P. 1
Hulki Cevizoğlu - İşgal ve Direniş

Hulki Cevizoğlu - İşgal ve Direniş

|Views: 250|Likes:
Yayınlayan: Cengiz Cagdas

More info:

Published by: Cengiz Cagdas on Mar 24, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

NOT : Koyu yazılar yazarın vurgulamaları. Renkliler düzenleyene aittir.

HULKĠ CEVĠZOĞL U PROFESYONEL YAġAMI:
Gazeteci-TV program yapımcısı Hulki Cevizoğlu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Siyaset Bilimi" lisansı ve "ĠĢletmec ilik" yüksek lisansını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe baĢladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıĢtıktan sonra çeĢitli basın kuruluĢlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te baĢladığı "Ceviz Kabuğu" programını Kanaltürk'te sürdürüyor. Hulki Cevizoğlu'nun programları yüksek öğretimde bazı derslerde incelenmekte ve bazı doktora tezlerinde kaynak oluĢturmaktadır. 31 adet kitabı bulunan Cevizoğlu'nun verilen ödüller arasından kabul ettiği 100'ü aĢkın ödülü bulunmaktadır.

ÖDÜLLERĠ:
Verilen ödüller arasında Hulki Cevizoğlu'nun kabul ettiği bazı ödüller: TV Haber Programı Dalında "Yılın Yıldızı" (Yıldız Teknik Üni.-2006); Yılın Ġlkeli ve Onurlu Gazetecisi ödülü (Cumhuriyet Üni.-2005); En Ġyi TartıĢma Programı ödülü (KabataĢ Erkek Lisesi); 2005 Yılı Televizyon Program Yapımcısı ödülü (Türk Ocakları Tekirdağ ġb.-2005); En BaĢarılı TartıĢma Programı ödülü (GaziosmanpaĢa Üni.-2005); Mülkiyeliler Onur ödülü (A. Üni. SBF.-2005); Yılın KöĢe Yazarı (Ġnönü Üni.-2005); Toplumsal Sorumluluk Medya BaĢarı Ödülü (Fırat Üni.-2005); Yılın Kemalist TV. Programı (Uluslararası Kıbrıs Üni.-2005); Yılın En Ġyi TartıĢma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2005); Yılın Kuvacısı (internetajans.com-2004); En BaĢarılı Ulusal TartıĢma Programı (Türkiye Kamu-Sen Giresun ġb.2004); Yılın TartıĢma Programı (Ġstek Bilge Kağan Okulları2004); TV Haber Programı Dalında Yılın Sembolü (özel Sembol I.Ö.O.-2004); Ġlkeli Gazeteci Ödülü (Sivas Cumhuriyet Üni. Atatürkçü DüĢünce ve Türk Dili Toplulukları-2004); En Ġyi TartıĢma Programı (KKTC Girne Amerikan Üni.-2004); En Beğenilen TartıĢma Programı (Maltepe Üni.-2004); En Ġyi TartıĢma Programcısı (Türk Ocakları Trabzon ġb.-2004); En iyi TartıĢma Programcı-

sı (13 iletiĢim Fakültesi Dekanının özel ödülü-2004) (Türkiye'de Ġlk); En Ġyi TartıĢma Programı (Polis Akademisi-2004); En Ġyi TartıĢma Programı (Uludağ Üni Uluslararası ĠliĢkiler Topluluğu 2004); Yılın Atatürkçüsü (Atatürkçü DüĢünce Derneği, D. ġb.2004); Yılın TV Programı (Niğde Üniversitesi-2004); Yılın TartıĢma Programı (Türk Eğitim-Sen-2004); Yılın En Ġyi TartıĢma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2004); En Beğenilen TV. Program Yapımcısı (K.T.Ü. iĢletme ve Ekonomi Kulübür2003); Yılın TartıĢma Programı (Ġ.Ü. Diplomasi K ulübü-2003); En Ġyi Haber Programcısı (Gazi Üni. Uluslararası ĠliĢkiler AraĢtırma Topluluğu-2003); Ulusal Televizyon Açık Oturum ve SöyleĢi dalında 2002 Yılının En BaĢarılı ĠletiĢimcisi (Se lçuk Üni. ĠletiĢim Fakültesi-2003); Basın Onur ödülü (Cumhuriyetçi Gençlik Platformu-2003); Ziyad Nemli Büyük Ödülü (Trabzon Gazeteciler Cemiyeti-2003); Türk Dünyası'na Hizmet ödülü (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı-TÜRKSAV-2003); En Çok izlenen TartıĢma Programı (H,Ü. Bes. Ve Diy. Kulübü 2002); En Beğenilen TV Program Yapımcısı (B.Ü. ĠĢletme ve Ekonomi Kulübü-2002); Yılın En Ġyi AraĢtırma Programı (Ġ. Ü, Bilgisayar Kulübü-2002); Açık Oturum Dalında 2001 Yılının En BaĢarılı ĠletiĢimcisi (Selçuk Üni. ĠletiĢim Fakültesi-2002); 2002 Karaman Türk Dili ödülü (Karaman Valiliği-2002); En Ġyi Haber ve TartıĢma Programı (A.Ü. Hukuk Fakültesi BirleĢik Hukukçular Kulübü-2002); Medyanın En Ġyileri, 2001 Yılı En Ġyi TartıĢma Programı (özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2002); En Beğenilen TartıĢma Programı (M.Ü. ĠletiĢim Fakültesi-2001); AraĢtırma dalında 2000 Yılının BiliĢimcisi (I.Ü. Bilgisayar Kulübü-2001); BaĢarı ödülü (Aydın Gaz. Cem.-2001); Türk Kültürüne ve Sosyal Hayatına Hizmet Eden TV Prog. Ödülü (Türk Ocakları2000); Televizyon SöyleĢi dalında 1999'un BaĢarılı ĠletiĢimcisi (I.Ü. ĠletiĢim Fakültesi-1999); Gazetecilik dalında Yılın Altın Adamı ödülü (Anadolu Basın Birliği-1999); Televizyon SöyleĢi dalında 1998'ln BaĢarılı ĠletiĢimcisi (I.Ü.ĠletiĢim Fakültesi -1998); 1998 Sedat Simavi Televizyon ödülü (T.Gazeteciler Cemiyeti1999); Medyada HoĢgörü ödülü (Ç.Kale Onsekiz Mart Üni.1998); Televizyon SöyleĢi dalında 1997'nin BaĢarılı ĠletiĢimcisi (I.Ü. ĠletiĢim Fakültesi-1997); Yılın Gazetecisi (Gazeteciler Cemiyeti-1997) (Tüm Medya içinde yalnızca tek kiĢiye verilen ödül); Jüri özel ödülü (Doğu And. Gaz. Cem.-1997); TV TartıĢma dalında Yılın Televizyoncusu (T.Yazarlar Birliği-1997); Cengiz

Polatkan ödülü (RTGD-1997); Haber dalında Yılın Gazetecisi (ÇGD-1987); Haber dalında Yılın Gazetecisi (ÇGD-1986).

KĠTAPL ARI:
ĠĢgal ve DireniĢ (1919 ve Bugün) (2007, 1. Baskı 30.000 Adet), Ey Türk Ġstikbalinin Evlâdı! (2006, 4. Baskı 26.000 Adet)', Bütün Kaleler Zaptedilmedi (Attilâ Ġlhan'la Birkaç Saat) (2006, 18. Baskı), Ya Sev, Ya Sevr (Bir Gafletin Büyümesi) (2006, 15. Baskı), Masonluk ve Rotaryenlik (2005, 9. Baskı), Tarih Türkler'de BaĢlar (2005, 5. Baskı), Türk Olmak (2005, 4.Baskı), Vatikan (Batı'dan Gelen Tehlike) (2005, 1. Baskı 10.000 Adet), Misyonerlik ve Siyasal Hıristiyanlık (2005, 1. Baskı 10.000 Adet), Türkiye ve Türkçe Üzerine Oynanan Oyunlar (2004), Uzaylılardan Vahiyler! (2003), Taze Yazı Kokusu (2003, 2. Baskı), Amerika'nın Körfez SavaĢı (2003, 2. Baskı), Altın ve Suikast (Bergama ve Alman Vakıfları Olayı) (2003, 2. Baskı), 28 ġubat: Bir Hükümet Nasıl Devrildi (2003, 3.Baskı), Kur'an ġifrecilerine Cevaplar Edip Yüksel :"Çöpe At" (2002, 9. Baskı), Türkçe Ġbadet (2002, 3. Baskı), Sözümün Özü (Oğulcan Cevizoğlu'nun Resimleriyle) (2002), YaĢar Nuri Öztürk'e Soruyorum (2002, 2. Baskı), Yakın Zamanlar Tarihi (2001), Generalinden 28 ġubat Ġtirafı:"Postmodern Darbe" (2001), EĢekli Kütüphaneci (2000), Nurculuk-(1999), Lider Troyka (1999), ÖzelleĢtirme (1998, 3. Baskı), YaĢar Nuri Öztürk (1998), Vicdanımızı Yastık Yapıp Yatıyoruz (1998), ġeyhler, Müritler ve Yalancı Peygamberler (1997), Dünü Bugünü ile 68'liler (1997), Ceviz Kabuğu (1996, 2. Baskı), Misyon (1987).
v

Ģairler halka sövmüĢlerdi!. vezirler ve paĢalar millete ihanet etmiĢlerdi! Nice edebiyatçılar. bankalarda çalıĢan Türk memuru yoktu! Ġtalyan. Dünya Harbi ve KurtuluĢ SavaĢı sırasında iç ve dıĢ tahriklerle irili ufaklı 60 kadar isyan olmuĢtu! PadiĢah. 1.ÖNSÖZ YERĠNE 21. Devlet içten ve dıĢtan çökertilmeye çalıĢılıyordu. Mustafa Kemal anlatıyor: 1 [1] Atay. Türkiye Kemalistler TeĢkilâtı'nın . Hükümet âciz..." Bugün'ü "yaĢıyoruz!. Falih Rıfkı. rıhtımlar. Battan. Bir "lider" aranıyordu!.. YÜZYILIN BA ġINDA G ENEL DURUM Dün'ü "okuyoruz. Kemalizm (Atatürk Ü/küsünün BayraklaĢan Adıdır) Dergisi. Neniz var bu topraklarda?' deseler." Dün. limanlar bizim değildi! 'Bu memleketin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Ģehir ıĢıkları ve suları. "Bir Gece Karanlığında Ġdi". haysiyetsiz ve korkaktı!.. halife.. "Demiryolları bizim değildi! Kömür. öz canımızı ve camilerimizi gösterebilirdik! Değil bankamız.." "Ülkenin genel durumu ve görünüĢü" Ģöyleydi.. Yabancı memurlar ve ajanlar yurdun her yanında faaliyette idi!.

2000. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmıĢ ve alınmakta. Ģahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araĢtırmakta.y[2] Bugün. Büyük SavaĢ'ın uzun yıllan boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Zeynep Korkmaz.) Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaĢmıĢ. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaĢılmıĢtır ki. Ankara... Ayıntap(Gaziantep) Ġngilizler tarafından iĢgal edilmiĢ. Bundun baĢka. (. konuĢmamıza baĢlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce. Damat Ferit PaĢa'nın baĢkanlığındaki hükümet âciz. Ġtilâf Devletleri'nin uygun bulması ile Yunan ordusu da Ġzmir'e çıkartılıyor.. Merzifon ve Samsun'da Ġngiliz askerleri bulunuyor. ateĢkes anlaĢmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar.1. gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meĢgul. Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiĢ. 1. 15 Mayıs 1919'da. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Ülkenin genel durumu ve görünüĢü Ģöyledir: Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup.. Adana ili Fransızlar. MaraĢ. 2000'li yılların baĢları. Antalya ve Konya'da Ġtalyan askeri birlikleri. Ģartları ağır bir ateĢkes anlaĢması imzalanmıĢ."1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ġstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira Hey'eti illerde çeteler kurmak ve idare etmek. haysiyetsiz ve korkak.. Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Birer bahane ile Ġtilâf donanmaları ve askerleri Ġstanbul'da. memleketin her tarafında Hıristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleĢtirmeye.. s.Dünya SavaĢında yenilmiĢ. Ġtilâf Devletleri. "Mütareke dönemi'ne geri döndük”. Atatürk Kültür. Yalnız padiĢahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı.. . Nihayet. Urfa. Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 2 Nutuk(Kemal Atatürk) (1919-1927). (. devleti bir an önce çökertmeye çalıĢıyorlar. Dr.

dev iletiĢim Ģirketlerimiz (kablolu ve kablosuz telefon Ģirketlerimiz. Türkiye'de (Adana'da) incirlik Üssü'nde Türk BinbaĢı. Türk bayrağına.. Mustafa Kemal dün "Egemenlik kayıtsız Ģartsız milletindir" diyordu. bugün "Milli egemenlik Brüksel'e devredildi". yine Amerikan askerleri tarafından "kelepçeleniyor". bugün "ülkenin bağımsızlığı AB'ye teslim edildi". Özkök. limanlarımız bizim olmaktan çıkıyor. Batı Trakya'daki (Yunanistan'daki) soydaĢlarımız Türkler ile Irak'taki soydaĢlarımız Türkmenler'e sahip çıkamıyoruz. "ekümenik" (evrensel) olduğunda ısrar eden Fener Rum Patriği Bartholemeos'un elini öpüyor [3]. radyo ve gazeteleri yabancı parası satın alıyor. Topraklarımız ve bankalarımız yabancılara satılıyor. ve. bizi almayacaklarını kesinlikle ve defalarca açıklayan AB'ye hayâli üyelik uğruna ulusal egemenliğimizi parça parça elden çıkarıyoruz. Mustafa Kemal dün "Milleti kurtaracak. 30 Ağustos 2006'da süresi dolduğu için emekli oldu. "Size alt olduğunu söylediğimiz bu memlekette". tüm cep telefonu Ģirketleri) yabancıların eline geçiyor. Ģair ve yazarlar Türklüğe. ABD ve AB destekli Kürt isyanları çıkarılıyor. savaĢ nedeni olarak açıklanan kırmızıçizgilerimiz birer birer yok oluyor. Mustafa Kemal dün "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyordu. Türk yurdu KKTC'yi kendi elimizle Rumlar'a teslim ediyoruz. "müttefikimiz"(!) ABD Kuzey Irak'ta (Süleymaniye'de) "Türk askerinin baĢına çuval" geçiriyor.-HC . resmi ziyaretle Yunanistan'a giden askerlerimizin odasına giren Yunanlılar Türk bayrağını yırtıyor. sözde Türk(!) kimi edebiyatçı. üzerine çirkin yazılar yazıyor. Kan uykularında ihanetleri görüyoruz!. Sevr hortlatılıyor. Genelkurmay BaĢkanının resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Genelkurmay BaĢkanı. her türlü ulaĢım ve haberleĢme sistemimiz yabancıların denetimi altına giriyor. madenlerimiz satılıyor.. bize ait hiçbir Ģey kalmıyor!. yine milletin 3 Bu askeri olayların yaĢandığı tarihlerde Türk Ordusu'nun baĢında Orgeneral Hilmi Özkök vardı. televizyon. Org. Türk Telekom. ulusal marĢımıza ve dinimize sövüyor. hayat damarlarımız Dicle ve Fırat nehirlerinin denetimi uluslararası yabancılar yönetimine bırakılmak üzere.Falih Rıfkı Atay'ın sözüyle.

.)HC . Mustafa Kemal dün "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyordu. AB'nin uzun zamandır "Kemalizm'den vazgeçin. yıl nedeniyle yaptığı açıklama. bugün "KurtuluĢ için ABD ve AB mandası kabul edildi".[4] Mustafa Kemal'in her sözünün çiğnenmesinin ardındaki neden. Mustafa Kemal dün "Ulus devleti" kurmuĢtu. 5 Ocak 2007. bugün MĠT MüsteĢarı bile "Ulus devlet tehdit altında" demek zorunda kaldı.[5] (Yoğun tepkiler üzerine karar geri alındı!. bugün "Türkiyeliyiz" diye bağırmak "çağdaĢlık" (!) diye yutturuluyor. 6 Ocak 2007. Çankaya KöĢkü'ndeki 29 Ekim (2006) Cumhuriyet Bayramı kabulünde(resepsiyonunda) benim soruma verdiği yanıt.. s. Kemalizm AB önünde engeldir" dayatması idi. Manda kabul edilemez" diyordu.8.gov.1.tr/basin32. O da bu sözleri 30 Ekim 2006 tarihli Takvim Gazetesi'nde yayınladı. 31 Ekim 2006."[6] Sözümüz çok. 8. ġimdi tarihi baĢa sarıyor ve hikâyemizi baĢtan alıyoruz Hulki Cevizoğlu 4 Milli istihbarat TeĢkilatı MüsteĢarı Emre Taner'in 80.CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezerin.) CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer.mit. Bakınız: Cevizoğlu. sürmanĢet. Bakınız: www. Bu süreçte KKK (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) Birlik Armasından (yaygın deyimle brövesinden) Atatürk'ün resmi çıkarıldı!.. Hulki. 2000'li yılların baĢlarında yaĢanan bu süreci Çankaya KöĢkü'nde Ģu sözlerle özetledi!: "Cumhuriyet'in kurtuluĢ ve kuruluĢ döneminden sonraki en zor dönem!. manĢet. 5 Yeniçağ Gazetesi. Ġstanbul. 6 10. belgemiz var. ve Hürriyet Gazetesi. s.html. 8 Kasım 2005. "Anıtı Türkiye'ye de Dikecekler?.kendi iradesi ve azmidir. (Bu açıklama sırasında yanımda Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Mehmet Çetingüleç vardı. Yeniçağ Gazetesi.1.

Ama en büyük mutluluğum. hem de yarınlar için kalıcı bir belge niteliği taĢıyor. Bu eser hem bugün. Kitabı yazabilmek için. Kanaltürk Televizyonu'ndaki ana haber sunuculuğunu bile bırakmayı göze aldım. Yazar ve araĢtırırken sayısız geceler sabahladım ve günün ıĢımasına çok tanıklık ettim. Üniversitelerde ya da günlük tartıĢmalarda gençlere kaynaklık edecek bir belgesel-tarih eseri yazdığıma inanıyorum.Ankara. Birçok kiĢinin "biliyoruz" dediği bilgileri en sağlam kaynaklardan araĢtırdım ve belgeledim. . bu eserimin kalıcı ve ülke çapında yaygın olduğunu görmek olacaktır.-Hulki Cevizoğlu.. 26 yıllık gazeteciliğim boyunca verdiğim "toplumu aydınlatma" mücadelesinin boĢ olmadığını kanıtlıyor. ortalama her güne bir sayfa düĢmüĢ oldu!. Böyle bir esere imza atmaktan mutluyum. Böylece. 12 ġubat 2007 [7] 7 Bu kitabın sadece "yazımı" tam tamına bir yıl sürdü. Belgelenen "yaĢadığımız olaylar" ise.

bizim birliğe "Takviye Balıkesir gönüllüleri geldi" denildi. Beni görür görmez yanıma geldi: "Kumandan efendi. Çanakkale.. askerin en kıymetli Ģeylerini taĢırdı. çiğnetmeyecek.. arkada arkadaĢları çıkıp geldiler. bilene kamasını sallandırmıĢtı. niĢanlılarının verdiği ayrılık mendillerini kimi boynuna dolamıĢ. 120 kiĢiydiler.. Mehmet Akif. Gittim. Hepsi süslenmiĢler. paraları.. ġehitkale Yayıncılık. biz buraya beklemeye gelmedik! Haydi düĢmanı basalım." dedim. 9 Ayhan. Gitti. Ah! Çanakkale. sancağın üzerinde de sırma ile "Karesi Gönüllüleri" yazdırmıĢtı. . Ali. siperlerin gerisinde bir vadide kayboldu... Hücuma Yarım saat kala Ali’ye haber verdim. Beklerim gelmezler. s. hücuma geçmeden yarım saat önce bize söyle de." Mehmet Akif Ersoy1[8] ÜÇPINARLI ALĠ. Ģu sırt çantalarını emniyetli bir yere koyalım. sancaktar olmuĢ. Hemen gelirler sandım. nesilmiĢ gerçek. Sırt çantaları. asker sıkıntı çekerdi. Çok hareketli zamanlarda.... Tüfeği çapraz asmıĢ.. Biraz sonra önde Üçpınarlı Ali. Ġzmir. ġaĢırdım. Balıkesirliler’i aldı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını: 2801. ġöyle rahat rahat dövüĢelim!" Ali haklıydı. tütünü hep sırt çantalarında olurdu. mektupları. Kabadayılığı gene elden bırakmamıĢ. Aydın. Mayıs 2005. Her Ģeyin bir zamanı var. Baskı. diyordum ya. Çantaları kaybolduğunda. Bir çavuĢa. BaĢlarında da o zamanlar Balıkesir'in ünlü kabadayısı Üçpınarlı Ali vardı.. kimi 8 Ersoy.. ÇamaĢırları.. "ġu bizim hemĢehrilere bir bak bakalım. 1996.431. Beklerim gelmezler.. askerlikte pek hoĢ olmamasına rağmen. kendimizi gereksiz kırdırırız.. hasret giderdik.. Sarıldık. Safahat. s." "Burada her Ģey emirle olur. çanta sırtta muharebeye girilirdi. hanımlarının. Ġstanbul. 2. Hücuma sadece biz geçersek.. Ġhtiyat Zabiti Hattatoğlu Mustafa Efendi anlatıyor[9]: Birgün." "Peki öyleyse. usturası. ĠĢte çiğnetmedi namusunu. sigarası."Asım'ın nesli.86-88. Hemen hemen hepsi tanıdıktı.

. Herkes kendi dünyasına dönmüĢ. Gittim.. düğüne (savaĢa) geldik. öpüĢüyor. Bu Anafartalar'dan.." Kısa süre sonra diĢler kenetli. Anafartalar'da çam ağaçlarının altında nice memleket evlâdı. Ġyi dövüĢün ha!. Birazdan bayramımız var. Biz buraya oynamaya değil. Anafartalar'da üç top çam ağacı vardır. Gün bugündür. biraz sonra Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ola ki bir pislik bulaĢmıĢtır.. Birden bire ortalık kaynayıverdi. Aman sen bize. Yanıma birisi geldi. "Hücuuum!.. süngülerini takmıĢ.. O yüzyirmi kiĢiden. Çekeyim. Ali'ye beĢ dakika kaldığını bildirdim. Gömülen Ģehitlerin en üzerine de Ali'yi sancağına sararak yatırdım.. sadece dudaklar kıpırdıyordu... Onun için süslendik. Anamız bizi bugün için doğurdu. O gün Ģehit olanları o ağaçların arasına gömdük. dua ediyordu.. Orada.. kimi bileğine sarmıĢtı.." Ali'nin bu sözlerinden sonra büyük bir sessizlik oldu...alnına çatmıĢ.. Herkes ölüme hazırdı. Abdest aldık. "Utandırmayın ha!. Ali de Ģehitler arasında idi... Hepsi. Orada. baktım. Hakkınızı helâl edin. "Allah... AkĢama doğru savaĢ durdu. bu ruhtan bir ülke çıktı: Türkiye Cumhuriyeti!. Ali'ye sordum: "Neden geç kaldınız?' "Komutan Bey. bayrama geldik. Çoğu yakalarına artık kurumuĢ gül veya karanfil takmıĢtı." deyince sanki siperler sarsılıverdi.." dedi. diye çamaĢırlarımızı değiĢtirdik. "Komutanım. avuçlar açılmıĢ.. hücumdan beĢ dakika önce yine haber ver. Gözler yumulu... Ama sancağı öyle bir kavramıĢ ki parmakları kenetlenmiĢti. DövüĢtük. DövüĢtük. bu vatana kurban koç yiğitler yatıyor.... o gün onüç kiĢi sağ kalmıĢ. dedim olmadı!. Bugün bizim bayramımız. helâlleĢiyorlardı. Hepsi birbirlerine sarılıyor. Saatime baktım.. tüfeklerinin dipçiklerine parmaklarını geçirircesine yapıĢmıĢ bölük hücuma hazırdı. Üçpınarlı Ali sancağı vermiyor. DövüĢtük.. Temiz çıkalım dedik.. Allah!" diye düĢmanın içine bir hançer gibi daldılar. Ayrılık hediyelerini taktık..

. Fransız. ruh ve düĢünce hastalığı!. güzel yurdumuzu n incil erinden Ġzmir iĢgal ediliyor. "yabancıların figüranı" olanlar... HÜKÜMET: "ĠġGAL E ĠNANMAYIN! " HARBĠYE NAZIRI ġakir Pa Ģa. para kazanan Ģehirdeki Rumlar ise. günümüz deki "te slimiyetçiler" gibi .ġimdi. 15 M ay ıs 1919 Per Ģembe. ġimdi bu gerçeklere yolculuğumuz baĢlıyor.. Ġndiler ve kentin çeĢitli noktalarını iĢgal ettiler... Halk sokaklara. Kendilerini "baĢrolde" görüpte. daha sonra Ulusal KurtuluĢ SavaĢı ile destanlaĢtı.. ülke iĢgal edilirken. GÜNLERDEN BERĠ Ġzmir limanında toplanmakta olan yabancı harp gemilerinden öğleden sonra bahriye silâhendazları (deniz piyadeleri). kordon boyuna yayılarak sessizlik içinde bu iĢgali seyretti.. Halk sessiz ve üzgün se yrediyor. Yunan bahriye silâhendazları (deniz piyadeleri) öğleden sonra. ĠġGAL BAġLIYOR. "Söylentilere inanmayın" diyenler!. kaleleri i Ģgal ediyorlar. Ġngiliz. Kolordu Ko mutan ı Ali Nadir P a Ģa'nın " muk avemet edilme mesi" emri yüzü nden T ürk kuvvetleri kıĢlalarına çekildiler. Ġngiliz birlikleri. Ģenlikler yaptılar ve karaya çıkan Yunan silâhendazlarını büyük gösterilerle karĢıladılar. HAL K SESSĠZCE SEYR EDĠYOR. Anafartalar'da kahramanlaĢan Mustafa Kemal. me vkii müstahkemleri (savun ma tesislerini) . Bu destanın içinde hainler de var: Yüzlerine "Polyanna maskesi" takıp... bu Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'i yıkmak isteyenlere göre yeni tehlikeler bir "paranoya". Atatürk 'ün Samsun 'a çıkmasından dört gün önce. Yunan müfrezeleri de Yenikale'yi kontrolleri altına aldı. "Bu gibi Ģayialara (söylentilere) . Yıllarca bu ülkenin ekmeğini yiyen. Karaburun ve Uzunada taraf ını. Fransız kuvvetleri Urla ve Foçalar'ı.

(Merdanoğlu. telgrafında. Midilli limanında bekleyen Averof Zırhlısı'nda. resmi iĢgal.ehemmiyet vermeyin" a çıklamasını yapıyor!. Salih Hulusi PaĢa. Ali Rıza PaĢa. Kent içinde meydana gelecek direniĢleri kırmak için. Türk ve Rum mahalleleri birbirlerinden tecrit edilecektir. Yunan 1. basiretsiz ve aldanma eğiliminde. ĠĢgalcilerle "iĢbirliği" içindeki Ġstanbul Hükümeti3[10]. Ahmet Tevfik PaĢa. 2006. Komutan da. son dakikada tebligatta bulundu. Ahmet Tevfik PaĢa ve Damat Ferit PaĢa) anlatmaktadır." 10 "Ġstanbul Hükümeti" sözü kimi zaman genel bir ifade olup. Hükümetten bilgi verilmediği için. Ģöyle diyor: "Halk arasındaki Ģayialara (söylentilere) göre. "halktan duyduklarına dayanarak". iĢgal karĢısında nasıl hareket edeceğini Bakanlığa sorarak. Komutanın telgrafından anlaĢıldığına göre. mütareke koĢullarında (4 yıl 21 günlük süreçte). Yunan ĠĢgal Komutanı ise. Ulusal KurtuluĢ Süreci ve Kuvayi Milliye. Ümit Yayıncılık. Ankara. Ġstanbul Hükümeti tarafından komutana bildirilmedi.90. Fakat.) 11 Zafiriu ya da Zafiru olarak da yazılan ad Zafiryo olarak okunuyor. s. 11 kez kurulan hükümetleri (sırasıyla Ahmet Ġzzet PaĢa. iĢgal Tümeni Komutanı Albay Zafiryo 4[11]. içeriden iĢgal altına alınacağı ihtimali vardır. kendi ordusunun komutanını aldatıyor. Ġzmir’in Yunan kıtaları tarafından iĢgal edileceği yahut Yunanistan'dan daha evvel Ġzmir’e getirilmiĢ bulunan Yunan Kızılhaç ekiplerinin. komutan kararsız. Harbiye Nezareti Ġzmir’i savunacak olan komutana hiçbir cevap vermiyor! O sırada. SABAH SAATLERĠNDE. çok acele emir bekliyor. Yabancı unsurların kent içinde kargaĢalık çıkarmalarına imkan bırakılmayacaktır. Ali Nadir PaĢa. Harbiye Nezareti'ne (Savunma Bakanlığı'na) telgraf çekti.-HC. .Kolordu Kumandanı Ali Nadir PaĢa. Hüsnü. el altından yerli Rumlar'dan teĢkil edip silahlandırdığı kuvvetler tarafından." Komutan. Buna rağmen. 17. son önlemlerini yazılı emre döküyordu: "Türk mukavemetine (direniĢine) imkan bırakmamak için Ġzmir'in etrafı süratle abluka (kuĢatma) altına alınacaktır.

"teklif diyor!). Kolordu kumandanı. Türkiye'yi Sevr'e götüren Paris'teki toplantılar idi. bunun bir Yunan iĢgaline yol açacağı ısrarlı Ģayiaları vardır. bulundukları mahallerde kalmalıdır.Yunan Tümeni. Bu karar Babıâli'ye de bildirilmiĢtir.. Ġzmir Yunan askeri birlikleri tarafından ĠĢgal olunacaktır. ĠĢgal baĢlıyor!. iĢgal notası!) veriyor ve "esef verici olaylara meydan verilmemesini"(!) istiyor: "Mondros Mütarekenamesinin 7.ĠĢgalin planı.00'den itibaren iskeleleri iĢgal edecektir. Harbiye Nazırı ġakir PaĢa. Yunanistan ve ABD) toplantısına katılan Fransız BaĢbakanı Klemenso'ya (Clemenceau) ait. sabah saatlerinde Amiral Kaltorp'un baĢkanlığında yapılan bir toplantıda kararlaĢtırılmıĢ ve saat 00. mors alfabesinin baĢında cevap veriyor: "iĢgal vukuuna dair Babıâli'ye verilmiĢ bir malumat (bilgi) yoktur Amiralin bu teklifi (iĢgale. sansür edilmek kaydıyla. "ödeme saati gelmiĢti !"5[12] 12 Bu söz. muvafakat edilmesi (=uyulması) lüzumu tabiidir. Yunan deniz silahlı müfrezeleri. Bir Ġngiliz deniz piyade müfrezesi tarafından iĢgal edilecek olan Telgrafhanede." "Bu gibi Ģayialara (=söylentilere) ehemmiyet vermeyiniz!" GECE YARISINA yaklaĢırken. Çıkarma kuvvetleri yarın (15 Mayıs 1919) saat 08." Ġzmir’in karĢısındaki Midilli adasındaki 1. maddesi gereğince. Ġtilaf Devletleri namına. Mütareke Ģartları hükümleri icabından olmakla. saat 07. Ġtalya. . BeĢler (Ġngiltere. bu kez telgraf makinesinin baĢına geçti. Esef verici olaylara meydan vermemek üzere. Osmanlı kıtaları. Ġngiliz Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Kaltorp (Calthorpe) ikinci notasını (müzik notası değil. Fransa.00'de Ġzmir’e ulaĢacaklardır. sabaha karĢı Ġzmir'e hareket ediyor." "Efendim. Bâbıâlî ve Harbiye Nazırı ġakir PaĢa ile konuĢmaya çalıĢtı.00'da. resmi muhaberata müsaade edilecektir. iĢgal notasını alır almaz. Yunan askeri makamlarının emirlerini bekleyin. "BeĢler Toplantısı". Kolordu Kumandanı Ali Nadir PaĢa ile Vali Kambur Ġzzet'e bir nota ile iĢgal tebliğ edilmiĢti.

geriden idare etmeyi tercih ediyor. Ġzmir’e çıkanların baĢında Ġngiliz. Görüyoruz ki. Kolordu emri nedeniyle. Oysa.. subaylar ve erler. Kendileri. Yunanlı bir iĢgal teğmeninden tokat yiyeceğini bilmiyordu!. onlara "iĢgal taĢeronluğu" yaptırıyor. emrindeki birliklere Ģu talimatı veriyor!: "Ġzmir müstahkem mevkii tahkimat bölgesi. Bu ülkeler. "Türkiye: Sonun BaĢlangıcı" baĢlığı altında "Türkler'e Anadolu'da küçük bir bölge bırakılabileceğini" yazıyordu: "Ġzmir’in iĢgali. Ġzmir'i yalnızca Yunanlılar'ın iĢgal ettiğinin propagandasını yapıyor. Fransız ve Ġtalyanlar geliyor. Türk birlikleri iĢgalden hemen önce sessizce çekiliyor ve düzenli hiçbir çatıĢma olmuyor. 18 Mayıs 1919 tarihli The New York Times gazetesi. esef verici olayların olmaması için(!) garnizonlarından çıkmayacaklar ve bu bölge dıĢında ve gerilerinde toplanacaklar.. iĢgale gelecek itilâf müfrezelerine gereken kolaylıklar gösterilecektir. Bugün yaptıkları hiç de sürpriz değil. tıpkı Irak iĢgalinde olduğu gibi. kolorduca verilecek emre göre hareket eyleyeceklerdir. Asya ve Avrupa Türkiyesi'nin her tarafında manda yönetimlerinin kurulması ve Türkiye Devleti'nin bağımsız . Yunanlılar'ı ileri sürerek. Bu iĢgal esnasında katiyen karĢı konmayacak." Bu emri veren komutan daha sonra. bugün öğleden sonra Ġtilâf Devletleri kıtaları tarafından iĢgal edilecektir. Bugün bile pek çok insan. AMERĠ KAN BASINI: "TÜRKĠYE: SO NUN BA ġLANGICI" Ġzmir’in iĢgali. neredeyse 100 yıl önceki taktik de aynı.ĠZMĠR'DEKĠ TÜRK KOMUTAN Ali Nadir PaĢa ise. Amerika BirleĢik Devletleri'nin (ABD) tarih boyunca Türklere hangi gözle baktığının da bir göstergesi ve dahası "tarihi bir belgesi" oldu. Bu bölgelerdeki komutanlar. Ordu "tek kurĢun atmadan" Ġzmir iĢgalcilere teslim ediliyor!. Toplar ve diğer her türlü harp malzemesi bu kıtalara teslim edilecektir.

g. "Ġzmir Türkler'in Elinden Alındı" ve "HesaplaĢma Günü YaklaĢıyor" baĢlıkları ile Ģunları yazıyordu: "Paris'ten gelen son haberlere göre.47. s. bu haberin yayınından bir gün önce. yine Amerikan basını 1919 yılında belgeleniyordu. Ġstanbul. Türkler'e masa baĢında kabul ettirilen barıĢ Ģartlarının uygulanmasına geçildiğinde doğabilecek tepkilere karĢı bir tedbir niteliğindedir. Yunanlılar "son 750 yılın en büyük fırsatını(!) yakalamıĢtı. "Türk’e Türk propagandası" ya da "derin devletin psikolojik savaĢının(!) ürünü" olmadığını da. . diğer bölüm ise uluslararası bir devlet haline getirilecektir. Osman." 6[13] "MASA BAġINDA KAYBETMEK" deyiminin de. özel Yayın.) Ġzmir ve çevresindeki bu kuvvet yığınağı. s.e. Avrupa "Türk adını tarihten silmek" ve her türlü hilelerle boyunduruk altına almak için "masa baĢında" oyunlar oynuyordu."7[14] Bugün olduğu gibi yaklaĢık 100 yıl önce de. karĢımıza Miryokefalon SavaĢı çıkıyor Türkler'in 1071'de Anadolu'ya giri13 Ulagay. (. Amerikan Basınında Türk KurtuluĢ SavaĢı. 14 Ulagay.bir imparatorluk olarak varlığının ortadan kaldırılması yolunda atılan ilk adımdır. Türklerin "iĢini bitirmek" Ġçin.46. (.... yakında Ġmzalanacak antlaĢmalarla Avrupa'daki Türk hâkimiyetinin son kalıntıları da temizlenmiĢ olacaktır. Osman. Mart 1974. The New York Times.) Aynı kaynaktan verilen bir diğer habere göre. Amerikan basınının iki yıl sonra (1921'de) vurgulayacağı bu tarihi araĢtırdığımızda. a. Halen Ġstanbul'da bulunan Türk Sultanı'na Bursa ve civarında küçük bir bölgenin bırakılacağı tahmin edilmektedir.. 17 Mayıs tarihli baskısında. Avrupa Türkiyesi iki bölüme ayrılarak bir bölümü Yunanistan'a verilecek.. Ġstanbul ve çevresini kapsamını alacak olan bu ikinci bölümün Amerika BirleĢik Devletleri mandası altında yönetilmesi öngörülmektedir.

barbar Türkler'in eline geçmiĢti. dünyanın en verimli bölgelerin15 Miryokefalon SavaĢı: "Bizanslılar.. Amerikan basınında bir "okuyucu mektubu" yayınlandı. Baskı Ġstanbul 2005.. Bizans imparatoru. Yazarlar: ġenünver. Türkler'i Anadolu'dan atma düĢüncesinin hayal olduğunu anladılar. Turgut Ercan. Bizans ordusu yenildi.74.HC) . "Türkler'i Anadolu'dan atmak" isteyen "Haçlılar" adındaki Avrupa'nın Birliği.Ģinden 100 yıl gibi çok kısa bir zaman sonra. Küçükbaycan. en sonra da ġam) denir. Bu kehâneti savuranların ileri görüĢlü olduklarına Ģüphe yoktur. 3. s. (. Miryokefalon Zaferi. The New York Times'ın "Türkler'in Kehaneti Doğrulanıyor" baĢlıklı haberinde bu okuyucunun (M. Haçlılarla iĢbirliği yapıp Batı Anadolu'da bazı yerleri ele geçirmiĢlerdi. Günümüzden 500 yıl kadar önce Selçuk Tatarları diye adlandırılan barbar bir kavim. Anadolu topraklarına saldırmıĢ ve iç çekiĢmelerle zayıf düĢmüĢ Bizans Ġmparatorluğu'nun kuyusunu kazmaya baĢlamıĢtı. Uslu ve Akay. Hatta Türkler'i Anadolu'dan çıkarabilecekleri umuduna bile kapılmıĢlardı. bozguna uğramıĢtı." (Sosyal Bilgiler-6 Ġlköğretim Ders Kitabı. Bizanslılar bu yenilgiden sonra. Ġzmir'in iĢgaline giden sürecin baĢlarında (3 Kasım 1918).) (Kaynak olarak bir "Ġlköğretim kitabım" almamın amacı bir anlamda.) savunma yönünden en emin bölge olarak güneyi gördüklerinden. ahîri ġam' (En önce ġam.. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu ve hep böyle kalacağını kesinleĢtirdi. Ancak bu zaferlerden hiçbiri kutsal yerlere bir geçit sayılan ġam'ın alınması kadar sevindirmemiĢti Türkler'i. Türk ordusu ile Bizans ordusu Eğirdir Gölü civarında Miryokefalon (Kumdanlı) denilen yerde savaĢtı. (. biz de biteriz' anlamına gelen bu sözü söylemiĢlerdir. en cahil Türk köylüsünün bile dilinden düĢmeyen bu kehânet artık gerçekleĢmek üzeredir. Kesim. Türkler.. 'ġam elden giderse.Housepian) mektubuna yer verildi: "Türkler'in en parlak devirlerinde söylenmiĢ olan kâhince bir sözde Evveli ġam. bu amaca ulaĢmak için güçlü bir ordu hazırladı.M. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.8[15] TÜRKLER'ĠN KEHANETĠ olduğunu belki Ģu anda duyuyorsunuz. Karabulut.. Yüzyıllardan beri ağızdan ağıza yayılarak en ücra Türk köyündeki. Uzun mücadeleler sonucunda Ġmparatorluğun baĢkenti Ġstanbul Ģehri de.) Bu geliĢmelerden sonra.(1176). çocukluğumuzda öğrendiğimiz tarihimizi ne yazık ki büyüyünce unuttuğumuzu vurgulamaktır..

. Siyasi ve ekonomik yayılma (=sömürgeleĢme) 12[19] yöntemlerimizin zaman zaman korkunç ve pervasız niteliklere bürünmesi. Böyle bir yardıma kalkıĢa n kimse. Bugünkü Amerikan ve Türk medyasını okurken. Biz misyonerlerimizin.. Türkler'e sürekli hakaret ederek. Batı sömürücülüğünün kötü etkileri yüzünden misyonerlerimizin suçlanmıĢ olması üzücü bir olaydır. Özakman. .g. hem çok bilgili... "Öldü sanılan Türkler. hem de geleceği görüyor. 4 yıl sonra (Aralık 1922'de) yazar W. bunları unutmamalıyız.. Ağustos 2005. kısa zamanda gidererek yararlı faaliyetlerine yen i16 17 Ulagay.L. yanlıĢ ata oynamıĢ olacaktır. cenaze törenleri için hazırlanan tabutlarını." 9[16] Oysa. "Amerikalı okuyucunun"(!) mektubunu incelediğimizde. sömürgeci eylem ve iĢgallerini masum gösteriyor!. 18 Hem okuyucunun.den birini 500 yıldır iĢgal ederek. kendi iradeleri dıĢında meydana gelen bu itibar kaybını. Ankara. bu bölgelerde katliam ve ya ğmadan baĢka hiçbir Ģey yapmayan bu vahĢi insanlara kimsenin yardım elini uzatacağını sanmıyoruz.. Hem. Turgut. Hem. Hem. Bilgi Yayınevi. Osman.HC. a. Türkler'e yardımı aklından geçireceklere gözdağı veriyor. süper bir okuyucu ile karĢılaĢıyoruz!.30.e. Bu mektubu yayınlayan The New York Times. 19 Kitaptaki bu ve bundan sonraki (=) iĢaretli tüm TürkçeleĢtirmeler bana ait. 49. Amerikan derin devletinin psikolojik savaĢını uyguluyor!.. hem de yazarın soyadı "sahte olacak" kadar anlamlıHC. Gandhi'nin ifadesiyle.Westermann 11[18] imzasıyla bir itirafta bulunacaktı: "Batı'ya karĢı duyulan tepkiyi yaratmakta bizim de payımız olduğu bir gerçektir. s. Hem.659. katillerinin baĢlarına geçirecek"10[17] idi.. s. stratejik analizler yapıyor. Bu okuyucu. Çünkü Türkler'in dünya siyaset tarihindeki sayfaları kapanmak üzeredir. ġu Çılgın Türkler. Basım. Batı’nın kötü bir görüntü yara tmasına yardım etmiĢtir.AMERĠKAN "DERĠN DEVLETĠ" böyle bir "okuyucuya" sahip olmak için neler vermez ki!.

a... Ġngiltere.. Cevap bekliyorum" dedi. Heyete yüz vermeyen Vali izzet. Ülkenin hükümetinden bile çare gelmeyeceğini anlayan gençler yeniden Türk Ocağı'nda toplandılar. ĠĢgali haber alan "halk" tepki koymaya baĢladı. s.e. Yunanistan yerine Amerika. "Her Ģeyi Sadrazam Damat Ferit PaĢa'ya yazdım. "13[20] ĠZMĠR'DE DĠRENĠġ Ö NCESĠ MĠTĠNG M aĢatlık'ta (M usevi M ez arlığında) dün toplanan binlerce vatanda Ģ.g. Fransa ya da Ġtalyanlar’ın iĢgal etmesini talep edelim!" deyince. çoğunluk büyük tepki gösterdi: "Efendiler. ĠĢgalden hemen önce. . silâhtan baĢka bizi müdafaa edecek vasıta yoktur!" Toplantıda bulunan Damat Ferit yanlısı. Binlerce Türk. "Silahlı direniĢ" baĢlatmak için silâh isteyen 20 Ulagay. ülkeyi korumakla yükümlü bir komutan da gösteriyordu. ĠĢgali protesto ett i. MaĢatlık denen bölgede (MaĢatlık=Musevi Mezarlığı) büyük bir miting yapıldı. Ġtalya bizi ĠĢgal etsi n" Ġstekleri ortaya çıkınca gençler. "iĢgal söylentilerine inanmayın!" derken. Ġzmir’in Yunanistan’a ilhakını heyecanlı konuĢmalarla reddetti. dün gece. Ģiddetle itiraz etti: "Olmaz. Amerika temsilciliğine giderek.den baĢlamak fırsatına kavuĢacaklarına inanıyoruz. Osman.228. olmaz. Memleketi yangın yerine veririz" Aynı tepkiyi. Müsavat Gazetesi sahibi avukat Sadık Bey. Ġngiltere. "Yunan iĢgalini protesto edelim. Gençler aralarından bir grubu temsilci seçerek.. Hükümetin tutumunu öğrenmek için de Ġzmir Valisi izzet Bey'e heyet gönderilmesini kararlaĢtırdılar. "Yunanistan yerine Amerika. Ali Kemal'in etkin olduğu Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasından. BaĢta Harbiye Nazırı ġakir PaĢa olmak üzere Ġstanbul Hükümeti. içlerinden bir kısmı. "silahlı direniĢ" hazırlığına girdi . Türk Ocağı'nda toplantı yaptı.

. jandarması vardır. BURSA NUTKU Türk genci. onlar da bu isteği Kolordu Komutanı Nadir PaĢa'ya iletmiĢti. nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Bu günleri yaĢayan. 14 yıl sonra. Bunların gereğine. Mondros Mütarekesi'ni bahane eden ülkenin valisi ve kolordu komutanı. gerekli dersi çıkarmıĢtı. doğruluğuna herkesten çok inanmıĢtır. devrimlerin ve Cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Rejimi vs devrimleri benimsemiĢtir. gençlere bugün için de çok anlamlı mesajını verecekti. ama asla yalvarmayacaktır. Hemen müdahale edecektir. ordunun garnizondan dıĢarı çıkmamasını emrediyorlardı!. Bunları zayıf düĢürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu "Bu memleketin polisi vardır. ordusu vardır. sopa ve silahla. suçlu diye onu yakalayacaktır. "Polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir" diye düĢünecek. Onun da tepkisi Ģöyle olmuĢtu: "Silâhlı göreceğimiz her kimseyi Divan-ı Harbe yollayacağım!" TÜRK GENCĠ VE TÜRK MĠLLETĠ! . Mahkeme onu yargılayacaktır. Polis gelecektir. Elle. ÜLKE adım adım iĢgal ediliyor. bazı subaylarla konuĢmuĢ.. Yine ı düĢünecek. "silahlı direniĢ" baĢlatmak isteyen gençleri. adalet örgütü vardır" demeyecektir.. 5 ġubat 1933'deki Bursa Nutku'nda.gençler. hüznünü içinde hisseden Mustafa Kemal. taĢla. asıl suçluları bırakıp. "Demek adliyeyi de düzeltmek. askeri mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Genç.

Türk Devleti mücadelede sabırlı ve deneyimlidir." Onu hapse atacaklar. Türk köylüsü çalıĢkandır. bulamadık." ĠĢte benim anladığım Türk Genci ve Türk Gençliği!.rejime göre düzenlemek gerek!. Mustafa Kemal. baĢbakana ve Meclis'e telgraflar yağdırıp.-HC . Ancak. bir parça barıĢ bir parça sakinliğe muhtaçtır. böyle bir sözcüğü hiçbir yerde bulamadım. dini dinine uymayan uluslar ı dıĢardan kıĢkırtılıp.eĢit haklar vererek yüzyıllarca adaletle yönetmiĢtir. Türk genci zekidir. Yasal yollarla itirazlarını yapmakla beraber. bugünkü alfabeye çevirirken yanlıĢlık yapılmıĢ olabileceğini ve müderrib'in de "cenkte sabırlı" ve "deneyimli" anlamlarına geldiğini açıkladılar. Diyecek ki.. Osmanlı arĢivi ve Osmanlıca uzmanları. Türk Devleti dili diline. bu haksızlığı meydana getiren neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir. Türk toprağı feyyazdır(çok verimlidir). Sivas'ta. Eğer buraya haksız olarak gelmiĢsem. "Ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. cesaretlendirilmesine karĢın yine de. kayırılmasını istemeyecek. haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalıĢılmasını.. bana. müderri" ile "müderrib" sözcüklerinin yazı/ıĢının aynı olduğunu. 14[21] Türk 21 Metnin aslında "Türk Devleti müderridir" diyor. kendi yayınladığı ve yazdığı Ġrade-i Milliye Gazetesi'nde de Türk genci ve milleti için Ģu gerçeği haykırıyordu: "Türk Milleti yükselmek ve ilerlemek için mandaya(sömürgeciliğe) değil. Müdahale ve eylemimde haklıyım.

Bütün kardeĢlerin MaĢatlıktadır.. Vakit gecikmiĢti. Albay Ztfiryo'nun "Ġzmir Halkına ĠĢgal Bildirisi" basılıyordu! Reddi Ġlhak temsilcileri "iĢgale DireniĢ Bildirilerini" halka dağıttılar: "EY BEDBAHT TÜRK! Wilson (ABD BaĢkanı Thomas Woodrow Wilson) prensipleri adı altında. Türk mahallelerinde davullar çalınarak dağıtılmaya baĢlandı. YUNAN HÂKĠMĠYETĠNĠ KABULE TARAFTAR MISIN?.. fakir. 2 TeĢrini Evvel 1335 (2 Ekim 1919).. Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti kurucuları. Artık kendini göster. halkı uyandırmak için bir miting düzenlenmesini kararlaĢtırdı.milleti bugünkü hareketi ile olgunluğunu(rüĢtünü) kanıtlamıĢtır. Buna rağmen.Sivas Valiliği tarafından yapılan Türkçe baskı.-HC) . Oraya yüzbinlerce toplan ve büyük çoğunluğunu orada bütün dünyaya göster. s. (Alıntı yaptığım kaynak: Ġrade-i Milliye. Burada zengin. Aynı saatlerde.3. senin hakkın gasp ediliyor.. Türkler sağdır ve uygardır ve yaĢayacak. ġĠMDĠ SANA SORUYORUZ: RUM SENDEN DAHA MI ÇOKTUR?... Bunun neticesi olarak güzel memleket Yunan'a verildi. Anadolu Matbaası'nda bastırılan miting duyuruları. Numara: 5. namusun çiğneniyor. Karar alındığı zaman saat 21. vatanını kurtarma azmindeki yurtseverler. Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türkler’in Yunan'a iltihakını memnuniyetle kabul edeceği söylendi. ulusal güçler canla hoĢla çalıĢmaya devam ediyordu. Fakat Yunan hâki22 Ġrade-i Milliye Gazetesi." 15[22] GELĠġMELER üzerine.00 suları idi. Ġlan ve ispat et. âlim.) (Türkçe'leĢtirme bana ait. Sivas Kongresi'nin 83. yıldönümünde -2002. yükselecek ve çok fazla yükselecektir. Rumlar'ın Amaltiya Matbaası'nda da. cahil yok.

Mitingler. Ġzmir son ve tarihi günlerini yaĢıyor. zaten mitingin yapıldığı Musevi Mezarlığını ıĢıldaklarla tarayarak. oradaki konuĢmaları YUNAN Konsolosluğuna ihbar ediyordu. "Bizi Yunan iĢgal etmesin de. Yrd. s. Yunan iĢgaline karĢı "silâhlı mukavemetten" baĢka çare kalmadığını dile getirdiler.77. sana düĢen en büyük vazifedir. 2000.Dr. Reddi Ġlhak Heyeti Milliyesi. egemenliği altına giriyor. Ankara. Yerli Rumlar da. 17[24] VENĠZ ELOS: "Ġ ġGAL E DAVET EDĠLDĠ K Yunanistan Ba Ģbakanı Venizelos. Bu. 24 Selvi. KabataĢ. Diğerleri iĢgal etsin" diye bir heyet de. Zekâi. telgraflarla her yere baĢvurunuz ve vatan ordusuna katılmaya hazırlanınız. Millî Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını. Ġzmir'i iĢgal 23 Güner. Atatürk Kültür. Ankara.. Sayı:38. Limandaki savaĢ gemileri Ġse. Orhan. "imdat" çığlıklarının karıĢtığı bu yardım telgraflarında. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını..HC) . Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. Millî Mücadele'de Erzurum (1918-1923). Binlerle. Ġzmir ve ona bağlı yerler tümüyle ayakta ve heyecanda. s. protestolar düzenlenmesi ve "vatan ordusuna katılım" çağrısı da yapılıyordu: "Ġzmir ve çevresi Yunan'a ilhak edilip. çaresizlik öyle bir boyuttaydı ki. Geri kalma! Hüsran ve piĢmanlık fayda vermez. 1990. kaza ve nahiye belediye baĢkanlıklarına acil telgraflar çekti. (TürkçeleĢtirme bana ait. Haluk. Ancak. sancak. Atatürk Kültür. kimsenin incinmemesine özen ve dikkat ediniz. Doç. iĢgal baĢladı. iĢgale saatler kala (14 Mayıs 1919 gecesi) bütün illere (vilâyetlere).73. mitinge sızmıĢlar. Olgunluk ve sakinliği son derece koruyarak.miyetini istemeyen bir kitle-i kaahire (büyük çoğunluk) var. Son imdadımız sizin göstereceğiniz yardıma bağlıdır. Ne olup bittiğini görmeye çalıĢıyordu. yüzbinlerle MaĢatlık'a koĢ ve Heyet-i Milliye'nin emrine itaat et! Ġmza: Reddi ilhak Heyeti Milliyesi" 16[23] Gece geç vakitte toplanan mitingdeki konuĢmacılar. limana giderek itilaf Devletleri temsilcileri görüĢmek istemek zorunda kaldı.

baĢpapazları. hem iĢgal kuvvetlerini karĢılamak için Ģenlikler düzenliyor. Pazar: 18 Zilhicce 1337 ve 14 Eylül Sene 1335 (14 Eylül 1919).) (TürkçeleĢtirme bana ait. 8.-HC) . Numara:1. Konsolosluktan gelip. saat 14. ". "Avrupa'n ın birle Ģik Ülkeleri”nin görevlendirdi ğini a çıklıyor. ağlamaya baĢladı. Yüzyıllardır beklenen hedefimiz ger25 "Harekât-ı Milliye’nin Esbabı(=Nedeni)". Türkiye'nin iĢgalinin gerekçesi. Rum ve Yunanlı gazeteciler.Sivas Valiliği tarafından yapılan Latin alfabeli baskı. papazlar. Yunan ordularını karĢılamak ve "takdis etmek" için derin bir sevinç içindeydiler. aynı savaĢta bizimle birlikte ortak kadere boyun eğen Almanya ve Bulgaristan'ın silahsızlandırılmasına rağmen. Metropolit Hrisostomos ve Anadolu'nun Yunanistan BaĢbakan. iĢgal edilmemesi. DüĢmanların gücü. BarıĢ Konferansı tarafından görevlendirildi. kendilerini. Yunanistan Konsolosluğu da. uğultuyu susturdu ve Yunanistan BaĢbakanı Venizelos'un "iĢgal bildirisini" okumaya baĢladı: "Yunanistan. artık ihaneti gizlemiyor. Metropolit (Patrik'ten sonra gelen din adamı) Hrisostomos. Dünya SavaĢı'nı kaybetmesi değildi. Bu ülkenin koynunda beslenen Ġzmirli Rumlar." 18[25] ĠZMĠR'DEKĠ RUMLAR. yıldönümünde -2002.1. Ġrade-i Milliye Gazetesi. bunu mutluluk biçiminde dıĢa vuruyordu. Amerikan sava Ģ gemileri de i Ģgale katılıyor. insanlar birbirini kucaklayarak kutlamaya devam ediyordu. (Sivas Kongresi'nin 83. bağımsız birer devlet olarak varlığını sürdürmesi idi.. hem de "ĠĢgal müjdesini"(!) resmi ağızlardan duymak için sabırsızlanıyorlardı. Bulgaristan'ın bütün kaybı ise Makedonya'daki toprağının elinden alınması olmuĢ ama Bulgaristan Bulgarlar'ın elinde kalmıĢtı. Ġzmir’i iĢgal etmek üzere.etmeleri i çin. Toplantıya. dînî cemaatler ve mahalle heyetleri çağrıldı. Çünkü. Bunun en büyük kanıtı. Almanlar'ın bir karıĢ toprağını düĢman çiğnememiĢ. kavaslar (elçilik görevlileri). hızlıca salona girdi. Heyecandan titriyordu. Osmanlı Ġmparatorluğu'nun 1. Mavridus.00'de Metropolithane'de (Patrikhane’ye bağlı bina) olağanüstü toplantı düzenledi. devleti yok olmaya mahkum edecek boyutta değildi.

" ĠġG AL" DEMEK ĠZMĠR'ĠN ĠġGALĠ. ELEFTERĠOS VENĠZELOS" Bildirideki sözler. Küçük Asyalı Rum kalplerinin ne derece sevinç duygularıyla dolu olacağını iyi hissediyorum. faydasız kalmayacağını ve Ġzmir’i kendisine 'lhyayı Milli Ġncil'ini' getirmek suretiyle yakında ziyaret edebileceğimi ümit ederim. Yunanlı Küçük Asya’dan (Ġzmir’e 'Yunanlı Küçük Asya' diyor!) ricamın. Ġtalyan unsuruna özellikle dikkat gösterilmelidir. bugün bize "müttefik" olarak gösterilen . "MANDA" DEMEK. bugün. ABD'nin Irak'ı iĢgalinde dünya televizyonlarına yansıyan. ahali arasında. Venizelos'un dediği gibi. Fakat bu gösterileri. Milletimiz idrak ederler ki. "Yüzyıllardır bekledikleri hedefleri gerçekleĢmiĢti. gösteri. göz önüne alınmalıdır." Amerikalılar da geri kalmıyor ve kopan bedenimizden bir parça alabilmek için Arizona adlı zırhlı savaĢ gemisini Ġzmir l imanına demirliyorlardı. Yunan iĢgal tümenlerinin gelmesi ile birlikle yerli Rum ahali de toplu bir yağma ve katliama giriĢti. Nitekim. Aksine olarak fazla sevinç. Ġzmir'in Yunan iĢgali hususunda Ġtalya’nın da diğer müttefiklere katılması. Amerikan bayraklarının heykellere asılıp. hem de Türk halkının tepkisinin kendilerine yönelmemesi için sevinci ölçülü(!) tutmaya çalıĢıyorlardı. diğer unsurlara karĢı kardeĢlik hisleri göstermekle eĢ anlamlı olmalıdır. tarihe kayıt düĢmek için propaganda amaçlıydı. Duyguların açığa vurulmasını önleyecek değilim. bu karar. sonra yok edilmesi olayı önceden yaĢanıyordu.çekleĢmiĢtir. Konferansı idare edenlerin vicdanında Enosis'in. Sanki. Ġzmir’in Yunanistan'a ilhakının yer bulmasından sonra verilmiĢtir. Hem ülkemizin çok önemli bir bölgesini iĢgal ediyor. vatandaĢ unsurların hiçbirine karĢı husumet ve hakaret mahiyetini almayacağına eminim. Balkan Harbi'ne kadar aynı boyunduruk altında esir bulunduğum için.

Geçen gün Ġtalyanlar. Oysa. Türkiye'yi "tek baĢına iĢgali" planlıyordu. Anadolu'da da Marmaris limanını iĢgal ettiler. Bunu izin vermeyeceğimizi göstermek gerekir. bir manastırlarını korumak bahanesiyle Antalya'ya asker çıkardılar. ABD ve Fransa. planlar yapıldı." . Burasını kömür istasyonu olarak kullanacaklarını söylüyorlar. Bu yüzden. Ġtalyanlar'la Türkler arasında iĢbirliği olduğu belirtiliyor. Kendisi de Yunan savaĢ gemisi göndermek için izin istiyor. Anadolu'da. Yunanlılar'a karĢı terör uygulamaya baĢlamıĢ. Wilson: "Ġtalyanlar. Venizelos bizden. Ġzmir'i Yunanistan'ın iĢgal etmesini teklif etmiĢ." … Lloyd George: "Ġtalyanlar’a bir ders vermeli. Türkler. emirlerinden çıkmayacak daha güçsüz bir ülkeyi.. Lloyd George: "Venizelos'tan bir telgraf aldım. Paris toplantısı uzun sürdü. Ġtalya. komutanlar çağrılarak uygulamalar gözden geçirildi. Antalya'dan Burdur yönüne asker sevk edi- . Her gün saatlerce konuĢuldu. ABD CumhurbaĢkanı Vilson (Wilson) ile Fransız BaĢbakanı Klemenso da (Clemenceau) kabul etmiĢti.Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri tarafından organize edildi. Ġtalyan uyruğundaki korumak için gönderdiklerini söylüyor. "hep birlikte" iĢgal etmeyi savunduğu için Ġtalya'yı bu toplantıya almamıĢlardı. Ġzmir limanına bir savaĢ gemisi göndermemizi istiyor. Böylece. Anadolu'ya gemilerini.. Ġngiltere.. Balkanlar'da ezici bir üstünlük sağladılar. Niçin?. 2-12 Mayıs tarihleri arasında Paris'te toplanan Yüksek Konsey toplantısında Ġngiliz BaĢbakanı Loyd Corç (Lloyd George). Yunanistan'ı kullanmayı yeğlemiĢlerdi. öne çıkan düĢünceler Ģöyleydi." … Lloyd George: "Ġtalyanlar Bulgaristan'a 30 bin asker yolladılar. yalnızca bir tümen göndereceklerdi. Ġtalya bu gizli toplantıda yoktu. Türkiye'yi düĢündüğü için mi? Hayır. Diğerleri. "tek baĢına" değil.

.HC) ilkesi. Trablus seferi sırasında da. her türlü kandırmacaya karĢı çıkıyor. (Nasıl. bütün dikkatimize rağmen. Türkler mandayı. hiçbir zaman Atatürk'ten ve onun devrimlerinden mutlu olmamıĢtı. Büyük Ortadoğu Projesi. onurumuzu da kurtarıyordu." … Lloyd George: "Amerikalılar Ġstanbul'u. Amerikalılar bizi korumak için asker gönderebilirmiĢ!!. Ġtalya gibi karıĢtırıcı bir kuvveti Anadolu'ya yerleĢtirmek tehlikeli olacaktır. Osmanlı bakiyesi azınlık ve ulusların Türk toprakları içinde hak öne sürmelerine yol açacak geliĢmeleri ivmelendirmiĢ ve ABD görünüĢte açık söylemese de. Ġstanbul Türklerin elinden alınmıĢ olacaktır. 3u nedenle. çıkartmayı olup bittikten sonra öğrendik. eğer bize. Türkler arasında Amerikan mandası lehinde bir istek olduğu bilgileri veriliyor. Amerika'da inanılmaz ölçüde Türkler'e kin beslenmektedir.yorlar. halkımız. (Yani. Çünkü.396. Ġzmir. Birinci Dünya SavaĢı'nda da baĢarılı olamamıĢtı. Bir gün fark edeceğiz ki. Amerikan kamuoyunun buna razı olacağını sanmıyorum. Atatürk. Ġtalyanlar Anadolu'nun yarısını iĢgal etmiĢler. Umay Yayınları.) . Türkler'e karĢı Ermeniler'in ya da baĢka bir milletin korunması olabilir. Ancak. bu kentin iĢgalini de onaylar. himayeyi istese bile. 2005. "manda kabul edilemez" derken.. Kemal. günümüzde ABD ve AB ülkelerinin Irak’ı ve Afganistan’ı iĢgal bahaneleriyle aynı değil mi ). Yunanlılar'ın Ġzmir'i ĠĢgal etmelerine izin vermeliyiz. hilelerini o kadar güzel gizlemiĢlerdi ki. Fakat. Ancak. s. Fransızlar da Suriye'yi iĢgal edeceklerdir. Amerikalılar lütfedip kabul buyurmuyor.? … Vilson “bana. Lozan BarıĢ AnlaĢması'nı imzalamamıĢtı.) Ancak. (Evcioğlu. Çünkü bu kararla.. itiraf ederim ki. Ġstanbul'un yönetimi teslim ediliyorsa. Orada katliam baĢlamıĢtır ve Yunan halkını koruyacak da kimse yoktur. bugün de çok sevdikleri "Ermenileri koruyacağız" gerekçesi ile. Bu dönemde. Amerikan toplumunun kabul edebileceği Ģey."19[26] 26 u "Wilson Prensipleri" hakkında genel bilgi: ABD tarafından Wilson Prensipleri" ile ortaya atılan "Ģelf determinasyon" (kendi kaderini tayin hakkı. Amerikan toplumu bizi himayeyi kabul etmiyor!. ABD içindeki baskın sesler "Monroe Doktrinine geçiĢi savunduklarından "infirat politikası" olarak da bilinen "yalnızlık" politikasının seçilmesi üzerine Wilson..

Ġ ġGAL HABERL ERĠ "PARANO YA! " ĠZMĠR VALĠSĠ izzet ise. henüz Avrupa'nın bu konuda kararları belli değildir. hiç olmazsa 10 yıllığına bize verilmelidir. bize dostça yaklaĢacaktır!" … Venizelos: "Batı Anadolu'nun nüfusu içinde Ege adalarının nüfusu da dikkate alınmalıdır. Türk gazetelerini yalanlama. "Bazı kötü niyetliler. Ġzmir'in Yunanlılar tarafından iĢgal edileceği tarzında Ģayialar çıkarmıĢlardır. Köylü Gazetesi'ne tekzip gönderiyor. bu haberleri çıkaranlar "hayal" görüyordu: . Herkes hayal görüyor. Çünkü. direniĢi baĢlatmak yerine. Ġzmir'in iĢgal edileceği haberleri "paranoya" idi!.. bir tek o gerçekleri söylüyordu!. hiçbir direniĢ göstermeyeceklerdir. Yunanistan da bir müttefiktir. bu ülke halkını bugün endiĢeye sevk eden durum. millî kuvvetleri örgütleyip. Islahat Gazetesi'ne demeçler veriyordu." … Venizelos: "Zaten Ġzmir'de Yunan Krallığı'nın 30 bin vatandaĢı bulunmaktadır. Tekzip olunur". bu manda yetkileri.… Wilson: "Mütareke koĢullarına göre. müttefiklerden biri için nerede tehlike bulunuyorsa. BarıĢ Konferansı'nda gündeme gelmeyecektir!" Valiye göre." ĠZMĠR VALĠSĠ NE GÖRE. halkı tepkisizleĢtirme ve (Ġstanbul'daki) hükümete yaranma telaĢındaydı. bu bölgelerdeki Yunan nüfusu azalıyor ve tamamen kayboluyor. genel politikamızı ilgilendirir ki. kuvvetle zannediyorum ki.. eğer emir alırlarsa. Ġzmir halkı ise. Mütareke maddeleri. "Sorduğunuz konular. oraya kuvvet göndermek hakkını bize veriyor. Çok iyi tanıdığım Türk subayları. Ona göre. Eğer böyle hesaplanmazsa. Türkler'in mukavemet etmemeleri gerekir. Eğer Ġzmir'in güneyindeki bölge Avrupa mandasına alınacaksa. Ama.

tıpkı bugünkü Avrupa Birliği ve ABD gibi(!). namusu çiğnenecek ve Ġzmir yakılacaktı!. Türk mahkemelerine Ermeni hakimler atan ıyor.. Genelkurmay Ba Ģkanı M ustafa Fevzi Pa Ģa. bu gibi söylentileri art niyetli. “bizi memnun edecek iĢaretlerin olduğunu” halka propaganda ediyordu!. kenti iĢgal edilecek.. Oysa. DAMAT FERĠT'LE YEME KTE. bağlı olduğu saç k ılından kurtulacak ve ensesine saplanacak olan vali. temiz ve saf insanları kandırmak maksadıyla yaymaktadır. Lanet!. az sonra. KuĢkusuz... devletin valisi için çok normaldi!.. "dünyayı düzenleme" ile."Bunların nereden çıktığını bilmiyorum. M ustafa Kemal Pa Ģa. "Yenidünya düzeni!" ile... yerine Cevat Pa Ģa getirildi. Ve bu. alınacak kararın ters olacağına iliĢkin de bir iĢaret (emare) mevcut değildir.. zihinleri hayalet ile dolu birtak ım insanlar. Tıpkı Avrupa Birliği’nin.. BarıĢ Konferansı'nın "gayet adilâne" karar almasını bekliyordu!: "Bu dakikaya kadar. Dönemin "Nevrotik Sindrellası" vali.. Türkiye’nin iĢgalini kararlaĢtırmıĢ ve son düzenlemeleri yapan “ĠĢgal Konferansı”nı (yasal adı BarıĢ Konferansı) savunuyordu. Bugünkü adıyla. "cihanı tanzim" ile uğraĢıyordu. MUSTAFA KEMAL .. Türkler'i savunanlar g örevden al ınıyor. Samsun 'a git meye haz ırlanıyor. Yani. devletimizin menfaatlerine aykırı Avrupa'ca hiçbir karar olmadığı gibi. ani bir emirle görevinden al ınarak. Ģimdi Türkiye’ye yaptıklarını gizleyen yöneticiler gibi.” Tepesinde sallanan kılıç... Yunanistan "Ru m n ü fu s var" gerek çesiyle Ġstanbul ve Edirne'yi de istiyor. Patrikhane azıtıyor.. BarıĢ Konferansı. az sonra. Aksine.. HARBĠYE NAZIRI(Savunma Bakanı) ġakir PaĢa ile görüĢ ayrılığına düĢen Genelkurmay BaĢkanı Mustafa Fevzi PaĢa ani ." Ona göre. katliama uğrayacak. Hayal dünyasında yaĢayan (Sindrella) ve kendisini yabancılara beğendirme çabasındaki (nevrotik) vali. bizi memnun edecek iĢaretler vardır..

kahveler içiliyordu. PaĢa tabii o mıntıkadaki kuvvete kumanda edecektir. NiĢantaĢı'nda Sadrazam Damat Ferit PaĢa'nın evinde idi. Kendisini Ġstanbul'dan uzaklaĢtırmak isteyen Damat Ferit.. Ordu müfettiĢliğine atanan Mustafa Kemal. "Efendim" dedi. kenara çekilinmiĢ. TeĢvikiye'ye doğru yürürken. Biraz abartılıdır sanıyorum. Zaten nerede kuvvet kald ı ki?" Mustafa Kemal. Samsun ve havalisinde bazı karıĢıklıklar varmıĢ. Yerinde yapacağım inceleme ile bunları hallederiz." Teslimiyetçi Genelkurmay BaĢkanı. artık her türlü rezalet yapılıyordu. Ġzmir'in iĢgaline karĢı "direniĢ gösterilmesi" gerektiğini savunuyordu. direniĢ gösterme" emrine karĢı çıkıyordu. hiçbir ümit taĢımıyordu: "Efendim. müfettiĢlik yetkisi içinde "tüm Doğu illerindeki komutan ve valilere doğrudan emir verme yetkisinin" de olmasını istiyordu. Görevden alınan Mustafa Fevzi PaĢa. Ġzmir Kolordu Komutanı Nadir PaĢa'ya verilen "silahları teslim et. yeni görevinin mahiyeti nedir? Neler yapmak istiyorsun?" 9. yeni atanan "teslimiyetçi genelkurmay baĢkanı" Cevat PaĢa da katılıyordu. ġimdiden isabetli bir Ģey söyleyememekten korkarım. Özel toplantıya. Yemekler yenmiĢ. Fevzi PaĢa. düĢmana karĢı en temel görevini yapmak isteyen bir genelkurmay baĢkanı bile artık görevinde tutulmuyordu.bir emirle görevinden alınarak. bu arada.. MUSTAFA KEMAL ise. Damat Ferit PaĢa'nın NiĢantaĢı'ndaki konağından birlikte çıkan Cevat (Çobanlı) PaĢa. Teslimiyet. yerine Tevfik PaĢa Hükümeti'nde Savunma Bakanlığı yapan Cevdet PaĢa atandı. "yetkiyi alsa da emir vereceği ordu kalmadı" düĢüncesiyle bu yetkiyi kendisine tanıdılar. her yere sindiği için. gelen harita üzerinde konuĢmaya baĢladı: "PaĢa. "Ġngiliz raporlarına göre. Damat Ferit bir harita istedi. Avrupalıları kırmamak ve öfkesini çekmemek için. Mustafa Kemal'e döndü: "Bir Ģey mi yapacaksın Kemal?" .

bakanlıktan çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Nutuk'ta.127. daha sonra Damat Ferit hakkında düĢündüklerini Ģöyle dile getirecekti: “. ATO Yayını. Damat Ferit PaĢa gibi cahil. milletsiz saltanat olamayacağı için. sabit fikirleri ve hayvani inadıyla vatan ve milleti. Atatürk Kültür. 12 Eylül Ġhtilâli öncesi Kenan Evren PaĢa. 28 Öztürk. Kafes açılmıĢ.61. "âciz. görevi gereğiydi. kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuĢ gibiydim. Ġstanbul. bu arada saltanat makamını da muhakkak bir uçuruma sürüklüyor. 300 milyon Müslüman'ın bugün büyük umutla baktığı hilafet makamında vatan. s. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Dr. Yakın tarihimizde de. s. Kasım 2000. s."22[29] 27 Ġstiklal Harbi Gazetesi. önümde geniĢ bir âlem. 1999. Kaynak Yayınları.ne yazık ki Ġstanbul'da. iktidardan indirecekleri politikacılar ile görüĢüyor. Prof. . toplum önünde bir araya gelip. 15 Mayıs 1919."21[28] (Mustafa Kemal'in. yine de hatırlatmakta yarar var. Utkan. haysiyetsiz ve korkak" dediği Hükümetin baĢındaki Damat Ferit ile yemekte buluĢması. Kasım 2005." "Mutlaka muvaffak olacağız!"20[27] Mustafa Kemal "kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuĢ gibiydi!: "Tarih bana öyle uygun koĢullar hazırlamıĢ ki. hodbin (=kibirli) bir hanedan mensubu Ģahıs. Ġbrahim Sadi. millet düĢmanı bir hükümet iktidar mevkiinde duruyor. bir Ģey yapacağım!" "Allah muvaffak etsin. haris (=hırslı). Ankara. 28 ġubat post-modern darbesi öncesinde de Ġsmail Hakkı Karadayı PaĢa. yüce saltanata maalesef leke olan bir millet haini.."Evet PaĢam. Kocatürk. tokalaĢıyorlardı. Atatürk'le karĢılaĢtırılamayacak örnekler ama. Cilt:4 (1919). Ulusal KurtuluĢ Mücadelesine KarĢı AyaklananlarBaĢkaldıranlar.5 29 Atatürk'ün Bütün Eserleri. Ankara..) Mustafa Kemal. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.

Dr.Damat Ferit'i "iĢbirlikçi" yapan Ġngilizler de.1920. 10 Kasım'larda Atatürk'ü Anmak ve Anlamak. 1919-1923"). Baskı. 2. s. Damat Ferit'le Mustafa Kemal'i kıyaslayan Ġngilizler. Bakınız: Dilek. bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için bir atılımdır" görüĢündeydi. aslında farklı düĢünmüyordu. Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Salâhi R. Zeki. FO 371/4158/130700: Ġstanbul'dan Londra'ya yazı. 23[30] Bu yüzden de Damat Ferit'i çıkarları uğranda "kullanmaya" devam ediyorlardı. . Sonyel ("Ġngiliz Belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal'inki ise en kötüsüyle. 30 Ġngiliz Devlet ArĢivleri. 2005.09. Ankara. "Ferit PaĢa'nın siyaseti ancak Türkiye'nin bölünmesine yol açar.229. Aktaran: Prof. 03.

Ve bu suret- . mütarekenin imzalanmasından 13 gün sonra döndüğünde. Milletin ve memleketin en ziyâde hayırhah evlâdından olduğu halde. Minber. Minber Gazetesi. bu basın toplantısını verirken. o derece mahviyetkârdır ki. Fakat kime kabahat bulalım? Kendisi o kadar Ģöhretten kaçan. en az takdire mazhar olan yine kendisidir. bu hakikati pek çok zaman ifĢa etmedi. Anafartalar’ın yegâne müdafii ve Ġstanbul'un kurtarıcısı. Zaman ve Vakit gazetelerinde beyanatı neĢredilen Kemal PaĢa'dır. münhasıran kendisi olmasına rağmen. devlet idaresi ile ilgili fikirlerini açıklamıĢtı. Mustafa Kemal PaĢa hakkında da Ģunları yazmıĢtır: "Ġtiraf edelim ki. vatanın emsalini yetiĢtirmekte cömertlik göstermediği birkaç müstesna zekâdan biri ve hattâ birincisi. Mustafa Kemal'i okurlarına Ģöyle tanıtıyordu: Dokuzuncu Ordu MüfettiĢliği'ne tayin edildiğini bildirdiğimiz Mustafa Kemal PaĢa. 19 Kasım 1918 tarihli nüshasında. bir basın toplantısı yaparak.MUSTAFA KEMAL KĠ MDĠR? Ġstiklâl Harbi Gazetesi.

" Mustafa Kemal PaĢa. Mustafa Kemal PaĢa'yı anlatan bu makalesini. çapulcuların inhisarcı hisselerine kaydedildi. 2." Minber gazetesi. Ģu cümle ile sona erdirmiĢti: "Herhalde istiklal-i vatan Mustafa Kemal PaĢa'dan büyük hizmetler beklemekte haklıdır. Ġstanbul'u korumuĢtur. bütün muvaffakiyetin Ģan ve Ģerefleri. Anadolu'nun doğusunda vazife alan Mustafa Kemal PaĢa. bu grubun lağvedilmesi üzerine Ġstanbul'a dönmüĢtür. mütarekede. Bundan sonra. 31 Ekim 1918'de. Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına tayin edilmiĢ. Ordu Kumandanlıklarını da yapan PaĢa.te. Bitlis ve MuĢ'u da düĢmandan geri almıĢtır. ve 7. Çanakkale savaĢları sırasında Anafartalar'da Ġngiliz çıkarma birliklerini durdurmuĢ. .

" BU GELĠġMELER YAġANIRKEN. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu." Mustafa Kemal24[31] SÖZDE TÜRK(! ) HAĠN BAKAN: "TÜRKĠYE'DE DĠ! .. o tarihte. ADD Yayını. Yunanistan yeni iĢgaller istiyordu. Bugünde ermeni soykırımı Ġddiası" olarak karĢımıza getirilen konu. 2006. Ankara. yazı ile olsun meĢru müdafaayı bile insana ve Ġslâm'a vermek Ġstemiyorlar. T. 1 Aralık 1915'te Refet Bey Ģöyle anlatıyor: "Makalem. Ġngilizler'in hoĢuna gitmediğinden dolayı bu gibi yayınlara devam ettiğim taktirde öldürüleceğime dair gönderilen tehdit mektubunun çevirilmiĢ bir kopyası birlikte sunulmuĢtur. Ermeni iddialarını belgelerle yalanlayanların makalelerinin yayınlanmasına dahi izin verilmiyordu. s. "Ermeni mezalimi" olarak Türkler’in önüne konuyordu. s. Azgın bir köpek gibi kuduran kana susamıĢ Ġngilizler."KuĢku edilmemek gerekir ki. koruyucularından yüz bularak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmakta idiler.25[32] Hain ve iĢbirlikçi Damat Ferit'in kendisi 31 800 BĠ N ERMENĠ KATLEDĠL- Nutuk (Söylev).C. askeri mahkemelere bile Ermeni hâkim atanabiliyor patrikhâne azıtıyor. Türk yurdunda Türkler"! savunanlar görevlerinden alınıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun bir örneğini. 191. Ermeni kırımı üzerine söylenen sözler gerçeğe uygun değildi. 32 Devlet arĢivlerindeki belgeler bugüne de ıĢık tutuyor. öç alma düĢüncesiyle her yerde acımasızca öldürme ve yok etm-î yolunu tutmakta idiler. Günümüz Diline Çevirip Basıma Hazırlayan: Ord. 2006." (Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Ġngiliz ĠliĢkileri 1896-1922. Tam tersine güney bölgelerinde yabancı kuvvetlerce silahlandırılan Ermeniler. Prof. .

yıllar sonra da ödülsüz kalmayacaktı!. Ġstanbul'daki Türkçe gazeteleri bırakarak. bu sözleri ile Paris'te çalıĢan Büyük Ermenistan kurma hayallerine hizmet etmiĢ ve hiç kuĢkusuz bu hizmet ile ödülsüz kalmamıĢtır." 26[33] Kemal PaĢa'nın dehası. Bu tür hizmetler. ağır biçimde Ģöyle eleĢtiriyordu: "Ferit PaĢa Kabinesi'nde içiĢleri Bakanı sıfatıyla aziz milletimizin bağımsızlık ve geleceğini yok etmeye azimli hainlerden biri olan Cemal Bey. o cehennemlik kafana bir kurĢun sıkacağım ve bu hareket benim hayâtıma mal olsa bile asla umursamayacağım. Galata'da yayınlanan Fransızca bir gazeteye. vicdansız bakan. Siz Türklerin ne zalim ve haramzade olduğunu bütün dünya bilir. s. yabancı kamuoyunu etkilemek için hain telkinlerde bulunmak üzere. yıllar sonra Nutuk'ta bu konuya daha da açıklık getirdi: "KuĢku edilmemek gerekir ki.-HC) .. Kendinizi masum kuzu gibi halka tanıtmanıza gerek yoktur.1.gibi hain içiĢleri Bakanı Cemal Bey de. Osmanlı Devleti'nin bir bakanı sıfat ve yetkisiyle Fransızca bir gazeteye tamamı kayd ile 800 bin Ermeni'nin katledildiğini açıklayan bu akılsız. Türkiye'de (tamamı 800 bin) Ermeni katledildiğini açıklamıĢ.(. kâfir ve tutucu bir millet olarak sizler cesur Ermeniler'in öfkesi karĢısında havalara sıçrayacaksmız. "Türkiye'de 800 bin Ermeni katledildi' diyebiliyordu. Erivan'dan tehcir ve doğu illerinin enkaz ve harabesi altında Ermeni mezalimi ve ihanetinin kurbanları olan yüzbinlerce Müslüman kardeĢimizin iskeletleri ortadayken. Ermeni davasını Paris'teki Bousturyar PaĢa'dan daha ateĢli bir kalp ile savunurken masum Türk Milleti'nin soyluluğuna çirkin bir iftira lekesi sürmüĢtür.. yazık ki. yıllar sonrasını da görmüĢtü.) Refet Beye bir Ġngiliz tarafından gönderilen tehdit mektubundaki sözler de. Ermeniler'in sizden intikam alacağı vakit geldiğinde. Ġrade-i Milliye Gazetesi. Sivas'ta kendi yayınladığı Ġrade-i Milliye Gazetesi'nde. (Türkçe'leĢtirme bana ait. Mustafa Kemal.. bu iĢbirlikçi ĠçiĢleri Bakanını.. ASALA terör örgütünün yıllar sonra Türk diplomatlarını katletmesini daha iyi anlamamızı sağlıyor: "Seni gidi canavar! Mahalli gazetelerde Ermeniler hakkında yayınlattırdığın kanlı makalelerine son vermediğin taktirde.)" 33 "Ferit PaĢa'nın Rüfekayı Hıyaneti" (Ferit PaĢa'nın ArkadaĢlarının ihaneti). ilk icraatına milletin namus ve tarihini lekelemekle baĢlamıĢ. Mustafa Kemal.. 2 Ekim 1919.. Ermeni kırımı üzerine söy107.

g. Canını ve bağımsızlığını korumaktan baĢka bir Ģey istemeyen Müslümanlar'a karĢı uygulanan bu kıyım ve yok etme politikası. Yusuf Sarınay. MaraĢ'taki o acıklı olay. Ceviz Kabuğu Programı.30. Binlerce güçsüz ve günahsız ana ve çocukları tepeleyip yok etmiĢlerdi. Tam tersine güney bölgelerinde yabancı kuvvetlerce silahlandırılan Ermeniler. Yabancı kuvvetlerle birleĢen Ermeniler. bu yüzden meydana gelmiĢti. Müslümanlar ancak namuslarını ve yaĢamlarını korumak kaygısıyla karĢı koymuĢlar ve savunmada bulunmuĢlardı. olayların tam tersini ileri sürmek ve bundan vazgeçilmesini istemek gibi bir davranıĢa nasıl güvenilebilirdi?" 27[34] ABD YOR! . Tarihte bir benzeri görülmemiĢ olan bu yırtıcılığı yapanlar Ermeniler'di. . Saat 22. Dr. koruyucularından yüz bularak bulundukları yerlerdeki Müslümanlar'a saldırmakta idiler.. bu acıklı olayı yaratanları. Ermeni TaĢnak örgütlerinin 3-4 yıl Ġçinde katlettiği 524 bin 34 35 Nutuk (Söylev). "Bu konuyla Ġlgili belgeler ve tarihi gerçekler Türkler'den yana. Ankara..e. Kanaltürk Televizyonu. bu olay üzerine Ġstanbul'daki temsilciliklerine çektikleri tel. 23 Aralık 2005 Cuma. a. s. Yirmi gün süren MaraĢ kırımında Müslümanlarla birlikte. Ermeniler'in Türkler'e yaptığı soykırımın belgeleri açıklandı. yalanlanamaz biçimde göstermekte idi.. acıma duygularını uyandıracak nitelikte iken. 28[35] Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Doç. Ceviz Kabuğu Programı'nda "Ermeniler'in 524 bin Türk'ü soykırıma uğrattığını" açıkladı.lenen sözler gerçeğe uygun değildi. tepeden tırnağa kadar silahlandırılan Ermeniler'in süngü baskısı altında. top ve ağır makineli tüfeklerle MaraĢ gibi eski bir Müslüman kentini yerle bir etmiĢlerdi. uygar insanlığın dikkatini çekecek.191. Adana ili içindeki Müslümanlar. her dakika ölüm tehlikesiyle karĢı karĢıya idiler. BAġKANI TÜRKĠ YE' YĠ DÖRDE BÖLÜ- YIL 2005. Öç alma düĢüncesiyle her yerde acımasızca öldürme ve yok etme yolunu tutmakta idiler. kent içinde kalan Amerikalılar'ın.

Kürdistan ve diğer etnik parçalar) harita Türk halkından gizleniyor. AB gelip geçer. kafataslarından oluĢan bir piramit resmi var. 23 Ağustos 1990'da. bu tarihten çok önce. GeçmiĢleri kasaplıklarla doludur. 1904 yılında öldü. "soykırımı tanımamız Ģartını anayasa hükmü haline getirdiğini" söyledi. National Geographic'de yayımlanmıĢ sahte görüntüler de var. açlık içindedirler." Ermeni belgeseli hazırlayan yazar Sadık Usta da aynı programda. Oysa ressam. 1912'de Edirne'nin iĢgali ile milyonlarca Türk'e iĢkence yapılmıĢtır.topluma sundu: "ABD BaĢkanı Wilson'un. Bunları bir Rus ressamının. Lazistan. böyle bir genosit damgası adamın üstünde kalır. tam üyelik için iyi iliĢkiler kurmamızı Ģart koĢtuğu Ermenistan'ın. Nüfus bilimcilerin ve Justin McCarty'nin de söylediği gibi. Suratları ise pudralanmıĢtır. Ermeniler'in sürekli kullandıkları. Dr. Ama fotoğrafta gördüğünüz gibi iç mintanları tertemiz. AB'nin. Türkler'in zulmünden kaçan Ermeniler'in giysileri lime limedir. Hazırladığımız belgeselde bunların görüntüleri var.Türk ve Müslüman nüfusun listesini çıkardık. Emekli Büyükelçi ve tarih araĢtırmacısı Bilâl ġimĢir. çok önemli belgeleri -bir kez daha. 2 milyona yakın kayıp var. Türkiye'yi dörde bölen (Ermenistan. Ġlber Ortaylı da. Türk Ordusu'ndan kaçan Ermeni birlikleri Fransız ve Rus üniforması giyerek Türk Ordusu'na karĢı savaĢtılar. 1920 yılında DıĢiĢleri Bakanlığı'nın Kafkasya Bölümü'ne hazırlattığı. Bunun ezikliğinden kurtulmak istiyorlar. politik yapılanmaları sürükler götürür ama." . 1915 sözde Ermeni soykırımına atfen yaptığı söyleniyor. ama belgeleyemediğimiz. bu durumun yorumunu yaparken. Kendi soykırım suçlarını bize yaymak Ġstiyorlar. Tarih bir sürü birliği." Yine Ceviz Kabuğu'nda. Aslında en büyük tehcir Türkler'e ve Müslümanlar'a yapılmıĢtır. faili belli olmayanları bu listeye dahil etmedik. Ģunları söyledi: "AB bir kasaplar kulübüdür. Prof.

her fırsatta baĢka adlar ve projeler adı altında (en son. Ermeniler'e iĢkence. Bunlardan biri de. Gates idi. Mahkemeler bile sömürgecilerin etkisine girmiĢti. (Amerikalı subayların bu çalıĢmalarını ve yaptıkları haritayı ilerleyen sayfalarda vereceğim. Amerikan Robert College (Kolej) müdürü Dr. zulüm yaptıkları iddiası ile tutuklamalar yapılıyor.) Tekrar 1919'a dönüyoruz. yabancı bile olsalar. BOP denen "Büyük Ortadoğu Projesi") ısrarını sürdürüyor. Bu haritadan 86 yıl sonra. milletvekil- . bunların arasında Prof Fuad Köprülü.Asla bölücü emellerinden vazgeçmeyen ABD. 2006'da da aynı harita ortaya çıktı. "Ermeni mezalimi iddiaları çok fazla büyütülüyor" diyenleri. Ermeni cemaati protesto ediyor. görevlerinden aldırıyordu.

Bunlar.leri. barbarlarla birlikte yaĢamaya devam edemeyiz." Ġzmir'den baĢlayan "iĢgal bölgesini geniĢletmek" amacıyla yapılan faaliyetler arasında. büyük devletlerin de himayesi altında iĢlerimizi yürütmek hakkını istiyoruz. çağdaĢlığın gereklerini kabule müsait değildir. Mustafa Kemal. Tam bir siyâsi bağımsızlık anavatanımızın garantisi. Artık maskeler atıldı. felâketle karĢı karĢıya bulunmaktadır. tarzında türlü iftiraları icat ettikleri bu formülü tekrarlayarak kamuoyunu iğfale (=kandırmaya) kalkıĢtılar. zâlimdir. Ermeniler'e zulüm yaptıkları iddia edilen Türkleri yargılamak için Garabet Ayciyan adlı bir ermeni atanıyordu. Askerî mahkemeye bile. Türkiye parçalanacak.. Konya'da çeteler Hıristiyan evlerini basıyor. Anadolu içlerindeki biz Rumlar. Yunanistan'a kavuĢurken. Açlıktan(!) ölme tehlikesi vardır. Çünkü Türkiye'nin hayat kabiliyetinden tamamen mahrum olduğunu zannediyorlardı. tüccarlar ve gazeteciler de bulunuyordu. Türkiye halkı esir. Her türlü iftirayı icat etmekten daha kolay bir Ģey olamazdı. daha sonra bu durumu Ģöyle açıklayacaktı: ". Tam bağımsızlık istiyorlardı!.. FENER RUM PATRĠKHÂNESĠ DE boĢ durmuyor. hattâ kendi milletlerinin gözünden gizlemek için baĢvurmadıkları tedbir kalmadı. sefil ve periĢan edilecektir. Bu muhakkaktır. Rum Heyetleri'nin Ġstanbul'daki Yunan derneklerinde yaptığı toplantılar da önemli yer tutuyordu. Türk makamları. Bu teĢebbüslerinde muvaffak (=baĢarılı) olacaklarını zannettiler. Maksat bu idi ve bu zalim gayeye varmak için hatır ve hayale gelmeyen her türlü tedbirlere müracaat edildi ve hususta Batı'nın bazı hükümetleri ve siyâsi kiĢileri bunun böyle olmasında ısrar ediyordu ve bugün de ısrar ediyor. Türkler vahĢidir. Hıristiyanlar'a ekmek vermiyor.. alçak.. hareket baĢladı.. ortalığı karıĢtırıcı açıklamalar yapıyordu." Türkler barbardı!. Galip devletler de aynı biçimde düĢünüyordu. "Anadolu'da Hıristiyanlar. Yunanistan BaĢbakanı Venizelos'a baĢvuruyordu: "Ġzmir ile Bursa. Gerçekte dimağları (=beyinleri) . Halbuki düĢmanlarımız bu zanlarında tamamen aldanmıĢlardır.Karar verildi. Bu tür hareketlerini cihan manzarasında mazur göstermek ve.

. Elen çocukları! Bugün ecdat (=ata) topraklarını yeniden fethetmekle..30'da limana girdiler. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri'nin Konular indeksi. "kentin kendilerine terk edilmesi" idi.32. Ankara. ) BĠRLEġMĠġ AVRUPA'NIN KENCE KRĠTERĠ" UYGUL AD IĞI "Ġġ- KATLĠAM. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karĢı kin ve nefretimi teskin etmiĢ C= yatıĢtırmıĢ) olacağım. Doç. ilk çıkan iĢgal taburunu. 1999. Atatürk Kültür. ."29[36] "RUM NÜFUS VAR" gerekçesini ileri süren Yunanistan da. saat 07. Atalarınızın toprak36 Evsile. içerseniz. "iĢgal" değil. ilk iĢgalci. Metropolit Hrisostomos. Ġzmir'in yerlisi Rumlar limanda sevinç gösterileri yaparak karĢıladı. Ġsa’nın en büyük mucizesini göstermiĢ oluyorsunuz. s.. Sonra askerlere seslendi: "Asker evlatlarım. (Avrupalıların bugün de. bütün Azizler sizin arkanızda olacak. buyurunuz. Yunan bayrağını öptü. tuz serpti. karaya çıktı. Ancak kullandıkları deyim. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp. Mehmet. Yunanlılar'ı. sözde Kürdistan kur ma hedefleri ve PKK terörünü desteklemelerine ne kadar benziyor de ğil mi?. Haydi. Dr. "Kürt nüf us var" gerekçesiyle..birtakım hırslı duyguların dalgalandığı yer olan insanların anlayıĢı ile birtakım bâtıl (=temelsiz) zanlarla gerçeği değiĢtirmek ve hakkı söndürmek mümkün değildir ve bugüne kadar kâinatta buna imkân bulunmamıĢtır. artık Edirne'nin üçte ikisinin Rum olduğunu iddia ederek Edirne ve Ġstanbul'u da iĢgal etmek istiyordu. o kadar sevaba girmiĢ olacaksınız. saat 08. C ĠNAYET VE Ġ ġKENCELER YUNAN ĠġGAL KUVVETLERĠ'NĠ taĢıyan gemiler. abartılı bir törenle "takdis" etti.40'da. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.

ellerine kırbaçlar verilerek kendi eĢlerini dövmeye zorlanmıĢlardır. yakalanan askerler ya kurĢuna diziliyor ya da bıçaklanıyordu. Resmi belgelere göre."gaz" veriyordu!. -halk deyiĢiyle. Cumhuriyet Kitapları. Hıristiyan azizlerin desteğini almasına gereksinimi yoktu!. "Türkiye'de Yunan Fecayit' adıyla iki ciltlik iĢkence kitabı biçiminde yayınlandı. Atatürk Devrimi (Osmanlı Ġmparatorluğu’ndan ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyeti'ne). Ġstanbul Hükümeti'nin içiĢleri Bakanlığı tarafından. s. Fethi. Filistin'de yapılanlara olduğu gibi. ĠġKENCELER daha sonra büyüyerek devam edecekti. .lan sizleri bekliyor. Dahası. direnenlerin bir kısmı bulunan kuyulara atılıyor.. Kısa bir zaman içinde bu kanın içinde boğulacaklarını hiç tahmin bile etmiyorlardı!. bugün Irak'ta. Nitekim. 158. Bu iĢkenceler ve insanlık dıĢı askeri faaliyetler. Alev. Yunan ordusu sanki cesurca Türk ordusuyla savaĢmaya geliyormuĢ gibi. Türk balıkçılar ve sandalcılar. Günizi Yayıncılık. Ekim 2006. karĢısına çıkacak masum sivilleri katletmek için geliyordu.. Ġstanbul.225. iĢgal kuvveti içinde yer alarak iĢkencenin göbeğinde yer aldı. s. Mondros Mütarekesi (AteĢkesi. savaĢ meydanında olmayan masum kadın ve çocukların kanıydı!. ÖdemiĢ DireniĢi). Karaduman. Oysa. Kordon boyunda birçok ceset karaya vurmaya baĢlamıĢtı. Ġstanbul. (15 Ekim 1921 tarihli rapor) 37 CoĢkun. Yerli Rumlar yan yana yaĢadığı Türkler'in evlerini basıp kızların ve kadınların ırzına geçiyordu. zincirlere bağlanarak denize atılıp öldürülmeye baĢladı.. Kuvayi Milliye’nin KuruluĢu (En Uzun 15 Gün. Sütçü Ahmet Ağa Cedit Mahallesi'nde parçalanıyor. Sözde din adamının söylediği "içilecek Türk kanı". "Sessiz kalan dünyayı ve Avrupa'yı utandırması gereken" iĢkencelerden bir kısmını kayıtlara bir kez daha geçirelim: ". karakollarda polisler boğazlanıyor." 30[37] Hrisostomos. Büyük bir hızla öldürme ve yağma baĢlatılmıĢtı. Sanat Okulu öğrencisi Ġhsan (Efendi) boğazlanarak öldürülüyor. susarak destekledi.Orhangazi'de çırılçıplak soyulan erkekler. iĢgal ordusu yalnızca. "BirleĢmiĢ Avrupa'nın iĢkence kriteri" ile karĢılaĢan dünya. Ekim 2005. iĢgal döneminde Türkler'e yapılanlara da göz yumdu. BırakıĢması) ile Türk ordusu silahsızlandırılmıĢ ve dağıtılmıĢtı.

Emine kızı Nerime (süngü ile delik deĢik).Yerli Rumlar'la birlikte Çınarcık köyünü çeviren Yunanlılar. AraĢtırma Kurulu tarafından yakalanan bir Yunanlı'nın çantasından bir avuç kınalı kadın parmağı. Ġngiliz Subayı. bilezikler ve altınlar çıkmıĢtır. Evden çıkarılan kadın. Genç kızlara feci sarkıntılıklar yapılıyor ve elbiseleri sün- . 29 Mayıs 1921 tarihli baĢka bir raporda. (19 Ekim 1921 tarihli rapora göre) AĢağı ve Yukarı Karadere'de 70 yaĢındaki bir kadının' doğranmıĢ parçaları. Erkekler de toplu olarak oraya getirilerek ağaçların altına serilmiĢ yataklarda. Celal Efendi'nin torunu 4 yaĢındaki Nigâr (kazığa vurularak). kurĢun tehdidi altında yapılan âlemleri seyre mecbur tutulmuĢlardır. Hepsi durmadan dövülüyordu. bir küçük yığın haline getirilmiĢ ve kesik baĢ bu yığın üzerine konulmuĢtur. Çınarcık'ta öldürülen 24 kiĢinin adları verilmektedir. Çalcı Köy'e toplamıĢlardır. Bunlardan kadın olanların adları ve öldürülme biçimi Ģöyle sıralanmaktadır: Ġmam Hafız'ın kızı Emine (baĢı kesilerek). kız. (24 Nisan 1921 tarihli rapordan) Cihanköy'de 5 yaĢına kadar olan çocuklar evlerinden toplanarak annelerinin gözleri önünde süngüye takılıp diri diri ateĢe atılmıĢlardır. 70 yaĢındaki bir kadının üzerine erkek uzuvları konulduğu. deliklere tahta parçası sokulduğu yazılıdır. Yunanlı Teğmenin Türkler'e yaptığı zulmü anlatmaktadır: Türkler evlerine girip kapıları kapayınca Yunanlılar köye girdiler ve hemen bütün evlere taksim oldular. süngü ucuna taktıkları bebekleri kuzu kızartır gibi ateĢlere tutmuĢlar. Arnavut Mehmet ÇavuĢ'un 9 kiĢilik bütün ailesi (balta ile). çevre köylerden bütün genç kızları. 13 yaĢına kadar olan bir genç kızın memelerinin delindiği. Ġbrahim ÇavuĢ'un annesi Fadime (yakılarak). Emine kızı Hatice (süngü ile). genç kızların göğüslerini 'keserek kebap yapmıĢlardır. fakat ölüm pahasına bunu yapmayan delikanlıları süngüleyerek öldürmüĢler. BaĢlarında bir teğmen vardı. anneleri erkek evlatlarına peĢkeĢ çekmek istemiĢler. çocuk ve erkekler süngülerle dürtülerek meydanlığa toplandı. Yeniköy'de tutulan raporda. (15 Mayıs 1921 tarihli rapor) 13 Nisan 1921'de Yunanlılar'ın yerli Rumlar'dan kurduğu çeteler.

Sonra Ģu satırları yazdığım anda kulaklarımda çınlayan berrak. âdeta gökleri sarsıyordu. kalın çivili bir kapı birden açıldı ve içinden yüzlerce genç kız. Evlerin pencerelerinden alevler çıkmağa baĢlamıĢtı. Ayaklanma kapananların. soğuk bir tebessümle baktı. Saçları baĢları darmadağınık. erkeklerinin nerelerde olduklarını soruyorlardı. bir mahallenin ne kadar genç kızı varsa. Maksatları bu kızları yanlarında götürüp. (…) Kızlar. akıl hastalarının bakıĢlarına benzeyen delice nazarlarla beni süzüyordu. Tüylerim diken diken olarak daha feci manzaralara Ģahit oldum. Deliler gibi sağa sola kaçıĢmaya baĢladılar. Yunan askerlerine yalvarıyorlar ve ayaklarına kapananlara merhamet edilmiyordu. Birçoğu elbiselerini yırtıp külot yerine örtmüĢtü. Sonra öğrendiğimize göre Yunanlılar ve yerli Rumlar. Sonra yüzünü çevirerek manasız.. Bozuk bir Türkçe ile 'Nasılsınız?' dedim. kadınlar bağırıp çağırıyorlardı. Büyük ağacın altında bir genç kadın koyun gibi boğazlandı ve sonra karnı deĢilerek çocuğu süngüye takılıp bir Türk erkeğine uzatıldı. Kadın gözlerinin bu kadar yuvalarından fırladığını. baĢını önüne eğdi. Bu vahĢete neden lüzum gördüğünü sordum. temiz bir kahkaha attı. Rumca bir Ģeyler söyledi ve beni azarladı. Ġçlerinden birçoğu payimal edilmiĢ. Bu feci manzara bir saat sürdü.. Güzelliği karĢısında bir anda hayran olduğum genç bir esmer kız. Ktndisinv doğru bir adım atınca hafif sağa döndü. sabaha karĢı kadınlardan en güzel ve tazelerini ayırarak çirkin ve cılız olanları serbest bırakmıĢlar. ağızlarının bu kadar çirkin olduğunu ve yüzündeki çizgilerin böylesine derinleĢtiğini o dakikaya kadar görmemiĢtim.. geceden toplamağa baĢlamıĢ ve üçer beĢer bu hamama tıkmıĢlar. yalvaranların hesabı yoktu. değirmen oluğundan akan bir su gibi bir anda dıĢarı fırladı. Yunan teğmenin yanına gittim. iri yeĢil gözlerini gözlerime dikmiĢ. Müttefik inceleme Kurulu'nda görevli Kızılhaç temsilcisi M. Ġzmit'te kaleme aldığı 5 numaralı raporunda Ģöyle bir manzara anlatılıyor: Daracık bir sokaktaki kadınlar hamamının önünden geçtiğimiz sırada. Korkunç bir ağlama sesi. elbiseleri yırtık ve kan içinde idi. çıldırmıĢtı zavallı!. Birden ağız dolusu bir tükürük savurdu.gü ile yırtılıyor ve göğüsleri kesiliyor. Yunan askerlerine kadın temin et- . (.) Hava kararıncaya kadar vahĢet devam etti. Kocalarının.Gehri'nin 10 Temmuz 1921 tarihli.

Manisa Papazlı Köyü'nün yerli Rumlar'ı. s..524. ġu olay.55-75. KurtuluĢ SavaĢı Kadınları. 2000. Fransız YüzbaĢı Ailen Goumard'ın sert tutumu üzerine girememiĢler.. Hasan Ġzzettin. Fransızca'dan Çeviren: Necdet Ekinci. bir köylü ile PaĢa'nın alayına göndermiĢlerdi. Kiliseye 3 bin kadar Türk toplanmıĢ. s. Baskı. 32[39] TÜRKLER'Ġ N UYGUL AD IĞI TERĠ" "UYG ARLIK KRĠ- TAġ KÖ PRÜ YE BĠL E SAYGI! . Yrd. Kutsal Ġsyan (Milli KurtuluĢ SavaĢının Gerçek Hikâyesi). Haziran 2006. 1976) adlı kitabından aktaran Sarıhan. Dr.Pierre gece kiliseden çıkarak Türk evlerini teker teker gezmiĢ ve Yunanlılar'ın kendilerini öldüreceklerini söyleyerek kiliseye sığınmalarını istemiĢ. Bir daha eĢi38 Kadir Mısıroğlu'nun "Türk'ün Siyah Kitabı-Yunan Mezalimi" (9.) 39 Dinamo. Ġstanbul." 31[38] Yerli Rumlar da.2. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yayınları. Ġstanbul. ġubat 2006. asker bir milletin gururudur. Hacıkırı tren hattını meĢhur TaĢ Köprüsü’nü dinamitle havaya uçuracağı sırada. Doç.mekmiĢ. taĢ yapılara bile verilen önem. yazık değil mi? Bunu yok etmeyin. Avusturya uyruklu bir mühendis karĢı duruyor. Zeki. Ģehit düĢen asker ve komutanlara bile iĢkence yapıyor. "Medenî' (!) olduğunu ileri süren Avrupalıların "sistemli ve örgütlü iĢkencelerine" karĢın. Sebil Yayınları. C. Uzun emeklerle meydana gelmiĢtir. eĢi enderdir. Türkler'in savaĢtaki davranıĢları onların anlayamayacağı bir "medeniyet göstergesi" idi. M. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları tarafından çıkarılan "Türkiye'de Yunan VahĢeti" adlı kitaba bakılabilir. Yunanlılar bunu duyup kiliseyi basmak istemiĢlerse de. . Ankara. Bırakınız canlıları ve insanları. Bu sizin malınızdır. iyice azıtmıĢlar ve yakaladıkları Halit PaĢa'nın da kafasını kesip. kafalarını kesmek gibi uygarlık dıĢı her türlü yolu deniyordu. 'Bu köprü tamamen bir sanat eseridir. Ġstanbul. Yayın No:11. yüzlerce örnekten yalnızca biridir: "Müfrezelerimizden bir bölük. (Bu konuda ayrıca. Tekin Yayınevi.

kumu. . "Bir kısım basın". "ilk kurĢun"u attı ve "ilk Ģehit" oldu. Amerikan kundurasının reklamını yapıyordu!. Damar.. 1961. Birbiri üzerine birçok kemerlerle inĢa edilmiĢtir." OLAYIN FARKINDA OLMAYAN "bir kısım basın". Birinci Büyük Millet Meclisi Milletvekili. Ġstanbul ga zetelerinin çoğunun ba Ģyazıları beyaz çıktı. Bu sözler üzerine müfreze komutanı dinamitleri. Dağın iki tarafına gerilen çelik telleri çeken makineler yardımıyla taĢı. Bu köprü gerçekten bir Ģaheserdir. dilinde h ürr iyeti akvam(ulu sların özgürlüğü) . ileride diğer küçük köprülerin herhangi birisini uçurabilirsiniz... Eğer amacınız. Gazeteci Osman Nevres (Hasan Tahsin) .ni yapmak imkânsızdır.. yerleĢtirdiği köprünün temelinden çıkarıyor. "Amerikan kunduraları gelmiĢtir. 40 Arıkoğlu. Bu Avusturyalı mühendis de. aynı zamanda cinayet olur.. iĢgal yokmuĢ gibi o günkü baskılarında günlük yaĢamdan kesitlere yer veriyordu: "Konut kiralarının 5 kat artması protesto edildi!". "Ali Kemal'lerin basını".. Yunan bayrağının rengi olan mavi-beyaz elbiseler giymiĢlerdi. Reklam fiyatına satılmaktadır!. s. gerçekten kunduralar gelmiĢti ama bunlar.. köprünün inĢaatında baĢından sonuna kadar bulunmuĢtur. " Evet. Fakat bu köprüye dokunmak günah değil.. Amerikan kundurası giyen Yunan iĢgal askerleri idi!. Ġzmir'li Rum kızlar yol kenarlarına dizilmiĢ. çimentosunu yukarıdan indirmek suretiyle.." 33[40] TÜRKLÜK" VE "TÜRKĠ YELĠLĠ K" ORT AYA ÇIKIYOR. Hatıralarım (Milli Mücadele). kıymayınız' diye yalvarıyor. Binlerce Rum.. bir yıldan fazla süren bir emekle Alman mühendisleri tarafından yapıldı.91. Kendi Yayını. çok yazıktır. M ustafa Kemal Samsun 'a hareket ediyor. "Elinde adalet meĢalesi. tren hattının çalıĢmasını engellemek ise. Cihana ha yk ıranlar nerede?. iĢgal askerlerinin postal seslerini duymuyor. Adana..

Sancaktar ve bayraktarları önde. o günü görmek ve sonra da 'Her Ģeye kadir olan Allahım. Ġzmir'de Ģimdiye kadar böyle bir manzara görülmüĢ değildir.. sevinçten sarmaĢ dolaĢ sokaklarda dans ediyor. buradan para kazanıyor. halk. ihanet ediyordu!. anavatan Yunanistan ordusunu. "Türkiyeli" idi!. Yunan gazeteleri daha sonra bu olayı Ģöyle yazacaktı: "Ġzmir Kordon Boyu. Sabahın erken saatlerinden itibaren halk rıhtıma aktı. "(Atina Habercisi adlı gazete) RUMLAR'IN DUYGULARINI çok iyi anlatan bir yazıda Rodas adlı Yunanlı bir yazar tarafından kaleme alındı: "Gençler. Zaten kimlikler. vatanına sahip çıkıyor. Üzerinde Yunan askerleri için Ģu sözler yazılmıĢtı: HoĢ geldiniz!" (Estia Gazetesi) "Rıhtımlar adamdan taĢıyor. dünya yaratıldığından bu yana böyle bir manzara görmemiĢtir. günümüzde "soyumu araĢtırıyorum" diyerek. burada net biçimde ortaya çıkmıĢtı. ĠĢgal tümeninin taburları karaya çıktıkça. "Türkiyeli" ise. Hepsinin de ellerinde Yunan bayrakları ve çiçeklerle dolu sepetler var.. Tıklım tıklım dolu. (Bu duygular.C. Sokaklara da halılar serilmiĢ. Ġzmir'in Karantina bölgesine doğru hareket ettiler. ciğerlerinin bütün kuvvetiyle alkıĢlamak için. "Türk". Kızlar çığlık atıyordu.) Ġhtiyarları nefeslerini zor tutuyorlar. Sevinçten ağlıyorlar. Çünkü onlar "Türk" değil. Bu ülkeden besleniyor. Ģimdi köleni azat et' demek için hazırlanıyorlardı.ellerinde çiçekler ve Yunan bayrakları ile büyük sevinç gösterileri yapıyordu. böyle en kritik anlarda kendisini göstermiyor muydu?.. ellerinde bayrak ve çiçekler olduğu halde koĢuyorlardı. Bütün evlerin balkonları bayraklar ve çiçeklerle süslenmiĢ. ihtiyarlar ve her sınıf halk. Türkiye'de yaĢıyor ama kendisini Türk değil Türkiyeli(!) sayıyordu. "Türk kimliği" ile "Türkiyeli kimliği" arasındaki ayrım. Yunanistan'ın açık desteği ile Karadeniz'de Rum Pontus araĢtırması yapan sözde Türk! bazı araĢtırmacılara ders olur mu acaba?-H. düzenli biçimde yürüyüĢe geçti.. . Türk mahallerinin içinden geçerek. Yıllar sonra da "tarih tekerrür etmeyecek" miydi?. Geceleyin büyük bir takızafer (=zafer takı) kurulmuĢtu.

gemiler bütün süratleriyle Ġzmir'e giriyorlar. Hürriyetin mukadder saati hulul etmiĢ.. özellikle din adamları tarafından sürekli kıĢkırtılıyordu. Adına 'Ġki KardeĢler* derler. Osmanlı yönetimindeyken hiçbir kötü muamele görmeyen Rum ve Yunanlılar. Tatlı tatlı Ģafak söküyor. Daha 41 Bayar. Asırlarca müddet Adalar Denizi'ne bakmıĢlar. askerler gür sesleriyle: 'ġükür yarabbi' diye bağırıyorlar. YÜZYILLARIN birikmiĢ intikamı alınıyordu.. Ellerindeki çiçek demetlerini öpüyor ve bu çiçeklerin tazeliğini. tepelerinde Yunan idealini kurmuĢlardı. 'Ba'sübadelmevt'e (=öldükten sonra dirilmeye) mazhar olmuĢlar gibi yeni elbiselerini giymiĢlerdi. ihanet ediyor. Ġstanbul 1997. Ģimdi iĢgalci Yunanistan'a "vatanım" demeye baĢlamıĢtı. bazı konularda vatanın öz evlatlarından daha fazla haklara sahip olan "azınlıklar". Ġzmir'in Türkler tarafından zaptından sonra orada kalmıĢlar.45. Bu vatanda..'Ġonia' delikanlıları. hürriyet gününe(!) kadar saklamak için gözyaĢları ve kanlarıyla nesilden nesile -yedi asır müddetle. s. Sabah Kitapları. erkekleri sanki.." Yunanlı yazar duygu selini Ģöyle anlatmaya devam ediyordu: "Bir menkıbe öğrenmiĢtim (efsane olacak): Ġzmir'in karĢısında iki tepe vardır. Yedi asrın bütün ölüleri ayakta. 15 Mayıs 1919 gecesi beyaz gemileri gördü. sis dağılıyor. oradan Yunan perisine intizar etmiĢlerdi. Bu iki kardeĢ Yunanlı idiler. sakin deniz arzın kucağında uyuyor. Bu iki bekçi. Ben de Yazdım: Millî Mücadeleye GiriĢ. kadınları. .sulandıklarını söylüyorlardı. Cilt 6. Celâl. daha önce Osmanlı ülkesine "vatanım" derken. Yunan gazeteleri. gemilerin direkleri üstünde gemiciler. "iĢgal gerçekleĢti" diye sevinç gözyaĢı döküyordu!. bir yandan iĢgali kutlarken. öte yandan da Ayasofya Camii'nin Fener Rum Patrikhanesi'ne verilmesi ve Ortodoks Kilisesi yapılması için kampanya baĢlatıyordu. beyaz gemileri okĢuyor. Sular." 34[41] Rumlar..

Cezayirli Hasan PaĢanın izniyle.17. 43 Kıbrıs "Adası"nda da papaz Makarios'un yaptığı Türk katliamını anımsayalım. "Ali Bey Adası Ruhban Okulunu açmıĢtı. Türkler aleyhine uluslararas ı propaganda Madde 2: Türkler’in en küçük hatalarını büyüterek Avrupa’ya duyurmak. Daha. çalım satmakta.-HC . Eski Kostantiniyye'yi ye42 Arif. s. "din adamı" maskesini kullanan ajanlar.. canlı kanlı. Ocak . Ayvalık'ın Cunda (Ali Bey) Adası'nda "kin" ve "insanlık suçu" dersleri veriyordu. öyle tesirli ki!. 42-43 yıl gibi kısa bir süre önce..).006. kendisini Makedonyalı Ġskender'in torunu gibi görerek. 93 Harbi'nde de (187677) bu durum ortadaydı ve buna dikkat çekiliyordu: ". her türlü melanetin peĢindeydi. içimizde yaĢayıp da vatandaĢ saydığımız Rumların verdiği tarih eğitimi öyle akıl alıcı. BaĢımıza Gelenler (Bir Ġmparatorluğun Dramatik Kaybı) (93 Harbi'nde Doğu Anadolu Cephesi. günlük yiyeceğini kazanmaktan aciz tembel bir Rum palikaryası (kabadayısı) ise. bir asker oğlu asker gibi hareket etmekte." 35[42] Nedense hep bir "ada"yı tercih eden papazlar (Fener Rum patrikhanesi'nin "Heybeliada Ruhban Okulu"nu açma tartıĢması sürüyor).. Ġstanbul. miras yoluyla ve soy itibariyle hiçbir iliĢkileri yokken. ahlaken. Bu durum yalnızca 1919'da ortaya çıkmamıĢtı. Bu iĢi azar azar geliĢtirip. bir ufacık Rum diyakozu (papaz yardımcısı) kendisini Aristo ve Eflatun'un eğitim halkasında yetiĢip olgunlaĢmıĢ bir usta. Tarih sahnesinden silinen eski Yunan medeniyeti ile bozuk bir lisandan ba Ģka. Ġstanbul'u ele geçirmek. Mehmed. 36[43] YaklaĢık 150 yıl önce (1770'de) Papaz ikonomos. Rum'lar ve kiliselerin siyasi hedefi Madde 3: Türk hükümranlığını baltalamak.doğrusu.. Medenî alemi Türkler'e düĢman etmek. Babıali Kültür Yayıncılığı. Ġki kısım ve dokuz maddeden oluĢan ders programında Ģunlar vardı: Türkler hakkındaki temel düĢünce Madde 1: Türkleri ezeli bir düĢman olarak Rumlar'a tanıtmak.

milli bankalar tarafından tüccara para olarak ödenecek. Kredileri kesilir. Harpler esnasında yapılacak hıyanetler ve balt alamalar Madde 4: Bir harp sırasında. verecekleri mektupları. Türk halkını sefalete götürecek her çareye baĢvurulacak. lanetlenir. pek çok hastanın bunlar tarafından öldürüldüğü veya sakat bırakıldığı. 2005. Kendi Yayını. kendi iĢlerinden evvel sahiplerine götürülüp teslim edilmelidir. 37[44] MÜTAREKE BASINI ĠġG ALĠ KUTSUYOR. bu savaĢlara katılanlar tarafından müĢahede edilmiĢtir. devletin bir harp ile meĢgul olduğu. Mondros Mütarekesi'ni savunan. Türk topraklarında zahire ve en lüzumlu gıda maddeleri halkın elinden sür'atle ve gizlice toplanıp.-HC.69-74. 45 "Mütareke basını" deyimi ile. hemen aforoz edilip. sakat ederek saf dıĢı bırakmaya çalıĢacaklar. komĢu memleketlere satılacak. Bu tavsiyelere aykırı hareket edenler. Hastanelerin vazifesi Madde 5: Doktor ve eczacı Rum'lar Türk hastaları. . yahut iç isyanlar çıktığı.niden kurmak. Ülkemizi Çevreleyen Tehlikeler. Konya. sağır. Buradaki camiadan kovulur. s. Kör. Cihan Harbi esnasında.) M anastırların vazifesi Madde 6: Birer ileri karakol ve gözetleme yeri olan manastırlardaki azizlerin istekleri derhal. bilhassa kimsesiz hastaları gizlice zehirleyip öldürecekler. Rum tüccarının uğradığı zarar. SOYLU BULUYOR! . Mehmet. ve hatta "iĢgalcilerle iĢbirliği" yapan sözde Türk basını kastediliyor. Bütün bunların. devlet idaresinin zayıf olduğu sırada yapılması gerekir.. Ġzmir iĢgal altında iken "mütareke basını" 38[45] neyle uğra44 Yaman. adalara sevk edilecek. iĢgale karĢı çıkmayan. (özellikle Balkan Harbi ve 1.

.) Gerçi bugün Ġzmir havalisinde müttefiklerin çıkarlarını tehdit edecek bir durum bulunduğuna iliĢkin hiçbir Ģey yoktur. bu sırrın çözümünü kolaylaĢtırmaktan çok biraz daha üzerini örtmektedir.... Kuvayi Milliye'ye destek veriyor. düĢmanla iĢbirliği mi yapıyordu?. Ġtalya devletlerinden birine mensup olsaydı. Bununla beraber sorun bundan ibaret kalsaydı. Ġtilaf Devletleri kendileri için böyle bir durum olduğunu zannetmiĢler. karĢı çıkmayalım (engellemeyelim). her dönem ortaya çıkan "mütareke basınının" ne yazdığını görelim. bugüne kadar derin acılara katlanan Anadolu Türk ve 46 Buradaki alıntıların tamamı ilk kaynaktan. bu biçimde bir akıl yürütme geçerli ve mantıklı olabilirdi. Yoksa. Osmanlıca yazı ve yorumları Türk (Latin) Alfabesi'ne çeviren "Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü" uzmanlarından Sayın Oktay ġimĢek'e teĢekkür ediyorum. Halkı uyandırma ve uyarma görevini yapıyor muydu?. 17 Mayıs 1919: VAKĠT GAZETES Ġ: "ĠġGALE KARġI ÇIKM AY ALIM !. SOMUT ÖRNEKLER vererek.." "Ġzmir askeri tesislerinin Yunanistan iĢgali altına alınması kamuoyu üzerinde korkunç bir sır etkisi yaptı. Zararı yok. (. iĢgal öncesi ne yapmıĢtı. Eğer Ġzmir'i iĢgal eden asker Ġngiltere.) Hükümetin basına dağıttığı resmi açıklama metni. iĢgalden sonra yazdıkları önemli ilk yazılarıdır. Amerika. . Bu çalıĢma için özel olarak. 39[46] Bunlar. Sırf bir Mütarekenamenin uygulanması biçim ve niteliğinde olsa bile Ġzmir'in Yunan kuvvetleri tarafından iĢgali Türkler ve Müslümanlar tarafından derin bir üzüntü ile karĢılamak için yeterlidir. Fakat mademki.Ģıyordu?. böyle bir iĢgal bize göre gereksizdir. Fransa. Bununla birlikte. Fakat gerçek bu merkezde değildir. Ġzmir iĢgal altına girince ne yaptı?. Ġzmir'in iĢgalinden iki gün sonra. Ben de bugünkü Türkçe'ye çevirdim-HC. yani dönemin Osmanlıca yayınlanan gazetelerinden ilk çevirilerdir.. Ġzmir limanına çıkarılan asker Yunan kuvvetlerinden oluĢmaktadır. Nihayet mütareke süresince devam edecek olan böyle bir önlem almalarına bir Ģey demeyelim. onların görüĢ ve duyurularına yer veriyor mu idi?.(!... Millî güçlere.

Ġzmir.. Ġzmir'in iĢgali Mütarekenâme'nin değil. Hürriyet ve Ġtilaf Partisi Genel Merkezi'ne. Ġzmir'in iĢgalinin anlamı. Ne yazık ki böyle değildir.) “Mehmed Asım" Görüldüğü gibi.(.Dünya SavaĢı) önceki Türkiye’nin ihtiva ettiği çeĢitli milletlere verilecek yeni yönetimlerin biçimi ve içeriğini belirlemektir. meselenin bu yönüdür. ĠĢgal durumu. Hürriyet ve itilaf Partisi Genel Merkezi'nin açıklaması. Amiral Kaltorp (Calthorpe) tarafından merkezi hükümete verilen notaya göre. Üzüntüsü ise.. iĢgalin farklı gerekçeye dayanmasından!. ĠġGALCĠLERDEN ĠYĠ NĠYET "(Haber Kaynağı: Vilâyetten gelen telgraflar. Kilikya. Ermenistan.) Ġzmir'in iĢgali bütün memleket üzerinde çok heyecanlı bir etki yapmıĢtır. bundan daha baĢka daha acı bir gerçeği içerir. 17 Mayıs 1919: ĠKDAM GAZETESĠ . Trakya. Suriye. basına ulaĢan yüzlerce telgrafta Türk unsurunun çoğunlukta bulunduğu Ġzmir'in Yunanlılar tarafından iĢgalinin Vilson ve insaniyet prensiplerine aykırı olduğu açıklamasıyla..) Türkiye meselesi basit bir iĢ değildir. Ġtilaf Devletleri temsilcilerine baĢvuru.Müslümanları buna da geçici olarak sabır ve sükut ile katlanmayı göze alırdı.... Irak. BEKLĠYOR!. Ve en pürüzlü mesele Harp'ten (1. Vakit Gazetesi yazarı Mehmed Asım. Sırbistan.(. belki Paris BarıĢ Konferansı'nın hakkımızda aldığı kararlar arasındaki bir maddenin uygulanmasından ibaret olduğu anlaĢılmaktadır. Ġzmir ile posta ve telgraf haberleĢmesi. "iĢgale karĢı çıkmama" çağrısı yapıyor?. adeta bir elektrik hızıyla ülkenin her yanına yayılmıĢ ve yüce hükümet ile itilaf Devletleri temsilcilerine. Ġzmir'in iĢgalinden iki gün sonra. Belediye reisleri ile müftü ve eĢraftan (ileri gelenlerden) .. Ġstanbul meselelerinin her biri bir ırk ve millet meselesidir. ĠĢte bütün Anadolu'yu en derin endiĢe ve azaplar içinde kıvranmaya mecbur eden Ģey. milletin hakkının savunulması talep ve rica olunmuĢtur.

"Yüce hükümet" dediği "Damat Ferit Hükümeti'nin çalıĢmalarının iĢgalciler tarafından iyi karĢılanmasını. Yalova...Devletler Hukuku kurallarına aykırı .." Bir süre Ali Kemal'in "baĢyazarlığını" yaptığı Ġkdam Gazetesi. iĢgale karĢı ne denli Ģiddetli ve yoğun bir direniĢ" gösterdiğine tanık oluyoruz. bu görüĢlere katılmıyor.(. vatan parçalarının en önemlisi ve özbeöz Türk yurdudur. iĢgale karĢı ..) Ġzmir. iyiye yorulmasını" bekliyor!. Kalecik. Hak ve adaletin gömülmesi ve hakkın unutulmayacağına inanan Miting Heyeti ve halk bütün varlığı ile iĢgali reddeder. Ġzmir'i iĢgal hak ve adalete karĢı isyan demektir. bu mütareke basınının aksine. Niğde.!. Yani.. Konya Ereğli'si.birçok kiĢinin imzası ile Konya.. Soma... bu tepkilerden ikisine yer vermek zorunda kalıyor. ancak hakkını kabul ve onaylamakla kapanabilir.. Toplumun iĢgale karĢı yoğun tepkilerinin gazeteye iletilmesi karĢısında sessiz kalamadığı için. iĢgal haberi birinci sayfanın ancak son sütununda yer bulabiliyor. Yukarıda örneğini verdiğimiz "halkın tepkisi" yerine "iĢbirlikçi hükümetin görüĢlerini" yayınlıyor.." Mustafa Kemal karĢıtı Damat Ferit'in Ali Kemal'li hükümetinin yanında yer alıyor. "iĢgalcinin merhametine sığınıyor!. Bayramiç 15 Mayıs.) Bu acıklı olayın milletin kalbinde açtığı derin yara. . Yıldırım gibi yağan ulusal (millî) tepkilere direnemeyen ve bunları küçülterek yayınlamak zorunda kalan Ġkdam Gazetesi. iĢgalle ilgili ilk haberi(açıklamaları) 17 Mayıs'ta veriyor.. Bu tepkileri okuduğumuzda Türk milletinin. dîni ve milli bağlarımız ile kutsal vatanımızı korumak için gereken her özveriyi yapmaya hazırız. Buranın iĢgalinin hiçbir zaman mümkün olamayacağını zaman kanıtlayacaktır.) SeydiĢehir 16 Mayıs. (. Uygarlık (medeniyet) ve adaletin dağıtılmasıyla dünyaya rehber olmak isteyen Ġtilaf hükümetleri ve insanlık âlemi bu iĢgale izin vermez. SeydiĢehir. örneğini yukarıya aldığım bu sayısında.. Halkın tepkisine karĢın. Bayramiç ve Burdur ile çeĢitli bölgelerden iĢgal aleyhinde matbaamıza ulaĢan telgrafları aynen yayınlamaya yerimiz yeterli olmadığından bunlardan yalnız ikisini yayınlıyor ve yüce hükümetin bu konuda yaptığı çalıĢmaların Ġtilaf Devletleri tarafından Ġyi karĢılanacağını ümit ediyoruz. Mardin.

) ġimdi bu oldu-bitti (iĢgal) karĢısında ne yapacağız? ĠĢgal burada kalacak mıdır? Yarın daha baĢka biçimde oldubittiler çıkmayacak mıdır? Bu olasılıklar karĢısında görevimiz ne olacaktır? Yeni kurulan Ferit PaĢa Kabinesi bu soruların fiilen yanı- . 18 Mayıs 1919: ALEM DAR GAZETES Ġ. iĢgal biçiminin -kendilerine bildirilmeden(!)-değiĢtirilmesinden yakınıyor. Bununla birlikte. "SOYLU" DĠYOR!. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıĢından bir gün sonra.. YARDIM M I?" "(. Edilgen biçimde.. iĢgalin biçimi!. (. hem de adalet ve tarafsızlık ilkesini çiğnemek ve insafsızlık olur. Ġzmir'in iĢgalinden beĢ.. hem çok zor." Ġngiliz mandası (sömürgesi) yanlısı Alemdar Gazetesi. Ġngiliz iĢgal komutanını "soylu" buluyor! Yakındığı konu ise iĢgal değil. itilaf Devletleri hakkında saygılı düĢüncelerini korur. ĠĢgale karĢı direnmekten ve halkın tepkisinden söz etmiyor. Osmanlı Hükümeti. O da...) Dünden beri Ġzmir Valiliğinden ulaĢan çok sayıdaki telgraftan.Ġzmir'in iĢgalinden üç gün sonra. ĠġGAL KOM UTANIN A "(. "Haklıyız ama boyun eğmeliyiz" mantığı ile kitleleri uyuĢturuyor!. daha önce verilen notada açıklanan iĢgal biçiminin değiĢtirildiği anlaĢılmıĢ ve gerçekten soylu Amiral Kaltorp Hazretleri.. hayâli ve adetleri orada yaĢayan azınlıklarınkinden tümüyle farklı olan Türk halkı ile tümüyle Türk olan yeni bir kent olduğu için burada Türk milletinin hakkını göz önüne almamak.. devletin en önemli kentlerinden birinin iĢgalinin kalıcı olacağı ihtimalini bir an için bile kabul edemezler. hiçbir biçimde hakkından vazgeçme anlamına gelmez.. 20 Mayıs 1919: VAKĠT GAZETES Ġ: "ĠġGAL M Ġ. Hükümetin "iĢgale boyun eğmesine" gerekçe buluyor. Yunan askerinin kente girdiğini valiye bildirmiĢtir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.. ne hükümet ne de Osmanlı milleti. düĢüncesi.) Ġzmir'de yüzde 83 oranında çoğunluğu oluĢturan ve dîni. kuvvete dayanan arzularına boyun eğmesi. amacı. Ancak adı geçen devletlerin.

.) silâhlarımızı toplasın.. . Asf ruhumuzla. Orhan. Dr. Ne kadar zehirli olurlarsa olsunlar. Evlâtlarına silâh dağıtsınlar. EY T ÜRK OĞLU. Fakat asla. Türk Basını (Kuvayi Milliye'den Günümüze). Ve burayı Yunan'a vermeyecektir. coĢkun kanlarımızla. Ruhumuzu ezsinler. peygamberinin telkin ettiği ilhamat (ilâhi düĢünceler) ile yaĢıyor. Ankara 1993. ey Türk oğlu. Kalbinin.tını vermek görevini üstlenmiĢtir. ruhunun. Kültür Bakanlığı Yayınları. UYAN! " OSMAN NEVRES (Hasan Tahsin). hararetli vicdanlarımızla.. uzun boylu. Mehmed Asım" Daha önceki yazısında "iĢgale karĢı çıkmayalım" diyen Mehmed Asım. hükümetten bu görevin olgunluk ve sabırla yerine getirilmesini bekliyor. üstün maneviyatla kuvvetlenen diĢlerimizle kalplerini parçalayacağız. üç gün sonraki yazısında "Damat Ferit PaĢa Hükümeti'nin etrafında birleĢme" çağrısı yapıyor!. güler yüzlü ve "silahlı direniĢi" savunan genç vatanseverlerden biriydi. o diĢlerle. UYAN. Önüne geçilmesini istediği "aykırı düĢünceler"(!) de. silâhlarımız olmasa bile.. (. s. hakkımızı savunmalıyız." 40[47] 47 Koloğlu. asla unutmasınlar ki Türk ölmedi.. Hukuk-u BeĢer Gazetesi'nde baĢyazarlık yapıyordu. Bütün millet. 30 yaĢında. Kuvayi Milliyeciler'in "direniĢ" düĢüncesi!. uyan!" diyerek ulusal bir görev yapıyordu: "O Yunan gelsin (.46. hükümet kuvveti altında tam bir birlik ile yürümeli. "düĢmana direnç gösterilmemesine" içerliyor. Kendi kendimizi aldatmak zamanında değiliz.. aykırı düĢüncelerin önüne geçmeli. ĠĢgali kabullenemiyor. yakıĢıklı.) Ortak tehlike karĢısında. No: 1563.. Uyan. dökülmeyen diĢlerimizle bu memleketi müdafaa edeceğiz. Vermek isteyecek kuvvetle paylaĢacak kozumuz var.. Benliğimizi parçalasınlar.. Müslümanlığı'nın. Hatta süngülerimiz.. yaĢıyor. Vatan tehlikededir.

SÜNGÜLÜ Yunan Müfrezeleri, saat kulesi karĢısındaki KıĢla'ya girerek, Kolordu komutanı baĢta olmak üzere, KıĢla içinde "savaĢmadan bekleyen" bütün Türk subaylarını, itiĢ kakıĢ içinde esir aldı. Yunanlılar, gözdağı vermek için, esir aldıkları Türk komutanları halk arasında yürüterek Pasaport iskelesine getirdi ve Patris vapurunun ambarına kilitledi. "Mukavemet etmeme" emri aldığı için direnmeyen Türk subayları, sivil elbise giyerek halkın arasında karıĢmıĢ Yunan güvenlik kuvvetleri ve yerli Rumlar tarafından saldırıya uğradı. Tabancayla, süngüyle ve dipçik darbeleriyle 9 komutan Ģehit edildi. 27 subay kayboldu. Esir alınarak Yunan gemilerine götürülen memurlara ve lise öğrencilerine Rum eylerinden taĢ ve kiremit parçaları atılıyordu. Esir alınarak, sokaklarda yürütülenler "Zito Venizelos" (YaĢa Venizelos) diye bağırtılıyordu. Bunların arasında, Paris'teki BarıĢ Konferansı'ndan "olumlu iĢaretler" aldığı propagandası yapan, gazeteleri yönlendiren ve iĢgal haberlerinin yalan olduğunu söyleyen Ġzmir valisi Ġzzet de vardı. Her ne kadar, kendisini makamında esir alan Yunan askerlerine, "Ben valiyim. Bana dokunmayınız" dese de, daha önceki "teslimiyetçiliği" ve "demokratik çözüm" beklentisi de, o an için kendisini kurtaramamıĢtı. Vali Konağının basılıp, esir alınmasına rağmen, "nevrotik Sindrellalığı" devam ediyordu. Aklında, "yaptığı hizmetlerin karĢılığını alamamanın" karmaĢası vardı. Bana da bu yapılır mı? Tıkılacağı Yunan gemisinin ambarına doğru götürülürken, hâlâ umutluydu. Yanındaki oğlunu sıkıĢtırıyordu: "Seyfi oğlum, Zito bağır, Zito bağır!" Mustafa Kemal'in daha sonra söyleyeceği, "Milletimin karakteri yüksektir" sözünün tersi bir örnek olan vali, gemiye yaklaĢmıĢken, son anda yetiĢen bir Yunan memuru tarafından kurtarıldı. Bu kurtuluĢ, aslında tam bir zilletti!..

Türk tarihi açısından en utanç verici anlardan biri de, Kolordu komutanı Nadir PaĢa'nın yaĢadığıydı. KıĢla, Yunanlılar tarafından ateĢ altına alındığında, elinde beyaz bayrakla ilk çıkan Nadir PaĢa oldu!... Yunanlı bir teğmen kendisine yaklaĢtı, elinden beyaz bayrağı aldı ve herkesin önünde PaĢaya peĢ peĢe birkaç tokat attı. Nadir PaĢa, karĢılık veremedi, vermedi.. Ardından, en düĢük rütbeli Yunan subayı olan teğmenden küfürler yedi. Gıkını çıkarmadı, çıkaramadı.. Süngü ve dipçik vurularak subayların üzerleri arandı; baĢlarından kalpakları alınarak yere atılıp çiğnendi; üzerlerindeki para, saat, yüzük, sigara tabakası ve mendil dahi! ne varsa tüm eĢyaları gasp edildi; en ağır küfür ve hakaretlerle dövüldüler. O an, Ģanlı Türk tarihinin., Ģanlı Türk ordusunun., Ģerefiyle Ģehit olmasını bilen ama asla bu zilleti yaĢamayan Türk ordusunun., en fazla aĢağılandığı "ilk an" idi!.. Türk askerinin Ģeref ve namusu ayaklar altına alınmıĢtı. 17. Kolordu Komutanı Nadir PaĢa'nın eline beyaz bayrağı verilerek, kalabalıklar önünde, esaret yürüyüĢüne çıkarıldı. PaĢanın baĢı öndeydi, etrafa bakamıyordu. "Zito Venizelos" diye bağıranlar, bağırtılanlar arasında, boynu bükük yürüyordu, Ġstanbul Hükümeti'nin emrine uyarak, onurunu çiğnetse de, (Mustafa Kemal'in ifadesiyle) "zaferleri ve mazisi, insanlık tarihi ile baĢlayan, her zaman zaferlerle beraber, medeniyet nurlar ı taĢıyan kahraman Türk Ordusu'nun" 2128 yıllık 41[48] "aydınlık onuru" iç baskı yaratıyordu. "Milletimiz ordusundan yoksun bırakılma giriĢimi ile karĢı karĢıyadır. Orduyu imha etmek için subayını mahvetmek, aĢağılamak lazımdır. Kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavüze baĢladılar. Askerlik izzeti nefsini yok etmeye gayret ettiler. Millet, bağımsızlığımızın korunmasını ordudan, ordunun ruhunu teĢkil eden subaylardan bekler. ĠĢte subayların yüce va48

Türk Kara Kuvvetleri'nin temeli; Hun Ġmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında atılmıĢtır. (Bakınız: özel, Mehmet, Türk Ordusu, ATO Yayını, Ankara, 2000, s.39.)

zifesi budur. Milletin bağımsızlığı ihlal edilirse, bunun vebali subaylara ait olacaktır! Subaylar, fedakârlar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler; çünkü düĢmanlarımız herkesten önce onları öldürür, onları aĢağılar ve hor görürler. (Mustafa Kemal, Afyonkarahisar Kolordu Karargâhı, 1920) YIL 2006, EYLÜL SONU... Milletimiz bir kez daha ordusundan yoksun bırakılma giriĢimi ile karĢılaĢtı. Subayları yine aĢağılanıyordu. Yine, herkesten önce onlar küçümseniyordu... Avrupa Birliği(AB) Türkiye Komisyonu (Delegasyonu) BaĢkanı Hansjörg Kretschmer, "Türk Ordusu'nu yasal düzene saygısızlıkla" suçladı! "Fedakârlar sınıfının en önündekilerden" Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ġlker BaĢbuğ sert sözlerle AB müfettiĢine gereken yanıtı verdiler. Org. BaĢbuğ, "TSK'yı sakın baĢka ordularla karıĢtırma" ("Türkiye üzerinde iç ve dıĢ kaynaklı radikal değiĢim projelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu kesimler, projelerinin önündeki en önemli engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görüyorlar. TSK'yı baĢka ülkelerin ordularıyla karĢılaĢtırarak farklı sonuçlar üretmeye çalıĢanlar, Türk toplumunun tarihini bilmeyen ya da kendilerine yabancılaĢmıĢ olanlardır.") 42[49] derken; birkaç gün sonra da Org. Büyükanıt, "Türk Ordusu hedef tahtası değildir" ("TSK'nın demokrasi dıĢı hangi söylemi vardır? Yoksa TSK'nın söylemleri, bu yorumları yapanların gizli ajandalarının hedeflerini mi zorluyor? Bunları iyi bilmeliyiz.") 43[50] dedi. 17. KOLORDU KOMUTANI da, aynı yere hapsedildi. Irak'taki Ebu Gureyb Hapishanesinde iĢkence gören Iraklı’lar gibi, soyuldular. Üstlerindeki her Ģey alındı. PaĢa ve mahiyetindekiler, geminin hayvan ambarında en ağır hakaretlere uğruyorlardı:

49

Yeniçağ Gazetesi, 26 ve 29 Eylül 2006, s.1, manĢet; Cumhuriyet Gazetesi, 26 Eylül 2006, s.1, manĢet. 50 AkĢam Gazetesi, 3 Ekim 2006, s.1, manĢet.

"Allah'ınız gelip, Ģimdi sizi kurtarsın da görelim." "Muhammet'inizden yardım isteyin." " Sizin Allah'ınıza ve Muhammed'inize.........." Aynı Ģekilde bağırtılarak yürütülen daha sonraki bir esir grubu içinde bulunan Albay Süleyman Fethi Bey ise, "Zito Venizelos" diye bağırmayı kabul etmedi. Süngülü Yunan askeri, dürterek: "Ellerini kaldır ve Venizelos'u selamla" dedi. Bu uyarıya da aldırmayan Albay Süleyman Fethi, hayatının tehlikede olduğunu çok iyi biliyordu. Buna rağmen: "Bir Türk askeri, ancak milletinin büyüklerine saygı için ellerini kaldırır ve ağzını açar" yanıtını verdi. Mustafa Kemal'in tanımladığı biçimde "fedakârlar sınıfının en önünde bulunan" ve bu yüzden "en önce öldürülecek, aĢağılanacak ve hor görülecekler" arasında bulunan kumandan, beklenen sonla karĢılaĢtı. Yunan askeri, bu itirazı ve sözleri duyunca hiddetle süngüsünü Albaya sapladı. PeĢ peĢe birkaç süngü yiyen kumandan, Ģahadet getirerek yere yığıldı ve orada Ģehit oldu. Vatansever Albay, daha önce de "geliyorum" diyen Yunan iĢgaline karĢı sert bir direniĢ gösterilmesi için Nadir PaĢa'ya baĢvurmuĢ, "iĢgal emrivakilerine izin verilmemesi" gerektiğinde ısrar etmiĢti.

84 YIL SONRA, ÇUVAL GE ÇĠRĠLĠ YOR
84 YIL SONRA... ĠĢgalci Amerikalı Albay, "Türk askeri onurludur" dedi, "Yüzleri görünerek onurları kırılmasın.. Geçirin çuvalı kafalarına!.." Amerikan 101. Hava indirme Tugayı'na 44[51] bağlı bir tabur asker, Kuzey Irak Süleymaniye'deki Türk özel Timi'nin bulunduğu binayı kuĢattı.
51

Bazı açıklamalara göre 173. Hava Ġndirme Tugayı.-HC.

Binada, 3'ü subay, 8'i astsubay olmak üzere 11 özel tim görevlisi vardı. 11 kiĢilik Türk özel Timi Amerikalı askerler tarafından tutuklandı. Albay Mayville komutasındaki Amerikan taburu, daha sonra, Irak Türkmen Cephesi(ITC) Merkezini, Türkçe yayın yapan Türkmenler'e ait TERT-2 Radyosu binasını, bir anaokulu ve Türkmen Kültür Merkezini de bastı. 11 Türk subayı ile birlikte tutuklananların sayısı 30'a ulaĢtı. Baskını yapan Amerikan 101. Hava Ġndirme Tugayı, Kerkük'te üstlenmiĢti ve konvoylar halinde Süleymaniye'ye gelmiĢti. Celal Talabani'nin peĢmergeleri onları Ģehir giriĢinde karĢıladı ve kuĢatmaya eĢlik etti. 45[52] iĢgalci ABD tarafından CumhurbaĢkanı yapılan Irak CumhurbaĢkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani de peĢmergeleriyle ikinci çemberi oluĢturmuĢtu. Kendisi, beyaz bir cipin içinden baskını kamerayla kaydetti. 46[53] Türk Ordusu'nun birimleri 1995 yılından bu yana Süleymaniye ve Erbil'de bulunuyor, irtibat amaçlı görev yapıyordu. Amerikalıların baskın gerekçesi olan "Ġllegal faaliyetlerde bulunduklarından kuĢkulanıldı. Süleymaniye Valisi'ne suikast ihbarı aldık" iddiası yalandı. Bu ilk defa olmuyordu, ikibuçuk ay önce de, 22 Nisan'da Erbil'de, Türk özel Tim askerleri tutuklanmıĢtı. BaĢlarında yine aynı Albay William Mayville vardı. 2 günlük tutuklama "olay yaratmamıĢtı." Ancak, ikibuçuk ay sonraki tutuklama sırasında kafalara "çuval geçirilince", Türk halkı isyan etti.
52

Ergin, Sedat, "Derhal Özür Dileyin", Hürriyet Gazetesi, 06 Temmuz 2003, s.1 (manĢet). Olayın yaĢandığı 4 Temmuz 2003 tarihinde, Genelkurmay BaĢkanlığında Orgeneral Hilmi Özkök, Genelkurmay Harekât Dairesi BaĢkanlığında ise Korgeneral Köksal Karabay bulunuyordu.-HC 53 Emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın açıklaması. Basın Kulübü Programı, Hazırlayan ve Sunan: Melih Meriç, Habertürk Televizyonu, Ġstanbul, 17.12.2006, saat 21.20. (Korgeneral Karabay terfi ettirilmeyince, kendisi emekliliğini istedi. Emekli olduktan bir süre çıktığı Habertürk Televizyonu'ndaki Melih Meriç’in programında açıklamalarda bulundu. Karabay'ın açıklamalarında mantık ve sorumluluk hataları vardı. Bu açıklama, karanlıktaki soruları aydınlatmadı, karanlığı artırdı.. Aynı programda, Koksal Karabay'ın Amerikalılar'la ortak olduğu Black Hawk Uluslararası Güvenlik ġirketi ve orman arazisine villalar yapmakla suçlanan Acarkent'in sahibi inĢaat Ģirketiyle bağlantısı da sorgulandı, ancak yanıtlar kamuoyunu doyurmadı.-HC)

Eski Türk topraklarını iĢgal eden Amerika'nın seçtiği tarih, 4 Temmuz'du. 4 Temmuz ise, Amerika'nın "Bağımsızlık Bayramı" (Independence Day), Ġngilizler'e karĢı kazandıkları "Zafer Günü" idi!.. ÇUVAL GERÇEĞĠ ayrıntılarıyla hiçbir zaman Türk halkına açıklanmadı. Hükümetin (Ankara'daki AKP Hükümeti) haberi olmuĢ ve "direniĢ göstermeyin" mi demiĢti?.. Yoksa, Recep Tayyip Erdoğan da, gazeteden mi öğrenmiĢti haberi?.. Türk halkının asla dinmeyecek büyük tepkisi ortaya çıkınca, ABD'ye nota verilmesi gündeme gelmiĢ, BaĢbakan Erdoğan ise, "Bir olay olduğunda, pat diye onun üzerine atlanmaz. Bizim bir devlet tecrübemiz var. Ne notası veriyorsun? Müzik notası mı?' demiĢti!.. Ama 3 yıl sonra, 27 Aralık 2006'da, Ermeni asıllı piyanist vatandaĢımız Burak Bedikyan Azerbaycan'da kötü muamele görerek sınır dıĢı edilince, Bakü'ye çifte nota verdi!.. ġimdi, olayı baĢtan alıyor ve tarihi bilgileri ilk kez paylaĢıyoruz47[54] : Albay Mayville'nin Washington'dan aldığı emir, "Türkler'e unutamayacakları bir ders verin" idi, "Buradaki etkinlikleri kırılsın, 1 Mart Tezkeresi'nin hesabını ödemiĢ olsunlar."48[55] Mayville, endiĢeliydi: "Emredersiniz, ama NATO müttefikimiz Türk askerlerine operasyon, tepki yaratmaz mı? "Washington Ģu andan itibaren, tepkilere karĢı sağır ve kör konumuna geçiyor. Olaydan haberimiz olmadığını, bundan sonra elimizden geleni yapacağımızı garanti edeceğiz. Siz emri yerine getirin!.."
54 55

Hulki Cevizoğlu'nun ulaĢtığı özel bilgiler. 1 Mart Tezkeresi denen olay, ABD'nin Irak'ı iĢgali öncesi, Türkiye'nin hava sahasını, limanlarını, askeri üs ve tesislerini kullanmak; Türkiye'de 62.000 asker bulundurmak için TBMM'nden izin çıkarma giriĢimi idi. BaĢbakan ve AKP Genel BaĢkanı Erdoğan'ın baskısına karĢın, AKP'den de 97 milletvekili anamuhalefet partisi CHP'ye destek verdi ve tezkere reddedildi.HC.

KĠM SATTI TÜRK ASKERĠNĠ?.. Amerikalılar'ın amacı, psikolojik darbe vurmanın yanı sıra, o zamana kadar özel tim subaylarının topladığı istihbarat bilgilerini ele geçirmekti. Baskın sırasında, Amerikan askerleri gizlenmiĢ bilgilerin bulunduğu yeri, "elleriyle koymuĢ gibi" buldular!.. Bilgi ve belgelere geçici olarak el konuldu, tutukladıkları komutanlarımızla birlikte Kerkük'e götürüldü ve orada CD'lere, bilgisayara kopyaladılar. Daha sonra, bunları yerine koydular. "Türkler'in haber elemanları kimlerdir, kimler kimlerle temas etmiĢ, nerede nasıl buluĢmuĢ, bugüne kadar yapılmıĢ operasyonlar" gibi, yıllardır toplanan bilgiler, "kara defter" denen belgede toplanmıĢtı. Bu istihbarat kayıtları, herhangi bir baskında bulunamayacak kadar iyi saklanmıĢtı. Amerikalılar nasıl olduysa, "elleriyle koymuĢ gibi" hiç zorlanmadan "kara defter"in yerini buldu!.. Binanın konumunu, zayıf noktalarını, çatıdaki makineli tüfeği, içerde kaç kiĢi olduğunu avuçlarının içi gibi çok iyi biliyorlardı!.. BaĢlarına çuval, ellerine plastik kelepçe takılarak Kerkük'teki 101. Hava indirme Tugayı'na götürülen Türk subaylarını, "Kaan" kod adlı Kerkük'te görevli bir yüzbaĢı karĢıladı. Silah arkadaĢlarına, "Bir Ģey olmayacak" dedi. Ancak, Amerikalılar Türk subayları "yargılamaya" kalktı. Türkiye'den de Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Hilmi Özkök, askeri hakimler göndermiĢti. Oradaki görüĢmelerde, Türkiye'den gönderilen askeri heyetin, "Türk timinin resmi görevli olduğunu, yasadıĢı hiçbir faaliyeti olmadığını" anlatmak için kullandığı ifadeler, zaten büyük bir tepki içindeki özel Tim subaylarını yaraladı: "Hiçbir suçları yoktur. Suçlularsa yargılayın!" Amerikalılar ise, çok yönlü planlarını gerçekleĢtirmiĢti: "Biz zaten amacımıza ulaĢtık. Alacağımızı aldık. Artık elemanlarınızı serbest bırakacağız." Peki, Türk Ordusu'nun komutanlarını, onlarla temastaki birisi, büyük bir para karĢılığı mı sattı?..

Bilinen Ģu: Yılmaz adında, uzun süre kendisinden yararlanılan bir Türkmen, bugün kaçak ve aranıyor!..

TÜRK MĠLLĠYETÇĠLERĠ, AMERĠ KALIL ARI TUTUKLUYO R..
Bu "çuval geçirme" olayı, gurur kırıcı ve yıllarca kapanmayacak derin bir yara açtı. Oysa, KurtuluĢ SavaĢı sürecinde gurur verici olaylar yaĢanıyor ve "Türk Ulusalcıları (Milliyetçileri)", Ġngiliz ve Amerikalılar'ı tutuklamaktan çekinmiyordu. Ġstanbul'un iĢgal edildiği gün (16 Mart 1920), Mustafa Kemal Anadolu'daki bütün Ġngiliz subay ve erlerini tutuklattı. Mustafa Kemal, geliĢmeleri daha önceden gördüğü için önlemini de önceden almıĢtı, Ġstanbul'un iĢgalinden 2 ay önce (22 Ocak 1920'de), Kolordu Komutanlarına emir verdi. Bunu Nutuk’ta Ģöyle açıkladı: "Baylar, yabancıların Ġstanbul'da saldırıları artırarak nazır ya da mebuslardan kimilerini tutuklamaya baĢlayabileceklerini kestirip, böyle bir davranıĢa karĢılık olmak üzere, Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre önlem alınmasını, 22 Ocak 1920 günü Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki Kolordu Komutanlarına, kiĢiye özel olarak, kapalı telle (=Ģifreli telgrafla) buyurdum."49[56] Bu emirle tutuklananların sayısı 29'u buldu. 50[57] ġifre Çok ivedi ve kiĢiye özeldir Ankara, 22 Ocak 1920 On BeĢinci Kolordu Komutanlığı'na Ġngilizler, Ġstanbul'da saldırılarını artırarak, nazır veya mebuslardan bazı kiĢileri, özellikle Rauf
56 57

Nutuk (Söylev), a.g.e., s.186. Özakman, Turgut, Vahidettin, M.Kemal ve Milli Mücadele (yalanlar, yanlıĢlar, yutturmacalar), Bilgi Yayınevi, Ankara, Eylül 1997, s.332.

Bey'i tutuklarlarsa, karĢılık olarak Anadolu'da bulunan Ġngiliz subayları tutuklanacaklardır. Buna göre Erzurum'da bulunan Ravlinson'u kaçırmamak için Ģimdiden önlem alınmasını rica ederim. Mustafa Kemal
Nutuk, Belge No: 226/11.

Öte yandan, bir Türk askerine (jandarmasına) karĢı koyan ve onu tehdit eden Amerikalı Yakın Doğu'ya Yardım Komisyonu üyesi (Raymond Custer) yargılandı ve 6 ay hapse mahkum edildi. ABD Yardım Heyeti üyesini kurtarmak için giriĢilen tüm uluslararası giriĢimler sonuçsuz kaldı. 51[58]

ASKERE " ATTIRILMAY AN" KUR ġUNU, BĠR SĠVĠL ATIYO R
OSMAN NEVRES (Hasan Tahsin), teslimiyetçiler gibi düĢünmüyordu. Aklında "kahraman" olma düĢüncesi yoktu, bu yüzden "gerçek bir kahraman" oldu. Teslimiyetçi hükümetin (Ġstanbul Hükümeti) "direnmeyin" emri onu etkilemedi. Direnecekti. Canı pahasına olsa da.. Mutlaka "onurlu bir direniĢ" verilmeliydi. Asker, sivil yüzlerce Türk'ün, "Zito Venizelos" diye bağırtılarak, süngülerle itip kakılarak, antrepolara, zindanlara ve gemi ambarlarına doğru götürüldüğünü gördükçe, dayanamadı. Kordon boyunda kilise çanları çalarken, ülkesinin iĢgalini seyreden zavallı kalabalıkları birdenbire yardı ve Yunan müfrezelerinin
58

The New York Times Gazetesi, 9 Ocak 1921. (Ulagay, Osman, a.g.e., s.118.)

karĢısına atladı: "YaĢasın ulusumuz!" Aynı anda, birkaç el tabanca sesi duyuldu. Yunan Efzun Alayının en önde yürüyen sancaktarı yere yığıldı. Ardından yanındaki. Ġlk panik atlatılınca, ateĢ edenin tek kiĢi olduğunu gören iĢgalciler, Osman Nevres'e peĢ peĢe kurĢun yağdırmaya baĢladı. Elindeki tabancasının mermileri biten gazeteci Nevres, o anda Ģehit düĢtü. Yunanlılar hırsını alamamıĢ, yerde cansız yatan 30 yaĢındaki genç gazeteciyi süngülemeye baĢlamıĢtı. Tabanca sesini duyan limandaki Yunan savaĢ gemileri de, bir direniĢ olduğunu anlamıĢ, korkudan, kıyıları ateĢe tutmaya baĢlamıĢtı. Bu arada, Yunan'a "ilk kurĢun"u atan, Osman Nevres'in o mübarek bedeni, iĢgalciler tarafından paramparça edilmiĢti... 52[59] Yunanlılar, kentte "sıkıyönetim" ilan etti. Türkler dıĢarı çıkamazken, daha önce yan yana yaĢadıkları Rumlar, silahlarıyla onların evine girerek, yağma, soygun, tecavüz ve katliamlara baĢladı. Yunan iĢgaline karĢı koymak arzusundaki "direniĢ yanlısı, vatansever Türk gençleri", Anadolu içlerine çekilmenin uygun
59

DüĢmana sıkılan "ilk kurĢun" konusunda farklı kaynaklarda çeliĢkili açıklamalar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde CumhurbaĢkanlığı makamına gelmiĢ olan Celâl Bayar bile, bu farklı görüĢlere itibar ediyor!.. Bayar'ın ağırlıklı olarak kabul ettiği görüĢe göre, ilk kurĢunu "saatçi Aziz Efendi" sıkmıĢtır. (Bakınız: Bayar, Celâl, Ben de Yazdım: Millî Mücadeleye GiriĢ, Cilt 6, Sabah Kitapları, Ġstanbul, 1997, s.51.) Celâl Bayar, bu konu üzerinde uzun uzun dururken, gerekçesini Ģöyle açıklıyor: "Tarihi gerçeği meydana çıkarmak istemekle beraber, o zaman bizi idare edenlerin ruh zaafını göstermek içindir." (Kanımca bu sözler de büyük tartıĢma yaratacak niteliktedir. Çünkü, o dönemki yöneticilerin zaafını ortaya çıkarmakla, ilk kurĢunu sıkanın kim olduğu arasında ne bağlantı vardır, ilk kurĢunu devlet sıkmadıktan sonra?-H.C.) ġevket Süreyya Aydemir ise, Hasan Tahsin'den sonra "ikinci bir kiĢinin" ateĢ açtığını, bu ikinci kiĢinin "adının, sanının bilinmediğini" yazıyor. (Bakınız: Aydemir, ġevket Süreyya, Tek Adam, 2.CĠK, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, Mayıs 1993, 5.72.)

olacağını düĢündü. Fener Patrikhanesi'ne bağlı Ġzmir Metropoliti, ölen iki Yunanlı iĢgal askeri (Basile Delaris ve Jorj Papakostos) için görkemli bir cenaze töreni hazırlığına giriĢti.

"PAġA, SĠN! .."

PAġA..

DEVL ET Ġ

KURTARABĠLĠ R-

MUSTAFA KEMAL, SAMSUN’A hareket etmeden önce, veda ziyaretlerinde bulundu. Yeni Genelkurmay BaĢkanı Cevdet PaĢa, eski baĢkan Fevzi PaĢa, bakanlar (nazırlar) ve PadiĢah Vahidettin ile görüĢtü. GörüĢmeler sürerken, Bandırma Vapuru'nda son hazırlıklar yapılıyordu. Mustafa Kemal görüĢmeler öncesi Milli Savunma Bakanını (Harbiye Nazırını), içiĢleri Bakanını (Dahiliye Nazırını) ve BaĢbakanı (Sadrazamı) aramıĢ, hiçbirini makamında bulamamıĢtı. Hepsi "toplantıda"(!) olduğunu söylemiĢti. Mustafa Kemal bunun üzerine, randevusuz biçimde Babıâli'ye gitti. ġehrin durumu çok hüzün vericiydi, iĢgal kuvvetlerinin donanmaları limanı "çelik ormanı" gibi sarmıĢtı. Köhne bir motorla HaydarpaĢa'dan Ġstanbul'a geçerken bir süre dalgın ve nemli gözlerle, heybetli düĢman zırhlılarını seyretmiĢ, sonra yaverine (Cevat Abbas Gürer'e) dönüp: "Geldikleri gibi gideceklerdir !" 5 3 [ 60] demiĢti: "Ġstanbul sokakları, düĢman askerleri ile dolu. Boğaziçi, toplarını sağa-sola çeviren düĢman zırhlıları ile örtülü. Denizin mavi suları görünmüyor âdeta. Birçok duygulu Ġstanbullu, ancak ekmek ve yiyecek almak için evlerinden çıkıyorlar. Yolda hakarete uğramamak için ezilip, büzülerek yürüyorlar.. Koskoca Ġstanbul, yüzbinlerce insanı ile, sesi kısılmıĢ bir halde..." Bu söz üzerine "derîn elem ve ümitsizliğini derhal unutan" yaveri Cevat Abbas Gürer, "Size nasip olacak, siz bunları kovacaksınız PaĢam" de60

Soyak, Hasan Rıza, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı 2131, Tarih:23, 3. Baskı, Ġstanbul, Ocak, 2006, s.98.

Kredi Yayınları-

di.54[61] BaĢbakanlık özel kaleminde beklemeye alınan Çanakkale Kahramanının geldiğini duyan diğer bakanlar da (nazırlar), salona üĢüĢtüler. Kötü haberi Mehmet Ali Bey verdi: "Allah, Allah!.. Ne küstahlık? Duydunuz mu efendim, Yunanlılar Ġzmir'e çıkıyor!.." Donanma Bakanı (Bahriye Nazırı) baĢını sallayarak, iĢgal haberini onayladı. Mustafa Kemal ise, onların ĢaĢkınlıklarına katılmıĢ göründü: "Ya.. Bu da mı oldu?" Ġçinden baĢka düĢünceler geçiyordu. Bunların olacağını çok söyledim ama, kimseye anlatamadım!. 55[62] Daha sonra, yakınlarına bu durumu Ģöyle anlatacaktı: "Nazırların telâĢı karĢısında ağlamak mı, gülmek mi lâzımdı? Kendimi tutuyordum. Fakat bu emrivaki karĢısında ben, 'Allah, Allah' demekten baĢka bir Ģey düĢünemeyen bu nazırlara ibretle bakıyordum."
61

Gürer, Turgut, Derleyen, Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas Gürer (Cepheden Meclise Büyük önder Ġle 24 Yıl), Cumhuriyet Gazetesi Yayını, Ġstanbul, Ekim 2006, s.97. (Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas Gürer, torunu tarafından derlenip yeni baskısı yapılan, -ilk baskı 1939'da yapılmıĢ- kitabında, tarihi sözü "Geldikleri gibi giderler" biçiminde açıklıyor. Bakınız, a.g.e., s.97. -HC) 62 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal'in çektiği acıyı Ģöyle anlatıyor: "Mustafa Kemal'in daima meçhul kalan tarafı, Büyük Zaferini baĢarmazdan evvel çektiği azap ve iĢkencelerdir. ArkadaĢlarına söz geçiremez; amirlerine dert anlatamaz; devlet ve siyaset adamlarını yola getiremez; kapıları çalar, açılmaz; bağırır, çağırır, iĢiten olmaz; devlet batıyor der, padiĢah gözlerini kapar, mesuller dudak büker. ĠĢte gençliğe her Ģeyden önce Atatürk'ün bu mihnet, bu çevir ve cefa devri anlatılmalıdır. Gençlik en ziyade O'nun bu cephesindendir ki muhtaç olduğu azim ve irade dersini alabilir." (Soyak, a.g.e., s.99.)

Mustafa Kemal sakinliğini bozmamaya özen göstererek, "Ne yapmayı düĢünüyorsunuz?" diye sordu. "Protesto edeceğiz!" "Bu lâzımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile Yunanlılar'ın Ġzmir'den geri çekileceğine ya da Ġngilizler'in onları geri çekeceğine ihtimal veriyor musunuz?" Çaresizlik içinde Mustafa Kemal'in yüzüne baktılar: "Fakat baĢka ne yapabiliriz?.." "Belki de daha kesin önlemler düĢünülebilir." "Meselâ ne gibi?" Yunan iĢgalini ĢaĢkınlık içinde heyete duyuran Mehmet Ali Bey, söze girdi. "DüĢmanın merhametine" sığınmaktan yanaydı: "öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar, bilir misiniz?" Samsun'a gitmeye-hazırlanan Kemal PaĢa dıĢında herkes periĢanlık içindeydi, daha uzun konuĢmanın kimseye yararı olmayacaktı. Ne Damat Ferit PaĢa Hükümeti'nin, ne de Mustafa Kemal'in düĢünceleri değiĢmeyecekti. Mustafa Kemal, son ziyaretini PadiĢah Vahidettin'e yaptı. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda PadiĢah'la adeta diz dize denecek kadar yakın oturdular. 56[63]

63

Ġstiklâl Harbi Gazetesi, 16 Mayıs 1919, s.2; Bayar, Celâl, a.g.e., Cilt 8, s.93. (Kimi kaynaklarda bu görüĢmenin tarihinin net olmadığı, 15 ya da 16 Mayıs olabileceği belirtiliyor. Ġstiklâl Gazetesi 16 Mayıs'ta haberi yazdığına göre, görüĢmenin 15 Mayıs olması gerekir.-HC) (ÖNEMLĠ BĠR TESPĠT: Pek çok kaynakta anlatılanlar, hep "ilk elden" kaydıyla verilmesine rağmen, bunların çok uzun yıllar önce, 1919'da Ġstiklâl Harbi Gazetesi'nde "aynen" yayınlandığını gördüm!.. Anılarını yazanlar, acaba zamanında not tutma fırsatı bulamadıkları için, hatırlayabilmek amacıyla 1919 tarihli gazeteye mi bakarak alıntı yaptılar?. Aynı durum Celâl Bayar'ın anılarında da görülüyor. Bayar'ın "Atatürk'ten dinledim de yazdım" dediği birçok konu, yıllar önce gazetede "aynen" yayınlanmıĢ!.. Yukarıdaki alıntıda olduğu gibi.HC)

Vahidettin'in sağında, dirseğini dayadığı bir masa ve üstünde de bir tarih kitabı vardı. Oturdukları yerden, baĢlarını hafifçe sağa çevirdiklerinde, Boğaz'da demirlemiĢ ve toplarını Yıldız Sarayı'na doğrultmuĢ, birbirine paralel düĢman zırhlılarını görüyorlardı!.. PadiĢah, Mustafa Kemal'in hiç unutamayacağı Ģu sözlerle konuĢmaya baĢladı: "PaĢa, PaĢa.. ġimdiye kadar devlete çok hizmet ettin."57[64] Vahidettin, masanın üzerindeki tarih kitabına elini basmıĢtı: "Bunların hepsi artık bu kitaba girmiĢtir. Tarihe geçmiĢtir.. Bunları unutun. Asıl Ģimdi yapacağın hizmet hepsinden önemli olabilir." Bir ümit kırıntısıyla tarihi sözünü söyledi: "PaĢa, PaĢa.. Devleti kurtarabilirsin!" Mustafa Kemal hayretini gizleyemedi... Acaba Vahidettin benimle samimi mi konuĢuyor? PadiĢah'ın, Mustafa Kemal'in ġiĢli'deki evinde, ordu komutanları ve askerî yetkililerle yaptığı "gizli toplantılardan" ve niyetinden haberi mi vardı?.. Samsun'a çıktıktan sonra, iĢgale karĢı baĢlatacağı silahlı direniĢi mi öğrenmiĢti?.. iĢgalcileri ikna etmek için her yolu deneyen Vahidettin, Mustafa Kemal'in deyimi ile, "Yüzüncü derecedeki insanlarla" temastaydı. "PaĢa, PaĢa, devleti kurtarabilirsin!" derken, artık padiĢahlığını kurtarmaktan vazgeçmiĢ, yaptıklarından piĢman mı olmuĢtu?.. Aldatıldığını mı anlamıĢtı?.. Çünkü, Mustafa Kemal'in herkesin bildiği "resmî görevi", Samsun ve çevresindeki azınlıkların ve özellikle Rumlar'ın, itilâf Devletleri temsilcilerine yaptığı Ģikâyetleri incelemek ve onları
64

" istiklâl Harbi Gazetesi'nde (16.05.1919) bu söz "..hizmet ettik" biçiminde yer alıyor. Alıntı yaptığım ana kaynak bu gazete olmasına karĢın, baĢka hiçbir kaynakta "...ettik" sözü olmadığı için bunu yazım hatası olarak kabul ediyor ve tüm kaynaklardaki "..hizmet ettin" sözcüğünü alıyorum-HC

PadiĢahın arzularını yerine getirmiĢ olacaktım. silahlı direniĢe kesinlikle karĢıydı. "bahislere giriĢmeyi tehlikeli buldu." "Eminim." Adım adım iĢgal edilen Türkiye'nin hükümdarı. Tek dayanağımız. Mustafa Kemal'in ĢaĢkınlığı tedirginliğe dönüĢmüĢtü." "Muvaffak ol!" PadiĢah'ın huzurundan çıkan Mustafa Kemal. hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. iĢgalcilere hizmet etmeyi ve vatanı kurtarmak için silahlı direniĢ baĢlatacak Türk ler'i engellemeyi" anlıyordu. PadiĢah. "iĢgalcilere yardımcı olacak bir görev" verildiğini düĢünüyordu. Mustafa Kemal bunları yaparsa "muvaffak . Eğer onları memnun edebilirsem ve bu siyâsete karĢı gelen Türkler'i takip edersem.. herkes Mustafa Kemal'e. MüfettiĢlik görevinin özü buydu!. Mustafa Kemal." "Merak buyurmayın efendimiz. "iĢgale direnmemeyi. Devleti kurtarabilirsin" sözünün anlamı buydu." Daha sonraki geliĢmeler PadiĢah'ın bu sözlerle neyi kastettiğini çok net biçimde gösterecekti.rahat ettirmek için gerekli önlemleri almaktı. hiçbir kuvvetimiz yoktur. Ġstanbul'a hâkim olanların siyâsetine uymaktır. Vahidettin'in "noktai nazarı Ģahanesinin" ne olduğunu çözmüĢtü. onların Ģikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Daha sonra bir yakınına bunu Ģöyle anlatacaktı: "PadiĢah demek istiyordu ki... iki uç düĢünce arasında bocalayan Mustafa Kemal. Ġrade-i seniyeniz (ferman. Yani. "PaĢa. PaĢa. PadiĢaha göre. kararı sonraya bıraktı: "Hakkımdaki teveccüh ve güvene arzı teĢekkür ederim. basit yanıtlar vererek. Benim memuriyetim. "devleti kurtarmak" olarak. padiĢah emri) olursa. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Noktai nazarı Ģahanenizi (yüksek görüĢünüzü) anladım.

ordunun yurtsever komutan ve subayları bundan üzüntü duyabilirler.' Hemen ilave etti: 'Yalnız bugünden söz etmiyorum. ülkenin içinde bulunduğu tehlike üzerinde onu aydınlatmak ve uyarmak için giriĢ yaparken. Bugünden ve yarından?. Derhal cevap verdim: 'Ben Ġstanbul'a geleli birkaç gün oldu. Mustafa Kemal bu görüĢmeyi ve duygularını yakın silah arkadaĢlarına -defalarcaĢöyle anlattı: Bu görüĢme epey uzunca olmuĢtu. ya da hayır demedi. Kendi sorusunu tekrarladı."58[65] YAKLAġIK ALTI AY ÖNCE DE (22 Kasım 1918). o benden çabuk davranarak dedi ki: Ordunun komutan ve subayları eminim ki seni çok severler." -HC .olacaktı!. Demek. PadiĢah beni aldatarak benim aracılığımla onlardan emin olmak 65 Vahidettin'in bu sözlerinin ne anlama geldiğini daha sonra belgesiyle görececeğiz. "Mustafa Kemal'in SırdaĢı". Onun için temin ederim ki bir fenalık beklemeyiniz. Evet.. bu görüĢmeyi daha sonra PaĢa'dan dinledi. Kılıç Ali'ye göre.. Vahidettin Mustafa Kemal'i bir Cuma namazından sonra görüĢmeye davet etmiĢti.5 ay önceki baĢka bir geliĢme ibret vericidir. Gerçekten görüĢme zaman itibariyle pek kısa olmuĢtur.-HC 66 Kimi kaynaklarda bu söz Atatürk'ün ağzından Ģöyle anlatılıyor: ". Bana güvence verir misin ki onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir?' Ordu tarafından aleyhinde davranıĢlara dair iĢittikleri olup olmadığını sordum. Ama ordu baĢında bulunan komutanların Zat-ı ġahanenizle karĢı karĢıya bulunması için bir sebep olabileceğini de sanmıyorum. Buradaki durumu yakından bilmiyorum.59[66] Ben. Son cümlesi bende bir Ģüphe uyandırdı.. yarın padiĢahın öyle bir hareket yapması ihtimali vardı ki. Bu görüĢmeden yaklaĢık 1..dıĢarda bekleyenler tarafından çok uzun olarak yorumlanmıĢ bir görüĢme yaptık.

Bakınız: Bayur. 1918-1920'de Vahidettin'in BaĢyaveri. Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a ÇıkıĢına Kadar).g.69. s. ve. Yusuf Hikmet. KarĢımdaki adam kararını çoktan vermiĢ bulunuyordu. Biz ise.e.. 17. "anılar biçiminde 1926 yılında gazetelerde yayınlandı. Aynı konuĢma. s. Vahidettin. Atatürk Kültür.60[67] "SERSEM BĠR ġAHSĠYET'. derin bir vecde daldı (=kendinden 67 Turgut. O sırada Albay rütbesinde. Ankara. s.) 69 Korgeneral Naci Eldeniz (Manastır 1875-Ankara 1848). Vahidettin hakkındaki kararını. Ankara. 2. Aslında Mustafa Kemal. Çok ümitsiz ve üzgün durumda Vahdettin'in salonundan çıktım. Atatürk'ün Anıları. Cilt:3 (1919). Bilgi Yayınevi. s. Mustafa Kemal anlatıyor: 61[68] . öbür taraftaki koltuğu Naci PaĢa 62[69] iĢgal etti. Ġstanbul merkezli Milliyet Gazetesi'nde aynı tarihlerde.. PadiĢah adına Almanya Genel Karargâhı'na iade-i ziyaret için giderken Mustafa Kemal'i de yanına almıĢtı. Kaynak Yayınları. onun veliahtlığı döneminde vermiĢti. Ankara merkezli Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi'nde 13 Mart 1926 ile 12 Nisan 1926 arasında.. hiçbir karĢı önlem almaya fırsat bulamamıĢ durumdaydık. Ocak 2005. 68 Atatürk'ün Bütün Eserleri.34. Ġstanbul merkezli Cumhuriyet Gazetesi'nde 15 Mart 1926 ile 13 Nisan 1926 arasında. Baskı. (Görgülü. 1997. (Atatürk'ün bu sözleri. Ġstanbul. Atatürk'ün SırdaĢı Kılıç Ali'nin Anıları. Dr. 2 dönem Cebelibereket 2 dönem de Seyhan Milletvekili. Meclis-i Mebusan dağıtılmıĢtı. Bir iki gün sonra her sırrı öğrenmiĢtim. Derleyen. bu kararın ne olduğunu anlamayan veya anlamak istemeyen kimselerle temasta kalmıĢ. zaferden sonra general.32. Ġsmet. Mayıs 2000. Bu zat bir defa gözlerini kapadı. Ben karĢısındaki koltuğa oturdum. Üzülmekte haklıymıĢım. Büyük Taarruz'da Atatürk'ün Tümen Komutanı. kanepenin sağ köĢesine oturdu. Ġstanbul.istiyordu.. Mustafa Kemal'in anıları olarak 12 Nisan 1926 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde de yayınlanır. Ekim 1997. 1928'de isteğiyle emekli. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. bizim bulunduğumuz tarafa yöneldi.. s. Hulusi. Vaniköy'deki Veliaht Sarayı'nda gezi öncesi(13 Aralık 1917) yapılan görüĢmeye dönelim.) .238. ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk'ün Hâtıraları adlı kitabında 1965 yılında yayınlandı. (Vahidettin) Ġçeriye girdi. Bakınız: a.

kendisinden ne beklenebilir? . neden sonra gözlerini açtı. yazgısını). seyahat iki gün sonra baĢlayacaktır. beraber seyahat edeceğiz. bir mecnunla karĢı karĢıya bulunduğumu hemen hissetmiĢ. çok acı çeken bir halde: . yoksa vermemek mi lazım geldiğinde tereddüt ettim. .Efendi Hazretleri. hâlini ve geleceğini anlamıĢ insanlarız. . PerĢembe akĢamı garda hazır bulunacaksınız. bihuĢ (=sersem. Ġtiraf edeyim ki.geçti). deli) bir Ģahsiyetin huzurunda bulunduğumu fark ettim. acınacak. ne yapabiliriz? Naci PaĢa. biz ki. Mükellef bir saray arabasına binmiĢtik. Bu zavallı yarın padiĢah olacaktır. Biraz sonra gözlerini açtı: . dedim. ĢaĢkın. Tekrar gözlerini kapadı. seyahat edeceğiz.Evet. değil mi? dedi. bize lütfen iltifat etti: . memnunum. Veda ettik ve çıktık..öyledir. cevap vermek mi. Oradan hareket edeceğiz. memleketin mukadderatını (=kaderini. "Güç" dedi.Biz ki aklımız.Seyahat edeceğiz. Naci PaĢa'nın yüzüne baktım. fakat mantıki konuĢmaya giriĢmekten kendimi men etmiĢtim. bu nazikâne sözlere cevap vermeye hazırlanırken. o da çok durgundu.Zavallı.Sizinle müĢerref oldum. Naci PaĢa ile aramızda aĢağı yukarı Ģöyle bir konuĢma oldu. Hemen ayağa kalkıp dedim ki: .. Onda bir defa daha konuĢma kudreti mevcut olup olmadığını anlamak için beklemeyi tercih ettim. mantığımız vardır. . bedbaht{=bahtsız. Bunlarla ne olabilir? . Ben çok sıkılmıĢ.Hiç... talihsiz).

bir aralık hızını kaybeder gibi oldu. Değerli ve özverili vatandaĢlara "sürgün ve ölüm mahkûmları" unvanı verenler. Ģimdi Atatürk'ün evinin kapısını çalmaya cesaret edemiyorlardı. . ellerinde ilaç ĢiĢeleriyle devletin en ağır sorumlu makamlarına oturtuluyordu. Vatanseverler Sansaryan Hanı'na yığılıyordu. Hıristiyan unsurlar silahlandırılıyor ve örgütleniyordu. ĠĢbaĢına getiriliyordu. Her haliyle ölüme ortak olmuĢ vezirler (=bakanlar). parti ve örgütünü. Yalnız düĢmanların emellerine hizmet eden Ġtilâf ve Hürriyetçi geçinenler az çok kendi iĢgüzarlıkları saydıkları bu rezilliği onur kabul ediyorlardı. vekiller (=milletvekilleri) ve subaylar diriltiliyor.MUSTAFA KEMAL' E DARB E TEKLĠFĠ! . Osmanlı Mebusan Meclisi'nin feshinden sonra Ġstanbul'da geniĢ bir tutuklama baĢlatıldı. Evvelce o coĢkun kaynaktan kuvvet ve kudret almaya. Fethi (Okyar) Bey de bunlar arasındaydı. Silik adlılar. Ġttihat ve Terakki. yavaĢ yavaĢ Atatürk'le görüĢmek için fırsat aramaya baĢladı. ülkeyi düĢmanlarla birlikte uçuruma yuvarlıyorlardı. meçhul kimlikliler. Bay Fethi Okyar tahliye edildi. Bir terörün bütün Ģiddetiyle baĢladığı dehĢet.. Ġzmir'e kadar bile vatanı tanımayan belirsiz hanedan damatları meydana çıkartılıyor. Ġstanbul'da baĢlayan bu tutuklamalar üzerine vatanseverleri bir dehĢet almıĢ. Bu kanlı maceraları her gün yakından gören ve bu gidiĢ acılığının ağırlığını büyük hassasiyetle en çok duyan Atatürk'ün evini bile aramaya ve annesinin mânevi evlâtlarını alıp götürmeye iĢgal kuvvetleri polisi cür'et gösteriyordu. asil kökün kurutulması için ülke ve ulusun can dallarını kesmekle ve bu vatanseverleri uzun yıllar hapse mahkûm etmekle ulusal varlığı boğuyorlar. medenî iĢgalcilere ilk koyu kin bağlanmaya baĢlamıĢtı. Olayların alacağı Ģekle göre pusuya sinmiĢ olanlar. Fethi Okyar'ın bu kurtuluĢuna kendisinden çok Atatürk sevinmiĢti. teselli bulmaya ya da kınlan ümitlerini canlandırmaya gelmiĢ olanlar.

g. 64[71] Mustafa Kemal ise. iĢgal yanlısı Alemdar Gazetesi. Kollarımız kırık. çok az tanıdığı ve güven duymadığı bu kiĢilere "Hükümet darbesinin sonuç almayacağını." Hâdisat ve Ġstanbul gazetelerinin baĢyazıları yayınlanamaz ve sütunları beyaz çıkarken. halk "tepkisizleĢtirilerek"..kaçan reislerinin değiĢtirdiği adıyla ve var olan parasıyla ve malıyla Sabri Toprak ve Kara Kemal'in eline bırakmıĢtı.208. ayaklarımız bağlı. Bakınız: Gürer. . ittihatçılara çatıyordu: "Dünya SavaĢı'na giriĢimizin ve bütün cinayetlerimizin cezasını çekeceğiz.e. Turgut.. 'Bütün kötülüklerin sorumlularının Allah cezasını versin' demekten baĢka bir Ģey gelmiyor 70 Mustafa Kemal'in. "Ġzmir katliâmını" halka duyuramamıĢtı. Ġtibarımız kalmamıĢ. Ġstanbul Hükümeti'nin de propagandası ile. Turgut. Ġstanbul'da yapılacak bir hükümet darbesi ile Mustafa Kemal'in emrine vereceklerini garanti ettiler.63[70] ĠĢte bu koĢullarda Kara Kemal ve Sabri Toprak. Sefalet belimizi bükmüĢ. 71 Gürer. ĠSTANBUL GAZETELERĠ'NE sansür de baĢlamıĢtı. "Sahibi oldukları zengin mirası. temel olanın ulusal yapıyı harekete geçirmek ve bunun için yalnızca Ġstanbul'da değil bütün vatanda halkı örgütlemek olduğunu" anlattı. gazetelere gönderdiği bir bildiriyi yayınlatmıĢ ve halkı "sükûnete" davet etmiĢti: "Gerekli bütün tedbirler alınıyor. yaveri Cevat Abbas (Gürer)'in anlatımı. a.e. iĢgali sessizce kabullenmeye zorlanmıĢtı.g. a. iĢgal haberine yer veren gazeteler.207. s. Paramız yok. Hükümet. s. Bu nedenle. PaĢa'yı ziyarete geldiler.

denizler tassa da araziyi tufanlara boğsa idi. bu arzular yalnız mağlupları aldatmak için icat edilmiĢ . Göklerden Ģahikalar yağsa. pek acı ve üzücü bir sarsıntı ile gözlerini açtılar. etki ve ulaĢtığı alan çok kısıtlıydı. dağlardan kanlı volkanlar fıĢkırsa. Ġslâmiyet. Ama.. Türklüğe. örneğin Giresun'da yayınlanan IĢık Gazetesi. dilinde hürriyeti akvam(ulusların özgürlüğü). Ġslâm âlemine belki o kadar etki edemezdi. vefa duygusuna sahip büyük insanları ne oldu? Asil Fransa evlâtları nereye saklandı? Yoksa bu adaletler. aynı üstünlüğü taĢır. Hayat için güneĢ." ANADOLU BASINI ise daha özgürdü. bu Türk semasının parlak ülkesi. bu mertlikler. "iğrenç dram" baĢlığı ile gerçekleri çok güzel tarihe kaydediyordu: "Hak ve adalet niyetleriyle avutulan yetim Türkler. Ģımarık bir palikaryanın kirli ve âdi kucağına atılmak isteniyor.elimizden. karanlık için ıĢık ne ise.. görmek için göz. Cihana haykıranlar nerede? Hani Büyük Britanya'nın mertliği. Türklük için de Ġzmir aynı değeri. Elinde adalet meĢalesi. Buna karĢın. Ġzmir.

bölücülerle iĢbirliğini vurguluyordu. Altemur. suya. 9 Ağustos 2006. kutsal olan ne varsa hepsini onursuz bir hayatla değiĢ tokuĢ eden. Büyük bir gazetede manĢetten yayınlanan bu mektuba yanıt gecikmedi.) YIL 2006 YAZI.66[73] KARTAL KANA DINA M EKTUP Su bir mektuptur. 72 73 9 Ağustos 2006'da ġeyh Sait'in torunu ile evlenen Yılmaz Erdoğan. "Elinde adalet meĢalesi.8. Vatan üzerine. Yeniçağ Gazetesi.C. yaldızlı hileler midir?" (Bugünkü Türkçe'si:H.. Türkiye'yi "bölmeye" çalıĢan dıĢ destekli terör örgütü PKK ile Türk Ordusu'nu aynı kefeye koyan bir sanatçının 65[72] "Güvercin kanadına mektup"u yayınlandı. Onur ve Ģerefe.. yine etki ve ulaĢtığı alan çok kısıtlı olan basında yer aldı. Yazanlara ithaf KuĢ kanadına. Onur üzerine. Kılıç. .. çöl kumlarına yazılmıĢ mektupları okuyanlara veya bu mektupları edilmiĢtir. bayrağa. Bayrak üzerine. dağlara döĢenen mayından daha tehlikeli ve kahpece. "Kartal Kanadına Mektup". yalancı. Oktay Yıldırım tarafından veriliyordu. s. dilinde hürriyeti akvam (ulusların özgürlüğü) olarak cihana haykıranların" gerçek yüzünü anlatıyor. Namus üzerine.sahte.. dimağlara ve bilinçlere mayın döĢeyenlere yanıt. Ama bu yanıt. vatana. Bu mektup da bir anlamda. Güneydoğuda görev yapmıĢ emekli bir astsubayımız.

Bu mektup binlerce yıl önce yazıldı ve binlerce yıldır yazılıyor. öldüren kardeĢ falan değildir. DAĞLARDA YARIM KALDILAR VATAN ĠÇĠN . En az o el kadar suçludur o kalem. Kelimeler ve kelimeleri çirkinleĢtiren kalemler üzerine. Davut çavuĢların yoluna döĢeyen eldir. Ağırdır. baskın. karabaĢtı kartal olsa nafile. O mayınlara basıp parçalanan bedenler. Ve aslında en kahpesi. Ġstemeyen okumasın. yeni fark edenler utansın. zira eskidir ve unutuldukça kanla yeniden yazılır. kalleĢtir olsa olsa. Kalemlerini sapladıkları Ģehitlerin ve kadınlarının ve çocuklarının ve kardeĢlerinin ve onların analarının yürekleri üzerine yazılmıĢtır. Güvercin kanadının gücü yetmez taĢımaya. kardeĢim diyerek kalleĢlik yapan kalleĢlerdir. pusu. o eli alkıĢlayan ve ululayıp aklayan kalemdir.Vicdan üzerine. Kalemleri tutan riyakar ve kan kokulu eller üzerine. Edirnekapı'dadır ve bizim yüreklerimizde ve hafızalarımızda yaĢarlar. bomba. Mayın. KalleĢlerin en kalleĢi ise. mayın değil onu Adil binbaĢıların. Kanla yazılmıĢ bir mektuptur bu. çizer ve ihanete alet olan her Ģey üzerine. çok uzaktır hem de çok. Kemerburgaz'daki Kemer Country villalarından görünmez Edirnekapı. KardeĢ kardeĢi öldürmez. Ģehit mezarlarının taĢları üzerine. Adı fark etmeyen ve ithal edilmiĢ tüm meseleler üzerine. Akıl üzerine. yazar. tarihin yanılmaz vicdanında.

Bacağını payanda yapmıĢtı. çiçek toplayan k üçük k ızları öldürenlere ve yaz ıklar olsun o katilleri ululayan kale mlere. o kahpe ellerin döĢediği mayınla ve bazı kalemler tarafından ululanan o hainlerin. Yazıklar olsun. sonra da ağaçtan kazıklarla öldürülen ve çığlıkları telsizlerden dinletilen vatan evlatlarının yeri bizim yüreklerimizdedir. çünkü bu kavga hiç bitmedi. bisiklet sürebilse yeterdi. Astsubay Zülfikar. kulaklarında çınlar haykırıĢları eğer bir yerlerinde bir parça insanlık kalmıĢsa. "geçen gün kız arkadaĢımla gezdim biraz ve kimse bacağımın takma olduğunu anlamadı. Bir de katillerinin yanı baĢında dururlar. piĢman veya aciz de değildi. denize girmeyi feda etmiĢti vatanı için. mezun olalı tam yirmi gün olmuĢtu.Ellerimizde can verdi o parçalanan bedenlerin sahipleri. Yazıklar olsun. o çığlıkları duymayanların yanı baĢında durmaz onlar. KoĢmayı. atlamayı. kafa derileri yüzülerek iĢkence edilen. "biraz daha uğraĢırsam belki bisiklet bile sürebilirim. Gururlu ve biraz pusluydu sadece. Ġlk Ġzleriyle tanıĢırken. . Kemerburgaz'ın da üzerinde bulunan Türk egemenlik örtüsüne. Vücudunda sigara söndürülerek. bayrakları dalgalansın diye. KAVGANIN BĠR SEBEBĠ VAR." "Ağabey" diyordu." Daha on dokuz yaĢındaydı Zülfikar. Küskün veya kızgın değildi sesi. ĠHANETĠN DE Kavganın sebebini unutmadık. tüm kemikleri kırılarak. "Ağabey" diyordu bana telefonda. can veren o yiğitleri hainlerle bir tutanlara.

. ne gam? Vermek vicdansa eğer. Bu paha ne ile biçilirse biçilsin. d öĢeyen Ģerefsizin y eri bilinmedik çe. Ürer her doğumda. vicdandır. hudutlarımla yaĢamak için ölmeyi kayıp veya yazık değil. Dağlardaki gibi otla ve toprakla gizlenmez. öbür ihtimal ölümdür. kimse ve hiçbir Ģey için vazgeçilemeyecek olan egemenlik hakkıdır. benim olana uzanmıĢsa el. Kimseye verilemeyecek olan. mayınların en tehlikelisidir bu. Atalarımdan bana kalmıĢ olan ve benim çocuklarıma bırakmak zorunda olduğum mirasın vicdani sorumluluğudur. Meğerki ölüm varmıĢ. Ģeref sayarım. Hiçbir aĢağılık pazarlığa konu edilemez. yayılır. BaĢka zihinlere bulaĢır. MAYINLAR NEREDE ? M ayınların yeri bilinmez. Hiçbir vicdana dayanarak reddedilemez. Ve da ğlara döĢenen may ından daha tehlikeli ve kahpecedir dima ğlara ve bilin çlere döĢenen may ınlar. sevememek varmıĢ. bayrağımla. barıĢla ve daha ne kadar varsa t üm süslü kelimeler alet edilir bu gizlemeye. yerle yeksan olmuĢtur onur ve Ģeref. akılsa susmak. kimseye yalvarmam durdurun diye. her okunmada zihinlere döĢenen mayınlar ve ihanet her doğumda bir daha artar. çiçek koklayamamak. Ben dilimle.Kavganın sebebi vatandır çünkü bayraktır. namustur çünkü istiklal. tek can alır. onur ve namustur. s evgiyle. pusmak. ben durdururum ellerimle. Dağlara döĢenen mayın tek kalır. hiçbir çocuğun veya sevgilinin sevgisiyle değiĢtirilemez.

Masura Çayı'nda. vatana. en fazla paraya yazıp çizenin elinden. ev yakanın. ne kuĢ kanadı ne suya atılan ĢiĢe taĢıyabilir. Ģehit Mehmetlerin kanıyla. ihanet en sondaki katırla takip eder göç kolunu. Malazgirt'tedir. tecav üz eder bar ıĢa hayasızca ve pazarlayan kalemlerin nezaretinde. Cehennem Deresi'nde cehennem sıcağında yazılmaktadır.ĠĢte o anda ölür kelimeler. can alanın. fuhu Ģ yapar barıĢla. MuĢ ovasında. Kullanıcısını seçme hakkı yoktur çünkü. çünkü yazgı ihanet edenin suçunu taĢıyamaz. Cudi'de. ölür kelimelerde sevgi. bu eski ve ağır bir mektuptur. Ġzmir'de. Bölmek ve par çalamak için yapılan hain sava Ģ. Türk nereye gittiyse obasıyla. Soylu atlar hızlıdır. kahreder kaderine. En pahalı kalemler pazarlar barıĢı. Bazen bir villanın çalıĢma odasında ve bazen bir gazete köĢesinde dokunaklı kelimelerle süslenip öylece pazarlanır barıĢ. ağırdır. sinsice zihinlere mayın döĢeyenin kaleminden dökülür. yolda haram meralardan beslenerek. en fazla parayı verenin yatağını doldurur. bölen ve yıkanın ağzından. Bu eski bir hikayedir. Dedim ya. bu yüzden biraz geç gelir ihanet. bayrağa. çocuk öldürenin yükü . Gabar ve Körkandil'de. Sakarya'dadır. Ali Boğazı'nda. aĢk yataklık edenin. Pazarlığı yapılmıĢ ve satın alınmıĢ bir fuhuĢ için. Yazıklar oluyor. Ve barıĢ artık. Çanakkale'de bir kısmı ve Kars'ta. kutsal olan ne varsa yaz ıklar oluyor onursuz bi r hayatla de ğiĢ tokuĢ edilirken. kanla yazılmıĢtır. Bir kısmı hala yazılmaktadır. salyaları akan bölücülerin sofrasına. Sevgi. BU YAZGIYI KĠM YAZMIġ? Yazıklar oluyor yazgıya. onur ve Ģerefe. bir kısmı Edirnekapı'dadır.

çocuk öldürenin. Yazıklar olsun. hak için ölenlerin inadına.yazgıya bile ağır gelir. baktıkları kırık camlı siyasal gözlükleri ile ödenen bedellerin mukaddesatını göremeyenlere. özgürlük dil olur artık ve bütün bölünmeler böyle baĢlar. . Ne gariptir ki bu kalleĢ ellerin döĢediği mayınlara daima anayasal yolculuklara çıkanlar basar. esas gerekçeleridir aslında Türkçe dıĢındaki baĢka diller. kanla yaz ılmıĢtı r ve ne kuĢ kanadı ne suya atılan ĢiĢe ta Ģıyabilir. hangi akıl buna Ġnanır ve bu nasıl vicdandır? Bu ağır ve eski bir hikayedir. Böylece hakkı. taĢıdığı anlam ihanetti nasıl olsa. özgürlük daima yeni sınırlar ister. Ama''döĢeyen eller Ġngilizce veya Latince değil Kürtçe konuĢuyordu ve Kürtçe de 'mayın" kelimesinin nasıl söylendiği önemli değildi. Okul der. ayrı olsun. YOKSA ARACI MI? Korku salan ve öfke çağrıĢtıran meselelerin parçaları değil. batıla pazarlar aynı sabıkalı eller ve kalemler aynı hayasız fuhuĢ için. askerden sonra evlenip çifte çubuğa bakmanın hayalini güdenin yazgısı Allah'ın ise eğer. Kimseyi haklı veya haksız bulmayan kalemler. hakkı yazar sonra. bu yolculuğa siyasal veya mukaddes yolculuklar yapılabilsin diye çıkarlar. Kemerburgaz 'daki bir villanın çalıĢma odasına. Dil özgür olunca. mayın döĢeyip pusu kuranın yazgısı kimindir? Kim yazar bu yazgıyı ve hangi kalem bunu yazgı diye ulular. KıĢlaya gidenin. bir kısmı Edirnekapı'dadır ve Edirnekapı çok uzaktır. Yazıklar olsun! DĠL KAVGANIN VE ĠHANETĠN SEBEBĠ MĠDĠR. Onlar ki. Adil BinbaĢının bastığı mayının üzerinde "Made in Italy" yazıyordu Ġngilizce.

ayrı olsun dilim ayrı nasılsa. Ama her hâl ve Ģart altında tüm bölücülerin yardım ve yataklığa ihtiyaçları vardır. Toprak der arkasından. Birinin özgür olduğu yerde. bu dilde anlayamıyorum ayrı olsun. Acındırmalıdır ama aslında acımadan katletmelidir. sinsice. denizler ve tarihler ötesinden. özgürlüğünün birazını vermedin mi? Hem ne olacak. . aferin alır. ayrı olsun birazını bana ver. egemenliği ve onun bekçilerini. Para alır.Bürokrasi der. Yani dilin de kiĢinin de özgürlüğü esas mülk sahibinin özgürlüğünü ve geleceğini tehdit edene kadardır. Türkçe yazmalıdır iĢbirlikçi mektuplar ama baĢka lisanda anlaĢılmalıdır. Bu eski ve çok ağır bir mektuptur. nasıl olsa daha önce dilinin. Çok uzaktan. Sonrası anarĢi. sonrası bölücülük. DıĢarıdan. ben da ayrıyım ve bu da varlığımın sembolüdür. Gizli olmalıdır yardım ve yataklık. Sonra arkadan vurmalar ve mayın döĢemeler baĢlar yollara ve zihinlere. diğeri özgür olanın kurallarını ve özgürlüğünü tehdit edinceye kadar özgürdür. Bayrak der sonra. Eski kinlerden ve hesaplardan ve o hesapların sahiplerinden beslenir yataklık yapan. birazcık topraktan ne çıkar biz kardeĢ değil miyiz? özgürlük paylaĢılmaz oysa. vaat alır. dili. Yardım ve yataklık yapanın da yardıma ihtiyacı vardır. sonrası terör. kahpelik ve ihanettir. Türkçe konuĢmalıdır ama aslında baĢka dilde anlaĢılmazdır. Kimse fark etmeden yapılmalıdır.

Yüreği olan varsa gelsin de çöktürsün diye. parçalamak ve bölmek için çabalamaya. Türk'ün var oluĢ destanıdır. Y üreği olan varsa okusun diye yaz ılmıĢtır. yollara ve zihinlere mayın döĢemeye. bayrak ve onur üzerine yazılmıĢtır. Ne suya salınan bir ĢiĢenin ve neden kuĢkanadının taĢımaya gücü yeter. bölücüler ve toprak hırsızları gibi aczi ve acınmayı anlatmaz.Türk ba ğımsızlığını koruyanların kanları ile yazılmıĢtır. hainler. Vatansızlar. Onurlu ve egemen ölebilmenin. Yazanlar asla diz çökmezler ve kimseye yal varmazlar. vatan ve bayrak aĢkını anlatır. Bu eski mektup bir yaz ıttır aslında. Emin olun binlerce yıl daha yazılmaya devam edecektir. Türkçe'nin sahipleri yaĢadıkça bu kanlı mektup yazılmaya devam edecektir. çünkü Türkçe'nin ve onun sahiplerinin özgür yaĢamasını istemeyenler. binlerce y ıldır ya Ģlı dünyanın bağrına saplı kaidelere ve mezar ta Ģlarına yazılır. ' dilini veya özgürlüğünü istemezler ve kendilerinin olanı da kimseye vermezler. Bu bir mektuptur. dilsizler. parçalamaya çalıĢanlara yardım ve yataklık etmeye devam edeceklerdir. karabaĢtı kartal olsa nafile. Kimsenin toprağını. Vatan. Asla diz çökmeyece ğimizi anlatır. Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun . BaĢlığı binlerce yıl önce atılmıĢtır ve Edirnekapı'daki Ģehit mezarlarının taĢları üzerine yazılmaya devam etmektedir. Var olduğu yerde kendinden gayri her Ģeyi önemsiz/eĢtiren. onursuzca ve esir yaĢamaktan daha önemli olduğunu anlatır.

direniĢ ordusuna girmek için hazırlıklar yapılması istendi. Redd-i ilhak örgütünün bu telgrafları ile gerçeği öğreniyor. tüm yurtta halkı direniĢe çağırıyordu. Antalya halkı adına gönderilen protesto telgrafında Ģöyle deniyordu: . Ġzmir'de organize ettiği büyük mitingin ardından. Aynı güçler. padiĢaha ve iĢgal notaları veren Ġngiliz Amiral Kaltrop'a protesto telgrafları yağıyordu. iĢkence yaptı. onu yüzlercesi izlemiĢti. REDD-Ġ ĠLHAK Milli Komitesi. kanının son damlasına kadar savaĢmaya ant içiyordu.ULUSAL (MĠLLÎ) DĠ REN Ġġ BAġLIYOR. uluslararası hukuka uymadan Irak'ı ve Afganistan'ı iĢgal etti. uluslararası hukuka uymayan bu oldu-bitti iĢgale karĢı. Ġzmir'deki gibi.. iĢgalcilerin isteklerine uyarak. üst rütbeliler de dahil tüm Türk subaylarının fotoğrafları yanında. Türk Ordusu tarihinde ilk kez. iĢgal güçleri kimlik kontrolü yaparken. kaza ve nahiyelere gönderilen telgraflar ile.. Irak ve Afganistan ordusu da. paĢalar dahil tüm Türk subaylarına yabancı dille yazılmıĢ kimlik taĢıma zorunluluğu getirildi. süngüledi. Tüm vilayet. ĠġGALCĠLER TANISIN diye. Böylece. sancak. DĠRENĠġ ÖNCESĠ. iĢbirliğine karĢı bileniyordu. iĢgale karĢı mücadele azmini biliyor. Bu kimliklerde. sivil halkı katletti. YIL 1991 VE 2003. herkesi kolay tanıma olanağı bulacaktı. Ulusal ( mill î) direniĢ baĢlıyordu. cezaevlerinde her türlü insanlık dıĢı muameleye tabi tuttu. vatanı kurtarmak için hükümetin yalanlarına.. Türk Ordusu'na bir emir yayınladı ve artık Türkçe'nin yanı sıra Fransızca yazılı askeri kimlik taĢımalarını istedi. Büyük basındaki sansür nedeniyle Ġzmir'deki katliamdan habersiz olan Anadolu halkı. Anadolu halkı Mütareke hükümlerine.. bölgelerinde toplantılar düzenlenmesi. görevleri de yazacaktı. Ġstanbul Hükümeti'nin ordusu gibi direnmedi!. Hükümete. Ġlk telgraf Karaman'dan gelmiĢ.. Buna da kimse sesini çıkarmadı. Savunma Bakanlığı (Harbiye Nezareti).

Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var! Ulusun. Vatan için ölmeye amadeyiz. ancak hükümette direnecek siyâsi irade yoktu!.) Vatanın korunması için fiili gösterilere ve fedakar hareketlere hazırız. Büyük Hakanımızın. Garbın(Batı'nın) afakim sarmıĢsa çelik zırhlı duvar. gayet safça ferman bekliyordu: "Biz daha ölmedik. "Geliyorum" diye bağıran ve her türlü iĢareti yeren iĢgal nasıl görülememiĢti?.. (FĠLM AYNI FĠLM! . korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar. (. Hükümetin iradesi teslim olmak.) Hakkını.. hâlâ Ġstanbul Hükümeti'nin satılmıĢlığına inanamıyor. Ferman cevabı bekliyoruz. .."(. görüldüğü halde yapılacak bir Ģey mi kalmamıĢtı?.. genel' BarıĢ Konferansı'nın adaletinden bekleyerek savunamayan bir milletin. tarih sayfalarına geçmek ya da yaĢamak hakkı olduğunu ispat etmek ister. sabır ve sükun ile uymasına imkan kalmamıĢtır. ya Ġzmir ya ölümdür.... Gayret borcumuz." Halk direnmeye hazırdı. Medeniyyet dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar? Mehmet Akif Ersoy BU DURUMA NASIL G EL ĠNDĠ?." Yalvaç Müftüsü öncülüğündeki insanlar ise. Ģanlı tarihimizin son kurbanı olacağız. Milletin namusu ya varlığını silerek. paranoya olarak nitelediği iĢgal karĢısında.) ĠġGALCĠ AVRUPA ülkelerinin peĢinden gidenlerin "paranoya" diyerek.. ordu komutanlarını (Mustafa Kemal'i de) iĢgal kumandanlarının isteklerine uygun görevlendirmekti. iĢgali bile gizlemeye çalıĢtığı. gaflet ve ihanet durumuna nasıl gelinmiĢti?. en son ümit ıĢığı karĢısında zelillikle. iĢgalci olarak görmediği. talimatlara uymak. Ya da.. Haklarımızı çiğneyenlere karĢı Hükümetimizin görüĢünü sabırsızlıkla bekliyoruz.

öldürülen ve katilleri yakalanamayan Türk polisleri!. istedikleri Türk bölgesini iĢgal altına alabilirler!" YIL 2006. sıradanlaĢan "Türkiye iĢgal edilmek isteniyor". "Bize dost gözüken. ya siyasetçileri ön plana çıkarıp. Mondros Mütarekesi'ne özellikle konan bir madde vardı: "Ġtilâf Devletleri. "teslim olmayan. Ġstanbul ve Anadolu'daki Rumlar Yunanistan ile iĢbirliği içinde iĢgal hazırlıkları yapıyordu. 2006 yılında da. BaĢına kimin . siyasetçileri bastırdılar. Ġzmir'in iĢgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da. "soykırım Ġddiaları" bahane edilerek. Ġstiklâl Harbi Gazetesi.. Güneydoğu'ya müdahale edilirse de. Dönemin. Bugün ikisine birden yönelik bir operasyonla karĢı karĢıyayız ve bu Türkiye tarihinde ilk defa olmaktadır. Ġzmir'in iĢgalinde yadsınamaz gerçekler olarak karĢımıza çıktı.Bugünlerde sıkça kullanılan. YaklaĢık 90 yıl sonra. Bugüne kadar tahterevalli oynadılar. Orduya yönelik operasyon Genelkurmay BaĢkanlığı seçiminin dıĢındadır. MONDROS MÜTAREKESĠ'NDEN sonra.... Türkiye Güneydoğu'da soykırım uyguluyor' denilerek kuvvet çağırılacak. Bu sorunun yanıtı için iki tam sayfa ayıran gazetenin tespitleri çarpıcıydı: Osmanlı Parlamentosu'nda Türklüğe hakaret eden Türk mebusu Rumlar!. o yüzden neredeyse. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra geçen 6. satılmamıĢ gazetelerinden". Rum okullarında Türkçe okutulmasını yasak etti!.5 ay gibi kısa sürede. askeri ve ekonomik ittifak bile kuran Avrupalıların gözü topraklarımızda" gibi cümleler. Ya TSK'yı tuttular. Hedef TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) kurumudur. dıĢardan kuvvet çağırmak yoluyla iĢgal edilmek isteniyordu: "önümüzdeki günlerde Güneydoğu'daki olayların artması beklenmelidir.. Fener Rum Patrikhanesi. Türkiye'nin bir bölgesi. geliĢmeleri irdeledi. Ġzmir'de ve Ġstanbul'da Rumlar'ın büyük Ģenlikleri!. Türkiye nasıl iĢgal altına girmiĢti?. "Bu hâle nasıl düĢtük?" baĢlığıyla. askerleri geri plana attılar. "Avrupa ülkeleri kötü niyetlerini gizliyor". Avrupa Birliği'nin ve ABD’nin destekleriyle. "Ġttihatçı-itilâfçı" diyerek birbirlerini yerken. güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğuna kanaat getirirlerse.

Sağa sola bomba atıyor. Türkler elemden ağlarken Patrikhane'de mühim bir toplantı olmuĢtur. GAZETE. Senato'da yaptığı konuĢmada. 10 Mart 2006 Cuma. sorgusuz sualsiz adam öldürüyor. sürgün ve emlakinin de müsadere olunduğunu iddia etmiĢlerdir. 'bakın bunlar geliyor. Diyorlar ki. Mart 2006 sonlarında olaylar baĢladı. saat 22. Dr. '40 asırdan beri memleketin medeniyet unsuru' olduğunu söyledikleri Rumlar'dan 550 bininin imha. kan dökülmesini önleyici tedbirleri bile. Ama TSK'yı 'çete' gibi tarif ediyorlar. Türk vatandaĢları tarafından böyle bir soru önergesi verilebiliyordu.30. Damat Ferit'in önce temas ettiği. Ġstanbul'da bile. Mahir Kaynak'ın açıklaması. bu maddeyi uygulatmaya çalıĢtılar. Rumlar'ı katletme giriĢimi olarak nitelemiĢti!. yolcu taĢıyan belediye otobüslerine molotof kokteyli denen. Hıristiyan halkın katliama uğrayacağına iliĢkin asılsız dedikodular yayarak. Ġzmir mebusu Mimaroğlu ve Çatalca mebusu Dimitriyadis ertesi gün. diğer olayları da Ģöyle sıralıyordu: "Beyoğlu'nda 2 Kasım 1918'de Rumlar Ģenlikler yapar. azınlıkların katliamı konusunu bir takrirle getirmiĢler.. örneğin. Kendi emniyet müdürünü bile öldürüyor' diyorlar. provokasyonlar hazırlayarak.geçtiği hiçbir Ģeyi değiĢtirmez. VENĠZELOS'UN tavsiyesi ile Türkiye Rumları. . çeĢitli yerlerde tahrikler. TSK'nın Güneydoğu'daki insanlar nezdindeki itibarını yok ediyorlar. Türkler’in bir milyon Ermeni'yi imha ettiklerini. Burada alınan kararlara uygun olarak Aydın mebusu Emanuelis. "yanan benzin ĢiĢeleri" atarak insanlarımızı canlı canlı yaktılar." Bir Türk Parlamentosunda. Kanaltürk Televizyonu.L 74 Eski MĠT Daire BaĢkanı Prof. Ceviz Kabuğu Programı." 67[74] Nitekim. suçluların cezalandırılmasını istemiĢlerdir. Osmanlı'nın teslimiyet anlaĢmasını kutlamak için Ģenlikler düzenleyen Ġstanbul Rumları'nı destekleyerek. Bu vahimdir. üyesi bulundukları Osmanlı Devleti'nin Parlamentosu'nda. Gaflet içindeki Damat Ferit PaĢa'nın tavrı bu iddialara dayanak veriyordu.

a. Çok tartıĢılan ve Türk milletinin nefretini kazanan o talihsiz sözünü de. "Hayır ama. TARĠH: 12 EKĠM 2006. Yani ona göre. Ve bir milyon Ermeni. Yani. Ve neredeyse hiç kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyor. O yüzden milliyetçiliği "hortlak" olarak yorumluyor. Avrupa'yı "düĢünce özgürlüğü ve demokrasisi" için övüyor ama.. "Bir milyon ermeni.." 69[76] Ġsviçreli gazeteci "kendisinin Türk'e benzemediğini" söyleyince. Pamuk. bugün "Bir milyon Ermeni. Avrupalı gazetecinin sorularına sinirleniyor ve onu da Avrupalı saymıyor!: "Sizi kutlarım!. kendimi Avrupalı değil de. Bari Ben Söyleyeyim"). "Ama siz hâlâ konuĢuyorsunuz. bir Türk gazetecinin karĢısında oturuyorum gibi hissettim.. Orhan Pamuk'a. Bu söyleĢide.. Ġsveç Kraliyet Bilimler Akademisi. 550 bin Rum" balonu. Ġsviçre'de yayınlanan Tagesanzeiger gazetesinin "Das Magazin" adlı kültür ekindeki röportajında.. ülkeyi sevmek ölmüĢ bir duygu!. baĢtan aĢağı çeliĢki ve yanlıĢlarla dolu bu röportajında.g. 76 Hürriyet Gazetesi. "Türkiye'de 30 bin Kürt'ü öldürdüler. .. s..e. 30 bin Kürt" biçiminde uçurulmaya devam ediyor! Yıllardır Nobel ödülü almak için uğraĢan ve yabancılara Türkiye'yi kötüleyen yazar Orhan Pamuk. s. Ve bu yüzden benden nefret ediyorlar" dedi.1. "Evet” diyor. 68[75] Orhan Pamuk. 9 ġubat 2005.4. Nobel Edebiyat Ödülü verildi!.SOYKIRI M ĠDDĠ ASI VE NO BEL ÖDÜLÜ O zamanki. bu ülkede 2-3 yıl önce hortlayan milliyetçiler gibi konuĢuyorsunuz" diyor!. Avrupalı gazetecinin sağduyulu. "Kültürlerin çatıĢması ve birleĢmesinde yeni semboller bulduğu" gerekçesiyle Pamuk'a 75 Hürriyet Gazetesi ("Kimse Söylemiyor... Ġlle de baĢınızı derde mi sokmak istiyorsunuz?" sorusu üzerine söylüyor. O halde ben yapıyorum. ille de "baĢını derde sokma gayreti" bilinçli ve taammüden!.

noter gözetiminde yapılan ankete 10 bin 500 oy geldi. Türk Devrimi'nin ideolojisi olan Kemalizm'in önde gelen kuramcılarından biri.... Çünkü.. Katılımcıların yüzde 97'si Pamuk ödülü geri vermelidir" dedi. Kısa mesaj yoluyla. izleyicilere "Orhan Pamuk Nobel ödülünü iade etmeli mi?" sorusunu sorduk. elinde Nobel ödülüyle Ġstanbul'a dönüĢünde de. .. kazandım. Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam etti. "Kitabını satın alan okurları" bile Pamuk'a ilgi göstermedi. ĠĢgale karĢı direniĢi. Orhan Pamuk'u kimse karĢılamadı. Türk Medeni Kanunu baĢta olmak üzere Cumhuriyet'in "temel kanunlarının" mimarı. Her Ģey yaptım. Vatan savunmasında gençler her türlü özveriyi göze alıp. "BEYGĠR KÎġNEDĠ". Ermeni diasporasının (yurtdıĢındaki Ermeni topluluğu ve lobisi) savunucusu gibi davranan ve AB dayatmalarına hayır demeyen bazı çevreler Pamuk'u alkıĢladı!. Bazı Romalılar'ın mezar kitabelerinde Ģunları okuyoruz: 'Yedim. Onlar gibi bir baĢka mücadele veren de.) ġimdi de yaĢadıklarını zanneden bir iki Romalı'nın hayatlarını anlatayım. içtim. mücadele ediyordu. ġimdi burada yanıma kâr kalan yalnız bunlar oldu. Yayıncısının dıĢında Türk halkı "Nobel'li Türk yazarı" karĢılamaya gitmedi. "Türkler bir milyon Ermeni'yi. karĢımızdaki "Türk yazar". Oysa.. 30 bin Kürt'ü öldürdü" diyen bir yazardı!. yıllar sonra da gençlerin "yan gelip yatmamaları" ve "vatanı sevip korumaları" için öğütlerde bulunmayı sürdürdü. Bozkurt. eğlendim.ödül verildiğini açıkladı. 70[77] 10 Aralık'taki ödül törenine giderken de. Toplum ise "Orhan Pamuk ödülü geri vermelidir" dedi. Atatürk'ün Adalet Bakanı(1924). hayat nedir? (. bir televizyon kanalı "Haydi havaalanına" diye karĢılama kampanyası baĢlatmıĢtı. -HC. Ziyaretçi! 77 Kanaltürk Televizyonunda canlı olarak yayınlanan "Ceviz Kabuğu" programımızın 13 Ekim 2006 tarihli yayınında. 78 Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943) Türk devlet adamı ve hukukçu. 1934'te yayınlanan 'Türk Ġhtilâli’nde Vatan Müdafaası" adlı kitabındaki Ģu örnek bugün de akıllarda yer edecek niteliktedir: "ölüm nedir. Bugünkü Ankara Hukuk Fakültesi'nin kurucusu. Mahmut Esat Bozkurt 71[78] idi.

en medeni millet.. Bu mezar kitabeleri neyi ifade eder. Mahmut Esat.. kiĢnedi. Ġstanbul. Silahlı ya da silahsız olası bir iĢgale karĢı dimdik duruyordu: ". çoluk çocuk dövüĢen Türk milletini tarihin göğsünden söküp alamadı. 'yapamazlar. Azminin ve bilincinin göstergesi göz yaĢartıcıydı..Bizim iç dinamiklerimiz Atamızdan kaynaklanan ulusalcılığımız ve egemenlik kavramımız. baykuĢ çığlıkları ortalığı alırdı. hatta duble yolların o yüzden yapıldığı gibi bir komplo(!) sunmuĢtu.Akıllı isen benim gibi yap: Türk genci."73[80] MERDĠVEN DĠBĠNDE AĞLAYAN TÜRK GENCĠ!. baĢlarında büyük Ģefleri ile kadın erkek. .. bilir misiniz? Bence Roma'nın yıkım devirlerini. olabilecekleri sayın profesörün söylediklerini anlattım. yalnız onu.g. Kemalist bağımsız düĢüncelerimizdir. Her Ģeyi kasıp kavuran yıldırımlar.. bu bir hayat mıdır? Nihayet bir hayvanın mezarına bir taĢ dikilmek istense. Hatta 79 Bozkurt. bundan baĢka ne yazılabilirdi? Belki biraz daha açık ifade ile 'Burada yatan beygir yedi. ABD'nin Türkiye'yi iĢgal edeceği. s.. dövüĢmesini en iyi bilendir. öncelikle kurtulmamız istenen Ģey. a. Türk genci.e. 2000'li yılların baĢlarında da yıldırımlaĢıyordu. Yayıma Hazırlayan: Atatürk'ün Bütün Eserleri çalıĢma grubu.21-24.20. içti. ABD politikalarının önünde settir. yine unutma ki. Kaynak Yayınlan. Mahmut Esat. Size bir olayı anlatmak istiyorum. Haziran 2006. Tarih bir mezara dönerdi ki." 72[79] Aynı Mahmut Esat Bozkurt. yaptırmazlar' gibi bir cevap aldım.) Eğer bir yıldırım darbesi Türk'ü tarihin göğsünden söküp alabilseydi. tepindi. buraya gömüldü ve bunlar yanına kâr kaldı' denebilirdi. 10 Kasım 2004 tarihinde televizyonda izlediğim bir profesör. s. orada baykuĢlar öter. 80 Bozkurt. Türk Ġhtilâli’nde Vatan Müdafaası. medeniyet öksüz kalırdı. (. Bunu anneme anlattığımda. Sonra oluĢan olayları. Türk gençlerine atalarını anımsatıyordu: "Türk genci.

"ULUSAL D ĠRENĠ ġÇĠLERE" E N- Basın ve edebiyat dünyasında Orhan Pamuk'un açıklamaları kadar tepki çeken. Çünkü. Onun için Amerika değil. Bu örneği. üçüncü de beni öldürsün ne olacak?' Ġnanın kendimi dıĢarı attım. öleceğini söyledi! AĞLADIM. annem ilkokul mezunudur (kendisini geliĢtirme isteği beni alt ediyor. bu halk bu düĢünceden çıkmadığı müddetçe sadece üniformalı askerler değil. Bizim içimizdeki korku paranoya değil. sahiplenme ve sorumluluk bilincidir. Belki uykusuz geceler vaat ediyorsunuz ancak yapmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Oldukça kilolu. annem hasta haliyle 85 merdiven inip. hatta duyacağıma ihtimal vermediğim sözlerdi. Avrupa Birliği dayatmalarını "kendi arzuları" gibi özümseyen ve halka yansıtan 81 22 YaĢındaki Trakya Üniversitesi öğrencisi Selçuk Tarakçı'nın sözleri. DüĢünebiliyor musunuz. sivil ancak korkusuz Türk kadınıyla karĢı karĢıya kalacaklardır.. Ancak.-HC . Bugüne kadar duymadığım. arada sırada kendinize haksızlık ettiğinizi düĢünüyoruz.. Hulki Bey. Sevgili Türk gencinin 27 ġubat 2005'te elektronik. 7 düvel gelsin. o baĢka). Avrupa özentisi.posta ile bana gönderdiği bu sözlerini buraya özetleyerek aldım. biliyorum övgülere programda yer vermiyorsunuz. Bilmeyenlere duyurulur. Annemin verdiği cevap Ģuydu: 'Ne yapalım oğlum." 74[81] YALNIZCA GEL! .Irak'taki olayların kendi baĢımıza gelebileceğini söyledim. öyle bir Ģey olursa inerim apartmanın önüne. içeri giren iki askeri öldürürüm.. birkaç kez canlı yayında Ceviz Kabuğu'nda da dile getirdim. hatta sağ dizinde sıvı kaybı olduğu için yürürken bile acı çeker. . Sizin yaptığınız bir bilinçlenme hareketidir.(Bu ileti geldiğinde Saddam Hüseyin'in idamına daha yaklaĢık 2 yıl vardı-HC) ġakayla karıĢık 'benden yardım isteme' dedim. Ġndim merdivenleri saydım.

23. Türkler'i "soykırımcı kasap" olarak gösteren yazar Elif ġ afak75[82].) Ey milliyetçi ırkçılarımız. s.. Türk Ceza Yasası'na göre.baĢka yazı ve görüĢler de yer aldı. 13 Ocak 2007'de. bir halka ne yaparsanız yapın. 1.16.1. Atilla Yayla 76[83]. ama onuruyla 82 Roman karakterine "Bütün akrabalarını 1915'te kasap Türkler'in ellerinde kaybetmiĢ soykırımzede bir sülalenin torunuyum" dedirten Elif ġafak. her koĢulda değiĢebilir ve bir gün iĢe yaramaz olur.. Atatürk'e "Bu adam" diye hitap eden ve "Kemalizm gericiliğe karĢılık gelir" diyen Prof.(. 83 Prof. Üstünü örtemezsiniz.. Atilla Yayla..) Bir insana. maddeden yargılandı ve suçsuz bulundu!.. ve Türk toplumunu "ġizoid travmalı bir toplum" olarak gösteren ve ulusalcılığı "Post modern bir hezeyan ideolojisi" olarak tanımlayan yazar Hadi Uluengin'78[85] bunlardan birkaçı idi. 20 Kasım 2006. (. "Baba ve Piç" adlı romanında. Bakınız: HO Tercüman Gazetesi.. fotoğrafları var?' diye soracaklar. Hürriyet Gazetesi. s. Sözcükler her zaman. s. Hadi."dedi. 8. 8 Mart 2005. . "Gerillanın adını terörist koyduk!" diyerek PKK'yı açıkça savundu... "Türkiye'de milli marĢın okullarda zorunlu olarak öğretilmesini gerektiren bir kanun var mı? Dün bu konuyu araĢtırdım ve olmadığını öğrendim" diye yazan Ertuğrul Özkök 77[84]. Hürriyet Gazetesi. terörist ağzıyla tehditkâr sözlerini Ģöyle sürdürdü: "Gerillanın adını terörist koyduk. iktidar partisi AKP'nin Ġzmir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "AB ve Türkiye ĠliĢkilerinin Toplumsal Etkileri" konulu panelde. Dr. Yıllardır Nobel'e "aday adayı" gösterilmesine karĢın "ilk Türk Nobel'ini" Orhan Pamuk'a kaptıran yazar YaĢar Kemal de. ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. 84 Özkök. Bakınız: Yeniçağ Gazetesi. 22 Eylül 2006. "Türklüğe hakaret" gerekçesiyle TCK 301. Ertuğrul. "Softa Ulusalcılık”. 85 Uluengin..(. Batı'ya yaranma yarıĢında umudunu asla yitirmedi.) Ġleride artık bizlere 'Neden her yerde bu adamın (=Atatürk) heykelleri. Bundan da bir umut bekledik. 29 Temmuz 2006. dünyada bir tane dostumuz varsa. "Üç Güzel Bayrak ve Milli MarĢ". "Kemalizm.(. "terör ve teröristi alenen övme" kapsamındaki bu sözleri ile devlete ağır hakaretlerde bulunan YaĢar Kemal. Dr. o da Irak Kürtleri'dir.) Kendi halkıyla savaĢan bir ülke olduk.

ĠHD (insan Haklan Derneği).. 80[87] Bu sözler üzerine. 90 "Ahmakların Seferi". Millî yapıya saldırılar sürerken. 14 Ocak 2007. 5 Kasım 2006. 88 Hürriyet Gazetesi. Orhan Pamuk'un Nobel ödülünü almasından sonra. Yeniçağ Gazetesi. Böyle bir ülke kalmamıĢtı!.83[90] 86 "Gerillanın Adını Terörist Koyduk". Halka etmediklerini bırakmadılar. s. ve Diyarbakır Belediye BaĢkanı Osman Baydemir'in ön planda göründüğü "Türkiye BarıĢını Arıyor" adlı bu toplantıya.oynamayın. Bu benim gençliğimden bu yana dilime pelesenk ettiğim bir sözümdür. Yüreğim . Televizyonların çoğu "300 bin dolara benimle yatar mısın?" türü dizi ve sabah ve akĢam kuĢaklarında yayınlanan çıldırtan magazin programlarıyla uyuĢturuluyordu. Yugoslavya AB'ye girdi ama artık Yugoslavya değildi!.. Kuzu. 89 Bu haberler için bakınız: Vatan Gazetesi 19 Kasım 2006 ve 14 Aralık 2006 tarihli sayılarının birinci sayfaları. 87 "Bu KonuĢmayla Artık Nobel Alır. AB'nin desteğiyle parçalanan Yugoslavya'yı anlatan kitabın adı. devletine sövüldüğü zaman Batı'dan ödül gecikmiyor. 14 Ocak 2007. "Türk Milleti'ne.1 ve 11. bir renkten mahrum kalırsınız" dedi.1 ve 22. Bizim yöneticiler bunun tersini yaptılar. Hürriyet Gazetesi."79[86] BaĢkent Ankara'da Nadire Ġçkale'nin Ġçkale Oteli'nde yapılan ve DTP (Demokratik Toplum Partisi).yanıyor bunları söylerken. bir ülke parçalanırken o ülkenin televizyon ve gazete yayınları ile sözde aydınların alet oldukları çöküĢü anlatıyor. Toplantıya damgasını vuran YaĢar Kemal. s. Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde yaĢadıklarının aynısını bire bir yaĢıyordu. kuzu olmaktan . "Çok kültürlü" yapının da önem kazandığını vurguladı ve "Binlerce çiçekli bu bahçeden bir çiçeği koparırsanız bir kokudan.. Bunu söyleyecek benden baĢka kabadayı da çıkmıyor bu memlekette" 81[88] diyen AKP'li Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in bile kulakları çınlamıĢ olmalı!.(Ayrıntılara ilerleyen sayfalarda yer veriyorum) "Ahmakların Seferi". ben bir yazarıyım çünkü bu halkın. Türk toplumu. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay'ına bir dönem baĢkanlık yapmıĢ olan Sami Selçuk da katıldı ve bu konuĢmaları dinledi!. 82[89] "Ahmakların seferi" baĢlamıĢtı!.

uzun vadeli önemli bir operasyon bu. daha sonra da medya parlatmaları ve Ģirket sponsorluklarıma ülkede sözü dinlenen bir profesör(veya yazar) hâline getirilir. Meselâ o genç. Belirlenen zamanda bu profesör (veya yazar) medya yoluyla müthiĢ radikal açıklamalar yapar ve tüm ülkeyi karıĢtırır. Önce öğretim görevlisi. "KuĢ Yumurtaları". en güvenilir provokatör kendi yetiĢtirdiğiniz elemanlardır. internette dolaĢan ilginç bir yazıyı köĢesine ve gazetesinin sürmanĢetine taĢıyordu: "istihbarat dünyasında 'kuĢ yumurtası üretmek' diye bir deyim vardır. eğitilir. Gözcü Gazetesi. 28 ġubat 2005.. Bunun için size çeĢitli provokatörler lazım. üniversitede devĢirilir. ülkenin aydınları(!) ülkelerini bölünmeye götürecek yayınlar yaptılar. aĢama aĢama.1.KUġ YUMURTALARI. Planlı. parçalanan ülkelerin tarihine. ġimdi birlikte bakalım.. yine aynı Avrupa kıtası üzerindeki diğer devletler idi. Ülkedeki Ġnsanlar bu kiĢinin yazdığını sandıkları muhteĢem eserleri okur ve ona olan saygıları artar. kendisi gibi yetiĢtirilen diğer yumurtalarla farklı faaliyetlere giriĢirler. Aynı anda. 8.. Gerekirse tüm araĢtırma ve kitapları da eline hazır olarak verilir."84[91] Biz zaten bakmıĢtık. Elbette ki. bir Avrupa ülkesi vardı. pirzola ve but olarak parça parça AB'ye girmiĢti!-HC 91 Turan. Gözümüzün önünde parçalara ayrıldı. . Gazeteci Rahmi Turan ise. Eskiden Yugoslavya diye bir devlet. Rahmi. Bu iĢ için yetenekli ama geleceği parlak olmayan 'zayıf karakterli bir yumurta' bulunur.. Sürekli çıkmıĢ. bir ülke var ve siz o ülkede 20 yıl sonra bir operasyon yapmak istiyorsunuz. Ayıranlar. Bu ülkenin içindeki "kuĢ yumurtaları" zamanı gelip "çatladığında". Böylece 'yumurta' kuluçka aĢamasını bitirmiĢ ve çatlayıp güzel bir kuĢ olma vakti gelmiĢtir. Ġlgilenenler için Doğu Bloku'nun çöküĢ dönemine bakmalarını salık veririm. Diyelim ki.

NATO ve Batının Aldatmacaları". Ġstanbul. Toplum "uyandığında". yani 2319 basılı yayın ve 101 radyotelevizyon istasyonu mevcuttu. 93 Johnstone. bunu kampanya hâline getirdiler. Hem Yugoslavya'nın hem Sırbistan'ın 1992 anayasaları kendi ana dilinde eğitim.-HC) olarak göründü. "85[92] "KuĢ yumurtalarının". Diana. su götürmez bir biçimde Yugoslavya Federasyonu'nun parçalanmasına katkıda bulundu.e. basın özgürlüğü ve demokrasi yok diye kampanya yaptıkları Yugoslavya'da gerçekler baĢkaydı: "1998 itibariyle Yugoslavya'da. Ahmakların Seferi (Yugoslavya. ülkeleri parçalara ayrılmıĢtı!. Diana. ekonomik problemlerine ve ulusal düĢmanlıklarına bir Ģekilde eĢ zamanlı olarak çözüm üretecek 'deus ex machina' (olayın dıĢında yer alan ve bütün güçlükleri çözen. Çevirenler: Emre Ergüven. 'Azınlık hakları' meselesine gelince.) Aslında 10 yıl sonunda Yugoslavya'da çatıĢmalar tırmandığında. yardımlarına gelmesi için Avrupa'ya bel bağladılar. a. 1992'deki sayının iki katından fazlası kadar. Televizyonlarında halkı uyutmak için "annemi öper misin" türünde diziler yayınladılar. "Avrupa Birliği.296. s. kendi dillerinde yayın organları oluĢturma hakkı. Bütün tarihsel ilerlemelerin en büyüğü olarak gördükleri Avrupa bütünleĢmesinin peĢine düĢen Avrupa Topluluğu. kahramanı çıkmazdan kurtaran güç) (Yani sihirli değnek.. Avrupa Topluluğu liderleri neler olup bittiğine dair fikir sahibi değildi. Federasyonu korumak ve demokratikleĢtirmek isteyen Yugoslav entelektüeller. Haziran 2004. bu hakların Yugoslavya'dan daha iyi korunduğu bir yer bulmak zordu. adli ve idari iĢlemlerde kendi dilini kullanma hakkı baĢta -olmak üzere birtakım ulusal azınlıklara geniĢ haklar veriyordu.53.olarak. 350 bin tirajlı 7 muhalefet gazetesine karĢılık. ülkelerinde demokrasinin ve basın özgürlüğünün olmadığından söz ettiler. Bağlam Yayınları." 86[93] "Çok kültürlü Yugoslavya'nın Ģiddetlice parçalanmasına 92 Johnstone. Batı yönelimli Yugoslavlar'a.(. Sadece Belgrad'da 14 tane g ünlük gazete vardı. . Ergin Bulut. devlet destekli 6 ulusal gazetenin tirajı 80 bin idi.g. s.

s..143) aktaran Johnstone. televizyon ve sanat çevreleri üzerinden ülkeler böyle çökertilirken. (.g. Erol. a. Batı kapitalizmi bunlardan korkmaktadır.) Bugün asker-siyaset tartıĢmasını bu kapsamda ele almak gerekir. . . Sosyalist düzeni yok etmek isteyen Batı."88[95] HULKĠ CEVĠZOĞLU'NA ELEKTRONĠK SABOTAJI. Yeniçağ Gazetesi..1.e.) Emperyalizmle iĢbirliği yapan bütün askerler Batı tarafından desteklenmiĢlerdir.60. s. 95 Manisalı."87[94] "Yugoslavya'yı Batı kapitalizmi adına bombalayıp. Ġstanbul. General Franko döneminde tuttuğu tarafın kazanması için bölgede son sahneyi oynadı. manĢet. Hem de birkaç kez. 6 parçaya ayırırken de askerler ön plandaydı. Genellikle 5 saati aĢan canlı programımız Ceviz Kabuğu.209-210.. Cu mhuriyetçi ve Kemalist kimliğidir. kimi zaman da belediye baĢkanları kendi bölgelerinde karasal yayını yalnızca Ceviz Kabuğu sürecince kesti.. Diana. Bu duruma milyonlarca izleyici tanık oldu ve elektronik posta ya da telefon ve belge geçerler(faks) aracılığıyla durumu bize bildirdiler. bir "açık toplum üniversitesi" gibi yerine getirmeye çalıĢan Ceviz Kabuğu adlı televizyon programımız çok kez "elektronik sabotaja" uğradı!. birkaç programda. Bunlardan bir örneği de biz yaĢadık. (... 89[96] 94 Glenny. Harmondsvvorth. Dr. Avrupa Topluluğu'nun Slovenya ve Hırvatistan'ı tanıma kararı Bosna'yı dipsiz kuyuya itti. Prof. kimi zaman uyduda yayının sesi tümüyle gitti. Misha'nın "Yugoslavya'nın ÇöküĢü" (The Fail of Yugoslavia) kitabından (Penguin Books.. Türk toplumunu içine düĢtüğü tehlikeler konusunda uyarma ve aydınlatma görevini. s. parçalardan birisini. basın. "direnenlere" her türlü engelleme yapılıyordu. s. Ocak 2007. 96 "Elektronik Sabotaj.: Aydınlar. 1992. kimi zaman görüntü izlenemeyecek kadar parazitli oldu. çok uzun dakikalar boyunca (örneğin 22 dakika) kesildi.. Truva Yayınları. yani Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ni çok kültürlü bir cennet olarak idolleĢtirdi. Ulusal Politika Notlan. 11 Temmuz 2005.kararlı bir Ģekilde katkıda bulunan Batı. ABD ve AB'nin karĢı olduğu Ģey TSK'nın ulusalcı.

1918 Kasım'ında Ġzzet PaĢa Hükümeti'nin istifa ederek. gösteriler düzenlemiĢlerdi. SadeleĢtiren: Sabri Yılmaz. Rum gazeteleri de. Fransız gemisinin Galata rıhtımına girmesinden cesaret alan Rumlar da Ġstanbul'da Ģenlikler. . BĠR ĠNGĠLĠZ SAVAġ GEMĠSĠNĠN limana girmesinden cesaret alan Rumlar Ġzmir'de. Kur'an'ı Kerim ve Yüce Meali. sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. "Allah. 1993. Türkiye Diyanet Vakfı Yayını.549. Ankara. son beĢ yıl içinde Türkiye'den 250 bin Rum'un sınır dıĢı edildiğini ileri sürerek. Kim onlarla dost olursa iĢte zalimler onlardır. ve Yazır. Rumlar bir yandan da silahlanmaktaydı. 97 Kur'an'ı Kerim ve Açıklamalı Meali. yalnız sizinle din uğrunda savaĢanlarla.TÜRKLER'Ġ ANADOLU'DAN AT MAK?. s.551. artık Türkçe kullanmayı bırakarak tamamen Rumca yayınlanmaya baĢlamıĢtı. Elmalılı Muhammed Hamdi. Ġstanbul. ġenyıldız Yayınevi. 12 Kasım'da ise. Rum cemaati büyük hazırlıklara giriĢmiĢti. bunların Türkiye'ye yeniden yerleĢtirilmesini istemiĢlerdi. Tevfik PaĢa'nın hükümete gelmesi Rum gazetelerini sevince boğmuĢtu. Türk Parlamentosu'nda 10 Rum milletvekili bir teklif vererek. Ġstanbul'un itilâf Devletleri tarafından iĢgalini sağlamak için provokasyonlar yapıyorlardı.." Mümtehine ayet)90[97] Sûresi (9. Silah kullanıp olay çıkararak. 1997. 61 gemiden oluĢan Ġtilâf filolarının Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ġstanbul'a geldiği duyulunca. s.

dua edenleri bile tutuklamıĢlardır. yani "3 bin yılın" hesabını soruyordu.000. Rum gazeteleri artık azıtmıĢ. Türk makamları (Türk makamı diye bir Ģey kalmıĢ!! ~HC). Ġzzet. akıllarına gelen ilk ihtimaldi. Atatürk Kültür. Ġzmir ve havalisinde durum son derece naziktir. Anadolu toprakları üzerinde hak sahibi olduğunu savunuyordu.. Yrd.. Dr. Ġzmir ve havalisinin derhal Yunanistan'a bağlanmasını istemektedirler. Atatürk Dönemi (Ġncelemeler). Mütareke gününden beri asılı duran Yunan bayraklarını yırtmıĢlardır! (Yunan bayrağını öpmemiz isteniyor herhalde -HC)" Yunanistan "30 asrın". Aslında tüm dünya bu düĢünceyi destekliyordu.. iĢgali gerçekleĢtirebilmek için yoğun provokasyon ve propaganda faaliyeti sürdüren Yunanistan'ın devlet haber ajansı. 155. 99 Öztoprak.000 Türk Ģehit olmuĢ. Rumlar'a cevap veriyordu: "Buradayız ve kalıyoruz!. Dr.. Bilâl N.200." Yunan gazeteleri ise zaten baĢı çekiyordu. Birinci Dünya SavaĢı'nın bitiminden sonra "Ġstanbul ve Boğazlar Sorunu"na çözüm ararlarken "Türkler'in Asya'ya sürülmesi" düĢüncesi.. 30 asırdan beri kendileri ve Avrupa hesabına Asya'nın istilâsına (iĢgaline) göğüs germektedirler. Ġzmir Rumları. . Rum kiliselerine kadar girerek. Ģöyle haber geçiyordu: "Ġzmir Rum gazeteleri. 1912 ve 1922'yi kapsayan 10 yıl içinde ise 1. Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele. Antik Yunan medeniyetlerine kadar giderek. Ankara 2006.91[98]) 2 Aralık'ta (1918) ise Yenigün Gazetesi. Türk yerinden yurdundan edilmiĢ. Yunan ĠĢgal Kuvvetleri Komutanı 98 ġimĢir. Birçok Rum öldürülmektedir. azmamak için ancak bir ay bekleyebilmiĢ ve sonunda patlamıĢtı. göç etmek zorunda kalmıĢtı!. 92[99] Aynı görüĢler. s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.1071'DEN BU YANA süregelen "Türkler’i Anadolu'dan atmak" düĢüncesi hiçbir zaman unutulmuyordu. Doç. gemi azıya almıĢ ve dizginlenemiyordu: "Türkler geldikleri yerlere artık dönmelidir." Birinci Dünya SavaĢı'nın sonunda imzalanan Mondros AnlaĢması'ndan cesaret alan Rumlar. Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.. (Bu savaĢta 600.

Hâdisât Gazetesi'nde "400 yıl" olarak geçiyor. Konstantin deyip de geçmemeli. Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. No:139. 19 Mayıs 1335/1919. LSene. herhangi bir iddia ve icraatımız olmayacaktır. askerlerine ehramları-piramitleri göstererek.. Ġsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları (1921/1922) Makaleler-Fıkralar. Eskisi gibi görevlerini sürdürecek olan sivil devlet daireleri memurları ile din adamları. Ankara.293. Tıpkı. (Kastamonu'daki Milli direniĢi baĢından itibaren destekleyen. Yrd. Yunan Ordusu'na "Ġzmir. 'Ġkibin sene sizi bekliyor!' dedi.) 101 Eski. 1998. Yunan askeri kuvvetlerinin yardımını isteyebilirler!(. s. "Büyük Lokma!" baĢlıklı yazısında Ģöyle diyordu: Napolyon Mısır'a çıktığı vakit. bütün toplumun refahını güvenlik altına almaktır. 100 Ġstiklâl Harbi Gazetesi'nde "3 bin" olan bu rakam. 1989. Bununla birlikte. bu görevlerini yaparken. Ankara.. Mustafa. ĠĢgalden maksat. Sa. 2 bin senedir sizi bekliyor!" diyecekti. kolaylık ve asayiĢi sağlamak bakımından. devletlerin görüĢerek bir karara varmasını bekleriz. ġarkî Roma'nın saltanatı yine ondadır!) . Ġskender'in tahtı onda. her an için. a. Alıntı: Güner ve KabataĢ.Dr. mevcut yasaların iyi niyetle muhafazası ve himayesi yoluyla. s. Yunanlılar da "kaç yıldır" ülkemizde gözü olduklarına karar veremiyorlardı!. çeĢitli sebeplerden dolayı bağlı bulunan Ģu topraklar hakkında. 56. Ġzmir ve civarının iĢgaline baĢlıyorum.Habib Sevük. hurafeleri zengin bir tarih yapmıĢtı!. yazı ve konuĢmalarıyla binlerce insanın gönlüne millî heyecanı damla damla akıtan" Açıksöz Gazetesi'nin baĢyazarı T.Doç. Perikles'in kılıcı onda. (Hâdisât."94[101] XVI. Konstantin de Ġzmir'e çıktığı vakit. 58. 3 bin yıldan beri93[100] Yunanistan'a.g... Ermeni soykırım safsatalarındaki rakamların rast gele sallanmasında olduğu gibi. "Yunanlılar. Dizi. s. Bu karardan önce. ordusunu kımıldatabilmek için neĢrettiği beyannamede.Albay Zaîiryo'nun "iĢgal bildirisinde" de yer aldı: "Müttefiklerin onayı ile hareket eden Yunan Hükümeti'nden aldığım emir gereğince..e. 'Kırk asır size bakıyor' demiĢ.)" Daha sonra Ġzmir'e çıkacak olan Konstantin ise.33.

Dünya SavaĢı'nda yenildiğimizde imzaladığımız Mondros AntlaĢması da. Varlık Yayınları. 20 Eylül 2005. Papa 2. Doğu'yu yendi" biçiminde yorumluyor.temsil etmektedir. Ġstanbul. onlarsa bana karĢı Yunanlılar'/ tutuyorlar. Sayı: 222. "Bu memleket.200) yıllarda. bugünkü Çanakkale bölgesindeki Truva'yı kuĢatan Yunan Akha ordularının komutanı AĢil'e (Akhilleus) yenildi. 30 Ekim 1918'de de aynen gerçek oldu. Yeniçağ Gazetesi. asla ümit etmediği 102 Ne yazık ki. "Ordu Emri Doğru Anladı". Yunanlılar'dan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düĢer. Hektor'un cesedini arabasının arkasına bağlayarak kentin surları etrafında sürükledi. Sakarya zaferi ya da 9 Eylül 1922'de Ġzmir'de Yunan'ı denize döktüğünde mi söylediği net değildir. 1. Eksi 1. Tıpkı. yıllar sonra. Mehmet-Fatih Sultan Mehmet-.Ö. 103 Hektor. Aralık 1953..-HC (Ünlü ozan ve tarihçi Homeros. Mustafa Kemal..-HC) .200'lü (Ġ. bugün bile Yunan tezine uygun biçimde. bu yüzden Batı'ya (Asil ve Agamemnon} karĢı zafer kazandığında "Hector'un öcünü aldım" demiĢtir.. Ġlyada Destanı adlı eserinde. M. Hazırlayan: Sabahattin Eyuboğlu.")95[102] Tıpkı. Alparslan'ın Malazgirt SavaĢı'nı kazandığı "26 Ağustos'u". Akdeniz'in bu girintisine Ege Denizi diyoruz!. "Peki. Tıpkı. Anadolu'nun yeniden TürkleĢmesinin baĢlangıcı olan Büyük Taarruz'un baĢlangıç günü olarak seçmesi gibi. (Bu konuda. Kâzım MirĢan'ın açıklamalarının yer aldığı "Tarih Türkler'de BaĢlar" adlı kitabıma bakılabilir. Asil. Asil Batı'yı. Çanakkale zaferi. 1. Yeniçağ Gazetesi. s. Ordu Nereye Gitti?".. ileri!. Akha ordularının baĢında Kral Agamemnon vardı. Dumlupınar zaferi. dünyanın beklemediği. Ġngilizler'in Agamemnon adlı zırhlısında imzalandı. biz de Ġtalyanlar gibi Troyalılar'ın soyundanız. "Hektor'un öcünü aldım"96[103] demesi gibi. Hektor ise Doğu'yu -Anadolu'yu. Türkiye'nin bugün AB önündeki mücadelesi de Asil ve Hektor'un mücadelesi olarak görülebilir."HEKTOR'UN ÖCÜNÜ ALDIM!. 87. Ayrıca. "Anadolu'nun sahipliği" konusunda bu safsatalara göndermede bulunacak ve "Türkler'in Anadolu'da 7 bin yıldır var olduğunu" söyleyecekti. Tarihte tesadüf yoktur!.200'lerdeki kuĢatma. Yunanlıların "Ege" dediği denize "Akdeniz" diyerek onların tezlerini reddettiği gibi {"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Truvalılar'ın Türk olduğuna iliĢkin bir bilgi de Montaigne'in "Üç Büyük Adam" adlı denemesinde vardır: "Türkler'in padiĢahı 2. Çanakkale zaferi ve KurtuluĢ SavaĢı'ndan sonra. ayrıntılı bilgi için bakınız: Cevizoğlu Hulki. Yunanlı AĢil'in Truvalı Hektor'u yenmesini "Batı.Kemal'in bu sözünü." Yaptığı hiçbir Ģey "tesadüf olmayan" Mustafa Kemal ise. Ġtalyanlar’ın ve Truvalılar'ın Türk olduğuna iliĢkin." Bakınız: Montaigne Hayatı-Sanatı-Eseri. Pius'a Ģunları yazıyor: Ġtalyanlar’ın bana düĢman olmalarına ĢaĢıyorum. Eksi 1. Truvalı (Troya) Türk komutan. 13 Eylül 2005..

Hüsrev.10. güneĢ oldu.) 105 inalcık. Halil Ġnalcık da." Mustafa (1919)99[106] Kemal 104 "Türk'ün Tarifi (Hikmet Bayur'un verdiği vesika)". Utkan. Bugün dünyanın sayılı devletlerindeniz. 21 Ocak 2007 Pazar. doğanın yağmurlarıyla yıkandı. Türk budur: Yıldırımdır. kasırgalarından evvelâ korkar gibi oldu. yüksek sahne oldu. TOBB-ETÜ Konferans Salonu.bir seçkin varlığın yüksek belirlemesine. Atatürk Kültür. Sayı 66. medeniyetin varisleriyiz ve yine de dünyada yerimizi alacağız. Bilim ödülleri Töreni'nde Verdiği Konferans.) Türkiye'nin geleceğine büyük itimadım. Ġnalcık. PB Dergisi tarafından "Bilim Onur ödülü" aldı-HC) 106 Gerede.G. ĢimĢek. Dr. Ankara. yıldırım.."98[105] "DüĢman süngüsü altında. 2007 yılında Batı'nın süregelen bu iddialarına Ģu bilimsel yanıtı verdi: "Bundan bir asır önce. en aĢağı.3. . büyük umutlarım var. Millet Dergisi.40. Gelecek çok parlaktır.301. 20. C. Bu topraklar üzerinde 3 bin senelik bir kültürün. Prof. doğanın rüzgârlarıyla sallandı. 100 defa parçalandık ama yine ayakta kaldık. 1953. BeĢik. Bu sahne 7 bin yıllık. T." (Atatürk'ün el yazısı)97[104] YAġAYAN EN BÜYÜK OSMANLI TARĠHÇĠSĠ Prof. Halil. Saat 16. Bir gün o doğa çocuğu. Popüler Bilim Dergisi'nin 1. Asır Mecmuası. yıldırımlarından. s. Prof. (Aktaran: Kocatürk. bir Türk beĢiğidir..) Kendimizi küçük görmeyelim. s. dünyayı aydınlatan güneĢtir. Basım.. o çocuk doğanın ĢimĢeklerinden. onları doğanın babası tanıdı. Atatürk'ün Fikir ve DüĢünceleri. Bir asır önce biz. onların oğlu oldu. 1948. beĢiğin içindeki çocuk. Dr. (Prof. (. GeniĢletilmiĢ 2. kasırgadır. 2005.Djuvanr adında bir Fransız Türkiye'nin 100 Parçalanma Projesi' diye bir kitap yazdı.. milli birlik olmaz!. Sayı:116. Türk oldu. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.. sonra onlara alıĢtı.. Dr. doğa oldu. Dr. (.

Ġstanbul'daki azınlık gazeteleri de. parti kavgaları da sürüyordu.. "Kullanılan milletvekilleri" menfaat peĢindeydi. DıĢ güçlerden destek alan milletvekilleri. Avrupalıların himayesine sığınıyor. bunu "normalleĢtirmiĢ" ve "içselleĢtirmiĢti. üç beĢ vatansever gazete mücadelesini sürdürürken.. millete ve vatana ihaneti benimseyenler.. Trabzon Rum milletvekili Yorgi Efendi ve Tekirdağ Rum milletvekili Efelidis Efendi bölgelerinde Rumlar'a zulüm yapıldığını ileri sürerek. Ancak. Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde de Müdafaa-i Hukuk Örgütleri kuruluyordu. Mahkeme ve yargı bağımsızlığı diye bir Ģey kalmadığı için bunlara karĢı bir Ģey yapılamıyordu." Durum böyleydi. Türklüğe ve Osmanlıya hakaret yazıları yayınlıyordu.. artık milleti unutmuĢtu. bu gerçeğin altını Ģöyle çiziyordu: "Türk Mebusan Meclisi'nde Yunan mebusları konuĢur ve Türk mebusları susar!.. Çünkü.Bu arada. AġAĞILAMAK VE "ÖZ GÜRLÜK" YIL. örneğin. TÜRKLER'! ÖDÜLÜ. 1990 yılında SHP'den ayrılan 10 milletvekili tarafından Fehmi ... kazanç sağlamaya çalıyordu!. terör örgütü PKK'nın siyasi organı olarak çalıĢıyordu. "TÜRK PARLAMENTOSUNDA TÜRK'E HAKARET" serbestti!. Genel seçim sonrası Kasım ayında TBMM'nde milletvekili yemin töreni yapılıyor. bunlara cevap veren Edirne milletvekili Faik Bey. "dıĢarıdan" destek alıyor. Her Ģeyini borçlu olduğu ülkeye. bu milletvekilleri her türlü yanlıĢ bilgi ve hakareti sayarken. daha doğrusu ise. KonuĢtukları yer Türk Meclisi'ydi." Böylece rahatlamıĢlardı da. Avrupalılar bunları kullanıyordu!. Türk Milleti onlar için önemli değildi. vatanı satarak. Olaylara sahne olan Meclis'de. Türkler'e hakaret ediyor ve Türkler'in cezalandırılmasını istiyordu. 1991.. Koalisyon ortağı SHP listesinden milletvekili seçilen eski HEP 100[107] milletvekilleri "Kürtçe ye107 HEP(Halkın Emek Partisi). Osmanlı baĢkenti Ġstanbul'da.

önce Hatip Dicle kürsüye çıktı ve aynen Ģunları söyledi: "Ben ve arkadaĢlarım bu metni. Ermeni kökenli Türk vatandaĢı Hrant Dink. PKK'yı simgeleyen renklerden oluĢan yaka mendilleri. 102[109] YIL 2000'LERĠN BAġI. ödülünü aldı ve AP'nda da bir konuĢma yaptı!. Türkiye aleyhindeki bu sözleri ve faaliyetleri ödüllendirdi. DıĢiĢleri Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Abdullah Gül tarafından DıĢiĢleri Bakanlığı resmi konutunda kabul edildikten sonra. o tarihte yine hapiste olduğu için ödülünü 9 yıl sonra 2004'te aldı. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma tehlikesine karĢı 1991'de adını DEP(Demokratik Halk Partisi) olarak değiĢtirdi.-HC . Ceviz Kabuğu Yayınları. 15... "Kürtçe yemin etti ve sonunda Kürtçe slogan attı!. 20 Mayıs 2004).eklemeler yaptı. Hulki. Leyla Zana'ya Sakharov BarıĢ ödülü verdi!. AB'nin dayatması ile hapisten çıkarılan Zana (Gürcanlı. Ankara. Star Gazetesi.[108] Leyla Zana'nın Kürtçe ne dediğini kimse anlamadı... Anayasa baskısı altında okuyoruz!" Hatip Dicle. Zeynep. ġubat 2006. havaalanı VlP(ġeref) Salonundan Brüksel'e gitti. 109 Zana'ya ödül 1995'te verildi. Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni. Kâtipler zabıtlara durumu Ģöyle geçirdi: "Leyla Zana anlaĢılamayan bir dilde bazı kelimeler kullandı!" Bir süre sonra Avrupa. Büyük bir Ģovla TBMM'ne gelen Leyla Zana. bir yazıIĢıklar baĢkanlığında kuruldu. Bu tarihte de cezasını tamamlamamıĢtı. Baskı.-HC 108 Cevizoğlu.22-24. Saat 18.. Sorulduğunda da söylemedi. Hatip Dicle ve 5 arkadaĢı. milletvekili yemin metnini iki kez okudu ve her seferinde -Anayasaya aykırı olarak. her zaman yaptığı gibi. Leyla Zana.. Ya Sev Ya Sevr.. Leyla Zana'ya yemin sırası geldiğinde. saç bandı ve PKK rozetleri taĢıyorlardı!.min" ediyor. "Ruhban Okulu ve Zana Sırada". Anayasamıza göre bu yasak!. s.14'te kürsüye gelen Leyla Zana. Avrupa Parlamentosu.

2006 tarihli kararı. tekrar yakalanması nedeniyle vatanseverlere yapılan saldırılar idi. Norveç Edebiyat ve ifade Özgürlüğü Akademisi (Jörnson Akademisi). 23 Ocak 2007 Salı. ulusalcı.. Pamuk Ġsveç'ten ödül alırken. milliyetçi. Daha da kaĢıyacaklar!.. Dink de Norveç'ten ödül kazandı. Ayrıca bakınız. erteledi. Mahkeme cezayı. [111] Tam bir yıl önce neredeyse bugün (24 Ocak 2006'da) "Ulusalcılar Bu Oyuna Gelmez!" diye yazmıĢtım. YaklaĢık 3 ay sonra ise -Orhan Pamuk'a Nobel Edebiyat ödülü'nün verilmesinden bir gün sonra. 19 Ocak 2007'de. Hrant Dink'e "Ermeniler üzerine yaptığı çalıĢmalar nedeniyle" ödül verdiğini açıkladı. ülke üzerinde oyun oynamak isteyen iç ve dıĢ Ģer odaklarını durdurmaz. 3 Ekim 2006. DAHA DA KAġIYACAKLAR. Hrant Dink.2."." Agos'un yönetmeni Dink.13 Ekim 2006'da Avrupa Hrant Dink'i ödüllendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtaç olduğun kudret. demokratlara) yapılan saldırılar son bulmayacak. 111 Cevizoğlu. "Türk'ten boĢalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan. 2006/184 Karar Sayılı ve 11.103[110] Yeni Türk Ceza Yasası'nın 301.sında "Türklüğü alenen aĢağıladı. maddesi uyarınca 6 ay hapse mahkum oldu. s. . "Türklüğü AĢağılamak Serbest mi Olacak?". Cumhuriyet Gazetesi. Hrant Dink ve suikast hakkındaki düĢüncelerimi.1 ve 10. haftalık köĢe yazımda.. Ġstanbul Barosu Avukatı. "Oyun Ģahane. bunları gizlemek için yurtseverler suçlanarak gündem değiĢtirilecek. Abdi Ġpekçi'nin katili ve Papa suikastçısı Mehmet Ali Ağca'nın hapisten salıverilip. Ama. Agos Gazetesi'nin önünde silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Bu yazdıklarım. O tarihteki konu. Ģöyle dile getirdim. gerisi bahane" taktiğiyle. Ülke gittikçe sömürgeleĢtirilirken. damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözünden çıkarım yaparak ve bu sözü usta bir üslupla.. değiĢtirerek. Yeniçağ Gazetesi. Atalay. "Daha da KaĢıyacaklar.07. vatanseverlere (Atatürkçü. s.. Akın. Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur" diyerek Türklüğü açıkça aĢağıladı.. bir daha Türklüğü aĢağılamaması koĢuluyla. bu oyunlara 110 Yargıtay 9. Hulki. Ceza Dairesi'nin kararını onayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2006/9-169 Esas..

Mustafa Kemal. yanlıĢ ve sorumsuzca yapılan yayınlar yine eksik olmadı. Yani. bugün de kimse bu yola baĢvuramaz. (Ayrıntılar.) Damat Ferit'e bile suikast düzenlemeyen ulusalcıların(millicilerin) lideri Atatürk'e rağmen. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını meclislerinde yasalaĢtıran.. Menfur cinayetten sonra.. Ģimdi de Screamers(Çığlık Atanlar) adıyla yeni bir sözde soykırım filmini vizyona sokuyor!. Dünkü gazetelerde haber vardı.. Türkiye'nin aleyhinde çalıĢanlar. En büyük rehber Atatürk'ün izinden gidenler. Bilmeyenlere küçük bir hatırlatma yapalım.. "Hayır" demiĢti. Film afiĢlerinde Türk bayrağı. Bu maddenin kalkmasını istemeyenlerdir. özellikle DıĢiĢleri Bakanlığı'nın. DıĢiĢleri. eleĢtirilecek çok nokta var.. Böyle bir durumda bile. Yani sorumsuzca kaĢıma devam ediyor. Tıpkı DanıĢtay suikastından sonra yapılan yönlendirmeler gibi. Damat Ferit'e suikast düzenlenmesi için kendisine sorulduğunda. onun gibi davranır.. bugünkü cenaze töreni . içerde de Orhan Pamuk diyor ki. Aslında bu gerçeği bilmelerine rağmen. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik koĢulu olarak dayatan. destek olan Avrupa... Özellikle basın. GERÇEKLERĠ ÖRTMEYELĠM Bu tartıĢmalar kapsamında. AKP Hükümeti'nin nasıl davrandığını anlamak mümkün değil. Avrupa'nın faĢist gamalı haçı ile eĢit olarak gösteriliyor.karĢı Ģu anda çok bilinçli olan halkımıza katkıda bulunur. "vatan haini" dediği ve mahkemeye çıkardığında kesin "idam cezası" alacak Damat Ferit'i bile öldürmedi!. tam tersi kampanyadan medet umarlar. BoĢuna!.." Asıl sorumlular tam tersi olmasın!. ASALA örgütünün onlarca diplomatımızı katletmesine göz yuman. "Asıl suçlu 301'çilerdir. yakında çıkacak kitabımda. Türklüğe ve tüm ulusal değerlere hakareti serbest bıraktırmak isteyenler!... DAMAT FERĠT BĠLE ÖLDÜRÜLMEDĠ Bir kez daha söyleyelim: Ulusalcılar adam öldürmez!.

. ġimdi.için "masraflarını karĢılayarak Ermeni diasporası temsilcilerini ve ABD'deki Ermeni dini liderleri cenazeye davet" etmiĢ! Pes yani. Dink'in sözleri Yargıtay tarafından suçlu bulunmuĢtu. "Soykırımı yoktur diyeni hapse atarım" yasasını çıkaran Ermeni koruyucusu Fransa'nın tavrına da karĢıydı. Elbirliği ile. bizi birbirimi- . Kibar. benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri.. 'Kalalım' dersem kalacaklardı. DüĢüncelerine hâlâ katılmıyorum. Ermenistan'a da büyük eleĢtiriler yapıyordu. Birkaç kez Ceviz Kabuğu programına katıldığı kadarıyla tanıdığım Hrant Dink.. kendisiyle medenice tartıĢılabilir bir kiĢiydi. oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada baĢım daha büyük belalara girmeyecek miydi?" Hrant Dink. ölüsüne de sahip çıkamıyor mu?.. bu tavırla "ben acizim ve günahıma affettirmek istiyorum" tavrı ayrı. Kendiliğinden gelenleri ağırlamak ayrı. Dink. Niçin yabancıların eline teslim ediyorsun?.. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Bu karara üzülen. gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki. Ġyi de. Bu ülkenin vatandaĢı Hrant Dink'in dirisine sahip çıkamayan hükümet. Ģahıs olarak iyi bir insandı.. Bilim de onun söylediklerinin tersini söylüyor. Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'ndeki yazısının bir bölümünde Ģöyle diyor: "(Ailesi için söylüyor) 'Gidelim' dersem geleceklerdi.. bu menfur cinayetti bahane ederek baĢka insanları incitmemek gerekir. mahkemeler de. beyefendi. Kalmak ve direnmek. Hrant Dink Türk vatandaĢı değil mi?. YANLIġ DÜġÜ NEN ĠYĠ BĠR ĠNSANDI Yine göz ardı edilen bir nokta. Hrant Dink'in 10 Ocak (2007) tarihli son yazısı. "Ben Ģimdi insanların yüzüne nasıl bakacağım" diye incinen bir insandı. DĠNK.

"Bir fesat ve hıyanet ocağı bulunan. memlekette ayrılık ve anlaĢmazlık tohumu saçan.97. DüĢünce ayrılıklarımız. Hıristiyan hemĢehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluk ve felâket kaynağı olan Rum Patrikhanelerini artık topraklarımızın üzerinde bırakamayız. -bazıları kızsa daAllah rahmet eylesin. Bu tehlikeli teĢkilâtı memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye'nin Rum Patrikhânesi için arazisi üzerinde bir yer göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan'da değil midir?" Mustafa Kemai 105[112] 112 Evsile.e. a. Dr. inĢallah. ülkeyi bölmek isteyen sırtlanlara karĢı omuz omuza durmalıyız. Ülkemizin ayrılmasına izin vermemeli. kendi sorunlarımızı. Bugün defnedilecek olan Hrant Dink. Ve en önemlisi. Avrupa ve Amerika'yı karıĢtırmadan uygarca çözmeliyiz. Toprağı bol olsun.ze düĢürerek. s. Mehmet. .g. Doç. dilediği huzuru öbür dünyada bulur...

gizli raporlar alıyordu. Ġstanbul Rumları'nın haklarını savunmuĢtu. Ġstanbul'daki kiliselerin geniĢ katılımı ile "Anavatan Yunanistan'la birleĢme ve Ġstanbul'u iĢgal" adlı büyük mitingler düzenlemiĢ. 22/8/1919 Erzurum.FENER RUM PATRĠKHANESĠNE devlet söz geçiremiyordu. kendisinde "temsil" yetkisi görerek hareket etmeye baĢlamıĢtı. Yerel seçimler üzerine ağırlığını koyuyor.. Patrikhane'nin tüm etkinliklerini yakından izletiyor. Daha da ileri giderek. Temmuz ayına gelindiğinde ise. Rum kiliselerinin hepsine de Yunan bayrakları asılmıĢtı. "Ġstanbul'un Yunanistan'a bırakılmasını" istemiĢti!. Mustafa Kemal. evlerinde sakladıkları 50 bin civarındaki Yunan bayrağını hemen evlerine asmıĢtı. 14 Aralıkla savaĢı kazanan itilaf Devletlerinin bir filosu Ġzmir limanına girince coĢan Rumlar. Patrikhane. Paris'teki Patrikhane heyetine destek vermiĢti. Ģeklen bir ceset duruyordu. Patrikhane tarafından da tersleniyordu!. Türkiye'deki Rum okullarında Türkçe'yi yasaklıyor ve bunu resmi bir açıklama ile bildiriyordu!. kimseye sözünü geçiremiyor. Yayınladığı bir genelge ile millî direniĢin birimlerine de bu durumu Ģöyle bildirdi: "Çok gizli tutulacaktır. Ġzmir'de iĢgal.. Ortada devlet kalmamıĢ. Olmayan devlet. "geliyorum" diyordu. Her türlü hazırlıklar artık açıktan açığa yapılıyordu. örneğin.. 16 Mart'ta (1919) ise. katılmama kararı alabiliyordu. RUM OKULLARINDA ÇETE EĞĠTĠMĠ VERĠLĠYOR. . Ġzmir'i takip eden Ġstanbul'da da durum farklı değildi.. Fakat Ģimdi muzaffer Ġtilaf Orduları ile Yunanlılar bu eski dünyayı yıkıyorlar" biçiminde demeçler verilmeye baĢlandı. faaliyetlerini yurt dıĢına da taĢırmıĢ. Sen Sinod Meclisi. Paris BarıĢ Konferansı'na bir heyet göndererek. Patrikhane'den "Kuduran Türkler.. Patrikhane'nin kapısının üzerine "Çift Kartallı Bizans Bayrağı" asıldı.. Mütarekenin imzalandığı 1918 sonlarında. ilk darbelerini hep Patrikhane'ye indirdiler.

2000'LERĠN BAġLARI. Rumlar'ın ve Yunan Hükümeti'nin para yardımıyla. çete örgütü kurmak. Görevi.. Ermeni Patriği Zaven Efendi de. cephane dağıtım yerleridir. tümüyle Mavri Mira Kurulu'nca yönetilmektedir. askerî ambarlar gibi kullanılmaktadır. Sen Fatih (Eyüp) Kaymakamlığı'na bağlısın" diyordu. ayaklanma düzenlen hazırlamaktır. mitingler ve propaganda yapmaktır. ElveriĢli durumda. Ġstanbul Rum Patrikhanesi'nde Mavri Mira adında bir kurul kurulmuĢtur.e. Yirmi yaĢını aĢkın gençler de bunun içindedir. Gelenek sürüyordu.g. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri "Hayır ekümenik değilsin... dünyadaki tüm Ortodoksların temsilcisi) olduğunu iddia ediyor.. Ermeni hazırlığı da.Ġzci örgütleri. Patrikha113 Belge 1. "ekümenik" (Türkiye'den bağımsız. cephane ve askerî malzemeyi Osmanlı ülkesine sokmaktır. Böylece ilaç ve sağlık gereçleri adı altında. s.416. tam Ģimdi sırası iken ne yazık ki bıraktığımız.. a. silah ve cephane deposu halini almıĢtır. ibadet yerinden daha çok.Pek güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre. resmi göçmenler komisyonu da Mavri Mira Kurulu'na bağlıdır. tümüyle Rum hazırlığı gibidir. görünüĢte göçmenlere bakmak gibi insancıl bir perde altında. Mavri Mira Kurulu'nca satın alınmıĢtır. Osmanlı illerinin sınırlan içinde çeteler kurup yönetmek. Dahası. Mustafa Kemal" 106[113] YIL. . Rum okullarının -daha önce bizim de kurup.. silah. Görevi. Yunan Kızılhaç'ı da bu Mavri Mira Kurulu'na bağlıdır. Nutuk (Söylev). (. pek büyük bir varlığa sahiptir. üstelik kiliseler. Ġstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi. (. Ġstanbul Patrikhanesi ve Yunan Konsolosluğu. Anadolu'da Samsun ve Trabzon.) Ġzciler yalnız çocuklar değildir. bir Yunan yelkenlisi cephane ve silahlarla yüklü olarak. bu yerlerde istasyon olarak bulundurulacaktır..) Kurul doğrudan doğruya Venizelos'tan emir alıyor.

. uluslararası toplantılar düzenliyor. Ecevit'in daveti üzerine ben de bu Kurul'un toplantılarına katılıyordum. s. Patrik devlet baĢkanı gibi geziler yapıyor. "Anka Ajansı: Bant Elimizde". Ġstanbul'da dünya patriklerini topluyor ve dini mahkemelerde yargılıyordu. "Hıristiyan Rektör". 28 Eylül 2006. 28 Eylül 2006. 28 Eylül 2006. s. Vakit Gazetesi. Ziyaretle çok Ģeyi hallediyorlar. bu sözünü "matbaanın ülkemize geç giriĢine" bağlıyordu: 114 Rahmetli BaĢbakanlardan Bülent Ecevit'in kurduğu ve onun baĢkanlığında toplanan "Ulusal Uzmanlar Kurulu"nun 16 Nisan 2006. Ġlber (2006)107[114] Ortaylı Ülkemizin birliğinin unsurlarından olan dinimize içeriden de saldırılar oluyordu. 8. Mustafa Kemal'in Hıristiyan iĢgalcileri Ġzmir'den denize döktüğü tarih olan 9 Eylül'ü kendisine ad olarak alan Üniversitenin Rektörü Prof.6.-HC 115 Vatan Gazetesi.22. Demir. Yeniçağ Gazetesi. "Papazın en önemli görevi ziyarettir. Zaman Gazetesi. 9 Eylül Üniversitesi'nin "Hıristiyan olduğunu açıklayan" 108[115] Rektörü. Emin Alıcı. Murat. Dr. Yeni ġafak Gazetesi.1. . Kıbrıs'ta da öyle yapmadılar mı?" Prof. "Ekümenik Patriğin himayesinde" diye davetiye gönderiyordu!. Dr. "KeĢke Anadolu Müslüman olmasaydı!" diyebildi.. s. Dr. s. Amerika BirleĢik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçiliği bile davet verirken. uyarılara rağmen bildiği gibi yapıyordu. Hasan. 28 Eylül 2006. Yunan Hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla yurt dıĢı geziler yapıyor.ne. 18. 15. derler. 28 Eylül 2006. Sen Sinod Meclisi seçimlerini. Yılmaz. Pazar günkü toplantısı. "Normal Bir Adam Bunları Söylemez".

Lozan'a göre Patrikhane yalnızca Ġstanbul ve Türkiye'de yaĢayan Ortodoksların temsilcisi idi. Bu ziyaret sırasında Patrikhane Türk gazetecilere "Ekümenik Patriklik kimlik kartı" dağıttı!. Aslında bir yıl önce yapmayı planladığı ve "zoraki davet" niteliği kazanan bu ziyarette. Güngör.) KeĢke o zaman Anadolu Müslüman olmasaydı. "Hıristiyan Birliği'ni kurmak" için 28 Kasım 2006da Türkiye'ye geldi. Olayın baĢından sonuna kadar açıkça Lozan AnlaĢması çiğnenmiĢti!. s. dünyadaki tüm katoliklerin ruhani lideri Vatikan Devlet BaĢkanı 16. "Siyasal Hıristiyanlığın" temsilcisi. hiç bozulmasın!" isteğini dile getirmiĢti... Andreas Yortusu) katıldı. Bunların tümünün tersi yapıldı ve AKP Hükümeti AB uğruna olsa gerek. Türkiye'den bağımsız bir yapısı yoktu. Benedict. 2002'de. Ġtalya BaĢbakanı Berlusconi'ye "AB ile Katolik nikâhı olsun ki. ekümenik.3. Vatikan'ın da merkezinin olduğu Roma'ya gittiğinde. hiçbirini engellemedi. Türk makamlarına bağlı idi." Bu tartıĢmalardan tam bir ay sonra bir papaz Türkiye'ye önemli bir ziyaret yaptı.. Fener Rum Patriğine "ekümeniklik desteği" verdi."Yasaklar nedeniyle Müslüman halk matbaayı kullanamıyor. Fakat bu sürede Anadolu'da matbaayı kullanan birileri var. Gelen kiĢi. Bunu engellemesi beklenen BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bizim birliğimizi bozmaya yönelik saldırılar olurken.. (. Vatan Gazetesi... "devlet baĢkanı" gibi kendi baĢına diplomatik davette bulunamaz idi. Benedict takma adlı Papa Ratzinger idi. Papa 16. Patrikhane'nin Efes'teki Aziz Andreas ayinine (St. "Siyasetin Cilvesi" ("Anket ve Lider' baĢlıklı makalenin altbaĢlığı).109[116] 116 Mengi. . 23 Kasım 2006.

g. ĢaĢkınlık ve gaflet içindeydi. akl ı. kurtuluĢ umudunu ona bağlamıĢtı!. anlay ıĢı ve yurtseverl iği olan kimselerden i stenebilir miydi?. s. Ġzmir'deki bir Rum gösterisinde etrafa rasgele ateĢ eden Rumlar. ama halk tarafından yakalanmasına rağmen.138.. katili aramaya cesaret edememiĢti. bilgisizcesine ve mi skincesine davran ıĢlarına seyirci kalmak. örneğin. O kadar çaresizdi ki. a. Mustafa Kemal (1919)110[117] BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI ASILI YOR! . duygusuz ve anlay ıĢsız kimselerden kurulmu Ģ. Yunan ordusu katil Yunan askerlerini karakoldan almıĢlardı. gazetelere de yansıdığı halde. Ġstanbul'da da. katilleri yakalanamıyor. Franko adlı bir Hıristiyan'ı DıĢiĢleri Bakanı yaparak. sarhoĢ iki Yunan askeri Türk kadınlarına tacizde bulunurken kendisine engel olmaya çalıĢan polis Hüsnü Efendiyi vurup öldürmüĢ. TÜRK POLĠSLER öldürülüyor.. yapısında bilinçsizlik ve hay ınlık bulunan bir Hükümetin bö ncesine. Türk makamları.. son 40 yıl içindeki ikinci Hıristi117 Nutuk (Söylev)..e."Ulusun 'Kahro lsun i Ģgali ' diye y ükselen yak ınma çığlığını boğmaya çalıĢan. Sadrazam Tevfik PaĢa. Bu. yakalanabilenler ise Avrupalıların baskısıyla salıveriliyordu!. iktidardaki acemiliğini henüz atamamıĢ. polis Hamza Efendiyi vurmuĢlar. .

. Fransız ve Ġtalyan askerleri. ĠSTANBUL UFUKLARINI kara bulutlar küme küme sarmıĢtı. Ġdam sehpasına çıkarılıp. s. Vakit ikindiyi biraz geçmiĢ. binlerce Türk'e bağırarak: "Sevgili vatandaĢlarım! Ben bir Türk memuruyum. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. felâketin ayak sesleri çoktan duyulmuĢ.g. üzerinde beyaz idam gömleği ile 35 yaĢlarında Kemal Bey göründü. Çocuklarımı asil Türk milletine emanet ediyorum.e. Eğer adalet buysa.) Beni ecnebilere yaranmak için asıyorlar. Dîni töreni Kadıköy-Mecidiyeköy ve Üsküdar Dergâh ġeyhi Müpip Efendi yönetiyordu. Meydandakiler arasında Tıbbiyeli öğrenciler de bulunuyordu.. Nurten. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin!" "Amin!" Halkın "âmin" sesleri arasında bir ihanet sesi duyuldu: 118 Arslan. elleri arkasından bağlı. .. boynuna yağlı ilmek geçirildi. ancak kulak tıkanmıĢtı.. devam etti: "Vatan uğrunda cephede ölen bir Mehmetçik gibi Ģehit gidiyorum. (. Aldığım emri yerine getirdim. Biraz sonra silahlı bir manganın arasında. Tarih 10 Nisan'ı (1919) gösteriyordu. sömürgeleĢtirilmesine neden olurken. hâkim yerlerde makineli tüfekler vardı. onbinlerce insan Savunma Bakanlığı'nın önündeki Beyazıt Meydanı'nda toplanmıĢtı. Meydanın ortasındaki çınar ağacının altında üç ayaklı idam sehpası kurbanını bekliyordu. a. Bu olaylar. Kemal Bey'e son sözleri sorulunca. ülkenin Batılılar tarafından istilâ edilip. kahrolsun böyle adalet!" dedi. Beyazıt Meydanı'nı dolduranlarda topluca cevap verdiler: "Kahrolsun böyle adalet!" "Kahrolsun gâvurlar!" "Kahrolsun hükümet!" Mazgal deliklerinden (küçük pencerelerden) kendisini izleyen Bekir Ağa Hapishanesi'ndekiler ve halk gözyaĢı dökerken Kemal Bey. 111[118] Sehpanın çevresinde Ġngiliz.yan bakandı. 438..

Ġdam sehpasındaki görevli çingeneler. hıçkırırken cevap verdi: "Evlâdımdır!.. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey. Bilmiyorlar ki. ekmek bohçasını fırlatıp."Söyletmeyin bu alçak herifi!. Odesalılar Ġngilizler'i . Kemal Bey sallanırken.Hemen asın bu köpeği. Mezarı baĢına kadar gittiler. vatanını savunduğu için iĢgalciler ve yerli iĢbirlikçileri tarafından idam edilmiĢti. Sehpada sallanan genç adamı görünce sesi meydanı çınlattı: "Kemaaaaal!" YaĢlı gözler. Müslümanlar dinleyin!.... Adamcağız. ihtiyar adamın üzerinde toplandı.. Ne duruyorsunuz it oğlu itler!" Ġngiliz iĢbirlikçisi Sait Molla’nın sesiydi bu.. elindeki sefer tasını. önünü kesmek isteyen askerleri tepeleye tepeleye sehpaya ulaĢtı ve Kemal'in soğumamıĢ ayaklarına sarıldı... elinde sefer tası yaĢlı bir adam kalabalığı yara yara öne geçmiĢti. Daha sonra Tıbbiyeli öğrenciler Kaymakamı yalnız bırakmadı. Elindeki çiçeği mezara bırakan gençlerden biri Ģu konuĢmayı yaptı: "Dinle ey Türk Milleti!. Ģehitlik mertebesine ulaĢmak isteyen binlerce Kemal sırada bekliyor. Kemal Bey'in altındaki sandalyeye tekmeyi vurdular!. GüneĢ." Bu sırada Ġngiliz. Fransız ve Ġtalyan askerleri meydandaki kalabalığı dipçiklerle dağıtmaya baĢlamıĢtı. ne bekliyoruz? Felâketimizi hazırlayan Ġngilizler'i vatandan atmak borcumuzdur. Ġdam mangasının kumandanı çekinerek sordu: "Kimsiniz efendi?" YaĢlı adam. utancından Ġstanbul'un semalarını terk etmek için acele ederken Kemal Bey darağacında kuru bir yaprak gibi sallanıyordu!. hüngür hüngür ağlamaya baĢladı. Onları yok etmeden bize hürriyet yok.. Kemal'i Ģehit ettiler..

) Bu nasıl kafadır? Milli amaçlar bu muydu?"113[120] "ANADOLU BĠR KALE... ĠĢte bu düĢüncelerle ben Doğu'ya gitmek için aylarca uğraĢtım. veda konuĢmasında Kâzım Karabekir Ģöyle dedi: "Silahımız.. biz de onun kumandanlarıyız.252.439-441 (Bu alıntıdaki edebî anlatım yazara aittir.e. dedikçe..e. biz de ona benziyoruz.g..243.112[119] HAYVANCA BĠR DÜġÜNCE. a. 2006. Nurten.. "süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları.1. Hasan izzettin. Gelen kiĢi. .-HC) 120 Nutuk (Kemal Atatürk).. "Kahrolsun iĢgal" diyemeyen hükümet. Bordo-Siyah Yayınlan. s. Böyle yanlıĢ ve hayvanca bir düĢünce. C. 136.. Anadolu bir kale. Ġstanbul. Henüz namusumuzu yitirmiĢ sayılamayız. Mustafa Kemal'e göre. s. Hazırlayan: Kemal Bek. a. Son fiĢeğini atmadan teslim olan bir kale kumandanı nasıl vatan haini sayılırsa. KarĢılıklı durum değerlendirmesi yaptılar. ülkenin daha fazla iĢgaline mi sebep olunacaktı? iĢgal ve saldırı karĢısında.Kolordu'ya komutan atanan General Kâzım Karabekir idi. konuk sayan ve yumuĢak davranan" bakanlara sahipti!: "Kahrolsun iĢgal." 114[121] 119 Arslan. Biz Odesalılar kadar yok muyuz? Haydi biz de onları Ġstanbul'dan kovalım! Allah'ın yardımıyla." Mustafa Kemal Samsun'a hareket etmeden önce. 121 Dinamo...g. Ġngilizler'in Doğu'dan ordu kumandanı ġevki PaĢa'nın kaldırılmasını istemeleri bu fırsatı verdi. daha sonraki hükümetler de iĢgali çirkin görmeyen bir politika izliyordu. yakında Ġngilizler'in kafalarını ezeceğiz!. s. Ümitsiz duruma karĢın.. 11 Nisan'da evine bir ziyaretçi geldi.g. yok oluĢ uçurumuna kadar tekmelenmiĢ bir devleti kurtarabilecek siyâsete temel olabilir miydi?(. cephanemiz bitmiĢ değildir.e.. s.Odesa'dan attılar. Bu olayı seyreden hükümet gibi. milletin sessizliğini koruyup iĢgalden etkilenmemiĢ görünmesi mi akla ve siyâsete uygundu?. Nutuk (Söylev). a. Çünkü. Erzurum'daki 15.

s... Ben. Yıl:30-1. Ne elimden gelirse onu yapacağım. Kasım 2006. Akio. Bu heyecanla yediği yemekten zevk almıyor. s. "Atatürk'ün HemĢiresi Makbule Atadan Anlatıyor". Bana hakkını helâl et!. 10 Kasım 1947. ĠĢler fenaya dönerse. Akaretler'deki evinde annesine vedaya gitti."115[122] Bu sözler annesi ve kız kardeĢi için "beklenmedik bir darbe" idi. 10 Kasım 1947. Sayı: 10803-61. VakitYeni Gazete.62. kurtarmaya çalıĢacağım. Muvaffak olamazsam zaten sizi öldürürler. Bir kere daha söylüyorum. annesini üzmemeyi düĢünüyordu. Bahadır. s. Truva Yayınları. Birdenbire söze baĢladı: "Anne. Buraların hâli malûm değil. kıymetli eĢyalarınızı satarsınız. o zaman elbet. buralar da öyle olabilir. Sen de bunları iyi dinle MakbuĢ (=Makbule). Gerisini kız kardeĢi Makbule (Atadan) anlatıyor: "Onun sözlerini anne kız bir bardak zehir gibi yutmuĢtuk. Tasvir Gazetesi. paranız biterse halılarınızı.Mustafa Kemal. Bütün paranızı sarfedersiniz. Fakat bu iĢte tehlike çoktur.an: Akay. kendi yakın arkadaĢlarıyla verdiği kararlarla bunlar arasında tam bir ideal yakınlık buluyordu.5. Ġstanbul. Bahadır. 122 Dülger. MUSTAFA KEMAL: "MUVAFFAK OLAMAZ SAM ÖL MÜġ OL URUM" DOKUZUNCU ORDU MüfettiĢliği'ne atanmayı baĢaran Mustafa Kemal PaĢa. Sayı: 816. Sevgili annesinin elini öptü. Benim Sofram Bu. ben de ölmüĢ olurum.2. ben yarın Anadolu'ya gidiyorum. Ertesi gün Samsun'a hareket edeceğini annesine nasıl söyleyecekti?. kız kardeĢi Makbule'nin hatırını sordu ve yer sofrasına bağdaĢ kurup oturdu. sakın buradan ayrılmayın. Kâzım Karabekir'i dikkatle dinliyor. Selanik nasıl elden gittiyse. Ne olursa olsun yola çıkmaya kalkmayacaksınız. Oğuz. ve Dülger. . gidip gelmemek vardır. "Bayan Makbule Atatürk'ün Hayatını Anlatıyor". Hesapta ölmek.

Zavallı anacağıma nefes aldırmak için pencereleri açtık. Bu Ģiddetli kriz. SAMSUN'A GĠDERKEN BANDI RMA VAPURU ARANAN MUSTAFA KEMAL: "BĠZ. muvaffak olmam ihtimali de kuvvetlidir. 123 124 Akay. tekrar anneciğinin elini öptü ve Ġngilizlerin kontrolündeki Galata rıhtımına geldi. Kimi kaynaklara göre toplam 23 kiĢi.62.Anne merak etme.-HC ...Benim boğazım kurumuĢ. Oğuz. kendisini bekleyen Bandırma Vapuru'na binerek kıyıdan açıkta beklemeye baĢladı.e. Annem çok sevdiği Mustafa'sının bu sözlerinden derin bir teessüre (=üzüntüye) düĢmüĢ ve hemen Ģiddetli bir kalp krizi ile sarsılmaya baĢlamıĢtı. Ben size en kötü ihtimali anlattım. s.. diye teselli etmeye çalıĢıyordu. Sabaha kadar onunla uğraĢtık.116[123] Sabahleyin. bu kadar üzülme. ĠDEALĠ VE ĠMANI GÖTÜRÜYORUZ" PaĢaya eĢlik edecek 18 kiĢilik117[124] "müfettiĢlik kadrosu" rıhtımdan sandallarla hareket ederek açıkta bekleyen vapura çıktı.. Doktor Rasim Ferit (Talay) vaktinde yetiĢmemiĢ olsaydı. Tekrar buraya dönerim. uzun bir töreni aratmamıĢtı.. Bandırma Vapuru Kız kulesi önüne geldiğinde Ġngilizler tarafından durduruldu ve bir binbaĢı eĢliğindeki iĢgalciler tarafından tepeden tırnağa arandı. annesinin doktor denetiminde kendisine geldiğini gören Mustafa Kemal. Ģafak sökerken biraz rahatlar gibi oldu ve o zaman da ayrılık vakti geldi. ciğerlerim sanki birbirine kenetlenmiĢti.. Rıhtımda hiçbir tören yapılmaması planlanmıĢtı. kucağımızda onu sofaya çıkardık. Sizi yanıma aldırırım. Üzülme. bize her Ģeyi unutturdu. o akĢam annem ölebilirdi. a. öyle de oldu. Atatürk heyecan içinde söylediği sözlerin tesirini izale etmek (=gidermek) istermiĢ gibi annemi: .g. Ġtilaf Devletleri'nin emirlerine göre hareket eden Ġngiliz BinbaĢının kontrolleri.

"Bir kararsızlık da olabilir" diye düĢündü. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Biz. Dr.g. geminin kaptanına tehlikeleri anlattı ve emir verdi: "DüĢman devletlerinin herhangi bir aracının zararlı giriĢi125 126 Bayar. s. 12.. ne cephane götürüyoruz.Daha önce de. Atatürk ve Devrimler) (19 Mayıs 1919-10 Kasım 1938).118[125] Vapur. silâh kuvvetine dayanırlar. Ġstanbul. Kaptan (Ġsmail Hakkı Durusu) demir aldırmaya baĢladı.e. 120[127] Bandırma Vapuru’ndaki genç subaylardan Kurmay BinbaĢı Hüsrev’e. Bildikleri Ģey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. KurtuluĢ SavaĢı ile Ġlgili Ġngiliz Belgeleri.. Kasım 2002. Celâl. a. gemi hareket etti. “Ne kadar ahmaklık! Esliha (=silahlar) ile mühimmat (=cephâne) arıyorlar. Utkan.. Hüsrev Gerede'nin Anıları (KurtuluĢ SavaĢı. Literatür Yayınları. biz ideali ve imanı götürüyoruz!. Anadolu'ya ne silâh.e. a. 95. bütün bunlara gerek yoktu. Prof.. çeliğe.95. . Ġkinci Basım. s. kafa götürdüğümüzü bilmiyorlar mı? dedi. a. Subaylar ve askerler dıĢarı çıktılar. 128. Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1971 S:118 128 Önal. Biz ise. Sami.. 122[129] Millî direniĢin lideri. "Acaba bunlarla Ģehirdekiler arasında bir haberleĢme mi vardı? Maksat kendisini tutuklamak ise. Gotthard. gemisinin Karadeniz'de batırılacağı istihbaratını alan Mustafa Kemal kuĢkuya kapıldı. Cilt 8. (Gerede) göre ise Mustafa Kemal." Sıkılıyordu. kafamızla imanımızı götürürüz" sözü çekici olduğu kadar.e. 119[126] Bir baĢka deyiĢle. Kocatürk. Mustafa Kemal kaptan yerinde idi.. s.g. Kaptana hızlanmasını söyledi. 27 yıllık kaptan "Ne aksi. düĢman zırhlıları arasında ilerlemeye baĢlayınca Mustafa Kemal güvertede arkadaĢlarına döndü ve "Bunlar iĢte böyle yalnız demire. 129 Bayar.. Cilt 8. inandırıcıydı da.. “Budala herifler bizim silah-cephane değil. Celâl. dedi. Çeviri: Cemal Köprülü.g. s. Mustafa Kemal'in söylediği. 121[128] Mustafa Kemal ve arkadaĢlarını Samsun'a götürecek Bandırma'yı Karadeniz'de Ģiddetli bir fırtına bekliyordu. 127 Jaeschke. Pusulamız da biraz bozuk" diyordu. bu denizi pek iyi tanımam.

Beyaz Saray'da Milli Güvenlik Konseyi BaĢkan Yardımcısı Dr. "iletiĢim kopukluğu" biçiminde açıklayarak sîneye çekti!. Bandırma gemisi karaya oturtulacak ve Mustafa Kemal ile arkadaĢları Anadolu'ya çıkacaktı. DEVL ET BAKANI DAN ĠMARKA'DA ARANI YOR 2006 YILI KASIM AYI. atlarının yanına gizlenmiĢti.. 132 Bayar.96... s.mine uğramamak için sahile yakın bir rota tutunuz! Eğer kesin tehlike görürseniz gemiyi karaya. Cilt 8.e.g. s. 131 Mustafa Kemal'in sözleri.e. Gemide rütbe iĢaretlerini çıkarmıĢ.Jack D. Üstü aranmak istenen Babacan. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. 133 Cevizoğlu. Hulki. Dr.. Cilt 8.. 35-40 dakika minibüste mahsur kaldıktan sonra. Ģeref salonundan değil. Crouch ile görüĢmeye girerken üstü aranmak istendi. s. bu durumu "kınamak" yerine.126[133] 130 Kocatürk.e. a.. Anadolu toprağına ayak bastılar mı. "Aile Ġçi (Siyâsi) ġiddet. Aktaran: Bayar. en yakın sahile oturtunuz!"123[130] Ufukta düĢman gemisi "görüldüğü zaman. Atlarını yükleme bahanesiyle Bandırma'ya girmiĢti.g. "AB BaĢmüzakerecisi" (GörüĢmecisi) Devlet Bakanı Ali Babacan da birkaç gün önce AB üyesi Danimarka'da havaalanında aynı davranıĢla karĢılaĢtı.95. Yeniçağ Gazetesi. artık ebedî esenliğe kavuĢmuĢ olacaklardı. ABD Genelkurmay BaĢkan Yardımcısının resmi davetlisi olarak bu ülkeye giden Genelkurmay 2. a.Kolordu Komutanı Albay Refet (General Refet Bele) de vardı.128. tepki gösterip geri dönme cesaretini göstermedi. Dahası. BaĢkanı Orgeneral Ergin Saygun.125[132] GENEL KURMAY 2. Celâl. a. Ġstanbul'dan çıkıĢ vizesi yoktu. Utkan. Gemi Boğaz'dan çıkıncaya kadar bu durumda kalacaktı. 2. BA ġKANI ABD'DE. arka kapıdan (kimileri depo kapısı diyor) geçmek zorunda kaldı. 124[131] Gemide 3. Celâl. Prof. BaĢkan Orgeneral Saygun tepkisini göstererek. 21 Kasım .g. Kafileye son dakikada katılmıĢtı. içeri girmedi ve oteline döndü..

17 Mayıs 1919'da silahlı direniĢ baĢlatma kararı aldı. Komutanlar iradesizdi. Mütarekeden sonra neredeyse iskelet haline gelmiĢ olan 56. Depodaki 120 civarındaki tüfeğe ve cephaneye el koydu. Bu.DÜġMANA VE RUHL ARI SATILMIġ YERLĠ ĠġBĠRLĠK ÇĠLERE KAR ġI.. Ġzmir'in Urla yarımadasında Türk köylerine saldırı.Tümene bağlı 173. ulusalcılara hakaret yağdırırken sömürgeci(emperyalist) iĢgalcilere nasıl 2006. Alayın silah deposunu bastı. Emir bekleyen ve askeri liderlikte muhatap bulamayan birlikler ba ĢıboĢ kalmıĢtı. Ģöyle yazıyordu: "Protestocuların 'Ġzmir'in Yunanistan'a ilhakından' söz etmeleri. s. Askeri birlikler komutansız kalmıĢtı. Koskoca Alayın mevcudunu. KarĢımızda Yunanistan'ı bile görmüyoruz. yağma ve yakma olayları baĢlayınca. böyle telgraf çekmeleri yanlıĢtır. direniĢ gösteren "ulusalcılara" kızıyor.. Sadece Ġtilaf Devletleri mevcuttur. Bunlara karĢı Hükümet zaten gereken giriĢimlerde bulunmaktadır.. Urla halkı silahlanmak için.. satılmıĢlığın ifadesi olarak "mütareke basını" biçiminde anılacak olan gazetelerden Alemdar Gazetesi. SĠLAHLI DĠ RENĠ ġ BAġLIYOR. Hükümetten ve ordu komutanlarından direniĢ emri almayan morali bozulmuĢ bazı askerler ise. BASINI. sadece 18 silahlı er oluĢturuyordu! Teslim olmamaya niyetli ve kimseden çare gelmediğini gören Urla halkı. Alay direnmeye çalıĢtı. YÜZLERCE yerli Rum bir araya gelerek "yağma çeteleri" kurmaya baĢlamıĢtı." Sözde Ġslâm’ı Yükseltme(Teâli) Cemiyeti ise. top taĢıyan hayvanları binek hayvanı olarak kullanarak memleketlerine doğru çekilmeye baĢladı. ÜLKESĠ NE KÜFREDĠ- YILLAR SONRA. 1. . Ülkeyi halkın azmi ve iradesi kurtaracaktı!. MÜTAREKE YOR! . ilk milis gücün oluĢumu anlamına geliyordu.

halk rahat edecek. Cemal.(. ne utanmazlıkla Kuvâ-yi Milliye unvanını veriyorsunuz? Milleti öldürerek.) Ey yalancı ve azılı eĢkıyalar! (. Enver. Mustafa Kemal gibi beĢ on eĢkıyanın bedenini ortadan kaldırmak için gereken küçük özveriyi göze aldıramayarak ülkeyi ve kendilerini ebedî tehlikeden kurtarmak ve esenliğe çıkarmak yolunu kavrayamadı ve hâlâ da kavrayamıyor! (......sevgiyle(!) yaklaĢtığını da ortaya koyuyordu: "Ey Anadolu'nun masum ve mazlum ahâlisi! (.. Kendinize ne hakla. ne yüzle. zavallı askerlerimizi ve halkımızı b oĢu boĢuna kırdırmak yöntemini izliyorlar. mezhep ve meĢrebi belirsiz çeĢitli türedilerden oluĢan bu cemiyet... sonra da bir taraftan kaçıyor ve bir taraftan 'ġöyle direndik. zavallı saf ve gafil halk ve askerden topladıkları kuvvetleri dü Ģmanla savaĢtırarak.. soyu... Çaresiz millet! Bu yankesicilerin hilelerini hâlâ tümüyle anlayamamıĢtır. Memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evlâdını telef ediyor da Talât. artık yetiĢir. hükümet halka zulmetmeyecek.) . üzerimize Yunanlılar'ı musallat ettiler... yakamızı bırakın: Cenâb-ı Hakk'ın gazap ve laneti sizin üzerinize olsun! (.) Kuvâ-yi Milliye eĢkıyası Ġstanbul'u da elimizden çıkarmak . Selanik dönmeleriyle(Sabetayist demek istiyor!. meĢrutiyet ve hürriyet getireceğiz. bu defa da Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvâ-yi Milliye maskaraları.. -HC) aslı.. mahvederek milletin hakkını savunacaksınız. Yunanlılar'a fazla kayıp verdirmek bile bundan sonra bizim için hayırlı ve yararlı bir Ģey olamaz. Yunan askerlerinin önünden korkakça kaçarken.) Ġngilizler'! kızdırdınız. devletlerin yanında değerimiz bilinecek' diye bizi aldattı... SavaĢta yenildikten sonra uslu oturmak ve yenilginin sonucuna katlanarak sabırla telâfi etmekten baĢka çare var mıdır? Yunanlılarla savaĢa tutuĢuyor.) Oniki sene evvel 'Ġttihâd ve Terakkî' adıyla ülkemizde bir bid'at çıktı. istibdadı (baskıyı) kaldıracağız.(.) Yağmacılar. öyle mi? Utanmaz hâinler... böyle kayıp verdik' gibi yalanlarla halkı kandırmaya çalıĢıyorsunuz! DüĢünmüyorsunuz ki.

Arnavut'u Türk'ten. ll. 1986. a. Bu gazetede. necisin? Çiftin. kadınları dul. (-) ġimdiye kadar Türk olmadıkları halde Türk Milleti’nin baĢına geçerek. eski zamanlarda padiĢahlarımız birer birer tepelediler ve milletin gayretine güvenerek milleti kurtardılar. hamiyetten.ve ülkeye son hizmet biçiminde son ihanetlerini de yapmak için çalıĢıyorlar. Kuvayi Milliye iyice ortaya çıkıp. peygamber postunda oturan ulu padiĢahlarının taç ve tahtı etrafında güçlü olarak toplanmıĢ ve kendilerini esenliğe çıkarmıĢtır. Kürt'ü Türk'ten ve arada kalan Çerkez'i bu defa Türk'ten ayırmaya çalıĢan ve bugünkü durumun oluĢumuna neden olan Kuvayi Milliye adıyla çıkar sağlayan ve Moskof elindeki BolĢeviklik kafasını taĢıyanlar gibi yersiz yurtsuz serserileri..218-223. sözde "Türk Teali (Yükseltme) Cemiyet’inin "VatandaĢlara Bildiri" adı altında yayınladığı yazıda ağır hakaretler yer almaya devam ediyordu: "Millî TeĢkilâta aldanmayın iz. Aktaran: Güner ve KabataĢ. hakaretlere geniĢ yer ayırıyordu. çocukları öksüz. (Günümüz Türkçe'sine çeviri bana ait -HC) . Türk Milleti böyle korkunç kara çok kara günler görmüĢ geçirmiĢtir. Böyle günlerde..) Yine. (. Türkiye'de Siyasal Partiler. Türk Ġnkılâp Enstitüsü ArĢivi.387-392. Süslü ve yaldızlı sözlerle ortalığı velveleye veren. canını. öküzün. Ģeytan gibi kovulmuĢ ve seni de ülkeden kov134 Tunaya. kendilerini öz Türk gösteren ve Türk'ün malını.. dinden söz edene sor.. mütareke basınının önde gelenlerinden Peyâm-ı Sabah Gazetesi de. çubuğun. evleri yoksul bırakan. ırzını yok eden. milliyetten. Tarık Zafer. Ġstanbul. Clt.) Ey Türk ve Müslüman kardaĢ! Seni aldatmak isteyene. tanındıktan sonra bile. bunu kendisine iĢ ve güç edinerek çeĢitli ad ve unvanlar takınarak ortaya çıkan ve her gün Türkleri aldatan hainlere aklanmayınız. s." 127[134] Bu sözlere karĢı söylenecek sözcük var mı günümüzde? (Sizler bulabiliyor musunuz?. ġu zamanlarda tarihten ibret alalım. s.g.e. tarlan var mı? Nerelisin? Hangi köydensin? Anlarsın ki bunlar.

iĢbirlikçilerle aynı paralelde. niçin sömürgeci-iĢgalcilerle iĢbirliği yapıyordu?. niçin "iĢgalciyi seviyor ve savunuyordu?. öldürtmeye ve en sonunda malını. "Hayalci Türk aydınları".durtmaya.e. herkesin hazır olması lâzımdır. Birkaç gün sonra yayınlanan (24 Mayıs 1919) The New York Times Gazetesi. Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları. s.g. Amerikalıların yeni bir sömürge135 Peyâm-ı Sabah. yersiz yurtsuz Türk olmayan yabancılardır." 128[135] "Aziz ve kutsal vatanımızı kurtarmak için bütün aydınların. "celladına aĢık olma sendromu" (Stockholm Sendromu) yaĢıyordu. Sene. "yılgınlık" kavramının da etken olduğunu açıklıyordu: "Ġzmir'in iĢgalini izleyen dönemde.. s. 31 Mart 1336/1920. 137 Ulagay. vurgulamalar bana ait.-HC) 136 önder. . Aktaran: Güner ve KabataĢ. s.264.310.e.49. paranı soymaya gelmiĢ. a. çeĢitli devlet mandaları arasında tercih yapmaya çalıĢırken. hilâfet ve saltanata bağlanmaktan ayrılma." 130[137] Yani bir anlamda sözde aydınlar. No: 482.... "para karĢılığı satılmıĢlık" kavramıyla açıklamak yeterli olmaz. (Metindeki kelimeler aynen alındı. a. Ankara. Yunanlılar'ın Batı Anadolu içlerine doğru ilerlemesi ve emperyalizmin güçlü görüntüsü karĢısında yılgınlığa kapılan Türk aydınları grubu. Mehmet. Bugün olduğu gibi." Mustafa Kemal (1919) 129[136] "Aydın" sınıfı içinde yer alan gazetecilerden bir çoğu. 7.(. Haziran 1998." Bu durumu yalnızca... Atatürk'ün Yurt Gezileri..g. o dönemde de "ülkesini sevmek ve savunmak" yerine. Osman.) Bilmeyerek Ģu toprağa ihanet etme..

) ." Milli mücadelede ilk örgütlenen il olan Denizli'de. Ulusalcıların önünü kesmeye çalıĢırken ikinci kıvılcım Denizli'de çaktı. Ankara." Mütareke basını.cilik düzeniyle Latin Amerika'yı ve Karayip Adaları'ndaki ülkeleri nasıl sömürdüklerini bilmiyorlardı..782 Türk." "MĠLLET ġEREFLE ÖL MEYĠ GÖZE AL DI! . 298. 13 Eylül 1861'de Denizli'nin Kayalık mahallesinde doğdu. dinini. Dünya SavaĢı'nda Amerika uğruna nice kanlı savaĢlara sahne olacağını elbette kestiremezlerdi.. s. 25 ġubat 2006'da Denizli'ye konferansa gittiğimde okulumu buldum. GözyaĢlarımızı bırakalım da aksın!. Mayıs 2006. gelecek için ciddi bir tehlike arz ediyor. "Ģerefle ölmeyi göze almıĢtı. Ġstanbul Hükümeti'ne protesto telgrafı gönderenlerin baĢında yer alan Denlzli’liler." ELĠNĠZDE SĠLAHINIZ OL MASA DAH Ġ.373 Rum'un esaretine terkedilmiĢtir. Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. vatanını sevenleri" müftülük binası 138 Erikan.C. Ahmet Hulusi ordusuz kalmıĢ milleti.. bağımsızlığını sağlamak için nice yıllar bekleyeceğini ve bu uğurda 2. 131[138] Ulusalcı Hâdisât Gazetesi ise. uzun yıllar sonra "Müftü Ahmet Hulusi ilköğretim Okulu" olarak değiĢtirilmiĢ. Ġzmir'in Yunanlılar tarafından iĢgali. Baskı. (H. Müftü Ahmet Hulusi Efendi132[139] "Müdafaa-i Hukuk" ve "Redd-i ilhak" Cemiyetini kurdu. 4. "Üçer taĢ alarak düĢman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz" sözleriyle "direniĢe" çağırıyordu. "Allah'ını. Küçüklüğümüzde aynı mahallede oturduk. Buranın benim yaĢamımda "tesadüfî" bir önemi var.383. ziyaret ettim ve "Müftü Ahmet Hulusi gerçeğini" ancak o zaman öğrenebildim. Bunu bilmeyince Filipinlilerin.239. 1964-65 öğretim yılında okuduğum "Kahramanlar Ġlkokulu"nun adı. Sokaklara tellallar çıkararak. ilkokul birinci sınıfa gittim. gerçekleri yaymakta direniyordu: "Bugün Ġstanbul’un bile iĢgal altında olduğu ortamda. Ġzmir'de 1. Komutan Atatürk. Celal. 139 Müftü Ahmet Hulusi Efendi.

. MeĢru olan.. Cihat. mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi. HemĢehrilerim!. Ümitsiz (meyus) olmayınız!.. üçer taĢ alarak düĢman üzerine atmak suretiyle. Müftünüz olarak cihad-ı mukaddes fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum. ĠĢgal edilen memleket halkının silaha sarılması farz-ı ayn'dır" diyen Müftü Ahmet Hulusi. sapan taĢları ile de düĢmanın karĢısına çıkacağız. kalanlar gazidir.önünde toplantıya çağırdı: "Muhterem Denizlililer!. öteki düĢmanlarımızın vasıtasıdır. Ġstiklal aĢkı. din ve devlete ihanettir!. Bu uğurda canını verenler Ģehit. Bu tecavüze karĢı hareketsiz kalmak." Mitingde halka. tüfeksiz. düĢman esareti altında olanlardır. Bugün sabahın erken saatlerinde Ġzmir. Vatana karĢı iĢlenecek suçların (irtikap edilecek cürümlerin) Allah ve tarih önünde affı imkansız günahtır. "iĢgali kabul etmeyeceğiz" sözleriyle direniĢ gösteriyordu: .. "Fetva veriyorum. Yunanlılar tarafından iĢgal edilmiĢtir.. Yunan'ın bir Türk beldesini eline geçirmesinin ne manaya geldiğini. mutlaka fiili mukabelede bulununuz!. tam manasıyla teĢekkül etmiĢ dînî fariza olarak karĢımızdadır. Sizlere vatanımızı düĢmana teslim etmenin çaresiz olduğunu söyleyenler. Ġzmir'de Ģu birkaç saat içinde iĢlenen cinayetler gösteriyor. KarĢımıza çıkarılan dünkü tebaamız Yunan'a biz mağlup olmadık.. Onlar. makbul ve muteber değildir. Korkmayınız!. Ġstanbul Hükümeti'ne çektiği telgrafta da. Silahımız olmayabilir. Bu livay-ı hamd'in altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız!. vatan sevgisi. Onlar irâde ve kararlarına sahip değildirler. Bu vaziyette olanların emri ve fetvası aklen ve Ģer'an caiz. münhasıran vatan müdafaası ve istiklal uğruna cihattır!. Bu. haysiyet Ģuurumuz ile kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. topsuz.

Erkekli kızlı gençler. hep "halkın galeyana geldiği". Yorgi Mihaîlidi adlı Rum matbaası Türk gazetesini günlerdir basmıyordu. Hocalarını da büyük mitinge katılmaya çağırıyorlardı. istifa eden Damat Ferit. Sinop'tan ve yurdun birçok köĢesinden gönderilen iĢgale direnme telgraflarında. Fatih Meydanında. Çünkü bu gazete." Ordu'dan."MeĢrutiyetin ilânından itibaren pek elîm ve kanlı feci olaylara uğradık. Bu arada. Damat Ferit'in ikinci baĢbakanlığında ĠçiĢleri Bakanı oluyordu. bu iĢgali katiyen kabul edemeyeceğimizi ve hükümetin emirlerine hazır bulunduğumuzu arz eyleriz. hayatın bir esirlik ve azap olacağı fikri ile Ģimdiden Ģerefle ölmeyi göze almıĢtır. ikinci Damat Ferit Hükümeti'nde yine Ali Kemal vardı. Vahidettin tarafından yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu sebeple." ĠZMĠR'ĠN ĠġGALĠNE KARġI yurdun birçok bölgesinde direniĢ baĢlarken. Fakat bunların hiçbiri. Üsküdar'da hazırlıklar sürerken. Darülfünun (Ġstanbul Üniversitesi) öğrencilerinden bir grup genç ise.. Bursa'da üç gün sürecek mitingler baĢlamıĢtı. istikbal Gazetesi'ni protesto ediyordu. "MEML EKET YANACAKSA. BARĠ ġANLI OLARAK YANSIN. . Ġzmir'de Ģenliklere devam eden Rumlar da. büyük bir miting düzenleyerek iĢgale tepki vermek için dersleri boykot ettiler. sevgili Ġzmir'imizin Yunan kuvvetleri tarafından iĢgali haberinden doğan üzüntüleri meydana getirememiĢtir. "direniĢ için kafi azimli olduğu" bildiriliyordu. cidden vicdanları yakan Ģu haber karĢısında irade ve ihtiyatını kaybetmiĢ ve yarın buraların Yunan çetelerine geniĢ bir sahne olacağını düĢünerek.. Karadeniz'i "Pontus Rum Cumhuriyeti" kurmak isteyen Trabzonlu Rumlar ve Trabzon Metropolithanesi'ne karĢı uyanık olmaya çağırıyordu. Bu yüzden. Ġstanbul hareketsiz kalıyordu. Ġstanbul gazetelerinin bir kısmı bu bildirileri yayınlarken. bu sessizliği bozmaya kararlıydı. SavaĢ yıllarında hiçbir Özveriden kaçınmayan millet. Ġlk hükümette Eğitim Bakanı olan gazeteci Ali Kemal.

iĢgali sana devrediyorum!" gibi. Urfa. bu bölgelerde iĢgal alanını geniĢleterek denetimi sağlamak istiyorlardı.Dr. Fransızlar'ı Anadolu içlerine sızmaya teĢvik etmekti.239. Ġngilizlerin amacı. Doç.e. bölgede karıĢıklık çıkarmaktı. Amaç. Aslında. Ġzmir'in iĢgali nedeniyle halk içinde direniĢ giriĢimleri olduğunu bahane ederek.. Çünkü.73. Ġzmir iĢgali. Bunu da yaptılar ve dünya kamuoyunun gözü önünde Urfa iĢgali tartıĢılırken. a. bu iĢgalle birlikte "düĢünce" alanından "eylem" alanına çıkmıĢtı.e. iĢgali gerektirecek bir 'mütareke hükmü ihlali' olmadığını" bildirdi.. bu iĢgali protesto etti. s. Yrd. Ġngilizler sonunda Urfa'yı iĢgal ettiler (24 Mart 1919). 134[141] Ġngilizler. Urfa'da aĢiretleri silahlandırmaya baĢlamıĢtı. Ġngilizler daha önce de (22 ġubat 1919) MaraĢ'ı iĢgal etmiĢlerdi. bölgedeki örgütlenmeyi organize ediyordu. herhangi bir noktanın iĢgalini Erzurum'un iĢgali gibi değerlendirmiĢlerdi. Yani. Yrd. 133[140] Bu bakımdan Güney ve Güneydoğu Türk halkı kurtuluĢ çareleri arıyor ve bunun için de silahlanıyordu. Erzurumlular "yurdu bir bütün" olarak gördüklerinden. Haluk. Süvari Komutanı BinbaĢı Hüseyin. Batı Anadolu'da iĢgalci Yunanlılar'a iĢkence ve soykırım izni vermeleri Erzurum'da da büyük tepkiye yol açtı. Fransızlar'ı sonuç alamayacakları bir alana sürerek Musul'u gözden kaçırmaya çalıĢıyorlardı. .Dr. Ġngilizlere boyun eğmeyecek aĢiretlere. "Mondros Mütarekesi'nde bu yörelerin iĢgalinin kararlaĢtırılmadığını. 15 Mayıs'ta Ġzmir'in iĢgali Anadolu'da âdeta bir bomba gibi patlamıĢtı. MaraĢ ve Antep'te de bu kez Ermeniler eliyle benzer yöntemi uyguluyordu.g.. silahlandırdıkları Cubur aĢiretini saldırtmakla tehdit ediyorlardı.. Doç.. Haluk.. s. 30 Ekim 1919'da Urfa’daki "iĢgali Fransızlar'a devrettiler!". Selvi. kendileri Musul- 140 141 Selvi.g. aynı sömürgeci Batı Adana. Ġtilâf Devletleri'nin Türkiye'yi paylaĢma planı gereğince. doğuda millî örgütün baĢlangıç noktası ve merkezi olarak kabul edilen Erzurum için de aynı etkiyi meydana getirdi. a.. Kuvayi Milliye Harekâtı.Ġngilizler ise. sömürgeciler Türkiye'yi "paslaĢarak" paylaĢıyordu!: "Artık sıra sende. Urfa'daki 1.. Bu çabaları gören Mustafa Kemal PaĢa. iĢgal kuvvetleri komutanına gönderdiği mektupta.

aynı gün MaraĢ'ta Müslüman hanımları taciz etmeye baĢladı. ulusal mücadeleyi hor gören ve uzak duran bugünkü bazı insanlara tokat gibiydi: "Türk bayrağının dalgalandığı yerde dans etmemeye ye142 135 Özgelik. MaraĢ Kalesinden Türk bayrağının indirilmesi “bir Ermeni kızının dans etme koĢulu" olarak yerine getirildi!. Prof.'u iĢgal ettiler!.. 30 Kasım 1919 Cuma günü. Dr. Mart 2005. Ermeni kızın verdiği yanıt. Sütçü imam. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Bu arada. Fransız ordusundaki Ermeni asker yere yıkıldı. Ankara 2003. Uzunoluk'ta devriye gezen Ġngiliz atlı askerleri. Daha önceden düzenlenen baloda Vali Andre. Doç. gelir gelmez elindeki tabancayı karĢısındaki Ermeni Lejyonerinin (askerinin) kafasına doğrulttu ve ateĢledi.. Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi. Osmaniye Valisi (guvernörü) Andre. Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan Müslüman hanımların çarĢaf ve peçelerini açarak. Ahmet.56. Millî Mücadele'de Güney Cephesi: Urfa (30 Ekim 1918-11 Temmuz 1920).. Ermenilerin ileri gelen zenginlerinden eski Meclis-i Mebusan üyelerinden Katolik Hırfakyan Agob'un evine misafir edildi. üniversite öğrencileri Taha ve Osman) yardıma koĢtu.. Kadınların bağırıĢları üzerine gençler (Tüfekçi Bayazıt Usta'nın oğlu Sait.136[143] Bir ay sonra. 143 Ali Sezai Bey'in "YayınlanmamıĢ Notları"ndan aktaran Eyicif. kutsal değerlerine dil uzatmaya baĢladılar. Cilt: XXI. Fransız askerlerini olay yerinden uzaklaĢtırdı. Atatürk Kültür. Hırlakyan'ın iki kız torunundan diri olan. Sayı:61. koĢarak Sütçü Ġmam geldi. Hosvep'in güzel kızı Helena'ya dans teklifinde bulundu. . "iĢgali devralan" Fransızlar. Bunlar Ermeni askerlerle uğraĢırken. MaraĢ Kalesi'nden Türk bayrağı indirilip yerine Fransız bayrağı çekildi. Dr. 135[142] ERMENĠ KIZI: "TÜRK BAYRAĞI NI ĠNDĠRĠRS ENĠZ. Ġsmail.46 ve 63.. s. DANS EDERĠ M! SÜTÇÜ Ġ MAM T ABANCAYI ATEġLĠ YO R. "MaraĢ Savunması". Belgelere göre.s.

Damat Feritler çürümüĢ iktidar koltuklarına yeniden otururken. Ahmet.g.58. Filozof Rıza Tevfik: "Adi nümayiĢlere (=gösterilere) meydan vermeyelim. ayaklandı ve kaleye yürüyerek Türk bayrağını yeniden kalenin burcuna dikti!.g. Bunun üzerine Fransız subay. yarından itibaren resmi dairelerden ve kaleden Türk bayrağının indirilmesi emrini verdi!. s. Ġstanbul'da iĢgalcilerle iĢbirliği içindeki birkaç satılmıĢ sözde Türk kadını. Atatürk'ün Samsun'a hareket etmesinden bir gün önce.) ÜNĠVERSĠT E GENÇLĠĞĠ BOġ DURMUYOR! ..138[145] (Bu savaĢ 22 gün sürdü ve Fransızlar 11 ġubat'ta MaraĢ'tan çekilmeye mecbur kaldılar. Tekrar Mayıs ayına dönüyoruz. a. Ahmet. Bu emir üzerine Ermeni kızı Helena.. Fransız ve Ermeniler 16. örgütlenmeyi tamamlayan MaraĢ halkı bir buçuk ay sonra (20 Ocak 1920'de) savunma savaĢını baĢlatacaktı.e.000 kayıp verdi. Dr. E/Y Dosya No: 153/81. Fransız subay-vali ile dansa kalktı!.. Pazar günü Darülfünun'da çok coĢkulu bir toplantı yapıldı..47. Yalnız kıĢkırttın mı. BarıĢ Faaliyetleri Koleksiyonu.Genelkurmay BaĢkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüd BaĢkanlığı ArĢivi. 18 Mayıs 1919. iĢgal subayları ile hiçbir Ģeye aldırmadan dans ediyor. s. (Ayrıca bakınız: ATAġE. Dr.. ulusal bilinçten yoksun biçimde. Belge No: 23) 145 Eyicil. Merakları gidermek için tarihi sonucu söyleyelim. üniversite gençliği oturmuyor. MaraĢ savunmasında 4.000 Türk Ģehit olurken. yan gelip yatmıyordu!. ALĠ KEMALLER. Varsınlar açıkça zulmetsinler.. düĢünmeden hareket 144 Eyicil. Üniversite hocaları gençleri sakinleĢtirmeye çabalıyordu. Klasör No: 1162.e.minliyim!"137[144] O sırada. en temiz kalpli adamlar Türkler'dir. eğleniyordu!!.. . MaraĢ halkı da ertesi sabah ayağa kalktı. Doç. Doç. a.' Fransız ve Ermeni askerlerinin zulmü devam ederken.. Burada en necip..

Memleket zaten yanmıĢtır. seferberlik isteğiyle bir bildiri yayınladı: "1. diyorlar. âlemi insaniyete hitap edilmesini istiyoruz. böyle bir millet elbette yer yüzünden kalkmaz. Ben biliyorum." iĢgal altındaki Ġzmir'den gelen Hukuk Fakültesi öğrencisi Hamit ġevket'in konuĢması.Müderris ve muallimler önderlik yapacaktır. Fakat itidal yerine. 2-Görevinin kutsallığını bilen gençlerden bir heyet oluĢturulacaktır." "Damarlarındaki asıl kanın coĢkusunu" taĢıyan gençler yerinde duramıyor ve direniĢ Ġstiyordu. Biz sopa ve silah ile çıkmayacağız. 3." Bir vatandaĢ: "Çıldırıp mahvolmaktansa. hareket tavsiyesini beklerdim. ." Hocalarının iĢgale karĢı "tepkisizleĢtirmek" istediği üniversite gençliği. bayrakları siyaha boyamalı. Fevkalâde tehlikeli bir zamandayız. siyah perdeler aĢmalı. Miting Ġstiyoruz. Protesto yapılsın. Yanacaksa. elimizi ayağımızı bağlarlar. büyük bir tezahüratla karĢılandı: "Ben Rıza Tevfik Beyin 99 değil. bari Ģanlı olarak yansın!. Tıbbiye temsilcisi genç: "Kan dökerek." Üniversite temsilcisi genç kız: "Kim demiĢ ki kadın küçük Ģeydir. Ģerefle ölmek evlâdır. kahramanlıkla ölmeyi tercih ediyoruz. Hatemi milliyi göstermeli. 4Milletin vicdanı için hakiki seferberlik ilan ederek. içeri girmiĢse orada mücadele edilecektir. Bir kadın belki en büyük Ģeydir. 100 defa konferansını dinledim. Biz bu noktaları kendilerine sarahaten (=açıkça) arzederiz. düĢmanla hudutta. Umum Darülfünunlara.ĠĢgal protesto edilecektir. siyah rozetler takmalıyız. Korkarım ki.eder.

78.. yıldönümünde -2002. ". Hulusi. 17 Zilhicce 1337 ve 17 Eylül 1335(1919).g. a.. C. s. bir an vazge çmesin !" 1 4 1 [ 148] 146 Ġrade-i Milliye Gazetesi.Yüreksizlerin. Ġzmir'in Yunan askeri iĢgali altına alınmasından ibarettir. bu hizmetlerinin karĢılığında Yunanlılar'dan yaklaĢık 4 ay sonra "manevi zarar tazminatı" adı altında 15 bin altın alacaktı!.139[146] "ĠġGALCĠNĠN MERHAMETĠNE SIĞINARAK 1 devlet yönettiğini sanan Vali Ġzzet gibileri için. iĢbirlikçiliğinin bedelini tam tersi açıklamalar yaparak ödüyordu. (Bakınız: Turgut.Mektepleri kapatılacaktır. a." ĠZMĠR VALĠSĠ Kambur Ġzzet.. hükümet binasına Türk bayrağı astırarak alay ediyorlardı.g.2. Selânik'i Yunan'a teslim eden Tahsin PaĢa'nın 65 bin altın alması gibi!. o.. Hadise.607. yağma ve tecavüzler abartılıyor. Tıpkı. vicdanındaki öz mayay ı çok iyi incelemek dikkatinden.4. TDT Enstitüsü Yayını.Sivas Valiliği tarafından yapılan Latin alfabeli baskı. kentteki resmi binalar dahil olmak üzere pek çok binaya Yunan bayrağı astırırken.5.) 147 Kılıç Ali'nin anlatımı..e. Ġzmir Valisi izzet. saygıdeğer ulusuma Ģun u öğütlerim ki: Ba ğrında yeti Ģtirerek.Sırası gelmiĢken. makamına oturtulmuĢtu.) 148 Nutuk. 1927'de de ulusu Ģöyle uyaracaktı: ". s. Atatürk.... s. . Nutuk (Söylev). Amaç direniĢi etkisizleĢtirmekti: Ġzmir'deki katliam." Sözde Türk Valisi Kambur Ġzzet. çok önceden onayladığı iĢgal kuvvetlerinin "kuklası" olmayı kabul etmiĢ. Ancak. 1969. yabancı hayranlarının.. umutsuzların ve korkakların Anadolu'nun bağrında yeri yoktur" 140[147] diyordu. Numara: 2. koltuk uğruna bu zillete de katlanmıĢ.e. (Sivas Kongresi'nin 83. Sükûnet avdet eylemiĢtir. Yunanlılar. Herkes iĢiyle gücüyle meĢguldür!. Yunan ĠĢgal Komutanı Rumların katliam ve yağma yaptıklarını kabul ederken. ba Ģının üst üne dek çıkaraca ğı adamların kanındaki.

Bugün. Bu amaçla 4 bin civarındaki Amerikan askerinin Urla'da ev tutmaya baĢladığı ve bu yerleĢimden sonra.URLA D ÜġTÜ! DireniĢin baĢladığı noktalardan biri olan Urla..269. komutansız kalan az sayıdaki erler kıtaları bırakıp kaçmaya baĢladılar. Aydın ve Söke'de ise.. oturduğu seccadeden kalkarak iĢgalci Ġngiliz'e "Efendi. YIL 2006. Türk kadınlarından beklemediği bir tepki aldı. yerli Rum palikaryaları Urla'ya girip yağmaya baĢladı. ağzı açık Avrupa hayranı olarak dolaĢan kimilerine ders veren genç Anadolu kadınlarından biri. ne yazık ki az sayıdaki asker ve 120 kiĢilik milis gücüyle. çok iyi donanımlı Yunanlılara karĢı yenildi. Namusumun kefili kim olacaktır? Bizim millî felâketimizle.. yönetimsiz. efendi banak bak!" diye haykırdı: "Yunanlılar mahallemizi ateĢe verdikleri zaman. Amerikan 6. Kahramanca. babam ne oldular. NATO'nun Ġtalya'nın Napoli kentindeki deniz üssünün Urla'ya taĢınacağı ortaya çıktı. Gerekçe olarak. (seccadesini göstererek) iĢte yalnız bunu alarak.. Ortadoğu'daki sınırları yeniden çizen Amerika'nın Adana Ġncirlik Üssü'nün Ġran'ın füze menzilinde olması ileri sürülüyor. asla. baĢsız. Filosu'nun ana üslerinden biri durumuna getirileceği bilgisi halk arasında yayıldı. ancak üzerimdeki elbise ile kaçıp kurtuldum. Aydın'a mı döneceğim." ZÜPPESĠ SO YGUNCULARSI- Yunanlılar'ın yaptığı zulmü incelemek için bölgeye gelen bir Ġngiliz subayı. hâlâ bilmiyorum. buraya kadar gelip alay mı ediyorsunuz? s.URLA YENĠDEN DÜġÜYOR. . geç saatlere kadar direnen kuvvetlerimizin deniz destekli iĢgal kuvvetlerine yenilmesinin ardından.. Kaçamayacak kadar yaĢlı annem. "MEDENĠ YET NIZ! .

Celâl. Haydi defol buradan." 142[149] "HÜKÜMETE MUHTAÇ OLMADAN YAġAMAK" durumu ortaya çıkmıĢtı. 149 150 Bayar. verebildikleri bir lokma ekmekle ya Ģıyoruz..) . MUSTAFA KEMAL SAMSUN 'DA. AkĢam Gazetesi'nin baĢyazarı Necmettin Sadık Bey. size karĢı duranlar çetelermiĢ....e.36.. 80 BĠN KĠ ġĠ MĠTĠNGTE. ĠSTANBUL'DA 80 bin kiĢinin büyük bir protesto mitingi yaptığı saatlerde Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. "Son yüzyıl Türkler'i için yeni bir Ergenekon'un kapısı açılıyor ve yeni bir devrin tarihi baĢlıyordu. Cilt 7. (Bakınız: Turgut. a..g.g. o kahraman vatandaĢlarımın verdikleri. Yalan söylüyorsunuz. Biz bu dakikada. yok bilmem ne imiĢ. hükümet kuvvetine ve devlet yardımına muhtaç olmadan yaĢamak. General Kâzım Karabekir komutanlığındaki 15. hayat ve müdafaa kuvvetini kendimizden almak mecburiyetinde kalabiliriz..Kolordu'ya bağlı 2 tümen Mustafa Kemal'in emrine verildi.. Yeter bu kadar bana. hem askerî hem de mülkî idi... Kolordu'ya bağlı 4 tümen ile 3. Hulusi. a. Siz medeni insan değilsiniz! Kendi çıkarınıza hizmet eden medeniyet züppesi soyguncularsınız. s. Ġzmir'in iĢgalini ele aldığı yazısında Ģu tespiti yapıyordu: "öyle ihtimaller karĢısında bulunuyoruz ki. Türk Hükümeti'ne.." 19 MAYIS: YENĠ BĠ R ERGENEKO N. Görevleri arasında bölgede asayiĢin sağlanması ve dağınık silah ve cephanenin belirlenen depolarda emniyet altına alınması da vardı.Sizi bize yanlıĢ tanıtmıĢlar.e. Atatürk'ün sırdaĢı Kılıç Ali'nin tanımlaması. 112. AYNI SAATLERDE Ġstanbul Fatih Camii'nin önünde 80 bini aĢkın insan Ġzmir'in iĢgalini protesto için toplandı... s."143[150] Dokuzuncu Ordu Kıt'aları MüfettiĢi PaĢa'nın görevi.

öbür gün Ġstanbul.144[151] Bugün memleketimiz taksim (=bölünme) tehlikesi karĢısında. Atlas Kitabevi. "Ġlk cümlem.. bomba. nasıl kurunuvusta'da (=Ortaçağ'da) haftada üç gün Allah mütarekesi yapılırsa. yazmadan yaptığını yine kendisinden öğreniyoruz. Bugün Ġzmir. gün ıĢığı en yakındır' oldu diye yazdı. Gece." Henüz Mustafa Kemal'e ümit bağlamamıĢ olan Halide Edip.29. . 11.e. pırıl pırıl) bir sabah yaratacağız. Fakat insanın hayatında. Baskı. Halide Edip. öyle Allah mütarekesi akdedilmelidir. s. Kürsüye önce Halide Edip geldi: "Müslümanlar! Türkler!. bu korkunç geceyi yırtıp müĢa'Ģa (=parıltılı. siyah zemin üzerine beyaz ay-yıldızlı bayrak asılmıĢtı. sonra Müslüman dünyasının baĢı olan Türk susturulmuĢ olacaktır. genç kızlar ise üzerinde "Ġzmir kalbimizdir" yazılı siyah rozetler takmıĢlardı.04. ĠĢitmek ve iĢittirmek için bugün kuvvetli ve metin bir millet halinde bulunmalıyız. s. Halide Edip'in miting konuĢmalarını daha önceden hazırlayıp. Yarın. kendi anılarında unutkanlık olması çok olası. Bugün Türkler arasında milli dâvaları haltedinceye kadar. Burada gazetenin yazdığının daha doğru olduğunu kabul ediyorum. 'Gece en karanlık ve ebedî göründüğü zaman. yarın Konya. Çünkü. Buna karĢı ne silahımız var? KurĢun. karanlık bir gece... Türk ve Müslüman bugün en karanlık gününü yaĢıyor.1998-HC). Bugüne kadar alıĢılmadık biçimde ilk kez kadınlar da. top.KonuĢmaların yapıldığı kürsüye. (Bakınız: a. Bakınız: Adıvar. Bir top bebeklerimizi öldürebilir. 34) Bu nedenle.. Sesimizi mutlaka dünya iĢitecektir. Bizim bundan da kavi silahlarımız var. Türk'ün AteĢle Ġmtihanı. padiĢahtan "babalık yapmasını" istiyor: "Biz padiĢahımızdan bize babalık etmesini rica ederiz.g. daha sonraki anılarında Halide Edip. Adım adım. Tarih yok (Benim aldığımda üzerine attığım tarih 18. erkeklerle birlikte aynı meydanda toplanmıĢtı. Biz 151 Mitingden bir gün sonra Ġstiklâl Harbi Gazetesi'nde aynen yer alan bu sözler için.-HC. sabahı olmayan gece yoktur. Topun yüzüne tüküren milletlerin ruhu bizde de var. Ġstanbul. Delikanlılar kollarına siyah protesto kurdelaları bağlamıĢ. adeden kendi durumumuzdaki milletleri baĢımıza efendi yapmak istiyorlar.

artık heyecanını yenemiyordu. Bütün Alem-i Ġslâm hep kardeĢimizdir.. Bugün herkes susmuĢtur. kürsüye fırladı. PadiĢahımıza halkın hissiyatını tebliğ eder ve deriz ki: ĠĢte kara bir gün yaĢıyoruz. binlerce kiĢi "Kalkmayacak" diye tezahürat yapıyordu. bir semeresini göremeyiz. bir çok Ģeyler düĢecektir. ondan önce kürsüye gelen Hukuk Fakültesi hocası Salâhattin Bey..erkeklerimizle beraber milletin kalbinden gelen en kuvvetli. padiĢahın etrafında toplanmıĢtır!. Fakat biz.. Kendisine çeki düzen vermeden. YaĢasın milletimiz!. Dağdan gelip bağdakini kovmak isteyenlerin hakkı. özellikle kadınları direniĢe teĢvik ediyordu: "Hanımlar.'' Hüseyin Ragıp Bey heyecanla konuĢma sırasını beklerken. hiçbir milletin bize hâkim. kadınlar Ġzmir matemini beĢiklere ninni diye çağıracaklardır. VatandaĢlar! Ġzmir Yunan'a ilhak edilemez!. bize efendi olarak yaĢamasına tahammül edemeyiz. Bundan dönen Türk kadını değildir. Kadınlar silahsız ve zayıf. fakat kalbi gayet metindir. Hüseyin Ragıp Bey. kötek ve satır olacaktır. Bu uğurda gençler kan dökecekler. en cesur. VatandaĢlar! \ Ġzmir Yunan'a ilhak edilemez ve hiçbir zaman ilhak edilmeyecektir. tarihe geçen konuĢmasında. milleti en çok temsil edecek bir kabine isteriz. en akıllı. bugün de burada hakkını isteyen bu millet ortadan kaldırılamaz" derken.. Siz düĢtüğünüz zaman. çocuklarımız var. efendiler! Bunun 5 bini kadar bir miting de yapmıĢ olsak. Fakat yarın var." KurtuluĢ için padiĢahın etrafında toplanmayı düĢünebilen Halide Edip. Bugün Türk ve Müslüman.'' .. "Dün Darülfünunda. Müslüman âleminin kalbidir. VatandaĢlar! Bizimle beraber yaĢamak istemeyenler için kapılarımız açıktır. Buradaki Türk. Geldikleri yere gidebilirler. kendi yurdumuzda. Meydandaki 80 bini aĢkın kiĢi de yerinde duramıyordu o konuĢurken: ".

" Miting sonunda padiĢaha sunulmak üzere bir çağrı metni kabul edildi. Ulus iĢgale karĢı uyanmıĢ ama henüz padiĢahın yaptıklarına karĢı uyanmamıĢtı. Bu karanlık bulutu dağıtacak kiĢi ise. Ģartlan ağır bir ateĢkes anlaĢması imzalanmıĢ. sevgili Ġzmir'imizin uğrunda mukaddes ve kıymettar vatanımıza feda olarak ölmek ulvî bir Ģeydir. o metin ve rasin (=sağlam. bütün insaniyeti titretmelidir. dayanıklı) binanın çatırtısı cihanı sarsmalı. ama bunu kimin gerçekleĢtireceğini henüz bilmiyordu.. Ülkenin genel durumu ve görünüĢü Ģöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup. öyle bir çatırtı ile devrilmelidir ki. 1919'DA "ÜLKENĠ N ġÜ! . mitingin son konuĢmasını yaparken. 1.Dünya SavaĢı'nda yenilmiĢ.U l u s u y a n ı y o r d u ! Kadınların millî duygusunu dile getiren Meliha Hanım. Hem onların nazik ve hassas vücutları. Bu enkaz altında yalnız bu milletin erkekleri değil.(=gümbürtü) ile devrilmeli. Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiĢ. bütün bu felâketlerden sonra. ülke üzerine çöken karanlık bulutun dağılmasını istiyor. Büyük SavaĢ'ın uzun .. O yüzden Ģimdilik tek adres gibi gözüken padiĢaha çağrıda bulunuyordu." G ENEL DURUMU VE G ÖRÜNÜ- Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında "ülkenin genel durumu ve görünüĢü" Ģöyleydi. çalıĢmalarına Samsun'da baĢlamıĢtı!. kadınları da ezilecektir. ulusun uyanıĢı ve devletin büyüklüğünü çarpıcı sözlerle ifade etti: "Bu koca devlet yıkılırken öyle bir tarraka . Hiç Ģüphesiz ki. Mustafa Kemal anlatıyor: "1919 yılı Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. bu müthiĢ felâket altında daha çok müteessir olacaktır. Halk.

.1. Atatürk Kültür. itilâf Devletleri.) Saltanat ve hilâfet makamında oturan V a h d e t t i n s o y s u z l a Ģ m ı Ģ.. Ayıntap(Gaziantep) Ġngilizler tarafından iĢgal edilmiĢ. 8. ateĢkes anlaĢmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. . gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meĢgul. 2000. (. Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Zeynep Korkmaz. itilâf Devletleri'nin uygun bulması ile Yunan ordusu da Ġzmir'e çıkartılıyor. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmıĢ ve alınmakta. MaraĢ. (. Yalnız padiĢahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma raz ı. Ankara. Ģahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği a l ç a k ç a t e d b i r l e r a r a Ģ t ı r m a k t a. Dr. Adana ili Fransızlar. konuĢmamıza baĢlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce. H e r tarafta yabancı su bay ve memurlar ile özel ajanlar faal i y e t t e. Urfa.. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaĢılmıĢtır ki. memleketin her tarafında H ı r i s t i y a n a z ı n l ı k l a r gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleĢtirmeye. Damat Ferit PaĢa baĢkanlığındaki h ü k ü m e t â c i z. Antalya ve Konya'da Ġtalyan askeri birlikleri. d e v l e t i b i r a n ö n c e ç ö k e r t m e y e ç a l ı Ģ ı y o r l a r.)"145[152] 2000'LĠ YILLANN BA ġLARINDA "GENEL DURUM": "KURTULU ġ VE KURULU ġTAN SONRAKĠ EN 152 Nutuk(Kemal Atatürk) (1919-1927). Merzifon ve Samsun'da Ġngiliz askerleri bulunuyor.yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Nihayet. h a y s i y e t s i z v e k o r k a k. Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Bundan baĢka.. 15 Mayıs 1919'da.. Birer bahane ile itilâf donanmaları ve askerleri Ġstanbul'da. Ġstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira Hey'eti illerde çeteler kurmak ve idare etmek.

30 Ağustos 2006'da süresi dolduğu için emekli oldu. Bush'un korumaları.. Vatan Gazetesi. madenlerimiz satılıyor. Türk bayrağına. Ģair ve yazarlar Türklüğe. "Bakan'ın Avucunu Bile Kontrol Ettiler". Milliyet Gazetesi. 30 Haziran . her türlü ulaĢım ve haberleĢme sistemimiz yabancıların denetimi altına giriyor. Türkiye'de (Adana'da) incirlik Üssü'nde Türk BinbaĢı.1. Türkiye'yi ziyaret «den ABD BaĢkanı George W. "Skandal!". hayat damarlarımız Dicle ve Fırat nehirlerinin denetimi uluslararası yabancılar yönetimine bırakılmak üzere. tüm cep telefonu Ģirketleri) yabancıların eline geçiyor. resmi ziyaretle Yunanistan'a giden askerlerimizin odasına giren Yunanlılar Türk bayrağını yırtıyor. sözde Türk(!) kimi edebiyatçı. savaĢ nedeni olarak açıklanan kırmızı çizgilerimiz birer birer yok oluyor. üzerine çirkin yazılar yazıyor. s. bizi almayacaklarını kesinlikle ve defalarca açıklayan AB'ye hayâli üyelik uğruna ulusal egemenliğ imizi parça parça elden çıkarıyoruz. radyo ve gazeteleri yabancı parası satın alıyor. "ekümenik" (evrensel) olduğunda ısrar eden hener Rum Patriği Bartholemeos'un elini öp üyor146[153]. Türk yurdu 153 Bu askeri olaylar yaĢandığı tarihlerde Türk Ordusu'nun baĢında Orgeneral Hilmi Özkök vardı. s. ABD ve AB destekli Kürt isyanları çıkarılıyor." 2000'li yılların baĢlarında "mütareke dönemi"ne geri dönüldü. ulusal marĢ ımıza ve dinimize sövüyor.1. yine Amerikan askerleri tarafından "kelepçeleniyor". manĢet.. limanlar ımız bizim olmaktan çıkıyor. Yeniçağ Gazetesi. 30 Haziran 2004. televizyon.'004. "Bakan'ın itile Avucuna Baktılar". DB Tercüman (Daha sonra bu ga- . Sevr hortlatılıyor. kendisiyle tokalaĢmak isteyen bakanlarım ıza kendi yurdunda "terörist" muamelesi yapıyor ve bileklerinden tutarak avuçlarının içini kontrol ndiyor147[154].-HC 154 Bakınız günlük gazeteler: "Çuvaldan Beter". Genelkurmay BaĢkanının resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Genelkurmay BaĢkanı. bize ait hiçbir Ģey kalmıyor!. Falih Rıfkı Atay'ın sözüyle. s. 30 Haziran 2004. Özkök. Türk Telekom.ZOR DÖNEM! . "Bize ait olduğunu söylediğimiz bu memlekette".1. "müttefikimiz"(!) ABD Kuzey Irak'ta (Süleymaniye'de) "Türk askerinin baĢına çuval" geçiriyor.. Org. dev iletiĢim Ģirketlerimiz (kablolu ve kablosuz telefon Ģirketlerimiz. Topraklarımız ve bankalarımız yabancılara satılıyor.

8 Kasım 2005. Bakınız: www..148[155] M ustafa Kemal 'in her s öz ünün çiğne nmesini n ardındaki neden. . Mustafa Kemal dün "Milleti kurtaracak. sürmanĢet. ve.1. Bugün "Ülkenin bağımsızlığı AB'ye teslim edildi". bugün "Ku rtuluĢ için ABD ve AB mandası kabul edildi". Batı Trakya'd aki (Yunanistan'daki) soydaĢlarımız Türkler ile Irak'taki soydaĢlarımız Türkmenler'e sahip çıkamıyoruz. Mustafa Kemal dün "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyordu. 30 Haziran 2004. 155 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarı Emre Taner'in 80. 6 Ocak 2007. bugün "Egemenlik kayıtlı.KKTC'yi kendi elimizle Rumlar'a teslim ediyoruz. yine milletin kendi iradesi ve azmidir.149[156] Dönemin Genel Kurmay BaĢkanı Orgeneral Hilmi Özkök “DeğiĢtirmeseydik gerici olurduk” dedi. bugün "Türkiyeliyiz" diye bağırmak "çağdaĢlık"(!) diye yutturuluyor. manĢet. 150[157] Atatürk’ün Kocatezetenin adı değiĢti. s. Kemalizm AB önü nde engeldir" daya tması idi. 156 Yeniçağ Gazetesi.mit. Ģartlı Brüksel'e devredildi". Mustafa Kemal dün "Egemenlik kayıtsız Ģartsız milletindir" diyordu. ve Hürriyet Gazetesi.1. "Bugün" oldu-HC).gov. bugün MĠT MüsteĢarı Emre Taner bile "Ulus devlet tehdit altında" demek zorunda kaldı.1. Mustafa Kemal dün "Ulus devleti" kurmuĢtu.11.html. s. s. Bu süreçte KKK (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) Birlik Armasından (yaygın deyimle brövesinden) Atatürk'ün resmi çı- karıldı. yıl nedeniyle yaptığı açıklama. 5 Ocak 2007. s. AB'nin uzun zaman d ır "Kemalizm'den vazge çin. K a n u y k u l a r ı n d a ü y o r u z!. 14 Kasım 2005. Manda kabul edilemez" diyordu. 157 Yeniçağ Gazetesi.tr/basin32. i h a n e t l e r i g ö r Mustafa Kemal dün "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyordu.

"Kendi ulusumuzu tabii ki seveceğiz ve daha açıkçası sevmeyenlerden de nefret edeceğiz. s. 160 Genelkurmay BaĢkanlığı Devir Teslim Töreni. Yüzde 96. terörle mücadelemizi saldırgan askeri operasyonlar' ola158 Toplumun yoğun tepkileri üzerine. (Bu açıklama sırasında yanımda Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Mehmet Çetingüleç vardı. 30.CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezerin.. 159 10. 153[160] Bir yıl önce.-HC. "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu güne kadar hiçbir zaman. "Anıtı Türkiye'ye de Dikecekler".8. birkaç ay sonra "Atatürk'lü sembol" yeniden kabul edildi ve KKK subaylarının yakalarında ve komutanlıklarda yerini aldı. Hulki.(. Ayrıca bakınız: Cevizoğlu. "Bölünmeye Hazır Türkiye Ġstiyorlar".) Avrupa Parlamentosu'nda. Çankaya KöĢkü'ndeki 29 Ekim (2006) Cumhuriyet Bayramı kabulünde (resepsiyonunda) benim soruma verdiği yanıt.8. s.-HC. Yeniçağ Gazetesi. 25 Ağustos 2006. "Ulusal kimliğimizi parçalamak. Yaptığımız ankete 20 bine yakın katılım oldu." 1 5 2 [ 159] "CUMHURĠ YET KARġILAġMADI" HĠ Ç BU KADAR T EHDĠTLE Türk Ordusu'nun 25.. Genelkurmay BaĢkanı olan Orgeneral YaĢar Büyükanıt da. Yeniçağ Gazetesi. Bakınız: Cevizoğlu.17 oranında "Atatürk'lü arma" istendi.10. 161 Kara Harp Okulu 2005-2006 Akademik Yılı AçılıĢ KonuĢması. O da bu sözleri.pe’deki görüntüsü çıkarılmıĢ sembol (arma) Orgeneral Özkök tarafından KKK iken tasarlanmıĢ ve KKK'lığı konutunun önüne asılmıĢtı. 31 Ekim 2006. . )-HC. Toplumu "ilk" uyarma görevini Ceviz Kabuğu programımızda yaptık ve 11 Kasım 2005 tarihinde canlı yayında halkın görüĢlerini aldık.151[158] CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer. 30 Ağustos 2006. bu kadar tehditle aynı anda karĢı karĢıya gelmemiĢtir" sözleriyle ifade etti. aynı dönemi. 'bölünmeye hazır bir Türkiye' görmek isteyenler var" 154[161] diyen Orgeneral Büyükanıt. Ankara.. 2000'li yılların baĢlarında yaĢanan bu süreci Çankaya KöĢkü'nde Ģu sözlerle özetledi!: "Cumh uriyet'in kurtulu Ģ ve kuruluĢ döneminden sonraki en zor dönem!.2006'da Takvim Gazetesi'nde yayınladı. Hulki.

bu konuda hep 1830-1918 dönemi Osmanlı tarihini iyi incelemelerini öneriyorum.. hükümet bu nlara dur demiyor . ön yargılı. savaĢa hazır olmak.) Ġrtica tehdidi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu anda baĢlamıĢtır ve bugün de devam etmektedir. bazıları yabancı devletlerce finanse edilen ve sipariĢ üzerine yapılan. (.) Türkiye'nin ve ulusumuzun güçlü ve dinamik yapısı.) Bu tür ifadeleri.rak niteleyen düĢünce ve ifade Ģeklini esefle kınıyorum.(. Türkiye Cumhuriyeti'ni uyandırması gereken çan sesleri olarak izlemekteyim. silah arkadaĢlarıma.anayasanın ilk üç maddesindeki cumhuriyetin .. Hiç bu kadar kötü duruma düĢmemiĢtik.. Hilmi Özkök dönemi oluyor) tüm tehditler Türkiye'ye yağmıĢ. (. askeri ve sivil önlem alınmamıĢtır. Büyükanıt: Bu döneme bölücü terör ve irticai faaliyetler damgasını vurmuĢ durumdadır. askerin anayasal 4 temel görevini sayıyor... Anlamı: Askeri. doğru bilgileri içermeyen ve kamuoyunu yanlıĢ yönlendirmekten baĢka bir amacı ve iĢlevi olmayan ve bilimsellikten uzak bu değerlendirmeler. Büyükanıt: Son yıllarda Türkiye'de "askerin rolü" konusu çok tartıĢılır olmuĢtur. bu düĢünceleri ifade edenlerin yüzüne bir Ģamar gibi çarpacaktır" diye devam etmiĢti.. Org. içerde bunların maĢaları Türk ask erine hakaret etmek iç in yabancı devletler tarafından destekleniyor.) T ürkiye Cumhuriyeti kur ulduğu gü nden bu güne kadar hiçbir z aman. (.. görev yapamaz dur uma getirmek için iç ve dıĢ kaynaklı (ABD ve A B oluyor) operasyo nlar düzenlemekte. yaĢanan "teslimiyet sürecini" ayrıntılı biçimde tarihe not etti. ülke sevgisi.. bu kadar tehditle aynı anda karĢı karĢıya gelmemiĢtir . üniter yapıyı korumak. Org. üzüntü ve ibretle karĢılanmaktadır. Anlamı: Son dönemde (AKP iktidarı ve Org. yalan haberler yapıyorlar. (Burada. Türkiye'de hiçbir yönetici de bunlara dur demiyor. Genelkurmay BaĢkanlığı devir töreninde yaptığı konuĢma da.. Ben. Haftalık köĢe yazımda değindiğim bu bilgileri buraya da alıyorum: Org. Büyükanıt: TSK'nin iç siyasetle ilgisi yoktur ve olmamalıdır.(..) Ancak. dıĢ tehditlere karĢı koymak ve ülke çıkarlarını korumak.

C. Her türlü ağır ve insafsız hakareti yaptılar. i ste r terör. Bunları hep medeniyet projesi d iye maskeled iler. düĢmanı Ģer odaklarını yalnız ben değil Türk milleti de bilmektedir ve inanıyorum ki. yasalarla verilmiĢ görevleri yapma veya yapmama gibi bir seçeneği ve lüksü yoktur. Dünya SavaĢı'nın s o nunda) . kendilerini Atatürkçü ve milli- . internet ve cep telefonları ile bakanların gizli telefonlarına bile mesajlar yolladılar. Büyükanıt: ġahsıma yönelik iki yıldır süren akıl. Bunlar maskeli yayın yaptılar. PeĢlerindeyiz. Büyükanıt: Belirttiğim 4 hususun hiçbiri. Anlamı: Türk Ordu su. 1918'e gelindiğinde de (1. Türkiye'yi iĢgal ettiler. ahlak ve yasa dıĢı saldırılar konusu (.. yakın gelecekte maskeleri düĢecek olan bu Ģer odakları yüce Türk adaleti önünde gereken hesapları vereceklerdir. kamuoyunun da tahmin ettiği ve dile getirdiği Ģer güçlerdir. Çü nkü.. Bunlar. Ben bunları yapanları tespit ettim. Siyasi çekiĢmeler ve askeri hatalar Türkiye'ye sömürgeleĢmenin eĢiğine getirdi. Org. ġu anda adlarını açıklamıyoruz ama hepsini biliyor ve takip ediyoruz. Ģunu yapmayız" diyemez. Yakında adalet önüne çıkaracağız. isterse de yurt dıĢın dan maskeli tehdit olsun biz buna karĢı çıkarız. bir tehdi t görd üğ ü zaman bu tehdide karĢı koyacaktır. yasa bunu emred iyor. Ġstihbaratımız iyi çalıĢtı.temel ilkelerini korumak) Anlamı: 1830lu yıllardaki Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Avrupalılar Osmanlı gibi bir devi ç ökertti. ister Anayasa'nın deği Ģtirilemez dediği Cu mhuriyet’in te mel ilkelerine yönelik tehdit ols un.) Bu. Bu konularda kimse (iktidar partisi oluyor) bize "ordu siyaset yapıyor" deme sin. bizim anlayıĢımıza göre iç siyasetle ilgili değildir ve bu görevler bize yasalarla verilmiĢtir. Ġster irtica olsun. Anlamı: Bana "Sabetayist. bunları tespit etti. Yahudi" dediler. Askerin. Cezalarını biz vermeyeceğiz (Son cümleyi resepsiyonda da söyledi). Org. TSK'nin yönet imindeki komutanlarından hiçbiri "Biz bunu yaparız. Türk Silahlı Kuvvetleri ve laik T.

(Son yazılarımdan birinde. tarikatçı mıydı. Hep ifade ediyorum.yetçi olarak gösterdiler ama yakında onların bu maskelerini düĢüreceğiz. (Bir yazımda. kendimizi güçsüz görmeyelim. Anlamı: Unu tturul maya çalıĢılan ve AB t arafından "resimlerini indirin" denen Atatürk bizim için vazg eçilmezdir. yakında kamuoyuna açıklayacağız. Büyükanıt: iyi niyetle de olsa. silah arkadaĢlığı kavramımız ve Yüce Türk milletinin bize karĢı beslediği engin güven duygusu oluĢturacaktır. Milli-ulusal birliği bozmak için dıĢ destekli bu Ģer yayınlar ve arkalarındaki baronlar ortaya çıkacak. Gericileri n "çağdıĢı kaldı" dediği Atatürkçü düĢünce sistemi çağdaĢlık ve aydınlıktır. Bu arada milletimizin güvenine layık olmaya çalıĢırken.-HC) Org. Anlamı: Nereden gelirse gelsin Sevr'e geçit ve r162 Kitabın son düzeltmelerini yaptığım Ocak 2007'ye kadar bunlar ortaya çıkarılamadı.-HC . TSK'nin Komutanlığını teslim almak üzere olduğum Ģu anda açık ve kesin olarak ifade etmek isterim ki. Türk müydü.Cumhuriyeti'nin Sevr ile tekrar karĢılaĢacağını ifade etmektedirler. "silah arkadaĢlığı" kavramını da canlı tutacağız. geleneksel disiplin anlayıĢımız. dıĢardan mı yayın yapıyordu. çıkaramazsa ya da çıkarmazsa göreve geldiğinde Büyükanıt'ın ilk iĢinin bunları ortaya çıkarmak olduğunu yazmıĢtım. niçin ortaya çıkarılamadı. ben milli gücümüzün tüm unsurlarını alt ederek Türkiye'yi yeniden Sevr'e mahkum edebilecek bir gücün mevcut olduğunu veya olabileceğini düĢünmüyorum. Emelleri ve hayalleri olanlar olabilir Ancak biz onların bu hayallerini söndürme güç ve kararlığına sahibiz. Atatürkçü DüĢünce Sisteminin çağdaĢ aydınlığı. yabancı istihbarat kuruluĢlarından destek mi alıyordu. bazı kiĢiler teoriler üretmektedirler. Türk milleti ve devleti güçlüdür. T. Türk Ordusu'nu içerden yıkmak için "silah arkadaĢlığı kavramını yok edin" emri verdiğini vurgulamıĢtım. Orgeneral Büyükanıt yargı ve toptum önünde hesap soramadı Bunlar çok mu güçlüydü. bazı mihraklar bu tür cabalar ve diğer bazıları da bu tür beklentiler içinde olsa bile.-HC'155[162]) Org. dıĢ kaynaklı tahribat çetelerinin. bu Ģer odaklarını hükümetin organlarının ve UlaĢtırma Bakanı'nın ortaya çıkarması gerektiğini. bilinmiyor. Aslında düĢürdük. Büyükanıt: ÇalıĢmalarımızın güç kaynağını. neydi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen AKP'ye daha sonra Genel BaĢkan olan Recep Tayyip Erdoğan. Ordu'nun komutası artık bende.. Bunu isteyenler var. (.. 164 AKP seçimi kazandığında. Biz de bu politikanın asker olarak takipçisi olacağız. Türkiye'yi kesinlikle Sevr'e mahkum et tir meyeceğim.) TSK birliklerinin adil ve kalıcı bir barıĢ sağlanmadan Ada'dan çekilmeyeceği. Yeniçağ Gazetesi.. YANIT: "HAY KÖR OL ASIL AR! . 30 Ağustos 2006. izin vermeyeceğini söylüyor) Org.meyeceğiz. milli gücün tü m unsurlarını alt edemezler. Ģimdiki Cu mhurbaĢkanı M . "Cumhuriyet döneminde ne yapıldı ki?" biçiminde sorular sormaya baĢladılar. Genelkurmay ve hükümet yetkilileri tarafından açıklanarak devlet politikası haline gelmiĢtir." AKP Hükümeti döneminde. Bazı yerleri ele geçirseler de. Bu konuda hükümet söz vermiĢtir ama biz asker olarak bu sözü sıkı biçimde takip edeceğiz. s. Annan referandumu sırasında Türk ordusu aleyhine Kıbrıs'ta A B fo nları destekli propagandalar yapılmıĢ.8. önce kalıcı barıĢ sağlanmalıdır. Böyle bir güç yoktur. (Ġlk kez emekli değil. Bunu yakında anlayacaklar.Ali Talat da bunlara destek vermlĢti. ama hayal görüyorlar. Türk Ordusu 'nun i Ģgalci olarak adland ırılacağını söylemiĢ.157[164] Onuncu 163 Cevizoğlu. görevdeki bir komutan hem de en üst komutan Sevr'i telaffuz ediyor ve böyle bir tehlike olduğunu.-HC)156[163] CUMHURĠ YET DÖNEMĠ NDE NE MĠ YAPIL MIġTIR?. Recep Tayyip Erdoğan Genel BaĢkan değildi. Büyükanıt: Kıbrıs'ta önemli bir askeri güç bulundurmaktayız. kimi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yaptıklarını alaya almak ve küçültmek için.. seçimdeki oy pusulalarında adı "genel baĢkan" ola- . (AKP 'nin ilk DıĢi Ģleri Bakanı YaĢar YakıĢ da. Hulki. Ama buna rağmen. "Bölünmeye Hazır Türkiye Ġstiyorlar'. Anlamı: Avrupa Birliği "Kıbrıs'tan Türk askeri çekilsin" dese de.

Ekim 1962."160[167] UYURG EZER NOTA! HÜKÜMET E ĠNGĠLĠZ LERDEN MUSTAFA KEMAL'ĠN SAMSUN'A ULAġMASI Ġngilizler'! ciddi bir endiĢeye sevk etti. hem genel baĢkan ve hem de baĢbakan oldu!. Seçime giremediği için milletvekili de olamamıĢtı. iki yıl önce de (genel seçimden bir gün önce). Ne ördünüz laftan baĢka? Ama bak. Bu iĢler lafla olmuyor. anayurdu dört baĢtan" dizelerini eleĢtirmek için.-HC. 165 AKP Konya mitingi. demir ağlarla ör! Neyi ördün yahu. neyi?"159[166] Bu sözlere yanıt yıllar öncesinden.5. "Bir Gece Karanlığında Ġdi” baĢlıklı makalesinde Ģöyle yanıt veriyordu o günkülere ve bugünkülere: "Ey benim sevgili vatandaĢlarım. "Tayyip Bey'in Demir Ağlar Takıntısı". ondan da fazla Atatürkçülüğe inanın. bundan böyle de ne yapılacaksa o imanla yapılabilir!. bugünkü Türkiye'de iyi adına ne varsa Atatürk devrinde yapılmıĢtır. . Sıfırdan bugüne kadar ne yapılmıĢsa o imanla yapılmıĢtır. Kemalizm (Atatürk Ülküsünün BayraklaĢan Adıdır) Dergisi. Sonradan hem milletvekili. aynı eleĢtiriyi yapmıĢtı: "Onuncu Yıl MarĢı okumakla Türkiye raylarla donanmıyor. 21 Mart 2004.5. Hürriyet Gazetesi. s. "Bir Gece Karanlığında Ġdi”. Erdoğan o tarihte siyasi yasaklı idi. kötü adına ne varsa asırlardan kalmadır ve sizin gayretlerinizi beklemektedir. 166 ÇölaĢan. 167 Atay. "Demir ağlarla ördük dediler. Emin. Sayı:3. Türkiye Kemalistler TeĢkilâtı'nın Fikir ve Yayın Organı. öreceğiz inĢallah" dedi. Kendilerine Çanakkale'yi dar eden ve "Çanakkale geçilmez?' sözünü tarihe yazdıran bu Türk generak yazıldı!.. ta 1962'den geliyor! Falih Rıfkı Atay. s. 24 Mart 2004. Bu memlekette bugün bile: ...158[165] Erdoğan. Yıl:1. MarĢı oku. biz örüyoruz.Yıl MarĢı'ndaki "Demir ağlarla ördük. gittikleri yerleri gösterseniz onlar bile demez bunu! Atatürk'e. Falih Rıfkı. Hay kör olasılar! O tarihte memleketten kovulan Yunanlılar ’ ı getirseniz de.Ne yapılmıĢtır 27 yılda? diyorlar.

Ġstanbul Hükümeti'ne gönderdiği ilk Ģifreli telgrafında. Atina'da yapılan toplantılarda Amerikan heyeti (Westermann. Ġstanbul elektrikle a ydınlatılacak Ġstanbul'un elektrikle aydınlatılması için Belediye ile Elektrik ġirketi arasındaki müzakerelerin devam etmekte olduğu açıklanmıĢtır. ĠġGALCĠLERĠ arkasına alan yerli Rumlar.. Bu arada. (Ġstiklâl Harbi Gazetesi. ancak "ġimdilik birleĢme uygun değil Müstakil bir Pontus Rum Cumhuriyeti kurmamız daha doğrudur" yanıtını alıyordu. Trabzon'daki Pontus faaliyetlerini Merkez Ortodoks Rum Kilisesi'nde büyük bir hızla sürdürüyordu.ralinin Anadolu'ya gitmesinden kuĢkulanan Karadeniz itilaf Orduları BaĢkomutanı General Milne. White) Karadeniz'deki Rumlar"ı "Yunanistan'la birleĢin" diye kıĢkırtıyor. buraya bir genel müfettiĢ ve bir kurmay baĢkanı ile büyük bir kurmay heyetinin niçin Sivas'a gönderildiği anlaĢılamamıĢtır. Montgomery. Bir haber. Ġngilizler’in mütareke koĢullarına aykırı olarak "ulusal haklarımızı çiğnediğini" belirtti ve "Ġngilizler. Savunma Bakanlığı'na bir nota verdi: "Dokuzuncu Ordu'nun bir teĢkilât olarak dağıtılmıĢ olduğu anlaĢılmıĢ iken. 22 . Henüz bu hususta kat'î bir karara varılmamıĢtır. Ġzmir iĢgalini protesto eden Türkler telgraflar ve mitinglerle halkı uyandırmaya devam ediyordu." Mustafa Kemal ise.. Mahalli Hükümetin haberi olmaksızın Samsun'a 100 kadar asker ve savaĢ malzemesi çıkardı" dedi.

. binler. 22 Mayıs 1919. Üsküdar'da 30 bine yakın insanın toplanması.. daha büyük mitinglerin de habercisi idi. ." 80 BĠNDEN 200 BĠ NE.. Kürsüye çıkan Sabahat Hanım. Bursa'mızı. Kadınlarımız mitinglerde hep öne çıkıyordu. bin oluyor. Kalbi her zaman vuruyor. her fırsatta bizi biraz daha ölüme yaklaĢtıran bu kahir kuvvetler karĢısında yine böyle sükûn ve tevekkül ile mi yaĢayacağız? Ben buna hayır diyorum!. hatta evet. tüfek yok. Türk'ün kanı kaynıyor. ĠĢte hayatı. Bir. PerĢembe. onbin. Osmanlı baĢkentinde birçok semtte binlerce kiĢi mitinglere koĢarak. yaĢamakta bulunan bir millet hiçbir zaman ölmeyecektir. ruhu Türk olan Ġzmir'i.. Üsküdar Lisesi öğrencilerinden Mazhar'a geldi: "Elimizde top yok.Mayıs 1919) Ġstanbul Hükümeti'nin "uyurgezer" olması halkı durdurmuyordu. bir Ģeyler yok. bugün bir hayat koparır gibi birer birer Konya'mızı. kadınımızla. erkeğimizle hepimiz öleceğiz. binlerce erkeğe "sessiz mi kalacağız” diye soruyordu: "Vatan için dökülen kanlara hürmet edilmiyor. Söz." Sabahat Hanım'ın bu yürekli çıkıĢının ardından söz alan Doktor Ferruh Niyazi Bey de aynı heyecanı sürdürdü: "Tarihte hiçbir milletin idam edildiği vaki değildir.. Biz yaĢamak için daima hazırız ve yaĢamak için ölmeye yemin ettik!. bütün güzellikleriyle nazarları celp eden çok sevgili Ġstanbul'umuzu da isteyecekler! O zaman bu hayatımıza zehirli tırnaklarını takıp. silâh yok. Hakkımız gasp edilecek olursa çocuğumuzla.. Fakat bunların hepsinden kıymetli bir kalbimiz var. ölenler bile dirilirken." Üsküdar meydanındaki miting kürsüsüne gençler de çıkıp konuĢuyordu. ulusal dayanıĢmayı pekiĢtiriyordu.

kardeĢ sesidir uyan bu sesten. yağmurlar altında mitingler sürüyor. Kalkınca görür ki. hep bir ağızdan: "Kahrolacaklar!" ġair Hüseyin Suat Bey: "Türkler birlesiniz." Münevver Saime Hanım. ġiddetli yağmur altında halka hitap eden konuĢmacılar. bugünlere de ders olacak biçimde: "Her Türk'ün söylemek istediği fakat niçin bilmem. . yüksek sesle söylemekten çekindiği birkaç sözü ben açıkça söylemek isterim. Fatih Camii önünde toplanan 80 bin Türk.-HC. Halide Edip mitingden mitinge koĢuyordu. açık söylüyorum kardeĢlerim! Aldatıcı kaynakların yaydıkları haberlere inanmayın.. akĢam olmuĢ. nifak ve Ģifakı(=bozgunculuk ve bölücülüğü) bırakınız. Bizim tamamiyeti mülkiyetimizi muhafaza edecekler! Fakat.Binlere binler katılıyordu. Sultanahmet'te 200 bine ulaĢarak rekoru tamamlıyordu. 161[168] Evet. vaktiyle uyanmayan bu sesten. siyah yas bayraklarıyla örtülü belediye balkonuna çıkarak halkı Ģöyle uyarıyordu. Ben bu kanaat168 Orhan Pamuk'un "çekinmeden söylediği ile Münevver Saime Hanım'ın "çekinmeden söylediği arasında ne kadar fark var!. Bizim artık Avrupa'ya emniyetimiz(=güvenimiz) yoktur. Gazeteci Fahrettin Bey: "DüĢman sesi duymak istemezsek. Kadıköy'de de 20 bin kiĢi toplanıyor. Üsküdar'daki 30 bin kiĢinin yanı sıra." 20 bin kiĢi. hangi hudut dahilinde? Bu tasrih edilmedikçe (=açıkça belirtilmedikçe) Türkiye'de sulh (=barıĢ) mümkün olmayacaktır. Büyük Sultanahmet Mitingi öncesi Kadıköy'de. Bahar yağmurlarının baĢladığı Mayıs ayında.

'Ben neyim?' diye ilk sorduğu gün. istiklâlime nasıl yürüyeceğimi söyleyeceğim. Milletler için de ba'sü-badelmevt var. Yavuz'ları anlatacağım. Masallarda Fatih'leri.. Oğlum bana. bu boynu bükük genç kadınlar. Ağlamakla kazan ılacak hak. Kundağına mimarların yaptığı bu abideleri iĢleyeceğim. kendi özgürlüğü gasp edilmiĢ bir milletin kızı olarak. rafta sarılı duran bayrağı bir miras olarak vereceğim. ĠĢte Lehistan. Ģehitlerin annesi. Milletimizin yok edilebileceğine inananlar aldanacak. Heyecanlarımız. cüzdanında. Ninnisini söylerken.. (. onda bir düĢmanın ne ihtiras. göğsümüzde milletten yapılmıĢ bir kap var ki. Efendiler. Ona büyük Türk ırkının Ģarkılarını terennüm edeceğim. bu hayırlı ses. fesinde hep Ġzmir'ler görecek. Tarihin sayfasına kendini yazdıranlar varolmak Ģerefine ulaĢmıĢ demektir. Ve kulağına gizli . Ġsyan etmeyecek bir Türk kalbi de tanımıyorum. Ġzmir'in iĢgalinde yerli Rumlar'ın duygularını anlatan Yunanlı yazar Rodas'un "Ba'sübadelmevfli (=yeniden diriliĢ'li) sözlerine yanıt veriyordu: "Yarab! Ben kardeĢlerime değil. hıçkırıklarımızı dinleyecek kalp yoktur. 'Büyük tarihli bir Türk'sün' diye sesleneceğim.) Bir millet yok edilemez.) Ben. hıçkırıklarımızı dinleyecek kalp yoktur!. ölürken ona." Biz yalnız a ğlıyoruz. Ağlamakla kazanılacak hak. kitabında.teyim. ne korkusu yaĢar. Vatanın felâketi karĢısında bir genç kızın feryadını dinle! Bu ağlayan anneler. az söylemek (=konuĢmak). Mendilinde. bugünleri yanık sesle ruhuna serpeceğim. âdeta.. kanlarımız söndürülse bile. çok iĢ görmek (=yapmak) zamanı gelmiĢtir. Bu ses. ona semalardan haykıran bir melek gibi.. önce sana sesleniyorum. Biz yalnız ağlıyoruz. askerlerin yetimleri değil mi? Böyle necip kavme gözyaĢı döktürmekte hikmet ne? (. onun ruhunda ne fırtınalar hazırlar.. fedakarların genç eĢi. babamdan kalan altın kakmalı kılıcı. Münevver Saime Hanım.. Ģu hıçkıran yavrular.

50'nin üzerinde sivil kuruluĢ (cemiyetler).e. askerlerden. galiplerin taktığı zincirler çözülmeye mahkumdur. minarelerin Ģerefelerini ve damları doldurmuĢtu. "AĞLAYAN MĠNARELER ALTINDA YEMĠN EDĠNĠZ. Bakınız: . subaylardan meydana gelmiĢti.2. Kum gibi kaynayan bu yaslı ve mutsuz Türk kalabalığı kadınlardan.) Bütün meydanları. BAYRAĞIMIZA ĠHANET ETMEYECEĞĠZ.. Ġnanmıyoruz!.. Yenigün gazetesini çıkarmaya baĢlamıĢtı. Kadıköy mitinginden bir gün sonra. hapisten çıkmıĢ. Ġstiklâl Harbi Gazetesi. C. Halide Edip'in aktardığına göre 200 bin kiĢi idi..)" Halide Edip de. (. 24 Mayıs 1919.216. Ġstanbul Sultanahmet Meydanı'na akan ikiyüz bin Türk. ağaçların üstlerini.(. yaĢlılardan. Yunus Nadi de. erkeklerden.g. Çünkü o gün oğlumun kalbine ektiklerim hürriyet çiçekleri olarak açacak. Sultanahmet Meydanı'nı büyük bir iĢgal protesto alanına çevirmiĢti. a.1... s. Ġzmir'in iĢgalini kutlamak için sokaklardan Ġzmir limanına akan yerli Rumlar'a ve tüm dünyaya cevap veriyordu. öğrenciler ve siyasi parti üyelerinin de dahil olduğu 100 bin Türk'ü Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi yapıların arasında bir araya getirmiĢti. kızıl isyan olarak taĢacak. (Gazeteye göre meydandaki kalabalık 100 bin. evlerin balkonlarını." 20 bin kiĢi: "Ġnanmıyoruz. Merzifon'a gitmek üzere bir Amerikan gemisi ile Samsun'a ulaĢtı.162[169] Ġstiklâl Harbi Gazetesi'ne göre ise meydan. "aldatıcı kaynakların" yaydığı haberlerin moralleri bozmak ve teslimiyeti sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı: "Yalan haberlere inanmayınız.. bir Ġngiliz generali. Ġngilizlerin Anadolu'nun içlerine yayılmasına karĢı Ġstanbul Hükümetini uyardı. gençlerden. 8. ĠĢte o günden itibaren.." AYNI GÜN. "mahĢere" dönmüĢtü." Bu sözleri duyan 200 bin Türk.bir vasiyet söyleyeceğim. Durumu yakından izleyen Mustafa Kemal.163[170] 169 170 Dinamo. Hasan Ġzzettin.. camilerin duvarları ile kubbelerin üstlerini.

Tevfik Fikret'in Ģiiriyle coĢturdu: "Zalimin topu var. kal'ası varsa. HÜKÜMETLER DÜġMANIMIZDIR. Hakkın da bükülmez kolu. bu tarihi meydanda zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu bizi seyrediyor. 2 milyon Türk. Halide Edip. Dünyanın öbür ucuna at süren nâmağlup Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Bu muazzam. eski cesaret ve Ģecaatini (=yiğitliğini) kaybetmemiĢtir. Bugün kolları kesilmiĢ olan Türk'ün kalbi." sözleri ile bugüne kadar yaĢayacak bir özlü sözü(vecizeyi) söyleyecek olan öğretmen Halide Edip. tarihe geçecek çıkıĢlarından birini yapmak için.g. KardeĢlerim. s.e. Hak isteriz. a. YaĢamak istiyoruz." "MĠLLETLER DOSTUMUZ. güllesi var. Yemin. Müslüman ölmez ve öldürülemez. tarihine hıyanet etmeyeceğim. -HC) . evlatlarım!.. Millet nâmına.." Meydan coĢkuyla dalgalanmaya baĢlamıĢtı: "Ruhu göklerde olan 700 senelik Ģanlı tarihimiz.Matemi anlatmak için siyah tüllerle kaplanan Türk bayraklarının donattığı meydandaki pankartlarda Ģunlar yazıyordu: Türk hürdür. 200 bin Rum'a feda edilemez. Bugün de dünkü kadar kahraman ve talihsiz Türk milletinin anasıyım.32. bu minarelerden bugün Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. ecdadımızın bizi seyreden ruhlarına yemin ediyorum. iĢgal altında bile henüz tam birlik olamayan Türkler'e. evlatlarım. ey Amerika. Daha sonra kitleyi. dönmez yüzü vardır. esir olamaz. Halide Edip'ten önce kürsüye çıkan Ģair Mehmet Emin. "Ey Avrupa. bunun mesuliyeti sizin olacaktır" diyerek. "önce aramızdaki nifakı öldürelim" çağrısında bulundu. siyah yas örtüleriyle örtülmüĢ kürsüye emin adımlarla geldi: "KardeĢlerim. ediyorum ki Osmanlı sancağına. böyle tarihi bir gün Adıvar. Osmanlı toprağında böyle muazzam.

Evlatlarım. dehĢetini coĢmuĢ nehirlerden al.. hiçbir meĢakkat önünden kaçmayacağız... Mustafa. Selim'in elinde de hiddetinden kükremiĢ bir arslan gibi giderdin. saplayacağın süngülerde milyonlarca aile tel'inlerinin kahredici kudreti bulunsun. ecdadımızın namusuna ihanet et meyece ğiz. içimizde ölenler olursa. Türk ve Ġslâm Ordusu.g. Selim'den kalmıĢ bir arslan gibi git! (. ateĢlediğin barutlarda bütün o muazzez yerlerin yakıcı Ģiddeti. s. Harbiye Nâzın ġevket Turgut PaĢanın eĢliğinde saraya giderek Vahidettin'e halkın 171 Eski. intikamdan bir zelzele gibi.66 ve 358." Aylar sonra "Kemal'in askerleri” ilerlemeye baĢladığı zaman. Fâtih'in elinde yerinden oynamıĢ bir zelzele. Benimle beraber yemin ediniz.belki bir daha idrak etmeyeceğiz." Ġngilizler'in havadan uçakla izledikleri Sultanahmet Meydanı'nı hınca hınç dolduran yüzbin Türk yemin ediyordu: "Vallahi." "700 senenin tarihini. Sebatını(=kararlılığını) mağrur kayalardan. Bu uğurda can vermekten çekinmeyece ğiz!. Türk ve Ġslâm Ordusu! Sen evvelâ Kılıç Arslan'ın elinde harekete geçmiĢ bir ecel. a ğlayan minareler alt ında yemin ediniz.e. saldırıĢ) kızgın yıldırımlardan. a. Türkiye'nin istiklâl ve hak hayatını alacağı güne kadar hiçbir korku. Vallahi."164[171] Miting sona erdikten sonra bir heyet. bu ifadeler Ģöyle olacaktı: "Türk ve Ġslâm Ordusu. ecelden bir kasırga gibi. .. ġimdi de git.. savletini(=ileri atılma. 1998. öyle bir gün olur da bir daha toplanamazsak.. Bayra ğımıza.. Türk'ün istiklâl bayrağıyla mezarı üzerine geliniz.) öyleyse aziz ordu.. atacağın güllelerde bin senenin ağırlığı.

Ancak.php?name=News&file=article&sid=23. s. mecalsiz olmasına ve tüm engellemelere karĢın yeniden çarıklarını ıslatıyor.. SAVAġLARDAN yorgun düĢmüĢ Türk milleti halsiz."165[172] YIL 2006: "DĠK DURACAĞIZ AMA DĠKLEġMEYECEĞĠZ!". Bakınız: www..asp?gid=71.) AK Partililer olarak her zaman dik duracağız ama hiçbir zaman dikleĢmeyeceğiz Aslında bu Türk Milleti'nin onurlu duruĢudur" dedi!. Fakat elimizi kaldırmayalım. PadiĢah ise gelen heyete Ģu öğüdü verdi: Ağzımızı açalım bağıralım. anlayıĢımız bu. ikiyüz bin Türk'ün tepkisini gören Ġngilizler.(.tr/gundem/4600457.. "AK Parti gerilim politikaları üzerine siyaset yapmayı isteyen parti değildir.gov.100.) 173 Anadolu Ajansı'nın haberi." 166[173] 2006 yılında tartıĢma yaratan bu sözler ilk değildi. yola çıkmak için kepekli undan yol ekmekleri hazırlıyordu. sesimizi yükseltelim...e. AKP'nin Ġstanbul 2.bbm. 17 Haziran 2006.tr/modules. Cilt 6.hurriyet. mitingleri yasakladılar. Erdoğan AKP'ye katılımlar nedeniyle Ġstanbul'daki Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende de. Bakınız www. . 167[174] TARĠHĠ SULTANAHMET MĠTĠNGĠNDEKĠ coĢkuyu sürdürmek için birçok semtte daha açık hava toplantıları yapılması kararlaĢtırıldı. Olağan il Kongresi'nde "AB dayatmalarına" karĢı çıkarken Ģöyle konuĢtu: "Biz dik duracağız ama dikleĢmeyeceğiz.com. 172 25 Mayıs 1919 tarihli (8007 numaralı) Ġkdam Gazetesi'nden aktaran Celâl Bayar (Bakınız: a. 174 TC BaĢbakanlık Basın Merkezi'nin haberi. 4 Ocak 2004.g.isteklerini bildirdi. Tayyip Erdoğan. BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan. ama bu kadar dikkat çekmemiĢti. iki yıl önce de aynı sözleri kullanmıĢ.

Biraz daha derinleĢtirirsek. Tıpkı. "Türk evlâtlarını haksızlıklara kar Ģı Ġsyan hisleri Ġle yetiĢtirece ğiz!. psikolojik savaĢı sürdürürken ilginç bir propagandaya baĢvurdu: "Türkler'in damarlarında Rum kanı var!. 20. yani aslında." "Ulusal yas" (Millî matem) sürerken... Türklükle övünmeyin" anlamında söylendi.." YUNAN GAZETELERĠ. Bu propagandanın amacı. Doğrusu Ģuydu: . yüzyılda olduğu gibi 21. Avrupa'nın "bilimsel ırkçılığının politik silah olarak kullanılması karĢısında Türk bilim insanlarının sesi örtülüyordu. kocaları önceki savaĢlarda Ģehit olduğu için dul kalan kadınlarımız ölüm ve namus arasında kararlarını vermek üzereydi: "Ya istiklâl ya ölüm!. ama siz Türkler'in ataları da Bizanslıdır. yüzyılda da "tarihsiz bırakılmak" isteniyordu. devamı idi: iĢgal dönemindeki Yunan propagandasının "Türkler'in damarlarında Bizans kanı var!.. Fransa CumhurbaĢkanı Mitterrand. Türkler aslında Rum oluyordu!... kardeĢlerinin yası ile hırslanan gençler. okullar kapatıldı.. "Hepimiz kardeĢiz" anlamında değil. "ġanlı bir biçimde Ölmeye her an hazırız" diyerek toplu yemin ettiler.. iĢgal edilen bölgelerin Rumlar'a ait olduğu ve geri alındığı savı idi. 3 bine yakın muallim ve muallime (bay ve bayan öğretmen). TARĠH: KASIM 2004 .." Bu söz.Çocuklarının matemi ile saçları ağaran yaĢlı babalar. Türkiye'de Rumlar'ın Türkler'den daha kalabalık olduğu. "AB üyeliği için istediklerimize boĢuna itiraz etmeyin" demek oluyordu." Yunan askeri propagandasına göre. "Bizim Bizanslı olduğumuz biliniyor. Avrupa Birliği (AB) kapısında bekleyen Türkiye hakkında çok tartıĢılan bir açıklama yaptı: "Aslında hepimiz Bizans'ın çocuklarıyız!." Türkler.

400 yıl önce Türkler Ġstanbul'da yaĢıyordu. Hulki. çanak yalayıcılığı yaparak Ġngiliz iĢgali istiyordu. a. ön atalarımız Ġstanbul'da. Yani. (özellikle subayların ve memurların bu gibi derneklere üye olmaları kesinlikle yasaklanmalıdır. "Özü sözü doğru. tehlike karĢısında halkı uyarmıyor."Bizans'tan 2.)" Mustafa (1919)169[176] Kemal ĠġBĠRLĠKÇĠ YERLĠ -BASIN ise. (TürkçeleĢtirme bana ait-HC) .) adlı gazete.. diğerlerinin aksine imzalanmamıĢtır.e. Önder!. "Bu konudaki bir belge yaklaĢık ikinci bin tarihli. Asla Hıristiyan olmamıĢ olan Konstantin'in Doğu Roma Ġmparatorluğu'nu kuruĢ tarihi 395'tir." Bakınız: Cevizoğlu. bu hainliğini "iĢgal bayraktarlığına” kadar götürmüĢtü. aslında Bizanslılar Türk çocukları olabilirdi!. yabancı sermayeye ve hükümetin lütuflarına bel bağlayıp. Yeniçağ Gazetesi. 23 Kasım 2004..g. s."168[175] YABANCI PARASIYL A SATIN ALINMI ġ GAZETE VE DERNEKLER "Yabancı parasıyla satın alınmıĢ derneklerin etkinliklerine ve bu gibi gazetelerin zararlı yayınlarına son verilmelidir. Demek ki.1 176 Mustafa Kemal'in 20-22 Ekim 1919 tarihli "Amasya Mülakatı" ya da "Amasya Protokolleri" diye bilinen belgedeki sözleri. Cilt:4. s. siyasi Osmanlı gazetesi"(!) sloganıyla yayınlanan ALEMDAR (Bayraktar.. iĢgalin ana sorumlusu Ġngilte175 AraĢtırmacı Halûk Tarcan'a göre.348. "Chirac 'Türk Çocuğu' Çıktı". Erenköy yazıtıdır. Bizans'tan 2395 yıl önce mevcuttur. Toplam 5 Protokol'ün 4.sü olan bu belge "gizli" olduğu için. Bakınız: Atatürk'ün Bütün Eserleri..

Bu acı ama hakikattir. Yatağımıza serilmeden önce. Bu uğurda her türlü fedakârlığa razı olmalıdırlar Yoksa hiçbir medeni millet.e. Güçsüzlük ve duraksamada (beceriksizlik ve tereddütte) öylesine ileri giderler ki. kurtarabilir.188 . bir kere daha Türkler ellerini Ġngiltere'ye doğru uzatmalıdır. Türkler'i ancak Ġngiliz idaresi koruyup. bu alçaltıcı sözlere Nutuk'ta tarihi yanıt verecekti: "Yetersiz (âciz) ve korkak insanlar." "Dünyada insan diye yaĢamak isteyenler.. imzalar 40 bine ulaĢmıĢtır. Dr. onları kendi sırasında ve safında görmek istemez.g. Türkler'in kendi güçleri ile adam olmalarına imkân yoktur. Türkiye'nin Ġngiliz mandasına terk edilmesi Ġçin imza toplanıyor." M ustafa Kemal (1919) " 1 7 0 [ 177] Mustafa Kemal. Ġsmet. s. insan olmak vasıflarını ve kudretini kendilerinde görmelidirler. herhangi bir yıkım karĢısında Ulus'un da duraksamasına ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. sanki kendi kendilerini 177 Görgülü. Zaten 3 gündür Ģehrin her tarafında. a.. "Ġngilizler'in bizi hiçbir zaman çelme takıp sendeletmediğini" ileri sürerek Ģöyle yazıyordu: "Ġngilizleri istiyoruz..re'yi övmek için bin bir yola baĢvuruyor.

"171[178] (Parantezleri ben ekledim. Ģefkat dilenme gibi pısırıklıklar. Varlığımızı.. Bütün ulusa sağlam bir iç gücü(mânevî güç)vermek. bir Ģahsın edep ve terbiyesinin delili sayılmakta. Osmanlılar'ın son dönemlerinde. . ona uyacağız.-HC) Hükümet ve ordunun ba Ģında bulunan lara At atürk'ü n yanıtı buydu. a. s. s.'.e. Bu sebepten. bağılsız(kayıtsız) koĢulsuz(Ģartsız) olarak yabancı bir devletin eline bırakalım.. Batı'nın etkisiyle geliĢen bu "kimliksizleĢtirme" ve "Batı kimliğini benimseme".g. Bunun için bulunmuĢ bir gerçek vardır. böyle yanlıĢ yollarda dağılma ve yok olma uçurumuna sürükleyenlerin elinden kurtarmak gerekir..' Balkan SavaĢları'ndan sonra ulusun.g. Arif. özellikle ordunun baĢında bulunanlar da. Derler ki: 'Biz adam değiliz ve olamayız! Kendi kendimize adam olamayız. iĢ erleri saydığımız zincirsiz aslanlar karĢısında o kadar küçülmüĢüz ki. Bunun yazılı bir anlatımını da "93 Harbi" denen 1876-77 yıllarındaki Türk-Rus SavaĢı döneminde. ama gene bu anlayıĢla iĢ görmüĢlerdi. yakında hayat kaynağımız olan imanımızı da buhara çevirerek bütün bütün yok olacağız. Türkiye'yi.310. baĢka biçimde.18."172[179] 178 179 Nutuk (Söylev). O gerçek Ģudur: 'Türkiye'nin düĢünen kafalarını büsbütün yeni bir inançla(imanla) donatmak. tarihi değil. Mehmed. uyuĢturulmuĢtu. Anadolu Ordusu BaĢkumandanı MareĢal Gazi Ahmed Muhtar PaĢa'nın özel kalemi denebilecek görevdeki Mehmed Arifin kitabında görüyoruz.alçaltırlar. "Zannederim biz de adet haline gelen kendini küçük görme. a.e. neredeyse çağdaĢ bir değer olarak toplumun damarlarına Ģırınga edilip. "Kendini ve Türkler'i küçük görme" eski bir âdetti aslında.

Gazeteci ve yazarlığı ile tanınmasına rağmen. olduğu gibi. Bir örnek olarak Ali Kemal'i anlatmak yeterlidir. bu nedenle adı Artin Kemal'e çıkmıĢ. Hayatı sürekli kaçma-kovalama ile geçiyor.DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ ALĠ KEMALLER 1 7 3 [ 180] KurtuluĢ SavaĢı'nda emperyalizme hizmet eden satılık. TDK Salonu. Fransız basınında yayınlanan röportajları çevirip.) yararlanmıĢımı IH . Refik Halit ve Sait Molla akla gelmektedir. a.) Ġngiliz Muhipleri(Dostları) Cemiyeti'nin "onur üyesi" idi. Bu fizîker. "Dünkü ve Bugünkü Ali Kemaller".Kemal ve Milli Mücadele". 26 Ekim 2005) ve Turgut Özakman'dan da (Özakman. O tarihte hazırladığım bu metin için. Ġstanbul (1 yıl). Turgut. ama iĢgal kuvvetlerine dost bir yazar ve-politikacı olmuĢtur. Vur-kaç taktiği içinde bir hayat sürüyor. Hasan Pulur'dan (Milliyet. Mısır ve Londra. Brüksel. Ġkdam Gazetesi'ne göndermiĢ.Dünya SavaĢı sonrasında. bugünkü mandacıların önderi olmuĢtur.g. 1869'da Ġstanbul'da doğuyor ama henüz 17 yaĢındayken Paris'e gidiyor(1886). 16 Mayıs 2006. bunları kendi özgün röportajları gibi yutturmuĢtur. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen "Doğumunun 125. Ali Kemal'in asıl adı Ali Rızadır. Milli Mücadele aleyhindeki yazılar yazmıĢ. BaĢbakanlık Atatürk Kültür. 180 Cevizoğlu. düĢünsel olarak da böyle. Hayatı hep yurt dıĢında geçiyor. (Ġngiliz ajanı rahip Frew ile çok yakındı. Refi Cevat Ulunay.e. Gazeteciliği sırasında sahtecilik ve "intihalin" de kötü örneklerinden birini oluĢturuyor.Yılında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan bildiri". 1869'da Ġstanbul'da doğdu. Gazetecilikteki bu sahtekarlıkları da Hüseyin Cahit tarafından ortaya çıkarılmıĢtır. Ġstanbul iĢgal altındayken. Ankara. Atatürk Nutuk'ta bunun da haince faaliyetlerini anlatmaktadır. kiralık ya da doldurma kalemler deyince en baĢta Ali Kemal. Ġngiliz'le evlendi. Hulki. Cenevre. Mandacılık ve ihanetin sembolü olarak ünlenmiĢ. "Vahidettin. M. 28 ġubat 2002. Halep. Sonra. Ġstanbul (2 yıl). 1. Paris. bunların yanı sıra Damat Ferit Hükümetlerinde Milli Eğitim ve içiĢleri Bakanlıkları da yapmıĢtır.

iĢgalin protesto edileceği Ġstanbul'daki mitingleri yasaklar." (Peyam-ı Sabah. Peyam ve Peyam-ı Sabah gazetelerindeki Milli Mücadele karĢıtı ve hakaret dolu yazılarıyla öne çıktı.Damat Ferit PaĢa Hükümeti'nde Eğitim Bakanı (Maarif Nazırı). ĠçiĢleri Bakanı olduğu sırada. iĢgalcileri savunan Milli Mücadele aleyhindeki yazıları. cirimleri kadar yer yakarlar.'Kuvayi Milliye ancak çetecilik yapar.Damat Ferit Hükümeti'nde ise ĠçiĢleri Bakanı (Dahiliye Nazırı) oluyor!. 4 Kasım 1922 tarihinde Ġstiklal Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Ankara'ya götürülmek üzere evinden alındı. ilginçtir. 29 Ekim 1919) . Ġkdam. geçirir."M. Ders verdiği Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde siyasi tarih derslerindeki tahrikleri. 26 Haziran 1919'da görevinden istifa ediyor!. Yazılarından bazı alıntılar: "KurtuluĢumuza son darbe. Ordu Karargahında Komutan Sakallı Nurettin PaĢa'ya teslim edildi. 31 Mart olaylarına kadar gitti. halkı tahrik ediyordu. vurur. ateĢ olsalar. bina dıĢında bekleyenler tarafından linç edildi . Siyasetten habersizdirler." (Peyam. 14 Kasım 1919) . Mustafa Kemal'in ordudan azlini sağladı. 2 Mart 1920) "Milli TeĢkilatı yok etmek. 2. Bakanlık görevleri ile değil. bu (milli) harekettir. Ġzmit'te 1. kırar.Kemal ve Rauf Bey ikbal hırsı içindedirler. yaklaĢık bir ay sonra. Ama." (Peyam. 31 Mart kalkıĢmasını bastırmak üzere Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'ndan korkarak yeniden Paris'e kaçtı (1909). Kendisini linçe kadar götürecek. Milli Kuvvetler. 6 Kasım'da PaĢa ile görüĢmesinden dıĢarı çıkarken..Türkiye'de (Ġstanbul'da) olabildiği sürelerde bir Ģeyler kapıyor: 1. Atatürk Samsun'a çıktığı gün ĠçiĢleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. ün yaptı. millet için var olma mesele- .. Redd-i Ġlhak ve Müdafaa-i Hukuk gibi yeni kurulan milli örgütlerin telgraflarının çekilmesini yasaklar ve Yunanlılar'la çatıĢmaya baĢlamıĢ olan Milli Kuvvetler'in bastırılıp dağıtılması için genelge yayımlar. Hükümet.

13 Ekim 1919 tarihinde hükümete bir muhtıra vererek. Kuvayi Milliye'nin "milli kuvvetler" değil. Hürriyet ve Ġtilaf Partisi. Londra ve Madrid büyükelçiliklerini yaptı.Kemal'i idama mahkum eder. Hürriyet ve Ġtilaf Partisi'nin önde gelenlerinden biri idi. halifeye. 28 Mayıs 1920) "Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini M. Hükümet de. bu parti ile Ġngilizler'in desteğini arkasına alarak Milli Mücadele'ye karĢı yerel ayaklan- . (EĢi 1978'de ASALA tarafından Madrid'de öldürüldü. Bu parti 1911'de. Ġçinde din adamlarından. millete." (Peyam-ı Sabah. Türkiye'nin Bern.sidir. can. Dahildeki Müslümanlar bilmelidir ki. unutulmaz hizmetlerde bulunmu Ģ olacaklardır. 25 Nisan'daki yazısı:) Ġdam! Ġdam! M. "asi kuvvetler" olduğunu vurguladı ve buna göre önlem alınmasını istedi. o ipsiz sapsız. Selim Kuneralp de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinden sonra Seul Büyükelçiliğini sürdürmektedir. canilerden temizlemelidir. 11 Mayıs'ta M.) Ali Kemal. bu Ģaklabanlara hadlerini bildirmelidir.Kemaller'den. Ġstanbul'da Kuvayi Milliyeciler’i yargılamak için Divan-ı Harp'ler kurulur. en keskin Bat ı yanlılarına kadar pek çok kiĢi vardı. Kuvayi Bagiye yani. Alemdar. 5 Ağustos 1920) . temizlenmelidir!" (Peyam-ı Sabah. Zeki Kuneralp'in oğlu. küçük heriflerin eseridir" (Peyam-ı Sabah. o alçaklara karĢı çıkanlar dine. Ġki gün sonra. Ali Fuatlar'dan.) Ali Kemal 'in oğlu büyükelçi Zeki Kuneralp'tir .) (Ali Kemal'in torunu. akılsız fikirsiz zorbalardan. 13 Nisan 1920) (Ankara'da TBMM'nin açıldığı tarihte." (Refi Cevat Ulunay. mal ne pahasına olursa olsun."Anadolu Türkler'i Ģeriat hükmüne ve PadiĢah fermanına dayanarak. Ġt tihat ve Tera kki iktidarını devirmek i çin kurulmuĢtu. Kan. Zeki Kuneralp babasının linç edilmesinden 20 yıl sonra DıĢiĢleri Bakanlığı'na girdi.Kemal cezasını bulacak!" (Nemrut Mustafa PaĢa'nın baĢkanlığını yaptığı Harp Divanı. 4 Nisan 1920) "Büyük Millet Meclisi.

Kanunlar çıkaramayız.. öldürenler gazi say ılır. Kendi kendimize uygarlaĢamayız. (.. çete hareketlerini destekledi: Adapazarı Olayları (Ekim 1919). Mustafa Kemal'in "cebren ve mahfuzen" geri gönderilmesi emrini verdi. Birinci Anzavur Ahmet Ayaklanması (25 Ekim-30 Kasım 1919).. Kendimizi yönetemeyiz. Atatürk'ün Samsun'a çıkıĢından 6 gün sonra (25 Mayıs'ta). ĠçiĢleri Bakanı olduğu dönemde." Ali Kemal'in gazetesi Peyam-ı Sabah'da. Ancak AB dayatması (sopası) ile bir Ģeyler yapabiliriz.. Ġnsan hakları o zaman yürürlüğe girebilir. Bu fetva ve bildirilerde Ģöyle deniliyordu: "PadiĢahtan izinsiz olarak istilac ılara karĢı direnen milliyetçileri tek tek veya topluca öldürmek. Kuvayi Milliye'ye karĢı hükümet bildirisi ve fetvalar yayınlanır.malar çıkararak. Fransız ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılır." BUGÜNKÜ ALĠ KEMALL ER Bugünkü Ali Kemallerin sayısı daha fazla." Yabancıların "kanun zoruyla tarih yazma" komedisini destekleyerek. düĢünce özgürlüğü adı altında PKK ve sözde Ermeni soykırımı iddiasını destekliyorlar. Ali Kemal ile H ürriyet ve Ġtilaf Partisi. Bunlar AB ve ABD ile iĢbirliğinin "kayıtsız koĢulsuz" savunucuları olarak ortaya çıkıyorlar: "Biz adam olmayız. Ġkinci Bozkır Ayaklanması (20 Ekim-4 Kasım 1919) Ali Kemal. 16 M art'ta Ġstanbul 'un i Ģgaline de çok sevinir.) Birlik ve beraberliğimizin simgelerinden Milli MarĢımızı . Bu uğurda ölenler Ģehit. Bunlar Ġngiliz. din gere ği ve görevidir. Ancak bir üzüntüleri vardır: "Bu i Ģgal bir ö nlem niteli ğindedir ve g ecikmiĢtir!. Birinci Bozkır Ayaklanması (27 Eylül-4 Ekim 1919). ġeyh Recep Olayı (18 Ekim 1919).

"Ermeni soykırımı yoktur.. "Milli MarĢ'ın sözleri bölücü" diyebiliyorlar!. Terör örgütü baĢı Öcalan'ın affedilmesini isteyebiliyor. açıkça savunuyorlar!.. "Türkiye Silahlı Kuvvetleri" adını önerebiliyorlar!. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti sonuna kadar yaĢatacağına inanıyorum. . Hilmi Özkök'ün bile.. elden çıkması tehlikesine aldırmıyorlar. emperyalistlerin pençesine düĢen bir kuĢ gibi yavaĢ yavaĢ. sefil bir ölüme mahkum olmaktansa.karalayarak. vatanını. tam tersi propaganda yapıyorlar. Bir millet. Oysa Atatürk: "ġunu bilmenizi isterim ki" diyordu. "Kürdistan'ın baĢkenti Diyarbakır'a geldim" diyen AB müfettiĢlerine. televizyon canlı yayınlarında. "PKK terör örgütü değildir" diyen belediye baĢkanlarına. onun propagandasını yapıyorlar!. ellerinden gelen propagandayı yapıyorlar!. "Biz. Ali Kemallere karĢı Mustafa Kemaller'in sayılamayacak kadar çok olduğuna ve dip dalgası olarak Ģahlanan bu yurtseverlerin. diyemezsiniz" diyen AB ülkelerine destek çıkıyor. "Terör örgütü.. PKK'nın siyasallaĢmasını açıkça savunabiliyorlar!." Bu topraklarda. AB vasıtasıyla isteklerini Türkiye'ye dikte ettiriyor" demek zorunda kaldığı 2005'deki Genel Değerlendirme toplantısındaki konuĢmasına rağmen." Türk Vatanını değil. Avrupa Birliği fonlarından sürekli olarak beslenip.. terörle mücadele etmek için çıkarılmak istenen yasaları engellemek için ise.. Milyonların gözünün içine bakarak. vatanını sevmezse çok zaman geçmez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adı değiĢmelidir" diyerek. baĢka vatanları seviyorlar. milletvekillerine. Genelkurmay BaĢkanı Org. babalarımızın oğlu sıfatı ile vuruĢa vuruĢa ölmeyi tercih ediyoruz. vatan sevgisiyle dolu olan baĢka milletlerin istilası altında görür. Oysa bakınız vatan Ģairimiz Namık Kemal ne diyor: "Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.

" Mustafa (1919)174[181] Kemal "ĠNGĠLĠZ DOSTLARI"... gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. elbette siyasa. Bu maksatla Cemiyet'in Ģubeleri kurulmalı ve Ġngiliz taraftarlığını yaymak için gayret sarf edilmelidir. askerlik. ġimĢir'den (Ġngiliz Belgelerinde Atatürk. ulusun ve ülkenin geçek anlamıyla bü181 Mustafa Kemal'in 15 Ekim 1919'da Amerikan basınına (United Sl. 1919-193H) akl Atatürk'ün Bütün Eserleri. ekonomi. a. Türkiye için tek kurtuluĢ yolu Ġngiliz idaresi altına girmektir. Ģu isteklerde bulundu: "Ġngiliz taraftarlığı kuvvetlendirilmeli ve süratle yayılmalıdır.e. . adalet.ıi Press) yaptığı açıklamadan.g." YABANCI PARASI YLA SATIN ALINAN BANKA VE HABERL EġME ġĠRKETL ERĠ "Tam bağımsızlık demek. hedeflerine ulaĢmak için bir cemiyet (sivil toplum kuruluĢu-STK) kurarak örgütleniyor. iĢgal ve Ġngiliz bayraktarlığı yapan sözde Türk basınına (Alemdar Gazetesi. 406/41. kültür. "Ġngiliz Muhipleri (Ġngiliz Dostları) Cemiyetinin kurucularından Sait Molla.314. maliye. ı No: 140/5) Bilâl N. s.. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk. Anadolu'daki tüm belediye baĢkanlarına telgraflar çekerek. Cilt:4."Ġngiliz parası burada Türkiye'yi mahvetmek için harcanır. Sabah Gazetesi ve Türkçe Ġstanbul Gazetesi) destek oluyordu. (Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığı ArĢivleri.

Bu yalanları söyleme gereği niçin duyuluyordu?.. Bu sorunun yanıtını ararken.) yok- Eğer ulusumuz bunu kabul etseydi.. biz bu KurtuluĢ SavaĢı'nı niçin yaptık?" diye sormaya baĢladı.. ekmeğini yediği ülkesinin teslim olmasını niçin isterdi?. Artık bilinçlenen Türk halkı. stratejik kuruluĢlar ve tesisler ile ekonominin can ve kan damarı bankalar yabancıların 182 Nutuk (Söylev)." Mustafa Kemal (1921 )175[182] 2000'LĠ YILLARIN BAġLARI.g... Yabancılara karĢı "cesaret" yerine "esareti" yeğleyen bu kesim. Küresel sermaye bizi tercih ediyor... bugünleri gören dehası ile. özelleĢtirme adı altında. açık toplum enstitüleri. s.tün bağımsızlığından sunluğu demektir. a. IMF akrebinin kıskacında sıkıĢan Türkiye. "YaĢasın yabancı sermaye giriyor!. Bir insan nefes alıp. yukarıdaki sözü ile aynı durumu dile getiriyordu. AB Dostlarının kurdukları dernekler. iki yıldan beri savaĢmak hiç de gerekli olmazdı. Daha AteĢkes AnlaĢması'nın ertesinde suskunluk durumuna geçilebilirdi.. AB fonlarından açıkça maddi destek alıyor ve sürekli Avrupa Birliği bayraktarlığı yapıyordu..e. . 2006 yılı sonundaki zararı. yaĢanan gerçekleri tarihe kaydedelim. vakıflar. eğer böyle olacaktıysa. "ekonomideki teslimiyeti". yaklaĢık 200 milyar dolara ulaĢıyordu!.302. bunu kabul edecek eğilimde olsaydı. AB'nin Gümrük Birliği'ne üye olmasından dolayı da. ĠĢte Atatürk de... biz güçlü bir ülkeyiz" yalanları ile örtüyordu!.. ekonomik bağımsızlığını yitiriyor.(.

Dexia'ya satıldı.5 payı GE'ye satıldı.eline geçiyor. yılını tamamladığı 2006 yılı sonunda. Finansbank. bankacılık sektöründeki 460 milyar YTL'lik aktifin yaklaĢık 120 milyar YTL'lik kısmı yabancıların denetimine geçmiĢ oldu!. Kuveyt bankası The International Investor'a satıldı. Borsa üzerinden "take över" denilen "ele geçirme" yöntemiyle büyük hisseleri yabancıların eline geçenler bunların dıĢında. Bu özetle Ģu anlama geliyordu: Yabancıların denetiminden geçmeden Türkiye'de Türkler. Denizbank. satıĢları son aĢamaya geldi. GSM denen cep telefonu (ya da. Yunan bankası EFG'ye satıldı. tüm haberleĢme sistemi yabancıların denetimine giriyordu. Adabank. Koç-UniCredito'ya satıldı. Ġsrail bankası Hapoalim'e satıldı. Akbank'ın yüzde 20 payı. Garanti Bankası'nın yüzde 25. ġekerbank. Yapı Kredi Bankası. MNG Bank. Tekfenbank. Yunan milli bankası NBG'ye satıldı. birbiriyle telefon görüĢmesi yapması mümkün değildir!. Recep Tayyip Erdoğan baĢkanlığındaki AKP'nin iktidarda 4. Alternatif Bank ve Halkbank ise sırada bekliyor. Fortis'e satıldı. kablosuz telefon) ağının yanı sıra kablolu telefon hizmeti veren Türk Telekom Ģirketi de yabancı denetimine girdi. Oyakbank. neredeyse yabancıların denetiminden geçmeden bankalar üzerinden para .. 2006 Eylül sonu bilanço verilerine göre. Fransız BNP Paribas ile ortak oldu. Kazakistan bankası Turana satıldı. Tıpkı. C Bank. yabancılar tarafından satın alınan Türk bankaların durumu Ģöyle oldu: Türk Ekonomi Bankası. DıĢbank.. Lübnanlı Hariri ailesine satıldı.

.hareketi yapmanın mümkün olmaması gibi!. Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Ġzmir Metropoliti Hrisostomos. BaĢbakanı ve 4 bakan dahil pek çok resmi kuruluĢun telefonlarını yasa dıĢı olarak dinlemeye almasıydı!. orada "tele-kulak skandalı"na karıĢmıĢ ve ceza almıĢtı. Bu Ģirket. "Türk" adını taĢıyan devletin Türk Telekom'unu. Bizi seviyorlar!. Ancak. Türk adı da onlarda kaldı. Yunanistan'da da faaliyet gösteriyordu. (Durumu bilmeyen sade vatandaĢlar. hepti satılmıĢtır. ġapka rına hücum! dükkânla- ĠZMĠR.) Özel Ģirkete aitken TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) adlı devlet kurumunun yönetimine geçen Telsim adlı cep telefonu Ģirketi de Ġngiliz Ģirketi Vodafone'a satıldı. Lübnanlı Hariri Ailesi satın aldı. Bir gazete haberi. bu Ģirketi Türkiye'ye ait sanmakta devam edecekti.. yanına müftüyü de alarak. Yunan Genelkurmayı. mahalle mahalle dolaĢıyor ve Yunan iĢgalini güzel göstermek için yoğun çaba harcıyordu.. . Vodafone adlı Ġngiliz Ģirketinin suçu. bir tek Ģapka kalmamıĢ. Biz de büyük ülke oluyoruz!.Yunan iĢgalinin baĢlaması ile Ģehrimizdeki Ģapka dükkânlarına hücum olmuĢ. ġimdi bu Ģirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor: "YaĢasın yabancı sermaye geldi!..." ASKERĠ ÇÖKERT ME PROPAG ANDASI I. "Yunan severleri”de boĢ durmuyordu.... "ĠNGĠLĠZ SEVERLER" çalıĢmalarını yoğun biçimde sürdürürken. Artık "Hariri Telekom" ya da "Lübnan Telekom" denmesi gerekirken.

. Onlara uymayınız.Tarih 27 Mayıs 1919. Almanlar. Türkiye'yi teslim alma isteklerine direnenlere karĢı söylüyor varsayın.. 28 Mayıs 1919. o günkü gazete haberlerine göre. hükümet sükûneti emrediyor. 27 Mayıs 1919) AYDIN DÜġTÜ!. ġimdi biz mi üç buçuk kiĢi ile çıkacağız? Biz hükümetten daha mı iyi biliriz? Elbette bize zararı var ki. Felâket getiriri.. Avusturyalılar. Bu yüzden. 183 Ġstiklal Harbi Gazetesi. Aydın'ın iĢgali sırasında.(Ġstiklâl Harbi Gazetesi. ABD ya da AB'nin (veya Rusya'nın) sömürgeleĢtirme." Bugünkü durumda Hürriyet ve Ġtilâf Partisi'nin yerine istediğiniz bir partiyi koyun. Ona yataklık eden Hürriyet ve Ġtilaf Partisi'nin propagandası sonucu Aydın. Bulgarlar müttefikimiz olduğu halde biz itilâf Devletleri ile baĢa çıkamadık. Onlar. Türk subaylar aleyhindeki söylentiler idi. Yukarıdaki sözleri de. Salı. 1. kahvehanelerde pinekleyen insanlar bile. Bunlardan biri de. Ġtalyanlar'ın açtığı yoldan ilerleyen Yunanlılar tarafından iĢgal edilmiĢti. Fiziki ve askerî direnci kıran manevi yolu açan Hürriyet ve Ġtilaf Partisi'nin propagandasında Ģu yalanlar söyleniyordu: "Mukavemet hakkındaki teĢviklere kapılmayınız. Türkiye aleyhindeki propaganda çalıĢmaları çok yönlüydü ve sonuca ulaĢıyordu. Kampanya halk arasında çok baĢarılı oluyordu.. Henüz internet olmadığı için bugünkü "Ġnternet dedikoduları'' yerine "söylentilerden" yararlanıyordu düĢman. Moskof mu. Yunan mı kim gelecekse gelsin!" diyecek kadar ileri gidiyordu. önlerinden geçen Türk subayını göstererek. kampanyayı o yapıyor olsun. "Bunların yüzünü görmeyelim de Ġngiliz mi. Memleketimizde subayların bir dikili ağacı yoktur. istiklal Harbi Gazetesi'nin verdiği habere göre 176[183]. s. Bakalım arada fark var mı?. Ģimdiden sonra subay kalamayacakları için milleti kendi emellerine alet etmek istiyorlar.

ama ihtiyaç olursa uçurulur da" dedi.. "Türk F-16'larını görenlerin gurur duymaları gerekirdi"" biçiminde çok anlamlı bir açıklama yaptı. 3 kiĢinin ölümüyle sonuçlandı.."hiçbir olay çıkmamıĢtı!. hükümet polise "müdahale etmeyin" emri verdi. Devletin egemenliği ve yasalarının uygulanamadığı cenaze kalabalığı üzerinde iki adet F–16 savaĢ uçağı alçak uçuĢ yaptı.1. polisin müdahale etmediği cenaze töreninde devlet otoritesi yerle bir edildi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt. Törenin ardından BaĢbakan Erdoğan. . terör örgütü ülkenin bir ilçesini teslim aldı. Buradaki gösteriler. Abdullah Öcalan posterleri ve PKK sembolleri eĢliğinde sloganlar atıldı. Hakkâri’nin ġemdinli ilçesinde bir kitapçının bombalanması üzerine olaylar çıktı. 8.. bağımsızlık yolunu açan ve aydınlatan kutsal bir kahramanlık kurulu184 185 Hürriyet Gazetesi (Nur Batur'un röportajı). 177[184] Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert de. TARĠH 17 KASIM 2005. Milliyet Gazetesi (Fikret Bilâ'nın röportajı). Ġki gün önce." Aydın'ın düĢmana teslim olması sırasında. 178[185] "Türk Ordusu.. "Olay çıkmamıĢtır" açıklaması yaptı!. "Kasten uçurmadık..1. Bu... 17 Kasım'daki cenaze törenine yaklaĢık 40 bin kiĢi katıldı. "barıĢa(!) darbe" biçiminde değerlendirildi. s. belirli kesimler tarafından eleĢtirildi. 23 Kasım 2005. Protesto gösterileri Yüksekova'ya da sıçradı. 24 Kasım 2005. kimi zengin Türkler evlerine Yunan bayrakları çektiler!. bugünkü varlığını koruyan. senin tarihini yüksek tutan.

" (1929) 179 [186] Atatürk YIL 2006.181[188] Aynı tarihlerde. 187 Sonra AKP Hükümeti tarafından görevinden alındı ve Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.-HC 188 Milliyet Gazetesi. 7 Mart 2006. 8. . Prof. KKK Org. Doç. "yolsuzluk" suçundan yargılandığı için.. s. TSK'YI ÇÖKERTME OPERASYONU!. Ġftira merkezine ulaĢılıp yasal iĢlem baĢlanamıyordu. sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak" ile suçladı. Akif Tural. Dr. Atatürk Kültür. Henüz Genelkurmay BaĢkanlığı'nı devralmamıĢ bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı(KKK) Orgeneral YaĢar Büyükanıt üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni(TSK) çökertme operasyonu baĢlatıldı. sonra Cumhuriyetin bir savcısı(!) tarafından ünlü "ġemdinli iddianamesi”ne farklı biçimde girdi. Medenî Bilgiler ve M.1.422. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.. SadeleĢtirerek Yayına Hazırlayanlar: Prof.Ģudur. Prof... Ali Sevim. "Büyükanıt'a yönelik suçlamalar içeren ġemdinli iddianamesi ve 186 Âfet Ġnan. Bu iddialar önce "Büyükanıt Sabataist-dönme" biçiminde baĢladı. A. Dr. eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ġlhami Erdil de. bir süre Önce Hizbullah tarafından öldürülen Diyarbakır'ın çok sevilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da "asker vurdu" ifadesini de "ciddi" buldu ve iddianameye koydu. Ankara. komutanlara atılan iftiraların daha büyük kuĢku yaratma olasılığı vardı. Askerleri sev. M. manĢet. Kemal Atatürk'ün El Yazıları. Büyükanıt'ı "örgüt kurma. Aynı savcı.. 2000. internet üzerinden yürütülen kampanyayı herkes "bilecek kadar tahmin ediyor" ancak. yargılamayı etkilemeye teĢebbüs. Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya 180[187]. Dr. Dr. Orgeneral Büyükanıt'ın Genelkurmay BaĢkanı olmasını istemeyen çevreler(!) dıĢardan teknoloji destekli kampanya baĢlattılar.. Azmi Süslü.

Ġçinizden birinin aklına gelen ve sizlere baĢlangıçta oldukça sıra dıĢı gelen bir fikir çözümün anahtarı olabilir" diyordu. Türk Ordusu'nun etkinliği ve onuru çok tartıĢılır oldu. 12 Eylül 2006. "Dayatmalara Boyun Eğilecek mi"!. beyinle. Yeni ġafak Gazetesi. . Hulki.1. Yeniçağ Gazetesi. 25 Ağustos 2006'da. 8. s. Asimetri yaratacak fikirlerden ürkmeyiniz. Yeniçağ Gazetesi. Sezer. 8. s. fikirlerden istifade marjını daha baĢlangıçta sıfırlamıĢ olursunuz. 184[191] Ama. Hulki. "Efendim. Org.". Statükocular Ġçin Zararlı Bir PaĢaydı." 182[189] Ana muhalefet Partisi CHP'nin Genel BaĢkanı Deniz Baykal. 29 Ağustos 2006. "Genelkurmay BaĢkanının Yüzüğünün Sırrı". Mehmet.1. "çözümün anahtarı" olmak yerine çok ters sonuçlara yol açtı.1 191 Ocaktan. Özkök'ün yüzüne bile bakmadan. Yeniçağ Gazetesi. Gazetecilerin sorularını istekle yanıtlayan CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer'e iĢaret parmağını uzatarak. Cevizoğlu.1. 183[190] Orgeneral Büyükanıt'ın görevi devraldığı önceki Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Hilmi Özkök dönemi de çok çalkantılı geçti. kimi zaman kendisinin aklına gelen Ģaka yollu fikirler.. 185[192] Eski Genelkurmay BaĢkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün. Özkök. hukukla vururuz" diyordu! Aykırı düĢüncelere tepki gösterirken de "Çok aykırı fikirlerle karĢılaĢabilirsiniz. Bu dönemde. bilgiyle. "Özkök. 13.. Olayın kısa süre içinde çözülmesini bekliyoruz' mesajını verdi. masaya yumrukla değil. sizi kurtarmam için bir iĢaretiniz yeter" biçimindeki sözleri çok büyük gerginlik yarattı. Kurtarılmaya da ihtiyacım yok!. 29 Ağustos 2006. "Ben kendimi kurtarırım. KonuĢmamın dozunu da bilirim" yanıtını verdi. akĢam saatlerinde görüĢtüğü Erdoğan'a TSK sistemli bir Ģekilde yıpratılıyor. 192 Cevizoğlu. "Hiç böyle çeliĢkiye düĢmemiĢ189 190 Cumhuriyet Gazetesi. Kara Kuvvetleri Komutanları devir teslim töreni sonundaki kokteylde yaĢandı.bazı AKP'lilerin buna destek vermesi TSK'daki sıkıntıyı artırdı. Konuya sabah saatlerinde değerlendiren Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Özkök. 7 Mart 2006. toplumun "masaya yumruğunu vur" diye beklediği anlarda "Biz. kendisini "demokrat olarak nitelendiriyor. s. Bunun bir örneği. durumu "Orduya darbe giriĢimi" olarak nitelendirdi. Hele bu fikirlere vatan haini bir düĢünce gibi çok iddialı bir önyargıyla yaklaĢırsanız. Kıbrıs'taki ünlü Annan Referandumu öncesindeki. 7 Mart 2006.

manĢet... ve ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Kuzey Irak'ta Kürtleri koruyan tutum ve Türkiye için tehlikeli geliĢmeler karĢısında da "Durumun değiĢtiğini kabul etmeliyiz" sözleri toplumun önemli bir kesimi tarafından "etkisizlik" olarak yorumlandı. s. Özkök emekli olurken çok ağladığını"188[195] açıkladı. Gazetelere yansıdığı biçimiyle.1. AB VE ABD'NĠN. 193 Özkök. ġemdinli. . 19. Orgeneral YaĢar Büyükanıt'ın Genelkurmay BaĢkanı olmasından sonraki iliĢkiler de ise durum değiĢti. ġırnak ve Mart 2006 sonunda Diyarbakır'da kıĢkırtmalar (provokasyonlar) yaĢandı. polis "sapanla" taĢ atmak durumunda kaldı!.-HC 194 Sabah Gazetesi. Ülke bütünlüğüne yönelik bu kalkıĢma(isyan) giriĢimlerinde polise silah kullanmak yasaklandı. PKK ÜZERĠNDEN TÜRKĠYE'YĠ BÖLME GĠRĠġĠMLERĠ. hayır da demem". Evet de.tim. 6 Ekim 2006. 195 Milliyet Gazetesi. yakıp yıkan. 6 Ekim 2006. "Hükümet ile Ģiir gibiyiz"186[193] sözleri çok tartıĢıldı. 8.. Türk emniyet güçlerinin ülke bütünlüğüne büyük tehdit oluĢturan teröre (PKK'ya) karĢı mücadelesini de -AB baskılarıyla-engelleme giriĢimlerinde bulunuldu. "Org. Emekli Org. Özkök. Daha sonra da. AKP Manisa Milletvekili iken TBMM BaĢkanı seçilen Bülent Arınç. Hatta. sık sık. Anıtkabir'deki bir törenden ayrılırken BaĢbakan Erdoğan gazetecilerin önünde kendisine "Hocam!" diye hitap etti. laiklik tartıĢmaları sırasında Büyükanıt'a "Nezaketsizlik!" 187[194] diye yanıt verirken. Molotof kokteylleri Ġle otobüsleri binaları yakan PKK'lılara karĢı point bali boya tabancası düĢünülmeye baĢlandı!. görevi boyunca kamuoyu önünde AKP Hükümeti ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ile hiç "uyumsuzluk" göstermedi. kimi sohbetlerinde basına yansıyan bu sözlerin doğru olmadığını söyledi..

.774 kilometrelik boru hattının üçte ikilik büyük bölümü (1. Türkiye'yi bölerek bir Kürdistan çıkarma giriĢimleri sürerken. Yoksa "taĢa gelmesin denen tehlike baĢa gelsin" diye mi düĢünülmüĢtü. . sözde Kürdistan olarak düĢünülen sınırla neredeyse tıpa tıp aynıydı!. Petrol-ĠĢ Yayını:102. Asıl ilginçlik ve tesadüf(!) ise. Azerbaycan petrolünün Avrupa'ya taĢınması için baĢkent Bakü'den baĢlayan boru hattı.. s. Ġstanbul. "Türkiye. müttefiklerimiz tarafından?.. Tiflis üzerinden Türkiye'de Adana'nın Ceyhan ilçesine kadar geliyordu. Üstelik yapılan anlaĢmaya göre. 18 Ocak 2007. Türkiye olmazsa olmayacak bu boru hattında bizim payımız ise sadece yüzde 6. 1. 189[196] BTC Konsorsiyumu(Ortaklığı) Ģirketinin yüzde 40'lık payına Ġngiliz millî petrol Ģirketi BP (British Petroleum) egemendi. boru hattı geçerken "taĢa gelmesin" diye mi.78. Yani.. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi. boru hattının güzergâhında yatıyordu.5 idi!. Avrupa'yı besleyen ve ABD ile Ġngiltere'nin egemen olduğu petrol boru hattı. boru hattını korumada zaaflyet 196 BOTAġ.. büyük bir projeye imza atıldı: BTC Projesi.074 kilometresi) Türkiye'den geçiyordu. böyle bir hat çizilmiĢti?. Acaba.ABD'nin Kürdistan haritası TESADÜFÜN BU KADARI!.. Ġki harita arasındaki benzerlik bu kadar "tesadüf (!) olabilir miydi?.

bırakmadı.' dedi. gözleri açık. Bu söz. eliyle çavuĢun omuzuna dokunarak.. Kanaltürk Televizyonu. Aynı zamanda. Kutsal bir kahramanlık kuruluĢudur" sözü ve "Askerleri sev!. s. parmağı tetikte.." buyruğu boĢuna değildi.. bütün nöbetçiler Ģehit olmuĢ. " 191[198] MALTA SÜRGÜNLERĠ. saat 22. 'YüzbaĢım.30. Ġstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi 197 Bu gerçeği... arkadan çıkmıĢtı! Sırtı kan içinde idi. Alnından akan kan göz çukurlarından aĢağı yaĢ gibi damlamıĢtı. Rumlar'ı ve Yunanlılar*ı gücendirmemek için. YüzbaĢı ile beraber ben de gittim. MUSTAFA KEMALĠN 1929’DA Türk Ordusu için söylediği. ÇavuĢun parmakları çözüldü. 'uluslararası bir güvenlik kuruluĢu' korumaya gelecekti!. Ġngilizler vatanseverlerin tepkisini azaltmayı umarak ittihatçıları ve generalleri Malta Adası'na gönderiyordu. Nöbetin bitti.. . Kimbilir. Mustafa Kemal'in de kahramanlaĢtığı Çanakkale SavaĢı'ndaki kahramanlığından geliyordu: "Sabah nöbet yerinde ne var. yavaĢça kayıp sırt üstü uzanıverdi.304. Bakınız: Ceviz Kabuğu Programı.190[197] ATO (Ankara Ticaret Odası) BaĢkanı Sinan Aygün ise. 198 Ayhan. 'Sen görevini yaptın. Biraz sonra. yeni giden manga çavuĢu ĢaĢkın bir vaziyette geri geldi. a. ġaĢırtıcı bir Ģey oldu. BTC kısaltmasını "BölünmüĢ Türkiye Cumhuriyeti olarak tanımlıyordu. YüzbaĢı geldi." Yani silahlı bir Ġngiliz-Amerikan gücü ülkemizde koruma yapacaktı!. Ģehit orada hâlâ nöbette idi.g.'dedi. ne yok kontrol etmek ve nöbettekileri değiĢtirmek için bir baĢka manga gönderildi...gösterirse. Ankara. Bir mermi alnından girmiĢ. Mehmetçiğin.e. bütün dikkati ile ileri bakıyordu... Bir kayanın üzerine abanmıĢ. Gerçekten de ÇavuĢ nöbette idi. eski BOTAġ Genel Müdürlerinden Mete Göknel Ceviz Kabuğu programında canlı yayında açıkladı. Aydın. ama çavuĢ nöbeti bırakmıyor. Önce silahını alalım dedik. 9 ġubat 2007.

Türkiye'de kentlerimizin "düĢman iĢgalinden kurtuluĢ günleri"nin yasaklanmasını istiyor... "ANADOLU'DA GĠZLĠ TEġKĠLAT KURULSUN!. Mustafa Kemal PaĢa seyretmiyordu. Avrupa (Birliği) yetkilileri. "kurtuluĢ günlerinin ilkellik olduğunu" yazarak destek veriyordu!. yabancı kuvvetlerin elinde esir bulunmakta ve Ġstanbul Ģehri de kuvvetle iĢgal altındadır" 9. YABANCILARIN EL ĠNDE ESĠR- . Erzurum'daki 15..Ordu MüfettiĢi Mustafa Kemal. MUSTAFA KEMAL: "HÜKÜMET. kimi Türk (!) gazeteleri de "temsili düĢmanı canlandıracak kiĢi bulunamıyor" diyerek. Mustafa Kemal "mitingler devam edecek" diye genelge yayınladı." Mustafa Kemal telgrafında. DĠR" Bazı Türk paĢaları Ġngilizler tarafından Malta'ya sürgün edilir ve Türk hükümeti seyrederken. ulusal direniĢe katılmak için Anadolu'ya geçerken. 2000'li YILLAR. "Türk Hükümeti'nin yabancıların oyuncağı" olduğunu vurguluyor ve Ģunları söylüyordu: "Ġtilâf Devletleri'nin millî istiklâlimizi ve devletimizi idama mahkûm etmekte oldukları anlaĢılmıĢtır. Türk Hükümeti için "âdeta. Ġstiklâlimizi temin için bu Ģekilde yapılacak çatıĢmalarda ve mücadelede esas ödev askerlere düĢmektedir..Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa'ya Ģifreli bir telgraf göndererek. "Hamidiye Kahramanı" Rauf Bey. Ġstanbul'daki Türk Hükümeti de. ulusal mücadele için "gizli direniĢ örgütü" kurulmasını istiyordu: "Anadolu'daki devlet memurlarının itimat edilecek Ģahıslarla iĢbirliği hâlinde gizli olarak teĢkilatlanmaları gerekmektedir. kuĢatılmıĢ bir kale içinde mahsur kalmıĢtır" diyordu.kutlamaları yasaklanıyordu.

"iĢgale direnmeyin" emri veren içiĢleri Bakanı Ali Kemal'in müsteĢarı da. aynı anlarda. bu gibi sarkmaların yurdun içine doğru yayılması karĢısında ateĢle mukabele edilmeli ve sahillerdeki depolarda bulunan silâhlar gizlice içlere doğru kaçırılmalıdır. Hayatın içinden bir haber. direniĢ emri bekliyordu... ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan müdafaa-i hukuk ve istikbâle Ģevkiyle kabil olacaktır. ĠĢgal askerleri yurdun içlerine doğru ilerledikçe. Rumlar'ın sahillere yanaĢmaları ihtimaline karĢı köyler silahlandırılma!!. içiĢleri Bakanlığı'nda Anadolu'daki kaymakamların muhatabı bakanlık müsteĢarı idi ve iĢgal altındaki ülkenin bakanlık müsteĢarı ise Rum'du. her fırsatta iĢgalciler lehine gösteri yapan "içimizdeki Rumlar'ı" zaten açıkça destekliyordu. Oysa. Diğer taraftan polis müdüriyeti de bir tebliğ neĢretmiĢ ve Ramazan . "direniĢ" için emir bekledikleri kiĢi Rum'du. Kadınlara yasak Ramazan-ı ġerifte bütün devlet dairelerinde memurlar saat birde vazifeleri baĢına gelecekler ve akĢam beĢ buçukta evlerine döneceklerdir. Anadolu'daki yurtsever direniĢçiler. iĢgalcilerin destekçisi bir Osmanlı Rum'u idi. Hükümet. düĢmanın yurdun içinde ilerlemesi durumunda Türk askerinin o kadar geri çekilmesini(kaçmasını!) emrediyordu!." Damat Ferit Hükümeti ise. içiĢleri Bakanlığı'na baĢvurarak "nasıl davranacaklarını" soruyor. hâkim ve müstakil olarak topraklarımızda yaĢayabilmesi. Yunan Ordusu ile savaĢılmamasını.Milletin esaretten kurtarılması.

akıp giden günlük yaĢam içinde iĢgal de "normalleĢiyordu!.. içindeki küçük gözüken kavgalar. Ġttihatçı-itilafçı kavgası görünümünde..süresince kadınların Direkler Arası'nda dolaĢmaları men edilmiĢtir. (Ġstiklâl Harbi Gazetesi. zenginler nasıl durumu fark etmiyor. 2 Haziran 1919) ĠNSAN YAġARKEN FARK EDEMĠYOR. herkes birbirini suçluyordu... iĢgal günlerinde de susturulmaya çalıĢılan birkaç vatansever-ulusal gazetenin uyarmasına karĢın. Bugün olduğu gibi. Nasıl düĢmana alet ediliyor. içine düĢmüĢken dahi parti kavgaları sürüyor." Ülke uçurumun kenarına değil.. susturuluyordu. ya da "parayı vatandan daha çok önemsiyor". Ġngilizler'in isteği ile ittihatçılar yargı önüne çıkarılıyor. ġehrin eğlence yerlerine yaklaĢamayacak olan kadınların Fatih ve Beyazıd taraflarında dolaĢmaları serbest bırakılmaktadır. Böyle bir ortamda Giresun'da yayınlanan IĢık Gazetesi'nde Ġbrahim Hamdi Bey'in ibret verici bir baĢyazısı yayınlandı: "ZENGĠNLERĠM ĠZ EDĠYORLAR. Geceleri parklarda oturmak da yasak edilmektedir. 'ĠHANETLĠ UYKUDA ' DEVAM Ġzmir'e karĢı vazifemiz iki telgraftan mı ibaret kalmalıydı? Ġstanbul Hükümeti böyle bir zamanda da gazeteleri yine sansür baskısında mı bulundurmalıydı? Ġstanbul halkı da buna baĢ eğmeli miydi? ġimdiye kadar Yunanlılar denize dökülmemeli miydiler? Zenginlerimiz hâlâ iktisadi ihanetli uykularına devam mı et- . düĢünce ayrılıkları düĢman tarafından nasıl kullanılıyor..

. Ģeytanet meĢalesini taĢımalıyım ve sizlere ölümsüz gılman. hangi Ġslâm'ı bulacaksınız? Ne çare ki. Kalbimize vurulacak ikinci darbe ise. mazi masal oldu. Ecevit'in daveti üzerine ben de bu . Vücudumuza saplanan süngü. harekete geçmeye hazırlıklı olmadığımızı gösterdi. ambarlar. ilk kademe atılmıĢtır. Bu düzen mutlaka yıkılmalı. Size doğru yolu göstermek için elimde riya." "Güneydoğu'da 30-40 köyü olan ağalar var. baklavalar. Ondan sonra sizler. bunu bir Bulgar yapmazdı. çürük çarpık ruhlarınız ve ihanet dolu kalplerinize benim için nüfuz imkan haricinde.meliydiler? Emin olunuz. mürĢidi gözüken din düĢmanları. iaĢeler. dolgun iĢkembeler. Fakat onlar geçti.. Türklüğü ve Ġslâmlığı mahvedecektir. harekete muktedir olamayacağımızı bildirerek. düĢmanlarımıza. aypare kartalları. Ġkinci Kademe Ayasofya'ya haç taktıracaktır. Ġster istemez takibine mecbur olduğumuz iki yol var: Alçakça ölüm. Varna'sına Yunan'ı bastırmazdı Sofya'sında Yunanca konuĢturtmazdı.'' Bülent Ecevit (16 Nisan 2006)192[199] 199 Rahmetli BaĢbakanlardan Bülent Ecevit'in kurduğu ve onun baĢkanlığında toplanan "Ulusal Uzmanlar Kurulu"nun 16 Nisan 2006. Bu zilletlere boyun eğen bizler bilmeliyiz ki. Yağmalar. paralarınızı hangi kasada saklayacak. börekler dolu bir cennet açmalıyım. namuslu ölüm ve hayat. Pazar günü "Kütüphane Ev"deki toplantısı. dinin dostu. leĢimiz bir mezbeleye atılıncaya kadar takip edeceğiz. Milli felaketlerimizin silsilesini.

377. Ġngiliz misyonerlerinin 1840'a kadar devam eden çalıĢmaları sonucunda diğer yerlerin olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de coğrafî durumu.g. "Kürtler'i de ayaklandırmaya" çalıĢıyordu.ĠNGĠLĠZLERĠN KÜRT O YUNU Ġngilizler yalnızca partileri birbirine düĢürmekle kalmıyor."193[200] Görülüyor ki. Böylece.. Mardin'den baĢlayarak ViranĢehir'e ve Diyarbakır'a geçen Ġngiliz "kıĢkırtma subayları" (!). a. Erzurum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi. 1919'da Amerikalı misyonerler karargâhlarını Ġzmir'de kurdular. Kürdistan’dan (O tarihteki eyalet adıHC) Ġran Haliç'ine giden yoldu. Bağdat ve diğer bölgelerdeki örgütlerle temas sağlanarak politik çalıĢmalar yürütülüyordu. . burada yaĢayan halkın sosyalce ekonomik hayatı dikkatle incelenmiĢ ve gerekli bilgiler elde edilmiĢtir. politik. Amerikalılar'ın Osmanlı Devleti'ndeki en aktif politik merkezi niteliğini kazandı. iĢgallerine destek olmaya çağırıyordu.e.. Kürt yurttaĢlarımızı -bugün AB maskesi adı altında olduğu gibi.. Haluk. Kürt aĢiretleri ile iliĢki kurmaya ve onları kullanmaya baĢladı. Ki bu yol. Ġngiltere'nin planlama daireleri nezdinde ekonomik. ticari yönden ve Ġngiltere'nin sömürgesi durumuna gelen Hindistan'a ulaĢım için en kısa ve en uygun karayolu olması bakımından büyük bir önem taĢamaya baĢladı. Karadeniz yolu ile Trabzon'a gelen mallar buradan Erzurum ve Kürdistan'dan geçirilerek ulaĢım sağlanacaktı. Bu yol üzerinde uzun incelemelerden sonra bir plan tespit edildi. s. Üs olarak Diyarbakır seçilmiĢti!. Siirt. Ġngiltere'nin Erzurum ve Doğu Anadolu'daki Kürtler ve Ermeniler üzerindeki planının arkasında yatan neden Ģuydu: "Ġngilizler'in doğudaki emperyalist hedefleri doğrultusunda çalıĢan Doğu Hindistan ġirketi.Dr. Bitlis. 1863'te Ġstanbul'da kurdukları Robert Koleji. Buradan Van. Doç.-HC 200 Selvi.ayaklandırmaya. Ġngilizler bölgeye bir binbaĢı baĢkanlığında ekip göndermiĢ. emperyalist Batı. Yrd. sömürgeci emellerini yalKurul'un toplantılarına katılıyordum. yeraltı kaynakları.

Habertürk. BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan. Amerikalı bir Albay tarafından BOP 194[201] haritası olarak övülünce. Bugün de borsadaki Ģirketleri. "Free Kürdistan" (özgür Kürdistan) olarak gösteren harita. Ömer Vehbi Hatipoğlu. 25 Eylül 2006.. Daha önceki olayda "ABD Ordusuyla ilgisi yok. Ġsmail BeĢikçi. ÇölaĢan.. YIL 2006. Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt.. Durum Ankara'ya iletildi. ihsan Arslan'ın da. 26-27 Eylül 2006..Ġhsan Arslan'ın 1991'deki Musa Anter. . Kanal B ve ART ana haberleri ile programlarında 27 Eylül gecesinden baĢlayarak. 202 Yeniçağ Gazetesi. daha önce yaptığı açıklamada "BOP'un eĢ baĢkanıyım" diye övünmüĢtü!. NTV.Bu haber. s. Roma'daki NATO Savunma Koleji toplantısında.nızca siyasal örgütler eliyle değil. ABD Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Peter Pace'i arayarak olayı kınadı. CNN Türk. bebek katillerini gerilla. 203 HO Tercüman Gazetesi. iktidar partisi AKP'nin Diyarbakır milletvekili M..1. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu bölerek. Yaz aylarında yarı resmi Armed Forces Journal (Ordu Haberleri) adlı dergide yayınlanan harita. manĢet haber. AMERĠKALI SUBAYLAR. Hürriyet Gazetesi. M. özellikle Kanaltürk. manĢet. Türk subaylar büyük tepki gösterdi. bu kez özür diledi. bütün televizyon haberlerinde de önemli bir yer aldı. Skytürk. 196[203] Gazeteler Ģöyle yazıyordu: "AKP'lî Ġhsan Arslan. s. Hüseyin Okçu gibi isimlerle Güneydoğu meselesi ile ilgili sorulara verdiği cevapların toplandığı 'Kürd SoruĢturması' isimli kitaptaki görüĢleri Ģöyle: 201 BOP: Büyük Ortadoğu Projesi. sözde Kürdistan haritaları ile ortaya çıkmaya baĢladılar.. 28 Eylül 2006. Eylül ayı ortalarında Roma'da da görüldü!. Güneydoğu'yu Kürdistan olarak tanımladı. satın aldığı Türk bankaları ve satın aldığı basın kurulu Ģları ile yaptığı gibi. Güneydoğu Anadolu'yu "Kürdistan" olarak tanımladığı ortaya çıktı. Emekli bir albayın kendi çalıĢması" diyen Amerika. Emin. 28 Eylül PerĢembe ve izleyen günlerde yer aldı. "kimse uyanmasın" diye "Ģirketler" eliyle de tam yol sürdürüyordu.1. 195[202] Aynı günlerde.

25 Eylül 2006." Aynı tarihte.. bunlar yalan ve yıllardan beri devam edegelen gayri samimi uyutma politikalarının gereğidir. halkın mazlumiyeti yanında ve onun yegâne koruyucu ve destekçisi konumuna giren gerilla hareketi.. Türkiye'nin tamamına uygulanacak yeni bir 'Eyalet Sistemi' olduğunu hatırlatmak isterim. yükselen "ulusal ruh" (millî tezahür)."197[204] Bu arada. Türkiye'nin eyalet sistemine geçmesini istiyoruz.(.. coğrafî eyalet olacak bu.(.. Türkiye'de yaĢayan herkesindir' denmiyorsa.(. .) Doğduğum yer olması itibariyle Kürdistan vatanım- Zulme karĢı verdiği mücadele sonunda.) Meselâ biz kendimizi yönetmek de istiyoruz. Mustafa Kemal. AB'nin getirdiği haklar yetersiz. Etnik değil. . ölü toprağını silkeleyerek miting meydanlarını dolduruyordu.Türkiye Türkler'indir. aynı zamanda yegâne çözümün. BaĢlangıçta çok masum gibi görünen bu ilkeler gerçekte çok açık gasp ve tahakkümü (baskıyı) içermektedir. Ġngilizler bu mitinglere de engel olmak isterken. Eğer 'Türkiye. NeĢe Düzel'in "Pazartesi KonuĢmaları" baĢlıklı röportajı.. . Hayır.... ..6. "Mitingler men edilemez" açıklaması yaptı. (.... Son Ġslâm devletini ve onun müesseselerini ortadan kaldıran ve yegâne politikası Ġslâm’a düĢmanlık ve onu yok etme esası üzerine kurulan bir zihniyet ve otoriteye karĢı tüm isyan ve baĢkaldırıları alkıĢlamak gerekir. AB sadece birey hakları getiriyor.dır. bu ikiyüzlülüktür. Görevli bulunduğu Havza'dan 204 Radikal Gazetesi. Türk halkına çok aykırı gelmemesi için bu röportaj kapsamında Doğu ve Güneydoğu diyebilirim. eski DEP milletvekillerinden "siyâsi yasaklı" Hatip Dicle de "Kürdistan Eyaleti" istediğini açıkladı!: "Biz Kürdistan diyoruz. bölge halkının gözünde muteber bir kiĢiliğe sahip olmuĢtur. Türkiye ülkesiyle bölünmez bütündür. AB üyeliğinde bunların garantileri yok. s..) Kısa vadede alınması gerekli yegâne önlemin.) Türkiye coğrafyasının Misak-ı Milli ile çizilen sınırları hiçbir anlam ifade etmemektedir.

g. iĢgalcilere ve "yabancıların elinde esir olan" hükümete vermiyor." Ġzmir'in iĢgaline tepkiler ÖdemiĢ'te de yoğunlaĢıyordu.. . 206 Ġnönü. Ġzmir'in iĢgalinden çok geçmeden 14 gün sonra.12. ulusal direniĢ için koruma altına alıyordu!..VII. Açıkça bu koĢullara baĢ kaldıran Mustafa Kemal.. Bildiride. Ġsmet. Mayıs 1919 sonu. Ġstanbul. Tevessü ediyorlar=yayılıyorlar). Ġzmir ve Ġstanbul'daki iĢgal kuvvetleri temsilcilerine gönderilmek üzere bir bildiri hazırladılar. iĢgalci Ġngilizlerin Anadolu'dan kendilerine teslim edilmesini istediği silah ve cephaneyi Ġstanbul'a göndermeyeceğini. Ġstanbul'dan bizi çıkarıyorlarmıĢ. "Adalet ve özgürlük vaadiyle iĢgalin baĢlaması" protesto ediliyor ve "Artık kalem değil. "Yiğit Ordusu" adıyla Kuvayi Milliye etrafında örgütlendiler. bunları Doğu Anadolu'da muhafaza edeceğini açıkladı. Ġzmir'i Yunanlılar iĢgal etti. Mütareke Ģartları ileri sürülerek Samsun'da toplanıyor. O tarihe kadar Türk Ordusu'nun silah ve cephanesi. Mitingler. 29 Mayıs'ta. a. cebinden çıkardığı ajanda tipinde küçük bir deftere 198[205] dikkatle yazdı: "Mayıs karanlık günler. s. çok önemli bir "direniĢ'' daha sergiledi. Ġzmihlâl-i katiden (=kesin yok oluĢtan) bahsolunuyor. Siyah Osmanlı bayrakları. bu silahları. Albay Ġsmet (Ġnönü). Mukavemet yok. I. s.. Mustafa Kemal. Yapı Kredi Yayınları1568. Sıranın kendilerine de geleceğini çok iyi bilen ve gören ÖdemiĢliler. oradan da Ġstanbul'a gönderiliyordu."199[206] "ARTIK KALEM DEĞĠL. silah konuĢacaktır" deniyordu: 205 "" Ġnönü.Ġstanbul'a gönderdiği telgrafta.e. Cilt. Ġmkan yok. Ġsmet. Aralık 2001. Kaymakam Bekir Sami (Baran) Bey'in odasında toplanan Kuvayi Milliyeciler. SĠL AH KONUġACAKTIR! . Hükümette o fikir de yok. Defterler (1919-1973). ödemiĢ de kuĢatıldı.

Yerli Rum ve Ermeniler onun her hareketini. bizim ve sizin namusunuz değil miydi? Biz buna uyduk.Asrın insanlık toplumunu yaĢatmak. Bir Ġngiliz istihbarat subayı. pek acı ve pek elim olacaktır. hattâ telefon görüĢmelerini bile rapor ediyorlardı."Sizinle yaptığımız ateĢkes antlaĢması. Silah patlarsa göreceğiniz netice. Artık bilin ki. s. Alev. H. Bir bahane bularak karargâhını Havza'ya..C.89. kalem değil silah ötecektir. Siz uymadınız. bugün de kötü ĠĢlem yapılmadı. Türkler onunla konuĢmaktan neredeyse korkuyorlardı. Türk'ün feryadına kulak tıkadınız. "ÖNCE ĠÇĠ MĠZDEKĠ HAĠ NLERĠ TEMĠZ LEYECEĞĠZ! . Anlamadığınız gerçekler bugün meydana çıktı. Ġngiliz birliklerinin elindeydi. sizin vereceğiniz son karara bağlıdır. Silah ve cephanemizi onlara verdiniz.e." Samsun. Yunan iĢgal kuvvetleri Ġzmir'den çekilmediği taktirde dökülecek kanın sorumluluğu sizin temsil ettiğiniz milletlerin olacaktır. ġuna emin olunuz ki. Hıristiyanlar'a dün de. Ağustos 1996.g. Ġstanbul. Arba Yayınları. Hıristiyanların malları Türk namusuna emanettir."200[207] "HALK HAREKETĠ" BAġLI YOR. s.. 201[208] Mustafa Kemal için Havza'nın baĢka bir önemi de vardı. Bozkurt. Güzel Ġzmir'i Yunan'ın pis ayağıyla çiğnettiniz. Mustafa Kemal'in tüm yaptıklarını inceden inceye soruĢturuyordu. Bu önem. Türklük ve Ġslam âlemi uygar görevini göstermeye baĢladı.261.. bundan sonra da yapılmayacaktır. Amasya'ya taĢıdı. ilk kez "halk" ile doğrudan temasa geçecek olmasında 207 208 CoĢkun. 20. Armstrong. temaslar ını. a. Çeviren: Gül Çağalı Güven. Oysa. ardından da oldukça iç kesimde ve Türkiye'nin doğusuyla batısını birleĢtiren anayolun kavĢak noktasında bulunan bir kasabaya. Her türlü kontrolün dıĢında olan haberleĢmeye sansür koydunuz. .

"o günkü koĢullar içinde söz. Çünkü. ġevket Süreyya." 4 Haziran 1919'da Nazilli de Yunanlılar'ın eline geçti. Toplantı. biraz da Sıtkı Hocalarındır. Yılgınlık göstermeyen Mustafa Kemal. Mustafa Kemal halkın arasına Ġlk kez katılmaktadır. Sıtkı Hoca. baltası olmayan sağlam bir odunu eline alsın. Tek Adam (Mustafa Kemal). Ġstanbul.. Görev. "cihat hutbesi" okuyacaktır. Basım. Sıtkı Hoca'yı da kazanmak gerekir. Nitekim 30 Mayıs Cuma günü.. Mayıs 1993.. Yanıyoruz! Tek çaremiz. Halk kendisine. Havzadaki Yürgeç PaĢazade Mustafa Bey Mescidi'nde ümitler ve hazırlıklarla ilgili bir mevlit düzenlenir. derhal saldıracağız! Önce içimizdeki ekmek bilmez hainleri. silâha sarılmaktır! Derhal silâhlarınızı temizleyiniz! Silâhı olmayan baltasını. ikinci Cilt (19191922).. ulemadan Sıtkı Hoca'ya düĢer. Kitlenin bilinçlendirilmesi için halkın çok sevdiği bir kiĢinin hitabı gerekir. a.e."203[210] Sıtkı Hoca kazanılmıĢtır!. Ancak hoca söz verdiği halde gelmez. sonra da yurdumuzu iĢgal eden düĢmanları temizleyeceğiz!. 210 Aydemir. arkasında namaz kılar gibi yüksek duygular içinde dinler: "Yangın saçaklığı sardı. s. s. Remzi Kitabevi. Mustafa Kemal'in hedefi açısından düĢ kırıklığı ile sonuçlanır. sokaklara taĢar. Mevlit.24. Kalabalık toplanır. camide vaaz dinler gibi saygı gösterir. Hatipler arasındaki Sıtkı Hoca "halk hareketinin baĢlatılmasında" önemli rol oynar. TÜRK GENÇLĠĞĠ: " BOYUN EĞ MEYECEĞĠZ! ."202[209] Bu ortalama mitingden sonra 12 Haziran için yeni bir miting düzenlenir. AlaĢehir'i terk ederken "vatan çocuklarını düĢman eline bırakmanın" acısını çekiyordu: 209 Aydemir. bu kez de halkı Mesudiye Oteli önüne mitinge davet eder.g..yatıyordu. Aynı günlerde "YüzbaĢı Selahattin".24-25. ġevket Süreyya. . Ġzmir'in iĢgalinde Ģehit düĢenlere adanacağı için olabildiğince kalabalık toplanmalı ve geniĢ halk kitleleri uyarılmalıydı. Mustafa Kemal mitingi Mesudiye Oteli'ndeki odasının penceresinden izler. 12.

' Çocuk dedi ki: 'Buraya gâvur gelecekmiĢ. Bu karĢılık üzerine Bekir Sami umulmadık bir an içinde tabancasını çekip dört hocayı yere serdi. Sakın hürmette kusur etmeyin!' Bekir Sami. halka vaaz ederek diyorlarmıĢ ki: 'Yunan ordusu padiĢah emriyle geliyor. Bunlar salnameler (=yıllıklar). Biz atlara binip AlaĢehir Hükümet Konağı'nın önüne geldiğimiz zaman kaymakam. jandarma kumandanı ve dört hoca oradaydılar. ġube bahçesinde bunları yakarken çocuklar çevremi sardılar: 'Efendi amca. Bir daha bizim hükümetimiz olmayacakmıĢ! Bunu Rum çocukları söylüyorlar. orduya değgin (=iliĢkin) belgelerdi. Kumandan sordu: 'Hocalar bunlar mı?' Birisi: 'Evet' dedi. kapakları çocuklara veriyordum 'Efendi amca.' Ben kâğıtları ve kitap sayfalarını yakıyor."(AlaĢehir'den 3 Haziran 1919 günü) Yola çıkmadan önce.. ne olur yakmayın bize verin. bir subay için vatanın çocuklarını düĢmana bırakmaktan daha ağır. ağlayarak odama çıktım. AlaĢehir camilerine dört hoca gelmiĢ. bu hocaların sabahleyin kaymakamlık binası önüne getirilmesini söylemiĢti.. . askerlik Ģubesindeki bazı değerli evrakı yakmak gerekiyordu. kitaplar. siz gidiyor musunuz? Bir daha gelmeyecek misiniz?' Cevap verdim: 'Geleceğiz yavrum. daha acı ne olabilirdi? Geceden haber vermiĢlerdi. öyle mi?' Çocuğa cevap veremedim.

. 5 Haziran'dan itibaren Ġstanbul'da 1. sömürgesi) altına girmesi Ġçin büyük çaba harcayan Sait Molla gibi hain gazetecilere karĢı. Memleketin bu ölüm dakikalarında yalnız vatan hissi ile kalpleri çarpan gençlerin bu toplanıĢı. çoğu gençlerden oluĢan bir grup vatansever. de rhal toplandı. ne yapabiliriz ki demiyor. YüzbaĢı Selahattin'in Romanı(2). Halk ekonomik bunalımdayken. s. "hiç bir partinin âleti olmayacaklarını da" vurguladılar: "Asırlardan beri din ve medeniyetimizin ebedî izlerini sinesinde saklayan ecdadımızın mukaddes kanları ile yoğrulmuĢ olan sevgili vatanımızın. Hiç kimse.Onlar yerde debelenirken gür ve sert bir sesle kaymakama: 'Görevlerini yapmayanların sonu bu olacaktır. 12. büyük ekonomik sıkıntı çeken halkın üzerine zam olarak da yağıyordu. insanları Ġngiliz Muhipler Cemiyeti'ne üye yapmaya çalıĢan. "Türkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni" kurdu. canı pahasına "vatan için" ölümü göze alıyordu. atını sürdü. mukadderatımızı çizen ellerin verdiği ölüm ve inkıraz (=yok olma) kararlarını tevekkül ve sükûnetle intizar etmeyeceklerine ^beklemeyeceklerine) iman ederek. Bekir Sami. sınıf ekmeğin kilosu 19 kuruĢa. Cumhuriyet Kitapları. kaynağı belirsiz paralar dağıtarak. Türk ve Müslümanlar'ın. Ekonomik olarak direnemeyen Türk halkı.. samimi ve vahdeti fırkacı211 Selçuk. yan Amerikan yarı yerli undan yapılan 2. Ġstanbul. "dıĢa bağımlıyız."204[211] Bu iĢgaller. 3 Haziran 1919 sabahı. ülkenin Ġngiliz mandası (himâyesi. Türkiye'deki Müslümanlar'ın hakkı hâkimiyetini müdafaa için faaliyette bulunmak üzere 'Türkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' adıyla bir cemiyet kurdu. Aralık 2005.85. bedensel varlıklarını ortaya koyarak direnebiliyordu. parça parça iĢgal edildiği ve bütün cihanın aleyhimizde hücuma hazırlandığı Ģu felâketli günlerde. büyük milletimizin hukukunu müdafaaya azmetmiĢ olan gençlik. sınıf ekmeğin kilosu da 15 kuruĢa çıktı. Ekmek baĢta olmak üzere her ürünün fiyatı artıyordu. geçim derdindeyiz. Baskı. Ġlhan. iĢsiziz.. "Sükûnetle ölüm kararlarını bekleyemeyiz" diyerek bir bildiri yayınlayan yurtsever gençler. bunu unutmayın ve siz de böyle davranın' deyip. Anadolu ihtilâlinin ilk kurbanlarının kanlarını AlaĢehir'de dökmüĢtü.

. Vatanın son nefesinde.g. dedikodulara kulak verilmemesini tavsiye ile kurucuları ile üyelerinin vatanın tehlikesi karĢısında yekvücud (=tek bir vücut hâlinde) çalıĢacak bir kitle olduğunu beyan eyleriz. Devletin ve ulusun kaderinde (yazgısında) ulusal irade (istenç) etken ve egemendir.Örgütlenme partiler üstüydü. ayrıca aĢağıdaki örgütler kurulur.626.Bağımsızlığımızı savunma uğrunda kurulmuĢ ve örgütlenmiĢ olan Ulusal Kuvvetler her türlü müdahale (karıĢma) ve saldırıya karĢı korunmuĢtur. 2." GĠZLĠ ÖRGÜTLENMENĠN ESASLARI Mustafa Kemal'e göre. Ordu yüce Hilafet makamının dokunulmazlığının da güvencesi olan bu ulusal iradeye (istence) bağlı ve onun hizmetindedir. "dedikodular" ise milli mücadeleyi engellemek isteyenler tarafından büyük bir silah olarak kullanılıyordu!. 212 Belge: 188. "Hükümeti düĢürün?. Ģifa verecek hareketlerle yaralarımızı tedaviye çalıĢan cemiyetin vatanperver mesaisi etrafında. Onlar da biliyordu ki. Cemiyetimiz hiçbir fırka ile alâkalı değildir. önemli. 2Dedikodulara kulak verilmemesi isteniyordu.lıktan. Nutuk (Söylev). M ÜDAFAA-I H UKUK CEM ĠYETĠ ÖRGÜTÜ TÜZÜĞÜNE EKTĠR(1) YALNIZ ĠLGĠLĠLERE ÖZEL VE GĠZLĠDĠR 1.e. a. Ulusal direniĢin lideri "gizli örgütlenmenin esaslarını" Nutuk'ta açıkladı205[212]: Gizli. "ulusal direniĢ" için "gizli örgütlenme" gerekiyordu.. s.. her nevi ihtiraslardan yüksek ve münezzehtir (=uzaktır).Ordu bir saldın durumunda planına göre harekâtını yöneteceğinden. . "particilik" vatanın son nefesinde dahi insanları bölebiliyor." Vatanseverlerin bildirisinde iki konu çok önemliydi: 1.

yurtsever kiĢilerden oluĢmalıdır. Geri kalan güçler yerel tehlikelere karĢı olup. 5. emir.3. gerektiğinde. . Birliklerin kuruluĢ. tıpkı askerî manga. Müslüman ve Müslüman olmayan çetelerin azlığı ya da çokluğu. eĢkıyanın saldırısına ve Müslüman olmayan unsurların baĢkaldırma ve baskınına karĢı kasaba ve köyleri korumak ve savunmak için mahalle. 7. orduyu seferber duruma koyacak olanlar orduya katılır.Birlikler yalnız kendi bölgelerinde kalmayıp. Bir tehlike belirdiğinde. Genellikle savaĢ yapmak. Bu konuda gereken yardımı askerlik Ģubesi baĢkanları ve bölge komutanları sağlarlar. her merkez yakınında bulunan birlik ve komutanlarıyla da bağlantı kurar. Bundan baĢka. 6. bütün halkın eli silah tutan gençlerinden oluĢturulur. c) Salt soygunculuk ve öç alma ve bunun gibi nedenlerle cinayet iĢleyen ve eĢkıyalık yapan.Ulusal Birlikler Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim ve merkez kurullarınca oluĢturulur. b) BaĢkaldırma eylemlerindeki özel güçleri. güvenlik ve dirlik düzenliği sağlamak ve sürdürmek. takım ve bölük gibidir. Komutan. gerektiğinde ordunun harekâtını kolaylaĢtırmak amacıyla gezici birlikler kurulur. köy ve bölgelerde durucu birlikler kurulur.Ulusal örgütümüzle ordu arasındaki bağlantıyı Temsilciler Kurulu sağlar. Ödül verme ve cezaland ırma da tıpkı askerlikteki gibi olur. yurda ve ulusa yaĢamını ve hizmetini adamıĢ. Ancak bir tehlike anında. Erlerin savaĢ görmüĢ olması yeğlenir. komuta ve yönetimi. disipline (zapturapta) yetenekli ve becerikli olmalı ve birlikler.Ulusal birlikler (=millî müfrezeler) durucu ve gezici (=sabit ve seyyar) olmak üzere iki türlüdür. oraya yakın bölge birlikleriyle iĢbirliği için öteki bölgelere de geçerler. yapılacak çağrı üzerine. Bu örgütlerde aĢağıdaki noktalar dikkate alınır: a) Müslüman olmayan unsurların çokluğu. onlara gerektiğinde makineli tüfek ve top da verilir. azla yetinen. haydutluk amacı güden bir kuvvet olmayıp.Gezici birlikler silahaltında görev yapan erlerden baĢka. 4.

kendilerine bağlı birliklerin eksikliklerini tamamlamak ve göndermekle yükümlüdür. gerektiği zaman.Ġl merkez kurullarıyla Temsilciler Kurulu. elveriĢli yerlerde depo edilir.Bu görevler yerel yönetim ve merkez kurullarının buyruğu ile olur. kaldırılıp güvenli yerlere depo edilir veya tehlikeli bölgelerde halka dağıtılır. 11. Hıristiyanların öldürme ve güvenliği bozmak gibi melunca amaçlarına ve eĢkıya çetelerinin saldırı ve cinayetlerine karĢı önlem alırlar. kasabalarda. gezici birlikleri oluĢturanların dıĢında kalanlardan kurulur. 12. kefillikle ve düzenli numara altında tutulan kayıtlarla. tehlikeli bölgelerden gizilce baĢka yere taĢınır ya da zorunluluk doğarsa ya da yağma durumunda. bombalar. 13. bir askeri kuvvete yardımcı olarak da gönderilir. kasaba ve kentlerin her mahallesinde savunma düzeni kurup. Ancak bu durumda. Ve bunlar tarafından gerekli görülen köylerde. bucaklarda.Durucu birlikler. gerekli gördüğü bölgelerin birliklerini. 9. 8. YaĢamlarını ve yiyeceklerini sağlamak da aynı yoldan olur. tehlike içinde bulunan herhangi bir yakın bölgeye gönderip. 14Birliklerin sağlık iĢleri için daha önce askerlikte ders . cephane ve gereçler. rovelver. bölgeler. silahlanmaya yardımcı olabilir. gezici ve durucu birliklerde dağıtım. 10. önemli görülen yerlerde. eĢkıyanın elinden alınan silahlar ve zenginlerce verilecek para ile elde edilme olanağı bulunan tüfek. silah dağıtımı. düĢman eline geçme olasılığı bulunan depolar. Bu durumda. orada toplayarak göreve çağırabilir. Yabancılar eline.Silahlar her zaman ulusun malı ve yitirilmesi ulus hazinesinin zararı demek olduğundan.Durucu ve gezici ulusal bitliklere gerekli her türlü silahın sağlanması önemlidir. Bu konuda ordudan da yardım istenir. askeri kıtalardaki yöntem uyarınca yapılacağı gibi. yüce Kur'an üzerine el bastırılarak ant içirilir. Ancak önemli durumlarda birlikler kendiliklerinden yardıma koĢmakla yükümlüdürler. birlik komutanlarının sorumluluğu altında yapılır.Ulusal birlikleri oluĢturacak herkes.Her türlü fazla silah. bağlı oldukları yönetim ve merkez kurullarına bilgi verirler.

gerçek bir yurtseverlik örneği olan Kara Vasıf idi.e. s. a. örgütlenmenin ve mücadelenin önemli unsurlarından biriydi..Fırka Kumandanı.) Hemen karĢı karĢıya oturduk. Adıvar. Çoğu subay olan bir hayli genç Türkler’in kuĢku götürmez çoğunlukta oldukları yerlere gideceklerdi. Bu örgütün ruhu. "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu" adına yayınladığı bir genelgede. eski 27.(.26.g.g. ufak tefek ve esmer idi. a. Gider gitmez karĢı karĢıya geldiğim ilk yüz. s. 24 Mayıs 1920'de PadiĢah tarafından Mustafa Kemal'le birlikte idama mahkum edilen Kara Vasıf 207[214]. ulusun haklı ve kutsal isteklerini elde etmek amacıyla kurulmuĢ olan yasal örgütle ilgili göstermekte oldukları ve ulusun arzusuna aykırı eylemlere giriĢtikleri haber alındı.. sağlamıĢlardı. . Sivas'ta 15 Ekim 1919'da da.Bu ek. eski Sıhhiye Müdürü Ġstanbullu Doktor Adnan Bey ile eski Üniversite Batı Edebiyatı öğretmeni Halide Edip Hanım idi. Ġhtilalci Türk liderleri arasında ilkelerine çok bağlı bir insan olarak göze çarpıyordu.. Albaylıktan emekli ve Ġstanbullu (Soyadı Yasası çıktığında kurduğu örgütün adını alarak. 15.. ulusun esenlik ve mutluluğu amacıyla kurulmuĢ olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Tüzüğü'nde 'çete' deyimi yoktur" demiĢtir. "Kimi yerlerde çete adını taĢıyan birtakım kiĢilerin kendilerini. (. s.e. 215 Adıvar. yönetmelik niteliğinde olup.206[213] "KARAKOL" ADLI GĠZLĠ ASKERĠ BĠRLĠK(ÖRGÜT).g. Tabii o memleketin coğrafya durumunu çok iyi biliyordu. Bu. -HC. bir kâğıt üzerinde millî maksadımızı tespite çalıĢtık.731.e. a. eski WaĢington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillili Alfred Rüstem."208[215] "Gizli askeri birlik" 213 Atatürk. Halide Edip. Kolordu Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Salacaklı Fuat PaĢa. Bakınız: Nutuk (Söylev).) Vatanın kurtuluĢu. her yerin gerekleri ve koĢulları gözetilerek uygulanır. soyadı Karakol oldu)... 214 Kara Vasıf Bey. Türkiye'yi paylaĢmaya hazırlanan Ġtilâf kuvvetlerinin planlarına karĢı halkı uyandırmak ve hazırlamak için yapılmıĢtı. -HC. Karakol adlı gizli örgütle Halide Edip de temasa geçmiĢti: "Benim oraya gitmemi tabiî çok dikkatli ve gizli bir Ģekilde. Halide Edip. Kaymakam Kemal Bey (Kemalettin Sami PaĢa) oldu.. Ġdama mahkum edilen diğer kiĢiler eski 20.görmüĢ olanlardan yararlanılmalıdır..26. Gereken silah ve sargı takımları ordudan istenir.

Anadolu'ya kaçırılmıĢtı.500 tüfek.e. Özkan.. Hatta. s. Ġstanbul'da 10. bir top.g. 1. kolu ve yönetim cihazının baĢı idi. O.213. Mart 2005.000 üniforma vs. Basım.104-107. Kemalettin Sami ise eli. Ve. atamalarını yaptırarak Anadolu'ya gitmelerini sağladı. çocuğa "Zafer" adını koyuyorlardı. Turgut. hazırlanırdı. Her askerî kıĢlada bir Karakol örgütü Komutanı bulunmasını da istiyordu.Ġnebolu" idi. Halide Edip. Kağnıcı kadınlar yolda doğum yaparlarsa. Tuncay. Mustafa Kemal ise buna izin vermedi. 211[218] 216 217 Adıvar. Ġstanbul. Adıvar. "209[216] Bu örgüt "subaylar" tarafından kurulmuĢtu. "Zafer Ticarethanesi . Alfa Yayınları. ġu Çılgın Türkler. Ġstanbul Hükümeti'nde elde ettiği adamları aracılığıyla. 218 Özakman. yatsam vücudum kendini yataktan yere atıyor. Zafere böylesine inanmıĢ bir milleti yenmek mümkün değildi. Halide Edip. Ġstanbul'dan Ġnebolu’daki askerî birime.e. Ġngiliz ve Fransız kuvvetlerinin depolarındaki birçok silahı kapıcılar. 10.g. gemiciler ve orada çalıĢan baĢka kimseler yoluyla elde edip. ulusal direniĢ için silah sağlıyordu: "Kara Vasıf Bey bu kuruluĢun ruhu. 18. a. Kemalettin Sami. s. Gece yarısından sonra Üsküdar tarafına geçerek çeĢitli Birliklerle iliĢki kurar. çoğu zaman gece ikiden sonra bize gelir ve derdi ki. s. örgütün gelirlerini askerî kaynaklar ve bağıĢlar oluĢturuyordu.. Fırka (Tümen) Komutanı olduğu zaman bütün görevini gördükten sonra geceleri de ihtilâle hazırlardı. MĠT'in Gizli Tarihi.olan Karakol. Örgüt ayrıca. Anadolu'ya göndertirdi. istilâ kuvvetleri ile yakında temasta ve aynı zamanda el altından Anadolu'ya silah kaçırtmak yollarını sağlamaktaydı. 210[217] Askerî gereçler. a. Ankara'nın ihtiyacı olan teknik subayların ve diğer askerî ve sivil elemanların.26. . Mustafa Kemal ve Ankara Hükümeti daha sonra bu örgüte operasyonlar için para gönderdi. Sivas Kongresi'ne de delege olarak katıldı ve Mustafa Kemal'le görüĢtü. Bu gereçlerin teslim edileceği kapalı adres. s.26. ticari eĢya gibi gizlice sevk ediliyordu. Bunların arasında 320 manikalı tüfek. 'Doktor Adnan o kadar yorgunum ki. 200 sandık mermi. Kara Vasıf Bey.

Gerçi. orduda görevli herkeste hemen bir korku ve birbirlerine karĢı güvensizlik baĢladı.g. bu tüzük ve yönetmelik kurallarını hiç uygulamamaları gerektiğini ve bu iĢin kaynağını araĢtırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a varıĢımdan sonra..e. komutan. bu iĢlen ve örgütleri yapanlar Ġstanbul'da bulunuyorlarmıĢ. 'bir ulusal Ordu'dan söz ediliyor ve. kolordu ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiĢ ve atanmıĢ olup gizli ve saklı tutulur. a. bilinmeyen bir baĢkomutanın. Benim. subay. Karakol örgütü (Cemiyeti). Baylar.1919'UN "DERĠN DEVLETĠ! . (. herhangi bir kolordu komutanının. görevlerini gizli olarak yaparlar' deniliyordu. 'Benim komutam altındaki kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne vakit ve nasıl komutanlığı ele alacak ve acaba bana karĢı nasıl davranacak?' gibi haklı birtakım kuruntulara kapılması beklenilmez değildi. bir yandan da gizemli (esrarengiz) ve korkunç bir komite kurmakla uğraĢtığım sanısına kapılmıĢlar. oraya gelen Kara Vâsıf Bey'den anladım ki.. Mustafa Kemal anlatıyor: "Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile. Herhalde böyle bir davranıĢ doğru değildi. ordu.. ." Mustafa Kemal. ama her Ģeyi benim adıma yapmakta imiĢler. herkese dağıtmıĢtı. Herkesi asmakla korkutarak. Bu ordunun baĢkomutanı ve genelkurmay baĢkanı. bilinmeyen birtakım komutanların buyruklarına uymaya zorlamak çok tehlikeli idi. bu gizli örgütü Erzurum'da iken haber almıĢtı. bilinmeyen bir merkezin. bu iĢi benim yaptığımı sanarak iyiden iyiye kuĢkuya düĢmüĢler. Bunlar. 212[219] Mustafa Kemal Sivas'a delege olarak katılan Kara Vâsıf Bey'i çağırarak sorar: 219 Nutuk (Söylev). Gerçekten.72. bu iĢi yapan kendisi ve bazı arkadaĢları imiĢ. hemen komutanları uyardım. s. örneğin. kuruluĢ tüzüğü ile genel görev yönetmeliğini bütün orduya..) Karakol örgütünün yönetmeliğinde. bir yandan kongreler toplayıp açık olarak ulusal ortak çalıĢmalar yaparken.

Temel yanlıĢlık. "Tabii ki. . a. Bu."Gizli merkez. s. Ankara'ya geliĢinin ertesi günü (28 Aralık 1919) halka hitap ederken de. hiç kimse kendisine böyle bir düzen ve kuruluĢtan söz açmıĢ ve bu iĢ için onay almamıĢtı.. bunu "akla ve mantığa uygun bulmaz. Kanaltürk Televizyonu. Kanal 7 Televizyonu. ERDO ĞAN: "DERĠN DEVL ET Ġ YO K ETMEK G EREK! .00. bunu baĢarmak gerek.Genel BaĢkanı). 213[220] YIL 2007..73. O her zaman olmuĢ.. Vatan Gazetesi. Ġstanbul. 8. sürmanĢet. Türkiye Cumhuriyeti döneminde baĢlamıĢ bir Ģey de değil. resmi ideolojiyi yerleĢtirmek istiyoruz. Ama bunu minimize etmek. Ġskele Sancak Programı. Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral ġener Eruygur. "Derin devleti"*askerler farklı tanımlıyor. 222 Eski Jandarma Genel Komutanı (O tarihte ADD'nin de -Atatürkçü DüĢünce Demeği. derin devlet önlem almalıdır. 28 Ocak 2007. Ta Osmanlı'dan. Saat: 22. 11 Ağustos 2006 Cuma. Kanal 7 Televizyonu'nda Mustafa Karaalioğlu'nun sunduğu "Ġskele Sancak" Programında "Derin devleti yok etmek gerek" dedi: "Derin devlet var. Emekli Orgeneral ġener Eruygur'un açıklaması.215[222] MUSTAFA KEMAL. gizli baĢkomutan ve gizli genelkurmay baĢkanı kimlerdir?" "Hepsi siz ve arkadaĢlarınızda" Büsbütün ĢaĢıran Mustafa Kemal. Atatürkçü düĢünce sistemidir. anayasal ilkelerdir. farklı düĢünüyordu. 26 Ocak 2007." BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bunun değiĢtirilmesine karĢı tabii ki.g.1." 214[221] Oysa. saat 22. Ġlk kez bir üst düzey komutan bu konuda Ceviz Kabuğu Programı'nda canlı yayında açıklama yaptı. mümkünse yok etmek. o gelenekten gelen bir Ģey zaten." Çünkü. Ceviz Kabuğu Programı. Kuvayi Milliye örgütlenmesini anlattı ve bağımsızlığın kazanılmasından sonra kurulacak devlet yönetimi hakkında da önemli ipuçları verdi: 220 221 Nutuk (Söylev). sistem yaklaĢımı içinde ele alınmalıdır" görüĢündeydi.e.30.

haklarını algılamamıĢlar demektir. 217[224] Paris basını ise... yüzyılın baĢında Osmanlı'ya uyguladığı "parçalama taktiğini" yüzyılın sonunda Yugoslavya'ya uyguladı ve aynı tuzak yine baĢarılı oldu. Hükümetlerin icraatı olumsuz olup da millet itiraz etmez ve düĢürmezse. iĢgal edildi.e. . haklarını algılamadıkça.451. Sovyet Bloku tünelinin sonunda görünen ıĢık. kimlerden oluĢacaktı?..yüzyılın baĢlarındaki bu "sömürgeci patron tutumu" 20. bütün kusur ve kabahatlere katılmıĢ demektir. 20. yoksa Veliaht Abdülmecid Efendi mi?. Yugoslavya'nın geçirdiği sürece bakalım: "Avrupa Birliği adını alacak olan Avrupa Topluluğu'nun çekim gücü muazzamdı. Heyette kaç kiĢi olacak. geleceği ile bizzat ilgilenmesi gerekir. Yabancı basının haberine göre. Tüm Orta ve Doğu Avrupa'da.yüzyılın sonlarında da aynen sürüyordu.(. Hüsnü.. 6 Haziran 1919. a..g.) Gerçekten Ģunun bunun oyuncağı olabilen milletler. Bunda. yalnızca "uzman" olarak kendisini "dinleyecekti. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri arasında." Avrupa'nın. "Türk heyeti ile müzakere yok" baĢlığını atıyordu...."Bireyler fikir sahibi olmadıkça. sözde liderlerin.."216[223] "AMAN BĠZE BĠR RANDEVU!. Kendilerine 'Yugoslav gemisinden' ayrılıp Avrupa gemisine' binmeye en elveriĢli 223 224 Merdanoğlu. kitleler istenilen yöne. Paris'e gidecek olan bir "BarıĢ Heyeti"nin (!) bu ziyaretini kim ayarlamıĢtı? Damat Ferit mi. denetim altında bulundurulmaya layık olur. Bu boĢ uğraĢılara dayanamayan Ġstiklâl Harbi Gazetesi. Bu ortak tutku. Kendini kurtarabilmek için her bireyin. Tutkulu Slovenler. Ve böyle bir millet. "kasabın bıçağını yalayan kuzu" gibi AB'ne yaklaĢma yarıĢı önemli rol oynadı.) . . Damat Ferit ile kimse "müzakere etmeyecek". Yugoslavya da Osmanlı gibi parçalara ayrıldı. 6 Haziran 1919'da "Nelerle uğraĢıyoruz?" baĢlığını attı. Brüksel'deki kurumların onayını almak amacıyla diğerlerinden daha 'Batılı' ve 'Avrupalı' olduklarını kanıtlama yarıĢına büründü. herkes tarafından iyi ya da kötü yönlere yönlendirilebilirler. Ġstiklâl Harbi Gazetesi. Avrupa..(„. s.." Teslimiyetçi Ġstanbul Hükümeti ve egemen basının "ilgi alanı" farklıydı!. Avrupa Birliği'ne üyelik beklentisiydi..

Anânelerine sadık kalarak müstebid (=zorba. Biz Türk'üz. Hep son dakikaya kadar beklendi.. yine "kin hizmeti" veriyordu."218[225] TÜRKĠYE DE 2005 ve 2006 yıllarında yoğunlaĢan biçimde aynı süreci yaĢadı. "Çağırdılar ama filanca konuda garanti vermezlerse gitmiyoruz" ya da "Ceza Yasası'nda zinanın suç olup olmamasına biz karar veririz. Her seferinde de Brüksel'den eli boĢ dönüldü. her devirde Yunan haklarının savunuculuğunu yapmıĢtır. Ġstanbul'a dönerken Pire'ye uğradı ve Pire limanında düzenlenen törenin ardından Patrikhâne'ye getirildi. Yetkililer. Ama sonunda her zaman olduğu gibi AB'nin dediği oldu ve kuzu kuzu toplantılara katılındı. AKP Hükümeti bakanları.g. Ģunları söyledi: "Yunan milletinin sinesinden doğmuĢ olan Patrikhane. . AB'nin dayatmaları sineye çekildi. Fakat bir gün emellerine ulaĢacağı ümitleri ile bunlara karĢı koymakta devam etmiĢtir.178. Diana. gelmiyoruz" havasına girildi." Patrikhane yine devrede. a.. kendi kararımızı kendimiz veririz" benzeri sözde meydan okumalar yaĢandı. "geliyoruz.cumhuriyet olarak gördüler. mızrağın çuvala sığmadığı zamanlarda da "AB bizi bölüyor" diye feryat ederek. pek yakında Büyük Yunanistan'ın 225 Johnstone. yükselen ulusalcılık akımından puan çalmaya çalıĢtılar?.. Paris'e giderek.e. Bu haklan devamlı ve büyük savaĢlarla savunmuĢtur. Ama bunlar yaygın ve hükümet yanlısı basının desteğiyle birer "zafer" gibi sunulmaya çalıĢıldı. özellikle DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül ve BaĢbakan Tayyip Erdoğan'ın kimi AB toplantılarına katılma süreci.. "kendilerinin Avrupalı olduklarını kanıtlama yarıĢına" döndü. Yunanistan'dan hareket etmeden önce burada bir konuĢma yapan Dorote. Size müjdeliyorum ki. Yunan iĢgalini savunan Patrik Vekili Dorote. Hıristiyan yurttaĢlara "din hizmeti" vermesi gereken Ġstanbul'daki Patrikhane. "AYASOFYA'DA ELĠNĠZĠ Ö PECEĞĠ M! . s. despot) Türklerin darbelerine mâruz kalmıĢtır.

hükümet acilen ġeyhülislam’ın baĢkanlığında toplandı.. 226 Nutuk (Söylev). Mustafa Kemal'in vilâyetlerde gezmesinden rahatsız olan Ġngilizler. Sömürgelerinden birindeymiĢ gibi davranan Ġngilizler'in notasına Harbiye Nazırı ġevket Turgut PaĢa'nın verdiği yanıt kabul edilmeyince. Mustafa Kemal hükümet tarafından resmen Ġstanbul'a çağrıldı.9. "Mustafa Kemal PaĢa'nın Samsun'a gönderilmesine. ĠĢgalci Ġngilizler'in Karadeniz Ordusu BaĢkumandanı General Milne." Patrik Vekilini Paris'te tren garında uğurlayan Yunanistan BaĢbakanı Venizelos da ona Ģu sözü vermiĢti: "Ayasofya'da elinizi öpeceğim!. Ġktidarsızlık örne ğidir. Anadolu'daki "direniĢi" büyümeden bastırmak ve "baĢını ezmek" için Ġstanbul Hükümeti'ne bir nota verdi.. Türkiye'de bir hükümet var gözüküyor. o havalide asayiĢsizlik bulunduğuna dair Ġngilizlerden gelen Ģikâyetlerin yol açtığı" hatırlatıldı ve "Talebinizi geri alın" dendi.kuruluĢuna Ģahit olacağız. Savunma Bakanı Ġngiliz generale verdiği yanıt da. ama kararları Ġngilizler alıyordu!.e. 131..'' "PadiĢah k öleliği ile kazanılan Ġktidar. a." M ustafa Kemal (1919) 2 1 9 [ 226] MUSTAFA KEMAL' ĠN DÖNMESĠ ĠÇĠ N ĠNGĠLĠZ TEHDĠDĠ 6 Haziran 1919.. s. .. Sömürgeci Ġngilizlere bu yanıt vız gelince. "derhal geri dönmesini" emrettiler.

dönmeyeceğinin iĢaretlerini veriyordu. Ey millet birleĢiniz ! Hepimiz bir daire dahilinde toplanmazsak. bugünlerde dahî Atatürk düĢmanlarının milli direniĢi küçültmek için bir koz olarak kullandığı "Mustafa K emalin Samsun'a gidiĢine Ġngilizler izin verdi" safsatalarını çürüten çarpıcı bir yanıttır. halkı iĢgale karĢı ılimnısu çağırdı. Yenilmez. KARADENĠZ: ULUSAL DĠRENĠġĠN KALBĠ VE ATARDAMARI. "ulusal direniĢin kalbi" ve "atardamarı" olan Karadeniz Bölgesi'nde ciddi örgütlenmeler engel tanımıyordu. arĢ ileri!.. IĢık Gazetesi'ne gönderdikleri bildiriyle. gönderdiği telgrafta "Suret-i hareketimi ona göre düzenlemek üzere davet nedeninin lütfen izah buyurulmasını rica eylerim" diyerek.. Ordu MüfettiĢi Mustafa Kemal ise. çağrıda bulundular: "Memleketimizin vaziyeti göz önünde tehlikede.. adreslerini lütfedecek arkadaĢlara minnettar kalacağız. bitleri birleĢtirecek kuvvetlere eskiden olduğu gibi istih- . kapamak yakıĢır mı gözleri." "EY G ENÇL ER UYANIN ! Balıkesir'de yayınlanan Doğrusöz Gazetesi de. 9. Bu yazıĢmalar sürerken. Ey gençler uyanınız ! Gençliğin dirileceği. faaliyet göstereceği sıra. Giresun'da "yedek subaylar" toplanarak bir örgüt (cemiyet) kurmaya karar verdiler.. Ey yurdun gençleri ileri. Fikirlerinizden. Diriler. tecrübelerinizden istifade için bir Ġhtiyat Zabitleri Cemiyeti teĢkil etmek tasavvurundayız. özlü ve netti: Hep ölenler göz açık bekleyince bu yeri. "Gençliğin dirileceği ve direneceği zamanın geldiğini" belirten Doğrusöz Gazetesi'nin çağrısı kısa. Ġsimlerini.Bu tarihi olay. iĢte gelmiĢtir. Bu tehlike haftalarla sayılamayacak kadar yakındır. yılmaz bir kuvvet hâlinde vatan uğrunda birleĢiniz ey gençler!.

Ġstanbul'da Rumca yayınlanan gazetelerden Patris Doktor Ziya aleyhinde büyük kampanya baĢlatmıĢ ve "tutuklanması" gerektiğini ileri sürmüĢtü. Ali Kemal henüz bakan olmamıĢken. Bunun üzerine." Kendi vatanı yerine iĢgalcilerin vatanını savunan sözde gazeteciler de. Evvelce suya yüzde yüz zam yapmıĢ olan Terkos ġirketi. bundan böyle eski tarife ile iĢ yapmasına imkân kalmadığım bildirerek yeniden zam istemiĢtir. Bağlarımızı mahveden fılosera (hastalığı) baĢka bir Ģekilde tecelli ederek bizleri de mahvedecektir. Günlük yor.. Rum ve iĢbirlikçi hükümet iliĢkisi her zamanki gibi tıkır tıkır iĢliyordu. ĠçiĢleri Hakanı olunca da uslanmamıĢtı. ġirketin bu talebi Nafia .fafla (-küçümseme ile) bakacak olursak. Bir de "icra" yetkisini ele geçiren Ali Kemal. vatanı satma yönündeki görüĢlerini. bu ülkede yaĢamak hakkı. Ģimdi uygulamaya koyma makamına gelmiĢti. Bu olayı bir tarafa "not eden" gazetecibakan. "vatanı satmak" için çalıĢmalarına ara vermeden devam ediyordu. VuruĢmaya davet eden Gemlik Belediyesi doktoru Ziya Bey idi. kömür fiatlarındaki yeni artıĢları ileri sürerek. Ġlginç bir olay. hayatımız kalmaz. bu kin ve intikamın büyüklüğünü göstermesi açısından önemli... yaĢam sürü- Terkos suyu zam istiyor ġirketi Hayriye'nin biletlere 4 misli zam talebini hükümet tasdik etti. Ġstanbul'a adım attığı gün "vatan düĢmanı yazıyorsun" diyen Doktor Ziya Bey'i tutuklattı.. Ali Kemal üç ay sonra içiĢleri Bakanı oldu. Sık sık karĢımıza çıkan ve çıkacak olan gazeteci Ali Kemal. Sabah Gazetesi'nde yazdığı yazıları "gayri vatanî" bulduğu için açıkça düelloya davet edilmiĢti.

Ģu felâketli günlerimizde düğün yapan Saray mensubu Abdurrahim Efendi görülmektedir. ġirketi Hayriye tarafından istenmiĢ olan 4 misli zammın hükümet tarafından kabul edilmiĢ olduğu da öğrenilmiĢtir.. (Ġstiklâl Harbi Gazetesi. bütün kalelerimiz zaptedilirken. Ve hükümet de aymazlık.. Diğer taraftan. Resimde.Bakanlığında incelenmektedir. ordularımız dağıtılırken. iĢ baĢındakiler kendi çıkarlarını . Ülkemiz adım adım iĢgal edilirken. 10 Haziran 1919) Ġbretlik bir gazete haberi… DÜĞÜN ĠÇĠN VAKĠT BULDULAR Abdülhamid'in mahdumu ġehzade Kaymakam Abdurrahim Efendi ile eski Sadrazam Prens Sait Halim PaĢa'nın biraderi eski Nafıa Bakanlarından Abbas Halim PaĢa'nın kerimesi hanımın düğünleri yapılmıĢtır.. (Ġstiklâl Harbi Gazetesi. sapkınlık ve hıyanet içinde iken.... 9 Haziran 1919) BĠR TÜRK KIZINI N SO N DUASI .

. Babaları için ağlayan bir milyon yetimin hıçkırıklarını iĢit. surların üzerinde feryat eden. Müslüman ruhunu temsil eden camilerine haç diktirme Allahım. Asırlardan beri hükümran olan Türk'ün.. senin aĢkın var. Yedi yüz seneden beri minarelerinde okunan ezan sedne bizi hasret etme Allah/m. Günahlarımıza tövbe ederek. bizi o Ģehitlerin ruhu hürmetine sıyanet eyle (koru) Yarabbi. kadın. ruhumuzda senin aĢkın var.. ĠĢte biz bugün o siyah bayrağın alkırıklar arasında sana yalvarıyoruz Allahım. Bizi de dinle. bütün Türk ve Müslüman kulların hep birden duaya geldik. ha fevkinde her kavmin üstünde en büyük kuvvetimiz olan Allahım. Müslüman iklimlerinde matem tutan yeisli Türk sedasını iĢiten Tanrım. Sabiha Zekeriya Hanımın "Bir Türk kızının son duası" yayınlandı: "Allahım. ġarkın hükümdarı olduk. "Büyük Mecmua" adlı dergide.. genç.. Türkler. sesimizi iĢittirinceye. Ģehitlerimizin ruhundaki kutsiyete sığınarak sana secde ediyoruz. Sesimiz sana minareler memleketinin bütün Müslüman dünyasına ses veren mâbedlerinden yükseliyor. bütün esir olan Müslüman dünyasının matemini ilan ediyor. ulus yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düĢmüĢken. halifesinin hükmünde yaĢar. Ve biz bu aĢk ıh Türk'ün hakkını bütün cihana. milletlerine bağıracak ve anlatacağız.. çocuk. seksen milyon Türk'ün kalbinde senin vecdin..düĢmanların siyasal amaçlarıyla birleĢtirmiĢken. bugün bütün milletlerin edeceği bir zulüm ile mukaddesatı. bağrı yanık analar. Sesini sana ilâhi mâbedlerinden . Ve biz hürriyetimiz için. Biz Allahım senin adaletine sığındık... hakkımızı tanıtıncaya kadar bağıracağız Cihadımıza sen zahir (destek) ol Yarabbi. hm Ģayi mahvoluyor.. 700 seneden beri denizlerin hâkimi. Topraklar altında millet için ölen Ģehitlerini mezarında ağlatma Yarabbi. Kalbimizi sana açtık. ġarkın üstünde dalgalanan matem sancağı. seksen milyon Türk.. istiklâli hayatı. ihtiyar.. ancak Türk sultanının. gönlü yaralanmıĢ yetimler. Bizi düĢmanlarımıza esir eyleme Yarabbi. Mâbedlerinde ağlayan.gözlemlerimizde senin nurun. Bizim. Ruhumuzdan kopan feryatlara acı ve bizi koru Allahım... Ak saçlı ihtiyarlar. kalbimizde senin vecdin.

Camilerimizde yanan din ve iman kandillerini söndürme Allahım. . "istiklâl Harbi" gazetesinde. birbiriyle paylaĢıyordu. bütün imanımızla yalvarıyoruz. Yüz milyon Müslüman'ın halifesi. bütün hakanların Ģan ve Ģeref ülkesinden (. kurtuluĢa destek veren bir avuç gazetede duygularını gün gün anlatıyor. Musa Süreyya imzasıyla yayınlanan "Türkün ilâhisi" de 220[227] bunlardan biriydi: "SarmıĢ matem buraları Saz benizli ovaları Boynu bükük yuvaları Sen himaye et Yarabbi Ne bir yazık diyen bize Ne ses veren sesimize Huzurunda geldik dize Senden inayet Yarabbi Her çehre bize yabancı Bari sen bir parça acı Süründürme altun tacı Bize yardım et Yarabbi Bir gün sabah olur diye Katlandık her iĢkenceye Bu felâketli geceye ver bir nihayet Yarabbi" 227 Ġstiklâl Harbi Gazetesi. Hz. Peygamberin vekilini zalimlere esir etme Yarabbi. DüĢmanlara hakkın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allahım. Huzurunda diz çöktük. sana bütün vicdanımız. 13 Haziran 1919.. Hükümran olduğumuz topraklarda bizi süründürme Allahım. Ġmdat dileyen yaĢlı gözlerimiz. Fatihlerin.tekbirler yükselten Türk’ün sesini iĢit ve bizi kurtar Allahım." TÜRK'ÜN ĠL ÂHĠSĠ ĠĢgal altında kurtuluĢ için her yolu deneyen Türk halkı. hicran dolu ruhumuzla sana ibadet ediyoruz ve yalvarıyoruz.. merhametine sığınan matemli kalplerimiz.) eksik etme Allahım.

Bir tarafı kızarmıĢ bu balıklar canlanırsa. Ġstanbul'u yeniden ele geçirecekleri hayâlini hep canlı tutmakta. Balıkların daha bir tarafı kızarmıĢ iken. Ġstanbul'un sahibi olduklarına inanan Rumlar ise. akıl ve sinir hastalıkları hastanesi olan Balıklı Rum Hastanesi'dir. Ġstanbul'u yeniden ele geçirme hedefine çok yaklaĢtıklarına inanmıĢlardı. Onlar. Yunan ve Rumlar. ĠĢte. bir tarafları kızarmıĢ yüzmektedirler. ancak o zaman ben bu habere inanabilirim! Papazın bu sözleri üzerine. Rumlar buraya Balıklı adını takmıĢlardır. odaya bir Rum heyecanla girer ve Türkler'in Ģehre girmekte olduklarını bildirir.MEL EKL ERĠN CĠNSĠYETĠ." Bugün mevcut olan ise. kendi bakıĢ açılarına göre farklı bir öykünün inananlarıdır. Birçok Türk. Ġzmir'den itibaren Türkiye'yi iĢgal etmeye baĢlayan Yunanlı'lar ve iĢbirlikçisi Rumlar. Silivri kapısı yanındaki mabeddeki bu suda balıklar hâlâ görünmektedir. Bu sebepledir ki. Hâlâ balıklar bu suda. Ġstanbul'a tekrar kavuĢtuğumuz gün papaz. Bunun üzerine papaz bağırır: . Atina'da yayınlanan gazeteler Ģu öyküye yer vermeye baĢladılar: "Türklerin Ġstanbul'a girmekte oldukları bir sırada. erkek mi?" tartıĢması yapmakta olduğuna inanır. bir papaz. Bizanslıların "melekler diĢi mi. Ġstanbul'u kurtarıĢ efsanelerini canlı tutarken. TAVADAN SUYA ATLAYAN BALI KLAR! . diğer yanlarını kızartıp yiyecektir. Bahsedilen bu mevki Balıklı'dır. o zaman neler olacağının(!) öykülerini anlata gelmektedirler.. sobada yedi balık kızartıyormuĢ. Fatih Sultan Mehmet Ġstanbul'u fethederken. . bir tarafı kızarmıĢ balıklar tavadan fırlar ve hemen yakındaki suya atlayarak yüzmeye baĢlar. sudan bu balıkları alacak.

toplantı yerlerine "baskın düzenlenmesini" ve toplantılara katılanların tutuklanmasını istiyordu. Atatürk Kültür. Sald ırı hazırlığımızı iyi yapabilmek için zaman kazanmalıyız" bilgisini verdi. Bu arada. Biri "millî hareketi halka mâl etmek". Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Damat Ferit Hükümeti'ne yaranabilmek için direniĢçileri ihbar ediyordu!. s.EFELER "GERĠLL A SAVAġI" BAġLATT I! . Yrd.180. . Millî Mücadele'de "Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na GeçiĢ" (1918-1923). GERĠLLA SAVAġI. Doç. KurtuluĢ için çareler arayan yurtseverlerin toplantı ve faaliyetlerini "ihbar" etmeyi görev sayan Sabah Gazetesi "durumdan vazife çıkarmıĢ" ve "iĢgalcilere yardımı" görev saymıĢtı!. Ankara 2002.. Nutuk (Söylev). yurdumuzu iĢgal eden emperyalistlerin (sömürgecilerin) hoĢuna gidiyordu."222[229] Bu amaçla. Kendi ifadesiyle. "Olup bitenleri kabul edemeyiz.e. yalnızca. Mustafa Kemal'in "Millî Mücadele yöntemlerinden biri" idi. Bu yayınlar. ĠġBĠRLĠKÇĠ GAZETELERĠN yayınları. a. s. Mus228 Çevik. Nitekim iĢgalcilere karĢı gerilla savaĢı baĢlamıĢtı. Ġç Akdeniz'de (Ege'de) "Türk gerillası Efeler" düĢmana karĢı direniĢin düğmesine basmıĢtı. 21-30 Mayıs 1919 tarihleri arasında Kolordu Komutanlarına Ģifreli telgraflar gönderdi. diğeri ise "önderliğe seçimle gelmek. Ülkemizin fiilen iĢgal edilmesini kabul etmeyeceğini açıklayan Mustafa Kemal."221[228] Hareketi halka mal etme planının ilk aĢaması "ordu desteğini sağlamak" idi. Zeki.. iki hedef belirlemiĢti.626.g. Sabah. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa'ya. Sabah Gazetesi iĢgale karĢı gelinmemesi için yayınlar yapıyor. "Ġlk iĢ olmak üzere. Türk milletinin direniĢ azmini asla kıramıyordu... Dr.. Konya'daki ordu müfettiĢi Mersinli Cemal PaĢa ile Erzurum'daki 15. 229 Belge: 188. O. bütün ordu ile temasa geçmek lâzımdı.

esasen hükümetin verdiği bir karar ve kabul ettiği bir yöntem. s.. Yrd. s. Anadolu'da "kolordu" diye adlandırılan birçok askerî birim.." 224[231] Gerilla güçlerinin örgütlenmesinde jandarma subayları Kılıç Ali ve Saip Beyler. Menemen'deki silahsız vatandaĢlara saldıran katil sürüsü.-HC) 232 ġamsutdinov. Rusça Aslından Çeviren: Ataol Behramoğlu. Böylesi birlikler büyük çarpıĢmaları da yürütebilecek güçteydi. a. (Gerillâ) denilen küçük savaĢ örgütüdür.g... küçük savaĢ örgütüdür. bir bakıĢtır ve uygulanmasına baĢlanmıĢ olduğunu müjdelerim. Büyük Menderes bölgesinde ise.. Doğan Kitapçılık A.139. "Halkın gerilla tarzında müdafaa yapması için kuvvet oluĢturmasına yardımcı olunmasını" istiyor. Dr.M. Bu. Zeki.e. gerçekte 150-200 askerden oluĢuyordu..33.tafa Kemal komutanlara emir verir gibi değil. Köprüleri koruyan Yunan bir230 231 Çevik.183. Batı Anadolu'da irili ufaklı gerilla birliklerinin sayısı yüzden fazlaydı. Çünkü. 223[230] Mustafa Kemal. Mayıs 1999. Doç.. 225[232] Bergama'da Kuvayi Milliye ve Nizamiye müfrezeleri tarafından bozguna uğratılan Yunan taburundan kurtulanlar Menemen'e kaçmıĢ ve burada katliama baĢlamıĢtı. Bazı birliklerde savaĢçı sayısı bini aĢıyordu. Mehmet. a.Küçük küçük birliklerin baĢında subay bulundurmakla oluĢturulan örgüt.e. Dr. Ġstanbul. s. Yörük Ali Efe kuvvetleri düĢmanın ilerleyiĢini durdurmak için üç demiryolu köprüsünü havaya uçurdu. kaymakam ve memurları da Ģehit etti... uzun zaman savaĢmak ve bütün milletin savaĢma duygularını sürekli diri tutabilmek için gerillâ örgütü kuracağız.g. Bunu söylediğim zaman kuvvetlerimizin ufak tefek topluluklardan oluĢacağını hepiniz anladınız.. .ġ. bir yıl sonra TBMM kurulduğunda milletvekillerine bunu açıklayacaktı: ". Evsile. Doç.. A. Mondros'tan Lozan'a Türkiye Ulusal KurtuluĢ SavaĢı Tarihi (1918-1923). Bu ufak kuvvetlerin baĢında subaylar faaliyet halinde bulunacaktır. (Türkçe'si bana ait. Cümlenizin hatırındadır ki.. bu yönde "komutanları teĢvik ediyordu. topçu subayı Kemal Bey ve süvari subayı Osman Tufan Bey özel bir etkinlik gösterdiler. dostça ve arkadaĢça bir üslupla hitap ediyor. milletimizin savaĢ konusundaki bakıĢ açısını burada açıklarken demiĢtim ki.

liği tümüyle imha edildi. Ġngilizlerin teĢviki ile Ġngiliz- .. beyaz tenli. BAĞIMSIZ KÜRDĠSTAN !. bunun için de "Millet Ordusu"nun milletin kaderini belirleyeceğini açıkladı. Tıpkı 21. Ġngilizlerin amacı. kaçarken sivilleri rehin olarak yanlarında götüren Yunan kuvvetleri. yakıĢıklı. Amasya'da ülkemizin ancak "millî birlikle" kurtulacağını. Tıpkı Kuzey Irak'ta nihayet kurdukları Kürdistan gibi.. Ġngilizler'in kıĢkırtması (provokasyonu) ile Diyarbakır'da Kürt vatandaĢlarımız Ġsyana teĢvik ediliyordu. bıyıkları hissedilmeyecek derecede pek hafif terlemiĢ. yine Erzurum'daki Kâzım Karabekir PaĢa'ya geliĢmeleri telgrafla bildirdi: "Diyarbekir'deki Kürt kulübü. daha sonra büyük eziyetlerden sonra Yunanlılar tarafından boĢaltılan Nazilli'ye girdi. bu masum insanlarımızı yolda katlettiler. bugün de olduğu gibi. MUSTAFA KEMAL: " MĠLLĠ O RDU KURULMAL IDIR" Milli mücadelenin örgütlenmesi çalıĢmalarını sürdüren Mustafa Kemal.. Yunan askerlerinin boĢalttığı Nazilli'ye giren Yörük Ali'nin gerilla kuvvetleri (Efeler).. ekmek yedikleri vatana ihanet eden iĢgal iĢbirlikçisi (casusu) Osmanlı Rumları'nı hemen meydanda ipe çekti.. Tıpkı ABD ile birlikte bugün de Türkiye'de yapmaya çalıĢtıkları gibi. Tıpkı çeyrek asırdır PKK denen terör örgütünü besleyip.. omuzları geniĢ. bölücülük yaptıkları gibi. "Bağımsız Kürdistan" ku rmaktı!. 23 yaĢında bir zeybektir. Durumu çok iyi izleyen Mustafa Kemal. "Askerce dövüĢmek" yerine. Bu arada.yüzyılda." YÖRÜK ALĠ'NĠN GERĠLLA KUVVETLERĠ (EFELER). (. kavi bünyeli..) Yörük Ali Efe orta boylu. levent tavırlı bir delikanlıdır.. elâ ve çekik gözlü. Ayın Türk aĢiretlerinden Sarıtekeli aĢiretine mensup bir Türk oğludur. Ulusal direniĢe (milli mücadeleye) destek veren gazeteler Yörük Ali Efe'yi kamuoyuna Ģöyle tanıttılar: "Yunan istilâsına karĢı mücadeleye atılan ve Malkoç'da düĢmana ağır darbe indiren Yörük Ali. Türkiye'yi bölmek. kumralca kaĢlı.

. a. Sizler gibi din ve namus sahibi büyükler oldukça. Ve hür yaĢaması uğrunda her fedakârlığı ve bu bapda (=bu manada. Kürdistan'ın maruf beylerinden aldığım müteaddit (=sürekli) telgraflarla. .35(1919) Malatya Mutasarrıf Vekili Vasıtasıyla Hacı Kaya ve ġatzade Mustafa Ağalara PadiĢah ve millet hainlerinin aldatmalarına kapılarak." "KÜRTLER ÖZ KARDEġĠMĠZ" sözü de.e. dağıtılan bu Kürt kulübünün hiçbir Kürt'ü temsil etmediği. Bugüne kadar gelen belge niteliğindeki telgraflarından 15 Eylül (1919) tarihli olanında. Cenabı Hak mesainizi makbul eylesin. bu konuda) emirlerimize amade bulundukları bildirilmektedir. o günlerden bugüne Mustafa Kemal'in verdiği ibretlik bir ders niteliğindedir. bölgenin önde gelen ağalarına Ģöyle diyordu: "Hacı Kaya ve ġatzade Mustafa Ağalara Sivas 15. s.lerin himayesinde bir Kürdistan teĢkili gayesini takip ettiği anlaĢıldığından kapattırılmıĢtır. birkaç serserinin neticei teĢebbüsatı (=giriĢiminin sonucu) bulunduğu ve vatan ve milletin tamamen müstakil (=bağımsız). dünya ve ahret pek acı bir akıbetin ortaya çıkmasının engellenmesi emrinde geçen vatanperverane (=yurtseverlere yakıĢır biçimde) çalıĢmalarınız Sivas Genel Kongre Heyeti'nce takdire ve Ģükrana değer görülmüĢtür. Türk ve Kürdün yekdıgerinden ayrılmaz iki öz kardeĢ olarak yaĢamakta devam eyleyeceği ve hilafet makamı etrafında sarsılmaz bir vücut halinde dahil ve hariç (=iç ve dıĢ) düĢmanlarımıza karĢı demirden bir kale halinde kalacağı Ģüphesizdir. Heyeti Temsiliye namına Mustafa Kemal " 226[233] Orduya gönderdiği bir baĢka telgrafında da aynı yaklaĢımı 233 Atatürk'ün Bütün Eserleri. Cilt:4.g. Mustafa Kemal'in "Kürtler'i öz kardeĢ" olarak gördüğüne yazılı belgelerde de tanık oluyoruz. maazallah (=Allah esirgesin) Ġslâm arasında kan akıtılması ve günahsız zavallı Kürt kardeĢlerimizden birçoğunun padiĢah askerleri tarafından telef edilmesi gibi.9.39.

Cilt: 5 (1919). Kuvayi Milliye ile birleĢmiĢ olduklarına. Bütün heyeti merkeziyelere ve Kürt ağalarına ve eĢrafına keyfiyetin (=durumun) anlatılması ile. Yunanlılar'ın "Trakya bize verilirse. mukaddes hilafet makamına bütün iman ve sadakatleriyle bağlı bir milleti oldukları. Erzurum. Heyeti Temsiliye namına Mustafa Kemal. bunlar yalan üzerine kuruluydu. temsilcilere telgrafnameler çektirilmesi rica olunur. Van. tüm dünyayı kandırıp Ġzmir'in yanı sıra 234 Atatürk'ün Bütün Eserleri. Avrupa ne kadar diretse de.11.görüyoruz: "Diyarbekir. Nisan 2001. Türkiye ve Türkler kararlıydı.35(1919) Ġngilizler'in el altından teĢviki ve Kürt Teâvün (=YardımlaĢma) Cemiyeti'nin ayrılıkçı faaliyeti ile Kürtlerin milli harekât aleyhinde olduklarına dair pek zararlı propagandalar yapılmakta olduğu Ġstanbul'dan bildiriliyor. mukaddes hilafet makamına tam bir sadakatle bağlı kalacaklarına ve Kürt Teâvün Cemiyeti'nin ayrılıkçı hareketini lanetlediklerine dair hükümete. Zaten. Osmanlı memleketinin ayrılmaz bir kıtasında. Ġzmir'den vazgeçeriz" biçimindeki propagandaları etkili olamayacaktı. 108. Ġzmir'den vazgeçmek niyetinde değil. 15. Doğu Anadolu'nun asil bir unsuru olan Kürt kardeĢlerimizin.Kemal 3. . Osmanlı camiasından hiçbir Ģekilde ayrılmayarak.Kolordu. Kaynak Yayınları. Yunanlılar.. yine bu kabil zararlı propagandaların yüce saltanatın payitahtında (=baĢkentinde) revaç (=değer) bulabilmesi üzüntü vericidir. Bitlis. M. Olmadı da. s. Kolordu Kumandanı"227[234] TÜRKLER ESĠR PAZARINDAKĠ ZENCĠ gibi olmak istemiyordu.Kolordu Kumandanlıklarına ġifre Sivas 6. Harput Vilayetlerine 13. Ġstanbul. milli harekât ve teĢkilatın en sadık ve kuvvetli bir uzvu bulundukları meydanda iken.

esir pazarlarında asla zenci gibi satılamaz" dedi: "(. bilemeyiz Avrupa'ca nasıl bir telâkkiye mazhar olacaktır. "Vatanın tehlikede oldu- . Bu aldatma kampanyaları üzerine Trakya PaĢaeli Müdafaa-i Hukuk Heyeti baĢkanlığı bir açıklama yaparak.." Amasya Ta mi mi : "M illetin istikl âlini yine milletin azim ve karar ı kurtaracaktır" ANADOLU'DA CAK! .) Yirminci asırda (..Trakya'yı da ele geçirmek istiyordu. "esir bir kentin halkını. delegelerin nasıl seçileceği belirlendi. Kendilerini Avrupalılara medeni diye satmak isteyen Yunanlılar'ın ihtiraslarını tatmin için bir vilâyet halkını diğeri ile mübadele etmek ve bu halkı esir ticareti yapar gibi. Türk halkının esir pazarında zenci satar gibi bir muameleye tabi tutulmak istenmesini de Ģiddetle protesto ederiz. Sivas Kongresi'ne katılacak Türkmen. Damat Ferit Hükümeti'ne karĢı direniĢe geçen komutanlar. zihinler devĢirilip. Bize gelince düsturumuz. Sivas Kongresi öncesi alınan ve bir "millî sır" olarak saklanması kararlaĢtırılan karar metninde. Sivas ve Erzurum'da yapılacak kongreler öncesi Amasya'da ön hazırlık gerçekleĢtirildi. eli altında tutmaya çalıĢmak yolundaki teĢebbüsleri. topraklar fiilen iĢgal edilirken. "MĠLLĠ HÜKÜMET" KURUL A- Türkiye gizli ve açık iĢgal edilirken. Trakya Trakyalılarındır' cümlesinden ibarettir. Sözleri doğru olsa bile bu. bir baĢka kentin halkını esir alarak değiĢmek" anlamına geliyordu.... Buradaki tarihi toplantıda. Amasya'da bir araya geldiler ve önemli kararlara imza attılar.) nefretle protesto ederiz. "Türkler. Ulusal(Milli) Kongreler dönemi baĢladı.

.-HC) . a.ğu" vurgulanıyordu. 429).Ulusu n bağı msızlığını yine ulu sun a zim ve karârı kurtaracaktır. 5. daha sonra (20 Ekim 1919) Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte tekrar Amasya'ya gelecek ve Tasvir-i Efkâr Gazetesi muhabiri RuĢen EĢrefe Ģöyle diyecekti: 235 Nutuk (Söylev). 3. halkın güvenini kazanmıĢ 3 delegenin.Yurdun bütünlüğü. s.Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. ulusal bir sır(=giz) gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek (=ad ve kılık değiĢtirerek) gelmelidir. 4. Mustafa Kemal. hemen yola çıkarılması gerekmektedir. s. Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkacaktır. (Rahat anlaĢılabilmesi için her iki kaynaktaki metni. O güne değin öteki il delegeleri de Sivas'a ulaĢabilirlerse. ulusun ba ğımsız lığı tehlikededir. bugünkü Türkçe'ye çevirdim.e.53 ("Belge 26" için de bakınız: s.. 7.g. 2.g.Ġstanbul'daki hükümet üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Turgut.Ulusun durumunu ve davranıĢını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip.Her ihtimâle karĢı bu durum.228[235] Mustafa Kemal. a. 6. 21-22 Haziran(1919) gecesi Amasya'da yaveri Cevat Abbas'a "Yaz bakalım" demiĢti: 1.236. bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir. Gürer.e.Bunun için bütün illerin her sancağından. olabildiğince çabuk yetiĢmek üzere.Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaĢtırılmıĢtır. anlam ve dile bağlı kalarak. Bu durum ulusumuzu yok olmuĢ gibi gösteriyor. 8.

. toplantı sonrası görev yerlerine dağıldı. a. s. Garip vaziyet Ġsyan mı edecek. Ali Fuat PaĢa da Ankara'ya hareketinden önce Mustafa Kemal'le baĢ baĢa görüĢtü.-HC) ..14."230[237] HÜKÜMET AZLETSE DE MÜCADEL EYE DEVAM. Bandırma tarafında toplanıyorlarmıĢ. Ankara. Utkan. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938).111. kader arkadaĢlarından Ali Fuat'a döndü: "Fuat PaĢa. Hep hastayım. Dr. Yunanlılar Bergama'ya tekrar ve cebren girmiĢler. PaĢa. (Notları yazıldığı gibi aynen aldım. milletimizin hayatına ya saygı gösterip onun birlik ve bağımsızlığını onaylayacaktır. Pazar: Albay Ġsmet (Ġnönü) Bey. Havadisleri M.Kemal PaĢa beklemiyor imiĢ. yüksek ateĢle hasta yattığı Ġstanbul'daki evinde küçük not defterine yazmaya devam ediyor: "Miralay (=Albay) Ömer Lütfi Bey geldi. ġu önümüzdeki birkaç gün içinde vaziyet anlaĢılacaktır..e. Müdâfaa-i Hukuk-i Vatan Cemiyetlerinin telgraflarım kabul etmemesi için idarehanelere verilen caniyane emri geri alsınlar diye yazmıĢ. Müdâfaa-i Hukuk-i Milliye. yatık yazı ve siyahlama bana ait. Sonra Kâzım PaĢa geldi. Amasya'da toplanan komutanlar. 237 Ġnönü. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.. Posta müdir-i umûmisi Refik Halit Bey'e telgraf çekmiĢ. ismet. Prof. beni ordu müfettiĢliği makamında uzun müddet bırakacaklarına ihtimâl vermiyorum. Yalnızca parantez içi açıklama. Hükümet bu iĢlere muarız (=karĢı) imiĢ. Evden çıkmıyorum. M. Atatürk Kültür." 229[236] 22 Haziran 1919. 2000. 5. Rıza ile sigorta iĢini konuĢtuk.Kemal PaĢa vazifesine devam ediyor imiĢ.". mücadelemize sıfat ve salâhiyetten azade olarak da devam edeceğim.g. ya da son topraklarımızı son insanlarımızın kanıyla suladıktan sonra bütün bir milletin ölüsü üstünde reddolunmuĢ iĢgal hırsını tatmin etmek zorunda kalacaktır. Dünya. 236 Kocatürk. Seni temin ederim ki.

"ĠĢte kendisi geliyor.. Sivas'a geçme hazırlığındaki Mustafa Kemal'in tutuklanacağı haberleri yayıldı.. Hükümet tarafından yeni ataması yapılmıĢ bulunan Elazığ (Mamüretülaziz) Valisi Kurmay Albay Ali Galip. "Anadolu'nun her tarafında Jön Türkler halkı ayaklandırmaktadır. buyurun siz tevkif edin" karĢılığını verdi. "Anadolu topraklarından Yunanistan'a verilecek parçaların hızla belirlenmesini ve Yunanistan'ın Anadolu'daki sınırının çizilmesini" istedi!. Sivas'taki paĢa-vali ReĢit’in durumu bir telgrafla kendisine bildirmesi üzerine. Sivas'a giderek Vali ReĢit PaĢa'dan kente ayak basar basmaz Mustafa Kemal'in tutuklanmasını istedi. toplantılarda olduğu kadar cephelerde de devam ediyordu.ArkadaĢlarımın aynı yakınlığı ve vefayı göstereceğinden eminim. seninle beraberim PaĢam. bazı satılmıĢ sözde Türk gazetelerinin yazmadığı gerçeği yazmaya baĢladı: "Anadolu'da mukavemet!. ĠĢin ciddi olduğunu gören Ġzmir Metropoliti Hrisostomos da." "Ulusal direniĢ". ben ve Kolordum daima emrinde kalacaktır. ġiddetli tedbirler alınmalıdır" diye yazıyordu. Tutuklamaya karĢı çıkan ReĢit PaĢa." "Vaziyet ne Ģekilde tecelli ederse etsin. Yunan Ordusu'nun Türkiye'de kayıplar vermeye baĢladığını gizleyemiyor. NE TEHD ĠTTEN KORKARIZ! Bu arada. Sivas'ı iĢgalle tehdit ediyordu. Paris'teki toplantılara katılan Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Wilson'a baĢvurarak. NE BLÖFE ALDIRIR. tehlikenin kendisiyle sınırlı olmadığına iĢaret etti: "Bu adamlar seni de Kolordunun baĢından ve hattâ askerlikten ayırabilirler. Atina gazeteleri." Mustafa Kemal." Elefteros Tipos adlı gazete. Fransız BinbaĢı Brüno da. arkadaĢları ile uzun uzun görüĢen Mustafa ." Ali Fuat PaĢa da kararlığını vurguladı: "Bu taktirde dahi.

sürekli ter döküyor ve yutkunuyordu. Mazhar Müfit'in omuzlarını sıkarak Ģu sözlerle ifade edecekti: "Mazhar Müfit. kaĢları çatıktı. Ankara 1997. (Bakınız: Turgut.. haddinizi bilmezseniz. "Size daha ağır muamelede de bulunabilirdim. Azarlayan bir nutuk çekti. Ne Sivas'ı iĢgal edebilirler. dilinizi de tutamazsanız sonunuz kötü olur" dedi. a. Siz cihanın kabul ettiği bu kaideye is- 238 Kansu. 232[239] Kızgın biçimde ayağa kalktı. ne de kongreye engel olabilirler. s. Birkaç kelime söylemek istedi ama Mustafa Kemal PaĢa müsaade ve müsamaha etmedi. Mustafa Kemal'in yüzü asık. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Fakat. daha sonra Ali Galip'i Kolordu Kumandanlık Dairesi'ne çağırttı ve "gereken cevabı" verdi. Baskı. kükreyen bir aslan yavrusuna benziyordu. bu ne gaflet. 239 Kılıç Ali'nin anlatımı.. PaĢa'nın sözleri Ali Galip'in yüzüne tokat gibi iniyordu: "Askerler mert olur.339. Ali Galip öylesine periĢandı ki. s. Mazhar Müfit. temiz. Tehlike ancak azim ve imanına güvendiğim arkadaĢlarımda gördüğüm bu zaaftadır.e. Sivas'ın iĢgali kolay Ģey mi? Fransızlar bunu hangi kuvvetini sevk ederek yapabilecek ArkadaĢlar buna nasıl inanabiliyorlar? Basit bir propaganda ve blöf karĢısında arkadaĢlarımızın maneviyat kırıklığına (moral bozukluğuna) uğramaları Ģayanı hayrettir doğrusu!. babayiğit. Hulusi. Sivas'ta günlerce gizli faaliyette bulunmasını "bayağılık" olarak tanımladı. "psikolojik savaĢla" ilgili önemli bir yaklaĢım sergiledi: "ġimdi paĢaya gereken cevabı vereceğim.. Emekli bir asker olduğunuza saygı gösterip bu kadarla yetiniyorum. Ali Galip'in. 4.-HC . Aklınızı baĢınıza almaz. her çağda örnek olacak "azim ve iradesini" yine kongre ortamında. mert. Erzurum'dan ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber.44."231[238] Mustafa Kemal. asil ve cömert yaratılıĢlı. Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civanmert 233[240] olur.g. bu söylediğin Ģeyler tehlike teĢkil etmez. 1 Cilt. ne bilgisizlik ve ne görüĢ kıtlığı? Bir Fransız binbaĢının geliĢi güzel atıp tutmasından ibaret sözler." Mustafa Kemal.Kemal ise. Süt dökmüĢ kediye dönen Ali Galip'in yanında Mustafa Kemal.) 240 Civanmert: Yiğit.

Utkan. ne de siyaset manevra ve tuzaklarına düĢeriz dedi. Sonra da. dönemin ĠçiĢleri Bakanına 235[242] bir telgraf çekerek. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi. 242 O sırada. 159. Aklınızı baĢınıza toplayın! Galip Bey ve yandaĢları gibi akılsızların ahmakça olan boĢ vaitlerine (=sözlerine) kapılarak ve Mr. 'Mustafa Kemal ve arkadaĢları Sivas'a hareket edince Brüno ve arkadaĢları Sivas'tan kaçtılar. hak ettikleri biçimde çok ağır hakaretlerde bulunacaktı: "Alçaklar. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Bir iki kuru sıkı tehdit ve blöfle bizi yolumuzdan dönecek insan mı sanıyor bu zavallı? Biz ne blöfe aldırır. gece yarısına doğru yorgunluk kahvelerini içtikten sonra. Mazhar Müfit'e (Kansu) döndü. hatıra defterine bu olayı da yaz. 190 . "Hele bak Ģu Brüno gafiline. ne tehditten korkar.g. Utkan.. Merak etme utanmazsın!. Dr. 62.e. Ali Kemal istifası ile boĢalmıĢ bulunan ĠçiĢleri Bakanlığı koltuğunda Adil Bey oturuyordu.tisna mı teĢkil ediyorsunuz?" 234[241] Mustafa Kemal. Prof. Yaz ve de ki.' 241 Kocatürk. milli mücadelenin kayıtlarını tutan Mazhar Müfit'e emretti: "Mazhar Müfit. a. s. Sivas Kongresi'nin tamamlad ıktan sonra da (11 Eylül).Nowill gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanını satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe tatbik olunacak mesuliyetini göz önünde tutunuz! Güvendiğiniz kiĢiler ve kuvvetin akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle mukayeseyi unutmayınız!"236[243] Öfkesi dinmeyen Mustafa Kemal. caniler! DüĢmanlarla millet aleyhinde haincesine tertiplerde bulunuyorsunuz.. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza Ģüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karĢı haincesine ve bıçaklarcasına harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum.-HC 243 Kocatürk..

diye ant içtik. . Cilt. biner liralık çıkın hâlinde ele geçirildi. Altı bin altın da. Mustafa Kemal'e verdiği namus sözünü çiğneyerek. Bu servet. milli mücadeleciler odalarına dağılıyordu. E. Noel'i ve yine Ġngiliz himayesinde kurulmuĢ Kürt Teali Cemiyeti temsilcilerini de yanına alarak. Kılıç Ali baĢkanlığında yapılan bir baskında bu "suikast anlaĢması" ve 6 bin altın Ġle makbuzu bulundu. Makbuzda(senette) Ģöyle yazıyordu: "Mustafa Kemal ve avenesinin yakalanıp katledilmesi karĢılığı altı bin altın alınmıĢtır" Senetin altında Ali Galip ile Malatya Mutasarrıfı (mülkî amiri) Halil Rami'nin imzaları vardı. 1.Bu notu hatıra defterine bugün yazmanla. a. Kılıç Ali. bir efkar sigarası tüttürdü ve.g. Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi'nin âdeta sermayesi olacaktı. Gece yarısı ortalık "Dağ baĢını duman almıĢ" marĢıyla inlerken. Ġngiliz binbaĢısı ünlü casus C. PaĢa. direniĢin liderini öldürmek için Ġngilizler'den 6 bin altın almıĢtı. PaĢa'nın emriyle altın çıkınını Heyet-i Temsiliye kasasına teslim etti. o gün yazman arasında hiçbir fark olmayacaktır. tek tepe kalıncaya kadar çarpıĢacağız. Ya istiklâl ya ölüm. çevreden topladığı aĢiret kuvvetleriyle Sivas'ı basıp Mustafa Kemal'i tutuklamak ve kongrenin toplanmasını önlemek için Malatya'ya doğru yola çıkmıĢtı." Moralleri düzelen arkadaĢlarının "PaĢam bizler. paranın miktarını duyunca. bağımsız bir Kürt hükümeti kurmak için. tek kurĢun. Malatya'daki bu baskının. "Haydi 'Dağ baĢını duman almıĢ' marĢını söyleyelim" diyerek ayağa kalktı. s. belge ve altınlarla Sivas'a Mustafa Kemal'in yanına döndü. Daha sonra. 237[244] Ġngiliz-Türk-Kür t iĢbirliği: MUSTAFA KEMAL' ĠN KATLĠ Ġ ÇĠN 6 BĠ N ALTIN Daha sonra öğrenilecekti ki Ali Galip.e. diyen bir millet de göz önünde mevcutken korkacağımız hiçbir Ģey yok" yanıtını alan PaĢa. Emekli subay Ali Galip.152-'l63. gü244 Kansu. kahramanı Kılıç Ali.

.g." dedi. Ģöyle diyordu: "Bir genç arkadaĢımız. s.lerek Ģunları söyledi: "Bu çok büyük para. düĢüncenin sahibi gence dönerek.. halen nazariyede bile olsa Ģeklen meĢru durumda sadrazam. Adaleti uygulama yeri ve yetkisinde de değiliz. Ancak adalet isteyebiliriz... a. Burası öyle. Yüreklerine iner. Hulusi. Sadrazam Ferit PaĢa'nın öldürülme teĢebbüsü için benden onay istiyor.. Büyük fenalıklarına devam ediyor ve elinden geldiği kadar da devam edecektir. ne vatana ve ne de sahiplerine hayır getirir.. Kendisine suikast yapılması için her yol denenen Mustafa Kemal. Fakat biz mahkeme değiliz. güvensizlik beyan etsin ve düĢürsün. Faaliyet halinde Meclis-i Mebusan yok ki. Kaldı ki bu adam. Bunu da fert yapar. (Bakınız: Turgut.. Hulusi.e. 245 246 Kılıç Ali'nin anlatımı. Ģimdilik onu oraya getireni ikna ederek. Bu adamın bir adalet divanında ihanetinin sabit olacağına hiç Ģüphe yoktur. 1919'un 17 Eylül'ünde arkadaĢlarına durumu anlatan Mustafa Kemal. AnlaĢtık değil mi?" 239[246] Sonra da.. yarın da bu ülkede böyle sonuçlara meydan vermeyecek yolları kapayarak mücadele edebiliriz. (Bakınız: Turgut.. O halde onunla ancak. hain Damat Ferit'e düzenlenecek suikasta izin vermeyecek kadar da büyüktü.e.g.56-62) Kılıç Ali'nin anlatımı...) Bu yolun dıĢındaki hiçbir tarz.66) . hakim de değiliz. a. "Sen ne dersin çocuk? Bir ĢaĢkını kahraman veya kurban mı yapmak istiyorsun? Bırakın bu komitacı kafasını.(. Bizimkilere birden söyleme. s." 238[245] DAMAT FERĠT'E SUĠKAST'E HAYIR!. çünkü PadiĢah'ın güvenine sahip.

ANADOLU'YA TABĠ OLACAK.(. . Birçok kaymakam. kendi etrafında birleĢmeye davet etti. milli kuvvetler Aydın’ı geri aldı." Mustafa Kemal Amasya'da iken bir "görünen" çalıĢma yaptı.) Türk kaynaklarından alınan haberlere göre. Ġstanbul'dan Ģu haberi veriyordu: "Anadolu'da tam bir anarĢi hali mevcuttur. “ĠSTANBUL. (. merkezi hükümete karĢı isyan etti. Amasya Genelgesini(Tamimini) yayınladı.) milleti vatanı savunmak için . ĠçiĢleri Bakanlığı'nın emirlerine uymayı redde tmiĢtir. Fakat tesir sahası Bursa vilâyetine ve Yunan iĢgal bölgesine kadar yayılmaktadır. Türk Ordusu'nun en yetenekli subaylarından biridir" diyerek 240[247]. PaĢa. milletin sinesinden fiili bir güç doğarsa kurtarıcı olabilir. (.. Batı sömürgesi hayranlarının ve bilinçsizlerin) sapkınlık ve aymazlıklarını hatırlayalım. Mustafa Kemal PaĢa'nın karargâhı Amasya'da (Samsun'da) bulunmaktadır. Atina Habercisi adlı gazete. iĢgale karĢı yalnız mitingler ve benzeri tezahüratın... “bu hareket bilhassa merkezi hükümete karĢı bir isyan mahiyetindedir... bugün içimizdeki kimi Atatürk düĢmanlarının (aydın görüntülülerin. büyük hedefe tek baĢına ulaĢmaya yeterli olmadığını belirterek.. "Mustafa Kemal. 247 Atatürk'ü o tarihte düĢman bile taktir ederken.ATĠNA BASINI : "ANADOLU ĠSYANI HIZLI BÜYÜYO R! " Kent ve kasabalarda "düĢmana karĢı dikleniĢ" ve direniĢ arttıkça. Yıldırım Orduları Grup Kumandanı ve Türk Ordusu'nun en kabiliyetli subaylarından biri Mustafa Kemal PaĢa. düĢman basını bile gerçekleri yazmaktan kendini alamıyordu. bir de "görünmeyen" çalıĢma yaptı ve birçok yetkiliyi ulusal mücadele için mektuplarla örgütledi.-HC.)" Atina gazetesi bu haberleri geçerken. Ģu görüĢlerini bildirdi: "Ancak.

ülkenin karĢılaĢtığı tehlikeleri halka daha iyi anlatma çabalarından vazgeçmiyordu. Erzurum kalesi muhafızlığına ait küçük bir binada geceleyin düzenlediği toplantıda. "t e k b i r t e p e v e t e k b i r k u r Ģ u n k a l ı n c a y a k a d a r s a v a Ģ a c a ğ ı m ı z ı" söyledi: "Milli mücadeleyi milletin büyük çoğunluğuna dayanarak hızlandırmak ve organize etmek zorundayız. unvanı mahfuz ve baki kalmak koĢuluyla her Ģeye razı bulunuyor. Ġstanbul Anadolu'ya tâbi olmalıdır. 4 Temmuz'da." "Vatanın si- ." Ġstanbul dahil yurdun her köĢesini yoksulluğa ek olarak yangınlar ve hastalıklar sarmıĢken. iĢgalcilerin tüm tecavüz ve emirlerine "miskince boğun eğerken". ihanet ve hıyanetlerle karĢılaĢacağımız kesindir.. Hedefimiz bu olacaktır. Hâkimiyet-i Milliye'ye dayalı kayıtsız Ģartsız bağımsız bir Türk Devleti kurmak ve bu hedefe mutlaka ulaĢmaktır. Ġstanbul'daki muhalif akımlar. düĢmanların her türlü tecavüz ve emirlerine miskince boyun eğmekte. Mustafa Kemal Erzurum'da toplantılarına devam ediyordu. KEMAL: " BAĞI MSIZ BĠR TÜRK DEVL ETĠ' KURMALI YIZ" Halkın deyimiyle Ġstanbul'daki "ırzı kırık namert hükümet". Büyük direniĢlerle. "Her türlü zillete katlanan hükümet'e rağmen Mustafa Kemal. Mücadele-i Milliye’ye atılanların yok olması için saray. Kolay Ģey değil. M. her türlü zilletine katlanmaktadır. ArkadaĢlar! Tek önlem. Osmanlı'nın baĢkentinde parti kavgaları da sürüyordu. hükümet ve ecnebiler muhakkak ki. PadiĢah ise. milli mücadeleye zarar vermekte ve gayri milli propagandalara neden olmaktadır.Anadolu Ġstanbul'a değil. Hükümet. ilk andan itibaren harekete geçeceklerdir.

" Mustafa Kemal (24 Aralık 1919)241[248] "M illet kuvvetli ve bu derece uyan ık" ORDUDAN Ġ STĠFA VE S ĠNE-I MĠLL ET'E DÖNÜġ. s. milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felâketlerden bu derece uyanık olduğunu hayâl edemezdim. görevimden istifa ederek önceden olduğu gibi Anadolu'da ve milletin sînesinde kalacağım ve vatanî göre248 Mustafa Kemal'in 24 Aralık 1919'da KırĢehir'de gençlere hitabından. 15 Haziran'da da bu kez Amasya'dan padiĢaha telgraf çekti: "(.) Eğer zorlanırsam... Savunma Bakanı ġevket Turgut PaĢa... Bağımsız bir "Türk Devleti" kurma amacındaki Mustafa Kemal'in bu yöndeki çabalarından rahatsız olan Ġngilizler ve emri altına aldığı Ġstanbul Hükümeti.e. o da 11 Haziran'da "Davet nedeninin lütfen açıklanmasını rica ederim" diye karĢı telgraf çekmiĢti. a.) Ġstanbul'da iken. temin et meye çalıĢacağız. Önder. en son kendisini 8 Haziran tarihli telgrafla Ġstanbul'a çağırmıĢ. . Hükümet kendisini kandırarak Ġstanbul'a döndürmeye çalıĢtığı için.nesinde (=ba ğrında) kurtuluĢ çarelerini bi rlikte. PaĢa'yı görevden alma hazırlıklarına giriĢti. "Karargâhını memleket içine sokmak için" yazıĢmalar yaparak zaman kazanmaya çalıĢıyordu... (.310. Mustafa Kemal uzun bir süredir böyle bir giriĢime karĢı tedbirliydi. ölünceye kadar aramaya. o da aynı taktiği uyguluyor. Mehmet.g.

hem de canım kadar sevdiğim mesleğim olan askerlikten de çekiliyorum' dedi. Ardından da "ordudan istifa" telgrafını Savunma Bakanlığı'na gönderdi: "(.) Eğer icbar edilirsem memuriyet-i âcizanemden istifa ederek kemakâne (=eskisi gibi) Anadolu'da ve sine-i millette.. hükümetin "derhal geri dön" emrine uymayacağını bir kez daha bildirince. Savunma Bakanı "O halde resmi göreviniz sona ermiĢtir" cevabını verdi. Bir millet ferdi olarak ve milletten kuvvet ve kudret alarak göreve devam edeceğim. 137. gelen baskılara daha fazla dayanamıyordu.. s. PadiĢahın kendisini görevden alma kararından bir gün önce "ordudan istifa ettiğini" ve "sine-i millete döndüğünü" açıkladı. Prof. "Onlar beni azlediyorlar... bu telgraf Amasya'dan değil Havza'dan gönderilmiĢ gözüküyor. Fakat ben hem memuriyetimden.. Hükümet.4. . yanındaki arkadaĢlarına kısa bir açıklama yapma gereğini duydu: "Aziz arkadaĢlarım.g.. KarĢılıklı taktikler 8 Temmuz'a kadar sürebildi. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Telgrafın aslında bu sözler Ģöyle: "(." 242[249] SĠNE-I MĠLLETE DÖNÜġ.) Ġstanbul'da iken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felâketlerden bu derece müteyakkız olduğunu tahayyül edemezdim.e." Üzerinden büyük bir baskının kalktığını hisseden PaĢa. geç vakitlere kadar Savunma Bakanı ġevket Turgut PaĢa ile telgraflaĢan Mustafa Kemal.. "ONLAR BENĠ AZLEDĠYORLAR!. bu andan itibaren hiçbir resmi sıfat ve memuriyetim yok. kalacağım ve vezâif-i vataniyeme bu kere daha sarih hatvelerle devam edeceğim.vime bu kez daha açık adımlarla devam edeceğim. s. Utkan. (.. a. Mustafa Kemal'in Sivas'ta yayınladığı ve kendisinin de yazdığı Ġrade-i Milliye Gazetesine göre.." Mustafa Kemal ise telgraf odasında bulunan Bitlis Valisi Mazhar Müfit'e (Kansu) dönerek.. 14 Eylül 1919." 249 Kocatürk. Bir gece önce.) Büyük bir aĢk ile bağlı bulunduğum yüce askerlik mesleğimden de istifamı sunarak veda ettiğimi arz ederim. Dr." Bakınız: irade-i Milliye Gazetesi.

s.YUNAN VE ERMENĠ EMELLERĠ. bağrında) bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu bu genelgeyle (tamimen) arz ve ilân eylerim. 146.g.. pek aĢığı bulunduğum yüksek askerlik mesleğinden bugün (8 Temmuz 1919) veda ve istifa ettim. "PaĢa ile asla temasta bulunulmamasını" ve "emirlerine uyulmamasını" emretti. kendisine bağlı valilere telgrafla bir genelge yollayarak. Kuvayi Milliye'ye hakaretler ediyor. 9 Temmuz 1919. Dr. a. Bundan sonra kutsal ulusal amacımız (gaye-i mukaddese-i milliyemiz) için her türlü fedakârlıkla çalıĢmak üzere sine-i millette (halkın içinde. Ali Kemal illere gönderdiği genelgede.. MUSTAFA KEMAL 'Ġ AZLETTĠ! . ĠNGĠLĠZLERĠN EMRĠ ile hareket eden Türkler'in sözde ĠçiĢleri Bakanı. Doğrudan kendisine bağlı olmadığı halde iĢgalcilerin emirlerine uymayı "barıĢ" ve "medeniyet" kabul eden (!) Ali Kemal. Mustafa Kemal'i görevinden aldı. Savunma Bakanlığı'na (Harbiye Nazırlığı'na) bağlı olan Mustafa Kemal'i azlettiğini hemen duyurdu. . Bu kutsal amaç (gaye-i mukaddese) için milletle beraber sonuna kadar çalıĢmaya. Kocatürk. eski gazeteci Ali Kemal.. resmî ve askerî sıfatım (sıfatı resmiye ve askeriyem) artık engel olmaya baĢladı. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü."243[250] ALĠ KEMAL. ertesi gün Erzurum baĢta olmak üzere vilâyetlere ve millete bir yazı göndererek istifa gerekçelerini açıkladı: "Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni isteklerine (emellerine) kurban etmemek için açılan milli savaĢ (mücadele-i milliye) uğrunda milletle beraber serbest surette çalıĢmağa. Mustafa Kemal. ülkesini kurtarmak için canlarını ortaya koyan250 Ġstiklal Harbi Gazetesi. mukaddesatım adına söz vermiĢ olduğumdan.e. Prof. Kısa bir süre sonra istifa etmek durumunda kalacak olan Ali Kemal.. Utkan..

Avrupa'nın (bugün Avrupa Birliği ve ABD'nin) ĠĢgalci ve sömürgeci politikalarını "moda" ve "çağdaĢlık"(!) diye kabul etmek anlamına geliyordu. Ona göre Mustafa Kemal'in "kusuru"(!) ise. hamiyet ve gayretine rağmen memuriyetinde muvaffak olamamıĢtır. Ali Kemal'in yazı yazdığı gazete olan ve "düĢmanın kucağına oturan" Sabah Gazetesi de.HC . "Mustafa Kemal ve arkadaĢlarının düĢmanın oyununa geldiğini"(!) yazıyordu. Ġngiliz Olağanüstü Komiserinin 244[251] talep ve ısrarı ile azledilmiĢ ve sonra da yaptıkları ve yazdıkları ile kusurlarını daha ziyade meydana vurmuĢtur." Ali Kemal'in dilindeki "günün politikasına uymak". Kuvayi Milliyecilere hakaretlerini sürdürdü: "AĢağı tabakalar". Asil millettirler" diyecek olan PadiĢah Vahidettin gibi. Reddi Ġlhak cemiyetleri gibi Karesi ve Aydın havalisinde Ġslâm ahaliyi boĢ yere kırdırmaktan ve fakat bu vesileden istifade ile halkı haraca kesmekten baĢka bir iĢ göremeyen emirsiz. düĢmanlarımızın hepsi de hariçte değildir. "soyguncular". Bunlar hem daha tehlikeli ve hem de içimizde bulunan ittihatçılardır! 251 Bugünkü Avrupa Birliği komiserlerini hatırlayalım. Ali Kemal. saygısız ve gayri kanuni teĢkil edilen bazı heyetler için öteden beri çektiği telgraflarla da siyasi hatalarını idareten de arttırmıĢtır. iĢgalcilere yaranmaya çalıĢan Ali Kemal'in demecine baktığımızda düzeysizliğini görüyoruz: ". Amasya'daki toplantıya katılan komutanların oluĢturduğu heyetler Ġdi.Ġcraat ve giriĢimlerimize karĢı gelenler ve zorluk çıkaranlar maalesef yalnız Rumlar olmayıp.ları "haraççı mafya". "katiller". "çeteci sürüsü" ve "içimizdeki düĢman!” Daha sonra "Ben Ġngilizler'i severim. Entente adlı Ġngiliz gazetesine de demeç vererek. "ülkeyi düĢmana teslim etmemek" idi. Mustafa Kemal. "saygısız" ve "baĢıbozuk" olarak gösteriyordu: Mustafa Kemal PaĢa büyük bir asker olmakla beraber. günün politikasına uymasını beceremediğinden.. "Yasa dıĢı" gördüğü heyetler.

paralı askerler değildi!." 246[253] Halkın teröre ve bu terörü engelleyemeyen ve "Terör sorunu" tanımlaması yerine "Kürt sorunu" tanımlaması yapan dö252 253 Bozkurt. Bakınız. s. s. askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil" karĢılığını verdi: "Hepimiz askerlik yaptık. Hürriyet Gazetesi.. .. Ama bu mücadele sürerken (PKK'yı kastediyor-HC) zaman zaman Ģehitlerimiz oluyor. a. ulusalc ılar yani Kuvayi M illiyeciler idi!. onlar.1." YAN GELĠP YATMA YERĠ DE- Tarih: 4 Eylül 2006. Mahmut Esat.1. Parasızlık. 5 Eylül 2006. rahatsız edecek düzeyde. 5 Eylül 2006.. s.Bunlar tercihen halkın aĢağı tabakalarını arkalarından sürüklemek için uğraĢmaktadırlar. olacaktır.. k ısaca "yan gelip yatmadan" can v eren yurtseverler. yıldönümü. milliyet çiler. bir vatandaĢın "ġehit cenazesi görmek istemiyoruz" isyanına. dövüp. Sivas Kongresi'nin 87. Gün gelecek ordu süngüsüz kalacak. süngü yapacaklardı. BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan.Ortada bugünkü propagandayı yapan 700 bin liralık bir para ve bunun dıĢında da bunların savaĢta hile ve dolaplarla hazırladıkları azim (büyük) servetleri vardır!" ANADOLU 'DA DĠRENĠġE GEÇENLER. sürmanĢet. (Yaptıkları) soyan. "Canım kardeĢim..g..30. yokluk ve yoksulluk i çinde azimle sava Ģan.245[252] "ASKERLĠ K ĞĠL! . Ama bugün yaĢananlar. Hiçbir sorumluluk mevkiinde olan Ģehit cenazeleriyle karĢılaĢmak istemez. Ankara civarındaki köylerden üzerlerinde pide piĢirilen saclar toplayıp. Sivas'ta ulusal direniĢ kongresini yapanların ruhlarını huzura kavuĢturmak yerine. yıkan. katleden çeteler teĢkilidir! .e. Cumhuriyet Gazetesi.

Ġkincisi de. "Fuat PaĢa. Mustafa Kemal. aldığı kararlan bildirdi: "Belirlenen ulusal amaçlara ulaĢıncaya kadar komutanlar mevkilerini. Mehmet Y. kiĢeye adresli tepkiler. 19. Erzurum'daki Kâzım Karabekir PaĢa'ya bir kez daha Ģifreli bir telgraf göndererek. Eğer bu ülkenin BaĢbakan'ı iseniz. 254 Doğan. bu da BaĢbakan'ın sorunudur. ilki 'Vatan sağolsun demeyeceğim' sözlerinde dile geliyor. Hürriyet Gazetesi. bunu tartıĢılmaz bir gerçek olarak kabul etmek değil! Eğer bu ülkenin gencecik askerlerine bir çelik yelek dağıtılamıyorsa. siyasetin ötesinde. s. Ġstanbul Hükümeti bu komutanları azletse dahi çekilmeyecekler ve vekaleten de olsa görevlerine devam edeceklerdir. "Halkın Öfkesi Erdoğan'a Soruldu". 13.nemin BaĢbakanı Erdoğan'a tepkisi farklı boyutlar kazanıyor. "mücadeleye sıfat ve salâhiyetten azade olarak" devam edecekti. "Halkın teröre tepkisi ilk kez nitelik değiĢtiriyor. 255 Yılmaz. Çocuklarını terörde kaybeden ailelerin feryatları artık çok farklı. Ali Fuat'a söylediği gibi. 5 Eylül 2006. Fark iki yönlü. Ancak. 248[255] MUSTAFA RUM! KEMAL: "H ÜKÜMETĠ TANIMI YO- Amasya toplantısında Ali Fuat PaĢa'ya. 'baĢka ruhla' hareket edecek kiĢilere devretmeyeceklerdir. . "BaĢbakanlık Ağzına Geleni Söyleme Yeri Değildir?'. beni ordu müfettiĢliği makamında uzun müddet bırakacaklarına ihtimâl vermiyorum" diyen ve bu kararın da "birkaç gün içinde" belli olacağını söyleyen Mustafa Kemal'in dediği çıkmıĢtı. Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere yönelik." 247[254] Bu tepkiler. "BaĢbakanın görevi. diğer görevliler yerlerini kimseye devretmeyecekti. 5 Eylül 2006. Hürriyet Gazetesi. o terörü ve o terörü yaratan koĢullara ortadan kaldırmaktır. açık hava toplantılarında "Yan gelip yatma. vatanı satma!" ve gazetelerde de "BaĢbakanlık yan gelip yatma yeri değildir" biçimine dönüĢtü. bu ülkenin gencecik insanlarının bayrağa sarılı tabutlarına bakıp 'askerlik yan gelip atma yeri değildir ’ demeye de hakkınız yoktur.. Yalçın. s.

onlar ayrı ve birbirine aykırı gidiyoruz.. Mustafa Kemal: "Biz diyoruz ki.. Ulusal (milli) hedeflere bağlı vali ve kaymakamlar. kabul etmiyoruz. Eğer müdafaa kabiliyeti görürse." (. aynı kararları müfettiĢlik bölgesi içindeki vali ve kaymakamlara da bildirdi. Kuvayi Milliye'nin kendi vasıtalarına üstünlüğünü zannediyor. meclis bunu feda ederse. Bize karĢı itaatkâr bir vaziyette duruyor. .e. 5 ay sonraki bir Heyeti Temsiliye toplantısında da (26 Kasım 1919) isyandan açıkça söz edecekti. Biz askerlerce kolordularda buhran (=kriz) iki ay daha devam görür..g.Yeni atamalar olursa ve gelenler ulusal amaçlardan uzak kiĢilerse bunlar bertaraf edileceklerdir. Meselâ.) Kâzım Karabekir: "Milli Meclis bir Ģeye karar verirse ihtilal yapacağız. Valiler içinde aynı uygulama yapılacaktır. ĠĢte onların bize karĢı anlaĢmazlık çıkardıkları taktirde onlara karĢı yapacağımız Ģey isyandır. a çıkça isyan bayra ğını çekmiĢti!. biz de.hükümetle aramızda hakiki ve giderilemez anlaĢmazlıklar vardır. hükümet.285-286. s. M ustafa Kemal. Sebebi. hükümet birçok memur ve kumandanlar tayin ediyor ve biz kabul etmiyoruz. Cilt: 5... Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıĢından iki 256 Atatürk'ün Bütün Eserleri. ġimdi biz ayrı. Hükümet tarafından azledilse dahi çekilmeyecekler ve makamlarını devretmeyeceklerdir. millet dinlemeden isyan etmelidir. Bilmemezlikten geliyoruz.. Memnuniyetsizliği bir gün tamamen meydana çıkacak. Bunun için de bu hususu inceliyorlar."249[256] Ġngilizler ise. Mustafa Kemal ve en yakın silah arkadaĢı Kâzım Karabekir PaĢa." PaĢa. O da sabit. alenen(=açıkça) husumet(=düĢmanlık) ilan edecektir. a.) Mustafa Kemal: ". mahvolacak derecede parçalanmaya uğrarsa.." (. Vali tayin ed iyor.

Ġngiltere. bugün bizleri biraz da gülümseten bir olay bunlardan yalnızca biri. Salâhi R. a. Sana vereceğim tehlikeli bir görevi kucaklayabilir misin? Kendini ateĢe atabilir misin?" diye sordu.g. Kılıç Ali yatmak üzereyken Mustafa Kemal PaĢa kendisini çağırttı. s."250[257] Ulusal hedeflere bağlı gönül ve beyinlere sahip Kuvayi Milliyeciler diğerlerinden çok farklıydı. "Millî ruh" ile "Gayri millî ruh" arasındaki fark. komplo ve ihtilal akımlarından kaygılanıyorlardı. Yanık bir et kokusu. Saatlerce yanan ve eskilerin deyiĢiyle nâr-ı beyza (akkor) haline gelmiĢ ĢiĢeye eli yapıĢtı.. Zeki. bir anda çevreye yayıldı. Hulusi. a. 258 Kılıç Ali'nin anlatımı. Gandi ve Tifak'ın varisi olarak görüyor. Bakınız: Dilek.e. Ne yaptın?'251[258] SATIL MIġLIĞI N BELGESĠ. 1919-192T). Gecenin ilerlemiĢ saatiydi.11.e. (Bakınız: Turgut. Londra.. Masanın üzerinde altı sedef kolonlu sekiz numara lamba yanıyordu. Dr..229. s.1938. Parmağıyla yanan lambayı iĢaret ediyormuĢ gibi geldi Kılıç Ali'ye. Yalnız PaĢa'nın sesini duydu: "Çocuk!. Her zamanki gibi "otur" demeden: ' "Kılıç!.. Rus BolĢevikleri'nin. günlük olaylarda da kendisini gösteriyordu. 11. onu "Ġrlandalı milliyetçilerin. sert bir hareketle ĢiĢeden nasıl kurtardığını bilemedi Kılıç Ali.hafta sonra (6 Haziran 1919) resmi raporlarında kendisinden "âsi bir general" olarak söz etmeye baĢlamıĢlardı. Kavrulan derisini. Ġstanbul'daki Yüksek Komiserleri Amiral Sir Arthur Calthorpe(=Kaltorp)'un raporlarına dayanarak. Alman Spartasistleri'nin. Millîciler... Sonyel ("Ġngiliz Belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk. yine Türkler'in.) . Yanıt vermeden ani hareketle sağ eliyle yanan lambanın ĢiĢesini kavradı. kendilerini "ateĢe atmaktan" çekinmiyordu. Aktaran: Prof.g.80. Artık neredeyse bir "Ġngiliz Sömürge Valiliği" durumuna giren Ġstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i görevde çok bile tut257 Times Gazetesi. "Atatürk'ün sırdaĢı" Kılıç Ali'nin yaĢadığı. Tek baĢına ve düĢünceliydi.

. vatan savunmasını yabancılara karĢı kıĢkırtma olarak görüyordu!.. kendisine durumun önem ve inceliği Harbiye Bakanlığınca defalarca telgrafla açıklanıp. öbür unsurlar ve yabancılar aleyhine kıĢkırtma yolundaki davranıĢlarından dolayı Ġstanbul'a getirilmesinin Ġngiltere Fevkalâde Komiserliği tarafından ısrarla istenmesi ve adı geçenin vâki kıĢkırtmaları sonucu olarak asayiĢi bozucu haller meydana gelecek yerlere asker gönderilmesine mecburiyet hâsıl olacağının önemle ileri sürülmesi üzerine... 259 Sömürgesi olan Hindistan'dan da Hintli asker getirerek ateĢe atmıĢlardır.. ĠĢgalci yabancılara direnilmesini. bu müfettiĢlikten azil hakkında adı geçen bakanlığa tanzim edilip bu tutanağa ekli olarak arz edilmiĢ olan Ġrade Tasarısının bir an evvel onaylanmasının PadiĢah iznine bağlı olduğu yüksek bilgilerine vardığında her hususta emir ve ferman emir sahibi efendimizindir." Özetle. Yunan ve Ermenilerin önünde durulmasını hata sayıyor. "satılmıĢlığın belgesi" idi: "Üçüncü Ordu MüfettiĢi Mustafa Kemal PaĢa'nın memuriyet bölgesi içinde bulunan Müslüman halkı. . BaĢbakan Damat Ferit'in Paris'te olması nedeniyle. Ġngilizler 252[259] Samsun ve Merzifon'dan baĢlayarak Anadolu içlerine asker çıkarmaya baĢlıyor. bunları yerine getirmeyip kıĢkırtmalara devam etmekte olduğu. her gün yerlerinden vâki olan resmi bildirmelerden ve bizzat kendisi tarafından gelen telgraflardan anlaĢıldığından ve bu gün hâlâ ordu müfettiĢi sıfatıyla etrafa tehlikeli emirler verdiği ve 5 Temmuz'da Samsun'a çıkarılan ve bir iĢgal mahiyetinde olmadığı mümessiller tarafından garanti olunan Ġngiliz Birliği'ne karĢı âdeta savunma durumu alınmasını. memuriyetinden istifa ile Ġstanbul'a dönmesi tavsiye edilmiĢ ve bildirilmiĢ olduğu halde. ġeyhülislam ve BaĢbakan Vekili Mustafa Sabri'nin baĢkanlığında toplanan 18 kiĢilik bakanlar kurulunca alınan ve PadiĢah Vahidettin tarafından onaylanan "azil" yazısı. ast kumandanlara emir veren bu Mustafa Kemal PaĢa meselesinin Ġngiltere devletiyle önemli anlaĢmazlıkların çıkmasına sebep verecek derecede tehlikeli sonuçlara doğru gittiği görüldüğünden.muĢtu!. Hükümet.

O günlerden bugüne gelen ve akıllarda kalan tek tük kavramlardan biri "Wilson prensipleri" kavramıdır. Prof.. bir hizmet karĢılığı kazanmıĢtım. Fakat her ne ise.. salonlarda ve saraylarda değil!" dedi: "(. ya da iĢgalle ilgisi yokmuĢ gibi bir algılama içinde.) Ġstanbul'dakiler rütbelerimi. "Ben onları savaĢ meydanında. ABD BAġKANI 1919'DA DA DEVR EDE! . Salonlarda. ateĢin karĢısında aldım. a.. niĢanlarımı geri alacaklarmıĢ! Hakları yok ya! Çünkü ben onların her birini savaĢ meydanında. Kolordu Mustafa Kemal'in emrine girdiğini açıkladı. Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Günümüzdeki pek çok insan.173. ateĢin karĢısında benim göğsüme taktılar!'"254[261] Hükümetin yabancılara satılmıĢlığı "azil yazısıyla" da belgelenirken. Dr. Utkan. otomobilde arkadaĢlarına. Anafartalar'da savaĢ meydanında.ATEġĠ N KARġI SINDA ALINAN MADAL YA! . RuĢen EĢref Ünaydın'dan aktaran Kocatürk... Hükümet daha sonra Mustafa Kemal'in rütbe ve niĢanlarını da geri almak istedi. o kimselerden önce davranarak istifamı verdim. s.e. .. Eski Denizcilik (Bahriye) Bakanı ve Balkan SavaĢı'nın Hamidiye Kahramanı Rauf Bey de. saraylarda değil! Haydi kordonumu alsınlar. Zaten ben.. Ordu Komutanı Refet Bey de istifa etti. yayınladığı genelge ile Ulusal Mücadeleye girdiğini bildirdi.. 260 261 28 Ekim 1919. Varsın alsınlar! Ancak (göğsündeki altın savaĢ imtiyaz madalyasını göstererek) bunu vermem! Bunu benden kimse alamaz! Bunu... direniĢe azmetmiĢ Türk Ordusu ve halkı üzerinde etki yapmıyordu. KurtuluĢ SavaĢı döneminde sanki Amerika BirleĢik Devletleri(ABD) mevcut değilmiĢ. Mustafa Kemal'in görevinden azledilmesinin ardından Kâzım Karabekir PaĢa komutasındaki Erzurum'daki 15. Kolordu ve Ali Fuat PaĢa komutasındaki Ankara'daki 20. Samsun'daki 3. o sarayındı. O tarihte 253[260] Tokat'tan Sivas'a gitmekte olan Mustafa Kemal.g.

Diğer Müslüman ülkelerde Mısır'da. Bundan endiĢe duyuyorum." Wilson (ABD BaĢkanı): "Osmanlı Ġmparatorluğu taksim edilecek değil! Fakat bu topraklar üzerinde yaĢayan milletlerin iyiliği(!) için. Dün sabah Yunanistan BaĢbakanı Venizelos ile konuĢtum. Ġtalya. Ġstanbul artık bütün bir imparatorluğun baĢkenti olmaktan çıkmıĢtır. Türkiye'nin taksimi değil ki!" 255[262] Lloyd George (Ġngiltere BaĢbakanı): "Manda rejiminden önce. Böylece. Tıpkı. manda sistemlerine uygun olarak tarafımızdan idare edilecektir.bir maĢa gibi kullanıldığı o dönemde ABD BaĢkanı olan Wilson.' Ya da. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Wilson (ABD BaĢkanı): "Boğazlara ve Ġstanbul'a Amerikan askeri yerleĢtireceğiz. . Anadolu'daki sıkıntılar.-HC. Sınırlarınız Ģu Ģekilde olacak ve Türkiye bu sınırlar dıĢındaki bütün toprakları üzerindeki haklarından vazg e262 Tıpkı." Lloyd George (Ġngiltere BaĢbakanı): "Ġtalyanlar. Sizin Ġstanbul'u ve boğazları almanızdan memnuniyet duyarız!. Ġstanbul Boğazı ve çevresindeki bir arazi parçasını da Amerikan mandasına almalıyız.Yunanlılar'ın -uluslararası alanda tıpkı bugün de olduğu gibi. Ġngiliz ve Fansız BaĢbakanları ile "Türkiye'nin paylaĢımını" tartıĢıyordu. iĢgali organize ediyor ve yönetiyordu.. Kuzey Afrika'da ve Hindistan'da bize karĢı Ġslâmi tepki artabilir!. Türkiye ile barıĢın(sulhun) aktedilmesi daha uygundur. boğazları bir tecavüze karĢı koruma altına almıĢ olacağız. kukla yönetimlerle manda altına alınması gibi. bizlerin arasındaki görüĢ ayrılıklarından kaynaklanmıyor.. Bu. Clamenceu (Fransa BaĢbakanı): "Ġstanbul artık Türkler'in elinde kalmamalı. Türkiye'nin 21. iĢgal edeceği yer konusunda Yunanistan'la anlaĢamıyor.. Paris'te karargâh Kuran ABD BaĢkanı Wilson. Wilson: "Ġstanbul bir Türk kenti değildir. "Irak'ın toprak bütünlüğü korunacak" diyerek topraklarının iĢgal edilip." Wilson (ABD BaĢkanı): "Türkler'e Ģöyle diyebiliriz: 'Avrupa'daki topraklarınızı ve Asya'daki Ģu ve Ģu toprakları bırakacaksınız. Anadolu'ya her gün biraz daha sokuluyor. yüzyılda da manda altına alınma dayatmaları gibi.

Atina'da yayınlanan gazeteler. Yunan gazetelerinde ĢaĢırtıcı haberler çıktı. kurulacak her iliĢkide çok dikkatli davranmak gerekiyordu. Ġstanbul 2006. "Tahminlere göre. CUMHURĠYETĠN ĠLÂNI NI 4 YIL ÖNCE ÖĞ RENĠ YOR! . 256[263] Millî mücadele kapsamında çok tartıĢılan cumhuriyet ilanı aniden mi gerçekleĢti?. Erzurum'da toplantıya davet edilen Milli Meclis tarafından alınmıĢtır" diyordu... polis..üzerinde daha sonra adı tespit edilecek bir devletin 'yardımını' kabul ed ecektir!. Devlet idaresi.. Türkiye'de Cumhuriyet 4 yıl sonra. doğrudan doğruya "Cumhuriyet" lafı etmiyor.. hemen padiĢahın yetkisini kullanması gerektiğini ortaya atmaları tehlikesi kapıda bekliyordu. s. Mustafa Kemal'in "Samsun'da Cumhuriyet ilan ettiği" haberleri yer aldı. Bu hassas geçiĢ döneminde atılacak her adımda. düĢüncesini açıklamak için uygun fırsatı kolluyordu. henüz Erzurum Kongresi toplanmasına yaklaĢık 10 gün vardı ve doğal olarak hiçbir karar da alınmamıĢtı!. Bu arada çok ilginç bir Ģey oldu. id aresinin bazı bölümleri -maliye. MUSTAFA KEMAL PAġA.324.) Çünkü memlekette küçümsenemeyecek bir çoğunluk oluĢturan saltanatçıların. Cumhuriyet'in ilan edileceğini 29 Ekim 1923 tarihine kadar herhangi bir ortamda. Cumhuriyet'ten söz etmeksizin "millî hâkimiyet" ilkeleri çerçevesinde yoğunlaĢtırılmaya çalıĢılıyordu. idaresi altında kalacak topraklarda. (. Oysa. . sahil muhafaza.' Ayrıca Türkiye.." YUNANĠST AN. Ġstanbul kaynaklı olarak yayın yapan kimi Yunan gazetelerinde. bu arada etrafındakilerin eğilimini ölçüyor.. Yoksa. 263 BaĢından Sonuna Her Yönüyle KurtuluĢ SavaĢı.. söylenecek her sözde. Cumhuriyet'in ilânı kararı. 1923'de ilân edilecekti!. Bu düĢünce Mustafa Kemal'in aklına son anda mı gelivermiĢti?. Cumhuriyet Gazetesi Yayını.çecek.. Oysa. bu uzun süren planın sonucu mu idi?.

266 ġimĢir. 'Hükümet Ģekli Cumhuriyet olacaktır' demesi. Bu cümle. cumhuriyet!' demiĢti. Utkan. üzerinde çalıĢtığı iki maddeyi bildirmiĢ. Prof. Bu demeçte." 259[266] Kamuoyuna ilk açıklama.15.g. 2005. Ancak.. Bakınız: Kocatürk. 'Cumhuriyet yapacaklar. bunu kamuoyuna ve basına açıklamamıĢtı!. Erzurum Kongresi'nin toplanmasından öncedir. AraĢtırmalar.. tarih huzurunda aydınlatmak için bu bahsi araya sokuyorum.g.72 ve 74. 1. 131. Belgeler).e.) Hükümetin Cumhuriyet olacağını. zamanı gelince. 29 Ekim'den (1923) birkaç gün önce Avusturya kaynaklı Neue Freie Press adlı gazeteye verdiği demeçle oldu. 8. 20 Temmuz 1335(1919) günü Erzurum'da öğrenmiĢ bulunduğumu bildirerek gözlerinizden öperim. "bilgi" düzeyinde olmasa da. "sezgi" düzeyinde Cumhuriyet kurulacağı dile getiriliyordu. Bilâl N... Anadolu'da cumhuriyete doğru gidildiğini Sivas Kongresinden kısa bir zaman sonra sezmiĢ."ĠĢte bu soruyu. Atatürk'ün takdirini kazanmıĢ ve O'nun tarafından önemli yerlerde görevlendirilmiĢ Ord. PaĢa'nın aklında Cumhuriyet vardı ama.. Atatürk Çizgisinde GeçmiĢten Geleceğe (Atatürk ve Yakın Tarihimize ĠliĢkin GörüĢmeler. Cumhuriyet olacaktır' dedi. Fuat Köprülü'ye ait. s. olayları yaratan bir BaĢ idi. Dr. s. . (.. Büyük Ata'nın. Yunan gazeteleri Mustafa Kemal'in çok yakınındaki yalnızca birkaç kiĢinin bildiği Cumhuriyet'in ilanını haber almıĢlar. a. Cilt. ardından Ģu cümleyi kurmuĢtu: "Bu iki maddeyi bir kelime ile özetlemek mümkündür 264 265 Kansu. Prof. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Ankara. (." 257[264] Mustafa Kemal. "olayların yarattığı bir Ģef değil.. "Yeni Türkiye Devleti'nin TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (Anayasası'nın) ilk maddelerini size takrir edeceğim diyen Mustafa Kemal. "Sadrazamlardan Ali Rıza PaĢa. Dr. 258[265] Görüyoruz ki.e. Atatürk Kültür. a..) PaĢa devamlı Ģekilde benim bu nokta üzerinde dolaĢmamdan usanmıĢ olacak ki.. gülerek ve fakat kafi ifadesini vererek: 'Açıkça söyleyeyim: ġekli hükümet.. ancak ayrıntıları öğrenememiĢlerdi!.. Dr.

sonra da Ġslâm dünyasının kilidinin anahtarını Ġngiltere'nin emin ve güvenilir eline teslim etmektir. Bu teslimiyette Ġslâm dünyası için bir tehlike yoktur.g. ismet PaĢa ile Kâzım PaĢa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. orada beni görmek üzere gelmiĢ olan Rize milletvekili Fuat. Alemdar gazetesine göre. akĢam yemeğine gelmelerini Millî Savunma Bakanı Kâzım PaĢa'ya söylettim.. . O dakikadan baĢlayarak. milletlerin serbest biçimde geliĢmelerine kefil olmak.." 261[268] YUNAN BASINI bunları yazarken Türkiye'nin bir gazetesi de. (.e. 28 Ekim 1923'te. "Türkiye bir kilit..) Benimle görüĢmek için o zamana değin orada beklediklerini anlayınca. anahtarı ise Ġngiltere" idi: "Kilitsiz anahtar olamayacağı gibi. 267 268 BaĢından Sonuna Her Yönüyle KurtuluĢ SavaĢı. her anahtar da her kilidi açamaz. izlenecek yöntem için kısa bir program düzenledim ve arkadaĢları görevlendirdim.. Onları da yemeğe alıkoydum Yemek yenirken 'Yarın Cumhuriyet Ġlan edeceğiz!' dedim. Çankaya'ya varınca. s. koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit PaĢalara rastladım. s. Cumhuriyetin Meclis'de resmen ilan edilmesinden bir gün önce..324.. a." 260[267] "YARIN CUMHURĠYET ĠLAN EDECEĞĠZ". (.Cumhuriyet!. Orada bulunan arkadaĢlar hemen düĢüncemi benimsediler. Ġngiltere'nin temel politikası. Nutuk (Söylev).. Yemeği bıraktık.) Ġngiltere'nin rehberliğinden endiĢe edecek bir Müslüman da düĢünülemez.372.. bu sözcük Çankaya'da da Atatürk'ün sesinden yankılandı: "Gece olmuĢtu. Afyonkarahisar milletvekili RuĢen EĢref Beylere rastladım. Çankaya'ya gitmek üzere Meclis'ten ayrılırken. Ġngiliz mandasına girme propagandasına devam ediyordu.

Karadeniz'de Rum nü- . Böylece. Günlük yaĢam sürüyor. bir sayıya karĢı üç sayı ile Haliç Ġdmanyurdu Kulübü ihrazı galebe etmiĢtir. Futbolda Haliç Vefa’yı yendi Haliç'te Komodorluk meydanında.. Türk topraklarına yerleĢmeye baĢladı. vatandaĢ olmadığı halde. kısaca "teslimiyette geç kalmayalım” çağrısı yapıyordu!. Yoksa hem kendimizi kurtarmak ve hem de Ġslâmiyet’e son bir dini hizmette bulunmak gibi birbirinden önemli iki fırsatı kaçırmıĢ oluruz Onun için soruyoruz: Geç kalmıyor muyuz?" Mandacı Türk(!) gazetesi. 14 Temmuz 1919) RUML ARIN NÜFUS OYUNU Osmanlı vatandaĢı olmayan Rumlar. (Ġstiklâl Harbi Gazetesi.Ġngiltere dostluğunun destek ve garantisine milletçe çalıĢmak gerekir.. Özellikle Karadeniz bölgesini seçen Rumlar'a sahte belge düzenlenmesi için Ġstanbul hükümeti de alet oldu. Anadolu'dan on binlerce Osmanlı vatandaĢlık tezkeresi (nüfus kağıdı) Ġstanbul'a gönderilmeye baĢlandı. Vefa Ġdmanyurdu ile Haliç Ġdmanyurdu Kulübü arasında icra edilen futbol müsabakasında.

e. Tarih. 'Orduyla. sava Ģla.g. Ġngilizler bu konuda çok uygun bir meslek olan emlakçiliği seçip. "Sinir gev Ģetici sözlere. direnmeyle bu i Ģin içinden çıkılmaz' biçimindeki kayna ğı dıĢarıda bulunun öğütlere uymakla.. . öğütlere önem verilmemeli ve bel ba ğlanmamalıdır. s.. Osmanlı yöneti m ve politikasının yarattığı bu tür anlay ıĢ kötü görül melidir. Artık. kendi yurttaĢlarına toplu siteler kuruyorlar. iĢyerleri içinde Türkçe tabela kullanan kalmadı gibi. "Buraya Türkler giremez" gibi uygulamalar baĢladı. Bu topraklar bizimdir" tezini kabul ettirmek amaçlanıyordu...310. Didim neredeyse bir "Ġngiliz kasabası" oldu!.. yurt ve ulus ba ğımsızlığı kurtarılamaz. böyle bir olay yazmamıĢtır." M ustafa Kemal 2 6 2 " [ 269] 269 Nutuk (Söylev). belediye su faturasını Ġngilizce. elektrik idaresi de elektrik faturasını Ġngilizce göndermeye baĢladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde "yabancı nüfus oyunları" oynanmaya devam ediyor. "Burada Türkler azınlıktadır.fusunun çok olduğu iĢgal kuvvetlerine ve dünyaya gösterilerek. Bunların içinde en göze çarpan ve ileri giden örneklerden biri Didim. a. Bölgesel örgütlenmeler sürüyor. YIL '2006.

.. 4 Mart'ta padiĢahın baĢbakanlığa getirdiği Damat Ferit. yeni bir hükümet ile yoluna devam etmek istedi. kayınbirader-eniĢte ikilisinin üç ay kadar önce Ġngiltere'ye dehĢetengiz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı: "Türkiye. Kayıt No: 453" notu bulunmaktadır.e."Ülkeyi satma" sözleĢmesi. "Bakanlar arasında uyum olmadığını" ileri süren Damat Ferit.-HC 271 Gizli anlaĢmanın uzun açıklaması için bakınız: Bayur.-HC. yine Vahidettin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi..."264[271] 15 yıllığına Ġngiltere'nin sömürgesi ol- HALKTAN SAKLANAN GĠZLĠ ANLAġMANIN ilk görüĢmesinin 30 Mart 1919'da yapıldığı belirlendi.g.. I. Yusuf Hikmet. s. Halktan gizlenen bu anlaĢma metninde Ģu korkunç istekler yer aldı: 1.(. Bu arada. güven tazelemek için Vahidettin'e istifa dilekçesini sunarak. ay sonunda. istifa etti!.Abdülmecit'in (1823-1861) kızı ve Vahidettin'in kız kardeĢi Mediha Sultan’ın kocası. 3 Nisan 1919. Vahidettin'in hazırladığı anlaĢmanın (muahedenin) taslağını sundu. Birçok kaynakta bu belge için "Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı arĢivi. Türkiye'nin yabancılara 270 Damat Ferit.) Ġngiltere 15 yıl boyunca. Ġstanbul'da bulunan Ġngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp'a (Galthorpe'a) giderek. "TÜRKĠYE. a. 15 YIL ĠNGĠLTERE'NĠN SÖMÜRGESĠ OL SUN! " PadiĢah Vahidettin'in eniĢtesi263[270] olan BaĢbakan Ferit.270-274... . Paris konferansındaki baĢarısız temaslarının ardından Ġstanbul'a dönen Damat Ferit. sun!.

-HC) 8.Her vilâyete atanacak Ġngiliz Konsolosları 15 yıl boyunca Türk valilere "danıĢman"(!) olacaklardır. Ermenistan gibi Kürdistan kurmanın yolu da Anayasa'da açılacaktır. Doğu milletvekillerinin yetenek ve siyasi kabiliyetlerine göre sadeleĢtirilecektir. demek.seçim sonuçlarına müdahale edebilirsiniz. (Yani. -HC) 5. (Bu.Ermenistan. ister taĢrada "mâli denetim birimi" kurma hakkına sahip olacaktır. devlet kurumlarına yerleĢmiĢ yabancı danıĢmanlar ne yapıyor acaba? -HC) 6.Anayasa. diğer büyük devletlerle anlaĢacak olan Ġngiltere'nin isteğine göre bağımsız bir cumhuriyet olacaktır.onay verecektir!. (Onlar da valileri yönetecekler!. Yazılı "teslimiyet belgesini" alan Ġngiliz Amiral. -HC) 2.karĢı bağımsızlığını korumak ve iç güvenliğini sağlamak için gerekli bulduğu yerleri iĢgal edecektir. IMF denetçisi gibi çalıĢabilirsiniz. "Paralel yönetim" yöntemi ile yapılıyor. artık bu yüzyılda "örtülü iĢgal" ile yapılıyor. biz istediğimiz için yapıyoruz" mantığı!. 3. demek.. (Yani..Parlamento seçimleri ile yerel seçimler Ġngiliz Konsoloslarının gözetimi altında yapılacaktır.Boğazlardaki (Karadeniz ve Çanakkale'dekiler de dahil olmak üzere) bütün tahkimat yıkılacak ve buraları Ġngilizler tarafından iĢgal edilecektir. Ya da. padiĢah tarafından Osmanlı Bakanlarına Ġngiliz MüsteĢarlar (yani onları idare edecek bakan yardımcıları -HC) tâyin edilmesine -lütfen. bugün AB'nin dayatmaları karĢısında söylenen "onlar istediği için değil.Ġngiltere bir "dostluk iĢareti" olarak. Ekonomimizin denetimini tümüyle elinize alabilirsiniz. (Düyun-u Umumiye Ġdaresi. vatanını satan baĢbakanı aĢağıladı. Günümüzde.Ġngiltere ister baĢkentte. -HC) Bu "satılık düĢünceler" bile iĢgalcilerin gözüne girmeye yetmedi. "lütfen bizi denetleyin" mantığı. SatılmıĢlığın bile düzeyi vardı!: . (Ġstenmeyen sonuç çıkma olasılığı görünürse -KKTC'de Annan Referandumu ve CumhurbaĢkanlığı seçimi öncesinde olduğu gibi. teklifi kabul etmedi. 4. -HC) 7. AB gibi "Birlikler" ve IMF gibi "uluslar arası ekonomi anlaĢmaları" ile gerçekleĢtiriliyor.

s.e. iki ulusun. 274 Nutuk (Söylev).e. Yıllar sonra (1925'te) bu dönemi araĢtıran ġikago Tribün {Chicago Tribüne) Gazetesi'nin Ġstanbul muhabiri. diğer iĢgalci devletleri bile kıskandıracak bir teklifti!. Ġngiliz resmî belgeleri arasında 1952'de çıkıncaya kadar Türkiye ve dünyada duyulmamıĢtı. a. 266[273] "SavaĢ ve çarpıĢma demek..g.." Vahidettin ve Damat Ferit'in "gönüllü sömürgeleĢme" giriĢimi yeni değildi aslında. yalnız iki ordunun değil.." Mustafa (1921)”267[274] Kemal "BU KADARINI "UMMAZDIK!. a.. a. Bu belge..265[272] Bu teklif.298. diğer taraftan pek fazla mahzurları olması muvacehesinde (=çerçevesinde) teklifinizi geri alın. Yusuf Hikmet.g. bütün maddi ve manevi güçleriyle karĢılaĢması ve birbiriyle vuruĢması demektir.g.. s.. 1838'de baĢlayan "sözde yenileĢme hareketleri" bu sömürgeleĢmenin önünü açmıĢtı. 81 yıl önce de.272. Celâl. "Bu anlaĢma ile Damat Ferit.) Bu bakımdan teklifin bir kısmı ile bütün taraflar için bahsedilen faydaları takdir etmekle beraber. iki ulusun bütün varlıklarıyla bütün mallarıyla. aynı bataklıktan geçmeyi yeğledi ve bataklıktan çıkamadı. Vahidettin ve Damat Ferit'e karĢı çok güçlü bir propaganda silâhı olurdu. "Damat Ferit'in Bir ihanet Belgesi" baĢlığı altında.e. s.(. Cilt 7.."Müttefiklerimizden ayrı bir anlaĢma yapamayız. . Bayur. 91 ve 191. 272 273 Bayar. PadiĢah ve baĢbakan bunları bilerek önlem almak yerine.. Kuvayi Milliye zamanında duyulsaydı. Osmanlı imparatorluğu'nu Ġngiltere'ye satmıĢtır" diye yazacaktı.

yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Maddesini halkın aleyhine kullanmak için hareket geçti. Batı'ya bağlanmıĢ. Sömürgeci azgınlığı asla doymayan Avrupa bunlarla yetinmemiĢ. "Anadolu'da karıĢık275 Dünden Bugüne Kapitülasyonlar. 17 yıl gibi kısa bir sürede (1856'da) Islahat Fermanı ile gayrı müslümlere (azınlıklara) hak geniĢletmesi yapmıĢtı.. Mütareke'nin 24. aldıklarına kendisi de ĢaĢıyordu. Ġngiliz Elçisi Lord Cannig. . bütün valilere bir genelge göndererek. Ankara. ĠġG ALE G EL! . "Ne dediysek Osmanlı devlet adamları kabul etti” diyordu. ġubat 2004. 268[275] "ArkadaĢ. "kendi kaderini tayin etmek" üzere Erzurum'da toplanması planlanan Kongreyi de engellemek isteyen Damat Ferit. Vatanseverin El Kitabı Serisi:2." Mehmet Akif Ersoy (istiklâl MarĢı'ndan) KARI ġIKLI K ÇI KTI. 1839'daki Tanzimat Fermanı ile de bu kez siyâseti tanzim edilmiĢti. "KarıĢıklık" çıkan yerlerde iĢgal kuvvetleri (Ġtilaf Devletleri) o bölgeye silahlı müdahale hakkı kazanıyordu. Ankara Ticaret Odası Yayını. Türk Milletinin. "Devlet-i Âliyye'nin bu kadar fedâkârlık edeceğini ummazdık" sözleriyle açıklarken.46. dursun bu hayâsızca akın. s. Sarayın damadı Ferit.1838'deki Balta Limanı AntlaĢması'yla ekonomisi baltalanan Osmanlı. Avrupa istedikçe istiyor. Bu durumu Fransız Elçisi. ama o dönem yöneticilerde bir parça "onur" kaldığını düĢünerek.

Türk milletinin bağımsızlığını kazanması bir "karıĢıklık" idi ve iĢgalciler müdahale etmeliydi!. Cilt:4." 269[276] M ustafa Ke mal (1919) DÜġMANIN PSĠ KOLOJĠK SAVAġI "Milli Kongre" 23 Temmuz'da Erzurum'da toplandı. milletin bağımsızlık ülküsünü boğmaya ve milletin. "Kalp ve vicdanını yabancı menfaatlerine satan birtakım kimselerin aslı ve faslı (=kimliği ve iĢi) milletimizce meçhul bir nam (=ad) ve bahane uydurarak.85. Kolordu eliyle orada bulunan Amerikalı General Harbord'a gönderdiği telgraftan.. Böylece.lık çıktığını" ileri sürdü. Ona göre.g. 276 Mustafa Kemal'in 21 Eylül 1919'da Erzurum Valiliği'ne. gel beni iĢgal et” çağrısı yapıyordu. Yani.. Anadolu'nun iĢgali için yabancılara "haklı bir gerekçe!" yaratmıĢ oldu. hamt olsun kendi kuvvetiyle Ģimdiye kadar hasıl ettiği Ġyi tesirleri bozmaya çalıĢtığı aynen anlaĢılıyor. düĢmana "KarıĢıklık çıktı. . a.e. Oysa Mustafa Kemal. Bakınız: Atatürk'ün Bütün Eserleri. kurtuluĢ yolunda önemli bir kilometre taĢı idi. Erzurum Heyet-i Merkeziyesi'ne ve 15. Türk yurdunun iĢgalcilerden kurtuluĢu için çoktan düğmeye basmıĢtı. 23 Temmuz'daki Erzurum Kongresi de. s.

ulusal istekleri felce uğratmak. her ülkede ve her zaman çıktığı gibi.) Memleketin ecnebi nüfuz ve tesirinden kurtulduğu gün ilk telgrafınıza itaat edeceğim."272[279] 277 278 Nutuk (Söylev). Uzun nutkun son bölümünde ise düĢmanların uyguladığı "psikolojik savaĢ'ın unsurlarına dikkat çekti: "ġurada acıklı bir gerçek olarak bildireyim ki."270[277] Mustafa Kemal. ilk büyük nutkunu okudu. Almanya'ya kaçıĢından üç yıl sonra.-HC 279 Talat PaĢa böyle bir telgrafa hiç yanıt veremeyecekti. PaĢa. Bunun amacı.) kaderimizi düĢünmekle yükümlü olan heyetimizi muvaffak buyursun. pek açıktır ki.e. Ermeni isteklerini ve yurdun bazı önemli parçalarını ele geçirmeyi (=iĢgali) kolaylaĢtırmaktır. (Vurgulamalar bana ait. 1921'de. bizde de yüreği ve siniri zayıf.. özellikle Doğu sorununu yönlendirme ve zayıf noktaları arayıp bulmada örgütlü duruma getirdiğini” vurguladı." Talat PaĢa 271[278] da bir yıl önce (2 Kasım 1918) "ecnebilere" dikkat çekmiĢti. (. Memleketin bir müddet ecnebi nüfuz (=etki) ve tesiri altında kalacağını anladım. 1913-1917 yılları arasında ĠçiĢleri Bakanı. 1918'de Almanya'ya kaçtı. sözlerini Ģöyle tamamladı (Burada sözleri aynen veriyorum): "En son olarak niyazım Ģudur ki. a. Çünkü. s.. ülkemizde pek çok yabancı parası ve birçok propaganda dolaĢıyor. Ġstanbul'u terk ederken BaĢbakan Ahmet izzet PaĢa'ya bıraktığı mektubunda Ģöyle diyordu: "Pek muhterem ve mübarek tanıdığım izzet PaĢa Hazretleri'ne. ulusal hareketi baĢarısız kılmak. Cenab-ı Allah Hazretleri. "DüĢmanlarımızın bu tip insanları.-HC) Talat PaĢa (1874-1921) Ġttihat ve Terakki (-Birlik ve ilerleme) Partisi'nin üç liderinden biri idi. Amin. Bunun yanında her çağda. Habib-i Ekrem'i hürmetine.g. Berlin'de Ermeniler tarafından yol or- . (. Yunan. bilinçsiz insanlarla..Kongre baĢkanlığına seçilen Mustafa Kemal. vatansız ve aynı zamanda kiĢisel varlık ve çıkarını yurdun ve ulusunun (=vatan ve milletinin) zararında arayan alçaklar da vardır.442.. 19171918'de BaĢbakan oldu..

15.) . tasında öldürüldü. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa'nın sorumluluk alanındaki bölgeden geçen mühimmat yüklü tren. Ġttihat ve Terakki vatansever bir cemiyet idi.. (Bakınız: Görgülü. subayların gördüklerini anlatmalarıydı. Ama.187. a. Ġsmet.. vatanseverliği münakaĢaların üstündedir" dedi. durum hiç de iyi gitmiyordu... Dr. Ġngilizlerin Ermeniler'e teslim etmek üzere yola çıkardığı cephane ve silahlar Erzurum'da "halk" tarafından kaçırıldı. Ağustos baĢında Londra'da polisler bile greve gitti.. Grevler Liverpool ve Birmingham kentlerine de sıçradı. Dünya SavaĢı'ndan kaynaklanıyordu. kendisinin bir serseri Ermeni kurĢunu ile Berlin sokaklarında yere serildiğini iĢittiğim zaman ne kadar üzülmüĢtüm" dedi. Amerika'ya aitti. Çok kusurları ve yanlıĢları olabilir.) Mustafa Kemal. Sokak gösterilerinde pek çok mağaza tahrip ve yağma edildi. rahip Furu ile Ġstanbul ġiĢli’deki evinde yaptığı görüĢmede ise. Ay sonunda BaĢbakan Loyd Corç (Lyod George).. grevlerle sarsılıyordu. Bunu duyan Mustafa Kemal. s..müsaadenizle söyleyeyim ki. Ġngiltere'nin dıĢ borçlarının çoğu.Türkler de yabancıların bu parayla satın aldığı insanları örgütleyerek yaptığı psikolojik savaĢa "silahlı propaganda" ile yanıt vermeye çalıĢıyordu!.31-32. Kolordu Komutanı Karabekir.g. Silah sandıkları kaçırıldı ve sevkıyata gözcülük yapan Ġngiliz subayları biraz tartaklandıktan sonra serbest bırakıldı... Dr. Ġsmet. a. Bunlar 1. BaĢlangıcından çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum. Ġngilizler'e oyun oynamıĢ. trenin basılmasıyla ilgili olarak milis kuvvetlerle gizli bir toplantı ve iĢbirliği yapmıĢtı.e. Güçsüz kalan hükümet orduyu devreye soktu. s. Horasan civarında 300 atlı tarafından basıldı.e. "Zavallı Talat PaĢa. ülkesinin dıĢ borcunun 10 kat arttığını açıklamak zorunda kaldı. DıĢarıya karĢı güçlü ve refah (gönenç) düzeyini yüksek göstermeye çalıĢan Ġngiltere. Cemiyet hiçbir vakit sizin bu aĢağılamalarınıza hak verdirecek bir mahiyet almamıĢtır. Amaç. ". 15..g. ĠġGALCĠLERĠN ÜLKESĠNDE ĠSE. (Bakınız: Görgülü.

değerlerimize sahip çıkmak açısından önemli bir nokta olarak görülebilir.. Halbuki ben. Avrupa'nın Zenginler Kulübü'nün köĢkünde. sınıf ders kitaplarından "soyut" olduğu gerekçesiyle(!) "vatan."ASRÎ" SÖZCÜĞ Ü KÜFÜR OL ARAK GÖRÜLDÜ." ... MĠLLÎ DEĞERLER açısından farklı bir tablo çiziliyor.. Millî Eğitim Bakanlığı.. "Türkleri yok etmeye yeminli" Papa'nın heykeli önünde AB anlaĢmalarına imza atmaktan çekinmiyor. millet" kavramlarını çıkarıyordu." -"Küfüre kadar gider.. AKP Hükümetinin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül. Ģunu hatırladım: Bizim ata- . 1995 yılında TBMM'nde bu AB için Ģöyle konuĢuyor ve büyük alkıĢ alıyordu!: "Siz o profesörün (Erol Manisalı) dediği gibi. ABDULLAH G ÜL: "SĠZĠ KÖ ġKÜN KOYACAKLAR" BAHÇESĠNDEKĠ KULÜBEYE Oysa. Devam etmekte olan Erzurum Milli Kongresinde yaĢanan bir sözcük tartıĢması. asri amaçları hedefler” biçimindeki cümlede yer alan "asrî" sözcüğü uzun tartıĢmalara yol açtı. ilköğretim 5." YIL 2006. bahçedeki bir barakaya girdik diye sevinerek geldiniz. FrenkleĢmeyi kabul etmektir."Bari Müslümanlığı terk edip Hıristiyanlığı kabul ettiğimizi ilan edelim. aynı Abdullah Gül. Bu sözcüğün kabul edilmemesini isteyen birçok delegenin itirazı Ģöyleydi: -"Bu. Kongre sonunda yayınlanacak bildirinin bir maddesine konulmak istenen "Milletimiz insani.

halkın beynini yıkayacak.. batan sanayi karĢısında. siz nasıl oluyor da hâlâ 1963 AntlaĢmasından bahsediyorsunuz? HĠÇBĠR DĠRENĠġ OLMAMAKTADIR.. Osmanlı Avrupa'ya nasıl gitmiĢti? Avrupa'ya siz böyle gittiniz. mâli yardım yapmayacak mıydı. 'bana iĢ.larımız -bugün onların ruhunu yâd ediyor ve bugün onların davasını güdüyoruz. dediğim antlaĢmayı tanımıyorum' diyor da. tabii ki gazeteler.bir gün Avrupa'ya nasıl gitmiĢlerdi. odanıza 'iĢ' diye gelen insanların sayısı 10 misline çıkacaktır. fakat Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda. HALKIN BEYNĠ YIKANIYOR. SERBEST DOLAġIM YOK. biz ona dayanarak. Eğer bugün reklam harcamaları 5 trilyonsa. 1982 yılından itibaren. Ankara AntlaĢması veyahut da diğer anlaĢmalara göre? Burada herĢey tek taraflı olarak gitmektedir. (. ġimdi ben soruyorum. hiçbir ısrar olmamaktadır. Ben bu imzaladığım.. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek.. tabii ki tele vizyon kanalları bunu alkıĢlayacak. Avrupalının fert baĢına geliri nedir. Tabii ki medya. iĢ' diye gelmiyor mu? Yarın göreceksiniz. 20 bin dolar civarındadır. Türkiye'nin nüfusu büyüktür. 1986'dan itibaren Türk vatandaĢları Avrupa'da serbestçe dolaĢmayacaklar mıydı? Bu hakkı niçin almadınız o zaman? Ankara AntlaĢması. istediği iĢi yapacak. benim çıkarıma değildir.) ġimdi neyin savunmasını yapıyorsunuz Allah aĢkına? Hepimiz Türkiye'de iĢsizlikten bahsetmiyor muyuz. gelir Avrupa'yı iĢgal eder. niçin onlar diretiyor.. Siz neyi alacaksınız. hiçbir direniĢ. Türkiye oralarda nasıl rencide edilecek ve Türkiye oralarda nasıl kötü durumlara düĢürülecek. ama bunlar . Bu Ģudur: 'Ne pahasına olursa olsun. hepinizin odasına gelen insanlar. Peki. neyi alacaksınız? Alım gücünüz mü olacak? Ama bunların reklamı yapılacak. Bunarı üzülerek söylüyorum. istediği yerde oturacak. Türkiye Gümrük Birliği'ne girecek' anlayıĢıdır. göreceksiniz. Türkiye'de 10 milyon iĢsiz vardır. taahhüt ettiğim 1986 yılında uygulamaya girecek. Ben bunu karĢılaĢtırarak doğrusu çok üzüldüm Değerli arkadaĢlar. daha önce yaptığınız anlaĢmalar bu hakkı verdiyse. vazgeçilmektedir. Avrupa'nın menfaatleri söz konusu olduğunda tavizler verilmektedir. bunları uyguluyoruz' dediler. o antlaĢmaya göre. 'Hayır. Avrupa Parlamentosundaki münâkaĢaları takip edin. Yine Sayın DıĢiĢleri Bakanı '1963 Ankara AntlaĢması yürürlüktedir. 20 trilyona çıkacak.

. Eğer olsaydı. Türkiye'de gerçek ilim adamları da bunları söylüyor.. Avrupa'yı bilen herkes biliyor ki.) YABANCI SERMAYE ÇÖKERTECEK. konuĢturulmuyor. Niçin bir tane de. rekabet karĢısında sarsılan Türk sanayiini. Yabancı sermaye gelecek. bir sene sonra. politikacılardan. Yabancı sermaye. Kırk yıllık Kıbrıs meselesi.. yabancı sermaye gelecek.) KIBRIS GĠTTĠ. Bunu söylüyorum. halktan gizleniyor? Çünkü. siz imza atmıĢsınız ve demiĢsiniz ki: '6 ay sonra. getirdiği birkaç yüzbin dolarla satın almak için gelecek.) Daha iki ay önce. oralara çıkarılan herkes. hisseleri. tükenmiĢ. Dolayısıyla Kıbrıs davasının Brüksel'e taĢınması. iddia ediyorum burada. Avrupa'nın gözünde. herkes.) Bu millî davada.AB'ne tam üye olarak girecektir. neĢeli Ģeylerle karĢılandı. kendi halkına karĢı baĢarılarıyla övünemiyor. BirleĢmiĢ Milletler'in bile diyemediği hakareti yaptığı kararları aldılar.. ama. fakat televizyon programlarındaki müzakerelere bakıyorsunuz. bir pembe tablo çiziyor. kendi adıma utandım bundan. . (RP sıralarından alkıĢlar. bunun farklı yanını söyleyenler çıkarılmıyor. bunun peĢindedir. resmi yayın organı gibi.gerçektir.) Ben. zaten yıllardır uğraĢtığı bir Ģeydi ve dolaylı olarak bitmiĢtir. Türkiye. onu yapabilecek gücü olmayacaktır Türkiye'nin. AB'nden daha önceki anlaĢmalardan doğan haklarını elde edebilirdi. Davulla. 'Ben de Ģöyle yaparım' demeniz bizi hiç ilgilendirmez. Rum Kesimi -ki. çünkü. Davul zurnayla karĢılandı. Avrupa Konseyi Parlamentosu'nda alınan Kıbrıs'la ilgili karar. evet halkı yaĢamıyor gibi yaĢamaya mahkum etmiĢ bir hükümet. deniliyor.' Bu ne demektir. Kıbrıs meselesi Türkiye için dolaylı olarak bitmiĢtir. (RP sıralarından 'Bravo' sesleri. (. yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım yapmak için gelmeyecek. Brüksel'den dönen heyet burada. ekonomiyi berbat etmiĢ.. Türkiye içinde bitmiĢ. Yunanistan'ın. Ne üzücüdür ki. sözümona. ilim adamlarından. (RP sıralarından alkıĢlar. 6 ay sonra. çünkü. fabrikaları. dün. Kıbrıs'la AB arasındaki üyelik anlaĢması baĢlayacaktır... alkıĢlar. Türk Ordusu'nun iĢgalci olduğunu. göstermelik. halkı yaĢamıyor gibi yaĢamaya mahkum etmiĢ. zurnayla' sesleri. sizin burada.. Kıbrıs'ı Rum Kesimi temsil etmektedir. Doğru. (.) UTANDIM. Türkiye'de çıkarcılar. (RP sıralarından.

83. 19. onları tenkit ede eda bu halkın beynini yıkadı. getiriyor. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak!) aynı kaderi yaĢadı ve Türkiye'ye yaĢattı!.) Bu paketler neyin nesi arkadaĢlar? Bu IMF'nin. aynı partinin (RP=Refah Partisi) Sivas Milletvekili Abdüllatif ġener de(AKP Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı) TBMM kürsüsünde dile getiriyordu: "Washington talimatları. Hürriyet Gazetesi. Dönem 4. Kapitalist onlar. . Düyun-u Umumiye'yi hatırlayın.." 273[280] Aynı yılın sonlarına doğru (13 Ekim 1995). IMF reçeteleri ile Türkiye'nin hiçbir yere varamayacağı açıktır. 13 Aralık 2006. Kimse korkudan atın öldüğünü ağaya söyleyememiĢ. biz de girecekmiĢ gibi yapıyoruz" sözleriyle özetlediler. Yatama Yılı. IMF talimatlarıyla bu ülkede hiçbir Ģey halledilemez."274[281] Ne ilahî tesadüftür ki. IMF reçetelerine teslim olmuĢ bir baĢbakanla Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceği de açıktır. (RP sıralarından 'Bravo' sesleri. bu gerçeği gören bazı AKP'liler durumu. Abdüllatif ġener de. Ata çok düĢkün bir ağanın atı ölmüĢ. 281 ÇölaĢan. Emin. Fakat ne yazık ki aynı duruma Türkiye'yi düĢürmekle meĢguller. Durum fıkradaki gibi.'". alacakmıĢ gibi. s. Avrupa Birliği talimatları.5. AKP Milletvekili Ramazan Toprak gibi. Dünya Bankası'nın hazırladığı paketler ne iĢe yarıyor? Bu IMF. "ġimdi Söz Abdüllatif ġener'de. önümüze koyuyor?... Uyanık bir köylü. Yoksa. DıĢiĢleri Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı. paketlerine Türkiye'de yaĢayan insanların sorunlarına çözüm bulmak için mi üretiyor.) (. "AB.. "Ben söylerim" diyerek gönüllü olmuĢ ve ağanın huzuruna çıkmıĢ: 280 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı.DÜYUN-U UMUMĠYE. 8 Mart 1995 ÇarĢamba... iktidara geldiklerinden itibaren AKP Hükümeti de (Abdullah Gül. BirleĢim. kendi ülkesindeki sermayenin çıkarlarını devam ettirmek için mi? Bunun çözülmesi gerekir. tek parti devrinin ideologları..

hem padiĢahı aldatmak suretiyle Ģimdiye kadar mevkiinde payidar olabilmiĢtir. bütün açıklığıyla meydana çıktı" Mustafa Kemal (2 Ekim 1919 275[282] 282 Mustafa Kemal'in Ġstanbul Belediyesine. uzanmıĢ yatıyor.g. senin at var ya. s. sen dedin!" "Ferit PaĢa. hem milleti.. Bakınız: Atatürk'ün Bütün Eserleri. basınına ve halkına yayınladığı bildiriden. sadrazamın yaptığı caniyane hile..175. Çünkü Paris'ten dönüĢünde Konferans'a verdiği notaların feci içeriğini çarpıtarak tercüme edip. a. padiĢaha ve milletin görüĢüne arz etmiĢ ve bu suretle hıyanetini gizlemeye çalıĢmıĢtı. Fakat Avrupa matbuatı adı geçen belgelerin hakiki metinlerini aynen yayımlamıĢ olduğundan." "Ağam ben demedim.e. . Cilt:4."Ağam. ne var bunda?" "Ağam senin at kulaklarını da yere sermiĢtir* "Desene oğlum." "iyi ya. at öldü!.

. ağa dedi!. AKP Hükümeti ile AB arasında da. sen dedin" durumu sürerken.1. manĢet.1. kültürel ve siyâsi çözüm bulun!. -Dicle ve Fırat suları ile bölgedeki barajlar ve GAP'ın yönetimini uluslararası AB yönetimine devredin!.. "Ben demedim. "askıya alma" tehdidiyle. sosyal.. -Üniversitelerde Kürtçe dersler verilsin!. manĢet... -Ceza Yasası'ndaki 301. Maddeyi kaldırın!. -Heybeliada Ruhban(Papaz) Okulu'nu açın!... -Fener Rum Patriği'nin ekümenikliğini tanıyın!.. değiĢik tarihlerde ve sürekli olarak pek çok dayatmada bulundu: -Pontus ve Süryani soykırımını tanıyın!. Aynı Avrupa Birliği ve Parlamentosu. 2002-2007 yılları arasında) "üyelik kriteri-koĢulu" olarak.. -PKK'ya karĢı silahlı mücadeleyi bırakıp. -Gümrük Birliği Ek Protokolü'nü uygulayın ve limanlarınız ile havaalanlarınızı Rumlar'a açın!.AB DAYATMALARI.. yazılı ya da sözlü. Amerikalı senatör Lodge'un dediği gibi Ġstanbul Türkler'den 283 Cumhuriyet Gazetesi. KKTC'yi yok edin!.. AB deyiverdi: "8 Konuda görüĢmeleri askıya aldım!. -Tam üyeliği Ģimdilik düĢünmeyin ama "imtiyazlı ortaklık" için bile Kıbrıs Rum Devleti'ni tanıyın. 8."276[283] Biz diyemedik. -Orduyu denetim altına alın!. AKP Hükümeti döneminde (özellikle son üç yılında yoğunlaĢan biçimde. 30 Kasım 2006. s. Yeniçağ Gazetesi. .. "Türkler Avrupa'dan atılmalıdır.. 30 Kasım 2006.

Sonunda insaflı Avrupalılar dayanamadı ve itiraf ettiler. komĢuları için bir küfür olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir. harplerin yaratıcısı. Ancak önce taksim (=parçalayıp. bir veba tohumu olan." Lord Curzon "Türkler'i Avrupa'dan kovmak gerekir." Jean Louis Carra "Bugün Türkler'in ayakları altında ezilip inleyen Hıristiyanlar." Açıkça Türkiye'ye hakaret ediliyordu. Laik bir devlet olan Türkiye. Ġngiltere Parlamentosu'nun üst kanadını oluĢturan Lordlar Kamarası'nın sekiz üyesi. paylaĢma) konusunda anlaĢmalıdır.tamamen alınmalı... cezalandıracaktır. Türk Ordusu Ģeytanın ordusudur. zamanı gelince onları yargılayıp. Avrupa'dan uzak- ." Martin Luther "TÜRK HALKINA HAKARET!. Daily Telegraph Gazetesinde "açık mektup" yayınladı: "Türkiye'nin AB'yle müzakerelerini askıya almak Türk halkına bir hakarettir.

gerçek hayatta da bunun yaĢama geçirilmesi gerekir. SEVR AntlaĢması'nın yerini tutmalıdır. 286 AB Komisyonu'nun Ġlerleme Raporu. sürmanĢet. 6 Ekim 2005. kapımızdaki SEVR dayatması ve onun altyapısını oluĢturan AB'nin diğer "üyelik koĢulları!": Sularımıza Uluslararası Yönetim! ("Türkiye'nin Suriye ile olan iliĢkileri iyileĢme sürecindedir. Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı'nın yönetimi için Boğazlar Komisyonu kurulacaktır. 6 Aralık 2006. s. Kopenhag Kriterleri. Türkiye'ye Sevr'i kabul ettirmeye kadar uzandı. Sonunda AB de açıkça bunu dile getirmeye baĢladı. 287 Sevr AntlaĢması'nın 83."-HC) "Kopenhag Kriterleri SEVR'in Yerini Tu tmalıdır" (Sol Parti Lideri Utla Hoffman: "Atatürk ve Lozan AntlaĢması ile. "Kaybeden AB olur" Ģeklinde oldu. 278[285] "SEVR'Ġ KABUL EDĠN! " AB dayatmaları.laĢtırılıp Ġslâmi köktenciliğe doğru itiliyor!"277[284] BaĢbakan Erdoğan'ın tavrı ise..") 280[287] "SEVR'Ġ Kabul Edin" 284 Hürriyet Gazetesi ("Türk Halkına Hakaret Ediyorsunuz). AB eğer Türkiye'yi üyeliğe alacaksa. Yıldönümünde Stockholm'de Düzenlenen Top- . ĠĢte. Dicle ve Fırat havzasının su yönetimi ortak bir yönetime bırakılmalıdır. sonunda.1. bir çizgi ile yok edilmiĢlerdir. 6 Aralık 2006.")279[286] (SEVR ANTLAġMASI MADDE 38: "Çanakkale Boğazı.1. Bu sorunun kalıcı çözümü Suriye'nin Fırat nehrinden daha fazla su karĢılığında fiili sınırları tanıması ile gelebilir. Kürtler'in özgürlükleri için mücadelemizi sürdüreceğiz.69. 8. yıllardır ülkemizin parçalanması anlaĢması olan Sevr dayatmalarına dikkat çekiyor ama "paranoyak" denilerek. 285 Anadolu'da Vakit Gazetesi. manĢet. büyük bir toplum olan Kürtler. sözleri etkisizleĢtirilmeye çalıĢılıyordu!. Sadece kağıt üzerinde değil. s. Bugünkü Kuvayi Milliyeciler (Atatürkçüler). Lozan AntlaĢması ile yaptığı hatayı düzeltmelidir.

zorla götürülmüĢ.1. gözaltına alınmıĢ ya da tutuklanmıĢ kiĢilerin aranması ve kurtarılması için.Türkiye'ye üyelikten önce Ermeni soykırımını tanıma koĢulu getirilsin. 290 Dikkat edilirse. SEVR AntlaĢması’nda dahi "Soykırım" sözü yok.516. Talep." SEVR ANTLAġMASI MADDE 90: "Sözü geçen iller topraklarının tümü ya da bir kesiminin Ermenistan'a aktarılmasına yol açacak olursa. 1 Kasım 1914'den beri herhangi bir soydan ya da dinden olursa olsun ortadan yok olmuĢ. 25 ġubat 2005. s.-HC 291 Star Gazetesi. Ankara Ticaret Odası Yayını. 2-Türkiye. kendisinin ve Osmanlı makamlarının tüm desteğini sağlamayı yükümlenir.("Avrupa Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı konusunu gündeme getiren Fransız Parlamenter Toubon. Ankara. 23 Mart 2005. Ermeni tarihçi Stepanyan. s. Trabzon. . Ankara'nın varislere 60 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğini öne sürdü")284[291] lantıdan."-HC) "Ermeniler 60 Milyar Dolar Ġstiyor" ("Ermeniler'in sözde soykırım iddiaları maddi boyuta taĢındı.1. 289 Hürriyet Gazetesi. 29 Eylül 2005. 288 Yeniçağ Gazetesi. O tarihte bütün dünya "topluca öldürme" tanımlaması yaparken. Kıbrıs'tan asker çeksin") 282[289] (SEVR ANTLAġMASI MADDE 89: "Erzurum. s. Van ve Bitlis vilayetlerinde Ermenistan'ın denize çıkıĢını sağlayacak Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın tesbitinde ABD BaĢkanı hakem olacaktır. Türk Parlamenterlerin sert tepkilerine yol açtı")281[288] "Yine Soykırım ġartı" ("AP iki karar aldı: 1." SEVR ANTLAġMASI MADDE 142: "Osmanlı hükümeti savaĢ süresince Türkiye'de yapılan topluca öldürmeler sırasında 283[290] kiĢilere verilen zararları en geniĢ ölçüde karĢılamak için. sonraki yıllarda ortaya çıkan "soykırım lobisi ve soykırım sanayii!" bu kavramı üretmiĢ ve kullanmaya (siyasi ve ekonomik rant sağlamaya) devam ediyor. Rumlar'ı tanısın. Türkiye'nin Sevr AnlaĢması'nı kabul etmesini istedi. Türkiye aktarılan toprak üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçecektir. Kasım 2005. Bakınız: ABA Altından Sopa.

ancak bir araçtır.Heybeliada Papaz Okulu'nu Açın" ("Heybeliada Ruhban Okulu henüz açılmamıĢtır. Atatürk'ün devlet binalarındaki fotoğrafları artık indirilmelidir. CHP Kadın Kolları Yayını. Atatürk yaĢasaydı AB ile üyeliği imzalayabilir miydi.. Türk vatandaĢı olmayan din adamlarının Türkiye'de çalıĢabilmesi konusundaki zorluklar devam etmektedir.")287[294] Dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan da.1.131. sistemlere yer yoktur. ġti. AkĢam Gazetesi. s... s.g. diye sormak lazım." "Türkiye Cumhuriyeti katı bir üniter anlayıĢa sahip olmuĢtur. Kemalist felsefe ve ordunun rolü değiĢmediği sürece Türkiye'nin AB'ye girmesinin mümkün olmadığını 292 293 AB Komisyonu'nun Ġlerleme Raporu. Ankara (Basıldığı Yer.50..45. 294 Cumhuriyeti KuĢatanlar. daha önce (1993’te. Ekim 2005. RP Ġstanbul il BaĢkanı iken) Ģöyle düĢünüyordu: "Bize göre demokrasi amaç değil. a. 295 Cumhuriyeti KuĢatanlar.") 285[292] "Atatürk Resi mlerini Ġndirin!" ("Ġngiliz Parlamenter Andrew Dufftan küstah sözler: Devlet binalarından Atatürk resimleri inmedikçe AB'ye giremezsiniz") 286[ 293] ("Türkiye-AB Ortak Parlamento Komitesi BaĢkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew Duff Ģöyle demektedir: Türkiye Kemalizm ile mücadele etmelidir. . kendisine din olarak Kemalizm'i almıĢ. baĢka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelelere zorla dikte ettirmiĢtir. s. Bence hayır. 17 Eylül 2005. Hatta Türkiye din konusunda da aynı Ģeyi seçmiĢ. 6 Ekim 2005. Mart Matbaacılık Sanatları Ltd." "Türkiye'nin yarınında artık K emalizm'e ve Kemalizm benzeri reji mlere. s. Ġstanbul). Hangi sisteme girmek istiyorsanız. bu düzenin seçiminde bir araçtır."288[295] "Kemalizm Varsa AB Yok" ("VATAN'a konuĢan AB Raportörü Oslander.e.

298 Hürriyet Gazetesi. s. 26 Mart 2003. Atatürk'e. 26 Eylül 2003. 299 Yeniçağ Gazetesi. 3 Aralık 2004. "Çan Sesleri!" baĢlığıyla o tarihte haftalık köĢe yazıma taĢımıĢtım: 296 297 Vatan Gazetesi. Bu sözleri.. insan haklan ve dini konularda sorun çıkarsa müzakereler kesilecek!") 291[298] "Silahlı Kuvvetler'e Saldırdılar!" vatanı ve Cumhuriyeti kuvvet kullanarak 292[299] yükümlü olmasın") ("AB: Ordu korumakla "Türk Ordusu Ġ Ģg alci" ("Türkiye'ye resmen hakaret ediyorlar! Zehir zemberek rapor.1. 2 Ekim 2004. kendilerine "müttefik" yaptığını da açıkça ortaya koyuyordu!. 9 Mart 2004." Bu sözler. ilkelerine ve Türk ordusuna düĢman olanların niçin Avrupa Birliği'ne dört elle sarılıp.iddia etti") 289[296] "AB Ke malizm’e Kafayı Taktı" ("Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu: Kemalist felsefe AB yolunu tıkıyor") 290[297] "Asker ġartı" ("AB Komisyonu'nun AB Liderleri Zirvesi raporuna göre ordu. Avrupalı Parlamenterlerin bu "küstah iĢgalci” tavırlarına dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt ağır ve içerikli bir yanıt verdi.1. Hürriyet Gazetesi. 300 GüneĢ Gazetesi. s. Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı ve Strasbourg'da masaya konulacak 'Kıbrıs Raporu'nda ordumuza 'iĢgalci' iftirası attılar") 293[300] Orgeneral Büy ükanıt: "ULUSUMUZU SEVMEYEND EN NEFRET ED ECEĞĠZ! . .

2 9 4 [ 301] Avrupa Parlamentosu(AP) milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu EĢbaĢkan Yardımcısı Andrew Duff. hem milliyetçilik ve ulusal akımlar konusunda. "ULUSUMUZU SEVMEYEND EN NEFRET ED ECEĞĠZ" Dün. Çünkü biliyorlar ki.1. 27 Eylül 2005. hem bu sözlere yanıt verdi. hem de bunları kötülemeye. Hulki. Atatürk ve O'nun ilkeleri Türk milletini birbirine bağlayan. "Çan Sesleri!.". ulusun ve onun yüksek değerle301 Cevizoğlu. birkaç gün önce "Devlet dairelerindeki Atatürk resimlerini indirmemizi" istemiĢti. AP ve AB yetkilileri uzun zamandır Atatürk'ten rahatsızlar. Bu duygunun. Büyükanıt. selde sürüklenirken tutunacağı bir daldı. Bu sevgi. bir yurttaĢlık sevgisidir. YaĢar Büyükanıt.ÇAN SESLERĠ !. s. Yeniçağ Gazetesi.. özellikle PKK terör örgütüne karĢı gösterilen her tepkiye. Atatürk resimlerini devlet dairelerinden indirmemizi emreden Duff a Ģu cevabı verdi: "Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Org. Kara Harp Okulu'nun yeni eğitim ve öğretim yılı açılıĢ töreninde konuĢan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt.. hem de çok çarpıcı açıklamalar yaptı. etnik temele dayalı bir sevgi değil. ." "ULUSAL DEĞERLERĠMĠZ BASKI ALT INA AL INIYOR" Özellikle PKK terörüne karĢı halkın gösterdiği tepkiyi eleĢtirenlere de çarpıcı biçimde cevap veren KKK Org. Kendi ulusumuzu tabii ki seveceğiz ve daha açıkçası sevmeyenlerden de nefret edeceğiz. hor görmeye çalıĢanlara karĢı Ģunları söyledi: "Ulusal konularda. 'Türkiye'de milliyetçilik yükseliyor mu?' yargısı ile yaklaĢılıyor.

rini bir anlamda baskı altına almak anlamına gelir." Bu ifadelerden anlıyoruz ki. ülkemizin "dinamik güçleri" hâlâ ayakta ve görevde!. elbette ki. "AB'ye girmek isteyen" Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin.) Tarihin en kanlı terör örgütünün tüm cinayetlerini. olaylara karĢı uyanıklığının bir göstergesini de.(. ülke sevgisi bu düĢünceleri ifade edenlerin yüzüne bir Ģamar gibi çarpacaktır. tam da "Dil Bayramı"na denk gelen bir dönemde. (Buraya dikkat-HC) Bu ifadeleri.." Büyükanıt. Ülke içinden ve dıĢından destek gören yıkıcı ve bölücü faaliyetler. dil birliğimizi ortadan kaldırmak ve bölünmeye hazır bir Türkiye görmek isteyenler" olduğunu vurguladı. Bu konularda uzun süredir "görüĢ bildirmeyen" Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne yapacağını da yine Komutan'dan öğreniyoruz: "Türkiye'nin ve ulusumuzun güçlü ve dinamik yapısı. Türkiye Cumhuriyeti'ni uyandırması gereken çan sesleri olarak izlemekteyim.. . barbarlıklarını. özgürlük ve barıĢ gibi değerlerle örtüĢtürmeye çalıĢanların ve bunlara destek verenlerin oyununa Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in inançlı koruyucuları alet olmayacaktır. Bu arada. . Bakınız ne diyor YaĢar Büyükanıt: "Avrupa Parlamentosu'nda." Hilal ile Haç'ın çatıĢmasında.. DĠNAMĠK GÜÇL ER GÖREVDE! . yine Kara Kuvvetleri Komutanı'nın müthiĢ ince anlamlı sözlerinde buluyoruz.. terörle mücadelemizi 'saldırgan askeri operasyonlar' olarak niteleyen düĢünce ve ifade Ģeklini esefle kınıyorum. gerçekten müthiĢ bir incelik. bu tür söylemlerin sahiplerinin "ulusal kimliğimizi parçalamak. demokrasi. bir komutanın bu "çan sesleri" benzetmesi. ÇAN SESLERĠ. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumakla yükümlü dinamik güçlerin pençelerinde yok olacaklardır.

manĢet.) Burada düğmeye bastım.. tehdit ve sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmadı" sözünü 14 ġubat 2007'de de yineledi. bizim bugünkü durumumuz. Gözcü Gazetesi ("Gereğini Derhal Yaparız"). Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinde. aĢağıdaki dipnot.. Kimse Türkiye'yi bölemez. 15 ġubat 2007..1. s. 26 Eylül 2005'teki "dinamik güçler görevde" sözünü ve 25 Ağustos 2006'daki "Cumhuriyet 1923'ten bu yana bu kadar büyük risk. manĢet. Büyükanıt.(. 14 ġubat 2007. Soruyorum: Sizin. anlamayana çan sesleri bile az!. Gidelim Türkiye'den baĢka yere.. onun bunun iteleyeceği bir ülke değildir. Bir kere buna inanmamız lazım.1. Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Peter Pace'in davetlisi olarak gittiği ABD'de.tr/bashalk/konusma_mesaj/2007/konusma_washington. manĢet.. ona cesaret edemez....1. Genelkurmay'ın resmi internet sitesinde ise hiç yer almadı.(..htm). 15 ġubat 2007.mil. 15 ġubat 2007. Hürriyet Ga- .) .) Daha önce de açıkça söyledim. hatta New Jersey'e 295[302] yerleĢelim."296[303] 302 Bu son paragraf.) Türkiye. Türkiye kristal bardak mı kırılsın? O zaman biz asker olarak boĢuna varız. Cumhuriyet Gazetesi ("Kimse Bölemez"). (. Türk Büyükelçiliği'nde Türkler'e yaptığı konuĢmada.tsk. bir milim geri adım atmadığını gösterdi: "Türkiye'yi koruyan dinamik güçler var olduğu sürece. Samsun'a çıkmadan önce 16 Mayıs 1919'da Atatürk'ün karĢı karĢıya olduğu sorunlardan daha mı büyük? Hayır değil. tehdit ve sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmadı. Türkiye'yi bölmeyi rüyalarında görenler kâbusla uyanırlar ve derslerini alırlar. "New Jersey'de yaĢayan Fethullah Gülen'i ima etti' biçiminde yorumlandı. (www. (Bakınız. "DÜĞMEYE BASTIM!. Türkiye Cumhuriyeti. Anlayana sivrisinek saz. Ye1 niçağ Gazetesi ("Anlayın Artık ).. 1923'ten bu yana bu kadar büyük risk. Bakalım çanlar kimin için çalıyor?. (.Bunların üzerine Ģimdilik söylenecek bir söz yok. s.) 303 Genelkurmay BaĢkanlığı resmi internet sitesi." Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Büyükanıt. s.. Biz inanıyoruz. Onu düĢünenlerin biz gereğini yaparız.

Ankara.-HC)" Türkiye'ye adaylık statüsü verilmesi hatadır. Yüzyılın sonlarına doğru Türkiye'nin nüfusu Fransa ve Almanya'nın toplamı kadar olacak. 15 ġubat 2007.13. tavĢanı koĢturmak için önünde "havuç" sallamak gibi. s. s.. biz pazar" sloganı nasıl da doğru çıktı!." (Almanya Eski BaĢbakanı Helmut Kohl)298[305] . Kasım 2002. "siyasî varlıklarını AB'ye bağlamıĢ" olanlar için bunların hiç önemi yoktu. s.AVRUPA BĠRLĠĞĠ. a.) 21.e..1. (68 KuĢağı'nın "Onlar ortak. Genç ve hızlı büyüyen nüfusun satın alma gücünden yararlanmalıyız. "Evlilik vaadiyle kız kandırmak" gibi... "Türkiye'ye AB'ye tam üye yapmayacağız" diyordu: . 304 Avrupa Birliği mi." zetesi ("Bölme Rüyasını Kâbusa Çeviririz").12."Türkiye için bir Yugoslavya Modeli' öngörülmektedir." (Almanya Eski BaĢbakanı Helmut Schmidt) 297[304] . Avrupa'da gerçeği yüzümüze defalarca söyleyen politikacı. AB'yi bıraktıkları anda düĢeceklerini biliyorlardı.. gazeteci ve devlet adamı da olmasına karĢın. Sabah Gazetesi ("ABD'de 'Var Ol PaĢam' Sesleri).. Türkiye'nin Birliği mi?. s.) Türkiye'nin AB içinde yeri olmayacaktır. Üstelik.g. (. Çünkü. SEVR ANLAġMASI'NIN ĠMZALANMIġ OLMASINA KARġIN TÜRKĠYE'NĠN BÖLÜNMEMĠġ OLMASI DA BĠR HATADIR. Ankara Ticaret Odası Yayını. AB Kurucusu ve en çok söz sahibi olan Almanya ile Fransa'da pek çok CumhurbaĢkanı ve baĢbakan. 70 Milyon Türk vatandaĢını Avrupa içinde dolaĢtıranlayız.1."Bugün Avrupa'da hiçbir lider Türkiye'yi AB'nin içinde görmek istemiyor. 305 Avrupa'nın Birliği mi. "almayı hiç düĢünmediği" Türkiye'yi oyalıyor.. ... 15 ġubat 2007. tıpkı.. HATTÂ... (. istediklerini elde ediyordu."Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin yeri yoktur. Tıpkı. Türk milletinin yüzde 80'e yakını AB'ni istemediği halde!.

"Bu hedefinize ulaĢamayacaksınız..g. "Ulusal direni Ģ iradesi" örnekleri MUSTAFA KEMAL.. varlıkları tarihe karıĢmıĢ olan milletlerin uygulamalarınız sayesinde yeniden diriltildiği bir sırada... a. "Tarihten silinmiĢ ulusları ihya ederken.15. kahramanca ölümü göze aldık" deniyordu: "Sayın BaĢkan! (Reis Cenapları!) 600 yıllık bir imparatorluğa ve 1500 yıllık geçmiĢe sahip olan Türk milleti. Mustafa Kemal PaĢa tarafından 1 Ağustos 1919'da gerçekleĢtirildi!.. Artık tarafınızdan yok ediliĢimizin kaçınılmaz olduğunu anlıyoruz..14. Bugün duyup ta inanamayacağımız bu geliĢme.g.. her ortamda bu arzu dile getirilecekti."Türkiye'ye kesinlikle AB üyesi olamayacağı söylenmelidir.e. Amerika CumhurbaĢkanı Wilson’a (Wilson'a) verdiği muhtırada. Mustafa Kemal BaĢkanlığındaki Erzurum Kongresi Heyetinin. yok olmaktan baĢka bir anlamı olmayan kararlarınıza boyun eğmeyecektir. s.. atalarımızın yiğitlik kanıyla yoğrulmuĢ olan bu topraklar üzerindeki egemenliği bizim ve evlâtlarımızın kanıyla savunarak.. dünyaya yeni bir özveri ve kahramanlık örneği 306 307 Avrupa'nın Birliği mi.... Ve bu son karar ise onurlu ve namuslu ölmek. Son kararı vermek bize düĢüyor. ilerleyen sayfalarımızda bu konu yine karĢımıza çıkacak. Böylece Türkiye'ye iyilik yapmıĢ oluruz.e. ABD B AġKANINA MUHTIRA VERDĠ! . . a." (Almanya CDU/CSU Koalisyonu Meclis Grubu BaĢkanı Wolfgang Schaeuble)300[307] AB'nin Sevr istekleri hiç bitmeyecek. (. her fırsatta. s. 1500 yıllık Türk ulusunu nasıl yok etmeye çalıĢırsınız?" diye hesap soruluyordu!...) Artık Türkiye’ye karĢı dürüst davranılmalı ve ikiyüzlü politikadan vazgeçilmelidir...(Fransa Eski CumhurbaĢkanı Valery Giscard d'Estaing) 299[306] . Avrupa'nın Birliği mi.

ABD'nde 1920 yılında yayınlandı. "Bu güce bilinç ve Ģekil veren büyük kahramana" tanık oluyorduk.131. Millet buna karar vermiĢtir. Daha da ileri giderek gözdağı verdi: "Açılmaması daha münasip olacaktır!” "Kongre muhakkak toplanacak ve gününde açılacaktır!. Türk ruhunda birikmiĢ sonsuz mânevi gücü nasıl bilinçlendirdiğini. Kongrenin 10 Temmuz'da yapılacağını haber alan Ġngilizler. Utkan. milletçe açılması kararlaĢtırılmıĢtır" yanıtını alınca. zorunlu olarak kuvvete kuvve tle karĢı koyar ve her durumda milletin karar ını yerine getiririz. s.e. s. Utkan. Dr. ümitsiz bir milletin bir dünyayı yeneceğine tek baĢına inanmıĢ bir kahramanın.. 106-113. ." 301[308] Ulusal direni Ģin liderinde dünyanın süper gücüne kafa tutan. maddileĢtirdiğini. iĢgal subayı. Bakınız: Atatürk'ün Bütün Eserleri.. Cilt:4." "Kongreden vazgeçmezseniz zor kullanarak toplantının dağıtılmasına mecburiyet hasıl olacak..(TürkçeleĢtirme bana ait. "ĠĢittiğime göre. 302[309] "GÖRÜġME BĠTMĠġTĠR!. Bakınız: Kocatürk. s. Dr." Dünya. 309 Fuat Köprülü'nün sözleri.-HC) Bu muhtıra metni. ulusal direniĢin liderinin karĢısına çıkınca. örgütlendirdiğini" görüyorduk.. 308 Kâzım Karabekir'in "Ġstiklâl Harbimiz" adlı eserinden alıntı yapan Kocatürk. Prof. Atatürk Çizgisinde GeçmiĢten Geleceğe. Prof. a. Yarbay Ravlinson'u (Anthony Rawlinson) 9 Temmuz'da Mustafa Kemal'e göndermiĢlerdi.göstererek terk etmektir. aynı "direniĢ" ve "tehditlere karĢı koyma iradesi"ne Erzurum Kongresi öncesinde de tanık olmuĢtu. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi.75. WaĢington Senato Kütüphanesi'nde de bulunmaktadır. burada yarın bir kongre açacak imiĢsiniz?" dedi. küstah iĢgalci durmadı. ülkesinin onurunu koru yan bir insan ın "yanılmaz ve bükülmez iradesi" vard ı.. "Evet. bezgin.g. Ne pahasına olursa olsun kon greyi a çacağız. Açılmamasını tavsiye eden düĢüncenize hâkim olan nedenleri bile sormayı gerekli görmüyorum." "O halde biz de. "Silâhsız.

kurtuluĢ uğrunda sonuna kadar kanını dökmek! Eğer Kilikya'da Türk'ün bağımsızlığını almak gibi bir niyetiniz olmadığını gerçekten kanıtlayacak olursanız. kongrenin a çılıĢı 23 Temmuz'a ertelenmiĢti. Sinop mutasarrıfı (validen küçük mülkî âmir) Mazhar Tevfik Bey. milletin sinesi fedakâr evlâtlarına açıktır. Utkan.154.. O da. Yerinden olma. s.g. Fransa'nın "Suriye özel temsilcisi" Pikot (Picot) kendisini ziyarete geldi. a. Cilt. karĢı 7 Aralık'ta da benzer bir tokat vurulacaktı.Kemal: "Fakat benden mümkün olmayacak bir Ģey istiyorsunuz! M illetin bağımsızlığı tehlikeye girdiği zaman. vatanseverler için hiç söz konusu olamaz. Görüyorsunuz.304[311] "ĠSTEDĠĞĠNĠZ ġEY ELĠMDE DEĞĠLDĠR". bu orduların üzerinize yürüyerek sizinle savaĢa tutuĢacaklarını zannetmem. Kocatürk..) 3 0 3 [ 310] "ULUSAL DĠRENĠġ ĠRADESĠ"ne bir baĢka örnek.44.. millet ordularını kendi toplar ve yalnı z bir hareket tarzı kabul eder.g. Picot: "Türk-Fransız gelecek dostluğu ve ortak menfaati elinizdedir. Mustafa Kemal. s. Dr. 1. a.GörüĢmemiz bit mi Ģtir!. Mustafa Kemal hemen kendisine telgraf çekti: "Gösterdiğiniz millî cesaret takdiri gerektirmektedir. Millî ordunun hareketini durdurmak istiyordu. Sömürgeci yabancılara. Mustafa Kemal tarafından 15 Ağustos'ta da sergilenecekti.. 10 Temmu z 1919 idi. i stediğiniz Ģey gerçekten benim 310 311 Kansu.e.e. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. . Her ne zaman zorunluluk karĢısında kalınırsa. Kilikya'ya doğru yürümekte olan millî ordul arınızın bulundukları yerlerde kalmaları için derhal emir verirseniz. ancak delegelerin b üyük çoğunlu ğunun vilâyetlerden Erzurum'a geliĢleri geciktiği için. Prof. Sivas'ta idi." M. her Ģey kökünden çözülmüĢ olacaktır.." (Er zurum Kongresi'nin a çılıĢı için ilk kararla Ģtırılan tarih. Ġngilizler'in tutuklayarak götürmek istediği bazı Türkler'i onlara teslim etmemiĢti.

bu küçük hizmeti yapmıĢ olmaktan memnun olabileceğini tahmin ettiğim Osmanlı devlet adamlarının önemlilerini ziyaret ediyordum ve bu ziyaretten' daha önemli bir görev duygusu ile yapıyordum. bu tavrını Osmanlı'nın ünlü Ġttihatçı DıĢiĢleri Bakanı (Hariciye Nazırı) Halil MenteĢe'ye karĢı da göstermiĢti.Nazır Beyefendi Hazretleri sizi kabul buyuracaklar.g. Anafartalar'ı yapmıĢ bir komutan idim..182. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Muavin Beyle ciddi bir konu üzerinde konuĢuyordum.. Odacı: .. Bir aralık Nazır Beyefendinin bürosunu salona birleĢtiren kapı açıldı ve bir odacı: . a. Muavin Bey. Kendisi anlatıyor: Arıburnu'nu. Kendisine dedim ki: . Ġnsanlık hâli. (.Beklesin. sonradan gelenler bile içeri giriyor-HC) Canım sıkılmadı değil.) (Makamda uzun süre bekletiliyor.Nedir o? dedim. .elimde değildir. o hareketle özellikle payitahtı (=baĢkenti) kurtarmıĢtım. buyurmuĢ... . dedi.Sizin Nazırınız bütün zamanını böyle manasız ziyaretleri kabul etmekle mi geçirir? Terbiyeli ve geçimli olan muhatabım soruma cevap vermedi. dedim.. Cevabını verdi. daha sonra dost düĢman herkesin kanaati de benim bu sanımı doğruladı. s.305[312] "BEKLESĠNLER". Mustafa Kemal.memlekete bir hizmette bulunmuĢtum. beklediğimi tekrar hatırlattı.e. Prof. 312 Ali Fuat Cebesoy'dan aktaran Kocatürk.Buyurun efendim. Dr. .Beyefendi Hazretleri galiba beni unuttular.. Sanıyordum -ki. Sabır ile muavin beyin yanında oturdum. müsteĢar muavinine: . Utkan.

Bu satıĢları durdurmayan Ġstanbul Hükümetinin amacı. s. ABD Hükümeti'nin bir organı olarak kullanması gibi.e. aynı zamanda AB'nln de patronu idi. Özellikle AkĢam Gazetesi Ġstanbul halkına çağrıda bulu313 314 Görgülü. BaĢbakanlar. Tıpkı BirleĢmiĢ Milletler örgütü'nü. Yıl 2007 değil. ABD'li yetkililer "TBMM'nden filanca karar çıkmazsa.g. neredeyse tüm AB ülkelerinin üyesi olduğu NATO üzerinden Avrupa'yı yönetiyordu!. aylarca beklemek zorunda kalıyor.g..306[313] 2000'LĠ YILLARIN BAġLARINDA ise.79.-HC 315 Karaduman. ard ından büyük sonuçlar getirecek olan diplomat ik baĢarılardır.. bekleten Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri idi. "bütçe açığını kapatmak” idi!.. Ġstanbul'da toprağı ve binası olan vatandaĢların bir kısmı mülklerini yabancılara satmaya baĢladı. Kapısında beklenilen ABD. sa ğlıklı bir mali sistemin kuru l ması ve yol veya k öprülere yatırılan sermayenin g üven altına alınabilmesi i çin verilen güvenceler.. Fethi.. Ġsmet. a. s.." "Yabanc ıların toprak almasında her tü rlü engelin ortadan kalkması. önümüzde i Ģlenme mi Ģ ve zengin bir toprak b ulunmaktadır.33. Dr. "YABANCIYA TOPRAK VE MÜL K SAT MAYIN! . 1919." Times Gazetesi (12 ġubat 1856)308[315] Times Gazetesi'nin bu yazısından 63 yıl sonra 1919'da.. 1 Mart Tezkeresi öncesinde söylendiği gibi.Beklesinler! Dedim. ABD BaĢkanının telefonları size meĢgul çalar"307[314] tehdidinde bulunuyordu. .e. ABD. a. Batı sanayisi bu to pra ğa nüfuz et meli ve ona sahip olmal ıdır.. ABD BaĢkanından randevu alabilmek için basında tartıĢmalara neden olacak kadar uzun.

. Satmayalım.narak. iradını(gelirini) yabancıya satan her Türk. Zaten bizi istemeyenlerin de amacı budur.. Bugün vergisini veremediğimiz toprak. arsasını. kupkuru nüfus olarak kalacağız. Son istatistikler. "yabancıların bir manevrası" ile karĢı karĢıya bulunduğumuzu ve yabancıya toprak satmanın "ülkenin bir parçasını satmak" olduğunu söyledi: "Toprak ve mülk satmayınız. mümkünse alalım. Bu manevra karĢısında ĢaĢırmayalım. her gün Ġstanbul'un Müslüman ve Türk halkının yığın yığın emlâk ve arazi satmakta olduğunu göstermektedir. Evini." . Bize Ģimdi bol bol para veriyorlar ya da verilen parayı fırsat sanıyoruz. yarın bize bir servet getirecektir. kentinin bir parçasını satıyor demektir.) Eğer bunları da elden çıkarırsak. (.

s. Utkan. Atatürk'ün Fikir ve DüĢünceleri. Prof. a.) Gerçek zaferlere." Mustafa (1922)309[316] Kemal "Memleketimiz baĢtanbaĢa hazinelerle doludur.. Dr.383.e.." Mustafa Kemal (1923) 310[317] Yıl 1919 değil. Halkımızın çiftçi olması. "VATAN NAMUSTUR. maddî yaĢam için hiçbir kaygıya yer bırakmamaktadır. Utkan. Kocatürk.. s. SAT ILAMAZ! . Dr.g. ... 316 317 Kocatürk. 2004!.(. Atatürk'ün Fikir ve DüĢünceleri." Yıl 2004.g. Biz.. 85 yıl sonra aynı durumla karĢılaĢtık.. 19 Ağustos tarihli Yeniçağ Gazetesi tam sayfa manĢet haber olarak... ancak bu gibi verimli alanlardaki çalıĢmayla varacağız.383. a.. Prof. topraklarımızın dünyanın en bereketli topraklarından bulunması.e."Memleketimizin ekonomik kaynakları. bütün dünyanın aĢırı isteklerini çekecek verim ve servete sahiptir. o hazineler üstünde aç kalmıĢ insanlar gibiyiz.

" Doğu Perinçek (Ġ.): "AKP. Türk'e ihanet ediyor. Yrd.Ü. özgürlüğünü. s. su kaynakları ve maden sahaları." Prof." Vural SavaĢ (Yargıtay Onursal Cumhuriyet BaĢsavcısı): "Yerel yönetim yasaları da satıĢ için çıktı. Anadolu'yu karıĢ karıĢ." Sinan Aygün (ATO BaĢkanı): "Ülkem adına endiĢeliyim." 318 Yeniçağ Gazetesi. bloklar halinde yabancılar tarafından ele geçiriliyor. toplumun her kesimini isyan ettirdi." H. silahla. önemini kavrayamıyor.P. parça parça satın almaya baĢlayan yabancılar. Vatanını. AKP." Mehmet ġandır (MHP Gn. Türkiye'nin sınır boyları. savaĢla yapamadığını parayla ve adım adım gerçekleĢtiriyor. çıkardığı 4916 sayılı yasayla Türkiye'yi 'açık pazar" haline getirdi." Prof.. Anıl Çeçen (A."Vatan namustur. korunan ülke topraklarının para karĢılığı satılması. Sevr paçavrasını pratikte parayla uygulamaya koydular." Oğuz Tezmen (DYP): "Yahudiler de böyle baĢladı. Mustafa Erkal (Aydınlar Ocağı BaĢkanı): "Sevr’i parayla uyguluyorlar. 19 Ağustos 2004. Dr. Dr. Gn. 'Yatırım' ve 'inanç turizmi* maskesiyle arazi alan yabancılar. bayrağını seven herkes satıĢa isyan ediyor!"311[318] Aynı gazetede yurtseverler tehlikeyi Ģöyle özetlediler: Aytunç Altındal(AraĢtırmacı Yazar): "Egemenliğimiz tehdit altında.): "Urfa’yı YahudileĢtirme Projesi yürütülüyor.1." Gürol Ergin (CHP Mv. BĢk.): "AKP.): "Sistematik yapılanma var. denemez." kampanyası baĢlattı: "ġehit kanıyla alınan. BĢk. Ġbrahim Özsoy (ANAP): "Kim alıyorsa alsın.Hukuk Fak. satılamaz!. .

çaresiz bırakılmıĢ köylümüzden. çiftçimizden satın alacak ve Türk köylüsü kendi toprağında yabancıya ırgat olacak. Bu arada AB. Devletin tarımdan desteği çekmesi istendi. Amerika'dan alacaksın' dendi. Böylece yabancılar. yazıktır atanı. Türkiye de Birliğe katılmak uğruna o Ģartları yerine getirmek için çırpınıyor. incitme. Toprak olmaz- . sonra yabancıya toprak satıĢı yasası yeniden düzenlenip. Türk çiftçisi toprağını satmasın da ne yapsın? Her Ģey inceden inceye hesaplanmıĢ. DSP'nin kurucu baĢkanı RahĢan Ecevit önemli değerlendirmeler yaptı: "(Avrupa ülkeleri ve ABD) ġimdi karĢılarında zayıf. çekildi. en verimli topraklarımızı.5 saat boyunca konuyu masaya yatırdık. Devlet büyüklerimiz AB bağımlısı oldular. Sanki AB'ye girdik de baĢımıza kuĢ kondu. Verme. Bu kararlar uygulandığı taktirde. Eski BaĢbakan Bülent Ecevit'in eĢi. Türk köylüsü. tanı! DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Türk insanını Ģu günlerde periĢan etmeye baĢladı bile. ortaya sürülecek. 3. GeliĢmeler karĢısında Ceviz Kabuğu programında. O topraklar ki Ģehitlerimizle kaynaĢmıĢ. Türkiye'yi bünyesine almak için Ģartlar koĢuyor."Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme. 'ġeker pancarı yetiĢtirmeyeceksin. Oysa bir ülke. Daha AB'ye girmeden o uğurda attığımız adımlar. ġimdi biz 'Onları satıyoruz ve para kazanıyoruz' diye de övünüyoruz. Türkiye AB'nin sömürgesi olacak. hattâ art niyetli bir hükümet buldular ve bu fırsatı iyi değerlendirmeyi düĢünüyorlar." toprakları ile vardır. 'Su kaynaklarınızı da AB yönetecek' dediler. dünyâları alsan da bu cennet vatanı" Mehmet Akif Ersoy (istiklâl MarĢı'ndan) 2006 yılına gelindiğinde de durum değiĢmedi. Önce devlet köylüden desteği çekecek. Sen Ģehid oğlusun. kendi mısırını kullanmayacaksın. Buğday. et ihtiyacını AB karĢılayacak.

Fakat ancak kadavramız paylaĢılırsa." 2.sa devlet de olmaz.. 7 Nisan 2006 Cuma. Yahudiler Ģimdilik milyarlarını biriktirsinler.. toprak satıĢlarıyla misyonerlik ve özelleĢtirme arasında bağ olduğuna da dikkat çekti: "ÖzelleĢtirmenin manası. Kanaltürk Televizyonu. Türk milletini bir arada tutan unsurlardan biri de dindir. Canlı vücuttan parça koparılmasına müsaade edemem. Oysa Ġsrail kendi vatandaĢına bile toprak satmıyor. Türkiye'yi bölmek de kolaylaĢır. Zira istenen toprak bana ait değildir. Kim bilir. Saat 22. Yabancılara devrediliyorsa. bir gün bu imparatorluk paylaĢılırsa." 312[319] "Benim bir karıĢ toprak vermem söz konusu olamaz. Asıl hile. (. Ankara. milletime aittir.. yabancı adına 319 Ceviz Kabuğu Programı. Türkiye'yi bölmenin bir yolu da din değiĢtirmekten geçer. Hıristiyan nüfusu artarsa. (. Ġsrail topraklarının yüzde 90'ı devlete ait.) Türkiye'nin stratejik yerlerinden en çok Ġsrailliler toprak alıyor. . belki de bir Ģey ödemeden elde edebilirler. devletin doğrudan ekonomik giriĢimlerinin mülkiyet ve yönetiminin diğer kiĢi ya da kuruluĢlara devredilmesidir.40. onlar da istediklerini. O. Bu imparatorluğun hiçbir parçasını hiçbir kimseye veremem.) Yabancıların yoğunluk kazandığı bölgeleri elde tutmak zorlaĢır. Abdülhamid RahĢan Ecevit.. bunun yabancıya toprak satıĢından ne farkı var? Yabancıların aldığı bu topraklarda Hıristiyan nüfus artıyor ve misyonerlik faaliyetleri de yoğunlaĢıyor.

s.. Ankara. "Babası gibi Ġngilizsever" olduğunu bizzat söyleyen Sultan Vahidettin.değil de.. Arkada para verenlerin de yurt dıĢı kaynaklı olduğu söyleniyor ama bunu belgeleme Ģansı yok.1.-HC) 321 Hürriyet Gazetesi. RahĢan Ecevit.40." 314[321] RahĢan Ecevit'in bu açıklamasından yaklaĢık bir ay sonra (5 Kasım 2006'da).. 30 Eylül 2006. O zaman ben de. Kanaltürk Televizyonu. Saat 22.. sonunda Yunan mezalimine isyan ediyor 315[322]. o yüzükle bağlı oldukları eĢi. Ülkeyi bu duruma getirenler avuçlarını açsınlar. 15 yıllığına Ġngiliz sömürgesi olmayı kabullenen ve KurtuluĢ SavaĢı sonunda da bir Ġngiliz zırhlısı ile kaçacak olan PadiĢah Vahidettin bile. "Vatan toprakları satılıyor. o topraklar para karĢılığı satılamaz. 62 yıldır parmağımda sevgiyle taĢıdığım niĢan yüzüğümü vermeye hazırım. Milli mücadeleyi engelleyen. Ġngiliz Morning Post (Sabah Postası) Gazetesi'ne 320 Ceviz Kabuğu Programı."313[320] Toprak satıĢları hız kesmeden devam ettiği için uyarılar da sürdü." YUNAN VAHġETĠNE VAHĠ DETTĠN BĠLE DAYANAMIYOR. Mustafa Kemal'i görevden alan ve tutuklanması emrini veren. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı adına satıĢın yapılmasıdır.. "Bu bir kasaplık!. niĢan yüzüğümü vereyim" diye âdeta yalvarıyordu: "Uğrunda kan akıtılan topraklara vatan denildiğine göre. 7 Nisan 2006 Cuma. -HC . 2006 Eylül'ü sonunda. "Yabancıya toprak satmayın. eski baĢbakan Bülent Ecevit vefat etti. Türkiye'nin bütünlüğü tehlikede mi?" sorusunu sorduk. (Canlı yayında izleyicilere. Ankete katılan 10 bine yakın izleyicinin yüzde 98'i "evet" yanıtını verdi. 322 Yunanlılar'ın çok kısa bir süre içinde 20 bin sivil Türk'ü katlettiği rapor ediliyordu. halktan açıkça yardım toplasınlar..

Hükümetin bir hatası için neden Anadolu'nun masum halkı.) Ahalinin kasaphanelerde koyun keser gibi öldürülmesine izin verilmemelidir. AB'nin müttefikiyim. Giderken onları size vereceğim. sizin de iyi bildiğiniz gibi. Büyük bir vahĢet değil mi? Olaylar daha zor bir duruma gelmeden Ġtilâf Hükümetleri bu kasaplığa bir son vermelidir. haksız yere birçok halk öldürülüyor. iĢitilmedik vahĢetlerine maruz kalsınlar? Yüzde 99'u Müslüman olan bir memleket. günümüzde de "Ben ABD'nin stratejik müttefikiyim. (Ġttihatçıları eleĢtirdikten sonra) Fakat bu hareketler Avrupa'nın. . iĢgal edilmeyi önlemiyor.verdiği uzun demeçte. Ġnsaniyet ve adalet duyguları ile dolu olan asil Ġngiliz milleti ve hükümeti. 316[323] Ben ise. Fakat bir hata iĢledi diye. (. yalnız masumların katliamı ile meĢgul oluyor. Yunan kasaplığına son verdirmelidir" demek zorunda kaldı. Memleketimiz yakılıyor. Bugün bu mütecavizler. Aziz pederim Sultan Abdülmecid Han. O yüzden. Dünya SavaĢı'na girmekle büyük bir hata iĢledi. hakkımızı geri almakta bize adil biçimde yardım edecektir. bu harple ilgisi olmayan binlerce insanı cezalandırmak hiç de doğru değil. Yunanlılar'ın yaptıkları katliam ve vahĢi hareketlere izin vermesine bir gerekçe oluĢturmaz. Vahidettin'in özel demecinden bazı satırbaĢları Ģöyle özetleyebiliriz: Milletimiz harbe (1. "itilaf Devletleri. niçin Yunanlılar'a terkedilsin? ġurada masamın üzerinde Aydın'a ait birçok resimler ve son zamanda Ermeniler tarafından iĢlenen katliamları gösteren fotoğraflar var." Ġngilizlere yaranmaya çalıĢan.. onların Ġstanbul'u iĢgal et323 Yabancı devletlerle "müttefik" olmak bile.. Ġngiltere'nin dostu ve Fransa ile Ġngiltere'nin müttefiki idi. her zaman Ġngiltere’yi sevdim ve daima Ġngiliz politikasının muhibbiyim (aĢığıyım). Yunanlıların katliamlarına ve çetelerin görülmedik. NATO üyesiyim" demek Türkiye'nin esenliği için anlam taĢımıyor. -HC.

Vahidettin. Paris'teki konferansta Venizelos'un diğer devlet baĢkanlarını "büyülediğini" ve "Türkler'in yıllardır Avrupa'da kötü gösterildiğini" söylüyor.. Gotthard.. s.melerine ses çıkarmayan Vahidettin aynı demecinde Yunanistan’dan yakınıyor. Milletimiz harbe girmekle büyük hata etti.." 318[325] Fransız basını Anadolu'nun parolasını yazıyor: 324 325 Jaeschke. a.:." 317[324] VAHĠ DETTĠN: "SANKĠ AYDA YAġI YORUZ! . Sevgili babam Sultan Abdülmecid Ġngiltere'nin büyük dostu ve bu memleket ile Fransa'nın müttefiki idi. "Sanki ayda yaĢıyoruz" sözleriyle içine düĢtüğü felâketi anlamıĢ ama çıkıĢ yolunu hâlâ yanlıĢ yerde arıyordu. onlardan medet umma gafilliğini sürdürecek. Ġngilizlerin mütareke koĢullarını öğrendiği zaman Ġzzet PaĢa'ya Ģöyle demiĢti: "Bu Ģartları çok ağır olmalarına rağmen kabul edelim. savaĢı kazanan celladına sanki yalvaracaktı. s. Sanki ayda yaĢıyoruz.e. .. öyle tahmin ederim ki.: ".5.g. Jaeschke. a.... direnmek. karĢı koymak. Ben daima Ġngiltere'ye hayranlık besledim ve daima Ġngiltere’ye dost bir siyasetin destekleyicisi oldum... Ġngilizler'in doğuda asırlarca devam eden dostluğu ve lütufkâr siyaseti değiĢmeyecektir. Gotthard. Biz Ġngiliz milleti ile hükümetinin insaf ve insanlık duyguları ile adaleti temin için bize yardım edeceklerini ümit etmekteyiz. Fakat memleketi ha rbe sürüklemeye hiç katılmamıĢ olan binlerce halkı cezalandırmak da elbette hatalıdır. "Babasının Ġngiltere'nin büyük dostu" olduğunu 15 Temmuz (1919) tarihli Ġngiliz gazetesi The Morning Post'a da tekrarlayacak..e.g." Son padiĢah.. Etrafla irtibatımız hâlâ kesik.2.. mücadele etmek yerine. Biz onların hoĢgörüsünü daha sonra elde ederiz.

bugün ise Yeniçağ Gazetesi'nin de kullandığı 'Türkiye Türkler'indir" sloganını yayınladı.) Parola: Türkiye Türkler'indir. KURTULU ġUN ZANLIK ! ." Paris merkezli Le Temps Gazetesi.. Kuvayi Milliye hareketinin gücünü. günümüze kadar gelen ve önce Hürriyet Gazetesi'nin sloganı olan. Mustafa Kemal'e karĢı yollayacak bir paĢa bulamamaktadır. "milli vicdandan doğmuĢ" derneklerin katılımı ile toplanan Milli Kongre 7 Ağustos'ta çalıĢmalarını tamamladı.. Ö NÜNDEKĠ ENG EL: PART Ġ- Erzurum'da. (. Anadolu'nun nabzını çok iyi tutan Fransız gazetesi."TÜRKĠYE TÜRKLER'ĠNDĠR! .. Anadolu Hareketi tamamıyla milli bir harekettir. bütün ülkenin itilaf Devletleri tarafından iĢgaline yol açacağını gördü. Fransa vatandaĢlarının bu haberi okuduğu sıralarda. halkın desteğini ve iĢbirlikçi hükümetin zayıflığını Ģu sözlerle okuyucularına duyurdu..) Bu hareketi bastırmada hükümetin Ģansı çok zayıf." M illi Kongre'nin tespi ti. Bu nedenle de hükümet. GörüĢtüğüm kaynaklara göre. Fransız yöneticiler Türkiye'yi paylaĢmaya çalıĢıyordu: "Hükümet. giden asker de derhal karĢı tarafa katılacak.. Konya'dan ötede hükümetin sözü geçmemektedir. Türkiye'yi tehdit eden geliĢmeler Ģöyleydi: 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros .. Bunların çoğu aynı Ģekilde düĢünmektedirler. Eğer hükümet bunlara karĢı asker yollarsa.. Anadolu'daki durumun ciddiyetini kavradı ve bu durumun geniĢlemesi halinde. Kongrenin toplanmasına neden olan. Damat Ferit'in devrileceği ve yerini Mustafa Kemal'e taraftar bir hükümete terk edeceği düĢünülüyor. (.

Ģimdi "Doğu (ġarkî) Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adında bir topluluk hâline getirilmiĢtir. Rumlar bu amaçla dıĢ destekli eĢkıya çetelerini Karadeniz'e sokmuĢlardı.) Hükümet hemen milli meclisi toplamalıdır. sanayie. 3Her türlü iĢgal ve müdahale Rumluk. Bu cemiyet her türlü particilik akımlarının dıĢındadır. 5Milletimiz insani ve asrî (çağdaĢ) amaçları yüceltir. Mutlulukta ve felâkette ortaklığı kabul eder ve aynı amacı hedef edinirler.) Devlet ve milletimizin iç ve dıĢ bağımsızlığı. Bu koĢullar altında ulusal varlığımızın kurtarılması amacıyla Erzurum Milli Kongresi ana hatlarıyla Ģu kararları aldı: 1Trabzon kenti ve Canik Sancağı ile Doğu kentten (Erzurum. 2Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması. ekonomiye ait yardımlarını mutlulukla karĢılarız. (. 6Ġstanbul hükümetinin milli iradeye boyun eğmesi zorunludur. Ermenilik teĢkili anlamına yönelme sayılacağından birlikte savunma ve karĢı koyma (direnme) esası kabul edilmiĢtir.. yabancı Rumlar(Osmanlı Rumları değil) akın ediyordu. AnlaĢmaya aykırı biçimde Türkiye iĢgal ediliyordu.. (. vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak üzere milliyet esaslarına uygun ve ülkemize karĢı iĢgal amacı olmadan herhangi bir devletin fenne.. Hıristiyanlar'a yeni ayrıcalıklar (imtiyazlar) verilmesi kabul edilmeyecektir.. Diyarbakır. Kafkasya'da sınırlarımıza kadar uzanan Türk ve Müslüman soykırımına baĢlamıĢtı. Karadeniz kıyılarında Pontus Devleti kurmak için Rusya'dan "göçmen" görüntüsü altında. 7Milli vicdandan doğan derneklerin anlaĢma ve birleĢmeleri ile oluĢan kitle. Van ve Bitlis) hiçbir neden ve bahane ile birbirlerinden ve Osmanlı Topluluğu'ndan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. 4Siyasi egemenliği ve toplumsal dengeyi bozacak biçimde.Mütarekesi'ne kazanan devletler uymuyordu.. Ermeniler.... saltanat ve hilâfet makamlarının korunması için Kuvayi Milliye'yi etkin duruma getirmek ve milli iradeyi egemen kılmak esastır.." . Bütün Müslüman yurttaĢlar demeğin doğal üyesidir. Elazığ.

. Sen ben kavgalarının ne denli bölücü olduğunu Mustafa Kemal o tarihte kayda geçirmiĢti. milli birliğe" ihtiyaç vardı!. "Ordudan perde arkasında kalmak içir ayrılmadığını" toplantının ilk gününde sıkıca vurgulayan Mustafa Kemal. "TÜRKĠYE LI! . Bizim Ģimdiki hedefimiz . . .. Bir yanda Amerika. milli iradenindir.. Erzurum Kongresi'nin özeti Ģuydu: .Egemenlik. Ona göre. Mustafa Kemal ve arkadaĢları "yabancı yardımını kabul ediyor".. AMERĠ KALIL AR'A BIRAKILMAM A- "Biz. kurtuluĢun önünde "partizanlığın" büyük engel olduğu idi. yönetici olarak sunmaya çalıĢacağız.. . damgasını vurduğu kararlarda. bugüne ıĢık tutacak bir ilkeye imza atıyor. iĢgale karĢı kendisini savunacaktır.Kongre toplantısından çıkan sonuçların en önemlilerinden biri de. "siyasi partilere değil. . "dıĢ yardımlar" ya da "yabancı ülkelerin yardımları" konusunda da. ancak "devletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğüne en küçük bir tehdit oluĢturmaması gerektiğini" vurguluyordu.Manda ve himaye kabul edilemez. 'gerçek ideali din imiĢ' gibi davranacak çıkarcı bir grubu.Kuvayi Milliye tek kuvvettir. bu koĢullarda. parçalanamaz.. öte yanda Ġngiltere.Millet.Vatan bir bütündür.

" Ġngiliz Ryan319[326] "Türkiye Amerikalılar'a bırakılmamalı" diyen Veliaht Abdülmecid Efendi idi.g. emin olmak için daha sonra da birkaç kez kendisiyle baĢ baĢa görüĢme yaptı. Ġngiliz Yüksek Komiserliği görevlilerinden Rayan (Ryan) tarafından ülkesine rapor edildi. Ancak Ġngiliz istihbarat teĢkilâtı. "Türkiye'nin Amerikalılar'a bırakılmamasını" söyledi ve "Ne Kuvayi Milliye hareketi. süreç içinde Kemalistler ile Abdülmecid iliĢkisini tehlikeli bularak. Abdülmecid Efendi. Veliaht'ın Ġttihadcılarla temasta olduğu ve millicilere (ulusalcılara) yardım ettiğinden kuĢkulanan Ġngiliz ve Fransız Yüksek Komiserleri. Ġngilizler'e çoktan teslim olmuĢtu. Türkiye'yi Amerikalılar'a teslim etmek istemeyen Abdülmecid. Ġlk bakıĢta Abdulmecid'in ulusal bir görüĢte olduğu izlenimi veren bu açıklama.. ünlü Hintli casusları Mustafa Sagir'i görevlendirdiler.e. Hintli Ġngiliz casusun görevi..bölmek..) Daha sonra bu görüĢme.. Bundan tam sonuç alamayıp kuĢkuları sürünce. . ne de onun önderleri ile hiçbir bağlantısı bulunmadığına iliĢkin" namus sözü verdi!. s. sömürge müfettiĢlerine odasının duvarından hiç indirmediği Lord Palmerstone'un portresini gösterdi!. diğer Osmanlı paĢaları ve Ģehzadelerinin hangisinin Ġngiliz dos326 Karaduman. arkadaĢ gibi davranıp kazanmak ve sonra hükmetmek olmalıdır. PadiĢah koltuğuna otursa bile bu görüĢlerinden vazgeçmeyecekti!.. a. aslında sömürgeciliğe ıĢık yakıyordu. o günün gazetelerine haber bile oldu!.283. bir Cuma günü 2 saat boyunca onu "sohbet' adı altında "sorgulamıĢlardı!" (Bu durum. Ġngilizleri ne kadar çok sevdiğini ve bağlı olduğunu kanıtlamak için. Fethi.

) Büyük ve güçlü bir ülkeyle öyle bir iliĢki kuran küçük ya da zayıf bir millet. bir monark ve padiĢah olarak gitmek istiyordu-HC. bütün bunla327 Veliaht Abdülmecid hakkında kiĢisel kanaatim Ģudur: Abdülmecid.g. BaĢka bir ülkeye nefret ya da sevgi duyguları beslemeyi adet edinen milletler köleleĢirler. s." Jaeschke. Ġngilizler kuĢkularını Vahidettin'e bildirerek Abdülmecid'in gözaltına alınmasını istediler.e. (... bundan yararlanmak ve Mustafa Kemal'in Ankara davetini lehine çevirerek kendi halifeliğinin ilânını sağlamaktı. "Milliyet ve din farkı gözetmeden bütün milletlerin koruyucusu" sıfatıyla Papa 15. Çamlıca'daki köĢkünden alınarak Dolmabahçe Sarayı'nda 38 gün göz hapsinde tutuldu (31 Ağustos-7 Ekim 1920).e.321[328] "Belirti bir millete sevdayla bağlanmaktan kaçınınız. Yabancı entrikaların aleti durumundaki kiĢiler..tu. 320[327] Ancak. millicilerin gücünün artığını görerek.g. s. güvenini ve alkıĢını aldıkları halkı aldatarak. Birçok uzmanın belirttiği gibi Ankara'ya millici olarak değil. a.Benedikt adına bir anıt açılıĢı yaptı!.. Gotthard. . gözaltı süresinin bitiminden yaklaĢık 2 ay sonra aynı Abdülmecid. (Nitekim Ġngiliz belgelerinde de benzer kanıtları görmek mümkün: "Abdülmecid nasyonalizmini kuvvetli bir Ġngiliz sevgisiyle ve Ankara'ya karĢı güttüğü kuĢkusu ile 1922 yılında bile hâlâ bir arada yürütüyordu.) 328 Jaeschke. Gotthard. ötekinin uydusu olmaktan kurtulamaz.18. kendi görev ve çıkarlarını unuturlar.. Vahidettin'in emri üzerine veliaht.20. hangisinin düĢmanı olduğunu tespit etmekti. a. onun çıkarlarını baĢkalarına teslim etmesini sağlarken.

Onu. çağdaĢlaĢmasını.) HALĠDE EDĠP: "G EÇĠCĠ AMERĠKA MANDASINA GĠRELĠ M! . "SergüzeĢt (macera) ve savaĢ devri artık geçmiĢtir" diyordu. Ġngiltere Türkiye'yi bir bütün hâlin- ... 17 Eylül 1796. Amerikan mandasını "15-20 yıl katlanılabilir kötü bir durum" olarak tanımlıyordu.. Erzurum Kongresi'nin bitiminden üç gün sonra kentten ayrılmamıĢ bulunan Mustafa Kemal'e uzun bir "gizli mektup" gönderdi." Abdülmecid Efendi'nin tersine. ulusal mitinglerin coĢkulu sesi Halide Edip ise "Türkiye'nin Amerika'ya bırakılmasını" ist iyordu!. gerçek bir istiklâle kavuĢmasını istemiyor." George Washington (ABD BaĢkanı. "Millî davada canı ve baĢı ile çalıĢanlar arasında bir Türk askeri alçakgönüllülüğü ile Mustafa Kemal'le birlikte olduğunu" belirten Halide Edip. Siyasetten çekilirken yaptığı veda konuĢması. Kanıtları vardı!: "Ġngiltere Türk'ün birliğini. sömürgesi olmayı istediği Amerika bunu kabul etmeyebilirdi!. cevap mektubunda "Henüz Milli Mücadele'ye inanmadığını" ortaya koyuyordu. Daha sonra "onbaĢı" sıfatını alacak olan Halide Edip.. "Avrupa'dan üstün bir millet olabilirsiniz" diye ikna edebilirdik!. Ama. Mustafa Kemal'in "Milli Mücadeleye yardımcı ol" diye davette bulunduğu Halide Edip.ra karĢı çıkan gerçek yurtseverler Ģüpheli duruma düĢürülüp lanetlenebilirler.

"BaĢka bir çözüm" diye sunulan tablo." PadiĢah Vahidettin ve baĢbakan eniĢtesi Ferit PaĢa ise. Türkler'e yalnızca iç Anadolu bölgesi bırakılıyordu. eski kapitülasyonları ve boğulmaya mahkum dahili sınırları ile müstakil bırakmak. "Ġngiliz askeri" koruyordu!. birkaç yıl içinde sâdık bir sömürge haline koyar..de a la bilse kafasını. belki de Trabzon'dan ve mutlak Ġstanbul'dan mahrum ettikten sonra. Adana'dan. Orada da. bugünkü Avrupa Birliği para birimine (Euro'ya=Avro'ya) bakınca görüyoruz. Amerikan sömürgeciliğine geçici bir süre katlanabilirdik!: "Biz Ġstanbul'da kendimiz için bütün eski ye yeni Türkiye sınırlarını kapsamak üzere. AB para biriminin üzerindeki haritada. Sevr haritasına baktığımız zaman aynen görüyoruz. Benzer bir durumu.'nin Gizli Oturumlarında Atatürk'ün . Ġngiltere’nin sömürgesi olmayı "15 yıllığına"(!) istiyordu. Avrupa'nın sınırları içine Türkiye giriyor ama yalnızca Trakya ve Ġstanbul olarak!. zihniyeti ile gerçek istiklâli kafasında ve cebinde taĢıyan bir Türkiye'yi ancak Yeni Dünya'nın (=Amerika'nın) gücü meydana getirebilir. bu konuda çok iĢimize geliyor. Aslında kendileri çoktan onların sömürgesi olmuĢtu. 1'inci T.M. geçici bir Amerikan mandasını katlanılabilir kötü bir durum olarak görüyoruz.M." Amerikan mandası olmamızın gerekçeleri vardı: "Filipin gibi vahĢi bir ülkeyi." BaĢka bir çözüm(!) yolunu Ģöyle görüyordu: "Diğer bir çözüm yolu da Türkiye'yi Trakya'dan. Ġzmir'den." Halide Edip'in ifade ettiği yabancıların bu niyetini..B." Sömürge olmanın da bir sınırı vardı!: "On beĢ yirmi yıl zahmet çektikten sonra yeni bir Türkiye ve her kiĢisi eğitimi. bugün kendi kendini yönetebilen çağdaĢ bir makine haline koyan Amerika.322[329] 329 Öztürk. Cuma namazı için bile camiye giderken kendisini "Ġslâm askeri" değil. "Ġslâm’ın halifesi" PadiĢah. kolunu koparır. Türkiye'nin bir "Sevr Ülkesi" durumuna getirilmesi idi!. Ġbrahim Sadi.

Payam ve Ġstanbul gazeteleri geliKonuĢmaları. "Doğru bir soruyu" da "yanlıĢ bir zamanda" soruyordu: "Sınırlarında bu kadar çok evlâdı olan zavallı memleketimizin fikir ve uygarlık savaĢında kaç tane Ģehidi var?" AMERĠKAN MANDASI savunucularının büyük kısmı Ġstanbul'da toplanmıĢ olan aydınlardı(!). Halide Edip. s. -HC.1920-25. samimiyetle Amerika milletine baĢvurursa." Yani..323[330] Bir millet (Türkiye). ATO Yayını.1922). Filipin gibi vahĢi bir ülkeyi bile çağdaĢ bir makine haline getirdin!" diyor!. tabii sakıncasız değildir.Halide Edip'e göre Amerikan mandasına girmenin baĢka yararları da vardı: "Amerika'yı kendimize kazanarak ġark (Doğu) Sorununu da." Biz istesek de Amerika bizi sömürge olarak kabul etmeyebilirdi!.36. . Avrupa'ya. Ankara 2004. 330 Türkiye'nin "üstün bir millet" olmasını Halide Edip kendisine sorun yapmıyor!.4. Ġngiliz mandasını savunanların baĢında Alemdar. Türk Sorununu da (!) gelecek için kendimiz çözmüĢ olacağız.2. Avrupa'dan daha üstün bir millet olmayı onur sorunu yapmıĢlardır. girdikleri memleket ve milletin hayrına nasıl bir yönetim kurabildiklerini göstermek isterler. Avrupa senin kendisinden ne kadar üstün bir millet olduğunu görsün!. Ġzzet-i nefsimizden (onurumuzdan) oldukça özveride bulunmak zorundayız. Sen ki. Halide Edip "Ey Amerika! Gel bizi öyle bir yönet ki.. (Bugünkü Türkçe Ġle) (24. Fakat onlar. bu durumda Amerika'yı razı etmenin yolunu da Mustafa Kemal'e Ģöyle açıklıyordu: "Amerika Doğu'da mandaterliğe (sömürgeciliğe) ve Avrupa'da baĢına dert almak istemiyor." Tabii bu kadar yararlı bir sömürgecilik için katlanmamız gerekenler Ģeyler de vardı: "Hızla istememiz gereken Amerika da.

bezgin.. eğer Türkiye Amerikan mandasına girerse. "Amerika'nın. 332 Kurmay BinbaĢı Hüsrev Gerede'nin sözleri. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak.. bölgede Kürt ayaklanması. sonunda da ülkemizi ele geçirmek istiyordu. Ġngilizler ise. MANDACI! . Yabancı sermaye giriĢini sağlamak. 2. 4. Mustafa Kemal'in en yakınındakiler bile "mandacı" ya da "cumhuriyet karĢıtı" idiler.yordu. en idealist tanınmıĢ birçok evlâtları bile ĢaĢkın. Ermeni sorunu gibi olaylar yaratıp Amerikalılar'ı yıldırmak...Ģu gerekçelerle savunuyorlardı: 1. CUMHURĠYET Halide Edip gibi kafası karıĢık olan.Amerikan mandasını -özetle. Ġzzet. Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. 331 Öztoprak. Prof.. Devletin ağır borç yükü altında olması. Azınlıklara yabancı müdahalelerini engellemek.g. BAYAR.e. a. KurtuluĢ SavaĢı'nda Türk Basını (Mayıs 1919Temmuz 1921) (Türkiye ile ilgili dıĢ haberler ve bunların iç basındaki tepkileri). 1950'de DıĢiĢleri Bakanı. daha doğrusu Mustafa Kemal kadar kararlı ve net düĢünceli olan kimse yoktu. Bakınız: Önal. s. Türk Edebiyatı ve Türk Tarihi üzerinde uluslararası en büyük otorite. Avrupa devletlerinin aksine sömürgeci bir düĢüncesi yoktur Amerika. s. Ġstanbul'daki sözde aydınlar -bugünkü deyimimle "karanlık aydınlar". KARġITI! . Dr. 3. Dr. "Memleketin en temiz. Bu sözde aydınlara göre.. Fuat Köprülü'nün 326[333] anlatımına göre. . "laik ve milliyetsiz bir kimliğe sahiptir 324[331] "YA BENĠMSĠN YA DA KÜRTLER'I AYAKLANDIRIRIM".80.325[332] ĠNÖNÜ. 1981. Ankara. 333 Ord. Sami.63.

. AlaĢehir'de de aynı sesler yükselmiĢ... Ankara. Albay Ġsmet Bey (Ġnönü) arkadaĢı General Kâzım Karabekir'e 27 Ağustos 1919 tarihli yazdığı ve Kurmay BinbaĢı Saffet Arıkan'la gönderdiği mektupta Ģöyle diyordu: "(. dağılıverir.. Anadolu'daki Millî DireniĢçiler arasındaki fark" olarak açıklıyor ve mandaya kesinlikle karĢı olduğunu net biçimde ortaya koyuyordu: "Milli direniĢe karar vereceği yerde.129. istila altında özgür bir nefes alamayan en aydın ve en tecrübeli ve hamiyetli insanların zan ve vehimleri arasındaki fark. . deniliyor ki ben de tamamiyle bu kanaatteyim. 335 Bayar. s. Ġsmet Ġnönü (YaĢamı. manda yanlısı olmayı "ĠĢgal altında özgür bir nefes alamayan aydınlarla. milli cephenin bozulduğunu görünce.e. istiklâl (=bağımsızlık) aĢkı hemen bütün ordu mensubunu ve yer yer halkı sarmıĢ ve bu aĢkla Erzurum Kongresi'nden milletin sesi fıĢkırmıĢtır. kuvvetlerini."328[335] Kâzım Karabekir PaĢa ise. Dönemi ve KiĢiliği). Dr. Atatürk Çizgisinde GeçmiĢten Geleceğe. Nisan 2003. Ġkinci Basım. Sivas Kongresi Amerika mandasını isteriz derse. Dr.. Balıkesir'de.. a.. parçalama iĢlemini manda kelimesiyle kolayca yapabileceklerdir. Turan. (.108. Utkan. aylardan beri ne zorluklar ve ne fedâkârlıklarla hazırlanan millî teĢkilat çözülüp.30. s. Bu görüĢü kuvvetlendiren Ġsmet Bey'in gönderdiği mektu334 Kocatürk. pek ziyade faydası olacaktır. Diğer devletler. Prof.g. Oysa. Ģimdi Sivas'ta bütün bunların sonucu olarak millî kuvvet sonsuza kadar yok olmaktan kendini kurtarmak ve bağımsız bir devlet olarak yaĢamak ümidini gerçeğe dönüĢtürecektir. ĠĢte Anadolu'da millî kuvvetler arasında milletin özgürlük ve mutluluğu için fiilen uğraĢan gözlerin gördüğü bu gerçeğe karĢılık.) Eğer Anadolu'da halkın Amerikalılar'ı herkese tercih ettikleri zemininde(=yolunda) Amerika milletine müracaat edilse.. iradelerini. s." 327[334] Celâl Bayar'ın anlatımına ve Ġnönü ArĢivi belgelerine göre. Bilgi Yayınevi.) Kara mütareke günlerinde en metin.ümitsiz bir haldeydi. Cilt 6.. sonsuz gibi duran bu karanlık içinde hiçbir ıĢık göremiyorlardı. ġerafettin.. Celâl. en fedakâr insanlar bile bu korkunç düĢüncelerle sarsılmıĢlar. Prof. ümitlerini kaybetmiĢlerdi.

bu, Ġstanbul Hükümeti hakkında dahi faydalı bilgi olduğundan aynen yazıyorum." 329[336] BaĢından itibaren "ulusal direniĢten" yana olan General Kâzım Karabekir'in bu yanıtına karĢın, Albay Ġsmet "mandacılık" görüĢünü sürdürdü. Ancak, Mustafa Kemal'in iradesinin Sivas Kongresi'ne yansıması ve Kongre'de bu görüĢün reddedilmesi üzerine vazgeçmek zorunda kaldı, iyi bir "ikinci adam" olacak olan Albay ismet (Ġnönü), iĢgale karĢı direniĢ kongreleri yapılırken "henüz" destek vermiyor, Ġngilizce öğrenip, bira içiyordu!: "ismet Bey, ... Sivas Kongresi'nde ABD mandasının istenmesine karar verilmesinin yararlı olacağını belirten layiha (=tasarı) doğrultusunda belirtmiĢ olduğu anlaĢılan bu görüĢünden, Kongre'de manda önerisinin reddedilmesi karĢısında vazgeçmiĢti. O, boĢ zamanlarını bir Ġngiliz öğretmenden Ġngilizce öğrenmek ve arada bir Cenyo Birahanesi'nde arkadaĢlarla buluĢup, ülke sorunlarını konuĢurken bir iki kadeh bira içmekle değerlendirmeye çalıĢıyordu." 330[337] Celâl Bayar'ın da o tarihlerde, "direniĢten yana" ama, "Cumhuriyet karĢıtı olduğunu" görüyoruz. Bunu bizzat kendisi itiraf ediyor: "Ben de o zamanlar Cumhuriyet idaresinin, bizim halk tarafından kavranmasında zorluk olacağını ve böyle bir idarenin bizi ikiye bölerek dahili kavgalara yol açacağını düĢünüyordum."331[338] Bayar, o tarihte "Cumhuriyet karĢıtı" olduğunu itiraf ederken, "mukavemet (direniĢ) karĢıtı" olduğu iddialarının ise doğru olmadığını açıklıyor... Galip Hoca kod adıyla milli mücadelede yer alan Bayar hakkındaki bu iddiayı, yazdıkları çok önemli bir
336

Karabekir, Kâzım, Ġstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, Ġstanbul 1960, s. 173. (TürkçeleĢtirme bana ait-HC) 337 Turan, ġerafettin, Prof. Dr., a.g.e., s.31. (Bu bilgiler, Prof. Dr. ġerafettin Turan tarafından; Ġnönü'nün kendi arĢivinden ve özgün belgelerden yararlanılarak elde edilmiĢ. Ġnönü Vakfı BaĢkanı özden Toker adı geçen kitabın hazırlanmasında özel destek vermiĢ. Bakınız: a.g.e., 8.11 - HC) 338 Bayar, Celâl, a.g.e., Cilt 7, s. 143.

kaynak olan ġevket Süreyya Aydemir ortaya attı.332[339] Bayar'ın direniĢ karĢıtı demeçler verdiğini ileri süren ġevket Süreyya, daha sonra bu iddialarını "Tek Adam'' adlı ünlü kitabına da koydu. Buna yanıt veren Celal Bayar ise, Atatürk'ün Nutuk'taki sözlerini kaynak göstererek iddiaları yalanladı!..333[340]

YIL 1919... AMERĠ KA, TÜRKĠ YE'YE 100 BĠN ASKER GÖNDERMEK ĠSTĠ YOR! ..
Halide Edip, "Amerika mandasına girmek için" Mustafa Kemal'i ikna etmeye çalıĢırken, Amerikalılar da boĢ durmuyordu. Bir "Amerikan yardım heyeti”(!), temaslarını sürdürüyordu. 334[341]
339

Aydemir, ġevket Süreyya, "Menderes'in Dramı", Cumhuriyet Gazetesi, 25 ġubat 1969. 340 Bayar, Celâl, a.g.e., Cilt 7, s.155. 341 "Amerikan yardım heyetleri"(!) çok ünlüdür. Bunların genellikle "misyo-

"Yardım heyetinin"(!) baĢındaki "BinbaĢı" Arnold, Londra'dan sonra geçtiği Paris'te bir açıklama yaptı: "Türkiye'yi medenî duruma getirmek için, 100 bin Amerikalı yeterlidir!." Ülkemizi himayelerine almayı da -tıpkı Halide Edip'in söylediği gibi-"insaniyet nâmına" kabul buyuracaklardı!: "Amerika, insaniyet duyguları ile Türkiye mandasını kabul edecektir. Rumeli ve Anadolu Türkiyesi'ni medenî hâle getirmek için 100 bin Amerikalı yeterlidir. Bu kuvvet iki yıl içinde koĢullar hafifleyinceye kadar asayiĢi koruyabilir." (...) Amerikalıların beslediği binlerce Ermeni çocuğu, münakalatı (=ulaĢımı) koruyan yeterli sayıda yabancı kuvvet bulunmazsa, hiç kuĢkusuz açlıktan öleceklerdir." 335[342] Halide Edip Amerikalılar'ı korurken, Ġzmir'in iĢgalinde Ġngilizlerin "Türkler'i medenîleĢtirme projesi"(!) adı altında, iĢkence ve kırım uyguladıklarını söylüyordu: "Mister Lloyd George'un (=Loyd Corc) Türkler'i medenîleĢtireceğiz diye gönderdiği ordu, ne yazık ki medenîleĢtirmek hareketine böyle baĢlamıĢtır. Türk kamuoyunu çığırından çıkaran iĢte bu ilk Ġzmir olayıdır."336[343]

nerlik" ve "güvenlik" çalıĢmalarının maskesi olarak kullanıldığı çok görülmüĢtür. Yakın tarihte, Irak'ın iĢgali öncesinde bu ülkeye (uçuĢa kapatılan 36. paralelin güneyindeki Kürt bölgesine) yüzlerce "yardım heyeti" gitmiĢ ve orada iĢgal öncesi istihbarat ve askeri çalıĢmaları yaparak, iĢgalin alt yapısını oluĢturmuĢtur. -HC. 342 Bu arada, yüzyıllık sorun olan Ermeniler konusundaki cümleler de gözden kaçmamalı. Ermeniler'i kimin koruyup, beslediği de 1919'da itiraf ediliyor. -HC. 343 Adıvar, Halide Edip, a.g.e., s.27.

YIL 2003... AMERĠ KA, TÜRKĠYE'YE 62 BĠN 500 ASKER GÖNDERMEK Ġ STĠYOR! ..
Amerika'nın Irak'ı iĢgal etmesinden(20 Mart 2003) yaklaĢık bir ay önce, 25 ġubat'ta TBMM'ne bir tezkere sunuldu. 337[344] AKP Hükümeti bu tezkere ile milletvekillerine ABD'nin isteğini kabul ettirecekti. Toplum ABD'ye ve bu isteğine karĢı çıkıyor; AKP ve ABD ise bu tepkiler karĢısındaki riski azaltmak için elinden geleni yapıyordu. Bu amaçla, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri TBMM koridorlarına kadar giderek "kulis" yapmaya baĢladılar. 1 Mart 2003 Cumartesi günü, gizli oturumun ardından oylama yapıldı.338[345] Tüm CHP milletvekilleri "ret" oyu kullanırken , 361 AKP milletvekilinden 264'ü "evet" dedi. 97 AKP'li, ABD'nin isteğine karĢı direnenler arasına katıldı. Kesin sonuç Ģöyleydi: Kullanılan oy : 533. Kabul (evet) : 264. Ret (hayır) Çekimser : 250. : 19.

Kabul oylarının 14 sayı fazla olmasına karĢın, Anayasa'nın 96. maddesine göre "TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar gerektiği" için tezkere reddedilmiĢ sayıldı. 1 Mart Tezkeresi kabul edilseydi, 62 bin 500 ABD ve müttefik askeri, 6 ay süreyle Türkiye'de konuĢlanacaktı. 255 uçak ve 65 helikoptere kadar Türkiye'de yığınak yapacakla rdı. Türkiye hava sahasını rahatça kullanacak ve Irak'ı Türkiye üzerinden vuracaktı. SavaĢçı unsurlar, sözde "geçici" olarak konuĢlanacağı bölgeler oluĢturacaktı. Bu bölgeler Ġstanbul Sabiha Gökçen havaalanından Trabzon'a; ve Diyarbakır'dan Doğu Ana344

Tezkere'nin tam adı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Yabancı Silahlı Kuvvetler'in Türkiye'de Bulunması Ġçin Hükümet'e Yetki Verilmesine ĠliĢkin BaĢbakanlık Tezkeresi" idi.-HC 345 TBMM Genel Kurulu, 39. BirleĢim, 1 Mart 2003, Saat 15.20.

dolu'daki pek çok bölgeye kadar hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsıyordu. Yani, "Irak'a müdahale" maskesi altında, re smen gerçekleĢecekti!.. Tü rkiye'nin "s i l a h l ı i Ģ g a l i"

Tezkere öncesi AKP Hükümeti, olayın bu yönünden çok, Türkiye'nin asker göndermesi boyutunu ön plana çıkardı. Olay, Irak'ta ABD'nin çizdiği 36. paralelin kuzeyine yerleĢmesinin bir benzeri idi. ABD oradan asla çıkmadı, bölgeyi Irak'a "uçuĢa yasak" ilan etti; Talabani ve Barzani'nin Kürt aĢiretlerini palazlandırıp, Kürdistan kurulmasına; Saddam'ın devrilip, idam edilmesine; yardımcılarının idamı sırasında kafalarının bile koparak savrulmasına neden oldu.. Irak'ın kuzeyinin merkezden kopmasına, bugün durumdan zarar gören ve yakınan Türkiye de yardımcı olmuĢtu!.. Hükümetler, Türkiye'de yerleĢen Amerikan "Çekiç Güç"ünün süresini her defasında "son kez" diyerek 6'Ģar ay olarak sürekli uzatmıĢtı. Bu yüzden, Türk topraklarına 12 yıl boyunca yerleĢen Amerikan askerleri, Irak'ın bölünmesinde en büyük rolü oynadı. Bu gerçeği, DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül de yıllar sonra (Ocak 2007) kabul etti: "Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına destek veren hükümetlerin Irak'ın kuzeyinin koparılmasında rolü büyüktür."339[346] Oysa, 1991'den beri Türkiye'de yerleĢik olan ABD askerlerinin Türkiye'de kalma süresini son olarak, 26 Aralık 2002'de, Abdullah Gül'ün BaĢbakanı olduğu 58. Hükümet uzatmıĢtı!.. 1 Mart Tezkeresinin reddedilmesiyle, Türkiye -Ģimdilikbüyük bir iĢgal tehlikesinin eĢiğinden döndü!.. ABD bunun intikamını daha sonra 11 Türk askerinin baĢına çuval geçirerek aldı. Türk halkı ise, bunu -asla unutmayacak biçimde- belleğine kaydetti.. Irak'ı "medenileĢtirmek!340[347] için iĢgal eden ABD gibi,
346

Yılmaz, önder, "Gül, Süresini Uzattığı Çekiç Güç'ten Yakındı", Milliyet Gazetesi, 24 Ocak 2007, s. 15. 347 ABD'nin Irak'ı "medenileĢtirmekten" maksadı; demokrasi ve insan hakları getirmek, Irak'lı kadınların seçimlere girmesini sağlamak, Saddam'ın sözde "kitle imha silahlarını" yok etmekti. Daha sonra ABD BaĢkanı Bush da,

AB de Türkiye'yi "medenileĢtirmek!" istiyordu. O da, ABD ile birlikte, Türk toprakları içinde PKK terör örgütünü -siyâsi ve silah yardımı biçiminde- destekleyerek, ülkemizin bölünmesini sağlamaya çalıĢtı. Bu gerçeklere karĢın, "AB'ye üyelik" sürekli olarak Türk halkına "Medeniyet Projesi" olarak sunuldu ve sunulmaya devam ediyor!..

YIL 2005 AB RESMEN "SEVR" ĠSTEDĠ..
Tarih: 24 ġubat 2005.. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında Fransız milletvekili Jacques Toubon (OkunuĢu: Jak Dübon), "Türkiye Sevr'i kabul etmelidir!" dedi. Rum milletvekili Marios Matsakis de, Türkiye Ermeniler'e, Rumlar'a ve Kürtler'e soykırım uyguladı" diyerek, Toubon ile aynı görüĢte birleĢti. Böylece soykırım yalanlarına ilk kez "Kürt soykırımı" yalanı da eklenmiĢ oldu!.. Avrupa Birliği'nin resmi toplantısının basına kapalı bölümünde konuĢan iki AB milletvekiline, toplantıda bulunan CHP milletvekili ġükrü Elekdağ ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp sert tepki gösterdi. "PARÇALAMA GAYRETĠ VAR"... AB'nin her isteğine "evet" diyen AKP Hükümetinin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bir buçuk ay sonra, 16 Nisan 2005'te, toplumun hiç alıĢık olmadığı bir tepki verdi: "Dayatmalar olduğu doğrudur. Hatta, parçalamaya yönelik
"Yanıldık, silah yokmuĢ!" dedi. Ama, 700 bin civarında Irak'lı sivil öldürüldü, dünyanın tanık olduğu insanlık dıĢı iĢkenceler yapıldı, Irak sünni-Ģii biçiminde mezhep kavgası ile iç savaĢa itildi, Irak petrollerinin yüzde 75'i resmen ABD ve Ġngiltere'nin oldu.-HC

gayretler içerisinde tezler önümüze geliyor."341[348] "ALLAH BELÂNI VERSĠN"... DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül'ün tepkisi ise 2 ay sonra geldi. Çok sıkı bir AB taraftarı ve savunucusu olan Gül, Ģöyle demek zorunda kaldı: "Allah belânı versin, dedirtmek istiyorlar!.." Gül'e göre, AB konusunda karĢımızda "iki çevre" vardı: • "Birinci gruptakiler bize 'Allah belânı versin' dedirtmek istiyor, ikinci gruptakiler de fırsattan istifade her Ģeyi sokuĢturmak istiyor. Oysa biz AB yolunda üzerimize düĢeni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."342[349] "AB perest" sözde aydınlar ise, bu istek karĢısında "sessiz" kaldı!.. Ama Türk halkı onların ne "düĢündüğünü" geçmiĢten bu yana biliyordu... Devleti ve ülkeyi korur gibi gözüken Damat Ferit, Sevr AnlaĢması'nı imzalamanın kaçınılmaz olduğunu düĢünüyor ve bunu "millî çıkarımız"(!) olarak gösteriyordu: "Kimdir ki, bugün cesaret edip de 'Bu devlet mahvolsun' diyecek? ... Kuvvetli ellere düĢtük, imza etmezsek dünkü tebaamız olan Yunanlılar iĢgal edecekler. Ġmza edersek, Yunan askeri gelmeyecek. Hep birden el birliği ile çalıĢarak Anadolu'da isyanı (Yunan iĢgalini değil, millî direniĢi kastediyor-HC) bastıralım ve hem de Cenabı Hak'tan ümit ederim ki bastırırız. Hiç değilse, böyle bir ümit kapısı açık bulunur." Daha sonra içiĢleri Bakanlığı koltuğuna oturacak olan "Ermeni'den çok Ermeni, bir Frenkten çok Frenklik eden"343[350] gazeteci Ali Kemal de, Sevr'i savunmanın ötesine geçiyor, karĢı çıkan milliyetçilere "Zirzoplar!" diyordu: "Haydutların iĢi gücü savaĢ... Ellerinde derme çatma bir ordu, birkaç tane de düzmece kahraman. DövüĢüp duruyorlar.. Hükümet ölçmüĢ, biçmiĢ, uygun görmüĢ, Sevr AnlaĢması'nı imzalamıĢ. Size ne oluyor, a zirzoplar? öğrendiğime göre, Londra'348 349

HO Tercüman Gazetesi, 17 Nisan 2005, 8.1, manĢet. Milliyet Gazetesi, 2 Mayıs 2005, s.7. 350 Önal, Sami, a.g.e., s.34.

Kimliği daha sonra Nutuk'ta da açıklanacak. Lozan AntlaĢması imzalanmıĢ ve KurtuluĢ SavaĢı'na karĢı çıkan 150 hain. gazeteci-yazar Refik Halit (Karay) da. çoğu belirsiz kiĢiler "Türkiye Ġngiltere mandasına girsin" diye ev ev 351 352 Özakman. Ayol Ģuracıkta her iĢimiz. Edirne'yi isteriz'. "KurtuluĢ SavaĢı zaferle sonuçlanmıĢ. Beyannameler.. 15 yıllık sürgün yaĢamından sonra. ġu Çılgın Türkler. blöfün sırası mı? Hangi örgüt. Sanki bir Ģeyler oluyor. Eylül 2002.. gece "üstü açık kalmıĢ" biçimde yazıyordu! (Buna "üĢütük düĢünceler" de denebilir): ". sen deli misin?" 344[351] Refik Halit (Karay). devrimin asla baĢarıya ulaĢamayacağını sandığını itiraf etmiĢ ve 'Bu kadar yanılmamam lâzımdı' diyerek piĢmanlığını dile getirmiĢti. 1922'de yurt dıĢına sürülmüĢtü.. hattâ gizli Ģifreleri ele geçirmeye çalıĢan Posta-Telgraf Genel Müdürü.. telgraflar. Hülyanın. Gönüllü DevĢirmeler.Bir patırtı. hattâ Tam bağı msızlık isteriz' diye tutturmuĢlar. her kuvvetimiz meydanda. Mihran (odasındaki Ermeni konuklardan biri-HC).20. s. s.da çocuk gibi. Turgut. 103. Refik Halit de bu 150'likler arasındaydı. 'Ġzmir'i isteriz. Dünya vaziyetimizi biliyor. uydurmasyonun bu Ģekline ben de dayanamayacağım. Toplumsal DönüĢüm Yayınları. bir gürültü.. 1938'de çıkarılan af yasasından yararlanarak yurda dönen Refik Halit.) .Kuzum Mustafa (Kemal). Yılmaz. Dört tarafımız açık. hangi kuvvet. daha sonra itirafta bulunarak "Bu kadar yanılmamam lâzımdı" diyecektir. hem de dıĢarıdan "Türkiye'yi himaye(koruma)" adı altında "yabancıların sömürgesi" yapmak için uğraĢılar verilirken. Bari Kavuklu gibi ben de sorayım: . bunlar çılgın!" Millicilerin telgraflarını engelleyen. 345[352] ĠNGĠLĠZ TOPLANI YOR MANDASI ĠÇĠN SAHTE Ġ MZAL AR Hem içeriden. bir Ģeyler olacak. PadiĢah'ın desteklediği "Ġngiliz mandacıları" atağa kalktı. kaleme aldığı anılarında. Ġstanbul. hangi kahraman? Hülyanın bu derecesine." (DikbaĢ.

s. Bu sahtekârlığı örgütleyenler. Gerçekte ne için imza verdiklerini bilmeyen Türk ve Müslümanlar. Annan 346[353] referandumunda ve ABD lehine tezkelerde (daha önce de 'ÇekiĢ Güç' oylamalarında) olduğu gibi. kandırmacalar yapılıyordu. "Ali Kemal türevlerinden" Sait Molla da (Eski DanıĢtay BaĢkanı) Ġngiltere’nin "gizli özel temsilcisi' Furu ile can ciğer kuzu sarması idi. Ġstanbul'a geldiğinde ise BaĢbakan Damat Ferit ile eĢi Mediha Sultan'ın oğlu Prens Sami ve Hürriyet Ġtilaf Partisi Genel BaĢkanı emekli Albay Sadık'ı kontrolü altına almıĢtı. Kapı kapı dolaĢan kiĢiler. Ġngilizler'i sevenlerin kurduğu bir cemiyet anlaĢılmasın! Bu cemiyeti oluĢturanlar. . yine bir papazı öne sürmüĢtü: Rahip Frew!. Günümüzde AB dayatmalarını kabul ettirmede.imza toplamaya baĢladı. a. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu." 347[354] Tarih boyunca "papazları" (din adamlarını) ajan olarak kullanmayı seven Ġngiltere.e. Prof.Kemal Atatürk). Ġngiliz ajanları ile Hürriyet ve itilaf Partisi ve onun "arka bahçesi olarak kurulan "Ġngiliz Muhipleri Cemiyeti" (Ġngiliz Dostları Derneği) idi. 348[355] Ġngiltere BaĢbakanı Loyd Corc (Llyod George) tarafından özel olarak görevlendirilen papaz Furu. bir Ġngiliz ajanıydı ve Derneğin BaĢkanlığını yapıyordu. Ġstanbul. a. Hazırlayan: Kemal Bek. Rahip Frew (okunuĢu: Furu).e. ÇağdaĢ Yayınları. 354 Mustafa Kemal'in sözleri.42. Nutuk (Söylev). daha önce de Hindistan'da benzer görevlerde bulunmuĢ. kapıyı açan vatandaĢların durumuna göre yalan söyleyerek imza alıyordu. s. Kısaltarak Basıma Hazırlayan: Ord.g. ya "emeklilik maaĢının artacağını" ya da "iĢsizliğin önleneceğini" sanıyorlardı. Bakınız: Nutuk (Kemal Atatürk). "Bu addan. ADD Yayını.39. s... Mayıs 1978. 355 Atatürk'ün Nutuk'taki tanımlaması.g. Papaz Furu "Ordu Albayı Papaz 353 KKTC'de yapılan referanduma adına veren dönemin BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan.. kendi Ģahıslarını ve kiĢisel çıkarlarını sevenler ve kendileri ile (kendi) çıkarlarının kurtuluĢ çâresini Loyd Corc hükümeti aracılığıyla Ġngiliz himayesini sağlamada arayanlardı..24. Bakınız: Söylev (Gazi M.

Bunların fotoğraflarının aldırılmasın! ve bu fotoğraflardan bir kısmının buraya gönderilmesini. Ġngilizler hesabına çalıĢan Sait Molla ile Furu. Mektupları taĢıyan Celal Efendi geldi. Bu konuda sayısız kaynak vardır. Kolordu Kumandanı 356 Sivas. (C. Vesika No: 458. Belge 15. Cilt 7. Mektupların içinde söz edilen..35(1919) kapandı 11. 3.) 357 16 Kasım 1919. PadiĢah'ın Ġngilizler'le yapmıĢ oldukları anlaĢma hakkında kuvvetli inceleme ve uygulama yapılması ve bu konuda elde edilecek bilginin bildirilmesini önemle rica ederiz. Atatürk'ün Nutukta (Belgeler kitabında) deĢifre etmesinin yanı sıra. Biz Ģimdilik. 3. sık sık biraraya geldikleri gibi zaman zaman da yazılı olarak haberleĢiyor ve mektuplaĢıyordu.B.. Heyeti Temsiliye'nin bir kararında 350[357] bu istihbarat hakkında bilgi ediniyoruz: "Dersaadet'te Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandanı Miralay ġevket Beyefendi'ye ġifre 16. 194.30 1. ele geçen asıllarının yanınızda muhafaza edilmekte olduğu anlaĢılmıĢtır. asıllarının da gerektiğinde iĢe yaramak üzere güvenli bir biçimde korunmasını rica ederiz. 349[356] KUVAYĠ MĠLLĠYECĠLER'ĠN ĠSTĠHBARATI bu yazıĢmaları izliyordu. Sait Molla'ya ait gönderilmiĢ olanların kopya olduğuna göre.g. 2. s. a.Bayar da bunları yazmıĢtır. bu ihanet belgesinden yalnız gerekli olan hakkında gizli olarak bilgi vermeyi ve adı geçeni huylandırmamak ve kovuĢturmanıza zorluk çıkarmamak amacıyla da.11. yayın ve genelge konusunda uygun zamana ertelenmesini yerinde gördük.e. C.) .Emiling" olarak da tanınıyordu. (Belge CumhurbaĢkanlığı arĢivinde kayıtlı.

. "Türk bayraklarının yerine burada sarı.5. ... Gündoğan Yayınları. Türkiye'ye karĢı yeni bir Haçlı seferi baĢlatılmıĢtır. ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Doğu Perinçek. hayatım anlamına gelen svveethart." 352[359] Tunceli'ye gittiğinde...20. s. Avrupa Birliği Türkiye Temsilcisi Karen Fogg'un yazıĢmalarının izlendiği ortaya çıktı! ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Doğu Perinçek'in düzenlediği basın toplantısında (7 ġubat 2002) bu istihbarat hakkında Türkiye bilgi sahibi oldu: "Karen Fogg'un e-maillerini ele geçirdik..-HC) 359 Gündoğan.g.. CumhurbaĢkanı'na 'haddini bildirdik' demek cüretini gösteren Bayan Fogg'un hakkında doğan kuĢkulara açıklama getirmesi gerekmiyor mu? Burası Hotanto cum- 358 Atatürk'ün Bütün Eserleri.. a.) bizim DıĢiĢleri ve Adalet Bakanlıklarında çalıĢan birtakım görevlileri ayarladığını. Mayıs 2002. s. foggy=sisli demek...e. 361 Fog=sis.) Perinçek'in yaptığı suçtur veya değildir.. gizli servislerin yıkıcı iĢlerini yürüten bir istasyon Ģefidir.. AB Türkiye Temsilcisi Karen Fogg'un (. s. Buradan açıkça ilan ediyoruz ve bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Mesut Yılmaz'ınki (O tarihte BaĢbakan Yardımcısı-HC) Happy Unyielder. Cilt: 5.g.. tatlım. yeĢilden oluĢan bayrağı (PKK'nın sözde bayrağıHC) görmek istiyorum" 353[360] diyen "Bayan Sis!" 354[361] neler yapmıĢtı? Basına yansıyan açıklamalarla bu "sis" dağıldı: "Haddini bildirdik.. a.. Yayına Hazırlayan.. (.Heyeti Temsiliye namına Mustafa Kemal351[358] TARĠH 2002.e. Ankara. kırmızı. (TürkçeleĢtirme bana ait. dediği CumhurbaĢkanı Sezer'in Ģifre adı HoR. Karen Fogg bir diplomat değildir Çankaya'da kurduğu karargâhta..... 'Uyuyan köpekler'. buradan gizli bilgiler sızdırdığını iddia etti. Mehmet Ali Birand'a hitabı canım. Ulusalcı güçlere. Karen Fogg Dosyası. yani Head of Republic (Cumhuriyetin BaĢı). 175.. Eren. 360 Avrupa'nın Birliği mi..

son bölümde Ģöyle diyordu: "Türk milletinin 6 milyon çocuğunu bu yanlıĢ kavram uğrunda kurban verdikten sonra öz vatanın Ġzmir'i için ağlıyoruz." "Bu Ģehre girmek i çin. çölden çöle koĢturanlar nerede? Dün trende zarif bir arkadaĢla konuĢuyorduk. Melih. . Arnavut elifbasından (=alfabesinden). koca saltanat ı bir mandaya de ğiĢeceğiz!" Zaman Gazetesi'nin baĢyazarlığına gelen Yahya Kemal. Fatih'in her t opuna 90 ma nda koĢmuĢt uk. Makalesinin büyük bölümünü Namık Kemal'in "vatan" konusundaki görüĢlerine ayıran ünlü Ģairimiz.huriyeti mi?" 355[362] Yahya Kemal'den a ğır ele Ģtiri: "KOCA SALTANATI BĠR MANDAYA DEĞĠġECEĞĠZ! . ġimdi." 362 AĢık. vatan' diye dağdan dağa. ġeyh Ġdris’in sihirbazlığından bahsederek bizi 40 yıldır 'vatan. s. "Madam Fogg". Milliyet Gazetesi. sakal vergisinden.. ġimdi koca saltanatı bir mandaya değiĢeceğiz. Ne düĢündüğünü sordum. ilk yazısında "manda" konusunu ele aldı. ArkadaĢım güneĢ batarken kararan Ġstanbul'a bakıyordu. 15. Dürzi ġeyhi'nin tagallübünden (=zorbalığından). Dedi ki: Bu Ģehre girmek için Fatih'in her topuna 90 manda koĢmuĢtuk. 15 ġubat 2002.

tam satılmıĢtık!. Çünkü.. Bir baĢka Türk generali de. "Telgraf iletiĢimi" millî mücadelede çok önemliydi. Mücadelenin ilk günlerinde Mustafa Kemal. Amerika'dakinin yüzde 40'ı kadardı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.) .. 364 Altınal. Mustafa Kemal gibi "generaller" olduğu gibi. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.256. Bu oran.Dünya SavaĢı baĢında 1.000 kilometre karede 91 km.. tüm askeri sırlar dahil "Ģifresiz telgrafla" yazıĢacaklardı!. s. Yani. iĢgalcilere karĢı yapılan hazırlıklar önceden haber alınarak "iĢbirlikçi hükümet' tarafından ĠĢgal Kuvvetleri'ne bildirilecekti!. Ġstanbul hükümetleriyle yapılan görüĢmeler bir yana. Türk hükümetinin bir generali (yeni Harbiye Bakanı Süleyman ġefik PaĢa) Türk ordusunun "gizli haberleĢmesini" yasakladı!. -HC. 356[363] Bu..KOLORDUL ARIN "G ĠZLĠ HABERLE ġMESĠ" YASAKLANDI. s.. Ġngiliz generali Milne "Anadolu Müttefik Kuvvetleri" yani "Anadolu iĢgal Kuvvetleri komutanı" olurken. 357[364] 363 "General" ya da "komutan" deyince Türk insanının aklına her zaman "olumlu" bir düĢünce gelir. Abdülhamit tarafından kurdurulduğu söyleniyordu.255. Bundan sonra. gece gündüz demeden "telgraf makinesinin" baĢından ayrılmamıĢtır.. ĠĢbirlikçi hükümete göre bunun "yasal gerekçesi"(!) vardı: Mütareke Ģartları bunu gerektiriyordu!. Hindistan'dakinin iki katı. asıl önemlisi Anadolu'daki örgütlü mücadele için ülkenin her köĢesine ulaĢmak ancak telgraf ile mümkün oluyordu. tam rezalet. ġengül. "açık yazıĢma" ile Kolordular arasındaki tüm askeri sırlar ortaya dökülecek.g. "Damat Ferit gibi generallerin" olduğunu da unutmamak gerekir. (1908'de elektrikli araç ve gereçlerin yurda giriĢini yasaklayan yasanın kaldırılmasından sonra kurulmaya baĢlanan telgraf ağı..lik bir yoğunluğa ulaĢmıĢtı. Ġstanbul 1992. Türk kolorduları birbirleri ile "Ģifreli telgraf ile haberleĢmeyecek. Bakınız: a.. BaĢbakan Damat Ferit PaĢa bu olaylara izin veriyordu!. O dönem ve ülke koĢullarına göre çok geliĢmiĢ olan bu telgraf ağının. Basının Kamuoyu OluĢturma ĠĢlevine örnek Olarak: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi (1920-1934). 1. Kuvayi Milliye'yi dağıtma operasyonuydu.e.

Kolordumuz bütün birliklere bu emre uyulmaması emrini vermiĢtir. Kolordu Komutanı Ali Fuat PaĢa da. Almadığınız taktirde. askeri sırların açıklanması emrini veriyorsunuz. Kuvayi Milliye'nin üzerine asker gönderemiyordu.. BaĢbakan Damat Ferit PaĢa'ya bir telgraf çekti: "Harbiye Bakanı Süleyman ġefik PaĢa. gerektiği biçimde cezalandırılacaktır. Mütareke'den sonra Savunma Bakanlığına gelen 11. Siz. bu emrin "idamlık suç olduğu" hatırlatıldı: "Seferber düĢman karĢısında askeri sırları açıklamanın cezası. Çünkü. bu emir üzerine Savunma Babanı PaĢayı telgraf baĢına çağırtarak "tehdit" etti: "ġifreli haberleĢmenin yasaklanması emrinizi 24 saat içinde geri alın.. bizim (!) General. siz. bakansınız.. bütün postaneleri askerlerimle iĢgal edeceğim ve kolordularımızla Ģifreli haberleĢmeyi sürdüreceğim!." Erzurum'daki Kâzım Karabekir PaĢa'nın yanı sıra Ankara'daki 20.Ġngiliz iĢgal generali sömürge valililiği için Ġzmir'e girerken. . askeri sırların ifĢasını emrederken millî tarihimizi de ebediyen lekelemektedir!." MĠLLÎ DĠRENĠġĠN GENERALLERĠ." Türk ordusunu "savunmasız" bırakacak emri veren "savunmamız" ile görevli "general"(paĢa) bakana gönderilen telgrafta ise. Bugüne kadar hiçbir bakan böyle emir vermemiĢtir. 15. Harbiye Bakanı Süleyman ġefik PaĢa "haince" bir telgraf emri yayınlıyordu. Doğal olarak. ĠĢgale karĢı direnme azminde olan Anadolu'daki kolordu komutanlarının bu emre uymaları beklenemezdi. Ġngiliz komiseri Amiral Webb. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa. ulusal(millî) kuvvetleri çökertmek için elinden geleni yaparken. "ĠĢbirlikçi General" Damat Ferit PaĢa. iĢbirlikçi hükümetin asker gönderme isteğine karĢı çıkıyordu. kanunlara göre idam iken. onlar da "bu emre uymayacaklarını" açıkladılar. Bu emir derhal iptal edilmelidir. ĠĢbirlikçi generallere karĢı uyanık ve ayaktaydı!. Aksi hareket edecekler. Kuvayi Milliye ile karĢılaĢan askerler onlara katılıyordu!.

130 ve143. MĠLLĠ KUVVETLER. 4 makineli tüfek. a." Hacı ġükrü'nün çektiği telgraf üzerine Nazilli'ye gelen 57. Biz de/ buna karĢılık 5 bin tüfek. Galip Hoca olarak milli mücadele saflarındaki Celâl Bayar ise. 57. s.Amiral Webb.g.. Tümen Komutanı Albay ġefik'e çektiği telgrafta bu kuĢkuyu Ģu sözlerle dile getirdi: "(. Ali Kemal PaĢa'nın Kuvayi Milliye'ye destek vermediği ve faaliyetlerine kuĢkuyla baktığı sanılıyordu.) Memlekette hiçbir Ģey olmamıĢ gibi Ġstanbul sakin ve sessiz dururken harekâtımızın hangi amaca yönelik olduğunu bu züppe paĢa. gözaltındaki Genel Komutanla yaptığı görüĢme sonrası. "PaĢanın Kuvayi Milliye'yi desteklediğini. bu amaçla Balıkesir'den. bir güçlü cebel takımı ve bin atımlık cephanesiyle teslimine karĢılık zeybekçe esir ettik.. Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği raporda. eski yöntemle jurnalcilik biçiminde öğrenmeye gelmiĢ. 15 bin sandık cephane. JANDARMA GENEL KOMUTANINI HAPSEDĠYOR! . baĢka bir "Ali Kemal"..e.. 359[366] 365 366 Bu. . Aydın Kuvayi Milliye Komutanı Hacı ġükrü ile Demirci Efe tarafından "zeybek usulüne göre" gözaltına alındı. bin bomba. Cilt 7. Hacı ġükrü. "Anadolu'nun millî kuvvetlerden temizlenmesi için üzerlerine Yunan ve Ġtalyan askerlerinin gönderilmesini" istedi. Celâl. UĢak'tan hükümete gönderdiği telgraflarda 'Hareketin desteklenmesini istediğini' ve telgraf kopyalarını gördüğünü" açıkladı.Tümen Komutanı Albay ġefik. komutanın kendisinin ve arkadaĢlarının peĢinde olduğunu düĢünüyordu. (Bakınız: Bayar. ÇeĢitli temaslar için Nazilli'de bulunan Jandarma Umum (Genel) Komutanı Ali Kemal PaĢa 358[365].

360[367] Fransız gazetesi haberi Ģöyle duyurdu: "Geçen Cuma günü (8 Ağustos) Mustafa Kemal'in bir ihta367 Ġstiklâl Harbi Gazetesi. Yetim çocukların toplu sünnet düğününe giderken makam otomobilinin freni patlayan ve çıkmakta olduğu yokuĢtan hızla geriye doğru kaymaya baĢlayan 15. kendisini makam otomobilinden atarak kurtarabildi. Fransız gazetesi de ayn ı bilgiyi veriyor. Kolordu Komutanı. 22 Ağustos'ta bir trafik kazası geçirdi. Bu arada. Sivas'a gitme hazırlığı yapan Mustafa Kemal'e karĢı Ġngilizlerin de bir baĢka hazırlık yaptığı ortaya çıktı. . Mustafa Kemal 8 Ağustosta Damat Ferit'e bu ihtarda bulunmuĢtu. Fransız basını "edilecek" diyordu. Haber.KARABEKĠ R'ĠN TRAFĠK KAZASI.. Ġngilizler'in kiraladığı katillerin (ġefleri Sofu Ziya ve Ahmet Nuri). "M.. MUSTAFA KEMAL' E SU Ġ KAST HAZIRL IĞI 15. Kuvayi Milliye Ġstihbaratı. 12 Ağustos'ta (1919) Ġstanbul'dan Paris'e bu haberi geçen L. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa. Henüz Türkiye'nin bilmediği çok önemli bir bilgiyi yabancı basın haber almıĢtı. Yunan basını "edildi" derken.u lemps'e göre.. Sivas giriĢinde Mustafa Kemal'e suikast düzenleyecekleri istihbaratını Ankara'daki 20.Kolordu Komutanlığı'na bildirdi. Türk basınında 25 Ağustos'ta yer aldı. 25 Ağustos 1919. Mustafa Kemal'in "Cumhuriyet ilan edeceği" haberini verdi. KEMAL CUMHURĠYET ĠLAN EDECEĞĠ NĠ BĠLDĠRDĠ" Yunan gazetelerinden sonra Le Temps adlı Fransız gazetesi de. 24 Ağustos'ta yayınladı. Fransız gazetesi ise haberi nedense 12 gün sonra.

halkın merkezi hükümete sadık kaldığını. Talât ile Enver'in eski arkadaĢlarındandır. Anadolu Hareketi gerçekten bir Ġttihat hareketidir.. yine Anadolu Hareketi'ni küçük göstermeye çalıĢıyor.rı Ġstanbul'a ulaĢmıĢtır. Selanik'te doğmuĢ olan Mustafa Kemal. Yalnız her taraftan aldığımız telgraflar. Anadolu'da Cumhuriyeti ilan edeceğini bildirmiĢtir. Enver'e düĢman olduğu söyleniyorsa da. Yerel makamlara itaat etmeyen çeteler de var. Mustafa Kemal bu ihtarında. Fakat bu hareketi yaymak için Anadolu'da büyük ölçüde para harcanmaktadır. bu hareketin "millete dayanmadığını" ve "saman alevi gibi söndüğünü" ileri sürerek "psikolojik savaĢ" taktiği uyguluyordu: "Bu hareketin askeri hiçbir bünyesi yoktur ve millete dayanmamaktadır.. Mustafa Kemal. Bunlar. harp içinde muazzam servetler toplamıĢ olan Ġttihat Terakki'nin parmağı görülmektedir. KuĢkusuz bu durum. harp içinde rütbe almıĢ ve herhangi bir iĢ peĢinde Anadolu'ya sığınmıĢ subaylardır ki. Anadolu Hareketi bir saman alevidir ve alevleri de sönmüĢtür. koyu bir Ġttihatçıdır ve onun yönetimi altında Anadolu'da Ġttihatçılık yeniden dirilmektedir. Konya'dan bu yana mevcuttur. Bunun üzerine kabine acele olarak toplanarak konuyu görüĢmüĢ ve bundan sonra da Anadolu hareketine karĢı silahlı birlikler Ģevkinden vazgeçilmiĢtir. Aynı gazetede. "Cumhuriyet ilanından korktuğu için asker göndermediği" ileri sürülen Damat Ferit'in bir röportajı yayınlandı. siyâset arkadaĢları ön plana geçerken bir türlü sivrilememiĢ. ihtiras sahibi bir kimsedir. Ferit PaĢa. Anadolu hareketine karĢı Ġstanbul Hükümeti tarafından silahlı birlikler sevk edildiği taktirde. Ve burada da. emirlerin 'itaat ettiğini göstermektedir. Ve çok . Bu nedenle." MĠLLETE DAYANMIYORMUġ!. bir hareket yaratabilmek için çırpınmaktadır. Fakat Ġzmir'e Yunan iĢgalinin sınırlarını belirleyecek komisyonun (General Milne'nin gidiĢi-HC) ulaĢmasından beri durum hızla düzelmektedir.

yakında asayiĢ sağlanacaktır. Ġttihatçıların yeni bir hayâli mi idi? Bu ve benzeri sorular Mustafa Kemal'e çok soruldu. BaĢlattığı harekât. son y ıllarda Avrupa ve Amerika'ya kendisini zorla davet ettirme pe Ģindeki bazı politikac ılar gibi bir b üyük bir zaafiy et ve acziyet gösteriyordu!. bir yandan hareket küçükmüĢ gibi gösterilmek isteniyor. Aynı Damat Ferit." MUSTAFA KEMAL ĠTTĠHATÇI MI ĠDĠ?. yüzeysel ve yerel kalmaktadır. Fakat zamanla tehlikeli de olabilir. Hattâ. Bu kararsızlık içinde hiçbir Ģey yapılamıyor. Ne barıĢ ne de savaĢ durumundayız. Bugün bu hareket. Tıpkı. Anadolu Hareketi'ni k üçümsüyor ve kendisinin yeniden Paris'teki toplant ıya davet edilmesinin sağlanmasını i stiyordu. krizin baĢından itibaren gösterdiği aynı gayrette devam etmektedir. Bu nedenle jandarma ve polis kuvvetleri düzenlenemiyor. Ġngilizler'e Ģöyle diyordu: "Anadolu'daki karıĢıklıklar. Sivas Kongresi'nde kendisinden bu konuda "yemin" bile alındı!. SÖZDE TÜRK BAġBAKANI. Anadolu'daki hareket nedeniyle. BarıĢ anlaĢması imzalanmadığı için içinde bulunduğumuz durum net değildir. "ittihat ve Terakki" (Birlik ve Ġlerleme) üyesi miydi?. Birinci Dünya SavaĢı'na sokarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına ve SarıkamıĢ faciasına neden olduğu iddialarıyla büyük eleĢtirilen alan ittihatçılık konusu da sorgulanmaya baĢlamıĢtı. O'nun Çankaya'da ölü- .. Mustafa Kemal. Ġngiliz ko miserine yollad ığı yazıda da. tıpkı Ali Kemal gibi konuĢuyor." Görüldüğü gibi.. bütçe gelirlerimiz de kaybolmuĢtur. Ġzmir meselesi ile hiddetlenmiĢ olan millî duyguları istismar eden birkaç mezcup. Bu konuda tavassutunuzu rica ederim.. Hükümet.. bu hareketi bastırmak için. öte yandan Ġttihat Terakki'nin gücünden söz ediliyor ve Ġstanbul Hükümeti'nin Konya'dan öte Anadolu'da sözünün geçmediği itiraf ediliyordu. muhteris ve gayri memnun tarafından kıĢkırtılmaktadır.

müne kadar özel kalem müdürü ve genel sekreteri olan Hasan Rıza Soyak.e. sonradan duymuĢtuk ki. celâdet. a. Atatürk'ü her zaman kendisine muhalif.83. yüksek yetenek ve olgunluğuna saygıyla takdir beslemekten dahi geri durmadığı anlaĢılan eski Harbiye Nazırı ve BaĢkomutan Vekili. bu konuda Ģu bilgileri veriyor: "Ne garip tecellidir.. s. ülkeden ayrılırken. rahmetli Enver PaĢa. ilgililere: 'Benim yerime Mustafa Kemal PaĢa'yı getiriniz. .g. hatta rakip saymakta beraber üstün zekâ. Bu durumda ancak o bir Ģey yapabilir'361[368] 368 Soyak.

. ne zaman kurtulacak? Lokantaları yazarken hamamcıların insafsızlığını yazmaktan da kendimizi alamadık. 27 Ağustos 1919) Ġnsanlık dıĢı Ġngiliz vahĢeti. bilmeyiz. .GÜNLÜK YAġAM SÜRÜYOR.. BĠR TABAK YEMEK 20 KURU ġ OLUR MU? Etler ve sebzeler ucuzladığı halde lokantalarda bir tabak yemeğin hâlâ 20 kuruĢ olmasına çok teessüf ve hayret ediyoruz. (Giresun IĢık Gazetesi. Böyle insafsız esnaflardan halkımız. Yalnız bir su dökünmek isteyenlerden 25 kuruĢ gibi fahiĢ para talep ediyorlar.

Dönemin Ġstiklâl Gazetesi'nde yayınlanan bu haberin üzerinde çok durulmadı. Oysa. kendilerinden intikam alma ateĢiyle tutuĢan Ermeni çevirmenlerin kasıtlı ve yanlıĢ çevirileri yüzünden ağır hakaret ve davranıĢlara uğrayan Türkler. .. Türkiye'ye dönen 300 savaĢ esirinin gözlerinden rahatsız olduklarının anlaĢılması ve verdikleri ifadelere göre. o dönemde "esirlere kimyasal silah kullanıyordu!'' Zaten. Mısır'da Ġngilizler tarafından esir kamplarında tutulan 40 bin askerlerimizin "kimyasal silahlara" maruz kaldıkları anlaĢıldı. Ġngilizler'in Gelibolu'da... yıldönümünü kutladığımız günlerde. kimyasal silah d e- 1919'daki bu ilginç geliĢmeden haberimin olmadığı bir tarihte (2 Nisan 2005). ġanlı Çanakkale Zaferi'nin 90. Eksik ilk bilgilerle durumu haber veren istiklâl Gazetesi.. 90 yıl önce kullandıkları ve kaçarken. Bele kadar gelen suya oturtulup. gömmek durumunda kaldıkları. aĢırı miktardaki krizol adlı kimyasal madde ile haĢlanıyorlardı. Süngü ve dipçik darbeleri ile itilerek mikrop kırma gerekçesiyle sözde "dezenfekte havuzlarına" doldurulan Türk esirler. Çanakkale'de 'kimyasal silah deposu' aradıkları.TÜRK ESĠRL ERE " KĠ MYASAL SĠL AH" KULLANILIYOR! . bugün dünyaya "demokrasi" ve "savaĢ esirlerine saygı" dersi(!) vermeye kalkan Ġngilizler. Mısır'da tutulan 40 bin Türk savaĢ esirinin göz hastalığından eziyet çektiği ortaya çıktı.. BUGÜN. 300 esirden söz ediyordu. uzun süredir "bazı yabancılar" çeĢitli isim ve görüntüler altında "kazılar" yapıyordu!: "Aldığım bir bilgi. oysa gerçek rakamın 15 bine ulaĢtığı daha sonra belli oldu. Çanakkale'de posu arıyorlar!. Yeniçağ Gazetesi'nde "Çanakkale kazılarının sırrı”nı yazmıĢtım.. baĢları da içeri sokulan esir Türk askerleri kör oluyordu!. bu bölgede. on binlerce Mehmetçik .. birde iĢkenceden geçiriliyordu.. Ne o gün ne de bugün!.

SĠVAS'A ĠLERLĠ- Mustafa Kemal. kazıları biz kendimiz yapalım. "-bu emri de dinlemeyeceğini açıkladı: "Eğer milli davamıza sadakatle hizmet edecek hamiyetli bir zat gelirse kumandayı devredeceğim. Hatta." diyen Ankara'daki 20.. Baskı (26. kim iĢgalci. s. günümüzde. kim uygar. Erzurum'dan Erzincan'a sakin bir yolculuğun ardından 369 Cevizoğlu. tüm dünyaya ifĢa edelim!. Ankara. Kim sömürgeci. Kendisine suikast hazırlığında olanlar da yollara pusular kurmuĢtu. . bazı subaylar tarafından "ikaz"(!) edilince. Ey Türk istikbâli'nin Evlâdı. Buradan yetkililere sesleniyorum. "Kimyasal Silah Deposu mu Arıyorlar?".Kolordu Komutanlığına vekaleten atanan Ahmet Hulusi PaĢa.. kim vahĢi... 4. Kim vatan için ölmüĢ. "ġifreli haberleĢmenin yasaklanması emrinizi 24 saat içinde geri alın. Kolorduların askeri sırlarının ortaya dökülmesine yönelik emir veren Savunma Bakanına.. Kasım 2006. Böylece. Kolordu Komutanı Ali Fuat PaĢa görevinden alındı.. ortaya çıksın!.000)." 20. yaptıralım ve bu kimyasal silah depolarını biz bulup. emperyalist. 136. "komutanlığa vekaleti kabul etmeyeceğini bildirdi.. Ceviz Kabuğu Yayınları. ABD baĢta olmak üzere AB ülkelerinin dünyayı ayağa kaldırdığı ve 'insanlık dıĢı' olarak nitelendirdiği ve bunu kullanan ülkeleri vahĢilikle suçladığı silahlar!. Almadığınız taktirde. bütün postaneleri askerlerimle iĢgal edeceğim ve kolordularımızla Ģifreli haberleĢmeyi sürdüreceğim!. Bu kazıları çok iyi denetlesinler."362[369] BĠR GENERAL DAHA AZLED ĠLDĠ! . 29 Ağustos Cuma günü Erzurum'dan Sivas'a hareket etti.. General Ali Fuat. Hani.. Hulki.üzerinde kullandıkları 'kimyasal" silahların deposu!'. PAġA BĠ NBĠ R GÜÇLÜKLE YOR..

kafilesiyle birlikte arkasında büyük bir kalabalıkla Sivas'a girdi. Büyük tezahürat yapan halkın arasına giren Mustafa Kemal. Mustafa Kemal: "Tehditkâr Fransız nerede? Bizi tutuklamak için tertibat almakla mı. Öğle yemeğinde. Sivas Kongresi'ne yetiĢemeyiz ve kongre yapılamaz. Bu da Sivas'ta paniğe neden olur. yoksa Sivas'ı iĢgal için ordu celbi ile mi meĢgul? Vali ReĢit PaĢa: "Malatya'ya doğru kaçmakla meĢgul. Mustafa Kemal. bir jandarma subayı koĢarak PaĢa'nın yanına geldi ve geçidin Dersimli (Tuncelili) çatalın tarafından tutulduğunu haber verdi. Sivas halkı karĢılamaya koĢuyordu.tekrar yola koyulan kafile Erzincan Boğazı'na geldiğinde. BeĢ gün süren yolculuğun ardından ise Sivas'a vardı. vali ile Mustafa Kemal arasında. kendisini ancak Sultani binasının giriĢinde karĢıladı. "Takviyenin gelmesi ve Boğaz'ın temizlenmesi günler alır. Sivas'ta Mustafa Kemal'i yakalamak isteyen Kuvayi Milliye düĢmanı Elazığ Valisi Ali Galip'in Dersim'de (Tunceli'de) dolaĢtığı haberi üzerine. Sağ kalanlar mutlaka Sivas'a ulaĢacaklardır!. Neredeyse bir tek vali hariç tüm Sivas. kente 5 kilometre kala çadırlı bir karargâh kurulmuĢtu. Vali ReĢit PaĢa. hem kongrenin yapılacağı hem de liderin ikamet edeceği bina idi. YüzbaĢı Mustafa Bey hafif makineli tüfekle öncü otomobile bindi.. millî hareketin liderini görmeye gelmiĢti. Mutlaka Boğaz'dan geçmeliyiz" dedi. hiçbir çatıĢma olmadan yoluna devam etti. "Millî (Ulusal) Hareketin Lideri" Mustafa Kemal'i karĢılamak üzere. daha önce valiyi Sivas'ta kongre yapılmaması için tehdit eden Fransız iĢgal müfettiĢi -BinbaĢı Brüno'nun sözleri konu oldu.. Ölen ya da yaralanan olursa onlarla ilgilenilmeyecek. . emrini verdi: "Boğazı ateĢ ederek geçeceğiz." Bu hazırlıkla yola çıkan kafile. Bizim ise zamanımız yok. Bu bina. Subayın destek' kuvvetleri istediğini ve geçit temizlendikten sonra geçilmesini söylemesi üzerine Mustafa Kemal.

" "BinbaĢı Brüno. kongre salonunun yanı baĢında bir yatak odası ayrılmıĢtı. belki bir gün Sivas'a gelmek için bizden izin istemeyi düĢünecektir. ĠĢgal subayından korkarak Mustafa Kemal'den kongreyi Sivas dıĢında düzenlemesini isteyen paĢa vali ise. hiçbir Ģeyi tesadüflere bırakmadığı bir kez daha ortaya çıkıyordu!. arkasında büyük bir iĢgal kuvveti ve iĢbirlikçi Türkler olan Fransız askerine karĢı "ulusal bir dik duruĢ" sergilemiĢti. o gün yazman arasında hiçbir fark olmayacaktır" sözündeki "o gün" gelmiĢti. artık. Ġstanbul Hükümeti verdiği demeçlerle.Erzurum'dan hareketinizi öğrendikten sonra. Son bir çare olarak Elazığ Valiliğine yeni atadığı Kurmay Albay Ali Galip'i bu kez Sivas vali ve komutanlığına atadı!. bu tehditlerden yılmamıĢ. yaptığı iĢbirliği ile ne kadar güçlü görünmeye çalıĢırsa çalıĢsın.. Mustafa Kemal'e okul binasının ikinci katında.. buyurun siz tutuklayın" karĢılığını alan Albay Ali Galip'in silahlı "Kürt" süvarilerle kongreyi basması isteniyordu. Harbiye ve ĠçiĢleri Bakanlarının (Süleyman ġefik ve Adil . ĠĢ baĢa düĢmüĢtü! PaĢa'nın yap(a)madığını Albay yapacaktı!. Kemal PaĢa'nın her öngörüsü tek tek gerçekleĢiyor. Fransız binbaĢının tehdidinin "blöf olduğunu söyleyen Mustafa Kemal. "Bu notu bugün yazmanla. Mustafa Kemal'in çok önceden Brüno'nun kaçacağına iliĢkin Mazhar Müfit'e yazdırdığı. "Fransız kaçtı" diyordu. Daha önce Sivas'a giderek Vali ReĢit PaĢa'dan kente ayak basar basmaz Mustafa Kemal'i tutuklamasını isteyen ama ReĢit PaĢa'dan "ĠĢte kendisi geliyor. jandarmayı dene tleyeceğini söyleyerek Malatya'ya gitti. ulusalcılara karĢı çaresizdi. Hattâ bizden biri olduğunu iddia edecek ve kanıtlamak için uğraĢacaktır." Daha önce. Yarın(4 Eylül) baĢlayacak olan Sivas Kongresi öncesi. Sivas'taki ikinci millî kongrenin toplanmaması için çırpınıp duruyordu.

Oradaki jandarma ve asker sayısı az olmakla birlikte iyi yönetecek olursanız. Böylece derhal egemenliğinizi kurup toplantılara meydan vermeyerek. Numara: 906. "MĠLLET ARTIK UYANDI" Tüm milli güçleri birleĢtirme ve Türkiye'yi iĢgalden kur370 "Dersaadet(=BaĢkent Ġstanbul). efelerden övgüyle söz etti ancak bunların Mustafa Kemal ile ilgileri olmadığını açıkladı!. Ġrade-i Milliye Gazetesi'nde Ġhanetin Belgesi" baĢlığı ile yayınlandı. 364[371] JANDARMA G ENEL KO MUT ANI SERBEST BIRAKIL DI Nazilli'de Aydın Kuvayi Milliye Komutanı Hacı ġükrü ile Demirci Efe tarafından gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal PaĢa. serbest bırakıldı.. Kendilerine nereye ve niçin gidileceğini söylemeyin. . Vali ve komutanlığı hemen efe alın." Bu gizli telgraf. çözülecektir)" kayıtlı. orada bulunanları hemen tutuklayıp. 3 Eylül 1335(=1919). Bölgeden kimseye sezdirmeden ayrılın ve Sivas'a hiç kimseye fark ettirmeden girin. karĢınızda baĢka bir kuvvet bulanmayacaktır. 371 Ġrade-i Milliye Gazetesi.Bey) ortak imzasını taĢıyan Ģifreli telgrafta 363[370] Ġstanbul Hükümeti baskının ayrıntılarını da bildiriyordu: "Oralardaki Kürtlerden güvenilen 100-150 kadar süvari toplayın.. Jandarma Genel Komutanının Türk gazetelerinde yayınlanan açıklamalarının büyük bölümü. Bizzat halledilecektir(=deĢifre edilecektir. 17 Eylül 1919. s. muhafızlı olarak Ġstanbul'a gönderin. Sivas'ta M illi Kongre topland ı. Ġstanbul'a dönen Genel Komutan. sansürlendiği için "beyaz" bir boĢluk olarak çıktı. 1.

ĠĢte bu durumlar." Pontus Krall ığı canlandırılmak isteniyordu: "Karadeniz kıyılarımızda.Trakya da iĢgal bölgesi içine alındı. Her zaman güçsüz ve kararsız kaldı." Ermeniler katliama ba ĢlamıĢtı : "Doğu'da Ermeniler. milletin tam olarak uyandığı söylenemezdi. Kongre delegelerinin pek çoğu "PadiĢaha kongre adına bir telgraf çekilmesini." Hükümet her Ģeye katlanıyor ve susuyordu: "Saltanat tahtının yeri ve halifeliğin merkezi olan Ġstanbul ise. Ġtilaf devletlerinin hoĢgörür gözleri önünde canavarca facialar yaptılar. ġimdiden sınırlarımıza kadar dayanıp. Adana. padiĢah saraylarının içine kadar sokulan boğucu bir iĢgal havası içinde.tarmaya yönelik ikinci "ulusal direniĢ kongresi" 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplandı. belki tarihte bir benzeri daha görülmemiĢ bir katlanma ile sustu. yabancı tekeline ve baskısına yenik düĢtü. HIRĠSTĠYANLAR. ERMENĠLER VE PONTUSÇULAR'IN kirli emellerine değinen Mustafa Kemal uzun konuĢmasında önemli noktalara tek tek iĢaret etti. Bütün bu haksız saldırılara karĢı Ġstanbul'daki hükümet. Batı Anadolu'da Ġslâm'ın harim-i ismetine (namusuna) tecavüz eden Yunan zalimleri. MaraĢ. Kızılırmak'a kadar geniĢleme hazırlıklarına giriĢtiler. Ankara. toptan öldürüp yok etme politikasını gütmeye baĢladılar. milletimizin onuruna dokunan çılgınca davranıĢlara giriĢti." . Konya yakınlarına kadar gelen iĢgalciler Antalya'ya da girdiler. milletimizi silkinip uyanmaya sürükledi. açıĢ konuĢmasında "Artık milletin uyandığını" söylüyordu ama. Kongre baĢkanlığına seçilen Mustafa Kemal. Ülkemizdeki Hıristiyanlar az ıtmıĢtı: "Ġtilaf devletlerinden kuvvet alan ülkemizdeki Hıristiyanlar. Pontus Krallığı hayalinin gerçekleĢmesine bile çalıĢıldı. "Kongrenin Ġttihatçılıkla ilgisi olmadığına ĠliĢkin yemin edilmesini istiyordu.

" Tükürün ehli salibin(Haçlının) o hayasız yüzüne. Yine de bu durumun. Bu durum. "Efendiler! Milletimizin sizler gibi uyanık ve Ģerefli kimseleri.. Medeniyet denilen maska- . millet ve milli gücün tam dayanağı olan namuskâr ordumuz. hepsini hiç çekinmeden uygulamaya koymuĢlardır. onların asla güvenilmez sözüne. hükümeti uyar ıyordu: "TeĢekkür olunur ki. Buna karĢı boyun eğip. Ve bu zavallılık yüzündendir ki." Umud u yitirme mek gerekiyordu . milletin sesini boğmak. Çünkü onlar bilirler ki. milletin se sini bo ğuyordu : "Ülkenin ve milletin kaderine sahip çıkmada güçsüzlükten. itilaf devletleri bu ülkede. kansız bir millet görün tüsü sergileniyordu: "Artık milletimiz çok güzel anladı ki. cansız bir ülke kansız bir millet neleri hak etmiĢ sayılabilirse. hakkını hiçbir zaman inkâr edemez.Cansız bir ülke." Hükümet. milli davranıĢta bir çok gecikmelere ve duraklamalara neden olduğu unutulamaz.. merkezi hükümeti uyarmakla bir çok büyük zararı önlemiĢ oldu. Tükürün. bir isteğin (iradenin) olmadığına iyice hükmederek akıllarına geleni yapmıĢlardır. miskinlikten baĢka bir Ģey gösterememiĢ olan Ġstanbul Hükümeti. tam bir çöküntüden baĢka bir sonuç vermeyecektir. görünüĢün kaygılı karanlıklarından umutsuzluğa düĢmediler. teslim olmuĢ görünmek. kutsal sadıklarına ve milli kaderine sahip çıkacak bir gücün. tarih bir milletin varlığını. belirlemeye baĢlayan bağlılıklarını koparmak ve böylece milleti daima yenik göstermek gibi ancak düĢmanlarımızın çıkarına iĢleyen aykırı davranıĢlarda ancak gücünü gösterebilirdi. milli tarihimizde elbette Ġstanbul Hükümeti hesabına lekeli bir sayfadır." Ordu.

Öte yandan. Aynı AB ayrıca. tükürün. "Ermeni soykırımı yoktur" diyen 1 yıl hapis ve 45 bin Euro(Avro) para cezası alacak. rapora geçirdi!. "Türkler Ermeni soykırımı yapmamıĢtır" dedikleri için. Hatta. "Türkiye'nin de bu gerçeği(!) kabul etmesini" istedi. parçalamaya yönelik gayretler içerisinde tezler önümüze geliyor" diyen BaĢbakan . 27 Eylül 2006'da Türkiye üzerinde aynı oyunlar sergileniyor ve ülkemiz suçlanıyordu. "Dayatmalar olduğu doğrudur. bunların 106'sı "evet" dedi. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nin açılıĢında Ermenilerin Türkler'i katlettiğini". Pontus Krallığı'nın canlandırılmaya çalıĢıldığını söylüyor. Bir yıl önce AB konusunda.. 87 yıl sonra da.. ülkemizi iĢgal eden Avrupalıların zalimliklerini sıralıyordu. Eurlings tarafından hazırlanan raporda... Türkiye'de "ifade özgürlüğünün" önündeki engellerin kaldırılmasını isterken.ra mahlûku görün: Tükürün. Mehmet Akif Ersoy YIL 2006. AB üyesi Hollanda üç Türk milletvekili adayının "ifade özgürlüğünü" yok etti!. 365[372] Türk Tarih Ku372 Fransız Parlamentosu'nda kabul edilen yasaya göre.. kanunla yasaklandı. erken genel seçim aday listelerinden atılan üç Türk politikacı (Erdinç Saçan. yeni bir "Türkiye Raporu" onayladı. Ayhan Tonca ve Osman Elmacı) "Avrupa demokrasisi" (!) karĢılaĢmıĢ oldular. "Türkler'in Ermeni soykırımı yaptığını" ileri sürdü. Bu geliĢmeden birkaç ay önce. maskeli vicdanına asrın. Türkler'in Pontus Rumi ar’ı ve Süryaniler'e de soykırım uyguladığını çok büyük oyla kabul edip. Avrupa'nın göbeğindeki Ġsviçre(AB üyesi değil) ve bu geliĢmeden sonra 12 Ekim 2006'da da AB'nin kurucu üyesi Fransa'da "Türkler Ermeni soykırımı yapmamıĢtır" demek. Avrupa Birliğinin Parlamentosu(AP) gerçekleri ters yüz ederek. Oylamaya 577 milletvekilinin 129'u katıldı. AB.

dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerindeki emellerine ulaĢma gayretlerini sürdürürken TSK'yı yıpratmak için iĢbirliği halinde saldırılarını yoğunlaĢtırmıĢlardır. bu kez "Pislik pislikle temizlenmez" diyerek pasif tutumunu sürdürdü. Hürriyet Gazetesi. Türkiye ve Türk Ordusu'na yönelik sözlü ve eylemli iç ve dıĢ saldırılara karĢı AKP Hükümeti'nin sessiz kalması üzerine Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral YaĢar Büyükanıt. manĢet.rumu BaĢkanı Prof. 'Hz. Danimarka Hz Muhammed'e hakaret karikatürleri yayınlamıĢ. meydanlarına sözde Ermeni soykırım anıtı dikmiĢ. Muhammed'e "hakaret yarıĢmaları" düzenlemiĢ. Türkiye Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin temel değerleri olan. -ki onlar kendilerini bizim bildiğimiz gibi çok iyi biliyorlar.Benedikt). Dr. Mustafa Kemal'in bu açıklamasından 87 yıl sonra da hükümeti uyardı. 8. 1. Daha önce. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu "Anadolu denizinde hepsi boğulacak" dedi: "Haince hedefleri. manĢet. bize dost olduğunu söyleyen o ülkelerin baĢbakan ya da cumhurbaĢkanları da bu anıtları törenle açmıĢtı. TSK olduğunu bilen kimi iç ve dıĢ mihraklar. Sonlarını kendileri hazırlayan Erdoğan. 3 Ekim 2006.1. bir baĢka politikacı (ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı Doğu Perinçek) Lozan'da gözaltına alındı. “sessiz kalmayacağız” dedi. Avrupa ve ABD baĢta olmak üzere onlarca ülke "Ermeni Soykırımı" yasaları kabul etmiĢ. 2 EKĠM 2006. Ondan öğrenilecek bir Ģey yoktur" diye demeç vermiĢti!. . Harp Akademileri Komutanlığı 2006-2007 eğitim öğretim yılı açılıĢ törenindeki bu konuĢmasından iki gün önce de bir baĢka komutan sömürgecilere dersini verdi. Yusuf Halaçoğlu gibi bir tarihçi dahi.. Ġslâmiyet'i kılıç zoruyla yaymıĢtır.. Vatikan Devlet BaĢkanı olan Papa(16. daha sonra Hz. s. ancak bu hedeflerin önündeki esas engelin. "sınırda göz altına alınacak ve sorgulanacaktır" diye tehdit edildi.. 366[373] Genelkurmay BaĢkanının. Muhammed'in öğretileri Ģeytanîdir.. Ordu.-HC 373 Cumhuriyet Gazetesi. 3 Ekim 2006.

VATAN BATI RICISI ĠLAN EDERĠZ! . .. Özellikle. geleceğini Ģekillendirmede Türkiye'nin kimsenin dayatma ve tavsiyesine de ihtiyacı yoktur. Bu mihraklar ya Türkiye'yi terk edecek ya da Anadolu denizinde boğulacaklardır.' vazgeçilmezlerine ve gelecek kuĢakların güvenlik ve refahına karĢı hassastır.11.. 30 Eylül 2006. en az AB üyesi ülkeler kadar ulusal çıkarlarına. Ayrıca. Türkiye'yi iĢgalden kurtarmak için kurulan derneklerin birleĢtirilmesine karar verildi. aĢındırılmasına da müsamaha gösteremez. Arslan.1. Denizli ve Afyon delegeleri) destek veriyor ve buna karĢı çıkacak PadiĢah ve Damad Ferit için "Ġsterlerse 374 Hürriyet Gazetesi.)ÇağdaĢ Türkiye. (. Daha sonra." 367[374] Genç Tıbbiyeli'den M ustafa Kemal'e: "MANDA' YI KABUL EDER SENĠZ. mandacılığın kabul edilemeyeceğini vurguladı durdu. s.bu zavallılara biz sadece acıyoruz. SĠZĠ DE REDDEDER. Kongre üyeleri zamanlarının büyük bölümünü. AB idealleri ve AB uyum süreci uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa ile belirlenmiĢ temel değerlerinden asla sarfı nazar edemez. Milli hükümet kurulmasını isteyenlere (Mazhar Müfit. edilmesine de. Bu süreçte bilinmelidir ki. 2 Ekim 2006. "toplantı Ġttihatçıların toplantısı mıydı. "Manda" (himaye) konusu da kongrenin çok ayrıntılı biçimde üzerinde durduğu ana konulardan biri oldu." SĠVAS KONGRESĠ'NĠN ilk üç gününde ana konulara girilemedi.. o güne kadar kafalarında biriktirdikleri soruların yanıtını aramakla "güven oluĢturmaya" yönelik tartıĢmalarla geçirdiler. anayasa. Türk Silahlı Kuvvetleri. değil miydi?" sorusu ve bu konuda "yeminler edilmesi" tartıĢması ön plandaydı. Hüsrev Sami Bey. Bulut. Yeniçağ Gazetesi. ANADOLU'DA BĠR "MĠLLĠ HÜKÜMET" kurulmasına değinen Mustafa Kemal. s.

ġevket Süreyya. o iĢi sonuçsuz bırakmak olur. çabuk.g.. Ya ölürüz ya istiklal-i tam sahibi oluruz? Manda tartıĢmaları kongre bitiminde de sürüyordu." Ġstanbul delegeleri ısrarla. Ģöyle diyordu: "Kendimizi tümüyle âciz ve çaresiz kalmıĢ görerek. "Tam bağımsızlık" isteyenler arasındaki Bursa delegesi Ahmet Nuri ise. "mandanın. s." 368[375] "ÇABUK..buna isyan adını versinler" diyor ama tedbirli davranıyordu: "Bunun için galeyana gerek yok. Örneğin. Aslında durmadı. DüĢüncelerinize karĢı değilim. 'Manda altına girdik' demeyelim de. Amerikan himayesini isteyin.124. Her Ģey sırasında ve zamanında yapılmalıdır. Bir iĢi zamansız yapmak. Avrupa Birliği Ģemsiyesi altına girmeye çalıĢırken "Aman AB treni durur.. Bu kelimenin önemi yok. AMAN AB TRENĠ DURUR!. bir gece "milli hareketin liderinin" odasındaki sesler dıĢarıya taĢtı. Ġstanbul delegelerinden Ġsmail Hami. Bir dakika kaybedecek vakit yok. Biz herkesten daha iyi AB'ciyiz" dedi durdu. 'bizi kurtarın' diye Ģuna buna yalvarmak gibi bir zillete bu millet dayanamaz.e. önemli olan iĢin içeriğidir. hep AB'nin isteklerini yerine getirdi... Amerikan mandasına girilmesini istiyordu." 20022006 yılları arasında da hükümet. . aman yabancı devlet himayesi. Hatta.. bağımsızlığın terk edilmesi anlamına gelmediğine" inanıyordu. Biz kendimizi idare edemeyiz. a. Anadolu delegeleri ise kesinlikle buna karĢıydı. kaçırırız” Daha önceki yıllarda kaçırılmıĢtı... isterlerse 'Sonsuz yaĢayacak devlet olduk' diyelim" diyordu!. Sadece zamansız olduğu kanaatindeyim. Amerikan sömürgesi olmak isteyenler Mustafa Kemal'e Ģu sözlerle de baskı yapıyordu: "Çabuk. Ġstanbul'da filân Amerikalı veya Amerikan heyeti cevap bekliyor. ÇABUK. "Manda kelimesine takılmayın.. 375 Aydemir. Manda taraftarı "milliciler"(ulusalcılar). Yoksa fırsat kaçacak.. Çabuk. Borçlarımızı ödeyemeyiz. Bizden bunlar geçmiĢtir.

manda düĢün cesini siz kabul ederseniz sizi de reddeder.e. Ma ndayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa.248. yıllardan sonra 'Acaba bizim Sivas Kongresi'ndeki biricik ateĢli genç tıbbiyelimiz nerede?' diye sormuĢtu. ne de tedbir kabiliyeti vardı.. s. Cilt. . 'ölmüĢ.. Dönemin gazetelerinde yer alan bu haberi de "kaydeden" Mazhar Müfit.Genç Tıbbiyeli delege Hikmet.. üyesi olduğum Tıbbiyeliler beni buraya Ġstiklâl davamızı baĢarmak yolundaki çalıĢmalar için gönderdiler.Ġçlerinden bir kısmında saf bir vatanperverlik hissinin coĢkunluğundan baĢka ne fikir. 1."369[376] ". Mustafa Kemal'i 'vatan kurtarıcısı' değil. vatanın bütün ümit ve Ġstikbâli size.. genç kuĢakların anlayıĢ ve enerjisine bağlanmıĢtır" dedi. PaĢa da genci alnından Öptü. vatan batması' ilan eder ve Ģiddetle kınarız!.' dendi. "Var ol PaĢam" diyerek Mustafa Kemal’in ellerine sarılıp öperken. Gençlikle gurur duyuyorum. Bir kısmının hâlâ hasis politikacılık menfaatlerinden baĢka düĢündükleri yoktu. yıllar sonra Ģöyle "diyecekti: "Mustafa Kemal PaĢa." Bu sözler üzerine Hikmet. bunlar her kim olursa olsun Ģiddetle reddederiz. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. geçen sene hayatta olduğunu. sesini yükselterek heyecanla: "PaĢam. Parolamız tektir ve değiĢmez: Ya istiklâl ya ölüm!. a. örneğin. Bulunamadı. Halbuki." 376 Kansu. Mustafa Kemal de heyecanlanmıĢtı: "Evlat (Çocuk!) müsterih ol.g. albay rütbesine yükselmiĢ olarak bir askerî hastanenin baĢhekimliğinde bulunduğunu memnuniyetle öğrendim." diyordu. "Gençler. Hikmet'i milletvekili yapmak istiyordu.

s. Ferit PaĢa ile değil. Haydi git yat. Kongre'nin sonunda "bütün dünyaya kafa tutan millicilerin parasızlığı" tartıĢılırken. a.e. kağıt bulamıyordu. Her nedense sen bu gece sinirlenmiĢsin. tam bir ders niteliğinde..Mustafa Kemal (1919)370[377] PARA OLSA.. Cilt. 1. Mazhar Müfit. (. Var olan ise. top yok. 371[378] Para. tüfek yok. top ve tüfek yoksulluğunun yanı sıra. fakat biz burada 5-6 kiĢi oturmuĢuz. "Azizim Mazhar Müfit! Bu senin dediklerinin hepsi olsa. s. ANNEM DE YAPAR! .g.g. yarına kadar bir Ģeyin kalmaz" karĢılığını verdi.340. millî direniĢi anlatacak bir gazete çıkarmak için de para yoktu. bütün dünya ile uğraĢıyoruz. . beĢ on tane gazete daha çıkarılabilsin ve hatta yabancı 377 378 Atatürk'ün Bütün Eserleri. a.) Tabii istenir ki. o zaman bu iĢi annem de görebilir. PaĢa gülerek. Parasızlık doğal olarak onu sinirli yapıyordu. Marifet bu yokluk içinde baĢarılı olmaktır. padiĢahla. Kansu. Para yok. Cilt:3.e. Daha sonra Mustafa Kemal bu durumu Ģöyle açıklayacaktı: "Elde var olan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi için bile kağıdımız yok. asker yok. Mustafa Kemal'in yanında Milli Mücadele'nin finansal sorunlarından da sorumluydu.. Müfit Bey sinirli biçimde: "Hepsi güzel. asker. yalnız memleketimizle. Velhasıl bu savaĢımızı destekleyecek elimizde kuvvet yok. Mazhar Müfitle Mustafa Kemal arasında geçen konuĢma. Buna çare düĢünelim" dedi.80. yalnız Hakimiyet-i Milliye Gazetesi değil..

gazeteler çıkarılsın, bunlar arzu edilir. Bu konuda da varolan olanaklara baĢvurulmamıĢ değildir." 372[379] SAF BĠR VATANPERVERLĠK tek baĢına hiçbir zaman iĢe yaramazdı. Yurtseverlik, milliyetçilik duygularıyla coĢmak, ülkeye hizmet için yeterli değildi. Davaya maddi ve manevi katkıda bulunmadan, düĢünce gücüne katılmadan söylenecek her söz "boĢ bir coĢku" olmaktan öteye geçemeyecekti. Millî Mücadele'nin finansmanı konusunda da bu gerçekle yüz yüze geliyoruz. Tıpkı, bugün yabancı sermayeye karĢı güçlü bir ulusal sermayenin oluĢturulmaması ya da var olan ulusal sermayenin ulusal konularda para harcamaktan uzak kalması gibi. Heyeti Temsiliye toplantısındayız. Mustafa Kemal baĢkanlığındaki toplantıda (26 Kasım 1919) "Kâzım PaĢa, Fuat PaĢa, Rauf Bey, Rüstem, Bekir Sami, Haydar, Mazhar Beyle r, Mümtaz, Selâhettin ve ġemsi Beyler" var. 373[380] Birçok konu tartıĢılıyor. Sıra yine parasızlığa geliyor. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Hükümetin gelirlerini beklemek mümkün değil. Hariçten borç almak da mümkün değil, bu devleti yaĢatmak da lazım, ne yapmalıdır? Haydar Bey: Vergileri artırmak. (...) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Yani öyle bir dahili(=iç) borçlanma yapmalı ki, adeta teberru(=bağıĢ) ve iane(=yardım) Ģeklinde olsun. (...) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Yani bir hayat memat meselesidir. Devletin hayatının devamı için ahaliden para almak mecburidir.
379 380

Öztürk, Ġbrahim Sadi, a.g.e., s.107. Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Hazırlayan: Uluğ Ġğdemir, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 103-126, aktaran: Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt: 5, a.g.e., s.273-288.

Mümtaz Bey: Rıza ile imkânsızdır. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Yarı rıza Ġle, yarı kuvvetle. Mümtaz Bey: O halde kendiliğinden anarĢi çıkar. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Her yerin bir zengini vardır. Mümtaz Bey: En zengin yerler istilâ altında., Ġzmir.. Adana. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Borç almak Ģeklide yardım toplamak. Kâzım PaĢa: Bizim bölgede rast geldim. Bütün zenginlerin elinde yazılı senetler, özel senetler., doludur. Hayvanı, malı, her Ģeyi alınmıĢ. Birçok zengin tüccarlar iflas etmiĢtir. MüĢkülat: Ya hükümet bir de bize dirsek çevirirse? (…) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa : Vilayetler, kolordular para istiyor, yok diyor. Kâzım PaĢa: Cevap bile vermiyor. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: 3. Kolordu zannedersem o kadar zengin değildir. Subaylara maaĢ için parası yoktur. Ġsta nbul da vermiyor. Ne yapacak? (...) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Netice olarak halka yüklenmek. Selâhettin Bey: Böyle olacak. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Sivas vilayetinde, Sivas, Tokat, Amaya, Canik livalarında ne kadar subay, ne kadar nefer besleyeceksiniz? Selâhettin Bey: Altı bin insan beslemeye mecburuz. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Ne kadar para? Selâhettin Bey: Yüz bin lira. Yemek içmek. Her Ģey dahil. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Et, un çıkarırsak, ne kadar kalır?

Selâhettin Bey: Yarı yarıya kalır. Elli bin lira. (...) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Altı bin kiĢiyi besleyemeyeceksiniz. Sonra ne olacak? Selâhettin Bey: Dağılacak. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Demek çökecek. Selâhettin Bey: Bir miktarını beslemek için zorla alacağım. Biraz acı olacak ama, ne yapalım. Bir kısmına izin vermek, bir kısmını beslemek. Asgari bir hadde(=en az miktara) indirmek. (...) Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Demek yine ahaliye. Bulgar repiskası (=makbuz) gibi olacak. Haydar Bey: Yine vergiler konmasıdır. Yalnız hafif olmalı. Reis (Mustafa Kemal) PaĢa: Ne dersek diyelim. Yine ahaliye dayanmadır. KUYUDAN ÇIKAN HESAP DEFTERĠ... Zaferden sonra Sarayköy'de bir kuyudan çıkarılan "hesap defteri", Milli(Ulusal) Mücadele'nin parasal sıkıntılarını gösteren belgelerden biridir. Bu defter, Denizli Sarayköy'de Heyet-i Milliye'nin kasa defteri idi. ĠĢgalde düĢman eline geçmemesi için evrak çuvalı içinde kuyuya atılan defter, çuvalın ortasına denk geldiği için diğerlerinin aksine sudan etkilenmemiĢ ve erimemiĢ olarak bulundu. Defterde, milli mücadele için paraların toplandığı ve ihtiyaca göre harcandığı görülüyor. Buna göre; kiĢi baĢına alınan 100-10.000 kuruĢ arasındaki bağıĢlardan birkaç örnek Ģöyleydi: 100 kuruĢ 150 kuruĢ 500 kuruĢ Emin Usta. 3.000 kuruĢ : : : : Kocairioğlu Süleyman Efendi. Kahveci Hasan ÇavuĢ. Muhacir(göçmen) Kunduracı

Ekmekçi Hacı Osman Usta.

10.000 kuruĢ

:

Beylerbeyi Köyü'nden. Kazamız Rumları'ndan.

5.000–10.000 kuruĢ :

Yapılan harcamalardan birkaç örnek: 824 kuruĢ : (18 Haziran 1919'-da) Ġstanbul'daki Ġngiliz, Fransız, Amerika ve Ġtalya siyasi temsilciliklerine çekilen telgraf ücreti (makbuzlu). 1.600 kuruĢ: (20 Haziran 1919) Vatan ordusuna katılan mücahitlere alınan kundura için kunduracı Hacı Mestan'a. 15.500 kuruĢ: (2 Temmuz 1919) Kör Hasan Çetesi'ne katılan 35 nefere harçlık olmak üzere 5'er lira. 160 kuruĢ: (10 Temmuz 1919) ÖdemiĢ Jandarma Kumandanı Tahir Bey Çetesi hayvanlarının yem bedeli. 5.000 kuruĢ: (29 Temmuz 1919) Aydın çatıĢmasında Ģehit olan YüzbaĢı Süleyman Ağa ailesine mükâfat. 6.000 kuruĢ: (30 Eylül 1919) Milli jandarmaların Eylül 1919 maaĢları (bordro gereğince). 374[381]

AMERĠ KALI GAZET ECĠ SĠVAS KO NGRESĠ'NDE..
AMERĠKAN MANDASININ tartıĢıldığı Sivas Kongresi'ni dünya basınından bir tek gazeteci izliyordu. O da Amerikalıydı?.. ġikago Daily News Gazetesi'nin muhabiri Louis Edgar Brovvne, Mustafa Kemal'le de görüĢtükten sonra, "Haksızlık karĢısında bütün Anadolu ayağa kalktı" diye yazıyordu. Milli kongrede, Ġstanbul Hükümeti tarafından görevinden alınan Ankara'daki 20.Kolordu Komutanı Ali Fuat PaĢa, "Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığına" atandı. General Ali Fuat, hemen Ġngilizler tarafından iĢgal edilmek üzere olan EskiĢehir'e hareket etti EskiĢehir Çorum, Afyon ve Konya ile birlikte Ġstanbul Hükümeti'ni tanıyordu ve kongrelere karĢı "direnme merkezi" gibi çalıĢıyordu. EskiĢehir'i iĢgal ede381

Bayar, a.g.e., Cilt 6, s.155, 220 ve 242.

cek Ġngilizler ön saflara Hindistan'dan getirdikleri Hintli askerleri sürüyordu. 375[382] 11 Eylül’de Sivas Milli Kongresi sona erdi. "Türk Milleti'ne" hitabıyla yayınlanan sonuç bildirisinde, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlara sahip çıkıldı ve bir kez daha vurgulandı.

MUSTAFA KEMAL: "GAZETESĠZ VE FĠKĠRSĠZ BĠ R ĠHTĠL AL NASĠL YÜRÜR?"
11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi sona ererken, Ulusal Bağımsızlık SavaĢı'nın önemini, yapılacak iĢleri, mevcut durumu önce kendi milletine anlatmak isteyen Mustafa Kemal, gazete çıkarmak gereğini duydu. 376[383] Ulusal Bağımsızlık SavaĢı'nı baĢarıya götürmek, alınacak kararları ve yapılacak eylemleri günü gününe halka duyurmak ve hükümetle halk arasında bağlantıyı sağlamaktan geçiyordu. Mustafa Kemal, "basının bir silah" olduğunu Harbiye öğrenciliği zamanından beri çok iyi biliyordu. Bu silahı sonraki yıllarda çok iyi biçimde kullandı. O'na göre, "Gazetesiz ve fikirsiz bir ihtilal nasıl yürürdü?" 377[384] Harbiye öğrencisiyken, baskıcı yöntemlere karĢı direniĢçi karakterini basın yoluyla sakinleĢtirebiliyordu. Harbiye'de "el yazısıyla" bir gazete çıkarıp, yönetimi eleĢtiriyordu. Mütareke'den önce Ġstanbul'da Ali Fethi (Okyar) ile Minber adlı gazete çıkarmıĢtı. "Benim gazeteciliğim de vardı. Mütareke'den önce Ġstanbul'da Ali Fethi ile Minber adlı bir gazete çıkarmıĢ, savaĢ yılla382

Ġngilizlerin "stratejik müttefiki" Amerika BirleĢik Devletleri de, Irak'ı iĢgal ederken, göçmenlerden oluĢan "paralı askerleri" öne sürüyordu. 383 Özkaya, Yücel, Prof. Dr., Millî Mücadele'de Atatürk ve Basın (19191921), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını, Ankara 1989, s.59. 384 Özgelik, Ġsmail, Prof. Dr., Millî Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana, Antep, MaraĢ, Urfa) 1919-1921, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını, Ankara 2005, s.15.

rında biriktirebildiğim altınımı batırmıĢtım" sözleri de basına verdiği önemi gösteriyordu. Daha sonra Sivas'ta çıkardığı irade-i Milliye gazetesinin uzun süre baĢyazarlığını yapmıĢtı. PaĢa, Sivas'tan Ankara'ya geldiğinde hemen bir gazete çıkarılması emrini verecekti. Adını bizzat kendisinin "Hâkimiyet-i Milliye" koyacağı gazete, 6 ġubat 1920 sabahı basılırken Ankara'daki Vali Hanı'nın ahırı makine gürültüsüne boğulacaktı: "O sabah güneĢ daha yeni yükselmiĢti ki, Ģehirde mevcut tek otomobil, hanın avlusuna kadar girmiĢ ve Mustafa Kemal gelmiĢti. Yazı iĢleri odasında iskemlelerden birine iliĢmiĢ, günlük çıkmaya baĢlayan gazetesinin bu ilk nüshasını bir müddet sevinçle seyretmiĢti, öylesine mesuttu ki! Tek yapraklı da olsa Ģu gazete ile, çok karıĢık bir manzara arz eden meclise de yön verebilecekti."378[385] Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, yayın dönemi boyunca sık sık Ġstanbul basınına ağır dille çatmıĢ ve basının Millî Mücadele ve devrimler döneminde, halkı yönlendirmek yerine cinayet, adi suçlar, vb. basit magazin haberleriyle halkı oyalayıcı yayın yapmakla suçladı. 379[386] Millî Mücadele döneminde ortak bir ulusal direniĢ ruhu ve kamuoyu oluĢmasında Anadolu Basını'na büyük görev düĢtü. Mütareke basınının karĢısındaki gazetelerin yayınları ile, yeni oluĢan devletin ulusal politikası halka anlatılmıĢ; ulusun topyekün savaĢa hazırlanması sağlanmıĢ; düĢmanların kimler olduğu konusunda halk bilinçlendirilmiĢ; çeĢitli halk tabakaları arasındaki ayrılıkların kaldırılmasına çalıĢılmıĢ; millet, vatan, bayrak ve kahramanlık duyguları sürekli geliĢtirilmiĢ; toplum geliĢmeleri, siyâsi akımları izleyebilmiĢ; halkın psikolojik yapısını desteklemek için de gerekli propaganda önemli ölçüde gerçekleĢtirilmiĢtir. 380[387] Halkın psikolojisinin bozulmaması için ise, bir
385

Özgelik, Ġsmail, Prof. Dr., Milli" Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi, s.20. 386 Altınal, ġengül, Basının Kamuoyu OluĢturma ĠĢlevine Örnek Olarak: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi (1920-1934), YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1992, s. 251. 387 Özgelik, Ġsmail, Prof. Dr., Millî Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi, s.V(önsöz).

çok Ġstanbul gazetesi ve azınlıkların basın organları Anadolu'ya sokulmamıĢtır. Bu amaçla 6 Mayıs 1920'de bir "Sansür Talimatnamesi" çıkarılmıĢ, 20 Mayıs 1920'de Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi'nde yayınlanmıĢtır. 19 maddelik bu Talimatname'nin ikinci maddesine göre; "Ġstanbul gazetelerinin taĢraya girmesi yasaktı. Bütün Ġstanbul gazeteleri, sahil sansür merkezlerinden geriye yollanacaktı. Bu gazeteler ve resmî belgeleri kabul eden ya da geriye göndermeyen memurlar 'Vatana Ġhanet' Yasası ile yargılanacaktı."381[388] Tek tek ya da topluca ..

ULUSALCILARIN KATLED ĠL MESĠ Ġ ÇĠN FETVA
Hükümetin adamı ġeyhülislâm Mustafa Sabri, "millicileri" (ulusalcıları) öldürerek yok etmenin dînî bir görev olduğuna iliĢkin fetva hazırladı. Önceleri gizlilik içinde hazırlanan bu "katliam fetvası", yabancı basına sızdı. Fetvanın yabancı basına sızmasının sırrı, Ġstanbul'un henüz "resmen" ilan edilmese de "fiilen" Ġngiliz iĢgalinde olması ve tüm emirlerin iĢgalciler tarafından verilmesi idi. Çünkü, emri onlar veriyor ve kendi gazetelerine haberi onlar uçuruyordu. Lozan Gazetesi (Gazette de Lausanne) ile Atina Habercisi (Le Messager d'Athenes) adlı gazeteler, 14 Eylül tarihli baskılarında haberi Ģöyle verdiler: "ġeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi özel bir toplantıda Ģunları söylemiĢtir: Milli hareketin Ģefi ve Harbiye Bakanı (Nâzım PaĢa) ve bütün subaylar Ġttihatçıdır. Harbiye Bakanını değiĢtirmeye ve yerine bir sivili ya da sivil gibi davranacak bir askeri getirmeye karar verdik. Milli hareketin Ģeflerine karĢı etkili biçimde davranabilmek için, ben bir fetva ve padiĢah da bir beyanname yayınlayacak. Bunlarda, milli harekete katılan herkesin sultanın ve hilâfetin düĢmanı olduğu ve bunların katledilmelerinin cinayet sayıl388

Özkaya, Yücel, Prof. Dr., a.g.e., s. 71 ve 51.

görünüĢte askeri besleme ve donatma bahanesiyle ve gerçekte mal toplama sevdasıyla kutsal Ģeriat ve PadiĢah'ın emirlerine aykırı olarak birtakım salma ve vergiler kesip. aralarında birleĢip ve kendilerine reisler seçerek PadiĢah'ın bağlı uyruklarını (teb'âsını) hileler ve yalanlar ile kandırmaya ve yoldan çıkarmaya. 382[389] Aynı gün Anadolu'ya dağıtılan bu fetva. ġeyhülislâmın "Fetvâ-i ġerif diye yüceltilen "ölüm fetvası" özetle Ģöyleydi: "Dünya düzenin nedeni olan Ġslâm Halifesi (Yüce Allah." Eylül (1919) ayında yabancı basında yer alan bu haber doğruydu.e.211.mayacağı ve her Müslüman'ın bunları tutuklamakla ve direnmeleri halinde de öldürmekle görevli bulunduklarını açıklayacağız! Asilerin bütün parası ve malları. Dr.. memleketin bazı köyleri ve bölgelerine hücum ile kırıp döküp. yerle bir etmek. bir gün sonraki Takvim-i Vakayi ve diğer Ġstanbul gazetelerinde yer aldı. s. mü389 Kocatürk. Bunun en iyi yolu da "fetva" çıkarmaktı. (10 Nisan tarihi kimi kaynaklarda 5 ya da 11 Nisan olarak geçmektedir. PadiĢah'ın bağlı uyruklarından nice günahsız kimseleri kati ve masum kanlarını döktükleri. a.. onun hilâfetini kıyamet gününe kadar sürdürsün) Hazretlerinin yönetimi altında bulunan Ġslâm beldelerinde bazı kötü kiĢiler. Bunu "usûlüne uydurabilmek Ġçin". Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Ġngilizler. çeĢitli baskı ve iĢkencelerle halkın mallarını ve eĢyalarını yağmalamak ve bu yoldan Allah'ın kullarına zulmetmeye ve suçlar iĢlemeye. Müslüman bir ülkede dini kullanmalarının uygun olacağını düĢündüler. Prof." "MĠLLÎ KUVVETLER KÂFĠRDĠR!.-HC) . 10 Nisan 1920'de.. Utkan. dönemin ġeyhülislâmı Dürrizade Abdullah'ın "Anadolu'daki millî kuvvetleri kâfir ve katlinin gerekli olac ağını bildiren fetvası" yayınlandı. Yedi ay sonra. ulusal direniĢin lideri Mustafa Kemal ve ekibi ile ulusal direniĢe katılan herkesi yok edebilmek için planlarını çoktan yapmıĢtı. onları yakalayan ya da öldürenlerin olacaktır.g. Bu fetvanın resmileĢmesi ve Türk kamuoyunun öğrenebilmesi için yedi ay geçmesi gerekecekti. PadiĢah'ın yüksek emirleri olmadan halktan asker toplamaya kalkıĢıp.

Ankara Müftüsü Rifat (Börekçi) Efendi. 6 gün sonra 16 Nisan'da (1920) yerine getirildi. Baskı. s. Bu gereklilik. KastaĢ Yayınları. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki. LCilt.minlerin Emiri olan PadiĢah emrinde bulunan bazı dîni. Ġslâmiyet'e uygun doğru bir açıklamanın yapılması gerekiyordu. 'Fekatilü ellet! tebga hatta tefaa ile emer Ulah' ayeti kerimesi gereğince katledilmeleri ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri yasal ve farz(=zorunlu) olur mu? Beyan buyrula. olur! Dürrü Zade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. (Sabahattin Selek'e göre. olur! " 383[390] "DÜġMANLA ĠġBĠRLĠĞĠ EN BÜYÜK GÜNAH!. hilâfet merkezi ile memleketin ulaĢtırma ve haberleĢme yollarını kesmek. dağılmaları hakkında gönderilmiĢ bulunan yüksek emirlerden sonra hâlâ inat ve fesatlarında direnirlerse. Selek'in metnini de TürkçeleĢtirdim-HC) .. bu fetvanın tarihi 5 Nisan 1920'dir. hükümet merkezini diğer bölgelerden ayırmak suretiyle halifelik otoritesini kırmak ve zayıflatmak amacıyla yüksek halifelik makamına ihanet suretiyle imama(PadiĢaha) baĢkaldırmakla (itaatten dıĢarı düĢmekle). Sabahattin.) Bu suretle halifenin askerlerinden olup da eĢkıyaları katledenler gazi ve eĢkıyalar tarafından katlolunanlar Ģehit ve Ģefaate nail olurlar mı? Beyan buyrula. Ocak 2004. Anadolu Ġhtilali. memleketin asayiĢini bozmak için yalanlar yaymak ile halkı kıĢkırtmaya ve kargaĢalığa gayret etmekte oldukları açıklanmıĢ ve gerçekleĢmiĢ olan adı geçen reisleri ile avâneleri ve onlara bağlı olan kimseler eĢkıya düzeyinde bulunup. ġeyhü390 Selek. Ġstanbul. askeri ve mülkî memurları kendi baĢlarına görevden alma ve kendi kötülük arkadaĢlarını (hempalarını) tayin. devletçe gönderilen emirlerin yapılmasını yasaklamak.. adı geçen kimselerin kötülüklerinden memleketi temizlemek ve zararlarından halkı kurtarmak vacip(=gerekli) olup." Ülkemizi iĢgal eden sömürge askerlerinin yazdırdığı ve dînen yanlıĢ olan bu fetva. Devlet-i Âliye'nin nizam ve düzenlerini. Müslüman Anadolu insanı üzerinde etki yapabilirdi. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki.85. (. Bu yüzden.. 11...

lislâm Dürrizade Abdullah'ın fetvasının dînen geçerli olmadığını ilân eden bir fetva yayınladı. . Prof. Islâmlar'ın (=Müslümanlar'ın) düĢmanları olan devletler tarafından fiilen iĢgal edilerek.. gayrimüslim uyruklularla birleĢip Ġslâmlar'/ katliam ve mallarını yağmalamak ve kadınlara tecavüz ve Ġslâm'ın kutsal saydığı değerlere hakaret eder olduklarında. kale ve diğer savaĢ araçları zapt edilmiĢ. bazıları haksız olarak kati ve hilâfet yerinin korunmasına yarayan bütün siperler (istihkâmlar). Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü.. olmazlar! Bu suretle düĢmanlara karĢı açılan savaĢta ölenler Ģehit.384[391]): "Dünyanın düzeninin nedeni olan Ġslâm Halifesi Hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan Ġstanbul.g. a. yargılamak ve cezalandırmak yoluyla halifenin yargılama hakkına müdahale ve yine yüksek halifelik makamının amaçlarına aykırı olarak Osmanlı ülkesinin topraklarından Ġzmir ve Adana ve MaraĢ ve Ayıntap(=Ar\tep) ve Urfa bölgelerinde düĢmanlar tarafından tecavüz edilerek.e. Ġslâm askerleri silahlarından uzaklaĢtırılıp. olur! Bu suretle yasal hakları ve halifeliğin elinden alınmıĢ gücünü kurtarmak ve fiilen tecavüze uğradığı belirtilen memleketleri. resmî iĢleri görmeye ve Ġslâm askerlerini donatmaya görevli olan Hükümet ve Savunma Bakanlığı'na (Babıali ve Harbiye Nezareti'ne) el konularak.212. halifenin milletin gerçek çıkarlarını hedef tutan önlemler almasını fiilen engelleme (men) ve sıkıyönetim ilân ve askerî mahkemeler kurmak yoluyla Ġngiliz yasalarını uygulamaya. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki. Utkan. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki. bütün iman sahiplerine farz olur mu? Beyan buyrula. 391 Kocatürk. müminlerin emirinin (PadiĢahın) varlığının nedenine aykırı olarak. açıklandığı üzere hakaret ve esirlikle karĢı karĢıya kalmıĢ bulunan Ġslâm halifesinin kurtarılması için elden gelen gayreti harcamak. (Bu fetva Anadolu'ya duyurulduktan sonra yüzlerce müftü ve din bilgini tarafından onaylanarak imzalandı ve 22 Nisan 1920 tarihinden itibaren çeĢitli Anadolu gazetelerinde imzalarıyla birlikte yayınlanmaya baĢladı. s. Dr. düĢmandan temizlemek için mücadele eden ve savaĢan Ġslâm halkı Ģeriatça eĢkıya olurlar mı? Beyan buyrula.

Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki. olmaz! " 385[392] Ġngilizlerin haber yayınlattığı yabancı gazeteler yedi ay önce ne yazmıĢtı?. ĠĢgalci a ğzıyla propaganda. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki. Planlar bir bir uygulanıyordu. KurtuluĢ SavaĢı hakkında üretilen tüm gerici iddialara karĢı da bir utanç belgesi niteliği taĢıyordu. 24 Mayıs'ta da bunu onayladı. padiĢah da bir buyruk (ferman) ile bunu destekleyecekti!. DĠRENĠ ġĠN YOR! . Aynı zamanda. a. Birlikte okuyalım: 392 Selek. Mustafa Kemal ve arkadaĢları ile tüm direniĢçileri katletmek için PadiĢah Vahidettin de. silah kullanan Müslümanlar.87.. s.. 11 Mayıs'ta Ġstanbul'da Nemrut Mustafa PaĢa'nın baĢkanlığını yaptığı Divan-ı Harp'den (Askeri Mahkeme. Cevabı budur: Gerçeği Allah bilir ki.hayatta kalanlar gazi olurlar mı? Beyan buyrula..e. . ADI "F ĠTNE VE FESAT" OL U- BaĢbakan Damat Ferit imzasıyla dağıtımı yapılan bu idam fermanı. satılmıĢ hükümetin "iĢgalci ağzıyla" yazdığı bir propaganda malzemesi idi.. olurlar! Bu suretle savaĢan ve dîni görevini yerine getiren Ġslâm halkına karĢı düĢman tarafını tutarak. Ģeriatça günahların en büyüğünü iĢlemiĢ ve kötülüğe yönelmiĢ olurlar mı? Beyan buyrula. olurlar! Bu suretle düĢman devletlerinin zorlamaları ve kandırma/arıyla olaylara ve gerçeklere aykırı olarak çıkarılmıĢ bulunan fetvalar... SavaĢ Mahkemesi) bir "idam karan" çıkarttı. Ġslâm halkı için Ģeriatça geçerli olurlar mı? Beyan buyrula. /s/a7n/ar(=Müslümanlar) arasında karıĢıklık çıkararak. Sabahattin.g. ġeyhülislâm bir fetva yayınlayacak.

15 Haziran 1919'da yürürlüğe giren bir talimatla "3.-HC. maddesinin 1. Anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak.PADĠġAH FERMANI (BUYRUĞU)386[393] Mehmet Vahidettin (ONAY) Kuvayi Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla. Bu PadiĢah Fermanı'nı (Buyruğunu) yürütmeye Savunma Bakanı görevlidir. Kolordu Kumandanı Mirliva (=Tuğgeneral) Salacaktı Fuat PaĢa ile eski VaĢington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillin Alfred Rüstem ve eski Sıhhiye Müdürü Ġstanbullu Doktor Adnan Bey ile eski Üniversite Batı Edebiyatı öğretmeni Halide Edip Hanım'ın.-HC. askerlik mesleğinden çıkartılmıĢ bulunan Selânikli Mustafa Kemal Efendi. fıkrası ve 56. maddesinin 4. sahip oldukları askeri ve mülkî rütbe ve niĢanlarla. . ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere onaylanmıĢtır. iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dâva açılan. eski 20. usûlüne göre idare ettirilmesine dair Ġstanbul 1 Numaralı Divan-ı Harbi (=Askeri Mahkemesi) tarafından gıyaben (=kendisi yokken) verilen hüküm ve karar. fıkrası uyarınca. 24 Mayıs 1336 (1920) BaĢbakan ve Savunma Bakanı Vekili DAMAT FERĠT 393 394 TürkçeleĢtirme ve vurgulamalar bana ait. her türlü resmî unvanlarının kaldırılmasına ve ĠDAMLARINA. Mustafa Kemal'in müfettiĢ olduğu "9.0rdu"nun adı. bunun aksine hareket edenlere iĢkence ve eziyet ederek. 55. Ordu MüfettiĢliğinden387[394] alınarak. vilâyetleri yakıp yıkmaya kalkıĢmak suretiyle. Mülkiye (=Devlet) Ceza Kanunu'nun 45. 3.0rdu" olarak değiĢtirildi. eski 27. ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (=1920) tarihli ve 20 sayılı karar tutanağında yazılı olduğu üzere. hâlen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek. maddesi uyarınca. asker almak. Fırka Kumandanı Miralaylıktan (=Albaylıktan) emekli Ġstanbullu Kara Vasıf Bey.

nispeten (görece) kuvvetli ve azimli insanlardan merhamet dilendikleri zaman mutlaka.4. Mustafa Kemal.. sayısı 500'ü bulan küçük bir subay grubu tarafından hazırlandığını.) 396 Ġngiliz Yüksek Komiseri: Bugün de uyguladıkları biçimde "koordinatör". Bilâl N. a. Ülkesini kurtarmak için direniĢe geçen millicilere (ulusalcılara) "ölüm fetvaları" yayınlatan hükümet. kendilerine açındıracaklarına emin olmak için bilmem ne duygu ve sıfatta olmalıdırlar.. ġimdilik sabırlı olun" dedi. .(... "Bu uygulama.-HC. (Ayrıca bakınız. 1955. Türk Hükümeti ile Müttefiklere aynı derecede düĢman395 Soyak.HÜKÜMET. Damat Ferit PaĢa bu hareketin Ankara.g. Falih Rıfkı. s. Atatürk'ün Bana Anlattıkları.. Ġngiliz sömürge valisi yetkisindeki Robek ise. Atay.e. Ġngiliz Yüksek Komiseri 389[396] Amiral De Robek'le 390[ 397] yaptığı görüĢmede. a.e.. ÜLKESĠ NĠN ĠġGALĠNĠ ĠSTĠ YOR! . hükümetin düĢmanlara yalnızca teslim olmadığını. Amiral Lord Kurzon'a(Curzon) gönderdiği telgrafta bu durumu ayrıntılarıyla açıkladı: "Bu sabah Sadrazam ile uzun bir görüĢme yaptım. Ġstanbul.) Sadrazamın artan bir önem verdiği Mustafa Kemal'in hareketlerine iliĢkin bana anlattıklarıyla özellikle ilgilendim.70-82.. daha da ileri giderek "kendi ülkesinin iĢgalini" istedi!. Türkiye'yi korkunç tehlikelere atar.Robeck-HC.g. Türkiye'nin "stratejik noktalarının iĢgalini" istedi. düĢmanın ülkeyi iĢgal etmesi için de "yardım etmeye" söz verdiğini söylüyordu: "DüĢmanların her dediğine 'iĢittik ve uyduk' (semina ve atina) demekten doğacak durumun.85. ġimĢir. Dr. "özel temsilci" ya da "sömürge valisi" demek. s.. Kendini zayıf ve âciz gören insanlar. bütün Türkiye'ye bu istilâcıların egemen olması sonucunu vereceğine kuĢku duymamak gerektiğini ve bir gün Osmanlı kabinesinin düĢmanlar tarafından atanacağını anlattım. Sivas ve Erzurum kentlerinde. Sel Yayınları. s."388[395] Mustafa Kemal ve arkadaĢlarını yok etmek isteyen Damat Ferit. 397 Amiral Sir J.

YÜZYILIN BAġLARI." ĠĢgalci bile. Bunun için önerdiği çözüm. s.) Halbuki Mustafa Kemal taraftarları ise.. ülkeyi yöneten satılmıĢ baĢbakandan daha insaflı idi!.) . Sabır tavsiye ederken. Tıpkı.. 21.. emperyalistlerden "merhamet" dilendiler. Mustafa Kemal hakkında "vatansever" değerlendirmesini yapması da. Ġbrahim Sadi. Birçok Türk hükümeti Avrupa Birliği'ne üyelik.157. bunları ezmek için ya bir Türk ordusu gönderilmesine müttefiklerin izin vermesi ya da önemli stratejik noktaları iĢgal için Müttefik Kuvvetlerin sevk edilmesi idi. Damat Ferit'ten daha gerçekçi olduğunu gösteriyordu.. 29 Aralık 1920. Sadrazam ve BaĢkomutanlık Kurmay BaĢkanı Ahmet Ġzzet’in 8 Kasım 1918 tarihinde Mustafa Kemal'e telgrafındaki itirafı gibi: 398 Mustafa Kemal'in.(.g. a.. vatansever olduğu kadar saçma bir hareket olan savaĢa devam edilmesi taraftarıdırlar. ABD'den ise "icazet" alarak "siyâsi meĢruiyet kazanmak" için bunların her dediğine "duyduk ve uyduk" diyerek. Halkın nefretini kazanan ve zarar veren güçlerle sonuç alın amaz" düĢüncesindeydi. saat 6:00. AB ve ABD'nin her isteğine boyun eğdiler. "Bizim için güç kaynağı Ulus'tur.. istilâcıların bütün Türkiye'ye siyâsi ve ekonomik egemenliklerinin yolunu açtılar. Üçüncü oturumundaki sözü. BirleĢimi(gizli oturum). ÇarĢamba.lık gösterdiklerini ve bir aralık Sultan'a sadık oldukları halde Ģimdi farklı bir durum takındıklarını söyledi.) Kendisine birinci Ģıkkın bir iç savaĢ ilânına eĢit olduğunu.e. ikinci Ģıkka gelince Müttefiklerin artık kan dökmek istemediklerini söyledim. (Öztürk.(. 391[398] Kendilerini zayıf ve âciz gören bazı politikacılar.. neredeyse "Ne olursunuz bizi lütfen iĢgal edin!" noktasına dayandı. "Teslimiyet" öylesine arttı ki. aslında henüz Anadolu'nun iĢgali için hazır olmadıklarını göstermiĢ oluyordu. Oysa Mustafa Kemal. LTBMM'nin 125.

s. Ġngiltere taraftarı olduğumuz için değil. kendi ülkesini savunmakla aynı olduğunu ileri süren bir çürük mantık. (. kentin boĢaltılıp teslim olunması için ilgililere acele emir verilmesi lazımdır. Türkiye'de Ġngiltere taraftarlığını taktir etmeyen sağlam bir akıl. "Akıbetimize Doğru" baĢlıklı makalesinde Ģöyle diyordu: "Bir makalemizde söylemiĢtik. a. ülkemizin taraftarı olduğumuz için Ġngiliz taraftarıyız" diyordu!. Salt Molla. Yalan. Ġngilizler'e karĢı duyduğumuz sevgi ve sempatinin bir karĢılığı ve bu makalemizdeki düĢüncemizin doğrulanmasıdır. (.. kendi çıkarlarımız için bu 399 Soyak. "Ġngiltere taraftarı olduğumuz için değil.) Ġngiliz taraftarları emindirler ki. güçlükle imzalamayı baĢardığımız Mütareke'nin feshedileceği de muhakkak bulunduğuna göre. Ġngiliz Severler Derneği'nin (Ġngiliz Muhipleri Cemiyetinin) kurucusu ve Ġngiliz parası ile "Türkçe Ġstanbul" adlı gazete çıkaran Sait Molla. geçenlerde Ġngiltere BaĢbakanı Loyd Corc'un Türkiye hakkındaki demecinde ve Teodor Morrison'un bize yazdığı mektupta 'Türkiye Ġmparatorluğu' cümlesini kullanması. samimi bir duygu sahibi yoktur.. ."(. katî surette âciz bulunduğumuz aĢikâr olup Ġskenderun kenti için.)" "Avrupa Birliği istiyor diye değil..93. memleketimizin taraftarı olduğumuz için Ġngiliz taraftarıyız! Bunun içindir ki. Ġngiliz taraftarları her Ģeyden önce vatanını sever ve bu sevginin çok gerekli olduğu kanaati ile de Ġngiliz dostudur. Türkiye'nin parçalanmaksızın ve belki sınırların da bile fazla kayba uğramaksızın toprak bütünlüğünün sağlanması.. Bütün bu vatan çıkarları karĢısında.. ĠĢgalci Ġngilizleri savunmanın..g..e.) SavaĢa devamdan. ancak Ġngiltere'nin yardımı sayesinde mümkün olabilir. Avrupa'dan Türkiye'yi incitecek bir çok olumsuz açıklama gelmesine rağmen.."392[399] Bu mantık Sait Mollada da ortaya çıkan mantıkla aynıydı. baĢvuru durumunda.

Taraftarları ise. Kâzım Karabekir PaĢa'dan itiraz geldi. "Vatan felâkete sürükleniyor. Karabekir. Mustafa Kemal'in Ġstanbul Hükümeti ile bağlarını koparmasına itiraz edenlerin bildirilerinde. on yıldır kanını eme eme doymayan.. "Muhterem KardeĢim" diyerek verdiği yanıtta. "Heyeti Temsiliye" imzası konmasının daha doğru olduğunu söylemeye baĢladı." NeymiĢ? "Avrupa Birliği istiyor diye değil. Mustafa Kemal ise. kolordu komutanlarının ile derneklerin görüĢlerini bildirmelerini. . Ağla ey millet-i hazin ağla. "içiĢleri Bakanı Adil Bey'le telgraf baĢında rast gele karĢı karĢıya geliverdik. seni felâketler içinde inleten o menkus cemiyet. bugün yine idareyi eline alıyor" deniyordu. Geçici Hükümetin açıklamalarına "Mustafa Kemal" imzasının atılmasına ise. Ağla ey kavm-i periĢan ağla..yasaları çıkarıyoruz!.. bir Ġngiliz gemisi ile Trabzon'dan Ġstanbul'a* kaçtı. kendi çıkarlarımız için bu yasaları çıkarıyormuĢuz!!!!!." "Geçici Ba Ģbakan" olarak emir verince. gece duvarlara afiĢler asarak PaĢa'yı eleĢtirmeye baĢladı. Kongreler sürecinde iĢgalcilerin istediği biçimde "Türk ordularının dağıtılmasını" isteyen ve Mustafa Kemal'in de Erzurum Kongresi baĢkanlığına seçilmesine karĢı olan ve Selâmet Gazetesinde aleyhte yazılar yazan Sürmene delegesi Ömer Fevzi. seçim hazırlıklarına baĢlanmasını istedi. MUSTAFA KEMAL'E BĠLE KARġI ÇI KANL AR OLDU Sivas'ta toplanan "Geçici Hükümetin" baĢkanı sıfatı ile ilk emirlerini veren Mustafa Kemal. Ey millet. Ona sertçe yanıtlar verdim" görüĢünü savundu.

Telgrafhane de ele geçirildi. Albay Osman." "Emin Efendiyi tanırım.) Tedbirlerinizde ve icraatlarınızda baĢarılar dilerim. TeĢekkür ederim. Bize katılan 318 neĢetli Üsküp'lü Jandarma Tabur Komutanı Emin Bey de ellerinizden öpüyorlar. vali vekilini ve Jandarma Alay Komutanını tutukladı. Jandarma Komutanı Emin Bey ile 40 kiĢilik polis gücüyle Polis Müdürü Halil Bey de bize katıldılar. 4 makineli tüfek ve bir mitralyöziü bölükten oluĢan kuvvetimiz vardır.. Damat Ferit'in adamlarını. Komutanların kente giriĢini haber alan hükümetin adamları ve vali vekili. sizin de Diyarbakır'dan tanıdığınız Defterdar Ferit Bey'e vekâlet verelim. "ġu anda valiliğe hâkimiz" yanıtını alınca tekrar sordu: "Kuvvetiniz ne kadar?" "Kuvvetimiz 250 kiĢiyi bulur.(. gittikleri evde Albay ve arkadaĢlarını tutukladı. Topçu Albay Osman Bey ve beraberindeki iki üç subay." Albay Osman Bey. Bunu haber alan "yurtseverlikleriyle örnek" Üsteğmen ġevket Bey ve birkaç "genç subay". Valilik vekâleti de bildirdiğiniz gibi uygundur. Emrinizi bekliyoruz. ani bir baskınla darbe yaparak Kuvayi Milliye komutanlarını kurtardılar." "Yeni vali Ali Rıza PaĢa'nın Ġnebolu'ya gittiği haber alınmıĢtır.MĠLLĠCĠ "G ENÇ SUBAYLAR" DARBE YAPT I! 16 Eylül Salı günü. Merkezdeki 35 jandarma erinden sonra. Bir tabur. Topçu Albay Osman Bey'in emrine giren "genç subaylar".. hemen Ankara üzerinden Sivas'taki Mustafa Kemal PaĢa ile temasa geçti. Kendisini derhal tutuklayın. vali olmak istemiyordu: "Emrederseniz. Bizi durumunuzdan ve gelmekte olan . Valilik görevini siz üstlenin. Mustafa Kemal Kastamonu'da duruma hâkim olup olmadıklarını sordu. Kuvayi Milliye'ye katılması için Ankara'dan Kastamonu'ya gönderildi.

Savunma (Harbiye) 394[401] Bakanlığı'na bir yazı gönderdi ve para bulunmasını istedi: "Yurt dıĢındaki savaĢ esirlerimizin toplamı 150 bin civarındadır. "Harbiye" Bakanlığı'nın bugünkü karĢılığı "Milli Savunma Bakanlığı. Çünkü. a.valinin tutuklandığından haberdar buyurmanızı bekleriz. PARASIZLI KTAN ESĠ RLER YURDA G ET ĠRĠLEMĠYO R. bu para çok değildir. .. Ġstanbul'daki bir yangın sonrası bile halktan 600 bin lira yardım toplandığı hatırlanacak olursa. -HC.e. s.. Birinci Dünya SavaĢı'nda esir düĢen Sibirya ile Mısır'daki 8 bin civarındaki askerimiz parasızlıktan yurda getirilemiyor. Cilt:4. Esirlerimizin vatanımız için katlandıkları felâkete son verilmelidir." Ancak. Yine halktan yardım toplanmalı ya da yeni bir vergi konarak bu para bulunmalıdır. Bunların yurda getirilmeleri için 3 milyon liraya ihtiyaç vardır. Mütareke Komisyonu üyelerinden Kurmay Yarbay Kemal Bey. Bu durumun rapor edilmesi üzerine. Özellikle Sibirya'da çok güç koĢullarda esir tutulan askerlerimiz ölümle pençeleĢmeye baĢlamıĢtı." 393[400] GeliĢmelerden haberdar olan Ġnebolu’daki Ġstanbul Hükümeti'nin Valisi Ali Rıza PaĢa ise tutuklanamadı. o dönemki bakanlığın adını bugünkü Türkçe'ye çevirirken tam karĢılık olarak "SavaĢ" Bakanlığı demek daha uygundur. Çok kullanılmadığı için ben de bugünkü kullanıma yakın sözcüğü yeğledim." 400 401 Atatürk'ün Bütün Eserleri.g. Maliye Bakanlığı ise bu parayı bulamamaktadır. 150 bin insanımızın yurda getirilip ekonomiye kazandırılması ile elde edilecek gelir bu paranın çok çok üzerindedir. bir vapurla Ġstanbul'a kaçmıĢtı.57.

bu kez de hilâfetin dayanağı olan o çok mukaddes makama. Mustafa Kemal PaĢa ve diğer paĢa arkadaĢları vardı. gerçek durumu kutsal Hilâfet makamının kulağına gitmesine izin vermeyen bu alçaklar. Ġktidara yasal bir hükümet gelinceye kadar Dersaadetle (Ġstanbul'la) resmi iliĢki mümkün olmadığından. tabii ki "ulusalcı paĢalar" kazanacaktı!. öyle de oldu. yasa dıĢı hükümetinin iktidarını aklınca yabancılara karĢı sağlam göstermeye yeltenmektedir.. yabancı kesesinden biraz daha fazla para almak kaygısıyla yalan söylemekten utanmayan. Ġstiklâl SavaĢı'nın bir anlamda "generaller savaĢı" biçiminde de gerçekleĢtiği söylenebilir. yine kendilerine çatan ve "Anadolu isyanı sönmektedir" diye demeç veren "hain paĢa" Damat Ferit'e bir genelge ile yanıt verdi: "Millet ve vatan haini Damat Ferit PaĢa'nın 13 Eylül tarihli Ġstanbul gazetelerinde görülen Fransız Ajansı'na verdiği demecinde. oradan yapılan . yağmacıların hareketi gibi gösterilmekte ve hıyanet içindeki Harbiye Bakanı'nın faaliyeti sayesinde. Ve.. Hükümetin baĢı. Millet ile sevgili padiĢahlarını temas ettirmeyen. Hükümetin emrinde iĢgalcilere boyun eğen "tak-Ģakçı paĢalara" karĢı. "KUVAYĠ MĠLLĠ YE'NĠ N ÖNDERĠ PAġA" Mustafa Kemal. ĠĢgalcilerin emrindeki Ġstanbul Hükümeti'nin atadığı valilerin çoğu "general"(paĢa) idi. Makamlarını birkaç saat daha fazla koruyabilmek. PadiĢah hazretlerini kandırmaktan korkmayan bu hainlerin yeni bir câniyane giriĢimde bulunacakları haber alınmıĢtır... kandırıcı açıklamalar yapmaktalar. Anadolu Vilâyetlerinin Ġstanbul'la olan kötü iliĢkisi. baĢbakan Damat Ferit de dahil olmak üzere. sözde bu hareketin sönmeye yüz tuttuğunu söyleyerek. BaĢka bir deyiĢle. "hain paĢalar" ile "millici paĢalar" karĢı karĢıya idi.GENERALL ER SAVA ġI: HAĠNLER VE MĠLLĠCĠLER ! .

Ġki üç haftaya kadar Anadolu'da ürün toplanmıĢ olacaktır. ancak orada Kuvayi Milliyeciler tarafından tutuklanan Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal PaĢa da. diğer taraftan da gizlici bu hareketi desteklemektedir. Newyork Times ise. Anadolu Ģeflerinin iddia ettikleri gibi onların yanında ise. Times gazetesinin Ġstanbul muhabiri. -HC. dönüĢünde gazetelere verdiği demecinde çeteleri övüyor. TürkçeleĢtirme bize ait. Kendisinin çok iyi karĢılandığını söylüyor. Eğer köylü. Ġstanbul Hükümeti bir taraftan Anadolu hareketine karĢı olduğunu ilan ederken. bu durumda çete sayısı bir misli artacaktır" diyordu. "Avrupa Ġle alay ediliyor" baĢlığını kullandı: "Çeteleri imha etmekle görevlendirilen Jandarma Umum Kumandanı. çünkü bu hareket Ġstanbul Hükümeti tarafından planlanmıĢtır. kendisini tutuklayanlardan Demirci Efe." Ġngiliz ve Amerikan basını da Türkiye hakkında yorumlar yapmaya devam ediyordu. Fransız gazetesi.." "ĠġGAL'ĠN ADI "BARI ġ GETĠRMEK! .her açıklama kuĢkusuz gerçek dıĢıdır. 402 Birçok yerde olduğu gibi. "Çok kritik bir dönemi girilmektedir. Anadolu'daki olayları aktarırken. . Çeteleri yok etmek üzere daha önce Aydın'a giden. Bu sözleriyle baĢbakanını (Damat Ferit'i) yalanlıyor. serbest bırakıldıktan sonra Fransız Le Temps gazetesine demeç verdi. uzun demeci yayınlarken. eski Bahriye (Denizcilik) Bakanı Rauf Bey'in kendisidir ve Demirci Efe takma adını kullanmaktadır."395[402] AVRUPA KENDĠSĠ ĠLE ALAY EDĠLDĠĞĠNĠ düĢünüyor. "Anadolu hareketinin Ġstanbul Hükümeti tarafından desteklendiğini" ileri sürüyordu: "Anadolu'da Mustafa Kemal hareketi hâlâ Ġstanbul Hükümeti tarafından desteklenmektedir. Buradan anlıyoruz ki.

Komik Hasan Efendi. Hindistan'da bir ayaklanma ihtimali tehlikesini ortaya atarak. bugün olduğu gibi 90 yıl önce de "barıĢ getirmek" îdi!. Ġngiltere’yi kararsızlığa düĢürmektir. Hindistan'da hiçbir tehlike yoktur ve Hindistan Müslümanları hiçbir zaman Ġstanbul'a bağlı olmamıĢlardır. Pontus devleti kurulması için Paris'teki toplantıda yaptığı giriĢimleri anlattı ve sabırlı olmasını istedi.Mustafa Kemal hareketinin hedefi. TRABZON PAPAZI "PONT US CUMHURĠYETĠ" ĠSTĠYOR. Günlük yaĢam sürüyor. Trabzon Papazı'na. GeliĢmeler. Tam tersine. üç Ġngiliz generali ve bir Albay Trabzon'a gelerek bir "bayrak gösterme" hareketi yaptı.Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa'ya anında bildiriliyordu. Ġngiltere için Hindistan yolu açılmıĢ ve Doğu'ya barıĢ getirilmiĢ olur. Ġngiliz temsilcinin evinde yemek yedikten sonra.. otomobille Trabzon içinde 4 saatlik bir "iĢgal teftiĢ turu" gerçekleĢtirdi. Ġstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı papaz. gece . Paris'teki BarıĢ Konferansı'na baĢvurarak." Avrupa ve Amerikanlar için "iĢgal" ve "sömürgeleĢtirmenin" adı. Trabzon ve civarında bir "Rum Pontus Cumhuriyeti" kurulmasını isteyen Trabzon Metropoliti. ÇarĢamba günü gündüz hanımlara. Atina'da Kral Aleksandr tarafından kabul edildi.. itilaf Devletlerinin denetimi alt ına alınırsa. 17 Eylül'de Atina'ya gitti. Anadolu. Batum'dan gelen generaller. metropoliti. Bu arada. Yunan Kralı. Yunan DıĢiĢleri Bakanı da. TEMAġA Pangaltı sinema tiyatrosunda. Oysa. Kuvayi Milliyeciler tarafından Erzurum'daki 15. sözde Pontus'un baĢkanı gibi karĢılayarak onuruna bir ziyafet verdi.

Sungurlu ile Keskin arasındaki yolda 403 404 BaĢından Sonuna Her Yönüyle KurtuluĢ SavaĢı.. örfi idare ilân ederek tevkiflere baĢladı."397[404] Kuvayi Mîlliye'ye karĢı asker toplamaya baĢlayan Ankara Valisi Muhittin PaĢa ise. Kenti çok sağlam biçimde kuĢatan Ali Fuad'ın aldığı askeri önlemler üzerine paniğe kapılan. a. Ancak bu kuvvetler mevcut Ġngilizler'i korumaya yönelikti. 1.Kolordu Komutanı Kiraz Hamdi PaĢa Ġstanbul'a istifasını gönderdi.. s. s. ." Lyon Republlcaln Gazetesi (23 Eylül 1919)” 396[403] "MĠLLĠ KUVVETLER BÜTÜN VATANA YAYI LMIġTIR. iktidarsızlıkla suçladıkları hükümetlerine karĢı ve Türkiye'yi paylaĢmak istediklerinden kuĢkulandıkları bazı müttefiklere karĢı tam bir ayaklanma halindedir. Ġstiklâl Harbi Gazetesi. baĢarıya ulaĢamadılar.e. yeni 20. Millî Kuvvetler." Ġngilizler.95. manĢet.g.beylere: "Ġki Fidan Bir Yılan. 23 Eylül tarihinde EskiĢehir'de "darbe" giriĢiminde bulundu ancak. Bunun üzerine millici gençler öldürülmeye baĢladı. 25 Eylül 1919. haberi Ģöyle verdi: "Mutasarrıf Hilmi Bey.. Millicilerin darbe teĢebbüsü muvaffak olamadı. Ali Fuad PaĢa ve milisler tarafından kuĢatılmıĢ bulunan EskiĢehir'e de iki tren asker gönderdiler. 19 Eylül 1919) "Sivil ve asker Türk vatanseverleri." (Ġstiklâl Harbi Gazetesi. istiklâl Harbi Gazetesi.

ben de ancak bu biçimde davranırdım"398[405] dedi ve görüĢmenin gizli kalmasını istedi. Oysa artık Anadolu. Kuvayi Milliye'ye katıldı. kendisine eĢlik eden Keskin Millî Müfrezesi komutanı Hamitli Rıza Bey tarafından tutuklandı. Mustafa Kemal'le görüĢtü.g. .. Amiral de Robek. Onlara göre. Onları Bolu'nun Kuvayi Milliye'ye katılması izledi. Londra'ya gönderdiği raporlarda.. Harbord. Mustafa Kemal PaĢa ise. a..82. ĠNGĠLĠZ RAPORU: "ANADOLU'DA BAĞI MSIZ CUMHURĠ YET KURULACAK" Daha önce Yunan ve Fransız basınında yer alan "Cumhuriyet ilân edilecek" haberleri bu kez. Kuvayi Milliye'ye katıldı. Kuvayi Milliye'ye katıldı. Mütareke imzalandığı sıradaki sınırlar dıĢında hiçbir emel ve giriĢimimiz yoktur" açıklamasını yaptı. Millî Kuvvetler'e katılmaya baĢlamıĢtı. "Kuvayi Milliye'nin gücü büyüktür. Daha önce "Anadolu isyanı sönmektedir" diyen Damat Ferit PaĢa...e. Ġngiliz Yüksek Komiserinin raporunda yer aldı.. Cilt:4.. Muhittin PaĢa.millî kuvvetler tarafından yakalandı. kendisini koruyan müfrezenin Millî Kuvvetler'den olduğunu anlayınca iĢ iĢten geçmiĢti. Sivas'a gelen Amerikan Generali Harbord. Ģu değerlendirmeleri yaptı: 405 Atatürk'ün Bütün Eserleri.. Çorum'dan Ankara'ya gelmekte olan vali. "Anadolu isyanı" halk arasında kök salmamıĢtı. bu harekete terhis olan subaylar katılıyor ve cüretleri sayesinde gittikçe büyük bir bölgeye yayılıyorlardı!. s. Sonra Kütahya. Ardından Afyonkarahisar. Tutuklanan Ankara Valisi.. hemen Sivas'a gönderildi. Sırasıyla Çorum. Yayıldığı alan da bütün vatandır.. Anadolu'daki geliĢmeler üzerine Mustafa Kemal'le görüĢme yolları aramaya baĢladı... "Bir Türk olsaydım. Ġngilizler'e göre.

Elde mevcut bütün raporlara göre. ancak böyle bir istifanın PadiĢahı ortada bırakmak olacağını söyledi. Çünkü milliyetçiler bunu kabul etmeyeceklerdir.. Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyet yönünde geliĢmektedir. Bu durum benzerliğinden. Çünkü bunun baĢlıca nedeni. tahtından feragat olayına milliyetçilerin gösterecekleri kayıtsızlığı paylaĢırdım ama.Bugünkü durumla. (. Erzurum'dan baĢlayarak Ankara ve Sivas'a yayılmıĢ ve Ģimdi Kastamonu ve Harput'u tehdit etmektedir. bundan bizler için gayet tatsız bir durum ortaya çıkması . Ġngiltere'ye memleketin geniĢ grupları tarafından yakınlık duyulmakta idi.Mustafa Kemal'in baĢında bulunduğu milliyetçi parti('). Damat Ferit PaĢa Hükümeti'nin gücü hızla sönmektedir. . Türklerin yönetilmek değil. . bu harekâtın Aydın ve diğer Batı Anadolu kesimlerindeki hareketlerle irtibat kurmasını geniĢ ölçüde önlemektedir.) . harekât. Size daha önce de bildirmiĢ olduğum gibi.Anadolu harekâtı Ġstanbul'dan ve özellikle Harbiye Bakanlığı'ndan geniĢ destek görmektedir. . kendisi ile ailesine bu kadar acı çektiren bir partiden yeni bir sadrazam ve kabine seçmektense. O zaman da. istifaya hazır olduğunu. Bu harekâtın veliaht Abdülmecid Efendi ile temasta olduğu da hemen hemen kesindir.. . Anadolu demiryolu ağının Ġngilizlerin denetiminde bulunması. 1908'de Sultan'ın Genç Türkler tarafından devrilmesinin ortaya çıkardığı durum arasında oldukça kuvvetli benzerlikler vardır. Ancak bunlar sonuçsuz kalmıĢtır. Her iki olayda da sadrazamlar Büyük Britanya'nın sağlam dostları idi. gerçek anlamda barıĢ olmayacaktır.". yardım görmek istemeleridir.Hükümetin kabul edeceği barıĢ. faydalı sonuçlar çıkarılabilir. Damat Ferit PaĢa.Bu sabah Damat Ferit bana. PadiĢahın. bugün olduğu gibi.

"399[406] Ġngiliz Yüksek Komiseri. kendisinin de nasıl davranması gerektiğini soruyor: "ġimdiki hükümeti. hem Osmanlı Sarayı içinde bir çatlak aç406 Ġstiklâl Harbi Gazetesi. kıĢ mevsiminde çok çetin bir ülkede çete savaĢına yol açacaktır. 296 . Kemal Atatürk de Veliaht ile Damat Ferit ve PadiĢah Vahidettin arasındaki bu gerginliklerden yararlanmaya çalıĢmıĢtır. iĢgalci Ġngilizlerin siyasi geliĢmeleri çok yakından analiz ettiklerini. s. tüm çabalarına karĢın Anadolu hareketini engelleyemediklerini ve iĢbirliği yaptıkları Damat Ferit PaĢa'dan umudu kestiklerini.. Bu hareketiyle Kemal Atatürk.. demiryolu boyunca Ġngiliz garnizonlarını yerlerinde bırakıp bırakmayacağımın bildirilmesini rica ederim. büyük destek verdikleri Yunanlılar'ı da terketmekten çekinmeyeceklerini görüyoruz.(. Anadolu demiryolu boyunca gerekirse güç kullanarak destekleyip desteklemeyeceğimin bildirilmesi." Ġngiliz Yüksek Komiserinin ülkesine gönderdiği raporu incelediğimizde. bu husus onaylanmıyorsa. bu da. denetimlerindeki demiryolu ağını koruyan Ġngiliz garnizonlarını kaldırmaya hazır olduklarını (baĢka çareleri yok). (Birçok tarihçiye göre. yükselen millici harekete yanaĢmaya çalıĢtıklarını.) ġu iki Ģıktan baĢka çıkar yol göremiyorum: a.Ġtalyanlarla Yunanlıların Anadolu'dan çekilmeleri.Kavga ve çatıĢmaya yeniden giriĢilmesi ki. 22 Eylül 1919. b.endiĢesi olmasaydı.2. tarih bilimi açısından çok tartıĢmalı. "Veliaht Abdülmecid. Mehmet Vahidettin ve Damat Ferit ile mücadelesi için Kemalist hareketi kullanmaya. sürekli anlaĢmazlık içinde oldukları Ġtalyanlar'ın Anadolu'dan çıkmasını istediklerini. Anadolu isyanının Ġstanbul Hükümeti ve veliaht Abdülmecid tarafından desteklendiğine iliĢkin "kesin" düĢünceleri ve padiĢah ile Damat Ferit'in koltuklarını bırakmaya hazır olduğu yolundaki bilgileri ise. raporunun sonuç bölümünde son geliĢmelere göre ülkesinin yeni bir politikası olup olmayacağını.

." 407 Ora!.281.1. hem de Anadolu halkı için manevî bir dayanak bulmaya çalıĢmıĢtır. Doç. "DAMAT FERĠT HÜKÜMETĠ DEVR ĠLMEK ÜZ EREDĠR" Millîcilerin eline ulaĢan istihbarat bilgileri. s. ulusalcıların çok iyi istihbarat aldığı gerçeği ile karĢılaĢıyoruz. Ancak Veliaht'ın kararsız ve güvenilmez hareketleri nedeniyle bu gayretinden vazgeçmiĢ.. Bunlardan biride de. Bu da. gazetelerde Mustafa Kemal'in son zamanlarda çekilmiĢ hiçbir fotoğrafının yayınlanmaması idi. Sayı: 61. Millici basınla ilgili göze çarpan bir baĢka önemli ayrıntı ise. Dr. PaĢa'nın tüm fotoğrafları hep Çanakkale cephesinde iken çekilmiĢ olanlar idi. manĢet.."400[407]) Kuvayi Milliyeciler açısından baktığımızda. harekâtımızda en küçük bir zayıflık ve endiĢe göstermektir" diyerek. Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi. Cilt: XXI. Milli Hareketi destekleyen Ġstiklâl Harbi Gazetesi'nde yayınlanması. Mustafa.3. söz konusu bilgilerin. Bir de bugün. kimi zaman Anadolu basınında yer alarak "psikolojik savaĢa" katkı sağlıyordu.maya. Mustafa Kemal'in "gizli" telgraf konuĢmasının yine batında manĢet olması idi. Hükümet hakkında Avrupa'ya verdikleri gizli bir haberle. Kastamonu'daki ulusalcılar ile saatler süren bir konuĢmasında "Hedefe ulaĢmamızın en büyük düĢmanı. Bu düĢünceyi savunmamızın en önemli gerekçelerinden biri. "Veliaht Abdülmecit'in Ankara'ya Davet Edilmesi Meselesi'. onun yerine ġeyh Sünusî'nin manevî misyonunu koymuĢ ve bu misyonu Hilâfet'in kaldırılmasına kadar devam ettirmiĢtir. "Damat Ferit PaĢa Kabinesi'nin devrilmek üzere olduğunu" söylüyordu: "Ġstanbul'daki Ġtilaf Devletleri temsilcileri. 408 Ġstiklâl Harbi Gazetesi. Ferit PaĢa kabinesinin yakın bir zamanda devrileceğini bildirmiĢlerdir.. 401[408] PaĢa. merkezi hükümet Ġstanbul telgrafhanesinde kendi dönemlerinde yapılmıĢ Ģifre ve açık haberleĢmeyi inceleyerek toplamakla meĢgul olmuĢtur. Mart 2005. kendilerinin çekilme hazırlıklarına bir iĢarettir. 24 Eylül 1919. Yrd..

milli harekâtımıza tamamen taraftar olduklarına(!) ve hükümetin sessizliğe mahkum olduğuna ve her türlü isteğimizin Fransızlarca memnuniyetle yerine getirilmesine hazır olduklarına(!) ve bu konuda emir verilmesini beklediklerine iliĢkin(!) France Desperey'in 403[410] yaverinden bir de mektup vardır. 409 Atay. Ġstanbul."Biz emperyalist pençesine düĢen bir kuĢ gibi yavaĢ yavaĢ aĢağılık bir ölüme mahkum olmaktansa. hem de Anadolu'da çığ gibi büyüyen "dip dalganın" altında kalmamak için kendisiyle "gizli görüĢmeler" yapmaya baĢladı. s. Bu haberlerde aynı tarihli gazetede yayınlandı. Falih Rıfkı. Gazete haberinde. hem Mustafa Kemal'in ne yaptığını yakından öğrenebilmek. babalarımızın oğulları olarak vuruĢa vuruĢa ölmeyi tercih ediyoruz" Mustafa Kemal (1919)402[409] AMERĠ KA VE FRANSA "DĠP DALGASINDAN" KORKUYOR Amerika ve Fransa da.214. "gizli telgraf görüĢmesinin bu konuyla ilgili bölümünde Mustafa Kemal'in Ģu sözleri yer aldı: "Dün Ġstanbul'dan Fransa Elçiliğinden Delong adında bir Fransız bizimle görüĢmekle görevlendirilmiĢ olarak buraya(Sivas'a) gelmiĢtir. Temmuz 2006.-HC. Pozitif Yayınları. . Çankaya (Atatürk'ün Doğumundan ölümüne Kadar). Elinde. 410 General Franchet d'Esperey.

merkezi hükümetin zayıf ve gayrı meĢru olduğunu(!). Ankara 1997. bu sözleri onaylayarak PaĢa'nın elini sıktı ve "Anladım. Falih Rıfkı. Kansu. Biz ve millet ayrı ayrı Ģeyler değiliz."404[411] Mustafa Kemal'in Amerikalı General Harbord ile görüĢmesini daha sonra yakın arkadaĢı ve sırdaĢı Mazhar Müfit Kansu da yazdı. Mazhar Müfit.e. görüĢme Ģöyle gerçekleĢti. a. o millet ölmüĢ demektir.406[413] ABD Genelkurmay BaĢkanı General Pershing'in Kurmay 411 412 Ünlem iĢaretleri ile vurgulamaları ben yaptım. 413 Atay. Cilt. -HC. beraberinde iki general ve yaklaĢık 15 subayla birlikte Amerika inceleme Heyeti BaĢkanı General Harbord da. bizim güçlü olduğumuzu ve haklı olan isteklerimizin kabulünden baĢka çare olmadığını(!) derhal Ġstanbul'a bildirdiğini ifade etmiĢtir. millet yaĢadıkça ve her türlü fedâkârlıkta bulundukça baĢarılı olamaması düĢünülemez ve böyle bir Ģey söz konusu olamaz. Falih Rıfkı Atay'ın "yazdığına" göre de. Baskı. 2.g. Elbette baĢarılı olur. ġu halde. s. BaĢarılı olamaz ise. Ve Ģunu kesin olarak söyleyeyim ki. Çankaya. baĢarılı olamaması mümkün değildir. "Millet ve siz her türlü çalıĢmada ve fedâkârlıkta bulunmanıza rağmen baĢarılı olamazsanız ne yapacaksınız?” diye sordu.g. vahdet(birlik) halinde millet var.405[412] Kansu'nun "tanıklığına" göre General Harbord. Sivas'a gelerek.iki gün önce. Gerek Amerikalılar'la ve gerek Fransızlar'la olan bu iliĢkinin gizli tutulmasını hareketimizin geleceği adına rica ed erim. s. 345.. milli hareketimizin meĢruiyetini ve gereğini(!). Mustafa Kemal ise Ģu tarihi yanıtı verdi: "Millet ve biz yok. a.214.e. . konuĢmanın sonuna doğru gülerek. 4." General Harbord. Türk Tarih Kurumu Yayınları. bu azimde bulunan bir millet baĢarılı olur" dedi. bir millet varlık ve istiklâli için her Ģeye baĢvurur ve bu amaç uğrunda her fedâkârlığı yaparsa.

bu buluĢma. Amerikan generali ile Mustafa Kemal'in buluĢmasıyla ilgili Ģu çarpıcı açıklamalarda bulunuyor: "Denilebilir ki.BaĢkanı General Harbord. biz emperyalist pençesine düĢen bir kuĢ gibi yavaĢ yavaĢ aĢağılık bir ölüme mahkûm olmaktansa. babalarımızın oğulları olarak vuruĢa vuruĢa ölmeyi tercih ediyoruz. bizi öğrenmiĢsiniz. Kılıç Ali'ye göre "tarihin akıĢını değiĢtirecek" kadar önemli idi. Dördünüz bir arada yapamadığınız Ģeyi.69. Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi'nin ilk günleri hislerden arınmıĢ ve gerçek değeriyle yazılırsa. büyük ordular hazırlamıĢtır.) . Harbord'un Sivas'a geliĢi. Bir milletin intihar ettiğini mi göreceğiz?" Mustafa Kemal. yüzyılımızda hiçbir gizli konuĢma. BaĢta Almanya. Kılıç Ali'nin Ģu sözleri çok dikkat çekicidir: "Bir gün gelir de. (Bakınız: Turgut.e. Ama bugünkü duruma bakalım.. 22-24 Eylül 1919 gün ve gecelerinde devam eden Sivas Mülakatı ka414 Kılıç Ali'nin anlatımı. Mustafa Kemal'e döndü: "Türk tarihini okudum. Hulusi. s. Bunları yapan bir millet elbette bir medeniyet sahibi olmalıdır.." Amerikalı general ve arkadaĢları sessizce ayağa kalktılar: "Biz de olsak böyle yapardık!” "TARĠHĠN MA! ". müttefiklerinizle dört yıl harbettiniz. AKIġINI DEĞĠġTĠRECEK BULU ġ- Amerikan Kuvvetleri BaĢkomutanı General Pershing'e tanınmıĢ fiilî yetkilerle donatılmıĢ General James C. generale "TeĢekkür ederim" dedi: "Tarihimizi okumuĢ. bu durumda tek baĢınıza yapmayı nasıl düĢünebiliyorsunuz? Fertlerin intihar ettikleri vakit vakit görülür. a. Türkiye Cumhuriyeti'ne imkân veren temel olaylardan biri olarak yerini koruyacaktır"407[414] "Atatürk'ün sırdaĢı" Kılıç Ali. Fakat Ģunu bilmenizi isterdim ki. yenildiniz. Takdir ederim. Milletiniz büyük kumandanlar yetiĢtirmiĢ.g.

Tehlike gerçekten büyüktü. Dünya SavaĢı'nda bizim de kendilerine karĢı dövüĢtüğümüz Ġtilaf Devletlerinin (Ġngiltere-Fransa-Rusya-Ġtalya ve daha sonra Amerika) kesin zaferinin asıl sahibi.. yeni Ermeni Devleti'nin kurulacağı yerleri görmek ve raporunu Kongre'ye sunmaktı. .. Bu yol. . Amerikan Büyükelçisi'ne Türk Ulusal Mücadelesi'ni bütün evreleriyle anlatmıĢ olan PaĢa. kendisinin baĢında olduğu hareketin. ReĢit PaĢa'yı. Gözlerimiz yollarda Amerikan generalini heyecanla beklemiĢtik. Çünkü her an vazgeçebilir.. zaferden sonra. Harbord'un görevi. Yeni Ermenistan Devleti'nin kurulması kararı. savaĢa son olarak katılan Amerika'ydı. Sivas'ta.dar. olayların akıĢını değiĢtirmemiĢtir! . .. ... Amerikalı generalin Sivas'a geleceği öğrenildikten sonra. . . Harbord'un geliĢine neden bu kadar hassasiyet gösterdiğini.. Amerika-Ġngiltere-Fransa'nın kurulmasını kararlaĢtırdıkları ve sınırlarının içinde bugün yedi ile sığabilmiĢ aziz topraklarımızın da bulunacağı Büyük Ermenistan'la noktalanıyordu. Haksız iftiraların ve olumsuz propagandaların etkilerini Yeni Dünya (=Amerika) insanlarının kafasından silmek zorundaydık. PaĢa'nın.. soruma Ģu yanıtı vermiĢti: 'Amerika... Ġstanbul'da Türk milliyetçileri harekete geçmiĢler. Böylelikle. Amerika'nın yine bir asker olan ilk Büyükelçisi General Sherrill'i kabul ettiği günün ertesinde kendisinden dinledim.. sahip olduğu olanaklarla bir dünya devleti.. Sivas'a uğramaz.) uzun uğraĢlardan sonra Harbord'un Sivas'a uğraması sağlanmıĢtı. Temsil ettiği özgür düĢünce felsefesiyle de bize yakın.... . yoluna devam ederdi.. hükümeti temsil eden kiĢi olarak generale bizzat Mustafa Kemal takdim etti.. Türkler'i . PaĢa'nın bu ziyarete verdiği farklı önemi ve yaptığı hazırlıkları bizler yadırgamıĢtık..... Harbord'la temas kurmuĢlar (. ülkeyi ve milleti temsil ettiğini anlatmak istiyordu.. Amerikan Senatosu'nun onayından geçmiĢti. itiraf edeyim ki.

O günlerde General Harbord'a gerçekleri anlatmayı baĢaramasaydık.VE GÜNÜMÜZE- MUHTI- Sivas'ta kendisini ziyarete gelen Amerikan heyeti ile görüĢen Mustafa Kemal. GAYRĠMÜSLĠMLER HAKKINDA: "Kendileriyle çok uzun bir zaman bir arada yaĢadığımız gayrimüslim vatandaĢlarımız (Ermeniler. 409[416] M ustafa Kemal 'den AMERĠ KALIL AR'A RA 4 1 0 [ 417] ." düĢüncesindeydi. Amerikalılar'ın Ermeniler'e yardımı." 415 Kılıç Ali. a... Mutlak biçimde inanıyoruz ki. ülkenin sahibi olduğunuzu hissettireceksiniz. direniĢ örgütlerinin (cemiyetlerin) kurulması. Hulusi. 416 Kılıç Ali'nin anlatımı. Yahudiler.çözümü güç oldubittilerle karĢılaĢabilirdik. Ġmparatorluğun çeĢitli ırkları birbirleriyle tam bir barıĢ içinde yaĢayacaklar ve ortak mutlu ve refah dolu yaĢam süreceklerdir.çok önemli görüĢ ve bilgiler yer Alıyordu. Ģimdiye kadar süren kötü faaliyetler. kongreler. eğer memleket. Kürtler.76. Asıl göreviniz budur. BolĢevizm ve Ġngiliz oyunları hakkında 21. -HC. Kâzım Karabekir'in büyük karĢılama törenini. etkiler ve telkinlerden kurtulursa. vs.) hakkında en iyi niyetlerle samimi duygular beslemekten ve onları da bizimle tam bir eĢitlikte düĢünmekten baĢka bir görüĢümüz yoktur. (Bakınız: Turgut. Bu yazıda. Ermeniler'in yaptığı katliamları Amerikalı generale göstermeyi uzun uzun anlatıyor.. Ġzmir'in iĢgali. kendilerine çok uzun bir muhtıra verdi. "diplomatik nota" anlamında değil.ve Türkiye Cumhuriyeti'ni olduğu gibi tanırsa aramızda gerçek bir dostluk kurulur ve bu dostluk iki taraf için olduğu kadar. "hatırlatmak ve uyanda bulunmak amacıyla verilen yazı" anlamındadır. gayrimüslimler.) 417 Buradaki "muhtıra".' 408[415] Mustafa Kemal. yüzyıldaki tartıĢmalara da ıĢık tutacak. Rumlar.-HC. ittihatçılar. s.e. dünya için de hayırlı olur. "Bu yabancılara her hareketinizle. . heyetler arası görüĢmeleri. Amerikalı general ile Erzurum'a gidiĢleri.g.

kendi himayeleri altında bağımsız bir Kürdistan kurma planına katılmak üzere kıĢkırttılar. isyana (ayaklanmaya) teĢvik ettiler. bizim ülkemizde bu doktrinin hiçbir biçimde yeri olamaz. (." KÜRTLER HAKKĠNDA: "Ġngilizler. bütün dünyada kıskanılmayacak bir üne sahiptir. ileri sürdükleri tez. Fakat bizim Kürt vatandaĢlarımız. boĢ yere her türlü kiĢisel ihtirastan uzak olan ve tümüyle milli amaçlar güden bizim hareketimizi Ġttihatçılarla ilgili göstererek küçültmeye çalıĢıyor. hazırlanan komplonun farkına vararak. milletin zararına birkaç yıl süren kötü yönetimleriyle ve ülkeyi.VARLIĞIMIZA SALDIRILAR KONUSUNDA: "Asil ve temiz amaçlarımız Ġtilaf Devletleri aleyhinde saldırgan niyetlerden uzaktır." BOLġEVĠKLĠK HAKKINDA: "BolĢevikler'e gelince.. milli kuvvetleri yok etme ve aynı ülkenin evlatları arasında bir mücadele ve kan dökmeye neden olmak. Bu korkuyu silah olarak kullanan hükümet. onur ve vicdanlarını parayla satan diğer bir grup haini bölgeden kovdular..) Bizlerle Ġttihatçılar arasında herhangi bir iliĢki olamaz.. Bu alçakça planın üç amacı vardı: Kürtler'in çıkar duygularını canlandırma. Dinimiz. O Ġttihatçılar ki.. her türlü casusluğa baĢvurdular.) . içinden güçlükle kurtulmaya uğraĢtığı bir uçuruma düĢürmek suçuyla. imparatorluğun nasıl olsa dağılmaya mahkum olduğudur. imparatorluğu bölmek ve Türkler'le Kürtler arasında bir kardeĢ savaĢma neden olmak için Kürtleri. Bunun için Noel adlı bir Ġngiliz subayı Diyarbakır'da uzun süre çaba harcadı ve faaliyetlerinde her türlü sahtekârlık ve aldatmaya baĢvurdu. Buna rağmen kendimizi. (... varlığımıza karĢı yöneltilen ve insanlık ve adalet haklarına bir tecavüz(saldırı) olan maddi hücumlara karĢı savunmamız ve bunlara karĢılık vermemiz kaçınılmaz ve doğaldır." ĠTTĠHATÇI ĠDDĠALARINA YANIT: "Hükümet milli örgüt ve onun hareketlerini bastırmak için. Bu amaçlarını gerçekleĢtirmek için büyük paralar harcadılar. (.) Saf Kürt vatandaĢlarımızı. millet tarafından ittihatçılara duyulan korkuyu silah olarak kullanmaktadır. âdetlerimiz ve toplumsal yapımız bu düĢüncenin yerleĢmesine tümüyle engeldir.

Ekim 2004. Ermenilerle Kürtler'in çabalarını bağdaĢtırabiliriz. . SömürgeleĢen Türkiye.KurtuluĢ SavaĢı sırasında..10 Ağustos 1920 Sevr AntlaĢması maddelerinden: "Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devleti kurulacak. Ġtalyanlar için Adalia (Antalya) ve bütün güneybatı.Lozan AntlaĢması görüĢmeleri sırasında." "KÜRT PLANI".Bu entrikaların tümüyle dıĢında kalan yerel halk. Cihan. onlar kaçtılar. Türkiye Raporu: "Anadolu'da Arapça konuĢulan bölgeleri. Ermenistan'ı ve Konstantînopolitan devletini ayırdıktan sonra. Prof. geriye çoğunluğu Türkler'den oluĢan büyükçe bir bölge kalmaktadır. Bu bölgenin bir kısmının Kürtler Ġçin Kürdistan. çok geçmeden bunların gerçek niyetlerini anladı ve suçluları tutuklamak üzereyken. Türkiye'den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Kâzım Karabekir PaĢa'nın Atatürk'e gönderdiği 10 Mart 1920 tarihli yazıdan: 418 Dura. Batılılar tarafından hiç masadan kaldırılmadı. Ġleri Yayınları." Amiral Sir F. Bu devlet bir süre sonra tam bağımsız olacak." . s. bu tarihten önce olduğu gibi sonra da.ABD BaĢkanı Vilson (Wilson) (1918): "Türkiye haritadan silinmeli!. bu devletin sınırları ABD tarafından saptanacaktır Aynı bölgede özerk bir Kürdistan devleti kurulacak. yine Yunanlılar için Smyrna ve batı olarak parçalanmasına yönelik istekler belirmiĢtir. "Kurt Devleti"nin baĢ savunucusu Ġngiliz temsilci Lord Curzon: "Kürtler Ġngiliz mandası istiyor.. Dr. Suriyeliler için Kilikya (Adana). Kısaca hatırlamak yerinde olur411[418]: . Komisyonumuzun bu bölgelerden tavsiye edebileceği biricik bölge Kürdistan'dır." . Yunanlılar için Pontus (Karadeniz bölgesinde Sinop'tan Batum'a kadar)." ." 1919 Paris BarıĢ Konferansı'na katılan ABD'li raportörlerin. de Robek'den (Robeck) Lord Kurzon'a (Curzon) (1920): "Kürdistan. 138-142. Ġkinci Basım.

ABD'nin Christian Science Monitör gazetesinde 4 Mayıs 2000'de yer alan bir haberde. bir tür "Müslüman Ġsrail" olacak.The Washington Post (1998): "Apo.. Gazetede. Kukla devlet.09. silahlı Kürt bağımsızlık hareketinin lideridir.12. "Kürt Planı"nı Ģöyle kabul ettirmeye çalıĢtı412[419]: Avrupa Parlamentosu(AP) Kararları: ." . ABD için. önce Kürt'ü..1995) . Anadolu'yu paylaĢmak ve orada kendilerine sâdık kültürler oluĢturmaktır.. hattâ Çerkez'i ayırmak.30." . Kürt devleti kuramazlar. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin fiilen kurulduğu yakıyordu. vaatlerle her istediğini yaptırırken.g." .. Kuzey Irak Kürtler'! Ġçin bir federasyon kurulması kararı alındı."Türk Hükümeti'ne. .1996) 419 "Bay Öcalan’a verilen cezayı lanetler ve ölüm Avrupa'nın Birliği mi. Türkiye'ye hiçbir zaman "tam üyelik" sözü vermeyen AB'nin Parlamentosu da.Mustafa Kemal Atatürk: "Türk ulusunu yok etmeden.e." (13."Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin doğusunda kısa bir süre önce sürdürdüğü askerî operasyonlardan ve Kürdistan'daki anlaĢmazlığa barıĢçıl bir çözüm bulma yollarını aramayı reddetmesinden büyük kaygı duymaktadır. böylece kendi para birimi." (19. ulusal marĢı ve dili olan ayrı bir devletin oluĢtuğu belirtildi. s. Kürt devletinin altyapısının BirleĢmiĢ Milletler'in Irak’a (Saddam'a) uyguladığı ambargo sayesinde kurulduğu. . a. Kürt konusuna Ģiddete dayanmayan ve siyâsi bir çözüm bulmaları için ellerinden gelen tüm çabayı göstermeleri için çağrıda bulunur."Ġngilizler'in yok etme planının ana çizgileri.1998'de Washington'da Talabani ve Barzani ile varılan anlaĢmada. Kürt sorunu halledilmesi gereken bir sorundur. Türkler'i birbirine düĢürmek. PKK'ya ve diğer Kürt örgütlerine.

1999) (Ġdam cezası kaldırıldı.1. Güneydoğu Anadolu'da Kürtler'e karĢı sürdürdüğü operasyonları durdurmalıdır.11.2002) AKP Hükümeti sürerken Diyarbakır'a gelen AP heyetleri de bu "Kürt Planı"nı uygulamaya çalıĢtılar. "1999 Yılında buraya geldiğimizde Kürt ve Kürdistan kelimelerini kullanmak sorun yaratıyordu. ileride saptanacak Ermenistan'ın güney sınırının güneyinde Suriye ve Irak'ta. SEVR'Ġ canlandırmak isteyen bu sözde Avrupalılar karĢısında Sevr'de ne dendiğini anımsayalım: SEVR ANTLAġMASI MADDE 62: "Fırat'ın doğusunda."413[420] Ransdorfun "Kürdistan" sözünü değerlendiren." diyor-HC) ve Kürtler'e hakları tanınmalıdır. .cezasının kullanılmasına kesin muhalefetini tekrarlar. manĢet." (22. "PKK ile masaya oturun!. Ancak Ģu anda. Türkiye sınırının kuzeyinde.07.06. 27 Kasım 2004. TC Hükümeti tüm Kürt örgütleri ile görüĢmelere baĢlamalı (Yani.. mücadelenize. Sakharov Ödülü sahibi Leyla Zana'nın ve düĢünceleri nedeniyle hapse atılmıĢ olan Kürt kökenli eski milletvekillerinin serbest bırakılmalarını talep eder." (20." (15. DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül. AP'nin Kalkınma Komitesi BaĢkanı Ġtalyan milletvekili Morgantini de. hakkında Yargıtayca onaylanmıĢ idam cezası olmasına karĢın Öcalan idam edilmedi-HC) . s. Kürdistan'a katkı sunmaya çalıĢıyoruz."AP. Bunlar Ġyi geliĢmeler" dedi!. Zana ve arkadaĢlarını DıĢiĢleri Bakanlığı resmi konutunda ağırladıHC) .2000) (Leyla Zana.. AKP Hükümeti döneminde serbest bırakıldı. iĢbu AntlaĢma420 Cumhuriyet Gazetesi ("AP'nin Ġsteği Kürdistan"). rahatlıkla gelip kullanabiliyoruz. DTP'li Belediye BaĢkanı Osman Baydemir'i ziyaret eden 7 kiĢilik AP Heyeti'nin baĢkanı Çek milletvekili Ransdorf. Ġstekleri açıkça "Kürdistan kurmak" idi. Kürtler'in sayıca üstün bulunduğu bölgelerin yerel özerkliğini."Türk Silahlı Kuvvetleri. Baydemir'e Ģunları söyledi: "Bölgenize. Katkı sunmaya devam edeceğiz.

nın yürürlüğe konulmasından baĢlayarak 6 ay içinde." ġimdi biraz geriye dönerek. Dönemin Genelkurmay 2. Bunun üzerine Genelkurmay BaĢkanlığı 22 Mart'ta çok sert bir 421 Uluslararası iliĢkilerde "nüfus" unsurunun ne denli Önemli olduğunu.Kürtler." diye rapor yazabilmiĢti...) hangi amaca yönelik olduğunu bu maddeden anlıyoruz. Türkiye bu tavsiyeye uymayı Ve bu bölgeler üzerinde bulunan bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçmeyi Ģimdiden hükümlenir. 2005 yılı Mart ayındaki Nevruz gösterilerinde. bazı bölgelerde nüfus patlaması gibi. " 414[421] Avrupalılar'ın "Kürdistan kurma takıntısı" 2007 yılında da yok olmadı. Hulki. 415[422] Kendi ülkemizde olanlar... s.. . Bakanlık: APO Meclis'e Girsin!.. 416[423] Genelkurmay Bildirisi: "BÜYÜK TÜRK MĠLLETĠ! .1. Türkiye'de Türk bayrağı çiğnendi!.1. Yeniçağ Gazetesi..". "ġok. elini masaya vurarak "Vatan hainliği bu!. 5 Ocak 2007.-HC 422 Cumhuriyet Gazetesi.. Fransız ve Ġtalyan Hükümetlerinden her birinin atadığı üç üyeden oluĢan bir komisyon hazırlayacaktır. Ġki küçük çocuğun bu hareketi televizyonlarda yayınlanınca milyonlar ayağa kalktı. 423 Cevizoğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden "Kürdistan" olarak söz edildi. olanları anımsayıp hızlıca tekrar bugüne gelelim. Türkiye'deki nüfus oyunlarının (bazı bölgelerde nüfus planlaması. manĢet. Bir bakanlık nasıl böyle rapor verebilir?" diye büyük tepki göstermiĢti. s.." SEVR ANTLAġMASI MADDE 64: ".. Örneğin... Avrupa(lı)nın yaptıklarından daha da vahim idi. Ġstanbul’da toplanan Ġngiliz. bu bölgedeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye'den bağımsız olmak Ġstediklerini kanıtlayarak Milletler Cemiyeti(=BM) ve Konseyi'ne baĢvururlarsa ve Konsey de bu nüfusun bu bağımsızlığa yetenekli olduğu görüĢüne varırsa ve bu bağımsızlığı onlara tanımayı Türkiye'ye salık verirse. BaĢkanı Orgeneral. Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan "Türkiye'de Gıda Güvenliği" adlı raporda dahi. önemli bir bakanlık "APO Meclis'e Girsin!. 25 Mart 2005. ġok..

Ankara. kamını doyurmak. sayısız zaferler yanında ihanetler de yaĢamıĢtır. Ülkesini ve Bayrağını koruma ve kollamaya. bunun için gerekirse k a n ı n ı n s o n d a m l a s ı n ı a k ı t m a y a h a z ı r d ı r. BaĢta yüce Türk Milleti olmak üzere onun bağrından çıkmıĢ Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Milleti engin tarihinde iyi ve kötü günler görmüĢ. Y e m i n l i d i r. hem de o ülkenin en kutsal ortak değeri olan Bayrağına el kaldırmaya yeltenmek gaflet. Hem bir ülkenin vatandaĢı olmak.C.açıklama yayınladı: "Büyük Türk M illeti. havasını teneffüs etmek. yüce Türk Ulusu'nun sembolü. dalalet ve hıyanetten baĢka bir Ģekilde tarif edilemez. suyunu içmek. No: BA-01/05. . sabrını yanlıĢ yorumlayanlara. SavaĢ meydanında vuruĢtuğu bir düĢmanın Bayrağına dahi saygı gösteren bir ulusun. Tarih: 22 Mart 2005. tıpkı atalarının yaptığı gibi. Bu h a i n c e bir davranıĢtır. Saygı ile duyurulur. insanlığın ortak değeri olan Baharın geliĢini kutlama adına düzenlenen masum etkinlikler. Hiçbir değerden nasıp alamamıĢ bir grup tarafından. Dost ve düĢman herkes Ģunu çok iyi bilmelidir ki. Onun vakar ve ciddiyetini. k e n d i s ö z d e vatandaĢl a r ı tarafından yapılan böyle bir alçaklıkla karĢılaĢmamıĢtır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Vatan ve Bayrak Sevgisini denemeye kalkıĢanlara. Ne bu Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü ne de bu birlik ve bütünlüğün sembolü olan Ģanlı Türk Bayrağı asla sahipsiz değildir. T. Genelkurmay BaĢkanlığı Genel Sekreterliği. yanlıĢ hesap peĢinde koĢanlara. 417[424](Vurgulamalar bana ait-HC) 424 Basın Açıklaması. kendi topraklarında sözde kendi vatandaĢları tarafından böyle bir muameleye maruz kalması hiçbir Ģekilde izah edilemez ve mazur görülemez. tarihin sayfalarına bakmalarını öneririz. her zerresi Ģehit kanıyla bezenmiĢ Ģanlı Türk Bayrağına saldırı densizliğinde bulunulacak kadar ileri götürülmüĢtür. kendi Bayrağının. Ancak hiçbir zaman kendi vatanında.

olaylar büyüdü. Bozüyük'te halk tahrik edildi. teröristlerin resimleri ve sloganları açıkça boy gösterdi. Ġlker. 2006 Martında da. EĢ zamanlı olarak Ġstanbul'un birkaç bölgesinde "kalkıĢma" (isyan) görüntüleri altında ortalık birbirine katılmaya. 426 Bu olaylarda "Silah kullanma" emri verilen Türk polisi "sapanla" taĢ . Ülkemizin çeĢitli yerlerinde terör örgütünün sembolleri. Ankara. Ülkemiz terörü öven. Ġngiltere’de. bir cenaze törenini bahane eden PKK. Avrupa'da bu hareketlerin nasıl büyük cezalar aldığını açıklamıĢtı. BaĢkanı Orgeneral Ġlker BaĢbuğ. Diyarbakır'ı savaĢ alanına çevirdi. siyâsi iktidarda Tayyip Erdoğan baĢbakanlığında AKP Hükümeti görev yapıyordu!. evine Türk Bayrağı asan vatandaĢlara saldırılmaya baĢlandı. Bir iki otobüs dolusu PKK destekçisi.. 2000 yılında çıkarılan Terörizm Kanununun 13. s. Dağıtılan Metin. "Terör Değerlendirme Toplantısı". Batı ülkelerinde olanlar olsun. örneğin. saat 10. Ġmralı Adası'ndaki Abdullah Öcalan'ı "ziyaret" bahanesiyle yola çıktı. Oysa. Bir sonraki yıl. Orgeneral. Genelkurmay 2. ASD'de bir kiĢi çıkıp Usame Bin Laden'I överse anında tutuklanır. yaklaĢık 6 ay sonra. Ġngiltere’de bir teröristin resmi veya sesi radyo vs televizyonlardan verilemez. Ģöyle demiĢti: "Terörle Mücadele Kanunu gözden geçirilmeli. GeliĢen olayları kaydetmeyi sürdürelim. Bölücü terör örgütünü öven kitaplar ise raflarda yer almakta ve rahatlıkla satılabilmektedir. maddesi kapsamında. Salı.30." 418[425] Orgeneral BaĢbuğ'un bu açıklamayı yaptığı tarihte. yeter. 2 ay önce. Eylül'de ortalıkta bir "provokasyon alayı" dolaĢmaya baĢladı.4. "Terör Değerlendirme Toplantısında basın temsilcilerine konuĢan Orgeneral BaĢbuğ. BaĢkanı.Buna rağmen. 419[426] DTP'li 425 BaĢbuğ. onu yücelten yayınlarla doludur. 19 Temmuz 2005'te. Genelkurmay BaĢkanlığı. 19 Temmuz 2005. yasaklanmıĢ bir örgütün renklerini taĢıyan bir rozet bile takamazsınız. dönemin Genelkurmay 2.

bu sorunun çözümü için gerekirse vermeye hazırım" dedi. DTP'li belediye baĢkanı Tekçe. Bu fotoğrafı kitabın ortalarında görebilirsiniz. "BaĢbakan ve ĠçiĢleri Bakanının açıklamalarından sonra diyalog (PKK ile devletin masaya oturmasını kastediyor!-HC) kapısı kapanmıĢ ve böylece aĢırı Ģiddetin yolu açılmıĢtır" sözlerinin sahibi idi. manĢet. Bakınız: "Hakkari Belediye BaĢkanı'nın ġok Eden Açıklamaları".asp. Ordu. .-HC 427 Gözcü Gazetesi (Diyarbakır'ın Değil. 31 Mart 2006.". 16 Mart 2006. Sizinle gurur duyuyorum" dedi. Ġstanbul. "PKK terör örgütü değil" diyerek. Baydemir konuĢurken eylemcilerden biri arkasında PKK'nın sözde bayrağını açmıĢtı. Mehmet.(Demokratik Toplum Partisi) Belediye BaĢkanı Osman Baydemir. açıkça yasaları çiğniyordu.html.haberturk.5.423[430] DTP'nin Genel BaĢkan Yardımcısı Hasip Kaplan da. "Bu adam neden hâlâ görevde?" sorusunun sorulmasına neden oluyordu: atmıĢtı. http://www. Aynı törende konuĢan DTP'nin Siirt il BaĢkanı Murat Avcı. "Türk Ordusu halkın üzerine kurĢun yağdırmaktan vazgeçmelidir. s.1. www. Diyarbakır'daki bu geliĢmeler. kimi gazetelerde. 430 "Hakkari Belediye BaĢkanı: Sözlerimin Arkasındayım".420[427] ĠĢte bunun adı demokrasi(!) Ġdi. "Demokratik yollarla"(!) belediye baĢkanı seçilen Osman Baydemir. yüzü kapalı bir eylemciyi yanaklarından öptü.com. Kürdistan'da akıttığı kanın hesabını vermelidir" dedi. 428 Türker. 421[428] DTP'nin Hakkâri Belediye BaĢkanı Metin Tekçe ise. 422[429] Tekçe. lastik yakarak yolu kapatan bir baĢka eylemci grubun yanına gidip. 31 Mart 2006. teröristi öperek kutluyor. hakkında soruĢturma açılınca "Sözlerinin arkasında olduğunu" açıkladı ve.com/news/220741. Haber GiriĢi: 16 Mart 2006..32. Bu açıklamanın TBMM'nde yapılmıĢ olması durumu daha da ağırlaĢtırıyordu.tr/2006/03/16/son/sonsiy20. Kürtçe "Sizleri cesaretlerinizden dolayı kutluyorum. 429 TBMM ġemdinli Olaylarını AraĢtırma Komisyonu'ndaki sözleri. "Ġhanet Çemberi!.com/news/220741. bu sözlerle "demokratik çözüm"(!) aradığını ifade ediyordu. isyan giriĢimini "cesaret" olarak nitelendiriyor ve "gurur duyuyordu!.milliyet. Gözcü Gazetesi. s..html. Saat: 08. PKK'nın BaĢkanı!).. "Benim vereceğim sadece canım var." Ġngiliz yayın kuruluĢu BBC'nin haberine göre.

sonunda Ģehit ailelerini de isyan ettirdi. 433 Hürriyet Gazetesi. "yasadıĢı eylemlerin odak noktası" olmuĢtu ama. PKK'nın destekçisi Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye ve Kürtler" konulu bir toplantıda konuĢturuldu. Ama asıl görevi PKK sözcülüğü.1. Çıtayı hep yükselterek devletin sabrını test etmeyi sürdürdü. "Yerel kaynaklar yerel yönetimlerce kullanılmalı. Ses gelmedi. sürmanĢet. 19 Ekim 2006. PKK'yı -tüm dünyada yaptığının 431 432 GüneĢ Gazetesi (Soruyoruz). Batman petrolüyle ikisinin ekonomik değeri yıllık 2."Resmi görevi Diyarbakır Belediye BaĢkanı. s. . Yine ses çıkmadı. manĢet.. DTP.18. Ekim 2006'da "Bölgedeki petrol ve barajlar bizim olsun" isteğine bile ses çıkar(a)madı!. Terörist mayınının patlamasıyla Ģehit olan BinbaĢı Adil Karagöz'ün annesi. Baydemir. Ama bundan eyalet modeli yönetim önerdiğim anlamı çıkarılmamalı. 'PKK silahlı Kürt muhalefetidir" dedi. DTP terör örgütünün "siyâsi bürosu" gibi çalıĢıyordu. Osman Baydemir'in. 426[433] SÖZDE TÖRLÜĞÜ TERÖ RLE MÜCADELE KO ORDĠNA- Bu terörle mücadelede. 19 elektrik santralı bulunuyor. DTP'liler.1.. cenaze töreninde. Vatan Gazetesi ('Petrol ve Barajlar Bizim Olsun). DTP'li Diyarbakır Belediye BaĢkanı. 31 Mart 2006.. Roj TV'ye çıkıp. "Artık vatan sağ olsun demeyeceğim" sözleriyle hükümetin etkisizliğine isyan etti. 29 Temmuz 2006. AB korkusuyla ĠçiĢleri Bakanlığı (Bakan: Abdülkadir Aksu) dahil kimse DTP'ye dokunamıyordu! Bu çaresizlik. Valilik ve belediye baĢkanlığı makamları birleĢtirilmen.8 milyar dolar. s. 425[432] Fırat ve Dicle üzerinde 22 baraj."424[431] BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti "o kadar sabırlıydı ki. 2007 baĢında hâlâ faaliyetini sürdürüyordu.... terörist cenazesi için resmi ambulans tahsis etmek oldu. PKK'yı "terörist" olarak kabul etmiyor.. Batman'daki petrol rezervleri ile bölgedeki hidroelektrik santralları bu kapsamda değerlendirilmeli." dedi. Çünkü bugüne kadar hiçbir Ģey yapılmadı”. s. Ġlk icraatı.. "Vatan sağolsun demeyeceğim.

" Bir "suç örgütüne" siyâset yapma çağrısı. DıĢ destekli psikolojik faaliyetler olduğu endiĢesi taĢıyorum. s.1.vurup yok etmeyen ABD. Halk arasında "PKK Koordinatörlüğü" adıyla anılan ve büyük tepkilere neden olan bu garip koordinatörlük iki baĢlı idi. DÜZ OVADA SĠYASET! . 28 Aralık 2006. . saat 22. Eski "Jandarma Genel Komutanı" Emekli Orgeneral ġener Eruygur da. "çaktırmadan" Türk Hükümeti ile baĢka bir masaya oturdu ve büyük kârla kalktı!: "Türk F-16 ihalesi Org. 'Ver kurtul' gibi bir dayatma. ABD tarafına Emekli Orgeneral (ve iĢadamı!) Joseph Ralston atandı.. manĢet.. Ceviz Kabuğu Programı. Kanaltürk Televizyonu. PKK'DA ABD SĠLAHLARI." 428[435] Ġhalenin bedeli 800 milyon dolar idi. gayrı resmi olarak PKK'yı tanımak üzere yapılan bir planlamanın takdimi. 435 Sabah Gazetesi ("F-16 ihalesi PKK Koordinatörü'ne"). DYP (Doğruyol Partisi) Genel BaĢkanı Mehmet Ağar. Artık. Bu. Türk Hükümeti'ni -IRA modelinde olduğu gibi.PKK ile "çaktırmadan!" masaya oturtmaktı.. Bu geliĢmeler olurken.. PKK ile sözde mücadele edecek olan Ralston.30.aksine. Deneyimli komutanlardan. Bu. 11 Ağustos 2006 Cuma."427[434] Bu arada. düz ovada siyaset yapsınlar!. Amaç. 'PKK ile anlaĢın' diyecekler.çağrıda bulundu: "Dağda silahla dolaĢacaklarına.. Birileri ile iyi geçinmezsek sonumuz felaket olur' Ģeklinde bir korkular dünyasında yaĢatılmaya çalıĢıyoruz. PKK'ya -dolaylı. yeni bir oyalama yöntemi icat etti: Terörle mücadele özel temsilciliği!. Ralston'un yönetim kurulu üyesi olduğu Lockheed Martin Ģirketine verildi. dayatmanın ayak sesleridir. Türk Ordusu'nun emekli pek çok generalinin yıllarca söy434 Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral ġener Eruygur'un açıklaması. büyük tepkiler çekti. bu durumu daha uygulamaya girmeden tespit etti: "Bu. Türk tarafına Emekli Orgeneral Edip BaĢer. uzun süredir Batı'nın yaptırmak istediği Ģeydi. PKK ile "doğrudan" mücadele yerine "dolaylı ve aracılı" mücadele yoluna girilmiĢti.

5 Ocak 2007.1919 Sayın PaĢam. Tasviri Efkâr Gazetesi'nin baĢyazarı Velit Bey. KURTU L Uġ ĠÇĠ N ÖRGÜTLENĠYO R. hem de tuzaklarla doluydu: Kuvayi Milliye'nin oluĢmasının ilk sebepleri nelerdir? 436 437 Bu konuda "Ya Sev Ya Sevr" adlı kitabımda geniĢ açıklamalar var. Bugün de Tasviri Efkâr adına rahatsız edeceğim. Lübnan'a yaptığı gezi sırasında "PKK'nın elinde ABD menĢeli silahlar var" açıklamasının ardından. Kuvayi Milliye'nin durumu üzerinde olabildiğince açık bilgi vermektir. 431[438] BaĢyazarın amacı her ne kadar "Kuvayi Milliye hakkında bilgi almak" olarak açıklansa da.10.g. Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal'e 21 maddeden oluĢan bir soru metni yolladı: "Sivas'ta Mustafa Kemal PaĢa Hazretleri'ne Ġstanbul. Alınacak yanıtların ajans aracılığıyla Avrupa'ya çektirilmesine çalıĢılacaktır. 13..-HC) . General Harbord baĢkanlığındaki Amerikan heyetinin Mustafa Kemal'i ziyaretinden kısa bir süre sonra basın konuyu merak etti. 430[437] MUSTAFA KEMAL..e. hem o dönemi ve Mustafa Kemal'in hedeflerini anlatması bakımından çok önemliydi. s. 438 Nutuk (Söylev).lediği "ABD PKK'ya yardım yapıyor" 429[436] sözlerine karĢı hiçbir önlem alamayan AKP Hükümeti de sonunda "ihbarda" bulundu: "PKK'da ABD silahları var!" BaĢbakan Erdoğan. Kaç gündür sizinle Gazeteciler Kurulu adına yazıĢıyorduk. s. karĢılıklı röportaj gibi veriyorum. AĢağıda bazı sorular sunuyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü ABD nezdinde giriĢimde bulundu. kapsamlı sorular ve yanıtları. a. (Ayrı metinler halindeki sorular ve yanıtları.133 ve 576.-HC Milliyet Gazetesi {"ABD'ye Silah Ġhbarı"). yarınki sayıya yetiĢtirilmek üzere olabildiğince çabuk yanıt vermenizi rica ederim" diye baĢlayan telgrafa Mustafa Kemal yaveri aracılığıyla hemen karĢılık verdirdi. Amaç. 16. Bu sorulardan uygun görülenlere.

ulusu özgür bırakmaktı r. Nisp i . oldu ğu gibi yazılıdır. Yalnız örgütümüz. Etkinli ği bütün yurdu kapsamaktad ır." Temel amacı elde etmek için baĢlıca giriĢimleri nedir? "Kuvayi M illiye etken ve ulusal iradeyi (istenci) egemen k ılmaya kesin olarak karar Vermi Ģ olan ve bütün ulu s bireylerini i çinde toplamıĢ bulunan örgü tümüzdür. yurdun b ütünlük ve ba ğımsızlığı için yürekleri çarpan ulusun tek se çkin evlatlar ıdır. ülkenin bütü nlüğünü ve ulusu n bağımsızlığını sağlamaktır." Temel amacı nedir? "Temel a maç." Ulusal örgütlenme ne zaman baĢladı? "AteĢkes Anla Ģması 'ndan he men sonr a ve yu rdun her yanında. hemen aynı zamanda." Ulusal örgütün ileri gelenlerinden baĢlıcaları kimlerdir? "Ulusal örgütün ileri gelenleri." Nispi seçim ilkesi kabul olunur mu? "Bu se çimin eldeki yasa uyar ınca yapılması zo runludur."Ulusun karĢı karĢıya kaldığı haksız iĢlemler. kendi ilkelerini kabul edenlerin se çimde ba Ģarı kazanmalar ını diler." Anadolu'da seçimler tam bir özgürlük içinde yapılabilecek midir? "Evet yapılacaktır." Seçimler konusundaki düĢüncesi nedir? "Seçimlere yasaya ayk ırı herhangi bir kar ıĢmada bulun may ıp. Tüzük ve bildirimizde bunlar. Ve zaten bu yolda da ba ĢlanmıĢtır." Bugün kaç il üzerinde egemendir? "Bugün Anadolu ve Rumeli illerinde ulusal örgüt bulun mayan tek yer kalmamıĢtır.

itt ihatçılık tarihe kar ıĢmıĢtır." General Harbord ile ne görüĢtünüz? (Burada yanıt yok. Bu nokta. t üzüğümüzü n son maddesinde yazılıdır. onların yeniden canlanmasına neden olmazsa. sad ece ulus ve ulusun y üce ama çlarıdır." Gelecekteki sınırlarımız sizce ne olabilir? "Gelecekteki sınırlarımız bizce." Ġttihatçıların Kuvayi Milliye üzerinde etki yapması olanağı var mıdır? "Kuvayi M illiye’mizde egemen olan etken. üçüncü derecedeki organları içinde bazı ittihatçılar vardır. bu gece Gazeteciler Derne ği BaĢkanlığı'na tel yazısıyla bildirilecektir. Ġ stanbul H ükümeti 'nin ve Batı'nı n siyasal yan ılgısı. deniliyor.-HC) Ulusal örgütün ikinci. Ate Ģkes Anla Ģma sı 'nın i mz alandığı günde ." Avrupa'ca kurulması tasarlanan Ermenistan sınırları konusunda ne düĢünüyorsunuz? Sizce Ermenistan sının ne olabilir?(2 soru) "30 Ekim 1918 tarihindeki s ınırlarımız içinde kalan vat an parçalarından bir kar ıĢ toprağın Ermenistan Devleti 'ne kat ılmasına u lus kesinlikle karĢıdır. BaĢka hiçbir kiĢi ya da topluluk etken olamaz. 30 Ekim 1918 tarihinde. M ebuslar M eclisi'nin g üven ve özgürlük içinde yasama ve d enetleme görevini ba Ģarmasın dan sonra .seçim yönte mi M ebuslar M eclisi'nin çözüme ba ğlay acağı bir sorundur. bir kongre ile belirlenecektir. Bu kon uda Temsilciler Kurulu 'nun yeni bir bildirisi." Seçimlerden sonra Kuvayi Milliye ne biçimde kalacaktır? "Kuvayi M illiye'nin gelecek bi çimi. ne dereceye kadar doğrudur? "örgütü müzde Ġt tihatçı olarak kimse yoktur. ulus. bun un canlanmas ını aklına bile getirmeyecektir.

Ama ulus beni herhangi bir yerden mebuslu ğa seçerse." Ġstanbul temsilcisi olarak atadığınız Vâsıf Bey ne zaman gelecektir. Redif Tümeni kurmaylığında. Ancak bütün Avrupa ve Amerika devletlerinin ge çici olarak gelip giden siyasi ve askeri g örevlileriyle yap ılan özel görüĢmelerde. 1911 yılına değin Makedonya'da bulunmuĢtur.eylemli olarak sahip kald ığımız sınırdır. Ulusal SavaĢım konusunda ne düĢünüyorlar? "Kentimi zde itilaf Devletleri temsilcileri yoktur. 439 Atatürk'ün doğum tarihi "1881" olarak kabul edilmesine karĢın. onlarla iliĢki durumunda mısınız? Size karĢı tutumları nedir. subaylık ve kurmaylık öğrenimlerini Ġstanbul'da bitirerek 1904 yılında kurmay yüzbaĢı olmuĢ. 1907 yılına değin Suriye'de ve önyüzbaĢı olduktan sonra. yönergesi nedir? (Burada yanıt yok. Bu süre içinde ordu kurmaylığında." ArkadaĢlarınız arasında baĢka kimler mebus olmak isteğindedir? "Arkada Ģlarım da tıpkı benim gibi düĢünmektedirler. kendisi yazıyla "1880" olduğunu bildiriyor." Mebus seçimlerinde adaylığınızı koyacağınız söyleniyor. doğru mudur? Nereden mebus çıkmak istiyorsunuz? "M ebusluğa adayl ığımı koymadım ve koymay acağım." Kentinizde Ġtilaf Devletleri temsilcileri var mı. Selanik Subay Talimgah Komutanlığında ve tren hattı müfettiĢliğinde görev yapmıĢtır. Ġlk ve ortaöğrenimini Manastır'da.-HC) özgeçmiĢinizi kısaca bildirir misiniz? "PaĢa'nın özgeçmiĢi özetle Ģöyledir: Rumi 1296(Milâdi 1880)432[439] tarihinde Selanik'te doğmuĢtur. ordu ve kolordu kurmaylığında. övünçle kabul ederim.-HC . onlar ulusal örgüt ve sava Ģımı mızın haklı niteliğini tümüyle onaylamıĢ ve anlamıĢlardır.

aynı sayı ile kolordu komutanı olarak gitmiĢ ve bu cephede tuğgeneralliğe yükseltilmiĢtir. Medine'ye gitmesine gerek görülmediğinden. Maydos ve yöresi bölge komutanlığını yaptıktan sonra bu tümen ile bu bölgede bulunduğu sırada Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı'nı üstlenmiĢ ve bunun sonucunda albaylığa yükseltilmiĢtir. Dünya SavaĢı'nın ilanından sonra Tekirdağ'da yeni kurulan Ondokuzuncu Tümen Komutanlığına atanmıĢtır. ġam'a kadar gittikten ve Sina cephesini denetledikten sonra. 1910'da Pikardi manevralarını izlemek için Fransa'ya gitmiĢtir. ikinci Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanıp Diyarbakır'a dönmüĢtür. Yığınak yapan Ġkinci Ordu içinde Bitlis ve MuĢ'u beĢ gün süren savaĢtan sonra Ruslar'dan geri almıĢ ve bir süre sonra Ġkinci Ordu Komutan Vekilliği’ne ve az bir süre sonra da Hicaz Seferi Kuvvetleri'ne ordu komutanı olarak atanmıĢ ise de. Bitlis. Bu general ile arasında. Dimetoka yöresinin düĢmandan geri alınmasında eylemli olarak bulunmuĢtur. savaĢ hareketleri konusunda anlaĢmazlık çıktığından ve hükümet de kendisinin görüĢünü kabul etmediğinden. Daha sonra Anafartalar Komutanı olmuĢ ve Ġngilizler'in çekilmeleri üzerine Onaltıncı Kolordu Komutanı olarak Edirne'ye ve orada bir ay kadar kaldıktan sonra Diyarbakır. MuĢ yöresine. Balkan SavaĢı'ndan sonra Sofya. bu ordunun komutanlığından çekilmiĢ ve ardından atandığı ikinci Ordu Komutanlığını da kabul . 1917 yılında Halep'e yığınak yapan ve General Falkenhayn komutasında bulunan gruba giren Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanmıĢtır. Belgrat Çetine ateĢemiliterliklerini yapmak üzere Sofya'da görevlendirilmiĢ ve orada yarbaylığa yükseltilmiĢtir. 1911'de Genelkurmay BaĢkanlığı Dairesi'nde görevlendirilmiĢ ve oradan. Ġtalya SavaĢı dolayısıyla Libya'ya giderek bu savaĢın sonuna değin Sire-Naik bölgesinde Derne Birlikleri Komutanlığı'nı yapmıĢ. bu sırada Balkan SavaĢı baĢlamıĢ ve Bulgarlar'ın Çatalca hattına geldikleri bir sırada Ġstanbul'a dönerek Gelibolu Mürettep Kuvvetleri Kurmaylığı Harekât ġubesi Müdürü ve Bolayır Kolordusu Kurmay BaĢkanı olarak Balkan Harbi'ne katılıp Edirne üzerine bu kolorduyla birlikte yürümüĢ.31 Mart Olayı üzerine Selanik'ten Ġstanbul'a giden birliklerin kurmay baĢkanlığında ve 1910'da Arnavutluk'ta giriĢilen harekâtta Harbiye Nazırı (=Savunma Bakanı) Mahmut ġevket PaĢa'nın kurmayı olarak bulunmuĢ.

. padiĢahın sözlü ve ısrarlı buyruğu ile Falkenhayn'ın yenik olarak bıraktığı Nabius yöresindeki Yedinci Ordu'ya yeniden gitmiĢ ve oraya varmasından onbeĢ gün sonra yapılan Ġngiliz genel saldırısında bu orduyu Halep'e kadar geri çektiği sırada PadiĢaha fahri yaver(onursal yaver) olmuĢtur. Veliahdın padiĢah olması üzerine. Son zamanlarda bilindiği gibi.etmeyerek Ġstanbul'a dönmüĢtür. memleketimizi haraplığa sürükleyen çeĢitli sebepler içinde en kuvvetli ve en önemlisi. Bu süre içinde veliaht bulunan kiĢinin (Vahidettin) yanında Almanya'da SavaĢ Genel Karargâhına ve Alman batı cephesine gitmiĢtir. Damat Ferit'in yerine "Milli bir h ükümet bile iktidara gelse. "Güzel vatanımızı fakirliğe. Üçüncü Ordu MüfettiĢliği ile Doğu Anadolu'da bulunduğu sırada 8 Temmuz 1919'da askerlik mesleğinden çekilmiĢtir. Londra'ya gönderdiği yeni bir telgrafta. ekonomik durumun onları da kendilerine bağlı kılacağını'' bildirdi. ekonomimizde ." Ġngiliz Yüksek Komiseri De Robek. ĠNGĠLĠZLER: " MĠLLĠ HÜKÜMET DE BĠ ZE MECBURĠ. Halep SavaĢandan sonra Yedinci ve -Adana yöresinde bulunan-ikinci Ordu'dan oluĢan Yıldırım (Orduları) Grubu Komutanlığı'nı üstlenmiĢ ve AteĢkes AnlaĢması'ndan sonra Ġstanbul'a dönmüĢtür.

440 Kocatürk. bu m âli duru m onları da bize uymaya mecbur edecektir. solcu. Dr." Mustafa Kemal (1923)433[440] YIL 1950-2006 ARASI..e. Osmanlı Devleti'nin iflâs etmekte olduğunu.g.375. yabancıların her isteğine ve dayatmasına evet dedi. "ÇağdaĢ Düyun-u Umumîye" olan IMF. memur maaĢlarını bile ödeyecek paraları kalmadığını anlattı. onlara n üfuz et me ol anaklar ını sağlayacaktır!!!. s.. iktidara gelen sağcı. Osmanlı imparatorluğu'nu parçalama ve topraklarını sömürge haline getirmek için kullandığını görmüĢtü.bağımsızlıktan yoksun olmamızdır. Bu yüzden.. a. Utkan.. "milli" iktidarlar" için de. Prof. maaĢların ödenmesi için gereken 3 milyon lirayı borç olarak verebilirler. bu paraların nasıl harcandığını kontrol eder..'' Mustafa Kemal. dinci tüm hükümetler ekonomik çöküntü nedeniyle hep Avrupa ve Amerika'ya bağımlı oldu. . Ġngiliz Komiser telgrafında. Bu nedenle Müttefikler kendilerine.. . Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden gelecek mali yardımlara bel bağlayan son hükümetler. Atatürk'ün Fikir ve DüĢünceleri. denetimsiz yabancı sermayenin ve aĢırı dıĢ borçlanmanın Osmanlı imparatorluğu'nu ekonomik ve siyâsi açıdan Avrupalı devletlere bağlı kıldığını ve Avrupalı devletlerin bu durumu. "ekonomik bağımlılık" değerlendirmesi yapıyordu: "Beni ziyarete gelen Damat Ferit. M illî bir hükümet iki/dara gelirse. Osmanlı Devleti'nin iflâsa gitmesi önlenmelidir. iflâsın eĢiğindeki Osmanlı'yı anlatıyor. kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomik açıdan kalkındırırken. Bu m âli durum belki de bize.. Düyun-u Umumiye. laik..

e. Milli Hareketin lideri bunları Sivas'ta 25 Eylül'de açıkladı. s. Ankara 2004.-HC . kiĢiliğe ve Ģerefe dokunulmayacaktı. 443 Tırnak içindeki bu sözler Mustafa Kemal'e ait. Artık "Anadolu isyanı sönmektedir" açıklamalarından vazgeçen Damat Ferit'in planına göre. hariçten gelecek sermayeye. PaĢa'nın çok sevdiği bir generali "aracı" olarak Anadolu Hareketi'nin Ģeflerine göndermek istedi. Birinci Dünya SavaĢı Sırasında Taksim AnlaĢmaları ve Sevr'e Giden Yol.267."435[442] DAMAT FERĠT. Konya da Kuvayi M illiye'ye kat ıldı DAMAT FER ĠT'ĠN SON "ĠĞ REN Ç KAL ESĠ" DE 441 Tolon. kanunlarımıza uygun Ģekilde ve bağımsızlığımızı tehdit etmeyecek biçimde yer verdi. birliğimize ve bağımsızlığımıza son verecek bir vesayet tarzı demek olamaz. s. (Doktora tezi).383. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. iktidarının çökmekte olduğunu iyice gören Damat Ferit yeni bir oyuna baĢvurdu. a. çalıĢma usulüne ihtiyacımız vardır. belirlenecek bir yerde "oldu bitti" biçiminde bir görüĢme sağlanacak.g. bir oyuna düĢmemek için "GörüĢmenin hükümetten geldiğinin" belirtilmesi koĢuluyla. KEMAL PAġA'YA YAL VARI YOR Yabancı heyetlerin sık sık Mustafa Kemal'e gitmesi ve "Ülkenin içiĢlerine karıĢmayacakları." Mustafa Kemal. 434[441] Mustafa Kemal'in -bugün de kimi çevrelerce çarpıtılmaya çalıĢılan. Ahmet HurĢit. Atatürk Kültür. Cilt:4. Fakat bu. Mustafa Kemal'in hükümetle iliĢkileri koparmasından 15 gün sonra. yol göstermeye.yabancı sermaye konusundaki görüĢü Ģuydu: "Tabiidir ki. bu görüĢmede "karĢılıklı görüĢlere saygı gösterilecek. 442 Atatürk'ün Bütün Eserleri.yabancı sermayeye.. kendisiyle de telgraf baĢında görüĢülebileceğini bildirdi. kendisine gelen bu istihbarat bilgisi karĢısında. Milli Harekete karĢı tarafsız olduklarını" belirtmeleri karĢısında 436[443].

Kemal'in Sivas'ta yayınladığı Ġrade-i Milliye Gazetesi. yoksa düĢüncelerimi mi değiĢtireyim (tebdil-i kanaat edeyim)" diye sormuĢtu. milli güçler karĢısında tutunamadı ve Ġtalyanların yardımı ile trenle Ġstanbul'a kaçtı. ĠġBĠRLĠKÇĠLERĠN BAġININ DEVRĠLMESĠNE GELMĠġTĠ. vicdansız ve akılsız"437[444] Cemal Bey. Damat Ferit'in Anadolu'daki "son mukavemet noktası". 2 Ekim 1919. kaçmadan iki gün önce. KURTULUġ YAKINDI!.1. yaklaĢan Kuvayi Milliye korkusuyla son çırpınıĢları içinde. Mustafa Kemal'e göre "Milletin namus ve tarihini lekeleyen. Damat Ferit'in dostu vali.. 444 M. oradan Anadolu'ya geçemiyordu. Heyet'i Temsiliye'ye göre "mülevves (iğrenç.. "tebdil-i kanaatin (düĢüncelerini değiĢtirmenin) iĢe yaramayacağını anladı ve çareyi kaçmakta buldu. ĠĢbirlikçi hükümetin Anadolu'daki kalesi Konya idi. SIRA. Kuvayi Milliye'nin etkisi de Konya'ya kadar gelip duruyordu. Damat Ferit'in ve iĢgalcilerin etkisi Konya'ya kadar uzanıyor. Tersinden bakarsak. . kirli) kalesi" Konya'daki vali Cemal Bey. en yakın arkadaĢlarından birine "Memurluktan mı istifa edeyim.. 8.DÜġTÜ.

Arba Yayınları. Biyografik Roman.Cahit. Yeniden DoğuĢ (Türk KurtuluĢ Sa- . Bozkurt. Ġstanbul. ġengül. . Ankara.. Ekim 2000'de oğlu Mehmet Korkut Arıkoğlu tarafından babasının adıyla yeniden yayınlanmıĢtır. Basının Kamuoyu OluĢturma ĠĢlevine örnek Olarak:Hâkimiyeî-i Milliye Gazetesi (1920-1934). Truva Yayınları. Akif Tural. Dr. . Kasım 2006. 11. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.AKAY.ARTUÇ.ARMSTRONG.AKINCIOĞLU. . Benim Sofram Bu. Ġstanbul.ÂFETĠNAN. Mart 2002. . . Halide Edip. (Eser. Adana.AB Komisyonu ’nun Ġlerleme Raporu. Mavi KuĢ Yayınevi. Dr. Nurten.ARSLAN. Babıali Kültür Yayıncılığı. . H. Çeviren: Gül Çağalı Güven.KAYNAKÇA . Ġbrahim. Doç. Ali Sevim. Ankara. Medenî Bilgiler ve M. Damar. Prof.. Oğuz.ARIKOĞLU.ABA Altından Sopa. Kendi Yayını. Misâkı Mîllî: DönüĢü Olmayan Yemin. Ġstanbul. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Azmi Süslü. Dr. Türk'ün AteĢle Ġmtihanı. . . 6 Ekim 2005. Hatıralarım (Milli Mücadele). Kemal Atatürk'ün El Yazıları. Ankara. M. BaĢımıza Gelenler (Bir Ġmparatorluğun Dramatik Kaybı) (93 Harbi'nde Doğu Anadolu Cephesi. Ankara Ticaret Odası Yayını. Dr. Birinci Büyük Millet Meclisi Milletvekili.) . Ağustos 1996.ALTINAL. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Ġstanbul. Ġstanbul. A. Baskı.ADIVAR. M. SadeleĢtirerek Yayına Hazırlayanlar: Prof. Ġstanbul. Atlas Kitabevi. 1961. Ocak 2006. Prof. Kasım 2005. Kendi Yayını. Mehmed. 2005. 2000.). 13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919).C. 1992. . . Tarih yok. Atatürk Kültür... Küçük Anılarda Büyük Sırlar (ġeytan Üçgeni Mondros.ARĠF.

Cilt:4 (1919).. Aydın. . . Ekim 1962. "Bir Gece Karanlığında Ġdi.. ġevket Süreyya. . Cilt:3 (1919). .C. . saat 21..vaĢı). Yıl:1. ilhan. Ġstanbul. Ġstanbul. Melih. ikinci Cilt (1919-1922).AYVERDĠ. Ġzmir. Kasım 2000. No: BA-01/05. Mayıs 1993. Ankara. ġehitkale Yayıncılık. Kaynak Yayınları. Kasım 2005. . Türkiye Kemalistler TeĢkilâtı'nın Fikir ve yayın Organı. Falih Rıfkı. Cumhuriyet Gazetesi. Ġstanbul. Cilt: 5 (1919). Falih Rıfkı.AYHAN. Tarih: 22 Mart 2005.Atatürk'ün Bütün Eserleri. Nisan 2001. . Habertürk Televizyonu. Tek Adam (Mustafa Kemal).Avrupa Birliği mi. Ġstanbul. Sayı:3.Basın Açıklaması. Ġstanbul.AYDEMĠR. 2. Ġstanbul. 12. "Madam Fogg". Genelkurmay BaĢkanlığı Genel Sekreterliği. 3 Cilt.ATAY. . Ġstanbul.Atatürk'ün Bütün Eserleri.. . 25 ġubat 1969. Milliyet Gazetesi.20. ġevket Süreyya. Falih Rıfkı. T.AġIK. Ah! Çanakkale. Çankaya (Atatürk'ün Doğumundan ölümüne Kadar). Mayıs 2005. Hazırlayan ve Sunan: Melih Meriç. Pozitif Yayınları. Ġstanbul. Kaynak Yayınları. Temmuz 2006. Ankara. Remzi Kitabevi. Ġstanbul.ATAY. Kasım 2002. Ġstanbul. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 17 Aralık 2006. 1955. . Baskı. Kasım 2001. Ankara Ticaret Odası Yayını. KastaĢ Yayınevi. Atatürk'ün Bana Anlattıkları. Ġstanbul.. .ATAY. "Menderes'in Dramı". Türkiye'nin Birliği mi?. . AYDEMĠR.Basın Kulübü Programı. Sel Yayınları. . 1 . Basım. Kemalizm (Atatürk Ülküsünün BayraklaĢan Adıdır) Dergisi. 15 ġubat 2002. Çanakkale. . Kaynak Yayınları. Mayıs 2000.Cilt.Atatürk'ün Bütün Eserleri. Kubbealtı Lügati.

Kanaltürk Televizyonu. Orgeneral.BaĢından Sonuna Her Yönüyle KurtuluĢ SavaĢı. Genelkurmay 2. 2. 1997. Salı.BAYZAN. . . . Ġstanbul.Ceviz Kabuğu Programı. Kaynak Yayınları. Genelkurmay BaĢkanlığı. Sabah Kitapları. Misyonerin Soykırım Oyunu. BaĢkanı. Türk Ġhtilâli’nde Vatan Müdafaası.BOZKURT. . . Ankara. 23 Aralık 2005 Cuma. Ġstanbul. 18 Ocak 2007. Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Yayıma Hazırlayan: Atatürk'ün Bütün Eserleri çalıĢma grubu. Yusuf Hikmet. Ġstanbul. 2006. Celâl. Atatürk Kültür. Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Ġstanbul. 10 Mart 2006 Cuma. 11 Ağustos 2006 . Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Terör Değerlendirme Toplantısı. Petrol-iĢ Yayını: 102. Ankara. 2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayını. . Ankara. Mart 2002.30. . Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a ÇıkıĢına Kadar). Ankara. IQ Yayıncılık. Kanaltürk Televizyonu. . Ali Rıza. . Kanaltürk Televizyonu.Ceviz Kabuğu Programı. Kasım 2006.00. saat 10. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. .30. Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Ankara. . 8 Cilt.BAġBUĞ. Mahmut Esat. 1997. Cumhuriyet Gazetesi Yayını.BERBER. Saat 22. saat 23. Engin. Bir Ġzmir Kâbusu (Mütareke ve iĢgal Dönemi Üzerine Yazılar). Kanaltürk Televizyonu. Ankara.BAYUR. Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Ġlker. Saat 22..Ceviz Kabuğu Programı. . 7 Nisan 2006 Cuma. Baskı.Ceviz Kabuğu Programı. 19 Temmuz 2005.BOTAġ. 11 Kasım 2005. Ġzmir.40. Ben de Yazdım: Millî Mücadeleye GiriĢ. Haziran 2006.30. Ġstanbul. Kanaltürk Televizyonu. Saat 22.BAYAR.Ceviz Kabuğu Programı. Baskı. Ankara.

Kasım 2006. . 30 Ağustos 2006. Ġstanbul.. Hulki. 27 Eylül 2005.CEVĠZOĞLU. Hulki. . 21 Kasım 2006. . .CEVĠZOĞLU. "Anıtı Türkiye'ye de Dikecekler. 9 ġubat 2007. Ankara.CEVĠZOĞLU. 4. Ceviz Kabuğu Yayınları. Ceviz Kabuğu Yayınları.30. 23 Ocak 2007. Ġstanbul. Ġstanbul.CEVĠZOĞLU. 4. Ey Türk Ġstikbâlinin Evlâdı. Yeniçağ Gazetesi. "Bölünmeye Hazır Türkiye Ġstiyorlar". . Ankara. Yeniçağ Gazetesi. 29 Ağustos 2006. . TDK Salonu. Baskı (26. Ġstanbul. Baskı.30.CEVĠZOĞLU. "Chirac Türk Çocuğu' Çıktı!. Ġstanbul. Hulki. Yeniçağ Gazetesi. Hulki. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen "Doğumunun 125. Ġstanbul.. 12 Eylül 2006. Ġstanbul. Kanaltürk Televizyonu. Ey Türk Ġstikbâli’nin Evlâdı. 16.CEVĠZOĞLU. Baskı (26. Hulki. Ankara. Hulki. Ankara. . . . Kasım 2006. Hulki. "Dünkü ve Bugünkü Ali Kemaller".CEVĠZOĞLU. Yeniçağ Gazetesi. Hazırlayan ve Sunan: Hulki Cevizoğlu. Yeniçağ Gazetesi. 23 Kasım 2004. saat 22. Hulki. . "Genelkurmay BaĢkanının Yüzüğünün Sırrı". Ceviz Kabuğu Yayınları. "Aile Ġçi (Siyâsi) ġiddet.Curna. "Çan Sesleri!. "Dayatmalara Boyun Eğilecek mi?". Ankara. Yeniçağ Gazetesi. "Daha da KaĢıyacaklar. . CEVĠZOĞLU.000 adet). Ekim 2005. "Kimyasal Silah Deposu mu Arıyorlar?".CEVĠZOĞLU. . . Hulki.CEVĠZOĞLU. Hulki. BaĢbakanlık Atatürk Kültür. Yeniçağ Gazetesi. saat 22.".CEVĠZOĞLU. 31 Ekim 2006. Hulki. Bütün Kaleler Zaptedllmedi.CEVĠZOĞLU.. Yeniçağ Gazetesi. 16 Mayıs 2006. Hulki.Ceviz Kabuğu Programı.000).".Yılında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan bildiri".

13 Aralık 2006.DĠKBAġ.. Hasan. Hürriyet Gazetesi. 25 Mart 2005. Ġstanbul. 28 Eylül 2006. Ġstanbul. "Peki.ÇÖLAġAN. Hulki. 5 Cilt. Haziran 2005. . "Hıristiyan Rektör". Bakanlık: APO Meclis'e Girsin!. Ya Sev Ya Sevr. Ankara. Ekim 2005. .. Hulki.". Baskı. Millî Mücadele'de "Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na" GeçiĢ (1918/1923). Emin. Atatürk Kültür. Hürriyet Gazetesi. "ġimdi Söz Abdüllatif ġener'der.. ġti. . Ankara (Basıldığı Yer: Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. ġok.COġKUN. . Zeki. . Cumhuriyet Kitapları. Türk Olmak. Ordu Nereye Gitti?".CEVĠZOĞLU. Ġstanbul. Hasan izzettin. Ġstanbul. ödemiĢ DireniĢi). 13 Eylül 2005. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. . . Emin. Gönüllü DevĢirmeler. Yeniçağ Gazetesi. Hulki. 2005. .DEMĠR. Ġstanbul). 2002. Toplumsal DönüĢüm Yayınları. Atatürk Kültür. Kutsal isyan (Milli KurtuluĢ SavaĢının Gerçek Hikâyesi). . Tekin Yayınevi. Baskı. Alev.DĠNAMO. . . ġubat 2006.CEVĠZOĞLU. Yeniçağ Gazetesi.CEVĠZOĞLU. 2. Ekim 2005. 4. Baskı. Ceviz Kabuğu Yayınları.. Hulki. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Ġstanbul. Eylül 2002. "Tayyip Bey'in Demir Ağlar Takıntısı".CEVĠZOĞLU. "Ordu Emri Doğru Anladı".. CHP Kadın Kolları Yayını. Ġstanbul. Kuvayi Milliye’nin KuruluĢu (En Uzun 15 Gün.DĠLEK. Ġstanbul.. 20 Eylül 2005.Cumhuriyeti KuĢatanlar. 2000. . . Hulki. 24 Mart 2004.CEVĠZOĞLU. Ġstanbul. Yrd. Yeniçağ Gazetesi. Ankara. "ġok. Dr. Yeniçağ Gazetesi. Ankara. Ankara. Ceviz Kabuğu Yayınları. Doç.ÇÖLAġAN. Yılmaz.ÇEVĠK. Zeki. 15. . 10 Kasımlarda Atatürk'ü Anmak ve Anlamak.

Yayına Hazırlayan. Tapınak). Ġstanbul. "MaraĢ Savunması".. Atatürk Kültür. 1990. Ġstanbul. Ankara. Asır Mecmuası. Ġzmir. Yrd.DOĞAN. Atatürk'ün Anıları.EVSĠLE.Dr. Ankara. SömürgeleĢen Türkiye.. 1999. Sedat. . Ġsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları (1921/1922) Makaleler-Fıkralar. NeĢe. Türkiye iĢ Bankası Kültür Yayınları. Ikırl Yayınları.GEREDE. Dr. . Omega. . Sayı:61. .3.ERĠKAN. . . Ankara. Hüsrev.DURA. Sayı:38. . 20. . Kaos. Ġstanbul. Ġstanbul. Dr. Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Prof. 4. Mayıs 2006. Vatanseverin I Ankara Ticaret Odası Yayını. . Ankara.DÜZEL. Umay Yayınları.ERGĠN.EYĠCĠL. . . Kemal. "Halkın öfkesi Erdoğan'a Soruldu". Cihan. Dr. Karen Fogg Dosyası. Ankara. 06 Temmuz 2003. Büyük Ortadoğu Projesi (Alfa. Atatürk Kültür.GÜNER.Doç.. Ġstanbul. Ankara. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. Doç. Ankara.GÜNDOĞAN. Komutan Atatürk. Mart 2005. Cilt XXI. Doç. 25 Eylül 2006. 1998. ġubat 2004. Zekâi. Baskı. C. Hürriyet Gazetesi. Yalçın. Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi. Hürriyet Gazetesi. . 5 Eylül 2006. "Pazartesi KonuĢmaları" Radikal Gazetesi.GÖRGÜLÜ. Ankara.. Mayıs 2002. . ismet. Ahmet. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.ESKĠ. Ekim 1997. Mustafa. Dr. Orhan.EVCĠOĞLU. Millî Mücadele Dönemi Beyânnameleri ve Basını. Ġkinci Basım. Gündoğan Yayınları. Celal.. "Derhal özür Dileyin". Eren. Mehmet. 1953. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri’nin Konular indeksi. Bilgi Yayınevi. Sayı 66. 2005.Dünden Bugüne Kapitülasyonlar. . Ekim 2004. KabataĢ.

30. Ahmakların Seferi (Yugoslavya.Ġskele Sancak Programı. 1. Kanaltürk Televizyonu. Çeviri: Cemal Köprülü. . Ergin Bulut. Halil. . Derleyen. 1971. Türk Tarih Kurumu Yayını. Ekim 2006. ve 2. 21 Ocak 2007 Pazar. NATO ve Batının Aldatmacaları). Zeynep. Saat: 22.GÜRER. Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas Gürer (Cepheden Meclise Büyük Önder Ġle 24 Yıl). Ġstanbul. Aralık 2001.KANSU.KARADUMAN. Atatürk Devrimi (Osmanlı Ġmparatorluğumdan ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyeti'ne). Ankara. Kâzım. Prof. Star Gazetesi. istiklal Harbimiz.. . Ġstanbul. Cumhuriyet Gazetesi Yayını. 20 Mayıs 2004. 4. Prof. Dr. Turgut. Yapı Kredi Yayınları-1568. 26 Ocak 2007. Mazhar Müfit. Ġstanbul.KARABEKĠR. Cilt. Mahir. 1. . Türkiye Yayınevi. Yeniçağ Gazetesi. Gotthard. . Ödül Töreni'nde Verdiği Konferans. Altemur. Baskı. Ceviz Kabuğu Programı'ndaki açıklamaları. 1960. t .KAYNAK.40. Günizi Yayıncılık. Diana. Cilt. Bağlam Yayınları.00. Fethi. "Kartal Kanadına Mektup". Defterler (1919-1973). Kanal 7 Televizyonu. Popüler Bilim Dergisi'nin 1. Hazırlayan: Ahmet Demirel..ĠNÖNÜ. Ġstanbul. saat 22.JOHNSTONE. Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. 10 Mart 2006. KurtuluĢ SavaĢı Ġle Ġlgili Ġngiliz Belgeleri. .JAESCHKE. Ġstanbul. Ġstanbul.KILIÇ. 9 Ağustos 2006. 1997. Ġstanbul.ĠNALCIK. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara. Hazırlayan ve Sunan: Mustafa Karaalioğlu. . Saat 16. Ankara. "Ruhban Okulu ve lana Sırada". Dr. Haziran 2004. . Çevirenler: Emre Ergüven.GÜRCANLI. TOBB-ETÜ Konferans Salonu. . . .. Ġsmet. Ġstanbul. Ekim 2006.

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayını. KOLOĞLU. . Ulusal Politika Notları.MANĠSALI. Nail.F.. Utkan. . . 1999.KOCATURK.. Ankara.. Truva Yayınları. Dr. Mütarekede Ġzmir.MENGĠ. Ankara. Hüsnü. 1993. Türk Basını (Kuvayi Milliye'den Günümüze). Dr. Atatürk Kültür. Dr. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938). Prof. Ġlgili Belgeler).MERDANOĞLU.. Prof. "Siyasetin Cilvesi {"Anket ve Lider baĢlıklı makalenin ait baĢlığı).KOCATÜRK.KOCATURK. Osman. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını..Ü. Ankara. Ġstanbul.S. Yayınları. Vatan Gazetesi. AraĢtırmalar.KOCATURK. Dr. GeniĢletilmiĢ 2. Belgeler). Ġzmir.Kur'an'ı Kerim ve Açıklamalı Meali. No: 1563. Ankara. Güngör. OLCAY. Türkiye Diyanet Vakfı Yayını. A. . Dr. .. Atatürk'ün Fikir ve DüĢünceleri. Ġstanbul. Orhan. Utkan. Ankara. 2006. . Utkan. Prof. Doğumundan ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Ulusal KurtuluĢ Süreci ve Kuvayi Milliye. 23 Kasım 2006.. Osmanlı Ġmparatorluğu'nun ÇöküĢ Belgeleri (Mondros BırakıĢması. Dr. .MERAY. .. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. 2005. Ümit Yayıncılık. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. No: 409. Kültür Bakanlığı Yayınları. Utkan. 2000. Ankara. Prof.. 2005. Atatürk Kültür. Basım. Seha L. . Ankara. Ocak 2007. .B.1977. Sevr AndlaĢması. Aralık 2002. Erol. Atatürk Kültür. Ankara.MORALĠ. Prof. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. 1993. Atatürk Kültür. Atatürk Çizgisinde GeçmiĢten Geleceğe (Atatürk ve Yakın Tarihimize iliĢkin GörüĢmeler.

2006. Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi...OCAKTAN. Yeni ġafak Gazetesi.Nutuk (Söylev) (Gazi Mustafa Kemal Atatürk). Hüsrev Gerede'nin Anıları (KurtuluĢ SavaĢı. . Bilgi Yayınevi. Bordo-Siyah Yayınları. .C..". Turgut.ÖZAKMAN.Nutuk (Kemal Atatürk) (1919-1927). Türk Devrim Tarihi Enstitüsü(TDT) Yayını. Cilt II (1920-1927). Vahidettin. Yayın Nu: 76. Dr. Turgut. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Literatür Yayınlan. Doç. Türk Devrim Tarihi Enstitüsü(TDT) Yayını.ORAL. M. Basım. Ġstanbul. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. . Ankara. Mart 2005. 2000.. Prof. Sami. 1967. Cilt I (1919-1920). Dönemin Mizah Dergilerinde Milli Mücadele Karikatürleri (1919-1922). Dr. Ġstanbul. Dr. Ġstanbul. "Veliaht Abdülmeclt'in Ankara'ya Davet Edilmesi Meselesi'. Cüneyd. Türkiye iĢ Bankası Yayınları. Ankara. Cilt: XXI. . . 29 Ağustos 2006.Nutuk. . Ankara. Yrd. Doğum Yılı Anısına.ÖNDER.ÖZAKMAN. Ankara. Mehmet. Ankara. Mustafa. 2006. "Özkök. Atatürkçü DüĢünce Demeği(ADD) Yayını. T. Atatürk ve Devrimler) (19 Mayıs 1919 -10 Kasım 1938).C. Kemal ve Milli Müca- . Günümüz Diline Çevirip Basıma Hazırlayan: Ord. Sayı: 61.OKAN. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü. 2006. Cilt III (Vesikalar). Bugünkü Dille Hazırlayan: Prof. Kasım 2002.ÖNAL. Atatürk'ün Yurt Gezileri.Nutuk. . ikinci Basım. Ankara. Statükocular Ġçin Zararlı Bir PaĢaydı. Türk Devrim Tarihi Enstitüsü(TDT) Yayını. Haziran 1998. ġu Çılgın Türkler.Nutuk. 1961.Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Ġngiliz ĠliĢkileri (18961922). Ġstanbul. Zeynep Korkmaz. 125. . Mehmet. Hazırlayan: Kemal Bek. . Ġstanbul. 1961. Ankara. 49. . T. . 2004. . Ağustos 2005.Nutuk (Kemal Atatürk). Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. .

Zekeriya. Ġstanbul. Ankara. "Üç Güzel Bayrak ve Milli MarĢ". Ankara. Kendi Yayını. Türk Ordusu. 1'inci T. Dr.ÖZÇELĠK.58. Ġsmail. izzet. . . Ġbrahim Sadi.M.1922). Atatürk Kültür. yanlıĢlar. . Ertuğrul. (Bugünkü Türkçe ile) (24.. Ankara. 1989. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. . Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele. Ankara. .ÖZTÜRK. ATO Yayını. Ankara. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. 2003. 2005. Sa.B. 1981.2.ÖZKAN. Bilgi Yayınevi. Ankara. Dr. Dr. .ÖZKÖK. 18..ÖZÇELĠK. Ankara.M. Milli Mücadele'de Atatürk ve Basın (1919-1921). izzet. Dizi. BaĢ kaldıranlar.ÖZTOPRAK. Yücel. Ankara.ÖZTOPRAK.1920-25. Kasım 2005. yutturmacalar). Hürriyet Gazetesi. ATO Yayını. Prof.. . Ġsmail. Millî Mücadele Yıllarında Balıkesir Cepheleri. 2004. Tuncay. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. .. . KurtuluĢ SavaĢı'nda Türk Basını (Mayıs 1919-Temmuz 1921) (Türkiye ile ilgili dıĢ haberler ve bunların iç basındaki tepkileri). XVI. Dr. Ağustos 2001. Atatürk Kültür. 1989.'nin Gizli Oturumlarında Atatürk'ün KonuĢmaları.4. Urfa) 19191921. ATO Yayını. ÖZEL. Prof.Ö2KAYA. MĠT'in Gizli Tarihi. Türkiye iĢ Bankası Kültür Yayınları. MaraĢ. Doç. Atatürk Kültür. Yrd. Dr. Ankara. Alfa Yayınları. Mart 2005.. Millî Mücadele'de Güney Cephesi: Urfa (30 Ekim 1918 -11 Temmuz 1920). Basım. Ġbrahim Sadi. Eylül 1997. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. . 2000.ÖZDEMĠR.ÖZTÜRK.dele (yalanlar. 8 Mart 2005. Ankara. Ântep. . Prof. Millî Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana. Atatürk Kültür. Ulusal KurtuluĢ Mücadelesine KarĢı Ayaklananlar. Mehmet.

. Ankara. Sabahattin.SELÇUK. Ġstanbul. KastaĢ Yayınları. Cumhuriyet Kitapları. Bası. Ankara. 2004. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. 28 ġubat 2005. 11. Ocak 2006. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu.Söylev. . Ġstanbul. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. .TURAN. Anadolu Ġhtilali.TOLON... Mondros'tan Lozan'a Türkiye Ulusal KurtuluĢ SavaĢı Tarihi (1918-1923). Ġstanbul.. Doğan Kitapçılık A. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yayınları. . 7. ilhan.SARĠHAN. Ahmet HurĢit. Millî Mücadele'de Erzurum (1918-1923). "KuĢ Yumurtaları". Yayın No:11. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını. Kemal Atatürk).TURAN. 2000. Prof. ÇağdaĢ Yayınlan. Mayıs 1999. Dönemi ve KiĢiliği). . Bilgi Yayınevi. Rahmi. (Nutuk-Belgeler). 2006. ġubat 1999. Dr. Aralık 2005. Dr.. Hasan Rıza. Nisan 2003.. Atatürk'ten Hatıralar. Bilâl N. . Gözcü Gazetesi.ġĠMġĠR. 3. . Birinci Dünya SavaĢı Sırasında Taksim AnlaĢmaları ve Sevr'e Giden Yol. Ġstanbul.SOYAK. ikinci Basım.ġ.ġAMSUTDĠNOV. Rusça Aslından Çeviren: Ataol Behramoğlu.Söylev. Atatürk Dönemi (incelemeler). KurtuluĢ SavaĢı Kadınları. Baskı. Kemal Atatürk). Ankara. Tarih:23. TürkçeleĢtirip Basıma Hazırlayan: Ord.. . Yrd. ġubat 2006. Ġstanbul. Dr. (Gazi M. . . Ġstanbul. Cilt 3. Ġstanbul.M. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Kısaltarak Basıma Hazırlayan: Ord. Baskı. Ocak 2004. . Prof. Atatürk Kültür. Ankara. Atatürk Kültür. Zeki. Ġsmet Ġnönü (YaĢamı. Mayıs 1978. Haluk. I. Ankara.SELEK. 12. Doç. Cilt. (Gazi M. Baskı. . Yapı Kredi Yayınları-2131. (Doktora tezi). Atatürk Kültür. . ġerafettin. Dr.Dr. YüzbaĢı Selahattin'in Romanı(2). A.SELVĠ. Prof. ÇağdaĢ Yayınları.

Derleyen. .com/news/220741.. Mehmet. Antalya. Ġstanbul. Yeni Devletin ġafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920). "Ġhanet Çemberi!. Hürriyet Gazetesi.htm. Mustafa Kemal PaĢa'nın Anadolu'ya GeçiĢi. 2002. Hulusi. Gözcü Gazetesi.tsk. Atatürk Kültür.ULAGAY. . Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayını.html.TÜRKMEN. .com. Emperyalist Yalan Ermeni Soykırımı. 17 Haziran 2006. Eylül 2005. iĢ Bankası Kültür Yayınları. . Dr„ Koca. . Baskı. Fransızca'dan Çeviren: Ekinci.Türkçe Sözlük. 5 Ocak 2007. . Prof.Semih.. 10. Haber GiriĢi: 16 Mart 2006.TÜRKER.32. Dr.asp7gids71. 2005.tr/basin32.www. 2005. Dr. Digital Kültür Yayınları. Yasama Yılı. Prof. Ankara. Ġstanbul.YALÇIN.ULUENGĠN.tr/gundem/4600457. Mehmet. Ankara. 31 Mart 2006. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları.html.TURGUT. 29 Temmuz 2006. . YAMAN. www.hurriyet. Osman. Necdet. Ülkemizi Çevreleyen Tehlikeler. . Yrd. Ġstanbul.. 83. Doç. 19. Amerikan Basınında Türk KurtuluĢ SavaĢı.Türkiye'de Yunan VahĢeti. "Softa Ulusalcılık. Dönem 4.USTA.. . . özel Yayın. 14 ġubat 2007. Ocak 2005.". Berikan Yayınevi. Atatürk'ün SırdaĢı Kılıç Ali'nin Anılan. Ankara. Türk Dil Kurumu.gov.mit.haberturk. Salim. Zekeriya. . E.www. Dr. . Mart 1974.. . 8 Mart 1995 ÇarĢamba.mil. Ġstanbul. Sadık.tr/bashalk/konusma_mesaj/2007/konusma_washingt on. Haziran 2006. BirleĢim. Saat: 08.www.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı. Hadi.

yıldönümünde -2002.Ġkdam Gazetesi. 17 Mayıs 1335(1919). . 1975.YAZIR. 17 Mayıs 1335(1919). (4 Eylül Sivas Kongresi'nin 83.Vakit Gazetesi. yıldönümünde -2002-Sivas Valiliği tarafından yapılan Türkçe Baskı) .YILMAZ. Konya. 5 Eylül 2006.Ġstiklal Harbi Gazetesi.YILMAZ. 1997. Ġstanbul. Önder. Ġstanbul. .. 2 TeĢrini Evvel 1335 (2 Ekim 1919). "BaĢbakanlık Ağzına Geleni Söyleme Yeri Değildir!". Ġstanbul. Zaman Gazetesi. . Kur'an'ı Kerim ve Yüce Meali. ġenyıldız Yayınevi. Süresini Uzattığı Çekiç Güç'ten Yakındı". Numara: 5.YILMAZ. Ġstanbul.Sivas Valiliği tarafından yapılan Türkçe Baskı.Alemdar Gazetesi. 17 Zilhicce 1337 ve 17 Eylül 1335(1919).) . Dr. Ġstanbul. Mehmet Y.. . Numara: 2. . Murat. Pazar: 18 Zilhicce 1337 ve 14 Eylül Sene 1335 (14 Eylüfl919). Ġstanbul. SadeleĢtiren: Sabri Yılmaz. Numara:! (4 Eylül Sivas Kongresi'nin 83.Vakit Gazetesi. Hürriyet Gazetesi. Sivas. (Sivas Kongresi'nin 83. 2005. Sivas. yıldönümünde -2002. "Normal Bir Adam Bunları Söylemez!". 20 Mayıs 1335(1919).Sivas Valiliği tarafından yapılan Türkçe Baskı) . . DÖNEMĠN G AZETEL ERĠ: . Elmalılı Muhammed Hamdi. Ġstanbul.Hâdisât Gazetesi. Yeni Ġstanbul Yayınları.Ġrade-i Milliye Gazetesi.Ġrade-i Milliye Gazetesi. Ġstanbul. 19 Mayıs 1335(1919). . Milliyet Gazetesi. "Gül.Kendi Yayını. Ġstanbul. 18 Mayıs 1335(1919). Ġstanbul. 28 Eylül 2006. . Sivas. Hazırlayan: Ömer Sami CoĢar. No:139. Sene.Irade-i Milliye Gazetesi. . 24 Ocak 2007. .

.Hürriyet Gazetesi. Ġstanbul. 27 Kasım 2004. . . 9 Mart 2004. 30 Kasım 2006. 2 Ekim 2004. . Ġstanbul. Ġstanbul.Hürriyet Gazetesi.Cumhuriyet Gazetesi. 30 Mart 2006. Ġstanbul. 5 Eylül 2006. 5 Ocak 2007.Hürriyet Gazetesi.Hürriyet Gazetesi. Ġstanbul. Ġstanbul. Ġstanbul. . 30 Mart 2006. .Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi. Ġstanbul. . 17 Eylül 2005. . 6 Aralık 2006. Ġstanbul. Ġstanbul. .Cumhuriyet Gazetesi. 5 Kasım 2006. .Hürriyet Gazetesi. 14 Ocak 2007.Hürriyet Gazetesi.HO Tercüman Gazetesi. .Hürriyet Gazetesi. Ġstanbul. 29 Eylül 2005.Cumhuriyet Gazetesi. 22 Eylül 2006. 9 ġubat 2005. 29 Temmuz 2006.GüneĢ Gazetesi. Ġstanbul. 15 ġubat 2007.GüneĢ Gazetesi. Ġstanbul. 6 Aralık 2006.Hürriyet Gazetesi. .Hürriyet Gazetesi.Gözcü Gazetesi. Ġstanbul. . 5 Eylül 2006.DB Tercüman Gazetesi. 26 Mart 2003.Cumhuriyet Gazetesi. Ġstanbul.Gözcü Gazetesi. 15 ġubat 2007. . 31 Mart 2006. Ġstanbul. Ġstanbul. 31 Mart 2006. Ġstanbul.Hürriyet Gazetesi. Ġstanbul. . Ġstanbul. Ġstanbul.Anadolu'da Vakit Gazetesi.AkĢam Gazetesi. 7 Mart 2006. . . .Hürriyet Gazetesi. . . Ġstanbul. 23 Kasım 2005. Ġstanbul.BUGÜNÜN G AZETELERĠ: .GüneĢ Gazetesi. Ġstanbul. . Ġstanbul. . . . Ġstanbul. . 30 Haziran 2004.

Vakit Gazetesi.Milliyet Gazetesi.Yeniçağ Gazetesi.Yeniçağ Gazetesi.Takvim Gazetesi. Ġstanbul. . .Hürriyet Gazetesi. 26 Ekim 2005. Ġstanbul. Ġstanbul. Ġstanbul. 3 Aralık 2004. 26 Eylül 2003.Sabah Gazetesi. 28 Eylül 2006. .Yeniçağ Gazetesi. Ġstanbul. 30 Ekim 2006. 19 Ağustos 2004. Ġstanbul. . Ġstanbul.Milliyet Gazetesi.Milliyet Gazetesi.Vatan Gazetesi.Sabah Gazetesi. Ġstanbul. 11 Temmuz 2005. 30 Haziran 2004. .Vatan Gazetesi. Ġstanbul. . . . 7 Mart 2006. 15 ġubat 2007. 5 Ocak 2007.Milliyet Gazetesi. . Ġstanbul. Ġstanbul. . . Ġstanbul.Yeniçağ Gazetesi. Ġstanbul.Vatan Gazetesi.Milliyet Gazetesi. . Ġstanbul. Ġstanbul. . 19 Ekim 2006.Vatan Gazetesi. . . 2 Mayıs 2005. .Star Gazetesi. Ġstanbul.Yeniçağ Gazetesi. Ġstanbul.Vatan Gazetesi. 14 Aralık 2006. Ġstanbul.Vatan Gazetesi. . Ġstanbul. . 25 ġubat 2005. 6 Ekim 2006. Ġstanbul. 8 Kasım 2005. . 6 Ekim 2006. Ġstanbul. . 30 Haziran 2004. . 28 Eylül 2006.Milliyet Gazetesi. . Ġstanbul. Ġstanbul. 15 ġubat 2007. Ġstanbul. 28 Aralık 2006..Milliyet Gazetesi. 30 Haziran 2004. 24 Kasım 2005. 23 Mart 2005. Ġstanbul.Vatan Gazetesi. Ġstanbul. . Ġstanbul. . . . . Ġstanbul. 19 Kasım 2006.Yeniçağ Gazetesi. 28 ġubat 2002.Sabah Gazetesi. Milliyet Gazetesi. 28 Ocak 2007.

Yeniçağ Gazetesi. 14 Kasım 2005. 16 Ocak 2007.Yeniçağ Gazetesi. 30 Mart 2006. Ġstanbul. . . .Yeniçağ Gazetesi.Yeniçağ Gazetesi. 15 ġubat 2007. 28 Eylül 2006. . Ġstanbul. . 14 Ocak 2007. 7 Mart 2006. Ġstanbul. Ġstanbul. Ġstanbul.Yeniçağ Gazetesi.Yeniçağ Gazetesi..Yeni ġafak Gazetesi. Ġstanbul. 30 Kasım 2006.Yeniçağ Gazetesi. . . Ġstanbul. . Ġstanbul. Ġstanbul. .Yeniçağ Gazetesi. 20 Kasım 2006.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->