065) Ak-padigah ulu'ya. gelince. 5O7. altrn sikke ahp geldi. (1075) zarif buldum siiziinii! Sa! yandaki gorolar. Krg.

" Ayrl'rna gidip vannca. Ak-padigah giiriip aldr. t l 120 / Manas Destam (1090) altrn giimiiE akgalan getirip verdiler Manas'a. Temir-han'a i (1125) ara bozmaya gitti. O zaman krrk goro dedi ki: "Nereden geldin sen Manas? Kl"lgtk gibi krul mtzrad. kiiyO.t. dedi Kdk sakalh" Mengdi-bay. yengeler bir araya gelince. altrn.l ii ll 510 .I I 1. yengeleri erigince.m sallayrp Qinlilerle mi savagrp geldin? (1100) Gtivers to senin gibi olur mu? Ktiknar gibi mtlnk asrnrp Kalmak'r kovalayrp mr geldin? Giivey senin gibi olur mu? sada{mt ardtna kuganry (1105) Sart'r kovalaytp mr geldin? Gtivey senin gibi olur mu?" "T0vbe Tengri Kuday'a. koEturup.r Altrn-giimiig akgayr fazlasryla verdi Manas'a! risiiyledilimi yap!" dedi. " Baldtzlanvannca. j'l ')t tl (1115) baldrzlar i:]i +tl 'i i ' 6ntinde agrversin. atlan! Temir-han ! lt . ulaErnca.j. Yahgr giirdii Manas'r! ! I . il) $ji .l I 1 (l 1 l0) . orta yola gelince. Bu Manas'rn liuk gorosu. dalgalannntug geldi. Ak-kula ile bu Manas (1095) onlara yetigip geldi. Temir-han'a giiyle stiyledi: "Atlan. ' . gtimiig akgadan (l120) baldzlanna versin!" "Yengelerine versin!".l r'l .giivey: Krrg. Ma nas'r giiriir gdrmez. Ak sancak (ile) tug geldi.

bozkr: Krrg. kahm: Hediye. Kiik-ala sakal Mengdi-bay Manas'rn . Krg. birlikte yiiriiyen yolday krk ... Temir-han ! O g[n dedifimi yapmadm.i krk gorosunu ' {. llli. ':l . "Bunlar hangi yrlkrlar?" "Yakup'un iilkeye saldrlr alrm'ft2 Kanrkey'e krk goronun.hof. (1160) senin kahm'rn bitmezse. "Srk duvarlar tireyim!" dedim. daha yrllo getiriniz!" Manas bozktr'as| yalmz indi. (1135) "Yanyana gtiglendirip koyayrm!" dedim. Kug.i* (drgan) firlayrp gtirdiiler (ki). 512. h U' rIi rt&. tez atfant (1140) Manas ile krk qoroyu ikiye biiliip alahm! (btiylece) kargaga krlallm! " Temir-han (ona) gtiyle cevap verdi: "Fesata ben giremem! ' (1145) vanp gOriip gelsinler!" " Temir-han'n kolday. ceri maygkan kol keldi. 't $' 5ll. yer titreten ordu geldi. tala.: s ffi 513. ahp geldili L1r*'1513 tl: (1155) "Stiriiniizii toplayrp ahnrz! Dtirt vadiye sallnrz! DOrt vadi dolar ise. . sdyledilim s6zlerimi dinlemedin. Dr. alrrn: Harag. Tuncer GULENSOY / l2l (l 130) yer titreten ordu geldi. !!f t" bitti sizin kahm'rnrz dtirt vadi dolmaz ise. 514. "Nehrin bagrnr burayrm!" dedim. Krrg. i*i t] fri' .srr gabuk atlan... (l150) - krrk ytz yrlkryr siiriip getiriyor. . I {l. "Tarbaza"mn alzrnda patlahhyor biitiin tiifekler! Temir-han. goro geliyor.

l.122 I Manas Destanr (l 165) ak saray eve gdfiirdii. tulumrndtki suyunu kendisi koyup igti. " Manas yalmz kaldr!" deyip gelir idi diintp dolagrp. Namaz ktldt oturup. kaprsrnr kilitlqyip koydu. (l190) Altmrg ah mal dostu. ini: Kiigiik erkek kardeE. Krk goro eve girince. Manas lcara baE cildh yay'r gerip fulatrverdi. (t 175) Srcak Temmuz (ayrnda). t6vbe! Adrm "Manas" koymasaydt. tiivbe! dniimde bir afabeyim var olsaydr. bu Manas'ln yamnda (1195) karabaEh &iEi yok." (llS5)' Manas arakrya bal katrp. :i : Krk goro ata bindi. Bu Manas'rn yamnda kara bagh adam (ile) dOrt ayakh it (bile) yoktu. li=l 515. Kng. Kaprya gftrp baksa. gok acrlar gekti Manas. yalruz kaldr bozknda. mal dostunun iginde Kara-toko can dostu. . gtn srcalrnda "Manas susuzluktan tiltip gidecekti!" "Atadan yalnrz dofmasaydl. E: F F .o-515 var olsaydr. (1180) "Arslan Manas ne oldu?" diye gelir idi yanrma: Arkamda . diirt ayakh it de yok. Manas bozkrrda kaldr. (1170) arakryla kangtrnlmrg bal igip. agltk susuzluk gekmediler.

sizleri iildtirmem! OtaUgiintizti de giirmeyeyim! Akh size vereyim! (1230) DiiEman yerinden gekeyim! Altmrg tanap. ' Giindiiz korkup gelmediler. .l7 ak ga&n gti[e yiikseltip kurdular. birinin elbisesini 6teki giyip kogturdu: (1215) "Yemek yemedik tag yedik. (1205) diht ayakh it de yok. . Hakan'rn iki kanath kaprsmda Kara moo ile ag yedik. Manas yalruz oturdu. 516. Tuncer GULENSOY / 123 (1200) iqmeden kalan krrk goro. bey kaprsrm bekitip bekitip de ag yedik! (1220) Ala-da! gibi Manas han. gabuk: Krrg. tanap: l/6 hektar. Dr. lldam. korkup qtiyle dediler: "Bu Manastrn yanrnda kara bagh kigi yok. (1210) vanp cevap verelim!" Birinin atrna iiteki binip kogturdu.Prof. yaptrlrmut bafrglar mrsrn? Akar su gibi (gtiglii) Manas sugumuzu bafrqlar mrsrn? Kesici olsun baymzt! (1225) Dtikiicii olsun kammrzr!" Manas giilerek dedi ki: "Krk goro(m). 517. yemek tadrna bakmadan kalan krrk goro. beyimiz Manas bizi dldiirmez mi? Bizi dldiiriip yok etmez mi? Qabukslo atlamn. kuk goro! Biz Manas'a varahm. Krg.

alhk: Krrslenitik. 524. (1245) basrp geldi yamna. kamgr talalmam4528 sd diit' a{ac16529 i: !i. bermet. inci boncu[: Krs. . 520.'Sltksuri Anas radorno denilen kara iirdefi. 521 . 6o7t. 529. tal. mercan: Klre. llJ. 5u1rtur525 gibi boynunu vzattp. Ak-padigah ulu'ya. makmal. kadife: Krrs. malrur bir tavrrla gezinip Manas'rn yamna geldi krz.i t!l 518. yavasca: I(rrs. (1250) altrn giimiig akgayr yiikleyip verdi padigahrm.tg?i-5"c'':nak siiltit afaEr: Krrg.oudra: Krrs. miscengge' 333 : i:: . 519 tirtiin-: Krsl camrn-. (1260) Gecenin karanhlrnda saklanrp gittiler. f. Bir kenara oturdu.r (Manas'r) yatrrahm! "dediler. 526 taba[a koyunuz ! akgayr dniine koyunuz!" Sdyleneni yaptrlar. $r$.*il'g. E: :l' F tI r.l -l 1 ri 124 / Manas Destanr (1235) baldrzlar ile yengeler karanhk giik$lUnde kumaEa Lu6i1"sl8 ekleyip drtiinup5l9 inc i-boncuk' a52o mer carf 2 I katrp takrmp. "Gece gelip gatrnca. iki yakrn yengesis2T "Gece geldi!" deyip. (1240) yavagga 524basrp. pudra' y a522 411 523 tcrp siiriiniip.: (1255) Acrbay akga ddktii. akrrrn.lr !i. Kamkey'in evine gelince. : ir. 522.l E.-uda523. bakr: Krrs.. 526. "Kanlkey'in koynuna . su gibi beyaz bet'ini klLzaftip. . su:ru. Ona kendim vannca. at ballanmayan ahra (Manas) atrnr da ballayrp koydu.

Yer yata(nda btiziilmiig yatan (ktza) rt i! g r Manas beg sarildr. 536. kug konmamtQ tuur' s. Kre. Alaca saph aE bryapn eline ahp gtiyle dedi: (1285) "Atekem Temir-han'rt at bad. Ktz yatallna536 y*"Stp. Ate gin y anmdakis3 | 1ro"r' 6*t532 f. Tuncer GULENSOY / 125 fl il 5 { fl (1265) kamgnmr takrp gegti.l s rl H !E :! g bir parga kopanp yedi. bttl6k ki$. !1! 532. gilztinii agrp firladr. 530.530 kugunu kondurup gegti. xmektup" hat:'Kri.Prof. . Kfs.od cakalay.krz vataEr: Krre.J . kazr: Kann ya[r. _qt"fir. Toburgaks3g ile at siiriip sayrsrz ytlkr (ve) ktsrak siiriip. Yabanciadam: Krg. 534. toburgak: Savag atr. girdi yattr.Kak.yanr:. toocuiKemik diiEme. yabancr u6rtt538 yat olmaz. Dr. (1270) KAsedeki san bah tadrp gegti. 535 . diid:me: Krrs.533 on prtu'ru534 (127 H 5) grkrrdatmadan535 96zdii. 533. if. Otuz dii$me. tuur: Ahcr kusun oturduEu t0nek. .539. (1280) Temir-han krzr Kanrkey uykusundan uyanlp. srkirdatidadan: Klrs.lanamaz ahtnna at ba$layan kimdir? Kamg tahlmaz sd$iidiilrc kamgr asan kimdir? (1290) kuq konmaz tuur'wa kug konduran kimdir? Kdsemdeki san baldan tadrp gegen kimdir? Balh genE ktsrak ktmtzl"ndan (1295) r*u*rX-r$ gibi igen kimdir?" "Yazrlan her gey haf37 olmaz. ttm6. hat 538. cfrrincak t6sdk. Kug. s il iE g Balh geng krrsak krmrzrndan susamrg gibi ahp yuttu.- 537. Jadrratnav. [<Ara'pca].Krrg.

126 / Manas Destanr (1300) derin vadiyi dolduran. salladr: Krg. abalak saph ak tinte: Da! koyununun boynuzundan yapilmtq ak saph hanger. O zaman Manas gdyle sciyledi: "Vay Kanlkey. giltep iydi. (1325) Bey balast nazhsrn.54l nazh nazh stiyleyesin. (1335) O zaman Manas Edyle haykrrdr: "Eyersiz grplak olayrm! Kadrnsrz bekdr olayrm! Altr bttluk yrlkryr kovalamazsam. erke. (1310) Onun adr da "Manas"drr! Deve giiden (bir) kulu var (onun) adr da "Manas"drr! Hangi Manas'srn (ne) bileyim? Hemen grk. yenlerini diiriip topladr. ne yapryorsun? . nazh: Krrg. koyun gobant kulun adt var. . Han balast nazltsut. ak bilelini kesiverdi! Eteklerini biirtip topladr. 541. nazh nazh stiyleyesin! Vay Kamkey ne yaptyorsun?" Abalak saph bu bryadt krmndan gekip grkard. Krrg. iEte o Manas benim!" "Sen hangi Manas'srn bilemem ben! Atekem Temir-han'm bu diinyasr yar idi. 542. Atekem Temir-han'm " (1330) Kanrkey (brga[r) salladrs42 ' (Manas'rn) alaca baldr. "Manas" koynumdan! (1315) Kolunu gek boynumdant abalak saph ak tinte'yiffi 'ag yiirek'e saplasam!" Abalak saphk ak tinte'yr (1320) kmmdan gekip qrkardr. (1305) yrlkrsma hizmet eden o yrlkrsrna bakan "Manas" adh kulu var (idi)! Koyunlanmrzr giiden. siirtip beri almazsam 54O.

koyun pegine salanm.Prof. Krg. D1. veriniz! (1370) Kara yiizlii sana gdsteririm! Yirmi gorom. ku yeleli "biiril" gibi! Kiildir ollu Qalbay'rm. kara yiizlti: Krrg. kagkulak: Porsuk. koyun pegine salahm! Qok allatrp koyahm! Oylece <iciinii alaylm! (1360) Eyersiz grplak olayrm! Kadrnsrz bekdr olayrm! Onu kucaklamaktansa. keriiii: Otla drttilen daf yamacr. 545. ata binin! Yakup-bay'rn yilkrsmr Ahp buraya getiriniz! Yirmi gorom atlamp 543. 544. kuruyup kalayrm! (Onu) almadan zayrflayrp halsiz dtiEeyim! KaEkuloPsas 56ii var mr (sende)? (1365) Han-Temir'in ildcr var mrym4? Ezip igime veriniz! Ezip drgrma stiriiniiz! Arakr'ya bal kangtrnp onu igeyim. (1350) atlan! atlan! gabuk bin! "Yahgr gtizel bir krz buldum! Ala-da!'a koqahm! Altr Mliik yrlkryr siirelim! Siiriip titeye verelim! (1355) siiriip beri alahm Eline (bir) sopa verelim. kara bet. . Kug. atlan! atlan! Almambet. krsrak pegine salanm! Kara yiizlii sana gcisteririm! (1345) Yolbars gibi biiliiren. 544 Yamagtaki tur " OrrOO' Eibi. TuncerGULENSOy I tn (1340) Kara yiizlii5a3 sana gOsteririm! Eline sopa veririm.

Manas-han !" Kaynanasr gtlyle haykudr: "iki tulpaf4s taymr (1385) bir ahra ballayrp koymugsun. .:11 547.. 549.ln [.. 552. yrlkr bakan kulunun ' ' . cenggisiz. trmalryla yere vurmak (at hakknda). Krrg.:ti.ss2 hangi Manas'trr bilirim! Temir-han olah. H *l gt t{ 128'. ne yaptyorsun? (1395) Bey balasr Stmanl<srn. gmanki krE. dikkafah: Krg. kalapa. Kara-deve'nin ollu Kart Manas. ktiskti il-. "Sabrrh ol.) Kanath at. birisi yaralanmasrn! iki Eunkar yavrusunu (1390) bir tiinele koymugsun. 548. doolu. 1 ii. erke.l iilii :iilll :1. yenilmez: Krrg. her zevke doymugsun.:il i'ii. farkrna var-: Krrg. 2) Savag atl. 550.kangkrldagan it. yava$ga siiriip "gapgrp-549 yaparsa. devletine doymuEsun. (1380) halkrn en giizeli denilen hakrn yenilmez krzr imiq. yiiriik at. devene bakan kulunun adrm "Manas" koymugsun. yemini birlikte sahp vermigsin. :t i :IJ I Vay Kanrkey. grmanksso (bir gocuk gibi) konug!" Kanrkey krz Etiyle s6yledi: " Vryaklayan .755 1. 546. nazh (1323): Krg. Krrg. 6o9rrr*7 Vryaklama shkin yat! (1400) Ben sen adamrn /arktna varrrm. vryaklayan it: Krrg.l . 551. yem (igin) dalagmazlar mr? Birisi yaralanmaz 1.Manas Destanr (1375) Temir Han'myilkrsmr buraya ahp geliniz! Krzrm dikkafalr 546 yetigtiren. . tulpar: l. (1405) adrnr "Manas" koymugsun. iilkenin en giizeli denilen iilkenin yenilmezs4T krzr imiq./.1 mr? Han balasr Kantkey. . gapgrp: On ayafryla.

darrya (<Farsga.140) ya$ doSayrp doyunuz. Krg. Yakup'un o$lu geng Manas. 556. kara tu!: Krg. ktil. yilitlerim. iti (1430) altmrg tanap akgadu. tanap: l/6 hektar. yrlksmr yollara siirdiiler. ikiniz vanp bir krsrak kesiniz. 554. yattr uyuyup kaldr. deryi). gdl: . sonra vanp akil damEan. Krg. Tuncer GULENSAY I ln (1410) o Manas'r bilmiyonrm!" Qrylrdr-bay'm oflu gergek Manas. (1425) yam nehif53 (ve) giilsv (olup) iki yolu vardr. (1415) altrndan kumaE dokumug "Ak-padiEah" denen (kigiye). Tan atrp uyandrktan sonra.Prof. kdknar mrzra[r savurdu Manas'rn stiziinii kadrn gevirdi! (1420) Kuk goro geceleyin atlandu yirmi goro Temir-han'n yrlkrsrm altp geldi. tok olanlardan iyiJikirler da$ar! Yukan tarafta kara tug556 Temir-han'm tu[u de[il mi? 553. onun igine diigmanl* salmry! Bolluk igindeki yurduma bag olmug.kara tuu. 555 . (1. Yirmi goro Yakup-han' rn yrlkrsrm ahp geldi. Dr. nehir: Kug. atrn bulusuna dayanamayrp giikyiiztine grkrp gini "Bahadrr Manas. (gimdi) biz ne yapalrrn? Altmrq tanafss ak gadr (1435) at bulusuna dayanamayrp gdkyiiziine grkmry ak gadr!" "Ak tag ile bashnp koy! ikiniz birlikte olunuz. yi[itlerim! Ag iken gdriigme yapilmaz. yilitlerim.

Yakup'un ilini ben vurayrm!" Ala-da! gibi Almambet. Serek ile Srrgak (da) l 1 l i (1465) 'atlamp yola grktr! Krk goronun en yamanl Taz-baymat efendisi susadr[rnda attan inip gay kaynath. rtl. sorua o da ata bindi. pistonlu tiifek ile ateg edemez. Krg. Akilh dofan Acrbay. trll . il 557. Krg.s atamaz. 558.I 1 130 I Manas Destanr I I (1445) AgaSr taraftaki ktztl tu! Yakup-Han'r4 tuEu degil mi? Gunegin bumu bit<itaiginOe noolandan'ST yaprlmrE ak goynesi(mi) yakasr agrk olarak giyip I i i I (1450) yiiriiyerek tepeye grkayrm! Yakup ile Temir-han yalruz bir o$ul ile cesaret edemez. bana tek (bir) kurgun (ve) grgas. iki olul Atlamp yola grktr. grrga: Tuza[a veya oltaya konulan yem.'t' . hepsini yenip yere serdi! (1475) Yakup ollu bu Manas "Efendi Kanrkey" diye yiiriiyiip Temir-han'rn yurdunda Kanrkey'i gekip alahm. iki ogul. noolan : Bir tiA kumag. (1455) feldket mermisini atamaz. Yakup-han'rn ordusunu bozdu! Temir-han'a hiicum etti. (1460) karanhkta baskrn yapan karsadn izini (bulmakta) yamlmaz Kaman (ve) Coypur. Elim (ve) Seyit. Almambet gibi haykrnp saldrrdr. Manas'a hediye krlahm. I i (1470) Acrbay gibi haykrnp saldrrdr.

tanmmr$ Tacikler "Kasfi alahm!" deyip yiirtidiiler. Dr. ipekten segme elbiseler giydi. ahp (buraya) getiriyor! Ummadrfr yerden (6niine) gkrmz. 562.. .f. beklenilmeyen yer: Krrg. = . b e kl e ni lm e y e n y e r dens62 gdrdii (1510) hrk goroya giiyle dedi: "$u gelen yiizii kara ka&n dep:ilmi? Krk iginden ktrk hzr segmiq. 561 .j ..1 -E Kanrkey (1485) bagma gelecelini bildi. 560. Hepsi toplamp geldikten sonra. nahit Krrg. kara "halk".: F ::l H (1480) adi halk. (1505) Kendim elgi olarak geldim!" Krrk krz ile atlamp. kara: Krg. kara dil(li). Karanhkta yol bulan Aygr yanak(h). arakrdan segme aE igti. (1495) Manas'rn krrk gorosu (da) kuk krzr atrna bindirip aldr.j :: dolan Acrbay O da bir krzr ahna bindirdi. nnhifsse . Kara gdzlii kart Manas.€ .!t :5 segme bir boz yiirtik ata bindi. '-r:{ j .. Tuncer GULENSOY / l3l :5 fl . rS !il riE 'tr hof..f 'H . Ayrp-Han'm (bir) krzr vardr. kaprs cer. durun krrk goro! (1500) Siz karasrnr456ben tdrdlxt Elinizi yakamdan tutturmam! Krk goroya krk krz ben ahp varaylm. 559. Temir-han'rn krzr Kanlkey Krk goroya gunlan siiyledi: "Durun.tdrii: Han soyu. siiliingkii. Kanrkey elbisesini giyindi. = .a j Altrnay gibi ablasrm (1490) Almambet ata bindirdi. size kendimi armalan ettim. Krrg. Qtup geldi Karukey.: -5 iE . Kanrkey.

(1545) altr kttk salmrg gibi. nasrl gukura diigtii? Giivercin ugup mavi eve kondu. Kre.5s Kanrkey. Kus.l .ll . liara'bet. 5€. tiiytinii kes! Kara yiizlii566 gok konugursa. esir kllahm! (O) nazh Kanrkey'in o zaman gtinlii daralsrn! (1525) $imdi kalgasr ve arkasr eyersiz at iistiinde yara olsun! (O) nazh Kanrkey'in gimdi (akh bagma) gelsin!" Yukanya grkrp gitti.132 / Manas Destaru (1515) (yakalayrp) ganimet olarak getiriniz! Krkga&rdihp kurunuz! (igine) krrk diigek seriniz! Asil atrn afzrm agahm!563 Hepsini bir arada katahm ! (1520) ince bileklerinden tutahm ! Atlann kgna atallm! Ganimet.ti :illr . dilini kes! Saksa !. Iana. saksdEan: Krrsl saslskan.1 o7r ( "Saksa$an ugup saraya kondu. 566. 568. Giifiisleri kiiniiksTo gibi. gagmp kaldr Almambet Almambet giizel krz yok mu? 563. " I kufruk krllan bol ve dalrmk olan: Krrg. 571 . 4asd gukura diiqtii? $imdi daha ileri vardr. 1540) krk Al mam bet'in gadrnna gelince. guvercln: in"ip giui: . (1530) agalrya inip gitti. iyi kalpl. rldiy sahp 567. ttiytinii kes ! (1535) Kara yiizlii gok konuEursa. ugarsa. . liiiniik : Kova. o11568 baybak. l. dilini kes!" Bu Manas (da O)na giiyle cevap verdi: . ahmak: Krre. sahp lietti.gagry. a. gadrra ulaEtr. d'(l)dti(y) )o).a !!J.s'e baybak.Krrg_.. 570.z. iyi kalpli: K-ng. kara krz oturmuqtu. kuyruk killan bol ve dadmtk olansTl Sar'ala. uy kuymulgak.i: Rirs. kara viizli.i. kiingiilgiik. asil atrn aEzrnd acahm: argrmak oosrn cayalr.ans67 ugarsa. Kosurckon. Manas'a yalvardr: " Giivercitf6.

ben ne yapayrm?" Manas'rn tiziinden daha er. krsrak salrhp stt verince. Tuncer GULENSoY / I33 (1550) Dikkatle segip ahp geliniz! Temir-Han'rn kra Kanlkey vardrn Altlnay'rn yaruna: "Senin atan Aytp-han. Benim atam Temir-Han (1555) itisi uir do[mug. (1570) "Saflam vticudumu giistermem. dliitler veren Almambet. denkliline ahErnm. (1585) "Krsraklan alrla koy!" dersin. Saldrsa. kuynrk krllan bol ve da[rmk olan Sar'ala. Giizleri agrk olan it bakamaz. ahqamadr[rmda baEanh olmadtm 572. giizel yiiziinti giistersene. Ak yiiztinii gevirsene ! Deligmekten vazgegsene! Sagrm rig belikli 6rsene! Agrk al ytiztinii. ecem. ecem.slz onun yerine ahEamam. Destanda: deniz ! gibi ktytm galkalanryor. nurlu benzini (1560) Almambet gtintin! O Almambet haykrsa. gok konugan Almambet! Sa! yamnda bahadu yok.Prof. diiEmam bet bakamaz. ben denk atamn gocu[u deniz gibi kryrm galkalanryor. (1575) gegitler agan Almambet. Dr. . giizel yiiztimii gOstermem ! Bu kulunu ben kiigtimsesem. Bu kulun beni ktigiimser. Almambet'ten bagka yilit yok!" (1580) "(Birbirine) denk atalann gocufuyuz. (1565) (at) hrsrzrndan yiiriik at aldt! Ktik-ala sakal Mengdi-Bay Manas'a kargr (savaqrrken) iildti! Sallam vticudunu ileri grkarsana. Senden aEa$ kalamam! Geceleyin siirii gelince.

duradr! Altrndan kiipe takaym. cele: Uglan ip. Krg. ktitti sdzler siiyler size. Gtizel sdzlerini (etrafa) sag! Nurtopu (gibi) giizellilinle panldasan! "Suftszr" (tirdefi) gibi boynunu uzatlp. (1605) onun igin gtinliin kalmasrn! Ey Altrnay. "Cele'ye baflr krsralr sa[!" desem. kaz palan gibi panldayrp. 573. Krrg. (1615) "Haydi bana ktmtz koy!" desem. taylan ve buzalrlan baflamak rgm gorev yapan 574. ddgiimii yer vursun! SaEm iig driik yapt Almambet'e gergek hAlinle giirtin! " "Ay gibi parlak giiriiniiriim. bunu brak!. iki kazrla baflanarak. "Kalk krmrz koy!" desem. (1610) su gibi parlak ytiziinti krzartrp. Sevgili ablacrlrm. ' ben. "Ahp gelip sun!" desen. (1595) o $eye ahgamam. giizel kardeEim. kegiler dizisi. . Almambet'e giirtinsen! Sana konuk geldifinde. ktttiiliiEii tutarsa. Kanrkey (1620) tepesi aqrk gdk vursun. iyi stizler stiyler size. "Biribirine balh koyunlan sa!!" desem. "Kalk ktmtz koy!" desen. desen.134 / Manas Destam (1590) "Cele'den573 krsrak sa[!" eve konuk geldiginae. kogok: Birbirlerinin boyunlanna ballanmrg olan koyunlar. benim enigtem Manas'tan ondan akrl danrgayrm!" (1600) "Brak goculum sorma! iyilifi tutarsa.

236: ciik. Temir-han'rn yamna gidip. igitmigti Mengdi-bay. . sanatr sandan iitiiptiir. ciik "Kege evin bir Krg. giimiig (1655) yiikleyip. gimdi zenginlikte yan gtrlar (1630) hazinelerini o*aya yrfidtklannda. Krg. " 575. dtiniip evine geldi. deveye yiiktidi 577 yiikledi. Krg.i1r's57e ktzlrrr giiveyinin (kiiyiine) gtinderip koydu. 2). I. Temir-han! Yagh babast Yakup'a tutup kzrm vermeyesin! Ayrp-Han'rn verdifi hesapsrz goktur575 (190) akgasr bine yakrndr. kiingiiliik: Bir gtiniin uzunlu[u. Krg. tiiggtiliik: Sabahtan ii$eye kadar ytiriimekle kat edilecek mesafe. kdgesinde toplantlmrl olan yorganlar. yastrklar vb. gagrnp kalsm Almambet!" Aylp-Han ileTemir-Han. koyun gibi kiigiimsedi. Temir-han!" (1650) kiingiililk'tens7B fii1tiil. "Altmrg deve ahp gel!" dedi. koE: 577. yii[: Krg. Otuzuna altrn. ayaklanna dolasm. Dr. Temir-han'a (giiyle) dedi: (1635) "Kuday alsm. ahp getir! Bttttlum" (kumaEr) ile "Buta"'kumaglnl. hesapsrz goktur: 576. 578. Tuncer GULENSOY / 135 (1625) Giin gibi parlak giiriiniiriim! Donup kalsrn Almambet. ahp getir! Otuzuna kadife rle ipe!\ yiikleyip.Prof. Ona Oliim ver. diin senin krzrn Kanrkey Manas'a ktitii sdzler stiyleyip yurda akrn yaptr da bozulmug yrkrlmrg kaldt da! (1645) Atlara kog'unu570 yiikledi. Ilreti kege ev. Er Manas'a krz verirken. (KS. 579. konuEan dilini koparttr.

ahp 'Bu Kalmuk'un beri yam. Krg. gelip yola diigtti. oy: Qukur. Gdrtnme sen giiziime. yana$ma takrp siislenir. Miisliimanlann iite tarafrnda. onu ytikleyip gelmezsen. eyvah! Manas gdriindii! Altna kilim serdiler. qg-kaPkak'rn aYznda. . verdi$in sdzii tutmazsan. o. Ktikgti-k0z ile Kamang-k6z (1635) (adh) hrsrzlann evi vardr. 0y-kaylng'rn boyunda.ylenileni yaptr: Kbk-ala sakal Mengd i -bay (1675) altrn ile giimtigii. 580. Ala-kiik salcalh Mengdi-bay. gidip evine vardr. . . ktzil mcrcan. (bunlara) haber verdi: "Arakrya bal koyup. 580 Ukiirgii (suyu) boyunda. (1670) hig yaklagma Oziime!" Yeniden geri dtindii. (1665) onu aynca yiikleyip getir! Krik-ala sal<alh Men gdi-bay.136 / Manas Destam (1660) altrn ile giimiigii atma nal vursup.b o rrc uk ile merc ant. (1695) ak gadmntdiktircli. KaprEmaya hazrr ohirdu dizinin alnna ddgek koydular. Sd. (1680) Doksan deveyi yukletip. alu kaap galkalayn! (1690) Bunu Manas'a verelim!" (Biiyle) haber salmryu. akinci "Yiiziine takrversin!" onu yiikleyip geldi. onu yiikleyip geldi.nu aynca yiikieyip getir! I nc i .

(1715) Elim ile Seyit. Almambet sen de diri kal! Ulkeiginde e$encem. aygr yanak. Tuncer G{ILENSOY / 137 (1700) tek dizinin fistiine oturdu. Qalbay ollu Albay'rm. (1730) onlardan biri hayana kalsm goronun en "yamanl" Taz Baymat. koktuu. Agu oldulunu bilmedi. . sayun kanduzu batrnm. Krg. Takanan diiqtii bu Manas! Serek ile bu Strgak.hof. iki o[ul. onlardan biri (hayatta) kalsm! Karanhkta " kabt-kubar" yiirtiyen. koyun dliimti geldi mi? Krg.z aygtr yanak gilinsE2 s6z. iki o!ul. Dr.gukur: Krg. Coypur. 5M. onlardan biri hayana kalsrn! (1725) Kiildiir oflu Qalbay'rm.li (1710) Acrbay diri kalasm! San otla ilrtiilii da{ yanwct gibi. 'onlardan biri hayatta kalsrn! Gdpiin Krk yildtzrbatrnm. Yilitlerini galndt Er Manas sdyledili birinsEr sii. boz yeleli erkek bdrii gibi. (1720) onlardan biri (hayatta) kalsm! * Geceleyin diibilrii -dilbiirii" yilriiyen tilkinin izini ( gdriinc e ) yarulmayan Tiirsiin. (1705) geride kalmrg idi. susadrlrnda attan inip gay kaynat! Qukurasao dolup kalahm. Krg. " katsak"tn izini (gtirtince) yamlmayan Kaman. tcaraSs d{. birin: Tek. kara: Kotii. "Uykum geldi!" deyip. gilin: Kesken. 581. 583. 582. Taylak. iki o!ul. yaftr.

(1755). . 587.crlga.:l. Krk gbronun "yaman"lan Sirek ile bu Srrgak l." tanas'rn gdlsiinden cam grkrp gitti. . Krk goro (ona) giiyle dedi: "Canr saklayan yeri sdyle de git! kivmaslnl stiftite saplayan. 586. (1735) Qay yatalrnasss 6o1up yarahm. takm oraya gitmeyin! Krtay'rn yurdunu krrdrm. rnakta. 'lti 585.1760) sti'vledrEffi"r'ltrj*-avtnzl Rus'a gider vanrsrn! Sart'rn yurduna sefer agtrm.586 "Babanrn k6riit587 Sart o[lu ona girsek ne yapar? Kaz gibi badrarak konugan..bir siivme tabirdir. sakm oraya gitmeyin! Tacik'in yurdunu kudrm. (1745) egelini koyu doru at gibi maktayan.: (1740) tilmeyip nasrl diri kalmrq. l ..'l l"yapar? O zaman dedin ki er Manas: "Siiyledi[im gibi yaprmz! . Kug. dilini kimsenin bilmedili (1750) Krtay'a gitsek ne yapar? Yassr Tortat'ta yazlanan domuzun budunu terkilere ba$ayan Kalmuk'a gitsek ne yapar? Biiyilk ince burunlu.r?J:.T. sakrn oraya gitmeyin! (1765) Kalga'mn yurdunu vurdum. I ' . babaun kirti.ii I 138 / Manas Destanr .: Methetmek. . yilkt iililmii gely'i mi? Kuk qorunun hepsini Tann almrgfir. gay yatafr: Krrg.1:'Jr'$*:f . gukur gdzlii :. I . . 'li :r'ir i l.' l. Kalgak'a gitsek ne yapar? .

sarkan sag brrakan sagmr sarktttp koyanl (1775) Nereye girse doyan! Fakir gelip zengin olart. a9 gidip kamr doyan. iisttine giineg vurmasrn (diyerek). Tuncer GULENSOY / 139 (1770) sakrn oraya gitmeyin! Ak-padigah biiyiik (devlet). . Bu[u igip suyu grksa. (1795) Gdk-saray gibi (mezar) yapn. Rus'tan yatacalrn yer al! Rakr igip bufu grksa. (1805) Manas't nbuta koydular. yahnayak gelip. zayf gidip semiren! (1780) Ne etse ustaca idi. 6n krsmrna yerden su gegirmesin. giyinen. Dr. bolca idi. dokuzlu$t halkma hediye verdi. gergek evine gitti. yer ahmz! Ak-han'a vanp gorba igin (1785) Giyimini grkanp verir.Prof. Ak-saray gibi (ev) yapn. Rus'tan girip. Kdknqr'dan derin tabut yapurdrlar ig yiiziinil alttnla. akgasmr verse. Mezara sere yaptiar. Almambet gibi bafrran (1790) Acrbay gibi haykuan Er Manas gibi kiikreyen!" Manas'rn sinek gibi canr gitti. mezata yatnp koydular. Ona gidip bag e!in! Tepesinden. Dokaz giin (orada) yatn: Doksan do{urmug tlsrat kestiler altr giin (orada) yattr altmrg dolurmuE krsrak kesti (1800) altmh elbisesini. Rus'un yurdu iyilik yeridir. drg yiiziinii giimiigle kapladtlar .

Yakup-han! . gok konugan Almambet. Yakup. (1815) Yakup-han'a (giiyle) dedi: "Doksan doru yiiriik atr eyerlet. Keng Talas gibi yerinden. Yakup! (kabzast) lqikrurdan tiifedini (omuzuna) sertlifini brakma! Diigmana kargr kaba olursun. Yakup-han! Manas'rn varhlrndaki gibi sertleq!" Bay'rn ollu Bakay da.yanma geldiler. Yahgilar evden grkmasm. Yakup sallam rut giinliinii.140 / Manas Destam (1810) Krk goro ata binip. kalsn! Yamanlar sana yaklagsrn! . akrabana yahqr olursun! asrp (1840) "Evet. Krk goronun'yahErsr akrl veren Almambet. (1845) Yakup-han'a (gdyle) dedi: "Akrabamn da! gibi (olmasrm) saila. Yakup! Sadalrm beline kugan. Yakup. (gdkte) yrldrz(larj batsrn. Yakup! (1835) Krhcmr gaprazballa. . Yakup. kendini gdzden mahrum etme. sallam balla belini. kamrm aclktrrma. Yakup! Ktitti kaderini stiyleme. titeki yrlkm rilkenince. Yakup-han' m. biricik Manas tildil!" diye (sen) zayrf diigme. Yakup! ( 1 830) Biricik Manas'rm iildii!"deyip. Yakup. buradan halkrn gOgiince yanan ocalrn siiniince (l 825) buradan halkrn gtigiince. diiEmam kara koyun gibi balla. yutrk putrk elbiseyle dolaqma. Yakup-han! Altm4 ala yiiriik atr tiniine kat Yakup-han! (1820) Yetmig ceyldn @ibi) yiirtik an yine al. Yakup.

Prof. Konuk gelip konunca. aynr memeden emigen. Sart hasadrnt bigmesin! ktg yuknn yilrilyilp Manas dlmiiE olsa (da) Almambet gibi bahr var. hiiziinlenme Yakup-bay ! Haramhfa yOnelmezsen! . "Krymetli biricik Manas 6ldii!" diye. kugu ugur! Qonoylu rl gibi yola gevir. (1865) Acrbay gibi itibarh (kigi) var. Tuncer GULENSOY / l4l (1850) Bu stizlerimi unutma. (1855) Manas'rn kanndaEr Kardrgag garip olup kalmasm! Anasr Bagdr-d0iiltit baybige Kuil keklik gibi sekerek Sart bagalrm dermesin! (1860) Han babasr Yakup-han. Dr. kara dahq o yifitin de var. el baflayrp divan dursan! (1880) Evne diiEek kursun! Tiir'den dtiEek kaldrtma. bir tiitiiktenden su igen. Manas ile ayru kucakta yatan. Soorungu. Yakup! Btu tiindiilaen giin igen. Senin o$un Manas'tn alfrmg altr yorgun dostu. toy kugu gibi bag agafi. tepedeki meclisi da[ttma Manas'rn varh[rndaki gibi yap! Manas'rn varhfrndaki gibi devir stir! (1885) iti saltver. (1870) yorgun dostunun iginde Ahiretlik Kara-toko can dostu! Ak-borguk atrm yanma al! Krk goronun birini seg Ay knS(h) crim seg! (1875) Krk goronun yahgrsrm seg! Giigerken deveni aydasln ottakta krsraklannt baylasrn.

onun gcinlii kalmasrn. ahbaplann cam bir. ikimiz (bir) avulda konahm. (1910) diiniirlerin mah bir. ! (1900) onlann giinlii kalmasrn! Kiildiir'iin oflu Qalbay'rm. iki o!ul. (1895) Almambet'i hrrslatma. Yakup-bay?" Manas'rn babasr Yakup-bay.142 / Manas Destanr (1890) Biiliiciiltik eylemezsen! Seni giyecekgiz komayz! Aghk gektirmeyiz! BOlticiiliik yapma! B0liiciiliik yaprp slzlatma. Seyit. genlik giirtilttisii kaldr Manas'a! ' Manas'rn birlikte yiiriiyen kuk gorosu. birlikte stirdiiniiz (1. Ulkeleri (zaptetmek igin). Da! gegidini aEsa bir agtrn. "Acrbay' m_ gOnlii kalmasrn Elim. Bay'rn olluna dedi ki: "Manas ve kunan tay ile kurdagl (1915) tel kuzu gibi tengdegi Irmakta gegit arasa bir aradm. tiyle delil mi.920) tozu kaldr Manas'a. grnayak (ile) doldurup arakr sunduran kenarlan ince san ayak (ile) . Krkr (da) birer bey gibi. tiiriisii (1925) krrkr (da) bir suyun bagrnda yaylayan stra srra krsraklan ba$ayan porselen. (1905) eskisi gibi olahm! Manas'ln varhlmdaki gibi refah! Bu diinyada siizlegtilimiz gibi Kryamette (de) birbirimize yardrm edelim. stiyledili kaldr Manas'a! Yrlkryr stirerken. birlikte at stirdiiniiz. cilAh kdse. Otekilerle edemezsen. yokuE yukan destek deyip. atasr baEka istek deyip.

. gagalamrg olmayrn! . yiyeceli ttikenince.. gidin mirza (gibi) yagaym! Padigahrm Manas dldiikten sonra. cinceki gibi olamaz! Batrr Manas Oliince. (1950) sen kendine sahip ol! N0betgileri srkga sal itibanna sahip ol. ondan sonra istemeye varaylm. gok kalabahk. taylm sayrsrz. Manas'rn mah azahnca. "Batr Manas iildii!" deyip. Manas'rn oturdulu (bu) yerden ayrllmam bu sriziimden kayrllmam (1945) Bakay o zaman dedi ki: "Krrk goro krrk suyun bagrnda krrkr da bey olmug yatarlar. saylsrz diigman (1955) yrlkrna hiicum edip almasrn! Ozti yaya kalmasrn! Benim sana sOyleyecelim igte budur!" Yakup o zaman (gtiyle) dedi: "Almambet'i iqittin mi. ag ve zayrflan koruyan. Dr. (1965) gidin yiiriik atlara binin! Kul ve baytrm. sayrsrz. altrnh parlak rgrfrm var Yakup-han denilen iintm var! Kulun. bagrm var. arkasr yok aramasam. "Arslan Manas iildii!" deyip. Tuncer GULENSOY / 143 (1930) elilerek arakr sunup Yiyecekleri su gibi akrtrp. (1960) evine vanp yere yat! Manas'rm Olse.hof. giyeceli elbisesi bitince. (1935) ben nereden konuE isteyeyim? Ben (hep) bu yerlerde yattrm. besideki hayvammrz azabllrca. Yaghhlrnda Yakup-han. (1940) igece[i.

o zaman gerek olursam. gok konugan Almambet. o yerde (ben) ne yapayrm? Giizel boyum denkleEip . Yakup. bir alzmr tutmuyorsun. senin sdzlerini anhyoruz. Her kondulunuz yerde kalarak! Ondan sonra refah iginde yagaymrz!" Yakup ile denk olan. dedilini yapryoruz!" (1980) O zaman Yakup (gttyle) stiyledin: "Ben gerefim ile yaqayaca$rm. almaym! Benimle denk gdriinen kigiyi Bakay'rn g6nliinii krmaym!" (1985) Kuk goronun yahgsr. Yakup-han'a (gdyle) dedi: "Dedilini yapayrm. benim iiliitlerimi almadln. gorom! Hayran kaldrm siiziine.144 / Manas Destanr (1970) iki kayrE (ile) bir dizgini. (2000) Bay'rn ollu bu Bakay. altn verseler. Bay Bakay'r a[ulayayrm (1990) Bakay'm giinliinii alayrm! ' O zaman Yakup-han (gdyle) dedi: "Bu yakryu erlifine. Yakup-han. Yakup! (2005) Burak atr baflryorsun. O zaman (gityle) dedi Yakup'a: "Benim sdyledilimde olmadrn Yakup. yagh Bakay'averin! Qok sdylenen iifiitleri Acrbay'a verin! Atlamp dtigmana saldrrmayr (1975) Almambet'e tilretin! Anladrn mr benim dedigimi?" 'Yahgr stiyledin. gorom! ' Razr oldum iiziine.gororn! (1995) Sen afrlasan Bakay denen kanfrde Kuday alrrlar bereketli barrfrde. bir stiziimti dinlemedin.

Alada! gibi (yiice) Yakup-han Giinler giinleri kovaladr. "Ak-kula'sr uygundur! " deyip. (2025) miikemmel dolan Manas'rn acsr gok k6tii gegti. (2035) Yaglandrlrm bu galrmda atr nereden bulayrm?" dedi. Gegirir bu Manas'r!" Ala-da! gibi (ytce) Yakup-han.ikendi. eziyet ederim.Prof. ipek gibi sagr yiin oldu. Tuncer GULENSOY I l4S (2010) krk goro ile kengegip asil ata binsem. Manas'rn bulup verdi[i bu mah. Manas'm azabr gok kiitii gegti. . Savag atma binsem. (2045) Sart baqa[rm derdi. eziyet ederim!" (2015) $erefli Yakup-han hig olam yok.' (2040) "Toprala ekin atayrm!" dedi. Toy kuqu gibi bag agalr krg yukan yiiriiyiip. Manas'rn babasr Yakup-Han "Her geyi iiveyim" dedi. Yakup-han Sart ora!ryla ekin bigti. (2030) ri. Dr. Kanndaqr Kardrgag bir tiindiik'ten giin gdren bir tiitiik'den su igen. anneci[i Bagdr-dOiiliit baybige keklik gibi seterek. Aylar aylan kovaladr. "Toy kugu gibi bag agalr krg yukan yiirtiyiip. "Qiftgilik yapayrm!" dedi. Arslan dofan Manas'm Bir rOhuna srlrnayrm. "Krk goroyu giiz0m gdrtir!" dedi. (2020) $erefli Yakup-han'da hig yok. Sart ekinini bigeyim" dedi. azahp gitti. han babasr Yakup-Han altrn sandrk btikiilse. "Cammr nasrl koruyayrm? Mah nereden bulaym?" dedi.

Manas'rn bindifi afi Ak-kula. Ak-kula tasvir (gibi) olup kalmrqtr. (2080) Manas'rn mezannda yatryordu. kiifr oldu. * Kert!" edip kuru ot yemedi. " yaglanmrg Bagdr-dtitilirtbaybige. "Annecilim Bagdr-dti6l0t baybige yaqlandrpr ga[rnda nasrl seni kollayaym? (2055) Kaplan dolan Manas'rm geri dtinmedi bu yere Manas'tmm aldt[t Kaylp-han kra Kara Bdriik'ti almrgtr harp ganimetinden. GOle bakrp kiqnedi. (2060) $oorok'unkrzr Aktlayl aldrn iig kaleden harp ganimeti! Senin ahp mahm taqtdr[rn. GiimiiE caloo takrlmrg Manas'rn Ak-sungur'u. " Ktlt" edip. yanmtokog nan ahp (2070) yaglamp giden Yakup-Bay. Gece sarayrn dibinde. siirdiiriip mallanm drgan salan. iigiinii Kamkey koruyup yoruldu. . altrnh kalbini eline alan. Altrn boo ballanmrg. (2065) Sevilen camm eline alan. " Kaz gibi iitiip kaz tuttu. acr acr balrnp sarayrn dibinde (kendini) korudu. giindiiz szrayrn dibinde.16 / Manas Destanl (2050) kuuray derip. kaburgasr kara sinek gibi kurudu. (2075) gece sarayrn dibinde. . Giindtiz sarayrn dibinde.l. odun tagrdr.*u gekti. (2085) Ak-kula ruh gibi olup gitti. Temir-Han'rn krzt Kantkey (bir) gobana varmtqtr!" Bir kaynatrm gay igip. bir yudum su igmedi.

krk memeli Manas'rn kiipeli Ak-taygan vardr. (2125) Qabucak vanp ulaEfi. (2100) iig tepe gibi yrldr. giindiiz sarayln bagrnda. Tuncer GULENSOY / 147 (2090) Ku$u gibi 6tiip kuEu rurtu. ddnip kufiu digledi. yahqrnrn kugu o ise. acr acr uludu. melekler sordu: Sen hangi itin kuqusun? riaz gibi iitiip kaz yakaladm. ip-ince bacak olup kurudu o tigiiniin feryidrndan. (21 10) (bir) meleli giirevlendirdi: "Yahgrmn atr o ise. yahgrmn iti o ise sahibini dirilt gel! (2115) Yamarun atr o ise. giizel hatun olsun o alp'a! Ustiinde ak saray gibi kubbesi.Prof. yamamn kuqu o ise. iigiinii de dldiirtip gel! Ba$nna bastrlr kara tag. yamamn iti o ise.kyiiziine bakrp acr acr 6ttil. iig tepe gibi yr$dr. (2095) sivri kulakh. baqrna gegip yem (gibi) yemedi. (2120) hazret(in) krzr Altmay. "Ne kadar dertli bu it dyle? Ne kadar dertli bu kug tiyle? Ne kadar dertli bu at dyle?" Tann ta'alA gdnderdi. (2105) titredi yiireklerin hepsi. . aln kanath ak ordo ev olsun! Qabuk vann!" dedi. gtikyiiziine bakrp. gd. tepede arkar digledi. gagalayrp yem (gibi) yemedi. Ku[u gibi 6tiip kulu yakaladm. Dr. kumlukta kulan digledli.

.148 / Manas Destanr (2130) iig tepe gibi yaptrn. Bu Manas'rn varltlrnda. (2150) kardeEi Kardrgag. y alnrz " t ii n d. iik" ten giineg giirdii. $imdi yem de yemiyorsun! (2145) Hangi itin iti idin?" O zaman sungar gOyle dedi: "it" demeyigi (benim) efendime! Ben Manas'rn kugu idim. Sart baEalrm gok derdi. gimdi yem de ypmiyorsun. ' bir tek " tiitiik"ten su igti. kanatlann kupllu* olmugsun. hangi itin kugu idin? Sen hangi itin atr idin? (2L35) " Krlt!" edip su igmedin. "it" demeyin efendime! . dtiniip Ug tepe "&ufu" diqlemig. (2155) geceleri kapr eqiline (bile) grkmadr. ruzgir serinlili (nedir) gtirmedi. Onu giirdiim. gibi yr[mrqsm. ben feryat edip sarayrn dibinde saklandrm Bagdr-DOiiliit baybige (2165) krzrl keklik gibi sekiyor. geceden kalma yemek yemedi. igim yan&! Onun igin alladrm. yakasr agrk olarak riizgira grkmadr. onu gOrdiim. " Kert!" edip ot yemedin kaburgalanm kara sinekler emdi! Hangi itin atr idin? Sen hangi itin kugu idin? (2140) Kumdan kulan diglemig tepeden " arkari' diglemig. Qah grpt derip kiile oldu. Kardtgag'm ipek gibi sagr yiin oldu. (igim) yandt! (2160) Onun igin kederlendim!" Ak-kula da gelip gdyle dedi: "Kaburgamr kara sinekler emdi.

kilrcrm (beline) eapraz bafladr (2195) Ak-gumkannr eline aldr! Manas itine buyruk verip giinderdi. donip "ka{u" diEledim Etiyle dedi: (2175) iig tepe gibi ev yaptrm. (2200) sabahleyin atlanrp. TuncerGULENSOY/ 149 (2170) Ben Manas'rn atr idim!" ' (Kiipefi) Ak-taygan gelip tepede "arkar" digledim." (2185) G0kteki melek Manas'rn (mezan) bagrndaki kitdbeyi gimdi gelip diirtiikledi. ak gdlstine el attr. kumda " kula. A k . "it" demeyin efendime. Ak saray gibi ev oldu. Ben Manas'rn iti idim. dtnyaya gelen kiqilerden. (av hayvam) iizerine it gdnderip. da! srrtrna doffu yol aldr. ba$nndaki kara tag QlgO) Ezrethtzr Altrnay gok giizel oldu! Manas (aya!a) kalktr dirilip. Ak-Kula'sma bindi. Dr. . Manas kuguna buyruk verip g6nderdi. ' onu giirdtim.n" diqledim. igim yan&! Onun igin alladrm.hof.k ii b ii' sinii giydi. Manas'm tild[Sfinii bilen yok! O zaman Manas dirildikten sonra (2205) giyece[ini kiE gtirdii " Temir-han'rn lcrzr Kamkey uykuya yatrp dii$ gitrdii! Qok konugan kara yiizii hrghrarak korkup (ve) . Kzil keklik gibi sekerek (2180) Sart ba$alrru gok derdi. kuq sahp. onlan gilneyip yemedim! giikyiiziine bakrp uluyorum! Annecili Bagdr-Dtitiliit baybige.

(2225) (bagka) bir dah(da) krvnhp guneqin gtiztnii aldr! Giineg srcak olunca. iki defil. onun gtilgesinde yiiriidii. (2235) bir dah e[ilip. selvi gibi senin Manas'rn sahnarak geldilini. Ala-too gibi (do!an) Yakup-Han. kol gibi kavak g*ryordu. . dirilip geliyor olmastn?" O zaman Yakup-Han (gtiyle) dedi: " "K[k goroya haber sal. o diigiim opkon diiE. giin tepeden doluyordu. akar su gibi (co{an) Manas'tn dalgalanarak geldi$ini. bir mi idi? Gece yatrp diig gtirdtim. giilgelenip yiiriidii. gUliimseyip Kamkey (2230) giilgelikte yiiriidti! ' Bir dah eEilip. balam! Ala-Too gibi (dodan) Manas'm (2245) dirilip geldi[ini. Bagdr-Diidltit baybige onunla rsrmp yiiriidii! (2240) Padigahrm Manas dirilip. (2215) ytirelimin baErnr kopkon dtig! ay karanhlrnda gece idi. Bir dah krvnhp ayrn gOziinii aldr. yeryiiziinii drttii! Yer soluk olunca. ay tepeden doluyordu! Giin karanhk giin idi. (2220) Bununla temiz dilelim oluyor demek: Occlr bagmda bir kavak.150 / Manas Destanr (2210) hrnldayrp g0yle'dedi: "Benim babacrErm ile anneci[im. gii[iin g0ziinii ald.

teselli olan (bunlar idi) giinltime! Ak-kula senden aynldrm. B agdr-Dtidliit baybige: (2275) "Manas-Bay dlmemiE olsa (bile).Prof. Ak-Taygan gitti yok oldu. geri dtiniip evine geldi. gimdi 0ldiiliinii siiyleyeyim! Krk goro bizden aynlan. Eimdi iildii Manas'rm. gimdi h6lim ne olacak? . Dr. Bu nasrl bir srr oldu? Ak-Borguk'u eyerle bin! (2260) Al yilkr igine (bir) bak! Ak-Kulayok oldu! Ak-$umkar tiinelinden yok oldu! Ak-Taygan ininden yok oldu! Bu n3srl bir su oldu? (2265) Manas'rn kiimbetini giirtip gelsene! Ala-Too gibi (do$an) Yakup-han. o yrlkrya varsa. Ala-Too gibi (do$an) Yakup-Han. Manas'rn tam kendisi gibi gdriinen. (2280) Ak-Kula yok yrlkrda. galkalamp geldiSini Diigiin diig olmasm! gergek olsun. Manas'm inisi gibi gciriinen (2285) Ak-Taygan yok evinde! Tdr0sii Manas iildtkten sonra. goculu Olen Manas'rn goculu gibi gtiriinen Ak-$umkar yok ttinekte. TunceTGULENSOY/ I5l (2250) deniz gibi senin Manas'rn. Ak-Borguk'a bindi. Ak-Kula'sr da yok. balam!" O zaman Kantkey (Etiyle) dedi: (2255) "Ak-Kula gitti yok oldu. Ak-$umkar gici yok oldu. ' (2270) Ak-$umkar'r da yok. Ak-Taygan'r da yok (olmugtu).

kanadrmdan aynldrm.. Yaglanrp giden Yakup-Han.krk gorom benden ay. ' seksene yagrm ulaqtrlr giln. gimdi hdlim ne olacak? Kardepi yerine gegen Ak-Taygan senden aynldrm. (2295) gimdi hAlim ne olacak? Yiiziimden agalrya do!ru benim akan gtiz prnanm. Ak-kula seni nerede bulayrm? Manas gdgiip gittikten sonra. Ey Ak-Taygan seni ne yapayrm? Elilmeyen kaym alacrm (2325) tam ortadan btikiiverdin.. kuk goro bundan aynldl gimdi hAlim ne olacak? Ay karanhlr gecede yaElamp giden gtinliinde (2310) gtiglii tazr gafrnda.nlmrg. . Doru gobur aygudan toruul binek atr dofmaz. kurnrlmuE oldulu giin. srtma yiizlerce yiikti yiikledim..152 / Manas Destant (2290) Balasr gibi giirtinen Ak-$umkar'dan aynldrm. bu Manas gibi gdriinen. (2315) . Yaglanmaya baElamrg Baybige'nin sfima yiizlerce yiik yiikledin. elilmez mege alactmt (2320) yansmdan biikiiverdin. Han Manas'dan aynhp. ellerimde tuttulum giftkandilli ryftm! (2300) ilinden halkrm giigmeyen! geceleyin yaksam siinmeyen bakrp duran karalIm yamp duran glraftm bu Manas'rm da yok! (2305) Manas g69iip gittikten sonra.1 .

Manas'rn yaruna giderim!" Almambet ile Acrbay . Bd$iirtiisii yolbars gibi Almambet'e (do!ru) gini. (2355) Han Manas'tan aynhp. Tuncer GULENSOY / 153 (2330) doksanma ulaqan Yakup'tan (artrk) Manas gibi er do!maz!" "Yaglamp giden Yakup-han. Ugtinii bir yerden 6yle ahp getirin! (2360) Panltrsrnda rgrk giirdiim. Dr. (2350) Ak-Taygan yok tasmasmda onu nereden bulacafrz? $imdi hdlimiz ne olacak? $imdi igimiz ne olacak? Kanadtmdan aynhp. onu nereden bulaca[rz.Prof. izine basrp yol yiiriidiim. Manas'm ardrndan giderim! " saraydan yuvarlamp 0liiriim. "Ak-kula yok yrlkrda. garip olup yiiriidiiliimde. Acrbay'a (dofru) gitti. ytnlerinden elbise giydim iigii gu diinyadan vaz gegse (2365) igime hgak vururnm. (234 ) aygr yanak. Ak-Borguk'a binsene! Krrk goronun yaruna var! (2335) Ak-$umkar'rn adrm stiylesene! Ak-Kula'mn admt siiylesene! Ak-Taygan'rn adrm sOylesene! Manas'a Tann yAr mldr? Kuk goronun akhnda (2340) Manas batrr var mdr? Kalplerinde Manas var mrdr?" Atlamp grktr Yakup-bay. Manas gibi gdrtinen Ak-Kula'yr giirse gdziim panldar. aydrnhlrnda yemek yedim. Ak-$umkar yok ttinekte. kara dilli.

154 I Manas Destanr Q370) diinyay Erpgabayt. Kara-Toko can dostu. Serek ile Sugak'r. (2390) Serek ile Sugak'rn.' onlan atlara bindirip aldr. Bakay'a vardm mr? Vanp haber verdin mi?" (2385) "Hayrr haber vermedim. Manas'rn mezanna vanp gelelim!" (2395) Yakup-bay yine geri d6ndii. Allayrp geri dtindti yhkup-han. ' gu tiEiinti ahp gel. (2400) Ahiretlik Kara-Toko can dosru. onun evini tagtadr . Bagdr-Dtidltit Baybige geldi. Serek ile Srrgak'r. Bakay-Han'a geldi: bal iginde maktanan. tiliitleri kayboldu. B agdr-Dti'Oltit baybige. Dtirdti bir gibi oldu. "Ey Baybige ne yapahm? (2375) Krk goronun hepsini ziyaret ettim. onu atlandrnp aldr. vanp haber verip gel! Burunlan btiziildii. Q4O5) Bay'rn oflu Bakay Sart." O iigiine varrp gel. mal dostunun iginde. birinden biri trp gEabayt. sarhog olunca atlanan. . R0huna ag koymuyorlar! Hepsini unutup gitmigler!" O zaman Baybige qiiyle dedi: (2380) "Ala-Too gibi (dpEan) Yakup-Han. Bakay'r da ahp gel! Aman de! Cammrzr verelim. Manas igin bag koymuyorlar. onu atlandmp aldl. Manas'rn altmrg ab mal dostu.

Tuncer GULENSOY / 155 (2410) Bay'rn o$u Bakay Sart Manas'rn mezanna bagtadl Bal igince. Dr. bindifi at yelmedi. (2430) Ala-Too gibi (do!an) Manas'tan? Kara-toko can dostu Manas'tn gdnlii kaldr mr? Elim. tecriibeli (bir) itE[t vereyim! Krk goronun en yamam Taz-Baymat. bir oraya varahm! A[ag altma inelim! .Prof. gtiz yaqrndan gdl oldu. Altrn verse mi. gimdiye kadar gelmedi. hrqkrrarak a$ryor. (2425) mal dostunun iginde ahiretlik Kara-Toko can dostu. sarhog olunca atlanan. ikisi birlikte geldi atlantp! Ktik-Borguk (adh) atr yel gibi koqtu Manas'rn Kara-Toko can dosfu o da ne zarnan gelecek? (2420) Bay'rn oflu Bakay. Attan inip gay kaynat! (2440) Altrnh bakrr gibi biilelim ! $imdi vanp gelelim! Manas'rn mezannl gdrelim! Krrk goro ile Manas-Han at yan$tmp oynayan (2445) gayrn kaynalmda oturahm! ' Gtilgelikte uzanahm! Meydanda kavak ormam var. Bakay geldin ata binip! (2415) Serek ile Srrgak. Manas susayrp geldi[inde. iki o!ul. Seyit. Sirek ile Srgak'tm (2435) Kara-Toko geldilinde. maktanan. dlen Manas kin besledi! Altmrgaltr mal dostu.

ay dedi[inde adr yok. (2480) "trir" kaprsrndan agtr Manas orada yatryordu! Beline kadar diigek koymuElardr. . tahtrna "tor(i" oturtahm! Ala-Too gibi (do!an) Yakup'u yaglansa dahi Hanlul&np l<oyalrm^l (2455) Ak-boz krsralr keselim. inci ile mercan gerdanhlr takrmp.n'r okuyup "kulhiivallahii" diyelim Ayete'l-ktrsii imandr ! (2460) namazda hep okuyup stiyleyelim! Ak-Kula ulurlu mu acaba? Ak-Taigan u[urlu mu acaba?" Ak-$umkar ulurlu mu acaba?" Bakay'm s6yledilini yaptr. Manas'rn rOhuna balrglayrp Kur'f. "Serek'i ata bindirdi. Ak-Kula duruyordu afuda! Ak-$umkar duruyordu tiinekte! Ak-Taygan duruyordu l<argt da Serek basrp geldi. ev durur Ak-Kula'ya benzeyen bir at. (2465) vanp oraya kondu. al0ndan yem teknesi yapmrl. kadife ahp giydirip Manas'rn bagrru yaslayrp. (2470) Manas'rn tiirbesi yok olmugtu ' 5) tiirbesinin yerinde sarayr yok. (247 arpayla kiEmig diilmiiEtii.156 / Manas Destanr (2450) Altrug kanath ak gadrn. giin dedifinde giizellili yok." Manas'ln mezanmn baElna tiirbesinin kaElna Serek yetigip geldi. (2485) "diba" kumag ile "balkr!"a Manas'r da beleyip koymugtu. gdkyUziine dg$ru kurahm.

(2510) yaglamp giden Bakay'rn dile[ini HudA verdi ytriidU. Manas! . Manas! anacrlm geldi. kalk. Ey Tannm! [Koroson] kilrcma ktn olsa. ineklerden dokuzunu alayrm.hof. toy yaprp Bay'rn ollu Bakay'r (2505) dttrt bir yanp bag yaprp her dileli yerine gelsin! Yaqlarup giden Bakay-Han Manas ile yanyana otursun! Ay gibi kaslanru gatarak. (2515) Ellerini agry hayrr-dua alsm! Dirilip "dem" yesin! Dirilip gelen Er-Manas binlerce yrl yagasrn! $imdi Serek seslendi: (2520) "Babacrfm geldi. Bay'rn oflu Bakay geldi. (2525) sarhog olunca ata binen. Manas! artrk yerinden kalk. Dr. kalk. Manas. Manas. koyunlardan dokuzunu alayrm. Manas. her bir dokuzu "Dilek lul!" deyip salayrm! At yanstup. Tuncer GULENSOY I 157 (2490) bir giizel krz oturuyor! Ddrdiinti birden g6rtince. kalk Manas! Bagdr-Diidltit baybiqe. Manas. asil ata binip (onu) yoran. Yakup-han gibi yaglanan. Manas! Bal igince 6!iinen. develerden dokuzunu alayrm (2500) yrlkrlardan dokuzunu alayrm! Krk goronun bagr sayrp. giinlii sevingle doldu "Ey Hudam!. yolu agrl&! dnceden 6len bu Manas dirilerek Bakay'a kavuqtu. Manas! Krk goron geldi. (2495) Ak-Kula ile Ak $umkar Manas'rn dirildigi gtn (=gergek) olsa.

Manas? Altmrgaltr yorgun dostun yorgun dostunun iginde dhiretlik Kara-Toko can dostun 1:::.158 / Manas Destam (2530) Almambet geldi. yanmda gelen Balbay'rn. (2550) - ben diri defilim. Manas. Manas. Manas. Manas! Krk goronu sayrp al.. iki o$ul.1: .ill ll Bakay var mr aklmda.'l . kalk. Manas! Elim ile Seyit. (2565) krrk goroya bagtadrm. (2540) onlar da geldi. ':.. Manas. Ak-padigahrn kendisinden. Manas! Krtay'rn yurdunu kan diikerek al. Manas! Kiildiir'iin ollu Qalbay'rn. ktztl tu$u ak mtzra[a a$tadtm. sl . Manas! (2535) Gdklerin yrldrc bann. kalk. Manas. Manas. onlar da geldi. asil afina binip at aldrm. Coypur.. kalk. ben farkh bir kiqi olup kaldrm!" Serek o zaman (qtiyle) dedi: "Babacrlrm bilmedin. Manas?" O zaman (lttyle) cevap verdi: "Kara-Toko can dostum! Ak sancak. Manas! gimdi kalk Manas! Kaman. vanp (ondan) bat aldrm.t (2560) var mr aklmda. "Babacrlrm" dedi$iniz kim oluyor? "Annecifim" dedi$iniz kim oluyor? "Krk goro" dediliniz kimlel oluyor? Ben dlti de[ilim. sulann kunduz battrt. onlar da geldi. Manas. iki olul geldi. kalk. Manas!" Manas o zamian (gtiyle) dedi: "Diiqmana hig krymet vermiyorum! (2545) ben ne oldufumu bilmiyorum. l:1. anacrlrm bilmedin. Manas. Ben tiliip dirilmedim mi? .. (2555) kuk goronu bilmedin.

dul kalan Kanlkey'i. (2600) Ellerini uzanp. Manas gimdi dirilmigtir!" B agdr-Dd'0l0t baybige: "Ata binip gidelim!" (dedi) (2590) Mendilini bagrna sardr. (2585) Ak-Kiibii'sinii giyindi. Ak-$umkar'mr (ava) saldr. Kaprsrmn egi$ini agtrlar. atlanrp hrzla stirdii. Manas'a haberi Serek sdyledi. Annesine vardr. zarna gahnlz! Manas' tn dirilip geldilini (2575) biitiin yurda yayrnrz! Bagdr-Dtiiildt baybige'ye miijde igin vanmz! Anacrfrmr hemen ahp geliniz!" DenildiEi gibi yapildt. gelenlerle selAmlagu! Ertesi giiniin akgamr. (2605) "Sen tildiikten sonra. kulunum. biitiin yurda hililirdiler. Manas "tor"den kalktr. (2595) Manas'rn yamna almadrlar. Bagdr-D0til6t baybige'yi. (2580) Manas'tn dirilip geldi$ini. boru-zurna Ealmdt. Dr. Tuncer GULENSOY / 159 Q57q Babacrlrm Yakup-han'r ahp gel! Anacrlrm Bagdr-Diirildt baybige'yi ahp gel! Krk goronun hepsini ahp gel! Boru. anacrfm Bagdr-Dtitiltit baybiEe'nin gtirmedili kiir oldu. aln kanath ak gadtra. Bagdr-Dtidltit baybige. ancak aklma dtgtii. Manas'm yanlna almadrlar.Prof. Yahgr Manas kulunun Ak-kula'srna bindi. gdrdti$ii ile denk oldu! Benim temiz kulunum .

' (2615) Temizlenip geleyim. Qg. inekten dokuz aldrrdr. ak kemikleri azat bagr Q64q kiil olmuEtu kul olmuEtu. katrlaEmr. tahta grkanp oturttu. krrk goro. nasrl bizden aynhp gittin sen? Sagba! ile sagrm bofayrm uzun boyunu temizleyip yulaytm. Yanan ategi sdndiirdii. uzun boyunu temizleyip yufdu. Manas'rn iintine grktr. Manas Oliip gittikten sonra. krkr da dokuzar aldr. Han'rn krzr Kamkey. iiqiinii de besleyip btiytittti! . Manas (bu) siitii emdi. kuru emge$i lurnugaytp siit verdi.E (2625) Bagdr-D00l6t baybige'yi. kanndagr Kardrgag birisinden may ahp. birisinden gay ahp birisinden tokoE ahp. Sagba! ile saglanm boldu. anne olup yiirlidii. Yakup'u Bay'rn ollu Bakay't Han yaprp tahta koydurdu Han kaldrnp oturttu. vanp avula kondurdu. dokuzun hepsini soydurdu agr zayft doydurdu ! (2635) Yagh ham. kaynanasr Bagdr-D66ldt baybige. Kaynatasr Yakup-Han. Manas'rn yaruna vanp.160 / Manas Destanr (2610) defiqir misin acaba? Benim aziz kuhrnum. . Yakup Manas'r han yaph. (2630) Deveden dokuz aldudr. (2620) Bagdt-Dddliit baybige.

(2680) "Padigahrm. Almambet kondu bir su baqrna. aglan zayrflan doyurdu! Yakup-han'dan (bir) at aldr. Manas'rn Ak-kula'sr tok oldu. Padiqah dedi: "Ben bilsem. Bahtr muradrna yetti. Bakay kondu bir su baErna. Serek kondu bir su baqrna. Qrmmsz (bir) dalda yaylatrp. (2685) halkrn hepsini tutup tur! Padigahtan dua ahp. Dr. *** GqUNcU BOLUMUN soNU) . Srrgak kondu bir su bagrna. Acrbay kondu bir su bagtna. bir gdl gibi gorbay$dt. Manas yahgr oldu.Prof. Tuncer GULENSOY / 161 (2650) Bdyle oldufunu Manas gimdi bildi. . Kamkey'e Manas'rn giinlii qiikran duydu! Bagdr-D66ltit baybige'yi yanlna ahp koydu. Manas kondu bir su bagtna. (2665) Kara-Toko kondu bir su baqrna. gok yurt ile vurugma !" Buyurulan yemeli yutup tur. dtiqmanr kagrp gitti. (2660) Bakay'dan bat aldt. ciziinii bil!" dedi. ne danrEtr Manas'a "Dikkatli ol!" dedi. (2655) kazrklara taylar ba$attp bir tepe gibi et y$dt. Yakup-Han kondu bir su bagrna. insanlan g<iztiyle ildi (267 O) Ak-padigah'rn halkrndan bagka <itekilerin hepsini bildi. Ak-padigah'rn halkr ile soyu bozulup yok oldu! : (2675) Savagmaktan yorulup uyu$tu ding olup uyudu Hep beraber toplarup damgtr danrgmada. hiddetlenip buruEma.

.

Beq yavrusunu gafrdr. (15) Han Kiikdttiy iiziildii. (10) Bay tu[lu kadanrmvar. Kan tiikiirdiikten sonra. Cam gibi giizii siiziildii. Oldtigrinde. BOLUM BOK MURUN (l) Han Kiikiitiiy hasta oldu. "(Beli) btikiilen yaqhm var. Qafrrd*tan sonra. kan tiikiiriip rengi soldu. . (5) Bok Murun'a bafrdr. yaqr kemdlini buldu. agrnr diizenli veriniz! Oteki yerde yatnrz! Ondan sonra gidiniz! (20) (yu!) (25) (yu!) agrna vannrz! Bundan bdyle sen varsan kapah olan Cennet'in kaprsrnr agan Er Koqoy kapah olan pazann yolunu eliyle agan er Koqoy O Kogoy'a gidiniz! Ona vanp deyiniz! (30) Kiik Diinii'niin baEr idi.IV. Ondan sonra Bok Murun Soylu yerinden haykrdr. ili ile biittin yurdu toplanrp gelmiE. Kiigiik gocuklanm var. Oynayrp duran "bum" var. ilini yurdunu ga[lrdr. Qalrnnca ne dedi: Beybabam Han Kdkcitdy. Ktikiitiiy Han'rn agr idi.

590. bagkiiEe (Ks. 588.164 / Manas Destanr (35) Birinci olan atm \dillii. 11. ormanda ayrya benzeyen.757).colbors. tiir: Obanrn giremecine kargr olan yer. giineg dolmadan 6nce. bin ala baqh danayt. sarr gtizlii: Krrg. At baglanmlq olmasrn! (45) Atr olup kalmasrn! Pigmanhlr olmasrn! iste[i rtiyasrnda kalmasrn! Bu aqrma gelmezse. /uau kiEiye adu yaknr&m. Krrg. 756). 589. kaplan: Krrg. " tt. sdyleyin vannca Kogoy'a! (65) Ondan sonra sen vanrsan. binlerce sart bagh koyun keseyim. ikinci ahn tidiilii (40) afaghk yere toplattrm. atrn terkisine atmazsam. II. (60) artrk ganimet almazsam! bu bagtma gelmezse. gdriinmesin gtiziime! (50) Danlmasrn iiziime! Tan atmadan evvel. begyiiz doksan beg ata tidiil var. gririinmesin giizii me. binlerce sanqa deve keseyim binlerce sart alaca ktsrak keseyim. gayan kdstiiii. . danlmasrn tiziime. da! srrtrndaki yolbarsas90 benzeyen san giizlii. tiitti'gii: Krrmrzr ve beyaz kegc pargalarrndan dikilen obanrn drE tarafindan "tuurduk" ile iiziik':iln birlegtigi yerin bir parga yukansrndan gegerek obayr kugatan gerit geklindeki stis (KS.59l elmac* kemikleri grkrk giineq gtirmeyen gdlgeli yerde krglayan. Krrg. " Bok Murun gibi yi[idin AyStdt altm hul tu!" a gelv.tdgd-liis88 boz evini yamacln altrna kurmazsam ror589 dolduran gtizelini (55) " ince bilelinden tutmazsam. 591.

dokuz olulun gencesi (90) Tann'mn sevgili bendesi.abrgka. Ondan sonra sen vanrsan. Eleman Bay'rn balast. TunceTGULENSOY/ 165 (70) annesindenheniizaynldrfmda. 59{. boor. ilikli kemik. . kara ma$araya ev yapan. irtiq nehrind e y azlay an. karanl* ornam miilk yapan (85) giilsii alaca yavru kuq.s92 gibi kara kan sa! elinde bulunan. ihtiyar: Krrg. 595. 592.hof. kocakan: Krrg. koyvn lcaraci!"r. kernpir. kaslan gatrlc. gdlgede gdniil ellendiren. "i59j. karacifer: Krrg. kiigiik erkek kardeg: Krrg. ini. tiifek Krg. Dr. altr yagrnda Kiik Koyan ona yetigip haber ver! Kara tiife[i596 teselli eden. yiizii san (75) (avucu) kanh dolan Er Manas. (95) bir gift kara ya$rz at ba$layan. ona yeti$ip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. K0ktim'iin ollu Urbii var. bakrgr donuk gtizii krzrl. 593. mrltrk. yiice ruhlu do[an Er Agrg. Alpay-imet'i n 1n| (100) " abugkq5g4 kempir-595 balasr. Yakup Bay'rn duasl. gdnlii ile grmank biiyiimiiq agrkh. 596. srrtr. ona yeti$ip haber ver! Ondan 6teye sen vanrsan. yiice soylu Manas'a (80) yeti$ip haber veriniz! Ondan 6teye sen varrsan. Er Tiig0k'e yetip sdyle.

Semerkand'da Han Koyon. Ondan titeye sen yanrsan. Teke ili. ona yetiqip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. Haydar Han'm Han ktikgti. Klrlmlann Boz-oful. Temir bala kaErnda59S ona yetiqip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. ona yeti$ip haber ver! Ondan 6teye sen vanrsan. ona yeti$ip haber ver! Ondan Oteye sen var[san. (135) toy kugus99gibiboynuuzayankul.166 / Manas Destanr (105) attrEmr daldan dligiiren. ona yeti$ip haber ver! Ondan Oteye sen vanrsan. bayh$ yurdunu aqan kul. ona yetiqip haber ver! ' (l15) Ondan 6teye sen vanrsan. 599. ona yetilip haber ver! (125) -. ollu Yar Manas. Kiik Tepe'nin bagrnda. yrlan gibi597 foylu EreE var. kaErnda: yanrnda. . ona yetigip haber ver! Ondan dteye sen vanrsan. 598. 10) sa!-sdlim erenler. ona yeti$ip hiber ver! Ondan <iteye sen vanrsan Alpay-Mamet (1 balasr. (120) Kiin-tumuE Kara-doo ili olur. toodak. 597. (130)' ona yetigip haber ver! Ondan 6teye sen varlrsan. Yediger'in Er Baglg. enggedey. yilan gibi: Krrg. it ili. toy kugu: Krg.

Kug. Dr. O Kongur Bay. (165) Orong'un hanr Mls-Burgak. kafuin Sultam Yrl -Basal. kagkaffi la[. genesinde sakal uzatmayan. adaleli eti bola gibi. Orongo ili olacak. (145) ona yetiqip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. burun altrnda bryrk brakmayan. ona yeti$ip haber ver! Ondan 6teye sen vanrsan. . lasrk giizlii. Ona yetigip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. Ona yetiqip haber ver!" 6fi). ona yeti$ip haber ver! Ondan 6teye sen vanrsan. Tuncer G{ILENSOY / 167 (140) kafirin yurdu var imiq. bin Krtay'r ydneten. (170) Turfan'm halkr olacak. Yarkend'i srkrgtrran. ona yeti$ip haber ver! Ondan titeye sen vanrsan.Prof. ona yeti$ip haber ver! (160) Ondan iiteye sen vanrsan. ona yetigip haber ver! Ondan 6teye sen vanrsan. (150) Kagkar'r. Ogiis Han ili olacak. alnrnda beyaz lekesi olan. diiz burunlu. Tootenggir ili olacak. (155) tabiatr halkrndan baskakul. Urus'un hant biiyiik Yolay. ona yeti$ip haber ver! Ondan iiteye sen vanrsan. Krtaylardan Kongur Bay. kafirin hanr Nes-Kara. kagka: Akrtmah (hayvan).

Kdkordy ollu Bok Murun Yiice yerinden baftrtyor. (180) konuk galrrdr. "Bu aqr nasrl sofraya sunarrm? aga (185) Ah nasrl kogtururum? Bu ihiret yerini (nasrl) kazarunm? Bu k6fir ile Miisliimam. ben "qibi" kente konanm. subay. dtinyarun diirt kdgesini hepsini birden dolaqtr. kogkor. boto. bu hangi yerden yakalanm? Ben bu yerden gtigerim. ata binip grktr. (205) evi diizenleyip koyanm.168 / Manas Destanr (175) Bok Murun'un botosu. (200) kuzu ile kogkoruffi2 hepsini kesip dolranm. 601. San Bulak'a ayak basanm. 602. ben o yerden gtigerim. damrzhk kog. mah yavrusuzfl3 ederim. deve yavrusu: Krrg. ev alacrnr yerleEtiririm. geri g<igiip kondu$umda. Su-Samur'a inerim. gorolanm gaflrlyor. bir ay orada yatanm.ffil Han sOziinii igittikten sonra. . Kara-Balta'yr agarrm Kayrndln'r basarrm. mah semirtip ahnm. (195)' Keng Talas'ainerim. yavrusuz: Krrg. Kara-giil' ii basrp gftanm. ben o yerden gtiEerim. Kara Bulra'yr aqanm. Ug-Korum'u agartm. 603. Krrg. (190) ben Sayram'a yerlegirim.

kemege: Toprafr kazmak suretiyle yaprlan uzunca ocak (obamn drgrnda olur'). KuE Murun Dall'nt aganm. egit: Krrg. Kopun'u (da) basanm. Ulu-Kulca'ntn [stiinden. birdey. ben Tuuluk'tan aqartmt ben o yerden giigerim. Krrg. kege evi drter loplanm. Dr. Onun beri yamnda krymetli yerden balrnnm! Hig birini unutmadan galrnnm! 604. (225) tuz kaynatry alrtm. (230) Baktt-Kuray't basanm. 605. (235) Gelecek yedi ay boyunca KemegemiM kazanm biitiin on ay boyunca odunumu toplanm. (240) kifir ile Miisliimanrn hepsini egitfls tutanm. it-kegii ii' nii gegerim.Prof. (215) Ak-cor v6disini dolagrp. ortasrna konanm. Ak-bulung'a konanm. koyunlan hrl<ar ahnm. . Kalday ile dost olup. Koora-kot'u dolagrp. Kigi-Kulca'nrn baqrndan. ben o yerden gtigerim. Tuncer GULENSOY / 169 Qrc) geri gdqiip geldifimde. Temirdik Da[t'nt basanm. ben o yerden gtigerim. devenin havutunu ahnm. Aglr-min'e geldifimde. ben o yerden gtigerim. (220) Irgayttn'r aganm. 6teki diinyadaki meskenimi kazantnm. Karkara boyuna konartm.

gegerli sikkem iig tane var. giden elgi yoldan geri ddwnez. (275) Kaplan (gibi) dofan Er Manas. de. (255) hepsini bir bir gegti. muzip. de. Bok Murun gibi beyime ben neyi nasrl anlatayrm? (270) Bunu sdyleyip bu elqi. Ug tagrnr alan Almambet. delice. O zaman elgi ona dedi ki: (265)' "Aulan ok taEtan geri ddnmez. Krrg. istemezse gelmesin. gafrrrnca Er Manas agalrya gegip gitti[inde (260) birden srgrayrp durdu. cilveli.170 / Manas Destanr (245) Krymetli dopan" tentek"ffi6 var. Han oyunu satranct Ulu-Komrr bagrnda Almambet ile oynuyordu. 608 . tay tuygag: Giimiig sikkenin tay toynaEr geklindeki olanr. geri gekip aldr. fane var. ben 0teki yerden ddnerim. Manlker gibi yiiriik atr. 606. biiyrtik cambr: Biibrek geklindeki giimtig sikke. . 607. kdfir ile Miisliimamn hepsini birlikte gafrrdr. Krg. tentek: $uh." Bok Murun gibi efendiden grkan elgi gitti. "o^bS'^607 "Tay tuygag"t-608 bir " Bdyriik bagka var. (250) . Oteye ytiriiyiip gittifiinde. ces6ret edip yiirtidti. gelirse delicesine il bozar. Krrg. o zarnan hemen durdu. Manas'a ytinelip saldl. dUnyamn ddrt ktigesini. elgiye cevap vermedi. Gdnlii isterse gelsin.

Tuncer GULENSOY / 171 (280) iitiip almrq idi (oyunu). ey yi$idim. ey ay tgtltm.amat" benim gOrdiiltimii gdrdtn mii? . mah gider talana. (310) hepsi birlik olan beylerim. vakur tavrr ahp diigmandan kagmayan. yanrndaki mendile yiiziiniin terini sildi. suratrnr asrp sdylersen. ey giin tErfrm. Bok Murun'un elgisi (285) dafmrk kakiillii geng o$ul onu gtiriip gaqrdr. giin do$muE gibi gtiriiniir. (315) Benim bildilimi bildin mi? Dalrmk kakiillii geng o!ul." O zaman dedin ki Er Manas: "Ey yilidim. yamndaki krrk yi$itle (290) "Tura kondu nrktrap Sakah keni burkurap. boladan elitim alan kul. . baEr gider 6liime. iine do!ru uzatrp kargr sokmayan. kara balrra "kazanattt diigman kagran "ar.Prof. gelip duram gtirdiin mii? Boka selim vermeyecelim. utamp gitti Er Manas. (305) eniyi kuygasa bu yOne gekse olmuyor. Dr. kaplan (gibi) do$an deli-dolunun hiddeti kotu oldu. illi yerden toplanrp. (300) kar yafmrq gibi gdriiniir. Almambet durdu yalvartp (Ona) itaat ederek "Ey deli-dolu sen ne diyorsun?" (295) Ofkeni bastrrsana! Akhm baqrna alsana! giile giile sOylersen.

172 | Manas Destanr (320) geriye bakrp almrgtrm. ak giimle$i {pantalonsuzl. Oylesine gekip aldr. rssrz da! beline adrmzr yazrp dciniiniiz! (330) " Manas yi$itlerine (btiyle siiylemigti): orada durup gorolar.flg diirt kazrfr kaktrlmda etrafinda kogturdu. giymig halde yiiriiyup grktr geldi.ktik ceke). (335) yanlmrE. bofaya binip yarrErp. boynu uzun. zevk alarak baktntz! DOrt butuna d6rt kazrk kaklnlz! Boynuna mercan takr taklnrz! yanlmrg. 610. 6l I . ak tabanlt6l0 "ceke iitiik"le6lI (345) demir tabanlt iizengiye basmadan srgrayrp bindi. odura tartrp saldr: Oyle bir gekti ki bir yana meyletttdi. yorga basan iri kulaya. butunu kesip koyanm. sabah ile kalkn. batrrlann muraklagrp. kaEka taman. (325) pehlivanlann giiregip. Manas qorolannr galrrdr: "Muratahm. gdziimii grkaFp almrgtrm. . ak tabanh: Krrg. kay boyah Mogol eyerini Ak Kula'ya eyerletti. yiiksek sesle bafrrdr. Nogay'dan biiyle olul dolar mrymrE? (350) kaplan (gibi) doSan Er Manas geri gekip aldr. Burat-Bek! 609. Krrg. rssrz da! beline. (340) ensesi kalm. geng bola gibi tokugup. ceke titiik : Bir tiir krymetli ayakkabr (. Krg. gidip atrmr ilmrgtrm.

Seyit. U$iin. sarry ba{laymtz ! Kulpunu piiriizletip. kiik gebig: Kr renkli. o kazam tez kaynat. caysafi: Qince: Kalmuk serdan. Umii t. 619. klrktln bagl. Coynur. gece karanhlrnda tilkinin izini bulabilen $uut'um (360) Tiirsiin.iki ogol Sarl Ala'ya binen Almambet. krk bagr: Krg. (375) At yangr giinii do[du deve derisinden. (365) ruran"6l6 Kiik Slrgak. falcr: Kug. Taylak. altm direkli ak Eadm. Tath dilli6tT Acr Bay. .Krg. karsak: Kar tilkisi. iki o!ul! Kazaklardan Kargarday. k0sk6 saygan. at giidiicii Boz-olul. 616. sapmr srrlattt[tm (380) a{uh siingiiile bay gdde uzanan gift dibi yere saplanan Engin Narln'r dolanrp Ak-Kula'mn iistiine 612. giizden vuran: Krg. Dr. 615. geng o!ul! fol"r6' 2 Kara Tol6g'iim. Tuncer GULENSOY / 173 (355) B6yle kogan Kuat-Bek! Elim. Krg. $uut'um. gatrk tildiiii. 614. dilrerek. 613. taylak: Iki yagrna girmiE olan diEi deve. Krrg. tdlgiign. iki yaErna basan kegi. gorolann en kiigiilii Tas-Baymat. tath dilli: Krrg.hof. 617. caysaftag615.. " gdzden agalrya do!ru vardrfrnda.6l3 karanl*ta karsak n6I4 izini butabilen Kaman. Krg. 618. " Krk baEl'618 kugrld'rm Kdk Qebig6le ile Sereg'im (370) YayrlmrE'm ktigiik erkek kardegi Yag-Kamrg'rn afasr.

nokto (<Mo!olca). yular: Krrg. Aqrnr haram lalahm!" (400) Ak Kula'nrn iistiine. manat. Krg. yedele aldrnp. hemen kaprp saplayahm. toz bulutuna bakmca (415) "Bu ne demek?" diyerek. 622. tdrii.(385) kaplan derisinden "kecim" drtiiniiz! Bagrna al Euhadan620 yulor62l takrmz! Kiik dootiag"622 baflayrnrz! Yedele ahp gdtiiriiniiz! Deste{i alnn (direkli) ak gadtrr " (390) iki ata srkrca baglayrnrz! Kebesti dafl'nrn Ote yaru.174 I Manas Destant . g6relim.izg6r gibi (giden) mrzrafr. Keng KaEgar'rn beri yanr.aI guha: Krrg. Altr kaprh kaleden siitun gibi toz bulutu yiikseldi. efendi: Krrg. 623. Bok Murun gibi efendinin623 armalam olacak. gtinderi altrn bayralr diirelim! Ri. etrafrnr gdzledi. - kaplan derisinden kecim orttirup. Kebesti Dalr'mn yamna baqryla iqiret edip grktr. silkindirip Narrn boyunca gitti. desteli altm (dhekli) ak gadrn (405)' Kebesti Da[r'mn boyunda sazhk yere kurdu Ak-Bolqong'a bindi. kaplan (gibi) dolan Er Manas geri kogup geldi: Qorolar atlan eyerleyin! Kdfir ile Miisliiman 620. (410) ddrt bir yana dikkatlice bakarak. (395) O yerden armalan gelmezse. . 621 . doolbag: ALcr kuElar avlanrken kullanrlan kiigiik davul.

binlerce Kalmuk atlandr. Tuncer GULENSOY / lT5 (420) kargr kargrya gelmig mi? Aralanna girelim! Aracrlk edelim! Agrnr haram krlmayahm. " Sanagan" Kalmuk kovdu. gOziiniin yaqrnr tutmadan. 625. kulpunu piirtizleyip. zrhm giyip. (445) kara baqh tulunu kaldrnp kafrin ham Nes-Kara birbirlerini patakladrlar. gtivercin gdrse durmadan.Prof. (455) Han-koca iilkeyi yenmig idi. (425) sapmrsrlattrfirm. Dr. meghur Burut kaEtr. Han-koca'ma gelmig idi. "M eg i n" 624 Oft rp vuruqtu. 624. gift alrzh parlak siingiiyii koltulumuza srkrqtrnp yiiriiyelim. 6ne grkrp vuru$tu. Han Koca'mn tiifek ile rakrrrr yaprp.625 Burut kagtr deyip. Megin: Do[u Tiirkistan Kalmuklannda bir memur. kaEr boyah Mo$ol eyerini Ak-Kula'yavurunuz! Alaca eyer minderini koyunuz! altm kemeri takmrz! Aralanna girelim. " Sel6m!r. (440) Abrla Canggrr. Aracrhk edelim!" (430) (435) Ata binip yiiriidii. Kaplan (gibi) do[an Er Manas (450) aralanna diigtii. bangrtrnpayrrdr. Savaq kryafetini giyinip. Sel6m!: Krrg. kaplan tentek yelmig idi.Krg. Ak-Kula'nrn [stiine. One grkrp kovdu. Miindii Barut kagtr. Kdrkii! . kafirin karErsrna geldi.

626. tigiincii gtinii gelen yok. kazr armalan etti. birinci giinii gelen yok. (480) Da$rmk kakiillti geng olul '' (485) (490) Boz afi kenardan gdtiiriip. Almambet. yasavul: Krrg. Kaplan (gibi) dolan Kogoy'a ona selAm verdi. Ugiincii giinii getir (dediEi halde). kapah duran Cennet"in kaprsrm agan Er KoEoy.176 / Manas Destam (460) "Argrnak"rn baErm buradur! Han-koca'nup Oniinde duradur! Hayu duant verip git! sakal koymayan. kaplan (gibi) dolan Er Manas gadnnr yakma kurmug. diigman kagu! Tdvbeler olsun gorom. inci mercan gerdanh[r takrp. (475) ballamp kalan sarayrn yolunu bezeyen Er KoEoy. dudalrndaki btyrlr uymayan' Qenesinde (465) obalar kadar gok Kalmuk atlandr. Ddrdiincii giinti Bok Murun. zrhrnr giydi. Kaplan (gibi) do[an Manas'a Bok Murun gibi goculu birinci giinii getir (dedili halde). Srgak. Kaplan (gibi) Koqoy dedi ki: "Apak donan buza stiyliiyorum. diiEman kagtr! Geriye diiniip geldi. iitekin Bok Murun. eyvah gorom. Ak (495) yiiriiytip grkrp geldi. kafr ile Miisliimanr aEa[rdan beriye siiriip getirdi. ikinci gtin getir (dedi[i halde). casool "Bir hiik0met memurunun yanrnda bazr igleri yapan kimse" . Maniker'e bindi. iki o$lu (470) Yasavulffi olup geldiler. ikinci giinfi gelen yok.

Bok Murun size sdyliiyorum. il dinlesin dedim ben. TuncerGtiLENSOyi 177 (500) birinci giinii gelmedin." Manas o zaman giiyle dedi: "6yle deme Han Koqoy amca (535) kiirkiintin yakasmr kaldrnp.hof. ikinci giinii gelmediysem. etelinden giyer mi? Alasr kciyde oturur kiigiik kardegi igini yiinetir mi? Bu toplumu kendin ytinet Kogoy. Dr. han amca. (515) bey sdkinlegsin dedim ben." O zaman Bok Murun (qtiyle) dedi: "Kaplan Kogoy. camm da srkma." . 0giincii giinii gelmedin. her toplumun iginde kemikleri grk* duran gocufunu. (530) CtiltiniiE Dalr'mn otlu yamacr. kendini iyi hissediyor musun? Sa[ selimet yiiriidiin mii? (520) Yemeli nasrl sunayrm? Au nasil yangtrayrm? Ahiretten yer kazanayrm. halkm kendisine bilgiglik taslayrp (510) bunu iyi igit. Mtisliimamn yilidi Manas giiglendirsin toplumu. ikinci giinii gelmedin. yilitlik (505) beylik taslayan atasrn. kdfirile Miisliimam nasil birlikte tutayrm? (525) O zaman Kogoy dedi (ki): "Ey deli dolu (adam) dur bakahm! Ktfir ile Miisliimamn birlikte idaresine ne gerek var? Bizim idaremize giiE gerek. taslayan atasrn. danlma da! Birinci giinii gelmediysem.

tepesine basrp gegti. atla oradan yangaltm giindiizii gecesi ondrirt giin.m babasr ' Urbii gtiyle stiyledi: "Ben iki iig kelime sdyleyecelim! Yararsa sdylediklerimi yaprmz! (545) Yaramazsa. yanm cesur. Kogoy'un boynuna girip kagfi. saldrnp vuruverdi. at terletip alahm! On aln gtin boyunca. oy : Fikir. altr bdliikten gok kdfiri. yamndaki gelik krhct . yapmayrnrz!" Han Kogoy da gdyle cevap verdi: "S0yleyeceksen stiyle. iig biiliik Miisliimam dtindiirerek kovdu. 628. haram kul bundan sonra bu tavnm koy emi!" 627. . (555) atlan srra srra dizelim! K6flu ile Miisliiman ath sayrsrm bilelim!" Kaplan (gibi) doEan Er Manas'tn (560) iifkesi k6tii geldi. Kiikiim-sart'. senin sOziinii duyahm!" Urbii devamla (gtiyle) dedi: - (550) "Devesi gitsin on beq giin. atlanrp kag[. Kaplan (gibi) dolan Er Manas gelik krhg ile Urbti'niin etelini (575) indirip (karmnr) degiverdi "Aranrn bildili oyffi degil. tutup gekerek kabzasrndan.toy: Dii[iin. krsa boylu.178 / Manas Destam (540) Ak-Korgon gehrinin kalast. buraya gelsin on beg giin. (565) dolagtrrrpkovaladr. anruun bildigi toy628 degil. Tdqttik'ii. kogturup yetiEtilinde (570) A!6'r Coloy'un yolunu bastt.

peki. O zaman Han Kogoy (Etiyle) siiyledin: "Ey delice (adam) (orada) dur! Ben bu toplumu ydnetemem (590) Cdltiniig Dafr'nn otlu yamacr." O zaman (Sdyle) dedin Han Kogoy: "Ey delice. Bizim ytinetmemize ne gerek.hof. kdfir ile Miisliiman vuru$up geldi[inde yang kavga olmaz mr? (605) Yurtta bozukluk olmaz mr? Yemek haram olmaz mr? Bok Murun gibi efendinin gtinliinfl dert sarmaz mr? Varsrn serinlikge gttz ile (610) ' gelsin sinek ugan "ala galbrr" yaz rle. (615) Gtiriiltii grkanp gittikten sonra giindiizii gecesi on beq giin . Er Kogoy'a yiineldi. iyisi gelsin terilip ktttiisti kalsrn tegirip. gelik *rhcrm krruna geri koydu. (595) bizim ytinetmemize giig gerek. bunun onbeg giin dedili. Yrinetemem kafir ile Miisliimam. bu dedifin. KoEoy'la danrqtrktan sonra: (585) "Yurdun aksakqh Han KoEoy. (600) Qocuklulumuzda eyersiz tosunu yan$trmaya geldi[imiz yer idi. sen y6net (bu) toplumu. Miisliimamn yilidi sen y0net bu toplumu. Kendin yOnet (bu) toplumu. delice!" O zaman (Ottyle) dedin Manas: "Kaplan Koqoy Han amca(mrz). Dr. iiyle olsun siiyledi[in! Kdfir ile Mtisliiman giirtiltti grkanp gitti." dedi. TuncerGULENSOY/ 179 (580) Kaplan (gibi) dofan Er Manas.

kdran : Bfr vahqi hayvan. ata bakp gtiyle dedi: Kuyruluna (kut)6s dtigen ulurlu kula_at kimin? Ensesi ytksek. diiger ve bu riesneyi yakalayabildne tAliti !e[irir.l . nar. boynu uzun (63p) tek hiiigiiglii 4sts63l gibi kula at kimin? Yere giimeligi tek h6rgtiglii deve gibi Dost gibi kula at kimin? Ensesi yiiksek boynu uzun toklu gibi kalgasr salman (635) iyi kula at kimin? "Elbis" gibi karm gekilen "da[ kegisi'632 gibikula at kimin? Bumunun ucu araltklt toynalr cilfrlanm4 ganak gibi (640) kurt kulakh. erkeg gibi boynunu zarif g0steren.]'1 . 633.il :ll I 180 / Manas Destant :i (620) at terletti.K4. (625) uzman srnaylp brakuktan sonra. daL kelisi: Kre.ieR hiirgiiclii deve: Kirg. tiindilk'ten *kilomtot'(Joca[<)ya geq6rek 63l. at uzmaru@ deneyip geldi. 333:ftf!1ftffii.i :. .$ii. karaca bacaklt gok gtizel kula at kimin? Da!-kogu kulakh "out*"633kalgah azgm kula at kimin? Balrrsafr ilne gibi (645) incecik kula at kimin? Gerilmig kayft gibi boylu poslu kula at kimin? Geniq safnsr bel gibi Srkr bedeni kiirek gibi (650) konugulam anlayan kula at kimin? genesi One do[ru gtkmq. ecke.t' .mi*!i*oyu krrmrzr renkre pelremsemsi bir parqadrr ki. boyu yiiksek kula at kimin? Sert kafa kemili ibrik gibi.. at uzmam srnayrp geldi.i r. atlan srraya dizip geldi. 632.:l . giilsii genig. guya. giiniltizti geccsi tig ay onyedi giin olunca.l .

kezektiiii. suksur. yiiriik at soyundan alan bu hayvan. (660) krsmetli kula at kimin? Boynunun arkasr bir kulag. 637. omurgasr oron da! (gibi). Dr. tulpar. boylu yiiksek kula at kimin? On abteri givi gibi. lllu Coloy'un Ag-Buudan (adh atr) O nasrl giirtiniiyor? E[er iiyleyse gekigmeli oldu yanqr. Bu kafrin ham ulu Coloy. Oziiktiiii.hof. TuncerGOLENSOYl l8l (655) kulaklanvolkangibi gOlsii genig. iirdek: Krrg. kanath afi (mitolojide) Krg. 63. . aydrn yol gibi kula at kimin? Hatasz girdi yanqa. (670) sanyilan krzrl yrlan srah6!. Yiirelinde artrk et yok. (685) Onun 6!e yamnda toynafrnda gatah yok " Kanath os'637 soyundan mal imig. 636. kuyntlunda kuyu var. (665) kanaldan akan suyun plnan var. ilikli$s tirdel&36 gibi boynunu vzatan su gibi canh at kimin? (675) QekiEme oldu at yangrnda.sriah: Krrg. ilikli: Krg. dimdik duran kula at kimin? Krzrl dili bile[i tay gibi. gizliden gizliye ayaklamp gitmeyen iistiinkiirii kanatlamp gegmeyen kaburgasr kalkan da! (gibi). 635. bizim C0liiniiE Dalr'run berisi Miisliimamn biiriisii Er Manas'rn Ak Kula O nasrl giiriiniiyor? (680) O kazandr at yan$mr. Onun beri yamnda.

(710) Onun daha yakrnrnda yavag adrmlarla ytirtiyen benekli at. bacalrnda. Yele altr yalrnndan baksana.'in iisttinde. (695) omuz kemili kolkan gib\ kendisi bu yrl yedi yanqr diiqiinmeksizin koEan da! gibi doru ar kimin? Yer altmdan grktr[r (heniiz) yedi giin olmugru. Krgzlann elinde. "burmah kayts kdstek. ker. yeri oyup durmuyor. billnbeyt. utang ile koqmuqtu. (715) yulanmz kesti$i yarasl var. bilinmiyor: Krg. Agrg (ile) Kocog'un srfi ya{trh koyu doru (an) O kazandr yangr.i var (ayaklan) kiistekli doru at kimin? O kazandr yangr. 640. Alaman-Bay'm balasr Er-T6gtiik' iin Qal-Kuyruk O kazandr yangr. yan tarafindan baksan. o kimin atr imig? Hatasrz girdi yanga. (705) Onun beri yanrnda. koyu doru: Krrg.182 / Manas Destanr (690) Kogmak arzusuyla hep ileri atrhyor firlanm diyenin en dl6sr. nasrl koEtufu bilinmiyor638. (yelesi) drgtilti koyu doru640 at kimin? (720) Keskin savag balrasr belinde. heybedeki ilmilin gdkiintiisi. ilinliyor: (basmryor): Krrg. 639. ilinbeyt. 638. srrtrndan baksam iki kiqi bindili igin krgrnda ya$r bile var. (700) kogmaktanyorulmugtu. . toyna$r yere ilinmiyor639.

Onun beri yarunda. at kogturan balantn. Onun beri yanrnda. dolagtmp. 641 . engin Narrn'r dolagtmp. daha tince yaprlan krrk yangr kazanm4. (760) erzalrm Buhara'yagtinderdi. (iqte) o kazandr yangr.i oldu. bu yanqtan kalmtg. g<i$siiniim yan kilrna baksam. drganda serin yere (geldi). koyu al: Krg. kara aygmn balasr. Buhara'ya erzak saldrmrE. kendisi boz krsralrn balasr bu doru at kimin? (730) O kazandr yarrgr. . genlikle. Tuncer GULENSOY / 183 (725) araba gektilinin izi var. ata yemini versin diye. Engin Kulca'nrn boyunda." $imdi at siiriiciisi. Balaya yaz krE baksrn diye. Nann'dan aga[rya.Prof. Orafrgu'nun kula krsrafr. (755) Atrn toynalr tagta yanar deyip. kart koyu al&l (atrn) inisi yalrrh bozun balasr (735) yorga bozun inisi. bakr bilekli. yiiksek da! yaylasnda dolmug Kiik-Ala' demir toynakh. kusursuz yiiriik at Ktik-Ala. yan yemigti yedi batman. begyiizdoksanbeq attn ayalr. kiiriii. yangr kazanmryh gan ile altmrgdokuz mal ile. (740) (745) (750) Isrk-Kiil'ti Tosor ile Tangan'dan gok ileri gitti. tekerlek ispitinin izi var. Dr. yaz krq gider deyip. altrn mtihiir bastrmrq.

hafif ve hoq serinlikli giiz ile. Krtaylardan Kofr ur-Bay. (780) Zth{vgtyinip. ' gevik ve hog bir hayvanmrq. Krg. . giicenip: Krg. toplamp: Krg. Esen-Han'a do$ru yollayrn. iig miifreze Miisliiman onlann hepsi takdir edip gelsin. Bok-Murun gibi balamz. g. ala galbrrt: Yer yer kann erimesiyle olugan agrkhk. bayralr yerden toplanm. ffiKrg.miifreze: Kug. araan (ordu. gelsrn sineHerin uEugtudu "ala Salbry'642 yaz ile. Bok-Murun gibi efendiyi gelip yakaladr. (775) halkr takdir edip geldi$inde. terilip. er dliimii olmaz mr? BaYrakh mzrak "maY " 646slur. Kalday'rn bindili hayvan imiE. Manrker'e bindi. Atanlar yola yatmaz mr? Yilit dntine kazmaz rm! mr? Azr diglerini srntarak (795) at iiliimii olmaz Bryrklanm dqan do[ru sarkrhp. terigip. gelik gtizlii. Q70) Altr miifrezefl5k6fule.184 / Manas Destam (765) varsrn. sal. 645. 643. Savag zrhrru kugamp. (79O) az Miisliiman mahvolasryr Buhara'mn g6zta$ma doSru siirerim. iyisi gelsin toplampg3. ince ve yiiksek burunlu. (785) . ktitiisii kalsm gticenip atmr stirdii gitti. Megin'in bindili hayvan imig. may: Ya!.). onve orto olmak flzere iig araan'a b6liintiyordu. aradaki az Klrgz &2. 644. Maniker'i bana ver! Maniker'i verrnezsen. AIa heybesrni ardrna (yiikleyin).

versin dedili neden?" . geri d6niip geldi. _ (805) ot gibi olan Bay Kazak. halkrnbilgisi KoEoy'a (815) Ona danrqtr.Prof. verirsem mi dulltca olw. O zaman Koqoy (qiiyle) dedi: "Tdvbe Bok'um duradur! Vay Bok'um duradur! At ayap yere bakar. kugun bo{au bir tutamdu." Bok-Murun gibi o efendi. cay: Sebep. koyarsam mr akrlhca olur. "Ey deli-dolu dur bekle! Krtaylardan Koflur Bay Mamker'i versin! diyor. Manas'a gelip sOyledi. (820) (825) Manas'a dantgmz! Manas Mamker'i ver ondan sonra veriniz!" dese. tahrip ederim kalasrnr. halkrm ver derse vereyim. Dr. sonu nehir Siir-Kiil'de. Ak-Kula'ya bindilimde. aflatrnm balastnl. Bok-Murun gibi efendimiz. Ayrmag'a siirdiiliimde. Manrker'i diliyorsa. ba! ile ballarrm toy. kuq ayalr gii[e bakar." O zaman (S6yle) dedin Bok-Murun: (810) "Halkrmla dantgaym. Maniker'i bana ver! Maniker'i veflnezsen. "Alfi yagrnda iken. . 647 Krg. Tuncer GULENSOY / 185 (S00) at yemine "cay"&1 ol'. Manas'a kogarak geldi. dOgefinde yabancrohx. "taze genglik" gallartm. (830) ' (835) O zaman ($yle) dedi Er Manas.

Batrr Manas delicesi (865) Ala giil'de iti koyuvermig649. doksan deve. geri diiniip geldilinde o muhterem yalnrzken sdyledi$inde. toburgak. hig zamanr kalmayan. ak siiriiyii yakalayrp versin. Aleiikti denen han qrkn. yaz boyunca kaldrm ben Manas. 649 648 savag atl: Klrg. (870) altmrqrnabastrlrnda altr yagrndaki Er Manas 4ltmr$a grktr[rnda han babasr Yakup Bay ak siiriiyii yakalayrp verdi.186 / Manas Destanr (840) yaz boyunca kaldrm ben Manas. demig. kugu sahvermig. koyundan zekdt vermezse. grku. demig. Ona iki elgi giinderen (855) (860) ' benim babam Yakup Bay. vurugacak yeri sdylesin! demig. Pisletmesinyerini! Durdurmasrn ilimi! Her diledilini gdrsiin! demig. itin su iEmedi$i Altmrgrndaki Yakup Bay. . durugacak yeri sdylesin! demig. (845) agalrya do!ru vardrlrmda. savag atrnrffi ballatrp. (850) diledilinde olan Manas'r. dediliyle can koyundan zekdt versin.ii yiikletmiq. Ukesini hemen gezsin! demiq. yapmadrlrm iq kalmadr. ak siiriiyii yakalayrp yermezse. it koyuvermek: Yabani hayvan 0zerine ktipek salmak. kdfirin ham btiyiik Coloy. kendim vereyim diye s0yliiyor.

ladr. o zaman giicii yetmeyenin. kaplan (gibi) do[an Er Manas. gimdi gticii yeter mi? Batur do[an Er Manas. kazanbak: Kazan kaymak igin kafes geklinde olan tahta kap. frlayrp gitti yerinden (905) arka tarafindan bakarsa. Ak-Kula'ya binmiyor. babasr gelip ddniip kovmugtu. baqtnda. biisbiitiin verecek ne kalrr? Din Baktr-Kuuray'rn kargr karErya vuru$tum Kofrur-Bay'la. annesi ikiz dofurmugtu. tuulga. verir deyiqinin sebebi. iilkelerindeki yilit yiirtik atm hepsini aldfttan sonra " Kazanbak' 65ogibi zavalh bag. . (890) bugiin Maniker'i aldrktan sonra. 651. On tarafrndan bakarsa. Verir deyiginin sebebi akgam san rrmak Qiiy'tin baqrnda (885) kargr kargrya vuru$tum Kofrur Bay'la Somunda giicii yetmeyen. gayan gbzlii. saz benizli. kaplan (gibi) do$an Er Manas'tn tifkesi ktitti oldu. (at) siiriip ya[maladt. (880) At kuyrudunu ba{. altr kaprh genig Hokand'rn (iginde) dolagrp. krk kiginin tozu var. beE drgiilii scgr var. mi{fe765l gibi zavalh baq. Ormanda ayrya benzeyen. Bok Murun gibi balaya (910) 650Krrg. (895) han 0niinde srralamrsa. miffer: Krgr. tepede kaplan bagma benzeyen. Dr. Tuncer GULENSOY / 187 (875) Azrcrk Nogay halkrna nasrl cevap vereyim.Prof. yann Ak-Kula'yr veriin! der. zayf yanaklt kumral sakslh. lzf (900) 0niinde stralanrrsa.

TOEtiik yer altrndan bulmugfu. Tannsrna srlrmp. bir yiiziine su sr$mryor. iig ay tamam oldufunda. (920) (925) - altmrg ala bofia saydr. . yerinden atlamaz var idi.188 / Manas Destam (915) tifkeleniverdi "Vereyim deyiginin sebebi nedir? Kalabahk geri dtintip yattrlrnda. kendi giizel giin rgrlr efendim. kogu yangrnrn bagr olana. (940) Kocakan geri diinmtigtt." Kova dolusu "kaka"smr. igte o varan koqucular. biitiin varan kogucuya (935) ' ' rakryr verip salmlEtr. d6rt yanrna bakmlEtl. sarhog olup kalmrgtl. o gelip katrldr. Yaradamna yalvanp. U9 ayhk yollardan yeti$ip vardrlrnda yanggrlar. Er Togtiik tepeye grkmrytr. Coloy'un koca kans geliyor efendim.beye yetigeyim deyip. Atsrz . rakr koyup almrgtr. O kocakanyr gtirsen. (945) Kazatar nigancryr giirmiigtii: "Adr gtizel ay rErlr efendim. yemeli sunmak gerekti. Eleman Bey'in gocufu. (930) U9 ayhk yollardan atsrz olarak yanga katrldr. afin boynuzlu bir kurnaz kocakan var idi. Coloy'un. yer altrndan bulmuEtu. (950) yaprverdi Kazatar Bir yiiziine alu srlmryor. gimdi neyi cidtl vereyim?" YaEadrlr yere tellil gdnderdi.

yelip gegti[inde. Coloy'un alusuna dayanamayrp iille vakti gegtikten sonra. boz tepenin bagrnda. . da! (gibi) olari Er Coloy.' 652. iilleden Once oldu[u halde. akgamrn saat beginde.Prof. (yoksa) uyu$up durakalsam mr? O yerden luzla kogarak gegsem mi? Kurnaz kocakanya yetigsem mi? Kanatlamp. (990) yuriiyup gelip oturdu. gatkayak: Aun art ayaklanmn iist krsrmlanmn arkasrndaki yank. . Tuncer GULENSOY I 189 (955) Ertesi giin ahamteyin. Bok Murun gibi efendimiz $imdi nasrl tidiil vereyim deyip. Fakir pehlivan giiregsin deyip. basit halkr otursun. O zaman (gityle) dedi Kazatar: "Bu kocakanya bakarsan. (975) halkkazanambildifinde. bal&r eti. koguya almayrp kalsam mr? " gatk (965) Yerimde srgramadan y0nelsem. Miisliimandan ihtiyath adam Ekmadr. Dr. laval kemidi gigip gitsin mi? ay a k" 652 611 da kuru kocakanyr. (960) donunun almr aynvereyim mi? "kutu"suna avlar toptan atrhp. . efendisi gtiregsin pehlivanla. (980) altmrg ala yorga (atr). bala gibi. Kdfir ile Miisliiman (985) nerede bunun gibi aE veriyor? Giineg parlayrp dolarken. (970) okunu gekip grkanp alsam mr? Hrzh kogup yangr kazansam mr? ondan sonra dciniip yatsam mr? Halka haber sahp yiiriidiifiinde. koqup yetigti kocakanya. yatan iilkeye telldl saldr. baSladr Bok Murun. Krg.

ydriiytp geldi Kogoy'a. (1000) bu kdfire (kimse) grkmryor.. Kenceke'nin toyunda.190 / Manas Destanr (995) " 56rii653 giizlii". (ey) delice!" Bank-Balakgan ilinden. yenip iidiilii almaya. sen nasrlsrn? Pehlivanr. Krrg. han anne. qiddetli ddliig yaptrm. yenilmeyip odiilii kim alacak? Orttitti olan Cennet'in kaprsrnr agan Er Kogoy. (1020) O zaman giiciim bir tay gibi idi. Kasr Caabas'rn boyunda. rek oglu Bilerik." (1010) "Yaqhhk karqrma geldi. Onu yakalayrp yatrrdrlrmda. KAfirinham Nes-Kara. 654. biirii: Bahadrnn mtispet sfatlarrndan biri. o zaman giiciim bir tay gibi idi. O itdiil kime verilecek. oy: Qukur vadi. (limdi) giiregemem pehlivanla. . bagkasmm 653.O zaman giici. tek ollu Bilerik. delice pir (gibi) ihtiyarlayrp gidiyorum. (1025) altr kaprh kulede. . Krg. delice! (1030) Yenip fiiil almaya.im_bir tay gibi idi. (1005) tilkesinin bilgini Han Koqoy. Alp-Biirii ile kaprgmrgtrm. Genig Kegen'in boyunda. ollunu gtireqtir. (1015) Too-teflger ile kaprqmrqtrm. Kazlllk'un oyb)+ma. Han Koqoy'a (gtiyle) dedi: "Kaplan Kogoy. kalmaya. koEarak geldi Er Manas: "Dokuz o[ulun en kiiqiilii. (yoksa) yrkrhp higbir geysiz Kogoy Han (giiyle) dedi: yagrm doksanbeqe grktr. ak bryrkh Kaplan (gibi) do[an Er Manas. k6fi r yakalayrp gittifinde.

yenip tidtil almaya (1050) yenilip eli bog kalmaya. sen nasrlsln pehlivana?" Yenip iidi. kendine giivenip grkan bala idi.il almaya. (1040) yenilip (eli) boq kalmaya. Kargrsrna.iiit li H '. delice!" Tiigtiik kabul etme Krzrl-BaE'rn Dogan yurdundan. ihtiyar kempiAn balasr. o da olmaz dedi. giiregemem pehlivanla. . (1045) yer iistiine grktrlrnda. . i $r {d j*r r1i. Miisltimandan bu mahvolasrnrn (1070) yilitkigi g*madr temiz tabanh "ceke 6111655" i1" demir tabanlt ilzengide giiglii baldrlanyla duran kaplan (gibi) doSan Er Manas 655.Prof.fl 11. mahcubiyetimden gelecelim. $unu s6yledi: "yer altrna diiEeli. Tuncer GULENSOY / l9l (1035) Tann'nrn sevgili kulu.s ili Da! gibi olan Coloy'un hagmetine (kimse) dayanamaz. Krrg. alh yaqrndaki Kiile Koyan. Manas'a cevap verdi: "Yenersem Odiilii ahrlm. yere dii$en Er TiiEtiik.: (1060) sen pehlivanla giireqebilecek misin? Yenip tidiilii alabilecek misin? Yenilip elin bog mu kalacaksrn?" Kttk Koyon. Eleman Bay'rn balasr. (onun igin) giiregembm pehlivanla" J . Batr Manas yiirtiyerek. Batrr Manas (gtiyle) dedi: "Alp-Aymet'in inisi. Dr. ceke titiik: Bir gegit krymetli ayakkabr. . (1065) yenilirsem eli bog kahrrm.ii t fr (1055) kargrsrna geldi.. galrncr geldi idi. Tdgttik ayala kalkrp. yedi yrl (tamam) oldu idi.

ben gtiregiyim pehlivanla!" (1095) Kiigiiciik KOk Koyon. han Kogo'ndan dua ahp 656. Miisliiman mahvolasryr (katrp). ne yapryorsun? ktigiiciik Kdk Koyon'un yiire li daddan biiyiik imiE. (1110) Pehlivana benzemig. Tann bize yardrm eder mi? yamhp (da) yenilirsem. attan inip geldi. bakrnca. (1105) Kocamry olsam da Han Kogoy. gemi gibi." Kogoy'u soyunniaya mecbur edip. bayralr yerden toplamaz mt? riniine. lasa boylu ve kamburu gftrk. gemi gibi (oldulunu) giirdii. gtifstiniin yassr. yiiriiyiip (oryya) vardrlrnda. . yiiriiyup vardrlr zamanda. kiigiik Kiik Koyon yavafga yiirtiyiip geldi: "Ey delice. (1100) yiiruyiip g*rp geldi: "Ey delice. han amcasr Er Kogoy. ne yapryorsun? (1080) CiiltiniiE'iin san otla tirtiilii tepesi. ben giireqeyim pehlivanla. yenersem Coloy dayamr. Miisliimanlann efesi. Buhara'ya do!ru siirmez mi? (1090) Develer yola yatmaz mr? yipiti tintine katmaz mr? yenilirsem yerler dayamr. . kolunun giicii qiiriik imig. yiirefi da[dan biiyiik imiq. ta$ gibi: Krg.-'! 192 / Manas Destam (1075) (iizengiyi) tepmeden. (1035) Miisltimamn beli tag gibi656 hiicffm ettik deyip. Ulkenin Otesindeki Han Koqoy. pehlivanla giiregecek oldu. yanrhp (da ortaya) ben grksam. kolunun giicii giiriik imiq. katuu. srgrayrp indi.

(1125) kepaze edip koymazmr? Han goculu Kanftey'i kadmlann en giizeli (diye). ayalmdaki Ealvann yeni do[mug ceylf. orta parmalrm diigiirmez mi? iginden ayrnp almaz mr? cinsel organlanm yurda giisterip. "AS atktsr"m anlatayrm. Kamkey'e diktirdim. ( I 120) Yazrn mal vurTnugsun. .n derisi. (1140) han amcasr yagh Kogoy. mr? (l130) avcrlara ok vermig. iig kere sepiletrp suya saldrrdrm. d6rt ay tamam olunca. Batr Manas seslenir: Ey KoEoy Han amca. Tuncer GUL-ENSOY / (1 I 193 15) ytirfiyiip ileriye varmrEtr. (l145) han amcasr ihtiyar Kogoy. kispetfr giyip giireg!" Kaplan (gibi) dolan Er Kogoy o zaman gtiyle dedi Manas'a: (1150) "Ayalr oynak. Dr. gimdi pehlivanla giiregirsen.hof. kadrnmr tiviip durmaz mr? nispetini ahp gel! . derisi altrnda /curt varmrg. 'methedip s6ylesem olmaz Han gocufu Kamkey. dev e asil yerde cazglra. gizlice sepilettim. bir yandan bir yana gitmig. ugkurumun durumunu anlaiayrm. kal&ran pe hlivana. altmrg teke derisini (1135) koyun kadifesi ile iglettim. atrnr methedip durmaz mr? bagr oynak Manas'rm. altmrEaltr k6pelin hepsini drgan salahm. Manas'lm.

yrlrhp vanp kaldrktan sonra Koqoy batrr daha (da) siiyledi. onun ile dolagma.salayrm!" YaElansa da Han KoEoy. duradur. Koqoy yiiriiyiip geldi. bin siiylense makul idi. el uzahp geldi.194 / Manas Destadr (1 155) Pagasrm pargalayaym! Hepsini ayrnp. Manas'a vanp ciddi konugtu: "Ey delice. Koyuverip buaktrktan sonra. geliqmig adalesini kopanp. yaratan piri korursa. uyamk ddnersem. deve yavrusu gibi kog anp. (1185) Manas'rn beylifini bildi. giimiigten olan camm yanmazsa. (1180) ayalrndaki kispeti (grkar). aya[rmn gticiinii toplayrp kispeti giyiverdi. altrndan olan canrm akmazsa. bizim kiitti kadrnlar gelinin trnafrna bir giinde. Sdlimen vanp saf ddnersem. (1165) 9i! kayrE gibi buruEup. Coloy yiiriiyiip grktr. (el) tutugup yiineldi[inde. ikisi birbirini yakalayp geldi. (l 160) dizine kadar krvrdr. . (1175) Sa$-sel6met varrp. eli ile gekerek gi! kayry gibi uzatrp." Yaglanan amca han Kogoy. boyu ile denk oldu. (1190) Kispetinin iki kath yamndan tutarak. Manas'rn verdili kispeti isteyip alarak gitti. ' dost Tannm yir olursa. baban deve gibi giikiip. (l170) bu siiyledilin makul idi.

. delice. da! gibi olan biiyiik Coloy. on iki smmdan driilmiis hrbactm (1215) beg yaEndaki dktiz derisinden kendi yapnlr hrbacm. surlarda talim yapan kul. kaplan (gibi) Koqoy'a bakarsan. tepedeki yr[mr. (1200) bofa ile talim yapan kul. ne diyorsun? Anacr[rm kiitii kigi imig. geri gekse olmamrg. ne diyorsun? (1230) Vay delice. yiiriiyiip gilop geldi. Manas'r yan gtizle siizdii. (1220) ddrt pargah hrbaanr gekip salladrn Er Manas. dar beqi[e konulmug. Dr. (kispetinin) aprm yrtrp koydu. Bir giin ne yaptr. Manas'a bakarak gOyle dedin: "Ey. (1210) Herhangi bir yerden baksa. giin ortasrnda srkrqmrq. TuncerGULENSOY/ 195 (1995) iki yaErna basmq tosun gibi kaprgrp. rezil edip koydu. deyip kaplan dofan Er Manas. koyun kesmeyen Sartlan " K ok uy -k o k a y " diye haykrtan krrbacrm. Kogoy'u bir daha yenmiEtir. gecesi gtindiizii onbeg gtin ikisi birbirini yakaladr. kaplan dolan Kogoy'a sert vurarak salmadn mr? Kaplan dolan Er KoEoy'un (1225) eti agrhp kalmadr mr? Kaplan Kogoy'a bakarsan. birlegmeyi bitirmig.hof. qevlnp gekse olmamrE. Manas'rn <ifkesi kiitti olmugtur. (1205) cinsel organlanm halka giisterip. (kispetinin) alrndan futtu.

Basit kimseler dursun. guvah tutuP aldr. tellAl saldr. (1270) ince-yiiksek burunlu. (1250) Elbise diizenleyen kocakan gibi. uyuqup yiirelim. . (1260) oniki yagrndaki Bok Murun gibi beyimiz.actndan mrzra$rnt omuzuna ahp. geki tay yuvarlayankocakan gibi. (1265) murakla bagkalan vuru$sun. yaglansa da KogoY'un (1245) eflencesini gdrmiig!" Kaplan dolan Er Kogoy. Manas'a bu stizii stiyledifinde. geri dtiniip gitti. bile$imdeki hastahla y6nelmig. Kanath Kara Beden'e srgrayrp bandr. su. Odiil ahp kazandr.P kalmrg. tam ortadaki krkrrdak. nerede bunun gibi ag vermig? Telldl geldifinde. Kalmuk gibi yakalaYP tutmug. ldknnr a{. (1255) Bu kalabah[a kim (karqr) grkar? Tann verse kim kargr grkar? Yaglandrlrnda Han KogoY. efendisi yarllsm. Coloy'u ytktp gitti. da! gibi olan biiYiik ColoY. kifu ile Miisliiman. Kaggar ve Yarkent'i sormug. demiq. gekik giizlii. Olgiip. 6diil aldrktan sonra. (1240) dirse[inden tutunca. iidiil altp kazandr. Altmrg alaca yorga att bafla& Bok Murun.196 / Manas Destant (1235) (Bir) bardak kadar san altrnda toPlan. kabuk (gibi) biiYtimtiq. Krtaylardan Koffur Bay. Alttaki Miisliiman mahvolasr.

slgraylp atrna bindikten sonra. Koflur Bay'rn (iizerine) atrldr. yeniden siiriip beriye getirdi. . (1285) tutup akp y6neldi. dqanya do[ru gtuk demiri kugamp. altmry ala yorga atl. (1305) elilip gegmeye zorlayrp. koltuk alhna srkrqtudr. (1295) Miisliimanlara do!ru bafrdr: "Bu toplulula kim (kargr) grkar? Tann (izin) verse kim (kargr )grkar?" Oogan'rn hanr Mus Burgok. gift dilli cil6h kargryr. kulpunu parlatu[r. (1310) Manas durmadan gitti. altmrq ala yorga atr. ' ipini kopanp aldr. Ak Bulgun'a kindi. kaplan (gibi) dolan Er Manas (atrmn bagrm) gevirip y6neldifinde. (1300) gece Kokon'a gdnderdili. Krtaylardan Koflur Bay. Koflur Bay gibi saygrsrza yeti$ip kargr saldr. kanath Kara Beden'e srgrayrp bindi. Qevirip gektikten sonra. altmrg ala yorga atrn. ak bryrklr kaplan (gibi) do$an Er Manas. (1280) hig kimse (giirege) g*mamrE.akbrykh. Tuncer GULENSOY / ty/ (1275) buz gibi demir (ztrh) giyinrp. Krtaylardan Koflur Bay. Dr.Prof. sap yerini ttirpiiledifi. giilgeye yetigmesine izin verip. (kargrsmr) koltupuna krstnp saldr. Kurt giizlii. (1290) Ukesine olan yaptr deyip. kurt gdzlii. alttaki Miisliiman mahvolasr Kofrur Bay'rn pis kokusuna dayanamayrp.

tenine kargr iglemedi. tellal saldr. (aEacr) kesip yontarak oturdu. Usttinii bagrm silkeleyip Orof. Mtisliimanlardan Koyluu Bay. caka satrp geldi Er Manas: "Bu topluma (karE| kim grkar. Tann (izin verirse) ben grkanm. (1325) iiniindeki gok k0firin arasrm yanp kagt*tan sonra. Ak Bulgufr gibi yiiriik atrm geri gekip aldrktan sonra. sapt kaplan kzmi{inden olan brya!1. Krtaylardan Kofrur Bay'a (doEru) (1330) firlatrp attrktan sonra. tiirkiik. saldnp garptrktan sonra. . o yerdeki alacr. ' (1345) atmrg giimiig sikkeden fazla (para) harcadr. digi ile gOzecek kim var?" K0firin (arasmdan) grkan Oroflgo.198 / Manas Destanr (1315) kargr ile Manas'rn b6!r$ne do!ru vurup gitti. deveyi giiziip attr[rnda. kaprsrna indi. 657. Manas gok dfkelendikten sonra.destek Krrg. lamndan gekip aldr. Bahadu dolan Manas kahraman. (1340) topra[rndan stikiip aldr. "Kargl boynunda hendek kazdr. kargr de$miE kul idi." (1335) Destek657(dire!i) altrn olan akga&rn . deveyi bir yere ba$a&. kargr ile Er Manas koltuk altrna koyduktan soffa. gimdi oniki yagmda olan Bok Murun. Agalrya ballanan devenin (ipini).go g*rp geldi. (I 350) devenin ipini gtizecek bulunur. ' (1320) Teni alnyrp kaldrktan sonra. bu toplumun (kargnrna) ben gftanm.

ttivbe efendim. Orofigu'nun giinlii kalmasm. (1390) iz siiriip koy. vanp. efendilik edip sayahm! (1375) At ahp. vanp.Prof. Ag Buudan'r yedele ahp. Ag Buudan'r yede[e ahp Coloy gelsin peginden. Oroflgo'nun (yanrna) varayrm. ganimetine ortak olup geleyim!" O zaman Manas (giiyle) dedi: (1360) "Gideceksen haydi git!" deyince. gelerek Eunlan sOyliiyor: "Tuh! Oroflgo'nrn yiiziine. giydirin! Edep yerini iirtiip gelsin!' Yiice soylu efendi Almambet. Orofigo digi de olsa han idi. Sarr-Ala (at) ile yel (gibi) geliyor. (1385) Yanlmrg gibi gtiriiniiyor. yiice soylu Manas gunu diyor: Krymetli yeniden balrrdr. giin rytftm. bindirin! Kiirk ahp. . Dr. ay qrlrm. Koyluu Bay ytirtiyiip gitti. (1380) Oroffgogeliyor. igi kzrl gdriiniiyor. (1365) altmrg giimiiq sikke sagildt. Tuncer GULENSOY / 199 (1355) gtup geldi Manas'a: "Adr giizel ay rgrlr efendim. matkapm saprm takayrm mr? D4t kara gdriiniiyor. Elilip ok atan Oroflgo'nun arka tarafina geldi. krzrl ciler t*ayrm mr? Tuh! Oroflgo'nun yiiziine. keser sapr takayrm mr? Apagrk durmuq gtiriintiyor. Almambet'i ga$IrdI: (1370) "Yiice efendim. iki yagrndaki rosan gibi vurdu. ikiye btiliip aldrktan sonra.

Manas'rn o (iki) yiEidi delil mi? . boynu uzun. Kokon'dan vanp ileri gideyim deyip. O da gitti Kokon'a. iidiing (ahnan) " siirdiin'60 ciimbiig edip. (1410) kdtii olam geldi darahp. Miisliimanlann illerinden. (1405) genig Buhara'dan at geliyor. Krg. e (1415) Almambet (ile) Srrgak. bozumtrak olup kalmrgtr.l 200 / Manas Desterl (1395) Coloy gelsin peqinden. crlga. (1430) giig hdl ile alzrm agmrgtrr. gekirdelin mi!fer659 gibi. diye. Srr Tefris'in sonuna muteber olanr geldi dirilip. sineklerin ugtulu yaz baEr ile. Okiim Bolat. Ahp vardr giimiig sikkeyi. (1425) iki omuzunun arasr biiyiik. tuulga. atr siiriip gideyim. Er Manas'rn Ak Kula'sr." O zaman Almambet efendi. her iidtilii bittikten sonra. Kryn da! gukuru658 gsbi. kanh ktipiik sagmrgtr r. 658. Ag-Buudan geliyordu riniinde. yiiriiyerek gitti. kAfirlerden gitti iki adam. iki oEul. da! gukuru: Krg. 660. Kokon'a do$ru (yola) Erktrlar.fer: Krrg. striXin: (Kogan ata yardrmcr olmak iizere kogularda yabancr bir aU katrnak). Pee'nin boyunca gtkmryh. Ttird Bek. Srrderya'ya geldilinde. Ak Kula geliyor krzgrnca. Car Masar'a geldi[inde. yorga yiiriiyiigtil btiytk kula. atrp gitti erkek kaftamm (1400) iistiinti baErm agtrnp. mif. 659. Tas Maymat geliyor Manasga. (1420) Piiyiik Coloy'un iki o!lu. kanrna terini katmrytr. Orofrgo al& tidiilii. .

uzamp gidiyor bir at. "URAAN!" (demek) yok. . Savaga davet iinlemi. at bagr gibi yiirefi. Krrg. Gelip duruyor Ak Kula. Han Coloy'un AE Buudan'l tiniine gelip duruyor" Hrzh giden at iken. at gibi biiziilmeye cesaret etmedi. Kre. sert yabancr yi$it delil mi? Efendilili iistiinmtig. grkrp gelen Acrbay. : Yifit. Kn-g. (1460) yol iistiinde saymazsam. gevgek basarak geliyor. genig kiirek kemifiini oymazsam. Krrgrz'dan geliyor bir at. Car Masar'a geldilinde. hepimiz bir gibi SANGA$IA{662. kov-gaska: Bahadrr. Manas gibi haykuan yok. (1440) (gimdi) bir parga kocamrq. (1445) yifitleri toplayrp. Dr. asrl Manas bunu sdyledi: "HePimiz bir gibi KOY-GA$KA661. gergin bagrm kesmezsem. Tuncer GULENSOY / 201 (1435) yanm ay bir defa giiriiniiyor. altayla. Ak Kula sana (bunu) yapmazsam. yatan koyunu kaldrrmayan kumral yi$it de$il mi? (1470) Yurttan hayr-dua gok alan.Prof. (1455) "ALA$!" diye balrnp. at kdptik iginde duruyor. (1450) "ALTAY!"663 diye haykrarak geliyor bir Rus'tan geliyor bir at. (1465) gti$siime yatmadr. 62 . Oru brraktr Acrbay: 661. Ak Kula'nrn nasrl kogtulu bilinmiyor. Oyrot'ton geliyor bir at. 'Barlk BalakEan iline. kurt ile kuzguna boguna yiyecek koymazsam. at. Krnm'dan geliyor bir at. sahg"agka 663. toyna& yere iligmiyor.: "Altay!" diye haykrrmak.

gorom. Seit. . (1495) Ak Balta ollu Bolot'um. Miisliimamn kulu olayrm deyip. gorom. ak sikke parayr sagantn. ay rgrlr. kamrna girsin bir biiti. ay rErlrm. gorom. Almambet "goro"nun acrmtrrak iifkesi ddmiirii ile iig grktr. (1510) kunda$a belese bir yatan. atrmn baqrm gevir gorom!" Acibay siiyledi bu siizii. (1490) Mrrza. gorom. karanhkta bozkrr tilkisinin izini bulmakta yanrlmaz. bunun gibi tuzh kogan Kuat Bek gorom. . "guut"um. gorom. geceleyin tilki izini bulmakta yamlmaz. asil "delice". beylerini ad ve samyla gafudr: (1485) "Ey Murat'rm. Ak Kula aksayrp gitti$inde altm nql (ile) bahr mrhl iyice nallayrverecefim. gorom. iki o[ul. gtizii agan Kdk Srgak. gorom. gorom. gorom. (1500) Tiirsiin Taylak. gorom. gorom. giin dibinde tazrm. (1505) ay ile giinegim. Elim. gorom. gorom. Konrooh Bay'rn Kog AklE. gorom. ey gorom. duman Ekaran tiifekle. gorom. gece yansmda belir. Murat Bek gorom. gorom. Coorumgu Kara BadrEa'm. kaplan Taylak. ey gururlu ggrom. ' ablamdan dolan ye$enim.enin. giin 4r[rm.2V2 I Manas Destanr (1475) "Ey il6hl gorom. Kazaklardan Karganday gorom. kafidn ham oluncaya.falcr kara Tiiliik'iim.in. geng oflum. gorom. . gorom. ortasrnda bitenim. haykrrdr. gorom. gorom. giddetle saldrnp wrufan. (1480) Ak Kula (gimdi) gelen krsra[rm. gorom. gorom. Biirii'ntin ollu Biiriig'tim gorom.

(1540) Ak Kula'nm ardrndan ondan sonra sahp gidelim!" Yi[itlerini toplayrp. iildiiren. Orirs da olsa han idi. ipekten yapilmtg yularrn var. yere yrlrhp yok oldu. gorom. Ag Buudan sesini salmlE. Ak Kula'yr eyerlettin. Ttirti Bek Manas'rn gorosunu gelip kesiverdi. Sarl Ala'yabinen Almambet. (1550) da! trrmanan kocakan gibi . 6kom Bolot. aktl "tentek" Er Manas. er iildiiriip kaganln. Ak Kula'ya her yandan hiicum edip gitmez mi? (1525) Manas'rn sesini igittikten sonra. yolu iyi yaptrktan sonra. Ak Kula'yr ileri hareket ettirmig. Ak Kula'ya bakarsan. gorom. gorom!" $imdi "krk goro" sesini duydupunda. hrzh siirtip kalmtg. OC (almak) igin grktr deyip. "Ag Buudan'a yolu iyi yapaltm. gotrom. . (1535) geri gekip durmugtur. Dr. gorom. Batrr Manas'a bakarsan (1545) durup kaldr Ag Buudan. sevgili Tannsrna yalvanp. yenilmeye ybr bulamadr. gorom. gorom. sagmayrp durup takrmz. on iki krzm iline. erkekge gelmez mi? Oxiim Botot. (1530) ktmu galkalayrp karmrg. pek gok ile bag idi. Biiyiik Colay han dedi ki. Tuncer GULENSOY / 203 (1515) Kalmuklar gibi "Altay!" diye balrnp. Tiirii Bek.Prof. Ag Bundan'dan gegirip. ( 1520) silindir gekline sokup. Yaradana srlrmp Ag Buudan'r yiineltti.

(1590) Kaplanefendi yok oldu. (1570) rezil olup gittikten sonra. yalnrz bagrna ap-agrk duruyor.204 / Manas Destanr (1555) Gdptis gtiliise sava$ oldu. (1565) kdfrin ham biiyiik Coloy. Krtaylardan Koftur Bay. (1575) bagrm gdziinii paralayrp. (1585) Sarr Ala'yr yiiriitmiiyor. cam elinde kaptglp. krymetli eqya serveti Coloy yalmalayrp saldrktan sonra. krhg ile garpr$rp. kindar (ve) i4atgr kul idi. onbeg goroya bag olup Almambet durdu vuruEa. Etrafi pek gok akla doldu. " taElu rntzrak"r yerden kaldrrp. (tiksiiriirken) kan tiikiirdii Almambet. (1560) balta ile Qarprgrp. . San Ala'ya binen Almambet aygrr yolu Boz Tepe'ye San Ala'yr stirdiirmiiyor. diyor. gimdi aya bakarsan gtindiizii gecesi ondcirt giin kargr ile vurugup. kabza siperinden aynhp. geniE kagh. zevkli savag olduktan sonra. Almambet diirt bir yam tarayrp oteki " t e nt eft " geliyor. "Altay!" diye balran pek gok k6fir. kafirin igi diizelip (1580) srh Mo{ol eyerinin kaqmr yararcasrna kesip. panltrsr gii[e yiikselmig. bayralr yerden kaldrnp. Kafrkay'dan haber ulaqtrktan sonra. iki yamna bakrnrp. biittin viicudunu yaralayrp! koyun karaciferi gibi kara han gdlsiim fena dolagrp.

Tuncer GULENSOY / 205 (1595) Ak Kula'yr qiiyle-biiyle kogturup " Sart iiziik"ffiyaprp gitmesin. tdrtim. gorom. ileri adamlann yansr geldi. Toynalrna kan diiEiip gift taban olup kalmasrn! Almambet durup bunu stiyledi: (1600) "(Koy-kagga)mn kimi geliyor. ttir6m. t0rdm. tOnim. tdrrim. san nehir yatalr Qiiy'ii dolamp.Prof. krzh yerde gapkrn. topal usta olunca. gorom. illi yerde "kiigiin"6656e yat. . Tath dilli Acrbay. O zaman (qiiyle) dedin Er Manas: "Oyle olsa ay rgr[r. gorom. tdrdm. (1605) genig kagh. gorom. verdim idi iig ay gegene kadar. kaEmr yararcaslna. yansr yok. Dr. gorom. (1610) nasrl kumazhk ettin. kdgn: Uzun urgandan ve buna ballanan kiigiik iplerden ibaret olan koyun baflanacak yer. kimi yok. gorom. tdr6m. ' 654. srh Mofol eyerinin. genig Talas'rn boyunda gorom. gorom. altr miifreze kafirin. bir de Qtiniir'ti agrp gtir. anardr mr krkcr? (1625) D(ivdii mi demir cebey{! Onarmadrysa Eimdi krhcr. Ak gelik krlry ktrinca. kan tiikiirdii Almambet. tdrdm. (1620) beybabam Yakup Bay'rn ili var. Krg. diivmediyse gimdi cebeyi. tdriim. alu zenginin adasrnda. sarr 6z0k: Bir at hastahlrmn adr 665. Krg. (1615) gift at ile eve var. araslna gtinderdin. gorom. yilkrh yere nalbant. kendisi iyi. gorom. Konguroolu Bay'rn Kog-abam. ay rgrfr. topal ustayr 0ldiiriip brrakrnrz.

(1665) gtiyle dedi ustaya. Koflgooluu ollu KoE AbrE gift atr ile gok hrzh kogtu. bereli atrmr verdin de! (1635) Bereli ahmr verrnezse. qoro. ben "tentek"e varayrm. Merdicen'i versin de. . topal usta var idi. . goro. Ondan 6teye sen varsan. Yakup bay ili var idi. san nehir yatalr Qiiy'ti dolamp. Topal usta bimu stiyliiyor: Yapnydm krhcr. il smmnda Kogoy var. Han ollu Kiikgii'ye. diikttiydtm cebeyi. Merdicen'i vernezse Camgrgr'dan bagka diiEmamm yok.. kendi atasr Haydar Han. ( 1645) Siit Bolot'u versin de! Basit usta yaprp. Kiikgti'den bagka diigmamm yok. bk de Qtifliir'ii agtr. ondan dua ahp geri diin!" (1655) Acrbay siirtip gitti. Altr zenginin arasrnda. Siit Bolot'trn kendisi iyi idi. Abilay Caflgar Kan Kogofl. (1660) Geniq Talas'rn boyunda. Altrn gOzlii Merdicen. goro. genig Kol-ata gukurunda. gorom. beresi gOze garplnca. (1650) aksakal kigi idi. orada dua ahp geri diin! Ondan iiteye sen varsan. (1640) Camgugr'ya vanp siiyle. uzak atasr Kambar Han. giiglii vurmu$. Haydar. genig alan iginde btyiimiig idi Camgrrgr.206 / Manas Destanr (1630) bundan citede sen varsln.

delice. mal. (1700) Kaplan (gibi) dofan Er Manas krk goro'ya (96yle) dedi: " Saflndtk Sargtl'a binelim. . gorom. kaburgasrna dayanamayrp. delice. delice balyozlar yok oldu. yiizii san olsun deyip. yaman carum. demirci? Topal usta cevap verdi: Yapuydrm krhcr. Ktikg0tden baqka dtigmamm yok. gororn. piddetli diivege sahnrz. delice. yaprhErna tahammtil edemeyip. gorom. delice.. servet diigkiinfi kul. kendine yiineltip sallama. Manas'a do!ru bastrrdr. Haydar Han ollu Kiikgii'den gorom. Tuncer GULENSOY I zvl (1670) Manas'a cevap vereyim." (1675) Ata binip yiiriidii. slkrlmazsa tikiize atahm. (1705) Ug karool'a varahm. goro. Dttktflydiim cebeyi. delice. gorom. delice. gorom. gorom. (1685) Krhcm yerini stiyleyecelim. goro. Manas (gtiyle) dedi ustaya: (1680) Yaptrn mr krhcr. goro." (Atmr) geri diindiiriip stirdii Er Manas. gorom. (1695) (krhcrn) yiiziinii zehirle tavladrm. delice. delice.vap gekti. (kitriiEiin) alevlendirilmesine dayanamayrp. Manas'a ulagrp geldikten sonra. delice. ' Manas'a seldm verdikten sonra. delice. gocuklanmrn hepsi dermansrz kaldr. Bereli atr isteyip verdili yok. Karukey'e diyeyim. delice. kara krsra$a binip diineyim. srkrlrrsa yabani eEek avlayahm. (1690) ddkiimiine dayanamayrp. Dr. goro. krrk goro'ya geldi.Prof. demirci? Ddktiin mti cebeyi. krhctn yerini sdyledikten sonra. delice.

tdrdm! . yrlkrsr otlayrp gelmiq. yidrza gekidiizen verdikten sonra. diirt yanrnr koruyup her tarafi bastrnp. yilkrya qiddetle hiicum edelim. gorom. ordusu daE (gibi) oldu. San Ala'ya biniver. trirOm. yrlkrsr otlayrp gelmig. (1730) Sarr Ala'yabindi. Coloy ile diiqman olduk. Cayzafi'n mahnr giiriip gel. gorom.208 / Manas Destaru (1710) Sabahleyin kalkrmz. tek bir atm yolunda.6m. gorom. yrlkryr terkiye ballayrp ahmz! Yrlkr otlamyor olsa (da). (1715) oklu$unu kolunun altrna almrg. tdr. gorom! " Kalday"rn mahnr g6riip gel. Ca Merke'nin yerinde. gorom. kegif igin ytiriiytp geldi. gorom. tu{u yerden kal&r drm. tiirom. bugiin atlanrp. yrlkryr baslan yaprp alahm! (1725) Giiriinmez elbise giyelim! Toplantryr basrp yafmalayahm!" Tan atlp giin afardrktan sonra. ' San Ala'ya binip Almambet. qorom! Ug Karool'ugegip var. (1745) 6teki. yrlkrsmr otla besliyor. Krsrl Kiiktin'tin evi var. gorom. her tarafi bastrrdrktan sonra. (1735) Kffirin haru biiyiik Coloy'un. Tek bir ahn yolunda. terazi top ytldtn battrktan sonra. Ca Merke'nin yamnda. gorom. (1720) Kdfirin ham btiyiik Coloy. Ca Merke'nin yerinde. (1740) yeniden giinderdi tdrd'ye tdrti'ye gelip (gtiyle) dedi: "Tek bir atrn yolunda. trirdm. gorom! Ztrtum giyinmig. t0riim. gorom.

(1760) Krhcmrn miikAfatr. ona Batrr Manas (gtiyle) dedi: "Adr giizel. kendime ikinci kadm yapanm kiigtik krzr KigmiE'i (1775) olluma ahp veririm. (1785) Coloy'a gelip dedi: "Tiivbe (olsun) Coloy biiyiik han'rm. tarla kuEu gdzlii. Krrg." Usta hareket etti. Kalday'r yenip alahm. gorom. seldmet varrp ihtiyath geri diinersem. geceleyin yatrp riiya giirdiim. s* ipekten "inin dokunmuE ak savaE gdmle$in var. Kanrkey'e siiylemeye git: Ak cebeli. diyor. gimdi geri ddnersen usta demirci hrk siit emen tayh hsrak aln. (1765) pistonlu tiifefiinin mermisi batmayan. Coloy'un biiyiik krzr Ul bike'yi. qimdi geri dOn usta. ustaya cevap verelim. kolu bakrr. . kelte: Bir tiir eski zaman tiifefi. Kan*ey'e sdylemeye git! Birisini ahp giysin de! (1770) Sdlimen varrp sa! geri diinersem. tiifelinin mermisi (delip) gegmeyen. yakasr altrn. soruyorum yiirefimin bagr 666. t6rdm!" Manas'a cevap verdi. gece riiyasrnda gtirmiig. erkele qimdi kogacak giin dofar. Afrgrgal tazr Ak Saykal. " Y. (1755) ata srcak giin dofar. (1780) Coloy'un kansr btiylemiymig? Giinahr gok kiqi imig. gorom. Sabahleyin kalktr yiirtiyiip geldi Coloy'a. gorom. Dr. ay rgrfr gorom. tdrcim. geceki riiyam kdtti rtiya. 17r" 666 mermisi delmeyen. qimdi atlara hiicum etti. Tuncer GULENSOY / 209 (1750) Zrhn' giyinen.Prof.

dirsek gibi Er Manas. Baktl-kuuray'r basarrm. taEt ben orada basamazsam. Qekirte'nin alaca taEt ben orada yetiqirim. ayglr siiriisiiniin krsralmr. yiice soylusunu gOrmedim (1795) eziyetine zorlukla katlandrm. Irgaytrn'r a$artm. Koopr'ya do!ru basarrm. ben orada yetiqemezsem (1820) Boy-Borak'rn kara ben orada basanm. kolsuz kiirk elbise giymig. . Sarr nehirin yatalr Qiiy'0n Buurala'nrn yanrnda. ben oraya yetiqemezsem. bu ne demek oluyor?" (1805) Bu yok olasr Saykal.210 / Manas Destanr (1790) at gibi krg attrnp. (1825) ben orada basamazsam. yilit (1800) yrldrza sa! taraftan sahp " kiiniiEii" gok ktitti olmug. Coloy biiyiik han'rm. baErnda. dtigmanrn hakaretine zorlukla katlandrm. siiylediydi. vehmi kcitii deyip. uyandran riiya. atrn tepinmesfne zorlukla katlandrm. Coloy'a gelip. soyup so[ana gevirmig. . alarak kagrp gitmigtir. siiyledili ciddi siizii dinlemedi: "Benim yrlkrmr kim alabilir? (1810) bu dirsek gibi hrsz kul. Ktik Oyrot'rrn sart saz. (1815) Qelek'te denklegtirip yetiqirim. ben oraya yetigemezsem. atlara hiicum etmig. ben orada basanm. geceleyin riiyam bozulur. KAfirin hanr ulu Coloy.

at arkasrna koyanm.. saldurytan geri ddnmeyen. yiice soylu do[an Manas'm ardrndan kovalayrp yarrntz. Kiikiitiiy Han'rn yofi aEtnda. boylu boslu Bolot. soyunun gerefi ondan bitmez mi? Gecede riiyam'bozulur. . Ag Buudan'r ahnrz. inlemeden rahat otur. . "One dofru uzadp kargr grkmayan. kara krhg kabzasr yaman deyip. siit emen tayrm. (1845) kagrp gelip sen saldrsan. Bok Murun gibi tdrdniin 667. han goculu Kantkey'i ince bilelinden (tutar) ahnm." Afrgrgal krzr Ak saykal. (1840) kara yiizlii Ak Saykal. (1865) yrlkryr zorla ahp siiriiniiz. (1850) k0fr ile Miisliimandan bana karqr duracak gey yok. Saykal baskrn yapb balalanna. (1855) Ak Saykal grktr sdylenip. kahn: Baghk parasr. beybaban Coloy olmadr. avamdan dopan han Coloy. Ag-Maral'rn etelinde. Dr. yrlkrmr alacak adem yok. at kuyrugunu ba$lanm. istetip kah n667 verdiren.Krg. ben orada basamazsam. (1860) gayretli Bolot.Prof. benim yrlkrmr kim alacak? Daphkyerde badem yok. Tuncer GULENSOY I Zll (1830) ben orada basanm. Qatkal'daki Manas'a (1835) hticum ederim. sana dedikodu yapanm.benim kabiledagrm iyi deyip. siit emen tayrm. kara yerde gemi yok. Higbir zarnan iyilik yiizii gdrme Coloy.

ardmdan kogup varaytm! Yrlkryr zorla alaylm!" (1885) O zaman (qttylS) stiyledi gocuklanna: "Oyle demeyin geng Qocuklar! o dirsek gibi hrsrz kulun. Kalday' rm gelsene yamma. babasr geri d6niip kovmuEtu. Ag Buudan't verdikten sonra. Ag Buudan'a ben binerim. Tiirom Bek han babasr Coloy'a kogup geldi gocuklan. Targrl Tas gelsene yanrma!" Targrl Tas'rn tam omuzlanndan omuzlanna baklp ald*tan sonra.212 / Manas Destant (1870) o hanrn yarunda. '. (1880) beybaban Ag Buudan'r bana ver! Dirsek gibi hrrsrz kulun. zrhrm giyinmiq. ben korkuyorum ondan. babasr Coloy'a sdz s6yledi: "Halkrn hanr han Coloy. yoluna konacak ig olmayacak. (1900) oklulunu taktnmtq Kalmuk serdanm gelsene yanlma. savaq elbisesini giyinmiq M e gin'im gelsene yanlma.terveti yalmalayrp aldr beybaban. (1890) Ag Buudan'r verrnem.. ben korkuyorum omuzlartndan. daha (gunlarr) stiyledi: "Kdfirin hanr biiyiik Coloy. (1895) higbir zaman gocuklara vennem. krymetli egya. (1905) Targrl Tas durup. (1875) Ot<om Bolot. evinde yatrp kaldr deyip. tifkesi kabanr Manas'tn. bu omuzlann iginde kazanbak gibi zavalh bag . annesi ikiz dogmuEtu.

zevkli savaq yapayrm deyip. (1920) sbfere grkmayan ay rgrlt t6rcim!" O zaman Coloy da (qtiyle) der: "Tanrt ile st)yleSen.iriiyiip gideceli zaman. varlp sava$ yapsana! Tann sana vermez mi? Yabancrya hayrrsrz ay idi. sefere grkma biiyiik Coloy! yilan yilrnda siiriinsene ! (1940) Yrlkt yrh o yerde. mahvolasr Karluk ne diyorsun? zrrhrnt giyerek. bu kere atlanna.dlza saldan sahptlr. . milfer gibi zavalh bag. ata kargr ay imiE. yl/. (1935) sefere gftma Han Coloy. (1925) Kalday'rm yiirtimiig kargtma. olmadrn. atlarup yiiriiyiip gitti. Targrl Tas da kalkrp (qiiyle) der: "Koy! koy! dediysem. (1915) ata kargr yrl imig. bag.Prof. giinege tepesinden daltpttr. yrlkr verecek diigman de$il. ona denilen (gibi) olmazsan. bu dirsek gibi kan emici kul." Kara bagh rujumu kaldrrrp. Tuncer GULENSOY / 213 (1910) han dniine dizildi. zevkli igi alayrm deyip. Savag giyimini kuganmrg. (1930) Han Coloy yi. Han Coloy'un Ontinde dizildi. Han Coloy yiiriiyecek oldu. tu! dniinde dizildi. Kazanbak gibi basit insan. Dr. mi$fer gibi zavalh tug dntine dizildi. Megin'im yiiriimiig yanrma. (1945) ayr yenilenip sefere grk!" Ona Coloy uymadr.

. zehirli igkiyi brakrp.' knrt ederek deve gibi salmp. bekleyip baktrktan sonra. takip ne znman baghyor. hepsi ata binmiq mi. gorom. sahnrp geldikten sonra. tiifekleri qrngrrdryor. (1965) siingiileri trkrrdryor. gorom. Han Coloy ytirtiytiverdi. sulu rakr igti. soy gerefi salmlq mr. bakrp durayrm! Yamaca ytinelip gegtilinde.214 / Manas Destanr (1950) Coloy Han gitti sahnarak. iiniinde gok kAfir. yabancr kaburgalanndan salayrm ! Bir Tann'dan dileyeyim.Onaltr Kalmuk serdan ata bin! Yrlkrya gtiglii saldnn! OnbeE Kalmuk serdarrmn yardrmcrsrnr. yrlkryr gegirip a$rrmr$tr. Batrr Manas'a bakarsan. deyip (1960) bekleyip bakryordu. aygr yelesi boz tepeden. (1955) Han Coloy yiiriiyiiverdikten sonra. . (1985) hesapsrz gok asker geliyor.. dalgalanarak sancak geliyor. dalgalamp sancak geliyor. gorom. ardrndan gidip ahmz! (1975) Mrzra$r kuvvetle sokunuz! Yrlkrnrn toz bulutunu gtirmez mi? Mrzralr tutup almaz mr? Yrlkryr do$ru y0neltmez mi? Ormanlft yerde karErlayahm ! (1980) Aygtr yelesi Boz Tepede bekleyip. hesapsrz gok asker geliyor. gorom. Batur Manas bunu siiyliiyor: "Batur Slrgak varsana! KOk Teke'ye binsene! (1970) Onbeg Kalmuk serdan ata bin! .

artunr giyinip. gorom. arkasmdan Coloy geliyor. ddviiEmeye diigman bulamryor. . Coloy geliyor sahnrp Targrl Tas bunu s0yliiyor: "imdat Coloy. gorom.iir2'. bekleyip balcp durdu. Targrffi T as giftqift olarak yiiriimiig. (2015) kara gdziine kan dolup. gorom. Kalday'rn igine bakmdt. do!ru diiriist tutup atahm. tutacak yerini cilAlaylp. tar'gtlt Kara yollan bulunan kuil (inek. bakarak durdu. gorom. M e gin' i kovalayrp gegti. orada Coloy gOriiniiyor mu? iki tarafina dikkatle bakmrp. gorom. yerden kaldmp alakm. Coloy zehirli araktan igmiE. Kalday' r kovalayrp gegti. iifkelenip kalktr. (1995) Hokand'dan aldrlrm mrzralr. etrafina gizlice bakrmp. sallam eyerleriniz. 6kiiz rengi). tutacak yerini ttirpiileyip. aygtr yelesi Boz Tepe'de. krzrl benzi moranp. ormanhk yerde bekledi. (2025) vuru$maya da! bulamryor. (2010) Etrafina gizlice bakrndr. bi. gorom. gorom!" (2000) Siiriiye kuvvetli hiicum etti.hof. siiriiyii. arkasrndan kovaladrktan sonra. (dn kay genig) srh Mo{ol eyeri. sallanrp duran bayra[r. (2005) yrlkrmn toz bulutunu giirdtikten sonra. gorom.gorom. giicenme. dalgalanmayan mrzrafr. (2020) bekleyip. gorom. Coloy! 't . canlmr da srkma.iyiik harum. savag giyimini kugamp. Dr. TunceTGULENSOY/ 215 (1990) Ak kula'yr beri gek. hticum edip aldrktan sonra.. gorom. cesur dolan Er Manas.

216 i Manas Destanr (2030) Vurugacak diiqman 6ntnde. iki nayza bir eriqse. ilkbahar yeli gibi giirleyip. "Bir tilmektense bir ril!" deyip. dfkesi kittti geldi. mrzra$r gevirip saldrfr yok. dirsek gibi hrrsrz kul. (2065) iki delik bir gelirse. (2060) el kaldrnp verdikten sonra. koyuyuverdi Targrl Tas. yabant domuzdan idman alan kul. hayalanmn gitti$idir. . kaplan dolan Er Manas. aqrnp koyuvereyim!" (2040) koyuver dese olmadr. saldrnp duruverdi. Sarr Ala'ya binen Almambet. tek bagrna vurugmuq gorolar! (2035) Acele etme biiyiik Coloy. bekleyip baktp kalmrq. . da! gibi olan Er Coloy. bofiadan idman alan kul. bir yandan tibtir yana sallayamryor Coloy'un. devrildi kara kavak gibi. (2050) buraya gekse olmamrg. Coloy'a gelip hticum ettikten sonra. Coloy! altmry kalday birlikte varsa. (2055) yamaca yiinelip gegti[inde. Qenesi gidiyor yarthp. . ay deyince oldu[u yok. geri gekse olmamrg. ecelinin geldifidir. Coloy gitti gtirleyip. agrkga vurugan gorolar! Yetmiq kalday birlikte varsa. (2045) genesinden kara kan akryor yaytltp. Targll Tas'r kogturdu. mrzrak ile Er Manas. Coloy'un tifkesi geldikten sonra. cin tarafinda algak tepenin.

sryrnp gekti krnrndan. T0r0 Bek gift geldi. saldrnp vurdu Coloy'a. (2095) " Saltarum attan!" deyip. Biiyiik Coloy Han 6ldi. ykrp gitti Coloy'u. (2090) beybaban biiyiik Coloy'un yrlkrsmr ahp. Manas yiirtiyiip gitti.Prof. bagt. onlara haber ulaqtr: "Kaplan (gibi) dolan Er Manas. Dr. Ondeki kalabahk kdfir. kaplan Bolot geldi. Kazanhsk gibi zavalh han iiniinde dldtirdii. Miisliiman dilini de biliyor. btiytik Coloy'un (iki) ofluna Oktim Bolot (ile) Tdrtt Bek'e. Koyun karacileri gibi kara kan giilsiine kiitii doluqup. (onu) tildiirdii. biiytik Coloy'un olluna. (2075) tutup aldr saprndan. kafrin dilini de biliyor. Tuncer GULENSOY I 217 (2070) mrzrak ile saldrdr. (2100) Kolsuz elbise giyip saldr. (2080) Mififer gibi zavalh baqr s anc a k tintinde iildiirdii. da[a trrmanan "kempir" gibi. Sol biibreline dayamp.ikten sonra. (2105) delidolunun igini yiiriittip Eok kifiri kagrdr. (2085) Manas yiiriiyiip gittikten sonra. Kaplan (gibi) dolan Er Manas. Okom Botot (ile) Tiiriim Bek'in ikisini de orada Oldiirdii. gelip vurugtu. Biiyiik Coloy orada tildii. Onbeqinde kagrp gelen Almambet." Krzrl biibreline dayamp. . yanrndaki ak Eelik kthu.

tavuk sesi yayrhnca. hepsi bir gibi erenler. Tdrd. sabahr ile uyanrnrz.9o6167o mugut sangtr!" deyip. yabancr kabileden gelen Semetey Bahadrr'rn - tiife[i "ak kelte"yi. (21l5) Manas'a haber verdi. Krrg. Coloy'un iline hiicum edelim! Coloy'un iline hiicum ettikten sonra.-gorom! 669. daha (gunlan) siiyledi: "illi yerden toplayrp. gorom. altr miifrezedeir gok kdfiri. kalkrp Manas'a da s0yliiyor: "Zrhr yrldrm senin igin. kagka"671 halkr yerden toplayrp. narastm atrp. btyiik krzr Ul-Bike'yi. geri diiniip vardr Almambet. hepsi bir gibi yifitler. eniyi"kiik (2120) "mihir" alan"sap kagka". rezil olmayahm! (2140) Kdtti gttrtip salmasrn!" Sabahleyin uyandr. " S ambr. Manas'rn sava. Savagrp tiliiniiz benim igin. Krrg. ustaya ahp verelim! (2130) gtiriiltii yaparak yatnp koydu. cabr: "iyi misin?" anlamrna Mogolca bir stiz. kiik kagka: Bagkalanndan iyi vasrflanyla aynlan kigi. (2125) tarla kugu sesi yayrhnca. . (2135) Stizfl yalan krlmayahm! Yalancr olup kalmayaltm! Kiigiikkrzr KiEmig'i Usta'nrn olluna ahp verelim! Yalancr. atm kuyru gunu ba dlayntz. iki su arasrnda gecelemeye zorlayrp.218 / Manas Destanr * (21 10) trt15r4i.rek"i "tars!" diye koyup. 671.669 murut sonugtr!" deyip. 670. Krg. mdndii: Kalmuklar ve Qinliler tarafindan bir savag parolasr gibi kullamlan soz. . kalkrp.

' evine vardr Er Manas. gorom. Tuncer GULENSOY / 219 (2145) Krhcr yrldrm senin igin. 6liin bcnim igin. ben Tagkent'den aldrrdrm. kargrh$rm gok verip. $afak "Sanmbek"i "tars!" diye koyup. (2150) bagr gider <iliime. (2165) tutup. qorom. diigmandan tince yayanm. biribirini patakladr. gorom! Savag baltasrnr yrldrm senin igin. (2155) gekigip iiliin benim iqin. Manas gibi "uraan" haykrdr. o$una bagka grkardr. arabaya koydurdum. gorom. gorom. Usta'ya baEka grkardr. kiigiik kege ev'ine gelip indikten sonra. Namusum burada temizlendi deyip. tema$a edip yattr. mah gider ya$maya. (2180) Kaba ddgek serildi. yiiriik (atlan) yr$drm senin igin. gorom. Manas eve geldi. Krg. koy galrr : Eski zamanlara ait bir silahrn adr. Coloy'un biiyiik krzr Ul-Bike'yi (2170) yakalayrp aldr Er Manas. (2175) $imdi geri diindiikten sonra. oradan geri dtintip kagamn. amansrzca kaprgrn benin iqin.Prof. Afrgrgal krzr Ak Saykal. gorom. 672. elma baEh "koy gaprr"672 onu yrldrm senin igin. : bastanba$a dolan gok Kalmuk'a. Dr. kiigiik krzr Kigmig'i t. gorom!" stiktiikten sonra. (2160) hep beraber ateg edip./ I yakalayrp aldr Almambet. . garp$rp Oliin benim igin. cibinli$i kurdump han krzr Kanrkey'i "B iirkilldiik"ten gekti. giittirtip saldrrdr. Kltay'dan rince kranm.

Qa[rrdr[rnda ne dedi? "Ganimetini verecelim. iqte o vakit. Altmrg ala yrlkryr." dedi. (2190) "Biiyiik krzr Ul-Bike Coloy'un kra defil mi?" Usta'ya verdi ikinci kan673 olarak. baftrryor. siiriip verdi Usta'ya.220 | Manas Destani (2185) Sabahleyin uyanrp. ***s @ORDtTNCU SOLUIvIUN soNU) 673. ktigiik krzr Kiqmig'i ofluna tutup verdi. Batrr Mands galIrIyor.usta koqtu. ikinci karr: Krrg. (2195) Adet olarak verdi. tokol. .

qimdi ategin kenarrna gelip (20) gocu[u slnaylp duruyor gocufiu srnaylp neyi soruyor? "Oteki oturan gocufumun. arakr bahnr toplatmrq. iig kadtn a/mrE idi. rij'zgdr kirasrna genlik yaprp. (15) Han atasr Yakup Bay. (25) (30) dama[rnda miihiirii var. BOLUM KOS KAMAN (I ) Yakub'un ollu Han Manas. ldnetleyen goculum delil mi? 6teki oturan goculumun er soygunu var idi. Kayrp Han'n Kara Biiriik'ii (5) yakalayrp aldr yafmadan. bahtsrz gocufun delil mi? Oteki oturan goculumun. kaplan (gibi) do[an Er Manas. er soygunu yok imiq. altmrg enenmiS deveyi siiriip getirmiq. (10) Han goculu Kanrkey. kymetli gocu[um de$il mi? Asilzdde hamn goculu.V. il soygunu var idi. kau dilinde silili var. Babahk hakkr gergek devletle. iyi insan delil mi? (35) iglerini yoluna koyan. mah ile almrqtr. kendisi gelip vardrfrnda. bahth goculum de[il mi? Asilzdde hanrn goculu. Qoruk'un krzr Akrlay'r galrnp aldr evinden. alnrna yazrlmrg bahn yok. Ak devletli do$an gocuk imig. . il soygunu yok imiq. alnrnda yazrlmrq bahtr var." Han babasr Yakup Bay'rn.

iki yagmdaki tosun675 gibi varagup676. krk yi$idini ga[udr: "Kayrp Han'rn Kara Biiriik'ii. yilitler(im) Kamkey'e varallm. " I skat"r674 olursa bilelim. (70) bay boyalt Modot eyerini6TT eyerletip. (55) ytiziinii elini y*asan.T' ifu f n kan gr eer s r rd gas' . beyin yanrna geldi yigitler. Bahadrr ollanlar " krk yi{it". Qoruk'un krzr Akrlay'1 (50) galrrtrp aldrm evinden. Kamkey'i iiviiyor. Sabahleyin sen kalksan. yakalayrp aldrm bozkrdan. ' Kanrkey'e gidelim deyip. hdrgiigii bilyilk boynu uzun. yagh babasrna seslendi.lr'-"1*:.Tillli1g:ffi 676. diyor. altm kayq gektirip. (abru) geri gevirdikten sonra. (45) Kaplan (gibi) do[an Er Manas.it ii?l.il1 [[lr. Ak Kula'nxr iisfi.inde (bunlan) igiten Er Manas. (60)' han babacr[rm Yakup Bay'r yabancr krhp d<inelim.222 / Manas Destanr (40) hoguna gitti han goculu Kanrkey. yiirtiyiigii rahat Ak Kula. Han babacrlr Yakup Han. i'l oaErtrtan hediverer (Ks' I' 360)' r €i3 : f. hizmet edilecekse yapahm. (65) yiiriik ata binerek gekiqip. giinliinii hog etmez. culkusuo. al a c a dd e E Ak Kula'ya k678 3i1:'iii$$lt?H. koydurup. Manas Ak Kula'ya bindikten sonra. yorga at gibi ytiriiyen Qon Kula." Sabahleyin kalktr yi$itler. vurirsrip: Krrs.

Tuncer GULENSOY / 223 (75) Kanrkey'e dolru yiiriidiikten sonra. Han gocuSu Kamkey. Er Manas geliyor. iki gelinlik krzr var imiq. (95) Atrnr tutup alnu! Biriniz kapryr agrruz! Biriniz Ak Kula'yr ahnlz! Sart tutsalrnr sahnrz! Efendime rakr. galrrsa yanlna Kamkey boyunlan ince ve zarif giiriiniiyor. kalg aurun iisti)nde679 crvrldryor. giin rgrlr efendim. kumq gibi kara krzr. " yavru kug gibi dtiiyor. kalgasrnrn 0stiinde: Krrg. ki. kaplarum. kiikiir: Tulum. Krg. 679.r 168 biiyiik sandrktan alahm. n. sarpay: Erkek kaftanr (<Farsga). qerbet. han Manas geliyor. 681. (80) Qalrrdr yaruna Kamkey. bir kiirk diktirip giydirelim. Krrg. diyor: "Kaplanrm. r0hu igin hediyeler yapahm. Dr.660: sooru "sa!rr"). do!rulup kalktr o yerden. (90) iki krza sdyliiyor. 682. (105) At armafian edelim. rakr koyup verelim. . (85) gefdanlan sarkryor. Krrg. Kelenger" (adh) sag ba$r bir kucak. ay rErlr efendim. aq veriniz! (100) $afafrn stikiigiinii seyredelim. hizmetine durahm!" Geldi batur Er Manas. baldran otu gibi hrEudryor. yi[ide "sarp ay-682 giydirelim.Prof. may soorunda (KS. mesuliyeti biiyiik kigi imiq. krzmrg gibi san krzr. grndrma: $arap tulumunda grngrrdayan kiigiik demir gubuklar. 680. | Q m dr m al t68o k i.

yilitler ayala kalkrp seviniyor: " Kanrkey iyi imig deyip.224 I Manas Destant (l l0) ikisi aym kzlann birisi Ak KuJa'yr ahyor. oniki diifme taktr$. (140) Hepsine "sarpay" giydirdikten sonra. tiifek kurgunundan nefret eden. han goculu Kanrkey. alhn sandrk "abdva"dan gekip grkardr rakryr. dambal. ' (135) Giyip aldr yifitler. 686. yakasr altrn. . gdmlek: Krrg. turgay. krymetli ayakkabr: Krrg. (120) Yi[ite verince rakryr. yi$ite verdi rakryr. Geniq KaEgar'dan aldrrdr[r. 684. ak cebeli "torgay"683 gdzli. Qin ipelinde n Oo"oou giyOiiyor. 683. Krrg. genig Ta gken t'ten aldrrdrfr.uuut giydiriyor. ak heybeyi aldrrdr. Krrk yilit gelip oturunca. 685. yilite "sarpay" giydireyim diye. yilitler "ala ev"e giriyor. Krrg. Kara Han'rn Kara Btiriik'ii yakalayrp aldr bozkudan.na giyiyor. aEka" tabanh ktymetli ayakkabryr687 zayf ayai. "K arabaya attrrdrlr. birisi Sart tutsalrnr sahyor. birisi kapryr agryor. 687. yeni bakrr (130) ahp giydirdi "sarpay"r. giigtti: ince beyaz patiska. ceke iitiik.. Yine ak hevbevi aEdrnvor. torgay: Tarla kugu. " Q iiEtii" ffioa"n t"otl. don: Krrg. ( I I 5) krk yi$it gelip oturdu. tam olarak zevk ahyor. (125) arabayakoydurdulu. ktiyniik.

(155) $imdi Manas yattrktan sonra. at (igin) hayrrsrz yrl idi.' bu yrl yirmibeEini doldurdun. ticaret yapryor. Kiin-kay'r dolduran gok Kalmuk'un yansrru tutup alahm! Haberciden gerekli bilgiyi tifrenelim! (170) Ata binip diigman ardmdan kogahm! Ak Kula'yr hazrlaynrzl Atlamp sefere g*ahm! boyah Mo{ol eyerini Ak Kula'ya eyerletmiq. . mert (olanlar) yatrnca giigsiizlegir gimdi diigman ardmda kogmak zamanrdrr. beyinr. yirmibeg yagrnda pars (gibisin). atahktan ak (olan) devlettir. Giin Han'a (doEru) akryor. Tuncer G{}LENSOY / 225 (145) Sonrabunun gibisiyokidi. Qoruk'un kur Akllay. sonra bunun gibisi yok idi. gok uyumlu gocuk imig. asil: Krrg. Han Manas'a (qdyle) dedi: Han goculu (180) "Zayrf adama karqrhk cariyeye git. Sonra bunun gibisi yok idi. (160) Altay'r dolduran Eok Kalmuk. yakalayrp aldr Manas'r. Dr. akh daha qok kiEi imig. beyim. yilitler kesse sevinip.Prof. (165) O zaman Manas (Eiiyle) dedi: "Altay'r dolduran gok Kalmuk'un. beyim. Yifitler gitti sevinip. (175) "Kaqka" tabanh ktymetli ayakkabryla. ak sdiik. kra[r diiqiince giiz olur. Kanlkey." On kay geniS. 688. Kiin-kay'r dolduran gok Kalmuk. at tavlanrp gtisterigli olur. beyim. . Ay Han'a (do!ru) akryor. Ak Kula'ya slgraylp bindikten sonra. (150) Asil688 hanrn goculu.

gekip salladr Kamkey'e. dikig yerlerinden sriktiltip. (215) "Her zaman yiik hayvanr yedirip. tririim! Diigmamn ardrndan kogtukga. ondan sonra ddn. tdrtim! Fikrini deliqtir. atlan. ttirOm. er (igin) ulursuz yrl idi. bu yrl yirmibeqini doldurdun. tiirtim. ipekten yaprlmrE gtimlefi. t6rdm. Manas (Edyle) dedi kadrna:. tOriim! Dostun Hlzlr (aleyhisseldm) olsun. (210) Manas'r yakalayrp aldr: "Zayrf adama kargrhk cariyeye git. boyun elme giineg rqrlr. "biz ne olduk?" diyerek Qoruk'un ktzr Akrlay.?25 | Manas Destanl (185) yakalayrp alsa Manas'r (190) "Koy! Koy!" dese alacalr yok. (200) (205) '' Batrr Manas batrrdr. tdnim. atlan gabuk ay rgr[r. Eirkin. Kanrkey'in hhberini aldrlr yok" Manas'rn iifkesi giddetli oldu. tdrOm! Diigmanmr basrp dtin. Han goculu Kamkey kahkaha ile gtiliiverdi: "Ofkeni bastrr. inci ile mercam.689 . gecikip gelen Kanrkey han Manas'r yakaladr. trircim! Kanrkey girdi evine. ttirdm! Kendini yendirip. at (igin) ulursuz ay idi. Oniki srtmdan drillmiis baha&r kamgnry vurursa (insamn) kulalrnl safulaqtnyor. t<irtim! Yirmibeq yagrnda pars (gibisin) tdnim. (195) yol fistiine dtiktiliiyor. t6rdm. yolun baEanh olsun.

girkin. Krrg. ttirdm! (230) Diiniip evini gdrme. tiiyiinii kes! 690. . tiir6m! Kanrkev'i kucaklanna.M A k' rcn 6s (235) Beddua edip kaldr Manas gekip gittikten sonra. (240) oralan basrp gegti. bnlkiildiik: Kannrn ahqa tarafinr kugatan zar. tdriim!" B i. tiirtim ! Kara adnna kan dolsun. ipekten yapilmtE gi)mle{i dikig yerinden siik iiliiyor. Koymorok. Barkiil'ii basrp gegti. yeti$ip haber ver! dedi. Ak boz krsrak keseyim (255) O Tann'ya yalvanp kurban kesmeye niyet edeyim Giivercin gOriirse ttiytinii kes! Bedbaht (krz) gok sdylenirse. saksa{an g0rUrse. gifte ah eline al! dedi. o rinceden bildi kereminde duydu.Prof. dilini kes. deve kal&ran pehlivamm. krymetli yerden sesleniyo4 (245) deve kaldran pehlivanr Kamkey kendi gafrnr: "Krymetli yerde telahm. Tuncer GULENSOY I 227 (220) Kanlkey'in hakaretini almadrn. Korkup kaldr. Kuzu Bagr. senin s6ziinil dinleyeyim mi. (250) Qifte atr eline aldrktan sonra. tiirdm! Geri gelmeyecek giin dolsun.r kf. Evde yatan Kanlkey. Ak bayrra konayrm. Tiir Kiil'ii dolamp gegti. (225) inci tle mercanr yol iistiine dtikiiliiyor. girkin?" Qekip salladrn Er Manas. Manas dinlemeyip yiiriidii: "Yiiriiyiip gelme. Dr. asil do$muE tdr<ime. tdriim! tut-".

dilini kes! Akllay'rn evipe. sen Kongrooluu Bay'm KoE-AblE. Qorolara bakarsan. olpok: gtimlefi yerini tutan bir tiir giyim. Almambet durup bunu stiyliiyor: "Ay gorolar beri dursamz. dtirdiiniiz benimle gelin. Qorolara nasrl cevap vereyim deyip. yeri gtilii g6zledi. (280) ' Yorga ytriiyiiElti btiyiik kula.228 I Manas Destam (260) Bedbaht (krz) gok s0ylenirse. Yrlkrcrmn TagEa Bek'in yamna Manas geldi. . Tdr0m gelip aisrn de! San suyumu ddksiin de! Bedduasr hayrrdua olsun de!" (265) Asil yerde(ki) telldl kul. Srk ipekten yaprlan ve sava$ 691 . (285) 6n krsmrnr sarmqtr. (295) sen Ak Bala'mno$lu Bolot'um. uyuyup yattl. Bar-Kiil'iin bagrndaki Sayram'da yetigip stiyledi Manas'a. Manas'rn /czg uykusu geldi.Krg. aykrndan saldr." Almambet ile beg goro aygrr yelesi boz tepede diirt tarafrna dikkatle bakrndr. ddntip eve gitti. (270) kadmrn stiziinii aldr deyip. g6riineni gtiriiyor. dimdik olmug geliyorlar. nefes nefese koEturdu. Ak Kula dosdo!ru geliyor. olmayrp siiriip gitti. $uut'um. (275) pamupu bir kang ak" olpok"u697. deve kaldrran pehlivan kul. aygrr yelesi boz tepeye (290) Karakol'a dofru "bergi" edin. yorga yiirUyiiglii rahat Ak Kula. Batrr Manas'm oldulu yok. . sen Krrangalbay.

ormanhk yerden kargrya gegsene. 693. sakah yok kOse gibi. ben. aygrr yelesi boz tepeden. uzak bir yurttan gemigsin. yel gibi ugsam. gdzetleyip bakrp dursana.2. aygr yelesi tepeden. (325) (330) giiriiniigii kdfir gibi. oradan geliyor bir adam. atrma binip. giizii ateEli giiriiniiyor. (KS. Tuncer GULENSOY I 22> (300) gdriinmese gtik tiittin gibi uzuyor. gimdi ne yapaylm. gdzetleyip bakrp duruyor. Boz " golok"6e3 atabinip hrzla gelsene. (305) (310) yiizii atrlgan giiriiniiyor. ben. golok: l. Krsa kuyruklu . t6rdm?" bir insan g6rtirse.Allah agkrna: Krrg. tegi (KS.hof. bir insan geliyor. Bfiyiik bir arzu ile girmiqsin. gdzetleyip bakrp dursam. Kdtii ve zayrf at. bir goronu gdndersen!" (320) Almambet kalktr. ormanhk yerde dafrhp toz olsam. Almambet vardr Manas'a Manas'a gelip (qdyle) dedi: "Aqa$rya geri vardrlrmda. ay 4r$r. (335) gabucak geliyor. I. 279). Dr. krrkrn baEr Klrgln'rm. 69. gorolara hizmet etti. ben. n. 0teki dtinyadan geri getir! o goculun Allah agkrna hdlini sorl" Boz "golok"a bindi Krrgln Qal. ben. teni olsa kdfir gibi. sakah yok. ben. yakalayrp al gocufu.Krrg. ktise gibi. geliyor bir adam.720). (315) O zaman Manas sen (giiyle) s6yledin: "Kaplan dolan Almambet. Atlah aghna692 ne oldulunu sordurup.

K0rkii. altay. sayrn. Qocuk baEmr gevirerek baktr. (KS. . tiiliinggiit: Hamn uga$r. (350) "Ey sakah yok. Krg. "Miindii. giirtiniiqii kafir kul. dedi. 'SelAmlaEmak' demektir. ktirkii. cabr dedilim.230 / Manas Destanr (340) gocuk gegip vardrfrnda. (360)' Aleykiimii bilmiyorum. kdrkti. 'Merhaba!" demektir. beyine stiziimii s6yleyeyim. sayrn. miindii: Kalmuklar ve Qintiler tarafindan savag parolasr olarak kullamlan s6z. (365) Cabr.572). kdse kul. beyin kim oluyor? " Ttiltin ggiit" 695 kim oluyor? Hamn kim oluyor? Halkrn kim oluyor? 69. hanr olan yurttan geliyorum. (370) hanrna sdziimii sdyleyeyim. 695. mrindti!" dedi. (345) Boz "golok"a binen Krrgrn Qal. . tL. altay dedi[im. dedi. Kiirkii. 'iyi misin?'demektir. O zaman (giiyle) dedi Krrgrn Qal: Altay. Ben beyi olan iilkeden geliyorum. Krrg. Altay. Sayln. Miindii dedilin ne? ne? Kiirkii dedilin Sayrn dedilin ne? (355) Altay dedifin ne? Sen "EsselAm"dan "sel6m" desen! Ben "AleykiimselAm" desem! Qocuk durup (qiiyle) dedi: "Sel6mrm bilmiyorum. saldrnp yakaladr. dedi. buraya gelen gocuEu. altay.694 mcindii. k6rkii dedilim.

Seldm aldr Almambet. Almambet durup (Eiiyle) dedi: (405) "Kula (donlu) geng krsrala binen zayrf gocuk. benim beyimi sorarsan. Dimdik duran ince kllaklan oynatryor. yiiziin gayretli gtiriiniiyor. elinden grkrp gitti. zavalh. dokunmug idi beyimiz. adn gtiglil 4t imi$. zavalh. zavalh. zavalh gocuk. (390) kula (donlu) geng krsrak. Zfihre yildrzt gibi gtiziinii krrpryor. Biilgiiriiii Da[t'mn ete[i gibi. Krrg. esir diigmiig kumaz gocuk. sertge garplp kaldrktan sonra. zavalh. okgibigelen Almambet. ceke titiik: Bir tiir krymetli ayakkabl . havadaki giik Tanrr gibi. Dr. bagrnr gevirip arkasrna bakfi. (380) yukandaki beyimiz. zavall:. (385) koltuluna srkrqtrrdr. San Ala'mn baErna. nereden buraya astlrdln. (au) deh! deyip. (395) / I "kaEka"696 tabanh "ceke 6tiik"@7 ile iizengisine ayalr ile basrp grktrn Almambet. zavalh. zavalb. ata binip kastrdln. 69. zavalh. Kug. kaEka: Alnrnda beyaz lekesi olan (hayvan). zavallt. TuncerGULENSOy t nl (375) Krrgrn Qal durup (qtiyle) dedi: "Kula (donlu) geng krsrala binen. stiriiverdikten sonra. zavalb. "selAm"l dlrenen zayf gocuk. zavalb.hof. altrndaki Ak Kulq zavalh. gtiziin mutlu gtiriiniiyor. beyini isteyip ne edeyim. Dizinin ig yamna kamg rlevrndu. zavalh? 696. (400) Almambet'e selAm verdi. yukan buakrp yolladr." Kula (donlu) geng hsrada binen zayrf gocuk.

zavalh. bilmesem de yolun var. tdrdm. bu "siiyiingii" giineg rgrlr. Krg. tdrdm. (440) Kiin Han gelip atrldr[rnda. erkek kardegi. trir0m. tdrOm. Kiis Kaman gibi ktigiik erkek kardegi. zavalh. tdrdm. '' birbiderine olan ba$lan Edziitmemig deve versin. kaglan gatrk. Kalmuk'a vanp. t6r0m.t6r6m. tiir6m. han babasr Yakup Bay. tdrdm. miijde. elini ver.tdr6m. tiirdm. Ay Han gelip auldr[rnda. tdrdm. tdrtim. tdrOm. tdrdm. tiiriim. yilit sormak siinnetten. sdyleyip de dilneyim. t6rdm. dua etsin de tez etsin. itirom. hangi ytinden gelirsin.?32 I Manas Destanl (410) Ata binip yelersin. yer ahp. (415) hangi yOnden geliyorsun. t6rdm. zavalb. ahn arkadag er zayrf. (430) "siiyiingii"ne dua etsin. ad sormak gelenekten. beE o$lunun iginde. tiirdm. mugtuluk. . da$rn giiney yamacma dolan pek gok Kalmuk. ttirdm. siiyiingii: Sevingli haber getirene verilen hediye. hamm sana sdyliiyorum. yurt ahp. trirOm. tdr6m. Kds Kaman gibi kiigtik Krtay'a vanp. tdrtim. bohgau agilm"amtg giyecek versin. t0rdm. zavalh. ttireli iilkeden geliyorum. (435) altr yagrnda iken. beg t6rd gibi ollu var. ey "iuyiingu"698 ai rgrgr. zavalh. sdyleyip de dtineyim." Almambet'in elini gtirmeden tuttu. (445) Krrrm'a vanp. tOrrim. (425) "Hanh yurttan geliyorum. t6rdm. ttirOm. ev ahp. 698. gdgiip geliyor Ktis Kaman. gcirmesem de seldmlagrnm. zavalh?" Zayf gocuk durup bunu sOyliiyor: "Adr giizel ay rgrlr. ttiriim. Kalmuk'a dolru gidiyor. (420) bir tek sana siiyleyecefim. grizii qukur. tdriim. t6r0m. soysuz kiqi mi diyorsun. t6rdm. Altay'a dolan pek gok Kalmuk.

Tuncer GULENSOY / 233 (450) kara niyetli Kiikgtigiiz. arzu edip alan segkin "kaEka". gorom. gorom. han gocu$u Kanrkey. eniyi alu ahtmah koyun. kime vereyim miijdeyi. kime vereyim miijdeyi. birinin adr Qaganday. . ttirdm. gorom. gorom. (485) Qoruk'un krzr Akrlay'r. gorom. gorom. gorom. trirOm. gorom. (47O) hepsi biribirinden bahadrr. Er Manas'rn (yanma) vardr. birinin adr Biirbiilgiin. mtijdeli haber getirdilini s6yltyor. (480) bir Almambet oSlandan. qorom. tdrOm. ondan gocuk yok idi. gorom. ondan gocuk yok idi.gorom. geliyor Kijs Kaman. gorom.hof. birinin adr Diirbtilgiin. gorom. t<iriim. gorom. gorom. gorom. yakalaup aldrm bozkrrdan. gorom. gorom. hepsi biribirinden yifiit erler. bozkra giirleyigi yayrlan. tdrOm. (460) kaplan (gibi) dofian Almambet. qorom. duydulu stizleri stiyledi $imdi Manas (gunlarr) s<iyledi: (465) "Mesk0n yerden kaybolup. miijdesini verelim. tdr0m. halkh yerden toplayrp. (475) giizellikle parlayan kurnaz oflan. babahk hakkrndan ak devlet. gorom. ondan gocuk yok idi. ttir0m. gorom. gorom. (455) birinin adr Agantay. trir6m. gorom. Dr." Zayif o$lann sdziinii duyduktan sonra. gorom.tdrdm. ak sakah o imig. kula (donlu) zayrf ollan. hepsi alru ahtmah koyun gibi. gorom. Kayrp Han'rn Kara Biiriik'ii. kadrna slmm agmayan. gdgiip gelen Kiis Kaman. dne do!ru uzattr$r kargryr dtirtmeyen. Sarr Ala'ya bindi. galrrtrp aldrm evinden.

742. gorom. gorom. gorom.srrtrmda "yele alh yafu" yok idi. eapraz olarak. gorom. (505) krymetli "sor" ayakkabtst olmuyor. yalnrz idim "nya"_!aan.' Sarr Ala'ya bindin Almambet. gorom. zayf goculun hdlini sorup gel. qorom. Qorom. kendisi n0dii (bir) kigi idi. 2. onun beri yamnda. koynot. gorom. gorom. 6z kardegim Kardrgag. titeki dtinyadaki yerden koklayarak al. gigman hdlim yok idi. 700. (520) baqa gegip vanmz. ben kime vereyim mtijdeyi. gorom. yatadndanTs yrlkryr buldun mu. gorom.2:A I Manas Destanr (490) . onun beri yamnda. hig kaym yok idi. gay yatalrndan evi o g6rse. dere yatall: Krrg. gorom. qoro-. yalmz idim "uyo"'wdan. dere: Krrg. (500) alhmda kuyruk yok idi. bayv.Krrg. miijdesini veriniz. gorom. gorom. bir anadan (do!ma) tek idim. gorom. (495) kime vereyim miijdeyi. 7M. gukur: Krg. gorom. Y. deredekil@ yrlkryr buldun . gorom. dereden yrlkr ot bulsa. 701. !25. gorom. clbrt. kime vereyim miijdeyi. Eukurdaki evi o grirse.u. Eukurdaki70l evi gtirdtin mii. gorom. . ayakkabrsr srlmryor. gorom. gorom. yumurta akrndan ak idim. krya: t. yi$irlerin biricili gocuk idim. gorom. gorom. dere yatalrndan yrlkr ot bulsa. Baybige. gorom. . crlga. gorom. 703. gayrn yata[r: Krrg. gorom. gorom.gorom. gorom. gorom. (515) dsre. gorom!. uya: Yuva. Krg. benim babary Yakup Bay. . (510) Bahtr Diiiiliit kime vereyim miijdeyi. gorom. gaym yata$tndaki703 evi gordiin mu. yamag. onbeginde ergin (bir) gocuk idi. kolot. gorom.

zavalh. Qoruk'un krzr Akilay. zavallt. zavalh. benim beyim Er Manas. beyim baga gegip varsrn diyor. zavalh. kime vereyim miijdeyi. zavalh. zavalh. beyim baga gegip varsrn diyor. dikigli hasr orfiisii uygun idi. zavalh. . kime vereyim mtijdeyi. Dr. dniinde yelesi yok idi. kime vereyim miijdeyi. (535) bir anadan (doEma) biricik idim. ondan gocuk yok idi. gukurdaki evi o gtirsiin. (540) (545) Kayrp Han'rn Kara Biiriik. zavalh. benim beyim Er Manas. zavalh. (560) onun beri yamnda. zavalh. zavalh. zavalh. zavalh. zavalh. zavalh. ondan qocuk yok idi. zavalh. zavalh. zavalh. zavalh. gtiziin ateE (gibi) gocuksun. zavalh. yumurta akrndan ak idi. zavalb. zav alh. Tuncer GULENSOY I 235 (525) San Ala'ya binip hrzla koEtu. (530) gehresi sevimli gocuksun. zavalh. zavalh. zavalh. zayf gocufa geldi: "Kula (donlu) geng krsrala binen zavalh gocuk. zavalh. kime verecek miijdeyi. bir yuvadan yilit yalnrz. onun beri yanrnda. benim beyim Er Manas.Prof. zavalh. yiiziimde " beyaz diizgiin" uygun idi. gayrn yatalrndaki evi o gtirsiin. yalnu idim kr. zavalh. zavalh. zavalh. kime vereyim miijdeyi. zavalh.ya dan. benim beyim Er Manas. han gocufu Kanlkey. miijdeleyip haber verdin. zavalh. (550) ----'/ (555) kime vereyim miijdeyi. altmrg (yaqrnda) babasr. aldrlr altr ay olacak. kime vereyim mtijdeyi. zavallq arkada kuyru{u yok idi.zavalh. zavalh. zavallt. elliye ulagmrq annesi. zavalh.

onu ya$maladrm ben Manas. efendime sti2iimii sriyliiyorum. soymamn zevkine vardrlrmda o zaman s0ylemedi beybabam: 705. tiircim. ak boz afin nalmdan geniE (595) Andrcan tarafindan iiz tay imig Camgrrgr yrlkruna saldrnp aldr[rmda. .?-36 | Manas Destam (565) Zayrf gocuk durup stiyltiyor: "Tiir0lii yurtlan geliyorum. (580) ey miijde giin rgr$r. altr kaprh genig Bukar. tOrcim. (570) han efendime stiylerim. o zaman stiylemedi beybabam. kolsuz yeledi soyup giydifimde. Aygan'rn ham Mus Burgak. haberinden anlamr$tr. kendisi giizel giin rgrlr. coor (arka derisi srynlmrg olan at veya eqek). Manas'a gelip sdylemiq: "Adr giizel ay qr!r. bdyle stiylemedi beybabam. t0rdm kaplan (gibi) doEan Manas'rn. tdrdm" O zaman (S0yle) dedin Er Manas: "Ey kula (donlu) gdng krsrala binen zayrf gocuk. (585) ' (590) kdfir ile Miisliimanrn. (600) ona hiicum edip aldrfrmda." Kula (donlu) geng krsrafrna_plnen zayrf gocuk. tiir6m. ya!r: Krrg. hanh yurttan geliyorum. t0r0m. (575) Manas'a do[ru salmrE. tdrOm. trirdm. sOylerim de drinerim. bdyle sdylemedi beybabam. ortasmdan gegti diyor. ey hilekdr kurnaz gocuk. sdyledi$i yalan der isen. bu geng krsra[rn " yagtr":rirtv) iyilegtirip binip almrE. ey miijde ay rgrlr. giigtip geliyor Ktis Kaman. t0r0m. siiylerim de drinerim. soyup solana gevirip giydifimde. tOrdm.

attan gekip indiriniz! Ayalrna ince srnm ba$ayrmz! Qok sa$lam diiliimleyiniz ! geniq Kulata vAdisinde. bana sdylemedi beybabam. II.in ya'da devenin blrun krikrrdalrna gegirilen kiigtik gubuk (KS. (610) ttire yerine kaldrnp. bin Kltay'r yendilimde. Kadrnlann serpuiu (KS. evini para ile doldurup. I. Sarl Ala'ya bindirip. . (625) korkru[un igin stiyliiyorsun. han srnrnna san ddktip. 708 . (615) Kar-caabas'rnkryrsrnda. nar: Tek hrirgiiglii deve. geline " k e t e706" giy drip 7 ffi krzrna " k u rnk o p giydirip. -kete-: ["g. bu soyledili gergek ise. otlalrm hayvanla doldurup. (620) Kongur Bay'r yendilimde. U. Tuncer GULENSOY I 237 (605) Turfan ilini ya[ma etrilimde. Ku!. 445). kaprsma bakr "buyla"1r7o& "oor"t$ gtikrip Yurdu hizaya getirelim! Yurdun dizginini verelim! Tabaklarda giiniilden sunahm ! (640) l. kula (donlu) geng krsra$a binen zayrf gocuk. o zaman s6ylemedi beybabam. Orus'un Orok batmnln on bin yrlkrsrna hiicum ettifimde. yagrm yirmibege geleli. kumkap. han beybabam Yakup Bay. Klrg. - (6ZS) soydaqlanmn durumunu sorsana. (630) genig Talas'rn kryrsrnda. buyla: Dkiizi.: Bif tiir ipeksi k[mar (KS. beklenilmedengiripgelmigsin. alfint bahr gibi bursana. beybabam Yakup Bay var. Almambet gibi yigidi. I5I ).Prof.454). Dr. KaEkar (ile) Yarken'i geviren. o zaman siiylemedi beybabam. Ak Kula'ya bir zaman bineli. 2. 706. o zaman_sriylemedi beybabam. ZQ. Krg. Klzllklt'rn gukurunda. ktrk yidide baE yaprp. 709. G_egg kadrnlann giizel elbisesi.

oflum. KoE-kagat'r. (655) Kopun'a dofru hareket ediyor. Kalkaman iilkesini yalma ettin mi. tepede oturmug idi. 710. ollum. (ahnr) stiriip geliyor Almambet.238 / Manas Destam (645) Hanr tahta oturtahm! Bunun srizii yalancr olursa. urt at-l 7l2. (660) genig Kol-ata vddisinde. bir Qiingiir'ii agryor. (675) Eleman iilkesini yalma eftin mi. ollum. dar da! deresi gibi tedbirler ahp. hzh gidip. . oflum! gidecelin -y^ere belirlenmig zaman yok. oflum. sooga: (ordo*atkandfy: Ordo oyunu gibi zevkli oluyor.Kng. 713. Sarr Oziin Qiiy'ii dolaqrp. iniverdin Almambet. bagrnr koyuir gibi keselim! Kamm su gibi diikelim!" Sarl Ala'ya binen Almambet.59g: ordo-3) Sava$ta ya daavda elde edilen av hediyesi. dttrt nila: Krre. Krrg. alrldan koyun qrkanp. Yakup Bay'rn ayrh var. Geniq Talas'm krysrnda. ollum. ollum. II. O zaman (g0yle) dedin Almambet: "Esseldmdan seldm Yakup Bay Ata!" "Aleyden aleyki Almambet. ddrt nnlaTlo geliyor. ' (670) sooga' "' demek ' olcay'tt3 yok. o$um. olgo/ olcay: Ganimer (<Mo!olca). Zll 5-"g. (650) insana btiyiik zevk veriyor fuzla yeliyor. Tokomon iilkesini yalma ettin mi. Hrzh gidip tez ddnemli. oflum. *urf'711 atmrg gibi oluyor. efiee deiee. han babasr Yakup Bay. KS. Irkaytrn'r aglyor. (665) samur kiJirktinii giyinip. tez ddndiin. Kara-atar. ne edip yiiriiyorsun.

asil dolan efendim. ey babam!" Almambet (qityle) cevap verdi: "Adr gtizel ay rgrlr. baba. baba. Kiin-Kay'r dolduran pek gok Kalmuk. babam. birinin adr Diirbiilgiin. ollu var. baba?" (690) Yakup Bay durup (gOyle) dedi: "Akrabalanndan haber aldrn mr. baba. Kalmuk'tan haber aldr. baba.inde. baba. gtigiip geliyor KOs Kaman. oflum. sen anandan dofdulunda. baba. baba. . (700) ' (705) Altay'r dolduran pek qok Kalmuk. Dr. baba!" Yakup Bay gunu sOyler: "Kurban olacalrm ay 4r!r. Ay Han gelip saldrrdrfrnda baba. baba. baba! Bohgayr agmadan elbise versene.tez versene. han beyim iyimiymig. ak sakalh K0kgiikiis. senin kiigiik erkek kardegin Ktis Kaman. kag akraban var idi. baba gelmiE idi Kalmuk'a. baba! Qabuk{ersen de. baba! Alrldan bdlmeden koyun versene. han beyimden eksik beS bey gibi de[il. iizii giizel giineg 4r[r. baba! Sen babandan stiztildtifi. o!lum?" Almambet stiyledi bu siizii: "$agilacak gey mtijde beybabam. birinin adr Btirbiilgtin. baba. baba. Kiin Han gelip saldrrdrSrnda. baba. baba! Balrndan g<izmeden deve versene. baba. bey de[il. birinin adr Agalday. -' (710) Ogkiikiinglii Kalmuk'tan. baba. (715) birinin adr Qagalday. bey gibi davransa. ey baba. ey babam? (695) Kurban oldu{um Almambet. (685) mtijdemi gabuk versene. baba. . hangi yerden ddndiiniiz. baba. TuncerGULENSOY I 239 (680) Ak Kula iyi miymig. baba.hof. gtigiip geliyor Kds Kaman. o[lum. baba. baba. baba.

tentek: l. diiqman duyarsa iiziilsiin. acl acl balrnp (drqan) gfttr hatun. kendisinin yaptr& yalmz bu. Yiikselecek. kurnaz. avuqlanru birbirine vurdu. yeniden iyi olmug. (745) kara giin do[muq delil mi. Oniinde yele yok idi. kurnaz? Bir tanecik Manas'a. dnceden han bey babam. kurnaz. krgrm anszln yere koydu.Z. Kiis Kaman gibi kiigiik erkek kardegi. bol bol doyar bu kurt. Kltay'dan gelen akraban. babam. kurnaz. bir tanecik Manas'a. (750) Kalmuk'tan gelen akraban. 7l4. kumaz. saldnp yerse etini. kumaz. aslA sana soydag olmaz.ey babam.olsa destek yok. kurnaz. ey babam. akrabasr ile tuz diik. kurnaz. agalr inse yardrm yok. . babam. (755) Diirbiilgiin Agalday adhdan hayn gelir mi. kumaz. Quh. Biirbiilgiin adhdan hayrr gelir mi. . evde oturan birinci l<adtn. babam. kumaz.klmaz.726). altmda iizenginin dibi bir Huda. babam. babam. Qagalday adhdan hayrr gelir mi. altr yagrnda iken. kumaz. kumaz? Beg kurt bir kurta sardlnrsa. babam. (725) Tann kalmrE yalntz. kurnaz. muzip. yrfilan diba kumas gibi. Delice (KS. oynak. diigmiig idi Kalmuk'a.Krg. Kiikgiigiis adhdan hayu gelir mi. (735) . kumaz. babam. babam (730) Tann'nrn yarattlEl "tentek"Tl4. adhdan hayrr gelir mi. babam. kurnaz.240 / Manas Destanr (720) . babam. babam. kumaz. asl6 sana teb'a olmaz. kumaz. ey babam. akraba duyarsa sevinsin. ey babam. 11. zor giin dolmug delil mi. Kiis Kaman adh olur mu. yanhh baytrdan. (740) "Yrkrlan ardrg adacna benzeyen. kumaz. Yakup Bay. kumaz.

Kug. qrkrrdryor. yavru kaz gibi iitiip. girkin. (770) biricilime yeniden iyi oldu deyip. kiipek yavrusu gibi krvnhp. Almambet'i gafrdr: (795) " Sarr Ala'ya binen ay rgrlr. girkin. I. mememi braktran. yeniden iyi gdrsene. (790) gemberli krikir'ikoltuklayrp. Yakup Bay'r koEturup gdnderdi. girkin. girkin. o[ul. kanadr dallanrp biiyiidii deyip. ne yapacalrm bilmedi. kurnaz. Yakup Bay bunu siiyliiyor: (765) "Yiice soylu ige yaramaz yaghsm. Han balasr Kanlkey. 716. gidecelin yerde dara yok. Tann'nrn yarattr$ Oziirliisiil. tintindeki yerde duruver. orta yerini oyduran. giinahr biiyiik kigi imig. o!ul. Karukey yiiriiyUp geliyor. grdrfr sallanrp. girkin : Menfur. nasrl cevap verecelini bilemez. akhn olmadr[r igin siiyliiyorsun. nastJ masal anlatacaks$r. (785) boynu ince ve zarif g0riiniip.Prof. hediye alacak para yok. girkin!" Kahkaha ile giiliip Yakup Han. s0ylesem mi? stiylemesem mi? (780) $iiphe iginde bulunup geliyor. kurnaz?" Baybige yiirtiytip geldikten sonra. ' KeIe nke r' (adh) sagba I kalgasmr n iistilnde7 6 frt ziyn:eti. may sooru. girkinTts. Altrn yerden bakrnarak. girkin. TunceTGULENSOY/ 241 (760) akraban lle tuz dok. kalgasrnrn 0stiinde: Krrg. (yere) basmaya iiqeniyor. murdar (KS. 276). . 715. Dr. o!ul. o!ul. San Ala'mn baErnr buruver. han gocu[u Kanrkey. . o[ul. Han gocufu Kanlkey. girkin. (775) Oradan gidip Almambet. kahkaha atrp bakn kaldr.

(810) krk kiginin tozu var. o[ul. hayatmr kurtarmak kadar defil. o!ul. o[ul. . (eli) bog gelen askere. o[ul. o[ul. bir cevize trkryorum. o!ul. o$ul. (820) ' hl heybenin gOziinden. o[ul?" 717 .olll. (835) (eli) boq gelen avcrya. o!ul. o[ul? Kaplanrn ay rgrfr. ay 4r!r. . colbors.242 I Mtnas Destam (800) Tokomon ilini yapmaladrn mr. o!ul. 95). gabuk vanp. o!ul? Ayrnda sefer gok siirsen. o!ul. o!ul. (805) da! srrtrndaki kaplanalr1 benzeyen o!ul. kaplamm. (830) hepsini ahp giyersin diye. bir aydan fazla gezsen.o$ul. kadrini bilecek kadrrun yok. o!ul. o!ul? Geri ddniip. tez diindiin. o!ul. o!ul. o!ul. o[ul? Kalkaman ilini yafmaladrn mr. o[ul. kaolan: Krrs. giinlii detli beyimin. 718. o!ul. 'basayt'ttd ipekliden gdmtek aln tane var. yrl boyunca gezsen. o!ul. hepiniz sa[ ve srhhatte misiniz. gidelim deyip. bagayTr: EI dokumasr olan bir ttir ipekli kumaE ffS. o!ul. bt cevizin iginden. Tuurbsr'dan gdmlek bir tane var. o[ul. beg drgiilti h/r var. ala (atr) siirecefin biitiin yaz yok. (815) yiiziine baliarsan. o!ul. o[ul? Hepiniz esen misiniz. o[ul. arka tarafina bakarsan. o[ul. I. ormandaki ayt suratmt andran yiizlii.feldin mi. sa! kolundan akan. ipekli kumagtan gdmlek iki tane var. o!ul. \ devirip agrp baksan. o!ul. (825) Quagtal'dan gdmlek bir tane var. o[ul. koyun ba{n gibi kara kan. oful 'Av ola!' diyecek kadar delil. onu ahp giydikten sonra. Han beyim sa! mr. gtimlelini giy deyince. giineg giirmeyen yerde krqlayan. o!ul. olsun deyip. o!ul. o!ul. o!ul. Krig. diba kumastan gdmlek beg tane var.

yenge. yenge. ben akrabalanma varayrm diyor. (845) bohgadan agrlmamrg elbise ver. yenge. yqnge. Kiis Kaman gibi kiigiik erkek kardegi. yenge. Kiin-kay'r dolduran pek gok Kalmuk. sonra. 'koro'dan"t bdliinmemig koyun ver. Kalmuk'a vanp soydaq olup. yenge. (850) Altay'r dolduran pek gok Kalmuk. . yenge. gtfiip geliyor Kalmuk'tan. yammrza boydag olmaz. Kalmuk'tan gelen gift aygrr. yenge. Ay Han gelip ahldrfrnda. yenge. benim babam Yakup Bay. yenge. balrndan giiztilmemig deve ver. yenge.hof. (870) o zaman (gtiyle) dedi: Kiis Kaman denilen nedir? Ktikgtigtis denilen nedir? Biirbiilgiin denilen nedir? Diirbdlgiin denilen nedir? Qagaltay denilen nedir? Agaltay denilen nedir? (875) Ben korkuyorum Kalmuk'tan. yenge. yenge. Kaplan (gibi) dolan Manas'rn. TuncerGULEN SOy I 243 (840) O zaman gdyle dedin Almambet: "Ey mtijde ay rgrfr. yenge. yenge. . Dr. yenge. yenge. yenge. yenge. o o$ullanmrn iginde. Qabuk vereceksen hrzh ver. yenge. o beE yaqrnda iken. Yakup Bay'rn kiigiik erkek kardeqi. (855) KOs Kaman ulagmrg Kalmuk'a." Han goculu Kanlkey. yenge. gtizleri gekik. Kng. Kltay'a vanp yurt olup. yenge. yenge. Kiin Han gelip atrldrlrnda. koro: A[d. haberini almrg o yerde.i niyetli Kiikgiigiis. yenge. altr yagrnda iken. (860) (865) kitti. iistiimtze soydaE olmaz. beg'efendi'gibi o$u var. yenge nehri gegip geliyor Kijs Kaman. gelin giznl elbise giydikten 719. kaglan gatrk. yenge.

yalnrz do$an efendime. altrm bakrr gibi burdum. bayrn gegip aldr. eti ile rahatga doyar mr? beE (890) Gel efendime siiyleyiver. kurt bir kurta saldrsa. han beyine geldi. lrrizr' kolokop' giydikten sonra. Arah denilen krzgrn kigi. gorom. (910) "Aleyden aleyki seldm. beyim. beyim. Almambet'e slrndu. kendisi kusurlu olmasrn. San Ala'ya binen Almambet. . 'Qarryraluu (895) Sarr Ala'mn baym geviriver!" kiikiir'i Sarr Ala'nrn iistiinden. beyim. kendi kendine dost olsun sefere grktr$rnda korkuyorum. . Sen gideli onddrt gtin oldu. ' s e mizcilik' yaptrktan sonra. benim babam Yakup Bay. koltuk altrndan gekip aldr. San Ala'ya binen Almambet.?-A4 I Manas Destanr (880) kocakan kuyrukyap gignese. (905) Almambet ahp yuttu. ay rgrlr beyim!" (dedi). (atrn) bagrnr gevirip kogturdu. (885) hemen ahp geldikten sonra. (900). akrabamn durumunu sordum. senin baban Yakup Bay. Han beybabam ne diyor. gorom?" (915) Almambet goro gdyle diyor: "Ey miijdesi ay r9r!r (gibi parlak). Eini piydleye d<iktii. giin rgrlr. o izin verir mi? Saldrnp yese insanr. qorom. gorom. beyim. Han goculu Kanrkey. "Esseldmdan sel6m. semiz ata bindikten sonra. babamm iilkesi ay rgrfr. gorom. akrabasmr yaz boyunca sordun.

(930) elini ayalrnr giiziintiz. zavalln. seldmetle vanp. (940) "Hepimiz bir gibi 'akttmah koyun'. sa! diinersem. diigmiiqmtiq Kalmuk'a. (955) Er-Kaytrn Sarr-Oziin (belini) gegip. yiiziiniin temizlilini yapmaz mr. el temizlifini yapmaz mr. (onlara) ' iiriiliik'tzv verelim. efendiye: hepimiz bir gibi yi{it. beyim! " Batr Manas ayala kalktr diyor: "Kula (donlu) geng krsrala binen zayf gocuk. miijdeni vereyim. beyim. sa! drinersem. beyim. (950) trivbe Tann Hudi'ya. eiiy'ii yiiriiyiip.Krg. beyim.Ktg. beyim. yiiriiyiip gelerek Er Manas. Altmrg baghk at obaya. zav alh? na h S h i b r i k v einiz. Ktik Kaman gibi ausi. ealpyim. Kiin Han gelip atrldrfrnda. 722. zavalh. O'nun geldilini bildi Karl1keV. tidiiliinii daha fazla yapanm.beyim. beyim. Ak Kula atrn yorulmaz. driiliik: Eskiden gelip yerlegmiq olanlar tarafindan yeni giigiip gelenlere verilen ikram (yemek vb. beyim. zavalh. ak ordo. beyim. 616). tungtan yapilruS ibrik veiniz. kplan: Yaban egefi. Sokulgan kumaz gocuk. yeniden akrabalar ge^l iyor. zavalh? (935) $imdi geriye ddniip var. canuruz srkrlrrsa. Ay Han gelip atrldrfrnda. bagrna gegip ahp geliniz.Prof. beyim.. beyim. giinde bir yang yapanz.beyaz oba: Krrg. zav alt. zavalh. . beyim. zavalh. o zaman sefere koqanz. \' (945) higbir zaman yolculufa bakmaz. Altay'a dolan pek gok Kalmuk. l?n. zavalh. zavalh. Tuncer GULENSOY I 245 (920) (925) altr yagrnda iken. esen vanp. geliyor Er Manas. zavalh. zavalh!" Ondan sonra (g6yle) dedi. 'kulan' 't' avlattz. Dr. carumlz sil<rlrsa.&yim. zavalh. Kiin Han'a dolan pek gok Kalmuk" beyim.) (KS. zavalh. yeniden gelen akrabamn.beyim. II. 72l. beyim!" Geri gelip yiiriidii.

2C6 / Manas Destanr (960) arak. l0Sl. beg drgiilii r4gl var. agrkh ilikli kemik srfi. daE srrtrnda bay'yolbars' ''' bagtna benzeyen.cal: Atrn vele altindatii val'r (xS. eve girip oturdu. 0n tarafindan bakarsa. ag Yr[rYor.Ktfi. deve yavrusu. 727.4 & t{afinr 725. 'orkar'726 gibi baca$ru srvayrp. 'cao' tarafh. gtilgede sertlegen gdn. bafladan talim alan kul. ZZS: qilt-en). cblbdrs "kaolanr'. sa! koluna eklemiE. ' b iilk iild dk'ten yiiksek. 723. Z?S. arkar: DaE kovununuri disisi (KS.biilkiildtik: Karrun ahga Fprntll. "gdnlii ile ytkselen. sa{ns algak. ' (985) ktrk kiginin tozu Yar. kugatan zar (KS. (990) Yakup Bay'rn asil dolan Er Manas. /zi geker deYiP.Kns. tr. otlu tarafa baqlamrg. t 47). Kapsr biyitk boz Eadva elilip gtudi Er Manas.KuE. (970) Ak Kula ile geliyor.I. Hrzrr "ren'in728 (980) arka tarafindan bakarsa.krrk eren: Kirg. l.t doldurir deYiP. koyun ba[n gibi k4ra kam. 728.427). voiSars: gticii olan k[*. Krs. At ba$anmayan ahra Ak Kula'yr bafladr. 7U. (965) kaplan (gibi) dolan Er Manas. yilit beyim geliY_o-r deYiP. ' kazrll23 ile' cal' kaba doge. hirgilcii yorga ytiriiyen b[Yiik kula (ile) atan tan gibi hareket edip.-varl* (KS. san edzlii. kezr: Atrn kann vaEr (KS. baE. (975) Ormanda ayl suratrru anduan yiizlii. bu tarafa gekse olmadr. u. 155). 7a ytftyor.Krp.nd" 'k ri gimdi kaEtnda. gerbet. klrk qilteri: Giize gdrtinmeden insanlar arasrnda ya$ayan ve tabiat .

yiiksek. (1010) balrrsaklan yayrhp yatryor. gini kAseyi eline ahyor. ag yedi. Dr. kalgasmrn i. kamt' dan talim alan kul. 'Defol it!' deyip grktr. 'keleftker' adh sag balr bir kucak. ag yiyip. kann yallan eriyor. 'kay-kagka' ata bindi. 'Maft mafr'(diye) havladr Bay Ttibdt.hof. (1025) 'Vay vay!' . yavru kaz gibi 'karktldryor'. etrafina bakrmp yOneliyor. (nehii) gegip geliyor Ktis Kaman. gerbet. Han gocu!'u Kamkey. yafi rle yele yap yedi. gt&klan sallamyor. alacakaranhk girdikten sonra. d$e vakti elilip geldikten sonra. arakr. (1030) ytik eyerini gakrdatrp. katrlagmrg gocufu var. enik gibi silkiniyor. ' kaplan (gibi dolan) delicenin miikellef ak obasrna indi. krk goroya suasryla gokVeriyor. Altrndakine bakarsan. Bay Titb0t'iin sesini duyduktan sonra. lcann (1005) yiiriimeye iigeniyor. .(diye baluan) Serek onmasrn. kr (donlu) gibi atr var. ' T ata' da yatalr yorgam ytikleyip. ( : 1015) zincirli' kiikdr'i koltuklayrp. (1000) $agkrnhkla etrafina bakn. TuncerGULENSOY lz47 (995) geriye gekse olmadr. enik gibikuruluyor. ikindi vakti olduktan sonra. Arakr.istiinde gaklldlyor. etrafina bakrmyordu. kaz gibi nefis boynunu uzatarak. . \ t (1020) gorolar e$enceye daldrktan sonra. geliyor Kalmuk'lar. gerbet.

732. bir ocak. teffge: O zamanki para birimi. tiz iilkesine srSmayan. krzanp. kara kanh inatgr. geliyor yayan-yaprldak. bozkurt yelesi kalpakh Almambet. kara kanh inatgr. I. Tann'mn yarattl$' tentek' tin. 2. bunun kiifiiliik neresinde?" \ (1055) Frsrldayrp girdi o Serek. 281). (1045) galvanndan su grkryor. sararmrg Almambet. griztinii krsrp ydneldikten sonra 'ak buulum'13| ve'tefige'732 sagan kul. Bir tiir ktirk. . 730. Kug. (1065) Altay'a dolan Kalmuk'un. 731 . evini gdriip yiineldikten sonra. (1050) bu ne demek? deyip. iig tagtan yapilruE sacayak. mahgup olup gini. at gibi srgrayrp durmayan. 729 demirden kalan ctirufu. Serek kalkrp (qiiyle) dedi diyor: "akbuulumve teftge sagan kul. ktik ala saka. eotolo= gotola (KS. srrtr kamburlafmr$.248 / Manas Destanr (1035)'ftus' kaph krhcr. firilli tiifek : Krrg. erini dldiiriip kagan kul. 'kwban oldu$um' ay rgrlr beyim. mor sakalh: Krrg.ltt ttifekle gibi Kiis Kaman'rn silAhr. Krg. (iyice) gatip srkrytr! hdlini sorma! Mor sakalh73o aag *oEu giai (1040) geliyor KOs Kaman. .: E . buulum: l Krymetli bir kumag. ' O zaman Serek (qiiyle) dedi: Kurban oldulum ay rqrlr beyim! S6yledilin akraban bu mu? Qanlmdan toz grkryor. bunt siinnet ettirelim inatqr qocuk. fit. !i . (1060) erke[ini digleyip braktrktan sonra.

Prof. cihlt Mo{ol eyerin. gimdi Batrr Manas da (griyle) diyor: "Aga$rya geri vardrlrnda. coro toplanfisrna boza igmek igin gelenlimse (KS. ' (1085) hepiniz ata bininiz!" Qorolara bakarsanrz. gorom! Sarl AIa'yabinen Almambet. gorom! 733. (1105) ba[rran sesini krs. II. yavru kug gibi grrprmyor. KOs Kaman'rn gocuklan (1095) akp gelip indirdi. Ak Kula'ya eyg4gyip. demir tabanlt tizengiye. (1080) 'kaEka' tabanh 'ktymetli ayakkabt' ile. gorom! daha yakrn obaya sen gir. gorom. Dr. arakr igtikten sonra. or$liik: iclir ut<. 736. sokak kadrnr: Krrg. homurdanarak gidip oturdu. alfi mt g' tan tiriilmiig. 525: kursak). tepip bindin Er Manas. deyip. 689). bir miiddet 6nce gelen akrabamn ( 1 090\' driililk' liinii73s vereyim. Eiktir (KS. . Altay'a dolan Kalmuk'tan. Vanas yiiriidii ma!rur bir tavrla gezinip. On kagr genig. erkeklenip g6ziinii krsarak oturdu. kaplan (gibi) doEan Almambet. gorom. KrrE. II. II.Eyerde yastrk yerini tutan ditsek (KS. gorom. o zaman (giiyle) dedin Er manas: "Kahkaha ile giilen.505). gerbet. kiipciik:. ag ahyor.'133 kul. daha yakrn obaya sen gir. ahlikr bozuk 'sokak kadrn. krrkrn bagr Krrgtl'rm. arakr igip saldrnyor. alaca' kiipg iift "*' koydurup. 735 . (1075) Ak Kula'yr gek!" dedi. krzil ormarun sonunda.Krrf kara kurtak: Coro azasrndan olmadlEr halde. s?9. 'kara kursak" 'o kahrolasr. 7'34. gOgtip gelen Kiis Kaman. arakr. besiye gekildi gorolar. (1100) mest olup durduktan sonra. Tuncer GULENSOY I 249 (1070) Kiikgti'den gelen yabancryr.Klre.

dinini Miisliiman yapmlglz. gorom! Altr oba yaprver. (1135) asil tentek de (g6yle) diyor: "Qenesine sakal koymu{rrz. dinini Mtisliiman yaptr. (1120) Al atlan yafh krhp. ag verecek halkrm var. gorom!" Bir mtiddet Once gelen akrabayr. gorom. gorom. geline'kete' 738 giyaitb. gorom. gorom. qorom. gorom! al atlan giiglti krhp.gorom. Kug. gorom. tiiliiO (KS. sonuncu gelen atm ildiiliine. at yan$r igin <idtilii stiyleyeyim. gorom. o zaman dua edelim. qorom. Geng kadrnlann giizel giysisi. birinci gelen atrn ddiiliine.770). 2. gorom. altr obadan igeri soktu. (1130) qenesine sakal koydu. ' . tr. 445).bbaya sen gir. gorom. dudalrndan bryrk almrgu. Eenesine sakal koyahm. gorom. gorom. gorom. btiyiik' ftnrDcn'737 yapahm. daha yakrn. 'kempir'e kuyruk (ya!r) gi$netip. gorom. kurban: Krrg. gorom! Beyaz yiizlii ktsrak kesip. 738 . Kalmuk'tan gelen akrabayr.. Bismilldh'r it}retip. Kadm serpu$u (KS. Dinini Miisliiman yaptlktan sonra. . ktal kuyruklu deve koyarrm. asilim Srrgak sen oldun. gorom! (1115) Ona haber veriniz. gofom. (l145) altmrq grizilg sikke koyanm. gorom. (1140) ona haber veriniz. gorom! Atlan ballanmrg kalmasrn. dinini Mtisliiman yapahm.250 / Manas Destanr ( I I 10) beraber yazsa bir dolan. gorom. gorom. ( I I 25) dudadmdan brygtnt al ahm. hepsini bir gibi denk yaprp. gorom. gorom! Ag verelim halkrma. domuzunu keselim. kete: l. dudafrndan bryr$rru aldr. U. gorom.gorom. san bash beyaz koyun kesip. gorom. qorom. pigmanhlr olmasrn. 737.

Dr. gorom. (l 185) Altm bakr gibi krvrnp. atlamp. Bey'in o$u Bakay Bey. gorom. Kds Kaman'rn gocuklanm. gorom. . Yavru kaz gibi 'bo$uk boluk'balrarak. Kalmuklann domt. bUyUk kurban kesti. san yalrnr kemiren. ' inek kaymap ile semirmig. kii knard. yagldm 6yle Kiis Kaman. gorom. deve kalduan pehlivana.ENSAY I ?51 (1150) Kara-Bu[ra ovasrnda. bagrm saSlam futturup. Bakay'a haber ver. gorom!" Bey'in ollu Bakay. . iilkeye alun sikke sagtrktan sonra. Tann'yla sdylegen dost ile. Tuncer GUL. gorom. (l 175) balta ile bastnp. Mtsliiman yaprp koydu. testere ile kestirip. siiriip balrrdr. (1170) Besmeleyle yaptrrp.gurw keser ile kestirip. (1165) Ak Kufa giiciinde atlardan. iilkenin bagrna gegtin Er Bakay. cevherli jerde tell6la. ata (1155) kadir krsmetli kigi idi.en tabut y aphrtp. Beg vakit namaztOg*tip (l 180) krgrm temizletip Kur'An kitabr koynunda bir Mtsliiman olduktan sonra. (1160) O kurbahrn baErnda Ak Bankrl gibi yiirtik biniverdi Er Bakay.Prof. Besmele gekip yagad*tan sonra. Kudret stizii alzrnda. gorom. at yan$r bittikten sonra. boyuaQruk Yapffip.

g6niillerini almak igin iinledi. Bu yana dofru galrnruz! Arakr veriP giinderiniz ! Ata bindiriP salrruz! (1220) Giizel sdzler sdyleyiniz!" Arakt.nrz rnrz! ! KoYulaEtrnP arakr Yrlrnrz! (1215) Bahadrkul idi. sdyliiyor: "Hey gocuklar s6z sdYlecelim. yiik eYerini EaklrdattP' AltaY'a dolan Kalmuk'u (1205) gocuklar orada haber duydulunda. (1 195) bir giin geqtikten sonra. (1210) kocakanma kuyruk yafr gi[netti. krymetli yerden baflrrP.252 / Manas Destant (1 190) kuk goronun her birini galrrdr. gidip stiziinii s0YleYemiYor. heniiz gelen akrabaYt. gerbet.rrlaYrP. Arah verdi 9[. krk goroya vanyor. yi$it dolan Manas'a. gelinime' ke te' grYdkdi. aq Yl[lP. . ' gocuklar K6k'Adrr'a laY grkrp yaylrruz! K aa {a kt s r ak ba I M ayalaYtP ktmrz Ytf. (bir) ldf edecefim! (1200) Ug kiime Kalmuk'tan. Qocuklanna (gdyle) deyip. Battr Manas't galtrtP. Korgun Boz'abiniyor. buraYa bakrn. at bindirdidavet ediP. Tann'mn YarattlEl Manas'tn haberini duYuP giigtiifiinde. Ktis Kaman kalkrP gunu siiYledi. Tann'mn Yarattrlr Manas'r. gelmigtim akrabaYa. iyi kaynattr Manas'a. (1225) gafuayrm deyip QalaltaY. g69iiP gelen Yolum var' Sahrada Yiikiinii gattrdatrP.

dtirt bh yamna dikkatle bakrndr. 6'niimde'serek' onmasln. Altm tahth ahua. II. geri dtindii Qalalday. (1265) akrabanrn igi zor ig. o!ul. o[ul. Dr. krrk goro kalktr toplanrp. Kanrkey yiiriiyiip grktr. diyor. o!ul. "bozanp" nasrl vannz? Krymetli lerden hrzla kogup gir! (gib\ogan beyime (1250) Almambet kendin geliver!" Ata binerek Almambet. kuk qorosundan duyar deyip. boto: Bir yagrnda olan deve yavrusu (KS. kurban oldulum ay qr!r. (1235) krrk goro geliyor kastrnp. arakr igip (sarhog) olduktan sonra. ruhundaki yifitlik yok olur. (1255) San Ala ile "pat!" diye indi. Tuncer GULENSOY / 253 (1230) Manas'a sdylemeye cesiret edemiyor. deferli beyim han idi. efendime ayrp olmasrn! Yanlan dolgun fiEek olur. bu yana do!ru bastlrrp. 133). (1245) imrenerek_^baklp nasrl vartnz? kaplan "Boto"739su kaybolmuq deve gibi. kendisi iyi giin qr!r. (1260) akh gok c6riye imiq. (L240) "Kurban oldulum ay rgr$r goro. zincirli tulumunu koltuk altrna ahp. 6zii giin 4r[r goro. kogturup kendi geliyor. Koqturarak geldikten sonra. tekesi yok kegi gibi. o!ul. dniindeki beyini uyandrrma. Krrg. 739. krsrakh kerim Kanlkey. kuk goronun igine bakm&. ayak pafirtrsrm duyduktan sonra. gergekten dilber kigi imig. gururlu beyim han idi. .Prof. kaplan (gibi) dolan efendime.

2-54

/

Manas Destam

(1270) iki akraba dtisiiEiirse,
kan koca ba4Erlar,
usuliine uyg'un akraba olduktan sonra, bir miiddet Once gelen akrabaya, rezil olup ne yapayrm deyip,

'
(127

5)

gorolar gider yerine,

Biirbtilgtin kalkar balrnp, Kiikgti Ktis kalkar silkinip
bolazr saph baltacrk olur yakalayrp alrr sapndan (1280) demiri cins kafirin, beyime kallop gevrildifinde, beyime ayp olmasrn! Melek korkup gitmesin! Kendin vanp igip gel (1285) olursa biiyle olsun.', dedi. Akft do[an kul imig, Almambet geri kogru, krk goroya geldi. Krk goroya geldikten sonra,

(1290) Almambet kalkrp (qriyle) sdyltiyor: , "Ey gorolar bir parga bekleyin,
vay, beyim diigman olmug, batrr beyim dtigman olmug,

'.-

'

Kanlkey yok olsun. (1295) Erresi sabah arakr,
beyime verip igirmig, onu sarhog edip yatrrmrg, arakr igip ateglenip,

grpmlp, (1300) beyim yatrp kalmqrr,
sarhog olup

kendimiz iilkeye varahm ! Nasrl oldufunu grirelim, arak igip gelelim!,' Almambet onu siiyledikt€n sonra, (1305) Serek kalkrp (gdyle) dedi,

"Almambet nasrlsrn, nicesin? Her zaman ve daima Kanrkey'in dili ile sdyliiyorsun, bir kere bakmak lQdunda bile bulunmadan,

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

I

255

(1310) kiismiig gibi duruyorsun, sntarak giiliip durdulunda,
almry gibi duruyorsun, kendim iilkeye varaylm."

Asla Serek iyilik y$zii giirmesin. (1315) Kiik Kebig ile giinderdi,
gevirip siiriikleyip verince,

Almambet'in

<ifkesi

ktitii geldi,

oniki stnm ile driilmiis kamgtsrm, sallayrp vurdu Serek'e (1320) yanalr gitti yanhp, kara kan aktr yaylhp, Serek kalkrp allay.qak (gdyle) diyor: tN " Tanrr var,' dtr' Kalmuk kul,
beyimden hakaret gOrmedim,

(1325) senden gok hakaret giiidi.im,
Almambet sana yapmasam!" Geri dtinmek igin hareket etti bu Serek,
altrndan iqlemeli ahua, inatg ke giyiTal bugludr.

(1330) Ayak sesi duydu Kanrkey, ayafrndaki 'kdk kebig' ile,
kuvvetlice bastr,
Kamkey koEarak grkrp geldi, asl6 Serek iyilik yiizii gii,rmesin.

(1335) Evin haremliginde ve seldmhfrnda,
ayak sesini duyurdu, her tarafa bastrk. Kamkey gibi kahrolasr, hangi tarafa grktr?
(

1340) Asl6 Serek iyilik yiizii giirmeyesin-!
Her tarafa bastr, eve girip geldi. ' Hepsini ddge$e oturtan kul, baganya gark olan kul, giineg do$uncaya kadar yatan kul,
sabaha kadar okuyayrm deyip,

(1345)

yatm$ idi Er Manas, 'sanftkt' yay ile 'ak olpok'un74z etelinden gekiyor:

'

740.Kug. dr: Taklitlik sciz (KS. 1.308). 741 . naig kegi: Krg. kdk gebig. 742.Krg. olpok: Slk ipekten yaprlmrg ve savag giimleli yerini tutan giyim.

256

/

Manas Destanr

(1350) "Ey beyim ne oldun?
YiSit beyim ne oldun? Gtinler gegii kaldtn, karanhla gark olup kalmrEsrn, okumayr yazmayt ii[renmig ay rgrlr,

(1355) heniiz gelen akraban, 'dri)liik' yayrp ddvet ederek,
bir gtinliinii almaz mr?

kiitii gdriini.igiinii salmaz
Batrr beyim kalksana!"

nu?

(1360) Uykusu gelmiE gtizlerini agrverdin Er Manas,
altrn' tuyak' h7 kryme temiz ayalrna giydi.
'

43'

tli ayakkabf unr

K e I e' denT

M

yaprlmrq kugafrnr,

(1365) beline sallamca kugandr, cin kagr geniq cil6h Molol eyerini Ak Kula'ya eyerledi.
' KaEka' tabanh' krymetli ayakka,br rle demir tabanh iizengiye (basarak),

(1370) srgrayrp (ata) bindi Er Manas. Yiiriiyiip vardrlr zaman,
baqmr arkaya gevirip baktrlr zaman,

orada (gtiyle) dedin Er Manas:
(1375) "Zavalb Serek ne oldu?
Savagtan m1 geldin Serek?

Serek'i gtirdiigti

zaman

Giiregten mi geldin Serek? Yanalrnda kara kan vardr, bu kan nereden oldu?"

(1380) O zaman Serek
<izti

sen (gdyle) dedin:

"Adr iyi ay rgr$r, beyim,

iyi giin rgrfr, beyim,

birlikte yazrlmrg, birlikte dolmuguz, beyim,
ben Manas'tan eksik delilim, beyim,

!!1. Krg. !re. 744.

kele: Krymetli bir kumag.

tuyak: At toynafrndan goban ayakkabrsr (KS. II, 767).

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

/

257

(1385) gegende 'gf, tenge'745 ve'kiirk746' da$rtan kul, at ' A It a ! ?' diYe ba[ran Kalmuk'tan,
t

yilit tildtiriip kagan kul,

6z yurdunda bulunmayan,

(1390) 0z iline sokulmayan, kaplan (gibi) dolan Almambet,
o kul vurdu yanalrma,

kara kanrmr akrttr,

batrr beyim

Er

Manas,

(1395) sizden aEa$rlama gdrmedim, Almambet gibi Kalmuk'tan,
ben agalrlamayr gok gdrdtim, bunun ile duramam,

iyi ay rgrfr, beyim, (1400) tizii iyi gtin rgrfr, teyim,
adr

ya Almambet'i ahp gOtiir, ya da beni ahp gtitiir, o kulun aqafrlanmasmr, ben kiitii gtirdiim, beyim."

(1405) O zaman (gtyle) dedin Er Manas:
"Adr iyi ay rgr[r, gorom, iizii iyi giin rgr$,gorom,
onun beri tarafinda, gorom, asilzdde hamn gocufu,

(1410) asil dolan Almambet,
iifkesi gelirse seni vurur,

iifkesi gelirse beni vurur."
O zaman Serek afhyor:

"Vay beyim ne diyorsun,

(1415) her zaman ve daima, Almambet'in stiziinii dinliyorsun. "
Yana$rndaki kam yrkadrktan sonra, batr Manas geliverdi. Akrabasr ile yemek yiyip,

(1420) araklan gok igip,
etrafa iyice baktrktan sonra, Tann vurdu Kalmuk'u. Arakr (igip) sarhog olduktan 'semizgilik' yaptrktan sonra,
745. Krs. ak teftee: Giimiis sikke.

sonra,

.

746.Kri. bulun=auulum: "Bir ti.ir kiirk" 747.Ktr{. altayla-: Sava$a davet etmek.

258

/

Manas D€stanr

(1425) hktrdak saph ptisHillii bryafit
tutup aldr saprndan, gekip grkardr,krnrndan,

kaldrnp vurhu Manas'a.

Ug tagtan yaptlmtg bir ocala (1430) kesilmemig 'kdk Eogok'
sagakh gelik ile vurdu. Takkesinin altma,

genig alrumn tistiine,

tigii vanp hiicum ettiler.

(1435) Allahu Taal6 bir Tann! Arzuladm Er Manas,
su kenanndaki' yarpuz'u, Allahu Taalim Kudret! Neden yarattm 'yalruz\

(1440)'yankr'yr yamagtan,
bu Kudreti yalnlz yarattm 'yuva,dan,
kalga kemifi dolu ok oldu, yamnda Eoro yok oldu,

zevkli igip gittikten sonra,

(1445) ellenceli dtivtiq olduktan sonra, o babasr Kiis Kaman,

'

arasrna diigtiikten sonra, kavgacilan ayrrdrktan sonra, aynhp gittin Er Manas.
-

(1450) Kanrkey'e vardrktan ynra,
geri ddniip eve girdikten sonra, Kanrkey ile sen yattrn, uyuklayrp kaldrn yamnda. Ertesi giin tan attrktan sonra,

(1455) giin rErlr grkhktan sonra, o zaman kalktrn Er Manas.
Sabahleyin de (g6yle) dedin:

"Batrr Manas haykmyor,
Qorolanm adlan ile ga$rnyor,

(1460) Murat ahm, Murat Bey, gorom, bunun gibi atrlan Kuat Bey, gorom,
ablamdan dolan ye[enim, gorom,

Elim, Seyit,.^iki o$ul, gorom, ou Kars aklann t Karganday, gorom,
748. Krrg. karsak: Kar tilkisi.

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

/

259

(1465) Mirza geng o$ul sen, qorom, Biirii'niin o$lu BiiriiE'iim, gorom, Ak Kulqr'rn aksayrp gittilinde, gorom, altn nal749 rlebakt mhr
saflam nallayrver gorom,

(1470) Kenan'm o$lu Ken-Caman, gorom, Kongrooluu Bay'rn KoE-Abig, gorom, Aglk'tm oflu CaE-cigit, gorom, Umiit, Cayzafi ,iki o[ul, gorom, Tiilgiigii Kara Ttiliig'iim, gorom, (1475) Qorugu Kara Badiga'rm, gorom, ' Kuu Qabdar'a binen Er Qalbay, gorom, geceleyin tilkinin izini bulmakta yanilmayan, gorom, Tiirsiin Taylak, "gutum" gorory;fiitiip duran tiifele, gorom, (1480) giddetli saldrnp vuru$an, gorom,
karanhkta "karsak"rn izini bulmakta yamlmaz
ay rgrS, gorom, benim annem ev kadrm, gorom,

Kaplan Taylak

gorom,

:

(1485) asil atr ba$amrg, gorom, Ak Boz aygrr kiirlegmiq, gorom, Mekke'ye girip gittifinde, gorom, Hazret-i Sultan Peygamber, gorom,
benim yoldaErm olmugtu, gorom,

(1490) birlikte yaratsa akrabamr, gorom, kursakta bitse bir bilen, gorom kundala yaysa bir yatan, gorom,
ay ile giindiiziimiin, gorom, birisi ile biten kul, gorom,

(1495) krymetli

toE7sq

il" getiltm,gorom,

birisi ile biten kul, gorom,
yiice dostum Slrgak, ay rgrfr gorom, aqalrya vardrfmda, gorom, Krnm yurdunu yallamadr$mda, gorom,

(1500) balrrarak ahn kuyrulunu krrkmrgsrn, gorom, Boz Qolok'a binen Krrgrn'rm, gorom, Bark Balakgan'r bastrfrnda, gorom, .' vanp Tiigtiik'e saldrrdrfrnda, gorom,
evliydh yurttan gelensin, gorom,
749. nal: Krrg. taka. 750. krymetli ta$: Krg. asrl (KS.

I,5l:

asrl

-2).

zffit

Manas Destam

(1505) tathdilli Agr Bay, gorom,
kafhin ham olacafma, gorom, Miisliiman [ulu olayrm deyip, gorour asilzdde hamn gocufu, gorom,
asil do[an Almambet, gorom,

(1510) CaylmrE'rn kiigtik erkek kardeqi, gorom, Cag Kamry'rn afabeyi, gorom, at gobaru Bos-uul, gorom, Manay'rn oplu MadrE'lm, gorom, biitiin yurtta iyi tanrnan, gorom, (1515) Ktik Qebig'ebinen Qereg'im, gorom,
'Yamma gelip siiz siiyleyecefim', gorom, gorolann en kiigiifti Tas Baymat, gorom, yeni kazanr tez kaynat, qorom,
ata giineq rgrlr doldu, gorom,

(1520) erlerin yel gibi kogaca$ giin do$du, qorom, cammrz srkrlrrsa 'kulan' avlartz, gorom,
canlmrz srkrlmazsa yang yapanz, gorom, Bolgolduu'nun boz tepesi, gorom,. 'Ordo'ya dopru gideriz, gorom,

(1525)'Oroboy' deyip ahnz, gorom, Kiiniik0r'e vannlz, gorom,

-,
(1530)

giinfi sorup gidiniz, gorom,

kurbanl* /clsral kesiniz, gorom, -iyi giinde gift siirmeye baElayrnrz, gorom,
ald.bayrak,

hzrl

tudam,gorom,

kdkiinii yere sokunuz, gorom,
bagrm gOklere grkanmz, gorom,

topu'giiml' diye patlatrp, gorom, atlara binip evden grkahm, gorom, (1535) kurbanhlrn aErnr yiyelim, gorom, Baktuu-Kuray'r bashktan sonra, gorom, Kiin-Tiibes'ten gegtikten sonra, gorom, Kalmuk'a do!ru yel gibi kogahm, gorom,
at semirip rengi yerine geldi, gorom,

(1540) 'bozktra!1'

diiEtii giiz geldi, gorom,

Qoodlrmak'a girelim, gorom,

Altay'a dolan pek gok Kalmuk, gorom, Ay Han'a tdbi oluyor, gorom, Kiin-Kay'a dolan pek gok Kalmuk, gorom,

Ktikg6gds Kalmuk geldi. Sarr Ala'ya binip sen yel gibi gelsen. KOs Kaman'rn gocufu. krzrl rufun. Kiindkiir'e vardr. benim babam Yakup Bay. gorom. TunceTGULENSOY/ 261 (1545) Kiin Han'a tdbi oluyor. (1560) saprnr yere batrrdr.' Kiis Kaman 'kuru kafa'gelmig mi gimdi. (1575) peEinden kovalayrp gitti. baqrm gtiklere grkardr. zamanr sordu. gorom.hof. . (1570) Batrr Manas vardr. (1565) Tur-Kiil'e do!ru gitti. gorom!" Qorolara bakarsan. Ugyiiz kigilik miifrezeye bag olup. Ala bayrak. gorom. Gecesi giindiizti altr giin. Kar-Caybas'rn kryrsrna. Kiin -Tiybes'in sAhiline ' Kiir0btis'iinovastna. . aradaki yolu (1555) Niyetlenip sefere grkahm. qimdi durup gunlan sOyltiyor. tig giinden sonra bildi. Bar-Kiil'ii basrp gegti. Gururla girip yattr. gorom. gorom. Dr. Kiikgtigds'e varsln ml gimdi. Kazllrk v6disine. Batlr Manas siiz diyor: "San Ala'ya binen Almambet. Topu' gilm!' diye patlatrp. qorom. (1585) Yakup Bay ile kardeg. (1580) ertesi giin tan atmca. evde yatan Kiikgiigtis. gururla gelip yatayrm (dedi). ata binerek evden grku. ata eziyet etti. qorom. gorom.

gorom. Flzla kogarak geldi. II. dziiniin gOrdtilii yol idi. 'serinlikte siireyim' deyip. (KS. yi$it dolan Er Manas'a do!ru Kum'u basrp ytiriidii. saf olup yiiriiyelim. kendisi at koqtursun de. Kiis Kaman'm goculu Kiikgiigiis'e geldi. (1600) insana biiytik bir zevk veriyor. yaylaya gftp gitti. ordo: Krrgrzlann kumar mahiyetinde olan agrk oyunudur ki. Ktis Kaman'rn gocuklan 751. 'or4o'75r oyunu gibi zevkli oldu. gorom. (1595) yiiksek gdliislii ata binip kamgrlasm de. baEa gegip ahp yiiriisiin de. 'Ug Karool'dan gegti. (1620) (bundan) yifit Manas hoglandr. onun beri yamnda. (1610) er yanhghkla rilmesin. "sabahleyin kalkakm. gegenlerde Kglmuk'un gelip vardrlrnda. Kum'u basrp gelerek yayilsa. vanp durumu sorsana. yi[it dolan iki beyime." Toptr' giim!' diye patlatrp. gorom. 398). gorom.?:52 I Manas Destanr (1590) altrm bakrr gibi burup gel. at hata yapmasln. Ug gtinden sonra bu yerde. gorom!" KAh a!rr. gorom. Krg. ktiknar mrzrak sallandr.gorom. gorom. iki saf olup yiiriidii. (1615) Kiis Kaman'rngocuklan. bu oyun hanrn kararg6hmt ele gegirmek igin olan savaqr temsil eder. kAh hrzh rahvan gidiyor. . gorom. iig giin rince vardr. nehir yatafrmn kaynalr su idi. (1605) gelip durumu siiyledikten sonra.

'Mofiol beyi'7s3 auruyor yanrnda.486). (1660) Kalmuk serdannn gdttir ver!" dedi. O zaman gOyle dedin Er Manas: (1630) "K0s Kaman'm goculu.hof. korcofl: Yiiksek (KS.Krp. tr. Tuncer GULENSOY / 263 (1625) atrn aya[rm incitiverdi. iig giin orada yattr. dermansrz diiqiip uzandr. (1640)'Kegfe E*m!' dedi$inde. (1635)' Kogogoymo' giysin! onun hdlini sorup. haber vormig idi. deyip." Yilit dolan Er Manas. Karool'a varsm! deyip. Altay'daki Kalmuk'un arasrna girip gitti. Kalmuk serdanmn eline braktr. kegif yaprp gelsiq! deyip. 752. (Ay Han) at iistiinden indirip. bize haber versin! deyip. Dr. 'Korgofl Boz' t)tabinsin! deyip. Kiikgiigiis gibi bu Kalmuk. MoEol beii: Krg. 'Kalmuk serdart ' duruvor emrinde. (l64t Kalmuklann iginde Ay Han durmuq idi. 753. htzltca kegfe kogup gitti. g0riip tamyrverdi: " Atantn *lrri Ktikgtigtis. midesi kanndt. " SoruEturup bilgi al!" dedi. Aralanna giren K0kgtigiis' ii Kalmuk Serdan giiriip tamdr. Kalday. Bu Kalmuk'un serdan (1650) ileri geri gidip geliyordu. " At iistiinden indirip. (1655) Kalmuk geliyor!" diye (haykudt. QanSndan toz grkrp.) Ay Han'a bakarak mmldantp. K6kgiigds'ii aldr. " Kdkgdgds' ii al!" dedi. .

(1680) tiifekleri grkrrdatrp. Manas'a cevap vermedi. sanca[mr takmrp. hildl gibi nahsh alun tu! rle (1685) alu bdltik miifreze ile orduyu topladr. Kurt giizlii. Nik6h hhp alayrm!" K0kgiigiis bilgi verdikten sonra. Sart'r yenelim! Bir bir ttldiiriip dOnelim Ddrtkadrnmr alaylm! Beyleri ben olayrm! Ulkeme vAli gideyim! ! (1675) Han balasr Kanrkey'i. ben getirdim yiiz kigi. kaplan (gibi) doEan Er Manas. gorom? Ulkenin hdlini Olrenmiq mi. Bilgi aldrktap sonra. . (1670) Manas. Yiice yerden ba$rnyor.?fr4 I Manas Destam (1665) soru$turup bilgi al&. gtiriiverdin Er Manas. o zaman (qttyle) dedin Ktikgtigtis: " Manas geldi krrk kigi. (1700) Kiis Kaman'rnoflu. ktiknar mrzr apr ktirle gtirip. gorom! Kegfe g*rp geldifinde. gece saklamp geldi. lAmbalan agarak yakrp. (1695) gadrrna yakrn yayrhp. dii$manm hilini iilrenmig mi. mzraklan trklrdatlp. Ay Han'a bakarsan. qhvndan beri gekip. gorom! K0kgtigtis'iin hAlini sorsana. (1690) gadrnna indi. Ktikg0g6s geriye yiirtidii. gorom. kaytan bryrkh. Almambet'i qa[rnyor: "Oteki diinyadan geri diin gorom! . gorom?" . ' asla cevap veren yok(tu).

(KS. "Atrnrn bagmr buruver. Kiikgtigiis'e geldi. siit emen deve yavrusu. taErmak igin kullamlu. (1715) O yerden sen hiicum edersen. qayrn yatalrndan yola gtkmq. botom. 755.botom. . (1725) brlz' cepken'ini giyinip.475). 756. gakmak kav vb. geliyor(du) KOs Kaman Almambet'i galudr: /)). botom. diiqmamn yurdunu ktrarsrn! Qivisini' mrlk' ediyor. gadrdan gftanp attl. bolluk iginde yaqtyor(mug). botom. 754. ( 1 730) geceden ben' ktiybtir grybtr' 7 56 biiyildii. kiiybiir grybrr biiyii-: Kemiyetge btiyii.(KS. ' Kalmuk'a hiicum etsin. (1735) hakkrndan gelinecek diigman delil.I. Dr. Krg. botom. Krg. kaplan (gibi) dolan Almambet. ganimet ahp grkarsln.botom. Tuncer GULENSOY / 265 (1705) Ata binip stiratle kogarak. tiifek ile (aralanna) girersen. servetinden sarhog olmug. botom. (1710) O zaman (S6yle) dedin Ktikgiigtis: "Kum gibi kalabahk Kalmuk. tr. diiqmamn durumunu sordu. inatgrhk ile kazmrg. kav kesesi vb. dn kay boyah Mo{ol eyerini. (1720) midesi karm 'Er//c!' ediyor. boto: Bir yagrnda. hayrrh olacak ig defil. deli dana gibi. botom. geliyor Almambet.Prof. kese: Mo!. kise : l) (eski) Megin kes-e olup kugala baflanrr. yaqlamnca babasrm. boz' kese7'4'sini kuganrp. yatryorken kalede. sdyleyiversene biricile. 2) Kayg kemer ve ona takrlan brgak krm. botom. ey botom. Ak-Kula'ya eyerletip. 133). botom. . Atrmn (bagrm) bakr gibi burdu. botom Ondeki bir yerde duruver.

kulpunu parlattrlr. girip geldin Almambet. Alacakaranhk girip. (1760) gift uglu parlak mtzra!1. obalar ile kalede soydaglar yatrycrliar. kaplan (gibi) dolan beyime sriyledi cevabrm: "Her birisi baqka sdyteyen (1750) bin bag bola gibi bozuk yurt imig. ona bakrp geliyor. birdenbire bastrnvermesin. ey botom. (1770) karanlft gOktiiliinde. Altay'a dolan Kalmuk. koltulunun altrna krstrrdr. Bu taraftan huhca srgradr.yr!m y$mKalmuk. (1745) ben korkanm Kalmuk'tan. botom. giddetli vurup alsrn hemen. (1775) Haber verilmig diye. botom. beyim. beyim!" (1755) Sarr Ala'ya bindin Almambet. giin battr$rnda. giiglii kuvvetli ordu uzamyor. Agalr Kokan'a gdnderdili. . celek. botom. botom. Ak Kula'ya bindin Er Manas. botom!" Qilcp geldi Almambet. . ' Sallamp duran bayrapt7s7 yerden kaldrnp aldr. bayrak: Krrg. babasr durup bagka stiyliiyor. Bu ne oldu deyip. keqfi srkr yapahm. ah hihl nahglt /zg bulunuyor. Mrzra$r krvrmadan (1765) diiz tutarak yiineldi. beyim. oflu durup baEka siiyliiyor. Almam bet' i cesaretlendirip. 757 . beyim.?56 I Manas Destanr (1740) uyu$up kalmasrn. bu taraftan srvr$tr. kulpunu piirtizletti$i. kendimiz srm bilelim. .

ihtiyar. bekleyip dylece durakaldr."Bu ateglerin bagrnda. Tuncer GULENSOY / 257 (1780) Etrafr gtizetleyelim deyip. oy yi$it. kafr dilini de biliyor: 'Mdndil mbndiil' dedi. orduya geliyoruz" demig. . cabr-cabr: Iyi misin? (< MoSolca). gece karanhlmda geliyorsun. memurlanm ti$retip.' 758. (1810) benden ne diye soruyorsun? Hamn haykrngr giddetli oldu. Krre. Almambet bunu sdyledikten sonra. (1785) yipit dolan Almambet. bana yapmaym kdtiiliik. ( 1790) 'Cabt cabt! '759 d"di. Krrg. gece vakti nereye gidiyorsun?" "Ay Han mtifrezeyi diizenledi. krymetli canrm tath oldu. Dr. duruverdin ihtiyar: "itrtiyar nereden geliyorsun? Ata hiikmetmek endamdan. azrk alayrm diye grkrp.Prof. onbeginde kaqrp gelmig de[il mi? Miisliiman dilini de biliyor. bu ne oluyor?" mal gibi kigi gok imig. diye balrnp. fiz\ ." . neyi duydun? (1805) Kalmuk serdanm eflendirip. (1815) eve do!ru gidiyorum. rr. neyi gOrdiin. (1795) insana hiikmetmek siinnetten. (1800) "Ay Han'a dtigman nereden hiicum etmiq? iilkeyi nereden yalmalamrg? Aya oradan bakarsan kalkanlannr ballayrp. da[ gibi evler gok imig. casusun a$zrnda bilgi alahm deyip. 759. Kocamrg yaghlann. miindii: Kalmuklar ve Qinliler tarafindan savaq parolasr gibi kullanrlan bir sdz (KS. geliyor 'mdndiit'7s. ne iEler qeviriyor?" "Oy botom oy.

. ' baga dogru hticum ettikten sonra yi[it dopan Almambet Sarl Ala'dan indi. (1845) giyimini gtiziip grkardr. sagbafh gelini var. bagrna gelip vurdu. (1850) sallam ve Eiddetli vurdu. ne l6f bilsin ey beyim!"" Yi$it dolan Almambet. San Ala'yr yedeline ahp. yok. (1825) Ay Han'm krzr Altrn Ay. Oyun oynuyor. gti[siine yatmadr. 'Kazanbak' gibi krymetli (1840) kana bula$-trktan sonra. mlgrer: Krg. (1825) sryrnp gekti krrundan. Orada yatan ihtiyann. yanrndaki iyi Eelikten yapilmrg ktlrct yakalayrp tuttu kabzasrndan. (1855) at bay gibi yiire[i at gibi gahlanrp cesaret edemedi. 433). sag tirgiisii /or. Kdfl giiziis'iin gdzlerini.268 / Manas Desranr (1820) " 'Keleftker'7tr ldenilen. boyu kadag ollu var." "Bagka l0fin var mr ihtiyar? Bagka siiziin var mr ihtiyar?" "Yok. . ' Ben ktzlara varaytm' deyip. gtizlerini agrp baktr. 'Kdfigtizds'in beline.kelefrker : Fir 79. hizmetgileri bile var. Sarr Ala'mn eyer kayrglna balladr. gerit (KS. tuutga. gergekten' giizel krzlan var. Manas'a geldi Almambet. 'mi{fer'76r gibi krymetli bag. srtlnm kemiklerini krdr. ttir sag ba!r. . II. beyleri de var. Er Manas' gtiyle dedi: rcW. (1830) yaElandrfrnda ihtiyar. giyimini soyup (kendisi) giydi. lffim yok beyim. Bagrmn kam yayrhp.

Yilit Manas (bdyle) stiyledikten sonra. "Kiirkii. (onun) kim oldulunu bilmedi. kerim. (1875) Ay Han'm kur Altrn Ay. girip gelince Almambet. Altay'daki Kalmuk'un.1(rrg. .Prof. kahrolasr. mtindii. Kalmuk dilini bilen kul. gergeli sOyleyip geleyim. tilmekle ben kimi eksiltecefim? Olmeyip kimi go[altacafrm? 6hem it derisi kigiyim. dttrt bir yaruna bakrndt. "Altay! Mdndii! Ktirkii!" deyip. ay rgr$rm. (1870) Srm iiprenip gelin!" deyip. girip geldi Almambet. diyor. tilmesem koyun derisi kiqiyim. sebatkdr. (1895) evin igini (gdzleriyle) taradr. birisinin grktrfr yok. (1890) hig birisi yerinden kalkmadr. kdrkti -762 d"yip. Altay" deyip. " Batr Manas sen (gtiyle) dedin: "Vanrsan.I. Tuncer GULENSOY / 259 (1860) "Asil beyim. kiirkii: Seldm (< Mololca) (KS. 762. O zaman (g6yle) dedin Almambet: "Kayrp arayrcr olup giftim. . varakoyun! deyip. mtindii" deyip. Dr. (1885) "Cabl. kiirkii. "Altay. Altay. cabr. (1880) Kara kanh. arasrna geldi. cabr" deyip. gergek srm bileyim. kaplan (gibi) doEan Almambet.507). Omuzunun iizerinden arkaya baktr. gtriildi ile yere indi: "Mdndii. giinahkdr. ak evinde otururken ayak sesi duyup ytineldi. Cidp geldin Almambet. birisi kalkp kapryr agmadr. (1865) Fdtiha okuyayrm. Ala Baytal ile yiirtdii.

(1905) memesi srj'tlld beyaz diSi deve. kaybolup gitti yedi atan. tokma$ gekip aldr.270 / Manas Destanr (1900) gegen aym bagrnda. (1915) kova bagh hr erkek kurt gtirmeden uludu.rgiiglti devenin belirtisi. bumuna gubuktakmayan. geriye. kzm akh bagrndan gitti. 763. (1930) Altrn Ay'a saldr. yaqh deve aygrnmn belirtisi. iki yagrndaki. yok. saldndan dtinmeyen. beyaz digi devenin belirtisi. Yiiziinden kesilince kara kan. Saldrndan ddndtren. Akh baErndan gittikten sonra. yavru kiipek gibi gerilip. yiirtiyerek geldi. + . tokmak vurup ayala kalktr. bumuna adam srfmayan. bu[ra: Krg. yokun bulunsun! Eteklerine indirilsin!" Tebig'in ollu Kara Bay. bildin mi? baktr zincirli zaytf tan. ileriye gekmeyen. buura: Deve aygrn (KS. yedi atanrn. :i: I. \ ak yiiziinden dptii. 150). kaplan (gibi) dolan Almambet. bakn gubuklu 'nar taylak' (1910)' nar taylak'nbelirtisi. (1935) Dudaklannr gekmeden emip. tek hdrgilglii deve. koklayrp iz bularak geldi.belirtisi. basmaya iigenip. tek hd. bildin mi? ay boynuzlu ak kogu (1920) kaybediverdim. bildin mi? .kara. 'celmir'e basan yagh deve aygrn. <iyle geyi bildin mi?" Dedilinde (gtiyle) stiyledi (bazr) kiqiler: (1925) "Yok. yiiziinden gitti kara kan.i: . karabufiravrT63 kaybettim.

Prof. 1. (1965) 'Altay. 297). (KS. bakrr halkaya balladr.) (KS. Elini silktikten sonra. tam yakasrndan tutunuz. Kirg. cabt' ben burahyrm. srkrca disledi. Usak: viikliik= Yatak. Digleyip kopardr yiiziimii. mdndii'. cesaretlendi Kalmuklar. Dr. koklayrverdi etimi. yukandaki ahgap dairesi (KS. (1945) yamndaki muhafizlar. Kepig'in ollu Kara B"y.riD. I. drman grktr giikyiiziine.g.' 'Altay. 237) las. ben bu yerdeyim!" Elini silkip aldr. Altay'. (1975) . barprratma: l) Kaytan halkalanndan yaprlmrg tek tuzak. n9 ayakh biiyiik kazan: Kirg. yastrklar vb. 764. atege daldrnp aldr. Altrn Ay: etelinin ucundan tutunuz.. (1970) 'tiindiik'n765 kapatan kegeyi gekti.90). fiindlik: Boz iiy'iin iik'fannn iist uglariyla tutularn. O zaman (qtiyle) stiyledin "Kargrmda oturanlar. akhm baErmdan gitti o yerde.yi.2) Titreyen (KS. Almambbt gibi yiliti." Kargnmdaki oturanlar. I. 'Cabt. Tuncer GULENSAY I nl (1940)' yi)k'iin7& 6. 7efr. Yamndaki niibetgiler. kancayr gekip aldr. vorean kunulan kaodkh dolaol 765. Ateq baErndaki i)g ayaklt ki)giik kazanr1ffi firlatrverdi. tam yakasrndan yakaladrlar.Kege_evin bir kdgesine toplanmrg olan yorganlar.ik: Kr. . dankan (< Qin-ce. ben buradanrm. iyi misin? 'Mdndii. 767 . (1955) etefinin ucundan tuttular. Oteki diinyadan drindiiriiniiz. mdndii' sen kimsin? Insan giizeli sen kimsin? Vay vay! nasrlsrn. Tuzak766 gakrrlann dzenle gtizden gegirdi. kapryr sallam kapafiruz. \.$trg. Bakrr halkayr aldr. cii-k:. (1950) bu yilitin hdlini sorunuz. o zaman yakalayrp aldrlar: (1860) '.niine yrkrldr.

(2010) Kendisi giizel kul imiE gdzleri giizel kul imig.441)." Altrn Ay. birbirlerini baflayrp. hasara ulramrg gemi gtrbi. ala krsra$a bindi. Kalmuklar kendi kendini vuruyordu.2 I Manas Destanr (1980) hilii gOkytiziine grktr. kerege: Kege evin duvanm tegkil eden alag kafes (KS. (2000) vay'saytn' koyun eti piEirecek kadar zaman oldrrktan sonra. Almambet gegip gitti. . (1995) Kaplan (gibi) dofan Almambet. Kalmuklar yatryor(du) evin iginde.kul imig. 768. hakarete ufrayrp Altrn Ay. drgandan gimdi seslendi: "Vay vay 'mcindil' ben buradayrm. ayala kallap dedi ki: "Yalancr yilit. Ay karanl* gece oldu. Y ay' cabt' ben buradayrm. ikiger ikiger vurdurdu. onun daha yakrmnda. ben buradayrm. Ben korkuyorum o$uldan. tr. (1990) Karanhk evin iginde. insan giizeli. grrtlalrnr uzatrp. krzrl yiizlii krza yakrn. . ikiger ikiger dolayrp. Karanhkta Kalmuklar. ben buradayrm. (2015) 'Kerege'nin768 kulugr u-. kaprdan girip geldifinde. damgrcr olsan uzalr var. ' iig defa krmrldayrp durdum. daha hrzh kogturdu. (1985) alasr agrk kaldr. (2005) bastrrdm Altrn Ay. yukandan yakalayrp ydneldi. evvelki ayrn bagrnda. Kug. bildin mi? ince belli. ben'knra yilz' yeimden. kim olduluntr bilemedi.Zl.

kurumug diEi deve. doymaz\obui): Krrg. sorgok. (2025) Ak KanrE annem -deEil mi? Burnuna . atrn terkisine salmazsam. havadis veren de$il mi? (2035) Ay boynuzlu uk koE. tek hdrgiiglil deve yavrusu. gafak stiktii[iinde. Almambet de (giiyle) dedi: (2045) "Damga vurdum ytiziine. L 770. buyla: Oktiziin veya devenin burun krkrrda$rna gegirilen kiigiik gubuk (KS. gafak sOktiiliinde terazi top ytldw batn$nda 'eftgene'si yiiksek boz gadrn. TuncerGULENSOY ln3 (2020) yaklafrp gidenyedi atanl yedii 'atake'mdeEil mi? Yalpalayarak basan yagh deve aygrn. kockor. (2030) Kova bagh erkek kurt g6rmeden uludu dedili Kiis Kaman'rn Ktikg6gtis gelip haber verdi deyip.Uu* Kug. ince bilekten yakalamazsam. 'Eftgenesi yiiksek boz gadrn. haber saldrn ucuna. Ay Han babam de$il mi? Meme. ahp ganimet krlmazsam. e$ilip adrmlayarak sen gegsen. (2050) elilip adrmlayarak sen geqsen. koc: Kue.?7o Acrbay delil mi? Saldndan ddnmeyen kara bola dedi[i. yapsrn de! kaplan doymaz"' delil mi? (2040) BekgiliEi gtiglti Btiytik orduyu kuwetlendirsin de! Uyamk olup beklesin de!" Altm Ay onu sdyledikten sonra. p. Ze9. Altm Ay bedbahh delil mi? tit-uy-.si sfitlii. 771. (2055) terazi top yrldrzr battrlrnda dibini yere dikerim. bagrm gti$e yayanm.hof. gubuk'769 burnundan insan sr$mayan bakrrgubuHu. . Dr.

gergekten giizel kigi imig. gorom!" (2090) Ay Han'rnkrzr Altrn Ay. Pamulu bir kang (ok batmayan) ak.u71z sannlp yattl. olsun. onu ver miijdeye.beyim. nZ. mtijde. Kara Btirtik'ten de tiyle olsun. . beyim. kaplan gibi do[an Manas'a. Ak Kula'run sesi ile uyandm (2080) sel6m verdin Almambet: "Esselimdan sel6m ay rqrfr. beyim!" "Olsun." "Babahktan da tiyle olsun. ay rgrfr. (2070) Manas'rn 'kuE uykusu' geldi. gorom.olpok. lark goroya yakalayrp veririm." "Babahktan o kadar iyi. olpok: Srk ipekten dokunmug ve savag giimleli yerini tutan bir tiir giyim (KS. (2095) onu bana miijde ver. Uyuklayrp dururken. beyim. Altay'a dolan Kalmuk'un gorom. Kara Bdrtik'ten de daha iyi. Altr kaprh kalenin arasrna geldi.fa|. (2075) hayvan da olsa Ak Kuta. (2085) konugsana ldfinr duyayrm. akh Eok gocuk imig. beyim." "Aleykeden aleykiim ay rgr$r.. benlilim y8a olduktan sonra. beyim. Sriylesene sdziinii dinleyeyim. gorom. arasrndan geliyorsun. gorom.774 I Manas Destanr (2060) harun bagmr kiitii yapanm. beyim. Eok anlayrgh kigi imiq. Almambet gekip gitti. beyim. gorom. II. gorom. hafifge kigneyiverdi. qorom! " Almambet ayala kalkrp (qtiyle) diyor: "Miijde. . beyim. Almambet'i tamdr. iyilik yerin nerede var? Kuvvetim gok olduktan sonra iilmeyen yerin nerede var?" (2065) Ala geng krsralr gekip. Almambet. atm ayak sesini duyduktan sonra. bagrm gevirip arkasma bakn. beyim.

gorom. su igmem Talas'tan. Kanlkey'e nasrl benzer?" (2105) Almambet kalkrp (gdyle) dedi: "O yalam ben sdylesem. biraz iince sriyledi[in stiz hani ya. (2110) bir gok yalanr siiylerim. annen itaat etmezse. (2130) o hangi huyun. gorom. beyim. . beyim. beyim. gorom. beyim. Zatirr ey e tutulayrm. gorom. arhr giydim senin igin. beyim. gorom. babahk hakkr gibi olsa. gorom. beyim. alakoysun Altln Ay'r. gorom!" (2115) "O hangi varhfrn. evvelce sdylenen sOz hani ya." (2135) "Baban diiniir olmazsa. huyundan utandrm. beyim. Dr. gorom. Tuncer GULENSOY / 275 (2100) han gocu[u Kanrkey'i. gorom.ttof. kan tiikiiriip tileyim. beyim." "$akadan sdyleme Almambet. qaka stiyliiyorum ay igrlr. beyim. beyim. beyim. geri dOntip gitti goroya. alakoyun der idim. annen itaat etmezse. gorom. beyim. babam diiniir olmazsa. onun beri yamnda. gorom. yakalayrp alm der idim. yer demem Talas'a." "Oyle olsa ay rgrlr. (2120) hangi bana ganimet igin miinakaqa ediyorsun. beyim. beyim. beyim. beyim. beyim." (2140) Kahkaha ile gtiliip gegti. beyim. krlara geziye g*ahm. Batrr Manas (gtiyle) dedi: "Burada duran lark gorom. ben Talas'r gegmezsem. beyim. beyim. han efendimle mtnakaga etme. gorom. Kamkey gibi var olsa. beyim. (2125) g6nliim kaldr Manas'ta. Kara B0rtk gibi olsa. beyim. nasrl giiriirsen iiyle giir. Mtisliiman veya k6fr. ben Manas'tan gitmezsem. bu da hangi hasisli[in. gorom. han gocuSu Kanrkey.

775. batrr delice kagrp gitti. gorom.?176 | Matas Destam (2145) savagr kes 'mon'773 igin. (2170) Akgama dolru beq oldulunda Batlr Manas'a bakarsan. ateq edip. II. ' bagrm gtiziinil parga parqa edip. t .Ktrg. gorom. biitiin viicudunu yaralayrp. tr. Boz Qolok'abinen Krgm Qal. 665). tu! ytkltp kal&. Krrg. ding Ak Kula ile. biribirine vurup.Kr9. klrk goroya Kogup kagrverdikten sonra bag olup ' ktan'774' s v g ak'775 kalmrq. 774. 713. Dtigmana koltuk altmr agrp. krrk goroya bakarsan.458). aiaman. (2180) kaplan dolan Almambet. koyun karaci{eri gibi l<ara kan koynuna gok ktitii dolmuq." Sabahleyin kalktt.ipe. talaman. mdn: Sdy/<d'niin alt krsmr. ensesi biiytik. Manas.gibi' savaE ndrast' attp. diye. srgak: Ki. talaman. (2165) balta ile biribirini kesip. (2155) Topu atlatrp. (siiykii= Biiyiik kiipeler) (KS. Alaman. j I l'l t. (2175) sessizce gegip gini. Batr beyim kagtr. bahadrrn iyi srfatr (KS. Bilmem nereden beyim diigman kag0. hhcr kugandryr senin igin. kogup kagrvermig. (2160) Tiivbe beyim diigman kagtt. diye. (2150) tulu kaprp koydu. krran: Qevik. kara kanh inatgr. kannca gibi gok Kalmuk'a ellerini garparak saldrrdr. Boz Qolok'un ayalma Rzs tdstejinivurdu. amanslzca sava$in benim igin. bu ig nasrl oldu. yorga basan iri kula yorga ytiriiyiglii. boynu uzun.

gengef Tencerede piEinekte olan 6ti gevirme aygrtr (KS." Yara alan bu Manas gevirip diintiverince. Kiik Teke'yi mahmuzlayrp. (2195) kafirin igi yoluna konulmug. Almambet Batrr'r vurdular. Dr. (2220) gO$siinde prhtrlaqrp kalmrgtrr. yansr yok.' II. 1. butunun etini derisinden yararak.'mavzer tiifeEi: Tars etme'(Ks. 'Bu nasil oldu?' demig. 245: cak-IID. (2200) Akrabadan ve diiqmandan kagmayan. bir krsmr yok. yifitlerin bir krsmr geldi. (v0cudunu) delip gegti demir ok. (gtiyle) dedi: "Sarr Ala'mn bagrm buruver. tayrn etine kamgr ile vurarak. 776. dtiEmana' koltuk' olmayan. 779. buraduc Cevir! .Krg. kan oluk gibi akmadr mr? Koyun karaci[eri gibi kara kan. kalga kemi$ine deldi demir ok. 7 I I ). yi[itlerin yansr geldi. ne yapaylm ben bu giinii? Sende yara varmrg da (2215) bende yara yo$4uymug? Pistonlu ttifek/-!-/ (kurEunu) deldi balnma. iiniindeki yerde duruver. TunceTGULENSOY ln7 (2185) 'Vay. (2205) dini bozuk kdfiri. kaburgamda kuk yara krvnlmryor kolum. oistonlu tiifek Cak etme (KS.Prof.261).I. 777. Tl8. koyun karacileri gibi kara kan koynuna ktitti dolmuE. genesinde sakal koymayan dudalrnda bryr& bitmeyen sakah yok kOseyi. gok geliyor gok Kalmuk Sarl Ala'run bagrnr bura tur!/ /o Almambet'in yamndaki yerde tura tur!" O zaman (gtiyle) dedin Almambet: (2210) "Omurgamda on yara. nuuzer tiife$i//6 (kurgunu) depdi dala$rma. (2190) Almambet'e yetigti. beyim kagttl' demig. 'gengel'e779 batan kara kan.

dniinden yiirtr. gtin rEr$r.278 / Manas Destanr (2225) biiyiik kazamn agr gibi. Krrg. Qorom. Almambet'in Sarr Ala. dizini biikmeden dayanmasrna yardrmcr oldular. utanmazsa gecesi sekiz giin. giiriiltiistine dayanamayrp.nereden d$gmiigtiir. I. kuwetli imiq Sarr Ala. (2240) utanrrsa geri kalrr. . Kug. (2255) kAfirin igi bitmigtir. (2235)' kaEka'1\r tabanh'krymetli ayakkabr' ile. kalgayry'1$o bakarak yiineliverdi bastr. Han gocu[u ' Almambet. I. beyim. 'gak gak edip' ." O zaman Manas (Eiiyle) sriyledi: "Sen ne diyorsun ay rqr[r. salnsrnda ak'r var {2230) ak krkna de}diler. 782. ay rgrlr. Ak Kula'nm varh$rnda. giiriilttisiine dayanamayrp krh dtikiiliip gini. 197: ceke I). kalga-: (agrk oynarken) Biitiin oyuncularrn vurug agrklannr almak ve oyuna kimin baglayacalrnr tayin eylemek igin onlan dafrtrp atmak (KS. Qorolannr hzh kogturdu. diigmana' koltuk' agmamrg. 781. II. Kaqka tabanh krymetli ayakkabr: Krrg. beyim. 780. beyim. boynuna' botom'782 diy"sanhp. ceke tttiik (KS. 133). akrabadan ve diiEmandan kagmrg. 38S). pe$i stra vatamaz. gorom. giilsiine kdtii dolmug. gorom. (2250) tdvbe beyim. "Vay beyim. sudan korkup gideceksin. boto: Okqama stizii (KS. koyun karacileri gibi kara kan. Kaplan dolan Manas'm (2245)' kars' 'San diye Oniine grktr. Ala'danindi: Oylece durdu yalvanp.

gorom. Ktsa kollu zvh glydr. kazmact Sart'r krlavuz ahp. Manas gibi savaq ndrasr atarak. Ay Han'rn krzr Altrn Ay. 582). gerileyip saldrrarak gehri ahp. Tuncer GULENSOY I 279 (2260) han beyinin varhlmda. 785 kula-donlu lefiq krsrak: Krrg. srtma ytiklenip yiirtiyor.1u gatrrdatrp patlatarak. yiirUyiiverdi. Altay'a dolan gok sayrda Kalmuk'u her yandan kuqatrp. gororn. yiiklenip hazrlanmry tek hdrgiigli) deveyiTM ahyor. krymetli egyasrnr. Kre. 'Beg kiikiil'liilerin787 iginden gegip krzr almrg. r. (2270)'AlmabaE'frt' koy gagtr'r. KrI. 103): 786. kov caeri: Eski devirl'ere ait bii sil6h adr (KS. gok hrzh koganlann hepsini almrg. yiiklerinin arkasrna almrq." (2265) Buraya gektin Er Manas. tek htireiiclii deve: Krs. Krre. (2290) Orakg Sart'r krlavuz ahp. 784.[I. girip grtmiS de[il mi? Yrllolardan yiiziimii ahyor. 1. (2275) Almambet baga gegip vardr. Kula donlu genE hsrakh785 zayrf gocuk. bana yardrma koEan biiyiik gorom.Prof. 29). tr. (2280) Kargalday denilen gocuk idi. kakmah tilfek al&. kula baytal (baytd: Heriiiz kiilunlamamrE olan geng krsrak) (KS. iiyle ise buraya gel. Altay'a dolan Kalmuk'a hula kogup saldrrdr. (2285) Beylik igin begi almrg. 787. Krrk goronun igine. nar (KS. etrafta kogarak ganimet almrg. Dr. b-es'kiikiil: (MeEazi) aiaEr vukan'12 yasrnda olan klzcaErzdrr ki o zaman ona her 783 . gorom. . alma bas: Tiifek aldr (KS. bir g-akafina sarkan'beger tirgii o--reiler (KS. diigmandan korkup gideceksin. tufu iistiine dikti. gorom.244\. zayrf gocu[un kiigiik erkek kardegi.'499: kiikiil). I. arkamdan brakrveriniz.

790. 358). Kiikgiig0s Kalmuk galrnyor: "Dtiniip sdylesene . (2300) sa! esen yrlkr alan beyim. beyim.rn788 Kargalday. ' ar g tmak'1 atrna haykrnp. r: Destan. beyim. yel gibi kogarak gitti Kargalday.ICrg. krymetli egyasrnl ' arabaya koyaca$rm.nnr. (2315> Manas'm alacalr ganimet nasrl? Benim alacalrm ganimet nasrl?" O zaman (qityle) dedi Kargalday: " Manas'rnkini ne edeyim? Seninkini sdyleyivereyim. fug.qr$ beyim. kendi giizel giin rgr$r beyim.1n rgr: l) Kahramanlft destam siiyleyen." 89 (2325) Yel gibi kogup gitti Kargalday.280 / Manas Destanr (2295) Manas'rn yamna tuzla geliyor. I. ay rgrlr rrg. 2) $eir (KS. (giiyle) diyor: "Adr giizel ay. vanrsan varakoy. gorom.43). yel gibi kogup giden Kargalday'r . Kiis Kaman'rn gocuklan. cins at (KS. argrmak: Asil. (2305) O zaman (g6yle) stiyledin. gorom. Er Manas: "Oyle olsun ay qr[r." " "Aleyden aleykiim seldm Kargalday rrgrm. I. beyim. 789. Kiikgtigtis'e geliyor: "Esseldmdan sel6m ay qr$t beyim. Elmah Bulak'rn bagrndan. beyim. 'Soogat'rmr vanp alayrm. deyip. dokuz saf yrlle alan benim. Krg. lrgl: Destan siiyleyen." Yilit bey (<iyle) dedikten sonra. beyim. (2320) ganimetin ile yok ol! Manas' mkini sdylemiyorum. beyim. (2310) Yel gibi kogup dolagsa Kargalday. . (onlan) siiriip gelen benim. 788. atr yiiriitiip gelecefim. Tolono Bulak'rn bagmdan.

Manas'm elinden alahm. (2355) Acr acr balran kogu atrm. 'ebesin' tarafim dne grkanp. . senin ganimetin kurusun! SiEmiE olan tekeyi almtg. (2350) atrn alzrm gektiginde kara kanh. (2345) tek olan Tanrr'dan dinleyelim!" Manas'a do!ru hrzla kogtu.'ctlp ctlp' diyen o$ulu. Bu Manas'tan ne kaldr? Halkm elindeki deriyi alm4. ishalden dertli gocu[u almrq. boynu uzun. kiigtk ama canh adrmlarla yiiriiyen Ak Kula atan $afak gibi siikttiriip. i$dig edildikten sonra tagaP enenmig boda almrg. sepilenmig deri vereyim! Ganimetin ile mahvol. I bastrnp geldi Er Manas. kendi giizel giin ryt$. cildh kargyo koltuluna krstrnp aldt. kaplan (gibi) doEan Almambet. iilke mesut. (2335) siirgen. halk mesut. Dr. takattan diigmiiq ihtiyan almry. gorom. (2360) ufak adrmlarla yiirtiyen biiyiik lola. gamura batnug. giddetle atrverdi. iki dilti.prof. halkrn iyisi (olursa). Bu Manas'a ulagtrfrnda. (2365) erkeg gibi nefis boynunu uzatarak. (hepsini) ya$malayahm. Kdkg0gtis gibi bu Kalmuk kogarak gelip ulagfi. (2340) Ukenin iyisi (olursa). inatgr. digi da! koyunu gibi butu biikiiliip. yakalayrp aldrn Almambet : "Adr giizel ay rgrfr. Ensesi btyiik. ata ytklenmiE olan krymetli eqyayr indirip. gorom. Tuncer GULENSOY / 281 (2330) d0niip stiylesane srrnru. kaplan (gibi) doEan Almambet.

ganimeti bltigelim. Birlikte varan Kalmuk lar. Yakup Bay ile kardeg. igi yamp yatanlar. benim atam Yakup Bay. ganimetten higbir gey almayahm. gorom. Krymetli egyalan (2385) ahp geri verdikten sonra. gorom. yaglandrlr zaman (237 Kiis Kaman. gorom. gorom. igte o yere bakarsan sarhog olup diiltiEtii. gorom. Orada bulunan lcrrk goro (2405) batrr dolan Er Manas zehiri igtikten sonra. boynu uzun . hiddetlenmeden duradur. gorom. Geliyordu bir yolda. 5) altmryrna ulaqtrlrnda. Ktis Kaman'rn goculu. (2395) birlikte varan gorolar orada kahverdiler. Qorom. gorom. Arakr igerek sarhog olup. (2400) Zil-zuma sarhog olduktan sonra. ensesi biiytik. gorom. ganimeti bdliiEtip aldrktan sonra. Kiikgiigtis denen bu Kalmuk arakrya zehiri koydu. gorom. tepelerde di{i da{ koyunu avlayrp. luurunu kaybederek yatlp kaldl.?82 I Manas Destanr (2370) tifkelenmesene. oynaylp gtilprek desene. (2380) ganimeti geri verin. gorom. atlamp sefer geldi$inde. gorom. Yolda bulunan bir eve ulaqrp vardrn Er Manas. gorom. Manas'rn igi yandrktan sonra. Er Manas. geriye ytiriidiln (2390) tepelerden karacaya ' eve do!ru siirdii. hiddetlenmesin. bedduasr bize de[mesinr gorom. ateq edip.

Evde yatan Kanlkey. Y ar adan' dan dileyeyim. iyi oldun Er Manas. tilmiiE idi krk goro. batr dolan Er Manas'a yetigip geldi. Mekke'ye vanp ulaqu. (2435) iki oldufunda. 1I. kelte III). TuncerCULENSOy/ 283 (2410) yorgo yiiriiyiiElii biiytik kulaya binerek kagtrn Er Manas. Mekke'de yedi kapt apn. gece on Ddniip baktrlrnda. (2430) 'Siirtme hal ihc\ siirterek koydu Manas'a.Prof. Qnq homurdanarak gittin Er Manas. (2415) (KurEun) de$en yere bakarsan. Han Temir'den ilAcr ahyor. o 6nceden gOrdii. krk goromu dileyeyim!" (2445) Ata binip gitti. Manas'a ateq etti. biittin evliyalar kollasa. yetigip geldi Manas'a. kaynatarak ddktii yaraya. yedi kapr afzma sr[mdr. Yaradan'dan dost olsa. Mekke'deki Han Hoca. (2425) Kiik Dostok'un altrnda. Ak kelte: Semetey bahadrnn tiifelinin adr (KS. Manas'a do!ru sahyor. O zaman (qiiyle) stiyledin Er Manas: (2440) "Yalnrz nasrl yagayayrm. girdili yer para gibi. g*trfr yere bakarsan dokuz kang yara gibi. kolunun ortasrna kurgun deldi. On iki giin oldufunda. 'Kaynatma kara ilic'r .434:. . 'Ak keltu'7el il" Kokgogiis. Dr. Dtinyamn dtirt tarafinr 791 . Bo$azdan agalrya yuvarlandr.

er nazaln deyen kul imig. geceleyin diiqii gtirdti: (2465) "Yidit beyim geldi" deyiP. (2485) bagma aylar do{an yilit beyin delil mi? Ay tgril akarak gilneS do$sa. gekti deyip. ' . krk . Kanlkey evinde yatrp. demiE." gelik ele bulunuyordu. I. ablacrlrm. biilkiilddk: Kamrn ahEa krsmrmn ig tarafim kuqatan zar (KS. Alttn Ay'a varayrm asilzddenin gocu{u. Ytirtiyup geldi Kanrkey. (7180) Aptessiz yiiziinii siliyor. " DiiSilmii kime siiyleyeyirn ?" demiE. Koynumda sakla&m. (2470) tam beyimin bagrnda. ata binip gitti. " Orceki gibi oldu" deYiP. (2460) Manas gibi ere varaltm deyip." demig. yalntz nasrl yaqanm. goro diri@ ." Yer altrna girmeyen.284 I Manas Destam (2450) dtirt dtiniip dolaEb: "Yapmadrfrm yok idi. Tann'mn yarattrlr kul imig. akh ile (dilg) yorar. deyip. (2455) krk goromu dilerim. " Kaprst yiiksek boz gadtra ' B iitktilddk' ten 7e2 Kaplan Manas geldi.kalkh. " Bu ne demek oluyor?" demig. Altrn Ay'a siiyledi. bttiin evliyalar kollasa. Yaradan'dan dost olsa." deyip. Altrn Ay ayala kalkrp Eunu stiylilyor: "Ey Kanrkey. o krrk goro yagamaz mr? Kapst yiiksek boz gadrn 1V2. (2475) Asil hamn gocu[u. . 154). yiiziinii elini yrloyor.Ktg. Mekke'ye vanp ulagtr.

(2525) tutup aldr kabzasmdan. babasr onu gtirdiikten sonra Ak Kula'yr loy'unda (2505) kesmig imig do!. babastndan dalw iyi er imiq. bz turgayr yakalasa. gdk yeleli ergin erkek &urr imiE. sryrnp gekti krmndan. kifirin ham Nes Kara onunla da kaptgtp. beg (2495) Kiis Kaman'rn ollu yilit beyini tildiirtiyor. Yetigerek atthp vurdulunda. O'nu gdrdiikten sonra. D6niip geldi Mekke'den Kiis Kaman'rn gocuklanm. yakalayrp aldrn Kanrkey.ru mu? Tek yavrusu oldu deyip. (2510) Kofrur-Bay ile yanErp. KAfir Oldiikten sorua. kaplan (gibi) dolan Er Manas. yailndaki gelik kthct. Dr. "Ey beyim ne aldrm? . hepsini gezip dolagmtqtr. diinyamn ditrt bir kOgesini. (2520) geriye yel gibi diindtkten sonra. Coloy ile (gtireg) tutuEup. ' Oboo' dan boz turumtay.hof. k8fir Kalmuk'u iildiirdii. bir yagrna basmrg. yilit beyin gelecek. ya$amr$tr delil mi? (2515) Hagan kaplan geldi diyor. kangrk kr donlu taya binmiq. Ay Han'rn krzr Altrn Ay. Erkek gocula hdmiledir! (2500) Cdldniig san doruimig. TunceTGULENSOY I 255 (2490) elip kurduktan sonra. gevgeyip yatrp kalacak. Tam beyinin bagrnda gelik ele bulunuyor.

"o. '" . kara bet (KS. (2540) yalnrz mezan grirmedim. beyim. yrl oniki ay oldu. camm gok azap gekiyor. beyim. I. ganimet aldrlrn 'kara bet' bunun iginden ne gOreceksin? Dur beyim. beyim. giin rgrlr. *** (BE$iNCi sor-uMuN SONU) 793. ll0). senin gdziin kapandr[mda. tizleminden sarardrm.(2535) sen gideli gok oldu. . bedhaht Krrg. beyim.286 / Manas Destanl (2530) Altay'a dolan Kalmuk'u. beyim. beyim. onu yalmalaytp aldtllnda.

ytik hayvanlanm siirmiiE. gorom. gorom. karlriustl : Yaslanrilrstr.arrmrstl: Zayrflamrstr. gorom. gdziiniin kirini yrka. yedi ayhk hdmileymig. gorom. gorom. . gorom. BOLUM SEMETEY'iN DOGU$U (1) Ak Kula artmtEtt. han olmasr igin tedbir al. secme: krrs. soydagrm ile halkrmdan. 795. gorom. gorom. ak kamtgrmr bigmig. gorom.VI. (10) rrg^rM baha&rta/e7. gorom. gorom. uyuyup kahverirse uyandrr. qdhretini kaybeden. gorom. gorom. (bu) dtinyadan gimdi gegiyorum. develerini siiriip. goculum krz olursa.olnug idi. gorom.gofom. 794. gorom.T% Manas Han kanmtgttr7gs. goculuna hAmile kalah. gorosunu galrrdr: KAfir ile Miisliiman. (25) allamaya baglarsa teselli et. babasrnrn yaylalrnda. diiEman gOrecek geng imig. 797. siirdiiriip baghk almrg. gorom. Bay'rn ollu Bakay'rn. lirr'andir (bahadrrlarrn srfan). gorom. gorom. gorom. krk Hastalamp yatan Er Manas. iyi yifitler. 796. ince bilelinden yaralanan. en (15) siirerek' bagl* almq'. gorom. soyunu gdrecek pislik imig. (20) Han goculu Kanrkey. gorom. gorom. bafiadrlar: Krrg. kefenini bigtin mi. (eg olarak) alah Otuz iki yil olmuE idi. yerini bulup veriniz. Kanlkey'i (5) yedi ay d. k'alcan hlsan. Eorom. gorom. (30) vasiyet sdziinti igittin mi. gorom.

" Han gocufu Kantkey dalrtrp saldt saglannt.Krg. Han goculu Kantkey. Bay'rn tek oflu bu BakaY. babadan yalmz yuvadan. etrafta ugan kaz idin. arkanda kardegin olsa. (55) anadan yalmz yuvadan. 79D. kr: Diiz. tdr6m. da! gibi olan Manas'r ahp vanp (yerine) koydu. tcirdm. bir yatakta tek idin. (50) diinyadan gimdi gtigtti. Krg.gorom. altrndan yaprlmrg srr800 cebem. gorom. giimiigten yaprlmrg klrE0l cebem. yiicelilin olsa giisterinin. tdriim. nrnaklamasrn yiiziinii. arkanda yele olurdu. tintinde afan oluverse. BakaY.sagmr. stiylenmiE bir sdz duydun mu. eziyetin olsa gekersin. (60) babasr giizel ay qr!t. arkar: DiEi da! koyunu. Boyah. gok iiztiliir. tdrdm. ayalrmr gekiniz. qimdi kogarak alhyor (ve gtiyle) diyor: l' Arkor798 yiiriiyemez yarnagtan. kegiler yiiyiirnez yamagtan.. ttir6m. . Krg. yumurtadan ak idin.tti-r0m. lqlitm. 800. gorom. gorom.Krg. ttircim. tdrdm. iki o!ul. peri babadan ur799 idin. tdr6m. (40) Abeke (ile) KtibiiS. dafrunasrn. ak karuy hrzla vurdu. gok [ziiliir.288 / Manas Destanl (35) han balasr KanlkeY. gorom. tdr<im.sr: 801 . Bakay. gimdi baErmr. ttir6m. gorom. srkrp saldr belini 798. (65) altrnda kuyruk olurdu. t6riim. tOriim." Yakup'un oflu geng Manas (45) . tdriim. as:Kahm.

bu zamana kadar doluyor. bu sdzii duyunca a$adr: " Abeke. Dr. (85) Yakup Bay ktitii kul Mengli Bay'r gtinderiyor. Yakup'un ollu geng Manas. Eimdi olup geldi. (75) bu Talas'mboyunda Sulpu-kor'un dziinde. grirdtlii giiniinii gdl aldr. Tuncer GULENSOY / 2S9 (70) Han goculu Kamkey. saya atrp btrakrtm. Akrlh dolan Abeke (90) akilsrz dolan o Kiibtig. haramrn siiyleyeceli siiz bu defil. Manas ttiriim Oldiifiiinde yedi ayl* hdmile idim.Prof. igti[i suyunu sel aldr. Yantlry bir hz gocupum olursa. yenge vasiyet edilir. (tmakla) ynttr yiizlerini. sa{n derisi vasiyet edilir. Han gocufu Kanrkey. diyor: " At 6liirse. Yedi aydan (sonra) sekiz ay. Ya KiibtiE'e varmaz mr? Ya (da) Abeke'ye varmaz mr? Sevdifine varsrn diyor!" (95) Han goculu Kantkey. (105) Sekiz aydan (sonra) dokuz ay. diyor. er Manas'rn kiigiik erkek kardeEi. (80) Sekiz aydan (sonra) dokuz ay. adabey dliirse. Manas'tan (dul) kalan kadmm (100) duyaca$r sti4 bu delil. Kiibiig. Er Manas'tan kaldr. qimdi olup geldi. ahp vanp koydu. Kanrkey'e s6yledi. yedi aydan (sonra) sekiz ay. . atege attp yakanm. bu zamana kadar doluyor.

290 / Manas Destam (110) ondan sonra vannm. . Benim goculum ollan olursa. ateEe ondan sonra vannm. Yedi aydan (sonra) sekiz ay Eimdi dolup geldi. yedi aylft hdmileydim. Yantlry bir ktz gocu{um olarsa. Akrlh do[an Abeke. Abeke'ye mi vanrsrn? Sevdiline varsrn!" diyor. Akrlay'a vardr Mengdi Bay Yakup'un siiziinti ona s6yledi. higbir zaman'evlenmem ! " Bilylece deyip cevap gOnderdi. Sekiz aydan (sonra) dokuz ay (145) gimdi dolup geldi. Yakup Bay'a vardr. (125) hangisine vanrsrn? Ktibtig'e mi vanrsrn. O'na (qriyle) dedi: "Han gocufu Karukey. suya attp btraktnm. gdyle cevap gdnderdi: (140) Bu Manas'rn iildiiltinde. hiidiik dofan o Ktibiig. $oruk'un krzr Akrlay (90yle) diyor: (130) " (135) "Qocuklu kadm var olsa. gocu$unu hoqlanarak yetiqtirir. Akrlh dolan Abeke. gizlice gelip (stiz) kessin de!" Kusakalh Mengdi Bay. Qocu$u yok ben zavalhnrn. atry yakartm. Kanrkey'in yamnda (115) $orok'un krzrmn Akrlay'rn kiiyii vardr. alabey tiliince yenge vasiyet edilir. Er Manas'rn kiigtik erkek kardegi. $orok'un krzr Akrlay: (120) "At dliince saln derisi vasiyet edilir.

" Gtibek badmt kendim keseyim" demig. stiziimii iEitip (giiyle) dedi. baktr sopayt Kamkey sahp gevirdi. bir erkek gocuk do[uruverse. diyor. Alacakaranhk gOkmeye baqladr. kirini kendim y*ayaytm. (180) altm kapayr. ahlh dolan Abeke: " Vawsqm varaytml" diye. halk yattr. Qocu$un sesi yiiksek grktr. " kirini kendim y*ayaytm". deyip. deyip. bu gocu{un adzma (175) bir (tutam) pamuk nkayaytm! Qocufunu 0ldiiriip koyayrm gtinlerden giin gegti. $oruk'un krzr Akllay'rn evine ben indim. q<ihreti yer yiiziine gabuk yayrldr. $oruk'un krzr Akrlay. Dr. demiq. on ay gegti[inde. akrlh dolan Abeke gimdi ata bindi. (165) $orok'un krzr Akrlay koynuna gelip yattr.hof. Abeke (ile) KObdE kOtiisiine higbir zaman varmam. gdbek badw kendim keseyim. (155) inip durup (gdyle) dedim: $oruk'un krzr Akllay. gtin battr. kogarak gelip girdi. Han goculu Kanlkey. (185) goculu dolurduktan sonra. Han gocu[u Kanrkey. diyor. TuncerGULENSOy/ Dl (150) Erkek gocuk olursa. karanhk bastr. sdyledi. (170) $oruk'un krzr bunu sOyledi: Han gocu[u Kanrkey. ." (160) Bunun stiziinii duyduktan sonra. gizlice gelerek sOz kessin. aklh do[an Abeke'ye.

$oruk'un krzr Akrlay biriniz gocukdo[urmugsunuz. Altmrg yagrndaki anaslnl ." (deyip. erkek mi idi goculunuz. Han goculu KanIkey. Bagr Diidliit Baybige. giin krzanp grktrfrnda. mugtuluk.N2 | Manas Destanr (190) " gocud." O zaman kalkrp Kanrkey (gtiyle dedi:) (210) ' "Sevgili. Abeke ile bu KdbiiE. (225) hticum edip geliyor. yeni dofan goculu koynuna koyup ald. diyorlar. (195) erkelini diqisini bildirmeyip ahp kagtr yaylasrna. krz mr idi gocu$unuz?" Annesi giirtip (qdyle) dedi: (205) "Sevgili Kanrkey ey mugtuluk.urnu gdriivereyim" demig. Yeni do$an goculu yann biz iildiirece[iz. birisi durup aldr. goculu bana gdstermiyorsunuz.) danhp gekip gitti. Danhp gitti[inde." Tan alanp attrfmda. bir erkek oldu bu goculum. (220) tig kiEiyi ntibetgi dikip gitti. (200) Kanrkey durup (gttyle) stiyliiyor: "Sevgili annecifim. biriniz gabuk kagrrmrgsrmz. bu uykuyu atallm! Eik y apmayabm! QocuSa ndbetlege bakaltm!" Qocula be Gece yansrna kadar (215) birisi aldr gocufu. kutsal anam. yeni dolan bu gocuSum. Yaqlandrlrnda Yakup Bay. Gece yanst gegtilinde.

(annesinin) karmnda kalan kesik kulafr. Krrg. O zaman dedin ki Kanrkey: "$imdi anne. Tuncer ciiLENSOY/ D3 (230) Bagdr Dttitltit Baybige'yi eliyle (tutup) terkisine aldr.. 1. bulamadr. yelek oldu. 'gamgarak'r8o2 ylktr. Krrg. (255) srlrnacalr da! yok.Prof. kerege: Kege evin duvanm tegkil eden afag kafes (KS.249). Manas'rn iki kiigtik erkek kardegi (235) Abeke ile Kiibiig"kiitii kullar. Kanrkey ile Baybige ahp. (24O) yrkrp ategte yaktr. II. kargrdan kalan bayralr (250) Manas'tan kalan armafam. gamgarak: Tiindiik'iin altrnda kesigen bir qekilde konan ve obanrn alag iskeletini tamamlayan biikiik delnekler (KS.l41). onu ahp gitti. Dr. orman (iEine) girip gitti. kesip ateEte yaktr. Altt-bay'rn adasrna Eimdi girip gitti. Qukurlara dolan egyasrm.Krg. 803. K""r. iikiil ata: (diiltinde) Baba yerini tutah kimse (KS. (260) Kanm Bay'a varahm! Ete[in elek oldu. . (245) Ak heybedektparalanm. ' K e re ge8o3'sini kesti. Kanm Bay'a varmazsak. Bay (var). onlan ahp gitti. v ekil). Yenin de biz nereye vannz?" 802. qimdi eve girse de Kantkey'i geng goculu bulamadr. 608 itkill < Ar. II. Alarak kagrp gitti (ama) varacalr halkr yok. ne diyorsun? Nereye varacalz anne? 'Okiil ata'mffi. Kegiden kalan o!la$. 8(X.

benim evime geldiler. alarak. Oturdulu denen yerine. Kanrkey onu g6rdiiliinde. sana diyeyim. Keseceli brgalr yok. yalvararak (gtiyle) dedi: (285) " Okiil ata'm. kagarak gelip vardrfrnda. bu kiitiiye vannayrnca. Kanrkey'e (Eiiyle) dedi: I i I li I t . bu diinyadan gdgtiiliinde. Abeke (ile) Kiibog. Abeke ile K0b0E. Yolda yiirtiytip gittifinde.I 6kiil Ata.294 / Manas Destanr (265) Kanm denen beyin oturuyor depilen yerine Eimdi vardikadrnlar. Kegiden kalan ofla[r. (270) O gogiip gitmiEtir." i t. gakacalr gakmalr yok. .kotiikul. Orada a$layrp dururken. 'kerege'mi kesti. (O'nun) g6giinii4 izinden koEtu(lar). kula[r. kesip atege attr. (275) Kanrkey onu yakaladr. (295) yrkrp atege attr. kotii kul beni alayrm diye geldi. kagrp (sana) veriyorum. hrzla oraya geliyordu. *:rzrl renkte. (290) Ben ktitiiye varmadrm. iki yaql* bir buzafr. ne yapacafrm bilemedi. 'garngarak'rmr ytktt. Karlm Bay'r tamdrlrnda. (annesinin) karmnda kalan kesik (300) i kargrdan kalan Manas'tan kalan' armafianr. geliyor(du) ona dolru. (280) 'Okiil ata'sr Kanm Bay.Karrm Bay. Batlr Manas(dr benim) erke$im. bayralr.

ana. Kamkey. ana. (310) senin bir beyin Manas'tan. Ete[i elek (gibi) oldu. Bakay. Kamkey gelip stiyledi: "Seldm vermek bende yok.Prof. evime seni alamam. dediydi. ana. krzrl renkli. Kanrkey geri geldi. hognut kalmrg gdnliim ondan. ana. elimden gekip aldr. iki yagl* bir buza[ryr. ana. giizelim! Manas'tan kalan goculunu ahp kagarak sen gelsen. deve giidtiyor. kutsahm. Bindigi au Ktik-golok. ana. Bay'rn ollu bu Bakay. pek gok deveyi yrlrp varmryu. Sulpu-kor'un baErnda. evine siiriip vardr. oyup bir sahverdi. Bakay'a varallm. ana. ana!" Btitiin gece boyunca yiiriidii. Kiik4olok'a binmigti Bakay. Okul Atam Kanm Bay. Baybige'ye ulagtr: (320) "Kurban oldu[um. Bu danamr sen tuttun. Aleyk$m almak sende yok. sol ktirefinin krkrdaSl ana. (325) sa$ kiirelinin krkrdalr. Bay'rn ollu Bakay'ln. biitiin giin boyunca yiir0dti. (330) yiirii. dediydi. ana. . (335) evinden gtkrp geldi. TUnceTGULENSOY I 85 (305) "Ey Karukey. ana. (340) Vanp gelen Bakay'r Kamkey gdriip yiineldi. yeni yelek (gibi) oldu. Dr. danamr sana veremem!" O*tit en Kanm Bay (315) krzrl (donlu) iki yaghk bir buzalryr elinden gekip aldr. Bakay. (sana) oturacak yer bulamam. Bakay.

botom. botom. ata. Manas'tan kalan armalam. ata?" i : (380) yakrna gelip duragiir. ayran gallcalayrp geleyim. hayvanlann hesabrm aldr. (355) yukan do!ru kaldudr. . Bakay. goculu gekip aldr. a[rp bir diigtii bu gbcuk. para hesabrm aldr. ikimiz kagrp geldik. atrn eyerini hazrrlayayrm. Kanrkey ile bu Qakan. botom. Bakay. O zaman (giiyle) dedin Karukey: "Abeke. Kiibtig k6tii kul.. efilip bir diigtii bu gocuk. Kamkey ile bu Qakan." 805. (350) Bay'rn o$u o Bakay. boto. botom. onlan kagrnp geleyim. atrmn bagmr gevirdi. Bakay. (annesinin) karmnda kalan kesik kulafr. ata? Ben gimdi ne yapanm. Bakay.m. hayvanlan' kagka' ya kangtrdr. (360) . \ (365) . bagmr koyun gibi kesmezsem! Karunl su gibi ddkmezsem! .kdtiikul. Bay'rn o$u bu Bakay her iigii de gelip alladr. Aqa$ dofru indhdi. Parayr kdlrda kaydetti. kargrdan kalan bayralr. Bakay. (370) Abeke (ile) KiiboE. mahn olsa talanda. Krg.296 / Manas Destam (345) kegiden kalan oflalt. yaytkta cryran yapaytm. Kanlkey'in elinden. o yerde durdu. qimdi gare ne olacak. bagrn olsa 6liimde. (375) Bay'rn ollu sen Bakay. ondan sonra yolu g6stereyim. boto: OkEama belirtmek igin kullamlan sdz.

anaslna apzlyla veriyor. Yayrkta ayran yaptl. onun yolunu gtistermem. Dr. O zaman (g(tyle) dedin Kantkey: "$imdi gire ne olacak. Azrk ttikeniverdi. (415) giinler boyu yiiriidii. $imdi bana gOstersene. yaklagtmp aldr. han goculu Kanlkey. Kara Nogay Camgrgr. eruapm diizdii. balam. Yiiriiyiip gelen kocakanmn . balasina gi$neyip veriyor. balam. (395) . Hazrlayrp verdili azr$r. (405) o (yavruyu) diiEiirtiip ti'ldiirmez mi? Kendisine nikAh krydrmaz mr? Ondan sonra gdre ne olur? Qamgrqr' run yolunu gdstermem. O zaman ne kadar giin oldu. (400) Camgrg'ya giden yolu." Bu Bakay bunu dedikten sonra. Kara Han'rn yolunu g6sterdikten sonra. kegiden kalan ollalr (annesinin) karmnda olan kesik kulafr. o zaman ne kadar gece oldu. Manas ile Camgrrgr.Prof. (410) Kara Han'a sen varsan! Kara Han'rn yolunu gOsteririm. ikisi de diiEmanhk besleyen kigi idi. Oz babacrlrn Kara Han. (390) yol aynmrna ahp geldi. TunceTGULENSOY I 2n (385) Han gocu$u Kanrkey. Bakay!" O zunan Gttyle) dedi bu Bakay: "Kara Nogay Camgtrgl. Bakay? Kara Nogay Camgrgt. balam. (420) han goculu Kamkey. geceler boyu yiiriidii. atrn eyerini hazrrladr. Camgrgt'ya varayrm.

botom. oranur er*leri (455) (460) iig yaErndaki koyunun yiireli gibi. (440) gocufuna gi[neyip verdi. elmalannr aldl. gimdi gdre ne olacak.i moragp gini. botom. Krrg. $imdi sa$hlr ne olacak... orada duran Ak TumEuk. yedinci giinii ulagrnz. koyu'kagka' inek (donu) gibi. ana.298 / Manas Destanr (425) (430) (435) kamr acrkrp gitti. kutsalrm."e" orada benim (geng) krzh[rmda. (gocuk) iki gun a$amaktan trkandr. hatun. babacrlm AkEagll. boya otu kazdrfirmtz yer idi." Han gocupu Kamkey. baybige: Birinci kadrn. ana. t I I I tiir: l) Bag kiiqe. o yere bir gitsek mi?" O zaman itoyle) dedi "baybige"w: "Kurban oldulum Kanrkey. bir zamarilar benim babacrErmrn ^' . gidelim. botom. altr giin sonra ulagrnz. i i. Eu yerden gabuk (gidersek). acele etmezsek annecelim. botom. (445) Kanrkey durup a$adr: "Kurban oldufum. $imdi bir yiir0yiiverdi.. ana. Krrg. benden nesini soruyorsun.'ri'ffi (450) \i . krlavuzluk et. bunun yolunu sen bilsen. ana. h h E. Vannca yerlegip kaldr.. ana. giiriintiyor mu bu yerden. annesine a$nyla (yemek) verdi..' x". ana. 2) Yayla otlafr 8fr. botom!" O yere vardr. gdzi. g6z(ti) mor€rnp gitmigti. o yerin elmalan. botom?" 0 zaman (g6yle) dedin Kamkey: "Sen birkag gtin dayansan. ana. O zaman (gttyle) dedi bu kocakan: "Kendisine kurban olaca$rm Kanrkey. botom." Iil J. botom. botom. 806. Ir I . botom.

hof. Dr. TuncerGULENSOY I Zw

(465)

eriklerini yedi,
trkabasa doydu,

(gerisini) heybesine koydu. Ondan sonra,

yiiriiyiiverdilinde

(470)

babasrmn AkEagrl (adk atr) ona yetigip vardr. Akgagrl'rn tistiinde

Kanlkey'in afabeyi
Solton

Kul

geldi.

(475)

Kagrp gelen Kamkey,

(onunla) kargrlagtr.

A[abeyi Solton Kul
Kanrkey'i tammadr. Apabey'i Solton Kul'u

(480)

kahrolasr Kamkey tammryor.

Kamkey'i giirdtfiinde, Solton Kul bunu sdyltiyor: "Yolcu olsan yol siiylerim,
gezgin olsan

mal stiylerim,

(485)

nereden gelip, nereye gidersin?"

O zaman (giiyle) dedi Kanrkey:
"Ben yolcuyum, yolcuyum, arnca, yolda yiiriiyiip geliyorum, amca,

yolu sorarak vanyorum, amca."

(490) Solton Kul a[asr (gtiyle)
"Bu Talas denilen yerde
gdlgede giizelli{i biiyiiyen,

dedi:

gdnlil ile yi{it olan,
begikte beline kadar

ag* yatan,

(495)

bey ogtu gibi salman,

dodmadanyatrp gupman, dogar do{maz (ayak ilstii) dikilen,

Yakup Bay'rn balasr, geng Manas adh (birisi) var idi,

(500)

sa! mr, esen mi?
Onun hakkrnda bir gey duydum mu?" Onun hakkrnda bir sdz duydu[unda, Kanrkey alabeyini taruyor. Kanrkey (o zaman gdyle) dedi:

300

/

Manas Destanr

(505) "Ey

alabeyim Solton Kul,

'
(510)

beni taruyor.musun?

Kara Han'mgocufu Kanrkey denen ben miyim?
Solton Kul sen misin? Kaplan (gibi) doSan Er Manas, bu diinyadan gtigtiikten sonra, yere yatmp gtimdiikten sonra,

Abeke (ile) Kobiig kotii kul, ' gamgarak' rmrSo8 ylkmlEtl,

(515)

yrkrp ategte yakmtgtr, ' Kere ge'ri8o9 kesmigti, kesip atege vermigti, kendisine gdre yalanct rezil, Ozbek'e g6re Sart rezil.

(520)

Talas'rn bagrm yangrn almrq,
bu ayalrm sel almrg. Kegiden kalan ollalt, anaslnrn karmnda kalan kesik kula$t,

mrzraktan kalan' c ele k\8lo

'

(525)

Manas'tan kalan 'belek'78rr
alarak kagrp geliyorum." Arka tistii diigtii Kanrkey, bayrhp yatrp kaldt.

Alasr Solton Kul,

(530)

tistiine basrp kaldt. ikisi adamakrlh giiriigiip
6z kardegini buldu, ahp evine geldi. Ahp evine geldifinde,

(535)

altr kanath miikellef ak obayr, Kara Han yaprp verdi. Kanlkey'in goculunu, Kamkey'e vermedi. Kara Han ahp baktr.

808 gamgarak igin bk. 802. 809 kerege igin bk. 803. 810 Krg. gelek: Bayrak. 8ll Krrg. belek: Hediye.

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

/

301

(510)

Kara Han ahp baktrnp, ala donlu hsrak saldtnp inceleme iEin halhnt toplayry, tepeleme hsrak kestirip, biltiln yurdu bir araya toplayrp,

(545)

iilkesine bir ziyafet Eekti.

Kantkey'in

gocu$una

adrru koyuversin deyip, orada toplanan en yaghlara, genglere baktr.

(550)

Geng

yilide baktr,

yilit

gocula baku. Qocuk yeri deqip bakh, admr koyuvermedi. Onlar (higbir) soz siiylemeden durdufunda,

(555) Ak boz atr var olmug.
Asa baston elinde, ak sakalh bir kigi,

Kara Han'rn 6niine, yaklagrp gelip durdu.

(560) Ak sakalh (giiyle) dedi:
"Bu goculun adrm,
toplanan halkrn bilmiyorsa, ben (onun) admt koyuvereyim,

(565)

ver goculunu elime!" Qoculu ahp geldi, kucalrna koyup aldr. O zaman (Eiiyle) dedi ak sakal: "Bel etrafinda dtlniince, bel gibi hnl sd{iit bitsn!

(570)

iglerini dost Tanrr kayrsrn! Ev etrafinda dOniince, ev gibi krzrl sdliit bitsin! Koca Krdlr dost olsun, bem, kegiden kalan oflak, bem,

(575) Manas'tan

kalan kesik kalakgr2,bem, mzraktan kalan bayrak8t3, b"*,

Manas'tan kalan belek,814 b"-,
kara kanh, sebath,

Han

Semetey bu olsun!

812. kesik kulak: Kug. gunak. 813. bayrak Kug. celek. 814. armafan: Krg. belek.

3@.

/

Manas Destanr

(580)

Btiytik babasmt tildilrsiin!
Kavgacl kesi[ kulak bu olsun! Begikte yatrp kaprgmaya haarlansm! Beg yaErnda oba ya$malasrn! Do$madan yatrp cesurluk taslasrn!

(585)

tine{nden815 diig.ryip grprnsm! On beEinde ok atsrn! On beqine bastr$rnda,
T

gok kalabahk halk toplansrn! Han Semetey bu olsun!

(590)

Ad veren ak sakal,
giizden kayboluverdi

Han Semetey biiyiidii,
kendi ayaklarryla yiiriidii. Kendi ayaklarryla yiiriidiikten sonra,

(595)

altmdan ayk atfi, giimiigten ' giik6'8r6 '!calga'dr8r7

.

Kara Han'rn gocufii,
Han Semetey olup hizmet etti. Kara Han gibi babasrnr,

-

(600)' $irkim

Bey davet etti toy verip. Biiyilk, ulu kiqiler ellenip oynadr.

Semetey ile gocuklar,
astk atrp oynadr. Kara Han toy yaprp igtilinde

(605)

akhndan grktr Semetey. Toyu tamamen dalrttrlrnda Semetey'i istedi. Semetey allayarak (giiyle) dedi:

"Ey babam, ay Kara Han,

(610)

bende kcitii ne gdrdiin?

Ay* atry oynadm"
yaya varsam yararh olmaz,

beni ata bindirsen!" O zaman giiyle dedi Kara Han:
815. tiinek: Ahcr kuElarrn oturdufu tiinek. 816. Krg. qiik6: Koyun ya da keginin agrlr. 817. Krrg. kalga-: (agrk oynarken) Biitiin oyunculann vurug aqlklarrnr almak ve oyuna kimin baqlayacalrnr tayin etmek igin onlan da[rtrp atmak (KS. II, 388).

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY/ 303

(615) "Ey

Semetey, biricifim, niye allayrp duruyonun? Seni ata bindireyim, ata bindirip siireyim!" Alnn kagh baktrsts gocuk eyerini Yorga ytiriiy ei iauant eyerleni, Semetev'i bindirdi. "Erksle 'Fi*ar;&2o gibi gdztii Sarr Tasl
Semetey'e arkadaq verdi.

(620) Kara Han ahp eetirdi.

(625) 'QdEdk' gibi gdzlii San Tas, ' goculu yedekleyip aldr.
Semetey durup (giiyle) dedi: * QdEbk qibri Stizlii San Tas, girkin,ETl y u I a r rmt"" koyuver, girkin,

(630)

benim babam o olsa, girkin, kendisiyle almaz mr, girkin? Kara Han babam de$il, girkin." Fulayrp aldr yulan, kopanp al& dizginis23 Hrzla kogup bafrdr, bagrm gevirdi. San Tas gimdi Kara

(635)

erilin

Bay'n

/

evine doSru vardr.

'QdEdk'gibi giizlU San Tas,

(640)

Kara Han'a ulagtr vanp gelip (gtiyle) dedi:

"Ey hamm, ey Kara Han, goculun ile yok ol! Rrlayarak aldr yulan,

(645)

silkip aldr dizgini,
gidip kaldr o goculun, hrzla kogup bafrrdr,

eri$in baqrm yere dogru e!di,
evine dtindi.i bu gocufun.'

Krg. aytrmag.

3(X

/

Manas Destam

(650) Kara

Han korkup kaldt. Kara Han at bipdi, vanp evine geldi.
Yiiriiytip giden goculu
yakalasa da olmadr.

(655)

Kara Han'm baybigesi yakalasa da olmadr. Kaz boyunlu Kanun-Can, Ku[u boyunlu Kubul-Can,
yakalasa da olmadr. Dayrsr824 Solton Kul, yakalasa da olmadr. Han goculu Kanrkey o zaman gelip yakaladt.

(660)

Yakalasa da Kanrkey,

.

(665) Semetey

kesik kulak bunu sdyliiyor:

"Han gocu$u Kanrkey, dotol825
Kibirden uzak dur, dolo! Ben halkrmr dzledim, dolo! Ben iilkemi tidedim, dolo!

(670) '

Benim biiytik babacr[rm Yakup Bay, dolo, tiz biiyiik babacrfrm Manas Han,dolo, Abeke, Kiibiig iki amcam, dolo, ben halkrma varacaErm, dolo,

biiytik

babam rn uk

jiiriik

otr826,

(675)

ahp bir bineyim, dolo, biiyiik babamm ak savag gdmlegirisn,dolo,

ahverip bir giyeyim, dolo,
ben halkrma varaca[tm, dolo, ben yurduma varacaltm, dolo!"

(680)

O zaman (Eityle) dedin Kanrkey:

"sevgili Semetey, botom,
'

B o rtko'828 rr;y"tin UaEnnda, botom

'

gvtmtal'Lzn

ruy

onsrrtrnda, botom,

sen nasrl vanrsrn, botom? 824. dayr Krg. tay ake. 825. Krg. dolo: Hamm, kadrn. 826. yiiriik at: Krrg. tulpar. 827. sava5 giimleSi (srk ipekten yaprlrr): Krrg. olpok. 828. Kug. bortko: GttEiisteki yumugak tiiy. 829. Krg. grrrmtal: Yeni dolan yavrunun viicudundaki tiiy; civcivlerin teleEi (KS.I, 272).

Prof. Dr. Tuncer GULENSOY

/

305

(685)

Han gocufu Kanrkey

Kara Han'a
'

vardr.

B o s o g o'ht83o boz gadrra

do!ruca vanp girdi,

Kara Han'a (fiiyle) (690) "Kegiden kalan bu oflak,
babasr

dedi:

anne tarafindan kalan bu kesik kara kanh, sebath,
.

kulak,

Han Semetey, bir tanem, halkrru bilip kahyor,

(695)

yurdunubilipkahyor.

Ak ytiriik atmr soruyorum, ak savaE giimle[ini soruyorum,
ben hal*:rma varacalrm, diyor, ben yurduma ulagacalrm, diyor."

(700)

Kara Han balasr
ak yiiriik afinr verdi,

ak savaE giimlefini verdi.
Han gocufu

Kanlkey,

(onlan) ahp getirip (Semetey'e) verdi.

(705)
,

Semetey yemek

yedi,
"832,

,

o gece konakladr. Sabahleyin yola grktr.
'

K i)nEi)tilk' ten83r' tiigg iiliik'

yamna ahp geldi

Kanrkey.

(710)

Han gocufu Kamkey, Semetey'e (gtiyle) dedi: "Bu Talas'rn iginde

Sulpu-Kor'un bagrnda
deve
gijrdid;p

duruyor,

(715)

Bay'rn ollu Bakay var,
O Bakay'a seldm siiyle!

Alnndan

^iral,833 mendil armafan giinderiyorum Bikay'a, ey balam, ey Semetey

iElemeti

830. Krg. bosogo: Kapr gergevesi, egik. 831. Krg. kiingiiliik Bir giiniin uzunlufu. 832. Krrg. tiiggfliik: Sabahtan tifleye kadar ytir0mekle ketedilecek mesafe. 833. Krg. ketegin: Bag Ortiisii, iqlemeli mendil.

botom" Deve anasr. Gidip vanp yattrlar. Bu Talas'm iginde. ondan bir Eey bildin mi balam. yamna sarkrp yr$rldr: (755) "Sevgili Semetey. ata. . Kanrkey denilen biri vardr. "Aleykiimselim geng gocuk." Bay'm ollu Bakay Han kucaklaytp. Bay'rn ollu Bakay Han deve giidiip duruyor. Semetey grkrp gitti. Semetey durup (96yle) dedi: (735) "Esseldmdan seldmiinaleykiim Ak sakal ata" . Kamkey denen kadrmmz alnn iglemeli mendil. ahp gelip bofazlayayrm.' Geceler boyunca yiiriidii. Bu Bakay'r gtirdiiliinde. sevgili digi deve. balam! Nereden grkrp geliyorsun. botom. Kara Han'rn krzr. Bakay'r ahp geliyorum. botom. Han goculu Kantkey. (740). balam. balam. Talas'tn bagrnda Ug Kogoy'a elilerek girip vardt. Oradan grkrp geliyorum. balam?" "Balam suyun bagrndan.306 / Manas Destanr (720) Bakay'm sijziinden gftmaYm! Bakay'm sOziinii dinlemeniz gok iyi olur!" Kanrkey evb dOndti. " Kara Han'rn ilinden."" tt "O Kara Han'dan sen grktrysan. ata. Manas'rn ollu Semetey."" (745) Semetey durup (Etiyle) dedi: "Onun hakkrnda bir qey bilmedim. (725) giinler boyunca yiiriidii. (750) mendil vermig armafan. sevgili digi deveyi. ata. deve anast. balam. (730) Sulpu-Kor'unbaqmda.

" Manas'rn o$lu Semetey. ben varayrm yalnrzca. bu Manas'rn gocu[u. botom. miijde. (765) Abeke (ile) Kiibiig ben siiriip giderim. Tannsrmn yolunda. onu buraya getiriniz. dOndf geldi evine. Yakup. Yakup. yanan ategini siindiiriin !" Kaprda duran bu Bakay bu siizii duydu. kttttiye. Bay'rn oflu bu Bakay. . botom. Yakup. (780) Han Semetey gelmiE. - (775) gidenin gelmig. Dr. buradan sahp vardr. botom. Yakup Bay'a geldi: "A mtijde. kaprya grktr.Prof. bu yerde durup bekle. O zaman (lttyle) dedin Bakay Han: "Manas'ln ollu Semetey. Abeke (ve) Kiibiig iigii sohbet edip siiylegti. TunceTGULENSOY I W (760) ' ahp geldi bu Bakay. mtijde. a$uyu srvayrp siiriiniiz. Porselen fincamn dibine. (795) Bu Manas'rn goculu Semetey'i tildiiriin. Yakup!" Yakup Bay durup sordu: * Nerede duruyor bu gocuk? Alm gelin gocugul" Bay'rn ollu bu Bakay. Yakup. botom. (790) Yakup Bay o$luna: "Ak heybedeki a{ulan. gedilin dolmug. Yakup. Yakup. ahp gelip bolazladr. Evin iginde Yakup. botom. a mtijde. (785) dinleyip durdu. (770) o yerde kaldr.

botom. Semetey'e sundu. ite gdttiriip verecelim. kara giice hrgkrra hrgkna alladt. Allaytp allayrp durdufunda. botom. Yakup Bay (piytleyi) altp igmedi. Yakup Bay'rn evine ulagrp geldi. kaprdan girip geldi. botom!" (815) Ulu atasr Yakup Bay. Gdzii. kuyrulu morarmr$ biiyiik erkek it. (825) O zaman (*tyle) dedin Semetey: "Senin igmedilin arakr. Yakup? bu arakr igmeyecefim. seni iildiirecek oldu. (805) porselenfincan dibine. Yakup!" (830) (Arakryr) ite gtitiiriip verdi. (810) Yakup'a (doEru) siiriiverdi. botom. ben igecek miyim.308 / Manas Destaru (800) Duyup (atrm) stiriiverdi. botom. altm talrrrn iistiinde oturan Yakup Bay'r diiqtinden gelip tepti. (820) Manas'm oflu Semetey bu elinden aldr. girdi: "Esseldmiinaleykiim Yakup Bay. arakryr koklayrp igti. Semetey'e vprdt: "sevgili Senietey. dikerek iiliip kaldr. Yakup Bay'a ikram etti. (igtikten sonra) dOrt aya[rnr gtikyiiziine (835) . arah saktn igmeyin. afu srvayacak oldu. botom. taE piydleyekoydu. . botom. Oradan kalktr Semetey. Yakup. Yakup Bay biiyiik baban. ata!" "Aleykiimseldm Semetey. Yakup. botom!" Semetey ata bindi. Yakup Bay'a sen varsan.

837. . Abeke'ye vardr: ata binip "Gidenim gelip kalmrgtrr. bu gidigatr sriyleme deyip. kiuhksrz. Bay'rn ollu bu Bakay dttntp (ahnt siiriiverdi. Bay'rn ollu bu Bakay (855) siirdii.834 kegiden kalan o$lagt. Krg. O zaman (qiiyle) dedi Semetey: *Yilrii Bakay Ata." (865) ' Akrlsrz dolan Ktib0g'ii. (875) budakh srnt ile vurdu. askisinEr: Krs. Kue. (870) 'krl torko'yuB7 giydirdi. arka iistii (dUgup) gitti. Ben Abeke (ve) Kiibtig'e (850) ikisine vanp geleyim!" Han goculu Semetey. ala bakin. ash nn{t"-" ile Bakay'm bagma vurarak yardr. . qunak: KesiFfritat. Akilh dolan Abeke. . Dr." O zaman (giiyle) dedin Semetey: 834. atrmn baErm burda. Abeke'ye gideliml" (845) O zaman cevap verdi Bakay: " Seugili Semetey. kdtil sdz sdyleme. "Sevgili Semetey.836.Prof." deyip.. botom. __ kursakta kalan' guna$r'6J) Han Semetey bir tanem. 835. 836. akilsrz dolan KiibtiE'ti. mrzraktan kalan bayrapt. hedive. belek: ArmaEan. TunceTGULENSOY/ 309 (840) Biiyiikbabasr Yakup bay. botom. qimdi ulagrp geldi. botom. atmtn bagrnr buradur. (sen) bu yerde duradur. o yerde durdu. KrE. akrlh dolan Abeke ' hl torko' yu 6rttindti. (360) Manas'tan kalan belerti. krl-torko-: Bir tiir ipekli kumag.

beybabamn ak lnnler i. Bakay. I. orada duran (o) olacak. [tin bagr genig olan] strh Modol eyeri. Abeke (ve) Ktibiig. kiitii kul. ' Ak albars' ile iyilegtiririm!" (885) Bu Bakay ile Semetey. Krg. 841 . ak olpok: Srk ipeklen yaprlan ve savaf gtimle[i yerini tutan giyim. eve geldi$inde girip sel6m verdi: (890) "Esseldmdan selimiin aleykiim. botom. (905) Manas'rn eyeri (o) olacak. 840. IQrg. botom. buurul: Kang* krr (at donu). 199). iki a[am!" "Aleykiimden aleykiimselAm. Han Semetey'e sdyledi: "Sevgili Semetey. botom. 839. Oradan vanp Semetey.310 / Manas Destanr (880) "Bay'rn tek oflu sen Bakay. taylan ve buzalrlan ballamak igin hizmet eden ip (KS. (910) ' orada duran (o) olacak. botom. (yere) y[tltp kal&. ake. beybabamn' Tay839 Buu*/'um. Abeke (ile) KdbdE. budakh snk ile vurduysa. ake. senin bagma Bakay. orada duran (o) olacak. Hepsini igip doydu. beybabamn 'ak olpok'u\38. (900) ' arakr (igip) sarhoE oldu. Abeke (ile) bu KiibtiE arakryr verdi. cele: Uglan iki kazrla ba$anarak gerilen. botom. Bakay grkrp geldi. botom. Han Manas'rn goculu. botom. Krg. botom. 838. botom!" (8i5) Girip gelip oturdu. . botorn. bu 'cele'nin84l bagrndu. onlann bagmt ben. botom. tay: iki yagrna basan tay. beybabamn boz kesesi. Simdi siiriip vardr. botom. Han Semetey.

anam. Biiytikbabanrn (atr) Ak Kula. anam. Kara Han'a sOyledi. geri geldi$inde al! dedi. onu kurup verdi. (950) yetmig deveye geyiz yiidr-leyip. Tuncer GULENSOY / 3l I (915) biiyiikbabamn Ak Kula'sma. Dr. Yarayacak biitiln techizatmt. Ben halkrma gidecefim. Tay Buural'a binip aldr. gakan: Kiiqiik (KS." Bakay bunu dedikten sonra.I. ollunun s6zti bitti. (935) Abeke (ile) Kiib0g iki alam bu babanrn vasiyeti deyip onlann hepsiii o verdi. en iyi erke[e baktmyor. mesut Semetey gimdi siirdti." (945) Han gocupu Kanrkey. kiigiik go'ro Tas Maymat (940) yeni kazanr tez kaynat. ol!" (930) gece boyunca siirdii. kiigiik goro Tas Maymat o bakryor. . Kamkey'in babasr alumE deveye akga yiikleyip. Ak Tulpar'r yedeline aldr: "Bay'ln ollu Bakay Han. Kanrkey ile ba' galan'842. ben yurduma gidece$im.Prof. Tay Buurul'u bana verdi. alfi kansth m[ikellef beyaz oba. Kanrkey'e vardr: "Biiyiikbabamn (atr) Tay Buurul'u. Krg. (925) Sa! ve selimet olup dur! Ozlemeden mutlu bakrp dur! Sa!-esen Bakay.245). kalkrp geldi Semetey. (920) Dedilini vanp aldq geri bakrp siirdii. Manas'rn o$lu Semetey 842. giin boyunca siirdii.

sa! sAlim oldun mu." O yerden giigtti. Bakay. 'AIu onbin'liliH miifreze geliyor. . Bakay'a durup (giiyle) dedi: "Sa! seldmet aldun mu. U9 dtirt giin otmug idi. (970) kursakta kalan. sevgili adrndan.312 / Manas Destanr (955) grlgtip gelip vardr. tath sdzlerle avufarak geldi. Han Semetey geng gocuk. bagrndan diindii. Manas'rn ollu Semetey. . (985) Abeke (ile) KdbitO k6rii kul. Bakay. Bakay. (990) Tay Buurul'a biniyor. altr san. Bakay. vanp gelip indi. kegiden kalan o!la!rm. 'yedi onbin'lik miifreze geliyor. Tay Buurul denen (at) aksadr. Manas'm han karargdhl kurdu[u yerine Manas'rn ollu Semetey gadmm dikip kurdu. Bakay. Bakay. Yakup Hanll Qiiy'iin varmadr. Bakay. miifrezeyi kurup toplamrg. (960) Han goculu Kamkey. hilil: Krg. Bakay. (965) aldandrlrm bildi.i onu alayrm deyip gelmig. camn srkrlmadan sdlimen siirdtin mii. (980) Kendiyerindedurdulu ' tiful' i843 alttn tufigeliyor.gunak'rm. Han balasr Kanlkey. Bakay'rn yattrlr yerine. evden grkrp aldr. Tay Buurul'un. bindi$i atm 843. dalgalanan tuf geliyor. alu on bin: Krg. sevdi[im Oziinden. aygrk. 844. Bakay? Hasret gekmeden mutluluk siirdiin mii.

(1010) Kanrkey'in hayal meyal gOrtindiilii yer." Kamkey bunu sdyledi[inde. 850. KrrE. bu nedir? (1000) O zaman (s6vle) dedin Semetey: " 'Qarngarak'r*849 yrktrlr yer. II. hepsini daE gibi yrfdr. kadoo: Pergin givisi. tist uglanyla tutulan. 845. Kus. Semetey'in goculu (1020) annesini attan kaldrdr. TuncerG'ULENSAY I 313 (995) tin ayalrm biikiip baktr.Prof. biiyij&-' tiindiik' ten' lcadoo' kalan yer. Manas Han'rn rildiiEii yer. gimdi savaga grktr.802. ' Kerege'ni65u kestili yer (1005) kesip ategte yaktr$r yer.-ma'Yluu : YaEh. Semetey'in dkstiz kaldrll yer. eneke: Annecik. Krr!. 77 846. 'Kak Telki'ye atlayrp bindi: (1015) "Han Semetey ollumu sava$a yalmz grkarmayaylm. tiindiik: Ofu'nn. 852. umbtz-' ile gekip aldr. Kendim bir tarafrndan girip giiglii bir vuru$ yapayrm!" dedi. Krrg. ral'lann tf. u7. llrg. 849 cam"sark icin bk. 'Ii*on'852 virdu[u kutlu yer. 851. Elbiselerini ev gibi yrfdr. " AnnecikW. ateqtg_yaktllr yer. KlrE.kere=ee iciri bk. Qakan'm azap gektili yer. Kiigiiliip duran biiyiikanne.. ceyldn vurdufiu '^oyll'851 yrr. 803. yukandaki ahgap dairesi (KS. g0ziip giinderir. Manas Han'rn brdyi*. iskek: Crm6rz. 'kerege'ye balladr. .' tiindiik' i bnyitk' t iind iik' irnus p e r E i n g iv i s iM bacalrna girip gitmigti. Manas'rn ollu Semetey. salar diye biiyiikannesi Qakan'r (1025) onu da ba$ayrp koydu. Dr. M?. kur'an: VahgT bir hayvan adr. 6 . yrkrp.' 848.

hangi yerimi sen k0tti buldun. dokunmayayrm dese. onlan yakalayrp aldr. eve adam gOnderdi: "Kanlkey ile Qakan'r (1040) 'kerege'den gtiztp al!" . Yakup. bir etefimi sen agtrn. Abeke (ile) Kiibtig kdtiikullan. Tdr0miin yemelini versene! Bagrmdan haram diiqsene! Tdrti'miin yemelini versene! (1050) Araka adam koysana! Peygamberin hrzla yiiriidiilii yolu Yakup'un tek oflunun. Han gocufu Kanlkey ak hangeri aldr. Eve gelip indi. Yakup. yllcp ate$te yakmlgsln. (1045) Abeke (ile) KiibtiE'e vardr: "Abeke (ile) Koboq kdtii kul. Manas'r kargrlayan eli bu.314 / Manas Destam (1030) Abeke (ile) KiibiiE ktifiisiinti. (1060) bacafrnr but gibi kesti. (1035) srk ormarun igine. Bu ormamn igine. tigiinii de getidp koydu. Altmrgrndaki Qakan'rn. benim bir ollum Manas Han. Yakup Bay'rn bagma (1065) bir oturup aldr: "Bir ete$imi yel agtr. yapsana! ( bu. 'kerege'mi kesmigsin. . onu yakalayrp aldr. Sulpu-Kord'un igine. kesip ategte yakmrEsrn!" Elini el gibi kesti. Yakup. Biiyiik babasr Yakup Bay. Yakup. ahp gelip kogturdu. bir tildiirtp brraktr. 1055)' Qamgarak' rmr yrkmrEsrn.

(1075) "$imdi gtilsiim soludu." **d3 (ALTTNCT BOLUMUN SONU) . diyor.rof.t. Yakup. baca[rm but gibi kesti. elini koyun gibi kesti. demig. Cennete diirtiip gOnderecek mi. Yakup. deyip. Dr. Tuncer GULENSOY/ 315 (1070) o cehenneme gdnderecek mi. "Ben Allah'ardzryrm. Yakup Abeke (ile) KiibtiE kiittiyii. diyor. ben Allah'a rAzryrm." Bir ig gekip koydu.

.

853.qorom. tuyla-: Srgramak. BOLUM SEMETEY (l) (5) O Semetey 'yaE'oldu. gorom. Kiiygiin tokuy. . tiinele konmayrp oynadr. bir aygrra. Onbeginde diiqman yendi. kogalm! Ozleyip san$rna binelim! Srgrayrp savag atrna binelim! Altrn-emel ile Kiiriink0y (15) Qorom onlan gtiren var mr? . krk goroya baE oldu. Dolmadan yatrp'tuyladl853. Kuil Yar. (10) At semirip giiz oldu. gorom! Ak Borglk'a yiikleyin. gorom. Oniigiinde ok attr. Han babasmdan kalan.VII.onlan giiren var mr? $emey Kala. gorom! G dk E a&r r toplayrn. tiiz: Do!ru. Kug. t6rdm. er semirip 'tiiz'854oldu: "Atla ahm. altmq geng krsrak. 854. zurnagahp iittiirtin. gorom! 'Ker€ney' gererek galm. gorom! Ak g adr r toplaym. oakrldan boE oldu. hayvan yeri hazrlayrp siiriin. gorom ! (30) Gtik Borg*'ayiikleyin. diizenli. onu giiren var mr? (25) Bugiinkii giin iyi gtin. kr9 atrnak. Ku-sere. Krg. Ona goro (giiyle) dedi: "Sevgili ay rgrfrm. (20) onlan gdren var mr? Tag mezar gibi kabiri onu g0ren var mr? TaE-aklr'm kuru tarla.

ttirtim. Birbirine siiylegip (giiyle dediler): "Ak Baltar ollu insandan daha Qubak'tm. (55) Btirii'ntinollu Btiriig'iim. Gegidi ytiksekteki daflara. giivercin gibi bahadrlar yafmalayrp gtinliimiizii basmrqrz. O[ulu Semetey'in atmr eyerledik. tiiriim. dniimiiz altmrg (kigiye) bedeliz. gimdi (atlan) yiikleyelim. azr diqlerini gtcrdahp. (45) bry*lannt sivriltip. ttirOm. (diiqman ardrnda) kogaltm. uygun olur. Yorga atr rahvan salmrqrz. (70) dtiniip cevabrm sdylemeyen. yatan koyunu uYandrrmaz. . tOrdm. Tath dilli Acrbay. bizi siiriip gtitiiriip iildiiriir." (50) Orada duran krrk goro toplamp grktr evinden. iyi yakrn dostum. akrlhca olur. tdrOm. (65) Altmrga grkrncaya kadar. tiiriim. l<ara lcanh. Kanggay'dan yrlkr almrgrz. Yetmiqe grkmcaya kadar. Saldrrganla ddnmeyen. ttirdm. (60) Krkkigininbaqr Krrgrn Qal. kargagayr ig yapm4tz. Ttilgdgii ile Tiiliik'tim. arkamrz altmrq (kigiYe) bedeliz. . gdk bitli kesik kulak bu Semetey. Ozleyip' sargil' a binmigiz. 'Qft'a|ag'rm biitiin gorolara taksim edenim. (40) saksa[an gibi bahadrlar yalmalaytp kederimizi dafttmtEtz.318 / Manas Destanr (35) eskiden baban Manas'lnzamanlnda. tdnim. bahadrrlan iildiirecefiz. atrm aksak yiiriidiilii zaman sallam nal takrverenim. babasr Manas'rn attnt eYerledik.

yilitlik (80) kefen bezine grrelim. yedi giin oldu. iizlemle' sargil' abinelim. Semetey'e haber geldi: "Giimiig sikke (ile) kiirkleri sagtr. Krg. mirasmdan aynlmayaca$rm. dniindeki yere duradur. tulu boyun topgulap. krrk gorom Eimdi kagtr. yel gibi gegtifinde.Prof. buudan : Yi. cogkun akan sulara siiriip gtitiirerek iildtiriir. Tuncer GULENSOY / 319 (75) YaEhhk gattrlrnda. atmrn bangmr buradur. Sargtr'a sefere glk4lqr. ahp gelen Tay Buurul (100) Onu yolundan gevirmeyecqEim. 855. yakrn dostum.iriik at. (90) babamdan miras kalan. Almambet'im. bir Tann'dan yaratrlmrqrm. gimdi sana diinmeyecefim. Babamdan kalan mirasm attan gtinlii kaldr mr? giyimden giinlii kaldr mr? (95) Ey Kanrkey anacrlrm. elbiselerini diifmeleyip: Krrg. O zaman (l6yle) dedi Semetey: "AleykiimselAm ak sakalh (ll0) krk goro hepinize. Krgm Qal. Oliim atma binelim. gimdi yetigerek vardr. 856." E t b i s e I e r i ni dii liiml ey ip6t o kagarak giden krk goroyu Semetey gimdi kovaladr. tagtan akan bulafrm. yaqhm. . Dr. Kagrp vardrlr yolunda (105) Manas'rn ollu Semetey. Srgrayrp 'yiirilk at'aur) binelim gizlenerek sefere siirelim!" (85) Krk goro gimdi (at) siirdii. bagak hlgtft gibi mtzraklan dalgalandrnp.

. duradur! atrmn bagrm buradur! bir yana elilmeden siiriiP Qoronun dniine do$ru git!" (135) Han SemeteY saldr. baba olup btiYiiten. Krg. (120) ben babadan'ya$'857 kaldrm. kumar oynayarak utmuguz. yetmiE kunduz (ile) bin giimiiq sikkeyi. Cerken'den altP Yutmuguz. dur gorom. (140) siiriip giderek kaldt. altmrg kunduz (ile) bin gilmliE sitfteyi858 (125) Arka'dan altp Yutmuguz. (130) frkir deliEtirip YatmrErz. attan inip kaldr. gorom. an diglerini grcudatrp at tiliimiine u dra yasrn. kumar oynayarak utrnuEuz. gorom. krk goroya ba$rdt: (145) "Dur gorom. .gorom.gorom. Ug-Kogoy ile Talas't. saksa$an gibi gevik. durunuz! Sevgili' koy gdgk6'. Yukansr TaEken.320 / Manas Destam (115) Attan giinliin kaldr mr gorom? Kiirkten gitnlii! kaldr mr gorom? Agtan gOnliin kaldr mr gorom? Anne oluP iilreten. Krrg. ben akrldan boE kaldm. Semetey atrna bindi. Tay Buurul gibi yiiriik on85e peginden gekti. durup kaldt Semetey. Durmadt gorolar. cambr: Giimiiq sikke. Krrg. Tam tiniine geldilinde. yaE: Geng. kiiliik: Ytirtik at.gorom. agalrst Talas. 857. gorom. 859. 858.

Tuncer GULENSOY / 321 (150) btytHannt dikry. azr diglerini grcrdatrp at dliimiine gel&. 862. ay balka: Topuz. 864. boynuna mendilini ba$adr. Krg. arka boynunu knp saldr. uraan ga!rr-: SavaE narasr atmak.ffi I Q e gedek'm862 kry-"r. 861 . Semetey eve geldi. Krg. kdknar mrzradr yere devirdi. yarma: Yararak kopanlmrg (uzun) grra. Semetey gibi bafrdr. krk goroyu kagudr 'Ay balka'Ks ile vurdu. kryma: Qarprk kesilmiq. er dlilrniine u[rayasn! Dur gorom. (165) Ata bindi srgrayrp. giysilerini yalmalayrp aldr. Bryrklannr diklegtirip. . Krg. (160) Bagmr riiqvet verdi. (170) 'dtigman kagtr!' diye bairrdr. Manas gibi' uraan'ge galrrdr. Krg. gorolar g6ziinii gevirmedi. Semetey krrk gorosunu krdr. (180) er tiliimiine geldi. ucu keskin. Han goculu Semetey tifkelendi durdu. Dr.I I I hof. gegedek: Kdknar dah. atrm siiriip aldr. (175) O zaman kagan goronun. 865. 860.863 balta& Eelik. ' ' Karagay' n86o y""-"rr. karagay: Ktiknar. durunuz! Annecilim gibi Kanrkey. Attan indi Semetey.. krrk qoro (at) striip gitti. 863. (155) 'tipti' gorcm senden aynlmayayrm!" Krrk Eoro ata bindi.

. gevredeki hallam topladr. her yalmzhk baqrmda. asil at: Krs. Kill avuglayry do lan gocl. Manas'rn oflu SemeteY. yamna altp. at topladtm. Allahu Taal6 Kudret. bir gocuk kan avuglaytp doddu. Isstk-Kiil Kanrkey'i gsbi et suyu yapn. attan yere indifinde iki kadrn dolurdu. imece igin halkrm topladr. yalnz neden yarattm baErmr? Neden almadrn yaElml? (200) Yalmzh$rm yiiztinden (205) asil atllr-866^tgpladrm. Sevincinden Semetey (195) o zaman durup (96yle) dedi: "Babadan altr tane olmadtm. 867. yiiriik at: Krg. benekli hsrak kesti. bir kardeg gibisi olmadr. (215) 'Qeg' tepesi gibi et yt[dt. Yalmz neden yarattrn baqrmr? Anadan ikiz olmadrm. yiiri)katel gibisi olmadr.32 I Manas Destant (185) Act Bay'm kadrnt hAmile kalmrg*' Almambet'in kadrm (190) himile kalmq. her yalnrzhk bagrmda. halkrna ziyAfet qekti. halkrm bir araya getirdi. arsrmak. bir en biiyiik arzum uludur (210) Tanrr'ya.tla 866. Fuudan. Yalmzhfrn yiiztinden. emgegniemdirip aldr. yilit topladrm. Qocuga ad koydurayrm deyip." Alru yilduh aktmah geng ktsrak kesti. er topladrm. Yeni do[an bu iki bala ile (220) siitl<arde$ olup alayrm deyip. Bir gocuk kiil avuglayry doddu.

yardrmcr Tanrl yir olmuq. bel gibi hzrl sddilt bitrni$. diiqmam ikisi kovaladr. aynlmayrp durdu bu goro. Tuncer GULENSOY / 323 (225) 'Kiil Qoro' (adrm) koydu. birlikte durdu bu goro. Melekli camnda. (230) kuru daldan yay yaptt. kak eden kargakoymadr. ikisi de altr gtnde baba deyip. Hergeyi gok verince. 'giy' otundan ok yapfi. Yardrm vakti geldilinde.den kuzgun koymadl Ergenlik gafrna erdifinde. evde yatrp beyoldu halkrm yiinetip han oldu. at yelesini gekip biiyiida. (250) verici Tann ydr olmug. (245) Nez6ketlicanrnda. batv g*tt. niye dzleyip oturdun? Q60D akhna ne dtigtii? Bir gey mi bildin"!" O zaman (Edyle) dedin Semetey: !'Sevgili Kan Qoro. kuk e. Dr. Beli dOniiverince.Prof. itisi 1oe. (240) Semetey gibi kesik kulalr. (235) Daviyr ikisi davAladr. Kan avug layry do ! an grcula 'Kan Qoro' (adrn0 koydu. tepe gibi krzrl siiliit bitrni$. ikisi de iki gtinde anne deyip. Han gocufu (255) Semetey evde oturdu dzleyip. Qorolar durup siiyledi: "Sevgili kesik kuladm. Han Manas'rn goculu. beri gelsene yamma! . verilecek zamanl geldifinde.

Akrn'rn krzr Ay Qtiriik 6len cant dirilttr. Qoro. ktiy: Krg. birisi Kiik Qebig'ine bindi. ya elim ile alaca[rm. gafak siiktiifiinde: Krrg. kumazl*: Krrg. dag kogu: Kng. Krg. Akrn'rn86e lozr Ay Qtiriik (bir) kadrndan usta imig. gafak sriktiiliinde (295) Kiil Qoro ile Kan Qoro evden grkp geldi. Tay Buurul gibi ytiriik ah 868. keret. Birisi Kiik Btirii'stine bindi. dnceden gdriig yetenegfT2 var imig. ya diigmanhk ile alacafrm!" T erazi yldrzr grkfl frnda. (harikulide bir tarzda) dnceden gdriiq yetenefi: Krg. taff sararrp atkanda. (280) Kiikgii'niin o$lu Umiitiiy. 872. 871. akrn: g6ir. 869. &73. koyg7o (igine) g*maz nazh imig. biriniz Kiik Btirti'ye bininiz! Tay Buurul gibi yiiriik bana ahp veriniz! atr Akrn'a dolru siirece[im.324 / Manas Destanr (265) Canrm. kulalrm kesip saldtltnda. ayrl. 'Terazi yildtzr' grktrlrnda (285) Eafak sdkfipiinde8?3. kekselik. 870. Akn'rn krzr Ay Qdrdk'iin (275) kumazhlr87l var imiq. argunak. SdnmilS ateEi yeniden tututturur. Akrn Han'a varaca[rm. sevgilim Kiil Qoro. gdk gubuklu tiifek aldrpnda (270) o zaman duyup kalmqtrm. Ay Qiiriik'iin giiveyi. birin2 Ktik Qebig'ebininiz! Qoro. . beri gelsene ydnrma! Da! kogu86 yakalayrp aldlgrnda. (290) Akn'rnkra Ay qdriik'ii.

gorom! (315) Alan'nkrzr Ay Qiir0k. (305) yabancr devlete ulaqh. TuncerGULENSOy I 325 (300) yedefine alarak gelmig. (335) Akrn'a vardr. Dr. Krg. gorom! Ay Qiirtik'e dofru salakoy. Halkn hepsi dinlenmeye yafinca. halkrn hepsi dinlenmeye yatrnca. oyunda baga gegendir. o' * ' lekk)rti' gibi titreyip ' kiigiibiit' gibi baEmp (325) Ay Qtir0k bir oyunda Ay Q6r0k'e varakoy. gorom! gorom! Sametey kesik kulak geldi deyip (330) Ay Qiirdk'tin kulalrna salakoy. ata binip aldr.hof. Ata binip alakoy. siirendir. onu galndr Semetey: (310) "Gtin rylr Kiil Qoro'm. (320) alaca vanp kalandrr. krk yiliti baEgr ahp. ata binip alakoy. Alacakaranhk girip. giin batmca. peri garpmrg gibi (bir parga) sahmp. gtn batlnca. Akrn'a do!ru saldr. ' kituldrii' gibi tireyip 874. E$encede olan Ay Qtiriik. Han Semetey kesik kula$r Akrn'a do!ru siirdii. Alacakaranhk girip. halkm arasma varakoy. gorom!" iyi dofan Kiil Qoro ata binip aldr. Akrn Han'a vardr. . tath dilli. girin stizlti iyi dolan Kiil Qoro. ktd0rii: Tilkiden bir parga btiyiik olan bir yabani hayvan. otuz km ref6katgr ahp. Akrn'rn krzr Ay Qiiriik. Veresi giyimini bele kadar agrp. giin batrnca. Alacakaranhk girip. .' Ay Qiir0k'e vardr.

Atrnt evine do!ru siirdii. (350) atr yedele aldt. mayluu et. O zaman geldin Kiil Qoro. Semetey ke'sik kulak geldi deYiP. Ay Qtiriik (345) Semetey kesik kulak aldr. Ktik Qebig gibi yiirtk atm arkasmdan saltp alayrm. Krg. boynuna ip ballaytp salaYrm. yalh gorba: Krrg. Orada duran yrlkrYt bir araya toplayrverdi. 877. ikisi de yrlkrya vardr. 876. O zaman dedin ki Kiil Qoro: ata siivari takrmrm salmtqz ' eyer kakn'875 olmuguz. itkeldiiii sorpo. ya$h et: Krg.326 / Manas Destam (340) 'kilgilbfit' gibi ba$nyordu. (360) Kiik Qebig'e bineyim! 6. yrlkrya do!ru saldr. eyer kaktl: At iizerinde gok dolagan ve buna ahEtk olan. Kiil Qoro ile Kan Qoro. orada duran Kalmuk'tan (365) iki (tane) iig yagrna basmrg tay irisi alayrm. o evine vardr. (355) ikisi birbirine damgtr. kulalrna s6yledi. . 875. Vanp yatrp kaldt. yeniden bacaklannt ba$aYaYm ! (370) 'Tutkuy'dan 'T qadrr dikelim! uulga' dan kazan asalwrt Kaburga ategini yakahm ! ikimiz bir ziy6fet yapahm!" Zayrflamrq olan Kiil Qoro. grkrP geldi. '"Sevgili Kan Qoro. Y a g I t Q orbil t87 y aPh etli877 Kalmuk'a do!ru varaYrm! Ben Kalmuk'a vardrktan sonra.

Dr. Nalhdan /ay koymayp damgahdnnar koymayp. Yorgunluktan bitap dtigmiig Kan Qoro. siiriilmiiq idi yrlhsr. Yorgunluktan UitHn atigmtig Kan Qoro. Kalmuk'a varmrg delil mi? iki (tane) iig yaqrna basmrE tay irisini almrE. (390) nahslan alnndan tu{ ih altl boltik ala ordurle. (405) Zaytflayan Kiil Qoro. ahp siiriip gitti. . tu[.Prof. altr biiliikte altr bin. (380) Kiik Bdrii gibi ytiriik afi basarak aldl. (395) altr su dolan kalabaltk ylkr. (385) Kiikgii'niinollu Umiitiiy. yer titreten ordu tle. (400) Tay Buurul'dan bir miitiiy Ktikgti'niin ollu U bagka gey kalmadr. Kalmuk'a do!ru stirdii. TUnceTGULENSOY I 727 (375) Kiik Qebig'e bindi. Nahgh kara kegeden (yaprlmrg) iist giyime balrarak sanndt. Kiik Qebig gibi yiirtk atrn (410) arkasrndan getiimig. dalgalanan tu! ile. Umiitiiy kesik kulak siirdii. KOk Biirii'ye bindi. 'Artlgtuu Bulak' bagrnda. at siiriip aldr timiitiiy. Semetey'e geldi. orduyu orduya vurrnug. yilhmn yattrgl yere gelmig. atlan gevirip geldi. Kan Qoro iilt gibi uyuyarak kal&. iilii gibi uyuyup kaldt. Sayrsrnr sdyleyivereyim: Altr txiliikte alh bin. boynundan ballayrp tuthug.unu tu$a vurlnug.

Hayrr olmayan giin dofsun. (450) Evden yava$gainleyerekgrktr. ! ! (430) bir a$zrna cin dolsun baban sevgili t0r6me. 878. Oliirsem 'seyit'in yamna gideyim (440) dldiirtirsem gazd edeyim!" Zayrflamrq olan Kiil Qoro. Babayifit gibi kesik kula$rm (M5) iyi dolan Semetey evde yatrp (olacaklan) bildi. (420) Iki gtiziinii agtp.krsrafr yok. Akln'rn krzr Av Ciiriik tunglr878 brrkfig al&. (Kurban edilen tayrn) butunu kopanp aldr' Giden yrlkrmn ardrndan Kiil Qoro atmt miskince siirdii. elini yiiziinii y*a&. tilmeyip diri kaldrm diyerek. kumgan. . (435) tdreme nasrl varaca$tm? Nasrl vanp siiyleyece[im? Tozluda gimdi tozu gdriiyorum. tunglu: 87. stit emen lcydan.328 / Manas Destam (415) nalhdantayryok. Yorgun diigmiig Kan Qoro'nun tam iisttinden grktr: "Ey Kan Qoro sakrn yatma!" (425) Kiil Qoro durup s0yledi: "Miskin Kan Qoro kara alzrn kan dolsun! haym olmaz giin dofsun Burada duran yilkrntn. Kiil Qoro atrru miskin miskin siirdii. saranp yurdu kalmq. ibrik Krg. kaleye tutugarak bakryorum.9. siinmeyip rqrk saldrm diyerek. iki bacalrru sallayrp. kazrlarak izi kalmrq. eve kiikreyerek girdi. kololuu. Krg. iki (tane) iig yagrna basmrq tay irisini aldl (O) yere gdtiiriiP kesti.

inleyerek grktrmz. (490) Miskinlegmiq Kiil Qoro ardrndan kovulmuq defil mi? Tozludan tozu Kiil Qoro kaleye varmrltr. tdriim. inleyerek grkmrgtrm. Kiil Qoro da diri olursa. (460) Ee3i mi bildiniz. yann vanrsam ben ahnm. ktikreyerek girmigtim. duda[mr sanlattrn. bilmediyseniz ay rgrlr. larEnst altryiizbin ala ordu ile. baq olsana. t(hOm. yiiziinii elini yrkadr. hamm: Kue. tdrOm. tiiriim!" O zaman (gityle) dedin Semetey: "Akrn'rnkrzr Ay Qiiriik. giig[p kalmq bileydim. hamm. tdr6m. dolo. lranmw. nalhdan tay koymuyor. o vanrsa. hrqrn: Kugl dolu. (465) gabuk sdyleyiverip. hi6li alnn /ag imiq. 6liip kalmrg bileydim. kiikreyerek girdiniz. giirmii$tii. 881. (480) Uyuyan kigi uykusunu alu. . tcirtim. vermiyor bile haberi. Dr. (485) Miskinlegmig Kan Qoro. Evimdeki yrllamn saylsrnl sdyleyivereyim! Altr b6liikte altrbin stiriip vanp geliyor. Bugiin ahp. hildli alnn turt ile. Tay Buurul gibi yiiriik atrmr (475) yede[ine ahp geliyor.Prof. 880. hamm. "Sevgili ay rgr$r. bir bryrlm krmrldattrn. TunceTGULENSOY/ 3E (455) Nahgh ibrik aldt. tdriim. (470) Ktikgti'niin ollu Umiitiiy . t6rdm. tOrdm. (tiyleyse) nesine giildiiniiz. ' . geceleyin yiiriiyen ise at kazarur. Kiil Qoro diri olsa.

"Tdrcimden nasrl (ayn) kalaytm?" demig. alevden' galbtr' rkomiirSS2 oldu Kiil Qoro. arr: Oteye. kiimiir: Krrg." demig. (510) Semetey gibi toplanmaya Miskinlegmiq ga$rrdr. Tay Buurul gibi ytiriik atr elinden gekip al&. Miskinlegmig Kiil Qoro k6knardan mrzr apr yatlrdl. Manas gibi'savaE nara$'nr bafrdt. Kiil Qoro dolu dizgin kogturdu.> askere Kiil altlyiizbin yabancr kalabahk Qoro Kiil Qoro saldrnp hareket etti." demiE. (520) Kiil Qoro altryiizbin yabancr kalabahk askerin arasrndan kagp kurtuldu. miskinlegmig Kan Qoro'ya vardr: "Sevgili Kan Qoro. (525) atr yedekleyip ahver! Tdrdm ugaylm dese kanatl yok. dalrtmamrg mr? Yrlkrsrnt siiriip gtittirmemiq mi? ordusunu Tay Buurul gibi yiirtik atrm yedeline ahp gekmemig mi? (500) Miskinlegmig Kiil Qoro'nun yanmayan yeri kiil oldu. Kiil Qoro aralanna girip vardl (515) Tay Buurul'u tutan kigiyi. (505) "Karmma brgak sokayrm. Beri geliq yedi giin. Gdkyiiziinii bulut kapladr. 883. tt?up. Krg. 882. gok.330 / Manas Des'tanr (495) altrytzbin yabancr asker imig. Tay Buurul'u giirdiiliinde: "6lsem 'esit'e gdzeyim. . Kamrq bagr kalem de! (530) ' T0reme du0yr selim de! Yedi giinde 'art'883 yat! Yedi giinde ben gel! 'An'vang yedi giin. bineyim dese atr yok.

Prof. (545) Kiil Qoro durup kaldr. Krig. eve do!ru saldr. kaldr desene siiniip kaldr desene. iiliip. Kan Qoroiyu trayuitz ada. gorom! (555) Kiil Qoro sa!:sn1i* de[il miymiq?" Semetey gibi bu yiEit. iipqiile-: Giyime. hilAli altrn kalabahk askeri (540) sizler geri gelinceye hareket ettirmeyip tutanm. seni yiyen karga bana yok. 886. ofibosan. o evine vardr. onbegini heldk ederim. gorom! Siiriip gtitiirdiiliin ylkr kurusun. tuyig. beni yiyen karga bana yok. bola gibi siisiiEiip. toyfiak:'Rug. havrrsrz adam: Krrs. diyor. dti[me yerine dikilen geritleri ballamak. Yedi giinden gok sen kalrrsan. (560) iine koydu bu. Dr. Tuncer GULENSOY / 331 (535) Aygr gibi kap6rp. krz goculuna benzeyen ytiriiyiigii asker gibi. 885. dokuzunu krgl* et yapanm. '' 884. O zamut durup Semetey Kan Qoro'ya g<iyle dedi: "Yedefe aldr$rn at kurusun. . (550) Tdrtisii ile seldmlagrp aldr.884 Altrytizbin yabancr asker olsa." Miskinlegmig Kan Qoro atr yedekleyip aldr. biitiin gdvdesini diilmeleyip biittin Wcudu nu " iipgiileyip" ^^_ e) (565) Semetey kesik kulala siirdii. Miskinlegmig KiiI Qoro onbeEini helAk etmig delil mi? Dokuzunu kesip doframig delil mi? Yersiz yurtsuz kalan (570) oyncfrffigelikgibi bacak arasr gukur gibi dimdik duran sivri kulaklan.

tdrtim? 887. Krg. Saf-seldmet oldun mu. Yukan geksen acr acr afladt.332 / Manas Destanr (5?5) semizli[i "siimb6"ffi7 gibi. yedi giindiir kogturdu. iki gOziinti korkuyla agrp (585) BacaSru sallayrp yorgun diigmtig Kiil Qoro zavallt act act allaytp durmug delil mi? Ktikgii'niin o$lu Umiit0y. siimb0: Harbi. dik boyunluyn (590) yedeline alarak binmiq delil mi? Yer ortasr oldu mu? Sahp grkmrE de[il mi Manas'rn o$lu Semetey' in ' hrzla kogup geldifini. ablasmdan do$an iki yefeni var imig. Tay Buurul'a binmig. (595) Umiit0y giiriip durmug delil mi? ' (600) Atrm askere do$ru mahmuzladr. tiirdm? Zihnine beni aldrn mr. I<ara ahtmah. (610) Manas'rn offu Semetey. Yorgun diigen gimdi buraya gelmiyor mu? Kiil Qoro Semetey'e do!ru (at) siirdti: "Aleykiim selAm ay ryrfr. Ona sOyledin 0miittiy: "Ablamdan dolan yefenim Ktik Biirii sultanrm diigmam kovalaytp atty or uz. akrmsrz kalaq Kiik Qebig. demirgubuk. Askerin sayrsrm bilmiyoruz. Yedi giinii gegtikten sonra srfindan yafrrlagtr. Kiil Qoro kalu de$Lmi? . Miskinleqmig Kiil Qoro zavalh. (605) Diin geceli giindiizlii kapryan. askeri askere katryoruz. . ttirdm. agapr geksen gitmedi. (580) ayalrndan aksadr.

tdrdm. ttirtim. batur. (620) esen ve sa! olamm. tiirdm. kagan diiEmanr sordursan. Semeteyce ga[rnp. tdr0m?" O zaman (*tyle) dedin Semetey: "Aleykiim sel6m ay rgrfr. diiniip cevabrru verrneyen. ot otlatamadrm. ot otlatayrm.--1 . grcrrdayan sesini basmayan." O zaman (Ettyle) dedin Kiil Qoro: "Sevgili ay qr!r. at iistiinde giyinen. tiiriim. ttirtim! Arkandan yetiEeyim. tiirtim. vakur bir tavr takrmp cevabrm sdylemeyen. tdrdm. tdrdm. batur. diiqman dendilinde sevi nen (640) (645) Yifit gibi kesik kulalr. Tay Buurul gibi yiiriik atr . bakrmsrz kalan Ktik Qebig'e. bakrmsz kalan Kiik Qekig. yukan kovalasam acl acr afhyor. sa!-selAmet olamm. tdrOm. at kula$rndan siiz alan. sutrirda yagrr oldu. (650) saldrnsrndan d6nmeyen. t6r6m! Su iqireyim. ttir6m. yedi gtin gegtikten sonra. tdnim. batur. o giinden bu gtne. t6rdm. tdriim.5) suyu a[zma koyamacirm. tdrdm. batur. ttirdm. tdrdm. Hareket ettirmeyip diigmam durdursan. ttirdm. zihnime seni almryrm. (630) aqa[r kovalasam ulaqmadr. tdrom! Q tlm! m gevirmeyen. tiirdm. (63. Manastrn sava$ narasrm bafrnp. o giinden bu giine. Tuncer GULENSOY / 333 (615) Hatnna beni aldrn mr. ateg eden diigmandan bilgi alan. hatrnma seni almrgrm batur. (625) yedi giin kogturdu. tiiriim. tdrrim. Dr.l I 1 tl li I Prof. ayafrndan aksadr. 6ne dolru uzattr[r mrzrafr gekmeyen.

koltuk altrnakoyup saldl. Klrt hiicum etmig l<oyunlar gSbi olup. ' (680) Altr btiliik yabancr kalabahk askeri at salnsrna saldt. Kabzanm siperi alnnla zengin olur. at dliimii oldu. l<ara gelik. altr boliik yabancr kalabahk askerin Semetey. ddrdiinii beraber bir vuruyor. altp. yayrhp girdi. Kdknann yannasl. ucu keskin ucuna koydu[u. tdrtim bir arzudan qtktgtp. baltasr Eelik. pnlusmdan gtineg korkuyor. sa$ trtibrekten batrnp sol b0brekten bastp. Semetey gibi kesik kulaft. baga vursa (660) (665) 6liim olur. (675) ' Semeteyce haykrdr. yayrlarak kagrp siirdii. (670) Semetey gibi kesik kulalrn gaEaasrndan ay korkuyor. kiiknar dalmm garprk kesilmigi. Semetey gibi kesik kulak. gekip. Au diglerini gtardatrp. tiinim. arasrnda girip gitti. do$an hrdcum etmig alaca karga $6. Sarl yayla zirvesine kurtdillikvqkla sa! parmalrn gticiinii srnayahm. kiiknar mtzrak savurdu. . demirden yaprlmrg kabzast. elilerek yi$it vuruyor (685) ikisini beraber bir vuruyor.334 / Manas Destanr (655) takrma sahp' aldr. diiEman kagtr diye bafrdt. Manas'ga' waon' bafiudt. (690) kiime hdlindd toplayrp saldnp gkdi. dayanaraktan bir vuruyor. Arasrna girip Semetey.

kuruyup kalan Kiil Qoro. (700) Hildli altm tu! rle. altr bttliik yabancr asker ile Semetey' in dniine saldr. Kara akrtmah. (? t 5) Kiik Qebig gibi yiirtik ata ot otlafin$ defil mi? Kiikgii'niin ollu Umiitdy. boynu dolu ya! idi. atrp. Dr. dik boyunlu (an) tutup. ter diikerek yorgun diigfii. T\rncer GULENSOY / 335 (695) Brytklanntsiv:riltip yi{it tiliimii olda. ba$rr dolu ya! idi. grkrp srynldr. (710) Semetey'in bindi$i Tay Buurul. ordu iintine qlkb. Arkasr ktitti kurudu. K0kgii'niin oflu Umiitiiy. . durdurdu. firlaap koyup saldr. Yorgunluktan bitkin dtitmiig Kiil Qoro. igi kabanp kaldr. dimdik duran siwi kulakh. mrzrafrru gekip aldr. ahp g*tr. (725) alu btiliik yabancr kalabahk askeri(n) Kiil Qoro (tiniinii) kesip. Yersiz yurtsuz kalan Tay Buurul. Manas gibi savag narasl Semetey gibi haykrnp. Semetey'in kagacak yeri kalmadr. askeri durduruverdi. (730) . at baqmr gevirinceye kadar. . Kiil Qoro'su oldu. olmayrp geliyor. Kiikgii'ntin oflu Umiitiiy ddniip halkm igine girince. (705) krz gocu[a benzeyen. altr bitliik yabancr kalabahk askerden gttriiliip.Prof. (720) Su igirmig delil mi? Eyersiz ata srgrayrp bindi.

altmrE ah bir yerde bir dwdurup gitti. (745) Bryrfrmsivriltip. Hepsini da! gibi yrldr. bahadrdliimii oldu. at iiliimti oldu. Semetey kqsik kulak oldu. 888. Koyunun semizini kesti. Ugti beraber olduktan sonra. (755) (760) kiirkii yafmalayrp aldr. Yilit gibi kesik kula[a. Krry. (750) Kiil Qoro. pek gok halk at safnsrna saldr. atr segip aldr.re dursun mu? (740) Kapah gehir. azr diglerini glcrdatlp. Kuruyup kalan Kan Qoro. 889. topguluk: (diiEmeleri iliklemek igin) Giyim iizerine dikilen ilrnik. Kiikgii'niin oflu Umiitiiy'ti evine gtittiriiverdi. ' dalumboo' yu ayrnp giydi. Semetey gibi kesik kula[r. bahadrn ballayrp aldq (765) yilkry ayrnp aldr. 890. 'Biigiililk' iism bir 'tutqm' 'buulunt'u alacak kigi yok. kara kabi. .336 / Manas Destam (735) Kan Qoro'su oldu. tutam: Diirt parmak geniElilinde olan uzunluk 6l9iisti. hepsini alacak kigi yok. Krg. Krrg. biigiiliik: Kadrnlann gdliislerinde tagrdrklan bir ziynetin adr. yetmi$ atr bir yerde durduruverdi. Semetey eve vardr. Ogii beraber oldu. seksen atr bir yerde Kuruyup kalan durduruverdi ' Topguluk' u888 bir' ruto*889'.

halk fakir yaparn)' Tath dilli. Kiikgii'niin o$u Semetey. ben kendim yeleni olurum. alsln de! Aldrlr yerde de olsa. iig giin rahat yattr. ben de yalmz olmugum. iyi dolan Kiil Qoro. (715) at(lar) dinlensin diye stiyledi. O zaman (lityle) dedin Semetey: *Tath dilli. (800) Baba yaEh. Umiitiiy anne tarafimdan akrabam olur.in rahat yattl. O zaman (*tyle) dedin "Ey timtitiiy. Erler dinlensin diye sdyledi. Altr gi. ahp. Bir taym varmrg. birimiz kusurlu oluruz. (780) (785) Umiit0y vara koy. giysin de! Beni'yelen kilsm de! (795) Kendisi akraba olsun Ak ay yalmz olur. binsin de! Ktirktim olsa. (805) Umiitiiy'e do[ru saldr.. seldm verip aldr. Kan ter igin kagrp ben geldim. kagrp ben geldim!" (790) Alayrm desen. girin sdzlii. Dr. ben 6ziim yeleni olugum.Prof. altr giin yattrfrm. de! itimiz siiriip biiytik oluruz. ata binip hazrr ol! Er dinlensin dedilim. gocuk yok. Bir akrabam var idi. atrm olsa. Tuncer GULENSOY / 337 (770) el penge divan durdt. Umiitoy. Semetey gibi kesik kulak. girin stizlii iyi dolan Kiil Qoro ata binip gitti. Kiil Qoro: .

' kbtil dliirse. giydirsin! Bunu yelen ktlaytm. koyayrm desen. Alahm diyorsan. alarak kagrp ben geldim. (815) (820) Aldr[rn yerde de olsa. bindirsin! Kiirkii olursa. Cins. diyor yilitler dinlerisin dediPim. Bir tayrn var idi. atrm olsa bininiz. baba yagh. iite yakadan beri yakaya atamzdan babamz. diyor a(lar) dinlensin dedilim. Alh giin yattr[rm. Kiirkiim de olsa giyiniz! Beni yelen krlmz! (825) Kendiniz akraba olunuz. Ben ye$en olurum. Eimdi bunu ahp ne edesin? Ben ne gibi murada erecelim. hepsi 6liir. kendim akraba olayrm! . (845) bu biiyiik giizel siiziin gergek olursa. Biiyle siiriip btiyiik oluruz. giizel sOzlerin do!ru olsa. asil atrn semirdi. biri iililr. iig gun yattrprm. a9 (840) gOzliiltilii doymadt." $imdi Umiitiiy durup dedi ki: (835) Ben askerin (iiniine) inip diyecefim. ben korktulumdan siiyleyecefim. qimdi bunca ahp gelesin. almrz. ah olursa. gocuk yok.338 / Manas Destant (810) benim ttiriim Semetey. koyunuz. halkr fakir yaparn. alarak siirtip doymadr. Sen akraba olursun. (830) Iyi iiliirse. birimiz 6liip kalnz. Bu biiyiik. acrkan kamr doydu.

seni yelen krlaylm diyor. Devrilmeyen titrek kavak. atr varsa bindirsin. 'gunbadana' tarla kugu gdzl[i zrhg ahp gelip giydirdi. pistonlu tiife [inn mermisi batmayan. Tay Buurul gibi ytiriik ahp gelip bindirdi. kiirkii varsa giydi rsin. Kan Qoro. Umiitiiy strtip gitti. (885) ' gece yatrp diig giirdiim. Semetey ye$en oldu. beni akraba kilayrm derse. Ay Q6riik ile Semetey durup yanp kaldrlrnda. (870) Ata binip aldr. Tuncer GULENSOY / 339 (850) Kiil Qoro ata binip aldr. Dr. deniz dipten galkalandl. Semetey'e do!ru mahmuzladl. Semetey'e (gtiyle) dedi: " Kiikgii'niin oflu Omiitiiy. (865) ak cebesi tarla kugu gdzlid'. kavak dibinden . Sabah olup kalktrfrnda. Bu aldrlr kadrm almayacafrm. . sallandl. (875) Ay Qtiriik gibi al&ktan Semetey yatrp kaldr. atr Manas'tan kalan delil mi? Yakasr altrn. (855) Kendim akraba olayrm diyor. feliketin mermisi gegmeyen. sonra. yeni bakrr. kendisi akraba oldu. iyi dolan Semetey (880) gece yahp dtiE gtirdii." (860) SevincindenSemetey.Prof. kiirkii giyip aldr. yattrgm yerin bu yer. Semetey durup kalktrlrnda: "Sevgili camm Kiil Qoro.

T erazi Y t I dtz (900) biriniz Kiik eebig'ebininiz! (905) (910) Kiik Biirii'ye bininiz! yurtsuz kalan eong BaE'rn Jersiz baln ya! dolu imiE. bir atr yedekleyip aldr. kaldran. (lar): Kug.' Terazi . bu yerde duradur. Yiire[imin bay. kopkon'893 dii$. Olii ile d. (920) Ay Qtirdk koltuk zincirli ktmrz torbas ile gini klseyr Akrn'm krzr Ay eiiriik. t6r6m! Geceleyin yattnca bir diiq g6rdiim. Semetey'in tam dniine g*:h: (925) Atrmn bagrm buradur. iqginin ara eyersiz bindigi yok.892 dii$. Kullann 'kuruk. 893. r0hunu Eimdi galrdrk. 891 . . tan saranp attr{rnda. kurban edip gelelim!.340 / Manas Destanr (890) hoca (ile) molla hepsinin doldulu yer bu yer. t6r6m. tdr6m! Geceki dtigiin 'oplroz. Semetey (atr) mahmuzlayrp gitti .e ahp geldi. ^8??. Kiik Qebig'ine binmig Semetey.irinin (895) M u ht e re m r0hlan ata binip geldiler. Eskilerden oH ib dirinin. altrna koyup aidr. Krrg. saldrlr yok. Qoro. r do {du(unda. hldtn grkaig:*rrda tan saranp attr$mda. f"e. Semetey ata bindikten sonra. Kan Qoro. 1 i ns a nl sn89 att*. yall kalm hadrsa$na kadar varmrE. kopkon : Koparan. arbaktr korgon (kiqi). . Kiik Biirii'siine binmiq. yelesi nefesinden kabarmrg. muhterem insan opkon : Korkung. boynu ya! dolu imig. yann onu ahveriniz! Ak Boz hsragmr alolm! Biriniz Han babamtn mezannda. (915) Kiil bir krsralr yedekleyip aldr.

897. biiyiik babanla yanstnp. bu sefer vazgeginiz! Bu seferden vaz gegmezsen. ben diiqiindiim iirkiiyorum. Gtife ugan 'ron'894 aflryor. bir geng krsra$rn boynuna bakarsan. Tay Buurul'u ahmz! (955) Tay Buurul'a bindikten sonra.).Prof. altr biiliik yabanct asker g0rdiim. Tuncer GULENSOY / 341 (930) ben diiEiimii deyeyim. ihtiyar. Tdrdm. yerleri titreten ordu gdrdiim. (950) tu! giirdtim. karl: Yagh. 896. gok yaEayan 'kan'895 afhyor. bir geng krsrafa bindirip. (940) giikyiiztndekihrgkrnklaalhyor. de ni z dibinden galkandr. moynun kara. olofi . bu ne demek oluyor? (935) 6tti ite dirinin. Krg.(Bir baytal moynun karaba. boynuna bak-: Krg. ' arla kolon' a897 sanldr dizginni topladq Semetey' i gtindermeyip 894. bu sefer brraksana! . altr yagrndaki gocuk afhyor. Krg. Dr. (945) Sonraki sefere varsana! Hildli altrn tu$u gdrdiim.m boynuna bakmadw. o sefere gtkmtz. Biiyiik babana varmazsan Tay Buurul'u almazsan. arka kolan (eyer bagrna tak{rr): Krg. dalgalanan i . (960) kdtii olur seferin!" Akrn'rn krzr Ay Q0rtik. (ben) bu yerden dOneyim! Kavok dibinden sallandl. bir geng hsra!. ruhlann huzuru gelmigtir. sarr: KarakuE tiirlerinden biri. 895. ruhlan ata binmigtir.

* ey Semetey 'gunak'rmw. belek: Hediye.342 I Manas Destanr (965) yatrp kaldr Ay Qiiriik. yalmz birini arkasma saldr. Semetey'e varan haberi Kanlkey'e ulagtr.n iisttindeki eti kesildi. (970) (975) Orada duran Ay Qtir0k'e krbag ile vurdu. cebeden kalan' kuyak'. durup (gOyle) dedi: "Diiqiindiim bana ne olur? Tilkinin boku o olrx? Sen kendin ne olursun.Xnt. kabur gaslrrl. 898. opkon: Korkung. 899. Semetey gibi kesik kula[r dinlemeyip. benim bokum sen olursun!" BeE yasltk dkilziin derisinden drillmuS hrbaa eline aldr S emetey. iyi dolan Ay Qtirek (980) yerde yatrp kaldr. Semetey gibi kesik kulak ata binip gitti. (985) Kanrkey ata binip aldr. 902. kopkon: Kaldran. kesik kulak. Krg. kuyak: D0kiim 9m." Allasa da Kanrkey ' (995) Krg. Ku!. parga parga oldu. bu seferi brraksana! Sonraki sefere varsana! 'Ay Qiiriik'iin diigti 'opkon'eor d:drS. Kamkey gelip alladr: "O Semetey kesik kula$rn atrmn bagrnr buradur! (990) Altmdaki yere duradur! Mrzraktan kalan yelegim. Yiire[inin bay' kopkon'9o2 diiq. bir tek kalan bele!im8e8. ml . . Krrg. Kulaksrz. (Ay Qdritk)iin ipekli elbisesi yrrtrhp. 899. gunat .

II. iki g6zti birden parladr. (1025) Kazanr tez kaynatrp alrsrn. adet oldulu tizere. megin: Dolu Tiirkistan Kalmuklannda bir memur. oyron (Farsga: viran): Kadrn iilen kocasr igin aflarken. Kamkey ata bindi. Kng. tulga: Sacayak. Allayarak yine stiyltiyor: "Ey Semetey duradur' Atrnm baqmr buradur! ' Dinlemeyip vanyorsun! (1015) Yrfrp koyan' var. Qrkrp koyan 'megin'e . han btiyiikbaban yeniden dlmiig olur. han baban yeniden dirilmiE olur. kocasru triiyle adlandrnr (KS. 904. ak sakalhm de.' Semetey (atrm) mahmuzlayrp gidip vardr. Ak Boz krsra$r kesersin. (1035) sevgili bir tanem. u*. 903. ^egin'w3 iyi okuyup krlarsrn. biiyiik babamrn ruhuna gimdi kurban edersin! (1020) Asrhp duran kazan var. acr acr a!la! Ata binip act acl aflayacaksn. kazamn tistii kdptiklenip kaynarsa. 52a Krg. Karukey'in haberini almadr. yaprlmrg olan sacayakfu biriniz eti salarsr n r z. TuncerGULENSAY I y3 (1000) batur do[an Semetey. (1030) Sol bdbre$ine dayanr." Bu yerde kaldrn Kanlkey. 'Oyronum! diye. Aflayrp kalan Kanrkey acr sesini kesmedi. koyu krrmrzr kan grksa. biriniz ateg yakarslnlz. sultamm. (1010) arkasrna saldr. Krg. Dr. . biriniz odun al lrsr n rz.Prof. acr act a!la! Sa! bdbre[ine dayarup. 605). Gdziiniin yagr g0l oldu. eve do!ru ytinelsin. allaymca giilsii rahatladr. (1005) hrgkrnlrm basmadr.

yatsr namazr: Krrg. (1075) gdnltimiizii basahm! Sevgili Kiil Qoro.!44 I Manas Destanr (1040) Semetey sahp gilip verdi. (1045) birisi ateqi yaktr. saplanmrg gelen Boz Uguk. Kaderimizi bastnahm! Gfivercin gibi er ya$malayrp. doru ata binip gelmigtir. acl acr aflayrverdi. siirtip beriye getfuiyor. dltintin rfrhuna kurban kesti. Biri odun aldr. Ata binip kddr. vanp. Ak Boz krsralr kesti. Da! gibi olan bir adam. kuptan. altr btiliik yabancr asker geliyor. 905. Altr bbliik yabanct kalabahk askeri. . Kazan kaynaylp tagtl. (O adam) Semetey kesik kula$ gtirdii. hildli alun raf geliyor. iigti yanga grlap vardt. Yatsr namazr*Tt krldt. (1070) atrnrn buradur! Altrndaki yerde duradur! bagrnr Salcsa{an gibi er yafmalayrp. (1050) (Semetey) sol btibrefine dayanrp. yolu kapat! Sevgili Kan Qoro'm. gdriince durup (Etiyle) s6yledi: "Sevgili Kiil Qoro.. k)tii bryak gibi hr (1055) krzrl yamagh taEa. ydnelerek. yer titreten asker geliyor. 'sultarum babaml" dedi. (1060) dalgalanan tu! geliyor. On tarafina baktr. koyu krrmur kan gfttr. (1065) toplayrp yrlmrg. UEii (de) aflayrp 'kobo" kaldr. birisi de eti (kazana) saldt. tag yrlrnrna (do!ru).

uguk: Sezdirmeksizin. (onu) bir gagutayrm. (1095) Falya deli[ini zorlayrp saldr.-Ko-g. tiirdm. sabrla sahp varaylm! Au kristekleyip salaylm! (1085)' Alaydan' diiqen Semetey'in tiifefine. doldurup barut koyayrm. (1 105) Kiil Qoro'yu giirdiin mti. Doru at (E6yle) dedi sahibine: (1100) "Benim g0rdii$iimii g<irdiin mii? Benim bildigimi bildin mi? Bildi$imi sdyleyeyim: Dikilip gelen uguk'ueb "biz Kiil Qoro kulu bulmuE. dirsek gibi boz yarnacl. dikilmiE dura kaldr. harbi ile mermiyi vurayrm. yiinelerek. gimdi gekip 'tymek' olmug. Semetey kesik kulak kapatmrg. . sivri kayahk yeri Kan Qoro kulu kapatm4. Tetili gekip ateg etmek igin. Da! gibi doru ah sorarsan. erkek tarafindan verilen hedrye. (tiifeli) yanalrna dayamq. . TuncerGULENSOyl 345 (1080) sipsivri kayahfa. duran Semetey 906. Dr. bagka Huda'dan dileyeyim!" Semetey gibi kesik kulalr tetili gekip ate$ etti. Ann kuyru$unun yukanvnt ba{laywer. tiife[i 'ak kelte'ye (1115) Ben derlenip toplamp saklanayrm. vanp. Ayafrnr gtiziip koyuver!" O zaman. yolu kapat! Dirsek gibi boz da! etefine.hof. (1100) 'Alay'dan diiEen Semetey'in harbi ile mermi koymug. giyimine iplik pargasr takan kadrna. teti[i gekip ateg edeyim Fitili zorlayrp gekeyim! ! (1090) Yiinelip ahp varayrm! 6teki da! gibi doru atr. ytiziine dayayrp kaldr.

(l 145) Yedeklemek istedi. At(rn) kuyrulunu balladr Doru ata binen bu yifit. Manasga nara attr. (l140) . bagrm sallayrp durdu. Bakrmsz kalan Qofr-bag'r sivri boz taEtan meyledip agalr vardrlrnda. Kn[. . askerin Ontindeki diize gfttr. cal : Atrn yel6 a]trndaki yaEr. basamadr. iki srayr bir vuruyor. iginden grkrlmaz vaziyetteydi. yorgunluktan halsiz diiEen toyna$nda gatal yok.34'6 / Manas Destanr (1120) takrtr ile tiifeli koydu. Semetey'i g0rdii. 9O7. Yalmz arkasr kavruldu. Miskinlegen Kiil Qoro. 908. (l130) Semeteyce haykrdr. 'yele altt yagl908 toplarup tepe oldu. Semetey'e do!"ru yiineldi: (1155) "Sevgili ay rgrlr tdrdm. 'kann yall s?semirmeye denk oldu. ytiriik ata benzemiyor mu? Sivri kanq kulakh. Semetey gibi bu kesik kulak aralanna gelip girdi. Semetey gibi kesik kulalrn (1135) bakrmsrz kalan bu Qoft-baE. 'yele ah dolu ya! imig. diinerek baktr. kazr: Kann vaEr (atrn). Binmek istedi. hildli altm tu! ile (1125) Semetey'e saldudr. 'Alay'dan dtgen Semetey'in tiifeli 'ak kelte'yr (l150) Semetey bir eline aldr. Semetey ata bindi. Kiik Qebig'in. Krrs. Elilip er vuruyor. baln dolu ya! imiE. yiiriimedi. Semetey kesik kula[rn igi miiEkiil. da! gibi (iri) dgru at ktstltp btiztildii.

Yorulup bitkin dtiEen Kiik Qebig'in ddrt toyna$ da gelik gibiydi.hof. Ociimii alrsrn. Tuncer GULENSoY / 347 (l 160) krz gocuktan'styaktuu'%g Kiik Qebig'e binekoy. ak kOpiiliinii sagtr. (1190) ba[rrsafr luzrgtr. birlikte bindi. tiiriim! Eve dolru mahmuzlaymz. slyaktuu: Benzeyen. kagrverip kurtulsan. gorom. . patika yola do!ru kagrp (inelim)!" (1180) Semetey ile Kiil Qoro. (1175) diri kalsam tepede. Yediger (kabilesinden) (1185) hildli altrn tu! ile Er Kryas. Kiik Qebig'e bininiz. (1170) ata binip alacafrm. Yorulup bitkin diigen Kiik Qebig ikisini bftden bindirdili igin biittin viicudu srndr. trir0m. Semetey'i peginden kovaladr. Kiik Qebig gibi ytiriik ata ikisi. tcir0m. adrmlan yere deldifinde. ttir6m. Zorlukla a$zrm agtl. Ktik Qebig'in toynafr 9{D. gorom Kiik Qebig gibi yiiriik ata. gorom. tOrdm. . Ben kurnrluqu ne edeyimr go00. . t0riim!" O zaman (Sityle) dedi Semetey: "Sevgili Kiil Qoro. versene biiyle camnr. (l 165) intikamrmr alrsrn. patika yola do[ru siirdti. tiirdm. Patika yola girdi[inde. eve do!ru salacallm. Krg. (1195) Btiziiliip kalan toynagr dtirt gukur gibi oldu. iiliip kalsam derede. ne murada ereyim. ikimiz birlikte binetim ! Yankft patika yol. Dr.

". (o kulalr) bana verrneyip. (1235) yede$e ahp grktrlrnda. atrmn bagmr buradur! (1220) Semetey'in yaptr$ igi gok idi.Semetey'in Dad koyununa yakalayrp aldtflnda. (1230) Yedigerli Er Toltoy. Yediger (kabilesinden) (onlann) Oniinii gevirdi. (Yerde) kalan Semetey kesik kula[r yakalamak igin adam gtkmadt. kovulundan grlnp geldi[inde. iHsi ae attan irdi. bana vermeyip sana vermig(ti). Ulu Bag'rn dafrnda. Semetey yerde yatsa da (1210) azametinden ay korkuyor. Kiik Qebig'e bindi. o z:unan bir defa giinliim kaldr. Kula$rm kesip saldrlrnda. Krg. koyunu(nu) yalmalayrp aldrfrnda. Kuruyup kalan Kiil Qoro (1215) kurnrlup da kaqrverdi. tumguk: Hayvan surafi. . yrlkr ya$malayrp. Kara 'tumguk'lugro Kan goro tam tiniine grktr: ':Of. panlnsmdan glneg korkuyor(du). Kiil Qoro duradur. Krl ciren gibi ytirtik atrn(r). Kogrn sahibi mahm ak tagta.348 / Manas Destam (1200) yere batmayrp duruverdi. yapmadrlr igi yok idi. Semetey gibi bu kesik kula[r sallayarak koydulunda. (1225) sen kiigiik olsan da. yrlkr aldr$mda. 910. sana vermig(ti). Miskinlegen Kiil Qoro. yere yattl. Er Ktyas (1205) Gdlq[izii bulutlq kaplandt. kalabahk asker arastndan kagtp kurtuldu. hayvan bumu. ben biiyiik olsam da. o zaman bir defa (daha) gOnliim kaldr.

TuncerG{iLENSOY I y9 (1240) kocamrg adam yagh kra Qagrke'yi yakalayarak alrp gfttrfrnda. Er Klyas'a katrlahm! (Biz) yalmz yaylayahm. iig kaldr. (onu) bana vermeyip. nasrl tdremden diri kalayrm!" (1265) Yorgun diiqmiiE Kiil Qoro'nun bu stiziinii duydufunda. Dr. caprr-: Devirmek. . onu iildiirmtig Semetey. igi Ktiknar mrzra! r'captr'drgLl . (1275) Yedigerli Er Kryas. sana vermiE(ti) o zaman(da) bir defa (daha) giinliim kaldr. . Semetey'den aynlahm! Senin baban Acrbay. yilit Kan Kiil Qoro: Qoro. ateg gibi yandr. Too-toru tistiinden srgrayarak saldr. yere dolru efmek. yanmayan yer kiil oldu. at benimki dedi mi? Aq benimki dedi mi? Attan giinliin kaldr mr? (1260) Agtan gtinltin kaldr mr? Oliirsem ge&it olurum. arasrna gelip girdi. Altr b6liik yabancr kalabahk askerin. Benim babam Almambet. G6nliim bir kalmadr.Prof. (1245) Gel! Er Kryas'a kahlahm. Kamrmabrgak salayrm. iildiiriirsem gazA krlarrm. Krg. (1250) onu iildiirmiig Semetey. (1270) " diigman kagfi!" diye ba[lrdr. Manasga savaE ndrasr gafrrdr. 9l I . Yorgun diigmiiE Kiil Qoro. Bakrmss kalan Too-toru er kagmrg(tr). biikmek. ahnmayan iiciin Ociinii alahm! Ahnmayan intikamrn intikammr alahm! " (1255) O zaman (q6yle) dedin "Ey Tannm.

t S. agrr-: Qrkarmak. biitiin viicudun u' c a1rrdr'9 I2 . dlmiig cant dirilten. Kiik Qebig gibi yiirtik atrma (1290) ot otlatrvereyim! Su igirivereyim! Eve hiicum ettilinde KOk Qebig'e bineyim! Tiirii'miin dliimiine varayrm! (1295) Ottislinu gelip alayrm! (Onu) yere gtimeyim! Semetey'in evinde I3 .350 / Manas Destam (1280) Yorgun dtigmiig Kiil-Qoro altr bdliik yabanc. evine hiicum ettikten sonra. Sdnmtig ate{i tutusturan. caglr-: Gizlemek. yakalamaya kimse grkmadr. yagh krzr Qagrke 912. birini ben yakalayrversem. tdrtim?" O zaman (lityle) dedin Er Kryas: (1315) "Sevgili Kan Qoro. Krg. neyi krsmet edersen. Er Kryas'a (gtiyle) dedi: "Sevgili Er Kryas. 913.r kalabahk askerin. insandanfark. (1300) dnceden sezgisi var idi. birini yakalayrp sen versen. arasrndan kacro kurtuldu. . elma gibi baEtru ' agirdt' . - Akrn'rn krzr Ay Qiirtik'iin hiinerleri var idi. (1310) altr bijliik yabancr asker olsa. birini rildiirdiikten sonra. bahr bilekli. (atmr) Er Kryas'a (doEru) mahmuzladr. trirdm. T6rdmiin efendisini kollayan (1305) Ay Qtiriik'e varayrm!" Yatrp kalan Kan Qoro.e (1285) Bekleyip bakryordu: "T6riimii tildiiriip salmaz mr? At kuyruduna dii(iim atmaz ml? Demir toynakh. idi. t6rdm. tdr6m. Krg. tdrtim. kocamrg.

bakrp duruyor. (1335) (atrm) evine doSru siirdii. Tagtuu-Too'ya Ktil Qoro (1345) gftarak kagrp kurtulmug. ay balta ile saldrdr. diinkii giin huh koEfupunda. Ostindiiii Bulak'tan. Semetey' i yakalayrverdi. ' (1330) Yedigerli Er Kryas. ben bilirim bunun hdlini. Birini Eimdi dldiirdii. halkr o yerden giigtiiriip. Btiti. Semetey'in evine . Ondur Su'dan (1325) yukanya grkanp. Tann'ya varan Kan Qoro.hof. arka boynunu krnp koydu. TuncerGULENSOY/ 35t (1320) Kiil Qoro'nun kadrnr Kan Qoro'yu sana nikah kryayrm! Yanan ategi siindiiriip. Semetey'in ak kemifini ate$e atrp yaktl. $imdi Yedigerli Er Kryas. giizetleyerek. elma gibi baErm grkanp. Siiylendili gibi yaptr. Askeri kdz gibisiiriin! (1350) Ovamn odununu kesip (diiriin)! Dafrn odununu kesiniz! Semetey gibi kesik kulalrn kemifini yakrnrz! Kiiliinii savurup attntz!" (1355) Yedigerli Er Kryas. bir kondurup salayrm! Han yaprp seni kaldraytm!" Bunu duyan Kan Qoro arkasmdan vardr.in viicudunu saklayrp. giikyiiztinde bulut tutulmu g. Dr. asker 6niine grktr: "imdat Kryas duradur! Atrnrn bagrnr buradur! (1340) Bunun hilini bilmezsin.

Akrn'rn krzr Ay Qiiriik'ii evinden ahp gitti. Hilili altrn tuf ile altr btiliik asker ile Semetey gibi 6iricik (1370) grkrp geldi Er Ktyas. Kiil Qoro'nun KOk Qebig yedi giindtir koqturdu. saldr ya! kaynatrp (igine) koYdu. Ktil Qoro'nun kadlnl. yagh krzr Qagtke'yi (1390) Kan Qoro'yanikdh krydt. (1375) gece gtindiiz yedi giin (birbirlerine) tutulup kald(lar). Ay Qiiriik'e var&. kiirek kemifi: Kug. Yedi giiniin sonunda (1380) srrhndan yalrrlagtr.352 / Manas Destanr (1360) do$ru siirdii Er Ktyas. Kiil Qoro Miskinlegmig k{inin tildiiltinti gimdi bildikten sonra. ihtiyar. Miskinlegmig Kiil Qoro' ata binip girdi. Hoca ile mollayr topladt. yanan ateEi sdndiirilp il srnmndan altp vanp. aygtr glbi olup d0viiEiip. ( Eyvah. ayalr topallagtr. Boga gibi olup tos vuru1vP. dah . O yerden altp g0ttiriiP. ' Miskinlenmig Kiil Qoro'yu yakalayrp aldr Er Kryas SaP kiirek kemiginn?ra krkndalrm (1385) oyarak kesip. tdrdm 6ldii!" deyip. SemeteY'in evine (1365) doEru (at) sihdii Kiil Qoro. su boyunda kondurup (1395) Kan Qoro adh kulunu han kaldvtp yapn. O evine vardrktan sonra 914.

(1405) yapmadrfr igi yok oldu. gekip gitti. Tuncer GULENSOY / 353 (1400) Alcm'm kl. kurunun dibi kuru olur. iskenbe /coyan Kiil Qoro. o kulu ahmz! ' Dayak atrp dldiiriiveinizl" Dokuzu bir gibi yrlkrcr (1410) dayak atrp. Giinden gtinden giin gegip (1430) giin oniki ay. Akrn'm krzr Ay Q0riik. yrl oldu. kazan asan Kiil Qoro. Kiil Qoro gtirmedilini gimdi giirdii. Dr. yrl oldu.zr Ay qdfitk'ti Kryas kendine nikdhladr. Akm'mkrzr Ay Q0rtik'ii Er Kryas almrg delil mi? Altr ay (Once) hdmile (kalmtg) delil mi? (1425) Aln aylft olan gocufunuz Semetey'den delil mi? Aydan aydan ay gegip. ay oniki. O zaman (l6yle) dedin Er Kryas: "Kuruyup kalan Kiil Qoro'nun yaptr& igi gok oldu. . giirdiiliim giinii kurusun ! iqtifi suyu kurusun! Kiil Qoro hayvan olup ot yemedi. qocufun ile kuruyup kal! .laj Prof. (1420) Kiil Qoro it olup pislik yemedi. Dokuzu bn gibi ytlktct. Ay Qiirtik erkek dofurmug defil mi? Ay Qiirtik erkek dofurdu diye tepede oturan Klyas'a mtijdeci varmrg delil mi? (1435) Kryas diyor bu stizii: "Zehirin dibi zehir olur. Qoro. Odunualan Kiil atesi yakan Kiil Qoro. (1415) deredeki diken acr acr alhyor Kiil Qoro.

geng kadrn: Krrg. altr ayr seninki. ben yetiEtireyim!" Orada duran kadrnlar (gocu!u) geng kadrna verdi. gunu Oldtirmeyip bana veriniz! Ondan sonra Er Kryas'a varrnrz! Oldtiruverdik deyiniz! (1455) Ben gunu evlAtl* alayrm.354 / Manas Destanr (1440) Dofan erkek gocufun elma gibi bagrn. (1445) Qoculu tildiiremedi Bir geng geng kadmels lgtiyt". gu gocu$un bag elma g. ' (L470) akil baEa sonradan gelir.bi. 915. . ' g arana' daki9l6 bu gocuk (1475) hangi gehrini yakp yrku? Bu gocu[u iildiirme! Bu goculu tildtiriirsen. Sunu iildiirsek ne yapacaksmrz? (1450) $u goculun gSzij ziihre yil&n gibi. ahmz!" Kadrnlar gocula vardr. kelingek. (1460) Tepede oturan Er Kryas (gocu$u) iildiirmedi[ini bildi eve girip geldi. ak kugu elbisemi gimezsem. sdyledi: "Sevgili yengeler. Krrg. Kdrcrm tutup aldl.tdram. tdrdm. benim birgocufum yok idi. goculun gdzid' ziihre yildrzt' gibi (parhyordu). (1465) Geng kadrrun koynundan goculu gekip grkardr. Qocufu gekip aldrktan sonra. altr ayr onunki. Akln Hanta varmazsam.t6rom. Ay Qiir0k durup kaldr: "Yedigerli Ay Qiirtik. 916. itfke ise gabuk gelir. hmndan tutup saldl. Sarana: Yeni do[an goculun tenini iirten zar. Geng kadrn (gocu$u) koynuna koyup al&. kadrnlar goculu gdrdtiliinde.

balam. " Ay Qiiriik erkek gocuk do[urdu" diye. yrlkrmn iginde yattr." (1505) Ay Koco durup (giiyle) dedi: " Adt yok gocuk bu ise. giizden kayboldu. akqam geg vakte kadar Akgamrn beEi oldufunda. Koco'm. yukanya gegen yolcu. balam. Semetey'in goculu (1510) Seytek.Prof. Dr. Tibiiyetindeki halklanm sabah ezanrndan itibaren kurdu durdu. ad koymnyakigi yok. balam. adrru (ben) koyuvereyim. balam!" O zaman (Etiyle) dedin Er Kryas: (1500) "Sevgili Ay Koco'm. Aqalrya gegen bezirgdn. biiyiik toy yapu. ne ii$iit vardr. (1490) Qocufa ad koyan kigi yok(tu). almmamry intikamrmr almazsam. bA goculum vardr. balam. Koco'm. Ay Qtirtik adrm kurusun!" Korkusundan Er Klyas Ay Qdriik'iin gocufunu (1485) kucalrna koyup verdi. Yere inince (giiyle) dedi: (1495) "Yedigerli Er Kryas o$lum halkr sabah ezanrnda kurdunuz.olsun!" Ay Koco adrm koyduktan sonra. Koco'm. Alnn sakalh Ay Koco gdkyiiziinden diinerek inip geldi. Koco'm ak$am geg vakte kadar durdum. balam. ak$atn geg vakte kadar durdunuz. Tuncer GULENSOY / 355 (1430) almmamrg dciimii almazsam. halkr sabah ezarnnda kurdum. ad koymaya kigi yok ise. Yedigerli Er Kryas yatrp kaldrn bu yerde- (1515) Miskinlegen Kiil Qoro. .

(1545) sallam i$ne. (1530) Ktl nakt Qoro iisfiine eivdiEi t7 Elt k E"d. kendililinden stikiildii. ake." Ak sakal Kara Bii (1550) dfkelenip balrdr: "Kdlenin sdyledili sdzii duy! O k6le kege evde yatmadr. 917. grrdamal. grrdak. ake. O Seytek'e yeteyim deyip. (1525) Kiil Qoro'i[reti kege ev'de yatmadr ytirefri at gibi hg anp batmadr. Kalmrg olan pargayr (1535) boynuna asrp aldr. ake. ake. O yerden gideyim deyip. Kiil Qoro'nun lulalma bu hirber ulaqrp'gelmez mi! Miskinlegen Kiil Qoro. delik olsa diktirip. kegeden iist giyim: Krrg. ak sakal. (1555) Ay Qiiriik'e sen varsan. 918. yiiriidii. nakrEh kegeden kara iist giyim. Ay Qiiriik'e ben varayrm. ake. (1540) dikig yerinden b0liindii. hatunu erkek gocuk dofurdufunda. ake. . yiire{i at gibi hoplamail. ake.Kara Bii'ye Kiil Qoro kogarak yetigip geldi: "Ey ana dedem Kara Bii. " Ay Qiiriik gocuk do[urdu" dendifinde. bir geng krsrafr versene.-nakrgh kege: Krg. benim ateEimi kim ahr? Benim igkembemi (kazana) kim sahr? Kazanrmr (ate$ tistiine) kim asar? Dokuzu bir olan yrlkr gobam. kendililinden s<iktii. yrrtrk olsa biizdliriip.356 / Manas Destam (1520) haber stiyleyip. giyiminier} dikiq yerinden b6ldti. kementay. 919. Yrlkr (gobanlannrn) en yaElrsrglg.'goona ip' ake. ake. ne \iro7r. (atmr) dereye mahmuzlayrp vardr. geri geleyim. en yagh: Krrg.

Kiil Qoro (ona dolru) ytinelip gini. Tuncer GULENSOY / 352 (1560) dokuz sopa alnrz! Kaburgasmr (K0leyi) yrkarak. (1570) ktileyi yere yrkrp vurdu. Miskin Kiil Qoro. atrhp vurqnuz! krtr krtrr klrlnlz! bagrm kesip ahmz! Dokuzu bir olan yrlkr gobaru. (1595) Yedigerli Er Kryas krsa kuyruklu kara krsrall iiyle gekti ki. . Dr. akci{er (ve) karacigeri(nin) giicii ile bagrm kaldrnp kaldr. Yedigerli Er Kryas (1590) tepede oturmu$ durmuyor mu! Kiil Qoro'yu gdrekoydu. . eve do!ru mahmuzladr. tiliir 6lmez can havliyle.hof. bugtin gel! Bugiin (burada) kalrrsan. (1585) yede$ine ahp geldi. Yedigerli Er Kryas Kill Qoro'yu ga[rrdr. Yrlkr gobamnm bagr Kara Bii o zaman durup bunu sOyltiyor: "Babamn mezan Kiil Qoro. (1580) su gibi kamm ddkmezsem. (1565) dokuz sopa aldr. Kara Bii olan adrm kurusun!'n Krsa kuyruklu kara krsralr boynundan (iple) ba$ladr. (yere dtiEen) Kiil Qoro'nun gOlsiine Er Kryas oturup aldr. bir yana e!di. o krsrala binip al! Bugiin vanp. bu yilkmm arkasmda (1575) hsa kuyruklu knra hsrakvar. ip kuskunile ip arkakolant kamrmn altrndan kuvvetli qekip aldr.. koyun gibi bagrnr kesmezsem.

ertesi gegen yalnrz1 altr ay kalan belefi. yanmayan yer kiil oldu. iyi dolan Ay (1610) Qtirdk Kiil Qoro'yu gtirdiiltinde. . e rke kl ik g a lma erdilinde.358 / Manas Destanr (1600) Ayalrndaki deri papu$a Yedigerli Er Kryas (Kiil Qoro'nun) iki kaburgasr krnldr. Sallam igne (ve) deve tiiyilnden yapilmtg kalm ip lle (1625) nakrgh kegeden kara iist giyimini ta(n:rmen dikiverdi. Ktil Qoro bagrm kaldrnp kaldr. ' giyeyim diyecefin kiirk miiydii?" Allayarak baln rahatladr. (1615) (Ay Qtir0k) miskin Kiil Qoro'yu bir kucaklayrp aldr: "Sevgili Kiil Qoro. intikam almadan intikamrnda kalu. (1635) o Seytek kesik kulafr. (Yere) yatrnca hatrrladr. acl sesini kesmedi. $Y QtirOh' e vardr. grnlayan sesini bastlrmadl. alev alev yanrp kor oldu. (1630) atrmn bagmr buradur! Altrndaki yere duradur! Mrzraktan kalan bayrafr. Miskin Kiil Qoro (1605) sopa ile d6viiliip yere yrkrldr. Ktil Qoro'yu teperek vurdu. at yelesine tutunup bfiyildiiliinde. iki gdzti (allamaktan) gigti. krsa kuyruklu kara krsrak bineyim diyecelin at mrydr? (1620) Nakrqh kegeden kara iist giyimi. klsrala binen Kiit Qoro'ya Ay Qiirtik durup Etiyte siiyledin: Geng "Sevgili Ktil Qoro. tig almadan iictinde kalr.

Derin dereye kogturmug defil mi? .oyan Yok. (1670) kuru daldan yay yapmr$ delil mi? 'Qi[' otundan alc yalrnrg de$il mi? ' Kak' (diye) dten kargaYtf. (1655) dokuz (kez) vurarak grktr. bacaklar yukan yrkrldr." Dokuzu bir olan yrlkt gobam dokuz topuz aldt. (1650) Kiil Qoro seni yola koyanz. 'kuk' (diye) dten kuzgun yokHeldl (maldan) bir tepe yapp. O Seytek kesik kulalr altr giinden (sonra) 'baba'deyip. biriktirmedili bok oldu. (1645) dokuz ata binmig (96yle dediler): "Kiil Qoro'nun iri ytirefi.::i:::':_. Krsa kuymklu kara krsraktan Kiil Qoro bag aEafr. Dr. Ktil Qoro gibi bahadrra bayrdaki dikeni (1660)'kokuy-kokuy !' diye. Dokuzu bir olan yrlkr gobam. (1675) fakir ile fakir oldu. yrlloya do[ru saldr. Miskinlegen Kiil Qoro yrlkr gobam ile siirdii. Bay Bige erkek gocuk dofurdufunda. Odunu alan Ktil Qoro ateqi yakan Kiil Qoro kazam asan Kiil Qoro igkembeyi salan Kiil Qoro'nun (1665) gtirmedi$i mezar oldu. Ktil Qoro keqe evde yatmadr. at gibi krg aup batmadt.* Prof. iki giinden (sonra) 'ana'deyip.haykrarak yoldurdu. senin bagrnt Ktil Qoro kol-basan ile kahba sokanz. Tunoer GOLENSOY t 359 (1640) uygun bir zaman bularak gelip bak!" Ata bindi Kiil Qoro. kiile gecikip kaldr. Seytek hayrr dua altp yatfi.

360 / Manas Destanl (1680) Ustiimdeki kdtii kege giyim. Ay Qiiriik'e varayrm! (1690) Saflam i!ne. Kiil Qoro binip aldr. Kara Bii adrm kurusun!" Krsa kuyruklu kara geng krsra$r. (1695) derin elem gegirdim. Ay Q0rtik'e vardr. iistiimdeki kege giyim. eve do!ru mahmuzladr. Bugiin vanp. didip almrg delil mi? Oba bagr Kaf:a Bii. koyun gibi bagrm kesmezsem. kahn deve ytiniinden ip ile delik varsa diktirip geri dtiniip geleyim!" Kara Bii durup (gtiyle) sdyltiyor: "Babamrn mezan Kiil Qoro. (1715) Allayarak (Eiiyte) siiytedin 'Sevgili Ktil Qoro. ona kogup gelmiq de[il mi? "Sevgili Kara Bii (1635) bir geng krsrafr versene! ' *Ben evime varayrm. (1710) Gtilsiine binip bastr. dikig yerlerinden aynldr. krsa kuyruklu kara geng krsrak. . Ay eiir6k: bineyim diyece$in at mrydr? iistiindeki kege giyim. (1705) Eve girip vardr. Oliir dlmez can havliyle Kiil Qoro baqrm kaldndr. (1700) su gibi karum drikmezsem. krsa kuyruklu kara geng krsraktan elilerek gekip saldr. uysal elem gegirdim.in gel! Bugiinden (sonraya) kalsan. iki kaburgasr krnldr. bugi. Yedigerli Er Kryas bir galrrrverip aldr.

Seytek'i qimdi gafrrdr: "Mrzraktan kalan bayralrm. 922. geviklilim gok kiitii tiikendi. At^ccan n922 kanadl ak atmac anrn923 gugu"r. yrlkryr giftlegtirmeye ben gidecefim!" (Qocu[un) boynuna sanhp. atmaca: Krg. ey Seytek. gocuk gOriiverdi. karglga. allayarak grkrp vanver! Boynuna sanhp alagtir! Too-toru'ya binmezsen. Tuncer GULENSOY/ 36t (1720) giyeyim diyecelin kiirk miiydii? Gticiim gok kiitii kurudu. (1 730) cebeden kalan' kuyak' r^90. bir tek kalan 'tuyak'rrrPt. Dr. ziirriyet. tuyak: Soy. (96yle dedi): . yalnrz baqrna altr ay kalan belefim. benim anah[rm kurusun! Qocuk oynayarak gitti. Krg. ata serin giin dolar. (1745) Kiil Qoro gidip vardr!. 923. Ay Qiir0k'iin dedili stizler gocu$un akhna diigtip kaldr. sop. (1740) gekip attrlr ok olsan. Too-toru'ya ben binece[im. kucakladr. tuygun. at yorulunca ay dolar. 92l . (1735) Too-toru'ya binecelim deyip. 920.beyaz atmaca: Krrg. (1725) altrndaki yerde duradur!" iyi dolmug Ay Qiirtik.Prof.rnda. kuyak: Ddkiim. tepede oturan babana. Krrg. Tepede oturan Kryas'a (1750) Seytek a$ayarak gftrp vardr. . " Kiil Qoro ata bindi. drgkrladrlr trok olsan. "Sevgili babactfrm. kesik kulafrm.

!{. yilkmrn yamna ahp vann. (1775) O zaman (l6yle) dedin Kiil Qoro: " Mrzraktan kalan bayralrm. dokuzu bir arada yrlkr gobam. ^"rorr'e25 senin yaptrfrn gok olmug. atafinrfi kiirii! (s6vme tuulri. gocu[u yanma aldr. Ug gtinden sonra. yilkrmn yamna vardr. yorgunluktan bitkin diiqmiig Kiil Qoro: " Buyurunuz e\endim!"92a ddli: O zaman (gttyle) dedim Er Kryas: (1760) 'Babarun . (1770) kanrnr su gibi ddkmezsem. koEup vardr!" O zaman seytek durup (giiyle) dedi: " Seveili takkeve iitktisizg26 diinya otur mu? Ecelsiz kigi dtiir mil? 924. yolumu kesip kapattr. koyun gibi bagrnr kesmezsem. giirdtifitim giinegim kurusun ! (1730) igtifim suylrm kurusun! Eve dOniip geldifimde. kesik kulafrm. iilkii: Krg. . (1765) Ug giinyrlkr ile yatsrn. arman. eve dikkatlice ahp gel! Ug giinden sonra ahp gelmezsen. Kiil Qoro. yapmadrlrn iEin yok olmug. lepay taksir! (<Arapga. ey Seytek. giktir kul. yalmz bagrna kalan belefim. krsa kuyruklu kara krsraktan (1785) yrkarak. benim Er Kryas adrm kurusun!" Miskinlegen Kiil Qoro.362 / Manas Destanr (1755) Yedigerli Er Kryas Kiil Qoro'yu galrdr. kiir < Farsga: 926. $tan11 mezan: Krg. Lebbeyk taksif). gocugu Too-toru'ya bindirip.619. gfir: mezar). buyurunuz efendim!: Krrg.

Yerde yatan Ktil goro'yu ata bindirip aldr. kesip vurdu.927 vardr. at gibi giivendrmf' Yorgun diiqmiiq Kiil Qoro (nun) sevincinden gillsii kabardr. 'Ay balta' ile kahplanz!" O zaman (Sityle) dedi Kiil goro: "Sevgili kesik kula$rm. Dokuzu bir olan yrlkr gobammn dokuzu gelip vurdu. bacaklar yukan diiEtii.). kesik kulak bu gocuk kap (gibi) erdi ay baltayr eline gimdi aldr. (1800) Krsa kuynrklu kara geng lasra$rn aybrr gaybr' yorga (ytiriiyiigtinti) ' rahvamna saldr. colum. ( 1820) Kilgiik kege evin kaprsmr ykarak gekip saldr.. 927.Ktrg. qint grptat kagtr yrlkr gobam. karta kazr: Kahn balrsak (atrn kahn ba[rrsafr olup. Yedi giinden sonra Seytek ' (a!ag kafesleri kiigiik kege ev olup. stiyleyigine inandrm. Seytek. at gobanlan kurarlar): Krg. . lezzetli pargasrdrr. (1795) akraba gibi dayandtm. kazr. Dr.kann ya!r: Krrg. ktigiik k99e 9v 928. (1805) Krsa kuyruklu kara geng krsraktan baE agalr. TunceTGULENSOY/ 363 (1790) itmttti kement ile seni terbiye etse.Prof. 929. ylkrya dolru saldr ktsrr ktsrapr yakalayrp aldr. (1810) dokuzrr bir olan yrlkr gobamm yrkarak. Siiyledifine inandrm. (1815) Yorgun diigmiiE Kiil Qoro ' KiiEiik keEe ev'e. Bahadu dolan bu Seytek. kar m yagt928 tle katm ba ltrsagl2g Ktil Qoro'yu yala bulayrp sardr.

kugak baflamak: Krg. yrlkrya do!ru kogtqdu. tOrtim!'" "Aleykiim seldm Kiil Qoro. felce ulramrg ktirek kemi$i93o (1830) yala konulmug delil mi? Agarak ahp baksa. kurgal932.tzt) gSbi.. iki yiizii. iki iri ktipek (ve) atmaca gibi. kuda . Kiil Qoro ile Seytek . giizii Qolpan (yild. (1S50) ikisi yangrp girip vardr. ! ata binip alakoy Yrlkrya do!ru salakoy! (1840) Kiik Qebig'i ahp gel!" Ata bindi bu Seytek. batrr!" " Sattp yersen bir g{inliik. Er Kryas'a do!ru siirdii. KuEak baglaytpe3 diintire3z ol aywil KucaklaEtp dost olaywil t 930. 931. O zaman (q<iyle) dedi Kiil Qoro " Sevgili Seytek'im. dtiniir: Kiig. " O zaman KUI Qoro durup (gtiyle) s6yltiyor: SelAmtin aleykiim Er Klyas. Bahadrdofanbu Seytek Too-toru'ya bindi. tdr0m!" (1855) "Sevgili Kiil Qoro. kuu dah. _ safitp yersen bin giinliik. (1835) iki omuzuna iki kigi konmuq gibi.felce ulramrg ktirek kemigi: Krrg. batu!" " Canlm Er Klyas. MiskinleEen Ktil Qoro ( 1845) (atr) eyerleyip bindi.364 / Manas Destanr (1825) agarak ahp baksa. Kiik Qebig'i ahp geldi. sa[ ktirek kemi[indeki oyup kesen kuli kkrda[r yaf kaynatrp dciken kul. yorgun diigmiig Kiil Qoro'nun kara.

yorgun diigen Kanrkey'e koyun giittiirap baktrrmrq. girin sdzlii iyi dofan Acrbay'r (1890) iildiiriip atrverdi. Eline dednek vermig. Onun igin riciimii aldrm. trir6m. Dr. Tuncer GULENSOY I 365 (1860) beni azrcrk (da olsa) kdtU krlmayrn!" O zaman (g0yle) dedin Kiil Qoro: " Sa! kiirek kemilimdeki krkrdalr. (1875) Tann'dan bulan Kan Qoro. Bacafrnr. Er Ktyas'a gimdi girdim. Gdzi qocuk hanlann (1880) igkembesi sallanan krsraklanm. ttirtim. Ktil Qoro ile bu Seytek ata binip kaldr. oyup. Kiil Qoro'nun babasr tath dilli. Kanrkey'in izini siirdii. salan. Kan Qoro'nun genig gdlsiine Kiil Qoro ahp bindi. delil mi? Kan Qoro siiyliiyor bu siizt: ':Manas'm ollu Semetey. srymp gekti krnrndan. ttirtim? (1865) Ananrn intikamr var mrydr.Prof. ( 1885) Almambet benim babamr. yalan stiyleyen(lerin) iyisini Kan Qoro toplayrp almrg. . tildiiriip atrverdi. trir6m?" Yorgun diiqen Kiil Qoro Icara gelik kahcw. kolunu ba$adr. (1870) diifme gibi olan bahadrn yuvarlayrp kesti. kavrayrp aldr kabzasrndan." Kan Qoro'nun dedilini (1895) igiten Kiil Qoro atrndan atlayrp indi. babamn 6cii var mrydr. Birisini haklayrverdim. kesip.

'*** (YEDINCI BOLUMUN SONU) . (1925) Ug Kogoy ile Talas'r hareket ettirmeden tuttu. balam. iig giin orada rahat Yattr. (1920). balam. orada yatan Manas'rn ev kurdu$u yerde ev kurdu. balam. Onun karurureeyim! (1910) igtikten sonra ben Oleyim!" Kanrkey. Ug giinden sonra gtrgiirdii. Ayafr Talas'ta.. iyi dolan bu Seytek (1915) ipekliden segip giydirdi. hepsini stiyleyiP ne edeYim. bagr TaEken'e hAkimiyet kurdu. Kan Qoro'nun kanmdan bir kaqrk kan versene.366 / Manas Destanr (1900) kapt gergevesine ballayrp koydu. ak gelik ktltcr aldl Kan Qoro'yu param parga etti. Kuruyup kala0 KanfteY karEr gelmig d'eEil mi? Koyunu brakmrE delil mi? Kogturup yeti$mi$ de$il mi? (1905) " Sevgili Kiil Qoro. Kanlkey'i ahp geldi. Ay Qiiriik'ii ahp geldi. Genig Kul-ata krYrsrnda" geniq Talas'ln vddisinde. ' Kan Qoro'nun kamna doYdu. yorga attan segiP bindirdi.

lJpJltill .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->